КАТАЛОГ декоративних трав`янистих рослин ботанічних садів і

Comments

Transcription

КАТАЛОГ декоративних трав`янистих рослин ботанічних садів і
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка
КАТАЛОГ
декоративних трав’янистих рослин
ботанічних садів і дендропарків України
Довідниковий посібник
Київ - 2015
2
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
УДК 635.925:069.029]477(038)
ББК 28.5
K 29
Каталог декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків
України: Довідниковий посібник / За ред. С.П. Машковської. – Київ, 2015. – 282
с. (електронне видання).
Авторський колектив: С.П. Машковська, В.Ф. Горбець, А.І. Прокопів, О.П. Перебойчук,
Т.О. Щербакова, Ю.В. Буйдін, Г.О. Горай, А.С. Дорошенко, Л.М. Кикоть, Н.Б. Тарасюк,
О.Д. Тимченко, Г.І. Репецька, Л.О. Александрова, Л.М. Александрова, О.О. Альохін, Н.А.
Андрух, З.П. Андрюшенкова, О.Р. Баранський, В.І. Березкіна, П.Є.Булах, О.В. Вашека, М.І.
Виклюк, В.П. Войтюк, А.Ю. Ганджоса, А.В. Голубенко, М.Б. Гапоненко, В.В. Гриценко,
С.А. Глухова, Н.І. Джуренко, А.С. Дзюбаненко, О.А. Дзюненко, Н.М. Дойко, А.В. Єресова,
Т.І. Єрьоміна, О.О. Єфремова, Г.С. Захаренко, Н.В. Зубкова, І.С. Казакова, Л.П. Казімірова,
Л.В. Калашникова, Л.Ф. Кірпічова, М.М. Климчук, В.В. Когут, Т.О. Козак, О.В.
Колесниченко, Ю.Г. Копань, О.В. Корольова, І.С. Косенко, Л.А. Котюк, Г.С. Куковиця,
О.К. Кустова, С.В. Коваленко, А.М. Ліснічук, А.Ю. Мазур, В.І. Мельник, М.Г. Могиляк, В.В.
Мойсієнко, В.О. Меньшов, М.Д. Надрага, Г.С. Назаренко, В.Ф. Опанасенко, М.П. Обіух,
О.С. Підгайна, І.Ф. Пірко, Т.М. Пономаренко, О.О. Рак, Г.О. Рудік, Д.Б. Рахметов, Г.В.
Сивець, М.І. Скібіцька, Л.О. Слепченко, Л.Ф. Сливка, О.М. Слюсаренко, Н.В. Смикова,
Д.Ю. Сойма, С.О. Соколов, О.В. Спрягайло, Д.Ю. Подорожній, І.В. Улановська,
Л.І. Улейська, Є.Г. Ярославцева.
Упорядники: С.П. Машковська, А.І. Прокопів
Наукові консультанти:
доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Т.М. Черевченко
доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Н.В. Заіменко
доктор біологічних наук, професор В.Г. Собко
Вперше узагальнено, систематизовано та оприлюднено дані про колекційні фонди
декоративних трав’янистих рослин відкритого ґрунту (понад 12 тис. видів, підвидів,
різновидностей, форм та культиварів), які утримуються у вигляді живих колекцій в
ботанічних садах та дендропарках України. Таким чином, відображено результати
інтродукційної і селекційної роботи з трав’янистими рослинами за період існування
ботанічних садів та дендропарків України.
Усі назви видів, підвидів, різновидностей, форм та культиварів представлені
латиною за алфавітом. Назви культиварів (сортів) слов’янського походження
транслітеровані латинськими літерами і наведені мовою оригіналу. Після пріоритетної
назви виду чи культивару наводяться синонімічні назви, які зареєстровані в утримувачів
колекцій. Після назви виду, підвиду, різновидності, форми чи культивару наводяться
кодові номери установ, які їх утримують.
Для ботаніків, інтродукторів, селекціонерів, екологів, ландшафтних архітекторів,
кураторів колекцій рослин, викладачів та студентів біологічних та природничих
факультетів вищих навчальних закладів, квітникарів-любителів.
Рекомендовано до друку вченою радою Національного ботанічного саду
ім. М.М. Гришка НАН України
(протокол №7 від 5 березня 2015 року
ISBN 978-966-02-7608-6
© Колектив авторів, 2015
3
УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ТА СИМВОЛИ
ssp. – subsp. (підвид);
cv. – культивар (сорт);
див. – дивись (вказує на пріоритетну назву виду, підвиду, різновиду);
syn. – синонім (вказує на синонімічну назву виду, підвиду, різновиду);
= вказує на синонімічну назву культивару;
рос. – вказує на те, що назви культиварів, наведені у круглих дужках після
транслітерованої назви сорту подані російською мовою; якщо вони наведені
українською, то це не відмічається;
[meaning:] – вказує на поширену комерційну назву сорту, наводиться в
квадратних дужках після його оригінальної назви;
(Lactiflora Gp) – група, до якої належать сорти, створені в межах одного виду
Paeonia lactiflora Pall.
(Herbaceous Hybrid) – група, до якої належать сорти, створенні за участі кількох
трав’янистих видів Paeonia (P. lactiflora Pall., P. officinalis L., P. peregrina Mill.,
P. mlokosewitschii Lom., P. wittmanniana Hartw. ex Lindl та ін.);
(Itoh Gp) – група, до якої належать сорти, створенні за участі сортів Paeonia Lutea
Hybrid Gp., Suffruticosa Gp.;
(Lutea Hybrid Gp) – група, до якої належать сорти, створенні за участі
Paeonia lutea Dtlav.ex Franch та Paeonia suffruticosa Andrews.;
(Suffruticosa Gp) – група, до якої належать сорти, створені в межах одного виду
Paeonia suffruticosa Andrews.
4
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
ПЕРЕДМОВА
Основу будь-якої справи, пов'язаної з пізнанням та використанням рослин,
становить вивчення їх біологічної номенклатури та систематичної структури.
Однак, увага вчених-ботаніків України традиційно більш зосереджена на
опрацюванні цих питань щодо рослин природної флори. Зокрема, в останніх
узагальнених виданнях цього плану [10,17-19,22] згадується лише невелика
кількість видів декоративних рослин, інтродукованих у нашій країні. Інформація
про деревні декоративні рослин, які вирощуються в ботанічних садах чи
використовуються в озелененні населених пунктів України, відображена у
зведених довідниках з дендрології [6-8], тоді як стосовно декоративних
трав’янистих рослин існує певна прогалина. Каталоги рослин ботанічних садів
далеко не повні, або давно не оновлювались, а також не враховують величезної
кількості видів і сортів, залучених шляхом стихійної інтродукції. Останні
результати діяльності селекціонерів висвітлені фрагментарно. Каталоги рослин
окремих ботанічних садів, які виходили друком, не дають загального уявлення
про наявність певних таксонів у тих чи інших ботанічних установах України.
Крім того, на міжнародному рівні сьогодні гостро стоїть проблема
концентрації і систематизації даних стосовно існуючих фондів й приведення їх до
загальнодоступних форматів. Велика увага приділяється питанню уніфікації
систем документування рослин і створенню міжнародної інформаційної бази
колекційних зразків ботанічних закладів світу.
Це зумовило необхідність систематизації колекційних фондів ботанічних
садів і дендропарків України, приведення їх до загальнодоступних міжнародних
форматів і т.д., що забезпечить цілеспрямовану, результативну діяльність з
використанням певних наукових програм, збереження і збагачення
біорізноманіття, позбавить хаотичного поповнення колекцій тощо.
Враховуючи ці обставини, співробітники відділу квітниково-декоративних
рослин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України
виступили з ініціативою створення повного номенклатурного списку
декоративних трав’янистих рослин культигенної фракції флори України, на
основі чого видано цей Каталог. Підставою для виконання цього проекту є
Рішення Ради ботанічних садів та дендропарків України. У розробці проекту
брали участь наукові співробітники 29 установ України, котрі утримують колекції
трав’янистих декоративних рослин в умовах ex situ.
Списки колекційних фондів декоративних трав’янистих рослин, які були
надані співробітниками ботанічних закладів до Ради ботанічних садів та
дендропарків України, ретельно опрацьовувались, написання назв видів,
підвидів, різновидів, форм, культиварів приводились у відповідність з вимогами
«Міжнародного кодексу ботанічної номенклатури» [12,13].
Назви видів, підвидів, різновидностей, форм та культиварів у Каталозі
подаються латинською мовою, розміщені в алфавітному порядку. Назви сортів
українського та російського походження транслітеровані літерами латинського
алфавіту та наведені мовою оригіналу. Назви культиварів транслітеровані
відповідно до останніх вимог [26,27].
Після пріоритетної назви виду чи культивару наводяться синонімічні назви,
які зареєстровані в утримувачів колекцій. Синонімічні назви включені до
загального алфавітного списку з посиланням на пріоритетну назву. Після назви
5
виду, підвиду, різновидності, форми чи культивару наводяться кодові номери
установ, які їх утримують.
Для уточнення назв таксонів рослин використовували окремі наукові
видання [29, 30], а також інформацію з інтернет-сайтів найавторитетніших у світі
джерел: International Plantat Names Index (IPNI) та Germplasm Resource Information
Network (GRIN) [31,32]. Назви культиварів наведено відповідно до Міжнародних
реєстрів сортів для певних культур [33,34,39,42].
Над корегуванням первинних списків працювали: Андрух Н.А. (роди Tulipa,
Heuhera, Tiarella), Буйдін Ю.В. (роди Astilbe, Iris), Горай Г.О. (рід Calistephus,
родина Papaveraceae), Горобець В.Ф.( роди Paeonia, Chrysanthemum, Phlox),
Дорошенко А.С. (роди Dahlia, Canna), Кикоть Л.М., Тарасюк Н.Б. (цибулинні і
дрібноцибулинні культури), Тимченко О.Д. (роди Gladiolus, Crocosmia),
Щербакова Т.О. (рід Hemerocallis, родина Poaceae), Перебойчук О.П.
(малопоширені багаторічні культури), Машковська С.П. (однорічні і дворічні
культури, приведення списку до загального формату, загальне редагування,
координація надходження інформації з ботанічних садів та дендропарків та їх
обробка).
Ця робота є значним доробком в інформаційному забезпеченні та
узагальненні відомостей про наявні таксони трав’янистих рослин у колекціях
ботанічних садів і дендропарків України і важлива для пізнання наявного
біорізноманіття рослин та доповнення існуючих списків і визначників судинних
рослин флори нашої країни.
Цей Каталог є першою спробою за всю історію існування ботанічних садів та
дендропарків України узагальнити та оприлюднити номенклатурні назви
декоративних трав’янистих рослин відкритого ґрунту, які інтродуковані,
вивчаються та включаються у селекційні програми ученими України.
В процесі підготовки видання до друку виникали сумніви щодо
достовірності деяких назв рослин (зокрема культиварів), які за доступними
джерелами не вдалося ідентифікувати. У Каталог не увійшли сорти, назви яких
були перекладені на українську чи російську мови з мови оригіналу. Крім того, за
період написання та виходу у світ Каталогу очевидно відбулися певні зміни у
колекційних фондах представлених установ.
Однак, попри ці недоліки, видання дасть можливість оцінити багатющий
склад колекцій декоративних трав’янистих рослин у культигенній фракції флори
України. Аналіз таксономічного різноманіття колекцій дозволить керівникам
установ здійснювати організацію і координацію науково-дослідницької роботи
ботанічних садів в області інтродукції рослин в різних еколого-кліматичних
умовах України; визначити конкретні завдання для кожного ботанічного саду
щодо роботи по збереженню й збагаченню біорізноманіття України; проводити
цілеспрямовану, результативну діяльність з виконання певних наукових програм;
скоординовувати роботу з міжнародного співробітництва у галузі збереження,
збагачення, всебічного вивчення і ефективного використання генетичного
різноманіття рослин.
Це видання буде безсумнівно корисним при пошуку оптимальних донорів
генетичних ресурсів рослин з урахуванням екологічних характеристик регіону
культивування, що необхідно для забезпечення ефективної роботи в таких
областях, як генна інженерія, фармакологія, традиційна селекція рослин,
декоративне садівництво і квітникарство і інших областях рослинництва, які
6
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
пов’язані із збільшенням спектру культур, що використовуються. Крім того воно
буде цінним для розвитку вітчизняного квітникового виробництва, а також
сприятиме оптимальній співпраці та обміну між ботанічними установами
України.
На сьогодні це універсальний довідник, яким повинні керуватись усі
утримувачі колекцій декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і
дендропарків України.
Інформаційна складова даного Каталогу є основою для створення
електронної інформаційно-пошукової системи, яка є мобільнішою за друковану
продукцію, оскільки дає можливість оперативно вносити зміни і доповнення до
бази даних про трав’янисті декоративні рослини ботанічних садів та
дендропарків України.
Авторський колектив висловлює щиру подяку за підтримку в організації
даного видання голові Ради ботанічних садів і дендропарків України, доктору
біологічних наук, член-кор. НАН України, професору Черевченко Тетяні
Михайлівні та вченому секретарю Ради – кандидату біологічних наук
Трофименко Надії Михайлівні.
Автори з вдячністю приймуть усі пропозиції, доповнення, уточнення та
побажання щодо змісту і принципів складання Каталогу.
7
ВСТУП
Визначальна роль генетичних ресурсів рослин для забезпечення
продовольчої та сировинної бази, екологічної безпеки, підвищення рівня і якості
життя населення, ефективності наукових досліджень і технічних розробок,
селекції рослин, навчального процесу все глибше усвідомлюється широким колом
фахівців [4].
Відповідно до практичних потреб суспільства та згідно з визначеними
людством стандартами, закріпленими в міжнародних документах ООН, ставиться
на порядок денний з одного боку володіння значним потенціалом рослин для
всебічного задоволення зростаючих потреб людини, а з іншого – бережливе
ставлення до всієї різноманітності рослинного світу, в тому числі й до такого
важливого надбання людського інтелекту та праці, як сорти різних культур [20].
Неприпустимість існування людини як живої істоти без рослинного світу,
який її оточує, є загальновідомим фактом, оскільки саме ця складова біосфери
забезпечує основні біологічні потреби людського організму. Декоративні рослини
виконують функцію задоволення естетичних потреб, вони є одним з
найчисельніших та досить поширених складових рослинного світу. Задоволення
змінних і зростаючих в часі естетичних потреб вимагає постійного оновлення і
збагачення асортименту трав’янистих декоративних рослин. Джерелом цього є
колекційні фонди інтродукованих рослин та створені на їх базі сорти місцевої
селекції, які найбільш пристосовані до конкретних умов зростання.
Важливими центрами збереження та збагачення генетичних ресурсів
декоративних рослин є ботанічні сади [25]. Провідним напрямком діяльності
ботанічних садів та основним засобом збагачення біорізноманіття була і є
інтродукція рослин, внаслідок чого зібрано значні колекційні фонди живих
рослин. Вони мають важливе значення в історії розвитку цивілізації, відіграють
істотну роль в культурній спадщині того чи іншого регіону, використовуються
для наукових досліджень, демонстрації та навчальних цілей [9].
Зараз у 153 країнах світу функціонує близько 2200 ботанічних садів,
чисельність колекцій в яких варіює до десятків тисяч таксонів. У Європі понад 400
ботанічних садів, а в США – біля 200. За приблизними підрахунками, у
ботанічних садах світу зараз вирощують біля 80 000 видів рослин, що складає 1/3
всіх описаних на теперішній час [9].
У декоративному садівництві світу використовується близько 60 000 видів та
десятки тисяч сортів, третина з них – трав’янисті декоративні (квітникові). Деякі з
них мають величезна кількість сортів, так Dahlia × cultorum Thorsr. et Reis - понад 35
тис., Hemerocallis hybrida hort. - понад 30 тис. та Iris hybrida hort. - понад 80 тис.
сортів, Gladiolus × hybridus hort. – більше 15 тис., у Lilium hybrida hort. – більше 10
тис., Paeonia - понад 8 тис. тощо [35,36,39,40,41,43].
Оскільки жодна країна світу не може технічно і економічно дозволити собі
утримувати в консервованому чи вегетуючому стані весь наявний світовий
асортимент декоративних культур, і весь цей матеріал дуже розпорошено по
ботанічних садах різних країн, то на міжнародному рівні гостро стоїть проблема
концентрації й систематизації даних існуючих фондів і приведення їх до
загальнодоступних форматів. Велика увага приділяється питанню уніфікації
систем документування рослин, що є однією із гарантій збереження
біорізноманіття та створенню міжнародної інформаційної бази колекційних
фондів ботанічних закладів світу [11,21,23].
8
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
В історичному розрізі подібні роботи мали місце. Значні зусилля світової
наукової спільноти направлені на розв'язання питань, пов'язаних з
номенклатурою декоративних рослин, а також здійсненню постійного контролю
за змінами, що відбуваються внаслідок інтродукції та селекції. Широко
проводилась діяльність і щодо узагальнення набутих знань та їх висвітлення у
вигляді різних за обсягами інформації каталогів, індексів, енциклопедій та
словників. Перша з таких робіт була підготовлена та видана у Великобританії
Королівським Товариством садівників (Royal Hortcultural Society) ще в 1730 році.
Нині існує ціла серія таких видань, серед яких Index Hortensis, Index Viventium,
Index Londinensis та інші, які залежно від широти охоплення предмету досліджень
можуть стосуватися як окремих країн чи ботанічних установ, так і садових рослин
всієї земної кулі (прикладом останнього є The New Royal Horticultural Society
Dictionary of Gardening, що за своїм змістом є Index Viventium усього світового
садівництва) [34,35,37,39,40]. Основна маса цього матеріалу, так само як і обсягу
науково-дослідницької роботи зосереджені у кількох провідних країнах світу, а
саме: Великобританії, США, Нідерландах, дещо менше у Франції, Японії,
Німеччині, Італії. Узагальнена інформація про колекційні фонди, наявні у
ботанічних закладах Польщі відображена у Index plantarum of outdoors cultivated
harbaceous plants in Poland [37].
Зараз створюється Єдиний європейський електронний каталог з генетичних
рослинних ресурсів під егідою Міжнародного інституту генетичних ресурсів
рослин (Італія, Рим). Восени 2002 року відбулася регіональна нарада в Чехії з
питань створення інформаційної бази генетичних ресурсів рослин для
Східноєвропейського регіону, куди входить й Україна.
Слід зауважити, що ініціатори та організатори Всеєвропейського каталогу не
передбачають вибіркової односторонньої каталогізації генетичних рослинних
ресурсів: тут не надається перевага рослинам дикої чи культигенної флори,
інформаційний банк міститиме комплекс даних про абсолютно всі рослини,
включаючи культивари і навіть окремі лінії та інші джерела і донори генетичної
інформації.
В Україні функціонує 30 ботанічних садів, кожен з яких унікальний за своїми
ресурсами, площами, складом колекцій, періодом функціонування, потенціалом
наукових
співробітників,
за
типами
наукових,
просвітницьких,
природоохоронних і соціальних програм [3].
Однак, через розрізненість цих установ робота, яку вони проводять,
безсистемна та фрагментарна. Головна причина цього – відсутність єдиної
програми, яка б спрямовувала та координувала роботи теоретичного та
практичного характеру, визначала б їх пріоритетність з точки зору інтересів
України та виконання нею міжнародних зобов’язань щодо збереження
біорізноманіття. Діяльність установ зі збереження біорізноманіття буде
ефективнішою, якщо вони діятимуть у рамках скоординованої програми та
матимуть конкретні завдання [28].
Якщо порівняти стан справ зі збереження й збагачення біорізноманіття у
Російській Федерації, то одним із перспективних завдань ботанічних садів є
подальше удосконалення існуючої бази даних „Колекційні рослини ботанічних
садів та дендропарків”, коректування та апробація програмного забезпечення для
неї [5]. Також у перспективі - формування Національної інформаційної системи
9
банків даних про ресурси загального генетичного фонду ботанічних колекцій
Російської Федерації [1].
Що стосується каталогів рослин колекційних фондів ботанічних садів
України, на сьогодні вони далеко не повні, давно не оновлювались, вони не
враховують величезної кількості видів і сортів, залучених шляхом стихійної
інтродукції, останні результати діяльності селекціонерів [2, 14-16, 24].
Виходячи з цього, найважливішим завдання тактики наукової роботи
ботанічних садів України зі збереження генофонду декоративних рослин є
створення єдиної
інформаційної бази даних декоративних рослин, що
культивуються в Україні.
Нами вперше зібрано та узагальнено відомості про трав’янисті декоративні
культури колекційних фондів ботсадів України та представлено у вигляді
Каталогу, у якому відображена інформація про розподіл культигенної фракції
флори декоративних трав’янистих рослин між ботанічними садами. Ця робота є
результатом діяльності великого колективу науковців-інтродукторів і
селекціонерів, у якій відображена праця багатьох поколінь. Адже формування
колекційних фондів кожного ботанічного саду починалось із часів його
заснування.
Каталог є основою для створення єдиної інформаційної бази даних
колекційних фондів декоративних рослин України, Єдиного європейського
електронного каталогу з генетичних рослинних ресурсів та Міжнародної
інформаційної бази колекційних фондів ботанічних закладів світу.
Інформація, представлена у Каталозі дозволить Раді ботанічних садів та
дендропарків України скоординувати колекційну політику ботанічних садів з
метою створення оптимальної національної колекції рослин вищих рослин,
сприятиме налагодженню оперативного обміну інформацією щодо об’єктів, котрі
зберігаються й досліджуються в умовах ex situ, а також розробці та практичному
втіленню скоординованих завдань із створення, збагачення, дослідження,
використання колекційних фондів та опрацювання методики їх інтегрованої
оцінки.
Представлений у Каталозі асортимент наявних у нашій країні трав’янистих
декоративних рослин, велика частина яких ще не вийшла за межі ботанічних
установ, може бути корисним для виробників посадкового та насіннєвого
матеріалу, приватних підприємців, утримувачів приватних колекцій, аматорів,
що прискорить розвиток вітчизняного квітникового виробництва.
Каталог сприятиме максимальній поінформованості населення щодо
наявного сучасного асортименту квітниково-декоративних рослин та їх
локалізації в ботанічних садах різних регіонів України, що опосередковано
допоможе збагаченню спектру рослин, які використовуються населенням. І як
наслідок цього, поліпшення еколого-естетичного стану ландшафтів, як важливої
складової в системі засобів оптимізації оточуючого середовища та підвищенню
культурно-освітнього рівня жителів країни, що в свою чергу допомагатиме
вихованню бережного становлення до живих рослин і позитивно впливатиме на
імідж країни у світі, підвищуючи її престиж як держави високого рівня культури в
галузі декоративного садівництва.
В цілому, дане видання забезпечує вагомий внесок у роботу
загальнодержавної значимості – створення інформаційної бази та аналізу
наявного в Україні генофонду.
10
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
АЛФАВІТНИЙ СПИСОК УТРИМУВАЧІВ КОЛЕКЦІЙ
ДЕКОРАТИВНИХ ТРАВ’ЯНИСТИХ РОСЛИН, ЇХ РЕКВІЗИТИ ТА
КОДОВІ НОМЕРА
Назва установи
1
Агробіостанція - Ботанічний
сад Херсонського державного
університету
Ботанічний сад «Волинь»
Волинського державного
університету ім. Лесі Українки
Ботанічний сад
Житомирського національного
агроекологічного університету
Ботанічний сад
Дніпропетровського
національного університету
Ботанічний сад Подільського
державного аграрнотехнічного університету
Ботанічний сад Луганського
державного педагогічного
університету ім. Т. Шевченка
Ботанічний сад Львівського
національного університету ім.
Івана Франка
Ботанічний сад Національного
лісотехнічного університету
України
Ботанічний сад Національного
університету біоресурсів та
природокористування України
Ботанічний сад Одеського
національного університету
ім. І.І. Мечникова
Ботанічний сад Полтавського
національного педагогічного
університету ім. В.Г. Короленка
Почтова адреса, телефон, електронна
адреса, офіційний сайт чи вебсторінка
2
73034, м. Херсон,
Миколаївське шосе, 3;
тел. (0552) 26-33-22
[email protected]
43025, м. Луцьк, Волинська обл.,
вул. Волі, 13
тел. (03322) 4-03-18
10000, м. Житомир, вул. Корольова,
39; тел. (0412) 33-20-64
[email protected]
49050, м. Дніпропетровськ, пр.
Гагаріна, 72; тел. (0562) 47-43-06
[email protected]
32300, м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницької обл.,
вул. Л.Українки, 64;
тел. (03849) 2-44-42
91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2;
тел. (0642) 53-73-74
[email protected]
91011, м. Львів, вул. Черемшини, 44;
тел. (0322) 7-83-69
[email protected]
www.franko.lviv.ua/botgarden
79057, м. Львів, вул. Генерала
Чупринки, 103; тел. (0322) 237-88-20
[email protected]
www.geocities.com/bg_usufwt
Кодовий
номер
3
13
8
28
7
15
24
17
27
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 2а; тел. (044) 527-81-00
20
65058, м. Одеса, Французький
бульвар, 48/50; тел. (0482) 63-92-76
[email protected]
www.onu.edu.ua
22
36003, м. Полтава, вул. Ф. Моргуна,16;
тел. (05322) 2-28-29
12
11
1
Ботанічний сад
Прикарпатського
національного університету
імені Василя Стефаника
Ботанічний сад Таврійського
національного університету ім.
В.І. Вернадського
Ботанічний сад Ужгородського
національного університету
Ботанічний сад Харківського
національного університету
ім. В.Н. Каразіна
Ботанічний сад Хмельницького
національного університету
Ботанічний сад Черкаського
національного університету
ім. Б. Хмельницького
Ботанічний сад Чернівецького
національного університету
імені Юрія Федьковича
Дендрологічний парк
"Асканія-Нова" Біосферного
заповідника "Асканія-Нова"
імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН
Державний дендрологічний
парк «Олександрія» НАН
України
Донецький ботанічний сад
НАН України
Запорізький міський дитячий
ботанічний сад
2
76000, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57; тел. (03422) 2-21-40
[email protected]
www.pu.if.ua
95007, м. Сімферополь, пр. Акад.
Вернадського,4;
тел. (0652) 54-49-61
[email protected]
88000, м. Ужгород, вул. Ольбрахта, 6;
тел. (03122) 3-35-92
61022, м. Харків, вул. Клочківська, 52;
тел. (057) 706-33-40
[email protected].ua
www.kh-tech.lin.com.ua/
botanicgarden/site/index
29016, м. Хмельницький, вул.
Інститутська, 11; тел. (03522) 418-24
[email protected]
www.tup.km.ua
18031, м. Черкаси, бульвар Шевченка,
81;
тел. (0472) 37-15-51
www.ipn.cdu.edu.ua
58022, м. Чернівці,
вул. Федьковича, 11;
тел. (03722) 4-63-42
[email protected]
www.chnu.cv.ua/ukr/colleges/bio/
botsad/index
75230, м. Асканія-Нова Чаплинського
р-ну, Херсонської обл.,
вул. Фрунзе, 13;
тел. (05538) 6-12-96
[email protected]
www.askania-nova-zapovidnik.gov.ua
09113, м. Біла Церква, Київська обл.;
тел. (04463) 4-05-47; (0456) 34-05-51
[email protected]
www.alexandriapark.kiev.ua
83059, м. Донецьк, пр-т Ілліча, 110;
тел. (06622) 94-12-80;
[email protected]
69068, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 11;
тел. (0612) 65-57-15;
[email protected]
12
3
11
23
25
16
21
9
10
5
6
2
19
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
1
2
3
Кременецький ботанічний сад
Міністерства екології та
природних ресурсів України
47003, м. Кременець, Тернопільська
обл., вул. Ботанічна, 5; тел. (03546) 215-48
14
Криворізький ботанічний сад
НАН України
50039, м. Кривий Ріг, вул. Маршака,
50; тел. (0564) 38-49-22;
[email protected]
3
01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 1
Тел. (044) 234-60-56;
[email protected];
[email protected]
26
НДЛ «Ботанічний сад»
Навчально-наукового центру
«Інститут біології» Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
Національний ботанічний сад
ім. М. М. Гришка НАН
України
Національний дендрологічний
парк «Софіївка», науководослідний інститут НАН
України
Нікітський ботанічний сад Національний науковий центр
НААН
Сирецький дендрологічний
парк загальнодержавного
значення Державного комітету
України з питань житловокомунального господарства
01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська,1;
Тел. (044) 285-41-05
[email protected]
www.ndg.kiev.ua
20300, м. Умань, Черкаська обл.,
вул. Київська, 12 а;
тел. (04744) 3-63-19
[email protected]
www.sofievka.gov.ua
98648, смт. Нікіта, Ялта, АР Крим; тел.
(0654) 33-55-30;
[email protected], [email protected],
[email protected]
www.nbg.crimea.ua
04136, м. Київ, вул. Тираспільська, 43;
тел. (044) 400-85-52
www.syrets-dendropark.kiev.ua
13
1
4
29
18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
ПЕРЕЛІК БОТАНІЧНИХ САДІВ І ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ
(ЗА КОДОВИМИ НОМЕРАМИ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНИХ
ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ
Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
(Н.А. Андрух, О.Р. Баранський, Ю.В. Буйдін, П.Є. Булах, М.Б. Гапоненко,
Г.О. Горай, В.Ф. Горбець, В.В. Гриценко, Н.І. Джуренко, А.С. Дорошенко,
Л.М. Кикоть, Т.О. Козак, С.П. Машковська, В.І. Мельник, М.П. Обіух,
О.П. Перебойчук, Д.Ю. Подорожній, О.О. Рак, Д.Б. Рахметов, Н.Б. Тарасюк,
О.Д. Тимченко, Т.О.Щербакова).
Донецький ботанічний сад НАН України (О.К. Кустова, Г.С. Назаренко,
І.Ф. Пірко )
Криворізький ботанічний сад НАН України (А.Ю. Мазур)
Національний дендролагічний парк «Софіївка», науково-дослідний
інститут НАН України (І.С. Косенко, А.А. Куземко)
Дендрологічний парк "Асканія-Нова" Біосферного заповідника "АсканіяНова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН (Л.О. Слепченко).
Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України
(Н.М. Дойко, Л.В. Калашникова).
Ботанічний
сад
Дніпропетровського
національного
університету
(В.Ф.Опанасенко).
Ботанічний сад «Волинь» Волинського державного університету ім. Лесі
Українки (В.П. Войтюк).
Ботанічний сад Черкаського національного університету ім. Б.
Хмельницького (Л.Ф. Сливка, О.В. Спрягайло).
Ботанічний сад Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича (М.І. Виклюк).
Ботанічний сад Прикарпатського національного університету ім. Василя
Стефаника (М.М. Климчук).
Ботанічний сад Полтавського національного педагогічного університету
ім. В. Г. Короленка (А.С. Дзюбаненко).
Агробіостанція - Ботанічний сад Херсонського державного університету
(О.В. Корольова).
Кременецький ботанічний сад Міністерства екології та природних
ресурсів України (А.М. Ліснічук);
Ботанічний сад Подільського державного аграрно-технічного університету
(В.В. Когут, Т.М. Пономаренко, С.В. Коваленко)
Ботанічний сад Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
(О.О. Альохін)
Ботанічний сад Львівського національного університету ім. Івана Франка
(А.І. Прокопів, М.Д. Надрага, М.Г. Могиляк, М.І. Скібіцька)
Сирецький
дендрологічний
парк
загальнодержавного
значення
Державного комітету України з питань житлово-комунального
господарства (С.А. Глухова)
Запорізький міський дитячий ботанічний сад (Т.І. Єрьоміна)
Ботанічний
сад
Національного
університету
біоресурсів
та
природокористування України (О.В. Колесниченко)
Ботанічний
сад
Хмельницького
національного
університету
(Л.П. Казімірова)
14
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
22. Ботанічний сад Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
(О.М. Слюсаренко)
23. Ботанічний сад Таврійського національного університету ім.
В.І. Вернадського (Г.І. Репецька, І.С. Казакова, Л.Ф. Кірпічова, О.С. Підгайна,
О.А. Дзюненко)
24. Ботанічний сад Луганського національного педагогічного університету
ім. Т. Шевченка (С.О. Соколов)
25. Ботанічний сад Ужгородського національного університету (Д.Ю. Сойма)
26. НДЛ «Ботанічний сад» Навчально-наукового центру «Інститут біології»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(В.І. Березкіна, О.В. Вашека, А.Ю. Гаджоса, А.В. Голубенко, А.В. Єресова,
Г.С. Куковиця, В.О. Меньшова, Г.О. Рудік, Г.В. Сивець)
27. Ботанічний сад Національного лісотехнічного університету України
(О.О.Єфремова)
28. Ботанічний сад Житомирського національного агроекологічного
університету (Л.А. Котюк, В.В. Мойсієнко)
29. Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр НААН
(Л.О. Александрова, Л.М. Александрова, З.П. Андрюшенкова, Н.В. Зубкова,
Г.С. Захаренко, Ю.Г. Копань, Н.В. Смикова, І.В. Улановська, Л.І. Улейська,
Є.Г. Ярославцева).
15
РЕЄСТР ДЕКОРАТИВНИХ ТРАВ’ЯНИСТИХ РОСЛИН
ВІДКРИТОГО ГРУНТУ БОТАНІЧНИХ САДІВ
І ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ
A
Abelmoschus esculentus (L.) Moench syn. Hibiscus esculentus L. 1,2,22
Abelmoschus esculentus (L.) Moench ′Star of Daria′ 1
Abelmoschus manihot (L.) Medik. 1,2
Abutilon theophrasti Medik. 1,17,26
Acaena anserinifolia (J.R.Forst. & G.Forst.) Druce 1
Acaena buchananii Hook. f. 1
Acaena microphylla Hook. f. 1
Acaena microphylla Hook. f. ′Kupferteppich′ 4,16
Acaena ovalifolia Ruiz & Pav. 4,16
Acanthus balcanicus Heyw. & Rich. 4,16,27
Acanthus longifolius Poir. 16,17,26
Acanthus mollis L. 10,17,22
Acanthus spinosus L. 1,26
Achillea ageratifolia (Lindl.) Boiss. 19
Achillea alpina L. ssp. japonica (Heimerl) Kitam. див. Achillea sibirica Ledeb. ssp.
japonica (Sch. Bip.) Heimerl.
Achillea barbeyana Heldr. & Heimerl ′Perle′ 27
Achillea carpatica Blocki ex Dubovik 1
Achillea cartilaginea (Ledeb. ex. Rchb.) Heimerl 1
Achillea clypeolata Sm. 22
Achillea collina J.Becker ex Rchb. 1,22
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. 4
Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. 22
Achillea filipendulina Lam. 1,2,4,7,8,10,16,17,21,22,24
Achillea filipendulina Lam. ′Golden Plate′ 2,22
Achillea filipendulina Lam. ′Parke’s Varietat′ 2
Achillea gerberi Willd. див. Achillea micrantha Willd.
Achillea glaberrima Klokov 1,19
Achillea grandiflora Friv. 22
Achillea leptophylla M.Bieb. 2,16
Achillea ligustica All. 22
Achillea macrophylla L. 1,26
Achillea macrophylla L. ′Blauda Mix′ 26
Achillea macrophylla L. ′Rosea′ 26
Achillea micrantha Willd. syn. Achillea gerberi Willd. 1,2
Achillea micranthoides Klokov 5
Achillea millefolium L. 1,2,4,6,7,8,17,18,19,22,24,28
Achillea millefolium L. ′Cerise Queen′ 4,22
Achillea millefolium L. ′Forncett Candy′1
Achillea millefolium L. ′Kirchsk′ 16
Achillea millefolium L. ′Purpureum′ 2
Achillea millefolium L. ′Red Beauty′ 2
Achillea millefolium L. ′Roseum′ 1,2
16
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Achillea nobilis L. 1,2,5,17,22,27
Achillea ochroleuca Ehrh. 7,22
Achillea pannonica Scheele 1,2
Achillea ptarmica L. 1,2,4,7,13,17,19,26
Achillea ptarmica L. ′Die Perle′ 8
Achillea ptarmica L. ′Plena′ 10
Achillea ptarmica L. ′The Pearl′ 1,2
Achillea ptarmica L. ′Perry’s Winter′ 4
Achillea ptarmica L. ′Zhemchugynka′ (′Жемчужинка′ – рос.) 2,3
Achillea ptarmicifolia (Willd.) Rupr. ex Heimerl) syn. Ptarmica ptarmicifolia (Willd.)
Galushko Pyrethrum ptarmicifolium Willd. 16
Achillea setacea Waldst. & Kit. 1,22,26
Achillea sibirica Ledeb. ssp. japonica (Sch. Bip.) Heimerl syn. Achillea alpina L. ssp.
japonica (Heimerl) Kitam. 16
Achillea stepposa Klokov & Krytzka 2
Achillea stricta Schleich. ex Gremli 1
Achillea submillefolium Klokov & Krytzka 10,12,20
Achillea submillefolium Klokov & Krytzka ′Oubra′ 21
Achillea taurica M.Bieb. 22
Achillea tomentosa L. 1,2,16,17
Achillea tomentosa L. ′Grandiphlorum′ 9
Achillea tomentosa L. ′Maynard’s Gold′ 1
Achnatherum splendens (Trin.) Nevski див. Stipa splendens Trin.
Achyrophorus uniflorus (Vill.) Bluff & Fingerh. див. Hypochoeris uniflora Vill.
Acidantera bicolor Hochst. див. Gladiolus callianthus Marais
Acinos alpinus (L.) Moench syn. Acinos baumgartenii (Simonk.) Klokov 2,7,17
Acinos arvensis (Lam.) Dandy syn. Acinos thymoides Moench 2,26
Acinos baumgartenii (Simonk.) Klokov див. Acinos alpinus (L.) Moench
Acinos majoranifolia (Mill.) Holub 16
Acinos thymoides Moench див. Acinos arvensis (Lam.) Dandy
Aconitum alboviolaceum Kom. 17
Aconitum altaicum Steinb. 1
Aconitum anthora L. syn. Aconitum jacquinii Rchb. 17,23
Aconitum anthoroideum DC. 1
Aconitum axiliflorum Vorosch. 1
Aconitum barbatum Patrin ex Pers. 1
Aconitum bucoviense Zapał.1
Aconitum carmichaelii Deb. 1
Aconitum decipiens Vorosch. & Anfalov 1
Aconitum eulophum Rchb. 1
Aconitum gracile (Rchb.) Gayer див. Aconitum variegatum L.
Aconitum jacquinii Rchb. див. Aconitum anthora L.
Aconitum krylovii Steinb. 1
Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gayer 1
Aconitum lasiostomum Rchb. 1,16
Aconitum leucostomum Vorosch. 1
Aconitum lycoctonum L. ssp. lycoctonum L. 1,2
17
Aconitum lycoctonum L.ssp. moldavicum (Hacq.) Jalas див. Aconitum moldavicum Hacq. ex
Rchb.
Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb. syn. Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum
(Hacq.) Jalas 1,14,17,26,27
Aconitum nanum (Baumg.) Simonk.1
Aconitum napellus L. 1,16,17,22
Aconitum orientale Mill. 1
Aconitum rogoviczii Wissjul. 2,26
Aconitum romanicum Woł. 1
Aconitum sachalinense F. Schmidt 1
Aconitum variegatum L. 1
Aconitun volubile Pall. ex Koelle 6
Aconogonon alpinum (All.) Schur 16
Aconogonon divaricatum (L.) Nakai ex Mori 26
Acorus calamus L. 1,5,6,16,17,26
Acorus calamus L. ′Variegatus′ 17
Acorus gramineus Aiton ′Albovariegatus′ 1
Acorus gramineus Aiton ′Aureovariegatus′ 1
Acroclinium roseum Hook. syn. Helipterum roseum (Hook.) Benth. 1,17
Acroclinium roseum Hook. ′Grandiphlorum′ 9
Actaea acuminata Wall. ex Royle див. Actaea spicata L. var. acuminata (Wall.) Hara
Actaea alba (L.) Mill. 17
Actaea erythrocarpa Fisch. 1
Actaea pachypoda Elliott
Actaea rubra (Aiton) Willd. 17
Actaea spicata L.1,4,26,27
Actaea spicata L. var. acuminata (Wall.) Hara syn. Actaea acuminata Wall. ex Royle 1
Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern. 1
Adiantum capillus-veneris L. 18
Adiantum pedatum L. 26
Adiantum pedatum L. ′Imbricatum′ 26
Adiantum pedatum L. ssp. subpumilum (W.H.Wagner) Lellinger 26
Adiantum pedatum L. var. aleuticum Rupr. 26
Adiantum venustum D. Don 26
Adonis aestivalis L. 1
Adonis amurensis Regel & Radde 16
Adonis annua L. 26
Adonis cylindrical Host 1,16
Adonis vernalis L. 1,2,4,5,7,8,12,13,17,18,19,21,26,27,29
Adonis wolgensis Steven ex DC. 1,2,7,26
Adoxa moschatellina L. 2
Aegilops biuncialis Vis. 1
Aegilops cylindrica Host 16
Aegilops triuncialis L. 1
Aegonychon purpureocaeruleum (L.) Holub syn. Lithospermum purpureocaeruleum L.
2,4,7,23,26
Aegopodium podagraria L. 1,4,6,7,12,18,20,22,26,27,28
Aegopodium podagraria L. ′Variegatum′ 1,2,4,6,7,17,18,26,27
18
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Aetheopappus pulcherrimus (Willd.) Cass. 17,27
Aethionema edentulum N.Busch. 2,7,16,27
Aethionema grandiflorum Boiss. & Hohen. 2,4,10
Aethionema rotundifolium (С.А.Mey.) Boiss. 1
Aethionema saxatile (L.) R. Br. 2,16,26
Aethionema stylosum DC. 4
Aethionema x warleyense C.K. Schneider ex Boom 16
Aethusa cynapium L. 16,17
Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze 1,2,7,17,22
Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze ′Golden Anniversary′ 1
Agastache mexicana (Kunth) Lint & Epling 2
Agastache pallidiflora (A.Heller) Rydb. 2
Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze 1
Agastache urticifolia (Benth.) Kuntze 2,22
Agastache urticifolia (Benth.) Kuntze ′Belye Vershyny′ (′Белые Вершины′ – рос.) 7
Ageratum conyzoides L. 1
Ageratum houstonianum Мill. syn. Ageratum mexicanum Sims 1,2,4,7,5,9,10,11,12,15,17,
18,19,22,25,26
Ageratum houstonianum Мill. ′Adriatic′ 26
Ageratum houstonianum Мill. ′Alba′ 5,17,29
Ageratum houstonianum Мill. ′Albus Altus′ 1
Ageratum houstonianum Мill. ′Albus Nanus′ 1
Ageratum houstonianum Мill. ′Altus Mix.′ 1,29
Ageratum houstonianum Мill. ′Blue′ 5,26,29
Ageratum houstonianum Мill. ′Blue Adriatic′ 1
Ageratum houstonianum Мill. ′Blue Dunube′ 4
Ageratum houstonianum Мill. ′Blue Lagoon′ 1
Ageratum houstonianum Мill. ′Blue Mink′ 1,6
Ageratum houstonianum Мill. ′Firl Pink′ 1
Ageratum houstonianum Mill. ′Pink Ball′ [meaning: ′Розовый Шар′ – рос.] 1,2,17
Ageratum houstonianum Мill. ′Rosea ′1,29
Ageratum houstonianum Мill. ′Tetra′1
Ageratum houstonianum Mill. ′White Ball′ [meaning: ′Белый Шар′ – рос.] 17
Ageratum houstonianum Мill. ′White Hawaii′ 4
Ageratum mexicanum Sims див. Ageratum houstonianum Мill.
Agrimonia eupatoria L. 1,2,6,7,16,17,22,26,27,28
Agrimonia eupatoria L. ssp. asiatica (Juz.) Skalick 1
Agrimonia pilosa Ledeb. 16
Agrimonia procera Wallr. 16
Agrimonia viscidula Bunge 16
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. 16
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. ssp. pectinatum (M.Bieb.) Tzvelev syn. Agropyron
pectinatum (M.Bieb.) P.P.Beauv., Agropyron pectiniforme Roem. & Schult.1,2,16
Agropyron cristatum(L.) Gaertn. ssp. ponticum (Nevski) Tzvelev syn. Agropyron
ponticum Nevski 17
Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. 1
Agropyron pectinatum (M.Bieb.) P.Beauv. див. Agropyron cristatum ssp. pectinatum
(M.Bieb.) Tzvelev
19
Agropyron pectiniforme Roem. & Schult. див. Agropyron cristatum ssp. pectinatum
(M.Bieb.) Tzvelev
Agropyron ponticum Nevski див. Agropyron cristatum (L.) Gaertn. ssp. ponticum
(Nevski) Tzvelev
Agropyron sibiricum (Willd.) P.Beauv. див. Elymus sibiricus L.
Agrostema gracilis Boiss. 2
Agrostemma bicolor L.1
Agrostemma githago L. 1,7,10,17,18,19,22,26,27,29
Agrostemma githago L. ′Milas′ 1,6
Agrostemma githago L. ′Gracilis′ 1,3
Agrostemma githago L. var. brachilobum (Fenzl) K. Hammer 1
Agrostis alba L. див. Poa nemoralis L.
Agrostis canina L. 16,26
Agrostis gigantea Roth 1,7
Agrostis nebulosa Boiss. & Reut. 16
Agrostis stolonifera L. 1,2,7,12,17,19,26
Agrostis stolonifera L. ′Klonova′ (′Клонова′) 1
Agrostis tenuis Sibth. 1,17
Agrostis tenuis Sibth. ′Desnianska-51′ (′Деснянська-51′) 1
Agrostis vinealis Schreb. 2,16
Aira elegans Willd. ex Gaud. 1
Ajuga chamaepitys L. ssp. chia (Schreb.) Arcang. syn. Ajuga chia Schreb., Ajuga
glabra C. Presl., Ajuga pseudochia Des.-Shost. 2,23,26
Ajuga chia Schreb. див. Ajuga chamaepitys L. ssp. chia (Schreb.) Arcang.
Ajuga genevensis L. 1,2,16,20,22
Ajuga glabra C.Presl. див. Ajuga chamaepitys L. ssp. chia (Schreb.) Arcang.
Ajuga laxmannii (L.) Benth. 2
Ajuga pseudochia Des.-Shost. див. Ajuga chamaepitys L. ssp. chia (Schreb.) Arcang.
Ajuga reptans L. 1,2,4,7,12,17,18,19,21,22,24,26,27
Ajuga reptans L. ′Atropurpurea′ 1,2,4,6,10,16,17,18,21,22,26,27
Ajuga reptans L. ′Bronze Beauty′ 2
Ajuga reptans L. ′Burgundi Glow′ 1,2,4
Ajuga reptans L. ′Chocolate Chip′ 1
Ajuga reptans L. ′Multicolor′ 1,4,26
Ajuga reptans L. ′Pink Surprise′ 1
Ajuga reptans L. ′Purpurea′ 29
Ajuga reptans L. ′Rubra′ 22
Ajuga reptans L. ′Variegata′ 4,16
Alcea heldreichii (Boiss.) Boiss. 2
Alcea nudiflora (Lindl.) Boss. 1
Alcea rosea L. 1,5,7,14,15,17,22,25,27,28
Alcea rosea L. ′Alba′ 5
Alcea rosea L. ′Annua′ 1
Alcea rosea L. ′Armeniacus′ 5
Alcea rosea L. ′Flora Plena′ 22
Alcea rosea L. ′Luteus′ 5
Alcea rosea L. ′Nigra′ 1,6,17,26
Alcea rosea L. ′Queen Rouz′ 26
20
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Alcea rosea L. ′Quuen Salmon′ 26
Alcea rosea L. ′Red′ 5
Alcea rosea L. ′Rubra′ 26
Alcea rugoza Alef. 1,2,18,19
Alcea taurica Iljin 1
Alchemilla alpina L. 4,17,27
Alchemilla erythropoda Juz. 16
Alchemilla glaucescens Wallr. 1
Alchemilla gracilis Opiz 26,27
Alchemilla hebescens Juz. 1
Alchemilla mollis (Buser) Rothm. 1,4,17
Alchemilla nitida Buser 4
Alchemilla phegophila Juz. 16
Alchemilla speciosa Buser 4,16
Alchemilla turkulensis Pawl. 27
Alchemilla vulgaris L. 1,26
Alisma plantago-aquatica L. 6,17,26
Alliaria officinalis Andrz. ex M.Bieb. 1
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande 1,2,26
Allium aflatunense B. Fedtsch. 1,2,4,10,17,21,26
Allium aflatunense B. Fedtsch. ′Purple Sensation′ 16,17
Allium akaka S.G. Gmel. ex Roem. & Schult. 26
Allium alataviense Regel 1
Allium albopilosum Wight 1
Allium altaicum Pall. 4,5,10,26
Allium altissimum Regel 1,4,10,26
Allium angulosum L. 17
Allium angustifolium L. 1
Allium atropurpureum Waldst. & Kit. 2
Allium ascalonicum L. 17
Allium auctum Omelczuk 1
Allium barsczewskii Lipsky 1
Allium beesianum W.W. Sm. 26
Allium caeruleum Pall. 1,7,10,26
Allium caesium Schrenk 1,5,10,19
Allium carinatum L. ssp. pulchellum (G.Don) Bonnier & Layens 1
Allium cepa L. 17,26
Allium christophii Trautv. 1,2,4,7,17,19,20,26,29
Allium cyaneum Regel 10,16
Allium cyanthophorum Bureau & Franch. var. farreri (Stearn) Stearn 17
Allium decipiens Fisch. ex Schult. 1,2
Allium fistulosum L. 4
Allium firmotunicatum Fomin 2
Allium fistulosum L. 1,2,4,5,10,17,26
Allium fistulosum L. var. viviparum Makino 1
Allium flavellum Vved. 10
Allium flavescens Besser 1,2
Allium flavidum Ledeb. 2,17
21
Allium flavum L. 2,16,27
Allium galanthum Kar. & Kir. 2
Allium giganteum Regel 1,2,4,7,10,13,16,17,18,22,26
Allium globosum M.Bieb. ex Redouté 26
Allium guttatum Steven 5,17
Allium inaequale Janka 2
Allium karataviense Regel 2,4,16,17,19,26,29
Allium komarovianum Vved. 1
Allium ledebourianum Roem. & Schult. 2,5,16
Allium lineare L. 1,2,4,10
Allium marschallianum Vved. 23
Allium moly L. 1,2,4,5,10,16,17,19
Allium montanum F.W.Schmidt 1,6,16,17
Allium narcissiflorum Vill. 1,3,4,7,10,17
Allium neapolitanum Cirillo 1,10
Allium nigrum L. 16
Allium nutans L. 1,2,5,16,26
Allium nutans L. ′Lileina′ 1
Allium obliquum L. 4,10,26
Allium odorum L. див. Allium ramosum L.
Allium ochotense Prokh. 1
Allium oleraceum L. 1,26
Allium oreophilum C.A.Mey. 1,2,4,16,17
Allium paczoskianum Tuzson 5,4,16,17,26
Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don 1,17,26
Allium podolicum (Asch. & Graebn.) Blocki ex Racib. 1,21,26
Allium polyphyllum Kar. & Kir. 10,17
Allium porrum L. 1,17,19,27,28
Allium pseudoflavum Vved. 16
Allium pskemense B. Fedtsch. 1,16
Allium ramosum L. syn. Allium odorum L. 1,2,5,7,10,16,17,22,26
Allium regelianum A. Becker ex Iljin 1,5,17
Allium ramosum L. 2,6
Allium rosenbachianum Regel 1,2,16
Allium rotundum L. 1
Allium sativum L. 2,17,26
Allium schoenoprasoides Regel 1,4,28
Allium schoenoprasum L. 1,2,3,4,5,7,10,14,16,17,24,26,27,29
Allium schoenoprasum L. ′Nana′ 10
Allium schoenoprasum L. var. alvarense Hyl. 2
Allium schoenoprasum L. ssp. jajlae Stearn 10
Allium schubertii Zucc. 17
Allium scorodoprassum L. 1,17
Allium senescens L. 10
Allium senescens L. ssp. montanum (Fr.) Holub 26,27
Allium sibiricum L. 17
Allium sphaerocephalon L. 1,2,26
Allium stipitatum Regel 7
22
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Allium strictum Schrad. 1,5,10,16,26
Allium suworowii Regel 1
Allium texstile Nels. & J.F.Macbr. 1
Allium tricoccum Aiton 2
Allium triquetrum L. 17,26
Allium tuberosum Rottl. ex Spreng. 26
Allium turkestanicum Regel 2
Alluim unifolium Kellogg 16
Allium ursinum L. 1,4,5,6,8,17,18,21,26,27,28
Allium ursinum L. ′Gladiator′ 1
Allium victorialis L. 1,16,17,26,27
Allium waldsteinii G.Don 1,2
Allium zebdanense Boiss. & Noë 2
Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze 1
Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze ′Hvidbeomstret′ 1
Alonsoa warscewiczii Regel 1
Alopecurus arundinaceus Poir. 1
Alopecurus geniculatus L. 17
Alopecurus pratensis L. 1,2,12,18,19,20
Alopecurus pratensis L. ′Aureovariegatus′ 16
Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson 17
Alternanthera ficoidea (L.) P.Beauv. var.amoena (Lem.) L.B.Sm. ′Rosea Nana′ 17
Althaea armeniaca Ten. 22
Althaea cannabina L. syn. Althaea narbonensis Pourr.ex Cav. 1,16,26
Althaea narbonensis Pourr.ex Cav. див. Althaea cannabina L.
Althaea officinalis L. 1,7,12,17,19,26,27,28
Alyssoides urticulata (L.) Medik 2,16
Alyssum altaicum C.A.Mey. 16
Alyssum alpestre L. 7
Alyssum argenteum All. 16
Alyssum calycocarpum Rupr. 1,17
Alysum desertorum (Stapf) Botsch. syn. Alysum turcestanicum var. desertorum (Stapf)
Botsch. 1,2
Alyssum fedtschenkoanum N.Busch 27
Alyssum gymnopodum P.А.Smirn. 2
Alyssum gmelinii Jord. див. Alyssum montanum L. ssp. gmelinii (Jord.) Hegi & Em.
Schmid
Alyssum hirsutum M.Bieb. 1,2
Alyssum maritimum M Bieb. див. Lobularia maritima (L.) Desv.
Alyssum moellendorfianum Asch. ex Beck 26
Alyssum montanum L. 2,4,7,17,21,24,26
Alyssum montanum L. ssp. gmelinii (Jord.) Hegi & Em. Schmid syn. Alyssum gmelinii
Jord. 26
Alyssum murale Waldst. & Kit. 2,10,17
Alyssum ovirense A.Kern. 26
Alyssum parviflorum M.Bieb. див. Alyssum simplex Rudolph
Alyssum repens Baumg. ssp. trichostachyum (Rupr.) Hayek див. Alyssum trichostachyum
Rupr. 23
23
Alyssum saxatile L. див. Aurinia saxatilis (L.) Desv.
Alyssum simplex Rudolph syn. Alyssum parviflorum M. Bieb. 2
Alyssum spinosum L. syn. Ptilotrichum spinosum (L.) Boiss. 2,16
Alyssum tortuosum Waldst. & Kit. ex Willd. 2,29
Alysum turcestanicum var. desertorum (Stapf) Botsch. див. Alysum desertorum (Stapf)
Botsch.
Alyssum trichostachyum Rupr. syn. Alyssum repens ssp. trichostachyum (Rupr.) Hayek
Alyssum wulfenianum Bernh. 1
Alуssum umbellatum Desv. 5
Amaranthus albus L. 1,6,12,26
Аmaranthus aureus F.Q. Diet. 1,22
Аmaranthus blitoides S.Watson 1
Amaranthus blitum L. 26
Аmaranthus bouchonii Thell. 1
Amaranthus caudatus L. 1,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,17,18,19,22,27,28,29
Amaranthus caudatus L. ′Albiflorus′ 1,7,10,16,26
Amaranthus caudatus L. ′Atropurpurea′ 1,7
Amaranthus caudatus L. ′Gibbosus′ 1, 2
Amaranthus caudatus L. ′Green Thumb′= ′Viridis′
Amaranthus caudatus L. ′Nadiia′ (′Надія′) 1
Amaranthus caudatus L. ′Purpurescens′ 26
Amaranthus caudatus L. ′Rushnychok′ (′Рушничок′) 1
Amaranthus caudatus L. ′Rubra′ 1
Amaranthus caudatus L. ′Viridis′ = ′Green Thumb′ 1
Amaranthus caudatus L. var. saueri Jehlik ′Albus′ 1
Amaranthus caudatus L. var. saueri Jehlik ′Atropurpureus′ 1
Аmaranthus х caudatus L. 1
Аmaranthus х caudatus L. ′Karmin′ 1
Аmaranthus х caudatus L. ′Kremovyi Rannii′ (′Кремовий Ранній′) 1
Amaranthus crispus A.Braun 1
Amaranthus cruentus L. syn. Amaranthus paniculatus L. 1,3,6,7,10,11,12,19,22,27,28,29
Amaranthus cruentus L. ′Flavus′ 1
Amaranthus cruentus L. ′Hot Bisquits′ 1
Amaranthus cruentus L. ′Sangvineus′ 1
Amaranthus cruentus L. х Аmaranthus caudatus L. ′Sterh′ 1
Amaranthus deflexus L. 1
Amaranthus dubius Mart. & Thell. 1
Amaranthus graecizans L. 1
Amaranthus hybridus L. 1
Amaranthus hypohondriacus L. syn. Amaranthus leucospernus S.Watson 1,7
Amaranthus hypohondriacus L. ′Pigmy Torch′ 1,27
Amaranthus leucospernus S.Watson див. Amaranthus hypochondriacus L.
Amaranthus lividus L. 1
Amaranthus mantegazzianus Pass. 1
Amaranthus patulus Bertrol. 1
Amaranthus paniculatus L. див. Amaranthus cruentus L.
Amaranthus powelli S.Watson 1
Amaranthus retroflexus L. 1,12,26
24
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Amaranthus spinosus L. 1
Amaranthus sylvestris Dest. 1
Amaranthus tricolor L. 1,2,8
Amaranthus tricolor L. ′Hopit Red Gye′ 1
Amaranthus viridis L. 1
Amberboa moschata (L.) DC. syn. Centaurea moschata L. 1, 2,3,5,6,7,13,17,26,27
Amberboa moschata (L.) DC. ′Albiflora′ 1,16,29
Amberboa moschata (L.) DC. ′Lilack′ 29
Ammi majus L. 1,16,26
Ammi visnaga L. syn. Visnaga daucoides Gaertn. 1,16,26
Ammobium alatum R. Br. 1,7,10,14,15,16,19,26,27,29
Amoria fragifera (L.) Roskov 16
Amoria montana (L.) Sojak 1,16
Amoria hybrida (L.) C.Presl див. Trifolium hybridum L.
Amoria repens (L.) C.Presl див. Trifolium repens L.
Ampelopsis brevipedunculata Trautv. 17
Amsonia angustifolia (Aiton) Michx. див. Amsonia ciliata Walt.
Amsonia ciliata Walt. syn. Amsonia angustifolia (Aiton) Michx. 16,22
Amsonia tabernaemontana Walt. 1,2,3,17,26
Anacamptis fragrans (Pollini) R.M. Bateman 2
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 1
Anagallis arvensis L. 16
Anagallis foemina Mill. 16
Anagallis linifolia L. ′Blue Pimperenee′ 16
Anacyclus radiatus Lois. 1,2
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. 1,6,17,26
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ′Lulischnee′ 26
Anaphalis triplinervs (Sims) C. B.Clarke ′Alba′ 16
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. 1
Anchuza azurea Mill. syn. Anchuza italica Retz. 1,
Anchusa capensis Thunb. 1,16
Anchusa capensis Thunb. ′Blue Andgel′ 1
Anchuza italica Retz. див. Anchuza azurea Mill.
Anchusa officinalis L. 1,2,26,27
Anchusa procera Besser ex Link 2
Androsace elongata L. 2
Androsace kozo-poljanskii Ovcz. 4,16
Androsace maxima L. 1
Androsace sempervivoides Jacq. ex Duby 26
Androsace semptemtrionalis L. 2
Androsace villosa L. 23
Anisantha tectorum (L.) Nevski 2
Anemone altatica Fisch. ex C.A.Mey. 1
Anemone baldensis L. 2,9,16
Anemone blanda Schott & Kotschy syn. Anemonoides blanda (Schott & Kotschy) Holub
1,2,16
Anemone canadensis L. 1,4,5,7,10,17,21,27
Anemone coronaria L. 1,18
25
Anemone cylindrica Gray 1,2
Anemone dichotoma L. syn. Anemonidium dichotomum (L.) Holub 4,26
Anemone hupehensis Hort. ex Boynton 1
Anemone hupehensis Hort. ex Boynton ′Andrea Atkinson′ 1
Anemone hupehensis Hort. ex Boynton ′Crispa′ 16
Anemone hupehensis Hort. ex Boynton ′Praecox′ 1
Anemone hupehensis Hort. ex Boynton var. japonica (Thunb.) Bowles & Stearn syn.
Anemone japonica (Thunb.) Siebold & Zucc. 1,3,5, 6,7,10,12,17,21,22,24,26,27
Anemone hupehensis Hort. ex Boynton var.japonica (Thunb.) Bowles & Stearn
′Bressingham Glow′ 1,4
Anemone х hybrida hort. ′Andrea Atkinson′ 1
Anemone х hybrida hort. ′Honorine Jobert′ 1
Anemone х hybrida hort. ′Loreley′ 27
Anemone х hybrida hort. ′Richard Ahrens′ 1
Anemone х hybrida hort. ′Serenade′ 1,16
Anemone japonica (Thunb.) Siebold & Zucc. див. Anemone hupehensis Hort. ex Boynton
var.japonica (Thunb.) Bowles & Stearn
Anemone laxa (Ulbr.) Juz. див. Anemone narcissiflora L.
Anemone multifida Poir. 1
Anemone multifida Poir. ′Annabella Deep Rose′ 1
Anemone narcissifolia L. syn. Anemone laxa (Ulbr.) Juz.1,7,16,17,26
Anemone nemorosa L. syn. Anemonoides nemorosa (L.) Holub 1,2,4,16,17,20,26,27,28
Anemone ranunculoides L. syn. Anemonoides ranunculoides (L.) Holub 1,2,4,5,6,
7,16,17,18, 20, 26,27,28
Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. 1
Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. var. flore-minore Maxim. 1
Anemone sylvestris L. 1,2,4,6,7,8,12,13,16,17,19,21,22,26,27
Anemone sylvestris L. ′Double′ = ′Elisa Fellmann′
Anemone sylvestris L. ′Elisa Fellmann′ = ′Double′, ′Plena′ 1,2,16,29
Anemone sylvestris L. ′Plena′ = ′Elisa Fellmann′
Anemone sylvestris L. ′Grandiflora′ 1,3
Anemone virginiana L. 1
Anemone virginiana L. var. alba (Oakes) A.Wood 1
Anemonidium dichotomum (L.) Holub див. Anemone dichotoma L.
Anemonoides blanda (Schott & Kotschy) Holub див. Anemone blanda Schott & Kotschy
Anemonoides nemorosa (L.) Holub див. Anemone nemorosa L.
Anemonoides ranunculoides (L.) Holub див. Anemone ranunculoides L.
Anethum graveolens L. 1,2,7,12,16,17,19,22,26
Angelica archangelica L. 1,16,17,27,28
Angelica sylvestris L. 1,16,26
Anisum vulgare Gaertn. див. Pimpinella anisum L.
Antennaria dioica (L.) Gaertn. 1,2,7,16,17,18,26,27
Antennaria dioica (L.) Gaertn. ′Rosea′ 1,26
Antennaria hovelii Greene 17
Anthemis arvensis L. 26
Anthemis carpatica Waldst. & Kit ex Willd. див. Anthemis cretica L. ssp. carpatica
(Willd.) Grierson
Anthemis cotula L. 1
26
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Anthemis cretacea Zefir. ′Kalvay′ 27
Anthemis cretica L. ssp. carpatica (Willd.) Grierson syn. Anthemis carpatica Waldst. &
Kit. ex Willd. 17,19
Anthemis monantha Willd. 17
Anthemis nobilis L. див. Chamaemelum nobile (L.) All.
Anthemis rigescens hort. див. Anthemis triumfettii (L.) All.
Anthemis ruthenica M.Bieb. 16
Anthemis sosnovskyana Fed. 16
Anthemis subtinctoria Dobrocz. 1,2,5,7,16,19
Anthemis tinctoria L. 1,2,9,19,22,24,26
Anthemis tinctoria L. ssp. subtinctoria (Dobrocz.) Soó 26
Anthemis tinctoria L. ′Wargrave′ 2
Anthemis triumfettii (L.) All. syn. Anthemis rigescens hort. 16
Anthericum liliago L. 1,2,10,16,26
Anthericum ramosum L. 6,10,16,17,22,26
Anthoxanthum odoratum L.1,2,17,22
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 1,16,26
Anthyllis alpestris Rchb. 17
Anthyllis biebersteiniana Popl.1
Anthyllis macrocephala Wender. 16
Antirrhinum majus L. 1,2,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,25,26,27,29
Antirrhinum majus L. ′Alba′ 1,5
Antirrhinum majus L. ′Cherry Velaurs′ [meaning: ′Вишневый Велюр′ – рос.] 16
Antirrhynum majus L. ′Cycada′ 17
Antirrhinum majus L. ′Flame′ 16
Antirrhinum majus L. ′Floral Carpet′ 4
Antirrhinum majus L. ′Half Nana′ 1
Antirrhinum majus L. ′Halfhonge′ 1
Antirrhinum majus L. ′Hobbit′ 1,16
Antirrhinum majus L. ′Iris′ 6
Antirrhinum majus L. ′Limonade′ 5
Antirrhinum majus L. ′Lipstick Silver′ 16
Antirrhinum majus L. ′Malchyk-s-Palchyk′ (′Мальчик-с-Пальчик′ – рос.) 16
Antirrhinum majus L. ′Nanum′ 1,10,22
Antirrhinum majus L. ′Nanum Аlbum′ 1
Antirrhinum majus L. ′Nanum Roseum′ 1
Antirrhinum majus L. ′Panеva′ (′Панева′ – рос.) 1
Antirrhinum majus L. ′Rosea′ 1,5
Antirrhinum majus L. ′Schwarzer Prinz′ 5
Antirrhinum majus L. ′Sonora′ 1
Antirrhinum majus L. ′Tetra′ 1
Antirrhinum majus L. ′Tom Thunb′ 1,5,16
Antirrhinum majus L. ′Zolushka′ (′Золушка′ – рос.) 1
Antirrhinum orontium L. див. Misopates orontium (L.) Raf.
Apium graveolens L. 1,12,17,19,22,26
Apium graveolens L. var. secalinum Alef. 2
Apium graveolens L. var. secalinum Alef. ′Krasylivska′ (′Красилівська′) 1
Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) DC. 1
27
Apocynum cannabinum L. syn. Trachomitum cannabinum L. 4,16,17
Apocynum venetum L. syn. Trachomitum venetum (L.) Woodson l,23
Aposeris foetida (L.) Less. 1,17
Aquilegia alpina L. 2,8,16,17,27
Aquilegia atrata Koch 2
Aquilegia buergeriana Siebold & Zucc. var. oxysepala (Trautv. & C.A.Mey.) Kitam. див.
Aquilegia oxysepala Trautv. & C.A.Mey.
Aquilegia caerulea James 4,6,7,16
Aquilegia caerulea James ′Crimson Star′ 1
Aquilegia canadensis L. 1,2,16
Aquilegia chaplinei Standl. ex Payson див. Aquilegia chrysantha A.Gray var. сhaplinei
(Standl. ex Payson) Lott
Aquilegia chrysantha A.Gray 1,2,3, 6,7,16
Aquilegia chrysantha A.Gray var. сhaplinei (Standl. ex Payson) Lott syn. Aquilegia
chaplinei Standl. ex Payson 2
Aquilegia ecalcarata Maxim. 26
Aquilegia flabellata Siebold & Zucc. 16
Aquilegia flabellata Siebold & Zucc. ′Alba′ 6
Aquilegia flabellata Siebold & Zucc. ′Mini Star′ 1,2,16
Aquilegia flabellata Siebold & Zucc. var. pumila (Huth.) Kudo 2,16
Aquilegia glandulosa Fisch. ex Link syn. Aquilegia transsilvanica Schur 1,4,18,26
Aquilegia х hybrida hort.1,2,3,5,7,8,9,12,14,16,17,18,19,22,26,27
Aquilegia x hybrida hort. ′Blue Star′ 2
Aquilegia x hybrida hort. ′Elize Fellmann′ 4
Aquilegia x hybrida hort. ′Jewel Deep Alba′ 16
Aquilegia x hybrida hort. ′Kameo White′ 2
Aquilegia х hybrida hort. ′Melange Pygmea′ 2
Aquilegia x hybrida hort. ′Musica′ 2
Aquilegia x hybrida hort. ′Ognennaia Zvezda′ (′Огненная Звезда′ – рос.) 2
Aquilegia х hybrida hort. ′Olimpia′ 10
Aquilegia x hybrida hort. ′Rosea′ 2
Aquilegia x hybrida hort. ′Skaikrener′ 2
Aquilegia х hybrida hort. ′Spring Magic Mix.′ 4
Aquilegia х hybrida hort. ′Winki′ 1
Aquilegia х hybrida hort. ′Woodside′ 10
Aquilegia olimpica Boiss. 2,5,16,26
Aquilegia oxysepala Trautv. & C.A.Mey. syn. Aquilegia buergeriana Siebold & Zucc. var.
oxysepala (Trautv. & C.A.Mey.) Kitam. 6
Aquilegia sibirica Lam. 1,2
Aquilegia skinneri Hook. 2
Aquilegia transsilvanica Schur див. Aquilegia grandulosa Fisch. ex Link
Aquilegia viridiflora Pall. 1,2,4
Aquilegia vulgaris L. 1,2,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,21,22,24,26,27,28
Aquilegia vulgaris L. ′Biedermeier Mix.′ 1
Aquilegia vulgaris L. ′Flore Plenа′ 5
Aquilegia vulgaris L. ′Nora Barlow′ 1,2,16,26
Aquilegia vulgaris L. ′Rose Barlow′ 1
Arabis albida Steven ex M.Bieb. див. Arabis caucasica Schleich.
28
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Arabis alpina L. 1,7,12,16,17,21,26,27
Arabis alpina L. ′Plena′ 5
Arabis x arendsii Wehrh. ′Rosea Bella′ 1,10
Arabis blepharophylla Hook. & Arn. 16
Arabis caucasica Schltdl. syn. Arabis albida Steven ex M.Bieb. 1,2,
4,10,16,17,18,21,22,24,26,27
Arabis caucasica Schltdl. ′Flore Plena′ = ′Plena′1,4,10,16,21,26,27
Arabis caucasica Schltdl. ′Rosea′ 1,16
Arabis caucasica Schltdl. ′Plena′= ′Flore Plena′
Arabis caucasica Schltdl. ′Schnee′ 8
Arabis caucasica Schltdl. ′Variegata′ 1,4,16,18,26
Arabis ferdinandi-coburgii Keller & Sünd. 1,16
Arabis ferdinandi-coburgii Keller & Sünd. ′Albo-variegata′= ′Variegata′
Arabis ferdinandi-coburgii Keller & Sünd. ′Old Gold′ 1,4,16
Arabis ferdinandi-coburgii Keller & Sünd. ′Variegata′ = ′Albo-variegata′ 1,4,16,26
Arabis hirsuta (L.) Scop. 27
Arabis procurrens Waldst. & Kit. 16,26
Arabis purpurea Sibth. & Sm. 16
Arabis rosea DC. 26
Arabis turrita L. 27
Arachis hypogaea L. 26
Arachis hypogaea L. ssp. vulgaris L. 1
Aralia cordata Thunb. 26
Aralia schmidtii Pojark. 17
Archangelica officinalis (Moench) Hoffm. 1,26
Arctanthemum arcticum (L.) Tzvelev syn. Chrysanthemum arcticum L., Dendranthema
arcticum (L.) Tzvelev 1,2,3,4,7,10,12,16,17,21,26,27
Arctium lappa L. 1,2,12,17,18,26,28
Arctium tomentosum Mill. 1,12,17, 20
Arctotheca calendula (L) Levyns syn. Venidium calendulaceum Less. 1,7,27,29
Arctotis acaulis L. syn. Arctotis scapigera Thunb. 1,26
Arctotis breviscapa Thunb. 19
Arctotis fastuosa Jacq. syn. Venidium fastuosum (Jacq.) Stapf 1,3,19,29
Arctotis fastuosa Jacq. ′Alba′ 1
Arctotis grandis hort. див. Arctotis venusta Norl.
Arctotis x hybrida hort. (A. venusta x A. fastuosa) 6,7,12,16,25,27
Arctotis scapigera Thunb. див. Arctotis acaulis L.
Arctotis stoechaedifolia hort. див. Arctotis venusta Norl.
Arctotis venusta Norl. syn. Arctotis grandis hort., Arctotis stoechaedifolia hort.
1,2,5,7,9,18,19,
26
Arctotis venusta Norl. var.grandis (Thunb.) Less. 1,2,17,26,29
Arenaria blepharophylla Boiss. див. Eremogone blepharophlla (Boiss.) Ikonn.
Arenaria grandiflora L. 2
Arenaria griffnii Boiss. див. Eremogone griffnii (Boiss.) Ikonn.
Arenaria montana L. ′Alba′ 16
Arenaria sajanensis Schltr. див. Minuartia biflora (L.) Schinz & Thell.
Arenaria viscida Haller ex Lois. 2
29
Argemone alba James див. Argemone polyanthemos (Fedde) Ownbey
Argemone grandiflora Sweet 1,6,7,27,29
Argemone grandiflora Sweet ′Alba′ 29
Argemone intermedia Eastw. syn. Argemone polyanthemos (Fedde) Ownbey
Argemone mexicana L. 1,3,17,18
Argemone mexicana L. var. ochroleuca Lindl. 1
Argemone munita Durand & Hilg. 1
Argemone platiceras Link & Otto 1
Argemone polyanthemos (Fedde) Ownbey syn. Argemone alba James, Argemone
intermedia Eastw. 1,26
Argemone squarrosa Greene ssp. glabrata Ownbey 1
Arisaema japonicum Blume 1
Aristolochia clematitis L. 1,2,16,17,22,26,27
Aristolochia macrophylla Lam. 12
Aristolochia manshuriensis Kom. 1
Armeria alliaceae (Cav.) Hoffmanns. & Link 1,2
Armeria arenaria (Pers.) Schult. syn. Armeria plantaginea (All.) Willd 4
Armeria caespitosa (Cav.) Boiss. syn. Armeria juniperifolia (Vahl) Hoffmanns. 1,2,10,26
Armeria elongata (Hoffm.) Koch див. Armeria maritime (Mill.) Willd. ssp. elongata
(Hoffm.) Bonnier
Armeria humilis (Link) Schult. 26
Armeria juniperifolia (Vahl) Hoffmanns. див. Armeria caespitosa (Cav.) Boiss.
Armeria maritima (Mill.) Willd. 1,2,3,10,16, 18,17,18,19,21,22,26,27
Armeria maritima (Mill.) Willd. ′Alba′ 2,16,17
Armeria maritima (Mill.) Willd. ′Rosea′ 16
Armeria maritima (Mill.) Willd. ′Rosea Compacta′ 16
Armeria maritima (Mill.) Willd. ′Seapink′ 21
Armeria maritima (Mill.) Willd. ′Splendens′ 8
Armeria maritima (Mill.) Willd. ssp. elongata (Hoffm.) Bonnier. syn. Armeria elongata
(Hoffm.) Koch 1,2
Armeria morisii Boiss. 1
Armeria plantaginea (All.) Willd. див. Armeria arenaria (Pers.) Schult.
Armeria pseudarmeria (Murrayay) Mansf. 1,16,27
Armeria rumelica Boiss. 21
Armeria splendens (Lag. & Rodr.) Webb 2
Armeria transmontana G.H.M. Lawr. 26
Armeria vulgaris Willd. 13,16
Armeria welwitschii Boiss. 2
Arnica angustifolia Vahl 17
Arnica chamissonis Less. 16
Arnica montana L. 4,17,26
Arrhenatherum elatius (L.) J. & C.Presl 16,17,18,26,27
Arrhenatherum elatius (L.) J. & C.Presl ssp. bulbosum (Willd.) Schübl. & Mart. 26,29
Arrhenatherum elatius (L.) J. & C.Presl ssp. bulbosum (Willd.) Schübl. & Mart.
′Aureavariegatum′ 21
Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum (Willd.) Schübl. & Mart. ′Variegatum′
1,2,4,16,21,26
Artemisia abrotanum L. syn. Artemisia elatior Klokov 1,2,5,16,17,22,28
30
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Artemisia absinthium L. 1,2,12,16,17,19,20,22,26
Artemisia annua L. 2,9,22
Armeria arctica (Cham.) Wallr. 4
Artemisia armeniaca Lam. 2
Artemisia austriaca Jacq. 1,2,16,17,22,26
Artemisia boschniakiana (Besser) DC. 2
Artemisia caerulescens L. syn. Artemisia santonica Lam. 2
Artemisia campestris L. 17
Artemisia caucasica Willd.1
Artemisia dracunculus L. 1,2,8,17,22,26,28
Artemisia dracunculus L. ′Grybovskyi′ (′Грибовський′) 1
Artemisia elatior Klokov див. Artemisia abrotanum L.
Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. 5
Artemisia gnaphaloides Nutt. див. Artemisia ludoviciana Nutt.
Artemisia hololeuca M.Bieb. ex Besser 2,16,26
Artemisia lercheana Weber ex Stechm. 16,17,22
Artemisia ludoviciana Nutt. syn. Artemisia gnaphaloides Nutt., Artemisia purschiana
Besser 2,4,10,16
Artemisia maritima L. 1
Artemisia marschalliana Spreng. syn. Artemisia tschernieviana Besser1,2,16
Artemisia nutans Willd. 2
Artemisia pontica L. 1,2
Artemisia purschiana Besser див. Artemisia ludoviciana Nutt.
Artemisia santonica Lam. див. Artemisia caerulescens L.
Artemisia schmidtiana Maxim. ′Nana′ 1,4
Artemisia scoparia Waldst. & Kit. 1,2
Artemisia stelleriana Besser 2,17,26
Artemisia tanaitica Klokov 2
Artemisia taurica Willd.23
Artemisia tschernieviana Besser див. Artemisia marschalliana Spreng.
Artemisia vulgaris L. 1,2,12,16,17,18,19,20,22,26,27,28
Artemisia vulgaris L. ′Janlim′ 1
Arum alpinum Schott & Kotschy 2
Arum besserianum Schott 1,17,21
Arum elongatum Steven 1,2,16,18,22,26
Arum italicum Mill. 2
Arum korolkovii Regel 1
Arum maculatum L. 17
Arum orientale M. Bieb.1,27
Aruncus aethusifolius (Levier) Nakai 1,16
Aruncus asiaticus Pojark. див. Aruncus sylvester Kostel. ex Maxim.
Aruncus chinensis Bl. Similar ′Gigantea′ 16
Aruncus dioicus (Walt.) Fernald syn. Aruncus vulgaris Raf., Aruncus sylvester Kostel. ex
Maxim 1,2,7,16,17,18,26,27
Aruncus dioicus (Walt.) Fernald ′Kneiffii′ 16
Aruncus dioicus (Walt.) Fernald ′Zweiweltenkind′ 16
Aruncus kamtschaticus (Maxim.) Rydb. 16
Aruncus sylvester Kostel. ex Maxim. див. Aruncus dioicus (Walt.) Fernald
31
Aruncus vulgaris Raf. див. Aruncus dioicus (Walt.) Fernald
Asarina barclaiana (Lindl.) Pennel 1
Asarum canadense L. 2
Asarum europaeum L. 1,2,6,7,16,17,18,20,21,26,27,28
Asarum heterotropoides F.Schmidt 1
Asarum intermedium (C.A.Mey) Grossh. 1
Asarum sieboldii Mig. 1
Asclepias cornuttii Decne. див. Asclepias syriaca L.
Asclepias curassavica L. 12,18,19
Asclepias incarnata L. 1,26
Asclepias purpurascens L. 2
Asclepias syriaca L. syn. Asclepias cornuttii Decne. 1,2,4,7,16,17,22,24,26,27
Asclepias tuberosa L. 8
Asparagus litoralis Steven 22
Asparagus officinalis L. syn. Asparagus polyphyllus Steven
1,2,4,5,7,9,10,13,14,16,17,18,19,20,21,22,26,27
Asparagus polyphyllus Steven див. Asparagus officinalis L.
Asparagus schoberioides Kunth 1,19
Asparagus tenuifolius Lam. 16,26
Asparagus verticillatus L. 2,16,17,22,26
Asperula azurea Jaub. & Spach. 1
Asperula caespitans Juz. 23
Asperula creticola Klokov див. Asperula tephrocarpa Czern. ex Popov & Chrshan.
Asperula graniticola Klokov 2
Asperula tephrocarpa Czern. ex Popov & Chrshan. syn. Asperula creticola Klokov 2
Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb. 2,4,6
Asphodeline lutea (L.) Rchb. 1,2,5,6,7,14,16,17,18,22,26,29
Asphodeline taurica (Pall. ex M.Bieb.) Endl. 1,2,3,6,7,16,17,18,26
Asphodeline tenuior (Fisch. ex M. Bieb. ) Ledeb. 4
Asphodelus fistulosus L. 6
Asplenium adiantum-nigrum L. 26
Asplenium ceterach L. див. Ceterach officinarum Willd.
Asplenium fontanum (L.) Bernh. in Schrad. 26
Asplenium ruta-muraria L. 26
Asplenium sagittatum (DC.) Bangef. 1
Asplenium scolopendrium L. syn. Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. 1,17,26, 27
Asplenium scolopendrium L. ′Angustifolia′ 26
Asplenium scolopendrium L. ′Cristatum′ 17,26
Asplenium scolopendrium L. ′Rampsum′ 17
Asplenium scolopendrium L. ′Serratifolium′ 26
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 26
Asplenium trichomanes L. 26,27
Aster alpinus L. 1,2,4,8,10,12,13,14,16,17,18,19,22,24,26,27,29
Aster alpinus L. ′Alba′ 1,7,16,26
Aster alpinus L. ′Farrera′ 26
Aster alpinus L. ′Rosea′ 7,16,26
Aster alpinus L. ′Rubin′ 2
Aster alpinus L. ′Trimix′ 10
32
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Aster amellus L. 2,17,19,26
Aster amellus L. ′Alba′ 3
Aster amellus L. ′Blutenteppich′ 4,10
Aster amellus L. ′Dolmatic′16
Aster amellus L. ′Rudolf Goethe′ 26
Aster ammeloides Besser див. Aster bessarabicus Bernh. ex Rchb.
Aster beantii L. 7
Aster bessarabicus Bernh. ex Rchb. syn. Aster ammeloides Besser 2,22
Aster chinensis L. див. Callistephus chinensis (L.) Ness
Aster cordifolius L. 2
Aster dumosus L. 1,6,7,10,11,12,26,27
Aster dumosus L. ′Albus′ 2,7,16
Aster dumosus L. ′Amarant′ 1,2
Aster dumosus L. ′Blaubox′ 17
Aster dumosus L. ′Blue Berd′ 1,2,7
Aster dumosus L. ′Blue Bouquet′ 2,16,26
Aster dumosus L. ′Blue Ebor′ 3
Aster dumosus L. ′Diana′ 2,17
Aster dumosus L. ′Goluboi Issykul′ (′Голубой Иссыкуль′ – рос.) 1,2
Aster dumosus L. ′Grandiflora Superba′ 16
Aster dumosus L. ′Henri Maddok′ 12
Aster dumosus L. ′Herbs′ 1,3
Aster dumosus L. ′Herbstoruss vom Bresserhof′ 12,17,26,27
Aster dumosus L. ′Jenny′ 2
Aster dumosus L. ′Kristin′ 2
Aster dumosus L. ′Lanae Time′ 2
Aster dumosus L. ′Lavandula′ 26
Aster dumosus L. ′Ledy in Blue′ 1,3,17,26,27
Aster dumosus L. ′Lilac Time′ 1,2,12
Aster dumosus L. ′Nana′ 17
Aster dumosus L. ′Niobea′ 1,2,3,7,16
Aster dumosus L. ′Paecox Nanus′ 2,16
Aster dumosus L. ′Peter Pen′ 17
Aster dumosus L. ′Pink Beauty′ 27
Aster dumosus L. ′Proff. Anton Kippenberg′ 1,2,4,16,17,22,26,27
Aster dumosus L. ′Red Beauty′ 4,17
Aster dumosus L. ′Ronald′ 1,16
Aster dumosus L. ′Rosea′ 7,16,26
Aster dumosus L. ′Rosenkissen′ 17
Aster dumosus L. ′Rubin′ 16
Aster dumosus L. ′Schokissen′ 4,16,17
Aster dumosus L. ′Snow Ball′ 1,17,26,27
Aster dumosus L. ′Snowdritt′ 4,16,17,10
Aster dumosus L. ′Snowsprite′ 16
Aster dumosus L. ′Tanya′ 7
Aster dumosus L. ′Venus′ 1,3,17,21,27
Aster dumosus L. ′Violet Carpet′ 1,4,10,16
Aster dumosus L. ′Weiss′ 1,16
33
Aster dumosus L. ′Wolfii′ 2
Aster ericoides L. 2
Aster farreri W.W.Sm. & Jeffrey 2,10,16,21,27
Aster farreri W.W.Sm. & Jeffrey ′Berg Garten′ 4,17,27
Aster foliaceus Lindl. ex DC. 26
Aster greatae (Parish) G.L. Nesom 2
Aster himalaicus C.B. Clarke 4
Aster laevis L. 1
Aster linosyris (L.) Bernh. 2
Aster novae-angliae L. 1,2,5,7,9,11,18,19,22,26
Aster novae-angliae L. ′Alba′ 2
Aster novae-angliae L. ′Alma-Poetsohke′ 1,4,10,17,22
Aster novae-angliae L. ′Atropurpurea′ 7
Aster novae-angliae L. ′Barr’s Pink′ 16,27
Aster novae-angliae L. ′Barr’s Violet′ 1
Aster novae-angliae L. ′Cascad′ 2
Aster novae-angliae L. ′Cyclamen Purpurea′ 2
Aster novae-angliae L. ′Harrington Pink′ 22
Aster novae-angliae L. ′Praecox Nanus′ 2
Aster novae-angliae L. ′Rubin′ 2
Aster novae-angliae L. ′Romashkova′ (′Ромашкова′) 26
Aster novae-angliae L. ′Violaceae′ 2,16
Aster novi-belgii L. 1,3,5,7,9,22,24,27
Aster novi-belgii L. ′Alba′ 2,16,22
Aster novi-belgii L. ′Amethyst′ 16,17,26
Aster novi-belgii L. ′Blue′ 2
Aster novi-belgii L. ′Bridgitte′ 1
Aster novi-belgii L. ′Caerulea Plena′ 27
Aster novi-belgii L. ′Erica′ 2,22
Aster novi-belgii L. ′Herbst Wunder′ 26,27
Aster novi-belgii L. ′Lauberspicl′ 4
Aster novi-belgii L. ′Octoberdawn′ 4
Aster novi-belgii L. ′Mabel Reevies′ 4,10
Aster novi-belgii L. ′Mont Blanc′ 1
Aster novi-belgii L. ′Nancy Ballard′ 2,16,17
Aster novi-belgii L. ′Plenty′ 2,16
Aster novi-belgii L. ′Red Sunset′ 2,16,26
Aster novi-belgii L. ′Rosea′ 2
Aster novi-belgii L. ′Royal Blue′ 1,26
Aster novi-belgii L. ′Vaney Ballard′ 27
Aster novi-belgii L. ′Violacea′ 22
Aster puniceus L. 26
Aster × salignus Willd. (A. lanceolatus × A. novi-belgii) 16
Aster tongolensis Franch. 1,2,4,7,26
Aster tongolensis Franch. ′Warburgsteri′ 4
Astilbe × arendsii Arends ′Anita Pfeifer′ 1,16
Astilbe × arendsii Arends ′Amethyst′ 1,16,17,26,27
Astilbe × arendsii Arends ′Augustleuchten′ 1
34
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Astilbe × arendsii Arends ′Bergkristal′ 11
Astilbe × arendsii Arends ′Brautschleier′ 1,16,17,27
Astilbe × arendsii Arends ′Bressingham Beauty′ 1
Astilbe × arendsii Arends ′Brunhilde′ 26
Astilbe × arendsii Arends ′Bumalda′ 1
Astilbe × arendsii Arends ′Cattleya′ 1,17
Astilbe × arendsii Arends ′Ceres′ 1,16,17
Astilbe × arendsii Arends ′Darwins Dream′ 16
Astilbe × arendsii Arends ′Diamant′ 1,16,26
Astilbe × arendsii Arends ′Elizabeth Bloom′ 1
Astilbe × arendsii Arends ′Elizabeth Van Veen′ 1,16
Astilbe × arendsii Arends ′Erica′ 1,26
Astilbe × arendsii Arends ′Federsee′ 1,17
Astilbe × arendsii Arends ′Feuer′ 1
Astilbe × arendsii Arends ′Frieda Klapp′ 1, 10
Astilbe × arendsii Arends ′Gertrude Brix′ 17
Astilbe × arendsii Arends ′Gloria′ 10,26,27
Astilbe × arendsii Arends ′Gloria Purpurea′ 1,16,17,26
Astilbe × arendsii Arends ′Gloriosa′ 10
Astilbe × arendsii Arends ′Glut′ 1
Astilbe × arendsii Arends ′Granat′ 1,16,26
Astilbe × arendsii Arends ′Grete Pungel′ 1
Astilbe × arendsii Arends ′Harmony′ 1
Astilbe × arendsii Arends ′Hildegard′ 1
Astilbe × arendsii Arends ′Hyacinth′ 1,10,16,17,26
Astilbe × arendsii Arends ′Koknese′ 1
Astilbe × arendsii Arends ′Lachskönigin′ 1,10,16,27
Astilbe × arendsii Arends ′Opal′ 1,17,26,27
Astilbe × arendsii Arends ′Rosa Perle′ 1,10,26,27
Astilbe × arendsii Arends ′Rubin′ 1, 10,26
Astilbe × arendsii Arends ′Sarma′ 1
Astilbe × arendsii Arends ′Scarlet′ 1,26
Astilbe × arendsii Arends ′Showstar′16
Astilbe × arendsii Arends ′Siegfried′ 1,16,17
Astilbe × arendsii Arends ′Tamarix′ 1
Astilbe × arendsii Arends ′Weisse Gloria′ 1
Astilbe × arendsii Arends ′Weisse Perle′ 1
Astilbe × arendsii Arends ′Zuster Theresa′ 16
Astilbe × hybrida hort. ex Ievinya & Lusinya ′America′ 1,16,17,26
Astilbe × hybrida hort. ex Ievinya & Lusinya ′Anemone′ 1
Astilbe × hybrida hort. ex Ievinya & Lusinya ′Avalanche′ 26
Astilbe × hybrida hort. ex Ievinya & Lusinya ′Eden′s Odysseus′ 1
Astilbe × hybrida hort. ex Ievinya & Lusinya ′Jo Ophorst′ 1
Astilbe × hybrida hort. ex Ievinya & Lusinya ′Koning Albert′ 1, 10
Astilbe × hybrida hort. ex Ievinya & Lusinya ′Kvele′ 1,17
Astilbe × hybrida hort. ex Ievinya & Lusinya ′Liesma′ 1,16,17,26
35
Astilbe × hybrida hort. ex Ievinya & Lusinya ′Magenta′ 1,26
Astilbe × hybrida hort. ex Ievinya & Lusinya ′Marie Van Stirum′ 16
Astilbe × hybrida hort. ex Ievinya & Lusinya ′Mars′ 1
Astilbe × hybrida hort. ex Ievinya & Lusinya ′Purpurea′ 16
Astilbe × hybrida hort. ex Ievinya & Lusinya ′Salland′ 1,26
Astilbe × hybrida hort. ex Ievinya & Lusinya ′W.E. Van Veen′ 16
Astilbe × hybrida hort. ex Ievinya & Lusinya ′Zuster Theresa′ ′16
Astilbe × lemoinei E.Lemoine ′Carminea′ 26
Astilbe × lemoinei E.Lemoine ′Gerbe de Neige′ 1,26
Astilbe × lemoinei E.Lemoine ′Mont Blanc′ 1,16,17,26
Astilbe × lemoinei E.Lemoine ′Plumet Neigeux′ 17
Astilbe × lemoinei E.Lemoine ′Rubella′ 1,16,17,26
Astilbe × crispa (Arends) Bergmans ′Liliput′ 16
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. 1,6,7,16,19
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. ′Finale′ 26,27
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. ′Atrorosea′ 1,16
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. ′Frankentroll′ 1
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. ′Intermezzo′ 16
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. ′Pumila′ 1,16,17,26
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. ′Purpurkerze′ 1,16
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. ′& Sav. Spatsommer′ 1
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. ′Veronica Klose′ 1
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. ′Visions′ 1
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Savt. ′Vision In Red′ 16
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. var. taquetii (Levier) Vilm. ′Superba′ 1
Astilbe davidii Henry 26
Astilbe glabberima Nakai ′Peter Barrow′ 1
Astilbe glabberima Nakai ′Saxatilis′ 1
Astilbe glabberima Nak ai ′Willy Buchanan′ 1
Astilbe japonica Morr. & Decne.1,10
Astilbe japonica Morr. & Decne. ′Bonn′ 16
Astilbe japonica Morr. & Decne. ′Bremen′ 1
Astilbe japonica Morr. & Decne. ′Bronzelaub′ 1,16,17,26
Astilbe japonica Morr. & Decne. ′Darwin′s Dream′ 16
Astilbe japonica Morr. & Decne. ′Deutschland′ 1,16,17
Astilbe japonica Morr. & Decne. ′Dusseldorf′ 1, 26,27
Astilbe japonica Morr. & Decne. ′Europa′ 1,16,26
Astilbe japonica Morr. & Decne. ′Fruhlicht′ 1
Astilbe japonica Morr. & Decne. ′Gladstone′ 10
Astilbe japonica Morr. & Decne. ′Irrlicht′ 1,16,17,26
Astilbe japonica Morr. & Decne. ′Mainz′ 16
Astilbe japonica Morr. & Decne. ′Montgomery′ 1,16,26
Astilbe japonica Morr. & Decne. ′Plumet′ 1
Astilbe japonica Morr. & Decne. ′Red Sentinel′ 1
Astilbe japonica Morr. & Decne. ′Rheinland′ 1,16,17
Astilbe japonica Morr. & Decne. ′Rubens′ 1
Astilbe japonica Morr. & Decne. ′Snowdrift′ 1
Astilbe japonica Morr. & Decne. ′Washington′ 16
36
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Astilbe koreana (Kom.) Nakai 1
Astilbe microphylla Knoll 1
Astilbe × rosea Van Waveren & Kruyf ′Peach Blossom′ 1,26
Astilbe simplicifolia Makino ′Hennie Graafland′ 1,16
Astilbe simplicifolia Makino ′Aphrodite′ 1
Astilbe simplicifolia Makino ′Pink Cursty′ 1
Astilbe simplicifolia Makino ′Praecox Alba′ 1
Astilbe simplicifolia Makino ′Sprite′ 1
Astilbe thunbergii (Siebold & Zucc.) Miq. 2
Astilbe thunbergii (Siebold & Zucc.) Miq. ′Betsy Cuperus′ 1,16,17,26
Astilbe thunbergii (Siebold & Zucc.) Miq. ′Delicata′ 17,26
Astilbe thunbergii (Siebold & Zucc.) Miq. ′Elegans Carnea′ 1,17
Astilbe thunbergii (Siebold & Zucc.) Miq. ′Moerheimii Glory′ 1
Astilbe thunbergii (Siebold & Zucc.) Miq. ′Professor Van Der Wielen′ 1,16,17,26
Astilbe thunbergii (Siebold & Zucc.) Miq. ′Rosenschleier′ 1
Astilbe thunbergii (Siebold & Zucc.) Miq. ′Staburadze′ 1
Astilbe thunbergii (Siebold & Zucc.) Miq. ′Straussenfeder′ 1,16,17,26
Astilbe thunbergii (Siebold & Zucc.) Miq. ′Vaidava′ 1
Astilbe thunbergii (Siebold & Zucc.) Miq. var. congesta H.Boissieu 1
Astilboides tabularis (Hemsl.) Engl. syn. Rodgersia tabularis (Forbes & Hemsl.) Komar.
1,16,27
Astragalus albicaulis DC. 2
Astragulus alopecurus Pall. 1
Astragalus asper Jacq. 2
Astragalus austriacus Jacq. 2
Astragalus canadensis L. 1
Astragalus cicer L. 1,16
Astragalus cretophilus Klokov 2
Astragalus dasyanthus Pall. 12,16,27
Аstragalus falkatus Lam. 1
Аstragalus galegiformis L. 1
Astragalus glycyphylloides DC. 1
Astragalus glycyphyllos L. 1,16,26
Astragalus novoascanicus Klokov 2
Astragalus olgianus Krytzka 2
Astragalus onobrychis L. 1,2,16
Аstragalus ponticus Pall. 1
Аstragalus sulkatus L. 1,2
Astragalus testiculatus Pall. 2
Astragalus ucrainicus Popov & Klokov 2
Astragalus varius S.G. Gmel. 2
Astrantia major L. 1,4,8,14,16,17,26,27
Astrantia major L. ′Sunningdale Variegated′ 1
Astrantia major L. ′Rudy Cloud′ 1
Astrantia maxima Pall. 1
Asyneuma canescens (Waldst. & Kit.) Griseb. & Schenk 2
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz 26
Athyrium filix-femina (L.) Roth 1,16,17,20,26
37
Athyrium filix-femina (L.) Roth ′Bifalcatum′ 26
Athyrium filix-femina (L.) Roth ′Ficlowae′ 17
Athyrium filix-femina (L.) Roth ′Fieldiae′ 26
Athyrium filix-femina (L.) Roth ′Gramini-Lineare′ 26
Athyrium filix-femina (L.) Roth ′Lady in Red′ 1
Athyrium filix-femina (L.) Roth ′Multifidum′ 26
Athyrium filix-femina (L.) Roth ′Saggitatum′ 26
Athyrium frangulum Tagawa 26
Athyrium goeringianum (Kuntze) T.Moore 26
Athyrium monomachii (Kom.) Kom. 26
Athyrium niponicum (Mett.) Hance 1
Athyrium niponicum (Mett.) Hance ′Ursula′s Red′ 1
Athyrium sinense Rupr. 26
Athyrium vidalii (Fr. & Sav.) Nakai 26
Athyrium yokoscense (Fr. & Sav.) C.Chr. 26
Atragene alpina L. 1
Atragene ochotensis Pall. 1
Atriplex hortensis L. 5,7,12,16,18,28
Atriplex hortensis L. ′Dark Green′ 1
Atriplex hortensis L. ′Horodnia Zhovta′ (′Городня Жовта′) 1
Atriplex hortensis L. ′Sadova Chervona′ (′Садова Червона′) 1
Atriplex hortensis L. var. rubra L. 1,6, 22
Atriplex tatarica L. 2
Atropa belladonna L.1,12,16,19,22,26,27
Aubrieta columnae Guss. 4
Aubrieta x cultorum Bergmans 1,8,10,16,19,21,26
Aubrieta x cultorum Bergmans ′Cascade Purpure′ 2,16
Aubrieta deltoidea (L.) DC. 4,10,16,18,24,26,27
Aubrieta deltoidea (L.) DC. ′Red Carpet′ 16
Aubrieta deltoidea (L.) DC. ′Rosea′ 16
Aubrieta deltoidea (L.) DC. ′Variegatum′ 16
Aubrieta deltoidea (L.) DC. ′Violacea′e 22
Aubrieta deltoidea (L.) DC. var. macedonica (Adamovic) Phitos 16
Aubrieta pinardii Boiss. 4
Aurinia saxatilis (L.) Desv. syn. Alyssum saxatile L. 2,4,7,10,12,16,17,18,19,22,23,27
Aurinia saxatilis (L.) Desv. ′Compacta′ 1,26
Aurinia saxatilis (L.) Desv. ′Gold Dust′ 16
Aurinia saxatilis (L.) Desv. ′Gold Kugel′ 2,3
Aurinia saxatilis (L.) Desv. ′Golden Fall′ 4,8
Avena brevis Roth ′Saya′ 2
Avena sativa L. 12,17,22,26,28
Avena sativa L. ssp. mutica Alef. 2
В
Ballota longicalyx Klokov 2
Ballota nigra L. 1, 2,16
Balsamita major Desf. див. Tanacetum balsamita L.
Baptisia australis (L.) R. Br. 1,16,26
Baptisia tinctoria (L.) Vent. 16
38
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Barbarea vulgaris R. Br. 1
BaSellowa alba L. 1
BaSellowa alba L. ′Rubra′ 1
Bassia scoparia (L.) A.J.Scott syn. Kochia scoparia (L.) Schrad. 1,2,6,12,14,16,17,18,27,28,29
Bassia scoparia (L.) A.J.Scott ′Burning Bush′ 1
Bassia scoparia (L.) A.J.Scott f. trichophylla (Schmeiss) Schinz & Thell. 22
Batrachium aquatile (L.) Dumort. 6
Begonia cuculata Willd. var. hookeri (DC.) L.B. Sm. & B.G.Schub. syn. Begonia
semperflorens Link & Otto 18,19,27
Begonia semperflorens Link & Otto див. Begonia cuculata var. hookeri (DC.) L.B. Sm. &
B.G.Schub.
Begonia x semperflorens-cultorum hort.1,4,9,10,11,17
Begonia x semperflorens-cultorum hort. ′Alba′ 1
Begonia x semperflorens-cultorum hort. ′Karmen′ 26
Begonia x semperflorens-cultorum hort. ′Purpurea′ 26
Begonia x semperflorens-cultorum hort. ′Rubra′ 1
Belamcanda chinensis (L.) DC. 1,2,4,6,7,16,17,22,26
Bellardiochloa violacea (Bell.) Chiov. syn. Poa violacea Bell. 1
Bellevalia atroviolacea Regel 4
Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronov 1,5,16,26
Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh. 2
Bellis caerulescens (Coss.) Coss. ex Ball 5
Bellis perennis L. 1, 2,5,7,9,11,12,13,17,18,19,21,22,24,25,26,28
Bellis perennis L. ′Alba Plena′ 26
Bellis perennis L. ′Pomponette′ 8,16
Bellis perennis L. ′Rosea′ 26,27
Bellis perennis L. ′Robella′ 6
Bellis perennis L. ′Rote Plena′ 26
Bellis perennis L. ′Shalburge′ 6
Bellis perennis L. ′Tasso Deep Rose′ 4
Bellis perennis L. ′Tasso Red′ 4
Bergenia ciliata (Haw.) Sternb. 16,17,26
Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb. 1,2,4,17
Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb. ′Herbstblute′ 1
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. 1,2,3,4,5,6,7,9,16,17,26,27,28
Bergenia delavayi (Franch.) Engl. див. Bergenia purpurascens (Hook.f. & Thomson) Engl.
Bergenia x hybryda hort. ′Abendglut′ 16,26
Bergenia x hybrida hort. ′Baby Doll′ 1,16
Bergenia x hybryda hort. ′Bressingham Ruby′ 16
Bergenia x hybrida hort. ′Glockanturm′ 16
Bergenia x hybrida hort. ′Magic Giant′ 16
Bergenia x media (Haw.) Engl. (B. cordifolia х B. crassifolia) 1,16,26
Bergenia purpurascens (Hook.f. & Thomson) Engl. syn. Bergenia delavayi (Franch.) Engl.
4,16,26
Bergenia × schmidtii (Regel) Silva-Tar. 1
Bergenia x smithii Engl. ex Engl. & Irmisch ′Siberlicht′ 16
Bergenia stracheyi (Hook.f. & Thomson) Engl. 1,10,16
Berteroa incana (L.) DC. 1,26
39
Beta trigyna Waldst. & Kit. 1
Beta vulgaris L. 1,17,26
Beta vulgaris L. ssp. cicla (L.) Koch 1
Betonica grandiflora Stephan ex Willd. див. Stachys macrantha (Koch) Stearn
Betonica macrantha Koch див. Stachys macrantha (Koch) Stearn
Betonica officinalis L. див. Stachys officinalis (L.) Trevis.
Betonica peraucta Klokov див. Stachys officinalis (L.) Trevis.
Bidens ferulifolia (Jacq.) DC. 2
Bidens tripartita L. 1,7,12,16,18,19,20,26
Bistorta major Gray див. Polygonum bistorta L.
Bistorta officinalis Delarbre див. Polygonum bistorta L. 26
Blechnum spicant (L.) Roth 17
Blumenbachia hieronymi Urb. 1
Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link 17
Boisduvalia densiflora (Lindl.) S.Watson 1
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 6,17
Borago officinalis L. 1,2,16,17,22,26,27
Borago officinalis L. ′Alba′ 1
Borago officinalis L. var. acephala DC. 1,9,22,26
Borago officinalis L. var. acephala DC. ′Crispa′ 5,16
Borago officinalis L. var. capitata L. 9
Botriochloa ischaemum (L.) Keng 2,16
Botrychium multifidum (Gmel.) Rupr. 1
Botrychium robustum (Rupr.) Underw. 26
Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. 2,16
Brachycome iberidifolia Benth. 1,2
Brachypodium inermis (Leys.) Holub див. Bromus inermis Leys.
Brachypodium riparia (Rehmann) Holub syn. Bromopsis riparia (Rehmann) Holub ssp.
riparia Tzvelev 2
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 26
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 1,2,16,18
Brassica alba (L.) Rabenh., non Gilib. 1
Brassica campestris L. 26
Brassica campestris L. var. oleifera f. annua L. ′Chanita′ 1
Brassica campestris L. var. oleifera f. bienis DC.′Gorlica′ 1
Brassica campestris L. var. oleifera f. bienis DC. ′Oriana′ 1
Brassica campestris L. var. oleifera f. bienis DC. x Brassica rapa L. ′Orakam′ 1
Brassica cretacea (Kotov) Stank. ex Tzvelev див. Erucastrum cretaceum Kotov
Brassica juncea (L.) Czern. 16
Brassica napobrassica Mill. 1
Brassica napus L. var. oleifera L.f. annua DC. ′Yantar′ (′Янтар′) 1
Brassica napus L. var. oleifera L.f. biennis DC. ′Kyivskyi′ (′Kиївський′) 1
Brassica nigra L. 1,16
Brassica oleracea L. 12,14,17,18,19
Brassica oleracea L. ′Crispa′ 4
Brassica oleracea L. var. acephala (DC.) Alef. 1
Brassica oleracea L. var. cymosa Duch. ′Vitaminna′ (′Вітамінна′) 1
Brassica oleracea L. var. gemmifera DC. 1
40
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Brassica rapa L. var. rapifera Metzger 1
Brimeura amethystina (L.) Chouard 2,10
Brimeura amethystina (L.) Chouard ′Alba′ 1
Briza elatior Sibth. & Sm. 16
Briza maxima L. 1,2,16,26,27
Briza media L. 1,2,7,16,17
Briza minor L. 1,2,17
Briza L. ′Letnii Briz′ (′Летний Бриз′- рос.) 16
Bromis briziformis Fisch. & C.A.Mey. 16
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. 1,16
Bromopsis inermis (Leys.) Holub 1,12,17,26
Bromopsis riparia (Rehmann) Holub ssp. riparia Tzvelev див. Brachypodium riparia
(Rehmann) Holub
Bromus arvensis L. 1,20
Bromus briziformis Fisch. & C.A.Mey. 16
Bromus inermis Leys. syn. Brachypodium inermis (Leys.) Holub 1,2
Bromus mollis L. 1
Bromus squarrosus L. 2
Browallia americana L. syn. Browallia grandiflora Graham. 1,2,16
Browallia grandiflora Graham. див. Browallia americana L.
Browallia viscosa Kunth 1
Brunnera macrophylla (Adams) Johnst. 1,2,4,6,7,10,16,17,18,21,22,24,26,27
Brunnera macrophylla (Adams) Johnst. ′Hadspen Cream′ 1,16
Brunnera macrophylla (Adams) Johnst. ′Jack Frost′ 1
Brunnera macrophylla (Adams) Johnst. ′Langtrees′ 1
Brunnera macrophylla (Adams) Johnst. ′Looking Glass′ 1
Brunnera macrophylla (Adams) Johnst. ′Variegata′ 16
Brunnera macrophylla (Adams) Johnst. ′Yellow Spring′ 1
Brunnera sibirica Steven 1,17,26
Bryonia alba L. 16,22,26
Bryonia dioica Jacq. 16,26
Buffonia perennis Pourr. 2
Bulbine semibarbata (R.Br.) Haw. syn. Bulbinopsis semibarbata (R.Br.) Borzi 1,6
Bulbinopsis semibarbata (R.Br.) Borzi див. Bulbine semibarbata (R.Br.) Haw.
Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng. 1,2,7,16,18,26
Bunias orientalis L. 1,16,26
Вunias orientalis L. ′Zolotynka′ (′Золотинка′) 1
Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. 1
Bupleurum falcatum L. 1,2,14,17
Bupleurum longifolium L. 1,17
Bupleurum rotundifolium L. 1,16
Butomus umbellatus L. 17
С
Caiophora contorta (Lam.) C.Presl 1
Calamagrostis arundinaceae (L.) Roth 1,2
Calamagrostis epigejos (L.) Roth 2,18,26
Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler 17
41
Calamagrostis х acutiflora (Schrad) DC. (C. arundinacea х С. epigejos) ′Stricta′ 2
Calamintha cretica (L.) Lam. 2
Calamintha grandiflora (L.) Moench 23
Calaminta macra Klokov див. Calaminta parviflora Lam.
Calamintha mentifolia Host 2
Calamintha nepeta (L.) Savi syn. Satureja calamintha 1,2,22
Calaminta parviflora Lam. syn. Calamintha macra Klokov 16
Calamintha sylvatica Bromf. 1,2
Calandrinia ciliata (Ruiz & Pav.) DC. 1
Calandrinia ciliata (Ruiz & Pav.) DC. var.menziesii (Hook.) J.F.Macbr. 1
Calandrinia grandiflora Lindl. 1
Calandrinia umbellata (Ruis & Pav.) DC. 1
Calceolaria chelidonioides HBK 1
Calceolaria mexicana Benth. 1
Calceolaria scabiosifolia Roem. & Schult. див. Calceolaria tripartita Ruiz & Pav.
Calceolaria tripartita Ruiz & Pav. syn. Calceolaria scabiosifolia Roem.& Schult. 1
Calendula arvensis L. 1
Calendula alata Rech. 1
Calendula maroccana Ball 17
Calendula officinalis L. 1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,25,26,27,28,29
Calendula officinalis L. ′Ball′ 1
Calendula officinalis L. ′Ball′s Orange′ 26
Calendula officinalis L. ′Bon Bon Mix′ 26
Calendula officinalis L. ′Fiesta Hitana′ 1,16
Calendula officinalis L. ′Gaicha Girl′ 1
Calendula officinalis L. ′Maistershtiuk′ (Майстерштюк) 5
Calendula officinalis L. ′Mixed Colour′ 1
Calendula officinalis L. ′Pacific Beauty′ 1
Calendula officinalis L. ′Plamen′ 26
Calendula officinalis L. ′Prikosnovenie′ (′Прикосновение′ – рос.) 1
Calendula officinalis L. ′Piatnashka′ (′Пятнашка′ – рос.) 1
Calendula officinalis L. ′Radio′ 2,3,6,17
Calendula officinalis L. ′Rosovyi Siurpriz′ (′Розовый Сюрприз′ – рос.) 1
Calendula officinalis L. ′Scherbet′ (′Щербет′ – рос.) 1
Calendula officinalis L. ′Zelenoe Serdtse′ (′Зеленое Сердце′ – рос.) 1
Calendula stellata Lowe ex DC. 26
Calendula tripterocarpa Rupr. 1
Calendula suffruticosa Vahl 1,2
Calla palustris L. 6,17
Callianthemum coriandrifolium Rchb. 17
Callistephus chinensis (L.) Ness syn. Aster chinensis L. 1,4,5,6,7,9,11,12,13,14,17,19,22,27
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Amethyst′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Аnastasiia′ (′Анастасія′) 1,5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Angelina′ (′Ангеліна′) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Anzhelika′ (′Анжеліка′) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Amfemblute′ 5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Аnita′ 10
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Aniutoсhka′ (′Анюточка′) 1,5
42
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Balfee′ 2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Ball Rose′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Baronessa′ 4
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Belaia Romashka′ (′Белая Ромашка′ – рос.) 5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Belyi Shar′ (′Белый Шар′ – рос.) 5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Blue Sky′ 16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Blue Ribbon′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Borntaller Lilarosa′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Bouquet Blandit′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Bouquet Cremene′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Bouquet Flore Plena′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Bouquet Gelb′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Bouquet Krymson′ 26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Сarpet′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Сarola′ 5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Cinderella′ 1,16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Csantina′ 16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Darunok Materi′ (′Дарунок Матері′) 1,26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Dracon Kameo′ = ′Kameo′, ′Krallen Kameo′
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Dracon Orient′ = ′Orient′, ′Krallen Orient′ 1,16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Dracon Violet′ 16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Dracon White′ 16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Dunkelrosa′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Duchess Darkviolet′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Duchess Light Blue′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Duchess Maria′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Duchess Rosa′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Dzhokonda′ (′Джоконда′) 1,5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Ecet Helle′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Edelweis Weis′ 2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Edelweis Blau′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Edelweis Rubinrot′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Electra′ 1,16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Enzett Nico′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Erfordia Hellblau′ 1,16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Exotica Red′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Exotica White′ 1,2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Feuercugel′ 1,2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Filutek′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Flamingo′ (′Фламінго′) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Flamir′ 26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Flamir White-Blue′ 1, 26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Florett′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Freundschafts Karmesin′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Freundschafts Silberrosa′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Freundschafts Weis′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Goldschatz′ 26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Goldstrahl′ 26
43
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Goluboe Kruzhevo′ (′Голубое Кружево′ – рос.) 2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Grand Princess Dark Blue′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Grand Princess Violet′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Heart of France′ 1,2
Callistephus chinensis (L.) Nees. ′Harts Renzi′ = ′Renzi′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Harz Lohegrin′ = ′Lohengrin′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Hedgehog Red′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Hollander′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Holubyi Pavuсhok′ (′Голубий Павучок′) 1,2,5,16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Holuboi Vykhr′ (′Голубой Вихрь′ – рос.) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Holuboi Кarlik′ (′Голубой Карлик′ – рос.) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Igolсhataia Belaia′ (′Ігольчатая Белая′ – рос.) 5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Igolсhataia Vischnevaia′ (′Ігольчатая Вишнëвая′ –
рос.) 2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Impresia′ 10,16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Izolda′ 2,6
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Kameo′ = ′Dracon Kameo′, ′Krallen Kameo′ 1, 16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Karmen′ (′Кармен′) 26
Callistephus chinensis (L.) Nees. ′Karmelita′ 2
Callistephus chinensis (L.) Nees. ′Kharts Chagen′ 2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Khavskie Yozhyki′ (′Хавские Ëжики′ – рос.) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Khudozhnia Zhovta′ (′Художня Жовта′) 1,2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Kirkvel′ 1,5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Komet Blau′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Korolevskaia Belaia′ (′Королевская Белая′ – рос.) 5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Korrida Fioletovaia′ 2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Krakowiak′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Krallen Kameo ′ = ′Kameo′, ′Dracon Kameo′
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Krallen Orient′ = ′Dracon Orient′, ′Orient′
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Krasnaia Shapoсhka′ (′Красная Шапочка′– рос.)1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Kremhilde′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Kwatr Tower′ 6
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Laplata Violetrose′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Lazuryt Flolkove′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Lebedinoe Ozero′ (′Лeбединое Озеро′ – рос.) 1, 26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Leleka′ (′Лелека′) 1,5,16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Litnia Nіch′ (′Літня Ніч′) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Lohengrin′ = ′Harz Lohegri ′1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Los Angeles′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Losos′ 10
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Lunnaia Sonata′ (′Лунная Cоната′ – рос.)* 2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Маiachnyi Ogon′ (′Маячный Огонь′ – рос.) *5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Malinovyi Blesk′ (′Маліновий Блєск′) 1,5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Masagno White′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Matador Bright Pink′ 1,2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Matador Dark Pink′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Matador Red′ 1,2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Matador Violet′ 1
44
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Matador White′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Matsumoto Apricot′ 16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Medalion Dark-Red′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Meed Blue Bukett′ 2,16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Meteor Violet′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Milady Rose′ 4
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Milady Scharlach-Red′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Malinovyi Shar′ (′Малиновый Шар′ – рос.) 26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Monaco′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Mzenskyi Rubin′* 5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Nareсhena′ (′Наречена′) 1,5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Natalka Poltavka′ (′Наталка Полтавка′) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Needle Apricot′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Nevesta′ (′Невеста′ – рос.) 1,4,26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Nezhnost′ (′Нєжность′) 1,5,16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Niebeske′ 10
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Nimfa′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Nina′ (′Ніна′) 1,2,5,16,26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Noсhenka′ (′Ночєнька′) 1, 2,16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Oblachko′ (′Облачко′ – рос.) 1, 26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Odarka′ (′Одарка′) 1,2,5,16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Olenka′ (′Оленка′) 1, 5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Oksana′ (′Оксана′) 1,5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Oksamyt′ (′Оксамит′) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Oktiabrina′ (′Октябрина′ – рос.) 1,5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Opalfeuer′ 1,2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Orient′= ′Dracon Orient′ = ′Krallen Orient′
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Osennaia Olimpiada′ (′Осенняя Олимпиада′ – рос.)
1,2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Osennii Veсher′ (′Осенний Вечер′ – рос.) 26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Ostrich Plume′ = ′Straussenfeder′
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Pamiat′ (′Пам′ять′) 1, 5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Parsiphal′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Pivoniiepodіbna Bila′ 1,2 (′Півонієподібна Біла′)
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Pivoniiepodіbna Сhervona′ 1,5 (′Півонієподібна
Червона′)
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Pivoniiepodіbna Synia′ 1,2 (′Півонієподібна Синя′)
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Pommax Scarlet′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Pompon Lila′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Pompon Mix′ 26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Pompon Scarlet′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Pompon Rose′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Pompon Violet′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Pompon White′ 1,5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Prazdniсhnaia′ (′Праздничная′ -рос.) 1,2,5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Anna′ 5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Corinna′ 1, 26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Dark Blue′ 1
45
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Diana′ 26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Flora′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Gabriel′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Ilona′ 1,5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Indra′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Izolda′ 2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Karra′ 1,2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Kirkwell′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Kristina′ 1,10,26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Lada′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Lena′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Marcha′ 1,5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Mikutsa′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Nadezhda′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Nata′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Nenci′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Nigretta′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Petra′ 16, 26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Rita′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Sulico′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Superprince′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Tania′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Princess Veinrot′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Radio′ 2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Rankova Zoria′ (′Ранкова Зоря′) 1,2,5,16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Red Tower′ 6
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Red Ribbon′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees. ′Renzi′ = ′Harts Renzi′ 2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Riviera Blue′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Rosamunde′ 4
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Rosaturm′ 1,16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Roter Tauer′ 16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Rozovaia Yubileinaia′ (′Розовая Юбилейная′– рос.) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Rubinovye Zvezdy′ (′Рубиновые Звëзды′ – рос.)
1,4,17,26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Rumianets Devushki′ (′Румянец Девушки′ – рос.) 1,5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Russkaia Krasavitsa′ (′Русская Красавица′ –
рос.)1,2,16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Samanta′ (′Саманта′) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Sapfirovoe Plamia′ (′Cапфировое Пламя′) 1,5,16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Sasha′ (′Саша′) 1, 26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Sashenka′ (′Сашенька′ – рос.) 16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Schnitt Zulphia′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Shokoladka′ (′Шоколадка′) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Sedaia Dama′ (′Седая Дама′ – рос.) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Serebrianyi Luсh′ (′Серебряный Луч′ – рос.) 5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Siam′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Siegfried′ 1
46
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Silberturm′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Silver Tauer′ 16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Solaris′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Sonata′ 1,10
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Sorel′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Sperani′ 5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Straussenfeder′ = ′Ostrich Plume′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Sula′ (′Cула′) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Super Pier′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Sutinky′ (′Сутінки′) 26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Tatana′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Teisa Star′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Тsarivna′ (′Царівна′) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Turandot′ 2,16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Ukrainoсhka′ (′Україночка′)* 2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Ulybka′ (′Улыбка′ – рос.) 2,5,16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Umanskaia Svetlo-Rosovaia′ (′Уманская Светло-Розовая′ –
рос.) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Unikum′ 5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Utrenniaia Svezhest′ (′Утренняя Свежесть′ – рос.) 16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Valentina′ (′Валентина′ – рос.) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Vesilna′ (′Весільна′) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Veresneva′ (′Вереснева′) 1,5,26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Venta′ 4
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Vesenniaia Olimpiada′ (′Весенняя Олимпиада′ –
рос.)*5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Vesnianka′ (′Веснянка′) 1, 16
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Voronezhskaia Golubaia′ (′Воронежская Голубая′ –
рос.) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Voronezhskaia Rosovaia′ (′Воронежская Розовая′ –
рос.)1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′White Tower′ 6
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Xilla′ 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Yabluneva′ (′Яблунева′) 1,4,5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Yanina′ (′Яніна′) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Yeva′ (′Єва′) 1
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Yezhykovidnaia Belaia′ (′Ëжиковидная Белая′ – рос.)
5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Yuliia′ (′Юлія′) 26
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Zefir′ (′Зефір′) 2
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Zhemсhug′ 1,5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Zolotoi Luth′ (′Золотой Луч′ – рос.) 5
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Zolte′ 10
Callistephus chinensis (L.) Nees ′Zvezda Polesia′ (′Звєзда Полесья′)1
Calophaca wolgarica Pall. ex Fisch. in DC. 2
Caltha laeta Schott, Nyman & Kotschy див. Сaltha palustris L. var. palustris St.
Caltha palustris L. 1,6,17,18,20,24,26
Caltha palustris L. ′Multiplex′ 6
47
Сaltha palustris L. var. palustris St. syn. Caltha laeta Schott, Nyman & Kotschy 6
Calystegia hederacea Wall. 22
Calystegia pubescens Lindl. ′Flora Plena′ 22
Calystegia sepium (L.) R.Br. 16,26
Camassia cusickii S.Watson 1,4,7,16,19,22
Camassia leichtlinii (Baker) S.Watson 1,2,16,17,27
Camassia quamasch (Pursh) Greene 1,6,16,26
Camelina sativa (L.) Grantz. 1,17
Campanula abietina Criseb. & Schenk 1
Campanula alliariifolia Willd. 1,2,4
Campanula alpina Jacq. 6,17
Campanula altaica Ledeb. див.Campanula stevenii M.Bieb.ssp. altaica (Ledeb.) Fed.
Campanula bononiensis L. 1,6,19,26
Campanula carpatica Jacq. 1,2,4,5,6,7,8,10,12,14,16,17,18,19,21,22,26,27
Campanula carpatica Jacq. ′Alba′ 1,4,8,16,21,26
Campanula carpatica Jacq. ′Blue′ 1
Campanula carpatica Jacq. ′Blue Clips′ 16,17,26
Campanula carpatica Jacq. ′Clips White′ 4
Campanula carpatica Jacq. ′Isabella′ 17
Campanula carpatica Jacq. ′Isolda′ 26
Campanula carpatica Jacq. ′Prof. Paralek′ 26
Campanula cochleariifolia Lam. 1,2
Campanula cochleariifolia Lam. ′Alba′ 1,16
Campanula cochlearifliifolia Lam. ′Alba Pleno′ 1
Campanula elatines L. 4
Campanula elegans Roem. & Schult. 27
Campanula farinosa Andrz. див.Campanula glomerata L. ssp. farinosa (Andrz.) Kirschl.
Campanula formanekiana Degen & Dörfl. 2
Campanula garganica Ten. 16,22
Campanula glomerata L. 1,2,4,7,17,18,26,27,28
Campanula glomerata L. ′Alba′ 1,16
Campanula glomerata L. ′Dahurica′ 26
Campanula glomerata L. ′Macrantha′ 26
Campanula glomerata L. ′Odessa′ 4,8
Campanula glomerata L. ′Superba′ 16
Campanula glomerata L. ssp. farinosa (Andrz.) Kirschl. syn. Campanula farinosa Andrz.
2
Campanula isophylla Morettii ′ Mayi′ 19
Campanula lanata Friv. 6,16
Campanula latifolia L. 1,2,4,6,10,16,17,19,26,27
Campanula latifolia L. ′Alba′ 1
Campanulа latiflora M.Bieb. ′Superba′ 1,2
Campanula linifolia Scop. 1,2
Campanula medium L. 1,2,4,5,6,7,8,9,14,16,17,19,22,25,26,27
Campanula ochroleuca Ken.-Nat. 1,16
Campanula patula L. 1,6,26
Campanula persicifolia L. 1,2,4,7,8,10,12,16,17,18,19,21,22,24,26,27
Campanula persicifolia L. ′Alba′ 1,2,8,26
48
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Campanula persicifolia L. ′Alba Flore Plena′ 16
Campanulа persicifolia L. ′Сinii Kolokol′ 2
Campanulа persicifolia L. ′Grandiflora′ 2
Campanulа persicifolia L. ′Grandiflora Alba′ 2
Campanula persicifolia L. ′Plena Coerulea′ 26
Campanula persicifolia L. ′Pleno′ 1
Campanula persicifolia L. ′Sessiliflora′ 26
Campanula persicifolia L. ′Stella′ 10
Campanula polymorpha Witasek 1,17
Campanula portenschlagiana Schult. 1,10,16
Campanula poscharskyana Degen 1,2,17,21,26,29
Campanula poscharskyana Degen ′Alba′ 16
Campanula poscharskyana Degen ′Lesion Varietis′ 16
Campanula punctata Lam. 2,21
Campanula pusila Haenke 16
Campanula pyramidalis L. 2,6,21,26
Campanula rapunculoides L. 1,2,3,17,22,26,27
Campanula rotundifolia L. 1,2,4,16,17,27
Campanula sarmatica Ker-Gawl. 2,4,16
Campanula scheuchzeri Vill. 6
Campanula serrata (Kit.) Hendrych 17
Campanula sibirica L. 1,2
Campanula stevenii M.Bieb. ssp. altaica (Ledeb.) Fed. syn. Campanula altaica Ledeb.
1,2
Campanula trachelium L. 1,2,17,26,27
Campanula versicolor Andrews 6
Canna coccinea Mill. 1
Canna flaccida Salisb. 29
Canna glauca L. 26,29
Canna humilis L. 3
Canna indica L. syn. Сanna edulus Ker-Gawl. 1,3,12,13,19,24,26,27,29
Сanna edulus Ker-Gawl. див. Сanna indica L.
Canna hybrida hort. ′A.Wendgausen′ 2,3,19,29
Canna hybrida hort. ′Ai – Petri′ (′Ай-Петри′ – рос.) 29
Canna hybrida hort. ′Amerika′ (′Америка′ – рос.) 1,2,3,5,17,18,19,29
Canna hybrida hort. ′Andenken an Wilgelm Pfitser′ 1,2,16,29
Canna hybrida hort. ′Apofeoz′ (′Апофеоз′ – рос.) 29
Canna hybrida hort. ′Artek′ 16
Canna hybrida hort. ′Belfing′ 1
Canna hybrida hort. ′Belgiiskii Tigr′ (′Бельгийский Тигр′ – рос.) = ′Pretonia′
Canna hybrida hort. ′Briliant′ 1,16
Canna hybrida hort. ′Carpet′ 29
Canna hybrida hort. ′Charlotte′ 29
Canna hybrida hort. ′Clara Buisson′ 1,2,3,16,17,19,22,29
Canna hybrida hort. ′Сleopatra′ 5
Canna hybrida hort. ′Dar Vostoka′ (′Дар Востока′) 1,3,17,19,29
49
Canna hybrida hort. ′Feuervögel′ = ′Ognennaia Ptitsa′ (′Огненная Птица′ – рос.)
1,2,16,22,29
Canna hybrida hort. ′Fire Bird′ 1
Canna hybrida hort. ′Gunost′ 16
Canna hybrida hort. ′Gurzuf′ (′Гурзуф′) 29
Canna hybrida hort. ′Hungaria′ 22
Canna hybrida hort. ′Iran′ 17
Canna hybrida hort. ′Kapitan Yarosh′ (′Капитан Ярош′ – рос.) 29
Canna hybrida hort. ′Khameleon′ (′Хамелеон′ – рос.) 1,3,17,19,22,29
Canna hybrida hort. ′Kimeria′ 2,16
Canna hybrida hort. ′Komsomoliia′ (′Комсомолия′ – рос.) 1,19,29
Canna hybrida hort. ′König Humbert′ 2,3,6, 29
Canna hybrida hort. ′Krasnyi Maiak′ (′Красный Маяк′ – рос.) 1,29
Canna hybrida hort. ′Krasnye Rossypi′ (′Красные Россыпи′ – рос.) 22
Canna hybrida hort. ′Kron′ 1,2,5,17,22,29
Canna hybrida hort. ′Krymskaia Riviera′ (′Крымская Ривьера′ – рос.) 2,16,19
Canna hybrida hort. ′Krymskie Zori′ (′Крымские Зори′ – рос.) 1,3,17,29
Canna hybrida hort. ′Krymskii Samotsvet′ (′Крымский Самоцвет′ – рос.) 22,29
Canna hybrida hort. ′Labe′ 29
Canna hybrida hort. ′Livadiia′ (′Ливадия′ – рос.) 1,3,19,22,29
Canna hybrida hort. ′Louis Kayeux′ 1,3,16,19,29
Canna hybrida hort. ′Louise von Ratibor′ 1,2,3,16,19
Canna hybrida hort. ′Lucifer′ 1,16
Canna hybrida hort. ′Lucifer Red′ 5
Canna hybrida hort. ′Ludmila′ (′Людмила′ – рос.) 29
Canna hybrida hort. ′Luise von Ratibor′ 29
Canna hybrida hort. ′Lunnyi Svet′ (′Лунный Свет′ – рос.) 6,16,19,22
Canna hybrida hort. ′Madame Crozy′ 16
Canna hybrida hort. ′Maestro′ (′Маестро′) 2,3,16,17
Canna hybrida hort. ′Miss Mnelnic′ 1
Canna hybrida hort. ′Nadezhda′ (′Надежда′ – рос.) 1,16,19
Canna hybrida hort. ′Ognennaia Ptitsa′ (′Огненная Птица′ – рос.) = ′Feuervögel′
Canna hybrida hort. ′Oktiabr′ (′Октябрь′ – рос.) 19,22
Canna hybrida hort. ′Orange Beauty′ 8,29
Canna hybrida hort. ′Orchid Pink′ 8,16
Canna hybrida hort. ′Oreol′ (′Ореол′ - рос.) 2,16,22,29
Canna hybrida hort. ′Otblesk Zakata′ (′Отблеск Заката′ – рос.) 17,22,29
Canna hybrida hort. ′Partenit′ (′Партеніт′) 16,22
Canna hybrida hort. ′Picasso′ 17,29
Canna hybrida hort. ′Pink President′ 1
Canna hybrida hort. ′Plamia Kryma′ (′Пламя Крыма′ – рос.) 3,16,19
Canna hybrida hort. ′Podarok Kryma′ (′Подарок Крыма′ – рос.) 2,5,16,22
Canna hybrida hort. ′Pretoria′ 29
Canna hybrida hort. ′Prestizh′ (′Престиж′ – рос.) 29
Canna hybrida hort. ′Pretonia′ = ′Belgiiskii Tigr′ (′Бельгийский Тигр′ – рос.) 29
Canna hybrida hort. ′Razdumie′ (′Раздумье′ – рос.) 22
Canna hybrida hort. ′Red Hambert′ 16
Canna hybrida hort. ′Richard Uollis′ 5
50
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Canna hybrida hort. ′Riviera′ (′Ривьера′ - рос.) 16
Canna hybrida hort. ′Robert Wallace′ 16
Canna hybrida hort. ′Rosenkransen′ 1,2,3,17,19,29
Canna hybrida hort. ′Saliut Pobedy′ (′Салют Победы′ – рос.) 1,2,17,19,22,29
Canna hybrida hort. ′Shedevr′ (′Шедевр′) 29
Canna hybrida hort. ′Sharlotta′ 3,18,22
Canna hybrida hort. ′Solnechnaia Krasavitsa′ (′Солнечная Красавица′ – рос.) 1,19,22,29
Canna hybrida hort. ′Sueviia′ (′Суевия′ – рос.) 1,2,3,22,29
Canna hybrida hort. ′The President′ 1,2,3,5,18,19,29
Canna hybrida hort. ′Triomphe′ 16
Canna hybrida hort. ′Tropical Rous′ 5
Canna hybrida hort. ′Ungaria′ 19
Canna hybrida hort. ′Vendgauzen′ 19
Canna hybrida hort. ′Veselye Notki′ (′Весёлые Нотки′ – рос.) 16,29
Canna hybrida hort. ′Victoriia′ 1
Canna hybrida hort. ′Vlatava′ 22
Canna hybrida hort. ′Vostok′ 16
Canna hybrida hort. ′Vostok -2′ 29
Canna hybrida hort. ′Wyoming′ 8,16
Canna hybrida hort. ′Yellow Humbert′ 1
Canna hybrida hort. ′Yunost′ (′Юность′ – рос.) 16,29
Cannabis ruderalis Janisch. 26
Cannabis sativa L. 17
CapSellowa bursa-pastoris (L.) Medik. 1,26,27,28
Capsicum annuum L. 12,17,22,26
Cardamine amara L. 17
Cardamine bulbifera (L.) Crantz див. Dentaria budbifera L.
Cardamine opizii J. & C. Presl. 17
Cardamine quinquefolia (M.Bieb.) Schmal. див. Dentaria quinquefolia M.Bieb.
Cardaria draba (L.) Desv. 2
Cardiospermum halicacabum L. 1,2,3,14
Carduus acanthoides L. 26
Carduus glaucinus Holub 1
Carduus kerneri Simonk. 17
Carthamus tinctorius L. 29
Carex acuta L. 17
Carex brevicollis DC. 1,16,26,27
Carex brizoides L. 1
Carex buchananii Berggr. 4
Carex buekii Wimm. 6
Carex caucasica Steven 2
Carex caryophyllea Latourr. syn. Carex praecox Schreb. 1,2,22
Carex cinerea Poll. 17
Carex comans Berggr. ′Bronze Form′ 4
Carex comans Berggr. ′Frosted Curls′ 4
Carex contigua Hoppe 2
Carex davalliana Sm. 17
Carex dioica L. 12
51
Carex flava L. 17
Carex graiy Carey. 2,6
Carex humilis Leys. 16,26,27
Carex leporina L. 1,17
Carex michelii Host 23
Carex morrowii Boott ′Variegata′ 1,16,26
Carex muskingumensis Schweinf. 1,2
Carex nigra (L.) Reichard 17
Carex ornithopoda Willd. 2,6
Carex ornithopoda Willd. ′Variegata′ 6
Carex pallescens L. 2,17,26
Carex panicea L. 17
Carex paniculata L. 2,17
Carex pendula Huds. 2,6,17
Carex pilosa Scop. 1
Carex praecox Schreb. див. Carex caryophyllea Latourr.
Carex pseudocyperus L. 2,17
Carex punctata Gaud. 2
Carex riparia Curtis 17
Carex stenophylla Wahlenb. 12
Carex strigosa Huds. 17
Carex supina Wahlenb. 2
Carex sylvatica Huds. 1,2,16,27
Carex vesicaria L. 17
Carex vulpina L. 17
Carlina acaulis L. 1,8,17,27
Carlina acaulis L. ′Caulescens′ 26
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. 16
Carlina cirsioides Klokov 17
Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz. & Pawl. 16,17,26
Carthamus tinctorius L. 1
Carthamus tinctorius L. ′Verka′ (Варека – рос.) 2
Carum alpinum Benth. & Hook. 1
Carum carvi L. 1,2,5,7,16,22,26,27
Сastalis tragus (Aiton) Norl. syn. Dimorphoteca aurantiaca DC. 7,9,18,26
Cartalis tragus(Aiton) Norl. ′Tetra Orange′ 16
Сastalis tragus (Aiton) Norl. ′Tetra Goliaf′ 5
Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv. 16
Catananche caerulea L. 1,2
Catharanthus roseus (L.) G.Don 2,12
Celosia argentea L. 2,15,17,26
Celosia argentea L. ′Pampas′ 1
Celosia argentea L. ′Pampas Plume′ 1
Celosia argentea L. ′Century′ 4
Celosia argentea L. ′Fakel′ 4,9
Celosia argentea L. ′Feuerfeder′ 1,26
Celosia argentea L. ′Goldfeder′ 2,26
Celosia argentea L. ′Pink Flamingo′ [meaning: ′Розовый Фламинго′ – рос.] 2,16
52
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Celosia argentea L. ′Rosea′ 1
Celosia argentea L. ′Skarlet Fryser′ 1
Celosia argentea L. ′Pampas′ 1,7
Celosia argentea L. var. cristata (L.) Kuntze syn. Celosia cristata L. 1,2,3,5,7,10,12,13,17,
18,19,22,25,26,27,29
Celosia argentea L. var. cristata (L.) Kuntze ′Rubra′ 16
Celosia argentea L. var.plumosa (Burv.) Voss 1,3,5,7,10,19,22,26,29
Celosia cristata L. див. Celosia argentea L. var. cristata (L.) Kuntze
Celosia huttonii Mast. 29
Celosia plumosa hort. mix. 16
Celosia plumosa hort. ′Lock Gebb′ 16
Celosia plumosa hort. ′Lock Rot′ 16
Celosia pyramidalis Brin. 26
Celosia spicata André ex Moq. 1
Celosia spicata André ex Moq. ′Flamingo Feathers′ 26
Centaurea adpressa Ledeb. 2
Centaurea alpestris Hegetschw. 1
Centaurea barbeyi (Albov) Sosn. 16
Centaurea bella Trautv. 12,19,22
Centaurea biebersteinii DC. 2
Centaurea borysthenica Gruner 1
Centaurea cana hort. див. Centaurea triumfettii All.
Centaurea carbonata Klokov 2,26
Centaurea carpatica (Porc.) Porc. 17
Centaurea caprina Steven 23
Centaurea cyanus L. 1,2,3,5,6,7,9,12,13,15,16,17,18,19,26,28,29
Centaurea cyanus L. ′Blue Boy′ 1,16
Centaurea cyanus L. ′Mixed Colour′ 1
Centaurea cyanus L. ′Nebosvod′ (′Небосвод′ – рос.) 29
Centaurea cyanus L. ′Pink Lila′ 1
Centaurea cyanus L. ′Polka′ Dot 2
Centaurea cyanus L. ′Submarine′ 17
Centaurea cyanus L. ′White Ball′ 2
Centaurea dealbata Willd. 1,2,3,4,5,7,16,22,26,27
Centaurea declinata M.Bieb. 26
Centaurea diffusa Lam. 1,2
Centaurea fischeri Schltdl. 2
Centaurea fuscomarginata (Koch) Juz. 1,2,16,29
Centaurea jacea L. 1,2,16,26,27
Centaurea jacea L. ssp. substituta (Czerep.) Mikheev syn. Centaurea substituta Czerep. 2
Centaurea kotschyana Heuff. ex Koch 16,17
Centaurea macrocephala Puschk. ex Willd. sin. Grossheimia macrocephala (Muss.-Puschk.
ex Willd.) Sosn. & Takht. 1,4,8,10,16,26
Centaurea majorovii Dumbadze 2
Centaurea marschalliana Spreng. 1,2,16
Centaurea melanocalathia Borb. 1
Centaurea mollis Waldst & Kit. 1,4,16,17,26
Centaurea montana L. 1,2,4,7,16,22
53
Centaurea moschata L. див. Amberboa moschata (L.) DC
Centaurea muricata L. див. Cyanopsis muricata (L.) Dostal.
Centaurea orientalis L. 1, 26
Centaurea phrygia L. 10
Centaurea pseudoleucolepis Kleopow 2
Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. 1,2
Centaurea pseudophrygia C.A.M. 1
Centaurea pulcherrima Willd. 4
Centaurea rhenana Boreau 17
Centaurea ruthenica Lam. 1,10,16,26
Centaurea salonitana Vis. 2
Centaurea scabiosa L. 1,16,26
Centaurea simplicicaulis Boiss. & Huet.
Centaurea stricta Waldst. & Kit. 1,26
Centaurea substituta Czerep. див. Centaurea jacea ssp. substituta (Czerep.) Mikheev
Centaurea sumensis Kalen. 1,2,26
Centaurea taliewiі Kleopow 1,2,5,16
Centaurea tanaitica Klokov 2
Centaurea trichocephala M.Bieb. ex Willd. 2
Centaurea triumfettii All. syn. Centaurea cana hort. 7,17,18
Centaurium erythraea Rafn 1,26
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 2
Centranthus ruber (L.) DC. 2,7,17,22,27
Centranthus ruber (L.) DC. ′Alba′ 1,26
Centranthus ruber (L.) DC. ′Coccineus′ 16,26
Centranthus ruber (L.) DC. ′Rosea′ 26
Cephalaria alpina (L.) Roem. & Schult. 1,12,16
Cephalaria demetrii Bobr. 23
Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobr. 1,17,26
Cephalaria litvinovii Bobr. 6,18
Cephalaria uralensis (Murray) Roem. & Schult. 2,16
Cephalophora aromatica Schrad. 1
Cerastium alpinum L. 1,17,26
Cerastium alpinum L. var. lanatum (Lam.) Hegetschw. syn. Cerastium lanatum Lam. 2,17
Cerastium argenteum M.Bieb. 2,10,16,27
Cerastium arvense L. 1,2,4,17,22,26
Cerastium banaticum (Rochel) Heuff. 2
Cerastium biebersteinii DC. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,16,17,18,19,21,22,24,26,27,29
Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. 2
Cerastium candidissimum Correns 2
Cerastium carintiacum Vest. 2
Cerastium grandiflorum Waldst. & Kit. 2,7,16
Cerastium holosteoides Fr.2,20
Cerastium lanatum Lam. див. Cerastium alpinum L. var. lanatum (Lam.) Hegetschw.
Cerastium strictum Haenke 16
Cerastium tomentosum L. var. aetnaeum Jan 2
Cerastium tomentosum L. var. columnae (Ten.) Arcang. 17,27
Ceratocephala testiculata (Crantz) Roth 1,2
54
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Ceratophyllum demersum L. 17
Ceratostigma plumbaginoides Bunge 4,17,22,29
Cerinthe minor L. 1,2,16,17,26
Ceterach officinarum Willd. syn. Asplenium ceterach L. 1,26
Chaenorrhinum minus (L.) Lange 1
Chaerophyllum aromaticum L. 1
Chaerophyllum hirsutum L. 17
Chaerophyllum temulum L. 2,20
Chaiturus marrubiastrum (L.) Rchb. 2
Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm. 16
Chamaecytisus austriacus (L.) Link 16,26
Chamaepericlymenum canadense (L.) Asch. & Graebn. 16
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woł.) Klask. 2,16
Chamaemelum nobile (L.) All. syn. Anthemis nobilis L. 18
Chamaemelum nobile (L.) All. ′Plena′ 17
Chamaerion angustifolium (L.) Holub див. Epilobium angustifolium L.
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 1
Chamomilla recutita (L.)Rauschert див. Matricaria recutita L.
Chasmantium latifolium (Michx.) H.O.Yates syn. Uniola latifolia Michx. 1,2
Cheiranthus cheiri L. див. Erysimum cheiri (L.) Crantz
Cheiranthus maritimus L. див. Malcolmia maritima (L.) R.Br.
Chelidonium majus L. 1,2,5,12,16,17,18,19,20,22,26,27,28
Chelidonium majus L. ′Plena′ 26
Chelidonium majus L. ssp. аsiaticum L. 1
Chelone glabra L. 1
Chenopodium album L. 1,26
Chenopodium bonus-henricus L. 17
Chenopodium capitatum (L.) Asch. 2
Chenopodium rubrum L. 9
Chimaphila umbellata (L.) W.Bartram 1
Chionodoxa gigantea Whittall 16
Chionodoxa forbesii Baker 23
Chionodoxa forbesii Baker ′ Pink Giant 1
Chionodoxa luciliae Boiss. 1,2,4,7,10,12,16,19,26
Chionodoxa luciliae Boiss. ′Alba′ 1,2,5,16,26
Chionodoxa luciliae Boiss. ′Blue′ 5
Chionodoxa luciliae Boiss. ′Grandiflora′ 16
Chionodoxa luciliae Boiss ′Pink Giant′ 16,26
Chionodoxa luciliae Boiss ′Rosea′ 2,5
Chionodoxa sardensis Whittall ex Barr & Sayden 2,16,26
Chionodoxa tmolusis Whittall 16
Chloranthus japonicus Siebold 16
Chloris argentina (Hack.) Lillo & Parodi 1
Chloris barbata Sw.1
Chondrilla juncea L. 1
Chrysanthemum alpinum L. див. Leucanthemopsis alpina (L.) Heyw.
Chrysanthemum arcticum L. див. Arctanthemum arcticum (L.) Tzvelev
55
Chrysanthemum boreale (Makino) Makino syn. Dendranthema boreale (Makino) Y.Ling
ex Kitam. 27
Chrysanthemum carinatum Schousb. 1,2,5,6,7,10,13,17,19,25,26
Chrysanthemum carinatum Schousb. ′Dunetti′ 2
Chrysanthemum carinatum Schousb. ′Lutea′ 3
Chrysanthemum carinatum Schousb. ′Misquglio′ 2
Chrysanthemum carinatum Schousb. ′Snow Ball′ [meaning: ′Снежный Шар′ - рос.16
Chrysanthemum coccineum Willd. див. Tanacetum coccineum (Willd.) Grierson
Chrysanthemum coreanum Nakai див. Dendranthema coreanum (Levier & Vaniot)
Vorosch. 2,9,11,24
Chrysanthemum coronarium L.1,7,11,13,22,27,29
Chrysanthemum coronarium L. ′Colorata′ 1,2
Chrysanthemum coronarium L. ′Tailand′ 1
Chrysanthemum frutescensd (Webb) Sunding див. Tanacetum ferulaceum (Webb &
Berthel.) Sch.Bip.
Chrysanthemum x hortorum Bailey syn. Chrysanthemum hortorum hort., Chrysanthemum
x koreanum hort., Chrysanthemum x morifolium Ramat., Dendranthema x grandiflorum
Kitam.
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Akademik Vavilov′ (′Академик Вавилов′ – рос.)
29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Akvarel′ (′Акварель′ – рос.) 23,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Alfa′ (′Альфа′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Al’onka′ (′Альонка′) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Aleksi′ (′Алекси′ – рос.) 10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Alexander Bedcer′ 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ali-Baba′ (′Али-Баба′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Aleko′ (′Алеко′ – рос.) 1,3,10,17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Alisa′ (′Алиса′ – рос.) 1,3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Allegro′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Allen′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Altgold′ 1,5,10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Aluga White′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ambriіa′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Amethyst′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ami Paulette′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Amor′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Amor Koral′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Anastasia′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Anastasia Bronze′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Anastasia Cream′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Anastasia Green′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Anastasia Lilac′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Anastasia Sun′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Andre′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Anemon′ 10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Annecy Red′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Annecy White′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Annet′ 3
56
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Apelsinovyi Shar′ (′Апельсиновый Шар′ – рос.)
29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Apro Orange′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Apro Yellow′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Aria′ 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Art-Deko′ (′Арт-Деко′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Artdena′ (′Артдена′ – рос.) 23
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Assol′ (′Ассоль′ – рос.) 2,1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Astro Bronze′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Aurika′ 1,16,19
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Aurora′ 7
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ausma′ 2,10,17,21
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Axima White′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Axima Yellow′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Bagley Tang Red′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Balloon′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Barkhan′ (′Бархан′) 1,2,7,17,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Beacon′ 3,21
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Belgo′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Belle Anne′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Beloki′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Belyi Pudel′ (′Белый Пудель′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Bennie Jolink Yellow′ 16
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Biarritz Salmon′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Belaia Noch′ (′Белая Ночь′ – рос.) 3,10,17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Belaia Romashka′ (′Белая Ромашка′ – рос.) 1,2,3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Belaia Shapka′ (′Белая Шапка′ – рос.) 7
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Belosnezhka′ (′Белоснежка′ – рос.) 1,2,5,7,10,16
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Belyi Feniks′ (′Белый Феникс′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Blanca′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Bordo′ (′Бордо′ - рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Bornholm′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Branhill′ 26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Bravo′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Briton′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Briton Pink′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Bronzovaia Korona′ (′Бронзовая Корона′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Buket′ (′Букет′ – рос.) 3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Buketnyi′ (′Букетный′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Bukuriia′ (′Букурия′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Buzkovyi Rai′ (′Бузковий Рай′) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Cameo′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Camina Red′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey Cassandra′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Cassandra White′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ceres′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Cerezo′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Cesaro′ 1
57
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Charivna Fleita′ (′Чарівна Флейта′) 1,5,10,19
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Charodeika′ (′Чародейка′ –рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Cheburashka′ (′Чебурашка′) 1,2,5,19,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Chernomorka′ (′Черноморка′ – рос.) 10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Chippolino′ (′Чипполино′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Chita′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Churaivna′ (′Чураївна′) 1,10,17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Cobra Red′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Comia′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Contador′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Contessa Lilak′ 23
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Corsica′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Costa′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Cotone Orange′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Creamiest White′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Creamiest Yellow′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Dalekaia Zvezda′ (′Далёкая Звезда′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Dalystar′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Dalystar Yellow′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Dark Tripoli′ 1,2,17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Dark Westland′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Davina′ 10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Dayan′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Deep Shampein′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Delgado′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′DeMurrayal′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′DeMurrayal Red′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Destino Pink′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Dgambo′ 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Diana′ 21
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Derevenskaia Devushka′ (′Деревенская Девушка′
– рос.) 1,10,16,19
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Diplomat Pink′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Diplomat Purpur′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Diplomat Weinrot′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Discovery′ 23,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ditia Solntsa′ (′Дитя Солнца′ – рос.) 1,3,10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Diuimovochka′ (′Дюймовочка′ – рос.) 1,2,3,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Diva′ (′Діва′) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Dnepr′ (′Днепр′ – рос.) 5,7
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Doch Rozetty′ (′Дочь Розетты′ – рос.) 1,2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Doctor Kurtz′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Donchanka′ (′Дончанка′ – рос.) 2,16,23
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Donetskii Etiud′ (′Донецкий Этюд′ – рос.) 1,2,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Dragotsennost′ (′Драгоценность′ – рос.) 1,3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Dramatic′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Dzhulietta′ (Джульетта – рос.) 16
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Eldorado′ (′Ельдорадо′) 29
58
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Elani Pink′ 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Elda′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Elda White′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Elda Yellow′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Eleanor Bronze′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Eleanor Pink′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Eleanor White′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Eleanor Yellow′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Emmi′ 10,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Enair Jenisay′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Enona′ (′Энона′ – рос.) 1,10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Enzett Dilana Rosa′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Eri′ 3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Eri Fioletovoe′ (′Эри Фиолетовое′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Eri Sirenevoe′ (′Эри Сиреневое′ – рос.) 1,10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Erlyk′ (′Эрлык′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Escort Rot′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Estet′ (′Эстет′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Etna′ (′Этна′ – рос.) 2,23,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Evridika′ (′Эвридика′ – рос.) 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Excell′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Export Sax′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Fajja Viru′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Fakel′ (′Факел′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ferini′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Fiji Pink′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Fiji White′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Fiji Yellow′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Fiolent′ (′Фиолент′ – рос.) 23,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Fokushor′ 1,10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Fred Shoesmith White′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Freska′ (′Фреска′ – рос.) 23
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Frisco′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Frogy′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Galateia′ (′Галатея′ – рос.) 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Garnet Spoon′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Gebe′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Gella′ (′Гелла′) 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Gir-Gar′ 1,3,7,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Gnomik′ (′Гномик′ – рос.) 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Golden Orfe′ 1,3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Golden Standart′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Gonzo Yellow′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Goritsvet′ (′Горицвет′ – рос.) 1,2,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Gorі Ogonek′ (′Гори Огонёк′ – рос.) 7
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Graceland′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Grandeur′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Gratsyia′ (′Грация′ – рос.) 29
59
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Green Pomet′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Groovy′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Grosen Garten′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Grezy (Грёзы′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Grust Luny′ (′Грусть Луны′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Hebe′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Hellia′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Herbst Brokat′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Heros Jean Guizonnier′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Hоlly′ 2,16,17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Idolino′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Imany′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Imola′ 1,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Indiana′ (′Индиана′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Inga′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Inei′ (′Иней′ – рос.) 1,10,19
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Iolanta′ (′Иоланта′ – рос.) 3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ipsvich′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ivera′ 1,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Izetka Bernstein′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Izolda′ (′Ізольда′) 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Jamba′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Jorca Pink′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Junona′ (′Юнона′) 23
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Jutako′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kalunut′ 7
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kameliia Belaia′ (′Камелия Белая′ – рос.) 1,10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kariatida′ 2,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kareglazka′ (′Кареглазка′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Karmіn′ (′Кармин′ – рос.) 1,2,10,21
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kassandra′ (′Кассандра′ – рос.) 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Khaltsedon′ (′Халцедон′) 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Khameleon′ (′Хамелеон′ – рос.) 1,2,16,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kharita′ (′Харита′ – рос.) 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kho-Lao-Tszyn- Khou′ (′Хо-Лао-Цзинь-Хоу′)
[meaning: ′Тëмное Пламя – Мягкое Золото′ - рос.] 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Кhrustalnaia′ (′Хрустальная′ – рос.) 1,2,10,19
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kiko′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kira′ (′Кіра′) 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Klio′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kmis′ 7
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Knock Out′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Knopa′ (′Кнопа′) 1,2,3,7,10,16,26,27,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kodinak Yellow′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Koketka′ (′Кокетка′) 2,16,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Koktebel′ (′Коктебель′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Koldunia′ (′Колдунья′ – рос.) 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kolobok′ (′Колобок′) 1,2,7,16,26
60
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kolunut′ 7
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kolyskova′ (′Колискова′) 1,2,7,10,26,27
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kolkhida′ (′Колхида′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Konako′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Konako Orange′ 21
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Koniket Yellow′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kon-Tiki′ 1,2,16
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Korall′ (′Коралл′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Koreianochka′ (′Кореяночка′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Koreiskaia Ranniaia′ (′Корейская Ранняя′ – рос.)
29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Korsina′ (′Корсина′ – рос.) 23
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kosmicheskim Bratiam′ (′Космическим Братьям′
– рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kosmichna′ (′Космічна′) 1,2,7,27
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kosmos′ (′Космос′) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Krasnodarskii′ (′Краснодарский′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Krasnoe Znamia′ (′Красное Знамя′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Krymskii Zagar′ (′Крымский Загар′ – рос.) 1,19
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kryzhynka′ (′Крижинка′) 1,17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kubinka′ (′Кубинка′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kudesnik′ (′Кудесник′ – рос.) 23,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kupava′ (′Купава′) 1,3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Kyivska Krasynia′ (′Київська Красуня′) 1,2,3,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Label Purple′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lada′ 21
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lancaster′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lancaster Gold′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lara Pink′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lavender Queen′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ledi Di′ (′Леді Ді′) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Legenda Kryma′ (′Легенда Крыма′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Leliia′ (′Лелiя′) 1,2,3,10,26,27
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lemond′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lexy Orange′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Libra′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lebedinaia Pesnia′ (′Лебединая Песня′ – рос.)
1,17,27,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lilia′ (Лилия – рос.) 16
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Letnee Solntse′ (′Летнее Солнце′ – рос.) 1,7,19
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Leto′ (′Лето′ – рос.) 1,2,10,17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lin′ 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Linda′ 1,2,7,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Linda White′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Linda Yellow′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lipstick′ 1,17,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Little America′ 7,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Liza′ (′Лиза′ – рос.) 2
61
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lorna Doone′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lorna Doone Salmonicolor′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lorna Doone Yellow′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lovisette′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Luchistyi Vzor′ (′Лучистый Взор′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ludo Orange′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lumina′ (′Лумина′ – рос.) 1,3,10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Luna′ (′Луна′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lunija′ 10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lunn′ 16
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lunnaia Dorozhka′ (′Лунная Дорожка′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Lunnaia Serenada′ (′Лунная Серенада′ – рос.) 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Luyona′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Madame Bernar d’ Soi′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Maiia Plisetskaia′ (′Майя Плисецкая′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Maja Red′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Malaіa Zemlia′ (′Малая Земля′ – рос.) 10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Malinovka′ (′Малиновка′ – рос.) 10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Malchysh Kibalchysh′ (′Мальчиш Кибальчиш′ –
рос.) 21
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Malіutka′ (′Малютка′ – рос.) 1,3,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Mandarine′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Manita′ (′Маніта′) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Marenta′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Marsianka′ (′Марсианка′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Matino′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Mavlino′ (′Мавлино′ – рос.) 1,16
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Medaillon′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Medaillon Rot′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Medeia′ (′Медея′ – рос.) 1,2,16,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Megumi′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Meotydo′ 1,2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Mice’s Gold′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Mishel′ (′Мишель′ – рос.) 1,2,21,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Meteoryt′ (′Метеорит′) 1,2,3,7,16,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Mila′ 10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Millenium′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Minerwa′ 1,17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Miniatiura′ (′Миниатюра′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Mirazh′ (′Мираж′ – рос.) 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Miss Oakland′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Miss Oxford′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Mokroe Serebro′ (′Мокрое Серебро′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Molfetta Pink′ 1,2
Chrysanthemum v hortorum Bailey ′Molly′ 26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Mona Lisa′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Moneymaker′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Mosquito′ 17
62
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Mіagkoe Zoloto′ (′Мягкое Золото′ – рос.) 1,2,3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Nadvechiria′ (′Надвечір’я′) 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Nakhodka′ (′Находка′ – рос.) 10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Nanking′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Napoli′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Nary′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Nasha Radost′ (′Наша Радость′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Navarro′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Nektar′ (′Нектар′) 16
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Nestro′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Nezhnost Pukha′ (′Нежность Пуха′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Nikitska Yuvileina′ (′Нікітська Ювілейна′) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Nikitskaia Osen′ (′Никитская Осень′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Nikitskaia Skazka′ (′Никитская Сказка′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Nikolina′ (′Ніколіна′) 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Niva Zolotaia′ (′Нива Золотая′ – рос.) 1,23,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Nobo Purple′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Noktiurn′ (′Ноктюрн′ – рос.) 2,16,26,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Nova Era′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Novare′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Novemberzonne′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Okhristyi Luch′ (′Охристый Луч′ – рос.) 23,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Oksamytka′ (′Оксамитка′) 1,2,7,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Oktіabrina′ (′Октябрина′ – рос.) 1,5,19
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Olesia′ (′Олеся′) 7
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Olimpus′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Olina′ 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Opal′ (′Опал′ – рос.) 1,2,3,7,16,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Oranzhevyі Zakat′ (′Оранжевый Закат′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Orchid′ 10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Orchid Helen′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Orchid Osenda′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Orfei′ (′Орфей′) 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Orinoco′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Osennee Utro′ (′Осеннее Утро′ – рос.) 2,16
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Osennii Motiv′ (′Осенний Мотив′ – рос.) 2,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Osinnii Bluz′ (′Осінній Блюз′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ostora′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Osennіaіa′ (′Осенняя′ – рос.) 10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ovaro′ 1,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ozenda Pink′ 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ozherelіe′ (′Ожерелье′ - рос.) 1,2,16
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Padre Lilac′ 1,26,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Padre Orange′ 1,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Padre Yellow′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pak′ 10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pak Sony′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pandion Pink′ 29
63
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pandora′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Papakha′ (′Папаха′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Papiro′ 2,17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Parade′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Passionament Roug′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pastel′ (′Пастель′) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pastoral′ (′Пастораль′) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Patria′ 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pautinka′ (′Паутинка′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pautinka Bordovaia′ (′Паутинка Бордовая′ – рос.)
3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pautinka Kremovaia′ (′Паутинка Кремовая′ –
рос.) 3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pautinka Rozovaia′ (′Паутинка Розовая′ – рос.) 3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pektoral′ (′Пектораль′ – рос.) 1,2,3,26,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Perlamutr′ (′Перламутр′) 1,10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Perlynka′ (′Перлинка′) 1,2,3,7,17,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Perlynka Bila′ (′Перлинка Біла′) 1,2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Perfection′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Phrimo′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pico Eros′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pico Loco′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Piecas′ 2,17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ping Pong′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ping Pong Yellow′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pink Elany′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pink Paradise′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pinkette′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pliushevyi Vedmedyk′ (′Плюшевий Ведмедик′) =
′Plushevyi Mishka′ (′Плюшевый Мишка′ – рос.) 1,2,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Plushevyi Mishka′ (′Плюшевый Мишка′ – рос.) =
′Pliushevyi Vedmedyk′ (′Плюшевий Ведмедик′)
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Plyvuschye Oblaka′ (′Плывущие Облака′ – рос.)
10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pole Chudes′ (′Поле Чудес′ – рос.) 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Polisadena White′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Polisadena Yellow′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Popcorn′ 1,2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pozdnii Sneg′ (′Поздний Снег′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Predrassvetnyi Aiu-Dag′ (′Предрассветный АюДаг′ – рос.) 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Prelest′ (′Прелесть′ – рос.) 1,10,17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Primrose Button′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Princess Alice de Monaco′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Printsessa Iren′ (′Принцесса Ирен′ – рос.) 3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Promenysta′ (′Промениста′) 1,2,10,16,17,22,26,27
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Proxima Violet′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pryntsesa Diana′ (′Принцеса Дiана′) 1,2
64
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pryvitna′ (′Привітна′) 1,10,27
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Pust Vsegda Budet Solntse′ (′Пусть Всегда Будет
Солнце′ –рос.) 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Perlamutrovaіa′ (′Перламутровая′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Queen Mary′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Radiance′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ragondy Ann′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Rajonant′ 7
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ramona Yellow′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ranniі Sneg′ (′Ранний Снег′ – рос.) 10,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Rassvet′ (′Рассвет′ – рос.) 1,2,10,16,19,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Rayonnante Bronze′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Rayonnante Gelb′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Rayonnante Pink′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Reagan′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Reagan Improved′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Red Tripoli′ 1,17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Reflex′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Remos′ 1,26,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Require′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Resia′ 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Residence′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Revert′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Rezume′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Rezume White′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ribon′ 1,7
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Riga′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Rimkobel′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Roksel′ (′Роксель′) 1,2,16,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Roma′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Romashkovoe Nebo′ (′Ромашковое Небо′ – рос.)
23
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Romy Orange′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Rose Gopirte′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Rosovaіa Margaritka′ (′Розовая Маргаритка′ –
рос.)
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Rosovye Mechty′ (′Розовые Мечты′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Rosovyi Flamingo′ (′Розовый Фламинго′ – рос.)
29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Royal Bell′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Royal Purple′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Rozheva Nadia′ (′Рожева Надія′ ) 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Rozovaia′ (′Розовая′ – рос.) 10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Rubin′ (′Рубин′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Russokoe Pole′ (′Русское Поле′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ryzhyk′ (′Рыжик′ – рос.) 7
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sabina′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sadko′ (′Садко′) 29
65
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sakia′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Samanta′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sambalina′ (′Самбаліна′) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Samorodok′ (′Самородок′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sandra′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sanvira′ 1,2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Satin Blue′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Scalio′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Schastlivoe Detstvo′ (′Счастливое Детство′ – рос.)
1,10,17,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Seashell′ 3,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sebasti′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Seki′ 1,2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Selena′ (′Сeлeна′) 1,2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Seresa′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Severine′ 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Shanel′ (′Шанель′) 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sheena′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sheena Red′ 29
Chrysanthemum v hortorum Bailey ′Sheer Purple′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Shkolnitsa′ (′Школьница′ – рос.) 2,16
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Shurt′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Siaivo′ (′Сяйво′) 1,2,3,10,19,21
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sedoi Baron′ (′Седой Барон′ –рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Semitsvetik′ (′Семицветик′ – рос.) 1,10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sestritsa Alenushka′ (′Сестрица Алёнушка′ –
рос.) 2,3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Signal′ (′Сигнал′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sijena′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sirenevyi Rassvet′ (′Сиреневый Рассвет′ – рос.) 3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sirenevyi Tuman′ (′Сиреневый Туман′ – рос.) 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sirenevye Dali′ (′Сиреневые Дали′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sirius Gold′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Skazka′ (′Сказка′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Skifske Zoloto′ (′Скіфське Золото′) 1,21,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Slavіanochka′ (′Славяночка′ – рос.)
1,2,3,5,7,10,16,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Smuglіava Krasunіa′ (′Смуглява Красуня′)
1,2,3,5,7,16,19,26,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Snow Time′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Snowdown Yellow′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Snegurochka′ (′Снегурочка′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Snezhnyі Elf′ (′Снежный Эльф′ – рос.) 1,3,5,7
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Snezhnyі Shar′ (′Снежный Шар′ – рос.) 1,17,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Soarele′ 1,2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sofia′ (′София′ – рос.) = ′Sonia′ (′Соня′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sofia White′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Soleil Nicois′ 29
66
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Solneсhnyi Elf′ (′Солнечный Эльф′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Solnіechnyі Zaіchik′ (′Солнечный Зайчик′– рос.)
1,2,3,16,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Solo′ (′Соло′) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Solomeia′ (′Соломея′) 23
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Solveig′ (′Сольвейг′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sonechko′ (′Сонечко′) 1,2,3,7,10,17,22,26,27,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sonia′ (′Соня′ – рос.) = ′Sofia′ (′София′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sontsetsvit′ (′Сонцецвіт′) 1,2,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sorbona′ (′Сорбона′) 2,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Southdown Pink′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sparking Burgundy′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Spatscomer′ 2,16
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Speransa′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Spider White′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Spider Yellow′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Spira Pink′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Spira Red′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sribnyi Prynts′ (′Срібний Принц′) 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Stallion′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Stelutsa′ (′Стэлуца′ – рос.) 2,7
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sterling′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Struia Lazuri′ (′Струя Лазурі′) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sudarushka′ (′Сударушка′ – рос.) 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sukhotsvetik′ (′Сухоцветик′ – рос.) = ′ Sukhotsvityk′
(′Сухоцвітик′)
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sukhotsvityk′ (′Сухоцвітик′) = ′Sukhotsvetik′
(′Сухоцветик′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Su-Ling′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sun City′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sun Viral′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Super Bronz′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Superior Bronze′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Surv′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Su-Ti-Chun-Siao′ (′Су-Ті-Чунь-Сяо′) [meaning:
′Весенний Рассвет на Дамбе Су-Ти′] 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Sverсhеk′ (′Сверчек′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Svembe Kare′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Svet Zarnits′ (′Свет Зарниц′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Svetozar′ (′Светозар′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Taffeta White′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Taffeta Yellow′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Taiger′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Target′ 17,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Tawnytop Bronze′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Terano′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Terpsikhora′ (′Терпсихора′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Terra Rosa′ (′Терра Роза′ – рос.) 1,29
67
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Terrakotovaia′ (′Терракотовая′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Time Doing′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Tip-Top′ 1,17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Tirano White′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Tirano Yellow′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Toaleno′ 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Toamne′ 1,2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Tom Pearche′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Tresor′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Tripoli Dark′ 1,2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Tripoli Sarni′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Triumfalnaіa′ (′Триумфальная′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Trollibus′ 1,7
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Trumpf Violet′ 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Tsarevna Lebed′ (′Царевна Лебедь′ – рос.) 1,3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Tsvityk-Semytsvityk′ (′ЦвітикСемицвітик′)=′Tsvetyk-Semytsvityk′ (′Цветик-Семицветик′ - рос.)
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Tsvetyk-Semytsvityk′ (′Цветик-Семицветик′ рос.) syn. ′Tsvityk-Semytsvityk′ (′Цвітик-Семицвітик′) 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Tsyrkonii′ (′Цирконій′) 2,1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Tuscany Pink′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Two None Pink′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Tvinkl′ 3,10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ulybka′ (′Улыбка′ – рос.) 3,17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Ulybka Oseni′ (′Улыбка Осени′ – рос.) 1,2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Umka′ (′Умка′) 1,2,10,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Utrennіaіa Zarіa′ (′Утренняя Заря′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Valencia′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Valentyna Tereshkova′ (′Валентина Терешкова′)
29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Valesca′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Variacii′ 21
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Variegatum′ 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Vdokhnovenie′ (′Вдохновение′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Vei-е-Fen-Khou′ (′Вей-є-Фен-Хоу′) [meaning:
′Дворец Феникса в Зубчатых Высях′ – рос.] 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Vera′ (′Вера′ – рос.) 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Verano′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Veria′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Veria Rosi′ 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Vernisazh′ (′Вернисаж′ – рос.) 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Veroniсa′ (′Вероніка′) 1,3,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Veselye Rebiata′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Vesuvio Yellow′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Vechernie Grezy′ (′Вечерние Грёзы′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Veselye Rebiata′ (′Весёлые Ребята′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Vetrenitsa′ (′Ветреница′ – рос.) 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Viking′ 1,29
68
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Vishnevyi Sad′ (′Вишнёвый Cад′ – рос.) 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Vitchyzna′ (′Вітчизна′) 1,5,7,10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Vitiaz′ (′Витязь′ – рос.) 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Vi-villi′ 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Vi-villi Pink′ 2,3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Vi-villi White′ 2,3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Voyager′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Vrodlyva′ (′Вродлива′) 1,2,10,17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Vulcan′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Vоlogodskie Kruzheva′ (′Вологодские Кружева′ –
рос.) 1,2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′William Seward′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Yablunevyi Tsvit′ (′Яблуневий Цвіт′) 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Yamaika′ (′Ямайка′) 2
Chrysanthemum v hortorum Bailey ′Yantar′ (′Янтарь′ – рос.) 1,3,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Yantarna Ledi′ (′Янтарна Леді′) = ′Yantarnaia Ledi′
(′Янтарная Леди′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Yantarnaia Ledi′ (′Янтарная Леди′ – рос.) = ′Yantarna
Ledi′ (′Янтарна Леді′) = 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Yantarnyi Blesk′ (′Янтарный Блеск′ – рос.) 7
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Yan-Tzy′ (′Янь-Цзи′) [meaning: ′Ласточка′ – рос.]
29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Yellow Kasablanka′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Yellow Spoon′ 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Yeseniana′ (′Єсеніана′) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Yubileinaia′ (′Юбилейная′ – рос.) 1,5,19
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Yunost′ (′Юность′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Yurii Bogatikov′ (′Юрий Богатиков′ – рос.) 23,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Yutaco′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zabava′ (′Забава′) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zagadka′ (′Загадка′ – рос.) 1,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zakat′ (′Закат′ – рос.) 10,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zarichanka′ (′Зарічанка′) 1,3,7,10,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zembla White′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zembla Yellow′ 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zhadana′ (′Жадана′) 1,2,16,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zhemchuzhnaіa′ (′Жемчужная′ – рос.) 1,5
Chrysanthemum x hortorum Bailey Zheltyi Siurpriz′ (′Жёлтый Сюрприз′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zhyzel′ (′Жизель′ – рос.) 1,3,10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zhovtyi Dyplomat′ (′Жовтий Дипломат′) 17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zhuravlynka′ (′Журавлинка′) 1,2,3,7,26,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zefir′ (′Зефир′ – рос.) 1,2,3,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zirnytsia′ (′Зірниця′) 1,2,3,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zlata′ (′Злата′) 10
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zlatotsvet′ (′Златоцвет′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Znoinyi Den′ (′Знойный День′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zolota Amfora′ (′Золота Амфорa′) 1
69
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zolotistaia Maliutka′ (′Золотистая Малютка′ –
рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zolotaia Osen′ (′Золотая Осень′ – рос.) 1,17
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zolotaia Rybka′ (′Золотая Рыбка′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zolote Runo′ (′Золоте Руно′) 1,2,3,7,17,26,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zolote Рole′ (′Золоте Поле′) 2,3,7
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zolotinka′ (′Золотинка′ – рос.) 3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zolotoi Elf′ (′Золотой Эльф′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zolotoi Kluchik′ (′Золотой Kлючик′ – рос.) 1,3,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zolotoi Listopad′ (′Золотой Листопад′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zolotoi Pauchok′ (′Золотой Паучок′ – рос.) 2,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zolotoi Podsolnukh′ (′Золотой Подсолнух′ – рос.)
2,29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zolotoi Ulei′ (′Золотой Улей′ – рос.) 29
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zolotye Konki′ (′Золотые Коньки′ – рос.) 1
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zolushka′ (′Золушка′ – рос.) 3
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zorianochka′ (′Зоряночка′) 1,7,26
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zorka′ (′Зорька′ – рос.) 2
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zvezdopad′ (′Звездопад′ – рос.) 1,2,3,10,19,26,27
Chrysanthemum x hortorum Bailey ′Zvezdnaia′ (′Звёздная′ – рос.) 2,16
Chrysanthemum indicum L. syn. Dendranthema indicum (L.) Des Moul. 1,2,7,29
Chrysanthemum inodorum L. 1
Chrysanthemum inodorum L. ′Bridal Robe′ [meaning: ′Свадебное Платье′ – рос] 1
Chrysanthemum x koreanum hort. див. Chrysanthemum x hortorum Bailey
Chrysanthemum leucanthemum L. див. Leucanthemum vulgare Lam.
Chrysanthemum maritimum (L.) Cav. 1
Chrysanthemum maximum Ramond non hort. див. Leucanthemum maximum (Ramond)
DC.
Chrysanthemum millefolium (L.) E.I.Nyarády et L.Alex див. Tanacetum millefolium (L.)
Tzvelev
Chrysanthemum x morifolium Ramat. див. Chrysanthemum x hortorum Bailey
Chrysanthemum nipponicum (Franch. ex Maxim.) Matsum див. Nipponanthemum
nipponicum (Franch. ex Maxim.) Kitam.
Chrysanthemum paludosum Poir. див. Leucanthemum paludosum (Poir.) Bonnet &
Barratte
Chrysanthemum segetum L. 1,7,9, 12,14,16,19,26,27
Chrysanthemum segetum L. ′Wucherblume′ 1
Chrysanthemum x superbum Bergmans ex Ingram ′Crazy Daisy′ 16
Chrysanthemum vulgare Lam. (L.) Bernh. див. Tanacetum vulgare L.
Chrysanthemum zawadskii Herbich syn. Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev
Chrysosplenium alternatifolium L. 1,17
Cicer arietinum L.1,2
Cicer arietinum L. ′Tyson′ 1
Cicerbita alpina (L.) Wallr. 17
Cichorium intybus L. 1,2,5,12,16,17,18,26,27,28
Cimicifuga dahurica (Turcz.) Torr. & A. Gray ex Maxim. 1,17,27
Cimicifuga europaea Schipcz. 26
Cimicifuga foetida L. 1
70
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Cimicifuga racemosa (L.) Nutt. 1,6
Cimicifuga racemosa (L.) Nutt. ′Atropurpurea′ 16
Cimicifuga racemosa (L.) Nutt. var. cordifolia (Pursh) Gray 27
Cimicifuga simplex Wormsk. ex DC.26
Cimicifuga simplex (Wormsk. ex DC.) Ledeb. ′Hillside Black Beauty′ 16
Cimicifuga simplex Wormsk. ex DC. ′White Pearl′ 1,16
Cineraria maritima L. див. Senecio cineraria DC
Cineraria х hybrida Willd. див. Pericallis х hybrida Nord.
Cirsium arvense (L.) Scop. 1,2,26
Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. 17
Cirsium oleraceum (L.) Scop. 17
Сirsium palustre (L.) Scop. 17
Cirsium rivulare (Jacq.) All. 16
Cirsium setosum (Willd.) Besser 1
Cirsium ukranicum Besser 2
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 1
Cirsium waldsteinii Rouy 17
Cistus salviifolius L. 2
Cistus tauricus J. & C.Presl 23
Citrullus colocynthis (L.) Schrad. 16
Cladanthus arabicus (L.) Cass. 1,18
Cladium mariscus (L.) Pohl 17
Clarkia amoena (Lehm.) Nels. & J.F.Macbr. syn. Godetia amoena (Lehm.) G.Don
1,5,9,11,26,27
Clarkia concinna (Fisch. & C.A.Mey.) Greene 1
Clarkia elegans Douglas див. Сlarkia pulchella Pursh
Clarkia pulchella Pursh syn. Clarkia elegans Douglas 1,5,9,16,17,26,27,29
Clarkia purpurea (Curtis) Nels. & J.F.Macbr. 1,6,26
Clarkia rubicunda (Lindl.) F.H. & M.E. Lewis syn. Godetia grandiflora Lindl.
1,6,5,7,10,12,15,16,17,19,29
Clarkia rubicunda (Lindl.) F.H. & M.E. Lewis ′Azaleaflowered′ 1
Clarkia rubicunda (Lindl.) F.H. & M.E. Lewis ′Mixed Colour′ 1
Clarkia rubicunda (Lindl.) F.H. & M.E. Lewis ′Monarch′ 1
Clarkia unguiculata Lindl. 1,2,3,6,15,27
Clarkia unguiculata Lindl. ′Flora Plena′ 1
Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng 2
Clematis hexapetala L. 12,19
Clematis integrifolia L. 1,7,12,16,17,19,22
Clematis х jakmanii T.Moore 12
Clematis lathyrifolia Besser ex Rchb. 1
Clematis manshurica Rupr. 1
Clematis recta L. 1,16,17,26
Clematis vitalba L. 1,16
Cleome arborea Kunth 1,2
Cleome donetzica Tzvelev 2
Cleome hassleriana Chodat syn. Cleome spinosa Jacq. 1,2,6,7,14,17,18,19,26,27,29
Cleome hassleriana Chodat. ′Cherry Queen′ 1
Cleome hassleriana Chodat ′Helen Campbell′ 1,16,26
71
Cleome hassleriana Chodat ′Rosakonigin′ 26
Cleome hassleriana Chodat. ′Reine de Cerres′ 1
Cleome hassleriana Chodat ′Rosea′ 3
Cleome hassleriana Chodat ′Violet Queen′ = ′Violet Conigin′ 1,16,26
Cleome hassleriana Chodat. ′Violet Conigin′ = ′Violet Queen′
Cleome spinosa Jacq. див. Cleome hassleriana Chodat
Clinopodium vulgare L. syn. Satureja vulgaris (L.) Fritsch. 1,16,22,26,27
Cnicus benedictus L. 1,16,22
Cobaea scandens Cav. 17,19
Codonopsis ussuriensis (Rupr. & Mamix.) Hemsl. 26
Coeloglossum viride (L.) Hartmann 17
Coix lacryma-jobi L. 1,2,7,17,26
Colchicum ancyrense B.L.Burtt див. Colchicum triphyllum Kunze
Colchicum arenarium Waldst. & Kit. див.Colchicum fominii Bordz. 1
Colchicum autumnale L. 1,2,4,5,6,7,8,10,12,16,17,18,19,26,27
Colchicum autumnale L. ′Alba′ 4,16
Colchicum bornmuelleri Freyn ′Magnificum′ 16
Colchicum byzantinum Ker-Gawl. 26
Colchicum fominii Bordz. syn. Colchicum arenarium Waldst. & Kit. 1,4
Colchicum laetum Steven 2
Colchicum speciosum Steven 1,2,4,6,10,16,17,19,26,27
Colchicum speciosum Steven ′Pink Giant′ 26
Colchicum triphyllum Kunze syn. Colchicum ancyrense B.L.Burtt 1,2
Colchicum umbrosum Steven 1,18
Colchicum х hybridum hort. ′Disraeli′ 16
Colchicum х hybridum hort. ′Lilac Wonder′ 16
Colchicum х hybridum hort. ′The Giant′ 2,16
Colchicum х hybridum hort. ′Violet Queen′ 16
Colchicum х hybridum hort. ′Waterlily′ 16
Coleus blumei Benth. див. Solenostemon scutellarioides (L.) Codd
Coleus verschaffeltii L. див. Solenostemon scutellarioides (L.) Codd
Collomia grandiflora Douglas ex Lindl. 2
Coluria geoides (Pall.) Ledeb. 1,28
Comarum palustre L. 17
Commelina tuberosa L. 27
Conium maculatum L. 1,12,16,17,20,26,27
Conringia orientalis (L.) Dumort. 26
Consolida ajacis (L.) Schur див. Consolida ambigua (L.) P.W. Ball & Heyw.
Consolida ambigua (L.) P.W. Ball & Heyw. syn. Consolida ajacis (L.) Schur, Delphinium
ajacis L. 1, 2,3, 6,7,10,15,16,17, 18, 2527,29
Consolida ambigua (L.) P.W. Ball & Heyw. ′Dwarf Rocket′ 1
Consolida orientalis (J.Gay) Schrödinger syn. Delphinium orientale J.Gay 1,2,5,29
Consolida orientalis (J.Gay) Schrödinger ′Salmon King′ 29
Consolida orientalis (J.Gay) Schrödinger ′White King′ 29
Consolida regalis Gray syn. Delphinium consolida L. 1,2,5,16,17,22,26
Consolida regalis Gray ′Lilac Spire′ 2,16
Consolida regalis Gray ′Pacific Giants′ 16
Consolida regalis Gray ′Plena′ 2,16
72
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Consolida regalis Gray ′Quine Vere′ 3
Consolida regalis Gray ′Scarlet Spire′ 2,16
Convallaria keiskei Mig. 1,16
Convallaria majalis L. 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12, 13,14,16,17,18,19,20,21,22,26,27,28
Convallaria majalis L. ′Berolinensis′ 16,22,27
Convallaria majalis L. ′Grandiflora′ 2
Convallaria majalis L. ′Flore Pleno′ 1,16,17,26,27
Convallaria majalis L. ′Fortins Geant′ 16
Convallaria majalis L. var. rosea Rchb. 1,2,6,16,17,26
Convallaria transcaucasica Utkin ex Grossh. 2
Convolvulus arvensis L. 1,12,18,20,26
Convolvulus calvertii Boiss. 23
Convolvulus cantabricus L. 2,26
Convolvulus lineatus L. 2
Convolvulus tricolor L. 1,2,6,7, 10,12,15,16,19
Convolvulus tricolor L. ′Cardinale′ 16
Convolvulus tricolor L. ′Red Enring′ 1
Convolvulus tricolor L. ′Rosea′ 7
Convolvulus tricolor L. ′Serenada′ 16
Convolvulus tricolor L. ′Violaceae′ 1
Conyza canadensis (L.) Cronquist syn. Erigeron canadensis L. 1,12,26
Coreopsis atkinsoniana Douglas ex Lindl. див. Coreopsis tinctoria Nutt. var. atkinsoniana
(Douglas ex Lindl.) H.Parker ex E.B. Sm.
Coreopsis grandiflora Hoog ex Sweet 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,17,18,19,22,26,27
Coreopsis grandiflora Hoog ex Sweet ′Baden Gold′ 26
Coreopsis grandiflora Hoog ex Sweet ′Early Sunrise′ 16
Coreopsis grandiflora Hoog ex Sweet ′Gold Strahle′ 26
Coreopsis grandiflora Hoog ex Sweet ′Nana′ 1,2,16
Coreopsis grandiflora Hoog ex Sweet ′Sonnen King′ 26
Coreopsis grandiflora Hoog ex Sweet ′Zolotoi Malysh′ (′Золотой Малыш′ – рос.) 2
Coreopsis lanceolata L. 1,2,7,10,13,21,26,27
Coreopsis lanceolata L. ′Sterntaler′ 1,2
Coreopsis pubescens Elliott. 10
Coreopsis rosea Nutt. 1
Coreopsis tinctoria Nutt. 1,2,5,7,12,14,17,19,22,25,27,29
Coreopsis tinctoria Nutt. ′Amulet′ 1
Coreopsis tinctoria Nutt. ′Atropurpurea′ 1,16,27
Coreopsis tinctoria Nutt. ′Atrosanguineus′ 1
Coreopsis tinctoria Nutt. ′Carmen′ 1,16
Coreopsis tinctoria Nutt. ′Deberlex′ 1,2
Coreopsis tinctoria Nutt. ′Devichii Glazki′ (′Девичьи Глазки′ – рос.)1
Coreopsis tinctoria Nutt. ′Mix Color′ 1
Coreopsis tinctoria Nutt. ′Plena′ 5
Coreopsis tinctoria Nutt. var. atkinsoniana (Douglas ex Lindl.) H. Parker ex E.B. Sm.
syn. Coreopsis atkinsoniana Douglas ex Lindl. 1
Coreopsis verticillata L. 1,2,3,7,10,16,17,26,29
Coriandrum sativum L. 1,2,7,12,16,17,19,22,26,28
Cornopteris crenulatoserrulata (Makino) Nakai 26
73
Coronaria coriacea (Moench) Schischk. & Gorschk. див. Lychnis coronaria (L.) Desr.
Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. див. Lychnis flos-cuculi L.
Coronaria flos-jovis (L.) A.Br. див. Lychnis flos- jovis (L.) Desr.
Coronilla varia L. syn. Securigera varia (L.) Lassen 1,2,16,18,26
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. 1
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. ′Rosea′ 8
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. ′White′ 8
Cortusa pekinensis (V.A.Richt.) A.Los. 1
Corydalis ambigua Cham & Schltdl. 1
Corydalis angustifolia (M.Bieb.) DC. 1
Corydalis bracteata (Steph.) Pers. 1
Corydalis bulbosa (L.) DC. syn. Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte 1,5,6,16,18,20,22,26
Corydalis buschii Nakai 1
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte див. Corydalis bulbosa (L.) DC
Corydalis halleri Willd. див. Corydalis solida (L.) Sw.
Corydalis intermedia (L.) Merat 1,12,26,27
Corydalis lutea (L.) DC. in Lam. & DC. 17,26
Corydalis marschalliana Pers. 1,2,12,19
Corydalis ochotensis Turcz. 1
Corydalis paczoskii N. Busch 2
Coridalis sempervirens (L.) Pers. 6
Corydalis solida (L.) Sw. syn. Corydalis halleri Willd. 1,2,6,9,12,18,20,22,26,28
Corydalis speciosa Maxim. 1
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv. 1,16,17,18
Cosmos atrosanguineus (Hook.) Voss 1
Cosmos bipinnatus Cav. 1,2,3,5,6,7,9,10,11, 12,13,14,15,17,19,22,26,27,29
Cosmos bipinnatus Cav. ′Albus′ 26
Cosmos bipinnatus Cav. ′Exotic′ 1,26,29
Cosmos bipinnatus Cav. ′Flora Plena′ 1
Cosmos bipinnatus Cav. ′Orange Schein′ 26
Cosmos bipinnatus Cav. ′Rose Konigin′ 1
Cosmos bipinnatus Cav. ′Rousi Queen′ 26
Cosmos bipinnatus Cav. ′Royal Nain Blanc′ 1
Cosmos bipinnatus Cav. ′Sensation Mammont′ 1
Cosmos bipinnatus Cav. ′Sonata White′ 1
Cosmos diversifolius Otto 1
Cosmos sulphureus Cav. 1,2,3,5,6,7,10,15,17,18, 19,27
Cosmos sulphureus Cav. ′Bridal Bouquet′ 1,29
Cosmos sulphureus Cav. ′Bright Lights ′ 16
Cosmos sulphureus Cav. ′Cosmis Grande′ 16
Cosmos sulphureus Cav. ′Diablo′ 16
Cosmos sulphureus Cav. ′Flashis′ 1
Cosmos sulphureus Cav. ′Flora Plena′ = ′Pleno′ 1,7
Cosmos sulphureus Cav. ′Klondayk′ 1,2,26
Cosmos sulphureus Cav. ′Orange Ruffles′ 26
Cosmos sulphureus Cav. ′Origin Chone′ 1
Cosmos sulphureus Cav. ′Origin Rabble′ 1
Cosmos sulphureus Cav. ′Palidor Mixture′ 1,26
74
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Cosmos sulphureus Cav. ′Pleno′ = ′Flora Plena′
Cosmos sulphureus Cav. ′Sunny Red′ 1,16
Cosmos sulphureus Cav. ′Sunset′ 22
Cosmos sulphureus Cav. ′Tlashia′ 1
Cotula squalida (Hook.f.) Hook.f. див. Leptinella squalida Hook.f.
Crambe aspera M.Bieb. 16,26
Crambe cordifolia Steven 1,16,26
Crambe grandiflora DC. 1
Crambe juncea M.Bieb. 1
Crambe koktebelica (Junge) N. Busch. 1
Crambe maritima M.Beib., non L. sin. Crambe pontica Steven ex Rupr.
Crambe pontica Steven ex Rupr. syn. Crambe maritima M.Beib, non L. 1,2,7,13,16,17,19,26
Crambe steveniana Rupr. 1
Crambe tataria Sebeók 1,2,16,26
Crassula milfordiae Byles 16
Cremastra variabilis (Blume) Nakai 16
Crepis paludosa (L.) Moench 17
Crepis pannonica (Jacq.) Koch 2
Crepis rubra L. 1,10,16,27
Crepis sibirica L. 1
Crepis tectorum L. 1,2,26
Crinitaria villosa (L.) Grossh. див. Galatella villosa (L.) Rchb.
Crocosmia х crocosmiiflora (Lemoine ex Burb. & Dean) N.E.Br. (C. aurea х C. pottsii) syn.
Montbretia crocosmiiflora Lemoine 1,5,8,9,22,26
Crocosmia х crocosmiflora (Lemoine ex Burb. & Dean) N.E.Br. ′Lucifer′ 17
Crocus angustifolius Weston 1,2,4,5,12,16,18,19,26,27
Crocus banaticus J.Gay 1,5,21,26,27
Crocus biflorus Mill. 2,10
Crocus biflorus Mill. ′Fairy′ 1
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. 21,26
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Ard Schnek′ 8
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Advance′ 1,16
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Blue Bonnet′ 16
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Blue Pearl′ 1,8,10,19
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Blue Peter′ 16
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Cream Beauty′ 1,8
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Dorothy′ 8
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′E.P. Bowles′ 1,10
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Fuscotinctus′ 8,16
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Gipsy Girl′ 10,16
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Holubaia Dolina′ (′Голубая Долина′ - рос.) 16
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Lady Killer′ 16
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Mariette′ 1,16
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Miss Vain′ 8,16
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Princess Beatrix′ 1
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Prins Claus′ 1,8,16
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Romance′ 8
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Saturnus′ 1,8,16
75
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Snow Bunting′ 8,16
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Yellow Queen′ 16
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ′Zwanenburg Bronze′ 1,8,16
Crocus etruscus Parl. 1
Crocus flavus Weston 2,4
Crocus flavus Weston ′Grote Gele′ 16
Crocus flavus Weston ′Large Jellow′ 16
Crocus flavus Weston ′Yellow Giant ′17
Crocus х grandiflorus hort. ′Blue Bord′ 4
Crocus heuffelianus Herb. див. Crocus vernus (L.) Hill
Crocus hybryden hort. 12,19
Crocus kotschyanus Boiss. 2,16
Crocus kotchyanus Koch ′Zonatus′ 17
Crocus x luteus Lam. ′Yellow Mammoth′ 1
Crocus neapolitanus (Ker.-Gawl.) Ten. 16
Crocus pallasii Goldb. 1
Crocus pulchellus Herb. 2,16
Crocus reticulatus Steven ex Adams 1,2,7,12,16,19,26
Crocus sativus L. 26
Crocus speciosus M.Bieb. 1,2,10,18,26
Crocus sieberi J.Gay ′Firefly′ 16
Crocus sieberi J.Gay ′Helbert Edelsten′ 16
Crocus sieberi J.Gay ′Tricolor′ 16
Crocus sieberi J.Gay ′Violet Queen′ 16
Crocus sieberi J.Gay var. atticus Boiss. 16
Crocus speciosus M.Bieb. ′Album′ 16
Crocus speciosus M.Bieb. ′Artabir′ 16
Crocus speciosus M.Bieb. ′Cassiope′ 16
Crocus speciosus M.Bieb. ′Oxonion′ 16
Crocus suworowianus Koch 16
Crocus tauricus (Trautv.) Puring 1,16
Crocus tommasinianus Herb. 1,2,16
Crocus tommasinianus Herb. ′Ruby Giant′ 10
Crocus tomasianus Herb. ′Roseus′ 16
Crocus vernus (L.) Hill syn. Crocus heuffelianus Herb. 1,4,5,12,17,18,21,26,27
Crocus vernus (L.) Hill ′Albion′ 10
Crocus vernus (L.) Hill ′Baron van Brunow′ 10
Crocus vernus (L.) Hill ′Blue Pearl′ 19
Crocus vernus (L.) Hill ′Blue′ 10
Crocus vernus (L.) Hill ′Early Perfection′ 10
Crocus vernus (L.) Hill ′Flower Record′ 1,7,8,10
Crocus vernus (L.) Hill ′Golden Yellow′ 17
Crocus vernus (L.) Hill ′Grand Gean′ 10
Crocus vernus (L.) Hill ′Grand Lila′ 10
Crocus vernus (L.) Hill ′Grand Maitre′ 16,17
Crocus vernus (L.) Hill ′Grand Yellow′ 8
Crocus vernus (L.) Hill ′Jeanne d’Arc′ 1,2,8,10,16,17,19
Crocus vernus (L.) Hill ′Kathleen Parlow′ 10,16
76
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Crocus vernus (L.) Hill ′King of the Striped′ 1,16,17
Crocus vernus (L.) Hill ′Largest Yellow′ 1,10
Crocus vernus (L.) Hill ′Little Dorrit′ 16
Crocus vernus (L.) Hill ′Negro Boy′ 1,10
Crocus vernus (L.) Hill ′Peter Pan′ 1,16
Crocus vernus (L.) Hill ′Pickwick′ 1,2,8,10,16,17,19
Crocus vernus (L.) Hill ′Purpureus Grandiflorus′ 8
Crocus vernus (L.) Hill ′Queen of the Blues′ 10,16
Crocus vernus (L.) Hill ′Remembrance′ 1,8,16,17,19
Crocus vernus (L.) Hill ′Saturnus′ 1,7
Crocus vernus (L.) Hill ′Sieberi Tricolor′ 7
Crocus vernus (L.) Hill ′Sky Blue′ 1,16,17
Crocus vernus (L.) Hill ′Striped Banner′ 10
Crocus vernus (L.) Hill ′Vanguard′ 10,16
Crocus vernus (L.) Hill ′Victor Hugo′ 1
Crocus vernus (L.) Hill ′Violet Vanguard′ 10,16
Crocus vernus (L.) Hill ′Wit′ 16
Crocus vernus (L.) Hill ′Yellow Mammounth′ 16
Cruciata glabra (L.) Ehrend. 1
Cruciata taurica (Pall. ex Willd.) Ehrend. 23
Cucubalus baccifer L. 16
Cucumis sativus L. 17
Cucurbita maxima Duchesne 26
Cucurbita pepo L. 1,16,17,22,26
Cucurbita pepo L. ssp. polymorpha (Duch.) Filov 2
Cuphea lanceolata Aiton 2,16
Cuphea procumbens Ortega 1,2,16
Cuphea viscosissima Jacq. 1
Cyanopsis muricata (L.) Dostal. syn. Centaurea muricata L. 2
Cyclamen coum Mill. syn. Cyclamen kuznetzovii Kotov & Czernova 2,23,26
Cyclamen europaeum L. див. Cyclamen purpurascens Mill.
Cyclamen kuznetzovii Kotov & Czernova див. Cyclamen coum Mill.
Cyclamen purpurascens Mill. syn. Cyclamen europaeum L. 6
Cyclanthera pedata (L.) Schrad. 1
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 17
Cymbalaria muralis G.Gaerth., B.Mey. & Scherb. ′Albiflora′ 16
Cynara cardunculus L. 8
Cynara scolymus L. 1,2,5,7,16
Cynodon dactylon (L.) Pers. 2,12
Cynoglossum amabile Stapf & J.Drumm. 1,14
Cynoglossum officinale L. 1,2,16,17,26
Cynosurus cristatus L. 16
Cynosurus echinatus L. 2
Cyperus esculentus L. 1,2
Cypripedium calceolus L. 1,16,26
Cypripedium macranthon Sw. 16
Cypripedium shanxiense S.C. Chen 16
Cypripedium x ventricosum Sw. 16
77
Cyrtomium fortunei J. Sm. 26
Cyrtomium fortunei J. Sm. ′Clivifolia 26
Cyrtomium lonchitioides Kuntze 26
Cystopteris bulbifera (L.) Bernh. 26
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 2,26
Cystopteris regia (L.) Desv. 26
D
Dactylis glomerata L. 1, 2,12,16,17,18,19,20,26
Dactylis glomerata L. ′ Variegata 2
Dactylis polygama Horvat 1
Dactylorhiza aristata (Fisch. ex Lindl.) Soó 16
Dactylorhiza cruenta (O.F.Müel.) Soó 16
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 16,26
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 1,16,17,18,26
Dactylorhiza maculata (L.) Soó 1,26,27
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. 16,17,18,26
Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó 1,18
Dahlia coccinea Cav. 1
Dahlia merckii Lehm. 1,5
Dahlia pinnata Cav. 1,6,10,13,14,15,26,27,29
Dahlia pinnata Cav. ′ Nana 1
Dahlia х cultorum hort. ′Adlershtaine′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Aestergruss′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Aga′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Aida′ 1,17
Dahlia х cultorum hort. ′Akita′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Albert′ (′Альберт′) 1,7,23
Dahlia х cultorum hort. ′Alfred Grille′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′All Triumph′ 1,5,10
Dahlia х cultorum hort. ′Alloway Cottage′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Alva′s Doris′ 10
Dahlia х cultorum hort. ′Ambassadeur van Cleffens′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Ambicion′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Amerika′ (′Америка′ – рос.) 1,10,23
Dahlia х cultorum hort. ′Anatol′ (′Анатоль′ – рос.) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Angel Dust′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Anike Vaine′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Apache′ 2,16,19
Dahlia х cultorum hort. ′Apochi Bly′ 18
Dahlia х cultorum hort. ′Arabian Night′ 1,16,18
Dahlia х cultorum hort. ′Aristokrat′ (′Аристократ′ – рос.) 2
Dahlia х cultorum hort. ′Arlequin′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Arnhen′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Asteroid′ (′Астероїд′) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Augusta′ 10
Dahlia х cultorum hort. ′Autunin Fairy′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Babyi Yar′ (′Бабий Яр′) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Babyloon′ 1,23
78
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Dahlia х cultorum hort. ′Bad Kissingen′ 5,10
Dahlia х cultorum hort. ′Ballade′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Banthing′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Bantik′ (′Бантик′ – рос.) 2
Dahlia х cultorum hort. ′Barbados′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Barbara′ 2
Dahlia х cultorum hort. ′Barbara Po′ 19
Dahlia х cultorum hort. ′Barbarry Gateway′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Belaia Noсhenka′ (′Белая Ноченька′ – рос.) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Belorusoсhka′ (′Белорусочка′ - рос.) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Benefis′ (′Бенефис′ - рос.) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Berger′s Record′ 1,7
Dahlia х cultorum hort. ′Berliner Kleen′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Bernhardt Voit′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Biedermansdorft′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Birіuza′ (′Бирюза′ – рос.) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Black Bird′ 1,5,10,23
Dahlia х cultorum hort. ′Blacky′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Blont Bourt′ 10
Dahlia х cultorum hort. ′Bluesettе′ 1,18,23
Dahlia х cultorum hort. ′Bohne Blue′ 17
Dahlia х cultorum hort. ′Bold Accent′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Bonne Blue′10
Dahlia х cultorum hort. ′Bora Bora′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Border Princess′ 17
Dahlia х cultorum hort. ′Boy-Scout′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Brelok′ (′Брелок′ – рос.) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Bridge View Aloha′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Brio′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Camila′ 7,16
Dahlia х cultorum hort. ′Canby Centennial′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Candy Cane′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Cezar′ 2
Dahlia х cultorum hort. ′Charlston′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Chat Noir′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Cha-cha′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Cheerio′ 9,10
Dahlia х cultorum hort. ′Сhernyi Prints′ (′Чëрный Принц′ – рос.)1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Christine′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Сhudo Kalifornii′ (′Чудо Калифорнии′ – рос.) 26
Dahlia х cultorum hort. ′Cli Plant′ 1, 23
Dahlia х cultorum hort. ′Cochelsee′ 10
Dahlia х cultorum hort. ′Colopeta Dandi′ 5
Dahlia х cultorum hort. ′Color Spectacle′ 16,18
Dahlia х cultorum hort. ′Comet′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Comet Angel′ 1,2,16,17,23
Dahlia х cultorum hort. ′Contraste′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Cupidon′ 7
79
Dahlia х cultorum hort. ′Croydon Jumbo′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Cuindg′ 7
Dahlia х cultorum hort. ′Daliia-70′ 1,2,9,10
Dahlia х cultorum hort. ′Dashenka′ (′Дашенька′ – рос.) 2,10
Dahlia х cultorum hort. ′Decorette′ 17
Dahlia х cultorum hort. ′Deli′ 7
Dahlia х cultorum hort. ′Diablo′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Diksi′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Diplomat′ 2
Dahlia х cultorum hort. ′Dniprovski Skeli′ (′Дніпровські Скелі′) 9
Dahlia х cultorum hort. ′Donauturn′ 17
Dahlia х cultorum hort. ′Doxy′ 18
Dahlia х cultorum hort. ′Ducla′ 23
Dahlia х cultorum hort. ′Duet′ 1,16,18
Dahlia х cultorum hort. ′Dzhakonda′ (′Джаконда′) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Dzhulietta′ (′Джульетта′ – рос.) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Edinburgh′ 1,9,10,17
Dahlia х cultorum hort. ′Edita′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Elisa′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Emmaus′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Erotika′ (′Эротика′ – рос.)1
Dahlia х cultorum hort. ′Eskada′ 10
Dahlia х cultorum hort. ′Ester′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Ete Indien′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Evelyne′ 1,16, 17,23
Dahlia х cultorum hort. ′Everest′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Evridika′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Evrozinia Polozka′ 17
Dahlia х cultorum hort. ′Exotica′ 2,10
Dahlia х cultorum hort. ′Extase′ 17
Dahlia х cultorum hort. ′Eye Petri′ 17
Dahlia х cultorum hort. ′Fakel′ (′Факел′ – рос.) 1,2,9,22,23
Dahlia х cultorum hort. ′Fantom′ 1, 2, 5,10,19
Dahlia х cultorum hort. ′Fata′ 19
Dahlia х cultorum hort. ′Fascination′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Fatima′ (′Фатима′ – рос.) 1,19,23
Dahlia х cultorum hort. ′Feia Sirenevaia′ (′Фея Сиреневая′ – рос.) 1,7
Dahlia х cultorum hort. ′Fer Champion′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Fidalgo Splash′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Figaro′ (′Фигаро′ – рос.) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Fire Bird′ 17
Dahlia х cultorum hort. ′Flagman′ (′Флагман′) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Fleurel′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Florida′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Florinol′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Fornarina′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Friquolet′ 1,19
Dahlia х cultorum hort. ′Frost Nip′ 1
80
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Dahlia х cultorum hort. ′Futbol′ (′Футбол′) 23
Dahlia х cultorum hort. ′Gallery Mone′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Gallery Renoir′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Garden Festival′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Garden Wonder′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Gargantua′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Gauia′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′General Vitruk′ (′Генерал Витрук′ – рос.) 23
Dahlia х cultorum hort. ′Gerrie Hoeck′ 1,16,18,19
Dahlia х cultorum hort. ′Gertruda Martinek′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Glorie van Heemstede′ 18,23
Dahlia х cultorum hort. ′Glow′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Gold Myster ′ 23
Dahlia х cultorum hort. ′Golden Charmer′ 10
Dahlia х cultorum hort. ′Golden Emblem′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Golden Sceptre′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Golden Schout′ 10
Dahlia х cultorum hort. ′Goldgarbe′ 1,10,23
Dahlia х cultorum hort. ′Goluboi Nil′ (′Голубой Нил′ – рос.)1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Golubye Dali′ (′Голубые Дали′ – рос.)1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Goot Earth′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Grand Pri′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Gryson’s Yellow Spider′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Gute Laune′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Hans Radl′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Helga′ 2,18
Dahlia х cultorum hort. ′Hivade′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Holland Festival′ 10
Dahlia х cultorum hort. ′Honey′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Imperial Wine′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Indira Gandi′ 10
Dahlia х cultorum hort. ′Inka′ 1,16
Dahlia х cultorum hort. ′Ivolga′ (′Иволга′ – рос.) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Ivonne′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Jamajca′ 1,16
Dahlia х cultorum hort. ′Jeanne d’Arc′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Jenny′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Jescot Julie′ 1,9,16
Dahlia х cultorum hort. ′Johanna Preinsdorfer′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Kamelia′ 2
Dahlia х cultorum hort. ′Karen′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Karusel′ (′Карусель′ – рос.)1
Dahlia х cultorum hort. ′Kasavanaki′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Kavaler′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Kelvin Floodlight′ 2,16
Dahlia х cultorum hort. ′Kengerasee′ 2
Dahlia х cultorum hort. ′Kenneimerland′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Kenora Valentine′ 1,2
81
Dahlia х cultorum hort. ′Kidd’s Climax′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Kier′ 1,17,23
Dahlia х cultorum hort. ′Kyiv Vechirnii′ (′Київ Вечірній′) 7
Dahlia х cultorum hort. ′Kiki Karon′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Kochelsee′ 2
Dahlia х cultorum hort. ′Koroleva Frantsyi′ (′Королева Франции′ – рос.) 2
Dahlia х cultorum hort. ′Korona′ (′Корона′) 17
Dahlia х cultorum hort. ′Krokha′ (′Кроха′) 17
Dahlia х cultorum hort. ′Kseniia′ (′Ксения′ – рос.) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Kuindg′ 7
Dahlia х cultorum hort. ′Kumir′ (′Кумир′ – рос.) 10
Dahlia х cultorum hort. ′Kupalinka′ (′Купалинка′ – рос.) 16,19
Dahlia х cultorum hort. ′Kupava′ (′Купава′ – рос.)1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Kupidon′ 7
Dahlia х cultorum hort. ′Kvitneva Niсh′ (′Квітнева Ніч′)1
Dahlia х cultorum hort. ′Kyiv Veсhirnii′ (′Київ Вечірній′) 1,7,16,23
Dahlia х cultorum hort. ′La Gioconda′ 1,16
Dahlia х cultorum hort. ′Lagoda′ (′Лагода′ – рос.) 10
Dahlia х cultorum hort. ′Lambada′ (′Ламбада′) 1,7,23
Dahlia х cultorum hort. ′L′Ancresse′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Lavender Perfection′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Legenda′ (′Легенда′ – рос.) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Leonardo′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Light Muzic′ 1,10
Dahlia х cultorum hort. ′Lilastes Cer′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Lilas Time′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Lilly Hummer′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Limonnaia′ (′Лимонная′ – рос.) 17
Dahlia х cultorum hort. ′Lipoma′ 18
Dahlia х cultorum hort. ′Lipsi′ 10
Dahlia х cultorum hort. ′Lirika′ (′Лирика′ – рос.) 2,16
Dahlia х cultorum hort. ′Listopad′ (′Листопад′ – рос.)5,10
Dahlia х cultorum hort. ′Little Tiger′ 1,16,17
Dahlia х cultorum hort. ′Little William′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Lodoсhka′ (′Лодочка′ – рос.) 5
Dahlia х cultorum hort. ′Louise Waltzer′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Luсh Solntsa′ (′Луч Солнца′ – рос. )17
Dahlia х cultorum hort. ′Lucky Number′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Ludwig Helfert′ 1,16,23
Dahlia х cultorum hort. ′Lunokhod′ (′Луноход′ – рос.) 1,7,10,23
Dahlia х cultorum hort. ′Maarn′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Madame Pik′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Madonna′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Maestro′10
Dahlia х cultorum hort. ′Malinka′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Margarita′ 10
Dahlia х cultorum hort. ′Marie Schnugg′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Marina′ (′Марина′ – рос.) 1
82
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Dahlia х cultorum hort. ′Maritsa′ (′Марица′ – рос.)1,10,23
Dahlia х cultorum hort. ′Marn′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Marylin′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Maya′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Melody Latin′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Metik Moment′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Mign Red′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Mign Rouz′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Mign Yellow′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Mignon′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Mignon Nana′ 22
Dahlia х cultorum hort. ′Miss Lain′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′M-ll Simona Saccoman′ 17
Dahlia х cultorum hort. ′Monarkh Vostoka′ (′Монарх Востока′ – рос.) 2
Dahlia х cultorum hort. ′Muscadet′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Musette′ 1,19
Dahlia х cultorum hort. ′Muza′ (′Mузa′) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′My Lave′ 5,10,18
Dahlia х cultorum hort. ′Mystery Day′ 1,16
Dahlia х cultorum hort. ′Mоrin′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Nabat Khatyni′ (′Набат Хатыни′ – рос.) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Negerkop′ 7
Dahlia х cultorum hort. ′Nenekazi′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Nevada′ (′Невада′ – рос.) 1
Dahlia х cultorum hort. ′New Dinension′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Night Queen′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Nina′ (′Ніна′) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Nita′ 17
Dahlia х cultorum hort. ′Nitaut′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Noсh′ (′Ночь′ – рос.) 10
Dahlia х cultorum hort. ′Noсh Luny′ (′Ночь Луны′ – рос.) 5
Dahlia х cultorum hort. ′Noсhka Zvеzdnaia′ (′Ночка Звëздная′ – рос.) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Nonette′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Noordwijks Glorie′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Noris′ 17
Dahlia х cultorum hort. ′Nuit d’Ete′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Nusia′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Oeuf Sur Plat′ 17
Dahlia х cultorum hort. ′Ogni Angary′ (′Огни Ангары′ – рос.) 17
Dahlia х cultorum hort. ′Ognеvo′ (′Огнево′ - рос.) 23
Dahlia х cultorum hort. ′Okean′ (′Океан′) 2
Dahlia х cultorum hort. ′Opera Orange′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Opera Red′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Opera Violet′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Opera White′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Orange Nugget′ 1,16
Dahlia х cultorum hort. ′Orange Pennant′ 1,3,16,17
Dahlia х cultorum hort. ′Orange Star′ 2,10
83
Dahlia х cultorum hort. ′Orfeo′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Ornament′ (′Орнамент′)1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Osin v Sofiivtsi′ (′Осінь в Софіївці′) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Osinnie Zoloto′ (′Осіннє Золото′) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Osiris′ 1,2,7,17,23
Dahlia х cultorum hort. ′Ostinus Kerner′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Pagoda′ (′Пагода′ – рос.) 1,2,10,23
Dahlia х cultorum hort. ′Papageno′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Park Princess′ 1,2,7,10,19,23
Dahlia х cultorum hort. ′Pepito′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Pesenka′ (′Песенка′ – рос.) 23
Dahlia х cultorum hort. ′Peshkov′ (′Пeшков′ – рос.) 17
Dahlia х cultorum hort. ′Pesni Koltsova′ (′Песни Кольцова′ – рос.) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Peter′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Pinelands Princess′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Pink Giraffe′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Pionerska′ (′Піонерська′) 10
Dahlia х cultorum hort. ′Pogieter′ 17
Dahlia х cultorum hort. ′Poligvaine′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Polina′ (′Полина′ – рос.) 10
Dahlia х cultorum hort. ′Polnolunie′ (′Полнолуние′ – рос.) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Pomponette′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Popular Guest′ 18
Dahlia х cultorum hort. ′Potgieter′ 18
Dahlia х cultorum hort. ′Prefait Demange′ 1,10
Dahlia х cultorum hort. ′Preferense′ 2,5,10,17
Dahlia х cultorum hort. ′Primevere′ 10
Dahlia х cultorum hort. ′Pritel Hale′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Procion′ 1,16
Dahlia х cultorum hort. ′Prometei′ (′Прометей′ – рос.) 17
Dahlia х cultorum hort. ′Promise′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Pudrinka′ (′Пудринка′ – рос.) 2,7
Dahlia х cultorum hort. ′Purple Gem′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Raduga′ (′Радуга′ – рос.) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Rassvet′ (′Рассвет′ – рос.)1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Red′ 10
Dahlia х cultorum hort. ′Red Maiorette′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Red Pigmy′ 1,16,18
Dahlia х cultorum hort. ′Redent′ 10
Dahlia х cultorum hort. ′Reha′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Rekord Bernard′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Riesenrad′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Rigoletto′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Robert′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Rodina′ (′Родина′ – рос.) 17
Dahlia х cultorum hort. ′Rosantchik′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′RoSellowa′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Rose Preferansе′ 1,7,10,17,23
84
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Dahlia х cultorum hort. ′Rossiia′ (′Россия′ – рос.) 1,10,23
Dahlia х cultorum hort. ′Rotball′ 10,16
Dahlia х cultorum hort. ′Rote Funken′ 10
Dahlia х cultorum hort. ′Rouge of Dahlia′ 1
Dahlia х cultorum. hort. ′Rozovaia Diadema′ (′Розовая Диадема′ – рос.) 1,10,16
Dahlia х cultorum hort. ′Rozovyi Antoshka′ (′Розовый Антошка′ – рос.) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Rubinovaia Viaz′ (′Рубиновая Вязь′ – рос.) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Russkii Suvenir′ (′Русский Сувенир′ – рос.) 2,19
Dahlia х cultorum hort. ′Salzburg′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Samily Boy′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Sashenka′ (′Сашенька′ – рос.) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Skazki Pushkina′ (′Сказки Пушкина′ – рос.) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Seatle′ 1,16
Dahlia х cultorum hort. ′Sendai′ 1,16
Dahlia х cultorum hort. ′Sertse Danko′ (′Серце Данко′) 2,4
Dahlia х cultorum hort. ′Severin’s Triumf′ 10
Dahlia х cultorum hort. ′Shanghai′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Shevсhenko′ (′Шевченко′) 10
Dahlia х cultorum hort. ′Shneeflocke′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Shooting Star′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Sisa′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Shtorm′ (′Шторм′) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Siemen Doorenbos′ 1,16,23
Dahlia х cultorum hort. ′Sirenevye Kruzheva′ (′Сиреневые Кружева′ – рос.) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Sirenevoe Utro′ (′Сиреневое Утро′ – рос.) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Sisa′ 17
Dahlia х cultorum hort. ′Skif′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Slavianka′ (′Славянка′ – рос.) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Smarty′ 17
Dahlia х cultorum hort. ′Smokey′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Smuhlianka′ (′Смуглянка′ – рос.) 1,2,23,26
Dahlia х cultorum hort. ′Snega Kilinandzharo′ (′Снега Килиманджаро′) 16
Dahlia х cultorum hort. ′Snezhnaia Byl′ (′Снежная Быль′ – рос.) 1,2,3
Dahlia х cultorum hort. ′Snezhnaia Vershyna′ (′Снежная Вершина′ – рос.) 17
Dahlia х cultorum hort. ′Snow Country′ 17
Dahlia х cultorum hort. ′Snowflake′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Solta Chelsea′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Spartacus′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Splendeur Noire′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Spohad′ (′Спогад′) 19
Dahlia х cultorum hort. ′Spolokh′ (′Сполох′) 1,3
Dahlia х cultorum hort. ′Star Favourite′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Star Spectacle′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Stefaniia′ (′Стефания′ – рос.) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Stolze von Berlin′ 16,18
Dahlia х cultorum hort. ′Sudarushka′ (′Сударушка′ – рос.) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Sunset′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Sventa (Свента′ – рос.) 1,23
85
Dahlia х cultorum hort. ′Svetur′ 1,17
Dahlia х cultorum hort. ′Sviсhado′ (′Свічадо′) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Svirel′ (′Свирель′ – рос.) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Svitankovi Rosy′ (′Світанкові Роси′) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Svitanok′ (′Світанок′) 26
Dahlia х cultorum hort. ′Syn Gofera′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Tahiti Sunrise′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Tartan′ 1,10
Dahlia х cultorum hort. ′Taum Sauk′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Television′ 10
Dahlia х cultorum hort. ′Tereshkova′ (′Терешкова′) 10
Dahlia х cultorum hort. ′Thomas Edison′ 17
Dahlia х cultorum hort. ′Topmix Pink′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Topmix White′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Toto′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Toreador′ (′Тореадор′ – рос.) 17
Dahlia х cultorum hort. ′Tosia′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Tsuki Yori No Shisha′ 1,16
Dahlia х cultorum hort. ′Tupolev′ (′Туполeв′ – рос.) 17
Dahlia х cultorum hort. ′Tvardovskii′ (′Твардовский′ – рос.) 17
Dahlia х cultorum hort. ′Ulybka′ (′Улыбка′ – рос.) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Umi No Haru′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Umilenie′ (′Умиление′ – рос.) 2
Dahlia х cultorum hort. ′Valeriia′ (′Валерія′) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Vancouver′ 1,16,23
Dahlia х cultorum hort. ′Vanessa′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Vaviloniia′ (′Вавилония′ – рос.) 17
Dahlia х cultorum hort. ′Veсhirni Dzvony′ (′Вечірні Дзвони′)1
Dahlia х cultorum hort. ′Veсhirni Sutinky′ (′Вечірні Сутінки′) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Veсhnyi Ogon′ (′Вечный Огонь′ – рос.) 1,7,9,18,23
Dahlia х cultorum hort. ′Velta Ruks′ 10
Dahlia х cultorum hort. ′Vera′ (′Вера′ - рос.) 7
Dahlia х cultorum hort. ′Veritable′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Veronika′ (′Вероника′ – рос.) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Veseli Terny′ (′Веселі Терни′) 1,2,23
Dahlia х cultorum hort. ′Veselye Rebiata′ (′Весëлые Ребята′ – рос.) 4,5,7,22
Dahlia х cultorum hort. ′Vita Star′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Vitem′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Vodograi′ (′Водограй′ – рос.) 1,7
Dahlia х cultorum hort. ′Vulkan′ (′Вулкан′) 1,10
Dahlia х cultorum hort. ′Vuurvogel′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Vydubetski Kupola′ (′Видубецькі Купола′) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Wanda’s Capella′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′White Perfection′ 1,16,23
Dahlia х cultorum hort. ′White Star′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Wittem′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Worterseerose′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Wrzos′ 17
86
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Dahlia х cultorum hort. ′Yelena Prekrasnaia′ (′Елена Прекрасная′ – рос.) 1
Dahlia х cultorum hort. ′Yellow′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Yellow Happiness′ 16
Dahlia х cultorum hort. ′Yellow Star′ 2,16
Dahlia х cultorum hort. ′Yubileinaia-2′ (′Юбилейная-2′ – рос.) 17
Dahlia х cultorum hort. ′Yvonne′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Zabava′ (′Забава′) 2
Dahlia х cultorum hort. ′Zaiga′ 10
Dahlia х cultorum hort. ′Zakup′ 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Zalp Avrory′ (′Залп Аврори′) 1,7
Dahlia х cultorum hort. ′Zalzburg′ 23
Dahlia х cultorum hort. ′Zasnezhennaia′ (′Заснеженная′ – рос.) 10
Dahlia х cultorum hort. ′Zelta Zvaigznite′ 17
Dahlia х cultorum hort. ′Zhan Mary′ 1
Dahlia х cultorum hort. ′Zhemсhuzhynka′ (′Жемчужинка′ – рос.) 1,7,23
Dahlia х cultorum hort. ′Zhuravushka′ (′Журавушка′ – рос.) 1,7,23
Dahlia х cultorum hort. ′Znoi′ (′Зной′ – рос.) 10
Dahlia х cultorum hort. ′Zolotoi Listopad′ (′Золотой Листопад′ – рос.) 1,23
Dahlia х cultorum hort. ′Zuster Clarentin′ 17
Dahlia х cultorum hort. ′Zvaigsnite′ 2
Dahlia х cultorum hort. ′Zvezdnyi Mir′ (′Звездный Мир′ – рос.) 1,2,23
Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss syn. Peltiphyllum peltatum (Torr. ex Benth.) Engl.
4,16,17,27
Dasypyrum villosum (L.) Borb. 1
Datisca cannabina L. 1
Datura fastuosa L. див. Datura metel L.
Datura ferox L. 1
Datura inermis Jacq. див. Datura stramonium L.f. inermis (Juss.) Hupka
Datura innoxia Mill. syn. Datura meteloides DC. ex Dunal 1,2,26
Datura innoxia Mill. ′Fragraut′ 1
Datura innoxia Mill. ′Inka′ 1
Datura metel L. syn. Datura fastuosa L. 1,7,10,16,18,26
Datura metel L. ′Evening Fragrant′ 1
Datura meteloides DC. ex Dunal див. Datura innoxia Mill.
Datura quercifolia HBK 1
Datura stramonium L. syn Datura tatula L. 1,5,7,8,12,13,16,17,18,19,22,26,27,28
Datura stramonium L. ′Chalibe′ 2
Datura stramonium L.f. inermis (Juss.) Hupka syn. Datura inermis Jacq. 1
Datura tatula L. див. Datura stramonium L.
Daucus carota L. 1,2,12,16,17,22,26
Daucus sativus (Hoffm.) Röhl.ex Pass. 12,17,22,26
Delphinium ajacis L. див. Consolida ambigua (L.) P.W. Ball & Heyw.
Delphinium chinense Fisch. див. Delphinium grandiflorum L.
Delphinium consolida L. див. Consolida regalis Gray
Delphinium х cultorum Voss 1,3,5,7,9,10,16,17,18,22,27
Delphinium х cultorum Voss ′Black Knight′ 26
Delphinium х cultorum Voss ′Blue Jay′ 26
Delphinium х cultorum Voss ′Galahad′ 26
87
Delphinium х cultorum Voss ′King Arthur′ 26
Delphinium х cultorum Voss ′Lavandula′ 26
Delphinium х cultorum Voss ′Pacific′ 8
Delphinium cuneatum Steven ex DC. syn. Delphinium rossicum Litv. 2,16
Delphinium dictyocarpum DC. 1,28
Delphinium elatum L. 1,16
Delphinium fissum Waldst. & Kit. syn. Delphinium pallasii Nevski 1,26
Delphinium grandiflorum L. syn. Delphinium chinense Fisch. 7,27
Delphinium hybridum Steven ex Willd. 6,12,19
Delphinium laxiflorum DC. див. Delphinium villosum Steven ex DC.
Delphinium orientale J.Gay див. Consolida orientalis (J.Gay ) Schrödinger
Delphinium puniceum Pall. 1,2
Delphinium requienii DC. 1
Delphinium pallasii Nevski див. Delphinium fissum Waldst. & Kit.
Delphinium rossicum Litv. див. Delphinium cuneatum Steven ex DC.
Delphinium sergii Wissjul. 2,16,26
Delphinium villosum Steven ex DC. syn. Delphinium laxiflorum DC. 1
Dendranthema arcticum (L.) Tzvelev див. Arctanthemum arcticum (L.) Tzvelev
Dendranthema boreale (Makino) Y.Ling ex Kitam. див. Chrysanthemum boreale (Makino)
Makino
Dendranthema coreanum (Levier& Vaniot) Vorosch. див. Chrysanthemum coreanum
Nakai
Dendranthema x grandiflorum Kitam. див. Chrysanthemum hortorum Bailey
Dendranthema indicum (L.) Des Moul. див. Chrysanthemum indicum L.
Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev syn. Chrysanthemum zawadskii Herbich 2
Dentaria budbifera L. syn. Cardamine bulbifera (L.) Crantz 1,12,17,26
Dentaria quinquefolia M.Bieb. syn. Cardamine quinquefolia (Bieb) Schmal. 2
Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv. 1,2,16,17
Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv. ′Bronzeschleier′ 1,2
Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv. ′Tautraeger′ 2
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 1,2,16
Desmodium canadensis (L.) DC. 1
Dianthus alpinus L. 16
Dianthus alpinus L. ′Light Rose′ 16
Dianthus alpinus L. ′Rubin 2
Dianthus amurensis Jacq. 1,2,16
Dianthus anatolicus Boiss. 2,26
Dianthus andrzejowskianus (Zapał.) Kulcz. див. Dianthus capitatus DC.
Dianthus arenarius L. 2,17,21,29
Dianthus arenarius ssp. pseudoserotinus (Blocki) Tutin syn. Dianthus pseudoserotinus
Blocki 17
Dianthus armeria L. 1,16,26
Dianthus barbatus L. 1, 2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,17,18,19,21,22,25,26,27
Dianthus barbatus L. var. compactus (Kit.) Heuff. syn. Dianthus compactus Kit. 17
Dianthus borbasii Vandas 20,22
Dianthus caesius Sm. див. Dianthus gratianopolitanus Vill.
Dianthus callizonus Schott & Kotschy 2
Dianthus campestris Bieb. 2
88
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Dianthus capitatus DC. syn. Dianthus andrzejowskianus (Zapał.) Kulcz. 1,2,5,17
Dianthus carbonatus Klokov 2
Dianthus carmelitarum Reut. ex Borb. 2
Dianthus carpaticus Woł. див. Dianthus carthusianorum L.
Dianthus carthusianorum L. syn. Dianthus carpaticus Woł. 2,6,16,17,19,26
Dianthus caryophyllus L. 1,12,17,18,19,26
Dianthus caryophyllus L. ′Сhabаud′ 1,5,9,15,12,19
Dianthus caryophyllus L. ′Chabaud Alba′ 21
Dianthus caryophyllus L. var. grenadin hort. 1,5,6,9,22
Dianthus caucaseus Sm. 2
Dianthus chinensis L. syn. Dianthus fischeri Spreng. 1,2,5,7,12,15,16,17,18,19,27,29
Dianthus chinensis L. ′Flora Plena′ 22
Dianthus chinensis L. ′Heddevegii′ 1,2
Dianthus commutatus (Zapał.) Klokov 17
Dianthus compactus Kit. див. Dianthus barbatus L. var. compactus (Kit.) Heuff.
Dianthus cretaceus Adams 16
Dianthus crinitus Sm. 16
Dianthus cruentus Griseb. 2,16,27
Dianthus deltoides L. 1,2,3,4,6,8,10,16,17,18,19,22,24,26
Dianthus deltoides L. ′Alba′ 1,4
Dianthus deltoides L. ′Arctic Feuer′ 1,16
Dianthus deltoides L. ′Brilliant′ 16,21
Dianthus deltoides L. ′Maiden Pink′ 16
Dianthus deltoides L. ′Rose′ 8
Dianthus deltoides L. ′Rubra′ 8
Dianthus deltoides L. ′Vampir′ 1
Dianthus elongatus C.A.Mey. 2
Dianthus ferrugineus Mill. 26
Dianthus fischeri Spreng. див. Dianthus chinensis L.
Dianthus fragrans Adams 2,16
Dianthus fruticosus L. 2
Dianthus furcatus Balb. 2
Dianthus giganteus d’Urv. 2,5
Dianthus giganteus d’Urv. ssp. subgiganteus (Borbas.) Hayek 2
Dianthus grandiflorus Poir. 16
Dianthus gratianopolitanus Vill. syn. Dianthus caesius Sm. 2,4,6,10,12,13,14,17,19,21,22,
26
Dianthus gratianopolitanus Vill. ′Alba′ 21
Dianthus gratianopolitanus Vill. ′Bombardier′ 16
Dianthus gratianopolitanus Vill. ′Kazachka′ (′Казачка′ – рос.) 2
Dianthus gratianopolitanus Vill. ′Purpur Konig′ 16
Dianthus gratianopolitanus Vill. ′Rosea′ 21
Dianthus henteri Heuff. ex Griseb. & Schenk 2
Dianthus humilis Willd. & Ledeb. 1
Dianthus hungaricus Pers. див. Dianthus plumarius L. ssp. praecox (Willd. ex Spreng.)
Domin
Dianthus hypanicus Andrz. 1,2,16,17,22,26
Dianthus imereticus (Rupr.) Schischk. 16
89
Dianthus knapii (Pant.) Borb. 1,2,6,16,26
Dianthus lanceolatus Steven ex Rchb. 2
Dianthus langeanus Willk. 2
Dianthus lusitanus Brot. 2
Dianthus membranaceus Borb. 1
Dianthus monspessulanus L. ssp. sternbergii (Sieber) Hegi 2
Dianthus monspessulanus L. ssp. waldsteinii (Sternb.) Nyman 2
Dianthus pallidiflorus Ser. 2
Dianthus pavonius Tausch 2
Dianthus petraues Waldst. & Kit.. 2
Dianthus petraues Waldst. & Kit. ssp. minutiflorus (Halácsy) Greuter & Burdet 2
Dianthus petraeus Waldst. & Kit. ssp. noeanus (Boiss.) Tutin 2
Dianthus petraeus Waldst. & Kit. ssp. orbelicus (Velen.) Greuter & Burdet syn. Dianthus
simonkaianus Peterfi 2
Dianthus pinifolius Sibth. & Sm. 1,2
Dianthus pinifolius Sibth. & Sm. ssp. lilacinus (Boiss. & Heldr.) Wettst.2
Dianthus plumarius L. 1,2,3,4,7,8,10,11,16,17,19,21,22,24,26,27
Dianthus plumarius L. ′Album′ 29
Dianthus plumarius L. ′Albus Oculatus′ 26
Dianthus plumarius L. ′Haytor′ 2,16
Dianthus plumarius L. ′Purpur Konig′ 26
Dianthus plumarius L. ′Rosea′ 26,29
Dianthus plumarius L. ′Rosea Plena′ 26
Dianthus plumarius L. ′Zirochka′ (′Зірочка′) 2
Dianthus plumarius L. ssp. praecox (Willd. ex Spreng.) Domin sin. Dianthus hungaricus
Pers, Dianthus praecox Willd. ex Spreng. 6,16
Dianthus praecox Willd. ex Spreng. див. Dianthus plumarius L. ssp. praecox (Willd. ex
Spreng.) Domin
Dianthus pseudarmeria M.Bieb. 1,2
Dianthus pseudoserotinus Blocki див. Dianthus arenarius L. ssp. pseudoserotinus (Blocki)
Tutin
Dianthus pseudosquarrosus (Novak) Klokov 1
Dianthus pubescens Sibth. & Sm. 2
Dianthus pyrenaicus Pourr. 2
Dianthus seguieri Vill. 1,2
Dianthus seguieri Vill. ssp. glaber Celak. 2
Dianthus serotinus Waldst. & Kit. 2
Dianthus simonkaianus Peterfi див. Dianthus petraeus Waldst. & Kit. ssp. orbelicus
(Velen.) Greuter & Burdet
Dianthus spiculifolius Schur 2
Dianthus stenocalyx Juz. 4,16
Dianthus subacaulis Vill. 2,16
Dianthus subacaulis Vill. ssp. brachiantus (Boiss.) P.Fourn. 2
Dianthus superbus L. 4,17,26
Dianthus superbus L. ssp. alpestris Kablik. ex Celak. 27
Dianthus sylvesris Wulfen ssp. tergestinus (Rchb.) Hayek 2
Dianthus sylvestris Wulfen ssp. virgineus Rouy & Foucaud 2
Dianthus tianschanicus Schischk. 2,4,16
90
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Dianthus tristis Velen. 2
Dianthus turkestanicus Preobr. 2
Dianthus uralensis Korsh. 2,16
Dianthus zonatus Fenzl 2
Diarrhena americana P.Beauv. 2
Diascia barberaeHook. 1
Dicentra eximia (Ker.-Gawl.) Torr. 16,17,27
Dicentra formosa (Haw.)Walp. 1,26
Dicentra formosa (Haw.)Walp. x Dicentra peregrine (Rudolph) Makino ′Burning Hearts′ 1
Dicentra spectabilis (L.) Lem. 1,2,5,7,912,16,17,19,22,26,27
Dicentra spectabilis (L.) Lem. ′Alba′ 1
Dichodon cerastoides (L.) Rchb. 7
Dicranostigma franchetianum (Prain) Fedde 1
Dicranostigma leptopodum (Maxim.) Fedde 1
Dictamnus gymnostylis Steven 2
Dicranum undulatum Ehrh. 20
Dictamnus albus L. syn. Dictamnus fraxinella Pers., Dictamnus gymnostylis Steven
1,4,16,17,22,26
Dictamnus albus L. ′Alba′ 26
Dictamnus albus L. ′Rosea′ 26
Dictamnus caucasicus (Fisch. & C.A.Mey.) Grossh. 26
Dictamnus dasycarpus Turcz. 1
Dictamnus fraxinella Pers. див. Dictamnus albus L.
Dictamnus gymnostylis Steven див. Dictamnus albus L.
Digitalis ambiqua Murray. 16
Digitalis ciliata Trautv. 16,17
Digitalis dubia Rodr. 1
Digitalis ferruginea L. 2,16,26
Digitalis grandiflora Mill. 1,2,5,6,12,14,16,17,19,21,25,26,27
Digitalis lanata Ehrh. 1,2,4,6,12,16,18,22,26,27
Digitalis lanata Ehrh. ′Oxford′ 6
Digitalis lutea L. 2,16,17,26
Digitalis minor L. 2
Digitalis purpurea L. 1,2,5,9,7,15,16,17,18,22,26,27,28
Digitalis purpurea L. ′Alba′ 1,6,11
Digitalis purpurea L. ′Campanulata′ 11,26
Digitalis purpurea L. ′Gloxiniiflora′ 6,8,11,12,22,26
Digitalis purpurea L. ′Muza′ 22
Digitalis thapsi L. 16
Digraphis arundinaceae (L.) Trin. див. Phalaris arundinacea L.
Dimorphoteca annua Less. див. Dimorphoteca pluvialis (L.) Moench
Dimorphoteca aurantiaca DC. non hort.див. Сastalis tragus (Aiton) Norl.
Dimorphoteca pluvialis (L.) Moench syn. Dimorphoteca annua Less.
1,2,7,10,15,16,17,19,26,27,29
Dimorphoteca pluvialis (L.) Moench ′Alba′ 3
Dimorphotheca sinuata DC. 1,2,6,7,12,14,15,16,17,19,26,29
Dimorphotheca sinuata DC. ′African Daisy′ 26
Dimorphotheca sinuata DC. ′African Moon′ 1
91
Dimorphotheca sinuata DC. ′Star Shine′ [meaning: ′Блеск Звезды′– рос.] 1,2
Dimorphotheca sinuata DC. ′Colossea′ 26
Dimorphotheca sinuata DC. ′Goliaf′ 1,2
Dimorphotheca sinuata DC. ′Orange′1,2
Dimorphotheca sinuata DC. ′Star Brilliance′ 1
Dimorphotheca sinuata DC. ′Tetra Goliaf′ 6
Dimorphotheca sinuata DC. ′Tetra Stern′ 1
Dimorphotheca sinuata DC. ′Walter Melon′ 2
Dioscorea batatas Decne. 17
Dioscorea caucasica Lipsky 1,5,16,17,22,26
Dioscorea nipponica Makino 1,16,17,26
Diphelypaea coccinea (M.Bieb.) G.Nicholson 1
Diphyllea grayi F.Schmidt 16
Diplazium pycnocarpon (Spreng.) M.Brown 26
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata 26
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 16,26
Dipsacus fullonum L. syn. Dipsacus sylvestris Huds. 2,12,16,19,22,26
Dipsacus laciniatus L. 1,2,6,16
Dipsacus pilosus L. 1
Dipsacus sativus (L.) Honck. 1,2,7,26
Dipsacus sylvestris Huds. див. Dipsacus fullonum L.
Disporum smilacinum AGray 1
Dodecatheon meadia L. 1,27
Dolichos lablab L. див. Lablab purpureus (L.) Sweet
Dolichos ornatus Wall.1
Doronicum austriacum Jacq. 27
Doronicum carpaticum (Griseb. & Schenk) Nyman 17
Doronicum caucasicum M.Bieb. див. Doronicum orientale Hoffm.
Doronicum columnae Ten. 7
Doronicum hungaricum Rchb. 21
Doronicum macrophyllum Fisch. ex Hornem. 2
Doronicum orientale Hoffm. syn. Doronicum caucasicum M.Bieb. 1,2,4,5,8,10,17,18,19,22,
24,26,27
Doronicum orientale Hoffm. ′Little Leo′ 1
Doronicum plantagineum L. 2,16
Doronicum pardalianches L. 27
Dorotheanthus bellidiformis (Burm.) N.E. Br. 1,5,10,15,27
Dorycnium graecum (L.) Ser. 1
Dorycnium intermedium Ledeb. 23
Draba aizoides L. 1,17
Draba arabisans Michx. 1
Draba bruniifolia Steven 16
Draba daurica DC. 1
Draba nemorosa L. 1
Draba sibirica (Pall.) Thell. 1,4,16,26
Draba tibetica Hook. f. & Thomson 26
Draba tomentosa Clairv. 16
Draba verna L. див. Erophila verna (L.) Besser
92
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Dracocephalum austriacum L. 1,16,26,27
Dracocephalum grandiflorum L. 1,2
Dracocephalum moldavica L. 1,2,16,18,22,27,28
Dracocephalum moldavica L. ′Perlynka′ (′Перлинка′) 1,28
Dracocephalum ruyschiana L. 1,2,16,26
Dracocephalum sibiricum L. 1
Dracocephalum thymiflorum L. 2
Dracopsis amplexicaulis (Wahleb) Cass. syn. Rudbeckia amplexicaulis Wahleb 1,2
Drosera intermedia Hayne 26
Dryas octopetala L. 1,16,17
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. 26
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. ′Crispa Congesta′ 26
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. ′Cristata′ 26
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. ′Cristata Congesta′ 26
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. ′Farcata′ 26
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. ′Furcans′ 26
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. ′Pinderi′ 26
Dryopteris atrata (Wall. ex Kunze) Ching 26
Dryopteris blanfordii (C.Hope) C.Chr. 26
Dryopteris carthusiana (Vill.)H.P.Fuchs 20,26
Dryopteris celsa (W. Palmer) Knowlt., Palmer & Pollard ex Small 26
Dryopteris clintoniana (D.C.Eaton) Dowell 26
Dryopteris crassirhizoma Nakai 26
Dryopteris cristata (L.) A. Gray 26,27
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray 26
Dryopteris erythrosora (Eaton) Kuntze 26
Dryopteris erythrosora (Eaton) Kuntze var. cystolepidota (Miq.) Nakai 26
Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy 26
Dryopteris filix-mas (L.) Schott1,2,6,16,19,20,26,27,28
Dryopteris filix-mas (L.) Schott ′Barnesii′ 26
Dryopteris filix-mas (L.) Schott ′Crispa Cristata′ 26
Dryopteris filix-mas (L.) Schott ′Crispatissima′ 26
Dryopteris filix-mas (L.) Schott ′Cristata Jackson′ 26
Dryopteris filix-mas (L.) Schott ′Dactylis′ 26
Dryopteris filix-mas (L.) Schott ′Grandiceps′ 26
Dryopteris filix-mas (L.) Schott ′Linearis′ 26
Dryopteris filix-mas (L.) Schott ′Linearis Polydactyla′ 26
Dryopteris filix-mas (L.) Schott ′Linearis Ramocristata′ 26
Dryopteris filix-mas (L.) Schott ′Squamulosa′ 26
Dryopteris goeringiana (Kunze) Koidz. 26
Dryopteris goldiana (Hook.) A.Gray 26
Dryopteris marginalis (L.) A.Gray 26
Dryopteris oreades Fomin 26
Dryopteris remota (A.Br. ex Döll) Druce 26
Dryopteris sieboldii (T.Moore) Kuntze 26
Dryopteris stewartii Fraser-Jenk. 26
Dryopteris х tavelii Rothm. 26
Dryopteris х tavelii Rothm. ′Polidactyle′ 26
93
Dryopteris uniformis (Makino) Makino 26
Dryopteris varia (L.) Kuntze 26
Duchesnea indica (Andrews) Focke syn. Fragaria indica Andrews
1,2,4,6,7,12,16,17,18,19,26, 27
E
Ecbalium elaterium (L.) Rich. 16,22,26
Eccremocarpus scaber Ruiz & Pav. 16
Echeveria agavoides Lem. 12
Echinacea angustifolia DC. 1,2,4,16,17,26
Echinacea atrorubens (Nutt.) Nutt. 26
Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.1,5,17,26
Echinacea paradoxa (Norton) Britton 26,28
Echinacea purpurea (L.) Moench 1,2,4,5,7,9,10,12,13,14,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29
Echinacea purpurea (L.) Moench ′Alba′ 1,2,16,26
Echinacea purpurea (L.) Moench ′Granatstern′ 26
Echinacea purpurea (L.) Moench ′Indiaca′ 16
Echinacea purpurea (L.) Moench ′Kims Mophed′ 16
Echinacea purpurea (L.) Moench ′Magnus′ 16,26
Echinacea purpurea (L.) Moench ′Pica Bella′ 1
Echinacea purpurea (L.) Moench ′The King′ 1,2
Echinacea purpurea (L.) Moench ′White Luster′ 6,16,21,27
Echinacea purpurea (L.) Moench ′White Swan′ 26
Echinacea simulata McGregor 26
Echinacea tennesseensis (Beadle) Small 26
Echinochloa crus-galli (L.) Palib. 26
Echinochloa frumentacea Link 1
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & Gray 26
Echinops armatus Steven 16
Echinops banaticus Rochel ex Schräd. 16
Echinops exaltatus Schräd. 22
Echinops gmelinii Turcz. 2
Echinops ritro L.1,7,17,22
Echinops ruthenicus M.Bieb. 1,2,16,26,28
Echinops sphaerocephalus L. 1,2,7,8,16,17,26,27,28
Echium maculatum L. 2
Echium plantagineum L. 1
Echium plantagineum L. ′Moody Blue′ 1,29
Echium russicum J.F. Gmel. 2
Echium vulgare L.1,2,14,17,26
Edrianthus tenuifolius (Waldst. & Kit.) DC. 16
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 17
Eleusine coracana (L.) Gaertn. 1,28
Eleusine coracana (L.) Gaertn. ′Tropikanka′ (′Тропіканка′) 1
Eleusine indica (L.) Gaertn. 1
Elisanthe zawadskii (Herbich) Klokov див. Silene zawadzkii (Herbich) Klokov
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. syn. Elsholzia cristata Willd. 22,28
Elsholzia cristata Willd. див. Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. 1,28
Elsholtzia stauntonii Benth. 16,22
94
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Elymus arenarius L. див. Leymus arenarius (L.) Hochst.
Elymus giganteus Vahl див. Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev
Elymus sabulosus M. Bieb. 4
Elymus sibiricus L. syn. Agropyron sibiricum (Willd.) P.Beauv. 1
Elymus virginicus L. 1
Elytrigia bessarabica (Savul. & Rayss) Prokud. 16
Elytrigia cretacea (Klokov & Prokud.) Klokov див. Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski)
Nevski
Elytrigia intermedia (Host) Nevski 1,2,26
Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski syn. Elytrigia cretacea (Klokov & Prokud.)
Klokov 2
Elytrigia trichophora (Link) Nevski 2
Emilia coccinea (Sims) D. Don syn. Emilia flammea hort. 1,17,26,29
Emilia flammea hort.див. Emilia coccinea (Sims) D. Don
Endymion hispanicus (Mill.) Chouard див. Hyacinthoides hispanica (Mill.) Roth
Epilobium angustifolium L. syn. Chamaerion angustifolium (L.) Holub 1,7,16,20,26
Epilobium hirsutum L. 1,17,26
Epilobium montanum L. 26
Epimedium alpinum L. 4,16,17,27
Epimedium circinatocucullatum Sosn. 26
Epimedium colhicum (Boiss.) Trautv. 2,4,16,26
Epimedium grandiflorum C.Morren 1,16,26
Epimedium koreanum Nakai 1,4,16
Epimedium perralderianum Coss. 16
Epimedium perralderianum Coss. ′Frohnleiten′ 16
Epimedium pinnatum Fisch. ex DC. 4
Epimedium x rubrum C.Morren (E. alpinum x E. grandiflorum ) 1,2,4,16,21,26
Epimedium x sulphureum C.Morren див. Epimedium x versicolor C.Morren
′Sulphureum′
Epimedium x versicolor C.Morren ′Sulphureum′ syn. Epimedium sulphureum C.Morren
4,16,17
Epimedium x yongianum Fisch. & C.A. Mey. 26
Epimedium x youngianum Fisch. & C.A. Mey. ′Niveum′ 16
Epipactis helleborine (L.) Crantz 1,2,16,26
Epipactis palustris (L.) Crantz 1,16,17,26
Epipactis purpurata Sm. 26
Equisetum arvense L. 16,18,20,26,27
Equisetum fluviatile L. 17
Equisetum hyemale L. 20,26
Equisetum variegatum Schleich. ex Weber & D.Mohr 17
Eragrostis caroliniana (Spreng.) Scribn. 2
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees 2
Eragrostis minor Host 2
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 1
Eragrostis spectabilis Steud. 2
Eragrostis tef (Zucc.) Trotter 1,2
Eranthis hyemalis (L.) Salisb. 4,16,17,26,27
Eremogone biebersteinii (Schltdl.) Holub 2
95
Eremogone blepharophlla (Boiss.) Ikonn syn. Arenaria blepharophylla Boiss. 2
Eremogone griffnii (Boiss.) Ikonn. див. Arenaria griffnii Boiss. 2
Eremogone longifolia (M.Bieb.) Fenzl 5,16
Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. 2
Eremurus himalaicus Baker 1,6
Eremurus x isabellinus hort. ′Cleopatra′ 1
Eremurus lactiflorus O.Fedtsch. 2
Eremurus olgae Regel 2,5,19,22,26
Eremurus robustus (Regel) Regel 1,8,10,17
Eremurus spectabilis M.Bieb. 1,2,16,22
Eremurus stenophyllus (Boiss. & Buhse) Baker 1,2,5,16,19,22
Eremurus tauricus Steven 1,5,26
Eremurus thiodanthus Juz. 1,5,6,26
Erianthus ravennae (L.) P.Beauv. 16,26
Erigeron acris L. 2
Erigeron alpinus L. 1,7,16
Erigeron alpinus L. ′Grandiflorus′ 16
Erigeron canadensis L. див. Conyza canadensis (L.) Cronquist
Erigeron caucasicus Steven 16
Erigeron karvinskianus DC. 16
Erigeron macranthus Nutt. див. Erigeron speciosum (Lindl.) DC. var. macranthus (Nutt.)
Cronquist
Erigeron pulchellus Michx. 2
Erigeron speciosus (Lindl.) DC. 1,2,7,10,16,18,19,26
Erigeron speciosus (Lindl.) DC. ′Grandiflorus′ 16
Erigeron speciosus (Lindl.) DC. ′Rosea′ 1
Erigeron speciosus (Lindl.) DC. ′Pink Brilliant′ [meaning: ′Розовый Бриллиант′ – рос.]
2
Erigeron speciosus (Lindl.) DC. ′Schönheit′ 17
Erigeron speciosus (Lindl.) DC. var. macranthus (Nutt.) Cronquist syn. Erigeron
macranthus Nutt. 2
Erigeron uniflorus L. 2
Erigeron venustus Botsch. 16
Erigeron х hybridus hort.1,2,3,10,22
Erigeron х hybridus hort. ′Dunkelste Aller′ 23
Erigeron х hybridus hort. ′Pink Jewel′ = ′Rosa Jewel′1,23
Erigeron х hybridus hort. ′Rosa Jewel′ = ′Pink Jewel′
Erigeron х hybridus hort. ′Rosea′ 1
Erigeron х hybridus hort. ′Schönheit′ 1,3
Erigeron х hybridus hort. ′Wuppertal′ 1
Erinus alpinus L. 16,19
Eriophorum angustifolium Honck. 17
Eriophorum latifolium Hoppe 17
Eriophorum vaginatum L. 17
Eriophyllum lanatum (Pursh) Forbes 2,4,16,17,26
Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC. 2
Erodium beketowii Schmalh. 2,26
Erodium cicutarium (L.) L’Her. 1,16,17,18,26
96
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Erophila verna (L.) Besser syn. Draba verna L. 1,2,26
Eruca sativa Mill. 22
Erucastrum cretaceum Kotov syn. Brassica cretacea (Kotov) Stank. ex Tzvelev 2
Eryngium agavifolium Griseb. 2
Eryngium alpinum L. 1,17
Eryngium alpinum L. ′Blue Star′ 16,17
Eryngium amethystinum L. 26
Eryngium bourgatii Gouan 2
Eryngium bromeliifolium F.Delaroche 2
Eryngium campestre L. 2,26,27,28
Eryngium caucasicum Trautv. 16
Eryngium giganteum M.Bieb. 22
Eryngium maritimum L. 16
Eryngium planum L. 1,2,7,8,16,17,20,22,26
Eryngium yuccifolium Michx. 16
Erysimum alpinum hort. non Pers. див. Erysimum hieracifolium L.
Erysimum canescens Roth 2
Erysimum cheiranthoides L. 1,26
Erysimum cheiri (L.) Crantz ′Golden Bedder′ 1,4
Erysimum cheiri (L.) Crantz ′Orange Bedder′ 1,4
Erysimum cheiri (L.) Crantz ′Primrose Bedder′ 1
Erysimum cheiri (L.) Crantz ′Skarlet Bedder′ 1,4
Erysimum cheiri (L.) Crantz syn. Cheiranthus cheiri L. 1,4,6,7,15,16,19,22,26
Erysimum diffusum Ehrh. 1,16,22
Erysimum helviticum (Jaq.) DC. 16
Erysimum hieracifolium L. syn. Erysimum alpinum hort. non Pers.
Erysimum hieracifolium L. ′Frühlingslicht′ 8
Erysimum perovskianum Fisch. & C.A.Mey. 4,6, 19
Erysimum pulchellum (Willd.) J.Gay 7
Erythronium caucasicum Woronow 1
Erythronium dens-canis L. syn. Erythronium sibiricum (Fisch. & C.A.Mey.) Krylov
1,4,16,17,21,26
Erythronium dens-canis L. ′White Splendour′ 2,16
Erythronium tuolumnense Applegate див. Erythronium revolutum Sm.
Erythronium revolutum Sm. syn. Erythronium tuolumnense Applegate 8,26
Erythronium revolutum Sm. ′Pagoda′ 8,26
Erythronium sibiricum (Fisch. & C.A. Mey.) Krylov див. Erythronium dens-canis L.
Eschscholtzia californica Cham. syn. Eschscholtzia cucullata Greene, Eschscholtzia glauca
Greene, Eschscholtzia maritima Greene 1,5,6,7,8,9, 10,12,13,14,15,16,17,18,19,22,26,27,28,29
Eschscholtzia californica Cham. ′Alba′ = ′White′ 1,2,7,11,29
Eschscholtzia californica Cham. ′Сarmin King′ 1
Eschscholtzia californica Cham. ′Golden Glory′ 2
Eschscholtzia californica Cham. ′Karminocta′ 2
Eschscholtzia californica Cham. ′Lutea′ 1,3,7
Eschscholtzia californica Cham. ′Mandarin′ 2
Eschscholtzia californica Cham. ′Mission Bells′ 1
Eschscholtzia californica Cham. ′Orange′ 1
Eschscholtzia californica Cham. ′Orange King ′1,29
97
Eschscholtzia californica Cham. ′Purpurea′ 1
Eschscholtzia californica Cham. ′Red Mix.′ 1
Eschscholtzia californica Cham. ′Red Schiphon′ [meaning: ′Червоний Шифон′] 1
Eschscholtzia californica Cham. ′Schiphon′ 1
Eschscholtzia californica Cham. ′Rosea′ 1,7
Eschscholtzia californica Cham. ′White′ = ′Alba′
Eschscholtzia cucullata Greene див. Eschscholtzia californica Cham.
Eschscholtzia glauca Greene див. Eschscholtzia californica Cham.
Eschscholtzia lobbii Greene syn. Eschscholtzia pulchella Greene, Eschscholtzia tenuifolia
Hook. 1
Eschscholtzia maritima Greene див. Eschscholtzia californica Cham.
Eschscholtzia pulchella Greene див. Eschscholtzia lobbii Greene
Eschscholtzia tenuifolia Hook. non Benth. див. Eschscholtzia lobbii Greene
Eucomis bicolor Baker 17
Eupatorium cannabinum L. 2,6,17,26,27
Eupatorium maculatum L. ′Atropurpureum′ 2
Eupatorium perfoliatum L. 17
Euphorbia amygdaloides L. 1,17,27
Euphorbia carpatica Woł. 1
Euphorbia characias ssp. wulfenii (Hoppe & Koch) Rad.-Sm. syn. Euphorbia veneta
Willd. 2
Euphorbia cretophila Klokov 2
Euphorbia cyparissias L. 1,2,4,7,14,16,17,20,26
Euphorbia heterophylla L. 1
Euphorbia jasiewiczii (Chrtek & Krisa) Dubovik 27
Euphorbia lathyris L. 1
Euphorbia lеptocaula Boiss. 2
Euphorbia lingulata Heuff. 4,16
Euphorbia marginata Pursh syn. Euphorbia variegata Sims 1,5,9,3,7,12,16,17,18,26,27,29
Euphorbia myrsinites L. 1,2,4,7,10,17,18,21,22,26
Euphorbia palustris L. 16,17
Euphorbia peplus L. 1
Euphorbia petrophila C.A.Mey. 23
Euphorbia polychroma A.Kern. 1,2,16,17,21
Euphorbia rigida M.Bieb. 1
Euphorbia seguieriana Neck. 1,2
Euphorbia semivillosa Prokh. 1,2
Euphorbia squamosa Willd. 1
Euphorbia stepposa Zoz ex Prokh. 2
Euphorbia variegata Sims див. Euphorbia marginata Pursh
Euphorbia veneta Willd. див. Euphorbia characias ssp. wulfenii (Hoppe & Koch) Rad.Sm.
Euphorbia virgata Waldst. & Kit. syn. Euphorbia waldsteinii (Soják) Czer.
Euphorbia virgultosa Klokov 1
Euphorbia volhynica Besser ex Racib. 4,17,26
Euphorbia waldsteinii (Soják) Czer. див. Euphorbia virgata Waldst. & Kit. 2,26
98
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
F
Faba bona Medik. 17,28
Fagopyrum esculentum Moench див. Polygonum fagopyrum L.
Falcaria vulgaris Bernh. 1,2,26
Fallopia convolvulus (L.) A.Löve 26
Felicia heterophylla (Cass.) Grau 1
Ferula caspica M.Bieb. 2
Ferula foetida (Bunge) Regel 16
Ferula kopetdagensis Korovin 1
Ferula orientalis L. 1
Ferula pseudoreoselinum (Regel & Schmalh.) Koso-Pol. 1
Ferulago galbanifera (Mill.) Koch 2,16
Festuca airoides Lam. 1
Festuca altissima All. 16
Festuca amethystina L. 2
Festuca ampla Hack. 1
Festuca arundinaceae Schreb. див. Festuca elatior L.
Festuca beckeri (Hack.) Trautv. 2
Festuca caucasica (Boiss.) Hack. ex Trautv. 16
Festuca callieri (Hack.) Markgr. 23
Festuca cinerea Vill. 1,2,3,12,16,19,26
Festuca cinerea Vill. ′Frühlingsblau′ 2
Festuca cretacea T.G. Popova & Proskor. 2
Festuca curvula L.1
Festuca elatior L. syn. Festuca arundinaceae Schreb. 1
Festuca fallax Thuill. 2,16,26
Festuca filiformis Pourr. див. Festuca tenuifolia Sibth.
Festuca gautieri (Hack.) K. Richt. 2,16
Festuca gigantea (L.) Vill. 1,16
Festuca glauca Vill. 1,2,3,4,17,21
Festuca glauca Vill. ′Elijah Blue′ 2,16
Festuca inarmata Schur 16
Festuca heterophylla Lam. 2
Festuca heterophylla Lam. ′Izumrudna′ (′Ізумрудна′) 1
Festuca laevigata Gaud. ssp. crassifolia (Gaud.) Kerquelen 2
Festuca nigrescens Lam. 1
Festuca ophioliticola L. 1
Festuca ovina L. syn. Festuca ovina L. var. glauca (Vill.) Hack. 1,2,3,5,10,16,17,18,22,24
Festuca ovina L. var. glauca (Vill.) Hack. див. Festuca ovina L.
Festuca pallens Host 6,16,26
Festuca pratensis Huds. 1,2,26
Festuca rubra L. 1,2,14
Festuca rubra L. ′Agram′ 1
Festuca rubra L. ′Bargena′ 1
Festuca rubra L. ′Dniprovska′ (′Дніпровська′) 1
Festuca rubra L. ′Envira′ 2
Festuca rubra L. ′Frida′ 2
Festuca rubra L. ′Goriakovskaia′ (′Горяковская′ – рос.)2
99
Festuca rubra L. ′Irbitskaia′ (′Ирбитская′ – рос.) 2
Festuca rubra L. ′Kyievlianka′ (′Києвлянка′) 1
Festuca rubra L. ′Litvinovskaia′ (′Литвиновская′ – рос.) 1
Festuca rubra L. ′Syretska′ (′Сирецька′) 1
Festuca rubra L. ′Sverdlovskaia 18′ (′Cвердловская 18′ – рос.) 1,2
Festuca rubra L. ′Vydubetska Slavna′ (′Видубецька Славна′) 1
Festuca rupicola Heuff. 1,2
Festuca scabra Willd. ex Steud. 16
Festuca scoparia Hook. f. 16
Festuca tenuifolia Sibth. syn. Festuca filiformis Pourr. 1,12,19
Festuca tenuifolia ′Boiarskaia′ (′Боярская′ – рос.) 1
Festuca trachyphylla (Hack.) ′Kraina′ (′Країна′) 2,16
Festuca ursina Hyl. 2
Festuca vaginata Waldst.& Kit. 1
Festuca valesiaca Schleich. ex. Gaud. 1,2,16,26
Festuca valesiaca Gaud. ′Amethystina′ 16
Festuca varia Haenke 1
Festuca violaceae Schleich. ex Gaud. 1,2
Fibigia clypeata (L.) Medik. 1,16,17
Ficaria verna Huds. 1,2,5,6,7,12,13,18,19,20,22,26
Filipendula camtschatica (Pall.) Maxim. 1,2,17,26
Filipendula denudata (J. & C.Presl) Fritsch 1
Filipendula hexapetala Gilib. див. Filipendula vulgaris Moench
Filipendula palmata (Pall.) Maxim. 2,26
Filipendula rubra (Hill) B.L.Rob. ′Rosea′ 27
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 1,2,4,7,16,17,26
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. ′Rosea′ 16,26
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. ′Variegata′ 1,16,17,26
Filipendula vulgaris Moench syn. Filipendula hexapetala Gilib. 1,2,7,16,17,22,27
Filipendula vulgaris Moench ′Flore Pleno′ = ′Plena′ 1,2,10,16,17,21
Filipendula vulgaris Moench ′Plena′ = ′Flore Pleno′
Fittonia verschaffeltii (Lem.) Coёm. 2
Fittonia verschaffeltii (Lem.) Coёm. var. argyroneura (Coёm.) G.Nicholson 12
Foeniculum vulgare Mill. 1,2,5,17,18,22,27,28
Foeniculum vulgare Mill. ′Atropurpurea′ 26
Foeniculum vulgare Mill. ′Piperitum′ 26
Foeniculum vulgare Mill. var.dulce Batt. & Frab. ′Rubra′ 1
Fragaria indica Andrews syn. Duchesnea indica (Andrews) Focke
Fragaria campestris Steven syn. Fragaria viridis (Duch.) Mill. ssp. campestris (Steven)
Pawl. 1,2,23
Fragaria х hybridus hort. ′Lipstick′ 23
Fragaria х hybridus hort. ′Pink Panda′ 1,2,6,23
Fragaria moschata (Duch.) Weston 16
Fragaria vesca L. 1,2,6,12,17,18,20,26,27,28
Fragaria viridis (Duch.) Mill. 1,2,16,17,22,27
Fragaria viridis (Duch.) Mill. ssp. campestris (Steven) Pawl. див. Fragaria campestris
Steven
Fritillaria acmopetala Boiss. 2,16
100
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Fritillaria camschatensіs (L.) Fisch. ex Hook. 4
Fritillaria caucasica Adams 1
Fritillaria imperialis L. 1,2,4,5,8,9,12,13,16
Fritillaria imperialis L. ′Lutea′ 4
Fritillaria imperialis L. ′Maxima Lutea′ 2
Fritillaria imperialis L. ′Rubra′ 2,4
Fritillaria imperialis L. ′Rutea′ 4
Fritillaria minima Rix 2
Fritillaria meleagris L. 1,4,8,11,16,18,19,22,26
Fritillaria meleagris ′Alba′ 1,2,4,5
Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. & Schult. f. 1,4,16,26
Fritillaria michailovsky Fomin 4,8,16,26
Fritillaria montana Hoppe 1,4
Fritillaria pallidiflora Schrenk 16,17,19,26
Fritillaria persica L.1,4
Fritillaria ruthenica Wikstr. 1,2,4,5,16,26
Fritillaria sewerzowii Regel syn. Korolkowia sewerzowii (Regel) Regel 1,2
Froelichia floridana Moq. 26
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr. 23
Fumaria officinalis L. 17,20,26
Funkia fortunei Baker non Siebold див. Hosta fortunei (Baker) L.H. Bailey
Funkia fortunei Siebold non Baker див. Hosta tokudama Maek.
Funkia lancifolia (Thunb.) Spreng. див. Hosta lancifolia (Thunb.) Engl.
Funkia lancifolia (Thunb.) Spreng. var. angustifolia Regel див. Hosta longissima Honda ex
Maek.
Funkia ovata Spreng. var. minor Baker див. Hosta minor (Baker) Nakai
Funkia sieboldiana Hook. див. Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. & Prantl
Funkia sieboldii Lindl. див. Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. & Prantl
Funkia subcordata Spreng. див. Hosta plantaginea (Lam.) Asch.
Fungi undulata Otto& F.Dietr. див. Hosta undulata (Otto & F.Dietr.) L.H.Bailey
G
Gagea callieri Pascher 23
Gagea erubescens (Besser) Schult. & Schult.f. 2
Gagea germainae Grossh. 23
Gagea granatellii (Parl.) Parl. 23
Gagea lutea (L.) Ker.-Gawl. 1,2,6,18,20,21,26
Gagea minima (L.) Ker-Gawl. 1,2,20,26
Gagea paczoskii (Zapał.) Grossh. 5
Gagea podolica Schult. & Schult.f. 2
Gaillardia aristata Purch 1,2,10,16,17,26,27
Gaillardia aristata Pursh ′Grandiflora′ 26
Gaillardia aristata Pursh ′Rubin′ 26
Gaillardia aristata Pursh ′Sternkonig′ 16
Gaillardia aristata Pursh ′Maxima Aurea′ 6
Gaillardia х grandiflora Van Houtte (G. aristata х G. pulchella) 9
Gaillardia х grandiflora Van Houtte ′Bremen′ 26
Gaillardia х grandiflora Van Houtte ′Burgundy′ 26
101
Gaillardia х grandiflora Van Houtte ′Golbin′ = ′′Kobold′
Gaillardia х grandiflora Van Houtte ′Kobold′ = ′Golbin′ 2,5
Gaillardia х hybrida hort. 2,5,7,16,18,19,22,27
Gaillardia pulchella Foug. 1,5,7,13,16,25,26
Gaillardia pulchella Foug. ′Arani Bomb′ 1,2
Gaillardia pulchella Foug. ′Flore Plena′ 2,16
Gaillardia pulchella Foug. ′Plumet Jaune′ 1
Gaillardia pulchella Foug. ′Plumet Rouge′ 1
Gaillardia pulchella Foug. ′Rus Bomb′ 1
Gaillardia pulchella Foug. ′Sonne′ 26
Gaillardia pulchella Foug. ′Tus Bomb′ 2,16
Gaillardia pulchella Foug. var. picta (Sweet) A.Gray 1,2,16,29
Galanthus angustifolius Koss. 1
Galanthus bortkewitschianus Koss 16
Galanthus caucasicus (Baker) Grossh. 1,2,5,16,18
Galanthus elwesii Hook.f. 1,4,26
Galanthus elwesii Hook.f. var. maximum (Velen.) Beck 2
Galanthus ikariae Baker 18
Galanthus nivalis L. 1,2,4,5,6,7,8,12,16,17,18,19,20,21,26,27,28
Galanthus nivalis L. ′Flore Pleno′ = ′Pleno′ 17,16,26,27
Galanthus nivalis L. ′Grandiflora′ 9,10
Galanthus nivalis L. ′Pleno′ = ′Flore Pleno′
Galanthus nivalis L. ssp. angustifolius (G. Koss) Artjushenko 14
Galanthus platyphyllus Traub & Mold. 1,16,17,26
Galanthus plicatus M.Bieb. 1,2,4,5,14,16,17,26
Galanthus woronowii Losinsk. 1,4,16
Galatella dracunculoides (Lam.) Nees 1
Galatella linosyris (L.) Rchb. syn. Linosyris vulgaris Cass. ex Less. 16,26
Galatella novopokrovskii Zefir. 22
Galatella rossica Novopokr. 2
Galatella villosa (L.) Rchb. syn. Crinitaria villosa (L.) Grossh., Linosyris villosa (L.) DC.
2,5,16,
22,23
Galega officinalis L. 1,16,17,22,26,28
Galega officinalis L. ′Garant′ 1
Galega orientalis Lam. 1
Galega orientalis Lam. ′Caucasica Branec′ 1
Galega orientalis Lam. ′Salut′ 1
Galeobdolon argentatum Smejkal див. Lamium galeobdolon ssp. argentatum (Smejkal)
J.Duvign
Galeobdolon luteum Huds. див. Lamium galeobdolon (L.) L.
Galeopsis segetum Neck. 6
Galeopsis tetrahit L. 16
Galium affrenum (Klokov) Ostapko 2
Galium anisophyllon Vill. 17
Galium aparine L. 1,2,12,19,20,26
Galium articulatum Lam. 1,2
Galium bieberstenii Ehrend. 5
102
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Galium boreale L. 16,26
Galium donetzkiensis Ostapko 2
Galium fistullosum Somm. & Levier 1
Galium glabratum Klokov 2
Galium glabricarpum Ostapko 2
Galium humifusum M.Bieb. 2
Galium intermedium Schult. 17
Galium ×lanulosum Ostapko 2
Galium mollugo L. 1
Galium octonarium (Klokov ) Soó 2
Galium odoratum (L.) Scop. 1,2,20,26,27
Galium olgae Klokov 2
Galium х raisae Ostapko 2
Galium ruthenicum Willd. 1,2,5,7
Galium tinctorium (L.) Scop. 26
Galium tomentellum Klokov 2
Galium verum L. 1,2,16,17,20,26
Galium volhynicum Pobed. 2,26
Galtonia candicans (Baker). 10,17,26,27
Garidella nigellastrum L. 16
Gaura biennis L. 29
Gaura lindheimeri Engelm. & Gray 26
Gazania x hybrida hort.2,3,5,7,8,12,15,16,19
Gazania kebsiana Less. ssp. serrulata (DC.) Roessler 1
Gazania rigens (L.) Gaertn. syn. Gazania splendens hort. 1,5,6,7,17,18,27
Gazania rigens (L.) Gaertn. ′Grandiflora′ 16
Gazania splendens hort. див. Gazania rigens (L.) Gaertn.
Genista germanica L. 16
Genista scythica Pacz. 2
Genista tanaitica P.A.Smirn. 2
Genista tinctoria L. 1,2,7,16,17,26,27
Genistella sagittalis (L.) Gams 16
Gentiana alba Muhl. syn. Gentiana flavida A. Gray 26
Gentiana asclepiadea L. 1,2,17,26,27
Gentiana cachemirica Decne. 26
Gentiana crassicaulis Duthie ex Burkill 26
Gentiana cruciata L. syn. Gentiana cruciata L. ssp. phlogifolia (Schott & Kotschy) Tutin
2,16,26
Gentiana cruciata L. ssp. phlogifolia (Schott & Kotschy) Tutin див. Gentiana cruciata L.
Gentiana dahurica Fisch. 1,16,26
Gentiana dahurica Fisch. ′Nicita′ 1,26
Gentiana flavida A. Gray див. Gentiana alba Muhl.
Gentiana frigida Haenke 26
Gentiana gracilipes Turrill 26
Gentiana grossheimii Doluch. див. Gentiana septemfida Pall. ssp. grossheimii (Doluch.)
Halda
Gentiana haynaldii Kanitz syn. Gentiana rockhillii Hemsl. 26
Gentiana kirilowii Turcz. див. Gentiana tianschanica Rupr.
103
Gentiana lutea L. 1,17,26,27
Gentiana macrophylla Pall. 26
Gentiana moorcroftiana Wall. ex Criseb. 26
Gentiana olivieri Criseb. 26
Gentiana ornata Wall. 26
Gentiana pneumonanthe L. 26
Gentiana punctata L. 17,26
Gentiana rockhillii Hemsl. див.Gentiana haynaldii Kanitz
Gentiana saponaria L. 26
Gentiana scabra Bunge 26
Gentiana septemfida Pall. 26
Gentiana septemfida Pall. ssp. grossheimii (Doluch.) Halda syn.Gentiana grossheimii
Doluch. 26
Gentiana siphonantha Maxim. & Kusn. 26
Gentiana tianschanica Rupr. syn. Gentiana kirilowii Turcz. 26
Gentiana tibetica King ex Hook. 26
Gentiana walujewii Regel & Schmalh. 26
Geranium albiflorum Ledeb. 1
Geranium albiflorum Ledeb. var. lilacinum Krylov 16
Geranium alpestre Schur 1
Geranium altaicum Hort.ex G.Don 26
Geranium bohemicum L. 1
Geranium collinum Steph. ex Willd. 1
Geranium dalmaticum (Beck) Rech.f. 1,2,4,16,17
Geranium divaricatum Ehrh. 5
Geranium endressii Gray 4
Geranium fremontii Gray 4
Geranium himalayense Klotzsch х Geranium pratense L. ′Johnson’s Blue′ 1
Geranium ibericum Cav. 2
Geranium linearilobum DC. 2
Geranium lucidum L. 23
Geranium macrorrhizum L. 1,4,16,17,22,26,27
Geranium х magnificum Hyl. 4
Geranium molle L. 1,4
Geranium napuligerum Franch. 27
Geranium nodosum L. 2,4
Geranium palustre L. 1,26
Geranium phaeum L. 1,4,5,16,17,26,27
Geranium platypetalum Fisch. & C.A.Mey. 2,4,16,26
Geranium pratense L. 1,2,4,6,14,16,18,20,26
Geranium pratense L. ′Galax′ 26
Geranium psilostemon Ledeb. 16
Geranium pusillum L. 1
Geranium pyrenaicum Burm. 1,4,16,17
Geranium robertianum L. 1,2,17,20,26,27
Geranium sanguineum L. 1,2,4,6,16,17,20,24,26,27,29
Geranium sanguineum L. ′Albiflorum′ 4
Geranium sanguineum L. ′ Grandiflora′ 1
104
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Geranium sanguineum L. ′Grandis′ 4,10
Geranium sanguineum L. ′Nana′ 2
Geranium sanguineum L. ′Prostratum′ 4,16
Geranium sanguineum L. ′Striata′ 1
Geranium sibiricum L. 4
Geranium soboliferum Kom. 1
Geranium sylvaticum L. 1,4,17,26,27
Geranium tauricum Rupr. 1,17
Geranium thunbergii Lindl. & Paxton 4
Geranium tuberosum L. 1
Geranium wlassovianum Fisch.ex Link 4
Geum aleppicum Jacq. 1,26
Geum chiloense Balb. ex Ser. 8,16,17,21,26
Geum chiloense Balb. ex Ser. ′Lady Stratheden′ 1,10
Geum coccineum Sibth. & Sm. syn. Geum quellyon Sweet 1,2,4,9,16,22,26,27
Geum coccineum Sibth. & Sm. ′Prince of Orange′ 10
Geum х heldreichii hort. ex Bergmans 10
Geum х hybridum hort. 16
Geum japonicum Thunb. 1,2,16
Geum montanum L. 27
Geum quellyon Sweet див. Geum coccineum Sibth. & Sm.
Geum rivale L. 1,16,17,28
Geum urbanum L. 1,2,12,16,17,18,20,22,26,28
Gilia achilleifolia Benth. 1
Gilia achilleifolia Benth. ′Alba′ 1
Gilia achilleifolia Benth. ′Coerulea′ 1
Gilia aggergata Spreng. див. Ipomopsis aggregata (Pursh) V.Grant
Gilia capitata Sims 1,2,26
Gilia laciniata Ruiz 7
Gilia tricolor Benth.1,3,7,29
Gladiolus byzantinus Mill. див. Gladiolus communis L. ssp. byzantinus (Mill.)
A.Hamilton
Gladiolus callianthus Marais syn. Acidantera bicolor Hochst. 1,2,17
Gladiolus x colvillei hort. (G. tristis x G ladioluscardinalis) ′Prins Claus′ 23
Gladiolus x colvillei hort. ′Nanus Nathalie′ 23
Gladiolus communis L. ssp. byzantinus (Mill.) A.Hamilton syn. Gladiolus byzantinus
Mill. 26
Glaucium corniculatum (L.) Rudolph syn. Glaucium tricolor Bernh. ex Besser 1,6,28
Glaucium flavum Crantz 1,4,6,7,16,17,21,22,26,27
Gladiolus imbricatus L. 1,2,12,17,19,26
Gladiolus italicus Mill. 1,2,26
Gladiolus palustris Gaud. 6
Gladiolus tenuis M.Bieb. 1,2
Glaucium squamigerum Kar. & Kir. 1
Glaucium tricolor Bernh. ex Besser див. Glaucium corniculatum (L.) Rudolph
Gladiolus x hybridus hort. 1,5,9,11,12,13
Gladiolus x hybridus hort. ′Accent′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Accolade′ 10
105
Gladiolus x hybridus hort. ′Adazhio′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Africa′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Aglow′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Ajax′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Aisberg′ (′Айсберг′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Amfora′ (′Амфора′) 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Amsterdam′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Anna Karenina′ (′Анна Каренина′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Apollo′ 1,15,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Applause′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Atlas′ 5
Gladiolus x hybridus hort. ′Award′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Aziia′ (′Азия′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Аzhurnaia Snezhynka′ (′Aжурная Снежинка′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Balet na Ldu′ (′Балет на Льду′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Bambino′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Bankir′ (′Банкир′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Barvinok′ (′Барвінок′) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Bengalen′ 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Bessarabskyi′ (′Бессарабський′) 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Bibi′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Belyi Angel′ (′Белый Ангел′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Big Success′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Blackpool′ 17
Gladiolus x hybridus hort. ′Black Stoun′ 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Black Walnut′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Blue Horizon′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Blue Night′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Blue Pacific′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Boginia Liubvi′ (′Богиня Любви′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Bolshoe Iskushenie′ (′Большое Искушение′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Bravo′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Bread and Butter′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Bride′s Bouquet′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Bright Beauty′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Bryzgi Vodopada′ (′Брызги Водопада′ – рос.) 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Buggy′ 17
Gladiolus x hybridus hort. ′Burlak′ (′Бурлак′) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Cantab′ 19
Gladiolus x hybridus hort. ′Casino′ 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Čerikova Orchidea′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Chervonyi Kral′ (′Червоний Краль′) 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Chystota′ (′Чистота′) 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Christmas Red′ 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Chiguta′ 5
Gladiolus x hybridus hort. ′Citation′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Cool Treat′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Cornell′ 1
106
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Gladiolus x hybridus hort. ′Countess′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Dancing Doll′ 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Dandy′ 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Dark Beauty′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′David Sasunskiі′ (′Давид Сасунский′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Dawn Glow′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Day Dream′ 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Debіut′ (′Дебют′) 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′December Snow′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Diana′ 1,8,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Devichia Gordost′ (′Девичья Гордость′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Dinu Flower′ 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Dixieland′ 1,5
Gladiolus x hybridus hort. ′Dmitrii Donskoi′ (′Дмитрий Донской′ – рос.)1
Gladiolus x hybridus hort. ′Dmitrii Solunskii′ (′Дмитрий Солунский′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Dolgozhdannyi Debіut′ (′Долгожданный Дебют′ – рос.)
1,26
Gladiolus x hybridus hort. ′Donna Maria′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Dragun′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Drama′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Dymka′ (′Дымка′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Dynasty′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Dzhangl Flauer′ 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Dzhoen′ 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Dzhin′ (′Дзвін′) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Early Highlight′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Easter Morn′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Eicher Lorke′ 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Elizabeth the Queen′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Elona′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Elvira′ 17
Gladiolus x hybridus hort. ′Emerald Ripple′ 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Eurovision′ 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Ever Green′ 17
Gladiolus x hybridus hort. ′Exotica′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Feeriia′ (′Феерия′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Fexan′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Fidel Kastro′ (′Фидель Кастро′ – рос.) 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Fiji′ 8
Gladiolus x hybridus hort. ′First Gold′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Flevo Fire′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Fond Memory′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Force Light′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Forest Glade′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Forte′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Frant′ 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Frizzle Coral Lace′ 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Fresco′ 17
107
Gladiolus x hybridus hort. ′Front Page′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Fun Time′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Galilee′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Garland′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Gay Festival′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′George Soros′ 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Gimn Kosmonavtam′ (′Гимн Космонавтам′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Gimn Radosti′ (′Гимн Радости′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Golden Bells′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Golden Hour′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Golubaia Babochka′ (′Голубая Бабочка′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Golubaia Skazka′ (′Голубая Сказка′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Goluboi Dunai′ (′Голубой Дунай′) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Golubyie Uzory′ (′Голубые Узоры′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Gornoie Ozero′ (′Горное Озеро′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Gornyi Khrustal′ (′Горный Хрусталь′ – рос.) 1,8
Gladiolus x hybridus hort. ′Grand Final′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Green Elephant′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Green Pastures′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Green Spire′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Green Star′ 1,8
Gladiolus x hybridus hort. ′Happy Face′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Harmoniia′ (′Гармонія′) 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Heather Hill′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′High Fashion′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′High Seas′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Home Run′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Homecoming′ 8,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Ice Gold′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Iceberg′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Iceland′ 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Igor Talkov′ (′Игорь Тальков′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Independence′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Inky′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Innocence′ 5
Gladiolus x hybridus hort. ′Irisopodobnyi′ (′Ирисоподобный′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Jester′ 17
Gladiolus x hybridus hort. ′Iskry Shampanskogo′ (′Искры Шампанского′ – рос.)
Gladiolus x hybridus hort. ′Ivan Franko′ (′Іван Франко′) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Jacksonvill Gold′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Jester Gold′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Jo Ann′ 1,8
Gladiolus x hybridus hort. ′Junaia Moskvichka′ (′Юная Москвичка′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Jungle Flower′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Karnavalnaia Noch′ (′Карнавальная Ночь′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Kashanka′ (′Каштанка′) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Keniika′ (′Кенійка′) 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Kievskie Zvezdy′ (′Киевские Звёзды′) 1
108
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Gladiolus x hybridus hort. ′King Arthur′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′King of Spides′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Kniazhna′ (′Княжна′) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Kohinor′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Koketka′ (′Кокетка′ – рос.) 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Kokomo′ 11
Gladiolus x hybridus hort. ′Komsomolets′ (′Комсомолец′ – рос.) 5
Gladiolus x hybridus hort. ′Korallovoe Ozherelie′ (′Коралловое Ожерелье′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Kornet′ 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Korrida′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Kremlevskiі Rubin′ (′Кремлёвский Рубин′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Krez′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Kruzhevnoi Vykhr′ (′Кружевной Вихрь′ – рос.) 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Krymskaіa Vesna′ (′Крымская Весна′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Kupets′ (′Купец′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Kurortnyi Roman′ (′Курортный Роман′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Laielis Jiburis′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Laimute′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Lambada′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Landerit′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Laurentina′ 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Lavender Jewel′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Leda′ (′Леда′) 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Legend′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Legkoe Dykhanie′ (′Лёгкое Дыхание′ – рос.) 1,8
Gladiolus x hybridus hort. ′Lemon Chiffon′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Letnii Sad′ (′Летний Сад′ – рос.) 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Letter Perfect′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Liebei′17
Gladiolus x hybridus hort. ′Life Flame′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Lilac and Chartreuse′ 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Lilac Glow′ 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Liones Sesuo′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Little Jade Green′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′London′ 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Lucina′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Lunnaia Raduga′ (′Лунная Радуга′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Lunnoe Utro′ (′Лунное Утро′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Letniі Znoі′ (′Летний Зной′ – рос.) 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Mable Violet′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Madison Aw′ 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Maestro′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Magistr′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Maiia Plisetskaia′ (′Майя Плисецкая′– рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Malika′ 1,10,19
Gladiolus x hybridus hort. ′Malinovaia Fantaziia′ (′Малиновая Фантазия′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Malinovyi Zvon′ (′Mалиновый Звон′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Mantiіa′ (′Мантия′– рос.) 1
109
Gladiolus x hybridus hort. ′Margaret′ 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Maria′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Marokkanets′ (′Марокканец′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Martian′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Mary Housley′ 17
Gladiolus x hybridus hort. ′Mary Lou′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Mavr′ 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Mazer Dei′ 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Mentol′ 1,26
Gladiolus x hybridus hort. ′Merezhyvo′ (′Мереживо′) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Midas Gold′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Medovyi Spas′ (′Медовый Спас′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Medved-Rekord′ (′Медведь-Рекорд′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Mertsanie Zvezd′ (′Мерцание Звезд′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Mirazh′ (′Мираж′– рос.) 1,15,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Miss Ocharovanіe′ (′Мисс Очарование′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Mizhsezonnіa′ (′Міжсезоння′) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Mlada′ 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Modry Programm′ 1,26
Gladiolus x hybridus hort. ′Mogul′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Morning Bride′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Moskovitianin′ (′Москвитянин′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Moskovskaia Ekzotika′ (′Московская Экзотика′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Nadvechiria′ (′Надвечiр’я′) 1,8
Gladiolus x hybridus hort. ′Nash Sad′ (′Наш Сад′) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Natali′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Neonovaia Molniia′ (′Неоновая Молния′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Neptun′ (′Нептун′) 1,8,26
Gladiolus x hybridus hort. ′New Gold′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′New Day′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Nechaiannaia Radost′ (′Нечаянная Радость′ – рос.) 1,8
Gladiolus x hybridus hort. ′Night and Day′ 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Night Gallery′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Nitty Gritty′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Noon Moon′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Norseman′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Nova Lux′ 1,17
Gladiolus x hybridus hort. ′Noveta′ 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Nugget′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Oasis′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Ogni Arbata′ (′Огни Арбата′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Oles′ (′Олесь′) 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Olga′ (′Ольга′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Olga Chernova′ (′Ольга Чернова′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Olimpiіskiі Ogon′ (′Олимпийский Огонь′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Olympus′ 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Oranzhevoe Leto′ (′Оранжевое Лето′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Orchid Frost′ 1
110
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Gladiolus x hybridus hort. ′Oscar′ 1,5
Gladiolus x hybridus hort. ′Oscar Levant′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Ostap Vyshnіa′ (′Остап Вишня′) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Ovation′ 17
Gladiolus x hybridus hort. ′Palm Springs′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Pamiati Ivana Mikolaichuka′ (′Пам′яті Івана
Миколайчука′) 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Pamiati Igoria Talkova′ (′Памяти Игоря Талькова′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Panache′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Paparcio Ziedas′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Parad Zvezd′ (′Парад Звезд′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Party Look′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Pastiche′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Patriarsha′ (′Патриарша′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Pautinka′ (′Паутинка′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Penee′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Perelivt′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Perlamutrovyi Dozhd′ (′Перламутровый Дождь′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Pervoe Svidanie′ (′Первое Свидание′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Picasso′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Picotee′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Pero Pavlina′ (′Перо Павлина′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Pero Pavlina II′ (′Перо Павлина II′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Pink Cascade′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Pink Cloud′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Pink Pride′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Pink Romance′ 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Pliaska Ognia′ (′Пляска Огня′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Plum Tart′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Podmoskovie′ (′Подмосковье′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Podnebesie′ (′Поднебесье′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Polara′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Poliarnaia Noch′ (′Полярная Ночь′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Polovetskiie Pliaski′ (′Половецкие Пляски′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Pop Art′ 8,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Popeliushka′ (′Попелюшка′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Popugai′ (′Попугай′ – рос.) 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Powder Blue′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Preobrazhenie′ (′Преображение′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Princes Margaret Rose′ 17
Gladiolus x hybridus hort. ′Priscilla′ 1,8
Gladiolus x hybridus hort. ′Promenade′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Professor Poromei′ (′Профессор Поромей′– рос.) 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Quaker Lady′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Queen Sophia′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Raimona′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Rannii Snezhok′ (′Ранний Снежoк′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Ranniie Sumerki′ (′Ранние Сумерки′ – рос.) 8
111
Gladiolus x hybridus hort. ′Rapture′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Rascal′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Razdolie′ (′Раздолье′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Red Bentham′ 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Red Freckles′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Red Majesty′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Red Sea′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Red Smoke′ 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Regal Red′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Regency′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Rivalry′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Rosa v Izumrude′ (′Роса в Изумруде′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Rous Roys′ 5
Gladiolus x hybridus hort. ′Rozovyi Almaz′ (′Розовый Алмаз′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Rozovyi Amerykanets′ (′Розовый Американец′ – рос.) 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Rozovyi Mramor′ (′Розовый Мрамор′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Rozovyi Son′ (′Розовый Сон′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Russkaіa Madonna′ (′Русская Мадонна′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Russkaіa Usadba′ (′Русская Усадьба′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Sabre′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Sabrina′ 1,17
Gladiolus x hybridus hort. ′Safari′ 1,17
Gladiolus x hybridus hort. ′Sage′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′San Day′ 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Sand Dancer′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Sandpebbles′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Sapfirovaia Taina′ (′Сапфировая Тайна′ – рос.)1
Gladiolus x hybridus hort. ′Sea Foam′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Sea Shell′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Seda Bragia′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Serafin′ 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Sesame′ 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Shanchai′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Shell Pink′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Shiphape′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Shokoladnitsa′ (′Шоколадница′ – рос.) 1,8,10,26
Gladiolus x hybridus hort. ′Sholom Aleіkhem′ (′Шолом Алейхем′ - рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Shtorm′ (′Шторм′ - рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Shi Poetry′ 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Signal Red′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Silent Night′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Silver City′ 5
Gladiolus x hybridus hort. ′Silva′ (′Сильва′ - рос.) 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Sirenevoe Chudo′ (′Сиреневое Чудо′ - рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Sirenevye Parusa′ (′Сиреневые Паруса′ - рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Sirenevyi Vikhr′ (′Сиреневый Вихрь′ - рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Sirenevyi Tuman′ (′Сиреневый Туман′ - рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Skyscraper′ 1,10
112
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Gladiolus x hybridus hort. ′Sladkii Son′ (′Сладкий Сон′ - рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Snezhnaia Koroleva′ (′Снежная Королева′ - рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Snow Flake′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Snow Flower′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Snow Mass′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Sneg v Ogne′ (′Снег в Огне′ - рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Snеzhok′ (′Снежок′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Sofiіa′ (′София′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Sokolniki′ (′Сокольники′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Solar Flyer′ 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Solist′ (′Солист′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Solntse Afriki′ (′Солнце Африки′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′South Seas′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Southern Beauty′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Soіuz-20′ (′Союз-20′ – рос.) 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Speten′ 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Spitfire′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Spring Green′ 17
Gladiolus x hybridus hort. ′Spring Song′ 5
Gladiolus x hybridus hort. ′Star Gazer′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Startler′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Striapukha′ (′Стряпуха′ – рос.) 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Sudba′ (′Судьба′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Sumatra′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Sumerki′ (′Сумерки′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Sunray 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Sunset Sky′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Suvenir′ (′Сувенир′ – рос.) 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Svet Dalekoi Zvezdy′ (′Свет Далекой Звезды′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′ Svetofor′ (′Светофор′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Swiss Miss′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Tahiti Sunrise′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Tainyi Potselui′ (′Тайный Поцелуй′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Talisman′ (′Талисман′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Tawny′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Teksen′ 26
Gladiolus x hybridus hort. ′The Queen′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′The Queen Mother′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Thundercloud′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Timosha′ (′Тимоша′ – рос.)10
Gladiolus x hybridus hort. ′Toreador′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Torzhestvennyi′ (′Торжественный′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Towering Queen′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Trembita′ (′Трембіта′) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Triple Play′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Tropic Seas′ 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Trubka Myra′ (′Трубка Мира′ – рос.) 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Tsaredvorets′ (′Царедворец′ – рос.) 8
113
Gladiolus x hybridus hort. ′Tsarskii Podarok′ (′Царский Подарок′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Tsyganskaia Yubka′ (′Циганская Юбка′ – рос.) 8,26
Gladiolus x hybridus hort. ′Tsvetok Nadezhdy′ (′Цветок Надежды′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Twilight′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Ukraino Moia′ (′Україно Моя′) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Ultraviolet′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Ulybka Gagarina′ (′Улыбка Гагарина′ – рос.) 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Utrennii Tuman′ (′Утренний Туман′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Vega′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Vera′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Vesenniaia Mechta′ (′Весенняя Мечта′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Veselaia Vdova′ (′Весёлая Вдова′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Vezuvii′ (′Везувий′ – рос.) 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Victor Borge′ 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Vechnyi Zov′ (′Вечный Зов′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Vii′ (′Вій′) 1,8,10
Gladiolus x hybridus hort. ′Viola′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Violet′ 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Vizit Neznakomki′ (′Визит Незнакомки′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Volshebnaia Fleita′ (′Волшебная Флейта′ – рос.) 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Volnuiuschaia Radost′ (′Волнующая Радость′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Vozhd Krasnokozhykh′ (′Вождь Краснокожих′ – рос.) 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Vozrozhdenie′ (′Возрождение′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Vsevolod′ (′Всеволод′ – рос.) 26
Gladiolus x hybridus hort. ′White Bambino′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′White Frosting′ 1,10
Gladiolus x hybridus hort. ′White Lightening′ 10
Gladiolus x hybridus hort. ′White Lilac′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′White Oak′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′White Prospere′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′White Romance′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Willie Fleuer′ 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Wonderland′ 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Yayc Palans′ 5
Gladiolus x hybridus hort. ′Yaroslav Mudryi′ (′Ярослав Мудрий′) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Yelena′ (′Елена′ – рос.) 10
Gladiolus x hybridus hort. ′Yeseninskaia Grust′ (′Есенинская Грусть′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Yurii Nikulin′ (′Юрий Никулин′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Yupiter′ (′Юпитер′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Zasnezhennaia Nezhnost′ (′Заснеженная Нежность′ – рос.)
8
Gladiolus x hybridus hort. ′Zelenyi Kakadu′ (′Зелёный Какаду′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Zelеnyi Popugai′ (′Зелёный Попугай′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Zharkoe Leto′ (′Жаркое Лето′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Zhemchuzhyna Polesia′ (′Жемчужина Полесья′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Zhovte Pole′ (Жовте Поле) 26
Gladiolus x hybridus hort. ′Zimnii Koster′ (′Зимний Костёр′ – рос.) 1
Gladiolus x hybridus hort. ′Zlatokudraia′ (′Златокудрая′ – рос.) 8
114
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Gladiolus x hybridus hort. ′Znoinyi Den′ (′Знойный День′ – рос.) 1, 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Zolotaia Premiera′ (′Золотая Премьера′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Zolotoi Ulei′ (′Золотой Улей′ – рос.) 1,26
Gladiolus x hybridus hort. ′Zaria Svobody′ (′Заря Свободы′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Zvеzda Baleta′ (′Звезда Балета′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Zvezda Ukrainy′ (′Звезда Украины′ – рос.) 8
Gladiolus x hybridus hort. ′Zvuki Saksofona′ (′Звуки Саксофона′ – рос.) 8
Glaux maritima L. 26
Glechoma hirsuta Waldst. & Kit. 2
Glechoma hederaceae L. 2,4,6,7,16,17,18,20,22,24,26,27
Globularia cordifolia L. 1,4,16,17,21,26
Globularia dumolosa Sw. 16
Globularia punctata Lapeyr. 2,4,16,27
Globularia trichosantha Fisch. & C.A. Mey. 4,16,17,29
Gloriosa rothschildiana O’Brien див. Gloriosa superba L. ′Rothschildiana′
Gloriosa superba L. ′Rothschildiana′ syn. Gloriosa rothschildiana O’Brien 12,19
Glyceria fluitans (L.) R.Br. 17
Glyceria maxima (Hartmann) Holmb. 6,17
Glyceria maxima (Hartmann) Holmb. ′Variegata′ 26
Glycine hispida (Moench) Maxim. 1,28
Glycine max (L.) Merr. 12,17,19,26
Glycine max (L.) Merr. ′Beltskaia-82′ (′Бельцкая-82′ – рос.) 1
Glycine max (L.) Merr. ′Ivanka′ (′Іванка′) 1
Glycine max (L.) Merr. ′ Timiuris 1
Glycine max (L.) Merr. ′Sora′ 1
Glycine max (L.) Merr. ′Zhuravushka′ (′Журавушка′) 1
Glycyrrhiza echinata L. 1,16,26,27
Glycyrrhiza glabra L. 1,12,16,26,27,28
Gnaphalium norvegicum Gunnerus 17
Gnaphalium uliginosum L. 1,26
Godetia amoena (Lehm.) G.Don див. Clarkia amoena (Lehm.) Nels. & J.F.Macbr.
Godetia grandiflora Lindl. див. Clarkia rubicunda (Lindl.) F.H. & M.E. Lewis
Gomphrena celosioides Mart. див. Gomphrena decumbens Jacq.
Gomphrena decumbens Jacq. syn. Gomphrena celosioides Mart. 1,11
Gomphrena globosa L. 1,4,6,7,9,10,12,15,17,19,22,26,29
Gomphrena globosa L. ′Albe′ 1,2,16,29
Gomphrena globosa L. ′Mixed Colour′ 1,3
Gomphrena globosa L. ′Orange′ 29
Gomphrena globosa L. ′Red′ 29
Gomphrena globosa L. ′Rosea′ 1,5,16,29
Gomphrena globosa L. ′Rubra′ 1
Gomphrena globosa L. ′Violacea′ 5
Gomphrena haagena Klotzsch 1,29
Goniolimon tataricum (L.) Boiss. syn. Limonium tataricum (L.) Mill. 2,8,16
Goodyera repens (L.) R. Br. 1
Gratiola officinalis L. 1,16,17,26
Grindelia integrifolia DC. 22
Grindelia oregana A. Gray 1
115
Grindelia robusta Nutt. 1,2,17
Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal 1,7,17
Grossheimia macrocephala (Muss.-Puschk. ex Willd.) Sosn. & Takht. див. Centaurea
macrocephala Puschk. ex Willd.
Gunnera manicata Linden 17
Gunnera scabra Ruiz & Pav. див. Gunnera tinctoria (Molina) Mirb.
Gunnera tinctoria (Molina) Mirb syn. Gunnera scabra Ruiz & Pav. 4
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 1,16,17,26,27
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. 26
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. 26
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. 26
Gymnospermium odessanum (DC.) Takht. 1,2,16,17,22,26
Gypsophila acutifolia Fisch. ex Spreng. 17
Gypsophila altissima L. 2,16,27
Gypsophila bicolor Grossh. 2
Gypsophila cerastioides D. Don 1,2
Gypsophila elegans M.Bieb. 1,2,5, 6,7,12,15,17,18,19,26,27
Gypsophila elegans M.Bieb. ′Alba′ 1,3,7,10,22
Gypsophila elegans M.Bieb. ′Covent Garden′ 1, 2,9,29
Gypsophila elegans M.Bieb. ′Parviflora′ 1
Gypsophila elegans M.Bieb. ′Parviflora Rosea′ 1
Gypsophila elegans M.Bieb. ′Rosea′ 3,7,10,22,26,27
Gypsophila elegans M.Bieb. ′Schnellkönigin′ 1,2
Gypsophila glomerata Pall. ex Adams 2
Gypsophila libanotica Boiss. 2
Gypsophila pacifica Komar. 2
Gypsophila paniculata L. 1,2,4,7,8,10,16,17,19,21,22,26,27,29
Gypsophila paniculata L. ′Diamond Spray′ 16
Gypsophila paniculata L. ′Flore Pleno′ 22,27
Gypsophila paniculata L. ′Rosenschleier′ 2
Gypsophila paniculata L. [meaning: ′Zymovyi Vizerunok′ (′Зимовий Візерунок′)] 2
Gypsophila paniculata L. ′Snowflake′ 2
Gypsophila repens L. 2,16,22,26
Gypsophila repens L. ′Alba′ 2
Gypsophila repens L. ′Rosea′ 1
Gypsophila scorzonerifolia Ser. 2
Gypsophila thyraica Krasnova 26
H
Haplophyllum ciliatum Griseb. див. Haplophyllum suaveolens (DC.) G.Don
Haplophyllum suaveolens (DC.) G.Don syn. Haplophyllum ciliatum Griseb. 2
Hebe speciosa (R.Cunn. ex A.Cunn.) syn. Veronica speciosa R.Cunn. 2
Hebe speciosa (R.Cunn. ex A.Cunn.) Andersen ′Andersonii′ 4
Hebenstretia dentata L. 1
Hedera helix L. 1,4,16,17
Hedera taurica Carriére 4
Hedysarum alpinun L. 2
Hedysarum coronarium L. 2
Hedysarum grandiflorum Pall. 2
116
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Helenium autumnale L. 1,2,5,9,10,12,17,19,26,27,29
Helenium autumnale L. ′Altgold′ 1,16,26
Helenium autumnale L. ′Clipperfild Orange′ 2
Helenium autumnale L. ′Coppelia′ 26
Helenium autumnale L. ′Die Blonde′ 26
Helenium autumnale L. ′Gartensonne′ 26
Helenium autumnale L. ′Katharina′ 26
Helenium autumnale L. ′Kokarde′ 26
Helenium autumnale L. ′Kugelsonne′ 2
Helenium autumnale L. ′Moerheim Beauty′ 26
Helenium autumnale L. ′Rothaut′ 26
Helenium autumnale L. ′Sonnenberg′ 26
Helenium hoopesii A.Gray 1,16,17
Helianthemum alpestre (Jacq.) DC. див. Helianthemum oelandicum (L.) DC. ssp. alpestre
(Jacq.)Breistr.
Helianthemum apeninum (L.) Mill. 1,2,10,16,17,26
Helianthemum apeninum (L.) Mill. ′Alba′ 2,3
Helianthemum apeninum (L.) Mill. ′Flora′ 26
Helianthemum apeninum (L.) Mill. ′Rosea′ 3,26
Helianthemum canum (L.) Baum. 2,4,16,26
Helianthemum chamaecistus Mill. див. Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Helianthemum cretaceum (Rupr.) Juss. 6
Helianthemum cretophilum Klokov & Dobrocz. 2,16
Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. див. Helianthemum nummularium (L.) Mill. ssp.
grandiflorum (Scop.) Hayek
Helianthemum ledifolium (L.) Mill. 2
Helianthemum nummularium (L.) Mill. syn. Helianthemum chamaecistus Mill.
2,6,10,16,26
Helianthemum nummularium (L.) Mill. ′Rosea′ 6
Helianthemum nummularium (L.) Mill. ssp. grandiflorum (Scop.) Hayek syn.
Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC., Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal ssp.
grandiflorum (Scop.) Hayek 1,2,4,7,16,17,22,26
Helianthemum nummularium (L.) Mill. ssp. obscurum (Čelak.) Holub sin.
Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal ssp. hirsutum Hayek
Helianthemum oelandicum (L.) DC. ssp. alpestre (Jacq.) Breistr. syn. Helianthemum
alpestre (Jacq.) DC. 4
Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal 16
Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal ssp. grandiflorum (Scop.) Hayek див. Helianthemum
nummularium (L.) Mill. ssp. grandiflorum (Scop.) Hayek
Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal ssp. hirsutum Hayek див. Helianthemum
nummularium (L.) Mill. ssp. obscurum (Čelak.) Holub
Helianthemum orientale (Grosser) Juz. & Pozd. 17
Helianthemum stevenii Rupr. ex Juz. & Pozd. 23
Helianthemum х hybridum hort. 2,10,16,21,26
Helianthemum х hybridum hort. ′Orange′ 21
Helianthemum х hybridum hort. ′Red Orient′ 26
Helianthus annuus L. 1,3,5,7,9,12,13,15,16,17,19,22,26,27
Helianthus annuus L. ′ Gelber Knirps′ 8
117
Helianthus annuus L. ′Iren′ 1
Helianthus annuus L. ′Kleinblüting′ 1
Helianthus annuus L. ′Krasnoe Solnychko′ (′Красное Солнышко′ – рос.) 2,18
Helianthus annuus L. ′Lunnyi′ (′Лунный′ – рос.) 2
Helianthus annuus L. ′Polka Mixed′ 2
Helianthus annuus L. ′Purpureus′ 29
Helianthus annuus L. ′Raia′ (′Рая′) 1,2
Helianthus annuus L. ′Rankove Sonechko′ (′Ранкове Сонечко′) 17
Helianthus annuus L. ′Ring of Fire′ 16
Helianthus annuus L. ′Sonechko′ (′Сонечко′) 17
Helianthus annuus L. ′Sun Gold′ 8
Helianthus annuus L. ′Teddi Bear′ 1,22,2б,29
Helianthus annuus L. ′Velvet Queen′ 16,17
Helianthus annuus L.f. annuus ornamentalis (Wenzl.) Anashcz. 11
Helianthus debilis Nutt.1
Helianthus heliantoides (L.) Sweet 7
Helianthus salicifolius A.Dietr 1
Helianthus tuberosus L. 1,12,13,16,19,22,26,27, 28
Helianthus tuberosus L. ′Diietychnyi′ (′Дієтичний′) 1
Helianthus debilis Nutt. 1
Helianthus giganteus L. 26
Helianthus tuberosus L x Helianthus annuus L. 1
Helichrysum arenarium (L.) Moench 2,13,16,17,22
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews 1,2,3,5,7,9,12,15,16,17,19,22,25
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews ′Alba′ 1,16
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews ′Gaents′ 5
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews ′Laurin′ 1
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews ′Monstrosus′ 26
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews ′Pastel Mix.′ 4
Helichrysum bracteatum (Vent.) Willd. ′Rubra′ 16
Helichrysum conglobatum (Viv.) Steud. 2
Helichrysum foetidum (L.). Cass. 2
Helichrysum italicum (Roth) G.Don 2,22
Helichrysum petiolatum (L.) DC. ′Moonlight′ 18
Helichrysum plicatum DC. 27
Helichrysum stoechas (L.) Moench 2
Helichrysum thianschanicum Regel ′Golden Baby′ 26
Helictotrichon pubescens (Huds.) 16
Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilger 16
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet 26
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet ssp. scabra ′Asachi′ 16
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet ssp. scabra ′Goldgefieder′ 1,16
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet ssp. scabra ′Pleno′ 26
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet ssp. scabra ′Semiplena′ 1
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet ssp.scabra (Dunal) T.R. Fisher syn. Heliopsis scabra
Dunal 1,2,5,6,7,9,16,17,27
Heliopsis scabra Dunal див. Hieliopsis helianthoides (L.) Sweet. ssp.scabra (Dunal) T.R.
Fisher
118
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Heliosperma carpaticum (Zapał.) Klokov 17
Heliotropium arborescens L. syn. Heliotropium peruvianum L. 1,10,16
Heliotropium arborescens L. ′Marine′ 1
Heliotropium peruvianum L. див. Heliotropium arborescens L.
Helipterum manglesii (Lindl.) F.Muell. ex Benth. див. Rhodante manglesii Lindl.
Helipterum roseum (Hook.) Benth. див. Acroclinium roseum Hook.
Helleborus abchasicus A.Braun див. Helleborus orientalis Lam. ssp. abchasicus (A. Braun)
B.Mathew.
Helleborus argutifolius Viv. syn. Helleborus lividus Aiton ssp. corsicus (Briq.) Tutin 1,6
Helleborus caucasicus A.Braun syn.. Helleborus orientalis Lam. ssp. orientalis Lam.
1,2,4,5,6,
10,16,17,22,26
Helleborus foetidus L. 2,4,6,17
Helleborus x hybridus hort. 1,16,26
Helleborus lividus Aiton 6
Helleborus lividus Aiton ssp. corsicus (Briq.) Tutin див. Helleborus argutifolius Viv.
Helleborus niger L. 1,4,7,8,16,17,18,26,27
Helleborus odorus Waldst. & Kit. 6
Helleborus orientalis Lam. ssp. abchasicus (A.Braun ) B. Mathew. syn. Helleborus
abchasicus A.Braun 16,17,26,27
Helleborus orientalis Lam. ssp. abchasicus (A. Braun) B.Mathew. var. tussoni 16
Helleborus orientalis Lam. ssp. orientalis Lam. див. Helleborus caucasicus A.Braun
Helleborus purpurascens Waldst. & Kit. 1,4,5,16,17,19,21,26,27
Helleborus х sternii Turrill 6
Helleborus viridis L. 21
Hemerocallis aurantiaca Baker 2,4,10
Hemerocallis citrina Baroni 1,2,3,4,5,6,7,10,16,17,26
Hemerocallis citrina Baroni var. verperitina M.Hotta 6
Hemerocallis dumortieri Morr. 1,2,4,10,16,26
Hemerocallis esculenta Koidz. 1,16,26
Hemerocallis exaltata Stout 10
Hemerocallis flava L. див. Hemerocallis lilio-asphodelus L.
Hemerocallis fulva L. 1,2,4,5,6,17,18,22,26,27
Hemerocallis fulva L. ′Flore Pleno′ 16,18,26
Hemerocallis fulva L. var. kwanso Regel 1,2,7
Hemerocallis fulva L. var. kwanso variegata Regel 1,16,26
Hemerocallis fulva L.var. littorea M.Hotta 6
Hemerocallis graminea Andrews див. Hemerocallis minor Mill.
Hemerocallis lilio-asphodelus L. syn. Hemerocallis flava L.1,2,3,4,5,7,9,10,11,13,16,17,18,27
Hemerocallis longituba Miq.10
Hemerocallis middendorffii Trautv. & C.A.Mey. 1,2,4,6,16,17,19,26,27
Hemerocallis minor Mill. syn. Hemerocallis graminea Andrews 2,3,4,5,6,7,10,16,26
Hemerocallis thunbergii Baker 1,10,26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Abstract Art′ 1,16,23,26,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Ada Sari′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Agata′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Agnieszka′ 4
Hemerocallis х hybrida hort. ′Aldona′ 17
119
Hemerocallis х hybrida hort. ′Alice in Wonderland′ 1,2,3,26,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Always Afternoon′ 23
Hemerocallis х hybrida hort. ′Amason Amethyst′ 1,3,16,26,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′American Revolution′ 1,2,3,5,7,16,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′American Style′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Anartias′ 5
Hemerocallis х hybrida hort. ′Ania′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Andrzej Bobola′ 1,4
Hemerocallis х hybrida hort. ′Angel Mine′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Angel of Light′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Anna Karelina′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Anna Warner′ 1,2,16,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Annie Welch′ 1,3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Antarctica′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Antigua′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Apache Tears′ 1,2,7,16,23,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Applause′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Apricot′ 26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Apricot Beaty′ 10
Hemerocallis х hybrida hort. ′Arctic Snow′ 3,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Arlekin′ (′Арлекін′) 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Arriba′ 1,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Art Festival′ 1,2,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Arktur′ (′Арктур′) 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Aten′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Autumn Red′ 2,5,16,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Aztec Autumn′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Barthatnaia Noch′ (′Бархатная Ночь′ – рос.) = ′Oksamytova
Nich′ (′Оксамитова Ніч′)
Hemerocallis х hybrida hort. ′Balladier′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Bali Hai′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Balls of Red′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Baltyk′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Bambi Doll′ 1,2,5,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Banbury Cinnamon′ 3, 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Baracuda Bay′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Barbara Mitchell′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Baronet′s Badge′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Bed of Roses′ 3,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Bengaleer′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Beloved Country′ 1,3,5,26,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Beverly Hills′ 2,3,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Bialy Welon′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Billiso′ 5
Hemerocallis х hybrida hort. ′Black Cherry′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Black Prince′ 16,17,26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Black Watch′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Blanka′ 17
120
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Hemerocallis х hybrida hort. ′Blonde Goddess′ 26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Blushing Angel′ 1,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Blushing Belle′ 2,5,16,22,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Bogumil′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Bold One′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Bonanza′ 1,2,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Border Music′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Boryna′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Bozena′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Bourbon Kings′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Brat Albert′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Brigitte′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Brigitte Bonet′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Bright Charm′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Brown Lasso′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Brove Word′ 2,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Brunette′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Buffys Doll′ 17,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Bull Durham′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Burning Daylight′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Butter Curls′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Buzz Bomb′ 1,16,26
Hemerocallis х hybrida hort. ′By Myself′ 1,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Cadillac′ 16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Candy Custort′ 16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Candy Counter′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Carey Quinn′ 1,3,16,17,23,26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Carnival Flair′ 1,3,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Catherine Woodbery′ 1,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Caviar′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Charles Wesley′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Charm Bracelet′ 5,7
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chartreuse Queen 1,3,16,26,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Cherry Eyed Pumpkin′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Cherry Lace′ 1,2,3,16,22,26,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chicago Apache′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chicago Brave′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chicago Cardinal′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chicago Comanche′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chicago Fire′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chicago Firecracker′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chicago Happiness′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chicago Knobby′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chicago Picotee Queen′ 1,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chicago Queen′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chicago Rosy′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chicago Royal′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chicago Royal Robe′ 17
121
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chicago Ruby′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chicago Salmon′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chicago Silver′17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chicago Star′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chicago Sunrise′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chicago Weathermaster′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chipper Cherry′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Chopin′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Christmas Carol′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Christopher Columbus′ 1,3,17,19,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Christopher Robin′ 1, 5, 26,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Cimarron Pass′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Citrine′ 5
Hemerocallis х hybrida hort. ′Clurchill Downs′ 2,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Codysyde′ 3,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Cocluside′ 5
Hemerocallis х hybrida hort. ′Commandment′ 1,3,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Corky′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Cosmopolitan′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Country Club′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Crestwod Lucy′ 16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Crimson Pirate′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Croesus′ 2,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Cross My Heart′ 2,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Crystalline Pink′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Custard Candy′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Cup of Sunshine′ 3,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Daequire′ 16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Daily Bread′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Dansing Moonbeans′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Danuta′ 1,4,10
Hemerocallis х hybrida hort. ′Daring Deception′ 23
Hemerocallis х hybrida hort. ′Darius′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Date Book′ 2,5,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′David Kirchhoff′ 1,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Dawn Time′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Dayli Bread′ 2,3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Dear Mat′ 7
Hemerocallis х hybrida hort. ′Demerie Doll′ 1,3,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Dido′ 2,3,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Djeml Shepard′ 16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Doll House′ 3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Dorota′ 4,10,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Dorothy Lambert′ 3,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Double Dream′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Double River Wue′ 1,2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Dr. Otto Reich′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Dr. Reg. 2,16
122
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Hemerocallis х hybrida hort. ′Drim Jegasi′ 16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Ed Murrayay′ 1, 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Edge Ahead′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Edna Jean′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Edna Spalding Memorial′ 3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Elaine Strutt′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′El Desperado′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′El Rosario′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Elegant Candy′ 16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Emerald Joy′ 1,2,323,26,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Emilia Plater′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Erica′ 2,5
Hemerocallis х hybrida hort. ′Ewa′ 1,4,10,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Ewelina Peksowa′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Fairy Tale Pink′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Family Party′ 1,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Faustyna′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Felice′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Femme Fatale′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Fantasy Dancer′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Fashion Queen′ 3,26,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Fea Sirieni′ (′Фея Сирени′ – рос.) 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Feiry Delight′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Flames of Fantasy′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Foremann′ 16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Forwer Loving You′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Frances Fay′ 3,17,26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Frans Halls′ 1,2,3,5,16,17,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Friar′s Lantern′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Full Reward′ 1,3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Futurity Yellow′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Gabriella′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Gala Gretings′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Gentle Shepherd′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′George Caleb Bingham′ 1,23
Hemerocallis х hybrida hort. ′George Cunningham′ 1,3,16,26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Georgia′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Gest Wood′ 5,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Girl Scout′ 2,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Gnom′ (′Гном′) 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Golden Chimes′ 3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Golden Dust′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Golden Gift′ 1,3,16,23,26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Golden Gate′ 27
Hemerocallis х hybrida hort. ′Golden Light′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Golden Marvel′ 23
Hemerocallis х hybrida hort. ′Golden Orchid′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Golden Prize′ 17
123
Hemerocallis х hybrida hort. ′Gold Stream′ 5,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Grand Ways′ 1,3,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Grape Velvet′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Gratia′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Grass my Heart′ 16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Great Scott′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Green Eyed Giant′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Green Wood Hall′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Haidee′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Half Pint′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Halina′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Happy Hager′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Haymaker′ 1,3,26,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Heavenly Harp′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Heirloom Lace′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Helios′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Hercules′ 2,5,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Heaven Knows′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Highland Lord′ 23
Hemerocallis х hybrida hort. ′Holiday Mood′ 7,16,26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Honorata′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Hortensia′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Hot Bronze′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Hudson Valley′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Hundredht Anniversary′ 2,3,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Iberia′ 7
Hemerocallis х hybrida hort. ′Ignacy Paderewski′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Instant Friendship′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Inspired Word′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Insulinda′ 2,5,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Irena′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Ivory Ruffles Hager′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Jagienka′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Jadwiga Teresa′ 12
Hemerocallis х hybrida hort. ′Jamaican Drum′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Jamaican Me Crazy′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′James Marsh′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Janina′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Jan Kiepura′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Jan Pawel′ 1, 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Jasmanie′ 16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Jims Pich′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Joan Senior′ 1, 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Johnny Ward′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Jovial′ 1,2,3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Jug of Wine′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′June Love′ 3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Jynn Hall′ 16
124
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Hemerocallis х hybrida hort. ′Kanarek′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Kardynal Wyszynski′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Karolina Kozka′ 1,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Kensington Manor′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Kiepora′ 4,10
Hemerocallis х hybrida hort. ′King Hoot′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Kind Ways′ 1, 23
Hemerocallis х hybrida hort. ′Kinga′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′King of Hearts′ 2,22,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Knighthood′ 26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Kormoran′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Kozachok′ (′Козачок′) 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Krem-Briulle′ (′Крем-Брюлле′) 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Krystyna′ 1,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Król Jan III Sobieski′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Кwanso′ 2,5,17,26,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Lace Fan′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Lady Cynthia′ 3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Lady Hesketh′ 10
Hemerocallis х hybrida hort. ′Lady Inara′ 2,16,26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Lady Iwona′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Lady Mary′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Lady Neva′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Late Summer′ 1,3,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Laura′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Theresa Hall′ 5
Hemerocallis х hybrida hort. ′Leonidas′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Lemoine Bechtold′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Lemon Bells′ 3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Lemont Mint′ 3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Leprechaun′s Lace′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Liberator′ 1,5,7
Hemerocallis х hybrida hort. ′Lillian Wirick′ 3,26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Lilting Lady′ 1,3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Limited Edition′ 3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Linda′ 2,3,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Little Cadet′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Little Man′ 1,5,16,23
Hemerocallis х hybrida hort. ′Little Missy′ 1,3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Little Print′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Little Red Warbler′ 1,2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Little Wine Cup′ 1,3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Lively Set′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Lizie Wong′ 2,5
Hemerocallis х hybrida hort. ′Longfields Twins′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Love Pierre′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Ludmila′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Luxury Lace′ 1,2,3,5,16,17,22,23,26,29
125
Hemerocallis х hybrida hort. ′Lymonnyi Pavuchok′ (′Лимонний Павучок′) 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Lynn Hall′ 2,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Mabel Fuller′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Magdalena′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Magnificense′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Major Hubar′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Margaret Perry′ 3,7,17,26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Mariola′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Mariska′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Marta′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Mary Guenther′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Mary Jane′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Mary Todd′ 1,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Mascotta′ 2,3,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Master Touch′ 1,3,5,7,26,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Matador′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Mauna Loa′ 2,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Mazowsze′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Mazur′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Meden Dorf′ 5
Hemerocallis х hybrida hort. ′Melody Lane′ 1,5,17,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Melon′ 16,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Memory Lane′ 1,2,3,16,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Mewa′ 4,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Midwest Majesty′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Mikkando Jaunedor′ 4
Hemerocallis х hybrida hort. ′Mildred Krueger′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Minord′ 5
Hemerocallis х hybrida hort. ′Minstrel Boy′ 1,2,3,17,23
Hemerocallis х hybrida hort. ′Missouri Miss′ 1,23,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Missouri Beauty′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Modern Classic′ 3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Monika′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Moniouszko′ 4
Hemerocallis х hybrida hort. ′Moonlit Masquerade′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Mrs.B.F.Bonner′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Music Man′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′My Ways′ 2,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Naughty Mariette′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Navajo Blanket′ 3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Navajo Princess′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Nezhnaia Melodia′ (′Нежная Мелодия′ – рос.) 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Nigrette′ 2,5,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′New Love′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Nile Crane′ 23
Hemerocallis х hybrida hort. ′Nob Hill′ 1,2,3,5,16,17,23,26,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′No Mistake Plantation′ 2,5
Hemerocallis х hybrida hort. ′Norton Hall′ 29
126
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Hemerocallis х hybrida hort. ′Olga′ (′Ольга′ – рос.) 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Ole Lukoe′ 7
Hemerocallis х hybrida hort. ′Olenka′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Only Yesterday′ 2,5
Hemerocallis х hybrida hort. ′Oksamytova Nich′ (′Оксамитова Ніч′) = ′Barthatnaia
Noch′ (′Бархатная Ночь′ – рос.) 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Oolay′ 1,2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Orangeade′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Orange Beauty′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Orzel′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Pandora’s Box′ 1,23,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Parian China′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Pastoral Symphony′ 1,3,23,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Pavlovsk′ (′Павловск′ – рос.) 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Patio′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Peach Pinwhell′ 2,3,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Pearl Hager′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Perla′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Persian Princess′ 3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Picotee Pride′ 23
Hemerocallis х hybrida hort. ′Picture Hat′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Pink Chavme′ 16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Pink Damask′ 4
Hemerocallis х hybrida hort. ′Pink Embers′ 1,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Pink Ice Ballet′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Pink Lighting′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Pink Solace′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Plena′ 27
Hemerocallis х hybrida hort. ′Pookie Bear′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Post Time′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Powder Puff′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Prairie Blue Eyes′ 1,2,3,16,17,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Precious Accent′ 1,3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Precious One′ 1,3
Hemerocallis х hybrida hort. ′President Marcue′ 3,5,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Premier′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Primrosse Mascotta′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Prince Redbird′ 1,3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Ptarmigan′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Puff′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Purple Magic′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Purple Waters′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Queen of May′ 3,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Radiant′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Radiant Greetings′ 1,2,3,7,16,22,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Rajah′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Rare China′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Raspberry Candy′ 3
127
Hemerocallis х hybrida hort. ′Rebel Cause′ 16,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Red Cup′ 16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Red Currant Hager′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Red Fountain′ 7,12,16,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Red Magic′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Red Rum′ 1,2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Red Mittens′ 3,16,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Red See′ 2,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Red Spinal′ 16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Regale′ 3,26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Regal Air′ 5,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Renata′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Rhapsody in Pink′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Romantic Rose′ 16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Rozhevyi Flaminho′ (′Рожевий Фламінго′) 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Roll Soveren′ 5
Hemerocallis х hybrida hort. ′Royal Sovrin′ 7
Hemerocallis х hybrida hort. ′Royal Frills′ 1,2,3,26,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Ruby Red Lips′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Ruffled Apricot′ 1,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Ruth Rees′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Sabina′ 4,10,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Saladin′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Salut Abhasii′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Sammy Russel′ 1,2,3,4,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Sandal Wood′ 5,16,26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Sara′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Sarong′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Saucy Lady′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Satinique′ 1,2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Saucy Lady′ 3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Savannah Explosion′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Saves Straube′ 3,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′School Girl′ 1,l3,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′School Toy′ 26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Sea Gold′ 3,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Seattle Slew′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′See the Fire′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Shadyside′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Shakhtarchuk′ (′Шахтарчук′) 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Shod Sire′ 7
Hemerocallis х hybrida hort. ′Silam Rojal Prins′ 16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Siloam Cinderella′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Siloam Double Classic′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Siloam Fairytale′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Siloam Robbie Bush′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Siloam Rose Queen′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Sister Spider′ 1
128
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Hemerocallis х hybrida hort. ′Skowronek′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Skifski Zori′ (′Скіфські Зорі′) 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Slowianka′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Slowik′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Slyvovyi Koktel′ (′Сливовий Коктейль′) 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Sniezka′ 4,10
Hemerocallis х hybrida hort. ′Solid Scarlet′ 1,16,23,26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Something′ 1,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Sonechko′ (′Сонечко′) 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Sonia′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Speak to Me′ 1,3,16,22,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Spider Miracle′ 1,3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Spirit of Freedom′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Spirit of Paris′ 3,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Stafford′ 3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Stagecoach′ 1,2,3,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Stanislaw Moniuszko′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Stella de Oro′ 1, 3,10,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Step Forward′ 1,2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Stolen Hours′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Storm of the Century′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Strawberries and Cream′ 16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Strawberry Candy′ 2,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Strawberry Fields Forever′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Sugar Candy′ 1,2,3,7,16,22,26,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Summer Dragon′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Summer Wine′ 1,3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Summy Russel′ 5
Hemerocallis х hybrida hort. ′Super Purple′ 16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Suzie Wong′ 3,16,26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Sylwia′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Tasmania′ 5
Hemerocallis х hybrida hort. ′Talisman′ (′Талісман′) 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Tbilisso′ 7,26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Teiya′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Theresa Hall′ 3,16
Hemerocallis х hybrida hort. ′Timeless′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Tiny Toy′ 1,3,23,26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Tomasz′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Touch of Mink′ 1,3,23,26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Tracy Hall′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Trauiv et Mey′ 2,3,7,12
Hemerocallis х hybrida hort. ′Trulong′ 3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Varsity′ 1,3,17,27
Hemerocallis х hybrida hort. ′Venetian Sun′ 23
Hemerocallis х hybrida hort. ′Vicontess Byng′ 3,26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Vinny Puh′ 26
Hemerocallis х hybrida hort. ′Wally Nance′ 2,3,16,22,29
129
Hemerocallis х hybrida hort. ′Wanda Rutkiewicz′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Warner House′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Westerplatte′ 4,10,17
Hemerocallis х hybrida hort. ′White Tie Affair′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′White Wine′ 5
Hemerocallis х hybrida hort. ′Wild One′ 1
Hemerocallis х hybrida hort. ′Windson Castle′ 2
Hemerocallis х hybrida hort. ′Wine and Cud′ 3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Wilejka′ 23
Hemerocallis х hybrida hort. ′Winnie the Pooh′ 1,2,3,5,16,23,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Winning Ways′ 1,3,23,26,29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Wroclaw′ 17
Hemerocallis х hybrida hort. ′Yankee Clipper′ 3
Hemerocallis х hybrida hort. ′Yellow Lollypop′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Yunlong′ 29
Hemerocallis х hybrida hort. ′Zagloba′ 4,10
Hemerocallis х hybrida hort. ′Marion Vaughn′ 26
Hepatica asiatica Nakai 16
Hepatica nobilis Mill. 1,2,4,16,17,18,21,26,27
Hepatica nobilis Mill. ′Rosea′ 26
Hepatica transsilvanica Fuss 1,16
Heracleum dissectum Ledeb. 1
Heracleum lanatum Michx. 1
Heracleum lehmannianum Bunge 1,16
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier 1
Heracleum palmatum Baumg. 1
Heracleum ponticum (Lipsky) Schischk. ex Grossh. 1,18,19
Heracleum sibiricum L. 1,20
Heracleum sosnowskyi Manden. 1,2,4,17,22,26,27
Heracleum stevenii Manden. 1,16,26
Herniaria besseri Fisch. ex Hornem. 2
Herniaria euxina Klokov 2
Herniaria glabra L. 1,2,4,16
Herniaria hirsuta L. 16
Herniaria kotovii Klokov 2
Hesperis tristis L. 2
Hesperis matronalis L. 1,5,6,7,12,15,16,17,22,26
Hesperis steveniana DC. 26
Heuchera americana L.1, 2, 6, 26
Heuchera bracteata (Torr.) Ser. 1, 26
Heuchera х brizoides Lem. 17, 21
Heuchera х brizoides Lem. ′Feuerrispeit′ 26
Heuchera х brizoides Lem. ′Klebergen′ 26
Heuchera chlorantha Piper 1, 2
Heuchera cylindrica Douglas ex Hook. 1, 26
Heuchera cylindrica Douglas ex Hook ′Greenfinch′ 1
Heuchera glabella Torr.ex A.Gray 1
Heuchera glabra Willd. 1
130
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Heuchera grossulariifolia Rydb. 1
Heuchera hallii A. Gray 26
Heuchera х hybrida hort. 10, 17, 21
Heuchera х hybrida hort. ′Amethyst Myst′ 1, 16
Heuchera х hybrida hort. ′Autumn Leaves′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Beajiolais′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Beauty Color′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Berry Smoothie′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Blueberry Muffin′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Bris Pluiedefolia′ 4
Heuchera х hybrida hort. ′Can Can′ 1,16
Heuchera х hybrida hort. ′Cappuccino′ 1,16
Heuchera х hybrida hort. ′Christa′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Chocolate Ruffles′ 1,16
Heuchera х hybrida hort. ′Color Dream′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Creme Brulee′ 1,16
Heuchera х hybrida hort. ′Ebony & Ivory′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Electra′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Geоrgia Peach′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Ginger Peach′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Green Spice′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Gypsy Danser′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Hercules′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Key Lime Pie′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Knock Out′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Lime Riskey′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Lime Marmalade′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Machagone′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Mercury′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Midas Touch′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Midnight Rose′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Milan′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Minimouse′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Mint Frost′ 1,16
Heuchera х hybrida hort. ′Miracle′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Molly Buch′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Mocha′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Monet′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Mystic Angel′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Obsidian′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Pistache′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Prince of Orange′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Persian Carpet′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Pewter Moon′ 1,16
Heuchera х hybrida hort. ′Pluie de Feu′ 1, 26
Heuchera х hybrida hort. ′Plum Pudding′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Prince′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Prince of Silver′ 1,16
131
Heuchera х hybrida hort. ′Purple Petticoats′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Purpurea′ 18
Heuchera х hybrida hort. ′Rachel′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Regina′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Ring of Fire′ 1,16
Heuchera х hybrida hort. ′Root Beer′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Saturn′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Silver Indiana′ 16
Heuchera х hybrida hort. ′Silver Scrolls′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Southern Comfort′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Snow Storm′ 1, 22
Heuchera х hybrida hort. ′Strawberry Candy′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Strawberry Swirl′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Stormy Seas′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Swirlyng Fantasy′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Sugar Frosting′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Sugar Plum′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Tiramisu′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Velvet Night ′1
Heuchera х hybrida hort. ′Venus′ 1
Heuchera х hybrida hort. ′Viking Ship′ 16
Heuchera micrantha Douglas ex Lindl. 1
Heuchera micrantha Douglasex Lindl. ′Palace Purple′ 1,16
Heuchera pilosissima Benth. 1
Heuchera pringlei Rydb. 1
Heuchera richardsonii R. Br. 1
Heuchera rubescens Pursh 1
Heuchera sanguinea Engelm. 1,2,3,5,7,10,16,18,24,26,27
Heuchera sanguinea Engelm. ′Alba′ 26
Heuchera sanguinea Engelm. ′Gara′ 16,26
Heuchera sanguinea Engelm. ′Kleberger′ 16
Heuchera sanguinea Engelm. ′Red Spangles′ 26
Heuchera sanguinea Engelm. ′Rocki Maunthis′ 16,26
Heuchera sanguinea Engelm. ′Snowflales′ 26
Heuchera sanguinea Engelm. ′Splendens′ 4,16,26
Heuchera villosa Michx. 1,16
Heuchera villosa Michx. ′Brownes′ 1
Heuchera villosa Michx. ′Shasta Daisy′ 1
× Heucherella Vehrh. (Heuchera х Tiarella) ′Brass Lantern′ 1
× Heucherella Vehrh. (Heuchera х Tiarella) ′Sweet Tea′ 1
× Heucherella Vehrh. (Heuchera х Tiarella) ′Dayglow Pink′ 1
Hibiscus esculentus L. див. Abelmoschus esculentus (L.) Moench.
Hibiscus sabdarriffa L. 1
Hibiscus trionum L. 1,2,7,16,26,27
Hibiscus trionum L. ′Vanile Ice′ 2
Hieracium alpinum L. 1
Hieracium aurantiacum L. див. PiloSellowa aurantiaca (L.) F.Schultz & Sch.-Bip.
Hieracium echioides Lumn. див. Pilosellowa echioides (Lumn.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
132
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Hieracium floribundum Wimm. & Grab. 7
Hieracium hispidissimum Rehmann ex Nägeli & Peter див. Pilosellowa hispidissima
(Rehmann ex Nägeli & Peter) Soják.
Hieracium lanatum Vill. 16
Hieracium pillosellowa L. див. Pilosellowa officinarum (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium robustum Fr. 2
Hieracium umbellatum L. 1,2
Hieracium umbellatum L. ′Orange′ 26
Hieracium villosum Jacq. 16
Hippeastrum х hybridum hort. 12,19
Hippocrepis comosa L. 26
Hippocrepis comosa L. 16
Hippuris vulgaris L. 17
Hieracium vulgatum Fr. 16
Holcus lanatus L.1,2,17,26
Holcus mollis L. 17
Holcus mollis L. ′Albovatiegatus′ 2
Holosteum glutinosum (M.Bieb.) Fisch. & C.A.Mey. 2
Holosteum umbellatum L. 2
Homogyne alpina (L.) Cass. 1,17
Hordeum bulbosum L. 1
Hordeum distichon L. 12,17,26
Hordeum jubatum L. 1,2,5,6,26,27
Hordeum vulgare L. 17,28
Horminum pyrenaicum L. 16
Hosta albomarginata (Hook.) Ohwi див. Hosta sieboldii (Paxton) Ingram
Hosta caerulea (Andr.) Tratt. див. Hosta ventricosa Stearn
Hosta capitata (Koidz.) Nakai 4
Hosta clausa Nakai ′Glosse Regale′ 16
Hosta clausa Nakai var. normalis Maek. 16
Hosta crispula Maek. syn. Hosta x hybrida hort. ′Crispula′ 1,6,16,17
Hosta decorata L.H.Bailey 26
Hosta elata Hyl. див. Hosta montana Maek.
Hosta fortunei (Baker) L.H.Bailey syn. Funkia fortunei Siebold non Baker 1,4,18,19,26
Hosta fortunei (Baker) L.H.Bailey ′Albopicta′ 4,16
Hosta fortunei (Baker) L.H.Bailey ′Aurea′ 18
Hosta fortunei (Baker) L.H.Bailey ′Aureomarginata′ 5,16,18,21
Hosta fortunei (Baker) L.H.Bailey ′Aureomaculata′ див. Hosta fortunei (Baker) L.H.Bailey
var. albopicta (Miq.) Hylander
Hosta fortunei (Baker) L.H.Bailey ′Francee′ 16,23
Hosta fortunei (Baker) L.H.Bailey ′Gigantea′ 2,4,26
Hosta fortunei (Baker) L.H.Bailey ′Gold Standart′ 1,4,5,17
Hosta fortunei (Baker) L.H.Bailey ′Glaucescens′ 2,26
Hosta fortunei (Baker) L.H.Bailey ′Minuteman′ 23
Hosta fortunei (Baker) L.H.Bailey ′Pacific Blue Edge′ 16
Hosta fortunei (Baker) L.H.Bailey ′Patriot′ 1,5,16
Hosta fortunei (Baker) L.H.Bailey ′Twilight′ 1,23
133
Hosta fortunei (Baker) L.H.Bailey var. albopicta (Miq.) Hylander syn. Hosta fortunei
(Baker) L.H.Bailey ′ Aureomaculata 1,21,26
Hosta fortunei (Baker) L.H.Bailey var. hyacinthiana Hyl.. 1
Hosta fortunei (Baker) L.H.Bailey var. marginato-alba L.H.Bailey 1,4,16
Hosta glauca (Siebold ex Miq.) Stearn див. Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. & Prantl
Hosta gracillima Maek. 1
Hosta grandifolia F.Dietr.16
Hosta x hybrida hort. ′Abiqua Drinking Gourd′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Abiqua Moonbeam′ 1,4
Hosta x hybrida hort. ′American Dream′ 1
Hosta x hybrida hort. ′Antioch′ 4,17
Hosta x hybrida hort. ′August Beauty′ 4
Hosta x hybrida hort. ′August Moon′ 1, 4, 23
Hosta x hybrida hort. ′Big Daddy′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Blue Angel′ 1,4
Hosta x hybrida hort. ′Blue Cadet′ 4,16
Hosta x hybrida hort. ′Blue Diamond′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Blue Moon′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Blue Skies′ 17
Hosta x hybrida hort. ′Blue Vision′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Blue Wedgwood′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Bright Lights′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Brim Cup′ 1,4,17,23
Hosta x hybrida hort. ′Celebration′ 17
Hosta x hybrida hort. ′Cherry Berry′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Christmas Tree′ 1
Hosta x hybrida hort. ′Color Glory′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Crispula′ див. Hosta crispula Maek.
Hosta x hybrida hort. ′Crusader′ 4,17
Hosta x hybrida hort. ′Dream Weaver′ 4
Hosta x hybrida hort. ′El Capitan′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Eskimo Pie′ 23
Hosta x hybrida hort. ′Fire and Ice′ 4,17
Hosta x hybrida hort. ′Fragrant Blue′ 1, 4
Hosta x hybrida hort. ′Fragrant Bouquet′ 4, 17
Hosta x hybrida hort. ′Francee′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Fringe Benefit′ 1
Hosta x hybrida hort. ′Frosted Jade′ 1
Hosta x hybrida hort. ′Ginko Craig′ 4,17
Hosta x hybrida hort. ′Gloriosa′ 17
Hosta x hybrida hort. ′Golden Tiara′ 1,23
Hosta x hybrida hort. ′Grand Tiara′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Great Expectation′ 1,4,17
Hosta x hybrida hort. ′Green Gold′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Ground Master′ 17
Hosta x hybrida hort.′Guacamole′ 1,4
Hosta x hybrida hort. ′Hadspen Blue′ 23
Hosta x hybrida hort. ′Halcyon 1,23′
134
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Hosta x hybrida hort. ′Honeybells′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Inniswood′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Invincible′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Island Charm′ 4
Hosta x hybrida hort. ′June′ 1,4,17
Hosta x hybrida hort. ′Katherine Lewis′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Knockout′ 1
Hosta x hybrida hort. ′Krossa Regal′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Lacy Belle′ 1
Hosta x hybrida hort. ′Lakeside Kaleidoscope′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Lemon Delight′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Mama Mia′ 17
Hosta x hybrida hort. ′Midwest Magic′ 17
Hosta x hybrida hort. ′Moonlight′ 4
Hosta x hybrida hort. ′One Man′s Treasure′ 1
Hosta x hybrida hort. ′On Stage′ 17
Hosta x hybrida hort. ′Oriana′ 1
Hosta x hybrida hort. ′Pacific Blue Edger′ 1,4
Hosta x hybrida hort. ′Patriot′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Paul’s Glory′ 1,4
Hosta x hybrida hort. ′Pearl Lake′ 16
Hosta x hybrida hort. ′Pilgrim′ 1,4
Hosta x hybrida hort. ′Potomac Pride′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Quin Josephine′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Regal Splendor′ 16,23
Hosta x hybrida hort. ′Samurai′ 4
Hosta x hybrida hort. ′See Saw′ 17
Hosta x hybrida hort. ′September Sun′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Shade Fanfare′ 17
Hosta x hybrida hort. ′So Sweet′ 4,23
Hosta x hybrida hort. ′Spilt Milk′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Stiletto′ 1,4
Hosta x hybrida hort. ′Striptease′ 1,4
Hosta x hybrida hort. ′Sugar and Cream′ 4,17
Hosta x hybrida hort. ′Sum and Substance′ 1,4
Hosta x hybrida hort. ′Summer Music′ 17
Hosta x hybrida hort. ′Sun Power′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Sundance′ 17
Hosta x hybrida hort. ′Super Nova′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Tango′ 23
Hosta x hybrida hort. ′Twilight′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Ultraviolet Light′ 1
Hosta x hybrida hort. ′Van Wade′ 4
Hosta x hybrida hort. ′Whirlwind′ 1,4,17
Hosta x hybrida hort. ′Wide Brim′ 1,4,23
Hosta x hybrida hort. ′Zagers White Edge′ 16
Hosta japonica Tratt. ′Minima′ 16
Hosta kikutii Maek. 6
135
Hosta kikutii Maek. var. caput-avis Maek. 6
Hosta lancifolia (Thunb.) Engl. syn. Funkia lancifolia (Thunb.) Spreng.
1,2,3,5,7,12,13,16,17,18,
19,21,23,24,26,27,29
Hosta lancifolia (Thunb.) Engl. var. angustifolia Koidz. див. Hosta longissima Honda ex
F.Maek.
Hosta lancifolia (Thunb.) Engl. var. undulata (Otto & F.Dietr.) Regel див. Hosta undulata
(Otto & F.Dietr.) L.H.Bailey
Hosta longissima Honda ex Maek. syn. Funkia lancifolia (Thunb.) Spreng. var. angustifolia
Regel, Hosta lancifolia (Thunb.) Engl. var. angustifolia Koidz. 2,4,6,26
Hosta minor (Baker) Nakai syn. Funkia ovata Spreng. var. minor Baker, Hosta ventricosa
Stearn ′Nana′ 1,6,16
Hosta montana Maek. syn. Hosta elata Hyl. 1,12,17,19,26
Hosta nakaiana (Maek.) Maek. 3
Hosta ovata Spreng. var. aurea-variegata Voss див. Hosta ventricosa Stearn
Hosta plantaginea (Lam.) Asch. syn. Funkia subcordata Spreng. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,17,19,
21,22,26,29
Hosta plantaginea (Lam.) Asch. ′Grandiflora′ 16
Hosta rectifolia Nakai 1,10,16,26
Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. & Prantl syn. Funkia sieboldiana Hook., Funkia sieboldii
Lindl., Hosta glauca (Siebold) Searn 1,2,4,5,6,7,16,17,19,21,22,24,26,29
Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. & Prantl ′Alba′ 26
Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. & Prantl ′Aurea Variegata′ 1,5,10,16
Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. & Prantl ′Aureomarginata′ = ′Frances Williams′
Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. & Prantl ′Borwick Beauty′ 4
Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. & Prantl ′Elegans′ 2,4,7,16,26
Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. & Prantl ′Frances Williams′ = ′Aureomarginata′
1,4,5,16,23
Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. & Prantl ′Northern Exposure′ 1
Hosta sieboldii (Paxton) Ingram syn. Hosta albomarginata (Hook.) Ohwi
1,4,5,7,10,14,17,19,
21,26,27
Hosta sieboldii (Paxton) Ingram ′June′ 16
Hosta sieboldii (Paxton) Ingram ′Snowden′ 16
Hosta sieboldii (Paxton) Ingram ′So Swet′ 16
Hosta sieboldii (Paxton) Ingram var. spathulata (Miq.) Hensen 16
Hosta x tardiana hort. ′Halcyon′ 16
Hosta tokudama Maek. syn. Funkia fortunei Siebold non Baker 2,19,26
Hosta undulata (Otto & F.Dietr.) L.H.Bailey syn. Funkia undulata Otto& F.Dietr., Hosta
lancifolia (Thunb.) Engl. var. undulata (Otto & A.F.Dietr.) Regel 1,2,4,5,6,10,16,17,18,19,22,
23,26
Hosta undulata (Otto & F.Dietr.) L.H.Bailey ′Albovariegata′ = ′Aureomarginata′ 2,4,16
Hosta undulata (Otto & F.Dietr.) L.H.Bailey ′Mediovariegata′ = ′Variegata′ 1,21,22
Hosta undulata (Otto & F.Dietr.) L.H.Bailey ′Univitata′ = Hosta undulata (Otto & F.Dietr.)
L.H.Bailey var. univitata (Miq.) Hyl.
Hosta undulata (Otto & F.Dietr.) L.H.Bailey ′Variegata′ = ′Mediovariegata′
Hosta undulata (Otto & F.Dietr.) L.H.Bailey ′White Feathe′ 23
Hosta undulata (Otto & F.Dietr.) L.H.Bailey ′Aureomarginata′ = ′Albovariegata′
136
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Hosta undulata (Otto & F.Dietr.) L.H.Bailey var. univitata (Miq.) Hylander syn. Hosta
undulata (Otto & F.Dietr.) L.H.Bailey ′Univitata′ 1,2,4,16
Hosta ventricosa Stearn syn. Hosta caerulea (Andr.) Tratt., Funkia latifolia (Miq.)
Andrews. Hosta ovata Spreng. var. aurea-variegata Voss
2,3,4,5,6,7,10,14,17,18,19,22,24,25,26,27
Hosta ventricosa Stearn ′Aureovariegata′ = ′Aureomarginata′
Hosta ventricosa Stearn ′Aureomarginata′ = ′Aureovariegata′ 1,4,7,16
Hosta ventricosa Stearn ′ Nana див. Hosta minor (Baker) Nakai
Hosta ventricosa Stearn x Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. & Prantl 10
Hosta ventricosa Stearn x Hosta sieboldii (Paxton)Ingram 2,10
Hosta ventricosa Stearn x Hosta undulata (Otto & F.Dietr.) L.H.Bailey 10
Hosta venusta Maekawa ′Gold Tiara′ 16
Hosta venusta Maekawa ′Wide Brime′ 16
Hottonia palustris L. 17
Houttuynia cordata Thunb. 6,17
Houttuynia cordata Thunb. ′Chameleon′ 1,17
Hoya bella Hook. див. Hoya lanceolata Wall. ex D. Don ssp. bella (Hook.) D.H. D.H.Kent
Hoya lanceolata Wall. ex D. Don ssp. bella (Hook.) D.H. D.H.Kent syn. Hoya bella
Hook. 12
Humulus lupulus L. 1,2,16,18,19,20,22,26
Hunnemannia fumariifolia Sweet 1
Huperzia selago (L.)Bernh. ex Schrank & Mart. 26
Hutchinsia alpina (L.) R. Br. див. Pritzelago alpina (L.) Kuntze
Hyacinthella azurea (Fenzl) Chouard див. Muscari azureum Fenzl
Hyacinthella leucophaea (Koch) Schur 1,2,4,16,26
Hyacinthella pallasiana (Steven) Losinsk. 2
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. syn. Endymion hispanicus (Mill.) Chouard
1,2,10,16
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. ′Blue Bird′ 16
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. ′Excelsior′ 16
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. ′La Grandessa′ 16
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. ′ Rosabella′ 16
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. ′Sky Blue′ 16
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. ′White Triumphator′ 16
Hyacinthus amethystinus L.10
Hyacinthus orientalis L. 5,6,7,10,11,12,13,18, 19,26,29
Hyacinthus orientalis L. ′Aiolos′ 16,23
Hyacinthus orientalis L. ′Amethyst′ 16,17,23
Hyacinthus orientalis L. ′Amsterdam′ 7,8,16
Hyacinthus orientalis L. ′Anna Lisa′ 8,16
Hyacinthus orientalis L. ′Anna Marie′ 1,8,16,17,19
Hyacinthus orientalis L. ′Antarctika′ 1,23
Hyacinthus orientalis L. ′Apricot Passion′ 1,23
Hyacinthus orientalis L. ′Arentine Arendsen′ 10,16,17
Hyacinthus orientalis L. ′Atlantic′ 1,8,16
Hyacinthus orientalis L. ′Ben Nevis′ 1
Hyacinthus orientalis L. ′Bismark′ 5,7,16,17,29
Hyacinthus orientalis L. ′Blue Giant′ 8,16
137
Hyacinthus orientalis L. ′Blue Jacket′ 1,8,16,17
Hyacinthus orientalis L. ′Blue Pearl′ 1,23
Hyacinthus orientalis L. ′Blue Star′ 8,16
Hyacinthus orientalis L. ′Borah′ 10,16,17
Hyacinthus orientalis L. ′Carnegie′ 1,7,8,16,17
Hyacinthus orientalis L. ′Cherchill′ 16,17
Hyacinthus orientalis L. ′Chestnut Flower′ 16
Hyacinthus orientalis L. ′China Pink′ 1
Hyacinthus orientalis L. ′City of Haarlem′ 1,8,16,19,17,29
Hyacinthus orientalis L. ′Colour Purple′ 8,16
Hyacinthus orientalis L. ′Codro′ 16
Hyacinthus orientalis L. ′Daylight′ 16
Hyacinthus orientalis L. ′Delft Blue′ 1,8,16,17,29
Hyacinthus orientalis L. ′Diery Blues′ 7
Hyacinthus orientalis L. ′Distinction′ 8
Hyacinthus orientalis L. ′Doctor Krüger′ 16,17
Hyacinthus orientalis L. ′Doctor Liber′ 1,16,17
Hyacinthus orientalis L. ′Duke of Westminster′ 16
Hyacinthus orientalis L. ′Edelweiss′ 7
Hyacinthus orientalis L. ′Edison′ 1,7,16
Hyacinthus orientalis L. ′Eros′ 16,17
Hyacinthus orientalis L. ′Flock′ 8
Hyacinthus orientalis L. ′Fondant′ 1,8,16
Hyacinthus orientalis L. ′General de Wet′ 16
Hyacinthus orientalis L. ′General Köhler′ 16
Hyacinthus orientalis L. ′Gertrude′ 7,16,29
Hyacinthus orientalis L. ′Grand Blanche′ 16,17
Hyacinthus orientalis L. ′Grand Lilac′ 1,7,16,17
Hyacinthus orientalis L. ′Grand Maitre′ 17,29
Hyacinthus orientalis L. ′Grootvorst′ 7,16,17
Hyacinthus orientalis L. ′Gipsy Princess′ 1
Hyacinthus orientalis L. ′Gipsy Queen′ 1,8,16,17,29
Hyacinthus orientalis L. ′Goluboi Elektron′ (′Голубой Электрон′) 16
Hyacinthus orientalis L. ′Hollyhock′ 1,23,29
Hyacinthus orientalis L. ′Iales′ 29
Hyacinthus orientalis L. ′Indigo King′ 7,16
Hyacinthus orientalis L. ′Innocence′ 5,7,16
Hyacinthus orientalis L. ′Jacqline′ 16
Hyacinthus orientalis L. ′Jacques ′16
Hyacinthus orientalis L. ′Jan Bos′ 1,8,16,19,29
Hyacinthus orientalis L. ′King Codro′ 1
Hyacinthus orientalis L. ′Klawens′ 7
Hyacinthus orientalis L. ′Krasnodarsky′ 10,16
Hyacinthus orientalis L. ′Lady Derby′ 1,7,8,10,16,17,29
Hyacinthus orientalis L. ′La Victoire′ 17
Hyacinthus orientalis L. ′L’Innocence′ 1,7,8,10,17,29
Hyacinthus orientalis L. ′Lord Balfour′ 16
Hyacinthus orientalis L. ′Madame Haubensäk′ 1,16
138
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Hyacinthus orientalis L. ′Marconi′ 1,7,17,29
Hyacinthus orientalis L. ′Marie′ 1,8,16
Hyacinthus orientalis L. ′Myosotis′ 7,16,29
Hyacinthus orientalis L. ′Orange′ 16
Hyacinthus orientalis L. ′Orange Boven′ 5,7,8
Hyacinthus orientalis L. ′Ostara′ 8,16,17,29
Hyacinthus orientalis L. ′Perle Brillante′ 5,7,16,17
Hyacinthus orientalis L. ′Perluora′ 7
Hyacinthus orientalis L. ′Peter Stuyvesant′ 1,16
Hyacinthus orientalis L. ′Pink Master′ 29
Hyacinthus orientalis L. ′Pink Pearl′ 1,8,16, 17,19,29
Hyacinthus orientalis L. ′Pink Royal′ 1
Hyacinthus orientalis L. ′Prince Arture′ 7
Hyacinthus orientalis L. ′Purple Sensation′ 1
Hyacinthus orientalis L. ′Queen of the Blues′ 7,17
Hyacinthus orientalis L. ′Queen of the Pinks′ 16,17
Hyacinthus orientalis L. ′Queen of the Tennis′ 17
Hyacinthus orientalis L. ′Red Magic′ 16
Hyacinthus orientalis L. ′Red Medgic′ 29
Hyacinthus orientalis L. ′Sky Jacket′ 1,8,16,19
Hyacinthus orientalis L. ′Shotel′ 16
Hyacinthus orientalis L. ′Splendid Cornelia′ 1,8,16
Hyacinthus orientalis L. ′Sunflower′ 16,17
Hyacinthus orientalis L. ′Top White′ 1,8
Hyacinthus orientalis L. ′Tubergen’s Scarlet′ 16
Hyacinthus orientalis L. ′Violet Pearl′ 1,16
Hyacinthus orientalis L. ′Voudsboock′ 29
Hyacinthus orientalis L. ′Vrosenica′ 7
Hyacinthus orientalis L. ′White Pearl′ 8,16
Hyacinthus orientalis L. ′Woodstock′ 1,8,16
Hyacinthus orientalis L. ′Yellow Queen′ 23
Hyacinthus sarmaticus Pall. ex Georgi 16
Hydrocotile vulgaris L. 1
Hydrocharis morsus-ranae L. 6,17
Hydrocotyle vulgaris L. 17
Hydrophyllum canadense L. 17
Hydrophyllum virginianum L. 17
Hylomecon vernalis Maxim. 4
Hylotelephium anacampseros (L.) H.Ohba syn. Sedum anacampseros (L.) L. 4,19
Hylotelephium carpaticum (G.Reuss) Soják syn. Sedum carpaticum G.Reuss. 1,17
Hylotelephium caucasicum (Grossh.) H.Ohba syn. Sedum caucasicum (Grossh.) Boriss.
2,16,19,26
Hylotelephium cauticola (Praeger) H.Ohba syn. Sedum cauticolum Praeger 6,7,16
Hylotelephium cyaneum (Rudolph) H.Ohba 26
Hylotelephium decumbens (Lucé) V.V.Byalt 1,2
Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H.Ohba syn. Sedum alboroseum Baker 1
Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H.Ohba ′Frosty Morn′ 1
Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H.Ohba ′Mediovariegatum′ 1
139
Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H.Ohba ′Rubin Glow′ 16
Hylotelephium ewersii (Ledeb.) H.Ohba syn. Sedum ewersii Ledeb.
1,2,7,12,14,16,18,19,26
Hylotelephium ewersii (Ledeb.) H.Ohba var. homophyllum Praeger 1
Hylotelephium ewersii (Ledeb.) H.Ohba var. homophyllum Praeger ′Rose Carpet′ 1
Hylotelephium maximum (L.) Holub syn. Sedum maximum (L.) Hoffm 1,2,26,22
Hylotelephium polonicum (Blocki) Holub 26
Hylotelephium populifolium (Pall.) H.Ohba syn. Sedum populifolium Pall. 4
Hylotelephium ruprechtii (Jalas) Tzvelev syn. Sedum ruprechtii (Jalas) Omelicz. 1,6,16,27
Hylotelephium sieboldii (Sweet ex Hook.) H.Ohba syn. Sedum sieboldii Sweet ex Hook.
12
Hylotelephium spectabile (Boreau ) H.Ohba syn. Sedum spectabile H.Ohla
1,2,3,5,6,7,8,9,10,
11,16,17,18,19,21,22,26,27
Hylotelephium spectabile (Boreau ) H.Ohba ′Brilliant′ 1,2,4,10,16,21,26
Hylotelephium spectabile (Boreau ) H.Ohba ′Carmen′ 1,2,4,10,16
Hylotelephium spectabile (Boreau ) H.Ohba ′Herbstfreude′ 26
Hylotelephium spectabile (Boreau ) H.Ohba ′Humile′ 4
Hylotelephium spectabile (Boreau ) H.Ohba ′Оsenniaia Radost′ (′Осенняя Радость′ –
рос.) 4,22
Hylotelephium spectabile (Boreau ) H.Ohba ′Rosea′ 29
Hylotelephium spectabile (Boreau ) H.Ohba ′Rubra′ 16,26
Hylotelephium spectabile (Boreau) H.Ohba ′Variegata′ 16
Hylotelephium telephium (L.) H.Ohla syn. Sedum telephium L. 1,2,4,
6,7,17
Hylotelephium telephium (L.) H.Ohla ′ Herbstefereude 4,16
Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba ssp. fabaria (W.D.J.Koch) H. 27
Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub syn. Sedum pyrpureum (L.) Schult. 1,2,4,16
Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub ′Matrona′ 1
Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub ′Purple Emperor′ 1
Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub ′Ruby Glow′ 1
Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub var. alba L. 1
Hylotelephium ussuriense (Kom.) H.Ohba syn. Sedum ussuriense Kom. 1
Hylotelephium ussuriense (Kom.) H.Ohba ′Cristata′ 4
Hylotelephium ussuriense (Kom.) H.Ohba ′Rubin Glow′ 4
Hylotelephium ussuriense (Kom.) H.Ohba ′Rubra′ 4
Hyoscyamus albus L. 26
Hyoscyamus niger L. 1,16,22
Hypericum androsaemum L. 6
Hypericum annulatum Moris 4
Hypericum ascyron L. 1,2,17
Hypericum calycinum L. 27
Hypericum chrysothyrsum (Woronow) Grossh. 23
Hypericum elegans Steph. ex Willd. 1,2
Hypericum hirsutum L. 1,2
Hypericum hookerianum Wight & Arn. ′Schitkothoe 4
Hypericum maculatum Crantz 17
Hypericum montanum L. 1,27
140
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Hypericum olympicum L. 1,2,4,5,6,10,16,17,21,22,26,27
Hypericum olympicum L. ′Citrinum′ 1
Hypericum olympicum L.f. uniflorum D.Jordanov & Kozuh syn. Hypericum х
polyphillum hort. 4,12,19
Hypericum olympicum L f. uniflorum D.Jordanov e& Kozuh ′Grandiflorum′ 1,2
Hypericum orientale L.10
Hypericum orientale L. ′Ptarmicifolium′ 1
Hypericum perforatum L. 1,2,5,7,12,16,17,19,22,26,27,28,29
Hypericum х polyphyllum hort. див. Hypericum olympicum L.f. uniflorum D.Jordanov &
Kozuh
Hypericum przewalskii Maxim. 27
Hypericum tetrapterum Fr. 17
Hypochaeris radicata L. 17
Hypochaeris uniflora Vill. syn. Achyrophorus uniflorus (Vill.) Bluff & Fingerh. 17
Hyssopus angustifolius M.Bieb. 1
Hyssopus cretaceus Dubjan. 16
Hyssopus macranthus Boiss. 1
Hyssopus officinalis L. 1,2,4,5,6,7,8,13,16,17,22,26,27
Hyssopus officinalis L. ′Alba′ 1,7
Hyssopus officinalis L. ′Atlant′ 1,28
Hyssopus officinalis L. ′Markiz′ 1,28
Hyssopus officinalis L. ′Rosea′ 1,7
Hyssopus officinalis L. ′Vodograi′ (′Водограй′) 1,28
Hyssopus seravschanicus (Dubjan.) Pazij. 1,12,19,26
Hystrix patula Moench 1,2
I
Iberis amara L. 1,2,3,7,14,16,17,25,26,27
Iberis amara L. ′Ballas′ 1
Iberis amara L. ′Eisberg′ 1,26
Iberis gibraltarica L. 2, 8
Iberis intermedia Guers. 1,26
Iberis odorata L. 2,26
Iberis pinnata L. 1,26
Iberis saxatilis L. 4,16,26
Iberis semperflorens L. 26
Iberis sempervirens L. 1,2,3,4,5,6,7,10,11,14,16,17,18,19,21,22,24,26
Iberis sempervirens L. ′Garrexiana′ 3,26
Iberis sempervirens L. ′Little Get′ 4
Iberis sempervirens L. ′Nana′ 1
Iberis sempervirens L. ′Schneeflocke′ = ′Snowflake′ 8,16,17,26
Iberis sempervirens L. ′Snowflake′ = ′Schneeflocke′
Iberis taurica DC. 26
Iberis tinctoria L. 26
Iberis umbellata L. 1,2,4,5,6,7,9,17,18,19,26,27
Iberis umbellata L. ′Albida′ 29
Iberis umbellata L. ′Canbytuft Fairy Mixed′ 16
Iberis umbellata L. ′Fairy Mixed′ 1,26
141
Iberis umbellata L. ′Hyacinthiflowered′ 1,29
Iberis umbellata L. ′Purpure Violet′ 26
Iberis umbellata L. ′Rosea′ 1
Iberis umbellata L. ′Rose Königin′ 26
Iberis umbellata L. ′Violaceae′ 3
Iberis umbellata L. ′Zephir′ 22
Impatiens balsamina L. 1,2,3,5,7,9,10,12,15,16,17,19, 22,25,26,27,29
Impatiens balsamina L. ′Cameliaflowered′ 1
Impatiens balsamina L. ′Flora Plena′ 7
Impatiens balsamina L. ′Plena′ 17
Impatiens balsamina L. ′Shapweed Camellia′ 1
Impatiens glandulifera Royle ′Alba′ 17
Impatiens noli-tangere L. 1,2,17,18
Impatiens sultani Hook. див. Impatiens walleriana Hook.
Impatiens walleriana Hook. syn. Impatiens sultani Hook. 12,14,19
Impatiens walleriana Hook. ′Belizzi mix.′ 1
Impatiens walleriana Hook. ′ Holstii Red′ 1
Impatiens walleriana Hook. ′Holstii Rose′ 1
Impatiens parviflora DC. 20,26
Incarvillea delavayi Bureau& Franch. 1,2,8,16
Incarvillea mairei (Lév.) Grierson 1,27
Incarvillea mairei (Lév.) Grierson var. grandiflora (Bur. & Franch.) Grierson 1
Incarvillea olgae Regel 2,16,26
Inula aspera Poir. 2
Inula britannica L. 2,5
Inula ensifolia L. 2,16,17,26
Inula germanica L. 2
Inula grandiflora Willd. див. Inula orientalis Lam.
Inula helenium L. 1,2,5,6,7,8,12,16,17,19,22,26,27,28
Inula hirta L. 1,2,16,17,26
Inula japonica Thunb. 1
Inula magnifica Lipsky. 2
Inula oculus-christi L. 2,22
Inula orientalis Lam. syn. Inula grandiflora Willd. 2,9
Inula salicina L. 16
Ipomoea coccinea L. syn. Quamoclit coccinea (L.) Moench 1,2,5,26
Ipomoea hederacea (L.) Jacq. 1
Ipomoea hederifolia L. 1
Ipomoea indica (Burm.f.) Merr. 1
Ipomoea lobata (Cerv.) Thell. 1,17
Ipomoea х multifida (Raf.) Shinners (I. coccinea х I. quamoclit ) syn. Quamoclit lobata
(Cerv.) House 16,19
Ipomoae nil (L.) Roth 1
Ipomoea purpurea (L.) Roth syn. Pharbitis purpurea (L.) Choisy 1,5,9,13,11,12, 14,15,
17,18, 19, 22,26,27
Ipomoea purpurea (L.) Roth. ′Blue′ 10
Ipomoea purpurea (L.) Roth ′Heanvenly Blue′ 4
Ipomoea purpurea (L.) Roth ′Milky Wey′ 1
142
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Ipomoea purpurea (L.) Roth ′Mixed Colour′ 1
Ipomoea purpurea (L.) Roth ′Morning Glory′ 1
Ipomoea purpurea (L.) Roth ′Scarlet O’Hara′ 2,17,26
Ipomoea purpurea (L.) Roth ′Schiva′ 26
Ipomoea quamoclit L. syn. Quamoclit pennata (Desr.) Bojer 1,19
Ipomoea rubro-caerulea Hook. див. Ipomoea tricolor Cav.
Ipomoea tricolor Cav. syn. Ipomoea rubro-caerulea Hook., Ipomoea violacea L.
1,5,8,10,12,17,19,22,25,26
Ipomoea tricolor Cav. ′Morning Glory′ 16
Ipomoea х sloteri (House ex L.H.Bailey) Van Ooststr. syn. Quamoclit х sloteri House 2
Ipomoea violacea L. див. Ipomoea tricolor Cav.
Ipomoae ′Heverli Blue′ 1
Ipomoae ′Feringa′ 1
Ipomoae ′Koll Pink′ 1
Ipomoae ′Rubinovyi Kylym′ (′Рубіновий Кимим′) 1
Ipomopsis aggregata (Pursh) V.Grant syn. Gilia aggergata Spreng. 5
Ipomopsis rubra (L.) Wherry 1
Iridodictyum danfordiae (Baker) Nothdurft 8,16
Iridodictyum reticulatum (M.Bieb.) Rodionenko 1,16,19
Iridodictyum reticulatum (M.Bieb.) Rodionenko ′Cantab′ 1,16
Iridodictyum reticulatum (M.Bieb.) Rodionenko ′Clarette′ 16
Iridodictyum reticulatum (M.Bieb.) Rodionenko ′Georgie′ 16
Iridodictyum reticulatum (M.Bieb.) Rodionenko ′Harmony′ 4,8,16
Iridodictyum reticulatum (M.Bieb.) Rodionenko ′Jeannine′ 1,16
Iridodictyum reticulatum (M.Bieb.) Rodionenko ′Joyce′ 1,16
Iridodictyum reticulatum (M.Bieb.) Rodionenko ′L.S. Dijt′ 1,8,16
Iridodictyum reticulatum (M.Bieb.) Rodionenko ′Major′ 8
Iridodictyum reticulatum (M.Bieb.) Rodionenko ′Natasha′ 8
Iridodictyum reticulatum (M.Bieb.) Rodionenko ′Purple Gem′ 1,16
Iridodictyum reticulatum (M.Bieb.) Rodionenko ′Springe Time′ 16
Iridodictyum reticulatum (M.Bieb.) Rodionenko ′Violet Beauty′ 16
Iris albertii Regel 26
Iris aurea Lindl. 4
Iris aphylla L. 1,4,17,27
Iris bracteata S.Watson 17
Iris bloudowii Bunge ex Ledeb. 2,8
Iris clarkei Baker 1,4
Iris crocea L. 2
Iris carthaliniae Fomin 4
Iris douglassiana Herb. 17
Iris ensata Thunb. 1,4,5,10,16,17,22,26,27
Iris ensata Thunb. ′August Emperor′ 1,16
Iris ensata Thunb. ′Awagi-Shima′ 16
Iris ensata Thunb. ′Caprian Butterfly′ 16
Iris ensata Thunb. ′Central of Interest′ 1
Iris ensata Thunb. ′Craciense′ 16
Iris ensata Thunb. ′Cry of Rejoice′ 16
Iris ensata Thunb. ′Darling′ 16
143
Iris ensata Thunb. ′Edens Artist′ 1
Iris ensata Thunb. ′Edens Blue Pearl′ 1
Iris ensata Thunb. ′Edens Charm′ 1
Iris ensata Thunb. ′Good Omen′ 16
Iris ensata Thunb. ′Khokhloma′ (′Хохлома′) 16
Iris ensata Thunb. ′Knight in Armor′ 16
Iris ensata Thunb. ′Kogesho′ 16
Iris ensata Thunb. ′Marasame′ 16
Iris ensata Thunb. ′Pervyi Vals′ (′Первый Вальс′ – рос.) 16
Iris ensata Thunb. ′Rose Queen′ 16
Iris ensata Thunb. ′Sensation′ 16
Iris ensata Thunb. ′Snowdrift′ 16
Iris ensata Thunb. ′Temple Maiden′ 16
Iris ensata Thunb. ′Yero-nishiki′ 16
Iris ensata Thunb. ′Vasilii Alferov′ (′Василий Алферов′ – рос.) 16
Iris florentina L. 13,28
Iris foetidissima L. 2
Iris forrestii Dykes 1
Iris furcata M.Bieb. 2,23
Iris germanica L. 1,16,18,21,22,26,27
Iris graminea L. 1,2,4,6,10,16,17,26
Iris halophila Pall. 1,4,5,16,17,22,26
Iris hartwegii Baker ssp. pseudocyperus (Schur) Beck. 4,6
Iris hollandica hort. 6
Iris hungarica Waldst. & Kit. 1,2,4,5,16,17,18,26
Iris imbricata Lindl. 4,10
Iris japonica Thunb. 4,10,16,26
Iris juncea Poir. 4
Iris kemaonensis D. Don ex Royle 26,27
Iris korolkowii Regel 26
Iris lactea Pall. 4
Iris laevigata Fisch. & Mey. 2,17
Iris latifolia Mill. 4,8
Iris longipetala Herb. 2
Iris missouriensis Nutt. 1,2
Iris monnieri DC 4
Iris musulmanica Fomin 4
Iris notha M.Bieb. див. Iris spuria ssp. notha (M.Bieb.) Asch. & Graebn.
Iris ochroleuca L. див. Iris orientalis Mill.
Iris orientalis Mill. syn. Iris ochroleuca L. 1,4,5,6,16
Iris pallasii Fisch. ex Trevir. 2
Iris pallida Lam. 16
Iris pineticola Klokov 1,2,4,26
Iris pontica Zapał. 4,17,18,26
Iris prismatica Pursh ex Ker-Gawl. 1,4
Iris pseudocyperus Schur 4,16
Iris pseudacorus L. 1,2,4,5,6,7,12,14,16,17,18,19,22,23,26,27,29
Iris pseudacorus L.′Alba′ 1,26
144
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Iris pseudacorus L. ′Bastardy′ 26
Iris pseudocorus L. ′Gold Queen′ 6
Iris pseudacorus L. ′Variegata′ 16
Iris pseudonotha Galushko 4
Iris pumila L. 1,2,4,6,7,12,14,16,17,18,19,26,27
Iris reticulata M.Bieb. 1,12,19
Iris reticulata M.Bieb. ′Cantab′ 1
Iris reticulata M.Bieb. ′Joyce′ 1
Iris reticulata M.Bieb. ′Purple Gem′ 1
Iris sanguinea Hornem. ex Donn 26
Iris setosa Pall. ex Link 1,16
Iris setosa Pall. ex Link var. canadensis Foster ex B.L. Rob. & Fernald 6
Iris sibirica L. 1,2,4,5,6,7,16,17,19,22,24,26,27,29
Iris sibirica L. ′Alba′ 6
Iris sibirica L. ′Band of Angels′ 23
Iris sibirica L. ′Caesar Brother′ 6
Iris sibirica L. ′Dawn Waltz′ 23
Iris sibirica L. ′Cambridge′ 1,4
Iris sibirica L. ′Fourfold White′ 6
Iris sibirica L. ′Gatineau′ 4
Iris sibirica L. ′Heartwave′ 1
Iris sibirica L. ′Helen Astor′ 1
Iris sibirica L. ′Isabelle′ 23
Iris sibirica L. ′Lady Vanessa′ 23
Iris sibirica L. ′Marilyn Holmes′ 6
Iris sibirica L. ′Mountain Lake′ 1
Iris sibirica L. ′Perry’s Blue′ 1,2,4,10,21
Iris sibirica L. ′Plisse′ 23
Iris sibirica L. ′Linda Mary′ 1
Iris sibirica L. ′Off She Goes′ 1
Iris sibirica L. ′Over In Gloryland′ 1
Iris sibirica L. ′Prophets Kiss′ 1
Iris sibirica L. ′Snowcrest′ 1
Iris sibirica L. ′So Be It′ 1
Iris sibirica L. ′Superba′ 1,10
Iris sibirica L. ′Tewelles Crown′ 1
Iris sibirica L. ′Trim The Velvet′ 1
Iris sibirica L. ′Wisley White′ 1,2,10
Iris sibirica L.f. alba L 1,2,26
Iris sintenisii Janka 1,2,4,16
Iris sogdiana Bunge див. Iris spuria ssp. sogdiana (Bunge) B.Mathew.
Iris spuria L. 1,2,4,10,22,26
Iris spuria L. ′Golden Lady′ 2
Iris spuria L. ′Lenkoran′ (′Ленкорань′ – рос.) 1,2
Iris spuria L.′Moldova′ 1
Iris spuria L. ssp maritima P. Fourn. 2
Iris spuria L. ssp. musulmanica (Fomin) Takht. 1,4,26
Iris spuria L. ssp. notha (M.Bieb.) Asch. & Graebn. syn. I. notha M.Bieb. 1,4,16
145
Iris spuria L. ssp. sogdiana (Bunge) B.Mathew. syn. Irys sogdiana Bunge 16
Iris spuria L. var ochroleuca (L.) Sims 5
Iris tectorum Maxim. 1,4
Iris unguicularis Poir. 4
Iris variegata L. 16
Iris ventricosa Pall. 4
Iris versicolor L. 2,4
Iris wilsonii C.H.Wright 1
Iris xiphium L. 2
Iris xiphium L. ′Professor Blaauw′ 1
Iris xiphium L. ′White Excelsior′ 1
Iris xiphium L. ′Golden Harvest′ 1
Iris xiphium L. ′Symphony′ 1
Iris xiphium L. ′Royal Yellow′ 1
Iris xiphium L. ′Purple Sensation′ 1
Iris xiphium L. ′Carmen′ 1
Iris xiphium L. ′White van Violet′ 1
Iris xiphium L. ′White Wedgwood′ 23
Iris hybrida hort. ′8-ie Marta′ (′8-е Марта′ – рос.) 1
Iris hybrida hort. ′Abkhazia′ (′Абхазия′ – рос.) 8,16
Iris hybrida hort. ′About Town′ 26,29
Iris hybrida hort. ′Acoma′ 1,26,29
Iris hybrida hort. ′Affaire′ 17
Iris hybrida hort. ′African Mahogany′ 16,23,26
Iris hybrida hort. ′After Dark′ 17
Iris hybrida hort. ′Agatine′ 2,16,17,27
Iris hybrida hort. ′Akademik Korolev′ (′Академик Королев′ – рос.) 16
Iris hybrida hort. ′Aliens′ 1
Iris hybrida hort. ′Alkhimik′ (′Алхимик′ – рос.) 5,29
Iris hybrida hort. ′Alladin’s Flame′ 17
Iris hybrida hort. ′Allegiance′ 17
Iris hybrida hort. ′Alpheim′ 2,3,10
Iris hybrida hort. ′Alpine Region′ 29
Iris hybrida hort. ′Alpine Twilight′ 1
Iris hybrida hort. ′Altruist′ 1
Iris hybrida hort. ′Amazon Princess′ 17
Iris hybrida hort. ′Ambassadeur′ 17
Iris hybrida hort. ′Amber′ 2,17
Iris hybrida hort. ′Amethyst′ 2,3,10,16,27
Iris hybrida hort. ′Amethyst Flame′ 16,27
Iris hybrida hort. ′Amigo’s Guitar′ 16
Iris hybrida hort. ′Amur-Batiushka′ (′Амур Батюшка′ – рос.) 16,29
Iris hybrida hort. ′Anatolii Solovianenko′ (′Анатолий Соловьяненко′) 1
Iris hybrida hort. ′Ancient Echoes′ 23
Iris hybrida hort. ′Andrei Kniazev′ (′Андрей Князев′ - рос.) 3,10
Iris hybrida hort. ′Anthem′ 1,26
Iris hybrida hort. ′Aphrodisiac′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Apricot Blaze′ 23
146
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Iris hybrida hort. ′Apricot Glow′ 2
Iris hybrida hort. ′Apricot Frosty′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Apricot Supreme′ 17
Iris hybrida hort. ′Areсhorst′ 10,16
Iris hybrida hort. ′Arkadii Raikin′ (′Аркадий Райкин′ – рос.) 1,2
Iris hybrida hort. ′Around Anthem′ 23
Iris hybrida hort. ′Asmah′ 4
Iris hybrida hort. ′At Sundown′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Art Deco′ 23
Iris hybrida hort. ′Aura Light′ 29
Iris hybrida hort. ′Aurelia′ 27
Iris hybrida hort. ′Autumn Circus′ 23
Iris hybrida hort. ′Autumn Leaves′ 5
Iris hybrida hort. ′Aztec King′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Azurite′ 17
Iris hybrida hort. ′Babbling Brook′ 3,8,16
Iris hybrida hort. ′Baby Snowflake′ 1,16
Iris hybrida hort. ′Back in Black′ 23,26,29
Iris hybrida hort. ′Baltic Star′ 1
Iris hybrida hort. ′Ballet Lesson′ 23
Iris hybrida hort. ′Banbury Ruffles′ 16
Iris hybrida hort. ′Bandit′ 17
Iris hybrida hort. ′Bang′ 16
Iris hybrida hort. ′Baria′ 1
Iris hybrida hort. ′Bartoni′ 2
Iris hybrida hort. ′Baterpat′ 5
Iris hybrida hort. ′Bazaar′ 2,3,16
Iris hybrida hort. ′Bean′ 2,17,23,29
Iris hybrida hort. ′Bee’s Knees′ 17
Iris hybrida hort. ′Before the Storm′ 1,29
Iris hybrida hort. ′Belye Nochi′ (′Белые Ночи′ – рос.) 29
Iris hybrida hort. ′Being Busy′ 17
Iris hybrida hort. ′Belle Cathleen′ 16
Iris hybrida hort. ′Belyi Sfinks′ (′Белый Сфинкс′ – рос.) 3,26
Iris hybrida hort. ′Belle Cathleen′ 16
Iris hybrida hort. ′Benton Cordelia′ 1,23
Iris hybrida hort. ′Bertha′ 16
Iris hybrida hort. ′Betty Simon′ 5,29
Iris hybrida hort. ′Beverly Sills′ 29
Iris hybrida hort. ′Big Dipper′ 1
Iris hybrida hort. ′Big Time′ 10,16,17
Iris hybrida hort. ′Bit Of Chocolate′ 17
Iris hybrida hort. ′Black Castle′ 16
Iris hybrida hort. ′Black Castle Rual′ 27
Iris hybrida hort. ′Black Cherry Delight′ 1
Iris hybrida hort. ′Black Douglas′ 1
Iris hybrida hort. ′Black Forest′ 3,17
Iris hybrida hort. ′Black in Black′ 4
147
Iris hybrida hort. ′Black Taffeta′ 1,10,16
Iris hybrida hort. ′Black Tie Affair′ 1
Iris hybrida hort. ′Black Wings′ 17
Iris hybrida hort. ′Blazing Sunrise′ 29
Iris hybrida hort. ′Blesk Kassii′ (′Блек Кассии′ – рос.) 16
Iris hybrida hort. ′Blue Barron′ 3,27
Iris hybrida hort. ′Blue Crusader′ 29
Iris hybrida hort. ′Blue Reflection′ 29
Iris hybrida hort. ′Blue Monarch′ 10,16
Iris hybrida hort. ′Blue Pools′ 1
Iris hybrida hort. ′Blue Rhythm′ 16,17,26,27
Iris hybrida hort. ′Blue Shimmer′ 1,3,16,17
Iris hybrida hort. ′Blue Stacatto′ 3,23
Iris hybrida hort. ′Blue Suede Shoes′ 1
Iris hybrida hort. ′Bodacious′ 17
Iris hybrida hort. ′Bogdan Khmelnitskyi′ (′Богдан Хмельницкий′- рос.) 1,2,3
Iris hybrida hort. ′Bold Accent′ 29
Iris hybrida hort. ′Bold Fashion′ 1
Iris hybrida hort. ′Bonus Lite′ 23
Iris hybrida hort. ′Brasier′ 1,2,10
Iris hybrida hort. ′Brasilia′ 1,2,3,10,23
Iris hybrida hort. ′Brazilian Holliday′ 1
Iris hybrida hort. ′Breakers′ 1,8,23,26
Iris hybrida hort. ′Brandy′ 29
Iris hybrida hort. ′Brazilian Holiday′ 29
Iris hybrida hort. ′Brazen Beauty′ 29
Iris hybrida hort. ′Breakers′ 29
Iris hybrida hort. ′Bride’s Halo′ 1,3,8
Iris hybrida hort. ′Brigantine′ 10
Iris hybrida hort. ′Bright Fire′ 29
Iris hybrida hort. ′Bright Vision′ 17
Iris hybrida hort. ′Bristo Magic′ 16
Iris hybrida hort. ′Broad Grin′ 17
Iris hybrida hort. ′Broadway′ 22,23
Iris hybrida hort. ′Broadway Star′ 2,3,8,10,16
Iris hybrida hort. ′Bronzovyi Vek′ (′Бронзовый Век′ – рос.) 3,29
Iris hybrida hort. ′Bronze Bell′ 16,17
Iris hybrida hort. ′Bronzeschild′ 2,3,10
Iris hybrida hort. ′Brown Lasso′ 1,16
Iris hybrida hort. ′Brunea Jasper′ 1
Iris hybrida hort. ′Buisson de Roses′ 1
Iris hybrida hort. ′Burning Bright′ 1
Iris hybrida hort. ′Butterpat′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Butz′ 7
Iris hybrida hort. ′Bygone Era′ 29
Iris hybrida hort. ′Cadillac′ 16,17
Iris hybrida hort. ′California Gold′ 1,3,17
Iris hybrida hort. ′Caliente′ 16
148
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Iris hybrida hort. ′Cambrige′ 4
Iris hybrida hort. ′Cape Horn′ 1
Iris hybrida hort. ′Capper and Snow′ 5
Iris hybrida hort. ′Capris′ 5
Iris hybrida hort. ′Captain Gallant′ 16
Iris hybrida hort. ′Caramba′ 1,29
Iris hybrida hort. ′Carats′ 2,23,29
Iris hybrida hort. ′Cardinal′ 7
Iris hybrida hort. ′Carla′ 10
Iris hybrida hort. ′Carlette′ 2
Iris hybrida hort. ′Carmen Dance′ 1
Iris hybrida hort. ′Caroline Jane′ 17
Iris hybrida hort. ′Caroline Marie′ 1
Iris hybrida hort. ′Cascade Splendor′ 16
Iris hybrida hort. ′Cast a Spell′ 1
Iris hybrida hort. ′Cayenne Capers′ 10,16
Iris hybrida hort. ′Celebration Song′ 1,2,29
Iris hybrida hort. ′Champagne Elegance′ 26,29
Iris hybrida hort. ′Champagne Waltz′ 17,29
Iris hybrida hort. ′Chanted′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Chantilly′ 16
Iris hybrida hort. ′Chapeau′ 16
Iris hybrida hort. ′Charisma′ 1,16,23
Iris hybrida hort. ′Chartreuse Ruffles′ 1,29
Iris hybrida hort. ′Chatter′ 17
Iris hybrida hort. ′Cherry Garden′ 2
Iris hybrida hort. ′Cherry Glenn′ 29
Iris hybrida hort. ′Cherry Pop′ 17
Iris hybrida hort. ′Cherub’s Smile′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Chi-Chi′ 1,16
Iris hybrida hort. ′Chinquapin′ 2,3,16,17
Iris hybrida hort. ′Chirvan′ 10
Iris hybrida hort. ′Christian Steven′ 16
Iris hybrida hort. ′Christmas Angel′ 10,17
Iris hybrida hort. ′Chornomor′ (′Чорномор′) 5
Iris hybrida hort. ′Cinnamon Girl′ 23
Iris hybrida hort. ′Cimarron Rose′ 1
Iris hybrida hort. ′Circus Stripes′ 3,29
Iris hybrida hort. ′City Lights′ 23
Iris hybrida hort. ′Cityscape′ 1
Iris hybrida hort. ′Classic Look′ 1,23,29
Iris hybrida hort. ′Claudcap′ 16
Iris hybrida hort. ′Cliffs of Dover′ 8,10,16
Iris hybrida hort. ′Closed Circuit′ 29
Iris hybrida hort. ′Cloud Ballette′ 26,29
Iris hybrida hort. ′Cloudcap′ 16
Iris hybrida hort. ′Coastal Mist′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Codicil′ 1
149
Iris hybrida hort. ′Colette Thurillet′ 1
Iris hybrida hort. ′Coliseum′ 2
Iris hybrida hort. ′Color Splash′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Columbia Blue′ 1,26
Iris hybrida hort. ′Combo′ 17
Iris hybrida hort. ′Coming up Roses′ 29
Iris hybrida hort. ′Commando′ 29
Iris hybrida hort. ′Competitive Edge′ 1
Iris hybrida hort. ′Confidante′ 1
Iris hybrida hort. ′Conjuration′ 1,29
Iris hybrida hort. ′Copatonic′ 1
Iris hybrida hort. ′Copper and Snow′ 29
Iris hybrida hort. ′Coral Beauty′ 1,23
Iris hybrida hort. ′Coral Sunset′ 1
Iris hybrida hort. ′Coral Magic′ 29
Iris hybrida hort. ′Cosmic Dance′ 1,23,29
Iris hybrida hort. ′Craig′ 1
Iris hybrida hort. ′Cream Cake′ 17
Iris hybrida hort. ′Crispette′ 2,3,7,16,27
Iris hybrida hort. ′Cristable′ 27
Iris hybrida hort. ′Christian Steven′ 29
Iris hybrida hort. ′Crown Prince′ 1,17
Iris hybrida hort. ′Crown Sterling′ 8
Iris hybrida hort. ′Crystal Glitters′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Cuba-Cuba′ 3
Iris hybrida hort. ′Cubinets′ (′Кубинец′ – рос.) 5
Iris hybrida hort. ′Cyanea′ 17
Iris hybrida hort. ′Dancers Veil′ 17
Iris hybrida hort. ′Dark Drama′ 23
Iris hybrida hort. ′Dark Mood′ 16,26
Iris hybrida hort. ′Darkside′ 1,3,8,23,29
Iris hybrida hort. ′Dark Triumph′ 1,4,22,23
Iris hybrida hort. ′Dark Vader′ 17
Iris hybrida hort. ′Daughter of Stars′ 23
Iris hybrida hort. ′Dauntless′ 17
Iris hybrida hort. ′Dawning′ 17
Iris hybrida hort. ′Dawn of Change′ 1
Iris hybrida hort. ′Debby Rairdon′ 1
Iris hybrida hort. ′Decory Win′ 23
Iris hybrida hort. ′Deep Black′ 4,10,23,26
Iris hybrida hort. ′Deep Fire′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Deep Pacific′ 17
Iris hybrida hort. ′Delta Blues′ 1,29
Iris hybrida hort. ′Demon′ 2,17,23,29
Iris hybrida hort. ′Depeche Mode′ 1,8,23,29
Iris hybrida hort. ′Depute Nomblot′ 3,10,26
Iris hybrida hort. ′Derive′ 17
Iris hybrida hort. ′Derwentwater′ 16
150
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Iris hybrida hort. ′Devil’s Riot′ 1
Iris hybrida hort. ′Diane′ 7
Iris hybrida hort. ′Did Moroz′ (′Дід Мороз′) 1
Iris hybrida hort. ′Dik Bleck′ 4
Iris hybrida hort. ′Dilly Dilly′ 16
Iris hybrida hort. ′Dinner Talk′ 23
Iris hybrida hort. ′Director Pinelle′ 10,2,26
Iris hybrida hort. ′Dixie Pixie′ 17
Iris hybrida hort. ′Dolce′ 1
Iris hybrida hort. ′Dorothea′ 3
Iris hybrida hort. ′Dotted Swiss′ 1,3,10,16,17,26
Iris hybrida hort. ′Double Bubble′ 1
Iris hybrida hort. ′Double Lament′ 29
Iris hybrida hort. ′Drama Queen′ 23
Iris hybrida hort. ′Drapean de Velours′ 10
Iris hybrida hort. ′Dream Lover′ 29
Iris hybrida hort. ′Dusky Challenger′ 1,17,26
Iris hybrida hort. ′Du Toit′ 23
Iris hybrida hort. ′Eagles Flight′ 1,26
Iris hybrida hort. ′Easter′ 1,17,29
Iris hybrida hort. ′Edith Pope′ 16
Iris hybrida hort. ′Edith Wolford′ 1,26,29
Iris hybrida hort. ′Edward′ 17
Iris hybrida hort. ′El Capitan′ 10
Iris hybrida hort. ′Eldorado′ 26
Iris hybrida hort. ′El Natasha′ 17
Iris hybrida hort. ′El Torito′ 1
Iris hybrida hort. ′Eleanor’s Pride′ 1,3,16
Iris hybrida hort. ′Electrique′ 1,29
Iris hybrida hort. ′Elizabeth Noble′ 16,26
Iris hybrida hort. ′Elizabeth Poldark′ 1
Iris hybrida hort. ′Elsa Saas′ 16
Iris hybrida hort. ′Emma Cook′ 23
Iris hybrida hort. ′Emphasis′ 29
Iris hybrida hort. ′English Charm′ 26,29
Iris hybrida hort. ′Eppo′ 2
Iris hybrida hort. ′Erek′ 10
Iris hybrida hort. ′Espada′ 1,10
Iris hybrida hort. ′Exactitude′ 23
Iris hybrida hort. ′Evening Pond′ 26
Iris hybrida hort. ′Evergreen Headway′ 8
Iris hybrida hort. ′Excelsa′ 1
Iris hybrida hort. ′Excellency′ 29
Iris hybrida hort. ′Exotic Star′ 1
Iris hybrida hort. ′Eye Magic′ 23
Iris hybrida hort. ′Eye Shadow′ 1,2
Iris hybrida hort. ′Ezhitel′ 16
Iris hybrida hort. ′Faktor Riska′ (′Фактор Риска′ – рос.) 1
151
Iris hybrida hort. ′Fancy Nancy′ 10
Iris hybrida hort. ′Fantastic Voyage′ 16
Iris hybrida hort. ′Fashion Bug′ 17
Iris hybrida hort. ′Favorite′ 5,29
Iris hybrida hort. ′Favorite Angel′ 17
Iris hybrida hort. ′Femme Fatale′ 2
Iris hybrida hort. ′Feminine Charm′ 23
Iris hybrida hort. ′Fiesta Time′ 1,4,5,17,23,29
Iris hybrida hort. ′Filibuster′ 1,29
Iris hybrida hort. ′Fireside Glow′ 29
Iris hybrida hort. ′Feuervogel′ 16
Iris hybrida hort. ′Fire Chief′ 17
Iris hybrida hort. ′Fire Dance′ 16
Iris hybrida hort. ′Firecracker′ 1,16,17
Iris hybrida hort. ′Firestorm′ 17
Iris hybrida hort. ′Flamenshwert′ 2
Iris hybrida hort. ′Flaming Day′ 29
Iris hybrida hort. ′Fly Dis Fire′ 5
Iris hybrida hort. ′Flights of Fancy′ 26
Iris hybrida hort. ′Focus′ 5
Iris hybrida hort. ′Fogbound′ 29
Iris hybrida hort. ′Footloose′ 1,2
Iris hybrida hort. ′Forsette′ 2,17
Iris hybrida hort. ′Forte Apache′ 1,23
Iris hybrida hort. ′Fortune Cookie′ 17
Iris hybrida hort. ′Forturalik′ 10
Iris hybrida hort. ′Fragrant Lilac′ 29
Iris hybrida hort. ′Fringe Benefits′ 1,17,26
Iris hybrida hort. ′Frisbees′ 17
Iris hybrida hort. ′Frost and Flame′ 16,17,26
Iris hybrida hort. ′Frost Echo′ 23
Iris hybrida hort. ′Frosting′ 29
Iris hybrida hort. ′Fruit Cocktail′ 1,23,29
Iris hybrida hort. ′Fully′ 2,3
Iris hybrida hort. ′Furstin Longay′ 16
Iris hybrida hort.′Gaily Forward′ 17
Iris hybrida hort. ′Gallant Rogue 29
Iris hybrida hort. ′Galaubet′ 2
Iris hybrida hort. ′Galleon Gold′ 1,2,17,23,29
Iris hybrida hort. ′Gambetta′ 2
Iris hybrida hort. ′Gandvik′ 10,26
Iris hybrida hort. ′Gay Festival′ 1
Iris hybrida hort. ′Gay Head′ 16
Iris hybrida hort. ′Gay Hussar′ 7,10,16
Iris hybrida hort. ′Gay Parasol′ 29
Iris hybrida hort. ′Geizer′ (′Гейзер′ - рос.) 1
Iris hybrida hort. ′Gelmsturn′ 10
Iris hybrida hort. ′Get Fire′ 23
152
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Iris hybrida hort. ′Ghost Train′ 29
Iris hybrida hort. ′Gimenei′ (′Гименей′ – рос.)16
Iris hybrida hort. ′Gimn Zhenschyne′ (′Гимн Женщине′ – рос.)16
Iris hybrida hort. ′Ginger Swirl′ 29
Iris hybrida hort. ′Gita Cantry′ 2
Iris hybrida hort. ′Going My Way′ 1,2,7,16,23
Iris hybrida hort. ′Going Step′ 3
Iris hybrida hort. ′Going Home′ 26,29
Iris hybrida hort. ′Gold Fackel′ 16,26
Iris hybrida hort. ′Gold Flurry′ 10
Iris hybrida hort. ′Gold Menche′ 17
Iris hybrida hort. ′Golden Alps′ 17,27
Iris hybrida hort. ′Golden Bow′ 1
Iris hybrida hort. ′Golden Boy′ 3,16
Iris hybrida hort. ′Golden Ice′ 4
Iris hybrida hort. ′Golden Forest′ 16
Iris hybrida hort. ′Golden Panther′ 23
Iris hybrida hort. ′Golden Planet′ 2,3,16,22
Iris hybrida hort. ′Golden Years′ 17
Iris hybrida hort. ′Goldvliess′ 16
Iris hybrida hort. ′Goldwunder′ 17
Iris hybrida hort. ′Golub Mira′ (′Голубь Мира′ – рос.) 2,3
Iris hybrida hort. ′Goluboi Dunai′ (′Голубой Дунай′ – рос.) 3,5
Iris hybrida hort. ′Good Vibration′ 29
Iris hybrida hort. ′Gorby’s Red′ 17
Iris hybrida hort. ′Gordost Kieva′ (′Гордость Киева′ – рос.) 1,2,3,10
Iris hybrida hort. ′Got The Blues′ 26,29
Iris hybrida hort. ′Grace Sturtevant′ 3,16
Iris hybrida hort. ′Gracchus′ 16
Iris hybrida hort. ′Granatovoe Ozherelie′ (′Гранатовое Ожерелье′ – рос.) 3
Iris hybrida hort. ′Granatovyi Braslet′ (′Гранатовый Браслет′ – рос.) 8
Iris hybrida hort. ′Grand Canyon′ 3,16,17,27
Iris hybrida hort. ′Grand Waltz′ 29
Iris hybrida hort. ′Grecian Skies′ 1
Iris hybrida hort. ′Grosser Kurfurst′ 10
Iris hybrida hort. ′Guinea′ 4
Iris hybrida hort. ′Gypsy Caravan′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Gypsy Romance′ 1,29
Iris hybrida hort. ′Habit′ 1,23
Iris hybrida hort. ′Hairway to Heaven′ 23
Iris hybrida hort. ′Halo in Peach′ 1
Iris hybrida hort. ′Hammered′ 7
Iris hybrida hort. ′Hammered Copper′ 22,29
Iris hybrida hort. ′Hanselmayer′ 3
Iris hybrida hort. ′Happy Wanderer′ 10
Iris hybrida hort. ′Harbor Blue′ 10,16
Iris hybrida hort. ′Harmony′ 2,3,26,27
Iris hybrida hort. ′Haute Couture′ 29
153
Iris hybrida hort. ′Hawajen Breeze′ 2
Iris hybrida hort. ′Hawamale′ 2,10
Iris hybrida hort. ′Hazels Pink′ 2,17
Iris hybrida hort. ′Heather Blush′ 1
Iris hybrida hort. ′Heather Hawk′ 3,16
Iris hybrida hort. ′Heavenly Rapture′ 1,29
Iris hybrida hort. ′Heavens Edge′ 1
Iris hybrida hort. ′Hedrick′ 4
Iris hybrida hort. ′Hee Haw′ 17
Iris hybrida hort. ′Helen Dawn′ 1
Iris hybrida hort. ′Helen Novak′ 1,16,17,23
Iris hybrida hort. ′Hella Gooling′ 1
Iris hybrida hort. ′Hello Darkness′ 29
Iris hybrida hort. ′Henna Stitches′ 1,16,23
Iris hybrida hort. ′Heritage Lace′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Hi′ 23
Iris hybrida hort. ′High Above′ 17
Iris hybrida hort. ′High Class′ 1
Iris hybrida hort. ′High Roller′ 1,29
Iris hybrida hort. ′Hi Sailor′ 17
Iris hybrida hort. ′Hoodlum′ 17
Iris hybrida hort. ′Honey Clared′ 1
Iris hybrida hort. ′Honky Tonk Blues′ 1
Iris hybrida hort. ′Hook′ 1
Iris hybrida hort. ′Hooray′ 29
Iris hybrida hort. ′Horatio′ 23
Iris hybrida hort. ′Hortensia Rose′ 23
Iris hybrida hort. ′Ilsa et Pollis′ 10
Iris hybrida hort. ′Imperator′ 3,5,7
Iris hybrida hort. ′In a Flash′ 1
Iris hybrida hort. ′In Reverse′ 29
Iris hybrida hort. ′In The Mood′ 29
Iris hybrida hort. ′Into The Night′ 17
Iris hybrida hort. ′In Town′ 1
Iris hybrida hort. ′Inca Chief′ 10
Iris hybrida hort. ′Indian Chief′ 4
Iris hybrida hort. ′Indian Pow Wow′ 1,17,23,29
Iris hybrida hort. ′Indiana Night′ 1
Iris hybrida hort. ′Indigo Princess′ 1,23
Iris hybrida hort. ′Indra′ 2,3,10
Iris hybrida hort. ′Inscription′ 1
Iris hybrida hort. ′Irenka′ 16
Iris hybrida hort. ′Iris Seas′ 29
Iris hybrida hort. ′Island Dancer′ 26
Iris hybrida hort. ′Isoline′ 4,7,10
Iris hybrida hort. ′Italia′ 2
Iris hybrida hort. ′Island Sunset′ 29
Iris hybrida hort. ′Istanbul′ 23
154
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Iris hybrida hort. ′Ivan-da-Maria′ (′Иван –да- Марья′ - рос.) 16
Iris hybrida hort. ′I’ve Got Rhythm′ 26
Iris hybrida hort. ′Ivory Way′ 29
Iris hybrida hort. ′Jane Phillips′ 10
Iris hybrida hort. ′Janne D’arc′ 3
Iris hybrida hort. ′Jazz Festival′ 1
Iris hybrida hort. ′Jazzamatazz′ 1,2,17
Iris hybrida hort. ′Jazzed Up′ 2
Iris hybrida hort. ′Jean Hoffmeister′ 29
Iris hybrida hort. ′Jesse’s Song′ 1
Iris hybrida hort. ′Jet Fire′ 1,16
Iris hybrida hort. ′Juan Valdez′ 29
Iris hybrida hort. ′Juliet′ 17
Iris hybrida hort. ′Jumping′ 1
Iris hybrida hort. ′June Brazier′ 1
Iris hybrida hort. ′Junior′ 3
Iris hybrida hort. ′Just a Croc′ 17
Iris hybrida hort. ′Kanareika′ (′Канарейка′ – рос.) 3
Iris hybrida hort. ′Kanchenjunga′ 16
Iris hybrida hort. ′Karachi′ 1,16,17,26
Iris hybrida hort. ′Kaprys′ (′Каприз′) 29
Iris hybrida hort. ′Kashente′* 3
Iris hybrida hort. ′Key to Success′ 1
Iris hybrida hort. ′Khmuroe Utro′ (′Хмурое Утро′ – рос.) 16
Iris hybrida hort. ′Khristian Steven′ (′Хрістіан Стевен′ – укр.) 29
Iris hybrida hort. ′Kievlianin′ (′Киевлянин′ – рос.) 4
Iris hybrida hort. ′Kilt Lilt′ 1,26,29
Iris hybrida hort. ′King’s Tribute′ 29
Iris hybrida hort. ′Kiwi Slices′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Kreolka′ (′Креолка′ – рос.) 8
Iris hybrida hort. ′Kuniko′ 1
Iris hybrida hort. ′Kvick Step′ 16
Iris hybrida hort. ′La Beaute′ 10,16
Iris hybrida hort. ′La Roseta′ 16
Iris hybrida hort. ′Lace Artistry′ 26,29
Iris hybrida hort. ′Lace Caper′ 2,7,17,23,29
Iris hybrida hort. ′Lace Jabot′ 23
Iris hybrida hort. ′Lake Placid′ 29
Iris hybrida hort. ′Lace Snowflake′ 5,29
Iris hybrida hort. ′Laced Lemonade′ 1,2
Iris hybrida hort. ′Lady Ilse′ 16
Iris hybrida hort. ′Lady Mohr′ 16
Iris hybrida hort. ′Land o’Lakes′ 16
Iris hybrida hort. ′Lasso′ 17
Iris hybrida hort. ′Latin Lark′ 29
Iris hybrida hort. ′Latin Lover′ 1,16,23
Iris hybrida hort. ′Latin Rock′ 1
Iris hybrida hort. ′Laura′ 16
155
Iris hybrida hort. ′Lavender Park′ 23
Iris hybrida hort. ′Leading Lady′ 2,3,16
Iris hybrida hort. ′Leaps and Bounds′ 23
Iris hybrida hort. ′Legkii Mirazh′ (′Легкий Мираж′ – рос.) 16
Iris hybrida hort. ′Lemon Brocade′ 1
Iris hybrida hort. ′Lemon Pop′ 1
Iris hybrida hort. ′Lent A. Williamson′ 1,3,16
Iris hybrida hort. ′Leprechauns′ 17
Iris hybrida hort. ′Let’s Boogie′ 1
Iris hybrida hort. ′Lesia Ukrainka′ (′Леся Українка′) 4,22
Iris hybrida hort. ′Licorice Stick′ 3
Iris hybrida hort. ′Lilac Domino′ 17
Iris hybrida hort. ′Lilac Lane′ 16
Iris hybrida hort. ′Lilac Treat′ 23
Iris hybrida hort. ′Lilly Bright′ 2,22,23,29
Iris hybrida hort. ′Lime Fizz′ 16
Iris hybrida hort. ′Lime Smoothie′ 1
Iris hybrida hort. ′Limelighter′ 1,10,16,29
Iris hybrida hort. ′Little Bev′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Little Blackfoot′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Little Buccaneer′ 1
Iris hybrida hort. ′Little Dream′ 1,17
Iris hybrida hort. ′Liltropois′ 23
Iris hybrida hort. ′Local Color′ 1
Iris hybrida hort. ′Locarno′ 17
Iris hybrida hort. ′Loengreen′ 10
Iris hybrida hort. ′Lola′ 17
Iris hybrida hort. ′Lord Baltimore′ 7,23
Iris hybrida hort. ′Lorilee′ 1,8
Iris hybrida hort. ′Lowe Dame′ 16
Iris hybrida hort. ′Love Music′ 8
Iris hybrida hort. ′Lovelorn′ 29
Iris hybrida hort. ′Lovely Kay′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Lovely Senorita′ 23
Iris hybrida hort. ′Lullaby of Spring′ 1,8
Iris hybrida hort. ′Lumiere d’Automne′ 1
Iris hybrida hort. ′Lunar Fire′ 16
Iris hybrida hort. ′Lunar Flame′ 17
Iris hybrida hort. ′Lunnaia Raduga′ (′Лунная Радуга′ – рос.) 3,16,29
Iris hybrida hort. ′Luscious Lass′ 1
Iris hybrida hort. ′Lutea′ 17
Iris hybrida hort. ′Luxury Lace′ 16,29
Iris hybrida hort. ′Lyme Tyme′ 1
Iris hybrida hort. ′Lyrique′ 23
Iris hybrida hort. ′Madame Chereau′ 1,2,3,7,10,16,27
Iris hybrida hort. ′Magic With′ 29
Iris hybrida hort. ′Maiming′ 2
Iris hybrida hort. ′Maize Love′ 10,16,17
156
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Iris hybrida hort. ′Malaia Zemlia′ (′Малая Земля′ – рос.) 2
Iris hybrida hort. ′Mandarin Morning′ 23
Iris hybrida hort. ′Maori King′ 1,16,26
Iris hybrida hort. ′Maraschino′ 23
Iris hybrida hort. ′Margarita′ 1,16
Iris hybrida hort. ′Marthella′ 23
Iris hybrida hort. ′Marinella′ 1,26
Iris hybrida hort. ′Marriage Vows′ 29
Iris hybrida hort. ′Marriot′ 23
Iris hybrida hort. ′Mary Frances′ 1,23,29
Iris hybrida hort. ′Mary Vernon′ 16
Iris hybrida hort. ′Matinata′ 16
Iris hybrida hort. ′Mattie Gates′ 17
Iris hybrida hort. ′Master Touch′ 1,23,29
Iris hybrida hort. ′Maui Moonlight′ 1
Iris hybrida hort. ′Mauvelous′ 1
Iris hybrida hort. ′May Hall′ 17,26
Iris hybrida hort. ′May Magic′ 2,16
Iris hybrida hort. ′Melody Lane′ 2,17
Iris hybrida hort. ′Mellow Magic′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Memories′ 2
Iris hybrida hort. ′Memphis Blues′ 23
Iris hybrida hort. ′Memphis Lass′ 2,16
Iris hybrida hort. ′Mescalero Chief′ 1
Iris hybrida hort. ′Mesmerizer′ 29
Iris hybrida hort. ′Metro′ 2
Iris hybrida hort. ′Metropolitan′ 1,8
Iris hybrida hort. ′Michael Paul′ 17
Iris hybrida hort. ′Michigan Pride′ 17
Iris hybrida hort. ′Midnight Over′ 4
Iris hybrida hort. ′Mild Manner′ 23
Iris hybrida hort. ′Mini Dynamo′ 1,2,23
Iris hybrida hort. ′Miss California′ 16
Iris hybrida hort. ′Miss Indiana′ 27
Iris hybrida hort. ′Mistris Reut′ 27
Iris hybrida hort. ′Mlevsky′ 2
Iris hybrida hort. ′Mme. Cecile Bouscant′ 16
Iris hybrida hort. ′Moonlight′ 2
Iris hybrida hort. ′Morning Bright′ 16
Iris hybrida hort. ′Morning Hymn′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Moroccan Magic′ 23
Iris hybrida hort. ′Moskva Zlatoglavaia′ (′Москва Златоглавая′ – рос.) 3,16
Iris hybrida hort. ′Moulin Rough′ 1
Iris hybrida hort. ′Mria′ (′Мрія′) 29
Iris hybrida hort. ′Mrs. Nate Rudolph′ 1,29
Iris hybrida hort. ′Mrs. Horace Darwin′ 16
Iris hybrida hort. ′Mulberry Punch′ 29
Iris hybrida hort. ′Mulled Wine′ 23,29
157
Iris hybrida hort. ′My Honeycomb′ 16
Iris hybrida hort. ′Nadia′ 2,3,17
Iris hybrida hort. ′Nanny′ 17
Iris hybrida hort. ′Navajo Blanket′ 29
Iris hybrida hort. ′Navy Strut′ 16
Iris hybrida hort. ′Nebo Angelov′ (′Небо Ангелов′ – рос.) 1,26,29
Iris hybrida hort. ′Needlepoint′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Neon Reinbow′ 16,29
Iris hybrida hort. ′New Centurion′ 29
Iris hybrida hort. ′New Snow′ 1,2,16,22
Iris hybrida hort. ′Nezhnyi′ (′Нежный′ – рос.) 2,3,10
Iris hybrida hort. ′Neznakomka′ (′Незнакомка′ – рос.) 8,29
Iris hybrida hort. ′Nibelungen′ 16
Iris hybrida hort. ′Night Attack′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Night Game′ 1,29
Iris hybrida hort. ′Night Ruler′ 1,26
Iris hybrida hort. ′Nibelungen′ 16,26
Iris hybrida hort. ′Nochnaia Serenada′ (′Ночная Серенада′ – рос.) 16
Iris hybrida hort. ′Nordica′ 29
Iris hybrida hort. ′Nothung′ 16
Iris hybrida hort. ′Nothing But Net′ 29
Iris hybrida hort. ′Oda Vesne′ (′Ода Весне′ – рос.) 3
Iris hybrida hort. ′Oklahoma Bandit′ 1,23
Iris hybrida hort. ′Ola Kala′ 2,3,10,16
Iris hybrida hort. ′Olympic Challenge′ 4,23,29
Iris hybrida hort. ′On The Pink Way′ 23
Iris hybrida hort. ′Open Sky′ 4,17
Iris hybrida hort. ′Orange Gem′ 17
Iris hybrida hort. ′Orange Caper′ 23
Iris hybrida hort. ′Orelio′ 16,17
Iris hybrida hort. ′Orchid Tapestry′ 29
Iris hybrida hort. ′Ornament′ 2,22,23,29
Iris hybrida hort. ′Outreach′ 7,16,23
Iris hybrida hort. ′Pagan′ 23
Iris hybrida hort. ′Palomino′ 16
Iris hybrida hort. ′Pansy Top′ 17
Iris hybrida hort. ′Paper Moon′ 16
Iris hybrida hort. ′Paradise′ 29
Iris hybrida hort. ′Paradise Pink′ 10,16
Iris hybrida hort. ′Park de Neuilly′ 2
Iris hybrida hort. ′Parthenon′ 17
Iris hybrida hort. ′Pas′ 4
Iris hybrida hort. ′Peachtree′ 29
Iris hybrida hort. ′Pearl Chiffon′ 23
Iris hybrida hort. ′Pele′ 17
Iris hybrida hort. ′Perfection′ 10,16,17
Iris hybrida hort. ′Persian Wood′ 23
Iris hybrida hort. ′Perlamutrovyi′ (′Перламутровый′ – рос.) 10
158
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Iris hybrida hort. ′Perry’s Blue′ 4
Iris hybrida hort. ′Persian Princes′ 5
Iris hybrida hort. ′Pervyi Potselui′ (′Первый Поцелуй′ – рос.) 1
Iris hybrida hort. ′Pervyi Sneg′ (′Первый Снег′ – рос.) 3
Iris hybrida hort. ′Pesniary′ (′Песняры′ – рос.) 26
Iris hybrida hort. ′Peter′ 7
Iris hybrida hort. ′Peter Dali′ 10
Iris hybrida hort. ′Petushok′ 4,10 (′Петушок′ – рос.)
Iris hybrida hort. ′Pierre Menard′ 16
Iris hybrida hort. ′Pink Belle′ 29
Iris hybrida hort. ′Pink Cameo′ 3
Iris hybrida hort. ′Pink Chime′ 10
Iris hybrida hort. ′Pink Imperial′ 27
Iris hybrida hort. ′Pink Lise′ 10
Iris hybrida hort. ′Pink Romance′ 29
Iris hybrida hort. ′Pink Sleigh′ 29
Iris hybrida hort. ′Pink Taffeta′ 2,4,16,17,23,29
Iris hybrida hort. ′Pink Tame′ 3
Iris hybrida hort. ′Pink Talcum′ 16,17,22,26
Iris hybrida hort. ′Pinnacle′ 2,17,27
Iris hybrida hort. ′Pioneer′ 2,17
Iris hybrida hort. ′Piping Hot′ 16,23
Iris hybrida hort. ′Pirate Ahoy′ 23
Iris hybrida hort. ′Pizzazz′ 23
Iris hybrida hort. ′Pixie Delight′ 17
Iris hybrida hort. ′Planet′ 17
Iris hybrida hort. ′Play With Fire′ 29
Iris hybrida hort. ′Pledge Allegiance′ 17,29
Iris hybrida hort. ′Plui d’Op′ 2,3
Iris hybrida hort. ′Podarok′ (′Подарок′) 4,10
Iris hybrida hort. ′Polet Flamingo′ (′Полет Фламинго′ – рос.) 29
Iris hybrida hort. ′Polesskii Shelk′ (′Полесский Шелк′ – рос.) 16
Iris hybrida hort. ′Polluks′ 4,10,16
Iris hybrida hort. ′Port Wine′ 1,3,7,16,17
Iris hybrida hort. ′Powder of Van′ 1
Iris hybrida hort. ′Power Surge′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Powder Snow′ 1,23,29
Iris hybrida hort. ′Prairie Sunset′ 16
Iris hybrida hort. ′Prazdnichnyi′ (′Праздничный′ – рос.) 3
Iris hybrida hort. ′Prazdnichnyi Favorit′ (′Праздничный Фаворит′ – рос.) 16
Iris hybrida hort. ′Pretender′ 1,2
Iris hybrida hort. ′Pretty Please 16
Iris hybrida hort. ′Pride of Dover′ 2,4,10,16,17
Iris hybrida hort. ′Pries The Lord′ 2
Iris hybrida hort. ′Princess′ 2,17,23
Iris hybrida hort. ′Prittie Please′ 16
Iris hybrida hort. ′Prosper Laugher′ 16
Iris hybrida hort. ′Proton′ 17
159
Iris hybrida hort. ′Protocol′ 23
Iris hybrida hort. ′Proud Tradition′ 1
Iris hybrida hort. ′Ptichie Moloko′ (′Птичье Молоко′ – рос.) 16
Iris hybrida hort. ′Pumpin Iron′ 1,23,29
Iris hybrida hort. ′Pure as The′ 1,8,29
Iris hybrida hort. ′Pure-as-Gold′ 1
Iris hybrida hort. ′Queen of Angels′ 1,26,29
Iris hybrida hort. ′Qualified′ 1
Iris hybrida hort. ′Quickstep′ 8,16,26,29
Iris hybrida hort. ′Rain Dance′ 17
Iris hybrida hort. ′Rain Pattern′ 1
Iris hybrida hort. ′Rainbow Room′ 27
Iris hybrida hort. ′Raja′ 4,10
Iris hybrida hort. ′Ramuntcho′ 2
Iris hybrida hort. ′Rancho Rose′ 1,23,29
Iris hybrida hort. ′Ranger′ 2,26
Iris hybrida hort. ′Raspberry Fudge′ 17
Iris hybrida hort. ′Raspberry Jam′ 17
Iris hybrida hort. ′Rare Treat′ 1,26,29
Iris hybrida hort. ′Rassvet′ (′Рассвет′ – рос.) 26
Iris hybrida hort. ′Rave Review′ 1
Iris hybrida hort. ′Rave Treat′ 17
Iris hybrida hort. ′Red Forch′ 16
Iris hybrida hort. ′Red Heat′ 2
Iris hybrida hort. ′Red Majesty′ 2,3,17,27
Iris hybrida hort. ′Red Orchid′ 17
Iris hybrida hort. ′Red Torch′ 2,16,26
Iris hybrida hort. ′Rainbow Room′ 16
Iris hybrida hort. ′Rainbow Selection′ 23
Iris hybrida hort. ′Riese van Connern′ 17
Iris hybrida hort. ′Renaissance Faire′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Retro′ 5,29
Iris hybrida hort. ′Revolution′ 29
Iris hybrida hort. ′Rhapsody′ 16,26
Iris hybrida hort. ′Rheinfels′ 26
Iris hybrida hort. ′Rhein Nixe′ 16
Iris hybrida hort. ′Rheintraube′ 16
Iris hybrida hort. ′Ribands′ 1
Iris hybrida hort. ′Ringer Capper′ 1
Iris hybrida hort. ′Rip City′ 1
Iris hybrida hort. ′Rippling Rose′ 3,8
Iris hybrida hort. ′Rippling Waters′ 2,16,17,23,26
Iris hybrida hort. ′Ritz′ 1,2,17,22,23,29
Iris hybrida hort. ′Rive Gauche′ 17
Iris hybrida hort. ′River Hawk′ 1,2,5,29
Iris hybrida hort. ′Rodnik′ (′Родник′ – рос.) 3,16
Iris hybrida hort. ′Rolandiana′ 26
Iris hybrida hort. ′Rolling Thunder′ 5,23,29
160
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Iris hybrida hort. ′Romance′ 2,17
Iris hybrida hort. ′Romantic Evening′ 29
Iris hybrida hort. ′Romantic Mood′ 29
Iris hybrida hort. ′Rosalba′ 2,3
Iris hybrida hort. ′Rosedale′ 16
Iris hybrida hort. ′Rosetta′ 16
Iris hybrida hort. ′Rosette Wine′ 1,2,29
Iris hybrida hort. ′Rota′ 1,2,17
Iris hybrida hort. ′Royal Crusader′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Royal Fairy′ 3
Iris hybrida hort. ′Royal Elegance′ 29
Iris hybrida hort. ′Royal Satin′ 23
Iris hybrida hort. ′Ruffled Ballette′ 26,29
Iris hybrida hort. ′Ruffled Taffeta′ 2,3
Iris hybrida hort. ′Rumbleseat′ 23
Iris hybrida hort. ′Rumianoe Utro′ (′Румяное Утро′ – рос.)3
Iris hybrida hort. ′Rustic Cedar′ 1,23
Iris hybrida hort. ′Ryzhyk′ (′Рыжик′ – рос.) 3
Iris hybrida hort. ′Sable′ 1,10,16,17
Iris hybrida hort. ′Sable Night′ 3,16,26
Iris hybrida hort. ′Salsa Rio′ 1
Iris hybrida hort. ′Samurai Warrior′ 29
Iris hybrida hort. ′Sandia′ 2,26
Iris hybrida hort. ′Sansui′ 4
Iris hybrida hort. ′Sapphire′ 2,3,10,17
Iris hybrida hort. ′Sapphire Gem′ 2
Iris hybrida hort. ′Sapphire Jewel′17
Iris hybrida hort. ′Sarafan′ (′Сарафан′) 1
Iris hybrida hort. ′Sass With Class′ 17
Iris hybrida hort. ′Scantily′ 3
Iris hybrida hort. ′Schilde′ 4
Iris hybrida hort. ′Schortman’s Garnet Ruffles′ 1,5
Iris hybrida hort. ′Schneekoppe′ 17
Iris hybrida hort. ′Scotland Yard′ 23
Iris hybrida hort. ′Scintillation′ 1,29
Iris hybrida hort. ′Seakist′ 1,29
Iris hybrida hort. ′Seas′ 2,17
Iris hybrida hort. ′Second Option′ 1
Iris hybrida hort. ′Secret Melody′ 29
Iris hybrida hort. ′Senlac′ 2,4,16,26
Iris hybrida hort. ′Sepia Gold′ 17
Iris hybrida hort. ′Shannon′ 17
Iris hybrida hort. ′Sharkskin′ 2,10,16,17
Iris hybrida hort. ′Sharman′ 4
Iris hybrida hort. ′Ship Shape′ 16,23
Iris hybrida hort. ′Sight′ 17
Iris hybrida hort. ′Siegfried′ 1,2,3,10,17
Iris hybrida hort. ′Silverado′ 1,17,22,26
161
Iris hybrida hort. ′Silver Finery′ 17
Iris hybrida hort. ′Silverstone′ 16
Iris hybrida hort. ′Siniaia Noch′ (′Синяя Ночь′ – рос.) 3
Iris hybrida hort. ′Sirenevoe Plamia′ (′Сиреневое Пламя′ – рос.) 16
Iris hybrida hort. ′Siva Siva′ 1,17,27
Iris hybrida hort. ′Svitanok′ (′Світанок′) 29
Iris hybrida hort. ′Skif′ (′Скіф′) 23,29
Iris hybrida hort. ′Skiers Delight′ 1
Iris hybrida hort. ′Skip Along′ 23,26,29
Iris hybrida hort. ′Skip Stitch′ 1,2,17,23,29
Iris hybrida hort. ′Sky Hooks′ 5,29
Iris hybrida hort. ′Skywalker′ 1,29
Iris hybrida hort. ′Slava′ (′Слава′) 1
Iris hybrida hort. ′Slavianskii Bazar′ (′Славянский Базар′ – рос.) 1,8,16,23
Iris hybrida hort. ′Sleepy Time′ 5,23,29
Iris hybrida hort. ′Smart Move′ 23
Iris hybrida hort. ′Smart′ 17
Iris hybrida hort. ′Smart Mage′ 17
Iris hybrida hort. ′Snezhnyi Vikhr′ (′Снежный Вихрь′ – рос.) 3
Iris hybrida hort. ′Snow-In-Summer′ 23
Iris hybrida hort. ′Snow Mound′ 5,23,29
Iris hybrida hort. ′Sofia′ (′София′ – рос.) 1
Iris hybrida hort. ′Soft Jazz′ 26
Iris hybrida hort. ′Soiled′ 4
Iris hybrida hort. ′Solferino′ 2,4,10
Iris hybrida hort. ′Solid Gold′ 10
Iris hybrida hort. ′Solid Mahogany′ 10,16
Iris hybrida hort. ′Solnechnyi Zaichik′ (′Солнечный Зайчик′ – рос.) 8
Iris hybrida hort. ′Solnechnaia Korona′ (′Солнечная Корона′ – рос.) 16
Iris hybrida hort. ′Solnechnyi Veter′ (′Солнечный Ветер′ – рос.) 5,29
Iris hybrida hort. ′Solonique′ 10,26
Iris hybrida hort. ′Sonata′ 1
Iris hybrida hort. ′Song of Angel′ 1
Iris hybrida hort. ′Song of Norway′ 1,29
Iris hybrida hort. ′Song Pacific′ 22
Iris hybrida hort. ′Somersault′ 29
Iris hybrida hort. ′Soul Music′ 29
Iris hybrida hort. ′South Pacific′ 2,3,10,16,26
Iris hybrida hort. ′Southern Comfort′ 2,3,16
Iris hybrida hort. ′Souvenir de Madame Gandvik′ 10
Iris hybrida hort. ′Spanish Leather′ 4,16,29
Iris hybrida hort. ′Spartan′ 1,3,16,23
Iris hybrida hort. ′Spellbreaker′ 1
Iris hybrida hort. ′Spinning Wheel′ 26
Iris hybrida hort. ′Spring Time Madonna′ 17
Iris hybrida hort. ′Spring Waltz′ 17
Iris hybrida hort. ′Starling Express′ 2
Iris hybrida hort. ′St. Louis′ 10
162
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Iris hybrida hort. ′Starcrest′ 1,29
Iris hybrida hort. ′Stardom′ 26
Iris hybrida hort. ′Starflight′ 26
Iris hybrida hort. ′Starinnyi Romans′ (′Старинный Романс′ – рос.) 16
Iris hybrida hort. ′Staroe Zoloto′ (′Старое Золото′ – рос.) 1,3,5,29
Iris hybrida hort. ′Star Shine′ 2,3,10
Iris hybrida hort. ′Starwomen′ 1
Iris hybrida hort. ′Stepping Out′ 1,2,16,17,23,26
Iris hybrida hort. ′Stitch in Time′ 29
Iris hybrida hort. ′Stitch Witch′ 17
Iris hybrida hort. ′Stockholm′ 1,2,7,17,22,23,29
Iris hybrida hort. ′Stop the Music′ 1,8,29
Iris hybrida hort. ′Storm Center′ 26
Iris hybrida hort. ′Stоrway to Heaven′ 29
Iris hybrida hort. ′Strictly Ballroom′ 26,29
Iris hybrida hort. ′Study in Black′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Suave′ 5,23
Iris hybrida hort. ′Sultan’s Palace′ 1,23
Iris hybrida hort. ′Sultry Mood′ 1,29
Iris hybrida hort. ′Sun King′ 29
Iris hybrida hort. ′Sunset′ 16
Iris hybrida hort. ′Sunshine Lace′ 1
Iris hybrida hort. ′Supreme Sultan′ 22
Iris hybrida hort. ′Superlation′ 16
Iris hybrida hort. ′Superstition′ 1,3,23,29
Iris hybrida hort. ′Superman′ 29
Iris hybrida hort. ′Supreme Sultan′ 1,3,23
Iris hybrida hort. ′Susanna Pelletier′ 2,3
Iris hybrida hort. ′Swan Ballet′ 16,26
Iris hybrida hort. ′Swazi Princess′ 26
Iris hybrida hort. ′Swedish Modern′ 5,29
Iris hybrida hort. ′Sweet Musette′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Svetlana′ (′Светлана′ – рос.) 23
Iris hybrida hort. ′Swingtown′ 29
Iris hybrida hort. ′Syncopation′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Syni Lebedi′ (′Сині Лебеді′) 17
Iris hybrida hort. ′ Tashkent′ 1
Iris hybrida hort. ′ Talisman′ (′Талисман′ – рос.) 10
Iris hybrida hort. ′ Tall Chief′ 16
Iris hybrida hort. ′ Tantrum′ 23
Iris hybrida hort. ′ Techny Chimes′ 1
Iris hybrida hort. ′ Temple Gold′ 22,23,29
Iris hybrida hort. ′ Tempting′ 1,29
Iris hybrida hort. ′ Temptone′ 1
Iris hybrida hort. ′ Tennessee Homan′ 17
Iris hybrida hort. ′ Terra Cotta′ 3
Iris hybrida hort. ′ Terra Rosa′ 29
Iris hybrida hort. ′ Thornbird′ 1
163
Iris hybrida hort. ′ Thorsten′ 3,7
Iris hybrida hort. ′ Tiger Honey′ 29
Iris hybrida hort. ′ Tiger Swirl′ 5
Iris hybrida hort. ′ Tiburon′ 16
Iris hybrida hort. ′ Titan′s Glory′ 29
Iris hybrida hort. ′ Tokatee Falls′ 1,26
Iris hybrida hort. ′ Tomoko′ 17
Iris hybrida hort. ′ Tomorrow′s Child′ 1
Iris hybrida hort. ′ Torchy′ 17
Iris hybrida hort. ′ Tout’s Gold′ 29
Iris hybrida hort. ′ Traitor′ 23
Iris hybrida hort. ′ Transcribe′ 17
Iris hybrida hort. ′ Trendmaster′ 1
Iris hybrida hort. ′ Trevi Fountain′ 1,26,29
Iris hybrida hort. ′ Truly Yours′ 16,26
Iris hybrida hort. ′ Trusty Rusty′ 17
Iris hybrida hort. ′ Tyrian Prince′ 16
Iris hybrida hort. ′ Tuscan Villa′ 1
Iris hybrida hort. ′ Tut’s Gold′ 1
Iris hybrida hort. ′ Twice Told′ 29
Iris hybrida hort. ′Ugrium Reka′ (′Угрюм Река′ – рос.) 3
Iris hybrida hort. ′Ultrapoise′ 23
Iris hybrida hort. ′Unforgettable Fire′ 1
Iris hybrida hort. ′Uroda′ 1
Iris hybrida hort. ′Utomlennoe Solntse′ (′Утомленное Солнце′ – рос.) 1,3,16
Iris hybrida hort. ′Utro Tumannoe′ (′Утро Туманное′– рос.) 16,29
Iris hybrida hort. ′Valor′ 3,26
Iris hybrida hort. ′Valvouch′ 23,29
Iris hybrida hort. ′Vanda Song′ 29
Iris hybrida hort. ′Vatutin′ (′Ватутин′ – рос.)* 5
Iris hybrida hort. ′Vanity′ 1,23,26
Iris hybrida hort. ′Vdokhnovenie′ (′Вдохновение′ – рос.) 1
Iris hybrida hort. ′Velvet Carpet′ 2
Iris hybrida hort. ′Veselka′ (′Веселка′) 2,5
Iris hybrida hort. ′Veter Pustyni′ (′Ветер Пустыни′ – рос.)1,3,4,23
Iris hybrida hort. ′Victoria Falls′ 1,23,26,29
Iris hybrida hort. ′Vingolf′ 17
Iris hybrida hort. ′Violet Shimmer′ 29
Iris hybrida hort. ′Violet Tiger′ 29
Iris hybrida hort. ′Virginia Lyle′ 1
Iris hybrida hort. ′Virginia Squire′ 16
Iris hybrida hort. ′Vita Vire′ 3
Iris hybrida hort. ′Visual Arts′ 29
Iris hybrida hort. ′Vizier′ 23
Iris hybrida hort. ′Vologodskoe Kruzhevo′ (′Вологодское Кружево′ – рос.)1
Iris hybrida hort. ′Vostok′ (′Восток′) 5
Iris hybrida hort. ′Voyage′ 17
Iris hybrida hort. ′Wabash′ 1,2,3,10,16,17
164
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Iris hybrida hort. ′Walhalla′ 17
Iris hybrida hort. ′War Lord′ 8
Iris hybrida hort. ′Warm Embrace′ 29
Iris hybrida hort. ′Warm Gold′ 17
Iris hybrida hort. ′Warrior King′ 29
Iris hybrida hort. ′Washington′ 1,23,26
Iris hybrida hort. ′Waten Gaden′ 27
Iris hybrida hort. ′Watteau′ 1
Iris hybrida hort. ′Wedding Candles′ 1,16,23
Iris hybrida hort. ′Wench′ 1
Iris hybrida hort. ′Wet on Wet′ 26,29
Iris hybrida hort. ′What Again′ 29
Iris hybrida hort. ′What A Mixture′ 1
Iris hybrida hort. ′Whispering Spirits′ 23
Iris hybrida hort. ′White City′ 1,16
Iris hybrida hort. ′White Echo Blue′ 1
Iris hybrida hort. ′White Word′ 10
Iris hybrida hort. ′Who’s Your Daddy′ 1
Iris hybrida hort. ′Wild Ginger′ 1,16,17
Iris hybrida hort. ′Wild Thing′ 1
Iris hybrida hort. ′William Cattley′ 1
Iris hybrida hort. ′William Corey John′ 27
Iris hybrida hort. ′William Mohr′ 16
Iris hybrida hort. ′Wine And Roses′ 16,23,26
Iris hybrida hort. ′Winners Circle′ 16
Iris hybrida hort. ′Winter Carnival′ 2,16
Iris hybrida hort. ′Winter Time′ 17
Iris hybrida hort. ′Wizard of Hope′ 1
Iris hybrida hort. ′World Class′ 29
Iris hybrida hort. ′Yaroslav Mudryi′ (′Ярослав Мудрый′ - рос.) 1
Iris hybrida hort. ′Yasnaia Poliana′ (′Ясная Поляна′ – рос.) 3
Iris hybrida hort. ′Yelena Prekrasnaia′ (′Елена Прекрасная′) 10
Iris hybrida hort. ′Yes′ 1
Iris hybrida hort. ′Yogan Shtraus′* 8
Iris hybrida hort. ′Yo-Yo′ 4,17
Iris hybrida hort. ′Zany′ 29
Iris hybrida hort. ′Zelenyi Skvorechnik′ (′Зеленый Скворечник′ – рос.) 1
Iris hybrida hort. ′Zhelannyi′ (′Желанный′ – рос.) 26
Iris hybrida hort. ′Zimnee Utro′ (′Зимнее Утро′ – рос.) 3,4
Iris hybrida hort. ′Zing Me′ 23
Iris hybrida hort. ′Zinkel′ 2,3
Iris hybrida hort. ′Zip it Up′ 1
Iris hybrida hort. ′Zitronen Fackel′ 3,26
Iris hybrida hort. ′Zlatokudraia′ (′Златокудрая′ – рос.) 1
Iris hybrida hort. ′Zoloto Kanady′ (′Золото Канады′ – рос.)3,26
Iris hybrida hort. ′Zolotoi Pukh′ (′Золотой Пух′ – рос.) 16
Isatis campestris Steven ex DC. 2
Isatis littoralis Steven ex DC.23
165
Isatis tinctoria L. 1,2,16,26
Isopyrum thalictroides L. 1,4,17,27
Ixiolirion montanum (Labill.) Herb. див. Ixiolirion tataricum (Pall.) Herb.
Ixiolirion tataricum (Pall.) Herb. syn. Ixiolirion montanum (Labill.) Herb. 2,16
J
Jasione heldreichii Boiss. & Orph. 2
Jasione montana L. 2,17
Jeffersonia dubia (Maxim.) Benth. & Hook. syn. Plagiorhegma dubia Maxim. 16,26,27
Jovibarba heuffelii (Schott) Á.Löve & D.Löve var. patens (Griseb. & Schenk) P.J. Mitch.
syn. Sempervivum patens Griseb. & Schenk 26
Jovibarba preissiana (Domin) Omelczuk & Chopik 17
Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz syn. Sempervivum soboliferum Sims 1,4,16,24
Juncus effusus L. 26
Juncus effusus L. ′Spiralis′ 6,17
Juncus inflexus L. 17
Juncus filiformis L. 17
Juncus trifidus L. 17
Juno bucharica Foster 23
Juno magnifica Vved. 2
Juno viscaria Vved. 2
Jurinea arachnoidea Bunge 2
Jurinea brachycephala Klokov 2
Jurinea centauroides Klokov 2
Jurinea granitica Klokov 2
Jurinea multiflora (L.) B.Fedtsch. 2
Jurinea thyrsiflora Klokov 2
K
Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V.Tichomirov 1
Kickxia elatine (L.) Dumort. 1
Kickxia spuria (L.) Dumort. 1
Kitaibelia vitifolia Willd. 1
Klasea erucifolia (L.) Greuter & Wagenitz syn. Serratula xeranthemoides M. M.Bieb. 2
Knautia arvensis (L.) Coult. 1,2,16,17,22
Kniphofia angustifolia (Baker) Codd 10
Kniphofia ensifolia Baker 4
Kniphofia galpinii Baker 4
Kniphofia х hybrida hort.22
Kniphofia modesta Baker 4
Kniphofia macrowanii Baker 16
Kniphofia nelsonii Mast. 4
Kniphofia pumila (Aiton) Kunth 4,16
Kniphofia tuckei Baker 4
Kniphofia uvaria (L.) Oken 6,8,10,16,18,26
Kniphofia uvaria (L.) Oken ′Flamenko′ 5
Kniphofia uvaria (L.) Oken ′Grandiflora′ 26
Kochia prostrata (L.) Schrad. 2
Kochia scoparia (L.) Schrad. див. Bassia scoparia (L.) A.J.Scott
Koeleria brevis Steven див Koeleria lobata (M.Bieb.) Roem. & Schult.
166
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Koeleria cristata (L.) Pers. див. Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.
Koeleria glauca Colmeiro ex Willk. & Lange 1,2,16
Koeleria gracilis Pers. див. Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.
Koeleria grandis Besser ex Gorski 12
Koeleria lobata (M. M.Bieb.) Roem. & Schult. syn Koeleria brevis Steven 2
Koeleria macrantha (Ledeb.) Shult. syn Koeleria cristata (L.) Pers., Koeleria gracilis Pers.
1,2,16
Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv. 1
Koeleria sabuletorum (Domin) Klokov 2,16
Koeleria talievii Lavrenko 2,16
Korolkowia sewerzowii (Regel) Regel див. Fritillaria sewerzowii Regel
L
Lablab purpureus (L.) Sweet syn. Dolichos lablab L. 1,2,10,16,19,22,29
Lactuca altissima M.Bieb. див. Lactuca quercina L.
Lactuca chaixii Vill. див. Lactuca quercina L.
Lactuca quercina L. syn. Lactuca altissima M.Bieb., Lactuca chaixii Vill. 2
Lactuca sativa L. 17
Lactuca sativa L.var.capitata L. 1
Lactuca sativa L. var.romana Lam. ′Sovskyi′ (′Совський′) 1
Lactuca serriola L. 1,2,12
Lactuca tatarica (L.) C.A.Mey. 2
Lagenaria siceraria (Molina) 1,16
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. ′Rotunda′ 2
Lagurus ovatus L. 1,2,7,16,27
Lallemantia iberica (M.Bieb.) Ficsh & C.A.Mey. 1,16
Lamarckia aurea (L.) Moench 1,2,16
Lamium album L. 6,18,26,27
Lamium galeobdolon (L.) L. syn. Galeobdolon luteum Huds. 1,4,6,7,16,17,19,20,22,24
Lamium galeobdolon (L.) L. ′Variegatum′ 1,2,4,18,26
Lamium galeobdolon (L.) L. ssp. argentatum (Smejkal) J.Duvign syn. Galeobdolon
argentatum Smejkal 27,29
Lamium glaberrimum (Koch) Taliev 23
Lamium maculatum L. 6,18,20,24,26
Lamium maculatum L. ′Beacon Sylver 1,4,16
Lamium maculatum L. ′White Nancy 8
Lamium paczoskianum Vorosch. 1
Lamium purpureum L. 1,2,20,26,27
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. 2
Lapsana communis L. 2
Laser trilobum (L.) Borkh. 1,16,26
Laserpitium hispidum M.Bieb. 1,16,22
Lasthenia glabrata Lindl. 1
Lathraea squamaria L. 1
Lathyrus angustifolius L. 26
Lathyrus aureus (Steven ex Fisch. & C.A. Mey.) D.Brand 1
Lathyrus cicera L. 1
Lathyrus grandiflorus Sibth. & Sm. 1
167
Lathyrus latifolius L. syn. Lathyrus megalanthus Steud. 1,2,5,17,26,27
Lathyrus laxiflorus (Desf.) Kuntze 23
Lathyrus megalanthus Steud. див. Lathyrus latifolius L.
Lathyrus niger (L.) Bernh. 1,17,20,22,26
Lathyrus ochrus (L.) DC. 1
Lathyrus odoratus L. 1,2,5,9,12,14,15,16,17,19,26,27
Lathyrus odoratus L. ′Zhemshuzhnaia Rospis′ (′Жемчужная Роспись′ - рос.) 16
Lathyrus pallescens (M.Bieb.) Koch 2
Lathyrus pannonicus L. 16
Lathyrus pratensis L. 2,16
Lathyrus sativus L. 1,17
Lathyrus sylvestris L. 1,2,16,26,27
Lathyrus sylvestris L. x Lathyrus latifolius L. ′Popelushka′ (′Попелюшка′) 1
Lathyrus tuberosus L. 1,2
Lathyrus vernus (L.) Bernh. 1,2,12,16,17,20,26,27
Latuca sativa L. ′Odiesskii Kudriavets′ (′Одесский Кучерявец′ – рос.) 2
Lavandula angustifolia Mill. syn. Lavandula spica L., Lavandula officinalis L., Lavandula
vera DC. 1,2,4,5,6,7, 8,9,10,13,16,17,19,22,24,25,26,27,28
Lavandula angustifolia Mill. ′Munstcad′ 26
Lavandula angustifolia Mill. ′Rosea′ 1
Lavandula x hybryda hort. 2,17,21
Lavandula lanata Boiss. 16
Lavandula latifolia Medik.2,16
Lavandula multifida L. 2
Lavandula officinalis L. див. Lavandula angustifolia Mill.
Lavandula spicata L. див. Lavandula angustifolia Mill.
Lavandula stoechas L. 2
Lavandula vera DC. див. Lavandula angustifolia Mill.
Lavatera arborea L.1
Lavatera cashemiriana Cambess. 26
Lavatera rozsichena L. 1
Lavatera thuringiaca L. 1,2,16,28
Lavatera thuringiaca L. ′Stugna-1′ 1
Lavatera trimestris L. 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,18,19,27,29
Lavatera trimestris L. ′Alba′ 1
Lavatera trimestris L. ′Mont Blanc′ 1,21
Lavatera trimestris L. ′Silver Cup′ 1,16
Layia elegans Тorr. & A.Gray див. Layia platyglossa (Fisch. & C.A.Mey.) A.Gray
Layia platiglossa (Fisch. & C.A.Mey.) A.Gray syn. Layia elegans Тorr. & A.Gray 1,7,16
Leersia oryzoides (L.) Sw. 17
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix 1
Lemna minor L. 5,17,26
Lemna trisulca L. 17
Lens culinaris Medik. syn. Lens esculenta Moench 1,2
Lens esculenta Moench див. Lens culinaris Medik.
Leontodon asperus (Waldst. & Kit.) Boiss. syn Leontodon biscutellifolius DC. 2,23
Leontodon autumnalis L. 1,26
Leontodon biscutellifolius DC. див. Leontodon asperus (Waldst. & Kit.) Boiss.
168
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Leontodon pseudotaraxaci Schur 20
Leontopodium alpinum Cass. 1,6,8,16,17,18,19,21,26,27,28
Leopoldia comosa (L.) Parl. 1,10,16,22,26
Leopoldia caucasica (Griseb.) Losinsk. 1
Leopoldia comosa (L.) Parl. 10,16,22,26
Leopoldia tenuifolia Heldr. див. Muscari tenuiflorum Tausch
Leonurus cardiaca L. 1,5,12,16,17,19,27,28
Leonurus quinquelobatus Gilib. 1,2,16,20,22,28
Leonurus sibiricus L. 16
Leonurus villosus Desf. ex D’urv. 26
Lepidium densiflorum Schrad. 1
Lepidium ruderale L. 1
Lepidium sativum L. 1,22
Lepidium sativum L. var. crispa L. 2
Leptandra sibirica (L.) Nutt. ex G.Don fil. див. Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell
Leptinella squalida Hook.f. syn. Cotula squalida (Hook.f.) Hook.f. 1
Leptorumohra amurensis (Christ) Tzvelev 26
Lespedeza bicolor Turcz. 1
Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev 1,2
Leucanthemopsis alpina (L.) Heyw. syn. Chrysanthemum alpinum L. 2
Leucanthemum maximum (Ramond) DC. syn. Chrysanthemum maximum Ramond non
hort. 1,2,4,5,7,10,13,19,26,27
Leucanthemum maximum (Ramond) DC. ′Aliaska′(Аляска′ - рос.) 16
Leucanthemum maximum (Ramond) DC. ′Silver Princess′ 16
Leucanthemum paludosum (Poir.) Bonnet & Barratte syn. Chrysanthemum paludosum
Poir. 1
Leucanthemum rotundifolium (Waldst. & Kit.) DC. 17
Leucanthemum subalpinum (Schur) Tzvelev 1
Leucanthemum x superbum (Ingram) Bergmans ex D.H.Kent 1,22
Leucanthemum x superbum (Ingram) Bergmans ex D.H.Kent ′Beethoven′ 2,6,7
Leucanthemum x superbum (Ingram) Bergmans ex D.H.Kent ′Crazy Daisy′ 1,4,2
Leucanthemum x superbum (Ingram) Bergmans ex D.H.Kent ′Flore Pleno′ 10
Leucanthemum x superbum (Ingram) Bergmans ex D.H.Kent ′Mount Kosciuszko′ 1
Leucanthemum x superbum (Ingram) Bergmans ex D.H.Kent ′Ofelia′ 2,26
Leucanthemum x superbum (Ingram) Bergmans ex D.H.Kent ′Pobeditel′ (′Победитель′
– рос.) l3
Leucanthemum x superbum (Ingram) Bergmans ex D.H.Kent ′Polaris′ 2
Leucanthemum x superbum (Ingram) Bergmans ex D.H.Kent ′Polaris September Glora′
4
Leucanthemum x superbum (Ingram) Bergmans ex D.H.Kent ′Silver Princess′18
Leucanthemum x superbum (Ingram) Bergmans ex D.H.Kent ′Stern von Antwerpen′
2,7
Leucanthemum x superbum (Ingram) Bergmans ex D.H.Kent ′Strausinoe Pero′
(′Страусиное Перо′ – рос.) 7
Leucanthemum x superbum (Ingram) Bergmans ex D.H.Kent ′Zvesda Atverpena′
(′'Звезда Атверпена′ - рос.)
Leucanthemum vulgare Lam. syn. Chrysanthemum leucanthemum L.
1,2,5,6,7,9,12,16,17,18,19,
169
22,24,26
Leucanthemum vulgare Lam. ′Maistern′ 2
Leucanthemum vulgare Lam. ′May Queen′ 27
Leucanthemum vulgare Lam. ′Risenstern′ 8
Leucanthemum waldsteinii (Sch. Bip.) Pouzar 1
Leucojum aestivum L. 1,16,22,26,27
Leucojum aestivum L. ′Grandiflora′ 10
Leucojum vernum L. 1,4,7,8,11,16,17,21,26,27
Leucorchis albida (L.) E.Mey. 17
Leuzea carthamoides (L.) Holub див. Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin
Levisticum officinale Koch 1,5,8,12,16,17,19,22,26,28
Lewisia cotyledon (S.Watson) B.L.Rob. 16
Leymus arenarius (L.) Hochst. syn. Elymus arenarius L. 1,2,6,9,10,16,17,21,26
Leymus giganteus (Lam.) Tzvelev див. Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev
Leymus mollis (Trin.) Hara 1
Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev syn. Elymus giganteus Vahl, Leymus giganteus (Lam.)
Tzvelev 1,2,6
Leymus sabulosus (M.Bieb.) Tzvelev 2,22
Liatris elegans (Walt.) Michx. 16,26
Liatris graminifolia (Walt.) Willd. 26
Liatris punctata Hook. 10,16
Liatris pycnostachya Michx. 16,26
Liatris scariosa (L.) Willd. 10,16,27
Liatris spicata (L.) Willd. 1,2,6,7,10,16,17,18,19, 22,24,26
Liatris spicata (L.) Willd. ′Alba′ 1,5,7,16,26
Liatris spicata (L.) Willd. ′Violacea′ 5
Ligularia bucovinensis Nakai 1
Ligularia dentata (A.Gray) Hara 1,4,6,16,17,18,27
Ligularia dentata (A.Gray) Hara ′Desdemona′ 1,4,16,21,26,27
Ligularia dentata (A.Gray) Hara ′Otello′ 1,2,4,8,10,16,21,26,27
Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz. 1
Ligularia х hybrida hort. 5
Ligularia przewalskii (Maxim.) Diels 1,4,17,26
Ligularia sibirica (L.) Cass.1,26
Ligularia stenocephala (Maxim.) Matsum & Koidz.′The Rocket′ 1
Ligularia veitchiana (Hemsl.) Greenm. 4
Ligularia vorobievii Vorosch. 1,16
Ligularia wilsoniana (Hemls.) Greenm. 1,4
Ligusticum muttelina (L.) Grantz 17
Lilium aurantiacum Weston див. Lilium bulbiferum L. var. croceum (Chaix) Pers.
Lilium bulbiferum L. 7,13,22
Lilium bulbiferum L. var. croceum (Chaix) Pers. syn. Lilium aurantiacum Weston 1
Lilium buschianum Lodd. 16
Lilium candidum L. 1,2,5,7,8,9,10,13,16,19,26,27
Lilium caucasicum (Miscz.) Grossh. див. Lilium martagon L. ssp. caucasicum Miscz. ex
Grossh.
Lilium dauricum Ker-Gawl. див. Lilium pensylvanicum Ker-Gawl.
Lilium davidii Elwes 10
170
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Lilium davidii Elwes var. willmottiae (E.H.Wilson) Raffill syn. Lilium willmottiae
E.H.Wilson 1
Lilium hansonii Leichtlin ex Moore 1,16
Lilium henryi Baker 1,2,5,7,16,22
Lilium henryi Baker var citrinum hort.10
Lilium x hybridum hort. ′Adelaida′ (′Аделаида′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Advantage′ 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Aelita′ (′Аэлита′ – рос.) 1,2,7,16,19,26
Lilium x hybridum hort. ′Aerobic′ 8
Lilium x hybridum hort. ′African Queen′ 1,2
Lilium x hybridum hort. ′Alba′ 2
Lilium x hybridum hort. ′Algarve′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Alenushka′ (′Алёнушка′ – рос.) 7
Lilium x hybridum hort. ′All Round′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Alye Parusa′ (′Алые Паруса′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Anastasiia′ (′Анастасия′ – рос.) 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Aninka′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Annemarie’s Dreams′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Apeldoorn′ 1,2
Lilium x hybridum hort. ′Aphrodite′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Apelsinka′ (′Апельсинка′ – рос.) 16
Lilium x hybridum hort. ′Apollo′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Apricot Pixel′ 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Aristo′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Asune′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Auckland′ 8
Lilium x hybridum hort. ′Aurelia′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Avignon′ 2
Lilium x hybridum hort. ′Avocado′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Ballade ′16
Lilium x hybridum hort. ′Balta Dama′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Barbizon′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Batist′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Belanna′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Belo Horisonte′ 1
Lilium x hybridum hort. ′BestSellower′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Beverly Dreams′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Black Beauty′ 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Black Out 1,2,23
Lilium x hybridum hort. ′Blue Eyes′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Bolgaria′ 1,2,16,26
Lilium x hybridum hort. ′Brauner Bär′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Bravoure′ 8
Lilium x hybridum hort. ′Bright Diamond′ 2,16
Lilium x hybridum hort. ′Bright Star′ 1,2,5,16
Lilium x hybridum hort. ′Briunetka′ (′Брюнетка′ – рос.) 16
Lilium x hybridum hort. ′Browgor′ 8
Lilium x hybridum hort. ′Brunello′ 1,5
171
Lilium x hybridum hort. ′Butter Pixie′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Byam’s Ruby′ 7,16
Lilium x hybridum hort. ′Bylina′ 1,2,16
Lilium x hybridum hort. ′California′ 2
Lilium x hybridum hort. ′Cancun′ 2
Lilium x hybridum hort. ′Cavalese′ 1,2
Lilium x hybridum hort. ′Ceb Dazzle′ 1,8
Lilium x hybridum hort. ′Cecil′ 23
Lilium x hybridum hort. ′Centerfold′ 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Ceres′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Citron′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Club House′ 8,16
Lilium x hybridum hort. ′Cocktail Twins′ 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Compass′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Conca d’Or′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Cordelia′ 1,2
Lilium x hybridum hort. ′Cornelian′ 2
Lilium x hybridum hort. ′Corona White′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Côte d’Azur′ 2
Lilium x hybridum hort. ′Country Star′ 8
Lilium x hybridum hort. ′Courier′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Cranberry Star′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Crustpils′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Crimson Pixie′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Dani Arifin′ 2,8
Lilium x hybridum hort. ′Deliana′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Deliciqus′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Delta′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Destiny′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Diabolo′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Diana′ (′Диана′ – рос.) 1,7,16
Lilium x hybridum hort. ′Dobroe Utro′ (′Доброе Утро′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Don Quichotte′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Donatello′ 23
Lilium x hybridum hort. ′Donau′ 8,16
Lilium x hybridum hort. ′Dot Com′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Dzintarlaze′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Dzintars′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Eagle′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Edgar′ 7
Lilium x hybridum hort. ′Eldorado′ 8
Lilium x hybridum hort. ′Elite′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Elodie′ 1,2,16
Lilium x hybridum hort. ′Emiliia′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Ercolano′ = ′Inkago′
Lilium x hybridum hort. ′Estafeta′ (′Эстафета′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Fangio′ 2,16
Lilium x hybridum hort. ′Fata Morgana′ 1,2,16
172
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Lilium x hybridum hort. ′Fermata′ 26
Lilium x hybridum hort. ′Fire King′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Fleita′ (′Флейта′ – рос.) 1,2,16
Lilium x hybridum hort. ′Forever Susan′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Gay Lights′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Gemma′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Geroiam Bresta′ (′Героям Бреста′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Glafira′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Gold Medal′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Golden Clarion′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Golden Splendor′ 1,2,16
Lilium x hybridum hort. ′Golden Swanson′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Grand Cru ′1,2,16
Lilium x hybridum hort. ′Gran Paradiso′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Haparanda′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Inkago′ =′Ercolano′ 1,8,16
Lilium x hybridum hort. ′Iskra′ (′Искра′ – рос.) 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Italia′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Ivolga′ (′Иволга′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Ivona′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Jazz it Up′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Jive′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Journey’s End′ = L. x parkmanii ′Journey’s End′ 26
Lilium x hybridum hort. ′Kadril′ (′Кадриль′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Kalinka′ (′Калинка′ – рос.) 1,2,16,26
Lilium x hybridum hort. ′Karmen′ (′Кармен′) 26
Lilium x hybridum hort. ′Karsava′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Karusel′ (′Карусель′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Kentucky′ 1
Lilium x hybridum hort. ′King Pete′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Kliukvinka′ (′Клюквинка′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Korona′ (′Корона′) 1
Lilium x hybridum hort. ′Krasnаia Chalma′ (′Красная Чалма′ – рос.) 16
Lilium x hybridum hort. ′Krasnaia Pozdniaia′ (′Красная Поздняя′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Kreme 1
Lilium x hybridum hort. ′Kseniia′ (′Ксения′ – рос.) 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Kupalinka′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Lacorno′ 23
Lilium x hybridum hort. ′Latvia′ 1,23
Lilium x hybridum hort. ′Lady Alice′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Lemon Pixie′ 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Leslie Woodriff′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Letnii Khorovod′ (′Летний Хоровод′ – рос. ) 1
Lilium x hybridum hort. ′Lime Ice′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Limonnitsa′ (′Лимонница′ –рос.) 7,16
Lilium x hybridum hort. ′Lionella′ (′Лионелла′ – рос. ) 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Liudmila′ (′Людмила′ – рос.) 16
Lilium x hybridum hort. ′Liustra′ (′Люстра′ – рос.) 1
173
Lilium x hybridum hort. ′Liviets′ (′Ливиец′ – рос.) 16
Lilium x hybridum hort. ′Lollypop′ 2,16
Lilium x hybridum hort. ′Longistar′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Loreto′ 1,2
Lilium x hybridum hort. ′Madrid′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Maksi′ (′Макси′ – рос.) = ′Olga′ (′Ольга′– рос.) 1,26
Lilium x hybridum hort. ′Manhattan′ 8
Lilium x hybridum hort. ′Marco Polo′ 2
Lilium x hybridum hort. ′Marhan′ 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Marseille′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Mate Tereze′ 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Medaillon′ 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Menorca′ 2,8,16
Lilium x hybridum hort. ′Menton′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Michurinskaia Oda′ (′Мичуринская Ода′ – рос.) 1,2,16,26
Lilium x hybridum hort. ′Michurinskaia Rozovaia′ (′Мичуринская Розовая′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Midnight′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Mechta′ (′Мечта′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Miss Rio′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Mlada′ (′Млада′ – рос.) 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Mlechnyi Put′ (′Млечный Путь′ – рос.) 16
Lilium x hybridum hort. ′Modern Style′ 2,8,16
Lilium x hybridum hort. ′Mombasa′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Mona Lisa′ 2
Lilium x hybridum hort. ′Monika′ (′Моника′ – рос.) 16
Lilium x hybridum hort. ′Mont Blanc′ 2,16
Lilium x hybridum hort. ′Monte Negro′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Monte Rosa′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Montreux′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Morskaia Pena′ (′Морская Пена′ – рос.) 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Mount Duckling′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Mystic Piramide′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Nagrada′ (′Награда′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Naina′ (′Наина′ – рос.) 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Napa Valley′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Narachanka′ (′Нарачанка′ – рос. ) 1
Lilium x hybridum hort. ′Narodnaia′ (′Народная′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Nataliia′ (′Наталия′– рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Navona′ 1,2,16
Lilium x hybridum hort. ′Negrita′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Nello 23
Lilium x hybridum hort. ′Nepal′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Nerone′ 23
Lilium x hybridum hort. ′Netty’s Pride′ 1
Lilium x hybridum hort. ′New Wave′ 1
Lilium x hybridum hort. ′No Limit′ 8
Lilium x hybridum hort. ′Nochka′ (′Ночка′ – рос.) 1,16,19
Lilium x hybridum hort. ′Nochnoe Tango′ (′Ночное Танго′ – рос.) 16
174
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Lilium x hybridum hort. ′Nona′ 26
Lilium x hybridum hort. ′Novinka′ (′Новинка′ – рос.) 2,16
Lilium x hybridum hort. ′Novе Сento′ 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Nymph′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Nutmegger′ 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Oksana′ (′Оксана′) 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Olga′ (′Ольга′– рос.) = ′Maksi′ (′Макси′– рос.)
Lilium x hybridum hort. ′Orandiso′ 2,16
Lilium x hybridum hort. ′Orlando′ 23
Lilium x hybridum hort. ′Orange Art′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Orange Delight′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Orange Mounting′ 2,16
Lilium x hybridum hort. ′Orange Pixiе′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Orange Star′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Orania ′2
Lilium x hybridum hort. ′Osenniaia Pesnia′ (′Осенняя Песня′ – рос.) 1,7,26
Lilium x hybridum hort. ′Pagoda Bells′ 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Pamiati Yesinovskoi′ (′Памяти Есиновской′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Paprika′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Pavia′ 23
Lilium x hybridum hort. ′Peach Pixie′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Petit Brigitte′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Pelerinka′ (′Пелеринка′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Perlamutrovaia′ (′Перламутровая′– рос.) 16
Lilium x hybridum hort. ′Pink Champagne′ 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Pink Perfection′ 1,2,16
Lilium x hybridum hort. ′Pink Pixie′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Pixie′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Polar Bear′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Polianka′ (′Полянка′) 16
Lilium x hybridum hort. ′Polina′ (′Полина′ – рос.) 26
Lilium x hybridum hort. ′Pollyanna′ 2,16
Lilium x hybridum hort. ′Potlily′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Printal′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Prominense′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Pronto′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Purple King′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Rasiso′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Red Dutch′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Red Hot′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Red Planet′ 8
Lilium x hybridum hort. ′Red Sensation′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Red Star′ 1,7,16
Lilium x hybridum hort. ′Renoir′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Riabinka′ (′Рябинка′ – рос.) 1,2,7,16,19
Lilium x hybridum hort. ′Riga′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Robert Swanson′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Robin′ 2,16
175
Lilium x hybridum hort. ′Roma′ 2
Lilium x hybridum hort. ′Rondo′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Rosinka′ (′Росинка′ – рос.) 16
Lilium x hybridum hort. ′Rotonda′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Rosita′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Rousseau′ 1,23
Lilium x hybridum hort. ′Royal Delight′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Royal Drеаm′ 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Royal Fantasy′ 8,16
Lilium x hybridum hort. ′Royal Gold′ 1,2
Lilium x hybridum hort. ′Royal Highness′ 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Royal Lace′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Royal Parade′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Royal Present′ 8
Lilium x hybridum hort. ′Royal Sunset′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Royal Trinity′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Rozovaia Chaika′ (′Розовая Чайка′ – рос.) 1,2
Lilium x hybridum hort. ′Rozovaia Dymka′ (′Розовая Дымка′ – рос.) 16,26
Lilium x hybridum hort. ′Rozovaia Fantaziia′ (′Розовая Фантазия′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Rozovaia Poliana′ (′Розовая Поляна′ – рос.) 16
Lilium x hybridum hort. ′Rozovaia Prima′ (′Розовая Прима′ – рос.) 1,26
Lilium x hybridum hort. ′Rufina′ (′Руфина′ – рос.) 1,26
Lilium x hybridum hort. ′Rumba′ (′Румба′) 1,2,7
Lilium x hybridum hort. ′Rumianaia′ (′Румяная′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Russkoe Pole′ (′Русское Поле′ – рос.) 2
Lilium x hybridum hort. ′Salamandra′ (′Саламандра′) 1
Lilium x hybridum hort. ′Salmon Classic′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Salmon Star′ 23
Lilium x hybridum hort. ′Samur′ 8,16
Lilium x hybridum hort. ′Scarlet Delight′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Selеsta′ 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Sharada′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Scheherasade′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Sibiriachka′ (′Сибирячка′ – рос.) 1,2
Lilium x hybridum hort. ′Sestroretskaia′ (′Сестрорецкая′ – рос.) 16
Lilium x hybridum hort. ′Sirenevaia Kudriavaia′ (′Сиреневая Кудрявая′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Siuzanna′ (′Сюзанна′ - рос.) 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Slavianka′ (′Славянка′ – рос.) 1,26
Lilium x hybridum hort. ′Sluchainaia Moskvichka′ (′Случайная Москвичка′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Smuglianka′ (′Смуглянка′ – рос.) 16
Lilium x hybridum hort. ′Snezhana′ (′Снежана′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Solemio′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Solfarino′ 8
Lilium x hybridum hort. ′Solistka Baleta′ (′Солистка Балета′ – рос.) 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Solnechnaia′ (′Солнечная′ – рос.) 16
Lilium x hybridum hort. ′Sorbet′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Sorpressa′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Space Mountain′ 1
176
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Lilium x hybridum hort. ′Sphinх′ 2
Lilium x hybridum hort. ′Spinelli′ 8
Lilium x hybridum hort. ′Spirit′ 2
Lilium x hybridum hort. ′Sterling Star′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Strasbourg′ 23
Lilium x hybridum hort. ′Strawberry and Cream′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Sugar Jewel′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Summer Tan′ 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Sun Ray′ 2,16
Lilium x hybridum hort. ′Sunberst′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Suncrest′ 1,2,16
Lilium x hybridum hort. ′Svetlana′ (′Светлана′ – рос.) 19
Lilium x hybridum hort. ′Svetlitsa′ (′Светлица′ – рос.) 16,26
Lilium x hybridum hort. ′Sweet Kiss′ 1,2,16
Lilium x hybridum hort. ′Sweet Surrender′ 2
Lilium x hybridum hort. ′Talent′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Tango′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Tinos′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Top Gun′ 1,2
Lilium x hybridum hort. ′Touching′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Treffer′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Triumphator′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Tropic Diamond′ 16
Lilium x hybridum hort. ′Umbria′ 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Utrenniaia Zvezda′ (′Утренняя Звезда′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Val di Sole′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Vanguard′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Varenka′ (′Варенька′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Vasilisa′ (′Василиса′ – рос.) 2
Lilium x hybridum hort. ′Vermeer′ 2,5,16
Lilium x hybridum hort. ′Vecherniaia Zaria′ (′Вечерняя Заря′ – рос.) 1,2,26
Lilium x hybridum hort. ′Vechnyi Ogon′ (′Вечный Огонь′ – рос.) 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Verа′ (′Вера′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Veronika′ (′Вероника′ – рос.) 1,2,7,16
Lilium x hybridum hort. ′Veselaia′ (′Весёлая′ – рос.) 7
Lilium x hybridum hort. ′Vesta′ 2
Lilium x hybridum hort. ′Virineia′ (′Виринея′ – рос.) 1,2
Lilium x hybridum hort. ′Visa Verse′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Vishenka (′Вишенка′ – рос.) 1,2,7,19
Lilium x hybridum hort. ′Volkhova′ (′Волхова′ – рос.) 1,2,16,26
Lilium x hybridum hort. ′Volna′ (′Волна′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′Vostochnaia Skazka′ (′Восточная Сказка′ – рос.) 1,26
Lilium x hybridum hort. ′Vostok′ (′Восток′ – рос.) 7
Lilium x hybridum hort. ′Vostok-2′ (′Восток-2′ – рос.) 1
Lilium x hybridum hort. ′White Eleganse′ 8
Lilium x hybridum hort. ′White Heaven′ 1,8
Lilium x hybridum hort. ′Wizard′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Yeva′ (′Ева′ – рос.) 1
177
Lilium x hybridum hort. ′Yellow Star′ 1,2
Lilium x hybridum hort. ′Yelloween′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Yocogama′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Yubileinaia′ (′Юбилейная′ – рос.) 1,16
Lilium x hybridum hort. ′Zabava′ (′Забава′) 1,19
Lilium x hybridum hort. ′Zagora′ 1,23
Lilium x hybridum hort. ′Zheltaia Ptitsa′ (′Жёлтая Птица′ – рос.) 1,2,16,26
Lilium x hybridum hort. ′Zhyzel′ (′Жизель′ – рос.) 1,2,7,16,19,26
Lilium x hybridum hort. ′Zhuravinka′ 1
Lilium x hybridum hort. ′Zolotaia Osen′ (′Золотая Осень′ – рос.) 1,7
Lilium x hybridum hort. ′Zolotoe Runo′ (′Золотое Руно′ – рос.) 16
Lilium x hybridum hort. ′Zolotye Gody′ (′Золотые Годы′ – рос.) 26
Lilium lankongense Franch. 16
Lilium martagon L. 1,2,5,16,18,26
Lilium martagon L. ssp. caucasicum Miscz. ex Grossh. syn. Lilium caucasicum (Miscz. ex
Grossh.) Grossh. 1,18
Lilium martagon L.f. album (Weston) Beck 16
Lilium monadelphum M.Bieb. 1
Lilium x parkmanii ′Journey’s End′ syn. Lilium x hybridum hort. ′Journey’s End′ 26
Lilium pavdalinum Kellogg 1
Lilium pensylvanicum Ker-Gawl. syn. Lilium dauricum Ker-Gawl. 1,5
Lilium pensylvanicum Ker-Gawl. ssp. sachalinense (Vrishcz) Baranova syn. Lilium
sachalinense Vrishcz 16
Lilium pseudotigrinum Carrière 1,16,26
Lilium pumilum Delile 1
Lilium regale E.H.Wilson 1,5,7,9,10,11,16,18,22,26
Lilium regale E.H.Wilson ′Album′ 1,2,16
Lilium sachalinense Vrishcz див. Lilium pensylvanicum Ker-Gawl. ssp. sachalinense
(Vrishcz) Baranova
Lilium speciosum Thunb. 11,16
Lilium superbum L. 2
Lilium tigrinum Ker-Gawl. див. Lilium lancifolium Thunb.
Lilium willmottiae E.H.Wilson див. Lilium davidii Elwes var. willmottiae (E.H.Wilson)
Raffill
Limnanthus douglasii R. Br. ′Poachet Egg Plant′ 16
Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze 16,27
Limonium hypanicum Klokov 22
Limonium latifolium (Sm.) Kuntze 9
Limonium membranaceum (Czern.) Klokov 2
Limonium platyphyllum Lincz. 2,16,22,26
Limonium sinuatum (L.) Mill. 1,9,7,8,12,15,16,22,27
Limonium sinuatum (L.) Mill. ′Alba′ 1
Limonium sinuatum (L.) Mill.′Blue′ 1
Limonium sinuatum (L.) Mill. ′Lutea′ 1
Limonium sinuatum (L.) Mill. ′Pink′ 1
Limonium sinuatum (L.) Mill. ′Rouz Lite′ 1
Limonium sinuatum (L.) Mill. ′Violet′ 1
Limonium suworowii (Regel) Kuntze 22
178
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Limonium tataricum (L.) Mill. див. Goniolimon tataricum (L.) Boiss.
Linanthus androsaceus (Benth.) Greene1
Linaria amethystea (Lam.) Hoffmanns & Link sin. Linaria broussorutlii (Poir.) Chav. 1
Linaria biebersteinii Besser 5
Linaria broussorutlii (Poir.) Chav. див. Linaria amethystea (Lam.) Hoffmanns & Link
Linaria bipartita (Vent.) Willd. 29
Linaria euxina Velen. 2
Linaria genistifolia (L.) Mill. 1,2,16,18
Linaria genistifolia (L.) Mill. ssp.dalmatica (L.) Maire & Petitm. 16
Linaria macroura (M.Bieb) M.Bieb. 1,2
Linaria maroccana Hook ′Fairy Bouquet′ 1
Linaria maroccana Hook. 1,5,9
Linaria maeotica Klokov 2
Linaria purpurea Mill. 22,26
Linaria repens (L.) Mill. 16
Linaria reticulata (Sm.) Desf. 1
Linaria saxatilis (L.) Chaz. 1
Linaria vulgaris Mill. 1,2,16,26,28
Lindheimera texana A.Gray 1,2,16
Linosyris villosa (L.) DC. див. Galatella villosa (L.) Rchb.
Linosyris vulgaris Cass. ex Less. див. Galatella linosyris (L.) Rchb.
Linum album Kotschy ex Boiss. 1
Linum alpinum Jacq.16
Linum arboreum L. 27
Linum austriacum L. 1,2,5,7,16,17,22,26
Linum aucheri Planch. див. Linum nervosum Waldst. & Kit.
Linum capitatum Kit. ex Schult.16
Linum clongata L. 1
Linum czernjaëvii Klokov 2
Linum extraaxillare Kit. 1,2,17
Linum euxinum Juz. 1
Linum flavum L. 1,2,16
Linum grandiflorum Decf. 1,2,3,5,7,9,13,14,15,16,18,19,26,29
Linum grandiflorum Decf. ′Alba′ 1,2,7,26,29
Linum grandiflorum Decf. ′Rubrum′ 1,2,6,7,22,26,29
Linum hirsutum L. 2
Linum nervosum Waldst. & Kit. syn Linum aucheri Planch. 1,2,16
Linum pallasianum Schult. 23
Linum perenne L. 1,3,5,6,22,27,28
Linum perenne ′Аlba′ 5
Linum tauricum Willd. 23
Linum tenuifolium L. 2,16
Linum ucranicum Czern. 2,16
Linum usitatissimum L. 1,3,7,16,17,26,28
Linum usitatissimum L. ′Alba′ 1
Linum usitatissimum L. ′Bizon′ 26
Linum usitatissimum L. ′Bright Eyes′ 1
Linum usitatissimum L. ′Fibriferum′ 1
179
Linum usitatissimum L. ′Floriferum′ 2
Linum usitatissimum L. ′Natasja′ 1
Linum usitatissimum L.′Oleiferum 1,2
Linum usitatissimum L. ′Szegedi Olaglen′ 1,2
Linum usitatissimum L. ssp. eurasiaticum Vav. & Elliot var. brevimulticaulia Vav. &
Elliot 1
Linum usitatissimum L. ssp. eurasiaticum Vav. & Elliot var. brevimulticaulia Vav. &
Elliot ′Orfei′ 1
Linum usitatissimum L. ssp. eurasiaticum Vav. & Elliot var. brevimulticaulia Vav. &t
Elliot ′Pivdenna Nich′ (Південна Ніч) 1
Liriope muscari (Decne.) L.H.Bailey 5
Liriope spicata Lour. 10,17
Listera ovata (L.) R. Br. 1,16,26
Lithospermum erythrorhizon Siebold & Zucc. 27
Lithospermum officinale L. 2,16,17,20,22,26,27
Lithospermum purpureo-caeruleum L. див. Aegonychon purpureo-caeruleum (L.) Holub
Lobelia cardinalis L. 16,26
Lobelia erinus L. 2,5,7,10,12,15,16,17,18,19, 22,26,27,29
Lobelia erinus L. ′Backlobelia′ 1
Lobelia erinus L. ′Blaver Stern′ 16
Lobelia erinus L. ′Blue Cascade′ 1,16
Lobelia erinus L. ′Blue Carpet′ 1,8
Lobelia erinus L. ′Cambridge Blue′ 16
Lobelia erinus L. ′Cascade′ 1
Lobelia erinus L. ′Dark Blue′ 1
Lobelia erinus L. ′Imperator Willi′ 1
Lobelia erinus L. ′Kaiser Wilhelm′ 1
Lobelia erinus L. ′Kembridzh Blue′ 1
Lobelia erinus L. ′Kristal Palace′ 1,16
Lobelia erinus L. ′Palace Sky Blue′ [meaning: ′Синий Дворец′] 1
Lobelia erinus L. ′Parelsnoer Mix. ′ 1
Lobelia erinus L. ′Park Blue′ 1
Lobelia erinus L. ′Queen Victoria′ 16
Lobelia erinus L. ′Red Cascade′ 16
Lobelia erinus L. ′Riviera Lilias′ 16
Lobelia erinus L. ′Rosa′ 1
Lobelia erinus L. ′Rosamund′ 1,16
Lobelia erinus L. ′Saphir′ 1,9,16
Lobelia erinus L. ′Sapphire Trailing′ 16
Lobelia erinus L. ′White′ 1
Lobelia erinus L. ′White Cascade′ 1
Lobelia erinus L. ′White Lady′ 8,16
Lobelia erinus L.f. pendula 1
Lobelia inflata L. 1
Lobelia sessilifolia Lamb. 26
Lobelia siphilitica L. 1,16,26
Lobularia maritima (L.) Desv. syn. Alyssum maritimum M.Bieb.
1,2,6,7,9,12,13,14,16,17,18,19,26,27,29
180
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Lobularia maritima (L.) Desv. ′Alba′ = ′White′ 1
Lobularia maritima (L.) Desv. ′Reinweiss′ 17
Lobularia maritima (L.) Desv. ′Rosie O’Day′ 1
Lobularia maritima (L.) Desv. ′Royal Carpet′ 22
Lobularia maritima (L.) Desv. ′Snowcloth′ 1,29
Lobularia maritima (L.) Desv. ′Snow Crystals′ [meaning: ′Снігові Кристали′] 1
Lobularia maritima (L.) Desv. ′White = ′Alba′ 1
Lobularia maritima (L.) Desv. ′Violet Queen′ 1,2,22
Lobularia maritima (L.) Desv. var. benthamii (Voss) Bailey 22
Lobularia maritima (L.) Desv. var. procumbens (Bailey) Boom.22
Lolium multiflirum Lam. 1
Lolium perenne L. 1,2,16
Lolium perenne L. ′Kyivska 101′ (′Київська 101′) 1
Lolium perenne L. ′Vinnytska′ (′Вінницька′) 1
Lonas annua L. Grande 1,2,16,19
Lopezia racemosa Cav. 1
Lophanthus anisatus Adans. 26
Lophanthus anisatus Adans. ′Leleka′ (′Лелека′) 1
Lophanthus anisatus Adans.′Synii Veleten′ (′Синій Велетень′) 1
Lotus arvensis Pers. 26
Lotus corniculatus L. 1
Lotus ucrainicus Klokov 1,2
Lotus uliginosus Schkuhr 1
Lunaria annua L. 1,5,8,7,9,12,16,19,22,26,27
Lunaria annua L. ′Alba′ 1,4,6,16
Lunaria annua L. ′Dunkelvioleta′ 1
Lunaria annua L. ′Munstead Purple′ 26
Lunaria annua L. ′Variegata′ 26
Lunaria rediviva L. 1,2,4,5,14,16,17,21,25,26,27
Lunathyrium pterorachis (Christ) Kurata 26
Lunathyrium pycnosorum (Christ) Koidz. 26
Lupinus albus L. 1,4,6
Lupinus angustifolius L. 1
Lupinus annua L. 1,7
Lupinus hartwegii Lindl. 1
Lupinus x hybridus hort. ′My Castle′ 2
Lupinus luteus L 1
Lupinus mutabilis Sweet 1
Lupinus mutabilis Sweet ′Sunrise′ 1
Lupinus nanus Douglas 1
Lupinus perennis L. 1,12,18,19,24
Lupinus pilosus L. syn. Lupinus varius L. 25
Lupinus polyphyllus Lindl. 1,2,3,5,6,7,10,11,12,16,17,19,21,26,27
Lupinus polyphyllus Lindl. ′Albus′ 26
Lupinus polyphyllus Lindl. ′Coerulea′ 26
Lupinus polyphyllus Lindl. ′Kroelenchter′ 16
Lupinus polyphyllus Lindl. ′Plena′ 27
Lupinus polyphyllus Lindl. ′Purpurea′ 26
181
Lupinus polyphyllus Lindl. ′Pusel Bland′ 3
Lupinus polyphyllus Lindl. ′Roseus′ 26
Lupinus polyphyllus Lindl. ′Violus′ 26
Lupinus subcarnosus Hook. 1
Lupinus succulentus Douglas ex Koch 1
Lupinus varius L. див.Lupinus pilosus L.
Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre & Sarnth. 1
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott 16
Luzula multiflora (Retz.) Lej. 6,17
Luzula pilosa (L.) Willd. 1
Luzula sylvatica (Huds.) Gaud. 1
Lychnis alpina L. syn. Steris alpina (L.) Sourkova 16,18
Lychnis x arkwrightii hort. 8
Lychnis chalcedonica L. 1,2,6,7,8,9,10,12,14,16,17,18,19,22,24,26
Lychnis chalcedonica L. ′Alba′ 1,16
Lychnis chalcedonica L. ′Rosea′ 16
Lychnis coronaria (L.) Desr. syn. Coronaria coriacea (Moench) Schischk. & Gorschk.
1,2,3,5,8,10,16,17,19,21,26
Lychnis coronaria (L.) Desr. ′Alba′ 1,2,26
Lychnis coronaria (L.) Desr. ′Atropurpurea′ 2
Lychnis coronaria (L.) Desr. ′Rubra′ 2
Lychnis flos-cuculi L. syn. Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. 12,17,19,20
Lychnis flos- jovis (L.) Desr. syn. Coronaria flos-jovis (L.) A.Br. 2,16,22
Lychnis fulgens Sims 7,16,19
Lychnis x haageana Lemoine 27
Lychnis rixana L. 26
Lychnis sibirica L. 2
Lychnis viscaria L. syn. Steris viscaria (L.) Raf. 1,2,7,16,20,26
Lychnis viscaria L. ′Atropurpurea′ 16,26
Lychnis viscaria L. ′Flore Pleno′ = ′Splendens Plena′
Lychnis viscaria L. ′Nebesnaia Zoria′ (′Небесная Зоря′ – рос.) 5
Lychnis viscaria L. ′Rosset′ 8
Lychnis viscaria L. ′Splendens′ 16
Lychnis viscaria L. ′Splendens Plena′ = ′Flore Pleno′ 1,2,16,26
Lychnis yunnanensis Baker 2
Lycopersicon esculentum Mill. 12,17,26
Lycopersicon esculentum Mill. ′Cerasiformae′ 26
Lycopus europaeus L. 1,17
Lycoris aurea (L’Hérit.) Herb. 19
Lycoris sguamigera Maxim. 2,16
Lysichiton americanus L. 17
Lysichiton camtschatense L. 17
Lysimachia baristachys Bunge 6
Lysimachia ciliata L. ′Firecracker′ 1,16
Lysimachia clethroides Duby 1,16
Lysimachia nemorum L. 1
Lysimachia nummularia L. 1,2,3,4,6,7,12,16,17,18,19,22,24,26,27
Lysimachia nummularia L. ′Aurea′ 1,4,16
182
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Lysimachia punctata L. 1,4,6,16,17,26
Lysimachia punctata L. ′Alexander′ 1
Lysimachia verticillata Spreng. 1,2,16,17
Lysimachia vulgaris L. 1,4,17,26,27,28,29
Lythrum salicaria L. 1,2,6,7,16,18,22,24,26
Lythrum salicaria L. ′Robert′ 16
Lythrum virgatum L. 16,26
Lythrum virgatum L. ′Dropmore Purple′ 16
M
Macleya cordata (Willd.) R. Br. 1,6,16,17,18,26
Macleya microcarpa (Maxim.) Fedde 1,2,16,17,27,28
Madia elegans D.Don ex Lindl. 1,17
Madia sativa Molina 1
Majanthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt. 1,16,17,21,26
Majanthemum dilatatum (How.) Nels. & J.F.Macbr. 1
Majorana hortensis Moench 2,22,26
Majorana hortensis Moench ′Dzvinochok′ (′Дзвіночок′) 1
Malcolmia annua Sweet див. Matthiola incana (L.) R. Br.
Malcolmia broussonetii DC. var. tricolor Emb. & Maire 1
Malcolmia maritima (L.) R.Br. syn. Cheiranthus maritimus L. 1,7,14
Malope trifida Cav. 1,2,3,5,7,9,10,15,16,17,19,22,27,29
Malope trifida Cav. ′Alba′ = ′White′ 1
Malope trifida Cav. ′Grandiflora′ 26
Malope trifida Cav. ′Rosea mix. ′ 1
Malope trifida Cav. ′White = ′Alba′
Malva crispa L. 1,2
Malva crispa L. ′Rada′ 1
Мalva crispa L. х М alva pulchella Bernh. ′Nika′ 1
Malva cultorum L. 12,19
Malva excisa Rchb. 27
Malva mauritaniana L. див. Malva sylvestris L.
Malva meluca Graebn. 1
Malva meluca Graebn. ′Kormela′ 1
Malva meluca Graebn. х Malva crispa L. ′Unava′ 1
Malva meluca Graebn. х Malva pulchella Bernh. ′Ruzana′ 1
Malva meluca Graebn. х Malva verticillata L. 1
Malva moschata L. 1,3,5,27
Malva moschata L. ′Albiflora′ 1,2,14
Malva neglecta Wallr. 1,26
Malva parviflora L. 1
Malva pulchella Bernh. 1
Malva pulchella Bernh. ′Sylva′ 1
Мalva pulchella Bernh. х Мalva verticillata L. 1
Malva pusilla Sm. 26
Malva sylvestris L. syn. Malva mauritaniana L. 1,5,18,27,28
Мalva verticillata L. 1
Marrubium incanum Desr. 22
Marrubium peregrinum L. 23
183
Marrubium praecox Janka 2,16
Marrubium vulgare L. 1,17,22,26
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 6,16,17,27
Matricaria capensis L. див. Oncosiphon africanum Källersjö
Matricaria inodora L. 1
Matricaria recutita L. syn. Chamomilla recutita (L.)Rauschert 1,2,7,16,18,22,26
Matteuccia orientalis (Hook.) Trevir. 26
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 1,6,16,17,18,21,26,27
Matthiola bicornis (Sibth. & Sm.) DC. див. Matthiola longipetala (Vent.) DC.
Matthiola fragrans Bunge 2
Matthiola incana (L.) R.Br. syn. Malcolmia annua Sweet 7,9,12,14,13,15,17,18
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Brilliant Forcing Blue′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Brilliant Forcing Red′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Brilliant Terracota′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Brilliant Treib Rubin′ 11
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Busch Lightviolet′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Brilliant Treib Karmesin′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Brilliant Treib Karminrosa′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Brilliant Treib Salmon Pink′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Brilliant Treib White′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Brilliant Violet′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Busch Lilas′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Busch Light Pink′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Busch Rubin′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Busch White′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Buschlevkojen Light Pink′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Buschlevkojen Violet′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Buschlevkojen White′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Cinderella′ 16
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Exa Blue′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Exa Dunkelviolet′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Exa Karmesin′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Exa Karminrosa′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Exa Rubin′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Exa Violet′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Exa White′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Exa Yellow′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Exelcior Crème′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Exelcior Violet′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Exelcior Zartrosa′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Giant Imperial Light Violet′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Giant Imperial Yellow′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Kapperty Karminrosa′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Kapperty Light Pink′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Kapperty Yellow′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Mechta′ (′Мечта′ – рос.) 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Moskvichka′ (′Москвичка′ – рос.) 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Park Dunkelviolet′ 1
184
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Park Karmesin′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Park Karminrosa′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Park Lazurblau′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Park Light Pink′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Park Light Violet′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Park Rosa′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Quedlinburger Dark Violet′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Quedlinburger Karmin′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Quedlinburger Light Rosea′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Quedlinburger Rick-red′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Quedlinburger Yellow′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Riesen Exelcior Rosea′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Riesen Exelcior White′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Riesen Hansa Yellow′ 1
Matthiola incana (L.) R.Br. ′Zolotaia Strela′ (′Золотая Стрела′ – рос.) 1
Matthiola longipetala (Vent.) DC. syn. Matthiola bicornis (Sibth. & Sm.) DC.
1,2,5,7,9,12,14,15,16,17,22,27
Matthiola longipetala (Vent.) DC. ′Alba′ 2
Matthiola longipetala (Vent.) DC. ′Mixed Pastel Colour′ 1
Matthiola longipetala (Vent.) DC. ′Vechernii Aromat′ (′Вечерний Аромат′ – рос.) 26
Matthiola mederensis Lowe 1
Matthiola tricuspiduta (L.) R. Br. 1
Mazus pumilio R. Br. 22
Mazus reptans N.E. Br. 1,4,16
Meconopsis cambrica (L.) Vig. 1,2,6,10,17,21,26,27
Medicago falcata (L.) Arcang. 1,2,26
Medicago kotovii Wissjul. див. Medicago romanica Prodan
Medicago lupulina L. 1,2,26
Medicago romanica Prodan syn. Medicago kotovii Wissjul. 1,2
Medicago sativa L. 1,2,26
Medicago tianschanica L. 1
Meehania urticifolia (Miq.) Makino 4
Melampyrum argyrocomum Fisch. ex Koso-Pol. 2
Melampyrum arvense L. 2
Melampyrum polonicum (Beauverd) Soó 1
Melampyrum saxosum Baumg. 1
Melandrium album (Mill.) Garcke див. Silene latifolia Poir.
Melandrium dioicum (L.) Coss. & Germ. 16
Melica altissima L. 1,2,16,26,27
Melica altissima L. ′Alba′ 16
Melica altissima L. ′Atropurpurea′ 1,2,16,26
Melica ciliata L. 1,2,17
Melica nutans L. 1,2,19
Melica picta Koch 2,16
Melica taurica Koch 16
Melica transsilvanica Schur 1,2
Melilotus albus Medik. 1,22,26,28
Melilotus officinalis (L.) Pall. 1,2,16,18,20,22,26,27
185
Melissa officinalis L. syn. Melissa bicornis Klokov 1,2,5,8,9,12,13,16,17,18,19,22,26,27,28
Melissa officinalis ssp. altissima (Sm.) Arcang. syn. Melissa romana Mill. 2
Melissa romana Mill. див. Melissa officinalis ssp. altissima (Sm.) Arcang.
Melittis melissophyllum L. ssp. carpatica (Klokov) P. W. Ball 27
Melo sativus Sager. еx M.Roem. 17
Menispermum dauricum DC. 1,16
Mentha aquatica L. 2,6,26
Mentha arvensis L. 22,26,28
Mentha crispa L. див. Mentha spicata L.
Mentha fistulosa L. 26
Mentha fistulosa L. ′Purpurea′ 2
Mentha longifolia (L.) Huds. 16,17,22
Mentha x piperita L. 1,2,5, 8,9,12,16,17,18,19,21,26,27,28
Mentha x piperita L. ′Chernolistnaia′ (′Чернолистная′ – рос.) 22
Mentha x piperita L. ′Krasnodarskaia′ (′Краснодарская′ – рос.) 2 1,26
Mentha x piperita L. ′Pipper Mint′ 2
Mentha x piperita L. ′Prilutskaia′ (′Прилуцкая′ – рос.) 1,6,22
Mentha x piperita L. ′Spear Mint′ 2
Mentha x piperita L. ′Variegatus′ 16
Mentha pulegium L. 13,24
Mentha requienii Benth.13
Mentha spicata L. syn. Mentha crispa L. 2, 8,16,22,26
Mentha suaveolens Ehrh. 2,22,26
Mentha suaveolens Ehrh. ′Grin Weit′ 1
Mentha suaveolens Ehrh. ′Variegata′ 4
Mentha ucrainica Klokov 16,17,22
Menyanthes trifoliata L. 17
Mercurialis ovata Sternb. & Hoppe 26
Mercurialis perennis L. 1,2,12,16,20
Merendera trigyna (Adams) Stapf 2
Mertensia virginica (L.) Pers.16
Michauxia campanuloides L. 1
Micromeria dalmatica Benth. 1
Micromeria serpyllifolia Boiss. 1
Milium effusum L. 1,2
Mimulus cardinalis Douglas 1,27
Mimulus guttatus Fisch. ex DC. 18,2
Mimulus guttatus Fisch. ex DC. ′Tigrinus′ 2
Mimulus luteus L. 1,2
Minuartia aucta Klokov 4,17
Minuartia baldaccii (Halácsy) Mattf. 2
Minuartia biflora (L.) Schinz & Thell. syn. Arenaria sajanensis Schltr. 2
Minuartia capillacea (All.) Graebn. 2
Minuartia caucasica (Adans. ex Ledeb.) Mattf. ex Asch. & Graebn. див. Minuartia
circassica (Albov) Woronow
Minuartia circassica (Albov) Woronow syn.Minuartia caucasica (Adans. ex Ledeb.) Mattf.
ex Asch. & Graebn. 16
Minuartia graminifolia (Ard.) Jáv. 1
186
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. 10,16
Minuartia juniperifolia (L.) Maire & Petitm. 16
Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell. 4,10,16
Minuartia laricina (L.) Mattf. 2
Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz & Thell. 2
Mirabilis jalapa L. 1,2,5,6,7,8,9,10,12,15,16,17,18,19,22,25,26,27,29
Mirabilis jalapa L. ′Alba′ = White′ 1,2,3,5,7,26
Mirabilis jalapa L. ′Biflora′ 2
Mirabilis jalapa L. ′Flavum′ 3
Mirabilis jalapa L. ′Lutea′ 1,2,5,7,26
Mirabilis jalapa L. ′Rosea′ 1,5,7,26
Mirabilis jalapa L. ′Rubra′ 1,2,3,5,7
Mirabilis jalapa L. ′White′ = ′Alba′
Mirabilis longiflora L. 1,26
Mirabilis longiflora L. ssp. longiflora 1
Mirabilis viscosa Cav. 1,5
Miscanthus х giganteus J.M.Greef & Deuter ex Hodkinson & Renvoize 1
Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Hack. 1,2,6,16,22
Miscanthus sinensis Andersson 1,2,3,6,7,16,17,18,24,26,29
Miscanthus sinensis Andersson ′Graziella′ 1,4
Miscanthus sinensis Andersson ′Kleine Fontane′ 1
Miscanthus sinensis Andersson ′Kleine Silberspinne′ 1
Miscanthus sinensis Andersson ′Sibberspinne′ 4
Miscanthus sinensis Andersson ′Strictus′ 1
Miscanthus sinensis Andersson ′Variegatus′ 1
Miscanthus sinensis Andersson ′Zebrinus′ 1,6
Misopates orontium (L.) Raf. syn. Antirrhinum orontium L. 1
Mitella pentandra Hook. 1
Mnium undulatum (L.) Hedw. 20
Molinia caerulea (L.) Moench 1,16,26
Molinia caerula (L.) Moench ′Moorhexe′ 16
Molinia caerulea (L.) Moench ′Variegata′ 26
Molucella laevis L. 1,2,3,7,14,17,19,22,29
Momordica balsamina L. 16
Momordica charantia L. 1,2
Monarda bradburiana Beck. 1,2
Monarda citriodora Cerv. 1,7,16
Monarda didyma L. 1,5,6,7,8,10,12,16,17,19,21,22,26,27,29
Monarda didyma L. ′Adam′ 26
Monarda didyma L. ′Cambridge Scarlet′ 1,26
Monarda didyma L. ′Croftway Pink′ 16
Monarda didyma L. ′Fishes′ 1
Monarda didyma L. ′Prairie Night′ 26
Monarda didyma L. ′Rosea′ 26
Monarda didyma L. ′Serpanok′ (′Серпанок′) 1
Monarda didyma L. ′Slava′ (′Слава′) 1
Monarda didyma L. ′Snizhana′ (′Сніжана′) 1
Monarda didyma L. ′Syringa′ 21
187
Monarda fistulosa L. 1,2,4,7,16,17,22,26
Monarda pectinata Nutt. 22
Monarda punctata L. 14,16
Monarda х hybrida hort.1,2,8,10,22
Monarda х hybrida hort. ′Rose Queen′ 27
Montbretia crocosmiiflora Lemoine див. Crocosmia х crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br.
Moricandia arvensis (L.) DC. 1
Moricandia arvensis (L.) DC. ′Skufarel′ 1
Morina longifolia Wall. ex DC. 2
Muhlenbergia mexicana Trin. 2
Muhlenbergia racemosa (Michx.) Britton 2
Muscari ambrosiacum Moench 16
Muscari armeniacum Baker syn. Muscari szovitsianum Baker
1,2,4,5,6,7,10,12,14,16,17,19,26, 27
Muscari armeniacum Baker ′Album′ 1,4
Muscari armeniacum Baker ′Blue Spike′ 2,4,8,16
Muscari armeniacum Baker ′Early Giant′ 1,16,26
Muscari armeniacum Baker ′Fantasy Creation′ 17
Muscari armeniacum Baker ′Haevenly Blue′ 16
Muscari aucheri (Boiss.) Baker syn. Muscari tubergenianum Hoog ex Turrill 1,2,16
Muscari azureum Fenzl syn. Hyacinthella azurea (Fenzl) Chouard 1,2,9,10
Muscari azureum Fenzl ′Album′ 2,16
Muscari botryoides (L.) Baker syn. Muscari heldreichii Boiss.
1,2,4,5,10,13,16,17,18,21,22,26
Muscari botryoides (L.) Mill. ′Album′ 16
Muscari comosum (L.) Mill. ′Plumosum′ 1,2,8,17
Muscari dolichanthum Woronow & Tron 16
Muscari heldreichii Boiss. див. Muscari botryoides (L.) Baker
Muscari kerneri (Marches.) Soldano 16
Muscari latifolium Kirk. 1,10,16
Muscari leucostomum Woron. 16
Muscari muscarimi Medik.16
Muscari neglectum Guss. ex Ten syn. Muscari racemosum Lam. & DC.
1,2,4,5,6,10,12,16,18,19,20,22,26
Muscari neglectum Guss. ex Ten ′Alba′ 2
Muscari neglectum Guss. ′Dark Eyes′ 16
Muscari racemosum Lam. &DC. див. Muscari neglectum Guss. ex Ten
Muscari szovitsianum Baker див. Muscari armeniacum Baker
Muscari tenuiflorum Tausch syn Leopoldia tenuifolia Heldr.
Muscari tubergenianum Hoog ex Turrill див. Muscari aucheri (Boiss.) Baker
Mutellina purpurea (Poir.) Thell. 1
Myosotis alpestris F.W.Schmidt 5,7,8,9,12,17,19,22,24,27
Myosotis alpestris F.W.Schmidt ′Carmine King′ 4,6
Myosotis alpestris F.W.Schmidt ′Royal Blue′ 4
Myosotis arvensis (L.) Hill 1,2
Myosotis micrantha Pall. ex Lehm. 1,2
Myosotis nemerosa Besser. 14
Myosotis palustris (L.) L. 1,6,17,20
188
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Myosotis popovii Dobrocz. 2,20
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. 6,11,19,26
Myosotis х hybrida hort. ′Blue′ 1
Myosotis х hybrida hort. ′Rosea′ 1,21
Myosotis х hybrida hort. ′Undigo Blue′ 1
Myosotis х hybrida hort. ′White′ 1
Myosotis sparsiflora Pohl syn. Strophiostoma sparsiflora (Mikan) Turcz
Myrrhis odorata (L.) Scop. 1,5,17,26,27
N
Narcissus angustifolius Curtis 1,11,16,17,26
Narcissus bulbocodium L. ′Golden Bells′ 1
Narcissus х hybridus hort. 5,7,9,10,12,14,19
Narcissus х hybridus hort. ′Abba′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Accent′ 1,2,16
Narcissus х hybridus hort. ′Acropolis′ 1,29
Narcissus х hybridus hort. ′Actaea′ 1,5,10,16,17,29
Narcissus х hybridus hort. ′Actea Lisse′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Aflame′ 17
Narcissus х hybridus hort. ′Agathon′ 10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Alamo′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Alayne′ 7,10
Narcissus х hybridus hort. ′Alba Hedy′ 5
Narcissus х hybridus hort. ′Alba Princ′ 5
Narcissus х hybridus hort. ′Albatros′ 10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Aflame′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Albus Poeticus Odoratus′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Alcida′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′All Glory′ 2,16
Narcissus х hybridus hort. ′All Round′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Amor′ 29
Narcissus х hybridus hort. ′Apopheose′ 4
Narcissus х hybridus hort. ′Aranjuer′ 2,16
Narcissus х hybridus hort. ′Arctic Gold′ 16,17
Narcissus х hybridus hort. ′Armada′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Aruba′ 1,16
Narcissus х hybridus hort. ′Baby Moon′ 23
Narcissus х hybridus hort. ′Baccarat′ 2,16
Narcissus х hybridus hort. ′Bachram′ 2,16
Narcissus х hybridus hort. ′Ballycostle′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Barrett Browning′ 1,2,5,10,16,17
Narcissus х hybridus hort. ′Bean Monde′ 29
Narcissus х hybridus hort. ′Beauty Tip′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Beecher Stone′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Beersheba′ 7,10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Belcanto′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Bell Song′ 8
Narcissus х hybridus hort. ′Berger′ 5
189
Narcissus х hybridus hort. ′Bernangye′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Bernardina′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Bermuda′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′BestSellower′ 29
Narcissus х hybridus hort. ′Binkie′ 10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Birme′ 5
Narcissus х hybridus hort. ′Bismark′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Blaezal ′16
Narcissus х hybridus hort. ′Blaris′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Bolshoi Teatr′ (′Большой Театр′ – рос.) 5
Narcissus х hybridus hort. ′Bridal Crown′ 1,16
Narcissus х hybridus hort. ′Brightling′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Brilliancy′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Brounghshtane 10
Narcissus х hybridus hort. ′Brunswick′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Canasta′ 1,29
Narcissus х hybridus hort. ′Cabalero′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Carbineer′ 5,10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Cardinal′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Carlton′ 1,7,8,10,16,17,29
Narcissus х hybridus hort. ′Cassata′ 1,7,8
Narcissus х hybridus hort. ′Cavaliero′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Celebrity′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Chablis′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Chacparella′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Champagne′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Changing Colours′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Chanterelle′ 1,17
Narcissus х hybridus hort. ′Cheerfulness′ 1,7,8,10,16,17,19
Narcissus х hybridus hort. ′Confuoco′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Cool Flame′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Cotinga′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Covent Garden′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Credo Groitis′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Croesus′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Cum Laude′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Curlew′ 23
Narcissus х hybridus hort. ′Curly′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Cyclon′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Dante′ 5,10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Daphne′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Dawson′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Daydream′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Delibes′ 1,16,17,19
Narcissus х hybridus hort. ′Delnashaugh′ 1,23
Narcissus х hybridus hort. ′Delta′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Diana Doorman′ 2,10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Dianito′ 2,16
190
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Narcissus х hybridus hort. ′Dick Wilden′ 1,8,16,17
Narcissus х hybridus hort. ′Dolly Mollinger′ 1,8
Narcissus х hybridus hort. ′Double Campernelle′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Double Fashion′ 1,4,19
Narcissus х hybridus hort. ′Dr. W. de Moll′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Duke of Windsor′ 7,10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Duke Wellwandt′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Dutch Master ′1,2,8,10,16,17,29
Narcissus х hybridus hort. ′Early Bride′ 29
Narcissus х hybridus hort. ′Edward Buxton′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Elegant Pink′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Elton Legget′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Elvira′ 2,16
Narcissus х hybridus hort. ′Elysee′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Emeres Bochouse′ 7
Narcissus х hybridus hort. ′Emperor′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Erlicheer′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Estella de Moll′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Estio Pinza′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Exception′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Falconet′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Fannline′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Fantauser′ 29
Narcissus х hybridus hort. ′February Gold′ 23
Narcissus х hybridus hort. ′Fernendesia′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Fleur′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Flora’s Favorite ′16
Narcissus х hybridus hort. ′Flower Drift′ 1,8,16
Narcissus х hybridus hort. ′Flower Record′ 2,5,7,10,16,17
Narcissus х hybridus hort. ′Flu Drift′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Flyer′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Fortissimo′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Fortune′ 1,2,10,16,17
Narcissus х hybridus hort. ′Fresco′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Frileuse′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′F. Tleuer′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Full House′ 23
Narcissus х hybridus hort. ′Gay Kubo′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Geranium′ 1,10,16,17
Narcissus х hybridus hort. ′Gertie Millar′ 2,16
Narcissus х hybridus hort. ′Gigantic Star′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Gloria Mundi′ 5,10
Narcissus х hybridus hort. ′Goblet′ 7
Narcissus х hybridus hort. ′Gold City′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Gold Medal′ 1,29
Narcissus х hybridus hort. ′Golden Advance′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Golden Dawn′ 17
Narcissus х hybridus hort. ′Golden Ducat′ 1,8,29
191
Narcissus х hybridus hort. ′Golden Harvest′ 2,4,5,10,16,17,29
Narcissus х hybridus hort. ′Golden Marvel′ 29
Narcissus х hybridus hort. ′Golden Perfection′ 1,4,10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Golden Stou′ 17
Narcissus х hybridus hort. ′Great Leap′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Green Island′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Grullemans Senior′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Gull′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Halvose′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Hamelton′ 4
Narcissus х hybridus hort. ′Helios′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Horacio′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Ice Follies′ 1,2,8,10,16,17,29
Narcissus х hybridus hort. ′Ice King′ 1,8,16,26,29
Narcissus х hybridus hort. ′Igrym Chif′ 5
Narcissus х hybridus hort. ′Igrym Glou′ 5
Narcissus х hybridus hort. ′Imperator′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Indian Chief′ 7,10,16,17
Narcissus х hybridus hort. ′Inglescombe′ 7,10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Intrigue′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Irene Copland′ 1,5,10,17
Narcissus х hybridus hort. ′Ivnen Princess′ 5
Narcissus х hybridus hort. ′Jack Snipe′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Jetfire′ 1,8,16
Narcissus х hybridus hort. ′John Evelyn′ 7,16,17
Narcissus х hybridus hort. ′Jules Verne′ 7
Narcissus х hybridus hort. ′Kestrel′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′King Alfred′ 16,17
Narcissus х hybridus hort. ′Kingscourt′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Kissproof′ 1,16,17
Narcissus х hybridus hort. ′Kurlee′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′La Argentina′ 1,2,7,10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Lady Bird′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Lady Moore′ 10,16
Narcissus х hybridus hort. ′La Fiancot′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′La Riante′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Largo′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Las Vegas′ 1,8,16,17
Narcissus х hybridus hort. ′Laurens Koster′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Lemon Beauty′ 16,19
Narcissus х hybridus hort. ′Leonie′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Levenchorst′ 7
Narcissus х hybridus hort. ′Louise de Coligny′ 2,16
Narcissus х hybridus hort. ′Love Call′ 1,16
Narcissus х hybridus hort. ′Luck Ninder′ 4
Narcissus х hybridus hort. ′Lugano′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Madam Butterfly′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Magnet′ 1,5,8,10,16
192
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Narcissus х hybridus hort. ′Magnetto′ 5
Narcissus х hybridus hort. ′Magnificence′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Majarde′ 2,16
Narcissus х hybridus hort. ′Mandragon′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Manique′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Manly′ 1,16,29
Narcissus х hybridus hort. ′Maricke′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Marieko′ 4,6,17
Narcissus х hybridus hort. ′Margaret Mitchell′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Mary Copeland′ 1,2,10,16,17
Narcissus х hybridus hort. ′Mary Jose′ 19,29
Narcissus х hybridus hort. ′Mercato′ 10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Minnow′ 1,8
Narcissus х hybridus hort. ′Missouri′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Mistral′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Misty Glen′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Miting′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Modern Art′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Modesta′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Mol’s Hobby′ 1,29
Narcissus х hybridus hort. ′Monica′ 7
Narcissus х hybridus hort. ′Mother Catherine Grullemans′ 10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Mount Hood′ 1,2,7,8,10,16,17,19
Narcissus х hybridus hort. ′Mrs. E.H. Krelage′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Mrs. R.O. Backhouse′ 2,7,10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Music Hall′ 1,16
Narcissus х hybridus hort. ′Obdam′ 1,29
Narcissus х hybridus hort. ′Orange Favorit′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Orange Foenix′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Orange Ice Follies′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Orange Monarch′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Orangery′ 1,8,16,29
Narcissus х hybridus hort. ′Oranthus Maximus′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Palette′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Palmares′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Pamona′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Papillon Blanc′ 8
Narcissus х hybridus hort. ′Paradise′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Parisienne′ 1,29
Narcissus х hybridus hort. ′Passionale′ 1,16
Narcissus х hybridus hort. ′Pataschou′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Pearl Shell′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Pearlex′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Pekin′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Percy Neal′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Petit Four′ 1,8,16
Narcissus х hybridus hort. ′Pink Fancy′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Pick Up′ 1
193
Narcissus х hybridus hort. ′Pink Charm′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Pink Diamonod′ 29
Narcissus х hybridus hort. ′Pink Fantasy′ 2,10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Pink Rim′ 10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Pink Seleсt′ 1,16
Narcissus х hybridus hort. ′Pink Texas′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Pinza′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Pipit′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Precocious′ 1,16
Narcissus х hybridus hort. ′President Lebrun′ 5,7,10
Narcissus х hybridus hort. ′Prince Winner′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Printal′ 1,16
Narcissus х hybridus hort. ′Poema 5
Narcissus х hybridus hort. ′Polar Ice′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Portrusch′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Professor Einstein 1,7,8,17
Narcissus х hybridus hort. ′Prophet′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Pueblo′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Quail′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Queen of Bicolors′ 5,16
Narcissus х hybridus hort. ′Queen of the North′ 1,10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Quirinus′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Raul Wallenberg′ 23
Narcissus х hybridus hort. ′Red Bird′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Red Devon′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Red Hackle′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Red Rim′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Rembrandt′ 26
Narcissus х hybridus hort. ′Replete′ 1,16
Narcissus х hybridus hort. ′Riesling′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Rin van Vinx′ 29
Narcissus х hybridus hort. ′Rip van Winkle′ 1,8,16
Narcissus х hybridus hort. ′Rococo′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Rosy Cloud′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Rosy Mary′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Rosy Sunrise′ 10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Roussilon′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Royal Highness′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Rungis′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Rustom Pasha′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Saint Patriks Day′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Salome′ 1,8,16,17,29
Narcissus х hybridus hort. ′Sanserre′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Sarchedon′ 1,16
Narcissus х hybridus hort. ′Satin Pink′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Satin Rose′ 17
Narcissus х hybridus hort. ′Scarlet Birma′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Scarlet Gem′ 17
194
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Narcissus х hybridus hort. ′Scarlett O’Hara′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Seagull′ 5
Narcissus х hybridus hort. ′Serola′ 23
Narcissus х hybridus hort. ′Sfinks′ 5
Narcissus х hybridus hort. ′Sempre Avanti′ 1,10
Narcissus х hybridus hort. ′Siam′ 1,10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Silene Lagerloff′ 10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Silver Standart′ 5,10
Narcissus х hybridus hort. ′Sir Watrin′ 2,16
Narcissus х hybridus hort. ′Sir Winston Churchill′ 23
Narcissus х hybridus hort. ′Smaragd′ (′Смарагд′ – рос.) 10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Sneeuw Princess′ 10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Sole Ponente′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Spellbinder′ 10,16,29
Narcissus х hybridus hort. ′Split′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Spring Glory′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Spring Pride′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′St. Patrick’s Day′ 1,8
Narcissus х hybridus hort. ′Stare′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Sulphur Beauty′ 10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Sulphur Phoenix′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Sunny Side Up′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Sunrize′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Sweet Harmony′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Tahiti′ 1,2,4,5,8,16,17,26
Narcissus х hybridus hort. ′Tête-à-Tête′ 8
Narcissus х hybridus hort. ′Texas′ 1,8
Narcissus х hybridus hort. ′Thalia′ 1,8,16,17,29
Narcissus х hybridus hort. ′Trepolo′ 1,16
Narcissus х hybridus hort. ′Trevithian′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Tricollet′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Trilune′ 23
Narcissus х hybridus hort. ′Tunis′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Unsurpassable′ 10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Ulster Prince′ 16,29
Narcissus х hybridus hort. ′Van Sion′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Van Wereld′s Favorite′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Velasques′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Velikiy Potshine′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Verger ′10,16
Narcissus х hybridus hort. ′Victoria Bicolor′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′Waterperry′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′White Lady′ 10
Narcissus х hybridus hort. ′White Lion′ 1,8,16,17
Narcissus х hybridus hort. ′White Marvel′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′White Medal′ 1,23
Narcissus х hybridus hort. ′Wild Carnaval′ 1
Narcissus х hybridus hort. ′Wilden′ 29
195
Narcissus х hybridus hort. ′W.P. Milner′ 16
Narcissus х hybridus hort. ′Yellow Cheerfulness′ 1,2,16
Narcissus х hybridus hort. ′Yellow Sun′ 4,5,16
Narcissus х hybridus hort. ′Zelta Coperlaf′ 5
Narcissus jonquilla L. 10
Narcissus minor L. var. conspicuus Haw. 6
Narcissus poeticus L. 4,7,10,16,18,26,27
Narcissus poeticus L. ssp. radiiflorus (Salisb.) Baker 27
Narcissus pseudonarcissus L. 2,6,10,26
Narcissus tazetta L. 10
Narcissus х medioluteus Mill. 10
Narcissus х odorus L. 13
Nardus stricta L. 1
Nasturtium officinale R.Br. 1,2
Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb.17
Nectaroscordum bulgaricum Janka див. Nectaroscordum siculum (Ucria) Lindl. ssp.
bulgaricum (Janka) Stearn
Nectaroscordum siculum (Ucria) Lindl. 1
Nectaroscordum siculum (Ucria) Lindl. ssp. bulgaricum (Janka) Stearn syn.
Nectaroscordum bulgaricum (Janka) Stearn 16,23
Nemesia atrumosa Benth. 15
Nemesia denticulata Lehm. (Benth.) Grant ex Fourc. 1
Nemesia denticulata Lehm. (Benth.) Grant ex Fourc. ′Alba′ 1
Nemesia denticulata Lehm. (Benth.) Grant ex Fourc. ′Pumila′ 1
Nemesia denticulata Lehm. (Benth.) Grant ex Fourc. ′Pumila Lila′ 1
Nemesia denticulata Lehm. (Benth.) Grant ex Fourc. ′Ptimola′ 1
Nemesia floribunda Lehm. 1,2
Nemesia floribunda Lehm. ′Alba′ 1
Nemesia floribunda Lehm. ′Pumila Alba′ 1
Nemesia strumosa Benth. 1,7,10,15,27
Nemesia strumosa Benth. ′Carnival Mix. ′16
Nemesia strumosa Benth. ′ Triumph′ 1
Nemophila maculata Benth. ex Lindl. 1,7,27
Nemophila maculata Benth. ex Lindl. ′Five Spot′ 16
Nemophila maculata Benth. ex Lindl. ′Penny Black′ 2
Nemophila menziesii Hook. & Arn. 16
Nepeta cataria L. 1,2,8,12,13,16,19,26,28
Nepeta cataria L. var. citriodora Dumort. 2,7,22
Nepeta cataria L. var. citriodora Dumort. ′Melodia′ (′Мелодія′) 1
Nepeta х faassenii Bergmans ex Stearn (N. racemosa Lam х N. nepetella L.) 8,24
Nepeta grandiflora M.Bieb. 1,2,16,17
Nepeta italica L. 1
Nepeta kokanica Regel 2
Nepeta manchuriensis S.Moore 1
Nepeta mussinii Spreng. in Henck. див. Nepeta racemosa Lam.
Nepeta nepetella L. 26
Nepeta nuda L. ssp. nuda L. див. Nepeta pannonica L. 1,2,6,16,17,22
Nepeta pannonica L. syn. Nepeta nuda L. ssp. nuda L.
196
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Nepeta parnassica Heldr. & Sart. 2
Nepeta parviflora M.Bieb. 2
Nepeta racemosa Lam. syn. Nepeta mussinii Spreng. in Henck. 4,7,10,12,16,18,22
Nepeta racemosa Lam. ssp. racemosa Search in Ipni syn. Nepeta transcaucasica Grossh.
1,2,5,16,22,28
Nepeta sibirica L. 16,17
Nepeta sulphurea Koch 1
Nepeta transcaucasica Grossh. див. Nepeta racemosa Lam. ssp. racemosa Search in Ipni
Nerine bowdenii W.Watson 19
Nicandra physaloides (L.) Gaertn. 1,2,3,7,10,14,17,26,27,29
Nicandra physaloides (L.) Gaertn. ′Albiflora′ 1
Nicandra physaloides (L.) Gaertn. ′Coerulea′ 1
Nicandra physaloides (L.) Gaertn. ′Violaceae′ 1,26
Nicotiana affinis hort.ex T. Moore див. Nicotiana alata Link & Otto
Nicotiana alata Link & Otto syn. Nicotiana affinis hort.ex T. Moore
1,2,5,9,14,15,16,17,18,26
Nicotiana alata Link & Otto ′Sensation′ 16
Nicotiana glauca Graham 1
Nicotiana glutinosa L.1
Nicotiana langsdorffii J.A.Weinm. 1
Nicotiana longiflora Cav.1
Nicotiana noctiflora Hook. 1
Nicotiana rustica L. 1,2,26
Nicotiana paniculata L. 1
Nicotiana rustica L. 1
Nicotiana x sandere hort. (N. alata Link & Otto x N. forgetiana hort.)
Nicotiana x sandere hort. ′Alba′ 1,26
Nicotiana x sandere hort. ′Domino Pink′ 1,29
Nicotiana x sandere hort. ′Ecarlate′ 1
Nicotiana x sandere hort. ′Fragrant Delight′ 26
Nicotiana x sandere hort. ′Grandiflora′ 6,7
Nicotiana x sandere hort. ′Jasmin Scanted′ 1,29
Nicotiana x sandere hort. ′Jaffle Niccy′ 1
Nicotiana x sandere hort. ′Little Nicky′ 1,29
Nicotiana x sandere hort. ′Lime Green′ 1
Nicotiana x sandere hort. ′Red′ 1
Nicotiana x sandere hort. ′Rosea′ 5,26
Nicotiana x sandere hort. ′Sutton′s Scarlet′ 1
Nicotiana x sandere hort. ′Violacea′ 5
Nicotiana x sandere hort. ′Yellow′ 5
Nicotiana solonifolia Walp. 1
Nicotiana sylvestris Speg. & Comes 1,29
Nicotiana tabacum L. 12,17,26
Nierembergia hippomanica Miers ′Mont Blanc′ 16
Nigella arvensis L. 1,2,13,26,28
Nigella bucharica L. 1
Nigella ciliaris DC. 1
Nigella damascena L. 1,2,3,5,6,7,9,10,12, 14,15,16,17,18,19,21,22,25,26,27,29
197
Nigella damascena L. ′Alba′ 1
Nigella damascena L. ′Persian Jewels′ 1,2
Nigella damascena L. ′Shorty Blue′ 1,26
Nigella hispanica L. 1,3
Nigella nigellastrum (L.) Willk. 1
Nigella orientalis L. 1,3
Nigella sativa L. 1,2,5,12,17
Nigella sativa L. ′Diana′ 1
Nipponanthemum nipponicum (Franch. ex Maxim.) Kitam. syn. Chrysanthemum
nipponicum (Franch. ex Maxim.) Matsum 1
Nolana humifusa (Gouan) Johnst. 1
Nolana paradoxa Lindl. 1
Nonea pulla DC. 1,12,19
Nonea rossica Steven 2,26
Nuphar lutea (L.) Sm. 6,28
Nymphae alba L. 6,28
Nymphae alba L. ′Laydekeri Rosea′ 6
Nymphae candida J. & C.Presl 6
Nymphaea alba L. 5,17
Nymphaea саndida J. & C.Presl 17
Nymphaea ′Attraction′ 17
Nymphaea ′Berhtold′ 17
Nymphaea ′Caroliana′ 17
Nymphaea ′Charles de Meurville′ 17
Nymphaea ′Fabiola′ 17
Nymphaea ′Fire Cres′ 17
Nymphaea ′Froebeli′ 17
Nymphaea ′Marliacea Chromatella′ 17
Nymphaea ′Marliacea Rosea′ 17
Nymphaea ′Meteor′ 17
Nymphaea ′Norma Gedy′ 17
Nymphaea ′Paul Hariot′ 17
Nymphaea ′Pink Stawlet′ 17
Nymphaea ′Robinsoniana′ 17
Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze 17
Nuphar lutea (L.) Sm. 17
O
Oberna behen (L.) Ikonn. див. Silene vulgaris (Moench) Garcke 16,26
Ocimum basilicum L. 1,2,5,9,16,17,22,26,28
Ocimum basilicum L. ′Erevansky′ 2
Ocimum basilicum L. ′Siam Queen′ 1
Ocimum canum L. 2
Ocimum gratissimum L. 1,2
Ocimum sanctum L. 1,2,28
Odontites vulgaris Moench1,2
Oenanthe aquatica (L.) Poir. 17
Oenothera biennis L. 1,2,6,11,16,22,26,28
Oenothera fruticosa L. 1, 4,5, 7,8,17,22
198
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Oenothera tetragona Roth 1,2,3,4,7,10,16,21,26
Oenothera fruticosa L. ssp. glauca (Michx.) Straley ′Major′ 26
Oenothera x hybrida hort. 21
Oenothera missouriensis Sims 1,2,3,4,5,16,17,26,29
Oenothera rosea L′Herit. ex Aiton 26
Oenothera speciosa Nutt. ′Pallide Bit′ 4
Oenothera speciosa Nutt. ′Prime Rosa′ 1
Oenothera suaveolens Desf. ex Pers. 5,6,22
Oenothera tetragona Roth див. Oenothera fruticosa ssp. glauca (Michx.) Straley
Omalotheca norvegica (Gunnerus) Sch. Bip. & F.W. Schultz 1
Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. & F.W. Schultz 1
Omphalodes verna Moench 4,5,14,16,18
Omphalodes linifolia (L.) Moench 16
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. syn. Onobrychis tanaitica Spreng. 1,2,16,28
Onobrychis grandis Lipsky 1
Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 1,23
Oncosiphon africanum Källersjö syn. Matricaria capensis L. 24
Onobrychis tanaitica Spreng. див. Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
Onobrychis transcaucasica Grossh. 1
Onoclea sensibilis L. 16,26
Ononis arvensis L. 1,16,17,19,26,27,28
Onopordum acanthium L. 16,17
Onosma graniticola Klokov 2
Onosma tanaitica Klokov 2
Onosma taurica Pall. ex Willd. 19
Onosma polyphylla Ledeb. 23
Ophioglossum vulgatum L. 26
Opuntia anacantha Speg. 2
Opuntia camanchica Engelm. & J.M.Bigelow див. Opuntia phaeacantha Engelm. var.
camanchica (Engelm. & J.M.Bigelow) L.D.Benson
Opuntia compressa (Salisb.) J.F.Macbr. syn. Opuntia humifuza (Raf.) Raf. 2,16,19
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 4
Opuntia humifuza (Raf.) Raf. див. Opuntia compressa (Salisb.) J.F.Macbr.
Opuntia phaeacantha Engelm. var. camanchica (Engelm. & J.M.Bigelow) L.D.Benson
syn. Opuntia camanchica Engelm. & J.M.Bigelow 2,23
Opuntia phaeacantha Engelm. var. camanchica (Engelm. & J.M.Bigelow) L.D.Benson
′Rubra′ 23
Orchis coriophora L. 16
Orchis militaris L. 1,17
Orchis morio L.1
Orchis palustris Jacq. 16,26
Orchis picta Lois. 1
Orchis purpurea Нuds. 1
Oreorchis patens (Lindl.) Lindl. 16
Origanum compactum Benth. 17
Origanum heracleoticum L. див. Origanum vulgare L. ssp. viridulum (Martrin-Donos)
Nyman
Origanum laevigatum Boiss. ′Zebra Red′ 1
199
Origanum microphyllum (Benth.) Boiss. 2
Origanum puberulum (Beck) Klokov див. Origanum vulgare L.
Origanum sipyleum L. 2
Origanum tyttanthum Gontsch. 17,22
Origanum vulgare L. syn. Origanum puberulum (Beck) Klokov 1,2,5,7,8,12,16,17,18,19,
20,26,27,28,29
Origanum vulgare L.′Aureum′ 1
Origanum vulgare L. ′Соmpacta′ 1,27
Origanum vulgare L. ′Rosea′ 1
Origanum vulgare L. ′Variegata′ 23
Origanum vulgare L. ssp. viridulum (Martrin-Donos) Nyman syn. Origanum viridulum (MartinDonos) Nyman 2
Origanum vierens Hoffm. & Link 2
Origanum viridulum (Martin-Donos) Nyman див. Origanum vulgare L. ssp. viridulum
(Martrin-Donos) Nyman
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. 16
Ornithogalum arcuatum Steven 2
Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch. 1,2,5,7,16,26
Ornithogalum fimbriatum Willd. 1,2,5,16,22
Ornithogalum fischeranum Krasch. 2,5,13,16
Ornithogalum flavescens Lam. 2,16,26
Ornithogalum gussonei Ten. 2,5,16
Ornithogalum kochii Parl. 1,4,6
Ornithogalum montanum Cirillo 2,16,19
Ornithogalum narbonense L. 2
Ornithogalum nutans L. 1,2,26
Ornithogalum ponticum Zahar. 1,2,18
Ornithogalum pyramidale L. 26
Ornithogalum refractum Kit. ex Schltdl. 2,18,19
Ornithogalum schelkovnikovii Grossh. 16
Ornithogalum sigmoideum Freyn & Sint. 16
Ornithogalum umbellatum L. 1,2,4,7,8,10,14,16,17,18,19,26
Ornithogalum woroniwii Krasch. 1,10,26
Orobanche alba Steph. ex Willd. 2
Osmunda regalis L. 17,26
Osmunda regalis L. ′Purpurascens′ 26
Osmundastrum asiaticum (Fernald) Tagawa 26
Osmundastrum claytonianum (L.) Tagawa 26
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. 2,3
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. ′Alba′ 1
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. ′Purpurea′ 1
Osteospermum hyoseroides (DC.) Norl. 1
Osteospermum vaillantii (Decne.) Norl. 1
Osteospermum ′Lemon Symphony′ 17
Osteospermum ′Starlight Denebola′ 17
Osteospermum ′Starlight Mercur′ 17
Osteospermum ′Starlight Neptune′ 17
Osteospermum ′Violet′ 17
200
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Othonna capensis L.H.Bailey 19
Oxalis acetoSellowa L. 1,12,16,18,26
Oxalis adenophylla Gillies 16,18
Oxalis corniculata L. 24
Oxalis rosea Jacq. 22
Oxalis tetrahylla Сav. 16
Oxalis triangularis A.St.-Hil. 16
Oxybaphus nyctagineus (Michx.) Sweet 6
Oxyria digyna L. 17
Oxytropis campestris (L.) DC. 1
Oxytropis pilosa (L.) DC. 2,23
P
Pachyphragma macrophyllum (Hoffm.) N.Busch 1
Pachysandra terminalis Siebold & Zucc. 1,4,6,27
Pachysandra terminalis Siebold & Zucc. ′Green Carpet′ 16
Paeonia anomala L. 1,10,16,21,26
Paeonia carollina Retz. 16
Paeonia caucasica (Schipcz.) Schipcz. 1,2,10
Paeonia daurica Andr.syn. Paeonia taurica Andr. 1,2,10,16,26
Paeonia delavayi Franch. 1,26
Paeonia decora Andersson див. Paeonia peregrina Mill.
Paeonia hybrida Pall. 1,18
Paeonia lactiflora Pall. 1,2,10,11,12,14,18,26,27
Paeonia lithophila Kotov 2,16
Paeonia mlokosewitschii Lom. 1,4
Paeonia officinalis L. 1,6,9,10,24,26,27
Paeonia officinalis L. ′Alba′ див. Paeonia ′Officinalis albo-plena′ [Species Selection]
Paeonia officinalis L. ′Rosea′ див. Paeonia ′Officinalis rosea superba′ [Species Selection]
Paeonia peregrina Mill. syn Paeonia decora Andersson 1,2,26
Paeonia potaninii Kom. 16
Paeonia steveniana Kem.-Nath. 26
Paeonia suffruticosa Andrews 1,6,12,14,16
Paeonia taurica Andr. див. Paeonia daurica Andr.
Paeonia tenuifolia L. 1,2,4,6,7,9,10,12,13,14,16,17,18,22,23,26,27,29
Paeonia tenuifolia L. ′Рlena′ 1
Paeonia veitchii Lynch 1,6
Paeonia wittmanniana Hartw. ex Lindl. 1
Paeonia ′A.B.C.Nicholls′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′A.E.Kunderd′ (Lactiflora Gp) 1,2,16
Paeonia ′A.G.Perry′(Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Adolphe Rousseau′ (Lactiflora Gp) 1,2,10,12,19
Paeonia ′Adorable′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Advance′ (Lactiflora Gp) 1,10,19
Paeonia ′Agida′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Agidel′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Agnes Mary Kelway′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Airway′ (Lactiflora Gp) 1
201
Paeonia ′Akademik Kirpichev′ (Академик Кирпичев – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Akademik Kurchatov′ (Академик Курчатов – рос.) (Lactiflora Gp) 2
Paeonia ′Akron′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Albatre′ = ′Avalanche′ (Lactiflora Gp)
Paeonia ′Albert Crousse′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Albrecht Durer′ (Lactiflora Gp) 1,2
Paeonia ′Alesia′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Alexander Fleming′ = ′Dr.Alexander Fleming′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Alexandre Dumas′ (Lactiflora Gp) 1,2
Paeonia ′Alice′ (Lactiflora Gp) 1,2,16,17
Paeonia ′Alsace-Lorraine′ (Lactiflora Gp) 2
Paeonia ′Amabilis Superbissima′ (Lactiflora Gp) 1,2,3,10
Paeonia ′Amalia Olson′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Ama-No-Sode′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Ann Cousins ′ (Lactiflora Gp) 16
Paeonia ′Ann Zahller′ (Herbaceous Hybrid) 1,2
Paeonia ′Anna Saas′ (Lactiflora gp)16
Paeonia ′Angel Cheeks′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Angelo Cobb Freeborn′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Antarktida′ (′Антарктида′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Antei′ (′Антей′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Antwerpen′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Auguste Dessert ′ (Lactiflora Gp) 16
Paeonia ′Argentine′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Arkadii Gaidar′ (′Аркадий Гайдар′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Armandine Mechin′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Armistice′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Attar of Roses′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Augustin d′Hour′ = ′Marechal MacMahon′ (Lactiflora Gp)
Paeonia ′Auten’s Red′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Avalanche′ = ′Albatre′ (Lactiflora Gp) 1,2,3
Paeonia ′Aviateur Bleriot′ (Lactiflora Gp) 1,7,16
Paeonia ′Ballerina′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Bartzella′ (Itoh Gp) 1
Paeonia ′Border Charm′ (Itoh Gp) 1
Paeonia ′Baron Liem Raug′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Baroness Schroeder′ (Lactiflora Gp) 1,2,16
Paeonia ′Barrington Belle′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Beaute Francaise′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Belle Douaisienne′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Beregynia′ (′Берегиня′) (Lactiflora Gp) 1,3,17
Paeonia ′Bessie′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Bess Bockstoce′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Best Man′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Better Times′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Betty Calvert′ (Lactiflora gp) 16
Paeonia ′Betty Groff′ (Lactiflora Gp) 1,2
Paeonia ′Bev′ (Lactiflora Gp) 1
202
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Paeonia ′Belyi Parus′ (′Белый Парус′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Benefis′ (′Бенефіс′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Big Ben′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Black Velvet′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Blaze′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Blondyn′ (′Блондин′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Blue Rose′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Blush Queen′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Bonanza′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Border Gem′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Bowl of Beauty′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Bowl of Cream′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Break o’Day′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Bridal Ising′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Bridal Shower′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Buccaneer′ (Herbaceous Hybrid) 16
Paeonia ′Buckeye Belle′ (Herbaceous Hybrid) 1,16
Paeonia ′Bunker Hill′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Burma′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Burst of Joy′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Butch′ (Lactiflora gp) 16
Paeonia ′Bu-Te′ (Lactiflora Gp) 1,2
Paeonia ′Callies Memory′ (Itoh Gp) 1
Paeonia ′Canari′ (Lactiflora Gp) 1,2,16
Paeonia ′Candeur′ (Lactiflora Gp) 1,2,16
Paeonia ′Carina′ (Herbaceous Hybrid) 1,2
Paeonia ′Carrara′ (Lactiflora Gp) 1,2,16
Paeonia ′Carol′ (Herbaceous Hybrid) 1,2,16
Paeonia ′Casablanca′ (Lactiflora Gp) 1,19
Paeonia ′Cavatina′ = ′ Felicity (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Centifolia Rosea′ (Suffruticosa gr) 16
Paeonia ′Chaklunka′ (′Чаклунка′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Chalice′ (Herbaceous Hybrid) 1,16
Paeonia ′Charivnyk′ (′Чарівник′) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Charles Burgess′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Charlie’s White′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Charm′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Cheburashka′ (′Чебурашка′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Chempion′ (′Чемпіон′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Cherry Hill′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Cherry Royal′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Cherry Red′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Chervona Vezha′ (′Червона Вежа′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Chervoni Vitryla′ (′Червоні Вітрила′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Chervonyi Oksamyt′ (′Червоний Оксамит′) (Herbaceous Hybrid) 1,3,17,19
Paeonia ′China Maid′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Chippewa′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Chornomor′ (′Чорномор ′) (Herbaceous Hybrid) 1
203
Paeonia ′Christine′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Chumatskyi Shliakh′ (′Чумацький Шлях′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Cincinnati′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Claire Dubois′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Claire de Lune′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Clara Vivian′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Claude Tain′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Clear Call′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Clemenceau′ (Lactiflora Gp) 1,7,16,17
Paeonia ′Clementine Gillot′ (Lactiflora Gp) 1,2
Paeonia ′Cloud Castle′ (Lactiflora Gp) 1,19
Paeonia ′Comte de Cussy′ (Lactiflora gp)16
Paeonia ′Comte de Nanteuil′ (Lactiflora gp)16
Paeonia ′Copper Kettle′ (Itoh Gp) 1
Paeonia ′Cora Louise′ (Itoh Gp) 1
Paeonia ′Cora Stubbs′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Coral Fay′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Coral Sunset′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Coral Supreme′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Coral Queen′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Coral Pink′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Corinne Wersan′ (Lactiflora Gp) 1,16,17
Paeonia ′Cornelia Shaylor′ (Lactiflora Gp) 1,2,16
Paeonia ′Couronne d’Or′ =′Dorothy E.Kibby′ (Lactiflora Gp) 1,2,10
Paeonia ′Dad′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Dar Pobede′ (′Дар Победе′) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Dainty Lass′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Darius-Gierienas′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′David Harum′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Dandy Dan′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Dawn Pink′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Detroit′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Dinner Plate′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Diana Parks′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Dixie′ (Lactiflora Gp) 2,16
Paeonia ′Do Tell′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Doris Cooper′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Dorothy J. ′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Dr. Alexander Flemi′g′ = ′Alexander Fleming′
Paeonia ′Dr. Bretonneau′ (Lactiflora gp) 16
Paeonia ′Dr. F.G. Brethour′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Dr. H. Barnsby′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Dr. H. van der Tak′ (Lactiflora Gp) 1,2,12,19
Paeonia ′Dr. J.H.Neeley′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Dorothy E.Kibby′ = ′Couronne d’Or′ (Lactiflora Gp)
Paeonia ′Duc de Cazes′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Duc de Wellington′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Duchess of Teck′ (Lactiflora Gp) 1
204
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Paeonia ′Duchesse de Nemours′ (Lactiflora Gp) 1,10,12,16
Paeonia ′Duk d’Aumale′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Dukat′ (′Дукат′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Early Scout′ (Herbaceous Hybrid)1,16
Paeonia ′Early Bird′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Edith M. Snook′ (Lactiflora Gp) 1,2
Paeonia ′Edouard Andre′ (Lactiflora Gp) 1,2,3,19
Paeonia ′Edulis Superba′ (Lactiflora Gp) 1,2,3,6,10,16
Paeonia ′Edwin C. Bills′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Eldorado′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Elbrus′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Elizabeth Barrett Browning′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Elizabeth Cahn′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Ella Christiansen′ (Lactiflora Gp) 1,2,16
Paeonia ′Ellen Cowley′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Elsa Sass′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Emma Klehm′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Enchanteresse′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Etched Salmon′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Ethel Mars′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Eugene Verdier′ (Lactiflora Gp) 10
Paeonia ′Eva′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Evangeline Newhall′ (Lactiflora gp)16
Paeonia ′Excelsa′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Fairbanks′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Fairy′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Fairy Dream′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Early Daybreak′ (Herbaceous Hybrid) 1,17
Paeonia ′Early Daybreak′ (Herbaceous Hybrid) 1,17
Paeonia ′Fairbanks′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Fairy′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Fairy Dream′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Fairy’s Petticoat′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Faith Fenton′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Favoryt′ (′Фаворит′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Favorita′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Feather Top′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Felicity′ = ′Cavatina′ (Herbaceous Hybrid)
Paeonia ′Felix Crousse′ (Lactiflora Gp) 1,2,3
Paeonia ′Felix Supreme′ (Lactiflora Gp) 1,3
Paeonia ′Festival Maxima′ (Lactiflora Gp) 1,2,3,6,7,10,16,19
Paeonia ′Fireball′ (Lactiflora Gp) 1,19
Paeonia ′Fiesta′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Florence Bond′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Florence Ellis′ (Lactiflora Gp) 1,26
Paeonia ′Florence Macbeth′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Florence Nicholls′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Flower Girl′ (Lactiflora Gp)16
205
Paeonia ′Frances Willard′ (Lactiflora Gp) 1,16,27
Paeonia ′Francois Ortegat′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Fred W.Pratt′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Frosted Rose′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Galina Ulanova′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Garbe Motinai′ (Lactiflora Gp) 1,2
Paeonia ′Garden Princess′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Gardenia′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Gay Paree′ (Lactiflora Gp) 1,2
Paeonia ′Gayborder June′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Gene Wild′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′General Bertrand′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′General Mac Mahon′ = ′Marechal MacMahon′
Paeonia ′George J.Nicholls′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′George W.Peyton′ (Lactiflora Gp) 1,17
Paeonia ′Georgiana Shaylor′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Germaine Bigot′ (Lactiflora Gp) 10
Paeonia ′Gilbert H.Wild′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Gillian′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Gismonda′ (Lactiflora Gp) 1,19
Paeonia ′Gladys Hodson′ (Lactiflora Gp) 1,2,16,17
Paeonia ′Gladys Taylor′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Gloirette′ (Lactiflora Gp) 1,2,16
Paeonia ′Glory Hallelujah′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Gold Standard′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Golden Bracelet′ (Lactiflora Gp) 1,2,16,19
Paeonia ′Goody′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Good’s Dream′ (Lactiflora Gp) 1,17,27
Paeonia ′Graziella′ (Lactiflora Gp) 2,10
Paeonia ′Gretchen′ (Lactiflora Gp) 1,10
Paeonia ′Guidon′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Hans P.Sass′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Hansina Brand′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Harry L. Smith′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Hazel Kinney′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Heavenly Pink′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Helen Matthews′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Henri Core′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Henry Sass′ (Lactiflora Gp) 1,16,17
Paeonia ′Henry Bockstoce′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Herald′ (Herbaceous Hybrid) 16
Paeonia ′Heritage′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Herkules′ (′Геркулес′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Hermione′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Howard R.Watkins′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′High Fashion′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Highlight′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Hit Parade′ (Lactiflora Gp) 1
206
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Paeonia ′Hot Chocolate′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Hyllari′ (Itoh Gp) 1
Paeonia ′Illini Belle′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Innovation′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Inspecteur Lavergne′ (Lactiflora Gp) 1,16,17
Paeonia ′Isani Gidui′ (Lactiflora Gp) 16
Paeonia ′Ispolin′ (′Ісполін′) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Irokez′ (′Ірокез′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′James Kelway′ = ′ Lady Derby′ (Lactiflora Gp) 1,12
Paeonia ′James Lewis′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′James Pillow′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Jan van Leeuwen′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Jaroslavna′ (′Ярославна′) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Jay Cee′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Jean E.Bockstoce′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Jeanne′ (Lactiflora Gp) 2
Paeonia ′Jeanne d’Arc′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Jeannot′ (Lactiflora Gp) 10
Paeonia ′Jessie Gist′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′John Howard Wigell′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Joseph Christie′ (Lactiflora Gp) 16
Paeonia ′Jubileyniy′ (Lactiflora Gp) 16
Paeonia ′Judy Ann′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Judy Becker′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Julia Rose′ (Itoh Gp) 1
Paeonia ′June Brilliant′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′June Rose′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Kansas′ (Lactiflora Gp) 1,26
Paeonia ′Karen Gray′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Karl Rosenfield′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Kaskaskia′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Katharine Havemeyer′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Kelway’s Glorious′ (Lactiflora Gp) 16
Paeonia ′Kevin′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Khokhloma′ (′Хохлома′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′King Midas′ (Lactiflora Gp) 16
Paeonia ′Kinsui′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Kobzar′ (′Кобзар′) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Koketka′ (′Кокетка′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Kornellia Waylor′ (Lactiflora Gp) 27
Paeonia ′Koningin Wilhelmina′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Koryfei′ (′Корифей′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Kosmos′ (′Космос′) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Kozachok′ (′Козачок′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Kreiser Avrora′ (′Крейсер Аврора′) 23
Paeonia ′Kukeni Jishi′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Kvazimodo′ (′Квазімодо′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′La Pions′ (Lactiflora Gp) 1,2
207
Paeonia ′Lady Alexandra Duff′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia Lady Derby′ = ′James Kelway′ (Lactiflora Gp)
Paeonia ′Lady Kate′ (Lactiflora Gp) 1,2,16
Paeonia ′Lady of the Snows′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Lady Orchid′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Lake o’Silver′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Largo′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Lamartine′ (Lactiflora Gp) 16
Paeonia ′Laura Dessert′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Laura Kelsey′ (Lactiflora Gp) 1,2,16
Paeonia ′Lavender Bouquet′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Legion of Honor′ 1,16
Paeonia ′Le Cygne′ (Lactiflora Gp) 1,2,16
Paeonia ′Le Jour′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Lee′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Leonie′ = ′M-me Calot′ (Lactiflora Gp)
Paeonia ′Likhtaryk′ (′Ліхтарик′) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Lillian Gumm′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Lillian Wild′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Linne′ (Lactiflora Gp) 1,2,10,16
Paeonia ′Liubimets′ (′Любимец′ – рос.) (Lactiflora Gp) 16
Paeonia ′Liubimets Parkov′ (′Любимец Парков′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1,17
Paeonia ′Livingstone′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Lollipop′ (Itoh Gp) 1
Paeonia ′Longfellow′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Lord Cavin′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Lord Kitchener′ (Lactiflora Gp) 1,19
Paeonia ′Lottie Dawson Rey′ (Lactiflora Gp) 1,27
Paeonia ′Lotus Queen′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Louis van Houtte′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Louise Lossing′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Lovely Louise′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Lovely Rose′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Lowell Thomas′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Ludovica′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Lucrece′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Lustrous′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Luxor′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Lybid′ (′Либідь′) (Lactiflora Gp) 1,17
Paeonia ′Mad. Crousse′ (Lactiflora Gp) 16
Paeonia ′Mad. Renee Dessert′ (Lactiflora Gp) 16
Paeonia ′Madam Ducel′ (Lactiflora Gp) 16
Paeonia ′Madam Louise Mere′ (Lactiflora Gp) 16
Paeonia ′Madam Paquez′ (Lactiflora Gp) 16
Paeonia ′Madelon′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Maestro′ (Lactiflora Gp) 1,2,16
Paeonia ′Mahogany′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Major A.M. Krekler′ (Lactiflora Gp) 2
208
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Paeonia ′Malynova Vatra′ (′Малинова Ватра′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Mandaleen′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Marcella′ (Lactiflora Gp) 1,2
Paeonia ′Marechal MacMahon′ = ′Augustin d’Hour′,′General MacMahon′ (Lactiflora Gp)
1,2,10,16
Paeonia ′Margaret Clark′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Marguerite Gerard′ (Lactiflora Gp) 16
Paeonia ′Marie Lemoine′ (Lactiflora Gp) 1,3,16
Paeonia ′Marilla Beauty′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Martha Bulloch′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Mary Brand′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Mary E. Nicholls′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Mary Eddy Jones′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Mary Lins′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Mary Woodbury Shaylor′ (Lactiflora Gp) 1,19
Paeonia ′Massasoit′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Matchless Beauty′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Matilda Lewis′ (Lactiflora Gp) 16
Paeonia ′Mattie Lafuze′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′May Morn′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′MEI′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Mercedes′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Metelyk′ (′Метелик′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Midnight Sun′ (Lactiflora Gp) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Mikado′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Minuet′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Mirazh′ (′Мираж′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Mirnyi′ (′Мирный′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Miss America′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Miss Eckhart′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′M-lle Jeanne Riviere′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′M-lle Leonie Calot′ = ′Mons. Charles Leveque′ (Lactiflora Gp)
Paeonia ′M-me Butterfly (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′M-me Calot = ′ Leonie (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′M-me Claude Tain′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′M-me Crousse′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′M-me de Verneville′ (Lactiflora Gp) 1,2,10
Paeonia ′M-me Delache′ (Lactiflora Gp) 7,16
Paeonia ′M-me Edouard Doriat′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′M-me Emile Galle′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′M-me Emile Lemoine′ (Lactiflora Gp) 1,10,16
Paeonia ′M-me Forel′ (Lactiflora Gp) 1,2,10,19
Paeonia ′M-me Haymy′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′M-me Marine′ (Lactiflora Gp) 1,2,10,27
Paeonia ′M-me Paquez′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′M-me Patereau′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′M-me Renee Dessert′ (Lactiflora Gp) 1,2
Paeonia ′M-me Rose Rendatter′ (Lactiflora Gp) 1
209
Paeonia ′Modest Guerin′ (Lactiflora Gp) 2
Paeonia ′Mons. Andre′ (Lactiflora Gp) 1,2
Paeonia ′Mons. Charles Leveque′ = M-lle Leonie Calot 1,2,16
Paeonia ′Mons. Dupont′ (Lactiflora Gp) 1,2,10
Paeonia ′Mons.Durend′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Mons. Jules Elie′ (Lactiflora Gp) 1,2,3,7,10,16,19,26
Paeonia ′Mons. Martin Cahuzac′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Mont Blanc′ (Lactiflora Gp) 1,12,16,19
Paeonia ′Moon of Nippon′ (Lactiflora Gp) 1,2,16
Paeonia ′Moon River′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Moonglow′ (Lactiflora Gp) 1,16,17
Paeonia ′Moonstone′ (Lactiflora Gp) 1,27
Paeonia ′Morning Lilac′ (Itoh Gp) 1
Paeonia ′Morozko′ (′Морозко′) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Moskvitch′ (′Москвич′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1,2
Paeonia ′Mother’s Choice′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Mr. Ed′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Mr. G.F. Hemerik′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Mr. Launay′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Mriia′ (′Мрія′) (Lactiflora Gp) 1,17
Paeonia ′Mrs. Edward Harding′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Mrs. Frank Beach′ (Lactiflora Gp) 1,17
Paeonia ′Mrs. Franklin D. Roosevelt′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Mrs. J.V. Edlund′ (Lactiflora Gp) 1,17
Paeonia ′Mrs. Livingston Farrand′ (Lactiflora gp) 16
Paeonia ′Mrs. Wilder Bancroft′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Music Man′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′My Pal Rudy′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Myrtle Gentry′ (Lactiflora Gp) 1,2,16
Paeonia ′Nancy Nicholls′ (Lactiflora Gp) 1,16,17
Paeonia ′Nancy Nora′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Nancy′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Nauvoo′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Neon′ (Lactiflora Gp) 1,2,16
Paeonia ′New Era′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Nick Shaylor′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Nezhnyi′ (′Нежный′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Nigricans′ (Lactiflora Gp) 1,7
Paeonia ′Niobe′ (Lactiflora Gp) 2
Paeonia ′Nippon Brilliant′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Nippon Parade′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Noemie Demay′ (Lactiflora Gp) 16
Paeonia ′Norma Volz′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Odile′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Ofeliia′ (′Офелія′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Officinalis albo-plena′ [Species Selection] syn. Paeonia officinalis L. ′Alba′ 1,16
Paeonia ′Officinalis rubro-plena′ [Species Selection] 1,16
210
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Paeonia ′Officinalis rosea superba′ [Species Selection] syn. Paeonia officinalis L. ′Rosea′
1,16
Paeonia ′Officinalis carnea plena′ [Species Selection] 1
Paeonia ′Okinava′ (Lactiflora Gp) 1,12
Paeonia ′Old Lace′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Old Rose Candy′ (Itoh Gp) 1
Paeonia ′Olimpiada-80′ (′Олимпиада-80′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Orange Glory′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Orlando Roberts′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Orlenok′ (′Орленок′ – рос.) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Osvoboditeliam Kieva′ (′Освободителям Киева′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Pamiat o Paustovskom′ (′Память о Паустовском′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1,3
Paeonia ′Pamiati Gagarina′ (′Памяти Гагарина′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Parkovyi Krasnyi′ (′Парковый Красный′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Pastel′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Paul M.Wild′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Paula Fay′ (Herbaceous Hybrid) 1,26
Paeonia ′Peace′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Peach Fluff′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Peach Glow′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Peppermint′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Peter Brand′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Pfeiffer’s Red Triumph′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Philippe Rivoire′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Philomele′ = ′Vadius′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Phyllis Kelway′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Pierlamutr′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Pierre Reignoux′ (Lactiflora Gp) 1,2,10
Paeonia ′Pillow Talk′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Pink Cameo′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Pink Champagne′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Pink Formal′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Pink Hawaiian Coral′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Pink Parfait′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Pink Radiance′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Pobeda′ (′Победа′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Poliarnaia Zvezda′ (′Полярная Звезда′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Polkovnik Kos’ianets′ (′Полковник Коcьянец′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Pomponette′ (Lactiflora Gp) 1,7,16
Paeonia ′Prairie Charm′ (Itoh Gp) 1
Paeonia ′Pres. F.D. Roosevelt′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′President Taft′ = ′Reine Hortense′ (Lactiflora Gp) 1,2,3,10,12,16,19,27
Paeonia ′Primevere′ (Lactiflora Gp) 1,2,3,10,16
Paeonia ′Princess Juliana′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Princess Margaret′ (Lactiflora Gp) 1,2
Paeonia ′Prof. K. Gribauskas′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Pysanka Kolomyi′ (′Писанка Коломиї′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Ramona Lins′ (Lactiflora Gp) 1,26
211
Paeonia ′Rhapsody′ (Lactiflora Gp) 1
Рaeonia ′Rare China′ (Lactiflora Gp) 1,2,16
Paeonia ′Rashoomon′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Raspberry Sundae′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Raspberry Rose′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Ray Payton′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Red Dandy′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Red Carpet′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Red Charm′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Red Cloud′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Red Comet′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Red Grace′ (Herbaceous Hybrid) 1,26
Paeonia ′Red Red Rose′ (Herbaceous Hybrid) 1,16
Paeonia ′Red Romance′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Reine Hortense′ =′President Taft′ (Lactiflora Gp)
Paeonia ′Renato′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Reward′ (Herbaceous Hybrid) 1,16
Paeonia ′Richard Carvel′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Rosea Elegans′ (Lactiflora Gp) 1,2,3,16
Paeonia ′Robert W. Auten′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Rose Noble′ (Herbaceous Hybrid) 2
Paeonia ′Rosy Cheek′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Rosedale′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Rosemarie Lins′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Rubens′ (Lactiflora Gp) 1,2,3
Paeonia ′Rubra Triumphans′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Ruth Clay′ (Lactiflora Gp) 1,16,26
Paeonia ′Sable′ (Herbaceous Hybrid) 1,16
Paeonia ′Sarah Bernhardt′ (Lactiflora Gp) 1,2,3,7,10,12,16,17,19
Paeonia ′Scarlet Heaven′ (Itoh Gp) 1
Paeonia ′Scarlet Tanager′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Schaffe′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Sea Shell′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Seraphim′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Shining Light′ (Itoh Gp) 1
Paeonia ′Shirley′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Shirley Temple′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Sievier′ (′Север′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Sir Thomas Lipton′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Sister Margaret′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Siurpriz′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Skarbnytsia′ (′Скарбниця′) (Lactiflora Gp) 1,17
Paeonia ′Skieivienes Vielivasis′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Sky Pilot′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Snow Cloud′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Snow Mountain′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Sofiia Hrytsia′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Solage′ (Lactiflora Gp) 11
212
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Paeonia ′Solveig′ (′Сольвейг′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Solange′ (Lactiflora Gp) 1,2,16
Paeonia ′Solfatare′ (Lactiflora Gp) 1,2
Paeonia ′Solnyshko′ (′Солнышко′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Souvenir′ (Lactiflora Gp) 1,2
Paeonia ′Souvenir de Louis Bigot′ (Lactiflora gp) 16
Paeonia ′Springfield′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Starlight′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Stoplight′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Sunbright′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Surugu′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Susan B. White′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Susanne Braun′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Susanne Dessert′ (Lactiflora Gp) 2
Paeonia ′Susie Q′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Suzette′ (Lactiflora Gp) 1,2
Paeonia ′Svitankova Poema′ (′Світанкова Поема′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Svitlana′ (′Світлана′) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Svitliachok′ (′Світлячок′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Svitoch′ (′Cвіточ′) (Lactiflora Gp) 1,17
Paeonia ′Sweet Refrain′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Sylvia′ (Lactiflora Gp) 1,2
Paeonia ′Talisman′ (′Талісман′) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Tempest′ (Lactiflora Gp) 1,16,17
Paeonia ′The Bride′ (Lactiflora Gp) 2,3,16
Paeonia ′The Fawn′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′The Fleece′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′The Mighty Mo′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Thomas Vaar′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Thura Hires′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Tiny Tim′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Tom Eckhardt′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Top Brass′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Top Flight′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Topeka′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Torch Song′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Tourangelle′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Travnevi Rosy′ (′Tравневі Роси′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Triomphe de l’Exposition de Lille′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Triomphe du Nord′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Truly Yours′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Tulagi′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Vadius′ = ′Philomele′ (Lactiflora Gp)
Paeonia ′Valencia′ (Lactiflora Gp) 2,22
Paeonia ′Varenka′ (′Варенька′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Velma Atkinson′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Vesilna′ (′Весільна′) (Lactiflora Gp) 1,17
Paeonia ′Victoire de la Marne′ (Lactiflora Gp) 1
213
Paeonia ′Victory′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Vesennii′ (′Весенний′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Victory′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Virgiliius′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Vivid Rose′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Vladimir K. ′ (′Владимир К. ′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Vostok′ (′Восток′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Vulkan′ (′Вулкан′) (Lactiflora Gp) 16
Paeonia ′Vtoroi Kosmonavt Soiuza′ (′Второй Космонавт Союза′ – рос.) (Lactiflora Gp)
1
Paeonia ′Wabash′ (Lactiflora Gp) 1,2,16
Paeonia ′Waikiki′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Weatherball-90′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Walter Mains′ (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′West Elkton′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′Westerner′ (Lactiflora Gp) 1,16
Paeonia ′White Emperor′ (Itoh Gp) 1
Paeonia ′White Sands′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Whopper′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Wiesbaden′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Wrinkles and Krinkles′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Yasochka′ (′Ясочка′) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Yaroslavna′ (′Ярославна′) (Lactiflora Gp) 26
Paeonia ′Yellow Crown′ (Itoh Gp) 1
Paeonia ′Yellow Dream′ (Itoh Gp) 1
Paeonia ′Yellow Emperor′ (Itoh Gp) 1
Paeonia ′Yellow Heaven′ (Itoh Gp) 1
Paeonia ′Yellow King′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Yubilei Revoliutsyi′ (′Юбилей Революции′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Yubileinyi′ (′Юбилейный′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Yukon′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Yuvilei Kyieva′ (′Ювілей Києва′) (Herbaceous Hybrid) 1
Paeonia ′Zhemchuzhnaia Rossyp′ (′Жемчужная Розсипь′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1,17
Paeonia ′Zie Calot′ (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Zolotoie Runo′ (′Золотое Руно′ - рос.) (Lactiflora Gp) 16
Paeonia ′Zoriana′ (′Зоряна′) (Lactiflora Gp) 1
Paeonia ′Zorka′ (′Зорька′ – рос.) (Lactiflora Gp) 1
Palafoxia texana DC 1
Panicum capillare L. 1,2,3,22,26
Panicum miliaceaum L. 3,12,17
Panicum virgatum L. 1,2
Papaver alpinum L. 4,27
Papaver amurense (N.Busch) Tolm. див. Papaver nudicaule L.
Papaver anomalum Fedde 2
Papaver atlanticum (Ball) Coss. 1
Papaver brateatum Lindl. 1
Papaver caucasicum M.Bieb. syn Papaver fugas Poir. 1
Papaver commutatum Fisch. & C.A.Mey. 1
214
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Papaver croceum Ledeb. див. Papaver nudicaule L ′Croceum′
Papaver dubium L. 1,5,26
Papaver fauriei (Fedde) Tatew & Miyabe 1
Papaver fugas Poir. див. Papaver caucasicum M.Bieb.
Papaver glaucum Boiss. & Hausskn. 1
Papaver heterophyllum (Benth.) Greene див. Stylomecon heterophylla (Benth.) G.Taylor
Papaver macounii Greene див. Papaver nudicaule L.
Papaver miyabeanum Tatew. див. Papaver nudicaule L.
Papaver nudicaule L. syn. Papaver amurense (N.Busch) Tolm., Papaver macounii Greene,
Papaver miyabeanum Tatew. 1,6
Papaver nudicaule L. ′Croceum′ syn. Papaver croceum Ledeb. 1,12,19,27
Papaver nudicaule L. ′Ernesti Mayri′ 26
Papaver oreophyllum Rupr. 16
Papaver orientale L. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,19,21,22,24,26,27
Papaver orientale L. ′Allegro′ 1,6
Papaver orientale L. ′Flamingo′ 6
Papaver orientale L. ′Gross Mogol′ 26
Papaver orientale L. ′Rose Flamingo′ 1
Papaver orientale L. ′Scarlet′ 1
Papaver orientale L. ′Plena′ 2,16,27
Papaver radicatum Rottb. 1
Papaver rhoeas L. 1,2,3,4,5,7,9,12,16,17,18,19,26,27,29
Papaver rhoeas L. ′American Legion′ 1
Papaver rhoeas L. ′Double′ 1,29
Papaver rhoeas L. ′Flore Pleno′ 1
Papaver rhoeas L. ′Silver Leg′ 1
Papaver rhoeas L. ′Shirley′ 2,29
Papaver rupifragum Boiss. & Reut. 1
Papaver somniferum L. 1,17,26
Papaver somniferum L. ′Barocco′ 1
Papaver somniferum ′Black Peony′ 1
Papaver somniferum ′Chabot′ 1
Papaver somniferum ′ Danish Flag′ 1
Papaver somniferum ′Flore Pleno′ 1
Papaver somniferum ′Flore Pleno Rosea′ 1
Papaver somniferum ′Flore Pleno Violaceae′ 1
Papaver somniferum ′Nigra′ 6
Papaver somniferum ′Oasis′ 1
Papaver somniferum ′Peony Flowered Mix.′ 1
Papaver somniferum ′White Cloud′ 1
Paradisea liliastrum (L.) Bertol. 2
Parietaria officinalis L. 16,17,26
Paris hexaphylla Cham. 1
Paris quadrifolia L. 1,20,21,26,27
Parnassia palustris L. 17
Paronychia cephalotes (M.Bieb.) Besser 1,2
Paronychia kapela (Hacq.) A.Kern. 16
Parrotia persica (DC.) C.A.Mey. 2
215
Pastinaca sativa L. 1,2,7,12,16,22,26
Pastinaca sylvestris Mill. 26
Patrinia intermedia ((Hornem.) Roem. & Schult. 1,16
Pedicularis dasystachys Schrenk 2
Pedicularis kaufmannii Pinzger 2
Pedicularis sibthortpii Boiss. 1
Peganum harmala L. 16,26
Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. 1,12,19
Pelargonium odoratissimum (L.) L’Herit. 12,19
Pelargonium zonale (L.) Aiton 1,12,18,19
Peltiphyllum peltatum (Torr. ex Benth.) Engl. див. Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss
Peltiphyllum peltatum (Torr.) Engl. 4
Petasites hybridum (L.) Gaertn., C.A.Mey. & Scherb. 6
Pennellianthus alpinus Torr. 2
Pennellianthus barbatus (Cav.) Nutt. 2,5,27
Pennellianthus cardinalis Wooton end Standl. 2
Pennellianthus cobea Nutt. 2
Pennellianthus eriantherus Pursh 2
Pennelianthus glaber Pursh 16
Pennellianthus gormanii Greene 2
Pennellianthus grandiflorus Nutt. 2
Pennellianthus heterophyllus Lindl. 2
Pennellianthus hirsutus (L.) Willd. 16
Pennellianthus x hybridus hort. 2
Pennellianthus serrulatus Menzies ex Sm. 2
Pennellianthus virens Pennel 2
Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng. 1,2,16
Pennisetum purpureum Schum. 2,16
Pennisetum villosum R.Br. ex Fresen. 1,2,29
Penstemon alpinus Torr. 3,4,26
Penstemon arizonicus A.Heller. див. Penstemon whippleanus A.Gray
Penstemon barbatus (Cav.) Roth 1,3,4,7,10,16,22,26
Penstemon calcycosus Small 3
Penstemon campanulatus Willd. 1,3,4,10,16,22,26
Penstemon cardinslis Wooton & Standl. 16
Penstemon cobaea Nutt. 1,3,4,7,26,27
Penstemon confertus Douglas 3
Penstemon cordifolius Benth. 4
Penstemon diffusus Douglas ex Lindl. див. Penstemon serrulatus Menzies
Penstemon digitalis Nutt. ex Sims 3
Penstemon digitalis Nutt. ex Sims ′Husker Red′ 16
Penstemon digitalis Nutt. ex Sims ′Purpurea′ 1
Penstemon eriantherus Pursh 3
Penstemon euglaucus English 3
Penstemon fructicosus (Pursh) Greene ssp. serratus D.D.Keck. 1
Penstemon glaber Pursh 4,7,10
Penstemon gracilis Nutt. 4,16
Penstemon grandiflorus Nutt. 16
216
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Penstemon heterophyllus Lindl. 10
Penstemon hirsutus (L.) Willd. syn. Penstemon pubescens Sol. 1,3,4,7
Penstemon humilis Nutt. ex A. Gray 3
Penstemon х hybrida hort. 8,12,15,16,19,22
Penstemon х gloxinioides hort. 4
Penstemon laevigatus Sol.3
Penstemon lyallii A. Gray 3
Penstemon menziesii Hook. 4
Penstemon newberryi A. Gray 16
Penstemon ovatus Douglas 3,4,7,10
Penstemon pinifolius Greene 1
Penstemon procerus Douglas 17
Penstemon pubescens Sol. див. Penstemon hirsutus (L.) Willd.
Penstemon scouleri Douglas ′Catherin de la More′ 16
Penstemon serrulatus Menzies syn. Penstemon diffusus Douglas ex Lindl. 1,3,4
Penstemon serrulatus Menzies ′Albus ′1,4,7
Penstemon serrulatus Menzies ′Caerulus′ 4
Penstemon strictus Benth. 1,3,4,7,16
Penstemon venustus Douglas 3
Penstemon whipleanus A. Gray.syn. Penstemon arizonicus A.Heller 3
Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz 1
Pericallis х hybrida Nord. syn. Cineraria х hybrida Willd. 1,5,18,19
Perilla frutescens (L.) Britton 1,10,12,14,17,19,26,27,29
Perilla frutescens (L.) Britton ′Atropurpurea′ 22
Perilla nankinensis (Lour.) Decne. 1,17
Perovskia abrotanoides Kar. 2,16,22
Perovskia atriplicifolia Benth. 23
Persicaria maculatum Raf. syn. Polygonum persicaria L. 1,16,20
Periploca graeca L. 7
Petasites albus (L.) Gaertn. 1,4,17
Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B.Mey. & Scherb. 1,4,5,17
Petasites spurius (Retz.) Rchb.7
Petrocoptis glaucifolia (Lag.) Boiss. 2
Petrorhagia saxifraga (L.) Link sin. Tunica saxifraga (L.) Scop. 1,2,4,10,14,16,17,22,26,27,29
Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill. 1,16,17,19,22,26
Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill. var. foliosum Alef. ′Urozhaina′ (′Урожайна′) 1
Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill. var. radicosum (Alef.) Danert. 1
Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill var. radicosum (Alef.) Danert. var. erfurtense
Danert. 1
Petroselinum sativum Hoffm. 1,12,19
Petunia axallais (Lam.) Britton, Sterns & Poggenb. 1
Petunia integrifolia (Hook.) Schinz & Thell. 1
Petunia superbissima hort. див. Petunia x hybrida hort.
Petunia violacea Lindl. див. Petunia integrifolia (Hook.) Schinz & Thell.
Petunia x hybrida hort.syn. Petunia superbissima hort. 1,2,6,7,9,10,11,12,
13,15,17,18,19,21,22,27
Petunia x hybrida hort. ′Alba′ 1,5,7,21
Petunia x hybrida hort. ′Alderman′ 1
217
Petunia x hybrida hort. ′Chiffon Morn′ 5
Petunia x hybrida hort. ′Daddy Mix.′ 4
Petunia x hybrida hort. ′Daddy Pappirmint′ 1
Petunia x hybrida hort. ′Deluxis Bedding′ 26
Petunia x hybrida hort. ′Fantazy Mix.′ 1
Petunia x hybrida hort. ′Fire Chief′ 1,26
Petunia x hybrida hort.′Grandiflora′ 25
Petunia x hybrida hort.′Grandiflora Superbissiuma′ 5
Petunia x hybrida hort. ′Hit Parade Blau′ 4
Petunia x hybrida hort. ′Hungaria′ 5,26
Petunia x hybrida hort. ′Isabella′ 26
Petunia x hybrida hort. ′Kakadu′ 26
Petunia x hybrida hort. ′Kamila′ 26
Petunia x hybrida hort. ′Karmin-Rosa′ 26
Petunia x hybrida hort. ′Krasnoie More′ (′Красное Море′ – рос.) 5
Petunia x hybrida hort. ′Lavander Storm′ 1
Petunia x hybrida hort. ′Malinovaia′ (′Малиновая′ – рос.) 5
Petunia x hybrida hort. ′Mill Flora′ 4
Petunia x hybrida hort. ′Pendula′ 1
Petunia x hybrida hort.′ Polo Burgundy′ 1
Petunia x hybrida hort. ′Polo Burgundy Star′ 16
Petunia x hybrida hort. ′Prism Sunschine′ 1
Petunia x hybrida hort. ′Raduga′ 16
Petunia x hybrida hort. ′Red′ 1
Petunia x hybrida hort. ′Reingold′ 26
Petunia x hybrida hort. ′Rosea′ 7,21
Petunia x hybrida hort. ′Rose Mur′ 1
Petunia x hybrida hort. ′Rosovoie Nebo′ (′Розовое Небо′ – рос.) 1
Petunia x hybrida hort. ′Rosovoie Zhabo′ (′Розовое Жабо′ – рос.) 1
Petunia x hybrida hort. ′Rosy of Heven′ 1
Petunia x hybrida hort. ′Rot′ 29
Petunia x hybrida hort. ′Roter Meer′ 1
Petunia x hybrida hort. ′Sempelflora Mixture′ 1
Petunia x hybrida hort. ′Schneefloke′ 1,16,26
Petunia x hybrida hort. ′Snow Ball′ [meaning: ′Снежный Шар′ – рос.] 4,5
Petunia x hybrida hort. ′Blue Butterfly′ [meaning: ′Синяя Бабочка′ – рос.] 26
Petunia x hybrida hort. ′Stelaris′ 29
Petunia x hybrida hort. ′Sunshine′ 1
Petunia x hybrida hort. ′Superbissima′ 1
Petunia x hybrida hort. ′Venosa′ 26,29
Petunia x hybrida hort. ′Violacea′ 1,5,7
Petunia x hybrida hort. ′Zhabo′ (′Жабо′) 1
Petunia x hybrida hort. ′Zorepad′ (′Зорепад′) 4,5
Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. 26
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 1,16,17,26
Peucedanum ruthenicum M.Bieb. 2
Peucedanum tauricum M.Bieb. 17
Phacelia campanularia A. Gray 1,2,5,7,9,15,17,26
218
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Phacelia congesta Hook. 1,26
Phacelia grandiflora (Benth.) A. Gray 26
Phacelia minor (Harv.) Thell. 1,14
Phacelia tanacetifolia Benth.1,2,5,8,20,26
Phalacroloma annuum (L.) Dumort. 26
Phalacroloma septentrionale (Fernald & Wiegand) Tzvelev 1
Phalaris aquatica L. 2
Phalaris arundinacea L. syn. Digraphis arundinacea (L.) Trin., Phalaroides arundinacea
(L.)Rauschert 1,2,9,10,17,24
Phalaris arundinacea L. ′Picta′ syn. Phalaris arundinacea L. ′Picta′1,2,6,7,16
Phalaris canariensis L. 1,2,3,14
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert див. Phalaris arundinacea L.
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert ′Picta′ див. Phalaris arundinacea L. ′Picta′
Pharbitis purpurea (L.) Choisy див. Ipomoea purpurea (L.) Roth
Phaseolus aureus Roxb. див. Vigna radiata (L.) R. Wilcz.
Phaseolus coccineus L. 1,2,9,13,14,15,16,26
Рhaseolus colcaratus Roxb. 1
Phaseolus lunatus L. 2
Рhaseolus mungo L. 1
Phaseolus vulgaris L. 1,12,17,19,22,26
Phaseolus vulgaris L. ′Labrador′ 2
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt 1,26
Phegopteris hexanoptera (Michx.) Fée 26
Phleum alpinum L. 1,16
Phleum paniculatum Huds. 1
Phleum phleoides (L.) H.Karst. 1,2,16,26
Phleum pratense L. 1,12,16,18
Phlomis fruticosa L. 16,17
Phlomis pungens Willd. 1,2,16,22
Phlomis taurica Hartwiss ex Bunge 1
Phlomis tuberosa L. syn. Phlomoides tuberosa (L.) Moench 2,5,16,17,22
Phlomoides tuberosa (L.) Moench див. Phlomis tuberosa L.
Phlox amoena Sims 4,10,21
Phlox cuspidata Scheele 3
Phox decussata Lyon ex Pursh див. Phlox paniculata L.
Phlox divaricata L. 1,2,3,4,5,7,10,12,17,19,26,27,29
Phlox douglasii Hook. ′Georg Arends′ 16
Phlox drummondii Hook. 1,2,3,5,6,7,9,12,13,15,17,18,19,27,29
Phlox drummondii Hook. ′Alba′ 1
Phlox drummondii Hook. ′Beauty Blue′ 1
Phlox drummondii Hook. ′Beauty Pink′ 1
Phlox drummondii Hook. ′Beauty Scarlet′ 1
Phlox drummondii Hook. ′Beauty Violet′ 1
Phlox drummondii Hook. ′Beauty White′ 1
Phlox drummondii Hook. ′Beauty Yellow′ 1
Phlox drummondii Hook. ′Brilliant′ 1
Phlox drummondii Hook. ′Coccinea′ 1
Phlox drummondii Hook. ′Cuspidata Mix.′ 1
219
Phlox drummondii Hook. ′Gobelen′ (′Гобелен′ - рос.) 16
Phlox drummondii Hook. ′Grandiflora′ 1
Phlox drummondii Hook. ′Isabelina′ 1
Phlox drummondii Hook ′Mertsaiuschaia Zvezda′ (′Мерцающая Звезда′ – рос.) 1
Phlox drummondii Hook ′Sozvezdie′ (′Созвездие′ – рос.) 26
Phlox drummondii Hook ′Stelaris′ 29
Phlox drummondii Hook ′Zvezdnoe Kruzhevo′ (′Звездное Кружево′ – рос.) 1
Phlox hortorum Bergmans див. Phlox paniculata L.
Phlox maculata L. ′Schneepyramide′ 23
Phlox paniculata L. syn. Ph. decussata Lyon ex Pursh, Ph. hortorum Bergmans
1,6,7,9,10,11,
12,13,14,17,18,19,22,24,26,27
Phlox paniculata L. syn. Ph. paniculata hort, syn. Ph. hortorum Bergmans
Phlox paniculata L. ′Afrika′ 17
Phlox paniculata L. ′Aida′ 17
Phlox paniculata L. ′Avrora′ (′Аврора′) 17
Phlox paniculata L. ′Bila Vezha′ (′Біла Вежа′) 1
Phlox paniculata L. ′Blue Bird′ 23
Phlox paniculata L. ′Blue Paradise′ 1
Phlox paniculata L. ′Bright Eyes′ 1
Phlox paniculata L. ′Detstvo′ (′Детство′ – рос.) 1,7,10
Phlox paniculata L. ′Festivalnyi′ (′Фестивальный′ – рос.) 10
Phlox paniculata L. ′Fiosin′ 1
Phlox paniculata L. ′Golub Mira′ (′Голубь Мира′ – рос.) 23
Phlox paniculata L. ′Holubka′ (′Голубка′) 1
Phlox paniculata L. ′I.S.Bach′ (′И.С. Бах′ – рос.) 23
Phlox paniculata L. ′Kievskii Rannii′ (′Киевский Ранний′ – рос.) 10, 26
Phlox paniculata L. ′Kobzar′ (′Кобзар′) 1,5,7,10
Phlox paniculata L. ′Komsomolets′ (′Комсомолец′ – рос.) 1,5,7
Phlox paniculata L. ′Lada′ (′Лада′) 10
Phlox paniculata L. ′Laura′ 1
Phlox paniculata L. ′Liubasha′ (′Любаша′ – рос.) 26
Phlox paniculata L. ′Maiak′ (′Маяк′) 17
Phlox paniculata L. ′Margri′ 23
Phlox paniculata L. ′Mir′ (′Мир′ – рос.) 5
Phlox paniculata L. ′Narodnyi′ (′Народный′ – рос.) 23
Phlox paniculata L. ′Nadezhda Pavlоva′ (′Надежда Павлова′ – рос. )23
Phlox paniculata L. ′Nature Feelings′ 1
Phlox paniculata L. ′Nikolai Schors′ (′Николай Щорс′ – рос.) 1,5,10
Phlox paniculata L. ′Novyie Radosti′ (′Новые Радости′ – рос.) 23
Phlox paniculata L. ′Novynka′ (′Новинка′) 1,5,7,10,17
Phlox paniculata L. ′Oblako′ (′Облако′ – рос.) 23
Phlox paniculata L. ′Olenka′ (′Оленька′ – рос.) 23
Phlox paniculata L. ′Osennii Buket′ (′Осенний Букет′ – рос.) 23
Phlox paniculata L. ′Osennii′ (′Осенний′ – рос.) 1,3,26
Phlox paniculata L. ′Panianka′ (′Панянка′) 1
Phlox paniculata L. ′Peppermint Twist′ 1
Phlox paniculata L. ′Pleasant Feelings′ 1
220
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Phlox paniculata L. ′Poliаrnyі′ (′Полярный′ – рос.) 1,7
Phlox paniculata L. ′Red Feelings′ 1
Phlox paniculata L. ′Rozovaia Skazka′ (′Розовая Сказка′ – рос.) 23
Phlox paniculata L. ′Rumianyi′ (′Румяный′ – рос.) 1
Phlox paniculata L. ′Sever′ (′Север′ – рос.) 1,1б,17
Phlox paniculata L. ′Sinee More′ (′Синее Море′ – рос.) 23
Phlox paniculata L. ′Sirenevyi Tuman′ (′Сиреневый Туман′ – рос.) 23
Phlox paniculata L. ′Snezhnyi Shar′ (′Снежный Шар′ – рос.) 5,10
Phlox paniculata L. ′Starfire′ 1
Phlox paniculata L. ′Starina′ (′Старина′ – рос.) 23
Phlox paniculata L. ′Strana Grez′ (′Страна Грез′ – рос.) 23
Phlox paniculata L. ′Sviatogor′ (′Святогор′ – рос.) 23
Phlox paniculata L. ′Tuman′ (′Туман′) 23
Phlox paniculata L. ′Uspekh′ (′Успех′ – рос.) 1,17
Phlox paniculata L. ′Valerii Brumel′ (′Валерий Брумель′ – рос.) 26
Phlox paniculata L. ′Vesna′ (′Весна′) 7,17
Phlox paniculata L. ′Violetta Gloriosa′ 23
Phlox paniculata L. ′Vodohrai′ (′Водограй′) 1
Phlox paniculata L. ′Voskhod′ (′Восход′ – рос.) 17
Phlox paniculata L. ′Yubileinyi′ (′Юбилейный′ – рос.) 7,10
Phlox paniculata L. ′Yunosha′ (′Юноша′ – рос.) 7
Phlox paniculata L. ′Zarevo′ (′Зарево′ – рос.) 1,7
Phlox paniculata L. ′Zapovit′ (′Заповіт′) 5,10
Phlox paniculata L. ′Zolushka′ (′Золушка′ – рос.) 23
Phlox setaceae L. див. Phlox subulata L.
Phlox subulata L. syn. Phlox setaceae L. 1,4,5,9,10,12,14,16,18,19,22,24,26,27
Phlox subulata L. ′Alba′ 2,3,7,16
Phlox subulata L. ′Amazing Grace′ 1,16
Phlox subulata L. ′Atropurpurea′ 16,26
Phlox subulata L. ′Aurora′ 1,16,26
Phlox subulata L. ′Brightness′ 16,26
Phlox subulata L. ′Candy Stripe′ 1
Phlox subulata L. ′Coerulea′ 16,26
Phlox subulata L. ′Emerald Cushion Blue′ 1,16
Phlox subulata L. ′Georg Arends′ 26
Phlox subulata L. ′G.F. Wilson′ 1,4,16,17,21,26
Phlox subulata L. ′Lilack′ 29
Phlox subulata L. ′Mc. Daniel’s Cushion′ 1,16
Phlox subulata L. ′Maischnee′ = ′May Snow′
Phlox subulata L. ′May Snow′ = ′Maischnee′ 1,4,10,18,22,26
Phlox subulata L. ′Nana Alba′ 16
Phlox subulata L. ′Netteletton Variegata′ 1
Phlox subulata L. ′Purple Beauty′ = ′Purpurea Beauty′
Phlox subulata L. ′Purpurea Beauty′ = ′Purple Beauty′ 1,16
Phlox subulata L. ′Red′ 29
Phlox subulata L. ′Ronsdorfer Schone′ 16
Phlox subulata L. ′Rosea′ 2,3,7,22,29
Phlox subulata L. ′Schneeteppich′ 17,21,27
221
Phlox subulata L. ′Temiscaming′ 4,16,17,26
Phormium tenax J.R.Forst. & G.Forst. ′Bronze Baby′ 17
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 17
Phuopsis stylosa (Trin.) B.D.Jacks.1,4,26
Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. див. Asplenium scolopendrium L.
Physalis alkekengi L. syn. Physalis franchetii Mast. 1,5,6,7,8,12,14,16,17,18,19,26,28
Physalis alkekengi L. var. franchetii (Mast.) Makino 27
Physalis franchetii Mast. див. Physalis alkekengi L.
Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. 12
Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. ′Kulinarnyі′ (′Кулинарний′) 2
Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. ′Likhtaryk′ (′Ліхтарик′)1
Physalis peruviana L. 1
Physalis pubescens L. 1,2
Physocaulis nodosum (L.) Tausch 23
Physochlaina physaloides G.Don див. Scopolia physaloides Dunal
Physochlaina orientalis (M.Bieb.) G.Don fil. 16
Physostegia virginiana (L.) Benth. 1,2,4,6,7,10,16,17,22,26,29
Physostegia virginiana (L.) Benth. ′Alba′ 1,2,3,4,16,17,22,26,27
Physostegia virginiana (L.) Benth. ′Bouquet Rose′ 16
Physostegia virginiana (L.) Benth. ′Rosea′ 26
Physostegia virginiana (L.) Benth. ′Summer Snow′ 27
Physostegia virginiana (L.) Benth. ′Summer Spire′ 3
Physostegia virginiana (L.) Benth. ′Violacea′ 22
Physostegia virginiana (L.) Benth. ′Zonneshneer′ 1
Phyteuma humile Schleich. ex Gaud. 4
Phyteuma orbiculare L. 17
Phyteuma scheuchzerii All. 2
Phyteuma spicatum L. 17
Phyteuma tetramerum Schur 1
Phyteuma vagneri A.Kern. 1
Phytolacca acinosa Roxb. 2,16,17,26
Phytolacca americana L. syn. Phytolacca decandra L. 1,12,14,16,17,18,19,24,26,27,28
Phytolacca decandra L. див. Phytolacca americana L.
Picris hieracioides L. 1,26
Pilosellowa aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.syn. Hieracium aurantiacum L.
1,2,4,7,12,16,17, 22,26,27
Pilosellowa echioides (Lumn.) F.W. Schultz & Sch. Bip. syn. Hieracium echioides Lumn. 2
Pilosellowa hispidissima (Rehmann ex Nägeli & Peter) Soják. syn. Hieracium
hispidissimum Rehmann ex Nägeli & Peter 2
Pilosellowa officinarum (L.) F.W. Schultz & Sch.Bip.syn. Hieracium pillosellowa L.
1,16,18,20,22,26
Pimpinella anisum L. syn. Anisum vulgare Gaertn. 1,2,12,16,19
Pimpinella lithophila Schischk. 23
Pimpinella major (L.) Huds. 27
Pimpinella titanophila Woronow. 2
Pimpinella saxifraga L. 1,2,16,17
Piptatherum virescens (Trin.) Boiss. 2
Pisum sativum L. 1,26,28
222
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Plagiorhegma dubia Maxim. див. Jeffersonia dubia (Maxim.) Benth. & Hook.
Plantago alpina L.див. Plantago neumannii Opiz
Plantago arenaria (Waldst. & Kit.) Mirb. див. Plantago scabra Moench
Plantago atrata Hoppe 17
Plantago indica L. див. Plantago scabra Moench
Plantago lanceolata L. 1,2,12,16,17,18,19,20,26
Plantago major L. 1,12,16,18,19,20,26,27,28
Plantago major L. ′Atropurpurea′ 1,16,18,26
Plantago major L. ′Rubifolia′ 26
Plantago maritima L. 16
Plantago media L. 1,2,12,16,17,19,26,28
Plantago neumannii Opiz syn. Plantago alpina L. 2,17
Plantago psyllium L. див. Plantago squalida Salisb.
Plantago scabra Moench syn. Plantago arenaria (Waldst. & Kit.) Mirb., Plantago indica L.
2,4
Plantago scabra Moench ′Atropurpurea′ 4
Plantago sempervirens Crantz 4,17,26
Plantago squalida Salisb. syn. Plantago psyllium L. 1, 16
Plantago stepposa Kuprian. див. Plantago urvillei Opiz 19
Plantago urvillei Opiz syn. Plantago stepposa Kuprian. 1,2,19
Platanthera bifolia (L.) Rich. 1,2,16,18,26
Platanthera camtschatica (Cham. & Schlecht.) Makino 16
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. 18
Platycodon grandiflorus (Jacq.) DC. 1,2,4,5,6,7,12,10,14,16,17,18,19,22,26,27
Platycodon grandiflorus (Jacq.) DC. ′Albus′ 1,2,4,6,22,26
Platycodon grandiflorus (Jacq.) DC. ′Mother of Pearl′ = ′Pedamutterschale′
Platycodon grandiflorus (Jacq.) DC. ′Colsar′ 4,8
Platycodon grandiflorus (Jacq.) DC. ′Mariessii′ 1,2,26
Platycodon grandiflorus (Jacq.) DC. ′Nana′ 2
Platycodon grandiflorus (Jacq.) DC. ′Pedamutterschale = ′Mother of Pearl′ 10
Platycodon grandiflorus (Jacq.) DC. ′Perlamutterschale Rosea′ 26
Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br. див. Solenostemon scutellarioides (L.) Codd
Plomis fruticosa L. 22
Plumbago capensis Thunb.12,19
Poa alpina L. 1,17,27
Poa angustifolia L. 1,2,12,18,19
Poa annua L. 20,26
Poa bulbosa L. 2
Poa compressa L. 2
Poa glauca Vahl 2
Poa nemoralis L. syn. Agrostis alba L. 1,2,16,18,20,22,26
Poa nemoralis ′Bardo′ 1
Poa pratensis L. 1,2,17,20,26
Poa pratensis L. ′Baron′ 2
Poa pratensis L. ′Esto′ 2
Poa versicolor Besser 26
Poa violacea Bell. див. Bellardiochloa violacea (Bell.) Chiov.
Podophyllum emodii Wall. 26
223
Podophyllum hexandrum Royle 2,17
Podophyllum peltatum L. 4,26
Polanisia bistorta L. 1
Polanisia dodecandra (L.) DC. 1,5
Polemonium acutiflorum Willd. ex Roem. & Schult.1
Polemonium caeruleum L. 1,2,4,6, 7,8,12,16,17,19,21,26,27,28
Polemonium caeruleum L. ′Alba′ 1,16,26,27
Polemonium reptans L. 17
Polemonium reptans L. ′Strairway to Heaven′ 16
Polianthes tuberosa L. 7
Polygala comosa Schkuhr 1
Polygala cretacea Schkuhr 2
Polygala podolica DC. 2
Polygala sibirica L. 2,16
Polygonatum acuminatifolium Kom. 1
Polygonatum glaberrimum Koch 1
Polygonatum hirtum (Bosc ex Poir.) Pursh syn. Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf.
1,2,16,19,26
Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf. див. Polygonatum hirtum (Bosc ex Poir.) Pursh
Polygonatum multiflorum (L.) All. 1,2,4,5,6,9,16,17,20,22,26
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce syn. Polygonatum officinale All. 1,2,5,6,12,16,17,18,
19,20,26
Polygonatum officinale All. див. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Polygonatum orientale Desf. syn. Polygonatum polyanthemum (M.Bieb.) F.Dietr. 1,19
Polygonatum polyanthemum (M.Bieb.) A. Dietr див. Polygonatum orientale Desf.
Polygonatum verticillatum (L.) All. 17,27
Polygonum affine D. Don 1,2,4,10,16,22,26,27
Polygonum aviculare L. 1,12,16,18,19,20,22,26
Polygonum baldschuanicum Regel 19
Polygonum bistorta L. syn. Bistorta major Gray, Bistorta officinalis Delarbre
1,2,12,16,17,19,26, 27,28
Polygonum bucharicum Grig. див.Polygonum coriarium Grig.
Polygonum coriarium Grig. syn. Polygonum bucharicum Grig. 1
Polygonum divaricatum L. 1,28
Polygonum fagopyrum L. syn. Fagopyrum esculentum Moench 16,17
Polygonum hissaricum Popov 1
Polygonum hydropiper L. 1
Polygonum orientale L. 22
Polygonum patulum M.Bieb. 2
Polygonum panjutinii Kharkev. 1
Polygonum persicaria L. див. Persicaria maculatum Raf.
Polygonum sachalinense F.W.Schmidt ex Maxim. див. Reynoutria sachalinensis
(F.W.Schmidt) Nakai
Polygonum vaccinifolium Wall. ex Meisn. 22
Polygonum weyrichii (F.Schmidt) Ronse Decr. 1,28
Polypodium vulgare L. 2,16,26
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 2,16
Polystichum acrostichoides (Michx.) Schott 26
224
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Polystichum aculeatum (L.) Roth 26,27
Polystichum aculeatum var. aristatum (Christ) A.M.Askerov 26
Polystichum lonchitis (L.) Roth 1,26
Polystichum munitum (Kaulf.) C.Presl 26
Polystichum setiferum (Forssk.) Moore ex Woynar 26
Polystichum setiferum (Forssk.) Moore ex Woynar ′Plumosum Densum′ 26
Polystichum setiferum (Forssk.) Moore ex Woynar ′Polydactyla′ 26
Polystichum setiferum (Forssk.) Moore ex Woynar ′Proliferum′ 26
Polystichum setigerum (C.Presl) C.Presl 26
Polystichum tripteron (Kunze) C.Presl 26
Polystichum tsus-simense (Hook.) J. Sm. 26
Polystichum woronowii Fomin 26
Portulaca grandiflora Hook. 1,16,17,18,19,21,22,25,26,27,29
Portulaca grandiflora Hook. ′Flora Pleno′ = ′Plena′ 1,21
Portulaca grandiflora Hook. ′Mischanka′ (′Mіщанка′) 11
Portulaca grandiflora Hook. ′Orange′ 1
Portulaca grandiflora Hook. ′Plena′ = ′Flora Pleno′
Portulaca grandiflora Hook. ′Red′ 1
Portulaca oleracea L. 1,2,12,19,26,28
Potamogeton crispus L. 17
Potamogeton gramineus L. 17
Potamogeton lucens L. 17
Potamogeton perfoliatus L. 17
Potentilla alba L. 1,2,4,6,16,17,20,21,22,26,27,28
Potentilla alpina Dalla Torre 16
Potentilla ambiqua CamBesser див. Potentilla cuneata (Wall.) Lehm.
Potentilla andicola Benth. 6
Potentilla anserina L. 1,7,16,20,26,27
Potentilla arenaria Borkh. ssp. incana (C.C.Gmel.) O.Schwarz syn. Potentilla incana
G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 26
Potentilla arenaria Borkh. 1,2,16
Potentilla argentea L. 1,12,16,19,20,26,28
Potentilla astracanica Jacq. 1
Potentilla atrosanguinea Lodd. ex D.Don 1,2,4,10,27
Potentilla aurea L.1,2,17,26,27
Potentilla canescens Besser 26
Potentilla chrysantha Trevir. 16
Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch 16
Potentilla cuneata (Wall.) Lehm. syn. Potentilla ambiqua CamBesser 4
Potentilla depressa Willd. ex Schlecht. 23
Potentilla erecta (L.) Räusch. 1,5,12,16,17,19,26,27
Potentilla fruticosa L. 24
Potentilla geoides M.Bieb. 23
Potentilla grandiflora L. 26
Potentilla humifusa Willd. ex Schlecht.1
Potentilla х hybrida hort. 1,17
Potentilla х hybrida hort. ′Etna′ 4,26
Potentilla х hybrida hort. ′Gibson Scarlet′ 16
225
Potentilla х hybrida hort. ′Jeane Salter′ 10
Potentilla х hybrida hort. ′Master Floris′ 1
Potentilla х hybrida hort. ′Otello′ 1
Potentilla х hybrida hort. ′Rollinson′ 10
Potentilla incana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. див. Potentilla arenaria Borkh.ssp. incana
(C.C.Gmel.) O.Schwarz
Potentilla impolita Wahlenb. 1,2
Potentilla megalantha Takeda 1,2,4,16
Potentilla nepalensis Hook. 1,4,10,16,17,19
Potentilla nepalensis Hook. ′Miss Willmott′ 1,2
Potentilla neumanniana Rchb. 1,17
Potentilla nitida L. 1
Potentilla norvegica L. 6
Potentilla obscura Willd. 17
Potentilla orientalis Juz. 2
Potentilla patula Waldst. syn. Potentilla schurii Fuss ex Zimmeter 16
Potentilla pilosa Willd. 26
Potentilla recta L. syn. Potentilla sulphurea Lam. 1,10,22,27
Potentilla recta L. ′Solneshnyi Zaishik′ (′Солнечный Зайчик′ - рос.) 16
Potentilla recta L. ′White Beauty′ 23
Potentilla recta L. ′Yellow′ 1
Potentilla reptans L. 16,26,29
Potentilla rupestris L. 1,22,26
Potentilla sibbaldiana Lehm. 16
Potentilla sulphurea Lam. див. Potentilla recta L.
Potentilla taurica Willd. 23
Potentilla umbrosa Steven 2,17
Poterium polygamum Waldst. & Kit. 1,2,16,17,22
Poterium sanguisorba L. syn. Sanguisorba minor Scop. 1,4,11,16,22,26
Poterium sanguisorba L. var. virescens (Spach) Arcang. 2
Prangos odontalgica (Pall.) Herrnst. & Heyn 5
Prangos trifida (Mill.) Herrnst. & Heyn 26
Prenanthes purpurea L. 27
Primula acaulis (L.) Hill див. Primula vulgaris Huds.
Primula algida Adams ′Adonis′ 16
Primula auricula L. 1,6,10,16
Primula auriculata Lam. 5,24
Primula cortusoides L.10
Primula denticulata Sm. 1,4,5,6,8,14,16,17,21,26,27,28
Primula denticulata Sm. ′Alba′ 1,16
Primula denticulata Sm. ′Rosea′ 16,26
Primula elatior (L.) Hill 1,4,8,10,16,17,21,26,27
Primula elatior (L.) Hill ′Crescendo Formula Mix.′ 4
Primula fistulosa Turkev. 1
Primula florindae F.K.Ward 16
Primula halleri J.F.Gmel. 17
Primula х hybrida hort. 1,8,21,22,26,27
Primula japonica A.Gray 10,17,27
226
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Primula japonica A.Gray ′Miller's Crimson′ 16
Primula juliae Kuzn. 1,2,5,16,17,27
Primula juliae Kuzn. ′Garten Glück′ 10
Primula juliae Kuzn. ′Purpur Waip′ 2
Primula minima L. 5,17
Primula pallasii Lehm. 1,2,16
Primula patens (Turcz.) E.A. Busch 1
Primula poloniensis (Domin) Fed. 1,26
Primula x polyantha Mill. 16
Primula pulverulenta Duthie 26
Primula rosea Royle 2,16
Primula sieboldii E.Morren 1
Primula х variabilis Goupil 1
Primula veris L. 1,2,4,5,6,7,12,16,18,19,21,24,26,27
Primula veris L. ′Aurantiaca′ 26
Primula veris L. ′Coccinea′ 16
Primula vulgaris Huds. syn. Primula acaulis (L.) Hill 1,5,8,9,10,11,12,16,19,21,22,24,26,27
Primula vulgaris Huds. ′Alba′ 21
Primula vulgaris Huds. ′Rozea′ 21
Primula wilsoni Dunn 16
Prionitis falcaria Dumort. 26
Pritzelago alpina (L.) Kuntze syn. Hutchinsia alpina (L.) R.Br. 1,16.
Proboscidea louisiana Wooton & Standl. див. Proboscidea louisianica (Mill.) Thell.
Proboscidea louisianica (Mill.) Thell. syn. Proboscidea louisiana Wooton & Standl. 1,5,16
Prunella grandiflora (L.) Scholler 1,2,4,16,22,24,26,27
Prunella grandiflora (L.) Scholler ′Alba′ 1,2,16,26
Prunella grandiflora (L.) Scholler ′Purpurea′ 2,26
Prunella grandiflora (L.) Scholler ′Rosea′ 1,2,26
Prunella laciniata (L.) L. 1,2
Prunella vulgaris L. 1,2,16,17,22,26
Prunella vulgaris L. ′Alba′ 26
Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. 2
Paeudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & B.L.Burtt 1
Pseudolysimachion barrelieri (Schott) Holub див. Veronica barrelieri Schott
Pseudolysimachion cretaceum (Ostapko) Ostapko див. Veronica cretacea Ostapko
Pseudolysimachion grynianum (Klokov) Ostapko див. Veronica gryniana Klokov
Pseudolysimachion maeoticum (Klokov) Holub див. Veronica maeotica Klokov
Pseudolysimachion viscosulum (Klokov) Tzvelev див. Veronica viscosula Klokov
Pseudomuscari pallens (M.Bieb.) Garbari ′Dain Eylr′ 16
Pseudomuscari pallens (M.Bieb.) Garbari ′White-Ron-Beauty′ 16
Pseudomuscari paradoxum (Fisch. & C.A.Mey.) Garbari 16
Psoralea bituminosa L. 1
Psylliostachys suworowii (Regel) Roshk. 1,2
Ptarmica ptarmicifolia (Willd.) Galushko див. Achillea ptarmicifolia (Willd.) Rupr. ex
Heimerl)
Ptarmica tenuifolia (Schur) Schur 1
Ptarmica vulgaris Blakw. ex DC 26
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 1,7,16,26
227
Ptilotrichum spinosum (L.) Boiss. див. Alyssum spinosum L.
Puccinellia maritima Parl. 1
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 2
Pulmonaria angustifolia L. 1,6,19,26
Pulmonaria dacica Simonk. 2
Pulmonaria filarszkyana Jáv. 1
Pulmonaria montana Lej. 1,6,26
Pulmonaria obscura Dumort. 1,2,4,6,7,12,16,17,20,26,27
Pulmonaria officinalis L. 2,5,6,8,17,26
Pulmonaria saccharata Mill. 1,4,27
Pulmonaria saccharata Mill. ′Silverado′ 1
Pulsatilla alba Rchb. syn. Pulsatilla scherfelii (Ullep.) Skalick 1,23
Pulsatilla grandis Wender. див. Pulsatilla vulgaris Mill. ssp. grandis (Wender.) Zamels
Pulsatilla halleri (All.) Willd. ssp. rhodopaea K. Krause 27
Pulsatilla halleri (All.) Willd. ′Rubra′ 4
Pulsatilla latifolia Rupr. див. Pulsatilla patens (L.) Mill.
Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. 1
Pulsatilla patens (L.) Mill. syn. Pulsatilla latifolia Rupr. 2,4,5,17,26
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. 1,2,4,6,7,17,18,21,22,26
Pulsatilla regeliana ( Maxim. ) Krylov. 1
Pulsatilla rubra (Lam.) Delarbre 6,16,26
Pulsatilla scherfelii (Ullep.) Skalicky див. Pulsatilla alba Rchb.
Pulsatilla taurica Juz. 1,2
Pulsatilla ucrainica (Ugr.) Wissjul. 1,2,16
Pulsatilla vulgaris Mill. 1,2,4,6,8,18,26
Pulsatilla vulgaris Mill. ′Alba′ 6,8,16
Pulsatilla vulgaris Mill. ′Dissecta′ 1
Pulsatilla vulgaris Mill. ′Rubra′ 1
Pulsatilla vulgaris Mill. ssp. gotlandica (Johanss.) Zamels & Paegle 6
Pulsatilla vulgaris Mill. ssp. grandis (Wender.) Zamels syn. Pulsatilla grandis Wender.
1,2,4,5,6,7,27
Puschkinia hyacinthoides Baker див. Puschkinia scilloides Adams
Puschkinia scilloides Adams syn. Puschkinia hyacinthoides Baker 1,2,4,7,8,10,12,16,19,26
Puschkinia scilloides Adams ′Alba′ 1,16
Puschkinia scilloides var. libanotica (Zucc.) Boiss. 16
Pyrethrum balsamita (L.) Willd. див.Tanacetum balsamita L.
Pyrethrum cinerariifolium Trevir. див. Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip.
Pyrethrum clusii Fisch. ex Rchb. див. Tanacetum corymbosum(L.) Sch.Bip.ssp. clusii
(Fisch. ex Rchb) Heyw.
Pyrethrum coccineum (Willd.) Vorosch. див. Tanacetum coccineum (Willd.) Grierson
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. див. Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.
Pyrethrum leptophyllum Steven ex. M.Bieb. див. Tanacetum leptophyllum (M.Bieb.)
Sch.Bip.
Pyrethrum majus (Desf.) Tzvelev див. Tanacetum balsamita L.
Pyrethrum parthenifolium Willd. 5
Pyrethrum parthenium (L.) Sm. див.Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.
Pyrethrum ptarmicaefolium Willd. див. Achillea ptarmicifolia (Willd.) Rupr. ex Heimerl)
Pyrethrum roseum M.Bieb. див. Tanacetum coccineum (Willd.) Grierson
228
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Pyrola chlorantha Sw. 2
Pyrola rotundifolia L. 1,8
Q
Quamoclit coccinea (L.) Moench див. Ipomoea coccinea L.
Quamoclit lobata (Cerv.) House див. Ipomoea х multifida (Raf.) Shinn.
Quamoclit pennata (Desr.) Bojer див. Ipomoea quamoclit L.
Quamoclit х sloteri House див. Ipomoea х sloteri (House ex L.H.Bailey) Van Ooststr.
R
Ranunculus aconitifolius L. 7
Ranunculus acris L. 1,16,17,18,20,22,26
Ranunculus acris L. ′Multiplex′ 26
Ranunculus acris L. ′Plena′ 16
Ranunculus asiaticus L. 4
Ranunculus auricomus L. 1,20
Ranunculus cassubicus L. 1,2,16
Ranunculus constantinopolitanus (DC.) d’Urv. 1
Ranunculus flammula L. 17
Ranunculus illyricus L. syn. Ranunculus meridionalis Grossh. 1,2,5,7,16,26,27
Ranunculus lanuginosus L. 1,17
Ranunculus lingua L. 17
Ranunculus lingua L. ′Plena′ 1
Ranunculus meridionalis Grossh. див. Ranunculus illyricus L.
Ranunculus platanifolius L. 17
Ranunculus polyanthemos L. 1,26
Ranunculus repens L. 1,2,7,16,20,24,26,27
Ranunculus repens L. ′Flore Pleno′ = ′Plena′
Ranunculus repens L. ′Plena′ = ′Flore Pleno′ 2,16,26
Ranunculus scleratus L. 17
Ranunculus scythicus Klokov 2,26
Ranunculus serbicus Vis. 26
Ranunculus silvisteppaceus Dubovik 2
Ranunculus tatrae Borb. 17
Ranunculus zapalowiczii Pacz. 26
Raphanus sativus L. ′Lybid′ (′Либідь′) 1
Raphanus raphanistroides (Makino) Sinsk. 1
Ratibida pinnata (Vent.) Barnhart syn. Rudbeckia pinnata Vent. 1,2
Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin syn. Leuzea centauroides (L.) Holub 17,28
Reseda alba L. 1,2
Reseda lutea L. 1,2,5,16,17,26
Reseda odorata L. 1,2,9,15,17
Reseda odorata L. ′Sweet Scam′ 16
Reynoutria japonica (Meisn.) Houtt. 2
Reynoutria sachalinensis (F.W.Schmidt) Nakai syn. Polygonum sachalinense F.W.Schmidt)
ex Maxim. 1,2,17,26
Rheum compactum L. 26
Rheum х cultorum Thorsrud & Reis. syn. Rheum undulatum hort. 2
Rheum officinale Baill. 7,16,26
229
Rheum palmatum L. 2,17,18
Rheum rhaponticum L. 1,2
Rheum tataricum L. 1,26
Rheum tianschanicus Losinsk. 1
Rheum undulatum hort. див. Rheum х cultorum Thorsrud & Reis.
Rheum wittrockii C.E.Lundstr. 1
Rhizomatopteris montana (Lam.) A.P.Khokhr. 26
Rhodante manglesii Lindl. syn. Helipterum manglesii (Lindl.) F.Muell. ex Benth. 1,27
Rodgersia aesculifolia Batal. 4,16,17,27
Rodgersia pinnata Franch. 26,27
Rodgersia pinnata Franch. ′Chocolade Wing′ 16
Rodgersia pinnata Franch. ′Superba′ 16
Rodgersia podophylla A.Gray 1,4,16,17,27
Rodgersia tabularis (Forbes & Hemsl.) Komar. див. Astilboides tabularis (Hemsl.) Engl.
Roemeria hybrida (L.) DC. 2
Roemeria refracta (Steven) DC. 1,2
Rhodiola algida (Ledeb.) Fisch.& C.A.Mey. 1
Rhodiola arctica A.Bor. 4
Rhodiola kirilowii (Regel) Maxim. 2,12,16,26
Rhodiola pachyclados (Aitch. & Hemsl.) H.Ohba syn. Sedum pachyclados Aitch. &
Hemsl. 1,16
Rhodiola rosea L. 4,16,17,18,26,27,28
Ribes alpinum L. 2
Ricinus communis L. 1,2,3,5,9,12,13,14,15,16,17,18,19,22,26,27,29
Ricinus communis L. ′Cambodgensis′ 2
Ricinus communis L. ′Carmencita′ 1,2
Ricinus communis L. ′Jebsonii′ 16
Ricinus communis L. ′Sanguineum Norton′ 7
Rorippa amphibia (L.) Besser 17
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 26
Rosmarinus officinalis L. 2
Rubia cordifolia L. 17
Rubia iberica (Fisch. ex DC.) Koch див. Rubia tinctoria L.
Rubia tinctoria L. syn. Rubia iberica (Fisch. ex DC.) Koch 1,12,16,17,19,22,26
Rubus saxatilis L. 1,16
Rudbeckia amplexicaulis Wahleb див. Dracopsis amplexicaulis (Wahleb) Cass.
Rudbeckia bicolor Nutt. див. Rudbeckia hirta L.
Rudbeckia fulgida Aiton 2,10,24,25,26
Rudbeckia fulgida Aiton var. deamii (S.F.Blake) Perdue 16
Rudbeckia fulgida Aiton var. speciosa (Wender.) Perdue 7,16
Rudbeckia fulva Aiton var. speciosa (Wender.) Perdue syn. Rudbeckia speciosa Wender. 5
Rudbeckia fulva Aiton var. speciosa (Wender.) Perdue ′Gloriosa Dezi′16
Rudbeckia fulgida Aiton var. sullivantii (C.L.Boynton & Beadle) Cronquist ′Goldsturm′
1,2,16,26
Rudbeckia hirta L. syn. Rudbeckia bicolor 1,
2,3,5,7,10,12,13,14,16,17,18,19,21,25,26,27,28,29
Rudbeckia hirta L. ′Autumn Colors′ 4
Rudbeckia hirta L. ′Black-eyes Susan′ 22
230
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Rudbeckia hirta L. ′Gloriosa Daisy′ 6,26,27
Rudbeckia hirta L. ′Golden Braun′ 16
Rudbeckia hirta L. ′Monarch′ 1
Rudbeckia hirta L. ′Prautier Sun′ 4
Rudbeckia hirta L. ′Semidauble′ 1
Rudbeckia hirta L. ′Toto′ 10,16
Rudbeckia hirta L. ′Toto Gold′ 4
Rudbeckia hirta L. var. pulcherrima Farw. syn. Rudbeckia lanceolаta L. 7
Rudbeckia laciniata L. 1,7,9,10,11,17,19,21,26,27
Rudbeckia laciniata L. ′Gold Ball′ 1,2,7,16,17,22,26
Rudbeckia lanceolаta L. див. Rudbeckia hirta var. pulcherrima Farw.
Rudbeckia laevigata Pursh див. Rudbeckia nitida Nutt.
Rudbeckia nitida Nutt. syn. Rudbeckia laevigata Pursh 27
Rudbeckia pinnata Vent. див. Ratibida pinnata (Vent.) Barnhart
Rudbeckia speciosa Wender. див. Rudbeckia fulva var. speciosa (Wender.) Perdue
Rudbeckia triloba L. 22
Rumex acetosa L. 1,2,12,16,22,26
Rumex acetosa L. ′Belvilskyi′ (′′Бельвільський′) 2
Rumex acetoSellowa L. 1,2,16,20,26
Rumex alpinus L. 16
Rumex confertus Willd. 1,12,16,18,19,22,26,28
Rumex crispus L. 1,16,26
Rumex euxinus Klokov 2
Rumex fascilobus Klokov 2
Rumex hydrolapathum Huds. 17,26
Rumex italicum L. 1
Rumex japonicus L. 1
Rumex pamiricus Rech. 1
Rumex patientia L. 1,2
Rumex sanguineus L. 1,26
Rumex scutatus L. 1,2,16,17,27
Rumex sylvestris (Lam.) Wallr. 1
Rumex thianschanicus Losinsk. 1
Rumex thyrsiflorus Fingerh. 1
Rumex tuberosus L. 1
Rumex tuberosus L. ssp. turcomanicus Rech. 26
Ruscus hypoglossum L. 1,19
Ruta angustifolia Pers. 26
Ruta graveolens L. syn. Ruta hortensis Mill. 1,2,4,6,7,11,16,17,19,21,22,26,27,28
Ruta hortensis Mill. див. Ruta graveolens L.
Ruta montana (L.) L. 26
S
Sabatia angularis (L.) Pursh 26
Sagina nodosa (L.) Fenzl 17
Sagina saginoides (L.) H.Karst. 2,17,18
Sagina subulata (Sw.) C.Presl 1,16
Sagina subulata (Sw.) C.Presl ′Aurea′ 1,18
231
Sagittaria sagittifolia L. 6,17
Salpiglossis sinuata Ruiz & Pav. 1,2,3,6,7,9,10,15
Salpiglossis sinuata Ruiz & Pav. ′Bolero Mixed′ 1
Salvia aethiopis L. 1,2,6,13,16,17,28
Salvia amplexicaulis Lam. 26
Salvia argentea L. 1,6,17
Salvia aucheri Benth. 2
Salvia austriaca Jacq. 2,16
Salvia barrelieri Etlirg. 2
Salvia broussonetii Benth. 2
Salvia coccinea Juss ex Muray 1,2,17
Salvia coccinea Juss ex Muray ′Coral Nipha′ 1
Salvia coccinea Juss ex Muray ′Ledy in Red′ 16
Salvia coccinea Juss ex Muray ′Pseudococcinea′ 1
Salvia coccinea Juss ex Muray ′Rosea′ 1
Salvia coccinea Juss ex Muray ′Scarlett′ 3
Salvia farinacea Benth. 1
Salvia farinacea Benth. ′Blue Monarch′ 1,18
Salvia farinacea Benth. ′Belyi Lebed′ (′Белый Лебедь′ – рос.) 1
Salvia farinacea ′ Benth. Viсtoria′ 2
Salvia forskohlei L. 2,22
Salvia glutinosa L. 1,17,26,27
Salvia horminum L. див. Salvia viridis L.
Salvia judaica Boiss. 1,2
Salvia lavandulifolia Cams 26
Salvia lyrata L. 1
Salvia lyrata L. ′Pruple Knockaet′ 16
Salvia moldavica Klokov 1
Salvia nemorosa L. syn. Salvia tesquicola Klokov & Pobed. 1,2,5,16,17,19,22,26
Salvia nemorosa L. ′Schneehugel′ 16
Salvia nutans L. 1,2,16,26
Salvia officinalis L. 1,2,5,6,8,7,9,13,16,17,18,19,20,22,26,27,28
Salvia officinalis L. ′Icterina′ 1,16
Salvia officinalis L. ′Purpurea′ 16
Salvia officinalis L. ′Tricolor′ 1,16
Salvia officinalis L. ′Variegata′ 1,16
Salvia patens Cav. 1
Salvia pratensis L. 1,6,14,16,17,20,26
Salvia pratensis L. ssp. haematodes (L.) Arcang. ′Hitt Sammer′ 2
Salvia scabiosifolia Lam. 1,16,18,26
Salvia sclarea L. 1,2,4,5,8,12,14,16,17,18,19,22,26,27,28
Salvia sclarea L. ′Alba′ 26
Salvia sclarea L. ′Kardinal′ 1,28
Salvia splendens Sellowow ex M.Roem. & Schult. 1,2,5,7,10,11,12,13,15,16,17,18,19,22,
25,26, 27, 28,29
Salvia splendens Sellow ex M.Roem.& Schult. ′Alba′ 10
Salvia splendens Sellow ex M.Roem.& Schult. ′Amore Purpur′ 1
Salvia splendens Sellow ex M.Roem.& Schult. ′Aticolavander′ 1
232
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Salvia splendens Sellow ex M.Roem.& Schult. ′Brase of Fire′ 16
Salvia splendens Sellow ex M.Roem.& Schult. ′Cover Girl′ 4
Salvia splendens Sellow ex M.Roem.& Schult. ′Gnom′ 10
Salvia splendens Sellow ex M.Roem.& Schult. ′Jansvuur′ 1
Salvia splendens Sellow ex M.Roem.& Schult. ′Kometa′ 1
Salvia splendens Sellow ex M.Roem.& Schult. ′Libochovickyohen′ 1
Salvia splendens Sellow ex M.Roem.& Schult. ′Raketa′ 4,6
Salvia splendens Sellow ex M.Roem.& Schult. ′Rio′ 1
Salvia splendens Sellow ex M.Roem.& Schult. ′Roodcopje′1
Salvia splendens Sellow ex M.Roem.& Schult. ′Rosea′ 1,10
Salvia splendens Sellow ex M.Roem.& Schult. ′Scarlet′ 1
Salvia splendens Sellow ex M.Roem.& Schult. ′Scarlet Piccolo′ 1
Salvia splendens Sellow ex M.Roem.& Schult. ′St. John’s Fire′ 22
Salvia splendens Sellow ex M.Roem.& Schult. ′Violacea′ 1,10
Salvia splendens Sellow ex M.Roem.& Schult. ′Violacea Nana′ 1
Salvia stepposa Des.-Shost. 2
Salvia х sylvesrris L. (Salvia pratensis L. х Salvia nemorosa L.) 2
Salvia х sylvesrris L. ′Blaukönigin′ = ′Blue Queen′ 1,18
Salvia х sylvesrris L. ′Blue Queen′ = ′Blaukönigin′
Salvia х sylvesrris L. ′Mainacht′ 2
Salvia х sylvesrris L. ′Pink Queen′ 2,18
Salvia tesquicola Klokov & Pobed. див. Salvia nemorosa L.
Salvia tilifolia Vahl 1
Salvia tomentosa Mill. 1,2,16,26,28
Salvia transcaucasica Pobed. 26
Salvia transsilvanica Schur 1
Salvia verbenaca L. 1
Salvia verticillata L. 1,2,16,17,22,26
Salvia virgata Jacq. 1,26
Salvia viridis L. syn. Salvia horminum L. 1,2,22,26
Salvia viridis L. ′Alba′ 1,29
Salvia viridis L. ′Blue′ 29
Salvia viridis L. ′Rosea′ 29
Salvia viridis L. ′Violacea′ 1
Salvinia natans (L.) All. 18,17
Sambucus ebulus L. 1,16
Sanguinaria canadensis L. 16
Sanguisorba canadensis L. 26
Sanguisorba magnifica I. Schischk. & Kom. 1,27
Sanguisorba minor Scop. див. Poterium sanguisorba L.
Sanguisorba officinalis L. 1,2,4,16,17,26,27,28
Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex Link 1,26
Sanicula europaea L. 1,27
Sanicula rubriflora F.W.Schmidt ex Maxim. 1
Santolina chamaecyparissus L. 1,2,4,12,13,19
Santolina chamaecyparissus L.′Preffy Carol′ 17
Santolina chamaecyparissus L. ssp. tomentosa (Pers.) Arcang. 22
233
Santolina rosmarinifolia L. syn. Santolina virens Mill. non Willd., Santolina virides Willd.
non Mill. 2,4,5,12,13,18,19,22
Santolina virens Mill. non Willd. див. Santolina rosmarinifolia L.
Santolina virides Willd. non Mill. див. Santolina rosmarinifolia L.
Sanvitalia procumbens Lam. 1,2,6,7,16,18,19,29
Saponaria caespitosa DC. 2,14,16
Saponaria glutinosa M.Bieb. 2
Saponaria ocymoides L. 1,2,3,7,8,10,16,17,21,26,29
Saponaria officinalis L. 1,2,7,9,16,17,19,24,26,28
Saponaria officinalis L. ′Flore Pleno′ 2
Saponaria x oliviana Wocke ′Rosea′ 16
Saponaria pumilio (L.) Fenzl ex A.Braun 2
Satureja alpina (L.) Scheele ssp. meridionalis (Nyman) Greuter & Burdet 2
Satureja athoa (Friv.) K.Malý 2
Satureja calamintha (L.) Schur див. Calamintha nepeta (L.) Savi
Satureja coerulea Jankó in Velen. 1
Satureja cuniefolia Ten. 2
Satureja hortensis L. 1,2,5,7,16,17,22,28
Satureja montana L. 1,2,7,16,17,19,22
Satureja montana L. ssp. variegata (Host) P.W. Ball 2
Satureja pilosa Boiss. 2
Satureja taurica Velen. 16
Satureja vulgaris (L.) Fritsch. див. Clinopodium vulgare L.
Satureja vulgaris (L.) Fritsch. ssp. orientalis (Bothmer) Greuter & & Burdet 2
Saxifraga x arendsii Engel. 8,18,26
Saxifraga x arendsii Engel. ′Alba′ 1,21
Saxifraga x arendsii Engel. ′Rosea′ 1,21
Saxifraga bryoides L. 24
Saxifraga hostii Tausch 1
Saxifraga irrigua M.Bieb. 23
Saxifraga manshuriensis (Engl.) Kom. 26
Saxifraga paniculata Mill. 1,16,17,18,19,26,27
Saxifraga pedemontana All. ′Prostior′ 26
Saxifraga rotundifolia L. 21
Saxifraga stellaris L. 18
Saxifraga stolonifera Curtis 12,19
Saxifraga umbrosa L. 1,14,17,27
Saxifraga umbrosa L. ′Variegata′ 1,17,27
Scabiosa argentea L. syn. Scabiosa taurica Kotov 17,23
Scabiosa atropurpurea L. 2,3,5,6,7,9,12,15,18,19,22,26,27,29
Scabiosa atropurpurea L. ′Tall Double Mixed′ 16
Scabiosa caucasica M.Bieb. 1,2,6,8,16,19,26
Scabiosa caucasica M.Bieb. ′Alba′ 1
Scabiosa columbaria L. 27
Scabiosa columbaria L. ′Nanae′ 16
Scabiosa japonica Miq. 2
Scabiosa japonica Miq. var.alpina (L.) Oliw & Ladau 16
Scabiosa micranta Desf. 1
234
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Scabiosa ochroleuca L. 1,2,16,26
Scabiosa opaca Klokov 1,16,17
Scabiosa palaestina L. 1
Scabiosa rotata M.Bieb. 1,3
Scabiosa stellata L. 1,3,7,26
Scabiosa taurica Kotov див. Scabiosa argentea L.
Scabiosa ucranica L. 1,2
Shchavnat (Rumex patientia L. х Rumex tianschanicus Losinsk.) ′Biekor-1′ 1
Shchavnat (Rumex patientia L. х Rumex tianschanicus Losinsk.) ′Rumex K-1′ 1
Shchavnat (Rumex patientia L. х Rumex tianschanicus Losinsk.) ′Rumex ОK-2′ 1
Scheuchzeria palustris L. 17
Schivereckia mutabilis (M.Alexeenko) M. Alexeenko див. Schivereckia podolica (Besser)
Andrz. ex DC.
Schivereckia podolica (Besser) Andrz. ex DC. syn. Schivereckia mutabilis (M.Alexeenko)
M.Alexeenko 1,2,5,16,26
Schizanthus pinnathus Ruiz & Pav. 1,19
Schizanthus x wisetonensis hort. 1,10
Schizanthus x wisetonensis hort. ′Low Large Flowered Mix.′ 16
Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller 17
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 17
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla 17
Schoenus ferrugineus L. 17
Scilla automnalis L. 6,23
Scilla armena Grossh. 16
Scilla bifolia L. 1,2,4,5,6,10,12,16,17,18,19,20,21,22,26,27,28
Scilla bifolia L. ′Glauca′ 5
Scilla bifolia L. ′Rosea′ 26
Scilla hoheneckeri Fisch. & C.A.Mey. 16
Scilla italica L. 1,16
Scilla litardieri Breistr. 6,7,16
Scilla mischtchenkoana Grossh. 2,16
Scilla rosenii Koch 26
Scilla siberica Haw. 1,2,4,5,7,10,12,16,17,18,19,22,26
Scilla siberica Haw. ′Alba′ 1,2,16,26
Scilla non-scripta (L.) Hoffm. & Link 16
Scilla pratensis Waldst. & Kit. ′Robustus′ 16
Scilla rosenii Koch 16
Scilla siberica Haw. ′Spring Beauty′ 16
Scilla tubergeniana Hoog ex Stearn ′Alba′ 26
Scilla violaceae Hutch. 26
Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak 17
Scirpus sylvaticus L. 12,19
Scopolia carniolica Jacq. 1,4,16,17,20,26,27
Scopolia physaloides Dunal Physochlaina physaloides G.Don 1
Scorzonera hispanica L. 1,2,22,27
Scorzonera humilis L. 17
Scorzonera purpurea L. ssp. rosea (Waldst. & Kit.) Nyman див. Scorzonera rozea Waldst.
& Kit. 1,17,27
235
Scorzonera rosea Waldst. & Kit. syn. Scorzonera purpurea L. ssp. rosea (Waldst. & Kit.)
Nyman
Scrophularia bicolor Sm. 1
Scrophularia cretacea Fisch. ex Spreng. 2
Scrophularia donetzica Kotov 2
Scrophularia nodosa L. 1,17,26
Scrophularia rupestris M.Bieb. ex Willd. 23
Scrophularia scopolii Hoppe ex Pers. 17
Scutellaria albida L. 16
Scutellaria alpina L. 2,7,12
Scutellaria altissima L. 16,17,22
Scutellaria baicalensis Georgi 1,2,16,17,22,27
Scutellaria creticola Juz. 2,16,26
Scutellaria galericulata L. 17
Scutellaria leptostegia Juz. 16
Scutellaria orientalis L. 1,2,4,12,16,22
Scutellaria sevanensis Sosn. ex Grossh. 2
Scutellaria supina L. 4,16
Scutellaria taurica Juz. 1,16
Scutellaria woronovii Juz. 16
Securigera varia (L.) Lassen див. Coronilla varia L.
Sedum acre L. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,17,18,21,22,24,26,27,29
Sedum acre L. ′Aureum′ 1
Sedum acre L. ′Elegans Gerl′ 4,16
Sedum aizoon L. syn. Sedum maximowiezii Reg. 1,4,5,17,26
Sedum aizoon L. ′Aurantiacum′ 4
Sedum aizoon L. ′Euphorbioides′ 4
Sedum aizoon L. ′Laconica′ 4
Sedum aizoon L. ′Variegata′ 16
Sedum aizoon L. var. floribundum Nakai 26
Sedum aizoon L. ssp. kamtchaticum Fisch. див. Sedum kamtschaticum Fisch.
Sedum aizoon L. ssp. latifolium Maxim. 26
Sedum alboroseum Baker див. Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H.Ohba
Sedum album L. 1,2,3,4,5,7,10,12,16,17,18,19,21,22,26,29
Sedum album L. ′Chloroticum′ 4,16
Sedum album L. ′Coral Carpet′ 4
Sedum album L. ′Laconica′ 4
Sedum album L. ′Murale′ 1,4,16,17,26
Sedum anacampseros (L.) L. див. Hylotelephium anacampseros (L.) H.Ohba
Sedum antiquum Omelcz. & Zaver. 26
Sedum aureum Wirtgen in F.W.Schultz див. Sedum forsterianum Sm.
Sedum borissovae Balk. 4
Sedum brevifolium DC. 1,5
Sedum carpaticum G.Reuss див. Hylotelephium carpaticum (G.Reuss) Soják
Sedum caucasicum (Grossh.) Boriss. див. Hylotelephium caucasicum (Grossh.) H.Ohba
Sedum cauticolum Praeger див. Hylotelephium cauticolum (Praeger) H.Ohba
Sedum cyaneum Rudolph 16
Sedum dasyphyllum L. 1,2,4,26
236
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Sedum ewersii Ledeb. див. Hylotelephium ewersii (Ledeb.) H.Ohba
Sedum floriferum Praeger 2,4,26
Sedum floriferum Praeger ′Weihenstephaner Gold′ 1,16,23
Sedum forsterianum Sm. syn. Sedum aureum Wirtg. ex F.W.Scultz 4
Sedum forsterianum Sm. ′Elegans′ 26
Sedum gracile C.A.Mey. 4,16,17,18,22
Sedum hispanicum L. 1,4,26
Sedum hispanicum L. ′Aureum′ 16
Sedum hispanicum L. var. minus Praeger ′Purple Form′ 1
Sedum humifusum Rose 19
Sedum hybridum L. 2,4,12,16,22,26
Sedum kamtschaticum Fisch. syn. Sedum aizoon sbsp. kamtchaticum Fisch.
1,2,4,5,7,10,16,17,22,26,27,29
Sedum kamtschaticum Fisch. & C.A.Mey. ′Floriformum′ 16
Sedum kamtschaticum Fisch. & C.A.Mey. ′Variegatum′ 1,2,4,16,18,23
Sedum lydium Boiss.1,4,7,16,22,26,27
Sedum lydium Boiss. ′Glaucum′ 16
Sedum maximowiezii Reg. див. Sedum aizoon L.
Sedum maximum (L.) Hoffm. див. Hylotelephium maximum (L.) Holub
Sedum mexicanum Britton 27
Sedum middendorffianum Maxim. 2,4,16,26
Sedum morganianum E.Walther 12
Sedum ochroleucum Chaix. 22,26
Sedum oppositifolium Sims див. Sedum spurium var. album Trautv.
Sedum oreganum Nutt. 2,4,10,16
Sedum pachyclados Aitch. & Hemsl. див. Rhodiola pachyclados (Aitch. & Hemsl.) H.
Ohba
Sedum pallidum M.Bieb. 2,26
Sedum populifolium Pall. див. Hylotelephium populifolium (Pall.) H.Ohba
Sedum purpureum (L.) Schult. див. Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub
Sedum reflexum L. syn. Sedum rupestre L. 1,2,3,4,5,7,10,12,13,16,17,18,21,22,24,26,27,29
Sedum reflexum L. ′Angelina′ 1
Sedum reflexum L. ′Glaucum′ 1,4
Sedum reflexum L. ′Latifolia′ 4
Sedum reflexum L. ′Forsterianum′ 26
Sedum reflexum L. ssp. reflexum (L.) Hegi & Ed. Schmid 26
Sedum rubens L. 17,26
Sedum rupestre L. див. Sedum reflexum L.
Sedum ruprechtii (Jalas) Omeliczuk див. Hylotelephium ruprechtii (Jalas) Tzvelev
Sedum sarmentosum Bunge 1,4,10,22
Sedum sediforme (Jacq.) Pall. 2,22,26
Sedum sediforme (Jacq.) Pall. ′Aureum′ 2,4,16,26
Sedum selskianum Regel & Mack. 4,26
Sedum sexangulare L. 1,2,4,5,10,16,18,26,27
Sedum sexangulare L. ′Cristata′ 16
Sedum sichotense Vorosch. 26
Sedum sieboldii Sweet ex Hook. див. Hylotelephium sieboldii (Sweet ex Hook.) H.Ohla
Sedum spathulifolium Hook. 16
237
Sedum spectabile H.Ohba див. Hylotelephium spectabile (Boreau) H.Ohba
Sedum spurium M.Bieb. 1,2,3,4,5,7,10,12,16,17,18,21,22,23,26
Sedum spurium M.Bieb. ′Coccineum′ 1,4,26
Sedum spurium M.Bieb. ′Purpureum′ 7,16,29
Sedum spurium M.Bieb. ′Purpurteppich′ 2,4,22,26
Sedum spurium M.Bieb. ′Rosovaia Nevesta′ (Розовая Невеста – рос.) 1,2,10,16,21
Sedum spurium M.Bieb. ′Rosea′ 29
Sedum spurium M.Bieb. ′Rubrum′ 1,10,17,18,21,22,26
Sedum spurium M.Bieb. ′Schorbusser Blut′ 4,10,26
Sedum spurium M.Bieb. ′Tricolor′ 1,4,10,22,26
Sedum spurium M.Bieb. var. album Trautv. syn. Sedum oppositifolium Sims 2,4,16
Sedum stellatum L. 26
Sedum stenopetalum Pursh 16
Sedum stevenianum Rouy & E.G.Camus 4,26
Sedum stoloniferum S.G. Gmel. 4,10,16,17,21,22,26,27
Sedum subulatum (C.A.May) Boiss. 2,4
Sedum telephium L. див. Hylotelephium telephium (L.) H.Ohla
Sedum ussuriense Kom. див.Hylotelephium ussuriense (Kom.) H.Ohba
Sedum weinbergii (Rose) A.Berger 12
Sedum winkleri (Willk.) Wolley-Dod. 16
Sempervivella sedoides Stapf 16
Sempervivum arachnoidem L. 1,8,12,19
Sempervivum arachnoideum L. ′Splender′ 16
Sempervivum arachnoidem L. ′Merkiuriu′ 19
Sempervivum calcareum Jord. 16
Sempervivum funckii F.Braun ex Koch 16
Sempervivum globeriferum Pourr. див. Sedum brevifolium DC.
Sempervivum globiferum auct., non L. 5,8
Sempervivum x hybridum hort. 1,2
Sempervivum x hybridum hort. ′Cezar′ 16
Sempervivum x hybridum hort. ′Fanconetty′ 16
Sempervivum x hybridum hort. ′Mahagony′ 16
Sempervivum x hybridum hort. ′Red Papaver′ 16
Sempervivum x hybridum hort. ′Rubin′ 16
Sempervivum x hybridum hort. ′Sabat′ 16
Sempervivum x hybridum hort. ′Yubilee′ 16
Sempervivum marmoreum Griseb. ′Brunneifolium′ 16
Sempervivum montanum L. 4,16,17,26
Sempervivum montanum L. ′Striccum Plant′ 26
Sempervivum montanum L. ssp. stiriacum Wettst. ex Hayek var. braunii (Funck)
Wettst. 16
Sempervivum ornatum Hort. ex Corrlvon 16
Sempervivum patens Griseb. & Schenk див. Jovibarba heuffelii (Schott) Á.Löve & D.Löve
var. patens (Griseb. & Schenk) P.J. Mitch.
Sempervivum pumilum M.Bieb. 22
Sempervivum ruthenicum Schnittsp. & C.B. Lehm. 1,2,12,16,17,18,21,26
Sempervivum soboliferum Sims див. Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz
Sempervivum tectorum L. 1,4,8,10,16,19,21,22,27
238
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Sempervivum tectorum L. ′Purpureum′ 16
Senecio cannabifolium Less. 1
Senecio cineraria DC. syn. Cineraria maritima L. 1,7,9,13,15,17,19,22,27
Senecio doria L. 1
Senecio jacobaea L. 1,2,16
Senecio macrophyllus M.Bieb. 1
Senecio nemorensis L. 1,17
Senecio ovatus Willd. 1
Senecio subalpinus Koch 17,27
Senecio vernalis Waldst. & Kit. 2
Senecio vulgaris L. 18,26
Serratula coronata L. syn. Serratula wolfii Andrae 1,6,16
Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kern. 16,26
Serratula tinctoria L. 16,28
Serratula wolfii Andrae див. Serratula coronata L.
Sesamum indicum L. 1
Seseli annuum L. 1
Seseli campestre Besser див. Seseli tortuosum L.
Seseli dichotomum Pall. ex M.Bieb. 16
Seseli gummiferum Pall. ex Sm. 1,16
Seseli libanotis (L.) Koch 2,16
Seseli montanum L. 26
Seseli peucedanoides (M.Bieb.) Koso-Pol. 2
Seseli seseloides (Turcz.) Hiroë 26
Seseli tortuosum L. syn. Seseli campestre Besser 1,2,22
Sesleria albicans Kit. ex Schult. 1
Sesleria caerulea (L.) Scop. 2,16
Sesleria heufleriana Schur 1,16
Sesleria phleoides Steven 2
Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kern. 26
Serratula tinctoria L. 17
Serratula xeranthemoides M. M.Bieb. див. Klasea erucifolia (L.) Greuter & Wagenitz
Setaria faberi Herm. 1
Setaria glauca (L.) P.Beauv. 12,19,26
Setaria italica (L.) P.Beauv. 1,2,5,16
Setaria italica (L.) P.Beauv. ssp. mocharium Alef. 1
Setaria macrostachya L. 1
Sibbaldia parviflora Willd. 4,16
Sida hermaphrodita (L.) Rusby 1,17,26
Sida hermophrodita (L.) Rusby ′Virdzhiniia′ 1
Siderites catillaris Juz. 1
Sideritis taurica Stephan ex Willd. 1,16
Sieglingia decumbens (L.) Bernh. 17
Siella erecta (Huds.) Pimenov 17
Silaum silaus (L.) Schinz. & Thell. syn. Silaus pratensis (Crantz) Besser 12,16,22
Silaus pratensis (Crantz) Besser див. Silaum silaus (L.) Schinz. & Thell.
Silene acaulis (L.) Jacq. 19
Silene acaulis (L.) Jacq. var. quinquevulnera (L.) Mert. & Koch. 1
239
Silene armeria L. 1,19,29
Silene asterias Griseb. 12,19
Silene borysthenica (Gruner) Walthers 2
Silene bupleuroides L. syn. Silene longiflora Ehrh. 2
Silene caucasica (Bunge) Boiss. 2
Silene chalcedonica (L.) E.H.L.Krause 27
Silene chersonensis (Zapał.) Klepow 2
Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. 2
Silene coeli-rosa (L.) Godron 1,2,7,14,26,27
Silene compacta Fisch. syn. Silene hypanica Klokov 1,6,16,18,26
Silene cretacea Fisch. ex Spreng. 16
Silene dichotoma Ehrh. 16
Silene dubia Herbich 16,17
Silene exaltata Friv. 2
Silene frivaldskyana Hampe 4
Silene gallica L. 1
Silene gallica L. var. quinquevulnera (L.) Mert. & Koch. 1
Silene grandiflora Jacq. 16
Silene hypanica Klokov див. Silene compacta Fisch. 1
Silene latifolia Poir. syn. Melandrium album (Mill.) Garcke 1,2,16,22,26
Silene longiflora Ehrh. див. Silene bupleuroides L.
Silene maritima Vith. див. Silene uniflora Roth
Silene montbretiana Boiss. 1
Silene multiflora (Waldst. & Kit.) Pers. 2
Silene nutans L. 5,6,20
Silene orientalis Mill. 8
Silene pendula L. 1, 13,23
Silene saxatilis Sims 2
Silene saxifraga L. 2,16
Silene schafta S.G. Gmel. ex Hohen. 1,2,10,22
Silene schwarzenbergii Halácsy 2
Silene supina M.Bieb. 2,26
Silene tatarica (L.) Pers. 16
Silene uniflora Roth syn. Silene maritima Vith. 1,2
Silene uniflora Roth ′Robin′ 18
Silene vulgaris (Moench) Garcke syn. Oberna behen (L.) Ikonn. 5,16,17,20,26
Silene wolgensis (Hornem.) Besser ex Spreng. 2
Silene zawadzkii Herb. syn. Elisanthe zawadskii (Herbich) Klokov 1,2,4,16,26,27
Silibum eburneum Coss. & Durand 1
Silibum marianum (L.) Gaertn. 1
Silphium integrifolium Michx. 1
Silphium laciniatum L. 1,26
Silphium perfoliatum L. 1,2,5,17,22,26,28
Silphium perfoliatum L. ′Kanadchanca′ 1
Silphium scaberinum Elliott. 1
Silphium terebinthinaceum DC. 1
Silphium trifoliatum L. 1
Silybum eburneum Coss. & Durieu 1
240
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Silybum marianum (L.) Gaertn. 1,2,5,7,12,16,17,19,22,26,27,28
Sinapis alba L. 1,2,16,17,22
Sinapis alba L. ′Karolina′ 1
Sisymbrium altissimum L. 2
Sisymbrium loeselii L. 1,2
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 26
Sisyrinchium angustifolium Mill. 1,2,4,7,16,17,18
Sisyrinchium bermudiana L.2
Sisyrinchium californicum Aiton f. 1,4,16,26
Sisyrinchium idahoense C.Bicknell var. idahoense C.Bicknell 2
Sisyrinchium idahoense C.Bicknell ′Evangeline Newhall′ 2
Sisyrinchium montanum Greene 1,6,7,17,22,27
Sisyrinchium patagonicum Phil. & Baker 26
Sisyrinchium septentrionale E.P. Bicknell 16,26
Sisyrinchium striatum Sm. 1,4,16,26
Smilacina hirta Maxim. 1
Smyrnium perfoliatum L. 1
Sobolewskia sibirica (Willd.) P.W.Ball 23
Solanum citrullifolium A.Br. 1
Solanum dulcamara L. 1,18,26
Solanum melongena L. 12
Solanum nigrum L. 12,19,26
Solanum sisymbriifolium Lam. 1
Solanum tuberosum L.12,17,26
Solenostemon scutellariodes (L.) Сodd syn. Coleus blumei Benth., Coleus verschaffeltii L.,
Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br. 1,12,19
Solenostemon scutellarioides (L.) Codd ′Two Tone′ 17
Solenostemon scutellariodes (L.) Сodd ′Wizard Mix.′ 4
Solidago alpestris Waldst. & Kit. ex Willd. 16
Solidago altissima L. 19
Solidago buckleyi Torr.& A.Gray 2,16
Solidago canadensis L. 1,2,3,5,6,7,11,12,14,16,17,18,19,25,26
Solidago canadensis L. ′Gold Baby′ 1,14
Solidago canadensis L. ′Nana′ 22
Solidago canadensis L. ′Nana Compacta′ 26
Solidago caesia L. 2
Solidago flexicaulis L. 2
Solidago graminifolia (L.) Salisb. 13
Solidago x hybrida hort. 2,7,9
Solidago x hybrida hort. ′Dzintra′ 1,2, 4,16,17,22,26,27
Solidago x hybrida hort. ′Goldking′ 2
Solidago x hybrida hort. ′Goldenmosa′ 26
Solidago x hybrida hort. ′Goldstrahl′ 26
Solidago x hybrida hort. ′Laurin′ 2,4,10,22
Solidago x hybrida hort. ′Schwefelgeiser′ 26
Solidago sempervirens L. 2
Solidago squarrosa Muhl. ex Nutt. 2
Solidago virgaurea L. 1,2,16,17,18,28
241
Solidago virgaurea L. ′Nana′ 5,26
Sonchus arvensis L. 1,12
Sonchus asper (L.) Hill 2,26
Sonchus oleraceus L. 26
Sorghastrum nutans (L.) Nash 2
Sorghum almum L. 1
Sorghum almum L. ′Parana′ 1
Sorghum bicolor (L.) Moench 1,26
Sorghum halepense (L.) Pers. 1,26
Sorghum japonica L. 3
Sorghum nigrum Roem. & Schult. 1
Sorghum saccharatum (L.) Moench 1,2
Sorghum sudanense (Piper) Stapf 1,12,17
Sorghum vulgare Pers. 1
Sparganium emersum Rehm 17
Sparganium erectum L. 17
Sphaerophysa salsula (Pall.)DC. 1
Spinacia oleracea L. 17,26
Spinacia oleracea L. ′Veleten′ (′Велетень′) 2
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. 16
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. 17
Spodiopogon sibiricus Trin. 1
Spodiopogon sibiricus Trin. ssp. lilacinus Boiss. & Heldr. 2
Spodiopogon sibiricus Trin. ssp. minutiflorus (Halácsy) Greuter .2
Spodiopogon sibiricus Trin. ssp. mutica Alef. 2
Spodiopogon sibiricus Trin. ssp. tergestinus (Rchb.) Hayek2
Stachys affinis Bunge. syn. Stachys sieboldii Mig. 1
Stachys alpina L. 4
Stachys annua L. syn. Stachys neglecta Klokov 2
Stachys balansae Boiss. & Kotschy 16
Stachys betonica Benth. див. Stachys officinalis (L.) Trev.
Stachys byzantina Koch syn. Stachys lanata Jacq., Stachys olympica Briq. 1,2,4,5,6,7,9,10,12,
16,17,18,19,21,22,24,26,27,29
Stachys cretica L. syn. Stachys velata Klokov 1,17
Stachys czernjajevii Roussine див. Stachys recta L.
Stachys germanica L. 1,6,14,16
Stachys grandiflora Willd. див. Stachys macrantha (Koch) Stearn
Stachys krynkensis Kotov див. Stachys recta L.
Stachys lanata Jacq. див. Stachys byzantina Koch
Stachys lanata Jacq. ′Purpurea′ 1
Stachys macrantha (Koch) Stearn syn. Betonica macrantha Koch, Stachys grandiflora
Willd., Betonica grandiflora Stephan ex Willd. 2,4,7,12,16,17,19,22, 26,29
Stachys macrantha (Koch) Stearn ′Superba′ 1,2,4,10,27
Stachys macrostachya (Wender.) Briq. 16
Stachys neglecta Klokov див. Stachys annua L.
Stachys officinalis (L.) Trevir. syn. Stachys betonica Benth., Betonica officinalis L., Betonica
peraucta Klokov 1,2,7,12,16,17,18,20,22,26, 27,28
Stachys officinalis (L.) Trevir. ′Alba′ 16
242
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Stachys olympica Briq. див. Stachys byzantina Koch
Stachys orientalis L. 16
Stachys palustris L. 26
Stachys recta L. syn. Stachys krynkensis Kotov, Stachys czernjajevii Roussine 1,2,16,26
Stachys sieboldii Mig. див. Stachys affinis Bunge
Stachys sylvatica L. 1,16,27
Stachys transsilvanica Schur 2
Stachys velata Klokov див. Stachys cretica L.
Stapelia grandiflora Masson 12
Stapelia variegata L. див. Orbea variegata (L.) Haw.
Stellaria graminea L. 1,5,20
Stellaria hippoctona (Czern.) Klokov 2
Stellaria holostea L. 1,2,5,6,16,18,19,21,26
Stellaria media (L.) Vill. 1,18,20,26
Stellaria nemorum L. 1,20,27
Stellaria uliginosa Murray 17
Steris alpina (L.) Sourkova див. Lychnis alpina L.
Steris viscaria (L.) Raf. див. Lichnis viscaria L.
Stevia rebaudiana Bertoni 2,16
Sternbergia colchiflora Waldst. & Kit. 2,22
Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawl. & Schult. f. 10,19
Stipa adoxa Klokov & Ossycznjuk 2
Stipa anomala P.A.Smirn. ex Roshev. 2,4,16,26
Stipa asperella Klokov & Ossycznjuk 2
Stipa barbata Desf. 1
Stipa borysthenica Klokov ex Prokud. syn. Stipa graniticola Klokov 2
Stipa brachyptera Klokov 4
Stipa brauneri (Pacz.) Klokov 2,16
Stipa capillata L. 1,2,4,5,6,7,16,17,22,26
Stipa dasyphylla (Czern.ex Lindem.) Trautv. 2,4,16,26
Stipa disjuncta Klokov 2
Stipa donetzica Chupryna 2
Stipa fallacina Klokov & Ossycznjuk 2
Stipa grafiana Steven див. Stipa pulcherrima Koch
Stipa graniticola Klokov див. Stipa borysthenica Klokov ex Prokud.
Stipa joanis Čelak. див.Stipa pennata L.
Stipa lessingiana Trin. & Rupr. 1,2,4,5,7,16,17,22
Stipa maeotica Klokov & Ossycznjuk 2
Stipa pellita (Trin. & Rupr.) Tzvelev 26
Stipa pennata L. syn. Stipa joanis Čelak. 1,4,7,10,26
Stipa poetica Klokov 26
Stipa pulcherrima Koch syn. Stipa grafiana Steven 1,4,5,16,17,26
Stipa sareptana A.Beck 4
Stipa splendens Trin. syn. Achnatherum splendens (Trin.) Nevski 2,26
Stipa tenuissima Trin. 1,2
Stipa tirsa Steven 2,6,16,26
Stipa turkestanica Hack. 4,17
Stipa ucrainica P.A.Smirn. 1,2,4,5,16,17,22,26
243
Stipa viridula Trin. 26
Stipa zalesskii Wilensky 2,4,16,26
Stratiotes aloides L. 6,17
Strophiostoma sparsiflora (Mikan) Turcz. див. Myosotis sparsiflora Pohl
Stubendorffia orientalis Schrenk 1
Stylomecon heterophylla (Benth.) G.Taylor syn. Papaver heterophyllum (Benth.) Greene 1
Succisa pratensis Moench 1,16,17
Swertia alpestris Baumg. 17
Swertia punctata Baumg. 26
Symphyandra armena (Steven) DC. 2
Symphyandra pendula (M.Bieb.) DC. 2
Symphyandra wanneri (Rochel) Heuff. 26
Symphytum asperum Lepech. 1,26
Symphytum bohemicum F.W.Schmidt 1
Symphytum caucasicum M.Bieb. 2,4,16,22,26
Symphytum cordatum Waldst. & Kit. ex Willd. 1,27
Symphytum officinale L. 1,7,16,17,18,22,26,28
Symphytum tauricum Willd. 1
Symplocarpus foetidus (L.) Salisb. ex Nutt. 17
T
Tagetes erecta L. 1,2,5,7,9,11,12,14,15,17,18,19,22,27
Tagetes erecta L. ′Alaska′ 1,17
Tagetes erecta L. ′Brooklyn′ 22
Tagetes erecta L. ′Chrysantha Color′ 1
Tagetes erecta L. ′Chrysantha Gold′ 3,16,17
Tagetes erecta L. ′Chrysantha Orange′ 3
Tagetes erecta L. ′Chrysanthemum Carinatum′ 1
Tagetes erecta L. ′Citron′ 26
Tagetes erecta L. ′Citronen′ 25
Tagetes erecta L. ′Citronen Princ′ 27
Tagetes erecta L. ′Clinton′ 5
Tagetes erecta L. ′Colando′ 1
Tagetes erecta L. ′Colando Gold′ 1
Tagetes erecta L. ′Crockett′ 26
Tagetes erecta L. ′Dainty Marietta′ 3,16
Tagetes erecta L. ′Dzhek Boy′ 22
Tagetes erecta L. ′First Lady′ 1
Tagetes erecta L. ′Frenette′ 3
Tagetes erecta L. ′Gold′ 29
Tagetes erecta L. ′Golden Dollar′ 7
Tagetes erecta L. ′Kilimanjaro′ 1,26
Tagetes erecta L. ′Lemon′ 22
Tagetes erecta L. ′Lemon Mun′ 1
Tagetes erecta L. ′Mamont Mix.′ 1
Tagetes erecta L. ′Mammoth Mum′ 5
Tagetes erecta L. ′Mary Hellen′ 26
Tagetes erecta L. ′Mazurka Gold′ 22
Tagetes erecta L. ′Miniatiurnyi′ (′Миниатюрный′ – рос.) 3
244
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Tagetes erecta L. ′Mistral Orange′ 5
Tagetes erecta L. ′Moonlight′ 1
Tagetes erecta L. ′Nanum Maximum′ 1,29
Tagetes erecta L. ′Nanum Orange′ 1
Tagetes erecta L. ′Orange′ 1,29
Tagetes erecta L. ′Orange Frills′ 5
Tagetes erecta L. ′Orange Lady′ 1
Tagetes erecta L. ′Orange Perfection′ 1
Tagetes erecta L. ′Orange Prints′ 5,6,7
Tagetes erecta L. ′Oringe Price′ 3
Tagetes erecta L. ′Pannonia′ 1,8,27
Tagetes erecta L. ′Sunset Giants′ 1,3,26
Tagetes erecta L. ′Silberlicht′ 7
Tagetes erecta L. ′Sure Orange′ 1
Tagetes erecta L. ′Titan′ 1
Tagetes erecta L. ′Titania′ 2
Tagetes erecta L. ′Valencia′ 1,2,22
Tagetes erecta L. ′Vanille′ 1,16
Tagetes erecta L. ′Veselyi Kloun′ (′Веселый Клоун′ – рос.)
Tagetes erecta L. ′Yellow Compact′ 1
Tagetes lucida Cav. 1,2
Tagetes minula L. 28
Tagetes patula L. 1,2,5,7,9,11,12,13,14,17,19,27,28
Tagetes patula L. ′Althus Sempenflorens′ 1
Tagetes patula L. ′Arancione′ 7
Tagetes patula L. ′Arlekin′ 1,18,26,29
Tagetes patula L. ′Aurora Red′ 1,26
Tagetes patula L. ′Bolero′ 1,8
Tagetes patula L. ′Bonanza Deep Orange′ 2
Tagetes patula L. ′Bonita Bolero′ 1
Tagetes patula L. ′Bonita Carmen′ 1,26
Tagetes patula L. ′Bonita Mix.′ 1
Tagetes patula L. ′Boy Boy′ 1,26,27
Tagetes patula L. ′Brounbar′ 1
Tagetes patula L. ′Carmen′ 1,3,5,7,8,16
Tagetes patula L. ′Citromscirga′ 1
Tagetes patula L. ′Citron Pine′ 1
Tagetes patula L. ′Colando Apricot′ 1
Tagetes patula L. ′Colando Dip Orange′ 11
Tagetes patula L. ′Colando Gold′ 1
Tagetes patula L. ′Colando Gold Yellow′ 1
Tagetes patula L. ′Colombina′ 8
Tagetes patula L. ′Cupido′ 1,6,7,27
Tagetes patula L. ′Cordoba′ 1
Tagetes patula L. ′Dainty Marietta′ 1,16,26,29
Tagetes patula L. ′Dicko Gold′ 4
Tagetes patula L. ′Ehrenkreuz′ 1,8
Tagetes patula L. ′Eliza′ 1,17,26
245
Tagetes patula L. ′Eskimo′ 4
Tagetes patula L. ′Fantasi′ 1
Tagetes patula L. ′Festivalnyi′ (′Фестивальный′ – рос.) 3,5
Tagetes patula L. ′Fiesta′ 1
Tagetes patula L. ′Gini′ 1
Tagetes patula L. ′Gold Kopchen′ 1
Tagetes patula L. ′Golden Age′ 8
Tagetes patula L. ′Golden Gem′ 26
Tagetes patula L. ′Gypsy Sunshine′ 1
Tagetes patula L. ′Hero Orange′ 16
Tagetes patula L. ′Hero Sprite′ 1
Tagetes patula L. ′Hero Yellow′ 16
Tagetes patula L. ′Izolda′ 8
Tagetes patula L. ′Janie′ 1
Tagetes patula L. ′Jooly Jester′ 16
Tagetes patula L. ′Krasnaia Brokada′ (′Красная Брокада′ – рос.) 1,3
Tagetes patula L. ′Legion Chesti′ (′Легион Чести′ – рос.) 1
Tagetes patula L. ′Lemon Drop′ 1
Tagetes patula L. ′Lemon Fri′ 29
Tagetes patula L. ′Liliput′ 1,5
Tagetes patula L. ′Liliput Boy′ 16
Tagetes patula L. ′Limonnaia Kaplia′ (′Лимоная Капля′ – рос.) 1,5
Tagetes patula L. ′Limonnyi Prints′ (′Лимонный Принц′ – рос.) 1
Tagetes patula L. ′Limonade′ 5
Tagetes patula L. ′Malenkii Geroi′ (′Маленький Герой′ – рос.) 1
Tagetes patula L. ′Mandzhestik′ 1,26
Tagetes patula L. ′Marietta′ 1,3,5,25
Tagetes patula L. ′Mars′ 1,16
Tagetes patula L. ′Matador′ 1
Tagetes patula L. ′Medovi Soty′ (′Медові Соти′) 1
Tagetes patula L. ′Mikki′ 1,26
Tagetes patula L. ′Mischung′ 7
Tagetes patula L. ′Nana′ 8,16
Tagetes patula L. ′Naughty Marietta′ 1,17,26,27
Tagetes patula L. ′Nell Gwym′ 4
Tagetes patula L. ′Orange′ 1,29
Tagetes patula L. ′Orange Flamme′ 1,6,27
Tagetes patula L. ′Orange Jockey′ 1,25
Tagetes patula L. ′Orange Prints′ 1
Tagetes patula L. ′Orange Winner′ 1
Tagetes patula L. ′Origine Boy′ 1,5
Tagetes patula L. ′Origine Prine′ 1
Tagetes patula L. ′Orion′ 1,26,29
Tagetes patula L. ′Pack Moon Yellow Fire′ 16
Tagetes patula L. ′Pack Moon Yellow Rirt′ 16
Tagetes patula L. ′Petite Harmone′ 1
Tagetes patula L. ′Petite Gold′ 1,5,8
Tagetes patula L. ′Petite Orange′ 1,8
246
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Tagetes patula L. ′Petite Spry′ 17
Tagetes patula L. ′Petite Yellow′ 1,27
Tagetes patula L. ′Primo Agricolt′ 1
Tagetes patula L. ′Pumila′ 18
Tagetes patula L. ′Purple Melody′ 16
Tagetes patula L. ′Queen Foplue′ 1
Tagetes patula L. ′Red Marietta′ 26
Tagetes patula L. ′Robin Hood′ 1,2,26
Tagetes patula L. ′Royal Giny′ 1
Tagetes patula L. ′Rubra Glow′ 1,26
Tagetes patula L. ′Safary′ 16
Tagetes patula L. ′Sofia Mix.′ 1
Tagetes patula L. ′Solar Sulphur′ 4
Tagetes patula L. ′Sprey Petit′ 1
Tagetes patula L. ′Stephi′ 1
Tagetes patula L. ′Streptis′ 1
Tagetes patula L. ′Suree Orange′ 1
Tagetes patula L. ′Tangerine′ 26
Tagetes patula L. ′Tiger Eyes′ 16
Tagetes patula L. ′Tiger Flue′ 26
Tagetes patula L. ′Valencia′ 1,26
Tagetes patula L. ′Yellow Brocade′ 8
Tagetes patula L. ′Yellow Compact′ 1
Tagetes patula L. ′Yellow Jackey′ 1
Tagetes patula L. ′Yellow Rirem′ 16
Tagetes patula L. ′Zolotoi Prizer′ (′Золотой Призер′ – рос.) 5,26
Tagetes signata Bartl. див. Tagetes tenuifolia Cav.
Tagetes tenuifolia Cav. syn. Tagetes signata Bartling 1,2,9,11,12,14,17,18,19,26,27
Tagetes tenuifolia Cav. ′Gnom′ 5,6,26,29
Tagetes tenuifolia Cav. ′Legion′ 29
Tagetes tenuifolia Cav. ′Lemon Gem′ 1,5,16,27
Tagetes tenuifolia Cav. ′Lulu′ 17
Tagetes tenuifolia Cav. ′Miniatiurnyi′ (′Миниатюрный′ – рос.) 1
Tagetes tenuifolia Cav. ′Minimix′ 5
Tagetes tenuifolia Cav. ′Mixed Colour′ 1,29
Tagetes tenuifolia Cav. ′Orange′ 1
Tagetes tenuifolia Cav. ′Orange Gnom′ 1
Tagetes tenuifolia Cav. ′Paprika′ 1,2,3,26
Tagetes tenuifolia Cav. ′Starfire′ 1
Tagetes tenuifolia Cav. ′Ursula′ 2,16
Tanacetum achilleifolium (M.Bieb.) Sch.Bip.1
Tanacetum balsamita L. syn. Balsamita major Desf., Pyrethrum balsamita (L.) Willd.,
Pyrethrum majus (Desf.) Tzvelev 1,2,14,16,17,22,26,27,28
Tanacetum boreale Fisch. ex Link 1
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip. syn. Pyrethrum cinerariifolium Trevir. 2,27
Tanacetum coccineum (Willd.) Grierson syn. Chrysanthemum coccineum Willd.,
Pyrethrum coccineum (Willd.) Vorosch., Pyrethrum roseum (Adams) M.Bieb. 1,2,
3,5,7,9,10,16,17, 18,19,22,26,27
247
Tanacetum coccineum (Willd.) Grierson ′Aphrodite′ 1
Tanacetum coccineum (Willd.) Grierson ′J.N. Twerdy′ 1
Tanacetum coccineum (Willd.) Grierson ′Robinsons′ 8
Tanacetum corymbosum syn. Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. 1,2,7,16,17,18,22,26
Tanacetum corymbosum(L.) Sch.Bip. ssp. clusii (Fisch. ex Rchb.) Heyw. syn. Pyrethrum
clusii Fisch. ex Rchb. 1,2
Tanacetum densum (Labill.) Sch.Bip. 16
Tanacetum ferulaceum (Webb & Berthel.) Sch.Bip.sin. Chrysanthemum frutescensd
(Webb) Sunding 1
Tanacetum leptophyllum (M.Bieb.) syn. Pyrethrum leptophyllum Steven ex. M.Bieb. 3,16
Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev syn. Chrysanthemum millefolium (L.) .E.I.Nyarády et
L.Alex 2,5,16
Tanacetum odessanum (Klokov) Tzvelev 2,16,17,22
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.syn. Pyretrum parthenium (L.) Sm. 1,7,19,22,26
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.′Altus Simpliflowered′ 1
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.′Aureum′ 1,26
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.′Ball White′ 27
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.′Flora Pleno′ 1,7,16
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.′Golden Ball′ 1
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.′Golden Moss′ 1
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.′Snow Ball′ 1
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.′White Gem′ 1
Tanacetum uralense (Krasch.) Tzvelev 2
Tanacetum vulgare L. syn. Chrysanthemum vulgare Lam. (L.) Bernh.
1,2,12,16,17,19,20,22,26,27,28
Tanacetum vulgare L. ′Crispum′ 4,10,17
Tanacetum vulgare L. ′Strausovoe Pero′ (′Страусовое Перо′ – рос.) 5
Tanacetum vulgare L. ′Zhemchuzhynka′ (′Жемчужинка′ – рос.) 5
Taraxacum erythrospermum Andrz. 2
Taraxacum officinale Webb ex F.H.Wigg. 1,2,12,18,20,26
Taraxacum pobedimoviae Schischk. 23
Telephium imperati L. ssp. imperati L. 2
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. 1,2,3,4,6,16,17,21,26,27
Tellima grandiflora (Pursh) Douglas 1,4
Tellima grandiflora (Pursh) Douglas ′Rubra′ 16
Tellima hybrida hort. ′Forest Frost′ 1
Tellima odorata Howell 17
Tephroseris crispa (Jacq.) Rchb. 1
Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze 1,2
Tetragonolobus purpureus Moench 1
Teucrium botryoides Hort. ex Steud. 6
Teucrium chamaedrys L. syn. Teucrium stevenianum Klokov 1,2,7,16,17,22,26,27
Teucrium flavum L. 16
Teucrium jailae Juz. 23
Teucrium krymense Juz. 23
Teucrium montanum L. 1,26
Teucrium orientale L. 16
Teucrium polium L. 2,16,22
248
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Teucrium scorodonia L. 1
Teucrium stevenianum Klokov див. Teucrium chamaedrys L.
Thalictrum aquilegifolium L. 1,2,7,14,17,18,22,26,27
Thalictrum aquilegifolium L. ′Alba′ 2
Thalictrum aquilegiifolium L. ′Thundercloud′ 1
Thalictrum contortum L. 1
Thalictrum delavayi Franch. syn. Thalictrum dipterocarpum hort.non Franch. 1,26,27
Thalictrum dipterocarpum hort.non Franch. див. Thalictrum delavayi Franch.
Thalictrum flavum L. 1,2,16,17,22,26
Thalictrum flavum L.ssp. glaucum (Desf.) Batt. syn. Thalictrum speciossium L. 1,2,7,26
Thalictrum foetidum L. 1,26
Thalictrum minus L. 1,2,10,16,17,22,26,27
Thalictrum minus L. ′Adiantifolium′ 17
Thalictrum petaloideum L. 1
Thalictrum pubescens Pursh 2
Thalictrum speciossium L. див. Thalictrum flavum ssp. glaucum (Desf.) Batt.
Thalictrum squarrosum Steph. ex Willd. 2
Thalictrum simplex L. 1,26
Thelypteris decursive-pinnata (H.C.Hall) Ching 26
Thelypteris palustris Schott 16,17,26
Thermopsis lanceolata R.Br. 26
Thermopsis lupinoides (L.) Link 1
Thermopsis turkestanica Gand. 16
Thesium arvense Horv. syn.Thesium ramosum Hayne 2,23
Thesium linophyllon L. 26
Thesium ramosum Hayne див. Thesium arvense Horv.
Thlaspi arvense L. 1,2,26
Thlaspi macranthum (Lipsky) N.Busch 26
Thunbergia alata Bojer ex Sims 1,10,16
Thunbergia fragrans Roxb.12
Thymophylla tenuiloba (DC.) Small 16
Thymus alpestris Tausch ex A.Kern. 1,2,16,17
Thymus atticus Celak 2
Thymus austriacus Bernh. ex Rchb. див. Thymus glabrescens Willd. ssp. glabrescens SE
& EC Eur.
Thymus calcareus Klokov & Des.-Shost. syn. Thymus graniticus Klokov & Des.-Shost.,
Thymus kaljmijussicus Klokov & Des.-Shost., Thymus kalmiussicus Klokov & Des.-Shost.
2,16,23,26
Thymus callieri Borb. ex Valen. див. Thumus roegneri Koch
Thymus camphoratus Hoffm. & Link 17,22
Thymus cherlerioides Vis. 27
Thymus ciliatissimus Klokov див. Thymus pallasianus Heinr.Braun
Thymus х citriodorus (Pers.) Schreb. ex Schweigg. & Körte ( Th. pulegioides х Th.
vulgaris L. ) 2,18
Thymus х citriodorus (Pers.) Schreb. ex Schweigg. & Körte ′Aureus′ 1,16
Thymus х citriodorus (Pers.) Schreb. ex Schweigg. & Körte ′Doone Valley′ 16
Thymus х citriodorus (Pers.) Schreb. ex Schweigg. & Körte ′Goldon Dwarf′ 2,4,26
Thymus х citriodorus (Pers.) Schreb. ex Schweigg. & Körte ′Lemmon′ 1
249
Thymus х citriodorus (Pers.) Schreb. ex Schweigg. & Körte ′Silver Queen′ 4,16
Thymus collinus M.Bieb. 2
Thymus comosus Heuff. ex Griseb. & Schenk 2
Thymus cretaceus Klokov & Des.-Shost. 2
Thymus didukhii Ostapko 2
Thymus х dimorphus Klokov & Des.-Shost. 2,16,17,22
Thymus drucei Ronniger див. Thymus praecox Opiz ssp. arcticum (Durand) Jalas
Thymus dzevanovskyi Klokov & Des.-Shost. див. Thymus pannonicus All.
Thymus glabrescens Willd. ssp. glabrescens SE & EC Eur. syn. Thymus austriacus Bernh.
ex Rchb., Thymus tschernjajevii Klokov &Des.-Shost. 2,22
Thymus graniticus Klock. & Des.-Shost. див.Thymus calcareus Klokov & Des.-Shost.
Thymus hirtellus Klokov див. Thymus roegneri Koch
Thymus kaljmijussicus Klokov & Des.-Shost. див. Thymus calcareus Klokov & Des.Shost.
Thymus kalmiussicus Klokov & Des-Shost. див. Thymus calcareus Klokov & Des-Shost.
Thymus kondratjukii Ostapko 2
Thymus latifolium (Besser) Andrz. див. Thymus pannonicus All.
Thymus longicaulis C.Presl 2,16
Thymus moldavicus Klockov & Des.-Shost. 26
Thymus montanus Waldst.& Kit. 1,2
Thymus pallasianus Heinr.Braun syn. Thymus ciliatissimus Klokov 2,16
Thymus pannonicus All. syn. Thymus dzevanoskyi Klokov & Des.-Shost., Thymus
latifolium (Besser) Andrz., Thymus pseudopannonicus Klokov 1,2,4,16,17,22,26
Thymus praecox Opiz 4,26
Thymus praecox Opiz ssp. arcticum (Durand) Jalas syn. Thymus drucei Ronniger 4
Thymus praecox Opiz ssp. arcticus (Durand) Jalas ′Alba′ 2
Thymus praecox Opiz ′Pseudolanuginosus′ 16
Thymus pseudograniticus Klokov & Des.-Shost. 2
Thymus pseudohumillimus Klokov & Des.-Shost. 23
Thymus pseudopannonicus Klokov див. Thymus pannonicus All.
Thymus рulegioides L. 2,27
Thymus repens D. Don ′Aureum′ 16
Thymus roegneri Koch syn. Thymus callieri Borb. ex Velen., Thumus hirtellus Klokov 1,17
Thymus serpyllum L. 1,2,5,8,16,17,24,26,28
Thymus serpyllum L. ′Coccineus′ 16
Thymus serpyllum L. ′Emend′ 4
Thymus serpyllum L. ′Doone Vaiiey′ 18
Thymus serpyllum L. ′Pigmey′ 18
Thymus sibthorpii Benth. 2
Thymus sosnowskyi Grossh. 2
Thymus striatus Vahl 17
Thymus tschernjajevii Klokov & Des.-Shost. див. Thymus glabrescens ssp. glabrescens SE
& EC Eur.
Thymus tauricus Klokov & Des.-Shost. 23
Thymus ucrainicus (Klokov & Des.-Shost.) Klokov 26
Thymus vulgaris L. 8,16,17,22,28
Tiarella cordifolia L. 1,4,17,24,26
Tiarella х hybrida hort.′Clode Dunwengan′ 1
250
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Tiarella х hybrida hort.′Inkblot′ 1
Tiarella х hybrida hort.′Pink Skyrocket′ 16
Tiarella х hybrida hort.′Seletion Key′ 1
Tiarella х hybrida hort.′Tiger Stripe′ 1
Tigridia pavonia (L.) DC 5,7,17,27
Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake 1,2,3,5,6,7,17,19,26,29
Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake ′Pastushyi Koster′ (′Пастуший Костер′ – рос.)
1,29
Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake ′ Torch Improved′ 1
Tithonia spesiosa (Hook.) Griseb. ′Goldfinger′ 26
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. 17
Tolmiea menziesii (Pursch.) Torr.& A. Gray 1
Tolpis barbata (L.) Gaertn. 1,2,5,14,16,29
Tolpis staticifolia (All.) Sch.-Bip. 1
Torilis japonica (Houtt.) DC. 26
Trachomitum cannabinum L. див.Apocynum cannabinum L.
Trachomitum sarmatiense Woodson 26
Trachomitum tauricum (Pobed.) Pobed. 22
Trachomitum venetum (L.) Woodson див. Apocynum venetum L.l,23
Trachymene coerulea Graham. 1
Tradescantia х andersoniana W.Ludw. & Rohw. 1,26
Tradescantia х andersoniana W.Ludw. & Rohw. ′Bielberry Ice′ 1,11
Tradescantia х andersoniana W.Ludw. & Rohw. ′Caerulea Plena′ 1
Tradescantia hybrida hort. 12
Tradescantia virginiana L. 1,2,3,5,6,7,10,13,16,17,21,26,27
Tradescantia virginiana L. ′Alba′ 2
Tradescantia virginiana L. ′Rosea′ 2
Tragopogon dasyrhynchus Artemcz. 2
Tragopogon dubius Scop. 1
Tragopogon major Jacq. 1,2
Tragopogon orientalis L. 1,26
Tragopogon porrifolius L. 1
Trapa natans L. 18
Traunsteinera globosa (L.) Rchb. 1,17,26
Tribulus terrestris L. 16
Trichosanthes dioica Roxb. 2
Tridax trilobata (Cav.) Hemsl. 1,29
Trigonella caerulea (L.) Ser. 2
Trigonella foenum-graecum L. 2
Trientalis europaea L. 26
Trifolium alexandrinum L. 1
Trifolium alexandrinum L. ′Oriana′ 1
Trifolium alpestre L. 1,2,16,20,26
Trifolium ambiguum M.Bieb. 1,2,22
Trifolium apertum Bobr. ′Diana′ 1
Trifolium arvense L. 1,2,12,16,19,26
Trifolium caucasicum Tausch 1,2
Trifolium diffusum Ehrh. 2
251
Trifolium fragiferum L. 1
Trifolium hybridum L. syn. Amoria hybrida (L.) C.Presl 2
Trifolium lupinaster L. 26
Trifolium medium L. 1,2,17
Trifolium montanum L. 2,16,17,26
Trifolium ochroleucon Huds. 16,26
Trifolium panonicum L. 1,17
Trifolium pratense L. 1,2,16,18,26,28
Trifolium pratense L. ′Anitra′ 1
Trifolium repens L. syn. Amoria repens (L.) C.Presl 1,2,18,26
Trifolium resupinatum L. 1
Trifolium rubens L. 17,26
Trifolium rubens L. ′Skiph–1′ 1
Trifolium sativum (Schreb.) Crome 1
Trifolium subterraneum L. 1
Triglochin palustre L.17
Trigonella caerulea (L.) Ser. 1,16
Trigonella foenum-graecum L. 1,16,22
Trillium camschatcense Ker-Gawl. 1,16
Trillium erectum L. 16
Trinia glauca (L.) Dumort. syn. Trinia stankovii Schischk. 1,16
Trinia hispida Hoffm. 2
Trinia kitaibelii M.Bieb. 2
Trinia multicaulis Schischk. 2
Trinia stankovii Schischk. див. Trinia glauca (L.) Dumort.
Tripleurospermum perforatum (Mérat) M.Laínz 1,16,26
Trollius asiaticus L. 1,4,16,26
Trollius chinensis Bunge 1,6,26
Trollius x cultorum Bergmans syn. Trollius hybridus hord. 6
Trollius x cultorum Bergmans ′Golden Queen′ 10
Trollius europaeus L. 1,4,6,16,18,17,19,26,27
Trollius hybridus hord. див. Trollius x cultorum Bergmans
Trollius miyabei Sipliv. 1
Trollius pumilus D. Don 26
Trommsdorfia uniflora (Vill.) Soják 1
Tropaeolum majus L.1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,22,26,27
Tropaeolum majus L. ′Alasca′ 1
Tropaeolum majus L. ′Antares′ (′Антарес′) 1
Tropaeolum majus L. ′Golden Globe′ 1,26
Tropaeolum majus L. ′King’s Mantle′ [meaning: ′Королівська Мантія′] 1
Tropaeolum majus L. ′King Theodore′ [meaning: Король Теодор] 1
Tropaeolum majus L. ′Peach Melba′ 1
Tropaeolum majus L. ′Selmon Baby′ 1
Tropaeolum majus L. ′Meadelant′ 1
Tropaeolum minus L. 2,26
Tropaeolum peregrinum L. 16
Tucrium chamaedrys L. 2
Tulipa acuminata Vahl ex Hornem. syn. Tulipa cornuta Delille 1,16
252
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Tulipa anadroma Z.Botsch. 2,10,16
Tulipa bakeri A.D.Hall ′Lilac Wonder′ 16
Tulipa batalini Regel ′Bright Gem′ 16
Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult.f. див. Tulipa quercetorum Klokov & Zoz
Tulipa biflora Pall. syn. Tulipa koktebelica Junge 1,2,5,6,16,18
Tulipa bifloriformis Vved. 1,10,14,16,17
Tulipa binutans Vved. 16
Tulipa carinata Vved.1
Tulipa clusiana DC. 29
Tulipa clusiana DC. ′Hanck Tom′ 29
Tulipa cornuta Delille див. Tulipa acuminata Vahl ex Hornem.
Tulipa dasystemon (Regel) Regel 1,17
Tulipa eichleri Regel 2,4,16,29
Tulipa eichleri Regel ′Maxima′ 29
Tulipa fosteriana Hoog ex W.Irv. 1,2,7,10,19
Tulipa gesneriana L. див. Tulipa schrenkii Regel
Tulipa greigii Regel 5,6,10,16,18,26
Tulipa hageri Heldr. 1
Tulipa humilis Herb. ′Persian Pearl′ 23
Tulipa hybrida hort. 5,11,12,13,14,19
Tulipa hybrida hort. ′Abba′ 16,29
Tulipa hybrida hort. ′Abigail′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Abu Hasan′ 7,12,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Abra′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Acropolis′ 7
Tulipa hybrida hort. ′Ad Rem′ 1,2,8,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Addis′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Aflame′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Ahlote′ 26
Tulipa hybrida hort. ′Agamemnon′ 1,7,29
Tulipa hybrida hort. ′Aistenok′ (′Аистенок′ - рос.) 16
Tulipa hybrida hort. ′Akela′ 12,29
Tulipa hybrida hort. ′Akropolis′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Alabaster′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Aladdin′ 2,7,10,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Albino′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Albury′ 7,26
Tulipa hybrida hort. ′Аlеkо′ 26
Tulipa hybrida hort. ′Aleppo′ 1,16
Tulipa hybrida hort. ′Ali Baba′ 5,29
Tulipa hybrida hort. ′Alicу Leclercq′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Allegretto′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Almar Dahner′ 10,12
Tulipa hybrida hort. ′America′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Ancilla′ 1,7,19,29
Tulipa hybrida hort. ′Andrea Doria′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Andis′10
Tulipa hybrida hort. ′Angelique′ 1,7,10,12,16,17,19,26,29
253
Tulipa hybrida hort. ′Anna Claire′ 1,29
Tulipa hybrida hort. ′Anna Spelman′ 7
Tulipa hybrida hort. ′Anna Zegers′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Annie Solomons′ 4
Tulipa hybrida hort. ′Annuska′ 7
Tulipa hybrida hort. ′American Eagle′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Apeldoorn′ 1,2,5,6,7,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Apeldoorn Elite′ 1,8,2,7,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Apeldoorn Favorit′ 7,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Apricot Beauty′ 7,10,19,29
Tulipa hybrida hort. ′Arabian Night′ 1,17
Tulipa hybrida hort. ′Arabian Mystery′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Arie Hock′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Aristocrat′ 1,10
Tulipa hybrida hort. ′Arkadia′ 26
Tulipa hybrida hort. ′Arlington′ 7
Tulipa hybrida hort. ′Arly Harvest′ 7
Tulipa hybrida hort. ′Arma′ 7,8,29
Tulipa hybrida hort. ′Artist′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Atlantis′ 2,8
Tulipa hybrida hort. ′Atilla′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Avenue′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Avignon′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Baby Doll′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Babylon′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Balalaika′ 16,29
Tulipa hybrida hort. ′Balerina′ 2,6,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Ballade′ 26,29
Tulipa hybrida hort. ′Ballade White′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Ballet′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Balmaror′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Banja Luka′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Barbados′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Baronessa′ 2,5,16
Tulipa hybrida hort. ′Barselona′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Bastogne′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Bastogne Parrot′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Beauty of Apeldoorn′ 2,7,10,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Beauty of Oxford′ 17,29
Tulipa hybrida hort. ′Belle Jann′e 1
Tulipa hybrida hort. ′Bellflover′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Bellini′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Bellona′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Bell Song′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Bene East′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Bеris′ 26
Tulipa hybrida hort. ′Berlioz′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Big Chief′ 1,7,10,17,29
254
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Tulipa hybrida hort. ′Big Smille′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Bienvenue′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Bingham′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Black Centre′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Black Hero′ 16,23
Tulipa hybrida hort. ′Black Out′ 4,5,17
Tulipa hybrida hort. ′Black Parrot′ 1,5,7,10,16,17,19,29
Tulipa hybrida hort. ′Blanching Apeldoorn′ 8
Tulipa hybrida hort. ′Bleck Out′ 5
Tulipa hybrida hort. ′Blenda′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Blizzard′ 17,26
Tulipa hybrida hort. ′Blue Cheron′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Blue Diamond′ 16,29
Tulipa hybrida hort. ′Blue Flag′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Blue Heron′ 1,7,16,18,29
Tulipa hybrida hort. ′Blue Parrot′ 1,2,7,16,17,18,29
Tulipa hybrida hort. ′Blue Spectacle′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Blushing Beauty′ 16,29
Tulipa hybrida hort. ′Bolshoy Theater′ 1,16
Tulipa hybrida hort. ′Bonanza′ 16,19
Tulipa hybrida hort. ′Bonnie Lassie′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Bonsior′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Bright Parrot′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Brilliant′ 16,29
Tulipa hybrida hort. ′Brilliant Star′ 10,16
Tulipa hybrida hort. ′Burgundy′10
Tulipa hybrida hort. ′Burgundy Lаce′ 7,10,16,17,26,29
Tulipa hybrida hort. ′Cafe Noire′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Calgary′ 16,23
Tulipa hybrida hort. ′Calypso′ 8,20
Tulipa hybrida hort. ′Candela′ 1,7,10,17,19
Tulipa hybrida hort. ′Candy Club′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Canopus′ 1,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Canova′ 8,16
Tulipa hybrida hort. ′Cantata′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Candela′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Candy Club′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Cantor′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Cap d’Or′ 1,29
Tulipa hybrida hort. ′Cape Code′ 16,23,29
Tulipa hybrida hort. ′Captain′ 26
Tulipa hybrida hort. ′Captain Frуatt′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Carnaval de Nice′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Сar Pjotr′ 7
Tulipa hybrida hort. ′Carlton′ 4,16,17
Tulipa hybrida hort. ′Carnaval de Nice′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Cassablanca′ 17,29
Tulipa hybrida hort. ′Casa Grande′ 29
255
Tulipa hybrida hort. ′Cassini′ 2,7,16,19
Tulipa hybrida hort. ′Cavota′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Cellini′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Cezanne′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Chaikovskyi′ 26
Tulipa hybrida hort. ′Charles′ 16
Tulipa hybrida hort. ′China Pink′ 29
Tulipa hybrida hort. ′China Town′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Charmeur′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Charming Lady′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Chartres′ 1,7
Tulipa hybrida hort. ′Cheers′ 17
Tulipa hybrida hort. ′Chermio′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Cherubina′ 1
Tulipa hybrida hort. ′China Pink′ 5,10,16,18
Tulipa hybrida hort. ′Christmas Dream′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Christmas Marvel′ 2,4,5,7,10,16,17,18,29
Tulipa hybrida hort. ′Clara Butt′ 17
Tulipa hybrida hort. ′Claudia′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Coctail′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Colner Dom′ 7
Tulipa hybrida hort. ′Color Spectacle′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Come Back′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Comic′ 5,7,16,17,29
Tulipa hybrida hort.′Compostella′ 4
Tulipa hybrida hort. ′Concerto′ 1,8,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Cordel Hull′ 7,18
Tulipa hybrida hort. ′Cordon Cooder′ 1,8
Tulipa hybrida hort. ′Corona′ 1,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Corsage′ 8,29
Tulipa hybrida hort. ′Couleur Cardinal′ 16,29
Tulipa hybrida hort. ′Crasmas Marvel′ 4
Tulipa hybrida hort. ′Creme Upstar′ 16,23,29
Tulipa hybrida hort. ′Crispy Mary′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Crystal Beauty′ 1,12,29
Tulipa hybrida hort. ′Curly Sue′ 23,29
Tulipa hybrida hort. ′Czaar Peter′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Czardas′ 7,29
Tulipa hybrida hort. ′D. Black Engle′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Dabl′ 26
Tulipa hybrida hort. ′Dallas′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Dance′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Dancing Show′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Dawnglow′ 1,29
Tulipa hybrida hort. ′Day Dream′ 1,8,12,16
Tulipa hybrida hort. ′Dearbcosat′ 7
Tulipa hybrida hort. ′Deirdre′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Demeter′ 5,29
256
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Tulipa hybrida hort. ′Desert Song′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Devenport′ 26
Tulipa hybrida hort. ′Diana′ 16,29
Tulipa hybrida hort. ′Dianito′ 19
Tulipa hybrida hort. ′Diantha′ 1,7
Tulipa hybrida hort. ′Dior Maximum′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Diplomate′ 1,7,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Doctor Plasman′ 16,17
Tulipa hybrida hort. ′Doctor Wisse Dekker′ 4,16,17
Tulipa hybrida hort. ′Doll’s Minuet′ 1,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Domik dlia Duimovoshki′ (′Домик для Дюймовочки′ – рос.) 29
Tulipa hybrida hort. ′Don Quichotte′ 16,29
Tulipa hybrida hort. ′Dordogne′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Double Beauty of Apeldoorn′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Double Sun Lover′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Dover′ 1,7,16
Tulipa hybrida hort. ′Downglow′ 7,17
Tulipa hybrida hort. ′Dreamboat′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Dreaming Maid′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Dshuel of Siring′ 26
Tulipa hybrida hort. ′Duke of Wellington′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Duplosa′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Dyanito′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Early Dream′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Early Harvest′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Easter Glory′ 17
Tulipa hybrida hort. ′Early Harvest′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Early Surprise′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Easter Parade′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Echo′ 5,29
Tulipa hybrida hort. ′Easter Parade′ 17,29
Tulipa hybrida hort. ′Elegant Lady′ 16,23,29
Tulipa hybrida hort. ′Elegia′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Elisabeth′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Eliza Volta′ 1,10,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Elizabeth Arden′ 1,5,10,16,17
Tulipa hybrida hort. ′Emmy′ 12
Tulipa hybrida hort. ′Emmy Pick′ 7,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Empire State′ 7,10,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Eric Hofsjo′ 1,4,7,10,12,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Estella Rijnveld′ 1,16,17
Tulipa hybrida hort. ′Esperanto′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Esther′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Esteron′ 1,26
Tulipa hybrida hort. ′Euromast′ 1,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Exotic Bird′ 1,10,16
Tulipa hybrida hort. ′Exotic Purissima′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Eye Catcher′ 29
257
Tulipa hybrida hort. ′Fabio′ 23,29
Tulipa hybrida hort. ′Fancy Frills′ 1,16
Tulipa hybrida hort. ′Fantasy′ 10,16,19,29
Tulipa hybrida hort. ′Farnkomble′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Fashion′ 1,2,4,7,8,10,16,17
Tulipa hybrida hort. ′Faust′ 17
Tulipa hybrida hort. ′F.D. Roosevelt′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Feu Superbe′ 1,10,29
Tulipa hybrida hort. ′Fidelio′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Fiery Star′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Finola′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Fire Bird′ 1,10
Tulipa hybrida hort. ′Fire Queen′ 4
Tulipa hybrida hort. ′Flach Point′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Flair′ 16,29
Tulipa hybrida hort. ′Flaming Gold′ 7,29
Tulipa hybrida hort. ′Flaming Parrot′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Flaming Purissima′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Flaming Youth′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Floradale′ 7,10,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Florette′ 16,23
Tulipa hybrida hort. ′Fonlon′ 7
Tulipa hybrida hort. ′Fontainebleau′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Forgotten Dream’s′ 1,4,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Formosa′ 16,29
Tulipa hybrida hort. ′Forutten′ 12
Tulipa hybrida hort. ′Frankfurt′ 17
Tulipa hybrida hort. ′Franzuoso′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Fred Moore′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Frezzle Sizzle′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Fringed Apeldoorn′ 1,7,10,12,29
Tulipa hybrida hort. ′Fringed Beauty′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Fringed Elegans′12,16
Tulipa hybrida hort. ′Fringed Family′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Fringed Golden′ 1,12,17
Tulipa hybrida hort. ′Fringed Red Reding Hood′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Fur Elise′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Gabriella′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Galata′ 7
Tulipa hybrida hort. ′Gala Premiere′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Galina Ulanova′ (′Галина Уланова′ – рос.) 29
Tulipa hybrida hort. ′Galway′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Gander′ 1,7
Tulipa hybrida hort. ′Gander′s Rhapsody′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Garden Party′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Gavota′ 8,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Geantiane′ 5
Tulipa hybrida hort. ′General Eisenhower′ 29
258
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Tulipa hybrida hort. ′General de Wet′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Gerbrand Kieft′ 7,29
Tulipa hybrida hort. ′Georgette′ 17
Tulipa hybrida hort. ′Giant Parrot′ 1,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Gipsy Love′ 16
Tulipa hybrida hort. ′GiSellowa′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Giuseppe Verdi′ 8,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Glück′ 16,23,29
Tulipa hybrida hort. ′Gold Beater′ 17
Tulipa hybrida hort. ′Gold Berg′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Gold Sity′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Gold West′ 8
Tulipa hybrida hort. ′Gold Texas′ 1,10,17
Tulipa hybrida hort. ′Golden Apeldoorn′ 1,4,5,8,10,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Golden Artist′ 16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Golden Cooper′ 10,16
Tulipa hybrida hort. ′Golden Eddy′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Golden Emperor′ 1,8,29
Tulipa hybrida hort. ′Golden Harvest′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Golden Medal′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Golden Melody′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Golden Nant′ 7
Tulipa hybrida hort. ′Golden Oxford′ 1,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Golden Parade′ 1,29
Tulipa hybrida hort. ′Golden Spike′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Golden Spring′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Golden Springtime′ 1,29
Tulipa hybrida hort. ′Gordon Cooper′ 1,7,26,29
Tulipa hybrida hort. ′Grand Gala′ 1,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Grand Prestige′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Grand Prix′ 1,10,17, 29
Tulipa hybrida hort. ′Grand Tenue′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Green River′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Green Village′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Green Wave′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Greuse′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Groenland′ 7,16,17,19,29
Tulipa hybrida hort. ′Gudoshnik′ 1,5,7,29
Tulipa hybrida hort. ′Guiseppe Verdi′ 10,17
Tulipa hybrida hort. ′Gunta′ 1,7
Tulipa hybrida hort. ′Gzaar Peter′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Hadley′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Halcro′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Halero′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Hamilton′1,4,5,8,10,17,26,29
Tulipa hybrida hort. ′Hans Meer′ 7,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Heart’s Delight′ 7,8,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Happy Family′ 16,17,29
259
Tulipa hybrida hort. ′Happy Generation′ 16,23,29
Tulipa hybrida hort. ′Hibernia′ 1,6,10,17
Tulipa hybrida hort. ′High Noon′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Himming Bird′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Hocus-Pocus′ 1,29
Tulipa hybrida hort. ′Holland Beauty′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Holland Chic′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Holland Herald′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Holland Happening′ 1,29
Tulipa hybrida hort. ′Holland National′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Holland’s Glorie′ 1,5,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Hollywood′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Honeymoon′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Honorose′ 17,29
Tulipa hybrida hort. ′Ibis′ 7
Tulipa hybrida hort. ′Ice Lolli′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Ile de Design′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Ile de France′ 16,29
Tulipa hybrida hort. ′Inferno′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Inflamation′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Inglescombe Yellow′ 1,29
Tulipa hybrida hort. ′Inspiration′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Ivory Floradale′ 1,7,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Jackpot′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Jacqueline′ 1,16
Tulipa hybrida hort. ′Jan Reus′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Janosik′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Jaop Groot 16
Tulipa hybrida hort. ′Jaqueline′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Jeantine′ 16,29
Tulipa hybrida hort. ′Jessica′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Jet Set′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Jewel of Spring′ 1,7,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Jimmy′ 8
Tulipa hybrida hort. ′Joffre′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Johann Strauss′ 7,8,10,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Johann Sebastian Bach′ 29
Tulipa hybrida hort. ′John Krukshay′ 12
Tulipa hybrida hort. ′Jokohama′ 1,4,16,17
Tulipa hybrida hort. ′Jovel of Spring′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Juan Reus′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Judith Leyster′ 16,29
Tulipa hybrida hort. ′Juliette′ 1,7
Tulipa hybrida hort. ′Jvory Floradale′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Kansas′ 1,10,17
Tulipa hybrida hort. ′Kareol′ 1,4,5,16,17
Tulipa hybrida hort. ′Kees Nelis′ 7,10,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Kerbert′ 10
260
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Tulipa hybrida hort. ′Kings Blood′ 4,7,29
Tulipa hybrida hort. ′Klymenko′ (′Клименкo′ - рос.) 29
Tulipa hybrida hort. ′Kölner′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Köningin Wilhelmina′ 7,16,17,26,29
Tulipa hybrida hort. ′Krelage’s Triumph′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Kremlevskie Zvezdy′ (′Кремлевские Звезды′ - рос.) 16
Tulipa hybrida hort. ′Кristall Glou′ 26
Tulipa hybrida hort. ′Krymskiyi′ (′Крымский′ – рос.) 1,29
Tulipa hybrida hort. ′La Courtine′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Lac van Rijn 29
Tulipa hybrida hort. ′Lady Montgomery′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Lady Rose 1
Tulipa hybrida hort. ′Lambada′ 8,12,16,29
Tulipa hybrida hort. ′La Tulipe Noire′1,7,29
Tulipa hybrida hort. ′Lebedushka′ (′Лебедушка′ – рос.) 1
Tulipa hybrida hort. ′Lee van der Mark′ 7,16
Tulipa hybrida hort. ′Lefeber’s Favourite′ 1,7,10,16,17
Tulipa hybrida hort. ′Lefeber’s Memory′ 1,7
Tulipa hybrida hort. ′Lemam de Marke′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Lenin’s Memorial′ 1,7,10
Tulipa hybrida hort. ′Libretto Parrot′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Lilac Perfection′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Lilac Time′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Lilifire′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Lisca′ 26
Tulipa hybrida hort. ′Little Princess′ 16
Tulipa hybrida hort. ′London′ 1,7,12,16,17
Tulipa hybrida hort. ′Longfellow′ 16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Long Lady′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Louvre′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Lovely Surprise′1,4,5,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Love Parrot′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Loverock′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Lucky Strike′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Lustige Witwe′ = ′Merry Widom′ 7,10,12,16,17,26,29
Tulipa hybrida hort. ′Lyon′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Madame Curie′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Madame Lefeber′ 1,7,10,16,18
Tulipa hybrida hort. ′Madame Spoor’s′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Magic Fire′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Magier′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Maja′ 1,7,10,29
Tulipa hybrida hort. ′Makassar′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Mamasa′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Margarita′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Margaret Herbst ′29
Tulipa hybrida hort. ′Marie Jose′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Mariette′ 6,16,29
261
Tulipa hybrida hort. ′Marigot′ 7,29
Tulipa hybrida hort. ′Marilyn′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Mary Ann′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Mary Christmas′ 7
Tulipa hybrida hort. ′Mascagni′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Mata Hari′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Maunt Takoma′ 19
Tulipa hybrida hort. ′Maureen′ 1,10,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Maytime′ 1,16
Tulipa hybrida hort. ′Meissner Porzellan′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Melody d’Amour′ 17
Tulipa hybrida hort. ′Mendelsson′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Menton′ 1,7,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Mergland′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Merry Go Round′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Merry Widom′ = ′Lustige Witwe′
Tulipa hybrida hort. ′Mickey Mouse′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Mikelly′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Mildred′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Minerva′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Mirazh′ (′Мираж′ – рос.) 29
Tulipa hybrida hort. ′Miranda′ 1,12,10,16
Tulipa hybrida hort. ′Miskodeed′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Misiashne Siaivo′ (′Місячне Сяйво′) 1,16
Tulipa hybrida hort. ′Mister Korbet′ 26
Tulipa hybrida hort. ′Mistress′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Mitella′ 29
Tulipa hybrida hort. ′M-m de la Mar′ 12,16
Tulipa hybrida hort. ′Modern Style′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Mona Lisa′ 16,23
Tulipa hybrida hort. ′Mondial′ 23
Tulipa hybrida hort. ′MonSellowa′ 16,23,29
Tulipa hybrida hort. ′Monte Beau′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Monte Carlo′ 1,2,7,16,17,19,29
Tulipa hybrida hort. ′Monte Parrot′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Monte Spider′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Moonshine′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Moscagni′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Most Miles′ 1,29
Tulipa hybrida hort. ′Mother’s Dey′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Mount Tacoma′ 1,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Mrs. Moon′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Multiflora′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Mussadent′ 1
Tulipa hybrida hort. ′My Lady′ 1,5,7,29
Tulipa hybrida hort. ′Napli′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Negritta′ 4,5,8,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′New Design′ 16,29
262
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Tulipa hybrida hort. ′New Era′ 29
Tulipa hybrida hort. ′New Look′ 1,8
Tulipa hybrida hort. ′Noble Venture′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Nome′ 1,7,29
Tulipa hybrida hort. ′Noranta′ 8,17
Tulipa hybrida hort. ′Nord Qeen′ 12
Tulipa hybrida hort. ′Odalisque′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Olaf′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Olga′ 26
Tulipa hybrida hort. ′Ollioules′ 1,8
Tulipa hybrida hort. ′Olympic Flame′ 23,29
Tulipa hybrida hort. ′Olymp Flaemen′ 7
Tulipa hybrida hort. ′Omnyacc′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Orange Bouquet′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Orange Boy′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Orange Doblet′ 5
Tulipa hybrida hort. ′Orange Emperor′ 1,8,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Orange Favorite′ 1,2,4,10,16,17
Tulipa hybrida hort. ′Orange Goblet′ 7,29
Tulipa hybrida hort. ′Orange Master′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Orange Nassau′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Orange Princess′ 16,23,29
Tulipa hybrida hort. ′Orange Queen′ 4,8,29
Tulipa hybrida hort. ′Orange Wonder′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Oranjezon′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Oratorio′ 4,19,29
Tulipa hybrida hort. ′Orca′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Oriental Beauty′ 1,8,17,28
Tulipa hybrida hort. ′Oriental Splendour′ 1,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Ouverture′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Oxford′ 1,7,12,16,17,19,26,29
Tulipa hybrida hort. ′Oxford Elite′ 1,5,7,10,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Page Polka′ 10,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Palestrina′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Pandia′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Pandion′ 17,29
Tulipa hybrida hort. ′Pandour′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Parabol′ 26
Tulipa hybrida hort. ′Passion′ 17,29
Tulipa hybrida hort. ′Passionale′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Parade′ 1,5,7,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Parade Record′ 1,7,29
Tulipa hybrida hort. ′Paris′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Pax′ 1,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Peach Blossom′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Pebble′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Peerles Pink′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Pelikan′ (′Пеликан′ – рос.) 1
263
Tulipa hybrida hort. ′Polymna′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Pervoklasnitsa′ (′Первокласница′ – рос.) 1
Tulipa hybrida hort. ′Philippe de Comines′ 17
Tulipa hybrida hort. ′Picture′ 5,16,17,19
Tulipa hybrida hort. ′Pimpernel′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Pink′ 12
Tulipa hybrida hort. ′Pink Attraction′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Pink Dwarf′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Pink Fly′ 12
Tulipa hybrida hort. ′Pink Glow′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Pink Impression′ 1,7,8,29
Tulipa hybrida hort. ′Pink Star′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Pink Trophy′ 7,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Pinocchio′ 1,8,7,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Plaiser′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Pobeda′ 26
Tulipa hybrida hort. ′Polka′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Polymna′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Pordon Cooper′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Portofino′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Port-Said′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Preludium′ 7,16,29
Tulipa hybrida hort. ′President Kennedy′ 1,5,8
Tulipa hybrida hort. ′Princeps′ 1,17
Tulipa hybrida hort. ′Princess Beaty′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Princesse Charmante′ 1,7,17,26,29
Tulipa hybrida hort. ′Princes Irene′ 8,16,19
Tulipa hybrida hort. ′Princhella Violacea′ 4
Tulipa hybrida hort. ′Prince of Austria ′29
Tulipa hybrida hort. ′Prinz Karnaval′ 7,19,29
Tulipa hybrida hort. ′Purissima′ = ′White Empero′ 1,2,7,8,10,16,17,19,29
Tulipa hybrida hort. ′Purple Dream′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Purple Flag′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Purple Prince′ 6,16
Tulipa hybrida hort. ′Quebec′ 16,23
Tulipa hybrida hort. ′Queen of Bartigons′ 26
Tulipa hybrida hort. ′Queen Ingrid′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Queen of Marlen′ 12,16
Tulipa hybrida hort. ′Queen of Marvel′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Queen of Night′ 1,10,8,16,17,26,29
Tulipa hybrida hort. ′Queen of Sheba′ 1,7,10,12,16,26
Tulipa hybrida hort. ′Quest′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Red Emperor′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Red Impression′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Recreado′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Red Chine′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Red Dabl′ 26
Tulipa hybrida hort. ′Red Light′ 29
264
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Tulipa hybrida hort. ′Red Lighthouse′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Red Matador′ 1,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Red Riding′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Red Riding′ Hood′ 1,8,16
Tulipa hybrida hort. ′Red Schine′ 17
Tulipa hybrida hort. ′Red Surprise′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Red Wing′ 8,16
Tulipa hybrida hort. ′Regulus′ 26
Tulipa hybrida hort. ′Reiland′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Renown′ 10,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Riga′ 7,10,17
Tulipa hybrida hort. ′Rijnland′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Robassa′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Rock and Roll′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Rococo′ 8,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Roman-Koch′ (′Роман-Кош′) 29
Tulipa hybrida hort. ′Rose Korneforos′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Rosy Wings′ 1,7,10,16,17,26,29
Tulipa hybrida hort. ′Royal Seat′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Royal Sphin′ 4,5,16,17
Tulipa hybrida hort. ′Royal Tournament′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Rubicon′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Rubinstein′ 7
Tulipa hybrida hort. ′Ruby Red′ 1,29
Tulipa hybrida hort. ′Sabadiana′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Salut′ 1,5,29
Tulipa hybrida hort. ′Sapporo′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Scarborough′ 1,7,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Scarlet Baby′ 1,16,17
Tulipa hybrida hort. ′Scarlet Elegance′ 4,10
Tulipa hybrida hort. ′Scarlet Leader′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Scarlet Ruby′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Skazoshnoe Videnie′ (′Сказочное Видение′ – рос.) 29
Tulipa hybrida hort. ′Schefield′ 10,17
Tulipa hybrida hort. ′Schoenberg′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Schoonoord′ 5,29
Tulipa hybrida hort. ′Seadov′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Segwun′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Shakespeare′ 1,7,10,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Sheffield′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Shirley′ 4,5,8,16,17
Tulipa hybrida hort. ′Shiun′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Showwinner′ 1,8,16
Tulipa hybrida hort. ′Shutka′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Silverstreat ′16
Tulipa hybrida hort. ′Skif′ 7,29
Tulipa hybrida hort. ′Snow Prince′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Snow Star′ 16,19
265
Tulipa hybrida hort. ′Solanus′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Spectacle Color′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Spectacular Gold′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Spring Green′ 1,7,16,17,19,29
Tulipa hybrida hort. ′Spring Pearl′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Spring Song′ 1,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Spring Time′ 7,10,29
Tulipa hybrida hort. ′Stresa′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Striped Oxford′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Stlacky Rayck′ 12
Tulipa hybrida hort. ′Stockholm′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Story′ 7
Tulipa hybrida hort. ′Stresa′ 1,7,8,10,16,19
Tulipa hybrida hort. ′Striped Apeldoorn′ 1,10,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Striped Bellona′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Striped Oxford′ 17
Tulipa hybrida hort. ′Strong Gold′ 4,5,16,17
Tulipa hybrida hort. ′Sulphur Triumph′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Summit′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Sunkist′ 1,29
Tulipa hybrida hort. ′Sunshine′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Sundew′ 17
Tulipa hybrida hort. ′Surprise′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Swan Wings′ 1,5,8,16
Tulipa hybrida hort. ′Sweet Harmony′ 1,16,17
Tulipa hybrida hort. ′Sweet Lady′ 8
Tulipa hybrida hort. ′Sweetheart′ 1,7,16,19,29
Tulipa hybrida hort. ′Sweety′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Swon Wings′ 7
Tulipa hybrida hort. ′Sylvia van Lennep′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Symphonia′ 26
Tulipa hybrida hort. ′Synaeda Blue′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Synaeda King′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Tarafa′ 1,8,17
Tulipa hybrida hort. ′Taras Shevchenko′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Tartini′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Tamara′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Temple of Beauty′ 1,5,7,10,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Temple’s Favorite′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Tender Beauty′ 1,5,29
Tulipa hybrida hort. ′Texas Flames′ 1,10,16,17
Tulipa hybrida hort. ′Texas Gold′ 1,7,16,29
Tulipa hybrida hort. ′The First′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Themis′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Topscore′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Torchlight′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Toronto′ 5,8,10,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′Toulon′ 1,29
266
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Tulipa hybrida hort. ′Turkish Delight′ 8
Tulipa hybrida hort. ′Uncle Tom′ 16,23,29
Tulipa hybrida hort. ′United States′ 8
Tulipa hybrida hort. ′Upstar′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Valentine′ 16,29
Tulipa hybrida hort. ′Vebers Parrot′ 19
Tulipa hybrida hort. ′Velentayn′ 12
Tulipa hybrida hort. ′Valery Gergiev′ 23,29
Tulipa hybrida hort. ′Van der Erden′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Vellov Down′ 7
Tulipa hybrida hort. ′Verona′ 16,29
Tulipa hybrida hort. ′Victoria Bicolor′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Vinaun′ 12
Tulipa hybrida hort. ′Violet Beauty′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Virichic′ 23,29
Tulipa hybrida hort. ′Viridiflora′ 16,29
Tulipa hybrida hort. ′Virtuoso′ 1,29
Tulipa hybrida hort. ′Vivex′ 1,5,29
Tulipa hybrida hort. ′Vlammenspel′ 16,17
Tulipa hybrida hort. ′Wall Street′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Wanads Dido′ 10
Tulipa hybrida hort. ′Washington′ 4
Tulipa hybrida hort. ′Weber′ 17
Tulipa hybrida hort. ′Weber’s Parrot′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Weiss Berliner′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Wesna′ 7
Tulipa hybrida hort. ′West Point′ 6,10,16,19,29
Tulipa hybrida hort. ′White Dream′ 1
Tulipa hybrida hort. ′White Elegance′ 16
Tulipa hybrida hort. ′White Emperor′ = ′Purisima′
Tulipa hybrida hort. ′White Fire′ 29
Tulipa hybrida hort. ′White Parrot′ 7,16,17,29
Tulipa hybrida hort. ′White Parus′ 12
Tulipa hybrida hort. ′White Swallow′ 1
Tulipa hybrida hort. ′White Triumphator′ 12,6,10,16,17,19
Tulipa hybrida hort. ′Whisper′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Winter Berg′ 4
Tulipa hybrida hort. ′Wildhof′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Willam Hopman′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Willem van Oranjie′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Winter Berg′ 4,5,16,17
Tulipa hybrida hort. ′Winter Gold′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Wirosa′ 8,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Wonderful World′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Yaltynskyi′ (′Ялтинский′ - рос.) 1,29
Tulipa hybrida hort. ′Yan Reus′ 16
Tulipa hybrida hort. ′Yellow Dover′ 17
Tulipa hybrida hort. ′Yellow Emperor′ 29
267
Tulipa hybrida hort. ′Yellow King′ 17
Tulipa hybrida hort. ′Yellow Marvel′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Yellow Medisson′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Yellow Parrot′ 16,23
Tulipa hybrida hort. ′Yellow Present′ 5,16
Tulipa hybrida hort. ′Yellow Purissima′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Yellow Queen′ 1
Tulipa hybrida hort. ′Yellow Sun′ 29
Tulipa hybrida hort. ′Yocohama′ 5
Tulipa hybrida hort. ′Yonina′ 23
Tulipa hybrida hort. ′Zampa′ 1,29
Tulipa hybrida hort. ′Zhemshuzhnyi′ (′Жемчужный′ – рос.) 29
Tulipa hybrida hort. ′Zolotoi Petushok′ (′Золотой Петушок′ – рос.) 1
Tulipa hybrida hort. ′Zombie′ 8,16,29
Tulipa hybrida hort. ′Zwanenburg′ 1
Tulipa hypanica Klokov & Zoz 13
Tulipa ingens Hoog 1
Tulipa kaufmanniana Regel 1,7,10,16,18,26
Tulipa kaufmanniana Regel ′Giuseppe Verdi′ 17
Tulipa koktebelica Junge див. Tulipa biflora Pall.
Tulipa kolpakowskiana Regel 1,16,26
Tulipa linifolia Regel 2,4,16
Tulipa lipskyi Grossh. 16
Tulipa marjoletti E.P.Perrier & Song. 1
Tulipa maximowiczii Regel 16
Tulipa micheliana Hoog 1
Tulipa neustruevae Pobed. 10,16,17,29
Tulipa ophiophylla Klokov & Zoz 2
Tulipa orphanidea Boiss. ex Heldr. 16
Tulipa orthopoda Vved. 16
Tulipa ostrowskyana Regel 2,16
Tulipa patens Schult. & Schult. f. 16
Tulipa praestans Hoog 1
Tulipa praestans Hoog ′Fusilier ′ 16
Tulipa praestans Hoog ′Unicum′ 23
Tulipa praestans Hoog ′Van Tubergen’s Variety′ 16
Tulipa pulchella (Regel) Baker ′Humilis′ 16
Tulipa pulchella (Regel) Baker ′Persian Pearl′ 16
Tulipa pulchella (Regel) Baker ′Violacea′ 16
Tulipa quercetorum Klokov & Zoz. syn. Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult.f.
1,2,4,5,7,14,16,18,26
Tulipa saxatilis Sieber ex Spreng. 29
Tulipa schrenkii Regel syn. Tulipa gesneriana L. 1,2,5,6,7, 9,16,18
Tulipa scythica Klokov & Zoz. 5,16,18
Tulipa sprengeri Baker 1,2,16
Tulipa subpraestans Vved. 1,10,16
Tulipa sylvestris L. 1,10,16
Tulipa tarda Stapf 1,2,4,5,7,10,16,17,26,29
268
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Tulipa tarda Stapf ′Luteo′ 10,16
Tulipa tubergeniana Hoog ′Keukenhof′ 16
Tulipa turkestanica Regel 1,2,10,16,19,26,29
Tulipa urumiensis Stapf 1,10,16,17
Tulipa wedenskyi Z.Botsch. 1,10,16
Tulipa whittallii Haller 17
Tulipa wilsoniana Hoog 16
Tunica saxifraga (L.) Scop. див. Petrorhagia saxifraga (L.) Link
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. 16
Tussilago farfara L. 1,5,6,7,12,16,18,19,20,26,27,28
Typha angustifolia L. 17,26
Typha latifolia L. 17
Typhoides arundinacea (L.) Moench 16
U
Ungernia oligostroma Popov & Vved. ex Popov & Androssov 2
Uniola latifolia Mich. див. Chasmanthium latifolium (Michx.) H.O.Yates.
Uniola paniculata L. 1
Ursinia anethoides (DC.) N.E.Br. 1
Ursinia anthemoides (L.) Poir. 1,27
Urtica cannabina L. 1,26,28
Urtica dioica L. 1,2,5,12,16,18,19,22,26,28
Urtica kioviensis Rogow. 26
Urtica urens L. 12,26
Uvularia grandiflora Sm. 16
V
Vaccaria hispanica (Mill.)Rauschert 1,26
Vaccaria hispanica (Mill.)Rauschert ′Grandiflora′ 1
Vaccinium uliginosum L. 17
Valeriana cardamines M.Bieb. 16
Valeriana collina Wallr. syn. Valeriana officinalis L.ssp. collina (Wallr.) Nyman, Valeriana
stolonifera Czern. 1,2,16,22,27
Valeriana dioica L. 27
Valeriana nitida Kreyer див. Valeriana wolgensis Kazak.
Valeriana officinalis L. 1,2,5,7,12,16,17,19,26,28
Valeriana officinalis L. ′ Kardiola 22
Valeriana officinalis L.ssp. collina (Wallr.) Nyman див. Valeriana collina Wallr.
Valeriana simplicifolia (Rchb.) Kabath див. Valeriana dioica L. ssp. simplicifolia (Rchb.)
Nyman
Valeriana stolonifera Czern. див. Valeriana collina Wallr.
Valeriana tripteris L. 1,17
Valeriana tuberosa L. 2
Valeriana wolgensis Kazak. syn. Valeriana nitida Kreyer 1
Valerianella carinata Lois. 2
Venidium calendulaceum Less. див. Arctotheca calendula (L) Levyns
Venidium fastuosum (Jacq.) Stapf див. Arctotis fastuosa Jacq.
Veratrum album L. 1,18,26,28
Veratrum lobelianum Bernh. 1,2,4,26
269
Veratrum nigrum L. 1,2,6,17,26
Verbascum austriacum Schott ex Roem. & Schult. див. Verbascum chaixii Vill. ssp.
austriacum (Schott ex Roem. & Schult.) Hayek
Verbascum chaixii Vill. ssp. austriacum (Schott ex Roem. & Schult.) Hayek syn.
Verbascum austriacum Schott ex Roem. & Schult. 1
Verbascum densiflorum Bertol. syn. Verbascum thapsiforme Schrad. 1,2,16,17,28
Verbascum lychnitis L. 1,2,26
Verbascum marschallianum Ivanina & Tzvelev syn. Verbascum orientale M.Bieb. 2
Verbascum nigrum L. 2,16
Verbascum orientale M.Bieb. див. Verbascum marschallianum Ivanina & Tzvelev
Verbascum olympicum Boiss. 16
Verbascum ovalifolium Donn ex Sims 2
Verbascum phlomoides L. 1,6,26
Verbascum phoeniceum L. 1,2,5,16,17,22,26
Verbascum pyramidantum M.Bieb. 1
Verbascum thapsiforme Schrad. див. Verbascum densiflorum Bertol. 1
Verbascum thapsus L. 1,16,17,26
Verbascum x hybridum Brot. 13
Verbena bracteata Cav. ex Lag. & Rodr. 1
Verbena bonariensis L.1,26,29
Verbena canadensis (L.) Britton 1,2
Verbena elegans HBK 1
Verbena hastata L. 1
Verbena laciniata (L.) Britton 1
Verbena officinalis L. 1,5,16,17,22,26
Verbena rigida Spreng. 1,5,7,19
Verbena tenera Spreng. 1
Verbena tenuisecta Briq. 1
Verbena urticifolia L. 1
Verbena venosa Gillies & Hook. 16
Verbena x hybrida Groenland & Ruempl. 1,2,5,6,7,9,10,15,16,18,19,22,25,27,29
Verbena x hybrida Groenland & Ruempl. ′Adonis Light Blue′ 16
Verbena x hybrida Groenland & Ruempl. ′Misty′ 16
Verbena x hybrida Groenland & Ruempl. ′Tamari′ 26
Verbesina encelioides (Cav.) A. Gray. 5
Veronica alpina L. 2,4,16
Veronica aphylla L. 17
Veronica armena Boiss. & Huet. 1,2,3,4,10,16
Veronica austriaca L. 1,2,5,17,22,27
Veronica austriaca L. ′Rosea′ 16
Veronica austriaca L. ′Royal Blue′ 1,4
Veronica austriaca L. ssp. teucrium (L.) D.A.Webb. syn. Veronica teucrium L.
1,2,3,16,22,26
Veronica barrelieri Schott syn. Pseudolysimachion barrelieri (Schott) Holub, Veronica
steppacea Kotov 2,5
Veronica baumgartenii Roem. & Schult. 23
Veronica beccabunga L. 1,17
Veronica capsellicarpa Dubovik 2,16
270
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Veronica caucasica M.Bieb. 2,16
Veronica chamaedrys L. 1,6,26,27,28
Veronica cretacea Ostapko див. Pseudolysimachion cretaceum (Ostapko) Ostapko 2
Veronica dentata F.W.Schmidt 1
Veronica filiformis Sm. 4
Veronica fruticans Jacq. 4,17
Veronica fruticulosa L. 16
Veronica gentianoides Vahl 1,2,4,10,16,21,22,26,27
Veronica gentianoides Vahl ′Tissington White′ 1
Veronica gentianoides Vahl ′Variegata′ 1,16
Veronica gryniana Klokov syn. Pseudolysimachion grynianum (Klokov ) Ostapko
Veronica incana L. 1,2,4,13,16,22,24,26
Veronica incana L. ′Nana′ 1
Veronica longifolia L. 1,2,4,16,26,28
Veronica maeotica Klokov syn. Pseudolysimachion maeoticum (Klokov) Holub 2
Veronica montana L. 1
Veronica officinalis L. 1,2,16,17,18,26
Veronica praecox All. 1,14
Veronica prostrata L. 1,2,4,9,16,24
Veronica repens Clarion ex DC. 16,27
Veronica shmidtiana Regel 1
Veronica speciosa R.Cunn. див. Hebe speciosa (R.Cunn. ex A.Cunn.) Andersen
Veronica spicata L. 1,2,4,5,16,17,22,26
Veronica spicata L. ′Heidekind′ 4,16
Veronica spicata L. ′Rothfuchs′ 4
Veronica spuria L. 2,16
Veronica steppacea Kotov див. Veronica barrelieri Schott
Veronica surculosa Bois.& Bal. 1,16
Veronica surculosa Bois.& Bal. ′Rosea′ 4
Veronica taurica Willd. 1
Veronica teucrium L. див. Veronica austriaca L. ssp. teucrium (L.) D.A.Webb.
Veronica umbrosa M.Bieb. 23
Veronica urticifolia Jacq. 2,16,17
Veronica verna L. 1
Veronica villosa Wormsk. ex Roem. & Schult. 16
Veronica virginica L. див. Veronicastrum virginicum (L.) Farw.
Veronica sp. ′Eveline′ 16
Veronica sp. ′Vester Dwarf Blue′ 16
Veronica viscosula Klokov syn. Pseudolysimachion viscosulum (Klokov) Tzvelev 2
Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell syn. Leptandra sibirica (L.) Nutt. ex G.Don fil. 1,26
Veronicastrum virginicum (L.) Farw. syn. Veronica virginica L. 1,2,16,24
Veronicastrum virginicum (L.) Farw. ′Alba′ 1
Veronicastrum virginicum (L.) Farw. ′Pink Glow′ 1
Vicia angustifolia Reich. 1
Vicia cracca L. 1,16,26
Vicia faba L. 1,26
Vicia faba L.f. viridissima Alef. 2
Vicia sativa L. ′Moldavska-82′ (′Молдавська-82′) 1
271
Vicia sepium L. 1,20
Vicia tenuifolia Roth 1,2
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 1,2
Vicia villosa Roth 1,16
Vigna radiata (L.) R. Wilcz. syn. Phaseolus aureus Roxb. 2
Vigna radiata (L.) R. Wilcz ′Cerera′ 1
Vigna unguiculata (L.) Walp. ′Red Calichas′ 1
Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. sesquipedalis (L.) Verdc. 2
Vinca herbacea Waldst. & Kit. 1,2,4,5,7,16,17,19,26,27
Vinca herbacea Waldst. & Kit. ′Alba′ 2
Vinca major L.1,2,4,5,6,8,10,12,16,17,19,21,23,24,27
Vinca major L. ′Alba′ 1,2,16,21,27
Vinca major L. ′Variegata′ 1
Vinca major L. ssp. hirsuta (Boiss.) Stearn syn. Vinca pubescens d'Urv. 1,2,17,22,27
Vinca major L. ssp. hirsuta (Boiss.) Stearn ′Alba′ 16
Vinca minor L.1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,16,17,18,19,20,21,27,28
Vinca minor L. ′Alba′ 1,2,4,18
Vinca minor L. ′Atropurpurea′ 1,4,10,23
Vinca minor L. ′Aurea′ 19
Vinca minor L. ′Aureovariegata′ 2,4, 17,18,21
Vinka minor L. ′Iliumination′ 1
Vinka minor L. ′Multiplex′ 1
Vinca minor L. ′Rosea′ 6
Vinca minor L. ′Rubra′ 16
Vinca minor L. ′Rotundifolia′ 16
Vinca minor L. var. argenteovariegata (Weston) Rehder 2,4,16,21
Vinca pubescens D’Urv. див. Vinca major L. ssp. hirsute (Boiss.) Stearn
Vincetoxicum albovianum (Kusn.) Pobed. 2
Vincetoxicum cretaceum (Pobed.) Wissjul. див. Vincetoxicum hirundinaria Medik.
Vincetoxicum flavum Ostapko 2
Vincetoxicum hirundinaria Medik. syn. Vincetoxicum cretaceum (Pobed.) Wissjul.
1,2,7,16,17,26
Vincetoxicum hirundinaria Medik. ssp. hirundinaria Medik. 27
Vincetoxicum intermedium Taliev 2
Vincetoxicum maeoticum (Kleopov) Barbar. 2,27
Vincetoxicum officinale Moench 1,17,19
Vincetoxicum rossicum (Kleopov) Barbar. 2,26
Vincetoxicum scandens Sommier & Levier 1,2,7,16,17,26
Vincetoxicum ucrainicum Ostapko 2
Viola accrescens Klokov 2
Viola alba Besser 2,4,5,7,17
Viola altaica Ker.- Gawl. 1,26
Viola ambigua Waldst. & Kit. 2
Viola arvensis Murray 1,2,18
Viola canina L. 6,16,18,26
Viola cornuta L. 4,5,16,17,21,26,27
Viola dactyloides Schult. 4
Viola dehnhardtii Ten. 23
272
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Viola donetzkiensis Klokov 2
Viola gracilis Sibth. & Sm. ′Roy Henry′ 10
Viola hirta L. 1,16,26
Viola hybrida Wettst.& auct. див. Viola uliginosa Besser
Viola jooi Janka 17
Viola kitaibeliana Schult. 2
Viola labradorica Schrank 1,16
Viola labradorica Schrank ′ Purpurea′ 6
Vinca major L .4
Viola mandschurica W. Becker 1,6
Viola matutina Klokov 2,5
Viola mirabilis L. 6,16,18,20,26
Viola montana L. 2
Viola odorata L. 1,2,4,5,6,7,12,13,16,18,19,20,22,26,27,28,29
Viola oreades M.Bieb. 23
Viola palmata L. 17
Viola papilionacea Pursh див. Viola sororaria Willd.
Viola palustris L. 17
Viola patrinii DC. 7
Viola pedatifida G.Don 1
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau syn. Viola sylvatica (Hartmann) Fr. ex Hartmann
1,20
Viola somchetica Koch 16
Viola sororaria Willd. syn. Viola papilionacea Pursh 6,16,17
Viola sororaria Willd. ′Alba′ 4,10,16,17,26,27
Viola suavis M.Bieb. 2
Viola sylvatica (Hartmann) Fr. ex Hartmann див. Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau
Viola tricolor L. 1,7,9,12,13,14,16,19,20,24,26,28
Viola tricolor L. ′Blue′ 1
Viola tricolor L. ′Blue White′ 1
Viola tricolor L. ′Chernyi Prints′ (′Чёрный Принц′ – рос.) 4
Viola tricolor L. ′Dark Blue′ 1
Viola tricolor L. ′Makedonica′ 26
Viola tricolor L. ′Mars′ 4
Viola tricolor L. ′Nevesta′ (′Невеста′ – рос.) 4
Viola tricolor L. ′Red′ 1
Viola tricolor L. ′Rokoko′ 4
Viola tricolor L. ′Roy Henry′ 1
Viola tricolor L. ′Solnechnyi Potselui′ (′Солнечный Поцелуй′ – рос.) 4
Viola tricolor L. ′Zolotaia Korona′ (′Золотая Корона′ – рос.) 4
Viola tricolor L. ′White′ 1
Viola tricolor L. ′Yellow′ 1
Viola tricolor L. ′Yellow Red′ 1
Viola uliginosa Besser syn. Viola hybrida Wulfen ex Roem. & Schult. 4,5,27
Viola х wittrockiana Gams. ex Hegi
11,15, 17,25,26
Viola х wittrockiana Gams ex Hegi ′Beaconsfield′ 17
Viola х wittrockiana Gams ex Hegi ′Black King′ 6
Viola х wittrockiana Gams ex Hegi ′Schweizer Riesensilberbraut′ 17
273
Viola х wittrockiana Gams ex Hegi
′Weinerote Tone′ 6
Viscaria vulgaris Berng. див. Lychnis viscaria L.
Visnaga daucoides Gaertn. див. Ammi visnaga (L.) Lam.
W
Waldsteinia geoides Willd. 1,2,26
Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch. 4,16
Woodsia fragilis (Trevir.) Moore 26
Woodsia obtusa (Spreng.) Torrey 26
Woodsia polystichoides D.C.Eaton 26
Woodsia subintermedia Tzvelev 26
X
Xanthisma texana DC. 1
Xanthium spinosum L. 17
Xanthium strumarium L. 1,17,28
Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur 1
Xeranthemum annuum L. 1,2,5,9,16,19,26,29
Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Sm. 1
Xeranthemum inapertum (L.) Mill. 1
Xiphium vulgare Mill. 2
Y
Yucca aloifolia L. 12
Yucca filamentosa L. 4,6,9,14,16,17,18,19,21,22,26
Yucca filamentosa L. ′Lebed′ (′Лебедь′ – рос.) 16
Yucca filamentosa L. ′Rosea′ 16
Yucca glauca Nutt. 16
Yucca recurvifolia Salisb. 19
Yucca smalliana Fernald 5,17,22,27
Z
Zantedeschia albomaculata Baill. 17
Zea mays L. 12,22,26,28
Zea mays L. ′Krasnaia Zenlianika′ (′Красная земляника′ - рос.) 16
Zea mays L. ssp. saccharata (Sturt.) Zhuk. 2
Zea mexicana (Schrad.) Kuntze 26
Zephyranthes candida (Lindl.) Herb. 12
Zephyranthes grandiflora Lindl. 19
Zephyranthes rosea Lindl. 12,19
Zinnia angustifolia Kunth.1,2,3,5,6,7,12,19
Zinnia angustifolia Kunth ′Persian Carpet′ 26
Zinnia angustifolia Kunth ′Xare′ 26
Zinnia elegans Jacq. 1,2,5,6,7,9,11,12,13,14, 15,17,18,19,25,26,27
Zinnia elegans Jacq. ′Alba′ 1
Zinnia elegans Jacq. ′Attraction′ 26
Zinnia elegans Jacq. ′Canary Bird′ 26
Zinnia elegans Jacq. ′Chrysanthemblutige′ 22
Zinnia elegans Jacq. ′Crimson Monarch′ 5,26
Zinnia elegans Jacq. ′Corveray Ivory′ 1
Zinnia elegans Jacq. ′Dahliaflovered′ 1
Zinnia elegans Jacq. ′Dream′ 16
274
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Zinnia elegans Jacq. ′Ellaw′ 4
Zinnia elegans Jacq. ′Envy′ 1,26
Zinnia elegans Jacq. ′Fantasia′ 3,7,26
Zinnia elegans Jacq. ′Fantastic Giant′ 1
Zinnia elegans Jacq. ′Giant Double Mixed′ 16
Zinnia elegans Jacq. ′Golden Dawn′ 1
Zinnia elegans Jacq. ′Illumination′ 26
Zinnia elegans Jacq. ′Izabella′ 1
Zinnia elegans Jacq. ′Karusel′ (′Карусель′ – рос.) 1
Zinnia elegans Jacq. ′Kist′ 1
Zinnia elegans Jacq. ′Krasnaia Shapochka′ (′Красная Шапочка′ – рос.) 3,5
Zinnia elegans Jacq. ′Liliput′ 1,6,16,22,26,27
Zinnia elegans Jacq. ′Liliput Pompon′ 1,17,26
Zinnia elegans Jacq. ′Luminoza′ 1
Zinnia elegans Jacq. ′Lutea′ 1
Zinnia elegans Jacq. ′Meteor′ 1
Zinnia elegans Jacq. ′Multiflora′ 5
Zinnia elegans Jacq. ′Оrang′ 1,4
Zinnia elegans Jacq. ′Orange Kenig′ 17
Zinnia elegans Jacq. ′Orange King′ 1,16
Zinnia elegans Jacq. ′Pamila Alba′ 1
Zinnia elegans Jacq. ′Persian Carpet′ 7
Zinnia elegans Jacq. ′Pink′ 1
Zinnia elegans Jacq. ′Podarok′ 1,3,17,26,29
Zinnia elegans Jacq. ′Polar Beer′ [meaning: ′Полярный Медведь′ – рос.] 1,29
Zinnia elegans Jacq. ′Polinesia′ 7
Zinnia elegans Jacq. ′Pompon′ 1
Zinnia elegans Jacq. ′Red′ 1,4
Zinnia elegans Jacq. ′Red Cap′ 29
Zinnia elegans Jacq. ′Rosea′ 1,4
Zinnia elegans Jacq. ′Rosta′ 3
Zinnia elegans Jacq. ′Roter Kapch′ 7
Zinnia elegans Jacq. ′Rozovyi Siurpriz′ (′Розовый Сюрприз′ – рос.) 1
Zinnia elegans Jacq. ′Rubra′ 16
Zinnia elegans Jacq. ′Salljun′ 4
Zinnia elegans Jacq. ′Senjoryta′ 19
Zinnia elegans Jacq. ′Sharlachovaia′ (′Шарлаховая′ – рос.) 3,5
Zinnia elegans Jacq. ′Sprite Mixed′ 16
Zinnia elegans Jacq. ′Tekila′ 1
Zinnia elegans Jacq. ′Tigrovyi Glaz′ (′Тигровый Глаз′ – рос.) 1
Zinnia elegans Jacq. ′Tom Thumb′ 16
Zinnia elegans Jacq. ′Tunberlina′ 1
Zinnia elegans Jacq. ′Volschebnaia Rosa′ (′Волшебная Роза′ – рос.) 1
Zinnia elegans Jacq. ′Wait Ledi′4
Zinnia haageana Regel syn. Zinnia mexicana hort. 1
Zinnia haageana Regel ′Persisch Tapij′ 1,29
Zinnia mexicana hort. див. Zinnia haageana Regel
Zinnia multiflora L. див. Zinnia peruviana (L.) L.
275
Zinnia pauciflora Jacq. див. Zinnia peruviana (L.) L.
Zinnia peruviana (L.) L. syn. Zinnia pauciflora Jacq., Zinnia multiflora L., Zinnia verticillata
Andrews 1,3,5,7,17
Zinnia verticillata Andrews див. Zinia peruviana (L.) L.
Ziziphora bungeana Juz. 2
Ziziphora capitata L. L. 22
Ziziphora serpillacea M.Bieb. 2
Zygophyllum fabago L. 1,16
276
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
Додаток.
НОРМАТИВНА ТАБЛИЦЯ ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ СОРТІВ УКРАЇНСЬКОГО ТА
РОСІЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАМИ ЛАТИНСЬКОГО АЛФАВІТУ
№
Українська Російська Латинськ
Приклади
Примітки
п/п
літера
літера
а літера
застосувань
1
1
2
3
2
А
Б
В
3
А
Б
В
4
А
B
V
4
Г
Г
H, gh
5
Ґ
Г
G
6
Д
Д
D
7
Е
Э
Е
8
H – у більшості
випадків,
gh - при відтворені
сполуки - зг
Ye, ie
Ye – на початку
слова, ie – в інших
позиціях
Е
Ye, e
Ye – на початку
слова,
ie – після Ь і Ъ
e – в інших
позиціях
Є
9
Ж
Ж
Zh
10
З
З
Z
11
И
ы
Y
І
12
5
І
И
І, у
у – після ж,ш,ч,щ
і –в інших позиціях
13
Ї
-
Yi, i
Yi – на початку
слова, i – в інших
позиціях
14
Й
-
Y, i
Y – на початку
слова, і – в інших
277
6
Голубе Небо (укр.) –
Holube Nebo
Зграя (укр.) – Zghraia
Бризги Водопада
(рос.) - Brizghi
Vodopada
Фламинго (рос.) Flamingo
Фестиваль (укр.) –
Festyval
Етюд (укр.) –- Etiud
Этюд (рос.) - Etiud
Єва (укр.) – Yeva
Елена (рос.) – Yelena,
Гранатовое
Ожерелье (рос.) Granatovoe Ozherelie;
Светлана (рос.) Svetlana
Анжеліка (укр.)Anzhelika
Нeжность (рос.) Nezhnost
Аметист (укр.) –
Ametyst
Белый Шар (рос.) –
Belyi Shar
Дарунок Матері
(укр.) - Darunok
Materi
Ëжиковидная (рос.) Yozhykovidnaia
Їжачок (укр.) Yizhachok
Україночка (укр.) Ukrainochka
Йосип (укр.) – Yosyp
Золотой Луч (рос.) -
позиціях
5
Zolotoi Luch
6
Луноход (рос.) Lunokhod
Царівна (укр.) Тsarivna
Чаклунка (укр.) Chaklunka
Шоколадка (укр.) Shokoladka
Щорс (укр., рос.)–
Schors
Весільна (укр.) Vesilna
Ноченька (рос.) Nochenka
Юбилейная (рос.) –
Yubileinaia
Салют (укр.,рос.) –
Saliut
Яблунева (укр.) Yabluneva
Веснянка (укр.) Vesnianka
Пам’ять (укр.) Pamiat
1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2
К
Л
М
Н
О
П
P
C
Т
У
Ф
3
К
Л
М
Н
О
П
P
C
Т
У
Ф
4
К
L
М
N
О
P
R
S
Т
U
F
26
Х
Х
Kh
27
Ц
Ц
Ts
28
Ч
Ч
Ch
29
Ш
Ш
Sh
30
Щ
Щ
Sch
31
ь
ь
-
не передається
32
Ю
Ю
Yu, iu
Yu - на початку
слова, iu– в інших
позиціях
Я
Ya, ia
Ya- на початку
слова, ia– в інших
позиціях
ъ
-
не передається
Yo, e
Yo– на початку
слова, після
голосних, Ь і Ъ,
e – в інших
позиціях
33
34
35
Я
'
(апостроф)
Йо
Ë
Ëжиковидная (рос.) Yozhykovidnaia
Весёлые Нотки (рос.)
- Veselye Notki
Коментар: при відтворенні українських власних назв вживається спрощений
варіант запису, що передбачає спрощення громіздкого подвоєння приголосних ж,
х, ц, ч, ш, які відтворюються буквосполученням zh, kh, ts, ch, sh, наприклад,
Запоріжжя – Zaporizhia;
апостроф, м’який знак (за винятком буквосполучень –ьо-, -ьї-, що завжди
передаються як –′o-, -′i-) у спрощеній транслітерації не відтворюється.
278
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
ЛІТЕРАТУРА
1. Андрюсенко В.В., Веретенникова Ю.В., Обухова Е.Л., Прохоров А.А. Анализ
деятельности ботанических садов Российской Федерации по мобилизации и
сохранению генетических ресурсов сосудистых растений // Современные
направления деятельности ботанических садов и держателей ботанических
коллекций по сохранению биоразнообразия растительного мира: Материалы
Междунар. науч. конф., посвященной 100- летию со дня рождения академика
Н.В.Смольского. – Минск: ООО „Эдит ВВ”, 2005. − С. 46-49.
2. Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. Каталог рослин. – Природно-заповідні
території України. Рослинний світ. Вип.7. – Київ: Фітосоціоцентр, 2007. – 320 с.
3. Ботанічні сади і дендропарки України / Прокопів А.І., Борсукевич Л.М. – Львів:
Видавн. центр Львівського національного університету імені Івана Франка,
2005. – 33 с.
4. Генетичні
ресурси
рослин.
Терміни
та
визначення.
–
Київ:
Держспоживстандарт України, 2005. – 72 с.
5. Демидов А.С., Потапова С.А. Основные направления деятельности
ботанических садов России по сохранению биоразнообразия растительного
мира // Современные направления деятельности ботанических садов и
держателей ботанических коллекций по сохранению биоразнообразия
растительного мира: Материалы Международной научной конференции,
посвященной 100- летию со дня рождения академика Н.В.Смольского. –
Минск: ООО „Эдит ВВ”, 2005. − С. 45-46.
6. Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Голонасінні:
Довідник / Кол. авт.: Кохно М.А., Гордієнко В.І., Захаренко Г.С. [та ін.]; за ред.
М.А. Кохна, С.І. Кузнєцова. – К.: Вища школа, 2001. – 207 с.
7. Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі.
Покритонасінні. Ч. I.: Довідник / Кол. авт.: Кохно М.А., Пархоменко Л.І.,
Зарубенко А.У. [та ін.]; за ред. М.А. Кохна. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 448 с.
8. Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі.
Покритонасінні. Ч. II.: Довідник / Кол. авт.: Кохно М.А., Трофименко Н.М.,
Пархоменко Л.І. [та ін.]; за ред. М.А. Кохна, Н.М. Трофименко. – К.:
Фітосоціоцентр, 2005. – 716 с.
9. Джексон П. Анализ коллекций в научно-технической базе ботанических садов
// Информационный бюллетень СБСР и ОМСБСОР. - Москва, 2001. – Вып. 12.
– С.59–65.
10. Дьяченко А.Д. Луковичные цветочно-декоративные растения открытого
грунта: Справочник. – К.: Наукова думка, 1990. – 319 с.
11. Международная программа ботан. садов по охране растений /
Международный совет ботанических садов по охране растений. – М., 2000. – 58
c.
12. Международный кодекс ботанической номенклатуры. – Ленинград: Наука,
1980. – 283 с.
13. Международный кодекс ботанической номенклатуры (Токийский кодекс) /
Пер. с англ.. Т.В. Егоровой, В.Н. Гладковой. – СПб.: Ботан. ин.-т им. В.Л.
Комарова РАН, 1996. – 191 с.
279
14. Каталог растений Центр. ботан. сад им. Н.Н.Гришко: Справочное пособие /
Кол. авт.: Е.В. Афанасьева, П.Е. Булах, А.Ф. Галицкая; под ред Н.А. Кохно – К.:
Наук. думка, 1997. – 436 с.
15. Каталог растений ДБС: Справочное пособие / Кол. авт.: Л.Р. Азарх, В.В.
Баканова, Р.И. Бурда [та ін.]; под ред.. Е.Н. Кондратюка. – К.: Наук. думка,
1988. – 528 с.
16. Каталог рослин Ботанічного саду НУББіП України / Кол. авт.: О.В.
Колесніченко, Б.Є. Якубенко, С.І. Слюсар [та ін.]. – К.: НУБіП України, 2011. –
130 с.
17. Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків України:
Довідковий посібник / Кол. авт.: М.Б. Гапоненко, А.П. Лебеда, О.О. Альохін
[та ін.]; за ред. А.П. Лебеди. – К.: Академперіодика, 2009. – 160 с.
18. Каталог раритетних рослин ботанічних садів і дендропарків України:
Довідковий посібник / Кол. авт.: К.М. Баглай, В.І. Березкіна, Л.М. Борсукевич
[та ін.]; за ред. А.П. Лебеди. – К.: Академперіодика, 2011. – 184 с.
19. Каталог цветочно-декоративных травянистых растений ботанических садов
СНГ и стран Балтии. – Минск, 1997. – 475 с.
20. Кісс О. Міжнародні інститути збереження біологічного різноманіття в Європі
// Збереження та моніторинг біологічного та ландшафтного різноманіття в
Україні. – К.: „Фітосоціоцентр”. - 2000. – С. 27-28.
21. Конвенция о биологическом разнообразии. Тескт и приложения. UNEP/CBD,
1995. – 34 c.
22. Определитель Высших растений Украины. – К.:Фитосоциоцентр, 1999. – 544с.
23. Ревин П. Речь на XVI Международном ботаническом конгрессе. – Информ.
Бюлл. Совета ботанических садов России и Отделения Международного
совета по охране растений. – 2000. – Вып. 11. – С.38 – 47.
24. Кременецький ботанічний сад. Каталог рослин. – Природно-заповідні
території України. Рослинний світ. Вип. 8 / Кол. авт.: В.Г. Стельмащук, А.М.
Лісничук, О.А. Мельничук [та ін.]. – Київ: Фітосоціоцент, 2007. – 159 с.
25. Стратегия ботанических садов по охране растений. – М.: Наука, 1994. – 62 с.
26. Таблиця транслітерації українського алфавіту латинецею 55-01 редакція від
27.01.2010
//
Урядовий
кур’єр.
–
2.02.2010
/
http.//www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd.
27. Таблица
транслитерации
для русского
и украинского
языков
//
http://www.relby.com/support/a/34/
28. Черевченко Т.М., Мороз П.А., Кузнєцов С.І., Музичук Г.М. Проблеми
збереження різноманітності рослин ex situ // Інтродукція рослин. – 1999. –
№1. – С. 7–13.
29. Черепанов С.К. Сосудистые растения СНГ и сопредельных государств (в
пределах бывшего СССР). – Спб: Мир и семья-95, 1995. – 990 с.
30. Черепанов С.К. Сосудистые растения СССР. – Л.: Наука, 1981. – 510 с.
31. http:// www.ipni.org/index.html
32. http:// www.ars-grin.gov/
33. Flora
of
Pakistan
/Wikipedia en.wikipedia.org/wiki/Iris_(plant)/http://www.efloras.org/florataxo
n.aspx?flora_id=5&taxon_id=240010018
34. Grenfell D., Shadrack M. The Color Encyclopedia of Hostas. – Portland–Cambridge:
Timber Press. – 407 p.
280
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
35. Index of Garden Plants – Portland, Oregon: The Royal Horticultural Society 1992 –
1223 p.
36. Index of Garden Plant /Ed. M.Griffiths. – Portland: Timber Press, 1994. –1234 p.
37. Index plantarum of outdoors cultivated harbaceous plants in Poland /Radak. T.
Nowak, W. Gawrys, J. Marcinkowski. – Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu
Wroclawskiego, 2000. - 399 p.
38. International Agenda for Botanical Gardens in Conservation. – Botanical Gardens in
Conservation, 2000. – 56 p.
39. Irises: a gardeners encyclopedia / Claire Austin; foreword by James W. Waddick
/ Portland, OR: Timber Press, 2005. – 339 p.
40. The A-Z encyclopedia of Garden plants. The A-Z plant directory A-J. – V.1
/Former Director General Christopher Brickell – London-New York– Stuttgart –
Moscow: Dorling Kindersley, 1996. - 576 p.
41. The A-Z encyclopedia of Garden plants. The A-Z plant directory K-Z. – V.2
/Former Director General Christopher Brickell – London-New York– Stuttgart –
Moscow: Dorling Kindersley, 1996. – 1080 p.
42. The color encyclopedia of hostas / Diana Grenfell and Michael Shadrack. –
Portland-Cambridge: Timber Press. - 407 p.
43. Rivière J.-L. Pivoines. – Marabout: Hachette-Livre, 2000 – 208 p.
281
282
КАТАЛОГ декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України
283
284

Similar documents