Refugee Phrasebook/Arabic, Dari, Bos/Cro, Slovenian, German

Transcription

Refugee Phrasebook/Arabic, Dari, Bos/Cro, Slovenian, German
Refugee Phrasebook/Arabic, Dari, Bos/Cro, Slovenian, German, English
What do you need? Was brauchen Sie? Что вам нужно? De quoi avez-vous besoin ?
ንኽንሕግዘኩም ኢና ኣብዚ ዘለና።
******************ATTENTION! MINES! *****************
Contents
1 What do you need? Was brauchen Sie? Что вам нужно? De quoi avez-vous besoin ? ንኽንሕግዘኩም ኢና ኣብዚ
ዘለና።
2 Attention, minefields!!
2.1 Urgent
2.2 Information on Minefields
3 Phrases for Helpers
4 Basic orientation (Short version)
5 Health
6 Law
7 Map of Europe
This booklet is based on data from the community project "Refugee Phrasebook". Here you find other language resources. All content can be copied, adapted and
redistributed freely (Creative Commons License, CC0). Something to be changed/added? Please insert your suggestion at https://pad.okfn.org/p/rpb-suggestions , or
contact us at [email protected] Thanks! Online versions at: http:www.refugeephrasebook.de and https://en.wikibooks.org/wiki/Refugee_Phrasebook
Attention, minefields!!
Urgent
"ATTENTION! There are still landmines in some parts of Croatia and Bosnia, and some of these areas are not marked on the maps you might have gotten, nor known to
the authorities. Make absolutely sure you stay on the roads or next to the railway / train tracks, as these are totally secure. Do NOT go walking across the fields or into the
woods, especially if you don't see any paths. In case you are not sure if you are in a dangerous area, we put together some of the most important questions and answers
that might be of help."
Arabic: ‫ق‬
‫ل‬
.‫ر‬
‫ك‬
‫ان‬
‫ا‬
‫او‬
‫ا‬
Pashto:
‫ف‬
‫م ره ا او‬
‫ۍ ده‬
‫ت‬
Dari/Farsi:
‫ء‬
‫ا‬
‫ى اي‬
‫اذا‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ا‬
‫و ي‬
‫ت‬
( ‫دار‬
,
.
‫ده‬
‫ی‬
‫ و‬,‫ت‬
‫وا‬
‫ل او ا‬
‫ا‬
‫ت‬
‫ت‬
.‫وي‬
‫م‬
‫وا‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ا‬
‫اد‬
‫ا‬
‫ف‬
‫او‬
‫رات‬
‫و‬
,‫ة‬
‫وا‬
‫ده ) در‬
‫ا‬
,‫ ر ءا‬.
‫و دك‬
‫او د‬،‫ی ئ‬
‫د ری‬
،
‫از أ‬
‫ها‬
‫وا قا‬
‫ و‬, ‫ا م ار‬
‫رات ن ه ا‬
‫ي‬
‫ا‬
/‫ة‬
.‫ده‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ار ا‬
‫او‬
‫وا‬
‫وا‬
‫قا‬
‫او ا‬
‫ا‬
.
‫او‬
‫او‬
‫ و‬،‫و د دارد‬
‫و‬
/
‫او‬
‫او‬
‫از ز‬
،
‫در‬
‫اد‬
‫و‬
‫ا‬
‫وا‬
‫او‬
‫در‬
‫ک‬
‫وا‬
‫د‬#
‫او اور ډي‬
#
1
Dari/Farsi:
‫راه روي ا‬
‫د‬
‫اب‬
( ‫دار‬
‫ا‬
‫ام را‬
‫ال و‬
‫را‬
‫ت‬
، ‫( و‬
‫د‬
‫وا‬
)
،
‫وز‬
‫ا ا‬
‫ده ) در‬
‫از أ‬
‫ا‬
‫ار‬
‫ا‬.
‫ام راه و‬
‫ و‬،‫و د دارد‬
‫ر( و ك ي‬
‫ت‬
/
‫از ز‬
) ‫ر ير‬،
‫ك ي‬
‫ا‬.
‫و د ا‬
‫در‬
.
‫ده‬
‫و‬
‫در وا‬
‫م دار ا‬
‫ي‬
‫ده‬
‫كو‬
#
‫و از‬
Information on Minefields
Arabic
Dari / Farsi
‫ا م‬
‫لا م‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ها‬
:‫ال‬
‫؟‬
‫؟‬
‫ا م‬
‫ا‬/
‫؟‬
‫آ‬
‫ا‬
‫؟‬
‫ا‬
/
‫ا‬
‫ف‬
:‫اب‬
‫و‬
‫ف را‬
‫ ا‬:‫اب‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ا‬
‫م‬
!
:‫اب‬
‫ا دة ا‬
‫ا‬
!
‫ا م‬
‫ها‬
:‫اب‬
‫ی‬
‫ده؟‬
‫ا‬
‫ی‬
‫؟‬
‫ده‬
‫ در ر‬:‫اب‬
‫ر‬.
‫ر‬
‫ن ادا‬
‫راه ن ادا‬
‫د‬
:‫اب‬
! ‫كا‬
‫ ده‬/‫ف ك‬
‫! و‬
‫ ا‬:‫اب‬
‫زود‬
‫و د‬
‫ارد‬
‫دې‬
‫ول‬
Italian
zona minata
‫ا‬:
Question: Are there
landmines in this part of
the country?
Pitanje: je li ovo područje
sigurno?
Question: Is this area safe?
Pitanje: je li ovdje sigurno
prespavati?
‫دا‬
‫ا‬:
‫ی او‬
minefield
Pitanje: ima li u ovom dijelu Domanda: Ci sono mine in
zemlje mina?
questa parte del paese?
Domanda: È sicura questa
area?
Domanda: Ci sono mine in
Pitanje: ima li na ovom polju
questo campo / in questi
/ u ovoj šumi mina?
boschi?
‫ا‬:
English
Question: Are there
landmines in this field / in
these woods?
Domanda: È sicuro passare Question: Is it safe to
la notte qui?
spend the night here?
Pitanje: jeste li Vi osoba koja Domanda: Sei del posto?
tu živi? Poznajete li okolicu? Conosci i dintorni?
Question: Are you a local?
Do you know the
surroundings?
Odgovor: da / ne
Risposta: Sì / No
Answer: yes / no
Answer: do not turn left
‫ا‬
:‫ اب‬.
Odgovor: ne skrećite lijevo
Risposta: Non girare a
sinistra
‫ا‬
:‫ اب‬.
Odgovor: ne skrećite desno
Risposta: Non girare a
destra
Answer: do not turn right
‫ی‬
‫ر‬
:‫اب‬
Odgovor: ostanite na ovoj
cesti. Ova cesta / put je
siguran / sigurna
Risposta: Continua su
questa strada. Questo
percorso è sicuro.
Answer: stay on this road.
This road / path is safe.
‫ ده اور دی دا‬:‫اب‬
‫ادا‬
‫ه دی‬
‫ور ی‬.
Odgovor: nastavite hodati
pored pruge
Risposta: Continua a
Answer: keep walking
camminare fino ai prossimi
beside the train tracks
binari del treno
‫ادا‬
‫ور ی‬
Odgovor: nastavite hodati
ravno
Risposta: Continua a
camminare dritto
Odgovor: ovdje je opasno!
Odmah se vratite na cestu!
Risposta: È pericoloso qui! Answer: it's dangerous
Torni immediatamente in
here! Return to the road
strada!
immediately!
:‫اب‬
‫راه‬
‫دې‬
:‫اب‬
:‫اب‬
‫ در‬:‫اب‬
‫آ‬.
‫ ا دا‬:
‫و‬
/
‫ ده‬/ ‫ك‬
‫ظ‬
‫راه‬/‫ك‬
‫ا‬.
‫د‬
‫ ا‬:‫اب‬
‫ا‬
‫آ‬:‫ال‬
‫ی‬
‫ی‬
/
‫؟‬
:‫اب‬
‫و‬
‫ا‬
‫؟‬
‫ آ ا‬:‫ال‬
‫؟آ‬
Minirano područje
‫ا ده دی‬:
‫ی‬
‫ا‬
‫ده؟‬
‫آ در ا‬:‫ال‬
(‫ه‬
‫) ده‬
:‫اب‬
‫ا‬
‫ة‬
/
‫دا‬
/
‫ ا‬:‫اب‬
‫ ا‬.
/
‫ة‬
‫؟‬
:‫اب‬
‫ر‬
‫آ‬
/‫ي‬
‫آ ا‬:‫ال‬
‫ا ا‬/‫ظ‬
‫از دم ا‬
‫ر ف‬
‫ا ي دار ؟‬
:‫ال‬
‫؟‬
‫اد‬
‫ آ‬:‫ال‬
‫ي دن‬
‫اي‬
‫ا ا ؟‬
‫ءا‬
‫ا‬
‫فا‬
‫اد‬
‫ر‬
,
‫؟‬
:‫ال‬
‫ها‬
Bosnian / Croatian
‫دا‬
‫( در‬
)‫ه‬
‫؟‬
‫دا‬
‫ةا‬
‫؟‬
Pashto
//
‫ک‬
‫ا ده‬
‫د‬.
.
‫ک‬
‫ک‬
:‫اب‬
‫ دا ی‬:‫اب‬
‫و ی‬
.
‫ر‬
‫ ا‬.
‫ در ا‬:‫اب‬
‫ی‬
.
‫ دا‬:‫اب‬
Answer: keep walking
straight ahead
Odgovor: na ovom području Risposta: Non ci sono mine Answer: there are no
nema mina
in questa area
mines in this area
Phrases for Helpers
2
Arabic
‫ ا‬/ Marhaba/Saalam
‫حا‬
/ Sabáh alchayr
‫ءا‬
/ Masaa alchayr
‫ا‬
‫أ ؟‬
‫أ‬
/ Bye/ma‘a 's-saláma
‫أي‬
/ Min Ouin inta? / min ay balad anta?
/ Ma Fhimt / Lam Afham
‫؟‬
‫أن‬
‫ت ا‬
‫سا‬
‫أن‬
‫ها‬
‫أن ا‬
‫ ر‬.‫د ا ت‬
‫س‬
Am tlaki bi Qamus El-Kalimat had El-Shi eli bdak
tkulu,houn fi Ligat Ktira, momken nitwasah haik/Hal
yumkinuka an tajida fi Al-kamus hatha ma turid an
takulahu? Al-kamus yatadaman aded men Al-Lughat,
rubama yumkinuna an natauasal bi hathihi Al-Tarika /
/ Schlounkon/Kifkoun
/ Schlounak(m)Schlounik (f(/Kifak
‫ة‬
‫ا‬
‫أ‬
/ Rah jib hada biye'der yisa'ed
Dari/Farsi
Bosnian/Croatian
Salam‫م‬
Zdravo / Bok / Ćao
Slovenian
German
English
Zdravo
hallo
Hello
Dober dan
guten Tag
Good day
Dobro veče/ Dobra
večer
Dober večer
guten Abend
Good evening
Doviđenja
Nasvidenje
auf Wiedersehen
Goodbye
Odakle dolazite?
Od kod ste?
Wo kommen Sie
her?
Where do you
come from?
Ne razumijem / Ne
razumem
Ne razumem
Ich verstehe das
nicht.
I don’t understand
Možete li naći ono što
želite reći ovdje [u
ovoj knjižici]? Ima
nekoliko jezika.
Možemo probati
komunicirati na taj
način.
Lahko tu [v tem
priročniku]
najdete, kar
želite reči?
Vsebuje veliko
jezikov. Lahko
poskusimo
komunicirati na
ta način.
Können Sie hier [in
diesem Phrasebook]
finden, was Sie
sagen wollen? Es
beinhaltet viele
Sprachen. Wir
können so
versuchen, zu
kommunizieren.
Can you find
what you want to
say here [=in this
phrasebook]? It
has several
languages. We
can try to
communicate this
way.
Chi haal darid?
‫ل دار ؟‬
Kako ste?
Kako ste?
Wie geht es Ihnen?
How are you?
Chitor asti?‫ر‬
‫؟‬
‫ا‬
Kako si?
Kako si?
Wie geht es dir?
How are you?
Pozvat ću nekoga tko
može pomoći. /
Pozvaću nekoga ko
može da pomogne.
Grem po
Ich hole jemanden,
nekoga, ki lahko
der helfen kann.
pomaga.
Roze khob ‫ب‬
‫ روز‬Dobar dan
Asr bekheir
khodaafez
‫ا‬
Shoma as koja
amadid
‫از‬
‫؟‬
‫آ‬
nemifahmam
Dar in ketab
mitawanid
‫ ا‬/ chishaye ke
mikhahid beguyid
peyda konid? ‫در‬
‫ا‬
‫ب‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ا‬
I'm getting
somebody who
can help.
5
Arabic
‫ر‬
‫ ا ء ا‬/ Esstanou Laou Samahtou / Alraga´a Alintithar
Lau Samahtom
‫فا د‬
/ Ra-je'ae Ba'aed Shouai / saouf a´aoud laheqan
‫ ار‬/ Biddi sa'adak
‫ا‬
‫أن‬
/ Bte'dar tusaq fiyyi
.
/ Rah estanna hon ma'ak, la teqlaq
Dari/Farsi
Bosnian/Croatian
Lotfan inja montazer
bashid
‫ا‬
.
Pas miyaayam. ‫ا‬
.
Slovenian
German
English
Molim Vas, pričekajte Prosim,
ovdje / sačekajte ovde. počakajte tu
Bitte warten Sie
hier.
Please wait
here.
Vratit ću se / Vratiću
se.
Pridem nazaj
Ich komme
zurück.
I'll come
back.
Želim vam
pomagati.
Ich will Ihnen
helfen.
I want to
help you.
Sie können mir
vertrauen.
You can
trust me.
Man mekhaayam be shoma
komak konam. ‫ا‬
Želim Vam pomoći.
.
Shoma mitavanid be ma
etamad konid. ‫ا‬
‫ا د‬
Možete imati
Lahko mi
povjerenja u mene. /
zaupate.
Možete da mi verujete.
Ma baa shoma inja
montazer baasham.
‫ا‬
.
Čekat ću ovdje s
Vama, ne brinite. /
Čekaću ovde s Vama,
ne brinite.
I will wait
Tu počakam z Ich warte hier mit
here with
vami, brez
Ihnen, keine
you, don't
skrbi.
Sorge.
worry.
Somebody
will come
and help
you.
Kazi miyayad va be shoma
Neko / netko će doći i
komak mikonad
pomoći Vam.
‫آ و‬
Nekdo bo
prišel in Vam
pomagal.
In nafar mitawanad be
shoma komak konad. ‫ا‬
‫ا‬
Ova osoba Vam (ti)
može pomoći.
Diese Person
Ta oseba vam
kann Ihnen
lahko pomaga.
helfen.
Moramo samo malo
pričekati. / Moramo
samo malo da
sačekamo.
Moramo le
malce
počakati.
We just have
Wir müssen nur
to wait a
ein wenig warten.
little.
Vrlo ste hrabri.
Zelo ste
pogumni.
Sie sind sehr
mutig.
You're very
brave.
‫ أ‬/ (m.) Inta Mumtaz (f.) Inti mumtaze
Super ste.
Super ste.
Sie sind super.
You're great.
/ Rah ytib bi sura'a/saufa yasha bisur'a
Brzo će zarasti.
Hitro se bo
pozdravilo.
Es wird schnell
heilen.
It will heal
quickly.
/ Hoa (m) / Hiya(f) bi-kher
Ona (on) će biti dobro.
Ona/On bo
OK.
Sie/er wird OK
sein.
She will be
OK / He will
be OK
/ Mabsout bi shoftak/Saaid bi rou'yatika
Drago mi je što Vas
vidim.
Veselim se, da Ich freue mich
vas vidim
Sie zu sehen.
I'm happy to
see you.
‫ح‬
,
‫ ا إ‬/ Intebeh/(f.) Intebhi ala halek, Binajah
/(m.) Intabeh/(f.) Intahehi ala nafsak! Bina"jah
Držite se i sretno.
Passen Sie auf
Take care
Pazite nase, in
sich auf, und alles and all the
srečno.
Gute.
best
‫ا‬
‫ ا‬.
‫ ا‬/ (m.) Ektebli wa't t'dar, Had
unouani / (f.)Ektebili wa't t'dari, Had unouan//(m.) Uktub li /
(f.) Uktubi li indama (m.) tastatia/ (f.) tastatee'n/ Hatha
Unouani/
Pišite mi kad stignete,
ovo je moja adresa.
Schreiben Sie mir
Pišite mi, ko
wenn Sie können,
utegnete, tu je
hier ist meine
moj naslov.
Adresse.
Write me
when you
can, here is
my address
‫ة‬
‫ا‬
/ Fi hada rah yiji ysa'dak
‫ د ا‬. / Hadal El-shak'hes bye'dar
ysa'dak
‫ر‬
‫ا‬
/ Bas lazem nestanna shuay.
ِ ‫ ا‬/‫ع‬
‫ ا‬/ (m.) Inta shuja'a(f.) Inti shuja'a-a
ِ ‫ ا‬/‫ز‬
‫زة‬
‫ف‬
/
‫ؤ‬
Ma bayad kami sabr
konem
Jemand wird
kommen und
Ihnen helfen.
This person
can help
you.
‫؟‬
‫ ذا‬/ Schou saar / Ma-tha hassal
Chi shod?‫؟‬
Što se dogodilo?
Kaj se je
zgodilo?
Was ist passiert?
What
happened?
‫ا ف‬
/ Ma Baáref / La Aáref
Namedaanam ‫دا‬
Ne znam.
Ne vem
Ich weiß nicht
I don’t know
Taghzime ghaza ‫ا‬
dijeljenje (distribucija) razdeljevanje
hrane
hrane
Essensverteilung
food
distribution
Prvo djeca / deca!
najprej otroci
Kinder zuerst
children first
potom žene
potem ženske
dann die Frauen
then the
women
prosim,
Molimo, stanite ovdje /
postavite se v
ovde u red.
vrsto
Bitte hier
anstellen.
Please queue
/ line up
here.
Za svakoga samo jedan vsak samo en
komad / jedna stvar
kos
Jeder nur ein
Stück
Only one
piece/item
each
Ovdje se ništa ne
dijeli. / Ovde se ništa
ne deli.
tukaj ni
razdeljevanja
There is no
Hier gibt es keine
distribution
Verteilung.
here
‫م‬
‫ا‬
ً ‫ل أو‬
‫ء‬
‫ ز‬/ Taou-si" Alakel / Taou-si Altaam
‫ ا‬/ Li-wlad bel Aoual/ Alatffal aoua-lan
‫ا‬
/ Ua-rahon alnissuan/ Baádhom alnessaa
‫ء ا ام ا ور‬
‫ة‬
‫وا‬
‫وا‬
‫ ا‬/ Bi-dour Laou Samahtou
/ li-kil sha-ches wahdi / Likol wahed Wahide
‫ز‬
،
/ Mouzeh
‫اول‬
Badan khonumha
‫آ‬
Lotfan inja ba zafr istade
bashid
‫ا‬
۰
‫ده‬
‫ا‬
Baraye har nafar fakhat
yek tiecke.
‫ای‬
/ Ma fi taou-si hoon / La ju-jad taou-si Huna
Inja taghzim wojud
nadarad ‫و د‬
‫دارد‬
‫ ا‬/ Assef, Ma Dal Schi / Assef lam Yabka shi
Motazefan inja hichchize
digar wojud nadarad.
‫د‬
‫ا‬
‫و د ارد‬.
Na žalost, nema više
ničega.
žal je
zmanjkalo /
žal ni več
Es gibt leider
nichts mehr.
Sorry, there
is nothing
left.
sib
jabuka
jabolko
(der) Apfel
apple
keela
banana
banana
(die) Banane
banana
/ Tifaha/Toufaha
‫زة‬
Aval kudakan ‫د ن‬
‫ا‬
4
‫ه‬
\ ‫ ء‬/ Mai/ Ma'a
Aaw‫أب‬
voda
voda
(das) Wasser
water
‫م‬
/ Akel /Ta-am
Naan‫ن‬
hrana
hrana
(das) Essen
food
Arabic
Dari/Farsi
‫ أوراق ر‬/ Aourak Rassm-ia
Khush aamadin.
/ Tass-jill
Medarak o Koghaza
‫ ا‬/ Alj'enssia
Aaliat
/ Hoon/Hunna
‫ك‬
‫ا‬
‫ارک و‬
‫ا‬
‫ا‬
Inja
/ Hnik/Hunnak
‫ شآ‬.
‫آ‬
Oonja
‫دا‬
‫آ‬
‫ ك‬/ Hnak fi Daktor/Honak
You-jad Tabib
Oonja doctar mibashad
۰
..
‫أ ب‬
‫ ك‬/ Hnik Fi
Alaáb/Honak Fi Sahat Alaáb
Oonja bakhshe kudakan mibashad
۰
‫د ن‬
‫از‬
‫ري‬
‫آ‬
pasport ‫رٹ‬
/ Ja-uas Safar
/ Surri
Bosnian/Croatian
Slovenian
German
English
dokumenti / isprave
Dokumenti
(die) Unterlagen
documents
prijava / registracija
Prijava
(die) Anmeldung
registration
državljanstvo
Državljanstvo
(die)
nationality
Staatsangehörigkeit
tu
Tu
Da
here
tamo
Tam
Dort
there
Tamo je liječnik /
lekar.
Zdravnik je tam Dort ist ein Arzt.
There's a doctor
over there.
Tamo je prostor za
djecu / decu.
Prostor za
otroke je tam
Dort ist der
Kinderbereich.
The children's area
is over there.
pasoš / putovnica
Potni list
(der) Reisepass
passport
Sirijac / Sirijka
Sirijec, Sirijka
(der) Syrer, (die)
Syrerin
Syrian
Basic orientation (Short version)
Arabic
Dari/Farsi
Bosnian/Croatian
Slovenian
Osnovni pogovor
‫م‬
/ Saalam/ Merhaba
‫حا‬
/ Sabáh al-khayr
‫ءا‬
khayr
/ massa Alchayr Masa al-
‫ا‬
‫ا‬
/ ma‘a 's-saláma / bye
/ afwan, law samáht
/‫ا‬
‫ا‬
/ lou tismah/Afwan
ً
/ Shukran
‫و‬
‫؟‬
‫ا‬
/ ma ismak / schou ismak
‫ ا‬/ Ana min
‫م ام _____ ا‬
‫؟‬
‫م ن‬
‫از ۔۔۔۔۔۔۔۔‬
(
‫آ‬
‫ ا‬/ Oussra / Aa'ila
;‫ة‬
‫ا زو‬
‫ما‬
/ hada zawji / da zawji
‫ە زو‬
‫ا‬
/ hadihi zawjati /di mara'ti / ‫م‬
‫ أ‬/ Attfali
‫ إ‬/ binti
‫م‬
‫اأ‬
‫هأ‬
Zdravo
Hallo
Hello
Dobro jutro
Dober dan
guten Morgen
good morning
Dobro veče / Dobra večer
Dober večer
guten Abend
good evening
Doviđenja
Nasvidenje
auf Wiedersehen
goodbye
Oprostite / Izvinite
Oprostite.
Entschuldigung
sorry / excuse me
Molim
Prosim
bitte
please
Hvala
Hvala
danke
thank you / thanks
Ni za kaj
gern geschehen
you're welcome
Zovem se
Moje ime je...
ich heiße...
my name is...
Kako se zovete?
Kako vam je ime?
Wie heißen Sie?
What is your name?
Ja sam iz...
Prihajam iz / sem iz
Ich komme aus...
I’m from...
porodica / obitelj / familija
družina
(die) Familie
family
Ovo je moj muž.
To je moj mož
das ist mein Mann
this is my husband
Ovo je moja žena.
To je moja žena
(meine) Frau
my wife
Ovo su moja djeca / deca.
To so moji otroci
(meine) Kinder
my children
‫د‬
Ovo je moja kći. / Ovo je moja
ćerka.
(moja) hčerka
(meine) Tochter
my daughter
Ovo je moj sin.
(moj) sin
(mein) Sohn
my son
Ovo je moja beba.
(moj) otrok
(mein) Baby
my baby
Ovo je moj brat.
(to je moj) brat
(das ist mein) Bruder
this is my brother
Ovo je moja sestra.
(to je moja) sestra
(das ist meine)
Schwester
this is my sister
Ovo je moj otac.
(to je moj) oče
(das ist mein) Vater
this is my father
Ovo je moja majka.
(to je moja) mama
(das ist meine) Mutter this is my mother
Gladan sam. (m) / Gladna sam.
(f)
Lačen sem (m) Lačna sem
Ich habe Hunger.
(f)
Moje dijete / dete je gladno.
(moj otrok) je lačen
Žedan sam. (m) / Žedna sam. (f)
Žejen sem (m) Žejna sem
Ich habe Durst.
(f)
I’m thirsty
‫زادم‬
‫ادرم ا‬
/ hadha akhi
‫اا‬
/ hadha abi
‫هأ‬
/ hathihi ummi / Hai Mama
‫ا‬.
‫ا ما‬
/ hadhihi ukhti
(‫م‬
‫ا‬.
) ‫رم‬
‫ا‬.
‫ا‬
‫درم ا‬
‫ا‬.
‫ ا‬/ ana jaw‘an
‫ام‬
/ tifli jaw‘an
‫ أر أن أ ب‬/ ash'ur bi'l-'atsh /
Atschaan
Basic
Conversation
‫او د‬
‫ إ‬/ ibni
/ tifli
Grundlagen
English
Zdravo / Bok / Ćao
‫ أ‬/ Ahlan wa sahlan
‫ ا‬/ ismi
German
‫ا‬
.
.
(mein Kind) hat
Hunger
I’m hungry.
(My child) is hungry
‫ ء‬/ Ma'a
‫آب‬
voda
voda
Wasser
water
‫ك؟‬
....‫دار ؟‬
Imate li...
Imate...
Haben Sie...
Do you have...
/ indak...?
5
Arabic
Dari/Farsi
‫ ا ؟‬/ ayn? fayn? / ouin
...‫؟‬
‫م؟‬
‫؟‬
‫ا‬
‫ أ‬/ ayna 'l-hammam
‫م‬
‫ أ‬/ Bihaja ana athamam
Bosnian/Croatian
‫ب‬
‫ور‬
.
‫م‬
‫ا‬
/ Fouta Sohiya
‫ا‬
‫ أ‬/ Bihaja ijra'a
‫؟‬
‫ان ا‬
'usalli
‫ ا‬/ ayna bi 'imkani an ‫ا ه‬
‫ا ؟‬
‫ا‬
‫؟‬
‫ا‬
‫؟‬
/ kam al-sa'ah
‫م‬
lilnawm
\ ‫ ا‬/ Ana/ Nahnu bihaja
pelena
Plenice
Kje lahko kupim...?
Wo kann ich _____
kaufen?
Where can I buy_____?
Gdje mogu naći...? / Gde
mogu da nađem...?
Kje lahko najdem...?
Wo kann ich _____
finden?
Where can I find____?
‫ا‬
Koliko je sati?
Koliko je ura?
Wie spät ist es?
What time is it?
‫اب‬
Moram(o) spavati. (sg/pl) /
Moramo da spavamo. / /
Spati moram / Moramo Ich muss schlafen / Wir
spati
müssen schlafen
I (we) need to sleep
‫و‬
Gdje je podzemna
željeznica? / Gde je metro?
Kje je metro?
Wo ist die U-Bahn?
Where is the
subway/underground?
.
Nemam novaca.
Nimam nič denarja.
Ich habe kein Geld.
I don’t have any money.
Govorite li…?
Govorite...?
Sprechen Sie…?
Do you speak...
‫؟‬
... ‫ز ؟‬
‫ب‬
‫ ا‬Ne govorim (dobro) hrvatski
Ich spreche nicht so gut
Ne govorim slovensko.
/ srpski / bosanski.
(Deutsch).
‫ا او را‬
‫ده‬
!
‫دا‬
‫ ذا ث؟‬/ Matha alathi hassal? / Matha
‫؟‬
hassall? / schou sarr / sho sar"
‫م‬
‫م‬
sanitary pad / towel
Gdje mogu kupiti...? / Gde
mogu da kupim...?
‫ ا‬/ la afham, ma bi-fahmish / Ma
fhimt
‫ ا‬/ Ana sa'íd / Mabssout
(die) Damenbinde
‫ــــــــ از‬
‫ا ؟‬
‫ة‬/
Damski vložki
Where can I pray?
‫ذ ؟‬
/ Hal yomkenak
ketabat zalek? Fik Tiktba
‫ ا‬/ Ana bardan
higijenski ulošci
Wo kann ich beten?
/
‫ة‬/‫دان‬
Where can I take a
shower?
Kje lahko molim?
/
/ ma bi-arifsh / Ma Ba´rif
Kje se lahko stuširam? Wo kann ich duschen?
Gdје se mogu pomoliti? /
Gde mogu da se pomolim?
‫ا‬
/ Almaniyati da'ífa /
Ma Behki Allmani
‫ا ف‬
Gdje se mogu otuširati? /
Gde mogu da se istuširam?
‫ز‬
‫ــــــــ‬
‫ ا‬/ an-najda!
I need to take a shower
I need to make a phone
call
‫ أ‬/ laysa maay maal. La amliq
‫ارم‬
nakuda / Ma endi Massari
!‫ە‬
sá'idni law samahta
Wo ist die Toilette? / /
Where is the toilet? / /
Wo ist das Badezimmer? Where is the bathroom?
diaper / nappy
ً ‫دا‬
‫؟‬...‫ا ال‬
/ hal tatakallam allugha. / Aya Lugha Tehki
Kje je wc / kopalnica?
Ich muss anrufen /
telefonieren
.
‫ ا ا و‬/ Ayn almetro? / ouin
Almahatta
Gdje / gde je WC (zahod,
toalet)?
Ich brauche eine Dusche
Where is..?
(die) Windel
‫م؟‬
‫ا‬..... / wain bla'ei...?
English
Wo ist...
Moram telefonirati. / Moram
Telefonirati moram
da telefoniram.
‫))ز‬
‫؟‬,,‫ان ا ي‬
‫ ا ا‬/ Ayna
youmkinouni elshira'a?
‫؟‬
‫ار‬
/ hafaada, bambers
‫اء‬
moukalama
‫ا‬
‫در‬
German
Kje je...?
Moram se otuširati. / Moram Rad bi se stuširal (m)
da se istuširam.
Rada bi se stuširala (f)
‫ور‬
‫م؟‬
‫ا‬
‫ ا‬/ Ayna Bi
Istitaa'ati elta7amom / ouin Alhammam ‫م؟‬
‫ل‬
Slovenian
Gdje / gde je...?
.
‫ ش‬.
I don't speak (English)
very well.
Možete li mi to napisati? /
Mi lahko to napišete?
Моžete li to da mi napišete?
Können Sie das für mich Can you write that down
aufschreiben ?
for me?
Ne razumijem / Ne
razumem.
Ne razumem
Ich verstehe das nicht.
I don’t understand
Upomoć! Molim vas,
pomozite mi.
Na pomoč! Pomagajte
mi, prosim!
Hilfe! / Bitte helfen Sie
mir !
Help! / Please help me!
Ne znam.
Ne vem
Ich weiß nicht
I don’t know
Što (Šta) se dogodilo?
Kaj se je zgodilo?
Was ist passiert?
What happened?
Hladno mi je.
Zebe me. / Zmrzujem.
Mir ist kalt. / Ich friere.
I am cold/ freezing
Ich freue mich / ich
bin glücklich
I’m happy.
Sretan sam. (m) / Sretna sam.
Vesel sem.
(f) /
6
Arabic
‫ة‬/
Dari/Farsi
‫ ا‬/ Ana hazín
‫م‬
‫ ا‬/ Ana bai'zak
.
‫دارم‬
‫را دو‬
/ La taqlaq / Mouch
Mouchkila / Mou Mschkil
‫ ا‬/ Ana
‫م‬
‫ار‬
‫ر‬
‫ا ا‬...... / wyna raqm
‫؟‬
elghourfa
‫؟‬
‫ل\ ا‬
‫ا‬
wain markaz eltassjil
.
.
bihaja ila maw'ed
‫ا‬/
‫ام‬
‫ـــــــ‬
‫ا ق‬
‫؟‬
‫ان‬
/ Yatawajab
A'alaykoum alintizar
.
‫ر ؟‬
‫ا‬
/
Kam yatawajab Aalayna
al'intizar houna?
‫؟‬
‫ م‬/ yawm wáhid
‫روز‬
‫ا‬
‫ّت‬
‫ ای‬/ /
Slovenian
German
English
Bojim se (Strah me je.)
Bojim se.
Ich habe Angst
I’m scared.
Tužna sam. (f) / Tužan sam. (m)
Žalosten sem.
Ich bin traurig.
I’m sad.
Drag(a) si mi.
Všeč si mi.
Ich mag dich.
I like you.
Ne brini.
Brez skrbi.
keine Sorge
Don’t worry
Trebam termin za...
želim sestanek
Ich hätte gerne
einen Termin.
I would like
an
appointment.
Gdje (gde) je soba broj ___?
Kje je soba...?
Where is
Wo ist das Zimmer
room number
Nummer ___?
____?
Gdje (gde) je centar za registraciju?
Kje je center za
registracijo?
Where is the
Wo ist die
registration
Erstaufnahmestelle?
centre?
Morate (pl) / moraš (sg) čekati.
(Morate/moraš da sačekaš.)
Počakati morate. Sie müssen warten
You have to
wait
Koliko dugo moramo ovdje čekati? /
Koliko dugo moramo ovde da čekamo?
Kako dolgo
moramo čakati
tukaj?
Wie lange müssen
wir hier warten?
How long do
we have to
wait here?
Jedan dan
En dan
ein Tag
one day
/ sá'a wáhda
Sat vremena
Ena ura
eine Stunde
one hour
/
Mjesec (mesec) dana
En mesec
ein Monat
one month
‫زود‬
Uskoro
Kmalu.
sehr bald
very soon
‫دا‬
Sutra
Jutri.
morgen
tomorrow
Prekosutra
Pojutrišnjem.
übermorgen
the day after
tomorrow
Sljedeći tjedan (Sledeće nedelje)
Naslednji teden. nächste Woche
next week
‫زود‬.
Vratit ću se brzo. (Vratiću se brzo.)
Kmalu bom
nazaj.
Ich komme bald
zurück
I will be back
soon
،
Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam,
osam, devet, deset
1 ena, 2 dva, 3
tri, 4 štiri, 5 pet,
6 šest, 7 sedem,
8 osem, 9 devet,
10 deset
1 eins, 2 zwei, 3
drei, 4 vier 5 fünf, 6
sechs, 7 sieben, 8
acht, 9 neun, 10
zehn
one, two,
three, four,
five, six,
seven, eight,
nine, ten
‫ا‬
ً
ً‫ا‬
/ ghadan / Bokra
/ qaríban
/ ba'ada ghad / Baid
‫دو روز‬
Bokra
‫ع ا دم‬
muqbel
ً
Bosnian/Croatian
‫ ا‬/ Ana bi-khaf"
‫د‬
qariban
‫ ا‬/ al 'usbou' al
‫د‬
/ Sa'aoudou
‫آ‬
،
‫ أر‬،
،‫ ا ن‬، ‫وا‬
‫ة‬
،
،
،
،
/
wahad, itnen, talateh, arba'a, ‫ده‬، ،
khamseh, sitteh, saba'a,
tamaniyeh, tisa', a'shara
‫ ا‬,‫ء‬
,
‫ا‬,
‫ ا ر‬.‫ء‬
‫ا‬,
‫ا‬,
‫ا‬/
,‫ن‬
,‫ آذار‬,‫ط‬
,
‫ن‬
,‫ ا ل‬,‫ آب‬,‫ ز‬,‫ان‬
,‫ا ر‬
‫ن‬
,
,‫أول‬
‫أول‬. /
‫ا‬
.
‫ر‬
‫ روز‬.
،
.
،
،‫ر‬
.
.
،
‫ دو‬.
،‫دو‬،
Montag, Dienstag,
Ponedeljek,
Mittwoch,
Ponedjeljak, utorak, srijeda (sreda),
Torek, Sreda,
Donnerstag,
četvrtak, petak, subota, nedjelja (nedelja) Četrtek, Petek,
Freitag, Samstag,
Sobota, Nedelja
Sonntag
1. siječanj (januar), 2. veljača (februar), 3.
ožujak (mart), 4. travanj (april), 5. svibanj
(maj), 6. lipanj (juni), 7. srpanj (juli), 8.
kolovoz (august), 9. rujan (septembar),
10. listopad (oktobar), 11. studeni
(novembar), 12. prosinac (decembar)
Januar, Februar,
Marec, April,
Maj, Junij, Julij,
Avgust,
September,
Oktober,
November,
December
Januar, Februar,
März, April, Mai,
Juni, Juli, August,
September,
Oktober,
November,
Dezember
Monday,
Tuesday,
Wednesday,
Thursday,
Friday,
Saturday,
Sunday
January,
February,
March, April,
May, June,
July, August,
September,
October,
November,
December
7
Arabic
Dari/Farsi
Bosnian/Croatian
‫ ا‬/ Sihha
‫ ا‬/ Bahtaj doktor / Bedi
Doktor
Nije mi dobro. / Ne osećam
se dobro.
Slabo mi je.
Mir ist schlecht.
I feel sick/ I don't
feel well
Bolestan sam (m) / Bolesna
sam (f)
Bolan sem (m)
Bolna sem (f)
Ich bin krank.
I’m ill / I’m sick
Moje dijete je bolesno.
(Moje dete je bolesno.)
(moj otrok) je bolan (mein Kind) ist krank
(My child) is sick
Trudna sam.
Noseča sem
Ich bin schwanger
I am pregnant
Imam alergijsku reakciju.
Imam alergično
reakcijo
Ich habe eine
allergische Reaktion
I am having an
allergic reaction
Vrti mi se u glavi. / Hvata
me nesvestica.
Vrti se mi.
Mir ist schwindelig.
I feel dizzy.
Ja sam dijabetičar
(dijabetičarka).
Diabetik sem.
Ich leide an Diabetes
I am diabetic
Potreban mi je inzulin
(insulin).
Potrebujem insulin.
Ich brauche Insulin
I need insulin
Silovana sam.
Posilili so me.
Ich wurde vergewaltigt. I was raped.
Boli me trbuh (stomak).
Boli me trebuh
Ich habe
Bauchschmerzen.
I have a stomach
ache.
Imam temperaturu.
Imam vročino
Ich habe Fieber
I have a fever / a
temperature
Imam glavobolju. (Boli me
glava.)
Glava me boli.
Ich habe
Kopfschmerzen.
I have a headache
Kašljem
Kašljam.
Ich habe Husten.
I have a cough.
Moje dijete (dete) kašlje.
Moj otrok ima
boleče grlo / kašlja
Mein Kind hat
My child has a sore
Halsschmerzen/Husten. throat/ cough
‫ر ش‬
Prehlada
prehlad
(die) Erkältung
cold
‫ل‬
Proljev (proliv, dijareja)
driska
(der) Durchfall
diarrhea
Zatvor
zaprtje
(die) Verstopfung
constipation
Vaginalna (gljivična)
infekcija
vaginalno glivično
vnetje
(der) Scheidenpilz
vaginal yeast
infection (thrush)
Atletsko stopalo
Glivice na nogah
(der) Fußpilz
athlete's foot
uši / vaške
Uši
(die) Läuse / (die)
Kopfläuse
head lice
‫ر‬
.
‫ام‬
‫ ا‬/ Ana hámil
‫ي‬
‫دار ا‬
‫إ‬
‫ا‬/
‫ا‬
/ Lakad tamma Ightissabi /
Eghtassabouni
‫یا‬
‫ی‬
‫م‬
‫وز‬
.
‫ه ام درد‬
/ indi alam fi batni
‫دارم‬
/ Himma
‫ي‬
/ tefli
.
‫ إ‬/ alisshal
‫ك‬
‫ إ‬/ al'imssak
‫ي‬
‫ب‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ام‬
/
‫اش درد‬.
‫ ر‬/ Rashih/Zukam
‫ل‬
‫م‬
‫م درد‬
/ ladaya sou'al
/‫ل‬
‫ه‬
indouhou sou'al
‫ز م‬/
.
.
‫ا أس‬
‫اع‬
‫ ا‬/ indi suda /
Ou'ani min soudaa fi alrass
‫ل‬
.
‫ ا‬/ Ahis bi dowar /
/
‫إ‬
‫ارة‬
.
/ Indi hasasya
‫ي‬
‫ا‬
‫ ا‬/ Iltihab Fetri mihbali
‫ إ‬/ Qadam al riyadi
‫ا أس‬
English
Medical Terms
Ich brauche einen Arzt. I need a doctor
‫ أ‬/ Qalbi yata'lam
‫ي‬
German
Gesundheit
Potrebujem
zdravnika
‫د‬
‫م‬
/ tifli maríd
Zdravje
Treba mi liječnička pomoć.
(Treba mi doktor.)
‫ورت دارم‬
‫ام‬
/ Lastu 'ala ma
yuram/ Sihti mish kuwayseh
‫رأ‬
‫وار‬
Daych
Slovenian
Medicinski termini
/ Qamel elrass
/
‫م‬
‫ر‬
‫اء‬
‫ء‬
‫ا‬
/
Hrana
‫ا‬/
‫ا‬/
‫ا‬/
Hrana
Lebensmittel
Food
doručak
Zajtrk
(das) Frühstück
Breakfast
ručak
Kosilo
(das) Mittagessen
Lunch
večera
Večerja
(das) Abendessen
Dinner
Je li ova hrana halal
(dozvoljena)?
Je hrana Halal?
Ist das Essen Halal?
Is this food Halal?
‫م ل؟‬
‫اا‬
/ hal hadha 't-ta'am
halal / Had Akel Halal
‫؟‬
‫ی‬
hasasiyah did....
‫آ ژی دارم‬...
Imam alergiju na....
Alergičen sem na....
Ich bin allergisch
gegen…
I am allergic to….
‫و‬
govedina
govedina
(das) Rindfleisch
beef
‫غ‬
piletina
piščanec
(das) Huhn
chicken
Ne jedem svinjetinu.
Ne jem svinjine
Ich esse kein
Schweinefleisch
I do not eat pork
‫ا‬... / Ana 'endi
/ laham bqr
‫ د ج‬/ dajaaj
‫ا‬
alkhanzir
‫آ‬
‫ أ‬/ la akol lahem
‫رم‬
‫لا‬
‫ا‬
‫ک‬
‫ا‬
8
Arabic
‫و‬
‫ا‬
/ ana nabáti
Dari/Farsi
Bosnian/Croatian
‫و‬
Ja sam vegetarijanac (m) /
vegetarijanka (f). Ne jedem meso ni
ribu. / /
Sem vegetarijanec (m)
Sem vegetarijanka (f)
Ich bin Vegetarier. Ich esse kein I am a vegetarian. / I
Fleisch und keinen Fisch.
don’t eat meat and fish.
jaja
jajca
(die) Eier [pl]
eggs [pl]
riba
ribe
(der) Fisch
fish
kruh / hljeb / hleb
kruh
(das) Brot
bread
voda
voda
(das) Wasser
water
limunada
limonada
(die) Limonade
lemonade
mlijeko / mleko
mleko
(die) Milch
milk
kava / kafa
kava
(der) Kaffee
coffee
čaj
čaj
(der) Tee
tea
Ne pijem alkohol.
Ne pijem alkohola
Ich trinke keinen Alkohol
I don't drink alcohol
voće
sadje
(das) Obst
fruit
‫ا‬
‫ ا‬/ al bayid
‫رم‬
‫غ‬
/
/ - Samak
/ AL khubz /
'aysh
‫ن‬
‫ ء‬/ m'a, miyah / Mai ‫آب‬
/ limonada
‫د‬
/ Al labn/al
halib
‫ة‬
/ Al qahwa
‫ه‬
‫ي‬
/ Al shaay
‫ی‬
‫ل‬
‫ا‬
‫أ‬
‫أ‬/
la ashrab alkohol
‫رم‬
/ Fakiha
‫ه‬
‫ح‬
/
‫ا‬
/ Al tufah
‫ل‬
‫وات‬
/ al
khudrawat
jabolko
(der) Apfel
apple
naranča
pomaranča
(die) Orange/Apfelsine
orange
‫آ‬
breskva
breskev
(der) Pfirsich
peach
povrće
zelenjava
(die) Gemüse [pl]
vegetables [pl]
krumpir / krompir
krompir
(die) Kartoffeln [pl]
potatoes [pl]
grah / boranija
fižol
(die) Bohnen [pl]
beans [pl]
grašak
grah
(die) Erbsen [pl]
peas [pl]
slanutak / leblebija
čičerika
(die) Kichererbsen [pl]
chickpeas [pl]
patlidžan
jajčevec
(die) Aubergine
eggplant (US) /
aubergine (UK)
mrkve / šargarepe
korenje
(die) Karotten/Möhren [pl]
carrots [pl]
rajčice / paradajz
paradižnik
(die) Tomaten [pl]
tomatoes [pl]
šećer
sladkor
(der) Zucker
sugar
‫آ‬
‫اء‬
/
Fasoulia'a / Foul
‫اء‬
‫ ز‬/ Bazila
/
‫د‬
‫د‬
‫ر‬
‫ن‬
‫ن‬
‫ ذ‬/
‫ه‬
‫ر‬
/ Jazar
‫زردک‬
‫) دورة‬
)/
Tamatem /
Banadoura
‫ن رو‬
/ Soukkar
/ taheen
‫آرد‬
‫ذ‬
brašno
moka
(das) Mehl
flour
med
med
(der) Honig
honey
/ Jobn
sir
sir
(der) Käse
cheese
sol / so
sol
(das) Salz
salt
papar
poper
(der) Pfeffer
pepper (spice)
tjestenina / testenina
testenine
(die) Nudeln
pasta
juha (supa)
juha
(die) Suppe
soup
maslac
maslo
(die) Butter
butter
ulje
olje
(das) Öl
oil
vilica (viljuška)
vilice
(die) Gabel
fork
žlica (kašika)
žlica
(der) Löffel
spoon
‫رد‬
nož
nož
(das) Messer
knife
‫ب‬
tanjur (tanjir)
krožnik
(der) Teller
plate
‫أ‬
Aswad
‫و‬
‫ذ‬
/ Aassal
/ Melh
‫ء‬
English
jabuka
‫ت‬
/ Battatta
German
‫ر‬
/ Al burtuqal
‫ دراق‬/ Diraaq
Slovenian
/ Bihar
‫خ‬
‫رو‬
/ Maakarouna
/ Shourba
‫چ‬
‫آش‬
‫ ز ة‬/ Zoubda
‫ ز‬/ Zait
/ Shawka /shoka
/ ma'laka
/ sekena /
Sikkin
/ tabak / sahen
/
9
Arabic
‫ س‬/ Koubaya / Kasse
‫ي‬
Dari/Farsi
‫س‬
‫ ا‬/ Ebrek shaye
Bosnian/Croatian
Slovenian
German
English
čaša
kozarec
(das) Trinkglas / Glas
glass (to drink from)
čajnik
čajnik
(die) Teekanne
teapot
/
/ Awa-i /Malabes
‫س‬
Odjeća / Odeća
Obleka
Kleidung
Clothing
košulja
Srajca
(das) Hemd
shirt
haljina
Obleka
(das) Kleid
Dress
suknja
Krilo
(der) Rock
skirt
hlače (pantalone)
hlače
(die) Hose
trousers (UK) / pants (US)
džemper
pulover
(der) Pullover
jumper (UK) / sweater /
pullover
jakna
jakna
(die) Jacke
jacket / coat
veo
tančica / Ruta /
Hijab
(der) Schleier / (das)
Kopftuch
veil / hijab / headscarf
cipele
čevlji
(die) Schuhe [pl]
shoes [pl]
rukavice
rokavice
(die) Handschuhe [pl]
gloves [pl]
čarape
nogavice
(die) Socken [pl]
socks [pl]
donje rublje (donji veš)
spodnje perilo
(die) Unterwäsche
underwear
/ qamís
‫ز‬
‫ن‬
/ fustan
‫س‬
‫رة‬
/ Tanoura
‫دا‬
‫وال‬
/‫ ِ ْ ل‬/ Sirwal / Bantalon
‫ف‬
‫ة‬
/ kanzet souf
َ ْ ِ /
‫ب‬
‫ن‬
ِ
‫ژا‬
/ Jaket / Mi'itaf
/ Hijab / Khimar
‫ب‬
‫ أ‬/ Ahzia/ sabbatat
‫زات‬
/ Qafazat
‫ت‬
/ kalsat
‫دا‬
/‫ت‬
‫د‬
‫راب‬
‫ز‬
/ Malabis Dakhiliya
/
‫أ ث‬/
Razno
‫ر‬
/ Takhet / Sarrir
‫ال‬
postelja
(das) Bett
bed
odeja
(die) Decke
blanket
svjetiljka / lampa
svetilka
(die) Lampe
lamp
telefon
telefon
(das) Telefon
telephone
mobitel / mobilni telefon
mobilni telefon
(das) Handy
mobile phone / cellphone
struja
elektrika
(die) Elektrizität / (der)
Strom
electricity
računalo / računar (kompjuter)
računalnik
(der) Computer
computer
internetska veza (internet
konekcija)
internetna
povezava
(die) Internetverbindung
internet connection
‫ی‬
baterija
baterija
(die) Batterie
battery
‫ا ق‬
soba
soba
(das) Zimmer
room
stolica
stol
(der) Stuhl
chair
stol / sto
miza
(der) Tisch
table
‫ب‬
WC / Toalet
stranišče, WC
(die) Toilette / (das) WC
toilet
‫ب‬
toalet papir
toaletni papir
(das) Toilettenpapier
toilet paper
‫اک‬
četkica za zube
zobna ščetka
(die) Zahnbürste
toothbrush
‫د ان‬
pasta za zube
zobna pasta
(die) Zahnpasta
toothpaste
‫ور‬
tuš
prha
(die) Dusche
shower
kada
banja / (kopalna)
kad
(die) Badewanne
bathtub
sapun
milo
(die) Seife
soap
šampon
šampon
(das) Shampoo
shampoo
papirnate maramice
papirnati robček
(das) Taschentuch
tissue / handkerchief
ormarić
omara
(der) Schrank
cupboard
/ Telephon / Jawal /
/ Jawal / Mobile
‫ء‬
/ Kahraba
‫ب‬
,
kombuter
‫ر‬
‫ق‬
/ Hassoub/
‫ل‬
‫ ا‬/ Etesal bl internet
/ Battariya
/ Ghourfah
‫ا‬
/ Kourssi
‫و‬
‫م‬
/ Tawla
/ hammam
‫ ورق ا‬/ Warak tawalet
‫ن‬
‫ةا‬
‫ن‬
‫نا‬
‫م‬
/ ‫ دوش‬/ hamam/ dush
‫ن‬
/ fourchat assnan
/ maajoun assnan
/ Maghtas
‫ی‬
/ sabona
‫ن‬
‫ن‬
/ shampoo
‫رم ورق‬
‫ا‬
/ maharem / mandil
Misc
deka (prekrivač, ćebe)
/ misbah / lamba
-‫ن‬
Hatef
Sonstiges
krevet
/ bataneya
‫ح‬
Razno
‫ل‬
‫د‬
/ Khizana
‫ ب‬/ Bab
‫دروازه‬
vrata
vrata
(die) Tür
door
‫ة‬
/ Nafeza/shebbak
‫ه‬
prozor
okno
(das) Fenster
window
/ Ha'et
‫د ار‬
zid
stena, zid
(die) Wand
wall
kuća
hiša
(das) Haus
house
‫ل‬
‫ب‬
‫ة‬
/ Manzel
/ Sha'a
‫آ ر ن‬
stan
stanovanje
(die) Wohnung
apartment / flat
/ Ketab
‫ب‬
knjiga
knjiga
(das) Buch
book
novine
časopis
(die) Zeitung
newspaper
radio
radio
(das) Radio
radio
televizor
televizija
(das) Fernsehen
television
‫ راد‬/ ‫ع‬
‫ز‬
‫روز‬
/ Jaredeh
‫راد‬
/ Mzyaa / Radio
/ Telfaz
‫ن‬
10
Health
Arabic
‫ج أن أرى‬
‫ا‬
‫ف‬
‫إ‬
‫رة إ‬
‫؟‬
‫ج أن أذ‬
‫ج‬
‫أ‬
‫أ‬
‫أن آ‬
‫ير‬
/‫ب‬
‫ما‬
‫أن آ‬
‫ر ( أو‬
‫)أو ا‬
‫ّد‬
‫ت‬
‫ا‬
) ‫ي أز‬
‫ي و‬
‫)أو‬
ّ
‫ا‬
‫را‬
I need to go to the
hospital
Potrebno mi je vozilo hitne pomoći
(Trebam kola hitne pomoći).
Pokličite reševalce.
Ich brauche einen
Rettungswagen
I need an ambulance
Wo kann ich dieses
Rezept einlösen?
Where can I fill this
prescription?
‫ام‬
‫م؟‬
‫را‬
‫م؟‬
‫دو ره‬
‫ن؟‬
‫ر‬
‫دارم‬
‫ از‬Gdje mogu podići lijek (lek) za ovaj Kje lahko dobim
recept?
recept?
Kada moram opet doći (kada moram
Wann muss ich
Kdaj moram priti nazaj?
opet da dođem)?
wiederkommen?
‫م‬
Imao (m) / imala (f) sam infarkt /
srčani udar.
Imel sem srčni napad.
Ich hatte einen
Herzinfarkt
I had a myocardial
infarction
‫ع دارم‬
Imam epilepsiju. /
Imam epilepsijo
Ich habe Epilepsie
I have epilepsy
Imam rak.
Imam raka
Ich habe Krebs
I have cancer
Imam tuberkulozu (sušicu). /
Imam tuberkulozo
Ich habe Tuberkulose
I have tuberculosis
Imam dijabetes.
Imam diabetes/
sladkorno bolezen
Ich habe Diabetes
I have diabetes
Imam HIV / SIDU / AIDS.
Imam HIV
Ich habe HIV
I have HIV
Imam leukemiju.
Imam levkemijo
Ich habe Leukämie
I have leukaemia
Imam bolest srpastih stanica
(anemiju srpastih ćelija).
Imam anemijo srpastih
celic.
Ich habe
Sichelzellenanämie
I have sickle cell disease
Bolujem od talasemije.
Imam talasemijo.
Ich habe Thalassämie
I have thalassaemia
.
Bolujem/patim od kronične
depresije (hronične depresije).
Imam kronično
depresijo
Ich leide an
Depressionen
I have chronic
depression
.
Bolujem/patim od shizofrenije
(šizofrenije).
Imam shizofrenijo
Ich habe Schizophrenie
I have schizophrenia
‫)ا‬
Bolujem/patim od bipolarnog
poremećaja.
Imam bipolarno motnjo
Ich habe eine bipolare
Störung
I have bipolar disorder
To so moja zdravila
Das sind meine
Medikamente
This is my medication
Ove lijekove (lekove) uzimam svaki Ta zdravila jemljem
dan.
vsak dan
Ich nehme diese
Medikamente täglich
I take this medication
every day
Ove lijekove (lekove) uzimam već
godinama.
Ta zdravila jemljem že
več let
Ich nehme diese
I have been taking this
Medikamente seit Jahren medication for years
Treba mi još ovog lijeka (leka).
Potrebujem več tega
zdravila
Ich brauche mehr von
diesen Medikamenten
I need more of this
medication
Ranjen sam. (m) / Ranjena sam (f).
Poškodovan sem (m),
poškodovana sem (f)
Ich bin verletzt
I was injured
Nekdo me je udaril
Ich wurde geschlagen
Somebody hit me
Ich wurde mit einem
Messer verletzt
I was stabbed/ cut with a
knife
‫دا‬
.
.
‫د‬
.
‫ه أدو‬
.
‫ن دارم‬
‫ي‬
‫ن‬
‫ل دا‬
‫دارم‬
‫ری‬
‫دارم‬
‫)أو‬
‫ا ا واء‬
‫) ي‬
‫يا‬
‫)ا‬
‫دارم‬.
‫) ا دوا‬
‫ا‬
‫ج‬
‫و‬
‫د‬
‫دارو را‬
‫ف‬
.
‫دارو را‬.
‫دارو را‬
‫ ز دارم‬.
‫ا‬
‫د ه ام‬
.
‫أ‬
‫را زده ا‬
/
‫ا‬
‫ل‬
‫ف‬
‫أ‬
‫ا‬. Ovo su lijekovi (lekovi) koje
uzimam.
‫دارو ی‬
‫ا‬
‫آ‬
‫ا‬
‫( دو‬
‫روز‬
‫ا ا واء‬
‫د‬
‫دارم‬
‫آ‬
‫ا ا واء‬
.
‫دارم‬
‫اب و ا‬
‫)أو ا س ا‬
I have asthma
‫ام‬
‫ا ز دارم‬
‫و‬
Ich habe Asthma
I have heart failure
‫ي‬
)
Imam astmo
Ich habe
Herzinsuffizienz
‫دارم‬
‫يا‬
Imam astmu.
Imam težave s srcem
‫دارم‬
‫ب‬
Do I have to be admitted
to the hospital?
Imam zatajenje srca.
‫ن دارم‬
‫دم‬
Muss ich ins
Krankenhaus?
‫ر‬
/
‫)أو‬
‫)ا‬
Ali moram v bolnico?
‫ آ‬Moram li ići u bolnicu?
‫آ‬
When do I have to come
back?
‫دارم ) ي‬
‫ي‬
‫ات‬
Ich muss ins
Krankenhaus
I have chronic bronchitis
‫ي‬
ً
Moram v bolnico
Ich habe chronische
Bronchitis
‫ي‬
‫م‬
Moram u bolnicu.
‫آ‬
English
Imam kronični bronhitis
‫ي داء ا‬
‫دم‬
I need to see a doctor
‫م‬
German
Imam kronični (hronični) bronhitis.
‫ي‬
‫ّ ي‬
Ich muss zum Arzt
‫ر‬
Slovenian
‫و‬
‫ي‬
‫ن‬
Potrebujem zdravnika.
‫دارم‬
)
‫ذ‬
‫ع‬
Treba mi ljekar/ liječnik/ doktor.
‫ام‬
‫داً؟‬
‫ا‬
Bosnian/Croatian
‫د‬
‫أ‬/ ‫ن‬
‫أن أ ف ا و‬
‫ا‬
‫ او ا‬/
‫ؤ‬
Dari/Farsi
‫أ‬/
‫ه‬
‫ام‬.
‫ز‬
. Istukli/udarili su me.
Nekdo me je
Ozlijeđen (povređen) sam od uboda
zabodel/porezal z
nožem.
nožem
11
Arabic
‫رة‬
Dari/Farsi
Bosnian/Croatian
‫زده ا‬
/
. Udario me (je) automobil.
‫را‬
‫ة‬
‫ه ای‬
‫زده‬
ّ
)
...)
ّ
‫را ز‬
‫ی‬
‫ا‬.
‫ن‬
‫از ار ع ا ده ام و‬.
‫و‬
‫ا دم‬
.
‫درد‬
‫أا‬
‫و‬
‫إ‬
‫ال‬
‫د‬
‫ا‬
‫ت درد‬
‫ا‬
‫د‬
‫و‬
‫ا‬
‫ه‬
‫دو‬
‫أ‬
‫أ‬/
‫ءا‬
‫داد‬
‫ا‬
‫ءا‬
‫ا‬
‫ّد‬
‫ة‬
ً
‫( دارد‬
‫ا ا‬
‫ا‬
‫أا‬
‫وع‬
‫ر‬
‫أا‬
‫اا‬
‫ت‬
‫أن‬
ً
‫ا‬
‫اا‬
‫ام‬
‫ي‬
Es ist schlimmer
wenn ich stehe
It gets worse when I
stand up
Osjećam (osećam) se gore kada legnem.
Poslabša se mi, ko ležim
Es ist schlimmer
wenn ich mich
hinlege
It gets worse when I lie
down
Bol je oštra.
Ostra bolečina
Es ist ein scharfer
Schmerz
It is a sharp pain
‫ دردش‬Bol je tupa.
Topa bolečina
Es ist ein dumpfer
Schmerz
It is a dull pain
‫درد‬
‫ر‬
‫ درد‬Bol je došla iznenada. (Iznenada me je zabolelo). Nenadoma me je začelo
boleti
Polako me počelo boljeti (Polako je počelo da
me boli.)
Boleti me je začelo
postopoma
Der Schmerz begann The pain started
allmählich
gradually
‫ا‬
Ovakvu sam bol osjećao (m) / osjećala (f) i
ranije. (I pre me je ovde bolelo.)
Že prej me je bolelo
Ich hatte diesen
Schmerz schon
einmal
I have had this pain
before
Ovakvu bol još nikada nisam osjetio (m) /
osjetila (f). (Ovde/ovo me još nikada nije
bolelo.)
Še nikoli me ni bolelo na
tak način
Ich hatte diesen
Schmerz noch nie
I have never had this
pain before
Krvarim.
Krvavim
Ich blute
I am bleeding
Imam krvi u urinu.
V mojem urinu je kri
Ich habe Blut im
Urin
There is blood in my
urine
Imam krvi u stolici.
V mojem blatu je kri
Ich habe Blut im
Stuhl
There is blood in my
faeces
Povratio sam krv.
V mojem bruhanju je kri
Ich habe Blut
erbrochen
There is blood in my
vomit
Iskašljavam krv.
Kašljam kri
Ich huste Blut
I am coughing up blood
I am bleeding from my
anus
‫و‬
‫درد را ا‬
‫ن‬
‫اغ‬
‫و د داره‬
‫در ا‬
‫در ادرار‬
‫ن‬
‫ی دارم ا ف‬
‫از‬
Krvarim iz rektuma (anusa).
Krvavim iz anusa
Ich blute aus dem
After
‫ی دارم‬
‫از‬
Curi mi krv iz nosa.
Iz nosa mi teče kri
Ich habe Nasenbluten I have a nosebleed
Krvarim između menstruacija.
Krvavim tudi med dvema
obdobjema menstruacije
Ich habe
Zwischenblutungen
Menopauza mi je završila, ali krvarim i dalje.
Menstruacije nimam več,
toda zopet krvavim
Ich habe Blutungen My periods finished,
nach der Menopause but I am bleeding again
glava
glava
Kopf
head
oko
oko
Auge
eye
‫ش‬
uho (uvo)
uho
Ohr
ear
‫د ن‬
usta
usta
Mund
mouth
‫ا ف‬
‫ي‬
‫ر دارم‬
‫ا ورة ا‬
‫د‬
‫ا‬
/
‫ی ی‬
‫از‬
‫دارم‬
‫رأس‬
‫أذن‬
Der Schmerz begann The pain started
plötzlich
suddenly
‫درد‬
‫ك دم‬
‫ز‬
It hurts here
Poslabša se mi, ko
vstanem
‫ء‬
‫ا‬
Hier tut es weh
I fell down
Osjećam (osećam) se gore kada ustanem.
‫در‬
‫أ ف‬
Padel sem (m), padla sem
Ich bin hingefallen
(f)
It hurts when I touch it
‫ن‬
‫ع‬
‫و د دارد‬
‫ات‬
Pao (m) / pala (f) sam.
Es schmerzt bei
Berührung
‫ك دم‬
‫ا‬
I fell from a height
Boli na dotik
‫ا از‬
‫ا‬
Ich bin abgestürzt
Boli me na dodir.
‫و‬
‫نو د‬
‫دارد‬
‫ج‬
Padel sem z višine (m)
padla sem z višine (f)
Der Schmerz kommt The pain comes and
und geht
goes
‫ك دم‬
‫ي‬
Pao (m) / pala (f) sam s visine.
Bolečina pride in gre
‫ا ل‬
/
‫دم‬
I was bitten
Bol dođe i prođe.
‫ی دارم‬
‫ا‬
Ich wurde gebissen
Der Schmerz besteht The pain is there all the
die ganze Zeit
time
‫درد را‬
‫دا‬
‫ام‬
Nekaj me je ugriznilo
Boli me ves čas
‫وع‬
‫ت‬
Nešto me ugrizlo.
Boli me cijelo vrijeme (sve vreme).
.
‫درد‬.
)
Ich wurde von einem
I was stung by an insect
Insekt gestochen
‫م‬
‫دراز‬
‫و‬
‫دردش‬
‫أ‬
Ubo me kukac. (Pretrpeo (m) / pretrpela (f) sam
Pičil me je insekt
ubod insekta.)
Der Schmerz wandert The pain started here
von hier nach dort
and goes to here
‫و‬
‫ا‬
English
Bolečina se začne tukaj,
boli me vse do sem /
‫درد‬
‫ه‬
‫أ‬
German
Ich wurde von einem
I was hit by a car
Auto angefahren
‫ درد از ا‬Bol migrira s ovog na onaj dio tijela. (Bol se
‫ و ا‬pomera s ovog na onaj dio tela.)
‫د‬
‫درد‬
‫ه‬
Povozil me je avto
Osjećam bol na ovom dijelu tijela. (Na ovom me
Tukaj me boli
mestu boli.)
‫ا‬
‫وع‬
‫ه‬
Slovenian
‫ی‬
I am bleeding between
my periods
12
Arabic
Dari/Farsi
Bosnian/Croatian
Slovenian
German
English
‫و‬
‫رت‬
lice
obraz
Gesicht
face
‫ر‬
‫دن‬
grlo
vrat
Hals
neck
rame
rama
Schulter
shoulder
lakat
komolec
Ellbogen
elbow
kuk
bok
Hüfte
hip
koljeno (koleno)
koleno
Knie
knee
zglob
gleženj
Knöchel
ankle
stopalo
stopalo
Fuss
foot
ruka
roka
Arm
arm
noga
noga
Bein
leg
šaka
dlan
Hand
hand
prst (na ruci)
prst na roki
Finger
finger
nožni prst
prst na nogi
Zeh
toe
Prsni koš (grudi)
prsi
Brust
chest
trbuh (stomak)
trebuh
Bauch
belly
srce
srce
Herz
heart
‫ع‬
‫آر‬
‫ا رك‬
‫ر‬
‫زا‬
‫زک‬
‫م‬
‫زراع‬
‫زو‬
‫ر‬
‫ران‬
‫د‬
‫ أ‬/‫ع‬
‫ِر‬
‫د‬
‫ا‬
‫إ‬
‫ا‬
‫ر‬
‫ر‬
pluća (plućno krilo)
pljuča
Lunge
lung
‫ة‬
‫ه‬
želudac
želodec
Magen
stomach
‫ا اره‬
‫ا‬
žučni mjehur (žučna kesa)
žolčnik
Gallenblase
gallbladder
bubreg
ledvica
Niere
kidney
‫ء‬
‫روده‬
crijeva (creva)
črevo
Darm
bowel
‫ج‬
anus (rektum)
anus
After
anus
‫ا‬
‫ج‬
‫ر‬
‫ر‬
maternica (materica)
maternica
Gebärmutter
uterus
‫ان‬
jajnik
jajčnik
Eierstock
ovary
‫واژن‬
vagina
nožnica, vagina
Scheide
vagina
testisi
testisi
Hoden
testes
penis
penis
Penis
penis
Osjećam (osećam) se bolesno.
Bolna sem (f), bolan sem (m)
Ich fühle mich
krank
I feel ill
‫دارم‬
Imam (povišenu) teperaturu.
Imam vročino
Ich habe Fieber
I have a fever
‫ز دارم‬
Hladno mi je.
Zebe me
Ich friere
I feel cold
Imam groznicu.
Tresem se
Ich habe
Schüttelfrost
I have been
shaking
Oblijeva (obliva) me hladan znoj.
Mrzel pot me obliva
Ich habe kalten
Schweiss
I had a cold
sweat
Onesvijestio sam se (m) / Onesvijestila sam se (f). Onesvestil sem se (m), onesvestila
(Pao (m) /pala (f) sam u nesvest.)
sem se (f)
Ich war
ohnmächtig
I fainted
Vrti mi se.
Vrti se mi
Mir ist
schwindelig
I feel dizzy
Imao sam napadaj (npr. epilepsije).
Imel sem epileptični napad (m), imela Ich hatte einen
sem epileptični napad (f)
Krampfanfall
I had a seizure
Bio sam bez svijesti (svesti).
Bila sem nezavestna (f), bil sem
nezavesten (m)
Ich war
bewusstlos
I was
unconscious
‫دارم‬
Otežano (teško) dišem.
Težko diham
Ich habe
Atemnot
I have
difficulty
breathing
‫دارم‬
Zvižde (pište) mi pluća dok dišem
Hropem
Ich gieme
I have
wheezing
Kašljem.
Kašljam
Ich huste
I have a cough
Iskašljavam ispljuvak (šlajm).
Izkašljujem sluz
Ich habe
Auswurf
I am coughing
up sputum
Srce mi ubrzano lupa.
Srce mi hitro bije
Ich habe
Herzrasen
My heart beats
fast
Imam poremećaj srčanog ritma (aritmiju).
Srce mi bije neenakomerno
Ich habe
Herzstolpern
My heart beats
irregular
‫آ‬
‫ض‬
‫ا‬
‫) ارة‬
‫ش‬
‫) ي‬
‫ودة‬
‫ا‬
‫ا‬
‫دارم‬
‫ر‬
ً ‫ً ردا‬
‫د‬
‫ا‬
‫م‬
‫و‬
‫أ‬
‫ع‬
‫زا ة‬
‫ت‬
‫ت‬
))
\
‫لر‬
‫ا‬
‫أ‬
‫ت‬
)
‫ش‬
‫دارم‬
‫ا‬/
‫ل‬
‫ق‬
‫از‬
‫در‬
‫) ي‬
‫دار‬
‫دارم‬
‫أ ا‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ى‬
13
Arabic
Dari/Farsi
‫أ‬
‫ر‬
‫ا‬
‫ة‬
‫يا‬
‫ن‬
Bosnian/Croatian
‫ام‬
‫درد دارم‬
‫در‬
‫دل درد دارم‬
‫س‬
‫ا‬
‫ت‬
‫ا‬
‫ده ام‬
German
English
Osjećam bol u prsima (Osećam
V prsih me boli
bol u grudima).
Ich habe
Brustschmerzen
I have chest pain
Boli me želudac (stomak).
Trebuh me boli
Ich habe
Magenschmerzen
I have stomach
ache
Zlo mi je (muka mi je).
Slabo mi je
Mir ist übel
I feel sick
Povraćao sam (m) / povraćala
sam (f).
Bruhal sem (m), bruhala sem (f)
Ich habe erbrochen
I have been sick
Imam proljev (proliv).
Drisko imam
Ich habe Durchfall
I have diarrhoea
‫ل‬
‫يا‬
‫ل دارم‬
‫ك‬
‫يا‬
‫دارم‬
Imam zatvor.
Imam zaprtje
Ich habe Verstopfung
I have
constipation
‫غ‬
‫أ‬
‫آ وأ‬
‫او‬
‫رو‬
‫اوردم‬
Povratim sve što popijem i
pojedem.
Izbruham vse, kar pojem in popijem
Ich kann nichts bei
mir behalten
I vomit up all
food and drinks
.
Kar naprej uriniram
Ich muss ständig
Wasser lassen
I urinate every
hour
Osjećam (osećam) bol pri
uriniranju.
Boli me, ko uriniram
Es schmerzt beim
Wasser lassen
I have pain
when urinating
Urin mi smrdi.
Moj urin smrdi
Mein Urin riecht
schlecht
My urine smells
bad
Ne mogu urinirati.
Ne morem urinirati
Ich kann nicht Wasser
I can´t urinate
lassen
Imam kolike (grčeve) u
bokovima.
Imam količne bolečine
Ich habe krampfartige
I have colic pain
Schmerzen in der
in my side
Flanke
Moguće je da sam trudna.
Mogoče sem noseča
Ich könnte schwanger I might be
sein
pregnant
Trudna sam i krvarim.
Noseča sem in krvavim
I am pregnant
Ich bin schwanger und
and I am
habe Blutungen
bleeding
Imam trudove. (Porađam se.)
Popadke imam
Ich habe Wehen
I am in labour
Ich hatte vor 2 Tagen
Sex
I last had sex 2
days ago
‫ادرار‬
‫ا ل‬
‫ل‬
‫ا‬
Slovenian
‫ادرار دن ا‬
‫درد دارم‬
‫ا‬
‫ك را‬
‫ادرارم ی‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ل‬
‫ا ادرار‬
‫ا‬
‫ي او ع‬
‫وب دارم‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ا ن‬
/
‫ن‬
‫و د دارد‬
‫يا م‬
‫ا ده او‬
‫ا ض‬
‫ن دارم‬
‫ر‬
‫ر‬
‫ده‬
‫ة‬
‫ا‬
‫ روز‬۲
‫ت ز دی ا‬
‫ا‬
‫د‬
‫ا‬
‫ام‬
‫ي ا ازات‬
‫ا‬
‫دارم‬
‫ي ا ازات‬
‫ىا ل‬
‫دارم‬
‫از واژ‬
‫از‬
‫ي‬
...
‫ي‬
...
‫ي‬
...
‫ا‬
Već duže vrijeme (vreme)
nisam imao (m) / imala (f)
spolni odnos.
Že dolgo nisem imela spolnih odnosov (f), že dolgo nisem Ich hatte seit langem
imel spolnih odnosov (m)
keinen Sex
I have not had
sex for a long
time
Imam iscjedak (sekret) iz
vaginalnog otvora.
Imam izcedek iz nožnice
I have a
Ich habe Ausfluss aus
discharge from
der Scheide
my vagina
Imam iscjedak iz mokraćne
cijevi (sekret iz mokraćnog
otvora).
Imam izcedek iz sečevoda
I have a
Ich habe Ausfluss aus
discharge from
der Harnröhre
my urethra
Ich bin vergewaltigt
worden
I have been
raped
...
Ne osjećam (osećam)...
(Obamro mi je taj dio tela.)
Ich habe
Taubheitsgefühl im ..
My ... feels
numb
... ‫زد‬
Trne mi... (Osećam žmarce u...) Mravljinči me v ...
Ich habe Kribbeln im
..
My .. is tingling
... ‫دارد‬
Osjećam (osećam) slabost u...
Mein ... ist schwach
My .. is weak
Moj (moja, moje) je paraliziran
Moj/moja ... je ohromel/ohromela
(paralizirana, paralizirano).
Mein .. ist gelähmt
My .. is
paralysed
Ne mogu govoriti.
Ne morem govoriti
Ich kann nicht
sprechen
I cannot speak
Ne vidim.
Ne vidim
Ich kann nicht sehen
I cannot see
‫وز‬
‫م‬
....‫ه‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ا‬
Nazadnje sem imela spolne odnose pred dvema dnevoma
‫ آ‬Zadnji spolni odnos imao (m)
(f), nazadnje sem imel spolne odnose pred dvema
/imala (f) sam prije (pre) 2 dana.
dnevoma (m)
Silovan sam (m) / silovana sam
Posiljena sem bila
(f).
‫ه‬
‫ب‬
‫ي ار ش‬
...
‫درد زا‬
‫د‬
‫ا‬
‫ا ؤ‬
‫ا‬
‫و ا‬
‫ن ر ی دارم‬
/
‫وأ ف‬
‫ر‬
‫درد‬
‫ا‬
Ne čutim ...
Moj/moja ... je šibek/šibka
14
Arabic
‫اع‬
Dari/Farsi
‫ي‬
‫ان ا‬
‫را‬
‫ف‬
‫ا‬
‫د را‬
‫أ أ‬
‫ب‬
‫ن‬
‫ا‬
‫ر‬
‫ا‬
ً ‫ا‬
‫ا‬
‫س س‬
‫د‬
‫ا‬
‫دي‬
Bosnian/Croatian
‫درد دارم‬
‫سا‬
‫ا‬
‫ا‬
‫د‬
‫أ‬
‫أ ن‬
‫أ‬
‫و‬
‫م‬
َ‫ا‬
‫ا‬
‫را ز‬
‫دار‬
‫ا‬
Slovenian
German
English
Imam glavobolju.
Glava me boli
Ich habe Kopfschmerzen
I have a headache
Ne mogu sagnuti glavu.
Ne morem premakniti
glave
Ich kann den Kopf nicht
beugen
I cannot flex my
neck
Strah me. / Bojim se. / Plašim se.
Strah me je
Ich bin ängstlich
I feel frightened
Depresivan sam (m) / depresivna sam (f).
Potrt sem (m), potrta sem
Ich bin niedergeschlagen
(f)
I feel depressed
Tužan sam (m) / tužna sam (f).
Žalostna sem (f), žalosten
Ich fühle mich traurig
sem (m)
I feel sad
Razmišljam o samoubojstvu (samoubistvu).
Razmišljam o samomoru
Ich denke an Selbstmord
I think about suicide
Čujem glasove kada sam sam (m) / sama (f.).
Slišim glasove, ko sem
sam/a
Ich höre Stimmen, wenn
niemand da ist
I hear voices when i
am alone
Imam osjećaj da me nadziru (Imam osećaj da
me neko posmatra).
Počutim se, kot da me
nekdo opazuje
Ich fühle mich beobachtet
I feel like I'm being
watched
German
English
Law
Arabic
‫ا‬
Dari/Farsi
‫و‬
/ manHu sifat al-lāji’
‫ا ء‬
lujū’
/ muqābalat talab al-
‫ء‬
‫ا‬
/ taqdīm talab al-lujū’
‫ا ء‬
lujū’
/ mu‘āmalat talab al-
‫ا ء‬
lujū’
/ sayru mu‘āmalat al-
Bosnian/Croatian
)
‫ای در‬
‫دادن‬
‫در ا‬
‫در ا‬
‫ا‬
‫)ا‬
Slovenian
priznanje statusa
izbjeglice
priznan status
begunca
grant of refugee
Anerkennung (als Flüchtling)
status
termin za saslušanje
zaslisanje/ intervju
Asyl Anhörungstermin
za pridobitev azila.
asylum interview
(main interview for
the asylum claim)
podnijeti zahtjev za...
prijaviti se/ podati
Antrag stellen
prošnjo
to apply / to file an
application
zahtjev za azil
prošnja za azil
Asylantrag
asylum application
postupak za
odobravanje azila
postopek za
pridobitev azila
Asylverfahren
asylum proceedings
‫ ا‬/ al-iqāma
‫ا‬
boravak
bivanje
Aufenthalt
stay (residence)
‫ إ زة ا‬/ ijāzatu'l-iqāma
‫ا زه ا‬
dozvola boravka
dovoljenje za
bivanje
Aufenthaltsgenehmigung
residence permit
prihvatilište za
tražitelje azila
sprejemni center
Auffanglager
reception camp
‫لا‬
‫ا‬
/ markiz istiqbāl al-
lāji'īn
/ tarHeel
‫ د رت‬- ‫ا اج‬
protjerivanje
izgon
Ausweisung
deportation
‫ت‬
‫ ا‬/ ithbāt
‫ اد ا ت‬- ‫رک ا ت‬
dokaz
dokaz
Beweis
evidence/proof
‫رة‬
/ safāra
‫رت‬
veleposlanstvo
veleposlaništvo
Botschaft
embassy
‫اردو ه‬
tranzitni logor
prehodni dom
Durchgangszentrum,
Notaufnahmelager
transit camp
usmena rasprava
ustno zaslišanje
mündliche Verhandlung
oral
hearing/proceedings
granični prijelaz
mejni prehod
Grenzübergang
border crossing //
crossing point
potvrda za prelazak
državne granice
potrdilo o prehodu
border crossing
Grenzübertrittsbescheinigung
mejnega prehoda
certificate
crkveni azil
cerkveni azil
ّ ‫ل‬
‫ا‬
mu’aqqat
/ markiz istiqbāl
/
/ mouqābala / taHqīq
‫آ‬
shafahi
‫ودي‬
‫ر ا ود‬
al-Hudūd
/ ma‘bar Hudūdi
/ muSaddaqat ‘ubūr
‫ا‬/
‫ا‬
‫ ا ء‬/ al-lujū’
‘an tarīq al-kanīsa / al-lujū’ al-kanasi
‫ز‬
‫ر از‬
‫ز‬
‫ر از‬
‫ا‬
Kirchenasyl
church asylum
15
Arabic
‫ا‬
mukhaSaSa
‫م‬
‫ا‬
Dari/Farsi
/ lāji’ Dimn al-Hissa'l-
‫ا ا‬
‫ح‬
/ min al-wādeH ‘adam thubūtih
‫س‬
‫ ا‬/ al-muHāmi
‫و‬
) َ
‫أوراق ا‬/
‫از‬
/ jawaz safar
‫ءا‬
‫ف‬
‫و‬
‫ا‬
‫ )و‬/ wathā’iq/awraq as-safar
‫ارک‬
‫ر‬
‫ ا‬/ al-intimā’ ad-dīni
‫د‬
‫ إ‬/ isti’nāf
‫در ا‬
‫ف‬
‫ا‬
‫ن‬
Haqqi'l-isti’nāf
‫ت‬
)‫ل‬
‫د‬
‫دو‬
‫ر‬
‫ )ا‬/ ittifāqiyat i‘ādat al-qubūl
‫ل‬
‫ا‬
‫د ا ورو )أي ا‬
‫نا‬
‫ا‬
‫ا‬
‫دول أ ى‬
‫ )ر‬/ al-Himāya ath-thānawiya fi kānūn alittiHād al-oroppi
‫ش‬
) ‫ا‬
)
‫ا‬
‫د ارو‬
‫ ا‬/ at-tarjama
‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬/
‫ ا‬/ at-tawqīf / al-i‘tiqāl
‫ةد‬
‫زدا‬
‫و ا‬
/ ta’shīrat dukhūl
Arabic
‫ل‬
‫ةا‬
Dari/Farsi
‫ ر‬/ rafdu ta’shīrat ad-dukhūl
‫و ا‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ا‬
/ muHāmi'd-difā‘
‫اءة‬
‫ ا‬/ imtinā‘
‫ع‬
‫ر‬
‫)إ‬
‫ا‬
‫ إذن‬/ Idhn
‫ل‬
‫ا‬
putne isprave
osebni dokumenti
za potovanje
Reisedokumente
travel
documents
putovnica
potni list
Reisepass
passport
vjeroispovijest
verska pripadnost
Religionszugehörigkeit
religion
žalba
rekurz/vrnitev
Rekurs (Austria)
Rechtsbehelf (Ger)
appeal
Rechtsbehelfsbelehrung
instructions on
the right to
appeal
Richter
judge
/
‫ه‬
subsidiarna zaščita
supsidijarna zaštita u
subsidiärer Schutz nach
po pravu Evropske
skladu s pravom EU-a
EU Recht
unije
subsidiary
protection
under EU law
prijevod
prevod
Übersetzung
Translation
uhićenje
aretacija/ odvzem
prostosti
Verhaftung
arrest/detention
viza
viza
Visum
visa
Slovenian
German
English
reconsideration
branitelj po službenoj
dužnosti
zagovornik po
uradni dolžnosti
Pflichtverteidiger
assigned
counsel/duty
counsel
branitelj
zagovornik
Verteidiger
counsel for defence
oslobađajuća presuda
oprostilna sodba
Freispruch
acquittal
suzdržanost
vzdržnost
Enthaltung
abstention
odreći se
se vzdržati
von etwas absehen / auf
to abstain from
etwas verzichten
‫ءا‬
zlouporaba položaja i
ovlasti
zloraba uradnega
položaja
Amtsmissbrauch
abuse of
office/abuse of
authority
‫ا‬
pristati/dati suglasnost strinjanje
Etwas einwilligen
to agree to/to
consent to
‫د‬
pristup stanovanju
dostop do
bivališča
Zugang zu Wohnraum
access to housing
pristup pravosuđu
dostop do
pravnega varstva
Zugang zur Justiz
access to the
judiciary
pooblastilo za
dostop
Genehmigung
permission
Zugangsberechtigung
access authorisation
‫ د‬/ ‫ ا زه‬dozvola
/ taSriHu'd-dukhūl
re-admission
agreement
Rückübernahmeabkommen
(between two
countries)
Wiedererwägung
‫د‬
) / Haqqu't-
sodnik
ponovno
odločanje
‫و‬
‫ ء‬/ ‫ده از م‬
‫ده از رت‬
‫ا‬
‫ ا‬/ al-Husūl ‘ala
‫ا‬
lawyer //
attorney
preispitivanje
‫و‬
‫ ا ا‬/ al-muwāfaqa ‘ala
‫ء‬
‫ءا ا‬
taqāDi
Rechtsanwalt
refusal of visa
application
‫از‬
‫لا‬
‫ا‬
‫ا‬/
‫ ا‬/ ash-shaTaT /
at-ta‘assuf fi'isti‘māl as-sulta
‫ل‬
odvetnik
Visaablehnung
‫دداری از دادن رای‬
‫ ا‬/ al-imtinā‘u ‘an
‫ا‬
odvjetnik
quota refugee
zavrnitev izdaje
vizuma
‫ا‬
‫ ا‬/ al-Hikmu bil-barā’a
‫ع‬
očitno neutemeljen/
clearly
offensichtlich unbegründet
očitno brez vzroka
unjustified
Kontingentflüchtling
odbijanje izdavanja
vize
‫ع از در ا‬
‫داد ه‬
/ muHāmi bil-majjān
‫ع‬
očito neutemeljen
(zahtjev)
Bosnian/Croatian
‫ إ دة‬/ i‘ādat naDhar
‫ن‬
English
kvota beguncev
sporazum o
Sporazum o ponovnom
ponovnem
prihvatu
sprejemu
‫ا‬
German
kvota za prihvat
izbjeglica
sudac
‫إ دة ا‬
Slovenian
‫ ا‬/ at-ta‘līmāt fi sha’ni
‫ ا‬/ al-qādi
‫دو‬
Bosnian/Croatian
ovlaštenje za pristup
16
Arabic
/‫ف‬
‫ى‬
Dari/Farsi
‫ل‬
/ tasrī‘u'l-ijrā’āt
‫ل‬
‫ا‬/
‫دإ‬
‫ا‬/‫ء‬
‫ة دا‬
dā’ima
/
‫ب ـ‬
‫ن‬
‫ ا‬/ istid‘ā’ / istinād ila
‫ا‬
‫دادر‬
sudski spor
proces
Das Verfahren
proceedings
‫ب دادر‬
skraćeni postupak
pospeševanja
Beschleunigtes Verfahren
acceleration of
proceedings
sprejeti ponudbo
(Ein Angebot) annehmen
to accept (an offer)
sprejeti
Aufnehmen
accommodate someone
terjati
in Anspruch nehmen
to call on something /
make use of something
stalna skrb
stalna pomoč/podpora
dauerhafte Betreuung
permanent assistance
u pratnji (nekoga)
v spremstvu
In Begleitung von
accompanied by
pratnja
spremstvo
Die Begleitung
company
‫ آزار و اذ‬seksualno
uznemiravanje
spolno nadlegovanje
Sexuelle Belästigung
sexual harassment
‫ور‬
overitev
Die Beglaubigung
certification
‫ا‬
‫ی دا‬
،
‫اه‬
/ murāfiqūn
‫ّش ا‬
‫ ا‬/ at-taHarrush aj-jinsi
/
‫ا‬
/ taSdīq / muSaddaqa
‫و‬
‫ دة و دة‬/ ‫ و‬/ wathīqat wilāda /
shahādat wilāda
‫ا‬
‫ ا‬/ al-mihna
‫ی‬
/ nashāT ghayr qānūni
‫)ا اءات‬
‫أ لا‬/
‫إ اءات‬
‫ا ب‬‫ )ا‬/ ijrā’āt qaDā'iyya / usūl ‫داد ه‬
al-muHākama (al-ijrā’āt al-mistariyya Maghreb use)
‫ة‬
/ tarHīl
‫ر‬
/ hijra
‫ت‬
‫دادر‬
‫)ا اج )از‬
/ qānūni
/ ghayr qānūni
‫م‬
‫ ا‬/ ittihām
‫م‬
‫ أ‬/ Almānya
‫آ ن‬
‫ا‬
/ kull min'aT-Tarafayn
‫ا‬
‫ا‬
/ minTaqa
jughrāfiyya murakhkhason al-‘amal
biha
/‫د‬
/ yuhaddid / tahdīd
‫ا‬
‫ف‬
‫ر‬
‫ دة‬/
/ tawqīf / ilqā’u'l-
birth certificate
zanimanje
poklic
Beruf
profession
nezakonite radnje
nezakonito dejanje
Illegale Handlungen
illegal activity
sudski postupak
sodni postopek
(sg.)/postopki (pl.)
Gerichtsverfahren
court proceedings
protjerivanje/deportacija deportacija
Deportation/Abschiebung
deportation
migracija
migracija
Migration
migration
zakonit
zakonit
rechtmäßig
legal
nezakonit
nezakonit
rechtswidrig
Illegal
optužba
obtožba
Anschuldigung
accusation
Deutschland
Germany
Beide Parteien
both parties
‫ا‬
‫ه‬
dopušteno geografsko
područje
dovoljeno geografsko
območje
Zugelassener geografischer
Geltungsbereich
approved territorial
scope of application
‫ن‬
prijetiti
groziti
bedrohen
to threaten
kaznena evidencija
kazenska evidenca
Strafregister/Vorstrafen
criminal records
apatrid (osoba bez
državljanstva)
oseba brez
državljanstva/apatrid
staatenlos
stateless
pritožbeni postopek
Berufungsverfahren
appeal proceedings
Aufschiebung/Verlaengerung postponement/extension
‫ا‬
‫و‬
‫دادر‬
‫ در ا‬žalbeni postupak
/ ‫ا دن‬
‫ن‬
odgoda/produženje
podaljšanje
‫ر‬
puštanje korijenja
zakoreninjenost/obstoječi
Verwurzelung
stiki
rootedness
uhićenje
aretacija
Verhaftung
arrest
članak
člen
Artikel
article
progon
preganjanje
Verfolgung
persecution
Konvencija o statusu
izbjeglica/Ženevska
konvencija
konvencija o statusu
beguncev/Ženevska
konvencija
Flüchtlingskonvention
the refugee convention /
Geneva Convention
direktiva
direktiva
Richtlinie / Anordnung
directive
‫ی‬
‫د‬
/ band / mādda
/ tawjīh
Die Geburtsurkunde
obe strani
‫آزار و اذ‬
/ mulāHaqa
li'l-lāji’īn
rojstni list
Nemčija
/ tajadhdhur
‫إ ءا‬/
qabdi ‘ala
rodni list
obje stranke
‫ إ اءات ا‬/ ijrā’ātu'l-isti’nāf
/ ta’jīl / tamdīd
Die Nationalität und Identität to certify nationality
beglaubigen
and identity
Njemačka
/ ‘adīmū'j-jinsiyya
/
potvrditi državljanstvo i overitev narodnosti in
identitet
identitete
‫دو‬
‫ف‬
/
‫ ا‬/ sawābiq ‘adliyya /
sawābiq jinā’iyya
‫ا‬
primiti/ugostiti nekoga
ovjera
‫ا‬
‫وا‬
‫ إ ت ا‬/ ithbātu'j-jinsiyya
w'al-huwwiyya
‫ط‬
) prihvatiti (ponudu)
‫ی‬
‫ه دن از‬
iskoristiti/potraživati
‫ده دن از‬
‫ا‬/
nešto
‫ی‬
/ maS-Hūb bi
appeal
complaint
)‫ل‬
/ kafala / musā‘ada
Einspruch
Klage
‫ن دادن‬
‫ ا‬/ istiDafa / istiqbāl
English
pritožba
‫د‬
/ qubūl
German
tužba
‫در ا‬
‫ إ اءات‬/ ijrā’āt
‫ا‬
Slovenian
žalba
/
/ shakwa
‫اءات‬
Bosnian/Croatian
‫ ا‬/ isti’nāf / Ta‘n
‫ن‬
‫ا‬
‫ ا‬/ ittifāqiyyatu Genève
/‫ن‬
‫نژ‬
‫د‬
‫ر‬
‫ا‬
17
‫دة‬
‫ا‬
/ majmū‘a
ijtimā‘iyya muHaddada
‫إ‬
ithniyya
/‫ق‬
‫وه ا‬
određena društvena
skupina
posebne družbene
skupine
besondere soziale Gruppe
particular social group
،‫وه ادی‬
rasa, etnička skupina
rasa
Rasse, Ethnie
race, ethnic group
političko mišljenje
politično mnenje
politische Meinung
political opinion
protjerivanje/vraćanje
azilanta u zemlju
podrijetla
deportacija
Abschiebung
deportation
žalba
pritožba
Einspruch; Revision
appeal
‫ص‬
/ ‘irq / majmū‘a
‫ آراء‬/ ārā’ siyāsiyya
‫ا اج‬
/ tarHīl
/‫ف‬
‫ه‬
‫ ا‬/ isti’nāf / Ta‘n
‫دادر‬
‫ف‬
/ khawf
‫س‬
strah
strah
Furcht; Angst
fear
‫ر‬
/ mubarrar
‫ل‬
osnovan
utemeljen; trden
begründet; stichhaltig
well-founded
‫در‬
zbog (nečega)
zaradi
wegen ...
on account of
‫ا‬
spolna orijentacija
spolna orientacija
sexuelle Orientierung
sexual orientation
rod
spol
soziales Geschlecht; Gender
gender
žena
ženska
Frau
woman
ratni zločin
vojni zlocin
Kriegsverbrechen
war crimes
zločin protiv
čovječnosti
zločin proti človeštvu
Verbrechen gegen die
Menschlichkeit
crimes against
humanity
‫أ‬
/ bima annahu
‫ا‬
‫ر‬
‫ا‬/
‫ ا‬/ al-maylu'j-jinsiy
‫ ا‬/ al-jins / al-gender
‫ ا أة‬/ imra’a
‫ب‬
‫ا‬
‫ا‬
insāniyya
‫ب از‬
‫زن‬
/ jarā’imu Harb
‫ا‬
/ jarā’im Did'al-
‫ت‬
18
Arabic
Dari/Farsi
Bosnian/Croatian
‫ ا دة ا‬/ al‫م‬
ibādatu'l-‘irqiyya
/ ‘unf
‫ ر‬/ rajul
‫د‬
‫ ا دة ا‬/
al-i‘ādatu'lqasriyya
‫ر‬
‫ ا‬/ ‫ا اج‬
Slovenian
German
English
genocid
genocid
Genozid
genocide
nasilje
nasilje
Gewalt
violence
muškarac
moški
Mann
man
vraćanje azilanta u
zemlju podrijetla
izgon;zavrnitev
Abschiebung; Zurückweisung
expulsion/refoulement
‫ق‬
،‫ن‬
/
/
‫ن‬
Haqq / qanūn,
Huqūq
/
pravo
pravica
Recht
right/law
‫ق‬
‫ن‬
‫ ا‬/ Haqq
min Huqūq'alinsān
‫ا‬
ljudsko pravo
človekove pravice
Menschenrecht
human right
‫ز‬
život
življenje
Leben
life
sloboda
svoboda
Freiheit
freedom
ugrožen (m) /ugrožena
ogrožen (m)/ogrožena (f)
(f)
bedroht
threatened
mučenje
mučenje
Folter
torture
sud
sodišče
Gericht
court
‫ا‬
‫أر أن أ ّم‬
‫ای در ا‬
‫ ا ء‬/ ’urīdu ’an
’uqaddima talab ‫ا ام‬
al-lujū’
.
Želim predati zahtjev
za azil.
Rad(a) bi zaprosil(a) za azil.
Ich möchte einen Asylantrag
stellen
I would like to apply for asylum
‫ي أوراق‬
‫أو‬
/
laysa ladayya
awrāq
thubūtiyya aw
huwwiyya
Nemam osobnu
iskaznicu.
Nimam nobenega osebnega
dokumenta.
Ich habe keinen Personalausweis
I don't have an
identity/identification card
Ja sam LGBTQ osoba.
Sem
Ich bin
I am
homoseksualec/lezbijka/transeksualen, homosexuell/lesbisch/transgender/.. homosexual/lesbian/transgender
Nasilje u obitelji
Družinsko nasilje
Häusliche Gewalt
domestic violence
Zlostavljali su
me/pretukli su me
Bil(a) sem zlorabljen(a)/mučen(a) od
ich wurde misshandelt von..
I was abused by...
Zlostavljaju me
Sem zlorabljen(a)/mučen(a) od
ich werde misshandelt von...
I am being abused by...
Prisilili su me na brak
Bil(a) sem prisilno poročen(a).
ich wurde zwangsverheiratet
I was compelled to enter into a
forced marriage
‫ة‬
/ Hayāt
/ Hurriya
‫د‬
‫ن‬
‫آزادی‬
/ muhaddad ‫ه‬
/ ta‘dhīb
/
maHkama
‫داد ه‬
-ّ
‫أ‬
‫ّ ل•ة ا‬
‫ ا‬/ ana
mithliy mithliyya mutaHawwil•at
al-jins - trans
- ّ
‫أو‬
‫أ ي‬
’usariy
/
‫رت‬
‫رت‬
‫ارم‬
/‫ا‬
/
‫ا‬
/ ‘unf
‫أ ض‬
... / kuntu
’ata‘arradu li'lta‘nīfi ‘ala
yadd...
‫أ أ ض‬
... / ana
’ata‘arradu li'lta‘nīfi ‘ala
yadd...
‫ا واج‬
‫أُ ت‬
‫اه‬
/ ’ujbirtu
‘ala'z-zawāji
bi'l-’ikrāh
‫رد آزار ار‬
‫م‬
.
‫رد‬
‫ر‬
‫ازدواج ا ری‬
‫م‬
‫أ أ ض‬
‫اه‬
‫ واج‬/
ana ’ata‘arradu ‫ری‬
li't-tahdīdi bi'z- ‫م‬
zawāji bi'l-’ikrāh
‫س‬
‫وي ا‬
/
tasāwi'l-ajnās
...
‫آزار ار‬
‫ازدواج ا‬
‫ا ی‬
‫ا‬
‫ا ء؟‬
/
‫در ا‬
kayfa bi’imkāni
taqdīm Talab'al- ‫؟‬
lujū’ ?
U prisilnom sam braku Grozi mi prisilna poroka.
I am facing / have been
mir droht eine Zwangsverheiratung threatened with a forced
marriage
rodna ravnopravnost
enakopravnost med žensko in moškim
Gleichberechtigung zwischen
Mann und Frau
gender equality
Kako mogu podnijeti
zahtjev za azil?
Kako vložiti prošnjo za azil.
Wie kann ich Asyl beantragen?
How can I claim asylum?
19
‫ي‬
baladi
‫ض‬
/ kuntu ’ata‘arradu li't-tamyīzi fi ‫رد‬
‫أ‬
‫رم‬
‫ار‬
Arabic
Dari/Farsi
‫ن‬
‫أ ض‬
/ kuntu ’ata‘arradu li'ttamyīzi bisababi lawni basharati
‫ا‬
‫ض‬
‫أ‬
/ kuntu ’ata‘arradu li't-tamyīzi'j-
jinsiy
‫ر‬
Bosnian/Croatian
‫ار‬
.
‫د‬
‫رد‬
‫ار‬
‫أ‬
/ kuntu ’ata‘arradu li't-tamyīzi ‫رد‬
‫ز‬
‫أو‬
‫إ‬
‫أ ض‬
kuntu ’ata‘arradu li't-tamyīzi bisabab intimā’iya limajmū‘a ’aw fi’a mujtama‘iyya mu‘ayyana
‫أ‬
‫د‬
‫رد‬
.
/
‫أو ا‬
‫ا‬
‫أ‬
‫أ ض‬
/ kuntu
’ata‘arradu li't-tamyīzi bisabab usūli 'l-‘irqiyya ’aw alijtimā‘iyya
‫ض‬
‫د‬
‫ار‬
‫ا‬
‫أ ض‬
/ kuntu ’ata‘arradu
li't-tamyīzi bisabab qanā‘āti as-siyāsiyya
‫ا‬
‫أ ض‬
tamyīzi bisabab al-’i‘āqa
.
‫وآ‬
‫ا‬
‫إ‬
‫أ ض‬
/ kuntu ’ata‘arradu
li't-tamyīzi bisabab intimā’iy ad-dīniy
‫ي‬
baladi
‫د‬
‫ار‬
bisababi lughati
/ kuntu ’ata‘arradu li't-
‫در‬
‫د‬
‫وه ا‬
‫ار‬
‫رد‬
.
‫ه‬
‫د‬
‫د‬
‫رد‬
‫ ار‬.
‫ز‬
‫د‬
‫ا‬
‫ار‬
‫رد‬
.
‫د‬
‫ار‬
‫رد‬
.
‫رم‬
/ kuntu ’ata‘arradu li't-ta‘dhīb fi
‫در‬
‫ار‬
‫أ عو‬
(
‫) ا‬
‫ أود إ ق‬/ ’awaddu
ilHāq ‘ā’ilati bi (lamm ash-shamil) fi asra‘i waqten
mumken
‫ا‬
‫ی‬
‫ر‬
‫أ‬
/ laqad akmaltu tadrībi al-mihaniy
.
‫اده‬
‫و‬
‫ا م‬
‫ه ام‬
/ laqad sabaqa ’an taqaddamtu
‫در‬
‫ده ام‬
‫آ زش‬
‫ای را‬
‫ر‬.
‫ای‬
‫ا ام‬
‫ای‬
‫آ‬
‫ء‬
‫أن‬
/ sabaqa liya ’an
taqaddamtu bi-Talabi lujū’ fi balad ākhar
‫در‬
‫ا ام ده‬
‫ام‬.
Slovenian
German
‫رد‬
I was
discriminated
against in my
home country.
English
I was
discriminated
against because of
my skin colour.
Diskirminirali su
me zbog spola.
Bil(a) sem
Ich wurde diskriminiert
diskriminiran(a)
wegen meines
zaradi mojega
Geschlechts.
spola.
I was
discriminated
against because of
my gender.
Diskriminirali su
me zbog jezika.
Bil(a) sem
diskriminiran(a) Ich wurde diskriminiert
zaradi mojega
wegen meiner Sprache.
jezika.
I was
discriminated
against because of
my language.
Diskriminirali su
me zbog vjere.
Bil(a) sem
diskriminiran(a)
Ich wurde diskriminiert
zaradi mojega
wegen meiner Religion.
versgega
prepricanja.
I was
discriminated
against because of
my religion.
Bil(a) sem
Diskriminirali su
Ich wurde diskriminiert
diskriminiran(a)
me zbog pripadnosti
wegen meiner
zaradi
određenoj
Zugehörigkeit zu einer
pripadnosti neki
društvenoj skupini.
sozialen Gruppe.
socialni skupini.
I was
discriminated
against because of
my membership in
a social group.
Diskriminirali su
me zbog političkih
uvjerenja.
Bil(a) sem
diskriminiran(a) Ich wurde diskriminiert
zaradi mojega
wegen meiner politischen
političnega
Überzeugung.
prepričanja.
I was
discriminated
against because of
my political views.
Diskriminirali su
me zbog
etničkog/društvenog
podrijetla.
Bil(a) sem
diskriminiran(a)
Ich wurde diskriminiert
zaradi mojega
wegen meiner ethnischen
etičnega ali
oder sozialen Herkunft.
socialnega
porekla.
I was
discriminated
against because of
my ethnic or social
background.
Diskriminirali su
me zbog moje
invalidnosti.
Bil(a) sem
diskriminiran(a) Ich wurde diskriminiert
zaradi moje
wegen einer Behinderung.
invalidnosti.
I was
discriminated
against because I
am disabled.
Mučili su me u
domovini.
V moji
Ich wurde in meinem
domovini so me
Heimatland gefoltert.
grozno mučili.
I was tortured in
my home country.
Ich möchte so schnell wie
möglich meine Familie
nachholen.
I want my family
to join me here as
quickly as
possible.
Završio/la sam
stručno
osposobljavanje.
Ich verfüge über eine
abgeschlossene
Berufsausbildung.
I have completed
my vocational
training.
Moja mi obitelj
može poslati
potrebne
dokumente, ali mi je
za to potrebna
adresa.
Ich kann mir die
notwendigen Papiere von
meiner Familie schicken
lassen. Dafür benötige ich
allerdings eine Adresse.
My family back
home can send me
the necessary
documents. But I
need an address.
Ich habe früher schon
einmal Asyl beantragt.
I have applied for
asylum in the past.
Ich habe bereits in einem
anderen Land Asyl
beantragt.
I have previously
applied for asylum
in another country.
Želim da mi se
‫ ام در‬obitelj pridruži što
prije.
.
‫ادم در‬
.
‫ا‬
‫ا‬/‫ا وراق‬
‫أن‬
‫أن أ‬
‫ارک‬
‫و‬
‫ا ا د‬
‫ان ر ل ا وراق‬
‫و أ‬. / yumkinuni ’an
’atluba min ‘ā’ilati ’an tursila li al-awrāq/al-wathā’iq al- ‫زم را ا ار ل‬
‫ا‬.
maTlūba. wa-lākin ’ana biHāja li-‘i‘Tā’ihim ‘unwān
li-’irsāl al-’awrāq
‫آدرس ز دارم‬.
‫ء‬
‫أن‬
bi-Talabi lujū’
V moji deželi
Ich wurde in meinem
sem bil(a)
Heimatland diskriminiert.
diskriminiran(a).
Bil(a) sem
Diskriminirali su
diskriminiran(a) Ich wurde diskriminiert
me zbog boje kože. zaradi moje
wegen meiner Hautfarbe.
barve kože.
‫د‬
‫رد‬
.
‫ض‬
‫ا‬
.
Diskriminirali su
me u domovini.
Već sam jednom
predao/predala
.
zahtjev za azil.
Već sam u drugoj
zemlji
predao/predala
zahtjev za azil.
20
Arabic
Dari/Farsi
‫د ل‬
‫أن أ ؟‬
‫ ذا‬.
‫ أود ا‬/ awaddu 'lbaHtha ‘an ‘amal. mādha yajibu ’an af‘al?
‫ا‬
.‫دم‬
‫ای ر‬
‫؟‬
‫زوا‬
) ‫واج‬
‫دة‬
‫ ) ي‬/ ladayya
shahādatu ta’hīl li'z-zawāj (lā māni‘ min zawājih)
‫م‬
‫ا‬
‫ ای ازدواج دارم‬.
‫ر‬
‫از‬
‫و‬، ‫آ‬
‫دو‬
‫أ ا‬
‫آ ما‬
‫ا‬
/ ataytu ila huna ‘abra dawlaten thālitha
āmina, wa-lākin lam yatum hunāk at-taHaquq min ( ) ‫را‬
hawwiyyati
‫ ده ام‬.
‫كا‬
‫إ‬
‫ا‬
/ taSrīH ’iqāma mu’aqqat
‫؟‬
‫إ زة‬
‫ان ا م‬
‫أ‬/
/
mata/’ayna bi-stiTā‘ati ’an ataqaddama bi-Talabi
’ijāzati ‘amal?
Arabic
‫ای‬
‫ا‬
/
‫ا زه ر ا ام ؟‬
Dari/Farsi
‫ا ؟‬
‫ أ‬/ ’ayna
bi-stiTā‘ati naskha mustanadāti?
‫د‬
‫؟‬
‫أ‬
‫ن‬
‫أ اد أ ة‬/‫ ي أ رب‬/
ladayya ’aqārib / ’afrādu usra
yaskunūna fi Almānya
‫در‬
‫ا ا‬
‫را‬
‫ار‬
(‫رة ي‬
‫ ( أر أن ا‬/ (lā) urīdu
‫ی‬
’an attaSila bi-safārati baladi
‫م‬
(‫)ن‬
/ ‫رت‬
‫رم س‬
.
‫از‬
‫ا‬
‫آ‬
‫ل دو‬
‫ أ ) آت( إ‬/
‫را‬
’ataytu (lam āti) ilā hunā min khilāli
dawlaten thālitha āmina
‫) (ا ه ام‬.
ً
ً
‫ج‬
‫ أ‬/ ’aHtāju ‘ilājan
nafsiyyan
‫ی‬
‫د رآ‬
‫روا‬.
‫روان در‬
‫دارم‬.
‫ز‬
English
Imam potvrdu o
slobodnom bračnom
stanju.
Ich besitze ein
Ehefähigkeitszeugnis.
I have a certificate
of no impediment.
Ich bin über ein sicheres
Drittland eingereist, habe
mich dort aber nicht der
Identitätsprüfung
unterzogen.
I came here via a
safe third country
but I did not have
my identity checked
there.
privremena dozvola
boravka
Aufenthaltsgestattung
temporary residence
permit
Kada/gdje mogu dobiti
podnijeti zahtjev za
radnu dozvolu?
Wann/wo kann ich eine
Arbeitserlaubnis
beantragen?
When/where can I
apply for a work
permit?
Stigao sam preko sigurne
‫ ا‬treće zemlje, ali tamo
‫ آ‬nisam prošao provjeru
identiteta.
Slovenian
German
English
Where can I make
Wo kann ich Kopien meiner
copies of my
Papiere anfertigen?
documents?
Članovi moje obitelji žive u
Njemačkoj.
‫ا‬
German
I want to look for a
Ich möchte eine Arbeit
job. What do I have
suchen. Was muss ich tun?
to do?
‫ از‬Gdje mogu kopirati svoje
‫ و‬dokumente?
‫اده دارم‬
‫آ ن ز‬.
‫ا‬
Slovenian
Želim pronaći posao. Što
moram učiniti?
Bosnian/Croatian
‫در ل ار‬
‫أ اد أ ة ل ا وب‬/‫ ت أ رب‬/
‫ی‬
faqadtu ’aqārib / ’afrādu usra khilāl al- ‫اده ام را‬
hurūb
‫دادم‬
‫از د‬.
)
) / laqad
ta‘arraDtu li-Sadma (nafsiyya)
‫ا زه‬
Bosnian/Croatian
Ich habe Familienangehörige I have family living in
in Deutschland.
Germany.
V casu pobega
Izgubio/izgubila sam članove
Ich habe Familienangehörige I lost family members
sem izgubil(a)
obitelji prilikom bijega.
auf der Flucht verloren.
during the escape.
druzinskega clana
Želim/ne želim stupiti u
kontakt s
veleposlanstvom/konzulatom
svoje zemlje.
I (do not) want to
Ich möchte die Botschaft/das
contact the
Konsulat meines Landes
embassy/consulat of my
(nicht) kontaktieren.
country.
Došao sam/nisam došao
(došla sam/nisam došla)
preko sigurne treće zemlje.
Ich bin (nicht) über ein
sicheres Drittland hierher
gekommen.
I came (I did not come)
here via a safe third
country.
Traumatiziran/traumatizirana Sem
sam.
tramatiziran(a).
Ich bin traumatisiert.
I am traumatized
Ich brauche eine
Psychotherapie.
I need psychotherapy.
Potrebna mi je psihoterapija.
Potrebujem
psihoterapijo.
Map of Europe
21
22

Similar documents