Slu beni glasnik broj 8

Comments

Transcription

Slu beni glasnik broj 8
SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
Godina XVII - Broj 8
Ponedjeljak, 20. maja 2013.
BIHAĆ
340.
Na osnovu člana 2.f) poglavlja IV i 11.b)
odjeljka A poglavlja V Ustava Unsko – sanskog
kantona – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik
Unsko – sanskog kantona“, broj: 1/04 i 11/04),
na prijedlog Vlade Unsko – sanskog kantona,
Skupština Unsko – sanskog kantona, na 35.sjednici
održanoj dana 23.04.2013.godine, donosi:
Izdanje na bosanskom
jeziku
osnovati upravnu organizaciju, javnu ustanovu ili
javno preduzeće ili izradu planskog dokumenta
odlukom Općinskog vijeća mogu povjeriti
Zavodu za prostorno uređenje i planiranje.
(3) Nosilac izrade plana može dio planskog
dokumenta tematski definisanog, kao saobraćajne,
komunalne ili energetske insfrastrukture, povjeriti
drugoj pravnoj osobi registrovanoj za tu vrstu
djelatnosti, uz saglasnost nosioca pripreme.
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU
(4) Pravna osoba iz prethodnog stava dužna
je za pojedine faze planskog dokumenta da
obezbijedi stručnu osobu odgovarajuće struke
koja ima formalne i stručne reference.
Član 1.
U Zakonu o prostornom uređenju i građenju
(„Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“,
broj: 10/11, 13/11 i 19/11), član 25. mijenja se i
glasi:
(5) Nosilac izrade plana dužan je pravnoj
osobi iz stava (3) ovog člana staviti na
raspolaganje dokumentaciju neophodnu za izradu
planskog dokumenta, a naročito analitičko dokumentacione osnove planskog dokumenta.
„Član 25.
(Povjeravanje poslova izrade planskog
dokumenta)
(1) Nosilac izrade planskog dokumenta na
području Kantona je Zavod za prostorno uređenje
i planiranje.
(2) Za obavljanje stručnih poslova izrade
planskih dokumenata i drugih stručnih poslova
iz oblasti prostornog uređenja, općina može
(6) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog
člana, Zavod za prostorno uređenje i planiranje
može izradu detaljnog planskog dokumenta
iz člana 27. stav (3) povjeriti drugoj pravnoj
osobi, kao nosiocu izrade plana registrovanom
za tu vrstu djelatnosti uz obavezno raspisivanje
javnog konkursa za izbor pravne osobe kojoj
se povjerava izrada detaljnog plana, a shodno
odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine.
ZAKON
Broj 8 - Strana 550
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(7) U slučaju povjeravanja izrade plana
pravnoj osobi iz stava (6) ovog člana, Zavod za
prostorno uređenje i planiranje je dužan istom
staviti na raspolaganje dokumentaciju neophodnu
za izradu plana.
(8) Ugovori o pružanju usluga pripreme i
izrade planskih dokumenata između nosioca
pripreme i pravnih osoba registrovanih za
obavljanje tih poslova, koji su zaključeni, a
nisu realizirani do dana stupanja na snagu ovog
Zakona ostaju na snazi.“.
20. maj 2013.
(2) Dosadašnji stavovi (2) i (3) se brišu, a
stav (4) postaje stav (2).
Član 6.
(1) U članu 60. stav (4) se briše.
(2) Dosadašnji stav (5) postaje stav (4).
Član 7.
U članu 61. stav (1) tačka d) ispred riječi
„urbanističko - tehnički“ dodaje se riječ „ostali“.
Član 8.
Član 2.
(1) U članu 64. iza stava (6) dodaje se novi
stav (7) koji glasi:
U članu 27. stav (6) broj „5“ zamjenjuje se
brojem „10“.
„(7) Ministarstvo, odnosno općinski organ
uprave nadležan za poslove prostornog uređenja
dužni su zahtjev za izdavanje lokacijske
informacije riješiti u roku od 10 dana od dana
podnošenja potpunog zahtjeva.“.
Član 3.
(1) U članu 35. iza stava (1) dodaje se novi
stav (2) koji glasi:
„(2) Izuzetno, od stava (1) ovog člana,
investitor koji ima poseban interes za izradu
detaljnog planskog dokumenta za određeno
područje, može svojim sredstvima finansirati
izradu detaljnog planskog dokumenta, bez prava
nametanja zahtjeva i rješenja koja nisu u skladu
sa urbanističkim, odnosno prostornim planom.
Iznos finansijskog ulaganja neće biti uzeto u obzir
kod utvrđivanja naknade za uređenje zemljišta.“
(2) Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).
Član 4.
U članu 41. stav (1) riječi: „ili se kasni sa
njegovom izradom, a potrebe zahtijevaju hitnost
rješavanja.“ se brišu.
Član 5.
(1) U članu 49. stav (1) mijenja se i glasi:
„(1) Izrada planskih dokumenata povjerava
se pravnoj osobi registriranoj za obavljanje
tih poslova u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine, osim ako
za izradu planskih dokumenata nije osnovana
upravna organizacija, javna ustanova ili javno
preduzeće od strane Kantona, odnosno općine sa
ciljem obavljanja stručnih poslova izrade planskih
dokumenata i drugih stručnih poslova iz oblasti
prostornog uređenja. „,
(2) Dosadašnji stav (7) postaje stav (8) i isti
se mijenja i glasi:
„(8) Ukoliko je u toku postupka izdavanja
lokacijske informacije, a prije pripreme
urbanističko - tehničkih uslova potrebno pribaviti
pisano očitovanje, mišljenje, saglasnost, uslove
ili potvrdu javnih preduzeća i drugih nadležnih
institucija, nadležni organ dužan je iste zatražiti
u roku od pet dana od dana prijema potpunog
zahtjeva, a zainteresirano javno preduzeće i druge
nadležne institucije dužne su pisano očitovanje,
mišljenje, saglasnost, uslove ili potvrdu dostaviti
u roku od 15 dana od dana prijema službenog
zahtjeva, nakon čega će nadležni organ izdati
lokacijsku informaciju u roku od 10 dana.“.
(3) Stavovi (8) i (9) postaju stavovi (9) i (10),
te se u istima riječi: „komunalno ili drugo javno
preduzeće“ zamjenjuju riječima „javno preduzeće
i druga nadležna institucija“, a broj „(7)“ u
dosadašnjem stavu (8) zamjenjuje se brojem „(8)“.
(4) Dosadašnji stav (10) postaje stav (11).
Član 9.
(1) U članu 70. iza stava (2) dodaju se novi
stavovi (3) i (4) koji glase:
„ (3) Urbanističko – tehničke i druge uslove
koji nisu utvrđeni planskim dokumentom iz
stava (2) ovog člana ili odlukom o njihovom
provođenju, a propisani su zakonom ili propisom
donesenim na osnovu zakona, utvrđuje općinski
organ uprave nadležan za poslove prostornog
uređenja, odnosno Ministarstvo.
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(4) Kada je osnov za izdavanje urbanističko
- tehničkih uslova definisan i u razvojnom i u
provedbenom planskom dokumentu, urbanističko
- tehnički uslovi će se utvrditi jedinstvenim
rješenjem o urbanističkoj saglasnosti.“.
(2) Dosadašnji stavovi (3) i (4) postaju
stavovi (5) i (6).
Član 10.
Član 70a. mijenja se i glasi:
„ Član 70a.
(Stručno mišljenje nosioca izrade planskog
dokumenta)
(1) Ukoliko je u trenutku izdavanja lokacijske
informacije, odnosno urbanističke saglasnosti
usvojen prednacrt izrade ili izmjene i/ili dopune
odgovarajućeg planskog dokumenta iz člana 63.
stav 2. i člana 70. stav 2. ovog Zakona, lokacijska
informacija, odnosno urbanistička saglasnost,
se izdaje na osnovu stručnog mišljenja nosioca
izrade planskog dokumenta.
(2) Troškove izrade stručnog mišljenja iz stava
(1) ovog člana snosi investitor na čiji zahtjev se
vodi postupak izdavanja lokacijske informacije,
odnosno urbanističke saglasnosti.“.
Član 11.
(1) U članu 71. stav (4) mijenja se i glasi:
„(4) U postupku izdavanja urbanističke
saglasnosti, prije pripreme urbanističko
- tehničkih uslova nadležni organ uprave za
izdavanje urbanističke saglasnosti u roku od pet
dana od dana prijema potpunog zahtjeva pribavlja
pisano očitovanje, mišljenje, saglasnost, uslove
ili potvrdu javnih preduzeća i drugih nadležnih
institucija, koji su dužni svoje pisano očitovanje,
mišljenje, saglasnost, uslove ili potvrdu dostaviti
u roku od 15 dana od dana prijema službenog
zahtjeva, nakon čega će nadležni organ izdati
urbanističku saglasnost u roku od 20 dana.“.
(2) U stavu (5) i (6) riječi: „komunalno ili
drugo javno preduzeće“ zamjenjuje se riječima „
javno preduzeće i druga nadležna institucija“.
(3) Stav (7) se briše.
Broj 8 - Strana 551
Član 12.
Iza člana 71. dodaje se novi član 71a. koji
glasi:
„Član 71a.
(Stranke u postupku izdavanja urbanističke
saglasnosti)
(1) Prije izdavanja urbanističke saglasnosti,
nadležni organ uprave dužan je strankama u
postupku pružiti mogućnost uvida u idejni
projekat radi izjašnjenja.
(2) Pod strankom u postupku iz stava (1) ovog
člana, smatra se pravna i/ili fizička osoba na čiji
zahtjev se vodi postupak izdavanja urbanističke
saglasnosti, vlasnik nekretnine i nosilac drugih
stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje
urbanistička saglasnost, kao i vlasnik i nosilac
drugih stvarnih prava na nekretnini koja
neposredno graniči sa nekretninom za koju se
izdaje urbanistička saglasnost.
(3) Strankom u postupku smatra se i Općina,
odnosno Kanton ako ispunjava neki od uslova iz
prethodnog stava.
(4) Nadležni organ kod kojeg se vodi
postupak izdavanja urbanističke saglasnosti dužan
je stranke u postupku pozvati na uvid u idejni
projekat javnim pozivom, koji sadrži mjesto i
vrijeme uvida u projekat, naziv investitora, te
vrstu i lokaciju građevine.
(5) Javni poziv na uvid u idejni projekat
objavljuje se najmanje 8 dana prije uvida u
projekat na oglasnoj ploči nadležnog organa i
pojedinačnim pozivima strankama iz stava (2)
ovog člana, a stranke su dužne da se izjasne
najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja
poziva ili dostave poziva, na zapisnik kod
nadležnog organa ili u pisanom obliku.
(6) Izuzetno, ukoliko u postupku sudjeluje
više od 10 stranaka iz stava (2) ovog člana,
organ kod kojeg se vodi postupak izdavanja
urbanističke saglasnosti poziva stranke radi uvida
u idejni projekat putem javnog poziva.
(7) Ako stranka u postupku ne pristupi uvidu
u projekat u roku iz stava (5) ovog člana, smatrat
će se da je stranci pružena mogućnost uvida u
idejni projekt, te isti iz toga razloga ne može
tražiti obnovu postupka.
(8) Ako investitor uz zahtjev za izdavanje
urbanističke saglasnosti priloži ovjereno pisano
izjašnjenje - izjavu pojedinih stranaka u postupku,
nadležni organ te subjekte neće pozivati na uvid u
idejni projekat i sudjelovanje u postupku.
Broj 8 - Strana 552
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(9) Stranke u postupku se nakon uvida u
idejni projekat moraju izjasniti o urbanističko
- tehničkim uslovima za izgradnju građevine
izrađenim prema važećem planskom dokumentu
i namjeni površine za predmetnu građevinsku
parcelu, zatim o položaju i veličini otvora,
položaju krovnih ploha i veličini strehe, načinu
odvodnje oborinskih voda, položaju, veličini i
gabaritima glavnih, pomoćnih i gospodarskih
objekata, kao i uređaja građevine koji mogu imati
štetna zračenja i proizvoditi nedozvoljenu buku.“
Član 13.
(1) U članu 93. stav (2) riječi: „osim
stambenih objekata razvijene bruto površine do
300 m2 i jednostavnih poljoprivrednih objekata
razvijene bruto površine do 400 m2.“ zamjenjuju
se riječima: „osim stambenih i stambeno
poslovnih objekata razvijene bruto površine do
300 m2 i jednostavnih poljoprivrednih objekata
razvijene bruto površine do 400 m2, te privrednih
objekata razvijene bruto površine do 600 m2“.
(2) U stavu (3) riječi: „Revident projekta“
zamjenjuju se riječima: „Odgovorni revident i
revident“.
Član 14.
U članu 94. stav (2) broj „150“ zamjenjuje se
brojem „200“.
Član 15.
(1) U članu 107. stav (1) tačka i) riječ:
„jednostavnog“ se briše.
(2) U stavu (2) riječi: „ovjeren od strane
nadležnog organa za poslove građenja“ se brišu.
Član 16.
U članu 108. stav (3) se briše.
Član 17.
(1) U članu 109. stav (2) mijenja se i glasi:
„(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za
građenje prilaže se:
a) lokacijska informacija, odnosno pravosnažna
urbanistička saglasnost,
b) uvjerenje o cjepanju građevinske parcele,
ukoliko nije provedeno u katastarskom operatu,
c) dokaz o pravu građenja na predmetnoj lokaciji
- izvod iz zemljišne knjige za predmetnu
nekretninu, sa upisom investitora kao
vlasnikom nekretnine, pravosnažna sudska
odluka ili pravosnažno rješenje nadležnog
organa na osnovu kojeg je investitor stekao
20. maj 2013.
pravo vlasništva ili pravo korištenja radi
građenja, ugovor na osnovu kojeg je investitor
stekao pravo vlasništva ili građenja, ugovor o
partnerstvu sklopljen sa vlasnikom zemljišta i/
ili nekretnine, ugovor o koncesiji kojim se stiče
pravo građenja, pisana saglasnost vlasnika
nekretnine data pred notarom,
d) tri primjerka glavnog projekta,
e) pisani izvještaj o obavljenoj reviziji glavnog
projekta,
f) pisani izvještaj i potvrdu o izvršenoj
nostrifikaciji u slučajevima kada je potrebna,
g) elaborati o istražnim radovima, te tehnološki
elaborat ako je potreban,
h) pisano očitovanje, mišljenje, saglasnost,
uslove ili potvrdu komunalnih ili drugih javnih
preduzeća, koji su pribavljeni u toku izdavanja
lokacijske informacije, odnosno urbanističke
saglasnosti,
i) d etaljan plan
otpadom,
upravljanja
građevinskim
j) drugi prilozi određeni ovim i posebnim
zakonima.
(2) Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji
glasi:
„(3) Za građenje na zemljištu ili građevini
koja je u vlasništvu više osoba, dokazom o pravu
građenja smatra se izvod iz zemljišne knjige i
notarski ovjerene saglasnosti svih suvlasnika“.
Član 18.
U članu 110. stav (3) riječi: „30 dana od dana
prijema urednog zahtjeva“ zamjenjuju se riječima
„20 dana od dana prijema potpunog zahtjeva“.
Član 19.
(1) U članu 111. iza stava (1) dodaje se novi
stav (2) koji glasi:
„(2) Ako je poslije izdavanja lokacijske
informacije, odnosno urbanističke saglasnosti
došlo do promjene investitora, novom investitoru
se može izdati odobrenje za građenje na njegovo
ime, ako priloži dokaz o pravu građenja, odnosno
dokaz da je stekao pravo vlasništva na građevini
koja je predmet izdavanja odobrenja za građenje.“.
(2) Dosadašnji stavovi (2), (3) i (4) postaju
stavovi (3), (4) i (5).
Član 20.
Član 112. Zakona mijenja se glasi:
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 8 - Strana 553
„Stranka u postupku izdavanja odobrenja za
građenje je investitor.“.
b) geodetski snimak građevine i parcele izrađen
na katastarskoj podlozi,
Član 21.
Član 122. mijenja se i glasi:
„(1) Prije početka građenja vrši se iskolčavanje
građevine u skladu sa uslovima utvrđenim na
osnovu odobrenja za građenje i pripadajuće
lokacijske informacije, odnosno urbanističke
saglasnosti, te na osnovu glavnog ili izvedbenog
projekta za koji je izdato pripadajuće odobrenje
za građenje.
(2) Iskolčavanje građevine vrši organ nadležan
za geodetske i katastarske poslove ili pravna
ili fizička osoba registrovana za obavljanje
geodetske djelatnosti u skladu sa zakonima i
podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast.
(3) O iskolčavanju građevine sačinjava
se elaborat, čiji se jedan primjerak dostavlja
nadležnoj građevinskoj inspekciji, organu uprave
nadležnom za izdavanje odobrenja za građenje i
investitoru.
(4) Za štetu proisteklu iz pogrešnog
iskolčavanja građevine odgovara osoba koja je
vršila iskolčavanje po općim propisima o naknadi
štete.
(5) Urbanističko – građevinski inspektor dužan
je provjeriti da li je iskop temelja građevine
urađen u skladu sa elaboratom o iskolčenju,
odobrenju za građenje građevine i odobriti
nastavak radova.“.
c) pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima
i uslovima za održavanje građevine, odnosno
pisanu izjavu investitora za objekte iz člana 91.
stav (4) ovog Zakona,
Član 22.
U članu 124. stav (1) tačka j) ispred riječi:
„elaborat o iskolčenju“ dodaje se riječ „geodetski“,
a riječi: „izrađen od fizičke ili pravne osobe
registrovane za obavljanje geodetske djelatnosti“
se brišu.
Član 23.
(1) U članu 126. stav (1) riječi: „do dana
stupanja na snagu ovog Zakona“ se brišu.
(2) U stavu (4) zarez i riječi: „ne može
biti duži od 6 mjeseci od dana stupanja na
snagu općinske odluke iz stava (3) ovog člana.“
zamjenjuju se riječima: „je do 31.12.2016. godine.
Član 24.
(1) U članu 130. stav (2) mijenja se i glasi:
„(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana prilaže
se:
a) kopija odobrenja za građenje,
d) pisani izvještaj nadzora nad građenjem,
e) ovjeren projekat izvedenog stanja, ukoliko je
tokom građenja građevine došlo do odstupanja
od glavnog projekta na osnovi kojeg je izdano
odobrenja za građenje.“
(2) Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji
glasi:
„(3) Izuzetno, za građevine za koje se izdaju
naknadna akta o građenju, a koji su izgrađeni do
dana stupanja na snagu ovog Zakona, umjesto
pisane izjave izvođača o izvedenim radovima
i uslovima za održavanje građevine i pisanog
izvještaja nadzora nad građenjem, investitor je
dužan pribaviti nalaz i mišljenje sudskog vještaka
građevinske struke ili pravne osobe ovlaštene
za obavljanje poslova nadzora nad građenjem,
kojim potvrđuje da je građevina izgrađena prema
propisima, da je tehnički ispravna i stabilna,
odnosno da zadovoljava uslove upotrebljivosti
konstrukcije“.
Član 25.
U članu 132. stav (2) mijenja se i glasi:
„(2) Za predsjednika i članove komisije moraju
se imenovati diplomirani inženjeri sa položenim
stručnim ispitom i radnim iskustvom od 10 godina
za građevine iz nadležnosti Ministarstva, odnosno
sa radnim iskustvom od 5 godina za građevine iz
nadležnosti općinskog organa uprave.“
Član 26.
U članu 138. iza stava (1) dodaje se novi stav
(2) koji glasi:
„(2) Pravilnik iz stava (1) ovog člana
primjenjuje se i u postupcima u kojima odobrenje
za upotrebu izdaje općinski organ uprave, osim
u dijelu koji se odnosi na naknade za vršenje
tehničkog pregleda članovima komisije, a koji će
se urediti posebnim aktom općinskog načelnika.“.
Član 27.
(1) U članu 140. iza stava (1) dodaju se novi
stavovi (2) i (3) koji glase:
Broj 8 - Strana 554
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
„(2) Za građevine za koje je izdato uvjerenje
nadležne službe da se ne smatraju bespravno
izgrađenim, uz posjedovanje dokaza o pravu
građenja za predmetnu parcelu, nije potrebno
vršiti tehnički pregled, niti donositi odobrenje za
upotrebu.
(3) Građevine iz stava (1) i (2) ovog člana
mogu se upisati u zemljišnu knjigu, uz uslov da
posjeduju odobrenje za građenje ili uvjerenje da
se građevina ne smatra bespravno izgrađenom“.
(2) Dosadašnji stav (2) postaje stav (4), koji se
mijenja i glasi:
„(4) Za građevine iz stava (1) i (2) ovog člana
kod kojih je došlo do odstupanja kod građenja
u odnosu na odobrenje za građenje, odnosno
uvjerenje da se ne smatraju bespravno izgrađenim,
potrebno je kod organa uprave nadležnog za
poslove građenja provesti postupak u skladu sa
ovim Zakonom.“.
Član 28.
Član 163. mijenja se i glasi:
„(1) Službena osoba u Ministarstvu koja
donosi rješenje i službena osoba koja vodi
postupak izdavanja lokacijske informacije,
odnosno urbanističke saglasnosti i priprema
rješenje o lokacijskoj informaciji, odnosno
urbanističkoj saglasnosti, suprotno planskom
dokumentu i uslovima propisanim ovim
Zakonom, kaznit će se kaznom zatvora u
trajanju od tri mjeseca do tri godine.
(2) Službena osoba u općinskom organu
uprave nadležnog za poslove građenja koja
priprema mišljenje u postupku izdavanja
lokacijske informacije, odnosno urbanističke
saglasnosti iz nadležnosti Ministarstva, suprotno
planskom dokumentu i uslovima propisanim ovim
Zakonom, kaznit će se za krivično djelo kaznom
zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine.
(3) Službena osoba u općinskom organu
uprave nadležnog za poslove građenja koja
donosi rješenje i službena osoba koja vodi
postupak izdavanja lokacijske informacije,
odnosno urbanističke saglasnosti i priprema
rješenje o lokacijskoj informaciji, odnosno
urbanističkoj saglasnosti, suprotno planskom
dokumentu i uslovima propisanim ovim
Zakonom, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju
od tri mjeseca do tri godine.“.
20. maj 2013.
Član 29.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom glasniku Unsko
- sanskog kantona’’.
Broj 01-02-1-527/13
Predsjedavajući Skupštine
23. aprila 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
341. U skladu sa članom 14. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04) i Odlukom
Skupštine broj 01-02-3-455/13 od 22.01.2013.
godine („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 03/13) i Obavjesti broj: 01/-49-6655/13 od 10.04.2013.g. donosi
ODLUKA
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O
OBRAZOVANJU KOLEGIJA SKUPŠTINE
broj: 01-02-3-426/12 od 27.11.2012.godine
I
Odluka o obrazovanju kolegija Skupštine
broj:01-02-3-426/12 od 27.11.2012.godine
(„Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“
broj 19/12 ) mijenja se i dopunjuje.
II
Tačka I, redni broj 14. ime Zibija Muslić
Bibanović, mijenja se imenom Dragana Bajrić,
U istoj tački dodaje se novi redni broj 15. Faruk
Hožić – Hodža, predsjednik Kluba samostalnih
poslanika.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 02/1-02-4-695/13 Predsjedavajući Skupštine
18. aprila 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
342. Na osnovu člana 11. m), odjeljka A, poglavlje V
Ustava Unsko-sanskog kantona – Prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:
1/04 i 11/04), člana 17c Zakona o unutrašnjim
poslovima Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 1/97,1/02,
6/02,8/02,11/03) i člana 97. Poslovnika Skupštine
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj:5/04) Skupština
Unsko-sanskog kantona na prijedlog Komisije za
izbor, imenovanje i finansijsko-administrativana
pitanja dana 23.04.2013.godine donosi:
ODLUKU
o imenovanju Nezavisnog odbora
za izbor i reviziju
I
U Nezavisni odbor za izbor i reviziju imenuje se:
Broj 8 - Strana 555
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Izvještaj o realizaciji kantonalnih
i federalnih novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji za 2012. godinu
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 01-02-4-516/13
Predsjedavajući Skupštine
23. aprila 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
1. Ismet Jusić - predstavnik civilnog društva
2. Said Samardžić - predstavnik civilnog društva
344. 3. Sanda Muminović - predstavnik civilnog
društva
Na osnovu člana 11. m) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 1/04 i 11/04), člana 95 i 98
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 05/04), Skupština Unsko-sanskog kantona
na 35. sjednici održanoj dana 23.04.2013.godine,
donijela je sljedeći
4. Aida Memagić - predstavnik civilnog društva
5. Amir Fazlić - predstavnik civilnog društva
6. Mehmed Kišmetović - predstavnik Ministarstva
unutrašnjih poslova
7. Jusuf Mešić - predstavnik Ministarstva
unutrašnjih poslova
ZAKLJUČAK
II
Utvrđuje se mandat Nezavisnog odbora za
izbor i reviziju na period od 4 godine od dana
imenovanja.
III
I
Prihvata se Informacija o stanju maloljetničke
delikvencije na području Unsko-sanskog kantona
za 2012. godinu.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 01-02-3-526/13
Predsjedavajući Skupštine
23. aprila 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
Broj 01-02-4-517/13
Predsjedavajući Skupštine
23. aprila 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
343. 345. Na osnovu člana 11. m) odjeljak A, poglavlje V,
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:
1/04 i 11/04), člana 95 i 98 Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona na 35. sjednici održanoj
dana 23.04.2013.godine, donijela je sljedeći
Na osnovu člana 11. m) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 1/04 i 11/04), člana 95 i 98
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 05/04), Skupština Unsko-sanskog kantona
na 35. sjednici održanoj dana 23.04.2013.godine,
donijela je sljedeći
Broj 8 - Strana 556
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. maj 2013.
ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Informacija o stanju nasilja u
porodici na području Unsko-sanskog kantona za
2012. godinu.
I
Prihvata se Informacija o stanju sigurnosti na
području Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 01-02-4-518/13
Predsjedavajući Skupštine
23. aprila 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
Broj 01-02-4-520/13
Predsjedavajući Skupštine
23. aprila 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
348. 346. Na osnovu člana 11. m) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 1/04 i 11/04), člana 95 i 98
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 05/04), Skupština Unsko-sanskog kantona
na 35. sjednici održanoj dana 23.04.2013.
godine, donijela je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Informacija o stanju vršnjačkog
nasilja u školama na području Unsko-sanskog
kantona za 2012. godinu.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 01-02-4-519/13
Predsjedavajući Skupštine
23. aprila 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
Na osnovu člana 11. m) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 1/04 i 11/04), člana 95 i 98
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 05/04), Skupština Unsko-sanskog kantona
na 35. sjednici održanoj dana 23.04.2013.godine,
donijela je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Informacija o stanju sigurnosti
saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona
za 2012. godinu.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 01-02-4-521/13
Predsjedavajući Skupštine
23. aprila 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
347. 349. Na osnovu člana 11. m) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 1/04 i 11/04), člana 95 i 98
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 05/04), Skupština Unsko-sanskog kantona
na 35. sjednici održanoj dana 23.04.2013.godine,
donijela je sljedeći
Na osnovu člana 11. m) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 1/04 i 11/04), člana 95 i 98
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 05/04), Skupština Unsko-sanskog kantona
na 35. sjednici održanoj dana 23.04.2013.godine,
donijela je sljedeći
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ZAKLJUČAK
I
Sugeriše se Ministarstvu obrazovanja,
nauke, kulture, i sporta da u okviru izrade novih
pedagoških standarda koja je u toku obavezno
predvide i radna mjesta psihologa u školama, a
najmanje jedan psiholog na području jedne općine.
II
Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj 01-02-4-522/13
Predsjedavajući Skupštine
23. aprila 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
350. Na osnovu člana 11. m) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 1/04 i 11/04), člana 95 i 98
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 05/04), Skupština Unsko-sanskog kantona
na 35. sjednici održanoj dana 23.04.2013.godine,
donijela je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona da
Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog
kantona obezbjedi posebne prostorije i adekvatan
kadar za rad sa maloljetnim prestupnicima da
bi se omogućio kvalitetan rad sa istima, te na
taj način edukativno djelovati i smanjiti broj
povratnika u vršenju krivičnih dijela.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 01-02-4-523/13
Predsjedavajući Skupštine
23. aprila 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
351. Na osnovu člana 11. m) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog
Broj 8 - Strana 557
kantona“ broj: 1/04 i 11/04), člana 95 i 98
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 05/04), Skupština Unsko-sanskog kantona
na 35. sjednici održanoj dana 23.04.2013.godine,
donijela je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Sugeriše se javnim servisima da više vremena
posvete problematici nasilja u porodici zbog
upoznavanja i spriječavanja pojava nasilja u
porodici.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 01-02-4-524/13
Predsjedavajući Skupštine
23. aprila 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
352.
Na osnovu člana 11. m) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 1/04 i 11/04), člana 95 i 98
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 05/04), Skupština Unsko-sanskog kantona
na 35. sjednici održanoj dana 23.04.2013.godine,
donijela je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Sugeriše se Ministarstvu obrazovanja
nauke kulture i sporta da razmotri mogućnost
organizovanja edukacije, u okviru raspoloživog
fonda časova, djece školskog uzrasta o pojavi i
spriječavanju vršnjačkog nasilja.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 01-02-4-525/13
Predsjedavajući Skupštine
23. aprila 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
Broj 8 - Strana 558
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
353. Na osnovu člana 95. i člana 98. stav (2)
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:
05/04), Skupština Unsko-sanskog kantona na
IV. vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog
kantona održanoj dana 28.12.2012.godine,
donijela je sljedeći:
ZAKLJUČAK
I
Traži se od Zavoda zdravstvenog osiguranja
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu da
shodno planu prihoda i rashoda u prvom i drugom
kvartalu 2013. godine pripremi izmjenu i dopunu
Finansijskog plana ustanove.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Predsjedavajući Skupštine
Broj 01-02-4-511/13
Unsko-sanskog kantona
28. decembra 2012. godine
Admir Hadžipašić,
Bihać
dipl. pravnik
20. maj 2013.
Predsjedavajući Skupštine
Broj 01-02-4-512/13
Unsko-sanskog kantona
28. decembra 2012. godine
Admir Hadžipašić,
Bihać
dipl. pravnik
355. Na osnovu člana 95. i člana 98. stav (2)
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:
05/04), Skupština Unsko-sanskog kantona na
IV. vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog
kantona održanoj dana 28.12.2012.godine,
donijela je sljedeći:
ZAKLJUČAK
I
Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona
da u roku od 90 dana izradi i predloži Skupštini
Unsko-sanskog kantona kratkoročni i dugoročni
prijedlog mjera za saniranje budžetskog deficita
uključujući eventualno potrebu reorganizacije
organa službi institucija, s ciljem smanjenja javne
potrošnje i usklađivanja prihodovne i rashodovne
strane budžeta Unsko-sanskog kantona.
II
354. Na osnovu člana 95. i člana 98.stav (2)
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:
05/04), Skupština Unsko-sanskog kantona na
IV. vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog
kantona održanoj dana 28.12.2012.godine,
donijela je sljedeći:
ZAKLJUČAK
I
Zadužuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne
politike Unsko-sanskog kantona i resorni ministar
da napravi sve preduslove, ili preduvjete da
sredstva koja idu u kliničke centre, ostaju po
mogućnosti u kantonalnoj bolnici ili u drugim
institucijama u Unsko-sanskom kantonu te da se
naprave pretpostavke za to funkcionisanje.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Predsjedavajući Skupštine
Broj 01-02-4-513/13
Unsko-sanskog kantona
28. decembra 2012. godine
Admir Hadžipašić,
Bihać
dipl. pravnik
356. Na osnovu člana 95. i člana 98. stav (2)
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:
05/04), Skupština Unsko-sanskog kantona na
IV. vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog
kantona održanoj dana 28.12.2012.godine,
donijela je sljedeći:
ZAKLJUČAK
I
Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona da
poslije prvog kvartala u 2013. godini pripreme
izmjene i dopune Budžeta za 2013. godinu, kako
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
bi se izmjene i dopune Budžeta za 2013. godinu
usvojile u mjesecu aprilu.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Predsjedavajući Skupštine
Broj 01-02-4-514/13
Unsko-sanskog kantona
28. decembra 2012. godine
Admir Hadžipašić,
Bihać
dipl. pravnik
357. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 14. stav 2.
i člana 35. stav 2. Zakona o javno - privatnom
partnerstvu („Službeni glasnik Unsko - sanskog
kantona“ broj: 19/12), na prijedlog Komisije za
koncesije, Vlada Unsko - sanskog kantona na
sjednici održanoj 18.04.2013. godine, donosi
UREDBU
o kriterijima ocjene i odobravanja projekata
javno - privatnog partnerstva
Član 1.
(Predmet Uredbe)
Ovom Uredbom utvrđuje se sadržaj prijedloga
projekata javno - privatnog partnerstva (u daljem
tekstu: „Prijedlog projekata JPP-a“), popis
dokumentacije koja se dostavlja uz prijedlog
projekata JPP-a, kriteriji za ocjenu i odobravanje
opravdanosti projekta, kriteriji za ocjenu i
odobravanje primjene modela javno-privatnog
partnerstva, ocjena i odobrenje dokumentacije za
nadmetanje, kao i ocjena i davanje saglasnosti na
tekst prijedloga ugovora o JPP-u.
Član 2.
(Sadržaj prijedloga projekta JPP-a)
(1) Prijedlog projekta JPP-a mora sadržavati
najmanje sljedeće podatke:
a) naziv, identifikacijski broj i adresu javnog
tijela,
b) naziv projekta,
c) ime osobe ovlaštene za zastupanje,
d) prijedlog osobe zadužene za pripremu i
provedbu predloženog projekta,
e) svrhu i cilj predloženog projekta,
f) opis projekta,
Broj 8 - Strana 559
g) pravni osnov i opisni prikaz predloženog
modela javno - privatnog partnerstva po kojem
se predloženi projekt planira realizirati,
h) rok na koji se predloženi projekt planira dati,
i) podjela prava i obaveza između javnog
i privatnog partnera uz procjenu očekivane
koristi za prijedlog projekta,
j) prijedlog postupka izbora privatnog partnera,
k) studiju opravdanosti predloženog projekta
urađenu u skladu sa članom 13. stav (1) alineja
2. Zakona o javno - privatnom partnerstvu (u
daljem tekstu: „Zakon“),
l) rješenje o prihvatljivosti planiranog projekta za
okoliš.
(2) Osim podataka iz stava (1) ovog člana
javno tijelo je dužno dostaviti i popratnu
dokumentaciju, a naročito:
a) saglasnost na Odluku o opredjeljenosti za
uspostavljanje javno - privatnog partnerstva iz
člana 13. stav (2) Zakona,
b) saglasnost i mišljenja iz člana 14. stav (3)
Zakona,
c) podatke o postojećim ugovorima o javno privatnom partnerstvu i o ukupnom iznosu
naknada, koje se po tom osnovu naplaćuju.
Član 3.
(Dostavljanje prijedloga projekata JPP-a)
(1) Javno tijelo iz člana 5. stav (1) tačka g.
Zakona o javno privatnom partnerstvu dužno je
u svrhu ocjene i odobravanja prijedloga projekta
JPP-a, Komisiji za javno - privatno partnerstvo
(u daljem tekstu: „Komisija“) dostaviti prijedlog
projekata i popratnu dokumentaciju iz koje su
vidljivi podaci sadržani u članu 2. ove Uredbe.
(2) Odredba iz stava (1) ovog člana ne
isključuje mogućnost predlaganja projekata
javno privatnog partnerstva od strane poslovnog
sektora, odnosno privrednih komora i asocijacija
poslovnog sektora putem resornog ministarstva
Unsko-sanskog kantona, odnosno nadležne službe
jedinice lokalne samouprave.
Član 4.
(Dopuna prijedloga projekta JPP-a)
(1) Ukoliko prijedlog projekta ne sadrži sve
podatke iz člana 2. ove Uredbe javno tijelo
je dužno na pisani zahtjev Komisije dopuniti
prijedlog projekta i dostaviti ga Komisiji u roku
od 60 dana.
Broj 8 - Strana 560
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(2) Ukoliko javno tijelo ne postupi u skladu s
odredbama stava (1) ovog člana, smatrat će se da
je javno tijelo odustalo od projekta.
Član 5.
(Kriteriji za ocjenu i odobravanje
opravdanosti projekta)
(1) Kriteriji za ocjenu i odobravanje oprav­
danosti projekta su:
a) postojanje potrebe zadovoljavanja određenih
javnih potreba putem planiranog projekta,
b) postojanje zakonske nadležnosti javnog tijela
za provedbu predloženog projekta,
c) mišljenje resornog ministarstva o usklađenosti
prijedloga projekta sa sektorskim razvojnim
planovima i strategijama, odnosno propisima
iz područja njegove nadležnosti, a od službe
lokalne samouprave mišljenje o usklađenosti
prijedloga projekta s planovima razvojne
politike te jedinice lokalne samouprave,
d) saglasnost Ministarstva financija USK-a (u
daljem tekstu: „Ministarstvo financija“)
za predloženi projekt iz nadležnosti
Kantona, odnosno saglasnost nadležne
službe lokalne samouprave za predloženi
projekt iz nadležnosti lokalne samouprave o
usklađenosti prijedloga projekta s budžetskim
projektima i planovima, te fiskalnim rizicima i
ograničenjima propisanim posebnim propisima,
kao i financijskoj fiskalnoj održivost projekta,
e) neto sadašnja vrijednost pozitivna ili jednaka
nuli (0).
Član 6.
(Kriteriji za ocjenu i odobravanje primjene
modela javno - privatnog partnerstva)
(1) Kriteriji za ocjenu i odobravanje primjene
modela javno - privatnog partnerstva u provedbi
predloženog projekta su:
a) raspodjela obaveza između javnog i privatnog
partnera:
1. na taj način da privatni partner uz obavezu
projektiranja, gradnje i/ili rekonstrukcije
javne infrastrukture i/ili građevine od
javnog interesa, uključujući gradnju i/
ili rekonstrukciju javnih informacijsko komunikacijskih sistema, preuzima pri tom i
jednu ili više obaveza kao što su financiranje,
upravljanje i održavanje, a u svrhu pružanja
javne usluge krajnjim korisnicima iz okvira
nadležnosti javnog partnera ili u svrhu
osiguravanja javnom partneru potrebnih
20. maj 2013.
preduvjeta za pružanje javnih usluga iz
okvira njegovih nadležnosti,ili
2. da privatni partner preuzima obavezu
pružanja javne usluge krajnjim korisnicima
iz okvira nadležnosti javnog sektora,
3. da privatni partner, preuzimajući obavezu
gradnje uz rizik gradnje preuzima i
najmanje jedan od sljedeća dva rizika: rizik
raspoloživosti izgrađene ili rekonstruirane
građevine od javnog interesa i/ili tržišni
rizik potražnje za pruženim uslugama,
b) pozitivna vrijednost za novac, izračunata
primjenom metode poređenja troškova javnog
sektora (PSC) tokom cijelog predloženog
ugovorenog razdoblja, a što podrazumijeva
poređenje svih planiranih troškova javnog
sektora, ukoliko se u provedbi predloženog
projekta primjeni model javno - privatnog
partnerstva s planiranim troškovima kojeg bi
javni sektor imao u provedbi istog projekta
u istom razdoblju, u slučaju klasičnog
(budžetskog) financiranja tih troškova,
uključujući pri tom, uz troškove gradnje i/ili
rekonstrukcije i sve druge troškove koje po
modelu javno - privatnog partnerstva snosi
privatni partner, kao što su troškovi upotrebe
i održavanja projekta ili troškovi nastanka
rizičnih događaja,
c) predloženo ugovoreno razdoblje, koje ne može
biti kraće od pet niti duže od trideset godina.
Član 7.
(Ocjena prijedloga projekta JPP-a)
(1) Komisija ocjenjuje prijedlog projekta u
skladu s kriterijima propisanim ovom Uredbom
(2) Prilikom ocjene zaprimljenog prijedloga
projekta i popratne dokumentacije, Komisija
naročito ocjenjuje:
a) opravdanost projekta i
b) opravdanost primjene modela javno - privatnog
partnerstva.
Član 8.
(Obavljanje privredne djelatnosti)
Ukoliko je prijedlogom projekta predviđena
mogućnost da privatni partner, uz preuzimanje
svih obaveza iz člana 6. tačka a. ove Uredbe,
u okviru provedbe projekta JPP-a obavlja i
privrednu djelatnost , Komisija će uz ispunjenje
svih uvjeta iz člana 5.i 6.ove Uredbe, predloženi
projekt odobriti samo ukoliko je ta privredna
aktivnost povezana sa svrhom i ciljem
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
predloženog projekta i ukoliko na drugi način nije
moguće privatnom partneru osigurati potreban
nivo isplativosti sudjelovanja u predloženom
projektu i povrat uloženih sredstava.
Član 9.
(Dopuna dokumentacije)
Tokom ocjene kriterija iz člana 5. 6. i 8. ove
Uredbe , Komisija može u bilo kojem trenutku
tražiti od javnog tijela koje je podnijelo prijedlog
projekata JPP-a da u roku od 30 dana otkloni
nedostatke u vezi s predloženim projektom,
ponudi dodatna tumačenja i rješenja, odnosno da
dopuni dostavljenu dokumentaciju.
Član 10.
(Odluka o odobravanju provedbe
predloženog projekta JPP-a)
(1) Komisija donosi Odluku o odobravanju
provedbe predloženog projekta u roku od 30
dana od dana zaprimanja prijedloga projekta i
cjelokupne popratne dokumentacije iz člana 3. i
člana 9. ove Uredbe.
(2) Komisija će donijeti Odluku iz prethodnog
stava ove Uredbe ukoliko su ispunjeni svi kriteriji
navedeni u članu 6, 7, 8. i 9. ove Uredbe.
(3) Komisija će donijeti Odluku kojom se
prijedlog projekta JPP-a ne odobrava, ukoliko
nisu ispunjeni kriteriji navedeni u članu 5, 6, 8. i 9.
ove Uredbe, navodeći razloge za neodobravanje.
Član 11.
(Ocjena i odobrenje dokumentacije za
nadmetanje)
(1) Javno tijelo dužno je prije pokretanja
postupka izbora privatnog partnera na ocjenu
i odobrenje Komisiji dostaviti ovjerenu kopiju
dokumentacije za nadmetanje, sa svim prilozima
utvrđenim Zakonom.
(2) Sadržaj dokumentacije za nadmetanje
mora biti usklađen s propisima i kriterijima
kojima se uređuje područje javne nabavke.
(3) Ukoliko je za provedbu projekta potrebna
koncesija sadržaj dokumentacije za nadmetanje
mora biti usklađen s propisima kojima se uređuje
područje koncesija.
(4) Osim sadržaja određenog propisima iz
stava (2) i (3) ovog člana dokumentacija za
nadmetanje sadrži i:
a) prijedlog ugovora o JPP-u,
b) upute za izradu financijskog modela JPP
projekta,
Broj 8 - Strana 561
c) diskontnu stopu,
d) prijedlog tablice rizika.
(5) Uz dokumentaciju za nadmetanje javno
tijelo je dužno dostaviti i popratnu dokumentaciju
a naročito:
a) Ovjerenu kopiju Odluke o provedbi projekta
po modelu javno - privatnog partnerstva
donesenu na osnovu Odluke Komisije o
odobravanju provedbe predloženog projekta,
b) Popis članova projektnog tima, ovjerenu
kopiju Odluke i dokumentaciju o izboru
konsultanta pri izradi dokumentacije
za nadmetanje, ukoliko je u izradi
dokumentacije za nadmetanje učestvovao
konsultant.
(6) Ukoliko dokumentacija za nadmetanje ne
sadrži sve navedeno u stavovima (2) do (5) ovog
člana Uredbe javno tijelo će na pisani zahtjev
Komisije dopuniti dokumentaciju za nadmetanje
i istu dostaviti Komisiji na ponovnu ocjenu i
odobrenje u roku u roku od 30. dana od dana
zaprimanja zahtjeva.
(7) Dokumentacija za nadmetanje se
dostavlja uz popratni akt koji potpisuje ovlašteni
predstavnik javnog tijela.
(8) Ukoliko javno tijelo ne postupi u skladu sa
stavom (6) ovog člana Komisija donosi zaključak
o obustavi postupka ocjene i odobravanja
dokumentacije za nadmetanje.
Član 12.
(Odlučivanje o usklađenosti dokumentacije
za nadmetanje)
(1) Komisija ocjenjuje usklađenost dokumen­
tacije za nadmetanje sa odobrenim projektom
JPP-a.
(2) Komisija može tražiti saglasnost od
Ministarstva financija, odnosno saglasnost
nadležne službe lokalne samouprave i
mišljenje resornog ministarstva o usklađenosti
dokumentacije iz člana 11. ove Uredbe sa
odobrenim projektom JPP-a.
(3) U ocjeni iz stava (1) ovog člana Komisija
ocjenjuje da li su elementi iz dokumentacije za
nadmetanje usklađeni sa odobrenim projektom
JPP-a, naročito:
a) ugovoreno razdoblje,
b) podjela rizika,
c) neto sadašnja vrijednost pozitivna ili
jednaka nuli.
Broj 8 - Strana 562
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(4) Komisija donosi Odluku o usklađenosti
dokumentacije sa odobrenim projektom JPP-a
u roku od 30 dana od dana zaprimanja potpune
dokumentacije za nadmetanje sa popratnom
dokumentacijom i elementima iz stava (3) ovog
člana.
(5) Ukoliko nisu ispunjeni svi kriteriji iz stava
(3) ovog člana , Komisija donosi rješenje kojim
se dokumentacija za nadmetanje ne odobrava
navodeći razloge ne odobravanja.
(6) Komisija iznimno može odobriti
dokumentaciju za nadmetanje ukoliko u pogledu
nekog od dokumenata iz stava (3) ovog člana
ne postoji usklađenost sa odobrenim projektom
JPP-a, ako je do promjena došlo iz opravdanih
razloga koji moraju biti vjerodostojno obrazloženi
uz uvjet da nije narušena financijska održivost
projekta, te da pri tom nije ugrožen javni interes.
(7) U slučaju iz stava (6) ovog člana Komisija
traži saglasnost Ministarstva financija, odnosno
saglasnost nadležne službe lokalne samouprave,
u dijelu koji se odnosi na njihovu nadležnost u
ocjeni projekata javno - privatnog partnerstva.
Član 13.
(Dostava prijedloga ugovora o JPP-u)
(1) Nadležno javno tijelo dužno je prije
donošenja Odluke o izboru privatnog partnera
dostaviti Komisiji na odobrenje prijedlog ugovora
o JPP-u (u daljem tekstu : “prijedlog ugovora“),
uključujući priloge koji čine njegov sastavni dio
kao i saglasnost Ministarstva financija, odnosno
nadležne službe lokalne samouprave na prijedlog
ugovora.
(2) Nadležno javno tijelo dužno je uz
prijedlog ugovora i dokumentaciju iz stava
(1) ovog člana Komisiji dostaviti zapisnike s
provedenog postupka izbora privatnog partnera.
(3) Ministarstvo financija odnosno nadležna
služba lokalne samouprave u okviru svoje
nadležnosti daje saglasnost o usklađenosti
prijedloga ugovora s budžetskim projekcijama i
planovima, te fiskalnim rizicima i ograničenjima,
kao i o financijskoj i fiskalnoj održivosti projekta
JPP-a.
(4) Saglasnost na prijedlog ugovora iz stava
(3) ovog člana, ministarstvo financija, odnosno
nadležna služba lokalne samouprave dostavlja
nadležnom javnom tijelu u roku od 30 dana
od dana prijema prijedloga ugovora uključujući
priloge koji čine njegov sastavni dio.
20. maj 2013.
Član 14.
(Odluka o saglasnosti na tekst
prijedloga ugovora)
(1) Komisija donosi Odluku o saglasnosti
na tekst prijedloga ugovora na osnovu ocjene o
usklađenosti prijedloga ugovora s dokumentacijom
za nadmetanje i odredbama Uredbe o sadržaju
ugovora o JPP-u iz člana 6. stav (3) Zakona u roku
od 30 dana od dana prijema prijedloga ugovora i
ostale dokumentacije iz člana 13. ove Uredbe.
(2) Ukoliko u toku ocjene iz stava (1) ovog
člana utvrdi da postoje nedostaci, odnosno
odstupanja od propisanog sadržaja, Komisija će
od javnog tijela tražiti da u roku od 30 dana
ispravi, odnosno dopuni prijedlog ugovora i
dostavi ga Komisiji.
(3) Ukoliko javno tijelo ne postupi u skladu
sa stavom (2) ovog člana Komisija će zaključkom
sa obrazloženjem obustaviti postupak davanja
saglasnosti.
Član 15.
(Izmjene u odnosu na odobrenu
dokumentaciju)
Ukoliko tokom postupka izbora privatnog
partnera dođe do izmjene u odnosu na odobrenu
dokumentaciju za nadmetanje, naročito s obzirom
na tablicu podjele rizika, Komisija može iznimno
odobriti prijedlog ugovora i ako u pogledu nekog
od elemenata iz člana 14. ove Uredbe ne postoji
usklađenost sa odobrenom dokumentacijom za
nadmetanje ako je do navedenih promjena došlo iz
opravdanih razloga koji moraju biti vjerodostojno
obrazloženi i uz uvjet da nije narušena financijska
održivost projekta te da pri tom nije ugrožen javni
interes.
Član 16.
(Izmjene i dopune zaključenih ugovora)
(1) U slučaju izmjena i dopuna zaključenih
ugovora kojima se mijenjaju prava i obaveze
ugovornih strana, nadležno javno tijelo dužno
je Komisiji na ocjenu i odobrenje dostaviti
prijedlog izmjena i dopuna zaključenog
ugovora, te saglasnost Ministarstva financija ,
odnosno nadležne službe lokalne samouprave na
predložene izmjene i dopune.
(2) Komisija donosi Odluku kojom daje
saglasnost na predložene izmjene i dopune
zaključenog ugovora o JPP-u ukoliko postoji
saglasnost Ministarstva financija, odnosno
nadležne službe lokalne samouprave, ukoliko je
sadržaj zaključenog ugovora sa svim predloženim
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
izmjenama i dopunama usklađen sa sadržajem
ugovora propisanog Uredbom o sadržaju ugovora
o JPP-u, te ukoliko Komisija ocjeni da se u
predloženim izmjenama i dopunama ne narušava
financijska održivost projekta te da nije ugrožen
javni interes.
(3) Ukoliko nisu zadovoljene pretpostavke
iz stava (2) ovog člana Komisija donosi rješenje
kojim odbija dati saglasnost na predložene
izmjene i dopune predloženog ugovora navodeći
razloge odbijanja.
Član 17.
(Rješenje o saglasnosti na prijedlog ugovora)
Komisija Odluku o saglasnosti na
tekst prijedloga ugovora sa cjelokupnom
dokumentacijom dostavlja Vladi, odnosno
općinskom načelniku na način utvrđen u članu
18. Zakona o javno privatnom partnerstvu, koji na
prijedlog Komisije donose rješenje o saglasnosti
na prijedlog ugovora.
Član 18.
(Stupanje na snagu Uredbe)
Ova Uredba stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2649/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
358. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08) i člana 35. stav 2.
Zakona o javno-privatnom partnerstvu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 19/12), na
prijedlog Komisije za koncesije, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj 18.04.2013.
godine, donosi
UREDBU
o educiranju učesnika u postupcima pripreme i
provedbe projekata javno - privatnog partnerstva
I OPĆE ODREDBE
Član 1.
(Predmet Uredbe)
Ovom Uredbom propisuje se Program
educiranja u području javno - privatnog partnerstva
Broj 8 - Strana 563
(u daljem tekstu: „Program educiranja“), lica za
koja se provodi educiranje, organizacija i način
provedbe educiranja, sadržaj potvrde o završenom
Programu educiranja (u daljem tekstu: „Potvrda“),
te uvjerenja o završenom Programu educiranja (u
daljem tekstu: „Uvjerenje“).
Član 2.
(Definicija)
(1) Educiranje koje se provodi na osnovu ove
Uredbe je organiziran način prenošenja znanja
i vještina vezanih uz primjenu modela javno privatnog partnerstva.
(2) Educiranje iz stava (1) ovog člana provodi
se u svrhu povećanja obima znanja i vještina
učesnika educiranja potrebnim za kvalitetno i
efikasno obavljanje poslova vezanih za pripremu,
ugovaranje provedbe i provedbu projekata javno privatnog partnerstva.
Član 3.
(Učesnici educiranja)
(1) Educiranje se provodi za lica koja
sudjeluju u pripremi i provedbi projekata javno
- privatnog partnerstva unutar javnih tijela, koja
su ugovorni organi u smislu propisa kojim se
uređuje područje javne nabavke.
(2) Izuzetno, u slučaju potrebe, u educiranju
koje se provodi na osnovu odredaba ove Uredbe
mogu sudjelovati i lica koja se ne smatraju
učesnicima educiranja iz stava (1) ovog člana.
(3) U slučaju iz stava (2) ovog člana nosilac
Programa educiranja prilagodit će Program
educiranja potrebama učesnika educiranja.
II ORGANIZACIJA EDUCIRANJA
Član 4.
(Okvirni Program educiranja)
(1) Okvirnim Programom educiranja određuje
se sadržaj i trajanje Programa educiranja.
(2) Okvirni Program educiranja sastoji se od:
a) općeg (Početnog) programa u ukupnom trajanju
od 10 sati,
b) složenog (Naprednog) programa za lica koja
rade na poslovima vezanim uz javno - privatno
partnerstvo u ukupnom trajanju od 35 sati, i
c) sektorskog programa koji se odnosi na pojedine
sektore unutar kojih se mogu provoditi projekti
po modelu javno - privatnog partnerstva u
trajanju od 8 sati za svaki pojedinačni modul.
Broj 8 - Strana 564
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(3) Učesnik educiranja može sudjelovati u
Složenom (Naprednom) programu educiranja
ukoliko posjeduje Potvrdu o završenom Općem
(Početnom) programu educiranja.
(4) Učesnik educiranja može sudjelovati
na Sektorskom programu educiranja ukoliko
posjeduje Potvrdu o završenom Složenom
(Naprednom) programu educiranja.
(5) Okvirni program educiranja propisan je u
Prilogu broj I koji je sastavni dio ove Uredbe.
(6) Na
temelju
Okvirnog
programa
educiranja, tijelo nadležno za javno - privatno
partnerstvo za svaku kalendarsku godinu utvrđuje
detaljni plan i program za svaki od propisanih
Programa educiranja te utvrđuje godišnji
operativni provedbeni plan educiranja za javnoprivatno partnerstvo u koordinaciji s ostalim
nosiocima provedbe Programa educiranja iz ove
Uredbe.
Član 5.
(Potvrda i Uvjerenje o završenom
Programu educiranja)
(1) Učesnicima educiranja nakon uspješnog
završetka svakog od programa propisanih članom
4. stav (2) ove Uredbe izdaje se Potvrda.
(2) Smatrat će se da je učesnik educiranja
uspješno završio pojedinačni program ukoliko je
bio prisutan na najmanje 80% utvrđenog trajanja
svakog programa.
(3) Ukoliko učesnik educiranja uspješno
završi sve programe iz člana 4. stav (2) ove
Uredbe učesniku educiranja izdaje se Uvjerenje.
Član 6.
(Sadržaj potvrde)
(1) Potvrda se izdaje u svrhu dokaza nivoa
osposobljenosti učesnika educiranja za obavljanje
poslova vezanih uz javno - privatno partnerstvo.
(2) Potvrda obavezno sadrži:
a) osnov izdavanja Potvrde,
b) naziv nosioca Programa educiranja,
c)ime i prezime, te datum rođenja učesnika
edukacije,
d) naziv programa koji je lice pohađalo,
e)vremenski okvir (datum) održavanja
Programa educiranja koji je pohađan,
f) datum izdavanja potvrde i
g)potpis odgovorne osobe i pečat nosioca
Programa educiranja.
20. maj 2013.
Član 7.
(Sadržaj uvjerenja)
(1) Uvjerenje obavezno sadrži:
a) osnov izdavanja uvjerenja,
b) naziv nosioca Programa educiranja,
c)ime i prezime, te datum rođenja učesnika
educiranja,
d) nazive programa koje je lice pohađalo,
e)vremenski okvir (datum) održavanja
Programa educiranja koji je pohađan,
f) datum izdavanja uvjerenja,
g)potpis odgovorne osobe i pečat nosioca
Programa educiranja i
h)naznaku sektorskog modula koji je učesnik
educiranja uspješno završio.
(2) Uvjerenje izdaje tijelo nadležno za javno privatno partnerstvo.
Član 8.
(Nosilac Programa educiranja)
(1) Nosilac Programa educiranja je Vlada
Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu:
„Vlada“) putem Ministarstva privrede Unskosanskog kantona, Razvojne agencije Unskosanskog kantona i Komisije za javno - privatno
partnerstvo (u daljem tekstu: „Komisija“).
(2) Komisija samostalno ili u saradnji sa
Ministarstvom privrede USK-a, Razvojnom
agencijom USK-a i drugim nadležnim tijelima,
organizira specijalističke programe edukacije za
javna tijela i druge učesnike u skladu sa ovom
Uredbom.
Član 9.
(Obaveze nosioca Programa educiranja)
(1) Nosilac Programa edukacije obavezan je:
a)provoditi Program edukacije u skladu sa
propisanim Programom edukacije iz člana 4.
ove Uredbe,
b)osigurati stručna lica koja će voditi edukaciju,
c)provjeriti identitet i prisutnost svakog lica
koje pohađa Program edukacije,
d)objaviti na svojoj internetskoj stranici detaljne
podatke o Programu edukacije koji provodi,
e)osigurati i staviti na raspolaganje prostor za
provođenje Programa edukacije,
f)osigurati potrebnu tehničku opremu za
provođenje Programa edukacije,
g)licima koja su uspješno završila pojedini
program izdati Potvrdu, odnosno Uvjerenje,
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 8 - Strana 565
h)voditi evidenciju lica koja su završila Program
edukacije.
JPP-a, te prava i obveze ugovornih strana u
postupku nadzora provedbe projekata JPP-a.
Član 10.
(Troškovi educiranja)
(1) Za Programe educiranja predviđene
odredbama ove Uredbe troškove snosi nosilac
Programa educiranja.
(2) Izuzetno, određeni troškovi educiranja
mogu se financirati iz uplata učesnika educiranja,
uplaćenih u korist Budžeta Unsko-sanskog
kantona.
(3) Iznos uplata određuje nosilac Programa
educiranja.
Član 2.
Nadležnosti Komisije za obavljanje nadzora
provedbe projekata JPP-a, ne isključuje pravo
resornog ministarstva, odnosno službe lokalne
samouprave da nadziru provedbu projekata
JPP-a, svako u okviru svoje nadležnosti, u skladu
sa članom 22. i članom 24. tačka e) Zakona o
JPP-u.
Član 3.
III ZAVRŠNE ODREDBE
Član 11.
(Stupanje na snagu Uredbe)
Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja
u „Službenom glasniku Unsko- sanskog kantona“
Broj 03-017-2652/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
(Pravo nadzora resornog ministarstva,
odnosno službi lokalne samouprave)
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
359. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 22. i 24. tačka
e) i člana 35. stav 2. Zakona o javno-privatnom
partnerstvu („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 19/12), na prijedlog Komisije
za koncesije, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj 18.04.2013. godine, donosi
UREDBU
o nadzoru provedbe projekata
javno - privatnog partnerstva
I OPĆE ODREDBE
Član 1.
(Predmet Uredbe)
Ovom Uredbom uređuju se nadležnosti
Komisije za javno - privatno partnerstvo (u
daljem tekstu: „Komisija“) u obavljanju nadzora
provedbe projekata javno - privatnog partnerstva
(u daljem tekstu: „projekata JPP-a“), način
postupanja prilikom nadzora provedbe projekata
(Projekti JPP-a nad kojima se vrši nadzor)
(1) Komisija provodi nadzor u svrhu
praćenja provedbe projekata JPP-a i unapređenja
izvršavanja ugovorenih obaveza javnog i
privatnog partnera u provedbi projekata JPP-a.
(2) Nadzor se provodi nad svim projektima
JPP-a čija provedba je započela zaključivanjem
ugovora o javno - privatnom partnerstvu ili
osnivanjem zajedničkog privrednog društva u
skladu sa odredbama Zakona o javno - privatnom
partnerstvu (u daljem tekstu: „Zakon o JPP-u“).
II NAČIN PRAĆENJA PROJEKATA JPP-a
Član 4.
(Praćenje projekata JPP-a)
(1) U provođenju nadzora Komisija ima pravo
praćenja provedbe projekata JPP-a, te stručnog
uvida u provedbu projekta JPP-a.
(2) Komisija prati provedbu projekata JPP-a
prvenstveno uvidom u izvještaj o provedbi
projekta, te uvidom u dokumentaciju u vezi sa
provedbom projekta.
(3) Stručni uvid u provedbu projekata JPP-a
Komisija provodi na mjestu provedbe projekta.
Član 5.
(Period provođenja nadzora
nad projektima JPP-a)
Komisija provodi nadzor tokom cijelog
trajanja provedbe projekta JPP-a.
Broj 8 - Strana 566
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
III PRAĆENJE PROVEDBE
PROJEKATA JPP-a
Član 6.
(Dostavljanje izvještaja)
(1) Javni partner dužan je u roku 6 mjeseci od
dana zaključivanja ugovora o javno - privatnom
partnerstvu , odnosno osnivanja zajedničkog
privrednog društva s privatnim partnerom,
Komisiji na uvid dostaviti Izvještaj o provedbi
projekta JPP-a (u daljem tekstu: „Izvještaj“), koji
mora biti potpisan i ovjeren službenim pečatom
od strane javnog i privatnog partnera.
(2) Izvještaj se dostavlja na popunjenom
obrascu koji je sastavni dio ove Uredbe.
(3) Javni partner Izvještaj dostavlja svakih 6.
mjeseci.
(4) Posljednji Izvještaj dostavlja se najkasnije
u roku od 6. mjeseci od zadnjeg dana isteka
ugovorenog vremena provedbe projekta JPP-a.
(5) Ukoliko Izvještaj ne bude dostavljen
u traženom roku, Komisija će pisanim putem
zatražiti dostavu Izvještaja, koji mora biti
dostavljen u roku od 30 dana od dana prijema
pisanog naloga.
(6) Komisija na osnovu primljenog Izvještaja
može tražiti dodatna objašnjenja, obrazloženja i
očitovanja ugovornih strana u vezi sa pojedinim
navodima iz Izvještaja, te može tražiti na uvid
i drugu dokumentaciju, u skladu sa odredbama
člana 8. ove Uredbe.
Član 7.
(Način popunjavanja i dostave Obrasca )
(1) Izvještaj o provedbi Projekta dostavlja se
na popunjenom obrascu za dostavu izvještaja o
provedbi projekta JPP-a koji je sastavni dio ove
Uredbe.
(2) Obrazac za dostavu Izvještaja mora se
čitko popuniti, hemijskom olovkom, pisaćom
mašinom, odnosno računarom, pojedinačno za
svaki ugovor o javno - privatnom partnerstvu.
(3) Popunjen obrazac za dostavu Izvještaja
dostavlja se u zatvorenoj koverti. Radi zaštite od
neovlaštenog otvaranja koverte mjesto zatvaranja
se pečati službenim pečatom javnog partnera, sa
naznakom „NE OTVARATI“.
Izvještaj se podnosi na pisarnici Unskosanskog kantona ili se šalje kao preporučena
pošiljka poštom na adresu: Komisija za javno
20. maj 2013.
privatno partnerstvo USK-a, Alije Đerzeleza 6.
77000 BIHAĆ.
Član 8.
(Dostavljanje dokumentacije)
(1) U svrhu obavljanja nadzora, Komisija
može u bilo kojem trenutku zatražiti dostavu
dokumentacije iz člana 8. Zakona o javno privatnom partnerstvu, a koja se odnosi na
provedbu projekata JPP-a.
(2) Ugovorne strane dužne su u roku od 30
dana od dana prijema zahtjeva iz stava (1) ovog
člana Komisiji dostaviti tražene dokumente.
(3) Po prijemu dokumentacije iz stava (1)
ovog člana Komisija može zatražiti dodatna
objašnjenja, obrazloženja i očitovanja ugovornih
strana i/ili obaviti neposredni stručni uvid.
IV STRUČNI UVID
Član 9.
(Neposredni stručni uvid i zapisnik o
neposrednom stručnom uvidu)
(1) Komisija ili lice koje Komisija ovlasti u
cilju provjere navoda iz primljenog Izvještaja iz
člana 7. ove Uredbe i dokumentacije iz člana 8.
ove Uredbe može obaviti neposredni stručni uvid
(u daljem tekstu: „uvid“) na mjestu provedbe
projekta JPP-a.
(2) Na osnovu izvršenog uvida Komisija
sastavlja Zapisnik.
(3) Zapisnik obavezno mora sadržavati
podatke o projektu nad kojim je proveden uvid,
ugovorne strane, vrijeme u kojem je proveden
uvid, uočene nepravilnosti, te podatke o osobi
koja je obavila uvid, a po potrebi može sadržavati
i druge podatke.
V OBAVIJEST I PREPORUKA O
OTKLANJANJU NEPRAVILNOSTI
Član 10.
(Obavijest o uočenim nepravilnostima i
preporuke o načinu otklanjanja uočenih
nepravilnosti)
(1) Ukoliko na osnovu provedenog nadzora
Komisija uoči nepravilnosti u provedbi projekta
JPP-a o tome će pisanim putem obavijestiti
javnog i privatnog partnera.
(2) Obavijest o uočenim nepravilnostima
sadrži i preporuke o načinu otklanjanja uočenih
nepravilnosti.
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(3) Ugovorne strane su obvezne da najkasnije
u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti
iz stava (2) ovog člana obavijeste Komisiju
o poduzetim aktivnostima u cilju otklanjanja
uočenih nepravilnosti.
(4) Pod nepravilnostima iz stava (1) ovog
člana smatraju se sva odstupanja od ugovorenih
prava i obaveza javnog i privatnog partnera do
kojih je došlo u provedbi projekta JPP-a, a koja
ugovorom o javno - privatnom partnerstvu nisu
predviđena.
(5) Komisija će o uočenim nepravilnostima
obavijestiti resorno ministarstvo, odnosno službu
lokalne samouprave.
VI ZAVRŠNE ODREDBE
Član 11.
(Stupanje na snagu Uredbe)
Ova Uredba stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2651/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 8 - Strana 567
Broj 8 - Strana 568
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. maj 2013.
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 8 - Strana 569
Broj 8 - Strana 570
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
360. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
sanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 6. stav 3.
i člana 35. stav 2. Zakona o javno - privatnom
partnerstvu („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Komisije
za koncesije, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj 18.04.2013. godine donosi
UREDBU
o sadržaju Ugovora o javno privatnom partnerstvu
I OPĆE ODREDBE
Član 1.
(Predmet Uredbe)
Ovom Uredbom uređuju se pitanja koja se
odnose na: pojam ugovora o javno privatnom
partnerstvu, formu i dužinu trajanja, obavezu
vođenja registra, minimalni i dopunski sadržaj,
odnos sa koncesionim ugovorima kao i mogućnost
formiranja posebnog privrednog društva
za upravljanje projektom javno - privatnog
partnerstva.
Član 2.
(Pojam ugovora o javno - privatnom
partnerstvu)
(1) Ugovor o javno - privatnom partnerstvu
(u daljem tekstu: „Ugovor“) pravni je oblik
uređivanja međusobnih prava i obaveza javnog i
privatnog partnera.
(2) Ugovor je osnovni ugovor koji se
zaključuje između javnog i privatnog partnera
ili javnog partnera i društva posebne namjene
iz člana 5. tačka f. Zakona o javno privatnom
partnerstvu kojim se u svrhu provedbe projekata
javno - privatnog partnerstva uređuju prava i
obaveze ugovornih strana.
II SADRŽAJ, FORMA I TRAJANJE
UGOVORA O JAVNO PRIVATNOM
PARTNERSTVU
Član 3.
(Forma i trajanje Ugovora)
Ugovor se zaključuje u pisanom obliku i na
određeno vrijeme, s tim da to razdoblje ne može
biti kraće od pet, niti duže od trideset godina,
20. maj 2013.
uz mogućnost da se nakon isteka ugovornog
razdoblja zaključi novi Ugovor uz izbor privatnog
partnera u skladu sa odredbama člana 17. i 18.
Zakona o javno - privatnom partnerstvu.
Član 4.
(Registrovanje Ugovora)
Svi zaključeni Ugovori obavezno se upisuju u
Registar ugovora o javno privatnom partnerstvu.
Član 5.
(Minimalni sadržaj Ugovora)
(1) Ugovor čiji je predmet pružanje javnih
usluga krajnjim korisnicima iz okvira nadležnosti
javnog partnera mora sadržavati najmanje
sljedeće odredbe:
1. uvod,
2. ugovorne strane,
3. definicije pojedinih pojmova,
4. svrhu i predmet ugovora,
5. vrijeme na koji se ugovor zaključuje,
6. imovinske obaveze i prava ugovornih strana,
7. podjele rizika
troškova,
i
snošenje
pripadajućih
8. financijska i druga potrebna jamstva za
izvršenje ugovora,
9. financijska i druga potrebna jamstva za
izvršenje obaveza podugovarača,
10. financijska jamstva matičnog privrednog
društva za društvo posebne namjene,
11. financiranje projekta,
12. plaćanja ugovornih strana,
13. događaji koji mogu prouzročiti štetu i način
postupanja ugovornih strana u slučaju
njihovog nastanka,
14. ugovorne kazne,
15. zatezne kamate,
16. police osiguranja,
17. posljedice neispunjavanja ugovornih obaveza,
18. pravo nadzora od strane javnog partnera,
19. viša sila i promjenjene okolnosti,
20. naknadna nemogućnost ispunjenja ugovora,
21. prestanak ugovora,
22. raskid ugovora i posljedice raskida ugovora,
23. zaštita okoliša,
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
24. slanje obavijesti tokom ugovornog razdoblja,
25. zaštita intelektualnog vlasništva, poslovne
tajne i tajnost podataka,
26. standardi i kvaliteta usluga,
27. mogućnost podugovaranja,
28. način rješavanja
ugovora,
sporova
proizašlih
iz
29. stupanje ugovora na snagu.
(2) Upućujući sadržaj elemenata iz stava 1.
ovog člana nalazi se u Prilogu I, a koji čini sastavni
dio ove Uredbe i istim je detaljnije razrađen
sadržaj minimalnih i dopunskih elemenata
ugovora o javno - privatnom partnerstvu.
Član 6.
(Dopunski sadržaj Ugovora)
(1) Ukoliko privatni partner preuzima obavezu
projektiranja, gradnje i (ili) rekonstrukcije javne
infrastrukture i (ili) građevine od javnog interesa,
preuzimajući pri tome i jednu ili više obaveza,
kao što su financiranje, upravljanje i održavanje u
svrhu pružanja javne usluge krajnjim korisnicima
iz okvira nadležnosti javnog partnera ili u
svrhu osiguravanja javnom partneru potrebnih
preduvjeta za pružanje javnih usluga iz okvira
njegovih nadležnosti uz odredbe navedene u
članu 5. stav (1) Ugovor mora dodatno sadržavati
najmanje još sljedeće odredbe:
1. financiranje i refinanciranje,
2. pravo obavljanja privrednih djelatnosti,
ukoliko je obavljanje takvih djelatnosti bilo
predviđeno u okviru provedbe odobrenog
projekta javno privatnog partnerstva,
3. dokaz o riješenim
odnosima,
imovinsko
pravnim
Broj 8 - Strana 571
12. prijenos vlasništva/posjeda po prestanku
ugovora,
13. prilozi (kopija katastarskog plana sa zemljištem
koje je predmet ugovora, zemljišnoknjižni
izvadak, izvedbena projektna dokumentacija,
uvjeti korištenja i održavanja građevine,
financijski model, vremenski plan građenja).
(2) Upućujući sadržaj elemenata iz stava (1)
ovog člana nalaze se u Prilogu II koji čini sastavni
dio ove Uredbe.
Član 7.
(Obavezna primjena odredbi propisa iz
oblasti koncesija)
Ukoliko koncesija predstavlja sastavni
dio projekta javno privatnog partnerstva, uz
odredbe navedene u članu 5. i 6. ove Uredbe
na obavezujući sadržaj ugovora primjenjuju se
i odredbe propisa kojima se uređuje dodjela
koncesija.
Član 8.
(Obavezna prilaganja ugovora o osnivanju
posebnog privrednog društva)
Ukoliko se projekt provodi po statusnom
modelu javno privatnog partnerstva, Ugovoru se
mora priložiti i Ugovor o osnivanju posebnog
privrednog društva koji je zaključen u svrhu
provedbe projekta javno - privatnog partnerstva.
Član 9.
(Autonomija ugovorne volje)
Sadržaj Ugovora koji nije naveden u članu
5. i 6. ove Uredbe, ugovorne strane slobodno
ugovaraju u skladu sa propisima kojima se
reguliraju ugovorni odnosi.
4. naknade za korištenje pojedinih prava,
5. izrada projektne
projekt),
dokumentacije
(glavni
6. inovacije i racionalizacije,
7. pribavljanje dozvola potrebnih za provedbu
projekta,
8. građenje,
9. nadzor nad građenjem,
10. upravljanje građevinom,
11. tekuće i investicijsko održavanje građevine,
III ZAVRŠNE ODREDBE
Član 10.
(Stupanje na snagu)
Ova Uredba stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2650/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 8 - Strana 572
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. maj 2013.
20. maj 2013. PROMIJENJENE
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 8 - Strana 573
Broj 8 - Strana 574
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. maj 2013.
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 8 - Strana 575
Broj 8 - Strana 576
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
361. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08 ), člana 35. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko -sanskog kantona
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:
1/13), a u vezi sa članom 5. stav (2) tačka
4. i članom 47. Zakona o dopunskim pravima
branilaca i članova njihovih porodica („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 3/05, 1/09
i 29/12), na prijedlog Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
18.04.2013. godine, donosi
ODLUKU
I
Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi, kriteriji
i postupak za finansiranje rada i finansiranje
programa ili projekata kantonalnih boračkih
organizacija/udruženja/saveza (u daljem tekstu:
Udruženja) iz oblasti boračko-invalidske
zaštite, čija je djelatnost od interesa i značaja
za Unsko-sanski kanton za ostvarivanje prava,
finansijske podrške iz sredstava Budžeta Unskosanskog kantona putem Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida (u daljem tekstu:
Ministarstvo).
II
Sredstva se dodjeljuju kantonalnim boračkim
Udruženjima koja su upisana u registar udruženja
koja vodi kantonalni organ uprave u skladu sa
Zakonom o udruženjima i fondacijama („Službene
novine Fedracije BiH“ br.47/02) i Savezu lica iz
člana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca
i članova njihovih porodica sa prebivalištem van
Unsko-sanskog kantona u općinama Prijedor,
Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska
Gradiška i Bosanska Kostajnica, čiji su programi
ili projekti kandidirani za sufinansiranje iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona, a realiziraju se u
cjelosti ili djelimično na području Unsko-sanskog
kantona ili na području pobrojanih općina van
Kantona.
III
Finansiranje programa i projekata iz člana II
ove Odluke vršit će se iz Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu ekonomski kod 614 300
razdjel 16-Grant za sva boračka udruženja.
20. maj 2013.
Troškovi rada udruženja ne mogu preći
60% odobrenih sredstava (za plate, naknade,
materijalni troškovi), odnosno minimalno 40%
sredstava je potrebno utrošiti za projekte iskazane
u programu rada udruženja.
IV
Sredstva se dodjeljuju na osnovu Javnog poziva
koji provodi Ministarstvo u skladu sa kriterijima
utvrđenim ovom Odlukom i dodjeljenim
sredstvima iz Budžeta Unsko-sanskog kantona.
Javni poziv se objavljuje u dnevnom listu
velikog tiraža i oglasnoj ploči Vlade Unskosanskog kantona i ostaje otvoren 15 dana od dana
objavljivanja u dnevnom listu.
V
Sredstva planirana Budžetom Unskosanskog kantona za ove namjene raspoređuju
se prvenstveno Udruženjima čiji se programi/
projekti odnose na:
- doprinos njegovanju tekovina odbrambenooslobodilačkog rata 1992-1995 i narodno­
oslobodilačkog antifašističkog rata 1941-1945
godine,
- promociju i zaštitu naše baštine kroz istorijski i
kulturni život boračkih kategorija,
- poboljšanje socijalnog statusa boračke populacije,
resocijalizaciju specifičnih kategorija boračke
populacije (RVI, djeca bez roditelja i sl.),
- pružanje pravne pomoći boračkoj populaciji,
- pomoć socijalno ugroženim kategorijama
boračke populacije putem interesnih članica
Udruženja,
- i druge programe/projekte koje Komisija ocijeni
da su značajni za boračke kategorije.
VI
Opći kriteriji za finansiranje redovnih
djelatnosti i projektnih aktivnosti boračkih
Udruženja iz Budžeta Unsko-sanskog kantona su:
- Rješenje o registraciji od nadležnog ministarstva;
- Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za
prethodnu godinu, usvojen od strane Skupštine
Udruženja;
- Program rada za 2013.godinu, sa obrazloženjem,
usvojen od strane Skupštine Udruženja;
- Finansijski plan za 2013.godinu, usvojen od
strane Skupštine Udruženja;
- Organizovanost i broj članova Udruženja;
- Misije i ciljevi Udruženja;
- Osnovne aktivnosti Udruženja.
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Posebni kriteriji su:
- Registracija Udruženja (kontinuitet rada-datum
osnivanja);
- Organizacija i broj članova/članica (navesti
organizacionu strukturu i dokumentovati broj
članova);
- Uspješnost u radu – rezultati rada ostvareni u
protekloj godini u skladu sa Statutom definisanim
djelokrugom rada (iste navesti i dokumentovati);
- Kvalitet ponuđenog programa/projekta i njegova
opravdanost (obrazložiti opravdanost projekta
sa stanovišta zadovoljavanja potreba boračke
populacije kroz realizaciju projekta);
- Broj korisnika obuhvaćenih projektom;
- Projekti humanitarnog karaktera sa ciljem
pomoći najugroženijim članovima udruženja;
- Projekti realizirani u protekloj godini –
uspješnost ranije realizovanih projekata (iste
navesti i dokumentovati);
- Saradnja Udruženja sa državnim organima na
svim nivoima;
- Sadržaj programa/projekta obavezno se odnosi
na doprinos njegovanju tekovina odbrambenooslobodilačkog rata 1992-1995 i narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 19411945 godine, poboljšanju socijalnog statusa
boračke populacije, resocijalizaciju specifičnih
kategorija boračke populacije (RVI, djeca bez
roditelja i sl.) i drugo;
- Broj uposlenih radnika.
VII
Zahtjev za dodjelu sredstava po raspisanom
Javnom pozivu Udruženja podnose na posebnim
obrascima za aplikaciju kojeg propisuje Ministarstvo.
Boračka Udruženja podnose zahtjev za
finansiranje uz koji obavezno treba priložiti:
1. Rješenje o registraciji Udruženja;
2.Identifikacioni broj iz registra poslovnih
subjekata;
3.Kratak opis Udruženja i njenih članova;
4.Statut Udruženja;
5.Izvještaj o radu i finansijski izvještaj usvojeni
od strane skupštine Udruženja za 2012.
godinu;
6.Program rada i finansijski plan za 2013.
godinu, usvojen od strane Skupštine
Udruženja;
7.Broj i datum dostavljanja Izvještaja o
namjenskom utrošku ranije dodijeljenih
sredstava (dostaviti kopiju dokaza);
Broj 8 - Strana 577
8.Obrazloženje projekta (cilj i način realizacije);
9.Rezultati rada ostvareni u prethodnom
periodu (iste navesti i dokumentovati);
10.Prijave M-2 o uposlenim radnicima;
11.Ugovor, potpis ovlaštene osobe i broj žiroračuna poslovne banke udruženja;
12.Programi/projekti finansiranja za dodjelu
sredstava;
13.Zapisnik sa posljednje sjednice Skupštine
Udruženja.
Zahtjev se podnosi Ministarstvu u zapečaćenoj
koverti, a predaje se putem pošte preporučeno
ili na pisarnici uz naznaku „Za javni poziv za
finansiranje programa ili projekata kantonalnih
boračkih udruženja iz oblasti boračko-invalidske
zaštite iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu – ne otvaraj“.
VIII
Sredstava se dodjeljuju u skladu sa važećim
Zakonom o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona, kao i broju odobrenih programa/
projekata.
IX
U skladu sa programskim aktivnostima
obaveza je Udruženja da odobrena sredstva
namjenski koristi za finansiranje programa/
projekata.
X
Boračka Udruženja kojima su odobrena
sredstva u prethodnoj budžetskoj godini, a
nisu podnijela izvještaj o namjenskom utrošku
odobrenih sredstava, dužna su isti dostaviti uz
zahtjev za odobravanje sredstava u tekućoj godini.
Udruženju koje ne dostavi izvještaj o utrošku
sredstava za prethodnu godinu, neće se dodijeliti
sredstva za tekuću godinu.
XI
Ministar Ministarstva imenovat će Komisiju
za provođenje Javnog poziva za finansiranje
boračkih udruženja , koju čine 3 (tri) člana.
Komisija će sačiniti prijedlog rang liste za
finansiranje rada i projekata boračkih udruženja
za 2013.godinu.
XII
Prilikom ocjene i pripremanja prijedloga rang
liste za finansiranje programa/projekta pristigli na
Javni poziv, Komisija će se rukovoditi kvalitetom
ponuđenog projekta (ekonomske i druge
Broj 8 - Strana 578
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
opravdanosti projekta) kao i ocjenom realiziranih
projekata u prethodnoj godini.
Svaki član Komisije vršeći procjenu projekta/
programa dodjeljuje od 0-5 bodova za svaki
od posebnih kriterija navedenih u članu VI ove
Odluke.
Konačna ocjena zahtjeva, projekta/programa
predstavlja zbir bodova svih članova Komisije
podijeljen sa brojem članova Komisije (prosječna
ocjena projekta/programa).
Komisija utvrđuje rezultat bodovanja.
XIII
Komisija će u skladu s kriterijama iz ove
Odluke, izvršiti odabir projekata/programa i
sačiniti prijedlog programa raspodjele sredstava
za boračka Udruženja u roku od najviše 30 dana
od isteka roka javnog poziva.
XIV
Vlada Unsko-sanskog kantona donosi Odluku
o raspodjeli sredstava za projekte/programe
kantonalnim boračkim Udruženjima, na prijedlog
Ministarstva koje utvrdi Komisija.
XV
Nakon što Vlada Kantona donese Odluku
o raspodjeli sredstava kantonalnim boračkim
Udruženjima, Ministarstvo će zaključiti ugovore
sa boračkim Udruženjima, u kojima će utvrditi
međusobna prava i obaveze.
XVI
Neće se uzeti u razmatranje prijave Udruženja:
- Koja su dobila finansijska sredstva, a nisu
ispunili obaveze podnošenja izvještaja o
realizaciji projekta i utrošku sredstava prema
utvrđenoj formi (Finansijski izvještaj za 2012.
godinu, nije dostavljen u roku traženom od
strane Ministarstva, uz Izvještaj o namjenskom
utrošku ranije dodjeljenih sredstava nisu
dostavljeni računi i sl.);
- Ako Skupština Udruženja nije usvojila
finansijski izvještaj za 2012.godinu;
- Ako se broj članova/članica Udruženja smanjio
ispod broja određenog Zakonom o udruženjima i
fondacijama za osnivanje udruženja, a Skupština
Udruženja u roku od tri mjeseca od dana
nastupanja ove okolnosti nije donijela odluku o
prijemu novih članova;
- Nedostaju formalni uslovi za kandidovanje
projekta/programa (netačna i neuredna
dokumentacija);
20. maj 2013.
- Neblagovremeno dostavljen zahtjev, program/
projekat ili dostavljen sa nepotpunom
dokumentacijom.
XVII
Boračka Udruženja kojima budu odobrena
sredstava za finansiranje, obavezna su
tromjesečno dostavljati izvještaj o utrošku
sredstava Ministarstvu.
Ministarstvo će Izvještaj o utrošenim
sredstvima dostaviti Vladi Unsko-sanskog
kantona, u skladu sa Zakonom o izvršavanju
budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu.
XVIII
Udruženja koja se kod korištenja odobrenih
sredstava ne budu pridržavala odredaba ove
Odluke, neće imati pravo učešća za dodjelu
sredstava za narednu budžetsku godinu i morat će
izvršiti povrat neopravdano utrošenih dodjeljenih
sredstava, a u slučaju da neuredno vode
poslovne knjige u skladu sa opće prihvaćenim
računovodstvenim principima i da ne sastavljaju
i ne dostavljaju finansijske izvještaje u skladu
sa relevantnim Zakonima i ovom Odlukom,
Ministarstvo će o tome informisati Vladu Unskosanskog kantona i poduzeti mjere u skladu sa
zakonskim ovlaštenjima.
IX
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2653/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
362. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 5/08), na prijedlog
Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
18.04.2013. godine, donosi
ODLUKU
I
Ovom Odlukom utvrđuje se 12. Juni kao Dan
policije u Unsko-sanskom kantonu (u daljem
tekstu: Dan policije).
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Broj 8 - Strana 579
363. Dan policije je radni dan, ali će se obilježavati
natjecanjima u znanju i vještinama, održavanju
sportskih, kulturnih i drugih prigodnih
manifestacija, posjetama porodicama policijskih
službenika poginulih na dužnosti, obilasku
mjesta na kojima su sahranjeni poginuli policijski
službenici i drugim aktivnostima.
III
Za Dan policije organizirat će se dodjela
nagrada i priznanja policijskim službenicima,
državnim službenicima, namještenicima i
zaposlenicima koji postignu najbolje rezultate
u izvršavanju poslova i zadataka, kao i
organizacijama, istaknutim pojedincima izvan
Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog
kantona zaslužnim za postizanje i jačanje ukupne
sigurnosti na prostoru Unsko-sanskog kantona.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
- sanskog kantona („ Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 46. Zakona
o izvršenju Budžeta Unsko - sanskog kantona za
2013. godinu („Službeni glasnik Unsko - sanskog
kantona“, broj: 1/13), a u vezi sa članom 27.
stav (1) i 28. (3) Zakona o dopunskim pravima
branilaca i članova njihovih porodica (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 3/05, 1/09
i 29/12), na prijedlog Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
18.04.2013. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava
tekućih grantova – Grant općinama za
provođenje Zakona o pravima boraca
IV
I
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Usvaja se Program utroška sredstava tekućih
grantova – Grant općinama za provođenje Zakona
o pravima boraca, utvrđenih u Budžetu Unskosanskog kantona za 2013.godinu, razdjel 16,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni
kod 0690, ekonomski kod 614 300 – GAN 018,
kako slijedi:
Broj 03-017-2702/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
RB.
Naziv programa
Primalac
Iznos u KM
1.
Grant općinama za provođenje Zakona o
pravima boraca
Općine Unsko-sanskog kantona
200.000,00
UKUPNO:
200.000,00
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2013. godinu, ekonomski kod 614 300- GAN
018– Grant općinama za provođenje Zakona o
pravima boraca.
III
Sredstva iz tačke I ove Odluke dodjeljuju
se općinama Unsko-sanskog kantona i mogu
se utrošiti za provođenje Zakona o dopunskim
pravima branilaca i članova njihovih porodica (u
daljem tekstu: Kantonalni zakon) i to za plaćanje
dijela naknade za dodijeljeno građevinsko
zemljište pripadnicima boračkih kategorija,
u iznosu do 5.000,00 KM po pojedinačnom
zahtjevu.
IV
Zahtjev za dodjelu sredstava podnosi općina
Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida (u daljem tekstu: Ministarstvo), u
zatvorenoj koverti.
Zahtjev za dodjelu sredstava treba da sadrži
sljedeće podatke :
- n aziv i adresu općine koja podnosi zahtjev,
- l ične podatke lica kome je dodijeljeno
građevinsko zemljište,
- r ješenje o priznatom statusu pripadnika boračke
kategorije za lice koje je dobilo građevinsko
Broj 8 - Strana 580
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
zemljište (rješenje o priznatom statusu ratnog vojnog invalida-trajno, člana porodice
poginulog, umrlog, nestalog branioca-posljednje
na snazi ili rješenje o priznatom statusu u skladu
sa odredbama Kantonalnog zakona),
- iznos naknade za dodjeljeno građevinsko
zemljište.
V
Ministar Ministarstva nakon prikupljanja
zahtjeva iz tačke IV ove Odluke, donosi posebne
Odluke sa podacima o korisnicima sredstava
iz tačke I ove Odluke, mjestu prebivališta i
pojedinačnim iznosima.
U jednoj Odluci može se odrediti dodjela
sredstava za više lica i više općina, a može i
pojedinačno po općinama, s tim da se za svaku
općinu daju podaci iz tačke IV ove Odluke.
VI
Sredstva koja su dodijeljena za provođenje
Kantonalnog zakona mogu se koristiti samo za
namjenu i iznosima utvrđenim u tački III ove
Odluke, po pojedinačnom zahtjevu.
Općine kojima su dodijeljena sredstva, dužna
su u roku od tri mjeseca od dana dobijanja
sredstava iz tačke I ove Odluke, Ministarstvu
dostaviti izvještaj o utrošku sredstava.
Ministarstvo je u obavezi informisati Vladu
Unsko-sanskog kantona o namjenskom korištenju
sredstava.
VII
Zadužuje se Ministarstvo da dostavi izvještaj
o utrošku doznačenih sredstava iz tačke I ove
Odluke, Vladi Unsko-sanskog kantona shodno
odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013.godinu.
Rb.
1.
nAZIV PROGRAMA
Tradicionalno druženje “Zlatnih
ljiljana”
UKUPNO:
20. maj 2013.
VIII
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti.
IX
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“.
Broj 03-017-2664/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
364. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 46. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“, broj: 1/13), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
18.04.2013. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova – Grantovi
neprofitnim organizacijama
I
Usvaja se Program raspodjele dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama, utvrđenih u Bužetu Unskosanskog kantona za 2013. godinu, razdjel 16,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni
kod 0690, ekonomski kod 614 300 – GAN 013,
kako slijedi:
PRIMALAC
Savez dobitnika najviših ratnih
priznanja
iznos km
5.000,00 KM
5.000,00 KM
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2013. godinu, ekonomskog koda 614 300 –
GAN013 – Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
Zadužuje se Savez dobitnika najviših ratnih
priznanja da Ministarstvu za pitanja boraca i
ratnih vojnih invalida dostavi izvještaj o utrošku
doznačenih sredstava iz tačke I ove Odluke, a
Ministarstvo će o istom izvijestiti Vladu Unskosanskog kantona shodno odredbama Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2665/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
Rb.
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Naziv programa
Broj 8 - Strana 581
365. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 5/08), člana 46. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 1/13), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
26.04.2013. godine, donosi:
ODLUKU
O usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova – Grantovi
neprofitnim organizacijama
I
Usvaja se Program raspodjele dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama, utvrđenih u Budžetu Unskosanskog kantona za 2013. godinu, razdjel 16,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni
kod 0690, ekonomski kod 614300 GAN013
kako slijedi:
Primalac
1.
Finansijska podrška za pomoć u kupovini
auta Organizaciji porodica šehida i poginulih
boraca Bihać
Organizacija porodica šehida i
poginulih boraca Bihać
7.000,00
2.
Finansijska podrška za planske aktivnosti u
2013. godini
Udruženje “Jedinstvena organizacija
boraca veterana 91-96” Bihać
2.000,00
UKUPNO:
Iznos u KM
9.000,00
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu, ekonomskog koda 614300 - GAN
013 - Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
Zadužuje se Organizacija porodica šehida i
poginulih boraca Bihać i Jedinstvena organizacija
boraca veterana 91-96” Bihać da Ministarstvu za
pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, dostavi
izvještaj o utrošku doznačenih sredstava iz
tačke I ove Odluke, a Ministarstvo će o istom
izvjestiti Vladu Unsko-sanskog kantona, shodno
odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svoje nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2732/2013
26. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 8 - Strana 582
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
366. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 5/08), člana 46. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 1/13), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
26.04.2013. godine, donosi
:
Rb.
1.
20. maj 2013.
Naziv programa
O usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova – Grantovi
neprofitnim organizacijama
I
Usvaja se Program raspodjele dijela sredstava
tekućih grantova - Grantovi neprofitnim
organizacijama, utvrđenih u Budžetu Unskosanskog kantona za 2013. godinu, razdjel 16,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni
kod 0690, ekonomski kod 614300 GAN013 kako
slijedi:
Primalac
Iznos u KM
Finansijska pomoć za programske aktivnosti Patriotska liga Bihać
u 2013. godini
2.000,00
UKUPNO:
2.000,00
II
367. Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu, ekonomskog koda 614300 - GAN
013 - Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
Zadužuje se Patriotska liga Bihać, da
Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida dostavi izvještaj o utrošku doznačenih
sredstava iz tačke I ove Odluke, a Ministarstvo će
o istom izvjestiti Vladu Unsko-sanskog kantona,
shodno odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svoje nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2733/2013
26. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08) i člana 46. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 1/13), na prijedlog Ministarstva
za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 26.04.2013. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava Tekućeg granta – Grantovi
neprofitnim organizacijama – sufinansiranje
rada US REG-DEP
I
Usvaja se Program utroška sredstava - Tekući
grantovi – Grantovi neprofitnim organizacijama
- sufinansiranje rada US REG-DEP, razdjel 19,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski
kod 614300 - projekat OKOLIŠ 1, kako slijedi:
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Rb nAZIV PROGRAMA
Svrha prograMA
Broj 8 - Strana 583
Primalac
iznos km
1.
Sufinansiranje rada
US REG-DEP
Plaćanje dospjelih obaveza na ime druge JP Centar za upravljanje
rate po kreditu WB IDA 36720-BOS
otpadom REG. DEP
50.000.00
2.
Sufinansiranje rada
US REG-DEP
Plaćanje dospjelih obaveza na ime treće
rate po kreditu WB IDA 36720-BOS
50.000.00
JP Centar za upravljanje
otpadom REG.DEP
Ukupno:
100.000,00
II
368. Sredstva iz tačke I ove Odluke, JP Centar
upravljanja otpadom “REG-DEP” d.o.o.Bihać će
koristiti za plaćanje obaveza na ime druge rate
po kreditu WB IDA 36720-BOS, a u skladu sa
Odlukom Skupštine Unsko-sanskog kantona broj:
01-02-3-268/12 od 19.01.2012. godine.
Isplata sredstava izvršit će se na transakcijski
račun JP Centar za upravljanje otpadom „REG.
DEP“ d.o.o. Bihać, broj: 1020220000046863 kod
Union banke, filijala Bihać.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj 5/08), a u vezi sa članom
46. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 1/13),
na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 18.04.2013. godine, donosi
III
ODLUKU
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoline i Ministarstvo finansija, svako u
okviru svoje nadležnosti.
o usvajanju Programa utroška sredstava
Tekućeg granta „Subvencije javnim
ustanovama-Domovi zdravlja“ iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
IV
I
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona.“
Broj 03-017-2734/2013
26. aprila 2013. godine
Bihać
Red.
broj
1.
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
NAZIV
PROGRAMA
Doznačavanje novčanih
sredstava Domu zdravlja
Sanski Most za nabavku
osnovnog sredstva za rad
Usvaja se Program utroška sredstava iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 1/13)
tekućeg granta, utvrđenog u razdjelu 17, ekonomski
kod 614 400 HAO012- grant „Subvencije javnim
ustanovama-Domovi zdravlja“, kako slijedi:
SVRHA PROGRAMA
Sufinansiranje nabavke
centralnog biohemijskog
aparata neophodnog za rad
Doma zdravlja
ORGANIZACIJA
PRIMALAC
IZNOS
KM
ZU Dom zdravlja
Sanski Most žiro račun
kod Raiffaisen Bank
broj:1610350011020018
10.000,00
Broj 8 - Strana 584
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
369. O namjenskom utrošku sredstava iz tačke
I ove Odluke ZU Dom zdravlja Sanski Most
dostavit će izvještaj Ministarstvu zdravstva i
socijalne politike, a Ministarstvo će o istom
izvijestiti Vladu Unsko-sanskog kantona.
III
O izvršenju ove Odluke starat će se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i
Ministarstvo finansija, a svako u okviru svojih
nadležnosti.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona.“
Broj 03-017-2700/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Rb
naziv programa
1.
Doznačavanje novčanih
Domu zdravlja Bužim
za adaptaciju prostora za
rad Centra za mentalno
zdravlje
20. maj 2013.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi člana 46. i
47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 1/13), na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
26.04.2013. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava
tekućeg granta “Subvencije javnim
ustanovama – Domovi zdravlja”, iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013.
godinu - tekućeg granta utvrđenog u razdjelu
17, ekonomski kod 614400 HAO012 –Grant
“Subvencije javnim ustanovama – Domovi
zdravlja”, kako slijedi:
Svrha programa
primalac oraganizacija
Sufinansiranje troškova adaptacije
JU Dom zdravlja Bužim
prostora Doma zdravlja Bužim
Ž.rn. kod Raiffaisen Bank
potrebnog za rad CMZ, kako bi se
broj: 1610350006290007
pružila adekvatna zdravstvena zaštita
II
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I
ove Odluke, JU Dom zdravlja Bužim dostavit
će izvještaj Ministarstvu zdravstva i socijalne
politike, a Ministarstvo će o istom izvjestiti Vladu
Unsko-sanskog kantona.
iznos km
10.000,00
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2735/2013
26. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
III
O izvršenju ove Odluke starat će se Ministarstvo
zdravstva i socijalne politike i Ministarstvo
finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.
370. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
sanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi sa
članom 46. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona",
broj: 1/13), na prijedlog Ministarstva privrede,
Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 26.04.2013. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava
"Grant neprofitnim organizacijama-Agencija
za razvoj USK-a" iz Budžeta Unsko-sanskog
kantona - Ministarstva privrede za 2013. godinu
Broj 8 - Strana 585
USK-a", utvrđenih u razdjelu 15, glava 01,
potrošačka jedinica 0001, funkcionalni kod 1340,
ekonomski kod 614300, subanalitika FAN006,
odobrenog Budžetom Ministarstva privrede
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu, po
Programu utroška sredstava iskazanom u Zahtjevu
JU "Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona"
zaprimljenim pod brojem: 06-14-4332-1/2013 od
18.04.2013. godine, u iznosu od 108.000,00 KM
(slovima: stotinuosamhiljada KM), kako slijedi:
I
Usvaja se Program utroška sredstava "Grant
neprofitnim organizacijama-Agencija za razvoj
Rb
Naziv programa
Svrha programa
Iznos km
1.
Projekt “Razvoj kapaciteta RA
USK i podrška ekonomskom
razvoju sjeverozapadne BiH”
Sufinansiranje projekta (troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica)
70.000,00
2.
Institucionalna uspostava JU
“Razvojna agencija Unskosanskog kantona”
Finansiranje redovnog rada RA USK
(operativni rad)
- Materijalni troškovi (kanc.materijal, el. energija,
grijanje, gorivo)
- Troškovi usluga (održavanje, zakup prostorija,
reklame i usluge drugih firmi)
- Nematerijalni troškovi (računovodstvene usluge,
revizija, reprezentacija, troškovi platnog prometa i
osiguranja, članarine i ostali porezi i sl.)
- Troškovi zasjedanja UO i NO
5.000,00
Ukupno:
6.000,00
18.900,00
8.100,00
108.000,00
II
III
Sredstva JU "Razvojna agencija Unskosanskog kantona", sa Ministarstva privrede,
prenijet će se na transakcijski račun JU "Razvojna
agencija Unsko-sanskog kantona", broj: 338 500
227 511 2609 kod Unicredit banke Bihać i to:
Zadužuje se JU "Razvojna agencija Unskosanskog kantona" da Ministarstvu privrede
dostavi Izvještaj o utrošku doznačenih sredstava
iz tačke II ove Odluke, a Ministarstvo će o istom
izvijestiti Vladu Unsko-sanskog kantona shodno
odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu.
- I tranša u iznosu od 54.000,00 KM će se uplatiti
u maju 2013. godine.
O preostalom dijelu sredstava iz Programa
utroška
sredstava
“Grant
neprofitnim
organizacijama-Agencija za razvoj USK-a",
Vlada Unsko-sanskog kantona donijet će posebnu
Odluku.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija i
JU "Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona",
svako u okviru svoje nadležnosti.
Broj 8 - Strana 586
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. maj 2013.
V
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I
ove Odluke Ministarstvo obrazovanja, nauke,
kulture i sporta će izvještaj dostaviti Vladi Unskosanskog kantona.
Broj 03-017-2763/2013
26. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
IV
dr. sci. Hamdija Lipovača
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija.
371. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj 5/08), člana 46. i 47.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj 1/13), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona,na sjednici
održanoj dana 18.04.2013. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava –
Subvencije javnim preduzećima- smještaj i
ishrana studenata u studentskim domovima
Federacije Bosne i Hercegovine za 2013.godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
utvrđenih u razdjelu l8, glava 01, potrošačka
jedinica 0001, ekonomski kod 614 400 IAO001
– Subvencije javnim preduzećima - smještaj i
ishrana studenata u studentskim domovima za
2013. godinu, u iznosu od:
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „ Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2667/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
372. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u vezi sa članom
33. stav 3. Zakona o Budžetima/ Proračunima
u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene
novine Federacije BiH» broj: 19/06, 76/08, 5/09,
32/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), te člana 16. (3)
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko – sanskog
kantona za 2013. godinu (‘’Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona’’, broj: 1/13), Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
26.04.2013. godine, donosi:
342.700,00 KM.
ODLUKU
(slovima: tristotinečetrdesetdvijehiljadesedamst
otina KM)
o preraspodjeli sredstava iz Budžeta
Unsko – sanskog kantona za 2013. godinu
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke koristit će
se u skladu s Programom utroška sredstava
– Subvencije javnim preduzećima- smještaj i
ishrana studenata u studentskim domovima, koji
je sastavni dio ove Odluke.
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu («Službeni glasnik Unsko – sanskog
kantona« broj: 1/13) i to:
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 8 - Strana 587
ODLUKU
1. Umanjuju se sredstva:
Razdjel 14-01-0001 Ministarstvo finansija:
-ekonomski kod 613900 EAK001 –
“Ugovorene usluge – Softver za
plan budžeta” za iznos od........... 100.000,00 KM
Razdjel 17-01-0001 Ministarstvo zdravstva i
socijalne politike:
- ekonomski kod 614400 HAO 011“Subvencije JU KB dr Irfan
Ljubijankić” za iznos od...............50.000,00 KM
Razdjel 32-01-0001 Ured za zajedničke
poslove:
-ekonomski kod 821300 LAX002 –
“Prevozna oprema” za iznos od.....70.000,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
Razdjel 18-01-0001 Ministarstvo obrazovanja:
- ekonomski kod 614300 IAN008 –
“Grant predškolsko obrazovanje-dječiji
vrtići” za iznos od.......................220.000,00 KM
II
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, svako iz svoje nadležnosti.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2760/2013
26. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
I
Od strane Limerik instituta za tehnologiju
(LIT)- Irska dana 28.11.2012.godine na račun
Budžeta Unsko-sanskog kantona, vrsta prihoda
722751-Donacije
neplanirane
budžetom
primljena je namjenska uplata, neplanirana u
budžetu u iznosu od 47.816,00 KM za budžetskog
korisnika 18050001- JU “Univerzitet u
Bihaću, a radi se o uplati za implementaciju
projekta Tempus, odnosno Ugovora ”Razvoj
informacijske pismenosti za cjeloživotno učenje
i ekonomiju znanja u zemljama Zapadnog
Balkana RINGIDE”sa izvršnom agencijom za
obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu
(EACEA), te će se shodno tome za ovaj iznos
izvršiti povećanje na rashodovnoj strani :
Razdjel
Bihaću“:
18–05-0001
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona “ broj: 5/08), a u vezi sa članom
8. stav (3) Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:1/13), na
prijedlog Ministarstva finansija Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
18.04.2013. godine, donosi:
„Univerzitet
u
- ekonomski kod 611 100-“Bruto
plate i naknade” za iznos.............17.378,00 KM,
- ekonomski kod 612100-“Doprinosi
poslodavca” za iznos.....................1.906,00 KM,
- ekonomski kod 613 900 DOP001 “Ugovorene usluge- Posebna naknada
na dohodak-zaštita” za iznos od.........60,00 KM,
- ekonomski kod 613 100“Putni troškovi” za iznos.............15.000,00 KM,
- ekonomski kod 613 900“Ugovorene usluge” za iznos......13.472,00 KM,
dr. sci. Hamdija Lipovača
373. JU
II
O izvršavanju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2663/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 8 - Strana 588
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. maj 2013.
III
374. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 5/08), a u vezi sa članom
8. (3) Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 1/13), na
prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
26.04.2013. godine, donosi:
ODLUKU
I
Od strane Švicarske fondacije za finansiranje
naučno istraživačkih projekata pod nazivom
“Mercator” dana 28.03.2013. godine na račun
Budžeta Unsko-sanskog kantona, vrsta prihoda
722751 – Donacije neplanirane budžetom
primljena je namjenska uplata, neplanirana u
budžetu u iznosu od 33.980,00 KM, za budžetskog
korisnika – 18050001 - JU “Univerzitet u Bihaću”
za finansiranje projekta “Sprungbrett” u okviru
kojeg će se održati tri Međunarodne konferencije
u 2013. godini sa pripadajućim troškovima.
Na osnovu priloženog prijedloga utroška
sredstava za ovaj iznos izvršiti povećanje na
rashodovnoj strani, po sljedećim kodovima:
- Razdjel 18-05-0001 JU “Univerzitet u Bihaću“:
- ekonomski kod 613100 –
“Putni troškovi” za iznos . ...........12.291,00 KM
- ekonomski kod 613900 –
“Ugovorene usluge” za iznos.........3.689,00 KM
- ekonomski kod 614200 IEN002 –
“Ostali grantovi pojedincima –
učenicima studentima” za iznos...18.000,00 KM
II
O izvršenju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2738/2013
26. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
375. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa članom
19. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013.godinu („Službeni glasnik Unsko
- sanskog kantona “ broj: 1/13), na prijedlog
Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj dana 18.04.2013. godine, donosi
ODLUKU
I
Iz sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2013. godinu, razdjel 11, glava 01, potrošačka
jedinica 0001, ekonomski kod 614 000 – Tekuća
rezerva budžeta, odobrava se isplata u visini od:
5.000,00 KM
(slovima: pethiljada KM)
Za košarkaški invalidski klub KIK ”Sana“Sanski Most, putem Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida, razdjel 16, glava
01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni kod
0690, ekonomski kod 614 300 GAN013-Grantovi
neprofitnim organizacijama.
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke služit će za
pokriće troškova odlaska košarkaškog kluba KIK
”Sana“ Sanski Most na učešće na Euro-cupu u
gradu Prostejov-Republika Češka.
Sredstva
uplatiti
na
žiro
račun
broj:1990440003084019, otvoren kod Sparkasee
banka-Filijala Sanski Most.
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
III
377. 586.
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona “.
Broj 03-017-2698/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
Broj 8 - Strana 589
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/08) po
prethodno pribavljenom Mišljenju Kantonalnog
pravobranilaštva broj: M-75/12 od 07.06.2012.
godine, na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj
18.04.2013. godine, donosi:
ODLUKU
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
376. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/08), po
prethodno pribavljenom Mišljenju Kantonalnog
pravobranilaštva broj: M-77/12 od 07.06.2012.
godine, na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj
18.04.2013. godine, donosi:
I
Daje se saglasnost na Aneks I Ugovora o
koncesiji Br. KU 022/2005 od 04.02.2005. godine
za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu
„Zaradostovo“ u općini Bužim zaključen između
Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona
(Koncesora) i privrednog društva „Abazović“
d.o.o. Bužim ( Koncesionara).
II
Ovlašćuje se ministar Ministarstva privrede da
potpiše Aneks I Ugovora iz tačke I ove Odluke.
ODLUKU
III
I
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Daje se saglasnost na Aneks I Ugovora o
koncesiji Br. KU 023/2005 od 04.02.2005. godine
za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu
„Glavica“ u općini Bužim zaključen između
Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona
(Koncesora) i privrednog društva „Beton“ d.o.o.
Bužim ( Koncesionara).
II
Ovlašćuje se ministar Ministarstva privrede da
potpiše Aneks I Ugovora iz tačke I ove Odluke.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2655/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 03-017-2656/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
378. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), člana 24. Zakona
o državnim službenicima i namještenicima u
organima državne službe Unsko-sanskog kantona
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”
broj: 5/12) i člana 10. stav 2. i 3. Uredbe o
postupku imenovanja na upražnjene pozicije
državnih službenika sa posebnim ovlaštenjima i
odgovornostima u kantonalnim organima uprave
i upravnim organizacijama, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanog dana 23.04.2013.
godine, donosi:
Broj 8 - Strana 590
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. maj 2013.
ODLUKU
II
I
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Za direktora Poljoprivrednog zavoda imenuje
se Edham Hodžić, dipl. ing. agronomije, na
mandat od 5 (pet) godina.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
Broj 03-017-2725/2013
23. aprila 2013. godine
Bihać
dr. sci. Šefik Smlatić
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
Broj 03-017-2724/2013
23. aprila 2013. godine
Bihać
dr. sci. Šefik Smlatić
379. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), člana 24. Zakona
o državnim službenicima i namještenicima u
organima državne službe Unsko-sanskog kantona
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”
broj: 5/12) i člana 10. stav 2. i 3. Uredbe o
postupku imenovanja na upražnjene pozicije
državnih službenika sa posebnim ovlaštenjima i
odgovornostima u kantonalnim organima uprave
i upravnim organizacijama, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanog dana 23.04.2013.
godine, donosi:
380. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa članom
12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03) i člana 14.
Zakona o predškolstvu („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 3/97, 6/05 i 21/11), na
prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture
i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 26.04.2013. godine, donosi:
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova
Upravnog odbora JU Dječiji vrtić
„Krajiška radost“ Sanski Most
I
Za članove Upravnog odbora JU Dječiji vrtić
„Krajiška radost“ Sanski Most, imenuju se:
1. Halilović Meliha – iz reda zaposlenih
2. Kadić Sumedija – iz reda zaposlenih
ODLUKU
3. Ključanin Edina – ispred roditelja
I
4. Kamber Mirela – ispred roditelja
Za direktora Kantonalne uprave za šumarstvo
sa sjedištem u Bosanskom Petrovcu imenuje se
Amir Kličić, dipl. ing. šumarstva, na mandat od 5
(pet) godina.
II
Mandat članova Upravnog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 8 - Strana 591
III
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2756/2013
26. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2757/2013
26. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
dr. sci. Hamdija Lipovača
382.
381. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 4. Zakona
o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“ , broj:
12/03 i 34/03), te člana 14. Zakona o predškolstvu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:
3/97, 6/05 i 21/11), na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
26.04.2013. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana
Upravnog odbora JU Dječiji vrtić
„Krajiška radost“ Sanski Most
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Upravnog odbora JU Dječiji vrtić “Krajiška
radost“ Sanski Most, iz reda osnivača, na
način i po postupku predviđenim Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine, za privremenog
člana Upravnog odbora na period do 60 dana,
imenuje se:
- Džafić Zikrija – član iz reda osnivača
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („ Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 14. Zakona
o predškolstvu („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 3/97 i 3/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 18.04.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju privremenog člana Upravnog
odbora JU „Dječiji vrtić“ Bihać
I
Razrješava se dužnosti privremenog člana
Školskog odbora Upravnog odbora JU „Dječiji
vrtić“ Bihać iz reda osnivača Ramić Ajla, imenovana
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-2560/2013 od 21.03.2013. godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2694/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
383.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („ Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa članom
139. Zakona o srednjem obrazovanju („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 17/12), te
Broj 8 - Strana 592
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 18.04.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora JU Srednja poljoprivredna škola
„Sanus Futurum“ Sanski Most
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU „Mješovita srednja škola“ Bihać
I
Do konačnog imenovanja člana Školskog
odbora JU „Mješovita srednja škola“ Bihać, iz
reda osnivača, za privremenog člana Školskog
odbora, na period do 60 dana imenuje se:
- Elvis Beganović – član iz reda osnivača
II
I
Za članove Školskog odbora odbora JU
Srednja poljoprivredna škola „Sanus Futurum“
Sanski Most imenuju se:
1. Tičević Senad - iz reda zaposlenih
2. Bahtić Ibrahim - iz reda zaposlenih
3. Hadžiahmetović Fehim - ispred roditelja
4. Vukalić Fazir - član iz reda lokalne zajednice
II
Mandat člana Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2695/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
20. maj 2013.
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
384. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 139. Zakona
o srednjem obrazovanju („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 17/12), člana
4. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 18.04.2013. godine, donosi
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2696/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
385. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom
i općem srednjem odgoju i obrazovanju („
Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 5/04), te člana 12. i 13. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
u Federaciji Bosne i Hercegovine, („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“,
broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 18.04.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora JU OŠ „ 1 mart“ Vrnograč
I
Za članove Školskog odbora JU OŠ „ 1
mart“ Vrnograč imenuju se:
1. Husić Elvira – iz reda zaposlenih
2. Oručević Saneta – iz reda zaposlenih
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
3. Delić Dado– ispred roditelja
Broj 8 - Strana 593
- Brkić Bekir – član iz reda osnivača
4. Senhida Murtić – iz reda lokalne zajednice
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2692/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2691/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
II
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
386. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/04) člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 18.04.2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU OŠ „ 1 mart“ Vrnograč
dr. sci. Hamdija Lipovača
387. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („ Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa članom
139. Zakona o srednjem obrazovanju („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 17/12),
na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 18.04.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju člana Školskog odbora JU
„Mješovita srednja škola“ Bosanski Petrovac
I
Razrješava se dužnosti člana Školskog odbora
JU „Mješovita srednja škola“ Bosanski Petrovac
iz reda lokalne zajednice Tubić Boško imenovan
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-233/2011 od 07.04.2011. godine, zbog
podnošenja ostavke.
II
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Školskog odbora odbora JU OŠ „1 mart“
Vrnograč, iz reda osnivača, na način i po postupku
predviđenim Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine, za privremenog člana Školskog
odbora, na period do 60 dana, imenuje se:
Premijer Kantona
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2690/2013
18. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 8 - Strana 594
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
388. 20. maj 2013.
389. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („ Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa članom
139. Zakona o srednjem obrazovanju („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 17/12), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 18.04.2013. godine, donosi
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 26.04.2013. godine, donosi:
RJEŠENJE
RJEŠENJE
o imenovanju člana Školskog odbora JU
„Mješovita srednja škola“ Bosanski Petrovac
I
Za člana Školskog odbora JU „ Mješovita
srednja škola“ Bosanski Petrovac imenuje se:
- Rončević Brankica – član iz reda lokalne
zajednice
II
Mandat člana Školskog odbora iz tačke I ovog
Rješenja traje do isteka mandata Školskog odbora
JU „Mješovita srednja škola“ Bosanski Petrovac
imenovanog Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2690-1/2013
Premijer Kantona
18. aprila 2013. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
o konačnom imenovanju člana
Školskog odbora JU „Prva osnovna škola”
Bosanska Krupa
I
Za člana Školskog odbora JU „Prva osnovna
škola” Bosanska Krupa, imenuje se:
1. Bakija Huso - ispred osnivača
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2764/2013
26. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
390. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa članom
139. Zakona o srednjem obrazovanju („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 17/12), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 26.04.2013. godine, donosi:
20. maj 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju člana
Školskog odbora JU Mješovita srednja
škola Sanski Most
I
Za člana Školskog odbora JU Mješovita
srednja škola Sanski Most, imenuje se:
1. Admir Mušanović - ispred osnivača
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2765/2013
26. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
391. Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa članom
139. Zakona o srednjem obrazovanju („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 17/12), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 26.04.2013. godine, donosi:
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju člana Školskog
odbora JU “Medicinska škola” Bihać
I
Za člana Školskog odbora JU “Medicinska
škola” Bihać, imenuje se:
1. Elma Mahmutović - ispred osnivača
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-2766/2013
26. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 8 - Strana 595
Broj 8 - Strana 596
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. maj 2013.
S A D R Ž A J
340. Zakon o izmjenama i dopunama zakona
o prostornom uređenju i građenju
549
341. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o
obrazovanju kolegija skupštine broj:
01-02-3-426/12 od 27.11.2012.godine
554
342. Odluka o imenovanju Nezavisnog
odbora za izbor i reviziju
554
343 - 356. Zaključci
555
357. Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja
projekata javno - privatnog partnerstva
559
358. Odluka o educiranju učesnika u
postupcima pripreme i provedbe
projekata javno - privatnog partnerstva
563
359. Uredba o nadzoru provedbe projekata
javno - privatnog partnerstva
565
360. Uredba o sadržaju Ugovora o javno privatnom partnerstvu
570
361. Odluka
576
362. Odluka
578
363. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava tekućih grantova – Grant
općinama za provođenje Zakona
o pravima boraca 579
364. Odluka o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih grantova –
Grantovi neprofitnim organizacijama
580
365. Odluka o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih grantova –
Grantovi neprofitnim organizacijama 581
366. Odluka o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih grantova –
Grantovi neprofitnim organizacijama 582
367. Odluka o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava Tekućeg granta –
Grantovi neprofitnim organizacijama –
sufinansiranje rada US REG-DEP
582
368. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava Tekućeg granta „Subvencije javnim
ustanovama-Domovi zdravlja“ iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
583
369. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava tekućeg granta “Subvencije javnim
ustanovama – Domovi zdravlja”, iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
584
370. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava
"Grant neprofitnim organizacijamaAgencija za razvoj USK-a" iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona - Ministarstva
privrede za 2013. godinu
584
371. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava – Subvencije javnim preduzećimasmještaj i ishrana studenata u studentskim
domovima Federacije Bosne i
Hercegovine za 2013.godinu
586
372. Odluka o preraspodjeli sredstava
iz Budžeta Unsko – sanskog
kantona za 2013. godinu
586
373 - 379. Odluke
587
380. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Upravnog odbora JU Dječiji vrtić
„Krajiška radost“ Sanski Most
590
381. Rješenje o imenovanju privremenog člana
Upravnog odbora JU Dječiji vrtić
„Krajiška radost“ Sanski Most
591
382. Rješenje o razrješenju privremenog člana
Upravnog odbora JU „Dječiji vrtić“ Bihać
591
383. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU Srednja poljoprivredna
škola „Sanus Futurum“ Sanski Most
591
384. Rješenje o imenovanju privremenog
člana Školskog odbora JU
„Mješovita srednja škola“ Bihać
592
385. Rješenje o konačnom imenovanju
članova Školskog odbora
JU OŠ „ 1 mart“ Vrnograč
592
386. Rješenje o imenovanju privremenog
člana Školskog odbora
JU OŠ „ 1 mart“ Vrnograč
593
387. Rješenje o razrješenju člana
Školskog odbora JU „Mješovita
srednja škola“ Bosanski Petrovac
593
388. Rješenje o imenovanju člana Školskog
odbora JU „Mješovita srednja škola“
Bosanski Petrovac
594
389. Rješenje o konačnom imenovanju člana
Školskog odbora JU „Prva osnovna škola”
Bosanska Krupa
594
390. Rješenje o konačnom imenovanju člana
Školskog odbora JU Mješovita srednja
škola Sanski Most
594
391. Rješenje o konačnom imenovanju
člana Školskog odbora
JU “Medicinska škola” Bihać
595
O B AV J E Š T E N J E
Obavještavamo pravna i fizička lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja žele da se pretplate za "Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a može se izvršiti na račun broj
3380002210005877 u korist budžeta USK-a, vrsta prihoda 722631, budžetska organizacija 3201001, identifikacijski broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 316-600; Za izdavača: Zulejha Duraković;
Redakcija i pretplata: tel. 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok. 275; Štampa: GRAFIČAR Bihać; Za štampariju: Mehmed Felić