mm I 76 N - Aceh Books

Comments

Transcription

mm I 76 N - Aceh Books
mm
I
76
N
Ho. 1692 HRRPTTSTAKAAH AMZIB L/J1TJCJTG.
BEK
G A D O 'I
£ J E G
TT
R i
I II G A T
rr R
TT
TJ
E
JJ
G R A J
Bulai Ti l oë ica ficupeuteu'biet Ié S;ïè<
Rifi Kj'ueTipjrajr: deimgoH ceustcn'cil,
Tif;or.i le ka ceupubloe keu incaj ai-akc
Atjèh.
Geusaléw imtuk «aseufcah sirapa?h".T.!
Ié
AÏTZIB iAittuaro
Sukarcmai
Bah da Atjèh
1966
2
A a s a l a m u • a l a i k o m h é kawoin l i n c l c a ,
T u b a Ticjoti natela i b u UQOU b e p a k .
N j o ' è p e t r.ic b a k i b ï i a i cm p e u n a w a ,
LOTI b r i k e u b a n g a a n j a r i g t o e n e o n d j e n
D e u n c o t e u n g k u d j rob. n j o e a a b o h l e u a ,
Bè|fc d j e u o h r e j e n e u d o n e m e u a i c a k .
D a l e m t b o n nam p l b b p e u e t k a d j e u e t i b i
b u k a , JTc-TJCgroë r n e u l i a m a k e n t b a t a p a k .
Makén
raeudjampu
b o h l u ncron b a d a ,
Maken d j l c a n d a bek b u e t n j a n e k o n h a k .
I n o n c p i b aeben cgein p i h sama,
M a l è e ban l é na h é bunoong meuralc.
Peue lom h é r a k e n d i d a l e m k u t a i
'0>i t a e u ^ r u p e t j u k b b m e u s i c a k . " '
S a j a n c iié aduen ureueng. k a t u b a »
F f j o n u r e u e r i f j rauda p e u a a r a e b i d j a k .
?
K e u ^ u r e u e n e agern m e u r i w a n e } i a b e ,
DuaoTi n e o n b e n d e l b n k e l o n
lajak.
ü b a k ^ meun a a a l i d j a r e u e n g ge u t e u k e ,
L e u h b n e o n ' A a e b e n e torn c ê u d j a k .
Aaai k a Mugréb k a t e u p é t mate,
Meun j o k a I n a j a l e d j u k a n a d a k .
P e u e l o m o^ S u b o h b e u d o h t j . i t h a n a »
P e u f t è t "bob l a n g a d e u n ö ö n me s i n j e k .
f
"5
MeuTi.lo bak djudi dura k r i djiraita,
DJ item ugeulia djeuoh pib d j i d j a k .
Walèe pib. clijUb bak k a j è e i-aja,
Beuthat ö j è e d a r a lam uteueng seumak.
TTcbéb. tan oh blang didalam g a l a ,
Pawbn r u p i a peut rem s i k r a k - k r a k .
Anouk tiinunoh t i d j o h ie mata,
Dj are u eng d j i r a s a meuwg bada ö i k r a k .
Ajab ba nadak iu'b bak meuria,
A t j i boii dua l a l è geusimek»
'OU ka babeb pèng peunèng keupala,
Peudong lé dakwa deungon ma ö i n j a l c
•Oh b: TI d j i j u e blue s i l c i l p saka,
TTana beu'landja pib menng s i p i r a k .
Meung tbat d j i k a r a t meubat djitcarpa,
Inong t j e u l a k a b i t bana utttk.
Malcén tapeugah bauc beulandja,
Maken d i g a t a t a t i n d j a k - t i n d j a k
ï a e u lé djeuet prang ureueng njan dua,
Teudbb djitampa djitrom d j i s i p a k .
Aneuk d j i k a l o n roublèk-blèk mata,
Ajab deungon ma meuèn keutoprak
Aeh<§ bak aebó reahé s j è e d a r a ,
Ttbak peutua po inong d j i d j a k .
4l e d ju djek peugeh keu jah s l d a r e ,
Lbn jue b l o ë safa; lbn-lbn^ geusipak.
Neulheueh Ion lakbe teuntee ueupeuna,
Ka s é b lbn rasa asoë lbn p i p a k .
'Qh t a l b djudi siwaba puta,
Lon-lon geütampa bob mi eng Ion rusak.
Pawbn ngou subang habéli lam g a l a ,
Lampbb Blang A r a p i b njan ka pipak.
v
Keupeuekuh agara lagee njan i-upa,
Beurimueng seuba bubuje r i n t h a k .
Adak meung loitb.be lagee Tijen rupe,
T-Tanc kusüka agara budé tak.
ingga oempé t j r é wabé s j è e d a r e ,
Ureueng njan dua buet agem p a l a k .
Peungarbh djudi keubit tbat r a j e ,
Êk djeuet keu dakwa deungon me s i h j a k .
TT
ï n g a t waréb. Ion kavbm d i l i n g k a ,
Bek tbat tieusuka lagee njan lajalc.
ïTjang ladbm ureueng djeuet kbeun k a tu
P i b Tijen keureudja leupah tbat galei:.
Putéb deungon bk bungkbk anggbeta,
L a l è simeaa d l j u b bek bugek.
T-Tcbéb djouera djeroe djalc publoë i d j e ,
H e b é ^ aueoa djak publoë p i r a k .
5?
Bèk Ié l a g è e njan wabé s j è e d a r a ,
Habéh bareuta gata p i h palak
Tourna aabob treuk ngo Ion t j a l i t r a ,
Bal; dj al; mcuraba mita bob s a l a k .
Ladbw Inong droë hé adoëdjib na
Inong gob tourna p i h leupab galr'lc.
Pada b a i caban da lam ngou l u a ,
Keupeue taraba meung buet njang Icon hak
Salab g e u t a n j o ë barangpat
Pabon ban i d j a bloë njang
Mangat rret saban ngon gob
TTbe sikada meung dua lbèo
punt-ia,
gèt tjurak.
po at r a ,
krak.
Bèlc i d j a sot-oot bana got rune,
ffo-ho djiteülca p i b njan djisa-wak.
'Oh duel- dldapu hé teunglcu apa,
Pik tan msutuka i d j a njan s i k r a k .
Pane ék tjeudab ulab ie rouka.
feung kon droë gata djaga ma s i n j a k .
L'euma takbeun l é wabé crièederc "
Oito lagoëna s i d a r a d j a ï a k .
'
5alr.h tbat agam l a g è e njan rupa.
^ale d i g a t a bak gob meurawak.
a t ^ i j a n g meubounong inong njang nruda,
*adju d i g a t a keunan ka tadlak*
6
Takheun ban dj item maken tamaba,
Meun j o kreueh djungka tasinthalc-eintbak
Peue lom hé reken lam P.ïf.K.A.
I»e tbc/!; ojbedara inong njang peudjak.
Teuka i é agara keunan l é s i e r a ,
Djak peuduek tanda dibinbh s i n j a k .
Asai ï:a sap at e i at dj a t dua,
Ka glab bé- eeuma meunankeub. lajalc.
Peugab neon rantam dalem g e u r i t a n ,
Meung bo bé dara gata keumeung djak.
Seuot njang inong^meukeunong r a j a ,
Saweue e j è e d a r a 1 cm d i ',?eureulak •
Meunankeub ulah peugab s i dara,
Djaweueb peurnuda ngou b.aba s i k r a k .
Meung Vo ka lakoé adoë d i g a t a ,
S i d r o ë t e u b sabdje Ion kalon tadjak?
Inong djiseuot loumbbt suara,
ï j i t siclroë sahdja bé bun gong meurak.
Job njan diagam garang hana sa,
Njoë ka na laba d i u l b n l a j a l c
ïïeon rob po inong p i b keunong r a j a ,
Bad jee ugpn i d j a tjukbb meusigalcV
Ngou badjee p l a s t i k geutiek u ï u a ,
Kutang bak dada p i h tjukbb lagak.
7
Punggbng ten asoci d j i p a s o ë gand'«c,
'Ob pc l é t i d j c djeuet g è t n>eukeüprak.
Balein g e u r i t e n bene p r é r e u d c ,
Ngon agcra awds djiiueulchém-meulcbclc.
Bana d j i t h è e d r o ë u r o ë k a e s c ,
Sigo treuk nadeu a d j i t b b di.lub t j a k .
Meunio seiunbchjang H i t ben d j i k i r a ,
Meun j o taroaba nc bo l b n rneung^djak.
T
Meunjo bel- seinen sadjan l b n neube,
TJroë goii Asc bu-bu be masak.
Meun j o ben d j i m è Ié jab s i d a r a ,
Djiinat bal: iel j e d j i s i n t h a k - s i n t h a k .
-ian dumlteub b e g o ë bal- d j i n o e roasa,
Tuba ngori randa kc sabob ï a j a k .
iïé ureueng i n o n g buugong s e u l e u g a ,
Lagee n j a n rune bek t b a t t c g a l a k !
>T
ï a n t j o ngon a s o ë r u g o ë a n g g è e t a ,
lak buet t e n l a b a dak djeuet t e te I e l e
3euseb ngou l e b o ë a d o ë d i g a t a ,
Tek t a p e u s i w a beu gob motebak.
Ce s ó b sawami t . i e r i beulend i e ,
L'edu'ek d i g a t a d j e g a sirnenjak.
?adjaga aneuk bek deuek be d a r a ,
'4 <*ek t a d j a g e t a b r i keu s i n j a k !
8
Bek leupah agam mi t a beulendja,
Gata vé dara p i n djak meurawak.
Meung bek aneuk k l i k t a t i d j i k bcJc **ha,
Seutnpoai laai t i k a gata tap*, ud jak»
Greb deungon deuek aneuk d i g a t a ,
Meung soë eu bana sinan ka nadak»
Bèkkeuh l a g è e njan b é ma s i d a r a ,
Bennet tadjaga njan aneuk maujak.
Meung èk meulipiek kiek pib mubui-a,
Beuna tadjaga bek du doe rusak*
Meun j o dj rob sabé gat', useuha,
. B i l a k o ë teuaia pib g è t :kjigalak.
Dak djeuet bek l a j è e b u i è e a n g g è e t a ,
Djisajang r a j a keu gata e r i j d e
Peue lora bé adoe lakoë tadjaga,
Watèe d j i g i s a bu-bu ka masak»
Peue lora teukhéra-khéra t j u t léra tasapa,
Sagai i^é dara l a k p ë t e u h ban g l a k .
Be uur. e i n tan l a g è e njan rupa,
Ngon lakoë gata tuto bek tjangklak.
'Ob noëkeub babéb. tanbéb njang keuoa,
Tanbéb keudua leuhèh ltau t j a l a k .
Keu suai meting cm hé bungong djeurapa,
Deuugo s j è e d a r a bek d i l e e d j a r a k » -
9
palam lingkok g l é awé neutamon,
Lam lunglciek gunong djimeuen ru3a.
Djinoe } i laén Ion oaién baugon,
Salah ban keunong deun go beurata.
Tjara meurakan bé in tan buugong,
Muraatjam bangon tjurak Trareunr."
Jjang sabob natjan t a p j o ë rnita ngou,
Njang cjeuet peutamong urumob. tangga.
0
Peue na r a b s i a bana d.Ubangon,
Bandurn djikabom bana fl-Ubul-r.
Watee d j i o u d i l é ureueng inonp,
Pakriban bangon ajab sidara? '
a3t?euot tjukob meukeunong,
OP- bat Ion meungon bana buet t j u ^ r .
J&ftvtm- teuaureuetrbafc buet meukabom,
falee• pib:meuoom, ;da:lam Irahsia* .
>
Sabob treuk natjan ragara tameungon,
Ob. tapeutamong urunob tangga,
DJipeugab baba seureuta bangon,
Bak ureueng inong p i t ö u n a b d j i b a .
Bjipeugab lakoë paloë ka keunone,
Eulcalon bangon d i k u t a Langsa.
Dalara Maeukob seupbt djitanong,
tfgon eidroe inong tjeudab ngon g a l a .
.10
Sabpb treuk wat .jam e i n tan bunpong,
Wateè taroeungon p a l é n g t j e u l a b a .
Dalara kan et bu djisisseue langong,
Watee hana ngon njan djikeureudja.
/.aai ka leupah langkah nibak ngon,
Keunen bed: bungong l a d j ü d j i t e u k a .
Ingat e rak an po i n tan bungong,
Tjara bal: raeungon beuna pareksa.
Pek tbat rauwajang bé ral:an ngon ngon,
ana get banger.» 'o » acbé maea.
Pak saboh watèe d j i t i p è e l é ngon,
Ka lheueb takalon ngon dua raata.
TT
1
Meunjo tamarit njang bukon-bukon,
Tapeugab keu ngon n^v.tic kon-kon baba;
Meukeusud gata t j a r a raita ngon,
Tatanjong bangon bak ureueng tuba.
Pakriban tjurak l a jak. tamcungon,
Beudjitéra t a l o n watèe seuTigqara:.
Bek teungoh teuga meulia keu ngon,
Watee roeuscuropom ban l é t a n i e t na."
P a k r i t j i t njang dj rob r è t tob njang !
keunong, Geutanjoë raeungon beuearaa rasa
Sinankcub tarida s e u t i a keu ngon,
Beule tatanj.ong deungon p a r é k s a .
11
Walbe p i h agam meunan t i i t inong,
Takalon bangon tingkah l a k u n j a .
Djeuet r a j a luka djiteuka langong,
Mupeueng meutaraon d j i t b h d i l i n g k a .
Di Paja ICaruèng na limèng bungong,
Batèe meutamon d i l h b k Kruengraja.
Rusak g e u t a n j o ë ngon ureueng inong,
Paléh tribale ngon d j i b a peusuna.
ïïantjo ngon tjapab. beukah beulangong,
Ujub meutamou kon l é d i b a r a .
Sabab kak t u l a k sipak deungon trom,
Kareuna buet ngou bak aoai reula.
I n g a t j i é rakan agarn ngon inong,
Bek rbhkeuh bingong acbé b i n a s a .
wabéh ngori a t r a d j i t u k a bungong,
u*antjo ngon inong keumong ngon muka.
%
Ka babéb Ion lbb>i barbh ngon tunong,
Ka lheueb lbn tan jong bak ui-eueng tuba.
Njang djeuet baba njoë d j i n o ë lbn seuraong, Ion kirém keu ngon Atjbb meulia.
Tinru ngon bar at barbb ngon tunong»
Agam ngorj inong wadjéb tadjaga.
pfcöjéb tapeunjum bandum takabom,
Meung p b é t ngon meubong wabé s j e e d a r a »
12
L e u e n runioli r a j a g e u n u l a b u n g o n g ,
T a n d a TIC. i n o w p a n e u k rol e t d a r a * "
' O M h a b é b Ru j ong ugempong l a d o n c ,
Ampon l è h . p e u d o n g k e u d è i K c u r i a ,
M e u nj p n a b a t e k e u t a u Q k é b u n g o n g ,
K e u t l o t ngon reunong bek n e u g è u l a h w a .
Meunjo na ouka t a n d t a i n o n g ,
Bek t j o k a t r a ngon njang k a d j i t a n d a .
Meung t a n t a t u p e u e w a d j é b t a t a n j o n g ,
P a k r i b a n bangon w a d j é b p a r é k s a .
B e k ^ b a n gob p a t é h t a k r é h b e u l a n g o n g ,
L a g è e n j a n bangon k u r e u e n g t j a t " a d j a .
B e k hé" s j è e d a r a umparna l a n g o n g ,
Meung p a t n j a n g t a d o n g t o b p e u e n g
k a . T a p u l a p a d e p u m a t é b a k rigora,
T a p u l a tiraon 'ob t o ë P u a s a .
Le tbat s j è e d a r e d j i n o ë ka b i n g o n g
R e u b a b duro b a k d o n g b a n a k e u n i r a .
' O b n o ë bo^i h a t é s i t a n glee b u n g o n g ,
Bal;: k a r a o ë g u n o n g n j a n g l a é n ' b a n a ,
dilin,
r
Sjecb. R i b K r u e n g r a j a baba n j a n g seuniong
Harap teurimong wabé s j è e d a r a .
S a r u b o t h é r a k a n agara n g o n i n o n g ,
M e u n g p b . ó t n g o n r a e u b o n g b u e t u r e u e n g tu>
ba.S J E C M KL r
j
ïrRbïlHGRAJA.-
13
Subhanallah w a l h a a t t u l i l l a h ,
Soekeuh ek balah gune dipoma.
Geutenjoe laén ban ék tabalah,
Malingkan A l l a h b a l ah curie ma.
Pajah lagoëna poma neukandong,
Nibak buleuen phbn sampoë lahé n a .
Bak bu leuen keu dua hana m e u t e u n t è e ,
ïTibak bueleun lhèe barb ka n j a t e .
Bak
Bek
Bek
Bak
buleuen
buleuen
buleuen
buleuen
keupeuet ramè soë tcujong,
liraong l e peue neuhawa.
keuneiu saket lam tub'oh.
tudjbh raakanau geuba.
Bak buleuen Iepen aekét lam tulcuenc,
Buleuen.alkureueng manlek k e u l u a .
'Oh l a b é b u d a k dldalaTrT n a u g g r o ë ,
Peuet ploh peuet uroë poma rceud.laca.
%
Peuet plbb peuet u r o ë poma duek depu,
Poma padjob bu hana meurasa.
Bak sabob.djamok poma n e u o e u l ó t ,
Balt eabob p i d j é t poma meudja a.
C
'Oh rajek gata dldalara a l o n ,
Poma mupanton p e u l a l è gata...
Sfeuri-ri urot geuiket beunteueng,
Steuri-ri ureueng balab guna ma.
£ é i b u : UASMAH, Bande A t j è h .
.Buku 0Ibjiptaen SJECH RIK K r u e n r r r l a
' PerpuotiïfcwsB AITZIB
Bande A t j o h :
KS!?^
IAÏÖTJONG,
b r a
n
c
'
i r''
1786 P e u l a r a
}|Sfê
ai
T1
buleuen Puasa
1760 Ganjang M a l a y o i a .
17 ^7 Geunrpa d i A t j è h
1^6
1^7
96l
1471
I684
I6S9
166^
1771
1692
Putob TTarapau 1
Pu tob TTarapau 2
Pu tob TTarapau 7
TTaaan Ilusén 4 d j i l i d
Peunob Harapan
Ganjang R . R . T
Inong S e u t i a
Pudéb Meurana
Seudéh B e u r i t a
Bèlc Gadob In pat
Stencil.
«
«
«
Ditjetak.
»
n
O
M
"
Stencil.
»•
«
Bulcu2 njang t e u t j i t a k d j e u e t g e u b l o ë bak Toko Buku ATJEH R A J / D j l . P e r dagangan 'T'T Bande A t j è h .
Peungusabe p e u n e u r b i t c n buku2 s a s e u t r e behsa A t j e h :
AÏTZIB IAÏ.?NJOïTG
Lorong P u l o t No.':>"U/C
Pe r k t tfipun gen S ulr arama i
BANDA 'ATJÊu*
12-7-1966.

Similar documents

mm 83 - Aceh Books

mm 83 - Aceh Books - 3 Bek lcu;-.r.h agam mxta' b o u l a n d j a Gata h a i dara p i d j a k mcurawak . Mubèk ancuk k l i k t a t i d j i k bakphè • Seumpom lm t i k a gata t a pcudjak G-rah deungon deuek anouk d ...

More information