Den 20. januar 2017 Tilladelse til at udføre en boring til overvågning

Comments

Transcription

Den 20. januar 2017 Tilladelse til at udføre en boring til overvågning
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg
Att.: Ulrich Tue Jacobsen
Den 20. januar 2017
Tilladelse til at udføre en boring til overvågning af grundvandskvaliteten
Natur, Miljø og Trafik
Ref.: LIC
Odsherred Kommune giver her tilladelse til at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) kan etablere en overvågningsboring på matr. 12a,
Gudmindrup By, Højby.
Sag: 306-2016-29658
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har selv udført VVM-screening af
boringen. Styrelsen finder ikke at boringen er til væsentlig gene for
miljøet, og derfor er projektet ikke VVM-pligtigt. Odsherred Kommune er
enig i denne vurdering.
Kontakt
Tilladelsen gives med hjemmel i Vandforsyningsloven1.
Dok.: 306-2017-18188
Vedr. CPR/CVR:
Natur, Miljø og Trafik
Direkte: 59666004
Vandteam: 59666008
Boringen skal bruges til overvågning af grundvandskvaliteten og grundvandets trykniveau.
Tilladelsen til at udføre boringen gælder indtil 12 måneder efter at denne
tilladelse er givet, hvorefter den inddrages uden yderlige varsel.
Post
Odsherred Kommune
Nyvej 22
Vilkår for tilladelsen
4573 Højby
59 66 66 66
[email protected]
1.
Boringens formål
Boringens formål er at kunne monitere grundvandskvaliteten og grundvandets trykniveau. Tilladelsen gælder derfor udelukkende til monitering af
grundvandskemien og pejling af grundvandets trykniveau. Det er således
kun tilladt at oppumpe vandmængder til renpumpning og prøvetagning.
2.
Underretning af Odsherred Kommune
Odsherred Kommune, Center for Natur, Miljø og Trafik skal underrettes om
tidspunktet for borearbejdets påbegyndelse, senest 10 arbejdsdage før
borearbejdet igangsættes.
3.
1)
Placering af boring
§§ 20 og 21 i Lovbekendtgørelse af Lov om Vandforsyning, nr. 1204 af 28. september 2016
www.odsherred.dk
CVR: 29188459
Åbningstider
Mandag-onsdag 10.00-14.00
Torsdag 15.00-17.30
Fredag 10.00-12.00
Telefontider
Mandag-torsdag 10.00-14.00
Fredag 10.00-12.00
Boringen skal udføres med en placering som vist i bilag 1.
SVANA skal sørge for, at de vejledende afstande mellem boringer, forsyningsledninger eller andre tekniske anlæg kan overholdes. De vejledende afstandskrav er angivet i Dansk Ingeniørforenings norm for almene vandforsyningsanlæg, DS442.
Hvis boringen udføres på tredjemands ejendom, skal der før borearbejdet påbegyndes træffes
skriftlig aftale med ejeren af borestedet om udførelse af boringen.
4.
Udførelse af boring
Boringen skal udføres som en A-boring. Boringen skal forsegles med bentonit fra top filter til
terræn. Boringen bliver afsluttet med en boringsafslutning samt aflåselig tørbrønd.
Når borearbejdet er overstået, er der ofte overskydende jord. Hvis I tror eller ved, at jorden er
forurenet, skal jorden afleveres til en godkendt modtager, og inden I flytter jorden, skal I anmelde jordflytningen til Odsherred Kommune2. Anmeldelsen kan ske på www.jordweb.dk
5.
Udledning af grundvand fra renpumpning
I forbindelse med renpumpning skal det oppumpede vand udledes til nedsivning på de omkringliggende arealer.
6.
Fredningsbælte
Der skal ikke etableres fredningsbælte og dyrkningsfri zone omkring boringen, da det
moniterede grundvand skal afspejle en uændret arealanvendelse. Der må ikke foretages terrænregulering, plantes planter med dybtgående rødder, ligesom der heller ikke må anbringes
depoter eller lignende, som vil kunne være til skade for boringsanlægget eller hindre adgangen
til det i forbindelse med overvågning, eftersyn og udførelse af vedligeholdelses- og reparationsarbejder vedr. boringen.
7.
Sløjfning
Når boring ikke længere skal anvendes til monitering, skal den sløjfes efter gældende regler af
ejeren, som pt. er Miljø- og Fødevareministeriet.
8.
Indberetning af borearbejde
Ved borearbejdets start skal brøndboreren rekvirere DGUnr. hos GEUS, Østre Voldgade 10, 1350
København K. Alle vand- og jordprøver samt anden dokumentation skal referere til dette DGUnr.
Senest 3 måneder efter boringen er udført, skal ansøger sende kopi af borejournal og lokaliseringsskema.
2
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord nr. 1452 af 7.december
2015.
Tilladelse til A-boring, Overvågningsboring
2/7
9.
Tidsfrister
Odsherred Kommune vurderer, at etablering og brug af boringen ikke vil få væsentlig betydning
for omgivelserne og finder anlægget ubetænkeligt. Ansøger kan derfor etablere boringen inden
klagefristens udløb3. Ved etablering af boringen inden klagefristens udløb er ejeren af den nye
boring alene ansvarlig for følgerne af en eventuel klage.
Bygge- og anlægsarbejder, herunder borearbejdet mv., som vedrører denne tilladelse skal være
gennemført senest 12 måneder efter udløbet af klagefristen.
3
§ 35 stk. 2 i bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning nr. 832 af 27. juni 2016.
Tilladelse til A-boring, Overvågningsboring
3/7
Grundlaget for afgørelsen
A.
Ansøgning
Odsherred Kommune har den 30. september 2016 modtaget en ansøgning fra Styrelsen for Vandog Naturforvaltning om tilladelse til at udføre en boring til overvågning af grundvandskvaliteten
og grundvandets trykniveau.
Den ønskede placering af boringen er vist i Bilag 1.
B.
Boring
Boringen skal anvendes til prøvetagning med henblik på at fastlægge grundvandskvaliteten og
eventuel udvikling i denne samt pejling af grundvandsstanden i området.
Boringen forventes at blive ca. 25 meter dyb. Kabelgennemføringer, stigrør, proppe udføres
med VA godkendt materiale. Gruskastning og filtersand bliver ligeledes med godkendt materiale, og boringen vil blive forseglet med bentonit. Boringen bliver afsluttet med en boringsafslutning samt aflåselig tørbrønd.
Det oppumpede vand udledes til nedsivning på de omkringliggende arealer. Der bliver udlagt en
afgangsslange med udsprinklingsåbninger. Således vil borevandet ikke fosse ud af kun en enkelt
åbning, hvilket tager hensyn til den omkringliggende natur og beplantning.
Boringen etableres på matrikel nummer 12a Gudmindrup By, Højby, tilhørende Kirsten Marianne
Merete Sørensen og Erik Sørensen, Gudmindrup Mosevej 14, Gudmindrup, 4573 Højby. Den 28.
maj 2016 er der underskrevet en forhåndsaftale med ejer om placering af boring.
C.
Beskyttelseszone
Boringen skal udelukkende anvendes til overvågning. Derfor har SVANA anmodet om, at der ikke
vil blive fastsat en beskyttelseszone omkring boringen. Således kan overvågningen bedst afspejle en uændret arealanvendelse på de omkringliggende arealer.
Dette ønske imødekommes af Odsherred Kommune, og der udlægges derfor ikke en beskyttelseszone omkring overvågningsboringen.
D.
Besigtigelse af borested
Odsherred Kommune har den 12. januar 2017 besigtiget det ønskede borested og fundet, at det
ligger hensigtsmæssigt.
E.
Forureningskilder
Der er ikke registreret nogen forurenede arealer på matriklen.
F.
Vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og af bilag IV
arter.
Området, hvor boringen placeres indgår ikke i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Det
nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er natura 2000-område nr. 154, der ligger
Tilladelse til A-boring, Overvågningsboring
4/7
godt 2 km vest for boringen. Odsherred Kommune vurderer, at det kan udelukkes at overvågningsboringen vil påvirke dette eller andre internationale naturbeskyttelsesområder.
Mosen øst for matriklen er et meget vigtigt yngleområde med en stor bestand af bilag IV arten
spidssnudet frø. Odsherred Kommune vurderer, at det kan udelukkes, at overvågningsboringen
kan påvirke levesteder for spidssnudet frø eller andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag
IV.
G.
Planmæssige forhold
Det påtænkte borested ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket indebærer, at området i særlig grad skal beskyttes mod forurenende aktiviteter. Borestedet ligger
også inden for indvindingsoplandet til GHT Vandværk.
H.
Partshøring
Boretilladelserne er i overensstemmelse med ansøgerens ønske og de berørte lodsejere har underskrevet en aftale med ansøger. På den baggrund vurderer kommunen at partshøring ikke er
nødvendig.
I.
Konklusion
Odsherred Kommunes Center for Natur, Miljø og Trafik vurderer herefter, at placering af en
overvågningsboring ikke vil påvirke miljøet i negativ retning.
På den baggrund og ud fra en afvejning af de hensyn, der skal varetages gennem vandforsyningsloven, vurderer kommunen, at der kan gives tilladelse til at udføre en boring på ovennævnte vilkår.
Klagevejledning
Denne afgørelse og dens vilkår kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet samt af enhver,
der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du
klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen
ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.
Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Tilladelse til A-boring, Overvågningsboring
5/7
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen eller hvis klagen afvises som følge af
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odsherred Kommune, Natur, Miljø og
Trafik, Nyvej 22, 4573 Højby eller pr. mail [email protected], der har truffet afgørelse i sagen. Odsherred Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet,
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Du får besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.
Bygge- og anlægsarbejder, som følge af tilladelsen, må ikke udføres før klagefristen på 4 uger
er udløbet. Hvis der er klaget må bygge- og anlægsarbejder først udføres når klagen er afgjort.
Tilladelsens offentliggørelse
Tilladelse annonceres på kommunens hjemmeside.
Kopi tilsendt:
Danmarks Naturfredningsforening [email protected] og [email protected]
Danmarks Sportsfiskerforbund, [email protected]
Forbrugerrådet, [email protected]
Merete Sørensen og Erik Sørensen, Gudmindrup Mosevej 14, Gudmindrup, 4573 Højby.
Bilagsfortegnelse
1.
Situationsplan
Venlig hilsen
Lisbeth C. Jepsen
Geolog
[email protected]
Bilag 1
Situationsplan
Tilladelse til A-boring, Overvågningsboring
6/7
Tilladelse til A-boring, Overvågningsboring
7/7

Similar documents