ป จจัยด านสังคม - Mahidol University

Comments

Transcription

ป จจัยด านสังคม - Mahidol University
MARKETING, PROBLEMS AND OBSTACLES OF ORGANIC
FRUIT PRODUCTION IN THE EAST REGION OF THAILAND
SUPANNIKA KITTILIKITSAK
A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
(TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT)
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
MAHIDOL UNIVERSITY
2010
COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY
Copyright by Mahidol University
Copyright by Mahidol University
Copyright by Mahidol University
iii
ACKNOWLEDGEMENTS
I would like to express my gratitude to my major-advisor, Assoc. Prof.
Sayam Aroonsrimorakot for his invaluable support and guidance during the
study period together with my co-advisor, Asst. prof. Pijak Hinjiranan and Asst.
Prof. Kraichat Tantrakarnapa for theirs was suggestion. Furthermore, I was
special thank to Assoc. Prof. Chamlong Poboon, chairman in my defence thesis
exam, who spent his time checking and recommending my thesis. Special thank
to Asst. Prof. Raywadee Roachanakanan, chairman of my study programme, who
planed the best study plan to me.
I would like to thankful for all lecturer and staff in Faculty of
Environment and Resource Studies, Mahidol University who gave valuable guide and
support.
I would also like to thank my sample group in this thesis-famers in
Amphoe Muang, Prachinburi province, Amphoe
Bo Thong, Cholburi
province,
Amphoe, Muang and Wang Chan, Rayong province, Amphoe Tha Mai, Chantaburi
province, Amphoe Khao Saming, Trat province, and everyone who devoted much
of their time to tell me about their work, Specially Khun Mekin Kruekrua for
you’re comfortably cares.
Special
thanks
to
classmates
in
Technology
of
Environmental
Management Programme for your friendship, assistance, enjoyment and everything
that you gave me.
I am very grateful to my family who are everything in my life. They
make my life full of happiness and goodness.
Supannika Kittilikitsak
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
Thesis / iv
MARKETING, PROBLEMS AND OBSTACLES OF ORGANIC FRUIT PRODUCTION IN THE
EAST REGION OF THAILAND
SUPANNIKA KITTILIKITSAK 4937815 ENTM/M
M.Sc. (TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT)
THESIS ADVISORY COMMITEE: SAYAM AROONSRIMORAKOT, M.Sc.,
PIJAK HINJIRANAN, Ph.D., KRAICHAT TANTRAKARNAPA, Ph.D.
ABSTRACT
The research investigates marketing, problems and obstacles of organic fruit production
in the East region of Thailand. The objective of the research is to study costs, return profits, problems
and obstacles in fruit production and marketing from growing organic fruits, by comparing with fruit
grown with chemical assistance. The analysis also included the marketing channel and cost as well as
marketing margins of organic fruit. This included the determinant factors affecting the decision
making of the consumers when purchasing organic fruit. A questionnaire was applied for data
collection from 16 organic fruit farmers and 26 inorganic fruit farmers. The samples were acquired by
multistage random sampling of farmers in 5 provinces (Prachinburi, Cholburi, Rayong, Chantaburi
and Trat) of the East region. The data was collected by snowball technique via 3 middle-men; 400
consumers’ data were acquired by simple random sampling technique. All were analyzed by
comparing production cost, Return on Investment (ROI), and net profit from organic farming with the
same factor from inorganic farming. T-test technique at P-value 0.001 was applied for such analysis.
Percentage and arithmetic mean was applied for marketing cost and return of organic fruit analysis.
Percentage was applied for problem analysis on data from both organic and inorganic farmers as well
as middle men. Weighted mean score (WMS) and comparative score technique was applied for factor
analysis on decision making for organic fruit purchasing.
Findings related to production cost and profit for all 3 fruits showed that average
production cost classified by type of organic fruit, namely mangosteen, organic rambutan and organic
longkong equaled 21,834.26, 19,369.15, and 21,578.20 baht/rai, respectively. Organic longkong price
was the highest (40.33 baht per kilogram). The lowest price was organic rambutan (13.50 baht per
kilogram). The fruit which provides the highest profit per kilogram was organic longkong, followed
by organic mangosteen and organic rambutan (24.73, 17.58 and 2.68 baht/kg., respectively).
Comparative survey on economic status of organic fruit and inorganic fruit farmers found that cost
per rai, Return on Investment per rai, and net profit per rai of 3 kinds of organic fruit were higher than
inorganic fruit, with P-value < 0.001.
The total marketing cost was 55.15% of the retail price. The farmers share was
44.85%. Such marketing cost (55.15%) was composed of net marketing cost (14.50%), wholesale
trader’s margin (15.49%), and retail trader’s margin (25.16%).
Regarding the problems in growing organic fruit, it was found that the production of
organic fruits was not sufficient for the market need. As for problems in terms of distribution, it was
found that the production was not in accordance with the market need. Regarding the problems of
growing fruits with chemicals, it was found that the farmers encountered problems in relation to
expenses of farm input. For the fruit distribution problem, it was found that the farmers faced a lack
of marketing knowledge and this meant they could not negotiate successfully with the merchants who
purchased the fruit.
Furthermore, determinant factors in the consumers’ decision making regarding organic
fruit consumption were highly influenced by the products, price, the distribution channel and
psychological factors. The culture and social factors affected moderately the consumption level while
the promotion had a low level of effect.
KEY WORDS: ORGANIC FRUIT/PRODUCTION COST/MARKETING
157 pages
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
Thesis / v
การศึกษาการตลาด ปญหาและอุปสรรคของการผลิตผลไมอินทรียในภาคตะวันออกประเทศไทย
MARKETING, PROBLEMS AND OBSTACLES OF ORGANIC FRUIT PRODUCTION IN THE EAST REGION
OF THAILAND
สุพรรณิการ กิตติลิขิตศักดิ์ 4937815 ENTM/M
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม)
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : สยาม อรุณศรีมรกต, วท.ม., พิจักษณ หิญชีระนันทน, Ph.D.,
ไกรชาติ ตันตระการอาภา, Ph.D.
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องการศึกษาการตลาด ปญหาและอุปสรรคของการผลิตผลไมอินทรีย ในภาคตะวันออก
ประเทศไทย มีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาตนทุน ผลตอบแทน กําไร ปญหาและอุปสรรคในการผลิตและ
การตลาดจากการปลูกผลไมอินทรียเปรียบเทียบกับการปลูกผลไมแบบใชสารเคมี ศึกษาวิถีการตลาด ตนทุนการตลาด
สวนเหลื่อมการตลาด และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอินทรียของผูบริโภค โดยเก็บรวบขอมูลจากการ
ใชแบบสอบถามสัมภาษณกลุมตัวอยางเกษตรกรที่ปลูกผลไมอินทรียจํานวน 16 ราย เกษตรกรที่ปลูกผลไมที่ใชสารเคมี
จํานวน 26 ราย ซึ่งมาจากการสุมตัวอยางดวยวิธี Multistage random sampling จากเกษตรกรในภาคตะวันออก รวม
ทั้งสิ้น 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด และกลุมตัวอยางคนกลางผูรับซื้อผลไม
อินทรียจํานวน 3 ราย ดวยวิธี Snowball technique และกลุมตัวอยางผูบริโภคจํานวน 400 ราย ดวยวิธี Simple random
sampling แลวนําขอมูลมาวิเคราะห ดังนี้ วิเคราะหตนทุนการผลิต ผลตอบแทนการผลิต และกําไรสุทธิที่ไดจากการผลิต
ผลไมอินทรียแลวเปรียบเทียบกับการผลิตผลไมที่ใชสารเคมีและทดสอบสถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001
วิเคราะหตนทุนการตลาด ผลตอบแทนที่ไดจากการคาผลไมอินทรียของคนกลาง โดยใชคารอยละ (Percentage) และ
คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) วิเคราะหปญหาของเกษตรทั้ง 2 ประเภท และปญหาของคนกลางโดยใชคารอยละ
(Percentage) และวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอินทรียของผูบริโภคโดยการคํานวณน้ําหนักเฉลี่ย
(Weight means score:WMS) และใชเกณฑการเปรียบเทียบคะแนน ซึ่งจากการศึกษา พบวา
ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตผลไมอินทรียทั้ง 3 ชนิด พบวา ตนทุนการผลิตเฉลี่ยแยกตามชนิดของ
ผลไมอินทรีย พบวา ตนทุนการผลิตมังคุด เงาะ และลองกองอินทรียเทากับ 21,834.26, 19,369.15, และ 21,578.20
บาท/ไร ตามลําดับ ลองกองอินทรียมีราคาขายตอกิโลกรัมสูงที่สุด คือ 40.33 บาทตอกิโลกรัม สวนผลไมที่มีราคาขาย
ตอกิโลกรัมต่ําสุด คือ เงาะอินทรีย เทากับ 13.50 บาท ผลไมที่มีกําไรตอกิโลกรัมสูงสุด คือ ลองกองอินทรีย รองลงมาคือ
มังคุดอินทรีย และเงาะอินทรีย ตามลําดับ โดยมีกําไรตอกิโลกรัมเทากับ 24.73, 17.58 และ2.68 บาท ตามลําดับ และ
จากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูกผลไมอินทรียเมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่ปลูกผลไมแบบใช
สารเคมี พบวา ผลไมอินทรียทุกชนิดมีตนทุนการผลิตตอไรตอป ผลตอบแทนการผลิตตอไรตอป และกําไรสุทธิตอไร
ตอป สูงกวาผลไมที่ใชสารเคมีทุกชนิด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001
ตนทุนการตลาดรวมคิดเปนรอยละ 55.15 ของราคาปลีก โดยเกษตรกรไดรับสวนแบง 44.85 % ตนทุน
ทางการตลาดคิดเปน 14.50 % สวนผูคาสงและผูคาปลีกไดรับสวนเหลื่อมการตลาด 15.49 % และ 25.16 % ตามลําดับ
ปญหาการปลูกผลไมอินทรีย พบวา ผลไมอินทรียที่ผลิตไดมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการของ
ตลาด สวนปญหาในการจําหนายผลไมอินทรีย พบวา ผลผลิตไมสอดคลองกับความตองการของตลาด และปญหาใน
การปลูกผลไมแบบใชสารเคมี พบวา ประสบปญหาเกี่ยวกับเรื่องปจจัยการผลิตมีราคาแพง สวนปญหาการจําหนาย
ผลไม พบวา มีปญหาเรื่องไมมีความรูดานการตลาดทําใหไมสามารถเจรจาตอรองกับพอคาที่มารับซื้อได
นอกจากนี้พบวาปจจัยที่สงผลตอการซื้อผลไมอินทรียของผูบริโภค ไดแก ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยทางดานจิตวิทยามีผลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอินทรียใน
ระดับมาก สวนปจจัยทางดานวัฒนธรรม และปจจัยทางดานสังคมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอินทรียในระดับปาน
กลาง และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับนอย คือ ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด
157 หนา
Copyright by Mahidol University
vi
CONTENTS
Page
ACKNOWLEDGEMENTS
iii
ABSTRACT (ENGLISH)
iv
ABSTRACT (THAI)
v
LIST OF TABLES
viii
LIST OF FIGURES
x
LIST OF ABBREVIATIONS
xi
CHAPTER I INTRODUCTION
1
1.1 Background Justification
1
1.2 Objectives of the Study
6
1.3 Scope of the Study
6
1.4 Expected Benefits
7
1.5 Conceptual Framework
8
1.6 Hypothesis
8
1.7 Research Questions
9
1.8 Definitions
9
CHAPTER II LITERATURE REVIEW
12
2.1 Conceptual and theoretical marketing
12
2.2 Fruit marketing in Thailand
19
2.3 Principles, Guidelines and marketing of organic agriculture in
28
Thailand
2.4 Conceptual and theoretical behavior of consumer
35
2.5 Related researches
42
CHAPTER III RESEARCH METHODOLOGY
48
3.1 Population and Samples
48
3.2 Data Inventory Tool
50
3.3 Data Inventory Tools Development
52
Copyright by Mahidol University
vii
CONTENTS (cont.)
Page
CHAPTER III RESEARCH METHODOLOGY
48
3.4 Data Inventory
53
3.5 Data Analysis
54
CHAPTER IV RESULTS
4.1 Socio-economic condition, cost and return on investment (ROI)
57
57
of farmers are classified into 2 farmer’s types
4.2 Marketing channel, marketing cost, and Value of Marketing
70
Margin (VMM) of organic fruit farmers
4.3 Problems and obstacles on producing process and marketing is
74
classified into 2 types
4.4 Determinant factors on consumers’ decision making of
80
purchasing organic fruit
4.5 Paired different test (t-test) between organic and inorganic
91
farmer samples on total cost per rai, Return on Investment (ROI)
per rai and net profit per rai
CHAPTER V CONCLUSIONS, DISCUSSIONS AND SUGGESTIONS
95
5.1 Conclusions
95
5.2 Discussions
100
5.3 Problems, obstacles and suggestions
103
REFERENCES
106
APPENDIX
111
BIOGRAPHY
157
Copyright by Mahidol University
viii
LIST OF TABLES
Table
Page
2-1
The relative vegetable prices sold at the supermarket, Bangkok.
34
3-1
Number of sample groups in the study area
49
4-1
Costs, return on investment(ROI), profit of organic mangosteen
60
4-2
Costs, return on investment(ROI), profit of organic rambutan
61
4-3
Costs, return on investment(ROI), profit of organic longkong
62
4-4
Costs, return on investment(ROI),profit of inorganic mangosteen
64
4-5
Costs, return on investment (ROI), profit of inorganic rambutan
66
4-6
Costs, return on investment(ROI), profit of inorganic longkong
67
4-7
Total variable cost, fixed cost, and total marketing cost of organic fruit
73
merchants
4-8
Organic fruit producing and selling problems
75
4-9
Inorganic fruit producing and selling problems
78
4-10
Reasons on decision making of inorganic fruit producers (farmers) on
80
denial of organic farming
4-11
Frequency/percentage of samples classified by personal
81
characteristic
4-12
Frequency and percentage of regular and “Never purchased” or “Used
83
to” but “Cease purchasing” organic fruit purchaser
4-13
Frequency and percentage sample groups of selected organic fruit
84
classified by kinds
4-14
Frequency and percentage of shop types of organic fruit
85
4-15
Average scores of marketing mix and other factors on organic fruit
86
purchasing decision making
4-16
Frequency and percentage of sample group classified by purchasing
89
problems
Copyright by Mahidol University
ix
LIST OF TABLES (cont.)
Table
4-17
Page
Average determinant factor scores of decision making on marketing
90
mix and others on non-purchasing organic fruit
4-18
Result of t-test of total cost per rai between organic and inorganic
92
farmer sample
4-19
Result of t-test of Return per Investment (ROI) per rai between
93
organic and inorganic farmer sample
4-20
Result of t-test of net profit per rai between organic and inorganic
94
farmer sample
5-1
Average cost/rai, average cost/kg., average selling price/kg., average
96
price/rai, average profit/rai and average profit/kg. of organic
mangosteen, organic rambutan and organic longkong farm input
5-2
Average cost/rai, average cost/kg., average selling price/kg., average
97
price/rai, average profit/rai and average profit/kg. of inorganic
mangosteen, inorganic rambutan and inorganic longkong as farm
input
5-3
Total cost/rai, Return on Investment (ROI)/rai, net profit/rai and
97
price/kg. of organic fruit comparing to inorganic fruit with chemical
substances as farm input
Copyright by Mahidol University
x
LIST OF FIGURES
Figure
Page
1-1
Organic agriculture area in Thailand
4
1-2
Thailand organic agriculture production in 2006
5
1-3
Conceptual framework
8
2-1
Thailand’s marketing channel of fresh fruit diagram
25
2-2
Model of consumer behavior
36
2-3
The buyer decision process
39
4-1
Organic fruit farm and organic fertilizer
58
4-2
Comparison of total variable cost (TVC) between organic and
68
inorganic fruit farming.
4-3
Comparison of total cost (TC), return on investment (ROI), and net
69
profit between organic and inorganic fruit farming
4-4
Organic fruit produce
70
4-5
Marketing channel of organic fruit
72
4-6
Value of marketing margin (VMM) of organic fruit
74
4-7
Organic fruit production problems (Above) and organic fruit selling
76
problems (Below)
4-8
Inorganic fruit production problems
78
4-9
Inorganic fruit selling problems
79
Copyright by Mahidol University
xi
LIST OF ABBREVIATIONS
ACT
: Office of Organic Agriculture Certification Thailand
AFC
: Average Fixed Cost
ATC
: Average Total Cost
AVC
: Average Variable Cost
DDB
: Double-Declining Balance
IFOAM : The International Federation of Organic Agriculture Movement
ROI
: Return On Investment
TC
: Total Cost
TFC
: Total Fixed Cost
TP
: Total Product
TRN
: Total number of Informants
TVC
: Total Variable Cost
VMM
: Value of Marketing margin
WMS
: Weight mean score
Copyright by Mahidol University
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 1
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
CHAPTER I
INTRODUCTION
1.1 Background justification
Thailand has been an agricultural country since the ancient time. The main
purpose is to fulfill household and community requirement with restricted
consumption of local natural resources. At that time, the activities are basically natural
agriculture without challenge of environmental impact. According to land fertility with
knowledge and agricultural technology transformed generation to generation, Thai
farmers can sufficiently produce agricultural products for domestic consumption and
exchange. Some are exported for country income.
During green revolution, after the World War II, Thai agriculture entered
mainstream agriculture toward western trend with confidence of stepping beyond
natural constraints and sufficiently domestic production with surplus for exportation
generating country’s wealthy. Many farmers abandoned conventional agriculture that
has been accumulated from wisdom of their ancestors and turn to conceptual theory of
standard with more efficiency than local people system. (Sarin, 2007).
Transformation of conventional agriculture system towards modern
agriculture system elaborate the benefits in terms of rapidly high increase production
but, in long term, enormous effect to farmers, consumers natural resources and
environment as follows:
1) Decrease of soil fertility As the chemical fertilizer affecting pH value by
decrease of base or increase of acid value is not suitable for plantation. Turbulently
disturbed the living ecosystem in soil, its un-balance accrue due to chemical fertilizer
and insecticide as well as herbicide destroys beneficial microorganism in soil.
2) Hazardous substances in soil and water affect domestic consumption of
farmers’ water use. The hazardous substances also danger human health and destroy
natural predator of pest. Such natural predators are beneficial for pest control. As a
result of this, disease and insect epidemics are often dispersed.
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Introduction / 2
3) Farmers lack of power on agriculture producing plan by themselves
including under the influence of capitalist’s company selling chemical fertilizer and
pesticide. They have to depend on such chemical substances more and more.
Excessive commercial fertilizer engenders farmers bearing highly cost responsibility.
In this regard, they take risk of suffering an investment loss and fail to cultivation.
As long as the farmers realize ongoing problems from chemical agriculture,
they pay interest to new agricultural pattern concentrating to producer’s and
consumer’s health as well as environmental concern. The scheme targets to organic
agriculture of which the concept and method are environmentally friendly and give
priority to importance for food safety.
For the reason that food is one fourth of requisites for basic needs of
human living and rapid increasing of world population directly and turbulently
affecting agricultural system; especially development of modern agriculture or
chemical agriculture mainly emphasize on economic development to export without
consideration of excessive social and environmental impact. Modern agriculture
primarily develops from augmented planting area’s requirement from which derivation
is destruction of forest areas where are the crucial origins of head watershed, soil
fertility, and balance of living thing. Deforestation for plantation or shifted cultivation
is specifically used for single crop or mono-crop plantation for many hundred
thousands rai. The operation has distorted the nature characteristics in parallel with
chemical fertilizer for increment of agriculture produces such as chemical fertilizer to
increase soil nutrients for plant’s growth acceleration and enlarge production; to
control and eliminate weed and insect diseases as well as pest. Chemical fertilizer is
commonly found among developing countries as well as developed countries in high
amount. The progressive activities cause mainly accumulation of hazardous substances
in soil, water and air. The remaining 25% is accumulated in hazardous substances of
agricultural products.
In addition, Department of Medical Sciences found hazardous substances
in agricultural products, 5 unpeeled fruits namely: grape, rose apple, guava, jujube,
and sapodilla. The chemical substances found are organophosphate and the pesticide
group carbamates in large amount of 98%. In B.E. 2540, the dangerous manifestation
was also reported by Department of Agriculture such hazardous substances in soil and
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 3
water in agricultural areas and surroundings in plantation plots of grape, mango and
pomelo. Anyhow, most farmers are careless not to follow the right instruction of
chemical substances use. Inattentive action to remain in compliance could cause the
domestic water use. Insecticide was, in the same manner, found in vegetables over the
food safety standard. In agricultural production for export, reported by Department of
Agriculture, hazardous substances of pesticide was found in exported vegetables and
fruits in amount of 23% (Hazardous Substances Division, 1996). That is the reason
why the farmers spend plenty of expenditures to increase production in exchange of
paying for chemical fertilizer and pesticide which cause acutely pervasive destruction.
Unfortunately, the commercial fertilizer’s price is highly increased, while the
agricultural product’s price is conversely low. Encountering loss their capital, the
farmer cannot earn their living with one career of do farming. They must turn to do
anothers for extra income which however cannot earn sufficiently for family.
Accordingly, organic agriculture is an alternative scheme for organic
production. Organic food is the agriculture emphasizing on natural agriculture practice
with organic substances and organic fertilizers. Chemical substances and pesticide
including GMO seeds are totally prohibited in the plantation process. Organic
agriculture is required inspection in the certified farm including transparent process of
accredited certification providing certified farming system and product quality control.
The production process affect directly to environmental conservation in encouraging
better cleanness of soil, water and air; free of deterioration due to chemical substances
contamination; strong consumer’s health due to none of hazardous substance in
agricultural production for consumption. The consumers in developed countries realize
the benefits and importance of organic food which presumably tend to increase their
consumption. (Wanlada, 2002).
Extension of worldwide organic agriculture croplands in 2007 (B.E. 2550),
the network is found more than 120 countries with 30.5 million hectare (190.6 million
rai). The figures are increased from 2004 (B.E.2547) where worldwide organic
agriculture croplands are only 15.8 million hectare (98.8 million rai).
Organic agriculture area in Thailand is totally 22,000 hectare (137,500 rai)
calculating in proportion not reach 0.1% of total agriculture area of the country. The
activity is less considerable amount comparing with other countries. Reported in
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Introduction / 4
January 2008 (B.E.2551), organic agriculture in Thailand for the groups of vegetables,
fishery and livestock are totally 140,963 rai. In this connection, Ministry of
Agriculture and Cooperatives determines the strategy for increasing organic
agriculture area 40% more equivalent to 200,000 rai within 2008-20009 (Kasikorn
Research Center, 2008) (Figure 1-1)
Rai
Organic Agriculture Extension in Thailand
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551
B.E.
Figure 1-1 Organic agriculture area in Thailand (Unit: Rai)
Reference: Green Net Coop/Green Net Foundation: 2006
Much occasion for success is vastly opened for Thailand in commercial
development on organic production for domestic consumption and export. As the
consumers favor more healthy food. Their attention is consumption of free hazardous
substances foods of which the production is environmentally friendly. Especially, none
of chemical substances used in the production process enhance growth of organic
agriculture. Thailand is an exporter of world food supply list. The successful occasion
is opened for going forward in the world market. World organic markets share a large
amount of food segments of which the high value in 2003 reached 30,000 million
USD comparing to those in 1997 only 10,000 million USD. Each market’s growth rate
is differently about 10-50%. Expected sales of organic agriculture market have been
increased dramatically in the next 5 years. Forecasting in 2008, world organic products
market would be augmented to be 100,000 million USD with expected market’s
extension by 20-30% per year. Present mature organic agriculture markets are USA,
EU especially German, England, France and Japan. Future eminent markets with
outstanding expansion are Japan and Singapore. Organic foods with tendency of
Copyright by Mahidol University
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 5
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
continuant requirement are tropical fruits (both fresh and dried), vegetables and cereals
(Kasikorn Research Center, 2008)
Fruit is an agricultural product providing enormous income to Thailand. In
2006, domestic and international sales of fruits can generate commercial value about
80 million Baht with dramatically increased growth by 20%. Fruit produce is,
therefore, an exported product earning considerable income to the country as other
agriculture products. In the same manner, fruit must be treated under alimentary
standard for exported practice. Anyhow, fruit plantation control without using of
chemical substances or pesticide is probably performed with difficulties due to a
number of pests. Fruit must be carefully taken care.
Others
3,056 ton
(10%)
82 million Baht
Vegetables and herbs
4,618 ton
(15%)
256 million Baht
Fruits
3,747 ton
(12%)
75 million Baht
Rice
18,960 ton
(63%)
535 million Baht
Figure 1-2 Thailand organic agriculture production in 2006
Reference: Green Net Coop/Green Net Foundation: 2006
Though entering in the market, organic fruit is not favored by consumers
due to high price, less quantity and less diversity. Popular demand is still around in
niche market. (Panyahphat, 2001). Nevertheless, the food’s producer and consumer are
more aware of sanitary health, food safety and environmental pollution. In the present,
consumer turns to organic fruit consumption. The research is to fulfill the guidelines
for management of organic agriculture having tendency to incline for domestic and
international growth rate in the future.
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Introduction / 6
1.2 Objectives of the study
1.2.1 To study cost, return on investment and profit of farmer’s organic
fruit plantation comparing inorganic fruit plantation with chemical substance for farm
input.
1.2.2 To study marketing channel, marketing cost and the Value of
Marketing Margin (VMM) of organic fruit’s merchandisers.
1.2.3 To analyze the problems and obstacles in fruit production and
marketing both organic and chemical substances for farm.
1.2.4 To examine factors affecting consumers decision on organic fruit’s
purchasing.
1.3 Scope of the study
1.3.1 Study area
The study area is located in organic croplands certified by Department of
Agriculture and Office of Organic Agriculture Certification Thailand in 2008 and 5
provinces of chemical fruit croplands in the East region namely Prachinburi, Cholburi,
Rayong, Chantaburi and Trat Provinces. Overall cropland are separately organic 1,127
rai and chemical substances for farm input 2,265,978 rai.
1.3.2 Scope of study
The study is survey research by questionnaire with following points of
study.
1) Production cost of farmers is performed by survey of organic plantation
cost of which the certification is performed in 2008 comparing with those of chemical
substances for farm input. Details of the production cost are following;
- Labor expenditures both household and hiring during
processing
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 7
- Farm input expenditures e.g. pesticide, soil improvement
material and plant nutrients.
- Expenditures of agricultural tools and depreciation
2) Return on investment (ROI) of 3 kinds of particular fruit produce and
gained price or farmer’s income survey from sales.
3) Problems and obstacles for production and marketing of farmers of
both activities. Survey of problems and obstacles raised from production through
distribution must be proceed.
4) Marketing cost e.g. expenditures of wages for labor, materials and tools
of market middlemen of each group paid for their activities of organic fruit.
5) The Value of Marketing Margin (VMM) and marketing ROI (Return on
Investment) for market middlemen of all levels.
6) Marketing channel e.g. distribution supply of 3 kinds of organic fruits
to middlemen through consumers.
7) Consumer behavior analysis of organic fruit.
1.4 Expected benefits
1.4.1 Avail farmers of guidelines of organic fruit production development
according to market’s requirement and determination of pricing.
1.4.2 Benefit to government sector and private sector in enhancement
of plantation, consumption of organic fruit including strategic planning and policy
elaboration on supporting organic fruit production.
1.4.3 Serve consumers’ earn who take consideration of purchasing organic
fruits with appropriate processing.
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Introduction / 8
1.5 Conceptual framework
Organic fruit farmers
Organic fruit middlemen
-
Production plan
-
Marketing cost
-
Investment cost
-
The Value of Marketing
-
Production management
-
Return on Investment
-
Marketing channel
(ROI)
-
Marketing ROI
Margin (VMM)
Consumers
-
Marketing mix factor
Decision making mechanism
-
Individual characteristics factor
on organic fruit purchasing
-
Social factor
-
Psychological factor
-
Cultural factor
Figure 1-3 Conceptual frameworks
1.6 Hypothesis
1.6.1 Total cost per rai of organic and inorganic mangosteen is different.
1.6.2 Total cost per rai of organic and inorganic rambutan is different.
1.6.3 Total cost per rai of organic and inorganic long kong is different.
1.6.4 Return on investment per rai of organic and inorganic mangosteen is
different.
1.6.5 Return on investment per rai of organic and inorganic rambutan is
different.
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 9
1.6.6 Return on investment per rai of organic and inorganic longkong is
different.
1.6.7 Net profit per rai of organic and inorganic mangosteen is different.
1.6.8 Net profit per rai of organic and inorganic rambutan is different.
1.6.9 Net profit per rai of organic and inorganic longkong is different.
1.7 Research questions
-
What are production system and marketing of organic fruit?
-
What are the problems and obstacles?
-
And why organic fruit are not popular?
1.8 Definitions
Organic Fruit means the fruit, produce and its productions from
longkong, mangosteen, rambutan manufactured and processed in compliance with
certified standard of organic products from Department of Agriculture and Office of
Organic Agriculture Certification Thailand (ACT) in 2008.
Inorganic Fruit means the fruits, produce and its products from lanzones
or longkong, mangosteen, rambutan are planted with chemical substances and
pesticides for factors of production.
Organic Fruit Marketing means distribution supply from farmers through
market middlemen to consumers.
Organic Fruit Processing means courses of activities performed by
farmers to engender organic fruit in compliance with organic fruit products standard.
The activities are soil preparation, maintenance, crop protection and pest control
including harvesting in a cropping season.
Marketing Cost means overall expenditures for marketing activities of all
market middlemen. That are wages of labor, marketing tools, transportation and other
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Introduction / 10
related expenditures paid by market middlemen for enrolling marketing activities’ of
organic fruit. The cost includes profits for middlemen would derive.
The Value of Marketing Margin (VMM) means the differences between
price paid by consumes and the portion received by farmers.
Marketing Channel means a set of practices or activities necessary to
transfer of organic fruits from farmers to consumers through any intermediaries or
market middlemen (through what kinds and numbers of each level).
Consumer Behavior means decision making mechanism of a person or
group of person to purchase or not purchase of organic fruits with 5 associated
determinants: marketing mix, individual characteristics, family characteristics,
sociological factors and marketing communication factors.
Marketing Mix means group sharing of marketing tools to attain
marketing objectives in target market; the activities fulfill customer’s satisfaction
consisting of product, price, place and promotion.
Individual Characteristic Factors means group of personal characteristic
determinant to purchase organic fruits namely gender, age, occupation, average
monthly household income, maximum level education, family status and numbers of
household member.
Social Factor means factor related in daily life and influenced to
customer’s behavior of purchasing organic fruits. Social factor is what suggestion
from family, relatives, intimate friends, colleagues, schoolmate, and agriculture
specialist.
Psychological Factor means requirement, attitude, and consumer’s faith of
organic fruits.
Communication Factor means context and information sources of organic
fruits for consumer.
Product means what requires development to fulfill market’s or
customer’s requirement. The setting is marketing mix needed appropriate management
that are quality, freshness, color, labeling or packaging design, price label,
manufacture’s brand and certified organic fruits mark.
Price means selling price for organic fruits determined by market
middlemen in consideration of market competition, capital, customer’s reaction on
Copyright by Mahidol University
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 11
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
different price by following factors: pricing level, price’s suitability of kind of fruit
and packaging’s size.
Distribution Supply means transfer of products to target customer on time
and required place that are the pace near house, office or business center, reputation of
distribution’s place, parking, products’ diversity in distribution place.
Marketing Promotion means disseminating information about a product
and thought selling as well as understanding to customer. The activities deal with
advertising, public relation, seller’s suggestion and sales promotion.
Consumer’s Decision Making means customer’s determination to
purchase of organic fruits.
Grouping of Organic Fruits Famer means famers who produces organic
fruits
have
more
than
two
up
famers
and
come
to
grouping
are
project/group/cooperative/network. They have chairman of famer groups to leader for
local collection, produces management and appropriate ways for distribution channel
of a member famers to the market.
Non-Grouping of Organic Fruits Famer means the single famer who
produces organic fruits and operate to produces management and selling to market by
myself.
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Literature Review / 12
CHAPTER II
LITERATURE REVIEW
Research in marketing, problems and obstacles of organic fruits in the East
region of Thailand are analyzed with related documents and research of 5 following
issues.
1. Conceptual and theoretical marketing
2. Fruit marketing in Thailand
3. Principles, Guidelines and marketing of organic agriculture in Thailand
4. Conceptual and theoretical behavior of consumer
5. Related researches
2.1 Conceptual and theoretical marketing
Marketing is science and art of business administration as we know
that the present business changes rapidly all the time according to technology and
associated
surroundings. Subject to chop and change of manifold business, its
marketing is inevitably affected and has changed as well. Meaning and scope of
marketing has changed and evolved over a period of time. However some researcher
provide meanings of business as follows :
Peter Drucker gives meaning of business as follows: “marketing is
trial of sales expansion with growing apace most rapidity”
William J.Stanton said that marketing is overall business activities
affecting amongst affairs e.g. pricing, distribution or products or services, marketing
promotion. All transactions target to fulfill customer’s requirement in the present and
the expected future customers.
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 13
The American Marketing Association (AMA) defines marketing as
follows: “marketing is conceptual planning and management process, pricing,
marketing promotion, distribution of goods or services to exchange thereof which
engender customer’s happiness, satisfaction and attain organization’s objectives.
Dr. Philip Kotler, well-known professor in marketing of USA, defines
marketing as “marketing is human activities enrolling for necessary requirement and
satisfaction fulfilling through valuable exchanges.”(Suwat, 2002) Dr. Philip Kotler.
(Suwat, 2002)
The preceding meanings could be concluded that marketing is the process
of exchange for products or services through series of activities. No matter what
manufacture, trade any levels of middlemen to market customers.
2.1.1 Marketing development
Having been developed for a long time, marketing concepts can be
concluded as follows: technology development, change of world civilization,
population’s augmentation, several
demands
of consumer are determinants of
continual development from manufacturing industry era to service industry
information technology era.
Marketing of manufacturing industry is divided into 4 eras:
1) Production Era Starting from 1865-1920, production era is primarily
industrial revolution that tools and machinery are taken more for manufacture. At that
time, demand is more than supply, specifically seller’s market. As a result, customer
requirement is considered secondary priority. After World War I, the movement turns
to buyer’s market with mass production. The customers have occasion to buy at their
satisfaction.
2) Sales Era Sales Era commences from 1930-1950. After 1920, the
period is still seller’s market. But in 1930, with increased manufacturing technology
and market competition, the manufacture could be produced for demand of consumers
although needs and demands are still secondary priority. Anyhow, sales management
forces competition need to the setting, e.g. sales by individual or sales officer,
advertising and sales promotion respectively.
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Literature Review / 14
3) Marketing Era Starting from 1950-1970 , due to market completion and
high technology development, products and services are considerably increased.
Supply is more than demand. Consumers have occasion to make their choice of goods
and services at their desire. In this time, the movement is turned to buyer’s market.
Entrepreneurs anticipate necessity for manufacture to primarily fulfill demand of
customers than emphasizing on product sales. Marketing concepts are broader with
precedence to product development, pricing, distribution and market research. Hence,
marketing section is constituted in large company responsible for advertising, public
relation to provide customer’s desire. Later, the company’s concept is customer’s
satisfaction or dissatisfaction is not solely responsibility of marketing sector but
mutual responsibility of every company’s sector or business organization. Marketing
business plan is therefore implemented in long term with cooperation of every agent.
Marketing section is one as important as finance section, personnel section and others.
4) Societal – Marketing Era Getting start from 1970 till present, societalmarketing era realize social responsibility beyond company income and substantial
profits including responding demand of customers, social well beings. Such reacts of
many companies are socially reflected to advertising e.g. environmental campaign;
and other, campaign for accident providence, ecotourism. (Chalongsri, 2003)
2.1.2 Production cost
Production cost is various expenditures for all factors providing for
manufacture without consideration of actual expenditures in cash and other accessed
expenditures for cashless production cost. Or in the same words, all production cost
is equal to total variable cost and fixed variable cost which are both cash and cashless
for producing the agriculture products.
Components of production cost are composed of
1) Total Variable Cost (TVC) refers to overall production cost changed by
total production of which the expenditures mainly subject to its total production.
Variable expenditures for production are such as labors, materials, the cost of losing
capital opportunity, loan interest etc.
2) Total Fixed Cost (TFC) means unchanged cost which is not subject to
aggregate production. The cost is unchangeable during short production period no
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 15
matter any aggregate production units. That are various expenditures, fuels, agriculture
materials, building, insurance, labor-saving device etc.
3) Total Cost (TC) defines as total fixed cost and variable cost with
relationship as follows:
TC = TVC + TFC
When
TC
= Total Cost
TVC
= Total Variable Cost
TFC
= Total Fixed Cost
4) Average Total Cost (ATC) is total average total cost of aggregate
production which is divided into 2 parts: average fixed cost and average variable cost
ATC = AFC + AVC or
ATC = TC/TP
When
ATC
=
Average Total Cost or equivalent to total cost divided by total products
AFC
=
Average Fixed Cost or equivalent to Total Fixed Cost divided by total
products.
AVC =
Average Variable Cost or equivalent to Total Variable Cost divided by
total products.
TP
=
Total Products
5) Averaged Fixed Cost(AFC) defines as Total Average Fixed Cost
The calculation of Average Fixed Cost is derived by Total Fixed Cost divided by Total
Products with relationship as follows:
AFC = TFC/TP
Average Fixed Cost is less whereas product quantity is increased. In the
same word, Total Fixed Cost is constant during manufacture. While Total products are
augmented, Average Fixed Cost is relatively decreased and nearly zero when Total
Products increasingly reach infinity.
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Literature Review / 16
6) Average Variable Cost (AVC) means Average Variable Cost. Average
Variable Cost is crucial determinant of producer for shut down point.
AVC = TVC/TP
Average Variable Cost is dramatically decreased when production is
conversely increased. But reaching at a point, the value of Average Variable Cost is
increased when the production is relatively increased.
7) Cash Cost defines as the expenditures actually paid by farmers for
purchase or rent farm factors. In some cases, they purchase them with credit. It has to
take into account whether that are Cash Fixed Cost. For example buying fertilizer,
pesticide, paying for labor cost. The other meaning is explicit cost.
8) Non Cash Cost means the cost unpaid in cash but accessed expenditures
for farm input. For example household labor cost, exchange labor, others farm input of
themselves or with free of charge, cost of losing capital opportunity etc. In the other
word, the cost is implicit cost.
In calculation of production cost, the portion must be performed both cash
e.g. for labor, seed, and other farm input and non cash e.g. depreciation of agriculture
tools, household labor cost, land etc. in assistance of preceding formulas. Cost
calculation is beneficial for guideline of pricing determination with fair treatment for
both producer and consumer.
9) Depreciation is yearly deduction of new fixed asset. As fixed asset
must be purchased with high cost but long terms use. The impairment of an asset is
across its useful life. For example building, factory, machinery, car etc. Excepted for
land that is excluded for depreciation due to it is beyond depreciation and the value
inclines to increase all the time. Depreciation is deducted to accumulate for purchase
of new fixed asset. Accumulated depreciation can be applied for revolving fund.
Calculation of depreciation of fixed asset can be performed with many
methods. Each method derives capital accumulated with different amount. Upon any
method of calculation is chosen by organization, applying of the method must be
proceeded every accounting period. Change of calculation method is strictly subject to
approval of Director General of Department of Revenue. For example a construction
company purchase new machinery of 25,800 Baht with 5 years estimated useful life.
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 17
The residual value at the end of 5th years with 800 Baht, the value of machinery’s
useful life must be yearly distributed. There are several methods for calculating
depreciation.
9.1) Straight-Line With this calculation method, the asset depreciation is
calculated by taking equivalent increments of fixed asset’s useful life. The
depreciation formula is as follows:
Annual Depreciation Expense = (Cost of fixed asset - Residual value)/Useful
life(years)
Machinery Value
Residual Value(or Scrap Value)
Machinery Value after deduction of residual value
Useful Life(or Life Span)
25,800
Baht
800
Baht
25,000
Baht
5
Year
Thus annual depreciation is 25,000 / 5 = 5,000 Baht
9.2) Double - Declining Balance (DDB) is a method for calculating
depreciation. The few first years provide higher depreciation charge and gradually
decrease in subsequent years. This method is called also accelerated depreciation
method. Each annual depreciation is brought for multiplying machinery cost deducted
by annual depreciation as shown in the mentioned calculating exampleฃ
Straight-Line deducts annual depreciation with 1/5 (6,800/34,000) of
machinery after deduction of residual value
Double - Declining Balance (DDB) Method deducts yearly depreciation of
(1/5) x 2 = 2/5 equivalent to machinery after deduction of residual value and annual
depreciation as follows:
The 1st Year depreciation is
2/5 ( 25,000 ) = 2,000
Baht
The 2nd Year depreciation is
2/5 ( 23,000 ) = 9,200
Baht
The 3rd Year depreciation is
2/5 ( 13,800 ) = 5,520
Baht
As in the 3rd year the depreciation is less than calculated by Straight Line method. In year 4 and 5, the remaining value of machinery is divided by
2(double). The result value is 3,312/2 = 1,656 Baht
9.3) Units - of - Production Method is calculation of actual depreciation.
If the machinery can produce 1,000 units, the depreciation is of 1,000. Subsequent
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Literature Review / 18
year manufacture of 2,000 units, the machinery reflects more work. Depreciation is
relatively deducted according to manufactured units (product’s unit produced by the
machinery) in each lot. Thus, machinery’s useful life must be calculated for
manufacturing capability whether total number of units will compute depreciation
of machinery. After that finding of each product unit will justify the result of
machinery’s depreciation and machinery’s depreciation accordingly. According to
the mentioned example, the total manufacture of the machinery is 5,000 units.
Therefore, the mentioned example, with supposed products of 5,000 units
Depreciation per unit = ( 25,800 - 800 ) / 5,000 =
5
Baht
If the first year, the machinery can produce1,000 units, the depreciation of
the machinery is= 5 x 1,000 = 5,000. Subsequent year, the calculation is the performed
in the same manner. With calculation of 3 depreciation methods, each company would
not apply the same method. Application is subject to company’s concept. In addition,
the company’s executive realizes that how much company capital is derived from
depreciation
In this study, the calculation of depreciation is applied by Straight-Line
method with annual depreciation of 10% of purchase value.
2.1.3 Marketing cost
Marketing cost means overall expenditures paid from marketing man or
any types of middlemen for being beneficial to shape, time and place required by
consumer or user and subsequently benefit in exchange and higher price. For
marketing capital, at least, is consisted of processing cost, storage cost, transportation
and exchange processing (Somkhid, 2003)
2.1.4 Marketing margin
Marketing margin is difference between the price paid by consumer and
gained by farmer. The result is equivalent to marketing cost plus profits of
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 19
entrepreneur. The value is shown in percentage of the market price purchased by the
consumer.
Marketing Margin = consumer price – farm price x 100
consumer price
Components of marketing margin are marketing cost and profits of any
middlemen’s activities between producers and consumers. As middlemen earn their
lives with business, profits are necessarily to be added.
2.1.5 Analysis of return on investment
Analysis of return on investment consisting of
1) Total income of each fruit calculating from total production in each
cropping season multiplying average farm price per kilogram.
Total income = (Total Production) *(Farm Price)
2) Total profits calculating from difference between total income and total
cost
Total return of investment = total income - total cost
3) Profit per rai derived from total income dividing plantation area
Return of investment per rai = total return of investment
Plantation area(rai)
4) Profit per kilogram deriving from total profits divided total products
Profit per kilogram = total return of investment
total products
2.2 Fruits marketing in Thailand
Distribution market for vegetables and fruits are both concentration market
and disportion in the same time. But distribution of fruit market is more dispersed than
vegetables. As fruits are less rotten than vegetables, distribution is not as concerned as
vegetables. Distribution market is divided into 2 levels: local market and Bangkok
market. There are 5 distribution markets in Bangkok. Well-known market are Pak
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Literature Review / 20
Khlong Talad and Mahanak Market that are Market Organization, Yod Phimarn
Market, Agriculture Promotion Market, Wang Mananak Market, and Phadun
Krungkasem Market. Important market in another provinces are Chiangmai,
Nakhornratchasima,
Pathumthani,
Nakhornpathom,
Ratchaburi,
and
Nakhorn
Srithamarat Provinces. Temporarily market according to fruit season is Rayong,
Chantaburi, Trad, Surathanni Provinces. Marketing business is mostly managed by
private sector. (Chanthana, 1989)
2.2.1 Fruit market structure
Numbers of buyer and seller In buyer’s opinion, the fruit market is
competitive market with steady buyer and casual buyer. Pricing is determined by
products’ quantity and quality. Buyer’s intervention does not influence for pricing
determination. Sellers are less than buyers with large distributors who are skillfully
expert in market holding products in hands. They influence to price determining. In
this regard, the competition occurs but not fully perfect.
Different goods Most of products’ distribution from farmers are mixed.
Hence quality standard is not classified. As a result, the market price is considerably
different. Large distributors encounter this. As they purchase much and need to rush
sell to avoid risk of fruit decay. For small distributors, classification concerns on size,
color location sources influencing considerable price due to their time for fruit
selection.
Obstacles of marketing management Opportunity for new entrant in
fruit market is higher than vegetable market. Because of fruit’s short period (seasonal
period) and continual inclining of consumption demand.
2.2.2 Types of seller in fruit market
In transport of vegetable and fruit products from farmers to consumers,
there are 7 types of sellers acting as marketing man with different functions as
follows:
1) Local-Collection Merchant will collect products from farmers or
domestic market to sell for merchant at distribution markets in both Bangkok and
upcountry.
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 21
2) Representative Merchant is one located in sources of productions or
nominated by distributor acting as distributor’s representative to locate in domestic
market. The responsibility is to act on behalf of distributor in Bangkok collecting and
purchasing products from farmers and transport to distributors in Bangkok.
In
addition, duty include supporting and assisting farmers on farm input, capital in
plantation and other credit on behalf of distributor in Bangkok.
3) Large Distributor is large buyer and seller in Bangkok’s market.
Purchasing products from farmers, domestic-collection merchant, and representative
merchant, large distributor sell the products to small distributor in the market ,
upcountry distributor, processing factory, exporter and retail seller.
4) Small Distributor or Yee Pua is one whose buying and selling in less
quantity than large distributor. Purchase of products from domestic-collection
merchant and large distributor, smaller distributor will sell to retail seller and
consumer.
5) Processing Factory purchase products from farmer and large distributor
for food processing and launch sales for consumer.
6) Exporter is one who purchase products from farmers and large
distributor as the processing factory to sell for foreign consumer.
7) Retail Seller is the one who sell almost of products directly to consumer.
Product channel is to purchase from large distributor and small distributor to sell in
fresh market, stall, hawking, general shop and supermarket.
2.2.3 Level of fruit market
Fruit market can be divided into 4 levels:
1) Local Market
Good and convenient transportation route presently
expanding to local places turns face of selling and buying of fruits market.
Conventional format of buying and selling is as follows:
Sell on consignment
The farmers will bring their products to merchant
(consignee) for sales. Farmers (consignor) do not know the sold price and will be
entirely responsible for whole expenditures in case that the products are not sellout.
Merchant (consignee) is not adverse due to commission in sales service charge of 510% of total sold price. With this method, farmers are disadvantageous to merchant.
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Literature Review / 22
Orchard wholesale is transaction by which the middlemen contact the
farmers at orchards since the fruits begin to bear young fruits. After mutual agreement,
advance payment will be placed 10-50% of the price. The remaining will be paid after
harvesting. Though convenience to farmer for selection and distribution, the farmer is
much disadvantageous in pricing. As the merchant will take their better experience,
skill and market information for price speculation than farmer. That why the orchard
wholesale is less at present.
Long-term contract is applied for seasonal fruits in some places e.g.
Longan. As the farmers need capital, long-term contract is therefore made with
merchant. For example agreement of distribution for 5 years with a merchant, the
farmer will receive an installment of advance payment. For this way, the farmers are
disadvantageous to merchant as binding to restricted conditions made by the merchant
being worthwhile for capital. The method is less concerned.
At present, buying and selling of fruits are subject to quantity in
connection with price bargaining. Auction is still less. Local merchant will contact
direct to farmers for distribution to local central market. From local central market, the
products will be transported to sell in retail in the near places or directly to Bangkok
and surrounding provinces. Besides local merchant, irregular merchant will contact
direct the farmers at their orchards for sales in near places or surrounding provinces.
Distributor or wholesaler from Bangkok also contact direct and bring back to Bangkok
for sales. In addition to sales through middlemen, farmers themselves often transport
the products to local central market, especially the places where are the center of
produces such as Chantaburi, Rayong and Nonthaburi Provinces. Because the area
with plenty of productions with convenient transportation, the central market will be
held at roadside to serve selling of orchard produces from farmers directly for trader
and consumers. For instance, selling rambutan and durian in the East region, the
markets are located aside of highway of several provinces e.g. the market in Klaeng
District, Rayong Province namely: Sam Yan Market and Ban Song Salueng Market;
the market in Chantaburi Province namely Huay Sathon Market, Thung Benja Market,
Noen Sung Market, Khao Na Market, Sala Paksaeng Market located at the entrance of
Priew Waterfall, Office of Khlung Agriculture and Cooperatives and at house of
rambutan sender to factory etc.
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 23
2) Bangkok Wholesale Central Market Important wholesale markets in
Bangkok are Wang Mahanak Market, Phadun Krungkasem Market, Talad Thai,
Bangkhae Market, See Mum Muang Market, Organization Market for Agriculture,
Public Warehouse Organization (PWO) Market.
Strongly supported by Department of Internal Trade, See Mum Muang
Market and Talad Thai are significant central and wholesale markets of the country.
3) Retail Market is the market scatters over other general areas with fresh
market, stall, hawking, and supermarket.
To consider details of major purchase
structure of fruit for selling, the highest is from Mahanak Market with 40.98%, Wang
Mahanak with 12.95%, Agriculture Promotion Market with 9.20%, Yod Phimarn
Market with 5.92%, and Market Organization for Agriculture with 4.35% respectively.
Moreover, buying fruits for sales are from wholesale central fruit market at See Mum
Muang Market, Rangsit and Bang Khun Thien and other markets with 3.29%, 1.10%
and 22.21% successively. Each purchase quantity is rather few. Wholesaler therefore
go often to central market. Determining of fruit pricing is settled by wholesaler with
95.60%. While fruit pricing of retailer with 84.80% is determined by the method of
buying price plus constant profit, with 30.40% determined by daily market price, with
13.00% determined by quantity need and market quantity on entry.
2.2.4 Marketing channel of fruits
Marketing channel defines as a path through which products and services
flow from producer to consumer both domestic and outside the country. The
marketing channel indicates the path of a product after moving from producer through
what kind of any several intermediaries prior to the end consumer. (Somkhid, 2005)
Vegetables and fresh fruits’ marketing channels are very similar to each
other with a bit different. Representative merchant present his crucial role in fresh
vegetables market. As he is a representative of a large distributor
in source of
producer who support the production. The other reason is vegetable harvesting could
be performed 4-5 times a year. While fresh fruit is seasonal entity. According
to precedent factors, local merchant play more role than representative. In addition,
despite convenient distribution with no difficulties in fruit’s trimming and specialty
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
in
packaging
as
Literature Review / 24
vegetable, the casual merchant
and export
therefore
play
important roles in fruit market.(Chanthana Joemjaroensuk,1989) (Figure2-1).
Copyright by Mahidol University
Bangkok
Provinces
Domestic Consumer
Foreign Market
Source: Department of Internal Trade, 1989
Figure 2-1 Thailand’s marketing channel of fresh fruit diagram
Processing Factory
Retailer in Bangkok
Bangkok
Small Distributor in
Representative
Merchant in Bangkok
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 25
Exporter
Retailer in Provinces
Large Distributor in
Local Collection
Merchant
Farmer
Distributor in other
Merchant from other
Provinces
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 25
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Literature Review / 26
2.2.5 Fresh fruit conservation
Since fresh fruit are easily rotten, long transportation is not appropriate
method including plant and insect diseases as major obstacles for import. Resolution
method of fresh produce is changed to store with chill for export instead. In this
connection, fruit frozen follow the same criteria. Harvested produce must be suitably
ripe in parallel with water cleaning, size selection and quality according to demand’s
standard, peeling out or trimming. Frozen is done under immediate low temperature,
with generally -31 to -40 Celsius in business practice. Inappropriate temperature
would likely deteriorate fruit’s freshness. As short time as the frozen process is
treated, the step helps maintain quality from damage of cold. Prior to the preceding
process, sometimes, the fruit nee suitable packaging.
2.2.6 Fresh fruit packaging
For fruit collection to export, most of exporters will deliver the products to
distributors in Bangkok for packaging at their request. Only large exporters who
collect and prepare packaging themselves. To fill fruits in the packaging, fruits are
carefully selected and trimmed for consistent quality and size. None of them are rotten
or damaged. Process of loading is rather different. The fruit’s particle for packaging in
Thailand is divided as follows:
1) Kheng Pak Baan (Bell Type Kheng)(“Kheng”a crate made of bamboo
used to transport fruits) or other name, Kheng Ar Ngun (Grape Khen) is characterized
with upper shape is larger than the lower and round edge, square bottom but less size
than edge. Made of bamboo, the size is of capacity of 11-237 Litres with 0.25-4.65 kg
of weight.
2) Kheng Song Kraboark (Cylinder Kheng) or Kheng Lamyai (Longan
Kheng) is cylinder shape and made of “Tork” , strip of bamboo peeled out from
bamboo’s bark. Its capacity is 40-188 Litres.
3) Wooden crate made of wood a kind of Dipterocarpaceae or soft wood.
With its capacity about 40 Litres with 6-7 kg of weight, the wooden crate is for
loading mango, mangosteen, Langsad and orange.
4) Mixed crate is made of weaving bamboo and join face to face for 4
sides including bottom and crate’s cover. The weaving bamboo is affixed with
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 27
Dipterocarpaceae’s structure. Its capacity is approximately 49 Litres with 3.6 kg.
Mixed create is for loading Longan and Lychee.
5) Corrugated box is widely used. The box is designed to be suitably
placed by the cover and regular-slotted contained. Its size and strength depend on
material and structure.
6) Plastic basket with cover has larger upper part than lower part. With
separated body and the cover, the basket’s capacity is of 29 Litres and 780 kg. The
basket is for loading Longan and Lychee. Water resistant and not expensive are its
advantages.
7) Reused plastic crate is the crate with no cover. Having smaller bottom
than edge, the crate can be stacked on wire to prevent the pressure on products. Its
capacity is of 45 Litres and 2.33 kg. It is for loading King orange (Tangerine),
mangosteen and mango.
8) Fold plastic crate Upon unloading of fruits, long sides of the crate can
be fold to each others. Then the crate is flat and no cover. Its capacity is of 63 Litres
and 2.4 kg.
2.2.7 Transportation of fruits
Subject to purpose of distribution, transportation of fruit can be divided
into 2 ways.
1) Domestic transportation of fruit. The method is mostly performed by
large merchants who are probably collector or representative. They will use 6 wheeled
truck to transport the produces from orchard to deliver for merchants at several levels
or central distribution market. In case of producers or casual merchant, they will use 4
wheeled truck to transport the produce from orchard to central distribution market or
nearby provinces.
2) Foreign market transportation of fruit can be distributed in following 3
routes.
2.1 By truck or railway Fruits are transported from central
market with 6-10 wheeled truck to the frontier countries, Malaysia and Singapore.
2.2 By ship Fruits are often of weight per unit. Most are
transported to Hong Kong and Singapore.
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Literature Review / 28
2.3 By plane Fruits are transported in few quantity. Most are
transported to the markets in EU, USA and Japan.
In case that long destination is far, transportation by ship and by plane are
suitably applied. Transportation of fruit does not only depend on distance but also kind
of fruits.
2.2.8 Determination of fruit standard
Standard of fruits in domestic market is not officially determined. Most
bargaining is substantially considered from breed, size and quality.
Imported fruit of each country is different in quality though the same fruit.
Due to acquaintance and taste of its people, taste of Asia market is rather the same as
those of Thai. The problems are not found. For developed markets, Thailand exported
fruits have been confronting regulation and criteria of importation to prevent fruit fly
from produces that may cause serious problems in the future.
2.3 Principle, guideline and marketing of organic agriculture in
Thailand
“Organic agriculture” might be the new words of Thais, the word
“organic” means substance from plants and animals while most people think the
organic agriculture was the agricultural system using only the organic substance as the
production factors. In fact, we can use the other words such as “ecological”,
“biological” and “bio” this is because these words more represent the organic principle
the agricultural system that conserves and restores the overall environment than using
only the word “organic”.
The basic principle of organic agriculture is different from the nonchemical agriculture in term of its objectives, conserving and restoring the
environment by refusing the chemical usage for the production (including the
chemical fertilizer) and restoring the eco-agricultural system especially the soil
improvement, while the non-chemical agriculture would emphasis only on the
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 29
chemical pesticide quantity control without any interest in the environmental
conservation.
There are many organizations trying to defy the organic agriculture, but
the most acceptance is from the International Federation of Organic Agriculture
Movements - IFOAM defied the organic agriculture:
“The agricultural system producing food and fiber with the environmental,
social and economic sustention emphasizing on the soil improvement and respecting
the plants, animals and ecological agriculture potentials. Thus, the organic agriculture
would reduce the use of outside production factors and avoid the synthesis chemicals
items such as fertilizer, pesticide and medical supply for animals. It tries to apply the
nature for increasing the productive and developing the decease resistance of plants
and cattle which according to the local economic, social, climate and custom condition
internationally.”
The basic concept of organic agriculture is “integrated agriculture” which
is distinctively different from the new agriculture which aims to increase the
productivity of one crop by developing variety of techniques about the plant nutrients
and the pests prevention that might cause the product quantity reduction. It’s the
secluded one which relying on the perception that the plantation has nothing to do with
the environment and eco system making the type and method selections of the
production factors aim only to the productive effectiveness without any concerns to
the resource and ecological agriculture. While the organic agriculture, which is the
integrated plantation, would give an importance to the natural resource and
agricultural ecosystem especially to the fertile soil restoration, water source cleanness
and biological diversity restoration of the farm. This is because it depends on the
mechanism and process of eco system for production. To conduct the organic
agriculture successfully, agriculturists have to study the mechanism and process of
eco system.
From the reasons above, the organic agriculture denies using the chemical
pesticide and fertilizer due to those chemical substances would affect the mechanism
and process of eco system. Agriculturists who turn to conduct the organic ways have
to develop the study of nature and farm management which leads to the learning
process and wisdoms. Moreover, organic agriculture would give an importance to the
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Literature Review / 30
producers and local community and make the sustainable farming including conserve
and restore the agricultural community folklores.
However, the organic agriculture also not denies the commercial farming
due to most farmer families have to depend on the selling crop income. The organic
agricultural movement tries to promote organic product marketing both domestic and
international while the local marketing may have diversity according to the economic
and social conditions such as the Community Support Agriculture – CSA or the other
systems that having the same principle. In the far away markets, the organic
agricultural movement tries to develop the production standard and the examination
system to make the confidence to customer that every process of production,
transformation and management is the work for conserving and restoring environment
including keeping the product quality still in the natural form as much as possible.
(Panyakul Vitoon, 2004)
At the present, there are the international standard requirements of organic
agriculture and enforcement in many countries as such USA launched the Organic
food Production Act-OFPA since 1990 and amended later in 1996. EU also collected
the organic agricultural product requirement of the council of Eroup (EEC NO.
2092/91) and the amended issue. While WTO still not has the organic product
requirement but practices along the recommendation of Codex Alimentarius.
Moreover, the International Federation of Organic Agriculture Movement-IFOAM, the
private organization has members from around the world more than 100 countries,
publishes the initial standard for organic agriculture and transforming since 1980 and
continually develops until reaching the standard for organic agriculture.
2.3.1 Organic production standard criteria (Somkhid, 2006)
Environmental criteria
1) The transition metals’ amount within the soil must not be more than the
criteria as the environmental protection office on the level 3 standard established the
soil classification. If there is the special case, it must be sent to subcommittee for
further advises.
2) The water quality must be followed by the water quality standard for
irrigation established by the government agency.
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 31
3) The hillock field must be managed correctly which may be suitable for cattle.
The weed control
1) Destroying the weed by labors or machines but must not by the
chemicals.
2) Covering soil with net, plowing or planting the crop rotation to reduce
the weed.
Fertilizing management
The whole organic plantation.
1) Scheduling time for sampling soil collecting to analyze the physical and
chemical status and the fertility to set as the fertilizing database.
2) Using the organic fertilizer the agriculturists made by themselves or
other organic fertilizers.
3) Non-chemical fertilizer using including the organic fertilizer which
contained some chemical compound.
Planting organic crop partly.
1) Schedule time for soil sampling collection to analyze the physical and
chemical condition including the fertility in the laboratory as the evidence of soil
improvement.
2) Use the organic fertilizer the agriculturists produce as much as possible
while the fertilizer used might be the compost or organic substance to improve soil
environment and give necessary nutrient for plant. In the vegetative growth stage, it
might be used chemical fertilizer nut not over than 30% of three main nutrient
elements while in the tea plantation might be used the 20% nitrogen chemical fertilizer
but not over than the council suggestion.
3) Except the two regulation above, it cannot be used the chemical
fertilizer (including micronutrient elements), the organic substance mixed with
chemical and organic fertilizer mixed with chemical fertilizer.
The pest and disease prevention
The whole organic plantation
1) Preventing by the plantation type, physics, biology -planting crop the
insects and diseases are not interested- and using other natural material types for
diseases and insects prevention.
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Literature Review / 32
2) Non using the toxic both chemical and natural substance.
Planting organic crop partly
1) Preventing by the plantation type, physics, biology-planting crop the
insects and deceases are not interested- and using other natural material types for
deceases and insects prevention.
2) Non-using the chemical substance during the flourish to the harvest
period while the other periods would follow the instruction of the council about the
pests and deceases prevention which would not use the chemical unless necessary.
3) Non-using the chemical substance in the growing tea plants during
winter or those harvested and waited for the new leaves must follow the instruction
about the prevention which would not use the chemical unless necessary.
4) Non-using the toxic both chemical and natural substance.
Harvest, transform and packaging
1) After harvesting the organic rice, farmers should dry it by following the
good quality rice rules and separate it from the other types waiting for the milling,
storage and packaging.
2) After harvesting the organic or partly organic tea leaves, farmers should
separate from the others and wait for the further process, storage and packaging.
3) For other organic products, after harvesting, the farmers have to separate
from the others and wait for the further process.
4) After harvesting the organic products, the farmers must not add the other
substances or chemicals.
Proper technique and material usage
The technique and material must be examined by the organization, if there
is the special case, the farmers must attach the documents and propose to the advisory
subcommittee.
2.3.2 The organic agriculture situation in Thailand (Rodsukon, 2005)
1) The new way farming seeking trend for escaping from the chemical
usage cycle leading by the alternative farming network, consisted of NGOs,
technocrats and agriculturists’ leaders, trying to propose the new agricultural method
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 33
such as the non-toxic farming and organic farming. It also declared that organic
farming is the important alternative way in Thailand.
2) The health concern trend of consumers raises the attitude change on
personal health especially the food for health making consumers turn to buy the
organic products which is known as the safest product. There are many agencies
interested in the organic product marketing system resulted in establishing the organic
product retail center such as the Imm-Boon product for health and environment shop
center-Chieng Mai and the Health product center-Songklar. The Green net also
established in the end of 1993 as the public agency for organic and natural products
distribution from rural to urban under the concept “the alternative market”.
3) The environmental conservation trend emerging from the natural and
environmental conservation expanded into the soil effects from chemical farming,
biological diversification and chemical pollution.
Those three trends integration causing the organic farming established in
Thai society since 1990.
2.3.3 Organic products marketing in Thailand
Analyzing the organic product market faced the obstacles both in the
lacking of information, statistical sources and the confusion in the unclear organic
product and healthy food standards. Especially on the differences between the nontoxic farming products and the organic ones that most consumers buy the non-toxic
one because they think it was the organic item. This makes the organic product market
estimation faces the difficulty due to it cannot separate the demand of organic products
from the others.
In the overview, the organic farming market in Thailand is belong to
producers that is the supply is small making the producers able to control market. The
price of organic products is likely to be20-50% higher than other products. However,
from the consumer research estimated that the consumers would accept the organic
product price 15-20% higher than the others. (table 2-1)
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Literature Review / 34
Table 2-1 The relative vegetable prices sold at the supermarket, Bangkok.
December
July
March
2001
2002
2003
Normal
40.18
41.28
98.38
Hygienic
54.79
60.28
45.29
Organic
88.375
66.99
65.94
The organic one higher than hygienic
%61
%11
%46
The organic one higher than normal
%120
%62
%69
Type
Source: Green net cooperative/Earth net foundation:2003
The reason why the organic price high is the non-toxic farming needs labor
intensive even the farmers can save cost in the chemical substance. Some farms have
family members as labors while others hire people in the community but the total cost
may increase.
Moreover, the product quantity of organic farm is unclear, some are lower
(during one or two period) which may cause the production cost higher but there are
some cases showing the product quantity higher or equal to the general farm. This
varied information showed the differences in the productive efficiency of each farm
due to the different technologies and productions. Thus, there should be the possible
production cost estimation (not the real production cost at that time) which is urgent so
that we can quote the proper price for sell (Witoon, 2003)
The organic items distribution channel in Thailand is more developed from
the beginning in the last ten years that having just the small shop “Green Garden” in
1990 there were more shop opened in many places around the country while during
the peak period (1997) had the health and organic agricultural product shop not less
than 100 shops.
In the recent years, many entrepreneurs see the raising trend of organic
products and develop the shop level into the grand shopping mall so that now we can
find organic products sold in almost every shopping mall while some malls even sell
the health and organic products as the main policy due to the high competitive
situation forcing them to be differentiation.
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 35
As for the export market, the organic products have the good way due to
the demand in the world market is still much higher than supply. Moreover, Thailand
has competitive advantage in the agricultural products with the large quantity
exportation making it has the high competency in organic production. However, to
achieve the success, there are three factors supporting: first, the entrepreneurs’ insight
on the organic product especially the quality standard, second, the serious government
support and the third, the standard examining service from the government agencies.
(Rodsukon, 2005)
2.4 Concept and theory of consumer behavior
The purchasing behavior of consumer is the behavior of final consumers
who buy goods and services for using by themselves within their households.
Combining every consumer who buys for this objective together would be called the
consumer market. Consumers around the world are different in the demographic data
such as age, income, education, religious, culture, tradition, value and taste. It causes
the differences in the eating, buying behaviors including the attitude to the products,
people buy different goods and services. Except the demographic differences, there
are many factors causing the different consumption behavior.
2.4.1 Model of consumer behavior
The model developed to explain the behaviors of consumers buying goods
based on the process of human behavior origin that the occurred behavior must come
from cause. If the marketers propose the marketing stimuli which is the product
contained the proper marketing mix to consumers. While the product present must
accord to the economic, technology, politic, law and culture conditions so that
consumers want it and have the buying decision behavior. To make people buy
things, not only using the marketing stimuli, but consisted of two factors: buyer’s
characteristic and buying decision process. (Figure 2-2)
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
1.Outside stimulus
Marketing
stimulus
Product
Price
Place
Promotion
Other
stimulus
Economic
Technology
Politics
Culture
Etc.
Literature Review / 36
2. Feeling and thought of buyers
Buyer’s
characteristic
Cultural factor
Social factor
Personal factor
Psychological factor
3. Response
Decision process
Consumer decision
Problem perception
Information seeking
Evaluating
Decision
After buying
Product selection
Brand selection
Sell person selection
Promotion Quantity
Figure 2-2 Model of consumer behavior
Source: Kotler, Phillip (2000)
The beginning of model is the stimulus until the need occurred, then the
response appears thus, this model might be called s-r theory while the detail of theory
as the following:
Stimulus: it might appear from inside-inside stimulus- and outside, the
marketers should concern the outside stimulus making consumer’s need emerge. It is
the buying motive which may be caused by both reason and emotion. The outside
stimulus consisted of 2 parts as the following
1) Marketing stimulus: the stimulus which marketers can control and set
concern with marketing mix including:
Product: product designed beautiful to stimulate the need
Price: setting price accordant with the product and customers
Place or distribution: distributing product reaching to customer
Promotion: advertising, discount, exchange, supplementary and even
the good relationship with people.
2) Other stimulus: the outer stimulus which cannot control including:
Economic: the economic situation affecting the consumer income.
Technology: such as the new technology in the deposit- withdrawal
automatic system can create the customer demand.
Law and politics: such as the changing in the tariff or tax can increase
or decrease the customer demand.
Culture: the culture or festival can stimulate the customers’ need in that
period.
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 37
Buyer’s black box : the feeling of customers is complex as the black box
the producers or sellers cannot predict making them try hard to find out. The
customers’ feeling influenced by the buyer’s characteristics and buyer decision
process.
1) Buyer characteristic: there are many factors influencing buyers such as
cultural, social, personal and psychological factors.
Cultural factors: the social and cultural factors are the outside factor
influencing customer behavior. To know the type and need of customers in the social
and cultural terms would make it easy to find the proper stimulus. It can be classified
into core culture, sub culture and social class.
Core culture: it’s within every human group or society causing
value, perception, need along with human behavior then transmitted to each other.
Each society has its own core culture making the buying behavior different among
groups.
Sub culture: the cultures of minority combined together into
the large society. The subcultures classified into 4 types: ethnic subculture, regional
subculture, age subculture and occupational subculture.
Social class: a group of people who have similar occupation,
education or lineage.
Social factors: they are related to daily life and influence highly to the
buying behavior such as referent group, family, role and status.
Referent group: a group of people who the consumers hold on
as idol for consumption or non consumption while those people would be either the
group’s member or not.
Family: member in the family consisted of father, mother and
children. Each member influences the buying behavior. There are researches
confirmed families as the most important buying organization in society.
Role and status: the status is position, rank or honor of person
in the society while the role is the duty assigned by social. Being the member of many
socials, person has many statuses such as being father, mother, children, ministry,
politician, deputy, police, banker, student, etc., The status is set up by social member
to give power, duty, responsibility and rights to members.
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Literature Review / 38
Personal factors: they influence the decision process of consumers
consisted of age, family life cycle, occupation, personal income, lifestyle, personality
and concept to themselves.
Age: buying or consumption decision behavior of person
would be varied during the life. At the infancy stage, parents would make the decision
in buying product for consumption while reaching the puberty he or she would make
the decision in some products especially behind parents, After having his or her own
income, he or she would have the highest purchasing decision power but after stepping
to the senile stage, he or she would concern the opinions from others such as relatives,
children or grandchildren.
Family life cycle: its duration from the beginning of family
until the end of family life. Each step of cycle would have the different buying
behaviors. The family life cycle classified into 5 steps: single puberty separating to
stay alone, beginning family life, giving birth and raising children, children separating
house and family ending.
Occupation: Each type of profession would have its own
characteristic, for example, business person who has to think all the time may need to
consume a driver to avoid the accidents from him or herself, messenger may need a
motorcycle for avoiding the traffic congestion problems.
Personal income: it influences the buying behavior especially
the disposable income which consumer would separate saving before spending in the
needed goods. Money left from those would be spent for buying the extravagant items.
Life style: it is the life, money and time spending of person
which is repeated enough in the following 4 dimensions: demographics, activities,
interests and opinions while the last 3 dimensions called AIO Demographics.
Psychological factors: the factors influencing the buying decision process
are motivation, perception, learning and beliefs and attitudes.
Motivation: the persuasion to make people follow by using the
motive which contained within the person but waiting for the activation.
Perception: the process person selects the information or
stimulus to order and understand via the experience then sending the response. The
reason under the difference in the response after receiving the same stimulus in the
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 39
same environment is the perception. Marketers need to understand that people are now
under many stimuli which they can select or distort and remember so that they need to
make the motive, such as the advertising distinct, clear and memorable which making
people response in the purposing way.
Learning: the behavior changing from experience both direct
and indirect ways. If the consumers once experience products which satisfy them, they
would buy the products again when they’re in the need conditions.
Beliefs and attitudes: belief represents the feeling and thought
which are special goal. It can be true or false which emerging from knowledge,
opinion or faith while some are concerned with emotions or mentally feeling.
Belief: it causes the product image of consumers. If consumers
misunderstand the product, it would be the duty of marketers to campaign changing by
using some methods.
Attitude: thinking, understanding, opinion, feeling and behavior
of person to something influencing the action which may be agreeing or not. It’s hard
to change one’s attitude, the marketers should adjust the proposing according to the
attitude.
2) Buyer decision process: consisted of: need recognition, information
search, evaluation of alternative, purchase decision and post purchase behavior.
(Figure: 2-3)
Need
recognition
or
Problem
recognition
Information
search
Evaluation
of
alternative
Purchase
Decision
Post
purchase
behavior
Figure 2-3 The buyer decision process
Source: Kotler, Philip (2000)
Need recognition or problem recognition: the state consumers realize
the difference between their desires and reality while the reality is still lower level than
their wishes, for example, one consumer who own a car wishes his or her car getting
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Literature Review / 40
start every morning but the reality is that he or she has to goad car 5 days a week. The
consumer realizes the difference occurrence between his or her wish and the reality,
that is the problem acceptance. When the consumer decides to solve the problem, he or
she has to follow the next step, the information search.
Information search: the information the consumer search is the marketing
mix which many marketers try to propose. Consumers would find the information
from 4 sources: personal source, commercial source, public source and experience
source. The consumers would gain some marketing mix which is analyzed and
developed as choices for them waiting for the next step.
Alternatives evaluation: the consumers would set criteria to compare
values of marketing mix they collected. These criteria are the marketing mix they
satisfy or not.
Purchase decision: after scoring the choice, the consumers would
prioritize their alternatives, then, the buying decision occurred. Most customers would
buy the product they scored highest.
Post purchasing behavior: after consuming products, consumers would
learn whether the product can solve their problems and satisfy their needs. When
customer satisfy the products, they would:
- buy more products
- repurchase when the company launches or improves new products and
cite about the product and company in the positive way.
- lower interest to the rival company propose and sensitive to the price
change.
- give the opinion about the products to the company.
- be the patron.
While in case of the consumers are unsatisfied the products, they may
either keep it in their mind or response to the products or sellers
3) Buyer’s response or Buyer’s purchase decision: consumers would make
the decision in the following issues:
- Product choice
- Brand choice
- Dealer choice
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 41
- Purchase timing
- Purchase choice
2.4.2 Marketing mixed theory (Siriwan et al, 1992) The marketing mix,
or 4p’s, is the marketing variables that can be controlled. The company would
combine the following factors to satisfy the target group consisted of:
Product: goods proposed for sell to satisfy customers’ need. The products
can be both tangible and intangible, thus, consisted of goods, services, thought, places,
organizations or persons. Products must contain utility and value for customers which
would make them buy. To set the product strategies, markets should concern the
following factors:
1) product differentiation or competitive difference.
2) product’s element and property such as the basic function, appearance,
type, quality, package, brand, etc.
3) product positioning to present the difference and value in customer’
mind.
4) product development to renew and improve product which must concern
the customers’ need more.
5) product mixing strategy and products line
Price: the value of product in term of money. The price is the cost of
consumers who would compare between value and price. If the value is higher they
would decide to buy. Thus, the price setter have to concern the perceptive value of
customers and accepting that to make customers realize the products’ value higher
than price, they need to consider the production cost and competitive related cost as
the other factors.
Place: the channel structure consisting of institution and activities is used
for allocating products and services from organization to market. The agency
proposing products to the target market is the marketing institution. The activities
allowing products distributions are transportation, inventory and storage. The
distributing activities consisted of distribution channel and the market distribution
support.
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Literature Review / 42
Promotion: it’s the communication between buyer and seller to create the
attitude and purchase behavior via both human and non-human interactions. The
communication tools may be used only one tool or more than one mixing which the
marketers need to consider the properness depending on the customers and rival
products as the following aspects:
1) Advertising: the activity presenting news about organization
and products or services by sponsoring the programs. The advertising strategies would
concern with the advertising creation, advertising method and media strategies.
2) Personal selling: the information informing and persuasive
activity via personnel. It concerns the sell strategies of sell person.
3) Sales promotion: the promotion activities excluded the
advertising. It might be the sale by sell person or the public relation which induces the
interest, product trying or buying. There are 2 types of stimulations: consumer
stimulation the promotion aimed to consumer, staff stimulation the promotion aimed
to sell person.
4) Publicity and public relation: the news giving about goods
and services without any payment. The public relation is the attempt to plan by one
organization to create the good attitude on organization to some groups. The news
giving is one of the public relation activities.
5) Direct marketing and direct link marketing: it’s the
communication to target group making the direct response or the method the marketers
use for products promotion and make the instant response consisted of sell calling, sell
mailing, catalogs and media such as television, radio or newspaper which incentive
customers with the reaction activity such as coupons.
2.5 The related studies
Soodjai Jongworakitwattana studied the economic and marketing the
organic vegetables in the 6 agriculturists who planting the organic vegetables in
Supanburi province consisted of 3 farmers who have the organic plantation more than
3 Rais, 2 of them have less than 3 Rais and 1 Karen hill tribe who plants in the
traditional way. The results showed there were 30 types of vegetable the farmers
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 43
plant. As for the production cost, the organic plantation cost per Rai were 16828.04
Baht for the variable cash cost and the non-cash 1,457.16 Baht the total variable cost
was 31,402.20 Baht while the fix cost cash 1,051.11 Baht and non cash fix cost
2,698.75 Baht, the total fix cost was 3,749.86 Baht. Thus the total organic production
cost (both fix and variable) was 35,152.06 Baht. After comparing with the revenue
the farmers received from selling goods at the warranty price 25 Baht per Kg
57,541.67 Baht per Rai per year, the farmers would gain revenue in total 22,389.61
Baht per Rai per year. As per the marketing, the farmers sold goods at the warranty
price 25 Baht per Kg while the company bought them and sent vehicle to transport at
the farms. Moreover, the farmers also sold to consumers in Bangkok via the
cooperation producers to consumers and environment project at the product price 25
Baht per Kg added with the transportation fee 20 Baht and the packaging 5 Baht
which the sum price they sold 50 Baht per Kg. and sometime they sold at the meeting
markets by themselves.
Chayapa Chotiyasitthi (2005) analyzed the cost, return and factors
influencing the agriculturist making the decision to grow the non-toxic vegetable at
WangNumKheaw district, Nakornratchasima province and found that the production
costs of Head lettuce and Cos lettuce were 36,851.56 and 39,053.15 Baht per Rai per
year respectively while the net profit were 69,906.95 and 75,463.10 Baht per Rai per
year. However, these two vegetables need the cold condition causing the product
quantity varied by the climate but the cost was still fixed. As for the factor affecting
the decision, the researcher used the Chi-square test as a tool and showed at the 0.05
significant rate there were factors: the occupation before turning to plant the non-toxic
products, the information, the training attendance, observation and revenue from nontoxic plantation
Tanyawan Maneesorn (2001) studied the organic agricultural production
and marketing of agriculturists Saluang subdistrict MaeRim district, ChiengMai
province with the 60 sample groups separated into 3 cases: 14 households conducting
the organic agriculture, 16 former conducting the organic agriculture households and
30 households never conducting the organic farm. The tools of study are
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Literature Review / 44
questionnaires and mode together with the field trip observation by the narrative
statistics. The results showed the farmers who conducting the organic farms used
water fertilizer without the fertilizing soil due to lacking of knowledge while the
marketing aspect showed the higher price than chemical farming. As for the former
organic production cases, most of them growing 1-3 years planting general vegetables
such as Pakchoi Mustard, Chinese cabbage and Cauliflower. Theses vegetable gained
higher price than the chemical ones, the farmers did not face the cost and marketing
problems but reason why they gave up the organic plantation because it needed the
serious care and time consuming and the products quantity was relatively low and
inconsistent. As for the sample groups who never plant the organic farms, most of
them operating farms more than 20 years with the chemical usage causing them
suffered with the health problem such as respiratory system, skin decease and pain
while the production they faced the high production cost and the price must be set by
the merchant.
Wilai TuamKlad (2000) studied the factors influencing the non-toxic
vegetable buying and consuming behavior in Bangkok area, selecting 5 vegetable
types: Chinese kale, Pakchoi Mustard, Cabbage, Long bean and Water convolvulus.
She conducted with EVIEWS software analyzing in 2 parts: narrative statistics using
percentage and quantitative statistics while using the logit model and maximum
Likelihood for the non-toxic vegetable buying and consuming behavior. She also used
Likert scales as a tool for analyzing the attitude of consumers to the non-toxic
vegetable. The results showed the factors influencing significantly buying and
consuming behavior are price and family size while the other factors are not
significant on the overall non-toxic equation but signified in some equation such as
sex, income, education, age and housing. The result in the general economic and social
condition showed the accordance with the attitude of consumers that consumer like the
non-toxic vegetable while thinking the price was still high which they thought the nontoxic price should not higher 50% (or 1.5 times) than the general ones. There should
be the non-toxic vegetable price declaration in sometime.
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 45
Patcharin Seehanunwong (2003) studied the non-toxic consuming
behavior of people in the Nakornratchasima municipal in the personal factor, family
factor, social psychological factor and communicating factor about the non-toxic
vegetable consumption behavior. The studied showed the personal factor, family
factor, social psychological factor and communicating factor can explain the non-toxic
vegetable consumption behavior at 58.5% while the factors influencing the non-toxic
vegetable consumption behavior are: average income of family’s member, frequency
of food cooking per day, beliefs about eating food, non-toxic vegetable attitude and
non-toxic vegetable information.
Winyoo Panto (2002) studied factors influencing the switching to organic
farming in the case study: Ban Pin subdistrict, Dokkhamtai district, Payao province,
on the structural factors: wisdom, health concern, cost-profit, communal organization
and the share learning in the community, while, on the organization factors: market,
government agency and private agency. Research methodology used in the study was
the qualitative method conducted by the interviewing and observing the organic
agricultural leaders, organic farming agriculturist, community leaders, merchant and
related officers both public and private sectors. The result showed the basic factors
making agriculturists switching to planting the organic farm was the realization from
knowledge integration which came from both inside and outside factors. The
community also set the continuing developmental process by planning, policy setting,
activity creating and deciding together in group. The study also found that the success
organic farming agriculturists would conduct plantation continually for a long time
while the given up organic farm groups stopped the organic planting due to the debt
and family expense problems, longtime period waiting for the good productive, the
high expense in the soil improvement, the intensive care and non-market.
Sutthijit Cherngtong (2001) studied the non-toxic vegetable production
economic and marketing, Suratthani province, moreover, he also conducted the study
on the production and marketing cost along with the commercial promotion ways. The
result showed the main production cost was the variable cost- labors used within the
household- while most of the non-toxic vegetables were sold at the same price as the
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Literature Review / 46
general vegetables. The average cost of non-toxic one was 6.25 Baht per Kg while the
farmers gained profit 1.33 Baht per Kg. The Chinese cabbage made the highest profit
to the farmers at 3.45 Baht per Kg while Pakchoi Mustard made the farmer loss 2.05
Baht per Kg. 98% of non-toxic vegetables was mixed and sold in the general
vegetable. The main marketing cost was the loss weight while the important problem
of the commercial production was the market which still not had the distinctive market
making the non-toxic vegetable price low and uncertain. The main production problem
was the inconstant and non continue product quantity, lacking of the product
diversification. The solution should aim at the non-toxic vegetable market providing
together with the marketing knowledge training and strengthen the agriculturists’
organization in the marketing campaign.
Rachan Boonmak (2003) studied the factors influencing non-toxic
vegetable purchasing decision of consumers in Muang district, ChiengMai by
collecting data from 400 non-toxic vegetable consumers. The result showed the
psychological and product factors influenced the purchasing decision at the high level,
the problems on buying the non-toxic vegetable were the quality confidence, the high
price, less shop, lacking of advertising and public relation. The factors influencing the
decision not to buy at the high level were factors about the distribution and marketing
promotion.
Nantiya Tutanuwat (2003) studied the propensity of organic jasmine rice
plantation as the potential occupation for solving the poor problems for agriculturist in
the lower Southeastern part of Thailand, case study: Seesaket province. She conducted
the study in 4 sample groups, each group contained 20 samples while the result
showed the feasible in the economic with the productivity per Rai was higher than the
general while the cost per Rai was lower together with the higher price when sell. The
revenue of agriculturists would be high from the organic rice and the saving would be
also higher which can be the solution or choice for peasants. As for the physical and
biological aspects, even the organic jasmine rice would need the more process than the
normal one but having the positive effects to physical and biological condition- the
better soil structure, gaining more biological diversity. However, there were some
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 47
problems about the standards certification, the field contamination and lacking of the
production factors. In term of the social and tradition, the peasants did not have trouble
to adjust and the decision would be made only one time with the family members
without any conflicts.
Nongnoot Rojanalert, et al. (2003) studied the local marketing and
economic community of organic vegetable group and the vegetable producers who
were developing to grow the organic ones in Nakornpatom province. They studied the
4 groups of agriculturists consisted of:Patom Asoke group, Samrongpattana
agricultural youth group, Nakornpatom non-toxic vegetable plantation group and
DonToom Okra planting group. The result showed the organic vegetable markets
could be accessed by 5 ways: relative relationship trading, local meeting market, large
retail market, export market and the domestic wholesale market. These markets were
different in the market condition, consumer group, selling method and the producers.
In the relative relationship trading and local meeting market were close to vegetable in
the organic system than the others and the consumers from these two markets were
care in their good health and met the producers directly so that they could learn to
adjust the organic vegetable production and consumption behaviors more than the
other markets.
Sarin SaeLim (2007) studied problems and obstacles of Thai organic
agriculture in the production and marketing promotion aspects and found the cause of
failure in the organic agricultural farming which could be explained by the market
failure concept, that was, in the market power of agriculturists aspect, the small
number of supply or agriculturists and organic planting area that could not satisfy the
market need together with the externalities. The organic plantation was concern the
externalities by bringing the social cost sum up with the production cost which made
the labor intensive substituting to non-toxic usage caused the organic price higher than
the normal up to 30-60%. The last issue was the imperfect information, the consumers
knew less information about the organic agriculture and products so that they did not
realize the importance nor buy the organic products.
Copyright by Mahidol University
Research Methodology / 48
Supannika Kittilikitsak
CHAPTER III
RESEARCH METHODOLOGY
Quantitative research technique is applied for this research prevailing
current situation of organic fruit marketing system is studied covering farmers,
middlemen, and consumers. A comparative study on costs/return between organic fruit
and inorganic fruit is also analyzed in aspects of production management, marketing
channel, value of marking margin (VMM), and organic fruit consumer’s behavior.
Related documents or research are reviewed and studied for determining of research
frame work. Questionnaire is developed as research tool. Guideline of study, data
inventory, and data analysis are detailed as follows.
1. Population and Samples
2. Data Inventory Tool
3. Data Inventory Tools Development
4. Data Inventory
5. Data Analysis
3.1 Population and sample groups
3.1.1 Population group
Population is composed of following
1) Farmer, who produces organic fruit, obtains organic
agriculture certification from the Department of Agriculture and Organic Agriculture
Certification Thailand (ACT) in 2008. Total qualified farmers are 16 farmers with
cropping area of 1,127 rai located on the East region of Thailand. And 76,954
inorganic fruit producing farmers with cropping area of 2,265,978 rai are taking into
account for comparative study.
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 49
2) Three middlemen in the East region, who distribute organic
product from producers to consumers, are particularly selected. Furthermore some of
farmers are distributors by themselves distributing their product to community market.
3) Consumers (both organic and inorganic fruit).
3.1.2 Sampling
To obtain clear and correct information in compliance with research’s
objectives as much as possible, the target groups are classified as follows:
1) Famers are separated into:
- Organic fruit famers
Sixteen(16)farmers who plant organic fruit in the East region (Prachinburi,
Cholburi, Rayong, Chantaburi, and Trat Provinces) and obtain organic agriculture
certification from Department of Agriculture and Organic Agriculture Certification
Thailand (ACT) in B.E. 2551 are all selected for interview. Due to less population,
sampling is therefore not necessary in this study use the whole population. (Table 3-1)
- Inorganic fruit famers
76,954 farmers who plant inorganic fruit in the East region (Prachinburi,
Cholburi, Rayong, Chantaburi, and Trat Provinces) are employed into multistage
sampling method to determine as representatives of inorganic farmers. It is convenient
for sampling due to large population (Table 3-1).
Table 3-1 Number of population and sample groups in the study area
Organic Fruit
Inorganic Fruit
Inorganic Fruit
Farmers
Farmers
Farmers
[Population]/(No.)
[Population]/(No.)
[Samples]/(No.)
Prachinburi
0
2,192
5
Cholburi
0
111
5
Rayong
3
10,334
10
Chantaburi
10
43,375
3
Trat
3
20,942
3
16
76,954 *
26
Provinces
Total
* Source : Prachinburi, Cholburi, Rayong, Chantaburi, and Trat Agriculture Office (B.E. 2551)
Copyright by Mahidol University
Research Methodology / 50
Supannika Kittilikitsak
It is noted that samples have to be farmers who take care
farm by
themselves in each study area.
2) Middlemen are random selected from organic fruit collector who buy
organic product from farmers and distribute to consumers. Snowball technique is
applied. Recommended samples are suggested by farmer samples and some
middlemen with suggestion system.
3) Consumers who consume both organic and inorganic fruit are random
selected. Sample size is derived from proportion formula with random variation of
0.05
Proportion formula (Chatsiri, 2004)
n0 = Z2pq
e2
When
= (1.96)2(0.5)(0.5) = 385
(0.05) 2
n0 = Samples size
Z2 = Z value of normal curve at the end of the tail which is at position of
1- confidence level
e = correction level or random deviation level
p = the proportion of populations’ features or estimated factors of
population and q = 1-p
The result of calculation is 385 samples. After that a simple random
sampling method is applied for samples selection from fruit trading area.
3.2 Data Inventory Tool
There are three types of questionnaire for data inventory which are
detailed as follows:
3.2.1 Questionnaire for collecting information from farmers producing
organic fruit and inorganic fruit that is composed of 5 sections as follows.
- General socio-economic status of farmer
- Farmers’ producing and marketing pattern
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 51
- Cost and return of orchard farm
- Producing and marketing problems of farmer
- Cost of agriculture equipment’s depreciation
3.2.2 Questionnaire is prepared for collecting information from middlemen
who buy organic fruits e.g. local collection merchant, wholesale merchant, fruit
processing merchant. Those middlemen involve in producing process and marketing
of organic fruits. The questionnaire is composed of 4 sections as follows.
- Marketing cost, information regarding total expenditure of product
transportation from producers to consumers.
- Marketing channel, information on product transportation, concerned
parties, and activities of each transportation procedure from producers to consumers.
- Marketing ROI, total income from organic fruits trading.
- Marketing margin, difference between total cost and offered price of
middlemen or middlemen’s profit from organic fruits trading.
3.2.3 Questionnaire for collecting information from consumers (both
organic and inorganic fruits) that is compliance with research objectives is composed
of 5 sections as follows.
Section 1 is composed of general information of informant e.g.
gender, age, occupation, monthly average household income, highest level of
education, family status, and number of household member. The questionnaire is
developed in pattern of multiple choices and filling out.
Section 2 concerning decision making of consumers on
organic fruit buying, questions are multiple choices.
Section 3 questions are composed of determinant factors of
decision making on organic fruits buying e.g. marketing mix. That is consisted of
production factor, price factor, marketing channel and promotional factors, cultural
factor, social factor, and psychology factor.
Regarding questions are prepared in multiple choices with 5 levels of
answers e.g. very high effect, high effect, moderate effect, low effect, and least effect.
This is attitude measurement which was developed by Likert. (Likert’s scale) (Suchart,
1991)
Copyright by Mahidol University
Research Methodology / 52
Supannika Kittilikitsak
Very high effect
= 5 points
High effect
= 4 points
Moderate effect
= 3 points
Low effect
= 2 points
Least effect
= 1 points
Section 4 Questions are concerned with problem on organic
fruits selection by consumers. Those questions are developed in terms of multiple
choices and filling out.
Section 5 Questions are related to decision making factors on
not to buy of consumers such as marking mix factor comprising of production factor,
price factor, marketing channel and promotion factors, cultural factor, social factor,
and psychology factor.
Regarding questions are prepared in multiple choices with 5 levels of
answers e.g. very high effect, high effect, moderate effect, low effect, and least effect.
This is the attitude measurement which was developed by Likert. (Likert’s scale)
(Suchart Prasitratsin, 1991)
Very high effect
= 5 points
High effect
= 4 points
Moderate effect
= 3 points
Low effect
= 2 points
Least effect
= 1 points
3.3 Data inventory tools development
Development steps of data inventory tools are composed of following.
3.3.1 Questionnaires are developed for organic and inorganic fruits
producers, middlemen (merchant), and organic fruits consumers likely covering all
aspects under study’s conceptual frame work.
3.3.2 Developed questionnaires are submitted to advisor for consideration.
3.3.3 Verified questionnaires are submitted to experts for content validity
consideration.
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 53
3.3.4 Questionnaire improvement is performed compliance with five (5)
experts’ comment prior pretest step.
3.3.5 Questionnaire revision is performed after pretest and revised
questionnaires are produced for field data inventory.
3.4 Data Inventory
There are two data sources which are collected for organic fruit producing
and marketing study. Details are presented below.
3.4.1 Primary Data is collected from target group e.g. organic and
inorganic fruit producers, all level of middlemen (merchant), and organic fruit
consumers by applying three (3) questionnaire types as follows.
- Multistage sampling technique is applied for data collection from
inorganic fruit farmers located on the East region e.g. Prachinburi, Cholburi, Rayong,
Chantaburi, and Trat Provinces.
- Snowball technique is applied for data collection from middlemen
(Organic fruit collector).
- Simple random sampling technique is applied for data collection from
consumers in fruit trading area.
3.4.2 Secondary Data is collected from related documents, study reports,
and research papers as well as information from world wide web (internet) including
information from various government’s agencies e.g. Office of Agricultural
Economics, Department of Business Economics, Department of Agriculture, and
Department of Internal Trade etc.
Data collection for research is carried out with following steps.
1) Communication with local government agencies for cooperation on data
collection.
Copyright by Mahidol University
Research Methodology / 54
Supannika Kittilikitsak
2) Data collection is conducted with specific date and time (Schedule).
Those data are analyzed prior interpretation and conclusion, and finally they are used
for writing research.
3.5 Data Analysis
3.5.1 Descriptive Analysis Collected data are employed into analysis for
interpretation and explanation of socio-economic status of organic fruits farmers
located on study area. The analysis is conducted by explanation of data tabulation on
producing process, investment cost, problems and obstacles. Those information are
employed for comparing with inorganic fruits production.
3.5.2 Quantitative Analysis is conducted by apply in conjunctive
knowledge on economics and mathematic to analyze following aspects.
1) Investment Cost Analysis is performed by gathering total
cost (Fixed cost and variable cost) of both organic and inorganic fruits farmers with
following equation.
TC = TVC + TFC
When
TC
= total cost
TVC = total variable cost
TFC = total fixed cost
2) Return on investment (ROI) Analysis is derived from
production (kilogram) of each crop season is multiplied by average farm price per
kilogram that cab be analyzed with following equation.
Total Income = total production (kg) * farm price (Baht/kg)
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 55
3) Marketing cost is cumulative of each level trade cost from
producers to consumers comprising of cash cost (labor cost, transportation cost,
material, and cost) and non cash cost (household labor and depreciation).
4) Marketing Margin equal to sum of marketing cost and
middlemen profit which is calculated by following equation.
Marketing Margin = Consumer price – farm price X 100
Consumer price
5) Analysis of relationship between relative factors and organic
fruits consumption is performed by applying Statistical Packages for Social Science:
SPSS for Windows. The analysis outputs are summarized as follows.
Section 1 and 2 General information and decision making of
purchasing organic fruits from informants are analyzed by Percentage and Arithmetic
Mean presenting in table with descriptions.
Section 3 Determinant factors on decision making of
purchasing organic fruit are analyzed by applying Weight Mean Score (WMS) of each
type of factor that are obtained from individual informant and comparing WMS
(Schiffman, Leon G. and Leslie Lazar Kanuk. 1994: 37)
WMS = 5f1+4f2+3f3+2f4+1f5
TRN
Where
WMS = Weight mean score of determinant factors on decision making of
purchasing organic fruits from informants.
f1 = Number of informants who select “very high”
f2 = Number of informants who select “high”
f3 = Number of informants who select “moderate”
f4 = Number of informants who select “low”
f5 = Number of informants who select “least”
TRN = Total number of informants.
Copyright by Mahidol University
Research Methodology / 56
Supannika Kittilikitsak
Criteria for comparison is following;
Average score 4.51-5.00 is very high effect on decision making of purchasing organic
fruits.
Average score 3.51-4.50 is high effect on decision making of purchasing organic
fruits.
Average score 2.51-3.50 is moderate effect on decision making of purchasing organic
fruits.
Average score 1.51-2.50 is low effect on decision making of purchasing organic
fruits.
Average score 1.00-1.50 is least high effect on decision making of purchasing organic
fruits.
Section 4 Analysis of problems on decision making of
informants on purchasing organic fruit is conducted with frequency and percentage.
They are presented in table with description
Section 5 Analysis of influence factors on decision making of
informants on denying organic fruit are analyzed by applying Weight Mean Score
(WMS) of each type of factor that are obtained from individual informant and
comparing WMS as well as section 3
6) The comparative study on total cost per rai per year, return
on investment (ROI) per rai per year, and net profit per rai per year between organic
and inorganic fruits farming by statistical analyzed with t-test at P-value 0.001
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 57
CHAPTER IV
RESULTS
This research focuses on study of organic fruit producing and marketing
pattern in the East region of Thailand. The outcomes of study are presented in 4 parts
as follow.
1. Socio-economic condition, costs and Return on Investment (ROI) of
farmers are classified into 2 farmer’s types below.
1.1 Organic fruit farmers
1.2 Inorganic fruit farmers
2. Marketing channel, marketing cost, and Value of Marketing Margin
(VMM) of organic fruit traders.
3. Problems and obstacles on producing process and marketing is classified
into 2 types.
3.1 Problems and obstacles of organic fruit producing and marketing
3.2 Problems and obstacles of inorganic fruit producing and marketing
4. Determinant factors on consumers’ decision making of purchasing
organic fruit.
5. Paired different test (t-test) between organic and inorganic farmer
samples on total cost per rai, Return on Investment (ROI) per rai and net profit per rai.
Detailed outcomes are separately presented as follows.
4.1 Socio-economic condition, costs and Return on Investment (ROI)
of farmers
Survey on organic fruits investment of farmers is conducted by applying
questionnaire for data collection on details of cost and Return on Investment (ROI).
The questionnaire is designed for collecting data both cash cost and non cash cost,
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Results / 58
grant allocation or grant aid including farm equipment depreciation, estimated labor
cost, rental cost of land. Those information are employed for cost calculation with
reflection of real cost of farmer that might not be seen in cash. Therefore net income
of farmer can be clearly seen.
Moreover, survey and interview from inorganic farmers on cost are also
studied that should be beneficial for comparison of organic and inorganic fruits
producing cost. The different cost can be clearly shown. Cost structure of organic and
inorganic fruits farms, entirely distinguished both cash and non cash cost, has an effect
on net income or net return of farmers. The detailed cost study of organic and
inorganic fruits farming are presented as follows.
Organic fruits farmers
Information on the investigation is derived from sixteen (16) informants
(organic fruits farmers) of 3 provinces (Rayong, Chantaburi, and Trat) in the East
region who obtain certificate from the Department of Agriculture or Organic
Agriculture Certification Thailand (ACT) in 2008. This data base is applied for the
study on socio-economic status of farmers with following results:
1) Socio-economic status of organic fruits farmers
Size and characteristic of organic fruits farming
An average farm size of organic fruits is approximately 44.17 rai. With
95 % of organic fruits farmers grow in their land while the remaining grows in rental
lands that are rented from neighbor house or person who knows farmers. Such rental
lands are located sites not far from their land for convenience of farm maintenance.
Not only organic fruits is grown for commercial but other crops e.g. vegetables,
paddy, and herbs etc. are also grown.
Figure 4-1 Organic fruits farm and organic fertilizer
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 59
Labor for organic fruit farming
From result of the study, labor for organic fruit farming per season is
approximately 5 persons. With 70% of labors are household members and the rest
(30%)are hireling. It is also found that 20 % of farmers import labor for farm
maintenance such as irrigation, loosen soil, fertilization, spray of herbal insecticide,
and grass elimination. The other 10% of labor is import for harvesting, product size
separation, cleaning, and packaging activities.
Farm inputs of organic fruit producing
It is found that 75% of farmers procure farm inputs such as pellet organic
fertilizer, bio-herbicide, fuel, and lubricant oil etc. The remaining 25% of farm inputs
that farmers can produce are organic fertilizer or Effective Micro-organisms (EM)
which is made from fermentation of grass and pick out unqualified fruit with micro
organism. The product can be applied both soil improvement and hormone on leaf.
2) Cost structure, return, and profit of three kinds of organic fruit
(mangosteen, rambutan, and longkong)
Organic mangosteen
Costs study on organic mangosteen is composed of total fixed cost (TFC)
and total variable cost (TVC). Results from 15 farmers’ cost calculation are found that
total cost (TC) of organic mangosteen is 21,834.26 Baht/rai (Total variable cost (TVC)
is 19,491.68 Baht/rai and total fixed cost (TFC) is 2,324.58 Baht/rai). While farmers’
income from mangosteen sales is 55,067.93 Baht/rai. Therefore, net profit is 33,233.67
Baht/rai. cost per kilogram of organic mangosteen is estimated of 11.55 Baht and
selling price is 29.13 Baht. Consequently, net profit per kilogram is 17.58 Baht
(Table 4-1).
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Results / 60
Table 4-1 Costs, Return on Investment (ROI) and profit of organic mangosteen
n=15
Costs (Baht per rai)
Items
Cash
Non-cash
Total
S.D.
Variable Cost
10,379.58
9,112.10
19,491.68
156.40
Labor cost
3,964.22
6,160.76
10,124.98
137.14
Maintenance Cost
1,093.98
2,380.52
3,474.50
115.16
Harvesting Cost
2,870.24
3,780.24
6,650.48
56.09
6,415.36
2,951.34
9,366.70
103.43
Organic fertilizer
2,220.67
1,990.56
4,211.23
92.74
Bio-pesticide
1,902.97
960.78
2,863.75
31.38
Fuel and Lubricant Oil
1,570.90
-
1,570.90
12.54
Agriculture and Others Materials
570.50
-
570.50
12.27
Farm Equipment Repair
150.32
-
150.32
1.99
426.41
1,916.17
2,342.58
6.35
426.41
550.67
977.08
5.13
-
1,365.50
1,365.50
4.34
10,805.99
11,028.27
21,834.26
157.81
-
-
11.55
0.53
29.13
-
29.13
1.02
Return on Investment (ROI) per Rai
55,067.93
-
55,067.93
849.14
Yield per Rai
1,890.42
-
1,890.42
91.08
Net Profit per Rai
33,233.67
-
33,233.67 879.09
-
-
Materials Cost
Fixed Cost
Land Rental
Depreciation of Farm Equipment
Total Cost per Rai
Total Cost per Kilogram
Selling Price per kilogram
Net Profit per Kilogram
17.58
0.86
Organic rambutan
Costs study on organic rambutan is composed of total fixed cost (TFC) and
total variable cost (TVC). Results from 11 farmers’ cost calculation are found that
total cost (TC) of organic rambutan is 19,369.15 Baht/rai (Total variable cost (TVC) is
17,443.50 Baht/rai and total fixed cost (TFC) is 1,925.65 Baht/rai). While farmers’
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 61
income from organic rambutan sales is 24,176.75 Baht/rai. Therefore, net profit is
4,807.60 Baht/rai. cost per kilogram of organic rambutan is estimated of 10.82 Baht
and selling price is 13.50 Baht. Consequently, net profit per kilogram is 2.68 Baht
(Table 4-2).
Table 4-2 Costs, Return on Investment (ROI) and profit of organic rambutan
n=11
Costs (Baht per rai)
Items
Cash
Non-cash
Total
S.D.
Variable Cost
11,889.94
5,553.56
17,443.50
154.32
Labor cost
3,831.41
3,530.66
7,362.07
149.06
Maintenance Cost
2,180.56
1,980.45
4,161.01
101.96
Harvesting Cost
1,650.85
1,550.21
3,201.06
82.68
8,058.53
2,022.90
10,081.43
163.47
Organic fertilizer
2,890.57
1,055.00
3,945.57
97.95
Bio-pesticide
2,450.78
967.90
3,418.68
49.38
Fuel and Lubricant Oil
1,490.87
-
1,490.87
49.57
Agriculture and Others Materials
898.41
-
898.41
56.38
Farm Equipment Repair
327.90
-
327.90
32.30
423.35
1,502.30
1,925.65
70.21
423.35
256.60
679.95
45.40
-
1,245.70
1,245.70
63.14
12,313.29
7,055.86
19,369.15
169.53
-
-
10.82
0.20
13.50
-
13.50
0.89
Return on Investment (ROI) per Rai
24,176.75
-
24,176.75 1,467.95
Yield per Rai
1,790.87
-
1,790.87
34.74
Net Profit per Rai
4,807.60
-
4,807.60
1,451.99
-
-
2.68
0.82
Materials Cost
Fixed Cost
Land Rental
Depreciation of Farm Equipment
Total Cost per Rai
Total Cost per Kilogram
Selling Price per kilogram
Net Profit per Kilogram
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Results / 62
Organic longkong
Costs study on organic longkong is composed of total fixed cost (TFC) and
total variable cost (TVC). Results from 8 farmers’ cost calculation are found that total
cost (TC) of organic longkong is 21,578.20 Baht/rai (Total variable cost (TVC is
19,138.68 Baht/rai and total fixed cost (TFC) is 2,439.52 Baht/rai). While farmers’
income from longkong sales is 55,750.18 Baht/rai. Therefore, net profit is 34,171.98
Baht/rai. cost per kilogram of organic longkong is estimated of 15.60 Baht and selling
price is 40.33 Baht. Consequently, net profit per kilogram is 24.73 Baht (Table 4-3).
Table 4-3 Costs, Return on Investment (ROI) and profit of organic longkong
n=8
Costs (Baht per rai)
Items
Cash
Non-cash
Total
S.D.
Variable Cost
11,279.91
7,858.77
19,138.68
301.82
Labor cost
4,634.34
5,307.47
9,941.81
234.30
Maintenance Cost
2,535.67
2,950.67
5,486.34
134.30
Harvesting Cost
2,098.67
2,356.80
4,455.47
152.72
6,645.57
2,551.30
9,196.87
196.37
Organic fertilizer
2,398.50
1,560.88
3,959.38
96.01
Bio-pesticide
1,775.87
990.42
2,766.29
102.76
Fuel and Lubricant Oil
1,550.32
-
1,550.32
90.00
Agriculture and Others Materials
650.23
-
650.23
55.49
Farm Equipment Repair
270.65
-
270.65
25.03
575.42
1,864.10
2,439.52
82.51
575.42
423.45
998.87
57.49
-
1,440.65
1,440.65
66.52
11,855.33
9,722.87
21,578.20
308.69
-
-
15.60
0.38
40.33
-
40.33
2.68
Return on Investment (ROI) per Rai
55,750.18
-
55,750.18 3,328.36
Yield per Rai
1,382.35
-
1,382.35
Materials Cost
Fixed Cost
Land Rental
Depreciation of Farm Equipment
Total Cost per Rai
Total Cost per Kilogram
Selling Price per kilogram
40.67
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 63
Table 4-3 Costs, Return on Investment (ROI) and profit of organic longkong (cont.)
n=8
Costs (Baht per rai)
Items
Net Profit per Rai
Net Profit per Kilogram
Cash
Non-cash
Total
S.D.
34,171.98
-
34,171.98
3,292.31
-
-
24.73
2.53
Inorganic farmers
According to the scope of study, inorganic farmers’ information is
obtained by interviewing 26 informants who live in 5 provinces (Prachinburi,
Cholburi, Rayong, Chantaburi and Trat) in the East region. Their cultivating activities
are performed with chemical substances for farm inputs such as chemical fertilizer
and chemical pesticide (herbicide and plant disease) in 2008/2009 cropping season.
General information on socio-economic status of inorganic farmers are found as
follows.
1) Socio-economic condition of inorganic fruit farmers
Size and characteristic of inorganic fruit farming
An average farm size of inorganic fruit is approximately 33.50 rai. With
95% of inorganic fruit farmers grow in their land while the remaining grows in rental
lands that are rented from neighbor house or person who knows farmers. Such rental
lands are located site that are not far from their lands for convenience of farm
maintenance.
Labor for inorganic fruit farming
From result of study, labor for inorganic fruit farming per season is
approximately 3 persons. With 80% of labors are household members and the rest
(20%) are hireling. It is also found that 10% of farmers import labor for farm
maintenance such as irrigation, loosen soil, fertilization, spray of herbal insecticide,
grass elimination and plant disease control. The other 10% of labor is imported for
harvesting, product size separation, cleaning, and packaging activities.
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Results / 64
Farm inputs of inorganic fruit production
It is found that all of farm inputs are purchased by farmer e.g. chemical
fertilizer, chemical pesticide, chemical herbicide, fuel, lubricant product, growth
hormone, and other farm materials.
2) Costs structure, Return on Investment (ROI), and profit of three
kinds of inorganic fruit (mangosteen, rambutan, and longkong)
Inorganic mangosteen
Costs study on inorganic mangosteen is composed of total fixed cost
(TFC) and total variable cost (TVC). Results from 26 farmers’ cost calculation are
found that total cost (TC) of inorganic mangosteen is 18,744.00 Baht/rai (Total
variable cost (TVC) is 15,628.19 Baht/rai and total fixed cost (TFC) is 3,115.81
Baht/rai). While farmers’ income from mangosteen sales is 22,461.13 Baht/rai
therefore, net profit is 3,717.13 Baht/rai. cost per kilogram of inorganic mangosteen is
estimated of 11.36 Baht and selling price is 13.61 Baht therefore, net profit per
kilogram is 2.25 Baht (Table 4-4).
Table 4-4 Costs, Return on Investment (ROI) and profit of inorganic mangosteen
n=26
Costs (Baht per rai)
Items
Cash
Non-cash
Total
S.D.
Variable Cost
11,187.52
4,440.67
15,628.19
274.01
Labor cost
4,492.13
4,440.67
8,932.80
195.80
Maintenance Cost
2,533.48
2,120.39
4,653.87
165.04
Harvesting Cost
1,958.65
2,320.28
4,278.93
155.16
6,695.39
-
6,695.39
143.94
Chemical fertilizer
2,380.97
-
2,380.97
87.28
Chemical-pesticide
2,000.41
-
2,000.41
101.40
Fuel and Lubricant Oil
1,420.33
-
1,420.33
59.98
Agriculture and Others Materials
660.78
-
660.78
34.29
Farm Equipment Repair
232.90
-
232.90
28.80
Materials Cost
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 65
Table 4-4 Costs, Return on Investment (ROI) and profit of inorganic mangosteen
(cont.)
n=26
Costs (Baht per rai)
Items
Cash
Non-cash
Total
S.D.
1,037.26
2,078.55
3,115.81
116.82
1,037.26
538.12
1,575.38
99.56
-
1,540.43
1,540.43
69.30
12,224.78
6,519.22
18,744.00
318.29
-
-
11.36
0.49
13.61
-
13.61
0.66
Return on Investment (ROI) per Rai
22,461.13
-
22,460.60 1,357.01
Yield per Rai
1,650.34
-
1,650.34
60.76
Net Profit per Rai
3,717.13
-
3,717.13
1,368.59
-
-
2.25
0.79
Fixed Cost
Land Rental
Depreciation of Farm Equipment
Total Cost per Rai
Total Cost per Kilogram
Selling Price per kilogram
Net Profit per Kilogram
Inorganic rambutan
Costs study on inorganic rambutan is composed of total fixed cost (TFC) and
total variable cost (TVC). Results from 19 farmers’ cost calculation are found that
total cost (TC) of inorganic rambutan is 17,981.95 Baht/rai (Total variable cost (TVC)
is 15,963.04 Baht/rai and total fixed cost (TFC) is 2,018.91 Baht/rai). While farmers’
income from rambutan sales is 20,198.18 Baht/rai therefore, net profit is 2,216.23
Baht/rai. cost per kilogram of inorganic rambutan is estimated of 11.46 Baht and
selling price is 12.87 Baht. Consequently, net profit per kilogram is 1.41 Baht (Table
4-5).
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Results / 66
Table 4-5 Costs, Return on Investment (ROI) and profit of inorganic rambutan
n=19
Costs (Baht per rai)
Items
Cash
Non-cash
Total
S.D.
Variable Cost
12,166.11
3,796.93
15,963.04
232.86
Labor cost
4,936.15
3,796.93
8,733.08
184.98
Maintenance Cost
2,807.93
2,007.89
4,815.82
131.08
Harvesting Cost
2,128.22
1,789,04
3,917.26
169.33
7,229.96
-
7,229.96
154.27
Chemical fertilizer
3,123.25
-
3,123.25
128.88
Chemical-pesticide
1,824.39
-
1,824.39
76.89
Fuel and Lubricant Oil
1,430.01
-
1,430.01
57.12
Agriculture and Others Materials
644.45
-
644.45
41.19
Farm Equipment Repair
207.86
-
207.86
19.04
780.94
1,237.97
2,018.91
151.93
780.94
139.86
920.80
48.24
-
1,098.11
1,098.11
123.98
12,947.05
5,034.90
17,981.95
259.57
-
-
11.46
0.40
12.87
-
12.87
0.99
Return on Investment (ROI) per Rai
20,198.18
-
20,198.18 1,825.77
Yield per Rai
1,569.40
-
1,569.40
58.77
Net Profit per Rai
2,216.23
-
2,216.23
1,694.17
-
-
1.41
1.03
Materials Cost
Fixed Cost
Land Rental
Depreciation of Farm Equipment
Total Cost per Rai
Total Cost per Kilogram
Selling Price per kilogram
Net Profit per Kilogram
Inorganic longkong
Costs study on inorganic longkong is composed of total fixed cost (TFC) and
total variable cost (TVC). Results from 13 farmers’ cost calculation are found that
total cost (TC) of inorganic longkong is 18,777.82 Baht/rai (Total variable cost (TVC)
is 16,510.54 Baht/rai and total fixed cost (TFC) is 2,267.28 Baht/rai). While farmers’
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 67
income from longkong sales is 33,754.27 Baht/rai therefore, net profit is 14,976.45
Baht/rai. cost per kilogram of inorganic longkong is estimated of 14.34 Baht and
selling price is 25.78 Baht. Consequently, net profit per kilogram is 11.44 Baht (Table
4-6).
Table 4-6 Costs, Return on Investment (ROI) and profit of inorganic longkong
n=13
Costs (Baht per rai)
Items
Cash
Non-cash
Total
S.D.
Variable Cost
11,175.29
5,335.25
16,510.54
152.74
Labor cost
4,331.81
5,335.25
9,667.06
101.14
Maintenance Cost
2,365.78
2,554.60
4,920.38
80.90
Harvesting Cost
1,966.03
2,780.65
4,746.68
61.26
6,843.48
-
6,843.48
119.51
Chemical fertilizer
2,527.42
-
2,527.42
43.99
Chemical-pesticide
1,905.64
-
1,905.64
58.84
Fuel and Lubricant Oil
1,399.50
-
1,399.50
52.74
Agriculture and Others Materials
620.25
-
620.25
43.53
Farm Equipment Repair
390.67
-
390.67
49.14
680.43
1,586.85
2,267.28
54.68
680.43
378.05
1,058.48
55.14
-
1,208.80
1,208.80
29.40
11,355.72
6,722.10
18,777.82
183.98
-
-
14.34
0.43
25.78
-
25.78
0.58
Return on Investment (ROI) per Rai
33,754.27
-
33,754.27 1,224.40
Yield per Rai
1,309.32
-
1,309.32
Net Profit per Rai
14,976.45
-
14,976.45 1,142.32
-
-
Materials Cost
Fixed Cost
Land Rental
Depreciation of Farm Equipment
Total Cost per Rai
Total Cost per Kilogram
Selling Price per Kilogram
Net Profit per Kilogram
11.44
44.22
0.63
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Results / 68
The comparative study on cost / Return on Investment (ROI) / net profit between
organic and inorganic fruit farming.
From comparative study on variable cost (labor, fertilizer, pesticide)
between organic and inorganic fruit. Farming, the investigation is found that labor,
fertilizer, and pesticide cost of organic mangosteen farming is higher than inorganic
mangosteen farming. While fertilizer and pesticide cost of organic rambutan farming
is higher than inorganic rambutan farming. But labor cost of inorganic rambutan
farming is higher than organic rambutan farming. Concerning longkong farming,
labor, fertilizer, and pesticide cost of organic longkong farming is higher than
inorganic longkong farming (Figure 4-2).
organic rambutan
inorganic rambutan
organic mangosteen
12000
10000
10000
8000
8000
Price (Baht/Rai)
Price (Baht/Rai)
inorganic mangosteen
6000
4000
6000
4000
2000
2000
0
Labor cost
Fertilizer cost
0
Pesticide cost
Labor cost
Fertilizer cost
Pesticide cost
organic longkong
inorganic longkong
10000
Price (Baht/Rai)
8000
6000
4000
2000
0
Labor cost
Fertilizer cost
Pesticide cost
Figure 4-2 Comparison of total variable cost (TVC) between organic and inorganic
fruit farming.
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 69
The comparative study is also performed on total cost (TC) per rai, Return on
Investment (ROI) per rai, and net profit per rai between organic and inorganic fruit
farming. It is found that total cost (TC) per rai, Return on Investment (ROI) per rai,
and net profit per rai of three organic fruits (mangosteen, rambutan, and longkong) are,
organic mangosteen
organic rambutan
inorganic mangosteen
inorganic rambutan
60000
25000
50000
20000
40000
Price (Baht/Rai)
Price (Baht/Rai)
as a whole, higher than those of inorganic fruits respectively (Figure 4-3).
30000
20000
15000
10000
5000
10000
0
0
total cost
return
total cost
profit
return
profit
organic longkong
inorganic longkong
60000
Price (Baht/Rai)
50000
40000
30000
20000
10000
0
total cost
return
profit
Figure 4-3 Comparison of total cost (TC), Return on Investment (ROI), and net profit
between organic and inorganic fruit farming
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Results / 70
4.2 Marketing channel, marketing cost, and value of marketing
margin (VMM) of organic fruit trader
This part is the study on marketing channel, marketing cost, and the value
of marketing margin (VMM) of organic fruit middlemen. The research is performed
by collecting information from three (3) middlemen who purchase organic fruit from
sampling farmers as mentioned in Part 1. Their roles are organic fruit collector,
transportation, and distribution to end consumers. The results of study are presented as
follows.
Figure 4-4 Organic fruit produces
4.2.1 Marketing channel of organic fruit
Marketing channel of studied organic fruit are found that in case of small
amount of product are collected by local merchant at farm. Such organic fruit are
mixed with inorganic fruit for sales and buying price is average price of inorganic
fruit. After that they are distributed to wholesale merchants from Bangkok. Besides,
organic fruit farmers in the same area are united for product collection due to less
organic fruit producers. Yields are inconsistency. After group is established that can
collect product in certain volume. It is easy to negotiate with buyer (company’s
representatives). Moreover they can sell products to meet buyers’ requirement (pure
organic produces) with out assortment of inorganic fruit. Chair man of farmer group
plays role of local collector and wholesaler. Such organic fruit are distributed to
company’s representatives or fruit processing factory. This company is a monopoly
who establishes buying conditions that farmers have to prepare 1-1.5 tones of organic
fruit and inform company. The company will come and buy product in one time. If
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 71
product amount is less than 1 tone in case of early production period, farmers cannot
sell product to the company. Therefore, farmers have to carry product for direct sales
by themselves or sell to local merchant with average inorganic fruits prices. Buying
process of company is composed of various steps. Beginning with company’s
representative will contact directly with farmer groups and negotiation on buying
process comprising of size separation, product’s price, transportation cost, and
packaging pattern. After that the company will distributes product to company’s
branches for sale to consumers.
In case of selling to fruit processing factory, such factory will announce
guarantee price all cropping season from beginning to end of season with constant
price and buying all cropping season. Most of factory’s products are fruit juice and
exportation only. Furthermore, farmers will sell directly of some products to local
consumers with organic fruits prices or selling at Sunday Market which is provided by
local Government agencies. Some farmers prefer selling to processing factory in state
of selling fresh fruit with mentioned before. (Figure 4-5)
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Results / 72
Farmers
(16 cases)
Local Collector/Chairman of Farmer Groups
(2 cases)
Company’s
Representatives
(1 Cases)
Processing Factory
Company Branch
Export
Consumer
Figure 4-5 Marketing channel of organic fruits
4.2.2 Marketing cost of organic fruits
Marketing cost is calculated from total variable cost (TVC) and total fixed
cost (TFC) occurred during transportation activities from farmers to consumers. All
costs are composed of variable costs both in cash and non-cash that are calculated
from packaging cost, transportation cost, labor cost, and damage and weight loss cost.
The result of study shows that variable costs in cash are 8.41 Baht/kg and non-cash are
0.75 Bath/kg. Therefore, total variable cost (TVC) is 9.16 Bath/kg or 96.83% of
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 73
marketing cost of organic fruit. The highest variable non cash cost is transportation
cost which is 4.75 Baht (50.21% of total fixed cost). Secondly is labor cost (2.25 Baht
or 23.78%), damage and weight loss cost (1.98 Baht or 20.93%), and packaging cost
(0.18 Baht or 1.90%). Concerning fixed costs calculation are derived from rental cost
(outlet or land), and depreciation of vehicle. total fixed cost (TFC) is 0.30 Baht/kg
(3.71% of total fixed cost) that is composed of cash cost (0.12 Baht/kg or 1.27%) and
non-cash cost (0.18 Baht/kg or 1.90%) (Table 4-7).
Table 4-7 Total variable cost, fixed cost, and total marketing cost of organic fruit
merchants
Unit : Baht/kg
Items
Cash Costs
Non-cash Costs
Total
%
Variable Cost
8.41
0.75
9.16
96.83
Packaging
0.18
0
0.18
1.90
Transportation
4.75
0
4.75
50.21
Labor
1.50
0.75
2.25
23.78
Damage and Weight Loss
1.98
0
1.98
20.93
Fixed Costs
0.12
0.18
0.30
3.17
Rental (outlet or land)
0.12
0
0.12
1.27
0
0.18
0.18
1.90
8.53
0.93
9.46
100
Depreciation of Vehicle
Total Marketing Cost
4.2.3 Return on Investment (ROI) and the value of marketing margin
(VMM) of organic fruit
Marketing cost or expenditures occurred while organic fruit are
transported from farm for distribution to end consumers are operating cost and profit
of trader in each level. It is called the value of marketing margin (VMM).
Investigation of the value of marketing margin (VMM) of organic fruit
trader is found that total marketing cost is 55.15% of retail price. While farmers obtain
the rest (44.85%) of retail price. Such marketing cost (55.15%) is composed of net
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Results / 74
marketing cost (14.50%), wholesale trader’s margin (15.49%), and retail trader’s
margin (25.16%) (Diagram 4-3).
Percentage
45
40
35
30
44.85
25
20
15
25.16
10
14.5
15.49
5
Marketing margin
0
Famer
Wholesale trader
Retail trader
Marketing cost
Figure 4-6 Value of marketing margin (VMM) of organic fruits
4.3 Problems and obstacles of fruits producing and marketing
4.3.1 Problems and obstacles of organic fruits producing and
marketing
Study on problems and obstacles of organic fruits producing and
marketing is performed by obtaining information 16 organic fruits farmers and 3
middlemen. Organic fruits producing and selling problems are studied from farmers
while marketing problems and obstacles are studied from middlemen. The results of
study are presented below.
1) Organic fruits producing and selling problems
Concerning organic fruits producing problems, 18.75% of farmers have
problem on organic fruits production volume that is insufficient to meet market
demand. Secondly, 15.63% of farmers face problem on lack of farm inputs such as
organic fertilizer and pesticide. Concerning with farm labors, 14.06% of farmers lack
of labor for farm maintenance. 12.50% of farmers indicate that farm inputs are
expensive. 10.94% of farmers’ farm is disturbed by disease and insect. 9.38% of
farmers’ farm is lack of fertility. 7.81% of farmers face problem on complicated
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 75
process of organic farming standard certification. 6.25% of farmers have problem on
high investment cost. 4.69% of farmers have problem on insufficient irrigation water.
And all farmers have sufficient capital fund for organic fruits farming.
Regarding problem on sale of organic fruits is primarily found that
20.34% of farmers face problem on low productivity that cannot meet market demand.
Therefore, organic fruits price is high due to said reason. Secondly is irregular product
that farmers cannot specify exact volume for sale, less buyer group, uncertain market,
and inadequate marketing knowledge of farmers that they cannot negotiate with
middlemen. The percentages of farmers who face those problems are 18.64, 15.25,
13.56, and 11.86 respectively. Moreover, 8.47% of farmers face problem on low price
and non-standard price offering from middlemen. Finally, 3.39% of farmers have
problem on absence of guarantee price (Table 4-8).
Table 4-8 Organic fruits producing and selling problems
Items
Number
%
-High price of farm input
8
12.50
-Low productivity
12
18.75
-High investment cost
4
6.25
-Insufficient organic fertilizer/extracted natural substance
10
15.63
-Complicated organic standard certification
5
7.81
-Plant disease and insect
7
10.94
-Insufficient irrigation water
3
4.69
-Non-fertility soil
6
9.38
-Lack of labor for maintenance
9
14.06
-Uncertain market
8
13.56
-No price guarantee
2
3.39
-Low price offering from middlemen
5
8.47
-Irregular product
11
18.64
-Product uncomplying with market demand
12
20.34
Organic fruit producing problems
Problems on sales of organic fruits
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Results / 76
Table 4-8 Organic fruits producing and selling problems (cont.)
Items
Number
%
-Less buyer group
9
15.25
-No standard price
5
8.47
-Lack of marketing knowledge
7
11.86
Problems on sales of organic fruits
6.25 %4.69 % 18.75 %
7.81 %
9.38 %
15.63 %
10.94 %
12.5 % 14.06 %
3.39 %
8.47 %
8.47 %
20.34 %
6%
18.64 %
13.56 %
15.25 %
Low productivity
Insufficient organic fertilizer
Lack of labor
High price of farm input
Plant disease and insect
Non-fertility soil
Complicated organic standard certification
High invesment cost
Insufficient irrigation water
Lack of invesment fund
Product uncomplying with market demand
Irregular
Less buyer group
Uncertain market
Lack of marketing knowledge
Low price offering
No standard price
No price guarantee
Figure 4-7 Organic fruits production problems (Above)
Organic fruits selling problems (Below)
2) Problems and obstacles on marketing and marketing operation of
organic fruits
From data inventory, the result is found that serious problems of organic
fruits middlemen on marketing are summarized as follows.
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 77
- High price of organic fruits have an effect on consumers’ popularity.
Some consumers do not prefer organic fruits due to unawareness on food safety.
- Organic fruits’ product do not diversify that cannot meet consumers’
demand as well as irregular productivity that cannot be specified exact volume to
deliver to consumer.
- Damage and weight loss of organic fruits product due to long distance of
transportation is likely high.
- Insufficient of organic fruits’ public relation on food safety affect
consumers’ health. Therefore, consumers are not interested in organic fruits causing
lack of popularity.
4.3.2 Problems and obstacles of inorganic fruits producing and marketing
Study on problems and obstacles of inorganic fruits producing and marketing
is performed by obtaining information 26 inorganic fruits farmers. Inorganic fruits
producing and selling problems as well as reason of farmers for decision making on
inorganic farming are studied. The results of study are presented below.
1) Inorganic fruits producing and selling problems
Concerning inorganic fruits producing problems are found that are expensive
of farm inputs (24.18% of farmers), high investment cost (20.88% of farmers), lack of
soil fertility (18.68% of farmers), affected farmers’ health by chemical substance
(16.48% of farmers), plant disease and insect disturbance (8.79% of farmers),
insufficient productivity does not meet market demand (5.49%of farmers), insufficient
irrigation water (4.40% of farmers), and lack of investment fund (1.10% of farmers).
Regarding problem on sales of inorganic fruits, the result is primarily found
that 31.71 % of farmers face problem on inadequate marketing knowledge that they
cannot negotiate with middlemen. Secondly is irregular product that farmers cannot
specify exact volume for sales (29.27% of farmers). 21.95% and 17.08% of farmers
have problem on absence of guarantee price and low price offering from middlemen.
All farmers have not problem on uncertain market (Table 4-9).
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Results / 78
Table 4-9 Inorganic fruits producing and selling problems
Items
Number
%
-High price of farm input
22
24.18
-Lack of investment fund
1
1.10
-Low productivity
5
5.49
-High investment cost
19
20.88
-Plant disease and insect
8
8.79
-Non-fertility soil
17
18.68
-Insufficient irrigation water
4
4.40
-Impact on famers’ health due to chemical
15
16.48
-No price guarantee
9
21.95
-Low price offering from middlemen
7
17.08
-Irregular product
12
29.27
-Lack of marketing knowledge
13
31.71
Inorganic fruits producing problems
Problems on sales of inorganic fruits
1.1 %
4.4 %
5.49 %
24.18 %
8.79 %
16.48 %
18.68 %
20.88 %
High price of farm input
High investment cost
Non-fertility soil
Impact on famers' health
Plant disease and insect
Low productivity
Insufficient irrigation water
Lack of investment fund
Figure 4-8 Inorganic fruits production problems
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 79
17.08%
31.71%
21.95%
Lack of marketing knowledge
Irregular product
No price guarantee
Low price offering from middlemen
Uncertain market
29.27%
Figure 4-9 Inorganic fruits selling problems
2) Reasons on decision making of inorganic fruits producers (farmers)
on denial of organic farming.
Many determinant factors of decision making of inorganic fruits
producers (farmers) on denial of organic farming are primarily found that 17.39% of
farmers think of intensive farm maintenance and time consuming. Secondly 13.04% of
farmers scare plant disease and insect that disturbs productivity. 12.32% of farmers
face insufficient labor for farm maintenance. 11.59% of farmers feel unconfident to
organic fruits market. 10.86% of farmers think that they lack of organic farming
knowledge that may create several problems on producing process. 10.14% of farmers
think of organic farm inputs which difficultly acquire. 8.70% of farmers feel that
organic fruit product may be less at initial stage of land adjustment. 7.25% of farmers
think of transition period of changing from inorganic fruits producing to organic fruits
producing take several years. 5.07% of farmers lack of investment cost for change.
Finally 3.26% of farmers think of complicated process of organic farming standard
certification (Table 4-10).
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Results / 80
Table 4-10 Reasons on decision making of inorganic fruit producers (farmers) on
denial of organic farming.
Items
Number
%
-Lack of organic farming knowledge
15
10.86
-Long period of land adjustment
10
7.25
-Product at initial stage is less
12
8.70
-Lack of investment cost for change
7
5.07
-Less market
16
11.59
-Intensive farm maintenance and time consuming
24
17.39
-Scare of plant disease and insect disturbance
18
13.04
-Organic fertilizer/natural extracted is difficult to acquire
14
10.14
-Insufficient farm labor
17
12.32
-Complicated process of organic farming standard certification
5
3.62
Reason on decision making of inorganic fruit producers
on denial of organic farming
4.4 Determinant factors of consumers’ decision making of organic
fruit consumption.
This part of study is performed by data inventory with questionnaire of
individual factor, cultural factors, social factors, and psychology factors of consumers
including marketing mix factors (product factor, price factor, distribution factor,
marketing promotion factor) from 400 informants (both organic and inorganic
consumers). Those data are employed for analysis, ranking and conclusion of
determinant factor on decision making of organic fruit consumption.
Individual factors
Survey on individual factors of fruit consumer is conducted in aspects of
gender, age, occupation, average household income, highest education, family status,
and number of household member. Those data are employed for analysis on frequency
and percentage. Analysis outputs are summarized below.
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 81
Most of fruit consumers are female (71%) and the rest is male (29%). Age
survey is found that the most percentage of age spans (36.25%) is 20-29 years. Second
rank of age spans is 30-39 years (32%), 40-49 years (16%), 50-59 years (9.75%),
under 20 years (3.25%), and over 60 years (2.75%) respectively. The frequency of
occupation which is ranked from maximum to minimum is civil servant/university
officer (28%), student/university student (17%), trader (15%), private worker (12%),
worker (12%), business owner (11%) and state enterprise officer (5%) respectively.
Average household income of surveyed households which are classified into income
spans from the highest frequency to the lowest are 10,001-15,000 Baht (32%), 15,00120,000 Baht (24%), 5,001-10,000 Baht (19%), less than 5000 Baht (11.25%), more
than 25,001 Baht (7.75%), and 20,001-25,000 Baht (6%) respectively. Education
levels that are ranked from the highest frequency to the lowest are following: Bachelor
degree (58%), secondary school/Vocational Certificate/Higher Vocational Certificate
(28%), post graduate (8.75%), Primary school or lower (5.25%) respectively. Family
status information is ranked by frequency is shown married status 60 %, single
(32.25%), divorce/widows (7.75%) respectively. Number of household member is
found that 3-4 persons/HH is the highest frequency (61%). Second rank is more than 4
persons/HH (34.75%). The last is 1-2 persons/HH (4.25%) (Table 4-11).
Table 4-11 Frequency/percentage of samples classified by personal characteristic
Personal characteristic
Frequency(n = 400)
%
Male
116
29.00
Female
284
71.00
Under 20 year
13
3.25
20 – 29 year
145
36.25
30 – 39 year
128
32.00
40 – 49 year
64
16.00
Gender
Age
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Results / 82
Table 4-11 Frequency/percentage of samples classified by personal characteristic
(cont.)
Personal characteristic
Frequency (n =400)
%
50 – 59 year
39
9.75
Over 60 year
11
2.75
Student/University student
68
17.00
Civil Servant/University Officer
112
28.00
State Enterprise Officer
20
5.00
Business owner
44
11.00
Office worker
48
12.00
Worker
48
12.00
Trader
60
15.00
Less than 5,000 Baht
45
11.25
5,001 – 10,000 Baht
76
19.00
10,001 – 15,000 Baht
96
24.00
15,001 – 20,000 Baht
128
32.00
20,001 – 25,000 Baht
24
6.00
More than 25,001
31
7.75
Primary school or lower
21
5.25
Secondary/Vocational/Higher Vocational
112
28.00
Bachelor degree
232
58.00
Post graduate
35
8.75
Single
129
32.25
Married
240
60.00
Divorced /Widow
31
7.75
Occupation
Average monthly household income
Highest education level
Family status
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 83
Table 4-11 Frequency/percentage of samples classified by personal characteristic
(cont.)
Frequency (n = 400)
%
1 - 2 persons
17
4.25
3 – 4 persons
244
61.00
More than 4 persons
139
34.75
Personal Characteristic
Number of household member
Information of decision making on organic fruits purchasing
Information of decision making on organic fruits purchasing is surveyed
from numbers of organic fruits purchasers comparing with inorganic fruits purchasers.
It is found that a number of consumers who regularly purchase organic fruits are 132
persons from 400 informants (33%). This figure is less than consumers who never
purchase or ever purchased but those cease of purchasing at present are 268 persons
(67%) (Table 4-12).
Table 4-12 Frequency and percentage of regular and “Never purchased” or “Used to”
but “Cease purchasing” organic fruits purchaser
Sample groups
Frequency
%
Regular purchaser
132
33.00
Never purchased or used to but “cease purchasing”
268
67.00
400
100.00
purchaser
Total
Information on consumer’s selection for kinds of organic fruits
Study on kinds of organic fruits selected by consumers is collected by
questionnaire of 132 consumers (regular purchase). These kinds of organic fruits that
are ranked by consumers from the most popular to less popular are mangosteen
(27.28%), king orange or tangerine (18.18%), and mango (15.15%) respectively.
Regarding the least popular organic fruits is pomelo and banana (Table 4-13).
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Results / 84
Table 4-13 Frequency and percentage sample groups of selected organic fruit
classified by kinds
Order of popularity
Kinds of fruit
Mangosteen
Guava
Rambutan
Rose Apple
Longkong
Pine Apple
Durian
Dragon fruit
Pomelo
King Orange (Tangerine)
Mango
Longan
Banana
1
2
3
4
5
36
32
12
0
4
(27.28)
(24.25)
(9.68)
(0.00)
(12.50)
8
12
8
12
0
(6.06)
(9.09)
(6.45)
(21.43)
(0.00)
16
28
24
4
0
(12.12)
(21.21)
(19.35)
(7.14)
(0.00)
12
8
16
4
8
(9.09)
(6.06)
(12.90)
(7.14)
(25.00)
12
4
20
0
4
(9.09)
(3.03)
(16.13)
(0.00)
(12.50)
0
0
4
0
4
(0.00)
(0.00)
(3.23)
(0.00)
(12.50)
0
0
0
8
0
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(14.29)
(0.00)
0
12
0
0
4
(0.00)
(9.09)
(0.00)
(0.00)
(12.50)
0
4
0
0
0
(0.00)
(3.03)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
24
12
16
12
4
(18.18)
(9.09)
(12.90)
(21.43)
(12.50)
20
20
16
0
4
(15.15)
(15.15)
(12.90)
(0.00)
(12.50)
4
0
4
16
0
(3.03)
(0.00)
(3.23)
(28.57)
(0.00)
0
0
4
0
0
(0.00)
(0.00)
(3.23)
(0.00)
(0.00)
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 85
Table 4-13 Frequency and percentage sample groups of selected organic fruit
classifying by kinds (cont.)
Order of popularity
Kinds of fruit
Total
1
2
3
4
5
132
132
124
56
32
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
Organic fruit provider selection
Concerning selection of organic fruit provider is studied from 132
purchasers by let them select organic fruit from shop types. It is found that the most
popular shop type is department store/hyper market/super center (57.58%). Secondly
is fresh market (18.18%), Sunday market (15.15%), others referred to (farm) (6.06%),
and super market (3.03%) respectively. But distribution place which is non-popular is
convenient store/Groceries (Table 4-14).
Table 4-14 Frequency and percentage of shop types of organic fruit
Shop types
Frequency
%
Department store/Hyper market/Super center
76
57.58
Super market
4
3.03
Convenient store/Groceries
0
0.00
Fresh market
24
18.18
Sunday market
20
15.15
Others
8
6.06
Total
132
100.00
Determinant factor of decision making on organic fruit purchasing
Study on determinant factor of decision making on organic fruit
purchasing of consumers is performed with questionnaire. Commence of consumers
on factor of product, price, marketing channel, marketing promotion, culture, society,
and psychology are obtained for analysis. Which factors are influenced on decision
making Level of determinant factors are classified into 5 levels namely least effect,
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Results / 86
low effect, moderate effect, high effect, and very high effect. Results of study are
found that high effect factors are composed of product factor, price factor, marketing
channel factor, and psychological factor. Concerning with moderate effect factors is
consisted of cultural factor and social factor. Regarding less effect factors is marketing
promotion factor (Table 4-15).
Table 4-15 Average scores of marketing mix and other factors on organic fruit
purchasing decision making.
Average
Comment
(WMS)
Level
Product
3.99
High
0.92
- High quality without toxic substances
4.62
Very high
0.62
- Many kinds of organic fruits
3.70
High
1.35
- Fresh and clean
4.27
High
0.83
- Look delicious
3.79
High
0.80
- Certified label from government or private
3.48
Moderate
0.74
- Clear price on products
4.27
High
0.83
- Goodwill of producers or distributors
3.42
Moderate
1.03
- Quality marks provided by the
4.33
High
1.06
Price
3.70
High
0.99
- Multi level-prices
3.55
High
0.99
- Appropriate price for each fruit
3.97
High
0.91
- Appropriate price with packaging size
3.58
High
0.82
Marketing channel
4.04
High
0.98
- Market close to home or office
4.08
High
1.12
- Goodwill or well known market
3.82
High
0.80
- Convenient parking of market
4.30
High
0.87
- Market location in business center or
3.73
High
1.03
Determinant factors
S.D.
institute
Government agencies or private sectors
department store
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 87
Table 4-15 Average score of marketing mix and other factors on organic fruit
purchasing decision making (cont.)
Average
Comment
(WMS)
Level
Marketing channel
4.04
High
0.98
- Product diversity
4.27
High
0.90
Marketing promotion
2.44
Low
1.16
- Advertisement on packaging
3.27
Moderate
1.00
- Advertisement on printing or magazine
2.24
Low
0.96
- Poster or brochure
1.73
Low
0.87
- Media advertising
1.52
Low
0.75
- Advertised on radio
1.76
Low
0.93
- Advertised on television
2.64
Moderate
1.07
- Direct sales
3.84
High
0.99
- Occasional price reducing
2.76
Moderate
1.11
- Occasional free distribution
2.39
Low
1.05
- Occasional add up fruits volume
2.61
Moderate
1.10
Cultural
3.15
Moderate
1.09
- Popularity on cooking at home
3.64
High
0.69
- Festivals influence on purchasing
3.55
High
0.79
- Consuming organic fruit reflects epicure of
2.27
Moderate
1.14
3.28
Moderate
1.10
- Family, relatives close friends
3.55
High
1.05
- Colleague
3.48
Moderate
0.82
- Agriculture specialist
2.82
Moderate
1.25
Determinant factors
S.D.
Organic fruit campaign
Sales promotion
consumption
Social
Recommendation from
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Results / 88
Table 4-15 Average score of marketing mix and other factors on organic fruit
purchasing decision making (cont.)
Average
Comment
(WMS)
Level
Psychological
3.81
High
1.34
- Food safety of fruits consumption
4.42
High
0.78
- Need social respect
1.88
Low
0.95
- Consumers belief of organic fruits safety
4.52
Very high
0.50
- Consumers belief of environmental-
4.42
High
0.66
Determinant factors
S.D.
friendly organic fruits
Problems on organic fruit purchasing
An organic fruit purchasing problems is studied from 132 organic fruit
buyers by applying questionnaire. It is found that such problem is classified into 4
issues: product aspect, price aspect, and marketing channel and promotion aspect.
Informants can answer more than 1 choice on each issue. The evaluation is
summarized that concerning product aspect, most of buyer (35.53%) complain on nondiversification of product. Secondly is uncertainty of quality certification mark
(17.11%), less package size of each price level (15.79%), non-fresh product (15.79%),
short shelf live (10.53%), and non-modern packaging (5.26%) respectively. Regarding
with problem on price aspect, most of informants answer high price (53.45%)
comparing with conventional fruit product. Secondly is irregularly standard price
among brand (31.03%), un-stable price (8.62%), and inappropriate price of each
packaging (6.90%) respectively. Marketing channel problems are less organic fruit
provider (46.03%), less diversification (33.34%), un-attractive fruit shop (15.87%),
and inconvenient fruit shop location (4.76%) respectively. Marketing promotion
problems are less organic fruit advertisement thru various Medias (34.33%), lack of
public relation of organic fruit (31.34%), lack of explanation from sales attendance
(19.40%), and lack of promotion such as free fruit or add up fruit volume (14.93%)
respectively (Table 4-16).
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 89
Table 4-16 Frequency and percentage of sample group classified by purchasing
problems
Purchasing problems of organic fruits
Frequency
%
- Uncertainty of quality certification mark
52
17.11
- Non-diversification of product
108
35.53
- Non-modern packaging
16
5.26
- Non-fresh product(short preservation time)
32
10.53
- Uncertainly of organic fruits quality
48
15.79
- Less package size of each price level
48
15.79
124
53.45
- Irregularly standard price among brands
72
31.03
- Inappropriate price of each packaging size
16
6.90
- Unstable price
20
8.62
- Less shop or sales representatives
116
46.03
- Inconvenient fruits shop location
12
4.76
- Unattractive fruits shop
40
15.87
- Less diversification
84
33.34
- Less organic fruit advertisement thru various medias
92
34.33
- Lack of public relation of organic fruits
84
31.34
- Lack of sales promotion such as free fruits or add up fruits
40
14.93
52
19.40
Problems on product
Problems on price
- Too high price comparing with general fruits in fresh
markets
Problems on marketing channel
Problems on marketing promotion
volume
- Lack of explanation from sales attendance
Determinant factors on non-purchasing organic fruits
Determinant factors on non-purchasing organic fruits are studied by
applying questionnaire with 268 fruit consumers which have never purchased or ever
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Results / 90
purchased but none at present. Questions are composed of product factor, price factor,
marketing channel factor, marketing promotion factor, cultural factor, social factor,
and psychological factor. These factors are analyzed to find determinant factors of
non-purchasing organic fruit that buyers’ comments are classified into 5 levels
namely; least, low, moderate, high, very high. The outcome of study can be
summarized that determinant factors (product factor, price factor, marketing channel
factor, and psychological factor) are found in high level. Others (marketing promotion
factor, cultural factor, and social factor) are shown in moderate level (Table 4-17).
Table 4-17 Average determinant factor scores of decision making on marketing mix
and others on non-purchasing organic fruit
Average
Comment
(WMS)
Level
Product
3.56
High
0.82
- Uncertainty of organic fruit quality
3.60
High
0.75
- Non-fresh product(short preservation time)
3.36
Moderate
0.87
- Uncertainty of quality certification mark
3.64
High
1.02
- Less package size of each price level
3.63
High
0.63
Price
3.51
High
0.64
- Too high price comparing with general fruit
3.99
High
0.47
- Inappropriate price for each fruit
3.64
High
0.63
- Inappropriate price of each packaging size
2.91
Moderate
0.39
- Unstable price
3.36
Moderate
0.78
- Different standard of each brand
3.63
High
0.95
Marketing channel
3.77
High
0.92
- Less shop
4.15
High
0.88
- Fruit shop located far away from home or
3.79
High
1.12
3.36
Moderate
0.76
Determinant factors
S.D.
in fresh market
office
- Unattractive shop
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 91
Table 4-17 Average determinant factor scores of decision making on marketing mix
and others on non-purchasing organic fruit (cont.)
Average
Comment
(WMS)
Level
Marketing promotion
3.47
Moderate
0.61
- Less organic fruit advertisement thru
3.79
High
0.54
- Lack of public relation of organic fruit
3.36
Moderate
0.53
- Lack of promotion such as free fruit or add
3.25
Moderate
0.76
Cultural
2.84
Moderate
1.13
- Popularity on dinning out
2.84
Moderate
1.13
Social
2.86
Moderate
0.74
- Family, relatives, close friends
2.88
Moderate
0.67
- Colleague
2.82
Moderate
0.79
- Agriculture Specialist
2.88
Moderate
0.75
Psychological
3.59
High
0.87
- Less organic fruit demand
2.99
Moderate
0.84
- Less of knowledge on organic fruit
3.82
High
0.69
- Less belief on environment friendly of
3.82
High
0.90
3.72
High
1.04
Determinant factors
S.D.
various medias
up fruit volume
Lack of recommendation from
organic fruit
- Less belief on toxic free of organic fruit
4.5 Paired different test (t-test) between organic and inorganic farmer
samples on total cost per rai, Return on Investment (ROI) per rai and
net profit per rai
4.5.1 Result of t-test between organic and inorganic farmer samples on
total cost per rai
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Results / 92
Mangosteen : For t-test value on total cost per rai of mangosteen farmer
sample, the difference is statistically significant
between organic and inorganic
mangosteen farming (P-value < 0.001). It is clearly shown that total cost per rai of
organic mangosteen farm is higher than inorganic mangosteen farm.
Rambutan : For t-test value on total cost per rai of rambutan farmer
sample, the difference is statistically significant between organic and inorganic
rambutan farming (P-value < 0.001). It is clearly shown that total cost per rai of
organic rambutan farm is higher than inorganic rambutan farm.
Longkong : For t-test value on total cost per rai of longkong farmer
sample, the difference is statistically between organic and inorganic longkong farming
(P-value < 0.001). It is clearly shown that total cost per rai of organic longkong farm is
higher than inorganic longkong farm.
Table 4-18 Result of t-test of total cost per rai between organic and inorganic farmer
sample
Variables and Sub-group
Mean
S.D.
N
Mangosteen
P-value
0.000*
Organic
21,834.26 157.81
15
Inorganic
18,744.00 318.29
26
Rambutan
0.000*
Organic
19,369.15 169.53
11
Inorganic
17,981.95 259.57
19
Longkong
0.000*
Organic
21578.20
308.69
8
Inorganic
18777.82
183.98
13
* P-value < 0.001
4.5.2 Result of t-test between organic and inorganic farmer samples on Return on
Investment (ROI)
Mangosteen : For t-test value on Return on Investment (ROI) per rai of
mangosteen farmer sample, the difference is statistically between organic and
inorganic mangosteen farming (P-value < 0.001). It is clearly shown that Return on
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 93
Investment (ROI) per rai of organic mangosteen farm is higher than inorganic
mangosteen farm.
Rambutan : For t-test value on Return on Investment (ROI) per rai of
rambutan farmer sample, the difference is statistically significant between organic and
inorganic rambutan farming (P-value < 0.001). It is clearly shown that Return on
Investment (ROI) per rai of organic rambutan farm is higher than inorganic rambutan
farm.
Longkong : For t-test value on Return on Investment (ROI) per rai of
longkong farmer sample, the difference is statistically significant between organic and
inorganic longkong farming (P-value < 0.001). It is clearly shown that Return on
Investment (ROI) per rai of organic longkong farm is higher than inorganic longkong
farm.
Table 4-19 Result of t-test of Return on Investment (ROI) per rai between organic and
inorganic farmer sample
Variables and Sub-group
Mean
S.D.
N
Mangosteen
P-value
0.000*
Organic
55,067.93 849.14
15
Inorganic
22,460.60 1357.01
26
Rambutan
0.000*
Organic
24,176.75 1,467.95 11
Inorganic
20,198.18 1,825.77 19
Longkong
0.000*
Organic
55,707.05 3,328.36 8
Inorganic
33,749.38 1,224.40 13
* P-value < 0.001
4.5.3 Result of t-test between organic and inorganic farmer samples on net
profit per rai
Mangosteen : For t-test value on net profit per rai of mangosteen farmer
sample, the difference is statistically significant between organic and inorganic
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Results / 94
mangosteen farming (P-value < 0.001). It is clearly shown that net profit per rai of
organic mangosteen farm is higher than inorganic mangosteen farm.
Rambutan : For t-test value on net profit per rai of rambutan farmer
sample, the difference is statistically between organic and inorganic rambutan farming
(P-value < 0.001). It is clearly shown that net profit per rai of organic rambutan farm is
higher than inorganic rambutan farm.
Longkong : For t-test value on net profit per rai of longkong farmer
sample, the difference is statistically between organic and inorganic longkong farming
(P-value < 0.001). It is clearly shown that net profit per rai of organic longkong farm
is higher than inorganic longkong farm.
Table 4-20 Result of t-test of net profit per rai between organic and inorganic farmer
sample
Variables and Sub-group
Mean
S.D.
N
Mangosteen
P-value
0.000*
Organic
33,233.67 879.09
Inorganic
3,717.13
15
1,368.59 26
Rambutan
0.000*
Organic
4,807.60
1,451.99 11
Inorganic
2,216.23
1,694.17 19
Longkong
0.000*
Organic
34,171.98 3,292.31 8
Inorganic
14,976.45 1,142.32 13
* P-value < 0.001
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 95
CHAPTER V
CONCLUSIONS, DISCUSSIONS AND SUGGESTIONS
5.1 Conclusions
Study of marketing, problems and obstacles of organic fruit production in
the East region of Thailand aims at following purposes:
1) To study costs, Return on Investment (ROI) and profit of farmer’s
organic fruit plantation comparing inorganic fruits plantation with chemical substances
for farm input.
2) To research marketing channel, marketing cost and the Value of
Marketing Margin (VMM) of organic fruit’s merchandisers.
3) To analyze the problems and obstacles in fruit production and
marketing both organic and inorganic fruit plantation for farm.
4) To study the determinant factors in associated of determination of
organic fruit’s purchase by consumer.
Survey and data analysis could be concluded as following:
5.1.1 Socio-economic condition, costs, Return on Investment (ROI) of
farmer
Farmer’s organic fruit plantation for farm input
The result of the study is found that average areas of farmers’ sampling
groups who plant 3 organic fruits: mangosteen, rambutan and longkong are equal
44.17 rai. With 95% area is owned by themselves, the remaining is rental area. Labor
force for organic plantation for each crop is averagely 5 labors with 70% are found
household labor and the 30% remaining is employee. Farm input of 80% must be
purchased by producers. Cost of production separated by organic fruit types is found
that cost of production of mangosteen, rambutan and longkong is 21,834.26,
19,369.15, and 21,578.20 Baht respectively. For selling price, organic longkong for
sales can make the highest price/kg. with 40.33 Baht; the lowest is rambutan with
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Conclusions, Discussions and Suggestions / 96
13.50 Baht. Maximum profit/k.g. is longkong, mangosteen and rambutan respectively:
24.73, 17.58 and 2.68 Baht (Table 5-1)
Table 5-1 Average cost/rai, average cost/kg., average selling price/kg., average
price/rai, average profit/rai and average profit/kg. of organic mangosteen, organic
rambutan and organic longkong farm input
Unit: Baht
Organic
Organic
Organic
Mangosteen
Rambutan
Longkong
Cost/rai
21,834.26
19,369.15
21,578.20
Cost/kg.
11.55
10.82
15.60
Selling Price/kg.
29.13
13.50
40.33
Selling Price/rai
55,067.93
24,176.75
55,750.18
Profit/rai
32,233.67
4,807.60
34,171.98
Profit/kg.
17.58
2.68
24.73
Farmer’s inorganic fruit plantation for farm input
The study of farmer’s sampling groups of inorganic farm input of 3 kinds:
mangosteen, rambutan and longkong reveals that average cropping land is equivalent
to 33.5 rai, 95% owned by themselves and the remaining is rent area. Average number
of labor for plantation in each crop is 3 labors. With 80% household labor, the 20%
remaining is hired labor. All farm inputs are purchased. Average cost of production
separated by organic fruit types is found that cost of production of mangosteen,
rambutan and longkong is 18,744.00, 17,981.95 and 18,777.82 Baht respectively. For
selling price, organic longkong for sales can make the highest price/kg. with 25.78
Baht; the lowest is rambutan with 12.87 Baht. Maximum profit/kg. is longkong,
mangosteen and rambutan respectively: 11.44, 2.25 and 1.41 Baht (Table 5-2)
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 97
Table 5-2 Average cost/rai, average cost/kg., average selling price/kg., average
price/rai, average profit/rai and average profit/kg. of inorganic mangosteen, inorganic
rambutan and inorganic longkong as farm input
Unit: Baht
Mangosteen
Rambutan
Longkong
Cost/rai
18,744.00
17,981.95
18,777.82
Cost/kg.
11.36
11.46
14.34
Selling Price/kg.
13.61
12.87
25.78
Selling Price/kg.
22,461.13
20,198.18
33,754.27
Profit/rai
3,717.13
2,216.23
14,976.45
Profit/kg.
2.25
1.41
11.44
Cost of production, Return on Investment (ROI) and net profit from
farmer’s inorganic plantation comparing to inorganic for farm input
The result from cost of production survey for farmer’s organic plantation of 3
kinds of fruits: organic mangosteen, organic rambutan and organic longkong can be
inferred that all types of organic fruits are produced with higher cost of production
than those inorganic chemical substances for farm input. But favorable outcome on
Return on Investment (ROI)/rai/year and net profit/rai/year is likely higher than
inorganic fruit with chemical substances as farm input at significance 0.001 (Table 53)
Table: 5-3 Total cost/rai, Return on Investment (ROI)/rai, net profit/rai and price/kg.
of organic fruit comparing to inorganic fruit with chemical substances as farm input
Unit: Baht
Organic
Mangosteen
Mangosteen
Organic
Rambutan
Rambutan
Organic
Longkong
Longkong
ROI/rai
55,067.93
22,461.13
24,176.75
20,198.18
55,750.18
33,754.27
Cost/rai
21,834.26
18,744.00
19,369.15
17,981.95
21,578.20
18,777.82
Net profit/rai
33,233.67
3,717.13
4,807.60
2,216.23
34,171.98
14,976.45
29.13
13.61
13.50
12.87
40.33
25.78
Price/kg.
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Conclusions, Discussions and Suggestions / 98
5.1.2 Marketing channel, marketing cost and value of marketing
margin (VMM) of organic fruit middlemen
From the results, it may be estimated that the organic fruit middlemen bear
average marketing cost equally 9.46 Baht/kg. In this connection, the costs are divided
into 2 types: total variable cost (TVC) is equal 9.16 Baht/kg. and total fixed cost
(TFC) equally 0.30 Baht. For Return on Investment (ROI) and the value of marketing
margin (VMM) of middlemen, in conclusion, it may be said that fruits from farm to
end consumer bear total marking cost 55.15% of retail price. The farmer would share
44.85%; marketing cost 14.50%; the value of marketing margin (VMM) for
wholesaler and retailer are provided 15.49% and 25.16% respectively.
5.1.3 Problems and obstacles on fruit producing and marketing
problems and obstacles of organic fruit producing and marketing
On the whole, the primary problems and obstacles of organic fruit
production reveal that most producers (18.75%) confront insufficient production to
meet market’s demand. Secondly is farm input in production such as organic fertilizer,
bio-pesticide are not sufficiently supported for use. Primary problem on organic fruit
sales is concluded that the produce of most farmer (20.34%) fail to meet market
demand. Competitive market needs a large number of organic fruit with its
diversification while the total products are still insufficient. As a result, organic fruit
prices are relatively high. Secondary problems on organic fruit sales is inconsistent
production causing fail to determine the quantity for sales. Other problems of
middlemen are high logistics cost, less diversification of produce and inconsistent
quantity of organic fruit, a part of consumer with non organic consumption, fruit
damage and weight loss due to long transportation, lack of public relation. Despite a
series of such problems, the popularity in organic fruit fails to challenge with
sprouting demand.
Problems and obstacles on producing process and marketing of
inorganic fruit
The investigation is found that problems and obstacles of inorganic fruit
production with chemical substances for farm input are primarily expensive farm input
(24.18%), secondary high cost of production. Concerning with problems and obstacles
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 99
on sale of inorganic fruits is found that most of farmers (31.71%) lack of marketing
knowledge on trade negotiation, so they cannot bargain with middlemen. Secondary
problem is inconsistent production causing fail to determine the quantity for sales.
Inorganic fruits producers’ (farmers) reason on denial of organic farming is that most
of farmers (17.39%) think of intensive farm maintenance and time consuming.
Secondly, farmers scare plant disease and insect that could disturb productivity.
5.1.4 Determinant factors of consumers’ decision making of organic
fruits consumption
As result of study, most of fruits consumers (sample) are female with age
span of 20-29 years. Most of them are civil servant/university officer with average
household income per month of 15,001-20,000 Baht. Education level of consumers is
Bachelor Degree. Family information reveals that consumers are married and live with
3-4 household members. Regarding fruit selection, the outcome is found that the most
preferable is organic mangosteen. Secondly is organic Tangerine and organic Mango.
Concerning market place which is the most popular is Department store/Hyper market/
Super store, secondary fresh market and Sunday market respectively.
The study on determinant factor of decision making on organic fruits
purchasing of sample group is found that high effect on decision making is production
factor, price factor, marketing channel, and psychological factor. Moderate effect is
composed of cultural factor and social factor. And less effect is marketing promotion.
Regarding problems on organic fruits purchasing, the investigation can be concluded
that high frequency of product aspect is non diversification of organic fruits. High
frequency of price aspect organic fruits price is too high comparing with conventional
fruits in general market. The most marketing channel problem is less shop or sales
representatives. And marketing promotion problem is found that high frequency is less
organic fruits advertisement thru various medias.
Concerning study of sample group which have never purchased or ever
purchased but none at present, the research can be summarized the determinant factor
on non-purchasing organic fruits as follows. High effect determinant factors are
composed of production factor, price factor, marketing channel factor, and
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Conclusions, Discussions and Suggestions / 100
psychological factor. Moderately effect determinant factors are composed of
marketing promotion factor, cultural factor, and social factor respectively.
5.2 Discussions
Study on marketing, problem, and obstacle of organic fruits producing in
the East region of Thailand can be separately discussed as follows.
1) Socio-economic condition, cost and return on investment (ROI) of
organic fruits farmers comparing with inorganic fruits farmers.
From study on cost and production of organic fruits farmers, the
information is found that total cost of organic fruits producing is slightly higher than
inorganic fruits producing because organic fruits producing has to follow regulations
for quality control to meet standard and is certified by accredited agencies. Farm’s
activities have to be regularly inspected. Farm inputs have to be totally free from
specific chemical substances and prohibited substances as well as harvesting practice
must not be contaminated with chemical or prohibited substance that causes product
under standard. Therefore, the activities of organic fruits producing need intensive
labor for farm maintenance that substitutes chemical fertilizer and pesticide. Most of
labors are household labor without labors’ wage (in cash) and some are hireling. So
total cost estimation has to include both cash cost (farm input: organic fertilizer and
bio-pesticide) and non-cash (household labor and natural organic fertilizer). It is found
that cost for organic fruits producing is higher than conventional fruits producing as
mention above. The different cost of organic and inorganic fruits producing is derived
from different farm practice e.g. land preparation of organic farming requires more
organic fertilizer than inorganic farming for fertile soil. If soil is fertile, it will provide
immunity for plants that they can rapidly grow and well resist disease without
applying any chemical substances. Therefore, efficiency of organic fertilizer is not
different from chemical fertilizer; even organic fertilizer has to be applied more than
chemical fertilizer. Further more, plant maintenance before blooming period,
irrigation, chemical protection alignment, storage are different practice as well as
agricultural tools for organic farming are carefully separately treated from inorganic
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 101
agricultural tools etc. These outcomes are complied with study results of Sudjai
Jongworakijwattana on Economical Producing and Marketing of Organic Vegetable.
The summary of study is presented that total costs of organic vegetable producing are
higher than inorganic vegetable because organic vegetable farm needs intensive
maintenance with high labor cost. Concerning return of organic fruit farmers
comparing with inorganic farmers, the study reveals that they are different return with
significant figures. Return per rai per year of organic fruit farming is 1.7 times of
inorganic fruit farming. Net benefit calculation of organic fruit farming is 4 times of
inorganic fruit farming. This result is complied with research of Nantiya Tutanuwat
(2003) on Feasibility Study on Hommali Rice Producing in Organic Farming System
Being Potential Alternative Occupation for Farmers’ Poverty Alleviation in The
Lower North-east Region (A case study of Srisaket Province). The outcome of study
can be summarized in terms of economic aspect that yield per rai of organic Hommali
rice higher that inorganic system while total cash cost is clearly lower and selling price
of organic Hommali rice is higher than conventional Hommali rice. It provides net
income of farmers who do organic farming being higher than inorganic Hommali rice,
therefore, saving of organic Hommali rice farmers is higher. So this occupation should
be selected for sustainable poverty alleviation. Regarding with problems on organic
fruits producing and distribution, the most common problem of production is low
productivity that can not meet market’s demand and the most common problems of
distribution is incompliance with market’s demand. Its volume is high while organic
fruit product is low. This problem is complied with research of Tanyaworn
Maneesorn (2001) on Study of Producing and Marketing of Organic Farming of
Farmers Living in Saluang Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province. It
can be concluded that intensive farm maintenance and time consuming is major
problem on producing side. Low productivity with inconsistence is major problem that
farmers quit from organic farming system. Regarding marketing problem is found that
organic product price is higher than conventional product and market’s demand is
higher than supply.
2) Marketing cost, marketing margin, and problems of organic fruit
middlemen
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Conclusions, Discussions and Suggestions / 102
The most common problems of organic fruit middlemen is high logistic
cost, some of consumer’s denial organic fruit due to high price, less diversification and
irregular product as well as lack of public relation on organic fruit has an effect on
consumers’ acknowledge of organic fruit important. Therefore, organic fruit is less
consumed and organic fruit is not well known. So this result of study is complied with
Srin Saelim’s research (2007). Researcher studies on Problems and Obstacles of
Thai’s Organic Farming on Producing and Marketing. Results are shown that reason
of organic marketing failure is not successful. It can be explained with concept of
marketing failure that is farmers’ market power. The product is not diversified and
sufficient to meet market demand due to less supply or farmer and farm area. Organic
fruit price is higher than conventional product of 30-60%. The last reason, imperfect
information of organic farming and product causes unawareness and non-popularity of
organic products.
3) Determinant factors of decision making of consumers on organic fruit
purchasing
Result of study on determinant factor of decision making on organic fruit
purchasing of consumers is found that high effect determinant factor on organic fruit
purchasing is those of product, price, marketing channel, and psychology. These are
the same determinant factors of decision making on non-purchasing ranked in high
effect too. Regarding various problems on organic fruit purchasing, the issues are
specifically product problem on non-diversified product, price problem on high price
comparing with conventional product, marketing channel problem on less organic
shop or sale representative, and marketing promotion.
With respect to advertising, medias for organic fruit is likely less that is
crucial determinant factor in decision making of organic fruit purchasing or nonpurchasing. The point of issue is complied to the research of Rachan Boonmak (2003).
The research is focused on Determinant Factor in Decision Making of Consumer’s
Purchasing of Toxic Free Vegetables in Muang District, Chiang Mai Province. In all,
it can be said that high effect determinant factor on organic fruit purchasing is product
and psychology. To determine the problems, the data is given to vegetable’s quality
assurance, too expensive comparing to general vegetables in fresh market, less shop or
sales representatives, less advertisement thru various medias, lack of sufficient public
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 103
relation. In connection with, high effect determinant factor on non-purchase of
vegetable toxic free purchasing, the factors are marketing channel and marketing
promotion.
5.3 Problems, obstacles and suggestions
5.3.1 Problems, obstacles and suggestions from the study
1) From the study problems on production Such as inefficient organic
fruits production for market demand, the problem results from less organic fruits
cultivating area comparing to those of inorganic, including others organic products i.e.
rice, herbal vegetables with high productivity. Further more, most fruits are perennial
plant that need long term plantation over several years and careful conservation. The
two preceding problems are mostly found for organic fruits producing of the study.
Therefore, the farmers should unite into groups for enough collection products in the
origin sources at consumer’s particular demand of which its quality is not mixed with
general fruits. Farmer’s consolidation activity would result another beneficial
advantages. For instance, collaboration for supply of farm input exchange of
knowledge transfer to increase products potential etc. Besides, government sector
should accelerate the scheme for increasing organic areas; enhance the farmers to do
organic fruits agriculture. The knowhow of organic fertilizer, bio pesticide, groups’
managerial process, including market for distribution channel of organic fruits should
provide to the farmers.
2) The problems mostly found by middlemen organic fruits trader are
weight loss, fruit damage and high cost of logistics. Organic fruits trader should
distribute the local supply with the same standard as those to be delivered to Bangkok.
Additional supply of organic fruits in local area would decrease such problems and
increase groups of organic fruits consumers. In this regard, the government sector
relative to enhancement of local agriculture i.e. Provincial Agricultural Office and
District Agricultural Office should publicize about organic fruits central market in the
locality for people. The scheme would enhance more supply of organic fruits
distribution by middlemen and farmer in the community.
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Conclusions, Discussions and Suggestions / 104
3) Study of the consumers is presented that marketing promotion is less
determinant factor for purchasing organic fruits. The program shows that marketing
promotion of organic fruits is still less with less distribution to consumer. So
government and private agencies for supply of organic fruits should emphasize on
relation public thru media. The consumers would therefore realize the organic fruits’
advantages on health and environment. Or sales promotion of fruits organic should be
provided to publicize organic fruits goodwill and acceptance from consumers. As a
result, the consumer would influence for decision making to purchase.
4) Ongoing situation for Thailand’s organic product producing is
confusion of farmer and consumer, standard of organic agricultural products,
specifically standard difference of toxic safety agricultural products or sanitation
agricultural products and organic agricultural products. Most consumers still
understand that toxic safety or toxic free is organic agricultural products, due to farmer
and consumers’ insufficient knowledge. To this point, related government and private
agencies would accelerate to provide the officers for suggestion and guidance to
farmers including correct agricultural-base knowledge to consumers.
Actually, organic agricultural products are produced less types. The
production is simply process without complicate technology. So the organic product
price is rather more 15-30% expensive comparing to general agricultural product.
Anyhow, Thailand would have more opportunity for increasing organic products’
yield. Thailand’s agricultural products currently emphasize on sanitation agricultural
products in which the producing process decrease chemical substances to avoid
hazardous residual in agriculture products for domestic and foreign supply. Intensive
development on producing process would be certainly approach organic agricultural
products of which none of chemical substances are applied. Consequently, gross
organic products would be rapidly increased.
Obstacles of Thailand’s organic agricultural products are defined by
production and marketing aspects. Productivity is still less due to low yield/rai of
organic products comparing to general agricultural products, high price, dispersed
origin source causes high collecting and logistics cost. Regarding marketing aspect,
domestic market is rather narrow though mainstream of organic consumers. But Thai
people still require confidence of organic products with truly chemical free despite
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 105
high price comparing with other general agricultural products. Other activities are
enhanced to increase organic agricultural areas, publicize more organic agricultural
products information. Export opportunity of organic agricultural of Thailand is more
provided for potential market path in cooperation of government and private sector.
Possible outlook industries need mutually intensive harmonization to develop
internally organic standard achievement thru certified institutes. Increasing product
potential is to decrease production cost that may provide more opportunity in the
world’s market competition.
5.3.2 Suggestions for further studies
Research in marketing study including problems and obstacles of organic
fruits producing in the Eastern region of Thailand is to completely provide baseline
data in production management and its marketing. The further study by another should
additionally prepare as following issues:
1) Study appropriate ways for distribution channel and marketing
promotion of organic fruits.
2) Investigate for comparative study on production cost between organic
agricultural farmers by grouping and non-grouping.
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
References / 106
REFERENCES
Barth, R.; Brauner, R. Hermann, A.; Hermanowski R.; Nowack, K., Schmidt, H.; and
Tappeser B.(2002).Genetic Engineering and Organic Farming, Federal
Ministry for the Environment, Nature Conversation and Reactor Safety,
Berlin.
Department of export Promotion.(2005).Organic Products from Thailand.Ministry
of Commerce. Bangkok
Harker, Roger F.(2004).Organic
food
claims
cannot be substantiated
through testing of samples intercepted in the marketplace : a
horticulturist’s opinion. Food Quality and Preferrence,15,91-95
Economic and Social Commission for Asia and Pacific.(2002).Organic Agriculture
for Rural Poverty
Alleviation:potential
and
Best
Practices
in
Asia.Bangkok
Kotler, Phillip.(2000). Analyzing Consumer Markets and Buyer Behavior in
Marketing Management. Northwestern University, USA.
Kotler, Phillip.(1996).Marketing Management:An Asian Perspective 1st ed.
Singapore: prentice-Hall.
ITC/CTA/FAO.(2001).World
Markets
for Organic
Fruit
and
Vegetables:
Opportunities for Developing Countries in the Production and
Export
of
Organic
Horticultural
Products. International
Trade
Centre, Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation and
Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
Michelsen, J.; Hamm, U.; Wynen, E. and Roth.E.(1999).The European Market for
organic
Product:Growth and Development.Organic Farming in
Europe:Economics and Policy, vol. 7, Hohenheim.
Reardon, t.:Timmer, C.P. and Berdegue J.A.(2003). “ The rise of supermarkets in
Latin America and Asia:Implications for international markets for fruits
and vegetable ”. In Regmi A. and Cehlhar M(eds.).Global Markets for
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 107
High Value Food Products, Agriculture Information Bulletin,USDAERS.
Schiffiman, Leon G. and Leslie Lazar Kanuk.(1994).Consumer Behavior: 6th edition.
Englewood Cliffs, New Jersey: Printice-Hall, Inc.
Unnevehr, Laurain J.(2000).Food safety issues and fresh food product exports from
LCDs.Agricultural Economics, 23, 231-240
กมล เลิศรัตน และคณะ.(2551).การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพดานการผลิต การแปรรูป การคา
การวิจัย และพัฒนาผักและผลไมของไทยกับตางประเทศ.สํานักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย. กรุงเทพฯ
กรมควบคุมมลพิษ.(2540).รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2540 บันทึกสีน้ําตาล.
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม.กรุงเทพฯ
กรมพัฒนาที่ดิน.(2550).ภูมิปญญาเกษตรอินทรีย ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง.กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
กรมวิชาการเกษตร. (2543).มาตรฐานเกษตรอินทรีย. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กวิ ศ ร วานิ ช กุ ล .(2541).ศั ก ยภาพและความสํ า คั ญ ของไม ผ ลเขตร อ น.วารสารราย 4 เดื อ นของ
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร ฉบั บ สิ ง หาคม-พฤศจิ ก ายน 2541.
กรุงเทพฯ
กองวัตถุมีพิษทางเกษตร.(2539).คูมือแนะนําเทคนิคการปลูกผักและไมผลปลอดภัยจากสารพิษ.กรม
วิชาการเกษตร.กรุงเทพฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ.(2550).สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป 2549.บริษัทสหมิตรพริ้น
ติ้งแอนดพับลิสชิ่ง.กรุงเทพฯ
กานดา ผรณเกียรติ์.(2542).ปจจัยทางดานสังคมที่สัมพันธกับการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ.
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.กรุงเทพฯ
โฆษิต ปนเปยมรัษฎ.(2549).เกษตรกาวหนา เศรษฐกิจเขมแข็ง.กรุงเทพฯ : มติชน.132 หนา
ฉันทนา เจิมเจริญสุข.(2532).การวิเคราะหทางเศรษฐกิจการสงออกผลไมสดของไทย.วิทยานิพนธ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชญาภา โชติยะสิทธิ.(2548).การวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทน และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ของเกษตรกรในการปลู ก ผั ก ไร ส ารพิ ษ ในอํ า เภอวั ง น้ํ า เขี ย ว จั ง หวั ด นครราชสี ม า.
วิ ท ย า นิ พ น ธ ป ริ ญ ญ า โ ท ภ า ค วิ ช า เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
References / 108
ดารา ทีปะปาล.เอกสารประกอบการสอนเรื่องพฤติกรรมผูบริโภค.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ธั ญ วรรณ มณี ศ ร.(2544). การผลิ ต และการตลาดเกษตรอิ น ทรี ย ข องเกษตรกร อํ า เภอแม ริ ม
จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ธวัชชัย รัตนชเลศ.(2542).พันธุไมผลการคาในประเทศไทย:คูมือเลือกพันธสําหรับผูปลูก.พิมพครั้งที่
1.สํานักพิมพรั้วเขียว.กรุงเทพฯ
นันทิยา ทุตานุวัตร.(2546).ความเปนไปไดของการผลิตขาวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรียที่จะ
เปนอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแกไขปญหาความยากจนสําหรับเกษตรกรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ.วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นิสิตปริญญาโทเศรษฐศาสตรเกษตร(ภาคพิเศษ)รุนที่ 5.(2545).เอกสารประกอบการสัมมนาทาง
วิชาการ “ทศวรรษใหมผลไมจะไปทางไหน” .มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.กรุงเทพฯ
ประยงค เนตยารักษ.(2550).เศรษฐศาสตรการเกษตร.พิมพครั้งที่ 1.สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.กรุงเทพฯ
ปาริชาต อนุชิตชาตรี.(2544).การจัดการการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ ในเขต
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก น .วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาโท, สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ การเกษตร
,มหาวิทยาลัยขอนแกน
พั ช ริน ทร สี ห นั น ทวงศ. (2546).พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผั ก ปลอดสารพิ ษ ของประชาชน ในเขต
เทศบาลนครราชสีมา.วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยขอนแกน
มูลนิธิสายใยแผนดิน.(2549).ผักเกษตรอินทรีย กินดี ปลอดภัย.บริษทั ที ซี จี พริ้นติ้ง จํากัด.
กรุงเทพฯ
รสสุคนธ พุมพันธุวงศ.(2548).คูมือการผลิตและการจัดการเกษตรอินทรีย.กรุงเทพฯ : ประสานมิตร
รสสุคนธ พุมพันธุวงศ.(2548).สวนไมผลอินทรีย.กรุงเทพฯ : ประสานมิตร
ราชันย บุญมาก.(2546).ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผักปลอดภัยจากสารพิษของผูบริโภค
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยแมโจ
วิ ญ ู พั น ธ โ ต.(2545).ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ทํ า การเกษตรไปสู เ กษตรอิ น ทรี ย
กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา.วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิฑูรย ป ญญากุ ล.(2547).เกษตรอินทรีย ทํ าอยา งไรจึง ไดรับการรับรอง.มู ลนิธิส ายใยแผน ดิน .
กรุงเทพฯ
วิฑูรย ปญญากุล.(2547).ความรูเบื้องตนเกษตรอินทรีย.พิมพครั้งที่ 3.มูลนิธิสายใยแผนดิน.กรุงเทพฯ
วิฑูรย ปญญากุล และเจษณี สุขจิรัตติกาล.(2546).การตลาดเกษตรอินทรีย.มูลนิธิสายใยแผนดิน.
กรุงเทพฯ
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 109
วิฑูรย ปญญากุล และเจษณี สุขจิรัตติกาล.(2546).สถานการณเกษตรอินทรียไทย เกษตรอินทรีย
โลก.มูลนิธิสายใยแผนดิน.กรุงเทพฯ
วิไล ทวมกลัด.(2543).ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ
เขตกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศริณ แซลิ่ม.(2550).รายงานฉบับสมบูรณปญหาและอุปสรรคของการเกษตรอินทรียไทยดานการ
ผลิตและการสงเสริมการตลาด. คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศิริชัย กาญจนวาสี.(2544).การเลือกใชสถิติที่เหมาะสมสําหรับการวิจัย.พิมพครั้งที่ 4 .บุญศิริการ
พิมพ.กรุงเทพฯ
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.(2540).การวิจัยการตลาด.เอ เอ็น การพิมพ.กรุงเทพฯ
สมคิด ดิสถาพร.(2549).เกษตรอินทรีย มาตรฐานสากลประเทศไทย.จามจุรี โปรดักท. กรุงเทพฯ
สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์.(2546).หลักการตลาดสินคาเกษตร.สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
กรุงเทพฯ
สุชาติ ประเสริฐรัฐสินธุ.(2548).การใชสถิติในงานวิจัยอยางถูกตองและไดมาตรฐานสากล.พิมพครั้ง
ที่ 4.สามลดา.กรุงเทพฯ
สุเทพ นิ่มสาย.(2546).การวิเคราะหตนทุน-ผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษเพื่อ
การคา.วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สุทธิจิตต เชิงทอง.(2544).รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณโครงการเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดผัก
ปลอดภั ย จากสารพิ ษ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี . สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย .
กรุงเทพฯ
สุนันทวดี โมราถบ.(2532).การพัฒนาการสงออกผักและผลไมสดของประเทศไทย.วิทยานิพนธ
ปริญญาโท, ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สุวรรณา ประณีตวตกุล และสมพร อิศวิลานนท.(2541).รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ ชื่อ
โครงการ “ พลวัตตลาดและการรักษาระดับราคาผลไม ” ตอนที่ 1 สถานภาพการผลิต
การบริโภค ราคา และการตลาดผลไม.
สุวัฒน ฉิมะสังคนันท.(2545).หลักการตลาด. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4. สามลดา.กรุงเทพฯ
สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย.(2547).มาตรฐานเกษตรอินทรีย.นนทบุรี
อนุสรณ อุณโณ.(2546).ขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืนในสังคมไทย และการเมืองของงานเขียน
เกษตรกรรมยั่งยืน. ฝายสนับสนุนและประสานงานวิจัย มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
(ประเทศไทย).นนทบุรี
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
References / 110
เฮเลนนา นอรเบรก-ฮอดจ, ทอดด เมอรฟลด และสตีเวน กอรลิค.(2545).เศรษฐกิจอาหารทองถิ่น
ทางเลือกและทางรอดของเศรษฐกิจสังคม นิเวศ. สํานักพิมพสวนเงินมีมา. กรุงเทพฯ
International Trade Centre.(2006).The European Market for Organic Fruit and Vegetables
from Thailand. แหลงที่มา website: http://www.greennet.or.th คนเมื่อ 16 ตุลาคม
2551
USDA Foreign Agricultural Survice.(2006).Thailand Organic Products Thailand's Organic
Outlook 2006. แหลงที่มา web site: www.greennet.or.th คนเมื่อ 18 ตุลาคม 2551
ฉั ต ร ศิ ริ ป ย ะ พิ ม ล สิ ท ธ . (2546). ก า ร กํ า ห น ด ข น า ด ข อ ง ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง . แ ห ล ง ที่ ม า
website:http://www.watpon.com/Elearning/sample_size.pdf คนเมื่อ 14 ตุลาคม 2551
ปญญภัทร ธาระวานิช.(2544).สินคาเกษตรอินทรีย:โอกาสและลูทางตลาดในอนาคต.แหลงที่มา
website:http://www.kasikornresearch.com คนเมื่อ 13 ตุลาคม 2551.
วรรณลดา สุ นั น ทพงศ ศั ก ดิ์ . (2545).เกษตรอิ น ทรี ย ใ นประเทศไทย.แหล ง ที่ ม า website:
http://www.organicthailand.com/product คนเมื่อ 14 ตุลาคม 2551
วิ ฑู ร ย ป ญ ญ า กุ ล . (2549). คู มื อ ก า ร ส ง อ อ ก เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย . แ ห ล ง ที่ ม า
website:http://www.greennet.or.th คนเมื่อ 14 ตุลาคม 2551
วิ ฑู ร ย ป ญ ญากุ ล .(2549).แนวทางการขั บ เคลื่ อ นเกษตรอิ น ทรี ย ข องประเทศไทย.แหล ง ที่ ม า
web site: http://www.greennet.or.th คนเมื่อ 16 ตุลาคม 2551
ศู น ย วิ จั ย กสิ ก รไทยม,บจก.(2551).การขยายตั ว ของพื้ น ที่ เ กษตรอิ น ทรี ย . แหล ง ที่ ม า website:
http://www.organic.moc.go.th/view_news คนเมื่อ 16 ตุลาคม 2551
สุดใจ จงวรกิจวัฒนา.การศึกษาเศรษฐกิจการผลิต การตลาด พืชผักอินทรีย.สํานักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร.แหลงที่มา website http://www.agri.ubu.ac.th คนเมื่อ 16 ตุลาคม 2551
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 111
APPENDIX
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Appendix / 112
มาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของประเทศไทยโดยกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานราชการที่มีหนาที่ใน
การตรวจสอบ และออกใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย และใหการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี
ใหบริการในการเปนวิทยากร และใหคําปรึกษาในการจัดหลักสูตรการฝกอบรมเกษตรอินทรีย และ
หลักสูตรการตรวจรับรองพืช โดยเริ่มใหการรับรองการผลิตพืชอินทรีย เมื่อป พ.ศ. 2546 ตาม
มาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของประเทศไทย (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 เมษายน
2544)
หลักการและเหตุผล
เกษตรอินทรียเปนระบบการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม รักษาสมดุลของธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คลายคลึงกับธรรมชาติ และ
หลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะห ที่อาจกอใหเกิดมลพิษในสภาพแวดลอม รวมถึงการนําภูมิปญญา
ชาวบานมาใชประโยชนดวย
ประเทศไทยในฐานะที่เปนผูผลิตและสงออกสินคาอาหารที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก มี
ความเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะเปนแหลงผลิตอาหารที่ระบบเกษตรอินทรีย เพื่อเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติ
แนวโนมความตองการสินคาเกษตรอินทรีย ทั้งในและตางประเทศ เริ่มมีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ตอป ทั้งนี้เนื่องจากผูผลิตและผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารเริ่มคํานึงถึง
สุขอนามัย ความปลอดภัยและมลพิษในสิ่งแวดลอมมากขึ้น
ในปจจุบัน มีขอกําหนดมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรียในระดับสากล และใชบังคับ
อยูแลวในประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาไดประกาศใชพระราชบัญญัติผลิตภัณฑอาหารอินทรีย
(Organic Food Production Act-OFPA) ตั้งแตป พ.ศ.2533 และแกไขเพิ่มเติมในป พ.ศ.2539 ตลาด
รวมยุโรป (European Union-EU) ไดรวบรวมขอกําหนดของผลิตผลเกษตรอินทรียไวในขอกําหนด
ของสภาตลาดยุโรป (EEC No.2092/91) และฉบับแกไข องคการการคาโลกยังไมมีขอกําหนดการ
ผลิตเกษตรอินทรีย แตใชการปฏิบัติตามขอแนะนําของ Codex Alimentarius สมาพันธผูผลักดัน
สินคาเกษตรอินทรียนานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement –
IFOAM) ซึ่งเปนองคกรเอกชนที่มีสมาชิกทั่วโลกมากกวา 100 ประเทศ ไดจัดพิมพมาตรฐาน
เบื้องตนสําหรับเกษตรอินทรียและการแปรรูป ตั้งแตป พ.ศ.2523 และไดพัฒนาอยางตอเนื่องจนได
มาตรฐานที่ใชเปนแนวทางผลิตเกษตรอินทรีย
เพื่ อ ให เ กษตรอิ น ทรี ย เ ป น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ สากล ประเทศไทย
จําเปนตองสรางมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลดังกลาวขางตน
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 113
ดังนั้นในป พ.ศ.2542 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย โดยการสนับสนุน
ของกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ไดจัดทํามาตรฐานการผลิตพืชอินทรียฉบับรางขึ้น
ซึ่งตอมาไดมีการพิจารณารางดังกลาวรวมกัน โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย กรมสงเสริมการสงออก และกรมวิชาการเกษตร เพื่อใหไดมาตรฐานการผลิตพืช
อินทรียที่เหมาะสมในการใชเปนคูมือการผลิตพืชอินทรียของประเทศไทยตอไป ทั้งนี้ไดมีการสง
มอบรางมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียใหแกกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2542 และกรม
วิชาการเกษตรได ทําประชาพิจารณรางดังกลาวเมื่อวั นที่ 11 พฤษภาคม 2543 หลังจากผานการ
ปรับปรุงแกไขครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2543 โดยคณะทํางานเฉพาะกิจปรับปรุงมาตรฐาน
การผลิตพืชอินทรียของประเทศไทย และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ
พัฒนาเกษตรอินทรีย กรมวิชาการเกษตร ใหใชเปนมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของประเทศไทย
และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย กรมวิชาการ
เกษตร ใหใชเปนมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของประเทศไทย
คําจํากัดความ
1. พืช หมาย พรรณพืชทุกชนิดและสวนหนึ่งสวนใดของพืช เชน ตน ตอ หนอ กิ่ง ใบ
ราก หัว ดอก เมล็ด ไมวาที่ใชทําพันธุไดหรือตายแลว
2. พืชอินทรีย หมายถึง พืช ผลผลิต และผลิตภัณฑจากพืช ที่ไดจากการผลิตโดยใช
วัสดุธรรมชาติ ไมใชพืชที่มีการตัดตอสารพันธุกรรม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และไม
กอใหเกิดมลภาวะแกสิ่งแวดลอม
3. ผลิตผล หมายถึง พืชหรือสวนของพืช ที่ผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย
4. ผลิ ต ภั ณ ฑ หมายถึ ง ผลผลิ ต จากพื ช หรื อ ส ว นของพื ช ที่ ผ ลิ ต จากระบบเกษตร
อินทรีย โดยผานกรรมวิธีการแปรรูป
5. แผนการทําฟารมเกษตรอินทรีย หมายถึง ขอมูลการฟารมที่สอดคลองกับมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย
6. สารสังเคราะห หมายถึง สารที่ผลิตโดยกระบวนการทางเคมี ซึ่งแตกตางไปจาก
ระบบการทางชีวภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
7. วั ส ดุ ปุ ย หมายถึ ง สารที่ มี ส ว นประกอบของธาตุ ไ นโตรเจน ฟอสฟอรั ส
โพแทสเซียม หรือสารอื่นๆ ที่เปนธาตุอาหารของพืช
8. ปุยอินทรีย หมายถึง ปุยที่ไดจากพืชและสัตวซึ่งผานกระบวนการยอยสลายทาง
ชีวภาพ
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Appendix / 114
9. สารปรับปรุงพืช หมายถึง สารที่ใชปรับปรุงการเจริญเติบโต การใหผลผลิต การ
ควบคุมคุณภาพและลักษณะอื่นๆ ของพืช
10. สารปรับปรุงบํารุงดิน หมายถึง วัสดุที่ชวยปรับปรุงสภาพทางเคมี ชีวภาพและ
กายภาพของดิน ใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตและใหผลผลิตที่มีคุณภาพ
11. สารปองกันกําจัดศัตรูพืชจากพืช หมายถึง สารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ไดจากพืช
12. ผูผลิต หมายถึง ผูผลิตพืช ตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย
13. ผูแปรรูป หมายถึง ผูทําการแปรรูปผลิตผลอินทรียเปนผลิตภัณฑ โดยกระบวนการ
อินทรีย
14. ผูดําเนินการ ผูขนยาย ผูประกอบการ หมายถึง ผูดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย ในการจัดหา ขนสง จําหนาย ตอจากผูผลิต หรือผูแปรรูปจนถึงผูบริโภค ซึ่งจะตองมีระบบ
การจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย
15. หนวยรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย หมายถึง หนวยรับรองระบบการผลิต
แบบเกษตรอินทรีย คือ องคกรภาครัฐซึ่งมีอํานาจหนาที่การควบคุม กํากับ ดูแล มาตรฐานการผลิต
แบบเกษตรอินทรีย และใหการรับรองหนวยงานที่เกี่ยวของในการออกใบรับรองและตรวจสอบ
มาตรฐานการผลิตแบบเกษตรอินทรีย
16. หน ว ยออกใบรั บ รองและตรวจสอบมาตรฐานการผลิ ต พื ช แบบเกษตรอิ น ทรี ย
หมายถึง หนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบและออกใบรับรองการผลิตพื ชอินทรียให เปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว
แผนการผลิตการเกษตรอินทรียและการบันทึกขอมูล
ผูที่มีความประสงคจะทําการผลิตพืชอินทรีย จะตองจัดทําแผนการทําฟารมเกษตร
อินทรียและการเก็บขอมูลเพื่อการตรวจสอบและพิจารณา ยื่นตอหนวยรับรองระบบการผลิตพืช
อินทรียตามแบบที่กําหนด โดยแผนการดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ชนิดพืชที่จะผลิต ตองระบุชนิดพืชที่จะทําการผลิตทุกชนิด รวมถึงพืชปา
2. พื้นที่ผลิต ตองมีเอกสารและขอมูล แสดงที่ตั้งของฟารม แผนผังของฟารม ชนิด
ของดิน ประวัติการปลูกพืช การ
3. แนวกันชนระหวางพืช เปนมาตรฐานการปองกันการปนเปอนของสารเคมี ทางลม
ทางน้ํา ทางอากาศ และอื่นๆ ภายในฟารม ระหวางฟารม รวมทั้งบริเวณรอบนอก และตองมีขอบเขต
และวิธีปฏิบัติที่ยอมรับ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 115
4. แผนการจัดการดินเพื่อการผลิตพืชอินทรีย ตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม เปนแผน
ในดานการปลูกพืชหมุนเวียนการใชปุยอินทรีย ปุยพืชสด การจัดการเศษเหลือจากการเกษตร การ
ปองกันการชะลางของปุย และการพังทลายของดิน
5. พันธุพืชที่ใช ตองระบุชื่อ แหลงที่มา วัสดุการปลูกหามใชพันธุพืชที่ไดจากการตัด
ตอสารพันธุกรรม และที่ไดจากวิธีการอื่นๆ ที่ไมสอดคลองกับการเกษตรอินทรีย
6. การปลูก ดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว ตองแสดงแผนการจัดการที่สอดคลองกับหลักการ
ผลิตพืชอินทรีย และยึดหลักเกษตรดีที่เหมาะสม ในขั้นตอนการเตรียมแปลง การปลูกการใหน้ํา การ
ใสปุย การกําจัดศัตรูพืช การควบคุมศัตรูพืช การควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และการเก็บเกี่ยว
7. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตองแสดงวัสดุอุปกรณที่ใช วิธีปฏิบัติ แผนการจัดการ
หลังจากเก็บเกี่ยว วิธีวิเคราะหและควบคุมการปนเปอนของสารตองหามในขั้นตอนการขนยาย การ
แปรรูปขั้นตนการบรรจุหีบหอ การเก็บรักษา และการขนสง
การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเปนแบบเกษตรอินทรีย
1. เกษตรกรต อ งเสนอแผนการจั ด การฟาร ม ที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการผลิต ตอหนวยรับรองระบบการผลิตพืชอินทรียเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. แผนการปรับเปลี่ยนจะตองมีขอมูลที่ชัดเจน ดังตอไปนี้
ƒ ประวัติฟารม
ƒ แผนการปรับเปลี่ยนและชวงเวลา
ƒ การวิเคราะหผลตกคางของสารเคมีในดิน
ƒ ประวัติการใชสารเคมี
ƒ ประวัติการใชดิน
ƒ ระยะเวลาปรับเปลี่ยน
3. ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน
ƒ พื้นที่ทําการเกษตรอยูกอนแลวใชเวลาปรับเปลี่ยน 1 ป สําหรับพืชลมลุก และ 3
ป สําหรับพืชยืนตน
ƒ พื้นที่เปดใหม อาจไดรับการยกเวนไมตองมีระยะเวลาปรับเปลี่ยน ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับผลการวิเคราะหผลตกคางของสารเคมีในดินและในผลผลิต และใหอยูในดุลยพินิจของหนวยงาน
รับรอง
ƒ ผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่อยูในระหวางการปรับเปลี่ยนและไดปฏิบัติตามวิธีการ
ของเกษตรอินทรียเปนเวลาอยางนอย 1 ป เรียกวา “ ผลิตผลหรือผลิตภัณฑกําลังปรับเปลี่ยน ”
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Appendix / 116
แผนการเก็บเกี่ยวพืชปาและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม
การเก็ บ รวบรวมหรื อ เก็ บ เกี่ ย วพื ช ป า เพื่ อ ขอหนั ง สื อ รั บ รองการเป น ผลิ ต ผลหรื อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ อิ น ทรี ย จะกระทํ า ได ต อ เมื่ อ แผนปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล า ว ได รั บ อนุ มั ติ โ ดยคณะ
กรรมการบริหารการวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย กรมวิชาการเกษตร หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
แผนปฏิบัติการมีองคประกอบ ดังนี้
1. แผนที่ แ ละประวั ติ ก ารใช พื้ น ที่ (ต อ งไม มี ก ารใช ส ารต อ งห า มอย า งน อ ย 3 ป
ยอนหลัง)
2. ชนิดพืชที่จะทําการรวบรวมหรือเก็บเกี่ยว
3. ขอบเขตพื้นที่ที่จะดําเนินการ
4. วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวม หรื อ การเก็ บ เกี่ ย ว (ที่ ไ ม ทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ มและไม
กระทบกระเทือนตอความหลากหลายทางชีวภาพ)
การวิเคราะหสารพิษตกคางในผลิตผล
ในการรั บ รองคุ ณ ภาพของผลิ ต ผลหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อิ น ทรี ย นั้ น ไม จํ า เป น ต อ งใช วิ ธี
วิเคราะหทางเคมีตรวจสอบสารพิษตกคางในผลิตผลหรือผลิตภัณฑ ถาผลิตขึ้นจากขบวนการผลิตที่
ผานการรับรองและตรวจสอบจากหนวยออกใบรับรองและตรวจสอบมาตรฐานการผลิตพืชแบบ
เกษตรอินทรียมาโดยตลอด ยกเวนเปนการวิเคราะห ตามมาตรฐานของประเทศคูคาหรือตามที่
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย กรมวิชาการเกษตรกําหนด
การออกใบรับรอง
ผูที่ประสงคจะขอใบรับรองเพื่อแสดงความผลิตผลหรือผลิตภัณฑนั้นๆ ไดผานการ
ตรวจสอบและรับรองตามาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย ใหยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดตอหนวยออก
ใบรับรองและตรวจสอบมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย
เมื่อไดรับคําขอแลวใหเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของคําขอ สถานที่ผลิต วิธีการ
ผลิต บันทึกขอมูลการผลิตและหรือเก็บสุมตัวอยางมาวิเคราะหเพื่อพิจารณาออกใบรับรอง
การติดฉลาก
การติดฉลากเพื่อแสดงวาเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑอินทรีย ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่ไดจากการผลิตตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย
2. เปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่ไดมีการตรวจสอบและรับรอง จากกรมวิชาการเกษตร
หรือหนวยงานที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมาย
3. ขอความบนฉลาก มี 2 แบบ คือ
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑปรับเปลี่ยน ผลิตผลหรือผลิตภัณฑอินทรีย
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 117
คุณภาพกําหนดของการผลิตพืชอินทรีย
1. การเลือกพื้นที่ผลิตพืชอินทรีย
1. ประวัติการทําการเกษตรของพื้นที่ กอนเลือกพื้นที่ผลิตพืชอินทรีย จะตองทราบ
ประวัติการใชประโยชนของพื้นที่ใหมากที่สุด โดยเฉพาะดานการเกษตร เชน เคยปลูกพืชอะไร การ
ใชปุย สารเคมี และความสําเร็จของการใชพื้นที่ เปนตน เพื่อใชในการตัดสินใจวางแผนการผลิต
2. ที่ตั้งของพื้นที่ ควรเลือกพื้นที่หางจากถนนหลวง โรงงาน เพื่อปองกันมลพิษและไม
ควรอยูติดแปลงปลูกพืชที่มีการใชสารเคมี
3. ความเหมาะสมของพื้นที่ตอพืชที่จะปลูก ผูที่จะผลิตพืชอินทรีย จะตองทราบแลววา
จะปลูกพืชลมลุกหรือพืชยืนตน การปลูกพืชลมลุก ไมมีปญหาเกี่ยวกับความลึกของหนาดิน แตไม
ยืนตนตองการหนาดินที่ลึกและตองมีแหลงน้ําเพียงพอ
4. แหลงน้ํา น้ําที่ใชกับพืชจะตองเปนน้ําสะอาด ไมมีสารพิษเจือปน จะเปนน้ําใตดิน
สระ แมน้ํา ลําคลอง หรือน้ําชลประทานก็ได ควรทําการวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํากอน
5. ความอุดมสมบูรณของพื้นที่ พื้นที่ดินอุดมสมบูรณโดยธรรมชาติ เชน พื้นที่เปดใหม
ความสําเร็จในการผลิตพืชอินทรียจะสูง ดังนั้นจึงควรเลือกพื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณสําหรับ
พื้นที่ที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ ควรจะปลูกพืชบํารุงดินประกอบกับการใสปุยอินทรีย
2. การวางแผนจัดการ
การทําฟารมเกษตรอินทรีย แบงเปน
1. การวางแผนการป อ งกั น สารปนเปอ น ที่ ป ะปนมาทางดิ น น้ํา และอากาศ โดย
วางแผนอยางครบถวนทุกขั้นตอน และมีการบันทึกวิธีปฏิบัติอยางตอเนื่องการปองกันสารปนเปอน
ระดับฟารม อาจทําการปลูกพืชเปนแนวกันชนระหวางแปลงใหปลอดภัยจากสารพิษที่มาจากแหลง
ของเสีย หรือระบบการกําจัดของเสีย ระบบระบายน้ํา ระบบการเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ และการ
ขนสงเขาออกฟารม
2. การวางแผนการจัดการ แปลงปลูกพืชและระบบการปลูกพืช อาจทําโดยใชพันธุพืช
ตานทานศัตรูพืช การเลือกฤดูปลูกและระบบปลูกพืชที่เหมาะสม รวมทั้งการเลือกใชวัสดุ เครื่องมือ
ที่สอดคลองกับหลักการเกษตรอินทรีย ในการปฏิบัติทุกขั้นตอนตั้งแตการเตรียมแปลงจนถึงการเก็บ
เกี่ยว
3. การเลือกพันธุ
1. ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพดิน สภาพภูมิอากาศ ความตานทานตอศัตรูพืช
และการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
2. หามใชพันธุพืชที่ไดจากการตัดตอสารพันธุกรรม และ/หรือผานการอาบรังสี
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Appendix / 118
3. เมล็ดพันธุที่ใชควรมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย
4. การจัดการและการปรับปรุงดิน
การจัดการดินในทุกขั้นตอนตองมุงเนนการใชสารอินทรียและวัสดุธรรมชาติเปนหลัก
โดยสิ่งเหลานี้ตองปราศจากการปนเปอนของวัสดุตองหามตามที่กําหนดไว ในกรณีที่จําเปนตองใช
สารที่ไมแนใจวาเปนสารตองหามหรือไมใหตรวจสอบในบัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตใหใชและไม
อนุญาตใหใชและขอจํากัดของสารนั้นๆ เสียกอน
ขอปฏิบัติในการจัดการดิน
1. เลือกพื้นที่ปลูก ควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณสูง เชน พื้นที่ที่เปดใหม หาก
จําเปนตองใชพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา ตองมีการจัดการธาตุอาหารพืชและปรับปรุงบํารุงดิน
มากกวาพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณสูง
2. ดินที่เปนกรดจัด ใหใสหินปูนบดปรับความเปนกรดของดินกอน (ถาตองการเพิ่ม
ธาตุแมกนีเซียมดวยใหใสปูนโดโลไมท)
3. ควรปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน โสน ถั่วพุม ถั่วมะแฮะ ฯลฯ และไถกลบเพื่อเปนปุยพืช
สดบํารุงดิน โดยเลือกชนิดของพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ เชน โสน ใชไดดีในสภาพนาถั่วพุม
ใชไดดีในสภาพไร เปนตน
4. ปลูกพืชหมุนเวียน ใชพืชตระกูลถั่วรวมเปนพืชหมุนเวียน
5. ใส ปุ ย คอก ปุ ย หมั ก เศษซากพื ช เพื่ อ เป น แหล ง ธาตุ อ าหารพื ช และปรั บ ปรุ ง
โครงสรางของดิน
6. กรณีที่ดินขาดโพแทสเซียม ใหใชปุยมูลคางคาว เกลือโพแทสเซียมธรรมชาติ และ
ขี้เถาถาน
7. กรณีที่ดินขาดฟอสฟอรัส ใหใชปุยหินฟอสเฟต
8. ถาการใสปุยที่กําหนดไวไมสามารถใหธาตุอาหารไดเพียงพอกับความตองการของ
พืช อาจจะใชธาตุอาหารเสริมที่มีการพิสูจนเปนหลักฐานทางเอกสารไวแลวได
รายการสารที่ไมอนุญาตใหใช
1. กากตะกอนโสโครกใชกับพืชผัก
2. ปุย แรธาตุ สารพนใบ สารปรับปรุงบํารุงดินหรือสารเรงการเจริญเติบโต ซึ่งไมได
ระบุไวในรายการที่อนุญาตใหใช
3. จุลินทรียและผลผลิตจากจุลินทรีย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม โดยวิธีการตัด
ตอสารพันธุกรรม
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 119
4. สารพิษตามธรรมชาติ เชน โลหะหนักตางๆ ซึ่งจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพของมนุษย
5. ปุยเทศบาลหรือปุยหมักจากขยะในเมือง
รายการสารที่อนุญาตใหใช
สารอินทรียที่อนุญาตใหใช
1. ปุยอินทรียที่ผลิตจากวัสดุในฟารม
1.1 ปุยหมักที่ไดจากการหมักเศษซากพืช ฟางขาว ขี้เลื่อย เปลือกไม เศษไมและ
วัสดุเหลือใชการเกษตรอื่นๆ กับปุยคอกถาจะมีการเติมสารอนินทรียที่ใหธาตุอาหารลงไปดวย เชน
หินฟอสเฟต จะตองเปนสารชนิดที่อนุญาตใหใชได
1.2 ปุยคอก ถาเปนปุยคอกจากสัตวปก ตองเปนการเลี้ยงแบบธรรมชาติ ไมมีการ
ทรมานสัตว อาหารที่ใชเลี้ยงตองไมเปนพืชที่ไดจากการตัดตอพันธุกรรม ไมมีการใชสารเรงการ
เจริญเติบโต
1.3 ปุยพืชสด เศษซากพืชสด และวัสดุเหลือใชในฟารมในรูปอินทรียสาร
2. ปุยอินทรียทุกชนิดตามรายละเอียดในขอ 1 ที่ผลิตจากวัสดุนอกฟารม จําเปนตอง
ไดรับการรับรองอยางเปนทางการกอน
3. ดินพรุ (peat) ที่ไมไดเติมสารสังเคราะห
4. ปุยชีวภาพหรือจุลินทรียที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ
5. สิ่งที่ไดจากการเปลี่ยนแปลงทางพลวัตชีววิทยา (biodynamic preparations) และ
จุลินทรียในดิน ยกเวนจุลินทรียที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
6. ขุยอินทรีย (humus) และสิ่งขับถายจากไสเดือนดินและแมลง
7. ดินอินทรียที่ไดรับการรับรองอยางเปนทางการ
8. ดินชั้นบนที่ปลอดจากการใชสารเคมีตอหามเปนเวลานานกวา 1 ป และมีมีการ
ปนเปอนของสารพิษ แตใหใชไดในจํานวน จํากัด
9. ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากสาหร า ยและสาหร า ยทะเล โดยต อ งได รั บ การรั บ รองอย า งเป น
ทางการ
10. ปุ ย อิ น ทรี ย น้ํ า ที่ ผ ลิ ต จากพื ช และสั ต ว และผลิ ต ผลจากพื ช และสั ต ว ที่ ไ ม มี ก าร
ปนเปอนของสารตองหาม เชน น้ําที่ไดจากการหมักปลา หอยเชอรี่ เปนตน
11. อุจจาระและปสสาวะที่ไดรับการหมักแลว แตใหใชกับพืชที่มิไดเปนอาหารของ
มนุษย อาทิเชน ฝาย
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Appendix / 120
12. ของเหลวจากระบบน้ําโสโครกจากโรงงาน ที่ผานกระบวนการหมักโดยไมเติมสาร
สังเคราะห และไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม ตองมีหลักฐานยืนยันวาไมมีการปนเปอนของโลหะหนัก
และสารตองหามตามหลักเกณฑของเกษตรอินทรีย
13. ของเหลือใชจากระบบการในโรงฆาสัตว โรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงานน้ําตาล
โรงงานมันสําปะหลัง โรงงานน้ําปลา โดยกระบวนการเหลานี้ตองไมเติมสารสังเคราะห และจะตอง
ไดรับการรับรองอยางเปนทางการ
14. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหรือสัตว ซึ่งปลอดจากสารสังเคราะห
สารอนินทรียที่อนุญาตใหใช
1. หินและแรธรรมชาติ
1.1 หินบด (Stone meal)
1.2 หินฟอสเฟต (phosphate rock) จะตองมีแคดมียมเปนองคประกอบไมเกิน 90
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม P2O5
1.3 หินปูนบด (ground limestone) ในรูปของแรแคลโซทหรือโดโลไมท หามใช
กินปูนโดโลไมทที่นําไปเผาไฟ
1.4 ยิบซั่ม (gypsum)
1.5 แคลเซียมซิลิเกต (calcium silicate)
1.6 แมกนีเซียมซัลเฟต (magnesium sulfate)
1.7 แรดินเหนียว (clay minerdls) เชน สเมคไตท (smectite), (kaolinite), dhlirite
1.8 แรเฟลดสปาร (feldspar)
1.9 แรเพอรไลท (perlite), ซีโอไลท (zeolite), เบนโทไนท (bentonite)
1.10 หินโพแทส เกลือโพแทสเซียมที่มีคลอไรดนอยกวา 60%
2. สารอนินทรียอื่นๆ
2.1 แคลเซียมจากสาหรายและสาหรายทะเล (algae and seaweed)
2.2 เปลือกหอย
2.3 เถาถาน (wood ash) ตองไมผลิตจากการเติมสารสังเคราะห
2.4 เปลือกไขบด
2.5 กระดูกปนและเลือดแหง
2.6 โพแทสเซียมซัลเฟตที่ผลิตจากกระบวนการทางกายภาพ
2.7 เกลือสินเธาว (mined salt)
2.8 โบแรกซ (borax)
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 121
2.9 กํามะถัน
2.10 ธาตุอาหารเสริม (B Bu Fe Mn Mo Zn) ตองไดรับการรับรองอยางเปน
ทางการกอน
5. แผนการจัดการศัตรูพืช แบงเปนขั้นตอนดังนี้
กอนปลูกพืช
1. ในกรณีที่ปลูกพืชดวยเมล็ดพันธุ ควรใชเมล็ดพันธุที่ปราศจากศัตรูพืช เชน โรค
แมลงและวัชพืช โดยกรรมวิธีดังนี้
ƒ แชเมล็ดในน้ํารอนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส – 55 องศาเซลเซียส นาย 10-30
นาที (ขึ้นอยูกับชนิดของเมล็ดพันธุ) เพื่อกําจัดเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดที่ติดมากับเมล็ด
ƒ คลุกเมล็ดดวยเชื้อจุลินทรียปฏิปกษ เชน เชื้อราไตรโคเดอมา, เชื้อแบคทีเรีย
Bacillus subtilis (Bs) ขึ้นอยูกับชนิดเมล็ดพันธุพืชและเชื้อสาเหตุของโรค
ƒ ใชพันธุตานทานโรค แมลงและ/หรือวัชพืช
2. การเตรียมแปลงเพาะกลา
ƒ อบดินดวยไอน้ํา
ƒ คลุกดินดวยเชื้อราปฏิปกษ เพื่อควบคุมเชื้อราที่เปนสาเหตุของโรคในระยะตน
กลา
3. การเตรียมแปลงปลูก
ƒ ไถพรวนและตากดิน 1-2 สัปดาห ใหเมล็ดวัชพืชงอกแลวไถกลบซ้ําอีกครั้ง
ƒ ใชพลาสติกใสที่ไมยอยสลายคลุมแปลง ปลูกเพื่อกําจัดศัตรูพืชในดินโดยใช
แสงแดด
ƒ ใชปูนโดโลไมทหรือปูนขาวที่ไดจากธรรมชาติเพื่อปรับสภาพความเปนกรดดาง ของดินใหไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
ƒ ใชน้ําขังทวมแปลงเพื่อควบคุมโรคและแมลงที่อยูในดิน
ƒ ตากดินใหแหงเพื่อกําจัดแมลงในดิน
ƒ ใสเชื้อราปฏิปกษ เชน ไตรโคเดอมา ลงในดินสําหรับพื้นที่ที่มีการระบาดของ
เชื้อราบางชนิด
ระยะที่พืชกําลังเจริญเติบโต
การควบคุมโรค เมื่อมีการระบาดของโรคใหปฏิบัติ ดังนี้
1. โรยเชื้อราปฏิปกษรอบโคนตน
2. เก็บชิ้นสวนของพืชที่เปนโรคออกจากแปลงปลูกและนําไปเผาทําลาย
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Appendix / 122
3. ใชเชื้อแบคทีเรีย Bs พนหรือทาแผลที่ตนพืช
สารที่อนุญาตใหใชควบคุมโรค ไดแก
ƒ กํามะถัน
ƒ บอรโดมิกซเจอร
ƒ พืชสมุนไพรและสารสกัดจากสมุนไพร
ƒ คอปเปอรซัลเฟต
ƒ คอปเปอรไฮดรอกไซด
ƒ คอปเปอรออกซีคลอไรด
4. การควบคุมแมลง
1. สํารวจแมลงและศัตรูพืชอื่นๆ ในแปลงปลูก
2. หากพบแมลงศัตรูพืชใหปฏิบัติดังนี้
กรณีแมลงศัตรูพืชมีจํานวนนอย ใหใชวิธีการควบคุมทางชีวภาพ ไดแก
ƒ พืชหรือสารสกัดจากพืชสมุนไพร เชน ดาวเรือง วานน้ํา พริก สาบเสือ
ƒ สารโรตีโนนจากหางไหลแดง
ƒ สารสกัดจากสะเดา
ƒ สารไพเรทรินจากธรรมชาติ
ƒ ใชจุลินทรียปฏิปกษ เชน เชื้อไวรัส NPV, เชื้อแบคทีเรีย Bt, ไสเดือน
ฝอย, ศัตรูธรรมชาติเชื้อรา เชน เชื้อราเมตาไลเซี่ยม
ƒ ใชตัวห้ําตัวเบียน
ƒ ใชน้ําสบู หรือ น้ํา
ƒ ใชสารทําหมันแปลง
ƒ ใชกับดักกาวเหนียว กรณีแมลงศัตรูพืชระบาด
ƒ ใชกับดักกาวเหนียว/กับดักแสงไฟเพื่อลดปริมาณแมลง
ƒ ใช white oil / mineral oil ที่ไดจากธรรมชาติ
5. การควบคุมวัชพืช
ƒ ควรกําจัดวัชพืชในระยะกอนออกดอก หรือติดเมล็ด เพื่อลดปริมาณ
เมล็ดวัชพืชที่สะสมในดินฤดูตอไป
ƒ ใชวิธีทางกายภาพ เชน การถอน การขุด การตัด ฯลฯ
ƒ ใชน้ํารอน/ไอน้ํารอน
ƒ ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 123
ƒ คลุมดินดวยพลาสติกทึบแสงที่ไมยอยสลาย
ƒ ใชสารสกัดจากพืช
ƒ ใชชีววิธี เชน แมลง สัตว หรือจุลินทรีย
6. การจัดการเก็บรักษาและขนสง
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจะตองไดรับการจัดเก็บรักษา ใหคงสภาพคุณภาพ
ที่ดี ในระหวางเวลาการเตรียมการและการขนสง ตามขอปฏิบัติ ดังนี้
1. ผลิตผลหรือผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ตองไดรับการคัดแยกจากผลิตภัณฑที่ไมใช
เกษตรอินทรีย ตลอดขบวนการการจัดการเพื่อการขนสง ตั้งแตการขนยายภายในแหลงผลิต จนถึง
การขนสงเพื่อจําหนาย โดยติดเครื่องหมายแสดงชัดเจน
2. ผลิตผลหรือผลิตภัณฑเกษตรอินทรียตองไดรับการปองกัน การสัมผัสและปนเปอน
จากวัสดุ และสารสังเคราะหตองหามใดๆ ตามมาตรฐานนี้ ตลอดระยะเวลาของขบวนการเก็บรักษา
และขนสง
3. พื้นที่ของการเก็บรักษาและการขนสง จะตองไดรับการทําความสะอาดตามระบบ
และใชวัสดุหรือสารที่อนุญาตใหใชตามมาตรฐานนี้
7. แผนการเก็บเกี่ยวพืชปาและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม
พัฒนาเกษตรอินทรีย กรมวิชาการเกษตร หรือผูที่ไดรับมอบหมายแผนปฏิบัติการมี
องคประกอบ ดังนี้
1. แผนที่ แ ละประวั ติ ก ารใช พื้ น ที่ (ต อ งไม มี ก ารใช ส ารต อ งห า มอย า งน อ ย 3 ป
ยอนหลัง)
2. ชนิดพืชที่จะทําการรวบรวมหรือเก็บเกี่ยว
3. ขอบเขตพื้นที่ที่จะดําเนินการ
4. วิธีการเก็บรวบรวม หรือเก็บเกี่ยว (ที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและไมกระทบกระเทือน
ตอความหลากหลายทางชีวภาพ)
8. กระบวนการออกใบรับรอง
ในสภาพความเปนจริง คุณสมบัติสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นๆ คือ ใบรับรองของตัวมัน
เอง ความพึ ง พอใจของผู บ ริ โ ภคที่ ไ ด สั ม ผั ส พิ สู จ น และลิ้ ม ลองอาหารอิ น ทรี ย แ ต ล ะยี่ ห อ เป น
หลักประกันของความเชื่อถือ ซึ่งบางครั้งไมจําเปนตองมีใบรับรองดวยซ้ําไป แตเนื่องจากมีความ
หลากหลายใหผูบริโภคจําตองเลือกหาความมีมาตรฐานในคุณภาพจึงเปนเรื่องที่ตองมีกฎ กติกา และ
จรรยาบรรณซึ่งจําตองมี ผูรักษากฎเกณฑใหเปนไปตามกติกาที่กําหนดไว และกฎกติกาของแตละ
ประเทศก็ยอมแตกตางกันไป ดังนั้น ในวงการคาตลาดโลก จึงตองมีกฎกติกากลางที่ประเทศสมาชิก
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Appendix / 124
ถึงยอมรับ เพื่อใหเกิดการซื้อ-ขายระหวางกัน โดยกําหนดมาตรฐานสากลที่มีองคกรระหวางประเทศ
เชน องคการอนามัยโลก (WHO) และองคการอาหารและเกษตร (FAO) รางเปนมาตรฐานกลาง เชน
CODEX เพื่อถือเปนแนวทางปฏิบัติ เปนตน อยางไรก็ตามในแตละประเทศก็มีกฎหมายกําหนด
มาตรฐานของเขา ซึ่ ง แตกต า งกั น ไปในรายละเอี ย ด อั น เป น ส ว นสํ า คั ญ ของแต ล ะประเทศพึ ง
ระมัดระวังผลประโยชนของเขาเอง ดังนั้นตอคําถามที่วาใครหรือสถาบันใดคือผูตรวจสอบออก
ใบรับรองคําตอบ คือ
“ เปนบุคคล หรือสถาบันใดก็ไดที่ไดรับใบอนุญาต เปนผูตรวจสอบ (Auditor) ที่ผาน
การรั บ รองมาตรฐานจากองค ก รแห ง รั ฐ และ/หรื อ องค ก รสากลที่ ย อมรั บ ในประเทศสมาชิ ก
(Accreditation Body) จึงสามารถเปนหนวยงานรับรอง (Certified Body) ที่สามารถออกใบรับรอง
มาตรฐานแหงรัฐ และ/หรือ องคกรสากลนั้นๆ ได ” ดังแผนภูมิประกอบ
จากแผนภูมิอันเปนหลักการที่กําหนดไวเปนรูปแบบนี้ ในปจจุบันประเทศไทยอยูใน
ขั้นตอนการดําเนินการอยางไร คําตอบคือ รัฐบาลมีประกาศใชมาตรฐานการลิตพืชอินทรียแหง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2544 อันเปนมาตรฐานที่จักตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใน
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 125
รายละเอียดตามสภาวะความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเอื้อใหมีการคาพืชอินทรียทั้งภายใน
และตางประเทศอยางสูงสุดขณะนี้อยูในระหวางการเจราจรทั้งทวิภาคี และพหุภาคีกับประเทศ
ผูนําเขาพืชอินทรียจากประเทศไทย เพื่อใหไดรับการยอมรับมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของเรา
ฉบั บ นี้ ในขณะเดี ย วกั น ระบบการผลิ ต การตรวจสอบ และการออกใบรั บ รองพื ช อิ น ทรี ย
ภายในประเทศกํ าลั ง อยู ใ นระหว า งการดํา เนิ น งานอยา งรี บ เร ง และให เ ป น ระบบตามหลั ก การ
กลาวคือ
1. การสรางผูตรวจสอบ ออกประกาศใหผูมีคุณสมบัติตามที่รัฐ หรือองคกรสากล
ทั่วไปกําหนด เขารับการอบรม และสอบผานมาตรฐาน เพื่อเปนผูมีอํานาจหนาที่ที่ไดรับการรับรอง
ขณะนี้รัฐโดยกรมวิชาการเกษตรกําลังอยูในระหวางดําเนินการ ในขณะเดียวกันสําหรับผูสนใจเปนผู
ตรวจสอบสามารถติดตอองคกรสากลอื่นไดโดยทั่วไป
2. หนวยงานออกใบรับรอง ขณะนี้รัฐบาลยังอยูในระยะเริ่มตน ไดมอบหมายใหกรม
วิชาการเกษตร ดําเนินงานควบคุม กํากับดูแล และออกใบรับรองมาตรฐานอินทรียแหงประเทศไทย
เปนการนํารอง และเมื่อเขาสูระบบดีแลว จึงเปดสูสาธารณะเพื่อชวยกันดําเนินงาน สวนหนวยงาน
ออกใบรับรองที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน (Accreditation) จากองคกรสากลใดๆ จะชวยผลักดันให
มีการสงออกสินคาพืชอินทรียยอมเปนคุณประโยชนตอประเทศชาติเปนอยางยิ่ง รัฐควรใหการ
สนับสนุนและรวมมือการทํางาน
3. แนวทางปฏิบัติ/คูมือการตรวจสอบ ในปจจุบัน กรมวิชาการเกษตรไดศึกษารูปแบบ
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบพืช/ผลิตภัณฑอินทรีย ทั้งในภาคสนาม และโรงงานจากหนวยงานที่
ผานการรับรองมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุน และนํามา
ปรับปรุงเปนแผนปฏิบัติที่สอดคลองตอการปฏิบัติของเกษตรกรไทย
แนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
1. ผูตรวจสอบจักตองมีความเขาใจโดยละเอียดในปรัชญาและความหมายของเกษตร
อินทรีย (กลาวโดยรวมแหงการเปนอาหารอินทรียซึ่งไมเฉพาะพืช)
2. มาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของประเทศผูนําเขาจากประเทศไทย และโดยเฉพาะ
มาตรฐานของประเทศไทยเอง
3. รายละเอียดเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวของ และเนนรายละเอียดแบบฟอรม ใบสมัคร
บันทึกการผลิต และรายงานการตรวจฟารม/โรงงาน
4. การตรวจเยี่ยมฟารม/โรงงาน ในปแรกตองกระทําไมต่ํากวาปละ 2-3 ครั้ง ปถัดไป
1-2 ครั้ง
5. ผูตรวจสอบเปนผูใหขอมูลที่สําคัญตอคณะกรรมการออกใบรับรอง
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Appendix / 126
6. คาใชจาย/คาตอบแทนในการปฏิบัติงานตลอดจนความรับผิดชอบในหนาที่ และ
ขอผิดพลาดอันสงผลกระทําตอการรับรองจะมีการกําหนดเปนระเบียบ โดยกฎหมายแหงรัฐ
ขบวนการออกใบรับรองพืชอินทรีย โดยกรมวิชาการเกษตร
1. กรมวิชาการเกษตรประกาศใหผูผลิตขอใบสมัครฟอรมพรอมใหคําแนะนํา
2. ผูสมัครยื่นแบบฟอรมการสมัครพรอมรายละเอียด
3. กรมวิชาการเกษตร โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบออกใบรับรองมาตรฐานการ
ผลิตพืชอินทรีย ประเมินคาใชจาย
4. เมื่อผูผลิตตกลงในเรื่องคาใชจาย คณะอนุกรรมการฯ จะมอบเอกสารดําเนินงาน
พรอมชี้แจงรายละเอียด
5. เอกสารที่ผานการกรอกขอมูลโดยสมบูรณจะไดรับการตรวจสอบจากเจาหนาที่
คณะอนุกรรมการฯ หากมีขอแกไขปรับปรุงจะตองมีการดําเนินการจนถูกตองสมบูรณ
6. ทําสัญญาตามขอตกลง และนัดหมายวันเวลาผูตรวจสอบเขาตรวจแปลง/โรงงาน
กําหนดคาใชจายการตรวจครั้งที่ 1
7. กอนทําการตรวจสอบแปลง/โรงงาน ผูตรวจจะเปดการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานใน
แปลง/โรงงาน ในรายละเอียดการผลิต/วิทยาการหลังเก็บเกี่ยว และการบรรจุตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย การตรวจสอบจะกระทําในสถานที่โดยละเอียด ตลอดรวมทั้งการสัมภาษณผูปฏิบัติงาน
ตามจุดตางๆ ในระบบ
8. ผูตรวจสอบจัดทํารายงาน
9. รายงานจะถูกสงเขาสูการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการฯ สําเนารายงาน 1 ชุด สง
ใหผูผลิต อีก 1 ชุด สงกระทรวงเกษตรและสหกรณ
10. เมื่อรายงานผานการตรวจสอบและไดรับอนุมัติ โดยคณะอนุ กรรมการฯ ผู ผลิต
ไดรับใบรับรองพรอมสัญลักษณ (LOGO) แหงประเทศไทย โดยผูตรวจสอบจะเขาตรวจเยี่ยมแปลง/
โรงงาน เปนครั้งที่ 2 เพื่อสรุปผล แจงผลการอนุมัติพรอมมอบใบรับรองและสัญลักษณแจงคาใชจาย
ในการดําเนินงานทั้งหมด (ครั้งที่ 2)
11. ผูผลิตจักตองยื่นรายงาน จํานวนการผลิต การติดสลากพรอมสัญลักษณ พรอมใบ
ยืนยันจากลูกคาทุกรายตอกรมวิชาการเกษตรทุก 3 เดือน
12. การรับรองจะมีอายุ 1 ป และจักทําการตรวจสอบยืนยันซ้ําตามระบบเดิม ซึ่งจะมี
การบันทึกการอนุมัติในแตละป ในทํ านองเดียวกันหน วยงานออกใบรับรองอื่น (นอกจากกรม
วิชาการเกษตรซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต) ก็จะไดรับการตรวจสอบและรับรองจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเปนระบบเชนเดียวกันนี้
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 127
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Appendix / 128
การขอใบรับรองพืชอินทรีย
กรมวิชาการเกษตรเปนผูออกใบรับรองผลิตผลเกษตรอินทรียในนามหนวยงานของ
รัฐบาล ผูประสงคจะไดใบรับรองตองปฏิบัติ ดังนี้
- ยื่นคํารองขอหนังสือรับรองฯ ไดที่โครงการพืชอินทรีย กรมวิชาการเกษตร เขต
จตุจักร กทม. 10900 ติดตอคุณไพฑูรย พูลสวัสดิ์ โทร. 0-2579-7520 โทรสาร 0-29405472 E-mail : [email protected]
- กรอกขอความตามแบบที่กําหนด
- กรมวิชาการเกษตรจะสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบกระบวนการผลิตพรอมเก็บตัวอยาง
ดิน น้ํา และผลิตผลมาวิเคราะห
- หากไดมาตรฐานตามที่วางไวจะบอกใบรับรองให
- ขณะนี้ยังไมตองเสียเงิน (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียเปนผูออกใบรับรองผลิตผลเกษตรอินทรียในนาม
ของภาคเอกชนผูประสงคจะไดใบรับรองให ติดตอไปที่ สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ติดตอ
คุณนาถฤดี นาครวาจา เลขที่ 619/43 อาคารเกียรติงามวงศ ถนนงามวงศวาน อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000 โทรศัพท 0-2580-0934 โทรสาร 0-2580-0934 E-mail : [email protected]
ระบบมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองของตางประเทศ
ปจจุบันมีองคกรตรวจสอบรับรองสินคาเกษตรอินทรียของตางประเทศที่มาดําเนินการ
ตรวจสอบรับรองสินคาเกษตรอินทรียในประเทศไทยดังนี้ คือ
1. บริษัท Bioagricert Thailand ติดตอคุณนฤมล พูเจริญ เลขที่ 1029/11 ชั้นที่ 2 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 0-2619-5353 โทรมือถือ 0-9852-2684
E-mail : [email protected]
www.bioagricert.org
2. บริษัท BSC OKO-GARANTIE ติดตอคุณยอรก โรเสนครานส เลขที่ 115 หมู 5
ต.เหมืองแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180 โทร.0-1884-1073
E-mail : [email protected]
www.geocities.com/joergrosenkranz
3. บริษัท OMIC ติดตอคุณสมชาย วงศศร บริษัทรับตรวจสินคาโพนทะเล จํากัด เลขที่ 1214 ซอยเย็ น อากาศ 3 ถนนเย็ น อากาศ แขวงช อ งนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 โทรศั พ ท
0-2286-4120-3 โทรสาร 0-2287-2570-1
E-mail : [email protected]
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 129
4. บริษัท Control Union World Group (Thailand) จํากัด ติดตอคุณนภาพร ณ นครพนม
เลขที่ 51/36 หมู 9 ถนนสุ ขุ ม วิ ท 105 (ซอยลาซาล) แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทร. 0-2361-1960 โทรสาร 0-2361-1970-1 ตัวแทนบริษัท SKILL INTERNATIONAL จํากัด
(ประเทศไทย)
www.controlunion.com
9. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ƒ สารที่ใ ชใ นการดํ าเนินการหลังการเก็บเกี่ยวตองเปนสารจากธรรมชาติ ยกเวน
สารเคมีสังเคราะหที่อนุญาตใหใชไดตามมาตรฐานนี้
ƒ มีแผนการจัดการหรือการบันทึกขอมูลโรงเก็บ (warehouse) ระบุการปฏิบัติ การ
ควบคุมใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้
- ลักษณะของโรงเก็บสะอาดมีอากาศถายเทสะดวก
- มีการปองกัน นก หนู แมลง ปนเปอน
- มีการจัดระเบียบภายในเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
- มีการจัดระเบียบและชี้บงผลิตผลแตละชนิด หามวางผลิตผลบนพื้น
- มีอุปกรณที่จําเปน/เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตผลแตละชนิด
- เลือกใชเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณที่ใชในการบรรจุหีบหอที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม
10. การแปรรูป
การแปรรูปผลิตผลอินทรียเปนการจัดการตามหลักการและวิธีการปฏิบัติการที่ดี ใน
การผลิตใหเปนไปตามขอกําหนด และมาตรฐานของขบวนการผลิตภัณฑอินทรีย ดังนี้
1. วัตถุดิบ
ƒ ผลิตผลตองมาจากขบวนการผลิตโดยเกษตรอินทรียที่ผานการรับรองแลว
ƒ มีการวางแผนการจัดการและการศึกษาขอมูล ขอกําหนดมาตรฐาน สารที่ยอม
ใหใช/หามใช สิ่งปนเปอนในวัตถุดิบใหเปนไปตามมาตรฐานที่หนวยงานผูรับผิดชอบหรือมาตรฐาน
ที่กําหนด
2. ขบวนการผลิต
สารเจือปน สารที่ยอมใหใช หามใช ใหเปนไปตามขอกําหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ
อินทรีย
3. การบรรจุหีบหอ
ƒ วั ส ดุ ที่ ใ ช ค วรเป น วั ส ดุ ที่ ป ลอดภั ย และเป น ไปตามข อ กํ า หนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอินทรียของแตละประเทศและไมทําลายสิ่งแวดลอม
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Appendix / 130
ƒ รายชื่อวัสดุที่ใชในการแปรรูป สารเสริมแตงอาหารและวัสดุเสริมแตง
- แคลเซียมคลอไรด (calcium chloride)
- แคลเซียมไฮดรอกไซด (calcium hydroxide)
- แคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate)
- แคลเซียมซัลเฟต (calcium sulfate)
- โซเดียมคารบอเนต (sodium carbonate)
- แอมโมเนียมคารบอเนต (ammonium carbonate)
- แมกนีเซียมคารขอเนต (magnesium carbonate)
- โซเดียมคลอไรด, เกลือทะเล (sodium chloride, sea salt)
ƒ สารที่ใชในการทําความสะอาด (Cleaning agents)
- จาเวลวอเตอร
- ผงซักฟอกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ
- น้ําสมหมักจากพืช ผลไม
- โซเดียมไบคารบอเนต
- ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
- ไอโอดีน
- สารละลายดางทับทิม
- น้ําดาง
- คอสติก โพแทช
- ปูนขาว
- สารฟอกขาวถึง 10%
- กรดฟอสฟอริก
หมายเหตุ : ขอกําหนดการใชวัสดุดังกลาวขางตนใหเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศ เชน
Codex Alimentarius
ที่มา : มาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของประเทศไทย
กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตุลาคม 2543
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 131
รายชื่อเกษตรกรผูปลูกผลไมอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร
และสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ป 2551
ลําดับ
ชื่อ
3 นางสาวปยพันธ พินธุพันธ
8
นางสาวขวัญยืน โตราบ
25
54
นายฐิตกิ ร กีรติเรขา
(สวนเมืองยา)
นางสาวขวัญหลา แสงชาติ
(กสิกรรมบุญนิยมไรสารพิษ)
ไรจิรจินดา
57
58
นายวิโรจน สุขะ
นายสวัสดิ์ ขําเจริญ
61
นายโกมินท สินทวีทรัพย
65
นายสุนทร ราชวัตน
66
นายวีระพันธ วงษนาปา
251
นายจินดา สินทวีทรัพย
252
นายอํานาจ สินทวีทรัพย
253
นายไพศาล สินทวีทรัพย
27
ที่อยู
29/166 ม.9 เมืองทองธานี ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
34 ม.2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
99 ม.11 ต.งิ้ว อ.ปกธงชัย
จ.นครราชสีมา
138 ม.4 บานมะซอยอ ต.บองตี้
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
134/1 ม.3 ต.หวยขมิ้น อ.ดานชาง
จ.สุพรรณบุรี
107 ม.6 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด
37/23 ม.9 ต.คลองพลูกิ่ง
อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
35 ม.6 ต.ทุงเบญจา อ.ทาใหม
จ.จันทบุรี
20/3 ม. 4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง
จ.ระยอง
256/1 ม.1 ถ.ซอยเทศบาล 8
ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
53/1 ม.2 ต.สองพี่นอง อ.ทาใหม
จ.จันทบุรี
31 ม.5 ต.สองพี่นอง อ.ทาใหม
จ.จันทบุรี
246/1 ม.3 ต.ทุงเบญจา อ.ทาใหม
จ.จันทบุรี
พื้นที่
34 ไร
29 ไร
44 ไร
66 ไร
60 ไร
4 ไร
198 ไร
88 ไร
67 ไร
15 ไร
18 ไร
16 ไร
47 ไร
Copyright by Mahidol University
Appendix / 132
Supannika Kittilikitsak
ลําดับ
ชื่อ
279 นายชูศักดิ์ อยูสมบูรณ
พื้นที่
37 ไร
289
150 ไร
290
297
300
788
789
847
849
ที่อยู
102 ม.1 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม
นายดํารงศักดิ์ ชุมแสงพันธ
99 ม.1 ต.ปายุบใน อ.วังจันทร
จ.ระยอง
นางศิวพร เอีย่ มจิตกุศล
91 ม.8 ต.คลองพลูกิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ
จ.จันทบุรี
นายศรีรัตน กะสาชีพ
31 ม.2 ต.สองพี่นอง อ.ทาใหม
จ.จันทบุรี
นายสละ นิรากรณ
14 ม.8 ต.คําจาน อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี
นายณเดช แนวพิช
87/1 ถ.ศรีนวดิตถ ต.ทาใหม
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
วาที่เรือตรีณัฐพล ชินเดช
19 ม.1 ต.คลองนารายณ อ.เมือง
จ.จันทบุรี
นางสาวจารุวรรณ แสงสวางเสรกุล 123 ม.5 ต.ลุยเหนือ อ.กุยบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ
นายชนินทร อรรจนานันท
9/216 ม.6 ถ.ปณณารามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
30 ไร
30 ไร
8 ไร
ไมระบุ
ไมระบุ
ไมระบุ
ไมระบุ
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 133
แบบสอบถามเกษตรกรผูผลิตผลไมอนิ ทรีย
แบบสอบถามนี้ใชประกอบการทําวิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษาการตลาด ปญหาและอุปสรรคของ
การผลิตผลไมอินทรียในภาคตะวันออก ประเทศไทย ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
การบริหารสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล ระหวางเดือน ตุลาคม 2551 – ธันวาคม 2551
ชื่อผูใหสัมภาษณ .................................................................................................................................
บานเลขที่ .............หมูที่......ตําบล...........................อําเภอ.........................จังหวัด..............................
สถานที่ทําการผลิตผลไม..................................................ไดรับการรับรองจาก..................................
วันที่ใหสัมภาษณ.................................................................................................................................
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ใชบันทึกตนทุนเฉลี่ยในการผลิตผลไมอินทรีย 1 ชนิด ในแตละฤดูปลูก
แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตผลไมอินทรีย
1. พืชที่ปลูก ................................................................ พื้นที่ปลูก........ไร.........งาน..............ตารางวา
จํานวนแปลงปลูก....................................แปลง
2. ที่ดินที่ใชในการเพาะปลูก
ที่ดินของตนเอง...................................... ไร…………….งาน ................ ตารางวา
ที่ดินเชา.................ไร.............งาน..............ตารางวา อัตราคาเชา.......................บาท/ไร
3. การใชแรงงานเฉลี่ยในการผลิตผลไมอินทรีย 1 ชนิด ใน 1 ฤดูกาลเพาะปลูก
ขั้นตอน
การปลูก
แรงงานในครัวเรือน
จํานวนคน
จํานวนวัน
แรงงานจาง
จํานวน
ชม./วัน
จํานวนคน
จํานวนวัน
คาจาง
(บาท/คน/วัน)
การเตรียมดิน
เตรียมดิน
กําจัดวัชพืช
บํารุงดิน
การดูแลรักษา
รดน้ํา
กําจัดศัตรูพืช
Copyright by Mahidol University
Appendix / 134
Supannika Kittilikitsak
ขั้นตอน
การปลูก
แรงงานในครัวเรือน
จํานวนคน
จํานวนวัน
แรงงานจาง
จํานวน
ชม./วัน
จํานวนคน
จํานวนวัน
คาจาง
(บาท/คน/วัน)
การดูแลรักษา(ตอ)
กําจัดวัชพืช
ใสปุย
อื่นๆ.............
การเก็บเกี่ยวและขนสง
เก็บเกี่ยว
ทําความสะอาด
คัดขนาด
บรรจุถุง
การขนสง
4. การใชปจจัยการผลิตเฉลี่ยในการผลิตผลไมอินทรีย 1 ชนิด ใน 1 ฤดูกาลเพาะปลูก
ของตนเอง
รายการ
หนวย
ราคา/หนวย
ซื้อมาใช
ปริมาณ
ที่ใช/ไร
หนวย
ราคา/หนวย
ปริมาณ
ที่ใช/ไร
ไมค้ํายันตน
น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันหลอลื่น
คาตรวจฟารม
คาวัสดุอื่นๆ
5.อุปกรณทางการเกษตร
ชนิด
จํานวน
มูลคาเมื่อซื้อ
มูลคาปจจุบัน อายุการใชงาน
คาซอม/
บํารุงรักษา
1. รถไถ 4 ลอ
2. รถไถเดินตาม
3. รถแทรคเตอร
4. รถปคอัพ
5. รถหกลอ
6. รถเข็น
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
ชนิด
จํานวน
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 135
มูลคาเมื่อซื้อ
มูลคาปจจุบัน อายุการใชงาน
คาซอม/
บํารุงรักษา
7. เครื่องสูบน้ํา
8. เครื่องพนยา
9. อื่นๆ................
6. คาใชจายเฉลี่ยของปุย ในการผลิตผลไมอินทรีย 1 ชนิด ใน 1 ฤดูกาลเพาะปลูก
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
อายุผลไม (วัน)
ชนิดปุย
หนวย
ปริมาณที่ใช/ไร
ราคา/หนวย
7. คาใชจายเฉลี่ยของสารกําจัดวัชพืช ทีใ่ ชในผลไมอินทรีย 1 ชนิด ใน 1 ฤดูกาลเพาะปลูก
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
อายุผลไม (วัน)
สารที่ใช
หนวย
ปริมาณที่ใช/ไร
ราคา/หนวย
8. คาใชจายเฉลี่ยของสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพชื ที่ใชในผลไมอินทรีย 1 ชนิด ใน 1 ฤดูกาล
เพาะปลูก
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
อายุผลไม (วัน)
สารที่ใช
หนวย
ปริมาณที่ใช/ไร
ราคา/หนวย
Copyright by Mahidol University
Appendix / 136
Supannika Kittilikitsak
9. คาใชจายเฉลี่ยของสารปองกันกําจัดโรคพืช ที่ใชในผลไมอินทรีย 1 ชนิด ใน 1 ฤดูกาลเพาะปลูก
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
สารที่ใช
หนวย
ปริมาณที่ใช/ไร
ราคา/หนวย
10. ปริมาณผลผลิตผลไมอินทรียเฉลี่ยที่ไดรับ ใน 1 ชนิด ตอ 1 ฤดูกาลเพาะปลูก
ครั้งที่
ปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได
(กิโลกรัม/ไร)
ราคาขาย/กิโลกรัม
(บาท/กก.)
ลักษณะการขาย
(ขายเอง,สงคนกลาง,กลุมดําเนินการ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 137
ตอนที่ 2 ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรผูปลูกผลไมอินทรีย
คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย / หนาขอที่ทานเห็นดวยมากที่สดุ
1. สาเหตุหลักที่ทานปลูกผลไมอินทรีย
....... มีปญหาดานสุขภาพ
....... พื้นที่เพาะปลูกเสื่อมโทรมลง
....... คํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค
....... มีตลาดรับซื้อที่แนนอน
....... อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................................
2. ใครเปนผูแนะนํา/ สงเสริมใหทานปลูกผลไมอินทรีย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
....... คนในครอบครัว
....... เพื่อนเกษตรกร/กลุมเกษตรกร
....... บริษัทผูมารับซื้อผลไม
....... เจาหนาทีส่ งเสริมการเกษตร
....... อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................................
3. ในการผลิตผลไมอินทรียทานพบปญหาใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
....... ราคาของปจจัยการผลิตมีราคาแพง
....... โรคและแมลงรบกวน
....... ขาดแคลนทุนในการผลิต
....... ปญหาเรื่องน้ํา
....... ผลผลิตที่ไดนอย
....... ดินขาดความอุดมสมบูรณ
....... ตนทุนการผลิตสูง
....... ขาดแคลนแรงงานในการดูแล
....... ปุยอินทรีย/สารสกัดจากธรรมชาติหาไดยาก
....... การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียม ีความยุงยาก
....... อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................................
4. ทานมีวิธีการจัดการผลผลิตที่ไดอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
....... นําไปจําหนายที่ตลาดกลาง
....... สงใหกลุม จัดการ
....... จําหนายที่ตลาดนัด/ตลาดทองถิ่น
....... บริโภคเองในครัวเรือน
....... จําหนายใหกับผูบริโภคที่แปลงปลูกหรือมีบริการสงถึงบาน
....... จําหนายใหกับคนกลางที่มารับซื้อเปนประจํา
5. ผลผลิตของทานเมื่อจําหนายจัดเปนผลไมประเภทใด
....... ผลไมอินทรีย
....... ผลไมปลอดสารพิษ
....... ผลไมทั่วไป
....... อื่นๆ (ระบุ)...................................
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Appendix / 138
6. ในการขายผลไมแตละครั้ง ปญหาที่ทานพบ คือ (ตอบไดมากกวา 1ขอ)
....... ไมมีตลาดรับซื้อที่แนนอน
....... มีกลุมผูซื้อนอย
....... ไมมีการประกันราคา
....... ไมมีราคามาตรฐาน
....... พอคากดราคา
....... ไมมีความรูดานการตลาด
....... ปริมาณการจําหนายในแตละวันไมสม่ําเสมอ
....... ระบบการผลิตไมสอดคลองกับความตองการของตลาด
....... อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................................
7. ใครเปนผูกาํ หนดราคาที่ทา นขาย
....... ผูผลิต/กลุมกําหนดราคาเอง
....... ผูซื้อเปนผูกําหนดราคา
....... ใชเกณฑราคาจากตลาดทองถิ่น
....... อื่นๆ (ระบุ)...................................
8. ทานคิดวาราคาที่ทานขายในปจจุบนั มีความเหมาะสมหรือไม
....... เหมาะสม
....... ไมเหมาะสม เพราะ......................
9. ทานคิดวาทางราชการควรใหความชวยเหลือในการผลิตผลไมอินทรียเรื่องใดบาง
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
....... การจัดหาตลาดที่แนนอน
....... ประกันราคาผลผลิต
....... อบรมใหความรูดานการผลิต และจัดการ
……. การทัศนศึกษา ดูงาน
....... ขยายกลุม ผูบริโภคสินคาเกษตรอินทรีย
....... สงเสริมดานปจจัยการผลิต
....... อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................................
10. ทานมีขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะในการที่จะผลิตผลไมอินทรียใหประสบความสําเร็จอยางไร
1………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 139
แบบสอบถามเกษตรกรผูผลิตผลไมที่ใชสารเคมีเปนปจจัยในการผลิต
แบบสอบถามนี้ใชประกอบการทําวิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษาการตลาด ปญหาและอุปสรรคของ
การผลิตผลไมอินทรียในภาคตะวันออก ประเทศไทย ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
การบริหารสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล ระหวางเดือน ตุลาคม 2551 – ธันวาคม 2551
ชื่อผูใหสัมภาษณ .................................................................................................................................
บานเลขที่ .............หมูที่......ตําบล...........................อําเภอ.........................จังหวัด...............................
สถานที่ทําการผลิตผลไม..................................................วันที่ใหสัมภาษณ........................................
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ใชบันทึกตนทุนเฉลี่ยในการผลิตผลไม 1 ชนิด ในแตละฤดูปลูกแบงเปน 2
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตผลไม
1. พืชที่ปลูก ................................................................ พื้นที่ปลูก........ไร.........งาน..............ตารางวา
จํานวนแปลงปลูก....................................แปลง
2. ที่ดินที่ใชในการเพาะปลูก
ที่ดินของตนเอง...................................... ไร…………….งาน ................ ตารางวา
ที่ดินเชา.................ไร.............งาน..............ตารางวา อัตราคาเชา.......................บาท/ไร
3. การใชแรงงานเฉลี่ยในการผลิตผลไม 1 ชนิด ใน 1 ฤดูกาลเพาะปลูก
ขั้นตอน
การปลูก
แรงงานในครัวเรือน
จํานวนคน
จํานวนวัน
แรงงานจาง
จํานวน
ชม./วัน
จํานวนคน
จํานวนวัน
คาจาง
(บาท/คน/วัน)
การเตรียมดิน
เตรียมดิน
กําจัดวัชพืช
บํารุงดิน
การดูแลรักษา
รดน้ํา
กําจัดศัตรูพืช
Copyright by Mahidol University
Appendix / 140
Supannika Kittilikitsak
ขั้นตอน
การปลูก
แรงงานในครัวเรือน
จํานวนคน
จํานวนวัน
แรงงานจาง
จํานวน
ชม./วัน
จํานวนคน
จํานวนวัน
คาจาง
(บาท/คน/วัน)
การดูแลรักษา(ตอ)
กําจัดวัชพืช
ใสปุย
อื่นๆ.............
การเก็บเกี่ยวและขนสง
เก็บเกี่ยว
ทําความสะอาด
คัดขนาด
บรรจุถุง
การขนสง
4. การใชปจจัยการผลิตเฉลี่ยในการผลิตผลไม 1 ชนิด ใน 1 ฤดูกาลเพาะปลูก
ของตนเอง
รายการ
หนวย
ราคา/หนวย
ซื้อมาใช
ปริมาณ
ที่ใช/ไร
หนวย
ราคา/หนวย
ปริมาณ
ที่ใช/ไร
ไมค้ํายันตน
น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันหลอลื่น
คาตรวจฟารม
คาวัสดุอื่นๆ
5.อุปกรณทางการเกษตร
ชนิด
จํานวน
มูลคาเมื่อซื้อ
มูลคาปจจุบัน อายุการใชงาน
คาซอม/
บํารุงรักษา
1. รถไถ 4 ลอ
2. รถไถเดินตาม
3. รถแทรคเตอร
4. รถปคอัพ
5. รถหกลอ
6. รถเข็น
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
ชนิด
จํานวน
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 141
มูลคาเมื่อซื้อ
มูลคาปจจุบัน อายุการใชงาน
คาซอม/
บํารุงรักษา
7. เครื่องสูบน้ํา
8. เครื่องพนยา
9. อื่นๆ................
6. คาใชจายเฉลี่ยของปุย ในการผลิตผลไม 1 ชนิด ใน 1 ฤดูกาลเพาะปลูก
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
อายุผลไม (วัน)
ชนิดปุย
หนวย
ปริมาณที่ใช/ไร
ราคา/หนวย
7. คาใชจายเฉลี่ยของสารกําจัดวัชพืช ทีใ่ ชในผลไม 1 ชนิด ใน 1 ฤดูกาลเพาะปลูก
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
อายุผลไม (วัน)
สารที่ใช
หนวย
ปริมาณที่ใช/ไร
ราคา/หนวย
8. คาใชจายเฉลี่ยของสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพชื ที่ใชในผลไม 1 ชนิด ใน 1 ฤดูกาลเพาะปลูก
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
อายุผลไม (วัน)
สารที่ใช
หนวย
ปริมาณที่ใช/ไร
ราคา/หนวย
Copyright by Mahidol University
Appendix / 142
Supannika Kittilikitsak
9. คาใชจายเฉลี่ยของสารปองกันกําจัดโรคพืช ที่ใชในผลไม 1 ชนิด ใน 1 ฤดูกาลเพาะปลูก
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
สารที่ใช
หนวย
ปริมาณที่ใช/ไร
ราคา/หนวย
10. ปริมาณผลผลิตผลไมเฉลี่ยที่ไดรับ ใน 1 ชนิด ตอ 1 ฤดูกาลเพาะปลูก
ครั้งที่
ปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได
(กิโลกรัม/ไร)
ราคาขาย/กิโลกรัม
(บาท/กก.)
ลักษณะการขาย
(ขายเอง,สงคนกลาง,กลุมดําเนินการ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 143
ตอนที่ 2 ปญหา และอุปสรรคของเกษตรกรที่ปลูกผลไมแบบใชสารเคมีเปนปจจัยในการผลิต
คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย / หนาขอที่ทานเห็นดวยมากทีส่ ุด
1. ในการปลูกผลไมแบบใชสารเคมีเปนปจจัยในการผลิตของทาน พบปญหาในเรื่องใดบางและ
อยางไร (ตอบไดมากวา 1 ขอ)
…….. ราคาของปจจัยการผลิตมีราคาแพง
…….. ขาดแคลนทุนในการผลิต
…….. ผลผลิตที่ไดมีปริมาณนอย
…….. ตนทุนการผลิตสูง
…….. มีโรคและแมลงรบกวน
…….. ดินขาดความอุดมสมบูรณ
…….. ปญหาเรื่องน้ํา
…….. ผลกระทบดานสุขภาพของเกษตรกรจากการใชสารเคมี
…….. อื่นๆ
2. สาเหตุที่ในปจจุบันทานไมเลือกปลูกผลไมแบบอินทรีย เนื่องมาจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
…….. ไมมีความรูดานเกษตรอินทรีย
…….. เสียเวลาในการปรับพื้นที่หลายป
…….. ผลผลิตในชวงแรกของการปรับพื้นที่มีปริมาณนอย
…….. ขาดแคลนเงินทุนในการปรับเปลี่ยน
…….. ตลาดที่จะรองรับผลผลิตมีนอย
…….. ตองดูแลอยางจริงจังและใชเวลามาก
…….. กลัวปญหาเรื่องโรคและแมลงรบกวน
…….. ขาดแคลนแรงงานในการดูแล
…….. ปุยอินทรีย/สารสกัดจากธรรมชาติหาไดยาก
…….. การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียม ีความยุงยาก
…….. อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................
3. หากมีโอกาสทานเคยคิดทีจ่ ะปรับเปลี่ยนมาปลูกแบบอินทรียหรือไม เพราะเหตุใด
…….. เคย ………………………………………………………………….........................
…….. ไมเคย ………………………………………………………………….....................
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Appendix / 144
4. ในการจําหนายผลไมของทานแตละครั้ง ปญหาที่ทานพบ คือ (ตอบไดมากกวา 1ขอ)
....... ไมมีตลาดรับซื้อที่แนนอน
....... ไมมีการประกันราคา
....... พอคากดราคา
....... ปริมาณผลผลิตไมสม่ําเสมอ
....... ไมมีความรูดานการตลาด
....... อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................................
5. ใครเปนผูกาํ หนดราคาที่ทา นขาย
....... ผูผลิต/กลุมกําหนดราคาเอง
....... ผูซื้อเปนผูกําหนดราคา
....... ใชเกณฑราคาจากตลาดทองถิ่น ....... อี่นๆ(ระบุ)............................................
6. ทานคิดวาราคาที่ทานขายผลไมในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม
....... เหมาะสม
....... ไมเหมาะสม เพราะ..............................
7. ทานมีขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะในการที่จะผลิตผลไมใหประสบความสําเร็จอยางไร
1………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8. หากทานตองการที่จะปลูกผลไมแบบอินทรีย ทานมีขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอยางไร
1………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 145
แบบสอบถามคนกลางผูคาผลไมอินทรียระดับตางๆ
แบบสอบถามนี้ใชประกอบการทําวิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษาการตลาด ปญหาและอุปสรรคของ
การผลิตผลไมอินทรียในภาคตะวันออก ประเทศไทย ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
การบริหารสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล ระหวางเดือน ตุลาคม 2551 – ธันวาคม 2551
ชื่อผูใหขอมูล .................................................................................................................................
สถานที่สัมภาษณ...........................................................วันที่..............................................................
ระดับของคนกลาง...............................................................................................................................
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ใชประมาณการคาใชจายในการจัดการผลไมอนิ ทรียโดยเฉลี่ยในป 2551
แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คาใชจายในการดําเนินการของคนกลาง
1. คาใชจายในการขนสง
ชนิด
ผลไม
แหลง
รับซื้อ
แหลง
สงขาย
ราคาขาย
คาขนสง (บาท)
การสูญเสีย
(บาท/กก.) คาจางรถ คาน้ํามันรถ คาแรงงาน น้ําหนัก(%)
2. คาใชจายในการบรรจุหีบหอ
ชนิดผลไม/
ปริมาณ (กก.)
ราคาซื้อ
(บาท/กก.)
ราคาขาย
(บาท/กก.)
วัสดุ
ที่ใชบรรจุ
คาใชจายในการบรรจุหีบหอ
คาวัสดุบรรจุ คาแรงงาน
(บาท)
(บาท/คน)
การสูญเสีย
น้ําหนัก(%)
Copyright by Mahidol University
Appendix / 146
Supannika Kittilikitsak
3. คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมอื่นๆ
ชนิดผลไม/
ปริมาณ (กก.)
ราคาซื้อ
(บาท/กก.)
ราคาขาย
(บาท/กก.)
กิจกรรม
คาวัสดุ
(บาท)
คาแรงงาน การสูญเสีย
(บาท/คน) น้ําหนัก(%)
4. คาอุปกรณอื่นๆ ที่ใชในการดําเนินงานของคนกลาง
ชนิดผลไม/
ปริมาณ (กก.)
ชนิด
ของอุปกรณ
จํานวน มูลคาเมื่อซื้อ
มูลคาปจจุบัน
อายุการใชงาน
คาซอม/
บํารุงรักษา
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 147
ตอนที่ 2 ปญหาและขอเสนอแนะของผูคาผลไมอินทรีย
คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย / หนาขอที่ทานเห็นดวยมากที่สดุ
1. วิธีการจําหนายผลผลิต
....... จําหนายเปนผลไมอินทรียทั้งหมด
....... จําหนายเปนผลไมทั่วไปทั้งหมด
....... จําหนายทั้ง 2 ประเภทโดยแบงเปนผลไมอินทรียประมาณ.....% ผลไมทั่วไป.....%
……. อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................
2. วิธีการซื้อผลไมของทาน
....... ออกไปซื้อเองจากเกษตรกร
....... มีพอคารวบรวมนํามาสงให
....... อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................................
3. การซื้อผลไมของทานมีวธิ ีการเชนใด
....... เหมา
....... ตอรองราคา
....... ทําสัญญาผูกพัน ระยะเวลา..... เดือน
....... อื่นๆ(ระบุ)..........................
4. ทานมีการจัดการกับผลไมที่รับมาอยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
....... ทําความสะอาดและตัดแตง
....... แปรรูป
....... บรรจุหีบหอ
....... จําหนาย
....... อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................................
5. ทานมีการจัดมาตรฐาน/ แบงชั้น ผลไมอินทรียหรือไม
....... มี
....... ไมมี (ขามไปตอบขอ 7)
6. ถามีการแบงชั้น มีกี่ชั้น ใชมาตรฐานอะไรในการแบง การกําหนดราคาในแตละชัน้ เปนอยางไร
และใครเปนกําหนดและผูตรวจสอบ
จํานวนชั้น
มาตรฐานในการแบง
ราคา
ผูกําหนด ผูตรวจสอบ
7. ใครเปนผูกาํ หนดราคาที่ทา นซื้อ
....... ผูซื้อ (ตัวทาน)
....... ผูขาย
....... อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................................
8. ในการตัดสินใจซื้อผลไม ทานพิจารณาถึงปจจัยอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
....... ราคา
....... คุณภาพ
....... ปริมาณ
....... สถานที่
....... พันธุ
.......อื่นๆ (ระบุ)....................................
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Appendix / 148
9. ทานใชหลักเกณฑอะไรในการกําหนดราคาขาย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
....... ราคาซื้อ + กําไรคงที่ ....... %
....... ปริมาณความตองการและปริมาณสินคา
....... ตั้งราคาขายตามผูขายรายอื่น
....... อื่นๆ (ระบุ)...........................................
10. ทานขายผลไมใหขาประจํา/ขาจรปริมาณเทาไหร
....... ขาประจํา............ %
....... ขาจร ..........%
11. ทานมีปญหาในการขายสินคาไมหมดในวันเดียวหรือไม
....... ไมมี
....... มี ประมาณ..........%
12. ในกรณีมสี ินคาเหลือสวนใหญทานจัดการอยางไร
....... ลดราคาจําหนายลง
....... ขายเหมาทั้งหมด
....... เก็บไวจําหนายวันตอไป
.......อื่นๆ (ระบุ)....................................
13. ในกรณีทที่ านเก็บสินคารอจําหนายในวันตอไป ทานทําอยางไร
....... เก็บตั้งไวบนแผง (ที่ราน) เสียหายประมาณ .......%
....... เก็บไวในลังผลไม
....... อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................................
14. ทานมีกําไรโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละเทาไหร
....... ต่ํากวา 5 %
....... ประมาณ 5 – 10 % ...... ประมาณ 11 – 15 %
....... ประมาณ 15 – 20 % ....... สูงกวา 20 %
15. ทานมีปญหาในการจัดการผลไมอินทรียอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
16. ทานมีขอเสนอแนะในการจัดการผลผลิตผลไมอินทรียเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผลไมอินทรียอยางไร
บาง
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 149
แบบสอบถามผูบริโภคผลไมอินทรีย
แบบสอบถามนี้ใชประกอบการทําวิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษาการตลาด ปญหาและอุปสรรคของ
การผลิตผลไมอินทรียในภาคตะวันออก ประเทศไทย ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
การบริหารสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล ระหวางเดือน ตุลาคม 2551 – ธันวาคม 2551
คําชี้แจงที่ 1 แบบสอบถามนี้ใชสํารวจความคิดเห็นและเจตคติของผูบริโภค ทั้งผูบริโภคผลไมที่ใช
สารเคมีเปนปจจัยในการผลิต และผลไมอินทรีย แบงเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจงที่ 2 โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน ...... หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน
1. เพศ
....... ชาย
....... หญิง
2. อายุ
....... ต่ํากวา 20 ป
....... 20 – 29 ป
....... 30 – 39 ป
....... 40 – 49 ป
....... 50 - 60 ป
....... 60 ปขึ้นไป
3. อาชีพ
( ) นักเรียน
( ) ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) ธุรกิจสวนตัว
( ) พนักงานเอกชน
( ) รับจาง
( ) คาขาย
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
....... นอยกวา 5,000 บาท
....... 5,001 – 10,000 บาท
....... 10,001 – 15,000 บาท
....... 15,001 – 20,000 บาท
....... 20,001 – 25,000 บาท
....... 25,001 บาทขึ้นไป
5. การศึกษา
....... ประถมศึกษา หรือต่ํากวา
....... มัธยมศึกษา/ปวช./ปวท./ปวส.
....... ปริญญาตรี
....... สูงกวาปริญญาตรี
6. สถานภาพทางครอบครัว
....... โสด
...... สมรส
....... หยา หรือหมาย
7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว มีทั้งหมด ....... คน
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Appendix / 150
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลไมอินทรีย
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน ...... หนาขอความที่ตรงกับพฤติกรรมของทาน
1. ทานเคยซื้อผลไมอินทรียหรือไม
....... เคยและปจจุบันยังคงซื้ออยู (ตอบตอไป ยกเวนตอนที่ 5)
....... ไมเคย หรือเคยแตในปจจุบันเลิกซื้อแลว (ขามไปตอบตอนที่ 5)
2. ทานซื้อผลไมอินทรียชนิดใดมากที่สุด และซื้อโดยเฉลี่ยประมาณกี่กโิ ลกรัมตอครั้ง (ใหใสตัวเลข
เรียงลําดับ 5 ลําดับ ลงใน ( ) โดยให 1 หมายถึง ซื้อมากที่สุด รองลงมาคือ 2, 3, 4, และ 5 ตามลําดับ
และใสตวั เลขปริมาณที่ซื้อผลไมทั้ง 5 ลําดับ ลงใน ....... กิโลกรัม)
( ) มังคุด ......... กิโลกรัม
( ) ฝรั่ง .......... กิโลกรัม
( ) เงาะ ......... กิโลกรัม
( ) ชมพู ......... กิโลกรัม
( ) ลองกอง ......... กิโลกรัม
( ) สับปะรด ......... กิโลกรัม
( ) ทุเรียน ......... กิโลกรัม
( ) แกวมังกร ......... กิโลกรัม
( ) สมโอ ......... กิโลกรัม
( ) สมเขียวหวาน ......... กิโลกรัม
( ) มะมวง ......... กิโลกรัม
( ) ลําไย ......... กิโลกรัม
( ) กลวยหอม ......... หวี
( ) อื่นๆ (ระบุ) ......... กิโลกรัม
3. ทานซื้อผลไมอินทรียจากรานคาประเภทใดมากที่สุด
....... หางสรรพสินคา/ไฮเปอรมารเกต/ซุปเปอรเซ็นเตอร
....... ซุปเปอรมารเกต (เชน รานทอปซุปเปอรมารเก็ต เปนตน)
....... รานสะดวกซื้อ/รานขายของชํา (เชน รานเซเวน อีเลฟเวน เปนตน)
....... ตลาดสดทั่วไป
....... ตลาดนัด
....... อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 151
ตอนที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอินทรีย
คําชี้แจง ทานเห็นวาปจจัยตางๆ ตอไปนี้ เปนปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอินทรียของ
ทานมาก นอย เพียงใด โดยทําเครื่องหมาย X ในชองมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สดุ
ตามความเปนจริง
มาก
ปาน
นอย
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอินทรีย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
- มีคุณภาพปราศจากสารพิษ
- มีหลายชนิดใหเลือก
- มีความใหม และสะอาด
- นารับประทาน
- การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑมีความสวยงาม
และสะดวกในการซื้อ
- มีปายแสดงราคาไวชัดเจน
- ยี่หอของผูผลิตหรือผูขายมีชื่อเสียง
- มีตรารับรองคุณภาพจากหนวยงานราชการหรือ
เอกชน
ปจจัยดานราคา
- ราคามีหลายระดับใหเลือก
- ราคาสินคามีความเหมาะสมตามชนิดของผลไม
- ราคาสินคามีความเหมาะสมกับขนาดของบรรจุ
ภัณฑ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
- สถานที่จําหนายอยูใ กลบานหรือที่ทํางาน
- สถานที่จัดจําหนายมีชื่อเสียงนาเชื่อถือ
- สถานที่จัดจําหนายมีทจี่ อดรถสะดวก
- สถานที่จัดจําหนายตั้งอยูในแหลงธุรกิจหรือ
หางสรรพสินคา
- สถานที่จัดจําหนายมีสินคาใหเลือกหลากหลาย
ชนิด
Copyright by Mahidol University
Appendix / 152
Supannika Kittilikitsak
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอินทรีย
มาก
ที่สุด
มาก
ปาน
กลาง
นอย
นอย
ที่สุด
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
การโฆษณาเกีย่ วกับผลไมอินทรีย
- โฆษณาติดอยูกับภาชนะบรรจุภัณฑ
- ทางสื่อสิ่งพิมพหรือนิตยสาร
- ทางโปสเตอรหรือใบปลิว
- ปายโฆษณา
- ทางวิทยุ
- ทางโทรทัศน
- การไดรับคําแนะนําจากผูขาย
การสงเสริมการขาย
- การลดราคาผลไมอินทรียในบางโอกาส
- การแจกผลไมอินทรียในบางโอกาส
- การแถมผลไมอินทรียในบางโอกาส
ปจจัยดานวัฒนธรรม
- เทศกาลตางๆ มีผลตอการซื้อ
- การซื้อผลไมอินทรียมารับประทานถือวาเปนคนมี
รสนิยมสูง
ปจจัยดานสังคม
การไดรับคําแนะนําจาก
- ครอบครัว ญาติ เพื่อนสนิท
- เพื่อนรวมอาชีพเดียวกันและรวมสถาบัน
- นักวิชาการเกษตร
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 153
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอินทรีย
มาก
ที่สุด
มาก
ปาน
กลาง
นอย
นอย
ที่สุด
ปจจัยดานจิตวิทยา
- ความตองการความปลอดภัยในการบริโภคผลไม
- ความตองการการยกยองนับถือจากคนในสังคม
- ความเชื่อวาผลไมอินทรียปลอดภัยตอรางกาย
- ความเชื่อวาผลไมอินทรียปลอดภัยตอสิง่ แวดลอม
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการเลือกซื้อผลไมอินทรีย
1. ปญหาดานผลิตภัณฑ (เลือกตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)
( ) ตรารับรองคุณภาพขาดความนาเชื่อถือ
( ) ผลิตภัณฑยงั มีใหเลือกไมหลากหลาย
( ) บรรจุภณ
ั ฑรูปแบบไมทันสมัย
( ) ผลไมไมสด ทําใหเก็บรักษาไวไดไมนาน
( ) ไมมีความมัน่ ใจในคุณภาพของผลไม
( ) การบรรจุผลไมใหเลือกในแตละระดับราคามีนอย
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................
2. ปญหาดานราคา (เลือกตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)
( ) ราคาสูงเกินไป เมื่อเทียบกับผลไมทั่วไปตามทองตลาด
( ) มาตรฐานราคาของผูผลิตแตละยีห่ อตางกัน
( ) ราคาไมมีความเหมาะสมตามขนาดของบรรจุภัณฑ
( ) ราคามีการเปลี่ยนแปลงบอยเกินไป
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................
3. ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย (เลือกตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)
( ) รานคาหรือตัวแทนจําหนายมีจํานวนนอยราย
( ) รานคาหรือตัวแทนจําหนายจัดทําเลที่ตั้งไมสะดวกตอการซื้อ
( ) รานคาหรือตัวแทนจําหนายจัดสถานที่ไมนาดึงดูดใจใหเขาไปซื้อ
( ) รานคาหรือตัวแทนจําหนายมีสินคาผลไมอินทรียใหเลือกนอยรายการ
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................
Copyright by Mahidol University
Supannika Kittilikitsak
Appendix / 154
4. ปญหาดานการสงเสริมการตลาด (เลือกตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)
( ) การโฆษณาตามสื่อตางๆ มีนอย
( ) ขาดการประชาสัมพันธเกีย่ วกับผลไมอินทรียอยางเพียงพอ
( ) ขาดการสงเสริมการขาย เชน การแจก แถม หรือ ลดราคาผลไมอินทรีย
( ) ขาดการแนะนําจากพนักงานขาย
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................
5. ขอเสนอแนะอื่นๆ
การผลิต
1………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………
การตลาด
1………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………
อื่นๆ
1………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจไมซื้อผลไมอนิ ทรีย
คําชี้แจง ทานเห็นวาปจจัยตางๆ ตอไปนี้ เปนปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอการตัดสินใจไมซื้อผลไมอินทรีย
ของทานมาก นอย เพียงใด โดยทําเครื่องหมาย X ในชองมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอย
ที่สุด ตามความเปนจริง
มาก
ปาน
นอย
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจไมซื้อผลไมอินทรีย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
- ไมมั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยของผลไม
- ผลไมไมสด เก็บรักษาไวไมไดนาน
- ตรารับรองคุณภาพไมนาเชือ่ ถือ
- การบรรจุภณ
ั ฑผลไมแตละระดับมีราคาใหเลือกนอย
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management ) / 155
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจไมซื้อผลไมอินทรีย
มาก
ที่สุด
มาก
ปาน
นอย
นอย
กลาง
ที่สุด
ปจจัยดานราคา
- ราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับผลไมที่วางขายตาม
ทองตลาดทั่วไป
- ราคาสินคาไมมีความเหมาะสมตามชนิดของผลไม
- ราคาสินคาไมมีความเหมาะสมกับขนาดของบรรจุ
ภัณฑ
- ราคาเปลี่ยนแปลงบอยเกินไป
- มาตรฐานราคาของผูผลิตแตละยี่หอไมเทากัน
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
- สถานที่จําหนายมีนอย
- สถานที่จําหนายอยูไ กลบานหรือที่ทํางาน
- สถานที่จัดจําหนายไมนาดึงดูดใจใหเขาซื้อ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
- การโฆษณาผลไมอินทรียผานสื่อตางๆ ยังมีนอย
- ขาดการประชาสัมพันธผลไมอินทรียอยางเพียงพอ
- ขาดการสงเสริมการขาย เชน การแจก แถม หรือลด
ราคาผลไมอินทรีย
ปจจัยดานวัฒนธรรม
- คานิยมในการรับประทานอาหารนอกบาน
ปจจัยดานสังคม
ขาดการแนะนําจาก
- ครอบครัว ญาติ เพื่อนสนิท
- เพื่อนรวมอาชีพเดียวกัน
- นักวิชาการเกษตร
Copyright by Mahidol University
Appendix / 156
Supannika Kittilikitsak
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอินทรีย
มาก
ที่สุด
มาก
ปาน
นอย
นอย
กลาง
ที่สุด
ปจจัยดานจิตวิทยา
- ความตองการบริโภคผลไมอินทรียยังมีนอ ย
- การรับรูเกี่ยวกับผลไมอินทรียยังมีนอย
- ความเชื่อวาผลไมอินทรียปลอดภัยจากสารพิษจริงๆมี
นอย
- ความเชื่อวาผลไมอินทรียปลอดภัยตอสิง่ แวดลอมจริงๆ
มีนอย
ขอเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Copyright by Mahidol University
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.
M.Sc. (Technology of Environmental Management) / 157
BIOGRAPHY
NAME
Miss Supannika Kittilikitsak
DATE OF BIRTH
June 22nd , 1984
PLACE OF BIRTH
Ratchaburi, Thailand
INSTITUTIONS ATTENDED
Silpakorn University, 2002-2006
Bachelor of Science (Biology)
Mahidol University, 2007-2009
Master of Science (Technology
of Environmental Management)
HOME ADDRESS
34/3 moo1 Suan Klaui sub-district,
Ban Pong district, Ratchaburi, Thailand
70110
E-mail : [email protected]
PUBLICATION
The 6th KU-KPS Conference
8-9 December 2009
The ISSAAS International Congress 2009
11-15 January 2010
Copyright by Mahidol University