Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego

Comments

Transcription

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego
Tytuł
KRAJOWY PLAN
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
2012
Spis treści
Spis treści
PROTESTY SPOŁECZNE........................................................................ 31
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE…..…..……………………………………………32
WSTĘP……………………………………………………………………………………………………..4
CZĘŚD I – PLAN GŁÓWNY ............................................................................. 6
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie
siatki bezpieczeostwa............................................................................. 35
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym
dotyczących infrastruktury krytycznej..................................................... 7
Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach
kryzysowych ......................................................................................... 222
POWÓDŹ .............................................................................................. 7
CZĘŚD II – ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘD NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
.................................................................................................................. 223
EPIDEMIE ............................................................................................ 9
10
SKAŻENIE CHEMICZNE .................................................................... 200
ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ .................... 12
ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH PALIW PŁYNNYCH ............................. 13
ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH GAZU ................................................ 14
SILNE MROZY/INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU ................................... 15
HURAGANY ....................................................................................... 18
POŻARY LASÓW ................................................................................ 20
EPIZOOTIE .......................................................................................... 21
EPIFITOZY ........................................................................................... 23
KATASTROFY BUDOWLANE ............................................................... 24
OSUWISKA ........................................................................................ 25
SUSZA ................................................................................................ 27
SKAŻENIA RADIACYJNE ..................................................................... 29
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez
ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów ............. 224
Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w
realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
............................................................................................................2924
287
Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania
w sytuacjach kryzysowych ................................................................... 297
Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji
planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej ............ 305
CZĘŚD III – ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO ................. 322
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego .......... 323
Organizacja łączności …………………………………………………..…………….….371
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania ....................................................................................... 372
Spis treści
Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach
postępowania na wypadek zagrożeo .................................................. 397
Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych ................................. 401
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz
pomocy psychologicznej...................................................................... 411
Wykaz aktów prawnych przywołanych w planie……………………………… 430
Wykaz zawartych umów i porozumieo związanych z realizacją zadao
zawartych w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego................... 437
Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód......................... 440
Procedury udostępniania rezerw strategicznych ................................ 446
Skróty zawarte w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego ........... 450
Tryb aktualizacji Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego…………..454
Wstęp
Wstęp
Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (KPZK) został sporządzony
w oparciu o art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. Nr 89, poz 590, z późn. zm.). Rządowe Centrum Bezpieczeostwa
opracowało Plan zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. b przywołanej
ustawy.
KPZK składa się z trzech części, w tym: planu głównego, zespołu
przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej oraz załączników funkcjonalnych.
Plan główny zawiera:
a) charakterystykę zagrożeo oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym
dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy
zagrożeo,
b) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie
siatki bezpieczeostwa,
c) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania
w sytuacjach kryzysowych.
Zespół przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowych określa:
a) zadania w zakresie monitorowania zagrożeo,
b) tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących
w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji
kryzysowej,
c) procedury reagowania kryzysowego, określające sposób
postępowania w sytuacjach kryzysowych,
d) współdziałanie między niezbędnymi siłami.
Załączniki funkcjonalne do planu określają natomiast:
a) procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego,
w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej,
b) organizację łączności,
c) organizację systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania,
d)
zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach
postępowania na wypadek zagrożeo,
e) organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych,
f)
organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej
oraz pomocy psychologicznej,
g) organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla
danego obszaru,
h) wykaz zawartych umów i porozumieo związanych z realizacją zadao
zawartych w planie zarządzania kryzysowego,
i)
zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód,
j)
procedury udostępniania rezerw strategicznych,
k) wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na
terenie województwa, powiatu lub gminy, objętej planem
zarządzania kryzysowego,
l)
priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury
krytycznej.
Jednocześnie należy nadmienid, iż w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r.
o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131, poz. 1076) zawarto
dyspozycję, iż Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego do czasu jego aktualizacji,
może nie zawierad załączników funkcjonalnych dotyczących infrastruktury
krytycznej.
KPZK w znaczny sposób różni się od obowiązującego obecnie Krajowego
Planu Reagowania Kryzysowego zatwierdzonego w grudniu 2009 r. przez Radę
Ministrów. Podstawową przesłanką, którą kierowano się podczas
przygotowywania dokumentu były wnioski z Raportu o zagrożeniach
bezpieczeostwa narodowego, opracowanego na podstawie informacji uzyskanych
od ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów. KPZK objął swą
treścią nie pojedynczą fazę reagowania na sytuacje kryzysowe, jak ma to miejsce
w KPRK, ale wszystkie cztery fazy zarządzania kryzysowego, tj. zapobiegania,
KPZK 4
Wstęp
przygotowania, reagowania i odbudowy. We wszystkich tych fazach w siatce
bezpieczeostwa wskazano organy wiodące i współpracujące.
Wskazany w ustawie o zarządzaniu kryzysowym układ strukturalny KPZK,
objęcie przez ten Plan wszystkich faz zarządzania kryzysowego, a także
uwzględnienie składowych elementów zarządzania kryzysowego oraz wskazanie
w formie map w formacie GIS sił i środków dostępnych dla wsparcia zarządzania
kryzysowego na poziomie krajowym czynią z KPZK funkcjonalne narzędzie
zarządzania procesami w zarządzaniu kryzysowym.
Po pierwsze KPZK stanowi quasi-podręcznik, który pozwala szybko
zorientowad się w odpowiedzialności poszczególnych organów. Podział na
poszczególne fazy umożliwia ministerstwom zaplanowanie działao legislacyjnych
w fazie zapobiegania, wdrażanie przyjętych ustaw czy planów wykonawczych
w fazie przygotowania, a także prowadzenie dwiczeo w tejże fazie czy przyjęte
rozwiązania są adekwatne do zagrożeo, a instytucje posiadają wystarczające
kompetencje i środki do reagowania.
Po drugie KPZK pokazuje systemy monitorowania różnego rodzaju
zagrożeo, a więc wskazuje narzędzia umożliwiające prognozowanie wystąpienia
zagrożenia i jego skalę.
Po trzecie wykaz sił i środków pokazany w formie map w formacie GIS
(w przyszłości udostępnionych on-line z wieloma funkcjonalnościami
umożliwiającymi lepsze wykorzystanie danych o środkach technicznych) daje
większą wiedzę do planowania w przyszłości działao oraz pokazuje pośrednio
potencjalnych partnerów do współpracy dysponujących odpowiednim sprzętem
i zapleczem specjalistów.
KPZK podobnie jak wszystkie dokumenty czy plany wyodrębnione
w ustawie o zarządzaniu kryzysowym nie jest dokumentem ani doskonałym, ani
zamkniętym. Ustawodawca przewidział, że plany zarządzania kryzysowego, w tym
KPZK podlegają systematycznej aktualizacji, a cykl planowania nie może byd
dłuższy niż dwa lata. Stwarza to możliwośd aneksowania dokumentu w oparciu
o zmiany w systemie administracji, w wyposażeniu technicznym czy
w procedurach.
Właściwe organy paostwa w oparciu o treści zawarte w KPZK, a także
na podstawie doświadczeo z dwiczeo zarządzania kryzysowego lub rzeczywistych
sytuacji kryzysowych, mają możliwośd korygowania swoich zadao nie tylko
zawartych w KPZK, co przede wszystkim w ich własnych planach (resortowych,
wojewódzkich, instytucjonalnych). Nie można zapominad, że cykl planowania
realizują właściwe organy administracji publicznej oraz podmioty przewidywane
do realizacji przedsięwzięd określonych w planie zarządzania kryzysowego,
w zakresie ich dotyczącym. Konsekwencją tego zapisu ustawowego jest wyraźne
wskazanie zależności między poszczególnymi planami oraz współdziałaniem
poszczególnych instytucji w ich nowelizowaniu.
Treści zawarte w KPZK odzwierciedlają rzeczywisty stan polskiego systemu
zarządzania kryzysowego. Dzięki temu, że wiedza o nim pokazana zostaje
w formie przekrojowej w jednym miejscu istnieje możliwośd aby zmienid,
ulepszyd, zbudowad nowe procedury, zależności systemowe itp.
Konsekwencją tych zmian na poziomie regionalnym i centralnym będą
oczywiście zmiany w KPZK, który powinien byd aktualizowany (jak już
wspomniano) co dwa lata. Ale należy także pamiętad, że w KPZK mogą dla
poszczególnych resortów byd zawarte zadania lub odpowiedzi na zagrożenia,
które z różnych powodów nie znalazły odzwierciedlenia w planach
ministerialnych. Właściwym wydaje się po przyjęciu KPZK uzupełnienie tych
braków lub opracowanie własnych szczegółowych procedur wykonawczych do
każdego zadania wymienionego w Planie.
Zadania wyszczególnione w KPZK nie stanowią podstawy do ubiegania się
o dodatkowe środki finansowe z budżetu paostwa.
Oddając w Paostwa ręce Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego mamy na
względzie to, iż stanowi on jedynie narzędzie wspomagające system zarządzania
kryzysowego zapobiegający powstawaniu sytuacji kryzysowych lub umożliwiający,
na wczesnym etapie rozwoju sytuacji kryzysowej, wypracowanie stosownych
rozwiązao, które nie dopuszczałyby do nadmiernego jej rozwoju
i minimalizowały jej skutki.
KPZK 5
I
KRAJOWY PLAN
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
CZĘŚD I - PLAN GŁÓWNY
KPZK 6
POWÓDŹ
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej
POWÓDŹ
Powódź to jedno z najczęściej występujących zagrożeo naturalnych, będącym
zjawiskiem przyrodniczym o charakterze ekstremalnym, często gwałtownym,
występującym nieregularnie. Art. 9 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
o zmianie ustawy Prawo wodne, definiuje powódź jako „czasowe pokrycie przez
wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na
skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach
oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi,
środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej”. Stopieo
zagrożenia powodziami na terenie kraju jest różny i jest determinowany gęstością
zaludnienia, sposobem użytkowania dolin i terenów zalewowych, infrastrukturą
techniczną, komunikacyjną itp. Ze względu na obszar dotknięty żywiołem
rozróżniamy powodzie lokalne spowodowane zazwyczaj opadami nawalnymi
o dużym natężeniu, obejmujące swym zasięgiem małe zlewnie, powodzie
regionalne, obejmujące w zasadzie tylko jeden rejon hydrograficzny oraz
powodzie krajowe, obejmujące kilka podstawowych regionów hydrograficznych,
których głównyą przyczyną są długotrwałe deszcze obejmujące swym zasięgiem
większe obszary.
PRZYCZYNY I TYPY POWODZI
powodzie opadowe – mają najbardziej gwałtowny przebieg spośród
wszystkich typów powodzi, ich przyczyną są silne opady naturalne,
o dużym natężeniu lub rozlewne obejmujące swym zasięgiem rozległe
obszary, często towarzyszące zjawiskom burzowym;
powodzie roztopowe – których przyczyną jest gwałtowne topnienie
śniegu, często spotęgowane nagłym ociepleniem i opadami deszczu;
powodzie sztormowe – których przyczyną są silne wiatry sztormowe
wiejące na wybrzeżach morskich w kierunku lądu utrudniające odpływ
rzek uchodzących do morza;
powodzie zatorowe (zimowe) powstające w wyniku częściowego lub
całkowitego zmniejszenia przepustowości koryta rzeki w wyniku zjawisk
lodowych:
zatorowo – lodowe, bardzo groźne, lokalne zjawiska powstające
w wyniku zatorów w czasie spływu lodów,
zatorowo – śryżowe, powstające w wyniku zablokowania koryta
rzeki śryżem i lodem dennym gromadzącym się pod pokrywą lodową
w obszarze niskich prędkości przepływu;
powodzie wywołane awariami budowli przeciwpowodziowych lub
niewłaściwym gospodarowaniem wodą na zbiornikach.
OBSZAR WYSTĘPOWANIA
Do najbardziej narażonych na niebezpieczeostwo powodzi terenów, należą
obszary pięciu województw południowych: małopolskiego, podkarpackiego,
śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego w zlewniach następujących rzek: Odra od
Małej Panwi do Nysy Kłodzkiej, Odra od Kłodnicy do Małej Panwi, Odra od Olzy
do Kłodnicy, Olza, San od Osławy do Wiaru, Wisła od Soły do Skawy, Wisła do
Przemszy (Mała Wisła), Nysa Kłodzka od Ścinawki do zbiornika Otmuchów,
zlewnia zbiornika Otmuchów – Nysa Kłodzka – zlewnia zbiornika Nysa, Nysa
Kłodzka do Ścinawki, Wisłoka, Odra od ujścia Kaczawy do ujścia Baryczy (bez
Baryczy), Odra od ujścia Widawy do ujścia Kaczawy, Kaczawa, Bystrzyca, Bug od
ujścia Huczwy do ujścia Krzny (bez Krzny). Dodatkowo przy intensywnych
opadach zagrożone będą również leżące bardziej na północ tereny województw:
lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego,
lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego.
Według danych Wydziałów Bezpieczeostwa i Zarządzania Kryzysowego urzędów
wojewódzkich, łącznie na terenie kraju zagrożone powodziami są tereny
i infrastruktura na obszarze 1039 gmin, w tym między innymi: ponad 875 tys. ha
KPZK 7
POWÓDŹ
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
użytków rolnych, 86 500 budynków mieszkalnych, 2 600 budynków użyteczności
publicznej, około 2 tys. mostów i ponad 280 oczyszczalni ścieków.
SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚD:
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób
negatywny wpływ na zdrowie psychiczne
okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się
brak dostępu do żywności i wody pitnej
możliwa koniecznośd ewakuacji ludności
możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku
publicznego
możliwy wzrost przestępczości o charakterze kryminalnym oraz
zwiększona liczba przestępstw i wykroczeo pospolitych (kradzieże
z włamaniem, rozboje, niszczenie mienia).
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 zniszczenie hodowli i zbiorów w gospodarstwach rolnych:
osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego
wzrost cen produktów żywnościowych
wypłata odszkodowao dla przedsiębiorców zajmujących się
przetwarzaniem i sprzedażą żywności
 zniszczenia w infrastrukturze (m.in. wały przeciwpowodziowe,
pompownie, urządzenia hydrotechniczne, drogi, mosty, wiadukty, tunele,
przepusty, urządzenia i sied kanalizacyjno/wodociągowa):
możliwe
długoterminowe
zablokowanie
szlaków/węzłów
komunikacyjnych powodujące unieruchomienie lub utrudnienia
w transporcie
utrudnienia komunikacyjne: niemożnośd dotarcia mieszkaoców do
zakładów pracy; utrudniony dostęp do rejonów zniszczeo
i związane z tym utrudnienia ratownicze
koniecznośd dużych nakładów z budżetu paostwa związanych
z likwidacją skutków zdarzenia
zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji
energii elektrycznej i ciepłowniczej
zniszczenia obiektów użyteczności publicznej/lokali mieszkalnych/miejsc
pracy
zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów
teleinformatycznych:
ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej
brak albo ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub
pocztowych
zakłócenia w funkcjonowaniu systemu dystrybucyjnego paliw na terenie
całego kraju lub w poszczególnych jego regionach
możliwośd istotnych skutków społecznych w postaci skokowego wzrostu
poziomu bezrobocia.
ŚRODOWISKO:
możliwe zniszczenia a nawet degradacja środowiska naturalnego (skala
zniszczeo uzależniona od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska) w tym:
możliwa degradacja cennych przyrodniczo lub chronionych
obszarów i gatunków (rezerwaty, parki narodowe, parki
krajobrazowe, obszary Natura 2000, zespoły przyrodniczokrajobrazowe)
możliwośd miejscowego skażenia środowiska w wyniku uszkodzeo
instalacji i urządzeo technicznych i uwolnienia szkodliwych substancji na
obszarach, na których usytuowane są
substancje i
materiały
niebezpieczne.
KPZK 8
EPIDEMIE
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
EPIDEMIE
Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku, o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi, epidemia to „wystąpienie na danym obszarze
zakażeo lub zachorowao na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we
wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeo lub chorób zakaźnych dotychczas
niewystępujących”. Epidemie chorób zakaźnych, w tym grypy, mogą wystąpid na
terenie całego kraju. Katastrofalne skutki epidemii mogą wystąpid przede
wszystkim w miejscach dużych skupisk ludzkich takich jak: szkoły, przedszkola,
miejsca użyteczności publicznej, duże zakłady przemysłowe oraz na terenach
województw o niewystarczającej infrastrukturze komunikacyjnej (w związku
z trudnościami w dotarciu na ww. tereny wykwalifikowanej kadry medycznej),
a także w centrach komunikacji (lotniska, dworce, metro).
PRZYCZYNY
nieświadome wprowadzenie czynnika patogennego (bakterie, wirusy)
skutek innych zdarzeo katastroficznych takich jak np.: powodzie, susze
niezachowanie
określonych
wymogów
sanitarno-higienicznych
weterynaryjnych (zatopienie i zniszczenie cmentarzy oraz grzebowisk
zwierząt, zalanie i zniszczenie wysypisk śmieci oraz oczyszczalni ścieków)
w wyniku chorób odzwierzęcych
zawleczenie choroby z obszarów leżących poza granicami kraju
masowe migracje
bioterroryzm.
OBSZAR WYSTĘPOWANIA
Choroby zakaźne u ludzi mogą wystąpid na terenie całego kraju.
SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚD:
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób (w tym również
pośrednio w wyniku niewydolności systemu opieki zdrowotnej i/lub
systemu opieki społecznej)
okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się
utrudnienia w dostępie do żywności i wody pitnej
możliwa koniecznośd hospitalizacji/izolacji ludności
możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku
publicznego
możliwy wzrost przestępczości o charakterze kryminalnym oraz
zwiększona liczba przestępstw i wykroczeo pospolitych (kradzieże
z włamaniem, rozboje, niszczenie mienia).
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 zakłócenia w funkcjonowaniu całej gospodarki wynikające z nieobecności
kadry przedsiębiorstw i instytucji, których obiekty, urządzenia lub instalacje
stanowią infrastrukturę krytyczną
 możliwy paraliż ekonomiczny i znaczny spadek PKB związany z:
izolacją znacznych terenów
długoterminowym zablokowaniem szlaków/węzłów
komunikacyjnych powodującym unieruchomienie lub utrudnienia
w transporcie, utrudnienia komunikacyjne
blokadą w obrębie handlu wewnątrzunijnego i eksportu
koniecznośd dużych nakładów z budżetu paostwa związaną z likwidacją
skutków zdarzenia.
ŚRODOWISKO:
możliwośd miejscowego skażenia środowiska (w przypadku braku
zachowania wymogów z zakresu bezpieczeostwa sanitarno epidemiologicznego i weterynaryjnego (tj. reguł grzebania zmarłych,
utylizacji odpadów pomedycznych).
KPZK 9
SKAŻENIE CHEMICZNE
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
SKAŻENIE CHEMICZNE
Skażenie chemiczne to zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, ciała ludzkiego,
przedmiotów itp. substancjami szkodliwymi dla ludzi. Skażenie może byd
spowodowane celowo na przykład poprzez stosowanie bojowych środków
trujących, przypadków – na skutek katastrofy lub byd stałym, niezamierzonym
efektem niektórych procesów przemysłowych, rolniczych, transportowych
i innych.
PRZYCZYNY I TYPY
awaria w zakładach produkujących i magazynujących niebezpieczne
substancje chemiczne spowodowana błędem ludzkim, błędem
technicznym, brakiem nadzoru, wypadkiem, rozszczelnieniem zbiornika
lub instalacji z toksyczną substancją, nieprzestrzeganiem przepisów
przeciwpożarowych, katastrofą naturalną, aktem terrorystycznym
katastrofa podczas transportu niebezpiecznych substancji chemicznych
spowodowana błędem ludzkim, nieprzestrzeganiem przepisów,
występowaniem
niekorzystnych
warunków
meteorologicznych,
wypadkiem, złym zabezpieczeniem lub złym stanem dróg- nawierzchni,
wysokim stopniem zużycia technicznego pojazdów lub taboru
kolejowego, wadami torowiska
katastrofa morska spowodowana błędem ludzkim (załogi statku lub służb
morskich), nieprzestrzeganiem przepisów, błędem technicznym,
występowaniem niekorzystnych warunków meteorologicznych (mgła,
zalodzenie, sztorm), niedopełnieniem wymagao dotyczących transportu
materiałów niebezpiecznych
awaria rurociągów transportowych spowodowana błędem ludzkim,
błędem inżynierskim, osłabieniem wytrzymałości materiału.
OBSZAR WYSTĘPOWANIA
Na terenie całego kraju w szczególności:
na głównych szlakach komunikacyjnych (szczególnie tranzytowych)
i kolejowych o największym ruchu pojazdów przewożących substancje
niebezpieczne oraz tereny bezpośrednio do nich przyległe, punkty
przeładunkowe
tereny zakładów dużego oraz zwiększonego ryzyka oraz tereny bezpośrednio
do nich przyległe: (np. „Zachem S.A.” w Bydgoszczy, Zakłady Azotowe „Anwil”
we Włocławku, Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "SIARKOPOL"
w Grzybowie, "GASPOL" S.A Warszawa, Zakłady Metalowe "MESKO”
w Skarżysko-Kamiennej, Grupa Lotos S.A. Gdaosk; INTERNATIONAL PAPER
Kwidzyn S.A.; Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA Starogard Gdaoski;
magazyny OLPP S.A. w Dębogórzu i Ugoszczy; PKN Orlen S.A. w Gdaosku,
PERN „Przyjaźo” S.A. w Gdaosku; Gaspol S.A. w Gdaosku, Petrolinvest S.A.
w Gdyni, terminale w portach Gdaoska i Gdyni, ZDR, ZZR z regionów: Olsztyn,
Ełk, Morliny, Elbląg, Spychowo, Redaki, Braniewo, Chruściel, Zakłady
Chemiczne "POLICE" S.A. w Policach, Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego
Dębno - Różaosko, "Baltchem" S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie, Terminal
Przeładunkowy operatorzy logistyczni paliw płynnych, bazy paliw itp.)
magazyny zakładów dużego oraz zwiększonego ryzyka, przechowujące
niebezpieczne substancje chemiczne
rurociągi do przesyłania ropy naftowej i produktów naftowych (finalnych),
rurociągi transportowe paliwa gazowe
szlaki morskie, podejścia do portów Gdaoska i Gdyni oraz w miejscach
krzyżowania się międzynarodowych szlaków tankowców
SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚD:
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób
okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się
KPZK 10
SKAŻENIE CHEMICZNE
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
brak dostępu do żywności i wody pitnej
możliwa koniecznośd ewakuacji ludności
możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku
publicznego
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 zniszczenie zbiorów w gospodarstwach rolnych:
osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego
wzrost cen produktów żywnościowych
wypłata odszkodowao dla przedsiębiorców zajmujących się
przetwarzaniem i sprzedażą żywności
 zniszczenia w infrastrukturze komunalnej i drogowej
możliwośd skażenia źródeł wody lub sieci wodociągowej
możliwe długoterminowe zablokowanie szlaków/węzłów
komunikacyjnych powodujące unieruchomienie lub utrudnienia
w transporcie
utrudnienia komunikacyjne
możliwy znaczny spadek PKB w wyniku zakłócenia procesów
technologicznych w zakładach pracy, gdzie wystąpiły skażenia
i w konsekwencji zmniejszenie produkcji określonych artykułów lub
świadczenia usług
ŚRODOWISKO:
 możliwośd skażenia gleby, powietrza, wód powierzchniowych
KPZK 11
ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Awarie sieci elektroenergetycznej to nagłe zdarzenia spowodowane samoistnymi
uszkodzeniami elementów sieci, działaniem osób trzecich, oddziaływaniem
czynników pogodowych – powodujące lokalnie zakłócenia w dostawach energii
elektrycznej.
PRZYCZYNY I TYPY
zmasowane awarie sieci elektroenergetycznej - awarie sieciowe
spowodowane czynnikami pogodowymi występującymi w dużym
nasileniu (klęskami żywiołowymi), powodujące poważne zakłócenia
w dostawach energii elektrycznej na większych obszarach
rozległe awarie systemowe „blackout” – dysfunkcja systemu
elektroenergetycznego kraju lub znacznego jego obszaru – zanik
możliwości dostaw energii dla jej odbiorców
deficyt mocy to ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej spowodowane niedoborem zdolności produkcyjnych
w
krajowych
elektrowniach
systemowych
lub
wynikające
z ograniczonych zdolności przesyłowych
SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚD:
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób (np. w wyniku braku
podtrzymania działania urządzeo medycznych)
możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku
publicznego
negatywny wpływ na komfort życia
zakłócenia
w
funkcjonowaniu
urządzeo
hydrotechnicznych
i infrastrukturze komunalnej (przepompownie ścieków, wody pitnej oraz
stacje uzdatniania wody)
zakłócenia w infrastrukturze komunikacyjnej
trudności w transporcie kolejowym
zakłócenia transportu miejskiego (tramwaje), brak sygnalizacji
świetlnej
znaczące oddziaływanie na PKB: brak zasilania zakładów przemysłowych
powodujące możliwe zakłócenia lub wstrzymanie produkcji szczególnie
w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz zakładach przemysłu
chemicznego
zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów
teleinformatycznych:
ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej
zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu informatycznego
systemu obsługi budżetu paostwa i związane z tym zakłócenie lub
spowolnienie procesów wdrażania i rozliczania wydatkowania
funduszy pomocowych; zablokowanie dopływu środków na kluczowe
inwestycje
utrudniony obieg informacji oraz brak dostępu do danych
niezbędnych dla pracy służb bezpieczeostwa i porządku publicznego
wstrzymanie odpraw granicznych pasażerów, transportów
awaria systemu bankomatowego i transakcji bezgotówkowych
brak funkcjonowania centralnych systemów ewidencji
brak albo ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub
pocztowych.
ŚRODOWISKO:
możliwośd miejscowego skażenia środowiska w wyniku zakłóceo
w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej (przepompownie ścieków).
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
KPZK 12
ZAKŁÓCENIA
W DOSTAWACH PALIW
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH PALIW PŁYNNYCH
PRZYCZYNY I TYPY
awarie ropociągów lub infrastruktury towarzyszącej (przepompownie
itp.) na terenie kraju lub poza granicami kraju
awarie terminali do odbioru ropy naftowej i paliw
zakłócenia w funkcjonowaniu systemu dystrybucyjnego na terenie
całego kraju lub w poszczególnych jego regionach spowodowane
ograniczeniami importu paliw z zagranicy
gwałtowny wzrost konsumpcji paliw
awarie w systemie logistycznym paliw (rurociągi produktowe, magazyny
paliw)
niekorzystne wydarzenia w środowisku międzynarodowym
terroryzm.
SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚD:
negatywny wpływ na komfort życia
możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku
publicznego.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
Bazy
PKN Orlen SA
OLPP Sp z o.o.
Grupa Lotos SA
Pozostali
Rurociagi
Istniejące ropociągi
Istniejące rurociągi produktowe
Planowane rurociągi produktowe
możliwy znaczny spadek PKB w wyniku zakłóceo w sektorach
uzależnionych od zaopatrzenia w paliwa
możliwa koniecznośd wprowadzenia systemu reglamentacji paliw
płynnych dla osób prywatnych i przedsiębiorstw
negatywny bezpośredni wpływ na funkcjonowanie infrastruktury
krytycznej związanej m. in. z transportem i komunikacją, ratownictwem,
zaopatrzeniem w żywnośd oraz zapewnieniem ciągłości działania
administracji publicznej.
KPZK 13
ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH
GAZU
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH GAZU
Awaria sieci gazowej to rozszczelnienie gazociągu, uszkodzenie urządzeo
w stacjach gazowych, którym towarzyszy nieplanowy wyciek gazu i stwarzanie
niebezpieczeostwa wybuchu oraz pożaru. Jest to zjawisko niespodziewane, które
powoduje utratę technicznej sprawności urządzenia lub obiektu sieci gazowej
stwarzając zagrożenie dla ludzi, mienia czy środowiska.
całkowite przerwanie zaopatrywania związane jest z koniecznością
ponownego napełnienia sieci co może spowodowad utratę usługi na
okres do kilkunastu dni (efekt pośredni)
PRZYCZYNY I TYPY
awaria
uszkodzenie elementów przesyłowych
błąd ludzi podczas robót budowlano – inżynieryjnych
rozszczelnienie instalacji
złe zabezpieczenia
korozja
ograniczenia w dostawach gazu ziemnego
silne mrozy.
SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚD:
negatywny wpływ na komfort życia (brak ogrzewania)
w skrajnych przypadkach koniecznośd ewakuacji
i zapewnienia warunków do przetrwania.
mieszkaoców
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
możliwy znaczny spadek PKB w wyniku zakłóceo w sektorach
uzależnionych od zaopatrzenia w gaz (zakłady przemysłu rolnospożywczego,
wytwarzania
mas
bitumicznych,
przemysłu
elektrotechnicznego)
KPZK 14
SILNE MROZY/
INTENSYWNE OPADY
ŚNIEGU
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
SILNE MROZY/INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU
Silne mrozy – zgodnie z definicją IMGW, przyjmuje się, że silny mróz występuje
wówczas, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej -20°C. W aspekcie
społecznym natomiast o silnych mrozach mówimy wtedy, gdy chłód staje się
przyczyną śmierci ludzi i powoduje straty materialne. Jednocześnie silny wiatr
w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0° C może mied taki
sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej - 30° C.
O intensywnych opadach śniegu mówimy natomiast wtedy, gdy obfite opady
występują na rozległych obszarach i trwają przez kilka dni.
OBSZAR WYSTĘPOWANIA
Najniższe średnie wartości temperatur w Polsce mają obszary górskie w nizinnej
części kraju najchłodniejszy jest rejon północno wschodni, obejmujący
Suwalszczyznę. W rejonie tym zimy są ostrzejsze i dłuższe, a lata stosunkowo
krótkie i niezbyt ciepłe.
KPZK 15
SILNE MROZY/
INTENSYWNE OPADY
ŚNIEGU
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
SKALA ZAGROŻENIA
wg IMGW
KPZK 16
SILNE MROZY/
INTENSYWNE OPADY
ŚNIEGU
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚD:
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi (odmrożenia
i wychłodzenia organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do
śmierci - szczególnie podatna na zagrożenie będą osoby starsze,
bezdomne lub o niskim poziomie dochodów)
okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 w skrajnych przypadkach możliwe zniszczenie hodowli i zbiorów
w gospodarstwach rolnych:
osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego
wzrost cen produktów żywnościowych
wypłata odszkodowao dla przedsiębiorców zajmujących się
przetwarzaniem i sprzedażą żywności
 możliwe utrudnienia w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej
i drogowej (drogi, urządzenia i sied kanalizacyjno/wodociągowa; pęknięcia
szyn i awarie węzłów kolejowych; łamanie się słupów trakcyjnych, zerwanie
trakcji):
możliwe
długoterminowe
zablokowanie
szlaków/węzłów
komunikacyjnych powodujące unieruchomienie lub utrudnienia
w transporcie
utrudnienia komunikacyjne
koniecznośd dużych nakładów z budżetu paostwa związaną
z utrzymaniem sprawności infrastruktury komunikacyjnej
możliwe utrudnienia w funkcjonowaniu infrastruktury wytwarzania,
przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej i ciepłowniczej
znaczące oddziaływanie na PKB: brak zasilania zakładów
przemysłowych powodujące możliwe zakłócenia lub wstrzymanie
produkcji szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach; duże
straty wynikające z potrzeby utrzymania w gotowości i pełnej
wydajności systemów
zagrożenia obiektów użyteczności publicznej/lokali mieszkalnych/miejsc
pracy
zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów
teleinformatycznych:
ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej
brak albo ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub
pocztowych
zakłócenia w funkcjonowaniu systemu gazowego
zakłócenia w transporcie i komunikacji morskiej (w wyniku zlodzenia
akwenów portów morskich, tras podejściowych i red portów).
ŚRODOWISKO:
możliwe zniszczenia środowiska naturalnego (skala zniszczeo uzależniona
od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska) w tym:
zniszczenia drzewostanu
straty w populacji zwierząt wolno żyjących.
KPZK 17
HURAGANY
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
natomiast trąby powietrzne najczęściej od czerwca do sierpnia, czasem w maju.
Występują one w Polsce z częstotliwością od 1 do 4 w roku.
HURAGANY
Zgodnie z definicją ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniu upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich huragan – to „wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s,
którego działanie wyrządza masowe szkody”. Strefa klimatu umiarkowanego,
w której leży Polska, jest narażona na występowanie wichur, czasem
gwałtownych, związanych z ogólną cyrkulacją atmosfery w danej strefie
szerokości geograficznej, a także na powstawanie silnych wiatrów lokalnych (np.
wiatry górskie: halny, fen) i tworzenie się szczególnie niebezpiecznych trąb
powietrznych. Wichury występują najczęściej w okresie od listopada do marca,
PRZYCZYNY I TYPY
Wiatr, to naturalny poziomy ruch powietrza powstały wskutek różnic ciśnienia.
Jest tym silniejszy, im większe są te różnice. Przy prędkościach przekraczających
15 m/s (54 km/h) wiatr zaczyna stwarzad poważne zagrożenia. Według IMGW
występują trzy stopnie zagrożenia przed silnymi wiatrami:
STOPNIE ZAGROŻENIA wg IMGW
OBSZAR WYSTĘPOWANIA
SKUTKI ZAGROŻENIA
Do rejonów kraju, w których zjawiska te są bardziej intensywne i częstsze niż
w innych obszarach zaliczamy w szczególności: Dolny Śląsk, dorzecze Odry,
Małopolskę i południe Polski.
LUDNOŚD:
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób
KPZK 18
HURAGANY
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się
możliwa koniecznośd ewakuacji ludności.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 zniszczenie hodowli i zbiorów w gospodarstwach rolnych:
osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego
wzrost cen produktów żywnościowych
 zniszczenia w infrastrukturze komunalnej i drogowej (drogi, mosty,
wiadukty, tunele, przepusty, uszkodzenia sieci trakcyjnych):
możliwe
długoterminowe
zablokowanie
szlaków/węzłów
komunikacyjnych powodujące unieruchomienie lub utrudnienia
w transporcie
utrudnienia komunikacyjne: niemożnośd dotarcia mieszkaoców do
zakładów pracy; utrudniony dostęp do rejonów zniszczeo
i związane z tym utrudnienia ratownicze
koniecznośd dużych nakładów z budżetu paostwa związaną
z likwidacją skutków zdarzenia
zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji
energii elektrycznej
znaczące oddziaływanie na PKB: brak zasilania zakładów
przemysłowych powodujące możliwe zakłócenia lub wstrzymanie
produkcji szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach
zniszczenia obiektów użyteczności publicznej/lokali mieszkalnych/miejsc
pracy
zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów
teleinformatycznych:
ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej
brak albo ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub
pocztowych
wypłat odszkodowao dla przedsiębiorców
zakłócenia w transporcie i komunikacji morskiej (wstrzymanie ruchów
statków w tym pasażerskich i promów)
ŚRODOWISKO:
możliwe zniszczenia a nawet degradacja środowiska naturalnego (skala
zniszczeo uzależniona od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska) w tym:
zniszczenia drzewostanu na obszarach dużych kompleksów
leśnych
możliwośd dużych skutków odłożonych, będących wynikiem
gwałtownego rozwoju szkodników upraw leśnych związanych
z trudnościami w zagospodarowaniu dużych obszarów
wiatrołomów
możliwośd miejscowego skażenia środowiska w wyniku uszkodzeo
instalacji i urządzeo technicznych i uwolnienia szkodliwych substancji na
obszarach, na których usytuowane są
substancje i
materiały
niebezpieczne.
KPZK 19
POŻARY LASÓW
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
POŻARY LASÓW
Pożar to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
Z punktu widzenia gospodarki leśnej pożary zaliczane są do najpoważniejszych
niebezpieczeostw zagrażających lasom. Podatnośd lasów na pożar zależy przede
wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotnośd ściółki, której
spadek poniżej 28% znacznie zwiększa jej podatnośd na zapalenie.
PRZYCZYNY I TYPY
Do najczęstszych przyczyn powstania pożaru należą:
nieostrożnośd osób dorosłych i nieletnich przy posługiwaniu się ogniem
otwartym, wypalaniu pozostałości roślinnych na polach, posługiwaniu się
substancjami łatwopalnymi i pirotechnicznymi
prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych w pobliżu lasów
wady urządzeo i instalacji energetycznych
wady środków transportu lub ich nieprawidłowa eksploatacja
nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych w pobliżu
lasu
samozapalenia biologiczne lub chemiczne
wyładowania atmosferyczne
podpalenia umyślne
Najczęściej występującym rodzajem pożarów lasów jest tzw. pożar przyziemny
(dolny), w którym materiałem palnym jest ściółka leśna, próchnica, chrust
podszyt itd. Eskalacją tego typu pożaru jest pożar wierzchołkowy (górny), bardzo
groźny i szybko rozprzestrzeniający się, zwłaszcza w drzewostanie iglastym
podczas silnego wiatru, który może przybierad rozmiary katastrofalne. Innym
równie trudnym do opanowania typem pożaru jest tzw. pożar ziemny
(podziemny), w którym ogieo trawi pokłady torfu, murszu oraz płytko zalegające
pokłady węgla brunatnego.
OBSZAR WYSTĘPOWANIA
Miejscami szczególnie zagrożonymi wystąpieniem pożarów na terenie całego
kraju są lasy jednorodne (zwłaszcza iglaste) zazwyczaj w okresie wiosennym
i letnim przy najwyższym, III stopniu zagrożenia pożarowego lasu.
SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚD:
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób
możliwa koniecznośd ewakuacji ludności.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
ogromne straty w gospodarce leśnej
zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji
energii elektrycznej.
ŚRODOWISKO:
możliwe zniszczenia a nawet degradacja środowiska naturalnego (skala
zniszczeo uzależniona od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska) w tym:
zniszczenia drzewostanu
straty w populacji zwierząt wolno żyjących
możliwośd wyginięcia lub ograniczenia populacji danego gatunku
zwierząt lub roślin
możliwa degradacja cennych przyrodniczo lub chronionych
obszarów i gatunków (obszary Natura 2000)
pogorszenie warunków w środowisku glebowym
możliwośd dużych skutków odłożonych, będących wynikiem
gwałtownego rozwoju szkodników upraw leśnych związanych
z trudnościami w zagospodarowaniu dużych obszarów pożarzyska
możliwośd skażenia powietrza.
KPZK 20
EPIZOOTIE
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
EPIZOOTIE
Epizootia - zjawisko definiowane jako występowanie zachorowao na daną
chorobę zakaźną, wśród zwierząt na danym terenie, w zdecydowanie większej
liczbie niż w poprzednich latach rejestracji danych. Choroby zwierząt podobnie
jak choroby ludzi ze względu na etiologię dzielimy na zakaźne, wirusowe,
zwyrodnieniowe lub autoagresywne. Większośd chorób zwierząt przypisana jest
do jednego gatunku, są jednak również takie, które przenoszą się na zwierzęta
spoza danej grupy. Z punktu widzenia bezpieczeostwa hodowli rolnych istotne są
choroby zakaźne i wirusowe, w tym choroby zwierząt dzikich, które mogą
przenieśd się na zwierzęta hodowlane.
PRZYCZYNY
świadome lub nieświadome wprowadzenie czynnika patogennego powodującego
zakażenie zwierząt, w tym:
nieprzestrzeganie przepisów higieny weterynaryjnej
brak nadzoru weterynaryjnego nad hodowlami i nad skupiskami zwierząt
wolno żyjących
błąd ludzki lub organizacyjny związany z utylizacją zakażonego mięsa
błąd ludzki lub organizacyjny związany z granicznym nadzorem
weterynaryjnym nad sprowadzanym mięsem, żywymi zwierzętami,
produktami pochodzenia zwierzęcego oraz paszami
niekontrolowany wwóz (przemyt) zwierząt egzotycznych, bez
poddawania ich kontroli weterynaryjnej
zawleczenie choroby zakaźnej - turystyka, środki transportu drogowego,
kolejowego, które powracają z rejonów gdzie ta jednostka chorobowa
występuje.
SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚD:
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób w wyniku chorób
odzwierzęcych (w tym również pośrednio w wyniku niewydolności
systemu opieki zdrowotnej i/lub systemu opieki społecznej)
okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się
utrudnienia w dostępie do żywności i wody pitnej
możliwa koniecznośd hospitalizacji/izolacji ludności
możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku
publicznego.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 zniszczenie hodowli w gospodarstwach rolnych:
osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego
wzrost cen produktów żywnościowych
wypłata odszkodowao dla przedsiębiorców zajmujących się
przetwarzaniem i sprzedażą żywności
 możliwy paraliż ekonomiczny i znaczny spadek PKB związany z:
izolacją znacznych terenów
długoterminowym zablokowaniem szlaków/węzłów
komunikacyjnych powodującym unieruchomienie lub utrudnienia
w transporcie, utrudnienia komunikacyjne
blokadą w obrębie handlu wewnątrzunijnego i eksportu
koniecznośd dużych nakładów z budżetu paostwa związaną z likwidacją
skutków zdarzenia
możliwośd istotnych skutków społecznych w postaci skokowego wzrostu
poziomu bezrobocia
OBSZAR WYSTĘPOWANIA
Choroby zakaźne zwierząt mogą wystąpid na terenie całego kraju, szczególnie na
terenach rolniczych (hodowlanych).
KPZK 21
EPIZOOTIE
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
ŚRODOWISKO:
możliwe zniszczenia środowiska naturalnego (skala zniszczeo uzależniona
od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska) w tym:
straty w populacji zwierząt dziko żyjących
możliwośd wyginięcia lub ograniczenia populacji danego
gatunku zwierząt
możliwośd miejscowego skażenia środowiska (w przypadku braku
zachowania wymogów z zakresu bezpieczeostwa sanitarno epidemiologicznego i weterynaryjnego tj. reguł utylizacji padłych
zwierząt).
KPZK 22
EPIFITOZY
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
EPIFITOZY
Epifitoza to każde masowe występowanie na określonym terenie i w określonym
czasie zachorowao roślin. Epifitozy roślin, charakteryzują się opanowaniem przez
określoną chorobę znacznej części masy tkankowej rośliny-gospodarza,
występującego w skupieniach na określonym obszarze. Choroby roślin mogą byd
powodowane przez czynniki nieinfekcyjne: atmosferyczne (opady, niska i wysoka
temperatura, niedostatek światła, wilgotnośd powietrza, zanieczyszczenie
środowiska) oraz glebowe (niedobór lub nadmiar składników pokarmowych,
zasolenie gleby, odczyn gleby, nadmiar lub brak wody, struktura gleby) lub
czynniki infekcyjne: wirusy i wiroidy, fitoplazmy, bakterie, grzyby i pasożyty.
OBSZARY WYSTĘPOWANIA
Choroby roślin uprawnych mogą występowad w całym kraju, ich rodzaje
i nasilenie zależne jest od intensywności określonych upraw w danym regionie
kraju. W Polsce najważniejsze rośliny uprawne, istotne z punktu widzenia
gospodarki rolnej, to:
pszenica – rejon upraw: cały kraj
żyto – rejon upraw: cały kraj
jęczmieo – rejon upraw: głównie na północnym wschodzie kraju,
jęczmieo browarny uprawiany jest na Nizinie PołudniowoWielkopolskiej, na Równinie Wrocławskiej oraz Legnickiej, na Kujawach
i na Wyżynie Lubelskiej
owies – rejon upraw: cały kraj
ziemniaki – rejon upraw: północ Polski
buraki cukrowe – rejon upraw: głównie w pasie województw od Żuław
Wiślanych po Przedgórze Sudeckie, drugi zwarty obszar upraw pokrywa
się z Wyżyną Wschodniomałopolską
rzepak i rzepik – rejon upraw: Polska Zachodnia, Północno-Zachodnia
i Południowo-Zachodnia (zwłaszcza Dolny Śląsk, Wielkopolska, Kujawy,
Żuławy oraz w mniejszym stopniu na Wyżyna Lubelska)
mak, słonecznik i soja – rejon upraw: Kujawy, Wielkopolska, Nizina
Śląska, Wyżyna Lubelska (Zamojszczyzna), Podkarpacie (rejon Przemyśla)
len – rejon upraw: Polska Północno – Wschodnia I Południowo –
Zachodnia
chmiel – rejon upraw: Wyżyna Lubelska i Kielecko – Sandomierska
tytoo – rejon upraw: koncentruje się w następujących okręgach:
lubelskim,
rzeszowskim,
krakowskim,
kieleckim,
chełmioskokwidzyoskim i białostocko-suwalskim.
SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚD:
utrudnienia w dostępie do żywności
możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku
publicznego.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 zniszczenie upraw w gospodarstwach rolnych:
osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego
wzrost cen produktów żywnościowych
wypłata odszkodowao dla przedsiębiorców zajmujących się
przetwarzaniem i sprzedażą żywności
 możliwy paraliż ekonomiczny i znaczny spadek PKB związany z:
upadkiem gospodarstw oraz zakładów przetwórczych
blokadą w obrębie handlu wewnątrzunijnego i eksportu
koniecznośd dużych nakładów z budżetu paostwa związaną z likwidacją
skutków zdarzenia
możliwośd istotnych skutków społecznych w postaci skokowego wzrostu
poziomu bezrobocia.
ŚRODOWISKO:
możliwe zniszczenia środowiska naturalnego (skala zniszczeo uzależniona
od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska) w tym:
możliwośd wyginięcia lub ograniczenia populacji danego
gatunku roślin.
KPZK 23
KATASTROFY BUDOWLANE
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
KATASTROFY BUDOWLANE
Katastrofa budowlana jest definiowana jako niezamierzone, gwałtowne
zniszczenie obiektu lub jego części także konstrukcyjnych elementów rusztowao,
elementów urządzeo formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopu.
OBSZARY WYSTĘPOWANIA
Teren całego kraju w szczególności:
centra handlowe, obiekty sportowe, hale wystawiennicze
obszar Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Rybnickiego Okręgu
Węglowego
wybrzeże, rejony występowania klifów, doliny rzek i rejony podgórskie
PRZYCZYNY
Istnieje wiele przyczyn awarii i katastrof budowlanych zarówno bezpośrednich,
jak i pośrednich, w tym technicznych, organizacyjnych lub społecznych. Do
najczęstszych z nich zaliczamy:
wybuch gazu spowodowany awarią rurociągu gazowego, awarią
instalacji gazowej lub butli, nieprzestrzegania przepisów, błędu
ludzkiego, sabotażu lub kradzieży elementów przesyłowych
nieprzestrzeganie zasad sztuki budowlanej
ekstremalne warunki pogodowe: silne wiatry znaczne spadki
temperatur, obfite opady śniegu, wzrost wilgotności gruntu
spowodowany długotrwałymi opadami, roztopami lub falowaniem wód,
nieprzestrzeganie przepisów
błąd ludzki
wady konstrukcyjne
brak remontów lub prac konserwacyjnych
niewłaściwa eksploatacja
akt terrorystyczny.
SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚD:
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób
możliwa koniecznośd ewakuacji ludności.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 zniszczenia w infrastrukturze drogowej (drogi, mosty, wiadukty, tunele):
możliwe długoterminowe zablokowanie szlaków/węzłów
komunikacyjnych powodujące unieruchomienie lub utrudnienia w
transporcie
utrudnienia komunikacyjne: niemożnośd dotarcia mieszkaoców do
zakładów pracy; utrudniony dostęp do rejonów zniszczeo
i związane z tym utrudnienia ratownicze
koniecznośd dużych nakładów z budżetu paostwa związaną z
likwidacją skutków zdarzenia
zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji
energii elektrycznej i ciepłowniczej
zniszczenia obiektów użyteczności publicznej/lokali mieszkalnych/miejsc
pracy
zakłócenia w funkcjonowaniu systemu gazowego.
ŚRODOWISKO:
możliwośd miejscowego skażenia środowiska w wyniku uszkodzeo
instalacji i urządzeo technicznych i uwolnienia szkodliwych substancji na
obszarach, na których usytuowane są substancje i materiały
niebezpieczne
KPZK 24
OSUWISKA
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
OSUWISKA
Osuwiska wywołane są przez nagłe przemieszczenie się mas ziemnych,
powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża, spowodowane siłami
przyrody lub działalnością człowieka. Jest to rodzaj ruchów masowych,
polegających na przesuwaniu się materiału skalnego lub zwietrzelinowego wzdłuż
powierzchni poślizgu. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły ciężkości. Osuwiska są
szczególnie częste w obszarach o sprzyjającej im budowie geologicznej, gdzie
warstwy skał przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych występują naprzemiennie.
Osuwiska są zjawiskiem ciągłym. Należą do najbardziej rozpowszechnionych
zagrożeo geodynamicznych, często mających cechy klęski żywiołowej. Cyklicznośd
występowania powierzchniowych ruchów masowych jest silnie związana
z klimatem. Szczególnie da się to zauważyd w trakcie „mokrych” lat. Do
najgroźniejszych należą letnie, kilkudniowe lub nawet kilkudziesięciodniowe
opady rozlewne, obejmujące duże powierzchnie, nieraz niemal wszystkich
karpackich dopływów Wisły.
geologiczna podłoża, jak i górska dynamika rzeźby terenu. Osuwiska można
napotkad również na wybrzeżach Bałtyku, w dolinach dużych rzek oraz tam, gdzie
rzeki tworzą głęboko wcięte doliny o stromych zboczach. Występują one także
sporadycznie na pojezierzach, w Sudetach i na ich przedpolu, w Górach
Świętokrzyskich, na Wyżynie Lubelskiej oraz na Roztoczu.
PRZYCZYNY
wzrost wilgotności gruntu spowodowany długotrwałymi opadami lub
roztopami,
podcięcie stoku przez erozję, np. w dolinie rzecznej lub w wyniku
działalności człowieka, np. przy budowie drogi,
nadmierne obciążenie stoku, np. przez zabudowę,
wibracje związane np. z robotami ziemnymi, ruchem samochodowym,
eksplozjami,
trzęsienia ziemi.
OBSZAR WYSTĘPOWANIA
Zdecydowana większośd polskich osuwisk znajduje się w Karpatach – 95%
(zarejestrowano ponad 8 500 osuwisk, w tym 2 970 niebezpiecznych dla obiektów
budowlanych). Rozwojowi osuwisk w tym regionie sprzyja zarówno budowa
Rozmieszczenie obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w Polsce.
Opracowanie według wyników rejestracji Paostwowego Instytutu Geologicznego.
KPZK 25
OSUWISKA
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚD:
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób
okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się
możliwa koniecznośd ewakuacji ludności.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
brak albo ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub
pocztowych
zakłócenia w funkcjonowaniu systemu gazowego.
ŚRODOWISKO:
możliwe zniszczenia a nawet degradacja środowiska naturalnego (skala
zniszczeo uzależniona od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska).
 zniszczenie hodowli i zbiorów w gospodarstwach rolnych:
osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego
wzrost cen produktów żywnościowych
wypłata odszkodowao dla przedsiębiorców zajmujących się
przetwarzaniem i sprzedażą żywności
 zniszczenia w infrastrukturze komunalnej i drogowej (drogi, mosty,
wiadukty, tunele, urządzenia i sied kanalizacyjno/wodociągowa, łamanie się
słupów trakcyjnych, zerwanie trakcji):
możliwe
długoterminowe
zablokowanie
szlaków/węzłów
komunikacyjnych powodujące unieruchomienie lub utrudnienia
w transporcie
utrudnienia komunikacyjne: niemożnośd dotarcia mieszkaoców do
zakładów pracy; utrudniony dostęp do rejonów zniszczeo
i związane z tym utrudnienia ratownicze
koniecznośd dużych nakładów z budżetu paostwa związaną
z likwidacją skutków zdarzenia
zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji
energii elektrycznej
zniszczenia obiektów użyteczności publicznej/lokali mieszkalnych/miejsc
pracy
zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów
teleinformatycznych:
ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej
KPZK 26
SUSZA, UPAŁY
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
Nizina Śląska, Przedgórze Sudeckie, Nizina Mazowiecka, Nizina Podlaska,
Pojezierze Mazurskie.
SUSZA
Susza to długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub z nieznacznym
opadem w stosunku do średnich wieloletnich wartości. Susze różnią się od
większości katastrof naturalnych rozpoczynających się nagle, w ściśle określonym
momencie i mających szybki oraz gwałtowny przebieg. Na ogół trudno jest
określid dokładnie, jaki jest zasięg terytorialny suszy oraz kiedy zaczyna się lub
kooczy.
PRZYCZYNY I TYPY
susza atmosferyczna – występuje gdy przez co najmniej 20 kolejnych dni
nie występują opady deszczu,
susza glebowa (rolnicza) – niedobór wody w glebie, będący następstwem
przedłużającej się suszy atmosferycznej,
susza hydrologiczna – straty w zapasach wody w głębszych warstwach
gleby, spowodowane przedłużającym się niedoborem opadów, której
efektem jest niżówka hydrologiczna (czyli obniżenie poziomu wód
powierzchniowych i podziemnych).
Susze hydrologiczne według analizy okresu 1951-2000 najczęściej notowane są
w następujących rejonach Polski: Pojezierze Wielkopolskie i Nizina Wielkopolska
(zwłaszcza zlewnie Wełny i Sarny), Nizina Podlaska (zlewnia Pisy), Wyżyna
Lubelska (wschodnia częśd).
Według tej samej analizy obniżone przepływy wody w rzekach czyli niżówki
najdłużej trwają w następujących rejonach: Pojezierze Pomorskie (południowa
częśd), Pojezierze Wielkopolskie i Nizina Wielkopolska, Nizina Podlaska, Wyżyna
Lubelska (wschodnia częśd). Najrzadziej zjawisko niżówek obserwowane jest
w centralnej i wschodniej części Pojezierza Pomorskiego, zachodniej części
Pojezierza Mazurskiego oraz środkowej części Pogórza Karpackiego.
Okresowe występowanie susz atmosferycznych i będących ich następstwem, susz
glebowych jest naturalną cechą klimatu w Polsce. W Polsce susze występują
najczęściej wtedy, gdy w okresie wegetacyjnym napływa bardzo ciepłe i suche
powietrze. Jeśli okres ten poprzedzony jest opadami mniejszymi od przeciętnych,
zjawisko suszy może się pogłębid. Statystycznie w Polsce taka sytuacja zdarza się
raz na 4-7 lat. Susze atmosferyczna i glebowa zanikają stosunkowo szybko,
natomiast susza hydrologiczna trwa na ogół długo, nawet kilka sezonów, bowiem
odbudowa zasobów wodnych wymaga obfitych oraz długotrwałych opadów
deszczu i śniegu.
OBSZAR WYSTĘPOWANIA
Susze atmosferyczne w latach 1951-2000 najczęściej występowały
w następujących rejonach Polski: Nizina Wielkopolska, Pojezierze Wielkopolskie,
KPZK 27
SUSZA, UPAŁY
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚD:
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób
szczególnie niebezpieczne w odniesieniu do osób starszych i dzieci
(wysokie dodatnie temperatury towarzyszące suszy mogą powodowad
udary, osłabienia).
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 zniszczenie hodowli i zbiorów w gospodarstwach rolnych:
osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego
wzrost cen produktów żywnościowych
wypłata odszkodowao dla przedsiębiorców zajmujących się
przetwarzaniem i sprzedażą żywności
 możliwe utrudnienia w funkcjonowaniu infrastruktury drogowej
(uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg w wyniku działania wysokich
temperatur):
unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie
utrudnienia komunikacyjne
wzrost zagrożenia pożarowego, głównie lasów.
ŚRODOWISKO:
skutki odwracalne i odnawialne, z wyjątkiem skutków pożarów, których
pośrednią przyczyną była susza
możliwośd miejscowego skażenia wody w wyniku niskiego poziom lustra
wody w rzekach, do których odprowadza się ścieki.
KPZK 28
SKAŻENIE RADIACYJNE
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
SKAŻENIA RADIACYJNE
Zdarzeniem radiacyjnym określa się wydarzenie na terenie kraju lub poza jego
granicami, związane z materiałem jądrowym, źródłem promieniowania
jonizującego, odpadem promieniotwórczym lub innymi substancjami
promieniotwórczymi, powodujące lub mogące powodowad zagrożenie
radiacyjne, stwarzające możliwośd przekroczenia wartości granicznych dawek
promieniowania jonizującego określonych w obowiązujących przepisach, a więc
wymagające podjęcia pilnych działao w celu ochrony pracowników lub ludności.
PRZYCZYNY I TYPY
awaria elektrowni atomowych o skutkach wykraczających poza
teren obiektu spowodowana naruszeniem procedur bezpieczeostwa,
katastrofą naturalną, aktem terrorystycznym
zdarzenia
radiacyjne
spowodowane
stosowaniem
źródeł
promieniotwórczych
podczas transportu: wypadek, atak terrorystyczny, nieprzestrzeganie
przepisów prawa, występowanie niekorzystnych warunków
meteorologicznych, złe zabezpieczenia techniczne
nieprawidłowe przechowywanie źródeł promieniotwórczych i odpadów
promieniotwórczych.
Stan na 31 grudnia 2010 r.
Elektrownie jądrowe zlokalizowane w odległości do 300 km od granic Polski
KPZK 29
SKAŻENIE RADIACYJNE
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
OBSZAR WYSTĘPOWANIA
przejścia graniczne i szlaki komunikacyjne, którymi przebiega transport
źródeł promieniotwórczych, odpadów lub wypalonego paliwa,
obiekty w przemyśle, nauce, służbie zdrowia wykorzystujące źródła
promieniowania,
elektrownie jądrowe zlokalizowane na terenie paostw sąsiednich.
negatywne skutki o charakterze odłożonym w postaci spadku poziomu
ruchu turystycznego w regionie po stwierdzeniu zwiększonego poziomu
skażenia promieniotwórczego
blokada w obrębie handlu wewnątrzunijnego i eksportu.
ŚRODOWISKO:
 możliwośd skażenia gleby, powietrza, wód powierzchniowych.
SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚD:
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób
negatywny wpływ na zdrowie psychiczne
okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się
brak dostępu do żywności i wody pitnej
możliwa koniecznośd ewakuacji ludności
możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku
publicznego.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 zniszczenie hodowli i zbiorów w gospodarstwach rolnych:
osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego
wzrost cen produktów żywnościowych
wypłata odszkodowao dla przedsiębiorców zajmujących się
przetwarzaniem i sprzedażą żywności
możliwe utrudnienia w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej
i drogowej
możliwośd skażenia źródeł wody lub sieci wodociągowej
możliwe długoterminowe zablokowanie szlaków/węzłów
komunikacyjnych powodujące unieruchomienie lub utrudnienia
w transporcie
KPZK 30
PROTESTY SPOŁECZNE
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
okupacje innych budynków użyteczności publicznej lub zakładów
pracy
blokady szlaków komunikacyjnych.
PROTESTY SPOŁECZNE
Protesty społeczne, akcje okupacyjne, strajki na dużą skalę mogą w konsekwencji
przybrad formę strajków generalnych, paraliżujących funkcjonowanie resortów,
wybranych dziedzin życia lub kluczowych gałęzi gospodarki.
PRZYCZYNY
zmniejszanie się liczby miejsc pracy, redukcja zatrudnienia
spowodowana pogarszającą się sytuacją gospodarczą
gwałtowny wzrost bezrobocia oraz wzrost konkurencyjności na rynku
pracy spowodowany powrotem emigrantów lub niekontrolowanym
napływem na polski rynek pracy pracowników z krajów podwyższonego
ryzyka migracyjnego
niekontrolowany wzrost cen podstawowych artykułów spożywczych
wzrost inflacji powodujący gwałtowny spadek siły nabywczej pieniądza
wprowadzenie niekorzystnych rozwiązao prawnych dla niektórych grup
pracowniczych i społecznych
ograniczenie praw nabytych – zwłaszcza w zakresie uprawnieo
pracowniczych
likwidacja, prywatyzacja lub restrukturyzacja niektórych branż, sektorów
lub zakładów pracy
nieterminowe wypłaty wynagrodzeo spowodowane brakiem płynności
finansowej przedsiębiorców
brak podwyżek uposażenia
strajki solidarnościowe w celu poparcia strajkujących w innej placówce
zerwanie relacji dialogu społecznego.
OBSZAR WYSTĘPOWANIA
placówki służby zdrowia
przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe
okupacja siedzib organów administracji rządowej lub organów
samorządu terytorialnego
SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚD:
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób (również pośrednio
w wyniku utrudnionego dostępu do systemu opieki zdrowotnej)
okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się
możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku
publicznego
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 możliwośd uszkodzenia i dewastacji mienia i infrastruktury
 zakłócenia w infrastrukturze komunikacyjnej
możliwe
długoterminowe
zablokowanie
szlaków/węzłów
komunikacyjnych powodujące unieruchomienie lub utrudnienia
w transporcie
niemożnośd dotarcia mieszkaoców do zakładów pracy; utrudnienia
ratownicze
zakłócenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji
energii elektrycznej i ciepłowniczej (obniżenie wydobycia węgla
kamiennego i przerwanie dostaw węgla kamiennego do odbiorców)
znaczące oddziaływanie na PKB: brak zasilania zakładów
przemysłowych powodujące możliwe zakłócenia lub wstrzymanie
produkcji szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach
zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów
teleinformatycznych:
ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej
brak albo ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub
pocztowych.
KPZK 31
ZAGROŻENIE
TERRORYSTYCZNE
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
ŹRÓDŁA ZAGROŻENIA
Wśród głównych źródeł zagrożeo terrorystycznych dla Europy wymienid należy
przede wszystkim:
skrajnie fundamentalistyczny terroryzm islamski
skrajnie lewicowy i ultraprawicowy ekstremizm
ruchy separatystyczne
Każdy z wymienionych powyżej rodzajów terroryzmu charakteryzuje się
odmienną specyfiką i właściwymi dla siebie trendami. Pojawienie się danego
zagrożenia wynika ze specyficznych uwarunkowao historycznych i społecznopolitycznych w poszczególnych paostwach. Zagrożenia terrorystyczne mogą byd
również wynikiem zjawisk o charakterze globalnym, czego przykładem jest
terroryzm islamski.
OBSZAR WYSTĘPOWANIA
Na podstawie analizy danych EUROPOL (Raport TE-SAT) największe natężenie
zjawiska terroryzmu ma miejsce przede wszystkim w takich krajach Europy jak:
Hiszpania i Francja - odnotowano najwięcej przypadków aktów
terrorystycznych. Funkcjonują tam silne grupy etniczne aspirujące do
uzyskania niezależności politycznej
Wielka Brytania - z racji licznej społeczności muzułmaoskiej, wśród której
działają przedstawiciele radykalnych ruchów islamistycznych, istotne są też
tendencje separatystyczne w Irlandii Północnej
Grecja, Włochy i Niemcy - zagrożenie ze strony ekstremistów politycznych
(głównie lewicowych), w Niemczech ponadto znaczącą pozycję zajmują
islamscy radykałowie
Węgry, Portugalia, Austria, Irlandia oraz Dania – odnotowano sporadyczne
przypadki planowania bądź przeprowadzenia zamachów terrorystycznych
o zróżnicowanej genezie.
Natężenie zjawiska terroryzmu w poszczególnych paostwach UE na podstawie
liczby zarejestrowanych incydentów w latach 2007-2009. Źródło: TE-SAT z lat
2008, 2009, 2010.
KPZK 32
ZAGROŻENIE
TERRORYSTYCZNE
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
ZAGROŻENIA DLA POLSKI
Polska nie jest obecnie pierwszoplanowym celem ataku dla terrorystów, jednakże
ze względu na swoją działalnośd na arenie międzynarodowej, m.in.: uczestnictwo
w działaniach w Afganistanie, politykę współpracy z USA, nie można w całości
zignorowad ryzyka ataku terrorystycznego na obiekty zlokalizowane w kraju lub
obiekty/obywateli polskich za granicą.
Obiekty będące potencjalnym celem ataku:
administracja – siedziby władz, urzędy, placówki dyplomatyczne oraz
inne obiekty związane z działalnością instytucji paostwowych
i samorządowych
chemikalia – zakłady przemysłowe wykorzystujące w procesie produkcji
niebezpieczne substancje chemiczne w dużej ilości
energetyka – elektrownie, elektrociepłownie oraz sieci przesyłowe
gaz, paliwo – obiekty związane z wydobyciem, produkcją,
przetwarzaniem, przechowywaniem bądź transportowaniem produktów
ropopochodnych oraz gazu ziemnego
kultura, nauka, religia – obiekty kultury, miejsca pamięci, ośrodki kultu
religijnego oraz placówki akademickie
militarne – jednostki wojskowe, zakłady produkcji zbrojeniowej
skupiska ludzi – miejsca wyodrębnione z uwagi na przebywanie w nich
dużej liczby ludzi, w szczególności masowe obiekty sportowe
i najbardziej popularne centra handlowe
transport – stacje kolejowe, transport miejski, linie kolejowe, znaczące
węzły kolejowe
woda – wodociągi, ujęcia i oczyszczalnie, zbiorniki retencyjne oraz
zapory.
Zestawienie obiektów zgodnie z ich kategoryzacją. Źródło: materiały ABW
KPZK 33
ZAGROŻENIE
TERRORYSTYCZNE
Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚD
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia
skażenie biologiczne lub chemiczne powodujące masową liczbę zatrud,
zwłaszcza w miastach
możliwa koniecznośd ewakuacji ludności
możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku
publicznego.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA
istotne skutki, w tym międzynarodowe, o charakterze politycznym
i medialnym
zniszczenia w infrastrukturze komunalnej i drogowej
możliwy znaczny spadek PKB w wyniku zakłócenia procesów
w obiektach, w których wystąpił atak i w konsekwencji zmniejszenie
produkcji określonych artykułów lub świadczenia usług
zniszczenie obiektów przynależnych do infrastruktury krytycznej
paraliż komunikacyjny znacznych obszarów aglomeracji (kraju)
trudności w zaopatrzeniu systemów elektroenergetycznych, paliwowych
i gazowych.
ŚRODOWISKO
skażenie gleby, powietrza, wód powierzchniowych.
KPZK 34
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa
Nr
ZDARZENIE
KRYZYSOWE
1
powódź
2
epidemie
3
skażenia
chemiczne na
lądzie
4
skażenia
chemiczne na
morzu
5
zakłócenia
w systemie
elektroenergetycznym
6
7
zakłócenia
w systemie
paliwowym
zakłócenia
w systemie
gazowym
FAZY
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa
zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa
zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa
zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa
zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa
zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
MSW
MAiC
MZ
MŚ
MTBiGM
MRiRW
MON
MPiPS
MG
MF
MSP
MEN/
MNiSW
MRR
MSZ
Rada
Ministrów
Wojewoda
S
S
S
S
S
S
Insp. Handl.
odbudowa
zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa
KPZK 35
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
Nr
ZDARZENIE
KRYZYSOWE
8
silne mrozy
i opady śniegu
9
huragany
wielkoobszarowe
10
pożary
lasów
11
epizootie
FAZY
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
MSW
MAiC
MZ
MŚ
MTBiGM
MRiRW
MON
MPiPS
MG
MF
MSP
MEN/
MNiSW
zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa
zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa
zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa
zapobieganie
MRR
MSZ
Rada
Ministrów
Wojewoda
S
STAROSTA
przygotowanie
reagowanie
odbudowa
zapobieganie
12
epifitozy
przygotowanie
reagowanie
odbudowa
13
14
katastrofy
budowlane
osuwiska
zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa
zapobieganie
S
MNiSW
STAROSTA
S
S
przygotowanie
reagowanie
odbudowa
S
KPZK 36
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
Nr
ZDARZENIE
KRYZYSOWE
15
susza/upały
16
skażenia
radiacyjne
17
protesty
społeczne
zagrożenie
18
terrorystyczne
FAZY
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa
zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa
zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa
zapobieganie
MSW
MAiC
MZ
MŚ
MTBiGM
MRiRW
MON
MPiPS
MG
MF
MSP
MEN/
MNiSW
MRR
MSZ
ABW
AW
Prezydent
Rada
Ministrów
S
S
PAA
PAA
PAA
S
RCB
przygotowanie
reagowanie
PAA
RCB
odbudowa
wiodący
Wojewoda
wspomagający
S –zadania realizowane przez samorząd terytorialny
KPZK 37
POWÓDŹ
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER ŚRODOWISKA
w ramach działu gospodarka wodna, określenie w drodze
rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra
właściwego do spraw administracji publicznej oraz ministra właściwego
do spraw wewnętrznych, wymagao dotyczących opracowania map
zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego i określenie
ich skali
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
opracowanie programu wodno-środowiskowego kraju
przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego z uwzględnieniem
opinii właściwych wojewodów oraz marszałków województw
przekazanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego dyrektorowi RCB
dla obszarów narażonych na niebezpieczeostwo powodzi opracowanie
map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego i
przekazanie ich odpowiednim podmiotom zgodnie z ustawą Prawo
wodne
opracowanie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki wodnej planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla
obszarów dorzeczy
podanie do publicznej wiadomości projektów planów zarządzania
ryzykiem powodziowym
nadzór nad służbą hydrologiczno-meteorologiczną, hydrogeologiczną i
paostwową służbą do spraw bezpieczeostwa budowli piętrzących
programowanie, planowanie, nadzór i realizacja zadao zw. z
utrzymywaniem wód lub urządzeo wodnych oraz inwestycje w
gospodarce wodnej
uzgadnianie, w części dotyczącej gospodarki wodnej, projektu list
programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
uświadamianie społeczeostwa i powszechna edukacja
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
prawo wodne
o działach administracji
rządowej
rozporządzenie MŚ:
w sprawie podmiotów,
którym paostwowa służba
hydrologicznometeorologiczna i
paostwowa służba
hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywad
ostrzeżenia, prognozy,
komunikaty i biuletyny
oraz sposobu i
częstotliwości ich
przekazywania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
współpraca z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej , ministrem
właściwym do spraw gospodarki morskiej i ministrem właściwym do spraw
administracji publicznej, w sprawie określenia wymagao dotyczących opracowania
map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego i określenia ich
skali
prowadzenie działao prewencyjnych związanych z zapobieganiem skutkom klęsk
żywiołowych
Podstawa prawna
ustawy:
prawo wodne
o działach
administracji
rządowej
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
ustawa:
prawo wodne
współpraca z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem
właściwym do spraw gospodarki morskiej i ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych w sprawie określenia wymagao dotyczących opracowania map
zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego i określenie ich skali
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
zarządzenie Ministra
RiRW:
w sprawie nadania
statutu ITP
kontrolowanie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i podstawowych
budowli wodno-melioracyjnych
opracowanie raportu rocznego o ilościowym i jakościowym stanie wałów
przeciwpowodziowych
opracowanie metod wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów ochrony
terenów rolniczych przed powodzią
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
w ramach działu gospodarka morska współpraca z ministrem właściwym do spraw
ustawa:
prawo wodne
KPZK 38
POWÓDŹ
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
przekazanie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego odpowiednim podmiotom zgodnie z ustawą Prawo
wodne
sporządzanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów
wodnych
prowadzenie ośrodka koordynacyjno - informacyjnego ochrony
przeciwpowodziowej (OKI)
gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących sytuacji
hydrologicznej na zbiornikach wodnych administrowanych przez RZGW
oraz zjawisk lodowych na rzekach i związanych z nimi zagrożeniami
powodziowymi
zlecanie wykonania okresowych przeglądów stanu technicznego
urządzeo wodnych administrowanych przez RZGW
nadzór nad stanem zabudowy hydrotechnicznej, kontrolowanie
zapewnienia należytej obsługi i bezpieczeostwa urządzeo wodnych
utrzymanie w należytym stanie technicznym koryt rzek i kanałów
współpraca w przygotowaniu wstępnej oceny ryzyka powodziowego i
planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
monitorowanie zagrożeo hydrologiczno-meteorologicznych
opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz
hydrologicznych
wykonywanie modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w
zakresie zagrożeo powodziowych
wykonywanie zadao w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i
stanem bezpieczeostwa budowli piętrzących i przekazanie oceny ich
dotyczącej Prezesowi KZGW oraz właściwemu dyrektorowi RZGW
sporządzanie i przekazanie raportu o stanie bezpieczeostwa budowli
piętrzących Prezesowi KZGW oraz Głównemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego
prowadzenie działao edukacyjnych w zakresie hydrologii, meteorologii i
oceanologii
gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem
właściwym do spraw administracji publicznej w sprawie określenia wymagao
dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego i ich skali
w ramach działu gospodarka morska przygotowanie i przekazanie Prezesowi KZGW
wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem
powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych
Dyrektor Urzędu Morskiego
opracowanie i przekazanie Prezesowi KZGW map zagrożenia powodziowego oraz
map ryzyka powodziowego dla obszarów narażonych na niebezpieczeostwo
powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
rozpoznanie i ocena możliwości wystąpienia zagrożenia
udział i prowadzenie szkoleo, treningów i dwiczeo w zakresie realizacji zadao
zarządzania kryzysowego
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
MINISTER FINANSÓW
uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, w ramach funkcji 2
"Bezpieczeostwo wewnętrzne i porządek publiczny", środków finansowych na
realizację celu, określonego w Wieloletnim Planie Finansowym Paostwa 20102013: utrzymanie zdolności do reagowania - odpowiednio do zaistniałej sytuacji - w
przypadku wystąpienia oraz zapobiegania zagrożeo: bezpieczeostwa publicznego,
życia i zdrowia obywateli, porządku prawnego oraz majątku narodowego przed
bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i
awarii technicznych
ustawa:
o finansach
publicznych
Wieloletni Plan
Finansowy Paostwa
2010-2013
KPZK 39
POWÓDŹ
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
WOJEWODA
Paostwowy Instytut Geologiczny - PIB
wykonywanie pomiarów, obserwacji i badao hydrogeologicznych
wykonywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznej
opracowywanie map obszarów o wysokim ryzyku podtopieo w
regionach wodnych kraju spowodowanych czynnikami
hydrogeologicznymi i morfologicznymi
analiza i ocena zagrożeo
opiniowanie projektu wstępnej oceny ryzyka powodziowego przygotowanego
przez Prezesa KZGW
ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa
ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury
powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji
rządowej w
województwie
rozporządzenie RM:
w sprawie
szczegółowego
zakresu działania
Szefa Obrony
Cywilnej kraju,
szefów obrony
cywilnej
województw,
powiatów i gmin
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI)
uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów wykazanych
na mapach zagrożenia powodziowego
Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych
ustawy:
prawo wodne
o samorządzie
terytorialnym
o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
budowa wałów przeciwpowodziowych i ich wzmacnianie
udrażnianie koryt rzek
utrzymywanie i nadzorowanie urządzeo melioracyjnych
zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu
ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki
opracowanie i wdrażanie wojewódzkich programów małej retencji
KPZK 40
POWÓDŹ
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
wydanie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego
prowadzenie działalności edukacyjnej
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
MINISTER ŚRODOWISKA
określenie w drodze rozporządzenia, podmiotów, którym paostwowa służba
hydrologiczno-meteorologiczna oraz paostwowa służba hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywad komunikaty, biuletyny oraz ostrzeżenia przed żywiołowym
działaniem sił przyrody, świadczyd osłonę hydrologiczno-meteorologiczną, a także
sposób i częstotliwośd przekazywania tych informacji, kierując się względami
bezpieczeostwa paostwa oraz bezpieczeostwa ludzi i mienia
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
poprzez Ośrodki Koordynacyjno-Informacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
gromadzenie i przekazywanie informacji o sytuacji na zbiorniku, odpływach i aktualnych
rezerwach powodziowych
przygotowanie struktur reagowania kryzysowego
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji hydrologicznej oraz
meteorologicznej
opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeo organom
administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem MŚ
uświadamianie społeczeostwa
prowadzenie działao edukacyjnych w zakresie hydrologii, meteorologii i oceanologii
współpraca z organami administracji publicznej w zakresie ograniczania skutków
niebezpiecznych zjawisk zachodzących w atmosferze i hydrosferze
Podstawa prawna
ustawa:
prawo wodne
rozporządzenie MŚ:
w sprawie
podmiotów, którym
paostwowa służba
hydrologicznometeorologiczna i
paostwowa służba
hydrogeologiczna są
obowiązane
przekazywad
ostrzeżenia,
prognozy,
komunikaty i
biuletyny oraz
sposobu i
częstotliwości ich
przekazywania
Paostwowy Instytut Geologiczny - PIB
wyznaczanie obszarów perspektywicznych dla zaopatrzenia w wodę podziemną dużych
aglomeracji miejskich oraz określenie źródeł awaryjnego zaopatrzenia ludności w wody
podziemne w warunkach wystąpienia zdarzeo ekstremalnych
KPZK 41
POWÓDŹ
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
MINISTER ZDROWIA
przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki
medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej
ustawy:
o działach
administracji
rządowej
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
rozporządzenie
Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie
szczegółowego
zakresu działania
MZ
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
stworzenie warunków do odtworzenia i utrzymania produkcji rolno-hodowlanej w
przypadku zdarzeo powodujących ograniczenie tej produkcji (katastrofy naturalne i
przemysłowe, akty terroru, działania wojenne)
sektorowa strategia
bezpieczeostwa w
działach administracji
rządowej rolnictwo,
rozwój wsi, rynki
rolne, rybołówstwo
MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ
tworzenie koncepcji i kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej
inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania (np. uwzględnienie wsparcia
psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych)
szkolenie kadr oraz nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji pomocy
społecznej
przygotowanie rozwiązao prawnych w zakresie mechanizmów udzielania pomocy
społecznej realizowanej przez wojewodów i organy administracji samorządowej na
rzecz osób poszkodowanych
ustawy:
o działach
administracji
rządowej
o pomocy
społecznej
KPZK 42
POWÓDŹ
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
koordynacja działao na rzecz rozwiązywania problemów klęsk żywiołowych w zakresie
dróg publicznych, transportu kolejowego
przygotowanie alternatywnych rozwiązao komunikacyjnych w przypadku wystąpienia
zakłóceo na dotychczasowych szlakach kolejowych i drogowych
ustawy:
o działach
administracji
rządowej
o zarządzaniu
kryzysowym
o drogach
publicznych
o transporcie
kolejowym
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi
opracowanie i aktualizacja planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo w celu
zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych
ustawy:
o działach
administracji
rządowej
prawo
telekomunikacyjne
prawo pocztowe
MINISTER FINANSÓW
uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków finansowych
na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
ustawa:
o finansach
publicznych
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
rozpoznanie i ocena sytuacji kryzysowej
utrzymywanie w stałej gotowości do działania elementów Systemu Zarządzania
Kryzysowego resortu obrony narodowej
utrzymywanie w gotowości do uruchomienia systemów alarmowania i powiadamiania
przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do wsparcia
działao organów administracji publicznej i samorządowej
monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
KPZK 43
POWÓDŹ
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych
opracowanie propozycji użycia wojsk stosownie do potrzeb wynikających
z sytuacji kryzysowej
opracowanie i procedowanie dokumentów decyzyjnych i rozkazodawczych dotyczących
użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej
utrzymanie i doskonalenie stałej współpracy pomiędzy resortem obrony narodowej a
podmiotami układu pozamilitarnego
udział w opracowaniu i aktualizacji „Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego” oraz
„Planu Zarządzania Kryzysowego MON”
WOJEWODA
opracowanie planów zarządzania kryzysowego
opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią
przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
ogłaszanie pogotowia przeciwpowodziowego
prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao przed
i w czasie klęsk żywiołowych
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI)
Samorząd terytorialny
opracowanie programów pomocy społecznej
szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej
organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji
rządowej w
województwie
ustawy:
o pomocy
społecznej
o samorządzie
województwa
Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych
wyposażenie i utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych
prowadzenie dwiczeo i szkoleo
KPZK 44
POWÓDŹ
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych w
Planie Zarządzania Kryzysowego MSW
koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż
Pożarna, Policja, Straż Graniczna)
koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony cywilnej kraju
wnioskowanie o zagraniczną pomoc ratowniczą
współpraca i koordynacja działao ratowniczych organizacji
pozarządowych
wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
wnioskowanie o zarządzenie użycia uzbrojonych oddziałów lub
pododdziałów Policji lub w przypadku niecierpiącym zwłoki
podjęcie decyzji o ich użyciu
w przypadku jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające:
zarządzenie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do
udzielenia pomocy Policji
wnioskowanie o użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych
RP do pomocy uzbrojonym oddziałom lub pododdziałom Policji
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
o Policji
o Paostwowej Straży
Pożarnej
MINISTER ŚRODOWISKA
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Podstawa prawna
ustawa:
prawo wodne
udzielanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych
przekazywanie raportów dla RCB
przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo do WCZK
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
SWiA
koordynacja zadao Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej
sporządzanie komunikatów o sytuacji powodziowej, w tym o sytuacji na zbiornikach
retencyjnych i przekazywanie ich do Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Paostwowej Straży Pożarnej i
Rządowego Centrum Bezpieczeostwa
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
prowadzenie całodobowych dyżurów
sterowanie falą wezbrao powodziowych poprzez pracę zbiorników retencyjnych i
urządzeo hydrotechnicznych
sporządzanie bieżących informacji dla właściwego CZK o aktualnej sytuacji powodziowej
przygotowanie projektu decyzji o obniżeniu piętrzenia wody lub opróżnienia zbiornika
wydanie w drodze decyzji (po uzgodnieniu z Wojewodą) nakazu o obniżeniu piętrzenia
wody lub opróżnienia zbiornika
w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wprowadzenie w drodze aktu
prawa miejscowego czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód
KPZK 45
POWÓDŹ
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi
ustawy:
o działach
administracji
rządowej
prawo
telekomunikacyjne
prawo pocztowe
realizowanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych
planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo
w sytuacjach szczególnych zagrożeo nieodpłatne udostępnianie urządzeo
telekomunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej podmiotom i
służbom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
koordynacja działao instytucji podległych lub nadzorowanych, w tym GDDKiA, GITD,
PKP PLK S.A
ustawy:
o działach
administracji
rządowej
o zarządzaniu
kryzysowym
o drogach
publicznych
o transporcie
kolejowym
rozporządzenie
Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie
szczegółowego
zakresu działania
Ministra TBiGM
KPZK 46
POWÓDŹ
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
MINISTER FINANSÓW
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania związane
z realizacją zadao zarządzania kryzysowego
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa
ustawa:
o finansach
publicznych
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie
dysponowania
rezerwą ogólną
budżetu paostwa
MINISTER ZDROWIA
zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich
świadczeo opieki zdrowotnej
nadzór nad paostwowym ratownictwem medycznym
organizacja i koordynacja działao w zakresie działao lotniczego ratownictwa
medycznego
Paostwowa Inspekcja Sanitarna
ustawy:
o działach
administracji
rządowej
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo
i chorób zakaźnych
u ludzi
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
monitorowanie sytuacji epidemiologicznej
wzmożenie nadzoru nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi
ustalanie zakresu szczepieo ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie
prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu zwiększenia świadomości
społeczeostwa w zakresie zagrożeo wynikających z sytuacji powodziowej
KPZK 47
POWÓDŹ
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
rozpoznanie i ocena bieżącej sytuacji kryzysowej
wdrażanie przyjętego wariantu reagowania na sytuację kryzysową
udzielanie wsparcia dla organów administracji publicznej i samorządowej przez
wydzielone pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP
prowadzenie działao poszukiwawczo-ratowniczych
ewakuowanie poszkodowanej ludności, mienia i zwierząt
izolowanie zagrożonego obszaru
prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu
przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewakuowanej ludności
analiza i ocena efektów działao zaangażowanych sił i środków Sił Zbrojnych RP
koordynacja działao i współpraca z układem pozamilitarnym w zakresie użycia Sił
Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej
w zależności od potrzeb aktywacja kolejnych sił i środków Sił Zbrojnych RP do wsparcia
organów administracji publicznej i samorządowej
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
WOJEWODA
powołanie WZZK
koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie reagowania/zarządzania
kryzysowego
przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo
ogłaszanie alarmu przeciwpowodziowego
uzgadnianie z dyrektorem RZGW decyzji nakazu o obniżeniu piętrzenia wody lub
opróżnienia zbiornika
koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na
terenie województwa
koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizują
starosta/wójt/burmistrz/prezydent miasta)
nadzór nad realizacją zadao samorządu gminnego, powiatowego i województwa pod
względem jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji
rządowej w
województwie
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
o stanie klęski
żywiołowej
o pomocy
społecznej
prawo budowlane
KPZK 48
POWÓDŹ
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy
społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty
uprawnione
współpraca z organizacjami pozarządowymi
wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej
złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
bieżące monitorowanie stanu bezpieczeostwa obiektów budowlanych w zagrożonych
rejonach
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI)
Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych
ustawy:
o drogach
publicznych
o samorządzie
województwa
uruchamianie zasobów wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych
prowadzenie całodobowego dyżuru
nadzorowanie wałów przeciwpowodziowych i urządzeo melioracyjnych
sporządzanie aktualnej informacji dla właściwego CZK
Zarząd Dróg Wojewódzkich
wprowadzanie ograniczeo lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla
ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeostwa osób lub mienia
KPZK 49
POWÓDŹ
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
przygotowanie projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów
w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne
zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
prowadzenie
spraw
związanych
z
inicjowaniem,
programowaniem i koordynowaniem działao administracji
rządowej w zakresie usuwania skutków powodzi, osuwisk
ziemnych i innych klęsk żywiołowych, w tym:
analizowanie potrzeb w zakresie odbudowy i modernizacji
obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi
opracowywanie projektów programów dotyczących
usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz oszacowywania
kosztów z tym związanych
obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie
dokumentacji ponoszonych wydatków
współpraca z organami administracji rządowej, organami
administracji
samorządowej
oraz
organizacjami
pozarządowymi
prowadzenie działalności edukacyjnej
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
o działach administracji
rządowej
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego
pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru
budowlanego
nadzór nad działalnością wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego
przyjmowanie postępowao w sprawie wyjaśnienia przyczyn i okoliczności katastrofy
budowlanej (w przypadku, gdy katastrofie budowlanej uległy różne obiekty
budowlane i o różnym znaczeniu)
Podstawa prawna
ustawy:
o szczególnych
zasadach odbudowy,
remontów i rozbiórek
obiektów
budowlanych
zniszczonych lub
uszkodzonych w
wyniku działania
żywiołu
prawo budowlane
o zarządzaniu
kryzysowym
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi
podjęcie działao przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów
pocztowych polegających na odtworzeniu uszkodzonej infrastruktury krytycznej w
celu świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych
ustawy:
o działach
administracji
rządowej
prawo
telekomunikacyjne
prawo pocztowe
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
monitorowanie i analiza deeskalacji sytuacji kryzysowej
nadzór nad odtworzeniem pełnej gotowości operacyjnej sił i środków Sił Zbrojnych
RP zaangażowanych w działania antykryzysowe
wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
KPZK 50
POWÓDŹ
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
pomoc finansowa i rzeczowa
kredyty (cel - odbudowa i rekonstrukcja, rekultywacja, odtworzenie zdolności w
zakresie produkcji roślinnej oraz zwierzęcej)
wnioskowanie do MG o udostępnianie podmiotom produktów rolnych z rezerw
strategicznych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły
szkody spowodowane przez powódź
Inspekcja Weterynaryjna
ustalenie sposobu postępowania ze zwłokami zwierząt zgodnie z rozporządzeniem
nr 1774/2002 PE i Rady z 3.10.2002
nadzór nad sytuacją epizootyczną oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie
zwierząt na terenach objętych powodzią
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
udzielanie ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników w formie
odroczenia terminu płatności składek, rozkładania ich na dogodne raty, a także
umarzania w całości lub w części bieżących składek dla rolników poszkodowanych w
wyniku powodzi
rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
w sprawie
szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania pomocy
finansowej w ramach
działania
"Przywracanie
potencjału produkcji
rolnej zniszczonego w
wyniku wystąpienia
klęsk żywiołowych
oraz wprowadzenie
odpowiednich działao
zapobiegawczych"
objętego Programem
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata
2007-2013
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie realizacji
niektórych zadao
Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji
Rolnictwa
ustawy:
o ochronie zdrowia
zwierząt oraz
zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt
o inspekcji
weterynaryjnej
o ochronie zwierząt
KPZK 51
POWÓDŹ
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego i Rady z
dnia 3 października 2002
r. ustanawiające
przepisy sanitarne
dotyczące produktów
ubocznych pochodzenia
zwierzęcego
nieprzeznaczonych do
spożycia przez ludzi
ustawa:
o ubezpieczeniu
społecznym rolników
MINISTER ŚRODOWISKA
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
zapewnienie utrzymywania w należytym stanie technicznym koryt cieków
naturalnych oraz kanałów, będących w jego władaniu
regulowanie stanu wód lub przepływów w ciekach naturalnych oraz kanałach
stosownie do możliwości wynikających ze znajdujących się na nich urządzeo wodnych
oraz warunków hydrologicznych
zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów
prowadzenie badan i pomiarów umożliwiających ocenę stanu technicznego oraz
stanu bezpieczeostwa budowli piętrzących będących w jego władaniu
ustawa:
prawo wodne
statut PIG/PIB
Paostwowy Instytut Geologiczny - PIB
nadzór nad funkcjonowaniem krajowej sieci monitoringu jakości wód podziemnych
wyznaczanie i monitorowanie ujęd alternatywnych źródeł zaopatrzenia ludności w
wodę pitną obszarów objętych klęską powodzi
KPZK 52
POWÓDŹ
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ
analiza skuteczności pomocy społecznej
finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy
społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty
uprawnione
wspieranie programów opracowanych przez starostów na rzecz aktywizacji osób
bezrobotnych na terenach, na których wystąpiły klęski żywiołowe, finansowanych
z rezerwy Funduszu Pracy
ustawy:
o pomocy społecznej
o działach
administracji
rządowej
MINISTER GOSPODARKI
działania wspierające przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź
wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych
Agencja Rezerw Materiałowych
zorganizowanie udostępnienia rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji zadao
w zakresie bezpieczeostwa i obrony paostwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej,
złagodzenia zakłóceo w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i
zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także
wypełnienia zobowiązao międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej
MINISTER FINANSÓW
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania
związane z realizacją zadao usuwania skutków sytuacji kryzysowej
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa
na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania uruchomienie
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
dokument ramowy:
wspieranie przez
Agencję Rozwoju
Przemysłu SA
inicjatyw
pobudzających polską
gospodarkę
ustawa:
o rezerwach
strategicznych
ustawy:
o finansach
publicznych
o dochodach
jednostek samorządu
terytorialnego
rozporządzenie Rady
Ministrów :
w sprawie
dysponowania
rezerwą ogólną
budżetu paostwa
KPZK 53
POWÓDŹ
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
wydanie, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
rozporządzenia, w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej
rozpatrywanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, na
dofinansowanie likwidacji szkód w obiektach szkolnych spowodowanych zdarzeniami
wywołanymi przez żywioły
ustawa:
o dochodach
jednostek samorządu
terytorialnego
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie likwidacji szkód spowodowanych przez
powódź w obiektach uczelni
ustawa:
prawo o szkolnictwie
wyższym
MINISTER ZDROWIA
zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym
Paostwowa Inspekcja Sanitarna
zapewnienie bezpieczeostwa sanitarno-epidemiologicznego
monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
ustawy:
o działach
administracji
rządowej
o zapobieganiu i
zwalczaniu zakażeo i
chorób zakaźnych u
ludzi
paostwowa Inspekcja
Sanitarna
rozporządzenie MZ
w sprawie jakości
wody przeznaczonej
do spożycia przez
ludzi
KPZK 54
POWÓDŹ
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO
koordynowanie programów współfinansowanych ze środków pomocowych
koordynowanie przesunięd środków w ramach programów operacyjnych, celem ich
koncentracji na terytorium dotkniętym kryzysem
ustawa:
o działach
administracji
rządowej
WOJEWODA
kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków
koordynacja działao ośrodków interwencji kryzysowej (zadania własne powiatu)
ocena stanu i efektywności pomocy społecznej
nadzór nad realizacją zadao realizowanych przez gminy dotyczących przyznawania i
wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową
lub ekologiczną
sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do
spraw zabezpieczenia społecznego
finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy
społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty
uprawnione
sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do
Ministra Spraw Wewnętrznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej na
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
powołanie wojewódzkiej komisji do spraw weryfikacji strat powstałych w skutek
klęski żywiołowej w mieniu komunalnym JST
ustawy:
o wojewodzie i
administracji
rządowej w
województwie
o pomocy społecznej
o zarządzaniu
kryzysowym
prawo budowlane
o szczególnych
zasadach odbudowy,
remontów i rozbiórek
obiektów
budowlanych
zniszczonych lub
uszkodzonych w
wyniku działania
żywiołu
Właściwy organ nadzoru budowlanego – WINB/PINB
ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów budowlanych
stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych dotyczących odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku działania żywiołu
KPZK 55
POWÓDŹ
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI)
wyznaczenie w drodze aktu prawa miejscowego obszarów, na których nastąpiło
zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi oraz
obszarów, na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków, w celu zapewnienia
bezpieczeostwa ludzi i mienia
uchwalenie miejscowego planu odbudowy obiektów budowlanych, w celu
umożliwienia odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku osunięcia ziemi na obszarach nie objętych zakazem odbudowy
Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych
odbudowa wałów przeciwpowodziowych i ich wzmacnianie
udrażnianie koryt rzek
odtworzenie/uzupełnienie zasobów wojewódzkich magazynów
przeciwpowodziowych
ustawa:
o szczególnych
zasadach odbudowy,
remontów i rozbiórek
obiektów
budowlanych
ustawa:
o samorządzie
województwa
KPZK 56
EPIDEMIE CHORÓB
ZAKAŹNYCH
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER ZDROWIA
określenie, w drodze rozporządzenia:
metod zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej oraz
lekooporności biologicznych czynników chorobotwórczych
wywołujących te choroby
listy zakażeo i chorób zakaźnych, w przypadku wystąpienia
których lub podejrzenia wystąpienia przeprowadza się
obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne
rodzaje obowiązkowych badao sanitarnoepidemiologicznych oraz terminy przeprowadzania tych
badao
sposobu dokumentowania badao oraz sposobu
dokumentowania wyników tych badao
wzoru karty badao dla celów sanitarno-epidemiologicznych i
wzoru orzeczenia lekarskiego
wzoru oraz sposobu sporządzania raportów o bieżącej
sytuacji epidemiologicznej szpitala oraz trybu i terminów ich
przekazywania właściwemu paostwowemu inspektorowi
sanitarnemu
sposobu prowadzenia rejestru zakażeo szpitalnych i
czynników alarmowych, udostępniania danych nim objętych
oraz okresu ich przechowywania
wykazu chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepieo
ochronnych
osób lub grup osób obowiązanych do poddawania się
obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom
zakaźnym
produktów, które z uwagi na swoje właściwości mogą stad
się źródłem zakażenia, sposobów postępowania z nimi oraz
wymogów sanitarnych i higienicznych, które musi spełniad
wprowadzany produkt i pomieszczenia, urządzenia i środki
transportu służące do jego przechowywania i dystrybucji
sposobu prowadzenia rejestru zakażeo i zachorowao na
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo i
chorób zakaźnych u ludzi
o Paostwowej Inspekcji
Sanitarnej
prawo farmaceutyczne
o produktach biobójczych
o świadczeniach opieki
zdrowotnej
finansowanych ze
środków publicznych
o ratownictwie
medycznym
o zakładach opieki
zdrowotnej
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Paostwowa Inspekcja Sanitarna MSW
sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego (np. uzgadnianie
dokumentacji projektowej pod względem wymagao higienicznych i zdrowotnych, a
także uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków
morskich i powietrznych, środków komunikacji lądowej oraz innych urządzeo)
prowadzenie działalności zapobiegawczej przeciwepidemicznej w zakresie chorób
zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska
prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej
Podstawa prawna
ustawa:
o Paostwowej Inspekcji
Sanitarnej
rozporządzenie MSWiA:
w sprawie organizacji oraz
zasad i trybu wykonywania
zadao przez Paostwową
Inspekcję Sanitarną MSWiA
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
Wojskowa Inspekcja Sanitarna
sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez uzgodnienie
dokumentacji
projektowej
pod
względem
wymagao
higienicznych
i zdrowotnych oraz dopuszczenie do użytku obiektów budowlanych, okrętów
Marynarki Wojennej oraz innych urządzeo w jednostkach organizacyjnych podległych i
nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz rejonach zakwaterowania
przejściowego żołnierzy i pracowników wojska
prowadzenie działalności przeciwepidemicznej wobec chorób zakaźnych i innych
powodowanych warunkami środowiska służby i pracy
prowadzenie działalności diagnostyczno-laboratoryjnej w zakresie badao do celów
sanitarno-epidemiologicznych
prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej
rozporządzenie ministra ON
w sprawie organizacji oraz
warunków i trybu
wykonywania zadao przez
wojskową inspekcję
sanitarną
ustawa:
o zarządzaniu kryzysowym
Plan Zarządzania Kryzysowego
MON
KPZK 57
EPIDEMIE CHORÓB
ZAKAŹNYCH
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby
zakaźnej, ich podejrzeo oraz przypadków stwierdzenia
dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, udostępniania
danych nim objętych oraz okresu ich przechowywania, a
także wzory i terminy przekazywania raportów o ww.
zdarzeniach
kryteriów rozpoznawania, na potrzeby nadzoru
epidemiologicznego, zakażenia lub choroby zakaźnej, w tym
choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej
rodzaju badao laboratoryjnych niezbędnych do rozpoznania
oraz identyfikacji biologicznych czynników
chorobotwórczych
rodzaju prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwośd
przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby
listy czynników alarmowych
ogłaszanie, w drodze obwieszczenia, wykazu ośrodków
referencyjnych i instytutów badawczych oraz ich właściwości
w zakresie weryfikacji wyników badao laboratoryjnych
zlecenie, w drodze umowy, stałego monitorowania i analizy
sytuacji epidemiologicznej w kierunku możliwości
zapewnienia wykonywania świadczeo zdrowotnych w
przypadku podejrzenia lub rozpoznania u osoby lub grupy
osób zakażenia lub choroby zakaźnej
zakup szczepionek służących do przeprowadzania
obowiązkowych szczepieo ochronnych
wskazanie podległych jednostek oraz ośrodków
referencyjnych lub jednostek badawczo-rozwojowych do
udziału w nadzorze „sentinel”
utworzenie krajowego punktu kontaktowego
wspólnotowego systemu wczesnego ostrzegania i
reagowania dla zapobiegania i kontroli zakażeo oraz chorób
MINISTER ŚRODOWISKA
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
współdziałanie z Paostwową Inspekcją Sanitarną w zakresie zwalczania zakażeo i
chorób zakaźnych, które mogą byd przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na
zwierzęta
ustawy:
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo i chorób
zakaźnych u ludzi
o Paostwowej Inspekcji
Sanitarnej
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
ustawa:
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo i chorób
zakaźnych u ludzi
Inspekcja Weterynaryjna
współdziałanie z Paostwową Inspekcją Sanitarną w zakresie zwalczania zakażeo i
chorób zakaźnych, które mogą byd przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na
zwierzęta
RADA MINISTRÓW
określenie, w drodze rozporządzenia, programów zapobiegania określonych zakażeo
lub chorób zakaźnych oraz lekooporności biologicznych czynników chorobotwórczych,
wynikające z sytuacji epidemiologicznej kraju lub z konieczności dostosowania do
programów międzynarodowych, mając na względzie ich skuteczne wykonywanie oraz
zapewnienie objęcia ochroną zdrowotną osób, których szczególne narażenie na
zakażenie wynika z sytuacji epidemiologicznej
ustawa:
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo i chorób
zakaźnych u ludzi
określenie, w drodze rozporządzenia wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz
zalecanych szczepieo ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy,
żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do
wykonywania tych czynności, mając na względzie ochronę zdrowia pracowników,
funkcjonariuszy i żołnierzy narażonych na działanie biologicznych czynników
chorobotwórczych w trakcie wykonywania czynności zawodowych
KPZK 58
EPIDEMIE CHORÓB
ZAKAŹNYCH
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
zakaźnych, do którego zadao należy wymiana informacji oraz
koordynacja działao w zakresie zapobiegania oraz zwalczania
zakażeo i chorób zakaźnych z paostwami członkowskimi Unii
Europejskiej, Komisją Europejską oraz Europejskim Centrum
do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób
Paostwowa Inspekcja Sanitarna
sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru
sanitarnego
prowadzenie działalności zapobiegawczej i
przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych
chorób powodowanych warunkami środowiska
prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej
uzgadnianie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego pod względem wymagao higienicznych i
zdrowotnych
prowadzenie rejestru zakażeo i zachorowao na chorobę
zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej,
ich podejrzeo oraz przypadków stwierdzenia dodatniego
wyniku badania laboratoryjnego
sporządzanie i publikacja krajowego raportu liczbowego o
zarejestrowanych zakażeniach, zachorowaniach i zgonach na
zakażenia i choroby zakaźne podlegające zgłoszeniu
kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania
higieniczne i zdrowotne
ustalanie zakresu i terminów szczepieo ochronnych oraz
sprawowanie nadzoru w tym zakresie
współpraca z paostwami członkowskimi Unii Europejskiej,
Komisji Europejskiej i Europejskim Centrum do Spraw
Zapobiegania i Kontroli Chorób w ramach wspólnotowej
sieci nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób
zakaźnych
dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych
opracowywanie programów i planów działalności
zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich
WOJEWODA
analiza i ocena zagrożeo
ocena możliwych strat ludzkich
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska
współdziałanie z Paostwową Inspekcją Sanitarną w zakresie zwalczania zakażeo i
chorób zakaźnych, które mogą byd przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na
zwierzęta
KPZK 59
EPIDEMIE CHORÓB
ZAKAŹNYCH
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola
realizacji tych programów i planów
wydawanie zarządzeo i decyzji lub występowanie do innych
organów o ich wydanie - przypadkach określonych w
przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych
planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia
granic paostwa
nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w
morskich i lotniczych portach oraz przystaniach
udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarnoepidemiologicznych lekarzom okrętowym i personelowi
pomocniczo-lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach
morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych
kierowanie akcją sanitarną przy masowych
przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach
KPZK 60
EPIDEMIE CHORÓB
ZAKAŹNYCH
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER ZDROWIA
zlecenie, w drodze umowy, utrzymywania gotowości do
wykonywania całodobowo i w dni ustawowo wolne od pracy
świadczeo zdrowotnych, w tym konsultacji lekarskich z
zakresu zakażeo i chorób zakaźnych
zlecenie, w drodze umowy, przechowywania zapasów
produktów leczniczych i wyrobów medycznych, środków
ochrony osobistej i ubrao ochronnych dla pracowników w
ilości wystarczającej do wykonywania świadczeo zdrowotnych
zlecenie, w drodze umowy, zapewnienia transportu
sanitarnego ze szczególnym uwzględnieniem transportu
chorych na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce
zakaźne
Paostwowa Inspekcja Sanitarna
prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu
ukształtowania odpowiednich postaw i zachowao
rozpoznanie i monitorowanie sytuacji epidemiologicznej
zapewnienie systemu wczesnego powiadamiania o
zagrożeniu epidemicznym
współpraca z paostwami członkowskimi Unii Europejskiej,
Komisją Europejską i Europejskim Centrum do Spraw
Zapobiegania i Kontroli Chorób w ramach wspólnotowej sieci
nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych
opracowanie procedur i planów działania organów
paostwowej Inspekcji Sanitarnej na wypadek wystąpienia
sytuacji kryzysowej
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo i
chorób zakaźnych u ludzi
o Paostwowej Inspekcji
Sanitarnej
prawo farmaceutyczne
o produktach biobójczych
o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych
o ratownictwie
medycznym
o zakładach opieki
zdrowotnej
o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie Rady
Ministrów
w sprawie warunków i
sposobu przygotowania
oraz wykorzystywania
publicznej i niepublicznej
służby zdrowia na potrzeby
obronne paostwa oraz
właściwości organów w
tych sprawach
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Paostwowa Inspekcja Sanitarna MSW
współdziałanie z Paostwową Inspekcją Sanitarną w zakresie rozpoznawania i
monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz zapewnienia systemu wczesnego
powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym w kraju
Podstawa prawna
ustawy:
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo i chorób
zakaźnych u ludzi
o Paostwowej Inspekcji
Sanitarnej
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ustawa:
o zarządzaniu kryzysowym
Wojskowa Inspekcja Sanitarna
ścisłe i według kryteriów współpracowanie z Paostwową Inspekcją Sanitarna
w zakresie rozpoznawania, diagnostyki i eliminacji zagrożenia epidemiologicznego w
Siłach Zbrojnych oraz na obszarze kraju
zabezpieczenie w wojsku zapasów produktów leczniczych i wyrobów medycznych
oraz środków ochrony w sytuacjach kryzysowych związanych z bezpieczeostwem
epidemiologicznym
zapewnienie systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym
w kraju oraz w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami kraju
Plan Zarządzania Kryzysowego
MON
KPZK 61
EPIDEMIE CHORÓB
ZAKAŹNYCH
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
weryfikacja i aktualizacja istniejących procedur i planów
działania organów Paostwowej Inspekcji Sanitarnej na wypadek
wystąpienia sytuacji kryzysowej
udział w szkoleniach i treningach z zakresu reagowania na
potencjalne zagrożenia
aktualizacja aktów prawnych
bieżące informowanie społeczeostwa o zagrożeniach i
sposobach ich zapobiegania
RADA MINISTRÓW
określenie, w drodze rozporządzenia, programów zwalczania określonych zakażeo lub
chorób zakaźnych oraz lekooporności biologicznych czynników chorobotwórczych,
wynikające z sytuacji epidemiologicznej kraju lub z konieczności dostosowania do
programów międzynarodowych, mając na względzie ich skuteczne wykonywanie oraz
zapewnienie objęcia ochroną zdrowotną osób, których szczególne narażenie na
zakażenie wynika z sytuacji epidemiologicznej
ustawa:
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo i chorób
zakaźnych u ludzi
MINISTER GOSPODARKI
ustawa:
o rezerwach strategicznych
tworzenie rezerw strategicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
MINISTER ŚRODOWISKA
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
ustawa:
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo i chorób
zakaźnych u ludzi
współdziałanie z Paostwową Inspekcją Sanitarną w zakresie rozpoznawania i
monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz zapewnienia systemu wczesnego
powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym w kraju
WOJEWODA
sporządzanie oraz podanie do publicznej wiadomości wojewódzkiego planu
działania na wypadek wystąpienia epidemii
przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao
przed i w czasie klęsk żywiołowych
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo i chorób
zakaźnych u ludzi
KPZK 62
EPIDEMIE CHORÓB
ZAKAŹNYCH
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER ZDROWIA
dokonanie oceny sytuacji wraz z określeniem środków i
sposobów przeciwdziałaniu zagrożeniu
powołanie ZZK MZ
wymiana informacji z CZK MSW i RCB
kierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie
kraju, osób posiadających odpowiednie kwalifikacje
koordynacja działao służb i instytucji resortu
bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej
analiza bieżących raportów
ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii na wniosek GIS (w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw administracji publicznej jeżeli zagrożenie
epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż
jednego województwa)
nałożenie obowiązku szczepieo ochronnych
wprowadzenie ograniczeo i zakazów (np. spożycia wody,
żywności, przemieszczania się)
wprowadzenie nakazów (np. przeprowadzenia niezbędnych
zabiegów sanitarnych, obowiązkowej izolacji lub
kwarantanny)
Paostwowa Inspekcja Sanitarna
bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej
dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych
podjęcie czynności mających na celu ograniczenia szerzenia
się zakażeo i chorób zakaźnych
współpraca z innymi instytucjami i organizacjami biorącymi
udział w działaniach
kontaktowanie się poprzez sied punktów kontaktowych z
innymi krajami UE, Światową Organizacją Zdrowia, a także
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo i
chorób zakaźnych u ludzi
prawo farmaceutyczne
o produktach biobójczych
o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych
o ratownictwie
medycznym
o zakładach opieki
zdrowotnej
o zarządzaniu kryzysowym
o stanie klęski żywiołowej
o rezerwach strategicznych
rozporządzenie Rady
Ministrów
w sprawie warunków i
sposobu przygotowania
oraz wykorzystywania
publicznej i niepublicznej
służby zdrowia na potrzeby
obronne paostwa oraz
właściwości organów w
tych sprawach
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż Pożarna, Policja, Straż
Graniczna)
koordynacja wykonania działao z zakresu obrony cywilnej kraju
Podstawa prawna
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o Policji
o Paostwowej Straży Pożarnej
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
współpraca z Ministrem Zdrowia w zakresie wypracowania stanowiska odnośnie
ogłoszenia przez MZ stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na wniosek
GIS
koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo i chorób
zakaźnych u ludzi
MINISTER GOSPODARKI
ustawa:
o rezerwach strategicznych
wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych produktów leczniczych i
wyrobów medycznych
Agencja Rezerw Materiałowych
zorganizowanie udostępnienia rezerw strategicznych produktów leczniczych i
wyrobów medycznych
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ustawa:
o zarządzaniu kryzysowym
rozpoznanie i ocena bieżącej sytuacji kryzysowej
wdrażanie przyjętego wariantu reagowania na sytuację kryzysową
udzielanie wsparcia dla organów administracji publicznej i samorządowej przez
wydzielone pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP
Plan Zarządzania Kryzysowego
MON
KPZK 63
EPIDEMIE CHORÓB
ZAKAŹNYCH
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Komisją Europejską, Europejskim Centrum Zapobiegania i
Kontroli Chorób lub innymi podmiotami biorącymi udział w
działaniach na poziomie międzynarodowym
wydawanie zaleceo, wytycznych w zakresie postępowania w
zależności od zaistniałego zagrożenia
informowanie o bieżącej sytuacji epidemiologicznej
społeczeostwa
występowanie z wnioskiem do Ministra Zdrowia o ogłoszenie
stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego
wydawanie decyzji w zakresie określonym w ustawie o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych
wdrożenie planów zarządzania kryzysowego
ewakuowanie poszkodowanej ludności
izolowanie zagrożonego obszaru
prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu
likwidowanie skażeo i zakażeo biologicznych
udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadao sanitarnohigienicznych i
przeciwepidemicznych
analiza i ocena efektów działao zaangażowanych sił i środków Sił Zbrojnych RP
koordynacja działao i współpraca z układem pozamilitarnym w zakresie użycia Sił
Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej
w zależności od potrzeb aktywacja kolejnych sił i środków Sił Zbrojnych RP do
wsparcia organów administracji publicznej i samorządowej
WOJEWODA
powołanie WZZK
koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie działania na wypadek
wystąpienia epidemii
przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo, alarmowanie ludności
ogłaszanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na obszarze
województwa na wniosek WIS
koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na
terenie województwa
kierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa osób
posiadających odpowiednie kwalifikacje
nałożenie obowiązku szczepieo ochronnych na wniosek WIS
w przypadku konieczności poddania izolacji lub kwarantanny osób, zapewnienie
warunków izolacji lub kwarantanny przez zapewnienie odpowiednich pomieszczeo,
wyposażenia oraz skierowanie do pracy osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje
wprowadzenie ograniczeo i zakazów (np. spożycia wody, żywności, przemieszczania
się)
wprowadzenie nakazów (np. przeprowadzenia niezbędnych zabiegów sanitarnych,
obowiązkowej izolacji lub kwarantanny)
współpraca z organizacjami pozarządowymi
koordynacja udzielania pomocy humanitarnej, wnioskowanie o użycie pododdziałów
lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
o Paostwowym Ratownictwie
Medycznym
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo i chorób
zakaźnych u ludzi
KPZK 64
EPIDEMIE CHORÓB
ZAKAŹNYCH
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER ZDROWIA
odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii na wniosek GIS
zapewnienie długofalowej opieki medycznej poszkodowanym
zapewnienie bezpieczeostwa sanitarno-epidemiologicznego
Paostwowa Inspekcja Sanitarna
zapewnienie bezpieczeostwa sanitarno-epidemiologicznego
monitorowanie sytuacji epidemiologicznej
przygotowanie sprawozdao i raportów uwzględniających
wnioski
weryfikacja i aktualizacja procedur reagowania
odtworzenie gotowości działania
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo i
chorób zakaźnych u ludzi
o Paostwowej Inspekcji
Sanitarnej
prawo farmaceutyczne
o produktach biobójczych
o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych
o ratownictwie
medycznym
o zakładach opieki
zdrowotnej
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Zdrowia
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Paostwowa Inspekcja Sanitarna MSW
współpraca z organami Paostwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie usuwania
skutków zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi
Podstawa prawna
ustawy:
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo i chorób
zakaźnych u ludzi
o Paostwowej Inspekcji
Sanitarnej
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
Wojskowa Inspekcja Sanitarna
współpraca z organami Paostwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie usuwania
skutków zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi
rozporządzenie ministra ON
w sprawie organizacji oraz
warunków i trybu
wykonywania zadao przez
wojskową inspekcję sanitarną
ustawa:
o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeo i chorób zakaźnych u
ludzi
MINISTER GOSPODARKI
ustawa:
o rezerwach strategicznych
wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych
KPZK 65
EPIDEMIE CHORÓB
ZAKAŹNYCH
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
Agencja Rezerw Materiałowych
zorganizowanie udostępnienia rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji
zadao w zakresie bezpieczeostwa i obrony paostwa, odtworzenia infrastruktury
krytycznej, złagodzenia zakłóceo w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu
gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i
zdrowia, a także wypełnienia zobowiązao międzynarodowych Rzeczypospolitej
MINISTER ŚRODOWISKA
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
ustawa:
o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeo i chorób zakaźnych u
ludzi
współpraca z organami Paostwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie usuwania
skutków zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi
WOJEWODA
odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na wniosek WIS
kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków w obszarze swojej właściwości
miejscowej
koordynacja działao ośrodków interwencji kryzysowej (zadania własne powiatu)
ocena stanu i efektywności pomocy społecznej
sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do
spraw zabezpieczenia społecznego
finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy
społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty
uprawnione
sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do
Ministra Spraw Wewnętrznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej na
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo i chorób
zakaźnych u ludzi
o pomocy społecznej
Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska
współpraca z organami Paostwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie usuwania
skutków zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi
KPZK 66
SKAŻENIA CHEMICZNE
NA LĄDZIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER GOSPODARKI
w porozumieniu z MSW, MZ, MŚ – ustalenie w drodze
rozporządzenia kryteriów kwalifikacyjnych dla zakładów tj.
określenie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do
zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
prawo ochrony środowiska
o odpadach
o odpadach wydobywczych
przygotowanie w porozumieniu z MSW, MON, MŚ aktów
wykonawczych określających wymagania dla:
raportów bezpieczeostwa w odniesieniu do ZDR
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
współpraca z MG, MZ, MŚ w zakresie określenia rodzaju i ilości substancji
niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do
zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku
współpraca z MG i MON w sprawie ustalenia wymagao jakim powinien odpowiadad
raport o bezpieczeostwie zakładu o dużym ryzyku
określenie w drodze rozporządzenia warunków technicznych parkingów, na które
są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne
Podstawa prawna
ustawy:
prawo ochrony
środowiska
o przewozie drogowym
towarów
niebezpiecznych
Paostwowa Straż Pożarna
określenie, w drodze rozporządzenia rodzaje substancji, które
powinny byd wykorzystywane do produkcji określonych
produktów lub których wykorzystywanie jest zabronione
określenie, w drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu
postępowania z niektórymi rodzajami odpadów
Urząd Dozoru Technicznego
wykonywanie dozoru technicznego zgodnie z przepisami o
dozorze technicznym
wspieranie administracji publicznej w działaniach służących
zapewnieniu bezpieczeostwa technicznego i ochronie
środowiska
stałe dostosowywanie kompetencji personelu i zakresu
świadczonych usług do wymagao i potrzeb rynku
związanych z bezpieczeostwem technicznym
aktywnośd w kraju i za granicą w zakresie działao służących
poprawie bezpieczeostwa technicznego i ochronie środowisk
ustawa:
o dozorze technicznym
ustalanie w drodze decyzji grupy zakładów, których zlokalizowanie
w bliskiej odległości może zwiększyd prawdopodobieostwo wystąpienia awarii
przemysłowej lub pogłębid jej skutki
prowadzenie raz w roku czynności kontrolno-rozpoznawczych
w zakładach ZDR i ZZR oraz w przypadku wystąpienia w nich istotnych zmian
przyjmowanie zgłoszeo
akceptacja programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
przygotowanych przez zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku
zatwierdzanie raportów o bezpieczeostwie, w tym wewnętrznych planów
operacyjno – ratowniczych oraz ich zmian
MINISTER ZDROWIA
współpraca z MG, MSW, MŚ w zakresie określenia rodzaju i ilości substancji
niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do
zakładu o zwiększonym lub o dużym ryzyku
ustawa:
prawo ochrony
środowiska
KPZK 67
SKAŻENIA CHEMICZNE
NA LĄDZIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
MINISTER ŚRODOWISKA
współpraca z MG, MSW, MZ w zakresie określenia rodzaju i ilości substancji
niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do
zakładu o zwiększonym lub o dużym ryzyku
określenie kryteriów charakteryzujących poważne awarie objęte obowiązkiem
zgłoszenia
informowanie Komisji Europejskiej o
doświadczeniach krajowych w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom
zakładach mogących powodowad poważne awarie
określenie w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu, sposobu i formy
sporządzania planów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
ustawy:
prawo ochrony
środowiska
o odpadach
Inspekcja Ochrony
Środowiska
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
wykonanie analiz i ocen stanu środowiska
opracowanie wieloletniego programu paostwowego monitoringu środowiska
organizacja i koordynacja kontroli podmiotów korzystających ze środowiska o
zasięgu lub znaczeniu ponadwojewódzkim
badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych
awarii dla środowiska
kontrola podmiotów o zasięgu lub znaczeniu ponadwojewódzkim, których
działalnośd może stanowid przyczynę powstania poważnej awarii
prowadzenie szkoleo dla organów administracji oraz podmiotów których
działalnośd może stanowid przyczynę powstania poważnej awarii
udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji
udział w przekazywaniu do eksploatacji obiektów, które mogą pogorszyd stan
środowiska, oraz urządzeo chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem
kontrola eksploatacji urządzeo chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem
podejmowanie decyzji wstrzymujących działalnośd prowadzoną z naruszeniem
wymagao związanych z ochroną środowiska, lub naruszaniem warunków
korzystania ze środowiska
prowadzenie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeo
KPZK 68
SKAŻENIA CHEMICZNE
NA LĄDZIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
wdrażanie i realizacja zasad funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na
środowisko w procesie planowania przestrzennego i w procesie inwestycyjnym
prowadzenie postępowania sądowo-administracyjnego dotyczącego przedsięwzięd
mogących znacząco oddziaływad na środowisko
opiniowanie przedsięwzięd dotyczących transgranicznego oddziaływania na
środowisko
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
określenie, w drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu postępowania z
niektórymi rodzajami odpadów
Główna Inspekcja Transportu Drogowego
przygotowanie projektów aktów prawnych w zakresie kontroli przewozów
drogowych
nadzór nad wojewódzkimi inspektorami transportu drogowego
ustawy:
o transporcie
kolejowym
prawo o ruchu
drogowym
przewóz towarów
niebezpiecznych
(drogowy i kolejowy)
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
monitorowanie źródeł zagrożeo skażeniami i skażeo, mogących powodowad
zagrożenie dla jednostek i instytucji wojskowych
wykrywanie i rozpoznanie skażeo chemicznych
ostrzeganie i powiadamianie wojsk i innych instytucji o zagrożeniu skażeniami
opracowanie oceny sytuacji skażeo
realizacja przedsięwzięd wynikających z rozporządzenia w sprawie zadao w zakresie
ochrony środowiska w MON
określenie, w drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu postępowania z
niektórymi rodzajami odpadów
współpraca z MG i MSW w sprawie ustalenia wymagao jakim powinien
odpowiadad raport o bezpieczeostwie zakładu o dużym ryzyku
ustawy:
prawo ochrony
środowiska
o odpadach
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
KPZK 69
SKAŻENIA CHEMICZNE
NA LĄDZIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
WOJEWODA
Komendant wojewódzki PSP
obowiązek kontrolowania i nadzoru zakładów stwarzających zagrożenie
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych
ustawy:
prawo ochrony
środowiska
Inspekcja Ochrony
Środowiska
o przewozie drogowym
towarów
niebezpiecznych
Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska
inicjowanie działao tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom
kontrola podmiotów, których działalnośd może stanowid przyczynę powstania
poważnych awarii
prowadzenie szkoleo dla organów administracji oraz podmiotów, których
działalnośd może stanowid przyczynę powstania poważnej awarii
prowadzenie rejestru zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia awarii
akceptacja programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
przygotowanych przez zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku
SAMORZĄD TERYTORIALNY
ustawa:
o odpadach
zatwierdzenie przez Marszałka Województwa programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi dla zakładów, eksploatujących instalację, która jest kwalifikowana
jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływad na środowisko
KPZK 70
SKAŻENIA CHEMICZNE
NA LĄDZIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
wydanie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
prowadzenie działalności edukacyjnej
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
prawo ochrony środowiska
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
koordynacja działao na rzecz rozwiązywania problemów klęsk żywiołowych w
zakresie dróg publicznych i transportu kolejowego
przygotowanie alternatywnych rozwiązao komunikacyjnych w przypadku
wystąpienia zakłóceo na dotychczasowych szlakach kolejowych i drogowych
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o drogach publicznych
o transporcie
kolejowym
MINISTER GOSPODARKI
przygotowanie w porozumieniu z MSW, MON, MŚ aktów wykonawczych
określających wymagania dla:
zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych
wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych w zakładach ZDR
ustawa:
prawo ochrony
środowiska
MINISTER ŚRODOWISKA
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
ustawa:
Inspekcja Ochrony
Środowiska
ustalenie szczegółowych zasad postępowania w przypadku wystąpienia poważnej
awarii w zakresie należącym do właściwości Inspekcji Ochrony Środowiska oraz
zasad współdziałania z innymi organami administracji publicznej
organizacja szkoleo pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska
KPZK 71
SKAŻENIA CHEMICZNE
NA LĄDZIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
MINISTER ZDROWIA
przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki
medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów:
w sprawie
szczegółowego zakresu
działania MZ
MINISTER FINANSÓW
ustawa:
o finansach publicznych
uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków
finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
rozpoznanie i ocena sytuacji kryzysowej
przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do
wsparcia działao organów administracji publicznej i samorządowej
realizacja przedsięwzięd wynikających z rozporządzenia w sprawie zadao w zakresie
ochrony środowiska w MON
monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP
wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych
opracowanie propozycji użycia wojsk stosownie do potrzeb wynikających z sytuacji
kryzysowej
opracowanie i procedowanie dokumentów decyzyjnych i rozkazodawczych
dotyczących użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
KPZK 72
SKAŻENIA CHEMICZNE
NA LĄDZIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
WOJEWODA
opracowanie planów zarządzania kryzysowego
przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao
przed i w czasie klęsk żywiołowych
Komendant wojewódzki PSP
sporządzanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych z uwzględnieniem
transgranicznych skutków awarii przemysłowych
sprawdzenie zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego w drodze dwiczeo
przeprowadzanych nie rzadziej niż raz na 3 lata
przygotowanie instrukcji postępowania mieszkaoców na wypadek wystąpienia
awarii przemysłowej
określenie sposobu powiadamiania i alarmowania mieszkaoców
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
prawo ochrony
środowiska
rozporządzenie MŚ:
w sprawie
szczegółowego zakresu
informacji wymaganych
do podania do
publicznej wiadomości
przez komendanta
wojewódzkiego
Paostwowej Straży
Pożarnej
KPZK 73
SKAŻENIA CHEMICZNE
NA LĄDZIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych
w Planie Zarządzania Kryzysowego MSW
koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa
Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna)
koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony cywilnej kraju
wnioskowanie o zagraniczną pomoc ratowniczą
współpraca i koordynacja działao ratowniczych organizacji
pozarządowych
wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
wnioskowanie o zarządzenie użycia uzbrojonych oddziałów
lub pododdziałów Policji lub w przypadku niecierpiącym
zwłoki podjęcie decyzji o ich użyciu
w przypadku jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające:
zarządzenie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do
udzielenia pomocy Policji
wnioskowanie o użycie oddziałów i pododdziałów Sił
Zbrojnych RP do pomocy uzbrojonym oddziałom lub
pododdziałom Policji
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
prawo ochrony środowiska
o Policji
o Paostwowej Straży Pożarnej
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
koordynacja działao na rzecz rozwiązywania problemów klęsk żywiołowych w
zakresie dróg publicznych i transportu kolejowego
koordynacja działao instytucji podległych lub nadzorowanych, w tym GITD, PKP PLK
i GDDKiA
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o drogach publicznych
o transporcie
kolejowym
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach
MINISTER FINANSÓW
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania
związane z realizacją zadao zarządzania kryzysowego
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa
ustawa:
o działach administracji
rządowej
ustawa:
o finansach publicznych
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie
dysponowania rezerwą
ogólną budżetu paostwa
MINISTER ŚRODOWISKA
powiadomienie paostw, na których terytorium mogą wystąpid skutki awarii
przekazanie informacji dla Komisji Europejskiej o poważnej awarii i jej skutkach
w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, ale której skutki mogą oddziaływad na jej terytorium przekazanie
informacji o zdarzeniu dla Komendanta Głównego Paostwowej Straży Pożarnej
ustawy:
prawo ochrony
środowiska
inspekcja ochrony
środowiska
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
nadzór nad usuwaniem skutków awarii
KPZK 74
SKAŻENIA CHEMICZNE
NA LĄDZIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
MINISTER ZDROWIA
zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich
świadczeo opieki zdrowotnej
nadzór nad paostwowym ratownictwem medycznym
organizacja i koordynacja działao w zakresie działao lotniczego ratownictwa
medycznego
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
rozpoznanie stref skażeo chemicznych
oznakowanie rejonów skażonych i niebezpiecznych
uczestniczenie w monitoringu zmian zachodzących w sytuacji chemicznej
pobieranie, przygotowanie i transport próbek materiałów skażonych
prowadzenie analizy jakościowej i ilościowej skażeo chemicznych
izolowanie obszaru występowania zagrożeo lub miejsca prowadzenia akcji
ratowniczej
współudział w usuwaniu materiałów niebezpiecznych lub ich unieszkodliwianie
likwidacja skażeo ludzi, sprzętu, budynków, urządzeo oraz terenu w rejonie awarii
ograniczanie rozprzestrzeniania się skażeo
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
WOJEWODA
powołanie WZZK
koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie
reagowania/zarządzania kryzysowego
przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo
koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na
terenie województwa
koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizują
starosta/wójt/burmistrz/prezydent miasta)
współpraca z organizacjami pozarządowymi
wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej
złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
o stanie klęski
żywiołowej
KPZK 75
SKAŻENIA CHEMICZNE
NA LĄDZIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Starosta lub wójt (burmistrz, prezydent miasta)
o drogach publicznych
złożenie wniosku do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie
należących do jego zadao i kompetencji działao zmierzających do usunięcia
zagrożenia, gdy podjęcie działao wykracza poza zadania i kompetencje
odpowiednio starosty lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
Komendant wojewódzki PSP
w razie wystąpienia awarii podjęcie działao i zastosowanie środków niezbędnych
do usunięcia awarii i jej skutków zgodnie z zewnętrznym planem operacyjnoratowniczym
Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska
w razie wystąpienia awarii podjęcie działao i zastosowanie środków niezbędnych
do usunięcia awarii i jej skutków
SAMORZĄD TERYTORIALNY
Zarząd Dróg Wojewódzkich
wprowadzanie ograniczeo lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich
dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeostwa osób lub mienia
ustawy:
o drogach publicznych
o samorządzie
województwa
KPZK 76
SKAŻENIA CHEMICZNE
NA LĄDZIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem,
programowaniem i koordynowaniem działao administracji
rządowej w zakresie usuwania skutków powodzi, osuwisk
ziemnych i innych klęsk żywiołowych, w tym:
analizowanie potrzeb w zakresie odbudowy i
modernizacji
obszarów
dotkniętych
klęskami
żywiołowymi
opracowywanie projektów programów dotyczących
usuwania
skutków
klęsk
żywiołowych
oraz
oszacowywania kosztów z tym związanych
obsługa finansowa działao administracji rządowej
związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w
tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków
współpraca z organami administracji rządowej, organami
administracji
samorządowej
oraz
organizacjami
pozarządowymi
prowadzenie działalności edukacyjnej
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
o działach administracji
rządowej
MINISTER ZDROWIA
zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym
Podstawa prawna
ustawa:
o działach administracji
rządowej
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
monitorowanie i analiza deeskalacji sytuacji kryzysowej
nadzór nad odtworzeniem pełnej gotowości operacyjnej sił i środków Sił Zbrojnych
RP zaangażowanych w działania antykryzysowe
wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
MINISTER ŚRODOWISKA
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
ustawa:
Inspekcja Ochrony
Środowiska
inicjowanie działao tworzących warunki do usuwania skutków awarii oraz
przywracania środowiska do stanu właściwego
WOJEWODA
ocena strat i szkód spowodowanych poważną awarią
kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków awarii
wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych o uruchomienie środków z
rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
ustawy:
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
o zarządzaniu
kryzysowym
KPZK 77
SKAŻENIA CHEMICZNE
NA MORZU
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIEJ
Urzędy Morskie
nadzór i kontrola ruchu statków z ładunkami niebezpiecznymi
oraz odbioru odpadów ze statków
doskonalenie systemu kontroli statków pod kątem
przestrzegania wymogów ochrony środowiska
współpraca z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną w zakresie
rozpoznawania i likwidacji zagrożeo z tytułu zatopionych
bojowych środków chemicznych
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o zapobieganiu
zanieczyszczeniu morza
przez statki
o bezpieczeostwie morskim
o obszarach morskich RP i
administracji morskiej
rozporządzenie MI:
w sprawie narodowego
systemu monitorowania
ruchu statków i
przekazywania informacji
MINISTER ŚRODOWISKA
generalny nadzór nad ochroną środowiska w tym również morskiego
doskonalenie systemu kontroli statków pod kątem przestrzegania wymogów
ochrony środowiska
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
wydanie rozporządzeo regulujących sposób realizacji postanowieo zawartych w
ustawach dla jednostek pływających Marynarki Wojennej
Marynarka Wojenna
sukcesywne rozpoznawanie i likwidacja zagrożeo z tytułu zatopionych bojowych
środków chemicznych
rozporządzenie MTiGM:
w sprawie współpracy
urzędów morskich z
Marynarką Wojenną i Strażą
Graniczną
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
wydanie rozporządzeo regulujących sposób realizacji postanowieo zawartych w
ustawach dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji
Straż Graniczna
sukcesywne rozpoznawanie i likwidacja zagrożeo z tytułu zatopionych bojowych
środków chemicznych
Podstawa prawna
ustawa:
prawo ochrony środowiska
ustawy:
o zapobieganiu
zanieczyszczeniu morza
przez statki
o bezpieczeostwie
morskim
o obszarach morskich RP i
administracji morskiej
rozporządzenie MTiGM:
w sprawie współpracy
urzędów morskich z
Marynarką Wojenną i
Strażą Graniczną
ustawy:
o zapobieganiu
zanieczyszczeniu morza
przez statki
o bezpieczeostwie
morskim
o obszarach morskich RP i
administracji morskiej
rozporządzenie MTiGM:
w sprawie współpracy
urzędów morskich z MW i
SG
KPZK 78
SKAŻENIA CHEMICZNE
NA MORZU
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIEJ
zatwierdzenie krajowego planu zwalczania zagrożeo i
zanieczyszczeo na morzu
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
o zapobieganiu
zanieczyszczeniu morza przez
statki
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
zabezpieczenie środków i materiałów potrzebnych podczas udzielania wsparcia
akcjom przeciwdziałania zagrożeniom i zanieczyszczeniom na morzu
uzgodnienie krajowego planu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR)
utrzymywanie gotowości do przyjmowania zawiadomieo o
zagrożeniach i zanieczyszczeniach środowiska morskiego
utrzymywanie gotowości sił i środków do zwalczania zagrożeo i
zanieczyszczeo
planowanie akcji zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo
przygotowanie krajowego planu zwalczania zagrożeo i
zanieczyszczeo na morzu
rozporządzenie MI:
w sprawie szczegółowej
organizacji Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa
rozporządzenie RM :
w sprawie organizacji i
sposobu zwalczania zagrożeo i
zanieczyszczeo na morzu
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu
kryzysowym
rozporządzenie RM :
w sprawie organizacji i
sposobu zwalczania
zagrożeo i zanieczyszczeo
na morzu
MINISTER ŚRODOWISKA
ustawa:
prawo wodne
uzgodnienie krajowego planu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji meteorologicznej,
hydrologicznej oraz hydrodynamicznej Bałtyku
opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeo organom
administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska
gotowośd do podjęcia badao terenowych na zlecenie Ministra Środowiska lub
innych organów uprawnionych do monitorowania stanu środowiska morskiego
rozporządzenie RM :
w sprawie organizacji i
sposobu zwalczania
zagrożeo i zanieczyszczeo
na morzu
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
badanie i ocena jakości środowiska morskiego
KPZK 79
SKAŻENIA CHEMICZNE
NA MORZU
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
uzgodnienie krajowego planu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie organizacji i
sposobu zwalczania
zagrożeo i zanieczyszczeo
na morzu
WOJEWODA
Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska
współdziałanie z Urzędem Morskim w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu
działania kryzysowego w przypadku wystąpienia katastrof morskich, w tym
koordynacji działao różnych służb i współpracy ze służbami paostw ościennych
szkolenia załóg kutrów rybackich pod kątem rozpoznawania zagrożeo
KPZK 80
SKAŻENIA CHEMICZNE
NA MORZU
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIEJ
koordynacja działao służby SAR na morzu
wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
Urzędy Morskie
uruchomienie sił i środków do zwalczania zagrożeo i
zanieczyszczeo
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR)
uruchomienie procedur z krajowego planu zwalczania zagrożeo i
zanieczyszczeo środowiska morskiego
prowadzenie i koordynacja akcji zwalczania zagrożeo i
zanieczyszczeo na morzu
współdziałanie z innymi służbami i systemami ratowniczymi
funkcjonującymi na obszarze kraju
współdziałanie z odpowiednimi służbami paostw – stron
Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza
Bałtyckiego
wnioskowanie do dyrektora urzędu morskiego o zagraniczną
pomoc ratowniczą w ramach podpisanych umów o pomocy
ratowniczej z krajów sąsiedzkich
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
o zapobieganiu
zanieczyszczeniu morza przez
statki
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
uruchomienie procedur i służb potrzebnych dla udzielenia wsparcia akcjom
przeciwdziałania zagrożeniom i zanieczyszczeniom na morzu
koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż Pożarna, Policja,
Straż Graniczna)
koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony cywilnej kraju
rozporządzenie Ministra
Infrastruktury:
w sprawie szczegółowej
organizacji Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa
rozporządzenie Rady Ministrów:
w sprawie organizacji i
sposobu zwalczania zagrożeo i
zanieczyszczeo na morzu
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu
kryzysowym
rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów:
w sprawie
szczegółowego zakresu
działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
MINISTER ŚRODOWISKA
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
międzynarodowe konwencje:
o gotowości do zwalczania
zanieczyszczeo morza
olejami oraz współpracy w
tym zakresie
o ochronie środowiska
morskiego obszaru Morza
Bałtyckiego
Podstawa prawna
ustawy:
Inspekcja Ochrony
Środowiska
prawo wodne
monitoring stanu wód; badanie i ocena jakości środowiska morskiego
określanie stref skażeo i możliwości utylizacji
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
prognozowanie rozwoju sytuacji pogodowej w szczególności możliwych opadów
deszczu, temperatury, siły i kierunków wiatru
informacje na temat bieżącej sytuacji pogodowej
KPZK 81
SKAŻENIA CHEMICZNE
NA MORZU
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
udzielanie wsparcia dla organów administracji publicznej i samorządowej przez
wydzielone pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP
KPZK 82
SKAŻENIA CHEMICZNE
NA MORZU
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER ŚRODOWISKA
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
inicjowanie działao tworzących warunki do usuwania skutków
awarii oraz przywracania środowiska do stanu właściwego
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
Inspekcja Ochrony
Środowiska
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
inicjowanie prowadzenia badao dotyczących ekologicznych i ekonomicznych
skutków zanieczyszczenia morza
Podstawa prawna
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie organizacji i
sposobu zwalczania
zagrożeo i
zanieczyszczeo na
morzu
KPZK 83
ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE
ELEKTROENERGETYCZNYM
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER GOSPODARKI
określenie w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego biorąc pod
uwagę bezpieczeostwo i niezawodne funkcjonowanie tego
sytemu, budowy i eksploatacji urządzeo, instalacji i sieci
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.
odpowiedzialnośd za bezpieczeostwo dostarczania energii
elektrycznej poprzez zapewnienie bezpieczeostwa
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej
zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej elektroenergetycznej
eksploatacja, konserwacja i remonty sieci, instalacji i urządzeo,
wraz z połączeniami z innymi systemami elektroenergetycznymi,
w sposób gwarantujący niezawodnośd funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
prawo energetyczne
MINISTER SKARBU PAOSTWA
nadzór właścicielski nad infrastrukturą służącą do wytwarzania albo dystrybucji
energii elektrycznej
Podstawa prawna
ustawa:
o szczególnych
uprawnieniach ministra
właściwego do spraw
Skarbu Paostwa oraz ich
wykonywaniu w
niektórych spółkach
kapitałowych lub
grupach kapitałowych
prowadzących
działalnośd w sektorach
energii elektrycznej,
ropy naftowej oraz
paliw gazowych
zapewnienie długoterminowej zdolności systemu
elektroenergetycznego w celu zaspokajania uzasadnionych
potrzeb w zakresie przesyłania energii elektrycznej w obrocie
krajowym i trans granicznym, w tym w zakresie rozbudowy sieci
przesyłowej, a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy
połączeo z innymi systemami elektroenergetycznymi
współpraca z innymi operatorami systemów
elektroenergetycznych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w
celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów
elektroenergetycznych oraz skoordynowania ich rozwoju
zakup usług systemowych niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, niezawodności
tego pracy systemu i utrzymania parametrów jakościowych
energii elektrycznej
KPZK 84
ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE
ELEKTROENERGETYCZNYM
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
uzgadnianie projektów planów rozwoju przedsiębiorstw
energetycznych
rozstrzyganie sporów w zakresie odmowy zawarcia umowy o
przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie
usług przesyłania lub dystrybucji energii
udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku świadczenia usług
przesyłania lub dystrybucji energii
kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz
kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów
jakościowych energii elektrycznej
kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej
wymiany energii elektrycznej
współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu
praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym
konkurencję
ustalanie metod kontroli i podejmowanie działao dla poprawy
efektywności przedsiębiorstw energetycznych
monitorowanie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
KPZK 85
ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE
ELEKTROENERGETYCZNYM
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER GOSPODARKI
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.
opracowanie planów działania na wypadek zagrożenia
wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach w systemie
elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po
wystąpieniu awarii
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
prawo energetyczne
WOJEWODA
opracowanie planów zarządzania kryzysowego
przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao
przed i w czasie klęsk żywiołowych
Podstawa prawna
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
KPZK 86
ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE
ELEKTROENERGETYCZNYM
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER GOSPODARKI
powołanie ZZK
wnioskowanie do Rady Ministrów o wprowadzenie ograniczeo w
dostawie i poborze energii elektrycznej
niezwłoczne informowanie Komisji Europejskiej, paostw
członkowskich UE oraz paostw członkowskich EFTA o
wprowadzeniu ograniczeo w zakresie dostaw i poboru energii
elektrycznej oraz podjętych działaniach i środkach usunięcia
stanu zagrożenia bezpieczeostwa dostaw energii elektrycznej
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
kontrola stosowania ograniczeo
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.
zakup energii elektrycznej dla pokrywania strat powstałych w
sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej
zgłaszanie do MG konieczności wprowadzenia ograniczeo w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
realizacja ograniczeo w dostarczaniu energii elektrycznej
uruchomienie działao zawartych w planach reagowania na
wypadek wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach w systemie
elektroenergetycznym
możliwośd wprowadzenia ograniczeo w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej do czasu wejścia w życie rozporządzenia Rady
Ministrów, lecz nie dłużej niż na okres 72 godzin
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
prawo energetyczne
zarządzenie Ministra
Gospodarki:
w sprawie utworzenia
Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w
Ministerstwie Gospodarki
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowych
zasad i trybu wprowadzania
ograniczeo w sprzedaży
paliw stałych oraz w
dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej lub
ciepła
RADA MINISTRÓW
wprowadzenie ograniczeo w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
wydanie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej
wydanie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego
Podstawa prawna
ustawy:
o stanie klęski
żywiołowej
o stanie wyjątkowym
prawo energetyczne
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach
ustawa:
o działach administracji
rządowej
WOJEWODA
powołanie WZZK
koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie
reagowania/zarządzania kryzysowego
przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo
złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
KPZK 87
ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE
ELEKTROENERGETYCZNYM
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER GOSPODARKI
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.
podejmowanie niezbędnych działao mających na celu odbudowę i
przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
prawo energetyczne
MINISTER SKARBU PAOSTWA
podejmowanie niezbędnych działao w zakresie nadzoru właścicielskiego wobec
podmiotów, w których Skarb Paostwa ma decydujący wpływ na podejmowane
decyzje z tytułu udziału kapitałowego, liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy/Zgromadzeniu Wspólników lub jako organ założycielski, w
szczególności ,w zakresie art. 2 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o
szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Paostwa oraz ich
wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych
prowadzących działalnośd w sektorze energii elektrycznej
Podstawa prawna
ustawa:
o szczególnych
uprawnieniach ministra
właściwego do spraw
Skarbu Paostwa oraz ich
wykonywaniu w
niektórych spółkach
kapitałowych lub
grupach kapitałowych
prowadzących
działalnośd w sektorach
energii elektrycznej,
ropy naftowej oraz
paliw gazowych
KPZK 88
ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE
PALIWOWYM
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER GOSPODARKI
prowadzenie bieżącego monitoringu zaopatrzenia kraju w ropę
naftową i paliwa oraz stanu wielkości i struktury zapasów ropy
naftowej i paliw
Agencja Rezerw Materiałowych
informacja dla MG dotycząca wielkości i dostępności zapasów
interwencyjnych ropy naftowej i paliw
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeostwa
paliwowego paostwa i
zakłóceo na rynku naftowym
MINISTER SKARBU PAOSTWA
nadzór właścicielski nad infrastrukturą służącą do wydobycia, rafinacji,
przetwarzania ropy naftowej oraz magazynowania i przesyłania rurociągami ropy
naftowej oraz produktów ropopochodnych, jak również terminale portowe do
przeładunku tych produktów oraz ropy naftowej
Przedsiębiorcy prowadzący działalnośd gospodarczą w zakresie
wytwarzania lub przetwarzania oraz przywozu ropy naftowej,
produktów naftowych (paliw) oraz gazu płynnego LPG
tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy
naftowej lub paliw
Podstawa prawna
ustawa:
o szczególnych
uprawnieniach ministra
właściwego do spraw
Skarbu Paostwa oraz ich
wykonywaniu w
niektórych spółkach
kapitałowych lub
grupach kapitałowych
prowadzących
działalnośd w sektorach
energii elektrycznej,
ropy naftowej oraz
paliw gazowych
WOJEWODA
przygotowanie planów działao mających na celu wdrożenie ograniczeo zużycia
paliwa
ustawa:
o zapasach ropy
naftowej, produktów
naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach
postępowania w
sytuacjach zagrożenia
bezpieczeostwa
paliwowego paostwa i
zakłóceo na rynku
naftowym
KPZK 89
ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE
PALIWOWYM
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER GOSPODARKI
wydanie szczegółowego wykazu w drodze rozporządzenia,
surowców oraz produktów naftowych uwzględnianych podczas
ustalania ilości zapasów interwencyjnych i zapasów
obowiązkowych
zatwierdzanie po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do
spraw wewnętrznych wojewódzkich planów działao, mających na
celu zapewnienie wdrożenia ograniczeo
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeostwa
paliwowego paostwa i
zakłóceo na rynku naftowym
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
wydanie opinii w sprawie wojewódzkich planów działao, mających na celu
zapewnienie wdrożenia ograniczeo
określenie, w drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu
obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
Agencja Rezerw Materiałowych
określenie wielkości i struktury zapasów interwencyjnych
tworzenie i utrzymywanie zapasów paostwowych ropy naftowej i
paliw
informacja dla MG w sprawie zagrożenia bezpieczeostwa
paliwowego paostwa
informacja dla MG o stanie zapasów ropy naftowej i produktów
naftowych
zlecanie, na podstawie umowy, utrzymywania zapasów
paostwowych ropy naftowej i produktów naftowych
przedsiębiorcom wykonującym działalnośd gospodarczą w
zakresie obrotu ropą naftową lub paliwami, wytwarzania paliw
lub magazynowania ropy naftowej lub paliw
kary za nie dopełnienie obowiązku tworzenia i utrzymywania
zapasów obowiązkowych
finansowanie zapasów paostwowych ropy naftowej i produktów
naftowych
Podstawa prawna
ustawa:
o zapasach ropy
naftowej, produktów
naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach
postępowania w
sytuacjach zagrożenia
bezpieczeostwa
paliwowego paostwa i
zakłóceo na rynku
naftowym
WOJEWODA
przygotowanie planów działao, mających na celu zapewnienie wdrożenia
ograniczeo
przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao
przed i w czasie klęsk żywiołowych
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
o zapasach ropy
naftowej, produktów
naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach
postępowania w
sytuacjach zagrożenia
bezpieczeostwa
paliwowego paostwa i
zakłóceo na rynku
naftowym
KPZK 90
ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE
PALIWOWYM
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER GOSPODARKI
powołanie ZZK
wydanie zezwolenia, w drodze rozporządzenia, na obniżenie ilości
zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
obniżanie, w drodze decyzji, zapasów paostwowych ropy
naftowej i produktów naftowych
powiadamianie Komisji Europejskiej oraz odpowiednich organów
organizacji międzynarodowych, o każdym przypadku obniżenia
ilości zapasów interwencyjnych
po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej dopuszczenie do obrotu,
w drodze rozporządzenia, paliw, które nie spełniają określonych
w przepisach wymagao jakościowych
po uzyskaniu akceptacji Rady Ministrów, wystąpienie do Komisji
Europejskiej lub odpowiednich organów innych organizacji
międzynarodowych, z wnioskiem o wszczęcie konsultacji w
sprawie podjęcia wspólnych działao interwencyjnych
Agencja Rezerw Materiałowych
nakładanie kar za obniżanie ilości zapasów obowiązkowych
poniżej poziomu określonego w ustawie
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
zarządzenie Ministra
Gospodarki:
w sprawie organizacji,
składu oraz miejsca i trybu
pracy Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
ustawa:
o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeostwa
paliwowego paostwa i
zakłóceo na rynku naftowym
RADA MINISTRÓW
wydanie zgody o wystąpienie do Komisji Europejskiej lub odpowiednich organów
innych organizacji międzynarodowych, z wnioskiem o wszczęcie konsultacji w
sprawie podjęcia wspólnych działao interwencyjnych
na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki wprowadzanie, w drodze
rozporządzenia, na terytorium RP lub jego części ograniczenia w zakresie obrotu
paliwami
wprowadzanie w drodze rozporządzenia ograniczeo mających na celu zmniejszenie
zużycia paliw przez odbiorców,
na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia,
włączenie do zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw zapasów
handlowych
wydanie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej
wydanie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego
Podstawa prawna
ustawy:
o zapasach ropy
naftowej, produktów
naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach
postępowania w
sytuacjach zagrożenia
bezpieczeostwa
paliwowego paostwa i
zakłóceo na rynku
naftowym
o stanie klęski
żywiołowej
o stanie wyjątkowym
INSPEKCJA HANDLOWA
kontrola przestrzegania wprowadzonych ograniczeo
ustawa:
o zapasach ropy
naftowej, produktów
naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach
postępowania w
sytuacjach zagrożenia
bezpieczeostwa
paliwowego paostwa i
zakłóceo na rynku
naftowym
KPZK 91
ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE
PALIWOWYM
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
ustawa:
o działach administracji
rządowej
koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach
WOJEWODA
powołanie WZZK
wniosek do MG o obniżenie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
ogłoszenie informacji o wydaniu przez RM rozporządzeo dotyczących
wprowadzenia ograniczeo mających na celu zmniejszenie zużycia paliw przez
odbiorców
koordynacja działao kontrolnych przestrzegania wprowadzonych ograniczeo
bieżąca wymiana informacji z instytucjami centralnymi
Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, wójt, burmistrz, prezydent miasta
kontrola przestrzegania wprowadzonych ograniczeo
ustawy:
o zapasach ropy
naftowej, produktów
naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach
postępowania w
sytuacjach zagrożenia
bezpieczeostwa
paliwowego paostwa i
zakłóceo na rynku
naftowym
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
o Policji
KPZK 92
ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE
PALIWOWYM
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER GOSPODARKI
prowadzenie bieżącego monitoringu zaopatrzenia kraju w ropę
naftową i paliwa oraz stanu wielkości i struktury zapasów ropy
naftowej i paliw
Agencja Rezerw Materiałowych
informacja dla MG dotycząca wielkości i dostępności
odtwarzanych zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw
Przedsiębiorcy prowadzący działalnośd gospodarczą w zakresie
wytwarzania lub przetwarzania oraz przywozu ropy naftowej,
produktów naftowych (paliw) oraz gazu płynnego LPG
odtworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy
naftowej lub paliw
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeostwa
paliwowego paostwa i
zakłóceo na rynku naftowym
MINISTER SKARBU PAOSTWA
podejmowanie niezbędnych działao w zakresie nadzoru właścicielskiego wobec
podmiotów, w których Skarb Paostwa ma decydujący wpływ na podejmowane
decyzje z tytułu udziału kapitałowego, liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy/Zgromadzeniu Wspólników lub jako organ założycielski, w
szczególności ,w zakresie art. 2 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o
szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Paostwa oraz ich
wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych
prowadzących działalnośd w sektorze ropy naftowej
Podstawa prawna
ustawa:
o szczególnych
uprawnieniach ministra
właściwego do spraw
Skarbu Paostwa oraz ich
wykonywaniu w
niektórych spółkach
kapitałowych lub
grupach kapitałowych
prowadzących
działalnośd w sektorach
energii elektrycznej,
ropy naftowej oraz
paliw gazowych
KPZK 93
ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE
GAZOWYM
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER GOSPODARKI
określenie w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu gazowego biorąc pod uwagę
bezpieczeostwo i niezawodne funkcjonowanie tego sytemu,
budowy i eksploatacji urządzeo, instalacji i sieci
Operator gazowego systemu przesyłowego
nadzór nad bezpieczeostwem funkcjonowania systemu,
eksploatacją, konserwacją, remontami gazowej sieci przesyłowej
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeostwa
paliwowego paostwa i
zakłóceo na rynku naftowym
prawo energetyczne
MINISTER SKARBU PAOSTWA
nadzór właścicielski nad infrastrukturą służącą do produkcji, wydobycia, rafinacji,
przetwarzania, magazynowania, przesyłania paliw gazowych gazociągami oraz
terminale skroplonego gazu ziemnego (LNG)
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz
kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów
jakościowych paliw gazowych
rozstrzyganie sporów w zakresie odmowy zawarcia umowy o
przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie
usług przesyłania lub dystrybucji paliw, umowy o świadczenie
usług transportu gazu ziemnego, umowy o świadczenie usługi
magazynowania paliw gazowych, umowy o udostępnienie części
instalacji do magazynowania paliwa gazowego, umowy o
świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy
kompleksowej, a także w przypadku nieuzasadnionego
wstrzymania dostarczania paliw gazowych
Podstawa prawna
ustawa:
o szczególnych
uprawnieniach ministra
właściwego do spraw
Skarbu Paostwa oraz ich
wykonywaniu w
niektórych spółkach
kapitałowych lub
grupach kapitałowych
prowadzących
działalnośd w sektorach
energii elektrycznej,
ropy naftowej oraz
paliw gazowych
WOJEWODA
analiza i ocena zagrożeo
ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej w
województwie
wyznaczanie operatorów systemów przesyłowych i
dystrybucyjnych, systemów magazynowania paliw gazowych,
systemów skraplania gazu ziemnego lub operatorów systemu
połączonego
udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku świadczenia usług
KPZK 94
ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE
GAZOWYM
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych, magazynowania paliw
gazowych, usług transportu paliwa gazowego oraz usług
polegających na skraplaniu gazu i regazyfikacji
monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego
Operator gazowego systemu przesyłowego
Operator gazowego systemu dystrybucyjnego
zapewnienie bezpieczeostwa dostarczania paliw gazowych
poprzez zapewnienie bezpieczeostwa funkcjonowania systemu
gazowego i realizację umów z użytkownikami tego systemu
konserwacja i remonty sieci, instalacji i urządzeo wraz z
połączeniami z innymi systemami gazowymi
świadczenie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
systemu gazowego
zapewnienie długoterminowej zdolności systemu gazowego w
celu zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania
paliw gazowych w obrocie krajowym i transgranicznym
KPZK 95
ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE
GAZOWYM
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER GOSPODARKI
Operator gazowego systemu przesyłowego
Operator gazowego systemu dystrybucyjnego
analiza zagrożeo dla systemów
opracowanie planów wprowadzania ograniczeo
Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalnośd
gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym
przygotowanie procedur postępowania mające zastosowanie w
przypadku wystąpienia zakłóceo w dostarczaniu gazu ziemnego
do systemu gazowego oraz nieprzewidzianego wzrostu zużycia
gazu ziemnego przez odbiorców
utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady UE
Nr 994/2010 z dnia
20.10.2010r. w sprawie
środków zapewniających
bezpieczeostwo dostaw gazu i
uchylenia dyrektywy Rady
2004/67/WE
WOJEWODA
przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
Podstawa prawna
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
ustawy:
o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeostwa
paliwowego paostwa i
zakłóceo na rynku naftowym
prawo energetyczne
KPZK 96
ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE
GAZOWYM
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER GOSPODARKI
powołanie ZZK
wnioskowanie do Rady Ministrów o wprowadzenie ograniczeo w
poborze gazu ziemnego
informowanie Komisji Europejskiej, paostw członkowskich UE
oraz paostw członkowskich EFTA o wprowadzeniu ograniczeo
w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia wniosek do
RM o pomoc Komisji Europejskiej
wydanie zgody na uruchomienie zapasów obowiązkowych gazu
ziemnego
Operator gazowego systemu przesyłowego
podejmowanie niezbędnych działao mających na celu
zapewnienie lub przywrócenie prawidłowego funkcjonowania
systemu gazowego, a w szczególności działania określone w
instrukcji ruchu i eksploatacji sieci
zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki potrzeby
wprowadzenia ograniczeo w poborze gazu ziemnego, zgodnie z
planami wprowadzania ograniczeo
realizacja obowiązków związanych z wprowadzaniem ograniczeo
wnioskowanie, przy udziale przedsiębiorstwa energetycznego
wykonującego działalnośd gospodarczą w zakresie obrotu gazem
ziemnym, do ministra właściwego do spraw gospodarki o
uruchamianie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego
realizacja obowiązków wynikających z uruchomienia zapasów
obowiązkowych gazu ziemnego
w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia
zawiadamianie ministra właściwego do spraw gospodarki
Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalnośd
gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym
podjęcie działao określonych w procedurach postępowania w
przypadku wystąpienia zakłóceo w dostarczaniu gazu
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeostwa
paliwowego paostwa i
zakłóceo na rynku naftowym
prawo energetyczne
zarządzenie Ministra
Gospodarki:
w sprawie organizacji,
składu oraz miejsca i trybu
pracy Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
RADA MINISTRÓW
wprowadzenie ograniczeo w poborze gazu ziemnego
w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia włączanie do zapasów
obowiązkowych gazu ziemnego pozostałych zapasów tego gazu znajdujące się w
instalacjach magazynowych na terenie kraju, przewyższające utrzymywane stany
obowiązkowe
wydanie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej
wydanie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego
Podstawa prawna
ustawy:
o zapasach ropy
naftowej, produktów
naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach
postępowania w
sytuacjach zagrożenia
bezpieczeostwa
paliwowego paostwa i
zakłóceo na rynku
naftowym
o stanie klęski
żywiołowej
o stanie wyjątkowym
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach
ustawa:
o działach administracji
rządowej
WOJEWODA
powołanie WZZK
koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie
reagowania/zarządzania kryzysowego
przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo
złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
KPZK 97
ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE
GAZOWYM
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER GOSPODARKI
Operator gazowego systemu przesyłowego
podejmowanie niezbędnych działao mających na celu
przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego,
a w szczególności działania określone w instrukcji ruchu i
eksploatacji sieci
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeostwa
paliwowego paostwa i
zakłóceo na rynku naftowym
MINISTER SKARBU PAOSTWA
podejmowanie niezbędnych działao w zakresie nadzoru właścicielskiego wobec
podmiotów, w których Skarb Paostwa ma decydujący wpływ na podejmowane
decyzje z tytułu udziału kapitałowego, liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy/Zgromadzeniu Wspólników lub jako organ założycielski, w
szczególności ,w zakresie art. 2 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o
szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Paostwa oraz ich
wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych
prowadzących działalnośd w sektorze paliw gazowych
Podstawa prawna
ustawa:
o szczególnych
uprawnieniach ministra
właściwego do spraw
Skarbu Paostwa oraz ich
wykonywaniu w
niektórych spółkach
kapitałowych lub
grupach kapitałowych
prowadzących
działalnośd w sektorach
energii elektrycznej,
ropy naftowej oraz
paliw gazowych
KPZK 98
SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący – zadania
WOJEWODA
analiza i ocena zagrożeo
ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury
wydawanie rozporządzeo dotyczących obowiązku odśnieżania
dachów
przygotowanie i wdrażanie programów wojewódzkich
zmierzający do dokonania przeglądów budynków (prywatnych,
handlowych, użyteczności publicznej) pod względem zgodnego z
dokumentacją wykonania dachów i pokryd dachowych,
szczególnie zamocowania więźby dachowej do stropów oraz
prawidłowości wykonania pokryd dachowych
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
drogi publiczne
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Podstawa prawna
ustawa:
drogi publiczne
utrzymanie drogi w stanie maksymalnego bezpieczeostwa
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
rozpoznanie i ocena możliwości wystąpienia zagrożenia
udział i prowadzenie szkoleo, treningów i dwiczeo w zakresie realizacji zadao
zarządzania kryzysowego
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
akcje promocyjne dotyczące zabezpieczania przed mrozami płodów rolnych oraz
drzew i krzewów owocowych
KPZK 99
SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
MINISTER ŚRODOWISKA
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
ustawa:
prawo wodne
gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących zjawisk lodowych na rzekach i
związanych z nimi zagrożeniem powodziowym
zapewnienia swobodnego spływu lodów, w ramach posiadanych możliwości
technicznych
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
monitorowanie zagrożeo hydrologiczno-meteorologicznych
opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych
PGL Lasy Paostwowe
ustawa:
o lasach
ochrona zasobów leśnych
SAMORZĄD TERYTORIALNY
Zarząd Dróg Wojewódzkich
ustawa:
drogi publiczne
zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych przed zaspami, stawianie płotów
ochronnych
przygotowanie sprzętu technicznego do odśnieżania
KPZK 100
SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
wydanie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego
prowadzenie działalności edukacyjnej
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
MINISTER ŚRODOWISKA
określenie w drodze rozporządzenia, podmiotów, którym paostwowa służba
hydrologiczno-meteorologiczna oraz paostwowa służba hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywad komunikaty, biuletyny oraz ostrzeżenia przed
żywiołowym działaniem sił przyrody, świadczyd osłonę hydrologicznometeorologiczną, a także sposób i częstotliwośd przekazywania tych informacji,
kierując się względami bezpieczeostwa paostwa oraz bezpieczeostwa ludzi i mienia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji hydrologicznej
oraz meteorologicznej
opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeo organom
administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem MŚ
uświadamianie społeczeostwa i powszechna edukacja
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi
opracowanie i aktualizacja planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo w
celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
koordynacja działao na rzecz rozwiązywania problemów klęsk żywiołowych w
zakresie dróg publicznych
przygotowanie alternatywnych rozwiązao komunikacyjnych w przypadku
wystąpienia zakłóceo na dotychczasowych szlakach kolejowych i drogowych
Podstawa prawna
ustawa:
prawo wodne
rozporządzenie MŚ:
w sprawie podmiotów,
którym paostwowa
służba hydrologicznometeorologiczna i
paostwowa służba
hydrogeologiczna są
obowiązane
przekazywad
ostrzeżenia, prognozy,
komunikaty i biuletyny
oraz sposobu i
częstotliwości ich
przekazywania
ustawy:
o działach administracji
rządowej
prawo
telekomunikacyjne
prawo pocztowe
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o drogach publicznych
o transporcie
kolejowym
prawo lotnicze
KPZK 101
SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
MINISTER GOSPODARKI
nadzór nad bezpieczeostwem zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię elektryczną
oraz nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych
ustawy:
o działach administracji
rządowej
prawo energetyczne
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A
opracowywanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o
znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego
systemu po wystąpieniu awarii
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
stworzenie warunków do odtworzenia i utrzymania produkcji rolno-hodowlanej w
przypadku zdarzeo powodujących ograniczenie tej produkcji (katastrofy naturalne i
przemysłowe, akty terroru, działania wojenne)
sektorowa strategia
bezpieczeostwa w działach
administracji rządowej
rolnictwo, rozwój wsi,
rynki rolne, rybołówstwo
MINISTER ZDROWIA
przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki
medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej
przeprowadzenie powszechnej akcji edukacyjnej
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów:
w sprawie
szczegółowego zakresu
działania MZ
KPZK 102
SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
faza przygotowania
MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ
ustawa:
o pomocy społecznej
tworzenie koncepcji i kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej
inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania (np. uwzględnienie
wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych)
szkolenie kadr oraz nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji
pomocy społecznej
przygotowanie rozwiązao prawnych w zakresie mechanizmów udzielania pomocy
społecznej realizowanej przez wojewodów i organy administracji samorządowej na
rzecz osób poszkodowanych
MINISTER FINANSÓW
uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków
finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
rozpoznanie i ocena sytuacji kryzysowej
utrzymywanie w stałej gotowości do działania elementów Systemu Zarządzania
Kryzysowego resortu obrony narodowej
utrzymywanie w gotowości do uruchomienia systemów alarmowania i
powiadamiania
utrzymanie i doskonalenie stałej współpracy pomiędzy resortem obrony
narodowej a podmiotami układu pozamilitarnego
udział w opracowaniu i aktualizacji „Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego”
oraz „Planu Zarządzania Kryzysowego MON”
przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do
wsparcia działao organów administracji publicznej i samorządowej
monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP
wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych
opracowanie propozycji użycia wojsk stosownie do potrzeb wynikających
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
KPZK 103
SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
faza przygotowania
z sytuacji kryzysowej
opracowanie i procedowanie dokumentów decyzyjnych i rozkazodawczych
dotyczących użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej
WOJEWODA
opracowanie planów zarządzania kryzysowego
przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao
przed i w czasie klęsk żywiołowych
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
SAMORZĄD TERYTORIALNY
opracowanie programów pomocy społecznej
szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej
organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej
ustawy:
o pomocy społecznej
o drogach publicznych
Zarząd Dróg Wojewódzkich
zabezpieczenie sił i środków do utrzymania przejezdności dróg
KPZK 104
SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych
w Planie Zarządzania Kryzysowego MSW
koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż
Pożarna, Policja, Straż Graniczna)
koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony cywilnej kraju
współpraca i koordynacja działao ratowniczych organizacji
pozarządowych
przygotowanie projektu rozporządzenia prezesa Rady
Ministrów w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się
szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
działania żywiołu
wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
MINISTER ŚRODOWISKA
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Podstawa prawna
ustawa:
prawo wodne
udzielanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i
meteorologicznych
przekazywanie raportów dla RCB
przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo do WCZK
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi
ustawy:
o działach administracji
rządowej
prawo
telekomunikacyjne
prawo pocztowe
realizowanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów
pocztowych planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo
w sytuacjach szczególnych zagrożeo nieodpłatne udostępnianie urządzeo
telekomunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej
podmiotom i służbom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
koordynacja działao instytucji podległych lub nadzorowanych, w tym GITD, PKP PLK
S.A., GDDKiA, ULC, UM
ustawa:
o działach administracji
rządowej
KPZK 105
SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
MINISTER FINANSÓW
ustawa:
o finansach publicznych
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej
podjęcie decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na
działania związane z realizacją zadao zarządzania kryzysowego
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej
podjęcie decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie
dysponowania rezerwą
ogólną budżetu paostwa
MINISTER GOSPODARKI
ustawa:
prawo energetyczne
wnioskowanie do Rady Ministrów o wprowadzanie (w drodze rozporządzenia)
ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
MINISTER ZDROWIA
zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich
świadczeo opieki zdrowotnej
nadzór nad paostwowym ratownictwem medycznym
organizacja i koordynacja działao w zakresie działao lotniczego ratownictwa
medycznego
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
rozpoznanie i ocena bieżącej sytuacji kryzysowej
wdrażanie przyjętego wariantu reagowania na sytuację kryzysową
udzielanie wsparcia dla organów administracji publicznej i samorządowej przez
wydzielone pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP
zapewnienie przejezdności szlaków komunikacyjnych
analiza i ocena efektów działao zaangażowanych sił i środków Sił Zbrojnych RP
koordynacja działao i współpraca z układem pozamilitarnym w zakresie użycia Sił
Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej
w zależności od potrzeb aktywacja kolejnych sił i środków Sił Zbrojnych RP do
wsparcia organów administracji publicznej i samorządowej
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
KPZK 106
SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
WOJEWODA
powołanie WZZK
koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie
reagowania/zarządzania kryzysowego
przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo
koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na
terenie województwa
nadzór nad realizacją zadao samorządu gminnego, powiatowego i województwa
pod względem jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze
pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub
podmioty uprawnione
współpraca z organizacjami pozarządowymi
wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
o pomocy społecznej
prawo budowlane
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
bieżące monitorowanie stanu bezpieczeostwa obiektów budowlanych w
zagrożonych rejonach
SAMORZĄD TERYTORIALNY
Zarząd Dróg Wojewódzkich
wprowadzanie ograniczeo lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich
dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeostwa osób lub mienia
ustawy:
o drogach publicznych
o samorządzie
województwa
KPZK 107
SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
przygotowanie projektu rozporządzenia prezesa Rady
Ministrów w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się
szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
działania żywiołu
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
o działach administracji
rządowej
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
pomoc finansowa i rzeczowa
kredyty (cel - odbudowa i rekonstrukcja, rekultywacja, odtworzenie zdolności w
zakresie produkcji roślinnej oraz zwierzęcej)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem,
programowaniem i koordynowaniem działao administracji
rządowej w zakresie usuwania skutków powodzi, osuwisk
ziemnych i innych klęsk żywiołowych, w tym:
udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których
wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania i przymrozki
wiosenne
analizowanie potrzeb w zakresie odbudowy i
modernizacji
obszarów
dotkniętych
klęskami
żywiołowymi
opracowywanie projektów programów dotyczących
usuwania
skutków
klęsk
żywiołowych
oraz
oszacowywania kosztów z tym związanych
obsługa finansowa działao administracji rządowej
związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w
tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków
współpraca z organami administracji rządowej, organami
administracji
samorządowej
oraz
organizacjami
pozarządowymi
Podstawa prawna
rozporządzenie Ministra
RiRW:
w sprawie
szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania pomocy
finansowej w ramach
działania "Przywracanie
potencjału produkcji
rolnej zniszczonego w
wyniku wystąpienia
klęsk żywiołowych oraz
wprowadzenie
odpowiednich działao
zapobiegawczych"
objętego Programem
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20072013
rozporządzenie Rady M:
w sprawie realizacji
niektórych zadao Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
MINISTER ŚRODOWISKA
ustawa:
o lasach
prowadzenie działalności edukacyjnej
PGL Lasy Paostwowe
odbudowa ekosystemów leśnych - finansowanie prac z funduszu leśnego oraz
funduszy strukturalnych i pomocowych UE
KPZK 108
SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego
pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów
nadzoru budowlanego
nadzór nad działalnością wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego
przyjmowanie postępowao w sprawie wyjaśnienia przyczyn i okoliczności
katastrofy budowlanej (w przypadku, gdy katastrofie budowlanej uległy różne
obiekty budowlane i o różnym znaczeniu)
ustawy:
o szczególnych zasadach
odbudowy, remontów i
rozbiórek obiektów
budowlanych
zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku
działania żywiołu
prawo budowlane
o drogach publicznych
prawo lotnicze
o zarządzaniu
kryzysowym
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
likwidacja szkód w infrastrukturze komunalnej (roboty budowlano-remontowe
dróg)
PKP PLK S.A.
likwidacja szkód w infrastrukturze kolejowej
Urząd Lotnictwa Cywilnego
likwidacja szkód w infrastrukturze lotniczej
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi
podjęcie działao przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów
pocztowych polegających na odtworzeniu uszkodzonej infrastruktury krytycznej w
celu świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych
ustawy:
o działach administracji
rządowej
prawo
telekomunikacyjne
prawo pocztowe
KPZK 109
SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ
analiza skuteczności pomocy społecznej
finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy
społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty
uprawnione
ustawy:
o pomocy społecznej
o działach administracji
rządowej
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
monitorowanie i analiza deeskalacji sytuacji kryzysowej
nadzór nad odtworzeniem pełnej gotowości operacyjnej sił i środków Sił Zbrojnych
RP zaangażowanych w działania antykryzysowe
wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
MINISTER GOSPODARKI
ustawa:
prawo energetyczne
nadzór nad bezpieczeostwem zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię elektryczną
oraz nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych
Polskie Sieci Elektroenergetyczne operator S.A
odbudowa systemów elektroenergetycznych po wystąpieniu awarii
MINISTER FINANSÓW
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej
podjęcie decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na
działania związane z realizacją zadao usuwania skutków sytuacji kryzysowej
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej
podjęcie decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa
na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania uruchomienie
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
ustawy:
o finansach publicznych
o dochodach jednostek
samorządu
terytorialnego
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie
dysponowania rezerwą
ogólną budżetu paostwa
KPZK 110
SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
MINISTER ZDROWIA
ustawa:
o działach administracji
rządowej
zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym
WOJEWODA
ocena strat i szkód spowodowanych wypadkami drogowymi, odmrożeniami,
awariami
kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków
koordynacja działao ośrodków interwencji kryzysowej (zadania własne powiatu)
ocena stanu i efektywności pomocy społecznej
nadzór nad realizacją zadao realizowanych przez gminy dotyczących przyznawania i
wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską
żywiołową lub ekologiczną
sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do
spraw zabezpieczenia społecznego
finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze
pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub
podmioty uprawnione
sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do
Ministra Spraw Wewnętrznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej na
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
powołanie komisji do oszacowania szkód powstałych w wyniku mrozów i opadu
śniegu w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
Właściwy organ nadzoru budowlanego – WINB/PINB
ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów budowlanych
stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych dotyczących odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku działania żywiołu
ustawy:
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
o pomocy społecznej
o zarządzaniu
kryzysowym
prawo budowlane
o szczególnych zasadach
odbudowy, remontów i
rozbiórek obiektów
budowlanych
zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku
działania żywiołu
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie
szczegółowego zakresu i
kierunków działao
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
oraz sposobów ich
realizacji
KPZK 111
HURAGANY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący – zadania
Podmiot wspomagający - zadania
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Podstawa prawna
aktualizowanie przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadad obiekty budowlane i ich usytuowanie
ustawy:
prawo budowlane
o działach administracji
rządowej
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
kontrola działao nadzoru budowlanego
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
prowadzenie działao prewencyjnych związanych z zapobieganiem skutkom klęsk
żywiołowych
Podstawa prawna
ustawa:
o działach
administracji
rządowej
MINISTER ŚRODOWISKA
ustawa:
prawo wodne
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
monitorowanie zagrożeo hydrologiczno-meteorologicznych
opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych
opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeo przed
niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
rozpoznanie i ocena możliwości wystąpienia zagrożenia
udział i prowadzenie szkoleo, treningów i dwiczeo w zakresie realizacji zadao
zarządzania kryzysowego
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
KPZK 112
HURAGANY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
MINISTER FINANSÓW
ustawa:
o finansach
publicznych
uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, w ramach funkcji 2
"Bezpieczeostwo wewnętrzne i porządek publiczny", środków finansowych na
realizację celu, określonego w Wieloletnim Planie Finansowym Paostwa 2010-2013:
"utrzymanie zdolności do reagowania - odpowiednio do zaistniałej sytuacji - w
przypadku wystąpienia oraz zapobiegania zagrożeo: bezpieczeostwa publicznego,
życia i zdrowia obywateli, porządku prawnego oraz majątku narodowego przed
bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i
awarii technicznych
WOJEWODA
analiza i ocena zagrożeo
ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji
rządowej w
województwie
KPZK 113
HURAGANY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
wydanie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego
prowadzenie działalności edukacyjnej
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
MINISTER ŚRODOWISKA
określenie w drodze rozporządzenia, podmiotów, którym paostwowa służba
hydrologiczno-meteorologiczna oraz paostwowa służba hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywad komunikaty, biuletyny oraz ostrzeżenia przed żywiołowym
działaniem sił przyrody, świadczyd osłonę hydrologiczno-meteorologiczną, a także
sposób i częstotliwośd przekazywania tych informacji, kierując się względami
bezpieczeostwa paostwa oraz bezpieczeostwa ludzi i mienia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji hydrologicznej oraz
meteorologicznej
opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeo organom
administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem MŚ
uświadamianie społeczeostwa i powszechna edukacja
Podstawa prawna
ustawa:
prawo wodne
rozporządzenie MŚ:
w sprawie podmiotów,
którym paostwowa
służba hydrologicznometeorologiczna i
paostwowa służba
hydrogeologiczna są
obowiązane
przekazywad
ostrzeżenia, prognozy,
komunikaty i biuletyny
oraz sposobu i
częstotliwości ich
przekazywania
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi
opracowanie i aktualizacja planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo w celu
zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych
ustawy:
o działach administracji
rządowej
prawo
telekomunikacyjne
prawo pocztowe
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
rozpoznanie i ocena sytuacji kryzysowej
utrzymywanie w stałej gotowości do działania elementów Systemu Zarządzania
Kryzysowego resortu obrony narodowej
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
KPZK 114
HURAGANY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
utrzymywanie w gotowości do uruchomienia systemów alarmowania i
powiadamiania
przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do wsparcia
działao organów administracji publicznej i samorządowej
monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP
wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych
opracowanie propozycji użycia wojsk stosownie do potrzeb wynikających z sytuacji
kryzysowej
opracowanie i procedowanie dokumentów decyzyjnych i rozkazodawczych
dotyczących użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej
utrzymanie i doskonalenie stałej współpracy pomiędzy resortem obrony narodowej a
podmiotami układu pozamilitarnego
udział w opracowaniu i aktualizacji „Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego” oraz
„Planu Zarządzania Kryzysowego MON”
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
MINISTER ZDROWIA
przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki
medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów:
w sprawie
szczegółowego zakresu
działania MZ
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
stworzenie warunków do odtworzenia i utrzymania produkcji rolno-hodowlanej w
przypadku zdarzeo powodujących ograniczenie tej produkcji (katastrofy naturalne i
przemysłowe, akty terroru, działania wojenne)
sektorowa strategia
bezpieczeostwa w działach
administracji rządowej
rolnictwo, rozwój wsi,
rynki rolne, rybołówstwo
KPZK 115
HURAGANY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ
ustawa:
o pomocy społecznej
tworzenie koncepcji i kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej
inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania (np. uwzględnienie
wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych)
szkolenie kadr oraz nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji
pomocy społecznej
przygotowanie rozwiązao prawnych w zakresie mechanizmów udzielania pomocy
społecznej realizowanej przez wojewodów i organy administracji samorządowej na
rzecz osób poszkodowanych
MINISTER FINANSÓW
ustawa:
o finansach publicznych
uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków
finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
KPZK 116
HURAGANY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
WOJEWODA
opracowanie planów zarządzania kryzysowego
przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao
przed i w czasie klęsk żywiołowych
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
SAMORZĄD TERYTORIALNY
ustawa:
o pomocy społecznej
opracowanie programów pomocy społecznej
szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej
organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej
KPZK 117
HURAGANY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych w
Planie Zarządzania Kryzysowego MSW
koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż
Pożarna, Policja, Straż Graniczna)
koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony cywilnej kraju
wnioskowanie o zagraniczną pomoc ratowniczą
współpraca i koordynacja działao ratowniczych organizacji
pozarządowych
przygotowanie projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów
w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne
zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
wnioskowanie o zarządzenie użycia uzbrojonych oddziałów lub
pododdziałów Policji lub w przypadku niecierpiącym zwłoki
podjęcie decyzji o ich użyciu
w przypadku jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające:
zarządzenie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do
udzielenia pomocy Policji
wnioskowanie o użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych
RP do pomocy uzbrojonym oddziałom lub pododdziałom Policji
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
o Policji
o Paostwowej Straży
Pożarnej
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
MINISTER ŚRODOWISKA
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Podstawa prawna
ustawa:
prawo wodne
udzielanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych
przekazywanie raportów dla RCB
przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo do WCZK
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
koordynacja działao instytucji podległych lub nadzorowanych w tym, GITD, PKP PLK i
GDDKiA
ustawa:
o działach administracji
rządowej
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi
realizowanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych
planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo
w sytuacjach szczególnych zagrożeo nieodpłatne udostępnianie urządzeo
telekomunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej podmiotom
i służbom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego
ustawy:
o działach administracji
rządowej
prawo
telekomunikacyjne
prawo pocztowe
MINISTER FINANSÓW
ustawa:
o finansach publicznych
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania
związane z realizacją zadao zarządzania kryzysowego
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie
dysponowania rezerwą
ogólną budżetu paostwa
KPZK 118
HURAGANY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
MINISTER ZDROWIA
zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich
świadczeo opieki zdrowotnej
nadzór nad paostwowym ratownictwem medycznym
organizacja i koordynacja działao w zakresie działao lotniczego ratownictwa
medycznego
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
rozpoznanie i ocena bieżącej sytuacji kryzysowej
wdrażanie przyjętego wariantu reagowania na sytuację kryzysową
udzielanie wsparcia dla organów administracji publicznej i samorządowej przez
wydzielone pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP
zabezpieczenie zagrożonego rejonu
prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego
będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP
zabezpieczenie mienia ewakuowanej ludności
udzielanie pomocy medycznej
analiza i ocena efektów działao zaangażowanych sił i środków Sił Zbrojnych RP
koordynacja działao i współpraca z układem pozamilitarnym w zakresie użycia Sił
Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej
w zależności od potrzeb aktywacja kolejnych sił i środków Sił Zbrojnych RP do
wsparcia organów administracji publicznej i samorządowej
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
KPZK 119
HURAGANY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
WOJEWODA
powołanie WZZK
koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie
reagowania/zarządzania kryzysowego
przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo
koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na
terenie województwa
koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizują
starosta/wójt/burmistrz/prezydent miasta)
nadzór nad realizacją zadao samorządu gminnego, powiatowego i województwa pod
względem jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy
społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty
uprawnione
współpraca z organizacjami pozarządowymi
wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej
złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
o stanie klęski
żywiołowej
o pomocy społecznej
prawo budowlane
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
bieżące monitorowanie stanu bezpieczeostwa obiektów budowlanych w zagrożonych
rejonach
KPZK 120
HURAGANY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
przygotowanie projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów
w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne
zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
prowadzenie
spraw
związanych
z
inicjowaniem,
programowaniem i koordynowaniem działao administracji
rządowej w zakresie usuwania skutków powodzi, osuwisk
ziemnych i innych klęsk żywiołowych, w tym:
analizowanie potrzeb w zakresie odbudowy i modernizacji
obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi
opracowywanie projektów programów dotyczących
usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz oszacowywania
kosztów z tym związanych
obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie
dokumentacji ponoszonych wydatków
współpraca z organami administracji rządowej, organami
administracji
samorządowej
oraz
organizacjami
pozarządowymi
prowadzenie działalności edukacyjnej
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
o działach administracji
rządowej
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego
pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów
nadzoru budowlanego
nadzór nad działalnością wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego
przyjmowanie postępowao w sprawie wyjaśnienia przyczyn i okoliczności
katastrofy budowlanej (w przypadku, gdy katastrofie budowlanej uległy różne
obiekty budowlane i o różnym znaczeniu)
Podstawa prawna
ustawy:
o szczególnych zasadach
odbudowy, remontów i
rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych
lub uszkodzonych w
wyniku działania żywiołu
prawo budowlane
o zarządzaniu kryzysowym
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi
ustawy:
o działach administracji
rządowej
prawo telekomunikacyjne
prawo pocztowe
podjęcie działao przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów
pocztowych polegających na odtworzeniu uszkodzonej infrastruktury krytycznej w
celu świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych
MINISTER ŚRODOWISKA
ustawa:
o lasach
PGL Lasy Paostwowe
odbudowa ekosystemów leśnych - finansowanie prac z funduszu leśnego oraz
funduszy strukturalnych i pomocowych UE
KPZK 121
HURAGANY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
pomoc finansowa i rzeczowa
kredyty (cel - odbudowa i rekonstrukcja, rekultywacja, odtworzenie zdolności w
zakresie produkcji roślinnej oraz zwierzęcej)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły
szkody spowodowane przez huragan
rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
w sprawie szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania pomocy
finansowej w ramach
działania "Przywracanie
potencjału produkcji
rolnej zniszczonego w
wyniku wystąpienia klęsk
żywiołowych oraz
wprowadzenie
odpowiednich działao
zapobiegawczych"
objętego Programem
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20072013
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
udzielanie ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników w formie
odroczenia terminu płatności składek, rozkładania ich na dogodne raty, a także
umarzania w całości lub w części bieżących składek dla rolników poszkodowanych
w wyniku huraganu
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie realizacji
niektórych zadao Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
ustawa:
o ubezpieczeniu
społecznym rolników
MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ
analiza skuteczności pomocy społecznej
finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy
społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty
uprawnione
ustawy:
o pomocy społecznej
o działach administracji
rządowej
KPZK 122
HURAGANY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
wspieranie programów opracowanych przez starostów na rzecz aktywizacji osób
bezrobotnych na terenach, na których wystąpiły klęski żywiołowe, finansowanych
z rezerwy Funduszu Pracy
MINISTER GOSPODARKI
ustawa:
prawo energetyczne
nadzór nad bezpieczeostwem zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię elektryczną
oraz nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych
wnioskowanie do Rady Ministrów o wprowadzenie ograniczeo w dostawie i
poborze energii elektrycznej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Operator S.A.
Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego
wytwórcy energii elektrycznej
odbudowa systemów elektroenergetycznych po wystąpieniu awarii
MINISTER FINANSÓW
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania
związane z realizacją zadao usuwania skutków sytuacji kryzysowej
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa
na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania uruchomienie
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
ustawy:
o finansach publicznych
o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie dysponowania
rezerwą ogólną budżetu
paostwa
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ustawa:
o zarządzaniu kryzysowym
monitorowanie i analiza deeskalacji sytuacji kryzysowej
nadzór nad odtworzeniem pełnej gotowości operacyjnej sił i środków Sił Zbrojnych
RP zaangażowanych w działania antykryzysowe
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
KPZK 123
HURAGANY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
wydanie, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, rozporządzenia, w sprawie sposobu podziału części oświatowej
subwencji ogólnej
rozpatrywanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, na
dofinansowanie likwidacji szkód w obiektach szkolnych spowodowanych
zdarzeniami wywołanymi przez żywioły
ustawa:
o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie likwidacji szkód spowodowanych przez
huragany w obiektach uczelni
ustawa:
prawo o szkolnictwie
wyższym
MINISTER ZDROWIA
zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym
ustawa:
o działach administracji
rządowej
WOJEWODA
kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków
koordynacja działao ośrodków interwencji kryzysowej (zadania własne powiatu)
ocena stanu i efektywności pomocy społecznej
nadzór nad realizacją zadao realizowanych przez gminy dotyczących przyznawania i
wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską
żywiołową lub ekologiczną
sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do
spraw zabezpieczenia społecznego
finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy
społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty
ustawy:
o wojewodzie i
administracji rządowej w
województwie
o pomocy społecznej
o zarządzaniu kryzysowym
prawo budowlane
o szczególnych zasadach
odbudowy, remontów i
rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych
lub uszkodzonych w
KPZK 124
HURAGANY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
uprawnione
sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do
Ministra Spraw Wewnętrznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej na
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wyniku działania żywiołu
Właściwy organ nadzoru budowlanego – WINB/PINB
ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów budowlanych
stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych dotyczących odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku działania żywiołu
KPZK 125
POŻARY LASÓW
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER ŚRODOWISKA
określenie (w porozumieniu z MSW), w drodze rozporządzenia,
szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów
PGL Lasy Paostwowe
określenie stopnia zagrożenia pożarowego obszarów leśnych
monitoring zagrożenia pożarowego lasu (sied stałych punktów
obserwacyjnych, punkty meteorologiczne, patrole lotnicze,
naziemne patrole przeciwpożarowe)
tworzenie map numerycznych dających możliwości analizowania i
zapobiegania zagrożeniom pożarowym
modernizacja leśnych dróg dojazdowych i pożarowych
tworzenie pasów przeciwpożarowych w lasach
prowadzenie specjalistycznych szkoleo pracowników zajmujących
się ochroną przeciwpożarową na wszystkich szczeblach
działalnośd propagandowa, dydaktyczna, profilaktyczna: audycje,
komunikaty, apele, artykuły w prasie, radiu i TV, pogadanki w
szkołach itp.
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
o lasach
rozporządzenia Ministra SWiA:
w sprawie ochrony
przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów
(rozdz. 9)
w sprawie
przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz
dróg pożarowych
rozporządzenie Ministra
Środowiska:
sprawie szczegółowych
zasad zabezpieczenia
przeciwpożarowego lasów
rozporządzenie Ministra
Infrastruktury:
w sprawie wymagao w
zakresie odległości i
warunków dopuszczających
usytuowanie drzew i
krzewów, elementów
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
określanie (w porozumieniu z MŚ), w drodze rozporządzeo: szczegółowych zasad
zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, wymagao w zakresie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
prowadzenie działao prewencyjnych związanych z zapobieganiem skutkom klęsk
żywiołowych
Podstawa prawna
ustawy:
o lasach
o ochronie
przeciwpożarowej
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
ustawa:
o ochronie przyrody
działalnośd dydaktyczna, uwzględnianie w programach edukacyjnych zachowao ppoż.
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
rozpoznanie i ocena możliwości wystąpienia zagrożenia
udział i prowadzenie szkoleo, treningów i dwiczeo w zakresie realizacji zadao
zarządzania kryzysowego
Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa
nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej w odniesieniu
do lasów użytkowanych przez jednostki organizacyjne podległe albo nadzorowane
przez Ministra Obrony Narodowej
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
rozporządzenie Ministra
Obrony Narodowej:
w sprawie zasad i trybu
wykonywania zadao
przez Wojskową
Ochronę
Przeciwpożarową
KPZK 126
POŻARY LASÓW
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
ochrony akustycznej i
wykonywania robót
ziemnych w sąsiedztwie linii
kolejowej, a także sposobu
urządzania i utrzymywania
zasłon odśnieżnych oraz
pasów przeciwpożarowych
STAROSTA
nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu paostwa w
tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie określania właścicielom lasów
zadao dotyczących ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej
ustawa:
o lasach
KPZK 127
POŻARY LASÓW
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
zapewnienie sił i środków przewidzianych do reagowania
kształcenie kadr dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej
Paostwowa Straż Pożarna
wydanie wytycznych do planów ochrony przeciwpożarowej lasów
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
o ochronie
przeciwpożarowej
o Paostwowej Straży
Pożarnej
MINISTER ŚRODOWISKA
PGL Lasy Paostwowe
stworzenie infrastruktury przeciwpożarowej: bazy sprzętowe z wyposażeniem
zgodnym z wymaganiami wynikającymi z zaliczenia do określonej kategorii
zagrożenia pożarowego lasu, w tym: patrole powietrzne, operacyjne jednostki
gaśnicze, sied punktów czerpania wody gaśniczej oraz punkty alarmowodyspozycyjne
opracowanie i uzgadnianie z PSP planów ochrony przeciwpożarowej lasów
rozporządzenie Ministra SWiA:
w sprawie szczegółowych
zasad organizacji krajowego
systemu ratowniczogaśniczego
Podstawa prawna
ustawy:
o lasach
o ochronie
przeciwpożarowej
rozporządzenia Ministra
Środowiska:
w sprawie szczegółowych
zasad zabezpieczenia
przeciwpożarowego lasów
w sprawie szczegółowych
warunków i trybu
sporządzania planu
urządzenia lasu,
uproszczonego planu
urządzenia lasu oraz
inwentaryzacji stanu lasu
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi
ustawy:
o działach administracji
rządowej
prawo telekomunikacyjne
prawo pocztowe
opracowanie i aktualizacja planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo w
celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych
KPZK 128
POŻARY LASÓW
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
rozpoznanie i ocena sytuacji kryzysowej
utrzymywanie w stałej gotowości do działania elementów Systemu Zarządzania
Kryzysowego resortu obrony narodowej
utrzymywanie w gotowości do uruchomienia systemów alarmowania i
powiadamiania
utrzymanie i doskonalenie stałej współpracy pomiędzy resortem obrony narodowej
a podmiotami układu pozamilitarnego
udział w opracowaniu i aktualizacji „Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego”
oraz „Planu Zarządzania Kryzysowego MON”
przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do
wsparcia działao organów administracji publicznej i samorządowej
monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP
wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych
opracowanie propozycji użycia wojsk stosownie do potrzeb wynikających z sytuacji
kryzysowej
opracowanie i procedowanie dokumentów decyzyjnych i rozkazodawczych
dotyczących użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej
Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa
opracowanie planu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych użytkowanych
przez jednostki organizacyjne podległe albo nadzorowane przez Ministra Obrony
Narodowej wspólnie z jednostkami organizacyjnymi Lasów Paostwowych i
wojewódzkimi komendami PSP
prowadzenie działao organizacyjno-technicznych usprawniających system
alarmowania i współdziałania WOP z jednostkami organizacyjnymi PSP oraz innymi
służbami i podmiotami ratowniczymi w ramach krajowego systemu ratowniczogaśniczego
zapewnienie sił i środków przewidzianych do reagowania w odniesieniu do lasów
użytkowanych przez jednostki organizacyjne podległe albo nadzorowane przez
Ministra Obrony Narodowej
ustawa:
o zarządzaniu kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
rozporządzenie Ministra
Obrony Narodowej:
w sprawie zasad i trybu
wykonywania zadao przez
Wojskową Ochronę
Przeciwpożarową
KPZK 129
POŻARY LASÓW
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
MINISTER FINANSÓW
ustawa:
o finansach publicznych
uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków
finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
WOJEWODA
opracowanie planów zarządzania kryzysowego
przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao
przed i w czasie klęsk żywiołowych
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej w
województwie
KPZK 130
POŻARY LASÓW
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych w
Planie Zarządzania Kryzysowego MSW
koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż
Pożarna, Policja, Straż Graniczna)
koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony cywilnej kraju
wnioskowanie o zagraniczną pomoc ratowniczą
współpraca i koordynacja działao ratowniczych organizacji
pozarządowych
wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
wnioskowanie o zarządzenie użycia oddziałów lub pododdziałów
Policji lub w przypadku niecierpiącym zwłoki podjęcie decyzji o
ich użyciu
w przypadku jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające:
zarządzenie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej
wnioskowanie o użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych
RP
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
o ochronie
przeciwpożarowej
o Paostwowej Straży
Pożarnej
o Policji
rozporządzenia Ministra SWiA
w sprawie szczegółowych
zasad organizacji krajowego
systemu ratowniczogaśniczego
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
MINISTER ŚRODOWISKA
PGL Lasy Paostwowe
uruchomienie sił i środków przewidzianych do reagowania na wypadek pożaru
obszaru leśnego
uruchomienie procedur zawartych w planach ochrony przeciwpożarowej lasów
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
udzielanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych
przekazywanie raportów dla RCB
przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo do WCZK
Podstawa prawna
ustawy:
o lasach
o ochronie
przeciwpożarowej
rozporządzenia Ministra
Środowiska:
w sprawie
szczegółowych zasad
zabezpieczenia
przeciwpożarowego
lasów
w sprawie
szczegółowych
warunków i trybu
sporządzania planu
urządzenia lasu,
uproszczonego planu
urządzenia lasu oraz
inwentaryzacji stanu
lasu
ustawa:
prawo wodne
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
przygotowanie alternatywnych rozwiązao komunikacyjnych w przypadku wystąpienia
zakłóceo na sieci zarządzanych dróg krajowych
ustawy:
o działach
administracji
rządowej
o drogach
KPZK 131
POŻARY LASÓW
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi
ustawy:
o działach
administracji
rządowej
prawo
telekomunikacyjne
prawo pocztowe
realizowanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych
planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo
w sytuacjach szczególnych zagrożeo nieodpłatne udostępnianie urządzeo
telekomunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej podmiotom
i służbom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
rozpoznanie i ocena bieżącej sytuacji kryzysowej
wdrażanie przyjętego wariantu reagowania na sytuację kryzysową
udzielanie wsparcia dla organów administracji publicznej i samorządowej przez
wydzielone pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP
prowadzenie działao poszukiwawczo-ratunkowych
organizacja i prowadzenie ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia
przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewakuowanej ludności
monitorowanie wpływu pożaru na środowisko
izolowanie obszaru występowania zagrożeo lub miejsca prowadzenia akcji
ratowniczej
wykonywanie przejśd i dojśd do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi
i zwierząt
udzielanie pomocy medycznej
analiza i ocena efektów działao zaangażowanych sił i środków Sił Zbrojnych RP
koordynacja działao i współpraca z układem pozamilitarnym w zakresie użycia Sił
Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej
w zależności od potrzeb aktywacja kolejnych sił i środków Sił Zbrojnych RP do
wsparcia organów administracji publicznej i samorządowej
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
KPZK 132
POŻARY LASÓW
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa
udzielanie pomocy PSP w prowadzeniu akcji ratowniczych
wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz
innych miejscowych zagrożeo na rzecz innych służb ratowniczych, poza komórkami i
jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez
niego nadzorowanymi
rozporządzeni e Ministra
Obrony Narodowej:
w sprawie zasad i
trybu wykonywania
zadao przez
Wojskową Ochronę
Przeciwpożarową
MINISTER FINANSÓW
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania
związane z realizacją zadao zarządzania kryzysowego
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa
ustawa:
o finansach
publicznych
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie
dysponowania
rezerwą ogólną
budżetu paostwa
MINISTER ZDROWIA
zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich
świadczeo opieki zdrowotnej
nadzór nad paostwowym ratownictwem medycznym
organizacja i koordynacja działao w zakresie działao lotniczego ratownictwa
medycznego
ustawy:
o działach
administracji
rządowej
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
WOJEWODA
powołanie WZZK
koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie
reagowania/zarządzania kryzysowego
przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo, alarmowanie ludności
koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na
terenie województwa
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji
rządowej w
województwie
KPZK 133
POŻARY LASÓW
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizują
starosta/wójt/burmistrz/prezydent miasta)
współpraca z organizacjami pozarządowymi
wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej
złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
o stanie klęski
żywiołowej
KPZK 134
POŻARY LASÓW
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER ŚRODOWISKA
PGL Lasy Paostwowe
odbudowa ekosystemów leśnych - finansowanie prac z
funduszu leśnego oraz funduszy strukturalnych i
pomocowych UE
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
o lasach
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem i
koordynowaniem działao administracji rządowej w zakresie usuwania skutków
powodzi, osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych, w tym:
Podstawa prawna
ustawa:
o działach
administracji
rządowej
analizowanie potrzeb w zakresie odbudowy i modernizacji obszarów
dotkniętych klęskami żywiołowymi
opracowywanie projektów programów dotyczących usuwania skutków klęsk
żywiołowych oraz oszacowywania kosztów z tym związanych
obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych z usuwaniem
skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych
wydatków
współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji
samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadao, o
których mowa w pkt. 1
prowadzenie działalności edukacyjnej
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
monitorowanie i analiza eskalacji sytuacji kryzysowej
nadzór nad odtworzeniem pełnej gotowości operacyjnej sił i środków Sił Zbrojnych
RP zaangażowanych w działania antykryzysowe
wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
KPZK 135
POŻARY LASÓW
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi
podjęcie działao przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów
pocztowych polegających na odtworzeniu uszkodzonej infrastruktury krytycznej w
celu świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o działach
administracji
rządowej
prawo
telekomunikacyjne
prawo pocztowe
KPZK 136
EPIZOOTIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Inspekcja Weterynaryjna
analiza i ocena sytuacji epizootycznej kraju
opracowanie krajowych programów monitorowania chorób
odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
podlegających obowiązkowi monitorowania
monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności
na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach
pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt
sprawowanie nadzoru nad bezpieczeostwem produktów
pochodzenia zwierzęcego i wymagao weterynaryjnych przy
ich produkcji
sprawowanie nadzoru nad identyfikacją i rejestracją zwierząt
organizacja szkoleo dla urzędowych lekarzy weterynarii
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o Inspekcji Weterynaryjnej
o ochronie zdrowia
zwierząt i zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt
MINISTER ZDROWIA
Paostwowa Inspekcja Sanitarna
współpraca z IW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt
prowadzenie kontroli produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i
podejmowanie decyzji o wycofaniu ich z obrotu
koordynacja i nadzór działalności oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania
odpowiednich postaw i zachowao zdrowotnych
Podstawa prawna
ustawa:
o Paostwowej Inspekcji
Sanitarnej
MINISTER ŚRODOWISKA
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
ustawa:
o ochronie zdrowia zwierząt i
zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt
współpraca z IW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna
monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników
chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i
środkach żywienia zwierząt na terenach i w stosunku do jednostek organizacyjnych
podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz jednostek wojsk
obcych przebywających na tych terenach
ustawy:
o Inspekcji Weterynaryjnej
o ochronie zdrowia zwierząt i
zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt
rozporządzenie Ministra Obrony
Narodowej:
w sprawie wojskowej inspekcji
weterynaryjnej
KPZK 137
EPIZOOTIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
MINISTER FINANSÓW
ustawa:
o inspekcji weterynaryjnej
Służba Celna
kontrola przemieszczania zwierząt domowych w celach niehandlowych czyli tzw.
zwierząt towarzyszących podróżnym
kontrola bagażu podróżnych przejeżdżających z krajów trzecich w celu zapobieżenia
przywozowi produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w bagażu
współpraca z organami Inspekcji Weterynaryjnej w celu zapewnienia prawidłowej
kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych
towarzyszących podróżnym, podlegających kontroli, o której mowa w przepisach o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
w sprawie warunków i
sposobu współpracy organów
inspekcji weterynaryjnej z
organami celnymi
WOJEWODA
analiza i ocena zagrożeo
Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska
współpraca z IW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
o ochronie zdrowia zwierząt i
zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt
KPZK 138
EPIZOOTIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
wydanie rozporządzenia określającego choroby zakaźne
zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości oraz
szczegółowe wymagania, którym powinny one odpowiadad
określenie środków i sposobów likwidacji zagrożenia
określenie w drodze rozporządzenia szczegółowego sposobu i
trybu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt podlegających
obowiązkowi zwalczania lub zapobiegania
opracowanie procedur czyszczenia, odkażania, dezynsekcji
oraz deratyzacji
opracowanie sposobu i trybu postępowania przy wygaszaniu
ogniska choroby
określenie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze
zwalczaniem choroby
określenie warunków i sposobów wprowadzania szczepieo
określenie, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
w drodze rozporządzenia, form współpracy organów Inspekcji
Weterynaryjnej z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną przy
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
określenie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów, w drodze rozporządzenia, finansowania wydatków,
ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na: zwalczanie
chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych
podlegających obowiązkowi zwalczania, w tym na
odszkodowania, zapomogi i nagrody oraz zadania wynikające
z planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób
zakaźnych zwierząt, badania kontrolne zakażeo zwierząt,
monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi
monitorowania
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o Inspekcji Weterynaryjnej
o ochronie zdrowia
zwierząt i zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt
o zarządzaniu kryzysowym
MINISTER ZDROWIA
Paostwowa Inspekcja Sanitarna
współpraca z IW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt
Podstawa prawna
ustawa:
o Paostwowej Inspekcji
Sanitarnej
MINISTER ŚRODOWISKA
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
ustawa:
o ochronie zdrowia zwierząt i
zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt
współpraca z IW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna
ustawy:
o Inspekcji Weterynaryjnej
o ochronie zdrowia zwierząt i
zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt
współpraca z IW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt
rozporządzenie Ministra Obrony
Narodowej:
w sprawie wojskowej inspekcji
weterynaryjnej
rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
w sprawie form współpracy
organów inspekcji
weterynaryjnej z wojskową
KPZK 139
EPIZOOTIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
inspekcją weterynaryjną
FAZA PRZYGOTOWANIA
Inspekcja Weterynaryjna
nadzór nad sytuacją epizootyczną
przygotowanie weterynaryjnych planów gotowości
zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt
WOJEWODA
przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao
przed i w czasie klęsk żywiołowych
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
o ochronie zdrowia zwierząt i
zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
opracowanie wojewódzkiego planu gotowości do zwalczania określonej choroby
zakaźnej zwierząt
Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska
współpraca z IW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt
KPZK 140
EPIZOOTIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
uruchomienie ZZK oraz dokonanie oceny i analizy sytuacji
wymiana informacji z CZK MSW i RCB
realizacja zadao wynikających z planów gotowości
wprowadzenie w drodze rozporządzenia podziału kraju na
strefy objęte ograniczeniami i wolne od choroby
wydanie nakazu przeprowadzenia powszechnych badao,
leczenia i innych zabiegów na zwierzętach
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych określenie, w drodze rozporządzenia, sposobu
i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania
ogniska choroby oraz czasowych ograniczeo w ruchu
osobowym lub pojazdów
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o Inspekcji Weterynaryjnej
o ochronie zdrowia
zwierząt i zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt
o zarządzaniu kryzysowym
MINISTER ZDROWIA
Paostwowa Inspekcja Sanitarna
współpraca z IW w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
ustawa:
o Paostwowej Inspekcji
Sanitarnej
MINISTER ŚRODOWISKA
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
ustawa:
o ochronie zdrowia zwierząt i
zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt
współpraca z IW w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierzą
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Inspekcja Weterynaryjna
realizacja zadao wynikających z planów gotowości
koordynacja działao podległych inspekcji w zakresie
zwalczania choroby zakaźnej zwierząt
analizowanie i opracowanie informacji otrzymanych od
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
informowanie właściwych organizacji międzynarodowych o
występowaniu na terytorium RP chorób zakaźnych zwierząt
podlegających obowiązkowi zwalczania
powiadamianie Komisji Europejskiej i innych paostw
członkowskich Unii Europejskiej, a w przypadku chorób
zakaźnych zwierząt akwakultury także Konfederacji
Szwajcarskiej i paostw członkowskich Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu
współpraca z instytucjami międzynarodowymi
Podstawa prawna
koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż Pożarna, Policja,
Straż Graniczna)
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach
ustawa:
o działach administracji
rządowej
KPZK 141
EPIZOOTIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
udzielanie wsparcia dla działao innych służb przez wydzielone pododdziały i oddziały
Sił Zbrojnych RP
ustawy:
o Inspekcji Weterynaryjnej
o ochronie zdrowia zwierząt i
zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt
rozporządzenie Ministra Obrony
Narodowej:
w sprawie wojskowej inspekcji
weterynaryjnej
Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna
wykorzystanie posiadanych sił i środków w sytuacji zagrożenia bezpieczeostwa
sanitarno-weterynaryjnego
rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
w sprawie form współpracy
organów inspekcji
weterynaryjnej z wojskową
inspekcją weterynaryjną
MINISTER FINANSÓW
uruchomienie na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej środków
finansowych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi
zwalczania, w tym na odszkodowania, zapomogi i nagrody oraz zadania wynikające z
planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt
ustawy:
o Inspekcji Weterynaryjnej
o ochronie zdrowia zwierząt i
zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt
WOJEWODA
na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii określenie w drodze rozporządzenia
obszaru, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub zagrożenie wystąpienia
tej choroby, w szczególności jako obszar zapowietrzony lub zagrożony, oraz sposobu
oznakowania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego
wprowadzenie czasowych ograniczeo (m.in. w przemieszczaniu się osób lub
pojazdów, polowao i odłowów zwierząt łownych, przemieszczania lub obrotu
ustawy:
o Inspekcji Weterynaryjnej
o ochronie zdrowia zwierząt i
zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt
o zarządzaniu kryzysowym
KPZK 142
EPIZOOTIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
zwierzętami niektórych gatunków, zwłokami zwierzęcymi, produktami, surowcami i
produktami rolnymi oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodowad szerzenie
się choroby zakaźnej zwierząt)
wydanie nakazu zaopatrywania zwierząt lub produktów w świadectwa zdrowia
wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii
wydanie nakazu przeprowadzenia zabiegów na zwierzętach, w tym szczepieo
wydanie nakazu oczyszczania, odkażania, deratyzacji i dezynsekcji miejsc
przebywania zwierząt lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok zwierzęcych
a także oczyszczania i odkażania środków transportu
wydanie nakazu odstrzału sanitarnego zwierząt na określonym obszarze
określenie stosowania dodatkowych środków wynikających ze stosowanych
bezpośrednio w systemie prawa polskiego, przepisów Unii Europejskiej dotyczących
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zapewniających bezpieczeostwo
epizootyczne, w szczególności zapobieganie, ograniczanie lub eliminowanie
zagrożeo dla zdrowia publicznego
podanie do wiadomości publicznej zaleceo i rozporządzeo w sposób zwyczajowo
przyjęty na danym terenie
KPZK 143
EPIZOOTIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
pomoc finansowa i rzeczowa
kredyty (cel - odbudowa i rekonstrukcja, rekultywacja,
odtworzenie zdolności w zakresie produkcji zwierzęcej)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
udzielanie pomocy z przeznaczeniem na zbiór, transport i
unieszkodliwianie padłych zwierząt z gatunku bydło, owce,
kozy, świnie i konie
Inspekcja Weterynaryjna
zapewnienie bezpieczeostwa sanitarno-epidemiologicznego
pomoc i koordynacja przy organizacji utylizacji padliny
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
przywracanie potencjału
produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku
wystąpienia klęsk
żywiołowych oraz
wprowadzenie
odpowiednich działao
zapobiegawczych objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie realizacji
niektórych zadao Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
ustawy:
o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt
o Inspekcji Weterynaryjnej
o ochronie zwierząt
ustalenie sposobu
postępowania ze zwłokami
zwierząt zgodnie z
MINISTER ZDROWIA
Paostwowa Inspekcja Sanitarna
współpraca z IW w zakresie usuwania skutków chorób zakaźnych zwierząt
Podstawa prawna
ustawa:
o Paostwowej Inspekcji
Sanitarnej
MINISTER ŚRODOWISKA
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
ustawa:
o ochronie zdrowia zwierząt i
zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt
współpraca z IW w zakresie usuwania skutków chorób zakaźnych zwierząt
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem i
koordynowaniem działao administracji rządowej w zakresie usuwania skutków
powodzi, osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych
ustawa:
o działach administracji
rządowej
obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych z usuwaniem
skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych
wydatków
współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji
samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadao, o
których mowa w pkt. 1
KPZK 144
EPIZOOTIE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
rozporządzeniem nr
1069/2009
rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21
października 2009 r.
określającego przepisy
sanitarne dotyczące
produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego,
nieprzeznaczonych do
spożycia przez ludzi
WOJEWODA
uchylenie wydanych rozporządzeo na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii
kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków
sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków z rezerwy
celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
o ochronie zdrowia zwierząt i
zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt
Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska
współpraca z IW w zakresie usuwania skutków chorób zakaźnych zwierząt
KPZK 145
EPIFITOZY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
określenie w drodze rozporządzenia:
wykazu dokumentów i oznakowao, w które powinny byd
zaopatrzone wskazane rośliny, materiał siewny, produkty
roślinne lub przedmioty, mając na uwadze wymagania
określone w przepisach Unii Europejskiej
wykazu organizmów kwarantannowych
wykazu organizmów lub organizmów szkodliwych
podlegających regulacjom fitosanitarnym (organizmy
regulowane)
wykazu roślin, materiału siewnego, produktów roślinnych lub
przedmiotów pochodzących z paostw trzecich, których
wprowadzanie lub przemieszczanie na terytorium RP jest
zabronione
wykazu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które
są zaopatrywane w paszport roślin lub świadectwo
fitosanitarne i muszą przed przemieszczaniem lub przed
wprowadzeniem na terytorium RP zostad poddane kontroli
zdrowotności w miejscu produkcji
wykazu paostw trzecich lub obszarów tych paostw uznanych
przez Komisję Europejską za wolne od określonych
organizmów szkodliwych lub w których stosowane są
procedury kontrolne
wskazanie w porozumieniu z MF innych miejsc niż punkty
wwozu, w których przeprowadza się kontrolę tożsamości lub
kontrolę zdrowotności określonych roślin, produktów
roślinnych lub przedmiotów
terminów, sposobów i trybu przeprowadzania urzędowej
kontroli roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu
ustanowienia strefy chronionej i w celu jej utrzymania, mając
na uwadze przepisy Unii Europejskiej
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o ochronie roślin
o nasiennictwie
MINISTER FINANSÓW
określenie w porozumieniu z MRiRW w drodze rozporządzenia, inne miejsca niż
punkty wwozu, w których przeprowadza się kontrolę tożsamości lub kontrolę
zdrowotności określonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów
Podstawa prawna
ustawa:
o ochronie roślin
WOJEWODA
analiza i ocena zagrożeo
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
KPZK 146
EPIFITOZY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Paostwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
obserwacje i kontrole fitosanitarne roślin, produktów
roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków
transportu, w miejscach wwozu i na terytorium RP
ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz
prowadzenie ewidencji tych organizmów
wydawanie świadectw fitosanitarnych, paszportów roślin i
zaświadczeo oraz nadzór nad jednostkami upoważnionymi do
wypełniania formularzy paszportów roślin
kontrola zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin,
produktów roślinnych lub przedmiotów
nadzór nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz nad
pracami z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych
badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych lub
przedmiotów
wydawanie decyzji w sprawie postępowania z roślinami,
produktami roślinnymi lub przedmiotami podlegającymi
granicznej kontroli fitosanitarnej
ocena polowa, laboratoryjna i cech zewnętrznych materiału
siewnego
kontrola tożsamości materiału siewnego
KPZK 147
EPIFITOZY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
określenie w drodze rozporządzenia szczegółowych
sposobów postępowania przy zwalczaniu i
rozprzestrzeniania się niektórych organizmów szkodliwych
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
o ochronie roślin
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
wydanie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego
zatwierdzanie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
Paostwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ustalanie i doskonalenie metod oraz terminów zwalczania
organizmów szkodliwych, a także zapobiegania ich
rozprzestrzenianiu się
WOJEWODA
opracowanie planów zarządzania kryzysowego
przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao
przed i w czasie klęsk żywiołowych
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
KPZK 148
EPIFITOZY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
Podmiot wspomagający - zadania
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Podstawa prawna
ocena i analiza sytuacji
uruchomienie ZZK
wymiana informacji z CZK MSW i RCB
wprowadzenie w drodze rozporządzenia czasowych
nakazów lub zakazów (np. stosowanie płodozmianu,
wymianę lub odkażenie gleby, zniszczenie roślin uprawy,
zakaz siewu, sadzenia lub używania do reprodukcji
określonych roślin)
ustawy:
o ochronie roślin
o nasiennictwie
Paostwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
identyfikacja organizmu szkodliwego i źródła jego
pochodzenia
ocenia możliwości dalszego rozprzestrzeniania się
organizmu szkodliwego i możliwości jego zwalczania
informowanie zainteresowanych podmiotów o sposobach i
terminach zwalczania organizmu szkodliwego
nadzór nad czyszczeniem i odkażaniem przedmiotów lub
miejsc, w których występują lub występowały organizmy
kwarantannowe lub szkodliwe
nadzór nad zastosowaniem określonych zabiegów
niszczących organizmy kwarantannowe lub
zapobiegających ich rozprzestrzenianiu się
zawiadamianie organizacji ochrony roślin paostwa, z
którego pochodzą rośliny, produkty roślinne lub
przedmioty, o ich zatrzymaniu lub zniszczeniu
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż Pożarna, Policja, Straż
Graniczna)
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach
ustawy:
o działach administracji
rządowej
MINISTER FINANSÓW
ustawa:
o finansach publicznych
uruchomienie na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej środków
finansowych na zwalczanie choroby roślin
WOJEWODA
powołanie WZZK
koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie reagowania/zarządzania
kryzysowego
przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo
złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej w
województwie
o stanie klęski żywiołowej
KPZK 149
EPIFITOZY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
pomoc finansowa i rzeczowa
kredyty (cel - odbudowa i rekonstrukcja, rekultywacja,
odtworzenie zdolności w zakresie produkcji roślinnej)
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o ochronie roślin
o nasiennictwie
Paostwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
określanie warunków przed rozpoczęciem uprawy roślin,
przemieszczaniem roślin, wprowadzaniem ich do obrotu
prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem i
koordynowaniem działao administracji rządowej w zakresie usuwania skutków
powodzi, osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych
Podstawa prawna
ustawa:
o działach administracji
rządowej
obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych z usuwaniem skutków
klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na
wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie realizacji
niektórych zadao Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji
samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadao, o
których mowa w pkt. 1
MINISTER FINANSÓW
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania związane z
realizacją zadao usuwania skutków sytuacji kryzysowej
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa
ustawy:
o finansach publicznych
o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie dysponowania
rezerwą ogólną budżetu
paostwa
WOJEWODA
kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków
sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do Ministra
Spraw Wewnętrznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej w
województwie
KPZK 150
KATASTROFY BUDOWLANE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
aktualizowanie przepisów dotyczących warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadad obiekty budowlane
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
kontrola działao organów nadzoru budowlanego
nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa
budowlanego, w szczególności zapewniających bezpieczeostwo
ludzi i mienia
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
prawo budowlane
rozporządzenie Ministra
Infrastruktury:
w sprawie warunków
technicznych jakim
powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Paostwowa Straż Pożarna
czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie stosowania zabezpieczeo
przeciwpożarowych, przestrzegania przepisów ppoż.
Podstawa prawna
ustawa:
o Paostwowej Straży
Pożarnej
rozporządzenie Ministra
SWiA:
w sprawie czynności
kontrolno rozpoznawczych
przeprowadzanych przez
PSP
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ustawa:
o zarządzaniu kryzysowym
rozpoznanie i ocena możliwości wystąpienia zagrożenia
udział i prowadzenie szkoleo, treningów i dwiczeo w zakresie realizacji zadao
zarządzania kryzysowego
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
WOJEWODA
analiza i ocena zagrożeo
ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury
Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Budowlanego
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej w
województwie
prawo budowlane
nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego
kontrola techniczna obiektów budowlanych
KPZK 151
KATASTROFY BUDOWLANE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
wydanie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego
prowadzenie działalności edukacyjnej
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
egzekwowanie przestrzegania bezpieczeostwa przy budowie i eksploatacji
obiektów budowlanych poprzez nadzór nad działalnością Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
Podstawa prawna
ustawy:
prawo budowlane
o zarządzaniu kryzysowym
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania
administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów
nadzoru budowlanego oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością
kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego
prowadzenie centralnego rejestru katastrof budowlanych na podstawie informacji
przekazywanych przez powiatowych lub wojewódzkich INB
MINISTER ZDROWIA
przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki
medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o Paostwowym
Ratownictwie Medycznym
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania MZ
MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ
ustawa:
o pomocy społecznej
tworzenie koncepcji i kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej
inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania (np. uwzględnienie
wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych)
KPZK 152
KATASTROFY BUDOWLANE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
szkolenie kadr oraz nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji
pomocy społecznej
przygotowanie rozwiązao prawnych w zakresie mechanizmów udzielania pomocy
społecznej realizowanej przez wojewodów i organy administracji samorządowej na
rzecz osób poszkodowanych
MINISTER FINANSÓW
ustawa:
o finansach publicznych
uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków
finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ustawa:
o zarządzaniu kryzysowym
rozpoznanie i ocena sytuacji kryzysowej
utrzymywanie w stałej gotowości do działania elementów Systemu Zarządzania
Kryzysowego resortu obrony narodowej
utrzymywanie w gotowości do uruchomienia systemów alarmowania i
powiadamiania
utrzymanie i doskonalenie stałej współpracy pomiędzy resortem obrony narodowej
a podmiotami układu pozamilitarnego
udział w opracowaniu i aktualizacji „Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego”
oraz „Planu Zarządzania Kryzysowego MON”
przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do
wsparcia działao organów administracji publicznej i samorządowej
monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP
wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych
opracowanie propozycji użycia wojsk stosownie do potrzeb wynikających z sytuacji
kryzysowej
opracowanie i procedowanie dokumentów decyzyjnych i rozkazodawczych
dotyczących użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
KPZK 153
KATASTROFY BUDOWLANE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
WOJEWODA
opracowanie planów zarządzania kryzysowego
przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao
przed i w czasie klęsk żywiołowych
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej w
województwie
SAMORZĄD TERYTORIALNY
ustawa:
o pomocy społecznej
opracowanie programów pomocy społecznej
szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej
organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej
KPZK 154
KATASTROFY BUDOWLANE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych w
Planie Zarządzania Kryzysowego MSW
koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż
Pożarna, Policja, Straż Graniczna)
wnioskowanie o zagraniczną pomoc ratowniczą
współpraca i koordynacja działao ratowniczych organizacji
pozarządowych
przygotowanie projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów
w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne
zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
wnioskowanie o zarządzenie użycia uzbrojonych oddziałów lub
pododdziałów Policji lub w przypadku niecierpiącym zwłoki
podjęcie decyzji o ich użyciu
w przypadku jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające:
zarządzenie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do
udzielenia pomocy Policji
wnioskowanie o użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych
RP do pomocy uzbrojonym oddziałom lub pododdziałom Policji
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
o Policji
o Paostwowej Straży
Pożarnej
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
zapewnienie ciągłego monitorowania zagrożeo w budownictwie
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach
ustawy:
o działach administracji
rządowej
MINISTER FINANSÓW
ustawa:
o finansach publicznych
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania
związane z realizacją zadao zarządzania kryzysowego
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie dysponowania
rezerwą ogólną budżetu
paostwa
MINISTER ZDROWIA
zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich
świadczeo opieki zdrowotnej
nadzór nad paostwowym ratownictwem medycznym
organizacja i koordynacja działao w zakresie działao lotniczego ratownictwa
medycznego
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o Paostwowym
Ratownictwie Medycznym
KPZK 155
KATASTROFY BUDOWLANE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ustawa:
o zarządzaniu kryzysowym
ocena rozmiarów powstałego zdarzenia i prognozowanie jego rozwoju
ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych awarią techniczną
wykonywanie przejśd i dojśd do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt
oznakowanie i wydzielenie strefy bezpośrednich działao ratowniczych oraz stref
zagrożenia
organizacja i rozwinięcie punktów informacyjnych
zabezpieczenie mienia ewakuowanej ludności
zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed osobami postronnymi
identyfikacja substancji stwarzającej zagrożenie w czasie powstałego zdarzenia
w przypadku katastrofy budowlanej z uwolnieniem czynnika niebezpiecznego:
ograniczanie parowania substancji niebezpiecznej, neutralizacja substancji
niebezpiecznej
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
WOJEWODA
powołanie WZZK
koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie
reagowania/zarządzania kryzysowego
przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo
koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na
terenie województwa
koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizują
starosta/wójt/burmistrz/prezydent miasta)
nadzór nad realizacją zadao samorządu gminnego, powiatowego i województwa
pod względem jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
współpraca z organizacjami pozarządowymi
wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej w
województwie
o paostwowym
ratownictwie medycznym
o pomocy społecznej
KPZK 156
KATASTROFY BUDOWLANE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
przygotowanie projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów
w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne
zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
prowadzenie
spraw
związanych
z
inicjowaniem,
programowaniem i koordynowaniem działao administracji
rządowej w zakresie usuwania skutków powodzi, osuwisk
ziemnych i innych klęsk żywiołowych
obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie
dokumentacji ponoszonych wydatków
współpraca z organami administracji rządowej, organami
administracji
samorządowej
oraz
organizacjami
pozarządowymi
prowadzenie działalności edukacyjnej
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
o działach administracji
rządowej
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego
pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów
nadzoru budowlanego
nadzór nad działalnością wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego
przyjmowanie postępowao w sprawie wyjaśnienia przyczyn i okoliczności
katastrofy budowlanej (w przypadku, gdy katastrofie budowlanej uległy różne
obiekty budowlane i o różnym znaczeniu)
Podstawa prawna
ustawy:
o szczególnych zasadach
odbudowy, remontów i
rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych
lub uszkodzonych w
wyniku działania żywiołu
prawo budowlane
MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ
analiza skuteczności pomocy społecznej
finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy
społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty
uprawnione
wspieranie programów opracowanych przez starostów na rzecz aktywizacji osób
bezrobotnych na terenach, na których wystąpiły klęski żywiołowe, finansowanych
z rezerwy Funduszu Pracy
ustawy:
o pomocy społecznej
o działach administracji
rządowej
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ustawa:
o zarządzaniu kryzysowym
monitorowanie i analiza deeskalacji sytuacji kryzysowej
nadzór nad odtworzeniem pełnej gotowości operacyjnej sił i środków Sił Zbrojnych
RP zaangażowanych w działania antykryzysowe
wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
KPZK 157
KATASTROFY BUDOWLANE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
MINISTER FINANSÓW
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania
związane z realizacją zadao usuwania skutków sytuacji kryzysowej
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa
ustawy:
o finansach publicznych
o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie dysponowania
rezerwą ogólną budżetu
paostwa
MINISTER ZDROWIA
zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym
ustawa:
o działach administracji
rządowej
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie likwidacji szkód spowodowanych przez
katastrofy budowlane w obiektach uczelni
WOJEWODA
kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków
koordynacja działao ośrodków interwencji kryzysowej (zadania własne powiatu)
ocena stanu i efektywności pomocy społecznej
nadzór nad realizacją zadao realizowanych przez gminy dotyczących przyznawania i
wypłacania zasiłków celowych
sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do
spraw zabezpieczenia społecznego
sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do
Ministra Spraw Wewnętrznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej na
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Właściwy organ nadzoru budowlanego – WINB/PINB
ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów budowlanych
stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych dotyczących odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku działania żywiołu
ustawa:
prawo o szkolnictwie
wyższym
ustawy:
o wojewodzie i
administracji rządowej w
województwie
o pomocy społecznej
o zarządzaniu kryzysowym
prawo budowlane
o szczególnych zasadach
odbudowy, remontów i
rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych
lub uszkodzonych w
wyniku działania żywiołu
KPZK 158
OSUWISKA
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
finansowanie i dofinansowanie zadao z zakresu stabilizacji
wąwozów lessowych i ich konserwacji poprzez przywrócenie
funkcji komunikacyjnych w ramach Programu „Ochrona
wąwozów lessowych”
finansowanie i dofinansowanie zadao z zakresu przeciwdziałania
ruchom osuwiskowym ziemi i usuwania ich skutków (realizowanie
zadao dotyczących przeniesienia i ulepszenia infrastruktury
publicznej zagrożonej wystąpieniem ruchów osuwiskowych ziemi
lub erozji brzegu morskiego) w ramach Projektu „Osłona
Przeciwosuwiskowa”
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
dokument MSWiA:
zasady i procedury
ubiegania się o dotacje na
zadania związane z
przeciwdziałaniem i
usuwaniem skutków klęsk
żywiołowych w
infrastrukturze jednostek
samorządu terytorialnego
MINISTER ŚRODOWISKA
określenie w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej:
Podstawa prawna
ustawa:
prawo ochrony
środowiska
metod, zakresu i częstotliwości prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy
sposobu ustalania tych terenów, kierując się potrzebą ograniczenia występowania
szkód powodowanych przez ruchy masowe ziemi
informacji, jakie powinien zawierad rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi
ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy oraz sposobu prowadzenia i jego
formę/układ, kierując się potrzebą dostarczenia wyczerpujących informacji o
terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenach, na których występują te
ruchy, oraz uwzględniając lokalizację, warunki geologiczne i glebowe tych terenów, a
także opis zagrożeo ruchami
Paostwowy Instytut Geologiczny - PIG
statut PIG/PIB
opracowywanie oraz publikowanie map geologicznych, geofizycznych, geochemicznych
badanie warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynieryjskich oraz
geoekologicznych na potrzeby budownictwa, gospodarki wodnej oraz
zagospodarowania przestrzennego
monitorowanie w zakresie geologii, zagrożeo i katastrof naturalnych oraz innych
zjawisk naturalnych mających cechy klęsk żywiołowych oraz ocena i zapobieganie ich
skutkom
przygotowanie map osuwisk, bazy danych terenów zagrożonych ruchami masowymi
ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy w ramach realizacji projektu
„System Osłony Przeciwosuwiskowej”
współpraca ze Starostwami w zakresie monitoringu osuwisk w ramach realizacji
projektu SOPO
KPZK 159
OSUWISKA
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
rozpoznanie i ocena możliwości wystąpienia zagrożenia
udział i prowadzenie szkoleo, treningów i dwiczeo w zakresie realizacji zadao
zarządzania kryzysowego
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
współpraca z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w sprawie określenia:
ustawa:
prawo ochrony
środowiska
metod, zakresu i częstotliwości prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy
sposobu ustalania tych terenów, kierując się potrzebą ograniczenia występowania
szkód powodowanych przez ruchy masowe ziemi
informacji, jakie powinien zawierad rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi
ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy oraz sposobu prowadzenia i jego
formę/układ, kierując się potrzebą dostarczenia wyczerpujących informacji o
terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenach, na których występują te
ruchy, oraz uwzględniając lokalizację, warunki geologiczne i glebowe tych terenów, a
także opis zagrożeo ruchami
MINISTER GOSPODARKI
współpraca z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz z ministrem właściwym
do spraw rolnictwa w sprawie określenia:
ustawa:
prawo ochrony
środowiska
metod, zakresu i częstotliwości prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy
sposobu ustalania tych terenów, kierując się potrzebą ograniczenia występowania
szkód powodowanych przez ruchy masowe ziemi
KPZK 160
OSUWISKA
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
informacji, jakie powinien zawierad rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi
ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy oraz sposobu prowadzenia i jego
formę/układ, kierując się potrzebą dostarczenia wyczerpujących informacji o
terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenach, na których występują te
ruchy, oraz uwzględniając lokalizację, warunki geologiczne i glebowe tych terenów, a
także opis zagrożeo ruchami
STAROSTA
obserwacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których
występują te ruchy
prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami
masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy
ustawa:
prawo ochrony
środowiska
rozporządzenie Ministra
Środowiska:
w sprawie informacji
dotyczących ruchów
masowych ziemi
SAMORZĄD TERYTORIALNY
uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów zagrożonych
wystąpieniem ruchów masowych ziemi
ustawy:
o samorządzie
terytorialnym
o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
KPZK 161
OSUWISKA
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
wydanie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego
prowadzenie działalności edukacyjnej
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
MINISTER ŚRODOWISKA
określenie w drodze rozporządzenia, podmiotów, którym paostwowa służba
hydrologiczno-meteorologiczna oraz paostwowa służba hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywad komunikaty, biuletyny oraz ostrzeżenia przed
żywiołowym działaniem sił przyrody, świadczyd osłonę hydrologicznometeorologiczną, a także sposób i częstotliwośd przekazywania tych informacji,
kierując się względami bezpieczeostwa paostwa oraz bezpieczeostwa ludzi i
mienia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji hydrologicznej
oraz meteorologicznej
opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeo organom
administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem MŚ
uświadamianie społeczeostwa i powszechna edukacja
Paostwowy Instytut Geologiczny - PIB
monitorowanie w zakresie geologii, zagrożeo i katastrof naturalnych oraz innych
zjawisk naturalnych mających cechy klęsk żywiołowych
MINISTER ZDROWIA
przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia
opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej
Podstawa prawna
ustawa:
prawo wodne
rozporządzenie Ministra
Środowiska:
w sprawie podmiotów,
którym paostwowa służba
hydrologicznometeorologiczna i
paostwowa służba
hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywad
ostrzeżenia, prognozy,
komunikaty i biuletyny
oraz sposobu i
częstotliwości ich
przekazywania
statut PIG/PIB
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o Paostwowym
Ratownictwie Medycznym
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania MZ
KPZK 162
OSUWISKA
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
stworzenie warunków do odtworzenia i utrzymania produkcji rolno-hodowlanej
w przypadku zdarzeo powodujących ograniczenie tej produkcji (katastrofy
naturalne i przemysłowe, akty terroru, działania wojenne)
sektorowa strategia
bezpieczeostwa w działach
administracji rządowej
rolnictwo, rozwój wsi, rynki
rolne, rybołówstwo
MINISTER GOSPODARKI
ustawa:
prawo energetyczne
nadzór nad bezpieczeostwem zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię
elektryczną oraz nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów
energetycznych
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A
opracowywanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o
znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego
systemu po wystąpieniu awarii
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ustawa:
o zarządzaniu kryzysowym
rozpoznanie i ocena sytuacji kryzysowej
utrzymywanie w stałej gotowości do działania elementów Systemu Zarządzania
Kryzysowego resortu obrony narodowej
utrzymywanie w gotowości do uruchomienia systemów alarmowania i
powiadamiania
utrzymanie i doskonalenie stałej współpracy pomiędzy resortem obrony
narodowej a podmiotami układu pozamilitarnego
udział w opracowaniu i aktualizacji „Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego”
oraz „Planu Zarządzania Kryzysowego MON”
przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do
wsparcia działao organów administracji publicznej i samorządowej
monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych
RP wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych
opracowanie propozycji użycia wojsk stosownie do potrzeb wynikających z
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
KPZK 163
OSUWISKA
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
sytuacji kryzysowej
opracowanie i procedowanie dokumentów decyzyjnych i rozkazodawczych
dotyczących użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej
MINISTER FINANSÓW
ustawa:
o finansach publicznych
uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków
finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ
ustawa:
o pomocy społecznej
tworzenie koncepcji i kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej
inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania (np. uwzględnienie
wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych)
szkolenie kadr oraz nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji
pomocy społecznej
przygotowanie rozwiązao prawnych w zakresie mechanizmów udzielania
pomocy społecznej realizowanej przez wojewodów i organy administracji
samorządowej na rzecz osób poszkodowanych
WOJEWODA
opracowanie planów zarządzania kryzysowego
przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao
przed i w czasie klęsk żywiołowych
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej w
województwie
SAMORZĄD TERYTORIALNY
ustawa:
o pomocy społecznej
opracowanie programów pomocy społecznej
szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej
organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej
KPZK 164
OSUWISKA
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych w
Planie Zarządzania Kryzysowego MSW
koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż
Pożarna, Policja, Straż Graniczna)
koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony cywilnej kraju
wnioskowanie o zagraniczną pomoc ratowniczą
współpraca i koordynacja działao ratowniczych organizacji
pozarządowych
przygotowanie projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów
w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne
zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
wnioskowanie o zarządzenie użycia oddziałów lub pododdziałów
Policji lub w przypadku niecierpiącym zwłoki podjęcie decyzji o
ich użyciu
w przypadku jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające:
zarządzenie użycia funkcjonariuszy Straży Graniczne
wnioskowanie o użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych
RP
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
ustawy:
o Policji
o Paostwowej Straży
Pożarnej
MINISTER ŚRODOWISKA
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Podstawa prawna
ustawa:
prawo wodne
udzielanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych
przekazywanie raportów dla RCB
przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo do WCZK
Paostwowy Instytut Geologiczny - PIB
udzielanie informacji o danych z monitoringu osuwisk wykonywanego w ramach
projektu SOPO
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach
ustawa:
o działach administracji
rządowej
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
koordynacja działao instytucji podległych lub nadzorowanych w tym, GITD, PKP PLK
PLK S.A i GDDKiA
MINISTER FINANSÓW
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania
związane z realizacją zadao zarządzania kryzysowego
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa
ustawa:
o działach administracji
rządowej
ustawa:
o finansach publicznych
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie
dysponowania rezerwą
ogólną budżetu paostwa
KPZK 165
OSUWISKA
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
MINISTER ZDROWIA
zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich
świadczeo opieki zdrowotnej
nadzór nad paostwowym ratownictwem medycznym
organizacja i koordynacja działao w zakresie działao lotniczego ratownictwa
medycznego
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
rozpoznanie i ocena bieżącej sytuacji kryzysowej
wdrażanie przyjętego wariantu reagowania na sytuację kryzysową
udzielanie wsparcia dla organów administracji publicznej i samorządowej przez
wydzielone pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP
organizacja i prowadzenie ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia
przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewakuowanej ludności
prowadzenie działao poszukiwawczo-ratowniczych
izolowanie obszaru występowania zagrożeo lub miejsca prowadzenia akcji
ratowniczej
wykonywanie przejśd i dojśd do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi
i zwierząt
udzielanie pomocy medycznej
analiza i ocena efektów działao zaangażowanych sił i środków Sił Zbrojnych RP
koordynacja działao i współpraca z układem pozamilitarnym w zakresie użycia Sił
Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej
w zależności od potrzeb aktywacja kolejnych sił i środków Sił Zbrojnych RP do
wsparcia organów administracji publicznej i samorządowej
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
KPZK 166
OSUWISKA
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
WOJEWODA
powołanie WZZK
koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie
reagowania/zarządzania kryzysowego
przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo
koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na
terenie województwa
koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizują
starosta/wójt/burmistrz/prezydent miasta)
nadzór nad realizacją zadao samorządu gminnego, powiatowego i województwa
pod względem jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze
pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub
podmioty uprawnione
współpraca z organizacjami pozarządowymi
wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej
złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
o stanie klęski
żywiołowej
o pomocy społecznej
prawo budowlane
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
bieżące monitorowanie stanu bezpieczeostwa obiektów budowlanych w
zagrożonych rejonach
KPZK 167
OSUWISKA
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
prowadzenie
spraw
związanych
z
inicjowaniem,
programowaniem i koordynowaniem działao administracji
rządowej w zakresie usuwania skutków powodzi, osuwisk
ziemnych i innych klęsk żywiołowych, w tym:
analizowanie potrzeb w zakresie odbudowy i modernizacji
obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi
opracowywanie projektów programów dotyczących
usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz oszacowywania
kosztów z tym związanych,
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
o działach administracji
rządowej
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego
pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów
nadzoru budowlanego
nadzór nad działalnością wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego
przyjmowanie postępowao w sprawie wyjaśnienia przyczyn i okoliczności
katastrofy budowlanej (w przypadku, gdy katastrofie budowlanej uległy różne
obiekty budowlane i o różnym znaczeniu)
obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie
dokumentacji ponoszonych wydatków
współpraca z organami administracji rządowej, organami
administracji
samorządowej
oraz
organizacjami
pozarządowymi w zakresie realizacji zadao, o których mowa
w pkt. 1
Podstawa prawna
ustawy:
o szczególnych zasadach
odbudowy, remontów i
rozbiórek obiektów
budowlanych
zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku
działania żywiołu
prawo budowlane
MINISTER ŚRODOWISKA
ustawa:
o lasach
PGL Lasy Paostwowe
odbudowa ekosystemów leśnych (rezerwy finansowe na naprawianie szkód)
Paostwowy Instytut Geologiczny - PIB
w ramach Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” realizowane
zadania w dziedzinie naprawy, odbudowy infrastruktury
publicznej zniszczonej w wyniku wystąpienia ruchów
osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego
wykonywanie kart dokumentacyjnych osuwisk (lub weryfikacja i akceptacja)
niezbędnych w procedurach odszkodowawczych
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
prowadzenie działalności edukacyjnej
pomoc finansowa i rzeczowa
kredyty (cel - odbudowa i rekonstrukcja, rekultywacja, odtworzenie zdolności w
zakresie produkcji roślinnej oraz zwierzęcej)
rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
w sprawie
szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania pomocy
finansowej w ramach
KPZK 168
OSUWISKA
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
wnioskowanie do MG o udostępnianie podmiotom produktów rolnych z rezerw
strategicznych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły
szkody spowodowane przez osuwiska
działania "Przywracanie
potencjału produkcji
rolnej zniszczonego w
wyniku wystąpienia
klęsk żywiołowych oraz
wprowadzenie
odpowiednich działao
zapobiegawczych"
objętego Programem
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20072013
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
udzielanie ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników w formie
odroczenia terminu płatności składek, rozkładania ich na dogodne raty, a także
umarzania w całości lub w części bieżących składek dla rolników poszkodowanych
w wyniku osuwiska
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie realizacji
niektórych zadao
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
ustawa:
o ubezpieczeniu
społecznym rolników
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
monitorowanie i analiza deeskalacji sytuacji kryzysowej
nadzór nad odtworzeniem pełnej gotowości operacyjnej sił i środków Sił Zbrojnych
RP zaangażowanych w działania antykryzysowe
wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
KPZK 169
OSUWISKA
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ
analiza skuteczności pomocy społecznej
finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy
społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty
uprawnione
wspieranie programów opracowanych przez starostów na rzecz aktywizacji osób
bezrobotnych na terenach, na których wystąpiły klęski żywiołowe, finansowanych
z rezerwy Funduszu Pracy
ustawy:
o pomocy społecznej
o działach administracji
rządowej
MINISTER GOSPODARKI
ustawa:
prawo energetyczne
nadzór nad bezpieczeostwem zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię elektryczną
oraz nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A
odbudowa systemów elektroenergetycznych po wystąpieniu awarii
MINISTER FINANSÓW
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania
związane z realizacją zadao usuwania skutków sytuacji kryzysowej
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa
na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania uruchomienie
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
ustawy:
o finansach publicznych
o dochodach jednostek
samorządu
terytorialnego
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie
dysponowania rezerwą
ogólną budżetu paostwa
KPZK 170
OSUWISKA
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
wydanie, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, rozporządzenia, w sprawie sposobu podziału części oświatowej
subwencji ogólnej
rozpatrywanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, na
dofinansowanie likwidacji szkód w obiektach szkolnych spowodowanych
zdarzeniami wywołanymi przez żywioły
ustawa:
o dochodach jednostek
samorządu
terytorialnego
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie likwidacji szkód spowodowanych przez
osuwiska w obiektach uczelni
ustawa:
prawo o szkolnictwie
wyższym
MINISTER ZDROWIA
zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym
ustawa:
o działach administracji
rządowej
WOJEWODA
kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków
koordynacja działao ośrodków interwencji kryzysowej (zadania własne powiatu)
ocena stanu i efektywności pomocy społecznej
nadzór nad realizacją zadao realizowanych przez gminy dotyczących przyznawania i
wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską
żywiołową lub ekologiczną
sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do
spraw zabezpieczenia społecznego
finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze
pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub
podmioty uprawnione
ustawy:
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
o pomocy społecznej
o zarządzaniu
kryzysowym
prawo budowlane
o szczególnych zasadach
odbudowy, remontów i
rozbiórek obiektów
budowlanych
zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku
KPZK 171
OSUWISKA
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
działania żywiołu
FAZA ODBUDOWY
sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do
Ministra Spraw Wewnętrznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej na
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Właściwy organ nadzoru budowlanego – WINB/PINB
ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów budowlanych
stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych dotyczących odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku działania żywiołu
SAMORZĄD TERYTORIALNY
wyznaczenie w drodze aktu prawa miejscowego obszarów, na których nastąpiło
zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi oraz
obszarów, na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy
oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków, w celu
zapewnienia bezpieczeostwa ludzi i mienia
uchwalenie miejscowego planu odbudowy obiektów budowlanych, w celu
umożliwienia odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku osunięcia ziemi na obszarach nie objętych zakazem odbudowy
ustawa:
o szczególnych zasadach
odbudowy, remontów i
rozbiórek obiektów
budowlanych
KPZK 172
SUSZA/UPAŁY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER ŚRODOWISKA
w ramach działu gospodarka wodna uzgadnianie planów
przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
opracowanie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki wodnej i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi
planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz
podanie ich do wiadomości publicznej
nadzór nad służbą hydrologiczno-meteorologiczną
programowanie, planowanie, nadzór i realizacja zadao zw. z
utrzymywaniem wód lub urządzeo wodnych oraz inwestycje w
gospodarce wodnej
zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód
racjonalne sterowanie przepływami wód
uzgadnianie, w części dotyczącej gospodarki wodnej, projektu list
programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
uświadamianie społeczeostwa i powszechna edukacja
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach
wodnych oraz podanie ich do wiadomości publiczne
opracowanie programów i planów gospodarowania zasobami
wodnymi i ochrony wód w dorzeczu w aspekcie ochrony przed suszą
koordynowanie działao związanych z ochroną przed suszą
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
prawo wodne
o działach administracji
rządowej
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
prowadzenie działao prewencyjnych związanych z zapobieganiem skutkom klęsk
żywiołowych
Podstawa prawna
ustawa:
o działach
administracji
rządowej
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
statut PIG/PIB
uzgadnianie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
opracowanie metod wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów ochrony
terenów rolniczych przed suszą
opracowanie map prawdopodobnych deficytów wody w rolnictwie dla
poszczególnych roślin uprawnych i gleb
opracowanie metod zwiększenia lokalnych zasobów wody istotnych dla
rolnictwa i ich dostępności
opracowanie optymalnych metod gospodarowania rolniczymi zasobami
wodnymi
opracowanie map potencjalnych potrzeb nawodnieo upraw rolniczych
opracowanie zaleceo odnośnie wodno- i energooszczędnych technologii
nawodnieo upraw rolniczych
analiza i ocena stanu technicznego urządzeo melioracji wodnych oraz utrzymania
wód istotnych dla ograniczania skutków suszy w rolnictwie oraz potrzeb w
zakresie ich modernizacji, odbudowy i eksploatacji
KPZK 173
SUSZA/UPAŁY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
monitorowanie zagrożeo hydrologiczno-meteorologicznych
opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz
hydrologicznych
opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej
ostrzeżeo przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w
atmosferze i hydrosferze
wykonywanie modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w
zakresie zjawiska suszy
MINISTER FINANSÓW
uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, w ramach
funkcji 2 "Bezpieczeostwo wewnętrzne i porządek publiczny", środków
finansowych na realizację celu, określonego w Wieloletnim Planie Finansowym
Paostwa 2010-2013: utrzymanie zdolności do reagowania - odpowiednio do
zaistniałej sytuacji - w przypadku wystąpienia oraz zapobiegania zagrożeo:
bezpieczeostwa publicznego, życia i zdrowia obywateli, porządku prawnego oraz
majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk
żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych
ustawa:
o finansach
publicznych
Wieloletni Plan
Finansowy Paostwa
2010-2013
WOJEWODA
Paostwowy Instytut Geologiczny - PIB
gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostępnianie
zgromadzonych informacji dotyczących warunków
hydrogeologicznych, wielkości zasobów, stanu fizykochemicznego i
ilościowego wód podziemnych
opracowywanie oraz przekazywanie prognoz zmian wielkości
zasobów, stanu oraz zagrożeo wód podziemnych
wyznaczanie obszarów perspektywicznych dla zaopatrzenia w wodę
podziemną dużych aglomeracji miejskich oraz określenie źródeł
awaryjnego zaopatrzenia ludności w wody podziemne w warunkach
wystąpienia zdarzeo ekstremalnych
analiza i ocena zagrożeo
ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji
rządowej w
województwie
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI)
Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych
realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych
ustawa:
prawo wodne
zadania wynikające ze
statutu ZMiUW
prowadzenie melioracji nawadniających
zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi
stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki
opracowanie i wdrażanie wojewódzkich programów małej retencji
KPZK 174
SUSZA/UPAŁY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
stworzenie warunków do odtworzenia i utrzymania produkcji
rolno-hodowlanej w przypadku zdarzeo powodujących
ograniczenie tej produkcji (katastrofy naturalne i przemysłowe,
akty terroru, działania wojenne)
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNiG)
prowadzenie ogólnopolskiego systemu monitoringu suszy na
potrzeby rolnictwa
opracowanie klimatycznego bilansu wody
opracowanie map obszarów zagrożonych suszą dla
poszczególnych roślin uprawnych i gleb
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
Sektorowa strategia
bezpieczeostwa w działach
administracji rządowej rolnictwo,
rozwój wsi, rynki rolne,
rybołówstwo.
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
wydanie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego
zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego
prowadzenie działalności edukacyjnej
ustawa:
o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu
kryzysowym
rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów:
w sprawie
szczegółowego zakresu
działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
MINISTER ŚRODOWISKA
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
prowadzenie ogólnopolskiego systemu monitorowania deficytów
wody i potrzeb nawodnieo w rolnictwie
opracowywanie map potrzeb stosowania nawodnieo w
rolnictwie
prognozowanie deficytu wody w rolnictwie w oparciu o prognozę
rozwoju suszy
ustawa:
prawo wodne
określenie w drodze rozporządzenia, podmiotów, którym paostwowa służba
hydrologiczno-meteorologiczna oraz paostwowa służba hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywad komunikaty, biuletyny oraz ostrzeżenia przed
żywiołowym działaniem sił przyrody oraz przed suszą, świadczyd osłonę
hydrologiczno-meteorologiczną, a także sposób i częstotliwośd przekazywania
tych informacji, kierując się względami bezpieczeostwa paostwa oraz
bezpieczeostwa ludzi i mienia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji hydrologicznej
oraz meteorologicznej
opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeo przed suszą
organom administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem MŚ
uświadamianie społeczeostwa i powszechna edukacja
rozporządzenie Ministra
Środowiska:
w sprawie podmiotów,
którym paostwowa
służba hydrologicznometeorologiczna i
paostwowa służba
hydrogeologiczna są
obowiązane
przekazywad
ostrzeżenia, prognozy,
komunikaty i biuletyny
oraz sposobu i
częstotliwości ich
przekazywania
KPZK 175
SUSZA/UPAŁY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
Paostwowy Instytut Geologiczny - PIB
statut PIG/PIB
opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeo
przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania oraz
poboru wód podziemnych
w przypadku pojawienia się rzeczywistych zagrożeo dla zaopatrzenia ludności w
wodę pitną z wód podziemnych, informowanie odpowiednich służb
administracyjnych i społeczeostwa
wyznaczanie obszarów perspektywicznych dla zaopatrzenia w wodę podziemną
dużych aglomeracji miejskich oraz określenie źródeł awaryjnego zaopatrzenia
ludności w wody podziemne w warunkach wystąpienia zdarzeo ekstremalnych
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
koordynowanie działao związanych z ochroną przed suszą w regionie wodnym
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ustawa:
o pomocy społecznej
tworzenie koncepcji i kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej
inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania (np. uwzględnienie
wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych)
szkolenie kadr oraz nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji
pomocy społecznej
przygotowanie rozwiązao prawnych w zakresie mechanizmów udzielania
pomocy społecznej realizowanej przez wojewodów i organy administracji
samorządowej na rzecz osób poszkodowanych
MINISTER ZDROWIA
przeprowadzenie powszechnej akcji edukacyjnej
ustawa:
o działach administracji
rządowej
KPZK 176
SUSZA/UPAŁY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
MINISTER FINANSÓW
ustawa:
o finansach publicznych
uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków
finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
WOJEWODA
opracowanie planów zarządzania kryzysowego
przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych
zachowao przed i w czasie klęsk żywiołowych
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
SAMORZĄD TERYTORIALNY
ustawa:
o pomocy społecznej
opracowanie programów pomocy społecznej
szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej
organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej
KPZK 177
SUSZA/UPAŁY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych w
Planie Zarządzania Kryzysowego MSW
koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż
Pożarna, Policja, Straż Graniczna)
koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony cywilnej kraju
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
Podstawa prawna
zarządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie organizacji i
trybu pracy Rządowego
Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
MINISTER ŚRODOWISKA
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
ustawa:
prawo wodne
udzielanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych
przekazywanie raportów dla RCB
przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo do WCZK
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
wprowadzenie czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód w szczególności w
zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód albo ziemi oraz zmiany
sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych (w przypadku
wprowadzenia stanu klęski)
MINISTER ZDROWIA
zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich
świadczeo opieki zdrowotnej
nadzór nad paostwowym ratownictwem medycznym
organizacja i koordynacja działao w zakresie działao lotniczego ratownictwa
medycznego
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
KPZK 178
SUSZA/UPAŁY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach
ustawa:
o działach administracji
rządowej
WOJEWODA
powołanie WZZK
koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie
reagowania/zarządzania kryzysowego
przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo
koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na
terenie województwa
nadzór nad realizacją zadao samorządu gminnego, powiatowego i województwa
pod względem jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze
pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub
podmioty uprawnione
współpraca z organizacjami pozarządowymi
wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej
złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
o stanie klęski
żywiołowej
KPZK 179
SUSZA/UPAŁY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
pomoc finansowa i rzeczowa
kredyty (cel - odbudowa i rekonstrukcja, rekultywacja,
odtworzenie zdolności w zakresie produkcji roślinnej oraz
zwierzęcej)
wnioskowanie do MG o udostępnianie podmiotom produktów
rolnych z rezerw stategicznych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie
produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane
przez suszę
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi:
w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach
działania "Przywracanie
potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku
wystąpienia klęsk żywiołowych
oraz wprowadzenie
odpowiednich działao
zapobiegawczych" objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem i
koordynowaniem działao administracji rządowej w zakresie usuwania
skutków powodzi, osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych
Podstawa prawna
ustawa:
o działach administracji
rządowej
obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych z usuwaniem
skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych
wydatków
współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji
samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji
zadao, o których mowa w pkt. 1
prowadzenie działalności edukacyjnej
MINISTER GOSPODARKI
rozporządzenie Rady Ministrów:
w sprawie realizacji niektórych
zadao Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych
ustawa:
o rezerwach
strategicznych
Agencja Rezerw Materiałowych
Inspekcja Weterynaryjna
ustalenie sposobu postępowania ze zwłokami zwierząt zgodnie
z rozporządzeniem nr 1774/2001
nadzór nad sytuacją epizootyczną oraz przestrzeganiem
przepisów o ochronie zwierząt na terenach objętych suszą
ustawy:
ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt
o inspekcji weterynaryjnej
o ochronie zwierząt
zorganizowanie udostępnienia rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji
zadao w zakresie bezpieczeostwa i obrony paostwa, odtworzenia infrastruktury
krytycznej, złagodzenia zakłóceo w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu
gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia
i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązao międzynarodowych Rzeczypospolitej
Polskiej
KPZK 180
SUSZA/UPAŁY
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3
października 2002 r.:
ustanawiające przepisy sanitarne
dotyczące produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego
nieprzeznaczonych do spożycia
przez ludzi
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
udzielanie ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne
rolników w formie odroczenia terminu płatności składek,
rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzania w całości
lub w części bieżących składek dla rolników poszkodowanych
w wyniku suszy
ustawa:
o ubezpieczeniu społecznym
rolników
MINISTER ZDROWIA
ustawa:
o działach administracji
rządowej
zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym
MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ
analiza skuteczności pomocy społecznej
finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze
pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub
podmioty uprawnione
wspieranie programów opracowanych przez starostów na rzecz aktywizacji osób
bezrobotnych na terenach, na których wystąpiły klęski żywiołowe,
finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy
ustawy:
o pomocy społecznej
o działach administracji
rządowej
WOJEWODA
kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków
koordynacja działao ośrodków interwencji kryzysowej (zadania własne powiatu)
ocena stanu i efektywności pomocy społecznej
nadzór nad realizacją zadao realizowanych przez gminy dotyczących
przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
z klęską żywiołową lub ekologiczną
sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu
do spraw zabezpieczenia społecznego
finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze
pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub
podmioty uprawnione
sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do
MSW o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych
powołanie komisji do oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
wnioskowanie do MRiRW o wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej
przez ARiMR
ustawy:
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
o pomocy społecznej
o zarządzaniu
kryzysowym
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie
szczegółowego zakresu i
kierunków działao
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
oraz sposobów ich
realizacji
KPZK 181
SKAŻENIA RADIACYJNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER ŚRODOWISKA
Paostwowa Agencja Atomistyki
przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących polityki
paostwa w obszarze zapewnienia bezpieczeostwa jądrowego i
ochrony radiologicznej, uwzględniających program rozwoju
energetyki jądrowej oraz zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne
sprawowanie nadzoru nad działalnością związaną z narażeniem
na promieniowanie jonizujące oraz przeprowadzanie kontroli w
tym zakresie, jak również wydawanie decyzji w sprawach
zezwoleo i uprawnieo związanych z tego typu działalnością
wydawanie zaleceo technicznych i organizacyjnych w sprawach
bezpieczeostwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
prawo atomowe
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Straż Graniczna
kontrola transgranicznego przemieszczania materiałów promieniotwórczych i
jądrowych
Podstawa prawna
ustawy:
prawo atomowe
o Straży Granicznej
MINISTER GOSPODARKI
nadzór nad działalnością Instytutu Energii Atomowej Polatom w Świerku
będącego operatorem reaktora badawczego „Maria” oraz polskim producentem i
dystrybutorem preparatów izotopowych wykorzystywanych w medycynie, nauce,
przemyśle i ochronie środowiska
nadzór nad działaniami Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych z
siedzibą w Otwocku-Świerku (wykonywanie działalności w zakresie postępowania z
odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym)
wykonywanie zadao związanych z oceną sytuacji radiacyjnej kraju
w warunkach normalnych i w sytuacji zdarzeo radiacyjnych
prowadzenie ewidencji i kontroli źródeł promieniotwórczych oraz
materiałów
jądrowych,
ochrony
fizycznej
źródeł
promieniotwórczych oraz materiałów i obiektów jądrowych
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie przejęcia
przez ministrów funkcji
organu sprawującego
nadzór nad instytutami
badawczymi
nadzorowanymi
dotychczas przez
kierowników urzędów
centralnych,
wojewodów lub przez
inne jednostki
organizacyjne
ustawa:
prawo atomowe
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
monitorowanie źródeł zagrożeo skażeniami i skażeo, mogących powodowad
zagrożenie dla jednostek wojskowych i instytucji
wykrywanie i rozpoznanie skażeo radiacyjnych
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
Plan Zarządzania
Kryzysowego MON
KPZK 182
SKAŻENIA RADIACYJNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
ostrzeganie i powiadamianie wojsk i instytucji wojskowych o zagrożeniu skażeniami
FAZA ZAPOBIEGANIA
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Inspekcja Weterynaryjna
prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, skażeo
promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub
narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie
przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt
ustawa:
o Inspekcji
Weterynaryjnej
KPZK 183
SKAŻENIA RADIACYJNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
Podmiot wspomagający - zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Podstawa prawna
przeprowadzanie okresowo, nie rzadziej niż raz na trzy lata,
dwiczeo w celu sprawdzenia krajowego planu postępowania
awaryjnego
ustawa:
prawo atomowe
MINISTER ŚRODOWISKA
Podstawa prawna
ustawa:
prawo atomowe
Paostwowa Agencja Atomistyki
rozpoznanie sytuacji radiacyjnej kraju
utrzymywanie służby przygotowanej do wsparcia służb podległych ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych w zakresie rozpoznania sytuacji radiacyjnej
i reagowania w przypadku zaistnienia zdarzeo radiacyjnych
współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w sprawach
związanych z bezpieczeostwem jądrowym i ochroną radiologiczną
prowadzenie działao związanych z informacją społeczną, edukacją i
popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w dziedzinie
atomistyki, a zwłaszcza przekazywanie ludności informacji na temat
promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i
środowisko naturalne, a także informowanie o możliwych do zastosowania
środkach zaradczych w przypadku wystąpienia zdarzeo radiacyjnych
MINISTER ZDROWIA
przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia
opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej
przygotowanie rezerwy stabilnego jodu
Paostwowa Inspekcja Sanitarna
dokonywanie pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych w próbkach
wody powierzchniowej, wody do picia, mleka oraz w innych produktach
żywnościowych w miejscach wskazanych przez Głównego Inspektora
Sanitarnego, w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i
Prezesem Paostwowej Agencji Atomistyki
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o Paostwowym Ratownictwie
Medycznym
prawo atomowe
o Paostwowej Inspekcji
Sanitarnej
rozporządzenie Rady Ministrów:
w sprawie stacji wczesnego
wykrywania skażeo
promieniotwórczych i
placówek prowadzących
pomiary skażeo
promieniotwórczych
KPZK 184
SKAŻENIA RADIACYJNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
RADA MINISTRÓW
ustawa:
prawo atomowe
określenie w drodze rozporządzenia:
krajowego planu postępowania awaryjnego
sposobu współdziałania organów i służb biorących udział w likwidacji zdarzeo
radiacyjnych i usuwania ich skutków
wzoru zakładowego i wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego,
wskazując elementy istotne dla możliwości szybkiego reagowania właściwych
służb
wartości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działao
interwencyjnych oraz kryteria odwołania tych działao, uwzględniając zalecenia
właściwych organizacji międzynarodowych
grup ludności, którym jest przekazywana informacja wyprzedzająca
podmiotów właściwych w sprawie opracowywania i przekazywania informacji
wyprzedzającej, zakresu tej informacji oraz sposób i częstotliwośd jej
przekazywania, mając na względzie potrzebę przygotowania ludności na
wystąpienie zdarzenia radiacyjnego, a także uwzględniając rodzaje działalności,
które w przypadku zdarzenia radiacyjnego mogą prowadzid do narażenia
ludności na dawkę promieniowania jonizującego przekraczającą dawkę graniczną
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
ustawa:
o Inspekcji Weterynaryjnej
określenie, w porozumieniu z MF, w drodze rozporządzenia rodzaje wydatków,
które mogą byd finansowane na pokrycie kosztów Inspekcji Weterynaryjnej
związanych z prowadzeniem monitorowania substancji niedozwolonych skażeo
promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub
narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie
przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt
przygotowanie i utrzymanie organów Inspekcji Weterynaryjnej niezbędnych do
przeprowadzania kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności pochodzenia
zwierzęcego i środków żywienia zwierząt na zgodnośd z maksymalnymi
dozwolonymi poziomami skażeo promieniotwórczych, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w Unii Europejskiej
rozporządzenie Rady Ministrów:
w sprawie określenia
podmiotów właściwych w
sprawach kontroli po
zdarzeniu radiacyjnym
żywności i środków żywienia
zwierząt na zgodnośd z
maksymalnymi
dopuszczalnymi poziomami
skażeo promieniotwórczych
KPZK 185
SKAŻENIA RADIACYJNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
MINISTER FINANSÓW
uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków
finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
ustawy:
o Inspekcji Weterynaryjnej
o finansach publicznych
określenie, w porozumieniu z MRiRW, w drodze rozporządzenia rodzajów
wydatków, które mogą byd finansowane na pokrycie kosztów Inspekcji
Weterynaryjnej związanych z prowadzenie monitorowania substancji
niedozwolonych, skażeo promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i
wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia
zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach
żywienia zwierząt
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
monitoring i ocena sytuacji skażeo
przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do
wsparcia działao organów administracji publicznej i samorządowej
monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych
RP wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych
opracowanie propozycji użycia wojsk stosownie do potrzeb wynikających z
sytuacji kryzysowej
opracowanie i procedowanie dokumentów decyzyjnych i rozkazodawczych
dotyczących użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej
w sytuacji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w szczególności stanu klęski
żywiołowej nadzorowanie i koordynowanie funkcjonowania Krajowego Systemu
Wykrywania Skażeo i Alarmowania,
organizowanie dwiczeo i treningów we współpracy z ministrem właściwym do
spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz
we współpracy z wojewodami w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeo
i Alarmowania
rozporządzenia Rady Ministrów:
w sprawie systemów
wykrywania skażeo i
właściwości organów w tych
sprawach
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Obrony Narodowej
decyzja Ministra Obrony
Narodowej:
w sprawie organizacji, zadao i
funkcjonowania Systemu
Wykrywania Skażeo Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej
ustawa:
o zarządzaniu kryzysowym
Plan Zarządzania Kryzysowego
MON
KPZK 186
SKAŻENIA RADIACYJNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
WOJEWODA
opracowanie wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego
przeprowadzenie okresowych dwiczeo w celu przeglądu i aktualizacji planów
postępowania awaryjnego
przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
komunikat wyprzedzający w drodze aktu prawa miejscowego
prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych
zachowao przed i w czasie klęsk żywiołowych
utrzymanie służby przygotowanej do rozpoznania sytuacji radiacyjnej i
reagowania w przypadku zaistnienia zdarzeo radiacyjnych
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
prawo atomowe
rozporządzenie Rady Ministrów:
w sprawie planów
postępowania awaryjnego w
przypadku zdarzeo
radiacyjnych
KPZK 187
SKAŻENIA RADIACYJNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
przekazanie informacji o zdarzeniu do wiadomości publicznej
poprzez ogłoszenie w środkach masowego przekazu na obszarze
objętym informacją
podczas zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie o
zasięgu krajowym, kierowanie akcją likwidacji zagrożenia przy
pomocy Prezesa Paostwowej Agencji Atomistyki:
koordynacja wykorzystania sił i środków niezbędnych do
prawidłowej realizacji działao niezbędnych do likwidacji
skutków zdarzenia radiacyjnego, w tym w zakresie
dokonywania pomiarów radiometrycznych na miejscu
zdarzenia
weryfikacja
efektywności
przeprowadzonych
działao
niezbędnych do likwidacji zagrożenia i usuwania skutków
zdarzenia
usprawnianie lub ograniczanie ruchu osób i towarów na
terenach objętych skutkami zdarzenia - w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw transportu
wprowadzenie odpowiedniego do przebiegu zdarzenia trybu
działania jednostek organizacyjnych systemu ochrony zdrowia
- w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
prawo atomowe
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie planów
postępowania awaryjnego
w przypadku zdarzeo
radiacyjnych
MINISTER ŚRODOWISKA
Paostwowa Agencja Atomistyki
Podstawa prawna
ustawa:
prawo atomowe
identyfikacja zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o
zasięgu krajowym
dokonanie wstępnej oceny zdarzenia na podstawie pozyskanych informacji
określenie przewidywanego przebiegu zdarzenia
ocena potencjalnego rozmiaru i zasięgu skutków zdarzenia, w tym z punktu
widzenia konieczności podjęcia działao interwencyjnych
określenie miejsc i częstotliwości poboru prób przez stacje wczesnego
wykrywania skażeo promieniotwórczych i placówki prowadzące pomiary skażeo
promieniotwórczych, stosownie do przebiegu zdarzenia
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych opracowanie
informacji dla ludności o zdarzeniu radiacyjnym oraz o możliwych działaniach,
jakie mogą byd podjęte w celu likwidacji zagrożenia
przekazanie informacji o zdarzeniu do Międzynarodowej Agencji Energii
Atomowej, Komisji Europejskiej oraz paostw, na obszarze których mogą wystąpid
skutki zdarzenia oraz innych paostw będących stroną umowy bilateralnej z RP o
wymianie informacji nt zdarzeo radiacyjnych
uzgadnianie z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz z ministrem
właściwym do spraw zagranicznych potrzebę i treśd prośby o udzielenie pomocy
w likwidacji zagrożenia lub usuwaniu skutków zdarzenia
przekazanie prośby o pomoc do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej,
Komisji Europejskiej oraz punktów kontaktowych innych paostw i organizacji
międzynarodowych
rozporządzenie Rady Ministrów:
w sprawie planów
postępowania awaryjnego w
przypadku zdarzeo
radiacyjnych
RADA MINISTRÓW
koordynacja wykorzystania pododdziałów i oddziałów sił
zbrojnych udostępnianych przez Ministra Obrony Narodowej
wprowadzenie w drodze rozporządzenia działao interwencyjnych w związku ze
zdarzeniem radiacyjnym, którego zasięg skutków przekracza obszar jednego
województwa
ustawy:
prawo atomowe
o zarządzaniu kryzysowym
KPZK 188
SKAŻENIA RADIACYJNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
zapewnienie łączności między organami i służbami biorącymi
udział w akcji likwidacji zagrożenia i usuwania skutków
zdarzenia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
łączności
prowadzenie ewakuacji lub nakazu pozostania w
pomieszczeniach zamkniętych
w przypadku ewakuacji, czasowego lub stałego przesiedlenia
ludności - zabezpieczenie pozostawionego mienia oraz
zapewnienie ewakuowanej lub przesiedlanej ludności miejsc
zamieszkania, transportu, warunków powrotu do miejsc stałego
zamieszkania po odwołaniu ewakuacji i czasowego przesiedlenia
w przypadku nakazu pozostania w pomieszczeniach zamkniętych
- zaopatrzenie ludności w niezbędne artykuły żywnościowe i
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz pomoc
medyczną
w przypadku podania preparatów ze stabilnym jodem dystrybucja tych preparatów
w przypadku zakazu lub ograniczenia spożywania skażonej
żywności i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wycofanie ze sprzedaży skażonej żywności i jej zniszczenie,
zamknięcie ujęd skażonej wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi, bezpłatna dystrybucja nieskażonej wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi oraz wprowadzenie do sprzedaży
nieskażonych artykułów żywnościowych
MINISTER FINANSÓW
ustawa:
prawo atomowe
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej
uruchomienie środków finansowych na pokrycie kosztów działao
interwencyjnych i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego, którego sprawca
nie jest znany lub nie można od sprawcy uzyskad pokrycia kosztów oraz w razie
zdarzenia powstałego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
usprawnianie lub ograniczanie ruch osób i towarów na terenach objętych
skutkami zdarzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych
zapewnienie łączności między organami i służbami biorącymi udział w akcji
likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia
rozporządzenie Rady Ministrów:
w sprawie planów
postępowania awaryjnego w
przypadku zdarzeo
radiacyjnych
MINISTER ZDROWIA
wprowadzenie odpowiedniego do przebiegu zdarzenia trybu działania jednostek
organizacyjnych systemu ochrony zdrowia - w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych
koordynacja dystrybucji stabilnego jodu
Paostwowa Inspekcja Sanitarna
dokonywanie pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych w próbkach
wody powierzchniowej, wody do picia, mleka oraz w innych produktach
żywnościowych w miejscach i z częstotliwością określoną przez Prezesa
Paostwowej Agencji Atomistyki
prowadzenie kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności, z wyłączeniem
żywności pochodzenia zwierzęcego, na zgodnośd z maksymalnymi dozwolonymi
rozporządzenia Rady Ministrów:
w sprawie stacji wczesnego
wykrywania skażeo
promieniotwórczych i
placówek prowadzących
pomiary skażeo
promieniotwórczych
w sprawie określenia
podmiotów właściwych w
sprawach kontroli po
zdarzeniu radiacyjnym
żywności i środków żywienia
zwierząt na zgodnośd z
maksymalnymi
dopuszczalnymi poziomami
skażeo promieniotwórczych
KPZK 189
SKAŻENIA RADIACYJNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
w przypadku zakazu lub ograniczenia żywienia zwierząt
skażonymi środkami żywienia zwierząt i pojenia skażoną wodą
oraz wypasu zwierząt na skażonym terenie - udostępnienie
nieskażonych środków żywienia zwierząt i wody oraz nadzór nad
przestrzeganiem zakazu wypasu zwierząt na skażonych
pastwiskach
w zależności od przebiegu zdarzenia i rozwoju sytuacji
powiadamianie wojewodów właściwych dla terenów, na których
wystąpiło skażenie, o działaniach niezbędnych do likwidacji
zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia
poziomami skażeo promieniotwórczych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w
Unii Europejskiej
wydawanie decyzji o niedopuszczeniu do obrotu lub o zakazie wywozu do
paostw niebędących członkami Unii Europejskiej żywności, z wyłączeniem
żywności pochodzenia zwierzęcego, w której zawartośd skażeo
promieniotwórczych przekracza dozwolone maksymalne poziomy skażeo
promieniotwórczych
informowanie Komisji Europejskiej o każdym przypadku przekroczenia
maksymalnych dozwolonych poziomów skażeo promieniotwórczych żywności i
środków żywienia zwierząt
w sprawie planów
postępowania awaryjnego w
przypadku zdarzeo
radiacyjnych
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Inspekcja Weterynaryjna
prowadzenie kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności pochodzenia
zwierzęcego i środków żywienia zwierząt na zgodnośd z maksymalnymi
dozwolonymi poziomami skażeo promieniotwórczych, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w Unii Europejskiej
wydawanie decyzji o niedopuszczeniu do obrotu lub o zakazie wywozu do
paostw niebędących członkami Unii Europejskiej żywności pochodzenia
zwierzęcego i środków żywienia zwierząt, w których zawartośd skażeo
promieniotwórczych przekracza dozwolone maksymalne poziomy skażeo
promieniotwórczych
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
udział w izolowaniu obszaru występowania zagrożeo lub miejsca prowadzenia
akcji ratowniczej
usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie
usuwanie skażeo promieniotwórczych
w sytuacji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w szczególności stanu klęski
żywiołowej nadzorowanie i koordynowanie funkcjonowania Krajowego Systemu
Wykrywania Skażeo i Alarmowania i uruchomienia tego systemu
rozporządzenie Rady Ministrów:
w sprawie określenia
podmiotów właściwych w
sprawach kontroli po
zdarzeniu radiacyjnym
żywności i środków żywienia
zwierząt na zgodnośd z
maksymalnymi
dopuszczalnymi poziomami
skażeo promieniotwórczych
ustawa:
o zarządzaniu kryzysowym
Plan Zarządzania Kryzysowego
MON
rozporządzenie Rady Ministrów:
w sprawie systemów
wykrywania skażeo i
właściwości organów w tych
sprawach
KPZK 190
SKAŻENIA RADIACYJNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH
uzgadnianie z Prezesem PAA oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
potrzebę i treśd prośby do MAEA o udzielenie pomocy w likwidacji zagrożenia
lub usuwaniu skutków zdarzenia
rozporządzenie Rady Ministrów:
w sprawie planów
postępowania awaryjnego w
przypadku zdarzeo
radiacyjnych
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach
ustawa:
o działach administracji
rządowej
WOJEWODA
wprowadzenie w trybie zarządzenia działao interwencyjnych po zdarzeniu
radiacyjnym
kierowanie akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia (we
współpracy z paostwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym) podczas
zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie o zasięgu wojewódzkim
powołanie WZZK
opracowanie, we współpracy z paostwowym wojewódzkim inspektorem
sanitarnym, i przekazanie ludności informacji o zdarzeniu i działaniach lub
zachowaniach ludności mających na celu uniknięcie skutków tego zdarzenia, w
przypadku zdarzenia radiacyjnego o zasięgu wojewódzkim
koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem
na terenie województwa
koordynacja udzielania pomocy humanitarnej
wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej
złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
o Paostwowym Ratownictwie
Medycznym
prawo atomowe
rozporządzenie Rady Ministrów:
w sprawie planów
postępowania awaryjnego w
przypadku zdarzeo
radiacyjnych
KPZK 191
SKAŻENIA RADIACYJNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
kierowanie akcją usuwania skutków zdarzenia
w porozumieniu z Prezesem Agencji weryfikacja
efektywności przeprowadzonych działao niezbędnych do
likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia
po zakooczeniu działao interwencyjnych przekazanie
Prezesowi Rady Ministrów raportu o zdarzeniu radiacyjnym
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
prawo atomowe
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie planów
postępowania awaryjnego
w przypadku zdarzeo
radiacyjnych
MINISTER ŚRODOWISKA
Paostwowa Agencja Atomistyki
weryfikacja efektywności przeprowadzonych działao niezbędnych do
likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia
po zakooczeniu działao interwencyjnych przekazanie Prezesowi Rady
Ministrów raportu o zdarzeniu radiacyjnym
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
inicjowanie działao tworzących warunki do usuwania skutków awarii oraz
przywracania środowiska do stanu właściwego
Podstawa prawna
ustawy:
prawo atomowe
Inspekcja Ochrony
Środowiska
rozporządzenie Rady Ministrów:
w sprawie planów
postępowania awaryjnego w
przypadku zdarzeo
radiacyjnych
MINISTER ZDROWIA
zapewnienie opieki medycznej osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia
radiacyjnego
Paostwowa Inspekcja Sanitarna
dokonywanie pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych w próbkach
wody powierzchniowej, wody do picia, mleka oraz w innych produktach
żywnościowych w miejscach i z częstotliwością określoną przez Prezesa
Paostwowej Agencji Atomistyki
prowadzenie kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności, z wyłączeniem
żywności pochodzenia zwierzęcego, na zgodnośd z maksymalnymi dozwolonymi
poziomami skażeo promieniotwórczych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w
Unii Europejskiej
wydawanie decyzji o niedopuszczeniu do obrotu lub o zakazie wywozu do
paostw niebędących członkami Unii Europejskiej żywności, z wyłączeniem
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o Paostwowym Ratownictwie
Medycznym
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania MZ
rozporządzenie Rady Ministrów:
w sprawie określenia
podmiotów właściwych w
sprawach kontroli po
zdarzeniu radiacyjnym
KPZK 192
SKAŻENIA RADIACYJNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
żywności pochodzenia zwierzęcego, w której zawartośd skażeo
promieniotwórczych przekracza dozwolone maksymalne poziomy skażeo
promieniotwórczych
informowanie Komisji Europejskiej o każdym przypadku przekroczenia
maksymalnych dozwolonych poziomów skażeo promieniotwórczych żywności i
środków żywienia zwierząt
żywności i środków żywienia
zwierząt na zgodnośd z
maksymalnymi dopuszczalnymi
poziomami skażeo
promieniotwórczych
rozporządzenie Ministra
Zdrowia:
w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia
przez ludzi
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Inspekcja Weterynaryjna
prowadzenie kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności pochodzenia
zwierzęcego i środków żywienia zwierząt na zgodnośd z maksymalnymi
dozwolonymi poziomami skażeo promieniotwórczych, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w Unii Europejskiej
wydawanie decyzji o niedopuszczeniu do obrotu lub o zakazie wywozu do
paostw niebędących członkami Unii Europejskiej żywności pochodzenia
zwierzęcego i środków żywienia zwierząt, w których zawartośd skażeo
promieniotwórczych przekracza dozwolone maksymalne poziomy skażeo
promieniotwórczych
rozporządzenie Rady Ministrów:
w sprawie określenia
podmiotów właściwych w
sprawach kontroli po
zdarzeniu radiacyjnym
żywności i środków żywienia
zwierząt na zgodnośd z
maksymalnymi
dopuszczalnymi poziomami
skażeo promieniotwórczych
MINISTER GOSPODARKI
ustawa:
o rezerwach strategicznych
wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych
Agencja Rezerw Materiałowych
organizowanie udostępnienia rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji
KPZK 193
SKAŻENIA RADIACYJNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
zadao w zakresie bezpieczeostwa i obrony paostwa, odtworzenia infrastruktury
krytycznej, złagodzenia zakłóceo w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu
gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i
zdrowia, a także wypełnienia zobowiązao międzynarodowych Rzeczypospolitej
MINISTER FINANSÓW
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej
uruchomienie środków finansowych na pokrycie kosztów działao
interwencyjnych i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego, którego sprawca
nie jest znany lub nie można od sprawcy uzyskad pokrycia kosztów oraz w razie
zdarzenia powstałego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
rozporządzenie Rady Ministrów:
w sprawie planów
postępowania awaryjnego w
przypadku zdarzeo
radiacyjnych
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ustawa:
o zarządzaniu kryzysowym
monitorowanie i analiza deeskalacji sytuacji kryzysowej
nadzór nad odtworzeniem pełnej gotowości operacyjnej sił i środków Sił
Zbrojnych RP zaangażowanych w działania antykryzysowe
wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury
technicznej
Plan Zarządzania Kryzysowego
MON
WOJEWODA
kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków zdarzenia na terenie
województwa
ocena strat i szkód spowodowanych skażeniem promieniotwórczym
weryfikacja, w porozumieniu z Prezesem Paostwowej Agencji Atomistyki,
efektywności przeprowadzonych działao niezbędnych do likwidacji zagrożenia i
usuwania skutków zdarzenia o zasięgu wojewódzkim
po zakooczeniu działao interwencyjnych oraz usunięciu skutków zdarzenia
przekazanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Prezesowi
Paostwowej Agencji Atomistyki, raportu o zdarzeniu radiacyjnym
wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie
środków z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
prawo atomowe
rozporządzenie Rady Ministrów:
w sprawie planów
postępowania awaryjnego w
przypadku zdarzeo
radiacyjnych
KPZK 194
PROTESTY SPOŁECZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom na rynku pracy
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
przeciwdziałanie konfliktom społecznym poprzez
prowadzenie dialogu społecznego z instytucjami dialogu
społecznego jak trójstronna komisja ds. społecznogospodarczych i trójstronne zespoły branżowe
prowadzenie prac projektujących rozwój dialogu
społecznego, jego promocję oraz monitoring
zapobieganie konfliktom społecznym poprzez prowadzenie
spraw związanych z desygnowaniem mediatorów do
postępowao mediacyjnych w sporach zbiorowych pracy
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o pomocy społecznej
o działach administracji
rządowej
o Trójstronnej Komisji do
Sprawa SpołecznoGospodarczych i
wojewódzkich komisjach
dialogu społecznego
o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych
RADA MINISTRÓW
zapewnienie bezpieczeostwa wewnętrznego paostwa oraz porządku
publicznego
Podstawa prawna
Konstytucja RP
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeostwa ludzi i ich mienia
ustawa:
o działach administracji
rządowej
MINISTER ZDROWIA
zapewnienie dostępu do podstawowych świadczeo opieki zdrowotnej
ustawa:
o działach administracji
rządowej
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
dostęp do edukacji dzieci i młodzieży
ustawa:
o działach administracji
rządowej
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
finansowanie szkolnictwa wyższego i badao naukowych
ustawa:
o działach administracji
rządowej
WOJEWODA
analiza i ocena zagrożeo
ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
KPZK 195
PROTESTY SPOŁECZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
wydanie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
MINISTER ZDROWIA
przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia
opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o Paostwowym
Ratownictwie Medycznym
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania MZ
MINISTER FINANSÓW
ustawa:
o finansach publicznych
uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, w ramach
funkcji 2 „Bezpieczeostwo wewnętrzne i porządek publiczny”, środków
finansowych na realizacje celu, określonego w Wieloletnim Planie Finansowym
Paostwa 2010 – 2013: „Utrzymanie zdolności do reagowania – odpowiednio do
zaistniałej sytuacji – w przypadku wystąpienia oraz zapobiegania zagrożeo:
bezpieczeostwa publicznego, życia i zdrowia obywateli, porządku prawnego oraz
majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk
żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych
Wieloletni Plan Finansowy
Paostwa 2010 – 2013
MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ
powołanie mediatorów ds. sporu zbiorowego, w uzgodnieniu z organizacjami
związkowymi oraz organizacjami pracodawców
WOJEWODA
opracowanie planów zarządzania kryzysowego
przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
ustawa:
o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej w
województwie
KPZK 196
PROTESTY SPOŁECZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych w
Planie Zarządzania Kryzysowego MSW
koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż
Pożarna, Policja, Straż Graniczna)
koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony cywilnej kraju
współpraca i koordynacja działao ratowniczych organizacji
pozarządowych
wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
wnioskowanie o zarządzenie użycia uzbrojonych oddziałów lub
pododdziałów Policji lub w przypadku niecierpiącym zwłoki
podjęcie decyzji o ich użyciu
w przypadku jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające:
zarządzenie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do
udzielenia pomocy Policji
wnioskowanie o użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych
RP do pomocy uzbrojonym oddziałom lub pododdziałom Policji
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o zarządzaniu kryzysowym
o Policji
MINISTER FINANSÓW
uruchomienie na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej środków
finansowych na potrzeby ofiar sytuacji kryzysowych i pokrycia dodatkowych
kosztów działao służb
Podstawa prawna
ustawa:
o finansach publicznych
MINISTER ZDROWIA
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich
świadczeo opieki zdrowotnej
nadzór nad paostwowym ratownictwem medycznym
organizacja i koordynacja działao w zakresie działao lotniczego ratownictwa
medycznego
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi
realizowanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów
pocztowych planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo
w sytuacjach szczególnych zagrożeo nieodpłatne udostępnianie urządzeo
telekomunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej
podmiotom i służbom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego
ustawy:
o działach administracji
rządowej
prawo
telekomunikacyjne
prawo pocztowe
KPZK 197
PROTESTY SPOŁECZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
WOJEWODA
powołanie WZZK
koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie
reagowania/zarządzania kryzysowego
przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo
koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na
terenie województwa
współpraca z organizacjami pozarządowymi
wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
o Paostwowym
Ratownictwie
Medycznym
KPZK 198
PROTESTY SPOŁECZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ
kontynuowanie dialogu społecznego mającego na celu
poprawę warunków pracowniczo- społecznych
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
o działach administracji
rządowej
MINISTER FINANSÓW
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków na działania związane z realizacją
zadao usuwania skutków protestów społecznych
Podstawa prawna
ustawa:
o finansach publicznych
MINISTER ZDROWIA
poprawa jakości polityki zdrowotnej
ustawa:
o działach administracji
rządowej
KPZK 199
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący – zadania
SZEF AGENCJI BEZPIECZEOSTWA WEWNĘTRZNEGO
koordynacja podejmowanych przez służby specjalne czynności
operacyjno-rozpoznawczych mogących mied wpływ na
bezpieczeostwo paostwa
występowanie z wnioskiem do Sądu Okręgowego o zarządzenie
kontroli operacyjnej przy wykonywaniu czynności operacyjnorozpoznawczych, podejmowanych przez ABW w celu realizacji
zadao rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw
mogących mied istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeostwa
wewnętrznego paostwa i jego porządku konstytucyjnego w tym
terroryzmu
uzyskiwanie od organów administracji publicznej, posiadaczy
samoistnych i zależnych obiektów, instalacji lub urządzeo
infrastruktury krytycznej wszelkich, będących w ich posiadaniu,
informacji dotyczących zagrożeo o charakterze terrorystycznym
istotnych dla tej infrastruktury krytycznej z punktu widzenia
bezpieczeostwa paostwa
współdziałanie z Rządowym Centrum Bezpieczeostwa w zakresie
zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym
przekazywanie niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów informacji mogących mied
istotne znaczenie dla bezpieczeostwa i międzynarodowej pozycji
Rzeczypospolitej Polskiej
może udzielad zaleceo organom i podmiotom zagrożonym
skutkami zdarzeo o charakterze terrorystycznym oraz
przekazywad im niezbędne informacje służące przeciwdziałaniu
zagrożeniom
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o Agencji Bezpieczeostwa
Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu
o zarządzaniu kryzysowym
Decyzja Rady 2008/615/WSiSW
w sprawie intensyfikacji
współpracy transgranicznej,
w szczególności w
zwalczaniu terroryzmu i
przestępczości
transgranicznej
SZEF AGENCJI WYWIADU
koordynacja podejmowanych przez służby specjalne czynności operacyjnorozpoznawczych mogących mied wpływ na bezpieczeostwo paostwa
przekazywanie niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi
Rady Ministrów informacji mogących mied istotne znaczenie dla bezpieczeostwa i
międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej
Podstawa prawna
ustawa:
o Agencji
Bezpieczeostwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu
Agencja Wywiadu
rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw mogących mied istotne
znaczenie dla ochrony bezpieczeostwa zewnętrznego paostwa w tym:
rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz
międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej
rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami
wybuchowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeostwa paostwa
rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeo
związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia
rozpoznawanie i analizowanie zagrożeo występujących w rejonach napięd,
konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeostwo
paostwa, oraz podejmowanie działao mających na celu eliminowanie tych
zagrożeo
uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom
informacji mogących mied istotne znaczenie dla bezpieczeostwa i
międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencjału
ekonomicznego i obronnego
Agencja Bezpieczeostwa Wewnętrznego
rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw
mogących mied istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeostwa
wewnętrznego paostwa i jego porządku konstytucyjnego
(wykonywanie czynności analityczno-informacyjnych,
operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych) w tym:
KPZK 200
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
rozpoznawanie terroryzmu
rozpoznawanie nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu
bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz bronią
masowej zagłady w obrocie międzynarodowym
rozpoznawanie przestępstw związanych z proliferacją broni
masowego rażenia oraz środków jej przenoszenia do tzw.
krajów ryzyka
monitorowanie importu towarów i technologii podwójnego
zastosowania
uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie
właściwym organom informacji mogących mied istotne
znaczenie dla ochrony bezpieczeostwa wewnętrznego paostwa i
jego porządku konstytucyjnego
współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi
podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę bezpieczeostwa
wewnętrznego paostwa
współpraca międzynarodowa
informowanie społeczeostwa o aktualnych zagrożeniach
terrorystycznych
podnoszenie świadomości społecznej z zakresu sposobów
zachowania się w sytuacji zagrożenia terrorystycznego
realizowanie zadao krajowego punktu kontaktowego (CAT ABW)
odpowiadającego za wymianę z punktami kontaktowymi innych
paostw członkowskich danych dotyczących osób
podejrzewanych o popełnienie przestępstw o charakterze
terrorystycznym
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
ochrona bezpieczeostwa i porządku publicznego
wprowadzenie, w drodze rozporządzenia (jeżeli interes bezpieczeostwa paostwa
lub porządek publiczny tego wymagają), na obszarze całego paostwa lub na
określonych obszarach, zakazu noszenia wszelkiego rodzaju broni lub niektórych jej
rodzajów na czas określony
zatwierdzanie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki
morskiej oceny stanu ochrony i planu ochrony portu oraz poprawek do tych
dokumentów
określenie w drodze rozporządzenia wspólnie z ministrem właściwym do spraw
gospodarki w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii
Szefa Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego szczegółowych zasad sprzedaży
dotyczących obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu
kontroli ich przestrzegania
kontrola przedsiębiorców prowadzących działalnośd gospodarczą w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Policja
prowadzenie działao rozpoznawczych, zmierzających do zapobiegania zamachom
terrorystycznym, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze
inicjowanie i organizowanie działao mających na celu zapobieganie popełniania
przestępstw i wykroczeo oraz zjawisk kryminogennych i współdziałanie w tym
zakresie z organami paostwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i
administracyjno-porządkowych w granicach swych zadao w celu rozpoznawania,
zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeo
prowadzenie rozpoznania operacyjnego środowisk wywodzących się z paostw tzw.
wysokiego ryzyka
prowadzenie rejestru zawierającego dane o broni i osobach posiadających
pozwolenie na broo i dopuszczonych do posiadania broni
ustawy:
o działach administracji
rządowej
o Policji
o Straży Granicznej
o Biurze Ochrony Rządu
o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz
finansowaniu
terroryzmu
o broni i amunicji
o ochronie żeglugi i
portów morskich
o wykonywaniu
działalności
gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu
materiałami
wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz
wyrobami i technologią
o przeznaczeniu
wojskowym lub
policyjnym
wewnętrzne przepisy
Komendanta Głównego
Policji
KPZK 201
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Straż Graniczna
prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom
terroryzmem, w zakresie właściwości Straży Granicznej
kontrola środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze
Wspólnoty
zatrzymanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w
przypadku gdy przewożący materiały wybuchowe nie posiada zgody albo przewozi
materiały innego rodzaju lub w innej ilości niż określone w zgodzie oraz
zawiadamianie ministra właściwego do spraw gospodarki, a także właściwego
konsula paostwa, z którego materiały te zostały wysłane lub do którego są
wysyłane
zatrzymywanie i cofanie z granicy paostwowej do nadawcy szkodliwych
materiałów jądrowych i promieniotwórczych, środków chemicznych i biologicznych
wewnętrzne przepisy
Komendanta Głównego
Straży Granicznej
Biuro Ochrony Rządu
rozpoznawanie i analiza potencjalnych zagrożeo wobec ochranianych osób,
obiektów i urządzeo
zapobieganie powstawaniu zagrożeo wobec ochranianych osób, obiektów i
urządzeo
ochrona obiektów i urządzeo o szczególnym znaczeniu oraz zapewnienie ich
funkcjonowania
prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektów Sejmu i
Senatu
współdziałanie z Policją, Agencją Bezpieczeostwa Wewnętrznego, Agencją
Wywiadu, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego,
Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną oraz Paostwową Strażą Pożarną w
zakresie uzyskiwania informacji o zagrożeniach dla osób lub obiektów i urządzeo
chronionych
wewnętrzne przepisy
Szefa Biura Ochrony Rządu
RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEOSTWA
realizacja zadao z zakresu zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym
we współpracy z organami administracji rządowej właściwymi w tych sprawach, w
szczególności z Szefem Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
KPZK 202
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
RADA MINISTRÓW
wprowadzenie w drodze rozporządzenia, zakazów i ograniczeo w ruchu lotniczym
niezbędnych ze względu na obronnośd paostwa, bezpieczeostwo publiczne oraz
bezpieczeostwo ruchu lotniczego
określenie w drodze rozporządzenia: rodzaju broni i amunicji, oraz wykazu
wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnych, na których
wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja, uwzględniając potrzeby
obronności i bezpieczeostwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożenia życia i
zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego
ustawy:
prawo lotnicze
o wykonywaniu
działalności
gospodarczej w
zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz
wyrobami i technologią
o przeznaczeniu
wojskowym lub
policyjnym
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
ochrona portów morskich i żeglugi morskiej, w tym wykonywanie zadao obronnych
oraz zadao o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie aktom
terroru
ustalanie odpowiedniego poziomu ochrony dla statków o polskiej przynależności, z
uwzględnieniem rejonów ich pływania
zatwierdzanie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
oceny stanu ochrony i planu ochrony portu oraz poprawek do tych dokumentów
kontrola przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagao
związanych z tym przewozem
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
nadzór i kontrola nad bezpieczeostwem przewozu koleją towarów niebezpiecznych
ustawy:
o ochronie żeglugi i
portów morskich
o obszarach morskich
Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji
morskiej
o żegludze śródlądowej
o przewozie drogowym
towarów
niebezpiecznych
o przewozie koleją
towarów
niebezpiecznych
Dyrektor właściwego urzędu morskiego
ochrona portów morskich i żeglugi morskiej, w tym wykonywanie zadao obronnych
oraz zadao o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie aktom
terroru
opracowanie oceny stanu ochrony portu lub obiektu portowego
opracowanie i sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem planu ochrony portu
KPZK 203
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
realizacja zadao punktu odbioru alertu przez Morskie Ratownicze Centrum
Koordynacyjne
Dyrektor właściwego urzędu żeglugi śródlądowej
współdziałanie z innymi organami w zakresie bezpieczeostwa żeglugi śródlądowej,
ochrony portów lub przystani, w tym wykonywania zadao obronnych i zadao o
charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobiegania aktom terroru
Inspekcja Transportu Drogowego
zatrzymanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w
przypadku gdy przewożący materiały wybuchowe nie posiada zgody albo przewozi
materiały innego rodzaju lub w innej ilości niż określone w zgodzie oraz
zawiadomienie ministra właściwego do spraw gospodarki, a także właściwego
konsula paostwa, z którego materiały te zostały wysłane lub do którego są
wysyłane
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
realizacja działao w zakresie wykonywania przez podległe i nadzorowane służby
obowiązków polegających na uzgadnianiu planów ochrony portu w celu
zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego i bezpośredniego
niebezpieczeostwa grożącego statkom, obiektom portowym i portom oraz
związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu
pływającego jako środka ataku terrorystycznego, włącznie z wydaniem decyzji o
zastosowaniu na polskich obszarach morskich niezbędnych środków, do zatopienia
tego statku lub obiektu pływającego
ustawy:
o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego i Służbie
Wywiadu Wojskowego
o ochronie żeglugi i
portów morskich
o ochronie granicy
paostwowej
realizacja działao w zakresie wykonywania przez podległe i nadzorowane służby
obowiązków polegających na ochronie granicy paostwowej w przestrzeni
powietrznej i obronie powietrznej RP
KPZK 204
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
nadzór i koordynacja działao krajowego systemu wykrywania skażeo w celu
zapobieżenia skutkom działao terrorystycznych mogących spowodowad
wystąpienie skażeo chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie popełnianych przez żołnierzy
pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy służby kontrwywiadu
wojskowego i służby wywiadu wojskowego oraz pracowników Sił Zbrojnych RP i
innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstw związanych z działalnością
terrorystyczną oraz innych godzących w bezpieczeostwo potencjału obronnego
paostwa, Sił Zbrojnych RP oraz jednostek organizacyjnych MON, a także paostw,
które zapewniają wzajemnośd
współdziałanie z żandarmerią wojskową i innymi organami uprawnionymi do
ścigania przestępstw
ochrona bezpieczeostwa badao naukowych i prac rozwojowych zleconych przez
Siły Zbrojne RP i inne jednostki organizacyjne MON oraz produkcji i obrotu
towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym zamówionymi
przez Siły Zbrojne RP i inne jednostki organizacyjne MON
uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie
właściwym organom informacji mogących mied znaczenie dla obronności paostwa,
bezpieczeostwa lub zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP lub innych jednostek
organizacyjnych MON oraz podejmowanie działao w celu eliminowania ustalonych
zagrożeo
Szef SKW - występowanie z wnioskiem do Sądu o zarządzenie kontroli operacyjnej
przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez
SKW gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne
Służba Wywiadu Wojskowego
rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom międzynarodowym terroryzmem
rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami
wybuchowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym
dla bezpieczeostwa paostwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu
bronią masowej zagłady i zagrożeo związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz
środków jej przenoszenia
rozpoznawanie i analizowanie zagrożeo występujących w rejonach napięd,
konfliktów i kryzysów
KPZK 205
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Żandarmeria Wojskowa
ochrona obiektów wojskowych
ochrona mienia wojskowego przed zamachami
MINISTER GOSPODARKI
określenie w drodze rozporządzenia, wzoru ewidencji, nabytych, zużytych,
przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego uwzględniając koniecznośd zapewnienia ich
pełnej rejestracji
określenie w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii
Szefa Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego, szczegółowych wymagao
organizacyjnych i technicznych w zakresie przygotowania obiektów, w których
będą przechowywane materiały wybuchowe, broo, amunicja, wyroby o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz materiały wybuchowe znalezione
podczas prowadzenia oczyszczania terenu
określenie w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii
Szefa Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego sposobu prowadzenia ewidencji,
zawartych transakcji, których przedmiotem jest obrót materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym
wydawanie zgody na przemieszczanie oraz tranzyt materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
określenie w drodze rozporządzenia, rodzaju amunicji, której przemieszczanie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może następowad na podstawie zgody,
organu właściwego paostwa, z którego amunicja ma byd przemieszczona
uwzględniając koniecznośd zapewnienia bezpieczeostwa i porządku publicznego
określenie w drodze rozporządzenia rodzaju amunicji, której przemieszczanie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga uzyskania zgody i może
następowad na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwy organ paostwa,
ustawy:
o materiałach
wybuchowych
przeznaczonych do
użytku cywilnego
o działach administracji
rządowej
o wykonywaniu
działalności
gospodarczej w
zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz
wyrobami i technologią
o przeznaczeniu
wojskowym lub
policyjnym
o obrocie z zagranicą
towarami,
technologiami i
usługami o znaczeniu
strategicznym dla
bezpieczeostwa
paostwa, a także dla
utrzymania
międzynarodowego
pokoju i
bezpieczeostwa
KPZK 206
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
na którego terenie ta amunicja znajduje się, uwzględniając koniecznośd
zapewnienia bezpieczeostwa i porządku publicznego oraz przekazanie stosownych
informacji o tym właściwym władzom paostw członkowskich Unii Europejskiej,
Republiki Turcji lub paostw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
zawiadomienie o przemieszczaniu amunicji właściwego organu paostwa, do
którego lub przez które będzie ona przemieszczana, najpóźniej z chwilą rozpoczęcia
przemieszczania amunicji
określenie w drodze rozporządzenia wspólnie z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu
opinii Szefa Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego szczegółowych zasad
sprzedaży dotyczących obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i
trybu kontroli ich przestrzegania
kontrola obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeostwa paostwa, a także dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeostwa w związku z porozumieniami i
zobowiązaniami międzynarodowymi
określenie, w drodze rozporządzenia, wymagao, jakim powinien odpowiadad plan
postępowania opracowany przez przedsiębiorców wykonujących działalnośd
gospodarczą w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na wypadek
zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego
MINISTER FINANSÓW
realizacja działao w zakresie ochrony żeglugi i portów w zakresie wykonywania
przez podległe i nadzorowane służby obowiązków polegających na współdziałaniu
z jednostką ochrony portu w zakresie kontroli ładunku
przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w tym określenie
w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zagranicznych, listy osób, grup lub podmiotów, w stosunku do których dokonuje się
zamrożenia wartości majątkowych mając na uwadze koniecznośd zwalczania
terroryzmu i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu
ustawy:
o ochronie żeglugi i
portów morskich
o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz
finansowaniu
terroryzmu
o materiałach
wybuchowych
przeznaczonych do
użytku cywilnego
KPZK 207
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie
określonym w ustawie oraz podejmowanie działao w celu przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
inicjowanie i podejmowanie innych działao w celu przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym szkolenie pracowników instytucji
obowiązanych w zakresie zadao nałożonych na te instytucje
współpraca z zagranicznymi instytucjami i międzynarodowymi organizacjami
zajmującymi się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu
międzynarodowa
konwencja o zwalczaniu
finansowania terroryzmu
Służby Celne
kontrola środków pieniężnych wwożonych do wspólnoty lub wywożonych ze
wspólnoty
zatrzymanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w
przypadku gdy przewożący materiały wybuchowe nie posiada zgody albo przewozi
materiały innego rodzaju lub w innej ilości niż określone w zgodzie oraz
zawiadomienie ministra właściwego do spraw gospodarki, a także właściwego
konsula paostwa, z którego materiały te zostały wysłane lub do którego są
wysyłane
WOJEWODA
WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA), STAROSTA
realizacja zadao z zakresu zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym
we współpracy z Szefem Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego
wykonywanie zadao w zakresie ochrony bezpieczeostwa lub porządku publicznego
na zasadach określonych w ustawach
zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i
samorządowej działających w województwie i kierowanie ich działalnością w
zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom
środowiska, bezpieczeostwa paostwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony
praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym
nadzwyczajnym zagrożeniom na zasadach określonych w odrębnych ustawach
wystosowanie żądania od właściwego komendanta Policji o podjęcie działao
zapobiegających naruszeniu prawa
ustawy:
o Policji
o zarządzaniu
kryzysowym
o ochronie żeglugi i
portów morskich
o wykonywaniu
działalności
gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu
materiałami
wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz
wyrobami i technologią
o przeznaczeniu
wojskowym lub
KPZK 208
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ZAPOBIEGANIA
realizacja działao w zakresie ochrony żeglugi i portów w sprawie uzgadniania oceny
stanu ochrony i planu ochrony portu
wyznaczanie miejsca przeznaczonego do niszczenia znalezionych materiałów
wybuchowych i niebezpiecznych w porozumieniu z Szefem Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych
kontrola przez wojewodę przedsiębiorców lub kierowników jednostek naukowych
posiadających materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
policyjnym
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie
o materiałach
wybuchowych
przeznaczonych do
użytku cywilnego
SAMORZĄD TERYTORIALNY
uwzględnianie potrzeb bezpieczeostwa paostwa w zagospodarowaniu
przestrzennym w celu przygotowania i przeciwdziałania zagrożeniom
wewnętrznym, w szczególności przez zapewnienie warunków do reagowania na
przestępczośd i akty terroryzmu
rozporządzenie Ministra
Infrastruktury
w sprawie sposobu
uwzględniania w
zagospodarowaniu
przestrzennym potrzeb
obronności i
bezpieczeostwa
paostwa
KPZK 209
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Policja
opracowywanie planów działania
przegląd, aktualizacja i uzgodnienie z właściwymi służbami
pozapolicyjnymi procedur postępowania w przypadku
wystąpienia zdarzeo z użyciem niebezpiecznych środków
chemicznych, biologicznych lub radiacyjnych
przegląd i rozdział dla policjantów indywidualnych środków
ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi i
radiologicznymi
przeprowadzenie szkoleo w zakresie alarmowego uruchamiania
pododdziałów antyterrorystycznych
organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla
policjantów pododdziałów antyterrorystycznych
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawa:
o Policji
wewnętrzne przepisy
Komendanta Głównego
Policji
Agencja Bezpieczeostwa Wewnętrznego
opracowanie procedur reagowania w przypadku uzyskania informacji o zagrożeniu
terrorystycznym
przeprowadzanie dwiczeo antyterrorystycznych
wypracowanie systemów i metod rozpoznawania oraz monitorowania potencjalnych
zagrożeo terrorystycznych
podejmowanie wspólnych inicjatyw, zwiększających skutecznośd wykrywania
przypadków zagrożeo terrorystycznych
Podstawa prawna
ustawa:
o Agencji
Bezpieczeostwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
Biuro Ochrony Rządu
planowanie zabezpieczenia osób, obiektów i urządzeo w celu
zapewnienia ich ochrony
doskonalenie metod pracy
SZEF AGENCJI BEZPIECZEOSTWA WEWNĘTRZNEGO
ustawa
o Biurze Ochrony Rządu
opracowywanie planów oraz organizacja szkoleo i dwiczeo
przygotowanie jednostek Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej i Sił Powietrznych
do użycia w sytuacji wystąpienia zagrożeo terrorystycznych
RADA MINISTRÓW
określenie, w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków i sposobu użycia
oddziałów i pododdziałów Policji i Sił Zbrojnych, sposobu koordynowania działao
podejmowanych przez Policję i Siły Zbrojne oraz trybu wymiany informacji i sposobu
logistycznego wsparcia działao Policji prowadzonych z pomocą oddziałów i
pododdziałów Sił Zbrojnych
określenie, w drodze rozporządzenia trybu postępowania dotyczącego zniszczenia
obcego statku powietrznego, w przypadku gdy statek ten nie posiada żadnych osób na
pokładzie lub na pokładzie którego znajdują się wyłącznie osoby zamierzające użyd tego
statku powietrznego jako środka ataku o charakterze terrorystycznym mając na
względzie zapewnienie prawidłowego zastosowania tych środków tylko w przypadku
braku możliwości innego wymuszenia przestrzegania prawa polskiego, a także mając na
względzie sprawnośd i skutecznośd współdziałania organu dowodzenia obroną
ustawy:
o Policji
o ochronie granicy
paostwowej
o ochronie żeglugi i
portów morskich
KPZK 210
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA PRZYGOTOWANIA
powietrzną z paostwowym organem zarządzania ruchem lotniczym oraz organami
zapewniającymi bezpieczeostwo paostwa
określenie, w drodze rozporządzenia trybu postępowania dotyczącego zastosowania na
polskich obszarach morskich niezbędnych środków, do zatopienia tego statku lub
obiektu pływającego włącznie, i sposobu współdziałania organów, mając na względzie
zapewnienie prawidłowego sposobu zastosowania tych środków oraz użycia ich
wyłącznie w przypadku braku możliwości zapewnienia przestrzegania prawa polskiego
w inny sposób, a także mając na względzie sprawnośd i skutecznośd współdziałania
organów chroniących obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej
WOJEWODA
opracowanie planów zarządzania kryzysowego
przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeo na obszarze
województwa
dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeostwa dla
wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego działającego w urzędzie obsługującym
ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz RCB
przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami
planowanie użycia pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych RP do wykonywania zadao
ustawy:
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji
rządowej w
województwie
KPZK 211
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
Podmiot wiodący – zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
sprawowanie zarządzania kryzysowego (w przypadkach
niecierpiących zwłoki) z jednoczesnym zawiadomieniem o swoich
działaniach Prezesa Rady Ministrów
wnioskowanie o powołanie RZZK
współdziałanie z Rządowym Centrum Bezpieczeostwa i centrami
zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej
analiza sytuacji, raportów i ostrzeżeo
monitoring mediów
koordynacja działao podległych służb i instytucji
w razie zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym
bądź jego dokonania w stosunku do obiektów mających
szczególne znaczenie dla bezpieczeostwa lub obronności
paostwa, bądź mogącym skutkowad niebezpieczeostwem dla
życia ludzkiego wystąpienie z wnioskiem do Prezesa Rady
Ministrów o użycie uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów
Policji bądź w przypadkach niecierpiących zwłoki podjęcie decyzji
o ich użyciu z jednoczesnym zawiadomieniem o swojej decyzji
Prezesa Rady Ministrów
w przypadku, gdy użycie Policji okaże się niewystarczające,
zarządzenie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do
udzielenia pomocy Policji
w przypadkach niecierpiących zwłoki wystąpienie z wnioskiem do
Ministra Obrony Narodowej o udzielenie pomocy Policji, przez
oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych
w celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego i
bezpośredniego niebezpieczeostwa grożącego statkom, obiektom
portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze,
powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako
środka ataku terrorystycznego występowanie z wnioskiem do
Ministra Obrony Narodowej o zastosowaniu na polskich
obszarach morskich niezbędnych środków, do zatopienia tego
statku lub obiektu pływającego włącznie
Podmiot wspomagający - zadania
Podstawa prawna
ustawy:
o Policji
o straży granicznej
o ochronie żeglugi i
portów morskich
o Biurze Ochrony Rządu
o zarządzaniu kryzysowym
o ochronie
przeciwpożarowej
o działach administracji
rządowej
rozporządzenie
ministra spraw
wewnętrznych i
administracji:
w sprawie szczegółowych
zasad organizacji
krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego
rozporządzenie
Rady Ministrów:
w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu
użycia oddziałów i
pododdziałów policji oraz
Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej
w razie zagrożenia
bezpieczeostwa
publicznego lub
zakłócenia porządku
MINISTER GOSPODARKI
w przypadku poważnego zagrożenia obronności, bezpieczeostwa paostwa lub
bezpieczeostwa i porządku publicznego, wydanie zakazu przemieszczania materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, określając czas trwania tego
zakazu oraz rodzaj materiałów nim objętych lub wydanie nakazu ich zatrzymania z
jednoczesnym zawiadomieniem Komisji Europejskiej o podjętych środkach
wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych
Podstawa prawna
ustawy:
o materiałach
wybuchowych
przeznaczonych do
użytku cywilnego
o rezerwach
strategicznych
Agencja Rezerw Materiałowych
wsparcie realizacji zadao w zakresie bezpieczeostwa i obrony paostwa, odtworzenia
infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceo w ciągłości dostaw służących
funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli,
ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązao międzynarodowych
Rzeczypospolitej Polskiej
RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEOSTWA
weryfikacja zebranych informacji i kontrola ich obiegu zgodnie z procedurą, w tym
nawiązanie bezpośredniej współpracy z CZK organu wiodącego
monitoring podjętych działao
bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej
ustalenie wariantów rozwoju sytuacji kryzysowej
wskazanie najbardziej niekorzystnych wariantów rozwoju
wskazanie optymalnych metod przeciwdziałania
zapewnienie obsługi prac RZZK w tym przygotowanie materiałów wstępnych oraz
projektów uzgodnieo dla RZZK
współpraca z rzecznikiem prasowym rządu dotycząca przygotowania projektów
komunikatów prasowych z posiedzeo zespołu
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
KPZK 212
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
publicznego
w przypadku wystąpienia działao terrorystycznych, mogących
spowodowad wystąpienie skażeo chemicznych, biologicznych lub
promieniotwórczych (...) uruchamianie jednolitego krajowego
systemu wykrywania skażeo i alarmowania
Paostwowa Straż Pożarna
w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego:
ocena rozmiarów zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju
analiza sił i środków ratowniczych dostępnych w KSRG
uruchomienie w razie potrzeby sił i środków COO
zabezpieczenie strefy działao ratowniczych, w tym wyznaczenie i
oznakowanie strefy zagrożenia
zapewnienie bezpieczeostwa zagrożonym lub poszkodowanym
osobom oraz ratownikom
organizowanie i kierowanie akcją ratowniczą na miejscu
zdarzenia w zakresie ratownictwa medycznego
dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub
poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej
pierwszej pomocy
przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub
poszkodowanych osób oraz ratowników
ewakuacja i ratowanie osób, a następnie zwierząt oraz ratowanie
środowiska i mienia przed skutkami bezpośrednich zagrożeo
stwarzanych przez substancje niebezpieczne
dostosowanie sprzętu i technik ratowniczych do miejsca
zdarzenia i rodzaju substancji niebezpiecznej w celu ograniczenia
skutków wycieku, parowania lub emisji substancji niebezpiecznej
zabezpieczenie terenu objętego wyciekiem substancji
niebezpiecznej w tym, stawianie zapór na zbiornikach, ciekach
lub akwenach zagrożonych skutkami rozlania substancji
niebezpiecznych
związywanie lub neutralizacja substancji niebezpiecznych
prowadzenie czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej
przekazywanie Ministrowi SW oraz podmiotom uprawnionym
informacji, opracowao i analiz na temat zaistniałej sytuacji
kryzysowej, jej przebiegu, przewidywanego rozwoju, podjętych
decyzji i zastosowanych środków
FAZA REAGOWANIA
SZEF AGENCJI BEZPIECZEOSTWA WEWNĘTRZNEGO
w przypadku podjęcia informacji o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej będącej
skutkiem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, zagrażającego infrastrukturze
krytycznej, życiu lub zdrowiu ludzi, mieniu w znacznych rozmiarach, dziedzictwu
narodowemu lub środowisku, udzielanie zaleceo organom i podmiotom zagrożonym
tymi działaniami oraz przekazywanie im niezbędnych informacji służącym
przeciwdziałaniu zagrożeniom:
wykonywanie czynności analityczno-informacyjnych
wspomaganie na płaszczyźnie analityczno-informacyjnej działao służb i instytucji
uczestniczących w ochronie antyterrorystycznej
wspomaganie procesów decyzyjnych
informowanie dyrektora RCB o podjętych działaniach
ściganie sprawców przestępstw godzących w bezpieczeostwo paostwa oraz jego
porządek konstytucyjny w tym terroryzmu, nielegalnego wytwarzania, posiadania i
obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady w
obrocie międzynarodowym
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
PREZES RADY MINISTRÓW/RADA MINISTRÓW
Prezes Rady Ministrów
w razie zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym bądź jego dokonania
w stosunku do obiektów mających szczególne znaczenie dla bezpieczeostwa lub
obronności paostwa, bądź mogącym skutkowad niebezpieczeostwem dla życia
ludzkiego na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w celu
zapewnienia bezpieczeostwa publicznego lub przywrócenia porządku publicznego,
wydanie zarządzenia użycia uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji
w razie zagrożenia bezpieczeostwa i porządku publicznego, jeżeli siły Policji są
niewystarczające do wykonania ich zadao w zakresie ochrony bezpieczeostwa i
porządku publicznego, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych
uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej, wydanie zarządzenia użycia żołnierzy
Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego informowanie na bieżąco Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej o skutkach wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz o rodzaju i
rezultatach działao podejmowanych w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania
paostwa
ustawy:
o Policji
o stanie klęski
żywiołowej
o stanie wyjątkowym
o zarządzaniu
kryzysowym
KPZK 213
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
współdziałanie z Rządowym Centrum Bezpieczeostwa i centrami
zarządzania kryzysowego organów administracji zespolonej
Policja
ocena zagrożenia poprzez ustalenie jego rodzaju i
przewidywanego rozwoju w tym prowadzenie intensywnego
rozpoznania w celu zidentyfikowania miejsca i sposobu
uwolnienia czynnika biologicznego oraz ustalenia i zatrzymania
sprawcy
określenie oraz koncentracja sił i środków niezbędnych do
usunięcia zagrożenia
zorganizowanie stacjonarnego lub ruchomego stanowiska
dowodzenia
zorganizowanie łączności na potrzeby dowodzenia,
współdziałania i alarmowania
fizyczne zwalczanie terroryzmu poprzez prowadzenie działao
rozpoznawczych oraz bojowych przy użyciu taktyki
antyterrorystycznej, zmierzającej do likwidowania zamachów
terrorystycznych
wyznaczenie policjanta uprawnionego do kontaktów ze środkami
masowego przekazu w zakresie przebiegu akcji
współdziałanie ze służbami specjalistycznymi i instytucjami
właściwymi dla rodzaju zdarzenia oraz z właściwymi terytorialnie
organami administracji publicznej
przekazywanie MSW oraz podmiotom uprawnionym informacji
kryminalnych i analiz na temat zaistnienia, przebiegu zdarzenia,
przewidywanego rozwoju i podjętych decyzjach i zastosowanych
środkach
zatrzymywanie osób stwarzających w sposób oczywisty
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także
dla mienia
przeszukiwanie osób i pomieszczeo w trybie i przypadkach
określonych w przepisach dokonywania kontroli osobistej, a
także przeglądanie zawartości bagaży i sprawdzanie ładunku w
portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego,
powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego
podejrzenia popełnienia czynu zabronionego
wprowadzenie w drodze zarządzenia, odpowiedniego stopnia alarmowego w
zależności od skali zagrożenia atakiem o charakterze terrorystycznym
Rada Ministrów
wprowadzenie w drodze rozporządzenia stanu klęski żywiołowej (z własnej inicjatywy
lub na wniosek właściwego wojewody)
w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju paostwa, bezpieczeostwa
obywateli lub porządku publicznego, w tym spowodowanego działaniami
terrorystycznymi, które nie może byd usunięte poprzez użycie zwykłych środków
konstytucyjnych, podjęcie uchwały o skierowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego
MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH
w przypadkach zagrożenia ochrony statków realizacja działao w zakresie ochrony
żeglugi i portów w zakresie kontaktowania się z właściwymi organami paostw oraz
utrzymywania kontaktu z ich przedstawicielami dyplomatycznymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
ustawa:
o ochronie żeglugi i
portów morskich
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
w razie zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym bądź jego dokonania
w stosunku do obiektów mających szczególne znaczenie dla bezpieczeostwa lub
obronności paostwa, bądź mogącym skutkowad niebezpieczeostwem dla życia
ludzkiego w przypadku gdy oddziały i pododdziały Policji nie dysponują możliwościami
skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom udzielenie pomocy przez oddziały i
pododdziały Sił Zbrojnych na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej wydanego na wniosek Prezesa Rady Ministrów
w przypadkach niecierpiących zwłoki podjęcie decyzji o udzieleniu pomocy, przez
oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych na wniosek ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, określając zakres i formę pomocy wraz z jednoczesnym
zawiadomieniem o tej decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady
Ministrów
nadzór i koordynacja działao krajowego systemu wykrywania skażeo w celu
zapobieżenia skutkom działao terrorystycznych, mogących spowodowad wystąpienie
skażeo chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych
ustawy:
o powszechnym
obowiązku obrony
Rzeczypospolitej
Polskiej
o ochronie żeglugi i
portów morskich
o ochronie granicy
paostwowej
o Polskiej Agencji
Żeglugi Powietrznej
o stanie klęski
żywiołowej
rozporządzenia
Rady Ministrów:
w sprawie
KPZK 214
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
prowadzenie działao minersko-pirotechnicznych
wystosowanie żądania niezbędnej pomocy od instytucji
paostwowych, organów administracji rządowej i samorządu
terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących
działalnośd w zakresie użyteczności publicznej
zwracanie się o niezbędną pomoc do innych jednostek
gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracania
się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej
pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa
użycie broni palnej
w celu odparcia niebezpiecznego bezpośredniego,
gwałtownego zamachu na obiekty i urządzenia ważne dla
bezpieczeostwa lub obronności paostwa, na siedziby
naczelnych organów władzy, naczelnych i centralnych
organów administracji paostwowej albo wymiaru
sprawiedliwości, na obiekty gospodarki lub kultury
narodowej oraz na przedstawicielstwa dyplomatyczne i
urzędy konsularne paostw obcych albo organizacji
międzynarodowych, a także na obiekty dozorowane przez
uzbrojoną formację ochronną utworzoną na podstawie
odrębnych przepisów
w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzającego
jednocześnie bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub
wolności człowieka
w bezpośrednim pościgu za osobą, wobec której istnieje
uzasadnione podejrzenie popełnienia zamachu
terrorystycznego
w celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego i bezpośredniego
niebezpieczeostwa grożącego statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z
nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako
środka ataku terrorystycznego, po wyczerpaniu przez Straż Graniczną środków
przewidzianych w ustawie o Straży Granicznej, wydanie na wniosek ministra
właściwego do spraw wewnętrznych decyzji o zastosowaniu na polskich obszarach
morskich niezbędnych środków, do zatopienia tego statku lub obiektu pływającego
włącznie z jednoczesnym zawiadomieniem o tej decyzji Prezesa Rady Ministrów i
właściwego organu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych
wydanie decyzji o zniszczeniu statku powietrznego jeżeli wymagają tego względy
bezpieczeostwa paostwa i organ dowodzenia obroną powietrzną, uwzględniając w
szczególności informacje przekazane przez instytucje zapewniające służby ruchu
lotniczego, stwierdzi, że statek powietrzny jest użyty do działao sprzecznych z prawem,
a w szczególności jako środek ataku terrorystycznego z powietrza
wydanie rozkazu zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej o zastosowaniu na
polskich obszarach morskich niezbędnych środków, do zatopienia statku lub obiektu
pływającego włącznie z jednoczesnym zawiadomieniem o tej decyzji ministra
właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, dyrektorów właściwych urzędów morskich oraz właściwe terytorialnie
organy administracji rządowej w zakresie niezbędnym do zorganizowania
współdziałania organów chroniących obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej
Straż Graniczna
przyjęcie (uzyskanie) informacji o zagrożeniu, o dokonanym
(planowanym) zamachu terrorystycznym
powiadomienie komendanta jednostki organizacyjnej Straży
Granicznej oraz dyżurnego operacyjnego jednostki
organizacyjnej Straży Granicznej o zaistniałej sytuacji
aktywizowanie ogniw systemu alarmowania
organizacja zabezpieczenia technicznego rejonu działao
powiadomienie innych, właściwych terytorialnie służb i instytucji
udzielanie pomocy Policji w razie zagrożenia bezpieczeostwa
szczegółowych
warunków i sposobu
użycia oddziałów i
pododdziałów Policji
oraz Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej
Polskiej w razie
zagrożenia
bezpieczeostwa
publicznego lub
zakłócenia porządku
publicznego
w sprawie trybu
postępowania i
sposobu
współdziałania
organów w celu
zapobieżenia
niebezpieczeostwu
grożącemu statkom,
obiektom portowym i
portom oraz związanej
z nimi infrastrukturze,
powstałego na skutek
użycia statku lub
obiektu pływającego
jako środka ataku
terrorystycznego
w sprawie systemów
wykrywania skażeo i
właściwości organów
w tych sprawach
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
wydanie postanowienia o zatwierdzeniu lub uchyleniu decyzji Ministra Obrony
Narodowej o udzieleniu pomocy uzbrojonym oddziałom i pododdziałom Policji przez
oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
ustawy:
o Policji
o stanie wojennym
oraz o
kompetencjach
KPZK 215
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
publicznego lub porządku publicznego, jeżeli użycie Policji okaże
się niewystarczające (ewakuacja ludzi (mienia) z zagrożonego
obszaru, zabezpieczanie miejsca zdarzenia, prowadzenie działao
poszukiwawczych lub penetracyjnych)
przekazywanie MSW oraz podmiotom uprawnionym informacji
kryminalnych i analiz na temat zaistnienia, przebiegu zdarzenia,
przewidywanego rozwoju i podjętych decyzjach
Biuro Ochrony Rządu
wykorzystanie informacji celem ustalenia stopnia zagrożenia dla
osób, obiektów i urządzeo ochranianych
wzmocnienie bezpieczeostwa osób, obiektów i urządzeo
ochranianych
przekazywanie MSW oraz podmiotom uprawnionym informacji i
analiz na temat zaistnienia, przebiegu zdarzenia, przewidywanego
rozwoju i podjętych decyzjach
prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego
obiektów Sejmu i Senatu
wprowadzenie na wniosek Rady Ministrów stanu wojennego na części albo na całym
terytorium paostwa w razie zewnętrznego zagrożenia paostwa, w tym
spowodowanego działaniami terrorystycznymi, zbrojnej napaści na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do
wspólnej obrony przeciwko agresji
w czasie stanu wyjątkowego wydanie postanowienia o użyciu oddziałów i
pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do przywrócenia normalnego
funkcjonowania paostwa, jeżeli dotychczas zastosowane siły i środki zostały
wyczerpane
Naczelnego Dowódcy
Sił Zbrojnych i
zasadach jego
podległości
konstytucyjnym
organom
Rzeczypospolitej
Polskiej
o stanie wyjątkowym
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
wprowadzenie, na wniosek dyrektora urzędu morskiego, poziomu ochrony 3 dla
obiektu portowego lub portu, jeżeli istnieją wiarygodne informacje o
prawdopodobieostwie zajścia zdarzenia naruszającego ochronę albo o bezpośrednim
zagrożeniu, wraz z jednoczesnym zawiadomieniem o tej decyzji Prezesa Rady
Ministrów oraz właściwego terytorialnie wojewodę
wprowadzenie, na wniosek dyrektora urzędu morskiego właściwych poziomów
ochrony na statkach o polskiej przynależności
koordynacja przygotowao i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne
paostwa w razie wystąpienia działao terrorystycznych
Dyrektor właściwego urzędu morskiego
ustawy:
ochronie żeglugi i
portów morskich
o stanie klęski
żywiołowej
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie
przygotowania i
wykorzystania
systemów łączności
na potrzeby obronne
paostwa
realizacja zadao organu ochrony portu
wprowadzenie poziomu ochrony 2 dla obiektu portowego lub portu, jeżeli istnieje
zwiększone ryzyko zajścia zdarzenia naruszającego ochronę
występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o
wprowadzenie poziomu ochrony 3 dla portu lub obiektu portowego oraz o ustalenie
odpowiedniego poziomu ochrony dla statków o polskiej przynależności, z
uwzględnieniem rejonów ich pływania
MINISTER ŚRODOWISKA
Prezes Paostwowej Agencji Atomistyki
ustawa:
o ochronie żeglugi i
portów morskich
realizacja działao w zakresie ochrony żeglugi i portów w zakresie oceny stopnia
zagrożenia radiacyjnego
KPZK 216
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
MINISTER ZDROWIA
koordynacja działania medycznych zespołów ratowniczych
koordynacja udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w szpitalach w tym analiza
dostępności wolnych miejsc
analiza dostępnych zapasów środków medycznych niezbędnych do prowadzenia akcji
ludności
ustawy:
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo i
chorób zakaźnych u
ludzi
o Paostwowej
Inspekcji Sanitarnej
o ratownictwie
medycznym
o zakładach opieki
zdrowotnej
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi
realizowanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych
planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo
w sytuacjach szczególnych zagrożeo nieodpłatne udostępnianie urządzeo
telekomunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej podmiotom i
służbom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego
WOJEWODA
WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA), STAROSTA
po dokonaniu wstępnej weryfikacji zwołanie w razie potrzeby w trybie alarmowym
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w składzie adekwatnym do
charakteru zdarzenia, z jednoczesnym powiadomieniem RCB
uruchomienie procedur reagowania stosowanie do zaistniałego zdarzenia
monitorowanie sytuacji i utrzymywanie sprawnego systemu wymiany informacji
zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i
samorządowej działających w województwie i kierowanie ich działalnością
współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego
wprowadzenie niezbędnych ograniczeo wolności, praw człowieka i obywatela
ustawy:
o działach
administracji
rządowej
prawo
telekomunikacyjne
prawo pocztowe
ustawy:
o Policji
o ochronie żeglugi i
portów morskich
o stanie klęski
żywiołowej
o zarządzaniu
kryzysowym
prawo atomowe
o wojewodzie i
administracji
rządowej w
województwie
KPZK 217
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA REAGOWANIA
wprowadzenie w drodze zarządzenia, odpowiedniego stopnia alarmowego w
zależności od skali zagrożenia atakiem o charakterze terrorystycznym
nałożenie, w drodze decyzji administracyjnej, na zakłady opieki zdrowotnej obowiązek
pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób znajdujących się
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
wystosowanie żądania do właściwego komendanta Policji o podjęcie działao mających
na celu przywrócenie stanu zgodnego z porządkiem prawnym
realizacja działao w zakresie ochrony żeglugi i portów dotyczących zapewnienia
współdziałania i pomocy ze strony innych instytucji i organów administracji
organizacja pomocy medycznej oraz ewakuacji, w przypadku wprowadzenia poziomu
ochrony 3 dla obiektu portowego lub portu
wystąpienie z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej (przez Szefa Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego) o użycie sił i środków Sił Zbrojnych RP
analiza potrzeb bieżących w zakresie ewakuacji z rejonów zagrożonych i ewentualnego
odkażania ofiar i rejonu ataku
w przypadku stwierdzenia podwyższonego poziomu mocy dawki promieniowania
jonizującego lub wystąpienia skażeo promieniotwórczych, w tym spowodowanych
aktem terroru, kierowanie akcją likwidacji zagrożenia i usuwania jego skutków we
współpracy z paostwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, zgodnie z
wojewódzkim planem postępowania awaryjnego
KPZK 218
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
FAZA ODBUDOWY
Podmiot wiodący – zadania
Podmiot wspomagający - zadania
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Podstawa prawna
prowadzenie
spraw
związanych
z
inicjowaniem,
programowaniem i koordynowaniem działao administracji
rządowej w zakresie usuwania skutków zdarzeo
terrorystycznych
obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych
z usuwaniem skutków zdarzeo terrorystycznych, w tym
prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków
współpraca z organami administracji rządowej, organami
administracji
samorządowej
oraz
organizacjami
pozarządowymi
Policja
udzielanie pomocy przy przywracaniu
funkcjonowania w miejscu zdarzenia
nowelizowanie procedur postępowania
normalnego
toku
ustawy:
o zarządzaniu kryzysowym
o Policji
o Straży Granicznej
o ochronie żeglugi i portów
morskich
o Biurze Ochrony Rządu
o zarządzaniu kryzysowym
o ochronie
przeciwpożarowej
o działach administracji
rządowej
SZEF AGENCJI BEZPIECZEOSTWA WEWNĘTRZNEGO
Agencja Bezpieczeostwa Wewnętrznego
(Centrum Antyterrorystyczne)
nowelizowanie procedur reagowania
podejmowanie wspólnych inicjatyw, zwiększających skutecznośd wykrywania
przypadków zagrożeo terrorystycznych
ustawa:
o Agencji
Bezpieczeostwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu
SZEF AGENCJI WYWIADU
Agencja Wywiadu
nowelizowanie procedur reagowania
podejmowanie wspólnych inicjatyw, zwiększających skutecznośd wykrywania
przypadków zagrożeo terrorystycznych
ustawa:
o Agencji
Bezpieczeostwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Straż Graniczna
udzielanie pomocy przy przywracaniu
funkcjonowania w miejscu zdarzenia
nowelizowanie procedur postępowania
Podstawa prawna
normalnego
Biuro Ochrony Rządu
wzmocnienie bezpieczeostwa osób, obiektów i urządzeo
ochranianych
nowelizowanie procedur postępowania
toku
ochrona portów morskich i żeglugi morskiej, w tym likwidacja skutków zaistniałych
aktów terroru
Dyrektor właściwego urzędu morskiego
ustawy:
o obszarach morskich
Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji
morskiej
o żegludze
śródlądowej
ochrona portów morskich i żeglugi morskiej, w tym likwidacja skutków zaistniałych
aktów terroru
Dyrektor właściwego urzędu żeglugi śródlądowej
współdziałanie z innymi organami w zakresie likwidacji skutków zaistniałych aktów
terroru
KPZK 219
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
monitorowanie i analiza deeskalacji sytuacji po zdarzeniu terrorystycznym
nadzór nad odtworzeniem pełnej gotowości operacyjnej sił i środków Sił Zbrojnych
RP zaangażowanych w działania antyterrorystyczne
wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej
ustawa:
o zarządzaniu
kryzysowym
MINISTER GOSPODARKI
wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych
ustawa:
o rezerwach
strategicznych
Agencja Rezerw Materiałowych
zorganizowanie udostępnienia rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji zadao
w zakresie bezpieczeostwa i obrony paostwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej,
złagodzenia zakłóceo w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i
zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także
wypełnienia zobowiązao międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej
MINISTER FINANSÓW
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania
związane z realizacją zadao usuwania skutków zdarzenia
na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie
decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa
ustawy:
o finansach
publicznych
o dochodach
jednostek samorządu
terytorialnego
rozporządzenie Rady
Ministrów:
w sprawie
dysponowania
rezerwą ogólną
budżetu paostwa
KPZK 220
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeostwa
FAZA ODBUDOWY
MINISTER ZDROWIA
zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym
ustawy:
o działach
administracji
rządowej
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo i
chorób zakaźnych u
ludzi
o Paostwowej
Inspekcji Sanitarnej
o ratownictwie
medycznym
o zakładach opieki
zdrowotnej
WOJEWODA
ocena strat i szkód
kierowanie działaniami prowadzonymi w celu usunięcia skutków zdarzeo o
charakterze terrorystycznym na obszarze województwa
współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego w zakresie
usuwania skutków zdarzeo o charakterze terrorystycznym
zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i
samorządowej działających w województwie i kierowanie ich działalnością w zakresie
usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeo, na zasadach
określonych w odrębnych ustawach
ustawy:
o stanie klęski
żywiołowej
o zarządzaniu
kryzysowym
o wojewodzie i
administracji
rządowej w
województwie
KPZK 221
Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych
Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych
Zostało opracowane w postaci elektronicznej przy użyciu
systemu informacji geograficznej (GIS). Zestawienie umieszczono
na płycie CD stanowiącej integralną częśd „Planu”.
Zestawienie sił i środków dostępne jest w sieci wewnętrznej RCB
pod adresem: https://mapy.rcb.gov.pl/, który docelowo zostanie
udostępniony użytkownikom zewnętrznym.
KPZK 222
Częśd II – Zespół przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowych
II
KRAJOWY PLAN
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
CZĘŚD II – ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘD NA WYPADEK SYTUACJI
KRYZYSOWYCH
KPZK 223
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów
Zestawienie funkcjonujących na terenie kraju systemów monitorowania
zagrożeo, wykorzystywanych metod, źródeł i przeznaczenia pozyskanych
informacji opracowano w uzgodnieniu z przedstawicielami wszystkich
wojewodów oraz ministrów (zainteresowanych kierowników urzędów
centralnych).
W odniesieniu do zakresu kompetencji i zadao realizowanych w warunkach
sytuacji kryzysowej kierowano się m.in. postanowieniami ustawy z dnia
4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (z późn. zm.).
MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW GOSPODARKI
Dział
gospodarka
Obszar odpowiedzialności
ustawowej
Instytucja podległa/nadzorowana
krajowe systemy energetyczne
z uwzględnieniem zasad
wykorzystania energii atomowej
Prezes Głównego Urzędu Miar
kontrola obrotu z zagranicą
towarami i technologiami
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej
wprowadzanie zakazów przywozu i
wywozu towarów i technologii
Urząd Dozoru Technicznego
system rezerw strategicznych
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
Zadanie główne w warunkach
sytuacji kryzysowej
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
przeciwdziałanie zagrożeniom
w funkcjonowaniu systemów energetycznych
utrzymywanie rezerw strategicznych
Zapewnienie dostaw energii
elektrycznej, paliw i gazu
Agencja Rezerw Materiałowych
KPZK 224
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
Monitorowanie zagrożeo systemu energetycznego
Podstawa prawna
ustawa Prawo
energetyczne
– ustawa o zapasach ropy
naftowej, produktów
naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach
postępowania w
sytuacjach
zagrożenia
bezpieczeostwa
paliwowego paostwa
i zakłóceo na rynku
naftowym
– ustawa o statystyce
publicznej
– ustawa o zapasach ropy
naftowej, produktów
naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach
Podmiot
odpowiedzialny
Podlegają
monitoringowi
Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki
dostawy energii
elektrycznej
Prezes Agencji Rezerw
Materiałowych
poziom zapasów
interwencyjnych
ropy naftowej
i paliw
Prezes Agencji Rynku
Energii S.A.
poziom
zaopatrzenia
rynku w produkty
naftowe
Wykorzystywane metody/bazy
analiza bieżących informacji
rejestr producentów
i handlowców obowiązanych do
tworzenia i utrzymywania
zapasów
– baza danych ARES
– modele prognostyczne
Międzynarodowej Agencji
Energii Atomowej
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
– zarządzanie
i rozdział
przepustowości
połączeo
– bilansowanie
systemu
elektroenergetyczne
go
– naprawy sieci
comiesięczne
informacje dot.
– poziomu zapasów
w kategoriach: ropa
naftowa
i poszczególne
gatunki paliw
– ilości, struktury
i lokalizacji
zapasów
Źródła informacji
Sposób
wykorzystania
informacji
służby dyspozytorskie
operatorów
roczne sprawozdanie
dla ministra
właściwego ds.
gospodarki
podmioty obowiązane
do tworzenia zapasów
bieżące
informacje – producenci paliw
dot.
– podmioty uprawnione
– poziomu produkcji
do handlu paliwami
– poziomu przywozu
– przedsiębiorstwa
cykliczne informacje
dla ministra
właściwego ds.
gospodarki
cykliczne informacje
dla ministra
właściwego ds.
gospodarki
KPZK 225
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
postępowania w
sytuacjach
zagrożenia
bezpieczeostwa
paliwowego paostwa
i zakłóceo na rynku
naftowym
– ustawa o statystyce
publicznej
ustawa prawo
energetyczne
i Argonne National
Laboratory USA
Prezes OGP
Gaz-System S.A.
bezpieczeostwo
funkcjonowania
systemu
gazowego
analiza własnych informacji
i wywozu paliw
– zdolnośd
przesyłowa sieci
– jakośd i poziom
utrzymania sieci
– działania na rzecz
pokrycia
szczytowego
zapotrzebowania na
gaz
energetyczne
– dane GUS i URE
Oddziały terenowe OGP
Gaz-System S.A.
coroczna informacja
dot. bezpieczeostwa
systemu gazowego
dla ministra
właściwego ds.
gospodarki
KPZK 226
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA
Dział
Obszar odpowiedzialności
ustawowej
kształcenie, nauczanie, wychowanie,
kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z
wyjątkiem spraw zastrzeżonych do
kompetencji innych organów
administracji publicznej
oświata
i
wychowanie
organizacje dziecięce
i młodzieżowe, w tym system
dofinansowania zadao paostwa
realizowanych przez te organizacje
udzielanie pomocy materialnej
dzieciom i młodzieży
międzynarodowa współpraca dzieci i
młodzieży
Instytucja podległa/nadzorowana
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy
o bezpieczeostwie oraz kształtowanie właściwych
postaw wobec zagrożeo i sytuacji nadzwyczajnych
realizacja programów edukacyjnych z zakresu
bezpieczeostwa i zachowania się w sytuacjach
kryzysowych
opracowywanie i wdrażanie programów pomocy
dla dzieci i młodzieży
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkołach i placówkach
opracowywanie i wdrażanie rozwiązao prawnoorganizacyjne dot. funkcjonowania systemu
oświaty w warunkach sytuacji kryzysowych
(stanów nadzwyczajnych)
Zadanie główne w warunkach
sytuacji kryzysowej
Zapewnienie ciągłości
funkcjonowania systemu oświaty
Nie prowadzi się monitorowania zagrożeo w obszarze działania ministra
KPZK 227
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW BUDŻETU, FINANSÓW PUBLICZNYCH I INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Dział
Obszar odpowiedzialności
ustawowej
Instytucja podległa/nadzorowana
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
Zadanie główne w warunkach
sytuacji kryzysowej
opracowywanie i kontrola budżetu
paostwa
budżet
przygotowywanie sprawozdao
z wykonania budżetu paostwa
realizacja dochodów z podatków
bezpośrednich, pośrednich oraz
opłat
koordynowanie i organizowanie
współpracy finansowej kredytowej i
płatniczej z zagranicą
finanse
publiczne
finansowanie jednostek realizujących
zadania objęte budżetem paostwa
i finansowanie samorządu
terytorialnego
rachunkowośd i rewizja finansowa
bilans sektora finansów publicznych i
prognozowanie bilansu płatniczego
Generalny Inspektor Kontroli
Skarbowej
Szef Służby Celnej
Generalny Inspektor Informacji
Finansowej
przeciwdziałanie zagrożeniom związanym
z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
zapewnienie płynnego zaopatrywania
w środki finansowe obywateli i instytucji
publicznych
planowanie środków finansowych na potrzeby
ofiar sytuacji kryzysowych i pokrycie dodatkowych
kosztów działao służb
przeciwdziałanie nielegalnemu
wwozowi/wywozowi towarów przez granice RP, w
tym materiałów niebezpiecznych i towarów
znajdujących się na listach towarów podwójnego
zastosowania
przeciwdziałanie nielegalnemu
wwozowi/wywozowi towarów przez granice RP, w
tym materiałów niebezpiecznych, broni, amunicji,
materiałów wybuchowych oraz towarów i
technologii o znaczeniu strategicznym
Zapewnienie płynnego
zaopatrywania
w środki finansowe
zapewnienie finansowania potrzeb
pożyczkowych oraz płynności
złotowej
KPZK 228
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
i walutowej budżetu paostwa, a
także zarządzanie długiem Skarbu
Paostwa
instytucje
finansowe
funkcjonowanie rynku finansowego
w tym sprawy banków, zakładów
ubezpieczeo, funduszy
inwestycyjnych i innych instytucji
wykonujących działalnośd na tym
rynku
Monitorowanie zagrożeo w obszarze finansowym
Podstawa prawna
– ustawa
o zarządzaniu
kryzysowym
– ustawa o służbie celnej
– ustawa o kontroli
skarbowej
–
–
ustawa z dnia
16 listopada 2000 r.
o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz
finansowaniu
terroryzmu
decyzja Rady UE
2000/642/JHA z dnia
17 października 2000
Podmiot
odpowiedzialny
– Generalny Inspektor
Kontroli Skarbowej
– Szef Służby Celnej
Generalny Inspektor
Informacji Finansowej
Podlegają
monitoringowi
zagrożenia:
– organizacyjne
– prawne
– rynkowe
pranie pieniędzy
finansowanie
terroryzmu
Wykorzystywane metody
– określone w procedurach
planu reagowania
kryzysowego Służby Celnej i
Administracji Podatkowej
– analiza zasobów własnych
baz danych
analiza uzyskanych informacji
o transakcjach finansowych
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
Źródła informacji
– bieżące
informacje/meldun
ki
– okresowe dane
z komórek org. MF
– jednostki
organizacyjne resortu
finansów
– komórki org. MF
bieżące informacje
– instytucje obowiązane
(w tym banki,
fundusze
inwestycyjne,
towarzystwa funduszy
inwestycyjnych,
towarzystwa
ubezpieczeniowe,
przedsiębiorstwa
Sposób
wykorzystania
informacji
– raporty dobowe
dla kierownictwa
– aktualizacja
procedur
reagowania
kryzysowego
– informacje do
Prokuratury
i organów ścigania
– informacje do
zagranicznych
jednostek analityki
finansowej
– sprawozdanie
roczne
KPZK 229
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
–
r. w sprawie zasad
współpracy pomiędzy
jednostkami analityki
finansowej paostw
członkowskich
w odniesieniu do
wymiany informacji
międzynarodowe
porozumienia
dwustronne
faktoringowe
i leasingowe, osoby
wykonujące zawody
prawnicze,
organizacje nonprofit, pośrednicy
wartości
majątkowych, Poczta
Polska)
– jednostki
współpracujące
(organy administracji
rządowej
i samorządu
terytorialnego oraz
inne paostwowe
jednostki
organizacyjne, NBP,
KNF, NIK)
– instytucje zagraniczne
Generalnego
Inspektora dla
Prezesa Rady
Ministrów
KPZK 230
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ, GOSPODARKI MORSKIEJ I TRANSPORTU
Dział
Obszar odpowiedzialności
ustawowej
architektura, budownictwo, nadzór
architektoniczno-budowlany
budownictwo,
gospodarka
przestrzenna
i
mieszkaniowa
Zadanie główne w warunkach
sytuacji kryzysowej
zachowanie bezpieczeostwa przy budowie
i eksploatacji obiektów użyteczności publicznej
wspieranie mieszkalnictwa,
gospodarki nieruchomościami,
polityki miejskiej i rządowych
programów rozwoju infrastruktury
komunalnej
obszary morskie porty
i przystanie morskie
ochrona środowiska morskiego
infrastruktura transportu (drogi
publiczne, koleje, lotniska i porty
lotnicze)
transport
Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
zagospodarowanie przestrzenne
transport morski i żegluga morska
gospodarka
morska
Instytucja podległa/nadzorowana
ruch drogowy, kolejowy, lotniczy
oraz żegluga śródlądowa
Urząd Morski w Szczecinie,
Słupsku, Gdyni
Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa
Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad
Prezes Urzędu Transportu
Kolejowego
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
przewóz osób i rzeczy środkami
transportu samochodowego,
Główny Inspektor Transportu
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska na
morzu i wodach śródlądowych
system poszukiwania i ratownictwa morskiego
ochrona portów morskich i żeglugi morskiej, w
tym wykonywanie zadao obronnych oraz zadao o
charakterze niemilitarnym, w szczególności
zapobieganie aktom terroru
bezpieczeostwo w ruchu drogowym, kolejowym,
lotniczym
zapewnienie bezpieczeostwa infrastruktury
drogowej kolejowej i lotniskowej
Zapewnienie funkcjonowania
transportu morskiego, w tym na
potrzeby Sił Zbrojnych RP i służb.
Zarządzanie ruchem na drogach
krajowych na potrzeby
zabezpieczenia funkcjonowania
transportu drogowego.
Zapewnienie funkcjonowania
publicznego transportu
zbiorowego na linii
KPZK 231
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
kolejowego, lotniczego
i żeglugi śródlądowej
publiczny transport zbiorowy
Podstawa prawna
– ustawa o drogach
publicznych
– ustawa Prawo o ruchu
drogowym
– ustawa o zasadach
pobytu wojsk obcych na
terytorium RP oraz
zasadach ich
przemieszczania się przez
to terytorium,
– ustawa o przewozie
drogowym towarów
niebezpiecznych,
– rozporządzenia ministra
właściwego ds.
transportu,
– zarządzenia Generalnego
Dyrektora DKiA
Podmiot
odpowiedzialny
Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych
i Autostrad
Główny Inspektor
Transportu
Drogowego
Drogowego
Transportowy Dozór Techniczny
Prezes Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej
Monitorowanie zagrożeo w transporcie i gospodarce morskiej
Rodzaj
Podlegają
Wykorzystywane metody/bazy
i częstotliwośd
monitoringowi
zbierania danych
patrolowanie dróg przez
rodzaj zbierania
terenowych pracowników
danych:
GDDKiA
informacje bieżące,
monitoring wizyjny –
sied zarządzanych
patrolowanie dróg,
telewizja CCTV (kamery
dróg krajowych,
drogowe)
inwentaryzacja sieci
w zakresie
drogowej,
drogowe stacje
zagrożeo
meteorologiczne
inwentaryzacja
mających
(stacje pogodowe)
drogowych
bezpośredni
obiektów
bazy danych:
wpływ na
inżynierskich.
– bank danych drogowych
bezpieczeostwo
(BDD)-informacja o sieci
częstotliwośd
ruchu drogowego,
drogowej - inwentaryzacja
zbierania danych:
w tym
infrastruktury drogowej,
kryzysowych
– system gospodarki
patrolowanie dróg:
zagrożeo
mostowej (SGM)-informacja
– 2 x dziennie
bezpieczeostwa
o obiektach inżynierskich,
autostrady
osób
inwentaryzacja drogowych
i drogi
i mienia
obiektów inżynierskich,
ekspresowe,
– system oceny stanu
– 1 x dziennie; drogi
nawierzchni (SOSN)główne ruchu
komunikacyjnej albo sieci
komunikacyjnej w
międzywojewódzkich i
międzynarodowych przewozach
pasażerskich w transporcie
kolejowym na potrzeby Sił
Zbrojnych i służb
Źródła informacji
monitoring wizyjny
(kamery drogowe);
informacje bieżące
otrzymane od:
– terenowych
pracowników
GDDKiA
– inspektorów
– transportu
drogowego,
– Policji
– Paostwowej Straży
Pożarnej
– Straży Granicznej
– pogotowia
ratunkowego
– mediów
– przewoźników
– użytkowników dróg
Sposób
wykorzystania
informacji
dane
z monitoringu:
– wspomagają
zarządzanie siecią
w celu poprawy
bezpieczeostwa
ruchu
– wspomagają
planowanie
wykonywania
zabiegów
utrzymaniowych
na sieci
zarządzanych
dróg,
– udostępniane są
społeczeostwu
(internet, telefon,
radio, TV)
KPZK 232
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
–
– załącznik Nr 13 ICAO do
Konwencji
o Międzynarodowym
Lotnictwie Cywilnym
– wymagania Europejskiej
Organizacji do Spraw
Bezpieczeostwa Żeglugi
Powietrznej
EUROCONTROL
– Dyrektywa 2003/42 WE
Parlamentu
Europejskiego
Prezes Urzędu
Lotnictwa Cywilnego
bezpieczeostwo
w ruchu
lotniczym:
– akty
bezprawnej
ingerencji
– eksploatacja
statków
powietrznych,
urządzeo
naziemnych
i lotnisk
–
–
–
inwentaryzacja stanu
nawierzchni (nakładka na
BDD),
– system oceny poboczy
i odwodnienia (SOPO)inwentaryzacja poboczy
i rowów przydrożnych
(nakładka na BDD),
– stanie (aktualnego
i prognozowanego)
nawierzchni dróg,
– liczbie zaangażowanych
pracowników
i sprzętu do zimowego
utrzymania dróg,
– zdarzeniach na drogach,
– katalog prowadzonych
remontów nawierzchni
drogowej.
inspekcje w portach
lotniczych i na pokładzie
statków powietrznych, lotnisk
i sprzętu lotniczego
wymiana informacji
z krajowymi
i międzynarodowymi
podmiotami
kontrola licencji lotniczych
i certyfikatów urządzeo
lotniczych;
bazy danych ECCAIRS
i Komisji Badania Wypadków
Lotniczych (informacje
przyśpieszonego,
– 2 x w tygodniu
pozostałe drogi,
– 1 x w miesiącu
w porze nocnej;
inwentaryzacja
SOSN-2 x w roku;
inwentaryzacja
SOPO-2 x w roku;
przeglądy obiektów
inżynierskich:
– raz na kwartał,
bieżące,
– raz w roku,
podstawowe.
– informacje bieżące
– tygodniowe
meldunki od
zarządzających
portami lotniczymi
i przewoźników
– meldunki
w terminie 15 dni
od zaistnienia
zdarzenia od
przewoźnika
lotniczego
i zarządzającego
lotniskiem
– przewoźnicy lotniczy
– zarządzający
lotniskiem
– komórki org. innych
ministrów Prezesa
PAA, GIS
– właściwe komórki org.
Unii Europejskiej, ICAO
i ECAC oraz ich paostw
członkowskich
– oddziały celne
– informacje do
bieżącej
działalności
lotniczej
– raporty dla
Organizacji
Międzynarodoweg
o Lotnictwa
Cywilnego (ICAO)
– roczne raporty
Komisji Badania
Wypadków
Lotniczych,
ECCAIRS
KPZK 233
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
i Rady z dnia 13 czerwca
2003 r.
– ustawa Prawo lotnicze
– rozporządzenia Rady
Ministrów oraz ministra
właściwego ds.
transportu
– ustawa o żegludze
śródlądowej
– rozporządzenia ministra
właściwego ds.
transportu
– Międzynarodowa
konwencja
o bezpieczeostwie życia
na morzu „Konwencja
SOLAS”
z 1980 r.
– Międzynarodowy kodeks
ochrony statku i obiektu
portowego „Kodeks ISPS”
z 2002 r.
– rozporządzenie
nr 725/2004 (WE)
Parlamentu
Europejskiego
o zdarzeniach lotniczych),
– baza danych
międzynarodowego systemu
satelitarnego ratownictwa
lądowego, powietrznego
i morskiego „Cospas-Sarsat”;
Dyrektor Urzędu
Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy,
Gdaosku, Giżycku,
Kędzierzynie-Koźlu,
Krakowie, Szczecinie,
Warszawie,
Wrocławiu
Dyrektor Urzędu
Morskiego
w Szczecinie, Gdyni,
Słupsku (Regionalne
Punkty Kontaktowe
ds. Konwencji SOLASKodeksu ISPS)
Dyrektor Morskiej
Służby Poszukiwania
i Ratownictwa (SAR)
bezpieczeostwo
żeglugi na
śródlądowych
drogach wodnych,
w tym zdarzenia
związane
z przewozem
materiałów
niebezpiecznych
bezpieczeostwo
żeglugi i ochrony
środowiska
morskiego,
w tym:
– zagrożenia na
morzu,
w porcie i w
strefie
brzegowej,
– powódź
morska,
zagrożenie
sztormowe,
erozja brzegu
morskiego,
– inspekcje statków
– rejestr statków żeglugi
śródlądowej
– rejestr świadectw
dopuszczenia do przewozu
materiałów niebezpiecznych
– informacje bieżące
– monitoring satelitarny
i lotniczy zanieczyszczeo
– inspekcyjne jednostki
pływające
– systemy:
zarządzania ruchem
statków
rejestracji
radarowy
TV przemysłowej
hydro-meteo
monitorowania statków
z ładunkiem
i „Cospas-Sarsat”
informacje bieżące
informacje bieżące
– inspektorzy
żeglugi
śródlądowej
– regionalne
zarządy
gospodarki wodnej
– Policja
– komórki ds.
zarządzania
kryzysowego
administracji
publicznej
– służba dyżurna
urzędów morskich
(regionalnych
punktów
kontaktowych –
służba VTS)
– służba dyżurna
kapitanatów portów
– armatorzy
– kapitanowie statków
– operatorzy i
właściciele obiektów
portowych
– Marynarka Wojenna
RP
– Straż Graniczna
raporty (kilka razy w
roku) dla ministra
właściwego do spraw
gospodarki morskiej i
transportu
oraz dla armatorów
– raporty bieżące dla
Straży Granicznej,
ABW, Izby Celnej
– raporty roczne dla
Ministra
właściwego do
spraw gospodarki
morskiej
w sprawie:
Konwencji
MARPOL 73/78
(zanieczyszczenia
morza przez
statki);
zatapiania
w morzu
KPZK 234
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
i Rady Europy
w sprawie wzmocnienia
ochrony statków i
obiektów portowych
– ustawa o obszarach
morskich RP
i administracji morskiej
– ustawa o ochronie
żeglugi i portów morskich
– ustawa
– ustawa o
bezpieczeostwie morskim
– rozporządzenia ministra
właściwego ds.
gospodarki morskiej
– ustawa o transporcie
kolejowym
­ ustawa o przewozie
koleją towarów
niebezpiecznych
­ regulamin dla
międzynarodowego
przewozu kolejami
Kierownictwo spółek
biorących udział
w realizacji procesu
eksploatacyjnoprzewozowego
(koordynacja
PKP PLK S.A. Centrum
Zarządzania Ruchem
Kolejowym)
zanieczyszczeni
e środowiska
morskiego
– zagrożenia
terrorystyczne
– zakłócenia
porządku
publicznego
(np. blokada
portu przez
jednostki
rybackie)
– nielegalne
przewiezienie
na teren portu
broni,
materiałów
wybuchowych
środków
promieniotwórc
zych,
materiałów
żrących,
toksycznych itp.
na obszarach
kolejowych:
– wypadki
z udziałem ludzi
– kradzieże,
napady
i rozboje
– wypadki,
przestoje,
niebezpiecznym
PHICS (System KontrolnoInformacyjny dla Portów
Polskich)
CleanSeaNet (satelitarny
monitoring zanieczyszczeo)
Program SWIBŻ
i Gatehouse (monitoring
bezpieczeostwa ruchu
morskiego)
SingleHulTankers
(monitoring tankowców
jednokadłubowych)
SafeSeaNet (informacja
o statkach)
– patrole Straży Ochrony Kolei
– dozorowanie sieci kolejowej
przez pracowników zakładów
linii kolejowych
– monitorowanie pracy
eksploatacyjnej przez pion
dyspozytorski PKP PLK S.A.
– analiza danych
wprowadzanych do Systemu
­ informacje bieżące
o zdarzeniach na
sieci kolejowej
pochodzące
z jednostek
organizacyjnych PKP
PLK S.A. oraz
ze spółek
uczestniczących
– Policja
– Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w
Gdaosku i Szczecinie
– Wojewódzkie Centra
Zarządzania
Kryzysowego
w Gdaosku
i Szczecinie
– Morskie Ratownicze
Centrum
Koordynacyjne
w Gdyni
– Pomocnicze Centrum
Koordynacyjne
w Świnoujściu
i brzegowe stacje
ratownicze
odpadów lub
innych substancji
­ patrole SOK, służba
dyżurna SOK
­ dyżurni ruchu i pion
dyspozytorski PKP PLK
S.A.
­ drużyna pociągowa
oraz pion
dyspozytorski
przewoźników
­ raz na dobę (godz.
8:00)
przekazywanie
informacji
o sytuacji w sieci
kolejowej
Członkowi Zarządu
PKP PLK S.A.
­ w czasie zaistnienia
KPZK 235
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
towarów niebezpiecznych
(RID)
­ załącznik 2 do umowy
o międzynarodowej
komunikacji kolejowej
(SMGS)
– rozporządzenia ministra
właściwego ds.
transportu
opóźnienia,
odwołania
pociągów
– awarie
techniczne,
katastrofy
naturalne
– przewóz
towarów
niebezpiecznych
Ewidencji Pracy
Eksploatacyjnej (SEPE)
– meldunki i informacje
przekazywane przez służby
dyspozytorskie spółek
uczestniczących w procesie
eksploatacyjnoprzewozowym
– patrole Policji, Żandarmerii
Wojskowej, Straży
Granicznej, straży miejskich
w procesie
eksploatacyjnoprzewozowym
­ raz na dobę (godz.
8:00) meldunki
przekazywane przez
kierownictwo
zakładów linii
kolejowych do PKP
PLK S.A. Centrum
Zarządzania Ruchem
Kolejowym poprzez
Ekspozytury
Zarządzania Ruchem
Kolejowym,
­ raz na dobę
meldunki
przekazywane przez
pion dyspozytorski
PKP PLK S.A.
(zakłady linii
kolejowych
i Główna
Dyspozytura SOK) do
PKP PLK S.A.
Centrum
Zarządzania Ruchem
Kolejowym
­ raz w tygodniu
(poniedziałek)
telekonferencja z
udziałem
kierowników
kolejowych
­ pion dyspozytorski
spółek utrzymaniowonaprawczych oraz
zarządcy dworców
kolejowych.
poważnych
utrudnieo
w procesie
eksploatacyjnoprzewozowym
przekazanie
informacji poprzez
wiadomości
tekstowe GSM
(SMS) osobom
upoważnionym (MI,
Zarząd PKP PLK S.A.,
kierownicy biur
Centrali PKP PLK
S.A., Prezes Zarządu
PKP S.A., rzecznicy
prasowi),
­ w czasie zaistnienia
sytuacji
kryzysowych
składanie bieżących
meldunków
o sytuacji
w sieci kolejowej
do ministra
właściwego
ds. transportu,
­ bieżące
analizowanie
informacji o
zagrożeniach przy
wykorzystaniu SEPE
­ wprowadzanie
KPZK 236
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
Podstawa prawna
– ustawa prawo
budowlane
– ustawa o wyrobach
budowlanych
Podmiot
odpowiedzialny
Główny Inspektor
Nadzoru
Budowlanego
jednostek
organizacyjnych PKP
PLK S.A. pod
kierownictwem
Głównego
Dyspozytora PKP PLK
S.A. Centrum
Zarządzania Ruchem
Kolejowym
­ raz w tygodniu
telekonferencje
pomiędzy zakładami
linii kolejowych
a Ekspozyturami
Zarządzania Ruchem
Kolejowym
Monitorowanie zagrożeo budowlanych
Rodzaj
Podlegają
Wykorzystywane metody/bazy
i częstotliwośd
monitoringowi
zbierania danych
– baza danych obiektów
budowlanych
– baza danych katastrof
obiektów budowlanych
– wyniki kontroli
– kontrole:
– półroczne
bezpieczeostwo
robót budowlanych
sprawozdania
konstrukcji
i utrzymania obiektów
inspektorów
budowlanych
instalacji gazowych
wojewódzkich
– informacje bieżące
przewodów kominowych
obiektów wielkopowierzchniowych
budowli piętrzących wodę
informacji
o utrudnieniach do
systemu SITKOL
(Internetowy
System Rozkładu
Jazdy– informacje
dla podróżnych)
oraz do systemu
SKRJ (System
Konstrukcji
Rozkładów Jazdy–
informacje dla
przewoźników)
Źródła informacji
Sposób
wykorzystania
informacji
powiatowi
i wojewódzcy
inspektorzy budowlani
raporty
dla ministra
właściwego do spraw
budownictwa,
gospodarki
przestrzennej i
mieszkaniowej
KPZK 237
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dział
kultura
i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Obszar odpowiedzialności
ustawowej
rozwój i opieka nad materialnym
i niematerialnym dziedzictwem
narodowym
sprawy ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami, miejsc pamięci
narodowej, edukacji kulturalnej,
organizacji i stowarzyszeo społecznokulturalnych itp.
Instytucja podległa/nadzorowana
Naczelny Dyrektor Archiwów
Paostwowych
Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeostwa
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
- zabezpieczenie dóbr kultury i archiwów
paostwowych przed skutkami zagrożeo
(w tym zagrożeo militarnych)
Zadanie główne w warunkach
sytuacji kryzysowej
Zabezpieczenie dóbr kultury
i archiwów paostwowych przed
skutkami zagrożeo
Monitorowanie zagrożeo dla dziedzictwa kulturowego i archiwów
Podstawa prawna
– rozporządzenie Ministra
Kultury z dnia 25.08.2004
r. w sprawie organizacji
i sposobu ochrony
zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych
Podmiot
odpowiedzialny
– Dyrektor Biura
AdministracyjnoBudżetowego
MKiDN
– kierownicy
jednostek
podległych
i nadzorowanych
Podlegają
monitoringowi
zagrożenia
mające wpływ
na dziedzictwo
kulturowe
i jego ochronę
Wykorzystywane metody
analiza powszechnie
dostępnych informacji
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
w zależności od
potrzeb
Źródła informacji
– komunikaty IMGW
– informacje
uzyskiwane od służb
(w zależności od
rozwoju sytuacji) oraz
kierowników
podległych/nadzorow
anych jednostek
Sposób
wykorzystania
informacji
opracowania dla
kierownictwa
MKiDN (w tym na
potrzeby Zespołu
Zarządzania
Kryzysowego)
KPZK 238
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dział
Obszar odpowiedzialności
ustawowej
nauka
nauka, w tym badania naukowe
i prace rozwojowe
szkolnictwo
wyższe
szkolnictwo wyższe, w tym określone
w odrębnych przepisach sprawy
nadzoru nad szkołami wyższymi oraz
sprawy finansowania nauki
w szkołach wyższych
Instytucja podległa/nadzorowana
Narodowe Centrum Badao i
Rozwoju,
Narodowe Centrum Nauki,
Biuro Uznawalności
Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej w warszawie,
Uczelnie oraz inne jednostki
wymienione w obwieszczeniu
Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 29 kwietnia
2011 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Nauki i
Szkolnictwa Wyższego lub przez
niego nadzorowanych
(M.P.11.44.482).
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
Rozwiązania systemowe w zakresie organizacji i
funkcjonowania uczelni i jednostek naukowych,
finansowania nauki, w sytuacji kryzysowej oraz po
wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego,
Zarządzanie realizacją badao naukowych lub prac
rozwojowych na rzecz obronności i
bezpieczeostwa paostwa, w tym z zakresu
zarządzania kryzysowego na zasadach określonych
w przepisach o zasadach finansowania nauki i o
NCBiR.
Zadanie główne w warunkach
sytuacji kryzysowej
Zorganizowanie funkcjonowania
placówek szkolnictwa wyższego
w warunkach sytuacji kryzysowych
Monitorowanie danych o przyjęciu i skreśleniu z listy studentów obywateli paostw obcych studiujących w Polsce
Podstawa prawna
Podmiot
odpowiedzialny
Podlegają
monitoringowi
– ustawa prawo
o szkolnictwie wyższym
– rozporządzenie MNiSW
z dnia
12 października
2006 r. w sprawie
podejmowania
Dyrektor Biura
Uznawalności
Wykształcenia
i Wymiany
Międzynarodowej
(jednostka podległa
ministrowi
– przyjęcie
cudzoziemca
na studia
– niepodjęcie
przez niego
kształcenia lub
skreślenie
Wykorzystywane metody
analiza informacji
sporządzonych przez uczelnie
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
okresowe dane
z uczelni
Źródła informacji
rektorzy szkół
wyższych
Sposób
wykorzystania
informacji
bieżące informacje
od rektorów dla
Komendanta
Głównego Straży
Granicznej
KPZK 239
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
i odbywania przez
cudzoziemców studiów
i szkoleo oraz ich
uczestniczenia
w badaniach
naukowych i pracach
rozwojowych
(Dz.U.06.190.1406, ze
zm.)
właściwemu ds.
szkolnictwa wyższego)
z listy
studentów
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
Dział
Obszar odpowiedzialności
ustawowej
Instytucja podległa/nadzorowana
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
Agencja Mienia Wojskowego
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Jednostki organizacyjne podległe
Ministrowi Obrony Narodowej lub
przez niego nadzorowane, zgodnie
z obwieszczeniem MON z dnia 6
grudnia 2007 r.
przygotowanie potencjału Sił Zbrojnych do
działania w przypadku zewnętrznych zagrożeo
bezpieczeostwa paostwa
przygotowanie wydzielonych komponentów Sił
Zbrojnych do wsparcia działao innych służb w
warunkach sytuacji kryzysowych
Zadanie główne w warunkach
sytuacji kryzysowej
sprawy obrony Paostwa oraz Sił
Zbrojnych RP
obrona
narodowa
udział RP w międzynarodowych
przedsięwzięciach wojskowych
Zapewnienie nienaruszalności
terytorialnej Rzeczypospolitej
Polskiej
i wsparcie działao innych organów
w przypadku wystąpienia zagrożeo
pozamilitarnych
KPZK 240
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
Monitorowanie zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeo bezpieczeostwa paostwa
Podstawa prawna
– ustawa o Służbie
Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego
– ustawa o zarządzaniu
kryzysowym
– ustawa o Żandarmerii
Wojskowej
i wojskowych organach
porządkowych
– ustawa o ochronie
granicy paostwowej
– ustawa o ochronie
żeglugi i portów morskich
– ustawa
o bezpieczeostwie
morskim
– rozporządzenie RM
w sprawie wykonywania
funkcji wynikających ze
zwierzchnictwa
w polskiej przestrzeni
powietrznej oraz
umacniania obronności
na czas pokoju
– rozporządzenie RM
w sprawie postępowania
Podmiot
odpowiedzialny
Podlegają
monitoringowi
Wykorzystywane metody/bazy
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
Źródła informacji
Sposób
wykorzystania
informacji
– informacje bieżące
– raporty/meldunki
tygodniowe,
miesięczne,
kwartalne, roczne
– źródła własne, SKW,
ZAWiR-P2,
– inne źródła
informacje dla
MON
i organów władzy
paostwowej
– źródła własne, SWW,
AWiR-P2,
– inne źródła
informacje dla
MON
i organów władzy
paostwowej
Szef Służby Wywiadu
Wojskowego
stan
bezpieczeostwa
zewnętrznego
paostwa i PKW
Szef Służby
Kontrwywiadu
Wojskowego
stan
bezpieczeostwa
wewnętrznego
paostwa
i zdolności SZ RP
Zbieranie i analiza informacji
wywiadowczych,
przygotowywanie raportów
– informacje bieżące,
– raporty/meldunki
tygodniowe,
miesięczne,
kwartalne, roczne
Szef CZK MON
zewnętrzne
i wewnętrzne
zagrożenia
bezpieczeostwa
paostwa
Zbieranie informacji,
przygotowywanie analiz
i raportów
informacje bieżące
i okresowe
Dowódca
Centrum Operacji
Powietrznych
Dowódca
Centrum Operacji
Morskich
sytuacja
w
przestrzeni
powietrznej i na
obszarze morskim
RP
Zbieranie i analiza informacji
wywiadowczych,
przygotowywanie raportów
–
–
–
–
System DUNAJ
System ŁEBA
współpraca międzynarodowa
analiza zdarzeo
i meldunków
ZAWiR - P2, DO SZ, ŻW,
SKW, SWW, CAT ABW,
KG NATO, SHAPE, UE,
Ataszaty wojskowe
– informacje
z własnych systemów
– informacje bieżące
obserwacji
(całodobowo)
oraz innych paostw
– raporty miesięczne
członkowskich NATO
informacja dla
MON, RCB
i organów władzy
paostwowej.
– informacje dla
kierownictwa MON
i wykorzystywane
w bieżącej
działalności Sił
Zbrojnych RP
– wymiana
informacji
w ramach
Zintegrowanego
KPZK 241
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
przy stosowaniu środków
obrony powietrznej
w stosunku do obcych
statków powietrznych
niestosujących się do
wezwao paostwowego
organu zarządzania
ruchem lotniczym
- rozporządzenie RM
w sprawie trybu
postępowania
i sposobu współdziałania
organów
w celu zapobieżenia
niebezpieczeostwu
grożącemu statkom,
obiektom portowym
i portom oraz związanej
z nimi infrastrukturze,
powstałego na skutek
użycia statku lub obiektu
pływającego jako środka
ataku terrorystycznego
- rozporządzenie RM
w sprawie systemów
wykrywania skażeo
i właściwości organów
w tych sprawach
Systemu Obrony
Powietrznej NATO
– wymiana
informacji
z paostwami
nadbałtyckimi
Szef Obrony Przed
Bronią Masowego
Rażenia
zagrożenia
niemilitarne:
– użycie BMR
– uwolnienie
środków
promieniotw.,
chemicznych
i biologicznych
- analiza zdarzeo
i meldunków otrzymanych
w ramach: Systemu
Wykrywania Skażeo SZ RP,
DSO IWSZdr. oraz układu
pozamilitarnego
– Krajowy System Wykrywania
Skażeo
i Alarmowania
– bazy danych o:
TŚP
Niebezpiecznych
Substancjach Chemicznych
(NSCh)
– informacje bieżące
(całodobowo)
– informacje bieżące
z PAA
– meldunki
miesięczne
Centralny Ośrodek
Analizy Skażeo:
- punkt kierowania
Systemem Wykrywania
Skażeo SZ RP
(PK SWS SZ RP)
- ośrodki Analizy Skażeo
RSZ/IWsp.SZ
- pozostałe elementy
SWS SZ RP
(laboratoria
analityczne, drużyny
rozpoznania skażeo,
posterunki
obserwacyjne,
Stacjonarne Punkty
Monitoringu)
- wojewódzkie centra
zarządzania
kryzysowego
meldunki dobowe dla
kierownictwa MON
i wykorzystywane w
bieżącej działalności
Sił Zbrojnych RP
DSO IWSZdr.:
- Wojskowe Ośrodki
Medycyny
Prewencyjnej
(WOMP)
- Centrum Reagowania
Epidemiologicznego
KPZK 242
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
Szef Inspektoratu
Wojskowej Służby
Zdrowia
sytuacja
epidemiologiczna
i epizootyczna
w SZ RP
analiza zdarzeo
i meldunków otrzymanych
z jednostek wojskowych oraz
od elementów układu
pozamilitarnego
informacje bieżące
(całodobowe)
SZ RP
– Centrum
Hydrometeorologii
SZ RP
– Wojskowe Ośrodki
Medycyny
Prewencyjnej
(WOMP),
– Centrum Reagowania
Epidemiologicznego
SZ RP
meldunki dla
kierownictwa MON
i wykorzystywane
w bieżącej
działalności Sił
Zbrojnych RP
MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW PRACY, ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dział
praca
rodzina
Obszar odpowiedzialności
ustawowej
Instytucja podległa/nadzorowana
zatrudnienie i przeciwdziałanie
bezrobociu
Zakład Ubezpieczeo Społecznych,
stosunki pracy i warunki pracy
Prezes Urzędu ds. Kombatantów i
Osób Represjonowanych,
wynagrodzenia pracownicze
zbiorowe stosunki pracy i spory
zbiorowe
związki zawodowe i organizacje
pracodawców
ochrona i wspieranie rodziny,
w szczególności znajdującej się
w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej
Centrum Partnerstwa Społecznego
"Dialog" im. Andrzeja
Bączkowskiego,
Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich,
Centralny Instytut Ochrony Pracy -
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
• przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom na rynku
pracy, w celu zminimalizowaniu wystąpienia
niepokojów społecznych, przede wszystkim
poprzez skierowanie w rejony kryzysowe środków
Funduszu Pracy będących w rezerwie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej na szybkie zwiększenie
możliwości dodatkowego aktywizowania osób
bezrobotnych na tych terenach
• zabezpieczenie w FGŚP środków na dodatkowe
wypłaty świadczeo wynikające ze zdarzeo
losowych
• przeciwdziałanie pogłębianiu się ubóstwa wśród
Zadanie główne w warunkach
sytuacji kryzysowej
Zapewnienie ciągłości
funkcjonowania systemu pomocy
społecznej oraz zapewnienie
w pierwszej kolejności wypłat
świadczeo obligatoryjnych
KPZK 243
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
zabezpiecze
nie
społeczne
koordynowanie i organizowanie
współpracy organów administracji
publicznej, organizacji
pozarządowych
i instytucji w zakresie realizacji praw
rodziny i dziecka
system pieczy zastępczej
ubezpieczenia społeczne, fundusze
emerytalne
pomoc społeczna
rehabilitacja osób
niepełnosprawnych
koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego
Paostwowy Instytut Badawczy,
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,
Instytut Rozwoju Służb
Społecznych,
rodzin z dziedmi na utrzymaniu w razie zaistnienia
sytuacji kryzysowej poprzez wypłatę świadczeo
obligatoryjnych, a w razie potrzeby przygotowanie
szczególnych rozwiązao legislacyjnych
• zabezpieczenie baz danych ZUS
• zabezpieczenie systemów informatycznych FGŚP
Ochotnicze Hufce Pracy,
Paostwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych,
Monitorowanie zagrożeo w zakresie pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego
Podstawa prawna
– ustawa o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych
– ustawa o Trójstronnej
Komisji do Spraw
SpołecznoGospodarczych
i wojewódzkich
komisjach dialogu
społecznego
– ustawa kodeks pracy
– ustawa o finansach
publicznych
– ustawa o pomocy
Podmiot
odpowiedzialny
Podlegają
monitoringowi
minister właściwy
do spraw pracy,
zabezpieczenia
społecznego i rodziny
– rozwiązywanie
sporów
zbiorowych
– świadczenia
pracownicze
i świadczenia
społeczne
– bezrobotni
i poszukujący
pracy
zarejestrowani
w urzędach
pracy
Wykorzystywane metody/bazy
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
Źródła informacji
Sposób
wykorzystania
informacji
– baza danych o sporach
zbiorowych
– informacje z mediów,
instytucji i od społeczeostwa
– analiza sprawozdao i danych
statystycznych
– System Informatyczny
POMOST
– system SAC (Statystyczna
Aplikacja Centralna)
– Krajowy System Monitoringu
Świadczeo Rodzinnych
– Krajowy System Monitoringu
– bieżące informacje
od: organizacji
związkowych oraz
organizacji
pracodawców,
wojewódzkich
komisji dialogu
społecznego,
posiedzeo
trójstronnych
zespołów
branżowych,
sporach zbiorowych
– korespondencja od
jednostek samorządu
terytorialnego,
organizacji
związkowych,
wojewódzkich
komisji dialogu
społecznego,
wiadomości prasowe,
baza danych
o sporach
zbiorowych, zasoby
internetowe
– raporty dla
kierownictwa
MPiPS (bieżące,
kwartalne, roczne)
– analizy stanu
środków
finansowych na
wypłaty, a w
przypadku
niedoboru
wystąpienie do
ministra
właściwego do
KPZK 244
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
społecznej
– ustawa o statystyce
publicznej
– ustawa
o świadczeniach
rodzinnych
– ustawa o pomocy
osobom uprawnionym
do alimentów
– ustawa o promocji
zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
– ustawa o ochronie
roszczeo pracowniczych
w razie niewypłacalności
pracodawcy
– rozporządzenie MPiPS
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
w sprawie wykonywania
pracy przez
cudzoziemców bez
konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę
– dane dotyczące
przychodów
i rozchodów
FGŚP, w tym
wypłacanych
świadczeo
Świadczeo Pomocy
Społecznej
– centralny rejestr danych
o świadczeniobiorcach
świadczeo rodzinnych
– centralna baza danych ze
sprawozdao z realizacji zadao
przewidzianych w ustawie o
pomocy osobom
uprawnionym do alimentów
– bazy GUS, powiatowych
i wojewódzkich urzędów
pracy oraz urzędów
wojewódzkich
– sprawozdania KB FGŚP,
w tym wypłacanych
świadczeo
– analiza danych statystycznych
zarejestrowanych
i prowadzonych
z udziałem
mediatorów
z listy MPiPS
– sprawozdanie
półroczne i roczne
z udzielonych
świadczeo
pieniężnych,
w naturze i usługach
MPiPS
– mierniki ilościowe
i finansowe
realizowanych
programów
resortowych
– miesięczne zbiory
danych o liczbie
wypłaconych
świadczeo, kwotach
i tytułach
przychodów
i rozchodów FGŚP
– kwartalna analiza
danych z
centralnego rejestru
danych o
świadczeniobiorcac
h świadczeo
rodzinnych
– kwartalna analiza
– dane od urzędów
pracy, urzędów
wojewódzkich, GUS,
OHP, Banku
Gospodarstwa
Krajowego,
Ministerstwa
Zdrowia,
Ministerstwa
Finansów, ZUS, KRUS,
FGŚP, Agencji
Rozwoju Przemysłu,
spraw budżetu o
przyznanie
dodatkowych
środków z budżetu
paostwa
– raporty roczne dla
związków
zawodowych
i organizacji
pracodawców
– cykliczne
informacje
(miesięczne,
kwartalne
i roczne) dla
potrzeb komisji
sejmowych
i senackich,
Komisji
Trójstronnej,
Naczelnej Rady
Zatrudnienia,
Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów,
Ministra Finansów,
GUS oraz
wojewódzkich
urzędów pracy
KPZK 245
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
danych Krajowego
Systemu
Monitoringu
Świadczeo
Rodzinnych
– kwartalna analiza
danych ze
sprawozdao z
realizacji zadao
przewidzianych w
ustawie o pomocy
osobom
uprawnionym do
alimentów
– półroczna analiza
danych Krajowego
Systemu
Monitoringu
Świadczeo Pomocy
Społecznej
KPZK 246
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ROLNICTWA, ROZWOJU WSI, RYNKÓW ROLNYCH ORAZ RYBOŁÓWSTWA
Dział
Obszar odpowiedzialności
ustawowej
rolnictwo
produkcja roślinna, ochrona roślin
uprawnych, nasiennictwo
z wyłączeniem leśnego materiału
rozmnożeniowego
produkcja zwierzęca i hodowla
zwierząt
ochrona zdrowia zwierząt,
weterynaryjna ochrona zdrowia
publicznego oraz ochrona zwierząt
nadzór nad zdrowotną jakością
środków spożywczych pochodzenia
zwierzęcego
w miejscach ich pozyskiwania,
wytwarzania, przetwarzania i
składowania
nadzór nad obrotem produktami
leczniczymi weterynaryjnymi
stosowanymi w weterynarii
nadzór nad zdrowotną jakością pasz
oraz sprawy organizmów genetycznie
zmodyfikowanych przeznaczonych
do użytku paszowego i pasz
genetycznie zmodyfikowanych w
zakresie niektórych zadao lub
czynności określonych właściwymi
przepisami
sprawy izb rolniczych, związków
Instytucja podległa/nadzorowana
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
Zadanie główne w warunkach
sytuacji kryzysowej
Paostwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
Centralny Ośrodek Badania Odmian
Roślin Uprawnych
Instytut Ochrony Roślin-Paostwowy
Instytut Badawczy
Instytut Uprawy Nawożenia i
Gleboznawstwa - Paostwowy
Instytut Badawczy (IUNG-PIB)
Inspekcja Weterynaryjna
Paostwowy Instytut
Weterynaryjny-Paostwowy Instytut
Badawczy
monitoring i przeciwdziałanie wystąpieniom
chorób roślin
przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia ludzi,
spowodowanym spożyciem żywności pochodzenia
zwierzęcego o niewłaściwej jakości zdrowotnej
przeciwdziałanie naruszeniu równowagi na rynku
rolnym lub w poszczególnych jego segmentach
funkcjonowanie Systemu Monitoringu Suszy
Rolniczej
zabezpieczenie baz danych KRUS
Zapewnienie ciągłości produkcji
rolno-hodowlanej
Zapewnienie właściwej jakości
zdrowotnej żywności pochodzenia
zwierzęcego
Zapewnienie ciągłości
zaopatrzenia w produkty rolnospożywcze
KPZK 247
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
rozwój wsi
rynki rolne
zawodowych rolników i organizacji
społeczno-zawodowych rolników
kształtowanie ustroju rolnego
paostwa
infrastruktura wsi,
w szczególności: melioracji,
zaopatrzenia w wodę, oczyszczania
ścieków, gospodarki odpadami,
elektryfikacji i gazyfikacji oraz
telefonizacji
rozwój przedsiębiorczości
ubezpieczenia społeczne rolników
przetwórstwo i przechowalnictwo
rolno-spożywcze
jakośd handlowa artykułów rolnospożywczych
mechanizmy regulacji rynków
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Nieruchomości Rolnych
Prezes Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Agencja Rynku Rolnego
Inspekcja Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
rybactwo śródlądowe
i rybołówstwo morskie
racjonalne gospodarowanie żywymi
zasobami morza
rybołówstwo
Okręgowe Inspektoraty
Rybołówstwa Morskiego
gospodarka rybna i organizacja rynku
rybnego
sprawy organizacji producentów
rybnych, związków organizacji
producentów rybnych
i organizacji międzybranżowych
KPZK 248
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
Monitorowanie zagrożeo chorobami zwierząt i roślin
Podstawa prawna
– ustawa o ochronie
zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt
– ustawa o inspekcji
weterynaryjnej
– ustawa Prawo
farmaceutyczne
– ustawa o
bezpieczeostwie
żywności i żywienia
– rozporządzenia Ministra
Zdrowia oraz Ministra
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
– przepisy UE (decyzje,
dyrektywy,
rozporządzenia)
Podmiot
odpowiedzialny
Główny Lekarz
Weterynarii
(Krajowy punkt
kontaktowy systemu
RASFF)
Paostwowy Instytut
WeterynaryjnyPaostwowy Instytut
Badawczy
Podlegają
monitoringowi
– bezpieczeostwo
zdrowotne
zwierząt
i stosowanych
produktów
leczniczych
weterynaryjnych
– bezpieczeostwo
produktów
żywnościowych
i pasz (RASFF)
– występowanie
GMO oraz
MBM/PAP
w paszach
Wykorzystywane metody/bazy
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
– badania laboratoryjne
zwierząt, pasz, zanieczyszczeo
chemicznych, pozostałości
leków
– system identyfikacji
i rejestracji zwierząt
– bazy danych:
GUS,
Zintegrowany System
Informacji Rynkowej
MRiRW,
Centrum Analityczne
Administracji Celnej
– bazy danych UE:
ADNS (System Informacyjny
o Chorobach Zwierząt)
RASFF (dane
o zagrożeniach
biologicznych, chemicznych
i fizycznych w produktach
żywnościowych)
TRACES (zintegrowany
system weterynaryjny certyfikaty zwierząt,
przewóz, handel itp.)
– procedury Rapid Alert
Głównego Inspektoratu
Farmaceutycznego dot.
– bieżące badania
laboratoryjne
– na bieżąco –
informacje dot.
chorób zwierząt
w systemie UE oraz
wyniki
weterynaryjnej
kontroli granicznej
– na bieżąco –
przypadki
stosowania pasz
stwarzających
ryzyko wystąpienia
gąbczastych
encefalopatii
– 1x miesiąc informacje
o chorobach
zakaźnych zwierząt
i chorobach
odzwierzęcych
– 1 x miesiąc – skup
i ceny surowców
rolnych, poziom
uboju zwierząt
i drobiu, produkcja
i ceny
Źródła informacji
– wyniki badao
laboratoryjnych
– lekarze weterynarii
– Narodowy Instytut
Leków
– Paostwowy Instytut
Weterynaryjny
– środki masowej
komunikacji
Sposób
wykorzystania
informacji
– bieżące
informowanie
paostw
członkowskich UE i
EFTA
o przypadkach
chorób zakaźnych
zwierząt
– miesięczne
informacje do KE o
wynikach działao
granicznych lekarzy
weterynarii
– miesięczne
i półroczne analizy
o sytuacji na rynku
rolnożywnościowym
– cykliczne zbiorcze
raporty dla
Głównego Lekarza
Weterynarii
– roczne
sprawozdanie dla
MRiRW
– roczne
sprawozdanie do
KPZK 249
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
kontroli jakości produktów
leczniczych weterynaryjnych
–
–
–
–
– ustawa o ochronie roślin
– ustawa o jakości
handlowej artykułów
rolno-spożywczych
– ustawa o
bezpieczeostwie
żywności i żywienia
– rozporządzenia Ministra
Zdrowia oraz Ministra
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
– przepisy UE (decyzje,
dyrektywy,
rozporządzenia)
Główny Inspektor
Ochrony Roślin
i Nasiennictwa
Instytut Ochrony
Roślin-Paostwowy
Instytut Badawczy
Instytut Uprawy
Nawożenia i
Gleboznawstwa Paostwowy Instytut
Badawczy (IUNG-PIB)
bezpieczeostwo
roślin:
– choroby
i szkodniki
roślin
– jakośd
i zużycie
środków
ochrony roślin
– pozostałości
środków
ochrony roślin
w płodach
rolnych
– skażenie
środowiska
w gospodarce
– badania laboratoryjne roślin i
płodów rolnych
– dane z:
wojewódzkich zarządów
melioracji i urządzeo
wodnych stacji
agrometeorologicznych,
meteorologicznych
posterunków opadowych
IMGW,
– lustracje roślin i płodów
rolnych
– Internetowy System
Sygnalizacji Agrofagów
– bazy danych:
GUS
Zintegrowany System
–
–
–
podstawowych
produktów
spożywczych,
obroty z zagranicą
1x miesiąc - raporty
granicznych lekarzy
weterynarii
1xkwartałzestawienie badao
monitoringowych
1xkwartał - wyniki
ekonomiczne
przemysłu
spożywczego
2xrok-pogłowie
zwierząt
bieżące badania
laboratoryjne
bieżące lustracje
chorób i
szkodników
codziennie-dane
agrometeorologiczne
– 1x10 dni-średnia
temperatura
powietrza na
wysokości 2 m
n.p.gleby
– 1x10 dniwilgotnośd
względna z godziny
13.00
– 1x10 dni-średnia
Komisji
Europejskiej, WHO,
OIE (Światowa
Organizacja
Zdrowia Zwierząt)
oraz RASFF
– wyniki badao
laboratoryjnych
– wyniki lustracji
– inspektorzy ochrony
roślin i nasiennictwa
– Instytut Ochrony
Roślin-Paostwowy
Instytut Badawczy
– środki masowej
komunikacji
– komunikaty do
mediów
o zagrożeniu suszą
rolniczą
publikowane
w mediach
– komunikaty
i sygnalizacja
o zagrożeniach
chorobami
i szkodnikami
roślin
– miesięczne
i półroczne analizy
o sytuacji na rynku
rolnożywnościowym
KPZK 250
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
rolnospożywczej
Informacji Rynkowej
MRiRW
Zintegrowany System
Informacji Ochrony Roślin i
Nasiennictwa
prędkośd wiatru
– 1x10 dni-suma
usłonecznienia
– 2xrok-zbiory
najważniejszych
roślin uprawnych
– roczna informacja
o realizacji zadao
przez PIORiN
– bieżące
informowanie
Komisji
Europejskiej
i paostw
członkowskich UE o
przypadkach
występowania
kwarantannowych
chorób
i szkodników roślin
– roczne
sprawozdanie dla
MRiRW oraz
Komisji
Europejskiej
KPZK 251
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ROZWOJU REGIONALNEGO
Dział
rozwój
regionalny
Obszar odpowiedzialności
ustawowej
programowanie i koordynacja
polityki rozwoju oraz programowanie
i realizacja polityki regionalnej
opracowywanie dokumentów
programowych z zakresu społecznogospodarczego rozwoju kraju,
w tym będących podstawą do
pozyskiwania środków rozwojowych
z Unii Europejskiej i z innych źródeł
zagranicznych
wykonywanie zadao paostwa
członkowskiego określonych
w przepisach Unii Europejskiej
dotyczących funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności
zarządzanie programami
współfinansowanymi z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności,
w tym sektorowymi programami
operacyjnymi
zawieranie, kontrolowanie realizacji i
rozliczanie kontraktów wojewódzkich
koordynacja opracowywania przez
samorządy województw
regionalnych programów
operacyjnych a także monitorowanie
i ocena przebiegu ich wykonywania
Instytucja podległa/nadzorowana
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
utrzymanie dopływu funduszy europejskich oraz w
ramach Mechanizmów Finansowych na realizację
rozpoczętych i planowanych inwestycji
utrzymanie finansowania projektów z budżetu
paostwa lub środków własnych beneficjentów
zapewnienie stałego dostępu do usługi wszystkim
użytkownikom KSI SIMIK oraz sprawnego i
niezakłóconego działania systemu
Zadanie główne w warunkach
sytuacji kryzysowej
Zapewnienie środków na realizację
programów współfinansowanych
ze środków pomocowych.
Koordynowanie przesunięd
środków w ramach obszarów
priorytetowych, celem
koncentracji na terytorium
dotkniętym kryzysem.
zapewnienie wysokiej wiarygodności danych
operacyjnych przetwarzanych w KSI SIMIK
KPZK 252
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
Monitorowanie zagrożeo w obszarze rozwój regionalny
Podstawa prawna
– ustawa z dnia 26.04.2007
r. o zarządzaniu
kryzysowym.
– ustawa z dnia 6.12.2006
r. o zasadach
prowadzenia polityki
rozwoju
Podmiot
odpowiedzialny
– Dyrektor Biura
Administracyjnego
– Dyrektor
Departamentu
Koordynacji Polityki
Strukturalnej
– dyrektorzy
departamentów
będących
instytucjami
zarządzającymi
programami
operacyjnymi
Podlegają
monitoringowi
Wykorzystywane metody
– informacje
z Komisji
Europejskiej
o wstrzymaniu
płatności
– przepływy
finansowe między
paostwami
darczyocami
a Rzeczypospolitą
Polską
– sprawozdania
przedkładane przez
instytucje
zaangażowane
w proces
wykorzystania
środków
pomocowych
i beneficjentów
– pozyskiwanie informacji
– projekty na etapie
przygotowania
– przygotowanie
i wdrażanie
dokumentów
strategicznych
– analiza i weryfikacja
– analiza przepływów
finansowych
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
– dane analityczne
i informacje
(decyzje)
Źródła informacji
Stałe
Przedstawicielstwo RP
przy Unii Europejskiej
– informacje na
temat przepływów
finansowych
analizy
wykonywane dla
potrzeb podjęcia
decyzji przez
kierownictwo
– proces ciągły
– analiza sprawozdao
– badania eksperckie
i ewaluacja
– proces ciągły
– dane analityczne
oraz uzyskane
w wyniku ewaluacji
i opinii eksperckich
Sposób
wykorzystania
informacji
Instytucje
zaangażowane w
proces wykorzystania
środków finansowych i
beneficjenci
– wyniki z ewaluacji
– dane eksperckie
– opinie środowiskowe
wdrożenie w
przygotowywanych
dokumentach
– zgodnie z potrzebą
KPZK 253
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
i programowych
– przygotowanie
programów
operacyjnych
– realizacja
programów
operacyjnych i
projektów
Rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006
z dnia 11.07. 2006 r.
w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu
Spójności
– Dyrektor Biura
Administracyjnego
– Dyrektor
Departamentu
Informatyki
– Dyrektor
Departamentu
Koordynacji
Wdrażania Funduszy
Unii Europejskiej
– działanie systemu
informatycznego
KSI SIMIK
07-13
– przestrzeganie
procedur
bezpieczeostwa
– testowanie
aplikacji
– dane operacyjne
w KSI SIMIK
07-13
– ewaluacja
– kontrola
– kontrola systemu oraz
ruchu sieciowego
z wykorzystaniem
dedykowanego
oprogramowania do
SIMIK
– informacje
o ujawnieniu prób
penetracji systemu
– informacje
o ujawnieniu prób
penetracji systemu
na bieżąco
– telewizja przemysłowa
– programy
zabezpieczające
– reagowanie na
incydenty
– programy
zabezpieczające
– kontrola
– audyt jakości
i wiarygodności danych
– nie rzadziej niż raz
w roku
– na bieżąco oraz
zgodnie
z potrzebą
– wyniki audytu
– sprawdzenie
i weryfikacja
danych
KPZK 254
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW SKARBU PAOSTWA
Dział
Skarb
Paostwa
Obszar odpowiedzialności
ustawowej
gospodarowanie mieniem
Skarbu Paostwa
Instytucja podległa/nadzorowana
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
Prokuratoria Generalna Skarbu
Paostwa
zapewnienie racjonalnego wykorzystania zasobów
majątku paostwowego dla zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania gospodarki
narodowej
zapewnienie bezpieczeostwa infrastruktury
wskazanych obiektów i systemów będących w
zasobach majątku paostwowego
Zadanie główne w warunkach
sytuacji kryzysowej
Zapewnienie funkcjonowania,
ciągłości działania oraz
integralności mienia Skarbu
Paostwa
Monitorowanie zagrożeo dla infrastruktury krytycznej w systemach zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa
Podstawa prawna
– ustawa z dnia
18.03.2010r.
o szczególnych
uprawnieniach ministra
właściwego do spraw
Skarbu Paostwa oraz ich
wykonywaniu w
niektórych spółkach
kapitałowych lub grupach
kapitałowych
prowadzących działalnośd
w sektorach energii
elektrycznej, ropy
naftowej oraz paliw
gazowych
Podmiot
odpowiedzialny
pełnomocnik spółki
do spraw ochrony
infrastruktury
krytycznej
Podlegają
monitoringowi
zagrożenia dla
infrastruktury
krytycznej
w zakresie
ochrony
fizycznej,
technicznej,
prawnej,
osobowej i
teleinformatyczn
ej
Wykorzystywane metody
– analiza dokumentów
– pozyskiwanie informacji
i wyjaśnieo
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
– informacje bieżące
Źródła informacji
– pracownicy spółki
– informacje od
służb/instytucji
właściwych w
sprawach
bezpieczeostwa
Sposób
wykorzystania
informacji
– kwartalny raport
dla zarządu spółki i
rady nadzorczej
oraz Ministra
Skarbu Paostwa
i Dyrektora RCB
– sprawozdane
kwartalne dla
Ministra Skarbu
Paostwa oraz
Dyrektora RCB
KPZK 255
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
– rozporządzenie PRM
z dnia 14.07.2010r.
w sprawie pełnomocnika
do spraw ochrony
infrastruktury krytycznej
MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
Dział
kultura
fizyczna
Obszar odpowiedzialności
ustawowej
Instytucja podległa/nadzorowana
kultura fizyczna, rekreacja,
rehabilitacja ruchowa
sport dzieci i młodzieży, sport
kwalifikowany, sport osób
niepełnosprawnych
Centralny Ośrodek Sportu
Polska Organizacja Turystyczna
zagospodarowanie turystyczne kraju
oraz mechanizmy regulacji rynku
turystycznego
Zadanie główne w warunkach
sytuacji kryzysowej
Udzielenie pomocy osobom
poszkodowanym w sytuacji
kryzysowej poprzez udostępnienie
posiadanych obiektów i
infrastruktury.
Instytut Sportu
turystyka
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży w ramach działao na rzecz
zapewnienia bezpieczeostwa
przygotowanie posiadanych obiektów na potrzeby
wykorzystania dla zapewnienia pomocy osobom
poszkodowanych w sytuacji kryzysowej
Koordynowanie powrotu do kraju
obywateli polskich oraz wyjazdu
z Polski obywateli paostw obcych
– uczestników imprezy sportowej.
KPZK 256
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
Monitorowanie zagrożeo w obszarze kultury fizycznej i turystyki
Podstawa prawna
– ustawa z dnia
25.06.2010r. o sporcie
Podmiot
odpowiedzialny
Dyrektor
Departamentu
Sportu
Kwalifikowanego
i Młodzieżowego
Podlegają
monitoringowi
– wyjazdy
sportowców
i kibiców na
mistrzostwa
świata
i mistrzostwa
Europy
– organizacja
międzynarodowy
ch imprez
sportowych na
terenie kraju
Wykorzystywane metody
analiza zdarzeo
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
informacje bieżące
Źródła informacji
– kierownicy jednostek
podległych
– prezesi polskich
związków sportowych
Sposób
wykorzystania
informacji
– bieżąca analiza
– ocena startu
w mistrzostwach
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Dział
Obszar odpowiedzialności
ustawowej
sprawiedliwośd
sądownictwo, prokuratura,
notariat, adwokatura i radcowie
prawni
wykonywanie kar oraz środki
wychowawcze i środki poprawcze
orzeczone przez sądy, pomoc
postpenitencjarna
Instytucja podległa/nadzorowana
Centralny Zarząd Służby Więziennej
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
przeciwdziałanie buntom i ucieczkom
z zakładów karnych
i aresztów śledczych
przygotowanie rozwiązao prawno-organizacyjnych
funkcjonowania placówek penitencjarnych w
warunkach sytuacji kryzysowych, spowodowanych
przez czynniki zewnętrzne
zabezpieczenie baz danych
Zadanie główne w warunkach
sytuacji kryzysowej
Zapewnienie bezpieczeostwa
funkcjonowania placówek
penitencjarnych
KPZK 257
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
Monitorowanie zagrożeo w obszarze wymiaru sprawiedliwości
Podstawa prawna
– ustawa o zarządzaniu
kryzysowym
– polecenie Ministra
Sprawiedliwości
nr BINiSO – II – 0187 –
12/09 z dnia 1 kwietnia
2009 r.
– zarządzenie nr 94/2010
Dyrektora Generalnego
Służby Więziennej z dnia
13 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia
wykazu zdarzeo
nadzwyczajnych, sposobu
postępowania w
przypadku ich
wystąpienia oraz trybu
działania stanowisk
dowodzenia
Podmiot
odpowiedzialny
Minister
Sprawiedliwości
Dyrektor Generalny
Służby Więziennej
Podlegają
monitoringowi
zakłady karne:
– bunt/ucieczka
z zakładu karnego
lub aresztu
śledczego
– ucieczka
w trakcie
konwojowania
przez
funkcjonariuszy SW
– wzięcie zakładnika
– groźne zakłócenie
bezpieczeostwa
– groźne zakłócenie
porządku
– choroby
funkcjonariuszy,
pracowników,
osadzonych
i wychowanków na
jednakową
jednostkę
chorobową
– przesyłka pocztowa
z niebezpieczną
zawartością
Wykorzystywane
metody/bazy
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
Źródła informacji
kierownicy
analiza zdarzeo
i meldunków
– informacje bieżące
– codzienne meldunki
sytuacyjne
jednostek
organizacyjnych Służby
Więziennej
Sposób
wykorzystania
informacji
– codzienna analiza i
ocena
zagrożeo
w Wydziale
Zarządzania
Kryzysowego
i Spraw Obronnych
– 1xkwartałinformacja
na posiedzenie
Zespołu
Zarządzania
Kryzysowego
Ministra
Sprawiedliwości
KPZK 258
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
Dyrektor Biura
Ochrony Informacji
Niejawnych
Zarządzania
Kryzysowego
i Spraw Obronnych
MS
Dyrektor Biura
Ochrony Informacji
Niejawnych
Zarządzania
Kryzysowego
i Spraw Obronnych
MS
bezpieczeostwo osób
i obiektów sądów:
– rozbój,
– czynna napaśd na
przedstawiciela
wymiaru
sprawiedliwości
– groźba podłożenia
ładunku
wybuchowego lub
groźnych dla
zdrowia i życia
substancji
chemicznych,
niebezpiecznych
przesyłek
pocztowych
zakłady dla
nieletnich:
– bunt/ucieczka
z terenu zakładu
– ucieczka
w trakcie
konwojowania
– zbiorowe
wystąpienie
(czynne lub bierne)
– choroby
pracowników lub
wychowanków na
jednakową
jednostkę
chorobową
prezesi:
– sądów apelacyjnych
– sądów okręgowych
– sądów rejonowych
analiza zdarzeo
i meldunków
analiza zdarzeo
i meldunków
dyrektorzy:
– Instytutu Ekspertyz
– informacje bieżące
Sądowych
– codzienne meldunki
w Krakowie
sytuacyjne
– Instytutu Wymiaru
Sprawiedliwości
w Warszawie
– Krajowej Szkoły
Sądownictwa
i Prokuratury
w Krakowie
– informacje bieżące
– codzienne meldunki
sytuacyjne
dyrektorzy zakładów dla
nieletnich
– codzienna analiza i
ocena zagrożeo
w Wydziale
Zarządzania
Kryzysowego
i Spraw Obronnych
– 1xkwartałinformacja na
posiedzenie
Zespołu
Zarządzania
Kryzysowego
Ministra
Sprawiedliwości
– codzienna analiza i
ocena zagrożeo w
Wydziale
Zarządzania
Kryzysowego
i Spraw Obronnych
– 1xkwartałinformacja na
posiedzenie
Zespołu
Zarządzania
Kryzysowego
Ministra
Sprawiedliwości
KPZK 259
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
– przesyłka pocztowa
z niebezpieczną
zawartością
MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Dział
Obszar odpowiedzialności
ustawowej
Instytucja podległa/nadzorowana
ochrona bezpieczeostwa
i porządku publicznego
ochrona granicy Paostwa,
kontrola ruchu granicznego
i cudzoziemców oraz
koordynacja działao związanych
z polityką migracyjną paostwa
Policja
Straż Graniczna
Paostwowa Straż Pożarna
zarządzanie kryzysowe
sprawy
wewnętrzne
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna
ochrona przeciwpożarowa
przeciwdziałanie skutkom klęsk
żywiołowych
i innych podobnych zdarzeo
zagrażających bezpieczeostwu
powszechnemu
nadzór nad ratownictwem
górskim i wodnym
Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców
Krajowe Centrum Informacji
Kryminalnej
Biuro Ochrony Rządu
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
przeciwdziałanie zagrożeniom ludzi, ich mieniu i
środowisku spowodowanym: zakłóceniem
bezpieczeostwa i porządku publicznego,
naruszeniem bezpieczeostwa powszechnego,
katastrofą naturalną lub awarią techniczną
przeciwdziałanie nielegalnemu przemieszczaniu się
osób przez granice RP
zapewnienie bezpieczeostwa osobom, obiektom i
urządzeniom podlegającym ochronie oraz
wskazanym obiektom infrastruktury krytycznej
zabezpieczenie systemów i sieci
teleinformatycznych oraz baz danych
zabezpieczenie funkcjonowania ośrodków dla
cudzoziemców
i przeciwdziałanie negatywnym oddziaływaniom
znajdujących się tam osób na poziom
bezpieczeostwa
koordynowanie przygotowania wojewodów do
wykonywania zadao zarządzania kryzysowego
koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony
cywilnej w kraju
przeciwdziałanie nielegalnemu przemieszczaniu się
Zadanie główne w warunkach
sytuacji kryzysowej
Zapewnienie bezpieczeostwa
powszechnego
i porządku publicznego
KPZK 260
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
obywatelstwo, ewidencja
ludności, dowodów osobistych
i paszportów
osób i towarów przez granice RP
Monitorowanie zagrożeo bezpieczeostwa i porządku publicznego
Podstawa prawna
ustawa o Policji
Podmiot
odpowiedzialny
Komendant Główny
Policji
Podlegają
monitoringowi
– bezpieczeostwo
imprez
masowych
i zgromadzeo
publicznych
– zagrożenia
w ruchu
drogowym
– zagrożenia
przestępczością
kryminalną
i gospodarczą
– bezpieczeostwo
własnych
systemów
teleinformatycz
nych
Wykorzystywane metody/bazy
– informacje bieżące
– baza danych KSIP (Krajowy
System Informacyjny Policji)
– baza danych PSSP „TEMIDA”
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
– całodobowe
pozyskiwanie
informacji
– sprawozdania
półroczne/roczne
Źródła informacji
– jednostki
organizacyjne Policji
(meldunki
o zdarzeniach)
– inne służby krajowe
– KCIK
– Interpol i Europol
– obywatele
– środki masowej
komunikacji
Sposób
wykorzystania
informacji
– codzienny raport
sytuacyjny dla
kierownictwa
Policji i MSW
– raporty półroczne
i roczne
– opracowania dla
MSW i innych
organów
administracji
publicznej oraz
krajowych
i zagranicznych
placówek
naukowych
i badawczych
Monitorowanie zagrożeo nielegalnego przemieszczania osób i towarów przez granicę RP
Podstawa prawna
Podmiot
odpowiedzialny
Podlegają
monitoringowi
Wykorzystywane metody/bazy
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
Źródła informacji
Sposób
wykorzystania
informacji
KPZK 261
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
– Rozporządzenia (WE)
nr 862/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady
z dnia 11 lipca 2007 r.
w sprawie statystyk
Wspólnoty z zakresu
migracji ochrony
międzynarodowej oraz
uchylającym rozporządzenie
Rady (EWG) nr 311/76 w
sprawie zestawienia
statystyk dotyczących
pracowników cudzoziemców
(Dz.U.UE L z dnia 31 lipca
2007 r.)
Komendant Główny
Straży Granicznej
– ustawa o Straży
Granicznej
– ustawa z dnia 12
października 1990 r. o
ochronie granicy
paostwowej
– nielegalne
przekroczenie
granicy
– przemyt
– używanie
fałszywych
dokumentów
– przypadki
nielegalnego
pobytu
– bezpieczeostwo
własnych
systemów
teleinformatycz
nych
– informacje bieżące
– baza danych Platforma
Wymiany Informacji – PWI
– w odniesieniu do
bezpieczeostwa własnych
systemów
teleinformatycznych - sonda
Rządowego Zespołu
Reagowania na Incydenty
Komputerowe CERT.GOV.PL
– całodobowe
pozyskiwanie
informacji
– raporty miesięczne
– jednostki
organizacyjne SG
(meldunki
o zdarzeniach)
– inne służby
– służby graniczne
innych paostw
– sied ICONet
w ramach Frontex
Risk Analysis Network
– Agencja FRONTEX –
raporty okresowe
Agencji, kierunkowe
analizy ryzyka
– codzienny raport
sytuacyjny dla
kierownictwa SG i
MSW
– raporty półroczne
i roczne
– opracowania dla
MSW
i innych organów
administracji
publicznej
Monitorowanie zagrożeo w transporcie przez granicę RP
Podstawa prawna
– Dyrektywa 2006/22/WE
Parlamentu
Europejskiego
i Rady z dnia 15 marca
2006 roku w sprawie
warunków wykonywania
rozporządzenia Rady
(EWG) nr 3820/85
i 3821/85 dotyczących
Podmiot
odpowiedzialny
Komendant Główny
Straży Granicznej
Podlegają
monitoringowi
– bezpieczeostwo
w komunikacji
lotniczej
– przewóz
materiałów
niebezpiecznych
– siłowe
przekraczanie
granicy
Wykorzystywane metody/bazy
– informacje bieżące
i cykliczne raporty
– bazy danych:
ZSE4 (o ruchu granicznym
osób i środków transportu),
CAOiL (o osobach
poddanych odprawie,
pojazdach itp.)
CBD SG ODPRAWA SG (dane
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
– wyniki statystyczne:
kontroli
bezpieczeostwa
w komunikacji
lotniczej,
siłowego
przekroczenia
granicy i nie
zatrzymania się do
Źródła informacji
jednostki organizacyjne
SG
Sposób
wykorzystania
informacji
– codzienny raport
sytuacyjny dla
kierownictwa SG i
MSW
– raporty półroczne
i roczne
– opracowania dla
MSW
i innych organów
KPZK 262
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
przepisów socjalnych
odnoszących się
do działalności
w transporcie drogowym
(…),
– Memorandum
o porozumieniu między
Departamentem Energii
USA a MSWiA oraz
Ministerstwem Finansów
RP w sprawie współpracy
przy zwalczaniu
nielegalnego obrotu
specjalnymi materiałami
jądrowymi i innymi
materiałami
radioaktywnymi
– ustawa o Straży
Granicznej
– ustawa Prawo o ruchu
drogowym
– ustawa o transporcie
drogowym
– ustawa Prawo lotnicze
– ustawa z dnia 12
października 1990 r. o
ochronie granicy
paostwowej
– bezpieczeostwo
w komunikacji
międzynarodo
wej o
szczególnym
znaczeniu
międzynarodo
wym
o ruchu granicznym osób i
środków transportu)
CAO (archiwum odpraw
osób i pojazdów poddanych
kontroli granicznej (dane do
IX 2007 r.)
CAOL (archiwum odpraw
osób i pojazdów poddanych
kontroli granicznej (dane od
IX 2007 r. do 2011 r.)
AOiL – ODPRAWA SG
(archiwum odpraw osób i
pojazdów poddanych
kontroli granicznej (dane od
2011 r.)
kontroli,
odmowy zezwoleo
na przekroczenie
granicy pojazdom
ze względu na ich
stan techniczny,
działao i efektów
w ochronie szlaków
komunikacyjnych,
wykrytych
materiałów
wybuchowych,
broni i amunicji,
zatrzymao i
odmowy na wjazd i
na wyjazd
transportów
z odpadami
i materiałami
szkodliwymi bądź
promieniotwórczym
i,
utrudnieo
w odprawie
granicznej (awarie),
kontroli czasu
pracy kierowców,
– meldunki dobowe
służb dyżurnych
jednostek SG,
– sprawozdania
administracji
publicznej
miesięczne/kwartalne
/półroczne/roczne
KPZK 263
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
Monitorowanie zagrożeo pożarowych i innych miejscowych zagrożeo
Podstawa prawna
– ustawa o Paostwowej
Straży Pożarnej
– ustawa o ochronie
przeciwpożarowej
– ustawa Prawo
budowlane
– ustawa Prawo ochrony
środowiska
– rozporządzenie MSWiA
w sprawie szczegółowej
organizacji Krajowego
Systemu RatowniczoGaśniczego
– rozporządzenie MSWiA
w sprawie ochrony
przeciwpożarowej
budynków, innych
obiektów budowlanych
i terenów
– rozporządzenie MSWiA
w sprawie czynności
kontrolnorozpoznawczych
przeprowadzanych przez
PSP
– rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie
Podmiot
odpowiedzialny
Komendant Główny
Paostwowej Straży
Pożarnej
Podlegają
monitoringowi
– bezpieczeostwo
pożarowe
budynków
– zagrożenia
chemiczne
w zakresie:
trasy drogowe i
kolejowe po
których
przewożone są
towary
niebezpieczne
parkingi dla
transportu
drogowego
towarów
niebezpiecznyc
h, zakłady
zawierające
substancje
niebezpieczne
Wykorzystywane metody/bazy
– informacje bieżące
– czynności kontrolnorozpoznawcze
– informacje z
międzynarodowych
systemów monitoringu:
IAN (Industrial Accident
Notification) platforma
wymiany informacji
i powiadamiania
o zdarzeniach (głównie
awariach przemysłowych)
w ramach ONZ
RAS-BICHAT (Rapid Alert
System Biological & Chemical
Agents Threats) platforma
wymiany informacji
i powiadamiania
o zagrożeniach biologicznych
i chemicznych w ramach
krajów członkowskich UE - dla
Ministerstwa Zdrowia
CECIS (The Common
Emergency Communication
and Information System)
platforma wymiany
informacji
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
– całodobowe
pozyskiwanie
informacji
– wyniki kontroli:
przestrzegania
przepisów
p. pożarowych,
działao
zapobiegających
poważnym awariom
przemysłowym
– wykazy:
zakładów
zawierających
substancje
niebezpieczne
budowli szczególnie
zagrożonych
katastrofami,
tras drogowych
i kolejowych po
których
przewożone są
towary
niebezpieczne oraz
parkingów
obiektów
wyposażonych
Źródła informacji
Sposób
wykorzystania
informacji
Jednostki organizacyjne
PSP
– codzienny raport
sytuacyjny dla
kierownictwa PSP
i MSW
– raporty półroczne
i roczne
– opracowania dla
MSW
i innych organów
administracji
publicznej
– przygotowywanie
i weryfikacja
procedur działao
ratowniczych
KPZK 264
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
warunków technicznych,
jakim powinny
odpowiadad budynki i ich
usytuowanie
i powiadamiania
o zdarzeniach pomiędzy
krajami członkowskimi UE
Virtual OSOCC (Virtual OnSite Operations Coordination
Centre) platforma wymiany
informacji i powiadamiania
o zdarzeniach w ramach
struktur ONZ
MIC Portal (The Monitoring
and Information Centre
Portal) strona internetowa
administrowana przez MIC
(UE)
GDACS (The Global Disaster
Alert and Coordination
System) portal internetowy
zawierający informacje
o zagrożeniach
i wystąpieniu trzęsieo ziemi
oraz tsunami
w system
sygnalizacji
pożarowej,
w stałe urządzenia
gaśnicze,
dźwiękowy system
ostrzegawczy oraz
obiektów
w których są one
wymagane
– sprawozdania
półroczne/roczne
Monitorowanie zagrożeo wobec osób, obiektów i urządzeo ochranianych przez BOR, oraz wobec osób i obiektów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych,
urzędów konsularnych i przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej objętych ochroną BOR
Rodzaj
Sposób
Podmiot
Podlegają
Wykorzystywane
Podstawa prawna
i częstotliwośd
Źródła informacji
wykorzystania
odpowiedzialny
monitoringowi
metody/bazy
zbierania danych
informacji
– ustawa o Biurze Ochrony
– informacje bieżące
– całodobowe
– komórki organizacyjne – prognozy
zagrożenia wobec
Rządu
– zbiory ewidencji
pozyskiwanie
BOR
– analizy
ochranianych osób,
– rozporządzenie Prezesa
Szef Biura Ochrony
kryminalnej
informacji ze służb i – informacje bieżące
– plany działao
obiektów
Rady Ministrów w
Rządu
– zbiory archiwalne
podmiotów
pozyskiwane od innych – komunikaty i
i urządzeo
sprawie zakresu,
– teczki tematyczne grup
współpracujących z
służb i organów
informacje dla
warunków i trybu
ochronnych, obiektów
BOR
administracji
kierownictwa i
KPZK 265
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
przekazywania Biuru
Ochrony Rządu
informacji uzyskanych
przez Policję, Agencję
Bezpieczeostwa
Wewnętrznego, Agencję
Wywiadu, Straż
Graniczną, Służbę
Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbę
Wywiadu Wojskowego
i Żandarmerię Wojskową
– rozporządzenie MSWiA
w sprawie zakresu,
warunków i trybu
wykonywania przez
funkcjonariuszy BOR
zadao ochrony polskich
przedstawicielstw
dyplomatycznych,
urzędów konsularnych
oraz przedstawicielstw
przy organizacjach
międzynarodowych poza
granicami
Rzeczypospolitej Polskiej
chronionych przez BOR
i teczki osób ochranianych
z paostw obcych
– meldunki i
sprawozdania z
wykonywanych
zadao
– notatki służbowe
– analizy i prognozy
okresowe ze służb
– inne informacje
publicznej
– źródła otwarte
– osoby, które mogą
udzielid pomocy BOR
komórek
organizacyjnych
BOR
– notatki służbowe
– meldunki
Monitorowanie zagrożeo w związku z pobytem cudzoziemców
Podstawa prawna
– ustawa o cudzoziemcach
– ustawa o Straży
Podmiot
odpowiedzialny
Podlegają
monitoringowi
Wykorzystywane
metody/bazy
Szef Urzędu
– zagrożenia
w ośrodkach dla
informacje bieżące
rozpoznanie migracyjne –
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
– analizy tygodniowe,
miesięczne
Źródła informacji
– ośrodki dla
cudzoziemców
Sposób
wykorzystania
informacji
cykliczne raporty i
analizy dla
KPZK 266
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
Granicznej
– ustawa o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony
na terytorium RP
– rozporządzenie Ministra
SWiA w sprawie
regulaminu pobytu w
ośrodku dla
cudzoziemców
ubiegających się
o nadanie statusu
uchodźcy
– rozporządzenie Ministra
SWiA w sprawie
przeprowadzania przez
funkcjonariuszy Straży
Granicznej kontroli
legalności wykonywania
pracy /…/
do Spraw
Cudzoziemców
Komendant Główny
Straży Granicznej
cudzoziemców
oraz
w środowiskach
lokalnych
społeczności na
terytorium RP
– zagrożenia
wynikające
z
nieprzestrzegania
przez
cudzoziemców
zasad wjazdu
i pobytu na
terytorium RP
mapa cudzoziemców
i roczne
– analizy półroczne
Straży Granicznej
– informacje bieżące
pozyskiwane od innych
służb
i organów
administracji
publicznej
– środki masowego
przekazu
kierownictwa
Uds.C, MSW
i innych organów
administracji
publicznej
MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Dział
sprawy
zagraniczne
Obszar odpowiedzialności
ustawowej
stosunki RP z innymi paostwami
i organizacjami międzynarodowymi
reprezentowanie i ochrona
interesów RP za granicą
reprezentowanie i ochrona
interesów polskich obywateli oraz
polskich osób prawnych za granicą
międzynarodowa współpraca na
Instytucja podległa/nadzorowana
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
przeciwdziałanie zagrożeniom dla obywateli
polskich poza granicami RP
Zadanie główne w warunkach
sytuacji kryzysowej
Zapewnienie bezpieczeostwa
obywatelom polskim poza
granicami RP
zorganizowanie i realizacja przedsięwzięd
ewakuacyjnych obywateli polskich z terenów
KPZK 267
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
rzecz rozwoju i pomocy
humanitarnej
działalnośd informacyjna
i edukacyjna o integracji europejskiej
i zasadach funkcjonowania UE
zgodnośd polskiego systemu prawa z
prawem UE oraz ochrona interesów
RP w postępowaniach przed
organami sądowymi UE
i Trybunałem Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA)
przygotowanie organów
administracji rządowej do
wykonywania zadao wynikających
z członkostwa RP w UE
zagrożonych do kraju
Monitorowanie zagrożeo poza granicami RP
Podstawa prawna
– ustawa o zarządzaniu
kryzysowym
– zarządzenie nr 14 MSZ z
dnia 31.07.2007 r. w
sprawie powołania
Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
w MSZ
Podmiot
odpowiedzialny
Podlegają
monitoringowi
Centrum Operacyjne
MSZ
wydarzenia
i sytuacje kryzysowe
z zakresu
politycznego,
konsularnego
i bezpieczeostwa
Wykorzystywane
metody/bazy
informacje bieżące
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
całodobowe
pozyskiwanie danych
o charakterze:
– politycznym dot.
kryzysów
politycznych,
militarnych,
ważnych wydarzeo
politycznych
wpływających
na sytuację
międzynarodową,
Źródła informacji
– placówki
– zagraniczne
– zagraniczne
i polskie agencje
prasowe oraz środki
masowej komunikacji
– ODIN – system
informacji UE
Sposób
wykorzystania
informacji
– codzienny raport
sytuacyjny dla RCB
– komunikaty dla
kierownictwa MSZ,
RCB i innych
instytucji
paostwowych
KPZK 268
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
w tym Polski,
– konsularnym dot.
klęsk żywiołowych,
kataklizmów,
zdarzeo losowych,
epidemiolog.,
wypadków
z udziałem Polaków,
– bezpieczeostwa,
w tym dot. zagrożeo
i działao
terrorystycznych.
MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW GOSPODARKI WODNEJ I ŚRODOWISKA
Dział
środowisko
Obszar odpowiedzialności
ustawowej
ochrona i kształtowanie środowiska
oraz racjonalnego wykorzystywania
jego zasobów
geologia, gospodarka zasobami
naturalnymi
leśnictwo, ochrona lasów
i gruntów leśnych, łowiectwo
organizmy genetycznie
zmodyfikowane
Instytucja podległa/nadzorowana
Główny Inspektor Ochrony
Środowiska
Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska
Prezes Paostwowej Agencji
Atomistyki
Prezes Wyższego Urzędu
Górniczego
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Paostwowe Gospodarstwo Leśne
„Lasy Paostwowe”
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
monitorowanie zagrożeo środowiska, w tym
zagrożeo transgranicznych
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
spowodowanym działalnością człowieka
przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeostwa
ludzi i środowiska w zakresie organizmów
genetycznie zmodyfikowanych
ocena sytuacji radiacyjnej kraju, działania
wspierające w zakresie identyfikacji oraz oceny
skutków zdarzenia radiacyjnego
realizacja przedsięwzięd inwestycyjnych,
organizacyjnych i planistycznych w celu
właściwego gospodarowania wodami oraz ochrony
przed powodzią i przeciwdziałania skutkom suszy
Zadanie główne w warunkach
sytuacji kryzysowej
Przeciwdziałanie zagrożeniom
dla ludzi, ich mienia
i środowiska spowodowanym
katastrofami naturalnymi
i zdarzeniami radiacyjnymi
KPZK 269
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
Instytut Badawczy Leśnictwa
Paostwowy Instytut Geologiczny
Paostwowy Instytut Badawczy
gospodarka
wodna
ochrona zasobów wodnych,
utrzymanie śródlądowych wód
powierzchniowych wraz
z infrastrukturą techniczną (budowle
oraz urządzenia wodne)
budowa, modernizacja oraz
utrzymanie śródlądowych dróg
wodnych
ochrona przeciwpowodziowa
(budowa, modernizacja oraz
utrzymanie urządzeo wodnych
zabezpieczających przed powodzią
oraz koordynacja przedsięwzięd
służących osłonie
i ochronie przeciwpowodziowej
paostwa)
paostwowa służba hydrologicznometeorologiczna, paostwowa służba
hydrogeologiczna oraz paostwowa
służba do spraw bezpieczeostwa
budowli piętrzących
Prezes Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Paostwowy Instytut Geologiczny
Paostwowy Instytut Badawczy
Monitorowanie zagrożeo hydrologiczno-meteorologicznych i geologicznych
Podstawa prawna
Podmiot
odpowiedzialny
Podlegają
monitoringowi
– Dyrektywa 2000/60/WE
z 23.10.2000 r.
– Dyrektywa 2006/118/WE
– Dyrektor Instytutu
Meteorologii
i Gospodarki
– groźne zjawiska
hydrologiczne i
meteorologiczne
Wykorzystywane metody
– system pomiarowoobserwacyjny (stacje
hydrologiczno-
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
– dane o sytuacji
meteoi hydrologicznej
Źródła informacji
– sied automatycznych
stacji
telemetrycznych
Sposób
wykorzystania
informacji
– informacje, raporty
i komunikaty dla
CZK
KPZK 270
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
z 12.12.2006r.
Wodnej
– Dyrektywa 2007/60/WE – Dyrektor
z dnia 23.10.2007r.
Paostwowego
– ustawa prawo wodne
Instytutu
– rozporządzenia MŚ
Geologicznego
– Prezes
Krajowego
Zarządu Gospodarki
Wodnej
– zagrożenie suszą
– stan rezerw
zasobów wód
podziemnych
– stan rezerwy
powodziowej
w zbiornikach
– zjawiska lodowe
w zbiornikach
i głównych
rzekach
meteorologiczne,
teledetekcji naziemnej
i aerologiczne)
– system przesyłania danych
(w tym sieci komputerowe
i radiotelefoniczne)
– własne bazy danych
– system gromadzenia,
przetwarzania i dystrybucji
danych
– system gromadzenia
i przetwarzania danych
hydrogeologicznych
zbierane
całodobowo, ocena
dokonywana co
3 godziny
– stan zlodzenia, akcja
lodołamania i stan
na zbiornikach – raz
dziennie
– dane dot. suszy
i rezerw zasobów
wodnych-raz na
kwartał
– obserwacje wód
podziemnych
w zależności od
rodzaju stacji: ciągłe,
dobowe lub
tygodniowe
– obserwatorzy stacji
meteoi hydrologicznych
– służba nadzoru
wodnego
– sied obserwacyjnobadawcza wód
podziemnych
– meteoi hydrologiczne:
w okresie
normalnym
– 1 raz na dobę,
podczas zagrożenia
– całodobowo co 6
i co 3 godziny
– hydrogeologiczne:
w okresie
normalnym – raz
na kwartał,
w stanie
zagrożenia – raz na
miesiąc,
w stanie alarmu –
raz na tydzieo
Monitorowanie zagrożeo skażeniem chemicznym
Podstawa prawna
– ustawa
o Inspekcji Ochrony
Środowiska
– ustawa Prawo ochrony
środowiska
– ustawa Prawo wodne
Podmiot
odpowiedzialny
Główny Inspektor
Ochrony Środowiska
Podlegają
monitoringowi
– zagrożenia dla
stan
środowiska w
ramach
Paostwowego
Monitoringu
Środowiska
– zagrożenia
poważnymi
Wykorzystywane metody
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
– informacje bieżące
– dostępne bazy danych
– rejestry, raporty, informacje
– okresowe raporty
Źródła informacji
– wojewódzkie
inspektoraty ochrony
środowiska
– instytuty naukowobadawcze
– informacje/dane
generowane w GIOŚ
Sposób
wykorzystania
informacji
Cykliczne informacje
i raporty dla ministra
właściwego do spraw
i Komisji Europejskiej
KPZK 271
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
awariami
instalacji
przemysłowych
oraz
w transporcie
materiałów
niebezpiecznych
Monitorowanie zagrożeo skażeniem promieniotwórczym
Podstawa prawna
– ustawa prawo atomowe
– rozporządzenie RM
w sprawie stacji
wczesnego wykrywania
skażeo
promieniotwórczych
i placówek prowadzących
pomiary
Podmiot
odpowiedzialny
Prezes
Paostwowej Agencji
Atomistyki
Podlegają
monitoringowi
poziom zagrożeo
radiacyjnych
Wykorzystywane metody
analiza bieżących informacji
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
całodobowe
pozyskiwanie danych
o sytuacji radiacyjnej
przekazywanych do
Centrum ds. Zdarzeo
Radiacyjnych PAA
(CEZAR)
Źródła informacji
– 12 podstawowych
stacji PMS
– 13 podst. stacji ASS500
– 9 podst. Stacji IMGW
– 13 wspomagających
stacji MON
– system ECURIE system UE wczesnego
powiadamiania i
wymiany informacji
w sytuacjach
awaryjnych, tzw.Stacja
CoDecS - 24h
– system ENAC - system
MAEA wczesnego
powiadamiania
i wymiany informacji
w sytuacjach
Sposób
wykorzystania
informacji
Komunikaty PAA:
– codzienny
publikowany na
stronie
internetowej
– kwartalny
i raport roczny
publikowany
w Monitorze
Polskim
W sytuacji awaryjnej
- raport PAA
stanowiący podstawę
prowadzenia działao
interwencyjnych
przez wojewodę
i MSW
KPZK 272
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
awaryjnych - 24h
– system EURDEP –
wymiany danych
o wartościach mocy
dawek
promieniowania
gamma ze stacji
pomiarowych krajów
UE
Monitorowanie zagrożeo czynnikami biologicznymi
Podstawa prawna
Podmiot
odpowiedzialny
Podlegają
monitoringowi
Wykorzystywane metody
– proces
uwalniania
organizmów
genetycznie
zmodyfikowanych
– ustawa o organizmach
genetycznie
zmodyfikowanych
Dyrektor
Departamentu
Ochrony Przyrody
Ministerstwa
Środowiska
do środowiska,
– zamkniętego
użycia
organizmów
genetycznie
zmodyfikowanych
– wprowadzenia
organizmów
genetycznie
Kontrola laboratoryjna
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
Kilkanaściekilkadziesiąt razy w
roku zgodnie z
planami kontroli
poszczególnych
podmiotów
odpowiedzialnych
Źródła informacji
– sprawozdania z
przebiegu kontroli
– bazy danych
– system wymiany
informacji o
bezpieczeostwie
biologicznym
Sposób
wykorzystania
informacji
Cykliczne informacje
dla ministra
właściwego do spraw
środowiska
zmodyfikowanych
do obrotu
KPZK 273
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ZDROWIA
Dział
Obszar odpowiedzialności
ustawowej
zdrowie
ochrona zdrowia i zasady organizacji
opieki zdrowotnej
nadzór nad produktami leczniczymi,
wyrobami medycznymi i produktami
biobójczymi oraz nad kosmetykami w
zakresie bezpieczeostwa zdrowia
ludzi
organizacja i nadzór nad systemem
Paostwowe Ratownictwo Medyczne
warunki sanitarne i nadzór sanitarny,
nadzór nad jakością zdrowotną
żywności
koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego
w zakresie rzeczowych świadczeo
leczniczych
Instytucja podległa/nadzorowana
Główny Inspektor Farmaceutyczny
Główny Inspektor Sanitarny
Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych
i Produktów Biobójczych
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
zapewnienie bezpieczeostwa sanitarnoepidemiologicznego w kraju
nadzór nad paostwowym ratownictwem
medycznym
organizacja działao systemu opieki zdrowotnej w
warunkach epidemii
przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i
środków do zapewnienia opieki medycznej w
warunkach sytuacji kryzysowych
zapewnienie bezpieczeostwa zdrowia i życia
obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych
i wyrobów medycznych
Zadanie główne w warunkach
sytuacji kryzysowej
Zapewnienie ciągłości
funkcjonowania opieki zdrowotnej
Monitorowanie zagrożeo chorobami ludzi
Podstawa prawna
– Rezolucja 41
Zgromadzenia Światowej
Organizacji Zdrowia
(WHO)
z 13 maja 1988
– Międzynarodowe
Przepisy Zdrowotne
Podmiot
odpowiedzialny
Podlegają
monitoringowi
Główny Inspektor
Sanitarny
– zakażenia
i zachorowania
na choroby
zakaźne, zgony z
powodu
zakażenia lub
choroby
Dyrektor
Paostwowego Zakładu
Higieny
(Krajowy Punkt
Wykorzystywane
metody/bazy
W szczególności:
– analiza zgłoszeo podejrzeo
lub rozpoznao zakażeo,
chorób zakaźnych lub
zgonów z powodu
zakażenia lub choroby
zakaźnej,
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
gromadzone na
bieżąco na poziomie
lokalnym:
– rejestr zakażeo
i zachorowao na
choroby zakaźne,
zgonów z powodu
Źródła informacji
Między innymi:
– lekarz lub felczer,
który podejrzewa lub
rozpoznaje zakażenie,
chorobę zakaźną lub
zgon
z powodu zakażenia
Sposób
wykorzystania
informacji
– dane o sytuacji
epidemiologicznej
w zakresie zakażeo
i chorób zakaźnych
u ludzi publikowane
w krajowych
KPZK 274
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
z dnia 23 maja 2005 r.
WHO
– Decyzja
nr 2119/98/WE
Parlamentu
Europejskiego i Rady
– Decyzja Komisji z dnia 22
grudnia 1999 r.
w sprawie systemu
wczesnego ostrzegania
i reagowania w celu
zapobiegania i kontroli
chorób zakaźnych na
mocy decyzji
nr 2119/98/WE
Parlamentu
Europejskiego
i Rady (2000/57/WE)
– ustawa o zapobieganiu
i zwalczaniu zakażeo
i chorób zakaźnych
u ludzi
Centralny
ds. Międzynarodowych
Przepisów
Zdrowotnych)
zakaźnej,
a także ich
podejrzenia
(zgodnie
z wykazem
zakażeo
i chorób
zakaźnych
określonym
w ustawie
o zapobieganiu
oraz zwalczaniu
zakażeo
i chorób
zakaźnych
u ludzi),
– zakażenia
związane
z udzielaniem
świadczeo
zdrowotnych
oraz
wykonywaniem
innych czynności,
w trakcie których
dochodzi do
naruszenia
ciągłości tkanek,
– niepożądane
odczyny
poszczepienne
– analiza zgłoszeo dodatnich
wyników badao w kierunku
biologicznych czynników
chorobotwórczych
określonych w ustawie
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo
i chorób zakaźnych
u ludzi,
– analiza dokumentacji dot.
monitorowania czynników
alarmowych
i zakażeo oraz procedur
zapobiegających
zakażeniom i chorobom
zakaźnym,
– analiza zgłoszeo
niepożądanych odczynów
poszczepiennych,
– dochodzenie
epidemiologiczne,
– wywiad epidemiologiczny,
– wymiana informacji
z innymi podmiotami
– analiza informacji na
stronach internetowych IHR
(WHO) oraz EWRS
(ECDC/Komisja
Europejska/paostwa
członkowskie UE)
zakażenia lub
choroby zakaźnej,
ich podejrzeo oraz
przypadków
stwierdzenia
dodatniego wyniku
badania
laboratoryjnego
– informacje
o bieżącej sytuacji
epidemiologicznej
szpitali
– rejestr zgłoszeo
niepożądanych
odczynów
poszczepiennych
– meldunki
dwutygodniowe
(w przypadku
grypy- tygodniowe)
lub choroby zakaźnej,
– kierownik
laboratorium
wykonujący badania
w kierunku
biologicznych
czynników
chorobotwórczych,
– kierownik szpitala lub
zespołu zakładów
opieki zdrowotnej,
– lekarz lub felczer
podejrzewający lub
rozpoznający
niepożądany odczyn
poszczepienny.
– kierownicy środków
transportu
drogowego,
powietrznego lub
wodnego oraz piloci
wycieczek
i przewodnicy
turystyczni,
– środki masowego
przekazu,
– zgłoszenia zagrożeo,
– inna dokumentacja
– w przypadku chorób
odzwierzęcych –
organy inspekcji
weterynaryjnej
– bazy danych systemu
raportach
liczbowych,
– dane
o przypadkach
zakażeo,
zachorowao lub
zgonów
z powodu chorób
zakaźnych
przekazywane do
sieci nadzoru Unii
Europejskiej
– raporty do
Europejskiego
Centrum ds.
Zapobiegania
i Kontroli Chorób
(ECDC) oraz WHO
– w przypadku
wystąpienia
zagrożenia raporty
bieżące do MZ,
NIZP-PZH
KPZK 275
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
nadzoru
międzynarodowego
WHO i UE
– ustawa o publicznej
służbie krwi
– zarządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 12
października 2006 r.
w sprawie Narodowego
Centrum Krwi
Dyrektor
Narodowego Centrum
Krwi
– bieżący stan
zaopatrzenia
w Koncentrat
Krwinek
Czerwonych
(KKCz)
i Osocze Świeżo
Mrożone (FFP)
własna elektroniczna baza
danych
– codzienne raporty
z RCKiK o stanie
bieżącym
– raporty miesięczne
o stanie rezerw
Regionalne Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
– stan rezerw KKCz
i FFP
Główny Inspektor
Sanitarny
ustawa o kosmetykach
– rozporządzenie (WE)
nr 178/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady
z dnia 28 stycznia 2002r.
– ustawa
o bezpieczeostwie
żywności i żywienia
Instytut Medycyny
Pracy
Główny Inspektor
Sanitarny
(krajowy punkt
kontaktowy)
zachorowania
spowodowane
użyciem kosmetyku
zagrożenia fizyczne,
chemiczne
i mikrobiologiczne
występujące
w żywności
i paszach
rejestr zgłoszeo
procedury Urzędowej Kontroli
Żywności
dane
o indywidualnych
przypadkach
rejestr powiadomieo
krajowych oraz rejestr
powiadomieo
przekazanych przez
Komisję Europejską
lekarz/szpital
– organy Urzędowej
Kontroli Żywności:
Paostwowa
Inspekcja Sanitarna
Inspekcja
Weterynaryjna
Inspekcja Jakości
– w przypadku
braków bieżących –
decyzja NCK
o przesunięciu
preparatów między
RCKiK lub
zwiększeniu
poboru krwi
– informacja
o stanie rezerw dla
MZ, Inspektoratu
Wojskowej Służby
Zdrowia
i Wojskowego
Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
informacja dla PIS
raporty roczne dla
GIS
KPZK 276
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
Handlowej
Artykułów RolnoSpożywczych
Paostwowa
Inspekcja Ochrony
Roślin
i Nasiennictwa
Inspekcja
Handlowa
– Punkt Kontaktowy
Komisji Europejskiej,
inne
kraje
członkowskie.
– ustawa o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków
– ustawa o Paostwowej
Inspekcji Sanitarnej
– Rozporządzenie Ministra
Zdrowia
w sprawie jakości
wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi
– ustawy Prawo wodne
– ustawa o Paostwowej
Inspekcji Sanitarnej
– Rozporządzenie Ministra
Zdrowia
w sprawie wymagao,
jakim powinna
odpowiadad woda
Główny Inspektor
Sanitarny
Główny Inspektor
Sanitarny
jakośd wody
przeznaczonej do
spożycia przez ludzi
jakośd wody
w kąpieliskach
baza danych Woda-Excel –
Access
baza danych Woda-Excel –
Access
analiza danych
z punktów cyklicznego
pobierania próbek:
basenów
kąpielowych,
wodociągów, studni,
stacji uzdatniania
wody, ujęd
podziemnych, ujęd
powierzchniowych,
zbiorników
wyrównawczych
cotygodniowe
badanie jakości
wody
stacje sanitarnoepidemiologiczne
– informacja dla
eksploatujących
ujęcia
– 3-letnie raporty do
Komisji Europejskiej
o jakości wody
przeznaczonej do
spożycia przez ludzi
stacje sanitarnoepidemiologiczne
– cotygodniowe
raporty na stronie
internetowej GIS
– roczny raport
o jakości wody
w kąpieliskach
przekazywany do
Komisji
KPZK 277
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
w kąpieliskach
– ustawa
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo
i chorób zakaźnych
u ludzi
– dyrektywa 2003/99/WE
Parlamentu
Europejskiego
i Rady z dnia 17 listopada
2003 r.
w sprawie
monitorowania chorób
odzwierzęcych
i odzwierzęcych
czynników
chorobotwórczych
– ustawa Prawo
farmaceutyczne
– Rozporządzenie (WE)
Nr 2006/2004
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z dnia 27 października
2004r. w sprawie
współpracy między
organami krajowymi
odpowiedzialnymi za
egzekwowanie przepisów
prawa w zakresie
ochrony konsumentów
zarządzenie Ministra
Europejskiej
Paostwowy Zakład
Higieny
Główny Inspektor
Farmaceutyczny
minister właściwy do
ogniska chorób
przenoszonych
drogą pokarmową
niedozwolona
reklama produktów
leczniczych
zgłoszenia ogniska nadsyłane
przez Paostwową Inspekcję
Sanitarną
informacja
o ognisku choroby
stacje sanitarnoepidemiologiczne
System CPCS – Consumer
Protection Cooperation
System
informacje na temat
niedozwolonej
reklamy produktów
leczniczych
informacje ze środków
masowej komunikacji
i innych źródeł
krajowych
i międzynarodowych
baza danych w MZ
informacje bieżące
– wojewódzcy
– opracowania
w Kronice
Epidemiologicznej
Przeglądu
Epidemiologiczneg
o
– dane wysyłane do
Unijnej bazy EFSA i
publikowane
w raportach
rocznych
potwierdzone
informacje są
podstawą wszczęcia
postępowania
administracyjnego
cykliczne raporty
KPZK 278
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
Zdrowia z dnia
9 listopada 2007 r.
w sprawie powołania
Zespołu ds. Sfałszowanych
Produktów Leczniczych
– ustawa Prawo
farmaceutyczne
Procedura Kompilacyjna– Wytyczne PIC/S
(Pharmaceutical
Inspection Cooperation
Scheme) EMA
(Europejskiej Agencji
Leków)
Decyzje Rady i Komisji
Europejskiej nr:
2119/98/EC,
2000/57/EC,
2119/98/EC,
2001/792/EC
spraw zdrowia
Główny Inspektor
Farmaceutyczny
minister właściwy do
spraw zdrowia
(krajowy punkt
kontaktowy systemu
RAS-BICHAT)
nielegalny obrót
produktami
leczniczymi
(w tym lekami
sfałszowanymi) oraz
sfałszowanymi
suplementami
diety, spełniającymi
kryteria produktu
leczniczego
inspektorzy
farmaceutyczni
– Narodowy Instytut
Leków
– Służba Celna
– Policja
– Europejska Agencja
ds. Leków
wady jakościowe
produktów
leczniczych
procedury Systemu Jakości
przekazywanie
informacji
o
zagrożeniach CBRN
system RAS - BICHAT (System
Szybkiego Alarmowania
o Zagrożeniach Biologicznych,
Chemicznych, Radiologicznych
i Nuklearnych Unii
Europejskiej)
bieżące zgłoszenia
podejrzenia wady
jakościowej produktu
leczniczego
– alarmy
i informacje
o zagrożeniach
CBRN losowych
i terrorystycznych
– ostrzeżenia
o chorobach
– wojewódzcy
inspektorzy
farmaceutyczni
– wytwórcy
i importerzy
produktów leczniczych
– placówki służby
zdrowia
– osoby prywatne
– organy kompetentne
UE oraz MRA
– Krajowy System
Wykrywania Skażeo
i AlarmowaniaCentrum
Dyspozycyjne KSWSiA
(CD KSWSiA)
– Paostwowa Inspekcja
(kilka w roku)
przekazywane do
Zespołu ds.
Sfałszowanych
Produktów
Leczniczych oraz do
wojewódzkich
inspektorów
farmaceutycznych
– decyzja
o wstrzymaniu bądź
wycofaniu
produktu
leczniczego
z obrotu
– uruchomienie
procesu RA (Rapid
Alert) – przekazanie
informacji do
organów
kompetentnych UE,
WHO
– roczne
sprawozdanie do
EMA
– informacja dla
ministra
właściwego
do
spraw zdrowia
– informacja
przekazywana po
wystąpieniu
KPZK 279
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
zakaźnych,
stanowiących
zagrożenie dla
dużych grup
ludności
– wymiana informacji
o podjętych
działaniach
Sanitarna
– Paostwowa Agencja
Atomistyki
– punkty kontaktowe
paostw UE
zdarzenia lub na
żądanie punktu
kontaktowego w
innym
paostwie
członkowskim UE
MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, INFORMATYZACJI, ŁĄCZNOŚCI , WYZNAO RELIGIJNYCH ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH
Dział
Obszar odpowiedzialności
ustawowej
Instytucja podległa/nadzorowana
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
Zadanie główne w warunkach
sytuacji kryzysowej
organizacja struktur administracji
i urzędów administracji publicznej
oraz procedury administracyjne
administracja
publiczna
zespolona administracja rządowa
w województwie
podział administracyjny paostwa
oraz nazwy jednostek osadniczych
i obiektów fizjograficznych
zbiórki publiczne
geodezja i kartografia
informatyzacja
Główny Geodeta Kraju
systemy i sieci teleinformatyczne
administracji publicznej
KPZK 280
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
technologie, techniki
i standardy informatyczne
realizacja zobowiązao
międzynarodowych RP
w dziedzinie informatyzacji
stosunki Paostwa z Kościołem
Katolickim oraz innymi kościołami
i związkami wyznaniowymi
wyznania
religijne oraz
mniejszości zachowanie i rozwój tożsamości
narodowe
kulturowej mniejszości narodowych
i etniczne
i etnicznych oraz zachowanie i rozwój
języka regionalnego
łącznośd
poczta i telekomunikacja
Prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej
organizacja świadczeo przez operatorów usług
telekomunikacyjnych i pocztowych w warunkach
szczególnych zagrożeo
zapewnienie bezpieczeostwa infrastruktury
telekomunikacyjnej
Zapewnienie funkcjonowania
telekomunikacyjnej i pocztowej
infrastruktury krytycznej
Zapewnienie ciągłości świadczenia
usług telekomunikacyjnych
i pocztowych
Monitorowanie zagrożeo infrastruktury telekomunikacyjnej i pocztowej
Podstawa prawna
– ustawa o zarządzaniu
kryzysowym
– ustawa prawo
Podmiot
odpowiedzialny
Prezes Urzędu
Komunikacji
Elektronicznej
Podlegają
monitoringowi
funkcjonowanie
systemów
telekomunikacyjnych
Wykorzystywane metody/bazy
– informacje od
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych i
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
bieżące
meldunki od
przedsiębiorców
Źródła informacji
– przedsiębiorcy
telekomunikacyjni
i operatorzy pocztowi
Sposób
wykorzystania
informacji
– raporty
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych
KPZK 281
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
telekomunikacyjne
– ustawa prawo
pocztowe
i pocztowych
operatorów pocztowych
– informacje od użytkowników
telekomunikacyjnych oraz
nadawców i adresatów
pocztowych
– kontrola przedsiębiorców
telekomunikacyjnych oraz
operatorów pocztowych
telekomunikacyjnych
i operatorów
pocztowych
– użytkownicy
telekomunikacyjni
– nadawcy i adresaci
pocztowi
– delegatury UKE
i operatorów
pocztowych dla
potrzeb
doskonalenia
procedur
reagowania
– raporty dla
ministra
właściwego do
spraw
wewnętrznych
SZEF AGENCJI BEZPIECZEOSTWA WEWNĘTRZNEGO
Obszar odpowiedzialności ustawowej
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
Zadanie główne
w warunkach sytuacji kryzysowej
rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeo godzących w bezpieczeostwo wewnętrzne
paostwa oraz jego porządek konstytucyjny
rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw:
– szpiegostwa, terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych
i innych przestępstw godzących w bezpieczeostwo paostwa,
– godzących w podstawy ekonomiczne paostwa,
– korupcji osób pełniących funkcje publiczne
– w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym
dla bezpieczeostwa paostwa,
– nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami
wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami
psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym
przeciwdziałanie zagrożeniom
terrorystycznym
przeciwdziałanie zagrożeniom w sieciach
teleinformatycznych organów administracji
publicznej
oraz ściganie ich sprawców
udzielanie zaleceo organom i podmiotom
zagrożonym skutkami zdarzeo o charakterze
terrorystycznym oraz przekazywanie im
niezbędnych informacji służących
przeciwdziałaniu zagrożeniom
Koordynacja działao właściwych
organów
w przypadku zagrożenia
terrorystycznego oraz
cyberataku
realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadao związanych z ochroną informacji
niejawnych oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeostwa w zakresie ochrony
KPZK 282
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych
uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji
mogących mied istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeostwa wewnętrznego paostwa i jego
porządku konstytucyjnego
Monitorowanie zagrożeo teleinformatycznych i terrorystycznych
Podstawa prawna
– ustawa z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji
Bezpieczeostwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu
– ustawa z dnia 26
kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu
kryzysowym
Podmiot
odpowiedzialny
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeostwa
Teleinformatycznego
ABW
(Rządowy Zespół
Reagowania na
Incydenty
Komputerowe
CERT.GOV.PL)
Dyrektor
Departamentu
przeciwdziałania
Terroryzmowi ABW
Podlegają
monitoringowi
– incydenty
w systemach
teleinformatycz
nych jednostek
organizacyjnych
administracji
publicznej RP,
– incydenty
w systemach
teleinformatycz
nych, w tym
w internecie,
mieszczące się
w art. 5 ustawy
o ABW oraz AW
zagrożenia o
charakterze
terrorystycznym
Wykorzystywane metody/bazy
system ARAKIS-GOV
(wykrywanie i reagowanie na
incydenty w systemach
teleinformatycznych organów
administracji publicznej)
– czynności operacyjnorozpoznawcze
– Centralna Ewidencja
Zainteresowao Operacyjnych
– jawne i niejawne bazy danych
Rodzaj
i częstotliwośd
zbierania danych
informacje bieżące
informacje bieżące
Źródła informacji
Systemy
ARAKIS-GOV
– jednostki
organizacyjne ABW
– praca operacyjna
Sposób wykorzystania
informacji
raporty kwartalne
publikowane na stronie
internetowej ABW
informacje dla
podmiotów
i jednostek
prowadzących
czynności
dochodzeniowośledcze
KPZK 283
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
Dyrektor Centrum
Antyterrorystycznego
ABW
incydenty
i zagrożenia
o charakterze
terrorystycznym
mające wpływ na
bezpieczeostwo
RP i jej obywateli
(ponad 100
incydentów
podzielonych na
15 grup)
– czynności analitycznoinformacyjne
– jawne i niejawne bazy danych
– system IT-CAT oraz CATEL
– monitoring ogólnodostępnych
źródeł informacji
– współpraca zagraniczna
– współpraca krajowa
– informacje bieżące
(całodobowo)
– opracowania
miesięczne,
półroczne, roczne
– jednostki
organizacyjne ABW
– krajowe służby
i instytucje
współpracujące
w ramach CAT ABW
– służby zagraniczne
oraz gremia
międzynarodowe,
jak Counter Terrorist
Group (CTG), Middle
Europe Conference
(MEC), Working
Party on Terrorism
(WPT), Wspólne
Centrum Sytuacyjne
UE (SitCen)
– informacje ze źródeł
otwartych
– raporty sytuacyjne
dla kierownictwa
paostwa dot.
aktualnych zagrożeo
o charakterze
terrorystycznym
– raporty operacyjne
– prognozy poziomu
zagrożenia terror. dla
RP (comiesięczne dla
MZdsZT)
– długookresowe
prognozy poziomu
zagrożenia terror. dla
RP (roczne)
– cykliczne raporty
z monitoringu
islamskich mediów
radykalnych
– informacje sygnalne
– informacje na
portalu
antyterroryzm.gov.pl
– przekazywanie
zaleceo organom i
podmiotom
zagrożonym
możliwością
wystąpienia sytuacji
kryzysowej będącej
skutkiem zdarzenia
o charakterze
terrorystycznym
KPZK 284
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
WOJEWODA
Obszar odpowiedzialności ustawowej
dostosowuje do miejscowych warunków cele polityki Rady Ministrów oraz koordynuje
i kontroluje wykonanie wynikających stad zadao
zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej
działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu
życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeostwa paostwa i utrzymania
porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i
innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków
dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje plan
operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm
przeciwpowodziowy
wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeostwa paostwa oraz
zarządzania kryzysowego
przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji
publicznej, projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa
wykonuje inne zadania określone w odrębnych ustawach oraz ustalone przez Radę Ministrów i
Prezesa Rady Ministrów
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
Zadanie główne w warunkach
sytuacji kryzysowej
kierowanie monitorowaniem, planowaniem,
reagowaniem
i usuwaniem skutków zagrożeo na terenie
województwa
realizacja zadao z zakresu planowania
cywilnego
zarządzanie, organizowanie
i prowadzenie szkoleo, dwiczeo
i treningów z zakresu zarządzania
kryzysowego
wnioskowanie o użycie pododdziałów lub
oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej do wykonywania zadao
w warunkach sytuacji kryzysowej
wykonywanie przedsięwzięd wynikających z
dokumentów planistycznych w ramach
planowania operacyjnego realizowanego
w województwie
zapobieganie, przeciwdziałanie
i usuwanie skutków zdarzeo
o charakterze terrorystycznym
organizacja wykonania zadao z zakresu
ochrony infrastruktury krytycznej
Kierowanie i koordynowanie
działaniami wszystkich organów
administracji rządowej
i samorządowej działających
w województwie
KPZK 285
Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów
Podstawa prawna
– ustawa z dnia 23 stycznia
2009 r.
o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
– ustawa z dnia 26
kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu
kryzysowym
Monitorowanie zagrożeo życia, zdrowia i mienia
oraz zagrożeo środowiska, bezpieczeostwa paostwa, utrzymania porządku publicznego i ochrony praw obywatelskich
Rodzaj
Sposób
Podmiot
Podlegają
Wykorzystywane metody
i częstotliwośd
Źródła informacji
wykorzystania
odpowiedzialny
monitoringowi
zbierania danych
informacji
– centra zarządzania
kryzysowego organów
administracji
publicznej na obszarze
zdarzenia
– informacje bieżące
województwa
w obszarze
–
służby dyżurne
– informacje dzienne
– raporty organów
porządku
Dyrektor Wydziału
organów
administracji
i cykliczne raporty
administracji, służb
publicznego
Bezpieczeostwa
–
informacje
bieżące
zespolonej
(analizy) dla
i instytucji działających na
i bezpieczeostwa
i Zarządzania
(całodobowo)
i
niezespolonej
wojewody
obszarze województwa
powszechnego
Kryzysowego
– instytucje
– informacje dzienne
mogące
– dostępne bazy danych
i przedsiębiorstwa na
dla RCB
spowodowad
obszarze
sytuacje kryzysowe
województwa (na
podstawie odrębnych
porozumieo)
– RCB
KPZK 286
Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji
planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
SPOSÓB URUCHAMIANIA PRZEZ WŁAŚCIWEGO MINISTRA
SIŁ I SRODKÓW WSKAZANYCH W KPZK
MINISTER
OKREŚLA SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY I ŚRODKI REAGOWANIA
NA ZAGROŻENIA ORAZ OGRANICZANIA I LIKWIDACJI
ICH SKUTKÓW
ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRZYSOWEGO MINISTRA
WYPRACOWUJE WNIOSKI I PROPOZYCJE DOTYCZĄCE
ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM
1. W STYTUACJACH KRYZYSOWYCH POZOSTAJACYCH W GESTII JEDNEGO MINISTRA ORAZ W SYTUACJI
NIEWYMAGAJĄCEJ KOODYNACJI DZIAŁAO ZE STRONY RADY MINISTRÓW DECYZJE O URUCHOMIENIU
SIŁ I ŚRODKÓW PODEJMUJE MINISTER
2. DECYDUJE TAKŻE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DOSTĘPNYCH ZASOBÓW
3. ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MINISTRA OKREŚLA PROPOZYCJE UŻYCIA I SPOSOBU
WYKORZYSTANIA SIŁ I ŚRODKÓW BĘDĄCYCH W GESTII MINISTRA
WYCIĄG Z USTAWY O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
Art. 12. 1. Ministrowie kierujący działami
administracji rządowej oraz kierownicy urzędów
centralnych realizują, zgodnie z zakresem swojej
właściwości, zadania dotyczące zarządzania
kryzysowego.
2. Ministrowie i kierownicy, o których mowa
w ust. 1, opracowują plany zarządzania
kryzysowego, w których w szczególności uwzględnia
się:
2) szczegółowe sposoby i środki reagowania
na zagrożenia oraz ograniczania i likwidacji
ich skutków;
2b. Ministrowie i kierownicy, o których mowa
w ust. 1, na potrzeby realizacji zadao z zakresu
zarządzania kryzysowego tworzą zespoły
zarządzania kryzysowego, w skład których wchodzą
kierujący właściwymi komórkami organizacyjnymi
urzędu obsługującego ministra lub kierownika, o
których mowa w ust. 1, a także inne osoby przez nich
wskazane.
KPZK 287
Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji
planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
SPOSÓB URUCHAMIANIA PRZEZ RADĘ MINISTRÓW
SIŁ I SRODKÓW WSKAZANYCH W KPZK
RADA MINISTRÓW
MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAWSPRAW
WEWNĘTRZNYCH
RZĄDOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRZYSOWEGO
PRZYGOTOWUJE PROPOZYCJE UŻYCIA SIŁ I ŚRODKÓW
NIEZBĘDNYCH DO OPANOWANIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH
1. W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES ZADAO JEDNEGO MINISTRA, W
KTÓRYCH NIEZBĘDNA JEST KOORDYNACJA DZIAŁAO CO NAJMNIEJ DWÓCH MINISTRÓW, A TAKŻE KIEDY
ZASOBY BĘDĄCE W JEGO GESTII SĄ NIEWYSTARCZAJĄCE DECYZJĘ O URUCHOMIENIU DODATKOWYCH SIŁ
I ŚRODKÓW PODEJMUJE RADA MINISTRÓW
2. RADA MINISTRÓW DECYDUJE TAKŻE O SPOSOBIE UŻYCIA MOŻLIWYCH DO WYKORZYSTANIA
ZASOBÓW
3. RZĄDOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRZYSOWEGO, NA POTRZEBY RADY MINISTRÓW, OKREŚLA
PROPOZYCJE UŻYCIA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO ZAŻEGNANIA POWSTAŁEJ SYTUACJI KRYZYSOWEJ.
WYCIĄG Z USTAWY O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
Art. 7. 1. Rada Ministrów sprawuje zarządzanie
kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W przypadkach niecierpiących zwłoki zarządzanie
kryzysowe sprawuje minister właściwy do spraw
wewnętrznych, zawiadamiając niezwłocznie o swoich
działaniach Prezesa Rady Ministrów.
Art. 8. 1. Przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy
Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej
"Zespołem", jako organ opiniodawczo-doradczy
właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania
działao podejmowanych w zakresie zarządzania
kryzysowego.
Art. 9. 1. Do zadao Zespołu należy:
1) przygotowywanie propozycji użycia sił i środków
niezbędnych do opanowania sytuacji kryzysowych;
KPZK 288
Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji
planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
PROCEDURA UZGADNIANIA DECYZJI WŁADZ KRAJOWYCH
O ZWRÓCENIE SIĘ O POMOC MIĘDZYNARODOWĄ
WYKORZYSTANIE SIŁ I ŚRODKÓW
KRAJOWYCH BĘDĄCYCH
W GESTII JEDNEGO MINISTRA
ANALIZA MOŻLIWOŚCI
WYKORZYSTYWANYCH ZASOBÓW
KRAJOWYCH
WYKORZYSTANIE SIŁ I ŚRODKÓW
KRAJOWYCH W SYTUACJI KOORDYNACJI
DZIAŁAO PRZEZ RADĘ MINISTRÓW
ZDARZENIE
REALIZACJA W RAMACH
MINISTERSTWA
PRZEZ ZZK LUB CZK
REALIZACJA W RAMACH
RADY MINISTRÓW
PRZEZ ZZK LUB CZK
ANALIZA MOŻLIWOŚCI
WYKORZYSTYWANYCH ZASOBÓW
KRAJOWYCH
MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW
WEWNĘTRZNYCH
KONSULTACJE W SPRAWIE
ZWRÓCENIE SIĘ O POMOC
MIĘDZYNARODOWĄ
DECYZJA MINISTRA
KG PSP
KCKRiOL
REALIZACJA DECYZJI MSW
DECYZJA RADY MINISTRÓW O
ZWRÓCENIE SIĘ POMOC
MIEDZYNARODOWĄ
PROŚBA O POMOC ORAZ PRZEKAZANIE JEJ DO KPK
PODJĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU POMOCY
INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY
WZAJEMNE INFORMOWANIE SIĘ O UDZIELANEJ POMOCY
KPZK 289
Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji
planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO
RP PRZY NATO I UE
PROCEDURA WYSTEPOWANIA I OTRZYMYWANIA
POMOCY ZA POŚREDNICTWEM MIC-ECHO
ZDARZENIE
INFORMACJA O WYSTĄPIENIU
O POMOC
KCKRiOL
WYSŁANIE PROŚBY
O POMOC
INFORMACJA
O MOŻLIWOŚCICH KRAJÓW
MIC-ECHO
WYSŁANIE PROŚBY
O POMOC
INFORMACJA ZWROTNA
O UDZIELONEJ POMOCY
KRAJOWE PUNKTY
KONTAKTOWE
PRZESŁANIE INFORMACJI
O UDZIELONANEJ POMOCY
PRZESŁANIE INFORMACJI
O UDZIELANEJ POMOCY
PROŚBA O POMOC ORAZ PRZEKAZANIE JEJ DO KPK
UNOCHA
ONZ
EADRCC
NATO
PODJĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU POMOCY
INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY
WZAJEMNE INFORMOWANIE SIĘ O UDZIELANEJ POMOCY
KPZK 290
Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji
planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP
PRZY NATO I UE
ZDARZENIE
INFORMACJA O WYSTĄPIENIU
O POMOC
PROCEDURA WYSTEPOWANIA I OTRZYMYWANIA
POMOCY ZA POŚREDNICTWEM WIĘCEJ
NIŻ JEDNEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO
KCKRiOL
MIC UE
EADRCC
NATO
UNOCHA
ONZ
KRAJOWE PUNKTY
KONTAKTOWE
DECYZJA
O UDZIELENIU
POMOCY
EADRCC
NATO
PROŚBA O POMOC ORAZ PRZEKAZANIE JEJ DO KPK
PODJĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU POMOCY
INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY
KPZK 291
WZAJEMNE INFORMOWANIE SIĘ O UDZIELANEJ POMOCY
Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji
planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
TRYB URUCHAMIANIA SIŁ ZBROJNYCH RP DO WSPARCIA DZIAŁAŃ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Zasady formułowania wniosków, tryb kierowania oraz zakres realizowanych
zadao przez Siły Zbrojne RP są określone w ustawie:
-
i rozporządzeniach wykonawczych Rady Ministrów do tych ustaw. Możliwośd
wykorzystania pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu
skutkom zagrożeo radiacyjnych przewidziano również w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego
w przypadku zdarzeo radiacyjnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 20. poz. 169), zgodnie
z którym działania takie koordynuje minister właściwy ds. wewnętrznych.
o zarządzaniu kryzysowym,
o Policji,
o stanie klęski żywiołowej,
o stanie wyjątkowym.
Warunki użycia SZ RP
Planowanie użycia
Ustawa o zarządzaniu
kryzysowym1 (art. 25)
wojewoda uwzględnia
w wojewódzkim planie
zarządzania kryzysowego
udział oddziałów SZ RP, po
czym uzgadnia z szefem WSzW
Ustawa o Policji2 (art. 18)
i rozporządzenie3
nie ma
Ustawa o stanie klęski żywiołowej4
(art. 18) i rozporządzenie5
wojewoda uwzględnia
w wojewódzkim planie zarządzania
kryzysowego udział oddziałów Sił
Zbrojnych RP, po czym uzgadnia
z Ministrem Obrony Narodowej
Ustawa o stanie wyjątkowym6
(art. 11) i rozporządzenie7
nie ma
1
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 1990 r., nr 30, poz. 179 z późn. zm.)
3
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych RP w razie zagrożenia
bezpieczeostwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego (Dz.U. z 2005 r. Nr 135, poz. 1134)
4
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558)
5
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich
usuwaniu (Dz.U. z 2003 r. Nr 41, poz. 347)
6
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 113, po. 985)
7
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w czasie stanu wyjątkowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 89,
poz. 821)
2
KPZK 292
Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji
planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
Sytuacja operacyjna
uzasadniająca użycie SZ RP
Organ składający wniosek
o użycie SZ RP
Organ decydujący o użyciu
SZ RP
użycie innych sił i środków jest
niemożliwe lub może okazad
się niewystarczające
wojewoda występuje do
Ministra Obrony Narodowej
z wnioskiem o przekazanie do
jego dyspozycji oddziałów Sił
Zbrojnych RP przewidzianych
w planie
Na wniosek wojewody
Minister Obrony Narodowej
podejmuje decyzję
o skierowaniu pododdziałów
lub oddziałów SZ RP
zagrożenie
bezpieczeostwa
publicznego lub
zakłócenie porządku
publicznego, jeżeli
użycie
uzbrojonych
oddziałów
i pododdziałów
Policji okaże się
niewystarczające
sytuacja
niecierpiąca
zwłoki
minister
Prezes Rady
właściwy ds.
Ministrów występuje wewnętrznych
z wnioskiem do
występuje
Prezydenta
z wnioskiem do
Rzeczypospolitej
Ministra Obrony
Polskiej
Narodowej
o skierowanie do
o skierowanie
pomocy oddziałów
oddziałów Sił
Sił Zbrojnych RP
Zbrojnych RP do
pomocy Policji
Na wniosek Prezesa
Rady Ministrów
Prezydent RP
wydaje
postanowienie
o użyciu oddziałów
Sił Zbrojnych RP:
- do pomocy Policji
lub
Na wniosek
MSW Minister
Obrony
Narodowej
podejmuje
decyzję
o udzieleniu
użycie innych sił i środków jest
niemożliwe lub niewystarczające
wojewoda
występuje do
Ministra Obrony
Narodowej
z wnioskiem
o skierowanie
oddziałów Sił
Zbrojnych RP do
wykonywania
zadao związanych
z zapobieżeniem
skutkom klęski
żywiołowej lub ich
usunięciem
Na wniosek
wojewody
Minister Obrony
Narodowej
przekazuje do
dyspozycji
wojewody
Minister
Obrony
Narodowej, na
wniosek
kierującego
działaniami w
stanie klęski
żywiołowej,
przekazuje do
dyspozycji
wojewody
oddziały Sił
Zbrojnych RP
dotychczas zastosowane siły
i środki zostały wyczerpane
Prezes Rady Ministrów
występuje do Prezydenta RP
z wnioskiem o użycie
oddziałów Sił Zbrojnych RP
Na wniosek Rady Ministrów
Prezydent RP wydaje
postanowienie o skierowaniu
oddziałów Sił Zbrojnych RP do
przywrócenia normalnego
funkcjonowania paostwa
KPZK 293
Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji
planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
- do działao
samodzielnych,
jeśli Policja nie
dysponuje
możliwościami
skutecznego
przeciwdziałania
zagrożeniom
Rodzaj zadao do wykonania
Organ określający zadania
SZ RP
ratownicze i prewencyjne
wojewoda, starosta, wójt
przekazuje zadania dowódcom
skierowanych sił
pomocy, po
czym
zawiadamia o
niej Prezydenta
RP i Prezesa
Rady Ministrów,
Prezydent RP
w drodze
postanowienia
zatwierdza lub
uchyla decyzję
MON
prewencyjne i represyjne
oddziały SZ RP
ratownicze i prewencyjne
prewencyjne i represyjne
Minister Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej
wojewoda dysponuje przekazanymi
w porozumieniu z ministrem właściwym
w uzgodnieniu z ministrem
oddziałami Sił Zbrojnych i określa ich
ds. wewnętrznych
właściwym ds. wewnętrznych
zadania
KPZK 294
Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji
planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
Organ koordynujący
działania SZ RP i innych
podmiotów
Uprawnienia dla żołnierzy
Zasady dowodzenia
wojewoda, starosta, wójt
koordynuje włączenie
oddziałów SZ RP do realizacji
zadao (samodzielnie lub we
współdziałaniu z innymi
podmiotami)
komendant wojewódzki (Komendant
Główny Policji
w przypadku działao na obszarze
większym niż jedno województwo) lub
wyznaczony przez niego policjant
organ wojskowy (dowódca
rodzaju Sił Zbrojnych,
wojewoda, starosta, wójt przekazują
Komendant Główny ŻW lub
zadania dowódcom
Szef Sztabu Generalnego)
i koordynują realizację zadao oraz
z ministrem właściwym
współdziałanie z innymi podmiotami
ds. wewnętrznych lub
wojewodą (podczas działao w
jednym województwie)
nie ma
uprawnienia policjantów (określone
w art.15-17 ustawy o Policji), m.in.
prawo legitymowania, przeszukiwania
i zatrzymywania osób, użycia środków
przymusu bezpośredniego i broni palnej
nie ma
dowódcy wojskowi dowodzą
podległymi sobie siłami
wojskowymi
dowódcy wojskowi dowodzą
podległymi sobie siłami wojskowymi
dowódcy wojskowi dowodzą
podległymi sobie siłami wojskowymi
uprawnienia policjantów
(określone w art.15-17 ustawy
o Policji), m.in. prawo
legitymowania,
przeszukiwania
i zatrzymywania osób, użycia
środków przymusu
bezpośredniego i broni palnej
dowódcy wojskowi dowodzą
podległymi sobie siłami
wojskowymi
Zabezpieczenie logistyczne działao realizowane jest na zasadach obowiązujących w SZ RP. Za organizację zabezpieczenia odpowiadają dowódcy
jednostek, a zapewniają je jednostki wojskowe, z których wydzielono żołnierzy i sprzęt techniczny.
Zabezpieczenie logistyczne
skierowanych sił
żywienie żołnierzy - organizuje się w oparciu o stacjonarną bazę wojskową (stołówki, kasyna) lub cywilną (restauracje, stołówki szkolne),
wskazaną przez właściwe organy administracji publicznej. W przypadku braku możliwości wykorzystania bazy stacjonarnej, żywienie
organizowane jest w systemie polowym. Zaopatrywanie w produkty żywnościowe opiera się o źródła miejscowe, wskazane przez władze
administracji publicznej,
zakwaterowanie żołnierzy – organizowane w obiektach wojskowych (koszary wojskowe) lub w przypadku braku takiej możliwości obiektach czasowo wydzielonych przez organy administracji publicznej (na zasadach określonych przez te władze). Przy braku możliwości
zakwaterowania, należy zorganizowad obozowiska polowe. Za porządek wewnętrzny, dyscyplinę i zapewnienie żołnierzom odpowiednich
KPZK 295
Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji
planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
warunków bytowych w przydzielonych rejonach zakwaterowania odpowiada dowódca tej jednostki, z której składu wydzielono żołnierzy
do udziału w operacji,
materiały pędne i smary (MPS) - uzupełniane w najbliższych lub wyznaczonych w tym celu jednostkach wojskowych
i składach MPS (na zasadach obowiązujących w SZ RP) lub w podmiotach gospodarczych wskazanych przez właściwe organy administracji
publicznej. Punkty tankowania śmigłowców wydzielonych do akcji organizują jednostki wydzielające ten sprzęt lub inne wyznaczone
jednostki wojskowe,
uzbrojenie i sprzęt wojskowy, środki bojowe i materiałowe przeznaczone do użycia w akcji przechowuje się w magazynach stałych lub
polowych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w SZ RP, przy zapewnieniu wymaganego bezpieczeostwa i ochrony,
obsługę techniczną oraz remonty uzbrojenia i sprzętu wojskowego organizuje się w oparciu o najbliższe lub wyznaczone jednostki
wojskowe (na zasadach obowiązujących w SZ RP) lub podmiotach gospodarczych wskazanych przez właściwe organy administracji
publicznej (na zasadach określonych przez te organy),
opiekę medyczną stanów osobowych sprawuje etatowa służba zdrowia jednostek wojskowych, z których delegowani są żołnierze.
Finansowanie użycia SZ RP
koszty zabezpieczenia logistycznego działao Sił Zbrojnych RP pokrywane są z zgodnie z Planem Zarządzania Kryzysowego MON,
materiały i sprzęt, niebędące na wyposażeniu SZ RP a niezbędne do wykonania zadao (np. worki, piasek, materiały budowlane) zapewnia
organ administracji publicznej, na rzecz którego wykonywane są te zadania.
KPZK 296
pp
Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania
w sytuacjach kryzysowych
Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych
 Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.),
w sytuacji kryzysowej obowiązek podjęcia działao spoczywa na organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację
o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając
jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.
 W przypadku gdy lokalne zdarzenie na terenie powiatu nabiera znamion kryzysu, a więc istnieje potrzeba skierowania dodatkowych sił wsparcia lub gdy działania
obejmują teren kilku powiatów, wojewoda będący organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa, na podstawie art. 14
ustawy kieruje /…/ reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeo na terenie województwa (poziom „1”).
 Eskalacja zagrożenia i narastające potrzeby wojewody są głównymi przesłankami do reakcji ministra kierującego określonym działem administracji rządowej
(zgodnie z postanowieniami art. 12 ustawy ministrowie /…/ realizują, zgodnie z zakresem swojej właściwości, zadania dotyczące zarządzania kryzysowego),
wskazanego w siatce bezpieczeostwa jako wiodący dla danego rodzaju zagrożenia. Jego główną rolą jest zorganizowanie i skierowanie do dyspozycji wojewody
specjalistycznych sił i środków wsparcia oraz uruchomienie dodatkowych narzędzi (prawnych, finansowych itp.), umożliwiających szybkie i skuteczne opanowanie
sytuacji kryzysowej (działania na poziomie „2”).
 Szczególna rola centralnych organów administracji rządowej ma miejsce w przypadku zdarzenia, którego skutki odczuwalne są na terenie kilku województw,
a zagrożenie wymaga działao interdyscyplinarnych. Konieczne staje się uruchomienie procedur reagowania przez Radę Ministrów (zgodnie z art. 7 Rada Ministrów
sprawuje zarządzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), w tym przy pomocy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wskazany przez
Prezesa Rady Ministrów minister wiodący dla danej sytuacji kryzysowej, korzystając ze wsparcia innych ministrów i kierowników urzędów centralnych koordynuje
działania w zakresie usuwania skutków zdarzenia (poziom „3”).
 Przeciwdziałanie zagrożeniom na najwyższym „4” poziomie wymaga podjęcia szczególnych środków w drodze wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych:
klęski żywiołowej, wyjątkowego lub wojennego. Reguły działania organów administracji publicznej oraz możliwe do zastosowania narzędzia prawne, określają
stosowne ustawy.
 Przyjęty w ustawie o zarządzaniu kryzysowym podział zadao i kompetencji jest skorelowany z organizacją administracji publicznej. Wskazane cztery poziomy
zagrożenia, wraz z zawartymi w nich procedurami reagowania, porządkują sferę odpowiedzialności właściwych organów administracji za działanie w sytuacjach
kryzysowych. Szczegółowe zasady działania zawarte są w planach zarządzania kryzysowego wojewodów, ministrów i kierowników urzędów centralnych.
Wymienione poziomy zagrożenia przyjęto na potrzeby Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, wychodząc z założenia, że uruchomienie procedur zawartych
w tym planie może nastąpid w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na poziomie 1. Zdarzenia i odpowiednie dla nich działania organów administracji
publicznej w powiecie i gminie winny znaleźd swoje odniesienie w poziomach zagrożenia zdefiniowanych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego.
KPZK 297
pp
Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania
w sytuacjach kryzysowych
POZIOM ZAGROŻENIA
POZIOM
ZAGROŻENIA
ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ODPOWIEDZIALNY ZA ROZWIĄZANIE SYTUACJI KRYZYSOWEJ
PODSTAWA DZIAŁANIA
"1"
WOJEWODA (sytuacja kryzysowa na poziomie wojewódzkim)
• wojewódzki plan zarządzania kryzysowego
• plany wojewódzkich zespolonych służb, inspekcji
i straży
"2"
MINISTER wiodący zgodnie z siatką bezpieczeostwa, przy rutynowym wsparciu
innych ministrów
(sytuacja kryzysowa w obszarze odpowiedzialności jednego ministra)
plan zarządzania kryzysowego ministra
RADA MINISTRÓW/Minister wiodący zgodnie z siatką bezpieczeostwa
"3"
(sytuacja kryzysowa w obszarze odpowiedzialności kilku ministrów)
"4"
• stan klęski żywiołowej - organ wiodący (w zależności od obszaru):
wójt, starosta, wojewoda, właściwy minister
• stan wyjątkowy - Prezes Rady Ministrów lub wojewoda
• stan wojenny - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej we
współdziałaniu z Radą Ministrów
• Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego
• plany zarządzania kryzysowego ministrów
• Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego
• Plan Reagowania Obronnego RP
KPZK 298
pp
Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania
w sytuacjach kryzysowych
Poziom 1 – ZAGROŻENIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM
•
•
•
•
•
•
•
DZIAŁANIE WOJEWODY
uruchamia procedury reagowania zawarte w planie zarządzania kryzysowego
wojewody
monitoruje i analizuje sytuację, przewiduje scenariusze działao na terenie
województwa
zwołuje posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego
decyduje o kierunkach i sposobach przeciwdziałania
określa ew. potrzeby w zakresie wsparcia, składa wniosek do właściwego
ministra i informuje RCB o zgłoszonym zapotrzebowaniu
zapewnia politykę informacyjną we wszystkich obszarach
informuje RCB o sytuacji i podejmowanych działaniach
•
•
•
•
•
•
•
DZIAŁANIE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEOSTWA
monitoruje sytuację, w tym zbiera i analizuje dane z centrów zarządzania
kryzysowego
przyporządkowuje zdarzenie według siatki bezpieczeostwa, celem:
- ustalenia ministra wiodącego dla danego zagrożenia
- powiadomienia właściwego ministra o ew. potrzebie podjęcia
stosownych działao
przekazuje ministrowi wiodącemu informację o sytuacji
monitoruje przebieg działao i prognozuje rozwój sytuacji
zapewnia koordynację polityki informacyjnej
utrzymuje bieżący kontakt z przedstawicielami wojewody i ministra
wiodącego
sporządza raporty dobowe (doraźne) o sytuacji
DZIAŁANIE MINISTRA właściwego dla zagrożenia
• monitoruje i prognozuje rozwój sytuacji
• dokonuje przeglądu sposobów i środków reagowania zawartych we własnym
planie zarządzania kryzysowego
• uzgadnia z wojewodą zakres zaangażowania podległych/nadzorowanych
organów/jednostek organizacyjnych oraz ewentualne potrzeby wsparcia
• przekazuje do RCB informacje o własnych ustaleniach oraz możliwościach
działania w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji
KPZK 299
pp
Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania
w sytuacjach kryzysowych
Poziom 2 – ZAGROŻENIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ W OBSZARZE ODPOWIEDZIALNOŚCI MINISTRA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DZIAŁANIE MINISTRA WIODĄCEGO
uruchamia procedury i środki reagowania kryzysowego zawarte we własnym
planie zarządzania kryzysowego
uzgadnia z wojewodą zakres i tryb skierowania zapotrzebowanych sił i środków
wsparcia
zwołuje posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego ministra (z ew. udziałem
przedstawicieli podmiotów wspomagających)
decyduje o skierowaniu podległych sił i środków wsparcia, kierunkach
i sposobach przeciwdziałania oraz kieruje działaniami
podległych/nadzorowanych organów/jednostek organizacyjnych
określa potrzeby i przekazuje je innym ministrom (organom) wspomagającym,
określonym w siatce bezpieczeostwa oraz informuje RCB o zgłoszonym
zapotrzebowaniu
ocenia skutecznośd podejmowanych działao i uzyskuje bieżące
informacje/prognozy od podmiotów współdziałających
zapewnia politykę informacyjną we wszystkich obszarach
stosownie do rozwoju sytuacji wnioskuje o zwołanie posiedzenia Rządowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego
na bieżąco informuje RCB o sytuacji i realizowanych działaniach
DZIAŁANIA INNYCH MINISTRÓW
• dokonują przeglądu własnych procedur i możliwości
• udzielają podmiotowi wiodącemu informacji/prognoz
i innych form wsparcia zgodnie z zapotrzebowaniem
• wydają dyspozycje podległym/nadzorowanym organom/jednostkom
organizacyjnym o skierowaniu sił wsparcia i koordynują ich działania
• na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym i z RCB
•
•
•
•
•
•
DZIAŁANIE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEOSTWA
opracowuje warianty możliwego rozwoju sytuacji i przewidywane
scenariusze działao
dokonuje przeglądu procedur reagowania kryzysowego zawartych
w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego
monitoruje proces delegowania sił i środków do wsparcia działao
wojewody
przygotowuje cykliczne informacje o sytuacji
monitoruje przebieg działao i prognozuje rozwój sytuacji
zapewnia koordynację polityki informacyjnej
DZIAŁANIE WOJEWODY
• kieruje reagowaniem i zapewnia współdziałanie zaangażowanych służb,
inspekcji i organów w ramach sił i środków województwa
• współdziała z ministrem wiodącym, w tym składa do ministra wiodącego
wnioski o ewentualne wsparcie i informuje RCB o zgłoszonym zapotrzebowaniu
• na bieżąco informuje RCB o sytuacji i realizowanych działaniach
KPZK 300
pp
Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania
w sytuacjach kryzysowych
Poziom 3 – ZAGROŻENIE KRAJOWE NIE WYMAGAJĄCE WPROWADZENIA STANU NADZWYCZAJNEGO
DZIAŁANIE MINISTRA WIODĄCEGO
• występuje z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rządowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
• na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów koordynuje działania ministrów
wspomagających, w tym w zakresie:
- realizacji ustaleo przyjętych na posiedzeniu RZZK,
- wprowadzenia ustawowych ograniczeo wynikających z zaistniałej sytuacji
(np. ustanowienie strefy zapowietrzonej, ogłoszenie stanu epidemii lub
zagrożenia epidemicznego, ograniczeo w dostawach paliw lub prądu)
- kierowania do działao sił i środków wsparcia
• kieruje działaniami podległych/nadzorowanych organów/jednostek
organizacyjnych
• wprowadza szczególny tryb pracy zespołu zarządzania kryzysowego ministra
• występuje do właściwych ministrów o uruchomienie dodatkowych środków,
w tym rezerw strategicznych
• przekazuje informacje o sytuacji instytucjom UE i NATO za pośrednictwem
punktów kontaktowych, właściwych dla rodzaju zagrożenia
• zapewnia politykę informacyjną we wszystkich obszarach
• na bieżąco informuje RCB o sytuacji i realizowanych działaniach
DZIAŁANIE INNYCH MINISTRÓW
• uruchamiają procedury i środki reagowania kryzysowego w zakresie
leżącym w swojej kompetencji - w ramach wykonywania zadao własnych
oraz wsparcia ministra wiodącego
• zwołują posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego ministra
• realizują ustalenia przyjęte na posiedzeniu RZZK
• monitorują i analizują rozwój sytuacji i kierują działaniami
podległych/nadzorowanych organów/jednostek organizacyjnych
• na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym i z RCB
DZIAŁANIE RADY MINISTRÓW
• określa kierunki działania i ocenia skutecznośd realizowanych przedsięwzięd
• dokonuje oceny sytuacji w kraju pod względem zasadności wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego
DZIAŁANIE PREZESA RADY MINISTRÓW
wskazuje ministra – podmiot wiodący właściwy do koordynacji działao organów administracji
rządowej oraz określa zasady współdziałania z podmiotem wiodącym
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
DZIAŁANIE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEOSTWA
• przygotowuje dokumenty na posiedzenie RZZK
• przekazuje wykonawcom ustalenia przyjęte podczas posiedzenia RZZK i monitoruje ich
realizację
• monitoruje realizację wniosków wojewody o wsparcie dodatkowymi siłami i środkami
• przekazuje informacje o sytuacji w kraju do właściwych instytucji UE i NATO
• uczestniczy w przygotowaniu zapotrzebowania na wsparcie ze strony innych paostw
i organizacji międzynarodowych
• przygotowuje cykliczne informacje o sytuacji
• monitoruje przebieg działao i prognozuje rozwój sytuacji
• zapewnia koordynację polityki informacyjnej
DZIAŁANIE WOJEWODY
• kieruje reagowaniem i zapewnia współdziałanie zaangażowanych służb, inspekcji
i organów zgodnie z przyjętymi procedurami reagowania kryzysowego (sił własnych
i przydzielonych w ramach wsparcia)
• współdziała z ministrem wiodącym, w tym składa do ministra wiodącego wnioski
o ewentualne wsparcie i informuje RCB o zgłoszonym zapotrzebowaniu
• realizuje ustalenia przyjęte na posiedzeniu RZZK
• na bieżąco informuje RCB o sytuacji i realizowanych działaniach KPZK 301
pp
Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania
w sytuacjach kryzysowych
Poziom 4 – ZAGROŻENIE WYMAGAJĄCE WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
•
•
•
•
•
•
•
DZIAŁANIE MINISTRA WIODĄCEGO
kieruje, w zakresie wynikającym z ustawy, działaniami prowadzonymi w celu
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia
inicjuje i prowadzi prace związane z przygotowaniem projektów dokumentów
rządowych dot. stanu klęski żywiołowej
wdraża ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela oraz nakazy i zakazy,
wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej
wprowadza obowiązek świadczeo osobistych i rzeczowych na podstawie ww.
rozporządzenia RM - w drodze decyzji administracyjnej
monitoruje przebieg działao, prognozuje i reaguje stosownie do rozwoju sytuacji
zapewnia politykę informacyjną we wszystkich obszarach
na bieżąco informuje RCB o realizowanych działaniach
DZIAŁANIE INNYCH MINISTRÓW
• kierują własne siły i środki do wsparcia działao, na wniosek ministra wiodącego
• stosownie do sytuacji i kompetencji – w uzgodnieniu z ministrem wiodącym wydają rozporządzenia
w sprawie:
- ograniczeo w transporcie (w tym w korzystaniu ze szlaków wodnych), wykonywaniu usług
pocztowych, radiowych i telekomunikacyjnych, , przemieszczaniu się i w handlu,
- obowiązku szczepieo i innych zabiegów oraz świadczenia pracy,
- nakazu ewakuacji lub przesiedlenia osób, pozostania
w pomieszczeniach zamkniętych, zakaz spożywania skażonej żywności, wody i paszy podczas
działao interwencyjnych,
• realizują zadania wg własnych kompetencji i procedur reagowania
• monitorują przebieg działao i prognozują rozwój sytuacji
• na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym i z RCB
DZIAŁANIE RADY MINISTRÓW
• wprowadza w drodze rozporządzenia stan klęski żywiołowej
• określa w drodze rozporządzenia zasady udziału Sił Zbrojnych RP
• określa kierunki działania i ocenia skutecznośd realizowanych przedsięwzięd
DZIAŁANIE PREZESA RADY MINISTRÓW
wskazuje ministra – podmiot wiodący właściwy do koordynacji działao organów administracji
rządowej oraz określa zasady współdziałania z podmiotem wiodącym
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
DZIAŁANIE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEOSTWA
• przygotowuje na potrzeby RZZK i Rady Ministrów dokumenty zawierające propozycje
rozwiązao dot. stanu klęski żywiołowej
• przygotowuje na potrzeby Rady Ministrów – we współpracy z organem wiodącym –
cykliczne informacje o sytuacji i działaniach
• przygotowuje – we współpracy z organem wiodącym i Rzecznikiem Rządu - komunikaty
związane z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej, w celu ogłoszenia ich przez
redaktorów naczelnych dzienników oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych
• monitoruje przebieg działao i prognozuje rozwój sytuacji
• zapewnia koordynację polityki informacyjnej
DZIAŁANIE WOJEWODY
• określa zadania starostom i nadzoruje ich realizację
• kieruje reagowaniem i zapewnia współdziałanie zaangażowanych służb, inspekcji
i organów zgodnie z przyjętymi procedurami reagowania kryzysowego (własnych
i przydzielonych w ramach wsparcia)
• wdraża przyjęte ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela oraz nakazy i zakazy
• realizuje ustalenia przyjęte na posiedzeniu RZZK
• na bieżąco informuje RCB o sytuacji i realizowanych działaniach
KPZK 302
pp
Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania
w sytuacjach kryzysowych
Poziom 4 – ZAGROŻENIE WYMAGAJĄCE WPROWADZENIA STANU WYJĄTKOWEGO
DZIAŁANIE ORGANU WIODĄCEGO - Prezesa Rady Ministrów
• koordynuje i kontroluje działania administracji rządowej
i samorządowej przywracające konstytucyjny ustrój paostwa, bezpieczeostwo
obywateli lub porządek publiczny
• kieruje pracami Rady Ministrów
• na bieżąco informuje Prezydenta RP o skutkach działao podejmowanych w celu
przywrócenia normalnego funkcjonowania paostwa
• określa kierunki polityki informacyjnej prezentowane przez Rzecznika Rządu
DZIAŁANIE MINISTRÓW
• MSZ notyfikuje Sekretarzowi Generalnemu ONZ oraz Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy
wprowadzenie i zniesienie stanu wyjątkowego
• właściwi ministrowie stosownie do sytuacji i kompetencji - wydają rozporządzenia w sprawie:
- ograniczeo w transporcie, wolności gospodarczej, działalności edukacyjnej, obrocie
finansowym, funkcjonowania systemów łączności i telekomunikacji
- reglamentacji towarów konsumpcyjnych
- posiadania broni palnej
- dostępu do informacji publicznej
- militaryzacji niektórych podmiotów
• realizują zadania wg własnych kompetencji i procedur reagowania
• monitorują przebieg działao i prognozują rozwój sytuacji
• na bieżąco informują RCB o realizowanych działaniach
DZIAŁANIE RADY MINISTRÓW
• wnioskuje do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wyjątkowego
• określa w drodze rozporządzenia zasady udziału Sił Zbrojnych RP
• określa zakres ograniczeo wolności i praw człowieka i obywatela
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
DZIAŁANIE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEOSTWA
• przygotowuje na potrzeby RZZK i Rady Ministrów dokumenty zawierające propozycje
rozwiązao dot. stanu wyjątkowego
• przygotowuje na potrzeby Rady Ministrów cykliczne informacje o sytuacji i podjętych
działaniach
• przygotowuje – we współpracy z Rzecznikiem Rządu – komunikaty o sytuacji w kraju,
w celu ogłaszania ich przez redaktorów naczelnych dzienników oraz nadawców
programów radiowych i telewizyjnych
• monitoruje przebieg działao i prognozuje rozwój sytuacji
• zapewnia koordynację polityki informacyjnej
DZIAŁANIE WOJEWODY
• kieruje działaniami zaangażowanych służb, inspekcji i organów zgodnie
z przyjętymi procedurami reagowania kryzysowego
• obwieszcza rozporządzenie Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wyjątkowego oraz
inne akty dotyczące tego stanu
• wprowadza własne i wdraża przyjęte ograniczenia wolności i praw człowieka
i obywatela oraz nakazy i zakazy
• nakazuje organom administracji publicznej wykonywanie czynności niezbędnych do
wprowadzenia cenzury w trybie i na zasadach wynikających
z rozporządzenia RM
• realizuje ustalenia przyjęte na posiedzeniu RZZK
• na bieżąco informuje RCB o realizowanych działaniach
KPZK 303
pp
Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania
w sytuacjach kryzysowych
Poziom 4 – ZAGROŻENIE WYMAGAJĄCE WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO
DZIAŁANIE ORGANU WIODĄCEGO - Prezydenta RP
• kieruje obroną paostwa we współdziałaniu z Radą Ministrów, w szczególności:
- postanawia o stanach gotowości bojowej i określa zadania SZ,
- mianuje Naczelnego Dowódcę SZ
- uznaje obszary RP za strefę bezpośrednich działao wojennych
• współdziała z właściwymi organami NATO i UE w zakresie obrony RP
• realizuje inne przedsięwzięcia wynikające z ustawy o stanie wojennym /…/
DZIAŁANIE RADY MINISTRÓW/Prezesa Rady Ministrów
• wnioskuje do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wojennego
• zarządza uruchomienie systemu kierowania obroną paostwa oraz przejście na
wojenne zasady działania organów władzy publicznej
• wprowadza ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela
• zarządza realizację zadao określonych w planach operacyjnych
• współdziała z właściwymi organami NATO i UE w zakresie obrony RP
• określa kierunki i koordynuje politykę informacyjną w kraju
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
DZIAŁANIE MINISTRÓW/WOJEWODÓW
• MSZ notyfikuje Sekretarzowi Generalnemu ONZ oraz Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy
wprowadzenie i przyczyny wprowadzenia stanu wojennego
• MON sprawuje ogólny nadzór oraz koordynuje realizację zadao obronnych wykonywanych
przez organy administracji publicznej
• inni ministrowie:
DZIAŁANIE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEOSTWA
• przygotowuje na potrzeby RZZK i Rady Ministrów dokumenty zawierające
propozycje rozwiązao dot. stanu wojennego
• realizuje zadania wynikające z decyzji podjętych przez Radę Ministrów w zakresie
kierowania obronnością paostwa
• realizuje inne zadania, stosownie do kompetencji ustawowych
- realizują przedsięwzięcia zawarte w planie operacyjnym
- wprowadzają szczegółowe ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela (stosownie
do kompetencji)
• wojewoda:
- podaje do publicznej wiadomości akty prawne dotyczące wprowadzenia stanu wojennego
- kieruje realizacją zadao obronnych i obroną cywilną na terenie województwa, wprowadza
własne i wdraża przyjęte ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela
- realizuje przedsięwzięcia zawarte w planie operacyjnym
- kontroluje i koordynuje działalnośd organów władzy publicznej na terenie województwa
KPZK 304
pp
Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych
przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek
sytuacji kryzysowej
PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.
z 2007 r., Nr 89, poz. 590, z późn.zm.);
ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.
z 2002 r., nr 62, poz. 558);
ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U z 2002 r., nr 113,
poz. 985);
ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz
o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego
podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002
r., Nr 156, poz. 1301);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie
przygotowania systemu kierowania bezpieczeostwem narodowym (Dz.U.
z 2004 r., Nr 98, poz. 978);
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie
określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania
kryzysowego oraz sposobu ich funkcjonowania (Dz.U. z 2009 r., Nr 226,
poz. 1810);
zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego (M.P. Nr 93, poz.955).
z zasady organizuje organ administracji, który w zidentyfikowanym zagrożeniu
i siatce bezpieczeostwa, zawartej w planie zarządzania kryzysowego został
wskazany jako podmiot wiodący. W przypadku wystąpienia zdarzenia nie
ujętego w siatce bezpieczeostwa współdziałanie organizuje organ, który pełni rolę
podmiotu wiodącego na podstawie decyzji/polecenia Prezesa Rady Ministrów.
Zadaniem wymienionych w siatce bezpieczeostwa podmiotów wspomagających
jest uruchomienie i skierowanie do działao na rzecz podmiotu wiodącego
wszystkich dostępnych sił, środków i usług będących w dyspozycji organów
i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych, stosownie do
zapotrzebowania podmiotu wiodącego i skali zagrożenia. Po przyjęciu Krajowego
Planu Zarządzania Kryzysowego ministrowie i wojewodowie, wskazani w siatce
bezpieczeostwa jako podmioty wiodące w fazie reagowania, określą podmiotom
wspomagającym zakres niezbędnych sił, środków i usług, które będą im
niezbędne w ramach wsparcia działao w sytuacji kryzysowej. Informacje te
zostaną zamieszczone w aktualizowanych planach zarządzania kryzysowego
właściwych ministrów (kierowników urzędów centralnych) i wojewodów.
Organ administracji publicznej, wskazany w siatce bezpieczeostwa jako podmiot
wiodący ma prawo, w zależności od rozwoju sytuacji, wystąpid o wsparcie
również do organów/instytucji publicznych nie wymienionych w siatce
bezpieczeostwa, o ile ich potencjał jest niezbędny do zminimalizowania lub
usunięcia skutków zagrożenia.
Współdziałanie ma na celu synchronizację działao wszystkich organów systemu
zarządzania kryzysowego, tak aby na każdym etapie postępowania, a zwłaszcza
w fazie reagowania, uzyskad maksymalny efekt skuteczności. Współdziałanie
KPZK 305
pp
Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych
przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
Współdziałanie realizują:
w obszarze decyzyjnym i opiniodawczo-doradczym:
– organy administracji publicznej właściwego szczebla;
– zespoły zarządzania kryzysowego organów administracji
publicznej
w obszarze planowania, wymiany informacji i bieżącej koordynacji
działao:
– komórki ds. zarządzania kryzysowego właściwych organów
administracji publicznej;
– centra zarządzania kryzysowego;
KPZK 306
pp
Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych
przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
GŁÓWNE OBSZARY WSPÓŁDZIAŁANIA
w fazie przygotowania
w fazie zapobiegania
przegląd stanu prawnego, procedur i zasobów
ocenianie stanu bezpieczeostwa
przygotowywanie projektów przepisów z zakresu zarządzania kryzysowego
realizacja długofalowych działao w zakresie bezpieczeostwa
• opracowywanie siatki bezpieczeostwa
• opracowywanie, uzgadnianie i aktualizacja planów zarządzania kryzysowego
• wymiana bieżących informacji o zagrożeniach i podejmowanych działaniach
• uzgadnianie zakresu i sposobu wykonania zadao
• uzgadnianie standardów wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie informatyczne do
wspomagania procesu zarządzania
w fazie odbudowy
• zapewnienie niezbędnych warunków funkcjonowania ofiarom sytuacji
kryzysowej
• opracowywanie wspólnych raportów, analiz, programów i strategii postępowania
• przygotowywanie i realizacja porozumieo i umów o współpracy
• organizowanie i prowadzenie wspólnych szkoleo i dwiczeo
• zorganizowanie systemu punktów kontaktowych zapewniających sprawną wymianę
informacji
• pozyskanie
środków finansowych dla poszkodowanych oraz na
odbudowę zniszczonej infrastruktury
• opracowywanie i realizacja programów odbudowy i rozwoju
• analiza prawna i merytoryczna zrealizowanych działao, dostosowanie
programów odbudowy i przygotowao do wniosków z sytuacji
kryzysowej
w fazie reagowania
• wymiana bieżących informacji o zagrożeniach i podejmowanych
działaniach
• koordynacja działao w warunkach sytuacji kryzysowej, w tym
udzielanie wzajemnej pomocy i wspieranie organu wiodącego
• udział własnych przedstawicieli w sztabach (zespołach) innych
organów zaangażowanych w rozwiązanie sytuacji kryzysowej
KPZK 307
pp
Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych
przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
WYKAZ ZESPOŁÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MINISTRÓW
LP.
NAZWA INSTYTUCJI
1.
Minister Edukacji Narodowej
2.
Minister Finansów
3.
Minister Gospodarki
4.
Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
5.
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
6.
Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
7.
Minister Obrony Narodowej
KIEROWNICTWO ZESPOŁU
Przewodniczący - Minister Edukacji Narodowej
Zastępca Przewodniczącego - wybierany spośród członków przez Ministra Edukacji Narodowej
Sekretarz - Dyrektor Biura Organizacyjnego
Przewodniczący - Dyrektor Generalny
Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Biura Ochrony
Przewodniczący - Minister Gospodarki
Zastępcy Przewodniczącego:
Podsekretarz Stanu ds. polityki gospodarczo-obronnej
Podsekretarz Stanu ds. polityki energetycznej
Dyrektor Generalny Ministerstwa Gospodarki
Sekretarz - Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych
Przewodniczący - Sekretarz Stanu
Zastępca Przewodniczącego - Podsekretarz Stanu
Sekretarz - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych
Przewodniczący - Sekretarz lub Podsekretarz Stanu
Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Generalny
Sekretarz - Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego
Przewodniczący - Sekretarz Stanu
Zastępcy Przewodniczącego:
Podsekretarz Stanu; Dyrektor Generalny
Sekretarz - Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych
Przewodniczący - Minister Obrony Narodowej
Zastępcy Przewodniczącego:
Sekretarz Stanu; Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Sekretarz - Szef Centrum Zarządzania Kryzysowego
KPZK 308
pp
Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych
przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
8.
Minister Pracy
i Polityki Społecznej
9.
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
10.
Minister Rozwoju Regionalnego
11.
Minister Skarbu Paostwa
12.
Minister Sportu
i Turystyki
13.
Minister Sprawiedliwości
14.
Minister Spraw Wewnętrznych
16.
Minister Spraw Zagranicznych
Minister Środowiska
17.
Przewodniczący - Minister Pracy i Polityki Społecznej
Zastępca Przewodniczącego - Sekretarz Stanu
Sekretarz - kierownik komórki wł. w sprawach obronnych
Przewodniczący - Sekretarz Stanu
Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Generalny Ministerstwa
Sekretarz - kierownik komórki wł. w sprawach obronnych
Przewodniczący - Sekretarz Stanu
Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Generalny
Sekretarz - kierujący stanowiskiem ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
Przewodniczący - Minister Skarbu Paostwa
Zastępca Przewodniczącego - Podsekretarz Stanu
Sekretarz - Zastępca Dyrektora Departamentu wł. ds. zarządzania kryzysowego
Przewodniczący - Sekretarz Stanu
Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Generalny,
Sekretarz - Główny specjalista BSOiOIN
Przewodniczący - Sekretarz lub Podsekretarz Stanu nadzorujący pracę Biura Ochrony Informacji Niejawnych
I Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Generalny Ministerstwa
II Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sekretarz - Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Przewodniczący - Minister Spraw Wewnętrznych
Zastępca Przewodniczącego – Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu wł. ds. zarządzania kryzysowego
Sekretarz – Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru
Przewodniczący - Podsekretarz Stanu
Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
Sekretarz - Koordynator Zarządzania Kryzysowego w Centrum Operacyjnym MSZ
Przewodniczący - Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu
Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska
Sekretarz – Dyrektor właściwy ds. zarządzania kryzysowego albo jego zastępca
KPZK 309
pp
Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych
przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
18.
Minister Zdrowia
19.
Minister Administracji i Cyfryzacji
20.
Agencja Bezpieczeostwa Narodowego
Przewodniczący - Sekretarz Stanu
I Zastępca przewodniczącego - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący pracę Departamentu
Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
II Zastępca przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i
Ratownictwa Medycznego
Przewodniczący – Dyrektor Inspektoraty Nadzoru, Kontroli i Bezpieczeostwa Wewnętrznego
I Zastępca przewodniczącego – Dyrektor Centrum Antyterrorystycznego
II Zastępca przewodniczącego – Dyrektor Departamentu Postępowao Karnych
Sekretarz Zespołu – Naczelnik Wydziału VI Inspektoratu Nadzoru, Kontroli i Bezpieczeostwa Wewnętrznego
KPZK 310
pp
Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych
przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
WSPÓŁDZIAŁANIE CENTRÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO i KOMÓREK DYŻURNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
RCB
Krajowe CZK
PAA-Centrum ds.
Zdarzeo
Radiacyjnych
„CEZAR”
Stanowisko
Kierowania BOR
Centralny Zarząd
Służby Więziennej
GDDKiA
Polska Agencja
Żeglugi Powietrznej
Centrum Koordynacji
Działao Służby Celnej
Centrum Zarządzania
Ruchem Kolejowym
PKP PLK
Centrum
Antyterrorystyczne
ABW
CZK KGP/GSP
CZK Szefa SKW
CZK MSpr.
CZK MON
CZK Szefa AW
CZK KG
PSP/KCKRiOL
CZK MSZ
CZK Szefa SWW
CZK Szefa ABW
CZK KG SG
CZK MŚrod.
CZK MRiRW
CZK MZdr.
CZK w przygotowaniu
współdziałanie
współdziałanie
KPZK 311
pp
Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych
przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
WSPÓŁDZIAŁANIE CENTRÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO i KOMÓREK DYŻURNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ c.d.
Wojewódzkie
CZK sąsiedniego
wojewody
Wojewódzkie
CZK
Paostwowa Straż
Pożarna
Policja
Paostwowa
inspekcja sanitarna
Straż Graniczna
WSzW/JW
Żandarmeria Wojskowa
Inne inspekcje/służby
Jednostki uczestniczące
w reagowaniu podległe
zarządowi województwa
Inspekcja weterynaryjna
Powiatowe
CZK
Zadaniem CZK jest:
- zapewnienie całodobowego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego
- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska
- współdziałanie z innymi centrami zarządzania kryzysowego
- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne
- nadzór nad działaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego
- dokumentowanie działao podejmowanych przez centrum
ostrzegania ludności
- realizacja zadao stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej paostwa
Wymiana informacji odbywa się poprzez bieżące przekazywanie informacji i analiz (sporządzanie raportów doraźnych i sytuacyjnych): o zdarzeniach codziennych - 1 raz na dobę; w sytuacji
kryzysowej lub stanie nadzwyczajnym - zgodnie z zapotrzebowaniem
Zakres współpracy CZK z RCB: wzajemne informowanie się (o potencjalnych zagrożeniach i możliwościach wystąpienia sytuacji kryzysowej; stratach i środkach, w tym finansowych,
niezbędnych do odtworzenia zasobów i infrastruktury krytycznej; pomocy krajowej i międzynarodowej); analizowanie i ocena sytuacji kryzysowej, w tym prognozowanie jej rozwoju;
zrealizowane i planowane działania w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej.
Wykaz organów centralnych tworzących centra zarządzania kryzysowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji
rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego oraz sposobu ich funkcjonowania (Dz.U. Nr 226, poz. 1810)
KPZK 312
pp
Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych
przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
WSPÓŁDZIAŁANIE CENTRÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MINISTRÓW I KIEROWNIKÓW URZĘDÓW CENTRALNYCH
Z CENTRAMI/SYSTEMAMI W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ I NATO
SITCEN UE zagrożenie bezpieczeostwa na terenie kraju
UE, w tym równoczesne ataki terrorystyczne
Centra Zarządzania Kryzysowego innych krajów
RCB
Krajowe CZK
Krajowe Punkty Kontaktowe ds. europejskiej IK,
Komisja Europejska oraz NATO – w zakresie IK
SHAPE informacje dot. środków NCRS
CZK KG PSP/KCKRiOL
Polska Agencja Żeglugi
Powietrznej
Główny Lekarz Weterynarii
EUROCONTROL bezpieczeostwo żeglugi powietrznej,
poważne incydenty i wypadki
w komunikacji lotniczej
EARDCC NATO
ochrona ludności
SITCEN UE zagrożenie bezpieczeostwa na terenie
kraju UE
BICHAT
zagrożenia oraz ataki biologiczne i chemiczne
RASFF niebezpieczne produkty żywnościowe i środki
żywienia zwierząt
ADNS
choroby zakaźne zwierząt
CZK MON
MIC-ECHO
pomoc humanitarna i ochrona ludności
KG SG
Główny Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
EUROPHYT
organizmy szkodliwe dla roślin
SITCEN NATO zagrożenia bezpieczeostwa UE
i NATO
SHAPE (PNPW) – współpraca wojskowa
- informacje dot. środków NCRS
KG NATO (PPW) - współpraca cywilno-wojskowa
FRONTEX zagrożenia
na zewnętrznych granicach UE
KPZK 313
pp
Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych
przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
WSPÓŁDZIAŁANIE CENTRÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MINISTRÓW I KIEROWNIKÓW URZĘDÓW CENTRALNYCH Z CENTRAMI/SYSTEMAMI
W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ I NATO c.d.
Główny Inspektor Sanitarny
ECDC pandemia, sytuacja kryzysowa
o potencjalnych skutkach transgranicznych
EWRS
ostrzeganie przed chorobami zakaźnymi
RASFF niebezpieczne produkty żywnościowe i środki
żywienia zwierząt
CO MSZ
COCON
pomoc konsularna w sytuacjach kryzysowych
SITCEN UE
zagrożenie bezpieczeostwa na terenie kraju UE
Paostwowa Agencja Atomistyki
„CEZAR”
ECURIE/EURDEP
zagrożenia radiacyjne i nuklearne
EARDCC NATO
ochrona ludności
CZK KGP
INTERPOL identyfikacja ofiar katastrof,
przestępczośd transgraniczna
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego – Paostwowy
Zakład Higieny
EISN
centrum koordynacji nadzoru nad grypą
EUROPOL terroryzm, międzynarodowa przestępczośd
zorganizowana
NFIP
bezpieczeostwo masowych imprez sportowych
KPZK 314
pp
Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych
przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
ZASADY KOORDYNACJI KRYZYSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ
Procedury koordynacji kryzysowej UE (EU Emergency and Crisis Coordination Arrangements – CCA) zatwierdzone przez Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
w dniu 1 czerwca 2006 r. mogą byd uruchomione w przypadku gdy sytuacja kryzysowa:
•
•
•
•
ma bezpośredni wpływ na kilka paostw członkowskich UE;
wymaga zaangażowania całej UE;
wystąpi na obszarze odpowiedzialności UE i dotyka żywotnych interesów paostwa członkowskiego;
uniemożliwi, z powodu ograniczeo czasowych, wykorzystanie standardowych procedur Rady UE.
Mechanizm współpracy został wprowadzony przez Radę
UE w drodze uzgodnionego „Podręcznika koordynacji
działao UE w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych”
(9552/3/06 z dnia 22 maja 2006 r.), znowelizowanego
w dniu 5 marca 2010 r. (7154/10) i dniu 8 marca 2011 r.
(6436/1/11). Uzupełnieniem podręcznika są umowy
podpisane między paostwami członkowskimi o współpracy
w sytuacjach kryzysowych.
KPZK 315
Mechanizm współpracy został wprowadzony przez Radę UE w drodze uzgodnionego „Podręcznika koordynacji działao UE w sytuacjach nadzwyczajnych
i kryzysowych” (9552/3/06 z dnia 22 maja 2006 r.), znowelizowanego w dniu 5 marca 2010 r. (7154/10). Uzupełnieniem podręcznika są umowy podpisane
pp
Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych
przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA CENTRÓW/SYSTEMÓW W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ I NATO
I. Dla potrzeb bieżącej wymiany informacji, współpracy i koordynacji postępowania centrów (komórek) krajowych utworzono sied punktów kontaktowych i systemów monitorowania:
• w przypadku wystąpienia zagrożenia na terenie paostwa członkowskiego UE
• w razie zewnętrznych sytuacji kryzysowych (poza terytorium UE)
II. Zasady postępowania:
1. Po wystąpieniu sytuacji kryzysowej dotknięte nią paostwo członkowskie oceni, czy jest w stanie odpowiednio zareagowad bez wsparcia innych paostw lub instytucji UE.
2. Jeśli nie ma potrzeby wsparcia, wszystkie działania zostają podjęte jedynie na szczeblu krajowym. Paostwo członkowskie dotknięte sytuacją kryzysową może jednak – w zależności od skali
sytuacji – poinformowad unijny system wczesnego alarmowania lub centrum (np. MIC).
3. Jeśli jest potrzeba wsparcia, paostwo członkowskie oceni, czy zasięg oddziaływania sytuacji jest taki, że:
a) koordynacja polityczna na szczeblu UE nie jest konieczna.
Wówczas zainteresowane paostwo:
• powiadamia konkretny system alarmowania lub centrum (np. MIC)
• zastosuje dwu- i wielostronne umowy lub
• zasięgnie opinii w punkcie kontaktowym wymienionym w podręczniku
b) koordynacja polityczna na szczeblu UE jest konieczna:
Wówczas zainteresowane paostwo natychmiast przekazuje informację do SITCEN, który uruchomi Grupę Koordynacji Działao Kryzysowych.
III. Rola SITCEN:
• Koordynatorem na poziomie Sekretariatu Generalnego Rady UE, punktem kontaktowym i administratorem systemów informatycznych dedykowanych CCA jest Centrum Sytuacyjne
Unii Europejskiej (SITCEN), które podejmuje działania związane z uruchomieniem tego mechanizmu, przy wykorzystaniu Standardowych Procedur Operacyjnych UE do zasad
postępowania w sytuacjach kryzysowych
• SITCEN UE w trybie alarmowym informuje o planowanym zastosowaniu procedur CCA (Alert Mode) lub po zastosowaniu tych procedur kontaktuje się z wyznaczonymi – jako punkty
kontaktowe - pracownikami Stałych Przedstawicielstw przy UE, przekazując informację o decyzji Prezydencji, ustaleniach i terminach spotkao
KPZK 316
pp
Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych
przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
cd. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA CENTRÓW/SYSTEMÓW W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ I NATO
IV. Wybrane skróty w nazwach:
EARDCC - NATO-Euroatlantyckie Centrum Koordynacji Reagowania w Sytuacjach Katastrof
ECDC - Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
SITCEN EU - Wspólne Centrum Sytuacyjne UE
MIC-ECHO - Centrum Monitoringu i Informacji w zakresie Ochrony Ludności - Biuro Pomocy Humanitarnej UE
SHAPE – Połączone Dowództwo Strategiczne Sił Zbrojnych NATO w Europie
SHAPE (PNPW) – Polski Narodowy Przedstawiciel Wojskowy w SHAPE
KG NATO (PPW) – Polski Przedstawiciel Wojskowy przy komitetach wojskowych w KG NATO i UE
KPZK 317
pp
Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych
przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
PROCEDURA WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWEJ (poziom 2-3)
SYTUACJA KRYZYSOWA
DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE
• wojewoda – kieruje (przy wsparciu WZZK) działaniami zaangażowanych służb, inspekcji i
organów; składa wnioski o wsparcie
• WCZK wojewody - zapewnia bieżący obieg informacji o sytuacji i działaniach
• szef właściwej służby - kieruje bezpośrednimi działaniami przywracającymi stan normalnego
funkcjonowania
CZK podmiotu/ministra wiodącego
• przyjmuje informację o zdarzeniu i przekazuje ją ministrowi
• uruchamia procedury i przedsięwzięcia zawarte we własnym
planie zarządzania kryzysowego
• utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami/ jednostkami
zaangażowanymi w działania oraz podmiotami wspomagającymi
• na bieżąco informuje RCB o realizowanych i planowanych
działaniach oraz dokumentuje przebieg działao
•
•
•
•
RCB
monitoruje rozwój sytuacji i przebieg działao
powiadamia właściwe CZK/podmiot wiodący
przygotowuje propozycje działao wyprzedzających i informacje dla potrzeb RZZK
utrzymuje ciągłą wymianę informacji z CZK organów/jednostek zaangażowanych
w działania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Podmiot/minister wspomagający
dokonuje przeglądu własnych procedur i możliwości
udziela podmiotowi wiodącemu informacji/prognoz
i innych form wsparcia zgodnie z zapotrzebowaniem
wydaje dyspozycje podległym/nadzorowanym organom/jednostkom
organizacyjnym o skierowaniu wsparcia i koordynuje ich działania
monitoruje sytuację
na bieżąco współpracuje z podmiotem wiodącym
 przekazywanie informacji/
prognoz/analiz/komunikatów i ostrzeżeo
 skierowanie zasobów osobowych
i środków technicznych
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
Podmiot/minister wiodący
wydaje dyspozycje podległym/
nadzorowanym organom/ jednostkom
organizacyjnym
zwołuje własne ZZK (z ewentualnym
udziałem przedstawicieli podmiotów
wspomagających)
przyjmuje i realizuje wspólny wariant
działania
zapewnia politykę informacyjną
występuje do podmiotów wspomagających
o aktualne informacje (prognozy), siły i
środki oraz inne formy wsparcia
Zakres udzielanego wsparcia na rzecz podmiotu
wiodącego:
Podmiot/minister wiodący
• przedstawia na posiedzeniu RZZK dotychczasowy
rozwój sytuacji, przebieg działao, prognozy i potrzeby
• realizuje ustalenia RZZK, w zakresie własnych
kompetencji
• koordynuje wykonywanie ustaleo RZZK przez
podmioty wspomagające
• informuje przewodniczącego RZZK o rozwoju sytuacji
 zapewnienie odpowiednich świadczeo opieki
zdrowotnej
 zorganizowanie wsparcia psychologicznego
 wdrożenie
dodatkowych
udzielania pomocy społecznej
mechanizmów
 uruchomienie dodatkowych środków
finansowych
 uruchomienie rezerw strategicznych
i utrzymywanych zapasów
Podmiot/minister wiodący
• ocenia skutecznośd podejmowanych działao i kieruje reagowaniem
podległych/nadzorowanych organów/jednostek organizacyjnych
• uzyskuje bieżące informacje/prognozy od podmiotów
współdziałających
• stosownie do rozwoju sytuacji:
- organizuje posiedzenia własnego ZZK (z ewentualnym udziałem
przedstawicieli podmiotów wspomagających)
- wniosek o zwołanie RZZK
 wprowadzanie czasowych ograniczeo
(nakazów, zakazów) w dostępie do dóbr, usług i
infrastruktury
 formułowanie wniosków o pomoc
międzynarodową w likwidacji zagrożenia lub
usuwaniu skutków zdarzenia
 inne formy wsparcia, w zależności od sytuacji
KPZK 318
- wnioskuje o zwołanie RZZK
pp
Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych
przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
PROCEDURA WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWEJ (poziom 4)
Wprowadzenie
STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
Rada Ministrów
wprowadza w drodze rozporządzenia stan klęski żywiołowej
Prezes Rady Ministrów
wskazuje podmiot wiodący
• nadzoruje realizację zadao organów administracji publicznej
wynikających z sytuacji kryzysowej
• zwołuje i przewodniczy posiedzeniom RZZK
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
Podmiot wiodący
• kieruje działaniami organów administracji rządowej
i samorządowej w związku ze stanem klęski żywiołowej
• zwołuje własny ZZK i określa zakres wsparcia od podmiotów
wspomagających
• informuje Prezydenta RP i Prezesa RM o sytuacji
i podejmowanych działaniach
• zapewnia politykę informacyjną o sytuacji
Podmiot wspomagający
• realizuje przedsięwzięcia wynikające z rozporządzenia RM w
sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz wspiera
działania podmiotu wiodącego, stosownie do zgłoszonego
zapotrzebowania
• wykonuje zadania zawarte we własnym planie zarządzania
kryzysowego
• koordynuje działania podległych/nadzorowanych
organów/jednostek organizacyjnych
• monitoruje sytuację i na bieżąco współpracuje
z podmiotem wiodącym
• zapewnia politykę informacyjną o sytuacji
RCB
• monitoruje przebieg działao i sytuację na terenie kraju
• przygotowuje informacje i propozycje działao wyprzedzających dla
potrzeb Prezesa Rady Ministrów i RZZK
• utrzymuje ciągłą wymianę informacji z CZK organów/jednostek
zaangażowanych w działania i CZK pozostałych organów
administracji publicznej
CZK podmiotu wiodącego
• uruchamia i koordynuje realizację przedsięwzięd wynikających
z pełnienia przez ministra funkcji podmiotu wiodącego
• przygotowuje informacje i raporty dla potrzeb ministra
• utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami/ jednostkami
zaangażowanymi w działania oraz podmiotami
wspomagającymi
• na bieżąco informuje RCB o sytuacji oraz realizowanych
i planowanych działaniach oraz dokumentuje przebieg działao
CZK podmiotu wspomagającego
• uruchamia i koordynuje realizację przedsięwzięd według
przyjętych procedur i dyspozycji ministra
• przygotowuje informacje i raporty dla potrzeb ministra
• utrzymuje ciągłą wymianę informacji z CZK podmiotu
wiodącego i RCB oraz dokumentuje przebieg działao
CZK pozostałych organów
• realizują zadania wynikające
ze stałych zagrożeo
• monitorują rozwój sytuacji mogącej mied
związek ze stanem klęski żywiołowej
• na bieżąco przekazują informacje, raporty
i analizy właściwemu organowi i RCB
obszar decyzyjny i opiniodawczo-doradczy
obszar planowania, wymiany informacji
i bieżącej koordynacji działao
KPZK 319
pp
Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych
przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
PROCEDURA WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWEJ (poziom 4)
Wprowadzenie
STANU WYJĄTKOWEGO
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
• wprowadza w drodze rozporządzenia stan wyjątkowy i przedstawia rozporządzenie Sejmowi RP
• postanawia o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
• może postanowid o podwyższeniu gotowości obronnej RP
Rada Ministrów
wnioskuje do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wyjątkowego
określa tryb i zakres wprowadzenia ograniczeo wolności i praw człowieka i obywatela
określa szczegółowe zasady użycia oddziałów i pododdziałów SZ RP w czasie stanu wyjątkowego
może zarządzid militaryzację w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego na całym terytorium RP
może zarządzid realizację wybranych zadao zawartych w PRO RP
Prezes Rady Ministrów – podmiot wiodący
• koordynuje i kontroluje funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej
• zwołuje i przewodniczy posiedzeniom RZZK
• informuje Prezydenta RP o sytuacji i podejmowanych działaniach
•
•
•
•
•
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
Minister Spraw Zagranicznych
notyfikuje Sekretarzowi Generalnemu ONZ
i Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy wprowadzenie
i zniesienie stanu wyjątkowego
Podmiot wspomagający - minister
• wprowadza szczegółowe ograniczenia wolności i praw człowieka
i obywatela oraz egzekwuje ich wykonanie
• realizuje przedsięwzięcia zawarte we własnym planie zarządzania
kryzysowego/planie operacyjnym funkcjonowania, stosownie do sytuacji
• zwołuje własny ZZK i koordynuje działania podległych/nadzorowanych
organów/jednostek organizacyjnych
• informuje Prezesa RM o sytuacji i podejmowanych działaniach
• zapewnia politykę informacyjną o sytuacji, stosownie do kompetencji
•
•
•
•
•
•
Podmiot wspomagający - wojewoda
obwieszcza wprowadzenie stanu wyjątkowego
wprowadza szczegółowe ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela oraz egzekwuje ich
wykonanie na terenie województwa
realizuje przedsięwzięcia zawarte we własnym planie zarządzania kryzysowego/planie operacyjnym
funkcjonowania, stosownie do sytuacji
zwołuje własny ZZK oraz koordynuje i kontroluje działania administracji rządowej
i samorządowej na terenie województwa
informuje Prezesa RM o sytuacji i podejmowanych działaniach
zapewnia politykę informacyjną o sytuacji na terenie województwa
RCB
• monitoruje przebieg działao i sytuację na terenie kraju
• przygotowuje propozycje działao wyprzedzających dla
potrzeb Prezesa Rady Ministrów i RZZK
• utrzymuje ciągłą wymianę informacji z CZK
organów/jednostek zaangażowanych w działania i CZK
pozostałych organów administracji publicznej
• przygotowuje raporty i komunikaty o sytuacji
CZK pozostałych organów
(jeżeli stan wyjątkowy nie jest wprowadzony na całym
terytorium RP)
• realizują zadania wynikające ze stałych zagrożeo
• monitorują rozwój sytuacji mogącej mied związek ze
stanem wyjątkowym
• na bieżąco przekazują informacje, raporty i analizy
CZK podmiotu wspomagającego
• uruchamia i koordynuje realizację
przedsięwzięd wynikających z
rozporządzeo i planów
• przygotowuje informacje i raporty dla
potrzeb ministra/wojewody
• utrzymuje ciągłą wymianę informacji z
organami/ jednostkami
zaangażowanymi w działania, wg
właściwości
• na bieżąco informuje RCB
o sytuacji oraz realizowanych
i planowanych działaniach oraz
dokumentuje przebieg działao
obszar decyzyjny i opiniodawczodoradczy
obszar planowania, wymiany
informacji i bieżącej koordynacji
działao
KPZK 320
pp
Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych
przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej
PROCEDURA WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWEJ (poziom 4)
WPROWADZENIE
STANU WOJENNEGO
•
•
•
•
•
Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych
• dowodzi Siłami Zbrojnymi
• określa potrzeby Sił Zbrojnych
• wnioskuje do Prezydenta RP o uznanie obszarów RP
za strefę bezpośrednich działao wojennych
•
•
•
•
•
Wojenny System Dowodzenia Sił Zbrojnych
•
•
•
Podmiot wspomagający - Minister Spraw Zagranicznych
• notyfikuje Sekretarzowi Generalnemu ONZ i Sekretarzowi Generalnemu Rady
Europy wprowadzenie i zniesienie stanu wojennego
• realizuje przedsięwzięcia zawarte w planie operacyjnym funkcjonowania
Podmiot wspomagający - Minister Obrony Narodowej
• koordynuje i nadzoruje realizację zadao organów administracji rządowej
i samorządowej wynikających z zadao dotyczących obrony paostwa
• realizuje przedsięwzięcia zawarte w planie operacyjnym funkcjonowania
Podmiot wspomagający - minister
• wprowadza szczegółowe ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela
oraz egzekwuje ich wykonanie
• realizuje przedsięwzięcia zawarte w planie operacyjnym funkcjonowania
Podmiot wspomagający – wojewoda
• obwieszcza wprowadzenie stanu wojennego
• koordynuje i kontroluje działalnośd organów władzy publicznej,
przedsiębiorców oraz innych jednostek organizacyjnych działających na
obszarze województwa,
• realizuje przedsięwzięcia zawarte w planie operacyjnym funkcjonowania
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – podmiot wiodący
wprowadza w drodze rozporządzenia stan wojenny i przedstawia rozporządzenie Sejmowi RP
kieruje obroną paostwa
może mianowad Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych RP i określa zadania SZ RP
postanawia o podwyższeniu gotowości obronnej RP, gotowości bojowej SZ RP oraz mobilizacji
na terytorium RP
realizuje inne przedsięwzięcia wynikające z ustawy o stanie wojennym /…/
Rada Ministrów
wnioskuje do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wojennego
zarządza uruchomienie systemu kierowania obroną paostwa
zarządza wojenne zasady działania organów władzy publicznej
zarządza realizację zadao określonych w PRO RP
wprowadza militaryzację na terytorium RP
Prezes Rady Ministrów
może wnioskowad do Prezydenta RP o wyznaczenie Naczelnego Dowódcy SZ
zwołuje i przewodniczy posiedzeniom RZZK
realizuje zadania Rady Ministrów w przypadku braku możliwości jej zebrania
Stanowisko Kierowania podmiotu
wspomagającego
• uruchamia i koordynuje realizację
przedsięwzięd wynikających z
rozporządzeo i planów
• przygotowuje projekty decyzji dla
właściwego podmiotu oraz
koordynuje ich wykonanie
• zapewnia nieprzerwaną wymianę
informacji z SK podmiotów
podległych i współdziałających
• przygotowuje raporty i
komunikaty oraz dokumentuje
przebieg działao
Rządowe Centrum
Bezpieczeostwa
• realizuje zadania wynikające
z ustawy o zarządzaniu
kryzysowym
obszar decyzyjny i opiniodawczo-doradczy
obszar planowania, wymiany informacji
i bieżącej koordynacji działao
KPZK 321
Częśd III – Załączniki funkcjonalne planu głównego
III
KRAJOWY PLAN
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
CZĘŚD III – ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO
KPZK 322
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
SPO-1
ZWOŁANIE POSIEDZENIA RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
SPO-2
URUCHOMIENIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
SPO-3
ZASADY INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH –
ORGANIZACJA PROCESU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
SPO-4
ZAWIESZENIE POSTANOWIEO KONWENCJI SCHENGEN
SPO-5
URUCHOMIENIE PRZEDSIĘWZIĘD I PROCEDUR SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
SPO-6
WPROWADZENIE STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
SPO-7
WPROWADZENIE STANU WYJĄTKOWEGO
SPO-8
WPROWADZENIE STANU WOJENNEGO
SPO-9
NARZĘDZIE SYSTEMOWE W SYTUACJI UPROWADZENIA TERRORYSTYCZNEGO OBYWATELA POLSKIEGO POZA OBSZAREM RP
SPO-10
DZIAŁANIA W PRZYPADKU MASOWEGO NAPŁYWU CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KPZK 323
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
SPO-1
ZWOŁANIE POSIEDZENIA RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne
Cel procedury
Koordynator działao
Określenie procesu decyzyjnego
i organizacyjnego dla potrzeb zwołania posiedzenia
Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Wejście
Sytuacja wymagająca
zwołania RZZK
– członkowie RZZK
– organy administracji rządowej wyznaczeni do udziału
w posiedzeniu RZZK
– kierownicy komórek ds. zarządzania kryzysowego członków
RZZK i wyznaczonych organów
Dyrektor RCB
Wyjście
Przekazanie wykonawcom
ustaleo przyjętych podczas
posiedzenia RZZK
Uczestnicy
Podstawy prawne działao
1) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.)
2) zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. w sprawie organizacji i trybu pracy
Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. Nr 93, poz, 955 r.),
3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i trybu działania
Rządowego Centrum Bezpieczeostwa (Dz. U. Nr 86, poz. 471)
II. Przebieg działao
Lp.
Przedsięwzięcie
1.
Zebranie informacji o przebiegu zdarzenia i działaniach organów właściwych dla rodzaju sytuacji kryzysowej
2.
Przygotowanie kompleksowej analizy sytuacji wraz z prognozą rozwoju i rekomendacją dla zwołania RZZK (we współpracy z kierownikiem komórki ds.
zarządzania kryzysowego właściwego merytorycznie członka RZZK)
3.
Przekazanie analizy sytuacji, prognozy i rekomendacji członkowi RZZK właściwemu dla rodzaju sytuacji kryzysowej wraz z propozycją składu
osobowego zespołu
Wykonawca
Dyrektor RCB
Dyrektor RCB
KPZK 324
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
4.
Akceptacja propozycji przygotowanych przez Dyrektora RCB
5.
Wystąpienie do przewodniczącego RZZK z wnioskiem o zwołanie zespołu wraz z propozycją składu osobowego
6.
Podjęcie decyzji o zwołaniu posiedzenia RZZK
7.
Przygotowanie i przekazanie przewodniczącemu Zespołu informacji dla Prezydenta RP o planowanym posiedzeniu RZZK
8.
Przygotowanie i przekazanie zaproszonym członkom RZZK informacji o czasie, miejscu i porządku posiedzenia oraz materiałów dotyczących tematyki
posiedzenia RZZK.
9.
Przygotowanie miejsca spotkania
10.
Obsługa posiedzenia zespołu, w tym opracowanie protokołu z posiedzenia wraz z przyjętymi ustaleniami
11.
Przedstawienie protokołu przewodniczącemu zespołu do akceptacji
12.
Przekazanie członkom zespołu protokołu zaakceptowanego przez przewodniczącego
13.
Opracowanie, we współpracy z Centrum Informacyjnym Rządu, komunikatu prasowego z posiedzenia zespołu
14.
Przekazanie komunikatu Rzecznikowi Prasowemu Rządu - celem podania do publicznej wiadomości
15.
Przekazanie wykonawcom ustaleo przyjętych podczas posiedzenia RZZK
16.
Monitorowanie stanu realizacji ustaleo RZZK przez wykonawców
członek RZZK minister
wiodący-właściwy dla
rodzaju sytuacji
kryzysowej
Przewodniczący zespołu
Dyrektor RCB
KPZK 325
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
SPO-2
URUCHOMIENIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne
Cel procedury
Koordynator działao
Określenie sposobu postępowania w celu uzyskania
dodatkowych środków finansowych w związku
z sytuacją kryzysową
Wejście
Wystąpienie sytuacji
kryzysowej, w związku
z którą konieczne jest
dysponowanie dodatkowymi
środkami finansowymi
Minister Finansów
Wyjście
Uzyskanie dodatkowych
środków finansowych
Uczestnicy
– Dysponent części budżetu paostwa właściwy dla rodzaju
sytuacji kryzysowej
– Dyrektor RCB
Podstawy prawne działao
1)
2)
3)
4)
5)
ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007, Nr 89, poz. 590, z późn. zm.)
ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009, Nr 31,
poz. 206)
ustawa z dnia 4.09.1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. 1997, Nr 141, poz. 943, z późn. zm.)
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240, z póź.zm.)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu
paostwa (Dz.U. z 2010, Nr 45, poz. 257)
KPZK 326
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
II. Przebieg działao
Lp.
1.
Przedsięwzięcie
Uzyskanie informacji o przebiegu zdarzenia i dotychczasowych działaniach organów właściwych dla rodzaju sytuacji kryzysowej
Wykonawca
Dyrektor RCB
2.
Przygotowanie analizy zagrożenia, możliwości przeciwdziałania oraz oszacowanie potrzeb finansowych
organ właściwy dla
rodzaju sytuacji
kryzysowej, będący
dysponentem części
budżetowej
3.
Uruchomienie własnych środków finansowych, poprzez:
1) przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danej części i działu budżetu paostwa (na podstawie
art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),
2) przeniesienie wydatków między częściami w ramach jednego działu i rozdziału budżetu paostwa, w sytuacji, gdy minister jest dysponentem więcej
niż jednej części budżetowej i niezwłoczne poinformowanie Rady Ministrów o przeniesieniu wydatków. Rada Ministrów może uchylid decyzję
ministra,
3) przekazanie środków finansowych wykonawcom zadania.
organ właściwy dla
rodzaju sytuacji
kryzysowej
4.
5.
W przypadku niewystarczających własnych środków finansowych:
1) wystąpienie organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków
z rezerw celowych budżetu paostwa (częśd 83, suma wszystkich rezerw celowych do 5% wydatków budżetowych), w tym z rezerw
przeznaczonych na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków,
2) podjęcie przez Ministra Finansów decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków finansowych do dyspozycji organu właściwego dla rodzaju sytuacji
kryzysowej,
3) przekazanie środków finansowych organowi właściwemu dla rodzaju sytuacji kryzysowej.
W przypadku braku własnych środków finansowych oraz możliwości uruchomienia środków finansowych z rezerw celowych:
1) wystąpienie organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej do Ministra Finansów z wnioskiem o zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu
paostwa (częśd 81, wysokośd rezerwy do 0,2% wydatków budżetowych), wydatków o kwotę do 1 mln zł:
a) podjęcie przez Ministra Finansów decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa,
b) zawiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zwiększeniu wydatków,
Minister Finansów,
we współpracy
z organem właściwym
dla rodzaju sytuacji
kryzysowej
Minister Finansów
(odnośnie pkt 1),
Prezes Rady Ministrów
(odnośnie pkt 2),
we współpracy
KPZK 327
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
6.
7.
8.
9.
c) przekazanie środków finansowych organowi właściwemu dla rodzaju sytuacji kryzysowej.
2) wystąpienie organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej do Prezesa Rady Ministrów (za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów) z wnioskiem o zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu paostwa, wydatków o kwotę do 5 mln zł:
a) podjęcie przez Prezesa Rady Ministrów decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa,
b) przekazanie decyzji Ministrowi Finansów z poleceniem uruchomienia środków,
c) przekazanie środków finansowych organowi właściwemu dla rodzaju sytuacji kryzysowej.
W przypadku wykorzystania kwoty środków finansowych uzyskanych w trybie określonym w pkt 5 i oszacowania potrzeby dodatkowych środków –
ponowne wystąpienie organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej do Ministra Finansów (Prezesa Rady Ministrów) o wyasygnowanie
dodatkowych środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu paostwa
z organem właściwym
dla rodzaju sytuacji
kryzysowej
Jak w pkt 5
W przypadku braku środków finansowych w rezerwie ogólnej budżetu paostwa – przygotowanie na wniosek Rady Ministrów projektu zmiany ustawy
budżetowej paostwa, uwzględniającej zwiększone potrzeby i wydatki.
Minister Finansów
W przypadku wystąpienia poważnej klęski (klęski naturalnej, klęski technologicznej lub przemysłowej, zamachu terrorystycznego lub sytuacji
zagrożenia zdrowia publicznego), powodującej powstanie szkód ocenionych na ponad 3 miliardy EUR w cenach z 2002 r. lub na ponad 0,6% dochodu
narodowego brutto paostwa, niezależnie od krajowych źródeł finansowania, istnieje możliwośd wystąpienia o dotację z Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyd do Komisji Europejskiej jak najszybciej, nie później niż 10 tygodni po pierwszych szkodach
wyrządzonych przez klęskę.
Minister Finansów,
Minister Rozwoju
Regionalnego
we współpracy
z organem właściwym
dla rodzaju sytuacji
kryzysowej
W przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych na terytorium paostwa lub na jego części: stanu wyjątkowego, klęski żywiołowej lub
wojennego, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia dokonywad przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i
działami budżetu paostwa w celu realizacji zadao wynikających z przepisów dotyczących wprowadzenia tego stanu. W przypadku wprowadzenia
stanu nadzwyczajnego na terytorium paostwa lub na jego części, nie ma zastosowania ograniczenie dot. wykorzystania rezerw celowych oraz zakaz
przeznaczania rezerwy ogólnej na zwiększanie wydatków, które zostały zmniejszone w trakcie realizacji budżetu w wyniku przeniesieo określonych w
art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Rada Ministrów
KPZK 328
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
ZASADY INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH –
ORGANIZACJA PROCESU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
SPO-3
I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne
Cel procedury
Koordynator działao
Określenie procesu organizacji komunikacji ze
społeczeostwem w sytuacji kryzysowej
Wejście
Rozpoczęcie procesu
komunikacji społecznej
w związku z powstaniem
potencjalnego zagrożenia
sytuacją kryzysową oraz
wystąpieniem realnej sytuacji
kryzysowej
Rzecznik prasowy/kierownik komórki ds. komunikacji
społecznej organu właściwego dla rodzaju sytuacji
kryzysowej
Współpraca:
Kryzysowy Zespół Prasowy (jeżeli został powołany)
Wyjście
Zakooczenie procesu
komunikacji w związku
z rozwiązaniem sytuacji
kryzysowej
Uczestnicy
-
rzecznik prasowy organu właściwego dla rodzaju sytuacji
kryzysowej
rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeostwa
Podstawy prawne działao
1) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007, Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji zadao rzeczników prasowych
w urzędach organów administracji rządowej (Dz.U. nr 4,poz 36)
3) ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984, Nr 5, poz. 24, z późn. zm.)
4) ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198)
5) zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego (M.P. z 2008, Nr 61, poz. 538)
KPZK 329
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
II. Przebieg działao
Lp.
Przedsięwzięcie
Wykonawca
Etap przygotowawczy
1.
Przygotowanie dla swojej instytucji strategii komunikacji w kryzysie, wraz z algorytmami dla najczęściej występujących sytuacji kryzysowych,
przyporządkowanych danej instytucji
2.
Wytypowanie grupy osób, która będzie współpracowała ze środkami masowego przekazu, podzielenie zadao (prowadzenie monitoringu mediów,
dyżurów telefonicznych, przygotowywanie komunikatów prasowych, konferencji prasowych) wytypowanie głównych komunikatorów
3.
Ustalenie rodzaju wykorzystywanych narzędzi i częstotliwości kontaktów z dziennikarzami
4.
Ustalenie alternatywnych kanałów łączności pomiędzy rzecznikami instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej
5.
Przygotowanie bazy ekspertów zewnętrznych i wytypowanie ekspertów wewnętrznych, którzy będą wypowiadali się o danej sytuacji kryzysowej
6.
Organizowanie treningów i dwiczeo dla osób zajmujących się komunikacją społeczną
7.
Zaktualizowanie bazy teleadresowej mediów i osób odpowiedzialnych za komunikację w innych instytucjach
8.
Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za komunikację społeczną w obszarach:
1) komunikowanie ze społeczeostwem:
- osobami zagrożonymi sytuacją kryzysową,
Rzecznik prasowy/
kierownik komórki
odpowiedzialnej za
komunikację społeczną
Wewnętrzne: instytucje
zaangażowane
Zewnętrzne: Rzecznik
Prasowy Rządu
i inne instytucje
w zakresie swoich
kompetencji
Rzecznik prasowy/
kierownik komórki
odpowiedzialnej za
komunikację społeczną
organ właściwy dla
rodzaju sytuacji
kryzysowej
KPZK 330
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
- poszkodowanymi i ich rodzinami,
2) komunikowanie wewnątrz instytucji;
3) komunikowanie pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej
Prowadzenie działao edukacyjno – informacyjnych:
9.
- tworzenie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym;
- informowanie o sposobach postępowania w przypadku zagrożenia w celu kształtowania właściwych postaw społecznych;
- organizowanie treningów i dwiczeo, organizowanie kampanii informacyjnych propagujących sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych
osoba wyznaczona przez
organ właściwy dla
rodzaju sytuacji
kryzysowej
Przygotowanie do bezpośredniego komunikowania ze społeczeostwem w trakcie kryzysu:
- wytypowanie osób, które mają przygotowanie i umiejętnośd rozmawiania z rodzinami poszkodowanych np. psychologów, które będą kontaktowały
10.
-
się z rodzinami poszkodowanych i innymi grupami docelowymi dotkniętymi sytuacją kryzysową;
przygotowanie się do działao informacyjnych zmierzających do zabezpieczenia zdrowia i mienia ludności lub ewentualnej ewakuacji;
zweryfikowanie i zaktualizowanie bazy teleadresowej dla zapewnienia kontaktu ze służbami ratowniczymi oraz punktami informacyjnymi,
pamiętając o zebraniu kontaktów alternatywnych
osoba wyznaczona przez
organ właściwy dla
rodzaju sytuacji
kryzysowej
Potencjalne ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowej
11.
Jeżeli rzecznik RCB, w wyniku działao właściwych komórek Rządowego Centrum Bezpieczeostwa jako pierwszy uzyska informację o możliwości
wystąpienia sytuacji kryzysowej, w ramach zapewnienia koordynacji polityki informacyjnej, kontaktuje się z rzecznikiem instytucji wiodącej, w celu
przyspieszenia organizacji procesu komunikacji w przypadku faktycznego wystąpienia sytuacji kryzysowej.
Rzecznik RCB
Działanie w sytuacji kryzysowej
12.
Powołanie przez organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej, wewnętrznego zespołu komunikacji kryzysowej, w skład którego wchodziliby m.in.
rzecznik organu oraz eksperci z dziedziny, której dotyczy sytuacja kryzysowa.
13.
Powołanie Kryzysowego Zespołu Prasowego (jeżeli zachodzi taka potrzeba).
14.
Wdrażanie wcześniej przygotowanej strategii komunikacyjnej przez instytucje zaangażowane w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej.
15.
Prowadzenie proaktywnych działao komunikacyjnych:
regularne wydawanie komunikatów prasowych (komunikat powinien byd wydany najszybciej jak to możliwe), najlepiej o ściśle określonych i wcześniej
zapowiedzianych porach, zawierających ostatnie informacje o bieżącej sytuacji. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, ze względu na dynamiczny rozwój
organ właściwy dla
rodzaju sytuacji
kryzysowej
Rzecznik organu
właściwego dla rodzaju
sytuacji kryzysowej
Rzecznik organu
właściwego dla rodzaju
sytuacji kryzysowej,
w uzgodnieniu
KPZK 331
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
16.
sytuacji, należy zintensyfikowad wydawanie komunikatów.
UWAGA: Dobór narzędzi (np. briefingi, komunikaty wysyłane do mediów, spotkania) będzie zależał od rozwoju sytuacji; W sytuacjach, które wzbudzają
szczególnie duże zainteresowanie mediów zalecane jest zorganizowanie briefingu prasowego.
Wyznaczenie, na miejscu zdarzenia, miejsca dla mediów, skąd dziennikarze mogą relacjonowad rozwój sytuacji, jednocześnie nie przeszkadzając w
prowadzeniu działao.
17.
Wytypowanie osoby do kontaktu z mediami na miejscu zdarzenia.
18.
Bieżące monitorowanie mediów, by w razie konieczności korygowad przekazy, a nawet weryfikowad sposób organizacji komunikacji społecznej.
Niezwłoczne dementowanie informacji nieprawdziwych lub nieścisłych.
19.
Wyznaczenie zastępcy rzecznika (w przypadku długotrwałych działao).
20.
Bezwzględne zapewnienie całodobowego kontaktu mediów z rzecznikiem lub jego zastępcą.
21.
W ramach bezpośredniej komunikacji – informowanie opinii społecznej o konieczności określonego postępowania w danej sytuacji, np. jakiej pomocy,
w jakim rozmiarze, gdzie, kiedy i na jakich warunkach może oczekiwad poszkodowana ludnośd, jakie działania są podejmowane w celu likwidacji
sytuacji kryzysowej. Działania te powinny byd prowadzone poprzez narzędzia komunikacji bezpośredniej np. zorganizowanie infolinii, stałego punktu
informacyjnego, nawiązanie bezpośredniego kontaktu z poszkodowanymi i ich rodzinami czy uruchomienie dedykowanej strony internetowej.
z kierującym działaniami
i we współpracy
z rzecznikami organów
wspomagających
Rzecznik organu
właściwego dla rodzaju
sytuacji kryzysowej
Osoba wyznaczona przez
organ właściwy dla
rodzaju sytuacji
kryzysowej
Działania w fazie odbudowy
22.
Regularne przekazywanie informacji o przebiegu usuwania i likwidacji skutków sytuacji kryzysowej i zakresu pomocy na jaką ze strony administracji
publicznej mogą liczyd poszkodowani.
23.
Przedstawienie opinii publicznej podsumowania działao poszczególnych instytucji biorących udział w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej.
24.
Przygotowanie analizy działao komunikacyjnych w celu doskonalenia/ulepszenia/wyciągnięcia wniosków z prowadzonego procesu komunikacyjnego.
Rzecznik organu
właściwego dla rodzaju
sytuacji kryzysowej,
w porozumieniu
z rzecznikami organów
wspomagających
25.
W ramach bezpośredniej komunikacji:
- utrzymanie (czas uzależniony od okoliczności) funkcjonowania wszystkich narzędzi komunikacji bezpośredniej, które były wykorzystywane podczas
sytuacji kryzysowej, np. takich jak infolinia.
- jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy skorzystad z innych narzędzi komunikacji bezpośredniej.
Osoba wyznaczona przez
organ właściwy dla
rodzaju sytuacji
kryzysowej
KPZK 332
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
III. Postanowienia koocowe
1. Powyższa procedura odnosi się do zorganizowania procesu komunikacji
społecznej z chwilą ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej, w trakcie jej
trwania oraz po zakooczeniu fazy reagowania w sytuacji kryzysowej.
2. Rzecznik prasowy organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej lub
kierownik komórki organizacyjnej odpowiadającej za komunikację
(zwany dalej rzecznikiem), jest odpowiedzialny za komunikację ze
społeczeostwem poprzez media.
3. Rzecznik prasowy organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej
może powoład Kryzysowy Zespół Prasowy, składający się
z przedstawicieli komórek prasowych organów zaangażowanych
w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej, w tym Centrum Informacyjnego
Rządu i Rządowego Centrum Bezpieczeostwa. Do prac w Kryzysowym
Zespole Prasowym mogą zostad zaproszeni eksperci. W przypadku, gdy
Zespół nie prezentuje jednolitego stanowiska, głos decydujący ma
rzecznik organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej.
W przypadku powołania Kryzysowego Zespołu Prasowego, Zespół ustala
główne przekazy, ich częstotliwośd, narzędzia komunikacji oraz wyznacza
osoby komunikujące.
4. Każdy organ zaangażowany w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej może
powoład wewnętrzny zespół komunikacji kryzysowej, w skład którego
wchodziliby m.in. rzecznik organu lub jego zastępca oraz eksperci
z dziedziny, której dotyczy sytuacja kryzysowa. Zespół ustala co
komunikowad z punktu widzenia własnej instytucji, pamiętając, że
główne przekazy muszą byd ustalane z rzecznikiem organu właściwego
dla rodzaju sytuacji kryzysowej.
5. Rządowe Centrum Bezpieczeostwa w ramach zapewnienia koordynacji
polityki informacyjnej monitoruje prowadzenie i organizację procesu
komunikacji przez rzecznika organu właściwego dla rodzaju sytuacji
kryzysowej. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, rzecznik RCB rekomenduje
zmianę sposobu komunikacji i wspiera działania komunikacyjne tego
rzecznika, np. pomaga w przygotowaniu procesu komunikowania
(co mówid, gdzie, kto i kiedy), komunikatów, wyboru narzędzi.
6. Jeśli Prezes Rady Ministrów tak zdecyduje – RCB może przejąd rolę
głównego
komunikatora.
Wszystkie
organy
zaangażowane
w rozwiązywanie kryzysu, niezwłocznie zostaną o tym fakcie
powiadomione.
7. Prezes Rady Ministrów może wyznaczyd komunikatora i koordynatora
działao informacyjnych spoza organu właściwego dla rodzaju sytuacji
kryzysowej.
8. Po zakooczeniu procesu komunikacji społecznej związanej
z rozwiązywaniem sytuacji kryzysowej, organy biorące udział w jej
rozwiązywaniu, przygotowują analizę działao medialnych. Analizę wraz
z uwagami i wnioskami przesyłają do Rządowego Centrum
Bezpieczeostwa nie później niż miesiąc od zakooczenia sytuacji
kryzysowej.
9. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie
uwzględnią w swoich planach zarządzania kryzysowego szczegółowe
sposoby i metody organizacji procesu komunikacji społecznej w sytuacji
kryzysowej.
KPZK 333
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
SPO-4
ZAWIESZENIE POSTANOWIEO KONWENCJI SCHENGEN
I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne
Cel procedury
Koordynator działao
Uczestnicy
–
–
Określenie procesu przygotowania do zawieszenia
postanowieo Konwencji Schengen na terytorium RP
MSW
–
–
Wejście
Zagrożenie porządku
publicznego lub bezpieczeostwa
paostwa, w tym spowodowane
zdarzeniem o charakterze
terrorystycznym, klęską
żywiołową, międzynarodową
imprezą masową lub masową
niekontrolowaną migracją na
terytorium RP, któremu
przeciwdziałanie wymaga
czasowego wprowadzenia
kontroli granicznej na polskich
Wyjście
Czasowe zawieszenie
postanowieo Konwencji
Schengen
członkowie RZZK
organy administracji rządowej wyznaczeni do udziału
w posiedzeniu RZZK
kierownicy komórek ds. zarządzania kryzysowego
członków RZZK i wyznaczonych organów
przedstawiciele innych jednostek
organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów
Podstawy prawne działao
1) konwencja wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami
Paostw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie
stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz.U. UE, L 239 z 22.09.2000 r.)
2) rozporządzenie Nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy
kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice - kodeks graniczny Schengen (Dz.U. UE, L 105/1 z
13.04.2006 r.)
3) ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz
Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. z 2007, Nr 165, poz. 1170)
4) ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy paostwowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 216 poz. 1367)
5) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590,
z późn.zm.)
6) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i trybu działania
KPZK 334
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
granicach wewnętrznych
Rządowego Centrum Bezpieczeostwa (Dz. U. Nr 86, poz. 471)
7) zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. z dnia 21 sierpnia 2008 r.)
II. Przebieg działao
Lp.
Przedsięwzięcie
Wykonawca
1.
Zebranie informacji o zdarzeniu i dotychczasowych działaniach zaangażowanych organów
Dyrektor RCB
2.
Przygotowanie (we współpracy z ministrem wiodącym) analizy zagrożenia i możliwości przeciwdziałania, z uwzględnieniem:
rodzaju i skali oraz przewidywanego zasięgu terytorialnego zagrożenia,
możliwości przeciwdziałania z wykorzystaniem dostępnych środków,
uwarunkowao międzynarodowych dotychczasowych i możliwych działao, zmierzających do zminimalizowania zagrożenia
Dyrektor RCB
3.
Przekazanie Przewodniczącemu RZZK wniosków z dokonanej analizy i rekomendacją dla zwołania posiedzenia zespołu,
w celu rozpatrzenia zasadności przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych RP w związku z przewidywanym rozwojem zagrożenia
Minister Spraw
Wewnętrznych
z Dyrektorem RCB
4.
Przygotowanie i przekazanie przewodniczącemu Zespołu informacji dla Prezydenta RP o planowanym posiedzeniu RZZK
Dyrektor RCB
5.
Decyzja o zwołaniu posiedzenia RZZK. Podjęcie przez RZZK ustalenia o przywróceniu kontroli granicznej na granicach wewnętrznych RP, wraz z
określeniem trybu przywrócenia (planowy lub natychmiastowy)
Przewodniczący
zespołu
6.
Przygotowanie projektu rozporządzenia MSW przywracającego kontrolę graniczną osób przekraczających granicę paostwową stanowiącą granicę
wewnętrzną kraju, określającego:
– odcinki granicy paostwowej, na której kontrola graniczna osób zostaje przywrócona,
– przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejśd granicznych,
– okres, w którym kontrola graniczna osób zostaje tymczasowo przywrócona (na czas nie dłuższy niż 30 dni lub na przewidywany okres trwania
poważnego zagrożenia),
– zakres kontroli (dostosowany do przyczyn uzasadniających jej wprowadzenie),
– możliwośd stosowania kontroli na niektórych odcinkach drogowych lub kolejowych przecinających granicę paostwową, a także w niektórych
portach i przystaniach oraz portach lotniczych i lotniskach
Minister Spraw
Wewnętrznych
KPZK 335
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
7.
Uzgodnienie treści projektu rozporządzenia z właściwymi merytorycznie członkami RZZK
MSW
8.
Powiadomienie, w terminie co najmniej 15 dni przed datą planowanego przywrócenia kontroli granicznej, kierownictwa:
– Komisji Europejskiej,
– paostw członkowskich UE.
Powiadomienie zawiera:
– przyczyny proponowanego przywrócenia kontroli,
– wyszczególnienie zdarzeo stanowiących poważne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeostwa wewnętrznego,
– zakres proponowanego przywrócenia, z określeniem miejsc, w których ma zostad przywrócona kontrola graniczna,
– nazwy dozwolonych przejśd granicznych,
– datę i czas trwania proponowanego przywrócenia,
– ewentualne potrzeby działao, które powinny byd podjęte przez inne paostwa członkowskie.
Minister Spraw
Zagranicznych
9.
10.
Rozpatrzenie opinii Komisji Europejskiej oraz wyników konsultacji z paostwami członkowskimi UE przy opracowywaniu koocowej wersji projektu
rozporządzenia
Wydanie rozporządzenia w sprawie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę paostwową RP stanowiącą granicę
wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen
MSW,
we współpracy z MSZ
MSW
11.
Realizacja przedsięwzięd wynikających z postanowieo rozporządzenia w sprawie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej
Komendant Główny
Straży Granicznej,
Komendant Główny
Policji, inni właściwi
merytorycznie
członkowie RZZK,
wojewoda
12.
Przekazanie informacji o tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej redaktorom naczelnym dzienników ogólnokrajowych oraz nadawcom
ogólnokrajowych programów radiowych i telewizyjnych, celem przekazania komunikatów do publicznej wiadomości
Rzecznik Prasowy
Rządu
13.
Niezwłocznie po wydaniu rozporządzenia (podjętej decyzji) powiadomienie o przywróceniu kontroli granicznej i rodzaju zastosowanych środków,
kierownictwa:
– Parlamentu Europejskiego,
– Rady Unii Europejskiej,
– Komisji Europejskiej,
Minister Spraw
Zagranicznych
KPZK 336
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
14.
– paostw członkowskich UE
W przypadku wymagającym niezwłocznego działania i podjęcia decyzji o przywróceniu kontroli granicznej w trybie natychmiastowym:
odstąpienie od konsultacji z władzami i paostwami członkowskimi UE,
powiadomienie - niezwłocznie po podjęciu decyzji – wskazanych wyżej instytucji i paostw członkowskich UE o terminie, powodach i zakresie
wprowadzonej kontroli granicznej
Minister Spraw
Zagranicznych
15.
Bieżące monitorowanie sytuacji i efektów przywróconej kontroli granicznej dla stanu bezpieczeostwa wewnętrznego i porządku publicznego w kraju
16.
Przekazywanie Przewodniczącemu RZZK wniosków z dokonanej analizy sytuacji na potrzeby zespołu, w celu rozpatrzenia zasadności przedłużenia
kontroli granicznej o odnawialny okres do 30 dni lub zniesienia kontroli
17.
Po podjęciu przez Przewodniczącego RZZK decyzji o potrzebie przedłużenia kontroli – wydanie stosownego rozporządzenia MSW
18.
Przekazanie władzom i paostwom członkowskim UE wyprzedzającej informacji na temat powodów przedłużenia wprowadzonej kontroli
Minister Spraw
Zagranicznych
19.
Po podjęciu przez Przewodniczącego RZZK decyzji o zniesieniu kontroli – wydanie stosownego rozporządzenia MSW
MSW
20.
Przekazanie informacji o zniesieniu kontroli granicznej redaktorom naczelnym dzienników ogólnokrajowych oraz nadawcom ogólnokrajowych
programów radiowych i telewizyjnych, celem przekazania komunikatów do publicznej wiadomości
Przekazanie paostwom członkowskim UE informacji o zniesieniu kontroli granicznej.
Przedstawienie:
– Parlamentowi Europejskiemu,
– Radzie Unii Europejskiej,
– Komisji Europejskiej,
sprawozdania z przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych, z opisem procedury dokonywanych odpraw
i skuteczności przywrócenia kontroli
Opracowanie raportu zawierającego analizę przeprowadzonych działao oraz ocenę aktualnego stanu bezpieczeostwa wewnętrznego
i porządku publicznego w kraju
Rzecznik Prasowy
Rządu
21.
22.
Dyrektor RCB
MSW
Minister Spraw
Zagranicznych
MSW,
Dyrektor RCB
III. Postanowienia koocowe
Wskazani w procedurze wykonawcy uwzględnią w swoich planach zarządzania kryzysowego szczegółowe sposoby i metody realizacji własnych przedsięwzięd.
KPZK 337
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
SPO-5
URUCHOMIENIE PRZEDSIĘWZIĘD I PROCEDUR SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne
Cel procedury
Koordynator działao
Określenie procesu decyzyjnego
i organizacyjnego dla potrzeb uruchomienia
przedsięwzięd i procedur systemu zarządzania
kryzysowego
Wejście
Wystąpienie sytuacji kryzysowej
lub zagrożenie wystąpieniem
takiej sytuacji albo otrzymanie
informacji (deklarowanego
sygnału od właściwych władz
NATO) o konieczności
uruchomienia przedsięwzięcia
NCRS
Wyjście
Przesłanie Raportu
Implementacyjnego
o stanie wdrożenia
przedsięwzięcia NCRS
Dyrektor RCB
Uczestnicy
–
–
–
członkowie RZZK
organy administracji rządowej wyznaczeni do udziału
w posiedzeniu RZZK
kierownicy komórek ds. zarządzania kryzysowego
członków RZZK i wyznaczonych organów
Podstawy prawne działao
1) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.),
2) zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięd
i procedur systemu zarządzania kryzysowego
3) zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. w sprawie organizacji i trybu pracy
Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. Nr 93, poz. 995 r.)
KPZK 338
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
II. Przebieg działao
Lp.
Przedsięwzięcie
Wykonawca
Wprowadzenie wyższego stopnia alarmowego
1.
Uzyskanie informacji o zagrożeniu atakiem terrorystycznym lub sabotażowym albo wystąpienie takiego zdarzenia
Dyrektor CAT ABW
2.
Przekazanie informacji o zagrożeniu Prezesowi Rady Ministrów (właściwemu ministrowi/kierownikowi urzędu centralnego/wojewodzie)
Szef ABW
3.
Zorganizowanie posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (stosownie do polecenia Prezesa Rady Ministrów/wniosku
o zwołanie Zespołu)
według SPO-1
Dyrektor RCB w
porozumieniu
z Sekretarzem RM – dla
Prezesa Rady Ministrów
4.
Przygotowanie projektu zarządzenia o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego, zawierającego m.in. zakres przedsięwzięd do realizacji
5.
Wydanie zarządzenia o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego
Prezes Rady Ministrów/
minister/wojewoda
6.
Przekazanie treści zarządzenia Prezesa Rady Ministrów wykonawcom
Dyrektor RCB
7.
Przekazanie komunikatu o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego redaktorom naczelnym dzienników ogólnokrajowych oraz nadawcom
ogólnokrajowych programów radiowych i telewizyjnych, celem poinformowania społeczeostwa
Rzecznik Prasowy Rządu
8.
Monitorowanie rozwoju sytuacji i przebiegu działao
Dyrektor RCB
wg wewnętrznych
procedur właściwego
ministra, kierownika
(wojewody)
KPZK 339
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
9.
Przygotowanie zarządzenia o zmianie/odwołaniu stopnia alarmowego, na podstawie uzyskanych informacji, w tym informacji Szefa ABW
Dyrektor RCB
w porozumieniu
z Sekretarzem RM – dla
Prezesa Rady Ministrów
wg wewnętrznych
procedur ministra,
kierownika (wojewody)
Uruchomienie działao przeciw zaskoczeniu
10.
Otrzymanie w systemie NS WAN deklaracji Naczelnego Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SACEUR) o uruchomieniu działao przeciw
zaskoczeniu
Dyrektor RCB, MON
11.
Weryfikacja zgodności otrzymanych informacji
Dyrektor RCB, MON
12.
Poinformowanie członków RZZK o otrzymaniu deklaracji działao przeciwko zaskoczeniu
Dyrektor RCB
13.
Zorganizowanie posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (stosownie do polecenia Prezesa Rady Ministrów/wniosku o zwołanie
Zespołu)
Według SPO-1
14.
Realizacja zadao określonych w Planie Reagowania Obronnego RP i/lub Planie Użycia Sił Zbrojnych RP, w przypadku stosownej decyzji Rady Ministrów
MON
Uruchomienie działao przeciw agresji
15.
Otrzymanie w systemie NS WAN decyzji Rady Północnoatlantyckiej (NAC) o uruchomieniu działao przeciw agresji
MON
16.
Poinformowanie członków RZZK o otrzymaniu decyzji NAC
MON,
Dyrektor RCB
17.
Zorganizowanie posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (stosownie do polecenia Prezesa Rady Ministrów/wniosku
o zwołanie Zespołu)
według SPO-1
KPZK 340
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
18.
Realizacja zadao określonych w Planie Reagowania Obronnego RP oraz Planie Użycia Sił Zbrojnych RP, w przypadku stosownej decyzji Rady Ministrów
ministrowie,
kierownicy urzędów
centralnych,
wojewodowie
19.
Przygotowanie i przekazanie do właściwych władz NATO informacji o stopniu realizacji przedsięwzięd przeciw agresji
MON
Uruchomienie środków reagowania kryzysowego
8
20.
Otrzymanie w systemie NS WAN wiadomości dotyczącej zalecenia lub prośby o wprowadzenie środka reagowania kryzysowego NCRS Recommendation;
Dyrektor RCB, MON
NCRS Request
21.
Weryfikacja zgodności otrzymanych wiadomości
22.
Przesłanie do wykonawców (ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie) otrzymanej wiadomości z zapytaniem o możliwości realizacji
Dyrektor RCB
zadao przewidzianych dla danego środka (w tym zidentyfikowanie ewentualnych przeszkód)
23.
Przesłanie do RCB informacji o możliwości realizacji zadao przewidzianych dla wskazanego środka, w tym informacji o ewentualnych potrzebach lub
przeszkodach (brak podstaw prawnych, potrzeba dodatkowych środków finansowych itp.)
Wykonawcy ministrowie, kierownicy
urzędów centralnych,
wojewodowie
24.
Otrzymanie w systemie NS WAN wiadomości potwierdzającej autoryzację środków przez Radę Północnoatlantycką NATO NCRS Authorisation i/lub
prośbę o wprowadzenie środka NCRS Declaration
Dyrektor RCB, MON
25.
Przygotowanie raportu zbiorczego nt. możliwości wykonania zadao przez wykonawców i przekazanie go Prezesowi Rady Ministrów lub członkom RZZK
(w przypadku zwołania RZZK)
Dyrektor RCB
26.
Zorganizowanie posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (stosownie do polecenia Prezesa Rady Ministrów/wniosku o zwołanie
Zespołu)
według SPO-1
Dyrektor RCB, MON
8
W odniesieniu do środków reagowania kryzysowego „pre-autorised”, wcześniej uzgodnionych z właściwymi organami NATO, organem decydującym o
uruchomieniu/wdrożeniu jest Minister Obrony Narodowej
KPZK 341
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
27.
Podjęcie przez Prezesa Rady Ministrów decyzji o wprowadzeniu określonych środków reagowania kryzysowego
Prezes Rady Ministrów
28.
Przekazanie treści decyzji Prezesa Rady Ministrów wykonawcom. Monitorowanie rozwoju sytuacji i przebiegu działao.
Dyrektor RCB
29.
Przygotowanie i przekazanie do właściwych władz NATO oraz innych paostw członkowskich NATO raportu implementacyjnego
o wprowadzeniu środków reagowania kryzysowego NCRS na terenie RP.
Dyrektor RCB
KPZK 342
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
SPO-6
WPROWADZENIE STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne
Cel procedury
Koordynator działao
Uczestnicy
–
–
Określenie procesu przygotowania do wprowadzenia
stanu klęski żywiołowej na terytorium RP
MSW
–
–
–
Wejście
Wyjście
Wystąpienie katastrofy
naturalnej lub awarii
technicznej noszącej znamiona
klęski żywiołowej, w związku
z którą skuteczne zapobieganie
oraz usunięcie skutków wymaga
podjęcia działao
nadzwyczajnych poprzez
wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej
Wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej na części albo na
całym terytorium paostwa
członkowie RZZK
organy administracji rządowej wyznaczeni do udziału
w posiedzeniu RZZK
kierownicy komórek ds. zarządzania kryzysowego
członków RZZK i wyznaczonych organów
przedstawiciele innych jednostek
organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów
Dyrektor RCB
Podstawy prawne działao
1) ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558)
2) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590,
z późn.zm.)
3) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r., Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.)
4) ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz.U. z 2008 r., Nr 234, poz. 1570)
5) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.
z 2008 r., Nr 213, poz. 1342)
6) ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1689)
7) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i
oddziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz.U. z 2003 r. Nr 41,
poz. 347)
KPZK 343
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
II. Przebieg działao
Lp.
Przedsięwzięcie
1.
Zebranie informacji o rozwoju sytuacji kryzysowej i dotychczasowych działaniach zaangażowanych organów
2.
Przygotowanie kompleksowej analizy sytuacji wraz z prognozą jej rozwoju
3.
Dokonanie wstępnej oceny wniosku wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
4.
Dokonanie oceny skutków katastrofy naturalnej (awarii technicznej) i możliwości ich usunięcia, uwzględniającej:
– presję czasu, jakościowo-ilościowy oraz terytorialny rozmiar zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, ich mienia i środowiska,
– poziom efektywności działao organów administracji publicznej, służb i inspekcji,
– możliwości i ograniczenia obecnie dostępnych zasobów,
– ograniczenia prawno-instytucjonalne, utrudniające prowadzone działania,
– skalę niezbędnych potrzeb sił, środków i narzędzi prawnych
5.
Przygotowanie przewodniczącemu RZZK rekomendacji do zwołania zespołu i rozpatrzenia zasadności wniosku o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
6.
Podjęcie decyzji o zwołaniu posiedzenia RZZK
Wykonawca
Dyrektor RCB
organ właściwy dla
rodzaju sytuacji
kryzysowej, we
współpracy z
Dyrektorem RCB
Przewodniczący
zespołu
Pkt 7 - czynności realizowane przed posiedzeniem RZZK
7.
Dokonanie analizy potrzeb wynikających z sytuacji w odniesieniu do rozwiązao organizacyjno-prawnych zawartych w ustawie o stanie klęski żywiołowej
oraz innych aktach normatywnych, pod kątem konieczności i możliwości zastosowania wybranych rozwiązao w przygotowywanym projekcie
rozporządzenia Rady Ministrów – w następujących obszarach:
1. Określenie obszaru i czasu trwania stanu klęski żywiołowej - do 30 dni (art. 4 ustawy o stanie klęski żywiołowej)
organ właściwy dla
rodzaju sytuacji
kryzysowej,
we współpracy
z Dyrektorem RCB
oraz:
KPZK 344
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
2. Wskazanie ministra (wojewody) właściwego do kierowania działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich
usunięcia (art. 8 ustawy)
3. Określenie zakresu udziału pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych RP w wykonywaniu zadao związanych z zapobieżeniem skutkom klęski
żywiołowej lub ich usunięciem (art. 18 ustawy):
– współudział w monitorowaniu zagrożeo,
– wykonywanie zadao związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych na obszarze występowania zagrożeo,
– wykonywanie zadao poszukiwawczo-ratowniczych,
– ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia,
– wykonywanie zadao mających na celu przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewakuowanej ludności w wyznaczonych
miejscach,
– współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania zagrożeo,
– izolowanie obszaru występowania zagrożeo lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej,
– wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych przy zagrożonych dobrach kultury,
– prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego lub materiałów wybuchowych będących w zasobach Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
– usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wykorzystaniem sił i środków będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej,
– likwidowanie skażeo i zakażeo biologicznych,
– wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej,
– współudział w zapewnianiu przejezdności szlaków komunikacyjnych,
– udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadao sanitarno-higienicznych i przeciwepidemicznych
4. Wybór możliwych i koniecznych niezbędnych ograniczeo wolności i praw człowieka i obywatela (art. 21 ustawy):
– zawieszenie działalności określonych przedsiębiorców,
– nakaz lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju,
– nakaz pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom
klęski żywiołowej lub ich usunięcia,
– całkowita lub częściowa reglamentacja zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły,
– obowiązek poddania się badaniom lekarskim, leczeniu, szczepieniom ochronnym oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów,
MAiC
MON
MAiC
Minister
Sprawiedliwości
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Minister Gospodarki
Minister Środowiska
KPZK 345
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeo chemicznych i promieniotwórczych,
obowiązek poddania się kwarantannie,
obowiązek stosowania środków ochrony roślin lub innych środków zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania organizmów szkodliwych dla
ludzi, zwierząt lub roślin,
– obowiązek stosowania określonych środków zapewniających ochronę środowiska,
– obowiązek stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
– obowiązek opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeo,
– dokonanie przymusowych rozbiórek i wyburzeo budynków lub innych obiektów budowlanych albo ich części,
– nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów,
– nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach,
– zakaz organizowania lub przeprowadzania imprez masowych,
– nakaz lub zakaz określonego sposobu przemieszczania się,
– wykorzystanie, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy ruchomych,
– zakaz prowadzenia strajku w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach,
– ograniczenie lub odstąpienie od określonych zasad bezpieczeostwa i higieny pracy, jednakże niepowodujące bezpośredniego narażenia życia
lub zdrowia pracownika,
– wykonywanie świadczeo osobistych i rzeczowych
5. Ocena zasadności wprowadzenia ograniczeo w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym oraz w ruchu jednostek pływających na śródlądowych
drogach wodnych, morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym (art. 24 ustawy).
6. Analiza potrzeb wprowadzenia ograniczeo w wykonywaniu pocztowych usług o charakterze powszechnym lub usług kurierskich (art. 25 ustawy)
Analiza potrzeb wprowadzenia ograniczeo w pracy urządzeo nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w wykonywaniu usług telekomunikacyjnych
7. Uzgodnienie trybu współpracy z kierownikami środków masowej komunikacji w związku z ich obowiązkiem nieodpłatnego, niezwłocznego
publikowania lub zamieszczania komunikatów prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej (art. 26
ustawy)
Minister Zdrowia
–
–
7.
MTBiGM
MON
MAiC
Rzecznik Prasowy
Rządu
KRRiTV
KPZK 346
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
8.
8. Analiza potrzeb wprowadzenia ograniczeo i obowiązków według postanowieo innych przepisów (stosownie do rodzaju zaistniałej sytuacji
kryzysowej):
– ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi oraz zmiany
sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych (art. 88.1 ustawy prawo wodne),
– ograniczenia w przemieszczaniu się i w handlu, obowiązek szczepieo i świadczenia pracy w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub
stanem epidemii ludzi (art. 46 i 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo
i chorób zakaźnych u ludzi),
– ograniczenia w przemieszczaniu się i w handlu, obowiązek szczepieo i przeprowadzania innych zabiegów na obszarach objętych chorobą
zakaźną zwierząt lub zagrożonych wystąpieniem tej choroby (art. 47 i 48 ustawy
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt)
– nakaz ewakuacji lub przesiedlenia osób, pozostania w pomieszczeniach zamkniętych, zakaz spożywania skażonej żywności , wody i paszy
podczas działao interwencyjnych (art. 90 ustawy prawo atomowe)
Decyzja Prezesa Rady Ministrów w sprawie:
– odrębnego trybu opracowania, uzgodnienia i wniesienia projektu rozporządzenia w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej;
– wskazania członka Rady Ministrów do przedstawienia Radzie Ministrów stanowiska, rekomendacji lub opinii w zakresie przyjęcia
rozporządzenia w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
Minister Środowiska
Minister Zdrowia
Minister Rolnictwa
MSW
Prezes Paostwowej
Agencji Atomistyki
Prezes Rady Ministrów
9.
Przygotowanie, na podstawie przeprowadzonej analizy, projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, z
uwzględnieniem aktualnego rozwoju sytuacji
10.
Koordynacja uzgodnienia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej zgodnie z decyzją,
o której mowa w pkt 8
11.
Przekazanie uzgodnionego projektu rozporządzenia członkom RZZK, do rozpatrzenia podczas posiedzenia zespołu
12.
Wniesienie projektu rozporządzenia w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej pod obrady Rady Ministrów, po uwzględnieniu ewentualnych
uwag i propozycji zgłoszonych podczas posiedzenia RZZK
13.
Przyjęcie projektu rozporządzenia w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej
Rada Ministrów
14.
Publikacja rozporządzenia w Dzienniku Ustaw
Prezes Rządowego
Centrum Legislacji
organ właściwy dla
rodzaju sytuacji
kryzysowej
KPZK 347
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
15.
Przekazanie treści rozporządzenia o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej redaktorom naczelnym dzienników ogólnokrajowych oraz nadawcom
ogólnokrajowych programów radiowych i telewizyjnych, celem niezwłocznego opublikowania i przekazania komunikatów do publicznej wiadomości
Rzecznik Prasowy
Rządu
16.
Przekazanie właściwym organom administracji publicznej ustaleo przyjętych podczas posiedzenia RZZK oraz postanowieo rozporządzenia Rady
Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej
Dyrektor RCB
17.
Monitorowanie stanu realizacji ustaleo RZZK przez wykonawców
Dyrektor RCB
KPZK 348
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
SPO-7
WPROWADZENIE STANU WYJĄTKOWEGO
I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne
Cel procedury
Koordynator działao
Uczestnicy
–
–
Określenie procesu przygotowania do wprowadzenia
stanu wyjątkowego na terytorium RP
MSW
–
–
–
Wejście
Wystąpienie sytuacji
szczególnego zagrożenia
konstytucyjnego ustroju
paostwa, bezpieczeostwa
obywateli lub porządku
publicznego, w tym
spowodowanego działaniami
terrorystycznymi, które nie
może byd usunięte poprzez
użycie zwykłych środków
konstytucyjnych
Wyjście
Wprowadzenie stanu
wyjątkowego na części albo
na całym terytorium
paostwa
członkowie RZZK
organy administracji rządowej wyznaczeni do udziału
w posiedzeniu RZZK
kierownicy komórek ds. zarządzania kryzysowego
członków RZZK i wyznaczonych organów
przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych
podległych Prezesowi Rady Ministrów
Dyrektor RCB
Podstawy prawne działao
1) ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 985)
2) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590,
z późn.zm.)
3) ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 1990 r., nr 30, poz. 179 z późn. zm.)
4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobów użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych RP w razie zagrożenia bezpieczeostwa
publicznego lub zakłócenia porządku publicznego (Dz.U. z 2005 r. Nr 135, poz. 1134)
5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów
i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w czasie stanu wyjątkowego (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 821)
KPZK 349
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
II. Przebieg działao
Lp.
Przedsięwzięcie
1.
Zebranie informacji o przebiegu zdarzenia i działaniach zaangażowanych organów
2.
Przygotowanie oceny sytuacji wraz z prognozą rozwoju
3.
Dokonanie analizy zagrożenia i możliwości przeciwdziałania, uwzględniającej:
– presję czasu, jakościowo-ilościowy oraz terytorialny rozmiar zagrożenia ustroju paostwa, bezpieczeostwa obywateli lub porządku publicznego,
– poziom efektywności działao organów administracji publicznej, służb i inspekcji,
– możliwości i ograniczenia obecnie dostępnych zasobów,
– ograniczenia prawno-instytucjonalne, utrudniające prowadzone działania,
– skalę niezbędnych potrzeb sił, środków i narzędzi prawnych
4.
Przygotowanie rekomendacji do zwołania RZZK w celu rozpatrzenia zasadności wprowadzenia stanu wyjątkowego
5.
Podjęcie decyzji o zwołaniu posiedzenia RZZK
Wykonawca
Dyrektor RCB
organ właściwy dla
rodzaju sytuacji
kryzysowej,
we współpracy
z Dyrektorem RCB
Przewodniczący
zespołu
Pkt 6 - Czynności realizowane przed posiedzeniem RZZK
Dokonanie analizy potrzeb wynikających z sytuacji w odniesieniu do rozwiązao organizacyjno-prawnych zawartych w ustawie o stanie wyjątkowym oraz
innych aktach normatywnych, pod kątem konieczności i możliwości zastosowania wybranych rozwiązao w przygotowywanych projektach rozporządzeo
– w następujących obszarach:
6.
Określenie przyczyn, obszaru i czasu trwania stanu wyjątkowego - do 90 dni (art. 3 ustawy o stanie wyjątkowym)
Ocena niezbędnego poziomu koordynacji i kontroli funkcjonowania administracji: szczebel wojewody lub Prezesa Rady Ministrów
(art. 9)
organ właściwy dla
rodzaju sytuacji
kryzysowej,
we współpracy
z Dyrektorem RCB
oraz:
MAiC
KPZK 350
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
Ocena zasadności użycia uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji (art. 18 ustawy o Policji)
Określenie zasadności użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do przywrócenia normalnego funkcjonowania paostwa, jeżeli dotychczas
zastosowane siły i środki zostały wyczerpane, z uwzględnieniem (art. 11):
– stopnia i rodzaju zagrożenia,
– utrzymania zdolności oddziałów i pododdziałów do realizacji zadao wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ratyfikowanych umów
międzynarodowych,
– założenia, że oddziały i pododdziały pozostają pod dowództwem przełożonych służbowych i wykonują zadania wyznaczone przez Ministra
Obrony Narodowej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych,
– nadania żołnierzom oddziałów i pododdziałów uprawnieo policjantów określonych w art. 15-17 ustawy o Policji
MSW
MON
MSW
Stosownie do
kompetencji
Uzgodnienie zakresu i rodzaju zadao do realizacji przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP
Dobór możliwych i koniecznych ograniczeo wolności i praw człowieka:
zawieszenie prawa do (art. 16 ustawy):
– organizowania i przeprowadzania zgromadzeo i imprez masowych, strajków pracowniczych i innych form protestu,
– zrzeszania się i nakazanie zaniechania działalności stowarzyszeo, partii politycznych i innych organizacji, których działalnośd może zwiększyd
zagrożenie konstytucyjnego ustroju paostwa, bezpieczeostwa obywateli lub porządku publicznego,
wstrzymanie pozwoleo na przeprowadzanie zbiórek publicznych (art. 16 ustawy),
wprowadzenie obowiązku posiadania przez każdą osobę przebywającą w miejscu publicznym swojego dokumentu tożsamości (art. 18 ustawy),
wprowadzenia nakazu lub zakazu (art. 18 ustawy):
– przebywania lub opuszczania w ustalonym czasie oznaczonych miejsc, obiektów i obszarów,
– uzyskania zezwolenia organów administracji publicznej na zmianę miejsca pobytu stałego i czasowego,
– zgłoszenia w ustalonym terminie organom ewidencji ludności lub Policji przybycia do określonej miejscowości,
– utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów
Analiza potrzeb i możliwości stosowania instytucji odosobnienia wobec osób, w stosunku do których zachodzi podejrzenie zachowania określonego w
art. 17 ustawy:
– określenie trybu wydawania decyzji przez wojewodów o odosobnieniu,
– ocena przygotowania ośrodków odosobnienia przez ministra sprawiedliwości
MSW
MAiC
Minister
Sprawiedliwości
Stosownie do
kompetencji
MSW
Minister
Sprawiedliwości
Stosownie do
kompetencji
KPZK 351
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
Analiza potrzeb i możliwości postępowania w obszarze ograniczeo w komunikacji społecznej
(art. 20 ustawy):
– dobór dostępnych środków wynikających z sytuacji:
– cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu,
– kontrola zawartości przesyłek, listów, paczek i przekazów przekazywanych w ramach usług pocztowych o charakterze powszechnym lub usług
kurierskich,
– kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych,
– emisja sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych, telewizyjnych lub dokonywanych poprzez urządzenia i sieci
telekomunikacyjne, których treśd może zwiększyd zagrożenie konstytucyjnego ustroju paostwa, bezpieczeostwa obywateli lub porządku
publicznego,
– tryb postępowania i zadania dla wojewodów, jako organów cenzury,
– zakres i sposób postępowania Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jako organu właściwego w sprawach wykonywania kontroli przesyłek
pocztowych i kurierskich, kontroli telekomunikacyjnej oraz emisji sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór korespondencji drogą
radiową.
Uzgodnienie trybu współpracy z kierownikami środków masowej komunikacji (redaktorami naczelnymi dzienników oraz nadawcami programów
radiowych i telewizyjnych) w związku z ich obowiązkiem nieodpłatnego, niezwłocznego podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzeniu stanu wyjątkowego i innych aktów prawnych dotyczących tego stanu (art. 6 ustawy) oraz ocena potrzeby
wprowadzenia ograniczeo w dostępie do informacji publicznej (art. 21 ustawy)
Oszacowanie potrzeby objęcia militaryzacją wybranych jednostek organizacyjnych, w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego na całym terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ocena zasadności wprowadzenia ograniczeo (art. 21 ustawy), celem przygotowania i wydania szczegółowych rozporządzeo przez właściwych ministrów
w zakresie:
– dostępu do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia ludności (Minister Gospodarki) ,
– wolności działalności gospodarczej, poprzez nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju
albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego rodzaju (Minister Gospodarki),
– działalności edukacyjnej, poprzez okresowe zawieszenie zajęd dydaktycznych w szkołach włącznie ze szkołami wyższymi,
MSW
MAiC
Prezes UKE
Stosownie do
kompetencji
Rzecznik Prasowy
Rządu
KRRiTV
MSW
MON
Stosownie do
kompetencji
właściwy minister
KPZK 352
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
–
–
–
–
z wyjątkiem szkół duchownych i seminariów duchownych (Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
obrotu krajowymi środkami płatniczymi, obrotu dewizowego oraz działalności kantorowej (Minister Finansów),
transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz w ruchu jednostek pływających na morskich wodach wewnętrznych i na morzu
terytorialnym, a także na śródlądowych drogach wodnych (Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej),
funkcjonowania systemów łączności oraz działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, w tym bankowych systemów telekomunikacyjnych,
poprzez nakazanie wyłączenia urządzeo łączności lub zawieszenia świadczenia usług, na czas określony,
a także poprzez nakazanie niezwłocznego złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej radiowych
i telewizyjnych urządzeo nadawczych i nadawczo-odbiorczych lub ustalenie innego sposobu ich zabezpieczenia przed wykorzystaniem w sposób
zagrażający konstytucyjnemu ustrojowi paostwa, bezpieczeostwu obywateli albo porządkowi publicznemu (Minister Administracji i Cyfryzacji),
prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni lub określonych przedmiotów, poprzez
nakazanie niezwłocznego złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej albo zakazanie noszenia (MSW).
7.
Decyzja Prezesa Rady Ministrów w sprawie:
– odrębnego trybu opracowania, uzgodnienia i wniesienia projektu uchwały i rozporządzeo w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego;
– wskazania członka Rady Ministrów do przedstawienia Radzie Ministrów stanowiska, rekomendacji lub opinii w zakresie przyjęcia uchwały i
rozporządzeo w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego.
Prezes Rady Ministrów
8.
Przygotowanie, na podstawie przeprowadzonej analizy, projektów:
1. uchwały Rady Ministrów o skierowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego,
2. wniosku Rady Ministrów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzenie stanu wyjątkowego, określającego:
– przyczyny wprowadzenia i niezbędny czas trwania stanu wyjątkowego,
– obszar, na jakim stan wyjątkowy powinien byd wprowadzony,
– rodzaje ograniczeo wolności i praw człowieka i obywatela
3. rozporządzenia Rady Ministrów, określającego:
– szczegółowy tryb i sposoby oraz obszarowy, podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzanych ograniczeo wolności i praw człowieka i
obywatela zawartych w rozporządzeniu Prezydenta RP, z uwzględnieniem w możliwym stopniu minimalnych indywidualnych i społecznych
uciążliwości wynikających ze stosowania tych ograniczeo,
– szczegółowe zasady użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego oraz możliwośd użycia
uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji
organ właściwy dla
rodzaju sytuacji
kryzysowej, we
współpracy
z właściwymi
ministrami
i Dyrektorem RCB
KPZK 353
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
4. rozporządzeo właściwych ministrów, określających szczegółowy tryb i sposób stosowania ograniczeo wolności praw człowieka i obywatela,
wymienionych w pkt. 6.11 (art. 21 ustawy)
Uzgodnienie projektu uchwały i wniosku Rady Ministrów oraz rozporządzeo w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego (zwanych dalej projektami
przepisów)
10.
Przekazanie uzgodnionych projektów przepisów członkom RZZK, do rozpatrzenia podczas posiedzenia zespołu
organ właściwy dla
rodzaju sytuacji
kryzysowej
11.
Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Przewodniczący RZZK
12.
Opracowanie koocowej wersji projektów przepisów, po uwzględnieniu ewentualnych uwag i propozycji zgłoszonych podczas posiedzenia RZZK
13.
Wniesienie projektów przepisów do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów, zorganizowanym z udziałem przedstawiciela Prezydenta RP
organ właściwy dla
rodzaju sytuacji
kryzysowej
14.
Przyjęcie przez Radę Ministrów przedłożonych projektów
Rada Ministrów
15.
Przekazanie Prezydentowi RP przyjętej przez Radę Ministrów uchwały wraz z wnioskiem o wprowadzenie stanu wyjątkowego
Prezes Rady Ministrów
9.
organ właściwy dla
rodzaju sytuacji
kryzysowej
Przedstawiciel
Kancelarii Prezydenta
RP
16.
Zapewnienie wsparcia w przygotowaniu projektu rozporządzenia Prezydenta RP, stosownie do potrzeb zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP
17.
Przekazanie Prezesowi Rady Ministrów informacji o podpisaniu przez Prezydenta RP rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, wraz z
tekstem rozporządzenia
18.
Podpisanie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu, sposobu i zakresu wprowadzanych ograniczeo, zasad użycia oddziałów i
pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji
Prezes Rady Ministrów
19.
Podpisanie przez właściwych ministrów rozporządzeo określających szczegółowy tryb i sposób stosowania ograniczeo wolności praw człowieka i
obywatela, według postanowieo art. 21 ustawy
właściwi ministrowie
20.
Publikacja rozporządzeo w Dzienniku Ustaw
Prezes RCL
KPZK 354
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
21.
Przekazanie treści rozporządzeo dot. wprowadzenia stanu wyjątkowego redaktorom naczelnym dzienników ogólnokrajowych oraz nadawcom
ogólnokrajowych programów radiowych i telewizyjnych, celem niezwłocznego opublikowania i przekazania komunikatów do publicznej wiadomości
Rzecznik Prasowy
Rządu
22.
Przekazanie właściwym organom administracji publicznej decyzji przyjętych podczas posiedzenia RZZK oraz wynikających
z rozporządzeo dot. wprowadzenia stanu wyjątkowego
Dyrektor RCB
23.
Przedstawienie Sejmowi RP rozporządzenia Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wyjątkowego i uzyskanie akceptacji przyjętego rozwiązania
Prezydent RP
w ciągu 48 godzin od
podpisania
rozporządzenia
24.
Notyfikacja Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy wprowadzenia stanu
wyjątkowego na terenie RP
Minister Spraw
Zagranicznych
25.
Monitorowanie rozwoju sytuacji i stanu realizacji przez wykonawców przyjętych rozwiązao
Dyrektor RCB
KPZK 355
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
SPO-8
WPROWADZENIE STANU WOJENNEGO
I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne
Cel procedury
Koordynator działao
Uczestnicy
–
–
Określenie procesu przygotowania do wprowadzenia
stanu wojennego na terytorium RP
MON
–
–
–
Wejście
Zewnętrzne zagrożenie
paostwa, w tym spowodowane
działaniami
terrorystycznymi, zbrojna
napaśd na terytorium RP lub
gdy z umowy międzynarodowej
wynika zobowiązanie do
wspólnej obrony przeciwko
agresji
Wyjście
Wprowadzenie stanu
wojennego na części albo na
całym terytorium paostwa
członkowie RZZK
organy administracji rządowej wyznaczeni do udziału
w posiedzeniu RZZK
kierownicy komórek ds. zarządzania kryzysowego
członków RZZK i wyznaczonych organów
przedstawiciele innych jednostek
organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów
Dyrektor RCB
Podstawy prawne działao
1) ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 t.j.,
z późn.zm.)
2) ustawa z dnia 29 kwietnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił
Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP (Dz.U. Nr 156, poz. 1301
z późn. zm.)
3) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590,
z późn.zm.)
4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania
bezpieczeostwem narodowym (Dz.U. Nr 98, poz. 978)
5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej paostwa (Dz.U. Nr
219, poz. 2218)
KPZK 356
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania
i finansowania zadao wykonywanych w ramach przygotowao obronnych paostwa przez organy administracji
rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599, z późn.zm.)
7) Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej
Dyrektywy Obronnej RP (M.P. Nr 48, poz. 705)
II. Przebieg działao
Lp.
Przedsięwzięcie
1.
Zebranie informacji o rozwoju sytuacji kryzysowej i działaniach zaangażowanych organów
2.
Przygotowanie kompleksowej analizy sytuacji wraz z prognozą jej rozwoju
3.
Dokonanie wstępnej oceny stanu realizacji i efektów wdrożenia dotychczasowych przedsięwzięd z wykazu przedsięwzięd i procedur systemu
zarządzania kryzysowego, a zwłaszcza: opcji zapobiegania, działao przeciw zaskoczeniu i środków reagowania kryzysowego.
4.
Przygotowanie przewodniczącemu RZZK rekomendacji do zwołania zespołu i rozpatrzenia zasadności wniosku o wprowadzenie stanu wojennego
5.
Podjęcie decyzji o zwołaniu posiedzenia RZZK
Wykonawca
Dyrektor RCB
MON,
we współpracy
z MSZ
i Dyrektorem RCB
Przewodniczący
zespołu
Pkt 6 - czynności realizowane przed posiedzeniem RZZK
6.
Dokonanie analizy potrzeb wynikających z sytuacji w odniesieniu do rozwiązao organizacyjno-prawnych zawartych w ustawie o stanie wojennym (…)
oraz innych aktach normatywnych, pod kątem konieczności i możliwości zastosowania wybranych rozwiązao w przygotowywanym wniosku Rady
Ministrów do rozporządzenia Prezydenta RP – w następujących obszarach:
MON,
we współpracy
z MSZ,
Dyrektorem
Rządowego Centrum
Bezpieczeostwa oraz:
KPZK 357
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
1. Określenie przyczyn i obszaru, na którym ma byd wprowadzony stan wojenny (art. 3 ustawy)
2. Zawieszenie prawa do strajków pracowniczych i akcji protestacyjnych (art. 20 ustawy)
3. Wprowadzenie (art. 21 ustawy).:
– cenzury prewencyjnej środków społecznego przekazu,
– kontroli zawartości przesyłek, listów, paczek i przekazów przekazywanych w ramach usług pocztowych o charakterze powszechnym lub usług
kurierskich,
– kontroli treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych,
– emisji sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych, telewizyjnych lub dokonywanych poprzez urządzenia i sieci
telekomunikacyjne, których treśd może zwiększyd zagrożenie bezpieczeostwa lub obronności paostwa.
4. Zawieszenie prawa do organizowania zgromadzeo, przeprowadzania imprez masowych i zrzeszania się stowarzyszeo, partii politycznych, organizacji i
innych form ruchów obywatelskich oraz prowadzenia zbiórek publicznych (art. 22 ustawy).
MSW we współpracy z
MON
MSW, Minister
Sprawiedliwości
Minister Administracji i
Cyfryzacji
MSW, Minister
Sprawiedliwości
5. Wprowadzenie nakazów/zakazów przebywania, zezwolenia na zmianę miejsca pobytu, ewidencjonowania pobytu (art. 23 ustawy)
MSW
6. Wprowadzenie ograniczeo (art. 24 ustawy) w zakresie:
– reglamentacji zaopatrzenia ludności w towary konsumpcyjne (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
– wolności działalności gospodarczej (Minister Gospodarki)
– działalności edukacyjnej (MEN, MNiSW)
– obrotu środkami płatniczymi (Minister Finansów)
– funkcjonowania systemów łączności oraz działalności telekomunikacyjnej i pocztowej (Minister Administracji i Cyfryzacji)
– prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych (MSW)
– dostępu do informacji publicznej (MSW).
właściwi ministrowie
7. Nałożenie dodatkowych zadao na przedsiębiorców, wprowadzenie zarządu komisarycznego w przedsiębiorstwach i obowiązku pracy i świadczeo,
zajęcie nieruchomości dla Sił Zbrojnych lub obrony paostwa (art. 25 ustawy)
Minister Gospodarki
Minister Skarbu
Paostwa
KPZK 358
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
8. Wprowadzenie (art. 26 ustawy):
– ograniczeo w przewozie osób i rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim i żegludze śródlądowej,
– zakazu lotów polskich i obcych statków powietrznych, ruchu polskich i obcych jednostek pływających oraz ruchu pojazdów na drogach
publicznych
– obowiązku wykonywania przez przewoźników przewozu na potrzeby obronności i bezpieczeostwa paostwa
– rekwizycji środków transportu na potrzeby obronne paostwa (art. 27 ustawy).
MTBiGM
MSW
MON
9. Zamknięcie/ograniczenie ruchu osobowego i towarowego przez przejścia graniczne oraz wprowadzenie szczególnych zasad wydawania obywatelom
polskim i cudzoziemcom dokumentów uprawniających do przekraczania granicy paostwowej (art. 28 ustawy).
MSW
7.
10. Przygotowanie, na podstawie przeprowadzonej analizy, według pkt 6, projektów:
1) wniosku Rady Ministrów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzenie stanu wojennego, określającego:
– przyczyny i obszar, na jakim stan wojenny powinien byd wprowadzony
– rodzaje ograniczeo wolności i praw człowieka i obywatela
– przejście organów władzy publicznej na określone stanowiska kierowania
– stany gotowości bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
– zadania Sił Zbrojnych w czasie stanu wojennego
– propozycję obsady Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych
2) rozporządzenia Rady Ministrów, określającego:
– zakres wprowadzanych ograniczeo wolności i praw człowieka i obywatela zawartych w rozporządzeniu Prezydenta RP
– uruchomienie systemu kierowania obroną paostwa
– przejście na wojenne zasady działania organów władzy publicznej
– zasady działania organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działao wojennych
– zmilitaryzowanie wskazanych/wszystkich jednostek organizacyjnych
3) rozporządzeo właściwych ministrów, określających szczegółowy tryb i sposób stosowania ograniczeo wolności praw człowieka i obywatela
MON
we współpracy
z właściwymi
ministrami
i Dyrektorem RCB
8.
Przedstawienie oceny sytuacji i propozycji rozwiązao na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
9.
Wniesienie projektów przepisów do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów, z udziałem przedstawiciela Prezydenta RP
10.
Przyjęcie przez Radę Ministrów przedłożonych projektów. Przekazanie Prezydentowi RP wniosku o wprowadzenie stanu wojennego
MON
Prezes Rady Ministrów
KPZK 359
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
11.
Zapewnienie wsparcia w przygotowaniu rozporządzenia Prezydenta RP, stosownie do potrzeb zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP
MON
12.
Przekazanie Prezesowi Rady Ministrów podpisanego przez Prezydenta RP rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wojennego
13.
Podpisanie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu, sposobu i zakresu wprowadzanych ograniczeo oraz szczegółowych
rozporządzeo właściwych ministrów
Przedstawiciel
Kancelarii Prezydenta
RP
Prezes Rady Ministrów,
właściwi ministrowie
14.
Publikacja rozporządzeo w Dzienniku Ustaw
Prezes RCL
15.
Przekazanie treści rozporządzeo dot. wprowadzenia stanu wojennego redaktorom naczelnym dzienników ogólnokrajowych oraz nadawcom
ogólnokrajowych programów radiowych i telewizyjnych, celem niezwłocznego opublikowania i przekazania komunikatów do publicznej wiadomości
16.
Przedstawienie Sejmowi RP rozporządzenia Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wojennego
Rzecznik Prasowy
Rządu
Prezydent RP
w ciągu 48 godzin od
podpisania
rozporządzenia
17.
Notyfikacja Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy wprowadzenia stanu
wojennego na terenie RP
Minister Spraw
Zagranicznych
18.
Monitorowanie rozwoju sytuacji i stanu realizacji przyjętych rozwiązao
Szef Głównego
Stanowiska Kierowania
KPZK 360
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
SPO-9
NARZĘDZIE SYSTEMOWE W SYTUACJI TERRORYSTYCZNEGO UPROWADZENIA OBYWATELA POLSKIEGO POZA OBSZAREM RP
Poniższy schemat umożliwia najszybsze i maksymalnie skuteczne działania mające
na celu reagowanie organów administracji rządowej w przypadkach
terrorystycznego uprowadzenia obywatela (obywateli) Rzeczypospolitej Polskiej
poza granicami kraju.
Zakłada on najbardziej elastyczne działanie, dostosowane do dynamicznie
zmieniających się uwarunkowao charakteryzujących zdarzenia dotyczące
uprowadzeo terrorystycznych osób.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.
199, z późn. zm.).
„Art. 5. W celu wykonania zadao i kompetencji określonych w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach, Prezes Rady Ministrów może
w szczególności:
1) wyznaczyd ministrowi zakres spraw, w których minister ten działa
z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów;”.
Organem właściwym do uruchomienia procedury jest z mocy prawa Minister
Spraw Zagranicznych. Zgodnie z art. 36 Konstytucji RP, podczas pobytu za granicą
obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej. Działem
administracji rządowej sprawy zagraniczne kieruje Minister Spraw Zagranicznych.
Szczegółowy zakres działania MSZ określa rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. wydane na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. Zgodnie
z art. 11 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej
Polskiej, Konsul zapewnia pomoc obywatelom polskim w realizacji praw
przysługujących im zgodnie z prawem paostwa przyjmującego oraz prawem
i zwyczajami międzynarodowymi. Zgodnie z art. 13 tej ustawy, Konsul czuwa, aby
obywatele polscy zatrzymani, aresztowani lub w inny sposób pozbawieni
wolności w paostwie przyjmującym mieli zapewnioną ochronę prawną
i traktowanie zgodne z prawem tego paostwa oraz z prawem i zwyczajami
międzynarodowymi.
Służby i instytucje wchodzące w skład Zespołu działają na podstawie przepisów
prawa zawartych w ustawach regulujących ich działania.
KPZK 361
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
OPCJONALNIE
– RZĄDOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO*
w celu przygotowania propozycji użycia sił
i środków (Art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy
o zarządzaniu kryzysowym)
PREZES RADY MINISTRÓW
upoważnia ministra właściwego do spraw zagranicznych do zapewnienia koordynacji
działao organów administracji rządowej oraz ich współdziałania z innymi podmiotami
w zakresie spraw związanych z przypadkami uprowadzenia terrorystycznego
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju
MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH
• działając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów zawiadamia
poszczególne organy administracji rządowej o tym fakcie i o konieczności
wzięcia udziału w pracach zespołu pod jego przewodnictwem;
• uruchamia pracę zespołu, na forum którego udostępniane są informacje
i dokumenty umożliwiające wypracowanie rozwiązao, w oparciu o które
podejmowane są decyzje.
PRACA ZESPOŁU DO SPRAW UPROWADZEO TERRORYSTYCZNYCH
OBYWATELI RP POZA GRANICAMI KRAJU
*ta opcja wskazana została, jako możliwa, zgodnie z obowiązującym prawem, w celu uzyskania przez PRM opinii przed upoważnieniem Ministra Spraw Zagranicznych.
Należy zauważyd, że możliwa jest sytuacja, kiedy Minister Spraw Zagranicznych upoważniany będzie w chwili zaistnienia opisywanej sytuacji, a nie w chwili obejmowania
urzędu.
KPZK 362
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
SKŁAD ZESPOŁU DO SPRAW UPROWADZEO TERRORYSTYCZNYCH
OBYWATELI RP POZA GRANICAMI KRAJU
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący – Minister Spraw Zagranicznych,
2) członkowie:
a) Minister Spraw Wewnętrznych (lub upoważniony Sekretarz, Podsekretarz Stanu),
b) Minister Obrony Narodowej (lub upoważniony Sekretarz, Podsekretarz Stanu),
c) Minister Koordynator ds. Służb Specjalnych (jeśli został powołany),
d) Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych,
3) sekretarz – Dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ.
2. W prace Zespołu, w zależności od zaistniałej sytuacji, decyzją przewodniczącego zostaną włączeni:
1) Szef Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego,
2) Szef Agencji Wywiadu,
3) Szef Służby Wywiadu Wojskowego,
4) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
5) Komendant Główny Policji,
6) Komendant Główny Straży Granicznej,
7) Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeostwa,
8) Szef Zespołu ds. Sytuacji Szczególnych MON,
9) Rzecznik Prasowy MSZ,
10) dyrektor terytorialnie właściwego departamentu MSZ,
11) Dyrektor Biura Bezpieczeostwa Dyplomatycznego.
3. Osoby włączone do prac Zespołu wskazane w pkt 2, mogą delegowad swoich przedstawicieli, których wiedza i kompetencje niezbędne są w zaistniałej sytuacji
kryzysowej.
4. W zależności od potrzeb do prac Zespołu dopraszani będą eksperci.
5. Regulamin działania zostanie opracowany przez MSZ w chwili zatwierdzenia propozycji procedury.
6. Obsługę Zespołu zapewni Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
KPZK 363
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
DZIAŁANIA W PRZYPADKU MASOWEGO NAPŁYWU CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SPO-10
I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne
Cel procedury
Określenie procesu przyjęcia cudzoziemców
masowo przybyłych na terytorium RP wskutek
sytuacji we własnym kraju
Koordynator działao
MSW
Uczestnicy
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Minister Spraw Wewnętrznych
Minister Spraw Zagranicznych
Minister Obrony Narodowej
Minister Zdrowia
Minister Gospodarki
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Minister Edukacji Narodowej
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Szef Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego
Szef Agencji Wywiadu
Wojewodowie
Dyrektor RCB
KPZK 364
oooo
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
Wejście
Przybycie na terytorium RP
cudzoziemców masowo
opuszczających kraj
pochodzenia z powodu obcej
inwazji, wojny, wojny
domowej, przyczyn
ekonomicznych, konfliktów
etnicznych lub rażących
naruszeo praw człowieka
Wyjście
Pobyt cudzoziemców
w miejscach docelowego
rozmieszczenia w ramach
zapewnienia ochrony
czasowej na terytorium
RP
Podstawy prawne działao
1) konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 (Dz. U. z 1991, nr
119, poz. 515)
2) dyrektywa Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania
tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleoców oraz środków wspierających
równowagę wysiłków między Paostwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego
następstwami (Dz.Urz. WE L 212/12 z dnia 7.8.2001)
3) konwencja wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.
między Rządami Paostw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki
Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz.U. UE, L 239 z
22.09.2000 r.)
4) rozporządzenie Nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające
wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice - kodeks graniczny Schengen (Dz.U.
UE, L 105/1 z 13.04.2006 r.)
5) ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy paostwowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 216 poz. 1367)
6) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. z 2009, Nr 189, poz. 1472, z późn.zm.)
7) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r.Nr 89, poz. 590, z późn.zm.)
8) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
9) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996, Nr 67, poz. 329, z późn. zm.)
10) ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U. z 1998
r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)
11) zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. w sprawie organizacji i trybu
pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. Nr 93, poz. 955)
KPZK 365
oooo
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
II. Przebieg działao
Lp.
1.
2.
3.
Przedsięwzięcie
Zebranie informacji o zdarzeniu i dotychczasowych działaniach zaangażowanych organów
Przygotowanie (we współpracy z ministrem wiodącym) analizy zagrożenia i możliwości przeciwdziałania, z uwzględnieniem:
– rodzaju i skali oraz przewidywanego obszaru, na który mogą przybyd cudzoziemcy oraz sposobu i miejsca przekroczenia granicy,
– możliwych do podjęcia kroków w celu ograniczenia migracji lub opanowania sytuacji,
– uwarunkowao międzynarodowych umożliwiających podjęcie niezbędnych działao
Przekazanie Przewodniczącemu RZZK wniosków z dokonanej analizy i rekomendacją dla zwołania posiedzenia zespołu, w celu:
– organizacji przyjęcia i pobytu na terytorium RP dużej liczby cudzoziemców,
– ewentualnego przywrócenia kontroli granicznej na wewnątrz-unijnych granicach RP w związku z przewidywanym rozwojem
zagrożenia
4.
Zorganizowanie i przeprowadzenie posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – według SPO nr 1
5.
Przygotowanie i przywrócenie kontroli granicznej na wewnątrz-unijnych granicach RP (zgodnie z ustaleniami RZZK) – według SPO nr 4
6.
Przegląd planów i procedur oraz wdrożenie przedsięwzięd mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeostwa i ochrony, w tym
ochrony infrastruktury krytycznej na terenie kraju (zgodnie z ustaleniami RZZK)
7.
Wystąpienie do właściwych organów Unii Europejskiej z wnioskiem o podjęcie przez Radę Unii Europejskiej decyzji o udzieleniu ochrony
czasowej cudzoziemcom na terytorium UE, w tym na terenie Polski (finansowanie działao ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz
Uchodźców, ustanowionego Decyzją nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r.
Wykonawca
Dyrektor RCB
Dyrektor RCB
Minister Spraw
Wewnętrznych,
we współpracy
z Dyrektorem RCB
Minister Spraw
Wewnętrznych,
we współpracy
z Dyrektorem RCB
Minister Spraw
Wewnętrznych
organy administracji
publicznej właściwe
w sprawach
zarządzania
kryzysowego
Minister Spraw
Zagranicznych
KPZK 366
oooo
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
8.
Przedłożenie Radzie Ministrów projektu rozporządzenia określającego:
– szczegółowe zasady finansowania ochrony czasowej, limit cudzoziemców, którym można udzielid tej ochrony, okres jej trwania lub
warunki zakooczenia jej udzielania i sposób udzielania pomocy,
– sposób realizacji zadao podejmowanych w ramach ochrony czasowej, uwzględniając w szczególności rodzaj zagrożenia, na które
narażeni byli cudzoziemcy przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, możliwości finansowania tej ochrony oraz
zobowiązania wynikające z postanowieo umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską,
– zakres, szczegółowe warunki i sposób wykonywania badao lekarskich i zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemca, kierując
się w szczególności potrzebą zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.
9.
Przyjęcie przez Radę Ministrów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 7
10.
Uzyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadao związanych z zapewnieniem ochrony czasowej cudzoziemców – według
SPO nr 2
Minister Spraw
Wewnętrznych
Rada Ministrów
MSW
Etap I – zorganizowanie centralnego punktu recepcyjnego i tymczasowego obozowiska na terenie przygranicznego województwa
11.
Zorganizowanie – na bazie wytypowanego obiektu na terenie przygranicznego województwa – centralnego punktu recepcyjnego dla
cudzoziemców przekraczających granicę i przywożonych do tego punktu przez Straż Graniczną (Policję i inne służby)
MSW/Szef Urzędu
do Spraw
Cudzoziemców (Szef
UdSC)
Szef UdSC
12.
Zorganizowanie przewozu grupy cudzoziemców z centralnego punktu recepcyjnego do ośrodków dla cudzoziemców funkcjonujących na
terenie kraju (Biała Podlaska, Czerwony Bór gm. Zambrów, Podkowa Leśna-Dębak, Linin k. Góry Kalwarii) oraz zakwaterowanie ich i
zapewnienie niezbędnych warunków do funkcjonowania – szacuje się możliwośd przyjęcia do 1000 osób w tych ośrodkach
13.
W przypadku dalszego napływu cudzoziemców oraz niemożności zapewnienia pobytu w ośrodkach dla cudzoziemców - zorganizowanie
tymczasowego obozowiska na terenie przylegającym do centralnego punktu recepcyjnego:
środki zbiorowego
transportu
drogowego zapewnia
KG SG, KGP, KG PSP,
MON
Szef UdSC
KPZK 367
oooo
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
1) wskazanie terenu obozowiska
2) wystąpienie z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o pomoc sprzętową i osobową w organizacji obozowiska
3) wystąpienie do Ministra Gospodarki o uruchomienie zapasów z rezerw strategicznych, stosownie do zidentyfikowanych potrzeb
4) udzielenie wojewodzie wsparcia sprzętowego i osobowego w organizacji obozowiska – zgodnie ze złożonym wnioskiem
5) uruchomienie zapasów z rezerw strategicznych - zgodnie ze złożonym wnioskiem wojewody
6) wygrodzenie terenu, rozstawienie namiotów wieloosobowych, wyposażenie obozowiska w ogrzewanie
7) zorganizowanie i zapewnienie wyżywienia
8) zorganizowanie służby porządkowo-informacyjnej
9) zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wody pitnej i usług sanitarno-higienicznych
10) zapewnienie zabezpieczenia sanitarno- epidemiologicznego
11) zapewnienie opieki zdrowotnej i pomocy psychologicznej
12) koordynacja pomocy ze strony organizacji pozarządowych
13) zapewnienie bezpieczeostwa pożarowego obozowiska
właściwy
terytorialnie
wojewoda
MON
Minister Gospodarki
upoważniony
przedstawiciel Szefa
UdSC
wojewoda
Główny Inspektor
Sanitarny MSW
organy Paostwowej
Inspekcji Sanitarnej
Dyrektor Dep.
Zdrowia MSW
wojewoda
wojewoda
KG PSP
14) zapewnienie porządku publicznego i ochrony obozowiska
KGP
15) zorganizowanie zajęd rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży
MEN
KPZK 368
oooo
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
14.
15.
16.
17.
Ochrona granicy paostwowej, ujawnianie nielegalnie przybywających cudzoziemców i dostarczanie ich do centralnego punktu
recepcyjnego
Wystąpienie do Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Paostw Członkowskich (FRONTEX) z
wnioskiem o wsparcie ochrony polskiej granicy paostwowej przez służby graniczne paostw członkowskich Unii Europejskiej
Skierowanie do właściwych organów paostwa objętego sytuacją kryzysową noty dyplomatycznej o natychmiastowe podjęcie działao, które
spowodowałyby zmniejszenie (ograniczenie) napływu cudzoziemców na terytorium RP
Powiadomienie Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR) o sytuacji, działaniach
podjętych przez władze RP i ewentualnych oczekiwaniach na reakcję ONZ i innych organizacji międzynarodowych
Etap II – zorganizowanie dalszego pobytu cudzoziemców w ramach ochrony czasowej na terenie kraju
18.
Wskazanie możliwości przyjęcia cudzoziemców na obszarach wytypowanych województw (w internatach, ośrodkach wypoczynkowych,
schroniskach i zakładach resocjalizacyjnych będących we właściwości Ministra Sprawiedliwości, itp.) oraz wytypowanie miejsc czasowego
pobytu na terenie kraju.
19.
Przygotowanie wytypowanych miejsc czasowego pobytu dla cudzoziemców
21.
Pozyskanie i skierowanie środków zbiorowego transportu drogowego do przewozu cudzoziemców z tymczasowego obozowiska do
wytypowanych miejsc czasowego pobytu na terenie województwa
Zapewnienie bezpieczeostwa podczas przejazdu oraz porządku publicznego w trakcie pobytu cudzoziemców w wytypowanych miejscach
22.
Zorganizowanie i zapewnienie warunków socjalno-bytowych dla cudzoziemców w wytypowanym miejscu
23.
Zorganizowanie opieki zdrowotnej, pomocy psychologicznej i zabezpieczenia epidemiologiczno-sanitarnego
20.
KG SG
KG SG
MSZ
MSW
wojewodowie właściwi
dla wytypowanych
miejsc czasowego
pobytu
KGP
wojewoda
upoważniony
przedstawiciel Szefa
UdSC
Dyrektor Dep.
Zdrowia MSW
wojewoda
24.
Skoordynowanie pomocy ze strony organizacji pozarządowych
25.
Zorganizowanie zajęd rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży przebywających w obiektach
MEN
26.
Włączenie w system wypłaty świadczeo w ramach zasiłków rodzinnych cudzoziemców spełniających niezbędne kryteria
MPiPS
wojewoda
KPZK 369
oooo
Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego
27.
28.
Objęcie dzieci i młodzieży systemem oświaty w publicznych szkołach i placówkach edukacyjnych, oraz umożliwienie cudzoziemcom
(korzystającym z ochrony czasowej) podjęcia i odbywania studiów, studiów doktoranckich i innych form kształcenia, uczestniczenia w
badaniach naukowych i pracach rozwojowych – na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym
Ewentualne wystąpienie do właściwych organów Paostw Członkowskich UE z wnioskami o przeniesienia osób korzystających z ochrony
tymczasowej z Polski do innego Paostwa Członkowskiego UE
29.
Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeo dla bezpieczeostwa wewnętrznego paostwa, mogących wystąpid w związku z
masowym napływem cudzoziemców na terytorium RP
30.
Informowanie społeczeostwa o sytuacji oraz podjętych działaniach - według SPO-3
Zapewnienie bieżącego przekazywania informacji między organami administracji publicznej zaangażowanymi w przygotowanie i realizację
procedury
31.
Przygotowywanie bieżących analiz i ocen sytuacji
Monitorowanie przebiegu działao, w szczególności pod względem możliwych zagrożeo bezpieczeostwa na terenie RP
MEN/MNiSW
Szef UdSC
Szef Agencji
Wywiadu i Szef
Agencji
Bezpieczeostwa
Wewnętrznego, we
współpracy z
właściwymi służbami
i instytucjami
Dyrektor RCB,
we współpracy
z zaangażowanymi
organami
administracji
publicznej
III. Postanowienia koocowe
Wskazani w procedurze wykonawcy uwzględnią w swoich planach zarządzania kryzysowego szczegółowe sposoby i metody realizacji własnych
przedsięwzięd.
KPZK 370
oooo
Organizacja łączności
ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI
Organizacja łączności na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego, zawierająca zespół przedsięwzięd organizacyjno-technicznych oraz
możliwe do wykorzystania siły, środki i systemy łączności została określona w odrębnym, niejawnym załączniku funkcjonalnym do Krajowego
Planu Zarządzania Kryzysowego.
KPZK 371
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
MONITORING
Podmiot wiodący
OSTRZEGANIE
Podmiot wiodący
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
ZAGROŻENIA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNE
Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej1,2,5
Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej1,2,3,5
Paostwowa Służba HydrologicznoMeteorologiczna (PSHM)
(służba pomiarowo-obserwacyjna)
Paostwowa służba do spraw
bezpieczeostwa budowli piętrzących
Centrum Nadzoru Operacyjnego PSHM
Biura Prognoz Meteorologicznych
Biura Prognoz Hydrologicznych
Centra modelowania powodziowego i
suszy
System pomiarowo-obserwacyjny IMGW:
sied stacji synoptycznych
sied stacji hydrologicznych i
meteorologicznych
lotniskowe stacje meteorologiczne
sied radarów meteorologicznych
sied wykrywania i lokalizacji wyładowao
atmosferycznych
sied pomiarów aerologicznych
stacja odbioru danych satelitarnych
Dane z wymiany międzynarodowej (zgodne z
WMO).
nadzór nad stanem technicznym i stanem
bezpieczeostwa budowli piętrzących
w razie zagrożenia raporty dla RCB
prognozy, w razie zagrożenia komunikaty i
ostrzeżenia przekazywane do WCZK
prognozy, komunikaty i ostrzeżenia
udostępnione na ogólnodostępnych
serwisach internetowych www.imgw.pl.
www.pogodynka.pl.
„Monitor IMGW” (zakres dostępnych
danych w zależności od statusu i potrzeb
odbiorców RCB, KCKRiOL, WCZK)
informacje o ostrzeżeniach poprzez
wiadomośd SMS
W zależności od rangi lub skali zagrożenia,
każdorazowo po otrzymaniu ostrzeżenia,
alarmowanie realizowane jest na
4,
poszczególnych szczeblach wykonawczych
6,7,8,9
wojewódzki
WCZK
Wojewoda
(szef obrony cywilnej województwa)
powiatowy
PCZK
Starosta
(szef obrony cywilnej powiatu)
gminny
Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta
(szef obrony cywilnej gminy)
1) Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j: Dz. U. 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
2) Ustawa z dn. 5 stycznia 2011 r.
-o zmianie ustawy - prawo
wodne oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2011 r. Nr 32,
poz. 159).
3) Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dn. 22 sierpnia
2007 r. w sprawie podmiotów,
którym paostwowa służba
hydrologiczno-meteorologiczna
i paostwowa służba
hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywad
ostrzeżenia, prognozy,
komunikaty i biuletyny oraz
sposobu i częstotliwości ich
przekazywania (Dz. U. 2007 r.
Nr 158, poz. 1114).
4) Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007
r. o zarządzaniu kryzysowym
(D.U. 2007 r. Nr 89, poz. 590 z
późo. zm.).
System Monitoringu i Osłony Kraju (SMOK) IMGW
KPZK 372
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
MONITORING
Podmiot wiodący
OSTRZEGANIE
Podmiot wiodący
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
CD. ZAGROŻENIA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNE
Regionalne Zarządy Gospodarki
Wodnej1,2
Regionalne Zarządy Gospodarki
Wodnej1,2
Ośrodki Koordynacyjno-Informacyjne
Ochrony Przeciwpowodziowej
Ośrodki Koordynacyjno-Informacyjne
Ochrony Przeciwpowodziowej
zbieranie i udostępnianie materiałów
wyjściowych do pracy w okresie
zagrożenia powodziowego, w tym:
sytuacji hydrologicznej na zbiornikach
wodnych administrowanych przez RZGW
(m.in. dostępna rezerwa powodziowa,
planowane zrzuty wody)
zjawisk lodowych na rzekach i związanych
z nimi zagrożeniem powodziowym
Wojewódzkie Zarządy Melioracji i
Urządzeo Wodnych1,2
utrzymanie oraz monitoring stanu
technicznego urządzeo melioracji wodnych i
podstawowych/ wały przeciwpowodziowe,
kanały, zbiorniki wodne, budowle i
urządzenia piętrzące, przepompownie/
podmioty wspierające:
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Paostwowy Instytut Geologiczny -PIB
w czasie zagrożenia i akcji powodziowej
prowadzenie całodobowych dyżurów, w
tym:
sporządzanie na bieżąco informacji dla
właściwego CZK o aktualnej sytuacji
powodziowej, odpływach ze zbiorników i
i aktualnych rezerwach powodziowych
przygotowanie projektu decyzji
obniżenia piętrzenia na zbiorniku lub
jego opróżnienia
Wojewódzkie Zarządy Melioracji i
Urządzeo Wodnych1,2
ostrzeganie o zagrożeniu wynikającym ze
złego stanu obwałowao (infrastruktury
przeciwpowodziowej)
informacja przekazywana do właściwego
WCZK
5) Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dn. 6 listopada
2008 r. w sprawie
standardowych procedur
zbierania i przetwarzania
informacji przez paostwową
służbę hydrologicznometeorologiczną oraz
paostwową służbę
hydrogeologiczną (Dz. U. z
2008 r. Nr 225, poz. 1501).
6) § 3. ust.6 rozporządzenia RM
z dn. 25 czerwca 2002 r. w
sprawie szczegółowego
zakresu działania Szefa
Obrony Cywilnej Kraju, szefów
obrony cywilnej województw,
powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96,
poz. 850).
7) Art. 22 ust.3 ustawy z dnia 23
stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w
województwie (Dz. U. Nr 31,
poz. 203).
8) Art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym
(Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze
zm.).
KPZK 373
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
MONITORING
Podmiot wiodący
OSTRZEGANIE
Podmiot wiodący
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
CD. ZAGROŻENIA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNE
9) Art. 31a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. U. 2001, Nr
142, poz. 1591).
KPZK 374
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
MONITORING
Podmiot wiodący
OSTRZEGANIE
Podmiot wiodący
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
ZAGROŻENIA HYDROGEOLOGICZNE
Paostwowy Instytut Geologiczny –
PIB1,2,4
Paostwowy Instytut Geologiczny –
PIB1,2,3,4
Paostwowa Służba Hydrogeologiczna (PSH)
Paostwowa Służba Hydrogeologiczna (PSH)
krajowa sied obserwacyjno-badawcza wód
podziemnych (monitoring ilościowy i
chemiczny wód podziemnych, ocena stanu
wód podziemnych w zakresie ich ilości i
jakości)
monitoring zasobów wód podziemnych,
monitoring poboru z ujęd wód podziemnych
(baza Pobory)
funkcjonowanie Zespołu ds. badao zasięgów
zanieczyszczeo zaistniałych w wyniku zdarzeo
incydentalnych, awarii lub katastrof
wykonywanie bieżących analiz i ocen
sytuacji hydrogeologicznych
opracowywanie i przekazywanie
komunikatów o bieżącej sytuacji
hydrogeologicznej oraz prognoz zmian
wielkości zasobów, stanu oraz zagrożeo
wód podziemnych
opracowywanie ostrzeżeo przed
niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi
w strefach zasilania oraz poboru wód
podziemnych
bazy danych warunków hydrodynamicznych
(MhP, PPW MhP)
opracowywanie i publikacja materiałów
informacyjnych i edukacyjnych, w tym
Kwartalnego Biuletynu Informacyjnego
Wód Podziemnych oraz Rocznika
Hydrogeologicznego
baza danych obszarów ochronnych
publikacja ostrzeżeo, prognoz i
baza obiektów hydrogeologicznych (Bank
HYDRO)
Paostwowy Instytut Geologiczny PIB
1) Ustawa z dn. 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne (t.j: Dz. U.
2005 r. Nr 239, poz. 2019 z
późn. zm.).
2) Ustawa z dn. 5 stycznia
2011 r. -o zmianie ustawy prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2011 r. Nr 32, poz.
159).
3) Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dn. 22 sierpnia
2007 r. w sprawie
podmiotów, którym
paostwowa służba
hydrologicznometeorologiczna i
paostwowa służba
hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywad
ostrzeżenia, prognozy,
komunikaty i biuletyny oraz
sposobu i częstotliwości ich
przekazywania (Dz. U. 2007
r. Nr 158, poz. 1114).
4) Rozporządzenie Ministra
KPZK 375
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych
(GZWP)
baza danych mapy obszarów zagrożonych
podtopieniami w skali 1:50 000
komunikatów oraz udostępnianie warstw
informacyjnych (w tym mapy podtopieo) w
sieci:
www.psh.gov.pl
www.pgi.gov.pl
System Gromadzenia i Przetwarzania Danych Hydrogeologicznych PSH, PIG-PIB
Środowiska z dn. 6 listopada
2008 r. w sprawie
standardowych procedur
zbierania i przetwarzania
informacji przez paostwową
służbę hydrologicznometeorologiczną oraz
paostwową służbę
hydrogeologiczną (Dz. U. z
2008 r. Nr 225, poz. 1501).
KPZK 376
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
MONITORING
Podmiot wiodący
OSTRZEGANIE
Podmiot wiodący
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
OSUWISKA
Starosta1,2
obowiązek ustawowy obserwacji terenów
zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz
terenów, na których występują te ruchy
Starosta
Starosta
w razie zagrożenia ostrzeżenia i komunikaty
przekazywane do WCZK
obowiązek ustawowy prowadzenia rejestru
zawierającego informacje o terenach
zagrożonych ruchami masowymi oraz
terenów, na których występują te ruchy
W zależności od rangi lub skali zagrożenia,
każdorazowo po otrzymaniu ostrzeżenia,
alarmowanie realizowane jest na
3,4,5,
poszczególnych szczeblach wykonawczych
6, 7
:
wojewódzki
WCZK
Wojewoda
(szef obrony cywilnej województwa)
w rzeczywistości
Paostwowy Instytut Geologiczny –
PIB
monitoring zagrożenia osuwiskowego w
ramach koordynowanego przez PIG
programu SOPO (docelowo 100 wybranych
osuwisk z rejonu Karpat i Polski
Pozakarpackiej)
Paostwowy Instytut Geologiczny PIB
informacje z monitoringu przeznaczone
głównie dla administracji samorządowej tj.
Starostw jako materiał wspomagający
zarządzanie ryzykiem osuwiskowym;
aktualizacja danych podczas nowej sesji
pomiarowej (tj. mniej więcej 2-krotnie w
ciągu roku dla każdego monitorowanego
osuwiska)
powiatowy
PCZK
Starosta
(szef obrony cywilnej powiatu)
gminny
Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta
(szef obrony cywilnej gminy)
1) Art. 110a ust.1 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Środowiska
(Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz.
150 z późn. zm.).
2) Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie
informacji dotyczących
ruchów masowych ziemi
(Dz. U.2007, Nr 121,
poz. 840).
3) Ustawa z dn. 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (D.U. 2007 r.
Nr 89, poz. 590 z późo.
zm.).
4) § 3. ust.6 rozporządzenia
RM z dn. 25 czerwca 2002
r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Szefa
Obrony Cywilnej Kraju,
szefów obrony cywilnej
województw, powiatów i
gmin (Dz.U. Nr 96, poz.
850).
KPZK 377
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
MONITORING
OSTRZEGANIE
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
CD. OSUWISKA
przygotowanie map osuwisk i terenów
zagrożonych ruchami masowymi
stworzenie i aktualizacja bazy danych o
zagrożeniach osuwiskowych dostępnej dla
użytkowników pod adresem:
geozagrozenia.pgi.gov.pl
osuwiska.pgi.gov.pl
System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) PIG-PIB
5) Art. 22 ust.3 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o
wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 203).
6) Art. 34 ust. 1a ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym
(Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze
zm.).
7) Art. 31a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. U. 2001, Nr
142, poz. 1591).
KPZK 378
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
MONITORING
OSTRZEGANIE
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
SKAŻENIA PROMIENIOTWÓRCZE
Paostwowa Agencja Atomistyki
Paostwowa Agencja Atomistyki
Centrum ds. Zdarzeo Radiacyjnych
Centrum ds. Zdarzeo Radiacyjnych
(CEZAR)
1
system stacji i placówek pomiarowych
(CEZAR)
Wojewoda2
2,3
w przypadku możliwości wystąpienia
zdarzenia radiacyjnego informacja
wyprzedzająca przekazywana wojewodom
województw, na terenach których mogą
wystąpid skutki zdarzenia
informacja o zdarzeniu radiacyjnym
przekazywana ministrowi właściwemu ds.
wew. (w rzeczywistości informacja
przesyłana do RCB)
w sytuacji wystąpienia zdarzenia
radiacyjnego ostrzeżenia i komunikaty
dostępne na www.paa.gov.pl w rubryce
„Aktualności”
mapa Polski z wynikami pomiaru mocy
dawki promieniowania gamma
aktualizowana codziennie na stronie
internetowej www.paa.gov.pl
komunikat wyprzedzający dla ludności w
drodze aktu prawa miejscowego
1) Ustawa z dn. 29
listopada 2000 r. Prawo
atomowe (Dz. U. 2007 r.
Nr 42, poz. 276 z późn.
zm) oraz akty
wykonawcze do tej
ustawy.
2) Rozporządzenie RM z
dn. 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie informacji
wyprzedzającej dla
ludności na wypadek
zdarzenia radiacyjnego
(Dz. U. 2004 r. Nr 102,
poz. 1065).
3) § 2. ust.1, pkt. 4
rozporządzenia RM z
dn. 18 stycznia 2005 r.
w sprawie planów
postępowania
awaryjnego w
przypadku zdarzeo
radiacyjnych (Dz. U.
2005 r. Nr 20, poz. 169).
KPZK 379
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
MONITORING
OSTRZEGANIE
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
SKAŻENIA CHEMICZNE POWIETRZA, WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, GLEBY
Inspekcja Ochrony Środowiska
1,2,3,4,5,6
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
dane dotyczące stanu środowiska zbierane w
ramach Paostwowego Monitoringu
Środowiska poprzez wojewódzkie
inspektoraty ochrony środowiska, instytuty
naukowo-badawcze
dane dotyczące zdarzeo poważnych awarii
instalacji przemysłowych oraz w transporcie
Paostwowa Straż Pożarna
2,7
obowiązek kontrolowania i nadzoru
zakładów stwarzających zagrożenie
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
nadzór nad przewozem drogowym towarów
niebezpiecznych
Inspekcja Ochrony Środowiska
1,2,3,4,5,6
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
cykliczne informacje i raporty
przekazywane dla Ministra Środowiska i
Komisji Europejskiej
informacja o skażeniu chemicznym
spowodowanym poważną awarią
przemysłową lub komunikacyjną
przekazywana dla Ministra Środowiska
systemy całodobowego alarmowania i
interwencji na wypadek poważnej awarii
tworzone przy wojewódzkich
inspektoratach ochrony środowiska
w razie zagrożenia ostrzeżenia i
komunikaty przekazywane do WCZK
W zależności od rangi lub skali zagrożenia,
każdorazowo po otrzymaniu ostrzeżenia,
alarmowanie realizowane jest na
poszczególnych szczeblach
8,9,10,11
wykonawczych
wojewódzki
WCZK
Wojewoda
(szef obrony cywilnej województwa)
powiatowy
PCZK
Starosta
(szef obrony cywilnej powiatu)
gminny
Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta
(szef obrony cywilnej gminy)
1) Ustawa z dn. 20 lipca 1991
r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska (Dz. U. 2007 r.
Nr 44, poz. 287 z późn. zm.).
2) Ustawa z dn. 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. 2008 r.
Nr 25, poz. 150, z późn.
zm.).
3) Rozporządzenie MŚ z dn. 18
kwietnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad organizacji
wojewódzkich
inspektoratów ochrony
środowiska oraz ich
delegatur (Dz. U. 2007 r. Nr
81, poz. 551).
4) Rozporządzenie MŚ z dn. 30
grudnia 2002 r. w sprawie
poważnych awarii objętych
obowiązkiem zgłoszenia do
Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska (Dz. U.
2003 r. Nr 5, poz. 58).
KPZK 380
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
MONITORING
OSTRZEGANIE
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
CD. SKAŻENIA CHEMICZNE POWIETRZA, WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, GLEBY
podmioty wspierające:
5,6
Paostwowy Instytut Geologiczny – PIB
monitoring prowadzony przez PSH w sieci
obserwacyjno-badawczej wód podziemnych
działalnośd zespołu interwencyjnego PSH
5) Ustawa z dn. 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne (t.j: Dz. U.
2005 r. Nr 239, poz. 2019 z
późn. zm.).
6) Ustawa z dn. 5 stycznia
2011 r. -o zmianie ustawy prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2011 r. Nr 32, poz.
159).
7) Ustawa z dn. 28
października 2002 r. - o
przewozie drogowym
towarów niebezpiecznych
(Dz.U. 2002 r. Nr 199, poz.
1671 z późn. zm.).
8) Ustawa z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (D.U. Nr 89,
poz. 590 z późo zm.).
9) § 3. ust.6 rozporządzenia
RM z dn. 25 czerwca 2002
r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Szefa
Obrony Cywilnej Kraju,
szefów obrony cywilnej
województw, powiatów i
KPZK 381
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
MONITORING
Podmiot wiodący
OSTRZEGANIE
Podmiot wiodący
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
CD. SKAŻENIA CHEMICZNE POWIETRZA, WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, GLEBY
gmin (Dz.U. Nr 96, poz.
850).
Art. 22 ust.3 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o
wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 203).
10) Art. 34 ust. 1a ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym
(Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze
zm.).
11) Art. 31a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. U. 2001, Nr
142, poz. 1591).
KPZK 382
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
MONITORING
OSTRZEGANIE
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
SKAŻENIA CHEMICZNE ŚRODOWISKA MORSKIEGO
Dyrektor właściwego urzędu
morskiego1
nadzór nad ochroną środowiska morskiego
przed zanieczyszczeniami wskutek
korzystania z morza oraz przez zatapianie
odpadów
oraz
Morska Służba Poszukiwania i
Ratownictwa (Służba SAR)2,3
Morskie Ratownicze Centrum
Koordynacyjne
utrzymywanie gotowości do przyjmowania
zawiadomieo o zagrożeniach i
zanieczyszczeniach środowiska morskiego
podmioty wspierające:
Inspekcja Ochrony Środowiska
4
współpraca w zakresie monitoringu oraz
oszacowania stanu środowiska morskich wód
wewnętrznych oraz morza terytorialnego
Dyrektor właściwego urzędu
morskiego3
w przypadku gdy z rodzaju i stopnia
zagrożenia środowiska morskiego albo
przebiegu działao zmierzających do
zwalczenia zanieczyszczenia morza wynika
możliwośd zanieczyszczenia brzegu
morskiego lub zagrożenia życia lub zdrowia
ludności w rejonie nadmorskim, dyrektor
urzędu morskiego jest obowiązany
powiadomid o tym niezwłocznie
właściwego wojewodę oraz wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska w celu
podjęcia przez nich odpowiednich działao
zapobiegawczych na lądzie
Dyrektor właściwego urzędu
morskiego3
oraz
Morska Służba Poszukiwania i
Ratownictwa (Służba SAR)2,3
Morskie Ratownicze Centrum
Koordynacyjne
alarmowanie i informowanie o
zdarzeniach powodujących zagrożenia
lub zanieczyszczenia środowiska
morskiego według sposobu określonego
w „Krajowym Planie zwalczania
zagrożeo i zanieczyszczeo środowiska
morskiego”
1) Art. 42 ust. 2 pkt. 5 ustawy z
dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U.
2003 r., Nr 153, poz. 1502).
2) Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 25 września
2001 r. w sprawie
prowadzenia nasłuchu
radiowego na potrzeby
Morskiej służby Poszukiwania
i Ratownictwa (Dz. U. 2001 r.,
Nr 120, poz. 1282 z późn.
zm.).
3) Rozporządzenie RM z dn. 31
grudnia 2002 r. w sprawie
organizacji i sposobu
zwalczania zagrożeo i
zanieczyszczeo na morzu (Dz.
U. 2002 r. Nr 239, poz. 2026).
4) Ustawa z dn. 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony
Środowiska (Dz. U. 2007 r. Nr
44, poz. 287 z późn. zm.).
KPZK 383
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
MONITORING
OSTRZEGANIE
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
ZAKAŻENIA LUB CHOROBY ZAKAŹNE LUDZI
Paostwowa Inspekcja Sanitarna1,2,3
Paostwowa Inspekcja Sanitarna1,2,3
Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Inspektorat Sanitarny
system nadzoru epidemiologicznego i
kontroli chorób zakaźnych na różnych
poziomach organizacyjnych tworzony przez:
paostwowych, powiatowych, wojewódzkich i
granicznych inspektorów sanitarnych,
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
instytuty naukowo-badawcze
dane pozyskiwane m.in. od lekarzy i
kierowników zakładów opieki zdrowotnej, w
tym laboratoriów wykonujących badania w
kierunku biologicznych czynników
chorobotwórczych
podmioty wspierające:
2
Paostwowa Inspekcja Weterynaryjna
2
Inspekcja Ochrony Środowiska
w zależności od skali zagrożenia komunikaty
wydawane na poziomie powiatowym,
wojewódzkim i centralnym przez organy
Paostwowej Inspekcji Sanitarnej
informacje o zagrożeniu przekazywane do
WCZK oraz instytucji współpracujących
przez paostwowych wojewódzkich
inspektorów sanitarnych
raport bieżący do CZK MZ, RCB, Krajowego
Punktu Centralnego ds. Międzynarodowych
przepisów zdrowotnych przekazywany
przez GIS
dobowe raporty o zagrożeniach
przekazywane do CRK MZ
informacje dla społeczeostwa zamieszczane
na ogólnodostępnych serwisach
internetowych oraz przekazywane do
mediów
podmioty wspierające:
2
Paostwowa Inspekcja Weterynaryjna
2
Inspekcja Ochrony Środowiska
W zależności od rangi lub skali zagrożenia,
każdorazowo po otrzymaniu ostrzeżenia,
alarmowanie realizowane jest na
6,
poszczególnych szczeblach wykonawczych
7,8,9,10
wojewódzki
WCZK
Wojewoda
(szef obrony cywilnej województwa)
powiatowy
PCZK
Starosta
(szef obrony cywilnej powiatu)
gminny
Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta
(szef obrony cywilnej gminy)
1) Ustawa z dn. 14 marca 1985 r.
o Paostwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. 2006 r. NR
122, poz. 851 z późn. zm.).
2) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeo i chorób zakaźnych u
ludzi (Dz. U. 2008 r. Nr 234,
poz. 1570 z późn. zm.).
3) Decyzja Nr 2119/98/WE
Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 24 września 1998 r.
ustanawiającą sied nadzoru i
kontroli epidemiologicznej
chorób zakaźnych we
Wspólnocie (Dz. U. L 268
3.10.1998, str. 1).
4) Decyzja Komisji z dnia 22
grudnia 1999 r. w sprawie
systemu wczesnego
ostrzegania i reagowania w
celu zapobiegania i kontroli
chorób zakaźnych na mocy
decyzji nr 2119/98/WE
parlamentu Europejskiego i
rady (Dz. U. UE. L 21 z
26.1.2000, str. 32).
KPZK 384
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
MONITORING
OSTRZEGANIE
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
CD. ZAKAŻENIA LUB CHOROBY ZAKAŹNE LUDZI
Paostwowy Zakład Higieny (NIZP)
Krajowy Punkt Centralny ds.
Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych
4,5
(KPCds.MPZ)
odbieranie pilnych powiadomieo o
zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla
zdrowia publicznego o znaczeniu
międzynarodowym przesyłanych przez Punkt
Kontaktowy WHO
Paostwowy Zakład Higieny (NIZP)
Krajowy Punkt Centralny ds.
Międzynarodowych Przepisów
4,5
Zdrowotnych (KPCds.MPZ)
przekazywanie powiadomieo oraz oceny
otrzymanych informacji o zdarzeniach
stanowiących zagrożenie dla zdrowia
publicznego do właściwych organów
administracji publicznej (rządowej i
samorządowej), odpowiedzialnych za
nadzór epidemiologiczny, przejścia
graniczne, zakłady opieki zdrowotnej oraz
inne organy władzy publicznej zgodnie z ich
kompetencją
komunikaty dla osób podróżujących po
świecie nt. zagrożeo zdrowotnych, które
zostały odnotowane w rejonach świata
5) Międzynarodowe Przepisy
Zdrowotne.
6) Ustawa z dn. 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (D.U. 2007 r. Nr
89, poz. 590 z późo. zm.).
7) § 3. ust.6 rozporządzenia RM
z dn. 25 czerwca 2002 r. w
sprawie szczegółowego
zakresu działania Szefa
Obrony Cywilnej Kraju,
szefów obrony cywilnej
województw, powiatów i
gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850).
8) Art. 22 ust.3 ustawy z dnia 23
stycznia 2009 r. o
wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 203).
9) Art. 34 ust. 1a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym
(Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze
zm.).
10) Art. 31a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.
2001, Nr 142, poz. 1591).
KPZK 385
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
MONITORING
OSTRZEGANIE
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
CHOROBY ZAKAŹNE ZWIERZĄT
Inspekcja Weterynaryjna1,2,3,4
Inspekcja Weterynaryjna1,2,3,4
Główny Inspektorat Weterynarii
Główny Inspektorat Weterynarii
obowiązek monitorowania obejmujący
zbieranie, przechowywanie, analizowanie i
rozpowszechnianie danych dotyczących
chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych oraz związanej
z nimi oporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe
w ramach monitoringu coroczne badania
kontrolne w kierunku jednostek
chorobowych podlegających obowiązkowi
zwalczania zgodnie z ustawą o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt
podmioty wspierające:
Paostwowa Inspekcja Sanitarna
2,3,4
badania epidemiologiczne ognisk chorób
odzwierzęcych przenoszonych przez żywnośd
w przypadku wystąpienia choroby
odzwierzęcej lub odzwierzęcego czynnika
chorobotwórczego podlegających
obowiązkowi monitorowania, szczegółowe
postępowanie organów i inspektorów
Inspekcji Weterynaryjnej, regulują
instrukcje głównego lekarza weterynarii
oraz plany gotowości dotyczące
zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt
i ich zwalczania
w przypadku wystąpienia choroby
odzwierzęcej lub odzwierzęcego czynnika
chorobotwórczego podlegających
obowiązkowi monitorowania Główny
Lekarz Weterynarii informuje właściwe
organizacje międzynarodowe, Komisję
Europejską, inne paostwa członkowskie Unii
Europejskiej
W zależności od rangi lub skali zagrożenia,
każdorazowo po otrzymaniu ostrzeżenia,
alarmowanie realizowane jest na
poszczególnych szczeblach
2,5,6,7,8,9
wykonawczych
wojewódzki
WCZK
Wojewoda
(szef obrony cywilnej województwa)
powiatowy
PCZK
Starosta
(szef obrony cywilnej powiatu)
gminny
Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta
(szef obrony cywilnej gminy)
1) Ustawa z dn. 29 stycznia
2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej (Dz. U. 2010
r. Nr 112, poz. 744).
2) Ustawa z dn. 11 marca 2004
r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. 2008 r. Nr 213, poz.
1342 z późn. zm.).
3) Rozporządzenie MRiRW z dn.
28 października 2003 r. w
sprawie planów gotowości
zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. 2003 r. Nr
188, poz. 1845).
4) Rozporządzenie MRiRW z dn.
26 maja 2004 r. w sprawie
zakresu i warunków
współpracy organów
administracji rządowej i
jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych
podmiotów w tworzeniu
planów gotowości
zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. 2004 r. Nr
129, poz. 1372).
KPZK 386
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
MONITORING
OSTRZEGANIE
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
CD. CHOROBY ZAKAŹNE ZWIERZĄT
5) Ustawa z dn. 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. 2007 r.
Nr 89, poz. 590 z późo. zm.).
6) § 3. ust.6 rozporządzenia RM
z dn. 25 czerwca 2002 r. w
sprawie szczegółowego
zakresu działania Szefa
Obrony Cywilnej Kraju,
szefów obrony cywilnej
województw, powiatów i
gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850).
7) Art. 22 ust.3 ustawy z dnia 23
stycznia 2009 r. o
wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 203).
8) Art. 34 ust. 1a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym
(Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze
zm.).
9) Art. 31a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U.
2001, Nr 142, poz. 1591).
KPZK 387
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
MONITORING
OSTRZEGANIE
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
SKAŻENIA (BIOLOGICZNE, CHEMICZNE, PROMIENIOTWÓRCZE) WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Paostwowa Inspekcja Sanitarna1,2,3,4
Paostwowa Inspekcja Sanitarna1,2,3,4
Wojewódzkie Stacje SanitarnoEpidemiologiczne
w razie zagrożenia ostrzeżenia i komunikaty
przekazywane do CZK
Powiatowe Stacje SanitarnoEpidemiologiczne
ostrzeżenia i komunikaty na
ogólnodostepnych portalach internetowych
organów Paostwowej Inspekcji Sanitarnej
Graniczne Stacje SanitarnoEpidemiologiczne
podmioty wspierające:
Inspekcja Ochrony Środowiska
Paostwowy Zakład Higieny (NIZP)
W zależności od rangi lub skali zagrożenia,
każdorazowo po otrzymaniu ostrzeżenia,
alarmowanie realizowane jest na
poszczególnych szczeblach wykonawczych
3,5,6, 7,8,9
wojewódzki
WCZK
Wojewoda
(szef obrony cywilnej województwa)
powiatowy
PCZK
Starosta
(szef obrony cywilnej powiatu)
gminny
Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta
(szef obrony cywilnej gminy)
1) Ustawa z dn. 14 marca 1985
r. - o Paostwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. 2006 r. Nr
122, poz. 851 z późn. zm.).
2) Ustawa z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U.
2008 r. Nr 234, poz. 1570).
3) Ustawa z dn. 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr
123, poz. 858 z późn. zm.).
4) Rozporządzenie MZ z dn. 29
marca 2007 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz.
U.2007 r. Nr 61, poz. 417 z
późn. zm.).
5) Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 17 grudnia
2002 r. w sprawie stacji
wczesnego wykrywania
skażeo promieniotwórczych
i placówek prowadzących
pomiary skażeo
KPZK 388
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
MONITORING
OSTRZEGANIE
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
CD. SKAŻENIA (BIOLOGICZNE, CHEMICZNE, PROMIENIOTWÓRCZE) WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
6) promieniotwórczych (Dz.U.
z 2002 r., Nr 239, poz. 2030)
7) Ustawa z dn. 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. 2007 r.
Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
§ 3. ust.6 rozporządzenia
RM z dn. 25 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegółowego
zakresu działania Szefa
Obrony Cywilnej Kraju,
szefów obrony cywilnej
województw, powiatów i
gmin (Dz.U. Nr 96, poz.
850).
8) Art. 22 ust.3 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o
wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 203).
9) Art. 34 ust. 1a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym
(Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze
zm.).
10) Art. 31a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. z
KPZK 389
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
2001 r. Dz. U. 2001, Nr 142,
poz. 1591).
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
MONITORING
OSTRZEGANIE
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
SKAŻENIA BIOLOGICZNE KĄPIELISK ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH
Paostwowa Inspekcja Sanitarna1,2,3
Paostwowa Inspekcja Sanitarna1,2,3
Wojewódzkie Stacje SanitarnoEpidemiologiczne
w razie zagrożenia ostrzeżenia i komunikaty
przekazywane do CZK
Powiatowe Stacje SanitarnoEpidemiologiczne
ostrzeżenia i komunikaty na
ogólnodostepnych portalach internetowych
organów Paostwowej Inspekcji Sanitarnej
Graniczne Stacje SanitarnoEpidemiologiczne
podmioty wspierające:
Dyrektor właściwego urzędu morskiego
W zależności od rangi lub skali zagrożenia,
każdorazowo po otrzymaniu ostrzeżenia,
alarmowanie realizowane jest na
poszczególnych szczeblach wykonawczych
4,5,6, 7,8
wojewódzki
WCZK
Wojewoda
(szef obrony cywilnej województwa)
powiatowy
PCZK
Starosta
(szef obrony cywilnej powiatu)
gminny
Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta
(szef obrony cywilnej gminy)
1) Ustawa z dn. 14 marca 1985
r. o Paostwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. 2006 r.
NR 122, poz. 851 z późn.
zm.).
2) Ustawa z dn. 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne (t.j: Dz. U.
2005 r. Nr 239, poz. 2019 z
późn. zm.).
3) Ustawa z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeo i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U.
2008 r. Nr 234, poz. 1570).
4) Ustawa z dn. 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. 2007 r.
Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
5) § 3. Ust. 6 rozporządzenia
RM z dn. 25 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegółowego
zakresu działania szefa
obrony Cywilnej kraju,
szefów obrony Cywilnej
województw, powiatów i
KPZK 390
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
MONITORING
OSTRZEGANIE
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
CD. SKAŻENIA BIOLOGICZNE KĄPIELISK ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH
gmin (Dz. U. Nr 96, poz.
850).
6) Art. 22 ust.3 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o
wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 203).
7) Art. 34 ust. 1a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym
(Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze
zm.).
8) Art. 31a ustawy z dnia 8
marca
1990
r.
o
samorządzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. U. 2001, Nr
142, poz. 1591).
KPZK 391
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
MONITORING
OSTRZEGANIE
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
POŻARY
Paostwowa Straż Pożarna1,2
czynności kontrolno-rozpoznawcze w celu
rozpoznawania zagrożeo, realizacji nadzoru
nad przestrzeganiem przepisów
przeciwpożarowych
Paostwowa Straż Pożarna
W zależności od rangi lub skali zagrożenia,
każdorazowo po otrzymaniu ostrzeżenia,
alarmowanie realizowane jest na
poszczególnych szczeblach wykonawczych
5,6, 7,8,9,10
oraz
system powiadamiania
ratunkowego
do zadao którego należy m.in.
wojewódzki
WCZK
Wojewoda
(szef obrony cywilnej województwa)
„inicjowanie procedur reagowania
4
kryzysowego”
PGL Lasy Paostwowe3
Instytut Badawczy Leśnictwa
monitoring zagrożenia pożarowego lasów w
ramach narodowego programu ochrony
przeciwpożarowej lasów paostwowych
powiatowy
PCZK
Starosta
(szef obrony cywilnej powiatu)
gminny
Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta
(szef obrony cywilnej gminy)
1) Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991
roku o Paostwowej Straży
Pożarnej (Dz. U. 1991 r. Nr 88,
poz. 400).
2) Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991
r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U
2009 r. Nr 178, poz. 1380 t.j).
3) Ustawa z dnia 28 września
1991 r. o lasach (Dz.U. 2011 r.
Nr 12, poz. 59 j.t.)
4) Art. 14a.pkt. 4d ustawy z
dn.24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U 2009 r. Nr 178, poz.
1380 t.j).
5) Art. 21b.pkt. 4 ustawy z dn.24
sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U
2009 r. Nr 178, poz. 1380 t.j).
6) Ustawa z dn. 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (D.U. 2007 r. Nr
89, poz. 590 z późo. zm.).
7) § 3. ust.6 rozporządzenia RM
z dn. 25 czerwca 2002 r. w
sprawie szczegółowego
zakresu działania Szefa
KPZK 392
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
MONITORING
OSTRZEGANIE
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
CD. POŻARY
Obrony Cywilnej Kraju,
szefów obrony cywilnej
województw, powiatów
i gmin (Dz.U. Nr 96, poz.
850).
8) Art. 22 ust.3 ustawy z
dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i
administracji rządowej
w województwie (Dz. U.
Nr 31, poz. 203).
9) Art. 34 ust. 1a ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie
powiatowym (Dz. U. Nr
91, poz. 578 ze zm.).
10) Art. 31a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o
samorządzie gminnym
(t.j. z 2001 r. Dz. U.
2001, Nr 142, poz.
1591).
KPZK 393
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
MONITORING
OSTRZEGANIE
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
STAN NADZWYCZAJNY
(WPROWADZONY NA SKUTEK KATASTROFY NATURALNEJ, AWARII TECHNICZNEJ LUB DZIAŁAO TERRORYSTYCZNYCH MOGĄCYCH SPOWODOWAD WYSTĄPIENIE
SKAŻEO CHEM/BIOL/PROM)
W zależności od rodzaju skażenia:
Paostwowa Agencja Atomistyki1,2
Centralny Ośrodek Analizy Skażeo
SZ RP (MON)2
Systemy Wykrywania i Alarmowania
(SWA)2
Centrum Dyspozycyjne KSWSiA
Centralny Ośrodek Analizy Skażeo
SZ RP2 (MON)
Dyrektor właściwego urzędu
morskiego3
oraz
wspólnie z innymi elementami systemu
Systemy Wczesnego Ostrzegania o
zagrożeniach (SWO)2
oraz
Morska Służba Poszukiwania i
Ratownictwa (Służba SAR) 4,5
- Morskie Ratownicze Centrum
Koordynacyjne
systemy nadzoru epidemiologicznego i
kontroli chorób zakaźnych kraju (PIS, WIS,
6,7
IW, WIW, IOŚ i in.)
Krajowy System Wykrywania Skażeo i Alarmowania (KSWSiA)2
(rozwijany wyłącznie w stanach szczególnego zagrożenia lub na potrzeby dwiczeo i treningów)
1) Ustawa z dn. 29 listopada
2000 r. Prawo atomowe
(Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz.
276 z późn. zm) oraz akty
wykonawcze do tej ustawy.
2) Rozporządzenie RM z dn. 16
października 2006 r. w
sprawie systemów
wykrywania skażeo i
właściwości organów w tych
sprawach (Dz. U. 2006 r. Nr
191, poz. 1415).
3) Art. 42 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz.
U. z 2003 r., Nr 153, poz.
1502).
4) Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 25
września 2001 r. w sprawie
prowadzenia nasłuchu
radiowego na potrzeby
Morskiej służby
Poszukiwania i
KPZK 394
Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania
i alarmowania
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
Podmiot wiodący
MONITORING
OSTRZEGANIE
ALARMOWANIE
Podstawa prawna
CD. STAN NADZWYCZAJNY
(WPROWADZONY NA SKUTEK KATASTROFY NATURALNEJ, AWARII TECHNICZNEJ LUB DZIAŁAO TERRORYSTYCZNYCH MOGĄCYCH SPOWODOWAD WYSTĄPIENIE
SKAŻEO CHEM/BIOL/PROM)
Ratownictwa (Dz. U. Nr 120,
poz. 1282 z późn. zm.).
5) Rozporządzenie RM z dn.
31 grudnia 2002 r. w
sprawie organizacji i
sposobu zwalczania
zagrożeo i zanieczyszczeo
na morzu (Dz. U. 2002 r.
Nr 239, poz. 2026).
6) Ustawa z dn. 14 marca
1985 r. o Paostwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
2006 r. NR 122, poz. 851 z
późn. zm.).
7) Ustawa z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeo i
chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. 2008 r. Nr 234,
poz. 1570 z późn. zm.).
KPZK 395
Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na
wypadek zagrożeo
Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeo
1. Rola instytucji w procesie komunikacji w sytuacji kryzysowej
1.1.
Instytucja wiodąca (organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej)
Każdej sytuacji kryzysowej, zgodnie z Krajowym Planem Zarządzania
Kryzysowego, przypisana jest instytucja wiodąca (organ właściwy dla rodzaju
sytuacji kryzysowej), która ze wzglądu na zakres merytoryczny, specyfikę
działania i doświadczenie, zarządza daną sytuacją kryzysową, w tym odpowiada
za politykę informacyjną.
Rzecznik prasowy lub kierownik komórki organizacyjnej odpowiadającej za
komunikację społeczną (zwany dalej rzecznikiem), jest odpowiedzialny za
komunikację ze społeczeostwem poprzez media.
Rzecznik organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej:

jest koordynatorem polityki informacyjnej;

jest głównym komunikatorem – chyba, że Prezes Rady Ministrów wyznaczy
do tego zadania osobę z innej instytucji niż wiodąca;

przygotowuje główne założenia dotyczące komunikowania w danej sytuacji
kryzysowej (w tym określa główne przekazy, ich częstotliwośd, narzędzia
i osoby komunikujące) i po uzyskaniu akceptacji przełożonego – realizuje je.
Rzecznik organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej jest zobowiązany do
udzielenia informacji Rzecznikowi Prasowemu Rządu na jego polecenie.
W procesie komunikowania, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej konieczne
jest, aby informacja była spójna z informacją wychodzącą ze wszystkich organów
zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej. W związku z tym rzecznik
organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej może powoład Kryzysowy
Zespół Prasowy, składający się z przedstawicieli komórek prasowych organów
zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej (w tym obligatoryjnie
z przedstawicieli Centrum Informacyjnego Rządu oraz Rządowego Centrum
Bezpieczeostwa), a także innych, zaproszonych w zależności od potrzeb osób
(np. psychologów, ekspertów z dziedziny, której kryzys dotyczy). To organ
właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej decyduje czy i kiedy powoład Kryzysowy
Zespół Prasowy.
Członkowie Kryzysowego Zespołu Prasowego są zobowiązani do udzielenia
wszelkiej pomocy rzecznikowi organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej.
Kryzysowy Zespół Prasowy, pod przewodnictwem rzecznika organu właściwego
dla rodzaju sytuacji kryzysowej opracowuje, a następnie realizuje założenia
polityki medialnej w sytuacji kryzysowej, w tym określa:
 główne przekazy;
 osoby komunikujące;
 częstotliwośd przekazów;
 narzędzia komunikacji.
W przypadku gdy nie ma jednolitego stanowiska Zespołu – głos decydujący ma
rzecznik organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej. Zespół spotyka się
w zależności od potrzeb.
Prowadząc działania komunikacyjne należy pamiętad, że nie można ich
ograniczad wyłącznie do komunikacji poprzez media. Muszą one odbywad się
również w pozostałych obszarach:

komunikowanie ze społeczeostwem:
- osobami zagrożonymi sytuacją kryzysową,
- poszkodowanymi i ich rodzinami,

komunikowanie wewnątrz instytucji;
 komunikowanie pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w rozwiązywanie
sytuacji kryzysowej.
KPZK 396
Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na
wypadek zagrożeo
1.3. Rządowe Centrum Bezpieczeostwa
Organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej zapewnia komunikację we
wszystkich tych obszarach, wyznaczając osoby odpowiedzialne za dany obszar.
1.2.
Inne organy zaangażowane w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej
W przypadku powołania przez rzecznika organu właściwego dla rodzaju
sytuacji kryzysowej Kryzysowego Zespołu Prasowego, w jego skład wchodzą
rzecznicy organów zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej
i realizują politykę informacyjną przyjętą przez Zespół.
Analogicznie, jak w przypadku organu wiodącego, za komunikację ze
społeczeostwem poprzez media odpowiadają rzecznicy. Kierownicy organów
zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej zapewniają komunikację
we wszystkich obszarach, wyznaczając osoby odpowiedzialne za dany obszar.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, na
potrzeby realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego każdy organ tworzy
zespół zarządzania kryzysowego. Ważne, aby zespół był obligatoryjnie poszerzony
o rzecznika prasowego danej instytucji. Dzięki temu rzecznik będzie posiadał
bieżącą informację o rozwoju sytuacji, co ułatwi mu aktywne prowadzenie
polityki informacyjnej. Zespół zarządzania kryzysowego jest powoływany zgodnie
z procedurami danego organu.
Podczas sytuacji kryzysowej rzecznicy prasowi obligatoryjnie powinni mied
zastępców.
Organy zaangażowane w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej komunikują się ze
społeczeostwem w zakresie swoich kompetencji, natomiast główny przekaz jest
uzgadniany z rzecznikiem organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej.
Rządowe Centrum Bezpieczeostwa zapewnia koordynację polityki
informacyjnej w sytuacji kryzysowej, rozumianej zgodnie z definicją zawartą
w ustawie o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.89.590,
z późn. zm.) - art. 3, pkt 2 „sytuacja kryzysowa to sytuacja wpływająca na poziom
bezpieczeostwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska,
wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu organów administracji publicznej ze
względu na nieadekwatnośd sił i środków”. W przypadku powołania Kryzysowego
Zespołu Prasowego, rzecznik RCB wchodzi w jego skład. Rządowe Centrum
Bezpieczeostwa w ramach zapewnienia koordynacji polityki informacyjnej
monitoruje prowadzenie i organizację procesu komunikacji przez organ właściwy
dla rodzaju sytuacji kryzysowej.
Jeżeli rzecznik RCB, w wyniku działao właściwych komórek
organizacyjnych Rządowego Centrum Bezpieczeostwa jako pierwszy uzyska
informację o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej, w ramach zapewnienia
koordynacji polityki informacyjnej, kontaktuje się z rzecznikiem organu
właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej, w celu przyspieszenia organizacji
procesu komunikacji. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, rzecznik RCB rekomenduje
zmianę sposobu komunikacji i wspiera działania komunikacyjne organu
właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej, np. pomaga w przygotowaniu
procesu komunikowania (co mówid, gdzie, kto i kiedy), komunikatów, wyboru
narzędzi.
RCB może przejąd rolę głównego komunikatora, jeśli Prezes Rady
Ministrów tak zdecyduje. Ściśle współpracuje z rzecznikami: rządu, organu
właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej, organów współpracujących
i wojewodów. Przygotowuje, w porozumieniu z rzecznikiem prasowym rządu,
komunikaty prasowe po posiedzeniach Rządowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego.
KPZK 397
Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na
wypadek zagrożeo
2.
- tworzyd i rozpowszechniad programy edukacyjne w zakresie
zapobiegania wszelkiego rodzaju zdarzeniom kryzysowym. Dzięki takim
działaniom, można przygotowad społeczeostwo na ewentualne
wystąpienie zagrożeo, jednocześnie przekazując wiedzę o możliwości
ograniczenia skutków sytuacji kryzysowych;
- informowad o sposobach postępowania w sytuacjach zagrożenia w celu
kształtowania właściwych postaw społecznych;
- organizowad treningi i dwiczenia, organizowad kampanie informacyjne
propagujące sposób postępowania w danych sytuacjach kryzysowych.
Komunikacja w kryzysie
2.1 Przed wystąpieniem kryzysu
Rozwiązywanie sytuacji kryzysowej wymaga szybkiej reakcji, a presja
mediów może utrudniad podejmowanie decyzji. Dlatego tak istotne jest podjęcie
działao przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Działania wyprzedzające, mogą
wpłynąd na zmniejszenie skali kryzysu. Muszą byd podejmowane przez wszystkie
organy w zakresie swoich kompetencji i rozpatrywane w dwóch aspektach –
bezpośredniej komunikacji ze społeczeostwem i komunikacji ze społeczeostwem
poprzez media.
W ramach przygotowania do kontaktów z mediami należy:

przygotowad dla własnego organu strategię komunikacji w sytuacji
kryzysowej wraz z algorytmami dla najczęściej występujących sytuacji
właściwych dla danego organu;

w ramach swojego organu wytypowad grupę osób, która będzie
współpracowała ze środkami masowego przekazu, podzielid zadania
(prowadzenie
monitoringu
mediów;
dyżurów
telefonicznych,
przygotowywanie komunikatów prasowych, konferencji prasowych),
wytypowad głównych komunikatorów;

ustalid rodzaj wykorzystywanych narzędzi i częstotliwośd kontaktów
z dziennikarzami;

ustalid alternatywne kanały łączności pomiędzy rzecznikami organów
zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej;

przygotowad bazę ekspertów zewnętrznych i wytypowad ekspertów
wewnętrznych, którzy będą wypowiadali się o danej sytuacji kryzysowej;

organizowad treningi i dwiczenia dla osób zajmujących się komunikacją;

zaktualizowad bazę teleadresową mediów i osób odpowiedzialnych za
komunikację w organach współpracujących.

2.2
W ramach przygotowania do bezpośredniego komunikowania ze
społeczeostwem w trakcie kryzysu należy:
- wytypowad osoby, które mają przygotowanie i umiejętnośd
rozmawiania z rodzinami poszkodowanych np. psychologowie, które
będą kontaktowały się z rodzinami poszkodowanych i innymi grupami
dotkniętymi kryzysem;
- przygotowad się do działao informacyjnych zmierzających do
zabezpieczenia zdrowia i mienia ludności lub ewentualnej ewakuacji;
- zweryfikowad i zaktualizowad bazę teleadresową dla zapewnienia
kontaktu ze służbami ratowniczymi oraz punktami informacyjnymi,
pamiętając o zebraniu kontaktów alternatywnych, na wypadek gdyby
np. podstawowy nr telefonu był cały czas zajęty.
W trakcie kryzysu
Bardzo często działania właściwych organów są podejmowane zanim
jeszcze wystąpią wszystkie okoliczności wskazane w ustawowej definicji sytuacji
kryzysowej. Również w odbiorze społecznym sytuacja kryzysowa pojawia się dużo
szybciej – dlatego wraz z podjęciem działao przez administrację publiczną
i działao ratowniczych, należy rozpocząd komunikację ze społeczeostwem.
W ramach działao skierowanych do społeczeostwa należy:

Realizowad przedsięwzięcia edukacyjno – informacyjne:
KPZK 398
Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na
wypadek zagrożeo
Współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej ma kluczowe znaczenie,
gdyż brak informacji tworzy plotki, rodzi niepokój i chaos informacyjny. A to
właśnie media w sytuacji kryzysowej często mogą byd wsparciem dla działao służb
ratowniczych, przy dobrej współpracy z nimi.
Udostępnianie informacji powinno przebiegad systematycznie, jednak
z zachowaniem zasad określonych przez osoby wytypowane do kontaktów
z dziennikarzami. Jednocześnie rzecznicy prasowi i osoby współpracujące
z mediami powinni pamiętad o specyfice pracy mediów i w miarę możliwości
wyjśd naprzeciw ich potrzebom (np. dostarczad regularnie informacje na temat
przebiegu sytuacji kryzysowej, zapewnid, w uzgodnieniu z kierującym działaniami
ratowniczymi, dostęp do miejsca zdarzenia albo – jeśli nie jest to możliwe –
dostarczyd zdjęcia lub filmy przygotowane przez służby prasowe, przygotowad
miejsce skąd mogą relacjonowad zdarzenie nie przeszkadzając w akcji
ratowniczej, itp).
Przygotowując pierwsze komunikaty kierowane do mediów należy dążyd
do zasady, że rodziny poszkodowanych jako pierwsze otrzymują informację.
Mogą się jednak zdarzyd sytuacje, kiedy przestrzeganie tej zasady staje się
niemożliwe, zwłaszcza gdy dotyczy dużej grupy osób. Z reguły wtedy media stają
się narzędziem, poprzez które informuje się o zaistniałej sytuacji.
Istnieją także przypadki jak np. zdarzenie terrorystyczne, gdzie komunikacja ze
społeczeostwem ma szczególny charakter. W takich sytuacjach decyzje kiedy i co
komunikowad, muszą byd konsultowane z dowodzącym działaniami.
Rzecznik lub osoby wyznaczone do komunikacji poprzez media powinni
przekazywad opinii publicznej informacje o konieczności określonego
postępowania w danej sytuacji oraz jakiej pomocy, w jakim rozmiarze, gdzie,
kiedy i na jakich warunkach może oczekiwad poszkodowana ludnośd, a także jakie
działania są podejmowane w celu likwidacji sytuacji kryzysowej.
Dla zapewnienia efektywnej komunikacji ze społeczeostwem poprzez media
należy:

wdrożyd, wcześniej przygotowaną strategię komunikacyjną;

powoład wewnętrzny zespół komunikacji kryzysowej, w skład którego
weszliby przedstawiciele kierownictwa organu zaangażowanego
w rozwiązanie sytuacji kryzysowej, rzecznik oraz eksperci z dziedziny,
której dotyczy sytuacja kryzysowa. Zespół ustala co komunikowad z punktu
widzenia danego organu, pamiętając, że główne przekazy są ustalane
z rzecznikiem organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej;

wydawad regularnie, najlepiej o ściśle określonych i wcześniej
zapowiedzianych porach, komunikaty prasowe, zawierające najświeższe
informacje o bieżącej sytuacji. W sytuacjach, które wzbudzają szczególnie
duże zainteresowanie mediów, zalecane jest zorganizowanie briefingu
prasowego, jednak dobór narzędzi zależy od rozwoju sytuacji i decyzji
rzecznika;

wyznaczyd na miejscu zdarzenia miejsce dla mediów, skąd dziennikarze
mogliby relacjonowad rozwój wydarzeo, jednocześnie nie przeszkadzając
w prowadzeniu działao;

wytypowad osoby do kontaktu z mediami na miejscu zdarzenia;

zapraszad do udziału w konferencjach prasowych przedstawicieli
zaangażowanych organów lub ekspertów, w zależności od omawianej
problematyki;

zapewnid ścisłą współpracę rzeczników prasowych zaangażowanych
organów i służb,

monitorowad na bieżąco media, niezwłocznie dementowad informacje
nieprawdziwe,
nieścisłe
lub
mogące
wywoład
panikę,
a w razie konieczności korygowad przekazy i weryfikowad sposób
prowadzenia komunikacji;

w sytuacji długotrwałego kryzysu, wymagającego pełnej aktywności
i dyspozycyjności rzecznika, wyznaczyd zastępców rzecznika zarówno
organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej, jak również innych
zaangażowanych organów i służb;

bezwzględnie zapewnid całodobowy kontakt telefoniczny mediów
z rzecznikiem (lub jego zastępcą /zastępcami).
KPZK 399
Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na
wypadek zagrożeo
W ramach bezpośredniej komunikacji ze społeczeostwem osoby do tego
wyznaczone na bieżąco informują opinię społeczną o konieczności określonego
postępowania w danej sytuacji, np. jakiej pomocy, w jakim rozmiarze, gdzie, kiedy
i na jakich warunkach może oczekiwad poszkodowana ludnośd, jakie działania są
podejmowane w celu likwidacji sytuacji kryzysowej. Działania te powinny byd
prowadzone poprzez narzędzia komunikacji bezpośredniej np. zorganizowanie
infolinii, stałego punktu informacyjnego, nawiązanie bezpośredniego kontaktu
z poszkodowanymi i ich rodzinami czy uruchomienie dedykowanej strony
internetowej.
2.3
Po zakooczeniu bezpośrednich działao w sytuacji kryzysowej –
w fazie odbudowy
W większości sytuacji kryzysowych osoby odpowiedzialne za komunikację
społeczną zapominają o przekazywaniu informacji po zakooczeniu fazy
reagowania. Należy mied na uwadze, że niezwykle rzadko zdarza się, że wraz
z zakooczeniem fazy reagowania wszystkie problemy zostają rozwiązane. Brak
komunikacji, przede wszystkim bezpośredniej, z osobami poszkodowanymi może
wywoływad poczucie pozostawienia ich samym sobie. Często wtedy
poszkodowani zwracają się o pomoc do mediów, co skutkuje podważeniem
zaufania do administracji publicznej i może przyczynid się do wznowienia już
zażegnanego kryzysu. Dlatego też po zakooczonych bezpośrednich działaniach
w związku z sytuacją kryzysową, czyli w fazie odbudowy konieczne jest dalsze
prowadzenie aktywnej komunikacji ze społeczeostwem zarówno bezpośrednio
jak i poprzez media przekazując aktualne informacje.
W ramach komunikacji poprzez media należy:

regularnie przekazywad informacje jak przebiega faza usuwania skutków
sytuacji kryzysowej oraz na jaką pomoc ze strony administracji publicznej
mogą liczyd poszkodowani;

przedstawid opinii publicznej podsumowanie działao poszczególnych
organów biorących udział w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej;

przygotowad analizę działao komunikacyjnych w celu doskonalenia/
ulepszenia procesu komunikacji.
W ramach bezpośredniej komunikacji ze społeczeostwem osoby do tego
wyznaczone powinny:

utrzymad (czas uzależniony od sytuacji) funkcjonowanie wszystkich
narzędzi komunikacji bezpośredniej, które były wykorzystywane podczas
trwania sytuacji kryzysowej np. takich jak infolinia. Infolinia powinna byd
obsługiwana np. przez prawników, psychologów, socjologów,
pracowników pomocy społecznej i innych specjalistów stosownie do
potrzeb;

jeżeli zachodzi taka potrzeba skorzystad z nowych, dotychczas
niewykorzystywanych narzędzi komunikacji bezpośredniej.
KPZK 400
Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych
ORGANIZACJA EWAKUACJI SPOZA GRANIC KRAJU
Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych
I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne
Cel procedury
Koordynator działao
Określenie procesu organizacji pomocy, w tym
ewakuacji osób zza granicy do Polski
Uczestnicy
Minister Spraw Zagranicznych – w zakresie organizacji
ewakuacji poza granicami kraju
Minister Spraw Wewnętrznych–w zakresie zabezpieczenia
na terenie RP przyjęcia i/lub pobytu osób ewakuowanych
Wejście
Wyjście
Wystąpienie sytuacji kryzysowej
poza granicami kraju, w związku
z którą konieczne jest
udzielenie pomocy obywatelom
polskim, w tym ewakuacja
zagrożonych osób do miejsca
bezpiecznego
Przyjęcie osób
ewakuowanych w miejscu
bezpiecznym i/lub
w kraju
oraz zapewnienie im
warunków pobytu
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Minister Spraw Zagranicznych
Minister Spraw Wewnętrznych
Minister Obrony Narodowej
Minister Zdrowia
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Minister Finansów
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Szef Agencji Wywiadu
Szef Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego
Wojewoda
Dyrektor RCB
Podstawy prawne działao
1)
2)
3)
4)
5)
6)
decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie
sprawowania prezydencji Rady oraz dotycząca przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady.
Ustanowienie Grupy Roboczej ds. Konsularnych (COCON) (Dziennik Urzędowy L 322, 09/12/2009 P. 0028 – 0034)
ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007, Nr 89, poz. 590
z późn. zm.)
ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009, Nr 31,
poz. 206, z późn. zm.)
ustawa z dnia 4.09.1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. 1997, Nr 141, poz. 943, z późn. zm.)
ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza
granicami paostwa (Dz.U. z 1998, Nr 162, poz. 1116).
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2001, Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.)
KPZK 401
Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002, Nr 215, poz. 1823,
z późn. zm.)
ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r,
Nr 29, poz. 154, z późn. zm.)
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240
z póź.zm.)
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009, Nr 175 poz. 1362, z późn.zm.)
ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007, Nr 16, poz. 94-j.t.)
ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2006, Nr 249, poz. 1829)
ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984, Nr 5, poz. 24, z późn. zm.)
ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004, Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000, Nr 50, poz. 601-j.t.)
ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2002, Nr 130, poz. 1112 z późn. zm)
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491)
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. z 2007, Nr 216, poz. 1605)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu
paostwa (Dz.U. z 2010, Nr 45, poz. 257)
zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 78 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie organizacji i trybu pracy
Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P., Nr 93, poz. 955)
KPZK 402
Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych
II. Przebieg działao
Lp.
Przedsięwzięcie
Wykonawca
Etap przygotowawczy
1.
Uzyskanie informacji o rozwoju sytuacji kryzysowej i dotychczasowych działaniach polskich służb dyplomatycznych
Minister Spraw Zagranicznych
Przygotowanie analizy zagrożenia i możliwości przeciwdziałania zagrożeniom dla ludzi, z uwzględnieniem:
2.
- rodzaju, skali oraz przewidywanego zasięgu terytorialnego zagrożenia i liczby zagrożonych osób
- możliwości przeciwdziałania z wykorzystaniem dostępnych środków
- uwarunkowao międzynarodowych dotychczasowych i możliwych działao, zmierzających do zminimalizowania
zagrożenia dla ludzi
Minister Spraw Zagranicznych,
we współpracy
z Dyrektorem RCB
- rozważenia potrzeby zwołania posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, stosownie do sytuacji
3.
Wariant I
4.
Wariant
II
Przekazanie Prezesowi Rady Ministrów-Przewodniczącemu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wniosków z dokonanej analizy, w
celu rozpatrzenia zasadności i możliwości ewakuacji osób zza granicy do miejsca bezpiecznego lub bezpośrednio do kraju
Zwołanie posiedzenia RZZK. Przyjęcie przez zespół ustalenia o przeprowadzeniu ewakuacji. Decyzja Prezesa Rady Ministrów
o przeprowadzeniu ewakuacji
Przygotowanie wniosku o przeprowadzenie ewakuacji. Przedstawienie potrzeb krajowym organom współdziałającym. Przedłożenie wniosku
Prezesowi Rady Ministrów.
Decyzja o przeprowadzeniu ewakuacji
Przekazanie Dyrektorowi RCB informacji o decyzji Prezesa Rady Ministrów. Uzgodnienie z krajowymi organami współdziałającymi sposobu
realizacji przedsięwzięcia
Dyrektor RCB-Sekretarz RZZK
Prezes Rady MinistrówPrzewodniczący RZZK
Minister Spraw Zagranicznych
Prezes Rady Ministrów
Minister Spraw Zagranicznych
Zorganizowanie i przeprowadzenie ewakuacji zagrożonych osób zza granicy do miejsca bezpiecznego – koordynuje Minister Spraw Zagranicznych
5.
Uruchomienie na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej, środków finansowych na zorganizowanie i przeprowadzenie
ewakuacji
Minister Finansów
KPZK 403
Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych
Zbieranie informacji o sytuacji, ich analizowanie, opracowywanie i przekazywanie krajowym organom współdziałającym oraz
zainteresowanym paostwom/organizacjom międzynarodowym
Uzyskiwanie informacji o sytuacji od krajowych punktów kontaktowych (Minister Zdrowia-GIS, MSW-KGPSP) funkcjonujących w
międzynarodowym systemie monitoringu (WHO, MIC, EARDCC) oraz Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w RCB
6.
Utrzymywanie kontaktu z właściwymi władzami paostwa, na terenie którego znajdują się zagrożone osoby i uzgodnienie z nimi trybu
postępowania
Minister Spraw Zagranicznych
Uzgodnienie sposobu postępowania podczas spotkania grupy roboczej ds. konsularnych COCON paostw Unii Europejskiej
Pozyskanie lokalnych środków transportu do przewozu zagrożonych osób do tymczasowego miejsca pobytu
7.
Uruchomienie procesu informowania obywateli polskich znajdujących się na terenie obcego kraju, o planowanych działaniach (sposobach
pomocy, miejscach zbiórek, środkach transportu, trybie ewakuacji itd.), poprzez komunikaty:
- operatorów telefonii komórkowej (art. 176-177 ustawy prawo telekomunikacyjne)
- polskich nadawców radiowo-telewizyjnych emitujących sygnał na terenie obcego kraju (art. 34 ustawy prawo
prasowe)
- zagranicznych nadawców radiowo-telewizyjnych właściwych dla obcego kraju/regionu (według uzgodnieo)
- placówek dyplomatycznych i konsularnych
Minister Spraw Zagranicznych,
we współpracy z MAIC
8.
Informowanie rodzin znajdujących się w Polsce o sytuacji i podjętych działaniach
Minister Spraw Zagranicznych,
we współpracy z MSW
9.
Informowanie społeczeostwa polskiego o sytuacji i podjętych działaniach
Minister Spraw Zagranicznych
Przygotowanie i skierowanie do przewozu zagrożonych osób środków transportu:
- lotniczego
- kolejowego
- morskiego
Minister Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej
(Szef Kancelarii Prezesa Rady
9
Ministrów ),
we współpracy z MSZ
i Dyrektorem RCB
10.
11.
9
Przygotowanie i skierowanie środków transportu drogowego do przewozu zagrożonych osób z obcego kraju do Polski
wojewoda
W przypadku możliwości wykorzystania środków transportu lotniczego, znajdujących się w dyspozycji Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
KPZK 404
Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych
12.
Przygotowanie i skierowanie wojskowych środków transportu lotniczego do przewozu zagrożonych osób do kraju (statkami powietrznymi SZ
RP oraz innymi środkami transportu lotniczego, do których Polska ma dostęp na mocy umów i porozumieo międzynarodowych)
Wystąpienie do jednostki transportu lotniczego HAW (NATO) o udostępnienie transportu lotniczego w ramach pakietu „polskich godzin
lotu” do przewozu zagrożonych osób do Polski (samoloty C-17 w bazie NATO Papa na Węgrzech)
13.
Przygotowanie i skierowanie do obcego kraju podległych sił i środków do pomocy, jeżeli jest prowadzona akcja ratownicza obywateli
polskich
14.
Przygotowanie i skierowanie do obcego kraju personelu opieki medycznej do zabezpieczenia medycznego ewakuacji
Przygotowanie i skierowanie do obcego kraju lotniczych środków transportu medycznego do ewakuacji rannych
15.
Rozpoznawanie zagrożeo mających wpływ na bezpieczeostwo organów RP i obywateli w rejonach sytuacji kryzysowej oraz podejmowanie
działao mających na celu eliminowanie tych zagrożeo
Minister Obrony Narodowej
Minister Spraw Wewnętrznych,
we współpracy
z Ministrem Obrony Narodowej
Minister Zdrowia,
we współpracy z Ministrem
Obrony Narodowej
Szef Agencji Wywiadu
Zorganizowanie przyjęcia ewakuowanych osób w kraju – koordynuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
16.
Uruchomienie na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej, środków finansowych na potrzeby zabezpieczenia pobytu osób
ewakuowanych
17.
Przygotowanie na terenie kraju miejsc czasowego pobytu dla ewakuowanych osób, w tym ewakuowanych obywateli innych paostw UE lub
spoza UE
18.
Zapewnienie odprawy granicznej i bezpieczeostwa przejazdu do miejsca docelowego oraz bezpieczeostwa i porządku publicznego w rejonie
pobytu
19.
Przygotowanie, w razie potrzeby, i wydanie niezbędnych dokumentów osobistych określających status pobytu na terenie RP, w tym,
stosownie do potrzeb, zalegalizowanie pobytu i zarejestrowanie w urzędzie pracy
20.
Zapewnienie opieki medycznej ewakuowanym osobom
21.
Powiadomienie właściwych placówek dyplomatycznych paostw obcych o ewakuowanych obywatelach tych paostw
22.
Przygotowanie rozwiązao prawnych w zakresie :
- mechanizmów udzielania pomocy społecznej realizowanej przez wojewodę oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób
ewakuowanych na teren województwa,
- zabezpieczenia długotrwałego pobytu osób ewakuowanych na terytorium RP
Minister Finansów
Minister Spraw Wewnętrznych
Wojewoda
Minister Spraw Wewnętrznych
Wojewoda
Minister Zdrowia
Minister Spraw Wewnętrznych,
we współpracy z MSZ
Minister Pracy i Polityki
Społecznej
KPZK 405
Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych
23.
Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeo dla bezpieczeostwa wewnętrznego paostwa, mogących wystąpid w związku z
przeprowadzoną ewakuacją osób na terytorium RP
Szef Agencji Bezpieczeostwa
Wewnętrznego, we współpracy
z właściwymi służbami
i instytucjami
Zapewnienie bieżącego przekazywania informacji między właściwymi krajowymi organami współdziałającymi, zaangażowanymi w
przygotowanie i przebieg ewakuacji
24.
Przygotowywanie bieżących analiz i ocen sytuacji
Monitorowanie przebiegu działao, w szczególności pod względem możliwych zagrożeo bezpieczeostwa przebiegu ewakuacji
Dyrektor RCB, we współpracy
z zaangażowanymi organami
administracji publicznej
Przygotowanie raportu koocowego z działao
III. Postanowienia koocowe
1. Powyższa procedura odnosi się do zorganizowania ewakuacji zagrożonych
osób z obszarów niebezpiecznych (np. wskutek zamachu terrorystycznego,
klęski żywiołowej, zamieszek wewnętrznych), zarówno obywateli polskich,
jak i obywateli innych paostw UE lub spoza UE.
2. Procedurę dotyczącą organizacji ewakuacji można zastosowad (bez części
odnoszącej się do zorganizowania przyjęcia ewakuowanych osób w kraju)
do przeprowadzenia ewakuacji osób, które nie mogą powrócid do kraju
wskutek zaistniałych nieprzewidzianych okoliczności, spowodowanych
działaniem siły wyższej, w rozumieniu postanowieo ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 223, poz.
2268) .
3. W przypadku gdy obywatele polscy zostaną ewakuowani przez inne
paostwo do miejsca bezpiecznego, należy odpowiednio do sytuacji
dostosowad zakres realizacji wymienionych wyżej przedsięwzięd,
z zachowaniem podziału zadao przyjętym w procedurze.
4. Wskazani w procedurze wykonawcy uwzględnią w swoich planach
zarządzania kryzysowego szczegółowe sposoby i metody realizacji
własnych przedsięwzięd.
KPZK 406
Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych
ORGANIZACJA EWAKUACJI Z OBSZARU ZAGROŻONEGO WOJEWÓDZTWA (REGIONU KRAJU)
I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne
Cel procedury
Koordynator działao
Określenie procesu organizacji ewakuacji osób
z obszaru zagrożonego województwa (regionu kraju)
Wejście
Wystąpienie sytuacji
kryzysowej, w związku
z którą konieczne jest
przeprowadzenie ewakuacji
osób z obszaru zagrożonego
województwa (regionu kraju)
Wyjście
Przyjęcie osób
ewakuowanych
i zapewnienie im warunków
pobytu
na terenie docelowego
województwa (regionu)
Minister Spraw Wewnętrznych
Uczestnicy
– Minister Administracji i Cyfryzacji
– Minister Obrony Narodowej
– Minister Zdrowia
– Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
– Minister Finansów
– Minister Pracy i Polityki Społecznej
– Szef Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego
– Wojewoda
– Dyrektor RCB
Podstawy prawne działao
1) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007, Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
2) ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U.
z 2009, Nr 31, poz. 206, z późn. zm.)
3) ustawa z dnia 4.09.1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. 1997, Nr 141, poz. 943 z późn. zm.)
4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn.zm)
5) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009, Nr 175 poz. 1362, z późn.zm.)
6) ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007, Nr 16, poz. 94-j.t.)
7) ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984, Nr 5, poz. 24, z późn. zm.)
8) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004, Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)
9) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz.U. z 2000, Nr 50, poz. 601-j.t.)
10) ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002, Nr 62, poz. 558 z późn. zm.)
11) ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2002, Nr 113, poz. 985 z późn, zm.)
12) ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych
i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002, Nr 156, poz.
1301 z późn. zm.)
KPZK 407
Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych
13) ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2004, Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)
14) ustawa z dnia 29 listopada 2000r. prawo atomowe (Dz.U. z 2004, Nr 161, poz. 1689)
15) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa
Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002, Nr 96, poz. 850)
16) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604)
17) zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 78z dnia 11 października 2011 r. w sprawie organizacji i trybu pracy
Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. Nr 93, poz. 955)
II. Przebieg działao
Lp.
Przedsięwzięcie
Wykonawca
Etap przygotowawczy
1.
2.
3.
Uzyskanie informacji o rozwoju sytuacji kryzysowej na terenie województwa (regionu) i dotychczasowych działaniach mających na celu likwidację
(ograniczenie) zagrożenia oraz ochronę życia i zdrowia ludzi i mienia
Przygotowanie analizy zagrożenia i możliwości przeciwdziałania, z uwzględnieniem:
– rodzaju, skali oraz przewidywanego zasięgu terytorialnego zagrożenia i liczby zagrożonych obywateli,
– możliwości przeciwdziałania z wykorzystaniem dostępnych środków, w tym narzędzi prawnych
– możliwości zabezpieczenia czasowego pobytu ludności na terenie województw poza strefą zagrożenia
Dyrektor RCB
Minister Spraw
Wewnętrznych,
we współpracy
z Dyrektorem RCB
Przekazanie Prezesowi Rady Ministrów-Przewodniczącemu RZZK wniosków z dokonanej analizy i stanowiska w sprawie zwołania posiedzenia
zespołu, w celu rozpatrzenia:
– zasadności i możliwości ewakuacji ludności z zagrożonego obszaru,
– propozycji wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na terenie wskazanych województw
Minister Spraw
Wewnętrznych /
Dyrektor RCB-Sekretarz
RZZK
Zwołanie posiedzenia RZZK. Przyjęcie ustalenia o przeprowadzeniu ewakuacji i/lub wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej.
Przygotowanie propozycji użycia sił i środków niezbędnych do przeprowadzenia ewakuacji.
Prezes Rady MinistrówPrzewodniczący RZZK
Alternatywnie - Przyjęcie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
Tryb wprowadzania stanu klęski żywiołowej został określony w SPO-8.
Decyzja o przeprowadzeniu ewakuacji
Rada Ministrów
Prezes Rady Ministrów
KPZK 408
Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych
Zorganizowanie i przeprowadzenie ewakuacji – koordynuje Minister Spraw Wewnętrznych
4.
Uruchomienie na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej, środków finansowych na zorganizowanie i przeprowadzenie ewakuacji oraz
na potrzeby zabezpieczenia pobytu osób ewakuowanych
Minister Finansów
Zaktualizowanie danych o możliwościach przyjęcia ewakuowanej ludności na obszarach wytypowanych województw
Zaktualizowanie danych o możliwościach użycia dostępnych sił i środków do przeprowadzenia ewakuacji
5.
Informowanie obywateli znajdujących się na obszarze zagrożonym o planowanych działaniach (sposobach pomocy, miejscach zbiórek, środkach
transportu, trybie ewakuacji itd.), poprzez:
– komunikaty operatorów telefonii komórkowej (art. 176-177 ustawy prawo telekomunikacyjne)
– komunikaty nadawców radiowo-telewizyjnych (art. 34 ustawy prawo prasowe)
– kolportowanie ulotek informacyjnych
– urządzenia rozgłoszeniowe znajdujące się w dyspozycji służb porządku publicznego i ratowniczych
W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - uruchomienie procesu realizacji świadczeo rzeczowych i osobistych, zgodnie z przepisami
dot. stanu klęski żywiołowej (w celu przejęcia na potrzeby ewakuacji obiektów, środków transportu i usług)
Minister Administracji
i Cyfryzacji
Wojewoda
Przygotowanie miejsc czasowego pobytu dla osób ewakuowanych
Zorganizowanie przemieszczenia ewakuowanych osób i mienia, w tym określenie harmonogramu i tras przejazdów oraz zapewnienie
bezpieczeostwa
Przygotowanie i skierowanie do działao środków transportu drogowego do przewozu ewakuowanych osób
6.
Skierowanie na wniosek wojewody sił i środków ze składu Sił Zbrojnych RP do działao na rzecz wsparcia ewakuacji
Minister Obrony Narodowej
7.
Przygotowanie i skierowanie do dyspozycji wojewody środków transportu kolejowego do przewozu ewakuowanych osób
Minister Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej
8.
Zapewnienie opieki medycznej ewakuowanym osobom
9.
Przygotowanie rozwiązao prawnych w zakresie:
– mechanizmów udzielania pomocy społecznej realizowanej przez wojewodę oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób
ewakuowanych na teren województwa
– zabezpieczenia długotrwałego pobytu osób ewakuowanych na teren województwa
Minister Zdrowia
Minister Pracy i Polityki
Społecznej
KPZK 409
Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych
10.
Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeo dla bezpieczeostwa wewnętrznego paostwa, mogących wystąpid w związku z
przeprowadzoną ewakuacją osób
11.
Informowanie społeczeostwa o sytuacji oraz podjętych działaniach
Szef Agencji
Bezpieczeostwa
Wewnętrznego, we
współpracy z właściwymi
służbami i instytucjami
Według SPO-3
Zapewnienie bieżącego przekazywania informacji między organami administracji publicznej zaangażowanymi w przygotowanie i przebieg
ewakuacji
Przygotowywanie bieżących analiz i ocen sytuacji
12.
Monitorowanie przebiegu działao, w szczególności pod względem możliwych zagrożeo bezpieczeostwa przebiegu ewakuacji
Przygotowanie raportu koocowego z działao
Dyrektor RCB,
we współpracy
z zaangażowanymi
organami administracji
publicznej
III. Postanowienia koocowe
Wskazani w procedurze wykonawcy uwzględnią w swoich planach zarządzania kryzysowego szczegółowe sposoby i metody realizacji własnych przedsięwzięd.
KPZK 410
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy
psychologicznej
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej
ORGANIZACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
JEDNOSTKI WSPÓŁPRACUJĄCE
Z SYSTEMEM PRM:
JEDNOSTKI PAOSTWOWEJ STRAZY
POŻARNEJ
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
CENTRUM URAZOWE
WYSPECJALIZOWANA JEDNOSTKA
SZPITALA
JEDNOSTKI OCHRONY P.POŻ
WŁACZONE DO KSRG
WSPÓŁPRACA
SPOŁECZNE ORGANIZACJE
RATOWNICZE
ZESPÓŁ RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO
INNE JEDNOSTKI NADZOROWANE
PRZEZ MSW
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
INNE JEDNOSTKI NADZOROWANE
PRZEZ MON
CPR
WCPR
CPR
DYSPOZYTOR
MEDYCZNY
LEKARZ
KOORDYNATOR
LUB
STANOWISKA KIEROWANIA SŁUŻB
I PODMIOTÓW RATOWNICZYCH
112
KPZK 411
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy
psychologicznej
AKCJA PROWADZENIA MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATOWNICZYCH
W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA
ZDROWOTNEGO BEZPOSREDNI
TRANSPORT
ZESPÓŁ
RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO
SZPITALNY ODDZIAŁ
RATUNKOWY
INNY SZPITAL WSKAZANY
PRZEZ DYSPOZYTORA
ZDARZENIE
PROWADZENIE PRZEZ ZRM
MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI
RATUNKOWYCH
WYZNACZENIE PRZEZ
DYSPOZYTORA MEDYCZNEGO
KIERUJĄCEGO AKCJĄ
SZPITAL POSIADAJĄCY
CENTRUM URAZOWE LUB
SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W PRZYPADKU ZDARZEO, W KTÓRYCH
PROWADZONE SĄ DZIAŁANIA RATOWNICZE (KSRG)
KIERUJĄCY AKCJĄ (PRM) WSPOMAGA KIERUJĄCEGO
DZIAŁANIEM RATOWNICZYM (KSRG)
UTRZYMANIE ŁĄCZNOŚCI
POMIĘDZY DYSPOZYTOREM
I KIERUJĄCYM AKCJĄ
PROŚBA O URUCHOMIENIE SIŁ
SPOZA WOJEWÓDZTWA
DYSPOZYTOR MEDYCZNY
LEKARZ KOORDYNATOR
LEKARZ KOORDYNATOR
KPZK 412
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy
psychologicznej
ROZLOKOWANIE BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ZDARZENIA MASOWE
 Zdarzenie masowe – nagłe zagrożenie, w wyniku
którego zapotrzebowanie na medyczne działania
ratownicze przekracza możliwości obecnych na
miejscu zdarzenia sił i środków oraz zachodzi
koniecznośd prowadzenia segregacji rozumianej
jako
ustalanie
priorytetów
leczniczo
–
transportowych
 W przypadku zdarzeo masowych istnieje
możliwośd użycia do działao ratowniczych na
miejscu zdarzenia/wezwania więcej niż jednego
zespołu HEMS (śmigłowca).
 Dysponowanie zespołu HEMS z innych obszarów
operacyjnych odbywa się poprzez zgłoszenie do
Dyspozytora Krajowego SP ZOZ LPR
 SP ZOZ LPR może brad udział w organizacji
transportu znacznej liczby poszkodowanych
obywateli polskich do kraju środkami transportu
nie będącymi w dyspozycji SP ZOZ LPR
 Do wezwania uprawnieni są:
• dyspozytor właściwej służby ratowniczej,
• dowódca akcji ratowniczej,
• członek zespołu ratownictwa medycznego lub
członek zespołu HEMS będącego na miejscu
zdarzenia
KPZK 413
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy
psychologicznej
WOJEWODA MOŻE UPOWAŻNID LEKARZA KOORDYNATORA
DO WYDAWANIA DECYZJI O PODWYŻSZANIU GOTOWOŚCI
DECYZJA MA RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
PROCEDURA PODNOSZENIA GOTOWOŚCI SZPITALI
AWARIA
TECHNICZN
A
LEKARZ KOORDYNATOR
KATASTROFA
NATURALNA
ANALIZA
SYTUACJI
ANALIZA
SYTUACJI
STWIERDZENIE STANU
NAGŁEGO ZAGROŻENIA
ZDROWOTNEGO ZNACZNEJ
LICZBY OSÓB
INFORMACJA O POTRZEBIE
POSTAWIENIA W STAN PODWYŻSZONEJ
GOTOWOŚCI WSZYSTKICH LUB
NIEKTÓRYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
WPROWADZENIE DECYZJI
O PODWYŻSZENIU
GOTOWOŚCI
ZAKŁADY OPIEKI
ZDROWOTNEJ
WOJEWODA
WPROWADZENIE OBOWIĄZKU POZOSTAWANIA W STANIE
PODWYŻSZONEJ GOTOWOŚCI W CELU PRZYJĘCIE OSÓB
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA
ZDROWOTNEGO W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
DECYZJA MA RYGOR
NATYCHMIASTOWEJ
WYKONALNOŚCI
KPZK 414
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy
psychologicznej
ORGANIZACJA OPIEKI MEDYCZNEJ PODCZAS ZDARZEO KRYZYSOWYCH
PAOSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
Zadaniem systemu utworzonego na podstawie ustawy z dnia 8 września
2006 r. o Paostwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. nr 191 poz.
1410, z późn. zm.) jest zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Organami administracji rządowej w zakresie ratownictwa medycznego są:
dla ratownictwa medycznego, które zostały ujęte w planie działania systemu
PRM.
Jednostkami współpracującymi z systemem są także służby ustawowo powołane
do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, takie
jak:
jednostki organizacyjne PSP;
Minister Zdrowia sprawujący nadzór nad PRM na terenie kraju,
jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego;
wojewodowie odpowiedzialni za planowanie, organizowanie,
koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie
województwa.
specjalistyczne organizacje ratownicze (m.in. stowarzyszenia TOPR,
GOPR, WOPR);
Głównymi elementami systemu są:
zespoły ratownictwa medycznego:
- specjalistyczne (w składzie co najmniej trzech osób, w tym lekarz
i pielęgniarka lub ratownik medyczny,
- podstawowe (złożone przynajmniej z dwóch ratowników, bez lekarza),
zespoły Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
szpitalne oddziały ratunkowe (SOR).
Zespoły ratownictwa medycznego są jednostkami systemu podejmującymi
czynności ratunkowe w warunkach przedszpitalnych, w celu ratowania osoby
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Szpitalne oddziały ratunkowe są komórkami organizacyjnymi szpitali,
udzielające świadczeo opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego.
Z systemem współpracują centra urazowe oraz jednostki organizacyjne szpitali
wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeo zdrowotnych niezbędnych
inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.
Jednostkami współpracującymi z systemem mogą byd także inne
społeczne organizacje ratownicze, które, w ramach swoich zadao ustawowych lub
statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek
współpracujących z systemem. Rejestr takich jednostek prowadzi wojewoda.
Jednostki, spełniające ustawowe wymogi, wpisywane są do rejestru w drodze
decyzji administracyjnej, a comiesięczna aktualizacja wykazu przekazywana jest
do wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego.
Z systemem współdziałają uczelnie medyczne, placówki kształcenia
ustawicznego dorosłych, stowarzyszenia lekarskie o zasięgu ogólnokrajowym
prowadzące działalnośd w zakresie medycyny ratunkowej – w zakresie edukacji
i przygotowywania kadr systemu, opracowywania zaleceo proceduralnych
funkcjonowania systemu, inicjowania i realizacji zadao naukowo-badawczych
w zakresie medycyny ratunkowej, oceny jakości systemu oraz wytyczania
kierunków jego rozwoju.
KPZK 415
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy
psychologicznej
W przypadku wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej lub
gdy w ocenie lekarza koordynatora ratownictwa medycznego skutki zdarzenia
mogą spowodowad stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób,
lekarz ten informuje niezwłocznie wojewodę o potrzebie postawienia w stan
podwyższonej gotowości wszystkich lub niektórych zakładów opieki zdrowotnej,
działających na obszarze danego województwa.
Wojewoda może nałożyd na wymienione zakłady opieki zdrowotnej,
w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek pozostawania w stanie
podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej
wykonalności. Wojewoda może upoważnid lekarza koordynatora ratownictwa
medycznego do wydawania takiej decyzji.
W razie konieczności szpital, w którym znajduje się szpitalny oddział
ratunkowy, zapewnia niezwłoczny transport sanitarny osoby w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej
udzielającego świadczeo opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie.
2) przekazywanie, przez członków Komitetu, organom, organizacjom,
instytucjom, których są przedstawicielami, ustaleo i wniosków wypracowanych
przez Komitet w celu ich wdrożenia, zgodnie z ustawowymi kompetencjami;
3) monitorowanie światowej i krajowej sytuacji epidemiologicznej grypy
sezonowej oraz grypy ptaków;
4) opracowywanie strategii dla podejmowanych działao profilaktycznych,
diagnostycznych, leczniczych i organizacyjnych dla poszczególnych faz
pandemii grypy oraz:
dokonywanie oceny zagrożenia,
określanie zadao dla poszczególnych jednostek i służb oraz zakresu ich
odpowiedzialności, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących
struktur działających w sytuacjach kryzysowych,
podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu kompetencji Komitetu.
KRAJOWY KOMITET DS. PANDEMII GRYPY
Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010r.
(Dz.Urz.MZ.10.13.75 z dnia 11 grudnia 2010 r.) Krajowy Komitet ds. Pandemii
Grypy działa w ramach Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeo
i chorób zakaźnych u ludzi.
Zgodnie z regulaminem organizacyjnym (załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra
Zdrowia) do zadao Komitetu należy:
1) opracowanie, zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia
i aktualizacja interdyscyplinarnego „Polskiego planu pandemicznego”,
przedstawianie go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, a także
modyfikowanie zgodnie z postępem wiedzy i zmieniającymi się realiami
społeczno-ekonomicznymi kraju;
KPZK 416
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy
psychologicznej
POLSKI PLAN PANDEMICZNY
Polski Plan Pandemiczny (ostatnio aktualizowany 20.05.2008 r.) opracowuje
Krajowy Komitet ds. Pandemii Grypy, Polski Plan Pandemiczny zatwierdza
Minister Zdrowia. Plan dzieli się na trzy części, które określają:
1.
2.
3.
Grypa - informacje ogólne.
Zadania realizowane w okresie alarmu pandemicznego i pandemicznym
w podziale na wykonawców.
Strategie:
komunikacyjna,
dotycząca
współpracy
pomiędzy
przedstawicielami
służb
weterynaryjnych i służb odpowiedzialnych za zdrowie ludzi w zakresie
walki z grypą ptaków, przygotowao do pandemii grypy i likwidacji
skutków jej wystąpienia,
lekowa,
medyczna.
PUBLICZNA SŁUŻBA KRWI
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o Publicznej Służbie krwi (Dz.U. nr 106,
poz. 681 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.
Zadanie związane z organizacją i koordynacją zaopatrzenia
Rzeczpospolitej Polskiej w bezpieczną krew, jej składniki i produkty
krwiopochodne realizowane jest przez jednostkę podległą Ministrowi Zdrowia Narodowe Centrum Krwi (NCK) we współpracy z Krajowym Konsultantem ds.
Transfuzjologii Klinicznej, Krajowym Konsultantem ds. Hematologii, Instytutem
Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalnymi Centrami
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z oddziałami terenowymi, Wojskowym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa MSWiA.
NCK prowadzi bieżący, elektroniczny monitoring stanu dwóch
produktów tj. Koncentratu Krwinek Czerwonych i Osocza Świeżo Mrożonego.
Dane w tym zakresie są przekazywane codziennie do NCK ze wszystkich
Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK). Informacje
dotyczące stanów są analizowane i monitorowane w NCK. W sytuacji
zaobserwowania braków podejmowane są decyzje o przesunięciu określonych
preparatów krwi między RCKiK lub o zwiększeniu poboru krwi.
Ponadto, na podstawie §14.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18
maja 2002r ( DZ. U. nr 143, poz. 1515 z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobu
przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na
potrzeby obronne paostwa oraz właściwości organów w tych sprawach jednostki
organizacyjne służby krwi przygotowują się do wykonywania zadao na potrzeby
obronne paostwa poprzez planowanie . Plany te uwzględniają w szczególności:
1) przygotowanie do zwiększonego co najmniej o 100 % poboru, przetwarzania,
przechowywania i wydawania krwi oraz preparatów krwiopochodnych;
2) zabezpieczenie odpowiedniej ilości zapasów pojemników, odczynników
chemicznych i innych materiałów niezbędnych do pobierania,
przechowywania i preparatyki krwi;
3) zabezpieczenie odpowiednich zapasów surowic wzorcowych oraz testów do
badania krwiodawców w kierunku HIV, WZW, kiły i innych - w zależności od
potrzeb;
4) zwiększenie liczby punktów poboru krwi.
Dodatkowo, w celu zapobieżenia zagrożeniom oraz ograniczenia
skutków w zakresie zaopatrzenia w krew i jej składniki, a także w celu
zapewnienia ciągłości, funkcjonalności i bezpieczeostwa dostaw, NCK świadczy
usługę obejmującą utworzenie i utrzymanie na potrzeby Ministra Obrony
Narodowej rezerwy dwóch produktów: Koncentratu Krwinek Czerwonych (KKCz)
KPZK 417
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy
psychologicznej
i Osocza Świeżo Mrożonego (FFP). Przedmiotowa rezerwa może byd także
wykorzystana w czasie pokoju, w sytuacji wystąpienia nagłego, zwiększonego
zapotrzebowania na występujące w rezerwie preparaty, które powstało w wyniku
masowych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, w skutek działalności
człowieka lub sił natury. Dopuszcza się zwolnienie jednorazowo do 25% ilości
zgromadzonego KKCz i FFP. W takiej sytuacji decyzję o zwolnieniu określonej
przez RCKiK, ilości krwi i jej składników podejmuje właściwy wojewoda, który
jednocześnie powiadamia o tym fakcie Ministra Zdrowia oraz Ministra Obrony
Narodowej. Jednocześnie obowiązywad będzie dokonanie niezwłocznego
uzupełnienia brakującego zapasu krwi i jej składników, przez właściwe RCKiK, na
własny koszt, w terminie 30 dni od daty wydania. W sytuacji zagrożenia
bezpieczeostwa paostwa i wojny zwalnianie zgromadzonych składników krwi
odbywad się będzie wg zasad ustalonych przez MON, zgodnie ze złożonymi w
czasie pokoju w poszczególnych RCKiK –„Zapotrzebowaniami zbiorczymi na krew i
jej składniki”.
OPIEKA MEDYCZNA
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. ( DZ. U. z 2004 r.,
Nr 143, poz. 1515 z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobu przygotowania
oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby
obronne paostwa oraz właściwości organów w tych sprawach w swych zapisach
określa warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania publicznej i
niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne paostwa.
Zadania w przedmiotowym zakresie dotyczą, m.in.:
1. planowania i realizacji zadao w zakresie zwiększenia bazy szpitalnej i zmiany jej
profilu,
Przy planowaniu zwiększenia bazy łóżkowej na terenie województwa należy wziąd
pod uwagę, że nie powinna ona wynosid mniej niż 75 łóżek szpitalnych na 10 tys.
mieszkaoców z czego 50% powinny stanowid łóżka zabiegowe, w tym łóżka
przewidziane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wojsk
sojuszniczych, organów i jednostek organizacyjnych podległych ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Agencji Bezpieczeostwa
Wewnętrznego. Planowana liczba łóżek bazy szpitalnej może zostad zwiększona
przez wojewodę, jeżeli wynika to z przeprowadzonych analiz zagrożeo.
Poszerzenie bazy łóżkowej jest oparte na zwiększeniu liczby łóżek w istniejących
szpitalach ogólnych i specjalistycznych, w zakładach opiekuoczo – leczniczych
i pielęgnacyjno – leczniczych, sanatoriach i zakładach uzdrowiskowych. Proces
planistyczny dotyczy jednostek ochrony zdrowia, na które wojewoda nałożył
obowiązek realizacji zadao obronnych sytuacji zagrożenia zewnętrznego
(militarnego) paostwa.
2. tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych
§ 8 ww. rozporządzenia wprowadza pojęcie „Zastępcze Miejsca
Szpitalne” (ZMSz), które jako miejsca do leżenia stanowią uzupełnienie łóżkowej
bazy szpitalnej kraju w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia
zagrożenia bezpieczeostwa paostwa i w czasie wojny. Liczbę i lokalizację
zastępczych miejsc szpitalnych na obszarze województwa określa wojewoda
w porozumieniu z właściwym miejscowo organem samorządu terytorialnego.
Wojewoda koordynuje i nadzoruje tworzenie oraz funkcjonowanie zespołów
zastępczych miejsc szpitalnych na terenie województwa. Natomiast, w sprawach
przygotowania, organizacji i zapewnienia ich funkcjonowania jest wskazany przez
wojewodę wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa,
właściwy ze względu na lokalizację tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych.
ZMSz rozpoczynają działalnośd na podstawie decyzji wojewody. Liczba ZMSz
powinna wynosid nie mniej niż 50 na 10 tysięcy mieszkaoców, a przeznaczone są
do:
1) udzielanie świadczeo zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym:
KPZK 418
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy
psychologicznej
a) niewymagającym przyjęcia do szpitala,
b) oczekującym na przyjęcie do szpitala lub transport zgodnie ze
wskazaniami medycznymi,
c) po zabiegach operacyjnych, niewymagającym pobytu w szpitalu oraz
pacjentom, u których proces leczenia, rekonwalescencji i rehabilitacji
może byd kontynuowany w trybie innym niż pobyt w szpitalu;
2) zapewnienia leczenia objawowego oraz pielęgnacji pacjentów w stanach
terminalnych.
Stosownie do potrzeb Zastępcze Miejsca Szpitalne mogą pełnid funkcję:
a) miejsc ewakuacji dla osób poszkodowanych lub bezpośrednio
zagrożonych po wystąpieniu zdarzenia niebezpiecznego (np. pożaru,
wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia) w obiektach lub na
terenach;
b) miejsc ewakuacji prewencyjnej, z terenów i obiektów, w przypadku
zbliżającego się zagrożenia np.*. związanego z rozprzestrzenianiem się
zaistniałych zdarzeo niebezpiecznych (powódź, katastrofa chemiczna,
itp.) lub groźba prowadzenia działao militarnych, w przypadku zagrożeo
wojennych;
paostwa oraz właściwości organów w tych sprawach. Rozporządzenie to dotyczy
również określenia norm i wskaźników zatrudnienia w zakładach opieki
zdrowotnej, wykorzystania jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi,
określenia sposobu zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego, określenia
sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego,
określenia sposobu realizacji świadczeo na rzecz jednostek organizacyjnych
podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej i Szefa Agencji Bezpieczeostwa
Wewnętrznego, określenia prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości medycznej
w warunkach masowych strat sanitarnych, określenia sposobów zabezpieczenia
potrzeb kadrowych, szkolenia w zakresie realizacji zadao wynikających z planów,
określenia sposobu realizacji świadczeo na rzecz jednostek organizacyjnych
publicznej i niepublicznej służby zdrowia realizujących zadania obronne,
współdziałania organów administracji publicznej, zakładów opieki zdrowotnej
i innych jednostek organizacyjnych w planowaniu i realizacji zadao na potrzeby
obronne paostwa.
c) miejsc kwarantannowych i izolacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób
zakaźnych u ludzi.
3. potrzeby kadrowe
Potrzeby kadrowe zabezpieczające poszerzoną bazę łóżkową oraz ZMSz
planuje się wg norm i wskaźników wskazanych w załączniku do rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz
wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne
KPZK 419
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy
psychologicznej
ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ PODCZAS ZDARZEO KRYZYSOWYCH
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) zadania z zakresu
pomocy społecznej polegające na udzieleniu bezpośredniego wsparcia osobom w
sytuacjach kryzysowych należą do jednostek samorządu terytorialnego szczebla
gminnego i powiatowego.
Jednostki samorządu terytorialnego są samodzielne i samorządne w
wykonywanych zadaniach, a zadania jakie realizują muszą wynikad z aktów
prawnych rangi ustawowej lub z porozumieo (dobrowolnie przyjętych do realizacji
zadao) zawartych z Wojewodą. Pomoc społeczna przyznawana jest na podstawie
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w gminach przez ośrodki
pomocy społecznej, a w powiatach przez starostę lub powiatowe centra pomocy
rodzinie.
Ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie są
samorządowymi jednostkami organizacyjnymi podległymi bezpośrednio
jednostce samorządu terytorialnego. Wojewoda sprawuje nad nimi nadzór w
zakresie określonym w ustawie, w przypadku zadao zleconych wojewoda
sprawuje nadzór pod względem legalności, rzetelności, celowości i
gospodarności.
Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w drodze decyzji
administracyjnej oraz dodatkowo ich wydanie poprzedza rodzinny wywiad
środowiskowy.
ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ MOŻLIWE DO URUCHAMIANIA
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH
Na świadczenia z pomocy społecznej, które mogą byd uruchamiane
w ramach niesienia pomocy poszkodowanym w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych, składają się:
1) świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych;
2) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego
ubrania osobom tego pozbawionym;
3) udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej,
a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego.
Świadczenia pieniężne, jakie mogą byd uruchamiane dotyczą sytuacji
kryzysowych o różnych skutkach prawnych, a mianowicie przypadków
wystąpienia:
1) klęski ekologicznej lub zdarzenia skutkującego ogłoszeniem klęski
żywiołowej;
2) zdarzenia losowego w wyniku, którego osoby poniosły straty.
W przypadku sytuacji kryzysowych skutkujących ogłoszeniem klęski
żywiołowej lub wystąpienia klęski ekologicznej uruchamiany może byd zasiłek
celowy przyznawany i wypłacany przez gminy (ośrodki pomocy społecznej) na
pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną (art. 18
ust. 1 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej). Jest to zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej gminie, finansowane z budżetu paostwa (z budżetu
paostwa finansowane są koszty świadczeo oraz obsługa realizacji tego zadania).
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub
ekologiczną może byd przyznany osobie albo rodzinie, która poniosła straty
KPZK 420
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy
psychologicznej

w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej (art. 40 ust. 2 ustawy) – jest to
świadczenie uznaniowe.
Rezerwą celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dysponuje
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Właściwy wojewoda, na podstawie
wniosków z gmin, może wystąpid do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji o przyznanie określonych środków z przeznaczeniem na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych, w tym sfinansowanie wypłat zasiłków celowych dla
poszkodowanych.
Odrębnym świadczeniem pieniężnym, jakie może byd uruchamiane
w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, w wyniku którego osoby poniosły
straty jest zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego (art. 17 ust. 1, pkt. 6 ustawy). Jest to zadanie własne gminy,
finansowane z budżetu własnego gminy. Zasiłek celowy może byd przyznany
osobie albo rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego (art. 40
10)
ust. 1 ustawy) – jest to świadczenie uznaniowe .
Oprócz świadczeo pieniężnych osobom poszkodowanych wskutek
sytuacji kryzysowej udzielane mogą byd świadczenia o charakterze rzeczowym
w postaci udzielania schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego
ubrania osobom tego pozbawionym. Świadczenia te udzielane są w ramach
zadao własnych gminy i finansowane są z budżetu własnego – art. 17 ust. 1 pkt.
3.
W ramach świadczeo rzeczowych, stosownie do postanowieo art. 48
ust.1 ustawy, osoba lub rodzina ma prawo do: schronienia, posiłku i niezbędnego
ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.
10)
Zasiłek ten może byd przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegad zwrotowi
(art.40 ust.3 ustawy).


udzielenie schronienia – następuje przez przyznanie tymczasowego
miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla
bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych;
przyznanie niezbędnego ubrania – następuje przez dostarczenie
osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej
indywidualnych właściwości oraz pory roku;
pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku
dziennie – przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może
go sobie zapewnid.
Świadczenia pieniężne i rzeczowe nie wyczerpują spectrum pomocy
udzielanej przez struktury administracji publicznej osobom poszkodowanym
w sytuacjach kryzysowych.
W sytuacji nagłej, w ramach interwencji kryzysowej, świadczona jest
w ośrodkach interwencji kryzysowej pomoc w postaci udzielania
natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od
potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego.
Jednocześnie, w myśl art. 115 ustawy o pomocy społecznej, jednostki
samorządu terytorialnego mogą otrzymad dotacje celowe z budżetu paostwa na
dofinansowanie zadao własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym
wysokośd dotacji nie może przekroczyd 80% kosztów realizacji zadania. Jeżeli
środki przeznaczone na dotację, pochodzą z programów rządowych, programów
11)
resortowych lub z pożyczek i kredytów , będących środkami publicznymi
w rozumieniu ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), wysokośd dotacji może przekroczyd 80 % kosztów
realizacji zadania.
11)
Art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
KPZK 421
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy
psychologicznej

Środki na realizację zasiłków celowych na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego mogą zostad uruchomione z rezerwy
ogólnej budżetu paostwa będącej w dyspozycji Rady Ministrów. O środki te
ubiega się właściwy wojewoda, postępując w sposób określony w Standardowej
Procedurze Operacyjnej – 2. W dalszej kolejności wojewoda kieruje środki do
właściwych gmin.

Oprócz świadczeo dla poszkodowanych osób fizycznych wynikających z
ustawy o pomocy społecznej, również poszkodowani wskutek powodzi
pracownicy, pracodawcy i przedsiębiorcy objęci są systemem pomocy.
pomocy
prowadzących
działalnośd
14)
Funduszu Pracy
– starostowie mogą zatrudniad do prac
interwencyjnych bezrobotnych zamieszkałych na terenach gmin lub
miejscowości dotkniętych powodzią oraz do robót publicznych
osoby, które utraciły warsztat pracy, a nie mogą ubiegad się o status
osoby bezrobotnej.
Funduszu Gwarantowanych Świadczeo Pracowniczych – pomoc
12)
może dotyczyd :
o
o
pracownika:

wypłaty wynagrodzenia pracownikom, którzy nie dojechali
do pracy, lub za okres, w którym zakład nie funkcjonował w
skutek powodzi;

usuwania skutków powodzi (ratowania zakładu pracy),
pracodawcy:

12)
pracodawców dotkniętych powodzią i zatrudniających osoby
niepełnosprawne (dotyczy również zakładów pracy chronionej);
o osób
niepełnosprawnych
13)
gospodarczą lub rolniczą ,


Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –
pomoc może dotyczyd:
o
MECHANIZMY UDZIELANIA POMOCY ZAWARTE W INNYCH PRZEPISACH
Minister Pracy i Polityki Społecznej może udzielid
poszkodowanym pracownikom i przedsiębiorcom za pośrednictwem:
obniżenie wymiaru czasu pracy.
postój ekonomiczny;
13)
Pomoc ta wynika z następujących ustaw: o ochronie roszczeo pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy; o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla
pracowników i przedsiębiorców; o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z
usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.
Pomoc ta wynika z ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z
usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.
14)
Pomoc ta wynika z następujących ustaw: o szczególnych rozwiązaniach prawnych
związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.; ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
KPZK 422
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy
psychologicznej
MOŻLIWE DODATKOWE FORMY POMOCY
Inicjowanie prac nad zmianami stosownych przepisów, w tym ustaw
i rozporządzeo, umożliwiających uruchomienie dodatkowych przedsięwzięd na
rzecz poszkodowanych
Opracowanie rządowych i resortowych projektów programów pomocy dla
obywateli w celu złagodzenia skutków sytuacji kryzysowej i monitorowanie
realizacji przedsięwzięd zaakceptowanych przez Radę Ministrów
Wystąpienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o dokonanie zmian
w planie wydatków Funduszu Pracy
Wprowadzenie dla ośrodków udzielających pomocy możliwości stosowania
uproszczonych procedur przyznawania pomocy społecznej w stosunku do osób
poszkodowanych i ich rodzin
Przekazanie zainteresowanym informacji, że w przypadku zaprzestania faktycznej
działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, w określonym czasie pracownicy
mogą otrzymad zaliczkę na poczet zaległego wynagrodzenia z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeo Pracowniczych
Przekazanie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dodatkowych środków
finansowych z rezerwy Funduszu Pracy na:
• przedsięwzięcia związane z usuwaniem skutków sytuacji kryzysowej;
• łagodzenie skutków sytuacji kryzysowej poprzez tworzenie nowych
miejsc pracy.
KPZK 423
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy
psychologicznej
MOŻLIWE DODATKOWE FORMY POMOCY / cd.
Sfinansowanie z Funduszu Pracy:
•
umorzenie całości lub części przyznanych refundacji na wyposażenie lub
doposażenie stanowisk pracy lub środków na podjęcie działalności
gospodarczej, jeśli miejsca pracy uległy zniszczeniu;
•
przyznanie zasiłku dla bezrobotnych za okres poprzedzający dzieo
zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli opóźnienie
w rejestracji było spowodowane sytuacją kryzysową oraz przyznanie
prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez określony czas osobom, które
utraciły prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania
w czasie i w związku z sytuacją kryzysową;
•
finansowanie pracodawcom przez określony czas wynagrodzeo, nagród
oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia
skierowanych bezrobotnych z terenu objętego sytuacją kryzysową.
Sfinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeo Pracowniczych:
•
udzielenie pracodawcy nieoprocentowanej pożyczki w przypadku braku
środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia przysługującego za:
 czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej
wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących
pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane sytuacją
kryzysową;
 wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed
zagrożeniem lub na usuwaniu skutków zagrożenia, mającą na celu
utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę
działalności gospodarczej;
•
udzielenie nieoprocentowanej pożyczki pracodawcy, który na skutek
zagrożenia przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności
gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie.
KPZK 424
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy
psychologicznej
ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
Kryzys jest momentem zwrotnym, stanem, który cechuje się dużym
napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli
i poczuciem bezradności oraz przed różnymi formami dezorganizacji zachowania,
stanami lękowymi i objawami depresji. Osoba przeżywająca taki stan, ze względu
na ograniczenie bądź wyczerpanie własnych możliwości rozwiązania problemu,
wymaga pomocy z zewnątrz.
Ofiary sytuacji kryzysowych, a więc:
 bezpośredni uczestnicy klęsk żywiołowych, katastrof itp.,
 ich rodziny,
 oraz personel zaangażowany w działania ratownicze
powinny mied zapewnioną pomoc psychologiczną, realizowaną bezpośrednio
po zdarzeniu w formie:

interwencji kryzysowej oraz – o ile występuje taka potrzeba –
kontynuowaną w ramach

psychoterapii lub

rehabilitacji psychologicznej.
Interwencja kryzysowa ma charakter pomocy psychologicznej, medycznej,
socjalnej lub prawnej i służy wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie.


głównym celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi
psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu
zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej
niewydolności psychospołecznej.
drugi istotny powód to obniżenie lub wyeliminowanie kosztów
społecznych (i finansowych), które mogą wynikad z zaburzonych reakcji
i zachowao ofiar sytuacji kryzysowych i stanowid poważne utrudnienie
w funkcjonowaniu systemów społecznych i ratowniczych.
GŁÓWNE ZADANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ OFIAROM SYTUACJI KRYZYSOWYCH:
• przywrócenie ofiarom sytuacji kryzysowych równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie
• zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej
• obniżenie lub wyeliminowanie kosztów społecznych i finansowych, wynikających z zaburzonych reakcji i zachowao ofiar
i stanowiących poważne utrudnienie w funkcjonowaniu systemów społecznych
• podtrzymanie i zachowanie zdolności personelu do wykonywania zadao ratowniczych i wspomagających
KPZK 425
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy
psychologicznej
I. Diagnoza stanu obecnego
1. W zdecydowanej większości działania w sferze pomocy psychologicznej
ofiarom sytuacji kryzysowych podejmowane są doraźnie, a do interwencji
angażowani są najczęściej psychologowie z Policji, Paostwowej Straży
Pożarnej lub Straży Granicznej. Psychologowie z innych instytucji podejmują
się pomocy psychologicznej na późniejszym etapie akcji, najczęściej jako
personel wspierający pracowników ww. formacji.
2. W kontekście wymogów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie
psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001r., Nr 73,
poz. 763, z późn zm.) wątpliwości budzi zasadnośd kierowania psychologów
wymienionych formacji do świadczenia pomocy osobom nie zatrudnionym we
wskazanych formacjach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzjami
właściwych przełożonych, psychologowie ci są zatrudnieni wyłącznie dla
potrzeb pracowników własnych instytucji. Osoby te nie mogą także prowadzid
dokumentacji (gromadzid i przetwarzad danych) o pomocy psychologicznej
udzielanej osobom nie będącym pracownikami reprezentowanych przez nich
służb.
3. Doraźna interwencja kryzysowa nie jest połączona z długofalową pomocą
psychologiczną, która powinna byd kontynuowana wobec ofiar.
Niedostatecznie funkcjonuje mechanizm przekazywania poszkodowanych
pod dalszą opiekę do poradni zdrowia psychicznego lub innych
specjalistycznych placówek w systemie opieki zdrowotnej, pomocy społecznej
i ośrodków interwencji kryzysowej prowadzonych przez
organy
samorządowe.
4. Brak organów samorządu zawodowego psychologów powoduje, że na szczeblu
wojewódzkim (regionalnym) nie jest możliwe sporządzenie listy psychologów
uprawnionych do wykonywania zawodu psychologa, czego konsekwencją jest
ograniczony dostęp do kwalifikowanego personelu oraz utrudnienie
w uzgodnieniu procedur udzielania pomocy psychologicznej i zachowaniu
gotowości do działao.
II. Docelowy kształt organizacyjno-funkcjonalny systemu
1. Pomoc psychologiczna ofiarom sytuacji kryzysowych ma na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są one w stanie pokonad, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości. Pomocy tej udziela się w szczególności osobom i rodzinom
dotkniętym zdarzeniem losowym albo sytuacją kryzysową spowodowaną
klęską żywiołową lub ekologiczną.
2. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, formą pomocy społecznej jest
interwencja kryzysowa, stanowiąca zespół interdyscyplinarnych działao
podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. W ramach
tej interwencji udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy
psychologicznej (art. 47).
3. Podstawową jednostką organizacyjną właściwą do udzielania wsparcia
psychologicznego ofiarom sytuacji kryzysowych w formie interwencji
kryzysowej jest działające w powiecie powiatowe centrum pomocy rodzinie PCPR (miejski ośrodek pomocy rodzinie w mieście na prawach powiatu),
z wykorzystaniem potencjału funkcjonującego ośrodka interwencji kryzysowej
(OIK).
4. W sytuacji kryzysowej do pomocy lokalnemu powiatowemu centrum pomocy
rodzinie (ośrodkowi interwencji kryzysowej) mogą byd angażowani:
 specjaliści z placówek opiekuoczo-wychowawczych,
KPZK 426
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy
psychologicznej
 kwalifikowany personel z placówek oświatowych (psychologowie
i osoby zatrudnione w poradniach psychologiczno-pedagogicznych),
 kwalifikowany personel organizacji pozarządowych, stowarzyszeo,
kościołów, organizacji pożytku publicznego i wolontariatu - na
podstawie wcześniejszych umów i porozumieo,
 psychologowie samodzielnie praktykujący,
 kwalifikowany personel z jednostek nadzorowanych przez Ministra
15)
Nauki i Szkolnictwa Wyższego-uczelni .
5.
Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie określa zakres
i formy wsparcia psychologicznego, organizację działao oraz tryb angażowania
zewnętrznego personelu.
6. W przypadku narastających potrzeb dodatkowe wsparcie może zapewnid:
 personel ośrodków interwencji kryzysowej z terenu innych
powiatów, kierowany do działao zgodnie z wcześniejszymi
16)
uzgodnieniami w ramach województwa i dyspozycją wojewody .
15)
Wsparcie ekspertów z jednostek nadzorowanych przez MNiSW może byd realizowane na
podstawie i na zasadach określonych we wcześniej zawartych porozumieniach pomiędzy
organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego a rektorem uczelni.
Regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn.zm.), pomocnymi przy zawieraniu porozumieo
pomiędzy uczelnią a organami samorządu terytorialnego są:
- art. 13 ust. 1 pkt 8 ustawy, który mówi, że do podstawowych zadao uczelni należy
działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
- art. 63 ustawy mówiący, że w skład konwentu uczelni publicznej mogą wchodzid
przedstawiciele organów paostwowych, organów samorządu terytorialnego i
zawodowego, instytucji i stowarzyszeo zawodowych. Konwent może stanowid forum
współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego, jeśli takie kompetencje konwentu
są w statucie uczelni publicznej (art. 64 ustawy).
16)
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym
(z późn. zm.), wojewoda kieruje reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeo na terenie
województwa, natomiast na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
7. Działania wobec ofiar sytuacji kryzysowych nie kooczą się z chwilą interwencji
kryzysowej, lecz z zasady są kontynuowane w ramach długofalowej pomocy
psychologicznej (rehabilitacji psychologicznej). Pomoc ta jest sprawowana
przez personel systemu opieki zdrowotnej oraz uzupełniana przez
kwalifikowanych pracowników lokalnego powiatowego centrum pomocy
rodzinie.
8. Etatowi psychologowie formacji podległych MSW zapewniają wsparcie
psychologiczne zaangażowanym w sytuację kryzysową ratownikom,
strażakom, policjantom i innym funkcjonariuszom. Pomoc właściwym
jednostkom organizacyjnym systemu pomocy społecznej jest możliwa głównie
w formie eksperckiej i jako uzupełnienie zasadniczych działao realizowanych
przez PCPR (OIK) i następuje w przypadku braku zapotrzebowania na wsparcie
w ramach własnej formacji, na podstawie polecenia właściwego komendanta
wojewódzkiego.
9. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności wysoko specjalistyczne
wsparcie psychologiczne, w szczególności dla zaangażowanego personelu
ratowniczego, może zostad udzielone przez wojskowe zespoły eksperckie
funkcjonujące w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy.
Ograniczeniem zaangażowania tych zespołów jest skierowanie ich w tym
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, w sytuacjach nadzwyczajnych,
rozumianych jako sytuacje kryzysowe w myśl ustawy o zarządzaniu kryzysowym
(w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom
środowiska, bezpieczeostwa paostwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw
obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym
zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków) może wydawad polecenia i kierowad
działalnością organów administracji samorządowej działających w województwie.
KPZK 427
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy
psychologicznej
samym czasie do zapewnienia wsparcia psychologicznego żołnierzom Sił
17)
Zbrojnych RP, zwłaszcza wykonującym zadania poza terytorium RP .
(ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 23 ust. 1 pkt 1
i pkt 7a).
10. Wykonując postanowienia obowiązujących przepisów:

marszałek województwa przy pomocy regionalnego ośrodka polityki
społecznej organizuje kształcenie oraz szkolenie zawodowe personelu
PCPR wyznaczonego do realizacji zadao wsparcia psychologicznego
(ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 21 pkt 2);

wojewoda zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji
samorządowej działających w województwie oraz wykonuje i koordynuje
zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, art. 22
pkt 2 i 4);

wojewoda
nadzoruje realizację zadao samorządu gminnego,
powiatowego i województwa pod względem jakości działalności
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; ocenia stan
i efektywnośd pomocy społecznej oraz finansowo wspiera programy w
określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowane
przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione
(ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 22, pkt 8, 11
i 14);

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
w opracowywanych koncepcjach i kierunkach rozwoju w obszarze
pomocy społecznej uwzględnia problematykę wsparcia psychologicznego
dla ofiar sytuacji kryzysowych oraz finansowo wspiera programy
w określonym przez ministra obszarze pomocy społecznej, realizowane
przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione
17)
10. Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy dysponuje 4 wielojęzycznymi zespołami
eksperckimi. Personel może byd skierowany w trybie alarmowym w dowolny rejon
z zadaniem wsparcia psychologicznego w przypadku wystąpienia zdarzeo wywołujących
objawy ostrej reakcji na stres.
KPZK 428
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy
psychologicznej
III. Kształt organizacyjno-funkcjonalny systemu pomocy psychologicznej
Sytuacja kryzysowa
Ofiara
Ofiarasytuacji
sytuacjikryzysowej
kryzysowej
(bezpośredni uczestnik zdarzenia i osoba,
na (bezpośredni
którą zdarzenie
to miało
znaczącyi osoba,
wpływ)
uczestnik
zdarzenia
Faza I Interwencja kryzysowa
na którą zdarzenie to miało znaczący wpływ)
Osoby bezpośrednio dotknięte sytuacją
kryzysową
(poszkodowani)
Wsparcie lokalne:
(poszkodowani)
Personel
Personel
(w tym psychologowie) powiatowego centrum pomocy
(w tym psychologowie) powiatowego
rodzinie
centrum pomocy
personel organizacji
pozarządowych,
stowarzyszeo, kościołów,
organizacji pożytku
publicznego, uczelni
Faza II
Długofalowa pomoc psychologiczna
Osoby dotknięte sytuacją kryzysową
Długofalowa pomoc osobom poszkodowanym
(poszkodowani)
Personelplacówek
placówek systemu
Personel
systemuopieki
opieki
zdrowotnej
zdrowotnej
rodzinie
Wsparcie wojewody:
Osoby
udzielające pomocy
(ratownicy i personel wspomagający)
Psychologowie służb ratowniczych
i porządkowych
współdziałanie
personel OIK innych powiatów
Wsparcie:
pracownicy PCPR (OIK),
personel organizacji pozarządowych, stowarzyszeo, kościołów
personel jednostek nadzorowanych przez MNiSW-uczelni
Długofalowa pomoc ratownikom
KPZK 429
Wykaz aktów prawnych przywołanych w planie
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
Nr 78, poz. 483);
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.);
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej. (Dz.
U. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U Nr 19,
poz.115, z późn. zm.);
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. Nr 142,
poz. 1591)
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. (Dz.U.07.43.277);
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. (Dz. U. Nr 116,
poz. 675);
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy paostwowej.
(Dz. U. Nr 12, poz. 67);
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
(Dz. U. Nr 50, poz. 291.);
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej. (Dz. U. Nr 153, poz. 1502);
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
(Dz.U. Nr 55, poz. 236);
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. (Dz. U.
Nr 44, poz. 287);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paostwowej Straży Pożarnej. (Dz. U.
Nr 12, poz. 68);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. (Dz. U.
Nr 91, poz. 408, z późn. zm.);
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. (Dz. U. Nr 12, poz. 59);
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. (Dz. U. Nr 41,
poz. 214, z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r.
w sprawie zasad i trybu wykonywania zadao przez Wojskową Ochronę
Przeciwpożarową. (Dz. U. Nr 66, poz. 334);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 243, poz.
1623);
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki. (Dz. U. Nr 99, poz. 692);
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. (Dz. U. Nr 88,
poz. 439, z późn. zm.);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. Nr 89,
poz. 625);
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U.
Nr 108, poz. 908);
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. (Dz. U. Nr 106,
poz. 1002);
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.(Dz.U.
Nr 65, poz. 437);
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. (Dz. U.
Nr 142, poz.1590);
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. (Dz. U. Nr 52, poz. 525);
Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania
się przez to terytorium. (Dz. U. Nr 93 poz. 1063);
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeostwie morskim. (Dz. U.
Nr 99, poz. 693);
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu. ( Dz. U. Nr 46, poz. 276);
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. (Dz. U. Nr 42, poz.
276);
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. (Dz. U. Nr 123,
poz. 857);
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych. ( Dz. U. Nr 187, poz. 1577);
KPZK 430
Wykaz aktów prawnych przywołanych w planie
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu. ( Dz. U. Nr 163 ,
poz. 1712);
Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach. (Dz. U. Nr 42, poz. 473);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U.
Nr 25, poz. 150);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. Nr 185, poz.1243);
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.(Dz. U. Nr 72, poz. 747);
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych. (Dz. U. Nr 36, poz. 233);
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. (Dz.
U. Nr 100, poz. 1080);
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz. U. Nr 239, poz. 2019);
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84, poz. 906);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych. (Dz. U. Nr 123, poz. 1353);
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (Dz. U. 45.271);
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. (Dz. U. Nr
62 poz. 558);
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego
oraz Agencji Wywiadu. ( Dz. U. Nr 29, poz. 154);
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. (Dz. U. Nr 113,
poz. 985);
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego. (Dz. U. Nr 117, poz. 1007);
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. (Dz. U. Nr 100, poz. 696);
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz
o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego
podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U.
Nr 156, poz. 1301);
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych. (Dz. U. Nr 199, poz. 1671);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. (Dz. U. Nr 80, poz. 717);
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. (Dz. U. Nr 16,
poz. 94);
Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe. (Dz. U. Nr 189, poz.
1159);
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. (Dz. U. Nr 234, poz.
1694);
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. Nr 128 poz. 1176);
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego. (Dz. U. Nr 80, poz. 526);
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U.
Nr 139, poz.992);
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. (Dz. U. Nr 133, poz.
849);
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. (Dz. U.
Nr 112, poz. 744);
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. Nr 175,
poz. 1362);
Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów
niebezpiecznych. (Dz. U. Nr 97, poz. 962);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1220);
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. (Dz. U. Nr 69, poz. 415);
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich. (Dz. U. Nr 150, poz. 1249);
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800);
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U.
Nr 164, poz.1365);
KPZK 431
Wykaz aktów prawnych przywołanych w planie
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz.709);
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeo pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy. (Dz. U. Nr 158, poz. 1121);
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeostwie żywności i żywienia.
(Dz. U. Nr 136, poz. 914);
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Paostwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. Nr. 191, poz. 1410);
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju. (Dz. U. Nr 84, poz. 712);
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa i zakłóceo na rynku
naftowym. (Dz. U. Nr 52, poz. 343);
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. (Dz. U.
Nr 89, poz. 590, z późn. zm.);
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów. (Dz. U. Nr 192, poz. 1378);
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1055);
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo
i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz. U. Nr 234, poz. 1570);
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206);
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. Nr157,
poz.1240);
Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra
właściwego do spraw Skarbu Paostwa oraz ich wykonywaniu
w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych
prowadzących działalnośd w sektorach energii elektrycznej, ropy
naftowej oraz paliw gazowych. (Dz. U. Nr 65, poz. 404);
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. (Dz. U. Nr 127, poz. 857);
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. (Dz.
U. Nr 229, poz. 1496);
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz
ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
(Dz. U. Nr 38, poz. 195);
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 32, poz. 159);
Międzynarodowa Konwencja o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu,
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia
9 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 2620);
Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.
(Dz. Urz. ULC Nr 1, poz. 6);
Decyzja NR 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
24 września 1998 r. ustanawiająca sied nadzoru i kontroli
epidemiologicznej chorób zakaźnych we Wspólnocie. (Dz. U. L Nr 268);
Dyrektywa 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych
i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, zmieniająca decyzję Rady
90/424/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 92/117/EWG. (Dz. Urz. UE L
Nr 325, poz. 31);
Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie systemu wczesnego
ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób
zakaźnych na mocy decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz. U. L Nr 21);
Decyzja Rady z dnia 17 października 2000 r. dotycząca uzgodnieo
w sprawie współpracy pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego
Paostw Członkowskich w odniesieniu do wymiany informacji. (Dz. Urz.
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Nr 2000/642/JHA z 17 października 2000 r.);
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej. (Dz. Urz. UE L Nr 327, poz. 1);
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania
prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeostwa
KPZK 432
Wykaz aktów prawnych przywołanych w planie
Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeostwa
żywności.(Dz. Urz. UE L Nr 031);
Dyrektywa 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 czerwca 2003 r. w sprawie zgłaszania zdarzeo w lotnictwie cywilnym
(Dz. Urz. UE L 167; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7,
str. 331);
Rozporządzenie (WE) NR 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statków
i obiektów portowych. (Dz. Urz. UE L 129, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 74);
Rozporządzenie (WE) NR 2006/2004 Parlamentu Europejskiego I Rady
z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami
krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa
w zakresie ochrony konsumentów („Rozporządzenie w sprawie
współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów”). (Dz. Urz. UE. L Nr 364,
poz. 1);
Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia
15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania
rozporządzeo Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących
przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie
drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG. (Dz. Urz. L
Nr 102, poz. 35);
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. (Dz.
Urz. UE L Nr 210, poz. 25);
Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu. (Dz. Urz. UE L Nr 372, poz.
19);
Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji
i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG)
nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników
cudzoziemców. (Dz. Urz. UE L Nr 99, poz. 23);
Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarządzania nim. (Dz. Urz. UE L Nr 288, poz. 27);
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009
z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do
spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002
(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).
(Dz. U. UE. L. Nr 300, poz.1);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej. (Dz. U.
Nr 94, poz. 426);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. (Dz. U. Nr 96, poz. 850);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie
organizacji i sposobu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu.
(Dz. U. Nr 239, poz. 2026);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
stacji wczesnego wykrywania skażeo promieniotwórczych i placówek
prowadzących pomiary skażeo promieniotwórczych. (Dz. U. Nr 239, poz.
2030);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie
określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu
radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodnośd
z
maksymalnymi
dopuszczalnymi
poziomami
skażeo
promieniotwórczych (Dz. U. Nr 98, poz. 988);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej
i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne paostwa oraz
właściwości organów w tych sprawach (DZ. U. Nr 143, poz. 1515 z późn.
zm.)
KPZK 433
Wykaz aktów prawnych przywołanych w planie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie
przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne
paostwa. (Dz. U. Nr 180, poz. 1855);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie
planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeo radiacyjnych.
(Dz. U. Nr 20, poz. 169);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów
Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia
bezpieczeostwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego. (Dz.
U. Nr 135, poz. 1134);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie
systemów wykrywania skażeo i właściwości organów w tych sprawach.
(Dz.U. Nr 191, poz. 1415);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i kierunków działao Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. (Dz. U. Nr 77, poz.
514);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie
wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej
przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju. (Dz.
U. Nr 210, poz. 1523);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie
postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku
do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwao
paostwowego organu zarządzania ruchem lotniczym. (Dz. U. Nr 279, poz.
2757);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie
realizacji niektórych zadao Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. (Dz. U. Nr 22, poz.121);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych. (Dz. U.
Nr 220, poz. 1725);
Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie
dysponowania rezerwą ogólną budżetu paostwa. (Dz. U. Nr 45 poz. 257);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu
postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia
niebezpieczeostwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom
oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku
lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego. (Dz. U.
Nr 163, poz. 1096);
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia. (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607);
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej(Dz. U. Nr 216, poz. 1594);
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji. (Dz. U. Nr 248, poz. 1491);
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Biuru Ochrony
Rządu informacji uzyskanych przez Policję, Agencję Bezpieczeostwa
Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Służbę
Kontrwywiadu
Wojskowego,
Służbę
Wywiadu
Wojskowego
i Żandarmerię Wojskową. (Dz. U. Nr 41, poz. 243);
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów 78 z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego. (M.P. 2008 nr 93 poz. 955);
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej.
(Dz. U. Nr 135, poz. 906);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
12 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla
cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. (Dz. U.
Nr 146, poz. 1425);
KPZK 434
Wykaz aktów prawnych przywołanych w planie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych
przeprowadzanych przez Paostwową Straż Pożarną. (Dz. U. Nr 225, poz.
1934);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109 poz. 719);
Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
20 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy
Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez
cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez
cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.
(Dz. U. nr 36, poz. 284);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz. U. Nr 46, poz. 239);
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadao przez
Wojskową Inspekcję Sanitarną. (Dz. U. Nr 97, poz. 872);
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r.
w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej. (Dz. U. Nr 89, poz. 857);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 października 2002 r. w sprawie
wymagao, jakim powinna odpowiadad woda w kąpieliskach. (Dz. U.
Nr 183, poz. 1530);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 61, poz.
417);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do
publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Paostwowej
Straży Pożarnej.( Dz. U. Nr 78, poz. 712);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu,
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.
(Dz. U. Nr 58, poz. 405);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. (Dz. U.
Nr 58, poz. 405);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie
podmiotów, którym paostwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna
i paostwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywad
ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu
i częstotliwości ich przekazywania. (Dz. U. Nr 158, poz. 1114);
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października
2004 r. w sprawie form współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej
z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną. (Dz. U. Nr 245, poz. 2462);
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2007
r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji
Weterynaryjnej z organami celnymi. (Dz. U. Nr 77, poz. 519);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi. (Dz. U. Nr
121, poz. 840);
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września
2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych
oraz wprowadzenie odpowiednich działao zapobiegawczych" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Dz. U.
Nr 169, poz. 1141);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie
sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb
obronności i bezpieczeostwa paostwa. (Dz. U. Nr 125, poz. 1309);
KPZK 435
Wykaz aktów prawnych przywołanych w planie
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie
organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych. (Dz. U. Nr 212, poz. 2153);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia
2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez
konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. (Dz. U. Nr 156, poz. 1116);
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez
cudzoziemców studiów i szkoleo oraz ich uczestniczenia w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych. (Dz. U. Nr 190, poz. 1406);
Zarządzenie Nr 31 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
4 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu paostwowej jednostce
budżetowej - Paostwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. (Dz. Urz. MSWiA, Nr 10, poz. 47);
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie
Narodowego Centrum Krwi. (Dz. Urz. MZ Nr 15, poz.76, z późn. zm.);
Zarządzenie Nr 76 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia
2009 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi TechnologicznoPrzyrodniczemu.
Zarządzenie Nr 8 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
9 marca 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. (Dz. Urz. MSWiA, Nr
7, poz. 35);
Decyzja Nr 276/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie organizacji, zadao i funkcjonowania Systemu Wykrywania
Skażeo Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. Urz. MON. Nr 15,
poz. 195);
KPZK 436
Wykaz zawartych umów i porozumieo związanych z realizacją zadao zawartych
w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego
Wykaz umów i porozumieo związanych z realizacją zadao zawartych w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego
Wykaz, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. h ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zawiera umowy i porozumienia związane z
realizacją zadao zawartych planie zarządzania kryzysowego.
Wykaz umów i porozumieo międzynarodowych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Słowenii o współpracy w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i
innym wypadkom oraz w usuwaniu ich następstw, podpisana w Warszawie
dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 88);
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i
awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, podpisana w Zagrzebiu
dnia 17 września 2003 r. (Dz. U. Nr 234, poz. 1692);
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o
współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i
innych rodzajów przestępstw, sporządzona w Warszawie dnia 11 lipca 2001
r. (Dz. U. Nr 154, poz. 1625);
Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i
wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom
żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw,
sporządzona w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 347);
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach
przygranicznych, sporządzona w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr
223, poz. 1915);
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Federalnej Niemiec o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, o
wymianie informacji i doświadczeo oraz o współpracy w dziedzinie
bezpieczeostwa jądrowego i ochrony radiologicznej, podpisana w
Warszawie dnia 30 lipca 2009 r. (M.P. Nr 72, poz. 210);
umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś
o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych i o współpracy
w dziedzinie bezpieczeostwa radiologicznego. Sporządzona w Miosku dnia
26 października 1994 r.
umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Litewskiej o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej oraz
o współpracy w dziedzinie bezpieczeostwa jądrowego i ochrony
radiologicznej. Sporządzona w Warszawie dnia 2 czerwca 1995 r.
porozumienie między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Rządem Federacji
Rosyjskiej o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, o wymianie
informacji związanej z obiektami jądrowymi i o współpracy w dziedzinie
bezpieczeostwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Sporządzone
w Warszawie dnia 18 lutego 1995 r.
umowa pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Słowackiej o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych,
o wymianie informacji oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeostwa
jądrowego i ochrony radiologicznej. Sporządzona w Bratysławie dnia
17 września 1996 r.
umowa pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy
o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych, o wymianie informacji
oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeostwa jądrowego i ochrony
radiologicznej. Sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993 r.
umowa pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Czeskiej o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej oraz
o wymianie informacji na temat pokojowego wykorzystania energii jądrowej,
bezpieczeostwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Sporządzona w Wiedniu
dnia 27 września 2005 r.
KPZK 437
Wykaz zawartych umów i porozumieo związanych z realizacją zadao zawartych
w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego
umowa z dnia 25.08.1993 r. między Rządem RP i Rządem Federacji Rosyjskiej
o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom
żywiołowym i likwidacji ich skutków (Dz. U. z 2002 r. Nr 185 poz.1536)
umowa z dnia 10.04.1997 r. między RP a RFN o wzajemnej pomocy podczas
katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków (Dz. U. z 1999
r. Nr 22, poz. 201)
umowa z dnia 08. 06.2000 r. między RP oraz Republiką Czeską o współpracy
i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych
nadzwyczajnych wydarzeo (Dz. U. z 2004 r. Nr 36 poz. 325)
umowa z dnia 24.01.2000 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy i wzajemnej pomocy podczas
katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków (Dz. U. z 2004 r.
Nr 36, poz. 327)
umowa z dnia 04.04.2000 r. między Rządem RP a Rządem Republiki
Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk
żywiołowych i innych poważnych wypadków (Dz. U. z 2004 r. Nr 38 poz. 341)
umowa z dnia 19.07.2002 r. między Rządem RP a Gabinetem Ministrów
Ukrainy o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania
katastrofom, klęskom żywiołowym i innych nadzwyczajnym wydarzeniom
oraz usuwania ich następstw (Dz. U. z 2004 r. Nr 166 poz. 1737)
Wykaz umów i porozumieo krajowych
Porozumienie Ministra Finansów i Komendanta Głównego Policji z dnia
6 listopada 2003 r. w sprawie współdziałania Służby Celnej i Policji (Dz. Urz.
KGP Nr 21, poz. 123)
Porozumienie Generalnego Konserwatora Zabytków i Komendanta
Głównego Policji z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie współdziałania
w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom (Dz.
Urz. KGP Nr 6, poz. 29)
Porozumienie z dnia 3 listopada 2004 r. pomiędzy Ministrem pomiędzy
Ministrem Finansów, Ministrem Kultury, Komendantem Głównym Policji
i Komendantem Głównym Straży Granicznej w sprawie współdziałania
w zwalczaniu nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy
zabytków (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 135)
Porozumienie z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie współdziałania Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Policją w zakresie przeciwdziałania
sytuacjom kryzysowym (Dz. Urz. MON Nr 10, poz. 89)
Porozumienie Komendanta Głównego Policji z dnia 7 września 2004 r.
zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa
a Komendantem Głównym Policji w dniu 07.09.2004 r. w Warszawie (Dz. Urz.
KGP Nr 20, poz. 130)
Porozumienie Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży
Granicznej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie współdziałania Policji i Straży
Granicznej (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 58)
Porozumienie między Komendantem Głównym Policji i Zarządem Głównym
Górskiego Ochotniczego pogotowia ratunkowego z dnia 5 lutego 2008 r.
w sprawie współdziałania Policji z Górskim Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 28)
Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Prezesem Zarządu
Głównego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zawarte
w Warszawie dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie współdziałania w zakresie
bezpieczeostwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych
(Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 106)
Porozumienie Komendanta Głównego Policji i Szefa Sztabu Biura Ochrony
Rządu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie współdziałania w zakresie
zapewnienia bezpieczeostwa i porządku publicznego w miejscach pobytu
osób ochranianych przez Biuro Ochrony Rządu (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 105)
Porozumienie Komendanta Głównego Policji i Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie współdziałania
jednostek organizacyjnych Policji i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w zakresie poprawy stanu bezpieczeostwa ruchu drogowego (Dz.
Urz. KGP Nr 21, poz. 124)
KPZK 438
Wykaz zawartych umów i porozumieo związanych z realizacją zadao zawartych
w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego



Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym (GIS) i Prezesem
Paostwowej Agencji Atomistyki w sprawie współdziałania w realizacji zadao
z zakresu ochrony radiologicznej, zawarte w dniu 06.10.2005 r.
Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej
i Prezesem Paostwowej Agencji Atomistyki w sprawie współdziałania
w zakresie ochrony radiologicznej, zawarte w dniu 19.08.2005 r.
Porozumienie pomiędzy Szefem Generalnego Zarządu Wsparcia P-7 Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego i Prezesem Paostwowej Agencji Atomistyki
w sprawie współdziałania w zakresie ochrony radiologicznej oraz usuwania
skutków zdarzeo radiacyjnych na terenie kraju, zawarte w dniu 17.02.2004 r.
Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Straży Pożarnej
i Prezesem Paostwowej Agencji Atomistyki o współpracy w zakresie
zagrożeo radiacyjnych, zawarte w dniu 28.04.1994 r.
KPZK 439
Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód
Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym /Dz.U.
Nr 89, poz. 590, z późn. zm./;
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157,
poz. 1240, z późn.zm./;
3. Ustawa budżetowa obowiązująca w danym roku;
4. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84 poz. 906 z późn.
zm.).
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2008 r.
Nr 115, poz. 728 i Nr 171, poz 1056/;
6. Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.
(Dz. U. Nr 123 poz. 835);
7. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównaniu strat majątkowych
wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności
i praw człowieka i obywatela /Dz. U. Nr 233, poz 1955/;
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie
realizacji niektórych zadao ARiMR /Dz.U. Nr 22, poz.121/;
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno –
użytkowym /Dz. U. Nr130, poz. 1389/.
10. Zarządzenie Nr 121/2010 Prezesa ARiMR z dnia 19 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia „Warunków i zasad udzielania kredytów
z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do
oprocentowania” oraz "Wykazu działalności w zakresie rolnictwa
i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR
w postaci dopłat do oprocentowania kredytów" oraz "Zasad udzielania
11.
1.
12.
13.
14.
15.
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gwarancji oraz
poręczeo spłaty kredytów bankowych”.
Informacja dla komisji powoływanych przez wojewodów, dotycząca
ogólnych zasad szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarze, gdzie szkody
powstałe w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów
atmosferycznych,
wymarznięcia,
powodzi,
huraganu,
pożaru
spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi,
opracowana przez MRiRW z dnia 10 października 2007 roku;
Zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych
klęskami żywiołowymi oraz ubiegania się o dofinansowanie zadao
własnych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie remontów
lub odbudowy uszkodzonych lub zniszczonych obiektów budowlanych,
opracowanych w BUSKŻ z dnia 27 kwietnia 2010 roku;
Zasady i procedury ubiegania się o dofinansowanie zadao Projektu
„Osłona Przeciwosuwiskowa” polegających na naprawie, odbudowie,
budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszenia infrastruktury publicznej
zniszczonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozje
brzegu morskiego, opracowanych w BUSKŻ z dnia 27 kwietnia 2010 roku;
Zarządzenia wojewodów w sprawie powoływania wojewódzkich
i gminnych komisji do weryfikacji szkód;
Doraźnie wydane przez Radę Ministrów akty prawne minimalizujące
szkody spowodowane klęską suszy, huraganu itp., (np. rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których
gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub
huragan w 2008 roku /Dz.U. Nr 173, poz. 1070/.
KPZK 440
Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód
W ramach obecnie obowiązujących przepisów prawnych wyróżnia się
następujące formy pomocy poszkodowanym w związku z klęskami
żywiołowymi:
1. Udzielanie kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz
nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź,
huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę – na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie
realizacji niektórych zadao ARiMR /Dz.U. Nr 22, poz.121/;
2. Wydłużenie okresu spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów na
wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku klęski oraz w prolongowaniu
spłat rat kredytów i odsetek preferencyjnych kredytów klęskowych
i inwestycyjnych w ramach okresu kredytowania ustalonego dla danej
linii kredytowej;
3. Wypłacie części odszkodowao dla producentów rolnych na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich /Dz. U. Nr 150, poz. 1249, ze zm./;
4. Stosowanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
pomocy, na indywidualny wniosek poszkodowanego rolnika,
w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz
regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu
płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Poszkodowani
rolnicy mogą także ubiegad się o zmianę dotychczasowych warunków
spłat należności z tytułu zadłużenia. Możliwe jest także umarzanie
w całości lub w części bieżących składek;
5. Stosowanie przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych ulg
w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez rolników
poszkodowanych suszą w uprawach rolnych, na podstawie art. 700
Kodeksu cywilnego;
6. Przyspieszenie wypłat płatności bezpośrednich
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
przez
Agencję
7. Stosowanie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg
i zwolnieo w opłatach podatku rolnego za dany rok., na podstawie
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 ze zm./.
8. Udzielanie pomocy rodzinom rolniczym w formie zryczałtowanej na
gospodarstwo rolne, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej /Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 i Nr 171, poz.
1056/, po oszacowaniu strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych
klęską przez komisje powołane przez wojewodów, w zależności od
poziomu tych strat oraz możliwych środków budżetowych, w ramach
dopuszczalnej rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1857/2006
kwoty pomocy paostwa dla małych i średnich przedsiębiorstw
prowadzących działalnośd związaną z wytwarzaniem produktów rolnych.
Na tej podstawie w celu złagodzenia skutków klęsk żywiołowych Rada
Ministrów określa kryteria pomocy społecznej dla poszkodowanych
gospodarstw rolnych w drodze stosownej uchwały, tworząc szczegółowe
warunki realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych.
KPZK 441
Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA SZKÓD W MIENIU KOMUNALNYM JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO
W ZWIAZKU Z KLĘSKĄ POWODZI, NADMIERNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH, HURAGANÓW, POŻARÓW SPOWODOWANYCH
WYŁADOWANIAMI ATMOSFERYCZNYMI, OSUWISK ZIEMII.
DZIAŁANIE WÓJTA/BURMISTRZA, ZARZĄDU POWIATU LUB
WOJEWÓDZTWA
• niezwłoczne powiadomienie wojewody o zdarzeniu
• powołanie komisji do szacowania strat
• wystąpienie do wojewody o dokonanie weryfikacji strat
oszacowanych przez komisję
•
DZIAŁANIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
• dokonuje podziału rezerw celowych budżetu paostwa na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych
• wydaje promesy informujące o przyznanej kwocie dofinansowania
dla poszczególnych samorządów
DZIAŁANIE KOMISJI SZCZEBLA SAMORZĄDOWEGO
• sporządzenie protokołu zawierającego wyliczenie szkód w mieniu
komunalnym (drogi, mosty, przepusty, urządzenia i sieci wod-kan.,
obiekty sportowe, szkoły itp.)
• sporządzenie „Planu usuwania skutków klęsk żywiołowych”
zawierającego harmonogram likwidacji szkód wraz z wykazem
zadao podlegających odbudowie lub remontowi
DZIAŁANIE WOJEWODY
• weryfikacja przez komisję wojewódzką rozmiaru zniszczeo
podanych przez jednostki samorządu terytorialnego
• przekazanie do ministra właściwego ds. administracji publicznej
wykazu jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych klęską
żywiołową
• w wykazie powinny zostad umieszczone te jednostki w których
straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5%
planowanych dochodów jednostki na rok bezpośrednio
poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej
KPZK 442
Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH PRODUKCJI ROLNYCH W ZWIĄZKU
Z KLĘSKĄ SUSZY, GRADOBICIA, NADMIERNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH, WYMARZNIĘCIA, POWODZI, HURAGANÓW, POŻARÓW
SPOWODOWANYCH WYŁADOWANIAMI ATMOSFERYCZNYMI, OSUWISK ZIEMII.
DZIAŁANIE ROLNIKA/PRODUCENTA ROLNEGO
• zgłoszenie do urzędu gminy szkody mającej znamiona klęski
• wnioskowanie o skorzystanie z kredytu preferencyjnego
DZIAŁANIE WÓJTA/BURMISTRZA
• niezwłocznie powiadamia wojewodę o zdarzeniu
• wnioskuje o uznanie obszaru dotkniętego klęską żywiołową (jeżeli
straty dotyczą co najmniej sołectwa)
• wnioskuje o powołanie komisji wojewódzkiej (zgłasza imiennie
swoich przedstawicieli)
DZIAŁANIE WOJEWODY (w ciągu 90 dni od dnia stwierdzenia skutków klęski)
• występuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o uruchomienie
preferencyjnej linii kredytów klęskowych dla poszkodowanych rolników
• informuje zainteresowane gminy o uruchomieniu procedury otwarcia
preferencyjnej linii kredytowej
DZIAŁANIE KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ (w ciągu 60 dni od dnia stwierdzenia
skutków klęski)
komisja na wniosek rolników ubiegających się o preferencyjne kredyty
„klęskowe” na odtworzenie zniszczonych środków trwałych (kredyt
inwestycyjny) określa:
• liczbę i wielkośd strat (uproszczony kosztorys) zniszczonych lub
uszkodzonych budynków inwentarskich, szklarni, budynków służących do
produkcji, a także budynków mieszkalnych
• liczbę i wielkośd strat zniszczonych lub uszkodzonych ciągników, maszyn i
urządzeo rolniczych
• liczbę gospodarstw ubiegających się o kredyt na odtworzenie zniszczonych
środków trwałych
• opracowuje zbiorcze zestawienia ocen zakresu i wysokości strat na
obszarze województwa
DZIAŁANIE KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ (w ciągu 60 dni od dnia
stwierdzenia skutków klęski)
komisja na wniosek rolników ubiegających się o preferencyjne
kredyty „klęskowe” na wznowienie produkcji (kredyt obrotowy)
określa:
• szacunek strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych
produkcji rolnej o stopniu zniszczenia nie mniejszym niż 30%
• liczbę gospodarstw dotkniętych klęską
• powierzchnię użytków rolnych dotkniętych klęską
• wielkośd strat w tych gospodarstwach
• rodzaj upraw i % ich zniszczenia
• liczbę gospodarstw ubiegających się o kredyt na wznowienie
produkcji
KPZK 443
Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód
PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O KREDYT INWESTYCYJNY NA WZNOWIENIE PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH
SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ, W KTÓRYCH WYSTĄPIŁY SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ SUSZĘ, GRAD, DESZCZ NAWALNY, UJEMNE
SKUTKI PRZEZIMOWANIA, PRZYMROZKI WIOSENNE, POWÓDŻ, HURAGAN, PIORUN, OBSUNIĘCIE SIĘ ZIEMI LUB LAWINĘ – SYMBOL nKL01
1. Pobranie przez poszkodowanego
z banku formularza wniosku o kredyt.
2. Uzyskanie opinii wojewody zawierającej
określenie zakresu i wysokości szkód
oszacowanych przez komisję powołaną przez
wojewodę właściwego ze na miejsce
wystąpienia szkód.
4. Złożenie przez wnioskodawcę w banku wniosku o
kredyt wraz z planem inwestycji, oświadczeniami
sporządzonymi wg określonych wzorów, opinią
wojewody oraz kompletem dokumentów
wymaganych przez bank.
3. Przygotowanie planu inwestycji, a w
tym podanie:
celu i struktury finansowania inwestycji,
okresu realizacji inwestycji,
okresu kredytowania i karencji w spłacie.
KPZK 444
Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód
PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O KREDYT OBROTOWY NA WZNOWIENIE PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH
PRODUKCJI ROLNEJ, W KTÓRYCH WYSTĄPIŁY SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ SUSZĘ, GRAD, DESZCZ NAWALNY, UJEMNE SKUTKI
PRZEZIMOWANIA, PRZYMROZKI WIOSENNE, POWÓDŻ, HURAGAN, PIORUN, OBSUNIĘCIE SIĘ ZIEMI LUB LAWINĘ – SYMBOL nKL02
1.
Pobranie przez poszkodowanego
z banku formularza wniosku o kredyt.
4. Opinia wojewody nie zwalnia banku od własnej
oceny inwestycji pod względem zgodności z
obowiązującymi przepisami prawnymi i
postanowieniami umowy zawartej pomiędzy
Agencją, a bankiem.
2. Uzyskanie opinii wojewody zawierającej
określenie zakresu i wysokości szkód
oszacowanych przez komisję powołaną
przez wojewodę właściwego ze na miejsce
wystąpienia szkód.
3. Złożenie przez wnioskodawcę w banku wniosku o
kredyt wraz z planem inwestycji, oświadczeniami
sporządzonymi wg określonych wzorów, opinią
wojewody oraz kompletem dokumentów
wymaganych przez bank.
KPZK 445
Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZECIWDZIAŁANIU RUCHOM OSUWISKOWYM ZIEMI I USUWANIA ICH SKUTKOM W ZAKRESIE OCHRONY
OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (PROJEKT „OSŁONA PRZECIWOSUWISKOWA”).
PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU
• jednostka realizująca projekt (JR): Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk
Żywiołowych MA iC
• jednostki wykonujące (JW.): jednostki organizacyjne administracji
samorządowej i rządowej oraz inne podmioty
• jednostki wspierające realizację projektu: Wojewódzkie Zespoły
Nadzorujące Realizację Projektu (WZNRP)
DZIŁANIA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
• dokonuje podziału środków finansowych przeznaczonych na
likwidację szkód wyrządzonych przez osuwiska
• wydaje promesy informujące o przyznanej kwocie dofinansowania
dla poszczególnych samorządów lub innych zakwalifikowanych
podmiotów
KWALIFIKACJA REALIZOWANYCH ZADAO W RAMACH PROJEKTU
• naprawy, odbudowy, przeniesienia i ulepszenia infrastruktury
publicznej zniszczonej bądź zagrożonej wystąpieniem ruchów
osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego
• wykonanie systemów (budowli, urządzeo) zaprojektowanych w celu
ochrony zagrożonych obszarów przed powtórnym wystąpieniem
zdarzeo katastroficznych
WARUNKI KWALIFIKACJI ZADAO
• plan usuwania ruchów skutków osuwiskowych ziemi (opracowany
przez jw. na podstawie protokołów szkód oraz kosztorysu
inwestorskiego)
• karta rejestracyjna osuwiska (oddzielnie dla każdego zadania)
• złożenie przez JW. wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem
pełnomocnika wojewody ds. usuwania skutków powodzi
DZIAŁANIA WOJEWODY (WZNRP)
• dokonuje analizy oraz oceny przedłożonych planów, kart
rejestracyjnych osuwisk, kart rejestracyjnych terenu zagrożonego
ruchami masowymi ziemi
• sporządza opinię zawierającą wyniki dokonanej oceny
• określa zakres rzeczowy zadania rekomendowanego do realizacji
KPZK 446
Procedury udostępniania rezerw strategicznych
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA REZERW STRATEGICZNYCH
I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne
Cel procedury
Koordynator działao
Określenie przebiegu udostępnienia rezerw
strategicznych w przypadku wystąpienia klęski
żywiołowej, sytuacji kryzysowej, odtworzenia
infrastruktury krytycznej lub w celu zaspokojenia
podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich
życia i zdrowia, a także potrzebę wsparcia realizacji
celów społecznych.
Wejście
Wystąpienie zagrożenia
bezpieczeostwa i
obronności paostwa,
bezpieczeostwa, porządku
i zdrowia publicznego,
klęski żywiołowej lub
sytuacji kryzysowej, oraz
zakłóceo w ciągłości dostaw
służących funkcjonowaniu
gospodarki narodowej
i zaspokojeniu
podstawowych potrzeb
obywateli, ratowania ich
życia i zdrowia, a także
potrzebę wsparcia realizacji
celów społecznych.
Wyjście
Wykorzystanie/użytkowanie
udostępnionych rezerw
strategicznych zgodnie
z zaistniałą potrzebą i ich
przeznaczeniem oraz
dokonanie zwrotu części
niewykorzystanych rezerw.
W przypadku udostępnienia
rezerw strategicznych,
asortymentu specjalistycznego
- dokonanie jego zwrotu.
Uczestnicy
–
–
–
Minister właściwy ds. gospodarki
–
–
–
–
–
–
–
Minister Obrony Narodowej
Minister właściwy ds. wewnętrznych
Minister właściwy ds. rolnictwa lub Minister
właściwy ds. rynków rolnych
Minister właściwy ds. transportu
Minister właściwy ds. zdrowia
Minister Sprawiedliwości
Prezes Agencji Rezerw Materiałowych
wojewoda
starosta
wójt , burmistrz/prezydent miasta
Podstawy prawne działao
1) ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. Nr 229, poz. 1496)
2) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.)
3) ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr
31, poz. 206, z późn. zm.)
4) ustawa z dnia 4 wrzesnia 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. Nr 141, poz. 943,
z późn. zm.)
5) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578, z późn. zm.)
6) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.)
KPZK 447
Procedury udostępniania rezerw strategicznych
II. Przebieg działao
Lp.
1.
2.
3.
Przedsięwzięcie
Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, stwarzającej możliwośd zaistnienia zagrożenia życia ludzkiego oraz drastycznego
pogorszenia się warunków bytowych ludności lub możliwości wystąpienia znacznych szkód i strat materialnych, wynikających z
nieprzewidzianych zdarzeo i okoliczności oraz klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych – w przypadku bezwzględnej potrzeby
użycia rezerw strategicznych – przygotowanie i skierowanie stosownego zapotrzebowania do właściwego miejscowo wojewody
Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, stwarzającej możliwośd zaistnienia zagrożenia życia ludzkiego oraz drastycznego
pogorszenia się warunków bytowych ludności lub możliwości wystąpienia znacznych szkód i strat materialnych, wynikających z
nieprzewidzianych zdarzeo i okoliczności oraz klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych – w przypadku otrzymania stosownego
zapotrzebowania bezwzględnej potrzeby użycia rezerw strategicznych przygotowanie i skierowanie do ministra właściwego ds.
18
gospodarki wniosku o udostępnienie rezerw strategicznych.
19
Przygotowanie i wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych z urzędu albo na wniosek upoważnionego organu.
Wykonawca
Organ administracji
samorządowej
Organy realizujące zadania w
zakresie bezpieczeostwa i
obronności paostwa,
zarządzania kryzysowego i
ochrony infrastruktury
krytycznej, zdrowia
publicznego, porządku
publicznego oraz ochrony i
bezpieczeostwa obywateli
Minister właściwy ds.
gospodarki
18
Wniosek o udostępnienie rezerw strategicznych powinien zawiera co najmniej: nazwę i ilośd asortymentu rezerw strategicznych oraz cel jego wykorzystania, a także dane podmiotu, któremu
udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane
19
Decyzja o udostępnieniu rezerw strategicznych powinna zawierad co najmniej:
1) oznaczenie organu, na rzecz którego rezerwy strategiczne są udostępnione;
2) określenie udostępnionego asortymentu rezerw strategicznych i jego ilości;
3) oznaczenie podmiotu, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane do użycia;
4) zobowiązanie do zwrotu niewykorzystanej części udostępnionych rezerw strategicznych;
5) inne szczególne warunki udostępnienia rezerw strategicznych, jeżeli jest to konieczne ze względu na właściwości udostępnionego asortymentu rezerw strategicznych.
KPZK 448
Procedury udostępniania rezerw strategicznych
W przypadku gdy decyzja o udostępnieniu rezerw strategicznych dotyczyd będzie udostępnienia konstrukcji składanych wiaduktów,
mostów drogowych i kolejowych, minister właściwy do spraw gospodarki uzgadnia projekt tej decyzji z ministrem właściwym ds.
transportu.
Uzgodnienia tego nie stosuje się, gdy wniosek o wydanie decyzji pochodzi od ministra właściwego ds. transportu.
Minister właściwy ds. transportu
Minister właściwy ds.
gospodarki
4.
Przekazanie decyzji ministra właściwego ds. gospodarki do Agencji Rezerw Materiałowych w celu natychmiastowej jej realizacji.
5.
Ustalenie warunków oraz łaocucha działao związanych z wydaniem i odbiorem przedmiotu udostępnienia, jego transportem,
przetworzeniem, eksploatacją i zwrotem do zasobów rezerw strategicznych.
6.
Wydanie przedmiotu udostępnienia do użytkowania, zgodnie z podjętymi ustaleniami i otrzymanymi dokumentami.
Wskazany przez Prezesa ARM –
Przechowawca (lub inny
podmiot)
7.
Odbiór przedmiotu udostępnienia zgodnie ze wskazanym przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych miejscem
i terminem.
Wskazany przez organ
wnioskujący podmiot na rzecz
którego udostępniono rezerwy
strategiczne
8.
Wykorzystanie udostępnionych rezerw strategicznych zgodnie z ich przeznaczeniem i stworzenie warunków niezagrażających
funkcjonowaniu społeczności oraz złagodzenie szkód i strat materialnych wynikających z nieprzewidzianych zdarzeo i okoliczności.
Podmiot/podmioty na rzecz
którego udostępniono rezerwy
strategiczne
9.
Dokonanie zwrotu części niewykorzystanych rezerw strategicznych zgodnie z podjętymi ustaleniami i otrzymanymi dokumentami –
w przypadku częściowego ich niewykorzystania.
Podmiot/podmioty na rzecz
którego udostępniono rezerwy
strategiczne
10.
Zwrot przedmiotu udostępnienia do zasobu rezerw strategicznych po wykorzystaniu, zgodnie z ustaleniami
i otrzymanymi dokumentami – w przypadku udostępnienia rezerw strategicznych asortymentu specjalistycznego (np. konstrukcje
składanych wiaduktów, mostów drogowych i kolejowych, koparek itp.).
Podmiot/podmioty na rzecz
którego udostępniono rezerwy
strategiczne
Prezes Agencji Rezerw
Materiałowych we
współdziałaniu z organem
wnioskującym
KPZK 449
Skróty zawarte w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego
Skróty zawarte w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego
ABW – Agencja Bezpieczeostwa Wewnętrznego
CZK – Centrum Zarządzania Kryzysowego
ARAKIS – GOV – systemem wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w sieci Internet
DSO SZ – Dyżurna Służba Operacyjna Sił Zbrojnych
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
EADRCC – NATO-Euroatlantyckie Centrum Koordynacji Reagowania w Sytuacjach
Katastrof(Euro - Atlantic Disester Response Coordintion Center)
ARM – Agencja Rezerw Materiałowych
AW – Agencja Wywiadu
BBN – Biuro Bezpieczeostwa Narodowego
BOR – Biuro Ochrony Rządu
BUSKŻ – Biuro do Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych
CAT – Centrum Antyterrorystyczne
CBŚ – Centralne Biuro Śledcze
CERT.GOV.PL - Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe
CERT POLSKA - Zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające
bezpieczeostwo w sieci Internet (CERT - Computer Emergency
Response Team)
EFTA – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
(European Free Trade Association)
EU – Unia Europejska
(European Union)
FORMOZA - Morska Jednostka Działao Specjalnych
GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
GIOŚ – Główny Inspektor Ochrony Środowiska
GIS – Główny Inspektor Sanitarny
GLW – Główny Lekarz Weterynarii
GROM – Grupa Reagowania Operacyjno Manewrowego (Mobilnego), Jednostka
Wojskowa im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej
CEZAR – Centrum ds. Zdarzeo Radiacyjnych
IBL – Instytut Badawczy Leśnictwa
GLW – Główny Lekarz Weterynarii
IEA – Instytut Energii Atomowej
COAS – Centralny Ośrodek Analizy Skażeo
IG – Instytut Geofizyki
COO – Centralny Odwód Operacyjny Komendanta Głównego Paostwowej Straży
Pożarnej
IMGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
KDR – Kierujący Działaniem Ratowniczym
KPZK 450
Skróty zawarte w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego
KCKRiOL – Krajowe Centrum Koordynacji i Ochrony Ludności
Minister Gospodarki
minister właściwy do spraw gospodarki
KCZK – Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
KDM – Krajowa Dyspozycja Mocy
KG PSP – Komendant Główny Paostwowej Straży Pożarnej
Komenda Głowna Paostwowej Straży Pożarnej
KGP – Komendant Główny Policji
Komenda Głowna Policji
KGSG – Komendant Główny Straży Granicznej
Komenda Głowna Straży Granicznej
KSRG – Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy
KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
LFOC – Lotnicza Formacja Obrony Cywilnej
MAiC - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Minister Administracji i Cyfryzacji
minister właściwy do spraw administracji publicznej
minister właściwy do spraw łączności
minister właściwy do spraw informatyzacji
minister właściwy do spraw wyznao religijnych oraz mniejszości
narodowych i etnicznych
MF –
MG –
Ministerstwo Finansów
Minister Finansów
minister właściwy do spraw budżetu
minister właściwy do spraw finansów publicznych
minister właściwy do spraw instytucji finansowych
Ministerstwo Gospodarki
MTBiGM – Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
minister właściwy do spraw transport
MIC-ECHO - Centrum Monitoringu i Informacji w zakresie Ochrony Ludności Biuro Pomocy Humanitarnej Wspólnoty Europejskiej
MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
minister właściwy do spraw nauki
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej
minister właściwy do spraw obrony narodowej
MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Minister Pracy i Polityki Społecznej
minister właściwy do spraw pracy
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
minister właściwy do spraw rodziny
MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi
minister właściwy do spraw rolnictwa
minister właściwy do spraw rozwoju wsi
KPZK 451
Skróty zawarte w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego
minister właściwy do spraw rynków rolnych
minister właściwy do spraw rybołówstwa
MS – Ministerstwo Sprawiedliwości
Minister Sprawiedliwości
minister właściwy do spraw sprawiedliwości
NATO - Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty
Organization)
NCRS – System Reagowania Kryzysowego NATO (NATO Crisis Response System)
NSCH – Niebezpieczne Substancje Chemiczne
OCK – Obrona Cywilna Kraju
OIK – Ochrona Infrastruktury Krytycznej
MSP – Ministerstwo Skarbu Paostwa
Minister Skarbu Paostwa
minister właściwy do spraw Skarbu Paostwa
MSPiR – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
MSW - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Minister Spraw Wewnętrznych
minister właściwy do spraw wewnętrznych
MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Minister Spraw Zagranicznych
minister właściwy do spraw zagranicznych
OSP – Ochotnicza Straż Pożarna
OSPG – Operator Systemu Przesyłowego Gazowego
PAA – Paostwowa Agencja Atomistyki
PAN – Polska Akademia Nauk
PGL LP – Paostwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Paostwowe
PIG – Paostwowy Instytut Geologiczny
PIORiN – Paostwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
PKP – Polskie Koleje Paostwowe
MŚ – Ministerstwo Środowiska
Minister Środowiska
minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
minister właściwy do spraw środowiska
MZ – Ministerstwo Zdrowia
Minister Zdrowia
minister właściwy do spraw zdrowia
PLK – Polskie Linie Kolejowe
PLW – Powiatowy Lekarz Weterynarii
PMŚ – Paostwowy Monitoring Środowiska
POLATOM – Ośrodek Radioizotopów Instytutu Energii Atomowej
PSE Oper. – Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Operator Systemu Przesyłowego
KPZK 452
Skróty zawarte w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego
PSP – Paostwowa Straż Pożarna
UW – Urząd Wojewódzki
RCB – Rządowe Centrum Bezpieczeostwa
WBiZK – Wydział Bezpieczeostwa i Zarządzania Kryzysowego
RM – Rada Ministrów
WCZK – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
RP – Rzeczpospolita Polska
WIOŚ – Wojewódzki Inspektor Środowiska
RZZK – Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
WIS – Wojewódzki Inspektor Sanitarny
SG – Sztab Generalny
WIF – Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
SG SZ – Sztab Generalny Sił Zbrojnych
WIIH – Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
SKW – Służba Kontrwywiadu Wojskowego
WITD – Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
SOK – Straż Ochrony Kolei
WLW – Wojewódzki Lekarz Weterynarii
SPSP – Stacje Pomiaru Skażeo Promieniotwórczych
WUG – Wyższy Urząd Górniczy
SWW – Służba Wywiadu Wojskowego
ZDR – Zakłady dużego ryzyka
SZ RP – Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
ZK – Zespół Kryzysowy
UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej
ZOZ – Zakład Opieki Zdrowotnej
ULC – Urząd Lotnictwa Cywilnego
ZZK – Zespół Zarządzania Kryzysowego
URE – Urząd Regulacji Energetyki
ZZR – Zakłady zwiększonego ryzyka
KPZK 453
Tryb aktualizacji Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
Całośd Planu aktualizowana nie rzadziej niżraz na dwa lata
Plan przyjmowany przez Radę Ministrów po zaopiniowaniu przez Rządowy
Zespół Zarządzania Kryzysowego
Zmiany danych teleadresowych
i osobowych
Zmiany w planie zarządzania
ministra (kierownika urzędu
centralnego)
Na bieżąco po każdej zmianie
danych
Odnotowanie w karcie aktualizacji
Dokonanie zmian procedur
reagowania kryzysowego
Każdorazowo po zmianie aktów
prawnych oraz po wyciągnięciu
wniosków z prowadzonych działao
oraz dwiczeo
Dokonanie wymiany procedury
Odnotowanie zmian w karcie aktualizacji
Zmiany w załącznikach
funkcjonalnych
Każdorazowo po zmianie aktów
prawnych oraz po wyciągnięciu
wniosków z prowadzonych działao
reagowania
Dokonanie wymiany całego załącznika
Odnotowanie w karcie aktualizacji
AKTUALIZACJA
KPZK 454
Tryb aktualizacji Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
Plan zarządzania kryzysowego jest aktualizowany nie rzadziej niż
raz na dwa lata.
1. Aktualizacja planu następuje również:
po każdym zdarzeniu powodującym uruchomienie
procedur reagowania kryzysowego i standardowych
procedur operacyjnych. Członkowie RZZK mogą
wnioskowad o dokonanie zmian w procedurach lub innej
części planu,
w przypadku zmian aktów prawnych lub zaistnienia
nowego zagrożenia,
w przypadku zmian w planie zarządzania kryzysowego
ministra (kierownika urzędu centralnego), będącego
załącznikiem funkcjonalnym do KPZK. Po dokonaniu
zmiany
właściwy
minister
(kierownik
urzędu
centralnego) niezwłocznie przekazuje aktualny plan
Dyrektorowi RCB.
2. Aktualizacja obejmuje w szczególności:
korektę/wprowadzenie nowych procedur reagowania,
zmiany teleadresowe w organizacji łączności,
dane dotyczące wskazanych sił i środków,
poprawki redakcyjne,
w następstwie nowych wniosków wynikających
z dwiczeo i treningów odnoszących się do problematyki
zawartej w planie.
3. Za aktualizację niniejszego planu odpowiadają:
w zakresie nadzoru: Zastępca Dyrektora RCB sprawujący
nadzór nad Wydziałem Planowania,
bezpośrednio: Szef Wydziału Planowania Rządowego
Centrum Bezpieczeostwa.
Tryb aktualizacji Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
Wzór tabeli aktualizacyjnej:
Lp.
Data zmiany
aktualizacyjnej
Zakres zmiany
aktualizacyjnej
Osoba zarządzająca zmianę aktualizacyjną
Stanowisko służbowe
Imię i nazwisko
Podpis
Osoba dokonująca zmiany aktualizacyjnej
Stanowisko służbowe
Imię i nazwisko
Podpis
Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego
został opracowany w Rządowym Centrum Bezpieczeostwa,
z udziałem przedstawicieli zainteresowanych organów administracji publicznej
KPZK 456

Similar documents

Wzorce zrównoważonej produkcji

Wzorce zrównoważonej produkcji przyjmowana jest wąska perspektywa podmiotów działających (ludzi i firm), istotą zrównoważonego rozwoju jest uwzględnienie w ocenie podejmowanych działao również ich wpływu na otoczenie społeczne i...

More information