ikke - Odsherred Kommune

Comments

Transcription

ikke - Odsherred Kommune
Gelstrup Strands Vandværk
NIELS HEISTERBERG
Dalstrøget 114 , 4.,-TV
2870 Dyssegård
Den 26. januar 2017
Natur, Miljø og Trafik
Ref.: RKE/licje/HIN
Sag: 306-2015-116977
Afgørelse om ”ikke VVM-pligt”
Odsherred Kommune har vurderet, at fortsat indvinding af 6.000m3 grund-
Dok.: 306-2016-4610
vand fra boringerne DGU nr. 191.85 og DGU Nr. 191.214 ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Vurderingen er foretaget ud fra VVM-screenings-
Kontakt
skemaet, som er vedlagt som bilag 1. Det betyder, at den aktuelle indvinding af grundvand ikke er VVM-pligtig, dvs. at ansøger ikke skal udarbejde
en redegørelse med vurderinger på miljøet. Afgørelsen er truffet efter
VVM-bekendtgørelsen1.
Direkte: 59 66 60 82
Screeningen fremgår af vedlagte bilag 1.
Afgørelsen er ikke en tilladelse til indvinding af grundvand, men alene en
afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.
Vedr. ejd.nr.: 22342
Natur, Miljø og Trafik
Vandteam: 59 66 60 08
Post
Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
59 66 66 66
[email protected]
www.odsherred.dk
Sagens oplysninger
Gelstrup Strands Vandværk JUPnr. 104019 har søgt om fortsat at indvinde
grundvand hhv. fra boringen med DGU nr. 191.85 og DGU nr.191.214 på
matrikel nr. 5-ø Gelstrup By, Egebjerg, så de fortsat kan fungere som alment vandforsyningsanlæg og levere vand af drikkevandskvalitet inden for
vandværkets forsyningsområde. Der er tale om fortsat indvinding af 6.000
m3 grundvand årligt.
CVR: 29188459
Åbningstider
Mandag-onsdag 10.00-14.00
Torsdag 15.00-17.30
Fredag 10.00-12.00
Telefontider
Mandag-torsdag 10.00-14.00
Fredag 10.00-12.00
Denne afgørelse omfatter forholdet til planlovens VVM-regler. Der er ikke
taget stilling til selve indvindingstilladelsen.
Projektet er omfattet af bilag 2, nr. 2. Udvindingsindustrien. Pkt. c: Dybdeboringer, navnlig vandforsyningsboringer.
1
§ 2, stk. 2 og § 3 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
Begrundelse for afgørelsen
Screeningsskemaet, bilag 1, ligger til grund for afgørelsen.
På baggrund af VVM-screeningsskemaet vurderer Odsherred Kommune, at en forsat indvinding
som den nuværende tilladelse ikke er VVM-pligtig.
Da den tilladte indvinding ikke øges vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning
af miljøet ved den omtalte indvinding, særligt taget i betragtning at grundvandspotentialet har
været stabilt/stigende i en årerække og at indvindingen foregår fra danienkalken omkring 60
meter under terræn. Da indvindingen er forholdsvis lille og foregår i 60 meters dybde med et
ovenliggende lerlag på ca. 60 meter forventes trykniveauændringen i kalkmagasinet ikke, at få
negativ betydning for de nærliggende § 3-søer eller for arter omfattet af EF-habitatdirektivets
bilag IV. Da der er 9,5 km til nærmeste Natura2000 område, forventer kommunen ikke at indvindingen kan få en negativ effekt på de internationale naturbeskyttelsesområder.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside den 26. januar 2017.
Hvis du vil klage
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens
udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse skal du klage via Klageportalen, som du finder et
link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen
sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.
Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odsherred Kommune, Natur, Miljø og
Trafik, Nyvej 22, 4573 Højby eller pr. mail [email protected], der har truffet afgørelse i sagen. Odsherred Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet,
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
UDKAST: VVM afgørelse Gelstrup Strands Vandværk
2/10
Odsherred Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden seks måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse2.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 08.
Bilag 1: VVM-screening
Venlig hilsen
Hanne Ingversen
Jordbrugsteknolog
[email protected]
2
jf. § 62 i lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning
UDKAST: VVM afgørelse Gelstrup Strands Vandværk
3/10
VVM-screening
VVM-screeningsskema til brug ved ansøgning om fornyet indvindingstilladelse jf. Bekendtgørelse
nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på
miljøet (VVM)
Bilag 1
Tjekliste til screening for VVM-pligt
Basisoplysninger
Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)
Gelstrup Strands Vandværk
Fornyelse af indvindingstilladelse
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på Gelstrup Strands Vandværk
bygherre
Vandværksvej 6, 4500 Nykøbing Sj.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på Georg Henriksen; Nakskovvej 76A, 2500 Valby
kontaktperson
Tlf.: 61 79 96 13; E-mail: [email protected]
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Vandværksvej 6, 4500 Nykøbing Sj.
Matr. Nr.: 5-ø Gelstrup by, Egebjerg
Projektet berører følgende kommune
eller kommuner
Odsherred Kommune
(omfatter såvel den eller de kommuner,
som projektet er placeret i, som den
eller de kommuner, hvis miljø kan
tænkes påvirket af projektet)
Oversigtskort i målestok 1:50.000
Målestok angives:
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller
1:5.000 med indtegning af anlægget og
projektet (vedlægges dog ikke for
strækningsanlæg)
Forholdet til VVM reglerne
Ja
X
Er projektet opført på bilag 1 til denne
bekendtgørelse
Er projektet opført på bilag 2 til denne
bekendtgørelse
Nej
Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt.
Angiv punktet på bilag 1:
X
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2
Pkt. 2c.
UDKAST: VVM afgørelse Gelstrup Strands Vandværk
4/10
Projektets karakteristika
Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den
pågældende ejer, matr. nr og ejerlav
Vandværket ejer matr. nr. 5-ø Gelstrup By, Egebjerg
2. Arealanvendelse efter projektets realisering
Almen vandforsyning
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2
Der sker ingen ændring i det bebyggede areal
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2
Der sker ingen ændring i det befæstede areal
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med Ja, da projektet er vandindvinding vil der skabes en sænkprojektet og i givet fald hvor meget i m
ningstragt
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2
Ikke aktuelt, eksisterende anlæg
Projektets bebyggede areal i m2
Ikke aktuelt, eksisterende anlæg
Projektets nye befæstede areal i m2
Ikke aktuelt, eksisterende anlæg
Projektets samlede bygningsmasse i m3
Ikke aktuelt, eksisterende anlæg
Projektets maksimale bygningshøjde i m
Ikke aktuelt, eksisterende anlæg
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vand- mængde i anlægsperioden
Ikke aktuelt, eksisterende anlæg
Affaldstype og mængder i anlægsperioden
Ikke aktuelt, eksisterende anlæg
Spildevand – mængde og type i anlægsperioden
Ikke aktuelt, eksisterende anlæg
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Ikke aktuelt, eksisterende anlæg
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå
Ikke aktuelt, eksisterende anlæg
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud
samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af
råstoffet/produktet i driftsfasen:
UDKAST: VVM afgørelse Gelstrup Strands Vandværk
5/10
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Ikke relevant
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Ikke relevant
Vand – mængde i driftsfasen
Salg af op til 6.000m3 drikkevand årligt
Intet egetforbrug med produktion og salg af drikkevand
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i
driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Skyllevandsslam. Vilkår om bortskaffelse af slammet er givet
Spildevand til renseanlæg:
Ikke relevant
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:
31 m3 årligt som ledes til sø efter gennemløb i bundfældningsbrønd
Ikke relevant
Projektets karakteristika
Ja
Nej
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vand- X
forsyning
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår
Tilladelsen er til almen vandforsyning
X
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af
BREF-dokumenter
UDKAST: VVM afgørelse Gelstrup Strands Vandværk
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til
punkt 10
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke
vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
X
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREFdokumenter
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BATkonklusioner
Tekst
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til
pkt. 12.
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke
BREF-dokumenter, der ikke vil kunne
overholdes.
X
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til
punkt 14.
6/10
Projektets karakteristika
Ja
Nej
Tekst
Ikke relevant
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BATkonklusioner
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj.
X
Ekstern støj fra virksomheder nr.5/1984
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende
grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor
X
Ingen anlægsarbejder, da eksisterende
anlæg
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført,
kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj
og vibrationer – jf. ovenfor
X
X
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger,
regler og bekendtgørelser om luftforurening.
Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller
de pågældende vejledninger, regler eller
bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende
grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor
X
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor
X
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede
støvgener
I anlægsperioden
X
I driftsfasen
X
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede
lugtgener
I anlægsperioden
X
I driftsfasen
X
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for
belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse
naboarealer og omgivelserne.
I anlægsperioden
X
I driftsfasen
X
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf.
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større
uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december
UDKAST: VVM afgørelse Gelstrup Strands Vandværk
X
7/10
2006
24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan
X
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende
bygge- og beskyttelseslinjer – jf.
X
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anven- X
delsen af naboarealer
X
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder: jf.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen
Der kan blive behov for ikke at tillade
nedsivning inden for en afstand af 300
meter fra værkets boringer, men det er
gældende lovgivning.
X
UDKAST: VVM afgørelse Gelstrup Strands Vandværk
Ikke udlagt til råstofgraveområde .
Projektet er placeret i kystnærhedszone
B, 600 meter fra kysten.
8/10
Projektets placering
Ja
29. Forudsætter projektet rydning af skov:
Nej
Tekst
X
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller
indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af
højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og
mere end 20 m bredt. )
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag
X
40meter til nærmeste sø
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald
hvilke
Odsherred Kommune har ikke oplysninger om forekomst af arter omfattet af
habitatdirektivets bilag IV i de nærmeste
§ 3 områder, men forekomst kan ikke
udelukkes, da kendskabet til arternes
forekomst ikke er udtømmende. Såvel
stor vandsalamander som spidssnudet
frø findes i de to søer i engområdet på
matrikel 5bp Gelstrup By, Egebjerg 350
m syd for boringerne og i søerne på
matriklerne 1e og 5 Unnerud By, Egebjerg 470 m nord for boringerne.
Odsherred Kommune vurderer, at fortsat
udvinding på det nuværende niveau ikke
vil skade yngle- eller rasteområder for
arterne.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område
1,7 km. Kirkeomgivelse omkrig Egebjerg Kirke.
9,5 km.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder)
35. . Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne X
overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til
udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller
havet, jf. bekendtgørelse nr. 1725 af 16. december 2015
og bekendtgørelse nr. 439 af 19. maj 2016 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikke- X
vandinteresser
37. Er projektet placeret i et område med registreret
jordforurening
UDKAST: VVM afgørelse Gelstrup Strands Vandværk
X
Der er 1,4 km til nærmeste V1 kortlagte
grund, og 1,6 km til nærmeste V2 kort-
9/10
lagte grund
Projektets placering
Ja
Nej
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)
X
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre
nabolande
X
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med
henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.
Tekst
Der planlægges ingen foranstaltninger
da der er tale om forlængelse af en
eksisterende indvindingstilladelse hvor
det eksisterende anlæg anvendes.
Konklusion
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at
det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt,
således at der er VVM-pligtigt:
Dato: 22. januar 2016
Resultatet af screeningen er, at Odsherred Kommune vurderer, at en fortsat vandindvinding på op til 6.000m3
årligt, ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Kommunen vurderer, at de nærliggende naturområder ikke vil blive berørt.
Sagsbehandler: Rikke Kepp
Kvalitetssikret af: Lisbeth C. Jepsen
Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet
vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed
for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVMmyndighed.
UDKAST: VVM afgørelse Gelstrup Strands Vandværk
10/10

Similar documents