Πως ένα ηλεκτρονικό περιοδικό σου φτιάχνει τη μέρα

Comments

Transcription

Πως ένα ηλεκτρονικό περιοδικό σου φτιάχνει τη μέρα
Ω
Έ Α Η
Ι Ό
ΙΆ
Ι
Η
Ι
Ι Ό
Έ Α
Η
ή
α θ ώ
ί αι ί ο ο ύ
ί ια. Θα
ο ούσ
ιαφο ι ή α οι ά θ
οι ά α α ά οια
α αα σ
α ά ι α ίας έ ας ός οι ού α θ ώ ο .
ά ισ α ό ς α ί ι
ή ο ς. Ας ού έ α
Α ό α ια ο ιασ ι ή
έ α έφ ασ σ ο έ ος ς. Και ώ ο οί ί αι σ φάσ
α ο αί ι, θά ασσα, φά
α, α ά σ ,
ί σα, ά ο
ι
ί οι οι σ ι ό α οι
ο θέ ο
α α άο
σ
οι ία ο ς αι α α έ ο
σ ο ια ί ο σ ά οιο
Η
. Π οφα ώς αι
ί αι ι ώ ας ια α ά ις
ο βέ α
σο α α ιά σ σ
ασ ό
ια σ ή ού α αφέ α ά ί αι έ ια
ίο ος ιας αι
ιώ ι ο α ο αί ι α
άσ ις ί ς α ό α έ οιασ ές σ ι ές ο α ιάς αι
α α σίας. Ε α ο
ί αι αι ύσ ο ο α β ις έ α σάι ο α
ιέ ι α ά α.
Είσαι
ι ά ο ύ
ος σα ο
σσέα αι
θ ς θ α ι ά έσα
έ σ ς.
Α α άς ά α ο ά ι ιαφο ι ό, ο ά ι α α
αθ
ι ό ά σο . Είσαι φ σιο ά ς αι α α
Ψά ις α ις ια
Ά
Η
Α Α; Ποιος
ιά σαι; Και θα έ ι
ά
οι ι ία α ό α
ί ις σ α
Α; Ε ί ι α θα β ις α ά α! Σ
αθ ός ο α ο ώ ι σ ο α ί.
ά , ο ά ι ο θα ισ ύσ ι
άς α ις
ς ήα
ώ α σο ;
θα έ ι ό ς ις
οφο ί ς ο
Α Η
Α Α. Ή ή ς α ο
ί ς
ά ς α ό ις σ έ ις ο
Μ ό ι ς α ά ς ο
έφο
ο
α ό σο
άθ
ο ής
οφο ία ια α
α α α ύ ις ο όσ ο ύ σο . Και
ώς
ίσαι α ό
ί ο ς ο α ύο
ο
Survivor. Για ί α ήσο θα έ
α α ά ις
ο ι ές σ ήθ ι ς αθώς ό ι αι ια
έ α
αι ί ι ο
φ ί ι
αθ
ι ό α όσ
ο β έ ο . Και α ί α β αί ις
έ
α ιασ ά ις α
ύ σαι
ί ια
ή,
σέ α, αθέσαι έσα. έ ις;
Υ ά ι έ ας ο ό
ος όσ ος
ίέ
αι σύ άθ σαι σ ο σ ί ι αι α α ο ο θ ίς
ήά
ίς α ά ις ά ι σ
ι ή σο .
Υ ά ο
όσ ς
ι ο ές, όσα
ά αα ο
ο ίς α ά ις ο ού
ο
φα ά σαι! Θ ς α β ις οιο α ό ό α α Α
Α
θα ά ις; Ή ή ς ι
ί αι α ύ ο ια ο
Α Α
Α σο ; έ ις ά α έ ι α θ έφ ις ο ο α ισ ό
α α ύ α ια
Α ο .
Και ώς θα ο ά ις α ό; Μα φ σι ά α
Μ ο ίς α
ι ήσ ις
Α
Η Η
άσ ις σ ις αι ί ς ίσ ς αι ο α ώ ο ας θ
Α ά ο
ιό ο ί αι α αφι ώσ ις ί ο α
Α
Α ια ο α α
έ ο σο α ι έ .
ι ώ ας
α ι
ι ή
ά σο !
ο
α ίο σο
αι σ σ έ ια α
α ι ές β α ιές
ί ο
Α Α Α
.
ό ο
ό ο σο ια α ιαβάσ ις ά οιο
Έ σι οι ό ύ ο α α ίς α α αβαί ι ό ι
ιά ο αι ο ά σ
ή. Έ ας α ός
φί ος, ί ο
ισσό
α ή ιάθ σ , ια αι ού ια
ύ σ αι ό α αί ο
ο
ό ο ο ς. ά θ
ος α ο
φύσ ο
θέ ι ο ά. Α α ίσ ι α
ι ά ια ά
ο έ ι θα σ α α ήσ ι α θέ ι
ισσό α.
Ό α α ά ο ού
α ού ος.
α
ι ήσο
α ο σή
α, α
ί α ο ισ έ
Α όή α
ί ο α ό ά οιο ς σ ά ς ο ια ι α ού
ήσ ις ια α σο ά ι
αθ
ι ή ήέ α ι α ύ
ις ό ι
ιο ι ο
.
ο ίς α ίσαι
ο σί ο
α θα

Similar documents