Expertiză BOTOSANI - Uniunea Nationala a Notarilor Publici din

Comments

Transcription

Expertiză BOTOSANI - Uniunea Nationala a Notarilor Publici din
TARIFE [email protected]&E
{[email protected]
@
mmmf
de meffemffimffiaffi
ffiffiWWA
VALABILE INCEPIND CU
01,01.2008
*,J€
/a odrexe
XL
J,O*pJ ,,tP
4i" 2t. tf, ?4%.
ROMANIA_ MINISTERULECONOMIEI SI FINANTELOR
DIRECTIA GENERALAA FINANTELOR PUBLICE
JUDETEANA BOTOSANI
Piata Revolutieinr.5
tel. 0231607120 fax.0231607123
Nr. I / 15143I 20.11.2007
CAMERA NOTARILOR PUBLICI
SUCEAVA
Av6nd in vedereprevederileart. 77 indice l, din Legea 163 12005, privind aprobarea
pentrumodificarea$i completarea
Legii
Ordonanleide Urgenlaa Guvernuluinr. 13812004,
privindCodulFiscal,
nr. 57112003,
AVTZA:IMFAVORABIL
valorile estimatepentru proprietdli imobiliure - clddiri Si terenuri, situatepe roza
judelului BotoSani.
inlelegemca in sensulart.4(l) din Ordonanla12 I 1998privind taxelede timbru pentru
pentru
activitateanotarialSgi a art. 5 alin. I gi 2 din NormeleMetodologicerv. 44311999
pe
aplicareaOrdonanfeiGuvemuluinr. 12, acestevalori sunt estimariiniliale,determinate
baza criteriilor tehnice.
ornE#'
Radu 1tl
i iet ae TIIRCAlVU
b4?
/
T
Ha rta jude[utui
Botogani
$''
-
DRIruNAflONAL.
r DRUMJUDSIEAN
.
= I CAIE FERAT.A
:f-.LIIv.fnADEJIJDET
+
LIWTTADELOCALTT]AJ'E
*
nAu
h
C{JPRINS
l. Memoriutehnic,
2. MLINICIPruL BOTO$ANI
- zonareamunicipiuluiBotoqani,
- tarife notariale apartamente,
- tarife notariale terenuri,
- tarifenotarialecase,vile,anexe,
- tarifenotarialespafiicomerciale,altele,
3. Mediul rural adiacentmunicipiuluiBotogani
- Curtegti,Richili,Mihai Eminescu,Bdlugeni,Roma,Cristegt
4. MTINICIPIULDOROHOI
- zonareamunicipiuluiDorohoi ,
- tarife notariale apartamente,
- tarife notariale terenuri,
- tarifenotarialecase,vile,anexe,
- tarifenotarialespafiicomerciale,altele,
5. Mediul rural adiacentmunicipiuluiDorohoi
- Broscdufi, $endriceni,Vdculegti,
6. ORA$ SAVENI
- tarife notariale apartamente,
- tarife notariale terenuri,
- tarife notarialecase,vile,anexe,
- tarifenotarialespaliicomerciale,altele
7. Mediul rural adiacentoraguluiSAVENI,
- Vlasinegti,$tiubieni,Drdgugeni,
',-;''
'
.,.;t{
lirl":'*;"'
'-1"1
"':: 5::'
"
. . ; .' ' i
+
i
"'
::
'"i!
' t . "* ? . ':. i
""
'li':^
'i.
g
,.:{4,
;
.' i'
}-_,,
i.
',4]'/1-1
j
l-
/
4
8. ORA$ DARABANT
- tarife notariale apartamente,
- tarife notariale terenuri,
- tarifenotarialecase,vile,anexe,
- tarifenotarialespaliicomerciale,altele
9. Mediul rural adiacentoraguluiDARABANI,
- Hudegti,Pdltiniq,Concegti,
l0.oRA$ BUCECEA
- tarife notarialeapartamente,
- tarife notariale terenuri,
- tarife notarialecase,vile,anexe,
- tarife notarialespaliicomerciale,altele
6. LOCALTTATTLETRU$E$Tr,FLAVIIXZI,
$TEFANE$Tr,
-
tarife notarialeapartamente,
tarife notariale terenuri,
tarifenotarialecase,vile,anexe,
tarifenotarialespaliicomerciale,altele
7. COMTINE-vezi cuprinsul.
EXPERTTEHNIC,
cLzolc AURICA
A
( ,qtr\Y
\
\ ,/ l1v
XU
i\
t)
. - " ' :' '".\)..:,:. .
-J
:.:
.-r- :'^
r'.{
i,,' , ' . i:i
:,'i.
..t1.
-:. ',
i-l
?,t'*ii
['r'iile[-/4
."..
' ' , - ;i:1,'''
,
1^,r :.!l;lrl.,,y-.i1
""a so\t!'
__-i,
t)
ME,MORIUTEHNIC
PARTIELE CONTRACTANTE
1. Expert tehnic / Sing. GAZDAC
AUzuCA , domiciliata in municipiul Botogani,
str.HatmanArbore,nr.27 - legitimaliede experttehnicin specialitateaconstructiicivile industriale
gi agricole nr.l853- 6869,eliberatdde MinisterulJustiliei,
2. Beneficiarul evaluirii: Raportulde evaluaretehnici-actualizatfaln de cel din anul 2006,
a fost intocmit la cererea Camerei Notarilor Publici SUCEAVA- adresa ff._
pentnr
notariatelede pe rczajudelului Borogani,avAndin vedereprelurile de circulatiepracticatepe piafa
libera imobiliard in moneda Euro. in conformitatecu prevederile Art. 77 indice 1 din Legea nr.
gi a Codului fiscal,cu urmdtoarele
16312005
obiective:
A . Estimareavalorilor sd rdspunddcerinlelor cerere/ofertain raport cu realitelile
actuale.
B. SA se precizezediferenjiat modul de determinarea valorii pentru construcfiile
compusedin : subsol,demisol,parter,etaj,mansardd.
C. Pentrubucf,t5riilede iarnd gi bucatariilede vard sa se stabileascd
valori distincte,
includerea
acestorala anexe.
D. Stabilireagradului de uzurd ale imobilelor ( casegi apartamente), ?n raport de
anulconstruiriilor.
E. Identificareablocurilor de nefamiligticu o cameradin mun.BotoEani,
Dorohoi"
Trugegti,Siveni, etc.
Bucecea,
G. Evaluareaconstructiilorcu destinatiide spalii comercialepe mp. in func{ie de
zona.
H. Evaluareaconstrucliilor cu destinalia de produclie gi depozitarer construclii
pe mp. in funcfiede zon6.
agrozootehnice
gi garajelor,bucatdriide iarnagi de vard lipite de alteconstrucfii.
I. Evaluarea
evaluirii apartamentelor
in funclie de nivelul la carese afli (demisol,
J. Diferenlierea
parter,etajul2-3, 4-6,7-8, etc.)
Se va line cont gi de observafiilegi propunerelenotarilor publici cu privire l4ctuali1air1,?
raportuluide evaluaretehnicdpe anul 2007.
7'
Scopul,obiectul gi sfera de cuprindere a evaluarii:
* Scopul este stabilirea taxelor de timbru pentru
transfer al proprietd{ilor in cadrul
operaliunelorjuridice ( mogteniri,donafii,vdnzdri-cumpdrdri,
etc. )
o
Prezentul raport de evaluareva cuprinde prelurile medii in cele 2 municipii, 4
orage,27 localitali adiacente,Tl comune cu satele arondate din iudetului
BOTO$ANr.
o
prelurile propuseau un caracterstric informativ fiind rezultatul
unor estimdri a
valorilor de piali
oblinute in urma unor cercetarigi analizepertinentefapt ce
impune in mod obligatoriufolosireaca datestrictede referinld.
o
pste interzisd utilizareavalorilor estimatein lucrare pentru expertizejudiciare,
in
litigii dintre terle pd{i, in procesede naturdcivild saupenald.
APARTAMENTE
- Stabilireavalorii de circulaliea apartamentelor
din blocurilede locuinle din municipiile,
oragele9i unelecomuneale judelului Botoqani avdndin vedereraportul cerere/ofertd,a pielii libera
imobiliaredin fiecarelocalitatedin cursulanului2007
Prelurilestabilite in Euro sunt diferenliatepentru apartamentecu 7,2,3,
gi 4 camere,
reprezentdnd
o oglindd a ofertelor devdnzare-cumpdrare
qi atranzactiilordin municipiile, oragelegi
unelecomunealejudeplui Botogani.
SD - semidecomandate
cu hol intermediarintre camere.
ND - nedecomandate
fErdhol intermediarintre camere.
D - decomandateMA - apartamentecu suprafefemai mici de 40 mp.
CASE. VILE. ANEXE
- Stabilireavalorii pentru imobile qi anexeleacestorape tipuri constructive,funclie de
structurade rezistenldgi materialelefolositela perefi,regim de inallimeP sauP + (1+ 2 etaj),cusau
frrd instalafii sanitarela baie gi bucdtarie.Toate
acesteelementeau condus la crearea.ryOry.t
-t':t\
mediu ce va puteafi utlizat pentrutaxenotariale.
,.lrt :, "; .,.rn tt ,i
.l-'
/
SPATII COMERCIALE
-
Stabilireavalorii pentru spatii comerciale,cu destinaliade magazinein cladiri
independentesau la parterul blocurilor de locuinle, magazinemixte cu sau fhrd
bufet in mediul rural, complexecomercialesau de prestdriservicii cu un regim de
indllime P sauP + (l + 3 etaje),restaurante
in clddiri independente
saulaparterul
unor blocuri de locuinle.precumgi pentruchiogcuri.S-a linut cont de inlllimea
interioardgi structurade rezistenli, conform Normelor de evaluareacceptatede
Ministerul de Finanfe. Prelurile sunt intocmite in Euro/mp. arie
construit
desfdsuratS.
SPATII DE PRODUCTIE, DEPOZITARE, GRAJDURI, HALE, ETC.
- Stabilireavalorii pentru spalii de produclie gi depozitare+ construclii agrozootehnice,s/a
realizatlinAnd cont de indllimea interioari, de structurade rezistenlagi tipul de garpantd, conform
Normelor de evaluareacceptatede Ministerul de Finanfe.Prelurile sunt intocmite in Euro/mp.arie
construitdesfEguratd.
TERENURI
Intravilan, extravilan- dupatipul existent
Cur!i construcfii, agricol.neproductiv,pf,guni,
fhnele.helegtee,iazuri,pdduri
etc.
Prelurilesuntintocmite in Euroimp. arie desfhguratd
.
Date generaleprivind stabilireavalorilor de circulatie.
Valorile de circulaliepentruapartamente
cu 1,2,3, qi 4 camere,imobile,spalii comerciale,
* construcliiagrozootehnice,
de producfiegi depozitare
au fost stabiliteutilizdndbrogurelenr.13.2,
3 qi 8, editatede Matrix-Rom in anul 1995- evaluarearapida a construcliilorde locuit. a spaliilor
comercialegi anexeleacestora,construcfiispecialepentru depozitaregi construcliispecialeagricole,
preluri unitareadusela zi pe bazacoeficienlilorpublicali in Buletinuldocumentarnr. 655012007
editatde CorpulExpe4ilorTehnicidin Romdnia.
gi Norrnativul- P
din DecretuluiLege nr. 6111990.85192
S-auavut in vedereprevederele
pentrustabilireaunei uzuri medii in timp linAndcont de categoriaIMOBILULUI.
13511999,
De asemeneas-a avut in vedere pentru imobile, spalii comerciale,spalii de.,prodilqliegi
.r'
,
':
^"t,'
depozitare# construclii agrozootehnicelocalitateaunde sunt amplasate,irnportanla,acestg3tdin
&M
1
E,
punct de vedere tehnico-econonlic,posibilitateade accesla drumul principal gi raportul cerere
ofertdpe pialaliberdimobiliard.
Pentruapartamenteledin municipii gi orage,acesteaau fost structuratepe zone de interes
locativ, lindnd cont gi aici de raportul cerere/ofertipe piala liber5.imobiliari a fiecdrei localiteli gi
prelurile practicatepe zone,avdndin vederefactorii cu influenld pozitivd gi negativa.
Aceasti evaluarea fost intocmitdin Euro gi are un caractertehnico-economic.
Evaluareaa fost intocmitd findnd cont de impd(irea administrativ teritoriala a judelului
Botogani.
pe zonede importan{as-a rcalizat funcfie de zonele
Pentrumunicipiul Botoqanirepartizarea
stabilitede Consiliul Local al municipiuluiBotoqaniprin hotdrAreanr.497-2006,revizuiti in2007,
pentrucelelaltelocalitalizoneleau fost stabiiiteconformprevederilorDecret- Lege 61190 privind
diferenliereaprefurilor la apartamentein funcfie de nivelul la care se afld, am utilizat prevederile
DecretulLegenr. 6111990.
sunt amplasatela demisol. prelurile prezentate,se reduc
Pentrusitualii cAnd apartamentele
cu - 25Yo.
Aceastdevaluarea fost intocmitain Euro si are un caractertehnico-economic.
Prezentulraport de evaluaretehnicaa fost intocmit in
exemplare.
EXPERTTEHNIC
AURIC4zi:: -' ...,'
sing.GAZDAC
'*+0,',"':r;,,',
l'
I0-r "
e)
$,;g;;.'
li
CUPRINS
T
2
3
4
5
6
7
8
Zonareamunicipiului
Botogani
- pag.1-,
Tarifegarsoniere
Tarifeapartamente
2 camere- pag.2
Tarifeapartamente
3 camere- pag.3
Tarifeapartamente
4 camere-pag.4
pag.5
Tarifeterenintravilan,
extravilan- pag.6
Tarifecase,vile,anexe
Tarifespaliicomerciale
, garaje,- pag.7
:-"-1 -.
rlr!.Jii"':\
':u, '+<.
'
lii , 1.',\
"r.
-ii
?r ti,
'
$
L
iJ1:li .:jl
I i3 i,:1r.'i
b'Y
|'il';'.'"t':'
L]
BOTO$ANl
ZONAREA- MUNTCTPTULUT
ZONA A
Nrcrt.
N r . i m p a r e - dl ae - l a
N r . p a r ed e l a - l a
Enescu
2 3 B-dulGeorge
24 Str.Grivita
de lanr.1 la7
d e l a n r . 2l ; n r . 2 0
2 5 Str.Independenlei
2 6 Str lon Pilat
2 7 Prieteniei
delal-la 1
delaL-la 1
d e l a n r . 2l : - nr4
d e l a n r . 2| l a n r . 1 8
d e l a n r . 1| nr 1 5
d e l a n r . 2l e n r . 3 0
d el an r . 1 n r . 3
d e l a n r . 2l ; n r . 8
d e l a n r . Ll n r . 9
d e l a n r . 2l a nr.4
C el a n r . 2l a n r . ! 4
Denumireastrdzii
1 Str.1Decembrie
19L8
2 AleeaParcului
Romano
3 A l e e aC d p i t a n
4 AleeaColonelTomoroveanu
5 AleeaCrizantemelor
R AleeaDimitrieBrinzi
AleeaLiceului
8 AleeaMaximGorki
9 A l e e aN o u d
10 AleeaPictorului
1.1A l e e aP i n u l u i
L2 AleeaPrieteniei
1 3 AleeaPrimSverii
t4 AleeaRaosodiei
1 5 AleeaCiprioneBidescu
L o AleeaScolii
1 7 AleeaTeodorBoyan
18 A l e e aT e o d o rC a l l i m a c
1_9AleeaUnirii
20 AleeaViilor
2 t AleeaZorilor
22 ElenaRares
2 8 Primdverii
29 Sdvenilor
30 S p e r a n t e i
3 1 Stefancel Mare
32 StefanLuchian
3 3 Sucevei
34T e a t r u l u i
3 5 Transilvaniei
36 Unirii
37 Uzinei
3 8 Victoriei
3 9Vin6torilor
4C Virnav
4 1 VornicBoldur
,,-
6:
:r:.,.i
'\'.'t*:,,.-,.,."'l
\ -' \ . _
-< i '1
v
. \';.:.'-''
-
t\
ZONAB
)enumireastrizii
Nrcrt.
N r . i m p a r e - dl ae - l a
\ r . p a r ed e l a - l a
d e l a n r . 1| la nr.1l-
d e l a n r . 2| t 2
de la nr.9li l a n r . F
l e l a n r . 2 2a n r . F
l e l a n r . 1|
d e l a n r , 2| 50
7 AleeaAlbalulia
AleeaAmurgului
A l e e aA r m e a n d
A
AleeaArturEndsescu
AleeaAzurului
(. AleeaBucovina
A l e e aC d l u g i r e n i
t AleeaCinema
s AleeaConstantinGane
1C A l e e a
Curcubeului
L 1 Aleea Decebal
12 AleeaDimitrieLemnea
1 3 AleeaDumbravaRo5it
t4 AleeaEliberirii
1 5 AleeaE l i eR a d u
7 6 AleeaGheorgheAvrdmescu
t 7 AleeaGrivi!a
1 8 A l e e al o n P i l a t
t9 AleeaMar 3aretelor
20 AleeaMihailKogdlniceanu
2 I AleeaNucului
22 Aleea Pacea
2 3 AleeaParcului
24 AleeaPetruRareg
25 AleeaScurtd
Frunzeri
26 AleeaSLT.loan
27 AleeaSpdtari
2E AleeaSteiari
29 AleeaTiberiuCrudu
3C AleeaTrandafirilor
3 1 AleeaViorelelor
Vodi
32 Str.Dragog
3 3 Dreptelii
34 b a n l
3 5 B-dulGeorgeEnescu
36 Ghe.Filipescu
3 7 SrigoreUreche
38LC.Brdtianu
3 9 impdratTraian
40 ndependenfei
^1
+-L
J el an r . 9| 49
i e l a n r . 1 3a F
d e l a n r . 2| 68
d e l a n r . 6l a F
oan Simionescu
42 o n P i l a t
4
/IA
u l i uM a n i u
','..\,
!, .\
*il
v7'
J e l a n r . 1 3l a F
d e l a n r . 1l a 4 9
d e l a n r . 2 0l a F
d e l a n r . 2l a 3 0
/q
44 lzvoarelor
d e l a n r . 1l an r . 3
d e l a n r . 2l a 4
45 M a i o rl g n a t
46 ManolegtiDeal
d e l a n r . 3 1l a n r . 3 5
d e l a n r . 6l a F
d e l a n r . 1l a 2 5
d e l a n r . 2l a 1 8
5 2 Sarmisegetuza
5 3 Sdvenilor
l e l a n r . L 7l a 2 3
J e l a n r . 3 2l a 3 8
54 Stefancel Mare
l e l a n r . 5l a F
i e l a n r . 1 0l a F
58 Uzinei
59 VasileAlexandrii
de la nr.l.la F
d e l a n r . 6l a F
60 Victoriei
d e l a n r . L 1l a F
d e l a n r . 1 4l a F
47 Progresului
48 Pu5kin
49 Rdzboieni
50 Rindunicii
5 1 Rozelor
5 5 Teilor
56 Trandafirilor
57 TudorVladimirescu
6 1 Viilor
fA
.\4I*t
. i.-.'"'"-J,i' li:,.
,,'.t" +;. .-i1 ar.-lr.
1:. ',.
/-r..
"l ti
1,,1, .,,-".
,'. t..
t
.
..(
l; I
rrj,
' '; i:li
'' tl \'' * "
...,
l ".-,
;r,.-,
-'
*'t.
4
,
,.::"r.
-3,-) .-
t6
ZONA C
Nrcrt.
Denumireastrizii
t S t r . 1m a i
2 A.T.Laurian
3 A d r i a nA d a m i u
AleeaAlbina
5 AleeaAlex.Donici
6 AleeaCarmenSylva
7 AleeaCiregului
8 AleeaDochia
9 AleeaDoi Brazi
10 AleeaDumbrdvita
1 1 AleeaFlorilor
t 2 AleeaGheorgheHasnas
1 3 AleeaGrivita
74 Aleealmpirat Traian
1 5 AleeaLebdda
T 6 AleeaOsta5ilor
77 AleeaPajistei
18 AleeaParculTineretul
1 9 AleeaPetalelor
20 AleeaPugkin
lon Elefterescu
27 Al.SLT.
22 AleeaSmirdan
2 3 A l e e aZ i m b r u l u i
24 Str.Dobosari
2 5S t r . D u b d l a r i
2 6 Eternititii
la - la
Nr.impare-de
d e l a n r . 1l a 7
N r . p a r ed e l a - l a
d e l a n r . 2l a L 8
de la nr.l-3la F
d e l a n r . L 4l a F
Cela nr.1la 1,1
de la nr.2 la nr.I2
d e l a n r . 2l a n r . l . 6
de la nr.73la 141
d e l a n r . 5 2l a n r . 1 1 8
27 Frunzelor
28 Furtunei
2 9 Ghiocei
3 0 HatmanArbore
31Humdriei
32 l.CBritianu
3 3 l . L .C a r a s i a l e
34 lmpdratTraian
de la nr.Lla nr.7
3 5 lon Creangd
3 5 l u l i uM a n i u
3 7 Lebdda-intravilan
38 Libertd!ii
3 9 LoeofdtGhe.Tiutu
d e l a n r . 5 1l an r . 1 0 3 d e l an r . 3 2l a n r . 9 0
d e l a n r . Ll a L 1
d e l a n r . 2l a 6
4C M a n o l e s tDi e a l
41.ManolestiDeal
d e l a n r . 1l a 2 9
d e l a n r . 3 7l a F
d e l a n r . 2 7l a f i n a l
d e l a n r t . 2 5l a 3 1
d e l a n r . 1 l a1 1
d e l a n r . 2l a 4
42 Pugkin
43 Sdvenilor
44 Iunari
45 VasileConta
r:'
d e l a n r . 2 0l a F
de la nr.40la 52
d e l a n r . 2l a 1 4
;' '-"',-.
'.,i' .:.
i:i \.
1
'',,
1l l.: lt t
''"::t ' '"'
,/' ."'
i!!)
.f<
i'".
.'\
t.
'
'j:'.
. : . .r-l
t-1
*jl
.,tti'i'],
,t!
.,\,,i.)
"y/:,
lv
46 Vasile
Lupu
+ t Verona
48 Vetera
nilor
49 Vilcele
d e l a n r . 1l a 1 5
d e l a n r . 2l a 6
('r
ZONA D
Denumireastrizii
N r . i m p a r e - dl e
a- la
d e l a n r . 9l a F
N r . p a r ed e l a - l a
d e l a n r . 2 0l a F
AleeaAlexandruGra
Al.Alex.Grigore
Ghica
AleeaBerzelor
A l e e aB r a d u l u i
Al.C-tinlorddchescu
AleeaCronicarilor
AleeaD-trieCantemir
AleeaD-truFurtund
Al.lacoblacobovici
A l e e al a z u l u i
AleeallieCiolac
l o a nM i s s i r
Aleealon lstrate
Aleealrisilor
AleeaLudovicDaus
A l e e aM i h a i l S o r b u
AleeaNicolaeLeon
A l e e aN i c o l a eP i s o s k i
AleeaSf.Nicolae
AleeaTreiColine
d e l a n r . 1 3l a F
d e l a n r . 1l a F
de la nr.l"4la F
d e l a n r . 1 8l a F
GeorgeCo5buc
Str.George
Enescu
Str.Grdiniceri
GrigoreAnt
l.C.Brdtianu
mpdratTraian
l u l i uM a n i u
d e l a n r . 1 4 3l a F
e l a n r . 5 1l a F
de la nr.105la F
d e l a n r . 5 1l a F
de la 1.20la F
delaT0laF
d e l a n r . 9 2l a F
d e l a n r . 6l a F
d e l a n r . L 3l a F
d e l a N r . 8l a F
l a N r . 3 3l a F
d e l a n r . 5 4l a F
R a d uM i h n e a
t8
48 Str.Scurtd
49 SimionBdrnutiu
50 Sitnei
5 1 SpdtarMilescu
5 2 StefdnitiVodd
5 3 Steeari
54 l'dtarilor
5 5 Iomis
5 6 Tunari
57 Vilcele
d e l a n r . 1 3l a F
d e l a n r . L 7l a F
d e l a n r . L 6a F
d e l a n r . 8l a F
58 V u l t u r u l u i
5 9 W a l t e rM d r d c i n e a n u
60 Zefirului
61 Zimbrului
I
,!
; '*'.1
ANE(Anr.2
la H.C.Lnr.109
/ 27.05.2004
MunicipiulBotossnl
ConsiliulLocal
SITUATIA
PRM ND DEUMITAREASTRAZILOR
CONFORflIZONARIt MUNICIPIULUI
PENTRU
CALCULUL
IMPOZTULUI
PECUDIRI51A
IMPOZTruLUI
PETERENINA}.|UL2OO5
Nr.crt
STRAZII
DENUMIREA
Exnlicetitaruora tlmlt elorzonaril
Nunerelmpane
Numerepare
dela-ta
defa-la
Zona
2006
t
?
3
4
1918
1 DECEMBRIE
1 MAI
Affi
1tYlAl
\T,I.AURIAN
D
ADR!qNADAMIU
ctEEAALEAIUTIA
7 {EEAAI.BIM
CI€EAAI.E0qNDRUDONICI
6
J
ATEEAALE$I\TORUGRAUR
1 0 ALEgCALDqNDRUGRIGOREGHICA
1 1 ALEEAAIIURGULUI
12 Ad.EFAARCULUI
c
8*
D
\\B
.A
ALEE{ ARMEq}IA
I
B
B
AI€EA ARTUREIIASESCU
1 5 \I.EEAAZURUI]UI
la
ATEEABERZELOR
ta
ATEEABRADULUI
1E \IEEA BUCOVINA
l4
B
D
0'
B
BY
A
19
AIEEA CALUGARENI
Ar trFA CnPfTAl{ ROMANO
21
ATEEACARMENSYLVA
TEEA CINEI/A
g-
23
24
AI.EEACIRESULUI
{TEEACOLONEL
TOMORO\GANU
CV
r25
Itr
AI.EEACONSTANT]NGANE
AI€EA CREANTEMELOR 1.
,,., ALEEACRONICARILOR
AI-EEACURCUBEULUI
ALEEAOECEBAL
30 ALEEAQtMrrRlEBMNDZA
1.1' ALEEADIMI'TRIE
CAAITEMIR
32 ALEEAOIMTTRIE
LEMNEA
JJ
AI-EEAOOCHIA
28
29
v
\LEEA DUMBRAVAROSIE
1(
.LEEAEUBERAFII
3s ALEEAEIJE RADU
ALEEAFLUERASI
1 n ATEEAGEORGE
ENESCU
3S ALEEAGHEORGHE
AVMMESCU
2 -18
20 - nr.nnal6
c
0
,q
1-7
0. nr.fine16
B*{
2t 2-
-.3-)
"-B
A
n
a
|l
T
I ---
_!
BV
D
D
B,V
AI.EEAGHEORGHEH/qSNAS
41
4Z
ALEEAGRADtl\tAR|LoR
43
Ajf,EAGRIWA
ATEEAHUMULEST}-ALEEAIAZULUI.
44
45
AT€EA GRIVTTA
B
r
l:
ll
ll
1I - nr.fina'le
2-12
la. nr.fioaie
o
D
1
r 0 o0
3Hlv(u0I vNIlsIUS dNS
i z z c 0 T I C CX
0vJ
2 1 . / 0 32 0 0 8 l r : 1 0 F A X0 3 3 1 1 0 3 2 2 4
;
I
t,.
I
BNPCRISTINAIORDACHE
- lE
€l8uu'ru
Vtl\.3l4lUV 0 0 1
Yltl\Gll,ltub D O
3
trlnOU'tUVt 0 ,
v
I
!
Vl$r?ntU!
\V
I
)
@o o t
7
8Z-€
89-g
€lEuglu- 01,
,-z
;
0
V
elluu-Ju- 8
,E'Z
- It
9leuui'Ju
,,. Z
c
-s
elBUg'Ju
0
\t'l
c
c
I
qewzu - 69
s'
ts-|
Y
\
fcEnd nsoucv
nNVS3EnnlfuqNV
uol:n:tuot^\€Tn
c
e
I
v
v
e6
16.
96
n55l.r%tvhr! 9 B
vlos€ StsvISVrf! r6
rStNoonscN\D(flv E5
l3tNo0nuoN\DCnV z6
NnB'130
ruoN\rcn! t 6
uolrt^\r3il!
r.Y
I
)
(
l
Nng133ntoN$cn! 05
UoTUOZ\E:nV 68
IntnuqNrz\Et1v B9
ilHNn \r3:n!
3Nl109l3UI\B3t
v
o
I
(
+8
()
l-'
,)
r.0
99
9S
!8
uo1IUrJVot{\ntt v'JTl! c8
'\?.{.
nonusnNlstl\Et1r z8
rHcwilTtlo uooo3l\Efir
t8
lw oS uooo3rv33'1! 08
I
I
8l
TL'VIVdS\E:TW
6t
JUVfSl.slEfTv
ii
el
9/
Not _l1S \Gtlt'ft
B
u
NWtfrflfs \r*flv
3
.|.lllzNnuj
\
ll'lo3s\€tD
nSs3gvg3Noldtcs
\GErN
z.V
.V
t
g
s
"l
tt
0/
69
gs
Z9
v3cw\|13tlr r9
uo'rsvrsov:lTlv 09
--*---:ln.lncnN\1331!
Y
g"
uo]:ll:lwoswl \E!n!
I
6C
9S
99
"
e9
t5
rmnSCl'1\Eg-lV
V
z9
uvozlnl vlil!
o
ulssllrll.{Yolv3:nv 0i
lt
Nilm{rrwvd0ll\/33}
c
rvT''lld Nol \Etl\
s
0
I
ii
o3silSl r ren3 Not'r'ls \Glfft
3\noctN fuNVJs\ffn!
?
l3loosdw\EFn!
NIYSNd\fJTft
Y
t:
et
zl
o
tC
I
vlun3s \E:n!
B.:
V
v.
V
c
llu:l^wlud \€3'l!
\€TIV
I3IN:IJ.:IIBd
\v
tn]nNH\€TTt 99
ln''lrruojrtd\831! ' Y
s3tw nxjqd vJ3]v j9
' tn'rnctjvdvSflb . e 9
lnlnIlH3N[ ]n9uvd \€!n\ z9
3
c
.s
99
vnoNwfl!
NOT1;IVIOCIN\E;TTV L9
o
o
lnfltos ltvHm\a:n\!
nN\rjclNTreox'llwlln \€Tl\
lxuo9Wtxw{vlflt
Y
0s
UOIISIUI \E:NY
o
3\r'tot3 3r1l\Gtrl!
o
6'
9?
rl
t1.-)
Ii,l
|jl
h
i$
iu
tb
Lil
lp
qUSTRULUI
IUZ
n
1 0 3 BACIULUI
104 BACIULUI
r05
1 - nr.fi'nale
, 2 . nr.finale
D
B
BARBU I}TAREANU
1 0 6 BAREUIAZAREAI'IU
EMINESCU
1 0 7 SOUI MIF{AI
1 0 8 BDUL MIFIAIEMINESCU
10€ BOTOS
}ACOVLOFF)
1 1 0 BMDULUI(SERGIU
(SERGTU
t 1 1 BRAOULUT
IACOWOFn
1 1 2 3UCIUM
1 1 3 BUCOVIM
1 1 4 BUCOVtt'tA
1 1 5 BUCOVIM
I lo
BUCOVINA
1 1 7 tsUJOR
1 1 8 BUSUIOCULUI
1 1 9 CAISULUI
1.19
21 - nr.finals
n
1.117
A
I
D
119- nr.llnale
D
17. nr.finale
f-16
t-15
r7- lX]
35-37
I
39 - nr.fnale
145
I0BOSARI
'145 )MGOS
VODA
147 )REPTAXI
1 4 8 )UsALARI
1 4 9 ]UBALARI
1 5 0 DUBAIARI
A
1-'F,:/,;
'5l-155
r151.-nr.finale
th-15
E
.l7. nr.finale
A
B
-
2-6
8 - nr.nnel6
D
D
o/
DV
D
N
C
J</
0
a-
g*/
25 - nr.finalc
? -32
34 - ni.llnale
1- 11
13- nr.finale
14 - nr.final€
1 -2i
h
B
8;/
B
c
D
B
I
D
1y
:A.FITANILOR
D
.r(E
FRUT.IZELOR
2-12
1 - nr.fnale
c
o
D
2. 16
18. nr.finale
1 5 6 FURTUNEI
/l
B
3
z00lA
. gZ- nr,nnalB
o
152 ROILOR
r 5 3 FTERl\IITAT]I
GARII
2,s
- 36-s0
It
.A
4E7
30-45
48 - nr,finale
IJ
:LENA RAffES
151
2-10
12-28
D
132 CISMEA
133 COORULUI
134 COLONEL
TOMOROVEANU
135 CORNISA
1 3 6 CORNULUI
137 CRINILOR
2-12
'14- nr.finale
U
121 CAIEAI.IATIOIIALA
1 U cAtf^ r'lATloNAr4
138 CRONICAR
NECULCE
139 ORONICAR
NECULCE
140 CUZAVODA
141 DIMffRIEEOLIMNNEAI1U
142 DIMTTRIE
NEGREANU
143 ]IMTTRIERAIS
1 4 )0B0sARl
12- nr.finole
2-120 \/
122- nr.finale
0
A
E
120 C.AI.EAI*IATIOMTA
123 C,CLUGARFNI
124 CALUGARENI
125 ]ARAMIDARI
1 2 6 CARPAN
127 CASIN
12E IET (lntravilsnPUG/2000)
129 CERI.IAVODA
1 3 0 )IOEANULUI
1 3 1 CIRESOAI,A
*r 2-10
?ulvtw^t
u\'t'^'i'^
-'.F-
-T,l
fl;
ti
H'
1 .;.
fr
li
!i
h
14a
3EORGECOSBUC
(sr-)
158 ;€ORGEENESCU
(bulevard)
ENESCU
GEORGE
159
U
Dt
.A
160 GEORGEENESCU(bulcyad)
FIUPESCU
161 GHEORGHE
B
B
142 SHlOcEl
163 3RAI{ICERI
AIIT]PA
164 GRIGORE
URECHE
165 GRIGORE
168 GRIVTTA
AREORE
167 I{ATMAN
1 6 0 I-IAVTZULUI
169 {UTUARIEI
170 .c.sRATlANu
171 .C.ERATIANU
172 l.C.EMTIANU0nr8vllsnPUG2Q00)
o
D
I
dAl
c
D
MPARATTRAIAITI
MPARATTRAU\N"
176 MPARATTRAIAN
h
':li
!;
I'i,
il]
iI
L
t,
i
I
rl
r
t
1Eit, IUUUi'ANIU
1M
Iuuu ltAfitu
1 8 s IUUU MANIU
1 8 6 h/OARELOR
ii
167 la/OAFELOR
1 8 8 !{tEI.ELOR
(intravilan
1 8 9 LEBADA
[email protected])
1 8 0 IBEFilATII
1 9 1 LIBERTATII
192 LIL.IAOULUI
B
1-71A
c
73- 141
D
14! - nr.llnate
c
c
lV4
175
h
l
b
1-7
;9".1S1\
2-68re.
-a/
- nr.dnitd
s^J
70- nr.fnala
A.
- 11
131-nr.finElE
s
s
\F-
'l.11
B
13 - nr.fnale
2-14
20 - nr.finale
c
I
'c
D
8.
D\./
1 -/tg
5{ -ifi]
105 . nr.6nale
2-30
32 -90
I
- nr.finale
2-4
l-3
5 - nr.llnalo
'
6 . nr.frnah
1.1't
13- nr.llnslE
2-d
8. nr.fnale
D
c
c
D
D
t96 \.iANOIESTI
OEAI,
1 9 7 ITANOLEST]
DEAI.
c
1 9 8 MAI.{OLESNDEAL
1 3 9 II,IARAT$URES
c
200 |V|,ARAMURES
c
D
I
B
B
201 i,ARASTI
I
202 II|ARCHIAN
203 [ilAXlM GORXI
A
t.-29
.31-35
37- nr.fnsle
D
c
211 \4IORfTA
212 vilRoN
cosflN
B
D
6. nr.flngle
2-20
22 - nr.finale,
1 - 11
fi-n
2-10
'12' nr.fnale
I
c
'2-4
1-35
37 - nr.finalc
A
al'l
A
A
210 MILTTARI.
zoo0
2-4
(l - nr.finale
'l
A
c
205 MI}IAIWIEA2U
206 MII'IAILKOGATNICEANTJ
207 MIMIL KOGAI-NICEANU
208 MIIIAILKOGALNICFANU
20s MllrAlLKoaqLNtcFlNu
2-50
52 - 1',tB
120- nr.flnale
8=
193 LOGOFATGhEORGHETALTTU,
191 UMINII
1 9 5 VIAIORIGNAT
204 MlMl EMINESCU(sb)
2-20
2 - tv.frflale
r-C
173 I.LOqRAGlqLE
1Tf INDEPENDENTEI
178 INOEPENDENTEI
1 7 9 toiwsturouescu
1 0 0 ION PILTAT
1 8 1 ION PILTAT
182 IONCREAI,IGA
1-7
9 - nr.finale
I
79-89
81 - nr.finalc
4
VNIJSIU)
SHJV(UOI
dNg
I
j .
:
v z z t ' l l c c 0 x v d r r : r T 0 0 0 2t 0 / r z
< lJ
214
215
\4OAM OE FOC
n
VOBITEI
D
? 1 6 VIUNCEL
V1USATVOOA
3tr
o
--
EALCESCU
218 NICOI-AE
219 IIICOLAEGRIGORESCU
220
A
FI
A
!lCOLAE IORCaA
a
u 1 NICOLAEIORGA
)?t
NUCILOR
<B'
)CTAVONICESCUr'
<
--#,
f,CTAVONICESCU
241
1.5.
7-53
"
55 nr.finale
2-4
6-€0
1. 1 7
D,
228 PACEA
PACEA
730 PAQ€A
231 PACEA
232 PALIIIIASI
..,: - -...(*
.
233 PARCULNNERETULUI.
2v PENESCURCANUL
235 P€.NESCURCANUL
236. PECO
z-/,v
Q_*
8l
c
82 - nt.finals
+.,
lg-37
39 . nr-finalE
2-1A
20- 90
s2.108
110- nr.finalc
0
Cr-<"<
A': \
I
PECO
PETRUMAIOR
239 PETRURARES
28 PETRU.RARES
1"-B
:il0 - nr]i"dale
o
u7 lmJzuLUl
n7
n8
/
A
225 fCTAVONICESCU
226
1-19
21- nr.linale
It
223 OCTAVBANCII.A
224
?-10
12- nr.finale
\408lLEl
li t
2
4 - nr.finale
3'-nr.6nale
1-5
7 - nr.flnalo
2. 10
12 - nr.finalo
t -5
7 - nr.finalo
2 - nt,finals
I-45
47 - 57A.
50- nr.finah
2 -44
#-62
il - nr.finalo
1-25
27 - nt.llnala
2-14
20 - nr.finete
t-15
1 7- 2 3
2.30
32.38
c
i
rD
iB
PI,{TA 1 DECEMBRIE
A
242 PhTA RF/OLUNEI
u3
24
. 245
246
247
PIETONALTMNSILVAI{IEJ
PIRIULUI
PLOPILOR
POO DE PIATRA
AV
o
D/
p
FOODEPI.ATRA
'248
PODDEPIATM
249
POPA SAFCA
?50 POPALJT|
251 POPORULUI
252 PORUMBELULUI
253 POSTAVECHE
254 ,OSTEI
255 PRIETENIEI }'
2s8
)t'-t.,.:
D
B.
:-A t
PRIIVAVERII
B /\
E
257 PROGRESULUI
259 'USKIN
259 PUSKIN
260 AAOUMIHNEA
261 RAZBOIENI
zot
RINDUNICII
263 ROSIQRI
264
rr
Bz
B
D
RO7-trIOR
265 SALCIILOR
z o o SARMISEGETUZI
1e'7
SAVENILOR
288 SA\GNILOR
eQ
A
b
2t/01 2008 1ri11 FAX03J110J224
- ri
BNP CRISTINA IORDACHE
o
@oor
I
* *r/7/
(m
nlurzaNYjhrnO
lcun[pelopeuo
/
ndnl ugpn.'l
'ropaJl0
ru900vuBol
'J4arcos
:?P EtEaJeA,aJezllenl3v
o
o
ntotu ut
o
o
o
- zl
€lEug)u
stNn' s r e
0I0
uo'l3r{u.utzruc Z,LE
uo'rtrn I0E
t3tuou 00e
It
lStuo-Lcu662
Uo'lll\lW]l3rt
862,
vllou!r L6Z
962
ndn'}:ntw/l
VJNOCtltsv
c
s
€leuB]lu- L
962
luoNvsclrvTltsv, iaz
rsNtzt 082
B
z&
r8z
|3NZN
---HIIilNfi
e,lEt/U2u.,f!
t|-r:r
o
IHVNru w
rw}{ru 682
Q
43fNb'ilSNft||lr LgZ
uolr3r wz
I
s[^lo1 982
o
. HO'ItUtJ/0t'tvur982
s
uo:ltwtvJ z8z
r3^3JnStsz
v
IntnEt\an tsl
V
.V
I
V
eleug'Ju.
I
s-I
9t0
lnlnCwtJ t t 0
;f.
tN!Hnflru I r 0
rnmuBr'ft20 t 0
lnlnuH32 50c
nlw;l Nrc\ntw\t utllv/v
00E
ln'lnuru'tn r0€
uno-lo€9rNEO^00c
nuwL 900
uolruo.tvtltA tol
:n331tA mc
t'tac'll.^ zoE
Y
3
I
I
qB0g:Ju- I t
" 9r-t
aFLg'Ju- tl
rr-a
UO-IINNUd
Inlnbwl
0
J-O
--3 O
o
o
o
o
VA
g ,^v
-B
6lBug:ru
s'z
v
8't
cc
c
alEug)u- g
,-z
V
- el
elEug'Ju
tr-z
n3s;fitntctn uooru s9z
tv
\o
c
ITI€3IS 082
YOOA VIJNVJ:IIS 8t7
r-rwtH3Jll NVJS.LS stz
{EVffiC NVJIIS ua
-133
NVI:IIS 9lz
3t0[
^rO
elPuglu.0l
s-z
F
fSJJ.lvHlds 9rz
,nhcsintwwrvds ttz
.!
0
0
t3NUS uz
nlrnMS\€ Nolhlls zLZ
o
3lBug'lu . t9
z9-o,
3
re'92
0
o
- e0
alEug'ru
-
,iil
:l
t.
-
I
il
:'l
ll
...th
estl
,l
hl
il
'.1
v-tuncs trz
uollN3AVS 0Lz
uo'lN3nvs
692
I
B
i,n
t/)
t-i
BOTO$ANr- GARSONTERE
ZOI{A A
ETAJ
TNTERMEDIAR
PARTER
ULTIMUL ETAJ
camere camrn
6.850Euro
6600Euro
confort I
confort I sporit
18000Euro
19500Euro
17000Euro
6400Euro
15000Euro
17500Euro
16000Euro
ETAJ
INTERMEDIAR
PARTER
ULTIMULETAJ
10000Euro
9500Euro
9000Euro
15500Euro
15000Euro
16500Euro
6000Euro
14000Euro
15400Euro
ETAJ
INTERMEDIAR
PARTER
ULTIMUL ETAJ
7800Euro
11500
Euro
7300Euro
10300Euro
6500Euro
9800Euro
12000Euro
1 1 5 0 0E u r o
11000Euro
5000Euro
4500Euro
4300Euro
CONFORT
ZONA B
CONFORT
confort redus
confort I
confort I sporit
camere camrn
18000Euro
6500Euro
5500Euro
ZONA C
CONFORT
confort redus
confort I
confort I sporit
camerecamrn
ZONA D
(inclusiv localitdlileriveraneCAtdmdrd$ti,
R[chi1i)
CONFORT
confort redus
confort I
confortI sporit
camere camln
ETAJ
INTERMEDIAR
6500Euro
10500
Euro
I 1.500Euro
4500Euro
PARTER
ULTIMUL ETAJ
6000Euro
9500Euro
5.900Euro
11.000Euro
4400Euro
9000Euro
10000Euro
4300Euro
'rt
I
i--
-]. '].\
.'; \
-'
'r.,,,;.
',.
BOTOSANI
1
-,'_
ltl
---;.i
!
BOTO$ANrAPARTAMENTE 2 CAMERE
ZONA A
CONFORT
ND, MA (S< 40 mp)
SD
D
ETAJ
INTERMEDIAR
PARTER
ULTIMUL ETAJ
3 1 0 0 0E U R O
33800EURO
38000Euro
29700EURO
32s00EURO
37000EURO
21000EURO
32000EtrRo
PARTER
ULTIMULETAJ
29000Euro
3 1 4 0 0E u r o
33000Euro
26500Euro
29500Euro
32000Euro
PARTER
ETAJ
ULTIMLTL
2 6 0 0 0E u r o
26500Euro
25500Euro
36000EURO
ZONA B
CONFORT
ETAJ
INTERMEDIAR
ND. MA (S< 40 mp)
30000ErIRo
SD
D
32400ELIRO
35000EURO
ZONA C
CONFORT
ETAJ
INTERMEDIAR
ND, NIA (S< {0 mp)
26500Euro
SD
D
27000Euro
27500Euro
27000Euro
Euro
26.000
Euro
26.500
PARTER
ULTIMULETAJ
15000
Euro
16500Euro
Euro
14500
1 6 . 0 0E0u r o
i 8000Euro
ZONA D
(inclusivlocalitalileriveraneCatAmArA$ti,
Rachili)
CONFORT
ND, MA (S< 40 mp)
SD
D
ETAJ
INTERMEDIAR
1 5 5 0 0E u r o
17000Euro
19000Euro
1 8 5 0 0E u r o
BOTOSANI
a
L
,i
BOTO$ANI APARTAMENTECU 3 CAMERE
ZONA A
CONFORT
ETAJ
INTERMEDIAR
SD
31000Euro
39000Euro
D
41400Euro
MA (S< 50 mp)
PARTER
ULTIMUL ETAJ
30500Euro
38.500
Euro
41000Euro
30000Euro
38000Euro
40500Euro
PARTER
ULTIMUL ETAJ
29500Euro
29000Euro
36000Euro
39000Euro
35000Euro
38500Euro
PARTER
ULTIMULETAJ
25000Euro
29000Euro
3 1 0 0 0E u r o
24500Euro
28500Euro
29500Euro
PARTER
ULTIMULETAJ
20000Euro
23500Euro
19500Euro
23000Euro
24000Euro
ZONA B
CONFORT
MA (S< 50 mp)
SD
D
ETAJ
TNTERMEDIAR
30000Euro
37000Euro
39500Euro
ZONA C
CONFORT
MA (S< 50 mp)
SD
D
ETAJ
TNTERMEDIAR
26000Euro
29500Euro
3 1500Euro
ZONA D
(inclusivlocalitilileriveraneCdtamdraqti,
Ric rt
CONFORT
ETAJ
INTERMEDIAR
MA (S<50 mp)
SD
D
21000Euro
24.000Euro
25.000
Euro
24500Euro
BOTOSANI
?
BOTO$ANI APARTAMENTECU 4 CAMERE
ZONA A
CONFORT
SD
D
ETAJ
INTERMEDIAR
PARTER
ULTIMUL ETAJ
39000Euro
45000Euro
38000Euro
PARTER
ULTIMUL ETAJ
38500Euro
44500Euro
37500Euro
44000Euro
ETAJ
INTERMEDIAR
PARTER
ULTIMUL ETAJ
34000Euro
37000Euro
33500Euro
36500Euro
33000Euro
36000Euro
40000Euro
46000Euro
44500Euro
ZONA B
CONFORT
ETAJ
INTERMEDIAR
SD
D
39000Euro
45000Euro
ZONA C
CONFORT
SD
D
ZONA D
inclustvlocalitSlrlerlveraneCdtdmdrdgtr,
Rachifr
CONFORT
ETAJ
INTERMEDIAR
PARTER
ULTIMUL ETAJ
SD
D
26000Euro
29000Euro
25500Euro
28500Euro
25.500Euro
28.000Euro
,&",
BOTOSANI
4
a:1
al,')
BOTO$ANr
TERENURI
TEREN INTRAVILAN
S<300mn
ZONA A
ZONA B
ZONA C
ZONA D
95 Euro/mp
50 Euro/mp
35 Euro/mp
l5 Euro/mp
TEREN INTRAVILAN
ALTE CATEGORII
DESTINATIE
arabil
pasunl
Livezi
PRET
15 Euro/mp
0,23Burolmp
3 0 1m p < S < 7 0 0 m p
S>701 mp
60 Euro/mp
55 Euro/mp
35 Euro/mp
30 Euro/mp
25 Euro/mp
l0 Euro/mp
12 Euro/mp
7 Euro/mp
TEREN BXTRAVILAN
DESTINATIE
PRET
arabil
pdduri
0,27Eurolmp
0,35Euro/mp
0,23Eurolmp
pa$unl
neproductiv
5,5 Euro/mp.
0,40Euro/mp
0,01Euro/mp
neproductiv
5,4 Euro/mp.
0,35Euro/mp
0,01Euro/mp
Ape-Balti
0,04Euro/mp
Ape-Balti
0,035Euro/mp
vii
Livezi
vii
.."-,1.:
,1
..
,....,;:'
,/, r,'
'
,..:
::(
i.
'1.
.i
.','...u,
I
llttLl
/\ t\
'\'
\J
BOTOSANI
5
l'vu
''
I
,: ,
1/,
4+7
BOTOSANI
CASE,VILE
PERIOADA
pAnain 1970
intre 1970- 1990
intre 1990- 2000
intre2000- 2006
nol
MATERIALUL
CARAMIDA
PRET
DEBAZA
160Euro/mp
300 Euro/mp
352 Eurolmp
396 Euro/mp
440 Euro/mp
Lemn.birne
Chirpici
PRET
PRET
120Euro/mp
145Euro/mp
165Euro/mp
184Euro/mp
205 Euro/mp
50 Euro/mp
75 Euro/mp
82 Eur/ mp
102Euro/mp
I 18 Euro/mp
ANEXE
PERIOADA
p6nain 1970
intre 1970- 1990
intre 1990- 2000
intre 2000- 2004
nol
Beci
Bucitirii/Graiduri
CARAMIDA
PRET / MP
LEMN/BARNE
PRET / MP
PRET/MP
Pre[/mp
35 Euro/mp
15Euro/mp
I Euro/mp
5 Euro/mp
40 Euro/mp
72 Euro/mp
20 Euro/mp
52 Euro/mp
15Euro/mp
l0 Euro/mp
28 Euro/mp
l4 Euro/mp
80 Euro/mp
60 Euro/mp
65 Euro/mp
30Euro/mp
16Euro/mp
35Euro/mp
l8 Euro/mp
90 Euro/mp
75 Euro/mp
CHIRPICI
0
0
da
,!r
BOTOSANI
o
SOPRON
0
ar'
) ;lt
BOTOSANT
ZONA
SPATII
COMERCIALE
SUPRAFATA sub
<: 50 M D
ZONA A
750 Euro/mp
birouri
500Euro/mp.
ZONA B
ZONA C
ZONA D
700Euro/mp
500Euro/mp.
380Euro/mp.
0
650 Euro/mp
500 Euro/mp
400Euro/mp
275Eurolmp
0
300Euro/mp
250Euro/mp.
birouri
550Euro/mp
industrialeidepozite
Agroind.
450Euro/mp
280Euro/mp
0
comerciale
industriale/depozite
Agroind.
0
0
127Eurolmp
SPATII CU
SUPRAFATA S 50
ZONA
mp
comerciale
ZONA A
700Euro/mp
ZONA B
ZONA C
600 Euro/mp
400 Euro/mp
350Euro/mp
250Euro/mp
0
ZONA D
250Euro/mp 200Euro/mp
150Euro/mp
80 Euro/mp.
ZONA
ZONA A
ZONA B
ZONA C
ZONA D
0
0
GARAJE
PARCARE
ACOPERITA
PRET
PRET
6500Euro
1500Euro
1.200Euro
900Euro
700Euro
5000Euro
4000Euro
3.000Euro
' '
t
'lL'l'
.,,...
'tt;-ti
r-'-,
:r', i:,l
, ,ii' :i
, . , : , ; ,, " i , i
frtro'
BOTOSANI
7
4
,.1':'
''
,"i1.^
MEDIUL RURAL
ADIACENTMUNICIPIULUI
BOTO$ANr
LocArrrArnn:
1 cuRrEsti
t1l,
2 RAcH
3 MIHAIEMINESCU,
4 sAtu$EN
t,
s ROMA,
6 CRISTESTI
tt
MEDIUL RURAL. ADIACBNT MUNICIPIULUI BOTO$ANI
CzuSTE$TI
M.EMINESCU,
BALU$ENI,ROMA,
CURTE$TI,RACHITI,
GARSONIBRE
CONFORT
PRET
confort redus
confort I
2.500Euro
3.500Euro
APARTAMENTE
3CAM ERE
4 CAMERE
6000Euro
6800Euro
8000Euro
9000Euro
9400Euro
7500Euro
9200Euro
CONFORT
2 C A ME RE
ND, MA
SD
D
I
10000Euro
10500Euro
TEREN EXTRAVILAN
TEREN INTRAVILAN
DESTINATIE
PRET
DESTINATIE
PRET
Curti - constructii
Grddind
Livezi
3,00Euro/mp
agricol
pdduri
Livezi
P59uni
vii
0,10Euro/mp
P59uni
vii
Iazurtlbdltr
1,50Euro/mp
1,15Euro/mp
0,10Euro/mp.
0.35EURO/mp.
1,03EURO/mp
Iazuri/ BAlti
BOTO9ANI
0,25Euro/mp
1,05Euro/mp.
0,10Euro/mp
0,30EURO/mp
0.02 EURO/mp.
2K
CASE.VILE
MATERIALUL DE BAZA
PERIOADA
LEMN/BARNE
CARAMIDA
PRET
pdndin 1970
intre 1970- 1990
intre 1990- 2000
intre 2000 - 2006
nol
30 Euro/mp
35 Euro/mp
45 Euro/mp
60 Euro/mp
65 Euro/mp.
Chirpici
PRET
PRET
20 Euro/mp
25 Eurolmp
35 Euro/mp
50 Euro/mp
15 Euro/mp
20 Euro/mp
25 Eurl mp
30 Euro/mp
35 Euro/mp
40 Euro/mp
ANEXE
Bucdtdriide v ardliarn6,magazii,grajduri
PERIOADA
p6ndin 1970
intre 1970- 1990
intre 1990- 2000
intre 2000 - 2006
Noi
BE,CI
MATERIALUL DE BAZA
LEMN/BARNE
CARAMIDA
PRET
PRET
10Euro/mp
l5 Euro/mp
17 Euro/mp
20 Euro/mp
25 Eurolmp
25 Eurolmp
5 Euro/mp
7 Euro/mp
9 Euro/mp
15 Euro/mp
20 Euro/mp
Chiroici
PRET
3 Euro/mp
5 Euro/mp
8 Eur/ mp
9 Euro/mp
10 Euro/mp
ALTE SPATII
MAGAZINE, CAFE
BAR, BUFETE
85 Euro/mp
DEPOZITE,SPATII
DE PRODUCTIE
60 Euro/mp
terenului,
La calculul proprietdlilorintravilanese cumuleazdvaloarea
valoareaconstrucliilorgi anexelor,
BOTO9ANI
'':' : .
''
, :.
',
.:
''1
':':
,.;.
' : : ,A
3(,
CUPRINS
MUNICIPIULDOROHOI
1 Zonarea- municipiului
Dorohoi
2 Tarifegarsoniere,apartamente,pag.
1
a Tarifeteren intravilan9i extravilan-pag.2
a Tarife case,anexe- pag.z
s Tarifespaliicomerciale,alte spalii- pag 3
- MUNICIPIULUI
DOROHOI
ZONAREA
ZONA A
Nr.crt.
Denumirestradi
loanCuza
1 Str.Alexandru
2 AleeaAmurgului
3 AleeaBerzei
4 AleeaBujorului
5 AleeaCaisului
6 AleeaCristalului
7 AleeaCriva
8 AleeaDumbrava
9 A l e e aG h i o c e l u l u i
10 A l e e al a s o m i e i
1.1A l e e aM i r u l u i
12 AleeaNarciselor
13 AleeaOrizont
1.4AleeaPicii
L 5 A l e e aP i n u l u i
1 6 AleeaPrieteniei
t7 AleeaPrimiverii
18 AleeaVictoriei
T 9 A l e e aV i s i n u l u i
Sahia
2 0 Str.Alex,Sa
2 1 B-dulVictorieidupSDumbravaRoSiepini la )ECO
la DumbravaRosie
22 B-dulVictoriei-pind
2 3Str.Const.Dobrogeanu
Gherea
24 Str.Calea
Plevnei
2 5 Cercetas
Stiubianu
2e D i m i t r iPe o m p e i u
27 PetruRares
28 str.Pogtei
dupi Polifie
pindla polilie
2 9 Str.Po5tei
3 0 Str.Spiru
Haret- de la nr.82-95,pindla intersectie
str.Po5tei
3 1SpiruHaret parteadr.pindla nr.82inclusiv
3 2 SpiruHaret- parteastg.pinila nr.95inclusiv
3 3Sbl.Sorin
Dumitras
34 $tefana lrinei
3 5 $tefancel Mare- pind a int.Cuparenco
3 5 VasileAlecsandri
3 7 Zadurovici
-riT.lr._.
incazulincareunadinstrdzinuseregdsegteintabeluldemai
zonaadiacentd.
sus- seva luain considerare
,,"/ . ' :
:.
.:,':"
;ii..''
.( . ' i
i*
"
*i 1
;i. il:, ' :ri:r::,.
-.1
2^4 ,
ZONA B
Nr.crt.
Denumire
stradd
1 S t r . 1M a i
2 Str.1 Decembrie
3 Albina
4 AleeaCastanelor
5 AleeaPerlei
o AleeaScurtd
7 AleeaSocului
8 AleeaSteiarului
cl AleeaTeilor
10 Alecsandru
Cucuta
1 TAlexandruVlahutd
t 2 Amicitiei
13 Apostolloan
14 A p r o d u l A r b o r e
1 5 AprodulPurice
L6 Ardeal
17 AurelVlaicu
18 Aurora
1 9 Avintul
20 Banat
2 t B - d u l V i c t o r i -edi u p dP E C O
22 Biruintei
2 3 Brazi
24 Bucovina
2 5 Calcantraur
26Laramrdanel
2 7 Carpali
2 8 Casini
2 9 CercetasHapaianu
30 Ciocirliei
3 1C o l . V a s i l i u
32 Cpt.Ridulescu
3 3 Crigan
34 rigana
3 5 ronicarlonNeculce
3 6 uparenc0
3 7 D e a l uM a r e
3 8 DimaGrigore
3 9 DimitrieCantemir
40 DimitrieLemnea
4 1 D.ctorDanilov
42 M a r a m u r e s
43 Mdrdsesti
44 Mdrdsti
45 Marte
46 MateiBasarab
47 Mercur
k*r
') 1,
48 Micsunele
49 M i h a Eminescu
5C M i h a i lK o s d l n i c e a n u
5 1 M i h a Viteazu
52 M i h a i l S a d o v e a n u
53Mihdilescu
54 Minerva
5 5 Miron Costin
56Muncii
57 M u n t e n i e i
58 M u z e l o r
59 Nicolae
Bilcescu
60 NicolaePipirescu
6 1 NicolaeTitulescu
62 O b o r u N
l ou
63 OborulVechi
64 Octavian
Cotescu
65 Oituz
66 Olteniei
67 Papadopol
68 Petrovici
69 P l o p i l o r
70 P o d u l i n a l t
7t Porumbelului
7 2 Progresului
73 P r u t u l u i
74 Rdzboieni
75 Reformei
7 6 ialcimului
77 S a l c i i l o r
78 Sasa
Pani
79 SatulNou
80 Sft.loan
Romanul
8 1 Slt.Alexasndru
Gheorg
8 2 Slt.Teodorescu
83 Soarelui
84 Solidaritdtii
u
- dupdintersectie
85 SpiruHaretz
cu r.Postei
8 6 Sporul
87 Stefancel Marede la ir ters.cuCuparenco
pindla CaleaFerata
88 Stefancel Mare dupdcaleaFerati
89 Strdchinescu
90 StroeBuican
9 1 Ierinca
9 2 Iraian
9 3 Transilvaniei
94 TudorVladimirescu
95 vamil
9 6 Vintului
9 7 Vasile
Lupu
)tt
9 8 VasileTelega
99 Vdzduhului
100V e n u s
101 V u l t u r u l u i
to2 Zimbrului
103Z m e u l u i
in cazulincareuna din strizi nu se reg;se5tein tabeluldemai
zonaadiacentd.
sus- se va luain considerare
' .:,'
.t' -
./2'
,:i,,:
.ti-
,t'ij ..:l'.'
.q
--',]
t-r.
\..
r
:!
tt
li- -',,.,
*' i: {i'i;";
-.':'":' _'-:
.r.1.
1:<
'-
7. i:
:
;" , ,,1 F.
-ji- F :-', ' .
-a"-.---:::"
'
'-:
n,,,
4',->
DOROHOI
GARSONIERE
ZONA B
ZONA A
CONFORT
confort redus
confort I
confort I sporit
cameracamrn
PRET
CONFORT
PRET
10500Euro
12500Euro
:onfort redul
confort I
onfort I spor
9200Euro
14000Euro
6.000Euro
10200Euro
12000Euro
5000Euro
amera camrl
APARTAMENTE
ZONA
CONFORT
ND, MA
SD
D
A
2CAMERE
I 3CAMERE
20000Euro
22500Euro
23000Euro
23000Euro
23500Euro
25.000Euro
ZONA
CONFORT
ND, MA
SD
D
4 CAMERE
24.500Euro
27.000Euro
28.000Euro
B
2CAMERE
I 3CAMERE
17000Euro
20.000Euro
21000Euro
20000Euro
22500Euro
24.000Euro
4 CAMERE
23.000Euro
26.500Euro
27000Euro
I
DOROHOI
1
)4u<
t'J
/t\/
%
TERENURI
TEREN II{TRAVILAN
DESTINATIE
TEREN EXTRAVILAN
PRET
DESTINATIE
PRET
0,17 Et:ro/mp
0,35 Euro/rnp
[.30 Euro/mp.
0,10Euro/mp
Curti - constructir
Grbdind
30 Euro/mp
agricol
5 Euro/mp
pdduri
Livezi
1,5Euro/mp
0,15 Euro/mp.
|,27 Eurolmp.
Livezi
Pdquni
vii
0.04Euro/mo
Iazwi lBdl
P69uni
Vi
lazurilb1i
1,20Euro/mp
0,03 Euroimp.
CASE.VILE
PERIOADA
panain 1970
intre 1970- 1990
intre 1990- 2000
intre 2000- 2006
nor
DEBAZA
MATERIALUL
Chirpici
LEMN/Bflrne
CARAMIDA
PR.ET
PRET
PRET
200 Euro/mp
104Euro/mp
221Eurolmp 128Euro/mp
250 Euro/mp
136Euro/mp
265 Eurolmp
144Euro/mp
295 Euro/mp 160Euro/mp.
40 Euro/mp
60 Euro/mp
70 Euro/mp
90 Euro/mp
105Euro/mp
ANEXE
SOPROANE
Bucltirii/Graiduri
PERIOADA
CARAMIDA
PRET / MP
pdndin 1970
intre 1970- 1990
35 Euro/mp
40 Eurolmp
intre1990- 2000
intre2000- 2004
45 Euro/mp
52 Euro/mp
55 Euro/mp
60 Euro/mp
nol
beci
Chirpici
PRET / MP
PRET/MP
l0 Euro/mp 9 Euro/mp
12 Eurolmp 10Euro/mp
15Euro/mp I Euro/mp
19Euro/mp l3 Euro/mp
20 Euroimp 14 Euro/mp
La calcululpropriet[!ilorintravilanesecumuleazdvaloareaterenului,
valoareaconstrucliilorgi anexelor.
DOROHOI
a
7-Y
DOROHOI . SPATII COMERCIALE
ZONA
SUPRAFATA sub
<= 50 mp
ZONA A
450Euro/mp
birouri
industriale/depoziteA groind.
500Euro/mp.
0
ZONA B
400 Euro/mp
350Euro/mp. 300Euroimp.
comerciale
0
0
SPATII CU
SUPRAFATA S > 50
ZONA
tnD
comerciale
ZONA A
ZONA B
birouri
450Euro/mp
industriale/depozite
Agroind.
350Eurolmp
0
300Euro/mp 280Euro/mp 230Euro/mp
0
120Euro/mp
i lor intravilane se cumuleazd,v aloarea terenului,
La calcululproprietAf
valoareaconstrucliilorgi anexelor.
ZONA
ZONA A
ZONA B
GARAJE
PARCARE
ACOPERITA
PRET
PRET
5500Euro
1000Euro
4500Euro
800 Euro
'
/
tI r4.,
DOROHOI
J
'"1 '
aY b4"17
/
\l
"''.':';'
j>
MEDIUL RURAL
ADIACENTMUNICIPIULUI
DOROHOI
LOCALITATILE
:
BROSCAUTI,
SENDRICENI,
VACULESTI
\,
CUPRINS
ME DIUL
RURAL
ADIACENT
MUNICIPIULUI
DOROHOI
L
2
3
pag.1.
Tarifeterenintravilan,
extravilanTarifecase,anexe- pag.1
Tarifealtespatii- pag.2
/n'
,,,':'
i'l'
')'..,,.
''!,,
,*',
I
t;
'i
i
ii'il'* t:!'i::i'
. . 1
. ' t : , i
;
.
-':t4,q;7\:.,i.
140
MEDIUL RURAL - ADIACENT MUNICIPIULUI DOROHOI
Broscduli, $endriceni,Viculegti
TEREN INTRAVILAN
TEREI\ EXTRAVILAN
DESTINATIE
PRET
DESTINATIE
PRET
Curti - constructil
Gradina
2,00Euro/mp
0,016Euro/mp
0.50Euro/mo
agricol
odduri
,lVe7,1
) 55 F,rrro/mn
,lve71
0 50 Er r r o/m n
Pdsuni
0.03Euro/mo
Pdsuni
vii
Iazurilbdlti
0.05Euro/mp.
0,35Euro/mp.
G.27 Eurolmo
vii
0,02Euroimp
0,30Euro/mp
0,02 Euro/mp.
lazun lB6lti
CASE
PERIOADA
pAndin 1970
intre 1970- 1990
intre 1990- 2000
intre 2000- 2006
nol
MATERIALUL DE BAZA
LEMN/BARNE
cAnAnntlA
PRET
PRET
30 Euro/mp
Chirpici
PRET
10Euro/mp
15Euro/mp
20 Eurlmp
25 Euro/mp
30 Euro/mp
20 Euro/mp
25 Eurolmp
35 Euro/mp
45 Euro/mp
35 Euro/mp
55 Euro/mp
39 Euro/mp
60 Euro/mn.
40 Euro/mp
ANEXE
PERIOADA
pAndin 1970
intre 1970- 1990
intre1990- 2000
intre2000- 2006
nol
beci
MATERIALUL DE BAZA
LEMN/BARNE
CARAMIDA
PRET
PRET
10 Euro/mp
15 Euro/mp
17Euro/mp
20 Euro/mp
25 Euro/mp
20 Euro/mp
Chirpici
PRET
3 Euro/mp
5 Euro/mp
5 Euro/mp
7 Euro/mp
8 Eur/mp
9 Euro/mp
l5 Euro/mp
20 Euro/mp
DOROHOI
4
9 Euro/mp
10Euro/mp
0
0
iit
ALTE SPATII
MAGAZINE, CAFB
BAR. BUFETE
DEPOZITE,SPATII
DE PRODUCTIE
75 Euro/mp
40 Euro/mp
La calcululproprietSlilorintravilanese cumuleazdv aloareaterenului,
valoareaconstruc{iilorqi anexelor.
-"h
'i'"
i7. ,,:. "t.
'ji,
i!; .J
o
L
**r
-l ,.
liir.*,.
l,
i':.
\
i \
i-,i"1I' " 1t:l-,,1'
'
'v'j
'._rr.1
;rr;_!.a.:i.'
4't
oRA$
SAVE N I
'lt't.,
-i .,.:it'
'-:
t'
'\\
t:..'::-i'
a ,
i-ttt
uji
..:';'i
'':;],
.
,.1'.1-:':'
,l:''
CUPRINS
ORASSAVENI
1
Tarifegarsoniere,
pag.1
apartamente,
2
3
Tarifeterenintravilan,
pag.1
extravilanTarifecase, anexe,altespalii- pag.2
ttl"i
oRA$
SAVENI
GARSOI\IERE
CONFORT
PRET
confort redus
3.500Euro
confortI
confortI sporit
4.500Euro
5.000Euro
camerdcimin
2.500Euro
APARTAMENTE
CONFORT
2CAMERE
ND, MA
SD
D
3CAMERE
4 CAMERE
6000Euro
6800Euro
10000Euro
I 1000Euro
12000Euro
14000Euro
7500Euro
11200Euro
15000Euro
I
TERENURI
TEREN INTRAVILAN
DESTINATIE
TERENEXTRAVILAN
PRET
DESTINATIE
PRET
asricol
0.10Euro/mp
Grddina
[ 5 Euro/mp
3 Euro/mp
Paduri
Livezi
1,5 Euro/mp
Livezi
0.35 Euro/mo
1,30Euro/mp.
Pdsuni
0,15Euroimp.
0,65 Euro/mp.
Pdquni
vii
Curfi- constructii
V
Iaztnlbdlti
0.04Euro/mo
Iaztn / Balt
0,15Euro/mp
0,50Euro/mp
0,02 Euroimp.
!*'l
SAVENI,DARABANI
1
/t tt
CASE
PERIOADA
MATERIALUL DE BAZA
LEMN/BARNE
CARAMIDA
PRET
PRBT
pAn6in 1970
intre 1970- 1990
intre 1990- 2000
I 15 Euro/mp
128Euro/mp
intre2000- 2006
144 Eurolmp
160Euro/mp.
nol
136Euro/mp
75 Euro/mp
86 Euro/mp
98 Euro/mp
102Euro/mp
[ 15 Euro/m
Chirpici
PRET
40 Euro/mp
50 Euro/mp
63 Eur/ mp
74 Eurolmp
82 Euro/mp
ANEXE
MATERIALUL DE BAZA
PERIOADA
CARAMIDA
PRET
pdndin 1970
intre 1970- 1990
intre 1990- 2000
intre2000- 2006
nol
beci
24 Eurolmp
29 Euro/mp
31 Euro/mp
33 Euro/mp
35 Euro/mp
55 Euro/mp
LEMN/BARNE
Chirnici
PRET
PRET
20 Euro/mp
22 Eurolmp
23 Eurolmp
27 Eurolmp
28 Euro/mp
0
5 Euro/mp
8 Euro/mp
l0 Eur/ mp
I I Euro/mp
12 Euro/mp
0
La calculul proprietalilorintravilanese cumuleazdvaloareaterenului,
valoareaconstruc!iilorgi anexelor.
ALTE SPATII
DESTINATIE
PRET
SPATII
225Eurolmp
COMERCIALE
HALA PRODUCTIE 185Euro/mp
150Euro/mp
DEPOZITE
GARAJE
2050Euro
PARCARJ
ACOPERITE
65 Euro/mp
'.,/
1..,
.,rj
rl
7
I
SAVENI,
ii6
MEDIUL RURAL
ADIACENTORA9ULUI
SAVENI
LOCALITATILE
:
VLASINE$TI,
9TIUBIENI,
DRAGUSENI,
hf'
CUPRINS
Sdveni
ora$ului
Mediulruraladiacent
12
extravilan,
case-pag.1
Tarifeterenintravilan,
Tarife, anexe,altespalii- pag.2
{rY
MEDIUL RURAL. ADIACENT ORA$ULUI SAVENI
Siveni - Vldsineqti,$tiubieni,DriguEeni
TEREN INTRAVILAN
DESTINATIE
PRET
TEREN EXTRAVILAN
DESTINATIE
PRET
agricol
paduri
0,016Euro/mp
0,27Eurolmp
Livezi
Pdsuni
1,50Euro/mp
0,45Euro/mp
0,35Euro/mp
0,03Euro/mp.
0,30Euro/mp.
0,02Euro/rnp
vii
0,40Euro/mp.
vii
Curti- constructii
Grddina
Livezi
Iazurilbd,hi
0,02Euro/mp
Pdsuni
lazurt / Balti
0,30Euro/mp
0,01Eur o/m p.
CASE
PERIOADA
MATERIALUL DE BAZA
CARAMIDA
PRET
pdndin 1970
25 Eurolmp
intre 1970- 1990
intre 1990- 2000
30 Euro/mp
40 Euro/mp
intre2000- 2006
52 Euro/mp
57 Euro/mp.
noi
L,UMN/BARNE
PRET
Chirnici
PRET
20 Euro/mp
10Euro/mp
23 Eurolmp
35 Euro/mp
38 Euro/mp
39 Euro/rnp
14Euro/mp
19 Eurl mp
24 Eurolmp
29 Eurolmp
\ lrr'u\
a'\
SAVENI,DARABANI
/a/
4-_l
ANEXE
MATERIALUL DE BAZA
PERIOADA
pdndin 1970
intre 1970- 1990
intre 1990- 2000
intre 2000- 2006
nol
beci
LEIVIN/|JAKNE
CARAMIDA
Chirnici
PRET
PRET
PRET
10Euro/mp
l4 Euro/mp
l6 Euro/mp
l9 Euro/mp
23 Euro/mp
5 Euro/mp
7 Euro/mp
9 Euro/mp
l4 Euro/mp
20 Euro/rnp
3 Euro/mp
5 Euro/mp
8 Eur/ mp
9 Euro/mp
10 Euro/mo
20 Euro/mp
0
ALTE SPATII
MAGAZINE,CAFE
BAR,BUFETE
75 Euro/mp
DEPOZITE,
SPATII
35 Euro/mo
La calcululproprietdlilorintravilane se cumuleazdv aloareaterenului,
valoareaconstrucliilorqi anexelor.
SAVENI,.
I
0
:lL'
oRA$
DARABANI
'til
CUPRINS
oRA$ DARABANI
1,
Tarife garsoniere,apartamente,tere
nuri -pag1
2
Tarife, case,anexe,altespalii- pag.2
{t
Ji-
oRA$
DARABANI
GARSONIERE
ZONELE
CONFORT
3 . 5 0 0E u r o
4.500Euro
5.000Euro
2.500Euro
confort redus
confort I
confortI snorit
cameracamrn
APARTAMENTE
TOATE
ZONELE
3CAMERE
4 CAMERE
6000Euro
10000Euro
6800Euro
7500Euro
10500
Euro
11000Euro
12000Euro
13000Euro
13500Euro
CONFORT
2CAMERE
ND.MA
SD
D
I
TERENURI
TEREN INTRAVILAN
DESTINATIE
Curti- constructii
Gradina
Livezi
PIEuni
vii
Iazurilbalti
PRET
7 Euro/mp
3 Euro/mp
1,5 Euro/mp
0,15Euro/mp.
1,27Eurolmp.
0,03Euro/mp
TERENEXTRAVILAN
DESTINATIE
PRET
agricol
paduri
0,10Euro/mp.
0,27Eurolmp
Livezi
0,50Euroimp
PS,suni
0,10 Euro/mp.
vii
lazuri IBAI|
1 . 1 5E u r o i m p
0,02 Euro/mp
(,^ut\
/\
CASE
PERIOADA
MATERIALUL
CARAMIDA
LEMN/BARNE
PRET
PRET
p6ndin 1970
intre1970- 1990
intre 1990- 2000
intre2000- 2006
nol
DEBAZA
CHIRPICI
PRET
110Euro/mp 70 Euro/mp
37 Euro/mp
124 Eurolmp
85 Euro/mp 40 Euro/mp
131Euro/mp 98 Euro/mp 45 Euro/mp
142Eurolmp
155Euro/mp.
120Euro/mp 47 Eurolmp
135Euro/m 50 Euro/mp
ANEXE
MATERIALUL DE BAZA
PERIOADA
pAndin 1970
intre 1970- 1990
intre 1990- 2000
intre 2000- 2006
noi
beci
LEMN/BARNE
CHIRPICI
PRET
PRET
PRET
22 Eurolmp
25 Euro/mp
30 Euro/mp
20 Euro/mp
22 Eurolmp
CARAMIDA
33 Euro/mp
35 Euro/mp
55 Euro/mp
5 Euro/mp
7 Euro/mp
23 Eurolmp
9 Euro/mp
24 Eurolmp
10 Euro/mp
25 Euro/mp12 Euro/mp
0
La calcululproprietdlilorintravilanese cumuleazdvaloareaterenului,
valoareaconstructiilorgi anexelor.
ALTE SPATII
DESTINATIE
PRET
SPATII
180Euro/mp
COMERCIALE
HALA PRODUCTIE 156Euro/mp
DEPOZITE
78 Euro/mp
GARAJE
2000Euro
PARCARI
ACOPERITE
45 Euro/mp
L
,ft,
;'-2
MEDIUL RURAL
ADIACENTORASULUI
DARABANI
LOCALITATILE
:
HUDE9TI,
PALTINIg,
coNCESTI,
JJ
MEDIUL RURAL. ADIACENT ORA$ULUI DARABANI
Darabani- Hudegti,Piltinig.
Concegti
TEREN INTRAVILAN
TEREN EXTRAVILAN
DESTINATIE
PRET
Cu4i - constructii
Grddind
1,10Euro/mp
DESTINATIE
agricol
0,45Euro/mp
pdduri
0.30Euro/mp
0,02Euro/mp.
0,30Euro/mp.
Lwezi
Pdsuni
Livezi
Pdsuni
vii
Iazuri/bdIti
0.01Euro/mn
vii
Iazurt/ Balti
PRET
0,016Euro/mp
0,27 Euro/mp
0.20Euro/rno.
0,02Euro/mp
0,22Eurolmp
0. 01 Euro/mp.
CASE
PERIOADA
MATERIALUL DE BAZA
LEMN/tsARNU
CARAMIDA
PRET
PRET
pdnain 1970
intre1970- 1990
25 Euro/mp
30 Euro/mp
intre1990- 2000
intre2000- 2006
40 Euro/mp
52 Euro/mp
55 Euroimp.
noi
20 Euro/mp
23 Euro/mp
35 Euro/mp
36 Euro/mp
37 Euro/mp
Chirnici
PRET
8 Euro/mp
l4 Euro/m
19Eurlmp
24 F,urolmp
25 Euro/mp
ANEXE
PERIOADA
MATERIALUL DE BAZA
LIll\lN/I'AKNTJ
CARAMIDA
PRET
PRET
pAnain 1970
intre1970- 1990
intre1990- 2000
10Euro/mp
intre 2000- 2006
l9 Euro/mp
nol
beci
14 Euro/mp
l6 Euro/mp
23 Eurolmp
20 Euro/mp
5 Euro/mp
7 Euro/rnp
9 Euro/rnp
14Euro/mp
20 Euro/mp
Chirnici
PRET
3 Euro/mp
5 Euro/mp
8 Eur/ mp
9 Euro/mp
10 Euro/mp
0
,!rf'
5L
ALTE SPATII
MAGAZINE,CAFE
BAR, BUFETE
DEPOZITE.
SPATII
60 Euro/mp
30 Euro/m
La calcululproprietdfilorintravilanese cumuleazd,
valoareaterenului,
valoareaconstrucliilorgi anexelor.
,f
LOCALITATEA
BUCECEA
'S
CUPRINS
oRA$ BUCECEA
1
-pag1
Tarifegarsoniere,apartamente,terenuri
2
Tarife, case, anexe,altespalii- pag.2
,..'
BUCECEA,
GARSONIERE
CONFORT
PRET
confort redus
confort I
confort I sporit
cameri cimin
3.500Euro
4.000Euro
4500Euro
2.500Euro
APARTAMENTE
TOATE
ZONELE
CONFORT
2CAMERE
I :CEIVTEru
4 CAMERE
ND, MA
5000Euro
8500Euro
10000Euro
SD
5800 Euro
6500Euro
9500Euro
10500Euro
I i 000 Euro
12000Euro
D
TERENURI
TEREN INTRAVILAN
TERENEXTRAVILAN
DESTINATIE
PRET
DESTINATIE
Curti - constructii
Grddini
10 Euro/mp
3 Euro/mp
agricol
PRET
0, 10Euro/nrp.
pdduri
0,27Eurolmp
Livezi
Pdsuni
1.5 Euro/mn
0,50Euro/mp
1,27Eurolmp.
Livezi
Pdguni
vii
0,03Euro/mp
Iazuri lBAlt
vii
lazrfilbdlti
0,15Euro/mp.
0,10 Euro/rnp.
' 1 Eur o/m p
,15
0,02 Eur o/mp
\/
ttvt r\vll
r'
,'n\l
BUCECEA,
b+-)
CASE
PERIOADA
pdnain 1970
intre1970- 1990
intre 1990- 2000
intre2000- 2006
noi
MATERIALUL DE BAZA
cAnAumA
LEMN/BARNT
CHIRPICI
PRET
PRET
PRET
70 Euro/mp
85Euro/mp
30 Euro/mp
90 Euro/mp
102Euro/mp
125Euro/mp
142 Eurolmp
145Eurolmp.
40 Euro/mp
98 Euro/mp
120Euro/mp
45 Euro/mp
132Eurolrr
65 Euro/mp
MATERIALUL DE BAZA
CANAUInA LEMN/BARNF
CHIRPICI
55 Euro/mp
ANEXE
PERIOADA
PRET
pdnain 1970
intre1970- 1990
intre 1990- 2000
intre2000- 2006
nor
beci
20 Euro/mp
22 Eurolmp
25 Euro/mp
28 Euro/mp
30 Euro/mp
55 Euro/mp
PRET
PRET
18Euro/mp
19 Euro/mp
5 Euro/mp
6 Euro/mp
7 Euro/mp
9 Euro/mp
10 Euro/mp
20 Euro/mp
23 Eurolmp
25 Eurolm
0
ALTE
DESTINATIE
SPATII
COMERCIALE
SPATII
PRET
230Euro/mp
HALA PRODUCTIE132Eurolmp
DEPOZITE
95 Euro/mp
GARAJE
1.800
Euro
PARCARI
ACOPERITE
5 Euro/mp
BUCECEA,
$*t,
or
v
LOCALI
TATILE
,
rRy$E$il
FLAMINZI
SrErAruEgrr
LOCALITATILE / TRUSESTI,FLAMANZI
STEFANESTI
GARSONIERE
CONFORT
PRET
confort redus
confort I
confort I sporit
3.000Euro
3500Euro
4000Euro
ca me ra camtn
2.500Euro
APARTAMENTE
3CAMERE
4 CAMERE
5000Euro
5800Euro
8500Euro
9500Euro
10000Euro
6500Euro
10000Euro
I 1000Euro
CONFORT
2CAMERE
ND, MA
SD
D
TEREN INTRAVILAN
DESTINATIE
Curti - constructii
Grddind
PRET
5 Euro/mp
2 Eurolmp
I
TEREN EXTRAVILAN
DESTINATIE
PRE,T
agricol
0,10Euro/mp.
0,27Eurolmp
piduri
Livezi
1,30Euro/mp
Livezi
Pisuni
0.15 -h,uro/mn.
Phsrrni
vii
Iazurilbilti
1.27Eurolmo.
0,03Euro/mp
10500
Euro
vii
Iazuri/ BAlti
,.,TRU$E$Tr,
FLAMANZI
1,10Eur o/mp
0.10Euro/mn.
'1,15
Euroimp
0,02 Eur o/m p
b'1,
CASE
PERIOADA
pAnain 1970
intre 1970- 1990
intre 1990- 2000
intre2000- 2006
nol
MATERIALUL DE BAZA
cAnAmIoA
LEMN/BARNE
PRET
PRET
CHIRPICI
PRET
45 Euro/mp
55 Euro/mp
58 Euro/mp
62 Eurolmp
65 Euro/mp.
38 Euro/mp
44 Euro/mp
25 Euro/mp
28 Euro/mp
50 Euro/mp
30 Euro/mp
52 Eurolmp
55 Euro/mp
35 Euro/mp
38 Euro/mp
ANEXE
PERIOADA
p6ni in 1970
intre 1970- 1990
intre 1990- 2000
intre2000- 2006
noi
beci
MATERIALUL DE BAZA
LEMN/BARNE
CARAMIDA
PRET
PRET
18 Euro/mp
10 Euro/mp
20 Euro/mp
23 Eurolmp
12 Euro/mp
24 Eurolmp
25 Eurolmp
25 Euro/mp
CHIRPICI
PRET
3 Euro/mp
4Eurolmp
5 Euro/mp
6 Euro/mp
7 Euro/mp
13 Euro/mp
14 Euro/mp
15 Euro/mp
0
ALTE SPATII
MAGAZINE. CAFE
55 Euro/mp
BAR. BUFETE
DEPOZITE,SPATII
20 Euro/mp
DE PRODUCTIE
La calcululproprietdlilor intravilane se cumuleazdv aloareaterenului,
valoareaconstrucfiilorgi anexelor.
$,
FLAMANZI
9 tfP la i?,rnu$r$1,
'7
CPt
COMUNE:
1,
i,
AdSgen
16. DTngeni,
2.
AIbegti,
L7. Dimbcheni
3.
Avrbmeni,
18. Dob6rceni
4.
Blendegti,
19. Durnegti,
5.
Brbiegti,
20. Frumugica
6.
C5l5ragi,
2L. G.Enescu
7.
C6ndegti,
22. Gorbbnegti
B.
Cop5l5u,
23. Havirfld,
9.
Cordbreni,
24. Hdnegti,
i,
10. CorlSten
25. HiligeuHoria,
11, Corni,
26.Hlipiceni,
t2. Cogula,
27,Ibbnegti,
13, CoIugcd,
28. Leorda,
L4. Cristinegti,
29. Lozfld,
,/ ,,
! ; J. "
15. Dersca,
30. Luncd, r ii,,,i-'
l.
a
-fUU-4
t' /
\.-.,/
c).)
31.Manoleasa,
45. Suharbu,
32. Mihbileni,
46. Suli!a,
33.Mih5l5geni,
47. Todireni,
34.Mileanca/
48. Tudora/
35.Mitoc,
49. Ungureni,
36.Nicgeni,
50, UnIeni,
37.Pomirla,
51. Viigoara,
3B.Prdjeni,
52.Vif.Cimpului,
39.RbdbuIi Prut,
53. Vl5deni,
40. Rduseni,
54.Vorniceni,
4L.Ripiceni,
55.Vorona.
42.Rominegti,
43.SantaMare,
44.StAuceni,
,lr"
Xlt\tt
CUPRINS
COMUNE
r Tarifeteren intravilangi extravilan-pag.1
z Tarifecase- pag.1
3 Tarifeanexe, alte spalii- pag2
, , J/:
t)
LOCALITATI - RURALE -COMUNE
TEREN INTRAVILAN
DESTINATIE
Curti- constructii
Grddindlarabil
Lwezi
Piqrrni
vii
Iazuri/bdlti
TERENEXTRAVILAN
PRET
1,2Eurolmp
DESTINATIE
PRET
agricol
0,016Euro/mp.
0,50Euro/mp
0,20 Euro/mp
paduri
0.25Eurolmo
0.05 Euro/mo.
Pisun
0.21Euro/mo.
0,02Euro/mp
Lwezl
vii
[azwi lBd;lti
0 ,15Euro/mp.
0.03 Euro/mp.
0,17Eur o/mp
0,01 Eur o/m p
CASE
PERIOADA
MATERIALUL DE BAZA
cAnArurrA
PRET
pdn[ in 1970
intre1970- 1990
intre 1990- 2000
intre2000- 2006
noi
25 Euro/mp
30 Euro/mp
35 Euro/mp
38 Euro/mp
40 Euro/mp.
LEMN/BARNE
PRET
19 Euro/mp
22 Eurolmp
25 Euro/mp
26 Euro/mp
27 Eurolmp
CHIRPICI
PRET
i5 Euro/mp
17 Euro/mp
l8 Euro/mp
l9 Euroimp
20 Euroimp
lvu\
''\
.1
{'s
ANBXE
PERIOADA
pdnain 1970
intre 1970- 1990
?ntre1990- 2000
intre2000- 2006
nol
beci
MATERIALUL DE BAZA
LEMN/BARNE
CARAMIDA
PRET
I I Euro/mp
CHIRPICI
PRET
PRET
3 Euro/mp
4Euro/mp
5 Euro/mp
6 Euro/mp
6 Euro/mp
12Euro/mp
13Euro/mp
14Euro/mp
15Euro/mp
25 Eurolmp
7 Euro/mp
8 Euro/mp
9 Euro/mp
10 Euro/mp
7 Eurolmp
0
ALTE SPATII
MAGAZINE. CAFE
BAR. BUFETE
DEPOZITE,SPATII
DB PRODUCTIE
55 Euro/mp
20 Euro/mp
La calcululproprietalilorintravilanese cumuleazdvaloareaterenului,
valoareaconstrucliilorqi anexelor.
9.

Similar documents