Jaarrapport Duurzaamheid 2011

Comments

Transcription

Jaarrapport Duurzaamheid 2011
Jaarrapport
Duurzaamheid 2011
Mechelse Veilingen
werken onverdroten
aan duurzame missie
Voorwoord
JAARRAPPORT ‘DUURZAAMHEID 2011
IS EEN UITGAVE VAN
DE MECHELSE VEILINGEN.
Aan dit nummer werkten mee:
Chris De Pooter, Luc Peeters,
Jos Van Dessel, Marc Cools,
Ludo Van Kelst, Rudy Luytens,
Jo Op De Beeck, Marita Godyns,
Hans De Meyer, Inge Vermeylen
Voorwoord
De Mechelse Veilingen als coöperatie en de individuele leden-telers hebben een lange
traditie in het telen en vermarkten van hoogkwalitatieve groenten en fruit.
Milieubewust handelen wordt benadrukt maar achter het kwaliteitsbeleid steekt
meer dan dat.
De duurzaamheidsprincipes krijgen meer maatschappelijke aandacht. De consument
en de handelskanalen pikken deze signalen op en verwachten van de coöperatie en
de telers respons op deze belangrijke aandachtspunten.
Eindredactie: Luc Peeters
Het drie pijler principe - people-planet-profit - is evenzeer toepasbaar en ingevuld in
de missie en het algemene kwaliteitsbeleid van de Mechelse Veilingen.
Verantwoordelijke uitgever:
Chris De Pooter
Mechelsesteenweg 120
2860 Sint-Katelijne-Waver
Met als slagzin “Ons kwaliteitsbeleid is KNAP“ onderschrijven we de duurzaamheidsprincipes en passen de drie pijler aanpak toe in onze dagelijkse bedrijfsvoering.
Druk: Steylaerts, Berlaar
Foto cover: Zonnepanelen DC
Overname zonder schriftelijke
toelating van de eindredacteur is niet toegestaan. Dit jaarrapport wordt met aandacht samengesteld. Desondanks is de
redactie niet verantwoordelijk voor een
eventueel onjuiste
berichtgeving.
RECYCLED
Papier gemaakt
van gerecycled
materiaal
Deze brochure
werd op een
milieuvriendelijke
manier gedrukt.
Met deze primeureditie van het Duurzaamheidsverslag 2011 van de Mechelse
Veilingen willen wij u als aandachtige lezer meer achtergrondinformatie en concrete
voorbeelden van de implementatie van de duurzaamheidsgedachte op de bedrijfsvloer meegeven.
Ondernemen met oog voor economische principes, voor en door mensen,
met aandacht en respect voor moeder aarde : daar gaan we voor.
Wij hebben een selectie moeten maken uit een brede waaier van aandachtspunten
die we als Mechelse Veilingen en bij de individuele aangesloten leden-telers in de
praktijk brengen. Dit verslag geeft u een goed overzicht van ons continue streven
naar toepassing van onze “KNAP” principes.
Chris De Pooter
Directeur
2011
Hernieuwbare energie
A. WKK zorgt voor optimaal energierendement
Groene energie
Warmtekrachtkoppeling - afgekort WKK of co-generatie - is een
techniek waarbij energiebronnen zoals aardgas, biogas of vloeibare brandstoffen door verbranding in een motor worden omgezet in diverse componenten: elektrische energie, warmte en CO2
(verbrandingsgassen). Tussen 2008 en 2011 schakelden tal van
glastuinbouwbedrijven aangesloten bij de Mechelse Veilingen
massaal over op deze vorm van duurzaam energiegebruik.
Nieuw
Elektrisch
vermogen
Uitbreiding
Verwarming serres
WKK - in werking
De toepassing van deze technologie op glastuinbouwbedrijven
zorgt voor een optimale nuttige aanwending van de energetische inhoud van deze warmtebronnen. Geen enkele van de
bovengenoemde componenten gaat immers verloren. De
warmte die vrijkomt wordt gebruikt voor verwarming van serres,
en de verbrandingsgassen worden, na zuivering, als plantenvoeding benut. De opgewekte elektrische energie gaat op het
distributienetwerk en verder naar de particuliere verbruiker van
elektriciteit.
Energie WKK
Aantal telers
109
WKK - in 2011
2
Restwarmte
11
179,8 MWe
3
9,1 MWe
Totaal
122
189 MWe
Zonne-energie
48
894 kWp
Aantal telers
Areaal
WKK
Totaal
%
WKK
Totaal
%
Aubergine
6
7
86%
17,25
19,15
90%
Komkommer
12
40
30%
36,67
62,47
59%
Paprika
7
18
39%
32,47
46,11
70%
Tomaat
86
126
68%
212,46
257,84
82%
Energie WKK +
restwarmte
Aantal telers
Areaal
WKK
Totaal
%
WKK
Totaal
%
Aubergine
6
7
86%
17,25
19,15
90%
Komkommer
16
40
40%
47,06
62,47
75%
Paprika
7
18
39%
32,47
46,11
70%
Tomaat
91
126
72%
227,71
257,84
88%
De tabel geeft een stand van zaken op 5 december 2011. Scores van 90% bij aubergineteelt tot 75% bij komkommerteelt zijn duidelijke indicaties voor de mate waarin de teelten afkomstig zijn van bedrijven die omgeschakeld zijn hetzij op co-generatie, hetzij op
restwarmte.
Mechelse Veilingen
Jaarrapport ‘Duurzaamheid’
3
2011
B. Zonnepanelen zetten mooie resultaten neer
De zon is een belangrijke bron van alternatieve energie. De
Mechelse Veilingen zetten bewust stappen in de richting van
hernieuwbare energie. In 2009 investeerde de veiling in 5517
zonnepanelen met een gezamenlijke oppervlakte van 1 hectare
op het dak van de productloods. Daar bleef het echter niet bij.
In 2011 startte de veiling nog een bijkomend project op voor de
productie van zonne-energie, en met succes. Zo waren de 5517
panelen op het dak van het distributiecentrum in 2011 goed
voor een totaal van 981.000 kWh. Op de nieuwe verpakkingsloods kwamen er in juni 2011 nog eens 5100 zonnepanelen bij,
met een totaal van 628.384 kWh. Beide installaties samen produceren ongeveer het equivalent van het gemiddeld jaarlijks
elektriciteitsverbruik van 460 gezinnen en geven een vermindering van CO2-uitstoot van 680 ton/jaar.
Energiebesparende maatregelen
Minder energie verbruiken is goed voor het milieu en daar zijn
de Mechelse Veilingen ook bewust mee bezig, zo blijkt duidelijk
uit toepassingen in de praktijk.
• Dimbare verlichtingsarmaturen in de nieuwe verpakkingsloods
worden aangestuurd via een gecombineerd systeem van tijdsklok, bewegingsmelders en lichtsensoren.
• Het gebruik van snellooppoorten moet energieverlies voorkomen door de warmte in de winter binnen te houden en in de
zomer buiten te houden.
• Alle radiatoren werden voorzien van thermostaatkranen.
4
Mechelse Veilingen
Jaarrapport ‘Duurzaamheid’
• Nieuwe burelen werden uitgerust met een ventilatiesysteem
met warmterecuperatie met een totaal pulsdebiet van 2670
m³/uur.
• Andere ruimtes worden verwarmd door twee condensatieketels op aardgas.
• De nieuwe verpakkingsloods wordt verwarmd door 20 rechtstreeks gestookte aardgasbranders.
Alle investeringsdossiers bij de Mechelse Veilingen worden
geëvalueerd en bijgestuurd op basis van de huidige en de toekomstige energieprestaties.
2011
Gebruik van regenwater
Binnen zijn terreinen en gebouwen beschikken de Mechelse
Veilingen over een ruime opslagcapaciteit voor hemelwater.
Onder het distributiecentrum en onder de aangebouwde loods
voor lege verpakkingen (bouw 2010-2011) liggen grote waterreservoirs. Achter het distributiecentrum is bovendien een open
waterbekken aangelegd dat zorgt voor een geleidelijke afvoer
van regenwater naar het oppervlaktewater. Het opgevangen
regenwater wordt op de veiling maximaal benut, bijvoorbeeld
voor het onderhoud van de gebouwen, koeling en in de kistenwasserij.
Samenwerking met Phytofar-Recover
Een juist en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
met respect voor mens, dier en milieu is een grote bekommernis
van de Mechelse Veilingen en de aangesloten leden-telers. De
veiling verleent zijn medewerking aan de ophaalcampagnes van
Phytofar-Recover. Deze vzw staat in voor de professionele inzameling van lege verpakkingen van plantenbeschermingsmiddelen o.a. in de land- en tuinbouw. Deze jaarlijkse inzameling
gebeurt op een inzamelsite. Tweejaarlijks worden ook alle vervallen en niet gebruikte producten ingezameld.
In 2011 werden zowel lege verpakkingen als vervallen producten ingezameld. De Mechelse Veilingen stellen hun containerpark gedurende een hele week als inzamelsite ter beschikking
van Phytofar-Recover. Deze service van de Mechelse Veilingen
stelt land- en tuinbouwers uit de ruime regio rond Sint-KatelijneWaver in staat om op een vlotte manier deel te nemen aan deze
actie. Ook niet-leden maken gebruik van deze faciliteit en dat
betekent nog betere resultaten van de inzamelactie.
Mechelse Veilingen
Jaarrapport ‘Duurzaamheid’
5
2011
Minder papier = bomen sparen
De Mechelse Veilingen benutten diverse vormen van elektronische communicatiesystemen om het papiergebruik binnen de
veiling drastisch te beperken. Minder papier spaart immers
bomen!
Communicatie via extranet
Extranet vormt het ideale elektronische communicatieplatform
tussen de veiling en de klanten, zowel telers als kopers. Sterke
financiële ondersteuning betekent een extra stimulans voor de
telers om maximaal gebruik te maken van dit elektronische
communicatiesysteem.
Elektronische nieuwsbrief
Maandelijks ontvangen alle correspondenten de elektronische
nieuwsbrief van de Mechelse Veilingen. Deze directe, periodieke
communicatielijn verspreidt op een snelle, efficiënte manier
belangrijke mededelingen, activiteitenkalender of nieuwtjes.
Interne documentenstroom elektronisch
De interne documentenstroom wordt zoveel mogelijk elektronisch georganiseerd. Inkomende papieren documenten (bijvoorbeeld facturen) worden eerst centraal ingescand daarna
naar de betrokken diensten met e-mail doorgestuurd voor verder behandeling.
2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
Blanco
Facturen
800000
600000
400000
200000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Bijgaande tabel geeft, over de jaren heen, de gerealiseerde daling in papierverbruik.
6
Mechelse Veilingen
Jaarrapport ‘Duurzaamheid’
2007
2008
2009
2010
2011
2011
Mobiliteitsbeleid
Milieuvriendelijke bedrijfswagens
Omdat de Mechelse Veilingen duurzaamheid en milieuvriendelijkheid hoog in het vaandel dragen, wordt bewust voor een
mobiliteitsbeleid gekozen met lagere CO2-uitstoot. In de loop
van 2011 opteerden de Mechelse Veilingen resoluut voor milieuvriendelijke en zuinige bedrijfswagens. Voor de bedrijfsbezoeken werden zes afdelingswagens met lage CO2-uitstoot in
gebruik genomen ter vervanging van minder milieuvriendelijke
voertuigen. Deze afdelingswagens worden ook maximaal ingezet voor gezamenlijke verplaatsingen buitenshuis van het personeel en de leden van de Raad van Bestuur.
Minder vergaderkilometers
Medio 2011 namen de Mechelse Veilingen, in samenwerking
met het VBT (Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties) en
de collega-coöperaties een video/teleconferentiesysteem in
gebruik. Deze moderne vergadertechniek levert de deelnemers
niet alleen een flinke tijdsbesparing op (minder verplaatsingstijd) maar resulteert in een sterke vermindering van het
aantal externe verplaatsingen en vergaderkilometers.
Aanmoediging fietsgebruik
Om zich op de terreinen van de veiling snel te kunnen verplaatsen, beschikt het personeel over 69 fietsen. Personeelsleden die
hun eigen fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer krijgen
een fietsvergoeding van 20 eurocent/gereden km (heen- en
terugtraject). Voor hen staan ook douches en kleedkamers ter
beschikking, evenals overdekte fietsenstallingen.
Oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken
De Mechelse Veilingen zijn actief lid van de RESOC-werkgroep
Mobiliteit. Dit project streeft naar een betere mobiliteit in het
arrondissement Mechelen. Onder het motto ‘Samen Vooruit’
neemt een vertegenwoordiger van de veiling driemaandelijks
deel aan de werkgroepactiviteiten. Met de werkgeversorganisaties Unizo en Voka, vakbonden, gemeentebesturen, provinciebestuur, openbare transportinstellingen en enkele geïnteresseerde
private bedrijven plegen de Mechelse Veilingen overleg om de
verkeersproblematiek planmatig aan te pakken. Er wordt
gestreefd naar multimodale transportoplossingen.
Als lid van VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) en participerend in mobiliteitswerkgroepen zoeken de Mechelse Veilingen
voortdurend naar oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken in
relatie tot de (interne en externe) logistieke processen van de
veiling.
Vlot openbaar vervoer
Het gebruik van het openbaar vervoer wordt door de veiling
sterk aangemoedigd. Met een busverbinding van DE LIJN aan
de veiling zelf en het NMBS-treinstation op wandelafstand van
de veilingterreinen kunnen personeelsleden en bezoekers vlot
gebruikmaken van het openbaar vervoer.
Mechelse Veilingen
Jaarrapport ‘Duurzaamheid’
7
2011
Beperking transport lege éénmalige verpakkingen
Eénmalige kartonverpakkingen worden plano (vlak gestapeld)
aangevoerd en met opzetmachines ter plaatse open geplooid.
Dit betekent een belangrijke besparing in transport tussen fabricage en uiteindelijk gebruik van de doos. Het transporteren van
open geplooide dozen zou meer dan een tienvoud betekenen in
verhouding tot de huidig gehanteerde procedure. Op deze
wijze wordt dus massaal bespaard op vrachttransport.
Op enkele grote teeltbedrijven werden pilootprojecten gestart
met opzetmachines waardoor een nog grotere besparing in
transport werd gerealiseerd.
Aardgastankstation
In september 2011 kwam er op de site van de Mechelse
Veilingen een locatie beschikbaar voor een CNG (Compressed
Natural Gas) tankstation. Dit tankstation is aangesloten op het
gewone stadsdistributienet voor aardgas. Met een compressorsysteem wordt het aardgas onder druk gebracht. In samenwerking met de verdeler van CNG-gas en het gemeentebestuur van
Sint-Katelijne-Waver wordt de mogelijkheid geboden aan de
eigenaars van een wagen op aardgas om zich in hun woonbuurt
te bevoorraden. Het CNG-tankstation is permanent toegankelijk
voor personenwagens en vrachtwagens.
Het CNG-station was op 13 september 2011 gastlocatie voor de
openbare milieuraad. Tijdens de vergadering werd de werking
van het aardgasstation toegelicht en ook informatie verstrekt
over alternatieve energiebronnen (o.a. elektrische wagens). Een
twintigtal belangstellenden woonde deze open milieuraad bij.
Met deze samenwerking wil de Mechelse Veilingen bijdragen
aan de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen voor transportdoeleinden.
8
Mechelse Veilingen
Jaarrapport ‘Duurzaamheid’
2011
Productspecifieke koeling
De veiling hanteert productspecifieke koel- en bewaarrichtlijnen voor groenten en fruit. Bij aankomst op de veiling worden
de verse producten onmiddellijk in koelcellen opgeslagen, een
garantie dat kwaliteitsproducten in optimale omstandigheden
worden vermarkt.
De voordelen van deze handelswijze zijn legio:
• Groenten en fruit worden bij aankomst snel in optimale
bewaaromstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid,
enz …) gebracht, die perfect beantwoorden aan de specifieke
noden van elk product.
• Efficiënte bewaking van het energiegebruik. Overmaat aan
koeling wordt vermeden en energieverspilling wordt tegengegaan.
• De bewaaromstandigheden in de koelcellen worden constant
gemonitord en bewaakt. De loggers worden minstens jaarlijks
gecontroleerd en geijkt, een garantie voor een perfecte werking van het systeem.
• Productverlies door onaangepaste bewaring wordt vermeden
(zie maatschappelijke aandacht voor verliezen van voedingswaren in de keten).
• De koelinstallaties worden gecontroleerd aangestuurd en
maken geen gebruik meer van ozon afbrekende drijfgassen.
• Door deze bewaarrichtlijnen gratis beschikbaar te stellen op
het extranet worden ze voor een ruimere groep (telers, kopers)
een interessant instrument om op het eigen bedrijf de koelinstallaties rationeel en efficiënt te gebruiken. (Extranet /
Produkt / Info / Info / Aanbevolen bewaaromstandigheden).
Ook hier levert dit gunstige resultaten op: groenten/fruit
behouden hun optimale kwaliteit en er is geen sprake van
energieverspilling. Een economisch voordeel wordt gekoppeld aan milieuvriendelijkheid!
Gescheiden afvalbeheer
Volgende afvalstromen worden gescheiden verzameld en
opgehaald:
• Papier en karton
• Metaal
• TL lampen
• Restafval
• Organische fractie
• Batterijen
Daartoe beschikken we over een afgesloten privaat containerpark. Alle afvalstromen worden door gespecialiseerde bedrijven
opgehaald en, waar mogelijk, gerecycleerd.
Mechelse Veilingen
Jaarrapport ‘Duurzaamheid’
9
2011
Minder verpakkingsafval
Via het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) zijn de
Mechelse Veilingen aangesloten bij het Sectoraal Afvalpreventieplan van de Interregionale Verpakkings Commissie (IVC).
VAL-I-PAC en FostPlus-verplichtingen worden via dit kanaal vervuld. Naast deze algemene sectorale aanpak, zijn er verder nog
veilingspecifieke aandachtspunten van toepassing.
Hoe pakt Mechelse Veilingen het afvalpreventieplan aan?
• Primaire verpakkingen: het streven naar een minimale inzet is
een constant aandachtspunt. Rekening houdend met de specifieke vereisten voor groenten en fruit en de wensen van klanten verwachten we wel geen verdere daling.
• Secundaire verpakkingen: het streefdoel hier is een vermindering
van het verpakkingsgewicht en een verdere toename van het
gebruik van recycleerbare verpakkingen. Ook in 2011 werden
paprika’s onverpakt aangeleverd om in de Centrale Sortering
naar kwaliteit gesorteerd en dan pas verpakt te worden.
• Tertiaire verpakkingen: om deze verpakkingen te verminderen
werden in 2011 voor een aantal producten de hoeveelheden
per pallet verhoogd. Tevens werden de minimumhoeveelheden bij bestellingen en aankopen op de klok naar boven bijgesteld. De beladingsgraad van de pallets werd geoptimaliseerd,
zodat er minder pallets in omloop moeten worden gebracht.
Stimuleren van
duurzaamheidsprincipes bij de teelt
De teler respecteert teeltmaatregelen met het oog op een ecologisch evenwicht. In het kader van het operationele programma als erkende producentenorganisatie hanteren de Mechelse
Veilingen volgende teeltprincipes die een duurzame bedrijfsvoering op de tuinbouwbedrijven moet stimuleren:
• externe teeltbegeleiding en laboanalyses van bodem, water
en plantmateriaal;
• biologische gewasbescherming/bestrijders,
inclusief vangplaten en feromoonvallen;
• meerkost van biologisch afbreekbaar teeltmateriaal
zoals clipsen, koorden en folie;
• milieuvriendelijke afweer van vogels, wild en insecten;
• milieuvriendelijke algendoders;
• stomen van substraten als niet-chemische ontsmettingsmethode;
• biologische grondontsmetting;
• meerkost van spitstomen;
• meerkost van resistente rassen en coatings;
• meerkost voor enten van vruchtgroenten;
• inzet van hommels en bijen;
• groenbedekkers;
• verwerking van eindeteeltresten zoals substraten en gewas.
10
Mechelse Veilingen
Jaarrapport ‘Duurzaamheid’
2011
Veilige fietsverbindingen
Het nieuwe fietstraject Kempenarestraat - Leyland creëert een
veilige verbinding van en naar het dorpscentrum en de lokale,
lagere scholen. In gezelschap van het voltallige schepencollege
nam Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits de leiding van
het peloton toen vorig jaar deze nieuwe fietsverbinding officieel
werd geopend.
Het traag verkeer krijgt een afzonderlijke toegang tot de bibliotheek, de sporthal, het zwembad en de achterliggende, lagere
scholen. Aan de westzijde sluit het fietspad aan bij de nieuwe
fietsverbinding langs de Heisbroekweg. Op korte termijn zal dit
pad directe aansluiting geven met de fietsostrade die het centrum van Antwerpen verbindt met het centrum van Mechelen.
Na de noordelijke fietsverbinding gelegen aan het Proefstation
is dit de tweede ontsluiting die de Mechelse Veilingen realiseren
in het belang van veilig verkeer voor de trage weggebruiker.
Nachtverlading en nachtaanvoer
Dichtgeslibde snelwegen en files zorgen vaak voor mobiliteitsproblemen en stress bij verladers en chauffeurs van de klanten.
Om een betere spreiding van het transport (files vermijden) en
een meer ecologische logistiek (minder stilstand) te organiseren
bieden de Mechelse Veilingen aan klanten de mogelijkheid om
’s nachts te verladen. Voor producenten die lange afstanden
moeten afleggen, is deze gespreide aanvoer ook nuttig.
Grootwarenhuizen en andere verladers/exporteurs maken van
deze aangepaste infrastructuur en dienstverlening gebruik om
op duurzame en efficiëntere wijze hun goederen te verladen en
te vervoeren.
In een aantal gevallen krijgt de koper de mogelijkheid om rechtstreeks op het bedrijf van de producent te verladen. Aspecten als
volume, infrastructuur en bewaaromstandigheden die de kwaliteitsgarantie niet in het gedrang brengen, moeten dan wel voldoen aan de gestelde eisen. Er werden een aantal pilootprojecten
opgezet om de koper toe te laten direct bij de producent thuis te
verladen. Dergelijke handelswijze vraagt wel een voorafgaandelijke sterkte-zwakteanalyse. Hierbij moet de balans worden opgemaakt tussen directe economische en milieutechnische baten en
eventuele nadelen op het vlak van bewaaromstandigheden,
inkoeling, effecten op shelflive, enzovoort.
Mechelse Veilingen
Jaarrapport ‘Duurzaamheid’
11
2011
100% intern elektrisch transport
De Mechelse Veilingen bereikten in 2011 de eindfase van de volledige omschakeling van hun vorkheftruckpark naar elektrische
aandrijving. Met in totaal 84 grote heftrucks en 36 transpalletten, 16 stapelaars met mast en 1 reachtruck is de volledige
omschakeling van het interne transportpark van dieselmotoren
naar emissievrije elektrische aandrijving een feit.
Groentebedeling een traditie
Gratis groentebevoorrading voor en door vierdewereldorganisaties is een jarenlange traditie binnen de Mechelse Veilingen.
Ook in 2011 kon deze actie op grote en gewaardeerde belangstelling rekenen. Het personeel van de Mechelse Veilingen verzorgt de volledige administratieve opvolging van de contingenten, zodat de groentebedeling vlot kan verlopen. Op de hoofd-
12
Mechelse Veilingen
Jaarrapport ‘Duurzaamheid’
verkoopdagen – maandag, woensdag en vrijdag - konden
erkende verenigingen zoals Voedselbanken, OCMW’s, vierdewereldbewegingen, gratis groenten afhalen voor rechthebbende
families. In totaal deden 62 Belgische verenigingen, onder controle door de overheid, beroep op deze dienstverlening.
2011
Fairtrade groentepakketten
Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver maakt werk van
zijn ‘fair trade-charter’. Fair trade en duurzaamheid betekent
eveneens ‘lokale productie voor lokale consumptie’. In samenwerking met de Mechelse Veilingen kreeg de bevolking de
mogelijkheid om seizoensgebonden groentepakketten aan te
kopen aan een duurzame prijs (eerlijke prijs voor de producent
– eerlijke prijs voor de consument). Dit initiatief had veel succes.
Bij de voorjaarsactie in juni kwamen bestellingen binnen voor in
totaal 141 pakketten, in het najaar stond de teller op 131 inschrijvingen voor een herfstgroentemand. Ook het personeel van de
Boerenbond maakte graag gebruik van
het aanbod om duurzame ‘local for
local’-producten aan te kopen en
bestelde voor zijn fair tradeactie nog eens 36 pakketten.
De opbrengst van deze actie
ging naar het goede doel.
Aandacht voor interne sociale contacten
In 2011 had halfweg het drukke zomerseizoen voor de tweede
maal de ‘Midzomerparty’ plaats. Alle leden-telers en personeelsleden met hun partner genoten van een feestelijke avond
met een natje en een droogje. Het was een geschikte gelegenheid om eens wat stoom af te laten en de batterijen weer op te
laden voor de tweede helft van het seizoen.
In zijn personeelsbeleid besteden de Mechelse Veilingen ook
aandacht aan het welzijn van en de samenhorigheid onder het
personeel. De veiling nodigt het personeel een paar keer per
jaar uit voor een gezellig samenzijn en om wat bij te praten met
collega’s.
Het eindeseizoensetentje sloot traditioneel het drukke zomerseizoen af. Voor de veiling een mooie kans om zijn waardering
uit te spreken voor het engagement van alle medewerkers en
interimkrachten. Jubilarissen werden feestelijk in de bloemetjes
gezet.
Op het jaarlijks informatiemoment worden nieuwkomers verwelkomd. Ze krijgen toelichting bij de organisatie en de structuur van de veiling. Een rondgang met een ervaren bedrijfsgids
geeft hen de kans om ook kennis te maken met alle afdelingen.
Mechelse Veilingen
Jaarrapport ‘Duurzaamheid’
13
2011
Sport en gezondheid
Lopen en fietsen
Bij de vijfde editie van de loopkoers ‘Dwars door Mechelen’
waren, net zoals in alle voorgaande edities, de opvallende kleuren van de Mechelse Veilingen sterk vertegenwoordigd. De 59
lopers die via de Mechelse Veilingen inschreven, ontvingen een
professionele loopshirt en kregen hun inschrijvingsgeld terugbetaald. Ze konden na hun sportieve prestaties op krachten
komen bij de Flandria-kok die hen een gezonde, hartige opkikker serveerde.
Ook naar aanleiding van de vierdaagse fietstocht ‘1000 km voor
Kom op tegen Kanker’ vaardigde de Mechelse Veilingen een
ploeg deelnemers af. De acht sportievelingen volbrachten het
volledige parcours in een mooi georganiseerde estafette. De
veiling zorgde weer voor de gepaste sportieve outfit en bood
logistieke ondersteuning.
Preventieve gezondheidszorg
De veiling, gespecialiseerd in de vermarkting van kwaliteitsgroenten, hecht sowieso veel belang aan gezonde voeding en bewijst
dit elke dag opnieuw. Dagelijks staat in de refter een korf met vers
fruit ter beschikking van het personeel. Ze kunnen zich ook groenten voor persoonlijk gebruik tegen verkoopprijs aanschaffen.
De Mechelse Veilingen beschikken
over 5 AED-hartdefibrillatoren.
Deze apparaten staan verspreid
over de hele veilingsite. Zo kan in
noodgevallen zeer snel de eerste
hulp worden geboden. Via interne
PAD-schermen wordt het personeel goed geïnformeerd over het
gebruik van deze toestellen.
Preventie is een vaste waarde in het gezondheidsbeleid van de
veiling. In dit kader biedt de veiling aan het personeel en het
bestuur de mogelijkheid aan om zich gratis te laten vaccineren
tegen griep. Preventie houdt ook in de beschikking over de
juiste werkkledij voor elk seizoen en voor elke gelegenheid.
Aangepast kledij is beschikbaar voor alle klimaatomstandigheden, zoals het werk in koelruimtes.
Onder preventieve gezondheidszorg en algemene veiligheid valt
ook de mogelijkheid voor ledentuinders om via medische onderzoeken hun rijgeschiktheidsattest
geldig te houden. De Mechelse
Veilingen verzorgen de volledige organisatie en de coördinatie
van deze medische keuring.
Om het attest te verkrijgen dat vereist is om zijn EHBO-kennis te
bewijzen (in het kader van GAP-lastenboeken), biedt de
Mechelse Veilingen aan zijn leden-telers gecentraliseerde
cursussen aan, in samenwerking met het Rode Kruis.
14
Mechelse Veilingen
Jaarrapport ‘Duurzaamheid’
2011
Goed nabuurschap
Onder het motto ‘beter een goede buur dan een verre vriend’
worden omwonenden van de Mechelse Veilingen bij bijzondere
gelegenheden betrokken bij het reilen en zeilen van hun buur:
de veiling. Buren uit de tuinwijk waren op 26 maart 2011 te gast
voor een bezoek aan de nieuwe verpakkingsloods. Een delegatie van 26 deelnemers kreeg tijdens de rondleiding toelichting
bij structuur en werking van de verpakkingsafdeling. Een kijkje
nemen op het dak bij de zonnepaneleninstallatie mocht
uiteraard niet ontbreken; een mooie gelegenheid voor de deelnemers om hun eigen tuin eens vanuit een ander perspectief te
bekijken. Er was ruime gelegenheid achteraf voor nabespreking
en het bezoek werd afgesloten met een feestelijk glaasje. De
buren kregen ook een pakketje gezonde Flandria-groenten mee
naar huis.
Buren en aangelanden waren ook welkom op de Vakbeurs
Tuinbouw Vlaanderen op 12 en 13 november in de loodsen van
de Mechelse Veilingen. De genodigden werden verrast met gratis toegangskaarten. Dit initiatief van de veiling kreeg veel
appreciatie.
Maatschappelijk engagementen
De Mechelse Veilingen voelt een sterke betrokkenheid bij het
lokale gemeenschapsleven. Vertegenwoordigers van de veiling
zetelen in diverse lokale adviesraden. Zo bestaat er een officiële
delegatie in de Verkeersraad en de Milieuraad (algemene vergadering en dagelijks bestuur). De veiling oefent ook een mandaat
uit in de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening).
Met de ‘sociale kruidenier’ van het ACW werd ook onderzocht
hoe ze toegang konden krijgen tot rechtstreekse productaankoop bij de veiling. Aankoop van groenten zou kunnen gebeuren af tuinder, wat ook de interne logistieke kosten zou drukken.
Waarschijnlijk omwille van logistieke en organisatorische redenen wensten de sociale kruideniers uiteindelijk niet in te gaan
op het aanbod van de Mechelse Veilingen.
In 2011 nam de Mechelse Veilingen actief deel aan werkgroepen
in het kader van een onderzoek van OVAM (in opdracht van de
Vlaamse regering) naar voedselverliezen in de keten. In deze
werkgroepen werden diverse aspecten van het probleem
besproken, zoals verliezen in de productie, de rol van de voedselbanken en de sociale kruideniers, de impact van verpakkingsmateriaal en het gebruik en de kennis van aanduidingen op verpakkingen, zoals THT (ten minste houdbaar tot) en TGT (te
gebruiken tot) labels. De kennis en de ervaring van de veiling
dienaangaande uit de dagelijkse praktijk werd in deze werkgroepen sterk geapprecieerd.
Met een belangrijk aandeelhouderschap in De Beitel - het startcentrum voor sociale economie in de regio Mechelen – neemt
de veiling zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om sociale economie te promoten en structureel te ondersteunen.
De bedrijfspolitiek inzake het diversiteitsbeleid, de sociale inclusie en tewerkstelling van kansengroepen krijgt binnen de
Mechelse Veilingen vorm in het ‘instapdiversiteitsplan’. Dit plan
werd in 2011 bij het RESOC (Regionaal Sociaaleconomisch
Overleg-comité) ingediend.
PRIMEUR TOMATEN
Teler:
Scheers Tuinbouwbedrijf (Kontich)
Koper eerste druk:
Ben Fresh (Oevel)
Prijs:
€99,98 per kilo (tomaten)
De opbrengst werd door de Mechelse Veilingen verhoogd tot een bedrag van €5.000 ten voordele
van Kom Op Tegen Kanker. De Mechelse Veilingen steunen hiermee de fietshappening “De 1.000 km”.
U ziet links Jos Van Dessel, Commercieel Manager en koper Jef Van Echelpoel (Ben Fresh).
Mechelse Veilingen Info
april 2012
15
Ook in 2012 werken we verder aan duurzaamheid ;
op 29 februari 2012 zelfs een dag extra.