Magasvargiya Udyojakana Sanjivani

Comments

Transcription

Magasvargiya Udyojakana Sanjivani
7/12/2014
Marathi latest news, Maharashtra news, national news,Lokmat
Search something..
श नवार १२ जुलै २०१४
होम
ता
मुंबई
ा बात
ा
पुणे
Last Updated at:
-
रा
नागपुर
मागासवग य उ
Share
महारा
12-
0
आंतररा
औरं ग ाबाद
ीय
ना शक
ीडा
को
ापार
ापूर
मनोरं जन
सांग ली
संपादक य
सातारा
मंथन
सोलापूर
सखी
अकोला
द
..
हा लघु
(एमएसएमई) यांना कज मळ
आहे. जाहीरना
नवारण कर
लघुउ
ोग, लघु- उ
ात होणार्या अडथ
ात जे आ वासन दे
ोग आ ण म
ांसंद भ त स मती
ात आले होते,
ाचे आ वासन जाहीरना
ोगासाठी कर
म उ
म आकारा
ा उ
ोगांसाठी सव
ृ
णावा लागेल .
ोजकांसाठी तो खूपच आशादायी आहे. एससी, एसटी, ओबीसी आ ण म
अशा गु
ात दे
ा बात
ापन कर
ाची पूतता कर
ात आले. अथसंक
ात आली असून तचा अहवाल तीन म ह
ाची पंत धानांच ी इ
ात लघुउ
ांत येणार
ा दसून येते. या संब ंधातील अडथ
ोगासाठी केलेल ी तरतूद ही
ात आलेल ी सव धक मोठी तरतूद आहे. दे श ात जवळजवळ तीन कोटी लघुउ
ातं
ो
ोजक आहेत,
जपानम
ांच े
र काळात
ामुळे याचा लाभ
‘
राज ठाकरे
ेचे शहर
!
े साकारतोय जगातील सवात उं च रे
ात घराचे छत कोसळू न
े भूक
ं पाचा ध
छगन भुजबळ पु
स
ा
ेग ारांचे हात कलम करायला हवेत
ीरम
क
ु ला
म व लघु उदय़ोग
गोवा
ी जगातील दुस रे सवा धक लोकसं
का
वशेषत: द लत आ ण मागासवग य उ
ा
?-
0
ापक)
गु वारी सादर झालेल ा अथसंक
जरा हटक
े
लाँच करायला अ मत रॉक
े ट आहे का
78
व
जन
जळगाव
मह
July-2014 : 00:00:00
ीय
ऑ
अहमदनगर
ोजकांना संजीवनी
Tw eet
साद दहापुते ( व
ीय
ाननीय
’
ा
ा
१ ,५
ठार
ेपूल
जखमी
?
शवसेनेत
ारक
आॅल इज वेल वर भर
ल तफसह चौघां व
‘ ’
मोका
आठ - दहा कोटी लोकांना होऊ शकतो.
अनुसू चत जात साठी २00 कोटी
पये आयएफसीआय
आले आहेत. हे एक अ धक मोठे सकारा
ांनीही ही पावले उचलून अपे
मोदी यांनी प ह
ब तांश ी लघुउ
ा अथसंक
ारे तर अनुसू चत जमात साठी १00 कोटी
क पाऊ ल आहे. एससी कवा एसटी उ
ा पूण के
ोग हे एससी/एसटी आ ण ओबीसीतफ चाल वले जातात; पण
ा काय
फं स ऑफ फंड
ा मा
ा नेतृ
ाखाली एक स मती
ांच ी आ ण संरचनेच ी न मती कर
पाहणी, पुनरचना करेल आ ण अथसाहय़
मळ व
मातून दहा हजार कोटी इतका नधी न
ानक
त यं णा उभार
ासाठी २00 कोटी
भांड वल पुरवठय़ाची मयादा वाढ व
लघुउ
ोजकांना कज
केली जाईल. ज
कर
ात येई ल. तसेच उ
२00 कोटी
ा गुं
ा नहाय उ
पयां
ातून बाहेर पडणे सोपे
ोग न मती आ ण उ
ोगांच ी भरभराट हो
पये इतका नधी शे
ूल का
ा उ
ा
ा उ
ोगांना
ा
े
मळ वताना अनेक अडचणी
ात येई ल. ही स मती तीन म ह
र कॅ पटल, इ
ांत यो
े ातील आ थक रचनेच ी
टी, छोटी कज या मा
मांतून
ात आली आहे.
ेच े पुनरावलोकन कर
ात येई ल.
ोजकांना सुल भ अशा दवाळखोरीसंद भ तील काय
येल ा वेग दे
ासाठी आव
ांना बँकेकडू न अथसाहय़
ापन कर
ा आहे.
ोजकांना मदत करता येई ल.
ावे, यासाठी उ
ोग
े दसेल , अशी अपे
ास मदत होईल.
ा नधीची तरतूद कर
ासाठी एमएसएमई
ांम
ाचे काम करेल , यामुळे एमएसएमई
ातील अडचणी दूर कर
त णांना मळे ल . कॅ पटल फंडांना या फंडातून पैसे घेऊन न
तं
ात
ा आहेत. भारतासाठी मोदी यांच ी भू मका मागारट थॅच रसारखी राहणार आहे. तीच भू मका
ात पार पाडलेल ी दसते आ ण तीच पुढेही चार अथसंक
येतात, यासाठी अथ मं ालय आ ण आरबीआय
सूच ना दे ई ल तसेच न
पये वनबंधू योजनेअंतगत ठे व
ोजक मोद कडे मोठय़ा आशेने पाहत होते आ ण
ा
ा काय
मा ारे दे श भर उ
ोगां
ा न
ा क
ाची रचना
नांच े
ागत
क पाठबळ दले जाईल.
मधील त ण उ
ोजकांसाठी राखून ठे व
ात आला आहे. हा नधी आयएफसीआयअंतगत
वापरात आणला जाईल.
आ दवास
छो
ा क
ाणासाठी वनबंधू क
ा आ ण भू महीन शेतकर्यांना एक
भू महीन शेतकर्याला कज मळ
ाण योजना सु
आणून
कर
ात येई ल.
ाची काहीच सोय न
आम
ेस
Language Selection Marathi
ति
ाय
ाब
City
ल
र लज
या
पयांच ी तरतूद आहे.
ती.
Your Comments
Name
ात १00 कोटी
ांना ‘नाबाड’माफत कज मळे ल , अशी तरतूद सरकारने केली आहे. आतापय त
e-mail
facebook
लोकमत ईपेप र
लोकमत समाचार ईपेप र
twitter
लोकमत टाइ
google+
सी पॉ लसी
http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=34&newsid=116
ईपेप र
Copyright © 2013-2019 Lokmat
Media Pvt Ltd
rss feed
1/1

Similar documents