Kursplan - Högskolan i Gävle

Comments

Transcription

Kursplan - Högskolan i Gävle
KURSPLAN
Akademin för hälsa och arbetsliv
Faculty of Health and Occupational Studies
Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett
vårdande och medicinskt perspektiv 22,5 hp
Public health diseases and prolonged illnesses, from a caring and medical perspective 22,5 credits
Fastställd av Akademin för hälsa och arbetsliv
Version
Beslutad den
2014-03-11
2015-06-18
2016-07-11
2016-12-20
Gäller fr.o.m.
2014-07-01
2015-07-01
2016-08-01
2017-01-23
Fördjupning
G2F
Utbildningsnivå
Grundnivå
Kurskod
OMG502
Högskolepoäng
22,5 hp
Huvudområde
Omvårdnad
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Medicinska området 40%, Vårdområdet 60%
Mål
Moment 1
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. redogöra för innebörden av begreppet coping och hanteringsstrategier samt ett salutogent
perspektiv vid hälsa och ohälsa
2. beskriva och förklara symtom, patofysiologi, diagnos, vård och behandlingar vid vanligt
förekommande folksjukdomar
Moment 2
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
3. identifiera och redogöra för omvårdnad och egenvård vid långvarig ohälsa samt hur livsstil
och coping/hanteringsstrategier kan vara av betydelse för patienters livskvalitet
4. redogöra för symtom, diagnos, vård och behandling vid psykisk ohälsa samt utifrån
människors livsberättelser och levnadsvillkor beskriva och förklara vad begreppet
återhämtning kan innebära vid psykisk ohälsa
5. redogöra för och reflektera kring smärtanalys, vård och behandling vid smärta
6. identifiera och redogöra för omvårdnadsproblem, symtomlindring och teamarbete vid
palliativ vård
7. urskilja hur lidande och hopp beskrivs ur ett patientperspektiv
Sida 1 av 4
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text,
en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga
inlämningsuppgifter.
Kursens innehåll
Moment 1
- salutogent perspektiv
- coping/hanteringsstrategier
- patient, närstående och vårdares perspektiv
- hjärtsjukdomar
- kärlsjukdomar
- andningsorganens sjukdomar
- cerebrovaskulära sjukdomar
- diabetes och tyreoideas sjukdomar
- tumörsjukdomar
- prevention
- klinisk kemi
- fältstudier inom kliniska verksamheter som berör folksjukdomar
- pedagogisk övning: muntlig redovisning
- metodövningar: a) blodtransfusion och blododling, b) sugning av luftvägar,
syrgasbehandling och skötsel av trakeostomi och c) centrala infarter
Moment 2
- omvårdnad vid långvariga sjukdomar/tillstånd
- coping, livsstil och livskvalitet vid långvariga sjukdomar/tillstånd
- empowerment och egenvård
- smärtfysiologi, smärtanalys, vård och behandling
- psykisk ohälsa
- nutrition, elimination och munhälsa
- professionsperspektiv
- palliativ vård
- lidande och hopp
- kris och sorg
- pedagogisk övning: muntlig redovisning
Metodövning: åtgärder inom hälso- och sjukvård vid dödsfall
- fältstudie: livsvandring
Undervisning
Föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, klinisk utbildning (7,5 hp) i form av fältstudier,
pedagogiska övningar och metodövningar.
Förkunskaper
Genomgången kurs 1-4 i sjuksköterskeprogrammet.
Examinationsform
Skriftliga och muntliga examinationer, individuellt och i grupp samt aktivt deltagande i
seminarier och klinisk undervisning
Moment
Moment 1
0001 Individuell skriftlig examination Folksjukdomar 7,5 hp (Lärandemål 2)
0002 Examinerande seminarier och metodövningar 6 hp (Lärandemål 1och 2) Betyg G
Moment 2
0003 Individuell skriftlig examination Att leva med långvarig ohälsa 3,5 hp (Lärandemål 37) Betyg VG
0004 Examinerande seminarier och metodövningar 2 hp (Lärandemål 3-7) Betyg G
0005 Examinerande seminarium och skriftlig inlämningsuppgift i grupp i Psykisk ohälsa 2 hp
(Lärandemål 4) Betyg VG
0006 Examinerande seminarium och skriftlig inlämningsuppgift i grupp i Hopp och lidande
1,5 hp (Lärandemål 7) VG
Betyg
A, B, C, D, E, Fx, F
Begränsningar
För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet
till ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens
Sida 2 av 4
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text,
en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga
inlämningsuppgifter.
genomförande. Student som ej är godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till
studievägledning/stöd och nytt examinationstillfälle nästa kursomgång.
Övriga föreskrifter
Kursen ingår som obligatorisk kurs (kurs 5) i sjuksköterskeprogrammet.
Hållbar utveckling
Kursen har inslag av hållbar utveckling.
Kurslitteratur
Moment 1
Almås, H. (red.) (senaste upplagan). Klinisk omvårdnad Del 1. Stockholm: Liber. sidor:
valda delar ca 150 av 572 sidor
Almås, H. (red.) (senaste upplagan). Klinisk omvårdnad Del 2. Stockholm: Liber. sidor:
valda delar ca 67 av 534 sidor
Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. sidor: 250
Edberg, A-K. & Wijk, H. (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa.
Lund: Studentlitteratur. sidor: valda delar ca 32 av 812 sidor (kap 1,2)
Ericson, E. & Ericsson, T. (senaste upplagan). Medicinska sjukdomar. Lund:
Studentlitteratur. sidor: valda delar ca 235 av 752 sidor
Folkman, S. (1997). Positive psychological states and coping with severe stress. Social
Science Medicine, 45, 1207 - 1221. Se aktuell länk i studiehandledningen.
Friberg, F. & Öhlén, J. (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och
förhållningssätt. Stockholm: Studentlitteratur. sidor: valda delar ca 43 av 631 sidor (kap 13,
18)
Inera AB (senaste upplagan). Vårdhandboken. Se aktuell länk i studiehandledningen.
Krohne, H.W., Smelser, N.J. & Baltes, P.B. (red.) (2001). Stress and coping theories: The
international encyclopedia of the social and behavioral sciences. Oxford: Elsevier. sidor:
15163 - 15170 Vol. 22
Läkemedelsverket (senaste upplagan). Läkemedelsboken. Se aktuell länk i
studiehandledningen.
Nordeng, H. & Spigset, O. (red.) (senaste upplagan). Farmakologi och
läkemedelsanvändning. Lund: Studentlitteratur. sidor: valda delar ca 75 av 449 sidor
Stokke, O. & Hagve, T.A. (senaste upplagan). Undersökningar vid sjukdom. Lund:
Studentlitteratur. sidor: 243
Moment 2
Almås, H. (red.) (senaste upplagan). Klinisk omvårdnad Del 1. Stockholm: Liber. sidor:
valda delar ca 220 av 572 sidor
Almås, H. (red.) (senaste upplagan). Klinisk omvårdnad Del 2. Stockholm: Liber. sidor:
valda delar ca 48 av 534 sidor
Beck-Friis, B. & Strang, P. (red.) (senaste upplagan). Palliativ medicin och vård. Stockholm:
Liber. sidor: valda delar ca 130 av 432 sidor
Edberg, A-K. & Wijk, H. (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa.
Lund: Studentlitteratur. sidor: valda delar ca 242 av 852 (kap 10,11,14,18-21,26)
Ehrenberg, A. & Wallin, L. (red.) (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder: Ansvar och
utveckling. Lund: Studentlitteratur. sidor: valda delar ca 47 av 512 sidor (kap 7)
Friberg, F. & Öhlén, J. (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och
förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur. sidor: valda delar ca 161 av 631 (kap
6,8,9,13,14,18)
Sida 3 av 4
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text,
en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga
inlämningsuppgifter.
Inera AB (senaste upplagan). Vårdhandboken. Se aktuell länk i studiehandledningen
Lennér Axelson, B. (2010). Förluster: om sorg och livsomställning. Stockholm: Natur och
kultur. sidor: 300
Läkemedelsverket (Senaste upplagan). Läkemedelsboken. Se aktuell länk i
studiehandledningen
Nordeng, H. & Spigset, O. (red.) (senaste upplagan). Farmakologi och farmakologisk
omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. sidor: valda delar ca 30 av 490
Skärsäter, I. (red.) (senaste upplagan). Omvårdnad vid psykisk ohälsa på grundläggande
nivå. Lund: Studentlitteratur. sidor: valda delar ca 145 av 483 sidor
Socialstyrelsen (2013). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vid livets slut –
vägledning, rekommendationer och indikatorer. Se aktuell länk i studiehandledningen.
Sveriges kommuner och Landsting (2012–2014). Nationellt vårdprogram för palliativ vård.
Se aktuell länk i studiehandledningen.
I moment 2 tillkommer också en skönlitterär bok om ca 200 sidor.
I kursen tillkommer vetenskapliga artiklar om ca 100 sidor.
Referenslitteratur
Moment 1
Arbetsmiljöverket (2005). Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets
föreskrifter (AFS 2005:5) om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt
samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna. Se aktuell länk i studiehandledningen
Arbetsmiljöverket AFS (2009). Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt.
(2009:06) Se aktuell länk i studiehandledningen
Kristoffersen, N.J. (red.) (2005). Grundläggande omvårdnad Del 1. Stockholm: Liber.
Simonsen, T., Aarbakke, J. & Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 2:
sjukdomar och behandling. Stockholm: Natur och Kultur.
Moment 2
Allgulander, C. (2008). Introduktion till klinisk psykiatri. Lund: Studentlitteratur.
Carlsson, M. (red.) (2007). Psykosocial cancervård. Lund: Studentlitteratur.
Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling, samt katastrofpsykiatri och sena stressreaktioner.
Stockholm: Natur och Kultur.
Ehnfors, M., Ehrenberg, A. & Thorell-Ekstrand, I. (red.) (senaste upplagan). VIPS-boken: om
en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen.
Stockholm: Vårdförbundet.
Folkman, S. (1997). Positive psychological states and coping with severe stress. Social
Science Medicine, 45, 1207 - 1221. Se aktuell länk i studiehandledningen.
Henriksen, J.O. & Vetlesen, A.J. (red.) (senaste upplagan). Etik i arbete med människor.
Lund: Studentlitteratur.
Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F. & Skaug, E.A. (red.) (2005). Grundläggande omvårdnad
Del 3. Stockholm: Liber.
Krohne, H.W., Smelser, N.J. & Baltes, P.B. Stress and coping theories. The international
encyclopedia of the social and behavioral sciences, 22, 15163 - 15170.
Strang, P. & Werner, M. (red.) (2010). Smärta och smärtbehandling. Stockholm: Liber.
Sida 4 av 4
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text,
en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga
inlämningsuppgifter.