PAJA TAXI 1522

Comments

Transcription

PAJA TAXI 1522
127 Years of Tradition
EUROPA D.D. SARAJEVO
Vladislava Skarića 5 • 71000 Sarajevo BiH
Tel: +387 33/ 580 400, 580 500, 580 600 • Fax: +387 33/ 580 580
[email protected][email protected] • www.hoteleurope.ba
TABLE OF CONTENTS / [email protected]
Map of City Center / Mapa gradskog jezgra
2
Monthly Guide through Sarajevo
Mjese~ni vodi~ kroz Sarajevo
Welcome to Sarajevo / Dobrodo{li u Sarajevo
4
Basic Info / Osnovne informacije
6
Address: Kemala Kapetanovi}a 17
Tel.: +387 (0)33 657 302
Fax: +387 (0)33 521 318
E-mail: [email protected]
Web: www.sonar.ba
Things to See / [ta vidjeti
Published by:
Ask Sarajevo Foundation, Community
of Bosnia, and Linden d.o.o.
Co-published by:
Tourism Association of Sarajevo Canton
For Publishers:
Nata{a MUSA and Nedim LIPA
Editor-in-Chief:
Biljana LIVAN^I]-MILI]
[email protected]
Marketing:
Enis AVDI]
[email protected]
Contributors:
Adi ARAPOVI], Adis AVDI],
Jasmin AVDI], Renato FODER,
Mirha JA^EVI], Nino MARI^I]
Design:
NASH STUDIO
Print:
BEMUST, Sarajevo
Circulation:
10 000 copies
Calendar of Events / Kalendar doga|aja
17
Coffee with ... / Kafa sa ...
34
8
Galleries & Museums / Galerije i Muzeji
12
Around Sarajevo / Oko Sarajeva
15
Hot Spots
39
What to Eat / [ta jesti
42
Hotels / Hoteli
47
Beauty & Wellness / Ljepota i wellness
51
Where to Shop / Gdje kupovati
52
Getting Around / Snala`enje
53
General Info / Generalne informacije
54
Public Transportation Map / Mapa javnog prevoza
55
Editor's note:
Every effort was made to ensure the accuracy of the information
at the time of going to press and we assume no resposibility for
changes and errors. Each organizer has its own cancellation and
change-of-date policy. It is therefore advisable to verify with each
venue before heading off to an event.
Uredni~ka napomena:
Redakcija Sarajevo Navigatora ulo`ila je sve napore da potvrdi
ta~nost podataka prije {tampanja ovog izdanja i ne prihvatamo
odgovornost ukoliko je u me|uvremenu do{lo do promjena ili
su nam date neta~ne informacije. Svaki od organizatora ima svoja
pravila za otkazivanje ili promjenu datuma doga|aja. Savjetujemo
vas da provjerite prije nego se uputite u posjetu.
Address / Adresa
Telephone / Tel Working Hours / Ulaz
e-mail
3
WELCOME TO SARAJEVO / DOBRODO[LI U SARAJEVO
Welcome to Sarajevo - City of Optimism
Sarajevo has witnessed many changes throughout its history. Due to its specific geopolitical position, the city endured
changes in rulers, armies and even civilizations.
The first human settlements in this area date from the Neolithic period. The first settlement was developed in Butmir
between 2400 and 2000 BC, and it was discovered in 1893. The Bumir Neolithic culture is particularly famous for its
ornate pottery that can be seen at the National Museum of Bosnia and Herzegovina.
A walk through the city is a walk through its 500-year-long history. The influences of Ottoman Empire can be seen
in Gazi Husrev Bey's Mosque, Ba{~ar{ija and the bazaars. Remaining after the annexation of Sarajevo by AustroHungarian Empire is The National Museum (Zemaljski muzej), City Hall, National Theater, and more other buildings,
and the Olympic flame still flickers in the hearts of many Sarajevans.
The uniqueness of the Sarajevo's history gave it its character of diversity, and helped it become a city of optimism.
Dobrodo{li u Sarajevo, grad optimizma
Sarajevo je kroz svoju historiju bilo svjedokom mnogih promjena. Zbog specifi~nog geopoliti~kog polo`aja Grad je
imao priliku vidjeti smjenu civilizacija, vojski i vladara.
Prve ljudske naseobine na ovom podru~ju potje~u iz neolitskog perioda. Izme|u 2400. i 2000. godine prije nove ere
na Butmiru se razvijalo neolitsko naselje ~iji su ostaci otkriveni 1893. godine. Butmirska kultura posebno je poznata po
svojoj prelijepoj unikatnoj keramici, ~iji primjerci se mogu vidjeti u Zemaljskom muzeju.
[etnja kroz u`i centar Grada predstavlja {etnju kroz historiju dugu vi{e od 500 godina. Utjecaj Otomanskog carstva
oslikava se kroz Gazi Husrev-begovu d`amiju, Ba{~ar{iju, bezistane... Austrougarska monarhija je iza sebe ostavila
Zemaljski muzej, Vije}nicu i Narodno pozori{te, a u srcima gra|ana Sarajeva jo{ uvijek plamti i olimpijski plamen i u
mislima `ivi sje}anje na godine pred XIV Zimske olimpijske igre, godine velikog prosperiteta.
Jedinstvena historija u~inila je da Sarajevo postane gradom razli~itosti koji, crpe}i iskustva iz svoje bogate pro{losti,
sa optimizmom gleda u o~i budu}nosti.
Alija Behmen
Mayor of Sarajevo
Gradona~elnik Sarajeva
4
BASIC INFO / OSNOVNE INFORMACIJE
Welcome to Sarajevo!
Dobrodo{li u Sarajevo!
Capital of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo is
the country's administrative, economic, cultural,
university and sport center. The City of Sarajevo is
comprised of four Municipalities: Stari Grad, Centar,
Novo Sarajevo, and Novi Grad.
Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i
administrativni, privredni, kulturni, univerzitetski i
sportski centar BiH. Grad Sarajevo sa~injen je od
~etiri op}ine: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i
Novi Grad.
Basic information
Osnovne informacije
Population
Grad Sarajevo: 300,000 (2006 est.)
Stanovni{tvo
Grad Sarajevo: 300.000 (procjena iz 2006.)
Ethnic Composition and Religion
Bosniaks, Croats, Serbs, Jews, Roma and other ethnic
groups live in Sarajevo. The religions represented are
Catholicism, Christian Orthodoxy, Islam, and Judaism.
Nacionalni sastav i religija
U Sarajevu `ive Bo{njaci, Hrvati, Srbi, Jevreji, Romi
i ostale etni~ke skupine, a zastupljene religije su
katoli~anstvo, pravoslavlje, islam i judaizam.
Territory Area of Sarajevo
141.5 km2
Povr{ina Sarajeva
141,5 km2
Territorial position
Situated in the area called Sarajevo Field, Sarajevo
is surrounded by Olympic mountains. The average
altitude of urban center of Sarajevo is 500 m.
Teritorija
Sarajevo je smje{teno na prostoru Sarajevskog polja.
Okru`eno je olimpijskim planinama, a prosje~na
nadmorska visina urbanog centra je 500 m.
Time Zone
Bosnia and Herzegovina and Sarajevo are located in
Central European Time Zone (GMT +1).
Vremenska zona
BiH i Sarajevo nalaze se u srednjoevropskoj
vremenskoj zoni (GMT +1).
Climate
Sarajevo has a mild continental climate. Average summer
temperature is 19.1 ˚C (66 F), and winter is - 1.3 ˚C
(30 F). Average yearly temperature is 9.5 ˚C (49 F.)
Klima
Klima u Sarajevu je umjereno kontinentalna. Prosje~na
ljetna temperatura je 19,1 ˚C, a zimska - 1,3 ˚C.
Prosje~na godi{nja temperatura je 9,5 ˚C.
Electricity
The electric supply is 220V with 50Hz frequency.
Napon
Napon elektri~ne energije u BiH je 220V, sa 50Hz
frekvencijom.
Water Supply
It is safe to drink tap water in Sarajevo.
Voda
Voda u Sarajevu je ~ista i mo`e se piti iz ~esme.
6
BASIC INFO / OSNOVNE INFORMACIJE
Currency
Currency in BiH is Convertible Mark. The international
abbreviation for currency is BAM while KM is used
locally. (1.95 KM = 1 Euro.)
You may exchange your currency in any bank, post
office or currency exchange offices.
Valuta
Valuta u BiH je konvertibilna marka. Me|unarodna
oznaka je BAM, dok se lokalno koristi KM.
(1,95 KM = 1 Euro).
Valutu mo`ete promijeniti u bankama, po{tama ili
mjenja~nicama.
Banks are generally open:
Mon - Fri:
Saturdays:
Sundays Closed
08:30 - 20:00
09:00 - 13:00
Radno vrijeme ve}ine banaka je:
Pon - Pet
Subotom
Nedeljom zatvoreno
08:30 - 20:00
09:00 - 13:00
Main post office is opened:
Mon - Sat:
Sundays Closed
07:00 - 20:00
Glavna po{ta otvorena je
Pon - Sub
Nedeljom zatvoreno
07:00 - 20:00
Holidays
Holidays when all public institutions, banks, and post
offices are closed in Sarajevo are:
January 1 and 2 - New Year
March 1 - Independence Day
May 1 and 2 - International Labor Day
November 25 - National Holiday
Some public institutions, post offices and banks, as
well as some shops and services are closed during
religious holidays.
Praznici
Praznici kada sve javne ustanove, banke i po{te u
Sarajevu ne rade su:
1. i 2. januar - Nova godina
1. mart - Dan nezavisnosti BiH
1. i 2. maj - Me|unarodni dan rada
25. novembar - Dan dr`avnosti BiH
Neke javne ustanove, po{te i banke, kao i neke
uslu`ne djelatnosti tako|er ne rade za vrijeme vjerskih
praznika.
7
THINGS TO SEE / [TA VIDJETI
Ba{~ar{ija
Ba{~ar{ija
Ba{~ar{ija is the heart of old Sarajevo.
Walking through Ba{~ar{ija offers a
glimpse into Ottoman Sarajevo. The
building of it started in 1462 and
reached its culmination by the middle of
16th century. In the centre of it is Sebilj
(from Arabic word depicting a kiosk-like
public fountain) designed by the Czech
architect Alexander Vitek.
Ba{~ar{ija je srce starog Sarajeva.
[etaju}i Ba{~ar{ijom u`ivat }ete u djeli}
ima osmanlijskog Sarajeva. Izgradnja
je zapo~eta 1462. godine. Procvat
do`ivljava u 16. stolje}u. U centru
Ba{~ar{ije nalazi se Sebilj (ar. Sebilj javna ~esma u obliku kioska) kojeg je
dizajnirao arhitekta Aleksandar Vitek.
Brusa-Bezistan
Brusa bezistan
Brusa-Bezistan was built in 1551, by
Rustem-Pasha Vizier of Suleiman the Great.
The structure was used as a marketplace
for silk and small pieces of furniture. The
roof of the Bezistan is formed of six large
and two small domes, and within it there
were two small rooms, used to treasure
the archive of the Sarajevo traders. Today
Brusa-Bezistan is part of The Museum of
Sarajevo.
Brusa bezistan je 1551. izgradio
Rustem-pa{a Veliki vezir Sulejmana
Veli~anstvenog. Objekat je slu`io za prodaju svile i manjih komada namje{taja.
Brusa bezistan ima {est velikih i dvije
male kupole. Unutar njih su bile dvije male
sobe koje su slu`ile su za ~uvanje arhive
sarajevskih trgovaca. Danas je Brusa
bezistan dio Muzeja Sarajeva.
Alifakovac
Alifakovac
Alifakovac is one of the oldest and
most beautiful Muslim cemeteries in
Sarajevo. Many important people were
buried precisely here. The cemetery is
also known as Musafir (Turkish word
for a traveler) Cemetery as travelers who
passed away while visiting the city were
buried here.
Alifakovac je jedno od najstarijih i
najljep{ih mezarja (muslimansko groblje)
u Sarajevu. Mnoge slavne Sarajlije
pokopane su upravo na Alifakovcu.
Mezarje je poznato i po nazivu Musafirsko
groblje (musafir - putnik), jer su na njemu
pokopavani stranci preminuli za vrijeme
boravka u Sarajevu.
1
2
3
Tunnel of Hope
Tunel spasa
Built under the runway of Sarajevo
Airport in 1992, the Tunnel of Hope
was the city's only connection with the
outside world during the four years of
siege. Only a portion of it remains open
today. (For organized tours contact
Tourist Info Center; pg. 62).
Tunel spasa izgra|en je ispod aerodromske piste 1992. godine i bio je jedina
veza Sarajeva sa ostatkom svijeta za
vrijeme ~etverogodi{nje opsade. Danas je
samo dio tunela otvoren za posjete. (Za
organizirane posjete kontaktirajte Turisti~ki Info Centar; str. 62).
8
THINGS TO SEE / [TA VIDJETI
4
City Hall
Vije}nica
City Hall (Vije}nica), a symbol of Sarajevo,
is the most beautiful example of pseudoMoorish building in Sarajevo. Erected
in 1896, it was the seat of city authorities
until the end of World War II, after which
Vije}nica became the National Library.
During 1992 shelling, close to 90 percent
of invaluable books and manuscripts kept
there were destroyed. Vije}nica is currently
under reconstruction.
Vije}nica, simbol Sarajeva, najljep{i
je objekt izgra|en u pseudomaurskom
stilu. Izgradnja je zavr{ena 1896. godine
i prvobitno je slu`ila kao sjedi{te gradske
uprave. Nakon Drugog svjetskog rata u
Vije}nici je bila smje{tena Nacionalna
biblioteka. Granatirana je i spaljena 1992.
godine i pritom je izgorjelo 90 posto
neprocjenjivog kulturnog blaga. Trenutno
se vr{i rekonstrukcija.
The Old Orthodox Church
Stara pravoslavna crkva
The Old Orthodox Church was built in
16th century. Unique for its atypical
architecture, this church has been
safe guarding holy icons and religious
relics for centuries. There are several
interesting legends and folk tales related
to its founding.
Stara pravoslavna crkva sagra|ena je
u 16. stolje}u. Unikatna zbog netipi~ne
arhitekture, ova crkva ve} vijekovima
~uva veliko blago u vidu svetih mo{ti
i raznih relikvija, a postoji i nekoliko
interesantnih legendi vezanih za njen
nastanak.
Gazi Husrev Bey's Mosque
Gazi Husrev-begova d`amija
Gazi Husrev Bey's Mosque is the most
important Islamic house of worship in
Bosnia and Herzegovina. Constructed
in 1531, it was left to the city by Gazi
Husrev Bey, the Ottoman ruler of Bosnia.
The mosque is only a part of Gazi Husrev
Bey's substantial bequest to the city.
Gazi Husrev-begova d`amija je
najzna~ajniji islamski vjerski objekt
u BiH. Izgra|ena je 1531. godine,
a zadu`bina je Gazi Husrev-bega,
tada{njeg osmanskog namjesnika.
D`amija je samo dio velike Gazi Husrevbegove ostav{tine.
Franciscan Church
of St. Anthony of Padua
Franjeva~ka crkva
sv. Ante Padovanskog
The church was built in 1914 by Josip
Vanca{ in a neo-gothic style. Adjacent to
the church is a monastery and a fortythree meters high tower. The interior of
the church contains valuable religious
artwork of significant value, such as
”The Last Supper” by \uro Seder.
Franjeva~ka crkva sv. Ante Padovanskog
je sagra|ena 1914. godine po projektu
Josipa Vanca{a, u neogoti~kom stilu.
Pored nje su izgra|eni samostan i toranj
visok 43 metra. Interijer je bogat raznim
religioznim umjetninama, poput slike
”Posljednja ve~era”, autora \ure Sedera.
5
6
7
9
THINGS TO SEE / [TA VIDJETI
The Old Temple
Stari hram
The Old Temple (Il Cal Grande) was built
in 1581 upon the arrival of Sephardic
Jews to Sarajevo. The ruler of the
European territory of Ottoman Empire
gave orders and financed its construction
to accommodate to Jews expelled from
Spain. Today, the temple houses Jewish
Museum. The oldest Sephardic Haggadah
in the world, known as Sarajevo
Haggadah, is kept in National Museum of
BiH (pg. 13.)
Stari hram (Il Cal Grande) sagra|en je
1581. godine, po doseljenju Sefarda u
Sarajevo. Tada{nji rumelijski beglerbeg
dao je 1580. godine nare|enje i
finansijska sredstva za izgradnju hrama
za Jevreje protjerane iz [panije. Danas je
u Starom hramu smje{ten Muzej Jevreja.
Najstarija sefardska Hagada na svijetu,
poznatija kao Sarajevska Hagada, ~uva se
u Zemaljskom muzeju BiH (str. 13).
The Despi} House
Despi}a ku}a
The Despi} House (Despi}a ku}a) was
built through three periods. Its oldest
part dates back to 17th century. The
house was bequeathed to Sarajevo by a
wealthy Orthodox family Despi}, whose
members organized the first theater
performances in the city.
Despi}a ku}a je gra|ena u tri razli~ita
perioda, a njen najstariji dio poti~e iz 17.
stolje}a. Bogata pravoslavna porodica
Despi}, ~iji su ~lanovi u njoj organizirali
prve klasi~ne pozori{ne predstave u
Sarajevu, je ku}u poklonila gradu.
8
9
Cathedral of Jesus' Sacred Heart Katedrala Srca Isusova
The seat of the Archbishop of Vrhbosna
(Upper Bosnia), Cathedral of Jesus'
Sacred Heart, was built in a neo-gothic
style in 1889. The tomb of Josip [tadler,
Archbishop of Vrhbosna from the turn
of the 20th century, is located in the
Cathedral. Beatification of Josip [tadler
is currently underway.
Katedrala Srca Isusova prvostolna je crkva
Vrhbosanske nadbiskupije, a sagra|ena
je u neogoti~kom stilu 1889. godine.
Grobnica Josipa [tadlera, vrhbosanskog
nadbiskupa sa po~etka 20. stolje}a koji
je inicirao izgradnju ovog objekta, nalazi
se u Katedrali. Proces beatifikacije Josipa
[tadlera je u toku.
10
The Latin Bridge
Latinska }uprija
The Latin Bridge was built in 16th
century but it has acquired world fame
for the infamous Sarajevo Assassination.
It is precisely from this spot that Gavrilo
Princip shot and killed Austo-Hungarian
heir to the throne - archduke Franz
Ferdinand and his wife Sophia, which
triggered the start of World War I.
Latinska }uprija izgra|ena je u 16.
stolje}u, a most je postao svjetski
poznat po Sarajevskom atentatu. Na
tom mjestu Gavrilo Princip usmrtio je
austrougarskog prijestolonasljednika
Franca Ferdinanda i njegovu suprugu
Sofiju, {to je bio povod za po~etak Prvog
svjetskog rata.
10
11
THINGS TO SEE / [TA VIDJETI
Svrzo House
Svrzina ku}a
Svrzo House (Svrzina Ku}a) was built
in 18th century and represents one of
the most authentic examples of way
of life during Ottoman Sarajevo. The
house is the most beautifully preserved
example of unique traditional Bosnian
architecture. For working hours and
entrance fee, call 033 535 264.
Svrzina ku}a je sagra|ena u 18. stolje}u
i predstavlja najo~uvaniji primjer
kulture stanovanja i `ivljenja u Sarajevu
u osmansko doba. Ku}a je najljep{i
spomenik
unikatne
tradicionalne
bosanske arhitekture. Za radno vrijeme i
cijenu ulaza, nazovite 033 535 264.
Congregational
Church of the Holy Mother
Saborna crkva
Presvete Bogorodice
Congregational Church of the Holy
Mother is the largest Orthodox house
of worship in Sarajevo. It was built in
1868 toward the end of Ottoman rule,
by the Macedonian architect Andrija
Damjanov. The interior is decorated by
richly-painted ornaments.
Saborna crkva Presvete Bogorodice je
najve}i pravoslavni objekt u Sarajevu.
Projektovao ju je Makedonac Andrija
Damjanov, a sagra|ena je 1868. godine,
pred kraj osmanskog vladanja Bosnom.
Interijer je bogato ukra{en ornamentima.
Ashkenazi Synagogue
A{kena{ka sinagoga
Ashkenazi Synagogue was built in 1902
by Karl Par`ik as the first religious object
to be constructed in a then-popular
pseudo-Moorish style. Sarajevo's only
active synagogue is currently under
reconstruction.
A{kena{ka sinagoga je izgra|ena 1902.
godine, po projektu Karla Par`ika, kao
prvi vjerski objekt u pseudomaurskom
stilu. Jedina preostala aktivna sinagoga
u gradu trenutno je u fazi rekonstrukcije.
Emperor's Mosque
Careva d`amija
Emperor's Mosque (Careva d`amija)
was built in 1457 by the founder of
Sarajevo Isa Bey Ishakovi}, and in honor
of Sultan Mehmed II El-Fatih. The initial
wooden construction burned down only
to be rebuilt in 1566 by the order of
Sultan Suleiman the Great, and at the
request of inhabitants of Sarajevo.
Careva d`amija izgra|ena je 1457. godine,
u ~ast sultana Mehmeda II El-Fatiha, a
njenu gradnju finansirao je osniva~ Sarajeva Isa-beg Ishakovi}. Prvobitna drvena
konstrukcija je izgorjela, a d`amija je na
zahtjev Sarajlija, a po nare|enju sultana
Sulejmana Veli~anstvenog, 1566. godine
izgra|ena ponovo.
12
13
14
15
11
GALLERIES AND MUSEUMS / GALERIJE I MUZEJI
Entrance is free in all galleries / Ulaz je slobodan u svim galerijama
Exhibition galleries / Izlo`bene galerije
National Gallery of BIH / Umjetni~ka galerija BiH
Zelenih beretki 8
033 266 550
Tue - Sat / Uto - Sub: 10:00 - 18:00
Permanent Exhibit: Retrospectrum
Stalna izlo`ba: Retrospectrum
Bosniak Institute / Bo{nja~ki institut
Mula Mustafe Ba{eskije 21
033 279 800
Mon - Sat / Pon - Sub: 09:00 - 15:00
Permanent Exhibit: Works of Mersad Berber
Stalna postavka: Djela Mersada Berbera
Permanent Exhibit: Works of Ismet Rizvi}
Stalna postavka: Djela Ismeta Rizvi}a
Permanent Exhibition: Bosniak Institute's Art Collection
Stalna postavka umjetni~kih djela Bo{nja~kog Instituta
Collegium Artisticum
Terezije bb (Centar Skenderija)
033 270 750
Mon - Sat / Pon - Sub: 10:00 - 18:00
From 02/22 to 03/06 – Exhibit: MISS / UNDERSTANDING by Petre Nikoloski
Od 22.02. do 06.03. – Izlo`ba: NE / SPOR / RAZUM Petre Nikoloskog
From 03/02 to 03/17 – Exhibit of Caricatures by Hasan Fazli}
Od 02.03. do 17.03. – Izlo`ba karikatura Hasana Fazli}a
From 03/05 to 03/20 – Exhibit: Art Directors Club, New York
Od 05.03. do 20.03. – Izlo`ba: Art Directors Club, New York
Mak
Sime Milutinovi}a Sarajlije 7
033 201 861
Mon - Sun / Pon - Ned: 10:00 - 19:00
To 03/06 – Exhibit: Searching for a Motif by Ned`ad Beganovi}
Do 06.03. - Izlo`ba: Traganje za motivom - Ned`ad Beganovi}
From 03/08 to 03/15 –Exhibit: Three Painters (Zoran Jovanovi} Dobotin, De~ov
Pal and Branislav Markovi})
Od 08.03. do 15.03. –Izlo`ba: Tri slikara (Zoran Jovanovi} Dobotin, De~ov Pal i
Branislav Markovi})
Roman Petrovi}
Mar{ala Tita 54
033 668 009
Mon - Sat / Pon - Sub: 11:00 - 19:00
From 03/12 to 03/19 - Solo Exhibit by Sidika Behmen
Od 12.03. do 19.03. - Samostalna izlo`ba Sidike Behmen
From 03/26 to 04/02 - Solo Exhibit by Me{a Bajri}
Od 26.03. do 02.04. - Samostalna izlo`ba Me{e Bajri}a
12
Address / Adresa
Telephone / Tel Working Hours / Ulaz
e-mail
GALLERIES AND MUSEUMS / GALERIJE I MUZEJI
Duplex/10m2
Stakleni grad, Ferhadija 17
063 952 197
Mon - Sat / Pon - Sub: 14:00 - 19:00
From 02/26 to 03/05 – Solo Exhibit by D`enat Drekovi}
Od 26.02. do 05.03. – Samostalna izlo`ba D`enata Drekovi}a
From 03/13 to 03/28 – Exhibit: Art Center OUI of Grenoble
Od 13.03 do 28.03. – Izlo`ba: Art Center OUI of Grenoble
Novi hram
Mula Mustafe Ba{eskije 38
033 233 280
Mon - Fri / Pon - Pet & Sun / Ned : 15:00 - 19:00; Sat / Sub: Closed / Zatvoreno
Studio Collection Safet Zec / Atelje - Zbirka Safet Zec
Mar{ala Tita 31 / II
033 205 343 / 061 338 186
Mon - Fri / Pon - Pet: 10:00 - 18:00; Sat / Sub: 10:00 - 14:00
Permanent Exhibit: 'Works of Safet Zec'
Stalna postavka: ”Djela Safeta Zeca”
Exhibition & Selling galleries / Izlo`beno-prodajne galerije
Gallery 'E&A' - Collection by Mersad Berber / Galerija Mersada Berbera 'E&A'
Zmaja od Bosne 4 (hotel Holiday Inn) 033 288 341
Mon - Fri / Pon - Pet: 10:00 - 18:00
Permanent Exhibit: 'Works of Mersad Berber'
Stalna postavka: ”Djela Mersada Berbera”
Gallery 'Paleta' / Galerija 'Paleta'
Hamdije Kre{evljakovi}a 13
033 445 196
Mon - Sat / Pon - Sub: 08:00 - 22:00; Sun / Ned: Closed / zatvoreno
Mala galerija 'Sveti Anto' / Mala galerija 'Sveti Anto'
Franjeva~ka 6
033 236 107
Mon - Sat / Pon - Sub: 08:00 - 18:00; Sun / Ned: Closed / zatvoreno
'Boris Smoje'
Radi}eva 11
061 275 500
Mon – Sat / Pon – Sub: 08:00 – 20:00
Mala Galerija
Mula Mustafe Ba{eskije (do broja 45) 061 515 596
Mon - Sat / Pon - Sub: 12:00 - 20:00 Sun / Ned: Closed / zatvoreno
Fakta
Hamdije Kre{evljakovi}a 7c
033 552 271
Mon - Fri / Pon - Pet: 09:00 - 19:00; Sat / Sub: 09:00 - 15:00
Permanent Exhibit of B&H classics
Stalna postavka BiH klasika
Museums / Muzeji
Ticket price range in museums: 1 - 5 KM / Cijene ulaznica u muzejima: 1 - 5 KM
National Museum of Bosnia and Herzegovina / Zemaljski muzej BiH
Zmaja od Bosne 3
033 668 027
Tue-Fri / Uto - Pet: 10:00 - 14:00; Sun / Ned: 10:00 - 14:00
From 02/07 to 08/01 - Exhibit: In the World of Games by Ernis [ljivo
Od 07.02. do 01.08. Izlo`ba: U svijetu igre - Ernesa [ljive
From 02/19 to 03/17 – Exhibit: Coins – From Antiquity to Modernity
Od 19.02. do 17.03. – Izlo`ba: Novac od antike do savremenog doba
Address / Adresa
Telephone / Tel Working Hours / Ulaz
e-mail
13
GALLERIES AND MUSEUMS / GALERIJE I MUZEJI
Ticket price range in museums: 1 - 5 KM / Cijene ulaznica u muzejima: 1 - 5 KM
Jewish Museum of Bosnia and Herzegovina / Muzej Jevreja BiH
Velika Avlija bb
033 535 688
Mon - Fri / Pon - Pet: 10:00 - 16:00; Sun / Ned: 10:00 - 13:00
Permanent Exhibit / Stalna postavka
Historical Museum of Bosnia and Herzegovina / Historijski muzej BiH
Zmaja od Bosne 5
033 210 416
Tue - Fri / Uto - Pet: 09:00 - 16:00; Sat - Sun / Sub - Ned: 09:00 - 13:00
Permanent Exhibits: 'Sarajevo under Siege', 'B&H Through Centuries'
Stalne postavke: ”BiH kroz stolje}a” i ”Opkoljeno Sarajevo”
Brusa Bezistan Museum / Brusa bezistan
Abad`iluk 10
033 239 590
Mon - Fri / Pon - Pet: 10:00 - 16:00
Permanent Exhibit: 'From Ancient History to the End of Austro-Hungarian Period'
Stalna postavka:'Od prahistorije do kraja austrougarskog razdoblja'
The Olympics Museum / Olimpijski muzej
Alipa{ina bb (Zetra)
033 276 082
Mon - Fri / Pon - Pet: 09:00 - 15:00;
Permanent Exhibit: 'Organization of the 14th Winter Olympic Games'
Stalna postavka: 'Organizacija XIV Zimskih Olimpijskih Igara'
Museum 'Sarajevo 1878 - 1918' / Muzej 'Sarajevo 1878. - 1918.'
Zelenih beretki 1
033 533 288
Mon - Fri / Pon - Pet: 10:00 - 16:00; Sat / Sub: 10:00 - 15:00
Permanent Exhibit: 'Sarajevo 1878 - 1918'
Stalna postavka: 'Sarajevo 1878. - 1918.'
Museum of Literature and Performing Arts / Muzej knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti
Sime Milutinovi}a Sarajlije 7
033 201 861
Mon - Fri / Pon - Pet: 08:00 - 16:00
Permanent Exhibit: The Study Room of Silvije Strahimir Kran~evi}
Stalna postavka: Radna soba Silvija Strahimira Kran~evi}a
The Sevdah Art House / Art ku}a sevdaha
Hala~i 5
033 239 943
Tue - Sun / Uto - Ned: 10:00 - 18:00
Svrzo House / Svrzina ku}a
Glo|ina ulica 8
033 535 264
Mon - Fri / Pon - Pet: 10:00 - 16:00; Sat / Sub: 10:00 - 15:00
Museum Alije Izetbegovi}a / Muzej Alije Izetbegovi}a
Plo~a bb
033 252 213
Mon - Fri / Pon - Pet: 10:00 - 16:00; Sat / Sub: 10:00 - 15:00
Permanent Exhibit / Stalna postavka
The Despi} House / Despi}a ku}a
Despi}eva 2
033 215 531
Mon - Fri / Pon - Pet: 10:00 - 16:00; Sat / Sub: 10:00 - 15:00
Permanent Exhibit / Stalna postavka
14
Address / Adresa
Telephone / Tel Working Hours / Ulaz
e-mail
AROUND SARAJEVO / OKO SARAJEVA
Vrelo Bosne
Vrelo Bosne
Vrelo Bosne is one of the strongest water
springs in BiH. It is surrounded by a lovely
park. A three-kilometer-long tree-lined
walkway connects Vrelo Bosne to Ilid`a
that has been known for its thermal springs
since the Roman times. Inhabitants of
Sarajevo have been visiting this relaxation
and recreational haven for over a century.
Ilid`a is located 12 km away from Sarajevo
city center. (Tram no. 3 - Ilid`a direction).
Vrelo Bosne jedno je od najja~ih izvori{ta
u BiH, i okru`eno je prelijepim parkom.
Tri kilometra dugom alejom povezano je
sa Ilid`om koja je po svojim izvori{tima
termalne vode poznata jo{ od Rimskog
doba. Vrelo Bosne ve} ~itavo stolje}e slu`i
kao izleti{te gra|ana Sarajeva, te mjesto
za odmor i rekreaciju. Udaljenost Ilid`e od
centra grada je 12 km (Tramvaj 3 - smjer
Ilid`a).
Pionirska dolina
Pionirska dolina
Pionirska dolina is a small city zoo
and an amusement park located in the
center of the city. Greenery, animals and
numerous fun activities are the reasons
why Pionirska dolina has been a favorite
weekend spot for Sarajevo families for
decades
Pionirska dolina je mali zoolo{ki vrt
i zabavni park, koji se nalazi u centru
grada. Zelenilo, `ivotinje i brojni zabavni
sadr`aji razlog su {to je Pionirska
dolina ve} desetlje}ima omiljena vikend
destinacija Sarajlija, mjesto zabave za
cijelu porodicu.
Fojnica
Fojnica
It is known for the 14th Century Franciscan
Monastery that houses valuable museum
collection, and one of the oldest books in BiH
- Fojnica Book of Emblems. Fojnica is also
a home to Reumal, a sport and recreational
center that offers a wellness program,
and in an area nearby is a picturesque
Prokosko lake. For visits contact the Tourist
Information Center (pg. 58.)
Poznata je po Franjeva~kom samostanu
iz XIV vijeka koji ~uva vrijednu muzejsku
zbirku, i jednu od najstarijih knjiga u
BiH - Fojni~ki Grbovnik. Tu je i sportskorehabilitacioni centar “Reumal” koji nudi i
wellness program, a nedaleko od Fojnice
nalazi se i pitoreskno Proko{ko jezero. Za
posjete kontaktirajte Turisti~ki info centar
(str. 58).
Mostar
Mostar
A two-hour drive south of Sarajevo is
the city of Mostar placed on the river
Neretva. Mostar's chief attraction is Stari
most (the old bridge). Built in 1565 by
neimar Hajrudin it represents one of
the most spectacular Ottoman bridges.
There is a common belief is that Mostar
got its name after its bridge keepers
(mostari in BiH languages.).
Dva sata vo`nje ju`no od Sarajeva
nalazi se grad Mostar na rijeci Neretvi.
Glavna mostarska atrakcija je Stari
most. Izgradio ga je neimar Hajrudin
1565. godine i predstavlja jedan
od najspektakularnijih osmanskih
mostova. Rasprostranjeno je vjerovanje
da je Mostar ime dobio po mostarima,
~uvarima Mosta.
15
EVENTS IN MARCH
DOGA\AJI U MARTU
Editor's Pick
Izbor urednika
Although March is still a winter month, the spring is slowly
awakening. We are all eagerly expecting warmer days
ahead, and opening of outdoor cafés in which we can sip
our coffees, enjoy the sun, and watch the time pass by. Until
that happens, we bring you plenty of indoor entertainment
opportunities to fill your days as well as your nights.
Iako je ve}im dijelom mart zimski mjesec, bu|enje prolje}a
se ve} polako osjeti. Svi `eljno i{~ekujemo toplije dane i
otvaranje prvih ljetnjih ba{ti kako bismo onda, sa u`itkom
mogli popiti kafu na suncu i ”gledati” vrijeme kako prolazi.
Dok se to ne desi, donosimo vam pregr{t doga|aja u
zatvorenim prostorima koji }e vam popuniti dane i no}i.
On March 6th, Music Life Party will take place at which
Elemental, Killing Jazz Hard Core Baby, Rigorozni, and
many others are scheduled to appear.
Na ”Music Life Partyju” koji }e 6. marta biti odr`an u Centru
za djecu i mlade na Grbavici nastupit }e ”Elemental”,
”Killing Jazz Hard Core Baby”, ”Rigorozni” i mnogi drugi.
Dom mladih will be a great spot for music and sports fans
alike. For former ones, we recommend the performance
of David Morales on March 5th and 'Sarajevo Metal Fest'
on March 6th. The two are followed by two consecutive
concerts of 'Prljavo kazali{te' to take place on March
19th and 20th, and on March 26th Dom mladih will host
excellent Spanish band Los Niños de Los Ojos Rojos.
Sports fans can continue to enjoy public screening of the
Champions League games every Tuesday and Wednesday
as part of Heineken Champions Planet.
A, Dom mladih }e ovog mjeseca privu}i ljubitelje muzike,
ali i ljubitelje sporta. Za one prve izdvajamo nastup DJ
Davida Moralesa 5. marta, a potom ”Sarajevo Metal Fest”
6. marta. Slijede dva uzastopna koncerta kultne grupe
”Prljavo kazali{te”, koji su na programu Doma mladih 19.
i 20. marta, te nastup odli~ne {panske grupe ”Los Niños
de Los Ojos Rojos”, koji }e se desiti 26. marta. Ljubitelji
sporta mogu nastaviti u`ivati u prenosima utakmica
”Lige prvaka” svakog utorka i srijede u okviru ”Heineken
Champions Planeta”.
The repertoires of theaters will include new plays this
month as well. Theater play 'This is Ionesco, You Fool'
can be seen at SARTR, 'The Bourgeois Gentleman' at the
National Theater, while 'Crvenkapica na ta~ke, naopa~ke'
is intended for the youngest visitors of the Youth Theater.
Na repertoarima pozori{ta nalaze se nove predstave. ”Ovo je
Jonesko, budalo” mo`ete pogledati u SARTR-u, ”Gra|anin
plemi}” igra u Narodnom pozori{tu, a ”Crvenkapica na
ta~ke, naopa~ke”, predstava namijenjena najmla|oj
publici, je na repertoaru Pozori{ta mladih.
Make sure you review our calendar in full for a complete
overview of this month's entertainment. For other up-todate information visit our www.sonar.ba portal.
Ovo je samo mali dio de{avanja u martu. Kako biste ostali
u potpunosti informisani pa`ljivo pregledajte na{ kalendar i
redovno posje}ujte na{ web portal www.sonar.ba.
CALENDAR OF EVENTS MARCH 2010
01
MONDAY
02
TUESDAY
03
WEDNESDAY
04
THURSDAY
05
FRIDAY
18
14:00; Movie: Krvavi ples po {eheru; Dom Mladih Skenderija
19:00; Movie; Rashomon – In the Woods (Director: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
20:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant
21:00; Party @ City Pub; Cinemas Club; Boemi; Hacienda
17:00; Movie: Son cellat (Director: Sahin Gok); Turkish Cultural Center
19:00; Movie: Rashomon – In the Woods (Director: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Theater Play: The Bourgeois Gentleman (Director: Lary Zappia); National Theatre
20:00; Theater Play: Die Hard (Director: Admir Glamo~ak); Chamber Theater 55
20:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant
21:00; Party @ Opera; City Pub; Boemi; Je`
22:00; Live Music: Samir Fejzi} Band - Jazz Affair; Hacienda
19:00; Movie; Rashomon – In the Woods (Director: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Theater Play: Mortal Combine (Director: Dino Mustafi}); National Theatre
20:00; Party: Ex Yu Rock; Kogo Lounge bar
20:00; Party: Medeni Chill Out Sessions; Balkan Cafe
20:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant
21:00; Party @ Opera; Boemi; Hacienda
21:00; Live Music: Banda & Porn Funk; City Pub
22:00; Live Music: Brass Orchestra; Je`
12:00;
Event: Avon Beauty Days; BBI Centar
19:00; Movie; Rashomon – In the Woods (Director: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Theater Play: The Fortress (Director: Sulejman Kupusovi}); National Theatre
20:00; Party: Salsa Night; Kogo Lounge Bar
20:00; Party: Happy Brandy Night; Habitue Cafe-mezze-bar
20:00; Theater Play: Ba{eskija, The Dream of Sarajevo (Director: Gradimir Gojer); Youth Theatre
20:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant
21:00; Live Music: Sijelo @ Balkan Cafe; Balkan Cafe
21:00; Party: Shisha Beat; City Pub
21:00; Event: Wine Night – Truth Night; Opera
21:00; Party: Disconnected; Dom Mladih Skenderija
22:00; Party: R’n’B Fever; Boemi
22:00; Party: Student Night; Je`
22:00; Live Music: Tata Band; Hacienda
17:00; Movie: Childhood of Ivan (Director: Andrei Tarkovsky); Turkish Cultural Center
19:00; Movie: Rashomon – In the Woods (Director: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
20:00; Theater Play: Time Tunnel (Director: Admir Glamo~ak); Youth Theatre
20:00; Concert: Sarajevo Philharmonic Orchestra (Dirigent: Pavel Przytocki); National Theatre
20:00; Theater Play: This is Ionesco, You Fool (Director: Ferid Karajica);SARTR
20:00; Party: House Party; Kogo Lounge bar
20:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant
20:00; Party: DJ It-Habite Mix Music Night; Habitue Cafe-mezze-bar
21:00; Party: Exhale Band Live House Session; Opera
21:00; Party: Modern Disco; City Pub
21:00; Concert: Osmi putnik; Cinemas Club
22:00; Party: Space Night by Dario Kalea; Boemi
22:00; Party: DJ David Morales; Dom mladih Skenderija
22:00; Party: Disco Night; The Club Soundstage & Bar
22:00; Party: Tuborg Party; Je`
22:00; Party: Hacienda in The House DJ Jaca; Hacienda
23:00; Party: 4 Brothers v3; So.ba
For more information about events visit www.sonar.ba.
KALENDAR DE[AVANJA MART 2010
01.
PONEDJELJAK
02.
UTORAK
03.
SRIJEDA
04.
^ETVRTAK
05.
PETAK
14:00; Film: Krvavi ples po {eheru; Dom mladih Skenderija
19:00; Film; Rashomon (Re`ija: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
20:00; Svirka u`ivo: Tambura{ki orkestar; The Club Restaurant
21:00; Party @ City Pub; Cinemas Club; Boemi; Hacienda
17:00; Film: Posljednji d`elat (Re`ija: Sahin Gok); Turski kulturni centar
19:00; Film; Rashomon (Re`ija: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Pozori{na predstava: Gra|anin plemi} (Re`ija: Lary Zappia); Narodno pozori{te
20:00; Pozori{na predstava: Umri mu{ki (Re`ija: Admir Glamo~ak); Kamerni teatar 55
20:00; Svirka u`ivo: Tambura{ki orkestar; The Club Restaurant
21:00; Party @ Opera; City Pub; Boemi; Je`
22:00; Svirka u`ivo: Samir Fejzi} Band - Jazz Affair; Hacienda
19:00; Film; Rashomon (Re`ija: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Pozori{na predstava: Mortal Kombajn (Re`ija: Dino Mustafi}); Narodno pozori{te
20:00; Party: Ex Yu Rock; Kogo Lounge bar
20:00; Party: Medeni Chill Out Sessions; Balkan Cafe
20:00; Svirka u`ivo: Tambura{ki orkestar; The Club Restaurant
21:00; Party @ Opera; Boemi; Hacienda
21:00; Svirka u`ivo: Banda & Porn Funk; City Pub
22:00; Svirka u`ivo: Truba~ki orkestar; Je`
12:00;
Doga|aj: Dani Avon ljepote; BBI Centar
19:00; Film; Rashomon (Re`ija: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Pozori{na predstava: Tvr|ava (Rezija: Sulejlman Kupusovi}); Narodno pozori{te
20:00; Party: Salsa Night; Kogo Lounge Bar
20:00; Party: Happy Brandy Night; Habitue Cafe-mezze-bar
20:00; Pozori{na predstava: Ba{eskija, San o Sarajevu (Re`ija: Gradimir Gojer); Pozori{te mladih
20:00; Svirka u`ivo: Tambura{ki orkestar; The Club Restaurant
21:00; Svirka u`ivo: Sijelo u Balkan Cafeu; Balkan Cafe
21:00; Party: Shisha Beat; City Pub
21:00; Doga|aj: No} vina - no} istine; Opera
21:00; Party: Disconnected; Dom mladih Skenderija
22:00; Party: R’n’B Fever; Boemi
22:00; Party: Student Night; Je`
22:00; Svirka u`ivo: Tata Band; Hacienda
17:00; Film: Ivanovo djetinstvo (Re`ija: Andrei Tarkovsky); Turski kulturni centar
19:00; Film: Rashomon (Re`ija: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
20:00; Pozori{na predstava: Vremenski tunel (Re`ija: Admir Glamo~ak); Pozori{te mladih
20:00; Koncert: Sarajevski filharmoniski orkestar (Dirigent: Pavel Przytocki); Narodno pozori{te
20:00; Pozori{na predstava: Ovo je Jonesko, budalo (Re`ija: Ferid Karajica);SARTR
20:00; Party: House Party; Kogo Lounge bar
20:00; Svirka u`ivo: Tambura{ki orkestar; The Club Restaurant
20:00; Party: DJ It-Habite Mix Music Night; Habitue Cafe-mezze-bar
21:00; Party: Exhale Band Live House Session; Opera
21:00; Party: Modern Disco; City Pub
21:00; Koncert: Osmi putnik; Cinemas Club
22:00; Party: Space Night by Dario Kalea; Boemi
22:00; Party: DJ David Morales; Dom mladih Skenderija
22:00; Party: Disco no}; The Club Soundstage & Bar
22:00; Party: Tuborg Party; Je`
22:00; Party: Hacienda in The House - DJ Jaca; Hacienda
23:00; Party: 4 Brothers v3; So.ba
Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba.
19
CALENDAR OF EVENTS MARCH 2010
06
SATURDAY
07
SUNDAY
08
MONDAY
09
TUESDAY
10
WEDNESDAY
20
12:00;
Event: One2Play - playtime for kids; BBI Centar
15:00; Sport Event: FC Sarajevo – FC Modri~a; Ko{evo Stadium
19:00; Event: Sarajevo Metal Fest; Amfiteatar Doma mladih Skenderija
19:30; Event: Lecture - Mystery of Soul; Vegehana
19:30; Theater Play: Caligula (Director: Lajla Kaik~ija); National Theatre
20:00; Theater Play: I Don’t Like Mondays (Director: Dr. Kristijan Papke); Chamber Theater 55
20:00; Theater Play: This is Ionesco, You Fool (Director:Ferid Karajica); SARTR
20:00; Event: Music Life Party; International Youth Centre Novo Sarajevo
20:00; Live Music: Ribery & Renata; Habitue Cafe-mezze-bar
20:30; Concert: Sikter, Laka, Skroz i Dvadesetorica; Dom mladih Skenderija
21:00; Party: Deep Sexy House Music by DJ El Mano; Baghdad
21:00; Party: Super Light Mix; City Pub
21:00; Party: DJ Max Maha Funky House; Opera
22:00; Theater Play: Bra~ni kabare (Author and Director: Rade Vukoti}); Coloseum Club
22:00; Party: Old School Night by DJ Max Maha; Boemi
22:00; Party: Hottest R’n’B + Hip Hop; The Club Soundstage & Bar
22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Kogo Lounge bar
22:00; Party: Ladies Night; Je`
22:00; Live Music: Kazoo; Hacienda
Time to be determined; Sport Event: Bosna ASA BHT- Zadar; Zetra
11:00; Theater Play: Puss in Boots (Director: Drago Buka); Youth Theatre
12:00; Event: Sport Day; Habitue Cafe-mezze-bar
15:00; Sport Event: FK Olimpik – FK Vele`; Ko{evo Stadium
20:00; Concert: Miki Jevremovi}; Cinemas Club
21:00; Party: Latin Night; Coloseum Club
21:00; Concert: Vlado Georgijev; Dom mladih Skenderija
21:00; Live Music: Blavorsi; City Pub
14:00; Live Music: No Problem Band; Verdi
19:00; Movie: Throne of Blood - The Castle of the Spider’s Web (Director: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Theater Play: Kraljevo (Director: Gradimir Gojer); National Theatre
20:00; Theater Play: Mousefuckers (Director: Faruk Lon~arevi}); SARTR
20:00; Event: 8th March – Gala Evening; Termalna rivijera
20:00; Event: 8th March – To Woman with Love; Habitue Cafe-mezze-bar
20:30; Movie: Sophie Scholl: The Final Day (Director: Marc Rothemund); Goethe-Institut
21:00; Concert: Vlado Georgijev; Dom mladih Skenderija
21:00; Party @ City Pub; Cinemas Club; Boemi; Je`
22:00; Live Music: Blue Stones – To Ladies with Love; Hacienda
23:00; Event: Striptease – March 8th; Coloseum Club
17:00; Movie: Borrowed Bride (Director: Atif Yilmaz); Turkish Cultural Center
19:00; Movie: Throne of Blood - The Castle of the Spider’s Web (Director: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Theater Play: Rodoljubci (Director: Gradimir Gojer); National Theatre
20:00; Theater Play: Mousefuckers (Director: Faruk Lon~arevi}); SARTR
20:30; Sport Event: Heineken Champions Planet; Dom mladih Skenderija
20:30; Movie: The Lives of Others (Director: Florian Henckel von Donnersmarck); Goethe-Institut
21:00; Party @ Opera; City Pub; Boemi; Je`
22:00; Live Music: Samir Fejzi} Band - Jazz Affair; Hacienda
19:00; Movie: Throne of Blood - The Castle of the Spider’s Web (Director: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Theater Play: The Bourgeois Gentleman (Director: Lary Zappia); National Theatre
20:30; Sport Event: Heineken Champions Planet; Dom mladih Skenderija
20:30; Movie: Sleeper (Director: Benjamin Heisenberg); Goethe-Institut
21:00; Party: R’n’B Confusion-Lollipop Sexy Night; Cinemas Club
21:00; Party @ Kogo Lounge bar; Balkan Café; Opera; City Pub; Boemi; Hacienda
For more information about events visit www.sonar.ba.
KALENDAR DE[AVANJA MART 2010
06.
SUBOTA
07.
NEDJELJA
08.
PONEDJELJAK
09.
UTORAK
10.
SRIJEDA
12:00;
Doga|aj: One2Play zabava za mali{ane; BBI Centar
15:00; Sportski doga|aj: FK Sarajevo – FK Modri~a; Stadion Ko{evo
19:00; Doga|aj: Sarajevo Metal Fest; Amfiteatar Doma mladih Skenderija
19:30; Doga|aj: Predavanje- Misterij du{e; Vegehana
19:30; Pozori{na predstava: Caligula (Re`ija: Lajla Kaik~ija); Narodno pozori{te
20:00; Pozori{na predstava: Ne volim ponedeljak (Re`ija: Dr. Kristijan Papke); Kamerni teatar 55
20:00; Pozori{na predstava: Ovo je Jonesko, budalo (Re`ija: Ferid Karajica);SARTR
20:00; Doga|aj: Music Life Party; Centar za djecu i mlade Novo Sarajevo
20:00; Svirka u`ivo: Ribery & Renata; Habitue Cafe-mezze-bar
20:30; Koncert: Sikter, Laka, Skroz i Dvadesetorica; Dom mladih Skenderija
21:00; Party: Deep Sexy House Music by DJ El Mano; Baghdad
21:00; Party: Super Light Mix; City Pub
21:00; Party: DJ Max Maha Funky House; Opera
22:00; Pozori{na predstava: Bra~ni kabare (Autor i reditelj: Rade Vukoti}); Coloseum Club
22:00; Party: Old School Night by DJ Max Maha; Boemi
22:00; Party: Hottest R’n’B+Hip Hop; The Club Soundstage & Bar
22:00; Svirka u`ivo: Tambura{ki orkestar; Kogo Lounge bar
22:00; Party: Ladies Night; Je`
22:00; Svirka u`ivo: Kazoo; Hacienda
Vrijeme nije odre|eno; Sportski doga|aj: Bosna ASA BHT - Zadar; Zetra
11:00; Pozori{na predstava: Ma~ak u ~izmama (Re`ija: Drago Buka); Pozori{te mladih
12:00; Doga|aj: Sport Day; Habitue Cafe-mezze-bar
15:00; Sportski doga|aj: FK Olimpik – FK Vele`; Stadion Ko{evo
20:00; Koncert: Miki Jevremovi}; Cinemas Club
21:00; Party: Latino ve~e; Coloseum Club
21:00; Koncert: Vlado Georgijev; Dom mladih Skenderija
21:00; Svirka u`ivo: Blavorsi; City Pub
14:00; Svirka u`ivo: No Problem Band; Verdi
19:00; Film: Krvavi prijesto-Dvorac paukove mre`e (Re`ija: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Pozori{na predstava: Kraljevo (Re`ija: Gradimir Gojer); Narodno pozori{te
20:00; Pozori{na predstava: Mousefuckers (Re`ija: Faruk Lon~arevi}); SARTR
20:00; Doga|aj: 8. mart - Gala ve~e; Termalna rivijera
20:00; Doga|aj: 8. mart - @eni s ljubavlju; Habitue Cafe-mezze-bar
20:30; Film: Posljednji dani (Re`ija: Marc Rothemund); Goethe-Institut
21:00; Koncert: Vlado Georgijev; Dom mladih Skenderija
21:00; Party @ City Pub; Cinemas Club; Boemi; Je`
22:00; Svirka u`ivo: Blue Stones – Damama s ljubavlju; Hacienda
23:00; Doga|aj: Striptiz – 8. mart; Coloseum Club
17:00; Film: Unajmljena mlada (Re`ija: Atif Yilmaz); Turski kulturni centar
19:00; Film: Krvavi prijesto - Dvorac paukove mre`e (Re`ija: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Pozori{na predstava: Rodoljubci (Re`ija: Gradimir Gojer); Narodno pozori{te
20:00; Pozori{na predstava: Mousefuckers (Re`ija: Faruk Lon~arevi}); SARTR
20:30; Sportski doga|aj: Heineken Champions Planet; Dom mladih Skenderija
20:30; Film: @ivot drugih (Re`ija: Florian Henckel von Donnersmarck); Goethe-Institut
21:00; Party @ Opera; City Pub; Boemi; Je`
22:00; Svirka u`ivo: Samir Fejzi} Band - Jazz Affair; Hacienda
19:00; Film: Krvavi prijesto-Dvorac paukove mre`e (Re`ija: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Pozori{na predstava: Gra|anin plemi} (Re`ija: Lary Zappia); Narodno pozori{te
20:30; Sportski doga|aj: Heineken Champions Planet; Dom mladih Skenderija
20:30; Film: Spava~ (Re`ija: Benjamin Heisenberg); Goethe-Institut
21:00; Party: R’n’B Confusion-Lollipop Sexy Night; Cinemas Club
21:00; Party @ Kogo Lounge bar; Balkan Café; Opera; City Pub; Boemi; Hacienda
Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba.
21
CALENDAR OF EVENTS MARCH 2010
11
THURSDAY
12
FRIDAY
13
SATURDAY
14
SUNDAY
15
MONDAY
22
19:00; Movie: Throne of Blood - The Castle of the Spider’s Web (Director: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
20:00; Theater Play: I Don’t Like Mondays (Director: Dr. Kristijan Papke); Chamber Theater 55
20:00; Theater Play: Miss Julie (Director: Gradimir Gojer); National Theatre
20:30; Movie: Yella (Director: Christian Petzold); Goethe-Institut
21:00; Live Music: Boogie 44; City Pub
21:00; Event: Wine Night – Truth Night; Opera
21:00; Party @ Kogo Lounge bar; Habitue Cafe-mezze-bar; Balkan Café; Boemi; Je`
21:00; Party: Smells Like; Dom mladih Skenderija
17:00; Movie: Mad Max (Director: George Miller); Turkish Cultural Center
18:00; Opera: Aska i Vuk (Conductor: Dario Vu~i}); National Theatre
19:00; Movie: Throne of Blood - The Castle of the Spider’s Web (Director: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
20:00; Theater Play: Crvenkapica na ta~ke, naopa~ke (Director: Lajla Kaik~ija); Youth Theatre
20:00; Theater Play: Future is in Eggs (Director: Eduard Miler); SARTR
20:00; Theater Play: Bjesnilo (Director: Sulejman Kupusovi}); Chamber Theater 55
20:00; Event: Festival Bashment; International Youth Centre Novo Sarajevo
20:30; Movie: Afternoon/Nachmittag (Director: Angela Schalenec); Goethe-Institut
21:00; Live Music: Blavorsi; Opera
21:00; Party @ Habitue Cafe-mezze-bar; Kogo Lounge bar; City Pub; Boemi; The Club Soundstage
& Bar; Balkan Café; Hacienda
22:00; Concert: Jelena Toma{evi}; Coloseum Club
22:00; Live Music: Live Band; Je`
23:00; Live Music: PMG Kolektiv; so.ba
15:00; Sport Event: FK @eljezni~ar – FK Zvijezda; Grbavica Stadium
19:30; Theater Play: The Legend of Ali-Pasha (Director: Sulejman Kupusovi}); National Theatre
20:00; Theater Play: Future is in Eggs (Director: Eduard Miler); SARTR
20:00; Theater Play: Bjesnilo (Director: Sulejman Kupusovi}); Chamber Theater 55
20:00; Movie: Igra; Vegehana
20:00; Event: Festival Bashment; International Youth Centre Novo Sarajevo
20:00; Live Music: Ribery & Renata; Habitue Cafe-mezze-bar
20:30; Movie: The Edge of Heaven (Director: Fatih Akin); Goethe-Institut
21:00; Party: Space Funky Night by DJ Dario Kalea; Baghdad
21:00; Party: Amar Kay Defected; Opera
21:00; Party: Super Light Mix; City Pub
22:00; Party: ilovehousemusic; The Club Soundstage & Bar
22:00; Party: The Best Electronic Music by El Mano; Boemi
22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Kogo Lounge bar
22:00; Live Music: Cuarto Mecanico (Barcelona); Balkan Cafe
22:00; Party: Ladies Night; Je`
22:00; Live Music: Getanea; Hacienda
22:00; Party: Astro Party with @arko Gambiro`a; Coloseum Club
11:00; Theater Play: Crvenkapica na ta~ke, naopa~ke (Director: Lajla Kaik~ija); Youth Theatre
12:00; Event: Sport Day; Habitue Cafe-mezze-bar
19:00; Theater Play: Policijska stanica; Dom mladih Skenderija
21:00; Party @ Balkan Café; City Pub
21:00; Party: Latin Night; Coloseum Club
19:00; Movie: Yojimbo the Bodyguard (Director: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Theater Play: Marriage (Director: Petar Ve~ek); National Theatre
20:00; Theater Play: This is Ionesco, You Fool (Director:Ferid Karajica); SARTR
21:00; Party @ Cinemas Club; City Pub; Boemi; Hacienda
Time to be determined; Sport Event: Bosna ASA-Partizan; Zetra
For more information about events visit www.sonar.ba.
KALENDAR DE[AVANJA MART 2010
11.
^ETVRTAK
12.
PETAK
13.
SUBOTA
14.
NEDJELJA
15.
PONEDJELJAK
19:00; Film: Krvavi prijesto-Dvorac paukove mre`e (Re`ija: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
20:00; Pozori{na predstava: Ne volim ponedeljak (Re`ija: Dr. Kristijan Papke); Kamerni teatar 55
20:00; Pozori{na predstava: Gospo|ica Julija (Re`ija: Gradimir Gojer); Narodno pozori{te
20:30; Film: Yella (Re`ija: Christian Petzold); Goethe-Institut
21:00; Svirka u`ivo: Boogie 44 Live; City Pub
21:00; Doga|aj: No} vina-no} istine; Opera
21:00; Party @ Kogo Lounge bar; Habitue Cafe-mezze-bar; Balkan Café; Boemi; Je`
21:00; Party: Smells Like; Dom mladih Skenderija
17:00; Film: Pobjesnjeli Max (Re`ija George Miller): Turski kulturni centar
18:00; Opera: Aska i Vuk (Dirigent: Dario Vu~i}); Narodno pozori{te
19:00; Film: Krvavi prijesto-Dvorac paukove mre`e (Re`ija: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
20:00; Pozori{na predstava: Crvenkapica na ta~ke, naopa~ke (Re`ija: Lajla Kaik~ija); Pozori{te mladih
20:00; Pozori{na predstava: Budu}nost je u jajima(Re`ija: Eduard Miler); SARTR
20:00; Pozori{na predstava: Bjesnilo (Re`ija: Sulejman Kupusovi}); Kamerni teatar 55
20:00; Doga|aj: Festival Bashment; Centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo
20:30; Film: Popodne (Re`ija: Angela Schalenec); Goethe-Institut
21:00; Svirka u`ivo: Blavorsi; Opera
21:00; Party @ Habitue Cafe-mezze-bar; Kogo Lounge bar; City Pub; Boemi; The Club Soundstage
& Bar; Balkan Café; Hacienda
22:00; Koncert: Jelena Toma{evi}; Coloseum Club
22:00; Svirka u`ivo: Live Band; Je`
23:00; Svirka u`ivo: PMG Kolektiv; so.ba
15:00; Sportski doga|aj: FK @eljezni~ar – FK Zvijezda; Stadion Grbavica
19:30; Pozori{na predstava: Legenda o Ali-Pa{i (Re`ija: Sulejman Kupusovi}); Narodno pozori{te
20:00; Pozori{na predstava: Budu}nost je u jajima(Re`ija: Eduard Miler); SARTR
20:00; Pozori{na predstava: Bjesnilo (Re`ija: Sulejman Kupusovi}); Kamerni teatar 55
20:00; Film: Igra; Vegehana
20:00; Doga|aj: Festival Bashment; Centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo
20:00; Svirka u`ivo: Ribery & Renata; Habitue Cafe-mezze-bar
20:30; Film: Na drugoj strani (Re`ija: Fatih Akin); Goethe-Institut
21:00; Party: Space Funky Night by DJ Dario Kalea; Baghdad
21:00; Party: Amar Kay Defected; Opera
21:00; Party: Super Light Mix; City Pub
22:00; Party: ilovehousemusic; The Club Soundstage & Bar
22:00; Party: The Best Electronic Music by El Mano; Boemi
22:00; Svirka u`ivo: Tambura{ki orkestar; Kogo Lounge bar
22:00; Svirka u`ivo: Cuarto Mecanico (Barcelona); Balkan Cafe
22:00; Party: Ladies Night; Je`
22:00; Svirka u`ivo: Getanea; Hacienda
22:00; Party: Astro Party sa @arkom Gambiro`om; Coloseum Club
11:00; Pozori{na predstava: Crvenkapica na ta~ke, naopa~ke (Re`ija: Lajla Kaik~ija); Pozori{te mladih
12:00; Doga|aj: Sport Day; Habitue Cafe-mezze-bar
19:00; Pozori{na predstava: Policijska stanica; Dom mladih Skenderija
21:00; Party @ Balkan Café; City Pub
21:00; Party: Latino ve~e; Coloseum Club
19:00; Film: Jo|imbo-Tjelesna stra`a (Re`ija: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Pozori{na predstava: @enidba (Re`ija: Petar Ve~ek); Narodno pozori{te
20:00; Pozori{na predstava: Ovo je Jonesko, budalo (Re`ija:Ferid Karajica);SARTR
21:00; Party @ Cinemas Club; City Pub; Boemi; Hacienda
Vrijeme nije odredjeno; Sportski doga|aj: Bosna ASA-Partizan; Zetra
Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba.
23
CALENDAR OF EVENTS MARCH 2010
16
TUESDAY
17
WEDNESDAY
18
THURSDAY
19
FRIDAY
20
SATURDAY
24
17:00; Movie: Where’s Firuze? (Director: Ezel Akay); Turkish Cultural Center
20:00; Theater Play: This is Ionesco, You Fool (Director:Ferid Karajica); SARTR
20:00; Theater Play: Pono}na igra (Director: Gradimir Gojer); National Theatre
20:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant
20:30; Sport Event: Heineken Champions Planet; Dom mladih Skenderija
21:00; Party @ City Pub; Opera; Boemi; Je`
22:00; Live Music: Samir Fejzi} Band ’Jazz Affair’; Hacienda
19:00; Movie: Yojimbo the Bodyguard (Director: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Opera: La Traviata (Conductor: Andrija Pavli~); National Theatre
20:00; Event: Dah ljubavi; Centar za kulturu Sarajevo
20:30; Sport Event: Heineken Champions Planet; Dom mladih Skenderija
21:00; Party @ Kogo Lounge bar; Opera; Boemi; Hacienda
21:00; Live Music: Hard Core Killing Jazz Baby; City Pub
21:30; Party: DJ-duo Interlope(Francuska); Balkan Cafe
10:00; Event: Fair- Interio 2010; KSC Skenderija
19:00; Movie: Yojimbo the Bodyguard (Director: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:00; Event: Lecture – Mystery of Easter Islands; Nova akropola
19:30; Concert: Sangmi Lin, South Korea; Bosniak Institute
20:00; Theater Play: Scapin’s Deceits (Director: Ka~a Dori}); Youth Theatre
21:00; Live Music: Sijelo @ Balkan Cafe; Balkan Cafe
21:00; Party: Gogo & Aki Latin Percussion feat. DJ Sovhinho; City Pub
21:00; Party: Disconnected; Dom mladih Skenderija
21:00; Party @ Habitue Cafe-mezze-bar; Kogo Lounge bar; Boemi; Je`
10:00; Event: Fair - Interio 2010; KSC Skenderija
17:00; Movie: Do You Remember, Dolly Bell? (Director: Emir Kusturica); Turkish Cultural Center
19:00; Movie: Yojimbo the Bodyguard (Director: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:00; Ballet: Puppet Fairy; Centar za kulturu Sarajevo
20:00; Theater Play: Warriors’ Square (Director: Dino Mustafi}); Youth Theatre
20:00; Theater Play: God of Carnage (Director: Miralem Zub~evi~); Chamber Theater 55
21:00; Party @ Kogo Lounge bar; Habitue Cafe-mezze-bar; Opera; City Pub
21:00; Concert: Metallica Real Tribute; Cinemas Club
21:00; Concert: Prljavo Kazali{te; Dom mladih Skenderija
22:00; Party @ Boemi; The Club Soundstage & Bar; Balkan Café; Je`; Hacienda
10:00; Event: Fair- Interio 2010; KSC Skenderija
13:00;
Event: Disney Wonder – Magical Disney Journey; BBI Centar
15:00; Sport Event: FK Sarajevo – FK Olimpik; Ko{evo Stadium
19:30; Event: Lecture - Mantra, Transformation with Sound; Vegehana
20:00; Theater Play: God of Carnage (Director: Miralem Zub~evi~); Chamber Theater 55
20:00; Live Music: Ribery & Renata; Habitue Cafe-mezze-bar
21:00; Party: Deep Sexy House Music by DJ El Mano; Baghdad
21:00; Live Music: Rimaad & Getanea Disco Live Perfomance; Opera
21:00; Party: Super Light Mix; City Pub
21:00; Concert: Prljavo kazali{te; Dom mladih Skenderija
22:00; Party: Space Night by Dario Kalea; Boemi
22:00; Party: Sensation Saturdays; The Club Soundstage & Bar
22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Kogo Lounge bar
22:00; Party: Ladies Night; Je`
Time to be determined; Sport Event: Bosna ASA BHT - Crvena Zvezda; Zetra
For more information about events visit www.sonar.ba.
KALENDAR DE[AVANJA MART 2010
16.
UTORAK
17.
SRIJEDA
18.
^ETVRTAK
19.
PETAK
20.
SUBOTA
17:00; Film: Gdje si, Firuze (Re`ija: Ezel Akay); Turski kulturni centar
20:00; Pozori{na predstava: Ovo je Jonesko, budalo (Re`ija:Ferid Karajica);SARTR
20:00; Pozori{na predstava: Pono}na igra (Re`ija: Gradimir Gojer); Narodno pozori{te
20:00; Svirka u`ivo: Tambura{ki orkestar; The Club Restaurant
20:30; Sportski doga|aj: Heineken Champions Planet; Dom mladih Skenderija
21:00; Party @ City Pub; Opera; Boemi; Je`
22:00; Svirka u`ivo: Samir Fejzi} Band ’Jazz Affair’; Hacienda
19:00; Film: Jo|imbo-Tjelesna stra`a (Re`ija: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Opera: Travijata (Dirigent: Andrija Pavli~); Narodno pozori{te
20:00; Doga|aj: Dah ljubavi; Centar za kulturu Sarajevo
20:30; Sportski doga|aj: Heineken Champions Planet; Dom mladih Skenderija
21:00; Svirka u`ivo: Hard Core Killing Jazz Baby; City Pub
21:00; Party @ Kogo Lounge bar; Opera; Boemi; Hacienda
21:30; Party: DJ-duo Interlope(Francuska); Balkan Cafe
10:00; Doga|aj: Sajam- Interio 2010; KSC Skenderija
19:00; Film: Jo|imbo-Tjelesna stra`a (Re`ija: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:00; Doga|aj: Predavanje - Zagonetke Uskr{njeg otoka; Nova akropola
19:30; Koncert: Sangmi Lin, Ju`na Koreja; Bo{nja~ki institut
20:00; Pozori{na predstava: Skapino (Re`ija: Ka~a Dori}); Pozori{te mladih
21:00; Svirka u`ivo: Sijelo u Balkan Cafe-u; Balkan Cafe
21:00; Party: Gogo & Aki Latin Percussion feat. DJ Sovhinho; City Pub
21:00; Party: Disconnected; Dom mladih Skenderija
21:00; Party @ Habitue Cafe-mezze-bar; Kogo Lounge bar; Boemi; Je`
10:00; Doga|aj: Sajam- Interio 2010; KSC Skenderija
17:00; Film: Sje}a{ li se, Dolly Bell (Re`ija: Emir Kusturica); Turski kulturni centar
19:00; Film: Jo|imbo-Tjelesna stra`a (Re`ija: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:00; Balet: Vila lutaka; Centar za kulturu Sarajevo
20:00; Pozori{na predstava: Trg ratnika(Re`ija: Dino Mustafi}); Pozori{te mladih
20:00; Pozori{na predstava: Bog pokolja (Re`ija: Miralem Zub~evi~); Kamerni teatar 55
21:00; Party @ Kogo Lounge bar; Habitue Cafe-mezze-bar; Opera; City Pub
21:00; Koncert: Metallica Real Tribute; Cinemas Club
21:00; Koncert: Prljavo Kazali{te; Dom mladih Skenderija
22:00; Party @ Boemi; The Club Soundstage & Bar; Balkan Café; Je`; Hacienda
10:00; Doga|aj: Sajam- Interio 2010; KSC Skenderija
13:00;
Doga|aj: Disney ~arolija – ^udesno putovanje; BBI Centar
15:00; Sportski doga|aj: FK Sarajevo – FK Olimpik; Stadion Ko{evo
19:30; Doga|aj: Predavanja- Mantra-transformacija zvukom; Vegehana
20:00; Pozori{na predstava: Bog pokolja (Re`ija: Miralem Zub~evi~); Kamerni teatar 55
20:00; Svirka u`ivo: Ribery & Renata; Habitue Cafe-mezze-bar
21:00; Party: Deep Sexy House Music by DJ El Mano; Baghdad
21:00; Svirka u`ivo: Rimaad & Getanea Disco Live Perfomance; Opera
21:00; Party: Super Light Mix; City Pub
21:00; Koncert: Prljavo kazali{te; Dom mladih Skenderija
22:00; Party: Space Night by Dario Kalea; Boemi
22:00; Party: Sensation Saturdays; The Club Soundstage & Bar
22:00; Svirka u`ivo: Tambura{ki orkestar; Kogo Lounge bar
22:00; Party: Ladies Night; Je`
Vrijeme nije odredjeno; Sportski doga|aj: Bosna ASA BHT - Crvena Zvezda; Zetra
Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba.
25
CALENDAR OF EVENTS MARCH 2010
21
10:00; Event: Fair - Interio 2010; KSC Skenderija
11:00; Theater Play: Aladdin (Director: Ka}a Dori}); Youth Theatre
13:00; Event: Mezetlook – Enki Bilal; Balkan Cafe
21:00; Party: Latin Night; Coloseum Club
21:00; Party: DJ Box- Ska and Reggae; City Pub
22
10:00; Event: Fair- Interio 2010; KSC Skenderija
19:30; Movie: Lola (Director: Jacques Demy); Kinoteka BiH
20:00; Theater Play: God of Carnage (Director: Miralem Zub~evi~); Chamber Theater 55
20:00; Theater Play: Ana Karenina (Director: Nikolaj Skorik); SARTR
20:30; Live Music: Silk Road Caravan Band; Balkan Cafe
21:00; Party @ City Pub; Cinemas Club; Boemi; Hacienda
23
17:00; Movie: Who Killed the Shadows? (Director: Ezel Akay); Turkish Cultural Center
19:30; Movie: The Ax (Director: Costa-Gavras); Kinoteka BiH
20:00; Theater Play: Frog (Director: Almir Juki}); Chamber Theater 55
20:00; Event: Balkan Cafe Film Night; Balkan Cafe
21:00; Party @ Opera; City Pub; Boemi; Je`
22:00; Live Music: Samir Fejzi} Band - Jazz Affair; Hacienda
SUNDAY
MONDAY
TUESDAY
24
WEDNESDAY
19:30; Movie: Voisins, voisines (Director: Malik Chibane); Kinoteka BiH
19:30; Ballet: Carmen (Dirigent: Samra Gulamovi}); National Theatre
20:00; Theater Play: Frog (Director: Almir Juki}); Chamber Theater 55
21:00; Party @ Kogo Lounge bar; Balkan Café; Opera; Boemi; Hacienda
21:00; Party: R’n’B Confusion Sarajevo - From Russia With Love; Cinemas Club
21:00; Live Music: Sarajevo Jazz Guerilla; City Pub
25
19:30; Movie: La traversée (Director: Elisabeth Leuvrey); Kinoteka BiH
19:30; Ballet: Carmen (Dirigent: Samra Gulamovi}); National Theatre
20:00; Theater Play: Time Tunnel (Director: Admir Glamo~ak); Youth Theatre
20:00; Party: Happy Brandy Night; Habitue Cafe-mezze-bar
20:00; Party: Salsa Night; Kogo Lounge bar
21:00; Party: Shisha Beat; City Pub
21:00; Event: Wine Night – Truth Night; Opera
21:00; Party: Smells Like; Dom mladih Skenderija
21:30; Party: DJ Baba; Balkan Cafe
22:00; Party: R’n’B Fever; Boemi
22:00; Party: Cocktail Party Rajvosa; Je`
22:00; Live Music: Tata Band; Hacienda
26
17:00; Movie: Who’s Singing Over There (Director: Slobodan [ijan); Turkish Cultural Center
19:30; Event; French Animated Movie Night; Kinoteka BiH
20:00; Theater Play: Frog (Director: Almir Juki}); Chamber Theater 55
20:00; Theater Play: Ba{eskija, The Dream of Sarajevo (Director: Gradimir Gojer); Youth Theatre
20:00; Theater Play: Ana Karenina (Director: Nikolaj Skorik); SARTR
20:00; Party: DJ It-Habite Mix Music Night; Habitue Cafe-mezze-bar
20:00; Concert: Los Niños De Los Ojos Rojos; Dom mladih Skenderija
20:00; Party: House Party; Kogo Lounge bar
21:00; Party: Kalea Latin House; Opera
21:00; Party: Modern Disco; City Pub
21:30; Party: Daniel [imi} & Al Lindrum; Balkan Cafe
22:00; Party: The Best Electronic Music by El Mano; Boemi
22:00; Party: 90s Party; The Club Soundstage & Bar
22:00; Party: Resident DJ Keybone; Je`
22:00; Party: Hacienda in the House - DJ Dee; Hacienda
22:00; Party: Playboy Party; Coloseum Club
THURSDAY
FRIDAY
26
For more information about events visit www.sonar.ba.
KALENDAR DE[AVANJA MART 2010
21.
10:00; Doga|aj: Sajam - Interio 2010; KSC Skenderija
11:00; Pozori{na predstava: Aladin (Re`ija: Ka}a Dori}); Pozori{te mladih
13:00; Doga|aj: Mezetlook - Enki Bilal; Balkan Cafe
21:00; Party: Latino ve~e; Coloseum Club
21:00; Party: DJ Box- Ska and Reggae; City Pub
22.
10:00; Doga|aj: Sajam- Interio 2010; KSC Skenderija
19:30; Film: Lola (Re`ija: Jacques Demy); Kinoteka BiH
20:00; Pozori{na predstava: Bog pokolja (Re`ija: Miralem Zub~evi~); Kamerni teatar 55
20:00; Pozori{na predstava: Ana Karenjina (Re`ija: Nikolaj Skorik); SARTR
20:30; Svirka u`ivo: Silk Road Caravan Band; Balkan Cafe
21:00; Party @ City Pub; Cinemas Club; Boemi; Hacienda
23.
17:00; Film: Za{to su ubijeni Kara|oz i Had`ivat (Re`ija: Ezel Akay); Turski kulturni centar
19:30; Film: Sjekira (Re`ija: Costa-Gavras); Kinoteka BiH
20:00; Pozori{na predstava: @aba (Re`ija: Almir Juki}); Kamerni teatar 55
20:00; Doga|aj: Balkan Cafe Film Night; Balkan Cafe
21:00; Party @ Opera; City Pub; Boemi; Je`
22:00; Svirka u`ivo: Samir Fejzi} Band - Jazz Affair; Hacienda
NEDJELJA
PONEDJELJAK
UTORAK
24.
SRIJEDA
19:30; Film: Moje kom{ije (Re`ija: Malik Chibane); Kinoteka BiH
19:30; Balet: Carmen (Dirigent: Samra Gulamovi}); Narodno pozori{te
20:00; Pozori{na predstava: @aba (Re`ija: Almir Juki}); Kamerni teatar 55
21:00; Party @ Kogo Lounge bar; Balkan Café; Opera; Boemi; Hacienda
21:00; Party: R’n’B Confusion Sarajevo - From Russia With Love; Cinemas Club
21:00; Svirka u`ivo: Sarajevo Jazz Guerila; City Pub
25.
19:30; Film: Preko mora (Re`ija: Elisabeth Leuvrey); Kinoteka BiH
19:30; Balet: Carmen (Dirigent: Samra Gulamovi}); Narodno pozori{te
20:00; Pozori{na predstava: Vremenski tunel (Re`ija: Admir Glamo~ak); Pozori{te mladih
20:00; Party: Happy Brandy Night; Habitue Cafe-mezze-bar
20:00; Party: Salsa Night; Kogo Lounge bar
21:00; Party: Shisha Beat; City Pub
21:00; Doga|aj: No} vina - no} istine; Opera
21:00; Party: Smells Like; Dom mladih Skenderija
21:30; Party: DJ Baba; Balkan Cafe
22:00; Party: R’n’B Fever; Boemi
22:00; Party: Cocktail Party Rajvosa; Je`
22:00; Svirka u`ivo: Tata Band; Hacienda
26.
17:00; Film: Ko to tamo peva (Re`ija: Slobodan [ijan); Turski kulturni centar
19:30; Doga|aj; Ve~e francuskog animiranog filma; Kinoteka BiH
20:00; Pozori{na predstava: @aba (Re`ija: Almir Juki}); Kamerni teatar 55
20:00; Pozori{na predstava: Ba{eskija, San o Sarajevu (Re`ija: Gradimir Gojer); Pozori{te mladih
20:00; Pozori{na predstava: Ana Karenjina (Re`ija: Nikolaj Skorik); SARTR
20:00; Koncert: Los Niños De Los Ojos Rojos; Dom mladih Skenderija
20:00; Party: House Party; Kogo Lounge bar
20:00; Party: DJ It-Habite Mix Music Night; Habitue Cafe-mezze-bar
21:00; Party: Kalea Latin House; Opera
21:00; Party: Modern Disco; City Pub
21:30; Party: Daniel [imi} & Al Lindrum; Balkan Cafe
22:00; Party: The Best Electronic Music by El Mano; Boemi
22:00; Party: 90s Party; The Club Soundstage & Bar
22:00; Party: Resident DJ Keybone; Je`
22:00; Party: Hacienda in The House - DJ Dee; Hacienda
22:00; Party: Playboy Party; Coloseum Club
^ETVRTAK
PETAK
Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba.
27
CALENDAR OF EVENTS MARCH 2010
27
SATURDAY
28
SUNDAY
29
MONDAY
30
TUESDAY
31
WEDNESDAY
30
15:00; Sport Event: FK @eljezni~ar – FK Slavija; Grbavica Stadium
19:30; Event: Lecture - Selfishness vs. Love; Vegehana
19:30; Theater Play: The Bourgeois Gentleman (Director: Lary Zappia); National Theatre
20:00; Theater Play: Ana Karenina (Director: Nikolaj Skorik); SARTR
20:00; Live Music: Ribery & Renata; Habitue Cafe-mezze-bar
21:00; Party: Disco Fever by DJ Max Maha; Baghdad
21:00; Live Music: Rimaad & Getanea Disco Live Perfomance; Opera
21:00; Party: Super Light Mix; City Pub
22:00; Party: Mata Hari & Baba DJ; Balkan Cafe
22:00; Party: Action Heroes Night; Boemi
22:00; Party: Sexy R’n’B; The Club Soundstage & Bar
22:00; Party: Ladies Night; Je`
22:00; Party: DJ Joe2Shine; Hacienda
22:00; Concert: Cubismo; Coloseum Club
11:00; Theater Play: Crvenkapica na ta~ke, naopa~ke (Director: Lajla Kaik~ija); Youth Theatre
12:00; Event: Sport Day; Habitue Cafe-mezze-bar
15:00; Sport Event: FK Olimpik – FK Lakta{i; Ko{evo Stadium
20:30; Live Music: Silk Road Caravan Band; Balkan Cafe
21:00; Party: Latin Night; Coloseum Club
21:00; Party: Du-Ska-Re; City Pub
19:00; Movie: Kagemusha the Shadow Warrior (Director: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Theater Play: Mortal Combine (Director: Dino Mustafi}); National Theatre
20:00; Theater Play: Die Hard (Director: Admir Glamo~ak); Chamber Theater 55
20:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant
21:00; Party @ City Pub; Cinemas Club; Boemi; Hacienda
17:00; Movie: Propaganda (Director: Sinan Cetin); Turkish Cultural Center
19:00; Movie: Kagemusha the Shadow Warrior (Director: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
20:00; Theater Play: In Flame (Director: Robert Raponja); SARTR
20:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant
20:30; Sport Event: Heineken Champions Planet; Dom mladih Skenderija
21:00; Party: Banda- funky time; City Pub
21:00; Party: Bargroove DJ set; Opera
22:00; Party: Latina Connexion; Boemi
22:00; Party: D`ezolomija Party; Je`
22:00; Live Music: Samir Fejzi} Band “Jazz Affair“; Hacienda
12:00;
Event: Avon Beauty Days; BBI Centar
19:00; Movie: Kagemusha the Shadow Warrior (Director: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Ballet: Katarina, Bosnian Queen (Director: Edina Papo); National Theatre
19:30; Concert: Music Bridge Austria-BiH (Andrija Pavli~); Bosniak Institute
20:00; Theater Play: In Flame (Director: Robert Raponja); SARTR
20:00; Party: Medeni Chill Out Sessions; Balkan Cafe
20:00; Theater Play: Frog (Director: Almir Juki}); Chamber Theater 55
20:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant
20:00; Party: Ex Yu Rock; Kogo Lounge bar
20:30; Sport Event: Heineken Champions Planet; Dom mladih Skenderija
21:00; Party: Jazz Session DJ Set; Opera
21:00; Party: Rock and Blues; City Pub
22:00; Party: Famme Fatalle; Boemi
22:00; Live Music: Brass Orchestra; Je`
22:00; Party: Latina Connexion ; Hacienda
For more information about events visit www.sonar.ba.
KALENDAR DE[AVANJA MART 2010
27.
SUBOTA
28.
NEDJELJA
29.
PONEDJELJAK
30.
UTORAK
31.
SRIJEDA
15:00; Sportski doga|aj: FK @eljezni~ar – FK Slavija; Stadion Grbavica
19:30; Doga|aj: Predavanje-Sebi~nost naspram ljubavi; Vegehana
19:30; Pozori{na predstava: Gra|anin plemi} (Re`ija: Lary Zappia); Narodno pozori{te
20:00; Pozori{na predstava: Ana Karenjina (Re`ija: Nikolaj Skorik); SARTR
20:00; Svirka u`ivo: Ribery & Renata; Habitue Cafe-mezze-bar
21:00; Party: Disco Fever by DJ Max Maha; Baghdad
21:00; Svirka u`ivo: Rimaad & Getanea Disco Live Perfomance; Opera
21:00; Party: Super Light Mix; City Pub
22:00; Party: Mata Hari & Baba DJ; Balkan Cafe
22:00; Party: Action Heroes Night; Boemi
22:00; Party: Sexy R’n’B; The Club Soundstage & Bar
22:00; Party: Ladies Night; Je`
22:00; Party: DJ Joe2Shine; Hacienda
22:00; Koncert: Cubismo; Coloseum Club
11:00; Pozori{na predstava: Crvenkapica na ta~ke, naopa~ke (Re`ija: Lajla Kaik~ija); Pozori{te mladih
12:00; Doga|aj: Sport Day; Habitue Cafe-mezze-bar
15:00; Sportski doga|aj: FK Olimpik – FK Lakta{i; Stadion Ko{evo
20:30; Svirka u`ivo: Silk Road Caravn Band; Balkan Cafe
21:00; Party: Latino ve~e; Coloseum Club
21:00; Party: Du-Ska-Re; City Pub
19:00; Film: Kagemusha: Sjenka ratnika (Re`ija: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Pozori{na predstava: Mortal Kombajn (Re`ija: Dino Mustafi}); Narodno pozori{te
20:00; Pozori{na predstava: Umri mu{ki (Re`ija: Admir Glamo~ak); Kamerni teatar 55
20:00; Svirka u`ivo: Tambura{ki orkestar; The Club Restaurant
21:00; Party @ City Pub; Cinemas Club; Boemi; Hacienda
17:00; Film: Propaganda (Re`ija: Sinan Cetin); Turski kulturni centar
19:00; Film: Kagemusha: Sjenka ratnika (Re`ija: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
20:00; Pozori{na predstava: U plamenu (Re`ija: Robert Raponja); SARTR
20:00; Svirka u`ivo: Tambura{ki orkestar; The Club Restaurant
20:30; Sportski doga|aj: Heineken Champions Planet; Dom mladih Skenderija
21:00; Party: Banda- funky time; City Pub
21:00; Party: Bargroove DJ set; Opera
22:00; Party: Latina Connexion; Boemi
22:00; Svirka u`ivo: Samir Fejzi} Band “Jazz Affair“; Hacienda
22:00; Party: D`ezolomija Party; Je`
12:00;
Doga|aj: Dani Avon ljepote; BBI Centar
19:00; Film: Kagemusha: Sjenka ratnika (Re`ija: Akira Kurosawa); Kinoteka BiH
19:30; Balet: Katarina, Bosanska kraljica (Re`ija: Edina Papo); Narodno pozori{te
19:30; Koncert: Muzi~ki most Austrija-BiH (Andrija Pavli~); Bo{nja~ki institut
20:00; Pozori{na predstava: U plamenu (Re`ija: Robert Raponja); SARTR
20:00; Party: Medeni Chill Out Sessions; Balkan Cafe
20:00; Pozori{na predstava: @aba (Re`ija: Almir Juki}); Kamerni teatar 55
20:00; Svirka u`ivo: Tambura{ki orkestar; The Club Restaurant
20:00; Party: Ex Yu Rock; Kogo Lounge bar
20:30; Sportski doga|aj: Heineken Champions Planet; Dom mladih Skenderija
21:00; Party: Jazz Session DJ Set; Opera
21:00; Party: Rock and Blues; City Pub
22:00; Party: Famme Fatalle; Boemi
22:00; Svirka u`ivo: Truba~ki orkestar; Je`
22:00; Party: Latina Connexion; Hacienda
Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba.
31
MOVIE THEATERS / KINA
Cinema City Multiplex / Multiplex Cinema City
Alice in Wonderland
Alisa u Zemlji ^udesa
The Blind Side
Pri~a o prvaku
Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief
Percy Jackson i olimpijci: Kradljivac gromova
Shutter Island
Zatvoreno ostrvo
Dear John
Sve {to `elim to si ti
Men Who Stare At Goats
Mu{karci koji bulje u koze
From Paris With Love
Iz Pariza s ljubavlju
The Hurt Locker
The Hurt Locker
Everybody's Fine
Svi smo super
Legion
Legija
Leap Year
Prestupna godina
Invictus
Invictus
I Believe in Angels
Vjerujem u an|ele
Meeting Point
On the Path
Na putu
For movie time-table visit www.sonar.ba
Za raspored prikazivanja filmova posjetite www.sonar.ba
32
CALENDAR ADDRESS BOOK / ADRESAR KALENDARA
Baghdad Cafe
Bazerd`ani 3
033 537 218
Balkan Cafe
Hala~i 10
061 564 916, 062 613 119
BBI Centar
Trg djece Sarajeva 1
033 569 999
Boemi
Valtera Peri}a 16
061 137 999
Bosniak Institute / Bo{nja~ki institut
Mula Mustafe Ba{eskije 21
033 279 800
Centar za kulturu Sarajevo
Jeli}a 1
033 232 595
Chamber Theater 55 / Kamerni
teatar 55
Mar{ala Tita 54
033 216 873
Cinema City
Mar{ala Tita 26
033 567 230
Cinemas Club
Mehmeda Spahe 20
033 617 632
City Pub
Despi}eva bb
033 209 789
Coloseum Club
Terezije bb
033 250 860
Goethe-Institut
Bentba{a 1a
033 570 000
Grbavica Stadium / Stadion Grbavica
Zvorni~ka 27
033 715 201
Address / Adresa
Habitue cafe-mezze-bar
[enoina 8
033 213 921
Hacienda
Bazerd`ani 3
033 441 918
International Youth Centre Novo
Sarajevo / Me|unarodni centar za
djecu i mlade Novo Sarajevo
Kemala Kapetanovi}a 17
033 641 789
Je`
Zelenih beretki 14
033 650 312
Kinoteka BiH
Alipa{ina 19
033 668 678
Kogo Lounge bar
Dalmatinska 2
033 552 870
Ko{evo Stadium / Stadion Ko{evo
Patriotske lige 35
033 664 262
KSC Skenderija
Terezije bb
033 201 203
Meeting Point / Meeting Point
Hamdije Kre{evljakovi}a 13
033 668 187
National Theatre / Narodno pozori{te
Obala Kulina bana 9
033 663 647
Nova akropola
Zmaja od Bosne 6/II (kod Tehni~ke {kole)
033 201 715, 061 328 014
Telephone / Tel Working Hours / Ulaz
e-mail
Opera
Branilaca Sarajeva 25
061 156 943
SARTR
Gabelina 16
033 214 703
so.ba
Patriotske lige 30
033 278 491
The Club Restaurant
Mar{ala Tita 7
033 550 550
The Club Soundstage & Bar
Mar{ala Tita 7
033 550 550
Turkish Cultural Center / Turski
kulturni centar
Mula Mustafe Ba{eskije 31a
033 271 150
Vegehana
Kemal-begova 4
033 215 699
Thermal Riviera Ilid`a / Termalna
rivijera Ilid`a
Butmirska cesta bb
033 771 000
Verdi
Ismeta Mujezinovi}a 16
033 664 117
Youth House Skenderija / Dom mladih
Skenderija
Terezije bb
033 201 188
Youth Theatre / Pozori{te mladih
Kulovi}a 8
033 221 516, 033 209 411
Zetra
Alipa{ina bb
033 276 100
33
COFFEE WITH ... BELMA @I[KO
In this March edition of our section 'Coffee with ...', we
hosted Belma @i{ko, a costume designer and an owner
of 'Ljepostvarnica' (]emalu{a 12 Street), a shop that sells
unique and beautiful creations made by local designers.
- I grew up in Kova~i part of Sarajevo and that defined my
growing years – says Belma says and continues that as a
child of ”mahala” (the quarter), she used to play on its narrow
streets stealing fruits from her neighbors' back yards.
After she grew out of hanging out in neighbors' gardens, the
time came for Belma's first ventures into places for grown-ups:
- By the time I started going out everyone sort of knew their
place: punk kids were going to one place, rock 'n roll kids
to another, and yuppies to a third place. I went out to places
we referred to as 'urban guerrilla' spots, which included
CDA, SoS, Kuk, Academy of Performing Arts …
Today Belma gravitates towards concerts and places with
live music, such as Dom mladih, So.ba, City Pub and
Podroom, and she takes her daytime coffee at Ribica.
When it comes to food and restaurants, Belma mentioned
that she frequents Pasta Zen and Global Food, but also
mentioned Vinoteka and '^etiri sobe gospo|e Safije' as
spots offering good food.
- I am not a gourmand nor do I like to eat out, but I have to
say that Barhana offers the best pizza in town, and Tavola
34
has a great Bey's soup. Mala Kuhinja restaurant also offers
great food.
Belma was decisive when we asked about festivals and
singled out Sarajevo Film Festival (SFF) as her favorite,
particularly because of the way the city comes to life during
the nine Festival days.
- Sarajevo lives to the fullest during SFF, although I must
mention Jazz Fest, Mess and The Nights of Ba{~ar{ija
Festival because you are able to find something to your
liking during each one of them, be it an exhibit, a theater
play or a concert.
As far as Belma is concerned, 'Academy of Fine Arts' is
Sarajevo's most beautiful building, and in replying to a
question regarding the best view of the city, she says:
- Kod Bibana restaurant offers the best view of the city,
particularly if the viewing is accompanied by a glass of
rakija (brandy) and a plate of u{tipci (fried pastries). But,
the view from Zmajevac is also worth a mention.
At the end of our conversation, we asked Belma to tell us
which places should someone, in town for only one day,
visit to get to know and feel our city?
- 'Svrzina ku}a' is at the top of the list since it gives you
a glimpse into the traditional spirit of Sarajevo, and from
there one should explore Ba{~ar{ija.
KAFA SA ... BELMOM @I[KO
U martovskom izdanju na{e rubrike ”Na kafi sa...” ugostili
smo Belmu @i{ko, kostimografkinju i vlasnicu ljupkog
shopa ”Ljepostvarnica” (]emalu{a 12), prodavnice u
kojoj se prodaju isklju~ivo lijepe, unikatne stvari, djela
doma}ih kreatora.
- Ro|ena sam na Kova~ima, dijelu grada koji je definitivno
obilje`io moje odrastanje – po~inje svoju pri~u Belma,
dodaju}i kako je ona odrasla kao ”mahalsko dijete”, koje
se igralo po ulicama i kralo vo}e po kom{ijskim ba{}ama.
A, nakon {to je odrasla i prerasla ”izlaske” u kom{ijske
ba{te, do{lo je vrijeme za one prve, prave izlaske:
- U vrijeme kada sam po~ela izlaziti znalo se gdje ko
ide; pankeri su izlazili na jedna mjesta, rokeri na druga,
a {minkeri na tre}a. Ja sam izlazila u, nazovimo ih
tako, okupljali{ta ”urbane gerile” - CDA, SOS, KUK, na
Akademiju scenskih umjetnosti...
[to se dana{njih izlazaka ti~e, Belma naj~e{}e odlazi na
mjesta gdje se odr`avaju koncerti i svirke, poput ”Doma
mladih”, klubova ”So.ba”, ”City Pub” i ”Podroom”, dok
dnevnu kafu najradije pije u Cafeu ”Ribica”.
Kada je o dobroj hrani i restoranima rije~, na{a
sagovornica naj~e{}e odlazi u ”Pasta Zen” i ”Global
Food”, a kao mjesta gdje se mo`e dobro pojesti izdvaja i
”Vinoteku”, te ”^etiri sobe gospo|e Safije”.
- Iako nisam veliki gurman i tip za restorana, ipak
moram re}i da se najbolja pizza u gradu mo`e pojesti
u ”Barhani”, da Restoran ”Tavola” ima odli~nu Begovu
~orbu, te da odli~nu hranu mo`ete ku{ati i u Restoranu
”Mala kuhinja”.
Na pitanja koji joj je od sarajevskih festivala najdra`i,
Belma na prvo mjesto stavlja ”Sarajevo Film Festival”,
i to zbog na~ina na koji grad tokom tih devet dana `ivi.
- Tokom SFF-a Sarajevo `ivi punim plu}ima. Ipak,
moram spomenuti i ”Jazz Fest”, MESS, te ”Ba{~ar{ijske
no}i”, jer tokom svakog od tih festivala mo`ete prona}i
izlo`bu, predstavu ili koncert koji je po va{em ukusu.
Kao najljep{u zgradu u Sarajevu Belma izdvaja Akademiju
likovnih umjetnosti, a na pitanje odakle se pru`a najljep{i
pogled na grad, odgovara:
- Najbolji pogled na Sarajevo je onaj iz Restorana ”Kod
Bibana”, uz u{tipke i rakiju, ali moram spomenuti i pogled
koji se pru`a sa Zmajevca.
Na kraju razgovora Belmu smo pitali koja su to mjesta
koja bi gost Sarajeva trebao obi}i u jednom danu kako bi
{to bolje upoznao na{ grad?
- Na prvom mjestu je Svrzina ku}a koja pokazuje taj
tradicionalni duh Sarajeva, a zatim je tu Ba{~ar{ija.
G3 STUDIO d.o.o.
Trnska cesta 9
88220 [iroki Brijeg
Tel.: 039 704 416
35
COFFEE SERVED AT /
Name/Naziv
KAFA SE [email protected] U
Type
Balkan
Café
Hala}i 10 (Ba{~ar{ija)
061 564 916
Bugati
Café
^ekalu{a 3
033 205 438
Cafe del Omar
Café
Trg djece Sarajeva 1 - BBI Centar
Kibe
Restaurant
Vrbanju{a 164
Lora
Café Bar
Merhemi}a trg 15
Michelle
Café
Ferhadija 15
033 444 484
Palma
Café & Cake Shop / Slasti~arna
Porodice Ribara 5
033 714 701
033 441 936
Pravda
Café Bar
Radi}eva 4c
033 558 215
Priroda i dru{tvo
Café Bar
Radi}eva 9
033 207 311
Snje`na Kraljica
Hotel
Ogorjelica, Jahorina
066 231 236
Termag
Hotel
Poljice, Jahorina
057 272 100
The Palma
Café Bar
Fra An|ela Zvizdovi}a 1
033 295 220
Torte i to
Café & Cake Shop / Slasti~arna
Trg djece Sarajeva 1 - BBI Centar
Torte i to
Café & Cake Shop / Slasti~arna
Zagreba~ka 31e - Grbavica
033 717 176
Vatra
Café Bar
Ferhadija 4
033 222 244
36
Address / Adresa Telephone / Tel
CAFES AND COFFEE SHOPS / KAFANE I KAFI]I
Aquarius Caffe & Sandwich Bar
Hasana Brki}a 2
033 609 033
08:00 - 24:00
www.aquarius.ba
A popular gathering spot of Novo Sarajevo.
Kultno mjesto Novog Sarajeva.
Baghdad Cafe
Bazerd`ani 3
033 537 218
10:00 - 00:00
www.placetobe.ba
Relax in an oriental atmosphere of Baghdad Cafe,
smoke a hookah, enjoy superb cocktails, and expect
great house parties on weekends!
Baghdad Cafe je savr{eno mjesto za opu{tanje u
orijentalnom ambijentu uz nargilu i vrhunske koktele, te
odli~nu vikend zabavu uz house muziku.
Balkan Café
Hala}i 10 (Ba{~ar{ija)
061 564 916, 062 613 119
10:00 - 00:00
www.balkancafe.ba
Experience the colourful Balkans with its live music,
drinks and starters in a homey atmosphere.
Do`ivite novi dojam Balkana sa muzikom u`ivo, pi}ima i
mezom u ugodnoj atmosferi.
Barbarosa
Hasana Brki}a 30
063 131 751
08:00 - 23:00
www.barbarossa.blogger.ba
A place to relax, compose your thoughts with coffee,
excellent pizza and good music.
Mjesto za predah i sabiranje misli uz odli~nu kafu, izvrsnu
pizza-u i dobru muziku.
Address / Adresa
Telephone / Tel Working Hours / Ulaz
e-mail
37
CAFES AND COFFEE SHOPS / KAFANE I KAFI]I
Cafe Tito
Zmaja od Bosne 5
061 208 881
00:00 - 24:00
www.caffetito.ba
Unique ambiance that is dedicated to Tito in its
interety! Come and enjoy excellent music, pleasant
staff and a souvenir shop.
Unikatan objekat u potpunosti posve}en Josipu Brozu Titu,
suvenir shop, odli~na muzika i ljubazno osoblje.
Dibek bosanska kafana
Lule|ina 3
061 321 509
08:00 - 23:00
Experience the unique atmosphere of a traditional
Bosnian cafe, you will not wish to leave quickly
Iskusite jedinstvenu atmosferu tradicionalnog
bosanskog cafea, ne}ete `eljeti da odete brzo.
Habitué café - mezze - bar
[enoina 8
033 213 921
07:00 - 23:00
Urban concept and a wealth of drinks and mezze with
regular Happy Hour and Happy Drink nights.
Urbani koncept izgleda, rasko{ne ponude pi}a i mezze, uz
svakodnevni ”Happy Hour” i ”Happy Drink” no}.
YU Caffe
Mala Aleja do br.28
061 700 820
08:00 - 23:00
Yu Café allows you to feel the atmosphere from the
Yugoslavia's golden time.
U Yu Caffeu mo`ete osjetiti dio atmosfere iz zlatnog
vremena Jugoslavije.
38
Address / Adresa
Telephone / Tel Working Hours / Ulaz
e-mail
HOT SPOTS
CLUBS / KLUBOVI
Name / Ime
Boemi
Central Cafe
Coloseum
Fis Kultura
Hacienda
so.ba
The Basement
Valtera Peri}a 16
[trosmajerova 1
Terezije bb
Musala bb
Bazerd`ani 3
Patriotske lige 30
Bosmal City Center
061 374 350
033 200 442
033 250 860
063 943 431
033 441 918
033 278 491
033 721 980
Dalmatinska 6
Radi}eva 4
Gajev trg 4
Obala Kulina Bana 10
Muhameda ef. Kantard`i}a 3
Mar{ala Tita 56
Hamdije Kre{evljakovi}a
Mar{ala Tita 21
Zelenih Beretki 8
Branilaca Sarajeva 25
Zelenih beretki 22
Radi}eva 9
Kaptol 5
Ferhadija 4
033 666 000
033 716 450
033 205 946
CAFES / KAFI]I
Name / Ime
Brazil
Buybook
Creps
Delikatesna radnja
Dialog
Imperijal
Meeting Point
Metropolis
Omcafe Coffee Shop
Opera
Ort Caffe
Priroda i dru{tvo
Zlatna Ribica
Vatra
061 533 332
033 210 699
033 668 186
033 203 315
033 550 670
061 156 943
061 257 834
033 207 311
033 222 244
INTERNET CAFES / INTERNET KAFI]I
Name / Ime
Club Click
Club Easy Net
Cyber
Euronet Y
Phoenix
Kundur`iluk 1
Kundur`iluk bb
Pehlivanu{a 2
Obala Kulina bana 2
Skenderija 64
033 236 914
033 272 521
033 536 905
033 668 227
033 443 933
Obala Kulina Bana 11
Obala Kulina Bana 6
Skenderija 48
Franjeva~ka 15
Ferhadija 28
Gimnazijska 11
033 299 955
PUBS / KAFANE I PIVNICE
Name / Ime
Akademija (Obala)
Marquee
Pivnica Duck
Pivnica HS
Pub Guinness
Underground
Address / Adresa
Telephone / Tel Working Hours / Ulaz
033 215 599
033 239 740
061 722 260
033 440 520
e-mail
39
BARS AND CLUBS / KLUBOVI I BAROVI
Cheers Pub
Muvekita 4
062 476 476
08:00 - 05:00
Cheers pub offers a great selection of beers and
whiskeys in originally decorated interior.
Cheers pub nudi veliki izbor piva i viskija u originalno
ure|enom interijeru.
Cinemas Club
Mehmeda Spahe 20
061 359 255
18:00 - 04:00
www.cinemas.ba
Popular night spot for young Sarajevans and a space
that provides entertainment of all sorts including Latin
Nights, DJ Nights, live music etc…
Popularno okupljali{te mladih Sarajlija i prostor koji pru`a sve
vrste zabava kao {to su Latino Nights, DJ Nights i svirke u`ivo..
City Pub
Despi}eva bb
033 209 789
10:00 - 02:00
www.citypub.co.ba
Concerts, art performances, cabaret, movie showings - in
one word City Pub guarantees good time for everyone!
Koncerti, pozori{ne predstave, kabare, filmske projekcije jednom rije~ju, zagarantovano dobar provod!
Guinness Pub
Ferhadija 28
09:00 - 02:00
Experience the real Irish pub in the center of Sarajevo
and a wide selection of beers.
Do`ivite atmosferu pravog irskog puba u centru Sarajeva
uz veliki izbor piva.
40
Address / Adresa
Telephone / Tel Working Hours / Ulaz
e-mail
BARS AND CLUBS / KLUBOVI I BAROVI
Je` Club & Restaurant
Zelenih Beretki 14
033 650 312
17:00 - 24:00
www.jez.ba
Enjoy in everything that entertainment offers.
U`ivajte u svemu {to ugostiteljstvo mo`e pru`iti.
Mash Club
Branilaca Sarajeva 20/1
033 521 179
09:00 - 24:00
Luxuriously decorated space, ideal for relaxation
with friends.
Luksuzno opremljen prostor, idealan za opu{tanje
sa prijateljima.
Pravda
Radi}eva 4c
033 558 215
08:00 - 00:00
www.pravda.ba
The perfect place to enjoy the best cocktails and wines in
town while listening to Pravda's lovely music program.
Pravda je najbolje mjesto u gradu za u`ivanje u odli~nim
koktelima i vinima dok slu{ate ugodan muzi~ki program.
The Club Soundstage & Bar & Restaurant
Titova br. 7
033 550 550
10:00 - 05:00
www.theclub.ba
Live music from 23:00; Fri and Sat Disco Nights.
Svirke u`ivo: od 23:00; Pet i sub Disco Night.
Excellent ambiance; young and urban crowd.
Izvrstan ambijent; mladi i urbani posjetioci.
Address / Adresa
Telephone / Tel Working Hours / Ulaz
e-mail
41
WHAT TO EAT / [TA JESTI
A{~inicas, buregd`inicas and }evabd`inicas are the
oldest fast-food restaurants in the country. They are
mainly concentrated in Ba{~arsija, although they can be
found throughout Sarajevo. While in Sarajevo, try:
A{~inice, buregd`inice i }evabd`inice su najstarija
vrsta fast food-a u zemlji i mo`ete ih na}i u svim
dijelovima grada, a ponajvi{e na Ba{~ar{iji. Dok ste u
Sarajevu probajte:
Meals found in a{~inicas are:
Sarajevski sahan - meal comprised of various dolmas
(vegetables stuffed with meat and rice);
Bosanski lonac - thick stew-like soup made of meat and
vegetables;
Bamija - okra with lamb meat;
U a{~inicama jela:
Sarajevski sahan - jelo sa~injeno od raznih dolmi
(povr}e punjeno mesom i ri`om);
Bosanski lonac - gusta ~orba od mesa (junetina) i
povr}a;
Bamija - kuhana bamija sa jagnjetinom;
U buregd`inicama pite:
Burek - jufka punjena mesom;
Zeljanica - jufka punjena {pinatom, sirom i jajima;
Krompiru{a - jufka punjena krompirom i lukom;
Sirnica - jufka punjena sirom;
Tikvenica - jufka punjena tikvom;
Pitas (thin puffed pastry filled with meat or vegetables)
found in buregd`inicas:
Burek - meat filled pita;
Zeljanica - spinach filled pita;
Krompiru{a - potato filled pita;
Sirnica - cheese filled pita;
Tikvenica - squash filled pita;
And in }evabd`inicas:
]evapi (rolled spiced meat balls served in portions of
5, 10 or more and with somun - thin pita-bread, onions
and yoghurt.)
Pljeskavice (hamburger-like patty served with somun
and yoghurt)
Note: Alcohol is not served in buregd`inicas and }evabd`inicas and both
are typically non-smoking. Apart from yoghurt, most of these establishments serve only some soft drinks, mineral water and rarely coffee.
Those visiting Sarajevo for the first time, beware: Sweet
is really sweet in Sarajevo. You will need several
glasses of cool Sarajevo water to eat one baklava or
tufahija at any of Ba{~ar{ija's many cake shops.
Navigator recommends trying traditional Bosnian
cuisine in an appropriate ambiance at any of the
following restaurants:
42
A, u }evabd`inicima:
]evape (u porcijama od 5, 10 ili vi{e komada koje se
slu`e sa somunom, lukom i jogurtom);
Pljeskavice (tako|er se slu`e sa somunom, lukom i
jogurtom);
Napomena: U buregd`inicama i }evabd`inicama se ne slu`i alkohol
i obi~no je zabranjeno pu{enje. Osim jogurta, ve}ina buregd`inica i
}evabd`inica slu`e samo neka gazirana bezalkoholna pi}a i rijetko kafu.
Za one koji su u Sarajevu po prvi put, treba napomenuti:
Slatko je zaista slatko u Sarajevu. Bit }e vam potrebno
nekoliko ~asa hladne sarajevske vode da pojedete jednu
baklavu ili tufahiju u nekoj od ba{~ar{ijskih slasti~arni.
Navigator preporu~uje da neka od tradicionalnih
bosanskih jela probate u prikladnom ambijentu u
jednom od navedenih restorana:
RESTAURANTS / RESTORANI
*Open for lunch only / Otvoreno samo za ru~ak
][email protected], A[^INICE I [email protected]
Name / Ime
[email protected]
Mali ]ur~iluk 3
033 238 500 / 061 238 500
Bosna
Bravad`iluk 11
033 538 426
Hod`i}
Bravad`iluk 34
033 532 866
Mrkva Ba{~ar{ija
Bravad`iluk 13
033 532 519
Mrkva Grbavica
Zagreba~ka bb
033 222 225
Mrkva Dobrinja
B. Branilaca Dobrinje bb
033 455 555
Petica
Bravad`iluk 29
033 537 555
@eljo
Kundur`iluk 12
033 447 000
RESTAURANTS - NATIONAL FOOD / RESTORANI - NACIONALNA HRANA
Name / Ime
Aeroplan
Sara~i 6
033 535 690
Avlija
Sumbul Avde 2
033 444 483
Bijela tabija
Pod D`ebhana 15
061 554 571
Kibe
Vrbanju{a 164
033 441 936
Kod Bibana
Ho{in brijeg 95
033 232 026
Kod Keme
\ulagina 12
033 531 140
Lovac
Petrakijina 24
033 664 176
Mori}a Han
Sara~i 77
033 236 119
Park Prin~eva
Iza Hrida 7
033 532 403 / 061 222 708
Pod lipom
Prote Bakovi}a 6
033 440 700
MEDITERRANEAN FOOD / MEDITERANSKA HRANA
Name / Ime
Cappucino
Grbavi~ka 8
033 523 637
Dal Padrino
Branilaca Sarajeva 20
033 217 925
Fellini
Branilaca Sarajeva 5
033 441 716
La Famiglia
Mar{ala Tita 12
033 666 774 / 033 213 335
Magarac
Azize [a}irbegovi} 6
033 226 266
Michelle
Ferhadija 25
033 444 484
Roma
Grbavi~ka 4
033 203 005
Verdi
Ismeta Mujezinovi}a 12
033 664 117
Via del Corso
Kolodvorska 11
033 718 595
Vinoteka
Skenderija 12
033 214 996
INTERNATIONAL FOOD / ME\UNARODNA HRANA
Name / Ime
Broadway
Kranj~evi~eva 11
033 211 023
Caballo
Himze Polovine 37
033 221 819
Global Food
Bra}e Begi}a 6
061 274 955
Hacienda-Cantina Mexicana
Bazerd`ani 3
033 441 918
Hot Wok
Titova 12
033 203 322
Mala kuhinja*
Josipa [tadlera 6
061 144 741
Pivnica HS
Franjeva~ka 15
033 491 100 / 061 202 800
Taj Mahal
Paromlinska 48a
061 277 384
The Club
Titova 7
033 550 550
TIM
Avde Hume bb
033 212 612
To Be'
]izmed`iluk 5
033 233 265
Address / Adresa
Telephone / Tel Working Hours / Ulaz
e-mail
Delivery / Dostava
Delivery / Dostava
Delivery / Dostava
Delivery / Dostava
43
RESTAURANTS / RESTORANI
A{~inica Had`ibajri} F. Namika
Veliki ]ur~iluk 59
033 536 111
07:00 - 18:00
Type / Tip: National / Nacionalni
Traditional Bosnian specialties in the oldest A{~inica
in Sarajevo.
Tradicionalni bosanski specijaliteti u najstarijoj
a{~inici u Sarajevu.
Barhana
\ulagina ^ikma 8
033 447 727
08:00 - 24:00
www.barhana.ba
Type / Tip: Mediterranean / Mediteranski
A perfect place for enjoyment of wholesome food.
Prijatno mjesto za u`ivanje u dobroj hrani.
Dveri
Prote Bakovi}a 12
033 537 020
10:00 - 23:00
www.dveri.co.ba
Type / Tip: National / Nacionalni
A Restaurant whose scent already frees the guest of any
doubt that he has brought his senses to the right place.
Restoran koji ve} mirisom osloba|a gosta nedoumice
da je doveo ~ula na pravo mjesto.
Galija
^obanija 20
033 443 350
09:00 - 23:30
www.galija.ba
Type / Tip: Mediterranean / Mediteranski
Restaurant and caffe bar with excellent Italian
specialties in a pleasant ambiance.
Restoran i caffe bar sa vrhunskim italijanskim
specijalitetima i ugodnim ambijentom.
44
Address / Adresa
Telephone / Tel Working Hours / Ulaz
e-mail
RESTAURANTS / RESTORANI
Hacienda - Cantina Mexicana
Bazerd`ani 3
033 441 918
10:00 - 03:00
www.hacienda.ba
Type / Tip: International / Me|unarodni
Mexican specialties in a colorful ambiance
Meksi~ki specijaliteti u veselom ambijentu
Inat Ku}a
Veliki Alifakovac 1
033 447 867
11:00 - 22:30
Type / Tip: National / Nacionalni
Bosnian food in a landmark setting.
Bosanska hrana u ambijentu historijskog spomenika.
Konoba Gusar
Put mladih muslimana 17
033 710 420
07:00 - 24:00
Type / Tip: Mediterranean / Mediteranski
Feel a touch of Dalmatia and satisfy your appetites.
Osjetite da{ak Dalmacije i zadovoljite svoj gurmanski apetit.
Piccolo Angolo
Paromlinska 24
033 660 505
11:00 - 24:00
Type / Tip: Mediterranean / Mediteranski
Tavern Piccolo Angolo offers excellent seafood
specialties, superb wines and a pleasant ambience.
Konoba Piccolo Angolo vam obe}ava vrhunske riblje
specijalitete uz kvalitetna vina i ugodan ambijent.
Address / Adresa
Telephone / Tel Working Hours / Ulaz
e-mail
45
RESTAURANTS / RESTORANI
Plavi zamak
Zvorni~ka 29
033 718 807
08:00 - 24:00
Type / Tip: International / Me|unarodni
In the restaurant Plavi zamak you can enjoy excellent
cuisine, pleasant ambiance and superb service.
U restoranu Plavi zamak o~ekuje vas izvrsna hrana, ugodan
ambijent i vrhunska usluga.
Restaurant Bar Peppers
Zagreba~ka 4a
033 201 550
09:30 - 24:00
Type / Tip: International / Me|unarodni
Enjoy in a pleasant ambiance with funk & jazz.
U`ivajte u ugodnom ambijentu uz funk i jazz.
Sedef
Ferhadija 16
033 200 588
08:00 - 22:00
Type / Tip: National / Nacionalni
Traditional Bosnian cuisine and grilled specialties.
Tradicionalni bosanski specijaliteti i hrana sa ro{tilja.
Verdi
Ismeta Mujezinovi}a 16
033 664 117
10:00 - 23:00
Type / Tip: International / Me|unarodni
Verdi restaurant offers pleasant ambiance, and
international-food specials perfect for receptions,
weddings and birthday parties.
Restoran Verdi pru`a ugodan ambijent i me|unarodne
specijalitete odli~ne za organizaciju prijema, svadbi i ro|endana.
46
Address / Adresa
Telephone / Tel Working Hours / Ulaz
e-mail
HOTELS / HOTELI
< 50 KM 51 - 100 KM 101 - 150 KM 151 - 200 KM 201 KM <
HOTELS / HOTELI
Name / Ime
America
Art
Astra
Astra Garni
Belvedere
Dardanija
Emona
Europa
Gaj
Grand
Hecco
Hondo
Omega-Ambasador
Park
Plavi zamak
Unica
Saray
Vila Orient
Himzarina 23
Vladislava Skari}a 3
Zelenih beretki 9
Kundurd`iluk 2
Vi{njik 2
Radi}eva 19
Bentba{a 11
Vladislava Skari}a 5
Skenderija 14
Muhameda ef. Pand`e 7
Medrese 1
Zaima [arca 23
Omera Stupca 19
Gornja Jo{anica II/1
Zvorni~ka 29
Hamdije Kre{evljakovi}a 42
Nevjestina 5
Oprkanj 6
033 214 445
033 232 855
033 252 100
033 475 100
033 262 140
033 213 613
033 271 660
033 580 400
033 445 200
033 563 100
033 273 730
033 216 122
033 277 200
033 433 000
033 718 807
033 555 225
033 237 810
033 232 702
Price range
Cjenovni razred:
BED AND BREAKFAST AND GUEST HOUSES / PRENO]I[TA I PANSIONI
Name / Ime
Pansion Ba{~ar{ija
Veliki ]ur~iluk 41
Pansion ^obanija
^obanija 29
Pansion Kandilj
Bistrik 12 a
Pansion Stari Grad
Bjelina ^ikma 4
Preno}i{te Buona notte Kralja Tvrtka 5/I
Preno}i{te Halvat
Kasima ef. Dobra~e do 5
Preno}i{te Hotel Ada Abdesthana 8
Preno}i{te Identiko Hala~i 3
Preno}i{te Kod Keme Veliki ]ur~iluk 15
Preno}i{te Vila Wien Mud`eleti mali 2
Preno}i{te Zem Zem Mula M. Ba{eskije 61
033 232 185
033 441 749
033 572 510
033 239 898
033 259 371
033 237 714
033 475 870
033 233 310
033 531 140
033 232 855
033 239 648
Price range
Cjenovni razred:
MOTELS / MOTELI
Name / Ime
Magarac Garni
Mejdan
Sokak
Azize [a}irbegovi} 16
Mustaj-pa{in mejdan 11
Mula M. Ba{eskije 24
033 720 830
033 233 563
033 570 355
Address / Adresa
Price range
Cjenovni razred:
Telephone / Tel Working Hours / Ulaz
e-mail
47
HOTELS / HOTELI
< 50 KM 51 - 100 KM 101 - 150 KM 151 - 200 KM 201 KM <
Boutique 36 Hotel
Safvet bega Basagi}a 36
033 239 490
www.hb36.ba
Price range / Cjenovni razred: City Boutique Hotel
Mula Mustafe Ba{eskije 2
033 566 850
www.cityhotel.ba
Price range / Cjenovni razred: Hollywood Hotel
Dr. Mustafe Pintola 23
033 773 100
www.hotel-hollywood.ba
Price range / Cjenovni razred: Ljubi~ica Hostel
Mula Mustafe Ba{eskije 65
033 535 829
www.hostelljubicica.net
Price range / Cjenovni razred: 48
Address / Adresa
Telephone / Tel Working Hours / Ulaz
e-mail
< 50 KM 51 - 100 KM 101 - 150 KM 151 - 200 KM 201 KM <
HOTELS / HOTELI
Hayat Hotel
Abdesthana 27
033 570 370
www.hotel-hayat.ba
Price range / Cjenovni razred: Hecco Deluxe
Ferhadija 2
033 558 995
www.heccodeluxe.com
Price range / Cjenovni razred: Old Town Hotel
Mali ^ur~iluk 11a
033 574 200
www.hoteloldtown.ba
Price range / Cjenovni razred: Villa Atelier
Mo{}anica 13a
033 240 966
www.villa-atelier.com
Price range / Cjenovni razred: Address / Adresa
Telephone / Tel Working Hours / Ulaz
e-mail
49
BEAUTY & WELLNESS / LJEPOTA I WELLNESS
Cosmetic Studio Biba / Kozmeti~ki studio Biba
Medresa Bistrik 3
033 447-544
Mon - Fri / Pon - Pet: 08:00 - 20:00
Sat / Sub: 08:00 - 18:00
Sun / Ned: Closed / zatvoreno
www.studio-biba.com
LifeStyle Beauty Studio
Biha}ka 1
065 158 442 / 061 470 892
Call for informations
Pilates & Massage Studio Dina /
Studio za pilates i masa`u Dina
Merhemi}a Trg 4
061 278 008 / 061 199 600
Call for informations
www.pilates.ba
Thermal Riviera Ilid`a / Termalna rivijera Ilid`a
Butmirska bb
033 771 000
09:00 - 22:00
www.terme-ilidza.ba
Address / Adresa
Telephone / Tel Working Hours / Ulaz
e-mail
51
WHERE TO SHOP / GDJE KUPOVATI
For souvenir shopping, visit Ba{~ar{ija. In its golden
time, there were over 80 trades present in Ba{~ar{ija,
some of which were preserved until today. Ba{~ar{ija is
filled with souvenir shops, carpet sellers, Oriental slipper
and jewelry shops.
Za suvenire posjetite Ba{~ar{iju. U njeno zlatno doba,
tamo je postojalo preko 80 vrsta zanata od kojih su neki
sa~uvani i do danas. Ba{~ar{ija je prepuna suvenirskih
trgovina, prodavnica }ilima, papu~arskih radnji i
zlatara.
Kazand`iluk
Kazand`iluk
Kazand`iluk (Coppersmith Street) is one of the oldest
streets in Sarajevo, and once a part of a larger copper
craft guild. Here, you will find traditional copper
products, decorated using techniques that have been
passed down through generations. Bargaining is
recommended.
Kazand`iluk je jedna od najstarijih ulica u gradu, a
nekada je bila dio Kazand`ijske ~ar{ije. U Kazand`iluku
uvijek mo`ete na}i tradicionalne predmete od bakra
ukra{ene posebnim tehnikama bakroreza, umije}em koje
se od davnina prenosi sa koljena na koljeno. Cjenkanje
je po`eljno.
Ferhadija Street
Ferhadija
Modern boutiques and other shops line up the entire
Ferhadija Street. Sarajevo has several modern shopping
centers. The largest one is BBI Center, a place for
shopping, but also for relaxation.
Du` ~itave ulice Ferhadija nalaze se moderni butici i
druge radnje. Sarajevo ima i nekoliko modernih tr`nih
centara. Najve}i je BBI Centar koji je ujedno i mjesto za
shoping, ali i odmor i relaksaciju.
Gazi Husrev Bey's Bezistan (covered bazaar)
Gazi Husrev-begov bezistan
Gazi Husrev Bey's Bezistan (covered bazaar) was built
between 1537 and 1555. In its shape and size, Bezistan
reminds of Istanbul's Misir ^ar{ija (spice bazaar), as
well as covered bazaars found in Arabic cities. Inside
of it are boutiques and shops, and exiting at the sidestreet doorway, will take you to Gazi Husrev Bey's Strees
(commonly known as Zlatarska of Goldsmiths Street)
occupied by jewelry shops.
Gazi Husrev-begov bezistan gra|en je izme|u 1537.
i 1555. godine. Svojim izgledom podsje}a na Misir~ar{iju (bazar za~ina) u Istanbulu, odnosno na zasvo|ene
bazare arapskih gradova. Unutra se mogu na}i butici i
prodavnice, a izlaskom na sporedni izlaz na}i }ete se u
Gazi Husrev-begovoj (poznatoj kao Zlatarskoj) ulici, gdje
}ete na}i brojne prodavnice nakita.
52
GETTING AROUND / [email protected]
Public Transport
Gradski saobra}aj
Sarajevo is well connected with a network of trams, trolleybuses, buses and minibuses. The one-way ticket for an
inner-city zone is 1.6 KM if you purchase it in a kiosk.
However, if you purchase it with a driver, the one-way ticket
costs 1.8 KM.
Sarajevo je dobro uvezano javnim gradskim saobra}ajem.
U gradu funkcioni{e mre`a tramvaja, trolejbusa, autobusa
i kombija. Karte ko{taju 1,6 KM po vo`nji ukoliko se karta
kupi u kiosku, dok, kada je kupujete kod voza~a, njena
cijena iznosi 1,8 KM.
The ticket must be punched as soon as you enter the
vehicle. Failure to do so will result in a fine, on the
spot. The bus line connecting airport with Ba{~ar{ija
runs several times per day and it costs 6 KM (3 Euros)
one way.
Kartu obavezno morate poni{titi pri ulazu u vozilo jer
}ete u protivnom biti ka`njeni na licu mjesta. Postoji
i autobuska linija od aerodroma do Ba{~ar{ije, koja
operira nekoliko puta dnevno. Cijena karte u jednom
pravcu iznosi 6 KM (3 Eura).
The public transport map is located on the inside of the
front cover page of Sarajevo Navigator. For additional
information, contact the Public Transport Company (GRAS)
at www.gras.co.ba or at 033 293 333.
Mapa javnog prevoza se nalazi na unutra{njim koricama
Sarajevo Navigatora, a za vi{e informacija kontaktirajte
Gradsko saobra}ajno preduze}e - GRAS na www.gras.
co.ba ili 033 293 333.
Taxis
Taxi slu`be
Sarajevo has one of the cheapest taxi services in Europe.
Several private taxi companies operate in the city 24 hours
a day. For example, taking a taxi from Sarajevo Airport to
the city centre will cost between 17 and 20 KM. Taxi stands
are clearly marked and starting rate is 1,5 KM. All vehicles
use the taxi meter. The driver will issue the receipt upon
a request.
Sarajevo posjeduje jedan od najjeftinijih taxi servisa u
Evropi koji radi 24 sata dnevno. Npr., vo`nja na relaciji
Sarajevski aerodrom - Ba{~ar{ija (sa jednog na drugi kraj
grada) ko{ta izme|u 17 i 20 KM. Nekoliko privatnih taxi
slu`bi stoje vam na raspolaganju. Taxi {tandovi su jasno
ozna~eni, a po~etna tarifa je 1,5 KM. Sva vozila posjeduju
taksimetre, a voza~i }e vam na zahtjev izdati ra~un.
FREE ARIVAL / BESPLATAN DOLAZAK
1522
& 033 412 555
XI
PAJA TA
53
GENERAL INFO / GENERALNE INFORMACIJE
BiH Country Code
+387
Pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu
+387
Sarajevo Area Code
(0)33
Pozivni broj za Sarajevo
(0)33
Zip Code
71000
Airport
Bus Station
289 100
213 100 / 213 010
East Sarajevo Bus Station
057 317 377
Railway Station - Information
655 330
Po{tanski broj za Sarajevo
71000
Aerodrom
Autobuska stanica
289 100
213 100 i 213 010
Autobuska stanica Isto~no Sarajevo
057 317 377
@eljezni~ka stanica - informacije
655 330
Medical Emergency
124
Hitna pomo}
124
Police
122
Policija
122
Fire Emergency
123
Vatrogasna brigada
123
Road Assistance Service
1282 / 1288
Local Tel. Number Directory
International Tel. Number Directory
Pomo} na cesti
1282 / 1288
1182
Info o lokalnim telefonskim brojevima
1182
1201
Info o me|unarodnim telefonskim brojevima
1201
Ko{evo Hospital
444 800
Bolnica Ko{evo
444 800
General Hospital
285 100
Op}a bolnica
285 100
24-hour Pharmacy Ba{~ar{ija
272 300
De`urna apoteka Ba{~ar{ija
272 300
24-hour Pharmacy Novo Sarajevo
713 830
De`urna apoteka Novo Sarajevo
713 830
24-hour Pharmacy Dobrinja
766 380
De`urna apoteka Dobrinja
766 380
24-hour Pharmacy Ilid`a
762 180
De`urna apoteka Ilid`a
762 180
Veterinarian Clinic
442 303
Veterinarska stanica
442 303
Tourist Information Center
54
Address / Adresa
Zelenih beretki 22
220 724, 220 721
[email protected]
www.sarajevo-tourism.com
Telephone / Tel Working Hours / Ulaz
e-mail