“Madia Magin Parasunod Taka”

Comments

Transcription

“Madia Magin Parasunod Taka”
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Nakamate na daw kamo na garo kamo nalalagalag asin
kaipuhan nindo nin paggiya? Si Jesu-Cristo iyo an Poon na
itinao nin Dios na kaipuhan nin lambang tawo. Sia nagsabi:
“Ako an marahay na pastor, asin midbid ko an sakong mga
karnero patin midbid ako kan sakong mga karnero.”
(Juan 10:14) Talaga daw na midbid nindo an Marahay na
“MADIA MAGIN
Pastor—aram daw nindo an saiyang mga kualidad, an saiyang
mensahe asin gibohon, an saiyang kaigotan, an saiyang
nin mas dayupot si Jesus asin sunodon sia nin mas maingat.
cf-BI
pagkamoot? An librong ini matabang sa saindo na mamidbid
PARASUNOD
TAKA”
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Nakamate na daw kamo na garo kamo nalalagalag asin
kaipuhan nindo nin paggiya? Si Jesu-Cristo iyo an Poon na
itinao nin Dios na kaipuhan nin lambang tawo. Sia nagsabi:
“Ako an marahay na pastor, asin midbid ko an sakong mga
karnero patin midbid ako kan sakong mga karnero.”
(Juan 10:14) Talaga daw na midbid nindo an Marahay na
“MADIA MAGIN
Pastor—aram daw nindo an saiyang mga kualidad, an saiyang
mensahe asin gibohon, an saiyang kaigotan, an saiyang
nin mas dayupot si Jesus asin sunodon sia nin mas maingat.
cf-BI
pagkamoot? An librong ini matabang sa saindo na mamidbid
PARASUNOD
TAKA”
“MADIA MAGIN
PARASUNOD
TAKA”
AN LIBRONG INI SADIRI NI
5 2007
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
All Rights Reserved
Kagpublikar
WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.
Brooklyn, New York, U.S.A.
2012 na Pag-imprenta
An publikasyon na ini dai ipinapabakal. Ini itinatao bilang
kabtang nin pambilog na kinaban na pagtotokdo kan Biblia na
sinusuportaran nin boluntad na mga donasyon.
Apuera sana kun may ibang tanda, an mga kotasyon
sa Kasuratan trinadusir hale sa nasa modernong Ingles na
New World Translation of the Holy Scriptures—With References.
Pinaghalean kan mga Retrato:
Pahina 39: Tutob nin libro: J. Hester and P. Scowen (AZ State Univ.), NASA;
pahina 87: 5 Tim Lynch/Index Stock Imagery
“Come Be My Follower”
Bicol (cf-BI)
Made in Japan
Ginibo sa Hapon
Namomotan na Nagbabasa:
“Madia magin parasunod taka.” (Marcos 10:21) Paagi sa
mga tataramon na iyan, garo man sana inaagda kita ni JesuCristo na sumunod sa saiya. Naghihimate daw kamo sa saiyang
pag-agda? An paggibo kaiyan magkakaigwa nin hararom na
epekto sa buhay nindo. Taano man?
Isinugo ni Jehova an saiyang bugtong na Aki digdi sa daga
tanganing itao an saiyang buhay bilang pantubos. (Juan 3:16)
Apuera sa saiyang kagadanan para sa sato, ipinaheling sa sato
kan Aking iyan kun paano kita mabubuhay. Sa gabos na ginibo
nia, pinagdanay nia an saiyang integridad asin nagtao sia nin
kagayagayahan sa puso kan saiyang Ama. Ipinaheling man sa
sato ni Jesus kun paano kita magigin arog kan saiyang Ama. An
mga paagi nin paghiro asin an kabotan kan Ama lubos na nabanaag sa mga tataramon asin gibo kan Aki.—Juan 14:9.
Si Jesus sarong “modelo,” an sabi kan Biblia, “tanganing
sunodon [niato] nin estrikto an saiyang mga lakad.” (1 Pedro
2:21) Kun gusto niatong magin mas dayupot ki Jehova, kun gusto niatong magkaigwa nin totoong makahulogan na buhay
ngonyan, asin kun gusto niatong magdanay sa dalan pasiring
sa buhay na daing katapusan, dapat na maingat niatong sunodon an gira ni Cristo.
Tanganing ponan an pagbaklay na ini, kaipuhan na magin
pamilyar kita sa buhay ni Jesus digdi sa daga. Kaya an pagkaladawan dapit ki Jesus na isinurat sa Biblia maninigo na maingat
niatong pag-adalan. An paghorophorop sa mga sinabi asin ginibo ni Jesus saka an pag-isip kun paano niato sia maaarog sa
tataramon asin gibo matabang sa sato na maheling nin mas
malinaw kun paano kita masunod sa saiya.
Logod na an publikasyon na ini makatabang sa saindo na
tumalubo an pagkamoot nindo ki Jesus asin ki Jehova. Asin logod na an pagkamoot na iyan magpahiro sa saindo na maingat
na sunodon an gira ni Jesus tangani na makatao kamo nin kagayagayahan sa puso ni Jehova ngonyan asin sagkod lamang.
An mga Kagpublikar
Mga Laog
Kapitulo
Pahina
1 “Magin Parasunod Taka”—Ano an Boot Sabihon ni Jesus? 5
2 “An Dalan Asin an Katotoohan Patin an Buhay”
15
KABTANG 1
“Madia Asin Helinga” an Cristo
3 “Ako . . . May Kababaan an Puso”
25
4 “Uya! An Leon na Gikan sa Tribo ni Juda”
35
5 “An Gabos na Kayamanan nin Kadonongan”
46
6 “Sia Nakanood nin Pagkuyog”
56
7 “Horophoropa Nindo nin Marhay an Saro na Nagtagal”
66
KABTANG 2
‘Pagtotokdo Asin Paghuhulit kan
Maogmang Bareta’
8 “Dahelan Kaini na Ako Isinugo”
77
9 “Paduman Kamo Asin Gumibo Kamo nin mga Disipulo” 87
10 “Nasusurat”
98
11 “Mayo Pa nin Ibang Tawo na Nagtaram nin Arog Kaini” 108
12 “Kun Mayo nin Ilustrasyon Dai Sia Nagtataram
sa Sainda”
KABTANG 3
118
“Itinutulod Kami kan Pagkamoot na
Yaon sa Cristo”
13 “Namomotan Ko an Ama”
129
14 “Nagdorolok sa Saiya an Darakulang Kadaklan”
15 “Napahiro nin Pagkaherak”
139
150
16 “Si Jesus . . . Namoot sa Sainda Sagkod sa Katapusan”
161
17 “Mayo nin Siisay Man na May Pagkamoot na
Orog Pa Kaini”
172
18 “Padagos Kang Sumunod sa Sako”
182
K A P I T U L O
1
“Magin Parasunod Taka”
—Ano an Boot Sabihon ni Jesus?
ANO an pinakamarahay na imbitasyon na naako nindo kasuarin
man? Tibaad isipon nindo an panahon na inimbitaran kamong
umatender sa sarong espesyal na okasyon, tibaad sa kasal nin duwang tawo na mahal na marhay nindo. O tibaad nagigirumdoman nindo an aldaw na inimbitaran kamo na akoon an sarong
importanteng trabaho. Kun natawan kamo nin siring na mga imbitasyon, daing duwa-duwa na napalukso an puso nindo, na nakamate pa ngani kamo nin onra, na akoon iyan. Pero, an totoo nakaako kamo nin orog nanggad karahay na imbitasyon. An lambang
saro sa sato nakaako kaiyan. Asin an paagi nin pagdesisyon niato
na simbagon an imbitasyon na iyan igwa nin hararom na epekto
sa sato. Iyan an pinakaimportanteng desisyon na gigibohon niato
sa buhay.
2 Ano an imbitasyon na iyan? Hale iyan ki Jesu-Cristo, an bugtong na Aki kan Makakamhan sa Gabos na Dios, si Jehova, asin
iyan nakasurat sa Biblia. Sa Marcos 10:21, mababasa niato an mga
tataramon ni Jesus: “Madia magin parasunod taka.” Garo man
sana iyan imbitasyon ni Jesus sa lambang saro sa sato. Marahay na
ihapot niato sa satong sadiri, ‘Ano daw an magigin simbag ko?’ Tibaad garo baga malinaw na an simbag. Siisay an masayuma sa marahayon na imbitasyon na iyan? Makangangalas nanggad, an kadaklan talagang nagsasayuma. Taano?
3 Estudyare bilang halimbawa an sarong tawo na nakaako mismo kan imbitasyon na iyan mga 2,000 na taon na an nakaagi. Sia
1, 2. Ano an pinakamarahay na imbitasyon na puedeng maako nin saro, asin
ano an puede niatong ihapot sa satong sadiri?
3, 4. (a) Ano an tibaad ibilang na nakakaara manongod sa lalaking duminolok
ki Jesus tanganing maghapot manongod sa buhay na daing katapusan? (b) Anong
marahay na mga kualidad an tibaad naheling ni Jesus sa mayaman na hoben na
namamahala?
“Ano an dapat kong gibohon tanganing
magmana nin buhay na daing katapusan?”
5
6
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
iginagalang na marhay na tawo. Nasa saiya an kisuerra tolong bagay na ibinibilang nin mga tawo na kawiliwili, nakakaara pa ngani—pagkahoben, kayamanan, asin kapangyarihan. An rekord sa
Biblia nagsasabi na sia sarong “hoben na lalaki,” “mayamanon,”
asin “namamahala.” (Mateo 19:20; Lucas 18:18, 23) Minsan siring,
may saro pang bagay na mas importante manongod sa hoben na
lalaking ini. Nabaretaan nia an manongod sa Dakulang Paratokdo,
si Jesus, asin nagustohan nia an saiyang nadangog.
4 An kadaklan na namamahala kan panahon na idto dai itinao ki
Jesus an respeto na maninigo sa saiya. (Juan 7:48; 12:42) Alagad
laen an ginibo kan namamahalang ini. An Biblia nagsasabi sa sato:
“Mantang paluwas [si Jesus], may sarong lalaki na nagdalagan sa
saiya asin luminuhod sa atubangan nia patin naghapot sa saiya:
‘Marahay na Paratokdo, ano an dapat kong gibohon tanganing
magmana nin buhay na daing katapusan?’ ” (Marcos 10:17) Mangnohon kun gurano kainteresado an lalaking ini na makipag-olay
ki Jesus, na nagdadalagan pasiring sa saiya na naheheling kan publiko, arog kan tibaad ginibo kan siisay man na dukha asin hamak
na tawo. Dugang pa, may paggalang na luminuhod sia sa atubangan ni Cristo. Kaya minsan paano sia mapakumbaba asin nakakaaram kan saiyang espirituwal na pangangaipo. Pinapahalagahan
ni Jesus an siring na marahay na mga kualidad. (Mateo 5:3; 18:4)
Kun siring, bakong makangangalas na “si Jesus nagheling sa saiya
asin nakamate nin pagkamoot para sa saiya.” (Marcos 10:21) Ano
an simbag ni Jesus sa hapot kan hoben na lalaki?
An Daing Kaagid na Imbitasyon
Ipinaheling ni Jesus na nagtao na an saiyang Ama nin impormasyon dapit sa mahalagang marhay na hapot manongod sa pagkamit nin buhay na daing katapusan. Sinambit nia an Kasuratan,
asin kinompirmar kan hoben na lalaki na maimbod niang kinukuyog an Ley ni Moises. Minsan siring, naheling ni Jesus, paagi sa saiyang ekstraordinaryong pakarorop, kun ano an nasa puso.
(Juan 2:25) May narisa siang espirituwal na problema sa namamahalang ini—sarong seryosong problema. Huli kaini, si Jesus nag5
5. Ano an isinimbag ni Jesus sa mayaman na hoben na lalaki, asin paano niato
naaaraman na bako an kadukhaan an “sarong bagay” na kulang sa saiya? (Helingon man an nota sa ibaba.)
“MAGIN PARASUNOD TAKA”—ANO AN BOOT SABIHON NI JESUS?
7
sabi: “Sarong bagay an kulang sa saimo.” Ano an “sarong bagay”
na iyan? Si Jesus nagsabi: “Lakaw, ipabakal mo an mga bagay na
nasa saimo asin itao mo sa mga dukha.” (Marcos 10:21) Boot daw
sabihon ni Jesus na an saro dapat na mayo ni sarong sentabo tanganing makapaglingkod sa Dios? Dai man.1 May ihinahayag si
Cristo na sarong bagay na dakulaon an halaga.
6 Tanganing ihayag kun ano an kulang, inalok ni Jesus sa lalaki an sarong marahayon na oportunidad: “Madia magin parasunod taka.” Imahinara na sana—an Aki kan Kaharohalangkaweng
Dios personal na iniimbitaran an lalaking iyan na sumunod sa saiya! Pinanugaan man sia ni Jesus nin balos na dai maimahinar. Sia
nagsabi: “Magkakaigwa ka nin kayamanan sa langit.” Inako daw
tolos kan mayaman na hoben na namamahala an oportunidad na
ini, an mamuraway na imbitasyon na ini? An salaysay nagsasabi:
“Ikinamondo nia an sinabing ini asin naghale siang mamondo,
ta dakol siang rogaring.” (Marcos 10:21, 22) Kaya an dai linalaoman na mga tataramon ni Jesus naghayag nin sarong problema sa
puso kan lalaking ini. Sia bangkag na marhay sa saiyang mga rogaring asin, daing duda, sa kapangyarihan asin prestihio na kaiba
dian. Makamomondo, an saiyang pagkamoot sa siring na mga bagay mas matimbang kisa sa ano man na pagkamoot nia ki Cristo.
Kun siring, an “sarong bagay” na kulang iyo an bilog na puso, mapagsakripisyong pagkamoot ki Jesus asin ki Jehova. Huling an hoben na lalaki mayo kan siring na pagkamoot, sinayumahan nia an
daing kaagid na imbitasyon! Pero, paano kamo napapalabot?
7 An imbitasyon ni Jesus bakong limitado sana sa tawong iyan;
ni para sa nagkapira sanang tawo. Si Jesus nagsabi: ‘Kun an siisay
man boot na sumunod sa sako, padagos siang sumunod sa sako.’
1 Dai hinagad ni Jesus sa gabos na nagsunod sa saiya na butasan an gabos na
rogaring ninda. Asin minsan ngani talagang may sinabi sia kun gurano kadepisil
para sa sarong mayaman na makalaog sa Kahadean nin Dios, idinugang nia: “An
gabos na bagay posible sa Dios.” (Marcos 10:23, 27) Sa katunayan, may pirang
mayaman na talagang nagin mga parasunod ni Cristo. Nag-ako sinda nin espesipikong hatol sa Kristianong kongregasyon, alagad dai hinagad sa sainda na idonar sa mga dukha an gabos na kayamanan ninda.—1 Timoteo 6:17.
6. Anong imbitasyon an inalok ni Jesus, asin an simbag kan mayaman na hoben na namamahala naghayag nin ano manongod sa saiyang puso?
7. Taano ta nakakasierto kita na kaiba kita ngonyan sa iniimbitaran ni Jesus?
8
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
(Lucas 9:23) Mangnohon na an “siisay man” puedeng magin parasunod ni Cristo kun talagang “boot” nia. Dinadagka nin Dios sa
saiyang Aki an siring na mga sadiosan an puso. (Juan 6:44) Bako
sanang an mga mayaman, bako sanang an mga dukha, bako sanang an mga hale sa sarong rasa o nasyon, asin bako sanang an
mga nabubuhay kan panahon na idto kundi an gabos tinatawan
nin oportunidad na akoon an imbitasyon ni Jesus. Kaya an mga tataramon ni Jesus na “Madia magin parasunod taka” talagang aplikado saindo. Taano ta maninigo nindong booton na sumunod ki
Cristo? Asin ano man nanggad an kalabot dian?
Taano ta Magin Parasunod ni Cristo?
May katotoohan na maninigo niatong akoon: Kaipuhan niatong marhay an marahay na pamomoon. Bakong gabos na tawo
maadmitir na igwa sinda kan pangangaipong iyan, alagad talagang kaipuhan iyan. An propeta ni Jehova na si Jeremias pinasabngan na isurat an daing sagkod na katotoohan na ini: “Aram kong
marhay, O Jehova, na bakong kapot nin daganon na tawo an saiyang dalan. Bakong kapot nin tawong naglalakaw dawa an paggiya sa saiyang lakad.” (Jeremias 10:23) An mga tawo mayo kan
abilidad ni deretso na pamahalaan an sadiri ninda. Sa katunayan,
an kasaysayan nin tawo pano nin rekord nin maraot na pamomoon. (Eclesiastes 8:9) Kan panahon ni Jesus, an mga tawo inaapi,
inaabuso, asin dinadaya kan mga namomoon. May kadonongan
na sinabi ni Jesus na an ordinaryong mga tawo ‘garo mga karnero na mayo nin pastor.’ (Marcos 6:34) Totoo man iyan sa katawohan ngonyan. Bilang grupo asin bilang mga indibiduwal, kaipuhan niato an pamomoon na puede niatong pagtiwalaan asin
igalang. Napapanigoan daw ni Jesus an pangangaipong iyan? Estudyare an nagkapirang dahelan kun taano ta iyo an simbag dian.
9 Enot, si Jesus pinili ni Jehova Dios. An kadaklan na namomoon pinili kan saindang kapwa bakong sangkap na mga tawo, na
sa parate nadadaya asin may tendensiang mapasala sa paghusgar.
Si Jesus laen na klaseng namomoon. Iyan an sinasabi sa sato kan
mismong titulo nia. An terminong “Cristo,” arog kan terminong
“Mesiyas,” nangangahulogan nin “Linahidan.” Iyo, daing iba kun8
8. May anong pangangaipo an gabos na tawo, asin taano?
9. Ano an nagpapagin laen ki Jesus sa gabos na ibang namomoon?
“MAGIN PARASUNOD TAKA”—ANO AN BOOT SABIHON NI JESUS?
9
di an Soberanong Kagurangnan kan uniberso an naglahid ki Jesus,
o espesyalmenteng nagnombra sa saiya sa sagrado niang katongdan. Si Jehova Dios nagsabi manongod sa saiyang Aki: “Uya! An
sakong lingkod na sakong pinili, an sakong namomotan, na naooyonan kan sakong kalag! Ibubugtak ko an sakong espiritu sa saiya.” (Mateo 12:18) Mayo nin siisay man na mas nakakaaram kisa
sa satong Kaglalang kun anong klase nin namomoon an kaipuhan
niato. Dai marorop an kadonongan ni Jehova, kaya igwa kita nin
bastanteng dahelan na magtiwala sa saiyang pinili.—Talinhaga 3:
5, 6.
10 Ikaduwa, si Jesus nagtao nin sangkap asin nakakainspirar na halimbawa para sa sato. An pinakamarahay na klase nin namomoon igwa nin mga kualidad na puedeng hangaan asin arogon
kan saiyang mga nasasakopan. Sia nangengenot paagi sa halimbawa, na nagtatao nin inspirasyon sa iba na magin mas marahay na
mga tawo. Anong mga kualidad an pinakaigagalang nindo sa sarong namomoon? Kosog nin boot? Kadonongan? Pagmalasakit?
Kumusta an pagmamaigot kun napapaatubang sa kasakitan? Mantang pinag-aadalan nindo an rekord kan buhay ni Jesus digdi sa
daga, maaaraman nindo na yaon sa saiya an mga kualidad na iyan
—asin dakol pa. Bilang sangkap na ladawan kan saiyang langitnon
na Ama, yaon ki Jesus an gabos na kualidad nin Dios sa lubos na
paagi. Sia totoo nanggad na sangkap na tawo sa gabos na aspekto.
Kaya sa gabos na ginibo nia, sa gabos na sinabi nia, sa gabos na saboot na ihinayag nia, may maheheling kita na maninigo niatong
arogon. An Biblia nagsasabi na nagtao sia nin “modelo tanganing
sunodon nindo nin estrikto an saiyang mga lakad.”—1 Pedro 2:21.
11 Ikatolo, lubos na inotob ni Cristo an saiyang sinabi: “Ako an marahay na pastor.” (Juan 10:14) An pananaram na iyan na may piguratibong kahulogan pamilyar sa mga tawo kan mga panahon kan
Biblia. An mga pastor nagpapagal tanganing atamanon an mga
karnero na nasa saindang pangangataman. An sarong “marahay
na pastor” ineenot an kaligtasan asin ikakarahay kan aripompon
kisa sa sadiri nia. Halimbawa, an apoon ni Jesus na si David sarong
pastor kan sia hoben pa, asin bako sanang sa sarong pangyayari na
10. Taano ta an halimbawa ni Jesus an pinakamarahay na sunodon nin mga
tawo?
11. Paano si Jesus nagin “an marahay na pastor”?
10
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
isinapeligro nia an saiyang buhay tanganing labanan an maisog
na layas na hayop na nagsalakay sa saiyang mga karnero. (1 Samuel 17:34-36) Labi pa ngani dian an ginibo ni Jesus para sa mga parasunod niang tawo. Itinao nia an saiyang buhay para sa sainda.
(Juan 10:15) Pira daw na mga namomoon an igwa kan siring na
espiritu nin pagsakrispisyo?
12 Si Jesus “an marahay na pastor” sa saro pang paagi. Sia nagsabi:
“Midbid ko an sakong mga karnero patin midbid ako kan sakong
mga karnero.” (Juan 10:14) Isip-isipa an paglaladawan ni Jesus.
Para sa nagmamasid sana, an sarong aripompon nin mga karnero tibaad garo sarong grupo sana nin mabalukag na mga linalang.
Minsan siring, midbid kan pastor an kada saro sa mga karnero.
Aram nia kun arin na mga babaeng karnero an madali nang mangaipo kan saiyang tabang kun an mga ini mag-ogbon, kun arin
na mga kordero an nangangaipo pa man giraray na kargahon huli
ta saditon pa asin maluyahon pa an mga ini tanganing maglakaw
nin harayo na sinda sana, asin kun arin na mga karnero an kasuarin pa sana nagkahelang o nalugadan. Midbid man kan mga karnero an saindang pastor. Midbid ninda an saiyang tingog, na dai
noarin man mamamaluan na tingog iyan nin siisay man na ibang
pastor. Kun may pagkahandal o pagkaapurado an tono kan saiyang pag-apod, tolos sindang minahiro. Kun saen nia sinda giyahan, sinda minasunod. Asin aram nia nanggad kun saen sinda gigiyahan. Aram nia kun saen an matubang asin berdeng doot, kun
saen an presko asin malinaw na mga sapa, kun saen an ligtas na
sabsaban. Mantang binabantayan nia sinda, an mga karnero nakakamate na sinda ligtas.—Salmo 23.
13 Dai daw nindo minamawot an pamomoon na arog kaiyan? Daing kapareho an rekord kan Marahay na Pastor sa pagtratar sa saiyang mga parasunod sa arog nanggad kaiyan na paagi. Nanunuga
sia na gigiyahan kamo pasiring sa sarong maogma asin nakakakontentong buhay ngonyan asin sagkod sa ngapit na daing sagkod! (Juan 10:10, 11; Kapahayagan 7:16, 17) Kun siring, kaipuhan
niatong maaraman kun ano man nanggad an kalabot sa pagsunod
ki Cristo.
12, 13. (a) Sa anong paagi midbid nin sarong pastor an saiyang mga karnero,
asin sa anong paagi midbid sia kan mga ini? (b) Taano ta gusto nindong magin
sakop kan pamomoon kan Marahay na Pastor?
“MAGIN PARASUNOD TAKA”—ANO AN BOOT SABIHON NI JESUS?
11
Kun Ano an Boot Sabihon
kan Pagigin Parasunod ni Cristo
14 Ginatos na milyon na tawo ngonyan an posibleng marhay
na naniniwala na inako na ninda an imbitasyon ni Cristo. Total,
pinili nindang apodon sinda na mga Kristiano. Tibaad kabilang
sinda sa iglesia na dian sinda pinabunyagan kan saindang mga
magurang. O tibaad sabihon ninda na igwa sinda nin emosyonal
na pagkadayupot ki Jesus asin inaako sia ninda bilang saindang
personal na Paraligtas. Alagad huli daw kaiyan sinda parasunod
na ni Cristo? Iyan daw an nasa isip ni Jesus kan imbitaran nia kita
na magin mga parasunod nia? Orog pa dian an kalabot.
15 Estudyare an kinaban nin Kakristianohan—mga nasyon na an
kadaklan kan mga siudadano naghihingako na mga parasunod
ni Cristo. Ipinapabanaag daw kan Kakristianohan an mga katokdoan ni Jesu-Cristo? O naheheling daw niato sa mga nasyon na
iyan an pagkaongis, pan-aapi, krimen, asin inhustisya na kapareho nanggad kan naheheling sa ibang kabtang kan kinaban? An
iginagalang na namomoon na Hindu na si Mohandas Gandhi sarong beses nagsabi: “Mayo akong namidbid na siisay man na nakagibo nin mas dakol para sa katawohan kisa ki Jesus. Sa katunayan, mayo nin diperensia sa Kristianismo.” Idinugang nia: “An
problema yaon sa saindo na mga Kristiano. Dai nindo sinusunod
an mga itinotokdo nindo.”
16 Sinabi ni Jesus na an tunay na mga parasunod nia mamimidbid bako sanang sa saindang sinasabi o sa apod ninda sa saindang sadiri kundi sa pangenot sa saindang mga gibo. Halimbawa,
sia nagsabi: “Bakong gabos na nagsasabi sa sako, ‘Kagurangnan,
Kagurangnan,’ makakalaog sa kahadean kan kalangitan, kundi
idtong naggigibo kan kabotan kan sakong Ama na nasa kalangitan.” (Mateo 7:21) Taano an kadakol na naghihingako na si Jesus an Kagurangnan ninda ta dai nagigibo an kabotan kan saiyang Ama? Girumdoma an mayaman na hoben na namamahala.
14, 15. Tanganing magin parasunod ni Cristo, taano ta bakong igo an maghingako sana na an saro Kristiano o magkaigwa sana nin emosyonal na pagkadayupot ki Jesus?
16, 17. Ano sa parate an kulang sa naghihingakong mga Kristiano, asin paano
namimidbid an tunay na mga parasunod ni Cristo?
12
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Parateng marhay, “sarong bagay an kulang” sa naghihingakong
mga Kristiano—an bilog na kalag na pagkamoot ki Jesus asin sa
Saro na nagsugo sa saiya.
17 Paano nagin siring? Bako daw na an minilyon na nagsasabing
sinda mga Kristiano naghihingako man na namomotan ninda
si Cristo? Daing duda. Alagad bako nanggad na mga tataramon
sana an kalabot sa pagkamoot ki Jesus asin ki Jehova. Si Jesus
nagsabi: “Kun an siisay man namomoot sa sako, ootobon nia an
sakong tataramon.” (Juan 14:23) Asin sa giraray nagtataram bilang sarong pastor, sia nagsabi: “An sakong mga karnero naghihinanyog sa sakong tingog, asin midbid ko sinda, patin sinda nagsusunod sa sako.” (Juan 10:27) Iyo, an tunay na pagbalo sa satong
pagkamoot ki Cristo bako sanang paagi sa satong mga tataramon
o saboot kundi sa pangenot paagi sa satong mga gibo.
18 An tunay na pagkatawo niato sa laog talagang nababanaag paagi sa satong mga gibo. Iyan an dapat niatong paoswagon. Si Jesus nagsabi: “Ini nangangahulogan nin buhay na daing katapusan, an saindang paglaog sa isip nin kaaraman dapit sa saimo, na
iyo sanang tunay na Dios, asin dapit sa saro na saimong sinugo,
si Jesu-Cristo.” (Juan 17:3) Kun ilalaog niato sa isip asin hohorophoropon niato an tamang kaaraman manongod ki Jesus, may
epekto iyan sa satong puso. Lalong maorog an pagkamoot niato
sa saiya asin lalo pang mapapakosog an satong pagmawot na padagos na sumunod sa saiya.
19 Iyan an katuyohan kan librong ini. An intension kaini, bakong magtao nin kompletong sumaryo kan buhay asin ministeryo ni Jesus, kundi tabangan kita na masabotan nin mas malinaw kun paano masunod sa saiya.1 Dinisenyo ini na tabangan
kitang magheling sa arog sa salming na Kasuratan asin hapoton
an satong sadiri, ‘Ako daw talagang nagsusunod ki Jesus?’ (Santiago 1:23-25) Tibaad haloy na nindong ibinibilang an saindong
1 Para sa lubos asin kronolohikong sumaryo kan mga pangyayari sa buhay asin
ministeryo ni Jesus, helingon an The Greatest Man Who Ever Lived, na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.
18, 19. (a) Ano an maninigong magin epekto sa sato kan pag-adal manongod
ki Jesus? (b) Ano an katuyohan kan librong ini, asin paano makikinabang digdi
an mga haloy nang ibinibilang an sadiri ninda na mga parasunod ni Cristo?
“MAGIN PARASUNOD TAKA”—ANO AN BOOT SABIHON NI JESUS?
13
Mga Imbitasyon
Hale sa Bugtong na Aki nin Dios
Imahinara na personal na sinasabi sa saindo ni Jesus
an minasunod na mga imbitasyon. Ano an magigin
simbag nindo, asin taano?
“Magin parasunod taka.”—Mateo 9:9; Lucas 9:59; Juan 1:43.
“Kun an siisay man boot na magsunod sa sako, paindahan nia an
saiyang sadiri asin pasanon an saiyang hariging pasakitan patin
padagos akong sundan.”—Mateo 16:24.
“Madia kamo sa sako, kamo gabos na nagpapagal asin nagagabatan, asin papaginhawahon ko kamo. Pasana nindo an sakong sakal asin makanood kamo sa sako.”—Mateo 11:28, 29.
“Kun an siisay man napapaha, magdigdi sia sa sako asin uminom.”—Juan 7:37.
sadiri na karnero na ginigiyahan kan Marahay na Pastor. Pero,
bako daw na maoyon kamo na pirme kitang makakanompong
nin mga paagi na umoswag? Sinasadol kita kan Biblia: “Padagos
na baloon kun baga kamo nasa pagtubod, padagos na patunayan
kun ano man nanggad kamo.” (2 Corinto 13:5) Bawi an gabos na
paghihingoa niato na seguradohon na kita ginigiyahan nanggad
kan satong mamomoton na Marahay na Pastor, si Jesus, na ninombrahan mismo ni Jehova na maggiya sa sato.
20 Logod na an pag-adal nindo sa librong ini makatabang sa saindo na mapakosog an saindong pagkamoot ki Jesus asin ki Jehova. Mantang an siring na pagkamoot naggigiya sa saindo sa
buhay, maeeksperyensiahan nindo an nakakalabi sa gabos na katoninongan asin pagkakontento na posible sa daan na kinaban
na ini, asin mabubuhay kamo tanganing omawon si Jehova sagkod lamang huli sa pagtao nia sa sato nin Marahay na Pastor.
Siempre, an satong pag-adal manongod ki Cristo dapat na nakabasar sa tamang pundasyon. Kun siring, angay na sa Kapitulo 2
sisiyasaton niato an kabtang ni Jesus sa unibersal na katuyohan
ni Jehova.
20. Ano an eestudyaran niato sa sunod na kapitulo?
K A P I T U L O
2
“An Dalan Asin an Katotoohan
Patin an Buhay”
NALAGALAG na daw kamo? Tibaad nagigirumdoman nindo na
may panahon na nagbibiahe kamo tanganing bisitahon an sarong katood o paryente asin dai nindo makua an dalan. Mantang nagpapadagos kamo sa sarong bakong pamilyar na tinampo, nagpondo daw kamo asin ihinapot sa sarong tawo an
direksion? Imahinara kun ano an mamamatean nindo kun, imbes na sabihon sana sa saindo an direksion, an sarong maboot
na indibiduwal nagsabi: “Sumunod ka sana sa sako. Gigiyahan
taka duman.” Nakaginhawa nanggad kamo!
2 Sa sarong paagi, may ginigibong arog kaiyan si Jesu-Cristo
para sa sato. Kun kita sana, imposible na makadolok kita sa
Dios. Huli sa minanang kasalan asin pagkabakong sangkap,
an kinaban nin katawohan nalagalag, “siblag sa buhay na gikan sa Dios.” (Efeso 4:17, 18) Kaipuhan niato an tabang tanganing makua an dalan. Si Jesus, an maboot na Arogan niato, dai
sana nagtatao nin sadol asin direksion; orog pa dian an ginigibo
nia. Arog kan nasabotan niato sa Kapitulo 1, iniimbitaran kita
ni Jesus, na nagsasabi: “Madia magin parasunod taka.” (Marcos
10:21) Minsan siring, tinatawan man nia kita nin mapuersang
dahelan na akoon an imbitasyon na iyan. Sa sarong pangyayari,
si Jesus nagsabi: “Ako iyo an dalan asin an katotoohan patin an
buhay. Mayo nin makakaduman sa Ama kundi paagi sa sako.”
(Juan 14:6) Pag-olayan niato an nagkapirang dahelan kun taano
ta an pagdolok sa Ama posible sana paagi sa Aki. Dangan nasa
isip an mga dahelan na iyan, eestudyaran niato kun paanong si
Jesus tunay nanggad na iyo “an dalan asin an katotoohan patin
an buhay.”
1, 2. Taano ta magigin imposible an pagdolok ki Jehova kun kita sana, asin
ano an ginibo ni Jesu-Cristo para sa sato mapadapit digdi?
“Magin parasunod taka”
15
16
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Sarong Mahalagang Marhay
na Kabtang sa Katuyohan ni Jehova
3 Enot sa gabos, paagi ki Jesus an pagdolok sa Dios huli ta pinagmarhay ni Jehova na itao sa saiyang Aki an pinakamahalagang papel.1 Ginibo sia kan Ama na pangenot na personahe sa
pag-otob kan gabos na katuyohan Nia. (2 Corinto 1:20; Colosas
1:18-20) Tanganing masabotan an mahalagang marhay na papel
kan Aki, kaipuhan na estudyaran niato an nangyari sa hardin
nin Eden, kun saen an enot na mag-agom na tawo uminayon
ki Satanas sa pagrebelde tumang ki Jehova.—Genesis 2:16, 17;
3:1-6.
4 An pagrebelde sa Eden nagpalataw nin sarong isyu na may
unibersal na importansia: Pinapamahalaan daw ni Jehova Dios
sa tamang paagi an saiyang mga linalang? Tanganing maresolberan an mahalagang marhay na isyung ini, nagdesisyon si Jehova na sarong sangkap na espiritung aki an kaipuhan na magdigdi sa daga. An misyon na gigibohon kan aking ini igwa nin
dakulaon na halaga—an pagtao kan saiyang buhay tanganing
ibindikar an soberaniya ni Jehova asin magserbing pantubos tanganing iligtas an katawohan. Paagi sa pagdadanay na maimbod
sagkod sa kagadanan, gigibohon na posible kan piniling aki na
resolberan an gabos na problema na naglataw huli sa pagrebelde ni Satanas. (Hebreo 2:14, 15; 1 Juan 3:8) Alagad si Jehova
igwa nin milyon-milyon na sangkap na espiritung aki. (Daniel 7:
9, 10) Siisay an pinili nia na magsagibo kan pinakamahalagang
asignasyon na ini? Pinili ni Jehova an saiyang “Aking bugtong,”
an saro na kan huri namidbid bilang si Jesu-Cristo.—Juan 3:16.
5 Maninigo daw na magngalas kita sa pinili ni Jehova? Dai
nanggad! An Ama may lubos na kompiansa sa saiyang bugtong
1 Mahalagang marhay an papel kan Aki kaya an Biblia nagtatao sa saiya nin
dakol na makahulang ngaran asin titulo.—Helingon an kahon sa pahina 23.
3. Taano ta paagi ki Jesus an pagdolok sa Dios?
4. An pagrebelde sa Eden nagpalataw nin anong isyu, asin nagdesisyon si Jehova na gibohon an ano tanganing resolberan an isyu?
5, 6. Paano ipinaheling ni Jehova na igwa sia nin kompiansa sa saiyang Aki,
asin sa ano nakabasar an kompiansang ini?
“AN DALAN ASIN AN KATOTOOHAN PATIN AN BUHAY”
17
na Aki. Dakol na siglo antes pang mag-abot digdi sa daga an saiyang Aki, ihinula ni Jehova na an Aking ini magdadanay na maimbod sa ibong nin gabos na klaseng pagsakit. (Isaias 53:3-7, 1012; Gibo 8:32-35) Isipa an kahulogan kaiyan. An Aki, kapareho
kan gabos na iba pang madonong na linalang, may sadiring
boot, na kayang pumili kan sadiri niang gigibohon. Pero, kanigoan an kompiansa ni Jehova kaya ihinula nia an kaimbodan
kan saiyang Aki. Sa ano nakabasar an kompiansang ini? Sa simpleng pagtaram, iyan nakabasar sa kaaraman. Midbid nin lubos
ni Jehova an saiyang Aki asin aram nia kun gurano kagusto kan
saiyang Aki na paogmahon Sia. (Juan 8:29; 14:31) Namomotan
kan Aki an saiyang Ama, asin namomotan man ni Jehova an Saiyang Aki. (Juan 3:35) An pagkamoot kan Ama asin Aki sa lambang saro nagpadayupot sa sainda sa dai mapapatod na bogkos
nin pagkakasaro asin pagtitiwala.—Colosas 3:14.
6 Huli sa mahalagang papel kan Aki, sa kompiansa kan Ama sa
saiya, asin sa pagkamoot na nagbobogkos sa Ama asin Aki, makangangalas daw na an pagdolok sa Dios posible sana paagi ki
Jesus? Pero, may saro pang dahelan kun taano ta an Aki sana an
makakagiya sa sato pasiring sa Ama.
An Aki Sana an Lubos na Nakakamidbid sa Ama
May mga kahagadan na dapat maabot tanganing makadolok
kita ki Jehova. (Salmo 15:1-5) Siisay an mas nakakaaram kisa sa
Aki kun ano an kaipuhan tanganing maabot an mga pamantayan nin Dios asin kamtan an Saiyang pag-oyon? Si Jesus nagsabi: “An gabos na bagay itinao na sa sako kan sakong Ama, asin
dai nin siisay man na lubos na nakakamidbid sa Aki kundi an
Ama, ni na an siisay man lubos na nakakamidbid sa Ama kundi
an Aki asin an siisay man na boot kan Aki na pahayagan dapit sa
saiya.” (Mateo 11:27) Helingon niato kun taano ta makakapagsabi si Jesus, nin tama asin daing pagpasobra, na mayo nin lubos
na nakakamidbid sa Ama “kundi an Aki.”
8 Bilang “an panganay sa gabos na linalang,” an Aki may daing
7
7, 8. Taano ta masasabi nin tama ni Jesus na mayo nin siisay man na lubos na
nakakamidbid sa Ama “kundi an Aki”?
18
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
kaagid na kadayupotan ki Jehova. (Colosas 1:15) Imahinara an
dayupot na relasyon kan Ama asin Aki na nagtalubo sa laog nin
dai mabilang na lawig nin panahon kan sinda pa sanang duwa
an nag-eeksister—poon sa kapinonan nin paglalang sagkod na
lalangon an iba pang espiritung mga linalang. (Juan 1:3; Colosas 1:16, 17) Isip-isipa na sana an mahalagang marhay na oportunidad kan Aki na makaibanan an saiyang Ama, na ilinalaog sa
isip an mga kaisipan kan Ama dapit sa mga bagay-bagay asin nanonodan an Saiyang kabotan, mga pamantayan, asin paagi nin
paghiro. Totoo nanggad, bakong sobra man na sabihon na mas
midbid ni Jesus an saiyang Ama kisa siisay pa man. An kadayupotan na ini seguradong nagpangyari ki Jesus na ikahayag an saiyang Ama sa mga paagi na mayo nin ibang makakagibo.
9 An mga katokdoan ni Jesus nagpapabanaag kan saiyang malinaw na pakaaram sa kun ano an kaisipan asin saboot ni Jehova
asin kun ano an mga kahagadan Nia sa Saiyang mga parasamba.1 Ihinayag ni Jesus an saiyang Ama sa saro pang hararom na
paagi. Si Jesus nagsabi: “Sia na nakaheling sa sako nakaheling
man sa Ama.” (Juan 14:9) Inarog ni Jesus sa sangkap na paagi an
saiyang Ama sa gabos na sinabi asin ginibo nia. Kaya kun nababasa niato sa Biblia an manongod ki Jesus—an mapuersa asin
nakakaakit na mga tataramon na ginamit nia sa saiyang pagtotokdo, an pagmalasakit na nagpahiro sa saiya na paomayan
an iba, asin an empatiya na nagpangyari sa saiya na humibi—
maiimahinar nanggad niato si Jehova na sinasabi asin ginigibo
an mismong mga bagay na iyan. (Mateo 7:28, 29; Marcos 1:4042; Juan 11:32-36) An paagi nin paghiro asin kabotan kan Ama
nahahayag sa sangkap na paagi sa mga tataramon asin ginibo
kan Aki. (Juan 5:19; 8:28; 12:49, 50) Sa siring, tanganing makamit an pag-oyon ni Jehova, kaipuhan niatong himateon an mga
katokdoan ni Jesus asin sunodon an saiyang halimbawa.—Juan
14:23.
1 Halimbawa, helingon an mga tataramon ni Jesus na nakasurat sa Mateo
10:29-31; 18:12-14, 21-35; 22:36-40.
9, 10. (a) Sa anong mga paagi ihinayag ni Jesus an saiyang Ama? (b) Tanganing kamtan an pag-oyon ni Jehova, ano an kaipuhan niatong gibohon?
“AN DALAN ASIN AN KATOTOOHAN PATIN AN BUHAY”
19
Huling midbid nin lubos ni Jesus si Jehova asin inaarog nia
sia sa sangkap na paagi, bakong makangangalas na nagdesisyon
si Jehova na an Aki iyo an paagi sa pagdolok sa Ama. Bilang basehan sa pagsabot kun taano ta makakadolok kita ki Jehova paagi sana ki Jesus, pag-olayan niato ngonyan an kahulogan kan
mga tataramon ni Jesus: “Ako iyo an dalan asin an katotoohan
patin an buhay. Mayo nin makakaduman sa Ama kundi paagi sa
sako.”—Juan 14:6.
10
“Ako Iyo an Dalan”
Naaraman na niato na dai kita makakadolok sa Dios kun dai
maagi ki Jesus. Sa mas espesipikong paagi, isipon nindo kun ano
an kahulogan kaini para sa sato. Si Jesus “an dalan” sa dahelan
na paagi sana sa saiya na magkakaigwa kita nin inooyonan na
relasyon sa Dios. Taano ta siring kaiyan? Paagi sa pagigin maimbod sagkod sa kagadanan, itinao ni Jesus an saiyang buhay bilang atang na pantubos. (Mateo 20:28) Kun mayo an probisyon na ini na pantubos, imposible na makadolok kita sa Dios.
An kasalan nagin olang sa pag-oltanan nin mga tawo asin nin
Dios, huling si Jehova banal asin kun siring dai nia noarin man
ooyonan an kasalan. (Isaias 6:3; 59:2) Alagad hinale kan atang
ni Jesus an olang; iyan an nagin kinakaipuhan na pantakop,
o pambayad, sa kasalan. (Hebreo 10:12; 1 Juan 1:7) Kun aakoon niato an probisyon nin Dios paagi ki Cristo asin matubod
dian, makakamit niato an pabor ni Jehova. Mayo na nanggad
nin ibang paagi tanganing kita ‘makipag-ulian sa Dios.’1—Roma
5:6-11.
12 Si Jesus “an dalan” kun dapit sa pamibi. Paagi sana ki Jesus
na kita makakadolok ki Jehova sa pamibi na may garantiya na
an satong odok sa pusong mga kahagadan dadangogon na may
11
1 Sa Juan 14:6, an paggamit kan pronombre personal na “Ako” (personal pronoun “I”) kaiba an artikulo depinido na “an” (definite article “the”) nagdodoon
na an katongdan ni Jesus daing kaagid, na sia an dalan, an solamenteng paagi
na kita makakadolok sa Ama.
11. (a) Taano ta makakamit niato an inooyonan na relasyon sa Dios paagi sana
ki Jesus? (b) Paano idinodoon kan mga tataramon na nakasurat sa Juan 14:6 an
pagigin daing kaagid kan katongdan ni Jesus? (Helingon an nota sa ibaba.)
12. Sa anong paagi na si Jesus “an dalan”?
20
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
pag-oyon. (1 Juan 5:13, 14) Si Jesus mismo nagsabi: “Kun humagad kamo sa Ama nin ano man itatao nia iyan sa saindo sa ngaran ko. . . . Humagad kamo asin kamo mag-aako, tanganing
an saindong kagayagayahan malubos.” (Juan 16:23, 24) Angay
nanggad, sa ngaran ni Jesus, makakadolok kita ki Jehova sa pamibi asin maaapod niato Sia na “Ama.” (Mateo 6:9) Si Jesus “an
dalan” sa saro pang paagi—paagi sa saiyang halimbawa. Siring sa
nasabi na, inarog ni Jesus an saiyang Ama sa sangkap na paagi.
Sa siring, ipinapaheling sa sato kan halimbawa ni Jesus kun paano mamumuhay tanganing mapaogma si Jehova. Kun siring, tanganing makadolok ki Jehova, dapat na sumunod kita sa gira ni
Jesus.—1 Pedro 2:21.
“Ako Iyo . . . an Katotoohan”
Si Jesus pirmeng nagtataram kan katotoohan manongod
sa makahulang tataramon kan saiyang Ama. (Juan 8:40, 45,
46) Mayo nin nakuang kadayaan sa ngoso ni Jesus kasuarin
man. (1 Pedro 2:22) Dawa an mga nagkokontra sa saiya nagadmitir na itinokdo nia “an dalan nin Dios kaoyon kan katotoohan.” (Marcos 12:13, 14) Minsan siring, kan sabihon ni Jesus na
“Ako iyo . . . an katotoohan,” an sinasabi nia bako sanang an bagay na ipinaaram nia an katotoohan paagi sa saiyang pagtaram,
paghuhulit, asin pagtotokdo. Labi pa nanggad sa pagtaram an
kalabot.
14 Tandaan na dakol na siglo antes pa, pinasabngan ni Jehova
an mga kagsurat kan Biblia na isurat an dakol na hula manongod sa Mesiyas, o Cristo. Sinabi kan mga hulang ini an mga detalye manongod sa saiyang buhay, ministeryo, asin kagadanan.
Dugang pa, an Ley ni Moises igwa nin mga anino, o makahulang mga arogan, na nagtotokdo sa Mesiyas. (Hebreo 10:1) Si Jesus daw magigin maimbod sagkod sa kagadanan, na paagi kaiyan inootob an gabos na hula manongod sa saiya? Pakatapos
sana kaiyan na mabibindikar si Jehova bilang an Dios nin totoong hula. An dakulaon na paninimbagan na iyan nasa abaga ni
13
13, 14. (a) Paanong si Jesus nagtataram nin totoo? (b) Tanganing si Jesus magin “an katotoohan,” ano an kinaipuhan niang gibohon, asin taano?
“AN DALAN ASIN AN KATOTOOHAN PATIN AN BUHAY”
21
Jesus. Paagi sa saiyang pamumuhay—gabos na sinasabi nia asin
gabos na ginigibo nia—pinatunayan ni Jesus na totoo an makahulang mga arogan. (2 Corinto 1:20) Sa siring, si Jesus iyo “an
katotoohan.” An katotoohan kan makahulang tataramon ni Jehova naotob kan umabot si Jesus.—Juan 1:17; Colosas 2:16, 17.
“Ako Iyo . . . an Buhay”
Si Jesus iyo “an buhay,” huli ta paagi sana sa saiya na puede
kitang magkamit nin buhay—an boot sabihon, an “tunay na
buhay.” (1 Timoteo 6:19) An Biblia nagsasabi: “An nagtutubod
sa Aki igwa nin buhay na daing katapusan; an nakikisuway sa
Aki dai makakaheling nin buhay, kundi magdadanay sa saiya an
grabeng kaanggotan nin Dios.” (Juan 3:36) Ano an boot sabihon kan magtubod sa Aki nin Dios? Nangangahulogan iyan na
marigon kitang naniniwala na dai kita magkakamit nin buhay
kun mayo sia. Orog pa dian, nangangahulogan iyan na ipinapaheling niato an satong pagtubod paagi sa mga gibo, padagos
kitang nakakanood ki Jesus, asin ginigibo niato an satong pinakamakakaya na sunodon an saiyang mga katokdoan asin halimbawa. (Santiago 2:26) Sa siring, an pagtubod sa Aki nin Dios
minagiya pasiring sa buhay na daing katapusan—imortal na buhay bilang espiritu sa langit para sa “sadangoton na aripompon”
nin linahidan nin espiritung mga Kristiano asin sangkap na buhay bilang tawo sa sarong daganon na paraiso para sa “dakulang
kadaklan” nin “ibang mga karnero.”—Lucas 12:32; 23:43; Kapahayagan 7:9-17; Juan 10:16.
16 Kumusta man an mga nagadan na? Si Jesus iyo man “an
buhay” para sainda. Dai nahaloy bago nia buhayon an saiyang katood na si Lazaro, sinabihan ni Jesus si Marta, an tugang ni Lazaro: “Ako iyo an pagkabuhay liwat asin an buhay.
An nagtutubod sa sako, minsan pa sia magadan, mabubuhay.”
(Juan 11:25) Ipinagkatiwala ni Jehova sa saiyang Aki an “mga
liabe nin kagadanan asin nin Hades,” na itinatao sa saiya an
15
15. Ano an boot sabihon kan pagtubod sa Aki, asin sa ano puedeng maggiya an
paggibo kaiyan?
16, 17. (a) Paano si Jesus magigin “an buhay” dawa para sa mga nagadan na?
(b) Puede kitang magkaigwa nin anong kompiansa?
22
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
kapangyarihan na magbuhay liwat. (Kapahayagan 1:17, 18) Paagi sa mga liabeng iyan, bubuksan kan pinamuraway na si Jesus
an mga tata nin Hades asin sa siring papaluwason an gabos na
yaon sa pangkagabsan na lolobngan nin katawohan.—Juan 5:
28, 29.
17 “Ako iyo an dalan asin an katotoohan patin an buhay”—paagi sa simpleng mga tataramon na ini, sinumaryo ni Jesus an obheto kan saiyang buhay asin ministeryo sa daga. An mga tataramon na iyan pano nin kahulogan para sa sato ngonyan.
Tandaan na sinundan ni Jesus an mga tataramon na ini paagi
sa pagsabi: “Mayo nin makakaduman sa Ama kundi paagi sa
sako.” (Juan 14:6) An mga tataramon ni Jesus may halaga ngonyan kun paanong may halaga iyan kan panahon na sabihon nia
iyan. Kun siring, puede kitang magkaigwa nin lubos na kompiansa na kun susunodon niato si Jesus, dai kita noarin man
malalagalag. Sia, asin sia sana, an makakatokdo sa sato kan dalan pasiring “sa Ama.”
Ano an Magigin Simbag Nindo?
Huli sa mahalagang marhay na papel ni Jesus asin sa saiyang
lubos na kaaraman dapit sa Ama, may marahay kitang dahelan
na sumunod sa Aki. Siring sa nasabotan niato sa naenot na kapitulo, an pagigin tunay na mga parasunod ni Jesus may kalabot
na mga gibo, bako sanang mga tataramon o saboot. Kalabot sa
pagsunod ki Cristo an pag-oyon kan satong buhay sa saiyang
mga katokdoan asin halimbawa. (Juan 13:15) An pantabang sa
pag-adal na binabasa nindo ngonyan makakatabang saindo sa
paghihingoang ini.
19 Sa masunod na mga kapitulo, pag-aadalan niato nin maingat
an buhay asin ministeryo ni Jesus. An mga kapitulong ini nababanga sa tolong kabtang. Enot, magkakaigwa kita nin sumaryo
kan saiyang mga kualidad asin paagi nin paghiro. Ikaduwa, sisiyasaton niato an saiyang maigot na halimbawa sa paghuhulit
asin pagtotokdo. Ikatolo, eestudyaran niato kun paano sia nag18
18. Ano an kalabot sa pagigin tunay na mga parasunod ni Jesus?
19, 20. Ano an yaon sa pantabang na ini sa pag-adal na makakatabang saindo
sa paghihingoa nindong sumunod ki Cristo?
“AN DALAN ASIN AN KATOTOOHAN PATIN AN BUHAY”
23
Nagkapirang Titulo na Aplikado ki Jesu-Cristo
An Amen (nangangahulogan nin “mangyari logod,” o “iyo nanggad”). Sia an Saro na sa saiya naotob nanggad an mga panuga nin
Dios.—2 Corinto 1:19, 20.
Amang Daing Sagkod. Itinao sa saiya ni Jehova an kapangyarihan
asin autoridad na tawan an mga tawo kan oportunidad na magkamit
nin buhay na daing sagkod sa pagkasangkap digdi sa daga.—Isaias
9:6.
Halangkaw na Saserdote. Puede nia kitang linigan sa kasalan asin
patalingkason kita sa nakakagadan na mga epekto nin kasalan.
—Hebreo 3:1; 9:13, 14, 25, 26.
Hade nin mga hade. Bilang langitnon na Hade na ninombrahan nin
Dios, si Jesus mas makakamhan na marhay kisa siisay man na namamahala sa daga.—Kapahayagan 17:14.
Prinsipe nin Katoninongan. Bilang Namamahala sa Kahadean nin
Dios, eestablisaron ni Jesus sa daga an katoninongan na magigin lakop sa globo asin dai noarin man matatapos.—Isaias 9:6.
Makangangalas na Parahatol. An hatol ni Jesus pirmeng praktikal
asin sangkap. An pagsunod dian magbubunga nin kaligtasan.—Isaias
9:6; Juan 6:68.
An Tataramon. Sia an Representante sa Pagtaram ni Jehova.—Juan
1:1.
paheling nin pagkamoot. Poon sa Kapitulo 3, igwa nin kahon
sa pagtotokdo na may titulong “Paano Nindo Masusunod si Jesus?” An mga teksto asin hapot na yaon dian dinisenyo na tabangan kitang horophoropon kun paano niato maaarog si Jesus sa
tataramon asin sa gibo.
20 Sa tabang ni Jehova Dios, dai na kamo kaipuhan na malagalag, na siblag sa saiya huli sa minanang kasalan. May dakulaon
na pagsakripisyo sa sadiri, mamomoton na isinugo ni Jehova an
saiyang Aki tanganing ipaheling sa sato an dalan pasiring sa pagkaigwa nin inooyonan na relasyon sa Dios. (1 Juan 4:9, 10) Logod na kamo mapahiro, iyo, itulod, na maghimate sa dakulaon
na pagkamoot na iyan paagi sa pag-ako asin paghiro sono sa imbitasyon ni Jesus: “Magin parasunod taka.”—Juan 1:43.
K A B T A N G
1
“MADIA ASIN HELINGA” AN CRISTO
Si Jesus nabuhay bilang tawo mga 2,000 na taon na
an nakaagi, pero posible pa man giraray na himateon
niato ngonyan an pag-agda na “madia asin helinga”
an Aki nin Dios. (Juan 1:46) An mga pagkasaysay sa
Ebanghelyo buhay na marhay na ilinaladawan an
saiyang personalidad, mga aktitud, asin paagi nin
paghiro. An kabtang na ini matao nin sumaryo
kan marahayon na mga kualidad ni Jesus.
24
K A P I T U L O
3
“Ako . . . May Kababaan an Puso”
AN Jerusalem nagkakariribok sa kaogmahan. Sarong bantog na
tawo an maabot! Sa luwas kan siudad, an mga tawo nagtitiripon sa
gilid kan dalan. Interesado sindang sabaton an tawong ini, huli ta
may mga nagsasabi na sia an paramana ni Hadeng David asin an lehitimong Namamahala sa Israel. Dakol an nagdara nin mga dahon
nin palma tanganing iwasiwas bilang pagtaong galang; an iba naglatag nin mga gubing asin sanga nin kahoy sa tinampo tanganing
andamon an aagihan nia. (Mateo 21:7, 8; Juan 12:12, 13) Dakol an
posibleng marhay na nag-iisip kun sa anong paagi sia malaog sa siudad.
2 An nagkapira tibaad naglalaom na iyan gigibohon sa kahangahangang paagi. Seguradong may midbid sindang importanteng mga
tawo na engrande an paglaog. Halimbawa, an aki ni David na si Absalon iprinoklamar an saiyang sadiri na hade; igwa sia nin 50 lalaki
na nagdadaralagan sa enotan kan saiyang karuwahe. (2 Samuel 15:
1, 10) An Romanong namamahala na si Julio Cesar naghagad nin
mas mapagpasikat pa nganing pasale; pinangenotan nia kaidto an
sarong parada sa kapangganahan sagkod sa kapitolyo nin Roma, na
nasa tahaw sia nin 40 elepante na may darang mga lampara! Minsan siring, an hinahalat ngonyan kan mga tawo sa Jerusalem orog
nanggad na dakulang tawo. Baga man lubos na nasasabotan kan kadaklan an bagay na iyan o dai, ini iyo an Mesiyas, an pinakadakulang tawo na nabuhay kasuarin man. Pero, kan maheling an magigin Hade na ini, tibaad may mga nagngalas.
3 Mayo sindang naheling na karuwahe, mayo nin mga nagdadalagan sa enotan, mayo nin mga kabayo—asin mayo nanggad
nin mga elepante. Imbes, si Jesus nakakabayo sa sarong ordinaryong hayop na pantrabaho, sarong asno.1 Mayo nin magarbong
1 Sa pagtokar sa pangyayaring ini, an sarong reperensia nagsasabi na an mga
hayop na ini “ordinaryong mga linalang,” na sinasabi pa: “An mga iyan maluway
maghiro, sutil, pinagkatodan nang hayop na pantrabaho kan mga dukha, asin bakong gayong magayon.”
1-3. Ano an paagi kan paglaog ni Jesus sa Jerusalem, asin taano ta tibaad may
mga nagngalas sa kadaklan na nagmamasid?
26
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
sulot an nakakabayo na ini o an kinakabayoan nia. Imbes na mamahalon na kamadero, an dayupot na mga parasunod ni Jesus
may ibinugtak na mga gubing sa likod kan hayop. Taano ta pinili ni Jesus na maglaog sa Jerusalem sa siring na may kababaan na
paagi, mantang an bako man na gayong prominenteng mga tawo
nag-iinsistir nin mas magarbong marhay na paagi asin may seremonya?
4 Inootob ni Jesus an sarong hula: “Maggayagaya ka nin labilabi . . . Kumurahaw ka sa kapangganahan, O aking babae nin Jerusalem. Uya! An saimong hade mismo minadolok sa saimo. Sia
matanos, iyo, ligtas; mapakumbaba, asin nangangabayo sa sarong
asno.” (Zacarias 9:9) Ipinapaheling kan hulang ini na an Linahidan nin Dios, an Mesiyas, sa maabot na aldaw ihahayag an saiyang sadiri sa mga tawo sa Jerusalem bilang an Hade na ninombrahan nin Dios. Dugang pa, an saiya mismong paagi nin paggibo
kaiyan, pati na an pagpili nia nin kakabayoan nia, maghahayag
nin sarong magayon na kualidad kan saiyang puso—an kapakumbabaan.
5 An kapakumbabaan ni Jesus kabilang sa pinakanakakaakit niang
mga kualidad, saro na nakakapukaw sa boot na horophoropon. Siring sa pinag-olayan niato sa sinundan na kapitulo, si Jesus sana
“an dalan asin an katotoohan patin an buhay.” (Juan 14:6) Malinaw
nanggad, mayo sa binilyon na tawong nabuhay kasuarin man sa dagang ini an nagin kapareho kaimportante kan Aki nin Dios. Pero, si
Jesus dai noarin man nagpaheling dawa nin kadikit na pagigin orgolyoso, kaabhawan, o pagpaimportante na yaon sa dai mabilang
na bakong sangkap na mga tawo. Tanganing magin mga parasunod
ni Cristo, kaipuhan na labanan niato an tendensia na magpadaog
sa pagigin orgolyoso. (Santiago 4:6) Girumdomon, ikinakaongis ni
Jehova an kaabhawan. Kun siring, mahalagang marhay na makanood kitang arogon an kapakumbabaan ni Jesus.
4. Ano an ihinula kan Biblia manongod sa paagi kan paglaog sa Jerusalem kan
Mesiyanikong Hade?
5. Taano ta nakakapukaw sa boot na horophoropon an kapakumbabaan ni Jesus, asin taano ta mahalagang marhay na makanood kitang arogon si Jesus sa
bagay na ini?
“Uya! An saimong hade mismo
minadolok sa saimo”
28
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Halawig na Kasaysayan nin
Pagpaheling nin Kapakumbabaan
6 An kapakumbabaan iyo an kababaan nin pag-isip, bakong maabhaw o orgolyoso. Iyan kualidad na nagpopoon sa puso asin naheheling sa pagtaram, gawe-gawe, asin pagtratar sa iba nin sarong
tawo. Paano naaraman ni Jehova na an Mesiyas magigin mapakumbaba? Aram nia na ipinabanaag kan saiyang Aki an saiya mismong sangkap na halimbawa nin kapakumbabaan. (Juan 10:15)
Naheling man nia an kapakumbabaan na ipinapaheling kan saiyang Aki. Taano man?
7 An libro nin Judas naghahayag nin sarong interesanteng halimbawa: “Kan si Miguel na arkanghel may dai pagkasinabotan asin an
Diablo asin nakikidiskutiran dapit sa hawak ni Moises, dai sia nangahas na maghokom tumang sa saiya sa mapanlibak na mga pananaram, kundi nagsabi: ‘Sagweon ka logod ni Jehova.’ ” (Judas 9)
An Miguel ngaran na aplikado ki Jesus—bago asin pagkatapos kan
saiyang buhay digdi sa daga—sa katongdan nia bilang arkanghel,
o namomoon sa langitnon na hukbo nin mga anghel ni Jehova.1
(1 Tesalonica 4:16) Pero, mangnohon kun paano ginibo ni Miguel
an pakikipag-atubang na ini ki Satanas.
8 Dai sinasabi sa sato kan pagkasaysay ni Judas kun ano an gustong gibohon ni Satanas sa hawak ni Moises, alagad makakasierto kita na an Diablo may iniisip na labi-labi karaot na katuyohan.
Tibaad gusto niang palakopon an salang paggamit sa bangkay kan
maimbod na tawong iyan sa falsong pagsamba. Minsan ngani kinontra ni Miguel an marigsok na pakana ni Satanas, nagpaheling
man sia nin pambihirang pagpupugol sa sadiri. Daing duwa-duwa
na maninigong sawayon si Satanas, alagad si Miguel, na kan panahon na sia nakikidiskutiran ki Satanas dai pa itinatao sa saiya an
“gabos na paghokom,” nag-isip na an siring na paghokom mani1 Para sa dugang pang ebidensia na si Miguel iyo si Jesus, helingon an pahina 218-19 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia? na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.
6. Ano an kapakumbabaan, asin paano naaraman ni Jehova na an Mesiyas magigin mapakumbaba?
7-9. (a) Paano nagpaheling si Miguel nin kapakumbabaan sa pakikipag-atubang
nia ki Satanas? (b) Paano puedeng arogon kan mga Kristiano si Miguel sa pagpaheling nin kapakumbabaan?
“AKO . . . MAY KABABAAN AN PUSO”
29
nigong maggikan sana ki Jehova Dios. (Juan 5:22) Bilang arkanghel, mahiwas an sakop kan autoridad ni Miguel. Pero, mapakumbaba siang nagpasakop ki Jehova imbes na pag-interesan an dugang
pang autoridad. Apuera sa kapakumbabaan, nagpaheling man sia
nin kababaan nin boot, o pakaaram kan saiyang mga limitasyon.
9 May dahelan kaya pinasabngan si Judas na magsurat manongod
sa pangyayaring ini. Makamomondo, may mga Kristiano kan panahon ni Judas na bakong mapakumbaba. Sinda may kaabhawan
na “nagtataram na may panlilibak sa gabos na bagay na talagang
dai ninda aram.” (Judas 10) Madali nanggad para sa sato na bakong sangkap na mga tawo na magpadaog sa satong pagigin orgolyoso! Kun dai niato nasasabotan an sarong bagay na ginibo sa Kristianong kongregasyon—tibaad may koneksion sa sarong desisyon
kan grupo nin kamagurangan—ano daw an satong reaksion? Kun
kita magtataram nin negatibo asin mapagkritika minsan ngani dai
niato puedeng maaraman an gabos na dahelan sa likod kan siring
na mga desisyon, bako daw na tibaad nagpapaheling kita nin kadaihan nin kapakumbabaan? Imbes, arogon niato si Miguel, o si Jesus, na nagpupugol na husgaran an mga bagay-bagay na dian mayo
kita nin autoridad na tao nin Dios.
10 An Aki nin Dios nagpaheling man nin kapakumbabaan paagi sa pag-ako sa asignasyon na magdigdi sa daga. Isipa kun ano an
kinaipuhan niang bayaan. Sia an arkanghel. Sia man “an Tataramon”—an Representante sa Pagtaram mismo ni Jehova. (Juan 1:13) Sia nag-istar sa langit, an “halangkawon na erokan [ni Jehova]
na may kabanalan asin kagayonan.” (Isaias 63:15) Minsan siring, an
Aki “nagpakadai sa sadiri asin nagpakang-oripon patin nagin kaagid nin mga tawo.” (Filipos 2:7) Imahinara kun ano an kalabot sa
asignasyon nia sa daga! An saiyang buhay ibinalyo sa matris nin sarong Judiang daraga, na matalubo dian sa laog nin siyam na bulan tanganing magin omboy na tawo. Sia namundag bilang sarong
daing maginibong omboy sa pamilya nin sarong dukhang panday
dangan nagin sadit na aki asin nagin tinedyer. Minsan ngani sia
sangkap, sa bilog na pagkahoben nia nagdanay siang nagpapasakop sa bakong sangkap na mga magurang na tawo. (Lucas 2:40, 51,
52) Abaa kaekstraordinaryong kapakumbabaan!
10, 11. (a) Ano an pambihira manongod sa pagigin gikan sa boot kan Aki nin
Dios na akoon an asignasyon na magdigdi sa daga? (b) Paano niato puedeng arogon an kapakumbabaan ni Jesus?
30
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
11 Maaarog daw niato an kapakumbabaan ni Jesus paagi sa gikan
sa boot na pag-ako nin mga asignasyon nin paglilingkod na kun beses garo baga hamak? Halimbawa, an satong asignasyon na maghulit kan maogmang bareta kan Kahadean nin Dios tibaad garo baga
hamak kun an mga tawo may pagkaindiperente, nag-oolog-olog,
o nagtutumang. (Mateo 28:19, 20) Pero, kun magdadanay kita sa
gibohon na ini, makakatabang kita sa pagligtas nin buhay. Ano
man an mangyari, dakol an manonodan niato manongod sa kapakumbabaan, asin masunod kita sa gira kan satong Kagurangnan, si
Jesu-Cristo.
An Kapakumbabaan ni Jesus Bilang Tawo
Poon sa kapinonan sagkod sa katapusan, an ministeryo ni Jesus
digdi sa daga midbid sa kapakumbabaan. Ipinaheling nia iyan paagi sa pagtao nia kan gabos na kaomawan asin kamurawayan sa saiyang Ama. Kun beses inoomaw kan mga tawo si Jesus huli sa kadonongan kan saiyang mga tataramon, sa kapangyarihan kan saiyang
mga milagro, pati sa karahayan kan saiyang karakter. Paorootro, dai
inako ni Jesus an siring na kamurawayan kundi itinao nia iyan ki
Jehova.—Marcos 10:17, 18; Juan 7:15, 16.
13 Ipinaheling ni Jesus an kapakumbabaan sa paagi nin pagtratar
nia sa mga tawo. Sa katunayan, lininaw nia na sia nagdigdi sa daga,
bakong tangani na paglingkodan, kundi tangani na maglingkod sa
iba. (Mateo 20:28) Ipinaheling nia an kapakumbabaan sa saiyang
mahoyo asin rasonableng pagtratar sa mga tawo. Kan masudya an
linalaoman nia sa saiyang mga parasunod, dai nia sinda inanggotan; padagos siang nagmaigot na maabot an saindang puso. (Mateo
26:39-41) Kan istorbohon kan kadaklan an paghanap nia nin toninong na lugar tanganing makapahingalo asin makapagsolo, dai nia
sinda pinahale; padagos niang itinao an saiyang panahon asin kosog, na tinotokdoan sinda nin “dakol na bagay.” (Marcos 6:30-34)
Kan an sarong bakong Israelitang babae padagos na nakikimaherak sa saiya na paomayan an aking babae kaini, kan enot ipinarisa nia na habo niang gibohon iyan. Minsan siring, dai sia nagsayuma sa anggot na paagi; nagpahunod sia huli sa ekstraordinaryong
12
12-14. (a) Paano ipinaheling ni Jesus an kapakumbabaan kan inomaw sia nin
mga tawo? (b) Sa anong mga paagi mapakumbabang trinatar ni Jesus an iba?
(c) Ano an nagpapaheling na an kapakumbabaan ni Jesus bakong pormalidad
sana o basta marahay na ugale?
“AKO . . . MAY KABABAAN AN PUSO”
31
pagtubod kaini siring kan pag-oolayan niato sa Kapitulo 14.—Mateo 15:22-28.
14 Sa dai mabilang na paagi, inotob ni Jesus an sinabi nia mismo
manongod sa saiyang sadiri: “Ako mahoyo asin may kababaan an
puso.” (Mateo 11:29) An saiyang kapakumbabaan bakong paimbabaw, bakong pormalidad sana o basta marahay na ugale. Hale iyan
sa puso, an saiyang pagkatawong nasa laog. Kun siring, bakong makangangalas na tinawan ni Jesus nin halangkaw na prioridad an
pagtotokdo sa saiyang mga parasunod na magin mapakumbaba!
Pagtotokdo sa Saiyang
mga Parasunod na Magin Mapakumbaba
15 An mga apostol ni Jesus maluway sa pagkultibar nin kapakumbabaan. Napiritan si Jesus na paorootrong magprobar na itokdo
iyan sa sainda. Halimbawa, sa sarong pangyayari nakiolay ki Jesus
si Santiago asin Juan paagi sa saindang ina na panugaan sinda nin
halangkaw na posisyon sa Kahadean nin Dios. May kababaan nin
boot na nagsimbag si Jesus: “Ining pagtukaw sa sakong too asin sa
sakong wala bakong sako an pagtao, kundi iyan para sa mga inandaman kan sakong Ama.” An sampulo pang apostol “naanggot” ki
Santiago asin Juan. (Mateo 20:20-24) Paano inasikaso ni Jesus an
problemang ini?
16 May kabootan na sinagwe nia sinda gabos, na sinasabi: “Aram
nindo na an mga namamahala sa mga nasyon nagpapakangkagurangnan sa sainda asin an darakulang tawo nagkakapot nin autoridad sa sainda. Bakong siring kaini dian sa tahaw nindo; kundi an siisay man na boot na magin dakula sa saindo dapat na iyo an magin
paralingkod sa saindo, asin an siisay man na gustong magin enot
sa saindo dapat na iyo an magin oripon nindo.” (Mateo 20:25-27)
Posibleng marhay na naheling kan mga apostol kun gurano man
nanggad kaorgolyoso, kaambisyoso, asin kaimot kan “mga namamahala sa mga nasyon.” Ipinaheling ni Jesus na an saiyang mga
parasunod dapat na magin laen sa maisog na mga namamahalang
idto na gutom sa kapangyarihan. Kaipuhan nindang magin mapakumbaba. Nasabotan daw iyan kan mga apostol?
15, 16. Anong kalaenan an sinabi ni Jesus mapadapit sa kaisipan kan kinabanon na mga namamahala asin sa kaisipan na kaipuhan na kultibaron kan saiyang mga parasunod?
32
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
17 Bako iyan na madali para sa sainda. Bako man ini an primero ni
huring pagtokdo ni Jesus kan siring na leksion. Bago kaini, kan sinda magdiriskutiran kun siisay sa sainda an pinakadakula, ibinugtak
nia an sarong aking sadit sa tahaw ninda asin sinabihan sinda na
magin orog pang siring sa mga aki, na bakong orgolyoso, bakong
ambisyoso, asin mayo nin interes sa posisyon na lakop na marhay sa
mga nasa edad na. (Mateo 18:1-4) Minsan siring, sa mismong banggi kan saiyang kagadanan, naheling nia na an saiyang mga apostol
nakikipaglaban pa man giraray sa pagigin orgolyoso. Dangan tinokdoan nia sinda nin sarong dai nanggad malilingawan na leksion.
Naghagkos sia nin tuwalya asin ginibo an pinakahamak na trabaho, na ordinaryo nang ginigibo nin mga surugoon kan panahon na
idto para sa mga bisita sa harong. Hinanawan ni Jesus an mga bitis kan kada saro sa saiyang mga apostol—kaiba si Judas, na madali
nang magpasaloib sa saiya!—Juan 13:1-11.
18 Ipinasabot iyan ni Jesus kan sabihan nia sinda: “Ako nagtao sa
saindo nin arogan.” (Juan 13:15) Nakaabot daw sa puso ninda an
leksion na ini sa katapustapusi? Bueno, pagtaodtaod kan bangging idto, nagdiriskutiran giraray sinda kun siisay an pinakadakula sa tahaw ninda! (Lucas 22:24-27) Pero, si Jesus padagos na nagin
mapasensia sa sainda asin mapakumbaba sindang tinokdoan. Dangan nagpadagos sia na itao an pinakamapuersang leksion kasuarin man: “Sia nagpakumbaba asin nagin makinuyog sagkod sa kagadanan, iyo, kagadanan sa hariging pasakitan.” (Filipos 2:8) Gikan
sa boot na inako ni Jesus an makasusupog na kagadanan, na bakong
makatanosan na kinondenar bilang sarong kriminal asin paralanghad. Paagi kaiyan, an Aki nin Dios nagin daing kaagid, huling sa gabos na linalang ni Jehova, sa saiya naheling an sangkap asin pinakalubos na kapakumbabaan.
19 Tibaad ini—an pangultimong leksion sa kapakumbabaan na itinokdo ni Jesus bilang tawo—an nagpangyari na an leksion na iyan
garo baga ikaukit na marhay sa puso kan saiyang maimbod na mga
apostol. Sinasabi sa sato kan Biblia na an mga lalaking ini mapakumbabang naglingkod kan huri sa laog nin dakol na taon, mga dekada pa ngani. Kumusta man kita?
17-19. (a) Sa banggi kan saiyang kagadanan, sa anong dai malilingawan na paagi tinokdoan ni Jesus an saiyang mga apostol nin sarong leksion manongod sa
kapakumbabaan? (b) Ano an pinakamapuersang leksion sa kapakumbabaan na
itinokdo ni Jesus bilang tawo?
“AKO . . . MAY KABABAAN AN PUSO”
33
Susunodon daw Nindo
an Arogan na Itinao ni Jesus?
20 Si Pablo nagsasadol sa lambang saro sa sato: “Papagdanayon
dian sa saindo an kaisipan na ini na yaon man ki Cristo Jesus.” (Filipos 2:5) Arog ni Jesus, kaipuhan na kita may kababaan an puso.
Paano niato maaaraman kun baga nasa puso niato an kapakumbabaan? Bueno, si Pablo nagpapagirumdom sa sato na kita maninigo
na “dai naggigibo nin ano man huli sa iriwal o huli sa sobrang pagpaimportante sa sadiri, kundi sa kababaan nin isip na ibinibilang an
iba na mas halangkaw kisa saindo.” (Filipos 2:3) Kun siring, an liabe yaon sa kun paano niato minamansay an iba kun ikokomparar
sa satong sadiri. Kaipuhan na mansayon niato sinda na nakakalabi, na mas importante, kisa sa sato. Iaaplikar daw nindo an hatol na
iyan?
21 Dakol na taon pagkagadan ni Jesus, iniisip pa man giraray ni
apostol Pedro an manongod sa importansia nin kapakumbabaan.
Tinokdoan ni Pedro an Kristianong mga paraataman na mapakumbabang gibohon an saindang mga obligasyon, na nungkang nagpapakangkagurangnan sa mga karnero ni Jehova. (1 Pedro 5:2, 3) An
pagkaigwa nin paninimbagan bakong dahelan na magin orgolyoso.
Sa kabaliktaran, an paninimbagan nakakadugang sa pangangaipo
na magkaigwa nin tunay na kapakumbabaan. (Lucas 12:48) Siempre, an kualidad na ini mahalagang marhay bako sanang sa mga paraataman kundi sa gabos na Kristiano.
22 Seguradong dai noarin man nalingawan ni Pedro an bangging idto na hinanawan ni Jesus an saiyang mga bitis—sa ibong
kan pagsayuma mismo ni Pedro! (Juan 13:6-10) Si Pedro nagsurat
sa mga Kristiano: “Gabos kamo maghagkos nin kababaan nin pagisip sa pagtratar sa lambang saro.” (1 Pedro 5:5) An ekspresyon na
“kamo maghagkos” nagsusuherir kan ginigibo nin sarong surugoon na naghahagkos nin tapi tanganing gibohon an menos na trabaho. An pananaram na iyan tibaad magpagirumdom nanggad sa
sato kan pangyayari na naghagkos nin tuwalya si Jesus bago lumuhod tanganing gibohon an trabaho nia na paghanaw nin mga bitis. Kun susunodon niato si Jesus, anong asignasyon na tao nin Dios
20. Paano niato maaaraman kun baga kita may kababaan an puso?
21, 22. (a) Taano ta kaipuhan na magin mapakumbaba an Kristianong mga paraataman? (b) Paano niato ikakapaheling na kita nahahagkosan nin kapakumbabaan?
34
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Paano Nindo Masusunod si Jesus?
˘
Kun natetentaran kamo na ipaghambog an mga nagibo nindo,
paano puedeng gumiya sa saindo an halimbawa ni Jesus?—Mateo
12:15-19; Marcos 7:35-37.
˘
Paano nindo maaarog an halimbawa ni Jesus sa paggibo nin hamak na trabaho para sa mga tugang sa espirituwal?—Juan 21:1-13.
˘
Paano kamo makikinabang sa halimbawa ni Jesus kun natetentaran kamong maghingoa na magin prominente asin asensado sa
sistemang ini nin mga bagay?—Juan 6:14, 15.
an posibleng ibibilang niato na nakakamenos sa satong dignidad?
An kapakumbabaan kan satong puso maninigong maheling kan gabos, na garo baga kita nahahagkosan kaiyan.
23 An kaabhawan garo hilo. Grabe an puedeng magin mga epekto
kaiyan. Iyan kualidad na puedeng gibohon na daing serbi sa Dios
an pinakamaabilidad na tawo. Sa ibong na lado, an kapakumbabaan puedeng gibohon na kapakipakinabang na marhay para ki Jehova dawa an pinakahababa. Kun aroaldaw niatong kukultibaron
an mahalagang marhay na kualidad na ini paagi sa paghihingoa
na lumakaw na may kapakumbabaan sa gira ni Cristo, marahayon
na horophoropon an magigin balos. Si Pedro nagsurat: “Kun siring,
magpakumbaba kamo sa irarom kan poderosong kamot nin Dios,
tanganing ilangkaw nia kamo sa itinalaan na panahon.” (1 Pedro
5:6) Tunay nanggad na ilinangkaw ni Jehova si Jesus huli sa lubos
na pagpakumbaba nia. Maoogma man na marhay an satong Dios
na tawan kamo nin balos huli sa kapakumbabaan nindo.
24 Makamomondo, may mga nag-iisip na an kapakumbabaan tanda nin kaluyahan. An halimbawa ni Jesus nagtatabang sa sato na
maheling kun gurano kabakong totoo an kaisipan na iyan, huling
an pinakamapakumbaba sa mga tawo iyo man an pinakamakosog
an boot. Iyan an tema sa sunod na kapitulo.
23, 24. (a) Taano ta maninigo niatong labanan an ano man na tendensia na
magin maabhaw? (b) Makakatabang an sunod na kapitulo na ikorehir an anong
salang ideya mapadapit sa kapakumbabaan?
K A P I T U L O
4
“Uya! An Leon na Gikan sa
Tribo ni Juda”
MAY sururog na naghahanap ki Jesus. Armado nin mga espada asin
samulig saka may kaibang mga soldados, an mga tawong ini sarong
dakulang kadaklan. Garo baga ginigiyahan nin saro sanang maraot
na kamawotan, sinda naglakaw sa madiklom na mga dalan sa Jerusalem asin binagtas an Kababan nin Cedron pasiring sa Bukid nin
mga Olibo. Bilog an bulan, pero may dara sindang mga karaba asin
lampara. Iniilawan daw ninda an saindang inaagihan huli ta natatakopan nin mga panganoron an liwanag kan bulan? O inaasahan
ninda na an saindang hinahanap nagtatago sa diklom? Sarong bagay an segurado: An siisay man na nag-aasa na si Jesus masumuksok sa takot dai talaga nakakamidbid sa tawong iyan.
2 Aram ni Jesus an nagdadangadang na peligro. Minsan siring, sia
nagdanay asin naghalat. Parani na an sururog, na pinapangenotan
ni Judas, na dating pinagtitiwalaan na katood. Daing supog na pinasaloiban ni Judas si Jesus, na ipinapamidbid an dati niang kagurangnan paagi sa mapagsaginsagin na pagtaratara asin hadok. Pero,
nagdanay na kalmado si Jesus. Dangan nagrani sia sa sururog. “Siisay an hinahanap nindo?” an hapot nia. “Si Jesus na Nazareno,”
an simbag ninda.
3 An kadaklan na tawo masisindak sa grabeng takot sa atubangan nin siring na armadong sururog. Tibaad iyan an inaasahan
kan kadaklan na ini sa tawong kaatubang ninda. Alagad si Jesus dai
nagsumuksok, dai nagdulag, dai nagtaram nin kaputikan huli sa
pagkabigla. Imbes, sia nagsabi sana: “Ako sia.” Sia kalmadong marhay, pusoan na marhay, kaya an mga tawong idto nagngalas nin
labi-labi. Sinda napasibog asin nagkaturumba!—Juan 18:1-6; Mateo
26:45-50; Marcos 14:41-46.
4 Paano naatubang ni Jesus an siring kagrabeng peligro na biyong
kalmado asin may pagpupugol sa sadiri? Huli sa kosog nin boot. An
1-3. Anong peligro an napaatubang ki Jesus, asin ano an reaksion nia?
4-6. (a) Inagid sa ano an Aki nin Dios, asin taano? (b) Sa anong tolong paagi
nagpaheling nin kosog nin boot si Jesus?
36
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
kosog nin boot iyo an saro sa hinahangaan na marhay o kaipuhan
na marhay na mga kualidad sa sarong namomoon, asin mayo nin
tawong nakapantay kasuarin man, ni nakalabi, ki Jesus kun dapit
digdi. Sa sinundan na kapitulo, nanodan niato kun gurano kamapakumbaba asin kamahoyo si Jesus. Sia angay sanang apodon na
“an Kordero.” (Juan 1:29) Minsan siring, an kosog nin boot ni Jesus
an dahelan na inapod man sia sa laen na marhay na deskripsion.
An Biblia nagsasabi manongod sa Aki nin Dios: “Uya! An Leon na
gikan sa tribo ni Juda.”—Kapahayagan 5:5.
5 An leon parateng ikinokonektar sa kosog nin boot. Napaatubang
na daw kamo sa sarong husto na sa edad na lalaking leon? Kun iyo,
posibleng marhay na ligtas kamong nakasuway sa hayop na iyan,
tibaad paagi sa mga rehas kan saiyang laoman sa sarong zoo. Pero,
makangingirhat an siring na eksperyensia. Mantang nakaturuhok
kamo sa lalauogon kan dakulaon asin makosog na linalang na ini
asin minaturuhok man ini sa saindo, dai nanggad nindo maiisip
na madulag man lamang an leon huli sa takot sa ano man na bagay. An Biblia nagtataram manongod sa “leon, na iyo an pinakamakosog sa mga hayop asin dai minatalikod sa atubangan nin siisay
man.” (Talinhaga 30:30) Siring kaiyan an kosog nin boot ni Cristo.
6 Pag-olayan niato kun paano si Jesus nagpaheling nin arog sa
leon na kosog nin boot sa tolong paagi: sa paninindogan para sa katotoohan, sa pagsuportar sa hustisya, asin sa pag-atubang sa pagtumang. Maheheling man niato na kita gabos—baga man natural na
pusoan o bako—puedeng umarog ki Jesus sa pagpaheling nin kosog nin boot.
May Kosog nin Boot na
Nanindogan Sia Para sa Katotoohan
7 Sa kinaban na pinapamahalaan ni Satanas, “an ama kan kaputikan,” sa parate kaipuhan an kosog nin boot tanganing manindogan para sa katotoohan. (Juan 8:44; 14:30) Dai hinalat ni Jesus na
sia magin nasa edad na bago nia gibohon an siring na paninindogan. Kan 12 anyos, si Jesus napasuway sa saiyang mga magurang
pagkatapos kan kapiestahan nin Paskua sa Jerusalem. Sa laog nin
7-9. (a) Ano an nangyari kan si Jesus 12 anyos, asin paanong an situwasyon na
iyan garo baga nakakatakot para sa saindo? (b) Paano si Jesus nagpaheling nin
kosog nin boot sa pakikipag-olay sa mga paratokdo sa templo?
“UYA! AN LEON NA GIKAN SA TRIBO NI JUDA”
37
tolong aldaw, si Maria asin Jose natatarantang hinanap an aki. Sa
katapustapusi nakua ninda sia sa templo. Asin ano an ginigibo nia
duman? “Nagtutukaw sa tahaw kan mga paratokdo asin naghihinanyog sa sainda asin naghahapot sa sainda.” (Lucas 2:41-50) Isipisipa an kamugtakan kan pag-orolay na iyan.
8 An mga historyador nagsasabi na kinatodan na kan nagkapira sa
pangenot na mga namomoon sa relihion na magdanay sa templo
pagkatapos kan mga kapiestahan asin magtokdo sa saro sa mahiwas na mga portiko duman. An mga tawo minaturukaw sa pamitisan ninda tanganing maghinanyog asin maghapot. An mga paratokdong ini mga lalaking may kabatidan. Sinda eksperto sa Ley ni
Moises asin siring man sa daing katapusan an pagkakomplikadong
mga ley asin tradisyon na gibo nin tawo na duminakol sa nag-aging
mga taon. Ano daw kutana an mamamatean nindo kun kamo an
nagtutukaw sa tahaw ninda? Matatakot? Natural sana iyan. Asin paano kun kamo 12 anyos pa sana? Dakol na hoben an masusupgon.
(Jeremias 1:6) An nagkapirang hoben nagmamaigot na marhay na
dai makua an atension kan saindang mga maestra sa eskuelahan;
an mga hoben na ini natatakot na maapod, natatakot na mapili, natatakot sa posibilidad na mapasupog o pag-olog-ologon.
9 Pero, uya si Jesus, nagtutukaw sa tahaw kan may kabatidan na
mga lalaking idto, na daing takot na naghahapot sa sainda nin nagsisiyasat na mga hapot. Asin labi pa dian an ginibo nia. Sinasabi sa
sato kan pagkasaysay: “An gabos na naghihinanyog sa saiya danay
na nagngangalas sa saiyang pakasabot asin sa saiyang mga simbag.”
(Lucas 2:47) Dai sinasabi sa sato kan Biblia kun ano an sinabi nia sa
okasyon na iyan, alagad makakasarig kita na dai nia inotro an mga
kaputikan na gustong-gusto kan mga paratokdong idto sa relihion.
(1 Pedro 2:22) Dai, sinuportaran nia an katotoohan sa Tataramon
nin Dios, asin an mga naghihinanyog sa saiya siertong napangalas
na an sarong 12 anyos na aking lalaki nakakapagtaram na may siring na pakarorop asin kosog nin boot.
10 Ngonyan, dai mabilang na hoben na mga Kristiano an nagsusunod sa gira ni Jesus. Totoo, bako sindang sangkap, mantang an hoben na si Jesus sangkap. Pero arog nia, dai ninda hinalat na sinda
10. Paano inaarog kan hoben na mga Kristiano ngonyan an kosog nin boot ni
Jesus?
38
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
magin nasa edad na bago manindogan para sa katotoohan. Sa eskuelahan o sa mga komunidad na iniistaran ninda, sinda mataktikang naghahapot sa mga tawo, naghihinanyog, asin magalang na
sinasabi sa sainda an katotoohan. (1 Pedro 3:15) Bilang sarong grupo, an mga hoben na ini nakatabang sa mga kaklase, maestra, asin
kataed na magin mga parasunod ni Cristo. An saindang kosog nin
boot segurado nanggad na nakakapaogma ki Jehova! An siring na
mga hoben inagid kan saiyang Tataramon sa mga tagdo kan ambon—nakakarepresko, nakakapaogma, asin kadakol.—Salmo 110:3.
11 Kan nasa edad na, paorootrong nagpaheling si Jesus nin kosog nin boot sa pagdepensa sa katotoohan. Sa katunayan, an saiyang ministeryo nagpoon sa sarong komprontasyon na ibibilang
nin dakol na nakakasindak. Bakong bilang makakamhan na arkanghel, kundi bilang saro sanang tawo na may laman asin dugo,
kinaipuhan ni Jesus na atubangon si Satanas, an pinakamakapangyarihan asin pinakapeligroso sa gabos na kaiwal ni Jehova. Isinikwal ni Jesus si Satanas asin pinahimutikan nia an salang pag-aplikar
kaini sa ipinasabong na Kasuratan. Tinapos ni Jesus an paghampangan na iyan paagi sa pusoan na pagboot: “Humale ka, Satanas!”
—Mateo 4:2-11.
12 Sa siring, si Jesus nagtao nin arogan sa saiyang ministeryo, na
pusoan na idinedepensa an Tataramon kan saiyang Ama tumang sa
mga paghihingoa na biribidon iyan o gamiton iyan nin sala. Kan
panahon na idto, arog ngonyan, an siring na pandadaya sa relihion lakop na marhay. Sinabihan ni Jesus an mga namomoon sa
relihion kan panahon nia: “Hinahalean nindo nin halaga an tataramon nin Dios dahelan kan saindong tradisyon na saindong ipinapanunod.” (Marcos 7:13) An mga tawong idto tinatawan nin dakulang onra kan kadaklan na tawo, alagad daing takot na idinenunsiar
sinda ni Jesus bilang butang mga parakabit asin parasaginsagin.1
(Mateo 23:13, 16) Paano niato maaarog an aspektong ini kan halimbawa nin kosog nin boot ni Jesus?
1 Nagkomento an mga historyador na an mga lolobngan kan mga rabi iginagalang na may pagsamba na kaparehong gayo kan mga lolobngan nin mga propeta asin patriarka.
11, 12. Kan nasa edad na, paano si Jesus nagpaheling nin kosog nin boot sa pagdepensa sa katotoohan?
39
Siempre, ginigirumdom niato na mayo kita kan kakayahan
ni Jesus na mabasa an puso asin
mayo man kita kan saiyang autoridad na maghokom. Minsan
siring, puede niatong arogon
an saiyang pusoan na pagdepensa sa katotoohan. Halimbawa, paagi sa pagbuyagyag sa
mga kaputikan sa relihion—mga
kaputikan na parateng gayo
na itinotokdo manongod sa
Dios, sa saiyang katuyohan, asin
sa saiyang Tataramon—nagpapasirang kita nin liwanag sa sarong kinaban na pinadiklom
kan mga propaganda ni Satanas.
Dakol na Kristianong
hoben an may kosog nin
(Mateo 5:14; Kapahayagan 12:
boot na sinasabi sa iba
9, 10) Nagtatabang kita na maan saindang pagtubod
patalingkas an mga tawo sa pagkaoripon sa falsong mga katokdoan na nagbubunga nin makarimarimang takot sa saindang puso
asin nakakaraot kan saindang relasyon sa Dios. Kanigoan an pribilehio niato na maheling an kaotoban kan panuga ni Jesus: “An katotoohan mapatalingkas sa saindo”!—Juan 8:32.
13
May Kosog nin Boot na
Sinuportaran Nia an Hustisya
14 Sinabi kan hula sa Biblia na lilinawon kan Mesiyas sa mga nasyon “kun ano an hustisya.” (Mateo 12:18; Isaias 42:1) Tunay nanggad na pinonan ni Jesus na gibohon iyan kan sia yaon digdi sa
daga. May dakulang kosog nin boot, sia pirmeng makatanosan asin
daing ipinapaorog sa pagtratar nia sa mga tawo. Halimbawa, habo
niang magkaigwa kan daing binabasaran na pagkaanggot asin
13. Ano an kaipuhan niatong girumdomon sa pag-arog ki Jesus, pero ano an pribilehio niato?
14, 15. (a) Ano an sarong paagi na lininaw ni Jesus “kun ano an hustisya”?
(b) Sa pakikipag-olay sa sarong Samaritana, anong daing binabasaran na mga
pagkaanggot an binaliwala ni Jesus?
40
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
pagkapanatiko na bakong sono sa Kasuratan asin lakop na marhay
sa palibot nia.
15 Kan si Jesus makipag-olay sa sarong Samaritana sa may bubon
sa Sicar, nabigla an saiyang mga disipulo. Taano? Kan mga panahon na idto, an kadaklan na Judio makuri an pagkauyam sa mga
Samaritano; an pagmenos na ini nagpoon kaidtong haloyon nang
panahon an nakaagi. (Esdras 4:4) Apuera kaini, may mga rabi na
menos an pagheling sa mga babae. An mga susundon hale sa mga
rabi, na isinurat kan huri, nagdedesganar sa sarong lalaki na makipag-olay sa sarong babae; isinuherir pa ngani ninda na an mga babae dai maninigong tokdoan kan Ley nin Dios. Maati an pagheling
partikularmente sa mga Samaritana. Binaliwala ni Jesus an siring
na bakong makatanosan asin daing binabasaran na pagkaanggot
asin hayag na tinokdoan an Samaritana (na imoral an pamumuhay), na ihinayag pa ngani sa babae na sia an Mesiyas.—Juan 4:5-27.
16 May nakaibanan na daw kamo na mga tawong nagtatanom sa
boot nin mandatang daing binabasaran na pagkaanggot? Tibaad
may pan-iinsulto sinda kun magsuba manongod sa mga tawo na
iba an rasa o taga ibang nasyon, mapagmenos kun magtaram manongod sa mga bakong kasekso, o hinahamak an mga laen an kamugtakan sa pagbuhay o posisyon sa sosyedad. An mga parasunod
ni Cristo dai nakikisimpatiya sa siring na maongison na kaisipan,
asin nagmamaigot sindang haleon sa sainda mismong puso an ano
man na daing binabasaran na pagkaanggot. (Gibo 10:34) Kaipuhan
na kultibaron kan lambang saro sa sato an kosog nin boot na magin makatanosan sa bagay na ini.
17 Kosog nin boot man an nagpahiro ki Jesus na ipaglaban an kalinigan kan banwaan nin Dios asin an areglo para sa dalisay na pagsamba. Sa kapinonan kan saiyang ministeryo, naglaog sia sa templo sa Jerusalem asin nabalde na maheling an mga negosyante asin
pararibay nin kuarta na nagnenegosyo duman. Napano nin matanos na kaanggotan, pinaluwas ni Jesus an mahanab na mga tawong
idto asin inapon an saindang mga paninda sa luwas. (Juan 2:13-17)
Ginibo nia giraray iyan kan huri, kan madali nang matapos an saiyang ministeryo. (Marcos 11:15-18) An mga ginibo niang ini sier16. Taano ta kaipuhan kan mga Kristiano an kosog nin boot na magin laen kun
dapit sa daing binabasaran na pagkaanggot?
17. Anong aksion an ginibo ni Jesus sa templo, asin taano?
“UYA! AN LEON NA GIKAN SA TRIBO NI JUDA”
41
tong nagin dahelan na nagkaigwa sia nin makosog na mga kaiwal,
pero dai sia nag-urong-sulong. Taano? Poon sa pagkaniaki, an templong iyan inapod nia na harong kan saiyang Ama—asin tinotoo
nia iyan. (Lucas 2:49) An pagramog sa dalisay na pagsamba na isinasagibo dian sarong klase nin inhustisya na dai nia noarin man
puedeng konsintehon. An saiyang kaigotan nagtao sa saiya kan kosog nin boot na gibohon kun ano an kinakaipuhan.
18 An mga parasunod ni Cristo ngonyan may pagmakolog man
na marhay sa kalinigan kan banwaan nin Dios asin sa areglo para
sa dalisay na pagsamba. Kun maheling ninda na an sarong kapwa Kristiano imbuelto sa magabat na salang gibo, dai sinda nagbubutabutahan na sana. May kosog nin boot na sinasabi ninda iyan.
(1 Corinto 1:11) Sinesegurado ninda na maaraman iyan kan mga
magurang sa kongregasyon. An kamagurangan makakatabang sa
mga may helang sa espirituwal asin makakagibo man nin aksion
tanganing maingatan an malinig na kamugtakan kan mga karnero
ni Jehova.—Santiago 5:14, 15.
19 Pero, maninigo daw kitang magkonklusyon na linabanan ni Jesus an inhustisya sa sosyedad na nangyayari sa kinaban sa pangkagabsan? Igwa nanggad nin mga inhustisya sa enterong palibot nia.
An dagang tinuboan nia sakop nin dayong kapangyarihan. Inapi
kan mga Romano an mga Judio paagi sa presensia nin mapuersang
militar, pinatawan sinda nin dakulang buwis, asin pinakiaraman pa
ngani an saindang relihiosong mga kostumbre. Bakong makangangalas, gusto kan dakol na makilabot si Jesus sa politika kan panahon nia. (Juan 6:14, 15) Sa giraray, kaipuhan na ipaheling nia an saiyang kosog nin boot.
20 Ipinaliwanag ni Jesus na an saiyang Kahadean bakong kabtang
kan kinaban. Paagi sa saiyang halimbawa, sinanay nia an saiyang
mga parasunod na dai makilabot sa mga iriwal sa politika kan panahon na iyan kundi imbes magkonsentrar sinda sa paghuhulit kan
maogmang bareta kan Kahadean nin Dios. (Juan 17:16; 18:36) Nagtokdo sia nin sarong mapuersang leksion mapadapit sa neutralidad
18. Paano makakapaheling nin kosog nin boot an mga Kristiano ngonyan kun
dapit sa kalinigan kan kongregasyon?
19, 20. (a) Anong mga inhustisya an lakop kan panahon ni Jesus, asin anong
panggigipit an napaatubang ki Jesus? (b) Taano an mga parasunod ni Cristo ta
nagsasayumang makilabot sa politika asin kadahasan, asin ano an sarong balos
para sa paninindogan nindang iyan?
“UYA! AN LEON NA GIKAN SA TRIBO NI JUDA”
43
kan mag-abot an sururog tanganing arestaron sia. Si Pedro tolos na
naghiro, na pusokpusokan na itinigbas an saiyang espada asin linugadan an sarong lalaki. Madaling magsimpatiya ki Pedro. Kun igwa
man nin garo baga katanosan na gumamit nin kadahasan, puede
na kutana kan bangging idto, kan atakehon an daing kasalan na
Aki nin Dios. Pero, sa oras na iyan itinao ni Jesus an pamantayan
para sa saiyang mga parasunod sa daga sagkod sa panahon na ini:
“Sarungan an saimong espada, huli ta an gabos na minabingat nin
espada sa espada man magagadan.” (Mateo 26:51-54) Para sa mga
parasunod ni Cristo, an pagpadanay kan siring na matoninong na
paninindogan seguradong nangaipo nin kosog nin boot kan panahon na idto, kun paanong iyo man ngonyan. Bilang resulta kan
saindang Kristianong neutralidad, an banwaan nin Dios ngonyan
igwa nin malinig na rekord pag-abot sa dai mabilang na mga guerra, holocaust, pagkariribok, asin kaagid na mga gibo nin kadahasan
sa presenteng aldaw. An marahayon na rekord na iyan sarong balos
para sa kosog nin boot ninda.
May Kosog nin Boot na Inatubang Nia an Pagtumang
21 Antes pa aram nang marhay kan Aki ni Jehova na mapapaatubang sia sa grabeng pagtumang kun sia yaon na digdi sa daga. (Isaias 50:4-7) Napaatubang sia sa dakol na huma nin kagadanan, na
nagkulminar sa pangyayari na ilinadawan sa kapinonan kan kapitulong ini. Paano napagdanay ni Jesus an saiyang kosog nin boot sa
atubangan nin siring na mga peligro? Bueno, ano an ginigibo ni Jesus bago mag-abot an sururog na idto tanganing arestaron sia? Sia
odok na namimibi ki Jehova. Asin ano an ginibo ni Jehova? Sinasabi sa sato kan Biblia na si Jesus “dinangog na may pabor.” (Hebreo
5:7) Si Jehova nagsugo nin anghel hale sa langit tanganing pakosogon an saiyang pusoan na Aki.—Lucas 22:42, 43.
22 Dai nahaloy pakatapos na sia pakosogon, si Jesus nagsabi sa saiyang mga apostol: “Buhat na kamo, magduman na kita.” (Mateo
26:46) Isip-isipa an pagkapusoan sa mga tataramon na iyan. “Magduman na kita,” an sabi nia, sa pakaaram na hahagadon nia sa
21, 22. (a) Anong tabang an inako ni Jesus bago mapaatubang sa pinakagrabeng pagbalo sa saiya? (b) Paano nagin makosog an boot ni Jesus sagkod sa katapusan?
“Ako sia”
44
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
sururog na dai pagkolgan an saiyang mga katood, sa pakaaram na
an kairiba niang idto babayaan sia asin madurulag, asin sa pakaaram na solo sana niang aatubangon an pinakagrabeng sakit sa saiyang buhay. Nagsosolo na inatubang nia an sarong ilegal asin
bakong makatanosan na pagbista, pag-olog-olog, pasakit, asin makologon na kagadanan. Sa gabos na iyan, an saiyang kosog nin
boot dai noarin man nawara.
23 Nagin ragap daw si Jesus? Dai; an pagigin ragap mayo nin koneksion sa tunay na kosog nin boot. Sa katunayan, tinokdoan ni
Jesus an saiyang mga parasunod na magin maingat, na may kadonongan na dumulag sa peligro tanganing makapadagos sa paggibo
23. Ipaliwanag kun taano ta si Jesus bakong ragap sa paagi nin pag-atubang nia
sa peligro asin huma nin kagadanan.
An mga Saksi ni Jehova nagpaheling nin kosog
nin boot sa atubangan nin persekusyon
“UYA! AN LEON NA GIKAN SA TRIBO NI JUDA”
45
Paano Nindo Masusunod si Jesus?
˘
Paano makakatabang sa saindo an halimbawa ni Jesus na magtaram na may kosog nin boot, dawa kun ikinakaanggot kan mga tawo
an mga katotoohan na sinasabi nindo?—Juan 8:31-59.
˘
Taano ta maninigo na dai niato noarin man pagtogotan an grabeng takot ki Satanas o sa saiyang mga demonyo na makapugol sa
sato sa pagtabang sa iba?—Mateo 8:28-34; Marcos 1:23-28.
˘
Taano ta maninigo na magin andam kitang atubangon an persekusyon tanganing makapaheling nin pagmalasakit sa mga inaapi?
—Juan 9:1, 6, 7, 22-41.
˘
Paano nakatabang ki Jesus an saiyang paglaom sa ngapit na atubangon an mga pagbalo, asin paano makakatao sa saindo nin kosog
nin boot an saindong paglaom?—Juan 16:28; 17:5; Hebreo 12:2.
kan kabotan nin Dios. (Mateo 4:12; 10:16) Pero sa kamugtakan na
ini, aram ni Jesus na dai sia puedeng dumulag. Aram nia kun ano
an kalabot sa kabotan nin Dios. Determinado si Jesus na papagdanayon an saiyang integridad, kaya an solamenteng dapat gibohon
iyo an atubangon mismo an pagbalo.
24 Parate nanggad na an mga parasunod ni Jesus may kosog nin
boot na nagsunod sa gira kan saindang Kagurangnan! Dakol an
marigon na nanindogan sa atubangan nin pag-olog-olog, persekusyon, pag-arestar, pagkabilanggo, pagpasakit nin grabe, asin kagadanan pa ngani. Saen nakukua nin bakong sangkap na mga tawo
an siring na kosog nin boot? Iyan bako sanang hale sa sadiri ninda
mismo. Kun paanong si Jesus nag-ako nin tabang hale sa Dios, iyo
man an saiyang mga parasunod. (Filipos 4:13) Kun siring, dai noarin man matakot kun ano an tibaad maabot sa ngapit. Magin determinado na papagdanayon an saindong integridad, asin itatao sa saindo ni Jehova an kosog nin boot na kaipuhan nindo. Padagos na
kumua nin kosog sa halimbawa kan satong Poon, si Jesus, na nagsabi: “Kosogan nindo an saindong boot! Nadaog ko an kinaban.”
—Juan 16:33.
24. Taano ta makakaseguro kita na puedeng magin makosog an satong boot sa
atubangan nin ano man na pagbalo na tibaad umabot?
K A P I T U L O
5
“An Gabos na Kayamanan
nin Kadonongan”
SARONG aldaw idto nin tigsoli kan 31 C.E. Si Jesu-Cristo harani sa
Capernaum, sarong sibot na siudad sa amihanan-solnopan na baybayon kan Dagat nin Galilea. Nasa itaas nin sarong bukid sa harani,
si Jesus namibi na nagsosolo sa bilog na banggi. Kan aga na, inapod
nia an saiyang mga disipulo, asin nagpili sia sa sainda nin 12, na
inapod niang mga apostol. Mientras tanto, an dakulang mga kadaklan nin tawo—na an nagkapira hale sa medyo hararayong lugar—
nagsurunod ki Jesus sa lugar na ini asin nagtiripon sa sarong patag
na lugar sa bukid. Gustong-gusto nindang madangog an sasabihon
nia asin maomayan sa saindang mga kamatean. Dai sinudya ni Jesus an linalaoman ninda.—Lucas 6:12-19.
2 Dinolok ni Jesus an mga kadaklan asin pinaomayan an gabos
na may helang. Sa katapustapusi, kan mayo na sainda an nakakamate kan kolog nin grabeng helang, sia nagtukaw asin nagpoon na
magtokdo.1 An mga sinabi nia durante kan mapreskong doros nin
tigsoli kan aldaw na idto seguradong ikinangalas kan mga naghihinanyog sa saiya. Total, dai pa sinda noarin man nakadangog nin siisay man na nagtokdo na arog nia. Tanganing dugangan nin puersa
an saiyang mga katokdoan, dai sia nagkotar sa berbal na mga tradisyon ni sa midbid na marhay na mga Judiong rabi. Imbes, paorootro siang nagkotar sa ipinasabong na Hebreong Kasuratan. Deretso
sa punto an saiyang mensahe, simple an saiyang mga tataramon,
malinaw an boot niang sabihon. Kan matapos sia, an mga kadaklan
nagngalas nin makuri. Dapat nanggad. Naghinanyog pa sana sinda
1 An diskursong itinao ni Jesus kan aldaw na iyan inapod na Sermon sa Bukid. Isinurat sa Mateo 5:3–7:27, igwa iyan nin 107 bersikulo asin posible na mga
20 minutos sana kun ipapahayag.
1-3. Ano an eksena kan itao ni Jesus an sermon sa sarong aldaw nin tigsoli kan
31 C.E., asin taano ta nagngalas nin makuri an mga naghihinanyog sa saiya?
46
“An mga kadaklan napangalas nin makuri sa saiyang
paagi nin pagtotokdo”
48
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
sa pinakamadonong na tawo na nabuhay kasuarin man!—Mateo 7:
28, 29.
3 An sermon na iyan kaiba kan dakol na iba pang sinabi asin ginibo ni Jesus isinurat sa Tataramon nin Dios. Marahay na siyasaton
niato kun ano an sinasabi kan ipinasabong na rekord na iyan manongod ki Jesus, huli ta nasa saiya “an gabos na kayamanan nin
kadonongan.” (Colosas 2:3) Saen nia kinua an siring na kadonongan—an kakayahan na isagibo sa praktikal na paagi an kaaraman
asin pakasabot? Paano sia nagpaheling nin kadonongan, asin paano niato masusunod an saiyang halimbawa?
“Saen Kinua kan Tawong Ini an Kadonongan na Ini?”
4 Durante kan saro sa saiyang mga biahe sa paghuhulit, dinalaw
ni Jesus an Nazaret, an banwaan na dinakulaan nia, asin nagpoon na magtokdo sa sinagoga duman. Dakol sa mga naghihinanyog
sa saiya an napangalas asin nag-isip-isip: “Saen kinua kan tawong
ini an kadonongan na ini?” Midbid ninda an saiyang pamilya—an saiyang mga magurang asin mga tugang—asin aram ninda
an simpleng pinaghalean nia. (Mateo 13:54-56; Marcos 6:1-3) Daing duwa-duwa na aram man ninda na an matibay magtaram na
panday na ini dai nag-adal sa arin man na prestihiosong mga eskuelahan nin mga rabi. (Juan 7:15) Sa siring, an saindang hapot garo
baga makatanosan.
5 An kadonongan na ipinaheling ni Jesus bako sanang huli sa saiyang sangkap na isip. Kan huri sa saiyang ministeryo, kan hayag na
nagtotokdo sa templo, ihinayag ni Jesus na an saiyang kadonongan
hale sa sarong ginikanan na halangkawon na marhay. “An sakong
itinotokdo bako ko,” an sabi nia, “kundi kan nagsugo sa sako.”
(Juan 7:16) Iyo, an Ama, na nagsugo sa Aki, iyo an tunay na ginikanan kan kadonongan ni Jesus. (Juan 12:49) Pero, paano inako ni Jesus an kadonongan hale ki Jehova?
6 An banal na espiritu ni Jehova naghihiro sa puso asin isip ni Jesus. May koneksion ki Jesus bilang an ipinanugang Mesiyas, ihinula ni Isaias: “Sa saiya matogdon an espiritu ni Jehova, an espiritu
nin kadonongan asin nin pakasabot, an espiritu nin konseho asin
4. Ano an ihinapot kan mga naghihinanyog ki Jesus sa Nazaret, asin taano?
5. Ihinayag ni Jesus na hale saen an saiyang kadonongan?
6, 7. Sa anong mga paagi nag-ako si Jesus nin kadonongan hale sa saiyang Ama?
“AN GABOS NA KAYAMANAN NIN KADONONGAN”
49
nin pagkamakakamhan, an espiritu nin kaaraman asin nin takot
ki Jehova.” (Isaias 11:2) Huling an espiritu ni Jehova yaon sa saiya
asin naggigiya sa saiyang pag-iisip asin mga desisyon, makangangalas daw na an mga tataramon asin ginigibo ni Jesus nagpapabanaag nin daing kabaing na kadonongan?
7 Si Jesus nagkamit nin kadonongan hale sa saiyang Ama sa saro
pang mahiwas na paagi. Siring kan nasabotan niato sa Kapitulo 2,
durante kan saiyang buhay bago sia nagin tawo, sa dai mabilang na
lawig nin panahon, si Jesus nagkaoportunidad na ilaog sa isip nia
an kaisipan kan saiyang Ama manongod sa mga bagay-bagay. Dai
niato maiimahinar an rarom kan kadonongan na nakamit kan Aki
kan sia kaibanan kan saiyang Ama, na nagtatrabaho bilang “pangenot na trabahador” nin Dios sa paglalang kan gabos na iba pang
bagay, may buhay sagkod daing buhay. Tama sana na bago sia nagin tawo, an Aki ilinaladawan bilang personipikasyon nin kadonongan. (Talinhaga 8:22-31; Colosas 1:15, 16) Sa bilog na ministeryo
nia, ginamit ni Jesus an kadonongan na nakamit nia kan kaibanan nia an saiyang Ama sa langit.1 (Juan 8:26, 28, 38) Kun siring,
dai nanggad kita kaipuhan na magngalas sa hiwas kan kadonongan
asin rarom kan pakasabot na mababanaag sa mga tataramon ni Jesus o sa pagigin tama kan saiyang paghusgar na risang-risa sa gabos
na ginigibo nia.
8 Bilang mga parasunod ni Jesus, kaipuhan man niatong umasa ki
Jehova bilang ginigikanan nin kadonongan. (Talinhaga 2:6) Siempre, si Jehova dai milagrosong nagtatao nin kadonongan sa sato.
Minsan siring, talagang sinisimbag nia an satong odok na mga pamibi para sa kadonongan na kaipuhan tangani na mapangganang
maatubang an mga kadepisilan sa buhay. (Santiago 1:5) Tanganing makamit an kadonongan na iyan, kaipuhan niato an dakulang paghihingoa. Kaipuhan na padagos niatong hanapon iyan
“siring baga sa natatagong kayamanan.” (Talinhaga 2:1-6) Iyo, kaipuhan niatong padagos na magsiyasat nin hararom sa Tataramon
nin Dios, na dian ihinahayag an saiyang kadonongan, asin ioyon
1 Minalataw na kan “an kalangitan nagkaburukasan” kan bautismohan si Jesus, nagbalik sa memorya nia an manongod sa saiyang buhay bago sia nagin
tawo.—Mateo 3:13-17.
8. Bilang mga parasunod ni Jesus, paano niato makakamit an kadonongan?
50
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
an satong buhay sa nanonodan niato. An halimbawa kan Aki ni
Jehova nangorognang mahalaga sa pagtabang sa sato na makua
an kadonongan. Siyasaton niato an nagkapirang kabtang kun saen
nagpaheling si Jesus nin kadonongan asin pag-adalan niato kun paano niato sia maaarog.
Mga Tataramon nin Kadonongan
Kadakol na tawo an nagbuburunyog ki Jesus tangani sanang madangog siang magtaram. (Marcos 6:31-34; Lucas 5:1-3) Asin bako
ining makangangalas, huli ta kun nagtataram si Jesus, madadangog sa saiya an mga tataramon nin daing kaagid na kadonongan!
An saiyang mga katokdoan nagpabanaag nin hararom na kaaraman sa Tataramon nin Dios asin nin daing kaagid na kakayahan
na masabotan an pinakadahelan kan mga bagay-bagay. An saiyang
mga katokdoan nakakaakit sa mga tawo sa gabos na lugar asin an
aplikasyon kaiyan dai apektado nin panahon. Estudyare an nagkapirang halimbawa kan kadonongan na makukua sa mga tataramon
ni Jesus, an ihinulang “Makangangalas na Parahatol.”—Isaias 9:6.
10 An Sermon sa Bukid, na nasambitan sa kapinonan, iyo an pinakadakulang koleksion kan mga katokdoan ni Jesus na mayo
nin nakasaliot na estorya o mga sinabi nin iba. Sa sermon na ini, si Jesus
dai sana nagsasadol sa sato na pagmaigotan niatong magtaram asin gumawe nin tama. Mas hararom pa dian an
saiyang hatol. Huling aram niang mar9
9. Taano ta madonong na marhay an mga katokdoan ni Jesus?
10. Anong positibong mga kualidad an isinasadol sa sato ni Jesus na kultibaron, asin taano?
An kadonongan
nin Dios ihinayag
sa Biblia
“AN GABOS NA KAYAMANAN NIN KADONONGAN”
51
hay na an pagtaram asin paggawe bunga nin mga kaisipan asin saboot, sinasadol kita ni Jesus na kultibaron an positibong mga kualidad nin isip asin puso, siring baga kan kahoyoan nin boot, pagkagutom sa katanosan, inklinasyon na magin maheherakon asin
mapagpatoninong, asin pagkamoot sa iba. (Mateo 5:5-9, 43-48)
Mantang pinapatalubo niato an siring na mga kualidad sa satong
puso, an magigin bunga kaiyan iyo an nakakapakosog na pagtaram asin paggawe na bako sanang nakakapaogma ki Jehova kundi nagpapaoswag man sa marahay na relasyon sa mga kapwa tawo.
—Mateo 5:16.
11 Kun nagtatao nin hatol manongod sa makasalan na gawe-gawe,
an pinakagamot kan problema an tinatawan nin atension ni Jesus.
Dai nia sana kita sinasabihan na likayan an madahas na mga gibo.
Imbes, pinapatanidan nia kita na dai magtanom nin kaanggotan
sa satong puso. (Mateo 5:21, 22; 1 Juan 3:15) Dai nia sana ipinagbabawal an akto nin pagsambay. Imbes, nagpapatanid sia manongod sa horot na minapoon sa puso asin nagbubunga nin siring
na pagtraydor. Sinasadol nia kita na dai pagtogotan an satong mga
mata na pumukaw nin salang pagmawot asin horot. (Mateo 5:2730) An tinatawan ni Jesus nin atension iyo an mga causa, bakong
an mga sintoma sana. Tinatawan nia nin atension an mga kaisipan asin pagmawot na nagbubunga nin makasalan na mga gibo.
—Salmo 7:14.
12 Kanigoan na kadonongan an yaon sa mga tataramon ni Jesus!
Bakong makangangalas na “an mga kadaklan napangalas nin makuri sa saiyang paagi nin pagtotokdo.” (Mateo 7:28) Bilang saiyang
mga parasunod, minamansay niato an saiyang madonong na hatol bilang giya sa pamumuhay. Naghihingoa kitang kultibaron an
positibong mga kualidad na irinekomendar nia—kaiba an pagkaherak, pagigin mapagpatoninong, asin pagkamoot—sa pakaaram na
sa siring na paagi kita nagbubugtak nin pundasyon para sa diosnon
na paggawe. Naghihingoa kitang haleon sa satong puso an negatibong mga saboot asin pagmawot na dian pinatanidan nia kita, arog
baga kan mapait na kaanggotan asin imoral na mga pagmawot, sa
11. Kun nagtatao nin hatol manongod sa makasalan na gawe-gawe, paano tinatawan nin atension ni Jesus an pinakagamot kan problema?
12. Paano minamansay kan mga parasunod ni Jesus an saiyang hatol, asin taano?
52
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
pakaaram na an paggibo kaiyan makakatabang sa sato na makalikay sa makasalan na paggawe.—Santiago 1:14, 15.
Pamumuhay na Ginigiyahan nin Kadonongan
Si Jesus nagpaheling nin kadonongan bako sanang sa tataramon kundi pati sa gibo. An saiyang bilog na pamumuhay—an mga
desisyon nia, an pagmansay nia sa saiyang sadiri, asin an pagtratar
nia sa iba—nagpaheling kan dakol na magagayon na aspekto nin
kadonongan. Estudyare an nagkapirang halimbawa na nagpapaheling na si Jesus giniyahan nin “praktikal na kadonongan asin kakayahan sa pag-iisip.”—Talinhaga 3:21.
14 Kabale sa kadonongan an marahay na paghusgar. Si Jesus naggamit nin marahay na paghusgar sa pagpili kan saiyang pamumuhay.
Maiimahinar daw nindo an buhay na puede kutanang nakamtan
nia—an harong na ikinatogdok nia kutana, an negosyo na ikinapundar nia kutana, o an pagkaprominente sa kinaban na nakamtan
nia kutana? Aram ni Jesus na an buhay na idinudusay sa siring na
mga pinag-aaabot “daing kapakanan asin paglapag sa doros.” (Eclesiastes 4:4; 5:10) An siring na pamumuhay kalolongan, an kabaliktaran nin kadonongan. Pinili ni Jesus na papagdanayon na simple
an saiyang buhay. Dai sia interesado sa pagganar nin kuarta o pagdamot nin materyal na mga rogaring. (Mateo 8:20) Kaoyon kan saiyang itinokdo, pinagdanay nia an saiyang mata na nakapokus sa
saro sanang katuyohan—an paggibo kan kabotan nin Dios. (Mateo
6:22) Madonong na idinusay ni Jesus an saiyang panahon asin kosog sa intereses kan Kahadean, na mas importante asin nakakakontento nanggad kisa sa materyal na mga bagay. (Mateo 6:19-21) Sa siring, sia nagtao nin halimbawa na maninigong arogon.
15 Naheheling kan mga parasunod ni Jesus ngonyan an kadonongan nin pagpapadanay nin simpleng mata. Kun siring, nalilikayan nindang pagabatan an saindang sadiri nin dai kaipuhan na
utang asin kinabanon na pinag-aaabot na nakakaubos nin kadakol
na atension asin kosog. (1 Timoteo 6:9, 10) Dakol an guminibo nin
mga lakdang na gibohon na simple an estilo kan saindang pamu13
13, 14. Ano an nagpapaheling na si Jesus naggamit nin marahay na paghusgar
sa pagpili kan saiyang pamumuhay?
15. Paano ikakapaheling kan mga parasunod ni Jesus na pinapagdadanay ninda
an simpleng mata, asin taano ta ini an madonong na gibohon?
“AN GABOS NA KAYAMANAN NIN KADONONGAN”
53
muhay tanganing makadusay sinda nin dakol na panahon sa Kristianong ministeryo, na tibaad makapaglingkod pa ngani bilang bilog na panahon na mga parabalangibog kan Kahadean. Mayo na
nanggad nin iba pang mas madonong na dapat pagmaigotan na gibohon, huli ta an pagbugtak kan intereses kan Kahadean sa tamang
lugar kaiyan nagbubunga nin pinakadakulang kaogmahan asin satispaksion.—Mateo 6:33.
16 An kadonongan inaasosyar kan Biblia sa kababaan nin boot,
na kabale an pakaaram niato kan satong mga limitasyon. (Talinhaga 11:2) Si Jesus hababa an boot asin realistiko sa inaasahan
nia sa saiyang sadiri. Aram nia na dai nia makokombertir an gabos na nakadangog kan saiyang mensahe. (Mateo 10:32-39) Aram
man nia na limitado sana an kabilangan nin mga tawo na personal niang mahuhulitan. Kaya madonong na ipinagkatiwala nia an
paggibo nin mga disipulo sa saiyang mga parasunod. (Mateo 28:1820) May kababaan nin boot na inako nia na sinda ‘magibo nin mga
gibo na orog pa’ sa sadiri niang nagibo, huli ta mas dakol na tawo
an mapapaabotan ninda sa mas mahiwas na lugar asin sa mas halawig na peryodo nin panahon. (Juan 14:12) Inadmitir man ni Jesus na kaipuhan nia an tabang. Inako nia an tabang kan mga anghel na nagdatong tanganing maglingkod sa saiya sa kaawagan asin
kan anghel na nagdatong tanganing pakosogon sia sa Getsemani.
Sa panahon kan saiyang pinakadakulang pangangaipo, an Aki nin
Dios nagtangis nin makosog sa paghagad nin tabang.—Mateo 4:11;
Lucas 22:43; Hebreo 5:7.
17 Kaipuhan man niato na magin hababa an boot asin realistiko
sa satong inaasahan sa satong sadiri. Tunay nanggad na gusto niatong gumibo nin bilog na kalag asin maghingoa nin maigot sa paghuhulit asin paggibo nin mga disipulo. (Lucas 13:24; Colosas 3:23)
Kadungan kaiyan, kaipuhan na girumdomon niato na dai kita ikinokomparar ni Jehova sa lambang saro, ni maninigo man na gibohon niato iyan. (Galacia 6:4) An praktikal na kadonongan matabang sa sato na gumibo nin realistikong mga pasohan kaoyon kan
satong mga kakayahan asin kamugtakan. Dugang pa, an kadonongan an magiya sa mga nasa katongdan na may paninimbagan na
16, 17. (a) Sa anong mga paagi ipinaheling ni Jesus na sia hababa an boot asin
realistiko sa inaasahan nia sa saiyang sadiri? (b) Paano niato ikakapaheling na
kita hababa an boot asin realistiko sa inaasahan niato sa satong sadiri?
54
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
admitiron na may mga limitasyon sinda asin na kaipuhan ninda
an tabang asin pagsuportar sa panapanahon. Kababaan nin boot an
mapangyari sa mga siring na mapagpasalamat na akoon an tabang,
na nakakaaram na puede nanggad na gamiton ni Jehova an sarong
kapagtubod na magin “tabang na nagpapakosog” sa sainda.—Colosas 4:11.
18 “An kadonongan hale sa itaas . . . rasonable,” an sabi kan Santiago 3:17. Si Jesus rasonable asin positibo sa pagtratar sa saiyang mga
disipulo. Aram nia nanggad an saindang mga sala, pero hinanap nia
an marahay sa sainda. (Juan 1:47) Aram nia na babayaan ninda sia
sa banggi kan pag-arestar sa saiya, alagad dai nia pinagdudahan an
saindang kaimbodan. (Mateo 26:31-35; Lucas 22:28-30) Tolong beses na pinaindahan ngani ni Pedro na midbid nia si Jesus. Sa ibong
kaiyan, si Jesus nagngayongayo para ki Pedro asin nagpahayag nin
kompiansa sa kaimbodan kaini. (Lucas 22:31-34) Kan huring banggi kan saiyang buhay sa daga, sa pamibi ni Jesus sa saiyang Ama dai
sia nagkonsentrar sa mga sala na nagibo kan saiyang mga disipulo. Imbes, sia positibong nagtaram manongod sa saindang pamumuhay sagkod kan bangging idto, na nagsasabi: “Kinuyog ninda an
saimong tataramon.” (Juan 17:6) Sa ibong kan saindang mga pagkabakong sangkap, ipinagkatiwala nia sa sainda an intereses kan saiyang Kahadean digdi sa daga. (Mateo 25:14, 15; Lucas 12:42-44) An
kompiansa asin pagtubod na ipinahayag nia sa sainda daing duwaduwa na nagpakosog sa sainda na gibohon an trabaho na ipinagboot nia sa sainda na gibohon.
19 An mga parasunod ni Jesus may dahelan na arogon an saiyang
halimbawa sa bagay na ini. Kun an sangkap na Aki nin Dios mapasensia sa pagtratar sa saiyang bakong sangkap na mga disipulo,
kita bilang makasalan na mga tawo lalo nang maninigo na magin
rasonable sa satong pagtratar sa lambang saro! (Filipos 4:5) Imbes na magkonsentrar sa mga pagkukulang kan mga kapwa parasamba, maninigong hanapon niato an marahay sa sainda. Madonong na girumdomon niato na si Jehova an nagdagka sa sainda.
(Juan 6:44) Kun siring, daing duwa-duwa na may naheling siang
marahay sa sainda, asin maninigo na iyo man an gibohon niato. An
18, 19. (a) Ano an nagpapaheling na si Jesus rasonable asin positibo sa pagtratar sa saiyang mga disipulo? (b) Taano ta may marahay na dahelan kita na magin positibo asin rasonable sa pagtratar sa lambang saro, asin paano niato magigibo iyan?
“AN GABOS NA KAYAMANAN NIN KADONONGAN”
55
Paano Nindo Masusunod si Jesus?
˘
Kun maaraman nindo na nakolgan nindo an boot nin sarong kapagtubod, ano an madonong na gibohon?—Mateo 5:23, 24.
˘ Kun kamo nainsulto o napaanggot, paano makakatabang saindo
an mga tataramon ni Jesus na humiro na may kadonongan?—Mateo
5:38-42.
˘ Paano makakatabang saindo an paghorophorop sa mga tataramon
ni Jesus na mapagdanay an timbang na pagmansay sa kuarta asin
mga rogaring?—Mateo 6:24-34.
˘ Kun naggigibo nin mga prioridad sa buhay nindo, paano makakatabang saindo an pagsunod sa halimbawa ni Jesus na makagibo nin
madonong na desisyon?—Lucas 4:43; Juan 4:34.
positibong kaisipan makakatabang sa sato na bako sanang “palampason an mga sala” kundi maghanap man nin mga paagi na makatao kita nin komendasyon sa iba. (Talinhaga 19:11, The New English
Bible) Kun nagpapahayag kita nin kompiansa sa satong Kristianong
mga tugang, tinatabangan niato sinda na gibohon an pinakamakakaya ninda sa paglilingkod ki Jehova asin makanompong nin kagayagayahan sa paglilingkod na iyan.—1 Tesalonica 5:11.
20 An pagkasaysay sa Ebanghelyo kan buhay asin ministeryo ni Jesus totoo nanggad na sarong koleksion nin kayamanan nin kadonongan! Ano an maninigo niatong gibohon sa regalong ini na daing kaagid sa halaga? Sa konklusyon kan Sermon sa Bukid, sinadol
ni Jesus an mga nagdadangog sa saiya na bako sanang magdangog
sa madonong na mga sinasabi nia kundi isagibo man, o iaplikar, an
mga iyan. (Mateo 7:24-27) An pagmolde sa satong kaisipan, motibasyon, asin gawe-gawe oyon sa madonong na mga tataramon asin
gibo ni Jesus matabang sa sato na manompongan an pinakamarahay na buhay na posible ngonyan asin magdanay sa dalan pasiring
sa buhay na daing katapusan. (Mateo 7:13, 14) Daing duwa-duwa
na mayo na nin mas marahay pa o mas madonong pa dian na puede niatong gibohon!
20. Ano an maninigo niatong gibohon sa koleksion nin kayamanan nin kadonongan na manonompongan sa pagkasaysay sa Ebanghelyo, asin taano?
K A P I T U L O
6
“Sia Nakanood nin Pagkuyog”
AN SARONG ama nagtatanaw sa bintana, na minamasdan an saiyang sadit na aking lalaki na nakikikawat sa nagkapirang katood.
An saindang bola uminuntol paluwas sa natad pasiring sa tinampo.
May panghinayang na sinundan iyan nin heling kan aki. An saro sa
saiyang mga katood pinipirit sia na dumalagan pasiring sa tinampo
tanganing kuanon iyan, alagad habo kan aki. “Dai ako tinotogotan
na gibohon iyan,” an sabi nia. An ama huminuyom.
2 Taano ta naogmang marhay an ama? Huli ta ininstruksionan
nia an saiyang aki na dai magluwas sa tinampo nin solo. Kun an
aki nagkukuyog—minsan ngani dai nia aram na minamasdan sia
kan saiyang ama—aram kan ama na an saiyang aki nakakanood nin
pagkuyog asin mas ligtas nanggad bilang resulta. An namamatean kan amang iyan kapareho kan namamatean kan satong langitnon na Ama, si Jehova. Aram nin Dios na tanganing magdanay kitang maimbod asin mabuhay tanganing maheling an marahayon
na ngapit na itinagama nia sa sato, dapat na makanood kitang magtiwala asin kumuyog sa saiya. (Talinhaga 3:5, 6) Sa katuyohan na
iyan, isinugo nia sa sato an pinakamarahay sa gabos na paratokdong tawo.
3 An Biblia may sinasabing sarong bagay na makangangalas manongod ki Jesus: “Minsan ngani sia Aki, sia nakanood nin pagkuyog
hale sa mga bagay na saiyang tinios; asin pakatapos na sia ginibong
sangkap sia nagin responsable sa daing katapusan na kaligtasan sa
gabos na nagkukuyog sa saiya.” (Hebreo 5:8, 9) An Aking ini nageksister sa laog nin dai mabilang na panahon sa langit. Naheling
nia si Satanas asin an kapwa kaini rebeldeng mga anghel na nakisuway, alagad an panganay na Aki nungkang uminayon sa sainda.
Inaplikar sa saiya kan ipinasabong na hula an mga tataramon na
1, 2. Taano ta maoogma an sarong mamomoton na ama na maheling an saiyang aki na nagkukuyog sa saiya, asin paanong an saiyang namamatean nagpapabanaag kan namamatean ni Jehova?
3, 4. Paano si Jesus “nakanood nin pagkuyog” asin “ginibong sangkap”? Iilustrar.
“SIA NAKANOOD NIN PAGKUYOG”
57
ini: “Ako . . . dai nagin rebelde.” (Isaias 50:5) Kun siring, paanong
an mga tataramon na “sia nakanood nin pagkuyog” minaaplikar sa
Aking ini na sangkap an pagkamakinuyog? Paanong an siring na
sangkap na linalang “ginibong sangkap”?
4 Estudyare an sarong ilustrasyon. An sarong soldados igwa nin
batbat na espada. Minsan ngani dai pa iyan noarin man naprobaran sa ralaban, sangkap an pagkaporma asin magayon an pagkagibo
kaiyan. Minsan siring, irinibay nia an espadang iyan sa saro na gibo
sa mas matibay na metal, matagas na asero. An bagong espadang ini
epektibo nang nagamit sa ralaban. Bako daw na madonong na pakipagribay iyan? Kaagid kaiyan, daing depekto an pagkuyog na ipinaheling ni Jesus bago sia nagdigdi sa daga. Alagad pagkatapos kan
saiyang temporaryong pag-istar digdi, an saiyang pagigin makinuyog biyo nang laen an kualidad. Nabalo na iyan ngonyan, garo baga
tuminagas na, asin probado na paagi sa mga pagbalo na nungka kutanang napaatubang ki Jesus sa langit.
5 An pagkuyog mahalagang marhay sa misyon ni Jesus sa pagdigdi nia sa daga. Bilang “an huring Adan,” si Jesus nagdigdi tanganing
gibohon an dai nagibo kan enot niatong magurang—magdanay na
makinuyog ki Jehova Dios, dawa sa irarom nin pagbalo. (1 Corinto 15:45) Pero, an pagkuyog ni Jesus bakong mekanikal. Si Jesus
nagkuyog sa bilog niang isip, puso, asin kalag. Asin ginibo nia iyan
na may kagayagayahan. An paggibo kan kabotan kan saiyang Ama
mas mahalaga sa saiya kisa pagkakan! (Juan 4:34) Ano an makakatabang sa sato na maarog an pagkuyog ni Jesus? Estudyaran nguna
niato an saiyang motibo. An pagkultibar kan motibo na kapareho
kan sa saiya matabang sa sato na malabanan an sugot sagkod magibo an kabotan nin Dios. Sa siring, rerepasohon niato an nagkapirang balos na bunga nin pagpaheling nin arog-Cristong pagkuyog.
An mga Motibo ni Jesus sa Pagkuyog
An pagkuyog ni Jesus gikan sa kun ano an nasa saiyang puso.
Siring kan nasabotan niato sa Kapitulo 3, si Cristo natural na mapakumbaba. An aroganteng pagkaorgolyoso an dahelan na minemenos nin mga tawo an pagkuyog, mantang an kapakumbabaan
6
5. Ano an dahelan na nagin mahalagang marhay an pagkuyog ni Jesus, asin ano
an eestudyaran niato sa kapitulong ini?
6, 7. Ano an nagkapira sa mga motibo ni Jesus sa pagkuyog?
58
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
nakakatabang sa sato na kuyogon si Jehova nin gikan sa boot. (Exodo 5:1, 2; 1 Pedro 5:5, 6) Dugang pa, an pagkuyog ni Jesus naggikan
sa kun ano an saiyang namomotan asin sa kun ano an saiyang ikinakaongis.
7 Orog sa gabos, namotan ni Jesus an saiyang langitnon na Ama,
si Jehova. An pagkamoot na iyan pag-oolayan nin mas detalyado sa
Kapitulo 13. An siring na pagkamoot an dahelan kan diosnon na
pagkatakot ni Jesus. Makosogon an pagkamoot nia ki Jehova, hararom na marhay an saiyang paggalang, kaya natatakot siang mapaanggot an saiyang Ama. An diosnon na pagkatakot sarong dahelan
kun taano ta dinangog na may pabor an mga pamibi ni Jesus. (Hebreo 5:7) An pagkatakot ki Jehova saro man na lataw na karakteristiko
kan pamamahala ni Jesus bilang Mesiyanikong Hade.—Isaias 11:3.
8 Kalabot man sa pagkamoot ki Jehova an pagkaongis sa kinakaongisan ni Jehova. Halimbawa, mangnoha an hulang ini na ipinapa8, 9. Siring kan sinabi sa hula, ano an nagin saboot ni Jesus manongod sa katanosan asin karigsokan, asin paano nia ipinarisa an mga saboot na iyan?
An pinipili daw nindong aling-alingan
nagpapaheling na ikinakaongis
nindo an maraot?
“SIA NAKANOOD NIN PAGKUYOG”
59
nongod sa Mesiyanikong Hade: “Namomoot ka sa katanosan asin
naoongis ka sa karigsokan. Kaya ngani linahidan ka nin Dios, kan
saimong Dios, kan lana nin labi-labing kagayagayahan nin orog
kisa saimong kairiba.” (Salmo 45:7) An “kairiba” ni Jesus iyo an
ibang hade sa linya kan pamilya ni Hadeng David. Orog kisa siisay man sa sainda, si Jesus may dahelan na mag-ogma nin labi-labi,
o maggayagayang marhay, kan nombrahan sia. Taano man? An balos sa saiya mas dakula nanggad kisa sa sainda, an saiyang pagkahade may orog na pakinabang na daing katapusan. Sia binalosan huli ta an saiyang pagkamoot sa katanosan asin pagkaongis
sa karigsokan nagpahiro sa saiya na kuyogon an Dios sa gabos na
bagay.
9 Paano ipinarisa ni Jesus an saiyang saboot mapadapit sa katanosan asin karigsokan? Halimbawa, kan kinuyog kan saiyang mga parasunod an saiyang instruksion sa paghuhulit asin nagkamit nin
bendisyon bilang resulta, ano an nagin reaksion ni Jesus? Labi-labi
an kagayagayahan nia. (Lucas 10:1, 17, 21) Asin kan an mga taga Jerusalem paorootrong nagpaheling nin pagigin suwayan, na sinayumahan an saiyang mamomoton na mga paghihingoa na tabangan
sinda, ano an namatean ni Jesus? Sia nagtangis huli sa pagigin rebelde kan siudad na iyan. (Lucas 19:41, 42) Hararom na marhay an
saboot ni Jesus manongod sa marahay sagkod maraot na gawe.
10 An paghorophorop sa mga saboot ni Jesus nakakatabang sa sato
na siyasaton an sato mismong mga motibo sa pagkuyog ki Jehova. Minsan ngani kita bakong sangkap, puede niatong kultibaron
an odok sa pusong pagkamoot sa marahay na mga gibo asin makosog na pagkaongis sa salang gawe-gawe. Kaipuhan niatong mamibi
ki Jehova, na hinahagad sa saiya na tabangan kitang makultibar an
mga saboot na kapareho kan saboot nia asin kapareho kan saboot
kan saiyang Aki. (Salmo 51:10) Kadungan kaiyan, kaipuhan niatong
likayan an mga impluwensia na mapaluya sa siring na mga saboot.
Mahalagang marhay an maingat na pagpili nin aling-alingan asin
kairibaiba. (Talinhaga 13:20; Filipos 4:8) Kun kukultibaron niato an
arog-Cristong mga motibo, an satong pagkuyog dai magigin pormalidad sana. Gigibohon niato kun ano an tama huli ta gustong-gusto
10. Anong mga saboot an kaipuhan niatong kultibaron kun dapit sa matanos na
mga gibo asin salang mga gibo, asin ano an makakatabang sa sato na gibohon
iyan?
60
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
niatong gibohon iyan. Lilikayan niato an salang mga gibo, bakong
huli ta natatakot kitang madakop, kundi huli ta ikinakaongis niato
an siring na gawe-gawe.
“Dai Sia Nakaginibo nin Kasalan”
Kun dapit sa pagkaongis nia sa kasalan, nabalo si Jesus sa kapinonan kan saiyang ministeryo. Pakabautismohi sa saiya, sia nasa
kaawagan nin 40 aldaw asin banggi na mayo nin kakanon. Sa katapusan kan peryodong iyan, si Satanas duminatong tanganing sugotan sia. Mangnoha kun gurano katuso kan Diablo.—Mateo 4:1-11.
12 Enot, sinabi ni Satanas: “Kun ika aki nin Dios, sabihi an mga gapong ini na magin tinapay.” (Mateo 4:3) Ano daw an pagmate ni
Jesus pagkatapos kan haloy na pag-ayuno nia? An Biblia sayod na
nagsasabi: “Sia nagutom.” (Mateo 4:2) Kaya inaprobetsaran ni Satanas an natural na pagmawot sa kakanon, na daing duda na sia tuyong naghalat sagkod na manluya an hawak ni Jesus. Mangnoha
man an mapagduhaging pananaram ni Satanas: “Kun ika aki nin
Dios.” Aram ni Satanas na si Jesus “an panganay sa gabos na linalang.” (Colosas 1:15) Pero, dai tinogotan ni Jesus si Satanas na sutsutan siang sumuway. Aram ni Jesus na bakong kabotan nin Dios
na gamiton nia an saiyang kapangyarihan para sa maimot na katuyohan. Nagsayuma siang gibohon iyan, na ipinapaheling na sia mapakumbabang nanarig ki Jehova para sa ikabubuhay asin paggiya.
—Mateo 4:4.
13 Sa ikaduwa niang pagsugot, dinara ni Satanas si Jesus sa sarong
halangkawon na lugar sa torre kan templo. Tusong binibiribid an
Tataramon nin Dios, sinugotan ni Satanas si Jesus na gumibo nin
pagpasikat paagi sa pagtagbang hale sa halangkawon na lugar na
iyan tanganing isalbar sia kan mga anghel. Kun an siring na milagro maheling kan kadaklan na nasa templo, pakatapos kaiyan igwa
pa daw nin siisay man na mangangahas na pagdudahan na si Jesus an ipinanugang Mesiyas? Asin kun akoon kan mga kadaklan si
Jesus bilang an Mesiyas basado sa siring na pambihirang paheling,
11
11, 12. (a) Ano an nangyari ki Jesus sa kapinonan kan saiyang ministeryo?
(b) Paano enot na sinugotan ni Satanas si Jesus, na naggagamit nin anong tusong mga taktika?
13-15. (a) Ano an ikaduwa asin ikatolong sugot ni Satanas ki Jesus, asin ano an
reaksion ni Jesus? (b) Paano niato naaaraman na si Jesus dai noarin man nagpabaya tumang ki Satanas?
“SIA NAKANOOD NIN PAGKUYOG”
61
bako daw na puede kutanang malikayan ni Jesus an dakol na kasakitan asin problema? Tibaad. Alagad aram ni Jesus na kabotan ni Jehova na gibohon kan Mesiyas an ipinapagibo sa saiya sa mapakumbabang paagi, bakong impluwensiahan an mga tawo na maniwala
sa saiya paagi sa pambihirang mga paheling. (Isaias 42:1, 2) Sa giraray, nagsayuma si Jesus na makisuway ki Jehova. An kabantogan dai
nakaakit sa saiya.
14 Pero, kumusta an pan-akit na kapangyarihan? Sa ikatolo niang
pagprobar, inalok ni Satanas ki Jesus an gabos na kahadean sa kinaban kun si Jesus magibo nin saro sanang akto nin pagsamba ki Satanas. Seryoso daw niang pinag-isipan an alok ni Satanas? “Humale ka, Satanas!” an simbag nia. Sinabi pa nia: “Huli ta nasusurat, ‘Si
Jehova na saimong Dios an dapat mong sambahon, asin sa saiya ka
sana dapat na magtao nin sagradong paglilingkod.’ ” (Mateo 4:10)
Mayo nin makakaagyat ki Jesus noarin man na sumamba sa ibang
dios. Mayo nin alok na kapangyarihan o impluwensia sa kinaban na
ini an makakadara sa saiya na gumibo nin ano man na akto nin pakisuway.
15 Uminontok daw si Satanas? Talagang huminale sia kan pagbotan ni Jesus. Minsan siring, an Ebanghelyo ni Lucas nagsasabi na an
Diablo “binayaan sia sagkod sa ibang kombenyenteng panahon.”
(Lucas 4:13) Iyo nanggad, si Satanas mahanap nin ibang okasyon
tanganing baloon asin sugotan si Jesus, sagkod sa katapusan. Sinasabi sa sato kan Biblia na si Jesus ‘nabalo sa gabos na bagay.’ (Hebreo 4:15) Kaya si Jesus dai noarin man nagpabaya; kita dai man.
16 Padagos na sinusugotan ni Satanas an mga lingkod nin Dios
ngonyan. Makamomondo, huli sa satong pagkabakong sangkap parate kitang madaling punteriyahon. May katusohan na inaaprobetsaran ni Satanas an kaimotan, pagigin orgolyoso, asin kahanaban
sa kapangyarihan. Ginagamit an pan-akit nin materyalismo, tibaad
durungan pa ngani na aprobetsaran ni Satanas an gabos na ini! Mahalagang marhay na kita magpondo nguna, kun beses, tangani na
onestong siyasaton an satong sadiri. Marahay man na horophoropon niato an mga tataramon sa 1 Juan 2:15-17. Mantang ginigibo
niato iyan, puede niatong hapoton an satong sadiri kun baga minsan paano luminuya an satong pagkamoot sa satong langitnon na
16. Paano sinusugotan ni Satanas an mga lingkod nin Dios ngonyan, asin paano niato ikakasikwal an saiyang mga paghihingoa?
62
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Ama huli sa mga pagmawot kan laman sa sistemang ini nin mga bagay, paghimuyawot nin materyal na mga rogaring, asin pagmawot
na pahangaon an iba. Kaipuhan na girumdomon niato na an kinaban na ini malihis sana, siring man an namamahala kaiyan, si Satanas. Isikwal niato an saiyang tusong mga paghihingoa na agyaton
kitang magkasala! Logod na makainspirar sa sato an satong Kagurangnan, huling “dai sia nakaginibo nin kasalan.”—1 Pedro 2:22.
“Danay Kong Ginigibo an mga Bagay
na Nakakapaogma sa Saiya”
17 An pagkuyog bako sana nanggad na paglikay sa kasalan; aktibong ginibo ni Cristo an gabos na ipinagboot kan saiyang Ama. Sinabi nia: “Danay kong ginigibo an mga bagay na nakakapaogma
sa saiya.” (Juan 8:29) An pagkuyog na ini nagtao ki Jesus nin dakulang kagayagayahan. Siempre, tibaad may mga mag-insistir na bakong gayong komplikado an pagkuyog para ki Jesus. Tibaad iniisip
ninda na maninimbag sana sia ki Jehova, na sangkap, mantang kita
sa parate maninimbag sa bakong sangkap na mga tawo na igwa nin
katongdan na may autoridad. Pero an totoo, si Jesus makinuyog sa
bakong sangkap na mga tawo na igwa nin katongdan na may autoridad.
18 Mantang sia nagdadakula, si Jesus sakop kan autoridad kan saiyang bakong sangkap na tawong mga magurang, si Jose asin Maria.
Posibleng marhay, orog pa kisa kadaklan na aki, may naheheling
siang mga depekto sa saiyang mga magurang. Sia daw nagrebelde, na minalampas sa itinao nin Dios na papel nia asin sinasabihan
sinda kun paano aasikasohon an sarong pamilya? Mangnohon kun
ano an sinasabi kan Lucas 2:51 manongod sa 12 anyos na si Jesus:
“Sia padagos na nagpasakop sa sainda.” Sa pagkuyog na ini, sia nagtao nin marahayon na halimbawa para sa Kristianong mga hoben,
na nagmamaigot na kuyogon an saindang mga magurang asin pahelingan sinda nin tamang paggalang.—Efeso 6:1, 2.
19 Kun dapit sa pagkuyog sa bakong sangkap na mga tawo, si Je17. Ano an saboot ni Jesus manongod sa pagkuyog sa saiyang Ama, pero ano an
tibaad iinsistir nin nagkapira?
18. Bilang sarong hoben, si Jesus nagtao nin anong halimbawa nin pagkuyog?
19, 20. (a) Napaatubang si Jesus sa anong pambihirang mga kadepisilan mapadapit sa pagkuyog sa bakong sangkap na mga tawo? (b) Taano an tunay na mga
Kristiano ngonyan ta maninigong magin makinuyog sa mga nangengenot sa sainda?
Makinuyog niatong inaaplikar an nanonodan
niato sa Kristianong mga pagtiripon
sus napaatubang sa mga kadepisilan na nungkang kaipuhan na atubangon kan tunay na mga Kristiano ngonyan. Estudyare an pambihirang panahon na kinabuhayan nia kaidto. An sistema nin mga
bagay kan Judiong relihion, pati na an templo kaiyan sa Jerusalem
asin an kabilogan na grupo nin mga saserdote kaiyan, haloy nang
inoyonan ni Jehova alagad hahaleon na asin sasalidahan na kaidto
kan areglo nin Kristianong kongregasyon. (Mateo 23:33-38) Mientras tanto, an dakol sa mga namomoon sa relihion nagtotokdo nin
mga kaputikan na kinua sa Griegong pilosopiya. Sa templo, nagin
lakop na marhay an karatan kaya inapod iyan ni Jesus na “lungib
nin mga parahabon.” (Marcos 11:17) Si Jesus daw dai na nagduman sa templong iyan asin sa mga sinagoga? Dai man! Ginagamit
pa man giraray ni Jehova an mga areglong idto. Sagkod na an Dios
dai pa minahiro asin gumibo nin mga pagbabago, si Jesus makinuyog na nagduduman sa mga kapiestahan sa templo asin sinagoga.
—Lucas 4:16; Juan 5:1.
20 Kun si Jesus makinuyog sa siring na mga kamugtakan, lalo
nang maninigong magdanay na makinuyog ngonyan an tunay na
mga Kristiano! Total, kita nabubuhay sa laen na marhay na panahon, an haloy nang ihinulang kapanahonan kan pagbabalik sa dati
kan dalisay na pagsamba. Inaasegurar kita nin Dios na dai nia noarin man totogotan si Satanas na raoton an saiyang ibinalik na
banwaan. (Isaias 2:1, 2; 54:17) Totoo, nakakaheling kita nin mga
64
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
kasalan asin pagkabakong sangkap sa laog kan Kristianong kongregasyon. Alagad maninigo daw na gamiton niato an mga pagkukulang nin iba bilang sarahotan na makisuway ki Jehova, na tibaad dai
na mag-atender sa Kristianong mga pagtiripon o magin mapagkritika sa kamagurangan? Nungka! Imbes, bilog na puso niatong sinusuportaran an mga nangengenot sa kongregasyon. Makinuyog na
nag-aatender kita sa Kristianong mga pagtiripon asin asamblea patin inaaplikar an inaako niato dian na mga hatol na sono sa Kasuratan.—Hebreo 10:24, 25; 13:17.
21 Dai noarin man tinogotan ni Jesus an mga tawo, dawa an mga
katood na may marahay na intension, na paontokon sia sa pagkuyog
ki Jehova. Halimbawa, si apostol Pedro nagprobar na kombensiron
an saiyang Kagurangnan na dai man sia kaipuhan na magsakit asin
magadan. Marigon na sinayumahan ni Jesus an may marahay na intension alagad napasalang hatol ni Pedro na si Jesus magin maboot
sa saiyang sadiri. (Mateo 16:21-23) Ngonyan, an mga parasunod ni
Jesus parateng napapaatubang sa mga paryente na may marahay na
intension na tibaad magprobar na desganaron sinda sa pagkuyog sa
mga ley asin prinsipyo nin Dios. Arog kan mga parasunod ni Jesus
kan enot na siglo, naninindogan kita na “dapat na kuyogon [niato]
an Dios bilang namamahala imbes na mga tawo.”—Gibo 5:29.
Mga Balos sa Arog-Cristong Pagkuyog
Kan si Jesus mapaatubang sa kagadanan, an saiyang pagkuyog
namugtak sa pinakagrabeng pagbalo. Durante kan mamondong aldaw na iyan, “sia nakanood nin pagkuyog” sa pinakalubos na paagi. Ginibo nia an kabotan kan saiyang Ama, bakong an saiya. (Lucas
22:42) Sa paggibo kaiyan, nakahaman sia nin sarong sangkap na rekord nin integridad. (1 Timoteo 3:16) Sia an nagin simbag sa haloy
nang hapot: An saro daw na sangkap na tawo magdadanay na makinuyog ki Jehova dawa sa irarom nin pagbalo? Nasudya si Adan, asin
iyo man si Eva. Dangan si Jesus nag-abot, nabuhay, nagadan, asin
ginibo an rekord na iyan. Itinao kan pinakadakula sa gabos na linalang ni Jehova an pinakamakosog na simbag na posible. Sia nagkuyog dawa kan an pagkuyog nangahulogan nin dakulaon na sakripisyo sa saiya.
22
21. Ano an reaksion ni Jesus sa pan-iimpluwensia kan mga tawo na makisuway
sia sa Dios, na nagtatao nin anong halimbawa para sa sato?
22. Itinao ni Jesus an simbag sa anong hapot, asin paano?
“SIA NAKANOOD NIN PAGKUYOG”
65
Paano Nindo Masusunod si Jesus?
˘ Ano an nagkapira sa mga pagboot ni Cristo, paano niato iyan makukuyog, asin anong mga bendisyon an ibubunga?—Juan 15:8-19.
˘ Sa primero, ano an saboot kan mga paryente ni Jesus manongod sa
ministeryo nia, asin ano an manonodan niato sa kun paano iyan inatubang ni Jesus?—Marcos 3:21, 31-35.
˘ Taano ta dai niato noarin man maninigong ikahadit na an pagkuyog ki Jehova tibaad dai makatao sa sato nin maogmang buhay?
—Lucas 11:27, 28.
˘ Ano an manonodan niato sa pagigin andam ni Jesus na kumuyog
sa sarong ley na dai man talaga aplikado sa saiya?—Mateo 17:24-27.
23 An integridad, o bilog na pusong debosyon ki Jehova, nahahayag paagi sa pagkuyog. Huling si Jesus nagkuyog, naingatan nia an
saiyang integridad asin sia nagtaong pakinabang sa bilog na katawohan. (Roma 5:19) Si Jehova nagtao nin igong balos ki Jesus. Kun
kukuyogon niato an satong Kagurangnan, si Cristo, babalosan man
kita ni Jehova. An pagkuyog ki Cristo minagiya sa “daing katapusan
na kaligtasan”!—Hebreo 5:9.
24 Dugang pa, an integridad saro na mismong balos. An Talinhaga 10:9 nagsasabi: “An naglalakaw sa integridad maglalakaw sa katiwasayan.” Kun an integridad iaagid sa sarong dakulang mansion
na gibo sa marahayon na klaseng mga ladrilyo, an kada akto nin
pagkuyog puedeng ikomparar sa indibiduwal na ladrilyo. An sarong
ladrilyo tibaad garo baga bakong mahalaga, alagad an lambang saro
kaiyan igwa nin kabtang, igwa nin halaga. Asin kun pinag-iiriba an
dakol kaiyan, sarong bagay na may dakulaon nanggad na halaga an
natotogdok. Kun an mga akto nin pagkuyog pinag-iiriba, na padagos na dinudugangan, aroaldaw asin taon-taon, itinotogdok niato
an arog sa magayon na harong nin satong integridad.
25 An pagigin makinuyog sa halawig na panahon nagpapagirumdom sa saro pang kualidad—an pakatagal. An aspektong iyan kan
halimbawa ni Jesus iyo an tema kan sunod na kapitulo.
23-25. (a) Paano konektado sa integridad an pagkuyog? Iilustrar. (b) Ano an
tema kan sunod na kapitulo?
K A P I T U L O
7
“Horophoropa Nindo nin Marhay
an Saro na Nagtagal”
GRABE an tension. Nungka pang naeksperyensiahan kaidto ni Jesus an siring na labi-labing kapurisawan sa isip asin emosyon.
Nasa ultimong mga oras na sia kan saiyang buhay sa daga. Kaiba
an saiyang mga apostol, sia nagpasiring sa sarong pamilyar na lugar, an hardin nin Getsemani. Parate siang nakikitagbo sa sainda
digdi. Minsan siring, sa bangging ini, kaipuhan niang magsolosolo. Binayaan an saiyang mga apostol, sia nagpasiring sa ereenotan
pa sa laog kan hardin, asin pakaluhod, sia nagpoon na mamibi.
Sia namibi nin odok na marhay asin napasa labi-labing kasakitan
kaya an saiyang ganot nagin “siring sa mga toro nin dugo na nagdadalahay sagkod sa daga.”—Lucas 22:39-44.
2 Taano ta napupurisaw na gayo si Jesus? Totoo, aram nia na madali na siang mapaatubang sa grabeng pisikal na pagsakit, alagad
bako iyan an dahelan kan saiyang labi-labing kapurisawan. Mas
importante nanggad na mga bagay an nasa isip nia. Ikinakahadit niang marhay an manongod sa ngaran kan saiyang Ama asin
naaaraman nia na an ngapit kan pamilya nin tawo nakadepende
sa saiyang pagdadanay na maimbod. Aram ni Jesus kun gurano
kaimportante na sia magtagal. Kun sia dai makatagal, sia matao
nin dakulaon na katuyawan sa ngaran ni Jehova. Alagad si Jesus
dai masusudya. Pagtaodtaod kan aldaw na idto, pirang segundo
na sana bago sia magadan, an tawo na nagtao kan pinakamarahay na halimbawa nin pakatagal kasuarin man sa daga mapangganang nagkurahaw: “Tapos na!”—Juan 19:30.
3 Sinasadol kita kan Biblia na ‘horophoropon nin marhay an
saro [si Jesus] na nagtagal.’ (Hebreo 12:3) Sa siring, nagkapirang
importanteng hapot an minalataw: Ano an nagkapira sa mga pagbalo na tinagalan ni Jesus? Ano an nagpangyari sa saiya na ma1-3. (a) Gurano kagrabe an kasakitan ni Jesus sa hardin nin Getsemani, asin ano
an dahelan? (b) Ano an masasabi manongod sa halimbawa nin pakatagal ni Jesus, asin anong mga hapot an minalataw?
“HOROPHOROPA NINDO NIN MARHAY AN SARO NA NAGTAGAL”
67
katagal? Paano niato maaarog an saiyang halimbawa? Pero bago
niato simbagon an mga hapot na ini, siyasaton niato kun ano an
kalabot sa pakatagal.
Ano an Pakatagal?
Sa panapanahon, gabos kita ‘nagmomondo sa manlaenlaen na
pagbalo.’ (1 Pedro 1:6) An bagay daw na kita nag-aagi nin pagbalo talagang nangangahulogan na natatagalan niato iyan? Dai. An
nombreng Griego para sa “pakatagal” nangangahulogan kan “kakayahan na dai magpadaog o magtios sa atubangan nin kadepisilan.” Mapadapit sa klase nin pakatagal na sinasabi kan mga kagsurat kan Biblia, an sarong intelektuwal nagpapaliwanag: “Iyan an
kaisipan na kayang tioson an mga bagay, bakong inaako na sana
iyan, kundi may malaad na paglaom . . . Iyan an kualidad na nagpapahiro sa tawo na magdanay na nakatindog paatubang sa doros. Iyan an moral na karahayan na kayang liwaton an pinakamasakit na pagbalo na magin kamurawayan huli ta sa ibong kan
kolog natatanaw kaiyan an pasohan.”
5 Kun siring, an pagtagal bakong pakaeksperyensia sana nin dai
madudulagan na kasakitan. Oyon sa Biblia, kalabot sa pakatagal
an karigonan, pagpapadanay nin tamang pag-isip asin punto de
vista na pano nin paglaom sa ibong nin mga pagbalo. Estudyare
an sarong ilustrasyon: Duwang lalaki an nabilanggo sa parehong
mga kamugtakan alagad sa magkalaen na marhay na mga dahelan. An saro, na ordinaryong kriminal, napipiritan sanang taposon an sentensia sa saiya paagi sa pagsunod na mamondo an lalauogon. An saro pa, na sarong tunay na Kristiano na nabilanggo
huli sa saiyang kaimbodan, nagdadanay na marigon asin positibo
huli ta minamansay nia an saiyang situwasyon bilang oportunidad na ipaheling an saiyang pagtubod. An kriminal dai nanggad
puedeng ibilang na halimbawa nin pakatagal, mantang an maimbod na Kristiano ipinapaheling paagi sa halimbawa an marahayon na kualidad na ini.—Santiago 1:2-4.
6 An pakatagal mahalagang marhay tanganing magkamit kita
4
4, 5. (a) Ano an kahulogan kan “pakatagal”? (b) Paano niato ikakailustrar na an
kalabot sa pakatagal bakong pakaeksperyensia sana nin dai madudulagan na kasakitan?
6. Paano niato kinukultibar an pakatagal?
68
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
nin kaligtasan. (Mateo 24:13) Minsan siring, dai kita namundag
na yaon na sato an mahalagang marhay na kualidad na ini. An
pakatagal dapat na kultibaron. Paano? “An kahorasaan nagbubunga nin pakatagal,” an sabi kan Roma 5:3. Iyo, kun talagang gusto
niatong pataluboon an pakatagal, dai kita puedeng sumibog huli
sa takot sa gabos na pagbalo sa pagtubod. Imbes, dapat na atubangon niato an mga iyan. An pakatagal resulta kan aroaldaw na
pag-atubang asin pagpanggana niato sa darakula asin saradit na
pagbalo. An lambang pagbalo na nalalampasan niato nagpapakosog sa sato na maatubang an masunod. Siempre, dai niato napapatalubo an pakatagal na kita sana. Kita “nagsasarig sa kosog na
itinatao nin Dios.” (1 Pedro 4:11) Tanganing matabangan kitang
magdanay na marigon, tinawan kita ni Jehova kan pinakamarahay na tabang na posible—an halimbawa kan saiyang Aki. Siyasaton niatong marhay an daing depektong rekord nin pakatagal ni
Jesus.
Kun Ano an Tinagalan ni Jesus
Mantang naghaharani an katapusan kan saiyang buhay digdi sa daga, si Jesus nagtagal nin laen-laen na karingisan. Apuera
sa grabeng tension sa isip na inagihan nia sa ultimo niang banggi, isipa an pagkadesganar na siertong namatean nia asin an kasusupgan na tinios nia. Sia pinasaloiban nin sarong dayupot na kaibaiba, binayaan kan pinakadayupot na mga katood nia, asin
uminagi sa ilegal na pagbista na durante kaiyan an mga miembro
kan pinakahalangkaw na korte nin relihion sa nasyon pinag-ologolog sia, linutaban sia, asin sinuntok sia. Pero, tinagalan nia iyan
gabos na may toninong na dignidad asin kosog.—Mateo 26:46-49,
56, 59-68.
8 Sa huri niang mga oras, si Jesus nagtagal nin grabeng pisikal
na pagsakit. Sia linatigo, hinampak nin grabe sa paagi na sinasabing nagin dahelan nin “hararom na raya-rayang mga lugad asin
dakol-dakol na pagkawara nin dugo.” Sia ipinako sa harigi, ginadan nin ‘luway-luway na may pinakagrabeng kolog asin pagsakit.’
Isipa an labi-labing kolog na siertong namatean nia mantang an
7
7, 8. Ano an tinagalan ni Jesus mantang naghaharani an katapusan kan saiyang
buhay digdi sa daga?
“HOROPHOROPA NINDO NIN MARHAY AN SARO NA NAGTAGAL”
69
darakulang pako pinupulpog palagbas sa saiyang mga kamot asin
bitis tanganing ikapako sia sa harigi. (Juan 19:1, 16-18) Imahinara
an grabeng kolog na namatean nia kan patindogon an harigi asin
an gabat kan saiyang hawak nakabitay sa mga pako asin an saiyang rulugad nang likod naguragod sa harigi. Asin tinagalan nia
an grabeng pisikal na pagsakit na ini mantang dara an pasan na
ilinadawan sa kapinonan kan kapitulong ini.
9 Bilang mga parasunod ni Cristo, ano an tibaad kaipuhan niatong tagalan? Si Jesus nagsabi: “Kun an siisay man boot na magsunod sa sako, . . . pasanon [nia] an saiyang hariging pasakitan
patin padagos akong sundan.” (Mateo 16:24) An mga tataramon
na “hariging pasakitan” ginagamit digdi sa piguratibong paagi na
nagrerepresentar sa pagsakit, kasupganan, o kagadanan pa ngani. Bakong pasil an pagsunod ki Cristo. Napapalaen kita huli sa
satong Kristianong mga pamantayan. An kinaban na ini naoongis sa sato huli ta kita bakong kabtang kaiyan. (Juan 15:18-20;
1 Pedro 4:4) Minsan siring, andam kitang pasanon an satong hariging pasakitan—iyo, andam kitang magsakit, magadan pa ngani, imbes na umontok sa pagsunod sa satong Arogan.—2 Timoteo
3:12.
10 Durante kan saiyang ministeryo, si Jesus napaatubang sa iba
pang mga pagbalo huli sa pagkabakong sangkap kan mga nasa
palibot nia. Girumdoma na sia an “pangenot na trabahador,” na
ginamit ni Jehova sa paglalang sa daga asin sa gabos na nabubuhay dian. (Talinhaga 8:22-31) Kaya aram ni Jesus kun ano an katuyohan ni Jehova para sa katawohan; ipapabanaag ninda an Saiyang mga kualidad asin magkakaigwa nin buhay na may sangkap
na salud. (Genesis 1:26-28) Kan nasa daga, naheling ni Jesus an
makaturotristeng mga resulta nin kasalan gikan sa laen na punto de vista—sia mismo sarong tawo, na nakakaeksperyensia kan
mga saboot asin emosyon nin tawo. Seguradong nakolgan sia na
maheling mismo kun gurano na karayo an mga tawo sa orihinal
na pagkasangkap ni Adan asin Eva! Sa siring, sarong pagbalo sa
9. Ano an kalabot sa pagpasan sa satong “hariging pasakitan” asin pagsunod ki
Jesus?
10-12. (a) Taano ta nakabalo sa pakatagal ni Jesus an pagkabakong sangkap kan
mga nasa palibot nia? (b) Ano an nagkapira sa mapagbalong mga situwasyon na
tinagalan ni Jesus?
70
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
pakatagal an napaatubang ki Jesus. Manluluya daw an boot nia
asin masuko daw sia, na minamansay an makasalan na mga tawo
bilang dai nang paglaom? Helingon niato.
11 An dai paghimate kan mga Judio ikinakapurisaw na gayo ni
Jesus kaya sia hayag na nagtangis. Tinogotan daw nia an saindang pagkaindiperente na magpaluya sa saiyang kaigotan o magpapondo sa saiyang paghuhulit? Sa kabaliktaran, “nagtokdo sia
aroaldaw sa templo.” (Lucas 19:41-44, 47) Sia “namomondo nin
biyo” sa katagasan kan puso kan mga Fariseo na maingat na nagbabantay tanganing maheling kun baga papaomayan nia an sarong tawo sa Sabbath. Natakot daw sia sa nagpapakangmatanos
na mga paratumang na idto? Dai nanggad! Sia nagdanay na marigon asin pinaomayan an tawong iyan—na ginigibo pa ngani iyan
sa tahaw mismo kan sinagoga!—Marcos 3:1-5.
12 May iba pang bagay na seguradong nakabalo ki Jesus—an mga
kaluyahan kan saiyang pinakadayupot na mga disipulo. Arog kan
nanodan niato sa Kapitulo 3, nagpaheling sinda nin dai nahahaleng pagmawot na magin prominente. (Mateo 20:20-24; Lucas
Totogotan daw niato an pagtumang na
magpaluya sa satong boot, o padagos daw
kitang maghuhulit na may kaigotan?
“HOROPHOROPA NINDO NIN MARHAY AN SARO NA NAGTAGAL”
71
9:46) Bako sanang sarong beses na hinatolan sinda ni Jesus manongod sa pangangaipong magin mapakumbaba. (Mateo 18:1-6;
20:25-28) Pero, maluway sinda sa paghimate. Tara, sa ultimong
banggi na kaiba nia sinda, sinda ‘mainit na nagdiriskutiran’ manongod sa kun siisay an pinakadakula sa sainda! (Lucas 22:24)
Nawaran na daw nin paglaom si Jesus sa sainda, na nagrarason
na dai na sindang paglaom? Dai. Pirmeng mapasensia, nagdanay
siang positibo asin naglalaom, na padagos na hineheling an marahay sa sainda. Aram nia na sa puso ninda namomotan ninda si
Jehova asin talagang boot nindang gibohon an Saiyang kabotan.
—Lucas 22:25-27.
13 Tibaad mapaatubang kita sa mga pagbalo na kapareho kan
mga tinagalan ni Jesus. Halimbawa, tibaad makanupar kita nin
mga tawong dai naghihimate o nagkokontra pa ngani sa mensahe kan Kahadean. Totogotan daw niato an siring na negatibong
mga reaksion na magpaluya sa satong boot, o magpapadagos daw
kitang maghulit na may kaigotan? (Tito 2:14) Tibaad mabalo kita
bilang resulta kan pagkabakong sangkap kan satong Kristianong
mga tugang. An sarong dai inisip na tataramon o daing ingat na
hiro nin iba tibaad makakolog sa boot niato. (Talinhaga 12:18)
Totogotan daw niato an mga pagkukulang nin mga kapagtubod
na magin dahelan na mawaran kita nin paglaom sa sainda, o padagos niatong titioson an saindang mga sala asin hahanapon an
marahay sa sainda?—Colosas 3:13.
Kun Taano ta Nakatagal si Jesus
Ano an nakatabang ki Jesus na magdanay na marigon asin
mapagdanay an saiyang integridad sa ibong kan gabos na insulto,
pagkadesganar, asin pagsakit na napaatubang sa saiya? Igwa nin
duwang marahayon na bagay na nakasustenir ki Jesus. Enot, sia
nagheling sa itaas, na nakimaherak sa “Dios na nagtatao nin pakatagal.” (Roma 15:5) Ikaduwa, si Jesus nagheling sa enotan, na
nakaturuhok sa kun ano an ibubunga kan saiyang pakatagal.
Saro-saro niatong estudyaran an mga bagay na ini.
14
13. Tibaad mapaatubang kita sa anong mga pagbalo na kapareho kan mga tinagalan ni Jesus?
14. Anong duwang bagay an nakatabang ki Jesus na magdanay na marigon?
72
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Si Jesus, minsan ngani sangkap na Aki nin Dios, dai nagsarig
sa sadiri niang kosog na makatagal. Imbes, sia duminolok sa saiyang langitnon na Ama asin namibi para sa tabang hale sa itaas.
Si apostol Pablo nagsurat: “Si Cristo nagdolot nin mga pagngayongayo patin nin mga kahagadan man sa Saro na makakapagligtas sa saiya hale sa kagadanan, na may makosog na mga pagtangis asin luha.” (Hebreo 5:7) Mangnoha na si Jesus “nagdolot”
bako sanang nin mga kahagadan kundi patin mga pagngayongayo. An terminong “pagngayongayo” nanonongod sa sarong espesyalmenteng odok sa puso asin maigot na pakimaherak—iyo,
pakikiolay para sa tabang. An paggamit sa plural na “mga pagngayongayo” nagpaparisa na si Jesus labi sa sarong beses na nakimaherak ki Jehova. Sa katunayan, sa hardin nin Getsemani, si Jesus
paorootro asin odok na namibi.—Mateo 26:36-44.
16 Lubos an kompiansa ni Jesus na sisimbagon ni Jehova an saiyang mga pagngayongayo, huli ta aram nia na an saiyang Ama
an “Paradangog nin pamibi.” (Salmo 65:2) Durante kan saiyang
buhay bago nagin tawo, naheling kan panganay na Aki kun paano sinisimbag kan saiyang Ama an mga pamibi nin maimbod na
mga parasamba. Halimbawa, naheling mismo kan Aki sa kalangitan kan magpadara si Jehova nin anghel tanganing simbagon an
odok sa pusong pamibi kan propetang si Daniel—dawa bago pa
matapos na mamibi si Daniel. (Daniel 9:20, 21) Kun siring, paanong dai masimbag an Ama kan an saiyang bugtong na Aki biyong magpahayag kan nasa puso nia “na may makosog na mga
pagtangis asin luha”? Si Jehova naghimate nanggad sa mga pakimaherak kan saiyang Aki asin nagsugo nin anghel tanganing
pakosogon sia na makatagal sa masakit na kamugtakan.—Lucas
22:43.
17 Tanganing makatagal, kita kaipuhan man na magheling sa
itaas—sa Dios “na nagtatao nin puersa.” (Filipos 4:13) Kun an
sangkap na Aki nin Dios nakamate kan pangangaipong magngayongayo ki Jehova para sa tabang, gurano pa daw kita! Arog ni
15
15, 16. (a) Ano an nagpapaheling na si Jesus dai nagsarig sa sadiri niang kosog
na makatagal? (b) May anong kompiansa si Jesus sa saiyang Ama, asin taano?
17. Tanganing makatagal, taano ta maninigo kitang magheling sa itaas, asin paano niato iyan magigibo?
“HOROPHOROPA NINDO NIN MARHAY AN SARO NA NAGTAGAL”
73
Jesus, tibaad kaipuhan niatong paorootrong makimaherak ki Jehova. (Mateo 7:7) Minsan ngani dai man kita nag-aasang dalawon
nin sarong anghel, makakasierto kita sa bagay na ini: An satong
mamomoton na Dios mahiro sa mga pakiolay kan maimbod na
mga Kristiano na “nagpapadagos sa mga pagngayongayo
asin pamimibi banggi-aldaw.” (1 Timoteo 5:5) Ano
man na mga pagbalo an tibaad mapaatubang sa
sato—baga man pagkaigwa nin maluyang salud, pagkagadan nin sarong namomotan,
o persekusyon hale sa mga nagtutumang—
sisimbagon ni Jehova an satong odok na
mga pamibi para sa kadonongan, kosog
nin boot, asin kosog na makatagal.—2 Corinto 4:7-11; Santiago 1:5.
18 An ikaduwang bagay na nagpangyari ki Jesus na makatagal iyo na sia nagheling sa kun ano an nasa enotan nia
sa ibong kan pagsakit. Manongod ki Jesus,
an Biblia nagsasabi: “Huli kan kagayagayahan na ibinugtak sa atubangan nia tinagalan
nia an hariging pasakitan.” (Hebreo 12:2)
An halimbawa ni Jesus nagpapaheling kun
paanong nagtatarabangan an paglaom, kagayagayahan, asin pakatagal. Puedeng sumaryohon ini nin siring sa minasunod: An paglaom nagbubunga nin kagayagayahan, asin
an kagayagayahan nagbubunga nin pakatagal. (Roma 15:13; Colosas 1:11) Si Jesus
igwa nin makangangalas na paglaom. Aram
nia na an saiyang kaimbodan makakatabang
na mabindikar an soberaniya kan saiyang
Ama asin mapangyari sa saiya na mabalukat
18. Paano si Jesus nagheling sa kun ano an nasa enotan sa ibong kan saiyang pagsakit?
Sisimbagon ni Jehova an satong odok na
mga pamibi para sa tabang na makatagal
74
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
an pamilya nin tawo sa kasalan asin kagadanan. Si Jesus igwa man
kan paglaom na mamahala bilang Hade asin maglingkod bilang
Halangkaw na Saserdote, tanganing magtao nin dugang pang
mga bendisyon sa makinuyog na mga tawo. (Mateo 20:28; Hebreo 7:23-26) Paagi sa pagturuhok sa paglaom na nasa atubangan
nia, si Jesus nakanompong nin dai masokol na kagayagayahan,
asin an kagayagayahan na iyan, nakatabang man sa saiya na magtagal.
19 Arog ni Jesus, kaipuhan na togotan niato na magtarabangan
para sa sato an paglaom, kagayagayahan, asin pakatagal. “Maggayagaya kamo sa paglaom,” an sabi ni apostol Pablo. Dangan idinugang nia: “Magtagal kamo sa kasakitan.” (Roma 12:12) May
inaatubang daw kamong grabeng pagbalo sa pagtubod sa presente? Kun siring, magheling nanggad kamo sa enotan. Dai paglingawan kun paanong an saindong pakatagal magtatao nin kaomawan sa ngaran ni Jehova. Papagdanayon nindong malinaw an
saindong pokus sa mahalagang marhay na paglaom sa Kahadean. Imahinaron nindo na yaon kamo sa nagdadangadang na bagong kinaban nin Dios, asin imahinaron nindo na naeeksperyensiahan nindo an mga bendisyon sa Paraiso. Paagi sa pag-antisipar
sa kaotoban kan marahayon na mga bagay na ipinanuga ni Jehova—kaiba an pagbindikar kan saiyang soberaniya, an pagpara sa
karigsokan sa daga, asin an paghale sa helang asin kagadanan—
mapapano nin kagayagayahan an saindong puso, asin an kagayagayahan na iyan makakatabang sa saindo na magtagal ano man
na pagbalo an tibaad mangyari sa saindo. Kun ikokomparar sa kaotoban kan paglaom sa Kahadean, an ano man na pagsakit sa sistemang ini nin mga bagay tunay nanggad na “naagi sana asin
magian.”—2 Corinto 4:17.
“Sunodon Nindo nin Estrikto an Saiyang mga Lakad”
20 Aram ni Jesus na magigin masakit an magin parasunod nia,
sarong pamumuhay na naghahagad nin pakatagal. (Juan 15:20)
Andam sia na giyahan sinda, sa pakaaram na an saiyang halim19. Kun may inaatubang na mga pagbalo sa pagtubod, paano niato totogotan na
magtarabangan para sa sato an paglaom, kagayagayahan, asin pakatagal?
20, 21. Kun dapit sa pakatagal, ano an inaasahan sa sato ni Jehova, asin ano an
maninigo na magin determinado niatong gibohon?
“HOROPHOROPA NINDO NIN MARHAY AN SARO NA NAGTAGAL”
75
Paano Nindo Masusunod si Jesus?
˘
Paano niato puedeng mansayon an ano man na pagsakit na tibaad naeeksperyensiahan niato huli sa pagigin parasunod ni Cristo?
—Mateo 5:10-12.
˘ Ano an sinabi ni Jesus na dapat asahan kan saiyang mga parasunod,
asin paano niato masusunod an itinao niang hatol?—Mateo 10:16-22.
˘ Kun napapaatubang sa pagtumang o persekusyon, paano niato
masusunod an halimbawa ni Jesus?—1 Pedro 2:18-25.
˘ Ano an pinapatunayan kan maimbod na pagtagal sa irarom nin
pagsakit?—1 Pedro 4:12-14.
bawa makakapakosog sa iba. (Juan 16:33) Totoo na si Jesus nagtao nin sangkap na halimbawa nin pakatagal, alagad bako nanggad kitang sangkap. Ano an inaasahan sa sato ni Jehova? Si Pedro
nagpapaliwanag: “Si Cristo nagsakit para sa saindo, na winalatan
kamo nin modelo tanganing sunodon nindo nin estrikto an saiyang mga lakad.” (1 Pedro 2:21) Sa paagi kan pag-atubang nia sa
mga pagbalo, si Jesus nagwalat nin “modelo,” sarong arogan na
dapat arogon.1 An rekord nin pakatagal na nagibo nia puedeng
ikomparar sa “mga lakad,” o mga gira. Dai niato masusundan an
mga lakad na iyan sa sangkap na paagi, alagad puede niatong sundan an mga iyan nin “estrikto.”
21 Kun siring, magin determinado kita na sunodon an halimbawa ni Jesus sa pinakamakakaya niato. Dai niato noarin man paglingawan na mientras na mas estrikto niatong sinusunod an mga
gira ni Jesus, mas masasangkapan man kita na makatagal “sagkod sa katapusan”—katapusan kan daan na sistemang ini nin mga
bagay o katapusan kan satong buhay sa presente. Dai niato aram
kun arin an maeenot, alagad ini an aram nanggad niato: Sa bilog
na panahon na daing sagkod, babalosan kita ni Jehova huli sa satong pakatagal.—Mateo 24:13.
1 An Griegong termino na trinadusir na “modelo” literal na nangangahulogan
na “arogan na kopya.” Si apostol Pedro sana an kagsurat kan Kristianong Griegong Kasuratan na naggamit kan terminong ini, na sinasabing nangangahulogan na “ ‘sarong kinokopyahan’ sa librong pinapraktisan nin aki, sarong daing
kasalasalang isinurat na aarogon kan aki sa pinakaeksakto na magigibo nia.”
K A B T A N G
2
‘PAGTOTOKDO ASIN PAGHUHULIT
KAN MAOGMANG BARETA’
Panday. Paramilagro. Parabolong. Ini gabos asin
dakol pang iba an nagin papel ni Jesus. Pero, dai
ginamit kan mga tawo an siring na mga termino
bilang apod sa saiya. Inapod ninda siang Paratokdo.
Tunay nanggad, an pangenot na gibohon sa buhay
nia iyo an ‘pagtotokdo asin paghuhulit kan
maogmang bareta.’ (Mateo 4:23) Bilang mga
parasunod ni Jesus, iyan man an gibohon niato.
Sa kabtang na ini, pag-aadalan niato an saiyang
halimbawa, na nagpapaheling sa sato kun
paano iyan gigibohon.
76
K A P I T U L O
8
“Dahelan Kaini na Ako
Isinugo”
DAKOL na oras na sindang naglalakaw. Si Jesus asin an saiyang
mga apostol nagbabaklay paamihanan, hale sa Judea pasiring sa
Galilea. An pinakaharaning ruta—na pagbaklay nin mga tolong
aldaw—iyo an pag-agi ninda sa Samaria. Kan haros udto na, uminabot sinda sa sarong sadit na siudad na an ngaran Sicar, kun
saen sinda puminondo tanganing magparepresko.
2 Mantang an saiyang mga apostol nagbabakal nin kakanon, si
Jesus nagpahingalo sa may bubon sa luwas kan siudad. Uminabot an sarong babae tanganing magsakdo nin tubig. Puede kutanang dai na sana ini intindihon ni Jesus. Sia “napagal sa pagbaklay.” (Juan 4:6) Masasabotan man kun ipipirong na sana nia an
saiyang mga mata asin dai na sana pag-intindihon an pag-abot
asin paghale kan Samaritanang ini. Siring kan nasabotan niato
sa Kapitulo 4 kan librong ini, posibleng marhay na inasahan kan
babae na tatrataron sia na may pagmenos nin siisay man na Judio. Pero, si Jesus nagpoon na makipag-olay sa saiya.
3 Sia nagpoon paagi sa sarong ilustrasyon, na kinua sa pangaroaldaw na buhay kan babae—sa katunayan, may koneksion sa
ginigibo kaini sa mismong oras na iyan. Yaon sia digdi tanganing magsakdo nin tubig; si Jesus nagtaram manongod sa nagtatao nin buhay na tubig na makakahale kan saiyang espirituwal na pagkapaha. An babae nagkapirang beses na nagpalataw
nin mga punto na puedeng magin dahelan nin pag-argumento.1
1 Halimbawa, sa paghapot kun taano ta kinakaolay nin sarong Judio an sarong
Samaritana, sinambit nia an manongod sa dakol na siglo nang iriwal kan duwang
banwaan. (Juan 4:9) Positibo man niang sinabi na an saiyang banwaan naggikan
ki Jacob, paghihingako na makosog na pignenegaran kan mga Judio kan panahon na idto. (Juan 4:12) Inaapod ninda an mga Samaritano na mga Cutaeano tanganing idoon na sinda naggikan sa mga taga ibang banwaan.
1-4. (a) Paano ekspertong tinokdoan ni Jesus an sarong Samaritana, asin may
anong resulta? (b) Ano an reaksion kan saiyang mga apostol?
“DAHELAN KAINI NA AKO ISINUGO”
79
Mataktikang linikayan ni Jesus an siring na mga isyu asin padagos na ipinakipag-olay an temang nasa isip nia. Nagkonsentrar sia sa espirituwal na mga bagay—sa dalisay na pagsamba
asin ki Jehova Dios. An saiyang mga tataramon may dakulang epekto, huli ta ipinaabot iyan kan babae sa mga lalaki kan
siudad, asin sinda man gustong maghinanyog ki Jesus.—Juan
4:3-42.
4 Pagbuelta ninda, ano daw an saboot kan mga apostol manongod sa pambihirang pagpapatotoo na ginigibo ni Jesus digdi?
Mayong naheling na entusiasmo sa sainda. Nabigla sinda na si
Jesus nakikipag-olay pa ngani sa babaeng ini, asin minalataw na
dai sinda naggirong sa babae. Pagkahale kaini, padagos nindang
sinadol si Jesus na magkakan kan kakanon na dara ninda. Minsan siring, sinabi sa sainda ni Jesus: “May kakanon akong kakakanon na dai nindo aram.” Nagngangalas, sa primero naghona
sinda na si Jesus may literal na kakanon. Dangan sia nagpaliwanag: “An sakong kakanon iyo an sakong paggibo kan kabotan
nia na nagsugo sa sako asin pagtapos kan saiyang gibohon.”
(Juan 4:32, 34) Sa siring, itinotokdo sa sainda ni Jesus na an saiyang pangenot na gibohon sa buhay mas importante sa saiya
kisa magkakan. Gusto nia na arog man kaiyan an mamatean
ninda manongod dian. Ano an gibohon na ini?
5 Si Jesus sarong beses nagsabi: “Kaipuhan na ipahayag ko . . .
an maogmang bareta kan kahadean nin Dios, huli ta dahelan
kaini na ako isinugo.” (Lucas 4:43) Iyo, si Jesus isinugo tanganing maghulit asin magtokdo kan maogmang bareta kan Kahadean nin Dios.1 Iyan man an gibohon kan mga parasunod ni
Jesus ngonyan. Kun siring, mahalagang marhay na estudyaran
niato kun taano ta naghulit si Jesus, kun ano an ihinulit nia,
asin kun ano an saboot nia dapit sa asignasyon sa saiya.
1 An maghulit nangangahulogan na magbalangibog, o magpahayag, nin sarong mensahe. An magtokdo kapareho an kahulogan alagad may kaibang mas
hararom asin detalyadong pagpaabot nin mensahe. Kaiba sa marahay na pagtotokdo an paghanap nin mga paagi na maabot an puso tanganing mamotibar an
mga inaadalan sa Biblia na humiro kaoyon kan nadadangog ninda.
5. Ano an pangenot na gibohon sa buhay ni Jesus, asin ano an eestudyaran niato sa kapitulong ini?
80
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Kun Taano ta Naghulit si Jesus
Estudyaran niato kun ano an saboot ni Jesus manongod sa mga
katotoohan na itinokdo nia; dangan pag-oolayan niato an saiyang
saboot dapit sa mga tawo na tinokdoan nia. Si Jesus naggamit nin
buhay na marhay na ilustrasyon tanganing ipaheling kun ano an
saboot nia manongod sa pagpaabot sa iba kan mga katotoohan na
itinokdo sa saiya ni Jehova. Sia nagsabi: “An lambang paratokdo
sa publiko, kun natokdoan manongod sa kahadean kan kalangitan, nakakaagid sa sarong tawo, sarong kagharong, na ilinuluwas
hale sa saiyang itinatagong kayamanan an mga bagay na bago asin
daan.” (Mateo 13:52) Taano an kagharong sa ilustrasyon na ini ta
ilinuluwas an mga bagay hale sa saiyang itinatagong kayamanan?
7 Dai man ipinagpapasikat kan kagharong an saiyang mga rogaring, arog kan ginibo kaidto ni Hadeng Ezequias kan suanoy—na
maraot an ibinunga. (2 Hade 20:13-20) Ano an motibo kan kagharong? Estudyare an sarong ilustrasyon: Binisita mo sa saiyang harong an sarong paboritong maestro. Binuksan nia an sarong sulong-sulong asin kinua an duwang surat—an saro amarilyo na an
kolor huli sa kalumaan, an saro mas bago. Mga surat iyan na naresibi nia hale sa saiyang ama—an saro kaiyan naresibi nia mga dekada na an nakaagi kan an maestro aki pa, an saro dai pa sana nahahaloy. Mababanaag sa saiyang mga mata an kaogmahan mantang
sinasabi nia saindo kun gurano nanggad an pagpahalaga nia sa
mga surat na ini asin kun paanong an mga sadol na yaon dian nakapabago sa buhay nia saka puede man na makatabang sa saindo.
Malinaw nanggad na pinapahalagahan na marhay kan maestro an
mga surat, na rinirimpos iyan sa saiyang puso. (Lucas 6:45) Ipinaheling nia an mga iyan sa saindo, bako na tanganing ipaghambog
iyan o magganansia dian minsan paano, kundi tanganing makinabang kamo asin ipasabot sa saindo an halaga kaiyan.
8 Kapareho kaiyan an mga motibo kan Dakulang Paratokdo, si Jesus, sa pagpaabot kan mga katotoohan nin Dios sa iba. Para sa saiya, an mga katotoohan na iyan mga kayamanan na daing kaagid
sa halaga. Namomotan nia iyan, asin gustong-gusto niang ipaabot
6
6, 7. Ano an gusto ni Jesus na magin saboot kan “lambang paratokdo sa publiko” manongod sa pagpaabot kan maogmang bareta sa iba? Iilustrar.
8. Taano ta igwa kita nin marahay na dahelan na ibilang na mga kayamanan an
mga katotoohan na nanonodan niato sa Tataramon nin Dios?
“DAHELAN KAINI NA AKO ISINUGO”
81
iyan. Gusto nia na an gabos na parasunod nia, “an lambang paratokdo sa publiko,” magin siring man kaiyan an saboot. Iyan daw
an saboot niato? Igwa kita nin bastanteng dahelan na mamotan an
lambang katotoohan na nanonodan niato sa Tataramon nin Dios.
Pinapahalagahan niatong marhay an arog sa mga mutya nin katotoohan baga man iyan haloy nang rinirimpos na mga tinutubod
o nakaagi pa sanang mga pagpakarhay sa pakasabot. Paagi sa pagtaram na may odok sa pusong entusiasmo asin pagpapadanay kan
satong pagkamoot sa itinokdo sa sato ni Jehova, ipinapahayag niato an pagkamoot na iyan, arog kan ginibo ni Jesus.
9 Namotan man ni Jesus an mga tawong tinokdoan nia, siring
sa pag-oolayan niato nin mas lubos sa Kabtang 3. Ihinula na an
Mesiyas ‘maheherak sa hamak asin sa dukha.’ (Salmo 72:13) Tunay nanggad na si Jesus nagmamakolog sa mga tawo. May pagmakolog sia sa mga kaisipan asin saboot na nagmotibar sa sainda;
ikinahadit nia an manongod sa mga nagpapagabat sa sainda asin
mga nakakaolang sa sainda na masabotan an katotoohan. (Mateo
11:28; 16:13; 23:13, 15) Halimbawa, girumdoma an Samaritana.
Daing duwa-duwa na sia huminangang marhay na si Jesus nagpaheling nin interes sa saiya. An pakarorop ni Jesus sa personal na situwasyon kan babae nagpahiro digdi na akoon sia bilang propeta asin sabihon sa iba an manongod sa saiya. (Juan 4:16-19, 39)
Totoo, an mga parasunod ni Jesus ngonyan dai nakakabasa kan
puso kan mga tawong hinuhulitan ninda. Minsan siring, puede
kitang magpaheling nin interes sa mga tawo, arog kan ginibo ni
Jesus; puede niatong ipaheling an satong pagmakolog sa sainda;
asin puede niatong ibagay an satong mga tataramon sa saindang
partikular na mga pinagkakainteresan, problema, asin pangangaipo.
Kun Ano an Ihinulit ni Jesus
Ano an ihinulit ni Jesus? Kun hahanapon nindo an simbag paagi sa pagsiyasat sa mga katokdoan nin dakol na iglesia na naghihingakong nagrerepresentar sa saiya, tibaad ikonklusyon nindo na
10
9. (a) Ano an saboot ni Jesus dapit sa mga tawo na tinokdoan nia? (b) Paano
niato maaarog an saboot ni Jesus dapit sa mga tawo?
10, 11. (a) Ano an ihinulit ni Jesus? (b) Paano naglataw an pangangaipo para
sa Kahadean nin Dios?
82
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
sia nagbalangibog nin sarong klase nin ebanghelyo para sa reporma sa sosyedad. O tibaad magkaigwa kamo nin impresyon na sia
nagsuportar sa politikal na reporma o na idinoon nia na an personal na kaligtasan an pinakamahalaga sa gabos. Minsan siring, arog
kan nasambitan na, si Jesus sayod na nagsabi: ‘Kaipuhan na ipahayag ko an maogmang bareta kan kahadean nin Dios.’ Ano man
nanggad an kalabot dian?
11 Girumdomon na presente si Jesus sa langit kan enot na kuestionon ni Satanas an pagigin tama kan soberaniya ni Jehova. Sierto
nanggad na nakolgan si Jesus na maheling an saiyang matanos na
Ama na binabalobagi asin sinasahotan nin pagigin bakong makatanosan na Namamahala na ipinapanguri an marahay sa Saiyang
mga linalang! Siertong nakolgan na marhay an Aki nin Dios kan si
Adan asin Eva, an magigin mga magurang kan katawohan, maghinanyog sa pagbalobagi ni Satanas! Naheling kan Aki na an pamilya nin tawo naolakitan nin kasalan asin kagadanan bilang resulta
kan pagrebeldeng iyan. (Roma 5:12) Pero, siertong ogmahon sia na
maaraman na sa maabot na panahon itatanos kan saiyang Ama an
mga bagay-bagay!
12 Orog sa gabos, ano an kaipuhan na itanos? An banal na ngaran ni Jehova kaipuhan na pakangbanalon, halean nin gabos na
katuyawan na ginigibo dian ni Satanas asin kan gabos na kuminampi sa saiya. An pagigin makatanosan kan soberaniya ni Jehova, an saiyang paagi nin pamamahala, kaipuhan na ibindikar. Orog
kisa siisay man na ibang tawo, nasasabotan ni Jesus an mahalagang
marhay na mga isyung ini. Sa modelong pamibi, tinokdoan nia an
saiyang mga parasunod na hagadon nguna na pakangbanalon logod an ngaran kan saiyang Ama, sunod dumatong logod an Kahadean kan saiyang Ama, asin dangan gibohon logod digdi sa daga
an kabotan nin Dios. (Mateo 6:9, 10) An Kahadean nin Dios, na si
Cristo Jesus an Namamahala kaiyan, madali nang haleon sa daga
an maraot na sistema ni Satanas asin patunayan nin sararoan sana
na matanos an pamamahala ni Jehova.—Daniel 2:44.
13 An Kahadean na iyan an pinakatema kan ministeryo ni Jesus.
An gabos na tataramon nia asin an gabos na ginibo nia nakatabang
12, 13. Anong mga inhustisya an itatanos kan Kahadean nin Dios, asin paano
ginibo ni Jesus na prinsipal na kabtang kan saiyang ministeryo an Kahadean?
“DAHELAN KAINI NA AKO ISINUGO”
83
na linawon kun ano an Kahadean na iyan asin kun paano kaiyan
gigibohon an katuyohan ni Jehova. Dai tinogotan ni Jesus an ano
man na bagay na irayo an saiyang atension sa saiyang misyon na
maghulit kan maogmang bareta kan Kahadean nin Dios. Kan panahon nia, igwa nin kaipuhan na asikasohon tolos na mga isyu sa
sosyedad, dai mabilang na mga inhustisya, pero nagpokus sia sa saiyang mensahe asin sa saiyang gibohon. An pagdadanay daw niang
nakapokus dian nangahulogan na hayakpit an pananaw ni Jesus,
na indiperente asin paorootro na sana an saiyang pamamaagi? Dai
nanggad!
14 Siring kan maheheling niato sa bilog na kabtang na ini, ginibo
ni Jesus an saiyang pagtotokdo na interesante sagkod nakakaakit.
Inabot nia an puso kan mga tawo. Tibaad magirumdoman niato
an madonong na si Hadeng Salomon, na naghanap nin kawiliwiling mga tataramon, tamang mga tataramon nin katotoohan, tanganing ikapahayag an mga kaisipan na ipinasabong sa saiya ni
Jehova na isurat. (Eclesiastes 12:10) Tinawan ni Jehova an bakong
sangkap na tawong iyan nin “kahiwasan nin puso,” na nagpangyari sa saiya na makapagtaram manongod sa dakol na bagay, kaiba an mga gamgam, sira, kahoy, asin hayop. An mga tawo hale sa
harayo nag-arabot tanganing dangogon si Salomon na magtaram.
(1 Hade 4:29-34) Pero, si Jesus “sarong labi pa kisa ki Salomon.”
(Mateo 12:42) Sia mas madonong nanggad, orog nanggad na ‘mahiwas an puso.’ Kun nagtotokdo sa mga tawo, ginagamit ni Jesus
an saiyang nakakalabing kaaraman manongod sa Tataramon nin
Dios saka manongod sa mga gamgam, mga hayop, sira, agrikultura, panahon, mga nangyayari sa presente, kasaysayan, asin mga kamugtakan sa sosyedad. Kadungan kaiyan, dai noarin man ipinagpasikat ni Jesus an saiyang kaaraman tanganing pahangaon an iba.
Pinagdanay niang simple asin malinaw an saiyang mensahe. Bakong makangangalas na naoogmang marhay an mga tawo na dangogon siang magtaram!—Marcos 12:37; Lucas 19:48.
15 An mga Kristiano ngonyan nagmamaigot na sunodon an halimbawa ni Jesus. Mayo kita kan saiyang labi-labi kadakulang kadonongan asin kaaraman, alagad gabos kita igwa nin igong kaaraman asin eksperyensia na magagamit niato kun ipinapaabot niato
14, 15. (a) Paano si Jesus nagin “sarong labi pa kisa ki Salomon”? (b) Paano niato maaarog si Jesus kun dapit sa kun ano an ihinuhulit niato?
84
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
sa iba an mga katotoohan sa Tataramon nin Dios. Halimbawa, puedeng gamiton nin mga magurang an saindang eksperyensia sa pagpadakula nin mga aki tanganing iilustrar an pagkamoot ni Jehova
sa Saiyang mga aki. An iba puedeng gumamit nin mga halimbawa
o ilustrasyon hale sa sekular na trabaho, eskuelahan, o sa kaaraman
ninda manongod sa mga tawo asin mga nangyayari sa presente. Kadungan kaiyan, nag-iingat kita na dai pagtogotan an ano man na
bagay na makaparayo kan atension sa satong mensahe—an maogmang bareta kan Kahadean nin Dios.—1 Timoteo 4:16.
An Saboot ni Jesus Dapit sa Saiyang Ministeryo
Ibinilang ni Jesus an saiyang ministeryo na sarong mahalagang marhay na kayamanan. Sia naogmang marhay sa pagtabang
sa mga tawo na mamidbid an saiyang langitnon na Ama kun siisay
talaga Sia, na dai pinapalibog nin nakakaribaraw na mga doktrina asin tradisyon na gibo nin tawo. Gustong-gusto ni Jesus an pagtabang sa mga tawo na magkaigwa nin inooyonan na relasyon ki
Jehova asin kan paglaom na buhay na daing katapusan. Naogma
siang marhay sa pagpaabot sa mga tawo kan karangahan asin kagayagayahan kan maogmang bareta. Paano nia ipinaheling na igwa
sia kan siring na saboot? Estudyare an tolong paagi.
17 Enot, sa ministeryo pangenot na ipinokus ni Jesus an saiyang
buhay. An pakikipag-olay manongod sa Kahadean iyo an saiyang
okupasyon, an saiyang pangenot na gibohon sa buhay, an pangenot na pinagkakainteresan nia. Iyan an dahelan, siring sa nasasambitan sa Kapitulo 5, na may kadonongan na pinagdanay ni
Jesus na simple an saiyang buhay. Arog kan ihinatol nia sa iba, pinagdanay nia an saiyang mata na nakapokus sa kun ano an pinakamahalaga. Dai sia nadisturbo nin kadakol na bagay na kaipuhan
niang bayadan, manteneron, asin hirahayon o salidahan mantang
nag-aagi an panahon. Namuhay sia nin simple tanganing mayo
nin ano man na bagay na dai man kaipuhan na makadisturbo sa
saiya sa saiyang ministeryo.—Mateo 6:22; 8:20.
18 Ikaduwa, ginibo ni Jesus an saiyang pinakamakakaya sa saiyang
16
16, 17. (a) Ano an saboot ni Jesus dapit sa saiyang ministeryo? (b) Paano ipinaheling ni Jesus na sa saiyang ministeryo nakapokus an saiyang buhay?
18. Sa anong mga paagi ginibo ni Jesus an saiyang pinakamakakaya sa saiyang
ministeryo?
“DAHELAN KAINI NA AKO ISINUGO”
85
ministeryo. Nagdusay sia dian nin dakulaon na kosog, na literal na
naglalakaw nin ginatos na kilometro sa bilog na Palestina, na naghahanap nin mga tawo na puede niang paabotan kan maogmang
bareta. Sia nakipag-olay sa sainda sa harong ninda, sa mga plasang
pampubliko, sa mga sadan, asin sa luwas. Sia nakipag-olay sa sainda dawa kan kaipuhan nia nin pahingalo, kakanon, tubig, o kadikit na toninong na oras kaiba an saiyang pinakadayupot na mga
katood. Dawa kan sia madali nang magadan, padagos niang ipinaabot sa iba an maogmang bareta kan Kahadean nin Dios!—Lucas
23:39-43.
19 Ikatolo, ibinilang ni Jesus na apurado an ministeryo. Girumdoma an saiyang pakikipag-olay sa Samaritana sa may bubon sa luwas kan Sicar. Minalataw na dai naheling kan mga apostol ni Jesus sa situwasyon na iyan an apuradong pangangaipo na ipaabot
sa iba an maogmang bareta. Si Jesus nagsabi sa sainda: “Bako daw
na nagsasabi kamo na apat na bulan pa bago magdatong an pagani? Uya! Sinasabi ko sa saindo: Tingagan an saindong mga mata
asin helinga an kaomahan, ta iyan maputi na tanganing anihon.”
—Juan 4:35.
20 Ginamit ni Jesus an ilustrasyon na iyan basado sa presenteng panahon kaidto. Minalataw na bulan iyan nin Kislev (kabtang nin Nobyembre asin kabtang nin Disyembre). Apat na
bulan pa bago an pag-ani nin sebada, na panahon man nin Paskua, sa Nisan 14. Kaya an mga paraoma dai nakakamate nin ano
man na pag-apura manongod sa pag-ani kan panahon na idto.
Haloy pa iyan na marhay. Alagad kumusta man an pag-ani nin
mga tawo? A, dakol an andam na magdangog, makanood, magin mga disipulo ni Cristo asin magkamit kan marahayon na
paglaom na inaalok ni Jehova sa sainda. Garo baga natatanaw
ni Jesus an piguratibong mga omang idto asin naheheling nia
na an mga iyan maputi na asin an gabos na hinog nang tipasi
maluway na nagtataratabyon sa huyop nin doros, na tanda na
puedeng-puede nang anihon iyan.1 Iyan na an panahon, asin
1 Mapadapit sa bersikulong ini, an sarong reperensia nagkokomento: “Kun hinog na, an mga tipasi na dating kolor berde nagigin amarilyo, o mapusaw na kolor, na tanda na panahon nang anihon iyan.”
19, 20. Paano inilustrar ni Jesus an pagkaapurado kan gibohon na paghuhulit?
86
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Paano Nindo Masusunod si Jesus?
˘
Paano ikakapaheling kan satong mga pamibi asin gibo na nasasabotan niato an pagkaapurado kan ministeryo?—Mateo 9:35-38.
˘ Kun maheling niato na an satong kaigotan sa ministeryo nagluluya na, paano puedeng makapahiro sa sato an saboot ni Jesus?—Marcos
1:35-39.
˘ Kun naghuhulit kita, paano niato maninigong mansayon an mga tawong hamak, inaapi, o hinahaboan kan iba?—Lucas 18:35–19:10.
˘ Taano ta dai niato noarin man maninigong pagtogotan na manluya
an satong kaigotan huli sa indiperente o antipatikong reaksion sa satong paghuhulit?—Juan 7:32-52.
an gibohon apurado! Iyan an dahelan na kan an mga tawo sa
sarong siudad nagprobar na papagdanayon si Jesus na kaibanan
ninda, sia nagsimbag: “Kaipuhan na ipahayag ko sa iba pang
mga siudad an maogmang bareta kan kahadean nin Dios, huli
ta dahelan kaini na ako isinugo.”—Lucas 4:43.
21 Sa gabos na tolong paagi na pinag-olayan pa sana, puede niatong maarog si Jesus. Puede niatong pangenot na ipokus an satong
buhay sa Kristianong ministeryo. Dawa ngani kita tibaad may pamilya asin sekular na mga obligasyon, puede niatong ipaheling na
an satong ministeryo an pangenot sa sato paagi sa maigot, regular na pakikikabtang dian, arog kan ginibo ni Jesus. (Mateo 6:33;
1 Timoteo 5:8) Puede niatong gibohon an pinakamakakaya niato
sa ministeryo, na buka an palad na itinatao an satong panahon,
kosog, asin materyal na mga bagay sa pagsuportar dian. (Lucas
13:24) Asin puede niatong pirmeng isaisip na an satong gibohon
apurado. (2 Timoteo 4:2) Kaipuhan na aprobetsaran niato an gabos na oportunidad na maghulit!
22 Ipinaheling man ni Jesus na nasabotan nia an importansia kan
gibohon na iyan paagi sa pagsegurado na iyan magpapadagos pagkagadan nia. Isinugo nia an saiyang mga parasunod na ipadagos
an paghuhulit asin pagtotokdo. An sugong iyan an magigin tema
kan sunod na kapitulo.
21. Paano niato maaarog si Jesus?
22. Ano an eestudyaran sa sunod na kapitulo?
K A P I T U L O
9
“Paduman Kamo Asin
Gumibo Kamo nin mga Disipulo”
AN SARONG paraoma napapaatubang sa dakulang problema.
Nagkapirang bulan bago kaini, inarado nia an saiyang oma asin
sinabwagan nin mga banhi. Maingat niang marhay na pinagmasdan kan lumuwas an enot na mga dahon, asin sia naggayagaya
kan magtalubo an mga pananom. Ngonyan binalosan an gabos
na pagpapagal nia, huli ta nag-abot na an panahon nin pagani. An saiyang problema iyo ini: An anihon abundang marhay
kaya dai nia kayang anihon nin solo. Tanganing maresolberan
an problemang ini, may kadonongan na nagdesisyon siang magtangdan nin nagkapirang trabahador asin isinugo sinda sa saiyang oma. Total, limitado sana an panahon tanganing matipon
an saiyang mahalagang marhay na aanihon.
1-3. (a) Ano an ginigibo nin sarong paraoma kun an anihon abundang marhay
kaya dai nia kayang anihon nin solo? (b) Anong problema an napaatubang ki Jesus kan tigsoli nin 33 C.E., asin paano nia rinesolberan iyan?
Ano an puedeng gibohon kan paraoma kun
abundang marhay an anihon kaya dai nia
kayang anihon nin solo?
88
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Kan tigsoli nin 33 C.E., an binuhay liwat na si Jesus napaatubang sa kaagid na problema. Durante kan saiyang ministeryo digdi sa daga, sia nagsabwag nin mga banhi nin katotoohan. Ngonyan igwa nin dapat na anihon, asin abunda an aanihon. Dakol na
naghihimate an kaipuhan na tiponon bilang mga disipulo. (Juan
4:35-38) Paano rinesolberan ni Jesus an problemang ini? Sa sarong bukid sa Galilea, dai nahaloy bago sia sumakat sa langit, isinugo nia an saiyang mga disipulo na maghanap nin dugang pang
mga trabahador, na sinasabi: “Kun siring, paduman kamo asin
gumibo kamo nin mga disipulo sa mga tawo kan gabos na nasyon, na bautismohan nindo sinda . . . , na tokdoan nindo sinda na
otobon an gabos na bagay na ipinagboot ko sa saindo.”—Mateo
28:19, 20.
3 An sugong iyan an pinakaubod kan kahulogan nin pagigin tunay na parasunod ni Cristo. Kun siring, siyasaton niato an tolong
hapot. Taano ta nagsugo si Jesus na maghanap nin dugang pang
mga trabahador? Paano nia sinanay an saiyang mga disipulo na
hanapon an mga trabahador? Paano kita kalabot sa sugong ini?
2
Kun Taano ta Kaipuhan an Dakol Pang Trabahador
Kan ponan ni Jesus an saiyang ministeryo kan 29 C.E., aram
nia na pinoponan nia an sarong gibohon na dai nia matatapos
na sia sana. Sa halipot na panahon niang natatada sa daga, limitado sana an lugar na mahuhulitan nia asin an kabilangan nin mga
tawo na mapapaabotan nia kan mensahe kan Kahadean. Totoo,
an pangenot niang hinulitan iyo an mga Judio asin proselito, an
“nalagalag na mga karnero kan kamag-anakan nin Israel.” (Mateo
15:24) Minsan siring, an “nalagalag na mga karnero” na idto nakawararak sa bilog na Israel, sarong nasyon na rinibong kilometro kuadrado an hiwas. Apuera kaiyan, pag-abot nin panahon an
ibang kabtang kan kinaban kaipuhan na mapaabotan kan maogmang bareta.—Mateo 13:38; 24:14.
5 Aram ni Jesus na kadakol pa kan dapat gibohon pagkagadan
nia. Sa saiyang 11 maimbod na apostol, sia nagsabi: “Totoongtotoo na sinasabi ko sa saindo, An minatubod sa sako, an saro
4
4, 5. Taano ta dai matatapos ni Jesus an gibohon na pinonan nia, asin sairisay
an kaipuhan na magpadagos kan gibohon pakabalik nia sa langit?
“PADUMAN KAMO ASIN GUMIBO KAMO NIN MGA DISIPULO”
89
man na iyan magibo kan mga gibo na ginigibo ko; asin magibo
sia nin mga gibo na orog pa kaini, huli ta ako maduman sa Ama.”
(Juan 14:12) Huling an Aki mabalik sa langit, an paghuhulit asin
pagtotokdo kaipuhan na ipadagos kan saiyang mga parasunod
—bako sanang kan mga apostol kundi pati kan gabos na magigin
disipulo. (Juan 17:20) Mapakumbabang inadmitir ni Jesus na an
saindang mga gibo magigin “orog pa” kan sa saiya. Taano man?
Huli sa tolong paagi.
6 Enot, mas dakol na teritoryo an huhulitan kan mga parasunod
ni Jesus. Ngonyan an saindang paghuhulit nakaabot na sa kaporoporohi kan daga, na lampas na marhay sa linderos kan nasyon
na hinulitan mismo ni Jesus. Ikaduwa, mas dakol na tawo an huhulitan ninda. An sadit na grupo nin mga disipulo na nawalat ni
Jesus tolos na duminakol sagkod sa rinibo. (Gibo 2:41; 4:4) Ngonyan minilyon na an kabilangan ninda, asin ginatos na ribong bagohan an nababautismohan kada taon. Ikatolo, sinda maghuhulit
sa mas halawig na peryodo nin panahon—sagkod sa panahon na
ini, haros 2,000 na taon na pagkatapos kan tolo may kabangang
taon na ministeryo ni Jesus.
7 Nagpapahayag si Jesus nin kompiansa sa saiyang mga parasunod kan sabihon nia na sinda magibo nin “mga gibo na orog
pa kaini.” Ipinagkakatiwala nia sa sainda an gibohon na pinakaimportante sa saiya, an paghuhulit asin pagtotokdo kan “maogmang bareta kan kahadean nin Dios.” (Lucas 4:43) Kombensido
sia na maimbod nindang isasagibo an asignasyon na iyan. Ano an
kahulogan kaini para sa sato ngonyan? Kun maigot asin bilog na
puso niatong ginigibo an ministeryo, ipinapaheling niato na dai
napasala an kompiansa ni Jesus sa saiyang mga parasunod. Bako
daw na sarong pambihirang pribilehio ini?—Lucas 13:24.
Sinanay na Magpatotoo
Itinao ni Jesus sa saiyang mga disipulo an pinakamarahay na
magigibong pagsasanay sa ministeryo. Orog sa gabos, nagtao
8
6, 7. (a) Sa anong mga paagi na an mga gibo na ginibo kan mga parasunod ni
Jesus magigin orog pa kan sa saiya? (b) Paano niato ikakapaheling na dai napasala an kompiansa ni Jesus sa saiyang mga parasunod?
8, 9. Anong halimbawa an itinao ni Jesus sa ministeryo, asin paano niato maaarog an saiyang halimbawa sa satong ministeryo?
90
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
sia nin sangkap na halimbawa para sa sainda. (Lucas 6:40) Sa sinundan na kapitulo, pinag-olayan niato an saiyang saboot dapit
sa ministeryo. Isip-isipa nguna nin kadikit an mga disipulo na
uminiba ki Jesus sa saiyang mga biahe sa paghuhulit. Naobserbaran ninda na sia naghulit saen man may manonompongan
na mga tawo—sa mga baybayon nin danaw asin bakilid nin bulod, sa mga siudad asin saod, asin sa pribadong mga harong.
(Mateo 5:1, 2; Lucas 5:1-3; 8:1; 19:5, 6) Naheling ninda na sia
mahigos, na nagmamata nin amay asin naglilingkod sagkod sa
matangang banggi. An ministeryo bakong palihisan sana nin
oras para sa saiya! (Lucas 21:37, 38; Juan 5:17) Daing duda na
narisa ninda na an hararom an pagkagamot na pagkamoot sa
mga tawo an nagmomotibar sa saiya. Tibaad nababanaag ninda sa saiyang lalauogon an pagmalasakit na namamatean nia sa
saiyang puso. (Marcos 6:34) Ano sa paghona nindo an nagin
epekto kan halimbawa ni Jesus sa saiyang mga disipulo? Ano
daw kutana an nagin epekto sa saindo?
9 Bilang mga parasunod ni Cristo, inaarog niato an saiyang
halimbawa sa satong ministeryo. Huli kaini, ginigibo niato an
gabos niatong makakaya kun dapit sa “lubos na pagpatotoo.”
(Gibo 10:42) Arog ni Jesus, dinadalaw niato an mga tawo sa saindang harong. (Gibo 5:42) Ibinabagay niato an satong iskedyul, kun kinakaipuhan, tanganing madalaw niato sinda sa panahon na mas posibleng nasa harong sinda. Hinahanap man
niato an mga tawo asin mapagmansay na hinuhulitan sinda
sa pampublikong mga lugar—sa mga tinampo, sa mga parke,
sa mga tindahan, asin sa pinagtatrabahohan. Kita padagos na
“nagpapagal asin naghihingoa” sa ministeryo, huli ta sineseryoso niato an gibohon na ini. (1 Timoteo 4:10) An hararom asin
odok sa pusong pagkamoot sa iba an nagmomotibar sa sato na
padagos na maghanap nin mga oportunidad na maghulit saen
man asin noarin man may manonompongan na mga tawo.
—1 Tesalonica 2:8.
10 An saro pang paagi na sinanay ni Jesus an saiyang mga disipu10-12. Anong importanteng mga leksion an itinokdo ni Jesus sa saiyang mga disipulo bago sinda isugo na maghulit?
91
lo iyo an pagtao sa sainda nin detalyadong mga instruksion. Bago sugoon na
maghulit enot an 12 apostol asin kan huri an 70 disipulo, naggibo si Jesus nin
puedeng apodon na mga sesyon nin pagsasanay. (Mateo
10:1-15; Lucas 10:1-12) Marahay an ibinunga kan pagsasanay, huli ta an Lucas 10:17
nagbabareta: “An setenta nagAn pagkamoot an
buelta na may kagayagayahan.”
nagmomotibar sa sato na
Estudyaran niato an duwa kan
maghulit saen man may
importanteng mga leksion na
manonompongan na
itinokdo ni Jesus, na pirmeng
mga tawo
isinasaisip na sa pagsabot sa saiyang mga tataramon dapat na girumdomon an impormasyon
manongod sa mga kostumbreng Judio kan mga panahon kan
Biblia.
11 Tinokdoan ni Jesus an saiyang mga disipulo na magtiwala ki Jehova. Sinabihan nia sinda: “Dai kamo kumua nin bulawan o plata o tanso para sa saindong mga panhagkos na supot,
o nin supot nin kakanon para sa pagbaklay, o duwang panirarom na gubing, o sandalyas o sogkod; huli ta an trabahador
maninigo sa saiyang kakanon.” (Mateo 10:9, 10) Nakatodan na
kan mga parabiahe na magdara nin panhagkos na supot na laganan nin kuarta, sarong supot para sa mga balon na kakanon,
asin ekstrang padis na sandalyas.1 Paagi sa pagtao nin instruksion sa saiyang mga disipulo na dai maghadit manongod sa siring na mga bagay, garo man sana sinasabi ni Jesus: “Lubos kamong magtiwala ki Jehova, huli ta aasikasohon nia an saindong
mga pangangaipo.” Itatao ni Jehova an kaipuhan ninda paagi sa
1 An panhagkos na supot tibaad sarong klase nin paha na may laganan nin mga
sinsilyo. An supot nin kakanon mas dakulang bag, sa parate gibo sa anit, na nakasaklay sa saiyang abaga asin ginagamit na laganan nin kakanon o iba pang balon.
“PADUMAN KAMO ASIN GUMIBO KAMO NIN MGA DISIPULO”
93
pagpahiro sa mga uminako kan maogmang bareta na magin
mapagpasakat, na kostumbre kaidto sa Israel.—Lucas 22:35.
12 Tinokdoan man ni Jesus an saiyang mga disipulo na likayan
an dai kaipuhan na mga disturbo. Sia nagsabi: “Dai nindo pagkugoson sa pagtaratara an siisay man sa dalan.” (Lucas 10:4) Sinasabihan daw sinda ni Jesus na magin antipatiko o indiperente? Dai nanggad. Kaidtong mga panahon kan Biblia, bako sana
nanggad na pagsabi nin simpleng kumusta an parateng kaiba
sa mga pagtaratara. Kaiba sa nakaugalean nang pagtaratara an
manlaenlaen na pormalidad asin halawigon na erestoryahan.
An sarong nag-espesyalisar sa Biblia nagsasabi: “An pagtaong
galang sa tahaw kan mga taga Subangan bako sanang, siring
sa sato, kadikit na pagduko, o pag-abrasa, kundi ginigibo paagi
sa dakol na pagkugos, asin pagduko, patin paglaob pa ngani sa
daga. An gabos na ini nangangaipo nin dakol na oras.” Paagi sa
pagsabi sa saiyang mga disipulo na dai gibohon an kinaugalean na mga pagtaratara, garo man sana sinasabi ni Jesus: “Dapat
na aprobetsaran nindo an oras, huli ta apurado an mensahe na
dara nindo.”1
13 Isinasapuso niato an mga instruksion na itinao ni Jesus sa
saiyang mga disipulo kan enot na siglo. Sa pagsagibo sa satong
ministeryo, lubos kitang nagtitiwala ki Jehova. (Talinhaga 3:
5, 6) Aram niato na dai kita noarin man magkukulang sa mga
pangangaipo sa buhay kun ‘padagos niatong hahanapon nguna
an kahadean.’ (Mateo 6:33) An bilog na panahon na mga parahulit kan Kahadean sa bilog na kinaban makakapagpatunay
na dawa sa masakit na mga panahon, an kamot ni Jehova nungkang nagin halipot. (Salmo 37:25) Aram man niato na kaipuhan
1 Si propeta Eliseo nagtao kaidto nin kaagid na mga instruksion. Kan sugoon
an saiyang surugoon na si Guejazi sa harong nin sarong babae na nagadanan nin
aking lalaki, si Eliseo nagsabi: “Kun may makasabat ka, dai mo sia pagtaratarahon.” (2 Hade 4:29) Apurado an misyon, kaya mayo nin panahon para sa dai kaipuhan na pag-atraso.
13. Sa anong mga paagi niato mapapatunayan na isinasapuso niato an mga instruksion na itinao ni Jesus sa saiyang mga disipulo kan enot na siglo?
“An setenta nagbuelta na may kagayagayahan”
94
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
na likayan an mga disturbo. Kun dai kita mag-iingat, madali
sana kitang malingling kan sistemang ini nin mga bagay. (Lucas
21:34-36) Minsan siring, bako ini an panahon na kita madisturbo. Huling buhay an nakataya, apurado an satong mensahe. (Roma 10:13-15) Paagi sa pagpapadanay na buhay sa satong
puso kan pakamate nin pag-apura, dai niato papabayaan an
mga disturbo sa kinaban na ini na uboson an panahon asin kosog na mas marahay na gamiton sa ministeryo. Girumdomon,
halipot na sana an panahon na natatada asin an anihon mahiwas.—Mateo 9:37, 38.
Sarong Sugo na Kalabot Kita
Paagi sa mga tataramon na “Paduman kamo asin gumibo
kamo nin mga disipulo,” an binuhay liwat na si Jesus nagtao
nin sarong magabat na paninimbagan sa saiyang mga parasunod. An nasa isip nia bako sanang an mga disipulo na presente
kan aldaw na idto nin tigsoli sa bukid sa Galilea.1 An gibohon
na isinugo nia may kalabot na paghuhulit sa “mga tawo kan gabos na nasyon,” asin iyan magpapadagos “sagkod sa pagtatapos
kan sistema nin mga bagay.” Malinaw nanggad, an sugong ini
aplikado sa gabos na parasunod ni Cristo, kaiba kita ngonyan.
Siyasaton niatong marhay an mga tataramon ni Jesus na nakasurat sa Mateo 28:18-20.
15 Bago itao an sugo, si Jesus nagsabi: “An gabos na autoridad sa
langit asin sa daga itinao na sa sako.” (Bersikulo 18) Si Jesus daw
talagang may siring kaiyan kadakulang autoridad? Igwa nanggad! Sia an arkanghel, na pinapangenotan an manampulong
ribo nin manorosampulong ribong anghel. (1 Tesalonica 4:16;
Kapahayagan 12:7) Bilang “payo kan kongregasyon,” may autoridad sia sa saiyang mga parasunod sa daga. (Efeso 5:23) Poon
14
1 Huling an kadaklan kan saiyang mga parasunod nasa Galilea, puedeng sa
okasyon na isinaysay sa Mateo 28:16-20 nangyari an pagpaheling kan binuhay liwat na si Jesus sa “labing limang gatos.” (1 Corinto 15:6) Kaya ginatos an tibaad
presente kan itao ni Jesus an sugo na gumibo nin mga disipulo.
14. Ano an nagpaparisa na an sugo na nakasurat sa Mateo 28:18-20 aplikado sa
gabos na parasunod ni Cristo? (Helingon man an nota sa ibaba.)
15. Taano ta madonong na kumuyog kita sa pagboot ni Jesus na gumibo nin
mga disipulo?
“PADUMAN KAMO ASIN GUMIBO KAMO NIN MGA DISIPULO”
95
kan 1914, sia namamahala na bilang Mesiyanikong Hade sa langit. (Kapahayagan 11:15) An saiyang autoridad nakakaabot pa
ngani sa lolobngan, huli ta sia may kapangyarihan na buhayon
liwat an mga gadan. (Juan 5:26-28) Paagi sa pagsabi nguna kan
saiyang mahiwas an sakop na autoridad, ipinaparisa ni Jesus na
an kasunod na mga tataramon bakong suhestion kundi pagboot. Madonong na kumuyog kita, huli ta an saiyang autoridad bakong hale sa sadiri nia sana kundi tao nin Dios.—1 Corinto 15:27.
16 Sinumaryo ngonyan ni Jesus an sugo, na minapoon sa mga
tataramon na: “Paduman kamo.” (Bersikulo 19) Sa siring, pinagbobotan nia kita na gumibo nin inisyatiba na ipaabot sa iba
an mensahe kan Kahadean. Sa pag-otob kan aspektong ini kan
sugo, puede kitang gumamit nin laen-laen na paagi. An paghuhulit sa harong-harong iyo an pinakaepektibong paagi na makaolay nin personal an mga tawo. (Gibo 20:20) Naghahanap man
kita nin mga oportunidad na magpatotoo sa impormal na paagi; gustong-gusto niatong ipakipag-olay an maogmang bareta
saen man angay sa satong pangaroaldaw na buhay. An espesipikong mga paagi nin paghuhulit niato puedeng magbarobago,
na ibinabagay sa lokal na mga pangangaipo asin kamugtakan.
Pero, sarong bagay an dai nagbabago: Kita ‘minaduman’ asin
hinahanap niato an mga maninigo.—Mateo 10:11.
17 Sunod ipinaliwanag ni Jesus an obheto kan sugo, arin na
baga, an ‘gumibo nin mga disipulo sa mga tawo kan gabos na
nasyon.’ (Bersikulo 19) Paano kita ‘naggigibo nin mga disipulo’? Sa pundamental, an disipulo saro na nag-aadal, sarong tinokdoan. Minsan siring, an paggibo nin mga disipulo bako sanang pagtao nin kaaraman sa iba. Kun inaadalan niato sa Biblia
an mga interesado, an satong pasohan iyo na tabangan sinda na
magin mga parasunod ni Cristo. Basta posible, idinodoon niato an halimbawa ni Jesus tangani na an satong mga inaadalan
nakakanood na umasa sa saiya bilang saindang Paratokdo asin
Arogan, na namumuhay kapareho nia asin ginigibo an ginibo
nia.—Juan 13:15.
16. Paagi sa pagsabi sa sato na “paduman kamo,” ano an pangapodan ni Jesus
na gibohon niato, asin paano niato inootob an aspektong ini kan sugo?
17. Paano kita ‘naggigibo nin mga disipulo’?
96
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Paano Nindo Masusunod si Jesus?
˘
Sa anong paagi maninigo niatong ipaabot sa iba an mensahe kan
Kahadean?—Mateo 10:11-13; Lucas 10:5.
˘
Kun tinutumang an satong paghuhulit, paano makakatabang sa
sato an mga tataramon ni Jesus na makayang atubangon iyan?—Marcos 13:9-13.
˘ Paano niato dapat trataron an mga dai naghihimate sa satong mensahe?—Lucas 10:10, 11.
˘ Kun tinatawan niato nin prioridad an paghuhulit, puede kitang
magkaigwa nin anong kompiansa?—Lucas 12:22-31.
18 An sarong mahalagang marhay na kabtang kan sugo ipinapahayag sa mga tataramon na ini: “Bautismohan nindo sinda sa
ngaran kan Ama asin kan Aki patin kan banal na espiritu.” (Bersikulo 19) An bautismo an pinakamakahulogan na pangyayari
sa buhay nin sarong disipulo, huli ta iyan angay na simbolo
kan saiyang bilog na pusong pagdusay sa Dios. Sa siring, mahalagang marhay iyan sa kaligtasan. (1 Pedro 3:21) Iyo, paagi sa
padagos na paggibo kan saiyang pinakamakakaya sa paglilingkod ki Jehova, an bautisado nang disipulo makakaasa sa daing
katapusan na mga bendisyon sa bagong kinaban na madatong.
May natabangan na daw kamo na magin bautisadong disipulo
ni Cristo? Sa Kristianong ministeryo, mayo na nin orog pa kadakulang dahelan nin kagayagayahan.—3 Juan 4.
19 Ipinaliwanag ni Jesus an sunod na kabtang kan sugo, na
nagsasabi: “Tokdoan nindo sinda na otobon an gabos na bagay
na ipinagboot ko sa saindo.” (Bersikulo 20) Tinotokdoan niato
an mga bagohan na himateon an mga pagboot ni Jesus, kaiba an pagboot na kamotan an Dios, kamotan an kapwa, asin
magin mga paragibo nin disipulo. (Mateo 22:37-39) Progresibo
niato sindang tinotokdoan na ipaliwanag an mga katotoohan sa
18. Taano ta an bautismo an pinakamakahulogan na pangyayari sa buhay nin
sarong disipulo?
19. Ano an itinotokdo niato sa mga bagohan, asin taano ta an pagtotokdo tibaad magpadagos pagkatapos na mabautismohan sinda?
“PADUMAN KAMO ASIN GUMIBO KAMO NIN MGA DISIPULO”
97
Biblia asin idepensa an saindang nagtatalubong pagtubod. Kun
makualipikar na sindang magpartisipar sa pampublikong paghuhulit, iniibanan niato sinda, na tinotokdoan sinda paagi sa
tataramon asin halimbawa kun paano magkakaigwa nin makahulogan na kabtang sa gibohon na ini. An pagtotokdo sa bagong mga disipulo dai man pirmeng natatapos bago kan bautismo ninda. An mga bago pa sanang mabautismohan tibaad
mangaipo nin dugang pang mga instruksion tanganing matabangan sindang atubangon an mga kadepisilan na kalabot sa
pagsunod ki Cristo.—Lucas 9:23, 24.
“Ako Kaiba Nindo sa Gabos na Aldaw”
An huring mga tataramon kan sugo ni Jesus nakakapakosog na marhay sa boot: “Uya! ako kaiba nindo sa gabos na aldaw sagkod sa pagtatapos kan sistema nin mga bagay.” (Mateo
28:20) Aram ni Jesus na importante an asignasyon na ini. Aram
man nia na an pag-otob kaiyan kun beses maprobokar nin pagkontra kan mga paratumang. (Lucas 21:12) Minsan siring, mayo
nin dahelan na matakot. Dai inaasahan kan satong Poon na isasagibo niato an asignasyon na ini na daing tabang o nagsosolo.
Bako daw na nakakarangang maaraman na an Saro na igwa kan
“gabos na autoridad sa langit asin sa daga” kaiba niato tanganing suportaran kita sa pag-otob kan sugong ini?
21 Inasegurar ni Jesus an saiyang mga disipulo na kaiba ninda
sia sa saindang ministeryo sa laog nin dakol na siglo sagkod
sa “pagtatapos kan sistema nin mga bagay.” Sagkod na dumatong an katapusan, dapat na padagos niatong isagibo an sugo ni
Jesus. Bako ini an panahon na magluwayluway. Nagpapadagos
ngonyan an abundang espirituwal na pag-ani! Kadakol na naghihimate an tinitipon. Bilang mga parasunod ni Cristo, magin
determinado kita na otobon an importanteng sugo na ipinagkatiwala sa sato. Magin desidido kita na itao an satong panahon,
kosog, asin materyal na mga bagay sa pagsagibo kan pagboot ni
Cristo: “Paduman kamo asin gumibo kamo nin mga disipulo.”
20
20, 21. (a) Sa pagsagibo kan sugo ni Jesus, taano ta mayo kita nin dahelan na
matakot? (b) Taano ta bako ini an panahon na magluwayluway, asin ano an maninigong magin determinado niatong gibohon?
K A P I T U L O
1 0
“Nasusurat”
KAPINONAN pa sana kaidto kan ministeryo ni Jesus. Nagbuelta si
Cristo sa Nazaret, an saiyang ginikanan na banwaan. Kamawotan
nia na tabangan an mga tawo na makagibo nin mahalagang marhay na konklusyon: Sia an haloy nang ihinulang Mesiyas! Anong
prueba an iprinesentar nia?
2 Daing duda na dakol an naghahalat nin milagro. Nabaretaan
ninda an makangangalas na mga ginibo ni Jesus. Minsan siring,
dai nia sinda tinawan nin arog kaiyan na tanda. Imbes, nagduman
sia sa sinagoga, na kinatodan na nia. Tuminindog sia tanganing
magbasa, asin itinao sa saiya an rolyo ni Isaias. Iyan sarong halabang rolyo, na posibleng nakalulon sa magkapadis na kahoy, asin
maingat na biniklad ni Jesus an dokumento sagkod na makua nia
an halipot na kotasyon na hinahanap nia. Dangan binasa nia nin
makosog an sa ngonyan iyo an Isaias 61:1-3.—Lucas 4:16-19.
3 Seguradong aram kan mga nagdadangog an halipot na kotasyon na iyan. Iyan sarong hula manongod sa Mesiyas. Nakaheling
ki Jesus an gabos na yaon sa sinagoga. Nangibabaw an katoninongan. Dangan nagpoon si Jesus na magpaliwanag, na tibaad detalyado: “Ngonyan an kasuratan na ini na nadangog pa sana nindo
naootob na.” An mga nagdadangog nagngalas sa saiyang managom na mga tataramon, alagad minalataw na dakol an gusto pa
man giraray na makaheling nin pambihirang tanda. Imbes, pusoan na ginamit ni Jesus an sarong halimbawa sa Kasuratan tanganing ibuyagyag an saindang kawaran nin pagtubod. Dai nahaloy,
an mga taga Nazaret nagprobar na gadanon sia!—Lucas 4:20-30.
4 Nagpaheling digdi si Jesus nin sarong arogan na danay niang
1-3. Anong mahalagang marhay na konklusyon an gusto ni Jesus na magibo kan
mga taga Nazaret, asin anong prueba an iprinesentar nia?
4. Anong arogan an ipinaheling ni Jesus sa saiyang ministeryo, asin ano an pagoolayan niato sa kapitulong ini?
98
“Ngonyan an kasuratan na ini . . . naootob na”
100
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
ginigibo sa bilog niang ministeryo. Nagsarig siang marhay sa ipinasabong na Tataramon nin Dios. Totoo, dakula an importansia
kan saiyang mga milagro tanganing mapatunayan na yaon sa saiya an espiritu nin Dios. Pero, an mas mahalaga ki Jesus iyo an
Banal na Kasuratan. Siyasaton niato an halimbawa na ipinaheling
nia mapadapit sa bagay na ini. Pag-oolayan niato kun paano an satong Kagurangnan nagkotar sa Tataramon nin Dios, idinepensa an
Tataramon nin Dios, asin ipinaliwanag an Tataramon nin Dios.
Pagkotar sa Tataramon nin Dios
Gusto ni Jesus na maaraman kan mga tawo kun saen hale an saiyang mensahe. Sia nagsabi: “An sakong itinotokdo bako ko, kundi kan nagsugo sa sako.” (Juan 7:16) Sa saro pang pangyayari, sia
nagsabi: “Dai ako naggigibo nin ano man sa sakong sadiring kabotan; kundi siring sa pagkatokdo sa sako kan Ama itinataram ko an
mga bagay na ini.” (Juan 8:28) Dugang pa, sinabi nia: “An mga tataramon na sinasabi ko sa saindo dai ko ipinagtataram hale sana
sako; kundi an Ama na nagdadanay na kasaro ko naggigibo kan saiyang mga gibo.” (Juan 14:10) An sarong paagi na pinatunayan ni
Jesus an pagigin totoo kan sinabi niang iyan iyo an paorootrong
pagkotar nia sa nasusurat na Tataramon nin Dios.
6 Kun maingat na aadalan an isinurat na sinabi ni Jesus, ihinahayag kaiyan na sia direktang nagkotar o bakong direktang nagsambit nin labi sa kabanga kan mga libro na inaakseptar bilang kabtang kan Hebreong Kasuratan. Sa primero, tibaad garo baga bako
iyan pambihira. Tibaad nag-iisip kamo kun taano ta, sa tolo may
kabangang taon na pagtotokdo asin paghuhulit sa publiko, dai
sia nagkotar sa gabos na ipinasabong na libro na yaon na kaidto.
Pero, an totoo, tibaad talagang ginibo nia iyan. Girumdomon, kadikit na parte sana kan mga sinabi asin ginibo ni Jesus an isinurat.
(Juan 21:25) Sa katunayan, mababasa gayod nindo nin makosog
sa laog sana nin pirang oras an gabos na isinurat na sinabi ni Jesus.
Ngonyan, imahinara na nagtataram kamo manongod sa Dios asin
5
5. Ano an determinadong ipaaram ni Jesus sa mga naghihinanyog sa saiya, asin
paano nia ipinaheling an pagigin totoo kan saiyang sinasabi?
6, 7. (a) Gurano kadakol an kinotar ni Jesus sa Hebreong Kasuratan, asin taano ta pambihira ini? (b) Paano napapalaen an pagtotokdo ni Jesus kisa sa mga
eskriba?
“NASUSURAT”
101
sa saiyang Kahadean sa laog sana nin pirang oras asin hinihingoa
nindong sambiton an labi sa kabanga kan mga libro sa Hebreong
Kasuratan! Apuera kaini, sa kadaklan na pangyayari, si Jesus mayo
nin kapot na nasusurat na mga rolyo. Kan ipahayag nia an saiyang
bantog na Sermon sa Bukid, dakol siang direkta asin bakong direktang sinambit sa Hebreong Kasuratan—na gabos memoryado nia!
7 An mga pagkotar ni Jesus nagpapaheling kan saiyang hararom
na paggalang sa Tataramon nin Dios. An mga nagdadangog sa saiya ‘nagngalas nin labi-labi sa saiyang paagi nin pagtotokdo, huli
ta sia nagtotokdo sa sainda siring sa saro na igwa nin autoridad,
asin bakong siring sa mga eskriba.’ (Marcos 1:22) Kun nagtotokdo
an mga eskriba, mahilig sindang magsambit nin inaapod na berbal na ley, na kinokotar an may inadalan na mga rabi kan nakaaging mga panahon. Ni sarong beses dai noarin man nagsitar si Jesus sa berbal na ley o sa mga rabi bilang autoridad. Imbes, para sa
saiya an Tataramon nin Dios an pinal na autoridad. Paorootro na
maheheling niato sia na nagsasabi: “Nasusurat.” Paorootro niang
ginamit iyan o an kaagid kaiyan na tataramon sa pagtotokdo sa saiyang mga parasunod asin sa pagtanos sa salang mga ideya.
8 Kan linigon ni Jesus an templo sa Jerusalem, sia nagsabi: “Nasusurat, ‘An sakong harong aapodon na harong nin pamibi,’ alagad
ginigibo nindo iyan na lungib nin mga parahabon.” (Mateo 21:12,
13; Isaias 56:7; Jeremias 7:11) Kan aldaw bago kaiyan, naggibo sia
nin dakol na makangangalas na gibo duman. An mga aking lalaki,
na napahangang marhay, nagpoon na omawon sia. Minsan siring,
an mga namomoon sa relihion anggoton na hinapot si Jesus kun
nadadangog nia an sinasabi kan mga aking idto. Sia nagsimbag:
“Iyo. Ano dai nindo noarin man nabasa ini, ‘Gikan sa ngoso nin
mga omboy asin pasusohon ika nagkamit nin pag-omaw’?” (Mateo 21:16; Salmo 8:2) Gusto ni Jesus na maaraman kan mga lalaking idto na aprobado kan Tataramon nin Dios an nangyayari duman.
9 An mga namomoon na idto sa relihion nagtiripon kan huri
asin inatubang si Jesus, na naghahapot: “Sa anong autoridad mo
8, 9. (a) Paano sinuportaran ni Jesus an autoridad kan Tataramon nin Dios kan
linigon nia an templo? (b) Sa anong paagi nagpaheling nin grabeng dai paggalang sa Tataramon nin Dios an mga namomoon sa relihion na yaon sa templo?
102
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
ginigibo an mga bagay na ini?” (Mateo 21:23) Lininaw nang marhay ni Jesus kun siisay an Ginigikanan kan saiyang autoridad. Dai
sia nag-introdusir nin bagong mga ideya, asin dai nag-imbento
nin bagong mga doktrina. Inaaplikar sana nia an sinabi kan ipinasabong na Tataramon kan saiyang Ama. Kun siring, an mga saserdote asin eskribang idto talagang nagpapaheling nin grabeng dai
paggalang ki Jehova asin sa saiyang Tataramon. Angay nanggad na
kondenaron sinda ni Jesus kan ibuyagyag nia an karigsokan kan
saindang mga motibo.—Mateo 21:23-46.
10 Arog ni Jesus, an tunay na mga Kristiano ngonyan nagsasarig
sa Tataramon nin Dios sa ministeryo. An Mga Saksi ni Jehova midbid sa bilog na kinaban sa saindang kaigotan na sabihon sa iba an
mensahe hale sa Biblia. An satong mga publikasyon igwa nin kadakol na kinotar asin sinitar na teksto sa Biblia. Asin sa satong ministeryo, ginigibo man niato iyan, na naghihingoang itampok an
Kasuratan kun kita nakikipag-olay sa mga tawo. (2 Timoteo 3:16)
Naoogma nanggad kitang marhay kun may nagtotogot sa sato na
basahon sa saiya an Biblia asin ipakipag-olay sa saiya an halaga
asin kahulogan kan Tataramon nin Dios! Bako kitang arog ni Jesus
na igwa nin sangkap na memorya, alagad igwa kita nin dakol na
kasangkapan na mayo kaidto ki Jesus. Apuera sa kompletong Biblia na iniimprenta sa padakol nang padakol na lenguahe, igwa kita
nin dakol na pantabang sa pag-adal kan Biblia tanganing makua
an ano man na bersikulo na tibaad hinahanap niato. Magin desidido kita na padagos na magkotar sa Biblia asin darahon dian an
atension kan mga tawo sa lambang oportunidad!
Pagdepensa sa Tataramon nin Dios
Naheling ni Jesus na parateng inaatake an Tataramon nin
Dios, alagad seguradong dai nia ipinagngalas iyan. “An saimong
tataramon katotoohan,” an sabi ni Jesus sa pamibi sa saiyang
Ama. (Juan 17:17) Asin aram na marhay ni Jesus na si Satanas, “an
namamahala sa kinaban,” “sarong putikon asin iyo an ama kan
kaputikan.” (Juan 8:44; 14:30) Sa pagsikwal sa mga sugot ni Satanas, tolong beses na nagkotar si Jesus sa Kasuratan. Si Satanas nag11
10. Paano niato maaarog si Jesus sa paggamit niato kan Tataramon nin Dios, asin
anong mga kasangkapan an yaon sa sato na mayo kaidto ki Jesus?
11. Taano ta parateng kinaipuhan na idepensa ni Jesus an Tataramon nin Dios?
“NASUSURAT”
103
kotar nin sarong bersikulo sa Salmo, na tuyong inaplikar iyan nin
sala, asin suminimbag si Jesus paagi sa pagdepensa sa Tataramon
nin Dios tumang sa salang paggamit na ini.—Mateo 4:6, 7.
12 Parateng idinedepensa ni Jesus an Banal na Kasuratan tumang
sa salang paggamit, pagmisinterpretar, asin pagmisrepresentar.
An mga paratokdo sa relihion kaidtong panahon nia bakong balanse an pagpresentar kan Tataramon nin Dios. An pigparadoon
ninda iyo an pag-otob sa kasaditsaditing mga detalye kan Ley ni
Moises alagad daing gayo ninda idinoon an pag-aplikar kan mga
prinsipyong pinagbasaran kan mga ley. Sa siring, an inengganyar
ninda sa mga tawo iyo an paimbabaw na porma nin pagsamba,
pagsamba na an inaatoman iyo an panluwas na itsura imbes na
an mas importanteng mga bagay—arog kan hustisya, pagkaherak,
asin kaimbodan. (Mateo 23:23) Paano idinepensa ni Jesus an Ley
nin Dios?
13 Sa saiyang Sermon sa Bukid, paorootrong ginamit ni Jesus an
pananaram na “nadangog nindo na sinabi” tanganing iintrodusir an sarong reglamento sa Ley ni Moises. Susundan nia iyan
kan pananaram na “alagad ako nagsasabi sa saindo” dangan ipapaliwanag nia an sarong prinsipyo na may mas hararom na kahulogan kisa sa paimbabaw na pag-otob kan Ley. Kinokontra daw
nia an Ley? Dai, idinedepensa nia iyan. Halimbawa, aram na marhay kan mga tawo an ley na “Dai ka maggadan.” Alagad sinabihan sinda ni Jesus na kun an saro naoongis sa sarong tawo, nalalapas nia an prinsipyo kan ley na iyan. Kaagid kaiyan, kun an saro
igwa nin salang pagmawot sa saro na bako niang agom, nalalapas nia an pundamental na prinsipyo kan ley nin Dios tumang sa
pagsambay.—Mateo 5:17, 18, 21, 22, 27-39.
14 Sa katapustapusi, si Jesus nagsabi: “Nadangog nindo na sinabi, ‘Kamotan mo an saimong kapwa asin ikaongis mo an saimong kaiwal.’ Minsan siring, ako nagsasabi sa saindo: Padagos
na kamotan an saindong mga kaiwal asin ipamibi an mga nagpepersegir sa saindo.” (Mateo 5:43, 44) Ginuno daw sa Tataramon
nin Dios an pagboot na “ikaongis mo an saimong kaiwal”? Dai,
an ideyang ini sadiri man sanang tokdo kan mga namomoon sa
12-14. (a) Paano ipinaheling kan mga namomoon sa relihion an dai paggalang
sa Ley ni Moises? (b) Paano idinepensa ni Jesus an Tataramon nin Dios?
104
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
relihion. Pinaluya ninda an puersa kan sangkap na Ley nin Dios
paagi sa kaisipan nin tawo. Daing takot na idinepensa ni Jesus an
Tataramon nin Dios tumang sa nakakadanyar na mga epekto kan
mga tradisyon nin tawo.—Marcos 7:9-13.
15 Inaatake man kan mga namomoon sa relihion an Ley nin
Dios paagi sa pagpaluwas na iyan labi-labi kaestrikto, maringis pa
ngani. Kan an mga disipulo ni Jesus gumutos nin pirang ohoy
nin tipasi mantang nag-aagi sa oma, sinabi kan nagkapirang Fariseo na linalapas ninda an Sabbath. Naggamit si Jesus nin halimbawa sa Kasuratan tanganing idepensa an Tataramon nin Dios
tumang sa bakong timbang na punto de vistang ini. Sinitar nia
an solamenteng pagkasambit sa Kasuratan manongod sa paggamit sa dolot na tinapay sa templo sa luwas kan santuaryo—kan
kakanon iyan ni David asin kan saiyang nagugutom na mga tawohan. Ipinaheling ni Jesus sa mga Fariseong idto na dai ninda nasabotan an pagkaherak asin pagmalasakit ni Jehova.—Marcos 2:23-27.
16 An mga namomoon sa relihion nag-imbento man nin mga
malulusotan tanganing paluyahon an puersa kan Ley nin Dios.
Halimbawa, an Ley nagtogot sa sarong lalaki na idiborsio an saiyang agom kun may maheling sia sa babae na sarong “bagay na
makasusupog,” na minalataw na sarong seryosong problema na
nagtao nin kasusupgan sa pamilya. (Deuteronomio 24:1) Minsan
siring, pag-abot kan panahon ni Jesus, ginamit kan mga namomoon sa relihion an itinaong konsiderasyon na iyan bilang sarahotan tanganing togotan an lalaki na idiborsio an saiyang agom
base sa gabos na klase nin dahelan—dawa huli ta natutong kaini an pamanggihan kan agom na lalaki!1 Ipinaheling ni Jesus na
minisrepresentar ninda nin grabe an ipinasabong na mga tataramon ni Moises. Sa siring, ibinalik nia an orihinal na pamantayan
1 An historyador kan enot na siglo na si Josefo, na saro mismong diborsiadong
Fariseo, kan huri nagsuherir na an diborsio puedeng itogot “sa ano man na dahelan (asin sinasabi nin mga lalaki na dakol an dahelan nin diborsio).”
15. Paano idinepensa ni Jesus an Ley nin Dios tumang sa mga pagprobar na paluwason iyan na garo labi-labi kaestrikto, maringis pa ngani?
16. Ano an ginibo kan mga namomoon sa relihion sa pagboot ni Moises mapadapit sa diborsio, asin ano an nagin reaksion ni Jesus?
“NASUSURAT”
105
ni Jehova sa pag-agom, an pagkaigwa nin saro sanang agom, na
an seksuwal na imoralidad sana an tamang dahelan para sa diborsio.—Mateo 19:3-12.
17 An mga parasunod ni Cristo ngonyan napapahiro man na idepensa an Sagradong Kasuratan kun iyan inaatake. Kun ipinapasabot kan mga namomoon sa relihion na lihis na sa uso an moral na mga pamantayan sa Tataramon nin Dios, an totoo inaatake
ninda an Biblia. Inaatake man an Biblia kun an mga relihion nagtotokdo nin mga kaputikan asin nagsasabi na mga doktrina daa
iyan kan Biblia. Ibinibilang niatong pribilehio na idepensa an dalisay na Tataramon nin katotoohan nin Dios—na ipinapaheling,
halimbawa, na an Dios bakong kabtang nin Trinidad. (Deuteronomio 4:39) Kadungan kaiyan, ginigibo niato an ano man na siring na pagdepensa sa mataktikang paagi, na may tunay na kahoyoan asin hararom na paggalang.—1 Pedro 3:15.
Pagpaliwanag kan Tataramon nin Dios
Si Jesus buhay na kaidto sa langit kan isurat an Hebreong Kasuratan. Segurado nanggad na ikinaogma nia an oportunidad na
magdigdi sa daga asin makikabtang sa pagpaliwanag kan Tataramon nin Dios! Halimbawa, isipon nindo an dai malilingawan
na aldaw na idto pagkabuhay nia liwat kan tagboon nia an duwa
sa saiyang mga disipulo sa dalan pasiring sa Emaus. Bago ninda sia namidbid, sinabi ninda sa saiya na namondo asin naribaraw sindang marhay sa pagkagadan kan saindang namomotan na
Kagurangnan. Paano sia suminimbag? “Magpoon ki Moises asin
sa gabos na Mga Propeta ininterpretar nia sa sainda an mga bagay
manongod sa saiya sa bilog na Kasuratan.” Ano an epekto sa sainda? Kan huri sinabi ninda sa lambang saro: “Bakong naglaad an satong puso mantang nagtataram sia sa sato sa dalan, mantang lubos niang binubuksan sa sato an Kasuratan?”—Lucas 24:15-32.
19 Pagtaodtaod kan aldaw man sanang idto, tinagbo ni Jesus an
saiyang mga apostol asin an iba pa. Mangnoha an ginibo nia para
18
17. Paano puedeng arogon si Jesus kan mga Kristiano ngonyan sa pagdepensa sa
Tataramon nin Dios?
18, 19. Anong mga halimbawa an nagpapaheling na igwa si Jesus nin makangangalas na abilidad na magpaliwanag kan Tataramon nin Dios?
106
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
sa sainda: “Binuksan nia nin lubos an saindang isip tanganing masabotan an kahulogan kan Kasuratan.” (Lucas 24:45) Daing duda,
an maogmang pangyayaring iyan nagpagirumdom sa sainda kan
kadakol na beses na kaparehong ginibo ni Jesus para sa sainda
—asin para sa siisay man na mahinanyog. Parate siang nagkokotar
nin aram nang marhay na mga teksto asin ipinapaliwanag nia iyan
sa paagi na may marahayon na epekto sa isip kan mga naghihinanyog sa saiya—nagkakaigwa sinda nin bago asin mas hararom
na pakasabot sa Tataramon nin Dios.
20 Sa saro kan siring na pangyayari, si Jesus nakikipag-olay sa sarong grupo nin mga Saduceo. Sinda sarong sekta nin Judaismo na
asosyado sa mga saserdoteng Judio, asin dai sinda nagtutubod sa
pagkabuhay liwat. Si Jesus nagsabi sa sainda: “Kun dapit sa pagkabuhay liwat kan mga gadan, ano dai nindo nabasa an itinaram
sa saindo nin Dios, na an sabi, ‘Ako iyo an Dios ni Abraham asin
an Dios ni Isaac patin an Dios ni Jacob’? Sia iyo an Dios, bakong
kan mga gadan, kundi kan mga buhay.” (Mateo 22:31, 32) Ini sarong teksto na aram nindang marhay, na isinurat nin sarong tawo
na iginagalang na marhay kan mga Saduceo—si Moises. Pero, naheheling daw nindo an puersa kan paliwanag ni Jesus?
21 Nakaolay ni Moises si Jehova duman sa may naglalaad na palongpong kan mga taon nin 1514 B.C.E. (Exodo 3:2, 6) Kan panahon na iyan, si Abraham 329 taon nang gadan, si Isaac 224 taon,
asin si Jacob 197 taon. Pero, sinabi pa man giraray ni Jehova: “Ako
an” Dios ninda. Aram kan mga Saduceong idto na si Jehova bakong kapareho nin sarong paganong dios kan mga gadan, na namamahala sa sarong eroestorya sanang kinaban kan mga gadan.
Sia an Dios “kan mga buhay,” siring kan sabi ni Jesus. Ano man
nanggad an boot sabihon kaiyan? Mapuersa an konklusyon ni Jesus: “Sinda gabos buhay para sa saiya.” (Lucas 20:38) An nagadan
nang namomotan na mga lingkod ni Jehova seguradong yaon sa
daing limitasyon asin dai napaparang memorya nin Dios. Seguradong marhay an katuyohan ni Jehova na buhayon liwat sinda kaya
masasabing buhay sinda. (Roma 4:16, 17) Bako daw na iyan sarong
makangangalas na paliwanag kan Tataramon nin Dios? Bakong
20, 21. Paano ipinaliwanag ni Jesus an mga tataramon na sinabi ni Jehova ki
Moises duman sa may naglalaad na palongpong?
“NASUSURAT”
107
Paano Nindo Masusunod si Jesus?
˘
Taano ta maninigo kitang mag-ingat na dai noarin man ipaorog
an opinyon o tradisyon nin tawo kisa Tataramon nin Dios?—Mateo
15:2-11.
˘ Kun sinisimbag niato an mga naghahapot sa sato, taano ta madonong na darahon an atension ninda sa Biblia?—Lucas 10:25-28.
˘ Paano niato maaarog si Jesus sa pagigin andam nia na giyahan kan
makahulang Tataramon nin Dios an saiyang buhay asin mga desisyon?—Lucas 18:31-34; 22:37.
˘ Kun may mga nag-aatake sa satong mga tinutubod, taano ta maninigo niatong ibasar sa Tataramon nin Dios an ano man na depensa
niato?—Juan 10:31-39.
makangangalas na “an mga kadaklan nagngalas nin labi-labi”!
—Mateo 22:33.
22 An mga Kristiano ngonyan igwa kan pribilehio na arogon an
paagi nin pagpaliwanag ni Jesus kan Tataramon nin Dios. Totoo,
bakong sangkap an satong isip. Minsan siring, sa parate nagbabasa kita sa iba nin teksto na dati na nindang aram asin ipinapaliwanag niato sa sainda an mga aspekto kaiyan na tibaad dai pa ngani
ninda noarin man napag-isip-isip. Halimbawa, tibaad sa bilog na
buhay ninda inoorootro ninda an “Sambahon an ngaran mo” asin
“Dumatong an kahadean mo” na dai man lamang ninda aram an
ngaran nin Dios o kun ano an saiyang Kahadean. (Mateo 6:9, 10,
Marahay na Bareta Biblia) Igwa nanggad kita nin marahayon na
oportunidad kun may minatogot sa sato na ipaliwanag sa sainda
nin malinaw asin simple an siring na mga katotoohan sa Biblia!
23 An pagkotar sa Tataramon nin Dios, pagdepensa kaiyan, asin
pagpaliwanag kaiyan iyo an paagi tanganing maarog an mga pamamaagi nin pagpaabot ni Jesus kan katotoohan. Sunod niatong
pag-olayan an nagkapira sa epektibong mga pamamaagi na ginamit ni Jesus tanganing ikataros nia sa puso kan mga naghihinanyog sa saiya an mga katotoohan sa Biblia.
22, 23. (a) Paano daw niato maaarog si Jesus sa pagpaliwanag kan Tataramon
nin Dios? (b) Ano an pag-oolayan niato sa sunod na kapitulo?
K A P I T U L O
1 1
“Mayo Pa nin Ibang Tawo
na Nagtaram nin Arog Kaini”
PANO nin kaanggotan an mga Fariseo. Nasa templo si Jesus, na
nagtotokdo manongod sa saiyang Ama. Nagkakabaranga an mga
naghihinanyog; dakol an nagtutubod ki Jesus, mantang an iba
gusto siang ipaarestar. Huling dai mapugolan an kaanggotan ninda, an mga namomoon sa relihion nagsugo nin mga opisyal tanganing dakopon si Jesus. Minsan siring, an mga opisyal nagbalik
na daing dara. An mga poon na saserdote asin Fariseo naghagad nin paliwanag: “Taano ta dai nindo sia dinara?” An mga opisyal nagsimbag: “Mayo pa nin ibang tawo na nagtaram nin arog
kaini.” Sinda naghangang marhay sa pagtotokdo ni Jesus kaya dai
ninda magibong arestaron sia.1—Juan 7:45, 46.
2 Bako sana an mga opisyal na idto an naghanga sa pagtotokdo
ni Jesus. Kadakol na tawo an nagtiripon tangani sanang dangogon
siang magtokdo. (Marcos 3:7, 9; 4:1; Lucas 5:1-3) Taano ta pambihira nanggad na paratokdo si Jesus? Siring kan nasabotan niato sa
Kapitulo 8, namotan nia an mga katotoohan na ipinapaabot nia,
asin namotan nia an mga tawo na tinotokdoan nia. Eksperto man
sia sa paggamit nin mga paagi nin pagtotokdo. Pag-olayan niato an
tolo sa epektibong mga paagi na ginamit nia asin kun paano niato
maaarog iyan.
Pagpapadanay Kaiyan na Simple
Maiimahinar daw nindo an mahiwas na bokabularyo na puede
kutanang gamiton ni Jesus? Pero, kan nagtotokdo sia, dai sia noarin man nagtaram sa paagi na masakit masabotan kan mga nagda3
1 An mga opisyal posibleng marhay na mga tawohan kan Sanhedrin asin nasa
irarom kan autoridad kan mga poon na saserdote.
1, 2. (a) Taano ta nagbalik na daing dara an mga opisyal na sinugong dumakop ki Jesus? (b) Taano ta pambihirang paratokdo si Jesus?
3, 4. (a) Taano ta naggamit si Jesus nin simpleng pananaram sa pagtotokdo nia?
(b) Paanong sarong halimbawa nin pagigin simple kan pagtotokdo ni Jesus an
Sermon sa Bukid?
“MAYO PA NIN IBANG TAWO NA NAGTARAM NIN AROG KAINI”
109
dangog sa saiya, na an dakol sa sainda “daing inadalan asin ordinaryo.” (Gibo 4:13) Kinokonsiderar nia an mga limitasyon ninda,
na dai noarin man sinda binibigla nin kadakol na impormasyon.
(Juan 16:12) Simple an saiyang mga tataramon, alagad hararom
nanggad an mga katotoohan na ipinapasabot kaiyan.
4 Kuanon niatong halimbawa an Sermon sa Bukid, na nakasurat sa Mateo 5:3–7:27. Hararom an hatol na itinao ni Jesus sa sermon na ini, na tinotokar an pinakagamot kan mga bagay-bagay.
Mayo nin komplikadong mga ideya o pananaram. Sa katunayan,
haros mayo nin tataramon na dai tolos masasabotan dawa nin sarong aki! Kun siring, bakong makangangalas na kan matapos si Jesus, an mga kadaklan—na posibleng marhay na kabale an dakol na
paraoma, pastor, asin parasira—“nagngalas nin labi-labi sa saiyang
paagi nin pagtotokdo.”—Mateo 7:28.
5 Sa saiyang pagtotokdo, si Jesus parateng naggagamit nin simple
asin haralipot na pananaram saka makahulogan na marhay an saiyang mga tataramon. Paagi kaini, sa panahon na haloy pa bago
nagkaigwa nin imprentadong mga libro, an saiyang mensahe ikinatadom nia nin dai mapapara sa isip asin puso kan mga naghihinanyog sa saiya. Isipon nindo an pirang halimbawa: “Dai na kamo
maghokom tanganing dai man kamo hokoman.” “An mga marahay an salud dai nangangaipo nin doktor, alagad an naghehelang
iyo.” “An espiritu nagmamawot na gayo, alagad an laman maluya.” “Itao nindo ki Cesar an mga bagay na ki Cesar, alagad sa Dios
an mga bagay na sa Dios.” “Igwang orog na kaogmahan sa pagtao
kisa pag-ako.”1 (Mateo 7:1; 9:12; 26:41; Marcos 12:17; Gibo 20:35)
Haros 2,000 na taon pakatapos na enot na itaram an mga iyan, dai
pa man giraray iyan nalilingawan sagkod ngonyan.
6 Paano kita makakapagtokdo nin simple? An sarong importanteng
1 Kinotar sana ni apostol Pablo an huring mga tataramon na ini na yaon sa
Gibo 20:35. Tibaad berbal na sinabi iyan sa saiya (magsalang nin saro na nakadangog na sinabi iyan ni Jesus o kan binuhay liwat na si Jesus) o paagi sa kapahayagan nin Dios.
5. Magtao nin mga halimbawa kan mga itinaram ni Jesus na simple alagad makahulogan na marhay.
6, 7. (a) Tanganing makapagtokdo nin simple, taano ta mahalaga na gumamit
kita nin simpleng pananaram? (b) Paano niato malilikayan na biglaon nin kadakol na impormasyon an inaadalan sa Biblia?
110
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
kahagadan iyo na gumamit kita nin simpleng pananaram na madaling masabotan kan kadaklan na tawo. Bakong komplikado an
pundamental na mga katotoohan sa Tataramon nin Dios. Ihinayag
ni Jehova an saiyang mga katuyohan sa mga sinsero asin mapakumbaba an puso. (1 Corinto 1:26-28) An mga katotoohan sa Tataramon nin Dios ikakapasabot nin epektibo paagi sa simpleng mga
tataramon na pinili nin maingat.
7 Tanganing makapagtokdo nin simple, dapat kitang mag-ingat
na dai biglaon nin kadakol na impormasyon an inaadalan sa Biblia. Sa siring, kun nagsasagibo kita nin pag-adal sa Biblia, dai niato kaipuhan na ipaliwanag an lambang detalye; ni kaipuhan man
na hidaleon an pinag-aadalan na garo baga an pinakaimportante
iyo na matapos an sarong itinalaan na lawig nin pag-aadalan. Imbes, madonong na determinaran an rikas kan pag-adal base sa mga
pangangaipo asin kakayahan kan inaadalan sa Biblia. An pasohan
niato iyo na tabangan an inaadalan sa Biblia na magin parasunod
ni Cristo asin parasamba ki Jehova. Sa katuyohan na iyan, dapat
niatong gamiton an ano man na panahon na kaipuhan tanganing
tabangan an inaadalan sa Biblia na magkaigwa nin rasonableng
pakasabot sa pinag-aadalan nia. Saka sana makakataros sa saiyang
puso an katotoohan sa Biblia asin mapahiro sa saiya na iaplikar an
saiyang nanodan.—Roma 12:2.
Kun kamo nagtotokdo,
papagdanayon iyan
na simple
“MAYO PA NIN IBANG TAWO NA NAGTARAM NIN AROG KAINI”
111
Paggamit nin Angay na mga Hapot
Kahangahanga an paggamit ni Jesus nin mga hapot, dawa kun
mas madali kutana na sabihon na sana sa naghihinanyog sa saiya
an gusto niang sabihon. Kun siring, taano ta naggagamit sia nin
mga hapot? Kun beses, naggagamit sia nin nakakataros sa boot na
mga hapot tanganing ibuyagyag an motibo kan mga nagkokontra
sa saiya, na paagi kaiyan napapatoninong nia sinda. (Mateo 21:2327; 22:41-46) Minsan siring, sa dakol na pangyayari naggamit
sia nin mga hapot tanganing madagka an saiyang mga disipulo
na ipahayag an nasa isip ninda saka pahiroon asin patuodon an
saindang pag-iisip. Huli kaini, naghapot sia nin siring kan, “Ano sa
paghona nindo?” asin “Minatubod ka kaini?” (Mateo 18:12; Juan
11:26) Paagi sa saiyang mga hapot, nataros asin napahiro ni Jesus
an puso kan saiyang mga disipulo. Isipon nindo an sarong halimbawa.
9 Sa sarong pangyayari, hinapot si Pedro kan mga parasingil nin
buhis kun nagbabayad si Jesus nin buhis sa templo.1 Tolos na nagsimbag si Pedro, “Iyo.” Pagkatapos, si Jesus nakipangatanosan sa
saiya: “Ano sa paghona mo, Simon? Kiisay nag-aako an mga hade
kan daga nin mga impuesto o buhis sa kada payo? Sa saindang
mga aki o sa mga dayo?” Si Pedro nagsimbag: “Sa mga dayo.” Si Jesus nagsabi: “Tunay nanggad, kun siring, an mga aki libre sa buhis.” (Mateo 17:24-27) An punto kan mga hapot daing duda na
malinaw ki Pedro, huling an mga miembro kan pamilya kan mga
hade aram na libre sa buhis. Kun siring, bilang bugtong na Aki
kan langitnon na Hade na sinasamba sa templo, si Jesus dai obligadong magbayad kan buhis. Mangnohon na imbes na sabihon
na sana ki Pedro an tamang simbag, mataktikang naggamit si Jesus
nin mga hapot tanganing tabangan si Pedro na makagibo kan tamang konklusyon asin tibaad masabotan nia na sa masunod kaipuhan nguna niang mag-isip nin mas maingat bago magsimbag.
8
1 Kahagadan sa mga Judio na magbayad nin taonan na buhis sa templo na duwang drakma, na mga duwang aldaw na sueldo. An sarong reperensia nagsasabi:
“An buhis na ini sa pangenot ginagastos para sa aroaldaw na dolot na tinotong
asin sa gabos na pangkagabsan na atang para sa banwaan.”
8, 9. (a) Taano ta naggamit si Jesus nin mga hapot? (b) Paano si Jesus naggamit nin mga hapot tanganing tabangan si Pedro na makagibo kan tamang konklusyon dapit sa pagbayad nin buhis sa templo?
112
Paano niato magagamit nin
epektibo an mga hapot kun
kita nasa ministeryo? Kun naghuhulit sa harong-harong, puede kitang gumamit nin mga hapot tanganing makapukaw nin
interes, na tibaad magbukas nin
dalan tanganing ikapaabot niato an maogmang bareta. Halimbawa, kun sarong may edad
Gumamit nin mga hapot
na an makaolay niato, puedeng
na ibinagay sa
magalang niatong ihapot, “Sa
pinagkakainteresan kan
bilog na buhay po nindo, ano
kagharong
pong mga pagbabago sa kinaban an naheling nindo?” Pagkatapos siang pasimbagon, puedeng
ihapot niato, “Ano daw po sa paghona nindo an kaipuhan tangani
na an kinaban na ini magin mas marahay na lugar na istaran?”
(Mateo 6:9, 10) Kun sarong ina na may saradit na aki an makaolay
niato, puedeng ihapot niato, “Napag-isip-isip na daw nindo kun
ano na an magigin kamugtakan kan kinaban na ini pagdakula kan
saindong mga aki?” (Salmo 37:10, 11) Paagi sa pagigin mapagmasid kun kita parani sa sarong harong, makakapili kita nin hapot na
ibinagay sa pinagkakainteresan kan kagharong.
11 Paano niato magagamit nin epektibo an mga hapot kun nagsasagibo kita nin pag-adal sa Biblia? An mga hapot na pinili nin maingat makakatabang sa sato na maengganyar an inaadalan sa Biblia na sabihon an nasa boot nia. (Talinhaga 20:5) Halimbawang
pinag-aadalan niato an kapitulong “Pamumuhay sa Paagi na Nakakapaogma sa Dios” sa librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia?1 Ipinapaliwanag kan kapitulong iyan an pagmansay nin Dios sa mga bagay na arog kan seksuwal na imoralidad,
pagbuburat, asin pagputik. An mga simbag kan inaadalan sa Bib10
1 Ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.
10. Paano niato magagamit nin epektibo an mga hapot kun naghuhulit sa harong-harong?
11. Paano niato magagamit nin epektibo an mga hapot kun nagsasagibo kita nin
pag-adal sa Biblia?
“MAYO PA NIN IBANG TAWO NA NAGTARAM NIN AROG KAINI”
113
lia puedeng magparisa na nasasabotan nia kun ano an itinotokdo
kan Biblia, alagad minaoyon daw sia sa nanonodan nia? Puede niatong ihapot, “Para sa saimo, makatanosan daw an pagmansay nin
Dios sa siring na mga bagay?” Puede man niatong ihapot, “Paano
mo ikakaaplikar sa saimong buhay an impormasyon na ini?” Pero,
pirmeng girumdomon na kaipuhan na magin mataktika, na tinatawan nin dignidad an inaadalan sa Biblia. Dai niato noarin man
gustong magbangon nin dai man kaipuhan na mga hapot na mapasupog sa saiya.—Talinhaga 12:18.
Paggamit nin Mapuersang Pangangatanosan
Huling may sangkap na isip, si Jesus ekspertong marhay sa pakikipangatanosan sa iba. Kun beses, naggagamit sia nin mapuersang pangangatanosan tanganing pahimutikan an putik na mga
sahot kan mga nagkokontra sa saiya. Sa dakol na pangyayari, naggamit sia nin nakakakombensir na pangangatanosan tanganing
tokdoan nin mahalagang mga leksion an saiyang mga parasunod.
Helingon niato an nagkapirang halimbawa.
13 Pagkatapos na paomayan ni Jesus an sarong buta asin dai makataram na lalaking sinaniban nin demonyo, an mga Fariseo nagsahot: “An tawong ini dai nagpapaluwas nin mga demonyo apuera
paagi ki Beelzebub [si Satanas], an namamahala sa mga demonyo.” Inadmitir ninda na kaipuhan an kapangyarihan na nakakalabi sa tawo tanganing mapaluwas an mga demonyo. Minsan siring,
sinabi ninda na an kapangyarihan ni Jesus hale ki Satanas. An sahot bako sanang putik kundi bako man na makatanosan. Ibinubuyagyag an sala nindang kaisipan, si Jesus nagsimbag: “An lambang
kahadean na nababanga tumang sa saiya man sana nagagaba, asin
an lambang siudad o harong na nababanga tumang sa saiya man
sana dai makakatindog. Sa iyo man sanang paagi, kun si Satanas nagpapaluwas ki Satanas, sia nababanga tumang sa saiya man
sana; paano, kun siring, makakatindog an saiyang kahadean?”
(Mateo 12:22-26) Garo man sana sinasabi ni Jesus: “Kun ako kampon ni Satanas, na hinahalean nin epekto an ginibo ni Satanas,
12
12-14. (a) Sa anong mga paagi ginamit ni Jesus an saiyang abilidad na gumamit nin makatanosan na pangangatanosan? (b) Anong mapuersang pangangatanosan an ginamit ni Jesus kan sabihon kan mga Fariseo na an saiyang kapangyarihan hale ki Satanas?
114
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
kun siring kinokontra ni Satanas an saiya man sanang mga obheto asin sa dai mahahaloy mabagsak sia.” Paano ninda mapapahimutikan an siring na nakakakombensir na pangangatanosan?
14 Dai pa tapos si Jesus na makipangatanosan sa sainda. Huling
aram nia na an nagkapira sa mga disipulo mismo kan mga Fariseo
nagpaluwas na nin mga demonyo, nagbangon sia nin simple alagad mapuersang hapot: “Kun ako nagpapaluwas nin mga demonyo paagi ki Beelzebub, paagi kiisay na pinapaluwas sinda kan saindong mga aki [o mga disipulo]?” (Mateo 12:27) Garo man
sana arog kaini an argumento ni Jesus: “Kun ako nagpapaluwas
nin mga demonyo paagi sa kapangyarihan ni Satanas, kun siring
an kapangyarihan man na ini an seguradong ginagamit kan saindo mismong mga disipulo.” Ano an masasabi kan mga Fariseo?
Nungka nindang aadmitiron na an mga disipulo ninda naghihiro sa irarom kan kapangyarihan ni Satanas. Sa siring, ginamit ni
Jesus an sala nindang pangangatanosan tanganing mapiritan sindang makagibo nin konklusyon na makolog sa sainda. Bako daw
na nakakapukaw nanggad sa boot na mabasa kun paano nakipangatanosan si Jesus sa sainda? Pero imahinara an mga kadaklan na
nakadangog mismo ki Jesus, huling an saiyang presensia asin an
tono kan saiyang boses daing duwa-duwa na nakadagdag sa puersa kan saiyang mga tataramon.
15 Naggamit man si Jesus nin makatanosan asin nakakakombensir na pangangatanosan sa pagtokdo nin positibo asin nakakaogmang mga katotoohan manongod sa saiyang Ama. Sa parate ginibo nia iyan paagi sa paggamit nin “gurano pa daw” na paagi nin
pangangatanosan—na nakatabang sa mga naghihinanyog sa saiya
na magin bako sanang aram an sarong pamilyar na katotoohan
kundi magkaigwa man nin mas makosog pa nganing kombiksion.
Huling basado iyan sa pagpaheling nin kalaenan, an klaseng ini
nin pangangatanosan puedeng magkaigwa nin hararom na epekto. Siyasaton niato an duwa sanang halimbawa.
16 Kan simbagon an pakiolay kan saiyang mga disipulo na tokdoan sinda kun paano mamibi, ilinadawan ni Jesus an pagigin andam kan bakong sangkap na mga magurang na tawo na “mag15-17. Magsaysay nin halimbawa kun paano naggamit si Jesus nin “gurano pa
daw” na paagi nin pangangatanosan sa pagtokdo nin nakakaogmang mga katotoohan manongod sa saiyang Ama.
“MAYO PA NIN IBANG TAWO NA NAGTARAM NIN AROG KAINI”
115
tao nin marahay na mga regalo” sa saindang mga aki. Dangan
nagkonklusyon sia: “Kun kamo, minsan ngani marigsok, tataong
magtao nin marahay na mga regalo sa saindong mga aki, gurano pa daw an Ama sa langit na dai magtao nin banal na espiritu
sa mga naghahagad sa saiya!” (Lucas 11:1-13) An sinasabi ni Jesus
basado sa pagpaheling nin kalaenan. Kun inaasikaso nin makasalan na mga magurang na tawo an mga pangangaipo kan saindang
mga aki, gurano pa daw an satong langitnon na Ama, na sangkap
asin matanos sa gabos na paagi, na dai magtao nin banal na espiritu sa maimbod na mga nagsasamba sa saiya asin mapakumbabang
minadolok sa saiya sa pamibi!
17 Naggamit si Jesus nin kaparehong pangangatanosan kan magtao nin madonong na hatol dapit sa pag-atubang sa kahaditan. Sia
nagsabi: “An mga uwak dai nagtatanom ni nag-aani, asin mayo
man sinda nin kamalig ni tambobong, pero pinapakakan sinda
nin Dios. Gurano pa daw kalabi an saindong halaga kisa mga gamgam? Masdan nindo kun paano nagtutubo an mga liryo; dai sinda
nagpapagal ni naghahabol . . . Ngonyan, kun ginugubingan nin
Dios sa siring na paagi an mga pananom sa oma na ngonyan buhay asin sa aga isusugba sa horno, kamo pa daw an dai nia gubingan nin orog, kamo na may kadikit na pagtubod!” (Lucas 12:
24, 27, 28) Kun inaataman ni Jehova an mga gamgam asin burak,
gurano pa daw na dai nia atamanon an mga tawo na namomoot
asin nagsasamba sa saiya! Paagi sa siring na pangangatanosan, daing duda na napahiro ni Jesus an puso kan mga naghihinanyog sa
saiya.
18 Sa satong ministeryo, gusto niatong gumamit nin tamang
pangangatanosan tanganing pahimutikan an falsong mga paniniwala. Gusto man niatong gumamit nin nakakakombensir na
pangangatanosan sa pagtokdo nin positibong mga katotoohan
manongod ki Jehova. (Gibo 19:8; 28:23, 24) Dapat daw niatong
manodan na gumamit nin komplikadong pangangatanosan? Dai
man. An leksion na manonodan niato ki Jesus iyo na an makatanosan na mga argumento na ipinepresentar nin simple iyo an pinakaepektibo.
18, 19. Paano kita makikipangatanosan sa saro na nagsasabi na dai sia nagtutubod sa Dios na dai nia naheheling?
116
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Halimbawa, paano kita masimbag kun may nagsasabi na dai
sia nagtutubod sa Dios na dai nia naheheling? Puede kitang mangatanosan base sa natural na ley nin causa asin epekto. Kun nakakaheling kita nin epekto, narerealisar niato na seguradong igwa
nin causa. Puede niatong sabihon: “Kun ika nasa sarong puerang
lugar asin nakanompong ka nin sarong harong na magayon an
pagkatogdok asin igwang mga kakanon (epekto), bako daw na maniniwala ka tolos na may saro (causa) na naggibo kaiyan? Kaya
kun naheheling man niato an malinaw na pagkadisenyo sa naturalesa asin an abundang kakanon na yaon sa ‘mga estante’ kan
daga (epekto), bako daw na rasonableng magkonklusyon na may
Saro (Causa) na naggibo kaiyan? An Biblia mismo nangangatanosan nin arog kaini: ‘An lambang harong igwa nin kaggibo, alagad
an naggibo kan gabos na bagay iyo an Dios.’ ” (Hebreo 3:4) Siempre, gurano man karahay kan satong pangangatanosan, bakong
gabos makokombensir.—2 Tesalonica 3:2.
20 Sa satong pagtotokdo, baga man sa ministeryo sa langtad o sa
19
20, 21. (a) Paano niato magagamit an “gurano pa daw” na paagi nin pangangatanosan tanganing itampok an mga kualidad asin ginigibo ni Jehova? (b) Ano
an pag-oolayan niato sa sunod na kapitulo?
Gumamit nin pangangatanosan na
makakataros sa puso kan tawo
“MAYO PA NIN IBANG TAWO NA NAGTARAM NIN AROG KAINI”
117
Paano Nindo Masusunod si Jesus?
˘ Paano puedeng makatabang sa saindo an mga sinabi ni Jesus
sa pagpili nindo kan saindong mga tataramon kun nagpapahayag
kamo sa kongregasyon?—Mateo 11:25.
˘ Sa anong mga paagi maaarog kan mga nagpapahayag sa publiko an
paggamit ni Jesus kan klaseng ini nin hapot?—Mateo 11:7-9.
˘ Paano nindo magagamit sa mapagmansay na paagi sa saindong
pagtotokdo an pasobrang pagtaram (hyperbole)?—Mateo 7:3; 19:24.
˘ Arog ni Jesus, paano niato magagamit sa pagtotokdo sa iba an praktikal na mga halimbawa?—Juan 13:5, 14.
kongregasyon, puede man niatong gamiton an “gurano pa daw”
na paagi nin pangangatanosan tanganing itampok an mga kualidad asin ginigibo ni Jehova. Halimbawa, tanganing ipaheling na
talagang naglalapastangan ki Jehova an doktrina nin daing sagkod
na pagpasakit sa kalayo sa impierno, puede niatong sabihon: “Siisay na mamomoton na ama an magpapadusa sa saiyang aki paagi
sa pagbugtak sa kalayo kan kamot kan saiyang aki? Gurano pa daw
nanggad an satong mamomoton na langitnon na Ama na dai maongis sa mismong ideya na kalayo sa impierno!” (Jeremias 7:31)
Tanganing siertohon na namomotan ni Jehova an sarong kapagtubod na nagmomondo nin makuri, puede niatong sabihon: “Kun
ibinibilang ni Jehova na may halaga dawa an sadit na dignos, gurano pa daw nanggad na dai sia magmakolog asin mamoot sa kada
saro kan mga nagsasamba sa saiya digdi sa daga, kabale ka!” (Mateo 10:29-31) An siring na pangangatanosan makakatabang sa sato
na mataros an puso nin iba.
21 Pagkatapos na siyasaton an tolo sana sa mga paagi nin pagtotokdo na ginamit ni Jesus, madali niatong masasabotan na an mga
opisyal na idto na dai uminarestar sa saiya bako man sobrang magtaram kan sabihon ninda: “Mayo pa nin ibang tawo na nagtaram
nin arog kaini.” Sa sunod na kapitulo, pag-oolayan niato an paagi
nin pagtotokdo na dian tibaad pinakamidbid si Jesus, an paggamit
nin mga ilustrasyon.
K A P I T U L O
1 2
“Kun Mayo nin Ilustrasyon
Dai Sia Nagtataram
sa Sainda”
MAY daing kaagid na pribilehio an mga disipulong nagbabaklay
kaiba ni Jesus. Sinda direktang nakakanood sa Dakulang Paratokdo.
Nadadangog ninda an saiyang tingog mantang ipinapaliwanag nia
an Tataramon nin Dios asin itinotokdo sa sainda an makangangalas na mga katotoohan. Mientras tanto, dapat nindang rimposon sa
saindang isip asin puso an mahalagang marhay na mga sinabi nia;
bako pa idto an panahon na preserbaron na nakasurat an saiyang
mga tataramon.1 Minsan siring, ginibo ni Jesus na mas madali nindang magirumdoman an itinotokdo nia. Paano? Ginibo nia iyan sa
saiyang paagi nin pagtotokdo, nangorogna paagi sa eksperto niang
paggamit nin mga ilustrasyon.
2 Tunay nanggad, an epektibong mga ilustrasyon dai tolos nalilingawan. An sarong autor nagsabi na paagi sa mga ilustrasyon “nagigin mata an talinga” asin “pinangyayari kaiyan an mga naghihinanyog na mag-imahinar nin mga ladawan.” Huling sa parate
nakakatabang an mga ladawan tanganing kita makapag-isip na
marhay, an mga ilustrasyon nakakatabang na mas madaling masabotan dawa an teoretikong mga ideya. An mga ilustrasyon puedeng
magtaong buhay sa mga tataramon, na nagtotokdo sa sato nin mga
leksion na nakakatadom sa satong memorya.
3 Daing paratokdo digdi sa daga kasuarin man na nagin mas matibay pa ki Jesu-Cristo sa paggamit nin mga ilustrasyon. Sagkod sa
panahon na ini, an saiyang mga ilustrasyon madaling magirumdoman. Taano ta nagsarig na marhay si Jesus sa paaging ini nin
1 An enot na ipinasabong na rekord kan buhay ni Jesus digdi sa daga minalataw
na iyo an Ebanghelyo ni Mateo, na isinurat mga walong taon pagkagadan ni Jesus.
1-3. (a) May anong daing kaagid na pribilehio an mga disipulong nagbabaklay
kaiba ni Jesus, asin paano nia ginibong mas madali nindang magirumdoman an
itinotokdo nia? (b) Taano ta madaling magirumdoman an epektibong mga ilustrasyon?
“KUN MAYO NIN ILUSTRASYON DAI SIA NAGTATARAM SA SAINDA” 119
pagtotokdo? Paano nagin epektibong marhay an saiyang mga ilustrasyon? Paano kita makakanood na gumamit kan paaging ini nin
pagtotokdo?
Kun Taano ta Nagtokdo si Jesus
Paagi sa mga Ilustrasyon
4 An Biblia nagtatao nin duwang importanteng dahelan kun taano ta naggamit si Jesus nin mga ilustrasyon. Enot, an paggamit nia
kaiyan nakaotob sa hula. Sa Mateo 13:34, 35, mababasa niato: ‘Si
Jesus nagtaram sa mga kadaklan paagi sa mga ilustrasyon. Sa katotoohan, kun mayo nin ilustrasyon dai sia nagtataram sa sainda; tanganing maotob an itinaram paagi sa propeta na nagsabi: “Bubukahon ko an sakong ngoso na may mga ilustrasyon.” ’ An propeta na
nasambitan ni Mateo iyo an kagsurat kan Salmo 78:2. An salmistang iyan nagsurat paagi sa pasabong kan espiritu nin Dios kaidtong dakol na siglo bago namundag si Jesus. Isipon nindo kun ano
an kahulogan kaini. Ginatos na taon antes pa kaiyan, dineterminaran na ni Jehova na an Mesiyas magtotokdo paagi sa mga ilustrasyon. Kun siring, sierto na pinapahalagahan ni Jehova an paaging
ini nin pagtotokdo.
5 Ikaduwa, ipinaliwanag ni Jesus na naggamit sia nin mga ilustrasyon tanganing isuway an mga tawong an puso “dai nag-aako.” (Mateo 13:10-15; Isaias 6:9, 10) Paano ibinubuyagyag kan saiyang mga
ilustrasyon an motibo kan mga tawo? Sa nagkapirang pangyayari,
gusto nia na an mga naghihinanyog sa saiya maghagad nin paliwanag tanganing lubos na masabotan an kahulogan kan saiyang mga
tataramon. An mapakumbabang mga indibiduwal gustong maghapot, mantang an mga maabhaw o indiperente dai naghahapot.
(Mateo 13:36; Marcos 4:34) Kun siring, ihinayag kan mga ilustrasyon ni Jesus an katotoohan sa mga tawong an puso nagugutom sa
katotoohan; kadungan kaiyan, itinago kan saiyang mga ilustrasyon
an katotoohan sa mga tawong mapalangkaw an puso.
6 An mga ilustrasyon ni Jesus nakatabang sa dakol na iba pang kapakipakinabang na katuyohan. Nakakapukaw iyan nin interes, na
nagpapahiro sa mga tawo na maghinanyog. Nagpapasabong iyan
4, 5. Taano ta naggamit si Jesus nin mga ilustrasyon?
6. Sa anong kapakipakinabang na mga katuyohan nakatabang an mga ilustrasyon ni Jesus?
120
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
nin mga ladawan sa isip na madaling masabotan. Siring kan nasambitan sa kapinonan, an mga ilustrasyon ni Jesus nakatabang sa
mga naghihinanyog sa saiya na magirumdoman an saiyang mga
tataramon. An Sermon sa Bukid, na nakasurat sa Mateo 5:3–7:27,
sarong marahayon na halimbawa kan dakol na beses na paggamit
ni Jesus nin mga ilustrasyon. Oyon sa sarong pagbilang, an sermon
na ini igwa nin labing 50 pananaram na may piguratibong kahulogan. Tanganing masabotan an boot sabihon kaiyan, tandaan na
an sermon na ini puedeng basahon nin makosog sa laog nin mga
20 minutos. Sa rikas na iyan, igwa nin promedyo na sarong pananaram na may piguratibong kahulogan an nasasambitan sa haros
kada 20 segundos! Malinaw nanggad, naheling ni Jesus an halaga
nin pagpasabong nin ladawan sa isip paagi sa mga tataramon!
7 Bilang mga parasunod ni Cristo, gusto niatong arogon an saiyang paagi nin pagtotokdo, pati an saiyang paggamit nin mga ilustrasyon. Arog nin rikado na lalong nagpapasiram sa pagkakan, an
satong pagtotokdo magigin lalong nakakaakit sa iba paagi sa epektibong mga ilustrasyon. Mas madali man na masabotan an importanteng mga katotoohan paagi sa mga ilustrasyon na pinag-isipan
na marhay. Siyasaton niato an nagkapira sa mga bagay na nakatabang na magin epektibong marhay an mga ilustrasyon ni Jesus. Dangan maheheling niato kun paano niato magagamit nin epektibo
an mahalagang paaging ini nin pagtotokdo.
Paggamit nin Simpleng mga Pagkokomparar
Sa saiyang pagtotokdo, si Jesus parateng naggagamit nin mga
pagkokomparar na bakong komplikado, na pira sanang tataramon
an kaipuhan. Pero, an simpleng mga tataramon nagpapasabong
nin klarong mga ladawan sa isip asin malinaw na nagtotokdo nin
importanteng espirituwal na mga katotoohan. Halimbawa, kan sinasadol an saiyang mga disipulo na dai maghadit sa pangaroaldaw
na mga pangangaipo, itinokdo nia an “mga gamgam sa langit” asin
an “mga liryo sa oma.” Dai nagsasabwag asin nag-aani an mga gamgam, ni naghahabol man an mga liryo. Pero, inaataman sinda nin
Dios. Madaling masabotan an punto—arin na baga, na kun inaata8
7. Taano ta dapat niatong arogon an paggamit ni Jesus nin mga ilustrasyon?
8, 9. Paano ginamit ni Jesus an simpleng mga pagkokomparar, asin taano ta nagin epektibong marhay an ginamit niang mga pagkokomparar?
“KUN MAYO NIN ILUSTRASYON DAI SIA NAGTATARAM SA SAINDA” 121
man nin Dios an mga gamgam asin burak, seguradong aasikasohon nia an mga tawong ‘padagos na naghahanap nguna kan kahadean.’—Mateo 6:26, 28-33.
9 Dakol na beses man na naggamit si Jesus nin mga metapora, mga pagkokomparar na mas mapuersa pa ngani. An metapora
nagtataram dapit sa sarong bagay na garo baga iyo mismo iyan an
bagay na ikinokomparar. Sa giraray, pinagdanay nia digdi na simple an mga pagkokomparar. Sa sarong pangyayari, sinabi nia sa saiyang mga disipulo: “Kamo iyo an liwanag kan kinaban.” Malinaw
na nasabotan kan mga disipulo an metapora, arin na baga, na paagi sa saindang pagtaram asin mga gibo, mapapasirang ninda an
liwanag kan espirituwal na katotoohan asin matatabangan an iba
na pamurawayon an Dios. (Mateo 5:14-16) Mangnoha an nagkapirang iba pang metapora na ginamit ni Jesus: “Kamo iyo an asin kan
daga” saka “ako an poon nin ubas, kamo an mga sanga.” (Mateo
5:13; Juan 15:5) An siring na pananaram na may piguratibong kahulogan simple pero mapuersa.
10 Paano kamo makakagamit nin mga ilustrasyon sa pagtotokdo
nindo? Dai nindo kaipuhan na mag-isip nin halaba asin komplikadong mga estorya. Hingoahon sana nindo na mag-isip nin simpleng mga pagkokomparar. Imahinara na ipinapaliwanag nindo
an manongod sa pagkabuhay liwat asin na gusto nindong iilustrar na bakong problema para ki Jehova an pagbuhay sa mga gadan. Anong pagkokomparar an naiisip nindo? Ginagamit kan Biblia an pagtorog bilang metapora para sa kagadanan. Puede nindong
sabihon, “Kaya nin Dios na buhayon liwat an mga gadan nin siring kadali kan pagpukaw niato sa sarong nagtotorog.” (Juan 11:1114) Halimbawang gusto nindong iilustrar na an mga aki nangangaipo nin pagkamoot asin kapadangatan tanganing mapakarhay
sinda. Anong halimbawa an puede nindong gamiton? Ginagamit
kan Biblia an pagkokomparar na ini: An mga aki “siring sa [bagong]
mga supang nin mga poon nin olibo.” (Salmo 128:3) Puede nindong sabihon, “Kaipuhan nin aki an pagkamoot asin kapadangatan kun paanong kaipuhan nin poon nin kahoy an liwanag kan saldang asin tubig.” Kun mas simple an pagkokomparar, mas madali
iyan na masabotan kan mga naghihinanyog sa saindo.
10. Ano an nagkapirang halimbawa na nagpapaheling kun paano kamo makakagamit nin mga ilustrasyon sa pagtotokdo nindo?
122
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Kinua sa Pangaroaldaw na Buhay
Matibay si Jesus sa paggamit nin mga ilustrasyon na konektado
sa buhay nin mga tawo. An dakol sa mga ilustrasyon nia nagpaparisa nin pangaroaldaw na mga kamugtakan na posibleng marhay na
naobserbaran nia mantang nagdadakula sia sa Galilea. Isipa nguna
an manongod sa enot na mga taon kan saiyang buhay. Gurano daw
kaparate niang naheling an saiyang ina na naggigiling nin trigo tangani na magin harina, nagbubugtak nin lebadura sa masa, nagsosolo nin ilawan, o nagsisigid sa harong? (Mateo 13:33; 24:41; Lucas
15:8) Pirang beses daw niang pinagmasdan an mga parasira mantang itinataktak ninda an saindang hikot sa Dagat nin Galilea? (Mateo 13:47) Gurano daw kaparate niang pinagmasdan an mga aki na
nagkakarawat sa sadan? (Mateo 11:16) Daing duwa-duwa na naheling ni Jesus an iba pang ordinaryong mga bagay na nasambitan
sa dakol niang ilustrasyon—mga banhi na isinasabwag, magayagayang mga punsion sa kasal, asin mga tipasi sa oma na nahihinog na
sa saldang.—Mateo 13:3-8; 25:1-12; Marcos 4:26-29.
12 Sa saiyang mga ilustrasyon, nagsambit si Jesus nin mga detalye
na aram na marhay kan mga naghihinanyog sa saiya. Halimbawa,
pinonan nia an parabola dapit sa tataong makipagkapwa-tawong
Samaritano sa pagsabing: “May sarong tawo na naghihilig hale sa
Jerusalem pasiring sa Jerico asin nahulog sa kamot nin mga parahabon, na hinubaan sia sagkod hinampak, . . . na binayaan siang
haros gadan na.” (Lucas 10:30) Makahulogan nanggad, nasambitan ni Jesus an tinampo “hale sa Jerusalem pasiring sa Jerico” tanganing idoon an gusto niang sabihon. Kan isinasaysay an parabolang ini, sia nasa Judea, harani sa Jerusalem; kaya daing duda na
aram kan mga naghihinanyog sa saiya an naunabihan na tinampo.
An tinampong iyan aram na marhay na peligroso, nangorogna para
sa nagbabaklay nin solo. Pasikosiko iyan sa daing katawotawong lugar, kaya dakol na matatagoan an mga parahabon.
13 Iiniba ni Jesus an iba pang pamilyar na detalye manongod sa tinampo na “hale sa Jerusalem pasiring sa Jerico.” Segun sa parabola,
11
11. Magtao nin mga halimbawa kun paanong an mga ilustrasyon ni Jesus nagparisa nin mga bagay na daing duwa-duwa na naobserbaran nia mantang nagdadakula sia sa Galilea.
12, 13. Taano ta makahulogan an paggamit ni Jesus kan tinampo “hale sa Jerusalem pasiring sa Jerico” tanganing idoon an gusto niang sabihon sa parabola
dapit sa tataong makipagkapwa-tawong Samaritano?
Paano ginamit ni Jesus
an mga gamgam asin
burak tanganing iilustrar
an pag-ataman nin
Dios sa sato?
enot may sarong saserdote dangan sarong Levita na nag-aagi man
sa tinampong iyan—pero mayo ni saro na nagpondo tanganing tabangan an biktima. (Lucas 10:31, 32) An mga saserdote naglilingkod sa templo sa Jerusalem, asin an mga Levita nagtatabang sa sainda. Dakol na saserdote asin Levita an nag-eerok sa Jerico kun dai
sinda nagtatrabaho sa templo; an Jerico 23 kilometros sana hale sa
Jerusalem. Huli kaini, maheheling sinda na nag-aagi sa tinampong
iyan. Mangnohon man na sinabi ni Jesus na an saro “naghihilig”
—bakong nagtutukad—sa tinampo “hale sa Jerusalem.” Nasasabotan ini kan mga naghihinanyog sa saiya. An Jerusalem mas halangkaw na lugar kisa Jerico. Kun siring, kun ‘pahale sa Jerusalem,’
an saro talagang “naghihilig.”1 Malinaw na inisip ni Jesus an mga naghihinanyog sa saiya.
14 Kun naggagamit kita nin mga
ilustrasyon, kaipuhan man niatong isipon an mga nagdadangog sa sato. Ano an nagkapirang bagay manongod sa mga
naghihinanyog sa sato na tibaad
1 Sinabi man ni Jesus na an saserdote asin Levita “hale sa Jerusalem,” sa
siring parayo sinda sa templo. Huli kaini, mayo nin siisay man na puedeng
manarahotan na linikayan ninda an
lalaki na garo gadan na huli ta habo
nindang magin temporaryong bakong
angay na maglingkod sa templo.—Levitico 21:1; Bilang 19:16.
14. Kun naggagamit nin mga ilustrasyon, paano niato iisipon an mga nagdadangog sa sato?
124
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
makaapektar sa pipilion niatong mga ilustrasyon? Tibaad kaipuhan
niatong konsideraron an mga bagay na arog kan edad, kultura o kamugtakan sa pamilya, asin trabaho. Halimbawa, an sarong ilustrasyon na igwang mga detalye manongod sa pag-oma tibaad mas madaling masabotan sa sarong agrikultural na lugar kisa sa dakulang
siudad. An pangaroaldaw na buhay asin mga aktibidad kan mga nagdadangog sa sato—an saindang mga aki, an saindang harong, an saindang aling-alingan, an saindang kakanon—puede man na gamiton na basehan nin angay na mga ilustrasyon.
Kinua sa mga Bagay na Linalang
An dakol sa mga ilustrasyon ni Jesus naghahayag kan kaaraman
nia dapit sa mga bagay sa naturalesa, kabale an mga tinanom, hayop, asin kamugtakan kan panahon. (Mateo 16:2, 3; Lucas 12:24,
27) Saen nia kinua an kaaraman na iyan? Mantang nagdadakula sa
Galilea, daing duda na nagkaigwa sia nin bastanteng oportunidad
na masdan an mga bagay na linalang. Mas makahulogan nanggad,
si Jesus “an panganay sa gabos na linalang,” asin sa paglalang kan
gabos na bagay, ginamit sia ni Jehova bilang “pangenot na trabahador.” (Colosas 1:15, 16; Talinhaga 8:30, 31) Makangangalas daw na
pamilyar na marhay si Jesus sa mga bagay na linalang? Helingon ta
kun paano nia ginamit nin eksperto an kaaraman na ini.
16 Girumdomon na nagpamidbid si Jesus na sia an “marahay na
pastor” asin an saiyang mga parasunod iyo an “mga karnero.” Ipinaparisa kan mga tataramon ni Jesus na sia pamilyar na marhay sa
mga karakteristiko nin magarong mga karnero. Aram nia na igwa
nin daing kaagid na pagkakadayupot an mga pastor asin an mga
karnero ninda. Naobserbaran nia na an mapagtiwalang mga linalang na ini listong magpagiya asin na maimbod sindang nagsusunod sa saindang pastor. Taano ta nagsusunod an mga karnero sa saindang pastor? “Huli ta midbid ninda an saiyang tingog,” an sabi
ni Jesus. (Juan 10:2-4, 11) Talaga daw na midbid kan mga karnero
an tingog kan saindang pastor?
17 Base sa personal na obserbasyon, si George A. Smith nagsurat sa
15
15. Taano ta bakong makangangalas na pamilyar na marhay si Jesus sa mga bagay na linalang?
16, 17. (a) Ano an nagpaparisa na pamilyar na marhay si Jesus sa mga karakteristiko kan mga karnero? (b) Anong halimbawa an nagpapaheling na talagang
naghihinanyog an mga karnero sa tingog kan saindang pastor?
“KUN MAYO NIN ILUSTRASYON DAI SIA NAGTATARAM SA SAINDA” 125
saiyang librong The Historical Geography of the Holy Land: “Kun beses nagpapahingalo kami pag-udto sa kataed kan saro sa mga bubon na idto sa Judea, kun saen tolo o apat na pastor an minaabot
dara an saindang mga aripompon. Nagsasaralak an mga karnero,
asin iniisip-isip mi kun paano giraray kukuanon kan lambang pastor an sadiri niang mga karnero. Alagad pagkatapos kan pagrara
asin pagkawatkawat kan mga karnero, an mga pastor pasarosaro
nang minahale pasiring sa laen-laen na parte kan kababan, asin ikinukurahaw kan lambang saro an saiyang sadiring pag-apod sa mga
karnero; asin an kanya-kanyang mga karnero minasuhay sa grupo
pasiring sa saindang sadiring pastor, asin an mga aripompon minahale nin siring kaareglado kan pag-abot ninda.” Ini nanggad an pinakamarahay na paagi ni Jesus tanganing iilustrar an gusto niang
idoon, arin na baga, na kun inaako asin kinukuyog niato an saiyang mga katokdoan saka kun sinusunod niato an saiyang paggiya,
kun siring pangangatamanan kita kan “marahay na pastor.”
18 Paano kita makakanood na gumamit nin mga ilustrasyon na kinua sa mga bagay na linalang? An pambihirang mga karakteristiko
18. Saen kita makakakua nin mga impormasyon manongod sa mga linalang ni
Jehova?
126
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
nin mga hayop puedeng gamiton na basehan nin simple alagad
epektibong mga pagkokomparar. Saen kita makakakua nin mga impormasyon manongod sa mga linalang ni Jehova? Sa Biblia igwa
nin kadakol na makukuang kaaraman manongod sa laen-laen na
hayop, asin kun beses, ginagamit kaiyan an mga karakteristiko nin
mga hayop bilang ilustrasyon. Nasasambitan sa Biblia an pagigin siring karikas nin gacela (gazelle) o leopardo, siring kaingat nin halas, asin siring kainosente nin salampati.1 (1 Cronica 12:8; Habacuc
1:8; Mateo 10:16) An iba pang mahalagang mapagkukuanan nin
mga impormasyon iyo An Torrengbantayan, Awake!, asin iba pang
babasahon na inimprenta kan Mga Saksi ni Jehova. Dakol kamong
manonodan paagi sa pag-obserbar kun paano naggagamit an mga
publikasyon na ini nin simpleng mga pagkokomparar na kinua sa
dakol na makangangalas na linalang ni Jehova.
Kinua sa Pamilyar na mga Halimbawa
An epektibong mga ilustrasyon puedeng aktuwal na mga halimbawa. Sarong beses, ginamit ni Jesus an sarong bago pa sanang
pangyayari tanganing ibuyagyag na bakong totoo an paniniwala na
nangyayari an trahedya sa mga maninigong magsapar kaiyan. Sia
nagsabi: “An desiotso na narumpagan kan torre sa Siloam, kaya sinda nagadan, pinaghohona daw nindo na sinda napatunayan na may
mas dakulang utang [mga parakasala] kisa sa gabos na ibang tawo
na nag-eerok sa Jerusalem?” (Lucas 13:4) Sa katunayan, an 18 kalag
na idto dai nagadan huli sa kasalan na ikinaanggot nin Dios. Imbes,
an makaturotristeng pagkagadan ninda resulta nin “panahon asin
pagkanorongod.” (Eclesiastes 9:11) Sa siring, pinahimutikan ni Jesus
an sarong falsong katokdoan paagi sa pagsambit sa sarong pangyayari na aram na marhay kan mga nagdadangog sa saiya.
20 Paano niato magagamit sa satong pagtotokdo an mga halimbawa asin eksperyensia na totoong nangyari sa buhay? Halimbawang
19
1 Para sa mas kompletong lista kan piguratibong paggamit kan Biblia sa mga
karakteristiko nin hayop, helingon an Insight on the Scriptures, Volume 1, pahina 268, 270-1, na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.
19, 20. (a) Tanganing ibuyagyag an sarong paniniwala na bakong totoo, paano
ginamit ni Jesus nin epektibo an sarong bago pa sanang pangyayari? (b) Paano
niato magagamit sa satong pagtotokdo an mga halimbawa asin eksperyensia na
totoong nangyari sa buhay?
“KUN MAYO NIN ILUSTRASYON DAI SIA NAGTATARAM SA SAINDA” 127
Paano Nindo Masusunod si Jesus?
˘
Anong mga aspekto kan mga bagay na linalang an ginamit ni Jesus
sa saiyang mga ilustrasyon, asin paano nindo magagamit an kaparehong mga halimbawa?—Mateo 13:24-32.
˘ Paano si Jesus naggamit nin simpleng ilustrasyon tanganing idoon
na marhay an gusto niang sabihon, asin ano an manonodan nindo
sa saiyang halimbawa?—Mateo 18:12-14.
˘ Anong pangaroaldaw na mga eksperyensia an ginamit ni Jesus, asin
paano makakatabang sa saindo an saiyang halimbawa sa pagpili nindo nin mga ilustrasyon?—Lucas 11:5-8; 12:6.
ipinapakipag-olay nindo an manongod sa kaotoban kan hula ni Jesus dapit sa tanda kan saiyang presensia. (Mateo 24:3-14) Puede nindong sambiton an bago pa sanang mga bareta manongod sa mga
guerra, tiggutom, o linog tanganing ipaheling na naootob na an espesipikong mga kabtang kan tanda. O imahinara na gusto nindong
gamiton an sarong eksperyensia tanganing iilustrar an mga pagbabago na kaiba sa pagsulog kan bagong personalidad. (Efeso 4:20-24)
Saen kamo makakakua nin siring na eksperyensia? Puede nindong
isipon an laen-laen na kamugtakan nin mga kapagtubod, o puede
nindong gamiton an sarong eksperyensia na inimprenta sa saro sa
mga publikasyon kan Mga Saksi ni Jehova.
21 Totoo nanggad, si Jesus an Pangenot na Paratokdo! Siring kan
nasabotan niato sa kabtang na ini, an ‘pagtotokdo asin paghuhulit
kan maogmang bareta’ an gibohon nia sa bilog niang buhay. (Mateo 4:23) Iyan man an satong gibohon sa bilog na buhay niato. Dakula an mga balos sa pagigin epektibong paratokdo. Kun nagtotokdo kita, nagtatao kita sa iba, asin an siring na pagtatao nagbubunga
nin kaogmahan. (Gibo 20:35) An kaogmahan na iyan iyo an kagayagayahan sa pakaaram na nagtatao kita nin sarong bagay na may
tunay asin nagdadanay na halaga—an katotoohan manongod ki Jehova. Mamamatean man niato an satispaksion na bunga kan pakaaram na kita nagsusunod sa halimbawa ni Jesus, an pinakadakulang
Paratokdo na nabuhay sa daga kasuarin man.
21. Anong mga balos an ibinubunga kan pagigin epektibong paratokdo kan Tataramon nin Dios?
K A B T A N G
3
“ITINUTULOD KAMI
KAN PAGKAMOOT
NA YAON SA CRISTO”
Ano an nagmomotibar sa sato na padagos na
sumunod ki Jesus? Si apostol Pablo minasimbag:
“Itinutulod kami kan pagkamoot na yaon sa Cristo.”
(2 Corinto 5:14) Sa kabtang na ini pag-aadalan niato
an pagkamoot ni Jesus—ki Jehova, sa katawohan, asin
sa sato bilang mga indibiduwal. An siring na pag-adal
talagang nakakamotibar. An satong puso napapahiro,
asin itinutulod kita na humiro, na umoswag sa
pagsunod sa halimbawa kan satong Kagurangnan.
128
K A P I T U L O
1 3
“Namomotan Ko an Ama”
IDINUDUTDOT sa tinta nin sarong gurang nang lalaki an saiyang
pansurat, asin kadakol kan nagigirumdoman nia. An saiyang ngaran Juan, asin sia an huring nabubuhay pang apostol ni Jesu-Cristo.
Ngonyan na mga 100 anyos na, ginigirumdom ni Juan an sarong
dai nanggad malilingawan na banggi kaidtong mga pitong dekada
na an nakaagi—an huring banggi na si Jesus nakaibanan nia asin
kan saiyang mga kapwa apostol bago Sia magadan. Sa paggiya sa saiya kan banal na espiritu nin Dios, nagirumdoman asin ikinasurat
ni Juan an mga pangyayari sa detalyadong marhay na paagi.
2 Kan bangging iyan, malinaw na sinabi ni Jesus na sia madali
nang gadanon. Si Juan sana an naghayag kan dahelan kun taano ta
sinabi ni Jesus na sia maagi sa siring na makologon na kagadanan:
“Tangani na maaraman kan kinaban na namomotan ko an Ama,
kun ano an itinaong togon sako kan Ama, iyan an ginigibo ko. Buhat kamo, humale na kita digdi.”—Juan 14:31.
3 “Namomotan ko an Ama.” Mayo na nin ibang mas mahalaga pa
dian para ki Jesus. Bako man huling pigparaorootro niang sabihon
iyan. Sa katunayan, sa rekord kan Biblia, sa Juan 14:31 sana niato
maheheling na direktang marhay na ipinahayag ni Jesus an saiyang
pagkamoot sa saiyang Ama. Pero, namuhay si Jesus sono sa mga tataramon na iyan. An saiyang pagkamoot ki Jehova heling-heling sa
aroaldaw. An kosog nin boot ni Jesus, an saiyang pagkuyog, asin an
saiyang pakatagal gabos ebidensia kan saiyang pagkamoot sa Dios.
An bilog niang ministeryo motibado kan pagkamoot na ini.
4 Ngonyan, tibaad iniisip nin nagkapira na an pagkamoot sarong maluyang kualidad. Tibaad naiisip ninda an manongod sa
mga berso nin pagkamoot asin kundiman, tibaad pati ngani an
1, 2. Ano an ihinayag ni apostol Juan manongod sa huring banggi na si Jesus
nakaibanan kan mga apostol?
3. Paano ipinaheling ni Jesus na namomotan nia an saiyang Ama?
4, 5. Anong klaseng pagkamoot an pinapaoswag kan Biblia, asin ano an masasabi manongod sa pagkamoot ni Jesus ki Jehova?
130
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
pagkalula huli sa kaogmahan na kun beses konektado sa romantikong pagkamoot. Talagang tinotokar kan Biblia an manongod sa
romantikong pagkamoot, pero sa mas may dignidad na paagi na
bakong arog kan lakop na ginigibo ngonyan. (Talinhaga 5:15-21)
Pero, mas tinatawan nin atension kan Tataramon nin Dios an pagtokar sa saro pang klase nin pagkamoot. An pagkamoot na ini bako
sanang makosogon na pagmate o emosyon na madaling mawara;
ni iyan sarong relasyon na mabublay asin isip sana an ginagamit.
Kalabot dian an puso sagkod an isip. An siring na pagkamoot naggigikan sa kairairaroming pagkatawo, iyan ginigiyahan asin kaoyon
nin halangkawon na mga prinsipyo, asin ipinapaheling iyan sa positibong paghiro. Iyan bako nanggad na kalokohan sana. “An pagkamoot nungka na nasusudya,” an sabi kan Tataramon nin Dios.
—1 Corinto 13:8.
5 Sa gabos na tawong nabuhay kasuarin man, si Jesus an pangenot
na namomoot ki Jehova. Mayo nin siisay man na nakalabi ki Jesus
sa pag-otob sa mga tataramon na kinotar nia mismo bilang an nakakalabi sa gabos na pagboot nin Dios: “Kamotan mo si Jehova na
saimong Dios sa bilog mong puso asin sa bilog mong kalag asin sa
bilog mong isip patin sa bilog mong kosog.” (Marcos 12:30) Paano
napatalubo ni Jesus an siring na pagkamoot? Paano nia napagdanay na makosog an saiyang pagkamoot sa Dios kan panahon na sia
nasa daga? Asin paano niato sia maaarog?
An Pinakahaloy Asin Pinakamakosog na
Bogkos nin Pagkamoot
6 Naprobaran na daw nindong gumibo nin sarong proyekto kaiba nin sarong katood asin nanompongan nindo na bilang resulta kaiyan kamong duwa nagin mas marahay asin mas dayupot
na magkatood? An nakakaogmang eksperyensiang iyan puedeng
makatabang saindo na masabotan an pagkamoot na tuminalubo
sa pag-oltanan ni Jehova asin kan saiyang bugtong na Aki. Parate
niatong nasasambitan an Talinhaga 8:30, alagad siyasaton niatong
marhay an bersikulong iyan base sa konteksto kaiyan. Sa bersikulo 22 sagkod 31, maheheling niato an ipinasabong na paglalada6, 7. Paano niato naaaraman na an ilinaladawan sa Talinhaga 8:22-31 iyo an Aki
nin Dios, bakong an kualidad na kadonongan?
“NAMOMOTAN KO AN AMA”
131
wan sa personipikasyon nin kadonongan. Paano niato naaaraman
na an mga tataramon na ini nanonongod sa Aki nin Dios?
7 Sa bersikulo 22, an kadonongan nagsasabi: “Si Jehova mismo an
guminibo sa sako bilang kapinonan kan saiyang dalan, an pinakaenot sa saiyang mga nagibo kan suanoy na mga panahon.” Bakong
an kualidad na kadonongan an seguradong kalabot digdi, huli ta
iyan dai noarin man ‘ginibo.’ Dai iyan noarin man nagkaigwa nin
kapinonan huling si Jehova nag-eeksister sa gabos na panahon asin
sia madonong sa gabos na panahon. (Salmo 90:2) Minsan siring,
an Aki nin Dios iyo “an panganay sa gabos na linalang.” Sia ginibo, o linalang; sia an kaenot-enote sa gabos na ginibo ni Jehova.
(Colosas 1:15) An Aki naenot pang mag-eksister kisa sa daga asin sa
kalangitan, siring kan isinasaysay sa Talinhaga. Asin bilang an Tataramon, an mismong Representante sa Pagtaram nin Dios, sia an
sangkap na kapahayagan kan kadonongan ni Jehova.—Juan 1:1.
8 Ano an ginigibo kaidto kan Aki durante kan halawigon na panahon bago sia nagdigdi sa daga? An bersikulo 30 nagsasabi sa sato
na sia yaon sa kataed nin Dios bilang “pangenot na trabahador.”
Ano an boot sabihon kaiyan? An Colosas 1:16 nagpapaliwanag:
“Paagi sa saiya an gabos na iba pang bagay linalang sa kalangitan
asin sa daga . . . An gabos na iba pang bagay linalang paagi sa saiya asin para sa saiya.” Kaya bilang Kaglalang, ginamit ni Jehova an
saiyang Aki, an Pangenot na Trabahador, sa paggibo kan gabos na
iba pang linalang—poon sa espiritung mga linalang sa langit sagkod sa grabe kadakulang pisikal na uniberso, pati na an daga kabale
an makangangalas na laen-laen na tanom asin hayop, saka an pinakahalangkaw na klaseng linalang sa daga: an katawohan. Sa nagkapirang bagay, an pagtinabangan na ini kan Ama asin kan Aki puede
niatong iagid sa sarong arkitekto na nagtatrabaho kaiba nin sarong
paratogdok, o kontratista, na iyo an nagtotogdok nin eksakto sono
sa mga disenyo na ekspertong ginibo kan arkitekto. Kun nakakamate kita nin may pagkangirhat na paggalang sa ano man na aspekto nin paglalang, an totoo inoomaw niato an Dakulang Arkitekto.
(Salmo 19:1) Minsan siring, tibaad magirumdoman man niato an
halawig asin maogmang pagtinabangan kan Kaglalang asin kan saiyang “pangenot na trabahador.”
8. Ano an ginigibo kaidto kan Aki durante kan saiyang buhay bago nagin tawo,
asin ano an tibaad maisip niato kun naghahanga kita sa mga linalang?
132
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Kun an duwang tawong bakong sangkap pirmeng nagtatrabaho
na magkaibanan, kun beses nadedepisilan sindang magkasundo.
Bakong arog kaiyan si Jehova asin an saiyang Aki! An Aki nagtrabaho sa laog nin halawigon na panahon kaiba kan Ama asin ‘naogma
sa atubangan nia sa gabos na panahon.’ (Talinhaga 8:30) Iyo, sia naogmang marhay na kaibanan sia kan saiyang Ama, asin pareho an
namamatean ninda. Naturalmente, an Aki orog pang nagin kapareho kan saiyang Ama, na nakanood na arogon an mga kualidad
nin Dios. Kun siring, bakong makangangalas na nagin makosog na
marhay an bogkos nin pagkamoot kan Ama asin kan Aki! Angay sanang apodon iyan na an pinakahaloy asin pinakamakosog na bogkos nin pagkamoot sa bilog na uniberso.
10 Pero, ano daw an puedeng magin kahulogan kaiyan para sa
sato? Tibaad isipon nindo na nungka kamong magkakaigwa nin
arog kaiyan na bogkos nin pagkamoot ki Jehova. Totoo, mayo sa
sato an igwa nin halangkaw na kamugtakan na arog kan Aki. Minsan siring, igwa nanggad kita nin pambihirang oportunidad. Girumdomon, orog na duminayupot si Jesus sa saiyang Ama paagi sa pagtrabaho na kaibanan Nia. Mamomoton na inaalok sa sato
ni Jehova an oportunidad na magin “mga kapwa trabahador” nia.
(1 Corinto 3:9) Mantang sinusunod niato an halimbawa ni Jesus sa
ministeryo, maninigo na pirme niatong isaisip na kita mga kapwa
trabahador nin Dios. Sa siring, orog pang minakosog an bogkos nin
pagkamoot na nagpapangyari sa sato na magin kasaro ni Jehova.
Igwa pa daw nin maorog dian na pribilehio?
9
Kun Paano Pinagdanay ni Jesus na Makosog an
Pagkamoot Nia ki Jehova
11 Sa dakol na paagi, nakakatabang na isipon na sarong buhay na
bagay an pagkamoot sa satong puso. Arog nin sarong magayon na
masitas sa harong, an pagkamoot kaipuhan na atamanon asin asi9, 10. (a) Ano an nagpakosog sa bogkos nin pagkamoot ni Jehova asin kan saiyang Aki? (b) Ano an puedeng magpakosog sa bogkos nin pagkamoot nindo sa
saindong langitnon na Ama?
11-13. (a) Taano ta nakakatabang na isipon na sarong buhay na bagay an pagkamoot, asin paano pinagdanay na makosog kan hoben na si Jesus an saiyang
pagkamoot ki Jehova? (b) Paano ipinaheling kan Aki nin Dios an saiyang interes
na makanood ki Jehova, bago magdigdi sa daga saka kan magin tawo sia kan
huri?
“NAMOMOTAN KO AN AMA”
133
kasohon tangani na iyan tumalubo asin tumubang. Kun papabayaan asin dai aatamanon, iyan maluluyos asin magagadan. Dai ipinasipara sana ni Jesus an saiyang pagkamoot ki Jehova. Pinagdanay
nia iyan na makosog asin buhay sa bilog na panahon na yaon sia
digdi sa daga. Helingon niato kun paano.
12 Isipon giraray nindo an pangyayari kan an hoben na si Jesus
magtaram sa templo sa Jerusalem. Girumdoma an saiyang mga tataramon sa saiyang nahahadit na mga magurang: “Taano ta kaipuhan nindo akong hanapon? Dai kamo nakakaaram na ako dapat na nasa harong kan sakong Ama?” (Lucas 2:49) Bilang sarong
aki, minalataw na si Jesus mayo pa nin ano man na nagigirumdoman manongod sa saiyang buhay bago nagin tawo. Pero, makosogon an pagkamoot nia sa saiyang Ama, si Jehova. Aram nia na
an siring na pagkamoot natural sana na ikakapahayag sa pagsamba. Kaya mayo nin ibang lugar digdi sa daga na nagustohan ni Jesus kisa sa harong kan saiyang Ama para sa dalisay na pagsamba.
Gustohon niang yaon sia dian asin habo niang maghale. Dugang
pa, bako siang daing girong na nagmamasid sana. Gustong-gusto
niang makanood manongod ki Jehova asin ipahayag kun ano an
aram nia. An siring na saboot dai nagpoon kan sia 12 anyos, ni natapos man iyan sa edad na iyan.
13 Sa saiyang buhay kaidto bago sia nagin tawo, an Aki gustonggustong makanood sa saiyang Ama. An sarong hula na nakasurat sa
Isaias 50:4-6 naghahayag na tinawan ni Jehova nin espesyal na pagtotokdo an saiyang Aki mapadapit sa saiyang papel bilang Mesiyas.
Minsan ngani kaiba sa nanodan nia sa pagtotokdo na iyan an manongod sa nagkapira sa mga kasakitan na mangyayari sa Linahidan
ni Jehova, an Aki gustong-gustong makanood. Kan huri, kan yaon
na si Jesus digdi sa daga asin magin nasa edad na, gustong-gusto
pa man giraray niang magduman sa harong kan saiyang Ama saka
makikabtang sa pagsamba asin sa pagtotokdo na gustong maheling ni Jehova na ginigibo sa saiyang harong. Sa siring, isinasaysay
kan Biblia na si Jesus dayaday na presente sa templo asin sa sinagoga. (Lucas 4:16; 19:47) Kun gusto niatong papagdanayon na buhay
asin makosog an satong pagkamoot ki Jehova, kaipuhan na magin
mahigos kita sa pag-atender sa Kristianong mga pagtiripon, na dian
niato sinasamba si Jehova saka pinapararom an satong kaaraman
asin pagpahalaga sa saiya.
134
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
14 Pinagdanay man na makosog ni Jesus an saiyang pagkamoot ki
Jehova paagi sa pamimibi nin regular. Minsan ngani sia makikatood asin mahilig makiibaiba, risang marhay na mahalaga sa saiya an
pagsolosolo. Halimbawa, an Lucas 5:16 nagsasabi: “Padagos siang
nagsolosolo sa mga desierto asin namimibi.” Kaagid kaiyan, an Mateo 14:23 nagsasabi: “Sa kahurihurihi, kan mapahale na an mga
kadaklan, solo siang nagtukad sa bukid tanganing mamibi. Dawa
banggi na, yaon sia duman na solo-solo.” Ginusto ni Jesus na magsolosolo digdi asin sa iba pang kamugtakan, bakong huli ta sia ermitanyo o habo niang makaibanan an iba, kundi huling gusto nia
na solong makaibanan si Jehova, na makipag-olay nin daing pagalangan sa saiyang Ama sa pamibi.
15 Kun sia namimibi, kun beses ginagamit ni Jesus an ekspresyon
na “Abba, Ama.” (Marcos 14:36) Kan panahon ni Jesus, an “Abba”
sarong dayupot na tataramon para sa “ama,” sarong tataramon na
ginagamit sa laog nin pamilya. Sa parate kaiba iyan sa enot na mga
tataramon na nanonodan nin sarong aki. Pero, magalang iyan.
Minsan ngani an tataramon na iyan naghahayag kan kadayupotan kan Aki na nakikipag-olay sa saiyang namomotan na Ama, iyan
nagpaparisa man nin hararom na paggalang sa autoridad ni Jehova bilang ama. Maheheling niato an kadayupotan asin paggalang
na iyan sa bilog na isinurat na mga pamibi ni Jesus. Halimbawa, sa
Juan kapitulo 17, isinurat ni apostol Juan an halawig asin odok sa
pusong pamibi ni Jesus sa ultimong banggi Nia. Talagang nakakapahiro sa boot na analisaron niato an pamibing iyan asin mahalagang marhay na arogon niato iyan—siempre, bakong paagi sa pagotro sa mga tataramon ni Jesus kundi sa paghanap nin mga paagi
na makipag-olay nin gikan sa puso sa satong langitnon na Ama sa
pinakaparateng magigibo niato. Sa paggibo kaiyan, mapapagdanay
niato na buhay asin makosog an satong pagkamoot sa saiya.
16 Siring sa nasabi niato kasubago, si Jesus dai paorootrong nagsabing “Namomotan ko an Ama.” Minsan siring, dakol na beses na
talagang ipinahayag ni Jesus sa tataramon an pagkamoot nia sa sai-
14, 15. (a) Taano ta gusto ni Jesus na magsolosolo? (b) Paano naghahayag nin
kadayupotan asin paggalang an mga pamibi ni Jesus sa saiyang Ama?
16, 17. (a) Paano ipinahayag ni Jesus sa tataramon an pagkamoot nia sa saiyang
Ama? (b) Paano ilinadawan ni Jesus an pagigin buka an palad kan saiyang Ama?
“Solo siang nagtukad sa bukid tanganing mamibi”
136
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
yang Ama. Paano? Si Jesus mismo nagsabi: “Hayag takang inoomaw,
Ama, Kagurangnan kan langit asin daga.” (Mateo 11:25) Kan pinag-aadalan an Kabtang 2 kan librong ini, naheling niato na gustohon na marhay ni Jesus na omawon an saiyang Ama paagi sa pagtabang sa mga tawo na mamidbid ninda Sia. Halimbawa, inagid nia
si Jehova sa sarong ama na gustong-gusto nanggad na patawadon
an saiyang sumbikalan na aki kaya hinalat nia an pag-abot kan nagsosolsol na hoben na lalaki, naheling nia ini sa harayo, asin duminalagan sia tanganing sabaton asin kugoson ini. (Lucas 15:20) Siisay
na makakabasa kan tekstong iyan an dai mapapahiro kan pagkaladawan ni Jesus sa pagkamoot asin pagpapatawad ni Jehova?
17 Parateng inoomaw ni Jesus an saiyang Ama huli sa Saiyang pagigin buka an palad. Ginamit nia an halimbawa nin bakong sangkap na mga magurang tanganing ipaheling na makakasierto nanggad kita na itatao sa sato gabos kan satong Ama an banal na espiritu
na kaipuhan niato. (Lucas 11:13) Nagtaram man si Jesus manongod sa paglaom na may kabootan na marhay na inaalok kan Ama.
May paghidaw na ilinadawan ni Jesus an saiya mismong paglaom
na ikabalik sa dating kamugtakan sa kataed kan saiyang Ama sa langit. (Juan 14:28; 17:5) Sinabi nia sa saiyang mga parasunod an manongod sa paglaom na itinao ni Jehova sa “sadangoton na aripompon” ni Cristo—an mag-erok sa langit asin mamahala kaiba kan
Mesiyanikong Hade. (Lucas 12:32; Juan 14:2) Asin rinanga nia kan
paglaom na mabuhay sa Paraiso an sarong madali nang magadan
na paragibo nin maraot. (Lucas 23:43) Siertong nakatabang ki Jesus
na mapagdanay na makosog an saiyang pagkamoot ki Jehova an
pagtaram manongod sa kadakulaan kan pagigin buka an palad kan
saiyang Ama sa mga paaging ini. Naeksperyensiahan kan dakol sa
mga parasunod ni Cristo na mayo nin orog na makakapakosog kan
saindang pagkamoot ki Jehova o kan saindang pagtubod sa saiya
kundi an pagtaram manongod sa saiya asin sa paglaom na itinatao
nia para sa mga namomoot sa saiya.
Aarogon daw Nindo an Pagkamoot ni Jesus ki Jehova?
18 Sa gabos na paagi na kaipuhan niatong sunodon si Jesus, mayo
nin mas importante kisa digdi: Kamotan niato si Jehova sa bilog
18. Ano an pinakaimportanteng paagi na kaipuhan niatong sunodon si Jesus,
asin taano?
“NAMOMOTAN KO AN AMA”
137
niatong puso, kalag, isip, asin kosog. (Lucas 10:27) An siring na
pagkamoot dai nasosokol paagi sana sa kun gurano kakosog na namamatean niato iyan kundi sa pagigin totoo kan satong mga gibo.
Si Jesus dai nakontento na makamate sana nin pagkamoot sa saiyang Ama ni na magsabi sanang, “Namomotan ko an Ama.” Sia
nagsabi: “Tangani na maaraman kan kinaban na namomotan ko
an Ama, kun ano an itinaong togon sako kan Ama, iyan an ginigibo ko.” (Juan 14:31) Nagsahot si Satanas na mayo nin tawo na maglilingkod ki Jehova huli sa daing kaimotan na pagkamoot. (Job 2:
4, 5) Tanganing ikatao an pinakamarahay na simbag na posible sa
grabeng pagpakaraot ni Satanas, may kosog nin boot na naghiro si
Jesus asin ipinaheling nia sa kinaban kun gurano an pagkamoot
nia sa saiyang Ama. Sia nagkuyog sagkod pa ngani sa pagsakripisyo kan saiyang buhay. Masunod daw kamo ki Jesus? Ipapaheling
daw nindo sa kinaban na talagang namomotan nindo si Jehova
Dios?
19 Igwa kita nin hararom na espirituwal na pangangaipo na ipaheling an siring na pagkamoot. Sa siring, inareglo ni Jehova na sumamba kita sa paagi na naaataman asin napapakosog an satong
pagkamoot sa satong Ama. Kun kamo nag-aatender sa Kristianong
mga pagtiripon, pagmaigotan na girumdomon na yaon kamo
dian tanganing sambahon an saindong Dios. Kaiba sa mga aspekto kan pagsambang iyan an pag-ayon sa odok sa pusong pamibi,
pag-awit nin mga awit nin pag-omaw, atentong paghinanyog, asin
pagpartisipar kun posible. An siring na mga pagtiripon nagtatao
man sa saindo nin oportunidad na parigonon an boot kan mga
kapwa Kristiano. (Hebreo 10:24, 25) An pagsamba ki Jehova nin
regular sa Kristianong mga pagtiripon makakatabang sa saindo na
orog pang kumosog an saindong pagkamoot sa Dios.
20 Kapareho nanggad kaiyan an masasabi dapit sa personal na
pag-adal, paghorophorop, asin pamimibi. Isipon nindo ini bilang
mga paagi tanganing solo nindong makaibanan si Jehova. Mantang pinag-aadalan nindo an nasusurat na Tataramon nin Dios
asin hinohorophorop iyan, ipinapasabot sa saindo ni Jehova an
19, 20. (a) Sa anong importanteng mga dahelan gusto niatong magin regular
sa pag-atender sa Kristianong mga pagtiripon? (b) Puede niatong mansayon bilang ano an satong personal na pag-adal, paghorophorop, asin pamibi?
138
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Paano Nindo Masusunod si Jesus?
˘ Kun kita namimibi, paano niato ikakapaheling an pagsarig ki Jehova, arog kan ginibo ni Jesus?—Juan 11:41, 42; Hebreo 11:6.
˘ Paano niato ikakapahayag an odok sa pusong pagkamoot ki Jehova
sa paagi kan paggamit niato sa saiyang ngaran?—Juan 17:6-8.
˘ Taano ta an pagkamoot ki Jehova nagkakaipo na arogon niato si Jesus sa pagdadanay na siblag sa kinaban?—Juan 17:14-16; Santiago 4:8.
˘ Paano niato ikakaaplikar an hatol ni Jesus manongod sa pagpapadanay nin makosog na pagkamoot ki Jehova?—Kapahayagan 2:1-5.
saiyang kaisipan. Mantang kamo namimibi, ipinapahayag nindo
sa saiya an nasa puso nindo. Girumdomon na bako sanang paghagad sa Dios an kabale sa pamibi. An pamibi saro man na oportunidad na pasalamatan si Jehova sa mga bendisyon na inako nindo
asin na omawon sia huli sa makangangalas niang mga gibo. (Salmo 146:1) Saro pa, an pag-omaw ki Jehova sa publiko na may kagayagayahan asin entusiasmo iyo an pinakamarahay na paagi na
pasalamatan si Jehova asin ipaheling na namomotan nindo sia.
21 An pagkamoot sa Dios an pinakaliabe sa daing sagkod na kaogmahan nindo. Iyan sana kutana an kaipuhan ni Adan asin Eva
tanganing magin mapanggana—asin iyan an sarong bagay na dai
ninda napatalubo. Iyan an pinakaimportanteng bagay na kaipuhan nindo tanganing mapangganahan an ano man na pagbalo sa
pagtubod, ikasikwal an ano man na sugot, matagalan an ano man
na kasakitan. Iyan an pinakamahalagang kabtang kan pagigin parasunod ni Jesus. Siempre, an pagkamoot sa Dios konektado sa
pagkamoot sa satong kapwa tawo. (1 Juan 4:20) Sa masurunod na
kapitulo, sisiyasaton niato kun paano ipinaheling ni Jesus an saiyang pagkamoot sa mga tawo. Sa sunod na kapitulo, pag-oolayan
niato kun taano ta kadakol na tawo an nakamate na madaling dolokon si Jesus.
21. Gurano kaimportante an pagkamoot ki Jehova, asin ano an pag-oolayan sa
masurunod na kapitulo?
K A P I T U L O
1 4
“Nagdorolok sa Saiya
an Darakulang Kadaklan”
ARAM ni Jesus na marikas nang nagdadangadang an katapusan kan
saiyang buhay digdi sa daga. Pira na sanang semana an natatada sa
saiya, asin kadakol pa kan gigibohon! Naghuhulit sia kaiba an saiyang mga apostol sa Perea, sarong rehion sa sirangan kan Salog nin
Jordan. Patimog sinda pasiring sa Jerusalem, na duman maatender
si Jesus sa saiyang ultimo asin magseserbing kulminasyon na Paskua.
2 Pagkatapos kan mapuersang pakikipag-olay ni Jesus sa nagkapirang namomoon sa relihion, nagkaigwa nin kadikit na pagkariribok. Dinara sa saiya kan mga tawo an saindang mga aki. Minalataw na an mga aki laen-laen an edad, huli ta an apod sa sainda ni
Marcos kapareho kan termino na naenot na niang ginamit sa paglaladawan sa sarong aki na 12 anyos, mantang an termino na ginamit ni Lucas puedeng itradusir na “mga omboy.” (Lucas 18:15;
Marcos 5:41, 42; 10:13) Siempre, kun may mga aki, parateng may
bibong pagkariribok. Sinagwe kan mga disipulo ni Jesus an mga
magurang, na tibaad naghohona na an Kagurangnan sibot na marhay asin dai matatawan nin atension an mga aki. Ano an ginibo ni
Jesus?
3 Kan maheling nia an nangyayari, si Jesus naanggot. Kiisay? Sa
mga aki? Sa mga magurang? Bako—sa mga disipulo nia! Sia nagsabi: “Pabayae nindo na dumolok sa sako an saradang na aki; dai
nindo sinda pagpugolan, huli ta an kahadean nin Dios para sa mga
siring sa sainda. Totoong sinasabi ko sa saindo, An siisay man na
dai mag-ako sa kahadean nin Dios na arog sa sarong sadang na aki
dai nanggad makakalaog dian.” Dangan “kinugos” ni Jesus an mga
aki, na binebendisyonan sinda. (Marcos 10:13-16) An mga tataramon na ginamit digdi ni Marcos nagsusuherir na may kapadangatan sindang kinukugos ni Jesus, na tibaad kinakarga pa ngani an
nagkapirang omboy “sa saiyang takyag,” siring kan pagkasabi nin
1-3. Ano an nangyari kan darahon ki Jesus kan mga magurang an saindang mga
aki, asin ano an ihinahayag kan pangyayaring ini manongod ki Jesus?
140
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
sarong paratradusir. Malinaw nanggad, si Jesus mapagpadangat sa
mga aki. Minsan siring, may saro pang bagay kitang manonodan
digdi manongod sa saiya—sia madaling dolokon.
4 Kun si Jesus estrikto, indiperente, o orgolyoso, posibleng marhay
na an mga aking idto dai marani sa saiya; mag-aalangan man an
mga magurang ninda na dumolok sa saiya. Mantang iniimahinar
nindo an eksenang iyan, bako daw na naheheling nanggad nindo an mga magurang na nakahuyom huli sa kaogmahan mantang
an maboot na tawong ini nagpapaheling nin kapadangatan sa saindang mga aki, minimidbid an halaga kan mga aki sa pagheling nin
Dios, asin binebendisyonan sinda? Tunay nanggad, minsan ngani
pasan ni Jesus an pinakamagabat na mga paninimbagan, sia nagdanay na iyo an pinakamadaling dolokon na tawo.
5 Sairisay pa an nakamate na madaling dolokon si Jesus? Taano ta
madalion siang dolokon? Asin paano kita makakanood na magin
arog ni Jesus sa bagay na ini? Helingon niato.
Sairisay an Nakamate na Madaling Dolokon si Jesus?
Mantang binabasa nindo an mga pagkasaysay sa Ebanghelyo, tibaad mapangalas kamo na kadakol na tawo an dai nag-alangan na
dumolok ki Jesus. Halimbawa, may koneksion sa saiya, parateng
mababasa niato an manongod sa “darakulang kadaklan.” “Sinundan sia nin darakulang kadaklan hale sa Galilea.” “Nagtiripon sa saiya an darakulang kadaklan.” “Nagdorolok sa saiya an darakulang
kadaklan.” “May darakulang kadaklan na nagbabaklay kaiba nia.”
(Mateo 4:25; 13:2; 15:30; Lucas 14:25) Iyo, si Jesus parateng napapalibotan nin kadakoldakol na tawo.
7 Sa pangkagabsan, an mga ini iyo an ordinaryong mga tawo, na
may pagmenos na inaapod kan mga namomoon sa relihion na
“mga tawo kan daga.” An mga Fariseo asin saserdote hayag na nagsasabi: “An kadaklan na ini na dai tatao kan Ley mga tawong isinumpa.” (Juan 7:49) An mga isinurat nin mga rabi kan huri nagpapatunay na arog kaiyan an kaisipan ninda. An pagheling kan dakol
na namomoon sa relihion sa siring na mga tawo daing kuenta, na
6
4, 5. (a) Paano kita makakasierto na si Jesus madaling dolokon? (b) Anong mga
hapot an sisiyasaton niato sa kapitulong ini?
6-8. Sairisay an parateng kaibaiba ni Jesus, asin ano an kalaenan kan pagheling
nia sa sainda kisa kan pagheling kan mga namomoon sa relihion?
“NAGDOROLOK SA SAIYA AN DARAKULANG KADAKLAN”
141
habo nindang magkakan kaiba kan mga ini, ni magbakal sa mga
ini, o makiasosyar sa mga ini. Sa katunayan, may mga nag-iinsistir
na mayo nin paglaom na pagkabuhay liwat an siring na mga tawo
na dai tatao kan berbal na ley! Sierto na rinarayoan kan dakol na
hamak na tawo an siring na mga namomoon imbes na maghagad
sa sainda nin tabang o paggiya. Alagad laen si Jesus.
8 Si Jesus daing pag-alangan na nakiibaiba sa ordinaryong mga
tawo. Nagkakan sia kaiba ninda, pinaomayan sinda, tinokdoan sinda, asin tinawan sinda nin paglaom. Siempre, si Jesus realistiko,
inadmitir nia na sasayumahan kan kadaklan an oportunidad na
maglingkod ki Jehova. (Mateo 7:13, 14) Minsan siring, positibo an
pagheling nia sa lambang indibiduwal asin naheling nia na dakol
an igwa nin potensial na gumibo nin tama. Kabaliktaran nanggad
kan matagas an pusong mga saserdote asin Fariseo! Pero an makangangalas, pati mga saserdote asin Fariseo duminolok ki Jesus, asin
dakol sa sainda an talagang nagbago asin nagsunod sa saiya. (Gibo
6:7; 15:5) An nagkapira sa mayayaman asin poderoso nakamate
man na madaling dolokon si Jesus.—Marcos 10:17, 22.
9 Dai nag-alangan an mga babae na dumolok ki Jesus. Segurado
na parate nindang namatean an nakakapanluyang pagmenos sa sainda kan mga namomoon sa relihion. Sa pangkagabsan dai oyon
an mga rabi sa pagtotokdo sa mga babae. Sa katunayan, an mga babae dai tinotogotan na magtestigo sa legal na mga kaso; an heling
sa sainda bakong masasarigan na mga testigo. May pamibi pa ngani an mga rabi na pinasalamatan ninda an Dios na bako sindang
mga babae! Pero, an mga babae dai nakamate ki Jesus nin siring na
pagmenos. Dakol an nagdorolok sa saiya, na gustong-gustong makanood. Halimbawa, an tugang ni Lazaro na si Maria nagtutukaw
kaidto sa pamitisan kan Kagurangnan, na lubos na naghihinanyog
sa mga tataramon ni Jesus mantang an saiyang tugang, si Marta, sibot na marhay asin labi-labi kahadit sa pag-andam nin kakanon. Tinawan ni Jesus nin komendasyon si Maria huli sa pagbugtak nin tamang mga prioridad.—Lucas 10:39-42.
10 An mga may helang nagburunyog man ki Jesus, minsan ngani sinda parateng tinatratar kan mga namomoon sa relihion bilang
9. Taano ta namatean kan mga babae na madaling dolokon si Jesus?
10. Ano an kalaenan ni Jesus sa mga namomoon sa relihion sa pagtratar nia sa
mga may helang?
142
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
mga isinikwal. An Ley ni Moises igwa nin mga probisyon para sa
pagkuarentena sa mga daoton bilang proteksion sa salud, alagad
mayo nin basehan na dai magin maboot sa sainda. (Levitico, kapitulo 13) Minsan siring, kan huri an mga reglamento hale sa mga
rabi nagsasabi na an mga daoton nakakasuka siring sa odo. Nagibo pa ngani kan nagkapirang namomoon sa relihion na gapoon an
mga daoton tanganing dai sinda magrani! Depisil imahinaron na
an mga trinatar nin siring kaiyan magkakaigwa nin kosog nin boot
na dumolok sa siisay man na paratokdo, alagad an mga daoton talagang duminolok ki Jesus. An saro nagsabi kan bantog na kapahayagan na ini nin pagtubod: “Kagurangnan, kun boot mo sana, mapapalinig mo ako.” (Lucas 5:12) Sa sunod na kapitulo, pag-oolayan
niato an simbag ni Jesus. Sa ngonyan, igo nang sabihon na ini na
an pinakamalinaw na prueba na si Jesus madaling dolokon.
11 An mga nagagabatan huli sa pakamate nin kasalan dai nagalangan na dumolok ki Jesus. Halimbawa, isipon nindo an panahon na si Jesus nagkakakan sa harong nin sarong Fariseo. Sarong
babae na midbid na parakasala an luminaog asin luminuhod sa pamitisan ni Jesus, na nagtatangis huli sa pakamate kaini nin kasalan.
Binasa kan saiyang mga luha an mga bitis ni Jesus, asin pinunasan
nia iyan kan buhok nia. Minsan ngani napaiktad an kag-imbitar ki
Jesus asin grabe an pagkritika nia ki Jesus sa pagtogot sa babaeng
ini na rumani sa saiya, maboot na tinawan ni Jesus nin komendasyon an babae huli sa sinserong pagsolsol kaini asin sinierto nia sa
saiya an kapatawadan ni Jehova. (Lucas 7:36-50) Ngonyan orog kisa
kasuarin man, an mga tawo na nagagabatan huli sa pakamate nin
kasalan kaipuhan na dai mag-alangan na dumolok sa mga makakatabang sa sainda na ikabalik sa dati an saindang relasyon sa Dios!
Taano ta madaling marhay na dolokon si Jesus?
Taano ta Madaling Dolokon si Jesus?
Girumdomon na sangkap na inarog ni Jesus an saiyang namomotan na langitnon na Ama. (Juan 14:9) Ipinapagirumdom sa
12
11. Anong halimbawa an nagpapaheling na an mga nagagabatan huli sa pakamate nin kasalan dai nag-alangan na dumolok ki Jesus, asin taano ta mahalaga
ini?
12. Taano ta bakong makangangalas na si Jesus madaling dolokon?
“Pabayae nindo na dumolok sa sako an saradang na aki”
144
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
sato kan Biblia na si Jehova “bakong harayo sa lambang saro sa
sato.” (Gibo 17:27) An “Paradangog nin pamibi,” si Jehova, pirmeng madaling kaolayon kan saiyang maimbod na mga lingkod
asin kan siisay man na iba pa na sinserong gusto na manompongan sia asin maglingkod sa saiya. (Salmo 65:2) Imahinara nanggad—an pinakamakapangyarihan asin pinakaimportanteng Persona sa uniberso iyo man an pinakamadaling dolokon! Arog kan
saiyang Ama, namomotan ni Jesus an mga tawo. Sa sunod na mga
kapitulo, pag-oolayan niato an hararom na pagkamoot sa puso ni
Jesus. Pero madaling dolokon si Jesus, sa pangenot huli ta madaling maheling an saiyang pagkamoot sa mga tawo. Siyasaton niato an nagkapira sa mga karakteristiko ni Jesus na nagpatunay kan
siring na pagkamoot.
13 Madaling marisa kan mga tawo na si Jesus personalmenteng interesado sa sainda. An personal na interes na iyan dai nawara kan
si Jesus nag-aagi nin sakit. Siring kan naaraman na niato, kan darahon sa saiya kan mga magurang na idto an saindang mga aki, si Jesus madali pa man giraray na dolokon dawa kan sia sibot, na may
pasan na magabat na mga paninimbagan. Marahayon na halimbawa an ipinaheling nia para sa mga magurang! An pagpadakula sa
mga aki sarong angat sa kinaban ngonyan. Pero, mahalagang marhay na maheling kan mga aki na an saindang mga magurang madaling dolokon. Kun kamo sarong magurang, aram nindo na may
mga panahon na kamo sibot na marhay asin dai nindo ikakatao sa
saindong aki an atension na hinahagad nia. Pero, puede daw nindong siertohon sa saiya na tatawan nindo sia nin panahon sa pinakamadaling panahon na mapupuede? Mantang inootob nindo an
sinabi nindo, manonodan kan saindong aki an mga balos sa pagigin mapasensia. Manonodan man nia na pirme nindong ikinakaogma na sabihon nia sa saindo an ano man na problema o kahaditan.
14 Ipinaaram ni Jesus sa mga tawo na importante sa saiya an saindang mga problema. Halimbawa, isipon nindo an enot na milag13. Paano si Jesus maaarog nin mga magurang?
14-16. (a) Anong mga kamugtakan an nagpahiro ki Jesus na gibohon an enot
niang milagro, asin taano iyan ta sarong makangangalas na gibo? (b) Ano an
ihinahayag kan milagro ni Jesus sa Cana manongod sa saiya, na nagtatao nin
anong leksion para sa mga magurang?
“NAGDOROLOK SA SAIYA AN DARAKULANG KADAKLAN”
145
rong ginibo ni Jesus. Yaon sia sa sarong punsion sa kasal sa Cana,
sarong banwaan sa Galilea. Sarong makasusupog na problema an
naglataw—naubos an arak! An ina ni Jesus, si Maria, nagsabi sa saiyang aki kan nangyari. Asin ano an ginibo ni Jesus? Sinabihan nia
an mga katabang na panoon nin tubig an anom na darakulang dulay na gapo. Kan ipanamit iyan sa namamahala sa punsion, tara,
iyan marahayon na arak! Iyan daw panlalanse, sarong salamangka? Bako, an tubig “ginibong arak.” (Juan 2:1-11) Haloy nang kamawotan nin mga tawo na magibo nindang magin ibang bagay
an sarong bagay. Sa laog nin dakol na siglo, an mga tawong inaapod na mga alkimista (alchemist) nagprobar na gibohon na bulawan an timga. Dai sinda noarin man nagin mapanggana—minsan
ngani sa katunayan an timga asin bulawan magkaagid nanggad na
mga elemento.1 Kumusta man an tubig asin arak? Kun sa kemikal na komposisyon, an tubig simple, kombinasyon iyan nin duwang pundamental na elemento. Sa ibong na lado, an arak igwa
nin haros sangribong sangkap, na an dakol kaiyan komplikadong
mga kombinasyon! Taano ta gigibohon ni Jesus an siring na makangangalas na bagay tangani sanang solusyonan an sarong sadit
man sanang problema na arog kan kakulangan nin arak sa sarong
punsion sa kasal?
15 An problemang iyan bakong sadit sanang bagay para sa nobya asin nobyo. Sa Tahaw na Sirangan kan suanoy, importanteng
marhay an pag-istimar sa inimbitaran na mga bisita. An pagkaubos nin arak sa punsion sa kasal matao nin grabeng kasusupgan sa
nobya asin nobyo, na ikakamondo ninda sa aldaw kan saindang
kasal asin mantang ginigirumdom ninda iyan sa masunod na mga
taon. Importante sa sainda an problemang iyan, asin importante
man iyan ki Jesus. Kaya ginibohan nia iyan nin remedyo. Naheheling daw nindo kun taano ta idinodolok sa saiya kan mga tawo an
mga problema ninda?
16 Sa giraray, may makukuang kapakipakinabang na leksion digdi
an mga magurang. Paano kun an saindong aki dumolok sa saindo,
1 Aram kan mga estudyante sa kimika na an timga asin bulawan magkaraning
marhay sa periodic table of elements. An sarong atomo nin timga mas dakol sana
nin tolong proton sa nukleo kaiyan kisa sa yaon sa bulawan. Nagibo ngani nin
mga pisiko sa presenteng panahon na gibohon na bulawan an kadikit na timga,
alagad an proseso kaiyan nangangaipo nin grabeng enerhiya kaya magastos iyan.
Ipaheling nindo sa saindong
aki na kamo madaling
dolokon asin na talagang
nagmamakolog kamo
na may magabat na problema? Tibaad ipasipara na sana nindo an
saiyang problema na garo baga sadit man sanang bagay iyan. Tibaad ngani pagngisihan nindo iyan. Kun ikokomparar sa sadiri nindong magabat na mga problema, an problema kan aki tibaad totoong garo bakong mahalaga. Pero, girumdomon na bako iyan na
sadit sanang bagay para sa aki! Kun importante iyan sa saro na namomotan nindong marhay, bako daw na maninigong importante man iyan sa saindo? Kun ipapasabot nindo sa saindong aki na
may malasakit kamo sa mga problema nia, kamo magigin madaling dolokon na magurang.
17 Siring kan pinag-olayan niato sa Kapitulo 3, si Jesus mahoyo
asin mapakumbaba. (Mateo 11:29) An kahoyoan magayon na kualidad, na makosog na ebidensia kan kapakumbabaan sa puso nin
saro. Kabtang iyan kan bunga kan banal na espiritu nin Dios asin
konektado iyan sa diosnon na kadonongan. (Galacia 5:22, 23; San17. Nagpaheling si Jesus nin anong halimbawa nin kahoyoan, asin taano ta ebidensia nin kakosogan an kualidad na ini?
“NAGDOROLOK SA SAIYA AN DARAKULANG KADAKLAN”
147
tiago 3:13) Dawa sa pinakagrabeng pagprobokar, danay na nagpugol si Jesus kan saiyang sadiri. An saiyang kahoyoan bako nanggad
na kaluyahan. An sarong intelektuwal nagsabi dapit sa kualidad na
ini: “Sa likod kan pagkakalmado yaon an kosog na siring sa asero.” Tunay nanggad, parate na kaipuhan an kakosogan tanganing
mapugolan niato an satong kaanggotan asin matratar nin may kahoyoan an iba. Alagad paagi sa pagbendisyon ni Jehova sa satong
mga paghihingoa, maaarog niato si Jesus sa pagpaheling nin kahoyoan, asin paagi kaiyan magigin mas madali kitang dolokon.
18 Rasonable si Jesus. Kan si Jesus nasa Tiro, sarong babae an duminolok sa saiya huli ta an aking babae kaini “makuring sinasaniban nin demonyo.” Sa tolong laen-laen na paagi, ipinarisa ni
Jesus na habo niang gibohon an gusto kaini. Enot, dai sia naggirong; ikaduwa, tinawan nia ini nin rason kun taano ta dai nia
maninigong gibohon an hinahagad kaini; ikatolo, nagtao sia nin
sarong ilustrasyon na mas nagpalinaw pa ngani kan boot niang
sabihon. Pero, indiperente daw sia, dai tataong magpaonra? Ipinarisa daw nia na nasa delikadong kamugtakan an babae huli sa
pangangahas kaini na kuestionon an mga tataramon kan sarong
dakula nanggad na tawong arog ni Jesus? Dai, an babaeng ini malinaw na may kompiansa. Bako sanang naghagad sia nin tabang
kundi nag-insistir sia dawa sa ibong kan malinaw na pagsayuma ni
Jesus na tabangan sia. Naheling ni Jesus an pambihirang pagtubod
na nagpahiro sa babae na mag-insistir, asin pinaomayan nia an aki
kaini. (Mateo 15:22-28) Daing duwa-duwa na an pagkarasonable
ni Jesus, an saiyang pagigin andam na maghinanyog asin magpaonra kun angay, nagin dahelan na an mga tawo gustong-gustong
dumolok sa saiya!
Kamo daw Madaling Dolokon?
Gustong isipon kan mga tawo na sinda madaling dolokon. Halimbawa, gustong-gustong sabihon kan nagkapirang nasa katongdan na may autoridad na sinda pirmeng bukas sa pakikipag-olay,
na an saindang mga sakop makakadolok sa sainda sa gabos na
19
18. Anong halimbawa an naghahayag kan pagkarasonable ni Jesus, asin taano
sa paghona nindo ta magigin madaling dolokon an saro na igwa kan kualidad
na ini?
19. Paano niato masasabi kun kita talagang madaling dolokon?
148
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
panahon. Minsan siring, an Biblia igwa kan mapuersang patanid
na ini: “Dakol na tawo an magdedeklarar lambang saro kan saiyang sadiring mamomoton na kabootan, alagad siisay an makakanompong nin tawong maimbod?” (Talinhaga 20:6) Madali sanang sabihon na kita madaling dolokon, alagad kita daw talagang
maimbod sa pag-arog kan aspektong ini kan pagkamoot ni Jesus?
An simbag tibaad maheling niato bakong sa kun ano an pagheling
niato sa satong sadiri, kundi sa kun ano an pagheling sa sato kan
iba. Si Pablo nagsabi: “Ipaaram nindo sa gabos na tawo an saindong pagkarasonable.” (Filipos 4:5) Marahay na ihapot kan lambang saro sa sato: ‘Ano daw an pagmansay sa sako kan iba? Ano
daw an sakong reputasyon?’
20 An Kristianong kamagurangan partikularmenteng nagmamaigot na magin madaling dolokon. Odok
an pagmawot ninda na otobon an paglaladawan na nakasurat sa Isaias 32:
1, 2: “An lambang saro dapat na magin siring sa pailihan sa doros asin tagoan sa bagyong maoranon, siring
sa mga sapa nin tubig sa sarong desierto, siring sa limpoy nin tugdok na kantil
sa marang daga.” Ikakatao
nin magurang sa kongregasyon an siring na proteksion,
karepreskohan, asin kaginhawahan solamente kun sia magdadanay na madaling dolokon.
Totoo, an paggibo kaiyan bakong
pirmeng pasil, huling an kamagurangan may pasan na magabat
na paninimbagan sa masakit na
An kamagurangan
mga panahon na ini. Minsan sinagmamaigot na magin
ring, an kamagurangan nagmamadaling dolokon
maigot na nungkang magtao nin
20. (a) Taano ta mahalaga na an Kristianong kamagurangan magin madaling
dolokon? (b) Taano ta maninigo kitang magin rasonable sa satong linalaoman
sa kamagurangan sa kongregasyon?
“NAGDOROLOK SA SAIYA AN DARAKULANG KADAKLAN”
149
Paano Nindo Masusunod si Jesus?
˘
Taano ta an satong paghapot asin paghinanyog nin maingat sa mga
simbag puedeng magpahiro sa mga tawo na dumolok sa sato?—Mateo 16:13-17.
˘ Paano si Jesus nagin madaling dolokon dawa kan naabala an saiyang pagsosolo, asin paano niato puedeng arogon an saiyang halimbawa?—Marcos 6:31-34.
˘ Paano minansay ni Jesus an mga daing pagtubod, asin paanong
kita magigin madaling dolokon huli sa pag-arog niato sa saiyang timbang na pagmansay?—Lucas 5:29-32.
˘ Sa anong paagi na an pag-arog niato sa positibong pagmansay ni Jesus sa mga tawo matabang sa sato na magin mas madaling dolokon?
—Juan 1:47.
impresyon na sinda sibot na marhay asin dai maaasikaso an mga
pangangaipo kan mga karnero ni Jehova. (1 Pedro 5:2) An ibang
miembro kan kongregasyon nagmamaigot na magin rasonable sa
linalaoman ninda sa siring na maimbod na mga lalaki, asin nagpapaheling sinda nin pagigin mapakumbaba asin pakikipagkooperar.—Hebreo 13:17.
21 An mga magurang naghihingoa na magin pirmeng madaling
kaolayon kan saindang mga aki. Dakulaon an nakataya! Gusto
nindang maaraman kan saindang mga aki na puede sindang magtuga nin sekreto ki Tatay o Nanay. Huli kaini, sinisierto kan Kristianong mga magurang na sinda magin mahoyo asin rasonable, na
dai minasobra an reaksion kun an aki minatuga nin sala o nagpapaheling nin salang kaisipan. Mantang mapasensiang sinasanay
nin mga magurang an saindang mga aki, nagmamaigot sindang
papagdanayon na bukas an komunikasyon. An totoo, gusto niato
gabos na magdanay na madaling dolokon, arog ni Jesus. Sa sunod
na kapitulo, pag-oolayan niato an odok sa pusong pagmalasakit ni
Jesus—saro sa pangenot na mga kualidad na nagin dahelan na sia
madaling dolokon.
21. Paano makakapagdanay an mga magurang na madaling ranihan kan saindang mga aki, asin ano an pag-oolayan niato sa sunod na kapitulo?
K A P I T U L O
1 5
“Napahiro nin Pagkaherak”
DUWANG butang lalaki an nakatukaw sa gilid kan dalan, harani
sana sa Jerico. Nagduduman sinda kada aldaw, naghahanap nin
lugar na posibleng marhay na aagihan nin mga kadaklan, asin
hayag na naghahagad nin limos. Minsan siring, sa aldaw na ini,
may maeeksperyensiahan sinda na bigla asin risang marhay na
mapabago sa saindang buhay.
2 Bigla na sana, may nadangog na pagkariribok an mga parapakilimos. Huling dai ninda maheling kun ano an nangyayari,
an saro sa sainda naghapot kun ano an pinagkakariribokan, asin
may nagsabi sa saiya: “Si Jesus na Nazareno nag-aagi!” Ini na an
ultimong pagpasiring ni Jesus sa Jerusalem. Alagad dai sia nagsosolo; nagsusurunod sa saiya an darakulang kadaklan. Kan maaraman kun siisay an nag-aagi, may ginibo man na ribok an mga parapakilimos paagi sa pagkurahaw: “Kagurangnan, kaheraki kami,
Aki ni David!” Sa pagkauyam, sinabihan kan mga kadaklan an
mga parapakilimos na mag-alo, alagad desidido an mga lalaking
idto. Dai sinda mapapaalo.
3 Nadangog ni Jesus an saindang pagkurahaw apisar kan ribok
kan kadaklan. Ano daw an gigibohon nia? Dakol na bagay an nakakapagabat sa saiyang isip asin puso. Palaog na sia sa ultimong
semana kan saiyang buhay digdi sa daga. Aram nia na an pagsakit asin maringis na kagadanan naghahalat sa saiya duman sa Jerusalem. Pero, dai nia ipinasipara an daing ontok na mga kurahaw. Sia puminondo asin nagsabi na darahon sa saiya an mga
nagkukurahaw. “Kagurangnan, buklata an samong mga mata,”
an pakimaherak ninda. “Napahiro nin pagkaherak,” dinuotan
1-3. (a) Ano an reaksion ni Jesus kan an duwang butang parapakilimos makimaherak sa saiya para sa tabang? (b) Ano an boot sabihon kan pananaram na
“napahiro nin pagkaherak”? (Helingon an nota sa ibaba.)
150
“Kagurangnan, buklata an samong mga mata”
152
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
ni Jesus an saindang mga mata, asin sinda nakaheling.1 Daing
pag-atraso, nagpoon sindang sumunod ki Jesus.—Lucas 18:35-43;
Mateo 20:29-34.
4 Bako sana ini an pangyayari na ginibo iyan ni Jesus. Sa dakol
na okasyon asin sa dakol na laen-laen na kamugtakan, napahirong marhay an boot ni Jesus na magpaheling nin pagmalasakit.
An hula sa Biblia nagsasabi na sia ‘maheherak sa hamak.’ (Salmo 72:13) Kaoyon kan mga tataramon na iyan, si Jesus mapagrisa sa saboot kan iba. Sia na an nagsadiring boot na tabangan
an mga tawo. An pagmalasakit nia an puersang nagmomotibar sa
saiyang paghuhulit. Helingon niato kun paano ihinahayag kan
mga Ebanghelyo an mamomoton na pagmalasakit sa likod kan
mga tataramon saka ginibo ni Jesus asin pag-adalan niato kun paano ta ikakapaheling an kaparehong pagmalasakit.
Konsiderasyon sa Saboot kan Iba
Si Jesus tawong may hararom na empatiya. Sia nakakasabot
asin nakikidamay sa saboot kan mga nagsasakit. Dawa ngani dai
nia naeksperyensiahan an gabos na kamugtakan ninda, talagang
namatean nia sa saiyang puso an saindang kakologan. (Hebreo
4:15) Kan pinapaomayan an sarong babae na 12 taon nang inaagasan nin dugo, sinabi nia na an kamatean kaini sarong “masakiton na helang,” na sa siring minimidbid nia na iyan nagtao sa
babae nin grabeng kapurisawan asin pagsakit. (Marcos 5:25-34)
Kan maheling nia si Maria asin an kairiba kaini na nagtatangis
sa pagkagadan ni Lazaro, natudok na marhay an saiyang boot
kan kamondoan ninda kaya sia napurisaw na gayo. Minsan ngani aram nia na bubuhayon nia liwat si Lazaro, napahirong marhay an boot ni Jesus kaya nagruluha an saiyang mga mata.—Juan
11:33, 35.
5
1 An termino sa Griego na trinadusir na “napahiro nin pagkaherak” sinasabing
saro sa pinakamakosog na mga termino sa Griego para sa pakamate nin pagmalasakit. An sarong reperensia nagsasabi na an terminong ini nagpaparisa “bako
sana nin empatiya kun nakakaheling nin pagsakit, kundi pati nin makosog na
pagmawot na paginhawahon asin haleon an pagsakit.”
4. Paano inotob ni Jesus an hula na sia ‘maheherak sa hamak’?
5, 6. Anong mga halimbawa an nagpapaheling na si Jesus tawong may empatiya?
“NAPAHIRO NIN PAGKAHERAK”
153
Sa saro pang pangyayari, duminolok ki Jesus an sarong daoton
asin nakimaherak ini: “Kun boot mo sana, mapapalinig mo ako.”
Ano an reaksion ni Jesus, na sarong sangkap na tawo na dai kasuarin man nagkahelang? Naherak sia sa daoton. Sa katunayan,
“sia napahiro nin pagkaherak.” (Marcos 1:40-42) Dangan may ginibo siang sarong bagay na pambihira. Aram nanggad nia na an
mga daoton maati segun sa Ley asin dai sinda dapat makisalak sa
iba. (Levitico 13:45, 46) Si Jesus talagang may kakayahan na paomayan an tawong ini maski dai nia ini duotan. (Mateo 8:5-13)
Pero, pinili niang iabot an saiyang kamot asin duotan an daoton,
na nagsasabi: “Boot ko. Luminig ka.” An daot tolos-tolos na nawara. Mamomoton nanggad na empatiya an ipinahayag ni Jesus!
7 Bilang mga Kristiano, hinahagad sa sato na arogon si Jesus sa
pagpaheling nin empatiya. Sinasadol kita kan Biblia na magpaheling nin “pakikipagkapwa.”1 (1 Pedro 3:8) Tibaad bakong madaling masabotan an mga saboot kan mga igwa nin pabalikbalik na helang o depresyon—nangorogna kun dai pa niato mismo
naeksperyensiahan an siring na kolog. Pero, girumdomon na an
empatiya dai nakadepende sa pagkakapareho nin mga kamugtakan. Si Jesus nagkaigwa nin empatiya sa mga may helang minsan
ngani sia mismo dai pa nagkahelang kasuarin man. Kun siring,
paano niato mapapatalubo an empatiya? Paagi sa mapasensiang
paghinanyog kun an mga nagsasakit nagsasabi sa sato kan namamatean asin saboot ninda. Puede niatong ihapot sa satong
sadiri, ‘Kun ako an nasa situwasyon ninda, ano daw an mamamatean ko?’ (1 Corinto 12:26) Kun dadagdagan niato an satong
pagigin mapagrisa sa mga saboot kan iba, mas ‘makakapagtaram
kita na may pagranga sa mga kalag na nagmomondo nin makuri.’ (1 Tesalonica 5:14) Kun beses, an empatiya puedeng ipahayag
bako sanang paagi sa mga tataramon kundi paagi man sa mga
luha. “Makitangis sa mga tawong nagtatangis,” an sabi kan Roma
12:15.
6
1 An Griegong adhetibo na trinadusir na “pakikipagkapwa” literal na nangangahulogan na “pagsakit na kadamay.”
7. Ano an makakatabang sa sato na mapatalubo an empatiya, asin paano puedeng ipahayag an kualidad na ini?
154
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Si Jesus makonsiderasyon sa iba,
asin naghiro sia sa mga paagi na tinatawan nia nin konsiderasyon an
mga saboot ninda. Girumdoma kaidto kan darahon ki Jesus an sarong
lalaking bungog asin haros dai makataram. Huling minalataw na narisa nia an pagkasupog kan lalaking
ini, may ginibo si Jesus na dai nia
ordinaryong ginigibo kun nagpapaomay sa iba: “Isinuhay nia [an lalaki] sa kadaklan.” Sa pribado asin dai
naheheling kan kadaklan, pinaomaMagpaheling nin
yan nia an lalaki.—Marcos 7:31-35.
“pakikipagkapwa”
9 Si Jesus naghiro man na may
konsiderasyon kan darahon sa saiya kan mga tawo an sarong
buta asin pakiolayan sia na paomayan ini. “Kinapotan [ni Jesus]
an tawong buta” asin “dinara sia sa luwas kan baryo.” Dangan pinaomayan nia an tawong iyan sa gradwal na paagi. Tibaad paagi
ini tangani na an isip asin mga mata kan tawong iyan dai mabigla sa nakakasulang mga tanawon asin komplikadong mga bagay
sa naliliwanagan nin saldang na palibot nia. (Marcos 8:22-26) Kanigoan na konsiderasyon an ipinaheling ni Jesus!
10 An pagigin mga parasunod ni Jesus naghahagad sa sato na
magpaheling nin konsiderasyon sa mga saboot kan iba. Sa siring, minamangno niato an satong pagtaram, na ginigirumdom
na an dai inisip na paggamit kan dila puedeng makakolog sa
boot kan iba. (Talinhaga 12:18; 18:21) An nakakakolog na mga
tataramon, mapagmenos na mga komento, asin malanit na panunuya mayo nin lugar sa tahaw kan mga Kristiano, na mapagrisa sa mga saboot kan ibang tawo. (Efeso 4:31) Mga magurang
sa kongregasyon, paano kamo makakapaheling nin konsiderasyon sa mga saboot kan iba? Kun nagtatao nin konseho, timplahan nindo nin kabootan an saindong mga tataramon, na pina8
8, 9. Paano si Jesus nagpaheling nin konsiderasyon sa mga saboot kan iba?
10. Sa anong mga paagi ikakapaheling niato an konsiderasyon sa mga saboot
kan iba?
“NAPAHIRO NIN PAGKAHERAK”
155
pagdadanay an dignidad kan naghihinanyog. (Galacia 6:1) Mga
magurang, paano kamo magigin makonsiderasyon sa mga saboot kan saindong mga aki? Kun nagtatao nin disiplina, maghingoang gibohon iyan sa mga paagi na dai man mapasupog sa mga
aki nindo.—Colosas 3:21.
Pagsadiring Boot na Magtabang sa Iba
Si Jesus dai pirmeng kaipuhan na pakiolayan bago sia magpaheling nin pagmalasakit sa iba. Total, an pagmalasakit bakong
kualidad na inaktibo, kundi aktibo, positibo. Kun siring, bakong
makangangalas na mamomoton na pagmalasakit an nagpahiro ki
Jesus na magsadiring boot sa pagtabang sa iba. Halimbawa, kan
an sarong dakulang kadaklan tolong aldaw nang nagdadanay na
kaibanan nia, na mayo nin pagkakan, mayo nin kinaipuhan pang
magsabi ki Jesus na gutom na an mga tawo o magsuherir na gibohan nia iyan nin paagi. An pagkasaysay nagsasabi: “Inapod ni Jesus an saiyang mga disipulo sa saiya asin sinabi: ‘Naheherak ako
sa kadaklan, huli ta tolong aldaw na sindang nagdadanay na kaibanan ko asin mayo sindang pagkakan; asin habo kong pahaleon sinda na dai pa nagkakakan. Tibaad sinda manluya sa dalan.’ ”
Dangan, sa sadiri nanggad niang boot, pinakakan nia an kadaklan
sa milagrosong paagi.—Mateo 15:32-38.
12 Isipon nindo an saro pang pagkasaysay. Kan 31 C.E., kan harani na si Jesus sa siudad nin Nain, naheling nia an sarong mamondong eksena. Paluwas sa siudad an mga makikilobong sa ‘bugtong na aki nin sarong balo,’ tibaad pasiring sinda sa kaharaning
mga lolobngan sa may bakilid nin bulod. Naiimahinar daw nindo
an kolog sa puso kan inang iyan? Ilolobong na an solong aki nia,
asin mayo sia nin agom na kadamay nia sa saiyang kamondoan.
Sa gabos na makikilobong, ‘naheling’ ni Jesus an babaeng balo
na mayo na nin aki ngonyan. Napahiro sia kan naheling nia—iyo,
“sia napahiro nin pagkaherak sa saiya.” Mayo nin kaipuhan pang
makimaherak sa saiya. An pagmalasakit na nasa saiyang puso an
nagtulod sa saiya na magsadiring boot. Kaya “sia nagdolok asin
dinuotan an andas,” dangan ibinalik nia an buhay kan hoben na
lalaki. Ano an sunod na nangyari? Dai pinaiba ni Jesus an hoben
11
11, 12. Anong mga pagkasaysay sa Biblia an nagpapaheling na dai na kinaipuhan pang pakiolayan si Jesus bago sia magpaheling nin pagmalasakit sa iba?
156
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
na lalaki sa dakulang kadaklan na nagbabaklay kaiba Nia. Imbes,
‘itinao sia ni Jesus sa saiyang ina,’ tangani na sinda magin sarong
pamilya giraray asin masegurado na may mag-aataman sa babaeng balo.—Lucas 7:11-15.
13 Paano niato masusunod an halimbawa ni Jesus? Siempre, dai
niato kayang magtao nin kakanon sa milagrosong paagi o ibalik
an buhay kan mga gadan. Minsan siring, puede niatong arogon si
Jesus sa pagsadiring boot na tabangan an mga nangangaipo. An
sarong kapagtubod tibaad mag-agi nin grabeng pagkalugi sa pinansial o mawaran nin trabaho. (1 Juan 3:17) An harong nin sarong babaeng balo tibaad kaipuhan nang marhay na hirahayon.
(Santiago 1:27) Tibaad may midbid kitang pamilya na nagadanan
asin nangangaipo nin karangahan o praktikal na tabang. (1 Tesalonica 5:11) Kun igwang totoong pangangaipo, dai na kita kaipuhan na maghalat pa na pakiolayan bago magtao nin tabang. (Talinhaga 3:27) An pagmalasakit mapahiro sa sato na gumibo nin
angay na pagsadiring boot na tumabang, oyon sa itinotogot kan
mga kamugtakan niato. Dai noarin man paglingawan na an sarong simpleng akto nin kabootan o pira sanang tataramon nin
pagranga na hale sa puso puedeng magin mapuersang kapahayagan nin pagmalasakit.—Colosas 3:12.
An Pagmalasakit Nagpahiro sa Saiya na Maghulit
Arog kan nasabotan niato sa Kabtang 2 kan librong ini, si Jesus nagtao nin marahayon na halimbawa sa paghuhulit kan maogmang bareta. Sia nagsabi: ‘Kaipuhan na ipahayag ko an maogmang bareta kan kahadean nin Dios, huli ta dahelan kaini na
ako isinugo.’ (Lucas 4:43) Taano ta tinawan nia nin prioridad
an gibohon na ini? Sa pangenot, huli sa pagkamoot nia sa Dios.
Alagad si Jesus igwa nin saro pang motibo: An odok sa pusong
pagmalasakit nagpahiro sa saiya na asikasohon an espirituwal
na mga pangangaipo kan iba. Sa gabos na paagi na ipinaheling
nia an pagmalasakit, an pinakaimportante iyo an pagpanigo sa
espirituwal na pagkagutom kan iba. Siyasaton niato an duwang
14
13. Paano niato maaarog si Jesus sa paggibo nin angay na pagsadiring boot na
tabangan an mga nangangaipo?
14. Taano ta tinawan ni Jesus nin prioridad an paghuhulit kan maogmang bareta?
Kamo na an magsadiring boot na tabangan an mga nangangaipo
pangyayari na naghahayag kun paano minansay ni Jesus an mga
tawong hinulitan nia. An pag-adal kaiyan puedeng makatabang
sa sato na analisaron an sato mismong motibo sa pakikikabtang
sa pampublikong ministeryo.
15 Kan 31 C.E., pakalihis nin mga duwang taon nin maigot na
paghihingoa nia sa ministeryo, dinagdagan ni Jesus an saiyang
paghihingoa paagi sa pagpoon na ‘maglibot sa gabos na siudad
asin baryo’ sa Galilea. Natudok an puso nia sa saiyang naheling.
Si apostol Mateo nagbareta: “Kan maheling nia an mga kadaklan
naherak sia sa sainda, huli ta sinda naanitan asin nagkaralagalag
siring sa mga karnero na mayong pastor.” (Mateo 9:35, 36) May
empatiya si Jesus sa ordinaryong mga tawo. Aram niang gayo an
saindang miserableng kamugtakan sa espirituwal. Aram nia na
sinda minamaltrato asin biyong pinabayaan kan mismong mga
tawo na maninigo kutanang nagpapastor sa sainda—an mga namomoon sa relihion. Huling motibado nin hararom na pagmalasakit, nagmaigot si Jesus na paabotan nin mensahe nin paglaom an mga tawo. An pinakakaipuhan ninda iyo an maogmang
bareta kan Kahadean nin Dios.
16 May kaagid na nangyari pakalihis nin nagkapirang bulan,
15, 16. Isaysay an duwang pangyayari na naghahayag kun paano minansay ni
Jesus an mga tawong hinulitan nia.
158
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
kan harani na an panahon nin Paskua kan 32 C.E. Sa pangyayaring ini, si Jesus asin an saiyang mga apostol nagsakay sa sarong
baroto asin naglayag paibong sa Dagat nin Galilea sa paghanap
nin sarong trangkilong lugar tanganing magpahingalo. Alagad
an kadaklan nin mga tawo nagdaralagan sa may baybayon asin
nakaabot sa balyo na naenotan pa an baroto. Ano an nagin reaksion ni Jesus? “Kan maglugsad, naheling nia an sarong dakulang kadaklan, alagad sia napahiro nin pagkaherak sa sainda, ta
garo sinda mga karnero na mayo nin pastor. Asin sia nagpoon na
magtokdo sa sainda nin dakol na bagay.” (Marcos 6:31-34) Sa giraray, si Jesus “napahiro nin pagkaherak” huli sa maluyang kamugtakan sa espirituwal kan mga tawo. Garo “mga karnero na
mayo nin pastor,” sinda nagugutom sa espirituwal asin kaipuhan
na sinda an mag-asikaso kan saindang sadiri. Pagmalasakit imbes
na pakamate sana nin obligasyon an nagmotibar ki Jesus na maghulit.
17 Ano an nagmomotibar sa sato bilang mga parasunod ni Jesus
na makikabtang sa ministeryo? Siring kan nasabotan niato sa Kapitulo 9 kan librong ini, isinugo kita, may paninimbagan kita, na
maghulit asin gumibo nin mga disipulo. (Mateo 28:19, 20; 1 Corinto 9:16) Alagad an satong motibo sa pakikikabtang sa gibohon
na ini dapat na bako sanang pakamate nin obligasyon. Orog sa
gabos, an pagkamoot ki Jehova an nagpapahiro sa sato na maghulit kan maogmang bareta manongod sa saiyang Kahadean. An
satong paghuhulit motibado man kan pagmalasakit sa mga bako
niatong kapareho an mga paniniwala. (Marcos 12:28-31) Kun siring, paano niato mapapatalubo an pagmalasakit sa iba?
18 Kaipuhan na mansayon niato an mga tawo arog kan pagmansay sa sainda ni Jesus—“naanitan asin nagkaralagalag siring
sa mga karnero na mayong pastor.” Imahinara na nakakua kamo
nin sarong kordero na mayo nang paglaom na makabalik hale
sa pagkalagalag. Huling mayo nin pastor na magiya dian pasiring sa berdeng mga sabsaban asin tubig, an kaherakherak na linalang na iyan nagugutom asin napapaha. Bako daw na maheherak kamo sa korderong iyan? Bako daw na gigibohon nindo an
17, 18. (a) Ano an nagmomotibar sa sato na makikabtang sa ministeryo? (b) Paano niato mapapatalubo an pagmalasakit sa iba?
“NAPAHIRO NIN PAGKAHERAK”
159
pinakamakakaya nindo na tawan iyan nin kakanon asin tubig?
An korderong iyan kapareho kan dakol na tawo na dai pa nakakaaram kan maogmang bareta. Huling pinabayaan kan falsong
mga pastor sa relihion, sinda nagugutom saka napapaha sa espirituwal asin mayo nin tunay na paglaom sa ngapit. Nasa sato an
kaipuhan ninda: an masustansiang espirituwal na kakanon asin
nakakaginhawang tubig nin katotoohan na yaon sa Tataramon
nin Dios. (Isaias 55:1, 2) Kun hinohorophorop niato an espirituwal na mga pangangaipo kan mga nasa palibot niato, naheherak
kita sa sainda. Kun, arog ni Jesus, may pagmalasakit kita sa mga
tawo, gigibohon niato an gabos na magigibo niato na ipaabot sa
sainda an paglaom sa Kahadean.
19 Paano niato matatabangan an iba na sunodon an halimbawa ni Jesus? Halimbawang gusto niatong dagkahon an sarong
inaadalan sa Biblia na kualipikado nang magpoon na makikabtang sa pampublikong paghuhulit. O tibaad gusto niatong tabangan an sarong inaktibo na makikabtang giraray nin lubos sa
ministeryo. Paano niato sinda matatabangan? Kaipuhan niatong
motibaron an saindang puso. Girumdomon na sa primero si Jesus “napahiro nin pagkaherak” sa
mga tawo, dangan tinokdoan nia
Maghulit na may
pagmalasakit
sinda. (Marcos 6:34) Kaya kun
matatabangan niato sinda na mapatalubo an pagmalasakit, an saindang puso tibaad magpahiro
nanggad sa sainda na magin arog
ni Jesus asin ipaabot sa iba an maogmang bareta. Puede niatong
ihapot sa sainda: “Paano naparahay an saimong buhay kan akoon mo an mensahe kan Kahadean? Kumusta an mga tawo na dai
pa nakakaaram kan mensaheng
19. Ano an puede niatong gibohon tanganing tabangan na mamotibar an sarong inaadalan sa Biblia na kualipikado
nang makikabtang sa pampublikong ministeryo?
160
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Paano Nindo Masusunod si Jesus?
˘ Sa anong paagi nagpaheling si Jesus nin pagmalasakit sa paggamit
nia nin autoridad, asin paano niato sia maaarog?—Mateo 11:28-30.
˘ Taano ta importante na sunodon niato an halimbawa ni Jesus sa
pagpaheling nin pagkaherak, o pagmalasakit, sa iba?—Mateo 9:9-13;
23:23.
˘ Anong mga ginibo ni Jesus an nagpapaheling na nasasabotan nia
an mga saboot kan iba, asin paano niato masusunod an saiyang halimbawa?—Lucas 7:36-50.
˘ Paano ipinapaheling kan parabola dapit sa tataong makipagkapwatawong Samaritano na an pagmalasakit sarong positibong kualidad,
asin sa anong paagi niato ikakaaplikar an importanteng leksion sa estoryang iyan?—Lucas 10:29-37.
ini—bako daw na kaipuhan man ninda an maogmang bareta?
Ano daw an magigibo mo tanganing tabangan sinda?” Siempre,
an pinakamakosog na motibasyon na makikabtang sa ministeryo iyo an pagkamoot sa Dios asin an pagmawot na maglingkod
sa saiya.
20 Bako sanang pag-otro sa saiyang mga tataramon asin pagarog sa saiyang mga ginibo an kalabot sa pagigin parasunod ni
Jesus. Kaipuhan niatong magkaigwa kan kaparehong “kaisipan”
na yaon sa saiya. (Filipos 2:5) Kun siring, makakapagpasalamat
nanggad kita na ihinahayag sa sato kan Biblia an mga kaisipan
asin saboot sa likod kan mga tataramon asin ginibo ni Jesus! Paagi sa pagigin pamilyar sa “isip ni Cristo,” mas magigibo niato na
magin mapagrisa sa iba saka mapagmalasakit nin odok sa puso
asin sa siring matatratar niato an iba na arog kan pagtratar ni Jesus sa mga tawo sa pangkagabsan. (1 Corinto 2:16) Sa sunod na
kapitulo, pag-oolayan niato an manlaenlaen na paagi na ipinaheling ni Jesus an pagkamoot partikularmente sa saiyang mga parasunod.
20. (a) Ano an kalabot sa pagigin parasunod ni Jesus? (b) Ano an pag-oolayan
sa sunod na kapitulo?
K A P I T U L O
1 6
“Si Jesus . . . Namoot sa Sainda
Sagkod sa Katapusan”
MANTANG tinitipon nia an saiyang mga apostol sa sarong kuarto sa itaas nin sarong harong sa Jerusalem, aram ni Jesus na ini na
an huring banggi nia na kaiba sinda. Harani na an panahon na sia
mabalik sa saiyang Ama. Pirang oras na sana, aarestaron na si Jesus
asin an saiyang pagtubod mababalo nin orog kisa kasuarin man.
Pero, maski ngani nagdadangadang na an saiyang kagadanan, tinawan pa man giraray nia nin atension an mga pangangaipo kan mga
apostol.
2 Inandam na ni Jesus an mga apostol para sa saiyang paghale,
alagad dakol pa siang sasabihon tanganing pakosogon sinda para
sa mangyayari sa ngapit. Kaya ginamit nia an huring mahalagang
marhay na mga oras na ini sa pagtotokdo sa sainda nin mahalagang marhay na mga leksion na matabang sa sainda na magdanay
na maimbod. An saiyang mga tataramon kabilang sa pinakamamomoton asin pinakadayupot na sinabi nia sa sainda kasuarin man.
Pero, taano ta mas inisip ni Jesus an saiyang mga apostol kisa sa sadiri nia? Taano ta mahalagang marhay sa saiya an ultimong mga
oras na ini na kaiba sinda? An simbag, sa sarong tataramon, pagkamoot. Hararom an pagkamoot nia sa sainda.
3 Pakalihis nin dakol na dekada, kan iniintrodusir an saiyang ipinasabong na pagkasaysay kan mga pangyayari kan bangging iyan,
si apostol Juan nagsurat: “Huli ta naisihan na nia bago pa kan kapiestahan nin paskua na nag-abot na an saiyang oras na sia humale sa kinaban na ini pasiring sa Ama, si Jesus, huling namoot sa saiyang mga sadiri na yaon sa kinaban, namoot sa sainda sagkod sa
katapusan.” (Juan 13:1) Dai naghalat si Jesus sagkod kan bangging
iyan tanganing magpaheling nin pagkamoot sa “saiyang mga sadiri.” Sa bilog na ministeryo nia, sa darakula asin saradit na paagi,
1, 2. Paano ginamit ni Jesus an huring banggi nia kaiba an saiyang mga apostol, asin taano ta mahalagang marhay sa saiya an ultimong mga oras na ini?
3. Paano niato naaaraman na si Jesus dai naghalat sagkod kan ultimo niang
banggi tanganing magpaheling nin pagkamoot sa saiyang mga parasunod?
162
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
nagtao sia nin prueba kan saiyang pagkamoot sa saiyang mga disipulo. Marahay na siyasaton niato an nagkapira sa mga paagi na
ipinaheling nia an saiyang pagkamoot, huli ta paagi sa pag-arog sa
saiya sa bagay na ini, pinapatunayan niato na kita tunay na mga disipulo nia.
Pagpaheling nin Pasensia
Magkakonektar an pagkamoot asin pasensia. “An pagkamoot
matinios,” an sabi kan 1 Corinto 13:4, asin kalabot sa pagigin matinios an pagpapasensia sa iba. Kinaipuhan daw ni Jesus na magin mapasensia sa pagtratar sa saiyang mga disipulo? Iyo nanggad!
Arog kan nasabotan niato sa Kapitulo 3, an mga apostol maluway sa
pagpatalubo nin kapakumbabaan. Labi sa sarong beses, sinda nagargumento manongod sa kun siisay an pinakadakula sa sainda. Ano
an reaksion ni Jesus? Sia daw naanggot asin nasuya o nauyam? Dai,
mapasensia siang nakipangatanosan sa sainda, dawa kan magkaigwa nin “mainit na diriskutiran” sa isyung ini kan huring banggi na
kaiba nia sinda!—Lucas 22:24-30; Mateo 20:20-28; Marcos 9:33-37.
5 Pagtaodtaod kan ultimong bangging idto, kan si Jesus magduman sa hardin nin Getsemani kaiba an 11 maimbod na apostol, nabalo giraray an saiyang pasensia. Binayaan ni Jesus an walo sa mga
apostol asin iniba nia si Pedro, Santiago, asin Juan sa ereenotan pa
sa laog kan hardin. “An sakong kalag mamondong gayo, sagkod
ngani sa kagadanan,” an sabi ni Jesus sa sainda. “Pawalat kamo digdi asin magdanay kamong mapagbantay.” Nagduman sia sa ereenotan asin nagpoon na mamibi nin odok. Pakapamibi nin haloyhaloy, sia nagbuelta sa tolong apostol. Ano an naabotan nia? Sa
oras na ini kan pinakamakuring pagbalo sa saiya, sinda nanok sa
pagkakatorog! Inanggotan daw nia sinda huling dai sinda nakapagpuka? Dai, mapasensia nia sindang sinadol. An saiyang maboot na
mga tataramon nagpaheling nin pagsabot sa tension na inaagihan
ninda asin sa mga kaluyahan ninda.1 “Siempre, an espiritu nagma4
1 An dahelan kan pagkatungka kan mga apostol bako sanang pisikal na kapagalan. An kaagid na pagkasaysay sa Lucas 22:45 nagsasabi na ‘naabotan sinda ni
Jesus na torog huli sa kamondoan.’
4, 5. (a) Taano ta kinaipuhan ni Jesus na magin mapasensia sa pagtratar sa saiyang mga disipulo? (b) Ano an reaksion ni Jesus kan an tolo sa saiyang mga
apostol dai nakapagpuka sa hardin nin Getsemani?
“SI JESUS . . . NAMOOT SA SAINDA SAGKOD SA KATAPUSAN”
163
mawot na gayo,” an sabi nia, “alagad an laman maluya.” Si Jesus
nagdanay na mapasensia kan bangging idto, dawa kan maabotan
nia sinda na torog bako sanang sarong beses kundi duwa pang beses!—Mateo 26:36-46.
6 Nakakaparigon sa boot na mangnohon na si Jesus dai nawaran
nin paglaom sa saiyang mga apostol. Sa kahurihurihi nagbunga an
saiyang pagpapasensia, huling nanodan kan maimbod na mga lalaking ini an importansia kan pagigin mapakumbaba sagkod puka.
(1 Pedro 3:8; 4:7) Paano niato maaarog si Jesus sa pagtratar niato sa
iba? An kamagurangan nangorognang kaipuhan na magin mapasensia. Tibaad idolok kan mga kapagtubod an saindang mga problema sa sarong magurang sa kongregasyon sa panahon na ini mismo
pagal-pagal o nag-iisip kan sadiri kaining mga problema. Kun beses, an mga nangangaipo nin tabang tibaad maluway sa paghimate sa hatol. Minsan siring, an mapasensiang kamagurangan magtatao nin instruksion na “may kahoyoan” asin “magigin maboot sa
aripompon.” (2 Timoteo 2:24, 25; Gibo 20:28, 29) Marahay man
na arogon si Jesus kan mga magurang sa pagpaheling nin pasensia,
huli ta kun beses an mga aki tibaad maluway sa paghimate sa hatol
o pagtatanos. An pagkamoot asin pasensia matabang sa mga magurang na dai mawaran nin paglaom sa saindang mga paghihingoa na
sanayon an saindang mga aki. Dakula nanggad an puedeng magin
mga balos sa siring na pagpapasensia.—Salmo 127:3.
Pag-asikaso sa mga Pangangaipo Ninda
An pagkamoot maheheling sa daing kaimotan na mga gibo.
(1 Juan 3:17, 18) Iyan “dai naghahanap kan sadiring kapakanan
kaiyan.” (1 Corinto 13:5) An pagkamoot an nagpahiro ki Jesus
na asikasohon an pisikal asin materyal na mga pangangaipo kan
saiyang mga disipulo. Parate siang minahiro para sa sainda dawa
bago pa ninda sabihon an saindang mga pangangaipo. Kan maheling nia na sinda pagal na, isinuherir nia na mag-iba sinda sa saiya ‘na pribado, sa sarong puerang lugar asin magpahingalo nin kadikit.’ (Marcos 6:31) Kan marisa nia na sinda gutom na, sia na an
nagsadiring boot na pakakanon sinda—kaiba an rinibong iba pa na
7
6. Paano niato maaarog si Jesus sa pagtratar niato sa iba?
7. Sa anong mga paagi inasikaso ni Jesus an pisikal asin materyal na mga pangangaipo kan saiyang mga disipulo?
164
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
nag-arabot tanganing magdangog sa saiyang pagtotokdo.—Mateo
14:19, 20; 15:35-37.
8 Rinisa ni Jesus an espirituwal na mga pangangaipo kan saiyang mga disipulo asin itinao nia iyan sa sainda. (Mateo 4:4; 5:3)
Sa saiyang pagtotokdo, parate nia sindang tinatawan nin espesyal
na atension. An Sermon sa Bukid itinao espesyalmente para sa kapakinabangan kan saiyang mga disipulo. (Mateo 5:1, 2, 13-16) Kun
sia nagtotokdo paagi sa mga ilustrasyon, ‘kun sinda sana kan saiyang mga disipulo, ipinapaliwanag nia sa sainda an gabos na bagay.’ (Marcos 4:34) Si Jesus nagnombra nin sarong “maimbod asin
mapagmansay na oripon” tanganing seguradohon na an Saiyang
mga parasunod mapapakakan nin tama sa espirituwal pagkabuelta
Nia sa langit. An grupong oripon na ini, na kompuesto kan linahidan nin espiritung mga tugang ni Jesus digdi sa daga, maimbod na
nagtatao nin espirituwal na “kakanon sa tamang panahon” poon
pa kan enot na siglo C.E.—Mateo 24:45.
8, 9. (a) Ano an nagpapaheling na rinisa ni Jesus an espirituwal na mga pangangaipo kan saiyang mga disipulo asin itinao nia iyan sa sainda? (b) Kan nasa harigi, paano ipinaheling ni Jesus an saiyang hararom na pagmakolog sa ikakarahay kan saiyang ina?
An may pagmakolog na mga magurang
nagpapaheling nin pasensia asin itinatao an
mga pangangaipo kan saindang mga aki
“SI JESUS . . . NAMOOT SA SAINDA SAGKOD SA KATAPUSAN”
165
9 Kan aldaw kan saiyang kagadanan, ipinaheling ni Jesus sa nakakapukaw sa boot na paagi an saiyang pagmakolog sa espirituwal na
ikakarahay kan saiyang mga namomotan. Imahinara an eksena. Si
Jesus nasa harigi, nagsasakit nin makuring kolog. Tanganing makahangos, minalataw na kaipuhan niang itulod paitaas an saiyang hawak paagi sa pagkintid. Daing duwa-duwa na huli kaini nakokolgan
sia nin grabe mantang narurugtas an lugad kan pagkapako sa saiyang mga bitis huli sa gabat kan saiyang hawak asin nagugusgos sa
harigi an saiyang likod na linatigo. An pagtaram, na may kaibang
pagkontrol sa paghangos, seguradong nagin depisil asin makologon. Pero, bago sia magadan, nagtaram si Jesus sa paagi na nagpaheling kan saiyang hararom na pagkamoot sa saiyang ina, si Maria.
Kan maheling si Maria asin si apostol Juan na nagtitindog sa harani, si Jesus nagsabi sa saiyang ina sa boses na igo an kosog tanganing madangog kan mga nagmamasid: “Babae, uya! An saimong
aki!” Dangan ki Juan, sia nagsabi: “Uya! An saimong ina!” (Juan
19:26, 27) Aram ni Jesus na aasikasohon kan maimbod na apostol
bako sanang an pisikal asin materyal na mga pangangaipo ni Maria
kundi pati an espirituwal na ikakarahay kaini.1
1 Minalataw na si Maria balo na kan panahon na iyan, asin an iba niang mga
aki minalataw na bako pang mga disipulo ni Jesus.—Juan 7:5.
“SI JESUS . . . NAMOOT SA SAINDA SAGKOD SA KATAPUSAN”
167
Para sa may pagmakolog na mga magurang, naheheling ninda na kapakipakinabang na horophoropon an halimbawa ni Jesus. An ama na talagang namomoot sa saiyang pamilya itatao an
materyal na pangangaipo ninda. (1 Timoteo 5:8) An timbang asin
mamomoton na mga payo nin pamilya nagtatao nin panahon
para sa paminsanminsan na pagpahingalo asin pag-aling-aling.
Mas importante, itinatao kan Kristianong mga magurang an espirituwal na mga pangangaipo kan saindang mga aki. Paano? An siring na mga magurang nag-aareglo nin sarong regular na pampamilyang pag-adal sa Biblia, asin hinihingoa nindang gibohon na
nakakapakosog asin nakakagayagaya para sa saindang mga aki an
mga sesyon na ini nin pag-adal. (Deuteronomio 6:6, 7) Paagi sa
tataramon asin halimbawa, itinotokdo kan mga magurang sa saindang mga aki na an ministeryo sarong importanteng aktibidad
asin na an pag-andam asin pag-atender sa Kristianong mga pagtiripon sarong mahalagang marhay na kabtang kan saindang espirituwal na rutina.—Hebreo 10:24, 25.
10
Andam na Magpatawad
An pagpatawad sarong aspekto nin pagkamoot. (Colosas 3:13,
14) An pagkamoot “dai nagkukuenta kan danyos,” an sabi kan
1 Corinto 13:5. Sa dakol na okasyon, itinokdo ni Jesus sa saiyang
mga parasunod an importansia nin pagpatawad. Sinadol nia sinda na magpatawad sa iba “bakong, Sagkod sa pitong beses, kundi,
Sagkod sa setenta y sieteng beses”—an boot sabihon, daing limite.
(Mateo 18:21, 22) Itinokdo nia sa sainda na an sarong nagkasala
maninigong patawadon kun pagkatapos na sawayon, sia nagpapaheling nin pagsolsol. (Lucas 17:3, 4) Minsan siring, si Jesus bakong
arog kan mapagsaginsagin na mga Fariseo, na nagtokdo paagi sa
tataramon sana; sia nagtokdo man paagi sa halimbawa. (Mateo
23:2-4) Helingon niato kun paano ipinaheling ni Jesus an pagigin
andam niang magpatawad dawa kan masudya an linalaoman nia
sa sarong pinagtitiwalaan na katood.
11
10. Paano maaarog kan mga magurang si Jesus mantang inaasikaso ninda an
mga pangangaipo kan saindang mga aki?
11. Ano an itinokdo ni Jesus sa saiyang mga parasunod manongod sa pagpatawad?
168
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Si Jesus dayupot ki apostol Pedro, sarong tawong mapagpadangat na kun beses pusokpusokan. Minidbid ni Jesus an marahay
na mga kualidad ni Pedro asin tinawan nia ini nin espesyal na mga
pribilehio. Si Pedro, kaiba si Santiago asin Juan, personal na nakaheling mismo nin nagkapirang milagro na dai naheling kan iba pa
sa 12. (Mateo 17:1, 2; Lucas 8:49-55) Arog kan nasambitan niato
sa enotan, saro si Pedro sa mga apostol na nag-iba ki Jesus sa ereenotan pa sa laog kan hardin nin Getsemani kan bangging arestaron
Sia. Pero, kan banggi man sanang idto na pinasaloiban asin inarestar si Jesus, sia binayaan ni Pedro asin kan ibang apostol asin nagdurulag sinda. Pagtaodtaod, si Pedro nagin medyo pusoan na tumindog sa luwas mantang si Jesus binibista sa ilegal na paagi. Minsan
siring, kasunod kaiyan, si Pedro natakot asin nakagibo nin magabat
na sala—tolong beses siang nagputik asin nagnegar na midbid nia
si Jesus! (Mateo 26:69-75) Ano daw an reaksion ni Jesus? Ano an
magigin reaksion nindo kun masudya man sa siring na paagi an linalaoman nindo sa sarong dayupot na katood?
13 Andam si Jesus na patawadon si Pedro. Aram nia na si Pedro biyong pinanluyahan huli sa gabat kan saiyang kasalan. Sa katunayan, “napatangis” an nagsosolsol na apostol. (Marcos 14:72) Kan
aldaw na Sia buhayon liwat, si Jesus nagpaheling ki Pedro, posibleng marhay tanganing rangahon asin pakosogon liwat an boot
kan apostol. (Lucas 24:34; 1 Corinto 15:5) Pakalihis nin mayo pang
duwang bulan, tinawan ni Jesus nin dignidad si Pedro paagi sa pagtogot sa saiya na iyo an mangenot sa pagpatotoo sa mga kadaklan sa Jerusalem sa aldaw nin Pentecostes. (Gibo 2:14-40) Girumdomon man niato na si Jesus dai nagtanom nin raot nin boot sa mga
apostol bilang grupo huli sa pagbaya ninda sa saiya. Sa kabaliktaran, pagkatapos na sia buhayon liwat, inapod pa man giraray nia
sinda na “sakong mga tugang.” (Mateo 28:10) Bako daw na malinaw na bako sanang paghulit nin pagpatawad an ginibo ni Jesus?
14 Bilang mga disipulo ni Cristo, kaipuhan kitang makanood na
12
12, 13. (a) Sa anong paagi nasudya an linalaoman ni Jesus ki Pedro kan bangging inarestar Sia? (b) Paano malinaw na ipinaheling kan mga ginibo ni Jesus
pagkatapos na sia buhayon liwat na bako sanang paghulit nin pagpatawad an ginibo nia?
14. Taano ta kaipuhan kitang makanood na magpatawad sa iba, asin paano niato ikakapaheling an pagigin andam na magpatawad?
“SI JESUS . . . NAMOOT SA SAINDA SAGKOD SA KATAPUSAN”
169
magpatawad sa iba. Taano? Bakong arog ni Jesus, kita bakong sangkap—arog man kan mga puedeng magkasala sa sato. Sa panapanahon, kita gabos nasasala sa tataramon asin gibo. (Roma 3:23; Santiago 3:2) Paagi sa pagpatawad sa iba kun igwa nin basehan para sa
pagkaherak, tinatawan niato nin dalan na patawadon nin Dios an
sato mismong mga kasalan. (Marcos 11:25) Kun siring, paano niato ikakapaheling an pagigin andam na magpatawad sa mga tibaad
magkasala sa sato? Sa dakol na kamugtakan, tinatabangan kita kan
pagkamoot na palampason an saradit na kasalan asin pagkukulang
nin iba. (1 Pedro 4:8) Kun an mga nagkasala sa sato sinserong nagsosolsol, arog kaidto ni Pedro, seguradong gusto niatong arogon an
pagigin andam ni Jesus na magpatawad. Imbes na magtanom nin
raot nin boot, madonong na pinagmamarhay niato na haleon an
hinanakit. (Efeso 4:32) Sa paggibo kaiyan, kita nakakakontribwir sa
katoninongan kan kongregasyon saka sa sato mismong katoninongan nin isip asin puso.—1 Pedro 3:11.
Pagpaheling kan Saiyang Pagtitiwala
An pagkamoot asin pagtitiwala magkakonektar na marhay. An
pagkamoot “nagtutubod kan gabos na bagay.”1 (1 Corinto 13:7)
Huling napahiro nin pagkamoot, si Jesus nagpaheling nin pagigin
andam na magtiwala sa saiyang mga disipulo apisar kan saindang
pagkabakong sangkap. Sia may kompiansa sa sainda asin naniniwala na sa saindang puso talagang namomotan ninda si Jehova
asin gusto nindang gibohon an Saiyang kabotan. Dawa kun nakakagibo sinda nin mga sala, dai pinagdudahan ni Jesus an saindang
motibo. Halimbawa, kan minalataw na nakombensir ni apostol
Santiago asin Juan an saindang ina na hagadon ki Jesus na patukawon sinda sa kataed Nia sa saiyang Kahadean, dai pinagdudahan
ni Jesus an saindang kaimbodan o hinale sinda sa pagkaapostol.
—Mateo 20:20-28.
15
1 Siempre, dai ini nangangahulogan na an pagkamoot madaling mapaniwala
o inosente sa kinaban. Imbes, iyan nangangahulogan na an pagkamoot bakong
labi-labi kamapagkritika o suspetsoso. An pagkamoot dai tolos-tolos naghuhusgar sa mga motibo nin iba o nag-iisip nin maraot manongod sa sainda.
15. Taano ta nagtiwala si Jesus sa saiyang mga disipulo apisar kan saindang mga
pagkukulang?
170
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
Bilang pagpaheling kan saiyang pagtitiwala, nagdelegar si Jesus nin manlaenlaen na paninimbagan sa saiyang mga disipulo.
Sa duwang pangyayari, kan milagroso niang pinadakol an kakanon asin pinakakan an mga kadaklan, idinelegar nia sa saiyang
mga disipulo an paninimbagan na idistribwir an kakanon. (Mateo
14:19; 15:36) Bilang pag-andam para sa ultimo niang Paskua, inasignar nia si Pedro asin Juan na magduman sa Jerusalem asin andamon an mga kinakaipuhan. Inasikaso ninda an pagkua nin kordero, arak, tinapay na daing lebadura, mapait na mga gulay, asin
iba pang mga bagay na kaipuhan. Bako ining menos na asignasyon, huli ta kahagadan sa Ley ni Moises an pagselebrar kan Paskua sa tamang paagi, asin kaipuhan na otobon ni Jesus an Ley na
iyan. Apuera kaiyan, pagtaodtaod kan bangging idto ginamit ni Jesus an arak asin an tinapay na daing lebadura bilang importanteng
mga simbolo kan iniintrodusir nia an Memorial kan saiyang kagadanan.—Mateo 26:17-19; Lucas 22:8, 13.
17 Pinagmarhay ni Jesus na pagkatiwalaan an saiyang mga disipulo nin mas magabat pa nganing mga paninimbagan. Arog kan nasambitan niato sa enotan, idinelegar nia sa saiyang linahidan na
mga parasunod digdi sa daga an importanteng paninimbagan na
magtao nin espirituwal na kakanon. (Lucas 12:42-44) Girumdomon man na ipinagkatiwala nia sa saiyang mga disipulo an importanteng sugo na maghulit asin gumibo nin mga disipulo. (Mateo
28:18-20) Dawa ngonyan, minsan ngani sia dai ta naheheling asin
namamahala hale sa langit, an kongregasyon ni Jesus digdi sa daga
ipinagkatiwala nia sa pangangataman kan “balaog na mga lalaki”
na may espirituwal na kualipikasyon.—Efeso 4:8, 11, 12.
18 Paano niato masusunod an halimbawa ni Jesus sa pagtratar
niato sa iba? Sarong kapahayagan kan satong pagkamoot an pagpaheling niato nin tiwala asin kompiansa sa mga kapagtubod. Girumdomon niato na an pagkamoot positibo, bakong negatibo.
Kun masudya an linalaoman niato sa iba, na seguradong mangya16
16, 17. Anong mga paninimbagan an idinelegar ni Jesus sa saiyang mga disipulo?
18-20. (a) Paano niato ikakapaheling an tiwala asin kompiansa sa mga kapagtubod? (b) Paano niato maaarog an pagigin andam ni Jesus na magdelegar?
(c) Ano an pag-oolayan sa sunod na kapitulo?
“SI JESUS . . . NAMOOT SA SAINDA SAGKOD SA KATAPUSAN”
171
Paano Nindo Masusunod si Jesus?
˘
Taano ta importante na himateon niato an hatol ni Jesus manongod sa pagpatawad?—Mateo 6:14, 15.
˘ Paano niato ikakaaplikar an itinotokdo kan ilustrasyon ni Jesus
manongod sa pangangaipo na kita magin mapagpatawad?—Mateo
18:23-35.
˘ Paano nagpaheling si Jesus nin konsiderasyon sa saiyang mga disipulo, asin paano niato sia maaarog?—Mateo 20:17-19; Juan 16:12.
˘ Paano ipinaaram ni Jesus ki Pedro na Sia may kompiansa sa saiya, asin paano niato ikakapahayag an kompiansa sa iba?—Lucas 22:
31, 32.
yari sa panapanahon, an pagkamoot maolang sa sato na mag-isip
tolos na maraot an saindang mga motibo. (Mateo 7:1, 2) Kun pinapagdadanay niato an positibong pagmansay sa satong mga kapagtubod, tatrataron niato sinda sa mga paagi na magpapakosog imbes na magpapaluya.—1 Tesalonica 5:11.
19 Puede daw niatong arogon an pagigin andam ni Jesus na magdelegar? Kapakipakinabang para sa mga igwa nin katongdan asin
paninimbagan sa kongregasyon na magdelegar sa iba nin angay
asin makahulogan na mga gibohon, na nagtitiwala sa sainda
na gigibohon ninda an saindang pinakamakakaya. Paagi kaiyan,
an eksperyensiadong kamagurangan makakatao nin kinakaipuhan asin mahalagang pagsasanay sa kualipikadong mas nguhod
na mga lalaki na “naghihingoang” makatabang sa kongregasyon.
(1 Timoteo 3:1; 2 Timoteo 2:2) Mahalagang marhay an pagsasanay
na ini. Mantang padagos na pinaparikas ni Jehova an pag-oswag
kan Kahadean, kaipuhan na sanayon an kualipikadong mga lalaki
tanganing mangataman sa pag-oswag na iyan.—Isaias 60:22.
20 Nagtao sa sato si Jesus nin marahayon na halimbawa sa pagpaheling nin pagkamoot sa iba. Sa gabos na paagi na puede niato
siang sunodon, an pag-arog sa saiyang pagkamoot iyo an pinakamahalaga. Sa sunod na kapitulo, pag-oolayan niato an kadarudakulaing kapahayagan kan saiyang pagkamoot sa sato—an pagigin
andam niang itao an saiyang buhay.
K A P I T U L O
1 7
“Mayo nin Siisay Man
na May Pagkamoot na
Orog Pa Kaini”
“UYA! An tawo!” Paagi sa mga tataramon na iyan, iprinesentar si
Jesu-Cristo kan Romanong Gobernador na si Poncio Pilato sa anggot
na sururog na nagkatiripon sa luwas kan palasyo kan gobernador
sa kaagahon kan Paskua kan 33 C.E. (Juan 19:5) Mga pirang aldaw
sana bago kaiyan, si Jesus irinukyaw kan mga kadaklan kan gibohon
nia an saiyang paglaog sa Jerusalem para sa kapangganahan bilang
Hade na ninombrahan nin Dios. Minsan siring, kan bangging ini an
antipatikong kadaklan laen na gayo an pagheling sa saiya.
2 Si Jesus sinulotan nin halabang gubing na purpura na arog kan
isinusulot nin mga mahal na tawo, asin sia igwa nin korona sa saiyang payo. Alagad pag-olog-olog sana sa saiyang pagigin mahal na
tawo an halabang gubing na itinahob sa rulugad asin nagdudugong
mga labod sa saiyang likod na linatigo pati na an koronang sinaralapid na tunok na idinudo sa saiyang anit na nagdudugo na ngonyan.
Isinikwal kan mga tawo, na sinutsutan kan mga poon na saserdote,
an bugbog na lalaki na nagtitindog sa atubangan ninda. An mga saserdote nagkururahaw: “Ipako sia! Ipako sia!” Huling may intension
sinda na gumadan, an mga tawo nagkururahaw: “Dapat siang magadan.”—Juan 19:1-7.
3 May dignidad asin kosog nin boot, daing pagreklamo na tinagalan ni Jesus an pagpasupog asin pagsakit.1 Sia lubos na andam na
1 Duwang beses kan aldaw na iyan na si Jesus pinagrulutaban, enot kan mga
namomoon sa relihion dangan kan mga soldados na Romano. (Mateo 26:59-68;
27:27-30) Daing pagreklamo na inako nia dawa an mapan-insultong tratamientong ini, na inootob an makahulang mga tataramon na: “An sakong lalauogon
dai ko itinago sa makasusupog na mga bagay asin sa lutab.”—Isaias 50:6.
1-4. (a) Ano an nangyari kan ipresentar ni Pilato si Jesus sa anggot na sururog na
nagkatiripon sa luwas kan palasyo kan gobernador? (b) Ano an reaksion ni Jesus
sa pagpasupog asin pagsakit, asin anong importanteng mga hapot an ibinangon?
172
174
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
magadan. Pagtaodtaod kan Aldaw na idto nin Paskua, sia gikan sa
boot na nagadan sa makolog na paagi sa hariging pasakitan.—Juan
19:17, 18, 30.
4 Paagi sa pagtao kan saiyang buhay, pinatunayan ni Jesus na sia
sarong tunay na katood para sa saiyang mga parasunod. “Mayo nin
siisay man na may pagkamoot na orog pa kaini,” an sabi nia, “na
itao nin saro an saiyang kalag para sa saiyang mga katood.” (Juan
15:13) Nagbabangon iyan nin nagkapirang importanteng hapot.
Talaga daw na kaipuhan na agihan ni Jesus an gabos na pagsakit na
iyan dangan magadan? Taano ta andam sia na gibohon iyan? Bilang “saiyang mga katood” asin parasunod, paano niato maaarog
an saiyang halimbawa?
Taano ta Kaipuhan na Magsakit
Asin Magadan si Jesus?
5 Bilang an ipinanugang Mesiyas, aram ni Jesus kun ano an aasahan nia. Aram nia an dakol na hula sa Hebreong Kasuratan na detalyadong nagsasabi dapit sa pagsakit asin kagadanan kan Mesiyas.
(Isaias 53:3-7, 12; Daniel 9:26) Bako sanang sarong beses na prineparar nia an saiyang mga disipulo para sa mga pagbalo na naghahalat sa saiya. (Marcos 8:31; 9:31) Kan pasiring sa Jerusalem para sa
ultimo niang Paskua, espesipiko niang sinabi sa saiyang mga apostol: “An Aki nin tawo itatao sa mga poon na saserdote asin sa mga
eskriba, asin kokondenaron sia ninda na gadanon patin itatao sia sa
mga tawo kan mga nasyon, asin pagkakalwagan sia ninda asin lulutaban sia asin hahampakon sia patin gagadanon sia.” (Marcos 10:
33, 34) Bako ining basang sanang mga tataramon. Siring kan nasabotan niato, si Jesus talagang pinagkalwagan, linutaban, hinampak, asin ginadan.
6 Pero, taano ta kaipuhan na magsakit asin magadan si Jesus?
Huli sa nagkapirang mahalagang marhay na dahelan. Enot, paagi
sa pagdadanay na maimbod, mapapatunayan ni Jesus an saiyang
integridad asin masusuportaran an soberaniya ni Jehova. Girumdomon na may kaputikan na nagsahot si Satanas na an mga tawo
naglilingkod sana sa Dios huli sa paslong interes. (Job 2:1-5) Paa5. Paano naaraman ni Jesus an espesipikong mga pagbalo na naghahalat sa saiya?
6. Taano ta kaipuhan na magsakit asin magadan si Jesus?
“MAYO NIN SIISAY MAN NA MAY PAGKAMOOT NA OROG PA KAINI” 175
gi sa pagdadanay na maimbod “sagkod sa kagadanan . . . sa hariging pasakitan,” itinao ni Jesus an pinakadai mapagdududahan na
simbag sa daing basehan na sahot ni Satanas. (Filipos 2:8; Talinhaga
27:11) Ikaduwa, an pagsakit asin kagadanan kan Mesiyas an matao
nin bayad sa kasalan kan iba. (Isaias 53:5, 10; Daniel 9:24) Itinao ni
Jesus “an saiyang kalag bilang pantubos na karibay nin dakol,” na
nagbubukas kan dalan tanganing magkaigwa kita nin inooyonan
na relasyon sa Dios. (Mateo 20:28) Ikatolo, paagi sa pagtagal sa gabos na klase nin kasakitan, si Jesus ‘nabalo sa gabos na bagay arog
niato.’ Sa siring, sia sarong mapagmalasakit na Halangkaw na Saserdote, na “makakapakidamay sa satong mga kaluyahan.”—Hebreo 2:
17, 18; 4:15.
Taano ta Andam si Jesus na Itao an Saiyang Buhay?
Tanganing masabotan nin tama kun ano an andam na gibohon
ni Jesus, isipon nindo ini: Siisay na tawo an babayaan an saiyang
pamilya asin harong saka mabalyo sa ibang nasyon kun aram nia
na an kadaklan kan mga nag-iistar duman isisikwal sia, na sia maagi
nin pagpasupog asin pagsakit, asin na sa katapustapusi gagadanon
sia? Isipon nindo ngonyan kun ano an ginibo ni Jesus. Bago sia
magdigdi sa daga, igwa sia nin daing kaagid na kamugtakan sa kalangitan kaiba an saiyang Ama. Pero, gikan sa boot na binayaan ni
Jesus kaidto an saiyang langitnon na erokan asin nagdigdi sa daga
bilang tawo. Ginibo nia ini, na aram nia na sia isisikwal kan mayoriya asin na sia maagi nin maringis na pagpasupog, grabeng pagsakit, asin makolog na kagadanan. (Filipos 2:5-7) Ano an nagmotibar
ki Jesus na gibohon an siring na pagsakripisyo?
8 Orog sa gabos, si Jesus napahiro kan hararom na pagkamoot sa
saiyang Ama. An pagtagal ni Jesus prueba kan saiyang pagkamoot
ki Jehova. An pagkamoot na iyan an dahelan na inisip ni Jesus an
ngaran asin reputasyon kan saiyang Ama. (Mateo 6:9; Juan 17:1-6,
26) Orog kisa ano pa man na bagay, gustong maheling ni Jesus na
mahale an katuyawan sa ngaran kan saiyang Ama. Sa siring, ibinilang ni Jesus na pinakahalangkaw na onra asin pribilehio na magsakit para sa katanosan, huling aram nia na an saiyang integridad
7
7. Guranong pagsakripisyo an ginibo ni Jesus kan sia magdigdi sa daga?
8, 9. Ano an nagmotibar ki Jesus na itao an saiyang buhay?
176
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
magkakaigwa nin kabtang sa pagpakangbanal sa marahay asin magayon na ngaran kan saiyang Ama.—1 Cronica 29:13.
9 May iba pang motibo si Jesus sa pagtao kan saiyang buhay—an
pagkamoot sa katawohan. Ini pagkamoot na nagpoon pa sa mismong kapinonan kan kasaysayan nin tawo. Haloy pa bago magdigdi si Jesus sa daga, ihinayag kan Biblia na ini an namamatean
nia: “An mga bagay na sakong kinakaogmahan yaon sa mga aki nin
mga tawo.” (Talinhaga 8:30, 31) An saiyang pagkamoot malinaw na
naheling kan sia yaon digdi sa daga. Siring kan nasabotan niato sa
naenot na tolong kapitulo kan librong ini, sa dakol na paagi ipinaheling ni Jesus an saiyang pagkamoot sa mga tawo sa pangkagabsan asin partikularmente sa saiyang mga parasunod. Alagad kan Nisan 14, 33 C.E., gikan sa boot na itinao nia an saiyang kalag para sa
sato. (Juan 10:11) Totoo nanggad, mayo na nin maorog pang paagi
tanganing ipaheling nia an saiyang pagkamoot sa sato. Dapat daw
niatong arogon sia sa bagay na ini? Iyo. Sa katunayan, pinagbobotan kita na gibohon iyan.
‘Magkaminorootmootan Kamo Siring kan
Pagkamoot Ko sa Saindo’
10 Kan banggi bago sia magadan, sinabihan ni Jesus an pinakadayupot niang mga disipulo: “Tinatawan ko kamo nin bagong togon, na kamo magkaminorootmootan; siring kan pagkamoot ko sa
saindo, na kamo man magkaminorootmootan. Paagi kaini an gabos makakaaram na kamo an sakong mga disipulo, kun kamo
nagkakaminorootmootan.” (Juan 13:34, 35) “Magkaminorootmootan”—taano ta “bagong togon” iyan? An Ley ni Moises dati nang
nagboot: “Kamotan mo an saimong kapwa nin siring sa saimo
man sana.” (Levitico 19:18) Alagad an bagong togon naghahagad
nin orog na pagkamoot, pagkamoot na mapahiro sa sato na itao an
sato mismong buhay para sa iba. Lininaw mismo ini ni Jesus kan
sia magsabi: “Ini an sakong togon, na kamo magkaminorootmootan siring kan pagkamoot ko sa saindo. Mayo nin siisay man na
may pagkamoot na orog pa kaini, na itao nin saro an saiyang kalag para sa saiyang mga katood.” (Juan 15:12, 13) An bagong togon
garo man sana nagsasabi: “Kamotan mo an iba, bakong nin siring
10, 11. Ano an bagong togon na itinao ni Jesus sa saiyang mga parasunod, ano
an kalabot dian, asin taano ta importante na kuyogon niato iyan?
“MAYO NIN SIISAY MAN NA MAY PAGKAMOOT NA OROG PA KAINI” 177
sa saimo man sana, kundi nin labi pa sa saimo man sana.” Paagi sa
saiyang pamumuhay asin pagkagadan, ipinaheling nanggad ni Jesus paagi sa halimbawa an siring na pagkamoot.
11 Taano ta importante na kuyogon niato an bagong togon? Girumdomon na si Jesus nagsabi: “Paagi kaini [mapagsakripisyong
pagkamoot] an gabos makakaaram na kamo an sakong mga disipulo.” Iyo, paagi sa mapagsakripisyong pagkamoot namimidbid kita
bilang tunay na mga Kristiano. Puede niatong ikomparar an pagkamoot na ini sa identification badge. An mga delegado na nag-aatender sa taonan na mga kombension kan Mga Saksi ni Jehova igwa
nin mga badge kard. Namimidbid an saro paagi sa kard na ini, ta
maheheling dian an saiyang ngaran asin kongregasyon. An mapagsakripisyong pagkamoot sa lambang saro iyo an “badge” na nagpapamidbid sa tunay na mga Kristiano. Sa ibang pagtaram, an pagkamoot na ipinapaheling niato sa lambang saro maninigong magin
risang marhay kaya magseserbi iyan na tanda, o badge, na nagsasabi sa mga nagmamasid na kita tunay nanggad na mga parasunod
ni Cristo. Marahay na hapoton nin lambang saro sa sato an saiyang
sadiri, ‘Heling-heling daw sa sakong buhay an “badge” nin mapagsakripisyong pagkamoot?’
Mapagsakripisyong Pagkamoot
—Ano an Kalabot Dian?
12 Bilang mga parasunod ni Jesus, kaipuhan na magkaminorootmootan kita siring kan pagkamoot nia sa sato. Nangangahulogan ini nin pagigin andam na magsakripisyo para sa mga kapagtubod. Sagkod saen kita dapat na magin andam na magsakripisyo?
An Biblia nagsasabi sa sato: “Paagi kaini namidbid niato an pagkamoot, huli ta an sarong iyan nagtao kan saiyang kalag para sa sato;
asin kita may paninimbagan na itao an satong kalag para sa satong
mga tugang.” (1 Juan 3:16) Arog ni Jesus, dapat kitang magin andam na magadan para sa lambang saro kun kinakaipuhan. Sa mga
panahon nin persekusyon, mas gugustohon pa niatong isakripisyo an sato mismong buhay kisa ipahamak an satong espirituwal na
mga tugang asin huli kaiyan masasapeligro an saindang buhay. Sa
mga nasyon na nababanga huli sa iriwal nin magkakalaen na rasa
12, 13. (a) Sagkod saen kita dapat na magin andam na ipaheling an satong pagkamoot sa lambang saro? (b) Ano an boot sabihon kan pagigin mapagsakripisyo?
178
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
o grupong etniko, isasapeligro niato an mismong buhay niato tanganing protehiran an satong mga tugang, ano man an saindang
rasa o grupong etniko. Kun naggeguerra an mga nasyon, mas bobooton pa niatong mabilanggo o magadan pa ngani kisa magkapot
nin armas tumang sa mga kapagtubod—o an totoo, tumang sa siisay pa man.—Juan 17:14, 16; 1 Juan 3:10-12.
13 An pagigin andam na itao an satong buhay para sa satong mga
tugang bakong iyo an solamenteng paagi na ikakapaheling an mapagsakripisyong pagkamoot. Sa katunayan, dikit man sana sa sato
an hinahagadan man lamang na gumibo nin siring kadakulang
sakripisyo. Minsan siring, kun igwa kita nin igong pagkamoot sa satong mga tugang na dahel kaiyan kaya niatong magadan para sa
sainda, bako daw na maninigong andam kitang gumibo nin mas
saradit na sakripisyo, na naghihingoa kitang tabangan sinda ngonyan? An pagigin mapagsakripisyo nangangahulogan na bubutasan
niato an sadiri niatong bentaha o kaginhawahan para sa kapakinabangan nin iba. Ineenot niato an saindang mga pangangaipo asin
ikakarahay kisa sa sadiri niato dawa kun bako iyan kombenyente.
(1 Corinto 10:24) Sa anong praktikal na mga paagi niato ikakapaheling an mapagsakripisyong pagkamoot?
Sa Kongregasyon Asin sa Pamilya
An kamagurangan sa kongregasyon naggigibo nin dakol na sakripisyo tanganing ‘pastoran an aripompon.’ (1 Pedro 5:2, 3) Apuera sa pag-asikaso sa sadiri nindang mga pamilya, tibaad kaipuhan
nindang gamiton an saindang panahon sa mga banggi o sa katapusan kan semana sa pag-asikaso sa mga bagay na pangkongregasyon,
kabale an pag-andam nin mga kabtang sa pagtiripon, pagsongko
sa pagpastor, asin pagkapot nin hudisyal na mga kaso. Dakol na
kamagurangan an naggigibo nin dugang pang mga sakripisyo, na
mahigos na naglilingkod sa mga asamblea asin kombension saka
naglilingkod bilang miembro nin mga Hospital Liaison Committee, Patient Visitation Group, patin Rehional na Komite sa Pagtogdok. Kamagurangan, dai noarin man nindo paglingawan na paagi
sa paglilingkod na may espiritu nin pagigin gikan sa boot—na gina14
14. (a) Anong mga sakripisyo an hinahagad sa kamagurangan? (b) Ano an saboot nindo manongod sa mahihigos na kamagurangan sa saindong kongregasyon?
“MAYO NIN SIISAY MAN NA MAY PAGKAMOOT NA OROG PA KAINI” 179
gamit an saindong panahon, kosog, asin materyal na mga bagay sa
pagpastor sa aripompon—ipinapaheling nindo an mapagsakripisyong pagkamoot. (2 Corinto 12:15) An daing kaimotan na paghihingoa nindo pinapahalagahan bako sana ni Jehova kundi pati kan
kongregasyon na pinapastoran nindo.—Filipos 2:29; Hebreo 6:10.
15 Pero kumusta man an mga agom kan kamagurangan—bako
daw na an mapagsuportar na mga babaeng ini naggigibo man nin
mga sakripisyo tanganing maasikaso kan saindang agom an aripompon? Daing duwa-duwa na sakripisyo para sa sarong agom na
babae kun kaipuhan kan saiyang agom na gamiton an panahon
sa mga bagay na pangkongregasyon na puede nia kutanang gamiton sa saiyang pamilya. Isipon man nindo an mga agom kan nagbibiaheng mga paraataman asin an mga sakripisyo ninda sa pagiba sa saindang agom sa pagsongko sa mga kongregasyon asin sa
mga sirkito. Linilingawan ninda an pagkaigwa nin sadiri nindang
harong asin posibleng kaipuhan nindang magtorog sa laen-laen na
kama kada semana. An mga agom na babae na gikan sa boot na ineenot an intereses kan kongregasyon kisa sa sadiri ninda dapat na tawan nin komendasyon huli sa saindang kadakol na kapahayagan
nin mapagsakripisyong pagkamoot.—Filipos 2:3, 4.
16 Paano niato ikakapaheling an mapagsakripisyong pagkamoot
sa laog kan pamilya? Mga magurang, naggigibo kamo nin dakol
na sakripisyo tanganing itao an pangangaipo kan saindong mga
aki asin padakulaon sinda “sa disiplina asin paggiya sa isip gikan
ki Jehova.” (Efeso 6:4) Tibaad kaipuhan nindong gumamit nin dakol na oras sa biyong nakakapagal na mga trabaho tangani sanang
may ikapuestong kakanon sa lamesa asin tanganing masierto na an
saindong mga aki igwa nin igong gubing asin istaran. Mas gugustohon pa nindong magsakripisyo kamo kisa maheling na dai ikinakatao an mga pangangaipo sa buhay kan saindong mga aki. Naggigibo man kamo nin dakulang paghihingoa na tokdoan sa Biblia
an saindong mga aki, iiba sinda sa Kristianong mga pagtiripon,
15. (a) Ano an nagkapira sa mga sakripisyong ginigibo kan mga agom kan kamagurangan? (b) Ano an saboot nindo manongod sa mapagsuportar na mga
agom na babae na nagsasakripisyo nin panahon tanganing an saindang agom
makapaglingkod sa saindong kongregasyon?
16. Anong mga sakripisyo para sa saindang mga aki an ginigibo nin Kristianong
mga magurang?
180
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
asin ibanan sinda sa ministeryo sa langtad. (Deuteronomio 6:6, 7)
An saindong mapagsakripisyong pagkamoot ikinakaogma kan Kagtugdas nin buhay pampamilya asin puedeng mangahulogan nin
buhay na daing katapusan para sa saindong mga aki.—Talinhaga
22:6; Efeso 3:14, 15.
17 Mga agom na lalaki, paano nindo maaarog si Jesus sa pagpaheling nin mapagsakripisyong pagkamoot? An Biblia minasimbag: “Mga agom na lalaki, padagos nindong mamotan an saindong
agom na babae, kun paanong an Cristo namoot man sa kongregasyon asin itinao an saiyang sadiri para dian.” (Efeso 5:25) Siring kan
nasabotan niato, namotan na gayo ni Jesus an saiyang mga parasunod kaya nagadan sia para sa sainda. Inaarog nin Kristianong agom
na lalaki an pagigin daing kaimotan ni Jesus, na “dai nagpanigo sa
saiya man sana.” (Roma 15:3) An siring na agom na lalaki gikan
sa boot na ineenot an mga pangangaipo asin intereses kan saiyang
agom kisa sa sadiri nia. Dai nia estriktong iniinsistir an gusto nia,
kundi ipinapaheling nia an pagigin andam na magpahunod kun
mayo man nin nababalgang prinsipyo sa Kasuratan. An agom na
lalaki na nagpapaheling nin mapagsakripisyong pagkamoot nagkakamit kan pag-oyon ni Jehova asin nakukua an pagkamoot asin
paggalang kan saiyang agom asin mga aki.
Ano an Gigibohon Nindo?
An pagkuyog sa bagong togon na magkaminorootmootan bakong madaling sunodon, alagad igwa kita nin mapuersang motibasyon na gibohon iyan. Si Pablo nagsurat: “Itinutulod kami kan
pagkamoot na yaon sa Cristo, huli ta iyo ini an samuyang paghusgar, na an sarong tawo nagadan para sa gabos . . . , asin sia nagadan
para sa gabos tanganing idtong mga nabubuhay dai na mabuhay
para sa sainda man sana, kundi para sa saiya na nagadan para sa sainda asin binuhay liwat.” (2 Corinto 5:14, 15) Huling si Jesus nagadan para sa sato, bako daw na maninigo kitang mapahiro na mabuhay para sa saiya? Magigibo niato iyan paagi sa pagsunod sa saiyang
halimbawa nin mapagsakripisyong pagkamoot.
18
17. Paano maaarog kan Kristianong mga agom na lalaki an pagigin daing kaimotan ni Jesus?
18. Ano an nagmomotibar sa sato na sunodon an bagong togon na magkaminorootmootan?
“MAYO NIN SIISAY MAN NA MAY PAGKAMOOT NA OROG PA KAINI” 181
Paano Nindo Masusunod si Jesus?
˘ Anong pagpaheling nin pagigin daing kaimotan an sinabi ni Jesus
na dapat gibohon kan saiyang mga parasunod?—Mateo 16:24-26.
˘ Taano ta kapakipakinabang an pagigin mapagsakripisyo?—Marcos
10:23-30.
˘ Paano pinatunayan ni Jesus na sia an Marahay na Pastor, asin ano
an manonodan kan Kristianong kamagurangan sa halimbawa nia?
—Juan 10:11-15.
˘ Sa anong praktikal na mga paagi niato maaarog si Jesus sa pagpaheling nin mapagsakripisyong pagkamoot?—1 Juan 3:17, 18.
19 Dai man sobrang magtaram si Jesus kan sabihon nia: “Mayo nin
siisay man na may pagkamoot na orog pa kaini, na itao nin saro an
saiyang kalag para sa saiyang mga katood.” (Juan 15:13) An pagigin
andam niang itao an saiyang kalag para sa sato iyo an kadarudakulaing kapahayagan kan saiyang pagkamoot sa sato. Pero, may saro
pa na nagpaheling sa sato nin orog pa nganing pagkamoot. Si Jesus nagpaliwanag: “An Dios namoot na gayo sa kinaban kaya itinao
nia an saiyang Aking bugtong, tanganing an lambang nagtutubod
sa saiya dai malaglag kundi magkaigwa nin buhay na daing katapusan.” (Juan 3:16) An Dios namomoot na gayo sa sato kaya itinao
nia an saiyang Aki bilang pantubos, na ginigibong posible na kita
makalda sa kasalan asin kagadanan. (Efeso 1:7) An pantubos sarong
mahalagang marhay na regalo hale ki Jehova, alagad dai nia kita pinipirit na akoon iyan.
20 Nasa sato na kun aakoon niato an regalo ni Jehova. Paano? Paagi sa ‘pagtubod’ sa saiyang Aki. Minsan siring, an pagtubod bakong
sa tataramon sana. Pinapatunayan iyan paagi sa mga gibo, paagi
sa satong pamumuhay. (Santiago 2:26) Pinapatunayan niato an satong pagtubod ki Jesu-Cristo paagi sa pagsunod sa saiya aroaldaw.
An paggibo kaiyan magbubunga nin nagsosopay na mga bendisyon
ngonyan asin sa ngapit, arog kan ipapaliwanag kan huring kapitulo kan librong ini.
19, 20. Anong mahalagang marhay na regalo an itinao ni Jehova sa sato, asin
paano niato ikakapaheling na inaako niato iyan?
K A P I T U L O
1 8
“Padagos Kang Sumunod sa Sako”
ONSENG lalaki an magkairibanan na nakatindog sa sarong bukid.
May dakulang pagkamoot asin paghanga, sinda nakaheling sa sarong ikadoseng persona. Sia nasa pormang tawo, alagad an totoo
sia an binuhay liwat na si Jesus, na sa giraray iyo an pinakamakapangyarihan sa espiritung mga aki ni Jehova. Tiniripon ni Jesus an
saiyang mga apostol tanganing tagboon sia sa ultimong beses digdi sa Bukid nin mga Olibo.
2 Sa bukid na ini, na kabtang nin magkatarakod na mga bulod nin
gapong puti sa ibong kan Kababan nin Cedron hale sa Jerusalem,
siertong igwa nin dakol na nagigirumdoman si Jesus. Yaon sa mga
bakilid na ini an banwaan nin Betania, na dian binuhay liwat ni Jesus si Lazaro. Mga semana pa sana an nakaagi, pinonan ni Jesus an
saiyang pagsakay para sa kapangganahan palaog sa Jerusalem hale
sa kaharaning Betfage. An Bukid nin mga Olibo iyo man an posibleng lugar kan hardin nin Getsemani, na duman inagihan ni Jesus
an labi-labi kasakit na mga oras bago sia arestaron. Ngonyan sa iyo
man sanang bulod na ini, si Jesus nag-aandam nang bayaan an saiyang pinakadayupot na mga katood asin parasunod. Sia nagtaram
nin maboot na pamamaaram. Dangan nagpoon siang umitaas hale
sa daga! An mga apostol nakatindog duman na dai makahiro sa kinamumugtakan ninda, na nakaturuhok sa saindang namomotan
na Kagurangnan mantang sia pasakat sa langit. Sa katapustapusi,
sarong panganoron an tuminahob sa saiya sa pagheling ninda, asin
dai na ninda sia naheling.—Gibo 1:6-12.
3 An naiimahinar daw nindo sa eksenang iyan sarong maogma
alagad mamondong pagtatapos, sarong mapungaw na pamamaaram? Bako. An totoo, siring kan ipinapagirumdom ngonyan kan
duwang anghel sa mga apostol, an estorya manongod ki Jesus dai
pa tapos. (Gibo 1:10, 11) Sa dakol na paagi, an saiyang paghale pa1-3. (a) Sa anong paagi binayaan ni Jesus an saiyang mga apostol, asin taano ta
bako iyan na mapungaw na pamamaaram? (b) Taano ta kaipuhan niatong maaraman an manongod sa nagin buhay ni Jesus poon kan sia magbalik sa langit?
“PADAGOS KANG SUMUNOD SA SAKO”
183
siring sa langit kapinonan pa sana. Dai kita pinabayaan kan Tataramon nin Dios na daing aram manongod sa sunod na nangyari ki Jesus. Importante na maaraman niato an manongod sa nagin
buhay ni Jesus poon kan maghale digdi sa daga. Taano? Girumdoma an sinabi ni Jesus ki Pedro: “Padagos kang sumunod sa sako.”
(Juan 21:19, 22) Kita gabos kaipuhan na kumuyog sa pagboot na
iyan, na bako sanang bilang temporaryong desisyon kundi bilang
paagi nin pamumuhay. Tanganing magibo iyan, kaipuhan na masabotan niato kun ano an ginigibo ngonyan kan satong Kagurangnan asin an mga asignasyon na inako nia sa langit.
An Nagin Buhay ni Jesus Poon kan Sia
Maghale Digdi sa Daga
4 Mayong sinasabi an Kasuratan mapadapit sa pagdatong ni Jesus sa langit, sa maogmang pag-ako sa saiya, asin sa magayagayang
pag-ibanan giraray ninda kan saiyang Ama. Minsan siring, talagang ihinayag kan Biblia antes pa kun ano an mangyayari sa langit
pagkabalik tolos ni Jesus duman. Aram nindo, sa laog nin labing
15 siglo, an mga Judio regular na nakakaheling mismo nin banal
na seremonya. Sarong aldaw kada taon, an halangkaw na saserdote minalaog sa Kabanalbanale kan templo tanganing iwirik sa atubangan kan kaban kan tipan an dugo kan mga atang sa Aldaw nin
Pagbayad sa Kasalan. Sa aldaw na iyan, an halangkaw na saserdote naglaladawan sa Mesiyas. An makahulang kahulogan kan seremonyang iyan inotob ni Jesus nin sararoan sana pagkabalik nia sa
langit. Naglaog sia sa mamuraway na presensia ni Jehova sa langit
—an pinakabanal na lugar sa uniberso—asin iprinesentar sa saiyang
Ama an halaga kan saiyang atang na pantubos. (Hebreo 9:11, 12,
24) Inako daw iyan ni Jehova?
5 Makukua niato an simbag paagi sa pag-adal sa kun ano an nangyari pira sanang aldaw pagkasakat ni Jesus. Sarong sadit na grupo
nin mga 120 Kristiano an nagtitiripon sa Jerusalem sa sarong kuarto sa itaas kan an lugar na iyan bigla na sanang mapano nin ribok na siring sa hagobohob nin makosog na doros. May garo mga
4. Paano ihinayag kan Biblia antes pa kun ano an mangyayari sa langit pagkabalik ni Jesus duman?
5, 6. (a) Anong ebidensia an nagpaheling na inako ni Jehova an atang na pantubos ni Cristo? (b) Sairisay an nakikinabang sa pantubos, asin paano?
184
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
dila nin kalayo na naheling sa ibabaw kan saindang payo, napano
sinda nin banal na espiritu, asin nagpoon sindang magtaram nin
manlaenlaen na lenguahe. (Gibo 2:1-4) An pangyayaring ini nangahulogan kan pagkamundag nin sarong bagong nasyon, an espirituwal na Israel, na iyo an bagong “rasang pinili” asin “sa hadeng
grupo nin mga saserdote” na gagamiton nin Dios sa paggibo kan
saiyang kabotan digdi sa daga. (1 Pedro 2:9) Malinaw nanggad, inako asin inoyonan ni Jehova Dios an atang na pantubos ni Cristo.
An pagbubo na ini kan banal na espiritu kabale sa enot na mga bendisyon na nagin posible huli sa pantubos.
6 Poon pa kaidto, an pantubos ni Cristo nagtaong pakinabang sa
saiyang mga parasunod sa bilog na kinaban. Nakikinabang kita sa
saiyang atang, baga man kita kabilang sa linahidan na “sadangoton
na aripompon,” na mamamahala kaiba ni Cristo sa langit, o kabilang sa “ibang mga karnero,” na mabubuhay sa irarom kan saiyang
pamamahala digdi sa daga. (Lucas 12:32; Juan 10:16) Iyan an basehan kan satong paglaom asin kan kapatawadan kan satong mga
kasalan. Sagkod na kita padagos na “nagtutubod” sa pantubos na
iyan, na nagsusunod ki Jesus aroaldaw, magkakaigwa kita nin malinig na konsensia asin maogmang paglaom para sa ngapit.—Juan
3:16.
7 Ano an ginigibo ni Jesus sa langit poon kan sia magbalik duman? Igwa sia nin dakulaon na autoridad. (Mateo 28:18) Sa katunayan, ninombrahan sia ni Jehova na mamahala sa Kristianong kongregasyon, sarong asignasyon na isinagibo nia sa mamomoton asin
makatanosan na paagi. (Colosas 1:13) Siring kan ihinula, si Jesus
nagtao nin responsableng mga lalaki tanganing mag-asikaso kan
mga pangangaipo kan saiyang aripompon. (Efeso 4:8) Halimbawa,
pinili nia si Pablo na magin “apostol sa mga nasyon,” na isinugo
sia tanganing magpalakop kan maogmang bareta sa gabos na lugar.
(Roma 11:13; 1 Timoteo 2:7) Sa paghinanapos kan enot na siglo, si
Jesus nagtao nin mga mensahe nin komendasyon, hatol, asin pagtatanos sa pitong kongregasyon sa Romanong probinsia nin Asia.
(Kapahayagan, kapitulo 2-3) Minimidbid daw nindo si Jesus bilang
Payo kan Kristianong kongregasyon? (Efeso 5:23) Tanganing padagos na makasunod sa saiya, bobooton nindong paoswagon an pa7. Anong autoridad an itinao ki Jesus pagkabalik nia sa langit, asin paano nindo sia masusuportaran?
“PADAGOS KANG SUMUNOD SA SAKO”
185
gigin makinuyog asin pakikipagkooperar sa lokal na kongregasyon
nindo.
8 Tinawan si Jesus nin dugang pang autoridad kan 1914. Kan taon
na iyan ninombrahan sia bilang Hade kan Mesiyanikong Kahadean ni Jehova. Kan magpoon an pamamahala ni Jesus, may ‘puminutok na guerra sa langit.’ An resulta? Si Satanas asin an saiyang
mga demonyo inapon sa daga, na iyo an pinonan nin sarong panahon nin grabeng sakit. An lakop na mga guerra, krimen, grabeng takot, helang, linog, asin tiggutom na nagpasakit nin makuri
sa mga tawo sa presenteng panahon nagpapagirumdom sa sato na
si Jesus namamahala na ngonyan sa langit. Si Satanas pa man giraray “an namamahala sa kinaban na ini” sa laog nin ‘halipot na sanang panahon.’ (Kapahayagan 12:7-12; Juan 12:31; Mateo 24:3-7;
Lucas 21:11) Minsan siring, an mga tawo sa bilog na kinaban tinatawan ni Jesus nin oportunidad na akoon an Saiyang pamamahala.
9 Mahalagang marhay na manindogan kita sa lado kan Mesiyanikong Hade. Sa gabos niatong desisyon sa aroaldaw, dapat niatong hingoahon na kamtan an saiyang pag-oyon, bakong an pagoyon kan maraot na kinaban na ini. Mantang sinisiyasat kan “Hade
nin mga hade asin Kagurangnan nin mga kagurangnan” an katawohan, an saiyang matanos na puso naglalaad sa kaanggotan asin
nagsosopay sa kagayagayahan. (Kapahayagan 19:16) Taano?
An Kaanggotan Asin Kagayagayahan kan
Mesiyanikong Hade
10 Arog kan saiyang Ama, an satong Kagurangnan natural na maogma. (1 Timoteo 1:11) Kan sia magin tawo kaidto digdi sa
daga, si Jesus bakong mapagkritika ni masakit paoyonan. Pero, dakol an nangyayari sa daga ngonyan na seguradong nagigin dahelan
na makamate siang gayo nin matanos na kaanggotan. Sia anggot
nanggad sa gabos na organisasyon nin relihion na putik na naghihingakong nagrerepresentar sa saiya. Ihinula nanggad nia: “Bakong
gabos na nagsasabi sa sako, ‘Kagurangnan, Kagurangnan,’ makakalaog sa kahadean kan kalangitan, kundi an naggigibo kan kabotan
8, 9. Anong autoridad an itinao ki Jesus kan 1914, asin ano an maninigong magin kahulogan kaiyan para sa sato kun dapit sa mga desisyon na ginigibo niato?
10. Natural na ano si Jesus, pero ano an dahelan na nakakamateng gayo nin matanos na kaanggotan an satong Kagurangnan?
186
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
kan sakong Ama na nasa kalangitan. Dakol an masarabi sa sako sa
aldaw na iyan, ‘Kagurangnan, Kagurangnan, bakong kami . . . naggibo nin dakol na makapangyarihan na gibo sa ngaran mo?’ Alagad
ta sasabihan ko sinda: Dai ko kamo noarin man namidbid! Rumayo
kamo sa sako, kamong mga paragibo nin katampalasanan.”—Mateo 7:21-23.
11 Para sa dakol ngonyan na naghihingakong Kristiano tibaad masakit na saboton an mga tataramon na iyan. Taano ta sasabihon
ni Jesus an siring kagabat na mga tataramon sa mga tawo na naggigibo nin “dakol na makapangyarihan na gibo” sa ngaran nia?
An mga iglesia nin Kakristianohan nag-isponsor nin mga institusyon sa paglimos, nagtao nin ayuda sa mga dukha, nagpatogdok nin
mga ospital asin eskuelahan, asin dakol na iba pa an ginibo. Tanganing masabotan kun taano ta tama sanang maanggot sa sainda si
Jesus, helinga an sarong ilustrasyon.
12 An sarong ama asin ina kaipuhan na magbiahe. Dai ninda puedeng iiba an saindang mga aki, kaya nagtangdan sinda nin sarong
paraaling. Simple an itinao nindang instruksion sa saiya: “Atamanon mo an samong mga aki. Pakakanon mo sinda, seguradohon
mo na sinda malinig, asin harayo sa peligro.” Pero kan magbalik an mga magurang, nabigla sinda kan maheling na an saindang
mga aki gutom na marhay. An mga aki maati, herelangon, asin miserable. Sinda naghihiribi na naghahagad nin atension kan paraaling, alagad dai kaini iniintindi an saindang paghibi. Taano? An
paraaling nasa itaas kan aroalsang hagyan, naglilinig kan mga bintana. Sa grabeng kaanggotan, naghagad nin paliwanag an mga magurang. An paraaling nagsimbag: “Helinga nindo an gabos na ginibo ko! Malinig an mga bintana, bako daw? May mga hinirahay
man ako sa harong, an gabos na iyan para man sa saindo!” Maoogma na daw an mga magurang? Dai nanggad! Nungka nindang ipinagibo sa saiya an mga trabahong iyan; an gusto sana ninda atamanon nia an saindang mga aki. Ikakaanggot na gayo ninda an dai nia
paghimate sa saindang mga instruksion.
13 An Kakristianohan guminawe na arog kan paraaling na iyan. Si
Jesus nagwalat nin mga instruksion sa saiyang mga representante
11-13. Taano ta tibaad masakit para sa nagkapira na saboton an magabat na sinabi ni Jesus sa mga naggigibo nin “dakol na makapangyarihan na gibo” sa ngaran nia, pero taano ta naanggot sia? Iilustrar.
“PADAGOS KANG SUMUNOD SA SAKO”
187
na pakakanon sa espirituwal an mga tawo paagi sa pagtotokdo sa
sainda kan katotoohan sa Tataramon nin Dios asin pagtabang sa sainda na magin malinig sa espirituwal. (Juan 21:15-17) Pero, biyong
dai nasunod kan Kakristianohan an saiyang instruksion. Pinabayaan kaiyan an mga tawo na magutom sa espirituwal, nariribaraw huli sa mga kaputikan asin mayong aram dapit sa pundamental na mga katotoohan sa Biblia. (Isaias 65:13; Amos 8:11) Dawa an
mga pagprobar kaiyan na pakarhayon an kinaban na ini dai nanggad puedeng ipangatanosan para sa tuyong pagsuway kaiyan. An
totoo, an sistemang ini kan kinaban kapareho nin sarong harong
na nakatalaan nang gabaon! Linilinaw kan Tataramon nin Dios na
an sistema kan kinaban ni Satanas madali nang laglagon.—1 Juan
2:15-17.
14 Sa ibong na lado, si Jesus seguradong naoogmang marhay na
magmasid hale sa langit asin maheling na minilyon na tawo an
nag-ootob kan saiyang sugo na gumibo nin mga disipulo—sarong
gibohon na isinugo nia sa saiyang mga parasunod bago sia naghale sa daga. (Mateo 28:19, 20) Kanigoan na pribilehio na makatao nin kagayagayahan sa Mesiyanikong Hade! Magin determinado kita na dai noarin man umontok sa pagtabang sa “maimbod
asin mapagmansay na oripon.” (Mateo 24:45) Bakong arog kan klero nin Kakristianohan, an grupong ini nin linahidan na mga Kristiano makinuyog na pinangenotan an paghuhulit asin maimbod
na pinakakan an mga karnero ni Cristo.
15 Makakasierto kita na anggot an Hade kun naheheling nia an
kawaran nin pagkamoot na lakop sa daga ngonyan. Tibaad nagigirumdoman niato kun paano krinitika si Jesus kan mga Fariseo huli
sa pagpaomay nia kan Sabbath. Matagason an saindang puso, sutil na gayo, kaya an pinagbabasaran sana ninda iyo an sainda mismong hayakpit na interpretasyon kan Ley ni Moises asin kan berbal
na ley. Kadakol na karahayan an nagibo kan mga milagro ni Jesus!
Alagad daing saysay para sa mga tawong iyan an kagayagayahan,
an pakaginhawa, an pagpakosog sa pagtubod na ibinunga kan siring na mga milagro. Ano an nagin saboot ni Jesus manongod sa
14. Anong gibohon an nagpapaogma ki Jesus ngonyan, asin taano?
15, 16. (a) Ano an saboot ni Jesus manongod sa kawaran nin pagkamoot na lakop na gayo ngonyan, asin paano niato naaaraman iyan? (b) Taano ta tama sanang maanggot si Jesus sa Kakristianohan?
188
“MADIA MAGIN PARASUNOD TAKA”
sainda? Sia nangalagkalag kaidto “sa sainda na may kaanggotan, na
namomondo nin biyo sa katagasan kan saindang puso.”—Marcos
3:5.
16 Ngonyan, orog pa nanggad dian an naheheling ni Jesus na ‘biyong nagpapamondo sa saiya.’ An mga namomoon sa Kakristianohan nabuta kan saindang debosyon sa mga tradisyon asin doktrina
na bakong kaoyon kan Kasuratan. Dugang pa, ikinakaanggot ninda an paghuhulit kan maogmang bareta kan Kahadean nin Dios.
Sa dakol na parte kan kinaban, an klero nagsutsut nin madahas na
persekusyon tumang sa mga Kristiano na sinserong nagmamaigot
na ihulit an mensahe na ihinulit kaidto ni Jesus. (Juan 16:2; Kapahayagan 18:4, 24) Kadungan kaiyan, an mga klerigong iyan parateng sinasadol an mismong mga parasunod ninda na makiguerra
asin gadanon an iba—na garo baga an paggibo kaiyan makakapaogma ki Jesu-Cristo!
17 Sa kabaliktaran, an tunay na mga parasunod ni Jesus naghihingoang magpaheling nin pagkamoot sa saindang kapwa tawo. Ipinapaabot ninda an maogmang bareta sa “gabos na klase nin tawo,”
arog kan ginibo ni Jesus, sa ibong nin pagtumang. (1 Timoteo 2:4)
Asin pambihira an pagkamoot na ipinapaheling ninda sa lambang
saro; iyan an pangenot na tanda na nagpapamidbid sa sainda. (Juan
13:34, 35) Mantang tinatratar ninda an mga kapwa ninda Kristiano na may pagkamoot, paggalang, asin dignidad, talagang sinusunod ninda si Jesus—asin pinapagayagaya an puso kan Mesiyanikong Hade!
18 Pirme man niatong isaisip na an satong Kagurangnan namomondong gayo kun an saiyang mga parasunod dai nakakatagal, na
pinapabayaan na lumipot an saindang pagkamoot ki Jehova asin
minapondo sa paglilingkod sa Saiya. (Kapahayagan 2:4, 5) Minsan
siring, si Jesus naoogma sa mga nagtatagal sagkod sa katapusan.
(Mateo 24:13) Kun siring, pirme nanggad niatong isaisip an pagboot ni Cristo: “Padagos kang sumunod sa sako.” (Juan 21:19) Pagolayan niato an nagkapira sa mga bendisyon na itatao kan Mesiyanikong Hade sa mga nagtatagal sagkod sa katapusan.
17. Paano pinapagayagaya kan tunay na mga parasunod ni Jesus an saiyang
puso?
18. Ano an nakakapamondong gayo sa satong Kagurangnan, pero paano niato
sia mapapaogma?
“PADAGOS KANG SUMUNOD SA SAKO”
189
Nagpapadagos na mga Bendisyon sa
Maimbod na mga Lingkod kan Hade
19 An pagsunod ki Jesus iyo an paagi tanganing magkaigwa nin
tunay na nakakakontentong buhay ngonyan mismo. Kun aakoon
niato si Cristo bilang satong Kagurangnan, na sinusunod an saiyang paggiya asin ginagamit an saiyang halimbawa bilang satong
giya, makakanompong kita nin kayamanan na hinahanap kan mga
tawo sa bilog na kinaban pero dai ninda nakukua. Magkakaigwa
kita nin gibohon na magtatao nin katuyohan asin kahulogan sa satong buhay, sarong pamilya nin mga kapagtubod na nagkakasararo
sa tunay na bogkos nin pagkamoot, sarong malinig na konsensia,
asin katoninongan nin isip. Sa halipot, magkakamit kita nin buhay
na maogma asin nakakakontento. Asin dakol pang pakinabang an
makakamtan niato.
20 Itinao ni Jehova si Jesus bilang “Amang Daing Sagkod” para sa
mga may paglaom na mabuhay sagkod lamang digdi sa daga. Si Jesus an kasalida kan enot na tawong ama, si Adan, na dai nanggad
nakatao kan pangangaipo kan gabos niang aki. (Isaias 9:6, 7) Paagi
sa pag-ako ki Jesus bilang satong “Amang Daing Sagkod,” asin pagtubod sa saiya, kita igwa nin seguradong paglaom na buhay na daing katapusan. Dugang pa, paagi kaiyan kita orog pang nagigin dayupot ki Jehova Dios. Arog kan nanodan niato, an pagmamaigot
na sumunod sa halimbawa ni Jesus aroaldaw iyo an pinakamarahay
na paaging magigibo niato na kuyogon an pagboot na ini nin Dios:
“Magin kamong mga paraarog sa Dios, bilang mga aki na namomotan na marhay.”—Efeso 5:1.
21 Mantang inaarog niato si Jesus asin an saiyang Ama, si Jehova, igwa kita nin marahayon na pribilehio. Nagpapabanaag kita nin
makinang na liwanag. Sa sarong kinaban na napapatos nin kadikloman, na dian binilyon an nadadaya ni Satanas asin inaarog an
mga karakteristiko nia, kita na mga nagsusunod ki Cristo nagpapalakop nin mga banaag kan pinakamakinang na liwanag—an liwanag kan mga katotoohan sa Kasuratan, an liwanag kan marahayon
19, 20. (a) An pagsunod ki Jesus nagbubunga nin anong mga bendisyon ngonyan mismo? (b) Paanong an pagsunod ki Cristo nakakatabang sa sato na mapanigoan an satong pangangaipo na magkaigwa nin “Amang Daing Sagkod”?
21. Paano nagpapabanaag nin liwanag sa sarong madiklom na kinaban an mga
parasunod ni Cristo?
na Kristianong mga kualidad, an liwanag kan
tunay na kagayagayahan, tunay na katoninongan, asin tunay na pagkamoot. Kadungan kaiyan,
kita mas nagigin dayupot ki Jehova, asin iyan an pinakapasohan,
an pinakahalangkaw na maaabot na obheto, nin siisay man na intelihenteng linalang.
22 Isip-isipa man an gustong gibohon ni Jehova para sa saindo sa
ngapit paagi sa saiyang Mesiyanikong Hade. Dai na mahahaloy an
Hadeng iyan magibo nin matanos na pakikilaban tumang sa marigsok na sistema nin mga bagay ni Satanas. Segurado an kapangganahan ni Jesus! (Kapahayagan 19:11-15) Pagkatapos, poponan ni
Cristo an saiyang Sangribong Taon na Paghade sa bilog na daga.
22, 23. (a) Anong mga bendisyon sa ngapit an kakamtan kan mga maimbod
na nagpapadagos sa pagsunod ki Jesus? (b) Ano an maninigo na determinado
niatong gibohon?
“PADAGOS KANG SUMUNOD SA SAKO”
191
Paano Nindo Masusunod si Jesus?
˘
Ano an makakatabang sa saindo na ikaoyon an kaisipan nindo sa
kaisipan ni Cristo?—1 Corinto 2:13-16.
˘ Sa anong mga paagi intension nindong sunodon nin mas estrikto
si Jesus?—1 Pedro 2:21.
˘ Paano nindo malilikayan an peligro na lumipot an saindong pagkamoot ki Jesus?—Kapahayagan 3:14-18.
˘ Paano nindo ikakapaheling na gusto talaga nindong mamahala si
Cristo sa bilog na daga sa harani nang ngapit?—Kapahayagan 22:
17, 20.
Itatao kan saiyang langitnon na gobyerno an mga pakinabang kan
pantubos sa gabos na maimbod na tawo, na magibo sa sainda na
magin sangkap. Imahinara na marahayon an saindong salud, na
kamo pirmeng hoben asin makosog, na maogmang nagtatrabaho
kaiba nin sarong nagkakasararong pamilya nin tawo tanganing gibohon an dagang ini na magin paraiso! Sa katapusan kan Milenyong iyan, ibabalik ni Jesus sa saiyang Ama an pamamahala. (1 Corinto 15:24) Kun kamo maimbod na magpapadagos sa pagsunod
ki Cristo, itatao sa saindo an sarong marahayon nanggad na bendisyon na masakit nganing imahinaron—an “mamuraway na katalingkasan kan mga aki nin Dios”! (Roma 8:21) Iyo, mapapasato an
gabos na bendisyon na yaon kaidto ki Adan asin Eva alagad nawara ninda. Bilang mga aki ni Jehova, kita magigin mayo nang digta
kan kasalan ni Adan sagkod lamang. Totoo nanggad, “dai na magkakaigwa nin kagadanan.”—Kapahayagan 21:4.
23 Girumdoma an mayaman na hoben na namamahala na pinag-olayan niato sa Kapitulo 1. Sinayumahan nia an imbitasyon
ni Jesus: “Madia magin parasunod taka.” (Marcos 10:17-22) Nungka nindong paggibohon an salang iyan! Logod na akoon nindo na
may kagayagayahan asin entusiasmo an imbitasyon ni Jesus. Logod
na magin determinado kamo na magtagal, na padagos na sumunod sa Marahay na Pastor aroaldaw, taon-taon, asin mabuhay tanganing maheling sa katapustapusi na pinangyayari nia an mamuraway na kaotoban kan gabos na katuyohan ni Jehova!
Gusto mo daw nin dagdag na impormasyon?
Puede mo tabing kontakon an Mga Saksi ni Jehova sa www.jw.org/bcl.

Similar documents