Flash Catalyst - Faculty of Science

Comments

Transcription

Flash Catalyst - Faculty of Science
FAKULTI SAINS
PANDUAN AKADEMIK
MAHASISWA
SESI 2015/2016
FA K U LT I S A I N S
i
PANDUAN AKADEMIK
MAHASISWA
SESI 2015/2016
http://science.utm.my
Edisi: 2015/2016
Hak Cipta Terpelihara
Perhatian
Maklumat yang terdapat dalam edisi ini adalah benar pada masa
ia diterbitkan. Fakulti Sains berhak membuat pindaan apabila perlu
tanpa sebarang pengumuman terlebih dahulu. Panduan Akademik
ini untuk rujukan mahasiswa kemasukan Sesi 2015/2016 dan
akan digunakan sehingga tamat pengajian. Sinopsis kursus yang
ditawarkan oleh Fakulti Sains ditulis dalam Bahasa Inggeris sahaja,
memandangkan pengajaran dikendalikan dalam bahasa tersebut.
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi
Dekan Fakulti Sains
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Skudai
JOHOR DARUL TAKZIM
No. Telefon: 07 - 5534000
No. Faks: 07 - 5566162
e-mel: [email protected]
Laman Sesawang: http://science.utm.my
ISI KANDUNGAN
BIL KANDUNGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Aluan Dekan
Pasukan Pengurusan Fakulti Sains
Latar Belakang Universiti Teknologi Malaysia
Falsafah, Visi, Misi, dan Cogankata Universiti
Sejarah Perkembangan Fakulti Sains
Visi, Misi, Cogankata dan Objektif Fakulti Sains
Bisnes, Penyataan Peluang, Kompetensi Teras Fakulti,
Piagam Pelanggan Fakulti Sains
Struktur Organisasi, Pentadbiran serta Pengurusan Fakulti Sains
Program Pengajian Yang Ditawarkan dan Syarat Kemasukan
Carta Organisasi Fakulti Sains
Objektif dan Hasil Pembelajaran Program
11.1 Sarjana Muda Sains (Fizik) (SSCZ)
11.2 Sarjana Muda Sains (Kimia) (SSCA)
11.3 Sarjana Muda Sains (Matematik) (SSCE)
11.4 Sajana Muda Sains (Fizik Industri) (SSCF)
11.5 Sarjana Muda Sains (Kimia Industri) (SSCC)
11.6 Sarjana Muda Sains (Matematik Industri) (SSCM)
Struktur Kursus dan Pengendalian Kursus Secara Am
Kurikulum Program Sarjana Muda
Sinopsis Kursus
14.1 Sinopsis Kursus Teras Fizik
14.2 Sinopsis Kursus Elektif Fizik
14.3 Sinopsis Kursus Teras Fizik Industri
14.4 Sinopsis Kursus Elektif Fizik Industri
(i) Sinopsis Kursus Elektif Fizik Industri (A)
(ii) Sinopsis Kursus Elektif Fizik Industri (B)
(iii) Sinopsis Kursus Elektif Fizik Industri (C)
(iv) Sinopsis Kursus Elektif Fizik Industri (D)
14.5 Sinopsis Kursus Teras Kimia
14.6 Sinopsis Kursus Elektif Kimia
14.7 Sinopsis Kursus Teras Kimia Industri
14.8 Sinopsis Kursus Elektif Kimia Industri
14.9 Sinopsis Kursus Teras Matematik
14.10 Sinopsis Kursus Elektif Matematik
14.11 Sinopsis Kursus Teras Matematik Industri
14.12 Sinopsis Kursus Elektif Matematik Industri
Spesifikasi Program Pengajian
14.1 Sarjana Muda Sains (Fizik) (SSCZ)
14.2 Sarjana Muda Sains (Kimia) (SSCA)
14.3 Sarjana Muda Sains (Matematik) (SSCE)
14.4 Sarjana Muda Sains (Fizik Industri) (SSCF)
14.5 Sarjana Muda Sains (Kimia Industri) (SSCC)
14.6 Sarjana Muda Sains (Matematik Industri) (SSCM)
Senarai Staf Akademik Fakulti Sains
HALAMAN
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
14
15
16
17
19
20
22
24
38
41
44
50
52
54
56
58
63
66
71
74
78
81
85
89
99
110
120
131
142
152
4
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
FAKULTI SAINS
Penguru
usaan Faakultii Saain
ns
Dekan
Profesor Dr. Norsarahaida Saidina Amin
B.Sc (Hons) (Adelaide), M.Sc (Northwestern), Ph.D (East Anglia).
Timbalan Dekan (Akademik)
Profesor Dr. Mohd Nor Mohamad
B.Sc (Hons) (UKM), M.Sc, Ph.D (Newcastle), APMM, C.Math MIMA.
dan Salam Satu Malaysia
Syukur ke hadrat Allah swt kerana dengan izinNya Panduan Akademik Fakulti Sains telah dapat
dihasilkan dengan jayanya.
Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada para
mahasiswa yang telah berjaya terpilih untuk mengikuti program pengajian yang ditawarkan oleh
Fakulti Sains khususnya dan UTM amnya dalam Sesi Akademik 2015/2016.
Panduan Akademik ini memuatkan maklumat ringkas mengenai Fakulti, kurikulum dan sinopsis
kursus bagi Program Sarjana Muda yang diguna pakai untuk mahasiswa kemasukan sesi
2015/2016 sehingga tamat pengajian. Mahasiswa kemasukan Semester I Sesi 2015/2016
merupakan kumpulan keenam pelajar yang mengikuti kurikulum baru empat tahun pengajian.
Panduan Akademik ini juga menerangkan program dan kursus yang ditawarkan di Fakulti Sains,
sistem semester dan pengendalian program pengajian yang dimaksudkan.
Diharapkan agar Panduan Akademik ini dapat memberi maklumat yang diperlukan, khususnya oleh
mahasiswa, mengenai pengurusan Fakulti, pengendalian program dan kursus yang ditawarkan.
Panduan Akademik ini dapat dijadikan panduan untuk mahasiswa merancang pembelajaran di
samping menjadi rujukan untuk lebih memahami struktur kursus atau program yang dikendalikan
oleh Fakulti Sains. Selain itu, Panduan Akademik ini menjelaskan mengenai sistem penasihatan
akademik supaya mahasiswa dan Penasihat Akademik dapat mengetahui peranan masing-masing
dengan lebih berkesan.
Bagi pihak Fakulti, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada
semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan Panduan Akademik Sesi 2015/2016 ini.
Terima kasih. Wassalam.
Wassal
Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi)
Profesor Dr. Wan Azelee Wan Abu Bakar
B.Sc (Hons) (UKM), M.Sc (Herriot-Watt) Ph.D (Nottingham), AMIC.
Pengurus Akademik (Penyelidikan dan Inovasi)
Profesor Madya Dr. Sharidan Shafie
B.Sc (Hons), M.Sc, PhD (UTM).
Ketua Jabatan Kimia
Profesor Madya Dr. Zaiton Abdul Majid
B.Sc (Hons) (UTM), M.Sc (NIU), Ph.D (Malaya), AMIC.
Pengurus Akademik
Profesor Madya Dr. Zainab Ramli
B.Sc (Hons) (UKM), Dip.Ed (Malaya), M.Sc (Sussex), Ph.D (UTM), AMIC.
Ketua Jabatan Fizik
Profesor Madya Dr. Wan Muhamad Saridan Wan Hassan
B.Sc Ed (Hons) (UTM), M.Sc (California), Ph.D (Aberdeen).
Pengurus Akademik
Profesor Madya Dr. Yusof Munajat
B.Sc (Hons) (UKM), M.Sc (W. London), Ph.D (UTM).
Ketua Jabatan Sains Matematik
Profesor Madya Dr. Rohanin Ahmad
B.Sc, M.Sc (Indiana State), Ph.D (UTM).
Pengurus Akademik
Profesor Madya Dr. Nor’aini Aris
B.Sc (Iowa), M.Sc (Kansas), Ph.D (UTM).
Pengurus Akademik (Program Luar)
En. Ismail Kamis
B.Sc, M.Sc (North Carolina).
Pengurus Teknologi Maklumat
Dr. Abd Khamim bin Ismail
B.Sc (UTM) , M.Sc (UPM), Ph.D (Newcastle).
PROFESOR DR. NORSARAHAIDA SAIDINA AMIN
Dekan
Fakulti Sains
Pengurus Makmal
Profesor Madya Dr. Umi Kalthom Ahmad
B.Sc (Swansea), M.Sc (Strathclyde), Ph.D (UTM).
Timbalan Pendaftar
Encik Abdul Razak Abdul Aziz
BA. (Hons) (UKM).
Penolong Pendaftar
Encik Kiflee bin Jimpi
B.Sc (Hons) (UTM).
5
6
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
FAKULTI SAINS
Lataar Beelakang
UNIV
VER
RSITI TEKN
NOL
LOGI MAL
LAYSIA
A
Falsafah, Visi, Misi Dan Cogankata
UNIVERSITI
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) telah
ditubuhkan pada 14 Mac, 1972 dengan nama
Institut Teknologi Kebangsaan (ITK). Pada 1
April, 1975 nama itu ditukar kepada Universiti
Teknologi Malaysia. Walaupun ia dianggap
sebuah universiti yang baru pada ketika itu,
namun sebagai sebuah pusat pengajian teknikal
ia telah lama bertapak sejak 1925 lagi dengan
nama Sekolah Teknik Kuala Lumpur. Sekolah
tersebut melatih Juruteknik bagi Jabatan Kerja
Raya dan hanya dibuka kepada kakitangan
jabatan kerajaan yang lain pada tahun 1930.
Johor. Ia berkedudukan lebih kurang 18 km dari
Bandaraya Johor Bahru. Kampus cawangan
terletak di UTM Kampus Antarabangsa, Jalan
Semarak, Kuala Lumpur. Perpindahan dari
kampus asal Jalan Semarak, Kuala Lumpur ke
kampus induk, Johor Bahru, dimulakan pada
tahun 1985 dan dijalankan secara berperingkat.
Kini, 15 buah fakulti beroperasi di Kampus Johor
Bahru, dan lima sekolah bertaraf fakulti di UTM
Kampus Antarabangsa, Kuala Lumpur. Fakulti
yang dimaksudkan ialah:-
FALSAFAH
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
MISI
Pada tahun 1946 kerajaan telah menaiktaraf
Sekolah Teknik itu kepada sebuah Maktab
Teknik. Bagaimanapun, pembinaan bangunan
Maktab Teknik hanya dapat dimulakan pada
1951 di Jalan Gurney, Kuala Lumpur dan siap
pada tahun 1955.
Pada tahun 1960 Maktab Teknik mengorak
langkah mengendalikan kursus kejuruteraan
di peringkat iktisas. Pelajar yang mengikuti
kursus ini mengambil peperiksaan iktisas yang
dianjurkan oleh ‘Institution of Civil Engineers,
Institution of Mechanical Engineers’ dan
‘Institution of Electrical Engineers’, United
Kingdom.
Kursus peringkat ijazah mula ditawarkan pada
tahun 1969 apabila Maktab Teknik diperakukan
sebagai sebuah Institut Teknik bertaraf universiti
oleh Jawatankuasa Perancangan Pelajaran
Tinggi. Pada 14 Mac 1972, Duli Yang Maha
Mulia Yang Di Pertuan Agong mengisytiharkan
penubuhan Institut Teknologi Kebangsaan yang
kemudiannya dinamakan sebagai Universiti
Teknologi Malaysia. Universiti ini diperaku
sebagai sebuah universiti bidang teknologi yang
menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa
penghantar.
Pada masa ini, kampus induk UTM terletak di
kawasan tanah seluas 1,120 hektar di Skudai,
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
Fakulti Sains
Fakulti Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah
Fakulti Alam Bina
Fakulti Pengurusan
Fakulti Pendidikan
Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Fakulti Komputeran
Fakulti Kejuruteraan Kimia
Fakulti Biosains dan Kejuruteraan Perubatan
Fakulti Kejuruteraan Bioperubatan dan Sains
Kesihatan
Fakulti
Kejuruteraan
Petroleum
dan
Kejuruteraan Tenaga Diperbaharui
Fakulti Tamadun Islam
Akademi Bahasa
Institut Teknologi antara Malaysia- Jepun
(MJIIT)
Sekolah Razak UTM dalam Kejuruteraan dan
Teknologi Termaju (UTM Razak)
Sekolah Perniagaan Antarabangsa (IBS)
Sekolah Perdana Polisi Sains, Teknologi dan
Inovasi (UTM Perdana School)
Sekolah Informatik Termaju (AIS)
Pada Jun 2010, UTM telah mendapat
pengiktirafan dan status sebagai sebuah
Universiti Penyelidikan [Research Universiti
(RU)].
Hukum Allah adalah dasar kepada Sains dan Teknologi. Maka Universiti
Teknologi Malaysia berusaha secara menyeluruh dan bersepadu
memperkembangkan kecemerlangan Sains dan Teknologi untuk
kesejahteraan dan kemakmuran sejagat sesuai dengan kehendakNya.
VISI
Diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan akademik dan teknologi bertaraf
dunia.
Menjadi peneraju dalam pembangunan modal insan dan teknologi
inovatif demi perkayaan khazanah negara.
COGANKATA UNIVERSITI
KERANA TUHAN UNTUK MANUSIA
7
8
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
FAKULTI SAINS
Sejaarah
h Perkem
mbaang
gan
n FAK
KULTI SAIN
NS
Falsafah, Visi, Misi Dan Cogankata
FA K U L T I
Tahun
VISI FAKULTI
Peristiwa
Diiktiraf sebagai fakulti terkemuka dunia dalam sains dan matematik.
1972 - Pusat Perkhidmatan Sains mengendali pengajaran Fizik, Kimia dan Matematik untuk Fakulti
Kejuruteraan, Institut Teknologi Kebangsaaan (ITK). Pusat Pengajian Sains dan Kemanusiaan
ditubuhkan merangkumi 4 Jabatan (Fizik, Kimia, Matematik, Sains Kemanusiaan). Kursus
Diploma Sains dan Pendidikan dimulakan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan
Malaysia.
1973 - Pemisahan Pusat Pengajian Sains dari Pusat Pengajian Sains dan Kemanusiaan. Pusat
pengajian baru ditubuhkan dengan nama Pusat Pengajian Sains (PPS) yang mengandungi
3 Jabatan iaitu Fizik, Kimia dan Matematik.
1978 - Kursus Diploma Sains serta Pendidikan diubah kepada Kursus Integrasi Sains serta
Pendidikan (ISP).
1979 - Pengambilan kumpulan pertama pelajar Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (SSP).
1980 - Jabatan Sains Komputer ditubuh dan diletakkan di bawah PPS.
1981 - Pusat Pengajian Sains (PPS) dinaiktaraf ke Fakulti Sains (FS).
1982 - Jabatan Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Sains Teknik (dari Pusat Pengajian
Kemanusiaan) dipindahkan ke Fakulti Sains.
1983 - Kursus Sarjana Muda Sains Komputer dimulakan di Fakulti Sains.
1984 - Jabatan Sains Komputer dipisahkan dari Fakulti Sains kerana penubuhan Fakulti Sains
Komputer.
1986 - Permulaan Kursus Sarjana Muda Teknologi dan Pendidikan (Awam, Elektrik dan Jentera).
1987 - Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Industri (SSI) dimulakan. Program ditawarkan: Kimia
Industri, Fizik Industri dan Matematik Industri.
1988 - Perpindahan Fakulti Sains ke Skudai.
- Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer serta Pendidikan (SPK), dan Kursus Diploma
Pendidikan dimulakan.
1989 - Permulaan Program Ijazah Lanjutan dalam bidang Kimia, Fizik dan Matematik.
1992 - Permulaan Kursus Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).
1994 - Penstrukturan semula Fakulti Sains. Tiga Jabatan (Kimia, Fizik, Matematik) ditadbir di bawah
Fakulti Sains. Jabatan Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Sains Teknikal dimansuhkan
berikutan penubuhan Fakulti Pendidikan.
1997 - Fakulti Sains menawarkan Program Sarjana Muda Sains Industri (Biologi).
1998 - Fakulti Sains menawarkan Program Sarjana Muda Sains Industri (Fizik Bahan).
1999 - Fakulti Sains menawarkan Program Sarjana Muda Sains Industri (Fizik Kesihatan).
2000 - Jabatan Biologi ditubuhkan.
2002 - Fakulti Sains memulakan program khas dikenali sebagai Program Saintis Cemerlang (Bidang
Fizik, Kimia dan Matematik).
2003 - Pengambilan pelajar Sarjana Muda dihadkan kepada lepasan Sijil Matrikulasi, lepasan
STPM dan Diploma sahaja.
2005 - Fakulti Sains menawarkan Program Sarjana Muda Sains (Biologi, Kimia, Fizik dan
Matematik).
2010 - Pengambilan pelajar Sarjana Muda Sains (Fizik Bahan) dan Sarjana Muda Sains (Fizik
Kesihatan) dihentikan.
2012 - Jabatan Matematik dijenamakan semula menjadi Jabatan Sains Matematik.
MISI FAKULTI
Menjadi peneraju dalam pembangunan modal insan dan perkembangan ilmu menerusi
penjanaan dalam penyebaran sains dan matematik bagi kesejahteraan sejagat.
COGANKATA
Q - L E A P bersama kami.
(beLajar, tEroka, gunA dan Praktik)
OBJEKTIF FAKULTI
● Menyediakan program akademik berkualiti dalam sains dan matematik bagi memenuhi
keperluan pendidikan tempatan dan global.
● Memudahkan penyebaran ilmu sains dan matematik melalui pengajaran dan pembelajaran
yang inovatif dan efektif.
● Menghasilkan graduan yang kompeten dan versatil berpandukan nilai moral dan etika
yang tinggi.
● Menjalankan penyelidikan dan pembangunan terkehadapan dan transformatif dalam
biologi, kimia, fizik dan matematik.
● Melaksanakan penyelidikan antara bidang dan penyelidikan kerjasama.
● Menyediakan persekitaran kondusif bagi pertukaran pengetahuan, pandangan dan idea
inovatif.
● Menyumbang kepada kemajuan ilmu melalui penerbitan kesarjanaan.
● Menjalinkan perkongsian pintar dan jaringan global berdasarkan sains.
● Menyumbang kepada penjanaan kekayaan negara melalui penyelidikan dan inovasi.
● Menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup, pengawalan alam sekitar dan
pemuliharaan sumber asli.
9
10
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
FAKULTI SAINS
Bisn
nes, Penyata Pelu
uan
ng, Kom
mpentensii
gam
m Peelaanggaan Fakultii
Teraas Faakulti, Piag
Strukturr Organisasi, Pentaadbiraan Sertta
guru
usan Fakullti Sains
Peng
BISNES
Fakulti Sains diketuai oleh Dekan, dibantu oleh dua Timbalan Dekan, tiga Ketua Jabatan, lima
Pengurus Akademik,, seorang Pengurus Teknologi Maklumat, seorang Pengurus Makmal, seorang
Timbalan Pendaftar dan seorang Penolong Pendaftar.
Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, perundingan dan aktiviti penerbitan
dalam sains dan matematik.
PENYATAAN PELUANG
1. Menggunakan kepakaran staf bagi merealisasikan budaya cemerlang intelek untuk menarik
pelajar berkualiti tinggi.
2. Memaksimakan kerjasama-pintar dan jaringan profesional dengan sektor awam dan swasta untuk
mempertingkatkan penyelidikan, latihan pelajar, dan graduan yang memenuhi kehendak pasaran.
3. Mengoptimakan penggunaan peralatan terkini untuk menjalankan program, aktiviti penyelidikan,
perundingan dan program pembangunan professional Fakulti.
4. Menjalankan program akademik mengikut keperluan pasaran untuk menghasilkan graduan
berkualiti dan memuaskan majikan.
5. Menyokong panduan kepimpinan bervisi, idea inovatif dan transformatif untuk mencapai
kecemerlangan pengurusan seterusnya meningkatkan tahap kedudukan akademik Fakulti.
KOMPETENSI TERAS FAKULTI
1. Menjalankan pengajaran dan pembelajaran berkualiti dalam bidang sains dan matematik melalui
teknik yang kreatif dan inovatif.
2. Merekabentuk program dalam bidang sains dan bidang matematik sejajar dengan trend dan
keperluan tempatan dan global.
3. Menjalankan penyelidikan terkehadapan dalam bidang sains dan matematik.
4. Penglibatan dalam penyelidikan kolaboratif dan antara displin.
5. Menghasilkan penerbitan ilmiah secara kosisten.
6. Menyumbangkan khidmat perundingan dan nasihat saintifik.
Struktur organisasi Fakulti Sains dapat dilihat pada Carta Organisasi Fakulti Sains di muka berikutnya.
Pada masa ini fakulti terdiri daripada tiga buah jabatan iaitu:i Jabatan Fizik
ii Jabatan Kimia
iii Jabatan Sains Matematik
Fakulti Sains merupakan fakulti yang terbesar di UTM dari segi bilangan staf akademik. Kini terdapat
seramai 171 orang staf akademik yang berkelayakan tinggi dan berpengalaman serta dibantu oleh 112
orang staf sokongan yang tekun lagi berdedikasi.
Dari segi kemudahan dan peralatan, fakulti mempunyai 17 buah bilik kuliah, 4 buah makmal komputer
yang diuruskan oleh Jabatan Sains Matematik, mempunyai 27 buah makmal/bengkel yang digunakan
untuk tujuan pengajaran dan penyelidikan yang diletak di bawah Jabatan Fizik, manakala Jabatan
Kimia pula mempunyai 31 buah makmal yang digunakan bagi pengajaran dan projek penyelidikan
ilmiah.
Prog
gram
m Pengajian
n Yang
g Ditawaarkkan
n Dan
n
Syarrat Kemasukan
PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN
Fakulti Sains menawarkan 6 program pengajian di peringkat Sarjana Muda mulai Sesi Akademik
2012/2013 iaitu:-
PIAGAM PELANGGAN FAKULTI
Fakulti Sains bertekad untuk:
1. Merekabentuk program akademik berkualiti yang berpandukan pasaran, bersesuaian dengan
keperluan negara dan berupaya untuk menerapkan nilai beretika kepada pelajar.
2. Menunaikan tugas akademik dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi menurut piawai, syarat
dan peraturan seperti yang dinyatakan oleh Universiti.
3. Bersikap adil dan saksama dalam menilai prestasi akademik pelajar.
4. Menyediakan makmal serba lengkap dengan peralatan yang sentiasa diperlihara serta keadaan
yang sesuai bagi melakukan kerja dan penyelidikan.
5. Memberikan bimbingan profesional, pengawasan dan pengurusan yang efisyen bagi kerjamakmal
dan penyelidikan.
6. Menyediakan latihan dan perundingan ke arah memperbaiki kemahiran dan profesionalisme.
7. Mengamalkan sikap mesra, terbuka dan prihatin, sentiasa bersedia untuk memberikan bantuan
yang sesuai dengan teras ‘business’ Fakulti.
8. Memberikan layanan dalam tempoh lima (5) minit daripada masa ketibaan pelanggan di kaunter
servis Fakulti.
9. Memastikan suasana kerja yang selamat dan sihat di Fakulti.
Bil
Nama Program
Kod Program
Kredit
Norma
Graduan
1
2
3
4
5
6
Sarjana Muda Sains (Fizik)
Sarjana Muda Sains (Kimia)
Sarjana Muda Sains (Matematik)
Sarjana Muda Sains (Fizik Industri)
Sarjana Muda Sains (Kimia Industri)
Sarjana Muda Sains (Matematik Industri)
SSCZ
SSCA
SSCE
SSCF
SSCC
SSCM
129
128
126
129
128
129
SYARAT KEMASUKAN
Kemasukan calon untuk program peringkat Ijazah Sarjana Muda Sains adalah berdasarkan kelulusan
peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia atau Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia
atau yang setaraf dengannya dan juga kelayakan Diploma atau yang setaraf dengannya. Perincian
syarat kemasukan boleh dirujuk dalam buku Prospektus UTM atau laman sesawang UTM, http://
www.utm.my. Calon dengan kelayakan akademik peringkat Diploma dan lain-lain yang diiktiraf boleh
dipertimbangkan untuk diberi pengecualian kredit.
11
12
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
FAKULTI SAINS
CARTA ORGANISASI
FAKULTI SAINS
DEKAN
PROF. DR.
NORSARAHAIDA SAIDINA AMIN
TIMBALAN DEKAN
(AKADEMIK)
PROF. DR. MOHD NOR
MOHAMAD
TIMBALAN DEKAN
(PENYELIDIKAN & INOVASI)
PROF. DR. WAN AZELEE
WAN ABU BAKAR
TIMBALAN PENDAFTAR
ABDUL RAZAK
ABDUL AZIZ
PENGURUS AKADEMIK
(KIMIA)
PM DR. ZAINAB YAHYA
KETUA JABATAN SAINS
MATEMATIK
PM DR. ROHANIN AHMAD
KETUA JABATAN FIZIK
PM DR. WAN MUHAMAD
SARIDAN WAN HASSAN
PENGURUS AKADEMIK
(FIZIK)
PM DR. YUSOF MANAJAT
KETUA JABATAN KIMIA
PM DR. ZAITON ABDUL
MAJID
STAF AKADEMIK
STAF AKADEMIK
STAF AKADEMIK
STAF
SOKONGAN
TEKNIKAL
STAF
SOKONGAN
TEKNIKAL
STAF
SOKONGAN
TEKNIKAL
PENGURUS AKADEMIK
PROGRAM LUAR
TN. HJ. ISMAIL BIN KAMIS
PENGURUS AKADEMIK
(SAINS MATEMATIK)
PM DR. NOR’AINI ARIS
PENGURUS TEKNOLOGI
MAKLUMAT
DR ABD KHAMIM
BIN ISMAIL
PENGURUS AKADEMIK
PENYELIDIKAN
PM DR. SHARIDAN BIN SHAFIE
PENGURUS MAKMAL
PM DR. UMI KALTHOM
AHMAD
STAF
SOKONGAN
TEKNIKAL
STAF
SOKONGAN
TEKNIKAL
PENOLONG
PENDAFTAR
KIFLEE JIMPI
STAF
SOKONGAN
PENGURUSAN
13
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
14
FAKULTI SAINS
Objektif dan Hasil Pembelajaran Program
PO8
Kepimpinan
SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) - SSCZ
PO9
Etika dan Integriti
OBJEKTIF PROGRAM
Objektif Program Sarjana Muda Sains (Fizik) adalah untuk membekalkan pengetahuan, kemahiran
dan atribut yang perlu dicapai kepada graduan supaya berjaya dalam kerjaya. Program direka untuk:1.
2.
3.
4.
5.
6.
Menyediakan graduan yang mampu bekerja sebagai ahli fizik dalam institusi penyelidikan dan
pembangunan.
Menyediakan graduan yang mampu menerajui dan mengambil tanggungjawab di tempat kerja
dan dalam masyarakat.
Menyediakan graduan dengan personaliti yang terserlah, melalui penggunaan alasan yang kukuh
dan analisis yang tepat, penulisan yang berkesan serta kemahiran berkomunikasi yang tinggi.
Menyediakan graduan dengan minda yang kreatif dan inovatif untuk menghadapi cabaran baharu.
Menyediakan graduan dengan sikap profesionalisma serta mampu mengurus pembelajaran
kendiri dengan jayanya.
Menyediakan graduan yang mempunyai kesedaran keusahawanan serta kesedaran mewujudkan
peluang pekerjaan dan kekayaan.
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
Bil
PO1
Pengetahuan Asas Fizik
PO2
Penggunaan Pengetahuan
dan Kemahiran Fizik
PO10
Keusahawanan
Objektif Program Sarjana Muda Sains (Kimia) adalah untuk memberikan pengetahuan, kemahiran dan
atribut yang harus dicapai oleh graduat untuk berjaya dalam kerjaya. Program direka untuk:1.
2.
3.
Kebolehan menggarap pengetahuan mengenai hukum dan prinsip asas
fizik dalam penggunaan terkini serta pengetahuan dalam sains sosial dan
pembangunan diri.
4.
Kebolehan merancang, menilai dan menunjuk cara kajian dan
penyelidikan saintifik yang berkaitan dengan bidang fizik. (C6, P6, A3)
5.
6.
Kebolehan mempraktikkan pengetahuan dan kemahiran prinsip dan teori
fizik bagi menyelesaikan permasalahan saintifik dengan berkesan. (P4)
PO5
Kemahiran Komunikasi
Kebolehan berkomunikasi secara berkesan dan yakin menerusi penulisan
dan lisan dengan pelbagai lapisan khalayak. (P4)
PO6
Kerja Berpasukan
Kebolehan berperanan secara berkesan dan bertanggungjawab sebagai
ahli kumpulan bagi mencapai matlamat bersama dan mampu
menyesuaikan diri dalam situasi dan keutamaan yang berubah. (A3)
PO7
Pembelajaran Sepanjang
Hayat dan Pengurusan
Maklumat
Menyediakan graduat yang berupaya menggunakan dan menghasilkan pengetahuan baru dalam
bidang kimia yang relevan bagi pembangunan negara
Mendidik graduat menjalankan penyelidikan untuk menyelesaikan masalah kini dan isu masa
akan datang demi untuk pembangunan dan kebaikan negara dan manusia sejagat.
Melatih graduat yang berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam merancang,
menganalisis, mereka dan menyelia kerja berasaskan kimia.
Membentuk graduat yang berkemahiran teknikal dalam menyelesaikan masalah secara logik,
analitikal dan kreatif berdasarkan fakta dan idea bernas
Melatih graduat supaya mempunyai kualiti kepimpinan, etika dan profesional menyumbang
kepada negara dan manusia sejagat.
Menyediakan graduat yang boleh bekerja secara berpasukan dalam masyarakat berbilang bangsa
untuk mencapai sesuatu objektif.
Melatih graduat yang boleh berkomunkasi secara berkesan merentasi pelbagai bentuk
perhubungan dan khalayak.
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
Bil.
PO4
Pemikiran Kritis dan
Penyelesaian Masalah
Kebolehan mencari dan memperoleh pengetahuan terkini, mampu
berdikari dan mengurus masa secara berkesan. (A3)
Mempunyai kesedaran tentang peluang perniagaan, keusahawanan dan
peluang kerjaya. (P2)
OBJEKTIF PROGRAM
7.
PO3
Kajian Sain tifik dan
Penyelidikan Dalam Bidang
Fizik
Kebolehan mengadaptasi nilai-nilai etika dan integriti dalam interaksi
sosial dan saintifik, berfikiran positif dan memiliki jati diri. (A3)
SARJANA MUDA SAINS (KIMIA) - SSCA
Hasil Pembelajaran
Kebolehan mengguna, mempraktiskan dan menganalisis hukum dan
prinsip asas fizik menerusi kaedah eksperimen, teknik pengkomputeran
dan matematik dalam menyelesaikan permasalahan fizik. (C4, P4, A3)
Kebolehan mempamerkan ketokohan kepimpinan, mengambil tindakan
dan mendorong orang lain untuk mencapai matlamat bersama. (A3)
Hasil Pembelajaran
PO1
Pengetahuan Asas Kimia
Kemampuan memperoleh pengetahuan tentang hukum dan prinsip asas
kimia yang berkaitan dengan penggunaan semasa serta pengetahuan dalam
sains sosial dan pembangunan diri. (C2, P2, A2)
PO2
Penggunaan Pengetahuan
dan Kemahiran Kimia
Kemampuan mengguna, mengamal dan menganalisis hukum, prinsip asas
dan teknik kimia melalui kaedah saintifik yang berkaitan dengan
penggunaan dalam bidang kimia. (C4, P4, A3)
PO3
Kajian dan Penyelidikan
Saintifik
Kemampuan merancang, menilai dan menunjuk cara kajian dan
penyelidikan saintifik yang berkaitan dengan kimia. (C6, P6, A3)
15
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
16
FAKULTI SAINS
PO4
Pemikiran Kritis dan
Penyelesaian Masalah
Kemampuan mengamalkan pengetahuan dan kemahiran tentang prinsip
dan teori kimia dalam penyelesaian masalah saintifik. (P4)
PO5
Kemahiran
Berkomunikasi
Kemampuan mempersembahkan maklumat kimia yang bersifat teknikal,
saintifik dan berhujah secara jelas, melalui tulisan dan lisan kepada
pelbagai lapisan khalayak. (P4)
PO6
Kerja Berkumpulan
Kemampuan menggambarkan kemahiran antara perseorangan yang baik
dengan menyerlahkan kemahiran bekerjasama dalam pasukan bagi
melaksanakan pelbagai peranan yang berlainan. (A3)
PO7
Pembelajaran Sepanjang
Hayat dan Pengurusan
Maklumat
PO8
Kepimpinan
PO9
Etika dan Integriti
PO10
Keusahawanan
PO2
Penggunaan Pengetahuan
Matematik dan Teknik
Pengiraan dan Analisis
Kemampuan mempamerkan kepimpinan, mengambil tindakan dan
mempengaruhi orang lain untuk mencapai matlamat yang sama. (A3)
Kemampuan mengadaptasi nilai-nilai etika secara berintegriti dan beretika
yang baik dalam profesion dan kewajipan terhadap masyarakat. (A3)
Kesedaran tentang peluang perniagaan, keusahawanan dan peluang
kerjaya. (P2)
Keupayaan menilai dan mempamerkan kecekapan dalam memilih kaedah
bersesuaian untuk menyelesaikan masalah teori dan penggunaan dalam
Sains Matematik. (C6, P6, A3)
PO4
Pemikiran Kritis dan
Kemahiran Menyelesaikan
Masalah.
Keupayaan memahami, mengekstrak, menganalisis dan mengenalpasti
masalah dari pelbagai sumber dan membangunkan pendekatan
berdasarkanpengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah. (P4)
PO5
Kemahiran Berkomunikasi
Keupayaan menyampai idea dan ilmu matematik dengan jelas dan
berkesan secara lisan dan bertulis kepada pelbagai lapisan khalayak.(P4)
PO6
Kemahiran Berpasukan
Keupayaan menyesuaikan diri dan bekerjasama dalam berpasukan. (A3)
PO7
Pembelajaran Berterusan
dan Pengurusan Maklumat
PO8
Kemahiran Kepimpinan
SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK) - SSCE
PO9
Moral dan Etika
Profesional
OBJEKTIF PROGRAM
Objektif Program Sarjana Muda Sains (Matematik) adalah untuk menyediakan pengetahuan,
kemahiran dan atribut yang seharusnya dicapai oleh graduat bagi satu kerjaya berjaya. Oleh itu adalah
dijangkakan graduat program ini akan:1.
2.
3.
Menjadi profesional yang kompeten secara matematik untuk menggunakan pengetahuan dan
kemahiran dalam industri berkaitan, terutama dalam pengajaran, penyelidikan dan pembangunan
ilmu baru.
Mempunyai kecekapan dalam penulisan dan komunikasi lisan bagi menyebarkan ilmu matematik
secara berkesan.
Mempunyai kemahiran dan motivasi bagi pendidikan sepanjang hayat dalam pemerolehan
pengetahuan matematik baru dan kemahiran mendalam dan meluas.
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
Bil.
Hasil Pembelajaran Program
PO1
Pengetahuan Asas
Matematik
Keupayaan memperoleh ilmu berkenaan konsep asas, teori dan teknik
matematik berhubung isu semasa serta pengetahuan dalam sains sosial
dan pembangunan diri. (C2, P2, A2)
Keupayaan mengguna dan mengamal kemahiran dalam penaakulan
matematik, membentuk pembuktian bermatematik serta mempamerkan
kecekapan dalam menggunakan pelbagai teknik dalam menjalankan
analisis matematik. (C4, P4, A3)
PO3
Diskriminasi dan
Organisasi Konsep-Konsep
Matematik
Kemampuan menimba ilmu dan kemahiran baru dan mengurus maklumat
yang berkaitan melalui pelbagai sumber. (A3)
PO10
Kemahiran Keusahawanan
17
Keupayaan meneruskan pembelajaran kendiri dan mempamerkan
kesedaran berterusan dalam peningkatan pembangunan peribadi dan
profesional. (A3)
Keupayaan mempamerkan kepimpinan, mengambil tindakan, dan
mempengaruhi orang lain untuk mencapai matlamat bersama. (A3)
Keupayaan megadaptasi nilai etika dan integriti dalam konteks kerjaya
dan kewajipan terhadap masyarakat. (A3)
Keupayaan memperoleh kesedaran dalam peluang perniagaan,
keusahawanan dan kerjaya. (P2)
SARJANA MUDA SAINS (FIZIK INDUSTRI) - SSCF
OBJEKTIF PROGRAM
Objektif Program Sarjana Muda Sains (Fizik Industri) adalah untuk membekalkan pengetahuan,
kemahiran dan atribut yang perlu dicapai oleh graduan supaya berjaya dalam kerjaya. Program
direka untuk:1.
2.
3.
4.
Melatih graduan yang mampu bekerja sebagai ahli fizik dalam institusi penyelidikan dan industri.
Menyediakan graduan yang mampu menerajui pasukan dan mengambil tanggungjawab yang
tinggi di tempat kerja dan komuniti.
Menyediakan graduan dengan personaliti yang terserlah, melalui penggunaan alatan dan analisis
yang kukuh, penulisan yang berkesan dan kemahiran berkomunikasi yang tinggi.
Menyediakan graduan dengan minda yang kreatif dan inovatif untuk menghadapi cabaran baru.
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
18
5.
6.
Menyediakan graduan dengan integriti profesional dan mampu mengurus pembelajaran kendiri
dengan jayanya.
Menyediakan graduan yang mempunyai kesedaran keusahawanan dan kesedaran mewujudkan
peluang pekerjaan dan kekayaan.
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
PO1
Pengetahuan Asas Fizik
Kebolehan menggarap pengetahuan mengenai hukum dan prinsip asas
fizik dalam penggunaan terkini serta pengetahuan dalam sains sosial dan
pembangunan diri. (C2, P2, A2)
PO2
Penggunaan Pengetahuan
dan Kemahiran Fizik
Kebolehan mengguna, mempraktiskan dan menganalisis hukum dan
prinsip asas fizik menerusi kaedah eksperimen, teknik pengkomputeran
dan matematik dalam menyelesaikan permasalahan fizik yang berkatian
dengan industri. (C4, P4, A3)
PO3
Kajian Saintifik dan
Penyelidikan dalam Bidang
Fizik
Kebolehan merancang, menilai dan menunjuk cara kajian dan
penyelidikan saintifik dalam bidang fizik yang berkaitan dengan
penggunaannya di industri. (C6, P6, A3)
PO4
Pemikiran Kritis dan
Penyelesaian Masalah
Kebolehan mempraktikkan pengetahuan dan kemahiran prinsip dan teori
fizik bagi menyelesaikan permasalahan saintifik dengan berkesan. (P4)
PO5
Kemahiran Komunikasi
Kebolehan berkomunikasi secara berkesan dan yakin menerusi penulisan
dan lisan kepada pelbagai lapisan khalayak. (P4)
PO6
Kerja Berpasukan
Kebolehan berperanan secara berkesan dan bertanggung jawab sebagai
ahli kumpulan bagi mencapai matlamat bersama dan mampu
menyesuaikan diri dalam situasi dan keutamaan yang berubah. (A3)
FAKULTI SAINS
SARJANA MUDA SAINS (KIMIA INDUSTRI) - SSCC
OBJEKTIF PROGRAM
Objektif Program Sarjana Muda Sains (Kimia Industri) adalah untuk memberikan pengetahuan,
kemahiran dan atribut yang harus dicapai oleh graduat untuk berjaya dalam kerjaya. Program direka
untuk:1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Menyediakan graduat yang berupaya menggunakan dan menghasilkan pengetahuan baru dalam
bidang kimia yang relevan bagi pembangunan negara
Melatih graduat yang berkebolehan mencari penyelesaian masalah berkaitan isu semasa industri
kimia untuk kebaikan dan pembangunan negara dan manusia sejagat.
Mendidik graduat yang boleh menganalisis dan mengenalpasti peluang peniagaan dan menceburi
bidang keusahawanan.
Menyediakan graduat yang boleh menyumbang dalam pasukan atau kumpulan yang terlibat
dalam projek kimia.
Melatih graduat supaya mempunyai kualiti kepimpinan, etika dan profesional menyumbang
kepada negara dan manusia sejagat.
Menyediakan graduat yang boleh bekerja secara berpasukan dalam masyarakat berbilang
bangsa untuk mencapai sesuatu objektif.
Melatih graduat yang boleh berkomunkasi secara berkesan merentasi berbagai bentuk
perhubungan dan khalayak.
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
PO7
Pembelajaran Sepanjang
Hayat dan Pengurusan
Maklumat
PO8
Kepimpinan
PO9
Etika dan Integriti
PO10
Keusahawanan
Kebolehan mencari dan memperoleh pengetahuan terkini, mampu
berdikari dan mengurus masa secara berkesan. (A3)
Bil
Kebolehan mengadaptasi nilai-nilai etika dan integriti dalam interaksi
sosial dan saintifik, berfikiran positif dan memiliki jati diri. (A3)
Hasil Pembelajaran
PO1
Pengetahuan Asas Kimia
Kemampuan memperoleh pengetahuan tentang hukum dan prinsip asas
kimia yang berkaitan dengan penggunaan masa kini serta pengetahuan
dalam sains sosial dan pembangunan diri. (C2, P2, A2)
PO2
Penggunaan Pengetahuan
dan Kemahiran Kimia
Kemampuan mengguna, melaksana dan analisis hukum dan prinsip asas
kimia melalui kaedah saintifik yang berkaitan dengan pengunaan
industri. (C4, P4, A3)
PO3
Kajian Saintifik
Kebolehan mempamerkan ketokohan kepimpinan, mengambil tindakan
dan mendorong orang lain untuk mencapai matlamat bersama. (A3)
19
PO4
Pemikiran Kritis dan
Penyelesaian Masalah
Kemampuan merancang, menilai dan menunjuk cara kajian saintifik yang
berkaitan dengan industri kimia. (C6, P6, A3)
Kemampuan mengamalkan ilmu dan kemahiran tentang prinsip kimia
untuk menyelesaikan masalah saintifik. (P4)
PO5
Kemahiran Berkomunikasi
Kemampuan mempersembahkan maklumat kimia yang bersifat teknikal,
saintifik dan berhujah secara jelas dan tepat, melalui tulisan dan lisan
kepada pelbagai lapisan khalayak (P4)
PO6
Kerja Berkumpulan
Kemampuan menggambarkan kemahiran antara perseorangan yang baik
dengan menyerlahkan kemahiran bekerjasama dalam pasukan bagi
melakasanakan pelbagai peranan yang berlainan. (A3)
Mempunyai kesedaran tentang peluang perniagaan, keusahawanan dan
peluang kerjaya. (P2)
20
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
PO7
Pembelajaran Sepanjang
Hayat dan Pengurusan
Maklumat
PO8
Kepimpinan
Kemampuan menimba ilmu dan kemahiran baru m elalui pelbagai sumber
dan mengurus maklumat yang berkaitan. (A3)
Kemampuan menunjuk cara kepimpinan, mengambil tindakan dan
mempengaruhi orang lain bagi mencapai matlamat bersama. (A3)
PO9
Etika dan Integriti
Kemampuan mengadaptasi nilai etika secara berintegriti dalam profesion
dan kewajipan terhadap masyarakat (A3)
PO10
Keusahawanan
Kesedaran tentang peluang perniagaan, keusahawanan dan kerjaya. (P2)
SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK INDUSTRI) - SSCM
OBJEKTIF PROGRAM
Objektif Program Sarjana Muda Sains (Matematik Industri) adalah untuk menyediakan pengetahuan,
kemahiran dan atribut yang seharusnya dicapai oleh graduat bagi satu kerjaya yang berjaya. Oleh
itu adalah dijangkakan graduat program ini akan:1. Menjadi profesional yang kompeten secara matematik yang berupaya mengurus masalah kualitatif
dan kuantitatif dalam industri berkaitan.
2. Boleh memegang peranan produktif dan jawatan dalam perancangan, pembuat keputusan,
analisis dan penyeliaan kerja dalam sektor awam dan industri.
3. Mempamerkan kerja berkumpulan dan kemahiran kepimpinan dengan komunikasi berkesan dan
kecekapan interpersonel yang diingini.
4. Meneruskan pembelajaran sepanjang hayat, boleh mengenalpasti, menyesuai dan menyambar
peluang-peluang perniagaan.
HASIL PEMBELAJARAN
Bil.
PO1
Pengetahuan Asas Matematik
PO2
Penggunaan Pengetahuan
Matematik dan Teknik
Pengiraan
PO3
Diskriminasi dan Organisasi
Konsep-Konsep Matematik
Hasil Pembelajaran Program
Keupayaan memperoleh ilmu berkenaan konsep asas, teori dan teknik
matematik berhubung isu semasa serta pengetahuan dalam sains sosial
dan pembangunan diri. (C2,P2,A2)
Keupayaan mengguna pengetahuan dan teknik matematik secara
berkesan untuk menyelesaikan masalah matematik dan statistik dan
membuat analisis yang meyakinkan ke atas keputusan yang diperoleh.
(C4,P4,A3)
Keupayaan menilai, mencadang dan menunjukcara kaedah bersesuaian
untuk menyelesaikan masalah penggunaan dalam Sains Matematik dan
industri penyusunan semula pengetahuan dan teknik matematik.
(C6,P6,A3)
FAKULTI SAINS
PO3
Diskriminasi dan Organisasi
Konsep-Konsep Matematik
Keupayaan menilai, mencadang dan menunjukcara kaedah bersesuaian
untuk menyelesaikan masalah penggunaan dalam Sains Matematik dan
industri penyusunan semula pengetahuan dan teknik matematik.
(C6,P6,A3)
PO4
Pemikiran Kritis dan
Kemahiran Menyelesaikan
Masalah.
Keupayaan memahami, mengeluar, menganalisis dan mengenalpasti
masalah dari pelbagai sumber dan membangunkan pendekatan
berdasarkan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah.
(P4)
PO5
Kemahiran Berkomunikasi
Keupayaan menyampai idea dan ilmu matematik dengan jelas dan
berkesan secara lisan dan bertulis kepada lapisan khalayak.(P4)
PO6
Kemahiran Berpasukan
Keupayaan menyesuaikan diri dan bekerjasama dalam berpasukan.
(A3)
21
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
22
FAKULTI SAINS
Struktur Kursus dan Pengendalian Kursus Secara Am
STRU
UKTU
UR KURSUS
S
Kurikulum Sarjana Muda Sains digubal untuk memberikan gabungan kursus teras dan elektif yang
bersesuaian dan terkini. Kurikulumnya dirancang untuk memperkukuh asas sains dan matematik
pada peringkat awal pengajian. Mahasiswa juga dikehendaki menjalani Latihan Industri/Latihan
Penyelidikan selama sepuluh minggu. Selain itu, mahasiswa Sarjana Muda Sains Industri perlu
mengambil tiga kursus pengurusan.
Program Sarjana Muda Sains (Tulen):Bil.
Pengkelasan
SSCZ
Kredit
1
Asas Sains dan Matematik
23
2
Teras Program
53
3
Elektif Program
33
4
Kursus Wajib Universiti
a. Kemanusiaan
b. Bahasa
c. Ko-kurrikulum
d. Keusahawanan
10
6
2
2
SSCA
%
Kredit
Jumlah
15.5
129
Kredit
%
9
58.5
62
25.6
57.9
64
33
25.8
10
6
2
2
15.7
100
128
%
Kredit
33
10
6
2
2
100
126
%
Kredit
26.2
15.9
100
ProgramSarjana
Sarjana Muda
Muda Sains
b)b) Program
Sains(Industri):
(Industri)
Bil.
Pengkelasan
SSCF
Kredit
1
Asas Sains dan Matematik
20
2
Teras Program
56
3
Elektif Program
33
4
Kursus Wajib Universiti
a. Kemanusiaan
b. Bahasa
c. Ko-kurrikulum
d. Keusahawanan
10
6
2
2
SSCC
Jumlah
129
SSCM
13
58.9
58.5
15.5
100
33
10
6
2
2
128
%
9
62
25.6
Mahasiswa diwajibkan mengambil kursus umum universiti yang terdiri daripada kursus-kursus
Kemanusiaan, Bahasa Inggeris, Ko-Kurikulum dan Keusahawanan.
SSCE
%
13
58.9
Semua pengajian di kursus peringkat Sarjana Muda Sains dikendalikan mengikut sistem semester
dan pengambilan mahasiswa baru dibuat pada Semester I bagi sesuatu Tahun Akademik. Jangka
masa minimum pengajian bagi semua program yang ditawarkan ialah selama 4 tahun (8 semester).
Selain itu, mahasiswa tahun akhir perlu menjalankan. Satu kajian penyelidikan atau Projek Sarjana
Muda (PSM) dalam bidang yang berkaitan. Mereka dikehendaki menghantar tesis berasaskan kepada
kajian penyelidikan atau projek yang dijalankan. Penyeliaan PSM akan dijalankan secara berjadual
di antara mahasiswa dan staf akademik yang diberi tanggungjawab sebagai Penyelia PSM di setiap
Jabatan Fakulti Sains.
Taburan kredit bagi Program Sarjana Muda Sains diberikan dalam jadual berikut:a)
PENG
GENDALIAN KU
URSUS SE
ECARA
A AM
58.9
67
25.8
15.7
100
33
10
6
2
2
129
25.6
15.5
100
Mahasiswa diwajibkan menjalani Latihan Industri/Latihan Penyelidikan (LI/LP) selama sepuluh minggu
sama ada di sektor swasta atau badan kerajaan pada semester pendek ketika berada di Tahun 3
pengajian. LI/LP bertujuan untuk melengkapkan bakal graduan dengan pengetahuan praktikal di
samping mendedahkan mereka kepada suasana pekerjaan yang sebenar.
Penyelia LI/LP yang terdiri dari staf akademik Fakulti Sains akan membuat lawatan dan penyeliaan
di setiap agensi di mana mahasiswa Fakulti Sains ditempatkan. Penyelia dari Fakulti Sains akan
membuat penilaian bersama dengan Penyelia dari agensi tersebut untuk menilai prestasi setiap
mahasiswa yang terlibat dalam program LI/LP, sebelum sesuatu keputusan Hadir Lulus atau Hadir
Gagal diperakukan kepada pihak Jawatankuasa Latihan Industri Fakulti Sains.
23
24
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
25
FAKULTI SAINS
KURIKULUM PROGRAM SARJANA MUDA
SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) – SSCZ
SEMESTER 1
SEMESTER 2
Kod
Nama Kursus
kr
Kod
Nama Kursus
kr
UICI 1012
Tamadun Islam dan
Tamadun Asia
2
ULAB1112
English for Academic
Communications
2
SSCM 1023
Kaedah Matematik I
3
UHAS 1172
Dinamika Malaysia
2
SSCP 1102
Pengenalan Kepada Fizik
SSCP 1143
Mekanik
3
SSCP 1153
Elektrik dan Magnet
3
SSCP 1811
Amali Fizik I
1
Jumlah Jam Kredit
2
14
SSCM 1033
Kaedah Matematik II
3
SSCP 1163
Bunyi, Gelombang dan Optik
3
SSCP 1223
Fizik Moden
3
SSCM 1523
Aljabar Linear
3
SSCP 1821
Amali Fizik II
1
Jumlah Jam Kredit
SEMESTER 3
Kod
SSCM1703
Nama Kursus
Persamaan Terbitan I
UHAS 2092
Etika profesional Organisasi
2
ULAC 2xx2
Bahasa Asing
2
Elektif ULAB (Pilih 2 kredit)
ULAB 3112
ULAB 3122
ULAB 3132
ULAB 3142
ULAB 3152
17
3
3
Kod
ULAB2112
3
Elektif Keusahawanan (Pilih 2 kredit)
2
UHAS 3012
Keusahawanan dan
Pembangunan Usahawan
2
2
2
2
2
17
Jumlah Jam kredit
15
SEMESTER PENDEK
kr
Kod
Nama Kursus
kr
2
SSCU 3915
Latihan Penyelidikan (HW)
5
Service Learning
2
Jumlah Jam Kredit
Advanced English for
Academic Communications
Optik Moden
5
SSCP 2213
Fizik Nukleus
SSCP 2313
Elektronik Asas
3
SSCP2113
Termodinamik
3
SSCP 2333
Penganturcaraan Komputer
3
SSCP2413
Fizik Keadaan Pepejal
3
Kod
Nama Kursus
kr
Kod
Nama Kursus
kr
SSCP 2811
Amali Fizik III
1
SSCP2613
Fizik Matematik
3
SSCU 4902
Projek Sarjana Muda I
2
SSCU4904
Projek Sarjana Muda II
4
UICI 2022
Sains Teknologi dan
Manusia
1
Elektif Fizik (Pilih 12 kredit)
2
UQ_1XX 2
Nama Kursus
English for Workplace
Communication
Reading for Specific
Purposes
Writing for Specific
Purposes
Effective Oral
Communication Skills
Jumlah Jam Kredit
SEMESTER 4
kr
English for Career Search
SSCP3523
SSCP2821
Amali Fizik IV
SSCP 4163
Elektif Inovasi dan Kreativiti (Pilih 2 kredit)
Jumlah Jam Kredit
UXXX 2XX2
Inovasi dan Kreativiti
2
SSCP 4323
UHAS 2122
Pemikiran Kritis dan Kreatif
2
SSCP 4333
15
16
SEMESTER 5
Kod/code
Nama Kursus
SSCP 3113
Keelektromagnetan
SEMESTER 6
kr
Kod/code
Nama Kursus
3
SSCP3643
Mekanik Kuantum I
3
kr
Amali Fizik
1
SSCM 3503
Pembolehubah Kompleks
3
SSCP3821
SSCP 3123
Mekanik Klasik
3
Elektif Fizik (Pilih 9 kredit)
SSCP 3133
Fizik Terma dan Statistik
3
SSCP3143
Kerelatifan
3
SSCP 3811
Amali Fizik V
1
SSCP3153
Zarah Keunsuran
3
SSCP3163
Fizik Tenaga dan Alam
Sekitar
3
SSCP3333
Fizik Berkomputer
3
Elektif Pembangunan Individu/Masyarakat/
Globalisasi (Pilih 2 kredit)
Teknokrat dan
UHAS 2032
2
Pembangunan
SEMESTER 7
Astrofizik
Elektronik dan
Instrumentasi
Pemprosesan Isyarat
Berdigit
SSCP 4413
Fizik Semikonduktur
SSCP 4423
Fizik Jirim Termampat
Jumlah Jam Kredit
SEMESTER 8
Elektif Fizik (Pilih 12 kredit)
3
SSCP 4173
Mekanik Kuantum II
3
3
SSCP 4213
Fizik Nukleus Lanjutan
3
3
SSCP 4433
Kemagnetan
3
3
SSCP 4453
Fizik Suhu Rendah dan
Kesuperkonduksian
3
3
SSCP 4513
Fizik Laser
14
Jumlah Jam Kredit
3
16
26
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
27
FAKULTI SAINS
SARJANA MUDA SAINS (KIMIA) – SSCA
SEMESTER 1
Kod
UICI 1012
SSCC 1322
SEMESTER 2
Nama Kursus
Tamadun Islam dan
Tamadun Asia
kr
Kod
2
ULAB1112
Pengenalan Program Kimia
2
UHAS 1172
UHAS 2032
Nama Kursus
English for Academic
Communication
kr
Dinamika Malaysia
2
2
UHAS 2092
ULAC 2xx2
Teknokrat dan
Pembangunan
Etika profesional
Organisasi
Bahasa Asing
SSCC 1003
Prinsip Kimia
3
SSCC 1413
Termodinamik Kimia
3
Elektif ULAB (Pilih 2 kredit)
SSCC 1901
Amali Kimia
1
SSCC 1841
Amali Kimia Fizik I
1
ULAB 3112
3
ULAB 3122
ULAB 3132
SSCC 1703
Kimia Tak Organik
3
SSCC 1603
Kimia Organik - Kumpulan
Berfungsi
SSCC 1851
Amali Kimia Tak Organik I
1
SSCC 1831
Amali Kimia Organik I
1
SSCM 1023
Kaedah Matematik I
3
SSCM1103
Statistik
3
Jumlah Jam Kredit
15
Jumlah Jam Kredit
SEMESTER 3
Kod
Nama Kursus
ULAB 3152
SEMESTER 4
kr
ULAB 3142
15
Kod
Nama Kursus
2
English for Career Search
English for Workplace
Communication
Reading for Specific
Purposes
Writing for Specific
Purposes
Effective Oral
Communication Skills
Jumlah Jam Kredit
kr
SEMESTER PENDEK
Kod
Nama Kursus
Latihan Penyelidikan
SSCU 3915
(HW)
2
SSCP 4453
Fizik Suhu Rendah dan
Kesuperkonduksian
3
2
SSCC 4603
Kimia Perubatan
3
2
Elektif Keusahawanan
2
UHAS 3012
Keusahawanan dan
Pembangunan Usahawan
2
2
2
2
2
16
Jumlah Jam Kredit
17
SSCC 2613
Kimia Organik - Biomolekul
3
ULAB 2112
Advanced English for
Academic Communication
SSCC 2891
1
SSCC 2713
Kimia Koordinatan
3
SSCC 2453
Amali Kimia Organik II
Kinetik Kimia dan
Elektrokimia
3
SSCC 2851
Amali Kimia Tak Organik II
1
SSCC 2841
Amali Kimia Fizik II
1
SSCC 2473
Spektroskopi Molekul
3
SSCC 2312
Pengurusan dan
Keselamatan Makmal
2
SSCC 2243
Prinsip Kimia Analisis
3
Kod
Nama Kursus
kr
Kod
Nama Kursus
kr
SSCM 1033
Kaedah Matematik II
3
SSCC 2861
Amali Kimia Analisis I
1
SSCU 4902
Projek Sarjana Muda I
2
SSCU 4904
Projek Sarjana Muda II
4
UICI 2022
Sains Teknologi dan
Manusia
Jumlah
5
SEMESTER 8
Elektif (Pilih 12 kredit)
2
UXXX 2XX2
UHAS 2122
15
5
SEMESTER 7
Inovasi dan Kreativiti
Pemikiran Kritis dan Kreatif
Jumlah Jam Kredit
SEMESTER 5
Elektif (Pilih 12 kredit)
SSCC 4233
Analisis Elektrokimia
3
SSCC 4263
Analisis Terma
SSCC 4773
Polimer Tak Organik dan
Organologam
3
SSCC 4473
Kimia Keadaan Pepejal
3
2
SSCC 4443
Proses Tindak Balas Kimia
3
SSCC 4693
Metabolisme Biomolekul
3
15
SSCC 4653
Sintesis Organik
3
SSCC 4763
Nanokimia
3
SSCC 4733
Radiokimia
3
SSCC 4493
Kimia Permukaan dan Koloid
3
Elektif Inovasi dan Kreativiti (Pilih 2 kredit)
Jumlah Jam Kredit
kr
2
SEMESTER 6
Mikroskopi dan Analisis
Bahan
Teknologi Vakum dan Filem
Tipis
Kod/Code
Nama Kursus
kr
Kod/Code
Nama Kursus
kr
SSCC 4723
Kimia Organologam
3
SSCP 4403
UQ_1XX 2
Service Learning
2
SSCC 3463
Kimia Kuantum
3
SSCC 4363
Kimia Hijau
3
SSCP 4603
SSCC 3233
Analisis Berinstrumen
3
SSCU 3623
Metodologi Penyelidikan
dan Pemerolehan Maklumat
3
Jumlah Jam Kredit
14
Jumlah Jam Kredit
SSCC 3871
Amali Kimia Analisis II
1
Elektif (Pilih 9 kredit)
SSCC 3323
Prinsip Kimia Polimer
3
SSCC 3243
Kaedah Pemisahan
3
SSCC 3533
Penggunaan Komputer
dalam Kimia
3
SSCC 3643
Penggunaan Spektorskopi
3
SSCM 1303
Literasi Komputer
Elektif Pembangunan Individu/Masyarakat/
Globalisasi (Pilih 2 kredit)
3
3
3
3
16
28
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
29
FAKULTI SAINS
SARJANA MUDA MUDA SAINS (MATEMATIK) – SSCE
SEMESTER 1
Kod
UICI 1012
SSCM 1012
Nama Kursus
Tamadun Islam dan
Tamadun Asia
Pengenalan kepada
Program Matematik
SEMESTER 2
ULAC 2xx2
Bahasa Asing
kr
Kod
Nama Kursus
kr
Electif ULAB (Pilih 2 kredit)
2
ULAB 1112
English for Academic
Communication
2
ULAB 3112
2
UHAS 1172
Dinamika Malaysia
2
ULAB 3122
English for Career Search
English for Workplace
Communication
Reading for Specific
Purposes
Writing for Specific
Purposes
SSCM 1023
Kaedah Matematik I
3
SSCM 1033
Kaedah Matematik II
3
SSCP 1143/
SSCC 1003
Mekanik/
Prinsip Kimia
3
SSCM 1313
Pengaturcaraan Komputer
3
SSCM 1103
Statistik
3
SSCM 1523
Aljabar Linear
3
SSCM 1303
Literasi Komputer
3
SSCM 1703
Persamaan Terbitan I
3
ULAB 3152
16
Jumlah Jam Kredit
16
Elektif (Pilih 6 kredit)
Jumlah Jam Kredit
ULAB 3132
ULAB 3142
SEMESTER 3
SEMESTER 4
Kod
Nama Kursus
kr
Kod
Nama Kursus
kr
SSCM 2103
Statistik Bermatematik
3
ULAB 2112
Advanced English for
Academic Communication
2
SSCM 2423
Kaedah Berangka I
3
SSCM 2043
Kaedah Matematik III
3
Effective Oral
Communication Skills
2
Elektif (Pilih 6 kredit)
2
SSCM 3353
Pengaturcaraan C++
3
2
SSCM 3553
Teori Gelanggang dan Medan
3
2
SSCM 3543
Teori Nombor
3
2
SSCM 3673
Analisis Fungsian
3
2
SSCM 3503
Pembolehubahan
Kompleks
3
SSCM 3533
Teori Set dan Mantik
3
SSCM 3793
Kalkulus Ubahan
3
SSCM 3753
Mekanik Bendalir
3
Aljabar Moden
3
SSCM 2793
Kakulus Vektor
3
SSCM 2613
Kalkulus Lanjutan
3
SSCM 3523
SSCM 2673
Matematik Diskret
3
SSCM 2773
Persamaan terbitan II
3
Jumlah Jam Kredit
SSCM 2803
Pemodelan Matematik I
3
SSCM 2833
Pengaturacaraan Linear
3
UICI 2022
Sains Teknologi dan
Manusia
2
15
Jumlah Jam Kredit
Kod
Nama Kursus
Elektif Inovasi dan Kreativiti (Pilih 2 kredit)
SSCU 3915
Latihan Penyelidikan
(HW)
UXXX 2XX2
Inovasi dan Kreativiti
2
Jumlah Jam Kredit
UHAS 2122
Pemikiran Kritis dan Kreatif
2
kr
5
5
SEMESTER 7
Jumlah Jam Kredit
17
Jumlah Jam Kredit
SEMESTER 5
Kod
Nama Kursus
SEMESTER 6
kr
SSCM 3423
Kaedah Berangka II
3
UQ-1XX 2
Service Learning
2
Kod
SSCM 3703
Elektif Pembangunan Individu/Masyarakat/
Globalisasi (Pilih 2 kredit)
Teknokrat dan
UHAS 2032
2
Pembangunan
UHAS 2092
Etika Profesional
16
2
SSCU 3623
Nama Kursus
Persamaan Terbitan Separa
Kaedah Penyelidikan dan
Pencarian Maklumat
SEMESTER 8
Kod
Nama Kursus
kr
Kod
Nama Kursus
kr
SSCU 4902
Projek Sarjana MudaI
2
SSCU 4904
Projek Sarjana Muda II
4
Elektif (Pilih 12 kredit)
kr
3
3
14
SEMESTER PENDEK
Elektif (Pilih 9 kredit)
SSCM 4633
Teori Set Kabur
3
SSCM 4783
Mekanik Kuantum
3
SSCM 4653
Aljabar Niskala Gunaan
3
SSCM 4623
Geometri Tak Euklidan
3
SSCM 4683
Topologi
3
SSCM 4733
SistemDinamik
3
SSCM 4763
Dinamik Bendalir
Berkomputeran
3
SSCM 3153
Statistik Pentadbiran
3
SSCM 4163
Proses Stokastik
3
SSCM 4813
Kawalan Optimal
3
Jumlah Jam Kredit
13
Elektif Keusahawanan (Pilih 2 kredit)
Jumlah Jam Kredit
UHAS 3012
Keusahawanan dan
Pembangunan Usahawan
2
14
30
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
31
FAKULTI SAINS
SARJANA MUDA MUDA SAINS (FIZIK INDUSTRI) – SSCF
Elektif ULAB (Pilih 2 kredit)
SEMESTER 1
Kod
SEMESTER 2
Nama Kursus
Tamadun Islam dan
Tamadun Asia
kr
Kod
2
ULAB 1112
SSCM 1023
Kaedah Matematik I
3
SSCP 1102
Pengenalan Kepada Fizik
SSCP 1143
ULAB 3112
English for Career Search
Nama Kursus
English for Academic
Communications
kr
UHAS 1172
Dinamika Malaysia
2
2
SSCM 1033
Kaedah Matematik II
3
ULAB 3142
Mekanik
3
SSCP 1163
Bunyi, Gelombang dan Optik
3
ULAB 3152
SSCP 1153
Elektrik dan Magnet
3
SSCP 1223
Fizik Moden
3
SSCP 1811
Amali Fizik I
1
SSCM 1523
Aljabar Linear
3
SHC 1163
Prinsip Perakaunan
SSCP 1821
Amali Fizik II
Prinsip Pengurusan
14
Jumlah JamKredit
UICI 1012
Jumlah Jam Kredit
SEMESTER 3
ULAB 3122
2
ULAB 3132
English for Workplace
Communications
Reading for Specific
Purposes
Writing for Specific
Purposes
Effective Oral
Communication Skills
1
SHAD 1033
17
Jumlah Jam Kredit
SEMESTER 4
kr
Kod
Nama Kursus
kr
Kod
Nama Kursus
SSCM 1703
Persamaan Terbitan I
3
UQ_1XX 2
Service Learning
2
SSCU 3905
Latihan Industri (HW)
SSCP 2213
Fizik Nukleus
3
ULAB 2112
Advanced English for
Academic Communications
2
Jumlah jam kredit
SSCP 2313
Elektronik Asas
3
SSCP2113
Termodinamik
3
SSCP 2333
Pengaturcaraan Komputer
3
SSCP 2413
Fizik Keadaan Pepejal
3
UICI 2022
Sains Teknologi dan
Manusia
1
SSCP 2613
Fizik Matematik
3
2
SSCP 2821
UXXX 2XX2
UHAS 2122
15
Amali Fizik IV
SSCP 3113
SSCP 3133
Nama Kursus
Keelektromagnetan
Fizik Terma dan Statistik
Inovasi dan Kreativiti
Pemikiran Kritis dan Kreatif
Jumlah Jam Kredit
SEMESTER 5
Kod
3
2
SHAS 1043
Tabiat Organisasi
3
2
SSCP 3433
Kawalan Kualiti
3
2
2
3
3
17
3
3
5
SEMESTER 8
Kod
Nama Kursus
kr
Kod
Nama Kursus
kr
SSCU 4902
Projek Sarjana Muda I
2
SSCU 4904
Projek Sarjana Muda II
4
2
16
SSCP 3323
Elektronik Lanjutan
3
SSCP 3811
Amali Fizik V
1
Elektif Pembangunan Individu/Masyarakat/
Globalisasi (Pilih2 kredit)
Teknokrat dan
UHAS 2032
2
Pembangunan
UHAS 2092
Etika Profesional
2
ULAC 2xx2
Bahasa Asing
2
Nama Kursus
kr
SSCP 3343
Instrumentasi dan
Pemerolehan Data
3
SSCP 3821
Mekanik Kuantum I
Amali Fizik VI
3
1
Elektif Keusahawanan (Pilih 2 kredit)
UHAS 3012
Keusahawanan dan
Pembangunan Usahawan
2
Elektif (Pilih 12 kredit)
Elektif A
Elektif A
SSCP 4123
Penilaian dan Ujian Tanpa
Musnah
3
SSCP 4013
Pemprosesan Data
3
SSCP 4133
Elektronik Industri
3
SSCP 4303
Kawalan Proses
3
SSCP 4143
Simulasi Litar Elektronik
3
SSCP 4353
Teknik Ultrasonik
3
3
3
2
Kod
SSCP 3613
15
5
SEMESTER 7
1
SEMESTER 6
kr
Jumlah Jam Kredit
kr
Elektif (Pilih 12 kredit)
Elektif Inovasi dan Kreativiti (Pilih 2 kredit)
Jumlah Jam Kredit
Prinsip Pemasaran
SEMESTER PENDEK
Nama Kursus
Amali Fizik III
SHAS 1013
Elektif (Pilih 3 kredit)
Kod
SSCP 2811
Elektif (Pilih 6 kredit)
2
SSCP 4383
Pemprosesan Isyarat
3
SSCP4363
Pengujian dan Penyengaraan
Elektronik
SSCP 4393
Perantaramukaan
Komputer
3
SSCP 4373
Elektronik Komunikasi
SSCP 4223
Pengesanan Sinaran
3
SSCP 4253
Fizik Perubatan
3
SSCP 4263
Keselamatandan Kesihatan
Pekerjaan
3
Tenaga Nuklear
3
Elektif B
SSCP 4233
Perlindungan Sinaran
Elektif B
3
SSCP 4243
Fizik Sinaran Gunaan
3
SSCP 4273
SSCP 4293
Dosimetri Sinaran
3
SSCP 4283
SSCP 4913
Radiobiologi
3
3
SSCP 4203
Perlindungan Sinaran Alam
Sekitar
Perlindungan Sinaran
Perubatan
Elektif C
3
SSCP 4463
Sains Kakisan
3
Elektif C
SSCP 4623
Sains Bahan
3
32
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCP 4633
Bahan Seramik dan
Amorfos
3
SSCP 4473
SSCP 4643
Bahan Polimer
3
SSCP 4603
Teknologi Vakum dan
Saput Tipis
3
SSCP 4493
SSCP 4713
SSCP 4523
Kajilogam
Elektif D
Pengenalan Kepada Optik
Tak Linear
Teknologi Laser
33
FAKULTI SAINS
Spektroskopi dan Analisis
Bahan
3
SSCP 4483
Peranti Semikonduktor
3
SSCP 4443
Bahan Magnet
3
SARJANA MUDA SAINS (KIMIA INDUSTRI) – SSCC
SEMESTER 1
3
SSCP 4403
3
SSCP 4553
3
SSCP 4563
Mikroskopi dan Analisis
Bahan
Elektif D
Optik Gunaan
Fotonik
3
Kod
Nama Kursus
UICI 1012
Tamadun Islam dan
Tamadun Asia
SEMESTER 2
kr
2
Kod
Nama Kursus
kr
ULAB 1112
English for Academic
Communication
2
SSCC 1003
Prinsip Kimia
3
UHAS 1172
Dinamika Malaysia
2
3
SSCC 1901
Amali Kimia
1
SSCC1413
Termodinamik Kimia
3
3
SSCC 1703
Kimia Tak Organik
3
SSCC 1841
Amali Kimia Fizik I
1
3
SSCP 4533
Teknologi Gentian Optik
3
SSCP 4573
Laser dalam Perubatan
3
SSCC 1851
Amali Kimia Tak Organik I
1
SSCC 1603
Kimia Organik - Kumpulan
Berfungsi
SSCP 4543
Optoelektronik
3
SSCP 4583
Fotometrik
3
SSCM 1023
Kaedah Matematik I
3
SSCC 1821
Amali Kimia Organik I
1
3
SSCP 4593
Kejuruteraan Laser Keadaan
Pepejal
3
SSCC 1332
Pengenalan Program kimia
Industri
2
SSCM 1103
Statistik
3
14
Jumlah Jam Kredit
16
Jumlah Jam Kredit
15
Jumlah Jam Kredit
SSCP 3523
Optik Moden
Jumlah Jam Kredit
SEMESTER 3
15
SEMESTER 4
Kod
Nama Kursus
kr
Kod
Nama Kursus
kr
SSCC 2613
Kimia Organik -Biomolekul
3
ULAB 2112
Advanced English for
Academic Communication
2
SSCC 2891
Amali Kimia Organik II
Kinetik Kimia dan
Elektrokimia
1
SSCC 2713
Kimia Koordinatan
3
3
SSCC 2851
Amali Kimia Tak Organik II
1
SSCC 2841
Amali Kimia Fizik II
1
SSCC 2473
Spektroskopi Molekul
3
SSCC 2312
Pengurusan dan
Keselamatan Makmal
2
SSCC 2243
Prinsip Kimia Analisis
3
SSCC 2861
Amali Kimia Analisis I
1
SSCM 1303
Literasi Komputer
3
UICI 2022
Sains Teknologi dan
Manusia
2
SSCC 2453
Jumlah Jam Kredit
15
Elektif Inovasi dan Kreativiti (Pilih 2 kredit)
UXXX 2XX2
Inovasi dan Kreativiti
2
UHAS 2122
Pemikiran Kritis dan Kreatif
2
Jumlah Jam Kredit
SEMESTER 5
15
SEMESTER 6
Kod/ Code
Nama Kursus
kr
Kod/ Code
Nama Kursus
kr
UQ_ 1XX2
Service Learning
2
SSCC 3423
Proses Kimia Industri
3
3
3
Analisis Berinstrumen
3
SSCC 3533
Penggunaan Komputer dalam
Kimia
SSCC 3871
Amali Kimia Analisis II
1
SSCC 3243
Kaedah Pemisahan
SSCC 3323
Prinsip Kimia Polimer
3
SSCC 3233
Elektif Pembangunan Individu/Masyarakat/
Globalisasi (Pilih 2 kredit)
34
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
UHAS 2092
Teknokrat dan
Pembangunan
Etika Profesional
ULAC 2xx2
Bahasa Asing
UHAS 2032
ULAB 3122
ULAB 3132
ULAB 3142
ULAB 3152
English for Career Search
English for Workplace
Communication
Reading for Specific
Purposes
Writing for Specific
Purposes
Effective Oral
Communication Skills
SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK INDUSTRI) – SSCM
2
2
2
ElektifULAB (Pilih 2 kredit)
ULAB 3112
Elektif Keusahawanan (Pilih 2 kredit)
Keusahawanan dan
UHAS 3012
Pembangunan Usahawan
SEMESTER 1
2
Elektif Pengurusan (Pilih 6 kredit)
Prinsip Pengurusan
Pengantar Perakaunan
Kewangan
Jumlah Jam Kredit
SHAC 1123
Kod
UICI 1012
2
SHAS 1013
Prinsip Pemasaran
3
2
SHAS 1043
Tabiat Organisasi
3
2
SSCP 3433
Kawalan Mutu
3
2
2
Elektif Pengurusan (Pilih 3 kredit)
SHAD 1033
SSCM 1002
SSCM 1023
Nama Kursus
Tamadun Islam dan
Tamadun Asia
Pengenalan kepada
Program Matematik
Industri
kr
Kod
Nama Kursus
kr
2
ULAB 1112
English for Academic
Communication
2
2
UHAS 1172
Dinamika Malaysia
2
3
Kaedah Matematik I
3
SSCM 1033
Kaedah Matematik II
SSCP 1143/
SSCC 1003
Mekanik/Prinsip Kimia
3
SSCM 1313
Pengaturcaraan Komputer
3
SSCM 1103
Statistik
3
SSCM 1523
Aljabar Linear
3
SSCM 1303
Literasi Komputer
Persamaan Terbitan I
Jumlah Jam Kredit
3
3
SSCM 1703
16
Jumlah Jam Kredit
kr
Kod
Nama Kursus
kr
Advanced English for
Academic Communication
2
SEMESTER 3
3
16
SEMESTER 2
Kod
Jumlah Jam Kredit
17
SSCM 2103
Nama Kursus
SSCU 3905
Nama Kursus
Latihan Industri (HW)
Jumlah Jam Kredit
Statistik Bermatematik
3
ULAB 2112
kr
SSCM 2423
Kaedah Berangka I
3
SSCM 2043
Kaedah Matematik III
3
5
SSCM 2803
Pemodelan Matematik I
3
SSCM 2613
Kalkulus Lanjutan
3
5
SSCM 2793
Kalkulus Vektor
3
SSCM 2773
Persamaan Terbitan II
3
SSCM 2673
Matematik Diskret
3
SSCM2833
Pengaturcaraan Linear
3
UICI 2022
Sains Teknologi dan
Manusia
2
SEMESTER 7
SEMESTER 8
Kod
Nama Kursus
kr
Kod
Nama Kursus
kr
SSCU 4902
Projek Sarjana Muda I
2
SSCU 4904
Projek Sarjana Muda II
4
Elektif (Pilih 12 kredit)
UXXX 2XX2
Inovasi dan Kreativiti
2
UHAS 2122
Pemikiran Kritis dan Kreatif
2
Penggunaan Spektroskopi
3
SSCC 4253
Analisis Makanan
3
SSCC 4223
Sains Alam Sekitar
3
SSCC 4673
Kimia Organik Industri
3
SSCC 4663
Kimia Hasil Semulajadi
3
SSCC 4293
Kimia Radioanalisis
3
SSCC 4273
Sains Forensik
3
SSCC 4353
Kimia Pengguna
3
SSCC 4483
Kimia Kakisan
3
SSCC 4493
Kimia Permukaan dan Koloid
3
SSCC 4683
Bioteknologi
3
SSCC 4753
Kimia Pemangkinan
3
Kimia Bahan
Jumlah Jam Kredit
Elektif Inovasi dan Kreativiti (Pilih 2 kredit)
Elektif (Pilih 12 kredit)
SSCC 3643
SSCC 4743
3
16
SEMESTER 4
SEMESTER PENDEK
Kod
35
FAKULTI SAINS
Jumlah Jam Kredit
17
Jumlah Jam Kredit
16
16
SEMESTER 6
Kod
Nama Kursus
kr
Kod
Nama Kursus
kr
SSCM 3133
Kawalan Mutu Berstatistik
3
SSCM 3103
Rekabentuk Ujikaji
3
SSCM 3423
Kaedah Berangka II
3
SSCM 3803
Pemodelan Matematik II
3
UQ–1XX 2
Service Learning
2
3
14
Jumlah Jam Kredit
SEMESTER 5
Elektif Pembangunan Individu/Masyarakat/
Globalisasi (Pilih 2 kredit)
Teknokrat dan
UHAS 2023
2
Pembangunan
UHAS 2092
Etika Profesional
2
ULAC 2xx2
Bahasa Asing
2
Elektif ULAB (Pilih 2 kredit)
Elektif Keusahawanan (Pilih 2 kredit)
UHAS 3012
Keusahawanan dan
Pembangunan Usahawan
Elektif (Pilih 6 kredit)
2
36
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SINO
OPS
SIS
S KURSU
US
SINOPSIS KURSUS TERAS FIZIK
SSCP 1102 - Introduction to Physics Program
Physics is a fundamental of science. Physics covers a wide range of phenomana from the smallest
sub – atomic particles to the largest galaxies. Physics is the scientific study of matter and energy and
how they interact with each other. Physicist is a scientist who studies or practices physics. Careers in
physics include working as scientist in medical field, industry and education. The philosophy of physics
is essentially a part of the philosophy of science, which includes the philosophy of Einstein, Muslim
and Chinese philosophers.
SSCP 1143 - Mechanics
This course discusses motion of a body or a system. Beginning with the basic and derived physical
quantities and vector as mathematical tool, various types of motion such as linear, free-fall, projectile,
circular, rotational and simple harmonic motions are described. Other topics such as equilibrium,
elasticity, gravitation and fluids mechanics illustrate the application of a body in motion under the
influence of forces.
SSCP 1153 - Electricity and Magnetism
The course examines the force of electromagnetism, which encompasses both electricity and
magnetism. It includes the exploration of some electromagnetic phenomena. It begins by examining
the nature of electric charge and then a discussion of interaction of electric charges at rest. It
studies on charges in motion, particularly in the electric circuit. lt then continues into the study of
magnetic interaction, how moving charges and currents respond to magnetic field. The principle
of electromagnetic induction and how resistors, inductors and capacitors behave in ac circuits is
discussed. The electrical energy-conversion devices such as motors, generators and transformers are
also discussed. Finally the discussion on the four maxwell equations that completely described both
electricity and magnetism will be made.
SSCP 1163 - Sound, Wave and Optics
The course starts with introduction to the concept of sound, how it is produced, its characteristics,
intensity and quality as well as the interference of sound which will be applied to modern sound
devices. The course emphasizes optics as waves. These will be inseminated in the phenomenon of
interference and diffraction of light and its modern-day applications. In general, the course provides the
basic concepts of sound and optics.
SSCP 1223 - Modern Physics
The course begins with a brief discussion on the nature of science in the quest of better understandings
of the natural phenomena – highlighting the dilemmas and failures of classical physics in the face of
some landmark experiments and discoveries, which gave the impetus to new ideas and paradigm shift
into the modern physics. Finally, formalities of quantum mechanics is introduced by discussing the 1-D
time independent Schrodinger equation (TISE), applied to an idealised infinite square potential well.
SSCP 1811 - Physics Practical I
Students perform experiments related to physics of mechanics, electricity and magnetism and
wave optics. These experiments can be performed either individually or in pairs. At the end of the
experiments, students present technical reports which describe the experiment, the analysis and the
FAKULTI SAINS
37
findings. Upon completion, the students should have the ability to handle the instrumentations and
relate the experiments to the theories learned in basic physics, perform experimental analysis on the
laboratory works and write technical reports.
SSCP 1821 - Physics Practical II
Students perform experiments related to the physics of thermodynamics, optics, modern physics and
electronics. These experiments will be performed either in a group or individually. At the end of each
experiment the student present a technical report which describes the experiment, the analysis and
the findings. Upon completion, the students should have the ability to handle the instrumentations and
relate the experiments to the theories learned in basic physics, perform experimental analysis on the
laboratory works and write technical reports.
SSCP 2113 - Thermodynamics
The course starts with discussions on basic concepts of thermodynamics, thermodynamic properties
of materials and thermodynamic processes. The next topics will emphasize on energy transfer and
energy analysis of systems and processes using the first and second laws of thermodynamics. The
principles of gas power and refrigeration cycles are also briefly highlighted. In general, the course
provides the basic concepts of thermodynamics and it applications in conservation and utilisation of
energy as well as in automobile industry.
SSCP 2213 - Nuclear Physics
The course introduces some major concepts and theories of nuclear physics. The course begins with
understanding the basic knowledge of the constituents of nucleus and the properties of nuclear forces.
The next topic of the course is introducing the radiation sources and the types of ionizing radiations.
Nuclear decay processes and the properties of ionizing radiations will be discussed. The interactions
of nuclear radiations with mater and mechanism of nuclear reaction are also covered in this subject.
Students will learn some basic concepts on radioactivity including radioactive decay law, radioactive
decay series and radioactive equilibriums. Some nuclear models such as liquid drop model, shell
model and optical model of the nucleus will be introduced at the end of the course. In general, the
course provides a basic concept of interaction processes of nuclear radiation in order to widen the
appreciation of nuclear physics to the students.
SSCP 2313 - Basic Electronics
The course starts with introduction to electronic components, circuit building and basic measurement of
signal. Various circuit theory analysis such as superposition principle, mesh current analysis, Thevenin
and Norton theorem are taught. DC and AC circuit analysis and the use of semiconductor devices such
as diodes and transistors are discussed. The hybrid h and phi small signal models for transistor are
emphasized. Next the small signal amplifiers, power amplifiers, differential amplifier are constructed for
better understanding and practical experience. In general, the course provides good balance between
theoretical and practical works on electronic circuits and its everyday applications.
SSCP 2333 - Computer Programming
This course begins with a comprehensive introduction to computer, role of computer in physics, and
operating system. Computer programming involving choices of computer languages and programming
concept is also discussed. In the laboratory, the student experience working with a Linux desktop,
client-server working environment, and all the necessary tools for terminal-server programming works.
Throughout the course students are guided to build computer programs from simple to complex, all
about solving various physics problem, based on the Java programming language. Students are
exposed to methods for writing command-line based programs and tools utilising widgets for building
application with graphical user interface.
38
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCP 2413 - Solid State Physics
Introduces basic concepts in solid state physics, with emphasis on crystal structures. The roles of
phonons and electrons in a solid are discussed, using various models. Upon completion, students
should be able to explain basic concepts used in solid state physics and techniques used in
determining crystal structures. Students should also be able to discuss thermal properties of solids
and the behaviour of electrons in solids, using various models.
SSCP 2613 - Mathematical Physics
The main aim of the course is to provide physics students with mathematical treatment of a range of
fundamental topics in physics. The course content consists of vector analysis, vector calculus, complex
variable, matrices, ordinary and partial differential equations, and Fourier series. The course thus
consolidates and integrates Mathematics and Physics, and helps to overcome some of the difficulties
which are associated with the interface between the two subjects.
SSCP 2811 - Practical Physics III
Students perform experiments related to materials science, advanced electronics, laser/optics and
nuclear physics. These experiments will be conducted in group of two or three students. At the end
of each experiment the group prepares a technical report which contains the experimental procedure,
detailed data analysis, discussion on the findings, and the conclusions. Upon completion, the student
should have the ability to relate the experiments to the physical principles learned in relevant courses
in materials science, advanced electronics, laser/optics and nuclear physics, perform experimental
analysis on the laboratory works and write technical reports.
SSCP 2821 - Practical Physics IV
Students perform experiments related to materials science, advanced electronics, laser/optics and
nuclear physics. These experiments will be conducted in group of two or three students. At the end
of each experiment the group prepares a technical report which contains the experimental procedure,
detailed data analysis, discussion on the findings, and the conclusions. Upon completion, the student
should have the ability to relate the experiments to the physical principles learned in relevant courses
in materials science, advanced electronics, laser/optics and nuclear physics, perform experimental
analysis on the laboratory works and write technical reports.
SSCP 3113 - Electromagnetism
Introduces the vector and calculus approaches in understanding various laws and principles of
electromagnetism-and time independent Maxwell’s equations. The course will also describe the time
varying electromagnetic fields and it physical principles in various applications.
SSCP 3123 - Classical Mechanics
The course starts with brief discussion on Lagrangian and Hamiltonian dynamics. Introduction to
Euler’s equation, Lagrange equation, Hamiltonian principle, Euler theorem and kinetic energy, space
time homogeneity, isotropic of specific velocity and momentum space, canonical equation, cyclic
coordinates. Central field motion: orbit in a central field, planetary motion- Kepler’s law, motion in an
inverse square field – Rutherford scattering. Dynamics of rigid body: kinetic energy, inertia tensor,
angular momentum, base axis for inertia. Oscillation: one dimensional motion, simple harmonic
motion in one and two dimensions, damped and forced oscillations, electric circuit oscillation. Coupled
oscillation: two coupled oscillators, weak coupled, problem examples, orthogonality of Eigenvector,
normal coordinate, molecular vibration.
FAKULTI SAINS
39
SSCP 3133 - Thermal and Statistical Physics
Introduces the concepts of statistical mechanics and quantum statistics. The properties of large number
of particles, the Fermi Dirac, Bose-Einstein and Maxwell-Boltzmann distribution laws are discussed.
Upon completion, the student must have the ability solve problems, relating to the properties of
large number of particles and explain the connection between entropy and the number of accessible
quantum states. The students should also be able to relate between the free energy and the partition
function and be able to calculate the properties of different thermodynamic systems.
SSCP 3323 - Advanced Electronics
The course begins with discussion of operational amplifier (OPAMP) and its applications such as
summing and differential amplifiers, differentiator/integrator, and active filters. Sensors and amplification
of signals are introduced. Basic concepts and principles of digital circuits; number codes and number
system, Boolean algebra, logic gates, Karnaugh maps, IC specification and interfacing, encoding and
decoding, flip-flops, counters, shift registers and digital arithmetic circuits are also discussed. Finally
analogue to digital and digital to analogue conversion are covered. In general, the course will be
conducted by lectures and hands-on to provide students with sound basic concepts and practical
experience in advanced analogue and digital electronics.
SSCP 3343 - Instrumentation and Data Acquisition
The course consists of two parts: The first part begins with a review of basic elements in measurement
systems; sensing element, signal conditioning, signal processing and signal presentation. The
instrument’s classification, errors in measurement, static and dynamic characteristics of instrument
and calibration will also be introduced. Next, the physical quantity measurement which includes
displacement, velocity and acceleration for translational and rotational motion, force and torque, low,
medium and high pressure, temperature and other physical quantities, such as flow, level, humidity
and electrical quantities are discussed. The second part of this course introduces basic concepts
and techniques for interfacing a microcontroller to external devices for data collection and process
control and developing the related software required. This includes transferring and converting
analogue variables into the digital form needed for processing. It is aimed at students interested in
data acquisition and real-time control systems. In general, the course provides on the general concepts
of measurement system technology and physical quantities measurement technique.
SSCP 3643 - Quantum Mechanics
This course introduces students to new phenomena leading to quantum mechanics. It will discuss
quantum phenomena such as black body radiations, photoelectric effects; Particle-wave duality, wave
packets, Schrödinger equations; Observable expectation values; Quantum operator and postulations
of quantum mechanics. It will examine and solve problems for one dimensional time independent
Schrödinger equations for infinite and finite square potential well, potential barrier; Harmonic oscillator;
Hydrogen atom using momentum operator. Basic concepts in quantum mechanics are described and
the uses of the quantum mechanical approach in solving contemporary quantum mechanical problems
are explained. New phenomena in quantum mechanics, which makes it different from classical
mechanics are also discussed.
40
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCP 3811 - Physics Practical V
Students will conduct two six weeks Mini Projects. They perform open-ended experiments, and
produce not more than five pages formal technical report of their work. The project can be done
either individually or in pairs. At the end of semester the student will present a short seminar which
describes the project, the analysis and the findings. Upon completion, the student will be supervised
on essentially one-to-one basis by project supervisor, but they will also be expected to develop their
ability to work independently.
SSCP 3821 - Physics Practical VI
Students taking Practical Physics VI will conduct two six weeks Mini Projects on physics based ICT.
The sudents are required to develop ICT projects to solve problems related to physics. The students
will be supervised by a supervisor, but they are encoranged to work independently. At the end of
semester the student will present a short seminar which describes the project, the analysis and the
findings.
SSCU 3915 - Industrial Training/Research Trainning
Industrial training is viewed as an important strategy to expose students to real work life situation and to
equip them with the necessary skills so that they would be job ready upon graduation. The students will
undertake a 10 week training at an organization or industry. During this training, the students will apply
the knowledge learned in the university and boost their skills needed by a profession. The students will
be involved in hands-on use of instruments or quality control or statistical analysis and optimization
techniques and other relevant skills. At the end of the industrial training period the students should
acquire basic skills in a professional manner and the experience gained during the training should
enrich their generic skills.
SSCU 4902 - Undergraduate Project I
Students are required to execute a project (research) under an identified supervisor in an agreeable
field of physics and documented the findings. Students will learn to gather information of the related
topic through literature survey/review activities, construct research methodology, built-up results and
discussion (if manageable and sufficient data were obtained), anticipate the expected results (if no
data were obtained), and write conclusion and references. Finally, students are required to submit
a research proposal and a draft project/research report comprising of Title, Introduction, Literature
Survey/Review, Research Methodology/Experimental, Results and Discussion/Expected Results,
Conclusion, and References.
SSCU 4904 - Undergraduate Project II
Students are required to execute a project (research) under an identified supervisor in an agreeable
field of physics and documented the findings. Students will learn to gather information of the related
topic through literature survey/review activities, construct research methodology, built-up results and
discussion, come-up with conclusion and references. Finally, it is compulsory for the students to submit
a proceeding and a project or research report comprising of Title, Introduction, Literature Survey/
Review, Experimental, Results and Discussion, Conclusion, Future Work and References.
FAKULTI SAINS
41
SINOPSIS KURSUS ELEKTIF FIZIK
SSCP 3143 - Relativity
This course presents the essential concepts of general relativity theory. The emphasis is on the
physical understanding of the theory and the mathematical development is kept simple. Space-time
diagrams are used extensively in the explanation of the theory.
SSCP 3153 - Elementary Particle
This course is designed to expose student to understand the most fundamental components of nature
using the quark model. Topics of interest include the structure, definition, flavor and the combination
of quarks to form other particles. Classifications of particles and their interactions into a number of
easily identifiable categories, and a number of empirical rules will also be studied. Interactions between
particles will be dealt with in terms of the four types of forces and the exchange of particles between
them. Also included in the course will be the conservation theory of various interactions in terms of
lepton number, parity, charge conjugate and time reversal. At the end of the course, the student will
be exposed to the understanding of unification theory of forces which incorporate the mechanics of the
strong, weak, and electromagnetic interactions into a single theory.
SSCP 3163 - Energy and Environmental Physics
The course starts with a brief introduction on the processes and issues in environmental physics which
include the global warming. The principal topics are the physics of the built environment, energy for
living, environmental health, revealing the planet, the biosphere, the global climate, climate change.
The alternative sources of energy such as nuclear energy, wind as well as water will also be discussed.
This course provides essentially physics principles that underlie environmental issues and shows how
they contribute to the interdisciplinary field of environmental science as a whole. This is very important
for the students to be aware of especially when they engage in the industry.
SSCP 3333 - Computational Physics
This course begins with a comparative discussion about analytical and numerical methods of studying
physical phenomena. The design of program codes and equivalent pseudo codes are discussed.
Numerical methods for investigation of elementary mechanics problems such as projectile, oscillatory,
and planetary motions, and the chaos of non-linear pendulum are introduced. Calculation of potential
surface, electric and magnetic fields, and visualization of the respective calculated data are also
covered. Wave phenomena are investigated numerically. Methods for investigation of random system
and Monte Carlo simulation are also studied. Finally the course ends with an introduction to molecular
dynamic simulation method and how to animate visualization of simulated system.
SSCP 3523 - Modern Optics
This course exposes the students to the field of optics. Elementary optics, ray optics, optical
instruments, source and detector, interference and diffraction, image processing, laser, polarization
and electromagnetic effects, fibre optics and integrated optics are described and discussed. At the
end of the course, students should be able to understand and apply the concepts to solve the problems
related to the optical phenomena. Students should have the ability to apply and use standard optical
components including laser and fibre optics components. The students should also be able to explain
the functions of various components in optical systems in various applications and be thankful to the
Creator of light.
42
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCP 4163 - Astrophysics
Students will be introduced to the concepts and methods of astronomy and astrophysics which include
familiarity with astronomical objects and their classification, learning about measurements and units,
and introduction to some basic topics like the astrophysical nature of radiation, orbital dynamics, stellar
structure, and many body dynamics.
SSCP 4173 - Quantum Mechanics II
This course introduces a theory in solving problems in physics. It will discuss quantum phenomena
such as black body radiations, photoelectric effects; particle-wave duality, wave packets, Schrödinger
equations; observable expectation values; quantum operator and postulations of quantum mechanics.
It will examine and solve problems for one dimensional time independent Schrödinger equations for
infinite and finite square potential well, potential barrier; harmonic oscillator; hydrogen atom using
momentum operator. The students are expected to understand spin and Zeeman effect, perturbation
theory and Stark effect. At the end of the course, the student should be able to solve some contemporary
quantum mechanical problems. The students should also be able to work in a team and adhere to
professional ethics.
SSCP 4213 - Advanced Nuclear Physics
This is a continuation of the introductory nuclear physics course. Some topics are repetition of the
introductory course but would be dealt in more detail. The course begins with the discussion of the
nuclear properties, followed by the quantum mechanics theory applied specifically to the different
potential- well of the nucleus. Different aspects of nuclear forces are dealt with great length. The
classical shell models of the nucleus are discussed in detail together with some other realistic nuclear
models. The three important nuclear emission; alpha emission, beta decay, gamma radiation will also
be dealt. In addition the types of nuclear reactions, types and processes are included. The course
ends with the introduction of nuclear energy production and nuclear astrophysics.
SSCP 4323 - Electronics and Instrumentations
The course begins with discussion of operational amplifier (OPAMP) and its applications such as
summing and differential amplifiers, differentiator/integrator, and active filters. Basic elements in
measurement systems; sensing element, signal amplification, signal conditioning, signal processing
and signal presentation are introduced. Basic concepts and principles of digital circuits; number codes
and number system, Boolean algebra, logic gates, Karnaugh maps, IC specification and interfacing
are discussed. Finally analogue to digital and digital to analogue conversion are covered. In general,
the course will be conducted by lectures and hands-on to provide students with sound basic concepts
and practical experience in advanced analogue and digital electronics.
SSCP 4333 - Digital Signal Processing
The course starts with the discussion on the breadth and depth of digital signal processing (DSP).
Then students will learn about mathematics essential to signal processing such as statistic, probability,
complex number, matrices and polynomial. ADC and DAC conversions are discussed in detail.
SSCP 4413 - Semiconductor Physics
The aim of this course is to provide basic knowledge and theory of semiconductor physics and
introduction to semiconductor devices. It will start with the growth and doping of semi conducting
materials, followed by the energy band and carrier concentration in thermal equilibrium and carrier
transport phenomena in semiconductor. Discussion on the p-n junction and some selected diodes will
be given toward the end of the course.
FAKULTI SAINS
43
SSCP 4423 - Condensed Matter Physics
The course starts with a brief introduction on the single electron model and Schrodinger equation
followed by the theory of a nearly free electron and tightly bound electron. The electron-electron
interaction will be look into before the discussion on the band structure is given. Finally, the dynamic
theory on the electron transport will be discussed in detail. This is very important for the students
to prepare themselves before they go out to industry especially when dealing with low temperature
physics.
SSCP 4433 - Magnetism
The course describes the fundamentals of magnetism, its discovery and its impact on civilisation
and technology. The phenomenological and theoretical approach will be employed, begining with a
brief review on elementary magnetostatics and origins of magnetism - magnetic dipole, its response
to an applied magnetic field and various interactions giving rise to different types of magnetic
ordering in solids. It also covers material’s classifications: Diamagnetism, para-, ferro-, antiferro- and
ferrimagnetism, as well as relevant rules/laws/theoretical approaches: Hund’s Rule, Curie’s and CurieWiess law, Langavin and Stoner theories, etc. Crystalline–electric field effects are treated at a level
that is sufficient to provide the basic knowledge in understanding the properties of materials. Other
topics include the techniques for magnetic field generation and measurements, magnetic materials
and their various applications, such as in electrical and media devices. In general, the students should
be able to understand phenomenon related to magnetism, distinguish between the class of magnetic
materials and types of magnetism, their wide applications and technological advancements, and be
able to perform basic calculations.
SSCP 4453 - Low Temperature Physics and Superconductivity
This course introduces to the students to the basic knowledge of low temperature physics and many
important properties at low temperature regimes. Students are also introduced with the many important
aspect of the cryogenic world – the cryogens and cryophysics. Liquid helium and its important
properties which are important in the cryophysics will be discussed in detail which then followed by the
techniques and methods of achieving low temperatures and measurement at low temperatures. This
is then followed by low temperature phenomena such as superconductivity and related theory. Basic
properties of superconductivity will be discussed. Students are also will be exposed with many theories
of superconductivity such as- Gorter and Casimir theory, London theory, Ginzburg -Landau theory and
BCS theory. The lecture end with introduction to high temperature superconductors.
SSCP 4513 - Laser Physics
This course relates the principle of laser generation and its fundamental characteristics. It starts by
discussing the rejuvenation of optics due to the invention of laser. This is followed by introducing the
nature of light interaction with atom, Einstein relation, absorption and gain coefficient, laser mode, and
laser beam modulation. Last but not least the laser light properties are highlighted and comparison is
made with respect to conventional light.
44
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SINOPSIS KURSUS TERAS FIZIK INDUSTRI
SSCM 1023 - Mathematical Methods I
The course revises and extends Matriculation and STPM topics such as differentiation and integration
and includes topics such as complex numbers and differential equations, which may be new to many
students. Topics covered include parametric equations, functions, polar coordinates, vectors, and
complex numbers. Students will learn how to define functions, and plot the graphs, using the Cartesian
as well as polar coordinates; solve problems involving complex numbers and vectors. Additional topics
include limits and continuity, differentiation techniques and its applications, integration techniques
including improper integrals. Upon completion, the students would have acquired some quite powerful
tools of analysis. This is also an introductory course on differential equations. Topic includes first
order ordinary differential equations (ODEs). Students will learn how to classify and solve first order
ODEs.
SSCM 1033 - Mathematical Methods II
This course continues and extends the techniques introduced in Mathematical Methods I, with further
differential equations and calculus of multivariable functions. Topics include linear second order ODEs
with constant coefficients, functions of several variables, partial differentiation and multiple integrations.
Students will learn how to classify and solve second order linear ODEs with constant coefficients using
the method of undetermined coefficients and variation of parameters. They will also learn to determine
the domain and range, techniques of graph sketching, and limit and continuity, find (partial) derivatives
and evaluate (double and triple) integrals, pertaining to a function of two and three variables. The use
of cylindrical and spherical coordinates is also highlighted. Applications include finding the volume,
mass, centre of gravity, and moment of inertia of a solid.
SSCP 1143 - Mechanics
This course discusses motion of a body or a system. Beginning with the basic and derived physical
quantities and vector as mathematical tool, various types of motion such as linear, free-fall, projectile,
circular, rotational and simple harmonic motions are described. Other topics such as equilibrium,
elasticity, gravitation and fluids mechanics illustrate the application of a body in motion under the
influence of forces.
SSCP 1153 - Electricity and Magnetism
The course examines the force of electromagnetism, which encompasses both electricity and
magnetism. It includes the exploration of some electromagnetic phenomena. It begins by examining
the nature of electric charge and then a discussion of interaction of electric charges at rest. It
studies on charges in motion, particularly in the electric circuit. lt then continues into the study of
magnetic interaction, how moving charges and currents responds to magnetic field. The principle
of electromagnetic induction and how resistors, inductors and capacitors behave in ac circuits is
discussed. The electrical energy-conversion devices such as motors, generators and transformers are
also discussed. Finally the discussion on the four fundamental equations that completely described
both electricity and magnetism will be made.
SSCP 1163 - Sound, Wave and Optics
The course starts with introduction to the concept of sound, how it is produced, its characteristics,
intensity and quality as well as the interference of sound which will be applied to modern sound
devices. The course emphasizes optics as waves. These will be inseminated in the phenomenon of
interference and diffraction of light and its modern-day applications. In general, the course provides the
basic concepts of sound and optics
FAKULTI SAINS
45
SSCP 1223 - Modern Physics
The course begins with a brief discussion on the nature of science in the quest of better understandings
of the natural phenomena – highlighting the dilemmas and failures of classical physics in the face of
some landmark experiments and discoveries, which gave the impetus to new ideas and paradigm shift
into the modern physics. Finally, formalities of quantum mechanics is introduced by discussing the 1-D
time independent Schrodinger equation (TISE), applied to an idealised infinite square potential well.
SSCM 1523 - Linear Algebra
The course begins with the study of matrices and determinant. Starting with simple matrix operations,
elementary row operation and inverses, and determinant of matrices. Solve the linear system using
matrix inverse, Crammer’s rule, Gauss and Gauss—Jordan elimination method. Next, the focus is
on the vector spaces, subspace, linear independence, spanning sets, bases, coordinate vector and
change of basis, orthogonal bases, and the Gram-Schmidt process. There follows a discussion of
linear transformation and matrices, as well as the kernel and range. Finally, find the eigenvalues and
eigenvectors and use them in diagonalization problem.
SSCM 1703 - Differential Equations
An introductory first course in differential equations. Topics include first order ordinary differential
equations (ODEs), linear second order ODEs with constant coefficients, the Laplace transform and
its inverse, Fourier series, and elementary partial differential equations (PDEs). Students will learn
how to classify and solve first order ODEs, solve second order linear ODEs with constant coefficients
using the method of undetermined coefficients and variation of parameters, use the technique of
Laplace transforms to solve ODEs with specified initial or boundary conditions, and use the technique
of separation of variables to solve initial-boundary value problems involving heat and wave equations
and boundary value problems involving Laplace equation.
SSCP 1811 - Physics Practical I
Students perform experiments related to physics of mechanics, electricity and magnetism and
wave optics. These experiments can be performed either individually or in pairs. At the end of the
experiments, students present technical reports which describe the experiment, the analysis and the
findings. Upon completion, the students should have the ability to handle the instrumentations and
relate the experiments to the theories learned in basic physics, perform experimental analysis on the
laboratory works and write technical reports.
SSCP 1821 - Physics Practical II
Students perform experiments related to the physics of thermodynamics, optics, modern physics and
electronics. These experiments will be performed either in a group or individually. At the end of each
experiment the student present a technical report which describes the experiment, the analysis and
the findings. Upon completion, the students should have the ability to handle the instrumentations and
relate the experiments to the theories learned in basic physics, perform experimental analysis on the
laboratory works and write technical reports.
SSCP 1861 - Physics Practical I (Sem II)
Students perform experiments related to the physics of thermodynamics, optics, modern physics and
electronics. These experiments will be performed either in a group or individually. At the end of each
experiment the student present a technical report which describes the experiment, the analysis and
the findings. Upon completion, the students should have the ability to handle the instrumentations and
relate the experiments to the theories learned in basic physics, perform experimental analysis on the
laboratory works and write technical reports.
46
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCP 2113 - Thermodynamics
The course starts with discussions on basic concepts of thermodynamics, thermodynamic properties
of materials and thermodynamic processes. The next topics will emphasize on energy transfer and
energy analysis of systems and processes using the first and second laws of thermodynamics. The
principles of gas power and refrigeration cycles are also briefly highlighted. In general, the course
provides the basic concepts of thermodynamics and it applications in conservation and utilisation of
energy as well as in automobile industry.
SSCP 2213 - Nuclear Physics
The course introduces some major concepts and theories of nuclear physics. The course begins with
understanding the basic knowledge of the constituents of nucleus and the properties of nuclear forces.
The next topic of the course is introducing the radiation sources and the types of ionizing radiations.
Nuclear decay processes and the properties of ionizing radiations will be discussed. The interactions
of nuclear radiations with mater and mechanism of nuclear reaction are also covered in this subject.
Students will learn some basic concepts on radioactivity including radioactive decay law, radioactive
decay series and radioactive equilibriums. Some nuclear models such as liquid drop model, shell
model and optical model of the nucleus will be introduced at the end of the course. In general, the
course provides a basic concept of interaction processes of nuclear radiation in order to widen the
appreciation of nuclear physics to the students.
SSCP 2313 - Basic Electronics
The course starts with introduction to electronic components, circuit building and basic measurement of
signal. Various circuit theory analysis such as superposition principle, mesh current analysis, The venin
and Norton theorem are taught. DC and AC circuit analysis and the use of semiconductor devices such
as diodes and transistors are discussed. The hybrid h and phi small signal models for transistor are
emphasized. Next the small signal amplifiers, power amplifiers, differential amplifier are constructed for
better understanding and practical experience. In general, the course provides good balance between
theoretical and practical works on electronic circuits and its everyday applications.
SSCP 2333 - Computer Programming
This course begins with a comprehensive introduction to computer, role of computer in physics, and
operating system. Computer programming involving choices of computer languages and programming
concept is also discussed. In the laboratory, the student experience working with a Linux desktop,
client-server working environment, and all the necessary tools for terminal-server programming works.
Throughout the course students are guided to build computer programs from simple to complex, all
about solving various physics problem, based on the Java programming language. Students are
exposed to methods for writing command-line based programs and tools utilizing widgets for building
application with graphical user interface.
SSCP 2413 - Solid State Physics
Introduces basic concepts in solid state physics, with emphasis on crystal structures. The roles of
phonons and electrons in a solid are discussed, using various models. Upon completion, students
should be able to explain basic concepts used in solid state physics and techniques used in
determining crystal structures. Students should also be able to discuss thermal properties of solids
and the behaviour of electrons in solids, using various models.
SSCP 2613 - Mathematical Physics
The main aim of the course is to provide physics students with mathematical treatment of a range of
fundamental topics in physics. The course content consists of vector analysis, vector calculus, complex
variable, matrices, ordinary and partial differential equations, and Fourier series. The course thus
FAKULTI SAINS
47
consolidates and integrates Mathematics and Physics, and helps to overcome some of the difficulties
which are associated with the interface between the two subjects.
SSCP 2811 - Physics Practical III
Students perform experiments related to materials science, advanced electronics, laser/optics and
nuclear physics. These experiments will be conducted in group of two or three students. At the end
of each experiment the group prepares a technical report which contains the experimental procedure,
detailed data analysis, discussion on the findings, and the conclusions. Upon completion, the student
should have the ability to relate the experiments to the physical principles learned in relevant courses
in materials science, advanced electronics, laser/optics and nuclear physics, perform experimental
analysis on the laboratory works and write technical reports.
SSCP 2821 - Physics Practical IV
Students perform experiments related to materials science, advanced electronics, laser/optics and
nuclear physics. These experiments will be conducted in group of two or three students. At the end
of each experiment the group prepares a technical report which contains the experimental procedure,
detailed data analysis, discussion on the findings, and the conclusions. Upon completion, the student
should have the ability to relate the experiments to the physical principles learned in relevant courses
in materials science, advanced electronics, laser/optics and nuclear physics, perform experimental
analysis on the laboratory works and write technical reports.
SSCP 3113 - Electromagnetism
Introduces the vectorial and calculus approaches in understanding various laws and principles of
electromagnetism-and time independent Maxwell’s equations. The course will also describe the time
varying electromagnetic fields and it physical principles in various applications.
SSCP 3133 - Thermal and Statistical Physics
The course starts with a brief discussion on the general concept and definition, the importance, as
well as the costs of quality in managing a business organization. The next topics will emphasize on
the quality management principles, total quality management, and ISO 9001 quality management
requirements in manufacturing and servicing industries. The statistical techniques in quality control
such the process modelling, the acceptance sampling and the statistical process control (SPC) will
be discussed. Common SPC tools for troubleshooting and monitoring a process including the process
capability analysis will be emphasized. Basic concepts and definition of reliability is also highlighted.
In general, the course provides on the general concepts of quality, quality management systems and
the applications of various techniques in statistical quality control (SQC) both in production and service
industries.
SSCP 3143 - Relativity
This course presents the essential concepts of general relativity theory. The emphasis is on the
physical understanding of the theory and the mathematical development is kept simple. Space-time
diagrams are used extensively in the explanation of the theory.
SSCP 3153 - Elementary Particle
This course is designed to expose student to understand the most fundamental components of nature
using the quark model. Topics of interest include the structure, definition, flavor and the combination
of quarks to form other particles. Classifications of particles and their interactions into a number of
easily identifiable categories, and a number of empirical rules will also be studied. Interactions between
particles will be dealt with in terms of the four types of forces and the exchange of particles between
them. Also included in the course will be the conservation theory of various interactions in terms of
48
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
lepton number, parity, charge conjugate and time reversal. At the end of the course, the student will
be exposed to the understanding of unification theory of forces which incorporate the mechanics of the
strong, weak, and electromagnetic interactions into a single theory.
SSCP 3163 - Energy and Environment Physical
The course starts with a brief introduction on the processes and issues in environmental physics which
include the global warming. The principal topics are the physics of the built environment, energy for
living, environmental health, revealing the planet, the biosphere, the global climate, climate change.
The alternative sources of energy such as nuclear energy, wind as well as water will also be discussed.
This course provides physics principles that underlie environmental issues and shows how they
contribute to the interdisciplinary field of environmental science as a whole. This is very important for
the students to be aware of especially when they engage in the industry.
SSCP 3323 - Advanced Electronics
The course begins with discussion of operational amplifier (OPAMP) and its applications such as
summing and differential amplifiers, differentiator/integrator, and active filters. Sensors and amplification
of signals are introduced. Basic concepts and principles of digital circuits; number codes and number
system, Boolean algebra, logic gates, Karnaugh maps, IC specification and interfacing, encoding and
decoding, flip-flops, counters, shift registers and digital arithmetic circuits are also discussed. Finally
analogue to digital and digital to analogue conversion are covered. In general, the course will be
conducted by lectures and hands-on to provide students with sound basic concepts and practical
experience in advanced analogue and digital electronics.
SSCP 3333 - Computation Physics
This course begins with a comparative discussion about analytical and numerical methods of studying
physical phenomena. The design of program codes and equivalent pseudo codes are discussed.
Numerical methods for investigation of elementary mechanics problems such as projectile, oscillatory,
and planetary motions, and the chaos of non-linear pendulum are introduced. Calculation of potential
surface, electric and magnetic fields, and visualization of the respective calculated data are also
covered. Wave phenomena are investigated numerically. Methods for investigation of random system
and Monte Carlo simulation are also studied. Finally the course ends with an introduction to molecular
dynamic simulation method and how to animate visualization of simulated system.
SSCP 3343 - Instrumentation and Data Acquisition
The course consists of two parts: The first part begins with a review of basic elements in measurement
systems; sensing element, signal conditioning, signal processing and signal presentation. The
instrument’s classification, errors in measurement, static and dynamic characteristics of instrument
and calibration will also be introduced. Next, the physical quantity measurement which includes
displacement, velocity and acceleration for translational and rotational motion, force and torque, low,
medium and high pressure, temperature and other physical quantities, such as flow, level, humidity
and electrical quantities are discussed. The second part of this course introduces basic concepts
and techniques for interfacing a microcontroller to external devices for data collection and process
control and developing the related software required. This includes transferring and converting
analogue variables into the digital form needed for processing. It is aimed at students interested in
data acquisition and real-time control systems. In general, the course provides on the general concepts
of measurement system technology and physical quantities measurement technique.
SSCP 3433 - Quality Control
The course starts with a brief discussion on the general concept and definition, the importance, as
well as the costs of quality in managing a business organization. The next topics will emphasize on
FAKULTI SAINS
49
the quality management principles, total quality management, and ISO 9001 quality management
requirements in manufacturing and servicing industries. The statistical techniques in quality control
such the process modelling, the acceptance sampling and the statistical process control (SPC) will
be discussed. Common SPC tools for troubleshooting and monitoring a process including the process
capability analysis will be emphasized. Basic concepts and definition of reliability is also highlighted.
In general, the course provides on the general concepts of quality, quality management systems and
the applications of various techniques in statistical quality control (SQC) both in production and service
industries.
SSCM 3503 - Complex Variables
This course introduces calculus of functions of a single complex variable. Topics covered include the
algebra and geometry of complex numbers, complex differentiation, complex integration, complex
series including Taylor and Laurent series, the theory of residues with applications to the evaluation
of complex and real integrals, and conformal mapping with applications in solving boundary value
problems of science and engineering.
SSCP 3523 - Modern Optics
This course exposes the students to the field of optics. Elementary optics, ray optics, optical
instruments, source and detector, interference and diffraction, image processing, laser, polarization
and electromagnetic effects, fibre optics and integrated optics are described and discussed. At the
end of the course, students should be able to understand and apply the concepts to solve the problems
related to the optical phenomena. Students should have the ability to apply and use standard optical
components including laser and fibre optics components. The students should also be able to explain
the functions of various components in optical systems in various applications and be thankful to the
Creator of light.
SSCP 3613 - Quantum Mechanics I
This course introduces students to new phenomena leading to quantum mechanics. It will discuss
quantum phenomena such as black body radiations, photoelectric effects; Particle-wave duality, wave
packets, Schrödinger equations; observable expectation values; quantum operator and postulations
of quantum mechanics. It will examine and solve problems for one dimensional time independent
Schrödinger equations for infinite and finite square potential well, potential barrier; harmonic oscillator;
hydrogen atom using momentum operator. Basic concepts in quantum mechanics are described and
the uses of the quantum mechanical approach in solving contemporary quantum mechanical problems
are explained. New phenomena in quantum mechanics, which makes it different from classical
mechanics.
SSCP 3811 - Physics Practical V
Students will conduct two six weeks Mini Projects. They perform open-ended experiments, and
produce not more than five pages formal technical report of their work. The project can be done either
individually or in pairs. At the end of semester the student will present a short seminar which describes
the project, the analysis and the findings. The student will be supervised on one-to-one basis by project
supervisor, but they will also be expected to develop their ability to work independently.
SSCP 3821 - Physics Practical VI
Students taking will conduct two six weeks Mini Projects on physics based ICT. The sudents are
required to develop ICT projects to solve problems related to physics. The students will be supervised
by a supervisor, but they are encoranged to work independently. At the end of semester the student will
present a short seminar which describes the project, the analysis and the findings.
50
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SINOPSIS KURSUS ELEKTIF FIZIK INDUSTRI (A)
SSCP 4013 - Data Processing
This course introduces students to the way of expressing data from experiment and how to analyze
and draw meaningful conclusions from it. Emphasis is on the usage of open source software
packages. We begin with theoretical discussion on measurement uncertainty, accuracy, and precision,
systematic and random errors and sources of errors, standard deviation and level of confidence, error
propagation, and rejection of measurement using Chauvenet’s Criterion. Type of distribution; binomial,
Gaussian, Lorentzian, and Poisson. Student will be introduced to linear and non linear curve fitting
techniques which include linear regression, multiple regressions, peak resolution and fitting, correlation
coefficient and Chi-squared measure of fitting quality. Next various methods of data visualisation will
be taught. These include 2D plot, surface plot, vector plot, and plot animation. Lastly student will learn
to do drawing of scientific diagram, digital image manipulation, and import/export of image file types.
Amongst the scientific data analysis software packages that will be used include Gnuplot, Octave,
Scilab, and Maxima.
SSCP 4123 - Non Destructive Testing and Evaluation
The course introduces students to major non-destructive testing (NDT) methods such as penetrant
testing (PT), magnetic particle testing (MT), industrial radiography (RT) and eddy current testing (ET).
This will be followed by discussions of their physical principles and general techniques used. Specific
application techniques based on all of the methods mentioned will be discussed in further details.
The discussion will focus on parameters affecting the outcome of each NDT method. The application
of eddy current techniques in material inspection such as thin plates and tubes will be describe. In
radiography, the parameters affecting the exposure and the radiograph quality will be discussed. The
codes and standards and their application to specific NDT methods will be discussed. Acceptance
criteria applicable to specific requirements will also be discussed. Student will also be exposed to the
safety aspects in NDT which includes radiation and work safety, work ethics, metallurgical processes
and defects.
SSCP 4133 - Industrial Electronics
In this course the student will be exposed with general knowledge of industrial electronics. discrete
control, input and output devices, solid state devices in industrial electronics. Operational amplifiers
and linear ICs. SCRs, triacs and other thyristors. Discrete automation sensors and devices, analog
process control devices and sensors. Safety, DC motors and control circuits. AC motors and variable
speed drives. special purpose motors and control devices programmable logic controllers embedded
microcontrollers, open and closed loop process control. In general, the course provides the basic
knowledge of electronic devices, motors and machines related to industrial applications and the
working principle of common instruments in industrial applications.
SSCP 4143 - Electronic Circuit Simulation
This course introduces students to the principle and the various techniques in electronic circuit
simulation such as DC, AC, transients, and worst-case scenario analysis. The circuit simulation utilizes
SPICE and QUCs circuit simulator packages. In addition noise and performance analysis, harmonic
distortion, sensitivity analyses are also discussed. The course will focus on discrete passive and active
electronic components. In general, the course provides alternative way to experience circuit building
and analysis without having to build real circuit.
FAKULTI SAINS
51
SSCP 4303 - Process Control
This course begins with discussion of the basic principle of process of control system related to a
production process, the criterion of control system for performance evaluation, the piping and
instrumentation drawing (P&ID) to process control system, the process control system responses,
sensor time response – first order response and second order response and the various aspects of
digital control system. The process control characteristics and some aspects of digital process control
are discussed. In general, the course will be conducted by lectures and simple simulated hands-on to
provide students with practical experience in process control.
SSCP 4363 - Electronic Testing and Maintenance
The course provides the basic knowledge of how to test suspected electronic components and
how to properly maintain and handle them during usage. The lecture starts with hazard and safety
procedure in dealing with electricity. Basic electronic testing instruments such as digital multi meter
(DMM), oscilloscope, and spectrum analyser. Common electronic problems such as short and open
circuit, loading effect, ground loop, electrostatic discharge, electromagnetic interference, impedance
mismatch are discussed. Testing basic discrete electronic components such as resistors, capacitors,
inductors, diodes, transistors are covered. Common sensors such as thermocouple, Hall effect
sensors, accelerometer and piezoelectric crystal are discussed. After completing this course students
will have basic skill to procure cost effective testing instruments, to use the equipments, to identify
common electronic problems and to perform basic troubleshooting on basic components. The focus
on safety will ensure the students to avoid danger/hazard caused by electricity.
SSCP 4353 - Ultrasonics Techniques
The course will describe the physical principles of ultrasonic waves and their interactions with media
leading to the application in defect detections of engineering components and systems. The discussion
will highlight the transduction mechanisms, ultrasonic systems, and various ultrasonic application
techniques ranging from low intensity up to high intensity applications.
SSCP 4373 - Electronic Communications
This course introduces students to various process controls in industries. The process control
characteristics and some aspects of digital process control are discussed. After completing this course,
the student must have the ability to describe the various industrial process controls. The student must
also be able to explain the techniques in digital process control.
SSCP 438 3 - Signal Processing
The course covers the continuous (analog) and discrete (digital) signal processing. Students are
introduced to continuous and discrete system. The focus will be on linear time invariant (LTI) system.
Laplace transform and Z transform are discussed. Fourier transform and discrete Fourier transform are
also discussed. Finally students are taught to design the analogue and digital filters. Upon completion,
students will have adequate background to explore the world of signal processing.
SSCP 4393 - Computer Interfacing
This course introduces basic concepts and techniques for interfacing a microcontroller to external
devices for data collection and process control and developing the related software required. This will
include transferring and converting analog variables into the digital form needed for processing. It is
aimed at students interested in data acquisition and real-time control systems.
52
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SINOPSIS KURSUS ELEKTIF FIZIK INDUSTRI (B)
SSCP 4203 - Medical Radiation Protection
This course will give an overview on the various techniques and radiation doses involved in diagnostic
radiology, radiotherapy and nuclear medicine. It will also touch on the current trends in use of diagnostic
radiology, radiotherapy and nuclear medicine. The relevant laws, regulations and procedures that need
to be observed and be implemented for radiological protection in medical practice will be elaborated.
At the end of the course, students should have an overall grasp on the operation of the medical
radiological protection.
SSCP 4223 - Radiation Detection
The important detection techniques for ionizing radiations are introduced in this course. The discussion
begins with introducing the principles of radiation detection related to radiation units, radiation sources
and radiation interactions. Nuclear radiation detector parameters such as detector model, detector
efficiency, energy resolution, counting curve and counting statistics are discussed. The next topic
will emphasize on the principles of operation and basic characteristics of various detection systems.
Various nuclear detectors such as gas filled detector, scintillation detector and semiconductor detector
are main concerned of the subject. The course also emphasizes on the principle and operation of
thermal and fast neutron detector. The principle of radiation dosimetry such as thermoluminescent
dosimetry, chemical dosimetry, film dosimetry and calorimeter are also discussed at the end of the
course.
SSCP 4233 - Radiation Protection
Designed to ground students in the principles of radiation protection, that is, on justification, optimization
and dose limits. It will emphasize on the theories, the techniques and the procedures for external dose
control that is the use of distance, shielding and time; and internal dose control, including introduction
to the physics of aerosol, use of unsealed sources, primary and secondary containments, radioactive
laboratories and leak tests. The course will also discuss organization and radiation protection
programmes; emergency procedures, monitoring, radiological protection in radiation devices, transport
regulations and radioactive waste management. Upon completion, students should have an overall
grasp of the radiation protection principles and practice; and most importantly the safety culture
required.
SSCP 4243 - Applied Radiation Physics
This course is a follow-up of nuclear physics and is designed to expose student to different types
of radiation that exist in nature and environment, in particular the nuclear based radiation. Primary
and secondary, directly and indirectly ionizing radiation are differentiated. Interactions of alphas,
betas, photons and neutrons with matter are detailed. Radiation effects on materials are discussed.
Applications of radiation in radio tracing, gauging, dating, and industrial imaging are studied. Accelerator
as sources of radiation and their usefulness is also covered. Upon completion student are expected to
have good grounding in applied radiation physics and ability to explain and discuss the application of
radiations in various fields.
FAKULTI SAINS
53
SSCP 4253 - Medical Physics
This course introduces Medical Physics to physics majors as an elective in their program. Three main
areas of medical physics namely medical imaging, nuclear medicine and radiotherapy are surveyed.
The emphasis is in the physics that govern the field. At the end of the course students are expected to
have an idea of the subject matter, its usefulness and applications in modern medicine.
SSCP 4263 - Occupational Health and Safety
This course is designed in such a way that the student understands the issues of health that prevailed
among workers. The concept of the relationship between work and health will be discussed in detail.
Some of the relevant topics covered during the course will be the subject of toxicology, thermal stress
and mental health. Students will also be required to know about the principles of epidemiology,
ergonomics and health services related to work. This course also prepares student to understand the
management of occupational health through health education, health promotion program, management
of risks as well as from the legislative point of views such as the safety and health act.
SSCP 4273 - Nuclear Energy
The course starts with brief discussion on neutron physics related to production, absorption and
scattering of neutron, neutron cross sections and nuclear fission. The next topics will emphasize on
the principle of neutron moderation and neutron multiplication leading to steady state fission reactor
core design based on diffusion theory. The principle of fusion reaction and energy production from
controlled thermonuclear fusion is also briefly highlighted. In general, the course provides on the
general concepts of neutron physics and it application in nuclear reactor for energy generation.
SSCP 4283 - Environmental Radiation Protection
This course introduces students to the theoretical basis of environmental radiological protection
and the basic principles and procedures of radiological protection in medical practice. Sources of
environmental radiation and its dosage implications will be elaborated. Environmental models for
radionuclide dispersal will be introduced. Handling of TENORM will be discussed. At the end of the
course, students should have an overall grasp on the operation of the environmental radiological
protection. Transport regulation and radioactive waste management.
SSCP 4293 - Radiation Dosimetry
This course introduces radiation dosimetry as an area of radiation physics. Principle of dosimetry,
radiation dose, radiation units, fluence, kerma and absorbed dose will be discussed. Dosimetry
techniques and measurements, Bragg-Gray cavity theory and stopping power are discussed. The
working principles of standard air chamber, thimble chamber and its calibration for dose measument
are discussed. High energy photon and electron dosimetry are briefly outlined. Internal dosimetry of
beta and gamma, and external neutron dosimetry are also studied. At the end of the course students
are expected to have a working knowledge of radiation dosimetry.
SSCP 4913 - Radiobiology
This course introduces students to the theoretical basis and the model of the biological effects of
radiation. Physical, chemical and cellular perspectives will be elaborated. It will then examine the
macroscopic effects of radiation, be it deterministic, somatic stochastic or genetic. The course will
also discuss the effects of ingested radionuclide and the various models involved in it, radiation
ecology and the effects of non-ionizing radiations. At the end of the course, students should be able
to make informed judgments on the short and the long-term health physics and radiological protection
implications of a radiation exposure.
54
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SINOPSIS KURSUS ELEKTIF FIZIK INDUSTRI (C)
SSCP 4403 - Microscopic And Material Analysis
This is an introductory course on microscopic techniques that deals with the basic working principles
and schematic diagram of construction of various microscopes, namely, light microscope, electron
microscope, x-ray microscope, acoustic microscope, field ion microscope, and scanning probe
microscope. For each type of microscope, particular reference is given to the resolving power, sample
preparation, and analysis of the micrograph. In general, this course will provide the students with
necessary knowledge on the choice of microscope for study of materials.
SSCP 4443 - Magnetic Materials
The course will cover the fundamentals of magnetism and the basic theories and applications
of magnetic materials. It begins with a brief review on elementary magnetostatics and origins of
magnetism. The basic theories describing ferro-, ferri-, para-, dia- and antiferromagnets will be outlined
briefly. Some other properties such as anisotropy and magneto-optical effect will also be discussed in
order to understand their applications. Finally, the students will be introduced to some novel magnetic
phenomena and exotic magnetic materials with some modern device applications. The students will
also undertake a written assignment to cover other related topics, such as in the field of space science,
medicine, biology and agriculture.
SSCP 4463 - Corrosion Science
This is an introductory course on corrosion science with emphasis on the electrochemistry and kinetics
of corrosion. The areas covered in this course are, namely, measurements and testing of corrosion,
standard practices in corrosion prevention and inhibition, choices of materials and their environments,
atmospheric corrosion, and metals oxidation. This course will provide students with general knowledge
on corrosion mechanism and methods and ways of combating corrosion.
SSCP 4473 - Spectroscopy and Material Analysis
The course starts with a basic concept of spectroscopy followed by the properties of electromagnetic
waves. Then the interaction of em radiation with matter will be given. The next topic will be on the basic
instrumentation that is used in the spectroscopy. Then the spectrum and its intensity will be discussed.
Molecular vibration is the next, followed by microwave spectroscopy. The infrared spectroscopy
followed by Raman spectroscopy will be highlighted before the NMR spectroscopy. In general, the
course provides some knowledge on the spectroscopy techniques for material analysis that are used
mainly in material related industry.
SSCP 4483 - Semiconductor Devices
This course is designed to focus on the semiconductor devices and material requirement for devising
particular devices. It started with discussion on the growth, doping process, contact materials and
properties of semiconductor. The study and discussion on the p-n junction and Schottky contact/diode
will be a main objective of the course. The basic principle, operation and material requirement of
devices and introduction to micro and nano-materials and electronics will be given toward the end of
the lectures.
FAKULTI SAINS
55
SSCP 4493 - Metallurgy
Solidification and crystalization; phase equilibrium diagrams; composition determination; steel
hardening process; heat treatment of steel; welding process and types of welding; defects in welding;
casting process and types of casting; forging process and defects in forging; type of oxidation
formation; corrosion ; corrosion; protection; metallography testing; mechanical Testing.
SSCP 4603 - Vacuum and Thin Film
Conductance and throughput. vacuum gauges and pumps. nucleation, physical vapour deposition,
chemical vapour deposition, characterization measurements, properties – structural, optical, electrical
and magnetic, novel properties – quantum effect, giant magnetoresistance, thin film solar cells, layered
magnetic nanostructures - GMR sensors, single-electron devices.
SSCP 4623 - Material Science
This course introduces to the students basic and important properties of materials. This includes
materials structures and deffects that determine the vital properties that can be utilized such as its
mechanical, electrical or optical properties. Students are also taught with the important parameters
of material characteristics and methods of testing these parameters. In general this course provides
the relationship between the required properties and materials processing to suit certain product
application.
SSCP 4633 - Ceramics and Amorphous Materials
The course starts with a brief introduction on the amorphous and ceramic materials, the formation
theory and thermodynamic approach. Their preparation techniques will be given consequently. The
next topic will be on the microscopic and the macroscopic structure of amorphous and ceramics which
include the bond and the imperfections. The physical, mechanical, optical and the electrical properties
will be emphasized in the following parts. Then, the chemical durability of amorphous will be attentively
highlighted. In general, the course provides some knowledge on the amorphous and ceramics material
and their characterization that are useful in the glass and ceramics industry.
SSCP 4643 - Polymeric Materials
The course starts with a brief basic concept of polymer and degree of polymerization.The classification
of polymer will then followed. The preparation techniques and the crosslinkages are then discussed.
The crystallinity, amorphousity and the morphology of the polymer will also be highlighted. The
mechanical, physical and thermal properties will also be presented. In general, the course provides
some knowledge on the polymeric material and their characterizations that are useful in polymer
industry.
56
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SINOPSIS KURSUS ELEKTIF FIZIK INDUSTRI (D)
SSCP 3523 - Modern Optics
This course exposes the students to the field of optics. Elementary optics, ray optics, optical
instruments, source and detector, interference and diffraction, image processing, laser, polarization
and electromagnetic effects, fibre optics and integrated optics are described and discussed. At the
end of the course, students should be able to understand and apply the concepts to solve the problems
related to the optical phenomena. Students should have the ability to apply and use standard optical
components including laser and fibre optics components. The students should also be able to explain
the functions of various components in optical systems in various applications and be thankful to the
Creator of light.
SSCP 4523 - Laser Technology
This course introduces the laser source and it application in industry. It covers basic laser, light
interaction with atom, laser structure and generation, laser type. The laser sources have been applied
in many areas including in industry and holography. In engineering the laser is used for material
processing. Holography is used for quality control. Laser is used to drive fusion interaction. In military
the lasers are used as a guidance and weapon.
SSCP 4533 - Fibre Optic Technology
Introduces the historical development and the importance of fibre optics in different applications.
The parameters involved in the usage of optical fibres and the components of a fibre optic system
will be described. Techniques of preparing an optical fibre will be discussed, including instruments
used for preparation and measurement. The application of fiber optics in communication and sensing
will be described and discussed. Upon completion, the student must have the ability to describe the
structure, material content, the various characteristics of an optical fibre. The student should also
be able to analyze the functional role of the various components of an optical fibre system for use in
communication and sensing, and be able to describe the preparation and measurement techniques
required.
SSCP 4543 - Optoelectronics
This course is designed to expose the students to the present trends in optoelectronics and will be
introduced to the basic concepts and working principles in optoelectronic components and devices.
The fundamental and functional of main components in optoelectronics system are discussed,
including the analysis of parameters essential in the design and applications of optoelectronics
system. After completing this course, the students must have the ability to explain the main concepts
of optoelectronics as it emerges in wide ranges of physics especially light and optics. Students
comprehend the working of various optoelectronics concept, components and devices, describe and
discuss the functions of their components and analyze the parameters involved in the design and
application of optoelectronics system.
SSCP 4553 - Applied optics
This course exposes the students to the variety of applications related to optics. Optical design
techniques, photometry, radiometry, application of laser optics, fibre optics components and optical
systems are described and discussed. Upon completion, students should have the ability to make
simple optical design using standard optical components including laser and fibre optics components.
The students should also be able to explain the functions of various components in optical systems in
various applications and be thankful to the Creator of light.
FAKULTI SAINS
57
SSCP 4563 - Photonics
Introduces the various fields of study in photonics such as Fourier optics, crystal optics, integrated
optics, nanophotonics and biophotonics. The principles and parameters involved in the various
fields of study will be described. The applications that have emerged from thse studies such as in
communication, sensing and imaging will be described and discussed. Upon completion, the student
must have the ability to describe the models used in the various fields of study in photonics. The
student should also be able to analyze the functional role of the various components and devices in
different photonic systems, such as their roles in communication, sensing and imaging systems.
SSCP 4573 - Laser In Medicine
This course introduces laser devices applied in medicine. It covers laser biophysic, nonlinear effect
and photodisruption, mechanism of damage induced by Nd: YAG laser, laser tissue interactions, laser
in eye surgery, laser in dentistry, laser acupuncture, low level laser theraphy LLLT, digital holography.
Generally lasers have been utilized in wide area of medical field.
SSCP 4583 - Photometry
Introduces the basic concepts in photometry and the various the photometric parameters involved,
photmetric measurement procedures and instrumentation will be described. Fundamentals of
colorimetry will also be discussed, including the CIE system used. Upon completion, the student
must have the ability to describe the various photometric parameters, measurement procedures
and instrumentation related to photometry and colorimetry. The student should also be able to use
photometry parameters in analyzing simple optical systems.
SSCP 4593 - Solid State Laser Engineering
This course describes the design and construction of solid state laser. This includes the design of
optical resonator, which cover the transverse modes, longitudinal mode, intensity and frequency
control, hardware design, unstable resonator and wavelength selection. To pump the laser, various
pump sources are discussed. The pump radiation transfer methods are also described. To stabilize
the laser, the effect of thermo-optic is considered. Finally the laser beam is modulated by Q-switched
and mode locked.
SSCP 4713 - Introduction to Nonlinear optic
This course describes the interaction of laser with nonlinear materials. It starts with interaction of photon
and atom, followed by discussion of laser operation, laser oscillation, electro-optic, and introduction
to non linear optic. Nonlinear process includes second harmonic generation, parametric and phase
conjugation. Finally, the solitary wave is studied in dispersive media for generating ultra-short pulse.
58
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SINOPSIS KURSUS TERAS KIMIA
SSCC 1322 – Introduction to Chemistry Program
The course provides students with the understanding of the role of chemists and the relationship
of chemistry to society so that they can make reasoned judgements on issues that are affected by
the processes and products of chemistry. The students will be introduced to the role of the chemist
in researching, analyzing and developing chemistry knowledge and products for the purpose of
benefiting mankind and for sustaining the world. The course also discusses research and development
of chemistry and career prospects for chemistry graduates. Part of the course also provide students
with the view of the foundation of chemistry through their applications to every day lives specifically in
the topics of chemistry and the environment, green chemistry, food chemistry, chemistry of household
products, cosmetics and personal care, medicines, drugs and crime. Development of the students’
study and generic skills essential for a successful graduate and qualified professional chemist is also
addressed.
SSCC 1003 – Principles of Chemistry
This course strengthens principles of chemistry knowledge before proceeding to more specialized
and higher levels chemistry subjects. The first part of this course exposes students to fundamentals of
atoms and molecules and concepts which are known to be the main sources of chemical processes.
The formation of chemical bonding, structure of molecules and properties of compounds are
discussed. The second part of this course concentrates on stoichiometry and the relation between
reacted species in reactions. The last part of this course strengthen student in term of fundamental
knowledge of organic chemistry and introduces students the ideas of green chemistry concept.
SSCM 1023 – Mathematical Methods 1
The course revises and extends Matriculation and STPM topics such as differentiation and integration
and includes topics such as complex numbers and differential equations, which may be new to many
students. Topics covered include parametric equations, functions, polar coordinates, vectors, and
complex numbers. Students will learn how to define functions, and plot the graphs, using the Cartesian
as well as polar coordinates; solve problems involving complex numbers and vectors. Additional topics
include limits and continuity, differentiation techniques and its applications, integration techniques
including improper integrals. Upon completion, the students would have acquired some quite powerful
tools of analysis. This is also an introductory course on differential equations. Topic includes first order
ordinary differential equations (ODEs). Students will learn how to classify and solve first order ODEs.
SSCM 1303 – Computer Literacy
This course introduces basic computer data processing with no computer background required or
assumed. It provides a general knowledge about computing including the what, the do’s, the don’ts
and its operation. The emphasis is on developing skills in handling Microsoft Office such as MS Word,
MS PowerPoint, MS Excel and MS Office. Mathematical Software such as Maple and SPSS will also
be introduced.
SSCC 1901 - Chemistry Practical
This course is designed to improve students’ skills in observing chemical reactions, practicing good
safety habits, using laboratory apparatus, handling chemicals and performing chemistry experiments.
It comprises of chemical laboratory techniques such as glassware calibration, preparation and dilution
of solutions, titration, separation, extraction, including data analysis and reporting. Upon completion
of the course, students should be able to apply appropriate general chemistry laboratory techniques,
draw conclusions and present scientific data in a clear and logical manner.
FAKULTI SAINS
59
SSCC 1703 - Inorganic Chemistry
This course introduces the basic concepts of inorganic chemistry, focusing largely on structure,
reactivity and periodicity of inorganic substances of the main group elements. The course also teaches
the systematic survey of the descriptive inorganic chemistry of the main group elements, including
industrial applications and practical uses of important classes of inorganic compounds.
SSCC 1851 - Inorganic Chemistry Practical I
This course introduces the basic concepts and skills in inorganic chemistry practical. The experiments
are focused on physicochemical properties of elements and compounds of Group IA, Group IIA,
Aluminium, Nitrogen, Sulphur and Halogen. This course also exposes students to basic skill of handling
chemicals and preparing solution.
SSCC 1413 – Chemical Thermodynamics
The course provides the concepts and principle of physical chemistry, starting with a brief discussion
on gases which include the properties and equation of state of ideal and real gas and continuing
with the principle of corresponding states. The next topics will emphasize on Thermodynamics: Basic
concepts of thermodynamics – State functions, heat, enthalpy, internal energy, Gibbs free energy,
Helmholtz free energy, heat capacity, First, Second and Third Laws of thermodynamics and Zeroth
law of thermodynamics. Topics on the Chemical Equilibria will focus on chemical potentials and phase
equilibria which include the phase rule and phase diagram of single component system. The final topic
will cover Solutions: compositions, partial molar quantities, ideal solutions, ideally dilute solutions and
non ideal solutions.
SSCC 1841 - Physical Chemistry Practical I
This course is design to increase and strengthen students’ understanding on the concepts and principles
in Chemical Thermodynamics through experiments conducted in the laboratory. The experiments
selected for the course illustrate concepts explored in the Chemical Thermodynamics lecture, enable
students to test the relation of theories with experiments, learn experimental methods used by physical
chemist, develop laboratory skills and the ability to work independently, learn how to effectively present
scientific results and appreciate the limitations inherent in both theoretical treatments and experimental
measurements.
SSCC 1603 – Organic Chemistry-Functional Groups
This course discusses the fundamental concepts of functional groups in organic compounds. These
include aliphatic and aromatic hydrocarbons, alcohols, phenols, organohalogen compounds, ethers,
epoxides, aldehydes, ketones and carboxylic acids. In each topic, the students will be introduced to
the structures of the functional groups and the nomenclatures (common names and IUPAC names).
Physical properties, preparations, reactions and visual tests will also be discussed. Inter-conversion of
the related functional groups and their reaction mechanisms are also included.
SSCC 1821 - Organic Chemistry Practical I
This course comprises several laboratory experiments related to organic chemistry. Emphasis is on the
basic skills of recrystallization, extraction, separation, reflux and distillation. Upon completion, students
should be able to assemble and use basic apparatus for experimental organic chemistry and present
scientific data in a clear and logical way and produce a scientific report of their work.
SSCC 2613 - Organic Chemistry-Biomolecules
This course introduces the classifications, synthesis and reactions of biomolecules such as
carbohydrates, peptides, proteins and lipids. It will also emphasize on the three-dimensioal structures
and fundamental concepts of stereochemistry. Infrared spectroscopy is included as a technique in
characterising the functional groups of compounds.
60
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCC 2891 - Organic Chemistry Practical II
This course introduces students to the techniques and knowledge required in the synthesis or
preparation of isomeric compounds, N-heterocyclic compounds, derivative of glucose, azo dyes and
the isolation, purification and reaction of lipid. Students will be exposed to the infrared spectroscopic
technique as a tool to determine the functional groups of the synthetic and isolated compounds.
SSCC 2453 - Chemical Kinetics and Electrochemistry
This course presents the fundamental concept and the application of chemical kinetics and
electrochemistry. The chemical kinetics study includes rate and mechanism of reactions, orders
of reactions, rate laws and the comparison of theories with experiments for simple gas reactions,
reactions in solution, complex reactions, homogeneous catalysis, chain reactions and rapid reactions.
While electrochemistry includes the electrolyte conductivity, theory on conductivity, activity, transport
numbers, electrochemical cells and electrode processes and kinetics.
SSCC 2841 - Physical Chemistry Practical II
This course is design to increase and strengthen students’ understanding on the concepts and
principles in Chemical Kinetics and Electrochemistry through experiments conducted in the laboratory.
The experiments selected for the course illustrate concepts explored in the Chemical Kinetics and
Electrochemistry lecture, enable students to test the relation of theories with experiments, learn
experimental methods used by physical chemist, develop laboratory skills and the ability to work
independently, learn how to effectively present scientific results and appreciate the limitations inherent
in both theoretical treatments and experimental measurements.
SSCC 2312 - Laboratory Safety and Management
The emphasis of this subject is to expose the students in the fundamental concept and theory related
to Laboratory Organization and Laboratory Design, Material and Chemical managements, Dangerous
Instrumentations, Safety in Laboratory and Chemical Store, Safety Procedures and Documentations.
The basic knowledge on Quality Laboratory System, Legal and Environmental Act 1974, Chemistry
Act 1975, Machine and Factory Act 1967 and Occupational Safety and Health Act 1994 will also be
introduced.
SSCC 2713 - Coordination Chemistry
This course introduces the different types of ligands used in coordination chemistry and how their
different modes of coordination lead to isomerism. The systematic way of naming metal complexes
will be outlined. The different ideas on bonding in metal complexes will be discussed and this will help
students to understand the advantages and limitations of each theory. The substitution mechanistic
pathways of metal complexes and its kinetics and how this mechanism is determined experimentally
are illustrated. The electronic spectra and colour properties of the metal complexes will be explained.
Spectroscopic characterization techniques of coordination compounds are also covered.
SSCC 2851 - Inorganic Chemistry Practical II
The emphasis of this course is to provide the students with an appreciation for the synthesis and
characterizations of coordination compounds. It is also aimed to provide the students with a
degree of competence in the laboratory skills required for accurate and precise chemical analysis.
The experiments selected for this course include developing skills in the synthesis and isolation of
coordination compounds or metal complexes with different kinds of ligands followed by characterization
by conventional methods such as gravimetry, titrimetry and melting point, including characterization
techniques used by coordination chemists such as UV-visible, NMR and FTIR spectroscopies. The
principles of the spectroscopic methods are described and discussed with respect to their respective
spectral outputs and interpretation obtained from the as-synthesized coordination compounds.
SSCC 2473 - Molecular Spectroscopy
The emphasis of this course is to expose the students to the fundamental principles of molecular
FAKULTI SAINS
spectroscopy focusing on molecular energy levels and their interaction with electromagnetic
radiation, spectral outputs and their interpretation in relation to molecular structure. The branches
of spectroscopy covered include rotational spectroscopy, vibrational spectroscopy (IR and Raman),
electronic spectroscopy (absorption and emission) and spin resonance spectroscopy (NMR and ESR).
The general spectrometer components and the requirements for high resolution spectrum of FTIR and
FT NMR will be discussed to represent the practical aspects of this subject.
SSCC 2243 - Principles of Analytical Chemistry
This course provides a basic introduction to quantitative chemical analysis, with emphasis on classical
chemical methods. The course introduces general analytical techniques that include sampling,
sample preparation, data analysis and method validation; and classical analytical methods that
include gravimetric and volumetric techniques. The volumetric method will emphasize on acid-base,
precipitation, complexation and redox titrations.
SSCC 2861 - Analytical Chemistry Practical I
The subject introduces students to Good Laboratory Practices in classical (wet chemistry) methods.
Experiments are designed to complement the topics covered in Principles of Analytical Chemistry
(SSC 2243), which include gravimetric and volumetric techniques. Part of the course consists of a
short laboratory project.
SSCC 3233 - Instrumental Analysis
This course introduces the principles, instrumentation, and application of spectroscopic and
chromatographic methods used in analytical chemistry. Emphasis is on ultraviolet-visible (UV-Vis)
spectroscopy, fluorescence spectroscopy, mass spectrometry, atomic absorption spectroscopy and
emission spectroscopy, liquid chromatography and gas chromatography.
SSCC 3871 - Analytical Chemistry Practical II
The subject introduces students to laboratory work related to instrumental methods of analysis.
Experiments complement topics in Instrumental Analysis (SSCC 3233) that include techniques in ultra
violet-visible spectroscopy, atomic absorption spectroscopy, fluorescence spectroscopy, and atomic
flame emission photometry
SSCC 3323 - Principles of Polymer Science
This course is to introduce the students about polymers as materials with characteristic mechanical
and physical properties which are controlled by the structure and the methods of synthesis. Topics
covered in the course are polymer synthesis, the reaction of monomers to form polymers, copolymers
or terpolymers either by chain-growth, step-growth (polycondensation), ring-opening polymerisations.
Polymerization mechanisms and polymerization kinetics related to degree of polymerization and
molecular weight control and molecular distributions will be discussed in detail. Physical aspect of
polymer (polymer structures, morphology, amorphous state and glass-transitions temperature Tg,
crystalline state and melting temperature Tm) will also be discussed. The inter-related molecular
weights and molecular weight distributions on morphologies and their effects on the processing
and final properties of polymers will be emphasized, as well as the structure-properties relation that
influenced the overall properties of a polymer.
SSCC 3463 - Quantum Chemistry
The emphasis of this course is to expose the students to the fundamental principles and techniques
of quantum chemistry in the description of atom and molecule in terms of electronic structure and
properties. This course is introduced by discussing wave particle behaviour of electron, Schrodinger
wave equations and its applications to a particle in a box, harmonic oscillator, rigid rotor, hydrogen
atom, and hydrogen like atoms. It continued further on the combination of atoms to form molecules;
valence bond and molecular orbital theories; Huckel approximation; approximate techniques: variation
and perturbation.
61
62
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCC 4483 - Corrosion Chemistry
This subject introduces the concept of corrosion; which includes definition and importance of corrosion,
the driving force for corrosion reactions, the rates of electrochemical reactions, rates of electrochemical
corrosion reactions, characteristic forms of electrochemical corrosion, prevention and control of
electrochemical corrosion and high temperature corrosion/oxidation and its control. Upon completion,
students should be able to develop and apply knowledge to describe the electrochemical corrosion
processes and its prevention. Students should also be able to rationalize the importance of corrosion
effect in industrial application and our lives.
SSCU 3623 - Research Methology and Data Retrieval
This course teaches the students on principles of research methodology and information retrieval.
Topics include research philosophy and objectives, literature study and review, choosing and
defining research problems and design, preparing and writing research proposals, technical report
writing (the elements of technical writing), types of technical report writing, dissertation writing, public
speaking (preparation and presentation) and information retrieval (search strategies). Presentation of
assignment is also an important component in this course.
SSCU 3915 – Research Training
All students under this program are compulsory to do research training at local or oversea research
centres/institutes. Students are required to apply for research attachment that will take placed for 10
weeks. Students will be exposed to real research practice with supervisors assigned by the faculty and
the industry. Students will be assessed on the reports written by the students submitted to the faculty
at the end of the training as well as the reports from both supervisors
SSCU 4902 - Undergraduate Project I
Students are required to execute a project (research) under an identified supervisor in an agreeable
field of chemistry and documented the findings. Students will learn to gather information of the related
topic through literature survey/review activities, construct research methodology, built-up results and
discussion (if manageable and sufficient data were obtained), anticipate the expected results (if no
data were obtained), and write conclusion and references. Finally, students are required to submit
a research proposal and a draft project/research report comprising of Title, Introduction, Literature
Survey/Review, Research Methodology/Experimental, Results and Discussion/Expected Results,
Conclusion, and References
SSCU 4904 - Undergraduate Project II
Students are required to execute a project (research) under an identified supervisor in an agreeable
field of chemistry and documented the findings. Students will learn to gather information of the related
topic through literature survey/review activities, construct research methodology, built-up results and
discussion, come-up with conclusion and references. Finally, it is compulsory for the students to submit
a proceeding and a project or research report comprising of Title, Introduction, Literature Survey/
Review, Experimental, Results and Discussion, Conclusion, Future Work and References
FAKULTI SAINS
63
SINOPSIS KURSUS ELEKTIF KIMIA
SSCC 3243 - Separation Methods
This course introduces the basic principles, instrumentation and applications of separation methods
commonly used in chemical analysis. A general overview and classifications of common separation
methods is first given followed by their basic principles of separation. Major separation methods and its
applications discussed include extraction, chromatography and electrophoresis.
SSCC 3533 - Application of Computer in Chemistry
This course introduces the application of computer methods in chemistry. Topics discussed include
regression analysis, multivariate calibration, pattern recognition, experimental design and optimisation,
handling of chemical structures, chemical databases, molecular modelling, and artificial intelligence.
Applications of these methods in data analysis, structural searching, prediction of properties and drug
design are discussed.
SSCC 3643 - Application of Spectroscopy
This course discusses the principle and application of infrared (IR), nuclear magnetic resonance
(NMR), ultraviolet (UV) spectroscopies and mass spectrometry (MS) for structural determination of
organic compounds. In addition, elemental analysis for determination of molecular formula and index
of hydrogen deficiency will be discussed.
SSCC 4603 - Medicinal Chemistry
This course discusses the general principles of medicinal chemistry with emphasis on the molecular
interaction of drugs with biological systems. The functional groups commonly found in drugs are
reviewed with respect to their nomenclature and chemical reactivity. The absorption and metabolism
characteristics are then related to the physicochemical properties of these functional groups. The
theories and principles of drug-receptor interactions and drug design are presented, as well as the
general principles of drug metabolism. To illustrate current drug developments, this course will utilize
examples from chemical biology, bioorganic chemistry and drug design.
SSCC 4233 - Analytical Electrochemistry
This course is designed to provide students with an understanding of the principles of analytical
electrochemistry. Fundamental aspects of electrode reactions and structure of the interfacial region
and application of electrode reactions to electrochemical characterization are included. Major
electroanalytical techniques will be discussed including potentiometry, amperometry, polarography,
cyclic voltammetry, pulse and differential pulse voltammetry, square wave voltammetry, and stripping
analysis. Introduction to the principles of chemical and biochemical sensors will also be discussed.
SSCC 4773 - Inorganic and Organometallic Polymer
The course is intended to give an understanding of the basic principles of inorganic and organometallic
polymers. It will emphasise on the physical properties, chemical synthesis, the characterisation and
practical applications of the polymers. All the major inorganic and organometallic polymers such as
polyphosphazenes, polysilanes, polysiloxanes, polyferrocenes and other polymers will be dealt with.
SSCC 4443 - Chemical Reactions Process
This course is designed to prepare students to formulate and solve material and energy balances
on chemical process systems. It lays the foundation for courses in thermodynamics, unit operations,
kinetics and process dynamics. It introduces the engineering approach to solving process-related
problems - breaking a process down into its components, establishing the relations between known
and unknown process variables, assembling the information needed to solve for the unknowns using
64
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
a combination of experimentation, empiricism and the application of natural laws to obtain the desired
solution.
SSCC 4653 - Organic Synthesis
This course discusses the interconversion of various functional groups and the formation of C-C
bonds; which represent two crucial areas in organic synthesis. Students will be introduced to the use of
protecting groups and oxidation-reduction in the synthetic methodology. The retrosynthesis approach
in organic synthesis will also be elaborated. Specific topic on carbonyl functionalities will be discussed
which mainly highlight the related condensation reactions. Further discussion on rearrangement and
pericylic reactions will be emphasized. Throughout the course, the usefulness of the synthetic methods
will be related with their applications in various research and industry. Upon completion, the students
should be able to plan synthetic strategy and pathway using both functional interconversion and C-C
bond formation.
SSCC 4733 - Radiochemistry
The course is focussed on the fundamentals of nuclear structure and physico-chemical properties in
radioactivity. The mass-energy relationship presented in this course includes the binding energy of
nuclear reactions - energetic of nuclear reactions, cross-section and types of reactions. Radioactivity
phenomena as explained in rates of nuclear decay, determination of half lives and growth of radioactive
products are covered. Quantitative aspect of this course will be discussed under units of radioactivity,
detection of radiation and instrumentation in radiochemistry. The study of the interaction of radiation
with matter is included. Basic principles of nuclear reactors are also presented along with applications
of radionuclides in chemistry and other related areas. Some aspects of nuclear energy generation,
nuclear fuel reprocessing and nuclear waste disposal will also be discussed.
SSCC 4723 - Organometallic Chemistry
The course teaches the chemistry of organometallic compounds. It includes the definition and
classification of the compounds, 18-electron rule and its limitations, types of bonding and methods of
preparation followed by characterization of organometallic compounds. The discussion continues with
the types of reactions and application of organometallic compounds as catalysts and others; metalcarbonyl complexes: synthesis, structure, reactions and applications; clusters compounds and their
structure and isolobal relationship; the bioinorganic compound: coenzyme B12, and nitrogen fixation.
SSCC 4363 - Green Chemistry
This course introduces students to the principles and application of Green Chemistry which was
developed based on historical cases and current research. Topics include evaluation methods for
environmental and human health impact, alternative reagents in designing safer reactions and
chemicals, green chemical synthesis, green chemical products, and economic advantages to Green
Chemistry. Real-world cases in green chemistry will be used to illustrate the goals of Green Chemistry.
SSCC 4263 - Thermal Analysis
This subject is designed to provide students with an understanding of the principles and application
of thermal analysis methods. Key thermal analysis methods such as Thermogravimetric Analysis
(TGA), Differential Thermal Analysis (DTA) and Differential Scanning Calorimetry (DSC) are
discussed, including instrumental system, factors affecting measurements, and the effect of sample
properties on thermograms. Other thermal analysis methods discussed include microthermal analysis,
thermomechanical analysis and dilatometry. Discussions will also cover interpretation of thermograms
and application of the thermal analysis methods.
SSCC 4473 - Solid State Chemistry
This course exposes students to solid state chemistry beginning with introduction to simple crystals
structures, symmetry, lattices and units cells, crystalline solids, and lattice energy. Following this,
FAKULTI SAINS
65
the main topic discussed include X-ray Diffraction and its use in solving single crystal structures;
various preparative methods in solid states; bonding in solids states and electronic properties and
electronic conductivity in simple metals, semiconductors and doped semiconductors; defects and
non-stoichiometry; ionic conductivity in solids, solid electrolytes; non-stoichiometric compounds and
electronic properties of non-stoichiometric oxides; application of physical techniques in characterization
of inorganic solids; optical properties of solids; magnetic and dielectric properties of materials; phase
diagram and its interpretation; relationship between structure, physicochemical and mechanical
properties of materials including zeolites and related structures
SSCC 4693 - Metabolism of Biomolecules
This course discusses the metabolism of biomolecules in the class of carbohydrates, lipids and
proteins. The discussion will include catabolism and anabolism for each biomolecule. The interaction
of biomolecules with one another to produce ATP will be discussed. Inborn errors of metabolism related
to the specific biomolecules will also be highlighted.
SSCC 4763 - Nanochemistry
The primary objective of this course is to provide a broad foundation of understanding nanochemistry
in the field of nanotechnology, so that students are prepared to continually learn about this emerging
field. New era about nanomaterials is coming because of special physical and chemical properties of
materials underlying nanoscale. This course mainly introduces novel nanomaterials and instrumental
for materials analysis. This will include topics on; Introduction to nanochemistry and nanotechnology,
The chemistry of nanofabrication; sol-gel, colloidal system, hydrothermal, thin film, catalysis, selfassembly), Preparation methods for highly porous materials, Surface modifications-functionalization,
Spectroscopy (AA, FTIR and ICP), Characterization of nanomaterials (TEM, SEM/FESEM, XPS,
XRD), Perspectives of nanochemistry in the environmental applications. Based on this knowledge,
students can have ideas about controlling physicochemical properties of nanomaterials to solve the
problems specifically in the environmental applications towards sustainability. .
SSCC 4493 - Surface and Colloid Chemistry
Students are introduced to the fundamental concept of all type of surfaces and interfaces, to
understand the surface phenomenon such as physical and chemisorption process, classification of
adsorption isotherm, capillary, wetting and spreading. For colloid chemistry, the course will discuss the
classification of colloid, colloidal phenomena and colloidal stability. Upon completion, students should
be able to develop and apply knowledge in describing several absorption models and the difference
between physisorption and chemisorption and properties and stability of colloidal system.
SSCP 4403 - Microscopic and Material Analysis
This is an introductory course on microscopic techniques that deals with the basic working principles
and schematic diagram of construction of various microscopes, namely, light microscope, electron
microscope, x-ray microscope, acoustic microscope, field ion microscope, and scanning probe
microscope. For each type of microscope, particular reference is given to the resolving power, sample
preparation, and analysis of the micrograph. In general, this course will provide the students with
necessary knowledge on the choice of microscope for study of materials.
SSCP 4603 - Vacuum and Thin Film
Conductance and throughput. Vacuum gauges and pumps. Nucleation, Physical Vapour Deposition,
Chemical Vapour Deposition, Characterization Measurements, Properties – structural, optical,
electrical and magnetic, Novel Properties – quantum effect, giant magnetoresistance, Thin Film Solar
Cells, Layered Magnetic Nanostructures - GMR sensors, Single-Electron Devices.
66
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SINOPSIS KURSUS TERAS KIMIA INDUSTRI
SSCC 1003 - Principles of Chemistry
This course strengthens principles of chemistry knowledge before proceeding to more specialized
and higher levels chemistry subjects. The first part of this course exposes students to fundamentals of
atoms and molecules and concepts which are known to be the main sources of chemical processes.
The formation of chemical bonding, structure of molecules and properties of compounds are
discussed. The second part of this course concentrates on stoichiometry and the relation between
reacted species in reactions. The last part of this course strengthen student in term of fundamental
knowledge of organic chemistry and introduces students the ideas of green chemistry concept.
SSCC 1901 - Chemistry Practical
This course is designed to improve students’ skills in observing chemical reactions, practicing good
safety habits, using laboratory apparatus, handling chemicals and performing chemistry experiments.
It comprises of chemical laboratory techniques such as glassware calibration, preparation and dilution
of solutions, titration, separation, extraction, including data analysis and reporting. Upon completion
of the course, students should be able to apply appropriate general chemistry laboratory techniques,
draw conclusions and present scientific data in a clear and logical manner.
SSCC 1703 - Inorganic Chemistry
This course introduces the basic concepts of inorganic chemistry, focusing largely on structure,
reactivity and periodicity of inorganic substances of the main group elements. The course also teaches
the systematic survey of the descriptive inorganic chemistry of the main group elements, including
industrial applications and practical uses of important classes of inorganic compounds.
SSCC 1851 - Inorganic Chemistry Practical I
This course introduces the basic concepts and skills in inorganic chemistry practical. The experiments
are focused on physicochemical properties of elements and compounds of Group IA, Group IIA,
Aluminium, Nitrogen, Sulphur and Halogen. This course also exposes students to basic skill of
handling chemicals and preparing solution.
SSCM 1023 - Mathematical Methods 1
The course revises and extends Matriculation and STPM topics such as differentiation and integration
and includes topics such as complex numbers and differential equations, which may be new to many
students. Topics covered include parametric equations, functions, polar coordinates, vectors, and
complex numbers. Students will learn how to define functions, and plot the graphs, using the Cartesian
as well as polar coordinates; solve problems involving complex numbers and vectors. Additional topics
include limits and continuity, differentiation techniques and its applications, integration techniques
including improper integrals. Upon completion, the students would have acquired some quite powerful
tools of analysis. This is also an introductory course on differential equations. Topic includes first order
ordinary differential equations (ODEs). Students will learn how to classify and solve first order ODEs.
SSCC 1332 - Introduction to Industrial Chemistry Program
This course introduces students to the definition and the different fields of the Chemistry, and the
relationship of chemistry to society and industry. It also provides students with the understanding of
the role of the chemists in providing and using scientific knowledge to make reasoned judgements on
issues that are affected by the processes and products of chemistry. The students will be introduced
to the aspects of chemistry required for analyzing, developing and managing chemical knowledge
and products that are beneficial to mankind and sustainable environment. The management of
chemistry research and development and career prospects for industrial chemistry graduates will also
be discussed. The course also provides the basic foundation of chemistry for applications to every
FAKULTI SAINS
day lives specifically in the topics of chemistry and the environment, green chemistry, food chemistry,
chemistry of household products, cosmetics and personal care, medicines, drugs and crime. In
addition, the development of the students’ study and generic skills essential for a successful graduate
and qualified professional chemist is introduced.
SSCC1413 - Chemical Thermodynamics
The course provides the concepts and principle of physical chemistry, starting with a brief discussion
on gases which include the properties and equation of state of ideal and real gas and continuing
with the principle of corresponding states. The next topics will emphasize on Thermodynamics: Basic
concepts of thermodynamics – State functions, heat, enthalpy, internal energy, Gibbs free energy,
Helmholtz free energy,heat capacity, First, Second and Third Laws of thermodynamics and Zeroth
law of thermodynamics. Topics on the Chemical Equilibria will focus on chemical potentials and phase
equilibria which include the phase rule and phase diagram of single component system. The final topic
will cover Solutions: compositions, partial molar quantities, ideal solutions, ideally dilute solutions and
non ideal solutions
SSCC 1841 - Physical Chemistry Practical I
This course is design to increase and strengthen students’ understanding on the concepts and principles
in Chemical Thermodynamics through experiments conducted in the laboratory. The experiments
selected for the course illustrate concepts explored in the Chemical Thermodynamics lecture, enable
students to test the relation of theories with experiments, learn experimental methods used by physical
chemist, develop laboratory skills and the ability to work independently, learn how to effectively present
scientific results and appreciate the limitations inherent in both theoretical treatments and experimental
measurements.
SSCC 1603 Organic Chemistry - Functional Groups
This course discusses the fundamental concepts of functional groups in organic compounds. These
include aliphatic and aromatic hydrocarbons, alcohols, phenols, organohalogen compounds, ethers,
epoxides, aldehydes, ketones and carboxylic acids. In each topic, the students will be introduced to
the structures of the functional groups and the nomenclatures (common names and IUPAC names).
Physical properties, preparations, reactions and visual tests will also be discussed. Inter-conversion of
the related functional groups and their reaction mechanisms are also included.
SSCC 1821 - Organic Chemistry Practical I
This course comprises several laboratory experiments related to organic chemistry. Emphasis is on the
basic skills of recrystallization, extraction, separation, reflux and distillation. Upon completion, students
should be able to assemble and use basic apparatus for experimental organic chemistry and present
scientific data in a clear and logical way and produce a scientific report of their work
SSCM 1103 - Statistics (SSCE/ SSCM)
The course is an introduction to statistics, reviewing some descriptive statistics which includes
probability and random variables. Then, the topic of sampling distributions and inferential statistics
which include estimation procedures and hypothesis testing is covered. The latter using the method
of analysis of variance when more than two means are involved. Also, simple linear regression and
contingency table are introduced. Students will be trained in the use of computer software such as
Microsoft Excel and SPSS.
SSCC 2613 - Organic Chemistry - Biomolecules
This course introduces the classifications, synthesis and reactions of biomolecules such as
carbohydrates, peptides, proteins and lipids. It will also emphasize on the three-dimensioal structures
and fundamental concepts of stereochemistry. Infrared spectroscopy is included as a technique in
characterising the functional groups of compounds.
67
68
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCC 2891 - Organic Chemistry Practical II
This course introduces students to the techniques and knowledge required in the synthesis or
preparation of isomeric compounds, N-heterocyclic compounds, derivative of glucose, azo dyes and
the isolation, purification and reaction of lipid. Students will be exposed to the infrared spectroscopic
technique as a tool to determine the functional groups of the synthetic and isolated compounds.
SSCC 2453 - Chemical Kinetics and Electrochemistry
This course presents the fundamental concept and the application of chemical kinetics and
electrochemistry. The chemical kinetics study includes rate and mechanism of reactions, orders
of reactions, rate laws and the comparison of theories with experiments for simple gas reactions,
reactions in solution, complex reactions, homogeneous catalysis, chain reactions and rapid reactions.
While electrochemistry includes the electrolyte conductivity, theory on conductivity, activity, transport
numbers, electrochemical cells and electrode processes and kinetics
SSCC 2841 - Physical Chemistry Practical II
This course is design to increase and strengthen students’ understanding on the concepts and
principles in Chemical Kinetics and Electrochemistry through experiments conducted in the laboratory.
The experiments selected for the course illustrate concepts explored in the Chemical Kinetics and
Electrochemistry lecture, enable students to test the relation of theories with experiments, learn
experimental methods used by physical chemist, develop laboratory skills and the ability to work
independently, learn how to effectively present scientific results and appreciate the limitations inherent
in both theoretical treatments and experimental measurements
SSCC 2312 - Laboratory Safety and Management
The emphasis of this subject is to expose the students in the fundamental concept and theory related
to Laboratory Organization and Laboratory Design, Material and Chemical managements, Dangerous
Instrumentations, Safety in Laboratory and Chemical Store, Safety Procedures and Documentations.
The basic knowledge on Quality Laboratory System, Legal and Environmental Act 1974, Chemistry
Act 1975, Machine and Factory Act 1967 and Occupational Safety and Health Act 1994 will also be
introduced.
SSCM 1303 - Computer Literacy
This course introduces basic computer data processing with no computer background required or
assumed. It provides a general knowledge about computing including the what, the do’s, the don’ts
and its operation. The emphasis is on developing skills in handling Microsoft Office such as MS Word,
MS PowerPoint, MS Excel and MS Office. Mathematical Software such as Maple and SPSS will also
be introduced.
SSCC 2713 – Coordination Chemistry
This course introduces the different types of ligands used in coordination chemistry and how their
different modes of coordination lead to isomerism. The systematic way of naming metal complexes
will be outlined. The different ideas on bonding in metal complexes will be discussed and this will help
students to understand the advantages and limitations of each theory. The substitution mechanistic
pathways of metal complexes and its kinetics and how this mechanism is determined experimentally
are illustrated. The electronic spectra and colour properties of the metal complexes will be explained.
Spectroscopic characterization techniques of coordination compounds are also covered
SSCC 2851 – Inorganic Chemistry Practical II
The emphasis of this course is to provide the students with an appreciation for the synthesis and
characterizations of coordination compounds. It is also aimed to provide the students with a
degree of competence in the laboratory skills required for accurate and precise chemical analysis.
The experiments selected for this course include developing skills in the synthesis and isolation of
coordination compounds or metal complexes with different kinds of ligands followed by characterization
FAKULTI SAINS
69
by conventional methods such as gravimetry, titrimetry and melting point, including characterization
techniques used by coordination chemists such as UV-visible, NMR and FTIR spectroscopies. The
principles of the spectroscopic methods are described and discussed with respect to their respective
spectral outputs and interpretation obtained from the as-synthesized coordination compounds.
SSCC 2473 – Molecular Spectroscopy
The emphasis of this course is to expose the students to the fundamental principles of molecular
spectroscopy focusing on molecular energy levels and their interaction with electromagnetic
radiation, spectral outputs and their interpretation in relation to molecular structure. The branches
of spectroscopy covered include rotational spectroscopy, vibrational spectroscopy (IR and Raman),
electronic spectroscopy (absorption and emission) and spin resonance spectroscopy (NMR and ESR).
The general spectrometer components and the requirements for high resolution spectrum of FTIR and
FT NMR will be discussed to represent the practical aspects of this subject.
SSCC 2243 - Principles of Analytical Chemistry
This course provides a basic introduction to quantitative chemical analysis, with emphasis on classical
chemical methods. The course introduces general analytical techniques that include sampling,
sample preparation, data analysis and method validation; and classical analytical methods that
include gravimetric and volumetric techniques. The volumetric method will emphasize on acid-base,
precipitation, complexation and redox titrations.
SSCC 2861 - Analytical Chemistry Practical I
The subject introduces students to Good Laboratory Practices in classical (wet chemistry) methods.
Experiments are designed to complement the topics covered in Principles of Analytical Chemistry
(SSCC 2243), which include gravimetric and volumetric techniques. Part of the course consists of a
short laboratory project.
SSCC 3233 - Instrumental Analysis
This course introduces the principles, instrumentation, and application of spectroscopic and
chromatographic methods used in analytical chemistry. Emphasis is on ultraviolet-visible (UV-Vis)
spectroscopy, fluorescence spectroscopy, mass spectrometry, atomic absorption spectroscopy and
emission spectroscopy, liquid chromatography and gas chromatography.
SSCC 3871 - Analytical Chemistry Practical II
The subject introduces students to laboratory work related to instrumental methods of analysis.
Experiments complement topics in Instrumental Analysis (SSCC 3233) that include techniques in ultra
violet-visible spectroscopy, atomic absorption spectroscopy, fluorescence spectroscopy, and atomic
flame emission photometry
SSCC 3323 – Principles of Polymer Chemistry
This course is to introduce the students about polymers as materials with characteristic mechanical
and physical properties which are controlled by the structure and the methods of synthesis. Topics
covered in the course are polymer synthesis, the reaction of monomers to form polymers, copolymers
or terpolymers either by chain-growth, step-growth (polycondensation), ring-opening polymerisations.
Polymerization mechanisms and polymerization kinetics related to degree of polymerization and
molecular weight control and molecular distributions will be discussed in detail. Physical aspect of
polymer (polymer structures, morphology, amorphous state and glass-transitions temperature Tg,
crystalline state and melting temperature Tm) will also be discussed. The inter-related molecular
weights and molecular weight distributions on morphologies and their effects on the processing
and final properties of polymers will be emphasized, as well as the structure-properties relation that
influenced the overall properties of a polymer.
70
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCC 3423 Industrial Chemical Process
This course is designed to discuss the basic principles involved in chemical industrial processes. It
involves dimension analysis, material and energy balances, basic unit operations, basic separation
processes and process controll. Dimension analysis stresses on the basic units, dimensions,
conversions of units which usually applied in scientific and engineering calculations. Material and
energy balances discuss the fundamentals of material and energy balances calculations in nonreactive and reactive systems as well as recycle, by pass and purge on chemical process. Basic unit
operations and separation processes include type of reactors, heat exchanger, distillation, absorption
and filtration processes. Process controll discuss the process flow, flow-diagram and automation on
chemical industries.
SSCC 3533 - Application of Computer in Chemistry
This course introduces the application of computer methods in chemistry. Topics discussed include
regression analysis, multivariate calibration, pattern recognition, experimental design and optimisation,
handling of chemical structures, chemical databases, molecular modelling, and artificial intelligence.
Applications of these methods in data analysis, structural searching, prediction of properties and drug
design are discussed.
SSCC 3243 - Separation Methods
This course introduces the basic principles, instrumentation and applications of separation methods
commonly used in chemical analysis. A general overview and classifications of common separation
methods is first given followed by their basic principles of separation. Major separation methods and its
applications discussed include extraction, chromatography and electrophoresis.
SSCU 3905 – Industrial Traning
All students under this program are compulsory to do industrial training at local or oversea chemical
industries. Students are required to apply for the industrial attachment that will take for 10 weeks.
Students will be exposed to real industrial practice with supervisors assigned by the faculty and the
industry. Students will be assessed on the reports written by the students submitted to the faculty at
the end of the training as well as the reports from both supervisors.
SSCU 4902 – Undergraduate Project I
Students are required to execute a project (research) under an identified supervisor in an agreeable
field of chemistry and documented the findings. Students will learn to gather information of the related
topic through literature survey/review activities, construct research methodology, built-up results and
discussion (if manageable and sufficient data were obtained), anticipate the expected results (if no
data were obtained), and write conclusion and references. Finally, students are required to submit
a research proposal and a draft project/research report comprising of Title, Introduction, Literature
Survey/Review, Research Methodology/Experimental, Results and Discussion/Expected Results,
Conclusion, and References
SSCU 4904 – Undergraduate Project II
Students are required to execute a project (research) under an identified supervisor in an agreeable
field of chemistry and documented the findings. Students will learn to gather information of the related
topic through literature survey/review activities, construct research methodology, built-up results and
discussion, come-up with conclusion and references. Finally, it is compulsory for the students to submit
a proceeding and a project or research report comprising of Title, Introduction, Literature Survey/
Review, Experimental, Results and Discussion, Conclusion, Future Work and References.
FAKULTI SAINS
71
SINOPSIS KURSUS ELEKTIF KIMIA INDUSTRI
SSCC 3643 - Application of Spectroscopy
This course discusses the principle and application of infrared (IR), nuclear magnetic resonance
(NMR), ultraviolet (UV) spectroscopies and mass spectrometry (MS) for structural determination of
organic compounds. In addition, elemental analysis for determination of molecular formula and index
of hydrogen deficiency will be discussed.
SSCC 4223 - Environmental Science
The subject will focus on the fundamental concepts of environmental studies and sustainability.
Emphasis will be given on sustaining the ecosystem, biodiversity, natural resources and environmental
quality. Awareness and practical application of green technology will also be discussed.
SSCC 4663 - Natural Products Chemistry
This course introduces the fundamental concepts of natural products chemistry. The biosynthetic
pathway of the secondary metabolites such as terpenes, flavonoids and alkaloids will be discussed.
Isolation, classification and structural identification of terpenes, flavonoids and alkaloids will be
covered. Reaction and synthesis associated with these compounds will be further examined.
SSCC 4273 - Forensic Science
This course provides an introduction to forensic science and the legal aspects. The roles of forensic
scientist as crime scene investigator to laboratory analyst and finally as an expert witness in court are
highlighted. Forensic analyses of paints, glass, hairs & fibres, fire debris, question document, drugs of
abuse, blood, semen and saliva are covered in this course.
SSCC 4483 - Corrosion Chemistry
This subject introduces the concept of corrosion; which includes definition and importance of
corrosion, the driving force for corrosion reactions, the rates of electrochemical reactions, rates of
electrochemical corrosion reactions, characteristic forms of electrochemical corrosion, prevention and
control of electrochemical corrosion and high temperature corrosion/oxidation and its control. Upon
completion, students should be able to develop and apply knowledge to describe the electrochemical
corrosion processes and its prevention. Students should also be able to rationalize the importance of
corrosion effect in industrial application and our lives.
SSCC 4683 - Biotechnology
This course aims to give students an understanding of the multidisciplinary nature of biotechnology
and the basic principles involved. It includes understanding of microbiology, biochemistry and
simple engineering aspects of scale-up bioprocesses. The course mainly focuses on industrial
and environmental aspects of biotechnology and applications of biotechnology in the environment:
bioremediation; sewage and wastewater treatment processes and bioleaching. Topics such as cloning,
stem cells technology or any other current topic is included as a special topic of interest.
72
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCC 4743 - Materials Chemistry
An overall introduction to the importance of materials, and how chemistry controls its properties.
Exploration of materials in terms of bonding such as ionic, covalent, metallic, Van der Waals and
phases. Exploration of ‘property’; mechanical, electrical, optical and thermal. Some definitions,
formulae, and measurements of simple properties of the materials. Variety of material which includes
metals, semiconductors, superconductors, ceramics, glass, composites, layered materials (clays) and
polymer. Introduction to advanced materials; carbon nanotubess, nanocomposite. Composites, such
as Metal Matrix Composite, Polymer Matrix Composite and Ceramic Matrix Composite. Polymers and
the Specialty polymers: functionalized polymers and electrically-conducting polymers. The co-relation
between structure of materials with respect to their physico-chemical and mechanical properties.
Describe various methods of synthesis, processes and applications of various materials according
to industrial perspective. Characterization of materials using modern and sophisticated instruments.
SSCC 4253 - Food Analysis
The subject is designed to provide students with an understanding of the principles and procedures
for the analysis of the chemical components of food. Introduction to food chemistry, food regulations,
sample handling and preparation for data collection, reporting and analysis of data are included. Key
analytical and separation techniques are discussed, including proximate analysis, classical techniques,
and relevant modern instrumental techniques.
SSCC 4673 - Industrial Organic Chemistry
The course is intended to expose the students to organic chemicals in industries. The scope includes
the organic chemicals used in foods, pharmaceuticals, cosmetics and agro-based industries. The
synthesis and analysis of some selected chemicals will be discussed. Industrial chemicals such as
flavours and fragrances; vitamins; antioxidants; dyes and colouring materials; common drugs including
antibiotics, anti-inflammatory, antipyretic, anticancer, antihypertensive and antidepressant etc.; soaps
and detergents; insecticides; fungicides; pesticides will be covered. Basic knowledge and uses of
phytochemicals from herbs and spices will be introduced.
SSCC 4293 - Radioanalytical Chemistry
This course focuses on the principles of radioactivity and their applications in analytical chemistry
including use of radiotracers in quantitative work. Error in techniques used will also be covered. Some
of the analytical approaches discussed are isotope dilution analysis; radiometric titrations including
selection of radiotracers. Some techniques of using radiotracers such as liquid scintillation techniques,
its principles and applications will be discussed. Other related techniques include radioimmunoassay,
neutron activation analysis, radiocarbon dating and geological chronology, radiochromatography.
Some industrial applications in industry will also be covered..
SSCC 4353 - Consumer Chemistry
Introduces students to various consumer products that are chemically based or in need of chemical
formulations. These products include foods, cosmetics, household products, pharmaceuticals, and
chemicals related to agriculture. Legislation and current concerns and issues will also be examined.
Upon completion, students should be able to identify chemical formulations and functions of chemical
components, formulate new products or make modifications on chemical based consumer products.
Students should be able to develop and apply knowledge in understanding the importance of using
safe chemicals for consumer products.
FAKULTI SAINS
73
SSCC 4493 - Surface and Colloid Chemistry
Students are introduced to the fundamental concept of all type of surfaces and interfaces, to
understand the surface phenomenon such as physical and chemisorption process, classification of
adsorption isotherm, capillary, wetting and spreading. For colloid chemistry, the course will discuss the
classification of colloid, colloidal phenomena and colloidal stability. Upon completion, students should
be able to develop and apply knowledge in describing several absorption models and the difference
between physisorption and chemisorption and properties and stability of colloidal system.
SSCC 4753 - Catalytic Chemistry
This course introduces students to the role of catalysts in chemical and biological processes. Kinetics
and reaction mechanism of catalysed reactions and structural aspects of catalysts will be highlighted.
Emphasis is on the factors that influences catalysts reactivity in both homogeneous and heterogeneous
catalysis. Different methods of preparation and characterization of catalytic material and the underlying
principles with regard to industrial application of the catalyst will be discussed. Upon completion,
students should be able to develop and apply knowledge in explaining the principles of catalysis in
industrial processes, identify methods of preparing and characterizing catalysts such as supported
metal catalysts, zeolites and metal oxides.
74
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SINOPSIS KURSUS TERAS MATEMATIK
SSCM 1012 - Introduction to Mathematics Programme
Mathematics is among the most fascinating of all intellectual disciplines, the purest of all art forms,
and the most challenging of games. It is a study of quantity, space, and change. Mathematicians seek
out patterns, formulate new conjectures, and establish truth by rigorous deduction from appropriately
chosen axioms, definitions and theorems. Mathematics is applied as an essential tool in many fields,
including natural sciences, engineering, medicine, and the social sciences. Applied mathematics, the
branch of mathematics concerned with application of mathematical knowledge to other fields, inspires
and makes use of new mathematical discoveries and sometimes leads to the development of entirely
new mathematical disciplines, such as statistics and operational research. The study of mathematics
is not only exciting, but important: mathematicians have an opportunity to make a lasting contribution
to society by helping to solve problems in such diverse fields as medicine, management, economics,
government, computer science, physics, psychology, engineering, and social science.
SSCM 1023 - Mathematical Methods I
The course revises and extends Matriculation and STPM topics such as differentiation and integration
and includes topics such as complex numbers and differential equations, which may be new to many
students.
Topics covered include parametric equations, functions, polar coordinates, vectors, and complex
numbers. Students will learn how to define functions, and plot the graphs, using the Cartesian as
well as polar coordinates; solve problems involving complex numbers and vectors. Additional topics
include limits and continuity, differentiation techniques and its applications, integration techniques
including improper integrals. Upon completion, the students would have acquired some quite powerful
tools of analysis. This is also an introductory course on differential equations. Topic includes first
order ordinary differential equations (ODEs). Students will learn how to classify and solve first order
ODEs.
SSCM 1103 - Statistics
The course is an introduction to statistics, reviewing some descriptive statistics which includes
probability and random variables. Then, the topic of sampling distributions and inferential statistics
which include estimation procedures and hypothesis testing is covered. The latter using the method
of analysis of variance when more than two means are involved. Also, simple linear regression and
contingency table are introduced. Students will be trained in the use of computer software such as
Microsoft Excel and SPSS.
SSCM 1303 – Computer Literacy
This course introduces basic computer data processing with no computer background required or
assumed. It provides a general knowledge about computing including the what, the do’s, the don’ts
and its operation. The emphasis is on developing skills in handling Microsoft Office such as MS Word,
MS PowerPoint, MS Excel and MS Office. Mathematical Software such as Maple and SPSS will also
be introduced.
SSCM 1033 - Mathematical Methods II
This course continues and extends the techniques introduced in Mathematical Methods I, with further
differential equations and calculus of multivariable functions. Topics include linear second order ODEs
with constant coefficients, functions of several variables, partial differentiation and multiple integrations.
Students will learn how to classify and solve second order linear ODEs with constant coefficients using
the method of undetermined coefficients and variation of parameters. They will also learn to determine
the domain and range, techniques of graph sketching, and limit & continuity, find (partial) derivatives
and evaluate (double and triple) integrals, pertaining to a function of two and three variables. The use
FAKULTI SAINS
75
of cylindrical and spherical coordinates is also highlighted. Applications include finding the volume,
mass, centre of gravity, and moment of inertia of a solid.
SSCM 1313 - Computer Programming
This course will provide the basic programming skill in Computer Programming. Topics include
flowcharts, algorithms, basic syntax in C, and process of compiling, pre-processing components,
operators, loops, branches, data/variable types, strings, arrays, functions, pointer and structure.
Students will learn to write an efficient and maintainable programs using Microsoft Visual C/C++
software. The lectures are supplemented with the non-trivial lab exercises.
SSCM 1523 - Linear Algebra
The course begins with the study of matrices and determinant. Starting with simple matrix operations,
elementary row operation and inverses, and determinant of matrices. Solve the linear system using
matrix inverse, Crammer’s rule, Gauss and Gauss—Jordan elimination method. Next, the focus is
on the vector spaces, subspace, linear independence, spanning sets, bases, coordinate vector and
change of basis, orthogonal bases, and the Gram-Schmidt process. There follows a discussion of
linear transformation and matrices, as well as the kernel and range. Finally, find the eigenvalues and
eigenvectors and use them in diagonalization problem.
SSCM 1703 - Differential Equations I
An introductory first course in differential equations. Topics include first order ordinary differential
equations (ODEs), linear second order ODEs with constant coefficients, the Laplace transform and
its inverse, Fourier series, and elementary partial differential equations (PDEs). Students will learn
how to classify and solve first order ODEs, solve second order linear ODEs with constant coefficients
using the method of undetermined coefficients and variation of parameters, use the technique of
Laplace transforms to solve ODEs with specified initial or boundary conditions, and use the technique
of separation of variables to solve initial-boundary value problems involving heat and wave equations
and boundary value problems involving Laplace equation.
SSCM 2103 - Mathematical Statistics
The course is about mathematical statistics which covers set theory and probability, univariate and
bivariate random variables, transformation of variables, mathematical expectation for univariate and
bivariate random variables, Chebychev’s Inequality, moment generating function for univariate and
bivariate variables, order statistics, limiting distribution. Upon completion students should be able to
understand the mathematical concepts behind the statistical methods.
SSCM 2423 - Numerical Method I
This course discuss various numerical methods that can be used to solve problems involving nonlinear equations, linear system, interpolation and curve fitting, numerical differentiation and integration,
eigenvalue problem, ordinary differential equation and partial differential equation.
SSCM 2673 - iscrete Mathematics
This course introduces the applications of discrete mathematics in the field of computer science. It
covers sets, logic, proving techniques, combinatorics, functions, relations, graph theory and algebraic
structures. These basic concepts of sets, logic functions and graph theory are applied to Boolean
Algebra and logic networks, while the advanced concepts of functions and algebraic structures are
applied to finite state machines and coding theory.
SSCM 2793 - Vector Calculus
Vector valued Function: Definition of vector valued function, position vector and graph, vector
differentiation and Integration, unit tangent vector, unit normal vector, unit bi normal vector, curvature,
radius of curvature, torsion and Frenet-Serret formulas. Del operator, gradient, divergence, curl,
normal vector to the surface, directional derivative, rate of change. Line Integral: line integral in two
and three dimension, work, Green’s Theorem, potential function and conservative force field. Surface
Integral: surface integral for scalar functions, surface area, surface integral for vector functions,
Gauss’s Theorem, and Stokes’s Theorem.
76
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCM 2803 - Mathematical Modelling I
Introduces the basic principles of mathematical modelling. Emphasis is on some underlying general
concepts related to mathematical modelling and differential equations. These include topics in first
and second-order differential equations, mathematical models and numerical methods, systems
of differential equations, nonlinear systems and phenomena, eigen-values and boundary value
problems. Upon completion, students should exhibit the ability to analyze resulting models by making
use of both classical and numerical mathematical techniques and the essential knowledge and basic
skills of mathematical modelling in describing, comprehending and predicting the behaviour of various
physical, biological, mechanical processes and as well as other relevant dynamical systems.
SSCM 2043 - Mathematical Method II
Comprises of two parts. The first part is concerned with Partial Differential Equations. Linear and nonlinear first order equations. Classification of linear second order equations. Wave and heat equations
in one-dimensional and Laplace equation in two-dimensional Cartesian coordinates. While the second
part deals with Complex variables. This part of the course introduces calculus of functions of a single
complex variable. Topics covered include the algebra and geometry of complex numbers, complex
differentiation, complex integration.
SSCM 2613 - Advanced Calculus
A formal study of real numbers, subsets of the real line, functions, sequences and series. Functions of
a single variable are studied with regards to types, limits, continuity, differentiability and integrability.
Students learn to formulate and rigourously prove theorems on analysis using various kind of methods
such as contradiction, induction, contrapositive etc. Prior knowledge of simple logic of truth is helpful
for quick understanding but not essential
SSCM 2773 - Differential Equations II
Initial value problems for first order: Existence and uniqueness theorem, Lipschitz’s condition. Picard’s
iteration. Gronwall’s inequality. Continuity with respect to initial data. Changing differential equations
of order n to matrix form and vice versa.
Second order linear equation: superposition principle. Fundamental solution and Wronskian. Second
solution from a known solution. Cauchy-Euler equation. Nonhomogeneous equation and variations of
parameter method. Ordinary, singular and regular singular points for second order linear differential
equation. Power series solution around ordinary points. Legendre’s equation. Power series solution
around regular singular points; Frobenius’s method. Bessel’s equation Cayley-Hamilton’s theorem:
exponential matrix. Fundamental matrix and fundamental solution: general solution. Liouville theorem.
Solving linear differential equation of any order with constant coefficients by matrix method. Transition
matrix and solution of linear differential equation with variables coefficients.
Autonomous systems and phase space: trajectory, critical point, stability, asymptotic stability. Linear
systems with constant coefficients: stable node, saddle point, centre and spiral point. Linearization
of nonlinear system. Stability of nonautonomous equations; stability for linear systems. Stability
theorem for autonomous equation: Liapunov functions.
SSCM 2833 - Linear Programming
Introduces the basic methodology of Operational Research (OR).
Mainly deals with Linear
Programming (LP) and related topics such as duality, sensitivity analysis, Transportation Problem,
and Integer Linear Programming. Besides manual calculations, students learn how to use computer
packages to solve and analyse problems.
SSCM 3423 - Numerical Methods II
This course discusses problem using numerical methods that involve systems of nonlinear equations,
ordinary differential equation (initial and boundary value problems) and partial differential equation.
FAKULTI SAINS
77
SSCM 3523 - Modern Algebra
This course consists of two parts. The first part includes introduction to groups, types of groups,
isomorphism between groups, composition of groups to form a direct product, and types of subgroups
including normal subgroups and factor groups. The second part is a selected topic of Sylow Theorems
and their applications.
SSCM 3703 - Partial Differential Equations
Wave, heat and Laplace equations in one and two-dimensional spaces. Solution of equations in
Cartesian, cylindrical and spherical coordinate systems using the method of separation of variables.
Selected non-homogeneous and non-homogenous boundary conditions wave and heat equations.
SSCU 3623 - Research Mythology and Data Retrieval
This course teaches the students on principles of research methodology and information retrieval.
Topics include research philosophy and objectives, literature study and review, choosing and
defining research problems and design, preparing and writing research proposals, technical report
writing (the elements of technical writing), types of technical report writing, dissertation writing, public
speaking (preparation and presentation) and information retrieval (search strategies). Presentation of
assignment is also an important component in this course.
SSCU 4902 - Undergraduate Project 1
Students are required to execute a project (research) under an identified supervisor in an agreeable
field of mathematics and document their findings. Students will learn to gather information on
chosen topics through literature survey/review activities, construct research methodology, anticipate
expected results, write current findings and references. Finally, students are required to submit a
research proposal and a draft project/research report comprising of Title, Introduction, Statement of
Problem, Research Objectives, Literature Survey/Review, Research Methodology, Expected Findings,
Conclusion and References.
SSCU 4909 - Undergraduate Project 2
Students are required to execute a project (research) under an identified supervisor in an agreeable
field of mathematics and document their findings. Students will learn to gather information on chosen
topics through literature survey/review activities, construct research methodology, anticipate results,
analyze findings, draw conclusion, write references, and to suggest further research. Finally, students
are required to submit a report comprising of Title, Introduction, Statement of Problem, Research
Objectives, Literature Survey/Review, Research Methodology, Analysis of Findings, Conclusion and
References.
SSCC 1003 - Principles of Chemistry
This course strengthens principles of chemistry knowledge before proceeding to more specialized
and higher levels chemistry subjects. The first part of this course exposes students to fundamentals of
atoms and molecules and concepts which are known to be the main sources of chemical processes.
The formation of chemical bonding, structure of molecules and properties of compounds are discussed.
The second part of this course concentrates on stoichiometry and the relation between reacted species
in reactions. The last part of this course strengthen student in term of fundamental knowledge of
organic chemistry and introduces students the ideas of green chemistry concept.
SSCP 1143 - Mechanics (L1)
This course mainly discusses motion of a body or a system. Beginning with the basic and derived
physical quantities and vector as mathematical tool, various types of motion such linear, free-fall,
projectile, circular, rotational and simple harmonic motions are described. Other topics such as
equilibrium, elasticity, gravitation and fluids mechanics illustrate the application of a body in motion
under the influence of a force.
78
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SINOPSIS KURSUS ELEKTIF MATEMATIK
SSCM 3503 - Complex Variables
This course introduces calculus of functions of a single complex variable. Topics covered include the
algebra and geometry of complex numbers, complex differentiation, complex integration, complex
series including Taylor and Laurent series, the theory of residues with applications to the evaluation
of complex and real integrals, and conformal mapping with applications in solving boundary value
problems of science and engineering.
SSCM 3533 - Set Theory & Logic
Introduces axiomatic set theory and elementary logic. Since set theory and logic form the foundation
of mathematics and are greatly intertwined, informal approach to sets are first reviewed to gather
vocabulary for a study of logic. The logic parts include propositional algebra and predicate calculus,
arguments and methods of proof. Set theory includes the basic axioms and definitions. Basic
laws are derived rigorously using methods of logic. Further topics for introducing modern advanced
mathematics include properties of numbers, sets and relations, equivalence relations, functions and
cardinality.
SSCM 3793 - Calculus of Variations
This course discusses mainly the extremals of functionals. Beginning with a review of similar concepts
in functions of many variables, the concepts of functional and variational problems are introduced.
Topics include analytical methods of solution (extremals of functionals) analytically and selected
numerical methods. Upon completion, the students should be able to locate and identify extremizing
functions as solutions to variational problems, based on the necessary and the sufficient conditions
for an extremum, solve some basic applied problems, and know how to use the direct methods for
finding the extremum.
FAKULTI SAINS
79
students possessing sufficiently high maturity in mathematical reasoning. Topics include, Properties of
Integers: Well ordering property, division, greatest common divisor and Euclidean algorithms, primes
and unique factorization theorem. Congruence, computation of mod inverses, solving congruence
equations, Fermat’s little theorem and Euler’s theorem. Sum of squares. Counting results using the
Mobius Inversion Formula, Pythagorean Triples and Quadratic Reciprocity. Although no sophisticated
techniques are used, the students should appreciate the beauty and elegance of tools used in the
subject.
SSCM 3673 – Functional Analysis
Metric spaces: open set, closed set, neighbourhood, convergence, Cauchy sequences, completeness.
Normed spaces: vector space, normed space, Banach space, finite dimensional normed space and
subspaces, compactness and finite dimension, linear operators, bounded and continuous linear
operators, linear functionals, linear operators and functionals on finite dimensional spaces. Banach
Fixed Point Theorem: contraction mapping and Banach Fixed Point Theorem,error bound in iteration,
applications to linear equations, application to differential equations, application to integral equations.
SSCM 3753 – Fluid Mechanics
Comprises two parts. The first part is concerned with fluid kinematics while the second part deals with
the derivation and the solution of the equations of motion for inviscid and viscous fluids. Students learn
to apply mathematical techniques to solve fluid flow problems.
SSCM 3523 – Modern Algebra
This course consists of two parts. The first part includes introduction to groups, types of groups,
isomorphism between groups, composition of groups to form a direct product, and types of subgroups
including normal subgroups and factor groups. The second part is a selected topic of Sylow Theorems
and their applications.
SSCM-3153 - nferential Statistics
This course introduces the theory of inferential statistics. It is concerned with the frequentist approach
to inference covering point and interval estimation of parameters and hypothesis testing. Properties
of estimators such as unbiasedness and sufficiency are applied to estimators of parameters of various
distributions. Test of statistical hypotheses include certain best test, uniformly most powerful tests,
likelihood ratio tests and chi-square tests.
SSCM 4163 – Stochastic Process
This course begins with the fundamental of stochastic processes that is the probability theory, and
proceeds to discussing major stochastic processes, including Markov chains; discrete and continuous
Markov chains, Poisson processes, and renewal theory. Applications to inventory problems, equipment
replacement and queuing theory are also dealt with through examples. Upon completion, students
should be able to recognize the relevance of mathematical techniques presented in solving real-world
problems, apply the techniques, and demonstrate knowledge of various random processes.
SSCM 3353 - C++ Programming
Software structures, concepts, and conventions that support C++ object-oriented programming.
Identification of class structure, problem partitioning, and abstraction. Components of object-oriented
language to algorithmic program design: objects, methods and events. Program control, abstraction of
data, variable types, arrays, functions and pointers. Scientific problem modeling and simulation, and
graphical-user interface design for data visualization. Case studies and software development projects
on selected problems in numerical methods, graph theory and discrete-event simulations.
SSCM 4633 – Fuzzy Set Theory
The course starts with brief discussion on an overview of crisp sets. It then follows with basic definition
and important terminologies which include - cut, Extension Principle, and operation on Fuzzy sets.
Fuzzy Arithmetic on Fuzzy Numbers including Operations on Intervals and Fuzzy Numbers, Lattice
of Fuzzy Numbers are also thoroughly highlighted. Fuzzy Relations and Fuzzy Graphs are also
discussed. Lastly we deal with Fuzzy Analysis and Uncertainty Modelling.
SSCM 3543 - Fields & Ring Theory
Introduces the concepts of rings and fields. Topics include ring, integral domain, homomorphism,
quotient ring, field, field of quotients, vector space, extension field and algebraic extension. Emphasis
is given to both the subject matter and the structure of proofs.
SSCM 3543 – Number Theory
This is an appreciation course in the subject, focusing on the basic topics which are within the grasp of
In general, the course provides on the general concepts of fuzzy sets and its operations. The emphasis
is also given for its applications in Uncertainty Modelling
SSCM 4653 – Applied Abstract Algebra
Introduces some basic applications of abstract algebra. Topics include applications of modern algebra
in symbolic computations, finite fields, error correcting codes. Computer packages such as Maple will
be used.
80
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCM 4683 - Topology
This course is an introduction to the basic concepts of modern topology: metric spaces, topological
spaces, connectedness, compactness, completeness, quotient spaces, manifolds, and classification
of surfaces. Not only the course emphasizes the geometric aspects of topology, some applications
to analysis will also be discussed. The material is very conceptual in nature, therefore it is all about
proving abstract theorems, applying those theorems to examples, and finding counter-examples to
false statements.
SSCM 4733 – Dynamical Systems
Introduces discrete and continuous dynamical systems, with the ultimate goal of introducing chaos
and fractals. For continuous autonomous dynamical systems students learn how to find and classify
the fixed points, periodic points and their stability. For a discrete system, they learn how to find the
fixed points, periodic points and orbits of various periods. Applications include population growth,
including one in a prey-predator environment. Students will study various attractors including the
Lorenz attractor. Computer software will be used to simulate and study the dynamical systems.
SSCM 4623 – Non-Euclidean Geometry
This course is a survey of main concepts of Euclidean geometry with the emphasis on the axiomatic
approach, constructions and logic of proof including historical aspects. A study of axioms of Euclidean
geometry, inference rule, some basic theorems of Euclidean geometry and rigorous proofs will be
offered. Non-Euclidean geometry is introduced. The similarities and differences between Euclidean
and non-Euclidean geometries will be discussed.
SSCM 4763 – Computational Fluid Dynamics
This is an introductory course on Computational Fluid Dynamics (CFD) where students are exposed to
the techniques of obtaining the numerical solution to fluid flow problems using computer. Historical
development, philosophy and the significance of CFD are discussed. The governing equations of
fluid dynamics are derived from the fundamental physical principles. The derivation of finite difference
approximations to derivatives is revised. Discretization is based on both explicit and implicit techniques.
The application to classic fluid flow problems such as Couette flow and other unidirectional flows for
viscous fluids, supersonic and subsonic flow for inviscid fluids will be discussed.
SSCM 4783 – Quantum Mechanics
This course introduces the basics of quantum mechanics. It covers the topic relating to the failure of
classical mechanics and steps towards wave mechanics and Schrodinger equation. The concepts and
formalism of quantum mechanics are applied to one dimensional problem, angular momentum, the
hydrogen atom and electron spin and total angular momentum.
SSCM 4813 – Optimal Control
This course introduces the optimal control theory. The discussion includes definitions and classification
of system control types. Topics include optimal control problems such as necessary and sufficient
conditions using calculus of variation. Upon completion, students should exhibit understanding of the
basic concepts and principles of mathematical control systems. The students should also be able to
formulate state space equation, determine systems characteristics and solve basic optimal control
problem using variational approach and dynamic programming.
FAKULTI SAINS
81
SINOPSIS KURSUS TERAS MATEMATIK INDUSTRI
SSCM 1002 - Introduction to Industrial Mathematics Programme
Mathematics is among the most fascinating of all intellectual disciplines, the purest of all art forms,
and the most challenging of games. It is a study of quantity, space, and change. Mathematicians seek
out patterns, formulate new conjectures, and establish truth by rigorous deduction from appropriately
chosen axioms, definitions and theorems. Mathematics is applied as an essential tool in many fields,
including natural sciences, engineering, medicine, and the social sciences. Applied mathematics, the
branch of mathematics concerned with application of mathematical knowledge to other fields, inspires
and makes use of new mathematical discoveries and sometimes leads to the development of entirely
new mathematical disciplines, such as statistics and operational research. Industrial mathematics is
one of the strands of applied mathematics aimed at industries. The study of mathematics is not only
exciting, but important: mathematicians have an opportunity to make a lasting contribution to society by
helping to solve problems in such diverse fields as medicine, management, economics, government,
computer science, physics, psychology, engineering, and social science. This course aims at exposing
students to this wonderful world of mathematics.
SSCM 1023 - Mathematical Methods 1
The course revises and extends Matriculation and STPM topics such as differentiation and integration
and includes topics such as complex numbers and differential equations, which may be new to many
students.
Topics covered include parametric equations, functions, polar coordinates, vectors, and complex
numbers. Students will learn how to define functions, and plot the graphs, using the Cartesian as well
as polar coordinates; solve problems involving complex numbers and vectors.
Additional topics include limits and continuity, differentiation techniques and its applications, integration
techniques including improper integrals. Upon completion, the students would have acquired some
quite powerful tools of analysis.
This is also an introductory course on differential equations. Topic includes first order ordinary
differential equations (ODEs). Students will learn how to classify and solve first order ODEs.
SSCM 110 - Statistics
The course is an introduction to statistics, reviewing some descriptive statistics which includes
probability and random variables. Then, the topic of sampling distributions and inferential statistics
which include estimation procedures and hypothesis testing is covered. The latter using the method
of analysis of variance when more than two means are involved. Also, simple linear regression and
contingency table are introduced. Students will be trained in the use of computer software such as
Microsoft Excel and SPSS.
SSCM 1303 - Computer Literacy
This course introduces basic computer data processing with no computer background required or
assumed. It provides a general knowledge about computing including the what, the do’s, the don’ts
and its operation. The emphasis is on developing skills in handling Microsoft Office such as MS Word,
MS PowerPoint, MS Excel and MS Office. Mathematical Software such as Maple and SPSS will also
be introduced.
SSCM 1033 - Mathematical Methods II
This course continues and extends the techniques introduced in Mathematical Methods I, with further
differential equations and calculus of multivariable functions.
Topics include linear second order ODEs with constant coefficients, functions of several variables,
partial differentiation and multiple integrations. Students will learn how to classify and solve second
order linear ODEs with constant coefficients using the method of undetermined coefficients and
variation of parameters. They will also learn to determine the domain and range, techniques of graph
sketching, and limit & continuity, find (partial) derivatives and evaluate (double and triple) integrals,
82
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
pertaining to a function of two and three variables. The use of cylindrical and spherical coordinates
is also highlighted. Applications include finding the volume, mass, centre of gravity, and moment of
inertia of a solid
SSCM 1313 - Computer Programming
This course will provide the basic programming skill in Computer Programming. Topics include
flowcharts, algorithms, basic syntax in C, process of compiling, pre-processing components, operators,
loops, branches, data/variable types, strings, arrays, functions, pointer and structure. Students will
learn to write an efficient and maintainable programs using Microsoft Visual C/C++ software. The
lectures are supplemented with the non-trivial lab exercises.
SSCM 1523 - Linear Algebra
The course begins with the study of matrices and determinant. Starting with simple matrix operations,
elementary row operation and inverses, and determinant of matrices. Solve the linear system using
matrix inverse, Crammer’s rule, Gauss and Gauss—Jordan elimination method. Next, the focus is
on the vector spaces, subspace, linear independence, spanning sets, bases, coordinate vector and
change of basis, orthogonal bases, and the Gram-Schmidt process. There follows a discussion of
linear transformation and matrices, as well as the kernel and range. Finally, find the eigenvalues and
eigenvectors and use them in diagonalization problem.
SSCM 1703 - Differential Equations I
An introductory first course in differential equations. Topics include first order ordinary differential
equations (ODEs), linear second order ODEs with constant coefficients, the Laplace transform and
its inverse, Fourier series, and elementary partial differential equations (PDEs). Students will learn
how to classify and solve first order ODEs, solve second order linear ODEs with constant coefficients
using the method of undetermined coefficients and variation of parameters, use the technique of
Laplace transforms to solve ODEs with specified initial or boundary conditions, and use the technique
of separation of variables to solve initial-boundary value problems involving heat and wave equations
and boundary value problems involving Laplace equation.
SSCM 2103 - Mathematical Statistics
The course is about mathematical statistics which covers set theory and probability, univariate and
bivariate random variables, transformation of variables, mathematical expectation for univariate and
bivariate random variables, Chebychev’s Inequality, moment generating function for univariate and
bivariate variables, order statistics, limiting distribution. Upon completion students should be able to
understand the mathematical concepts behind the statistical methods.
SSCM 2423 - Numerical Methods I
This course discuss various numerical methods that can be used to solve problems involving nonlinear equations, linear system, interpolation and curve fitting, numerical differentiation and integration,
eigenvalue problem, ordinary differential equation and partial differential equation.
SSCM 2673 - Discrete Mathematics
This course introduces the applications of discrete mathematics in the field of computer science. It
covers sets, logic, proving techniques, combinatorics, functions, relations, graph theory and algebraic
structures. These basic concepts of sets, logic functions and graph theory are applied to Boolean
Algebra and logic networks, while the advanced concepts of functions and algebraic structures are
applied to finite state machines and coding theory.
SSCM 279 - Vector Calculus
Vector valued Function: Definition of vector valued function, position vector and graph, vector
differentiation and I ntegration, unit tangent vector, unit normal vector, unit bi normal vector, curvature,
radius of curvature, torsion and Frenet-Serret formulas. Del operator, gradient, divergence, curl,
normal vector to the surface, directional derivative, rate of change. Line Integral: line integral in two
and three dimension, work, Green’s Theorem, potential function and conservative force field. Surface
Integral: surface integral for scalar functions, surface area, surface integral for vector functions,
Gauss’s Theorem, and Stokes’s Theorem.
FAKULTI SAINS
83
SSCM 2803 - Mathematical Modelling I
Introduces the basic principles of mathematical modelling. Emphasis is on some underlying general
concepts related to mathematical modelling and differential equations. These include topics in first
and second-order differential equations, mathematical models and numerical methods, systems of
differential equations, nonlinear systems and phenomena, eigen-values and boundary value problems.
Upon completion, students should exhibit the ability to analyze resulting models by making use of
both classical and numerical mathematical techniques and the essential knowledge and basic skills
of mathematical modelling in describing, comprehending and predicting the behaviour of various
physical, biological, mechanical processes and as well as other relevant dynamical systems.
SSCM 2043 - Mathematical Methods III
Comprises of two parts. The first part is concerned with Partial Differential Equations. Linear and nonlinear first order equations. Classification of linear second order equations. Wave and heat equations
in one-dimensional and Laplace equation in two-dimensional Cartesian coordinates. While the second
part deals with Complex variables. This part of the course introduces calculus of functions of a single
complex variable. Topics covered include the algebra and geometry of complex numbers, complex
differentiation, complex integration.
SSCM 2613 - Advanced Calculus
A formal study of real numbers, subsets of the real line, functions, sequences and series. Functions of
a single variable are studied with regards to types, limits, continuity, differentiability and integrability.
Students learn to formulate and rigourously prove theorems on analysis using various kind of methods
such as contradiction, induction, contrapositive etc. Prior knowledge of simple logic of truth is helpful
for quick understanding but not essential
SSCM 2773 - Differential Equations II
Initial value problems for first order: Existence and uniqueness theorem, Lipschitz’s condition. Picard’s
iteration. Gronwall’s inequality. Continuity with respect to initial data. Changing differential equations
of order n to matrix form and vice versa.
Second order linear equation: superposition principle. Fundamental solution and Wronskian. Second
solution from a known solution. Cauchy-Euler equation. Nonhomogeneous equation and variations of
parameter method. Ordinary, singular and regular singular points for second order linear differential
equation. Power series solution around ordinary points. Legendre’s equation. Power series solution
around regular singular points; Frobenius’s method. Bessel’s equation Cayley-Hamilton’s theorem:
exponential matrix. Fundamental matrix and fundamental solution: general solution. Liouville theorem.
Solving linear differential equation of any order with constant coefficients by matrix method. Transition
matrix and solution of linear differential equation with variables coefficients.
Autonomous systems and phase space: trajectory, critical point, stability, asymptotic stability. Linear
systems with constant coefficients: stable node, saddle point, centre and spiral point. Linearization
of nonlinear system. Stability of nonautonomous equations; stability for linear systems. Stability
theorem for autonomous equation: Liapunov functions.
SSCM 2833 - Linear Programming
Introduces the basic methodology of Operational Research (OR).
Mainly deals with Linear
Programming (LP) and related topics such as duality, sensitivity analysis, Transportation Problem,
and Integer Linear Programming. Besides manual calculations, students learn how to use computer
packages to solve and analyse problems.
SSCM 3133 - Statistical Quality Control
Methods of designing experiments are intended for undergraduates with good algebra background and
have been introduced to basic statistics. Emphasis is given on working with data and the understanding
of the different methods of designing and analyzing of the data. Students will also undergo training in
using data analysis packages, including, but not limited to, the SPSS and Microsoft Excel.
84
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCM 3423 - Numerical Methods II
This course discusses problem using numerical methods that involve systems of nonlinear equations,
ordinary differential equation (initial and boundary value problems) and partial differential equation.
SSCM 3103 - Design of Experiments
Methods of designing experiments are intended for undergraduates with good algebra and have been
introduced to basic statistics. Emphasize working with data and the understanding of the different
methods of designing and analyzing of the data. Students will also undergo training in using data
analysis packages, including, but not limited to, the SPSS and Microsoft Excel.
SSCM 3803 - Mathematical Modelling II
This course introduces the use of mathematical tools in the modelling of problems in physical, social,
biological and environmental sciences. It explores the interrelations between mathematics and applied
problems from such areas. Modelling and simulation of case studies in the areas mentioned are also
discussed in detailed.
SSCU 4902 - Final Year Project 1
Students are required to execute a project (research) under an identified supervisor in an agreeable
field of mathematics and document their findings. Students will learn to gather information on
chosen topics through literature survey/review activities, construct research methodology, anticipate
expected results, and write current findings and references. Finally, students are required to submit a
research proposal and a draft project/research report comprising of Title, Introduction, Statement of
Problem, Research Objectives, Literature Survey/Review, Research Methodology, Expected Findings,
Conclusion and References.
SSCU 4904 - Final Year Project 2
Students are required to execute a project (research) under an identified supervisor in an agreeable
field of mathematics and document their findings. Students will learn to gather information on chosen
topics through literature survey/review activities, construct research methodology, anticipate results,
analyze findings, draw conclusion, write references, and to suggest further research. Finally, students
are required to submit a report comprising of Title, Introduction, Statement of Problem, Research
Objectives, Literature Survey/Review, Research Methodology, Analysis of Findings, Conclusion and
References.
SSCC 1003 - Principles of Chemistry
This course strengthens principles of chemistry knowledge before proceeding to more specialized
and higher levels chemistry subjects. The first part of this course exposes students to fundamentals of
atoms and molecules and concepts which are known to be the main sources of chemical processes.
The formation of chemical bonding, structure of molecules and properties of compounds are discussed.
The second part of this course concentrates on stoichiometry and the relation between reacted species
in reactions. The last part of this course strengthen student in term of fundamental knowledge of
organic chemistry and introduces students the ideas of green chemistry concept.
SSCP 1143 - Mechanics
This course mainly discusses motion of a body or a system. Beginning with the basic and derived
physical quantities and vector as mathematical tool, various types of motion such linear, free-fall,
projectile, circular, rotational and simple harmonic motions are described. Other topics such as
equilibrium, elasticity, gravitation and fluids mechanics illustrate the application of a body in motion
under the influence of a force.
FAKULTI SAINS
85
SINOPSIS KURSUS ELEKTIF MATEMATIK INDUSTRI
SSCM 3143 – Decision Theory
Introduces the basic problems and techniques of decision making and comprises two major parts.
The first part covers basic principles and approaches in decision making. The second part explores
the methods and applications of information that are used in making an optimal decision. Differences
between the classical frequencies approach and Bayesian approach in making decision, identify prior
distributions and likelihood functions, and combine these two entities to obtain posterior distributions,
which will then be combined with loss function to obtain Bayesian estimators. Concepts of conjugate
distributions on prior and posterior distributions, important definitions in decision theory, proving
admissibility and inadmissibility of a decision, process of making an optimal decision, utility and reward,
and sensitivity analysis related to an optimal decision. Analysis of subjective probabilities
SSCM 3503 – Complex Variables
This course introduces calculus of functions of a single complex variable. Topics covered include the
algebra and geometry of complex numbers, complex differentiation, complex integration, complex
series including Taylor and Laurent series, the theory of residues with applications to the evaluation
of complex and real integrals, and conformal mapping with applications in solving boundary value
problems of science and engineering.
SSCM 3533 – Set Theory and Logic
Introduces axiomatic set theory and elementary logic. Since set theory and logic form the foundation
of mathematics and are greatly intertwined, informal approach to sets are first reviewed to gather
vocabulary for a study of logic. The logic parts include propositional algebra and predicate calculus,
arguments and methods of proof. Set theory includes the basic axioms and definitions. Basic laws are
derived rigorously using methods of logic. Further topics for introducing modern advanced mathematics
include properties of numbers, sets and relations, equivalence relations, functions and cardinality.
SSCM 3703 – Partial Differential Equation
Wave, heat and Laplace equations in one and two-dimensional spaces. Solution of equations in
Cartesian, cylindrical and spherical coordinate systems using the method of separation of variables.
Selected non-homogeneous and non-homogenous boundary conditions wave and heat equations.
SSCM 3793 – Calculus of Variations
This course discusses mainly the extremals of functionals. Beginning with a review of similar concepts
in functions of many variables, the concepts of functional and variational problems are introduced.
Topics include analytical methods of solution (extremals of functionals) analytically and selected
numerical methods. Upon completion, the students should be able to locate and identify extremizing
functions as solutions to variational problems, based on the necessary and the sufficient conditions for
an extremum, solve some basic applied problems, and know how to use the direct methods for finding
the extremum.
SSCM 3883 – Multi-Objectives Decision Making
This course is an introduction to the theory and algorithms behind optimization under competing
objectives involving single and also multiple decision makers. In this course, we explore several
approaches for finding the solution to the multi-objective problems, as well as the concepts of Pareto
optimality and tradeoff curves to better understand the trade-offs between objectives that occur in multiobjective decision making problems.
86
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCM 3123 – Multivariate Statistical Analysis
Presents major views and theories in multivariate statistical analysis. A main tool for the purpose in matrix
algebra. Emphasis is on normal distribution, inferences about a mean vector, principal components,
factor analysis and inference for structured covariance matrices, and canonical correlation analysis.
Students will embark on a small-scale project investigating multivariate data. It is expected that the
students will gain skills dealing with multivariate data using the techniques taught.
SSCM 3153 – Inferential Statistics
This course introduces the theory of inferential statistics. It is concerned with the frequentist approach
to inference covering point and interval estimation of parameters and hypothesis testing. Properties
of estimators such as unbiasedness and sufficiency are applied to estimators of parameters of various
distributions. Test of statistical hypotheses include certain best test, uniformly most powerful tests,
likelihood ratio tests and chi-square tests.
SSCM 3353 – C++ Programming
Software structures, concepts, and conventions that support C++ object-oriented programming.
Identification of class structure, problem partitioning, and abstraction. Components of object-oriented
language to algorithmic program design: objects, methods and events. Program control, abstraction of
data, variable types, arrays, functions and pointers. Scientific problem modeling and simulation, and
graphical-user interface design for data visualization. Case studies and software development projects
on selected problems in numerical methods, graph theory and discrete-event simulations.
SSCM 3753 – Fluid Mechanics
Comprises two parts. The first part is concerned with fluid kinematics while the second part deals with
the derivation and the solution of the equations of motion for inviscid and viscous fluids. Students learn
to apply mathematical techniques to solve fluid flow problems.
SSCM 3843 – Optimization Methods
Comprises of two parts. The first part covers topics on unconstrained optimisation such as onedimensional and n-dimensional search methods, interpolation method and gradient methods. The
second part covers topics on constrained optimisation such as the Kuhn Tucker method, modified
Hooke and Jeeves search method, complex method, penalty function methods, and the Sequential
Unconstrained Minimization Technique (SUMT).
SSCM 3503 – Complex Variables
This course introduces calculus of functions of a single complex variable. Topics covered include the
algebra and geometry of complex numbers, complex differentiation, complex integration, complex
series including Taylor and Laurent series, the theory of residues with applications to the evaluation
of complex and real integrals, and conformal mapping with applications in solving boundary value
problems of science and engineering.
SSCM 3523 – Modern Algebra
This course consists of two parts. The first part includes introduction to groups, types of groups,
isomorphism between groups, composition of groups to form a direct product, and types of subgroups
including normal subgroups and factor groups. The second part is a selected topic of Sylow Theorems
and their applications.
FAKULTI SAINS
87
SSCM 4163 - Stochastic Processes
This course begins with the fundamental of stochastic processes that is the probability theory, and
proceeds to discussing major stochastic processes, including Markov chains; discrete and continuous
Markov chains, Poisson processes, and renewal theory. Applications to inventory problems, equipment
replacement and queuing theory are also dealt with through examples. Upon completion, students
should be able to recognize the relevance of mathematical techniques presented in solving real-world
problems, apply the techniques, and demonstrate knowledge of various random processes.
SSCM 4243 – Sampling Techniques
This course introduces sampling methods used in sample surveys. The students are given a
comprehensive account of sampling theory for use in sample surveys and include illustrations of how
the theory is applied in practice. A prerequisite is familiarity with algebra, knowledge of probability for
finite sample spaces and basic statistics. Topics include simple random sampling, sampling proportion
and percentages, estimation of sample sizes, stratified random sampling, ratio estimators, systematic
sampling, and cluster sampling.
SSCM 4823 – Scheduling
This course discusses various problems in the area of scheduling. It includes single machine, Parallel
machine, Flow shop, Open shop and Lot Sizing. Approaches for modelling and solving some classes
of scheduling problems will be discussed. In this course, Project Management which includes project
planning, scheduling and control will also be introduced. In more details, it will introduce the Critical
Path Method (CPM) and Project Evaluation and Review Technique (PERT). In addition, Resource
Levelling and Allocation, and Time and Cost Trade-Offs are presented.
SSCM 4113 – Time Series
Subject covers a wide range of methods for descriptive analysis, modelling, decomposition and
forecasting involving both time and frequency domains. Methods include plotting, trend fitting,
estimation of seasonal and cyclical effects, stationary time series, probability modelling, Box-Jenkins
approach and forecasting
SSCM 4213 – Generalized Linear Model
This course consists of two parts that is the theory of generalized linear model and the application of
generalized linear model in regression model, one-factor analysis of variance and two-factor analysis
of variance. SPSS statistical package is used to apply generalized linear model to the above models.
SSCM 4763 – Computational Fluid Dynamics
This is an introductory course on Computational Fluid Dynamics (CFD) where students are exposed
to the techniques of obtaining the numerical solution to fluid flow problems using computer. Historical
development, philosophy and the significance of CFD are discussed. The governing equations of
fluid dynamics are derived from the fundamental physical principles. The derivation of finite difference
approximations to derivatives is revised. Discretization is based on both explicit and implicit techniques.
The application to classic fluid flow problems such as Couette flow and other unidirectional flows for
viscous fluids, supersonic and subsonic flow for inviscid fluids will be discussed.
SSCM 4813 – Optimal Control
This course introduces the optimal control theory. The discussion includes definitions and classification
of system control types. Topics include optimal control problems such as necessary and sufficient
conditions using calculus of variation. Upon completion, students should exhibit understanding of the
basic concepts and principles of mathematical control systems. The students should also be able to
formulate state space equation, determine systems characteristics and solve basic optimal control
problem using variational approach and dynamic programming.
88
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCM 4833 – Discrete-Event Simulation
Concepts of simulation, event, discrete-event, continuous event, system model and its types. Random
number generation. Stochastic processes. Computer implementation. Probability and Statistical tools:
discrete/continuous distributions, Poisson process. Birth death processes. Queuing models: Markovian
single and multiple servers, arrival, service and laws of conservation. Steady-state behaviour of finite
population. Loss system with blocking, Erlang’s B and C equations. Little’s equation. Simulation
model building, verification and validation. Data collection, parameter estimation, goodness-of-fit
tests, multivariate and time-series input models. Measures of performances using point and interval
estimation. Output analysis using confidence-interval estimation. Case studies on traffic system,
material handling and network analysis.
SSCM 4863 – Financial Mathematics
The first half of the course begins with an introduction to basic financial mathematics covering the
computation of simple interest and discount rates, deriving the compound interest, and applications
of different rates of interest in determining the present and future values of different types of annuities
for different time periods. The second part of the course mainly concerns the classical quantitative
finance i.e. derivatives, specifically the option pricing . First, an introduction to the subject of finance
is presented. This consists of a collection of definitions and specifications concerning the financial
markets in general. Then, the subject of derivatives and its concepts are introduced. Two main options
pricing for pricing derivatives are examined: The Binomial option pricing and the Black-Scholes option
pricing.
FAKULTI SAINS
Spesifikasi Program
SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) - SSCZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Institusi Penganugerahan
Institusi Pengajaran
Nama Program
Anugerah Akhir
Kod Program
Akreditasi Badan Berkanun atau Profesional
Bahasa Pengantar
Mod Pengajian (Konvensional, Jarak jauh, dll)
Mod Operasi (Francais, tadbir - kendiri, dll)
Skim Pengajian (Sepenuh masa/Separuh masa)
Tempoh Pengajian
Bil. Semester
Sepenuh
Separuh
Masa
Masa
8
-
Jenis Semester
Normal
Pendek
12. Syarat Kemasukan
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia
Sarjana Muda Sains Fizik
Sarjana Muda Sains (Fizik)
TS15
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
Konvensional
Tadbir -kendiri
Sepenuh Masa
Minimum : 4 tahun
Maksimum : 6 tahun
Bil. minggu per semester
Sepenuh Masa
Separuh Masa
17
-
-
Memenuhi Syarat Universiti dan Program seperti berikut:
1. Lulus Matrikulasi / STPM / Asasi Sains UM dengan sekurang -kurangnya
gred Bí dalam Fizik dan sekurang -kurangnya C Kimia dan Matematik.
atau
2. Diploma Sains atau Kejuruteraan dengan sekurang-kurangnya CPA 2.70
dari institusi yang diiktiraf.
13. Objektif Program Pendidikan (PEO)
Objektif Program Sarjana Muda Sains (Fizik) adalah untuk memberi pengetahuan, kemahiran dan ciri -ciri
yang perlu dicapai oleh graduan untuk kerjaya yang berjaya. Program ini direka untuk:
1.
Menyediak an graduan untuk bekerja sebagai ahli fizik yang berkebolehan di i nstitusi - institusi
penyelidikan dan pembangunan.
2.
Menyediakan graduan yang mampu menerajui dan mengambil tanggungjawab di temapt kerja dan
dalam masyarakat.
3.
Menyediakan graduan yang mempunyai personaliti tersohor, melalui hujah yang kritikal serta
kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang berkesan.
4.
Menyediakan graduan berfikiran kreatif dan inovatif dalam menempuh cabaran baru.
5.
Menyediakan graduan yang berintegriti profesional dan mampu menguruskan pembelajaran kendiri.
6.
Menyediakan graduan yang berkemahiran keusahawanan dan mampu memandang kehadapan terhadap
kekayaan dan peluang pekerjaan.
14. Hasil Pembelajaran Program
Kod
Kaedah Pengajaran dan
Pembelajaran
(a) Pengetahuan Teknikal dan Kompetensi
Matlamat Hasil Pembelajaran
Penilaian
89
90
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
PO1
Pengetahuan Asas
Fizik
PO2
Penggunaan
pengetahuan dan
kemahiran fizik
PO3
Kajian saintifik
dan penyelidikan
dalam bidang fizik
Kebolehan mengarap
pengetahuan mengenai hukum
dan prinsip asas fizik dalam
penggunaan terkini serta
pengetahuan dalam sains sosial
dan pembangunan diri. (C2,
P2, A2)
Berkebolehan menggunakan,
amalan dan menganalisis
hukum- hukum dan prinsip prinsip asas fizik menggunakan
kaedah eksperimen, teknik
pengiraan dan matematik yang
berkaitan dengan masalah fizik
(C4, P4, A3)
Kebolehan untuk merancang,
menilai dan menunjukkan
kajian saintifik dan
penyelidikan yang berkaitan
dengan bidang fizik (C6, P6,
A3)
FAKULTI SAINS
Kuliah, tutorial,
seminar, kerja makmal,
pembacaan terarah dan
pembelajaran aktif.
Kuliah, tutorial, sesi
‘hands on’ komputer,
kerja makmal, latihan
penyelidikan
Peperiksaan, ujian,
kuiz, laporan makmal,
pembentangan,
tugasan, latihan
berasaskan masalah,
laporan projek
Peperiksaan, ujian,
kuiz, laporan makmal,
pembentangan, tugasan
bertulis, latihan
berasaskan masalah,
laporan projek, latihan
simulasi, penyelidikan,
laporan latihan.
Projek yang diselia,
Peperiksaan, ujian,
kuliah, kerja makmal,
kuiz, laporan makmal,
pembacaan terarah,
laporan Projek Tahun
latihan simulasi, latihan
Akhir, pembentangan,
berasaskan komputer,
tugasan bertulis,
pembelajaran berasaskan
penyelidikan, laporan
masalah, latihan
amali.
penyelidikan
(b) Kemahiran Insaniah
PO4
Pemikiran Kritis
dan Penyelesaian
Masalah
Keupayaan untuk
mengamalkan pengetahuan dan
kemahiran prinsip fizik dan
teori untuk menyelesaikan
masalah saintifik. (P4)
Kuliah, tutorial, kerja
makmal, pembacaan
terarah, latihan simulasi,
latihan berasaskan
komputer, pembelajaran
berasaskan masalah
Laporan Projek Tahun
Akhir, peperiksaan,
laporan makmal,
pembentangan, tugasan
PO5
Kemahiran
Komunikasi
Kebolehan
berkomunikasi
secara berkesan dan yakin
menerusi penulisan dan lisan
kepada
pelbagai
lapisan
khalayak. (P4)
Projek yang diselia,
kuliah, kerja makmal,
tugasan individu, latihan
dan penyelidikan.
Laporan Projek Tahun
Akhir, peperiksaan,
laporan makmal,
pembentangan, tugasan
bertulis, penyelidikan,
laporan amali.
PO6
Kerja Berpasukan
PO7
Pembelajaran
sepanjang hayat
dan Pengurusan
Maklumat
Berkebolehan untuk berfungsi
secara berkesan dan dengan
tanggungjawab sebagai ahli
pasukan untuk mencapai
matlamat yang sama dan
menyesuaikan diri dengan
situasi dan keutamaan yang
berubah. (A 3)
Kebolehan mencari dan
memperoleh pengetahuan
terkini, mampu berdikari dan
mengurus masa secara
berkesan. (A3)
Perbincangan
berkumpulan, kerja -kerja
makmal, tugasan
kumpulan, latihan
penyelidikan.
Berkebolehan untuk
menunjukkan
PO8
Kepimpinan
PO9
Etika dan Integriti
PO10
Keusahawanan
Bil.
untuk mencapai
matlamat
yang sama (A3 )
Keupayaan untuk
menyesuaikan diri nilai -nilai
etika dan integriti dalam
interaksi sosial dan sains,
berfikiran positif dan
mempunyai harga diri (A3)
Kesedaran tentang peluang
perniagaan, keusahawanan, dan
kerjaya (P2)
Laporan projek,
tugasan kumpulan,
laporan amali.
Kuliah, kerja makmal,
projek tahun akhir,
tugasan, latihan
penyelidikan
Tugasan bertulis,
laporan makmal,
laporan projek tahun
akhir, penyelidikan
laporan amali
Kuliah, projek, latihan
penyelidikan
Tugasan
bertulis,laporan projek,
laporan latihan
penyelidikan
Pengkelasan
Jam Kredit
i.
Asas Sains dan Matematik
23
ii.
Program Teras
53
iii.
Program Elektif
33
iv.
Kursus Wajib Universiti
a. Kemanusiaan
b. Bahasa
c. Kokurikulum
d. Keusahawanan
10
6
2
2
Peratus (%)
58.9
25.6
15.5
Jumlah
129
100
Untuk program Sains, sila isikan klasifikasi berikut. (Lain - lain sila rujuk kepada garis panduan )
Bil.
A
B
Projek tahun akhir,
tugasan individu, latihan
penyelidikan
dan untuk mempengaruhi
yang lain
Projek-projek, tugasan
kumpulan, kerja makmal
15. Pengkelasan Kursus
Laporan makmal,
tugasan kumpulan,
laporan projek
kumpulan,
penyelidikan laporan
amali.
Laporan projek tahun
akhir, tugasan bertulis,
penyelidikan, laporan
latihan penyelidika n.
kepimpinan,
untuk mengambil tindakan
Pengkelasan
Jam Kredit
Peratus (%)
1.1 Kursus Fizik
(a) Kuliah
(b) Makmal / Bengkel
(c) Projek Tahun Akhir
(d) Latihan Penyelidikan
77
6
6
5
60.6
4.7
4.7
3.9
Jumlah Jam Kredit untuk Bahagian A
94
72.9
1.2 Kursus Berkaitan
(a) Matematik
(b) Kemanusiaan / Etika
(c) Ko kurikulum
(d) Bahasa Inggeris
(e) Keusahawanan
15
10
2
6
2
11.6
7.8
1.6
4.7
1.6
91
92
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
FAKULTI SAINS
Jumlah Jam Kredit untuk Bahagian B
33
25.6
1.3 Jumlah Jam Kredit untuk Bahagian A dan
B
129
100%
Elektif Inovasi dan Kreativiti (Pilih 2 kredit)
UXXX 2XX2 Inovasi dan Kreativiti
UHAS 2122
Jumlah Jam Kredit
129 jam kredit
16. Jumlah jam kredit untuk penganugerahan ijazah
15
Kod/ code
Nama Kursus
Keelektromagnetan
3
SSCP3643
Mekanik Kuantum I
3
SSCM 3503
Pembolehubah
Kompleks
3
SSCP3821
Amali Fizik
1
SSCP 3123
Mekanik Klasik
3
Elektif Fizik (Pilih 9 kredit)
SSCP 3133
Fizik Terma dan Statistik
3
SSCP3143
Kerelatifan
3
Untuk pengijazahan, pelajar perlu:
SSCP 3811
Amali Fizik V
1
SSCP3153
Zarah Keunsuran
3
‡
Mencapai jumlah tidak kurang dari pada 129 jam kredit dengan minimum CPA 2.0.
‡
Lulus Latihan Penyelidikan
Tamat dan lulus Projek Sarjana Muda .
Elektif Pembangunan Individu/Masyarakat/
Globalisasi (Pilih 2 kredit)
Teknokrat dan
UHAS 2032
2
Pembangunan
Etika profesional
UHAS 2092
2
Organisasi
SSCP3163
Fizik Tenaga dan Alam
Sekitar
3
SSCP3333
Fizik Berkomputer
3
Optik Moden
3
Syarat penganugerahan:
SEMESTER 1
SEMESTER 2
Nama Kursus
SSCP 3113
SEMESTER 6
kr
Kursus ini ditawarkan dalam mod sepenuh masa dan berdasarkan sesi akademik 2 Semester .Beberapa
kursus dijalankan dan dinilai setiap semester. Penilaian adalah berdasarkan peperiksaan akhir dan kerja
kursus yang dijalankan sepanjang semester.
Kod/ code
2
2
16
SEMESTER 5
17. Struktur Program dan ciri -ciri, Kurikulum dan Syarat Penganugerahan
Pemikiran Kritis dan
Kreatif
ULAC 2xx2
Kod
Nama Kursus
kr
Kod
Nama Kursus
kr
UICI 1012
Tamadun Islam dan
Tamadun Asia
2
ULAB1112
English for Academic
Communications
2
SSCM 1023
Kaedah Matematik I
3
UHAS 1172
Dinamika Malaysia
2
SSCP 1102
Pengenalan K epada Fizik
2
SSCM 1033
Kaedah Matematik II
3
SSCP 1143
Mekanik
3
SSCP 1163
Bunyi, Gelombang dan
Optik
3
ULAB 3132
SSCP 1153
Elektrik dan Magnet
3
SSCP 1223
Fizik Moden
3
ULAB 3142
SSCP 1811
Amali Fizik I
1
SSCM 1523
Aljabar Linear
3
ULAB 3152
SSCP 1821
Amali Fizik II
1
Jumlah Jam Kredit
14
Jumlah Jam Kredit
SEMESTER 3
Kod
SSCM 1703
SSCP 2213
Nama Kursus
Persamaan Terbitan I
Fizik Nukleus
3
3
Kod
ULAB2112
UQ_1XX1
Nama Kursus
kr
Advanced English for
Academic
Communications
2
Elektronik Asas
3
SSCP2113
Termodinamik
3
SSCP 2333
Penganturcaraan
Komputer
3
SSCP2413
Fizik K eadaan Pepejal
3
SSCP 2811
Amali Fizik III
1
SSCP2613
Fizik Matematik
3
Sains Teknologi dan
Manusia
2
SSCP2821
ULAB 3122
Jumlah Jam Kredit
Amali Fizik IV
Elektif Keusahawanan (Pilih 2 kredit)
2
UHAS 3012
Keusahawanan dan
Pembangunan Usahawan
2
2
2
2
2
17
Jumlah Jam kredit
15
SEMESTER PENDEK
Kod
Nama Kursus
kr
SSCU 3915
Latihan Penyelidikan
(HW)
5
Jumlah Jam Kredit
5
SEMESTER 7
2
SSCP 2313
UICI 2022
English for Career
Search
English for Workplace
Communication
Reading for Specific
Purposes
Writing for Specific
Purposes
Effective Oral
Communication Skills
ULAB 3112
17
Service Learning
2
Elektif ULAB (Pilih 2 kredit)
SEMESTER 4
kr
Bahasa Asing
SSCP3523
kr
SEMESTER 8
Kod
Nama Kursus
kr
Kod
Nama Kursus
kr
SSCU 4902
Projek Sarjana Muda I
2
SSCU4904
Projek Sarjana Muda II
4
Elektif Fizik (Pilih 12 kredit)
Elektif Fizik (Pilih 12 kredit)
SSCP 4163
Astrofizik
3
SSCP 4173
Mekanik Kuantum II
3
SSCP 4323
Elektronik dan
Instrumentasi
3
SSCP 4213
Fizik Nukleus Lanjutan
3
1
93
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCP 4333
SSCP 4413
SSCP 4423
Pemprosesan Isyarat
Berdigit
3
Fizik Semikonduktur
3
Fizik Jirim Termampat
Jumlah Jam Kredit
SSCP 4433
SSCP 4453
Kemagnetan
3
Fizik Suhu Rendah dan
Kesuperkonduksian
3
Fizik Laser
3
3
SSCP 4513
14
Jumlah Jam Kredit
16
18. Pemetaan Hasil Pembelajaran Terancang untuk Kursus
HASIL PEMBELAJARAN
SSCM1023
Pengenalan kepada Kursus
Fizik
Kaedah Matematik I
¥
¥
¥
¥
¥
SSCP3821
Amali Fizik VI
¥
¥
¥
¥
SSCU4902
Projek Sarjana Muda I
¥
¥
¥
¥
SSCU49 04
Projek Sarjana Muda II
Kursus Elektif
SSCP3523
Optik Moden
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
SSCP3333
Fizik Berkomputer
¥
¥
¥
SSCP3153
Zarah Keunsuran
¥
¥
¥
SSCP3143
¥
¥
¥
¥
¥
¥
SSCP4323
Kerelatifan
Fizik Tenaga dan Alam
Sekitar
Elektronik dan Instrumentasi
¥
¥
¥
SSCP4163
Astrofizik
¥
¥
¥
SSCP4333
Pemprosesan Isyarat Berdigit
¥
¥
¥
Fizik Semikonduktor
¥
¥
¥
SSCP4423
Fizik Jirim Termampat
¥
¥
¥
SSCP4433
Kemagnetan
¥
¥
¥
¥
SSCP4513
Fizik Laser
Fizik Suhu Rendah dan
Kesuperkonduksian
Mekanik Kuantum II
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
Kemahiran Berkomunikasi
Kerja Berpasukan
Pembelajaran Sepanjang
Hayat
Etika dan Integriti
Keusahawanan
SSCP4413
Kepimpinan
SSCP3163
PO1
PO2
PO3
PO4
PO5
PO6
PO7
PO8
P09
PO10
SSCP4453
Kursus Teras
SSCP1102
¥
Fizik Terma dan Statistik
Pemikiran Kritikal dan
Penyelesaian Masalah
Kursus
Mekanik Kuantum 1
SSCP3133
Kemahiran menganalisis dan
Ujikaji
Kod
SSCP4173
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
SSCP4213
Fizik Nukleus Lanjutan
Kursus Universiti
Tamadun Islam dan
UICI 1012
Tamadun Asia
UHAS 1172
Dinamika Malaysia
Sains, Technologi dan
UICI 2022
Manusia
UHAS 2092
Etika Profesional
UHAS 2023
Teknokrat dan Pembangunan
UHAS 2122
Pemikiran Kritis dan Kreatif
¥
SSCM1523
Algebra Linear
¥
¥
¥
¥
SSCM1033
Kaedah Matematik II
¥
¥
¥
¥
SSCM1703
Persamaan Terbitan I
¥
¥
¥
SSCM3503
Pembolehubah Kompleks
¥
¥
¥
¥
SSCP1143
Mekanik
¥
¥
¥
¥
SSCP1153
Elektrik dan Magnet
¥
¥
¥
SSCP1811
Amali Fizik I
¥
¥
¥
SSCP1163
Bunyi, Gelombang dan Optik
¥
¥
¥
SSCP1223
Fizik Moden
¥
¥
¥
SSCP1821
Amali Fizik II
¥
¥
¥
¥
¥
¥
UXXX 2xx2
ULAC 2xx2
¥
¥
¥
UQ_ 1xx1
Inovasi dan kreativiti
Bahasa Asing
Keusahawanan dan
Pembangunan Usahawan
Bahasa Inggeris untuk
Komunikasi Akademik
Bahasa Inggeris lanjutan
untuk Komunikasi Akademik
Bahasa Inggeris untuk
Kerjaya
Bahasa Inggeris untuk
Komunikasi Tempat Kerja
Membaca untuk Tujuan
Khusus
Penulisan untuk Tujuan
Khusus
Kemahiran Komunikasi
Lisan Berkesan
Ko -kurikulum I
UQ_ 1xx1
Ko -kurikulum II
UHAS 3012
¥
ULAB 1112
¥
SSCP2313
Elektronik Asas
¥
¥
¥
SSCP2213
Fizik Nukleus
¥
¥
¥
SSCP2333
Pengaturcaraan Komputer
¥
¥
¥
¥
SSCP2811
Amali Fizik III
¥
¥
¥
¥
SSCP2113
Termodinamik
¥
¥
¥
SSCP2613
Fizik Matematik
¥
¥
¥
SSCP2413
Fizik Keadaan Pepejal
¥
¥
¥
SSCP2821
Amali Fizik IV
¥
¥
¥
SSCP3123
Mekanik Klasik
¥
¥
¥
¥
SSCP3113
Keelektromagnetan
¥
¥
¥
¥
SSCP3811
Amali Fizik V
¥
¥
¥
¥
SSCU3915
Latihan Penyelidikan (HW)
¥
¥
¥
¥
¥
ULAB 2112
ULAB 3112
¥
¥
ULAB 3122
¥
¥
¥
ULAB 3132
¥
ULAB 3142
ULAB 3152
¥
¥
¥
¥
¥
¥
SSCP3643
Penggunaan Pengetaahuan
dan kemahiran fizik
KURSUS DITAWARKAN
95
FAKULTI SAINS
Pengetahuan Asas Fizik
94
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
96
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
PO1-PO3 = Kemahiran Teknikal
PO4-PO10 = Kemahiran Generik
19. Keunikan Program
Program ini menekankan kepada kemahiran penyelidikan dan pengalaman dalam latihan penyelidikan
dalam fizik tulen kontemporari untuk siswazah.
Menjalin hubungan dengan universiti -universiti tempatan dan antarabangsa/ institusi penyelidikan.
20. Prospek Kerjaya dan Laluan Kerjaya
Siswazah dari program ini boleh bekerja sebagai
‡
Pegawai penyelidik - institut penyelidikan, universiti dan industri
‡
Pegawai Sains - institut penyelidikan, universiti dan industri
‡
Guru Fizik - sekolah dan kolej
‡
Pegawai kawalan kualiti - industri
21. Program Merentas Kampus ( Cross Campus Program)
Pelajar diberi peluang untuk mendaftar kursus tertentu di universiti yang terlibat di dalam dan luar negera.
Mana-mana gred atau kredit sehingga 1/3 daripada jumlah kredit dalam kurikulum boleh dipindahkan.
22. Program UTM Degree ++
Pelajar diberi peluang untuk mendaftar dalam program sijil yang ditawarkan oleh Pusat Kecemerlangan di
Universiti, dengan kebanyakan kursus-kursus yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Profesional dan
Pendidikan Berterusan (SPACE) semasa cuti semester mereka.
23. Kemudahan Sedia Ada
A: Makmal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Makmal Optik
Makmal Elektronik Asas & Lanjutan
Makmal Optoelektronik
Makmal Fizik Nuklear
Makmal Dosimetri Sinaran
Makmal Penyelidikan dan Teknologi Laser
Makmal Teknologi Fiber Optik
Makmal Filem Tipis & Suhu Rendah
Makmal Vakum
Makmal Sains Bahan & Analisis Bahan
Makmal Komputer & Mikrokomputer
Makmal Latihan Fotonik & Penyelidikan
Makmal Penyelidikan Kristal Optik
Bengkel Elektronik & Mekanikal
B: Peralatan Utama
1. Diffractometer sinar-X (XRD)
2. Mesin pertumbuhan hablur menggunakan kaedah CZ.
3. Spektrofotometer inframerah
4. Spektrometer UV -VIS
5. Mesin CNC
6. Spektrometer Photoluminiscence
7. Ellipsometer
8. Relau Suhu Tinggi
FAKULTI SAINS
9.
10.
11.
12.
Differential Thermal Analyzer (DTA)
Peralatan Kekerasan Vickers - Vickers Hardness Equipment
Mesin Ujian Mekanikal Am
Pengesan Germanium Hyper tulen - Hyper pure Germanium Detector
13. Mikroskop Daya Atom (AFM) - Atomic Force Microscope (AFM)
14. Rapid Thermal Process (RTP)
15. Mesin tegangan - Tensile Machine
16. Mesin kakisan - Corrosion Machine
24. Sokongan untuk Pelajar dan pembelajaran mereka
a.
b.
c.
d.
e.
Dua minggu program induksi bagi suaikenal dan pengenalan kepada kemahiran pembelajaran.
Buku panduan pelajar serta Modul Bimbingan
Nisbah staf dan pelajar 1: 12
Kemudahan perpustakaan dan sumber pembelajaran yang lain.
Semua pelajar disediakan penasihat akademik yang mempunyai tugas membantu dalam masalah
peribadi serta menasihati program pembelajaran.
25 Kaedah Penilaian dan Peningkatan kualiti dan Piawaian Pengajaran dan Pembelajaran.
Mekanisma bagi semakan dan penilaian pengajaran, pembelajaran, penilaian, kurikulum dan hasil
piawaian.
1. Prestasi Pelajar dari segi:
‡
KS / KB
‡
CPA
‡
Prestasi pelajar graduat
‡
Siswazah pada masanya (GOT)
‡
Tempoh tamat belajar
‡
Analisis prestasi kursus
2. Kebolehpasaran
‡
Kajian Keluar
‡
Kajian Alumni
‡
Kajian Pasaran
3. Prestasi Pensyarah
‡
Penilaian pengajaran oleh pelajar (OMR)
‡
Senarai semakan kompetensi untuk kakitangan (CV)
‡
Sasaran Kerja Tahunan (SKT)
4. Semakan semula kurikulum
‡
Jawatankuasa akademik Fakulti
‡
PSM (projek tahun akhir sarjana muda)
‡
Laporan pemeriksa luar
‡
Semakan semula pencapaian hasil pembelajaran kursus oleh pelajar
‡
E-Portfolio Pelajar
‡
Penilaian kemahiran generik (Performance Criteria Report)
5. Sistem penyampaian
‡
Jawatankuasa Jaminan Kualiti Akademik
CSI (Indeks kepuasan pelanggan)
‡
97
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
98
‡
‡
‡
26
FAKULTI SAINS
SARJANA MUDA SAINS (KIMIA) - SSCA
SSI (Indeks kepuasan pelajar)
Laporan audit AKNC
Piawaian MQA
3. Nama Program
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia
Sarjana Muda Sains dalam Kimia
4. Anugerah Akhir
Sarjana Muda Sains (Kimia)
5. Kod Program
TS16 (SSCA)
1. Institusi Penganugerah
2. Institusi Pendidikan
Peraturan taksiran
Ringkasan markah, gred dan mata nilaian
Gred
Mata Nilaian
90-100
80-89
A+
A
4.00
4.00
75 -79
A-
3.67
6. Badan Akreditasi Berkanun atau Profesional
Kementerian Pendidikan Malaysia
7. Bahasa Pengantar
Bahasa Malaysia and Bahasa Inggeris
8. Mod Pengajian (Konvensional, pembelajaran jarak
jauh, dan lain-lain
Konvensional
70-74
B+
3.33
B
3.00
9. Mod Operasi (Francais, Urustadbir sendiri, dan lain lain
Urustadbir Sendiri
65-69
60-64
B-
2.67
10. Skema Pengajian (sepenuh masa/separuh masa
Sepenuh Masa
C+
C
2,33
2.00
11. Tempoh Pengajian
Minimum : 4 tahun
Maximum : 6 tahun
45-49
C-
1.67
Jenis Semester
40-44
D+
1.33
35-39
D+
1.00
30-34
00-29
DE
0.67
0.00
55-59
50-54
Lazim
Pendek (Latihan Industri)
12. Syarat Kemasukan
Peranan Pemeriksa Luar (Pemeriksa Pelawat)
Pemeriksa Pelawat dilantik oleh Jawatankuasa Akademik Fakulti
Semakan semula dan menilai kurikulum program.
‡
Semakan semula dan menilai prosedur dan kaedah penilaian.
‡
Mencadangkan syor yang perlu kepada Jawatankuasa Akademik.
Bilangan Semester
Sepenuh Masa
Separuh Masa
8
-
-
Bilangan minggu dalam semester
Sepenuh Masa
14
-
Separuh Masa
-
Memenuhi semua syarat Universiti dan syarat keperluan program yang berikut:
(1)
Lulus Matrikulasi/STPM/Asasi Sains UM dengan gred minimum B í
dalam Kimia dan minimum C dalam Matematik dan Fizik atau Biologi
Atau
(2)
Diploma Sains atau Kejuruteraan dengan CPA minimum 2.70 daripada
institusi yang diiktiraf.
27. Kaedah Penilaian
Hasil Pembelajaran
Kaedah Pengukuran
e-Portfolio
Hasil kaji selidik
Kursus
Laporan Hasil
Pembelajaran
Kursus
Kaji selidik Projek
Tahun Akhir
Kaji selidik PO oleh
pelajar tahun akhir
PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9
PO10
Tempoh
Tindakan
oleh
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
berterusan
Pelajar
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Akhir-sem
Pensyarah
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Akhir-sem
Pensyarah
x
x
x
x
x
Akhir-sem
Fakulti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Akhir-sem
Fakulti
x
x
x
x
x
x
x
Akhir sesi
Fakulti
Kaji selidik Latihan
Penyelidikan
x
x
x
Kaji selidik Alumni
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Kaji selidik Majikan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sekali /
tahun
Sekali /
tahun
Ketua Jabatan
KetuaJabatan
13. Objektif Program
Objektif Program Sarjana Muda Sains (Kimia) adalah untuk memberikan pengetauan, kemahiran dan atribut
yang harus dicapai oleh graduat untuk berjaya dalam kerjaya. Program direka untuk: 1.
Menyediakan graduat yang berupaya menggunakan dan menghasilkan pengetahuan baru dalam bidang
kimia yang relevan bagi pembangunan negara
2.
Mendidik graduat menjalankan penyelidikan untuk menyelesaikan masalah kini dan isu masa akan datang
demi untuk pembangunan dan kebaikan negara dan manusia sejagat.
3.
Melatih graduat yang berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam merancang,
menganalisis, mereka dan menyelia kerja berasaskan kimia.
4.
Membentuk graduat yang berkemahiran teknikal dalam menyelesaikan masalah secara logik, analitikal
dan kreatif berdasarkan fakta dan idea bernas
5.
Melatih graduat supaya mempunyai kualiti kepimpinan, etika dan profesional menyumbang kepada negara
dan manusia sejagat.
6.
Menyediakan graduat yang boleh berkerja secara berpasukan dalam masyarakat berbilang bangsa untuk
mencapai sesuatu objektif.
7.
Melatih graduat yang boleh berkomunkasi secara berkesan merentasi pelbagai bentuk perhubungan dan
audian.
99
100
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
FAKULTI SAINS
14. Hasil Pembelajaran Program
Kemampuan
membentangkan maklumat
teknik, saintifik dan
maklumat dan hujah kimia
secara jelas dan tepat, secara
bertulis dan secara oral
kepada pelbagai khalayak
ramai. (P4)
Projek berkumpulan,
penyelidikan
bersendirian, latihan
penyelidikan.
Persembahan oral, tugasan
bertulis, laporan
makmal,laporan projek
tahun akhir.
Kemampuan menunjukkan
kemahiran interpersonal
yang baik dengan
kemampuan bekerja secara
berkumpulan sebagai
bahagian daripada pasukan
melaksanakan pelbagai
peranan pasukan yang
berlainan. (A3)
Tutorial, kerja makmal,
tugasan berkumpulan
Laporan makmal dan
persembahan
berkumpulan
PO7
Pembelajaran
Sepanjang Hayat
dan Pengurusan
Maklumat
Kemampuan memperoleh
ilmu pengetahuan, kemahiran
baru dan mengurus pelbagai
maklumat daripada sumber
yang berlainan. (LL3)
Tutorial, projek
penyelidikan, kerja
makmal
Laporan makmal, laporan
projek penyelidikan
PO8
Kepimpinan
Kemampuan menunjukkan
kepimpinan, mengambil
tindakan dan menggerakkan
penglibatan orang lain. (A3)
Tugasan berkumpulan
persembahan
Laporan tugasan
berkumpulan dan
persembahan
PO9
Etika dan Integriti
Kemampuan bertindak secara
berintegriti dan beretika yang
baik dalam profesion dan
tanggungjawab mereka
kepada mesyarakat. (A3)
Peperiksaan, tugasan
berkumpulan dan projek
penyelidikan
bersendirian
Persembahan laporan dan
seminar.
PO10
Keusahawanan
Kesedaran terhadap peluang
perniagaan dan
keusahawanan
Projek tahun akhir, kerja
makmal, latihan
penyelidikan
Tugasan bertulis, laporan
makmal, esei, laporan
projek tahun akhir
(a) Pengetahuan dan Kecekapan Teknikal
Hasil
Pembelajaran (PO)
PO1
Pengetahuan Asas
Kimia
PO2
Aplikasi
pengetahuan dan
kemahiran kimia
PO3
Kajian Saintifik
dan Penyelidikan
Matlamat Hasil
Pembelajaran
Kaedah Pengajaran
dan Pembelajaran
Penilaian
Kemampuan memperoleh
ilmu pengetahuan berkaitan
hukum dan prinsip asas kimia
yang berkaitan dengan
penggunaan semasa serta
ilmu pengetahuan sains sosial
dan pembangunan diri (C2,
P2, A2)
Kuliah, tutorial, kerja
makmal, pembacaan
terarah, dan
perbincangan
berkumpulan
Kemampuan mengguna,
mengamal dan menganalisis
hukum asas, prinsip dan
teknik kimia menggunakan
kaedah saintifik yang
berkaitan dengan aplikasi
kimia (C4, P4, A3)
Kuliah, kerja makmal,
tugasan pembacaan,
perbincangan
berkumpulan, dan
tugasan penyelesaian
masalah, kemahiran
peralatan, perisian
berkaitan denga kimia.
Peperiksaan, ujian, kuiz,
tugasan, dan laporan
makmal, persembahan
oral, projek berkumpulan,
dan simulasi komputer.
Kemampuan merancang,
menilai, dan melaksanakan
kajian saintifik dan
penyelidikan berkaitan kimia.
(C6, P6, A3)
Kuliah, kerja makmal,
tugasan pembacaan,
perbincangan
berkumpulan, dan
tugasan penyelesaian
masalah, kemahiran
peralatan, perisian
berkaitan dengan kimia,
projek penyelidikan,
kerja makmal,
persembahan parojek
dan laporan, latihan
penyelidikan.
Peperiksaan, ujian, kuiz,
tugasan, dan laporan
makmal, persembahan
oral, projek berkumpulan,
simulasi komputer,
cadanga penyelidikan,
persembahan laporan
projek tahun akhir, dan
laporan Penyelia Latihan
Penyelidikan.
PO5
Kemahiran
Berkomunikasi
Peperiksaan, ujian, kuiz
dan laporan.
PO6
Kerja
Berkumpulan
(b) Kemahiran Generik
PO4
Pemikiran Kritis
& penyelesaian
Masalah
Kemampuan belajar secara
bersendirian dan
mengamalkan ilmu dan
kefahaman prinsip serta teori
kimia dan menilai kajian
semasa (P4)
Projek penyelidikan
bersendirian, projek
penyelidikan
bekumpulan, latihan
penyelidikan.
Laporan projek
bersendirian, laporan
makmal, laporan projek
penyelidikan tahun akhir.
15. Klasifikasi Kursus
No.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Klasifikasi
Jam Kredit
Peratus (%)
Asas Sains dan Matematik
13
58.5
Teras program
62
Elektif program
33
25.8
Kursus Wajib Universsiti
10
‡
Kemanusiaan
15.7
6
‡
Bahasa Inggeris
2
‡
Ko -kurikulum
2
‡
Keusahawaanan
Jumlah
128
100
Untuk program sains, sila isi klasifikasi berikut (Lain -lain, sila rujuk peraturan badan rasmi berkaitan)
101
102
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
Klasifikasi
Kursus Kimia
(a) Kuliah
(b) Makmal/Bengkel/ Kerja
Lapangan
(c) Latihan Penyelidikan
(d) Projek Tahun Akhir
Jumlah Jam Kredit Untuk Bahagian A
A.
B.
FAKULTI SAINS
Kimia Organik - Biomolekul
3
ULAB 2112
Advanced English for
Academic Communication
2
SSCC 2891
Amali Kimia Organik II
1
SSCC 2713
Kimia Koordinatan
3
SSCC 2453
Kinetik Kimia dan
Elektrokimia
3
SSCC 2851
Amali Kimia Tak Organik II
1
SSCC 2841
Amali Kimia Fizik II
1
SSCC 2473
Spektroskopi Molekul
3
SSCC 2312
Pengurusan dan
Keselamatan Makmal
2
SSCC 2243
Prinsip Kimia Analisis
3
SSCM1033
Kaedah Matematik II
3
SSCC 2861
Amali Kimia Analisis I
1
UICI 2022
Sains Teknologi dan
Manusia
2
Jam Kredit
Peratus(%)
SSCC 2613
76
9
59.4
7.0
3.9
4.7
5
6
96
75.0
Kursus Berkaitan
(a) Matematik
(b) Kemanusiaan/ Etika
(c) Ko -Kurikulum
(d) Bahasa Inggeris
(e) Keusahawanan
Jumlah Jam Kredit Untuk Bahagian B
12
10
2
6
2
32
25.0
Jumlah jam kredit untuk Bahagian A dan B
128
100
9.4
7.8
1.6
4.6
1.6
Elektif Inovasi dan Kreativiti (Pilih 2 kredit)
Jumlah Jam Kredit
15
UXXX 2XX2
Inovasi dan Kreativiti
UHAS 2122
Pemikiran Kritis dan Kreatif
Jumlah Jam Kredit
SEMESTER 5
16. Jumlah jam kredit untuk bergraduan
128 jam kredit
Program ini ditawarkan dalam mod sepenuh masa dan berdasarkan sesi akademik 2 Semester. Kursus
dilaksanakan dan dinilai mengikut semester yang telah ditetapkan. Penilaian kursus dilakukan berdasarkan
peperiksaan akhir dan kerja kursus yang dilaksanakan sepanjang semester.
SEMESTER 1
Nama Kursus
kr
Kod/ Code
Nama Kursus
kr
Service Learning
2
SSCC 3463
Kimia Kuantum
3
SSCU 3623
Metodologi Penyelidikan
dan Pemerolehan Maklumat
3
Kod
Nama Kursus
Tamadun Islam dan
Tamadun Asia
kr
2
ULAB1112
SSCC 1322
Pengenalan Program Kimia
2
UHAS 1172
SSCC 1003
Prinsip Kimia
3
SSCC 1901
Amali Kimia
1
SSCC 1703
Kimia Tak Organik
3
SSCC 1851
Amali Kimia Tak Organik I
SSCM1023
Kaedah Matematik I
UICI 1012
Kod
Amali Kimia Analisis II
1
Elektif (Pilih 9 kredit)
SSCC 3323
Prinsip Kimia Polimer
3
SSCC 3243
Kaedah Pemisahan
3
SSCC 3533
Penggunaan Komputer
dalam Kimia
3
SSCC 3643
Penggunaan Spektorskopi
3
2
SSCP 4453
Fizik Suhu Rendah dan
Kesuperkonduksian
3
2
SSCC 4603
Kimia Perubatan
3
ULAC 2xx2
Nama Kursus
Bahasa Asing
kr
2
Elektif ULAB (Pilih 2 kredit)
Dinamika Malaysia
2
ULAB 3112
SSCC 1413
Termodinamik Kimia
3
ULAB 3122
SSCC 1841
Amali Kimia Fizik I
1
SSCC 1603
Kimia Organik - Kumpulan
Berfungsi
3
1
SSCC 1831
Amali Kimia Organik I
1
3
SSCM1103
Statistik
3
Jumlah Jam Kredit
SEMESTER 3
Kod
Literasi Komputer
Nama Kursus
English for Academic
Communication
15
ULAB 3132
ULAB 3142
Kod
Nama Kursus
Kod
kr
English for Career Search
English for Workplace
Communication
Reading for Specific
Purposes
Writing for Specific
Purposes
Effective Oral
Communication Skills
Jumlah Jam Kredit
15
SEMESTER 4
kr
3
SSCC 3871
ULAB 3152
Jumlah Jam Kredit
Analisis Berinstrumen
Elektif Pembangunan Individu/Masyarakat/
Globalisasi (Pilih 2 kredit)
Teknokrat dan
UHAS 2032
Pembangunan
Etika profesional
UHAS 2092
Organisasi
SEMESTER 2
SEMESTER 6
UQ_1XX1
SSCM 1303
* Syarat penganugerahan:
Untuk dianugerahkan ijazah, pelajar seharusnya:
‡ Memperoleh tidak kurang daripada 128 jam kredit dengan CPA minimum 2.00.
‡ Lulus Latihan Industri (menyamai 5 jam kredit).
‡ Menyempurna dan lulus Projek Sarjana Muda T ahun Akhir.
2
15
Kod/ Code
SSCC 3233
17. Struktur dan Ciri Program, Kurikulum dan Syarat Penganugerahan
2
SEMESTER PENDEK
Nama Kursus
3
2
Elektif Keusahawanan
2
UHAS 3012
Keusahawanan dan
Pembangunan Usahawan
2
2
2
2
2
16
kr
Jumlah Jam Kredit
17
103
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCU 3915
Latihan Penyelidikan
(HW)
5
Jumlah
5
SSCC 2613
SSCC 2891
SSCC 2453
SSCC 2841
SEMESTER 7
SEMESTER 8
SSCC 2312
Kod
Nama Kursus
kr
Kod
Nama Kursus
kr
SSCU 4902
Projek Sarjana Muda I
2
SSCU 4904
Projek Sarjana Muda II
4
Elektif (Pilih 12 kredit)
Elektif (Pilih 12 kredit)
SSCC 4233
Analisis Elektrokimia
3
SSCC 4263
Analisis Terma
3
SSCC 4773
Polimer Tak Organik dan
Organologam
3
SSCC 4473
Kimia Keadaan Pepejal
3
SSCC 4443
Proses Tindak Balas Kimia
3
SSCC 4693
Metabolisme Biomolekul
3
SSCC 4653
SSCC 4733
Sintesis Organik
3
Radiokimia
SSCC 4763
3
Nanokimia
SSCC 4493
Kimia Permukaan dan Koloid
Kimia Organologam
3
SSCP 4403
SSCC 4363
Kimia Hijau
3
SSCP 4603
14
Jumlah Jam Kredit
Jumlah Jam Kredit
3
3
Mikroskopi dan Analisis
Bahan
Teknologi Vakum dan Filem
Tipis
SSCC 4723
3
3
16
18. Pemetaan Hasil Pembelajaran Program dengan Kursus
SSCC 1851
Amali Kimia Tak Organik I
SSCM 1023
SSCM 1103
SSCC 1413
SSCC 1841
Kaedah Matematik I
Statistik
Termodinamik Kimia
Amali Kimia Fizik I
Kimia Organik– Kumpulan
Berfungsi
Amali Kimia Organik I
Kaedah Matematik II
SSCC 1603
SSCC 1821
SSCM 1033
PO1
PO2
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
PO4 PO5
PO6
¥
¥
PO8 PO9 PO10
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
Keusahawanan
PO7
Etika dan Integriti
Kerja Berkumpulan
Kemahiran Berkomunikasi
Pemikiran kritis dan
Penyelesaian Masalah
Kajian Saintifik dan
Penyelidikan
PO3
Kepimpinan
Kursus
Kursus Teras
SSCC 1322 Pengenalan Program Kimia
SSCC 1003 Prinsip Kimia
SSCC 1901 Amali Kimia
SSCC 1703 Kimia Tak Organik
Pembelajaran Sepanjang Hayat
Kod
Aplikasi Pengetahuan dan
Kemahiran Kimia
HASIL PEMBELAJARAN
TAWARAN KURSUS
105
FAKULTI SAINS
Pengetahuan Asas
104
SSCC 2713
Kimia Organik - Biomolekul
Amali Kimia Organik II
Kinetik Kimia dan Elektrokimia
Amali Kimia Fizik II
Pengurusan dan Keselamatan
Makmal
Kimia Koordinatan
SSCC 2851
SSCC 2473
SSCC 2243
SSCC 2861
SSCC 3233
SSCC 3871
SSCC 3323
Amali Kimia Tak Organik II
Spektroskopi Molekul
Prinsip Kimia Analisis
Amali Kimia Analisis I
Analisis Berinstrumen
Amali Kimia Analisis II
Prinsip Kimia Polimer
Metodologi Penyelidikan dan
SSCU 3623
Pemerolehan Maklumat
SSCC 3463 Kimia Kuantum
SSCU 3915 Latihan Penyelidikan
SSCU 4902 Projek Sarjana Muda I
SSCU 4904 Projek Sarjana Muda II
Kursus Elektif
SSCC 3283 Kaedah Pemisahan
Penggunaan Komputer dalam
SSCC 3533
Kimia
SSCC 3643 Penggunaan Spektroskopi
SSCC 4723 Kimia Organologam
SSCC 4233 Analisis Elektrokimia
SSCC 4493 Kimia Koloid dan Permukaan
Polimer Tak Organik dan
SSCC 4773
Organologam
SSCC 4443 Proses Tindak Balas Kimia
SSCC 4653 Sintesis Organik
SSCC 4473 Kimia Keadaan Pepejal
SSCC 4693 Metabolisma Biomolekul
SSCC 4763 Nanokimia
SSCC 4263 Analisis Terma
SSCC 4733 Radiokimia
SSCC 4603 Kimia Perubatan
SSCC 4363 Kimia Hijau
SSCP 4403 Mikoskopi dan Analisis Bahan
Fizik Suhu Rendah dan
SSCP 4453
Kesuperkonduksian
Kursus Universiti
Tamadun Islam dan Tamadun
UICI 1012
Asia
UHAS 1172 Dinamika Malaysia
UICI 2022
Sains, Technologi dan Manusia
UHAS 2092 Etika Profesional
UHAS 2023 Teknokrat dan Pembangunan
UHAS 2122 Pemikiran Kritis dan Kreatif
UXXX 2xx2
Inovasi dan kreativiti
ULAC 2xx2
Bahasa Asing
Keusahawanan dan
UHAS 3012
Pembangunan Usahawan
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
106
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
ULAB 1112
ULAB 2112
ULAB 3112
ULAB 3122
ULAB 3132
ULAB 3142
ULAB 3152
UQ_ 1xx1
UQ_ 1xx1
English for Academic
Communication
Advanced English for Academic
English For Career Search
English for Workplace
Reading for Specific Purposes
Writing for Specific Purposes
Effective Oral Communication
Skills
Ko-Kurikulum I
Ko-Kurikulum II
FAKULTI SAINS
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
Petunjuk:
PO1-PO3 = Kemahiran Teknikal:
PO4-PO10 = Kemahiran Generik
19. Keunikan Program
‡
Program membenarkan pelajar menjalankan latihan penyelidikan mereka di organisasi tempatan dan
antarabangsa.
Makmal pengajaran untuk kursus amali dilengkapi dengan kemudahan terkini dan instrumen yang
lengkap.
Program diiktiraf oleh badan profes ional; Institut Kimia Malaysia.
Jalinan hubungan sedia ada dengan industri tempatan dan antarabangsa mengukuhkan lagi kurikulum
program.
Program membenarkan pelajar melakukan pemindahan kredit kursus yang setara yang ditawarkan
oleh universiti lain sama ada di dalam atau di luar negara.
23. Kemudahan yang ada
Senarai Kemudahan:
1. Makmal Penyelidikan
2. Bengkel Peniup Kaca
3. Makmal Bioteknologi
4. Makmal Makromolekul
5. Stor Kimia
6. Pusat Sumber Jabatan Kimia
7. Bilik Aktiviti Pelajar
8. Bilik Komputer Pelajar
9. Makmal Kimia Tak Organik 1&2
10. Makmal Kimia Fizik 1&2
11. Makmal Kimia Organik 1&2
12. Makmal Analisis 1 & 2
13. M akmal Forensik
14. Bilik Instrumen
21. Program Rentas Kampus
Senarai Instrumen:
1. Spektrometer Resonans Magnet Nukleus
2. Kromatografi Gas - Spektrometer Jisim
3. Spektrometer Inframerah -Transformasi Fourier
4. Kromatografi Penelapan Gel
5. Spektrometer UL -Nampak
6. Spektrometer Pantulan Tersebar UL -Nampak
7. Kromatografi Cecair Berprestasi Tinggi
8. Kromatografi Gas
9. Kromatografi Gas – Pengesan Spektroskopi Jisim
10. Spektrometer Serapan Atom
11. Mikroskop Imbasan Elektron
12. Mikroskop Imbasan Elektron -Pemancaran Medan
13. Mikroskop Transmisi Elektron
14. Kromatografi Ion
15. Elektroforesis Rerambut
16. Penganalisis Permukaan BET
17. Kalorimeter Imbasan Pembeza
18. Penganalisis Termogravimetri
19. Sistem Voltametri
20. Spektrometer Pendarfluor
21. Sistem Penjerapan/Nyahjerapan Permukaan
22. Penganalisis Jumlah Karbon Organik
23. Fotometer Nyala
24. Spektrometer Putaran Elektron
25. Pembelauan Sinar X
26. Spektrometer Jisim – Gandingan Aruhan Plasma (ICP-MS)
27. Kotak Glove
Pelajar dibenarkan untuk mengikuti kursus tertentu di universiti tempatan atau antarabangsa yang berlainan.
Maksimun gred dan jumlah kredit yang boleh dipindahkan adalah 1/3 daripada jumlah kredit keseluruhan
program.
24. Sokongan kepada Pelajar dan Pembelajaran
‡
‡
‡
‡
20. Prospek dan Laluan Kerjaya
Graduan program ini dapat bekerja sebagai:
‡
Ahli kimia atau saintis di institut penyelidikan kerajaan seperti MARDI, Malaysia Palm Oil Board
(MPOB), RRI, PRSS, SIRIM, Jabatan Kimia Malaysia dan Agensi Nuklear Malaysia (Nuclear
Malaysia).
‡
Ahli kimia atau jurutera proses di sektor swasta yang meliputi industri seperti petrokimia, getah ,
kelapa sawit, farmaseutik, pewarna dan tekstil, kosmeseutik, elektronik, rawatan air dan pemprosesan
makanan.
‡
Ahli akademik atau penyelidik di institusi pengajian tinggi, dengan peluang mengikuti program
lanjutan pasca siswazah di peringkat Master dan PhD.
‡
Pegawai kawalan kualiti, jaminan kualiti dan pemasaran di agensi dan industri yang memerlukan
pengetahuan kimia dan kemahiran berkaitan yang baik.
22. Program Professional Skills Certificate
Pelajar diwajibkan mengikuti kursus tambahan yang diiktiraf oleh universiti melalui anjuran SPACE UTM .
Contoh: ISO 9001:2008, OSHE, How to manage your personal finance, How to get yourself employed dan
lain-lain
(a) Pegawai Sokongan
‡
Penasihat Akademik
107
108
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
‡
‡
FAKULTI SAINS
Kaunselor
Persatuan Pelajar (PESAT)
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 54
45 – 49
40 – 44
35 – 39
30 34
0 – 29
(b) Sokongan Prasarana
‡
Capaian Internet (Tanpa Wayar)
‡
e-Pembelajaran
‡
Perpustakaan Digital
‡
Kafetaria
‡
Pusat Kesihatan
‡
Kemudahan Sukan dan Rekreasi
‡
Bilik Kuliah Bestari
‡
Bilik Aktiviti Pelajar
‡
Sudut Pembacaan
(b)
B
BC+
C
CD+
D
DE
3.00
2.67
2.33
2.00
1.67
1.33
1.00
0.67
0
Peranan Pemeriksa Luar (Pemeriksa Pelawat)
Pemeriksa Pelawat di lantik oleh Jawatankuasa Akademik Fakulti untuk:
(c) Sokongan Kewangan
‡
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (PTPTN )
‡
MARA
‡
JPA dan lain-lain
‡
‡
‡
Mengkaji semula dan menilai kurikulum program
Mengkaji semula dan menilai kaedah penilaian pelajar
Mencadangkan penambahbaikan kurikulum kepada Jawatankuasa Akademik.
27. Kaedah Penilaian Program
25. Kaedah Penilaian dan Penambahbaikan Kualiti dan Piawaian Pengajaran dan Pembelajaran
Mekanisma semakan semula pengajaran, pembelajaran, penilaian
,
kurikulum dan piawaian hasil.
1. Prestasi pelajar berdasarkan:
‡ KB/KS/KG –Lulus/Lulus Bersyarat/Gagal
‡ CPA – Purata Mata Kumulatif
‡ Prestasi Pelajar akan Bergraduan
‡ GOT – Graduasi Pada Masa
‡ Kadar Penyelesaian
‡ Analisa Prestasi Kursus
2. Kebolehpekerjaan
‡ Soal selidik pengeluaran
‡ Soal selidik alumni
‡ Soal selidik pasaran
3. Prestasi Pensyarah
‡
Pengajaran oleh pelajar (e-PPP)\
‡
Senarai semak kompetensi staf (CS).
‡
Laporan Penilaian Prestasi Tahunan
(LPPT)
4. Kajian Semula Kurikulum
‡ Jawatankuasa Akademik Fakulti
‡ Soal selidik latihan industri
‡ Soal selidik Projek Sarjana Muda
‡ Laporan Penilai Luar
‡ Soal selidik pencapaian CO oleh pelajar
‡ e-Portfolio pelajar
‡ Penilaian Kemahiran Generik (Laporan Kriteria
Prestasi)
5. Sistem Penyampaian
‡ Jawatankuasa Jaminan Kualiti Akademik
‡ Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI)
‡ Indeks Kepuasan Majikan (ESI)
‡ Audit Anugerah Kualiti Naib Canselor (AKNC)
‡ Piawai Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
26. Peraturan Penilaian
a. Gred dan Markah
Markah
Gred
90-100
80 – 89
75 – 79
70 – 74
A+
A
AB+
Mata Penilaian
4.00
4.00
3.67
3.33
Kaedah
Pengukuran
e- Portfolio
Soal selidik
Hasil Kursus
Laporan Hasil
Kursus
Soal selidik
Projek Sarjana
Muda
Soal selidik PO
oleh pelajar
tahun akhir
Soal selidik
latihan
penyelidikan
Soal selidik
alumni
Soal selidik
majikan
Hasil Pembelajaran
Tempoh
Tindakan
PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sepanjang
Pelajar
masa
Setiap
Pensyarah
semester
Setiap
Pensyarah
semester
Setiap
semester
Fakulti
Setiap
semester
Fakulti
Setiap
sesi
Fakulti
Sekali
setahun
Sekali
setahun
Ketua
Jabatan
Ketua
Jabatan
109
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
110
FAKULTI SAINS
SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK) - SSCE
1. Institusi Penganugerah
2. Institusi Pengajaran
3. Nama Program
4. Anugerah Muktamad
5. Kod Program
6. Badan Profesional atau Berkanun Pentauliahan
7. BahasaPengantar
8. Mod Pengajian (Konvensional, pembelajaran jarak
jauh, dll)
9. Mod Operasi (Francais, Pentadbiran -kendiri, dll)
10. Skim Pengajian (Sepenuh Masa /Separuh Masa)
11. Tempoh Pengajian
Jenis Semester
Biasa
Pendek
12. Syarat Kemasukan
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia
Sarjana Muda Sains dalam Matematik
Sarjana Muda Sains (Matematik)
TS08 (SSCE)
Kementerian Pengajian Tinggi
Bahasa Melayu dan Inggeris
Konvensional
Pentadbiran-kendiri
Sepenuh Masa
Minimum : 4 tahun
Maksimum : 6 tahun
Bil. Semester
Bil. Minggu per semester
Sepenuh Masa Separuh Masa
Sepenuh Masa
Separuh Masa
8
14
Memenuhi semua syarat universiti dan syarat program seperti berikut:
1. Lulus Matrikulasi / STPM / Asasi Sains UM dengan sekurangkurangnya gred Bídalam mata pelajaran Matematik dan sekurangkurangnya C dalam mata pelajaran Kimia dan Fizik atau Biologi.
atau
2. Diploma Sains atau Kejuruteraan dengan PNGK sekurang-kurangnya
2.70 dari institusi diiktiraf
13. Objektif Pendidikan Program
Objektif program BSc (Matematik Industri) adalah untuk memberi pengetahuan, kemahiran dan atribut yang
perlu dicapai oleh graduan untuk berjaya dalam kerjaya. Oleh itu, adalah dijangka bahawa, graduan program
ini akan
1.
2.
3.
menjadi ahli profesional matematik yang kompeten yang mampu menggunakan pengetahuan dan
kemahiran dalam industri berkaitan terutamanya dalam pengajaran, penyelidikan dan pembangunan
pengetahuan baru.
mempunyai kemahiran dalam menulis dan komunikasi lisan untuk menyebarkan pengetahuan
matematik dengan berkesan.
mempunyai kemahiran dan motivasi untuk pendidikan yang berterusan sepanjang hayat dalam
pemerolehan pengetahuan baru dan kemahiran matematik secara mendalam.
14. Hasil Pembelajaran Program
Kod
Hasil Pembelajaran
dihasratkan
Kaedah Pengajaran dan
Pembelajaran
(a) Pengetahuan dan Kecekapan Teknikal
Penilaian
Berkebolehan memperoleh
pengetahuan tentang konsep
asas matematik, teori dan
Kuliah, tutorial,
teknik yang berkaitan
PO1
dengan isu-isu semasa serta pembacaanterarah.
Pengetahuan Asas
pengetahuan dalam bidang
sains sosial dan
pembangunan peribadi.
(C2,P2,A2)
Berkebolehan menggunakan
dan mengamalkan
Kuliah, tutorial, projek
kemahiran dalam taakulan
(Projek Sarjana Muda
PO2
matematik, membina bukti (PSM), berkumpulan /
Penggunaan Ilmu
bukti matematik dan
individu), pembacaan
Matematik serta
memapar kecekapan
terarah, latihan
Teknik
penggunaan pelbagai teknik
berasaskan komputer,
Berpengiraan dan
matematik dalam
latihan simulasi, latihan
Analisis
menjalankan analisis
penyelidikan.
matematik
(C4,P4,A3)
Keupayaan untuk menilai
Kuliah, projek (PSM,
dan menunjukkan
PO3
berkumpulan / individu),
kemahiran dalam memilih
Diskriminasi/
pembacaan terarah,
kaedah yang sesuai untuk
Membeza dan
pembelajaran berasaskan
menyelesaikan masalah
Organisasi/
komputer, pembelajaran
Menyusun Konsep teori dan aplikasi dalam
berasaskan masalah,
sains matematik
Matematik
latihan penyelidikan .
(C6,P6,A3)
b) KemahiranInsaniah
Berkebolehan untuk
memahami, mengekstrak,
menganalisis dan
mengenalpasti masalah dari Pembelajaran aktif,
PO4
projek (PSM,
pelbagai sumber dan
Pemikiran Kritis
dan Penyelesaian membangunkan pendekatan berkumpulan / individu),
latihan penyelidikan.
berasaskan pengetahuan
Masalah
matematik untuk
menyelesaikan masalah.
(P4)
Kebolehan untuk
menyampaikan idea dengan Pembelajaran aktif,
PO5
projek (PSM,
jelas dan berkesan dalam
Kemahiran
berumpulan / individu),
bentuk penulisan dan lisan
Komunikasi
latihan penyelidikan.
kepada pelbagai khalayak.
(P4)
Keupayaan untuk
Pembelajaran aktif,
menyesuaikan diri dan
projek (PSM,
PO6
bekerjasama sebagai
berumpulan), latihan
Kerja Berpasukan
sebahagian daripada
penyelidikan.
pasukan. (A3)
PO7
Pembelajaran
Sepanjang Hayat
dan Pengurusan
Maklumat
Berkebolehan pembelajaran
kendiri dan menunjukkan
kesedaran untuk
pembangunan peribadi dan
profesional yang berterusan.
Pembelajaran aktif,
projek (PSM,
berkumpulan / individu),
kursus-kursus
pembangunan
Peperiksaan, kuiz, ujian,
tugasan.
Peperiksaan, kuiz, ujian,
output perkomput eran,
pembentangan, laporan
projek, laporan latihan
penyelidikan.
Peperiksaan, kuiz, ujian,
output perkomputeran,
pembentangan, laporan
projek, laporan latihan
penyelidikan.
Tugasan bertulis,
pembentangan lisan,
laporan projek, portfolio
pembelajaran, laporan
latihan penyelidikan.
Pembentangan lisan,
laporan projek, laporan
latihan penyelidikan.
Pembentangan lisan,
laporan projek, penilaian
rakan sebaya, laporan
latihan penyelidikan.
Tugasan bertulis,
pembentangan lisan,
laporan projek, portfolio
pembelajaran, laporan
latihan penyelidikan.
111
112
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
17. Struktur dan Ciri Program, Kurikulum dan Keperluan Penganugerahan Ijazah
profesional, latihan
penyelidikan.
(A3)
PO8
Kepimpinan
Berkebolehan memimpin,
mengambil tindakan dan
mempengaruhi orang lain
untuk mencapai matlamat
yang sama.(A3)
Pembelajaran aktif,
projek kumpulan,
pembelajaran
perkhidmatan, aktiviti
kokurikulum, kerja
berkumpulan.
PO9
Etikadan Integriti
Berkebolehan
menyesuaikan nilai etika
dan integriti dalam konteks
profesion dan kewajipan
kepada masyarakat.(A3)
PSM, aktiviti
kokurikulum, kerja
berkumpulan, latihan
penyelidikan.
Laporan PSM, portfolio
pembelajaran, laporan
latihan penyelidikan.
Memperoleh kesedaran
tentang peluang perniagaan,
keusahawanan dan
kerjaya.(P2)
Kuliah, tugasan, kajian
kes, PSM, seminar,
bengkel, aktiviti ko kurikulum, kerja
berkumpulan.
Tugasan bertulis,
pembentangan lisan,
laporan PSM,
peperiksaan, laporan
latihan penyelidikan.
P10
Keusahawanan
113
FAKULTI SAINS
Pembentangan lisan,
laporan projek, penilaian
rakan sebaya.
Kursus ini ditawarkan dalam mod sepenuh masa dan berdasarkan Sesi Akademik dua Semester dengan
beberapa kursus yang diajar dan dinilai setiap Semester. Penilaian adalah berdasarkan peperiksaan akhir dan
kerja kursus yang dijalankan di seluruh semester.
Keperluan Penganugerahan:
Untuk bergraduat, pelajar perlu:
‡
Mencapai sejumlah tidak kurang daripada 126 jam kredit dengan minimum PNGK 2.0.
‡
Lulus latihan penyelidikan.
‡
Tamat dan lulus projek sarjana muda.
SEMESTER 1
Kod
UICI 1012
SSCM 1012
Nama Kursus
Tamadun Islam dan
Tamadun Asia
Pengenalan kepada
Program Matematik
SEMESTER 2
kr
Kod
Nama Kursus
kr
2
ULAB 1112
English for Academic
Communication
2
2
UHAS 1172
Dinamika Malaysia
2
SSCM 1023
Kaedah Matematik I
3
SSCM 1033
Kaedah Matematik II
3
SSCP 1143/
SSCC 1003
Mekanik/
Prinsip Kimia
3
SSCM 1313
Pengaturcaraan Komputer
3
57.9
Teras Program
64
Elektif Program
33
26.2
Kursus Wajib Universiti
10
15.9
‡
Kemanusiaan
6
‡
Bahasa Inggeris
2
‡
Ko -Kurikulum
2
‡
Keusahawanan
1.4 Jumlah
126
100
Bagi program Sains, sila isi klasifikasi berikut. (Lain -lain, sila rujuk kepada garis panduan Badan Berkanun
berkaitan)
Bil.
Klasifikasi
Jam Kredit
Peratusan (%)
Kursus Matematik
A
(a) Kuliah
95
74.5
(b) LatihanPenyelidikan
5
3.9
(c) Projek Sarjana Muda
6
4.8
Jumlah Jam Kredit Bahagian A
106
84.1
B
Kursus Berkaitan
7.9
(a) Kemanusiaan/Etika
10
1.6
(b) Ko -Kurikulum
2
(c) Bahasa Inggeris
4.8
6
1.6
2
(d) Keusahawanan
Jumalah Jam Kredit Bahagian B
20
15.9
Jumlah Jam Kredit Bahagian A dan
126
100
B
SSCM 1103
Statistik
3
SSCM 1523
Aljabar Linear
3
SSCM 1303
Literasi Komputer
Persamaan Terbitan I
16. Jumlah jam kredit untuk bergraduat
Kod
Nama Kursus
kr
SSCM 3423
Kaedah Berangka II
3
UKQL 3012
Service Learning
2
15. Pengelasan Kursus
Bil.
i.
Pengelasan
Sains Asas dan Matematik
Jam Kredit
9
Peratusan (%)
ii.
iii.
iv
126
Jumlah Jam Kredit
3
SSCM 1703
16
Jumlah Jam Kredit
kr
Kod
Nama Kursus
kr
ULAB 2112
Advanced English for
Academic Communication
2
SEMESTER 3
Kod
Nama Kursus
3
16
SEMESTER 4
SSCM 2103
Statistik Bermatematik
SSCM 2423
Kaedah Berangka I
3
SSCM 2043
Kaedah Matematik III
3
SSCM 2793
Kakulus Vektor
3
SSCM 2613
Kalkulus Lanjutan
3
SSCM 2673
Matematik Diskret
3
SSCM 2803
Pemodelan Matematik I
3
SSCM 2773
Persamaan terbitan II
3
SSCM 2833
Pengaturacaraan Linear
3
UICI 2022
Sains Teknologi dan
Manusia
2
Elektif Inovasi dan Kreativiti (Pilih 2 kredit)
Jumlah Jam Kredit
3
17
UKQU 2202
Inovasi dan Kreativiti
UHAS 2122
Pemikiran Kritis dan Kreatif
Jumlah Jam Kredit
SEMESTER 5
2
2
16
SEMESTER 6
Kod
Nama Kursus
kr
SSCM 3703
Persamaan Terbitan Separa
3
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
Electif ULAB (Pilih 2 kredit)
KURSUS DITAWARKAN
Elektif (Pilih 6 kredit)
English for Career Search
2
SSCM 3353
Pengaturcaraan C++
3
ULAB 3122
English for Workplace
Communication
2
SSCM 3553
Teori Gelanggang dan Medan
3
ULAB 3132
Reading for Specific
Purposes
2
SSCM 3543
Teori Nombor
3
ULAB 3142
Writing for Specific
Purposes
2
SSCM 3673
Analisis Fungsian
3
ULAB 3152
Effective Oral
Communication Skills
2
Kod
Elektif (Pilih 6 kredit)
Pembolehubahan
Kompleks
3
SSCM 3533
Teori Set dan Mantik
3
SSCM 3793
Kalkulus Ubahan
3
SSCM 3753
Mekanik Bendalir
3
SSCM 3523
Aljabar Moden
3
Jumlah Jam Kredit
15
Jumlah Jam Kredit
14
SEMESTER PENDEK
Kod
Nama Kursus
kr
SSCU 3915
Latihan Penyelidikan
(HW)
5
Jumlah Jam Kredit
5
SEMESTER 7
SEMESTER 8
Kod
Nama Kursus
kr
Kod
Nama Kursus
kr
SSCU 4902
Projek Sarjana Muda I
2
SSCU 4904
Projek Sarjana Muda II
4
Elektif (Pilih 12 kredit)
Elektif (Pilih 9 kredit)
SSCM 4633
Teori Set Kabur
3
SSCM 4783
Mekanik Kuantum
SSCM 4653
Aljabar Niskala Gunaan
3
SSCM 4623
Geometri Tak Euklidan
3
SSCM 4683
Topologi
3
SSCM 4733
Sistem Dinamik
3
SSCM 4763
Dinamik Bendalir
Berkomputeran
3
SSCM 3153
Statistik Pentaabiran
3
SSCM 4163
Proses Stokastik
3
SSCM 4813
Jumlah Jam Kredit
14
PO1
PO2
PO3
PO4
PO5
PO6
PO7
PO8
PO9
PO1O
2
ULAB 3112
SSCM 3503
Keusahawanan
2
Etika dan Integriti
Bahasa Asing
3
Kawalan Optimal
3
Jumlah Jam Kredit
13
Kursus Teras
SSCM 1012
SSCM 1023
SSCP 1143
SSCC 1003
SSCM 1103
SSCM 1303
SSCM 1033
SSCM 1313
SSCM 1523
SSCM 2673
SSCM 2103
SSCM 2423
SSCM 1703
SSCM 2793
SSCM 2833
SSCM 2043
SSCM 2613
SSCM 2773
SSCM 2803
SSCU 3623
SSCU 4902
SSCU 4904
SSCU 3915
SSCM 3423
Kursus Elektif
SSCM 3503
SSCM 3533
SSCM 3703
SSCM 3793
SSCM 3353
SSCM 3553
SSCM 3543
SSCM 3673
SSCM 4733
SSCM 3753
SSCM 4623
SSCM 4633
Nama Kursus
Pengenalan kepada Program
Matematik
Kaedah Matematik I
Mekanik
Prinsip Kimia
Statistik
Literasi Komputer
Kaedah Matematik II
Pengaturcaraan Komputer
Aljabar Linear
Matematik Diskret
Statistik Bermatematik
Kaedah Berangka I
Persamaan Terbitan I
Kalkulus Vektor
Pengaturcaraan Linear
Kaedah Matematik III
KalkulusLanjutan
Persamaan Terbitan II
Pemodelan Matematik I
Kaedah
Penyelidikan & Pencarian
Maklumat
Projek Sarjana Muda I
Projek Sarjana Muda II
Latihan Penyelidikan (HW)
Kaedah Berangka II
Pembolehubah Kompleks
Teori Set dan Mantik
Persamaan Terbitan Separa
Kalkulus Ubahan
Pengaturcaraan C++
Teori Medan & Gelanggang
Teori Nombor
Analisis Fungsian
Sistem Dinamik
Mekanik Bendalir
Geometri Bukan Euklid
Teori Set Kabur
Kemahiran Insaniah
Kemahiran Kepimpinan
ULAC 2xx2
UHAS 3012
Keusahawanan dan
Pembangunan Usahawan
Pembelajaran Sepanjang
Hayat
2
HASIL PEMBELAJARAN
Pengetahuan Asas
dan Kecekapan
Elektif Keusahawanan (Pilih 2 kredit)
Kerja Berpasukan
Etika Profesional
18. Pemetaan Hasil Pembelajaran Program kepada Kursus
Komunikasi
UHAS 2092
3
Pemikiran Kritis dan
Penyelesaian Masalah
2
Kaedah Penyelidikan dan
Pencarian Maklumat
Kemahiran Analitik
Pengiraan
SSCU 3623
Pengetahuan Asas
Elektif Pembangunan Individu/Masyarakat/
Globalisasi (Pilih 2 kredit)
Teknokrat dan
UHAS 2032
Pembangunan
115
FAKULTI SAINS
Penggunaan Teknik
Matematik
114
/
-
-
-
/
-
-
-
/
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-
/
/
/
/
/
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-
/
-
-
/
/
-
-
-
-
/
-
/
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-
/
/
/
/
/
/
-
/
-
/
/
-
-
/
/
-
/
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-
/
/
-
/
/
-
-
-
-
/
116
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCM 4653
SSCM 4683
SSCM 4763
SSCM 4783
SSCM 4163
SSCM 3153
SSCM 4813
SSCM 3523
UKQL 3012
Aljabar Abstrak Gunaan
Topologi
Dinamik Bendalir
Berkomputeran
Mekanik kuantum
Proses Stokastik
Statistik Pentadbiran
Kawalan Optimum
Aljabar Moden
Servis Komuniti
FAKULTI SAINS
/
/
/
/
-
/
-
/
-
-
-
-
-
/
/
/
-
-
-
/
-
-
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-
20. Prospekdan Laluan Kerjaya
Graduat program ini boleh bekerja sebagai
‡
Ahli akademik dan penyelidik di institusi pengajian tinggi
‡
Penyelidik di jabatan R&D di dalam syarikat berkaitan kerajaan (GLC) atau syarikat multi nasional
‡
Eksekutif kewangan dalam institusi kewangan
‡
Pegawai pentadbiran dalam pertubuhan kerajaan atau sektor swasta
‡
Eksekutif jualan dan pemasaran
21. Program Silang Kampus
Kursus Universiti
Tamadun Islam dan
UICI 1012
Tamadun Asia
UHAS 1172
Dinamika Malaysia
Sains,
UICI 2022
Technologi dan Manusia
UHAS 2092
Etika Profesional
UHAS 2023
Teknokratdan Pembangunan
UHAS 2122
Pemikiran Kritis dan Kreatif
UXXX 2xx2
Inovasidan Kreativiti
ULAC 2xx2
Bahasa Asing
Keusahawanan dan
UHAS 3012
Pembangunan Usahawan
Bahasa Inggeris untuk
ULAB 1112
Komunikasi Akademik
Bahasa Inggeris Lanjutan
ULAB 2112
untuk Komunikasi Akademik
Bahasa Inggeris untuk
ULAB 3122
Komunikasi di Tempat Kerja
Pembacaan untuk Tujuan
ULAB 3132
Khusus
Penulisan untuk Tujuan
ULAB 3142
Khusu
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Komunikasi Lisan Berkesan
/
UQ_ 1xx1
UQ_ 1xx1
ULAB 3112
Ko -Kurikulum I
Ko -Kurikulum II
English for Career Search
/
/
/
/
22. Program UTM Degree ++
/
/
ULAB 3152
Pelajar diberi peluang untuk mendaftar kursus tertentu di institusi yang menyertai sama ada tempatan atau
luar negara. Mankala gred atau kredit boleh dipindahkan sehingga 1 / 3 daripada jumlah kredit dalam
kurikulum.
/
Pelajar diberi peluang untuk mendaftar dalam program -program sijil yang ditawarkan oleh Pusat
Kecemerlangan di universiti semasa cuti semester mereka. Sebagai contoh,
Sijil Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM).
/
/
19. Keunikan Program
‡
Program khas ini bertujuan untuk melahirkan ahli matematik muda cemerlang dan berbakat.
‡
Mewujudkan hubungan dengan fakulti matematik tempatan dan antarabangsa untuk tujuan latihan
penyelidikan di luar negara.
‡
Satu-satunya program Sarjana Muda Matematik yang menawarkan latihan penyelidikan di makmal
penyelidikan sama ada di dalam atau di luar negara.
‡
Program ini membenarkan perpindahan kredit daripada kursus setaraf yang ditawarkan di institusi
tempatan atau luar negara.
‡
Menyediakan pelajar untuk membangun dan mengaplikasi p engetahuan dan kemahiran matematik
mereka secara beretika dalam bidang matematik atau bidang lain.
23. Kemudahan Disediakan
Senarai makmal komputer dan bilik -bilik dengan kemudahan IT
15. Makmal Komputer 1
16. Makmal Komputer 2
17. Makmal Komputer 3
18. Makmal Komputer 4
19. Bilik Kuliah Bijak
20. Pusat Sumber
24. Sokongan untuk Pelajar dan Pembelajaran Mereka
Program induksi untuk tujuan orientasi dan pengenalan kemahiran belajar selama dua minggu
‡
Bukudan Modul Panduan Pelajar
‡
Nisbah staf - pelajar 1:15 dalam pengajaran
‡
Perpustakaan yang ekstensif/lengkap dan lain -lain kemudahan sumber pembelajaran.
‡
Pelajar diberikan penasihat akademik untuk membantu mereka dalam perancangan pendidikan.
25. Kaedah untuk menilai dan meningkatkan kualiti dan piawaian mekanisma pengajaran dan
pembelajaran untuk semakan dan penilaian pengajaran, pembelajaran, penilaian, kurikulum dan
piawaian hasil
1. Prestasi pelajar dari segi:
‡ KS/KB
‡ PNGK
‡ Prestasi pelajar graduat
‡ Graduat Tepat Masa, GOT
‡ Kadar Selesai
‡ Analisis Prestasi Kursus
117
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
118
FAKULTI SAINS
27. Alat Penilaian
2. Keboleh Pekerjaan
‡ Kaji selidik keluar
‡ Kaji selidik alumni
‡ Kaji selidik pasaran
Alat Pengukuran
e- Portfolio
3. Prestasi pensyarah
‡ Penilaian Pengajaran oleh Pelajar (OMR)
‡ Senarai semakan kecekapan untuk staf (CV)
‡ Penilaian tahunan staf (SKT)
4. Semakan Kurikulum
‡ Jawatankuasa Akademik Fakulti
‡ Kaji selidik PSM
‡ Laporan pemeriksaluar
‡ Kaji selidik pencapaian hasil pembelajaran oleh pelajar
‡ e-Portfolio pelajar
‡ Penilaian Kemahiran Insaniah (Kriteria Laporan Prestasi)
5. Sistem Penyampaian
‡ Jawatankuasa Jaminan Kualiti Akademik
‡ CSI
‡ SSI
‡ Laporan audit AKNC
‡ Piawaian MQA
26. Peraturan Taksiran
a)
b)
Ringkasan markah, gred matanilai masing-masing
Markah
Gred
Matanilai
90-100
80-89
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
00-29
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DE
4.00
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.67
1.33
1.00
0.67
0.00
Peranan Pemeriksa Luar (Pemeriksa Pelawat)
Pemeriksa Pelawat dilantik oleh Jawatankuasa Akademik Fakulti
‡ Menyemak dan menilai kurikulum program,
‡ Menyemak dan menilai prosedur dan kaedah penilaian,
‡ Membuat syor kepada Jawatankuasa Akademik.
PO1
PO2
PO3
PO4
x
x
x
x
Hasil Pembelajaran
PO5 PO6 PO7
x
x
x
PO8
PO9
PO10
x
x
x
x
x
x
x
Hujung
Semester
Fakulti
Fakulti
x
x
x
x
Hujung
Sesi
Sekali
Setahun
Sekali
Setahun
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Soal Selidik Alumni
x
x
x
x
x
x
x
x
Soal Selidik Majikan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Pelajar
x
x
x
berterusan
Hujung
Pensyarah
Semester
Hujung
Pensyarah
Semester
Hujung
Fakulti
Semester
Soal Selidik Hasil
Pembelajaran kursus
Laporan Hasil
Pembelajaran
Soal Selidik Projek
Sarjana Muda
Soal selidik Hasil Pembelajaran Program (PO)
oleh pelajar tahun akhir
Soal selidik Latihan
Industri
x
Jangkamasa Tindakan
x
Ketua
Jabatan
119
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
120
SARJANA MUDA SAINS (FIZIK INDUSTRI) - SSCF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia
Sarjana Muda Sains Fizik Industri
Sarjana Muda Sains (Fizik Industri)
TS33
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
Konvensional
Tadbir Kendiri
Sepenuh masa
Minimum : 4 tahun
Maksimum : 6 tahun
Bil. Semester
Bil. minggu per semester
Sepenuh masa
Separuh Masa
Sepenuh masa
Separuh Masa
8
14
Memenuhi syarat Universiti dan program seperti berikut:
1. Lulus matrikulasi / STPM/ASASI Sains UM dengan sekurang - kurangnya
gred Bí dalam Fizik dan sekurang - kurangnya C dalam kimia dan
matematik.
atau
2. Diploma Sains atau Kejuruteraan dengan sekurang - kurangnya CPA 2.70
dari institusi yang di iktiraf.
Institusi Penganugerahan
Institusi Pengajaran
Nama Program
Anugerah Akhir
Kod Program
Akreditasi Badan Berkanun atau Profesional
Bahasa Penghantar
Mod Pengajian ( Konvensional, jarak jauh, dll)
Mod Operasi ( Francais, Tadbir Kendiri, dll)
Skim Pengajian ( Sepenuh masa/ Separuh masa)
Tempoh Pengajian
Jenis semester
Normal
Pendek
12. Syarat Kemasukkan
13. Objektif Program
Objektif Program Sarjana Muda Sains (Fizik Industri) adalah untuk memberi pengetahuan, kemahiran dan
ciri - ciri yang perlu dicapai oleh graduan untuk kerjaya yang berjaya. Program ini direka untuk :
1.
Melatih ahli fizik yang berketerampilan untuk keperluan industri dan institusi penyelidikan.
2.
Menyediakan graduan yang mampu menerajui satu pasukan dan mengambil tanggungjawab utama di
tempat kerja dan masyarakat.
3.
Menyediakan graduan yang mempunyai personaliti tersohor, melalui hujah yang kritikal dan analisis
serta kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang berkesan.
4.
Menyediakan graduan berfikiran kreatif dan inovatif dalam menempuh cabaran baru.
5.
Menyediakan graduan yang berintegriti profesional dan mampu menguruskan pembelajaran kendiri.
6.
Menyediakan graduan yang berkemahiran keusahawanan dan mampu memandang kehadapan terhadap
kekayaan dan peluang pekerjaan.
FAKULTI SAINS
14. Hasil Pembelajaran Program
Kod
Matlamat Hasil
Kaedah Pengajaran
pembelajaran
Pembelajaran
(a) Kemahiran teknikal dan kopetensi
Kebolehan menggarap
pengetahuan mengenai
hukum dan prinsip asas
Kuliah, tutorial,
PO1
fizik dalam penggunaan
seminar, kerja makmal,
Pengetahuan Asas
terkini serta pengetahuan
pembacaan terarah,
Fizik
dalam sains sosial dan
pembelajaran aktif.
pembangunan diri
(C2,P2,A2)
Kebolehan mengguna,
mempraktiskan dan
menganalisis hukum dan
PO2
prinsip asas fizik menerusi
Kuliah, tutorial, kerja
Penggunaan
kaedah eksperimen, teknik
makmal, sesi hands on
pengetahuan dan
pengkomputeran dan
komputer, latihan
kemahiran Fizik
matematik dalam
industry
menyelesaikan
permasalahan fizik yang
berkaitan dengan
industri.(C4, P4, A3)
Projek yang diselia,
Kebolehan merancang,
kuliah, kerja makmal,
menilai dan menunjukcara
pembacaan terarah,
PO3
kajian dan penyelidikan
latihan simulasi, latihan
Kajian Saintifik dan
saintifik dalam bidang fizik
berasaskan komputer,
Penyelidikan dalam
yang berkaitan dengan
pembelajaran
Bidang Fizik
penggunaannya di
berasaskan masalah,
industri.(C6, P6, A3)
latihan ind ustri.
(b) Kemahiran insaniah
Projek yang diselia,
kuliah, kerja makmal,
Kebolehan mempraktikkan
pembacaan terarah,
pengetahuan dan
PO4
latihan simulasi, latihan
kemahiran prinsip dan teori
Pemikiran Kritis dan
berasaskan komputer,
fizik bagi menyelesaikan
Penyelesaian Masalah
pembelajaran
permasalahan saintifik
berasaskan masalah,
dengan berkesan.(P4)
latihan industri, tutorial.
PO5
Kemahiran
Komunikasi
PO6
Kerja Berpasukan
Penilaian
Peperiksaan, ujian,
kuiz, laporan makmal,
pembentangan, tugasan
bertulis, latihan
berasaskan masalah,
laporan projek.
Peperiksaan, laporan
makmal,
pembentangan, tugasan
- tugasan bertulis,
latihan berasaskan
masalah, laporan
projek, Laporan
Latihan Industri,
Latihan Simulasi
Laporan Projek Tahun
Akhir,Peperiksaan,
laporan makmal,
Pembentangan,
tugasan bertulis,
laporan latihan
industri.
Laporan Projek t ahun
akhir, peperiksaan
laporan makmal,
pembentangan, tugasan
bertulis, laporan
latihan industri.
Kebolehan berkomunikasi
secara berkesan dan yakin
menerusi penulisan dan
lisan kepada pelbagai
lapisan khalayak (P4)
Projek yang diselia,
kuliah, kerja makmal,
tugasan individu,
latihan industri.
Laporan Projek tahun
akhir, peperiksaan,
laporan makmal,
pembentangan, tugasan
bertulis, laporan
latihan industri.
Kebolehan berperanan
secara berkesan dan
bertanggungjawab sebagai
ahli kumpulan bagi
mencapai matlamat
bersama dan mampu
menyesuaikan diri dalam
situasi dan keutamaan yang
berubah.(A3)
Projek tahun akhir,
tugasan berkumpulan,
latihan industri, kerja
makmal
Laporan
Makmal,Lapuran
Projek tahun akhir,
lapuran latihan
industri.
121
122
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
PO7
Pembelajaran
Sepanjang Hayat dan
Pengurusan Maklumat
Kebolehan mencari dan
memperoleh pengetahuan
terkini, mampu berdikari
dan mengurus masa secara
berkesan. (A3)
Kemampuan
mempamerkan
kepeimpinan, bertindak
balas dan mengajak
mempengaruhi yang lain
untuk mencapai matlamat
bersama. (A3)
Kebolehan mengadaptasi
nilai -nilai etika dan integriti
dalam interaksi sosial dan
saintifik, berfikiran positif
dan memiliki jati diri.(A3)
Mempunyai kesedaran dan
kecenderungan kepada
peluang perniagaan dan
keushawanan. (P2)
PO8
Kepimpinan
PO9
Etika dan Integriti
PO 10
Keushawanan
15. Pengkelasan Kursus
Bil.
Pengkelasan
i.
Asas sains dan matematik
ii.
Program Teras
iii.
Program Elektif
iv.
Kursus Wajib Universiti
a. Kemanusian
b. Bahasa
c. Ko -kurikulum
d. Keusahawanan
Projek tahun akhir,
tugasan individu,
latihan industry.
Projek, tutorial, tugasan
berkumpulan, kerja
makmal.
Pengkelasan
Keusahawanan
Kuliah
Makmal / bengkel
Projek Tahun Akhir
Latihan Industri
Jumlah jam kredit untuk
Bahagian A
1.2
1.3
Jumlah Jam Kredit untuk
Bahagian (A +B)
Matematik
Pengurusan danPemasaran
Kemaknusian /Etika
Ko -Kurrikulum
Bahasa Inggeris
41
31.8
129
100%
129 jam kredit
Kuliah, projek tahun
akhir, latihan industri.
Lapuran Projek tahun
akhir, tugasaan
bertulis, lapuran
latihan industri.
Kuliah, latihan
industry, project
Tugasan
bertulis,projek report
17. Struktur dan Ciri - ciri Program, kurikulum dan syarat penganugerahan
Kursus ini ditawarkan dalam mod sepenuh masa dan berdasarkan Sesi Akademik 2 Semester dengan beberapa
kursus dijalankan dan dinilai di setiap semester. Penilaian adalah berdasarkan kepada peperiksaan akhir dan kerja
kursus yang dijalankan sepanjang semester.
Syarat Penganugerahan:
Untuk pengijazahan, pelajar perlu:
‡ Mencapai jumlah tidak kurang 129 jam kredit dengan minimum CPA 2.0
‡ Lulus Latihan Industri
Tamat dan lulus Projek Sarjana muda.
SEMESTER 1
Jam kredit
20
56
33
10
6
2
2
Peratus (%)
58.9
25.6
15.5
Jam Kredit
Peratus %
Kod
UICI 1012
Nama Kursus
Tamadun Islam dan
Tamadun Asia
SEMESTER 2
kr
Kod
2
ULAB 1112
71
6
6
5
55.0
4.7
4.7
3.8
88
68.2
12
9
10
2
6
9.3
7.0
7.8
1.6
4.7
Nama Kursus
English for Academic
Communications
kr
2
SSCM 1023
Kaedah Matematik I
3
UHAS 1172
Dinamika Malaysia
2
SSCP 1102
Pengenalan Kepada Fizik
2
SSCM 1033
Kaedah Matematik II
3
SSCP 1143
Mekanik
3
SSCP 1163
Bunyi, Gelombang dan Optik
3
SSCP 1153
Elektrik dan Magnet
3
SSCP 1223
Fizik Moden
3
SSCP 1811
Amali Fizik I
1
SSCM 1523
Aljabar Linear
3
SSCP 1821
Amali Fizik II
1
Jumlah Jam Kredit
14
Jumlah Jam Kredit
17
SEMESTER 4
Kod
Nama Kursus
kr
Kod
Nama Kursus
kr
SSCM 1703
Persamaan Terbitan I
3
UQ_1XX1
Service Learning
2
SSCP 2213
Fizik Nukleus
3
ULAB 2112
Advanced English for
Academic Communications
2
SSCP 2313
Elektronik Asas
3
SSCP 2113
Termodinamik
3
SSCP 2333
Pengaturcaraan Komputer
3
SSCP 2413
Fizik Keadaan Pepejal
3
SSCP 2811
Amali Fizik III
1
SSCP 2613
Fizik Matematik
3
UICI 2022
Sains Teknologi dan
Manusia
2
SSCP 2821
Amali Fizik IV
1
Kursus berkaitan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
1.6
16. Jumlah Jam Kredit untuk penganugerahan
Pembentangan,
tugasan berkumpulan
Kursus Fizik
(a)
(b)
(c)
(d)
2
Jumlah jam kredit untuk Bahagian B
SEMESTER 3
1.1
B
(f)
Lapuran Projek tahun
akhir, tugasaan
bertulis, lapuran
latihan industri.
Jumlah
129
100
Untuk program Sains, sila isikan klasifikasi berikut. (Lain -lain sila rujuk kepada garis panduan)
Bil.
A
123
FAKULTI SAINS
Elektif Inovasi dan Kreativiti (Pilih 2 kredit)
UXXX 2XX2
Inovasi dan Kreativiti
2
UHAS 2122
Pemikiran Kritis dan Kreatif
2
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
15
Jumlah Jam Kredit
SEMESTER 5
16
Kod
Nama Kursus
kr
Kod
Nama Kursus
kr
SSCP 3113
Keelektromagnetan
3
SSCP 3343
Instrumentasi dan
Pemerolehan Data
3
SSCP 3133
Fizik Terma dan Statistik
3
SSCP 3613
Mekanik Kuantum I
3
SSCP 3323
Elektronik Lanjutan
3
SSCP 3821
Amali Fizik VI
1
SSCP 3811
Amali Fizik V
1
2
Etika Profesional
2
ULAC 2xx2
Bahasa Asing
2
Elektif ULAB (Pilih 2 kredit)
UHAS 3012
Keusahawanan dan
Pembangunan Usahawan
SSCP 4393
3
SSCP 4373
Elektronik Komunikasi
3
SSCP 4223
Pengesanan Sinaran
3
SSCP 4253
Fizik Perubatan
3
SSCP 4263
Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan
3
Tenaga Nuklear
3
SSCP 4233
Prinsip Pemasaran
3
ULAB 3122
English for Workplace
Communications
2
SHAS 1 043
Tabiat Organisasi
3
2
SSCP 3433
Kawalan Kualiti
3
2
Perlindungan Sinaran
Fizik Sinaran Gunaan
3
SSCP 4273
SSCP 4293
Dosimetri Sinaran
3
SSCP 4283
SSCP 4913
Radiobiologi
3
SSCP 4203
SSCP 4623
Sains Bahan
SSCP 4633
Bahan Seramik dan
Amorfos
SSCP 4643
SSCP 4603
SSCP 4493
Sains Kakisan
3
3
SSCP 4473
Spektroskopi dan Analisis
Bahan
3
Bahan Polimer
3
SSCP 4483
Peranti Semikonduktor
3
Teknologi Vakum dan
Saput Tipis
3
SSCP 4443
Bahan Magnet
3
SSCP 4403
Mikroskopi dan Analisis
Bahan
3
Kajilogam
18. Pemetaan hasil pembelajaran program kepada kursus
Hasil Pembelajaran
Jumlah jam kredit
Kod
kr
5
5
SEMESTER 7
SEMESTER 8
Kod
Nama Kursus
kr
Kod
Nama Kursus
kr
SSCU 4902
Projek Sarjana Muda I
2
SSCU 4904
Projek Sarjana Muda II
4
Elektif (Pilih 12 kredit)
Elektif (Pilih 12 kredit)
Elektif A
Elektif A
SSCP 4123
Penilaian dan Ujian Tanpa
Musnah
3
SSCP 4013
Pemprosesan Data
3
SSCP 4133
Elektronik Industri
3
SSCP 4303
Kawalan Proses
3
SSCP 4143
Simulasi Litar Elektronik
3
SSCP 4353
Teknik Ultrasonik
3
Kursus
Kursus Teras
SSCP 1102 Pengenalan kepada Kursus
Fizik
SSCP 1143 Mekanik
SSCP 1153 Elektrik dan Kemangnetan
SSCM 1023 Kaedah Matematik I
SSCM 1523 Algebra Linear
SSCM 1033 Kaedah Matematik II
SSCM 1703 Persamaan Terbitan I
SSCP 1811 Amali Fizik I
SSCP 1163 Bunyi, Gelombang dan Optik
SSCP 1223 Fizik Moden
SSCP 1821 Amali Fizik II
SSCP 2313 Elektronik Asas
SSCP 2213 Fizik Nukleus
SSCP 2333 Pengaturcaraan Komputer
SSCP 2811 Amali Fizik III
P01
P02
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
Keusahawanan
15
Etika, integriti dan jati diri
Jumlah Jam Kredit
kepimpinan
17
KURSUS DITAWARKAN
SEMESTER PENDEK
Latihan Industri (HW)
3
Pembelajaran sepanjang
hayat
3
SSCU 3905
3
Kerja berpasukan
Prinsip Pengurusan
3
Elektif C
Komunikasi
3
3
Penyelesaian masalah
Prinsip Perakaunan
SHA D 1033
Nama Kursus
Perlindungan Sinaran Alam
Sekitar
Perlindungan Sinaran
Perubatan
SSCP 4463
Elektif (Pilih 3 kredit)
Kod
3
2
SHC 1163
Jumlah Jam Kredit
Elektif B
SSCP 4243
Elektif (Pilih 6 kredit)
SHAS 1 013
ULAB 3152
3
Perantaramukaan
Komputer
Elektif C
2
Effective Oral
Communication Skills
Pengujian dan Penyengaraan
Elektronik
2
English for Career Search
ULAB 3142
SSCP 4363
Elektif B
ULAB 3112
Reading for Specific
Purposes
Writing for Specific
Purposes
3
Elektif Keusahawanan (Pilih 2 kredit)
UHAS 2092
ULAB 3132
Pemprosesan Isyarat
Kemahiran menganalisis
dan eksperimen
Elektif Pembangunan Individu/Masyarakat/
Globalisasi (Pilih 2 kredit)
Teknokrat dan
UHAS 2032
Pembangunan
SSCP 4383
SEMESTER 6
Aplikasi pengetahuan dan
kemahiran bidang fizik
Jumlah Jam Kredit
FAKULTI SAINS
Pengetahuan asas fizk
124
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P010
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
125
126
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCP 3323
SSCP 2613
SSCP 2413
SSCP 2821
SSCP 3113
SSCP 2113
SSCP 3343
SSCP 3811
SSCP 3821
SSCP 3613
SSCP 3133
SSCU 4902
SSCU 4904
SSCU 3905
Elektronik Lanjutan
Fizik Matematik
Fizik Keadaan Pepejal
Amali Fizik IV
Keelektromagnetan
Termodinamik
Instrumentasi dan
Pemerolehan Data
Amali Fizik V
Amali Fizik VI
Mekanik Kuantum
Fizik Terma dan Statistik
Projek Sarjana Muda I
Projek Sarjana Muda II
Latihan Industri (HW)
FAKULTI SAINS
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
SSCP 4463
SSCP 4473
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
ELEKTIF (Pilih 33 Kredit)
Kursus Elektif Pengurusan (Pilih 9 Kredit)
SSCP 3433 Kawalan Kualiti
SSCD 1043 Tabiat Organisasi
SHAC 1163 Prinsip Perakaunan
SHAF 1013
Prinsip Pemasaran
SHAD 1033 Prinsip Pengurusan
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
SSCP 4133
SSCP 4143
SSCP 4383
SSCP 4393
SSCP 4353
SSCP 4363
SSCP 4373
SSCP 4303
SSCP 4013
SSCP 4913
SSCP 4223
SSCP 4233
SSCP 4243
SSCP 4293
SSCP 4253
SSCP 4263
SSCP 4273
SSCP 4283
SSCP 4203
SSCP 4623
SSCP 4633
SSCP 4643
SSCP 4603
SSCP 4493
Elektif A
Penilaian dan Ujian Tanpa
Musnah
Elektronik Industri
Simulasi Litar Elektronik
Pemprosesan Isyarat
Pengantaramukaan Komputer
Teknik Ultrasonik
Pengujian dan
Penyenggaraan Elektronik
Elektronik Komunikasi
Kawalan Proses
Pemprosesan Data
Elektif B
Radiobiologi
Pengesanan Sinaran
Perlindungan Sinaran
Fizik Sinaran Gunaan
Dosimetri Sinaran
Fizik Perubatan
Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan
Tenaga Nuklear
Perlindungan Sinaran Alam
Sekitar
Perlindungan Sinaran
Perubatan
Elektif C
Sains Bahan
Bahan Seramik dan Amorfus
Bahan Polimer
Teknologi Vakum dan Saput
Tipis
Kajilogam
Teknokrat dan Pembangunan
UHAS 2122
UXXX 2xx2
ULAC 2xx2
Pemikiran Kritis dan Kreatif
Inovasi dan Kreativiti
Bahasa Asing
Keusahawanan dan
Pembangunan Usahawan
English for Academic
Communications
Advanced English for
Academic Communications
English for Career Search
English for Workplace
Communication
Reading for Specific Purposes
Writing for Specific Purposes
Effective Oral
Communication Skills
Keusahawanan
ko-kurrikulum I
ko-kurrikulum II
SSCP 4553
SSCP 4563
SSCP 4573
SSCP 4583
SSCP 4593
UICI 1012
¥
Elektif Fizik (Pilih 24 kredit dari satu kumpulan)
SSCP 4123
UHAS 2023
SSCP 4523
SSCP 4533
SSCP 4543
SSCP 3523
SSCP 4713
¥
¥
¥
UHAS 2092
SSCP 4483
SSCP 4443
SSCP 4403
¥
¥
¥
Sains Kakisan
Spektroskopi dan Analisis
Bahan
Peranti Semikonduktur
Bahan Magnet
Mikroskopi dan Analisis
Bahan
Elektif D
Teknologi Laser
Teknologi Gentian Optik
Optoelektronik
Optik Moden
Pengenalan kepada Optik Tak
Linear
Optik Gunaan
Fotonik
Laser dalam Perubatan
Fotometrik
Kejuruteraan Laser Keadaan
Pepejal
Kursus Universiti
Tamadun Islam dan
Tamadun Asia
Dinamika Malaysia
Sains, Technologi dan
Manusia
Etika Profesional
UHAS 1172
UICI 2022
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
UHAS 3012
¥
ULAB 1112
¥
¥
ULAB 2112
¥
ULAB 3112
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
ULAB 3122
ULAB 3132
ULAB 3142
ULAB 3152
UHAS 3012
UQ_ 1xx1
UQ_ 1xx1
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
PO1-PO3 = Kemahiran Teknikal:
PO4-PO10 = Kemahiran Generik
¥
19. Keunikan Program
‡
‡
‡
‡
¥
¥
¥
¥
¥
‡
Program ini digubal dan dirancang menepati kehendak semasa industri.
Program ini membenarkan pelajar mengikuti latihan industri sama ada di dalam atau di luar negara.
Wujud hubungan universiti dengan industri sama ada dalam dan luar negara.
Program ini membenarkan pemindahan kredit daripada kursus setara daripada institusi pengajian tinggi
yang lain.
Makmal – makmal kami dilengkapi dengan peralatan dan kemudahan terkini.
127
128
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
20. Prospek dan laluan kerajaya
Program Ijazah Sarjana Muda Sains Fizik Industri menyediakan graduan yang boleh dan mampu melaksanakan tugasan
penyelidikan dan pembangunan di industri, makmal -makmal penyelidikan sama ada kerajaan atau swasta sebagai
penyelidik dan ahli s ains, jurutera kawalan kualiti. Antara profesyen yang biasa diceburi oleh graduan program ini ialah
Jurutera Jaminan Kualiti dan Jurutera Kawalan di Industri Pembuatan, Penyelia Jaminan Kualiti Ujian Tanpa Musnah,
Pengurus Instrument, Pegawai OSHA, Penyelidik di Institusi Penyelidikan Kerajaan dan Swasta, Jurutera Pemasaran dan
jualan.
Di sektor awam graduan Fizik industri boleh meneroka kerjaya sebagai Pegawai Sains, Saintis, Ahli Meteorologi dan
sebagainya.
21. Program merentas kampus (Cross Campus Program)
Pelajar diberi peluang untuk mendaftar kursus tertentu di universiti yang terlibat di dalam dan luar negara. Mana-mana
gred atau kredit sehingga 1/3 daripada jumlah kredit dalam kurikulum boleh dipindahkan.
22. Program UTM Degree ++
Pelajar diberi peluang untuk mendaftar dalam program sijil yang ditawarkan oleh Pusat Kecemerlangan di
Universiti, dengan kursus - kursus yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Profesional dan Pendidikan Berterusan
(SPACE) semasa cuti semester mereka .
23. Kemudahan Sedia Ada
A: Makmal
1. Makmal Fizik Moden
2. Makmal Optik
3. Makmal Elektronik Asas & Lanjutan
4. Makmal Optoelektronik
5. Makmal Fizik Nuklear
6. Makmal Dosimetri Sinaran
7. Makmal Penyelidikan dan Teknologi Laser
8. Makmal Teknologi Fiber Optik
9. Makmal Filem Tipis & Suhu Rendah
10. Makmal Vakum
11. Makmal Sains Bahan & Analisis Bahan
12. Makmal Komputer & Mikrokomputer
13. Makmal Latihan Fotonik & Penyelidikan
14. Makmal Penyelidikan Kristal Optik
15. Bengkel Elektronik & Mekanikal
B: Peralatan Utama
1. Diffractometer Sinar - X (XRD)
2. Mesin Pertumbuhan hablur menggunakan kaedah CZ
3. Spektrofotometer inframerah
4. Spektrometer UV -VIS
5. Mesin CNC
6. Spektrometer Photoluminiscence
7. Mesin Pengilap dan Pengisar Berkejituan Tinggi
8. Ellipsometer
9. Relau Suhu Tinggi
10. Differential Thermal Analyzer (DTA)
11. Peralatan kekerasan Vickers -Vickers Hardness Equipment
12. Mesin Ujian Mekanikal Am
FAKULTI SAINS
13.
14.
15.
16.
17.
Pengesan Germanium Hyper tulen -Hyper pure Germanium Detector
Mikroskop Daya Atom (AFM) - Atomic Force Microscope
Rapid Thermal Process (RTP)
Mesin Tegangan - Tensile Machine
Mesin Kakisan - Corrosion Machine
24. Sokongan untuk pelajar dan pembelajarannya
a)
b)
c)
d)
e)
Dua minggu program induksi bagi suaikenal dan pengenalan kepada kemahiran pembelajaran
Buku panduan pelajar serta Modul Bimbingan
Nisbah staf dan pelajar 1:12
Kemudahan perpustakaan dan sumber pembelajaran yang lain
Semua pelajar disediakan penasihat akademik yang mempunyai tugas membantu dalam masalah
peribadi serta menasihati program pembelajaran.
25. Kaedah Penilaian dan Peningkatan Kualiti dan Piawaian Pengajaran dan Pembelajaran.
Mekanisma bagi semakan dan penilaian pengajaran, pembelajaran, penilaian, kurikulum dan hasil
piawaian.
1. Pencapaian pelajar dari segi:
‡ KS/KB
‡ CPA
‡ Prestasi pelajar graduat
‡ Graduat pada masanya
‡ Tempoh tamat belajar
‡ Analisis prestasi kursus
2. Keboleh pasaran
‡ Kajian keluar
‡ Kajian Alumini
‡ Kajian Pasaran
3. Prestasi Pensyarah
a. Penilaian pengajaran oleh pelajar
b. Senarai semak kompetensi staf (CV).
c. Sasaran Kerja Tahunan (SKT)
4. Semakan semula Kurikulum
‡ Jawatankuasa akademik fakulti
‡ Kajian Latihan industri
‡ Kajian Projek Sarjana Muda
‡ Laporan pemeriksa luar
‡ Semakan semula pencapaian hasil pembelajaran kursus oleh pelajar
‡ e-Portfolio pelajar
‡ Penilaian kemahiran Generik (Performance Criteria Report)
5. Sistem penyampaian
‡ Jawatankuasa Jaminan Kualiti Akademik
‡ CSI (Indeks kepuasan pelanggan)
‡ SSI(Indeks kepuasan pelajar)
‡ Laporan audit AKNC
‡ Piawaian MQA
129
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
130
FAKULTI SAINS
SARJANA MUDA SAINS (KIMIA INDUSTRI) - SSCC
26
Peraturan Penaksiran
a)
Ringkasan markah, gred dan mata nilaian.
Universiti Teknologi Malaysia
1. Institusi Penganugerah
Markah
90-100
80-89
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
00-29
Grad
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D+
DE
Mata nilai
4.00
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2,33
2.00
1.67
1.33
1.00
0.67
0.00
2. Institusi Pendidikan
Universiti Teknologi Malaysia
3. Nama Program
Sarjana Muda Sains dalam Kimia industri
4. Anugerah Akhir
Sarjana Muda Sains (Kimia Industri)
5. Kod Program
TS07 (SSC)
6. Badan Akreditasi Berkanun dan Profesional
Kementerian Pendidikan Malaysia
7. Bahasa Pengantar
Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
8. Mod Pengajian (Konvensional, pembelajaran jarak
jauh, dan lain -lain
Konvensional
9. Mod Operasi (Francais, Urustadbir sendiri, dan lainlain)
Urustadbir sendiri
10. Skema Pengajian (sepenuh masa/separuh masa)
Sepenuh masa
11. Tempoh Pengajian
Minimum
: 4 tahun
Maksimum : 6 tahun
Bilangan minggu dalam semester
Sepenuh Masa
Separuh Masa
14
-
Jenis Semester
Lazim
b) Peranan Pemeriksa Luar (Pemeriksa Pelawat)
Pemeriksa Pelawat dilantik oleh Jawatankuasa Akademik Fakulti bagi
‡ Semakan semula dan nilai kurikulum program
‡ Semakan dan menilai prosedur dan kaedah penilaian
‡ Mencadangkan syor yang perlu kepada Jawatankuasa Akademik
Pendek (Latihan
Industri)
12. Syarat Kemasukan
27. Kaedah Penilaian
Hasil Pembelajaran
Kaedah Pengukuran
Tempoh
Tindakan
oleh
LO1
LO2
LO3
LO4
LO5
LO6
LO7
LO8
LO9
LO10
e- Portfolio
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
beterusan
pelajar
Hasil kaji selidik kursus
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Akhir Sem
pensyarah
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Laporan hasil
pembelajaran kursus
Kaji selidik Projek
Tahun Akhir
Kaji Selidik PO oleh
pelajar tahun akhir
Kaji selidik Latihan
Industri
x
x
131
x
Akhir Sem
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Akhir Sem
x
Akhir Sem
Akhir sesi
Kaji selidik Alumni
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Kaji selidik Majikan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
sekali/
tahun
sekali/
tahun
Bilangan Semester
Sepenuh Masa Separuh Masa
8
-
-
-
-
Memenuhi syarat kemasukan ke Universiti dan syarat keperluan program
seperti berikut:
(1) Lulus Sijil Matrikulasi/STPM/Asasi UM dengan Minimum Gred Bí
dalam subjek Kimia dan minimum C dalam Matematik dan Fizik atau
Biologi.
atau,
(2) Diploma Sains atau Kejuruteraan dengan minimum CPA 2.70 yang
diperoleh dari mana-mana institusi yang diiktiraf.
pensyarah
13. Objektif Program
Fakulti
Objektif Program Sarjana Muda Sains (Kimia Industri) adalah untuk memberikan pengetauan, kemahiran dan
atribut yang harus dicapai oleh graduat untuk berjaya dalam kerjaya. Program direka untuk: -
Fakulti
1.
Menyediakan graduat yang berupaya menggunakan dan menghasilkan pengetahuan baru dalam bidang
kimia yang relevan bagi pembangunan negara
2.
Melatih graduat yang berkebolehan mencari penyelesaian masalah berkaitan isu semasa industri kimia
untuk kebaikan dan pembangunan negara dan manusia sejagat.
3.
Mendidik graduat yang boleh menganalisis dan mengenalpasti peluang perniagaan dan menceburi bidang
keusahawanan.
4.
Menyediakan graduat yang boleh menyumbang dalam pasukan atau kumpulan yang terlibat dalam projek
kimia.
5.
Melatih graduat supaya mempunyai kuali ti kepimpinan, etika dan profesional menyumbang kepada negara
dan manusia sejagat.
6.
Menyediakan graduat yang boleh berkerja secara berpasukan dalam masyarakat berbilang bangsa untuk
mencapai sesuatu objektif.
7.
Melatih graduat yang boleh berkomunkasi secara b erkesan merentasi berbagai bentuk perhubungan dan
audian.
Fakulti
KJ
KJ
132
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
FAKULTI SAINS
14. Hasil Pembelajaran Program (PO)
Kod
Matlamat Hasil Pembelajaran
Kaedah pengajaran dan
pembelajaran
PO2.
Aplikasi
pengetahuan dan
kemahiran Kimia
PO3.
Kemahiran
menganalisis dan
melakukan
eksperimen
Kuliah, tutorial, kerja
makmal, pembacaan
terarah, perbincangan
kumpulan
Peperiksaan, ujian , kuiz,
tugasan, laporan makmal,
pembentangan lisan dan
projek kumpulan.
Kebolehan untuk
merancang, menilai dan
menunjukkan kajian
saintifik yang berkaitan
dengan industri kimia (C6,
P6, A3 )
Kuliah, kerja makmal ,
pembacaanyang diberikan ,
perbincangan kumpulan dan
penyelesaian masalah,
tugasan, hands-on
instrumen, perisian kimia
dan projek penyelidikan.
Cadangan penyelidikan,
pembentangan projek dan
laporan.
Peperiksaan, ujian , kuiz,
tugasan, dan laporan
makmal, Kumpulan
projek , simulasi
komputer.Cadangan
projek, pembentangan ,
laporan projek tahun
akhir , dan laporan
Penyelia Industri.
PO5.
Kemahiran
Berkomunikasi
Keupayaan untuk mencari
pengetahuan baru,
kemahiran dan
menguruskan maklumat
yang relevan daripada
pelbagai sumber. (A3)
Projek Tahun Akhir,
tugasan individu, kerja
makmal, latihan Industri
Laporan Projek Tahun
akhir, laporan tugasan
bertulis , laporan Makmal,
dan laporan latihan
Industri
PO8.
Kemahiran
Memimpin
Berkebolehan untuk
menunjukkan kepimpinan,
mengambil tindakan dan
mempengaruhi orang lain
bagi mencapai matlamat
yang sama. (A3)
Tugasan berkumpulan dan
kerja makmal
Laporan tugasan
berkumpulan dan laporan
makmal
Keupayaan untuk
menyesuaikan diri dengan
beretika dan berintegriti
dalam profesion dan
kewajipan masing-masing
kepada masyarakat. (A3)
Kuliah, tugasan individu,
Kerja Makmal Projek
Tahun Akhir dan latihan
industri
Laporan makmal, tugasan
individu, laporan
pembentangan seminar
dan laporan projek tahun
akhir
Kesedaran peluang
perniagaan, keusahawanan
dan kerjaya. (P2)
Kuliah, kerja-kerja makmal,
kajian kes dan latihan
Industri
Tugasan bertulis, laporan
tahun akhir dan laporan
latihan industri
PO9
Etika dan
Integriti
PO10.
Keusahawanan
(b) Kemahiran Insaniah
Berkebolehan untuk
menyampaikan maklumat
teknikal, saintifik dan kimia
dan hujah-hujah dengan
jelas dan betul, secara
bertulis dan secara lisan
kepada pelbagai khalayak.
(P4)
PO7.
Pembelajaran
berterusan dan
Pengurusan
Maklumat
Peperiksaan, ujian , kuiz,
dan laporan makmal.
Kuliah, kerja makmal ,
pembacaanyang diberikan ,
perbincangan kumpulan dan
penyelesaian masalah
tugasan, “ hands-on”
instrumen, dan perisian
kimia yang berkaitan.
Keupayaan untuk
mengamalkan pengetahuan
dan kemahiran prinsip
kimia dan teori untuk
menyelesaikan masalah
saintifik. (P4)
Laporan makmal, buku
log dan laporan tugasan
berkumpulan
PO6.
Kerja
Berkumpulan
Berkebolehan untuk
mengaplikasi, mengamal
dan menganalisis hukumhukum asas dan prinsip prinsip kimia menggunakan
kaedah saintifik yang
berkaitan dengan aplikasi
industri (C4, P4, A3 )
PO4. Pemikiran
Kritis dan
Penyelesaian
Masalah
Kerja makmal dan tugasan
berkumpulan
Penilaian
(a) Pengetahuan dan Kecekapan Teknikal
Berkebolehan untuk
mendapatkan pengetahuan
PO1.
tentang hukum dan prinsip
Pengetahuan asas
asas kimia yang berkaitan
Kimia
dengan penggunaan semasa
(C2, P2, A2 )
Berkebolehan untuk
menggambarkan kemahiran
interpersonal yang baik
dengan keupayaan yang
tinggi untuk bekerjasama
sebagai sebahagian
daripada pasukan yang
melaksanakan pelbagai
peranan pasukan yang
berbeza. (A3)
Projek penyelidikan bebas,
projek penyelidikan
berkumpulan, latihan
industri
Laporan projek Bebas,
laporan tugasan individu
dan laporan trainng
industri .
Projek berkumpulan, kerja
Makmal , penyelidikan
bebas, latihan industri.
Persembahanlisan,
tugasan bertulis , laporan
makmal, penyelidikan,
laporan projek , laporan
latihan Industri
15. Klasifikasi Kursus
No.
1
2
3
4
Klasifikasi
Jam Kredit
Peratus (%)
Asas sains dan matematik
13
58.5
Teras Program
62
Elektif Program
33
25.8
Kursus Wajib Universiti
10
‡
Kemanusiaan
6
15.6
‡
Bahasa Inggeris
2
‡
Ko -kurikulum
2
‡
Keusahawanan
Jumlah jam kredit
128
100%
Untuk program sains, sila isi klasifikasi berikut (Lain -lain, sila rujuk peraturan badan rasmi berkaitan)
Klasifikasi
Jam Kredit
Peratus (%)
A.
Kursus Kimia
(a) Syarahan
70
54.7
(b) Makmal/Bengkel/Kerja Lapangan
9
7.0
(c) Latihan Industri
5
3.9
133
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
134
B.
(d) Projek Tahun Akhir
Jumlah Jam Kredit Untuk Bahagian A
Kursus Berkaitan
(a) Matematik
(b) Kemanusiaan/Etika
(c) Ko -Kurikulum
(d) Bahasa Inggeris
(e) Keusahawanan
(f) Pengurusan
Jumlah Jam Kredit Untuk Bahagian B
Jumlah Jam Kredit Untuk Bahagian A
dan B
6
93
4.7
70.3
9
10
2
6
2
9
38
7.0
7.8
1.6
4.7
1.6
7.0
29.7
128
100%
16. Jumlah Jam Kredit Untuk Bergraduasi
SSCC 2312
Literasi Komputer
3
UICI 2022
Sains Teknologi dan
Manusia
2
3
SSCC 2861
Amali Kimia Analisis I
1
Elektif Inovasi dan Kreativiti (Pilih 2 kredit)
UXXX 2XX2
Inovasi dan Kreativiti
2
UHAS 2122
Pemikiran Kritis dan Kreatif
2
Jumlah Jam Kredit
kr
Kod/ Code
UQ_ 1xx1
Service Learning
2
SSCC 3423
kr
Kod
Nama Kursus
kr
UICI 1012
Tamadun Islam dan
Tamadun Asia
2
ULAB 1112
English for Academic
Communication
2
SSCC 1003
Prinsip Kimia
3
UHAS 1172
Dinamika Malaysia
2
1
SSCC 3243
Kaedah Pemisahan
Prinsip Kimia Polimer
3
2
UHAS 2092
Etika Profesional
2
Elektif Keusahawanan (Pilih 2 kredit)
ULAC 2xx2
Bahasa Asing
2
UHAS 3012
ElektifULAB (Pilih 2 kredit)
ULAB 3112
English for Career Search
English for Workplace
Communication
Reading for Specific
Purposes
Writing for Specific
Purposes
Effective Oral
Communication Skills
1
SSCC1413
Termodinamik Kimia
3
3
SSCC 1841
Amali Kimia Fizik I
1
SSCC 1851
Amali Kimia Tak Organik I
1
SSCC 1603
Kimia Organik - Kumpulan
Berfungsi
3
SSCM 1023
Kaedah Matematik I
3
SSCC 1821
Amali Kimia Organik I
1
SSCC 1332
Pengenalan Program kimia
Industri
2
SSCM 1103
Statistik
3
ULAB 3152
15
Jumlah Jam Kredit
15
Elektif Pengurusan (Pilih 3 kredit)
ULAB 3122
ULAB 3132
ULAB 3142
Prinsip Pemasaran
3
2
SHAS 1 043
Tabiat Organisasi
3
2
SSCP 3433
Kawalan Mutu
3
2
2
3
3
Kod
Nama Kursus
kr
SHAC 1123
SSCC 2613
Kimia Organik -Biomolekul
3
ULAB 2112
Advanced English for
Academic Communication
2
Jumlah Jam Kredit
16
SEMESTER PENDEK
SSCC 2713
Kimia Koordinatan
3
SSCC 2851
Amali Kimia Tak Organik II
1
Amali Kimia Fizik
1
SSCC 2473
Spektroskopi Molekul
3
II
SHAS 1 013
Prinsip Pengurusan
kr
Kod
Nama Kursus
SSCU 3905
Latihan Industri (HW)
Jumlah Jam Kredit
2
2
Pengantar Perakaunan
Kewangan
Nama Kursus
Keusahawanan dan
Pembangunan Usahawan
Elektif Pengurusan (Pilih 6 kredit)
SHA D 1033
Kod
3
3
Amali Kimia Analisis II
SSCC 3323
Amali Kimia
1
3
SSCC 3871
Kimia Tak Organik
Amali Kimia Organik II
Kinetik Kimia dan
Elektrokimia
3
SSCC 3533
SSCC 1703
SEMESTER 4
Proses Kimia Industri
3
SSCC 1901
SEMESTER 3
kr
Analisis Berinstrumen
SEMESTER 2
Nama Kursus
Nama Kursus
Penggunaan Komputer dalam
Kimia
Elektif Pembangunan Individu/Masyarakat/
Globalisasi (Pilih 2 kredit)
Teknokrat dan
UHAS 2032
Pembangunan
Kod
15
SEMESTER 6
Nama Kursus
Syarat Penganugerahan:
Untuk dianugerahkan ijazah, pelajar seharusnya:
‡ Memperoleh tidak kurang daripada 128 jam kredit dengan CPA minimum 2.00.
‡ Lulus Latihan Industri (setara 5 jam kredit).
‡ Menyempurnakan dan lulus Projek Sarjana Muda Tahun Akhir.
SSCC 2841
Prinsip Kimia Analisis
Kod/ Code
SSCC 3233
SSCC 2453
15
SSCC 2243
SEMESTER 5
Program ini ditawarkan dalam mod sepenuh masa dan berdasarkan sesi akademik 2 Semester. Kursus
dilaksanakan dan dinilai mengikut semester yang telah ditetapkan. Penilaian kursus dilakukan berdasarkan
peperiksaan akhir dan kerja kursus yang dilaksanakan sepanjang semester.
SSCC 2891
2
SSCM 1303
128 jam kredit
SEMESTER 1
Pengurusan dan
Keselamatan Makmal
Jumlah Jam Kredit
17. Struktur dan Ciri Program, Kurikulum dan Syarat Penganugerahan
Jumlah Jam Kredit
135
FAKULTI SAINS
kr
5
5
Jumlah Jam Kredit
17
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SEMESTER 7
SSCC 2851
SEMESTER 8
Kod
Nama Kursus
kr
Kod
Nama Kursus
kr
SSCU 4902
Projek Sarjana Muda I
2
SSCU 4904
Projek Sarjana Muda II
4
Elektif (Pilih 12 kredit )
SSCC 3643
SSCC 4223
Elektif (Pilih 12 kredit)
Penggunaan Spektroskopi
3
Sains Alam Sekitar
3
SSCC 4253
Analisis Makanan
SSCC 4673
3
Kimia Organik Industri
3
SSCC 4663
Kimia Hasil Semulajadi
3
SSCC 4293
Kimia Radioanalisis
3
SSCC 4273
Sains Forensik
3
SSCC 4353
Kimia Pengguna
3
SSCC 4483
Kimia Kakisan
3
SSCC 4493
Kimia Permukaan dan Koloid
3
SSCC 4683
Bioteknologi
3
SSCC 4753
Kimia Pemangkinan
3
SSCC 4743
Kimia Bahan
3
Jumlah Jam Kredit
14
Jumlah Jam Kredit
16
18. Pemetaan Hasil Pembelajaran Program dengan Kursus
SSCM 1023
SSCM 1103
SSCC 1413
SSCC 1841
SSCC 1603
SSCC 1821
SSCM 1303
SSCC 2613
SSCC 2891
SSCC 2453
SSCC 2841
SSCC 2312
SSCC 2713
Kaedah Matematik I
Statistik
Termodinamik Kimia
Amali Kimia Fizik I
Kimia Organik – Kumpulan
Berfungsi
Amali Kimia Organik I
Literasi Komputer
Kimia Organik -Biomolekul
Amali Kimia Organik II
Kinetik Kimia dan
Elektrokimia
Amali Kimia Fizik II
Pengurusan dan Keselamatan
Makmal
Kimia Koordinatan
Kerja Berkumpulan
Pembelajaran Sepanjang
Hayat
Kepimpinan
PO3
PO4
PO5
PO6
PO7
PO8
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
Keusahawanan
Kemahiran Berkomunikasi
PO2
Etika dan Integriti
Pemikiran kritis dan
Penyelesaian Masalah
PO1
Kemahiran Analisa dan
Eksperimen
Kod
Kursus
Kursus Teras
SSCC 1332
Pengenalan Program Kimia
Industri
SSCC 1003
Prinsip Kimia
SSCC 1901
Amali Kimia
SSCC 1703
Kimia Tak Organik
SSCC 1851
Amali Kimia Tak Organik I
Aplikasi Pengetahuan dan
Kemahiran Kimia
HASIL PEMBELAJARAN
KURSUS
137
FAKULTI SAINS
Pengetahuan Asas
136
PO9
PO10
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
UHAS 3012
¥
ULAB 1112
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
Spektroskopi Molekul
Prinsip Kimia Analisis
Amali Kimia Analisis I
Analisis Berinstrumen
Amali Kimia Analisis II
Prinsip Kimia Polimer
Kaedah Pemisahan
Proses Kimia Industri
Penggunaan Komputer dalam
Kimia
SSCU 4902
Projek Sarjana Muda I
SSCU 4904
Projek Sarjana Muda II
SSCU 3905
Latihan Industri
Kursus Elektif Pengurusan
SHAD 1033
Prinsip Pengurusan
SSCP 3433
Kawalan Kualiti
SHAD 1043
Tabiat Organisasi
SHAD 1053
Prinsip Makroekonomi
SHAF 1013
Prinsip Pemasaran
Kursus Elektif Kimia
SSCC 3643
Penggunaan Spektroskopi
SSCC 4223
Sains Alam Sekitar
SSCC 4683
Bioteknologi
SSCC 4663
Kimia Hasil Semulajadi
SSCC 4353
Kimia Pengguna
SSCC 4253
Analisis Makanan
SSCC 4293
Kimia Radioanalisis
SSCC 4273
Sains Forensik
SSCC 4483
Kimia Kakisan
SSCC 4673
Kimia Organik Industri
SSCC 4743
Kimia Bahan
SSCC 4493
Kimia Koloid dan Permukaan
SSCC 4753
Kimia Pemangkinan
Kursus Universiti
Tamadun Islam dan Tamadun
UICI 1012
Asia
UHAS 1172
Dinamika Malaysia
UICI 2022
UHAS 2092
UHAS 2023
UHAS 2122
UXXX 2xx2
ULAC 2xx2
¥
¥
¥
¥
¥
¥
ULAB 2112
¥
ULAB 3112
¥
ULAB 3122
ULAB 3132
ULAB 3142
¥
¥
Amali Kimia Tak Organik II
SSCC 2473
SSCC 2243
SSCC 2861
SSCC 3213
SSCC 3871
SSCC 3323
SSCC 3243
SSCC 3423
SSCC 3533
Sains, Teknologi dan Manusia
Etika Profesional
Teknokrat dan Pembangunan
Pemikiran Kritis dan Kreatif
Inovasi dan kreativiti
Bahasa Asing
Keusahawanan dan
Pembangunan Usahawan
English for Academic
Communication
Advanced English for
Academic Communication
English for Career Search
English for Workplace
Communication
Reading for Specific Purposes
Writing for Specific Purposes
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
2
¥
¥
¥
¥
¥
2
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
2
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
2
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
138
FAKULTI SAINS
UQ_ 1xx1
Effective Orals Communication
Skills
Ko-Kurikulum I
¥
UQ_ 1xx1
Ko-Kurikulum II
¥
ULAB 3152
¥
¥
Petunjuk:
PO1-PO3 = Kemahiran Teknikal:
PO4-PO10 = Kemahiran Generik:
19. Keunikan Program
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Program direkabentuk dengan pengkhususan diberikan kepada kehendak dan keperluan semasa industri
berkaitan.
Program membolehkan pelajar mendapat pengalaman latihan industri di syarikat tempatan ataupun
antarabangsa.
Program diiktiraf oleh badan profesional; Institut Kimia Malaysia.
Jalinan hubungan dengan industri tempatan dan antarabangsa mengukuhkan lagi kurikulum program.
Program membenarkan pelajar melakukan pemindahan kredit kursus yang setara ditawarkan dari
universiti tempatan atau antarabangsa yang lain.
Makmal pengajaran untuk kursus amali dilengkapi dengan kemudahan terkini dan instrumen yang
lengkap.
20. Masa Depan and Laluan Kerjaya
Graduan program boleh bekerja sebagai:
‡
Ahli kimia atau saintis di institut penyelidikan kerajaan seperti MARDI, Malaysia Palm Oil Board
(MPOB), RRI, PRSS, SIRIM, Jabatan Kimia Malaysia dan Agensi Nuklear Malaysia (Nuclear
Malaysia).
‡
Ahli kimia atau jurutera proses di sektor swasta yang meliputi industri seperti petrokimia, getah,
kelapa sawit, farmaseutikal, pewarna dan tekstil, kosmeseutikal, elektronik, rawatan air dan
pemeprosesan makanan.
‡
Ahli akademik atau penyelidik di institusi pengajian tinggi, dengan peluang mengikuti program
lanjutan pasca siswazah di peringkat Master dan PhD.
‡
Pegawai kawalan kualiti, jaminan kualiti dan pemasaran di agensi dan industri yang memerlukan
pengetahuan kimia dan kemahiran berkaitan yang baik.
21. Program Rentas Kampus
Pelajar dibenarkan untuk mengikuti kursus tertentu di universiti tempatan atau antarabangsa yang berlainan.
Maksimun gred dan jumlah kredit yang boleh dipindahkan adalah 1/3 daripada jumlah kredit keseluruhan
program.
22. Program Professional Skills Certificate
Pelajar diwajibkan mengikuti kursus tambahan yang diiktiraf oleh universiti melalui anjuran SPACE UTM
dan lain -lain pusat kecemerlangan. Contoh: ISO 9001:2008, OSHE, How to manage your personal finance,
How to get yourself employed dan lain -lain.
23. Kemudahan
Senarai kemudahan:
1. Makmal Kimia Tak Organik 1 & 2
2. Makmal Kimia Fizik 1 & 2
3. Makmal Kimia Organik 1 & 2
4. Makmal Analisis 1, & 2
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Makmal Forensik
Bilik Instrumen (10)
Makmal Penyelidikan (10)
Bengkel Peniup Kaca
Makmal Bioteknologi
Makmal Makromolekul
Stor Bahan Kimia
Pusat Sumber Jabatan Kimia
Bilik Aktiviti Pelajar
Bilik Komputer Pelajar
Senarai Instrumen:
1. Spektrometer Resonans Magnet Nukleus
2. Kromatografi Gas - Spektrometer Jisim
3. Spektrometer Inframerah -Transformasi Fourier
4. Krom atografi Penelapan Gel
5. Spektrometer UL - Nampak
6. Spektrometer Pantulan Tersebar UL-Nampak
7. Kromatografi Cecair Berprestasi Tinggi
8. Kromatografi Gas
9. Spektrometer Serapan Atom
10. Mikroskop Imbasan Elektron
11. Mikroskop Imbasan Elektron - Pemancaran Medan
12. Mikroskop Transmisi Elektron
13. Kromatografi Ion
14. Elektroforesis Rerambut
15. Penganalisis Permukaan BET
16. Kalorimeter Imbasan Pembeza
17. Penganalisis Termogravimetri
18. Sistem Voltametri
19. Spektrometer Penrdarfluor
20. Sistem Penjerapapan/Nyahjerapan Permukaan
21. Penganalisis Jumlah Karbo n Organik
22. Fotometer Nyala
23. Spektrometer Putaran Elektron
24. Pembelauan Sinar-X
25. Spektrometer Jisim-Gandingan Aruhan Plasma (ICP-MS)
26. Kotak Glove
24. Sokongan Pelajar dan Pembelajaran
(b) Pegawai Sokongan
‡ Penasihat Akademik
‡ Kaunselor
‡ Persatuan Pelajar (PESAT)
(b) Sokongan Prasarana
‡ Capaian Internet (Tanpa Wayar)
‡ e-pembelajaran
‡ Perpustakaan Digital
‡ Kafetaria
‡ Pusat Kesihatan
‡ Kemudahan Sukan dan Rekreasi
‡ Bilik Kuliah Bestari
139
140
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
‡
‡
‡
FAKULTI SAINS
Bilik Aktiviti Pelajar
Sudut Pembacaan
Anjung Kimia
141
(b) Peranan Pemeriksa Luar (Pemeriksa Pelawat)
Pemeriksa Pelawat di lantik oleh Jawatankuasa Akademik Fakulti untuk:
‡
‡
‡
(d) Sokongan Kewangan
‡
PerbadananTabung Pendidikan Tinggi Negara (PTPTN)
‡
MARA
‡
JPA dan lain-lain
25. Kaedah Penilaian dan Peningkatan Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran
Mekanisma untuk piawai kajian semula dan penilaian pengajaran, pembelajaran, penilaian, kurikulum dan
hasil pembelajaran
1. Prestasi pelajar berdasarkan:
‡ KB/KS/KG –Lulus/Lulus Bersyarat/Gagal
‡ CPA – Purata Mata Kumulatif
‡ Prestasi Pelajar akan Bergraduan
‡ GOT – Graduasi Pada Masa
‡ Kadar Penyelesaian
‡ Analisa Prestasi Kursus
4. Kajian Semula Kurikulum
‡ Jawatankuasa Akademik Fakulti
‡ Soal selidik latihan industri
‡ Soal selidik Projek Sarjana Muda
‡ Laporan Penilai Luar
‡ Soal selidik pencapaian CO oleh pelajar
‡ e-Portfolio pelajar
‡ Penilaian Kemahiran Generik (Laporan Kriteria
Prestasi)
2. Keboleh pekerjaan
‡ Soal selidik pengeluaran
‡ Soal selidik alumni
‡ Soal selidik pasaran
5. Sistem Penyampaian
‡ Jawatankuasa Jaminan Kualiti Akademik
‡ Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI)
‡ Indeks Kepuasan Majikan (ESI)
‡ Audit Anugerah Kualiti Naib Canselor (AKNC)
‡ Piawai Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
3. Prestasi Pensyarah
‡
Pengajaran oleh pelajar (e-PPP)
‡
Senarai semak kompetensi staf (CS).
‡
Laporan Penilaian Prestasi Tahunan
(LPPT)
26. Peraturan Penilaian
Gred dan Markah
Markah
90 – 100
80 – 89
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 54
45 – 49
40 – 44
35 – 39
30 – 34
0 – 29
Gred
Mata Penilaian
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DE
4.00
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.67
1.33
1.00
0.67
0
Mengkaji semula dan menilai kurikulum program
Mengkaji semula dan menilai kaedah penilaian pelajar
Mencadangkan penambahbaikan kurikulum kepada Jawatankuasa Akademik.
27. Kaedah Penilaian
Kaedah Pengukuran
e- Portfolio
Soalselidik Hasil
Kursus
Laporan Hasil
Kursus
Soal selidik Projek
Sarjana Muda
Soal selidik PO oleh
pelajar tahun akhir
Soal selidik latihan
industri
Hasil Pembelajaran
PO1
PO2
PO3
PO4
PO5
PO6
PO7
PO8
PO9
PO10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Soal selidik alumni
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Soal selidik majikan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Tempoh
Sepanjang
masa
Setiap
semester
per
semester
Setiap
semester
Setiap
semester
Tindakan
Pelajar
Pensyarah
Pensyarah
Fakulti
Fakulti
Akhir sesi
Fakulti
Sekali
setahun
Sekali
setahun
Ketua
Jabatan
Ketua
Jabatan
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
142
FAKULTI SAINS
SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK INDUSTRI) - SSCM
1. Institusi Penganugerah
2. Institusi Pengajaran
3. Nama Program
4. Anugerah Muktamad
5. Kod Program
6. Badan Profesioanl atau Berkanun Pentauliahan
7. Bahasa Pengantar
8. Mod Pengajian (Konvensional, pembelajaran jarak
jauh, dll)
9. Mod Operasi (Francais, Pentadbiran - kendiri, dll)
10. Skim Pengajian (Sepenuh Masa /Separuh Masa)
11. Tempoh Pengajian
Jenis Semester
Biasa
Pendek
12. Syarat Kemasukan
Bil. Semester
Sepenuh Masa
Separuh
Masa
8
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia
Sarjana Muda Sains dalan Matematik
Industri
Sarjana Muda Sains (Matematik Industri)
TS34 (SSCM)
Kementerian Pengajian Tinggi
Bahasa Melayu dan Inggeris
Konvensional
Pentadbiran-kendiri
Sepenuh Masa
Minimum : 4 tahun
Maksimum : 6 tahun
Bil. Minggu per semester
Sepenuh Masa
Separuh Masa
17
Memenuhi semua syarat universiti dan syarat program seperti berikut:
3. Lulus Matrikulasi / STPM / Asasi Sains UM dengan sekurang kurangnya gred Bídalam mata pelajaran Matematik dan sekurang kurangnya C dalam mata pelajaran Kimia dan Fizik atau Biologi.
atau
4. Diploma Sains atau Kejuruteraan dengan PNGK sekurang -kurangnya
2.70 dari institusi diiktiraf.
13. Objektif Pendidikan Program
Objektif program Sarjana Muda Sains (Matematik Industri) adalah untuk memberi pengetahuan, kemahiran
dan atribut yang perlu dicapai oleh graduan untuk berjaya dalam kerjaya. Oleh itu, adalah dijangka bahawa,
graduan program ini akan
1.
2.
3.
4.
menjadi ahli profesional dalam matematik yang kompeten, mampu berhadapan dengan masalah
kualitatif dan kuantitatif dalam industri berkaitan.
berupaya memainkan peranan dan kedudukan/lantikan yang produktif dalam membuat keputusan,
analisis dan pengawasan kerja dalam sektor industri dan awam.
mempamerkan kemahiran kerja berpasukan dan kepimpinan dengan komunikasi yang berkesan dan
kemahiran antara personal yang wajar.
meneruskan pembelajaran sepanjang hayat untuk membolehkan mereka mengenal pasti, menyesuaikan
diri dan merebut peluang perniagaan.
PO1
Pengetahuan Asas
PO2
Penggunaan Ilmu
Matematik serta
Teknik
Berpengiraan dan
Analisis
PO3
Diskriminasi/
Membeza dan
Organisasi/Menyu
sun Konsep
Matematik
PO4
Pemikiran Kritis
dan Penyelesaian
Masalah
PO5
Kemahiran
Komunikasi
PO6
Kerja Berpasukan
14. Hasil Pembelajaran Program
Kod
Hasil Pembelajaran
dihasratkan
Kaedah Pengajaran dan
Pembelajaran
(a) Pengetahuan dan Kecekapan Teknikal
Penilaian
PO7
Pembelajaran
Sepanjang Hayat
dan Pengurusan
Maklumat
Keupayaah memperoleh
ilmu berkenaan konsep asas,
teori dan teknik matematik
berhubung isu semasa serta
pengetahuan dalam sains
social dan pembangunan
diri. (C2,P2,A2)
Kuliah, tutorial,
pembacaan terarah.
Keupayaan mengguna
pengetahuan dan teknik
Kuliah, tutorial, projek
matematik secara berkesan
(Projek Sarjana Muda
untuk menyelesaikan
(PSM), berkumpulan /
masalah matematik dan
individu), pembacaan
statistic dan membuat
terarah, latihan
analisis yang meyakinkan
berasaskan komputer,
ke atas keputusan yang
latihan industri.
diperoleh. (C4,P4,A3)
Keupayaan menilai,
mencadang dan
Kuliah, projek (PSM,
menunjukcara kaedah
berkumpulan / individu),
bersesuaian untuk
pembacaan terarah,
menyelesaikan masalah
pembelajaran berasaskan
penggunaan dalam Sains
komputer, pembelajaran
Matematik dan industry
berasaskan masalah,
penyusunan semula
latihan industri.
pengetahuan dan teknik
matematik.( C6,P6,A3)
b) Kemahiran Insaniah
Berkebolehan untuk
memahami, mengekstrak,
menganalisis dan
Pembelajaran aktif,
mengenalpasti masalah dari
projek (PSM,
pelbagai sumber dan
membangunkan pendekatan berkumpulan / individu),
latihan industri.
berasaskan pengetahuan
matematik untuk
menyelesaikan masalah.
(P4)
Kebolehan untuk
menyampaikan idea dengan Pembelajaran aktif,
projek (PSM,
jelas dan berkesan dalam
berumpulan / individu),
bentuk penulisan dan lisan
latihan industri.
kepada pelbagai khalayak.
(P4)
Keupayaan untuk
Pembelajaran aktif,
menyesuaikan diri dan
projek (PSM,
bekerjasama sebagai
berumpulan), latihan
sebahagian daripada
industri.
pasukan. (A3)
Pembelajaran aktif,
Berkebolehan pembelajaran
projek (PSM,
kendiri dan menunjukkan
berkumpulan / individu),
kesedaran untuk
kursus-kursus
pembangunan peribadi dan
pembangunan
profesional yang berterusan.
profesional, latihan
( A3)
industri.
Peperiksaan, kuiz, ujian,
tugasan.
Peperiksaan, kuiz, ujian,
output perkomputeran,
pembentangan, laporan
projek, laporan latihan
industri.
Peperiksaan, kuiz, ujian,
output perkomputeran,
pembentangan, laporan
projek, laporan latihan
industri.
Tugasan bertulis,
pembentangan lisan,
laporan projek, portfolio
pembelajaran, laporan
latihan industri.
Pembentangan lisan,
laporan projek, laporan
latihan industri.
Pembentangan lisan,
laporan projek, penilaian
rakan sebaya, latihan
industri laporan.
Tugasan bertulis,
pembentangan lisan,
laporan projek, portfolio
pembelajaran, laporan
latihan industri.
143
144
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
PO8
Kepimpinan
Berkebolehan memimpin,
mengambil tindakan dan
mempengaruhi orang lain
untuk mencapai matlamat
yang sama. (A3)
Pembelajaran aktif,
projek kumpulan,
pembelajaran
perkhidmatan, aktiviti
kokurikulum, kerja
berkumpulan.
PO9
Etika dan
Integriti
Berkebolehan
menyesuaikan nilai etika
dan integriti dalam konteks
profesion dan kewajipan
kepada masyarakat.(A3)
PSM, aktiviti
kokurikulum, kerja
berkumpulan, latihan
industri.
Laporan PSM, portfolio
pembelajaran, laporan
latihan industri.
Kod
Memperoleh kesedaran
tentang peluang perniagaan,
keusahawanan dan kerjaya.
(P2)
Kuliah, tugasan, kajian
kes, PSM, seminar,
bengkel, aktiviti ko kurikulum, kerja
berkumpulan.
Tugasan bertulis,
pembentangan lisan,
laporan PSM,
peperiksaan, laporan
latihan industri.
SSCM 1002
P10
Keusahawanan
Pembentangan lisan,
laporan projek, penilaian
rakan sebaya.
129 jam kredit
17. Struktur dan Ciri Program, Kurikulum dan Keperluan Penganugerahan Ijazah
Kursus ini ditawarkan dalam mod sepenuh masa dan berdasarkan Sesi Akademik dua Semester dengan
beberapa kursus yang diajar dan dinilai setiap Semester. Penilaian adalah berdasarkan peperiksaan akhir
dan kerja kursus yang dijalankan di seluruh semester.
Keperluan Penganugerahan:
Untuk bergraduat, pelajar perlu:
‡
‡
‡
Mencapai sejumlah tidak kurang daripada 129 jam kredit dengan minimum PNGK 2.0.
Lulus latihan industri.
Tamat dan lulus projek sarjana muda.
SEMESTER 1
15. Pengelasan Kursus
Pengelasan
Jam Kredit
Peratusan (%)
Bil.
i.
Asas Sains dan Matematik
9
58.9
ii.
Teras Program
67
iii.
Elektif Program
33
25.6
iv
Kursus Wajib Universiti
15.5
10
‡
Kemanusiaan
6
‡
Bahasa Inggeris
2
‡
Ko -Kurikulum
2
‡
Keusahawanan
1.4
Jumlah
129
100
Bagi program Sains, sila isi klasifikasi berikut. (Lain - lain, sila rujuk kepada garis panduan Badan Berkanun
berkaitan)
Bil.
Klasifikasi
Jam Kredit
Peratusan
Kursus Matematik
A
(d) Kuliah
98
76
(e) Latihan Industri
5
3.9
(f) Projek Sarjana Muda
6
4.7
Jumlah Jam Kredit Bahagian A
109
84.5
B
Kursus Berkaitan
(e) Kemanusiaan/Etika
10
7.8
(f) Ko -Kurikulum
2
1.5
(g) Bahasa Inggeris
6
4.7
(h) Keusahawanan
2
1.5
Jumalah Jam Kredit Bahagian B
20
15.5
Jumlah Jam Kredit Bahagian
129
100
A dan B
16. Jumlah jam kredit untuk bergraduat
145
FAKULTI SAINS
UICI 1012
SSCM 1023
Nama Kursus
Tamadun Islam dan
Tamadun Asia
Pengenalan kepada
Program Matematik
Industri
Kaedah Matematik I
SEMESTER 2
kr
Kod
Nama Kursus
kr
2
ULAB 1112
English for Academic
Communication
2
2
UHAS 1172
Dinamika Malaysia
2
3
SSCM 1033
Kaedah Matematik II
3
SSCP 1143/
SSCC 1003
Mekanik/Prinsip Kimia
3
SSCM 1313
Pengaturcaraan Komputer
3
SSCM 1103
Statistik
3
SSCM 1523
Aljabar Linear
3
SSCM 1303
Literasi Komputer
3
SSCM 1703
Persamaan Terbitan I
16
Jumlah Jam Kredit
Jumlah Jam Kredit
SEMESTER 3
Kod
Nama Kursus
3
16
SEMESTER 4
kr
Kod
Nama Kursus
kr
2
SSCM 2103
Statistik Bermatematik
3
ULAB 2112
Advanced English for
Academic Communication
SSCM 2423
Kaedah Berangka I
3
SSCM 2043
Kaedah Matematik III
3
SSCM 2773
Persamaan Terbitan II
3
SSCM 2613
Kalkulus Lanjutan
3
SSCM 2793
Kalkulus Vektor
3
SSCM 2803
Pemodelan Matematik I
3
SSCM 2673
Matematik Diskret
3
SSCM2833
Pengaturcaraan Linear
3
UICI 2022
Sains Teknologi dan
Manusia
2
Elektif Inovasi dan Kreativiti (Pilih 2 kredit)
Jumlah Jam Kredit
17
UKQU 2202
Inovasi dan Kreativiti
2
UHAS 2122
Pemikiran Kritis dan Kreatif
2
Jumlah Jam Kredit
SEMESTER 5
16
SEMESTER 6
Kod
Nama Kursus
kr
Kod
Nama Kursus
kr
SSCM 3133
Kawalan Mutu
Berstatistik
3
SSCM 3103
Rekabentuk Ujikaji
3
SSCM 3423
Kaedah Berangka II
3
SSCM 3803
Pemodelan Matematik II
3
UKQL 3012
Servis Komuniti
2
Elektif Pembangunan Individu/Masyarakat/
Globalisasi (Pilih 2 kredit)
Teknokrat dan
UHAS 2032
2
Pembangunan
UHAS 2092
Etika Profesional
2
Elektif Keusahawanan (Pilih 2 kredit)
UHAS 3012
Keusahawanan dan
Pembangunan Usahawan
2
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
2
SSCM 3353
Pengaturcaraan C++
3
2
SSCM 3753
Mekanik Bendalir
3
2
SSCM 3843
Kaedah Pengoptimuman
3
2
SHAF 10 13
Prinsip Pemasaran
3
SSCM 3153
Statistik Pentadbiran
3
Kod
Elektif (Pilih 6 kredit)
SSCM 3143
Teori Kata Putus
3
SSCM 3533
Teori Set dan Mantik
3
SSCM 3753
Mekanik Bendalir
3
SSCM 3793
Kalkulus Ubahan
3
SSCM 3883
Membuat Keputusan
Berbilang Objektif
3
SHAS 1 043
Tabiat Organisasi
3
Jumlah Jam Kredit
16
SEMESTER PENDEK
kr
SSCU 3905
Latihan Industri (HW)
Jumlah Jam Kredit
16
5
Jumlah Jam Kredit
5
SEMESTER 7
SEMESTER 8
Kod/ Code
Nama Kursus
kr
Kod/ Code
Nama Kursus
kr
SSCU 4902
Projek Sarjana Muda I
2
SSCU 4904
Projek Sarjana Muda II
4
Elektif (Pilih 12 kredit)
Elektif (Pilih 9 kredit)
SSCM 3523
Aljabar Moden
3
SSCM 4863
Matematik Kewangan
3
SSCM 3503
Pembolehubah Kompleks
3
SSCM 4213
Model Linear Teritlak
3
SSCM 4113
Siri Masa
3
SSCM 4813
Kawalan Optimal
3
SSCM 4163
Proses Stokastik
3
SSCM 4833
Simulasi Peristiwa Diskret
3
3
SSCM 4243
Teknik Pensampelan
3
SSCM 4823
Dinamik Bendalir
Berkomputeran
Penjadualan
SHD 1513
Prinsip Pengurusan
SSCM 4763
3
3
Jumlah Jam Kredit
14
Jumlah Jam Kredit
18. Pemetaan Hasil Pembelajaran Program
KURSUS DITAWARKAN
HASIL PEMBELAJARAN
Pengetahuan Asas
Kemahiran Insaniah
dan Kecekapan
13
Nama Kursus
Kursus Teras
SSH1002
Pengenalan kepada
Program Matematik
Industri
SSCM 1023 Kaedah MatematikI
SSCP 1143 Mekanik
SSCC 1003 Prinsip Kimia
SSCM 1103 Statistik
SSCM 1303 Literasi Komputer
SSCM 1033 Kaedah Matematik II
SSCM 1313 Pengaturcaraan Komputer
SSCM 1523 Aljabar Linear
SSCM 2673 Matematik Diskret
SSCM 2103 Statistik Bermatematik
SSCM 2423 Kaedah Berangka I
SSCM 1703 Persamaan Terbitan I
SSCM 2793 Kalkulus Vektor
SSCM 2833 Pengaturcaraan Linear
SSCM 2043 Kaedah Matematik III
SSCM 2613 Kalkulus Lanjutan
SSCM 2773 Persamaan Terbitan II
SSCM 2803 Pemodelan Matematik I
SSCM 3103 Rekabentuk Ujikaji
SSCU 4902 Projek Sarjana Muda I
SSCU 4904 Projek Sarjana Muda II
SSCU 3905 Latihan Industri (HW)
SSCM 3133 Kawalan Mutu Berstatistik
SSCM 3423 Kaedah Berangka II
SSCM 3803 Permodelan Matematik II
Kursus Elektif
SSCM 3143 Teori Kataputus
SSCM 3153 Statistik Pentadbiran
SSCM 3503 Pembolehubah Kompleks
SSCM 3533 Teori Set dan Mantik
SSCM 3703 Persamaan Terbitan Separa
SSCM 3793 Kalkulus Ubahan
SSCM 3883 Membuat Keputusan
Berbilang - Objektif
SSCM 4113 Siri Masa
SSCM 3123 Analisis Multivariat
SSCM 3353 Pengaturcaraan C++
SSCM 3753 Mekanik Bendalir
SSCM 3843 Kaedah Pengoptimuman
SSCM 4863 Matematik Kewangan
SSCM 4163 Proses Stokastik
SSCM 4213 Model Linear Teritlak
SSCM 4243 Kaedah Pensampelan
SSCM 3523 Aljabar Moden
Keusahawanan
3
Etika dan Integriti
ULAB 3152
Analisis Multivariat
Kemahiran Kepimpinan
ULAB 3142
SSCM 3123
Pembelajaran Sepanjang
Hayat
ULAB 3132
English for Workplace
Communication
Reading for Specific
Purposes
Writing for Specific
Purposes
Effective Oral
Communication Skills
2
Kerja Berpasukan
ULAB 3122
Elektif (Pilih 6 kredit)
English for Career Search
Komunikasi
Elektif ULAB (Pilih 2 kredit)
ULAB 3112
Pemikiran Kritis dan
Penyelesaian Masalah
2
Kemahiran Analitik
Pengiraan
Bahasa Asing
Penggunaan Teknik
Matematik
ULAC 2xx2
147
FAKULTI SAINS
Pengetahuan Asas
146
PO1
PO2
PO3
PO4
PO5
PO6
PO7
PO8
PO9
PO10
/
-
-
-
/
-
-
-
/
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-
-
/
/
/
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-
/
/
/
/
-
/
-
/
/
-
/
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-
/
/
/
/
/
-
-
-
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-
/
/
/
/
/
/
/
/
-
/
-
/
-
-
-
-
/
/
/
/
/
148
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
SSCM 4763
Dinamik Bendalir
Berpengiraan
SSCM 4813 Kawalan Optimum
SSCM 4823 Penjadualan
SSCM 4833 Simulasi Acara Diskret
SHAD 1033
Prinsip Pengurusan
SHAD 1043
Tabiat Organisasi
SHAF 1013
Prinsp Pemasaran
Kursus Universiti
Tamadun Islam dan
UICI 1012
Tamadun Asia
UHAS 1172
Dinamika Malaysia
Sains, Technologi dan
UICI 2022
Manusia
UHAS 2092
Etika Profesional
UHAS 2023
Teknokrat dan Pembangunan
UHAS 2122
Pemikiran Kritis dan Kreatif
UXXX 2xx2
ULAC 2xx2
UHAS 3012
ULAB 1112
ULAB 2112
ULAB 3112
ULAB 3122
ULAB 3132
ULAB 3142
ULAB 3152
UQ_ 1xx1
UQ_ 1xx1
Inovasi dan kreativiti
Bahasa Asing
Keusahawanan dan
Pembangunan Usahawan
Bahasa Inggeris untuk
Komunikasi Akademik
Bahasa Inggeris Lanjutan
untuk Komunikasi Akademik
Bahasa Inggeris Untuk
Carian Kerjaya
Bahasa Inggeris untuk
Komunikasi di Tempat Kerja
Pembacaan untuk Tujuan
Khusus
Penulisan untuk Tujuan
Khusus
Komunikasi Lisan Berkesan
Ko -Kurikulum I
Ko -Kurikulum II
FAKULTI SAINS
/
/
/
-
-
-
/
-
-
-
/
/
/
-
/
/
/
-
/
/
-
/
/
-
/
/
-
-
/
-
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
‡
‡
‡
Eksekutif Kewangan dalam institusi kewangan.
Pentadbir di sektor awam dan swasta
Ahli akademik dan penyelidik di institusi akademik dan penyelidikan
21. Program Silang Kampus
Pelajar diberi peluang untuk mendaftar kursus tertentu di institusi yang menyertai sama ada tempatan atau
luar negara. Mankala gred atau kredit boleh dipindahkan sehingga 1 / 3 daripada jumlah kredit dalam
kurikulum.
/
/
22. Program UTM Degree ++
/
/
/
/
/
/
Pelajar diberi peluang untuk mendaftar dalam program -program sijil yang ditawarkan oleh Pusat
Kecemerlangan di universiti semasa cuti semester mereka. Sebagai contoh, Sijil Pengurusan Kualiti
Menyeluruh (TQM).
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
19. Keunikan Program
‡
Program khas ini bertujuan untuk melahirkan ahli matematik industri muda cemerlang dan berbakat.
‡
Mewujudkan hubungan dengan pusat-pusat matematik industri antarabangsa untuk latihan industri
di luar negara.
‡
Satu -satunya program Matematik Industri di negara ini yang menawarkan latihan industri selama
satu semester sama ada tempatan atau di luar negara.
‡
Program ini membenarkan perpindahan kredit daripada kursus setaraf yang ditawarkan di institusi
tempatan atau luar negara.
‡
Menyediakan pelajar untuk mengaplik asi pengetahuan dan kemahiran matematik mereka secara
beretika dalam perancangan, membuat keputusan, analisis dan penyeliaan kerja yang berkaitan
dengan industri dan sektor awam atau swasta.
20. Prospek dan Laluan Kerjaya
Graduat program ini boleh bekerja sebagai
‡
Pengurus jaminan kualiti, jurutera kawalan pengeluaran dan pegawai perancangan dalam industri
seperti pembuatan, telekomunikasi dan minyak & gas.
‡
Ahli statistik, penganalisis penyelidikan operasi, eksekutif jualan dan pemasaran di industri
perkhidmatan.
23. Kemudahan Disediakan
Senarai makmal komputer dan bilik - bilik dengan kemudahan IT
21. Makmal Komputer 1
22. Makmal Komputer 2
23. Makmal Komputer 3
24. Makmal Komputer 4
25. Bilik Kuliah Bijak
26. Pusat Sumber
24. Sokongan untuk Pelajar dan Pembelajaran Mereka
‡
‡
‡
‡
‡
Program induksi untuk tujuan orientasi dan pengenalan kemahiran belajar selama dua minggu
Buku dan Modul Panduan Pelajar
Nisbah staf-pelajar 1:15 dalam pengajaran
Perpustakaan yang ekstensif/lengkap dan lain-lain kemudahan sumber pembelajaran.
Pelajar diberikan penasihat akademik untuk membantu mereka dalam perancangan pendidikan.
25. Kaedah untuk menilai dan meningkatkan kualiti dan piawaian mekanisma pengajaran dan
pembelajaran untuk semakan dan penilaian pengajaran, pembelajaran, penilaian, kurikulum dan
piawaian hasil
1. Prestasi pelajar dari segi:
‡ KS/KB
‡ PNGK
‡ Prestasi pelajar graduat
‡ Graduat Tepat Masa, GOT
‡ Kadar Selesai
‡ Analisis Prestasi Kursus
2. Keboleh Pekerjaan
‡ Kaji selidik keluar
‡ Kaji selidik alumni
‡ Kaji selidik pasaran
149
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
150
FAKULTI SAINS
27. Alat Penilaian
3. Prestasi pensyarah
‡
Penilaian Pengajaran oleh Pelajar (OMR)
‡
Senarai semakan kecekapan untuk staf (CV)
‡
Penialain tahunan staf (SKT)
4. Semakan Kurikulum
‡ Jawatankuasa Akademik Fakulti
‡ Kaji selidik Latihan Industri
‡ Kaji selidikPSM
‡ Laporan pemeriksa luar
‡ kaji selidik pencapaian hasil pembelajaran oleh pelajar
‡ e-Portfolio pelajar
‡ Penilaian Kemahiran Insaniah (Kriteria Laporan Prestasi)
5. Sistem Penyampaian
‡ Jawatankuasa Jaminan Kualiti Akademik
‡ CSI
‡ SSI
‡ Laporan audit AKNC
‡ Piawaian MQA
26. Peraturan Taksiran
b)
b)
Hasil Pembelajaran
Alat Pengukuran
Ringkasan markah, gred matanilai masing -masing
Markah
Gred
Matanilai
90-100
80-89
75-79
70.74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
00-29
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DE
4.00
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.67
1.33
1.00
0.67
0.00
Peranan Pemeriksa Luar (Pemeriksa Pelawat)
Pemeriksa Pelawat dilantik oleh Jawatankuasa Akademik Fakulti
‡ Menyemak dan menilai kurikulum program,
‡ Menyemak dan menilai prosedur dan kaedah penilaian,
‡ Membuat syor kepada Jawatankuasa Akademik.
PO1
PO2
PO3
PO4
PO5
PO6
PO7
PO8
PO9
PO10
e- Portfolio
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Soal Selidik Hasil
Pembelajaran
Laporan Hasil
Pembelajaran
Soal Selidik Projek
Sarjana Muda
Soal Selidik Hasil
Pembelajaran Program
(PO) oleh Pelajar Tahun
Akhir
Soal Selidik Latihan
Industri
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Soal Selidik Alumni
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Soal Selidik Majikan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Jangka
masa
Tindakan
Berterusan
Pelajar
Hujung
Pensyarah
Semester
Hujung
Pensyarah
Semester
Hujung
Fakulti
Semester
Hujung
Fakulti
Semester
Hujung
Sesi
Sekali
Setahun
Sekali
Setahun
Fakulti
Ketua
Jabatan
Ketua
Jabatan
151
152
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
FAKULTI SAINS
SENARA
AI STAF AK
KAD
DEM
MIK
K FAK
KUL
LTI SAIN
NS
JABATAN FIZIK
Ketua Jabatan
Dr. Wan Muhamad Saridan Wan Hassan,
B.Sc.Ed (Hons) (UTM), M.Sc (California), Ph.D
(Aberdeen).
Profesor
Dr. Ahmad Termizi Ramli,
B.Sc (Hons) (Leeds), M.Sc (Salford), Dip.
(Swansea), Ph.D (Wales).
Dr. Husin Wagiran,
B.Sc, Dip.Ed (UKM), M.Sc (Surrey), Ph.D (Aston),
MIFM.
Dr. Rosli Hussin,
B.Sc (Hons) (UKM), M.Sc (West London), Ph.D
(Warwick), MASS.
Dr. Md. Rahim Sahar,
B.Sc (UKM), M.Sc (Kent), Ph.D (Warwick), MASS,
MMSS.
Dr. Yaacob Mat Daud,
B.Sc (Hons) (UKM), M.Sc, Ph.D (Kent).
Dr. Yusof Munajat,
B.Sc (Hons) (UKM), M.Sc (W. London), Ph.D
(UTM).
Dr. Suhairul Hashim,
B.Sc (UKM), M.Sc (Surrey), Ph.D (UTM).
Dr. Zuhairi Ibrahim,
B.Sc (Hons), M.Sc (Essex), PhD (UTM).
Pensyarah Kanan
Abdul Rashid Abdul Rahman,
B.Sc, M.Sc (Sheffield).
Dr. Abdul Khamim Ismail,
B.Sc (Hons), M.Sc (UTM), Ph.D (Newcaslte).
Dr. Abdul Rahman Tamuri,
B.Sc (UTM), Ph.D (UTM).
Profesor Madya
Dr. Ahmad Radzi Mat Isa,
B.Sc (Hons) (Malaya), M.Sc (Southampton), Ph.D
(Reading).
Dr. Amiruddin Shaari,
B.Sc (U.S.A), M.Sc (California State), Ph.D
(Liverpool).
Dr. Hazri Bakhtiar,
B.Sc, M.Sc , Ph.D (Metz France).
Mohamed Noor Muhammad,
B.Sc (Hons) (Brimingham), M.Sc (London).
Dr. Karim Deraman,
B.Sc (Hons), M.Sc (UKM), Ph.D (UTM), MIFM,
MASS.
Dr. Mohammad Alam Saeed,
Ph.D (Punjab) , MPHILL , M. Sc (Punjab). –
Kontrak
Dr. Md Supar Rohani,
B.Sc (Hons) (UKM), M.Sc (West London), Ph.D
(Warwick).
Mohd Khalid Kasmin,
B.A (Macalester College), M.Sc (UTM), MASS.
Dr. Sib Krishna Ghoshal,
B.Sc, M.Sc (Calcutta), Ph.D (New Delhi). – Kontrak
Muhammad Zaki Hj Yaakob,
B.Sc (Hons) (UKM), M.Sc (Sussex).
Dr. Raja Kamarulzaman Raja Ibrahim,
B.Sc (UTM), M. Phil (Southampton), PhD
(Manchester)
Dr. Ramli Arifin,
B.Sc (Hons) (UKM), Dip.Ed, M.Sc, PhD (UTM)
Dr. Rashid Ahmed,
B.Sc , M.Sc, Ph.D (Punjab). – Kontrak
Dr. Roslinda bte Zainal,
B.Sc (Hons), M.Sc , PhD (UTM).
Dr. Wan Nurulhuda Wan Shamsuri,
B.Sc (Salford), M.Sc, PhD (UTM), MASS.
Dr. Rosnita Muhammad,
B.Sc, M.Sc, PhD (UTM)
Dr. Mohd Arif Jalil,
B.Sc, M.Sc, PhD (UTM)
Dr. Izyan Hazwani binti Hashim,
B.Sc, M.Sc (UTM), PhD (Osaka)
Pensyarah
Masleeyati bte Yusof,
B.Sc, M.Sc (UKM).
Tutor
Nor Ezzaty Ahmad,
B.Sc. (USM), M.Sc (UTM) - CB
Siti Sarah bt Safaai,
B.Sc (UTM)
Norehan Mohd Nor,
B.Sc (UTM) - CB
Koh Meng Hock,
B.Sc (UTM), M.Sc (UM) - CB
Faizani bin Mohd Noor,
B.Sc, M. Sc (UTM) - CB
Razif bin Razali,
B.Sc, M.Sc (UTM) - CB
Muhammad Firdaus bin Omar,
B.Sc, M.Sc (UTM)
Fairuz Diyana Ismail,
B.Sc (UTM)
Husni Hani Jameela Sapingi,
B.Sc (UTM)
Ho Sze Phing,
B.Sc (UTM)
Maisarah Duralim,
B.Sc (UTM)
Mohd Asmu’i Mohd Akil,
B.Sc (UTM).
Nor Ain Husein,
B.Sc (UTM), Phd (UM)
Suhaila M. Buhari,
B.Sc (UTM).- CB
Nurul Aini Tarjudin,
B.Sc (UTM).
153
154
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
FAKULTI SAINS
SENARA
AI STAF AK
KAD
DEM
MIK
K FAK
KUL
LTI SAIN
NS
JABATAN KIMIA
Dr. Farediah Ahmad,
B.Sc (Hons) (UKM), Ph.D (Kent), AMIC.
Dr. Joazaizulfazli Jamalis,
B.Sc. (UTM)..
Dr. Jafariah Jaafar,
B.A (CSU), M.Sc (Kentucky, UBC Vancouver), PhD
(KTI) AMIC.
Dr. Mohd Bakri Bakar,
B.Sc, M.Sc (UTM) – CB , Ph.D (Trinity Collage),
AMIC
Dr. Nor Aziah Buang,
B.Sc (UKM), M.Sc (Sussex), Ph.D (UTM), AMIC
Dr. Norazah Mohd Basar,
B.Sc (Hons), M.Sc (UTM), Ph.D (UTM).
Dr. Abdul Rahim Yacob,
B.Sc (Hons) (USM), Ph.D (Cardiff).
Dr. Razali Ismail,
B.Sc, M.Sc (Ohio), Ph.D (UTM).
Dr. Roswanira Abd. Wahab,
B.Sc (Hons)(UiTM), M.Sc (UTM), PhD (UPM),
AMIC
Dr. Hasnah Mohd Sirat,
B.Sc (UKM), Ph.D (London), AMIC.
Dr. Rusmidah Ali,
B.Sc (Hons), Dip.Ed (UKM), M. Phil.
(Southampton), Ph.D (Durham), AMIC.
Ketua Jabatan
Dr. Zaiton Abdul Majid,
B.Sc (Hons) (UTM), M.Sc (NIU), Ph.D (Malaya),
AMIC.
Profesor
Dr. Wan Azelee Wan Abu Bakar,
B.Sc (Hons) (UKM), M.Sc (Herriot-Watt) Ph.D
(Nottingham), AMIC.
Dr. Mohamed Noor Hasan,
B.Sc (Hons) (UKM), M.Sc, Ph.D (Penn State).
Dr. Rahmalan Ahmad,
B.Sc (UKM), M.Sc (Salford), Ph.D (La Trobe),
AMIC. - Kontrak
Prof. Dr. Wan Aini bte Wan Ibrahim,
B.Sc (Hons) (Exeter), Postgraduate Diploma
Education (UKM), M.Sc, Ph.D (Loughborough),
FMIC. –
Dr. Wan Azlina Ahmad,
B.Sc (Hons) (Malaya), Ph.D (London).
Dr. Madzlan Aziz,
B.Sc (Hons) (Newcastle), M.Sc (UMIST), Ph.D (De
Montfort), AMIC.Profesor Madya
Dr. Azli Sulaiman,
Dip.Sc.Ed, B.Sc.Ed (Hons)(UTM), M.Sc, Ph.D
(Loughborough).
Dr. Umi Kalthom Ahmad,
B.Sc (Hons) (Swansea), M.Sc (Strathclyde), Ph.D
(UTM), AMIC.
Dr. Zainab Ramli,
B.Sc (Hons) (UKM), Dip.Ed (Malaya), M.Sc
(Sussex), Ph.D (UTM), AMIC.
Dr. Zainoha Zakaria,
B.Sc (Wales), M.Sc (UPM), Ph.D (Loughborough),
AMIC
Pensyarah Kanan
Dr. Che Rozid Mamat,
B.Sc (UTM), Ph.D (Southampton), AMIC
Hashim Baharin,
B.Sc (Hons), M.Sc (UTM), AMIC
Dr. Hasmerya Maarof,
B.Sc (UTM), M.Sc (Cardiff) , Ph.D (Cardiff)), AMIC
Dr. Naji Arafat Haji Mahat,
B. Sc (UKM), PhD (USM)
Dr. Nursyafreena Attan,
B.Sc, PhD (UTM)
Rugayah Mohamed,
B.Sc (Hons) (UKM), M.Sc (UTM), AMIC
Dr. Shajarahtunnur Jamil,
B.Sc (Hons) (UKM), M.Sc, Ph.D (UTM),AMIC
Khairil Juhanni Abd Karim,
B.Sc, M.Sc (Gifu, Japan).
Aemi Syazwani binti Abdul Keyon,
B.Sc. (UTM), M.Sc. (UTM) , AMIC
Dr. Siti Aminah Setu @ Sabtu,
B.Sc (UTM), PhD (Oxford)
Pensyarah
Mohd Daniel Abdullah @ Anthony
Nyangson
Anak Steven,
B.Sc (UiTM), M.Sc (UTM).
Tutor
Mohd Syafiq Elias,
B.Sc (UTM), MSc (UTM) - CB
Zulkifli Idris,
B.Sc (UTM), PhD (Oxford)
155
156
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
FAKULTI SAINS
SENARA
AI STAF AK
KAD
DEM
MIK
K FAK
KUL
LTI SAIN
NS
JABATAN MATEMATIK
Ketua Jabatan
Dr. Rohanin Ahmad,
B.Sc, M.Sc (Indiana State), Ph.D (UTM).
Profesor
Dr. Mohd Ismail Abd. Aziz,
B.Sc (NSW), M.Sc (Loughborough), Ph.D (City).
Timbalan Naib Canselor (HEMA)
Dr. Mohd Nor Mohamad,
B.Sc (Hons) (UKM), M.Sc, Ph.D (Newcastle),
APMM, C.Math MIMA - Timbalan Dekan
(Akademik)
Dr. Norsarahaida Saidina Amin,
B.Sc (Hons) (Adelaide), M.Sc (Northwestern), Ph.D
(East Anglia). - Dekan
Dr. Nor Haniza Sarmin,
B.Sc (Hons), M.A, Ph.D (Binghamton).
Timbalan Dekan (Kemasukan & Hubungan
Pelanggan) SPS
Dr. Zuhaimy Hj. Ismail,
B.Sc (Hons) (Nottingham), PGCE (UKM), M.Sc,
Ph.D (Loughborough).
Dr. Muhammad Hisyam Lee @ Lee Wee Yew,
B.Sc (Hons), M.Sc (UKM), Ph.D (UTM).
Profesor Madya
Dr. Ali Abd Rahman,
B.Sc (Washington), M.Sc (New Mexico), Ph.D
(Bradford).
Hazimah Abdul Hamid,
B.Sc, M.Sc (WMU).
Dr. Ong Chee Tiong,
Dip.Ed, B.Sc.Ed (Hons), M.Sc, Ph.D (UTM).
Halijah Osman,
B.Sc (Missouri), M.Sc (Kentucky), Dip.Ed (UTM).
Dr. Norazlina Ismail,
B.Sc (Hons), M.Sc (UKM), PhD (Massey)
Dr. Robiah Adnan,
B.A (CSU, Chico), M.Sc (Kentucky, Lexington),
Ph.D (UTM).
Ibrahim Mohd Jais,
B.Sc (North Carolina), M.Sc (Western Carolina).
Dr. Nur Arina Bazilah Aziz,
B.Sc (UTM), M.Sc (West London), PhD (UM)
Ismail Kamis,
B.Sc, M.Sc (North Carolina).
Dr. Shazirawati Mohd Puzi,
B.Sc (UTM), M.Sc (Sussex), PhD (UTM)
Mahad Ayem,
B.Sc (Hons), Dip.Ed (Malaya), M.Sc (Cranfield).
Dr Syarifah Zyurina Nordin,
B.Sc, M.Sc (UTM), PhD (Curtin)
Dr. Maslan Hj. Osman,
B.Sc.Ed (Hons) (UTM), M.Sc, Ph.D (Newcastle).
Dr. Zaiton Mat Isa,
B.Sc, M.Sc (UTM), PhD (Queensland)
Dr. Nor Muhainiah Mohd Ali,
B.Sc, M.Sc (UTM)-CB , Ph.D (UTM).
Dr. Zuhaila Ismail,
B.Sc, M.Sc (UTM), PhD (Southampton)
Dr. Norhaiza Ahmad,
B.Sc. (Hons) (UMIST), M,Sc (Sheffield) , Ph.D
(UKM).
Dr. Fong Wan Heng,
B.Sc, M.Sc, PhD (UTM)
Dr. Shamsudin Ahmad,
B.Sc (UKM), M.Sc, Ph.D (City).
Dr. Sharidan Shafie,
B.Sc (Hons), M.Sc, PhD (UTM).
Dr. Yudariah Mohammad Yusof,
B.Sc.Ed (Hons) (Malaya), M.Sc (Leeds), Ph.D
(Warwick).
Dr. Mukhiddin Muminov,
M.Sc (Samarkand), Phd (Academy of Science ,
Uzbekistan)
Dr. Fadhilah Yusof,
B.Sc, M.Sc, M.BA (Indiana State) Ph.D (UTM).
Dr. Normah Maan,
B.Sc (Hons) (Sheffield), M.Sc, Ph.D (UTM).
Pensyarah Kanan
Dr. Mukheta Isa,
B.Sc (UKM), M.Sc, Ph.D (Newcastle) APMM,
MSEAMS.
Dr. Ani Shabri,
B.Sc (Hons), M.Sc (UTM) , Ph.D (UKM).
Dr. Anati Ali,
B.Sc (UTM), M.Sc (East Anglia) , Ph.D (UTM).
Dr. Norzieha Mustapha,
B.Sc (UTM), M.Sc (Sussex), Ph.D (UTM).
Pensyarah
Farhana Johar,
B.Sc, M.Sc (UTM).-CB
Dr. Hazzirah Izzati Mat Hassim,
B.Sc, M.Sc. PhD (UTM)
Muhammad Fauzee Hamdan,
B.Sc, M.Sc (UTM).
Rashidah Ahmad,
B.Sc, M.Sc (NIU) - CB.
Noraslinda Mohamed Ismail,
B.Sc (Hons) (UPM), M.Sc (UTM).
Dr. Roselainy Abd Rahman,
KST
Wan Rukaida Abdullah,
B.Sc, M.Sc (UTM)
Dr. Shariffah Suhaila Syed Jamaludin,
B.Sc (Carleton), M.Sc (UKM)-CB , Ph.D (UKM).
Muhammad Najib Zakaria,
B. Sc, M.Sc (UTM) – CB
Dr. Yeak Su Hoe,
B.Sc, M.Sc (UTM), Ph.D (NUS).
Tutor
Adrian Syah bin Halifi,
B.Sc (UTM).
Dr. Ismail Mohamad,
B.Sc, M.Sc (Indiana), Ph.D (Lancester).
Dr. Arifah Bahar,
B.Sc (Hons) (Manchester), M.Sc (UKM), Ph.D
(Strathclyde).
Dr. Khairil Anuar Arshad,
B.Sc (Northwest), M.Sc (Kentucky), Dip.Ed (UTM),
Ph.D (Bradford).
Che Lokman Jaafar,
B.Sc, M.Sc (Ohio).
Dr. Zarina Mohd Khalid,
B.Sc (Hons.) (Kent), M.Sc (Warwick), Ph.D (Kent).
Che Rahim Che Teh,
B.Sc (Hons) (Malaya), M.Sc (UTM).
Dr. Amidora Idris,
B.Sc, M.Sc (UKM), PhD (UTM)
Dr. Munira Ismail,
B.Sc, M.Sc (Indiana State), Ph.D (UTM).
Dr. Faridah Mustapha,
B.Sc (Florida State Univ.), M.Sc (E. Kentucky
Univ.), Dip.Ed (UTM), Ph.D (Strathclyde).
Dr. Fuaada Mohd Siam,
B.Sc, M.Sc (UTM), PhD (Glasgow)
Taufiq Khairi bin Ahmad Khairuddin,
(M.Sc (UTM) , B.Sc (UTM).
Dr. Nor’aini Aris,
B.Sc (Iowa), M.Sc (Kansas), Ph.D (UTM).
Hamisan Rahmat,
B.Sc (Hons) (Malaya), M.Sc (West London).
Dr. Haliza Abd. Rahman,
B.Sc (Hons) (UMIST), M.Sc (UKM), PhD (UTM)
Wan Rohaizad Wan Abdullah,
M.Bs (UTM) , B.Sc (UTM).
Dr. Maizah Hura Ahmad,
B.Sc (Iowa), M.Sc (Kansas), Ph.D (UTM).
Zakaria Dollah,
B.Sc (Hons) (Malaya), M.Sc (UTM).
Mohd Arif bin Admon,
B.Sc (UTM)
Niki Anis Ab. Karim,
B.Sc (UTM)
157
158
PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
SESI 2015/2016
FAKULTI SAINS
IBNU SINA INSTITUTE FOR SCIENTIFIC AND
INDUSTRIAL RESEARCH (ISI – SIR)
Pengarah Kanan
Dr. Mohd Marsin Sanagi,
B.A (Macalester), M.Sc (Iowa), Ph.D
(Loughborough), FMIC.
1) Laser Centre
Pengarah
Dr. Noriah Bidin,
B.Sc (Hons), Dip.Ed. (UKM), M.Sc.
(Loughborough), Ph.D (UTM).
Profesor
Dr. Jalil Ali,
B.Sc (Hons), M.Sc (Malaya), Ph.D (UTM), MIFM.
Pensyarah Kanan
Dr. Suzairi Daud,
B.Sc, M.Sc, PhD (UTM)
Dr. Kashif Tufail Chaudhary,
B.Sc (Punjab), M.Sc, PhD (UTM)
Dr. Mahdi Bahadoran,
B.Sc, M.Sc (Shiraz), PhD (UTM)
2) Centre for Sustainability Nanomaterials
(Cs Nano)
Pengarah
Dr. Hadi Nur,
B.Sc, M.Sc (ITB), PhD (UTM)
Profesor
Dr. Zulkafli Othaman,
B.Sc.Ed (Hons) (UTM), M.Sc (Oregon), Ph.D
(Bath), MIFM, MASS
Dr. Tahir Ahmad,
B.A, M.Sc (California State), Ph.D (Sheffield
Hallam).
Dr. Samsudi Sakrani,
B.Sc (UKM), M.Tech (West London), Ph.D
(Aston), MASS
Dr. Mustaffa Shamsuddin,
B.Sc (Hons), M.Sc (East Anglia), Ph.D (Leeds).
Profesor Madya
Dr. Norma Alias,
B. Sc, M.Sc, PhD (UKM)
B.A (CSU, Chico), M.Sc (Portland State), Ph.D
(UTM)
Dr. Ali Hassan Mohamed Murid
B.Sc, M.Sc (Iowa), Dip.Ed, Ph.D (UTM)
Dr. KK Viswanathan,
B.Sc (India), M.Sc, Ph.D (Madras, India).kontrak
Pensyarah Kanan
Dr. Norzieha Mustapha,
B.Sc (UTM), M.Sc (Sussex), Ph.D (UTM)
Dr. Arifah Bahar,
B.Sc (Hons) (Manchester), M.Sc (UKM), Ph.D
(Strathclyde).
Dr. Zaitul Marlizawati Zainuddin,
B.Sc (Southampton), M.Sc (Salford), Ph.D
(Birmingham).
Dr. Sugeng Triwahyono,
B. Sc, M.Sc, (KITAMI), PhD (Hokaido)
Dr. Riadh Sahnoun,
B.Sc (Tunisia), Ph.D (Paul Sabatier).
Pensyarah Kanan
Dr. Lee Siew Ling,
B.Sc, M.Sc, PhD (UPM)
Dr. Hendrik Oktendy Lintang,
B. Sc (Gadja Mada), M. Sc, PhD (Tokyo) Kontrak
Dr. Leny Yuliati,
B.Sc (Gadja Mada), M. Sc, PhD (Nagoya) –
Kontrak
Dr. See Hong Heng,
B.Sc, M.Sc, PhD (UTM)
Dr. Rafaqat Hussain,
B.Sc, M.Sc, Ph.D (London). – Kontrak
Dr. Yap Yung Szen,
B.Sc, M.Sc (UTM), PhD (Osaka)
3) Centre for Industrial and Applied
Mathematics (CIAM)
Pengarah
Dr. Zainal Abd. Aziz
B.Sc (Hons) (Manchester),
M.Sc, Ph.D (UKM).
Profesor
Dr. Shaharuddin Salleh,
RESEARCH INSTITUTE FOR SUSTAINABILITY
ENVIRONMENT (RISE)
Pengarah Kanan
Dr. Abdull Rahim Hj. Mohd Yusoff,
B.Sc (Hons) (Liverpool), M.Phil (Newcastle),
Ph.D (Loughborough), AMIC
159
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi
Dekan
Fakulti Sains
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Johor Bahru
Johor Darul Takzim
Tel: 07-553 4000 • Fax: 07-556 6162
science.utm.my
Designed and Printed by:
ECONOMY EXPRESS PRINTING
Tel: 607-520 6366 Fax: 607-520 6476 Email: [email protected]