KUNGÖRELSE I samband med granskning av

Transcription

KUNGÖRELSE I samband med granskning av
KUNGÖRELSE
I samband med granskning av förslag till detaljplan för Växjö 10:56 m.fl. (Bäckaslöv etapp II)
i Växjö kommun, har Växjö kommun ansökt om tillståndsprövning enligt 7 kap 28 a §
Miljöbalken på grund av närheten mellan Bäckaslöv och Bokhultets naturreservat (Natura
2000). Länsstyrelsen i Kronobergs län är tillståndsmyndighet.
Utställning
Handlingarna till tillståndsansökan finns tillgängliga på:
• Kommunens kontaktcenter, reception Björnen, västra esplanaden 18, Växjö. Öppet
vardagar kl. 07.30-16.30.
• Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö.
Samtliga handlingar finns tillgängliga på www.vaxjo.se/detaljplaner/backaslovtillstand
Frågor besvaras av projektledare Kristina Thorvaldsson, 0470-41210.
Synpunkter
Synpunkter som berör tillståndsprövningens miljökonsekvensbeskrivning (del Natura 2000)
skickas till Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö,
telefon 010-223 70 00, [email protected], senast 2017-03-10. Ange ärendenummer
521-1303-2015.

Similar documents