Hindi - Digital Control Incorporated

Comments

Transcription

Hindi - Digital Control Incorporated
idSaIya iD/laIMga laaokoiTMga isasTma
A^aproTr maOnauela
DIGITAL
CONTROL
INCORPORATED
DCI Europe
Kurmainzer Strasse 56
D-97836 Bischbrunn
Germany
Tel +49(0) 9394 990 990
Fax +49(0) 9394 990 999
[email protected]
DCI India
DTJ 1023, DLF Tower A
Jasola District Center
New Delhi 110 044, India
Tel +91(0) 11 4507 0444
Fax +91(0) 11 4507 0440
[email protected]
DCI China
No. 368, Xingle Road
Huacao Town, Minhang District
Shanghai P.R.C. 201107
Tel +86(0) 21 6432 5186
Fax +86(0) 21 6432 5187
[email protected]
DCI Headquarters
19625 62nd Ave. S., Suite B-103
Kent, Washington 98032 USA
Tel 425 251 0559/800 288 3610 Fax 253 395 2800
E-mail [email protected] www.digitrak.com
DCI Australia
2/9 Frinton Street
Southport, Queensland 4215
Australia
Tel +61(0) 7 5531 4283
Fax +61(0) 7 5531 2617
[email protected]
DCI Russia
420059 Pavlyukhina Street
104, Kazan
Russia
Tel +7 843 277 52 22
Fax +7 843 277 52 07
[email protected]
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
3-2500-16-B2 (Hindi)
iDjaITla kMT/aola [Mkapao-ToD WaraÈ savaa-iQakar saurixatÈ frvarI 2011 sMaskrNaÈ
© 2010-2011
yah dstavaoja, AMga`ojaI BaaYaa ko maUla dstavaoja ka Anauvaad hO, ijasao kovala ]pyaaogak<aa- kI sauivaQaa ko ilayao idyaa jaa rha hO, tqaa yah DCI kI
saIimat vaarMTI ko saBaI pxaao evaM ja$rtao ka ]<ardayaI hOÈ maUla dstavaoja tqaa [sa Anauvaad mao iksaI BaI matBaod Aqavaa ivaraoQaaBaasa haonao pr, maUla
dstavaoja kao hI maanya samaJaa jaanaa caaihyaoÈ
maaka®
®
®
®
®
®
®
®
DCI logo, CableLink , DataLog , DigiTrak , Eclipse , F2 , MFD , SST , target-in-the-box , Target
®
®
Steering , tqaa TensiTrak iDjaITla kMT/aola [Mkapao-ToD ko U.S. mao rijasTD- maaka- evaM DucTrak™, F5™,
F Series™,
FSD™,
tqaa
FasTrak™, LT™, LT2™, LWD™, SE™, SED™, SuperCell™,
iDjaITla kMT/aola [Mkapao-ToD ko maaka- hOÈ
TeleLock™
saIimat vaarMTI
iDjaITla kMT/aola [Mkapao-ToD (DCI) Wara ]%paidt evaM ivaik`ya ikyao gayao, saBaI ]pkrNa saIimat vaarMTI kI Satao- ko Antrgat Aato
hOÈ saIimat vaarMTI kI ek p`it [sa maOnyauela ko Ant mao Saaimala hO; [sakao DCI gaa`hk saovaa sao 425-251-0559 Aqavaa
800-288-3610, pr saMpk- krko Aqavaa DCI kI vaobasaa[T www.digitrak.com pr jaakr p`aPt ikyaa jaa sakta hOÈ
mah%vapUNa- saUcanaa
ko ]%padao sao saMbaiQat saaro va>vya, tknaIkI saUcanaayao AaOr AnauSaMsaayao ivaSvast saU~ao pr AaQaairt hO, prntU pirSauwta evaM
saMpUNa-ta kI kao[- vaarMTI nahI hO| iksaI BaI DCI ]%pad kao ]pyaaoga krnao sao pUva-, ][email protected] kao ApnaI ja$rt ko Anausaar, ]%pad
kI yaaogyata kI jaaÐca kr laonaI caaihyao| yaha^ idyao saBaI tqya isaf- DCI Wara ivatirt DCI ]%padao pr hI maanya hO, tqaa
][email protected] Wara iksaI BaI badlaava, jaao DCI Wara p`maaiNat nahI hO, pr laagaU nahI haoto hO; tqaa naa hI iksaI tIsaro dla ko ]%padao
pr| yaha^ kha gayaa kuC BaI naa hI DCI Wara vaarMTI kao sqaaipt krta hO, tqaa naa hI yaha^ kha kuC BaI DCI kI vat-maana
saIimat vaarMTI, jaao ik DCI ko saBaI ]%padao pr hO, ik iksaI Sat- kao pirva-itt krta hOÈ
DCI
FCC
Anaupalana kqana
yah ]pkrNa FCC ko inayamaao kI Qaara 15 ka palana krta hO| Aa^proSana inamna dao dSaaAao pr AaQaairt hO: (1) yah ]pkrNa
nauksaanadoh ivaGnataAao ka karNa na hao, tqaa (2) ]pkrNa iksaI BaI p`aPt ivaGnata kao ga`hNa krnao mao saxama hao, [samao p`itkUla
Aa^proSana ka karNa haonao vaalaI ivaGnatayao BaI Saaimala hOÈ Amaoirka mao FCC Anaupalana kI ijammaodarI, DCI kI hOÁ Digital
Control Incorporated, 19625 62nd Ave. S., Suite B-103, Kent, WA 98032; faona 425-251-0559 Aqavaa
800-288-3610È
]pkrNa mao iksaI BaI p`kar ka badlaava Aqavaa sauQaar, ijasao DCI Wara ilaiKt $p sao spYT p`maaiNat tqaa DCI Wara nahI
ikyaa gayaa hO, ][email protected] kI saIimat vaarMTI tqaa FCC Wara ]pkrNa calaanao kI Anaumait kao, samaaPt kr dota hO|
DCI
CE
AavaSyaktayaoM
kI ihdayatao ko tht, DigiTrak irsaIvar tqaa T/MasamaITr ka vagaI-krNa @laasa 2 roiDyaaoM ]pkrNa kI
trh ikyaa gayaa hO tqaa kuC doSaao mao [naka ]pyaaoga krnaa AvaOV hao sakta hO Aqavaa [naka ]pyaaoga krnao ko ilayao, laa[saoMsa laonao
kI ja$rt hao saktI hOÈ p`itbaMQaao tqaa ja$rI Aa&apalak GaaoYanaaAao kI saUica, DCI kI vaobasaa[T www.digitrak.com pr,
Service & Support TOba ko Andr ]plabQa hOÈ vaha^ DOWNLOADS kao [email protected] kro tqaa Da]nalaaoD\, doKnao, Aqavaa Capnao ko
ilayao, CE dstavaojaao maInaU mao sao [icCt dstavaoja kao caunaoÈ
R&TTE
2
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
ivaYayasaUcaI
saurxaa saMbaQaI saavaQaanaIyaaÐ evaM caotavanaIyaaÐÐ .................................................................................................................. 6
ip`ya ga`ahk .......................................................................................................................................................... 8
pircaya ............................................................................................................................................................... 9
irsaIvar ............................................................................................................................................................. 11
saamaanya ivavarNa .............................................................................................................................................. 11
Ta^gala tqaa iT/gar isvaca.................................................................................................................................... 11
saunaayaI donao vaalaI QvainayaaÐ .................................................................................................................................. 12
baOTrI pOk kao lagaanaa tqaa inakalanaa .................................................................................................................. 12
Paa^var Aa^na .................................................................................................................................................... 12
Paa^var Aa^f.................................................................................................................................................... 13
mau#ya maInaU ...................................................................................................................................................... 14
laaokoT maa^D .................................................................................................................................................... 15
kOilaba`osana maInaU................................................................................................................................................ 16
sath­sao­}Ðcaa[- (HAG´ p`ik`yaa maInaU.................................................................................................................. 17
vyavasqaa maInaU .................................................................................................................................................. 17
gahra[- [ka[-yaa maInaU .................................................................................................................................... 18
ipca [ka[-yaa maInaU ....................................................................................................................................... 18
samaya tqaa klaONDr vyavaisqat krnaa ............................................................................................................... 18
samaya kao vyavaisqat krnaa ......................................................................................................................... 19
klaONDr kao vyavaisqat krnaa ..................................................................................................................... 19
TolaImaOT/I caOnala maInaU ...................................................................................................................................... 19
raOla Antrala maInaU ....................................................................................................................................... 20
T/aMsamaITr caunaava maInaU........................................................................................................................................ 20
Da^Talaa^ga maInaU................................................................................................................................................. 21
kI­pOD ka ]pyaaoga ......................................................................................................................................... 22
iDsaPlao sk`Ina ................................................................................................................................................. 23
laaokoT maa^D iDsaPlao sk`Ina ............................................................................................................................. 23
gahra[- maa^D iDsaPlao sk`Ina ............................................................................................................................. 24
Anaumaainat gahra[- iDsaPlao sk`Ina ..................................................................................................................... 25
gahra[- iDsaPlao sk`Ina, kao[- jaanakarI nahI ........................................................................................................ 25
sTONDD- irsaIvar iDsaPlao sk`Ina icanh.................................................................................................................... 26
T/aMsamaITr........................................................................................................................................................... 27
F5 T/aMsamaITr ko p`kar ..................................................................................................................................... 27
baOTrIyaa tqaa Paa^var Aa^naÀ Aa^f ........................................................................................................................ 29
baOTrIyaaoM kao lagaanaaÀ Paa^var Aa^na .................................................................................................................... 29
T/aMsamaITr baOTrI sToT\sa .................................................................................................................................. 30
sausauPt maa^D (svatÁ band p`ik`yaa´À Paa^var Aa^f .................................................................................................. 30
T/aMsamaITr Kaola kI AavaSyaktayaoM ...................................................................................................................... 30
T/aMsamaITr ka caunaava ......................................................................................................................................... 32
5XD 19/12 iW–AavaRi<a T/aMsamaITr kI AavaRi<a mao badlaava krnaa ............................................................................. 33
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
3
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
ivaYayasaUcaI (jaarI)
T/aMsamaITr (jaarI)
tapmaana sToT\sa tqaa Aa^varhIT saUcak .................................................................................................................. 34
T/aMsamaITr tapmaana caotavanaI QvainayaaÐ ................................................................................................................ 34
T/aMsamaITr Aa^varhIT saUcak (tapmaana ibaMdU´........................................................................................................ 35
irmaaoT iDsaPlao .................................................................................................................................................... 37
saamaanya ivavarNa .............................................................................................................................................. 37
Paa^var ivaklp ................................................................................................................................................. 38
baOTrI pOk Aqavaa ba`osa [nsaT- kao lagaanaa tqaa inakalanaa ...................................................................................... 38
DC Paa^var koibala kao jaaoDnaa ........................................................................................................................ 38
kI–pOD ......................................................................................................................................................... 39
Paa^var Aa^naÀ Aa^f .......................................................................................................................................... 39
saunaayaI donao vaalaI QvainayaaÐ .................................................................................................................................. 39
sk`Ina camak mao SaaoQana krnaa.............................................................................................................................. 39
p`dSa-na kaoNa kao vyavaisqat krnaa....................................................................................................................... 40
sk`Ina AaoT kao lagaanaaÀ hTanaa .......................................................................................................................... 40
mau#ya maInaU ...................................................................................................................................................... 41
irmaaoT maa^D..................................................................................................................................................... 42
vyavasqaa maInaU .................................................................................................................................................. 42
camak mao SaaoQana krnaa ...................................................................................................................................... 43
iDsaPlao sk`Ina ................................................................................................................................................. 44
mau#ya iDsaPlao sk`Ina ...................................................................................................................................... 44
gahra[- iDsaPlao sk`Ina.................................................................................................................................... 45
Anaumaainat gahra[- iDsaPlao sk`Ina ..................................................................................................................... 46
baOTrI caaja-r ...................................................................................................................................................... 47
saamaanya ivavarNa .............................................................................................................................................. 47
baOTrI sToT\sa kI jaa^ca krnaa ............................................................................................................................. 47
AC/DC Paa^var vyavasqaa ................................................................................................................................... 48
baOTrI pOk kao caaja- krnaa ................................................................................................................................ 48
baOTrI caaja-r ko LED saUcak ............................................................................................................................. 48
caotavanaIyaaÐ tqaa saavaQaanaIyaaÐ.............................................................................................................................. 49
isasTma vyavasqaa .................................................................................................................................................. 51
irsaIvar, irmaaoT tqaa T/MasamaITr kao caalaU krnaa ...................................................................................................... 51
irsaIvar...................................................................................................................................................... 51
irmaaoT iDsaPlao ............................................................................................................................................. 51
T/MasamaITr ................................................................................................................................................... 51
ivaGnata jaa^ca kao krnaa .................................................................................................................................... 52
ivaGnata @yaa hO tqaa [sakI jaa^ca kOsao kro ........................................................................................................ 52
baOkga`a]nD naa[sa kI jaa^ca krnaa .................................................................................................................... 52
raOlaÀ ipca kI jaa^ca krnaa ............................................................................................................................ 53
4
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
ivaYayasaUcaI (jaarI)
isasTma vyavasqaa (jaarI)
ivaGnata sao inapTnao ko ilayao sauJaava ................................................................................................................... 53
irsaIvar ka T/aMsamaITr sao kOilaba`osana ..................................................................................................................... 54
1- ibaMdU kOilabaòsana (sath ko }Ðpr´ ................................................................................................................. 55
2- ibaMdU kOilaba`osana (sath ko naIcao´ .................................................................................................................. 56
raOla Antrala vyavaisqat krnaa .......................................................................................................................... 58
raOla Antrala saik`ya krnaa ........................................................................................................................... 58
raOla Antrala inaiYk`ya krnaa ......................................................................................................................... 59
sath­sao­}Ðcaa[- (HAG) dUrI kao vyavaisqat krnaa ................................................................................................. 59
laaokoiTMga ........................................................................................................................................................... 61
maulaBaUt laaokoiTMga............................................................................................................................................. 62
laaokoT ibaMdU (FLP tqaa RLP) tqaa laaokoT roKa (LL) ........................................................................................ 62
FLP tqaa RLP ko baIca kI dUrI pr gahra[-, ipca tqaa sath kI p`akRitk dSaa ka p`Baava ....................................... 63
laaokoT ibandUAao kao icanhIt krnaa .................................................................................................................. 64
T/MasamaITr kao laaokoT krnao ko ilayao sTONDD- ]paya ................................................................................................. 65
Aga` laaokoT ibaMdU (FLP) ka pta krnaa ........................................................................................................... 65
laaokoT roKa (LL) ka pta krnaa ................................................................................................................... 67
T/MasamaITr isqait tqaa sahI idSaa ka sa%yaapna ko ilayao RLP ka pta krnaa ............................................................ 69
“On-the-Fly” T/OikMga .................................................................................................................................... 71
Aa^f­T/Ok laaokoiTMga......................................................................................................................................... 72
laxya isTyairMga (Target Steering) p`ik`yaa ............................................................................................................ 75
sausaMgat laxya gahra[- tqaa irsaIvar kao laxya ko $p mao Avaisqat krnaa ...................................................................... 75
laxya isTyairMga ko ilayao irsaIvar kao p`aoga`ama krnaa .................................................................................................. 76
laxya kI Aaor isTyairMga krnaa ........................................................................................................................... 77
ivaGnata vaalao xaO~ao mao laxya isTyairMga ................................................................................................................... 79
laxya isTyairMga kao band krnaa ........................................................................................................................... 79
piriSaYT A: isasTma ivaiSaYTtayao tqaa saMrxaNa AavaSyaktayaoM ...................................................................................... 81
Paa^var AavaSyaktayaoM ........................................................................................................................................ 81
pyaa-varNa AavaSyaktayaoM.................................................................................................................................... 81
saamaanya T/aMsamaITr saMrxaNa inado-Sa ......................................................................................................................... 82
baOTrI pOk saMga`h .............................................................................................................................................. 82
piriSaYT B: Anaumaainat gahra[- banaama vaastivak gahra[- tqaa AagaoÀ pICo ka Antr ....................................................... 83
piriSaYT C: FLP tqaa RLP ko baIca kI dUrI pr AaQaairt gahra[- kI gaNanaa krnaa .................................................... 89
piriSaYT D: saMdBa- tailakayao ................................................................................................................................ 91
p`%yaok 10 ifT (3 maITr) dND pr, [Mca (saoMTImaITr) mao gahra[- baZt ......................................................................... 91
p`%yaok 15 ifT (4.6 maITr) dND pr, [Mca (saoMTImaITr) mao gahra[- baZt ..................................................................... 92
saIimat vaaMrTI
LIMITED WARRANTY
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
5
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
saurxaa saMbaQaI saavaQaanaIyaaÐ evaM caotavanaIyaaÐ
mah%vapUNa- saUcanaa: saBaI Aa^proTrao kao, naIcao dI gayaI saurxaa sambaMQaI saavaQaanaIyaaoM evaM caotavainayaaoM kao AcCI trh sao pZ, tqaa
samaJa laonaa caaihyao tqaa DigiTrak® F5TM laaokoiTMga isasTma ka ]pyaaoga krnao sao pUva-, [sa Aa^proTr maOnyauela kao doKnaa caaihyaoÈ

BaUimagat iD/laIMga ]pkrNaao ka ]cca vaa^lToja ko vaOVutIya tar Aqavaa p`akRitk gaOsa kI laa[-na, jaOsao BaUimagat
yauiTlaITIo sao Tkra jaanao ko pirNaama sva$p, gaMBaIr caaoT laganao Aqavaa maR%yau haonao kI samBaavanaa hO|
BaUimagat iD/laIMga ]pkrNaao ka dUrsaMcaar, koibala TIvaI, fa[-bar AaiPTk, panaI yaa naalaI kI laa[-naao sao Tkra
jaanao ko pirNaama sva$p, saMp<aI mao nauksaana tqaa javaabadohI kI saMBaavanaa hao saktI hO|




iD/laIMga Aa^proTr Wara kaya- ko ilayao, iD/laIMga Aqavaa laaokoiTMga ]pkrNaao ka sahI ]pyaaoga nahI krnao pr,
kaya- maoM ivalaMba tqaa laagat mao vaRiw kI saMBaavanaa haotI hO|
idSaIya iD/laIMga ko Aa^proTr kao inamnailaiKt baatao ka sadOva Qyaana rKnaa caaihyao:
• iD/laIMga evaM laaokoiTMga ]pkrNa ko sahI evaM saurixat saMcaalana kI ivaiQa kao samaJanaa caaihyao tqaa saaqa maoM ga`a]nD maOTsa\
evaM sahI ga`a]inDga ivaiQayaaoM pr Qyaana donaa caaihyaoÈ
• iD/laIMga sao pUva- saBaI BaUimagat yauiTlaITIoyaaoM ka pta krko, ]nakao sahI trh sao icainht kr donaa caaihyaoÈ
• sauKo hue [[email protected]/k jaUto,–dstanao, hOlamaoT, dUr sao hI idKnao vaalao vas~ tqaa saurixat caSmaa jaOsao saurxaa AavarNaao ka
sadOva p`yaaoga krnaa caaihyaoÈ
• iD/laIMga ko samaya iD/la hOMD kI sahI tqaa Sauw trIko sao laaokoiTMga tqaa T/OikMga krnaI caaihyaoÈ
• ra^YT/Iya eva sqaainaya Saasana tM~ ko kanaUnaao ka palana krnaa caaihyao (jaoOsao OSHA)È
• dUsarI saBaI saurxaa ivaiQayaaoM ka palana krnaa caaihyaoÈ
DigiTrak F5 isasTma ka ]pyaaoga, yauiTlaITIoyaaoM ka pta krnao ko ilayao, nahI krnaa caaihyaoÈ
iD/la hOD kI GaYa-Na kI gamaI- ko karNa ]%pnna tapmaana pr, T/aMsamaITr ko lagaatar rhnao sao, T/aMsamaITr galat jaanakarIyaaoM kao
diSa-t kr sakta hO Aqavaa sqaayaI $p sao Kraba hao sakta hOÈ AiQak jaanakarI ko ilayao, [sa maOnyauela ko “T/MasamaITr” KMD
kao doKoÈ
]pkrNa ivasfaoTk p`maaiNat nahI hO, tqaa [sao kBaI BaI ivasfaoTk Aqavaa jvalanaSaIla pdaqako samaIp, ]pyaaoga nahI krnaa krnaa caaihyaoÈ
 DigiTrak F5


6
isasTma ko saaqa idyaa gayaa baOTrI caaja-r, Aapkao AaGaat tqaa dUsaro saMkTao sao bacaanao ko ilayao, p`yaa-Pt saurxaa
AavarNaao ko saaqa inaima-t ikyaa gayaa hO, tqaa ]saka ]pyaaoga [sa dstavaoja ko Anausaar ikyaa jaanaa caaihyaoÈ [sa dstavaoja ko
Anausaar baOTrI caaja-r ka ]pyaaoga nahI krnao pr, p`stut saurxaa AavarNa duba-la hao sakta hOÈ baOTrI caaja-r ko ihssaao kao Alaga
krnao kI kaoiSaSa na kroÈ [saka kao[- BaI ihssaa, ][email protected] ko ]pyaaoga ka nahI hOÈ kaiflaao, manaaorMjana krnao vaalao vaahnaaoM
Aqavaa samaana trh ko vaahnaaoM mao, baOTrI caaja-r kao nahI lagaanaa caaihyaoÈ
ek jagah sao dUsarI jagah Baojanao tqaa lambao samaya tk saMga`h ko daOrana, saBaI isasTma ihssaao sao baOTrIyaaoM kao inakala donaa
caaihyao Anyaqaa irsaava ko karNa nauksaana hao sakta hOÈ
DigiTrak F5
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
saurxaa saMbaQaI saavaQaanaIyaaÐ evaM caotavanaIyaaÐ (jaarI)
baOTrI inaYkasanaÁ ]pkrNa pr [sa icanh ka haonaa saUcak hO, ik [sa ]pkrNa kao Apnao dUsaro GarolaU kUDo ko
saaqa foMknaa nahI caaihyaoÈ bailk, eosao ]pkrNa kao inaYkaisat krnao ko ilayao, [nho baOTrIyaaoM Aqavaa [[email protected]/k
tqaa [[email protected]/aoinak ]pkrNaao kI irsaa[[email protected] ko ilayao, tya ikyao gayao saMga`hNa sqaana pr ph^ucaanao kI ijammaodarI,
AapkI hOÈ ]pkrNa mao inaYaoQa t%vaao ko haonao pr, [na pyaa-varNa dUiYat krnao vaalao t%vaao (Cd = kODimayama;
Hg = [email protected]; Pb = laOD) kao laObaola icanh ko pasa, diSa-t ikyaa jaata hOÈ Apnao baokar ]pkrNa kao foMknao
ko samaya, [naka Alaga−Alaga saMga`hNa tqaa irsaa[[email protected] krnao sao, p`akRitk saaQanaao kao saMrixat krnao mao
sahayata haotI hO tqaa maanavaao kI saoht tqaa pyaa-varNa ko bacaava kao, ]icat irsaa[[email protected] Wara sauinaiScat
ikyaa jaa sakta hOÈ irsaa[[email protected] ko ilayao, Aap Apnao baokar ]pkrNa kao kha^ foMk sakto hO, pr AiQak
jaanakarI ko ilayao, kRpyaa ApnaI sqaanaIya nagarpailaka, GarolaU kUDa inaYkasana saovaa, Aqavaa jaha^ sao Aapnao
]pkrNa kao KrIda hO, sao saMpk- kroÈ





iD/laIMga krnao sao pUva-, hrbaar iD/la hOD mao rKo T/MasamaITr ko saaqa, DigiTrak F5 isasTma kI jaa^ca kro, taik sauinaiScat hao
sako, ik yah sahI p`kar sao kaya- kr rha hO tqaa iD/la hOD kI Avaisqait tqaa $K kI zIk jaanakarI p`dana kr rha hOÈ
iD/laIMga ko daOrana gahra[- kI maap sahI haotI hO, yaid:
 sahI trh sao irsaIvar ka kOilaba`osana ikyaa gayaa hO tqaa kOilaba`osana ko pirNaama kI pirSauwta kI jaa^ca kr laI gayaI
hOo, ijasasao irsaIvar sahI gahra[- diSa-t kroÈ
 T/MasamaITr ka sahI tqaa zIk trh sao pta kr ilayaa gayaa hO tqaa irsaIvar, BaUimagat iD/la hOD ko Andr isqat
T/aMsamaITr, Aqavaa Aga` laaokoT ibaMdU ko zIk }Ðpr haota hOÈ
 irsaIvar kao sahI trh sao vyavaisqat sath−sao−}Ðcaa[- dUrI pr pkDa gayaa hO, Aqavaa gahra[- maap ko ilayao, [sao sath
pr rKa gayaa haota hOÈ
kuC samaya tk iD/laIMga raoknao ko pScaat, Aap sadOva kOilaba`osana ka prIxaNa kro|
ivaGnata sao, gahra[- kI maap mao daoYa tqaa T/aMsamaITr kI ipca, raOla Aqavaa $K jaanakarIyaaoM ka (sa hao sakta hOÈ iD/laIMga
krnao sao pUva-, Aapkao sadOva baOkga`a]nD naa[sa\ jaa^ca kao pUra krnaa caaihyao|
 ivaGnata ko kuC sa`aotao mao, T/Oifk saMkot laUp, AdRSya Da^ga fOnsa, koibala TIvaI, ivaVut tar, fa[-bar AaiPTk laa[-na,
Qaatu saMrcanaayao, kOqaoaiDk saurxaa, dUrsaMcaar tar, saOla faona, T/aMsamaIsana Tavar, [email protected] jamaIna, namak, Kara panaI,
robaa^r, roiDyaaoM AavaRi<ayaa tqaa dUsaro A&at sa`aot Saaimala hOÈ
 irmaaoT iDsaPlao kaya-ivaiQa mao BaI, samaana AavaRit pr kaya- kr rho inakTvatI- sa`aot, vyavaQaana ]%pnna kr sakto hO, jaOsao
BaaDo pr kar donao vaalaI saMsqaa Wara irmaaoT sao karao kI jaa^ca Wara, dUsaro idSaIya iD/laIMga laaokoiTMga ]pkrNaao WaraÈ
 saBaI laaokoiTMga Aa^proSanaao ko daOrana, baOkga`a]nD naa[sa\ kao kma sao kma haonaa caaihyao tqaa saMkot [email protected] baOkga`a]nD
naa[sa\ saoo kma sao kma 150 AMk jyaada haonaI caaihyao|
[sa maOnyauela ka saavaQaanaIpUva-k Avalaaokna kro, tqaa sauinaiScat kro ik Aap sadOva DigiTrak F5 isasTma ka saMcaalana sahI
trh sao kr rho hO, ijasasao gahra[-, ipca, raOla tqaa laaokoT ibaMdU kI sahI jaanakarI p`aPt haotI hOÈ yaid Aapko pasa isasTma
kaya-ivaiQa sao sambaMiQat kao[- p`Sna hO, tao kRpyaa DCI kI ga`ahk saovaa ivaBaaga mao, }Ðpr idyao gayao faona nambarao pr sampk- kro,
hma AapkI hr samBava sahayata kroMgaoÈ
DigiTrak® F5 TM
A^aproTr maOnauela
7
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
ip`ya ga`ahkÁ
laaokoiTMga isasTma kao psand krnao ko ilayao, Aapka QanyavaadÈ [sa ]pkrNa pr hmao gava- hO,
ijasao hma 1990 sao vaaMiSagaTna rajya mao, $paMikt tqaa inaima-t kr rho hO| hma ek AiWtIya, ]<ama ]%pad
p`dana krnao tqaa ]sako saaqa EaoYz ga`ahk saovaa tqaa p`iSaxaNa p`dana krnao mao, dRZ ivaSvaasa krto hO|
®
DigiTrak F5™
kRpyaa, [sa sampUNa- maOnauela kao pZnao ko ilayao, samaya inakalao—ivaSaoYa$p sao saurxaa sambainQat KMD kao| kRpyaa,
[sako saaqa-saaqa [sa ]pkrNa ko saaqa idyao gayao, ]%pad pMjaIkrNa kao Barkr DCI mau#yaalaya kao Baoja do,
Aqavaa [sakao hmao 253-395-2800 pr [email protected] kr do; Aap [sa fama- kao hmaarI vaobasaa[T pr jaakr BaI,
Aa^nalaa[na pUra krko jamaa kr sakto hO| hma Aapkao iDjaITla kMT/aola p~-vyavahar saUica mao Saaimala kr laoMgao
tqaa ]%pad A^pga`oD jaanakarIyaa tqaa FasTrak™ samaacaar p~, Aapkao Baojaa kroMgao|
Aapkao kao[- kiznaa[- Aqavaa Aapko pasa kao[- p`Sna haonao pr, Aga`Baaga mao ]pisqat hmaaro ivaSva kayaa-layaaoM pr
ina:saMkaoca saMpk- kro| sahayata ko ilayao, hmaara ga`ahk saovaa ivaBaaga, hFto mao 7 idna, hr idna 24 GaMTo ]plabQa
rhta hO|
xaOitja idSaIya iD/laIMga ]Vaoga ko ivakasa ko saaqa–saaqa, hma BaivaYya kao Qyaana mao rKto huyao, ]pkrNa ka
ivakasa kroMgao, ijasasao Aapka kaya- SaIGa`` tqaa sarla hao sako| Aap [nTrnaoT pr hmaarI vaobasaa[T
www.digitrak.com pr jaakr Aqavaa hmasao saMpk- krko, saik`ya banao rhoÈ
p`Snaao, samaIxaaAao tqaa ivacaarao ka, hma svaagat krto hO|
iDjaITla kMT/aola [Mkapao-ToD
kOMT, vaaMiSagaTna
2011
8
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
pircaya
irmaaoT iDsaPlao
irsaIvar
baOTrI caaja-r
ircaaja- ikyao jaanao
vaalao baOTrI pOk
FXL T/aMsamaITr
F5
FS
DigiTrak F5
T/aMsamaITr
T/aMsamaITr
laaokoiTMga isasTma
laaokoiTMga isasTma ka ]pyaaoga, xaOitja idSaIya iD/laIMga Aa^proSana ko daOrana, iD/la hOD mao lagaayao gayao T/aMsamaITr kao
laaokoT tqaa T/Ok krnao mao ikyaa jaata hOÈ [sa isasTma mao, haqa sao pkDo jaanao vaalaa ek irsaIvar, ek T/MasamaITr, baOTrI tqaa koibala
Paa^var ivaklpao ko saaqa ek irmaaoT iDsaPlao, irsaIvar tqaa irmaaoT kao }Ðija-t krnao ko ilayao baOTrI caaja-r isasTma tqaa tIna ircaajaikyao jaa saknao vaalao baOTrI pOk, Saaimala hOÈ
DigiTrak F5
isasTma ko saaqa ]pyaaoga ko ilayao, k[- T/MasamaITr ivaklp ]plabQa hOÈ [samao paMca AavaRit ivaklp (1.3 kHz, 8.4 kHz,
12 kHz, 18.5 kHz, tqaa 19.2 kHz), id­AavaRit T/MasamaITr, tqaa ek koibala T/MasamaITr Saaimala hOÈ ivaklpao mao dRvya dvaaba
T/MasamaITr, jaao AajamaayaSaI iCd` ko Gaumaavadar ma^D dvaaba pr inagaah rKta hO, tnaava maa^naITr, jaao iCd` krnao vaalao ]pkrNa tqaa
KIMcao jaanao vaalao ]%pad ko baIca ko iKMcaava bala pr inagaah rKta hO, tqaa sTIyairMga TUla T/MasamaITr, jaha^ }Ðpr sao T/OikMga krnaa
AsamBava hao, vaha^ iD/laIMga krnao ko ilayao, BaI Saaimala hOÈ
F5
isasTma mao ga`aifk iDsaPlao p`ik`yaa BaI hO, ijasasao Aap iD/laIMga rasto ko saaqa jaanakarI ibadMUAao kao irka^D- kr sakto hOÈ ]sako
baad iD/la jaanakarI kao, vyavaisqat DigiTrak LWD (Log-While-Drilling) saa^FTvaoyar\ ko Wara kmpyaUTr mao dija-t ikyaa jaa
sakta hO, ijasasao Aap fa^[lsa\ kao fa^rmaoT\, ivaSlaoYaNa, doK tqaa Cap sakto hOÈ sampUNa- jaanakarI ko ilayao, DigiTrak LWD
Da^Talaa^ga isasTma Aa^proTr ko maOnyauela kao doKoÈ
F5
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
9
pircaya
[sa maOnyauela mao [sa pircaya ko pScaat, Alaga Alaga KMDao mao, F5 isasTma ko p`%yaok ]pkrNa — irsaIvar, T/MasamaITr, irmaaoT
iDsaPlao tqaa baOTrI caaja-r — pr jaanakarI dI gayaI hOÈ Agalao KMD, isasTma vyavasqaa mao, iD/laIMga krnao sao pUva- isasTma ihssaao kao
vyavaisqat krnao ko ilayao, jaanakarI dI gayaI hO, ijasamao sahI isasTma saMcaar sa%yaapna tqaa kOilabaòsana krnaa Saaimala hOÈ tdpScaat,
laaokoiTMga KMD mao, T/MasamaITr kao laaokoT tqaa T/ok krnao ko ilayao inado-Saao kao k`maanausaar p`stut ikyaa gayaa hO, [samao Anaumaainat
gahra[- ka ]pyaaoga, gait mao T/ikMga, tqaa Aa^f­T/ok laaokoiTMga Saaimala hOÈ [sako baad laxya isTyairMga KMD hO, jaha^ iD/la hOD ko maagadSa-na ko ilayao, [sa p`ik`yaa kI vyaa#yaa kI gayaI hOÈ
piriSaYT A mao, F5 isasTma kI Paa^var, pyaa-varNa, tqaa saMrxaNa AavaSyaktaAaoM kao, p`stut ikyaa gayaa hOÈ piriSaYT B mao, T/aMsamaITr
ko A%yaiQak gahra[- (15 ifT Aqavaa 4.6 maI sao AiQak´ tqaaÀ Aqavaa A%yaiQak Zlaana ipca (± 30% Aqavaa ± 17° sao
AiQak´ pr haonao pr, gahra[- kI gaNanaa kOsao krnaI caaihyao, kI vya#yaa kI gayaI hOÈ piriSaYT C mao, ipca tqaa Aga` tqaa pRYz
laaokoT ibaMdUAao ko baIca kI dUrI pr AaQaairt, T/aMsamaITr gahra[- kI gaNanaa kOsao krnaI caaihyao, kI vya#yaa kI gayaI hOÈ Antyaa
piriSaYT D mao, ipca ko Anausaar 10 ifT (3 maI) tqaa 15 ifT (4.6 maI) dND ko ilayao, gaiNat kI gayaI gahra[- baZt kao idyaa
gayaa hOÈ
10
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
irsaIvar
iDsaPlao
sk`Ina
pkD
Ta^gala (AMgauza isvaca)
hOMDla
iT/gar isvaca
baOTrI TOba
baOTrI kxa
Aga`
pOnala
poMda
F5
saIiryala
saM#yaa
TolaImaOT/I
AavaRi<a
pdsaM&a
irsaIvar – saa[D tqaa pRYz dRSya
saamaanya ivavarNa
irsaIvar, haqa sao pkDo jaanao vaalaI [-ka[- hO, ijasaka ]pyaaoga F5 Aqavaa F saIrIja T/aMsamaITr kI laaokoiTMga, T/OikMga tqaa ]sako
pqa kao roKaikMt krnao mao ikyaa jaata hOÈ irsaIvar, T/aMsamaITr sao p`aPt saMkotao kao badlata hO, tqaa inamna jaanakarIyaaoM kao diSa-t
krta hO: gahra[-, ipca, raOla, tapmaana, tqaa baOTrI strÈ dRvya dvaaba T/MasamaITr ka ]pyaaoga krnao pr, dRvya dvaaba jaanakarI BaI
diSa-t haotI hOÈ F5 irsaIvar, [sa jaanakarI kao iD/la irga pr irmaaoT iDsaPlao kao BaI Baojata hOÈ
xaOi~ya AavaSyaktaAaoM kao pUra krnao tqaa sahI trh sao saMcaar ko ilayao, irsaIvar kI TolaImaOT/I AavaRi<a pdsaM&a kao, irmaaoT iDsaPlao
kI saM#yaa sao maola Kanaa caaihyaoÈ TolaImaOT/I AavaRi<a pdsaM&a kao, irsaIvar kI saIiryala saM#yaa naamapT\TI pr saUicat ikyaa jaata hO, jaao
baOTrI kxa ko Andr isqat haotI hOÈ [sakao irmaaoT iDsaPlao ko saIiryala saM#yaa naamapT\TI, jaao [-ka[- ko pRYz Baaga mao Avaisqat haotI
hO, kI saUica mao sao iksaI ek ko saaqa maola Kanaa caaihyao (irmaaoT iDsaPlao KMD kao doKo´È
irsaIvar tqaa T/aMsamaITr kao, Alaga–Alaga BaUmaMDla xaO~ao ko ilayao inaQaa-irt ivaSaoYa Aa^proSana ja$rtao kao pUra krnaa caaihyaoÈ irsaIvar
ko saa^FTvaoyar\ mao, ek xaOi~ya pdsaM&a saM#yaa kao idyaa gayaa hO ([sa KMD mao baad mao “irsaIvar ka Sau$AatI sk`Ina” naamak ica~ kao
doKo´È sahI trh sao saMcaar ko ilayao, [sa saM#yaa kao T/aMsamaITr pr CpI saM#yaa sao maola Kanaa caaihyao (T/aMsamaITr KMD kao doKo´È saaqa
mao, irsaIvar kao [sa trh sao vyavaisqat krnaa caaihyao ik, yah ]pyaaoga ikyao jaa rho T/aMsamaITr kao mahsaUsa kr sako tqaa ]sa
T/aMsamaITr ko saaqa [saka kOlaIbaòsana ikyaa jaa sako (isasTma vyavasqaa KMD kao doKo´È
F5
Ta^gala tqaa iT/gar isvaca
irsaIvar mao isasTma ka saMcaalana krnao ko ilayao, dao p`kar ko isvaca haoto hO ­ [-ka[- ko }Ðpr isqat Ta^gala (AMgauza isvaca) tqaa
hOMDla ko Andr isqat iT/garÈ
Ta^gala isvaca ­ maInaU pr phu^canao tqaa ]samao maaga- inado-Sana ko ilayao, ]pyaaoga ikyaa jaata hOÈ caar idSaaAao mao calata hOÁ baayao, dayao,
}Ðpr (iDsaPlao kI Aaor), tqaa naIcao (hOMDla kI Aaor)È
F5
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
11
irsaIvar
iT/gar isvaca − [saka ]pyaaoga, irsaIvar kao caalaU krnao, maInaU ivaklpao ka caunaava krnao, tqaa gahra[- rIDIMga kao doKnao ko ilayao
sk`Ina badlanao, ko ilayao ikyaa jaata hOÈ [icCt kaya- ko Anausaar, [sao [email protected] Aqavaa dbaayaa jaata hOÈ
saunaayaI donao vaalaI QvainayaaÐ
Paa^var Aa^na/Aa^f, maInaU mao badlaava, tqaa kaya- ko safla/Asafla haonao ko sToTsa\ kao saUicat krnao ko ilayao, F5 irsaIvar saunaayaI donao
vaalaI QvainayaaoM kao inakalata hO, ijanho naIcao saMxaop mao idyaa gayaa hOÈ T/aMsamaITr ka tapmaana baZnao pr BaI, irsaIvar QvainayaaMo kao
inakalata hO (T/aMsamaITr KMD mao “T/aMsamaITr tapmaana caotavanaI QvainayaaД kao doKo´È
Paa^var Aa^na – lagaatar CaoTo baIpÈ
Paa^var Aa^f – caar CaoTo baIpÈ
sa%yaapna saMkot – saflatapUva-k maInaU caunaava krnao ka sa%yaapna krnao ko ilayao, caar CaoTo baIpÈ
Asafla haonao ka saMkot – caunao gayao maInaU ivaYaya ko saaqa samasyaa haonao kao saUicat krnao ko ilayao, dao lambao baIpÈ Asafla haonao ka
sk`Ina p`kT haota hOÈ iT/gar kao [email protected] krnao Aqavaa saMkTapnna Asaflata kI isqait mao baOTrI kao inakalao jaanao tk, Asafla haonao
ka sk`Ina diSa-t rhta hOÈ ApnaI vyavasqaa kI jaa^ca kro tqaa daobaara saMcaalana kI kaoiSaSa kro Aqavaa sahayata ko ilayao DCI
ga`ahk saovaa sao saMpk- kroÈ
baOTrI pOk kao lagaanaa tqaa inakalanaa
ek pUNa-tyaa caaja- DigiTrak F Series baOTrI pOk kao [sa trh lagaayao, ijasasao yah irsaIvar ko pRYz Baaga mao pUrI trh imala jaayao
tqaa [saka TOba saurixat trIko sao jakD jaayaoÈ baOTrI pOk kao hTanao ko ilayao, baOTrI TOba pr naIcao kI Aaor dbaava Dalao tqaa TOba ko
CUT jaanao tk, [sao [-ka[- sao baahr kI Aaor KIMcaoI ifr baOTrI pOk kao pkDkr, baOTrI kxa sao baahr inakala laoI
baOTrI TOba
baOTrI pOk kao lagaanaa
pUrI trh lagaa huAa baOTrI pOk
baOTrI pOk kao inakalanaa
kao dbaayaoÈ baOTrI pr
baOTrI pOk pr caaja- kao jaa^canao ko ilayao, baOTrI TOba ko naIcao, LEDs ko naIcao isqat baOTrI sToT\sa baTna
caaja- kI maa~a kao saUicat krnao ko ilayao, LEDs p`kaiSat haotI hOÈ AiQak jaanakarI ko ilayao, baOTrI caaja-r KMD kao doKoÈ
Paa^var Aa^na
irsaIvar kao caalaU krnao ko ilayao, iT/gar isvaca kao kma sao kma 2 saokND tk dbaakr pkDo rho, tba iT/gar kao CaoD doÈ lagaatar
baIp saunaayaI doto hO tqaa tba F5 saulaBa saMkot ko saaqa sk`Ina idKayaI dota hO, tqaa irsaIvar svayaM-prIxaa kao pUra krta hOÈ
tdpScaat naIcao diSa-t caotavanaI sk`Ina p`kT haota hOÈ
12
DigiTrak® F5TM
A^aproTr maOnauela
irsaIvar
irsaIvar caotavanaI sk`Ina
[sa maOnauela kao pZnao tqaa samaJanao kI svakRit donao ko ilayao, Aap iT/gar isvaca kao dbaakr CaoD do ([email protected] kro)È svayaM-prIxaa mao
saBaI ]pkrNaao ko safla haonao pr, naIcao diSa-t Sau$AatI sk`Ina p`kT haota hOÈ
xaOi~ya pdsaM&a saM#yaa
(T/aMsamaITr kI saM#yaa
ko samaana haonaa caaihyao´
isasTma naama
irsaIvar ID saM#yaa
saa^FTvaoyar\ vaSa-na\
vaoba pta
ga`ahk saovaa faona nambar
irsaIvar Sau$AatI sk`Ina
Sau$AatI sk`Ina sao baahr inaklanao tqaa mau#ya maInaU pr jaanao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kro (naIcao “mau#ya maInaU” kao doKo´È
iTPpNaI: svayaM-prIxaa mao iksaI ]pkrNa ko Asafla haonao pr, caotavanaI icanh diSa-t haogaa tqaa isasTma naama ko sqaana pr
Asafla haonao kI saUcanaa idKayaI dotI hOÈ sahayata ko ilayao, DCI ga`ahk saovaa sao saMpk- kroÈ
Paa^var Aa^f
irsaIvar kao band krnao ko ilayao, mau#ya maInaU pr Paa^var Aa^f ivaklp kao caunao (naIcao doKo)È [-ka[- band haonao ko saaqa–saaqa, caar CaoTo
baIp saunaayaI doto hOÈ
svatÁ band haonaa – 15 imanaT tk inaiYk`ya rhnao Aqavaa irsaIvar ko laxya isTyairMga maa^D mao haonao pr, 30 imanaT tk inaiYk`ya rhnao
pr, irsaIvar svatÁ band hao jaata hOÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
13
irsaIvar
mau#ya maInaU
Sau$AatI sk`Ina sao mau#ya maInaU pr jaanao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ laaokoiTMga krto huyao, Aap Ta^gala isvaca kao naIcao (hOMDla kI
Aaor) dbaakr mau#ya maInaU pr jaa sakto hOÈ maInaU ivaklp kao raoSana krnao ko ilayao Ta^gala isvaca ka tqaa maInaU ivaklp ka caunaava
krnao ko ilayao iT/gar isvaca ka ]pyaaoga kroÈ
mau#ya maInaU dao Alaga sk`Ina kI trh p`kT haota hO, jaOsaa naIcao idKayaa gayaa hOÈ naIcao dayao kaonao mao, naIcao kI Aaor ka tIr naIcao
(Agalao sk`Ina pr) AaOr AiQak ivaklpao ko haonao tqaa }Ðpr kI Aaor ka tIr }Ðpr (ipClao sk`Ina pr) AaOr AiQak ivaklpao ko
haonao kao saUicat krta hOÈ
irsaIvar baOTrI sToT\sa
(pUNa-tyaa caaja- diSa-t´
TolaImaOT/I caOnala
T/aMsamaITr p`kar tqaa AavaRit
laaokoT maa^D
naIlaa rMga saUcak hO, ik yah
kOilaba`osana maInaU
caunao jaanao ko ilayao, raoSana hO
vyavasqaa maInaU
T/aMsamaITr caunaava maInaU
Paa^var Aa^f
sath-sao-}^caa[- (HAG) maInaU
naIcao kI Aaor ka tIr naIcao AaOr
AiQak maInaU ivaklpao ko haonao
kao AMikt krta hO (doKnao ko
ilayao naIcao Ta^gala kro)
raoSana caunaava ka vaNa-na
Da^Talaa^ga maInaU
isasTma jaanakarI
}Ðpr kI Aaor ka tIr }Ðpr
AaOr AiQak maInaU ivaklpao ko
haonao kao AMikt krta hO (doKnao
ko ilayao }Ðpr Ta^gala kro)
iD/la sao pUva- jaa^casaUica
irsaIvar mau#ya maInaU sk`Ina
mau#ya maInaU sk`Ina, irsaIvar baOTrI sToT\sa (}Ðpr dayao kaonao mao), T/aMsamaITr p`kar tqaa AavaRit vyavasqaa (baOTrI sToT\sa ko baayaI Aaor),
tqaa vat-maana TolaImaOT/I caOnala caunaava (}Ðpr ]dahrNa mao caOnala 1 kao idKayaa gayaa hO´ kao BaI diSa-t krta hOÈ yao ivaYaya saBaI
irsaIvar mau#ya maInaU sk`Inaao pr diSa-t haoto hOÈ
mau#ya maInaU pr ]plabQa ivaklpao kao naIcao saMxaop mao idyaa gayaa hOÈ
14
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
irsaIvar
irsaIvar mau#ya maInaU ivaklp
laaokoT maa^D – laaokoT maa^D sk`Ina kao Sau$ krta hO, jaha^ T/aMsamaITr jaanakarI diSa-t haotI hOÈ naIcao
“laaokoT maa^D” kao doKoÈ
Paa^var Aa^f – caar CaoTo baIp ko saaqa, [-ka[- kao band krta hOÈ
kOilaba`osana maInaU – sath sao }Ðpr (1- ibaMdU´ ivaiQa Aqavaa sath sao naIcao (2- ibaMdU´ ivaiQa ka ]pyaaoga
krko, irsaIvar ka T/aMsamaITr ko saaqa kOilaba`osana krta hOÈ naIcao “kOilaba`osana maInaU” kao doKoÈ
sath-sao-}Ðcaa[- (HAG´ maInaU – saik`ya, inaiYk`ya, Aqavaa }Ðcaa[-, ijasa pr gahra[- rIDIMga ko daOrana
irsaIvar kao pkDa jaanaa hO, kao vyavaisqat, krta hOÈ naIcao “sath-sao-}Ðcaa[- (HAG´ maInaU” kao doKoÈ
vyavasqaa maInaU – gahra[- [ka[-yaao, ipca [ka[-yaao, TolaImaOT/I caOnala, samaya tqaa tarIK mao badlaava krta
hO, tqaa raOla Antrala p`ik`yaa kao saik`ya krta hO, ijasaka ]pyaaoga, T/aMsamaITr kI raOla Avaisqait
kao, iD/la hOD kI raOla Avaisqait ko saaqa imalaanao mao kI gayaI ja$rI xaitpUit- ko ilayao, ikyaa jaata hOÈ
naIcao “vyavasqaa maInaU” kao doKoÈ
T/aMsamaITr caunaava maInaU – T/aMsamaITr p`kar tqaa AavaRit ivaklpao kao diSa-t krta hOÈ naIcao “T/aMsamaITr
caunaava maInaU” kao doKoÈ
Da^Talaa^ga maInaU – Da^Talaa^ga maInaU kao Sau$ krta hO, jaao Aapkao AajamaayaSaI iCd` kI iD/la jaanakarI
kao [[email protected]/a^inak $p sao irka^D- krnao dota hOÈ naIcao “Da^Talaa^ga maInaU” kao doKoÈ
iD/la sao pUva- jaa^casaUica – [sasao Aap irsaIvar pr ivaSlaoYaNaa%mak prIxaa kao pUra kr sakto hOÈ Aapko
pasa kao[- p`Sna hO, tao kRpyaa DCI ga`ahk saovaa sao sampk- kroÈ
isasTma jaanakarI – isasTma jaanakarI sk`Ina kao Sau$ krta hO, jaha^ Aap saa^FTvaoyar\ tqaa ha^D-vaoyar
vaSa-na\ ko saaqa, blaUTUqa ID tqaa vaSa-na\ saM#yaaAao kao doK sakto hO, ijanakI AavaSyakta kmpyaUTr mao
Da^Talaa^ga fa^[lsa\ kao dija-t krnao mao haotI hOÈ
laaokoT maa^D
mau#ya maInaU pr laaokoT maa^D ivaklp, laaokoT maa^D sk`Ina kao Sau$ krta hO, jaaoik laaokoiTMga ko ilayao maaOilak irsaIvar sk`Ina hOÈ
irsaIvar kao T/aMsamaITr sao saMkot imalanao pr, laaokoT maa^D sk`Ina T/aMsamaITr kI Avaisqait, tapmaana, ipca, raOla, dRvya dvaaba (dRvya
dvaaba T/MasamaITr ka ]pyaaoga krnao pr), tqaa saMkot [email protected] ko baaro mao yaqaaqa- samaya jaanakarIyaa p`dana krta hOÈ laaokoT maa^D sk`Ina
pr AiQak jaanakarI ko ilayao, [sa KMD mao baad mao “iDsaPlao sk`Ina” kao doKoÈ
DigiTrak® F5 TM
A^aproTr maOnauela
15
irsaIvar
raOla saUcak
laaokoiTMga laxya
(FLP
Aqavaa
RLP´
raOlaÀ ipca
A^pDoT maITr
T/aMsamaITr ipca
irsaIvar
T/aMsamaITr saMkot [email protected]
T/aMsamaITr tapmaana
T/aMsamaITr saImaa mao haonao ko saaqa irsaIvar laaokoT maa^D sk`Ina
raOla/ ipca maITr, T/aMsamaITr sao p`aPt jaanakarI kI saGanata kao diSa-t krta hOÈ T/aMsamaITr ko saImaa mao nahI haonao pr, raOla/ ipca
maITr [email protected] haogaa tqaa kao[- T/aMsamaITr jaanakarI diSa-t nahI haotI hOÈ
laaokoT maa^D sk`Ina pr iT/gar dbaanao sao, gahra[- maa^D sk`Ina diSa-t haota hOÈ T/aMsamaITr kI Apoxaa irsaIvar kI Avaisqait ko Anausaar,
tIna trh ko gahra[- maa^D sk`Ina p`kT haoto hOÈ p`%yaok gahra[- maa^D sk`Ina pr vyaa#yaa ko ilayao, [sa KMD mao baad mao “iDsaPlao sk`Ina”
kao doKoÈ
kOilaba`osana maInaU
kOilaba`osana maInaU Wara Aap, irsaIvar ka T/aMsamaITr ko saaqa sath sao }Ðpr (1- ibaMdU´ ivaiQa Aqavaa sath sao naIcao (2- ibaMdU´ ivaiQa
Wara, kOilaba`osana kr sakto hOÈ Aapko Wara kOilaba`osana maInaU ka caunaava krnao pr, ipClaI baar ]pyaaoga ikyaa gayaa kOilaba`osana
ivaklp, caunaava ko ilayao raoSana haota hOÈ
2-ibaMdU
1-ibaMdU
(raoSana
kOilaba`osana
kOilaba`osana
baahr inaklanaa (mau#ya
maInaU pr vaaipsa laaOTta hO)
idKayaa gayaa hO)
irsaIvar kOilaba`osana maInaU
phlaI baar ]pyaaoga krnao tqaa dUsaro Alaga T/aMsamaITr, irsaIvar Aqavaa iD/la hOD ka ]pyaaoga krnao sao pUva-, kOilabaòsana kao krnaa
AavaSyak haota hO| kOilaba`osana pr sampUNa- inado-Saao ko ilayao, isasTma vyavasqaa KMD mao “irsaIvar ka T/aMsamaITr sao kOilaba`osana” kao doKoÈ
16
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
irsaIvar
sath­sao­}Ðcaa[- (HAG´ p`ik`yaa maInaU
sath-sao-}Ðcaa[- (HAG´ p`ik`yaa Wara Aap irsaIvar mao ek }Ðcaa[- maap kao p`aoga`ama kr sakto hO, ijasasao gahra[- rIDIMga ko ilayao,
irsaIvar kao sath pr vyavaisqat krnaa ja$rI nahI rhta hOÈ
maInaU mao tIna ivaklp hO: saik`ya krnaa, inaiYk`ya krnaa, tqaa vyavaisqat krnaaÈ vyavaisqat krnaa ivaklp Wara Aap HAG
vyavasqaa mao badlaava Aqavaa ]sao saik`ya kr sakto hOÈ sampUNa- inado-Saao ko ilayao, isasTma vyavasqaa KMD mao “sath-sao-}Ðcaa[- (HAG´ dUrI
vyavaisqat krnaa” kao doKoÈ
HAG
HAG
inaiYk`ya krnaa
HAG
vyavaisqat krnaa
baahr inaklanaa
saik`ya krnaa
(raoSana idKayaa gayaa hO)
HAG
HAG
maInaU sk`Ina
[Mca Aqavaa maITr mao
vat-maana HAG vyavasqaa
ko saaqa, raoSana caunaava
ka vaNa-na
p`ik`yaa ko ilayao maaOilak vyavasqaa, OFF (inaiYk`ya) haotI hOÈ HAG p`ik`yaa ko saik`ya nahI haonao pr, sahI gahra[- rIDIMga ko
ilayao, irsaIvar kao sath pr rKoÈ kOilaba`osana ko daOrana, HAG p`ik`yaa svatÁ band hao jaatI hO, tqaa [sao daobaara saik`ya krÈo
HAG
vyavasqaa maInaU
irsaIvar pr inamna ivaklpao kao vyavaisqat krnao mao, vyavasqaa maInaU ka ]pyaaoga ikyaa jaata hOÁ gahra[- [ka[-yaa, ipca [ka[-yaa, samaya
tqaa klaONDr, TolaImaOT/I caOnala, tqaa raOla Antrala, jaOsao naIcao idKayaa gayaa hOÈ
ipca [ka[-yaa maInaU
gahra[- [ka[-yaa maInaU
(raoSana idKayaa gayaa hO)
samaya tqaa klaONDr
vyavaisqat krnaa
raOla Antrala maInaU
TolaImaOT/I caOnala maInaU
baahr inaklanaa
raoSana ivaklp kI
vat-maana vyavasqaa
irsaIvar vyavasqaa maInaU
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
17
irsaIvar
irsaIvar band haonao ko daOrana, vyavasqaa mao ikyaa gayaa kao[- BaI badlaava saMicat hao jaata hOÈ
vyavasqaa tqaa irmaaoT iDsaPlao vyavasqaa kao ek dUsaro ko samaana p`aoga`ama kroÈ
DCI
kI salaah hO, ik Aap irsaIvar
gahra[- [ka[-yaa maInaU
gahra[- [ka[-yaa maInaU mao caar ivaklp hO: xx" kovala [Mca ko ]pyaaoga kao AMikt krta hOÂ x'xx" ifT tqaa [Mca daonaao ko ]pyaaoga
kao AMikt krta hOÂ x.xx m maOiT/k [ka[-yaaoM (maITr tqaa saoMTImaITr) ko ]pyaaoga kao AMikt krta hOÂ tqaa x.xx' kovala ifT
ko ]pyaaoga kao AMikt krta hOÈ [icCt ivaklp kao raoSana krnao ko ilayao, Ta^gala isvaca tqaa [saka caunaava krnao ko ilayao, iT/gar
isvaca ka ]pyaaoga kroÈ sk`Ina ko vaaipsa vyavasqaa maInaU pr laaOTto huyao, sa%yaapna saMkot saunaayaI dota hO, jaha^ baahr inaklanaa ivaklp
raoSana rhta hOÈ
iTPpNaI: tapmaana [ka[-yaaoM ka inaNa-ya, gahra[- [ka[-yaaoM ko caunaava sao haota hOÈ maOiT/k gahra[- [ka[-yaaoM ka caunaava haonao pr,
tapmaana [ka[-yaa saoilsayasa (°C) mao diSa-t haotI hO tqaa [MiglaSa gahra[- [ka[-yaaoM (kovala ifT, kovala [Mca Aqavaa
ifT tqaa [Mca) ka caunaava haonao pr, tapmaana [ka[-yaa f^ranaa^[T (°F) mao diSa-t haotI hOÈ
ipca [ka[-yaa maInaU
ipca [ka[-yaa maInaU mao dao ivaklp hO: iDga`I (x°) tqaa p`itSat (x%)È [icCt ivaklp kao raoSana krnao ko ilayao, Ta^gala isvaca tqaa
[saka caunaava krnao ko ilayao, iT/gar isvaca ka ]pyaaoga kroÈ sk`Ina ko vaaipsa vyavasqaa maInaU pr laaOTto huyao sa%yaapna saMkot saunaayaI
dota hO, jaha^ baahr inaklanaa ivaklp raoSana rhta hOÈ
samaya tqaa klaONDr vyavaisqat krnaa
vyavasqaa maInaU pr, samaya tqaa klaONDr vyavaisqat krnaa ivaklp Wara Aap Apnao irsaIvar ka samaya tqaa tarIK kao p`aoga`ama kr
sakto hOÈ Da^Talaa^ga p`ik`yaa ka ]pyaaoga krnao ko samaya, [sakI ja$rt haotI hOÈ
samaya tqaa klaONDr vyavaisqat krnaa ivaklp ka caunaava krnao pr, inamna sk`Ina diSa-t haota hOÈ
samaya
(saik`ya idKayaa gayaa hO)
samaya saM#yaa
(klaONDr p`ik`yaa saik`ya
haonao pr, yaha^ tarIK
diSa-t haotI hO)
klaONDr
(inaiYk`ya idKayaa gayaa hO)
vaaipsa laaOTnao ka tIr
(raoSana idKayaa gayaa hO)
baahr inaklanaa
samaya tqaa klaONDr kI−pOD (samaya saik`ya)
18
DigiTrak® F5TM
A^aproTr maOnauela
irsaIvar
samaya kao vyavaisqat krnaa
samaya p`ik`yaa 24-GaMTo kI GaDI pr calatI hOÈ samaya kao vyavaisqat krnao ko ilayaoÁ
1. samaya p`itmaa kao raoSana krnao ko ilayao, Ta^gala isvaca ka ]pyaaoga kro, ijasasao yah p`ik`yaa saik`ya hao jaayao, jaOsaa }Ðpr
idKayaa gayaa hO, tqaa iT/gar kao [email protected] kroÈ
2. baayaI sao dayaI Aaor ek baar mao ek AMk ko ilayao, samaya kI [icCt saM#yaa ka caunaava kroÈ ]dahrNatyaa, GaDI kao
13:39 (1:39 pm) pr vyavaisqat krnao ko ilayaoÁ




3.
4.
“1”
“3”
“3”
“9”
kao raoSana krnao ko ilayao, Ta^gala kro tqaa [saka caunaava krnao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ
kao raoSana krnao ko ilayao, Ta^gala kro tqaa [saka caunaava krnao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ
kao raoSana krnao ko ilayao, Ta^gala kro tqaa [saka caunaava krnao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ
kao raoSana krnao ko ilayao, Ta^gala kro tqaa [saka caunaava krnao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ
[icCt samaya ko haonao kI jaa^ca kroÈ
vaaipsa laaOTnao ko tIr kao raoSana krnao ko ilayao, Ta^gala kro tqaa iT/gar kao [email protected] kroÈ sk`Ina ko vaaipsa vyavasqaa maInaU
pr laaOTto huyao sa%yaapna saMkot saunaayaI dota hO, jaha^ baahr inaklanaa ivaklp raoSana rhta hOÈ
klaONDr kao vyavaisqat krnaa
klaONDr p`ik`yaa tarIK kao mahInaoÀidnaÀvaYa- mao diSa-t krta hOÈ tarIK kao vyavaisqat krnao ko ilayaoÁ
1. klaONDr p`itmaa kao raoSana krnao ko ilayao, Ta^gala isvaca ka ]pyaaoga kro, tqaa iT/gar kao [email protected] kroÈ kI–pOD pr
iDsaPlao ivaNDao, tarIK p`a$p idKanao ko ilayao badla jaatI hOÈ
2. baayaI sao dayaI Aaor ek baar mao ek AMk ko ilayao, tarIK kao DalaoÈ tarIK p`a$p mao dao AMk mahInao ko ilayao, dao AMk
idna ko ilayao, tqaa Ant ko dao AMk vaYa- (MM/DD/YY) ko ilayao, haoto hOÈ ]dahrNatyaa, tarIK kao January 2,
2011 (01/02/11) pr vyavaisqat krnao ko ilayaoÁ
 “0” kao raoSana krnao ko ilayao, Ta^gala kro tqaa [saka caunaava krnao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ
 “1” kao raoSana krnao ko ilayao, Ta^gala kro tqaa [saka caunaava krnao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ




3.
4.
“0”
“2”
“1”
“1”
kao raoSana krnao ko ilayao, Ta^gala kro tqaa [saka caunaava krnao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ
kao raoSana krnao ko ilayao, Ta^gala kro tqaa [saka caunaava krnao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ
kao raoSana krnao ko ilayao, Ta^gala kro tqaa [saka caunaava krnao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ
kao raoSana krnao ko ilayao, Ta^gala kro tqaa [saka caunaava krnao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ
[icCt tarIK haonao kI jaa^ca kroÈ
vaaipsa laaOTnao ko tIr kao raoSana krnao ko ilayao, Ta^gala kro tqaa [sakao caunanao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ sk`Ina ko
vaaipsa vyavasqaa maInaU pr laaOTto huyao sa%yaapna saMkot saunaayaI dota hO, jaha^ baahr inaklanaa ivaklp raoSana rhta hOÈ
TolaImaOT/I caOnala maInaU
TolaImaOT/I caOnala maInaU mao, pa^ca TolaImaOT/I vyavasqaayao (1, 2, 3, 4, tqaa 0) tqaa ek baahr inaklanaa, ivaklp haoto hOÈ TolaImaOT/I caOnala
maInaU pr ph^ucanao pr, vat-maana TolaImaOT/I vyavasqaa, caunaava krnao ko ilayao svatÁ raoSana hao jaatI hOÈ irsaIvar tqaa irmaaoT iDsaPlao ko baIca
saMcaar haonao ko ilayao, daonaao ]pkrNaao kao samaana TolaImaOT/I caOnala pr vyavaisqat haonaa caaihyaoÈ
irsaIvar pr TolaImaOT/I caOnala mao badlaava krnao ko ilayao, TolaImaOT/I caOnala maInaU mao [icCt TolaImaOT/I caOnala kao raoSana krnao ko ilayao,
Ta^gala isvaca ka ]pyaaoga kro, ifr iT/gar kao [email protected] kroÈ vyavasqaa maInaU pr vaaipsa laaOTto huyao sa%yaapna saMkot saunaayaI dota hOÈ
baahr inaklanaa ivaklp ka caunaava krnao pr, TolaImaOT/I caOnala vyavasqaa mao ibanaa iksaI badlaava ko, sk`Ina vaaipsa vyavasqaa maInaU pr
laaOT jaata hOÈ “0” ka caunaava krnao pr TolaImaOT/I p`ik`yaa band hao jaatI hO, ijasasao irsaIvar ko baOTrI jaIvana mao saMcaya haota hOÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
19
irsaIvar
raOla Antrala maInaU
yaid T/aMsamaITr kI 12 o’clock Avaisqait kao, iD/la hOD ko saaqa naa imalaayaa jaa sako, tao raOla Antrala kI AavaSyakta haotI hOÈ
[sasao Aap irsaIvar pr, T/aMsamaITr ko bajaaya iD/la hOD ko raOla kao diSa-t krnao ko ilayao, p`aoga`ama kr sakto hOÈ raOla Antrala maInaU
mao, raOla Antrala kao vyavaisqat tqaa saik`ya krnao Aqavaa raOla Antrala kao inaiYk`ya krnao ko ivaklp haoto hO, jaOsaa naIcao idKayaa
gayaa hOÈ raOla Antrala maInaU kao ]pyaaoga krnao ko sampUNa- inado-Saao ko ilayao, isasTma vyavasqaa KMD mao “raOla Antrala vyavaisqat krnaa”
kao doKoÈ
raOla Antrala
inaiYk`ya krnaa
baahr inaklanaa
raOla Antrala saik`ya krnaa
(raoSana idKayaa gayaa hO)
)
raOla Antrala maInaU
T/aMsamaITr caunaava maInaU
T/aMsamaITr caunaava maInaU sao Aap irsaIvar kao, ]sa T/aMsamaITr p`kar (F saIrIja ko ilayao “F” Aqavaa F5 T/aMsamaITr ko ilayao “F5”)
tqaa AavaRit (1.3 kHz, 8.4 kHz, 12 kHz, 18.5 kHz, tqaa 19.2 kHz) pr vyavaisqat kr sakto hO, ijasaka Aap ]pyaaoga
kr rho hOÈ yah maInaU dao Alaga sk`Ina kI trh p`kT haota hO, jaOsaa naIcao idKayaa gayaa hOÈ naIcao dayao kaonao mao, naIcao kI Aaor ka tIr
naIcao (Agalao sk`Ina pr) AaOr AiQak ivaklpao ko haonao tqaa }Ðpr kI Aaor ka tIr }Ðpr (ipClao sk`Ina pr) AaOr AiQak
ivaklpao ko haonao kao saUicat krta hOÈ
vat-maana T/aMsamaITr caunaava
caunaava ko ilayao raoSana
naIcao kI Aaor ka tIr AaOr
AiQak maInaU ivaklpao ko
haonao kao AMikt krta hO
(naIcao Ta^gala kro)
raoSana caunaava ka vaNa-na
T/aMsamaITr caunaava maInaU, p`qama sk`Ina
20
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
irsaIvar
}Ðpr kI Aaor ka tIr AaOr
AiQak maInaU ivaklpao ko
haonao kao AMikt krta hO
(}Ðpr Ta^gala kro)
T/aMsamaITr caunaava maInaU, iWtIya sk`Ina
Aintma baar ]pyaaoga ikyaa gayaa T/aMsamaITr, svatÁ raoSana haota hOÈ [icCt ivaklp kao raoSana krnao ko ilayao, Ta^gala isvaca ka
]pyaaoga kro, tba iT/gar kao [email protected] kroÈ baahr inaklanaa ivaklp ka caunaava krnao pr, T/aMsamaITr caunaava mao ibanaa badlaava huyao, Aap
mau#ya maInaU pr vaaipsa laaOT jaato hOÈ T/aMsamaITr ivaklpao pr AiQak jaanakarI ko ilayao, T/aMsamaITr KMD kao doKoÈ
Da^Talaa^ga maInaU
mau#ya maInaU pr Da^Talaa^ga ivaklp ka caunaava krnao pr, naIcao idKayaa gayaa sk`Ina diSa-t haota hOÈ
“Enable DataLog”
(saik`ya Da^Talaa^ga) diSa-t
haogaa, yaid Da^Talaa^ga
inaiYk`ya hO
raoSana ivaklp ka vaNa-na
baahr inaklanaa
(mau#ya maInaU pr
vaaipsa laaOTta hO)
Da^Talaa^ga maInaU
Da^Talaa^ga ivaklp sao Aap AajamaayaSaI iCd` kI iD/la jaanakarI kao [[email protected]/a^inak $p sao irka^D- kr sakto hOÈ F5 Da^Talaa^ga ivaklp
ka ]pyaaoga DigiTrak LWD (Log-While-Drilling) saa^FTvaoyar\ ko saaqa ikyaa jaata hO, jaao blaUTUqa tknaIkI Wara jaanakarI kao
F5 irsaIvar sao kmpyauTr pr sqaanaantirt krta hOÈ LWD saa^FTvaoyar mao iD/la jaanakarI ka ivaSlaoYaNa krnaa, diSa-t krnaa,
Capnaa, saMcaya krnaa, tqaa ]sao [-­maola krnaa jaOsao ivaiBanna ivaklp haoto hOÈ Da^Talaa^ga ivaklp tqaa saaqa idyao LWD saa^FTvaoyar ka
]pyaaoga krnao ko sampUNa- inado-Saao kao, DigiTrak LWD Da^Talaa^ga isasTma Aa^proTr maOnyauela mao idyaa gayaa hOÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
21
irsaIvar
kI­pOD ka ]pyaaoga
irsaIvar pr k[- maInaU mao saM#yaaAao kao Dalanao ko ilayao, ek kI–pOD idyaa gayaa hOÈ [saka ]pyaaoga, HAG p`ik`yaa mao
sath-sao-}Ðcaa[- saM#yaa kao vyavaisqat krnao, laxya isTyairMga p`ik`yaa mao laxya gahra[- kao vyavaisqat krnao, dND lambaa[- kao p`aoga`ama
krnao, tqaa Da^Talaa^ga p`ik`yaa mao savao-xaNa ibaMdU ko ilayao, ikyaa jaata hOÈ Da^Talaa^ga p`ik`yaa ka ]pyaaoga krto huyao, kI–pOD ko dUsaro
sk`Ina ka ]pyaaoga samaya tqaa tarIK kao vyavaisqat krnao mao ikyaa jaata hOÈ
kI–pOD p`itmaa ka caunaava krnao pr, sTONDD- kI–pOD p`kT haota hO tqaa irsaIvar [ka[-yaa maITr
[Mca (xx”) pr vyavaisqat haotI hOÈ
(x.xx m),
ifT
(x.xx’),
Aqavaa
baOksposa
iDsaPlao ivaNDao
vaaipsa laaOTnao ka tIr
(caunao jaanao ko ilayao,
raoSana idKayaa gayaa hO)
dSamalava ibadUM
baahr inaklanaa
(mau#ya maInaU pr
vaaipsa laaOTta hO)
sTONDD- kI­pOD
saM#yaa kao Dalanao ko ilayao, Aap ijasa nambar Aqavaa dSamalava kao caunanaa caahto hO, kao raoSana krnao ko ilayao, Ta^gala isvaca ka
]pyaaoga kro, tba [saka caunaava krnao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ [sao baayaI sao dayaI Aaor hr AMk ko ilayao kroÈ Dalao gayao
Aintma AMk kao imaTanao ko ilayao, baOksposa baTna kao caunaoÈ diSa-t ivaNDao mao [icCt nambar Aanao pr, saM#yaa kao saurixat tqaa p`ik`yaa
kao Sau$ krnao ko ilayao, vaaipsa laaOTnao ko tIr kao caunaoÈ
irsaIvar [ka[-yaaoM ko ifT tqaa [Mca (x’xx”) pr vyavaisqat haonao sao, kI–pOD Alaga trh sao p`kT haota hOÈ
ifT vyavasqaa
(saik`ya idKayaa gayaa hO)
iDsaPlao ivaNDao
baOksposa
[Mca vyavasqaa
(inaiYk`ya idKayaa gayaa hO)
vaaipsa laaOTnao ka tIr
(svaIkar krnaa)
baahr inaklanaa
(mau#ya maInaU pr
vaaipsa laaOTta hO)
ifT tqaa [Mca kI­pOD
22
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
irsaIvar
[sa kI–pOD mao saM#yaa kao Dalanao ko ilayao, samaana ivaiQa ka ]pyaaoga ikyaa jaata hO, kovala ifT vyavasqaa tqaa [Mca vyavasqaa daonaao ko
ilayao, Alaga Alaga saM#yaaAao kao Dalanaa haota hOÈ ifT vyavasqaa ko saik`ya haonao pr, jaOsaa }Ðpr idKayaa gayaa hO, kI–pOD pr DalaI
gayaI tqaa iDsaPlao ivaNDao mao idKnao vaalaI saM#yaayao, ifT saM#yaa kao AMikt krtI hOÈ [Mca saM#yaa kao Dalanao ko ilayao, [Mca vyavasqaa
ivaklp kao raoSana krnao ko ilayao, Ta^gala kro tqaa [saka caunaava krnao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ ifT vyavasqaa ivaklp
inaiYk`ya hao jaata hO, tqaa kI–pOD pr DalaI gayaI tqaa iDsaPlao ivaNDao mao idKnao vaalaI saM#yaayao, [Mca saM#yaa kao AMikt krtI hOÈ
iDsaPlao sk`Ina
irsaIvar ko maUlaBaUt iDsaPlao mao laaokoT maa^D sk`Ina, gahra[- maa^D sk`Ina, tqaa Anaumaainat gahra[- sk`Ina Saaimala hOÈ [nho naIcao p`stut
ikyaa gayaa hOÈ [na sk`Inaao sao sambainQat AiQak jaanakarI tqaa ivastRt laaokoiTMga inado-Saao ko ilayao, kRpyaa laaokoiTMga KMD kao doKoÈ
laaokoT maa^D iDsaPlao sk`Ina
mau#ya maInaU pr p`qama ivaklp, laaokoT maa^D ivaklp haota hO, jaao laaokoT maa^D sk`Ina kao diSa-t krta hOÈ T/aMsamaITr sao saMkot imalanao
pr, irsaIvar ka laaokoT maa^D sk`Ina T/aMsamaITr kI Avaisqait, tapmaana, ipca, raOla, tqaa saMkot [email protected] ko baaro mao yaqaaqa- samaya
jaanakarIyaa p`dana krta hOÈ
raOla saUcak
laaokoiTMga laxya
(FLP
Aqavaa
RLP´
irsaIvar
raOlaÀ ipca
A^pDoT maITr
T/aMsamaITr ipca
T/aMsamaITr saMkot [email protected]
T/aMsamaITr tapmaana
T/aMsamaITr ko saImaa mao haonao pr irsaIvar laaokoT maa^D sk`Ina (iT/gar baahr)
raOlaÀ ipca A^pDoT maITr, T/aMsamaITr sao p`aPt raOlaÀ ipca jaanakarI kI saGanata kao diSa-t
krta hOÈ maITr ko [email protected] haonao ka Aqa- hO, ik kao[- raOlaÀ ipca jaanakarI p`aPt nahI hao rhI
hO, tqaa irsaIvar evaM irmaaoT iDsaPlao daonaao pr kuC BaI p`kT nahI haota hOÈ gahra[- tqaa
Anaumaainat gahra[- rIiDMgaao kao ABaI BaI ilayaa jaa sakta hO, prntU irsaIvar klpnaa krogaa,
ik T/aMsamaITr ipca Saunya hO, jaOsaa gahra[- tqaa Anaumaainat gahra[- maa^D sk`Ina pr dayaI Aaor
p`kT ica~ Wara diSa-t ikyaa gayaa hOÈ
raOla Antrala p`ik`yaa ka ]pyaaoga krto samaya, (T/aMsamaITr kI 12 o’clock Avaisqait
kao TUla kI 12 o’clock Avaisqait ko saaqa imalaanao mao p`[email protected] [[email protected]/ainak xaitpUit-),
raOla saUcak jaOsaa dayaI Aaor ica~ mao idKayaa gayaa hO, diSa-t haota hOÈ raOla Antrala
p`ik`yaa pr AiQak jaanakarI ko ilayao, isasTma vyavasqaa KMD mao “raOla Antrala
vyavaisqat krnaa” kao doKoÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
kalpinak Saunya ipca
raOla Antrala saik`ya hO
23
irsaIvar
dRvya dvaaba T/MasamaITr ka ]pyaaoga krnao pr, laaokoT maa^D sk`Ina mao ek Anya xaO~ haota hO, jaOsao naIcao idKayaa gayaa hOÈ
T/MasamaITr pr dRvya
dvaaba (maOiT/k [ka[-yaao
ka ]pyaaoga krnao pr,
baar\ mao diSa-t haota hO)
dRvya dvaaba jaanakarI ko saaqa laaokoT maa^D sk`Ina
gahra[- maa^D iDsaPlao sk`Ina
irsaIvar ko laaokoT roKa (LL) pr haonao pr, tqaa iT/gar dbaanao sao gahra[- maa^D sk`Ina diSa-t haota hOÈ irsaIvar kao laaokoT roKa pr
kOsao Avaisqat kro, pr AiQak jaanakarI ko ilayao, laaokoiTMga KMD kao doKoÈ
rixat saaMkoitk sqaana saUcak
pxaI kI najar sao dRSya
laaokoT roKa (LL´
sath-sao-}^caa[HAG vyavasqaa
T/aMsamaITr gahra[-
T/aMsamaITr ipca
HAG
T/aMsamaITr baOTrI sToT\sa tqaa
lagaBaga vastuisqait (Qanaa%mak
ipca haonao pr }Ðpr kI Aaor
Aqavaa 0 ipca haonao pr samatla)
caalaU haonao pr LL pr irsaIvar gahra[- maa^D sk`Ina (iT/gar Andr)
p`ik`yaa ko inaiYk`ya haonao pr, irsaIvar kao sath pr idKayaa jaata hO tqaa gahra[- rIDIMga ko daOrana, [sao sath pr rKa
jaanaa caaihyaoÈ
HAG
24
DigiTrak® F5TM
A^aproTr maOnauela
irsaIvar
Anaumaainat gahra[- iDsaPlao sk`Ina
irsaIvar ko Aga` Aqavaa pRYz laaokoT ibaMdU (FLP Aqavaa RLP) pr Avaisqat haonao, tqaa iT/gar kao dbaanao sao, Anaumaainat gahra[maa^D sk`Ina diSa-t haota hOÈ vat-maana cak`akar maaga- kao jaarI rKto huyao, T/aMsamaITr jaba Aga` laaokoT ibaMdU pr phu^cata hO, tba gaiNat
kI gayaI gahra[-, Anaumaainat gahra[- haotI hOÈ laoikna kovala FLP pr hI, Anaumaainat gahra[- yaqaayaaogya haotI hOÈ AiQak jaanakarI ko
ilayao, laaokoiTMga KMD kao doKoÈ
rixat saaMkoitk sqaana saUcak
pr
baa^@sa-mao-laxya
FLP
HAG
vyavasqaa
T/aMsamaITr ipca
T/aMsamaITr kI
Anaumaainat gahra[-
T/aMsamaITr tqaa FLP
ko baIca xaOitja dUrI
HAG
saik`ya haonao pr FLP pr irsaIvar Anaumaainat gahra[- sk`Ina (iT/gar Andr)
gahra[- iDsaPlao sk`Ina, kao[- jaanakarI nahI
laaokoiTMga ko daOrana iksaI BaI samaya, iT/gar kao dbaanao sao gahra[- sk`Ina pr p^hucaa jaa sakta hOÈ prntU, jaba irsaIvar laaokoT roKa,
Aqavaa Aga` Aqavaa pRYz laaokoT ibaMdU pr Avaisqat nahI haota hO, tao gahra[- sk`Ina ibanaa gahra[- Aqavaa Anaumaainat gahra[- ko saaqa
diSa-t haota hO, jaOsao naIcao idKayaa gayaa hOÈ
itrCI roKa diSa-t
krtI hO, ik irsaIvar
FLP, RLP, Aqavaa
LL pr nahI hO
HAG
HAG
inaiYk`ya haonao pr irsaIvar gahra[- maa^D sk`Ina (jaba FLP, RLP, tqaa LL pr nahI haota hO)
vyavasqaa ko saik`ya haonao pr, irsaIvar sath sao }Ðpr ]za huAa idKayaa jaata hO tqaa
HAG
saM#yaa irsaIvar ko naIcao diSa-t
haotI hOÈ
DigiTrak® F5 TM
A^aproTr maOnauela
25
irsaIvar
sTONDD- irsaIvar iDsaPlao sk`Ina icanh
T/aMsamaITr raOla – T/aMsamaITr kI raOla Avaisqait kao diSa-t krtI hOÈ ek roKa raOla Avaisqait kao AMikt krtI hO, tqaa
raOla saM#yaa @laa^k\ ko kond` mao p`kT haotI hOÈ @laa^k\ mao Avaisqat nambar, T/aMsamaITr (12 Aqavaa 24) ka ek saM$p hOÈ
raOla Antrala ko ]pyaaoga ko samaya, naIcao baayaI Aaor “RO” Sabd p`kT haota hOÈ
caotavanaI icanh – svayaM prIxaa Asafla haonao pr p`kT haota hOÈ
pRqvaI p`itmaa – yah xaOi~ya pdsaM&a saM#yaa kI phcaana hO, jaao irsaIvar ko Sau$AatI sk`Ina pr p`kT haota hO; [sao
T/aMsamaITr baOTrI kxa pr saM#yaa sao maola Kanaa caaihyaoÈ
raOlaÀ ipca A^pDoT maITr – T/aMsamaITr sao p`aPt jaanakarI kI saGanata (ivaSaoYatyaa jaanakarI gait dr´ kao diSa-t krta
hOÈ Aapko ivaGnata xao~ mao haonao Aqavaa Aapko T/aMsamaITr kI ivastar xamata tk ph^ucanao kao, [sa ivaSaoYata sao samaJaa jaa
sakta hOÈ
T/aMsamaITr ipca kaoNa – laaokoT maa^D sk`Ina pr [sa p`itmaa ko pasa kI saM#yaa Wara, T/aMsamaITr ipca kao saUicat ikyaa
jaata hOÈ yah maInaU caunaava kI p`itmaa BaI hO, ijasasao ipca kaoNa [-ka[-yaaoM kao p`itSat Aqavaa iDga`I mao badlaa jaa sakta hOÈ
T/aMsamaITr saMkot [email protected] – laaokoT maa^D sk`Ina pr [sa p`itmaa ko pasa kI saM#yaa Wara, T/aMsamaITr saMkot [email protected] kao saUicat
ikyaa jaata hOÈ
or
T/aMsamaITr tapmaana – [namao sao iksaI BaI p`itmaa ko pasa kI saM#yaa Wara, T/aMsamaITr tapmaana kao diSa-t ikyaa jaata hO
(gahra[- [ka[-yaaoM ko ifT Aqavaa [Mca mao haonao pr, f^ranaa^[T mao tqaa gahra[- [ka[-yaaoM ko maITr mao haonao pr, saoilsayasa mao´È
tapmaana maoo badlaava ko saaqa, }Ðpr Aqavaa naIcao kI Aaor ka tIr diSa-t haota hOÈ dayaI Aaor kI p`itmaa A%yaiQak gamaiD/laIMga tapmaana kao AMikt krtI hOÈ
irsaIvar p`itmaa – sath-sao-}Ðcaa[- HAG p`ik`yaa, gahra[- rIDIMga, dao-ibaMdU kOilaba`osana kaya-ivaiQa tqaa laxya isTyairMga
p`ik`yaa ko ilayao, sath kI Apoxaa irsaIvar kI Avaisqait kao saUicat krta hOÈ
sath str – HAG p`ik`yaa, gahra[- rIDIMga tqaa dao-ibaMdU kOilaba`osana kaya-ivaiQa ko ilayao, sath kao AMikt krta hOÈ
laaokoiTMga p`itmaa – irsaIvar ko pxaI kI najar sao dRSya kao AMikt krta hOÈ Ta^rgaoT–[na–da–baa^@sa tqaa
laa[na–[na–da–baa^@sa laaokoiTMga ko saMbaMQa mao, [sa p`itmaa mao }Ðpr ko vaga- kao “baa^@sa” samaJaa jaata hOÈ
laaokoT laxya – Aga` tqaa pRYz laaokoT ibaMdUAao (FLP tqaa RLP´ kao AMikt krta hOÈ laaokoiTMga KMD kao doKoÈ
R
26
laaokoT roKa – laaokoT roKa (LL´ kao AMikt krta hOÈ saaMkoitk sqaana ibaMdU ko p`aPt haonao ko baad, LL kao Aga` tqaa
pRYz laaokoT ibaMdUAao ko baIca mao, iksaI sqaana pr payaa jaata hOÈ laaokoiTMga KMD kao doKoÈ
rixat saaMkoitk sqaana– T/aMsamaITr laaokoiTMga krnao ko ilayao, saaMkoitk sqaana saMkot ko p`aPt haonao, kao saUicat krta hOÈ
laaokoiTMga KMD kao doKoÈ
T/aMsamaITr baOTrIÀ iD/la hOD – elklaa[na baOTrIyaaoM ka ]pyaaoga krnao pr, T/aMsamaITr ko SaoYa baOTrI jaIvana kao AMikt
krta hO (yaha^ pUNa-tyaa caaja- idKayaa gayaa hO´È gahra[- sk`Ina mao, irsaIvar kI Apoxaa iD/la hOD kI Avaisqait kao AMikt
krnao ko ilayao BaI, [saka ]pyaaoga ikyaa jaata hOÈ
irsaIvar baOTrI – irsaIvar ko SaoYa baOTrI jaIvana kao AMikt krta hO (yaha^ 80% pUNa- idKayaa gayaa hO´È [sako [email protected] haonao
pr, baOTrI kao turnt badlanaa ja$rI hO, kao saUicat krnao ko ilayao, yah p`itmaa laaokoT maa^D sk`Ina pr p`kT haokr,
dmaktI hOÈ
iW­AavaRit T/aMsamaITr icanh – iW­AavaRit T/aMsamaITr ka pta laganao pr, @laa^k\ p`itmaa ko }Ðpr baayaI Aaor p`kT haota
hOÈ yah idKanao ko ilayao, ik irsaIvar kao kma (1.3 kHz) Aqavaa AiQak (12 kHz) iW­AavaRit ka pta krnao ko ilayao,
vyavaisqat ikyaa gayaa hO, k`maanausaar “DL” Aqavaa “DH” Sabd [sa icanh ko saaqa p`kT haoto hOÈ
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
T/aMsamaITr
F5 T/aMsamaITr
ko p`kar
isasTma ko saaqa ]pyaaoga krnao ko ilayao, DCI kula 5 AavaRi<a ivaklpao (1.3 kHz, 8.4 kHz, 12 kHz, 18.5 kHz,
19.2 kHz) ko saaqa, k[- trh ko Alaga­Alaga T/MasamaITrao ka inamaa-Na krta hOÈ saBaI F saIrIja tqaa F5 T/aMsamaITr,
0.1% Aqavaa 0.1° baZt (0% sao 100% Aqavaa 0° sao 45°) ko saaqa, ipca rIDIMga kao p`dana krto hOÈ F5 T/aMsamaITr raOla kao,
24 @laa^k Avasqaa mao diSa-t krto hO, jabaik F saIrIja T/aMsamaITr raOla kao, 12 @laa^k Avasqaa mao diSa-t krto hOÈ yah KMD baOTrI
Wara saMcaailat F saIrIja tqaa F5 T/aMsamaITrao pr BaI jaanakarI dota hOÈ FC koibala T/MasamaITr ka saMcaalana kOsao kro, pr jaanakarI
ko ilayao, DigiTrak Multi-Function Cable Box (MFCB) Operator's Manual kao doKoÈ
F5
T/MasamaITr iD/la Kaola ko Andr isqat haota hO, tqaa caumbakIya xaO~ kao banaata hO, ijasakI phcaana F5 irsaIvar kr sakta hOÈ
F5 irsaIvar kao T/MasamaITr kI ivaSaoYa AavaRi<a kI phcaana krnao ko ilayao, p`aoga`ama krnaa caaihyaoÈ tqaa, iD/laIMga krnao sao pUva-, irsaIvar
ka T/MasamaITr ko saaqa kOilaba`osana kro tqaa kOilaba`osana ka sa%yaapna kroÈ
xaOi~ya saMcaalana AavaSyaktaAaoM kao pUra krnao tqaa [nako ek dUsaro ko saaqa saMcaar kao sauinaiScat krnao ko ilayao, T/aMsamaITr tqaa
irsaIvar kI xaOi~ya pdsaM&a saM#yaaAao kao eksamaana haonaa caaihyaoÈ T/aMsamaITr kI xaOi~ya pdsaM&a saM#yaa, AiQak–ivastar tqaa
]nnat–ivastar T/aMsamaITrao pr saIiryala saM#yaa ko pasa pRqvaI p`itmaa ( ) ko Andr tqaa kma–ivastar T/aMsamaITrao pr Aga` isara
kOp pr, Avaisqat haotI hOÈ sahI saMcaar ko ilayao, [sao tqaa Aapko irsaIvar saM#yaa kao eksamaana haonaa caaihyao (irsaIvar KMD kao
doKo)È
T/aMsamaITr saIiryala
saM#yaa
baOTrI kxa isara
tapmaana ibaMdU tqaa ka^Ta
slaa^T ko saaqa Aga` isara kOp
xaOi~ya pdsaM&a saM#yaa
(irsaIvar sao maola Kanaa caaihyao´
AiQak–ivastar FX T/aMsamaITr
AiQak–ivastar F5 tqaa F saIrIja T/aMsamaITr, lambaa[- mao 15 [Mca (38.1 saomaI´ tqaa vyaasa mao 1.25 [Mca (3.175 saomaI´ haoto hO tqaa
lagaBaga 65 ifT (19.8 maI´ kI gahra[- saImaa p`dana krto hOÈ [sako k[- AavaRi<a ivaklp ]plabQa hO, ijasamao dao iW–AavaRi<a
T/aMsamaITr BaI Saaimala hOÈ
]nnat–ivastar T/aMsamaITr, lambaa[- mao 19 [Mca (48.3 saomaI´ lambaa tqaa vyaasa mao 1.25 [Mca (3.175 saomaI´ haoto hO tqaa lagaBaga
85 ifT (25.9 maI´ kI gahra[- saImaa p`dana krto hOÈ yao 12-kHz (BaUro) Aqavaa 19.2-kHz (kalao) vaSa-na\ mao ]plabQa hOÈ
]nnat–ivastar FXL T/aMsamaITr
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
27
T/aMsamaITr
kma–ivastar FS T/aMsamaITr, lagaBaga 15 ifT (4.6 maI´ kI gahra[- saImaa p`dana krta hOÈ [sakI maap lambaa[- mao
(20.32 saomaI´ tqaa vyaasa mao 1 [Mca (2.54 saomaI´ hO tqaa yao 12-kHz vaSa-na\ mao ]plabQa hOÈ
Aga` isara kOp
8
[Mca
ka^Ta slaa^T
xaOi~ya pdsaM&a
saM#yaa
tapmaana ibaMdU
Aga` isara kOp ivavarNa ko saaqa kma–ivastar FS T/MasamaITr
koibala T/MasamaITr kI, lagaBaga 90 ifT (27.4 maI´ gahra[- saImaa hOÈ [sakI maap lambaa[- mao 19 [Mca (48.26 saomaI´ tqaa vyaasa
mao 1.25 [Mca (3.175 saomaI´ hO tqaa yao 12-kHz vaSa-na\ mao ]plabQa hOÈ [sa T/MasamaITr kao eosao Kaola kI ja$rt haotI hO, ijasamao tarao
ko ilayao jagah hao tqaa jaao T/MasamaITr kIo tlaI kao ek AcCa Aqa- saMpk- BaI do sakoÈ FC koibala T/MasamaITr ka saMcaalana kOsao kro,
pr jaanakarI ko ilayao, DigiTrak Multi-Function Cable Box (MFCB) Operator's Manual kao doKoÈ
FC
FC
F5
p`kar
T/MasamaITr maa^Dla
koibala T/MasamaITr
isasTma ko Anau$p T/MasamaITrao ka saaraMSa
vyaa#yaa
AavaRi<a
ifT (4.6 maI)
12 kHz
F Series
FX
65 ifT (19.8 maI)
12 kHz
F Series
FX 19.2
65 ifT (19.8 maI)
19.2 kHz
F Series
FXL
85 ifT (25.9 maI)
12 kHz
F Series
FXL 19.2
85 ifT (25.9 maI)
19.2 kHz
F5
5X 18.5
65 ifT (19.8 maI)
18.5 kHz
F5
5X 8.4
65 ifT (19.8 maI)
8.4 kHz
F5
5XD 19/12
65 ifT (19.8 maI)
19.2 Aqavaa 12 kHz
F5
5XD 12/1.3
65 ifT (19.8 maI)
12 Aqavaa 1.3 kHz
F Series
FC 12
90 ifT (27.4 maI)
12 kHz
F Series
EDDT, EDTS
40 ifT (12.2 maI) Aqavaa 12 kHz
(Eclipse)
80 ifT (24.4 maI)
F5
FPT 19
65 ifT (19.8 maI)
19.2 kHz
F5
F5C 12
90 ifT (27.4 maI)
12 kHz
F5
TT5
TensiTrak
60 ifT (18.3 maI)
12 kHz
F5
SST 12
CaoTa sTIyairMga TUla
90 ifT (27.4 maI)
12 kHz
* kaya-xao~ mao haonao vaalaI ivaGnata kI maa~a pr, T/MasamaITr kI saImaa inaBa-r haotI hOÈ ivaGnata ko baZnao pr, saImaa mao kmaI haotI hOÈ
F Series
28
FS
kma –ivastar
AiQak–ivastar
AiQak–ivastar
]nnat–ivastar
]nnat–ivastar
AiQak–ivastar
AiQak–ivastar
AiQak–ivastar
AiQak–ivastar
koibala Aqavaa tarroKa
DucTrak – kma–ivastar
Aqavaa AiQak–ivastar
dvaaba maa^naITr
koibala Aqavaa tarroKa
saImaa*
15
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
T/aMsamaITr
baOTrIyaa tqaa Paa^var Aa^naÀ Aa^f
p`%yaok AiQak–ivastar T/aMsamaITr kao, dao C-saOla elklaa[na baOTrIyaaoM Aqavaa ek DCI SuperCell laIiqayama baOTrI kI
AavaSyakta haotI hOÈ ]nnat–ivastar T/aMsamaITr kao, ek DCI SuperCell laIiqayama baOTrI kI AavaSyakta haotI hOÈ
]nnat–ivastar T/aMsamaITr mao elklaa[na baOTrIyaaoM ka ]pyaaoga krnaa vyavahairk nahI hO, @yaaoik yao kovala kuC GaMTo tk hI kaya- kr
patI hOÈ kma–ivastar FS T/aMsamaITr kao, ek C-saOla elklaa[na baOTrI kI AavaSyakta haotI hOÈ
baOTrIyaaoM kao lagaanaaÀ Paa^var Aa^na
sahI trh sao baOTrIyaaoM kao lagaanao pr, T/aMsamaITr kao caalaU ikyaa jaata hOÈ baOTrIyaaoM kao lagaanao ko ilayaoÁ
1. ek baDo capTo isaro vaalao sk`U D/a[var ka ]pyaaoga krko, baOTrI AavarNa kao T/aMsamaITr sao, GaDI kI sau[- kI ]lTI idSaa mao
Gaumaakr, hTa doÈ
2. Qana Tima-nala isaro kao phlao Andr krto huyao, T/aMsamaITr mao baOTrI Aqavaa baOTrIyaaoM kao lagaayaoÈ AiQak–ivastar T/aMsamaITr mao
dao C-saOla baOTrIyaaoM ka ]pyaaoga krnao pr, baOTrIyaaoM ko baIca ek isp`Mga kao rKnao sao, pirNaama mao sauQaar haota hO, jaOsaa naIcao
idKayaa gayaa hOÈ
baOTrI kOp
baOTrI saMpk- ispM̀ga
baOTrI saMpk- isp`Mga ko saaqa elklaa[na baOTrIyaaoM kao lagaanaa
baOTrIyaaoM kao lagaato samaya [icCt AavaRi<a ko ilayao, iW–AavaRi<a T/aMsamaITr kao ]icat vastuisqait (}Ðpr kI Aaor Aqavaa
naIcao kI Aaor) mao haonaa caaihyao, jaOsaa naIcao idKayaa gayaa hOÈ
SuperCell™
C-Cell
AiQak–AavaRi<a maa^D
(19.2 kHz) mao 5XD
19/12 T/aMsamaITr
ka saMcaalana krnao ko ilayao
C-Cell
tqaa
C-Cell
[khro AiQak (SH) maa^D
(12 kHz) mao 5XD 12/1.3
T/aMsamaITr
ka saMcaalana krnao ko ilayao
C-Cell
SuperCell™
T/aMsamaITr kao }Ðpr kI
Aaor [Saara krto huyao
baOTrIyaaoM kao lagaayao
T/aMsamaITr kao naIcao kI
Aaor [Saara krto huyao
baOTrIyaaoM kao lagaayao
daohro AiQak (DH) maa^D
(12 kHz) Aqavaa daohro kma
(DL) maa^D (1.3 kHz) mao
5XD 12/1.3 T/aMsamaITr
ka saMcaalana krnao ko ilayao
tqaa
kma–AavaRi<a maa^D
(12 kHz) mao 5XD
19/12 T/aMsamaITr
ka saMcaalana krnao ko ilayao
iW–AavaRi<a T/aMsamaITr ko ilayao, ]icat vastuisqait mao baOTrIyaaoM kao lagaanaa
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
29
T/aMsamaITr
3.
baOTrIyaaoM kao lagaanao ko baad, baOTrI AavarNa kao daobaara lagaa doÈ baOTrI AavarNa kao lagaato huyao sauinaiScat kro, ik
iW–AavaRi<a T/aMsamaITr kao ]icat vastuisqait mao rKa gayaa hOÈ
iTPpNaI:
iW–AavaRi<a T/aMsamaITr ka ]pyaaoga krnao pr, Aap baOTrIyaaoM kao lagaanao ko pScaat, AavaRi<a mao
badlaava kr sakto hOÈ [sa KMD mao baad mao “5XD 19/12 iW–AavaRi<a T/aMsamaITr kI AavaRi<a mao badlaava
krnaa” kao doKoÈ baOTrIyaaoM kao lagaato samaya, 5XD 19/12 iW–AavaRi<a T/aMsamaITr kao [khro (12 kHz)
Aqavaa daohro maa^D (12/1.3 kHz) pr vyavaiqat krnaa caaihyaoÈ
5XD 19/12
T/aMsamaITr baOTrI sToT\sa
elklaa[na baOTrIyaaoM ka ]pyaaoga krnao pr, irsaIvar ko gahra[- maa^D sk`Ina pr naIcao kI Aaor baOTrI sToT\sa icanh, SaoYa baOTrI jaIvana
kao diSa-t krta hOÈ DCI SuperCell baOTrI ka ]pyaaoga krnao pr, baOTrI sToT\sa icanh, baOTrI ko samaaPt haonao sao kuC phlao tk,
pUNa-tyaa Bara idKayaI dota rhta hOÈ
iTPpNaI: samaaPt haonao sao kuC phlao tk, SuperCell baOTrI ka pUNa-tyaa caaja- idKayaI donao ko karNa,
]pyaaoga ikyao gayao GaMTao kao, Qyaana mao rKnaa caaihyaoÈ
SuperCell
baOTrI ko
sausauPt maa^D (svatÁ band p`ik`yaa´À Paa^var Aa^f
imanaT sao jyaada ]pyaaoga nahI haonao pr, saBaI baOTrI Wara saMcaailat DigiTrak T/aMsamaITr, sausauPt maa^D mao calao jaato hO tqaa baOTrI
Paa^var kao saMicat krnao ko ilayao, p`saarNa krnaa band kr doto hOÈ T/aMsamaITr kao “jagaanao” ko ilayao, iD/la tar kao GaumaayaoÈ
T/aMsamaITr ko sausauPt maa^D mao haonao pr BaI, baOTrIyaaoM sao kma maa~a mao caaja- Kca- haonaa, jaarI rhta hOÈ baOTrI Paa^var kao saMicat krnao ko
ilayao, jaba baOTrIyaaoM kao AasaanaI sao inakalaa jaa sakta hao, tao ]nho T/aMsamaITr mao nahI CaoDnaa caaihyao, tqaa jaba T/aMsamaITr ka
]pyaaoga nahI ikyaa jaa rha hao, tao sadOva baOTrIyaaoM kao inakala laonaa caaihyaoÈ
15
T/aMsamaITr Kaola kI AavaSyaktayaoM
AiQaktma T/aMsamaITr saImaa tqaa baOTrI jaIvana ko ilayao, iD/la Kaola maoo slaa^Tao kao, nyaunatma lambaa[- tqaa caaODa[- AavaSyaktaAaoM kao
pUra krnaa caaihyao tqaa sahI trh sao Avaisqat haonaa caaihyaoÈ DCI kI salaah hO, ik iD/la Kaola kI piriQa mao samaana Antrala pr
kma sao kma tIna slaa^T haonao caaihyao, tqaa p`%yaok kao kma sao kma 1/16 Aqavaa 0.0625 [Mca (1.6 imamaI) caaODa haonaa caaihyaoÈ zIk
haonao ko ilayao slaa^T maap kao, iD/la Kaola kI And$naI trf sao laonaa caaihyaoÈ
AiQak–ivastar T/aMsamaITr (15 [McaÀ38.10 saomaI lambao´ ko ilayao, slaa^Tao kao kma sao kma 8.5 [Mca (21.6 saomaI´ lambaa tqaa
T/aMsamaITr ko Aga` Baaga sao kma sao kma 2.0 [Mca (5.1 saomaI´ sao AiQak tqaa 3.0 [Mca (7.6 saomaI´ sao kma pr, Sau$ haonaa caaihyao,
jaOsao naIcao ica~ mao idKayaa gayaa hOÈ
slaa^T Avaisqait
baOTrI kxa
8.5
slaa^T lambaa[[Mca (21.6 saomaI)
Aga`Baaga isara kOp
2 [Mca
(5.1 saomaI)
AiQak–ivastar T/aMsamaITr Kaola koo slaa^T kI AavaSyaktayaoM
30
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
T/aMsamaITr
]nnat–ivastar T/aMsamaITr (19 [McaÀ48.3 saomaI lambao´ ko ilayao, slaa^Tao kao kma sao kma 13 [Mca (33 saomaI´ lambaa tqaa T/aMsamaITr ko
Aga` Baaga sao kma sao kma 2.0 [Mca (5.1 saomaI´ sao AiQak tqaa 3.0 [Mca (7.6 saomaI´ sao kma pr Sau$ haonaa caaihyao, jaOsao naIcao ica~ mao
idKayaa gayaa hOÈ
slaa^T Avaisqait
baOTrI kxa
Aga`Baaga isara kOp
slaa^T lambaa[[Mca (33 saomaI)
2 [Mca
(5.1 saomaI)
13
]nnat–ivastar T/aMsamaITr Kaola koo slaa^T kI AavaSyaktayaoM
kma–ivastar T/aMsamaITr (8 [McaÀ20.32 saomaI lambao´ ko ilayao, slaa^Tao kao kma sao kma 3.75 [Mca (9.5 saomaI´ lambaa tqaa T/aMsamaITr ko
Aga` Baaga Aqavaa ka^Ta AavarNa isaro sao kma sao kma 1.25 [Mca (3.2 saomaI´ sao AiQak pr, Sau$ haonaa caaihyao, jaOsao naIcao ica~ mao
idKayaa gayaa hOÈ
slaa^T Avaisqait
baOTrI kxa
FS
Aga`Baaga isara kOp
slaa^T lambaa[[Mca (9.5 saomaI)
3.75
1.25 [Mca
(3.2 saomaI)
T/aMsamaITr Kaola koo slaa^T kI AavaSyaktayaoM
koibala T/aMsamaITr (19 [McaÀ48.26 saomaI lambao´ ko ilayao, slaa^Tao kao kma sao kma 9 [Mca (22.9 saomaI´ lambaa tqaa T/aMsamaITr ko
Aga` Baaga Aqavaa ka^Ta AavarNa isaro sao kma sao kma 2.5 [Mca (6.4 saomaI´ sao AiQak pr, Sau$ haonaa caaihyao, jaOsao naIcao ica~ mao
idKayaa gayaa hOÈ
FC
slaa^T Avaisqait
tar vaalaa isara
9
FC
slaa^T lambaa[[Mca (22.9 saomaI)
Aga`Baaga isara kOp
2.5 [Mca
(6.4 saomaI)
T/aMsamaITr Kaola koo slaa^T kI AavaSyaktayaoM
T/aMsamaITr kao Kaola mao AcCo sao baOznaa caaihyaoÈ baDo iD/la Kaola ko ilayao, T/aMsamaITr kao Top Aqavaa Aao-irMga mao lapoTnao tqaa/Aqavaa
Kaola ADa^PTr ko ]pyaaoga krnao kI ja$rt hao saktI hOÈ AiQak jaanakarI ko ilayao, DCI ga`ahk saovaa sao saMpk- kroÈ
iD/la Kaola mao sahI trh sao T/aMsamaITr kao Avaisqat krnao ko ilayao, T/aMsamaITr ko Aga`Baaga isaro kOp mao ka^Ta slaa^T kao, iD/la Kaola
mao Gaumaava-raokao KU^TI (kIla´ pr AcCo sao baOznaa caaihyaoÈ yaid Aap iD/la Kaola mao T/aMsamaITr lagaanao pr, T/aMsamaITr kao iD/la Kaola mao
sahI trh sao Avaisqat nahI kr pato hO, tao Aapkao raOla Antrala p`ik`yaa ko ]pyaaoga krnao kI ja$rt haotI hOÈ raOla Antrala
maInaU ka ]pyaaoga krnao pr sampUNa- inado-Saao ko ilayao, isasTma vyavasqaa KMD mao “raOla Antrala vyavaisqat krnaa” kao doKoÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
31
T/aMsamaITr
T/aMsamaITr ka caunaava
irsaIvar Wara T/MasamaITr sao saMkotao kI phcaana krnao ko ilayao, irsaIvar tqaa T/MasamaITr kI xaOi~ya pdsaM&a saM#yaaAao kao eksamaana
haonaa caaihyao, jaOsaa }Ðpr vyai#yat ikyaa gayaa hOÈ irsaIvar kao, T/MasamaITr pr ]pyaaoga kI jaa rhI AavaRi<a kI phcaana krnao ko
ilayao, p`aoga`ama krnaa caaihyao tqaa [saka ]sa T/MasamaITr ko saaqa kOilaba`osana krnaa caaihyaoÈ T/MasamaITr ko caunaava tqaa kOilabaòsana krnao
ko ilayao, sampUNa- inado-Saao kao “isasTma vyavasqaa KMD” mao idyaa gayaa hOÈ
ivaSaoYa AavaRi<a kI phcaana krnao ko ilayao, irsaIvar kao p`aoga`ama krnao ko ilayao, Aap irsaIvar ko mau#ya maInaU pr T/MasamaITr caunaava maInaU
ka ]pyaaoga kroÈ T/MasamaITr maa^Dla tqaa Aapko Wara ]pyaaoga kI jaa rhI AavaRi<a ko Anausaar, T/MasamaITr caunaava maInaU pr ivaklp kao
caunaoÈ ]plabQa maInaU ivaklpao kao, naIcao tailaka mao saUcaIbaw ikyaa gayaa hOÈ ivaklp ka caunaava haonao pr, AavaRi<a maInaU sk`Inaao pr }Ðpr
kI Aaor diSa-t haotI hOÈ
T/MasamaITr caunaava maInaU ivaklp
maInaU ivaklp
32
T/MasamaITr maa^Dla
AavaRi<a
@laa^k Avaisqaityaa
5XD 19/12
19.2 kHz
24
5XD 19/12
12 kHz
24
5XD 12/1.3
Single High (SH) – 12 kHz
24
5XD 12/1.3
Dual High (DH) – 12 kHz
24
5XD 12/1.3
Dual Low (DL) – 1.3 kHz
24
FS, FX, FXL
12 kHz
12
FX 19.2 or FXL 19.2
19.2 kHz
12
EDDT, EDTS
12 kHz
N/A
5X 18.5
18.5 kHz
24
5X 8.4
8.4 kHz
24
FPT 19
19.2 kHz
24
F5C 12
12 kHz
24
FC 12
12 kHz
12
TT5
12 kHz
N/A
SST 12
12 kHz
360
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
T/aMsamaITr
nayao T/MasamaITr ka caunaava krnao pr, kOilaba`osana krnao kI ja$rt haotI hOÈ yaid phlao kOilaba`osana ikyao gayao T/MasamaITrao mao Adlaa
badlaI kI jaatI hO, tao kOilaba`osana krnao kI ja$rt nahI haotI hOÈ nayao F5 Aqavaa F saIrIja T/MasamaITr, F5 irsaIvar, Aqavaa Alaga
iD/la Kaola ka ]pyaaoga krnao pr, hrbaar kOilabaòsana krnao kI ja$rt haotI hOÈ
iTPpNaI:
iW–AavaRi<a T/aMsamaITr ka ]pyaaoga krnao pr, daonaao iW–AavaRi<ayaaoM 12 kHz tqaa 1.3 kHz pr
kOilaba`osana ko ilayao, Aapkao daohro ivaklpao, DH Aqavaa DL, mao sao kovala ek pr kOilaba`osana krnao kI ja$rt haotI
hOÈ daonaao AavaRi<ayaaoM mao iD/laIMga sao pUva-, dao dUrIyaaoM pr gahra[- rIDIMga ka sa%yaapna kroÈ [khro AiQak (SH) maa^D ka
]pyaaoga krnao pr, Aap Alaga sao kOilaba`osana kroÈ
5XD 19/12
5XD 19/12 iW–AavaRi<a
T/aMsamaITr kI AavaRi<a mao badlaava krnaa
T/aMsamaITr kao iksaI BaI AavaRi<a (19 kHz Aqavaa 12 kHz) pr ]pyaaoga ikyaa jaa sakta hOÈ T/aMsamaITr ko caalaU hao
jaanao pr, T/aMsamaITr kI AavaRi<a vyavasqaa mao dao trh sao badlaava ikyaa jaa sakta hOÈ phlao ]paya kao, jamaIna sao }Ðpr T/aMsamaITr ko
saaqa ikyaa jaata hO tqaa yah ipca ]paya khlaata hOÈ dUsara ]paya, jaao raOla ]paya khlaata hO, jamaIna sao naIcao tqaa iD/la hOD mao
rKo T/aMsamaITr ko saaqa ikyaa jaata hOÈ daonaao ]paya naIcao vyai#yat ikyao gayao hOÈ
5XD 19/12
ipca ]paya – T/MasamaITr caunaava maInaU pr [icCt T/aMsamaITr AavaRi<a kao caunaoÈ samatla sath pr T/aMsamaITr kao Avaisqat kro, ijasasao
Aa^proSana ko daOrana raOla Avasqaa mao kao[- badlaava na hao, tqaa lagaBaga 12 saokND tk [ntjaar kroÈ T/MasamaITr kao ibanaa Gaumaayao,
}Ðpr kI Aaor itrCa kro ijasasao ipca saM#yaa 50° (100% sao jyaada Aqavaa lagaBaga lambavat) sao jyaada hao jaayao tqaa [sao vaha^
pr 10–18 saokND tk pkDo rhoÈ T/MasamaITr kao daobaara [sa trh Avaisqat kro, ik yah ifr sao lagaBaga samatla
(±6.75° Aqavaa 15%) hao jaayaoÈ T/aMsamaITr AavaRi<a vyavasqaa mao 10–18 saokND ko Andr badlaava haonaa caaihyao tqaa irsaIvar
laaokoT sk`Ina pr T/MasamaITr jaanakarI kao diSa-t haonaa caaihyaoÈ
raOla ]paya – sauinaiScat kro, ik raOla Antrala p`ik`yaa saik`ya nahI hO, tqaa irsaIvar pr T/MasamaITr raOla jaanakarI diSa-t hao rhI
hOÈ T/aMsamaITr kao 10 o’ clock (± ek­AaQaa Baaga @laa^k Avaisqait) pr Avaisqat kro tqaa [sao vaha^ 10–18 saokND tk rKoÈ
tba T/MasamaITr kao GaDI kI idSaa mao 2 o’clock Avaisqait (± ek­AaQaa Baaga @laa^k Avaisqait) tk Gaumaayao tqaa vaha^ 10–18
saokND tk rKoÈ tba T/MasamaITr kao GaDI kI idSaa mao 7 o’clock Avaisqait (± ek­AaQaa Baaga @laa^k Avaisqait) tk GaumaayaoÈ
T/aMsamaITr AavaRi<a vyavasqaa mao 10–18 saokND ko Andr badlaava haonaa caaihyao tqaa irsaIvar laaokoT sk`Ina pr T/MasamaITr jaanakarI
kao diSa-t haonaa caaihyaoÈ
iTPpNaI: yaid Aapkao AavaRi<a badlanao sao phlao raOla Antrala p`ik`yaa kao inaiYk`ya krnaa hO, tao T/aMsamaITr kI xaitpUit- sao
phlao kI raOla Avaisqait kao Qyaana mao rKnaa, sauinaiScat kro, jabaik iD/la hOD 12 o’clock Avaisqait mao haotI hOÈ
AavaRi<a mao saflatapUva-k badlaava ko pScaat, T/aMsamaITr kI raOla Avaisqait Qyaana mao rKI gayaI saM#yaa idKayaI donao
tk, Aap iD/la hOD kao Gaumaayao tqaa raOla Antrala p`ik`yaa kao daobaara saik`ya kroÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
33
T/aMsamaITr
tapmaana sToT\sa tqaa Aa^varhIT saUcak
saBaI DigiTrak T/aMsamaITr, ek AntrIya iDjaITla qamaa-maITr sao sauijjat hOÈ irsaIvar tqaa irmaaoT sk`Inaao pr, naIcao dayaI Aaor
T/aMsamaITr tapmaana icanh ko pasa, T/aMsamaITr tapmaana kao diSa-t ikyaa jaata hOÈ saamaanya iD/laIMga tapmaana saImaa 64°F (16°C´ sao
104°F (40°C´ tk haotI hOÈ tapmaana ko 95°F (35°C) sao jyaada haonao pr, [sao zMDa haonao donao ko ilayao, Aapkao iD/laIMga krnaa
band kr donaa caaihyao|
iTPpNaI: iDjaITla qamaa-maITr ko T/aMsamaITr ko Andr haonao ko karNa, baahrI iD/laIMga dSaaAao ko karNa baZo huyao tapmaana kao,
T/aMsamaITr tk ph^ucanao mao samaya lagata hOÈ tapmaana mao iksaI BaI baZava sao Apirvat-naIya nauksaana kao raoknao ko ilayao,
[sasao turnt inapTa jaanaa caaihyaoÈ
tapmaana ko 118°F (48°C´ pr ph^ucanao sao, T/aMsamaITr A%yaiQak gama- hao jaata hOÈ A%yaiQak tapmaana pr T/aMsamaITr ko ph^ucanao kao
diSa-t krnao ko ilayao, qamaa-maITr icanh badla jaata hOÈ T/aMsamaITr kao turnt zMDa krnaa caaihyao, Anyaqaa yah Kraba hao sakta hOÈ
T/aMsamaITr kao zMDa krnao ko ilayao, iD/laIMga krnaa band kro tqaa iD/la kaOr kao kuC ifT pICo hTayao tqaaÀAqavaa AiQak iD/laIMga
d`vya ka ]pyaaoga kroÈ
T/aMsamaITr tapmaana caotavanaI QvainayaaÐ
T/MasamaITr tapmaana mao baZt kao saUicat krnao ko ilayao,
inamna tailaka mao saMxaoipt ikyaa gayaa hOÈ
tapmaana
61°F (16°C´ sao kma
61–97°F (16–38°C)
104–111°F (40–44°C)
118–133°F (48–56°C)
140°F (60°C)
sao }Ðpr
176°F (80°C)
sao }Ðpr
180°F (82°C)
220°F (104°C)
34
F5
irsaIvar tqaa irmaaoT iDsaPlao sao inaga-t, saunaayaI donao vaalaI QvainayaaoM kao
caotavanaI QvainayaaÐ
tapmaana baZt ko ilayao, kao[- Qvaina nahIÈ
tapmaana mao p`%yaok 4°C baZt ko ilayao, daohra–baIp EaRMKlaa (baIp–baIp´È
tapmaana mao p`%yaok 4°C baZt ko ilayao, dao daohro–baIp EaRMKlaa (baIp–baIp, baIp–baIp´È
iTPpNaI: T/aMsamaITr kao zMDa krnao ko ilayao, kuC krnao kI ja$rt hOÈ
tapmaana mao p`%yaok 4°C baZt ko ilayao, tIna daohro–baIp EaRMKlaa (baIp–baIp, baIp–baIp, baIp–
baIp´È
iTPpNaI: Apirvat-naIya nauksaana kao raoknao ko ilayao, zMDa krnaa ja$rI hOÈ
irmaaoT iDsaPlao pr hr pa^ca saokND mao tqaa irsaIvar pr hr 20 saokND mao, tIna daohro–baIp k`maÈ
iTPpNaI: caotavanaI Asaurixat iD/laIMga dSaaAao kao dSaa-tI hO, Abatk Saayad Apirvat-naIya
nauksaana hao cauka haota hOÈ
T/aMsamaITr band hao jaata hOÈ
FS tqaa FC T/aMsamaITr Aa^varhIT saUcak (tapmaana ibandU´ kalaa hao jaata hOÈ naIcao doiKyaoÈ
AiQak–ivastar tqaa ]nnat–ivastar T/aMsamaITr Aa^varhIT saUcak (tapmaana ibandU´ kalaa hao
jaata hOÈ naIcao doiKyaoÈ
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
T/aMsamaITr
T/aMsamaITr Aa^varhIT saUcak (tapmaana ibaMdU´
T/aMsamaITr mao Aga` isaro kOp pr, ek tapmaana Aa^varhIT saUcak (tapmaana ibandU) haota hOÈ tapmaana ibandU mao ek pIlaa baahrI Gaora
tqaa kond` mao ek 1À8 [Mca (3 imamaI´ ka safod ibandU haota hO| T/aMsamaITr ko bahut AiQak tapmaana pr calao jaanao sao, safod ibandU
ka rMga badla jaata hOÈ
tapmaana ibandU
Avaisqait
mao ka^Ta slaa^T
6 o’clock
tapmaana ibandU
kalaa haonao sa,
vaarnTI inarst
hao jaayaogaI
tapmaana ibandU, ka^Ta slaa^T, tqaa kalao tapmaana ibandU kao diSa-t krto huyao, T/aMsamaITr ka Aga` isara kOp
tapmaana ibandU ko caa^dI Aqavaa maTmaOlao rMga ka haonaa, T/aMsamaITr ko xamata sao AiQak nahI, prntU tapmaana pr haonao kao, diSa-t krta
hOÈ tapmaana ibandU ka kalaa haonaa diSa-t krta hO, ik AiQak–ivastar tqaa ]nnat–ivastar T/aMsamaITr 220°F (104°C) sao AiQak
tqaa FS Aqavaa FC T/aMsamaITr 180°F (82°C) sao AiQak tapmaana pr jaa cauka hO, tqaa Aba [sakao punaÁ ]pyaaoga mao nahI laayaa
jaa sakta hOÈ DCI vaarnTI ]na T/aMsamaITrao pr laagaU nahI haotI hO, jaao Aa^varhIT hao gayaoo hO (kalaa ibandU) Aqavaa ijanasao tapmaana
ibandU kao hTa idyaa gayaa hO|
iD/laIMga tknaIikyaaoM ko sahI ]pyaaoga Wara, T/aMsamaITr kao Aa^varhIT haonao sao bacaanaa caaihyaoÈ kzaor jamaIna, $ko huyao fuharo,
Ap`yaaPt ma^D Qaara tqaa sahI trh sao imaiEat nahI kI gayaI ma^D Aaid kuC eosao tqya hO, jaao T/MasamaITr ko Aa^varhIT haonao ko saMkT
mao, Aqa-pUNa- [jaafa kr sakto hOÈ
DigiTrak® F5 TM
A^aproTr maOnauela
35
T/aMsamaITr
iTPpNaIyaa
36
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
irmaaoT iDsaPlao
hTayao jaa saknao
vaalaa AaoT
kI–pOD
enTInaa
saIiryala
saM#yaa
idSaIya
baTna
iDsaPlao
sk`Ina
TolaImaOT/I
AavaRi<a pdsaM&a
svaIkar
baTna
caumbakIya
poMda
DigiTrak F Series
baOTrI pOk Aqavaa
ba`osa [nsaT-
iDsaPlao (FSD) Aga` tqaa pRYzBaaga
saamaanya ivavarNa
iDsaPlao (FSD) ek bahu-p`yaaojana irmaaoT hO, ijasaka ]pyaaoga ivaiBanna p`kar ko DigiTrak irsaIvarao ko saaqa
ikyaa jaata hOÈ [sasao iD/la irga Aa^proTr kao irsaIvar sao gahra[-, Avaisqait, tqaa T/aMsamaITr sToT\sa sambainQat jaanakarI p`aPt haotI
hOÈ FSD irmaaoT kao DC koibala sa`aot Aqavaa F Series baOTrI pOk Wara }Ðija-t ikyaa jaata hOÈ
DigiTrak F Series
Aapko DigiTrak ]pkrNa ko saaqa ek baahrI 13 [Mca (33 saomaI) TolaImaOT/I enTInaa idyaa gayaa hOÈ [sakao irmaaoT iDsaPlao pr
lagaanao sao saMkotao kI saGanata [tnaI baZ jaatI hO, ik irsaIvar kao saIQaI dRiYT mao 1800 ifT (550 maI) tk rKa jaa sakta hOÈ
xaOi~ya AavaSyaktaAaoM kao pUra krnao tqaa sahI trh sao saMcaar ko ilayao, irmaaoT ko pRYzBaaga pr isqat, irmaaoT saIiryala saM#yaa
naamapT\TI pr diSa-t AavaRi<a pdsaM&a tqaa irsaIvar pr diSa-t haonao vaalaI saM#yaa kao eksamaana haonaa caaihyaoÈ irsaIvar kI TolaImaOT/I
AavaRi<a pdsaM&a irsaIvar baOTrI kxa ko Andr, saIiryala saM#yaa naamapT\TI pr haotI hO (irsaIvar KMD kao doK)o È
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
37
irmaaoT iDsaPlao
Paa^var ivaklp
irmaaoT kao F Series baOTrI pOk Aqavaa DC Paa^var ka ]pyaaoga krko, }Ðija-t ikyaa jaata hOÈ jaba FSD kao DC Paa^var
Wara }Ðija-t ikyaa jaata hO, tao ]pyaaoga ko ilayao, isasTma ko saaqa ek ba`osa [nsaT- kao idyaa jaata hOÈ [saka Aakar baOTrI pOk ko
samaana haota hO, tqaa [sakao baOTrI pOk kI trh hI lagaayaa tqaa inakalaa jaata hOÈ
FSD
baOTrI pOk Aqavaa ba`osa [nsaT- kao lagaanaa tqaa inakalanaa
baOTrI pOk Aqavaa ba`osa [nsaT- kao lagaanao ko ilayao, [sako TOba kao }Ðpr tqaa FSD irmaaoT sao dUr kI Aaor krko pkDkr, [sakao
baOTrI kxa mao lagaa do tqaa jaba tk TOba sqaana pr jakD na jaayao, [sao Andr kI Aaor dbaayaoÈ
baOTrI pOk Aqavaa baòsa [nsaT- kao inakalanao ko ilayao, baOTrI TOba kao naIcao kI Aaor dbaayao, tqaa TOba ko CuTnao tk, [sao irmaaoT sao dUr
kI Aaor KIMcaoÈ
DC
Paa^var koibala kao jaaoDnaa
Paa^var koibala kao jaaoDnao ko ilayao, irmaaoT ko pRYzBaaga pr
DC Paa^var paoT- sao saurxaa%mak AavarNa kao hTayaoÈ ifr DC
koibala ko caar ipna iCd`ao kao, DC Paa^var paoT- ko caar ipnaao kI
saIQa mao krko, koibala saMyaaojak kao Andr Qakolakr, koibala ko
dRZ haonao tk GaDI kI sau[- kI idSaa mao GaumaayaoÈ ifr DC koibala
ko dUsaro isaro kao DC Paa^var sa`aot mao lagaa doÈ
DC
baOTrI TOba
Paa^var
paoT-
DC
ipna iCd`
DC
Paa^var koibala
ba`osa [nsaT-
saurxaa%mak
AavarNa
irmaaoT mao lagaayaa gayaa
DC Paa^var koibala tqaa ba`osa [nsaTFSD
baOTrI kxa mao baòsa [nsaT- kao lagaayaoÈ baòsa [nsaT- ZaÐcao kI isqarta kao banaayao rKta hO tqaa baOTrI Paa^var kao bacaata hOÈ
iTPpNaI: yaid baOTrI pOk tqaa DC koibala daonaao kao lagaayaa gayaa hO, tao irmaaoT baOTrI sao pa^var laota hO, jabatk baOTrI vaa^lToja,
DC sa`aot vaa^lToja sao kma nahI hao jaatI hOÈ
38
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
irmaaoT iDsaPlao
kI–pOD
FSD
irmaaoT ka saMcaalana, iDsaPlao ivaNDao ko dayaI Aaor ]plabQa, kI–pOD ka ]pyaaoga krko ikyaa jaata hOÈ
svaIkar (Execute´ baTna – svaIkar baTna (mauDa tIr) FSD [-ka[- kao caalaU krta hO tqaa raoSana maInaU ivaklpao
ka caunaava krta hOÈ [saka ]pyaaoga camak SaaoQana tqaa maInaU ivaklpao kao svaIkar krnao ko ilayao BaI ikyaa jaata hOÈ
yah irsaIvar pr iT/gar isvaca kI trh kaya- krta hOÈ
idSaIya baTna – }ÐprÀnaIcao, dayaoÀbaayao tIr baTna ka ]pyaaoga, maInaU ivaklpao ko maaga- inado-Sana ko ilayao, ikyaa
jaata hOÈ naIcao kI Aaor ko tIr ka ]pyaaoga, irmaaoT maa^D sao mau#ya maInaU pr ph^ucanao ko ilayao BaI ikyaa jaa sakta
hO ([sa KMD mao baad mao “mau#ya maInaU” kao doKo)È idSaIya baTna, irsaIvar pr Ta^gala isvaca kI trh kaya- krto hOÈ
Paa^var Aa^naÀ Aa^f
irmaaoT kao baOTrI pOk Aqavaa DC Paa^var sa`aot Wara Paa^var donao pr, Aap [-ka[- kao caalaU kr sakto hOÈ Paa^var Aa^na tqaa
Aa^f p`ik`yaaAao kao naIcao idyaa gayaa hOÈ
FSD
Paa^var Aa^na – FSD [-ka[- kao caalaU krnao ko ilayao, svaIkar baTna kao 2 saokND tk dbaayaoÈ Aapkao ek Qvaina saunaayaI dotI hO
tqaa mau#ya iDsaPlao sk`Ina p`kT haota hO ([sa KMD mao baad mao “irmaaoT maa^D” kao doKo)È
Paa^var Aa^f – mau#ya maInaU sk`Ina pr ph^ucanao ko ilayao, naIcao kI Aaor ko tIr kao dbaayao tqaa CaoD doÈ pa^var Aa^f maInaU ivaklp kao
raoSana krnao ko ilayao, dayaI Aaor ko tIr baTna kao dbaayao ([sa KMD mao baad mao “mau#ya maInaU” kao doKo), tqaa tba svaIkar baTna kao
dbaayao, jabatk ik [-ka[- band nahI hao jaatI hOÈ
saunaayaI donao vaalaI QvainayaaÐ
irmaaoT mao ek AntrIya spIkr hO, jaao Sau$Aat ko samaya baIp tqaa T/aMsamaITr tapmaana ko baZnao pr, caotavanaI QvainayaaÐ kao
inakalata hOÈ caotavanaI QvainayaaoM kI saMpUNa- saUica tqaa ]nako mah%va kao jaananao ko ilayao, T/aMsamaITr KMD mao “T/aMsamaITr tapmaana
caotavanaI QvainayaaД kao doKoÈ
FSD
sk`Ina camak mao SaaoQana krnaa
sk`Ina camak mao SaaoQana krnao ko dao rasto hOÈ Aasaana ]paya, svaIkar baTna kao dbaakr rKto huyao, dayao tIr (iDsaPlao kao ]jalaa
krnao ko ilayao) Aqavaa baayao tIr (iDsaPlao kao kalaa krnao ko ilayao) kao dbaanaa hOÈ dUsara ]paya, mau#ya maInaU pr camak SaaoQana
ivaklp ka ]pyaaoga krnaa hO ([sa KMD mao baad mao “camak mao SaaoQana krnaa” kao doKo)È
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
39
irmaaoT iDsaPlao
p`dSa-na kaoNa kao vyavaisqat krnaa
irmaaoT sao p`dSa-na kaoNa kao,
vyavaisqat ikyaa jaa sakta hOÈ
FSD
180°
baayaoÀdayao,
90°
}ÐprÀnaIcao, tqaa
270°
iDsaPlao ko kond` ko caarao Aaor ko ivastar mao,
}ÐprÀ naIcao – irmaaoT iDsaPlao ko pRYzBaaga mao dao GauNDIyaaoM kao ZIlaa krko tqaa BaIMcakr, [cCanausaar sk`Ina kao vyavaisqat kro, ifr
GauNDIyaaoM kao ksa doÈ GauNDIyaaoM ko ZIlaa haonao pr, GauNDIyaaoM kao saaqa mao BaIMcanao Aqavaa iDsaPlao ihlaanao tk, iDsaPlao lambavat
Avaisqait mao banaa rhta hOÈ [sailayao DCI kI salaah hO, ik vaaipsa iD/laIMga krnao sao pUva-, GauNDIyaaoM kao ksa donaa caaihyaoÈ
iTPpNaI: GauNDIyaaoM kao ZIlaa ikyao ibanaa, iDsaPlao ko }ÐprÀnaIcao kI Avaisqait mao SaaoQana krnao sao, [-ka[- mao KrabaI Aa saktI hOÈ
GauNDIyaao kao
dbaayao
iDsaPlao GauNDIyaaoM kao ZIlaa krnaa
p`dSa-na kaoNa kao vyavaisqat krnaa
baayaoÀ dayao – FSD irmaaoT ko caumbakIya poMdo ko saudRZ haonao pr,
Aap iDsaPlao kao poMdo ko caarao Aaor Gaumaakr, baayaoÀ dayao p`dSa-na
kaoNa kao vyavaisqat kroÈ
iDsaPlao GauNDIyaaoM kao ksanaa
kond`Iya p`dSa-na vyavasqaa
ko ilayao Gaumaava
Ct ka
jaaoD
kond` – caumbakIya poMdo ko saudRZ haonao pr, iDsaPlao kao pkDkr
[icCt Avaisqait tk GaumaayaoÈ
sk`Ina AaoT kao lagaanaaÀ hTanaa
irmaaoT ka hTayao jaa saknao vaalaa AaoT, sk`Ina kI vaYaatqaa QaUp jaOsaI pyaa-varNa dSaaAao sao saurxaa krta hOÈ AaoT kao
iDsaPlao ko }Ðpr Ct ko jaaoD tqaa iDsaPlao kI bagalaao mao maaoiryaaoM
Wara, jagah pr isqar rKa jaata hOÈ
AaoT kao lagaanao ko ilayao, AaoT pr jakD kao, iDsaPlao ko bagala
mao jakDnao kI maaoiryaaoM kI saIQa mao tbatk sarkayao jabatk
AaoT Ct ko jaaoD pr ksa nahI jaatI hOÈ
AaoT kao hTanao ko ilayao, AaoT kao Ct ko jaaoD tqaa maaoiryaaoM sao
pICo kI Aaor QakolaoÈ
FSD
40
jakDnao kI
maaoir
baayaoÀ dayao p`dSa-na
vyavasqaa ko ilayao Gaumaava
baayaoÀ dayao tqaa kond`
p`dSa-na vyavasqaa ko ilayao Gaumaanaa
DigiTrak® F5TM
A^aproTr maOnauela
irmaaoT iDsaPlao
mau#ya maInaU
naIcao kI Aaor ko tIr baTna kao dbaakr, mau#ya maInaU pr ph^ucaa jaa sakta hOÈ yah maInaU ivaklpao kao diSa-t krta hO tqaa irmaaoT maa^D
ivaklp caunaava ko ilayao, svatÁ raoSana rhta hOÈ
pa^var Aa^f
irmaaoT maa^D
(raoSana idKayaa gayaa hO´
vyavasqaa maInaU
camak SaaoQana
jaanakarI
raoSana ivaklp ka vaNa-na
koibala maa^D ivaklp
FSD
mau#ya maInaU sk`Ina
ivaklp kao raoSana krnao ko ilayao, tIr baTnaao ka ]pyaaoga kro, tqaa ]sa ivaklp kao caunanao ko ilayao, svaIkar baTna kao dbaayaoÈ mau#ya
maInaU ivaklpao tqaa ]naka caunaava krnao pr Aanao vaalao pirNaama kao, naIcao dI gayaI tailaka mao saUicabaw ikyaa gayaa hOÈ
FSD
mau#ya maInaU ivaklp
irmaaoT maa^D – FSD [-ka[- kao irmaaoT roiDyaaoM maa^D mao p`stut krta hO, taik yah irsaIvar sao jaanakarI
kao diSa-t kr sako, ijasamao T/aMsamaITr ipca, raOla, tapmaana, baOTrI sToTsa\, gahra[-, Anaumaainat gahra[tqaa laxya isTyairMga jaanakarI Saaimala hOÈ naIcao “irmaaoT maa^D” kao doKoÈ
Paa^var Aa^f – saunaayaI donao vaalao saMkot ko ibanaa, [-ka[- kao band krta hOÈ
vyavasqaa maInaU – vyavasqaa maInaU kao AarmBa krta hO, taik Aap TolaImaOT/I caOnala, ipca tqaa gahra[[ka[-yaao, tqaa irsaIvar maa^Dla mao badlaava kr sakoÈ naIcao “vyavasqaa maInaU” kao doKoÈ
camak SaaoQana
doKoÈ
–
[sasao Aap sk`Ina camak mao SaaoQana kr sakto hOÈ naIcao “camak mao SaaoQana krnaa” kao
koibala maa^D ivaklp – FC koibala T/aMsamaITr tqaa SST sTIyairMga TUla T/aMsamaITr kao saik`ya krta
hOÈ Aa^proSana inado-Saao ko ilayao, kRpyaa DigiTrak Multi-Function Cable Box (MFCB)
Operator's Manual kao doKoÈ
jaanakarI – FSD isasTma jaanakarI, jaOsao saa^FTvaoyar\ vaSa-na\, saIiryala saM#yaa, TolaImaOT/I saM$p tqaa
vat-maana vyavasqaaAao kao diSa-t krta hOÈ
DigiTrak® F5 TM
A^aproTr maOnauela
41
irmaaoT iDsaPlao
irmaaoT maa^D
irmaaoT maa^D ivaklp FSD mau#ya iDsaPlao sk`Ina kao AarmBa krta hO, jaao FSD irmaaoT kao caalaU krnao pr diSa-t haonao vaalaa,
maaOilak sk`Ina hOÈ yah T/aMsamaITr ipca, raOla, baOTrI sToTsa\ tqaa tapmaana kao diSa-t krta hOÈ mau#ya sk`Ina, FSD baOTrI sToTsa\,
irsaIvar p`kar, TolaImaOT/I caOnala, TolaImaOT/I A^pDoT maITr, tqaa laxya isTyairMga jaanakarI (saik`ya haonao pr´ kao BaI diSa-t krta hOÈ
iksaI BaI samaya [sa sk`Ina sao baahr inaklakr mau#ya maInaU pr vaaipsa jaanao ko ilayao, naIcao kI Aaor ko tIr kao dbaayaoÈ
TolaImaOT/I A^pDoT maITr
T/aMsamaITr ipca
TolaImaOT/I caOnala ko saaqa
irsaIvar p`kar
T/aMsamaITr raOla
FSD
raOla Antrala saUcak
(irsaIvar pr raOla
Antrala vyavaisqat
haonao pr, diSa-t haota hO )
T/aMsamaITr baOTrI sToT\sa
(kovala elklaa[na)
T/aMsamaITr tapmaana
(maOiT/k [ka[- ka caunaava
haonao pr, saoilsayasa mao
diSa-t haota hO)
T/aMsamaITr tapmaana ko
ilayao qamaa-maITr
FSD
mau#ya iDsaPlao sk`Ina tqaa
sk`Ina” kao doKoÈ
FSD
baOTrI sToT\sa
FSD
mau#ya iDsaPlao sk`Ina
gahra[- iDsaPlao sk`Ina pr AiQak jaanakarI ko ilayao, kRpyaa [sa KMD mao baad mao “iDsaPlao
vyavasqaa maInaU
naIcao diSa-t mau#ya maInaU sk`Ina pr vyavasqaa maInaU ka caunaava krnao pr, vyavasqaa maInaU p`kT haota hOÈ
TolaImaOT/I AavaRi<a pdsaM&a
TolaImaOT/I caOnala
(raoSana idKayaa gayaa hO´
irsaIvar maa^Dla
gahra[- [ka[-yaa
baahr inaklanaa
raoSana ivaklp
kI gaitivaiQa
ipca [ka[-yaa
FSD
42
vyavasqaa maInaU sk`Ina
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
irmaaoT iDsaPlao
naIcao dI gayaI tailaka mao maInaU ivaklpao kao, jaOsao yao iDsaPlao pr p`kT haoto hO kI trh tqaa ]nako ]pyaaogaao ko ivavarNa ko saaqa
diSa-t ikyaa gayaa hOÈ FSD [-ka[- ko band haonao pr, vyavasqaa mao ikyaa gayaa kao[- BaI badlaava, saMicat hao jaata hOÈ DCI kI salaah
hO, ik Aap FSD vyavasqaa kao, Apnao irsaIvar kI vyavasqaa ko samaana hI, p`aoga`ama kroÈ
FSD
vyavasqaa maInaU ivaklp
TolaImaOT/I caOnala – TolaImaOT/I caOnala ivaklpao kao Sau$ krta hO: 1, 2, 3, tqaa 4È irmaaoT tqaa irsaIvar samaana
caOnala pr vyavaisqat haonao caaihyao tqaa ]nakI eksamaana TolaImaOT/I AavaRi<a pdsaM&a haonaI caaihyaoÈ
irsaIvar maa^Dla – [sasao Aap FSD [-ka[- kao F5, F2, SE, Eclipse, Aqavaa Mark Series irsaIvarao ko
saaqa kama krnao ko ilayao, p`aoga`ama kr sakto hOÈ F5 ko Alaavaa dUsaro irsaIvar ka ]pyaaoga krnao ko ilayao,
DigiTrak MFD/FSD Aa^proTr maOnauela kao doKoÈ
TolaImaOT/I AavaRi<a pdsaM&a – TolaImaOT/I xaOi~ya ivaklpao kao Sau$ krta hOÈ yaid Aap [sa vyavasqaa kao badlanaa
caahto hO, tao Apnao xaO~ kI vyavasqaa kao jaananao tqaa sauinaiScat krnao ko ilayao, ik @yaa yah tqaa irsaIvar
kI TolaImaOT/I AavaRi<a pdsaM&a eksamaana hO, DCI sao sampk- kroÈ
gahra[- [ka[-yaa – [sasao Aap dUrI [ka[-yaaoM ka, [MiglaSa Aqavaa maOiT/k mao haonao ka caunaava kr sakto hOÈ
[MiglaSa [ka[-yaaoM ka caunaava krnao pr, tapmaana iDga`I f^ranaa^[T (°F) mao diSa-t haota hOÈ maOiT/k [ka[-yaaoM ka
caunaava krnao pr, tapmaana iDga`I saoilsayasa (°C) mao diSa-t haota hOÈ
ipca [ka[-yaa – [sasao Aap ipca kaoNa [ka[-yaaoM ka caunaava kr sakto hOÈ [samao p`itSat (%) Aqavaa iDga`I
(°) ivaklp hOÈ
baahr inaklanaa – [sasao vyavasqaa maInaU sao baahr Aakr, mau#ya maInaU sk`Ina pr vaaipsa laaOTa jaa sakta hOÈ
iksaI BaI vyavasqaa mao badlaava haonao pr, baahr inaklanaa ivaklp caunaava ko ilayao, svatÁ raoSana hao jaata hOÈ
camak mao SaaoQana krnaa
jaOsao ik }Ðpr batayaa gayaa hO, kI–pOD pr svaIkar baTna kao dbaakr, mau#ya iDsaPlao sk`Ina sao sk`Ina camak mao SaaoQana ikyaa jaa
sakta hOÈ [icCt SaaoQana krnao ko ilayao, baayao Aqavaa dayao tIr baTna kao dbaayao: camak kao kma krnao ko ilayao baayao baTna kao tqaa
camak kao AiQak krnao ko ilayao dayao tIr baTna kaoÈ Aap mau#ya maInaU pr, camak mao SaaoQana krnaa ivaklp kao caunakr BaI, camak mao
SaaoQana kr sakto hO, jaao inamna sk`Ina kao diSa-t krta hOÈ
camak AiQak krnao
ko ilayao tIr
(sk`Ina kao ]jalaa krta hO´
camak kma krnao ko ilayao tIr
(sk`Ina kao kalaa krta hO´
mauDo huyao tIr sao camak
vyavasqaa saMicat hao jaatI
hO tqaa mau#ya maInaU pr
vaaipsa laaOTa jaata hO
(raoSana idKayaa gayaa hO´
sk`Ina camak mao SaaoQana
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
43
irmaaoT iDsaPlao
irmaaoT pr baayao Aqavaa dayao tIr baTna ko Wara, [icCt ivaklp ka caunaava kro: camak kma krnaa (baayaa tIr), camak AiQak
krnaa (dayaa tIr), Aqavaa mauDa tIrÈ camak kma Aqavaa AiQak krnaa tIr ka caunaava krnao ko baad, irmaaoT ko svaIkar baTna kao
dbaakr, sk`Ina camak mao SaaoQana ikyaa jaa sakta hOÈ svaIkar baTna kao dbaanao pr, hrbaar camak baZt ko saaqa badla jaatI hOÈ camak
mao [icCt SaaoQana hao jaanao pr, irmaaoT ko baayao/dayao tIr baTna ka ]pyaaoga krko, sk`Ina pr mauDo huyao tIr kao raoSana kro, tqaa ifr
mau#ya maInaU pr laaOTnao ko ilayao, kI–pOD pr svaIkar baTna kao dbaayaoÈ
iDsaPlao sk`Ina
mau#ya iDsaPlao sk`Ina
mau#ya iDsaPlao sk`Ina, ek maaOilak sk`Ina hO, jaao FSD irmaaoT kao caalaU krnao pr diSa-t haota hOÈ yah T/aMsamaITr ipca, raOla, baOTrI
sToTsa\, tqaa tapmaana kao diSa-t krta hOÈ mau#ya sk`Ina, FSD baOTrI sToT\sa, irsaIvar ko p`kar, TolaImaOT/I caOnala, TolaImaOT/I A^pDoT
maITr, tqaa laxya isTyairMga jaanakarI (saik`ya haonao pr´ kao BaI diSa-t krta hOÈ iksaI BaI samaya [sa sk`Ina sao baahr inaklakr
mau#ya maInaU pr vaaipsa jaanao ko ilayao, naIcao kI Aaor ko tIr kao dbaayaoÈ
TolaImaOT/I A^pDoT maITr
T/aMsamaITr ipca
TolaImaOT/I caOnala ko saaqa
irsaIvar p`kar
FSD baOTrI sToT\sa
T/aMsamaITr baOTrI sToT\sa
(kovala elklaa[na)
T/aMsamaITr raOla
raOla Antrala saUcak
(irsaIvar pr raOla Antrala
vyavaisqat haonao pr,
diSa-t haota hO )
T/aMsamaITr tapmaana
(maOiT/k [ka[- ka caunaava
haonao pr, saoilsayasa mao
diSa-t haota hO)
T/aMsamaITr tapmaana ko
ilayao qamaa-maITr
FSD
mau#ya iDsaPlao sk`Ina
TolaImaOT/I A^pDoT maITr p`aPt haonao vaalao saMkotao kI maa~a kao, diSa-t krta hOÈ kma jaanakarI p`aPt haonao pr, maITr pr kuC kma
CDo diSa-t haotI hOÈ yaid maITr kma hao rha hO Aqavaa kma Bara hO, tao isTyairMga inaNa-yaao kao laonao sao phlao, jaanakarI ka sahI haonaa
sauinaiScat krnao ko ilayao, Aapkao kuC xaNa $knaa caaihyaoÈ maITr ko [email protected] haonao ka Aqa- hO, ik kao[- TolaImaOT/I jaanakarI p`aPt nahI
hao rhI hO tqaa saBaI T/aMsamaITr jaanakarI AdRSya hao jaatI hOÈ
yaid irsaIvar pr raOla Antrala p`ik`yaa (T/aMsamaITr kI 12 o’clock Avaisqait kao TUla kI 12 o’clock Avaisqait ko saaqa
imalaanao mao p`[email protected] [[email protected]/ainak xaitpUit-) vyavaisqat hO, tao raOla Antrala ko ilayao, @laa^k\ Gaoro pr naIcao dayaI Aaor RO Sabd
diSa-t haota hOÈ AiQak jaanakarI ko ilayao, irsaIvar KMD mao “raOla Antrala maInaU” tqaa isasTma vyavasqaa KMD mao “raOla Antrala
vyavaisqat krnaa” kao doKoÈ
44
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
irmaaoT iDsaPlao
gahra[- iDsaPlao sk`Ina
T/aMsamaITr kI gahra[- Aqavaa Anaumaainat gahra[- kao, irmaaoT iDsaPlao pr doKa jaa sakta hO, prntU eosaa tBaI haota hO, jaba irsaIvar
laaokoT roKa (LL´ Aqavaa Aga` laaokoT ibaMdU (FLP´ pr Avaisqat haota hO tqaa iT/gar kao dbaayaa jaata hOÈ irsaIvar kao sahI trh sao
Avaisqat krnao pr, jaanakarI ko ilayao, laaokoiTMga KMD mao “laaokoT ibaMdU (FLP tqaa RLP´ tqaa laaokoT roKa (LL´” kao doKoÈ
yaid irsaIvar LL pr Avaisqat haota hO, tao iT/gar dbaanao sao, FSD iDsaPlao gahra[- rIiDMga kao diSa-t krnao ko ilayao, badla jaata hO
tqaa iDsaPlao pr tIr, sath tqaa iD/la hOD kI Aaor [Saara krto hOÈ sath-sao-}Ðcaa[- p`ik`yaa ko saik`ya haonao pr, HAG vyavasqaa
kao diSa-t krnao pr, irsaIvar p`itmaa }Ðpr ]zI huyaI idKayaI dotI hOÈ naIcao ica~ mao Aap doK sakto hO, ik HAG vyavasqaa 2' 03"
hO, jaao irsaIvar ka sath sao }Ðpr [sa }Ðcaa[- pr rKo jaanao kao diSa-t krta hOÈ HAG vyavasqaa pr AiQak jaanakarI ko ilayao,
isasTma vyavasqaa KMD mao “sath-sao-}Ðcaa[- (HAG´ dUrI kao vyavaisqat krnaa” kao doKoÈ
HAG vyavasqaa
raOla Antrala saUcak
p`kT haota hO, yaid [sao
irsaIvar pr saik`ya
ikyaa gayaa hO
gahra[- rIDIMga
HAG
irsaIvar ko iT/gar kao CaoDnao pr,
jaata hOÈ
10
saik`ya haonao pr laaokoT roKa pr FSD gahra[- iDsaPlao
saokND tk gahra[- diSa-t haotI hO tqaa ifr iDsaPlao vaaipsa mau#ya sk`Ina iDsaPlao pr laaOT
irsaIvar pr raOla Antrala vyavaisqat haonao pr, gahra[- iDsaPlao tqaa Anaumaainat gahra[- iDsaPlao pr @laa^k\ Gaoro mao naIcao dayaI Aaor
RO Sabd diSa-t haota hOÈ AiQak jaanakarI ko ilayao, irsaIvar KMD mao “raOla Antrala maInaU” tqaa isasTma vyavasqaa KMD mao “raOla
Antrala vyavaisqat krnaa” kao doKoÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
45
irmaaoT iDsaPlao
Anaumaainat gahra[- iDsaPlao sk`Ina
irsaIvar ko Aga` Aqavaa pRYz laaokoT ibaMdU (FLP Aqavaa RLP) pr Avaisqat haonao pr, iT/gar kao dbaanao sao Anaumaainat gahra[iDsaPlao sk`Ina p`kT haota hOÈ ha^laaik, Anaumaainat gahra[- kovala Aga` laaokoT ibaMdU pr hI yaqaayaaogya haotI hOÈ Anaumaainat gahra[iDsaPlao, irsaIvar tqaa T/aMsamaITr ko Aagao, Anaumaainat gahra[- ibaMdU kI Aaor [Saara krto tIrao kao, diSa-t krta hOÈ Anaumaainat
gahra[- sao sambainQat AiQak jaanakarI ko ilayao, laaokoiTMga KMD kao doKoÈ
Anaumaainat gahra[T/aMsamaITr tqaa FLP
ko baIca xaOitja dUrI
HAG
saik`ya haonao pr FSD Anaumaainat gahra[- iDsaPlao
gahra[- iDsaPlao kI trh, irsaIvar pr raOla Antrala vyavaisqat haonao pr, FSD Anaumaainat gahra[- iDsaPlao pr @laa^k\ Gaoro mao naIcao
dayaI Aaor RO Sabd diSa-t haota hOÈ }Ðpr diSa-t ]dahrNa mao RO nahI hO, ijasasao AMikt haota hO, ik raOla Antrala vyavaisqat
nahI hOÈ
saImaa p`itbaMQa Aqavaa ivaGnata haonao ko karNa, yaid irsaIvar pr ipca jaanakarI p`aPt nahI haotI hO, tao irmaaoT gahra[- tqaa
Anaumaainat gahra[- rIiDMgaao ko ilayao, T/aMsamaITr ipca ko Saunya haonao kI klpnaa krta hOÈ [sa isqait maoM, irmaaoT T/aMsamaITr ipca kao
inamna $p mao diSa-t krta hOÈ
kalpinak Saunya ipca
46
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
baOTrI caaja-r
AC
e^DapTr
Paa^var
kaoD-
AC
F Series
baOTrI caaja-r
Paa^var
kaoD-
DC
F Series
baOTrI pOk
F Series
baOTrI caaja-r isasTma
saamaanya ivavarNa
baOTrI caaja-r (FBC´ isasTma mao, AC tqaa DC Paa^var kaoD-, ek AC e^DapTr tqaa tIna ircaaja- ikyao jaa
saknao vaalao F Series baOTrI pOk Saaimala hOÈ F5 irsaIvar tqaa FSD irmaaoT kao }Ðija-t krnao ko ilayao, baOTrI pOk ka ]pyaaoga
ikyaa jaata hOÈ Aapko isasTma ko saaqa BaojaI gayaI AC Paa^var kaoD-, Aapko kaya-ivaiQa ko saMpUNa- xao~ ko ilayao sTONDD- haotI hOÈ
DigiTrak F Series
ircaaja- krnao kI AavaSyakta haonao sao pUva-, ek pUNa-tyaa caaja- baOTrI pOk,
F5 irsaIvar kao lagaBaga 10 GaMTao Aqavaa FSD irmaaoT iDsaPlao kao lagaBaga 14 GaMTao
tk, }Ðija-t rK sakta hOÈ baOTrI jaIvana mao vaastivak kmaI Aanao sao pUva-, baOTrI pOk
kao lagaBaga 400 baar ircaaja- ikyaa jaa sakta hOÈ
TOba
LEDs
caaja- str
kao diSa-t
krto hO
baOTrI sToT\sa kI jaa^ca krnaa
baOTrI
sToT\sa
baTna
laIiqayama-Aa^yana baOTrI pOk ko caaja- sToT\sa kao jaa^canao hotU, paMca LEDs ko naIcao
baOTrI sToT\sa baTna kao dbaayaoÈ LEDs caaja- str kao saUicat krtI hO, jaha^ p`%yaok
LEDs 20% baOTrI caaja- kao AMikt krtI hOÈ
baOTrI caaja- sToT\sa kI jaa^ca iksaI BaI samaya kI jaa saktI hO, baOTrI kao [-ka[- mao
lagaato samaya BaI, [sakI jaa^ca kI jaa saktI hOÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
F Series baOTrI
pOk
47
baOTrI caaja-r
AC/DC Paa^var
vyavasqaa
caaja-r Plaga kao baOTrI caaja-r ko Paa^var paoT- mao lagaakr, AC
e^DapTr Aqavaa DC Paa^var kaoD- kao lagaayao (dayaI Aaor tsvaIr
kao doKo´ tqaa ifr [sao sqaana pr jakDnao ko ilayao, iksaI BaI
idSaa mao ek caaOqaa[- [email protected] GaumaayaoÈ
AC Paa^var ka ]pyaaoga krnao pr, AC Paa^var kaoD- kao AC
e^DapTr ko saaqa jaaoDo, tba kaoD- kao AC Paa^var isvaca (dIvaar
mao lagao huyao) mao Plaga kroÈ DC Paa^var ka ]pyaaoga krnao pr, DC
Paa^var kaoD- kao saIQao DC Paa^var sa`aot mao Plaga kroÈ ekbaar
}Ðija-t hao jaanao pr, baOTrI caaja-r pr naaMrgaI LED dmaknao
lagatI hO tqaa caaja-r ek EaRMKlaa mao baIp inakalata hOÈ
laala LED
caaja-r Plaga
hra
LED
baOTrI pOk kao caaja- krnaa
naaMrgaI
Paa^var paoT-
LED
caaja-r Plaga kao Paa^var paoT- mao lagaanaa
baOTrI caaja-r mao baOTrI pOk kao lagaayao, jabaik baOTrI caaja-r Paa^var sa`aot sao jauDa hao tqaa naaMrgaI LED dmaktI hOÈ sahI trh sao laga
jaanao pr, baOTrI pOk isaro kao, caaja-r isaro ko samatla haonaa caaihyaoÈ naaMrgaI LED dmaknaa band krko, samaUcaI hao jaatI hO, tqaa
saik`ya caaija-ga kao saUicat krnao ko ilayao, laala LED p`kaiSat hao jaatI hOÈ DCI ko Alaavaa dUsaro baOTrI pOk Aqavaa SE NiMH
baOTrI pOk kao, caaja- krnao kI kaoiSaSa naa kroÈ
baOTrI pOk ko pUNa-tyaa caaja- hao jaanao pr, naaMrgaI LED ifr dmaknaa Sau$ kr dotI hO, laala LED band hao jaatI hO, tqaa hra
LED dmaknaa Sau$ kr dotI hOÈ
iTPpNaI: FBC ka ]pyaaoga, kovala F Series baOTrI pOk kao caaja- krnao ko ilayao, krnaa caaihyaoÈ
baOTrI caaja-r ko LED saUcak
baOTrI caaja-r mao tIna LEDs (laala, naaMrgaI tqaa hra´ haoto hO, jaao caaija-ga sToT\sa ko Anausaar p`kaiSat, band, Aqavaa dmakto hOÈ
ivaiBanna LED vyavasqaaAao Wara saUicat caaija-ga sToT\sa kao, baOTrI sToT\sa, jaha^ AavaSyakta hO, tqaa caaja- samaya ko saaqa, naIcao
tailaka mao saUicabaw ikyaa gayaa hOÈ
caaija-Mga sToT\sa
caaja-r kao Paa^var dI jaa rhI hO tqaa yah baOTrI
dmakta naaMrgaI
laganao ko ilayao tOyaar hOÈ
samaUcaa laala tqaa naaMrgaI baOTrI caaja- hao rhI hOÈ
dmakta laala
baOTrI Aqavaa saMcaar mao daoYaÈ
dmakta hra tqaa naaMrgaI baOTrI pUNa-tyaa caaja- hOÈ
tapmaana daoYa (pyaa-varNa kaya-ivaiQa dSaaAao ko
samaUcaa laala tqaa hra
ilayao, piriSaYT A kao doKo)È
LEDs
48
baOTrI sToT\sa
lagaayaa nahI gayaa hO
Aqavaa pUNa-tyaa caaja-
caaja- samaya
N/A
GaMTo
Aisqar
4–16.8 V
<3–8
Aisqar
16.8–17 V
N/A
lagaayaa gayaa hO
caaja- nahI haogaI
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
baOTrI caaja-r
caotavanaIyaaÐ tqaa saavaQaanaIyaaÐ
inamna caotavanaIyaaoM tqaa saavaQaanaIyaaoM evaM “saurxaa saMbaQaI saavaQaanaIyaaÐ evaM caotavanaIyaaД KMD mao dI gayaI saamaanya saavaQaanaIyaaoM ka
AnausarNa na krnao pr, yaid kao[- kiznaa[- haotI hO, tao ]nako ilayao DCI javaabadoh nahI hOÈ
caotavanaI: [sa maOnyauela ko Antrgat ]pyaaoga krnao ko ilayao, Aapkao AaGaat tqaa dUsarI proSaanaIyaaoM sao bacaanao ko
ilayao, caaja-r ka inamaa-Na p`yaa-Pt saurxaa AavarNaao ko saaqa ikyaa gayaa hOÈ caaja-r ka ]pyaaoga, [sa dstavaoja ko
Anausaar nahI krnao pr, caaja-r Wara idyaa gayaa saurxaa AavarNa, duba-la hao sakta hOÈ caaja-r ka ]pyaaoga krnao sao
pUva-, kRpyaa [sa maOnyauela kao pZoÈ
caotavanaI: yaid jaa^ca haonao vaalao saamaana mao caaja-r kao Baojanaa hO, tao caaja-r pOk krnao sao phlao sauinaiScat kro, ik
baOTrIyaaoM kao caaja-r sao baahr inakala ilayaa gayaa hOÈ
baOTrI tapmaana
• baOTrI caaja-r ko caarao Aaor hvaa ka tapmaana, +32°F sao +95°F (0°C sao +35°C) ko baIca haonaa
caaihyaoÈ [sa saImaa sao baahr baOTrI kao caaja- krnao sao, caaja- samaya mao baZaotrI, baOTrI ik`yaa mao
nauksaana, Aqavaa baOTrI jaIvana kma hao sakta hOÈ
• yah mah%vapUNa- hO, ik caaja-r ko caarao Aaor [email protected] hvaa ka bahava banaa rho, ivaSaoYa$p sao }ÐprI tqaa
naIcalao saUraKao ko pasaÈ
• baOTrI ka And$naI tapmaana +32°F (0°C) sao kma Aqavaa 113°F (+45°C) sao }Ðpr haonao pr,
caaja-r caaja- Qaara nahI dota hO tqaa tapmaana mao daoYa haonao kao diSa-t krta hOÈ
baOTrI vaa^lToja
• baOTrI kao caaja-r mao lagaanao pr, [sakI vaa^lToja 8 V sao 16.8 V kI saImaa mao haonaI caaihyaoÈ
• baOTrI vaa^lToja 17 V sao jyaada haonao pr, caaja-r dmakto huyao laala baOTrI daoYa saUcak kao diSa-t
krta hO tqaa baOTrI caaja- nahI haotI hOÈ
• baOTrI vaa^lToja 16.8 V tqaa 17 V ko baIca haonao pr, caaja-r pUNa-tyaa caaja- sToTsa\ kao diSa-t
krta hOÈ
• baOTrI vaa^lToja 4 V tqaa 8 V ko baIca haonao pr, baOTrI vaa^lToja ko 8 V Aanao tk, baOTrI kao QaImao
QaImao caaja- Qaara dI jaatI hOÈ yaid 2 imanaT ko Andr, baOTrI vaa^lToja 8 V sao }Ðpr nahI jaata hO,
tao baOTrI daoYa diSa-t haota hO tqaa baOTrI caaja- haonaa band hao jaata hOÈ
caaja- samaya
• vyaapk tapmaana ko inado-iSat saMcaalana vyaapk tapmaana ko Andr haonao pr, caaja-r 3 GaMTao sao kma
samaya mao, baOTrI kao pUNa-tyaa caaja- kr dota hOÈ
• vyaapk tapmaana ko inado-iSat saMcaalana vyaapk tapmaana saImaa sao jyaada Aqavaa kma haonao pr, caaja-r
baOTrI kao caaja- tao kr dogaa, prntU caaja- samaya 3 GaMTao sao jyaada haota hOÈ
• 8 GaMTao ko Andr baOTrI caaja- haonaa K%ma nahI haonao pr, baOTrI daoYa diSa-t haota hO tqaa baOTrI caajahaonaa band hao jaata hOÈ
pa^var Aagat
idyao gayao AC/DC e^DapTr Aqavaa isaga`oT laa[Tr e^DapTr koibala ka ]pyaaoga krko, DC pa^var ko
saaqa inado-iSat vaa^lToja saImaa mao, caaja-r kao caalaU kroÈ eosaa nahI krnao pr, caaja-r mao KrabaI Aa saktI
hO, vaaMrTI inarst hao jaatI hO tqaa yah saurxaa saMkT ka karNa BaI hao sakta hOÈ
][email protected] ]pyaaoigata caaja-r ko ihssaao kao Alaga krnao kI kaoiSaSa na kroÈ [saka kao[- BaI ihssaa, ][email protected] ko ]pyaaoga mao
nahI AayaogaaÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
49
baOTrI caaja-r
dRvya
baOTrI inaYkasana
50
caaja-r pr dRvya igarnao sao bacaoÈ caaja-r pr dRvya igarnao sao, [samao saa^T- saik-T hao sakta hOÈ caaja-r pr
duGa-TnaavaSa dRvya igarnao pr, [sakao marmmat ko ilayao, DCI ko pasa Baojanaa caaihyaoÈ
[email protected] sarkar nao saBaI DCI laIiqayama-Aa^yana baOTrIyaaoM kao, saMkTivahIna kUDo ko $p mao vagaI-kRt ikyaa
hO tqaa [nho saamaanya nagarinagama kUDo mao foMka jaa sakta hOÈ ha^laaik, [na baOTrIyaaoM mao irsaa[[email protected]
vastuyao haotI hO tqaa irsaa[[email protected] ko ilayao, ircaajao-bala\ baOTrI irsaa[[email protected] kapao-roSana (RBRC) ka
baOTrI irsaa[[email protected] p`aoga`ama, [nakao svaIkar krta hOÈ kRpyaa 1-800-8-baOTrI pr saMpk- kro Aqavaa
]pyaaoga hao caukI baOTrIyaaoM kI irsaa[[email protected] pr jaanakarI ko ilayao, Aap RBRC vaobasaa[T
www.rbrc.org pr jaa sakto hOÈ
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
isasTma vyavasqaa
yah KMD, F5 laaokoiTMga isasTma kao vyavaisqat krnao tqaa laaokoiTMga ko ilayao [sao tOyaar krnao ko ilayao, ja$rI kdmaao ka vaNa-na
krta hOÈ vaastivak laaokoiTMga inado-Saao kao laaokoiTMga KMD mao idyaa gayaa hOÈ naIcao idyao kdma ]zanao kI AavaSyakta haotI hOÁ
• irsaIvar, irmaaoT tqaa T/MasamaITr kao caalaU krnaa
• ivaGnata jaa^ca kao krnaa
• irsaIvar ka T/MasamaITr ko saaqa kOilaba`osana krnaa tqaaÀAqavaa kOilaba`osana ka sa%yaapna krnaa
• ja$rt haonao pr, raOla Antrala vyavaisqat krnaa
• sath-sao-}Ðcaa[- (HAG´ dUrI vyavaisqat krnaa
irsaIvar, irmaaoT tqaa T/MasamaITr kao caalaU krnaa
irsaIvar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
baOTrI pOk kao lagaanao sao pUva-, baOTrI kxa ko Andr isqat saIiryala saM#yaa naamapT\TI pr AMikt TolaImaOT/I AavaRi<a pdsaM&a
kao Qyaana kr laoÈ [sa saM#yaa tqaa irmaaoT iDsaPlao kI saM#yaa kao eksamaana haonaa caaihyaoÈ
pUNa-tyaa caaja- baOTrI pOk kao lagaayaoÈ
iT/gar isvaca kao kma sao kma 2 saokND tk dbaakr, irsaIvar kao caalaU kroÈ
irsaIvar ko Sau$AatI sk`Ina pr xaOi~ya pdsaM&a saM#yaa kao Qyaana kr laoÈ [sa saM#yaa tqaa T/MasamaITr kI saM#yaa kao
eksamaana haonaa caaihyaoÈ
irsaIvar ko mau#ya maInaU kao diSa-t krnao ko ilayao, iT/gar [email protected] kroÈ
mau#ya maInaU sao, vyavasqaa maInaU kao caunaoÈ
vyavasqaa maInaU ka ]pyaaoga krko, gahra[- [ka[-yaa, ipca [ka[-yaa, TolaImaOT/I caOnala, tqaa samaya tqaa klaONDr ([icCt haonao
pr) kao vyavaisqat kroÈ
irmaaoT iDsaPlao
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
T/MasamaITr
1.
2.
3.
irmaaoT ko pRYzBaaga pr AMikt TolaImaOT/I AavaRi<a pdsaM&a kao Qyaana kr laoÈ irsaIvar kI saIiryala saM#yaa naamapT\TI pr
AMikt saM#yaa sao, [sakI tulanaa krko [sakI Anau$pta kao, sauinaiScat kroÈ [nako eksamaana nahI haonao pr, DCI ga`ahk
saovaa sao saMpk- kroÈ
pUNa-tyaa caaja- baOTrI pOk kao lagaayao Aqavaa DC Paa^var koibala kao jaaoDkr, baOTrI kxa mao ba`osa [nsaT- kao lagaayaoÈ
irmaaoT kao caalaU krnao ko ilayao, svaIkar baTna kao dbaayaoÈ Aapkao mau#ya iDsaPlao sk`Ina idKayaI dota hOÈ
mau#ya maInaU kao diSa-t krnao ko ilayao, naIcao kI Aaor ko tIr kao dbaayaoÈ
mau#ya maInaU sao, vyavasqaa maInaU ka caunaava kroÈ
vyavasqaa maInaU ka ]pyaaoga krko, gahra[- [ka[-yaa, ipca [ka[-yaa tqaa TolaImaOT/I caOnala kao vyavaisqat kroÈ sauinaiScat kro,
ik Aap irmaaoT pr irsaIvar kI trh, samaana vyavasqaaAao ka ]pyaaoga kr rho hOÈ
irsaIvar tqaa irmaaoT kao samaana isasTma [ka[-yaaoM ([MiglaSa vs. maOiT/k, etc.) pr vyavaisqat kroÈ
T/aMsamaITr xaOi~ya pdsaM&a saM#yaa kI tulanaa irsaIvar kI saM#yaa sao krko, T/aMsamaITr kI Anau$pta kao, sauinaiScat kroÈ
[nako eksamaana nahI haonao pr, DCI ga`ahk saovaa sao saMpk- kroÈ
T/aMsamaITr kao caalaU krnao ko ilayao, [samao zIk p`kar sao baOTrIyaaoM kao lagaayao (T/aMsamaITr KMD mao “baOTrIyaaoM kao lagaanaaÀ
Paa^var Aa^na” kao doKo)È
T/MasamaITr caunaava maInaU ka ]pyaaoga krko, Aapko Wara ]pyaaoga ikyao jaa rho T/MasamaITr ko p`kar tqaa AavaRi<a kI phcaana
krnao ko ilayao, irsaIvar kao p`aoga`ama kro (T/aMsamaITr KMD mao “T/MasamaITr ka caunaava” kao doKo)È
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
51
isasTma vyavasqaa
ivaGnata jaa^ca kao krnaa
ivaGnata @yaa hO tqaa [sakI jaa^ca kOsao kro
iD/laIMga krnao sao pUva- (saMBava hao tao piryaaojanaa kI inaivada Barnao sao pUva-´, Aap Apnao kaya-xaot` mao, ivaGnata saamaqya- ka maUlyaaMkna kr
laoÈ ivaGnata sao T/,MasamaITr saImaa mao kmaI hao saktI hO, Aqavaa [sako karNa rIiDMga mao Aisqarta tqaa pirNaamasva$p, kaya- maoM isqalata
BaI saMBava hOÈ dao ivaiBanna p`kar ko sa`aotao sao ivaGnata hao saktI hOÁ sak``Iya evaM inaiYk`yaÈ
sak``Iya ivaGnata kao vaOVuitya ivaGnata Aqavaa baOkga`a]nD naa[sa\ BaI khto hO tqaa [sako karNa F5 laaokoiTMga ]pkrNaao pr,
Alaga­Alaga p`kar ka p`Baava pD sakta hOÈ AiQaktr vaOVuitya ]pkrNaao sao saMkot inaklato hO, ijanasao Aapko Wara TUla kao
zIk laaokoT krnao Aqavaa AcCI ipca/ raOla rIiDMga p`aPt krnao kI xamata, p`Baaivat hao saktI hOÈ sak`Iya ivaGnata ko kuC
]dahrNaao mao, yaatayaat saMkot laUp, BaUimagat Da^ga fOnsa, kOqaaoiDk saurxaa, roDIyaaoM saMcaar, maa[k`aovaOva Ta^var, koibala TIvaI, fa[-bar
T/osa laa[-nasa\, yauiTlaITI Da^Ta T/aMsaimasanasa\, [email protected] isasTma, pa^var laa[-nasa\ tqaa dUrsaMcaar laa[-nasa\ hOÈ Aapkao Apnao F5 isasTma
ko saaqa, sak`Iya ivaGnata ko ]pisqat haonao kI jaa^ca kro naIcao “baOkga`a]nD naa[sa kI jaa^ca krnaa” kao doKoÈ
inaiYk`ya ivaGnata sao, T/,MasamaITr sao p`aPt haonao vaalao saMkotao kI maa~a mao kmaI hao saktI hO, ijasako pirNaamasva$p
]mmaId­sao­jyaada­gahrI gahra[- rIiDMga Aqavaa saMkotao mao pUNa-tyaa $kavaT, hao saktI hOÈ inaiYk`ya ivaGnata ko kuC ]dahrNaao mao,
Qaatu kI vastuyao, jaOsao pa[-p, sairyaa, T/oMca PlaoT, caona–ilaMk foMsa, Aqavaa vaahna Saaimala hOÈ inaiYk`ya ivaGnata ko dao Anya ]dahrNa,
KarapanaI/ namak ko gaumbad tqaa ka^[email protected] pRqvaI, jaOsao laaoho ko Ayask hOÈ Aap Apnao F5 isasTma ko saaqa, inaiYk`ya ivaGnata ko
]pisqat haonao kI jaa^ca, nahI kr sakto hOÈ iD/laIMga krnao sao pUva-, kaya-xaot` kI pUNa-$p sao jaa^ca krnaa hI, inaiYk`ya ivaGnata sa`aotao
kI phcaana krnao ka, savaao-<ama ]paya hOÈ
Apnao [icCt iD/la rasto pr, saMBaaivat ivaGnata sao Kud kao piricat krnao ko ilayao, Aap phlao baOkga`a]nD naa[sa kI jaa^ca kao
krnaa caaihyaoÈ ]sako baad raOla tqaa ipca jaanakarI kI gait tqaa ]nakI Sauwta ka sa%yaapna krnao kI ja$rt haotI hOÈ
baOkga`a]nD naa[sa kI jaa^ca krnaa
LL
T/aMsamaITr band krko, irsaIvar kao caalaU kro tqaa iD/la rasto pr calao, [sa daOrana irsaIvar sk`Ina pr saMkot [email protected] ko }Ðpr inagaah
rKo tqaa iksaI BaI jagah [samao badlaava haonao pr, ]sao Qyaana mao rKoÈ saamaanya $p maoo, iksaI iCd` rasto kI AiQaktma gahra[- pr
maap laonao pr, vaha^ baOkga`a]nD naa[sa\ kao, T/aMsamaITr saMkot [email protected] sao kma sao kma 150 ibaMdU kma haonaa caaihyaoÈ naIcao idyao gayao ica~
mao, baOkga`a]nD naa[sa\ mao baZava kao, laala JaMDa xaO~ Wara AMikt ikyaa gayaa hOÈ
laala JaMDa xaO~
p`staivat iD/la rasta
baOkga`a]nD naa[sa\
ek–[email protected] Wara baOkga`a]nD saMkot [email protected] jaa^ca (kao[- T/aMsamaITr nahI)
52
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
isasTma vyavasqaa
raOlaÀ ipca kI jaa^ca krnaa
LL
iD/la rasto ko Ant mao, irsaIvar kao p`itYzana isaro kI Aaor Gaumaayao, tqaa T/aMsamaITr kao caalaU krnao ko ilayao, ]samao baOTrIyaaoM kao
lagaayaoÈ Apnao sahkma-caarI kao T/aMsamaITr pkDakr, ]sao ApnaI bagala sao, ApnaI [icCt iCd` rasto kI AiQaktma gahra[- kI
lagaBaga 1.5 gauNaa dUrI pr, KDa kroÈ [sa Antrava dUrI kao banaayao rKto huyao, saaqa­saaqa samaanaantr mao p`sqaana isaro kI trf calaoÈ
baIca­baIca mao $kkr, Apnao sahkma-caarI sao T/aMsamaITr kI ipca tqaa raOla AvaisqaityaaoM mao badlaava krayao, taik Aap irsaIvar pr
[na rIiDMgaao kI gait tqaa saGanata ka sa%yaapna kr sakoÈ jaha^ pr iDsaPlao jaanakarI mao ~uiT haotI hO Aqavaa yah AdRSya hao jaatI
hO, ]na sqaanaao kao Qyaana kr laoÈ
laala JaMDa xaO~
1.5X gahra[-
p`staivat iD/la rasta
dao–[email protected] Wara T/aMsamaITr ko saaqa raOla/ ipca jaa^ca
iTPpNaI: T/aMsamaITr kao caalaU krnao tqaa ifr ]sao band krnao ko daOrana, saMkot [email protected] ka Avalaaokna krko, vaOVuitya ivaGnata
ka pta ikyaa jaa sakta hOÈ yaid [na saM#yaaAao mao 150 sao kma Antr haota hO, tao vaOVuitya ivaGnata jyaada haotI hOÈ
ivaGnata sao inapTnao ko ilayao sauJaava
ipcaÀ raOla jaanakarI ko [email protected] Aqavaa AdRSya hao jaanao pr, irsaIvar kao ivaGnata sa`aot sao dUr kr do, jabaik yah T/aMsamaITr kI
saImaa mao banao rhta hOÈ yah p`cailat hO, ik irsaIvar ka daonaao sak`Iya tqaa inaiYk`ya ivaGnataAao sao [email protected] (HAG p`ik`yaa ka
]pyaaoga) krko, ivaGnata saMbaiQat kiznaa[-yaaoM kao kma Aqavaa dUr ikyaa jaa sakta hOÈ
dUsara samaaQaana, Alaga AavaRi<a Aqavaa AiQak gahra[- saImaa vaalao T/aMsamaITr ka ]pyaaoga krnaa hOÈ ivaGnata kao pICo CaoDnao ko ilayao,
AiQak gahra[- saImaa vaalaa T/aMsamaITr jyaada p`bala haota hOÈ p`stut kaya-xaO~ ko ilayao, Alaga AavaRi<a vaalao T/aMsamaITr mao kma ivaGnata
hao saktI hOÈ yah pta krnao ko ilayao, ik kaOna saa T/aMsamaITr AiQak ][email protected] hO, Alaga­Alaga T/aMsamaITrao tqaa AavaRi<ayaaoM ka
]pyaaoga krko, baOkga`a]nD kI jaa^ca kro tqaa doKo, ik ivaGnata kao pICo CaoDnao ko ilayao, kaOna saa ivaklp sabasao AcCo saMkot dota
hOÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
53
isasTma vyavasqaa
irsaIvar ka T/aMsamaITr sao kOilaba`osana
p`qama ]pyaaoga krnao tqaa dUsaro Alaga T/aMsamaITr, irsaIvar Aqavaa iD/la hOD ka ]pyaaoga krnao sao pUva-, kOilabaòsana krnaa ja$rI hOÈ
kOilaba`osana kaya-ivaiQa ko daOrana, T/MasamaITr kao Kaola maoM rKo (T/MasamaITr KMD mao “T/aMsamaITr Kaola AavaSyaktayaoM” kao doK)o È
kOilaba`osana krnao ko dao ivaklp hOÁ 1-ibaMdU kOilaba`osana (T/aMsamaITr sath sao }Ðpr) tqaa 2-ibaMdU kOilaba`osana (T/aMsamaITr sath sao naIcao)È
1-ibaMdU kOilabaòsana pMsadIda ivaiQa hOÈ p`ayaÁ 2-ibaMdU ivaiQa kI ja$rt nahI haotI hO tqaa [saka ]pyaaoga saavaQaanaIpUva-k krnaa caaihyaoÈ
daonaao ivaiQayaaoM kao naIcao ivastRt mao idyaa gayaa hOÈ daonaao kOilaba`osana ivaiQayaaoM ko ilayao, ek naapnao vaalaI TOp kI AavaSyakta haotI hOÈ
irsaIvar mau#ya maInaU sao kOilabaòsana maInaU pr p^hucaa jaa sakta hOÈ kOilaba`osana maInaU ka caunaava krnao pr, ipClaI baar ]pyaaoga ikyaa gayaa
kOilaba`osana ivaklp, caunaava ko ilayao raoSana hao jaata hOÈ
2-ibaMdU
(raoSana
kOilaba`osana
idKayaa gayaa hO)
kOilaba`osana
1-ibaMdU
baahr inaklanaa
(mau#ya maInaU pr
vaaipsa laaOTta hO)
irsaIvar kOilaba`osana maInaU sk`Ina
kOilaba`osana kaya-ivaiQa kao band krnao ko ilayao, baahr inaklanaa ivaklp raoSana haonao tk dayaI Aaor Ta^gala kro, ifr iT/gar kao [email protected]
kroÈ kOilaba`osana mao ibanaa kao[- badlaava ikyao, Aap mau#ya maInaU pr vaaipsa laaOT jaato hOÈ
iTPpNaI:
raojaanaa kOilabaòsana krnao kI salaah nahI dota hO, prntU Aap naapnao vaalaI TOp ka ]pyaaoga krko, k[- jagahao
pr irsaIvar kI gahra[- rIiDMga kao, sauinaiScat kroÈ
DCI,
kOilaba`osana nahI krnaa caaihyao, yaid :
 Aap, Qaatu ko ZÐacaao, jaOsao ik sTIla pa[p, caona ilaMk foMsa, Qaatu saa[iDMga, Bavana inamaa-Na yant` Aqavaa svacaailat vaahnaaoM
Aaid, sao 10 ifT (3 maI) ko Andr hO|
 irsaIvar, robaa^r Aqavaa sath ko naIcao isqat yauTIilaiTyaao, ko }Ðpr hO|
 irsaIvar AiQak vaOVui<aya ivaGnata xaot` mao hOÈ
 T/MasamaITr sao saMkot [email protected] 300 ibaMdUAao (bahut kma) sao kma Aqavaa 950 (bahut jyaada) ibaMdUAao sao jyaada hOÈ yaid
kOilaba`osana ko daOrana saMkot dI gayaI saImaa mao nahI hO, tao saMkot [email protected] kma Aqavaa jyaada saUicat krto huyao, Asafla
kOilaba`osana sk`Ina diSa-t haota hOÈ
54
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
isasTma vyavasqaa
baahr
inaklanaa
(mau#ya maInaU
pr vaaipsa
laaOTta hO)
daobaara
kaoiSaSa
krnaa
Asafla kOilaba`osana sk`Ina saMkot [email protected] bahut kma (baayaI Aaor´ Aqavaa bahut jyaada (dayaI Aaor´
kOilaba`osana kao daobaara krnao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kro Aqavaa baahr inaklanaa kao caunanao ko ilayao Ta^gala kro tqaa
mau#ya maInaU pr vaaipsa laaOT jaayaoÈ yaid Asafla kOilaba`osana sk`Ina p`kT haota hO, tao ApnaI vyavasqaa kI jaa^ca krko,
daobaara kaoiSaSa kro Aqavaa DCI ga`ahk saovaa sao saMpk- kroÈ
1- ibaMdU
1.
2.
3.
kOilaba`osana (sath ko }Ðpr´
irsaIvar tqaa T/aMsamaITr (iD/la Kaola mao), daonaao ]pkrNa }Ðija-t, kao sath pr rKoÈ yao ek dUsaro ko samaanaantr tqaa
10 ifT (3 maI) dUrI pr haonao caaihyaoÈ naapnao vaalao TOp ka ]pyaaoga krko, sauinaiScat kro, ik irsaIvar ko And$naI
iknaaro sao T/MasamaITr kI maQya roKa kI dUrI, 10 ifT (3.05 maI´ hO (jaOsaa naIcao 1-ibaMdU kOilaba`osana sk`Ina mao idKayaa gayaa
hO)È
irsaIvar ko laaokoT maa^D mao haonao pr, sauinaiScat kro ik raOla tqaa ipca saM#yaayao diSa-t hao rhI hO tqaa T/MasamaITr sao isqar
saMkot p`aPt hao rho hOÈ 10 ifT (3.05 maI´ kI kOilabaòsana dUrI pr, T/MasamaITr sao saMkot [email protected] kao irka^D- kro, taik
BaivaYya mao saMkot [email protected] saM#yaaAao sao [nakI tulanaa kI jaa sakoÈ saMkot [email protected] mao haonao vaalaa badlaava, Aapko ivaGnata pyaavarNa mao haonao Aqavaa Aapko ]pkrNa mao iksaI samasyaa ko haonao, kao saUicat krta hOÈ
irsaIvar mau#ya maInaU pr, kOilaba`osana maInaU kao caunao, tqaa ifr 1-ibaMdU kOilaba`osana ivaklp ka caunaava kroÈ inamna sk`Ina diSa-t
haota hOÈ
1-ibaMdU
kOilaba`osana pUra
krta hO (raoSana
idKayaa gayaa hO)
baahr inaklanaa
(mau#ya maInaU pr
vaaipsa laaOTta hO)
1-ibaMdU
4.
kOilaba`osana sk`Ina
kOilaba`osana Sau$ krnao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ sk`Ina dSaa-ta hO, ik irsaIvar kOilabaòsana kr rha hOÈ irsaIvar kao na
ihlaayaoÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
55
isasTma vyavasqaa
kOilaba`osana−caalaU−hO sk`Ina
kOilaba`osana ko pUra haonao pr, sa%yaapna baIp saunaayaI dogaa tqaa sk`Ina pr ek sahI ka inaSaana diSa-t haota hO, jaao kOilaba`osana
ko safla haonao ka saUcak hOÈ tba sk`Ina, laaokoT maa^D iDsaPlao pr vaaipsa laaOT jaata hOÈ kOilaba`osana ko Asafla haonao pr,
dao lambao baIp saunaayaI dogao tqaa Asafla kOilaba`osana sk`Ina diSa-t haota hOÈ ApnaI vyavasqaa kI jaa^ca krko, daobaara kaoiSaSa
kro Aqavaa DCI ga`ahk saovaa sao saMpk- kroÈ
saflatapUva-k 1-ibaMdU kOilaba`osana p`ik`yaa pUra krnao ko baad, kOilaba`osana ko daOrana kI trh irsaIvar tqaa T/aMsamaITr kao, samaana
Avaisqait mao rKto huyao, gahra[- maap kao laoÈ [sa gahra[- kao 10 ifT ± 5 [Mca (3.05 maI ± 15 saomaI´ haonaa caaihyaoÈ dUsarI naapI
gayaI dUrI pr, Alaga gahra[- rIDIMga kao lao tqaa sauinaiScat kro, ik iDsaPlao pr gahra[- rIDIMga ekdma zIk rhtI hOÈ
5.
iTPpNaI: gahra[- jaanakarI ko diSa-t nahI haonao pr, Aapkao rixat saaMkoitk sqaana (“R”) p`aPt krnao kI AavaSyakta haotI hOÈ
rixat saaMkoitk sqaana kao p`aPt krnao pr jaanakarI ko ilayao, laaokoiTMga KMD mao “Aga` laaokoT ibaMdU (FLP) ka pta
krnaa” ko Andr cacaa- kao doKÈo
2-
ibaMdU kOilaba`osana (sath ko naIcao´
p`ayaÁ dao–ibaMdU kOilaba`osana kI AavaSyakta nahI haotI hOÈ [samao Aapkao dao kOilaba`osana ibaMdUAao kao p`aPt krnao kI ja$rt haotI hO,
ek irsaIvar kao sath pr rKkr, tqaa dUsara irsaIvar kao sath sao }Ðpr 3 ifT (1 maI´ saIQao }Ðpr ]zakrÈ yaid Aap T/aMsamaITr
sath ko naIcao haonao pr, kOilaba`osana krnaa hI caahto hO, tao [sa kaya-ivaiQa ka saavaQaanaIpUva-k ]pyaaoga kroÈ
1. irsaIvar ko laaokoT maa^D mao haonao pr, lagaBaga samatla T/aMsamaITr ko }Ðpr sath pr, irsaIvar kao Avaisqat kro (irsaIvar kao
T/aMsamaITr ko zIk }Ðpr Avaisqat krnao tqaa T/aMsamaITr ka samatla haonaa sauinaiScat krnao pr inado-Saao ko ilayao, laaokoiTMga
KMD kao doKoÈ)
2. sauinaiScat kro, ik irsaIvar ko sath pr haonao pr tqaa [sao sath sao }Ðpr 3 ifT (1 maI´ ]zanao pr, saMkot [email protected] 300
tqaa 950 ibaMdUAao ko baIca rhtI hOÈ irsaIvar ko sath pr haonao pr, yaid saMkot [email protected] jyaada hO, tao saMkotao kao svaIkayasaImaa mao Aanao tk, irsaIvar kao }Ðpr ]zayaoÈ dUsaro ibaMdU kao ]sa ibaMdU ko }Ðpr 3 ifT (1 maI´ pr maapnaa caaihyaoÈ saMkotao
ko jyaada kma haonao pr, Aapka kOilaba`osana ko ilayao naIcao Aanaa haogaaÈ
3. sauinaiScat kro, ik irsaIvar pr raOla tqaa ipca saM#yaayao diSa-t hao rhI hO tqaa T/aMsamaITr sao isqar saMkot p`aPt hao rho hOÈ
56
DigiTrak® F5TM
A^aproTr maOnauela
isasTma vyavasqaa
4.
irsaIvar mau#ya maInaU pr, kOilaba`osana maInaU ivaklp kao caunao, tqaa ifr 2-ibaMdU kOilabaòsana ivaklp ka caunaava kroÈ inamna sk`Ina
diSa-t haota hOÈ
2-ibaMdU
5.
6.
kOilaba`osana, 1st ibaMdU p`aPt krnaa
p`qama kOilaba`osana ibaMdU kao p`aPt krnao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ kOilabaòsana­caalaU­hO sk`Ina diSa-t haota hOÈ irsaIvar
kao na ihlaayaoÈ
p`qama kOilaba`osana ibaMdU p`aPt haonao pr, dUsara kOilaba`osana ibaMdU sk`Ina p`kT haota hOÈ
2-ibaMdU
kOilaba`osana, 2nd ibaMdU p`aPt krnaa
irsaIvar kao zIk 3 ifT (1 maI´ }Ðpr ]zayao tqaa dUsaro kOilaba`osana ibaMdU ka kOilaba`osana Sau$ krnao ko ilayao, iT/gar kao
[email protected] kroÈ kOilaba`osana­caalaU­hO sk`Ina diSa-t haota hOÈ irsaIvar kao na ihlaayaoÈ
8. dUsara kOilaba`osana ibaMdU p`aPt haonao pr, sa%yaapna saMkot saunaayaI dota hO tqaa sk`Ina pr ek sahI ka inaSaana diSa-t haota hO,
jaao kOilaba`osana ko safla haonao ka saUcak hOÈ ifr sk`Ina laaokoT maa^D iDsaPlao pr vaaipsa laaOT jaata hOÈ kOilaba`osana ko
Asafla haonao pr, dao lambao baIp saunaayaI dogao tqaa Asafla kOilaba`osana sk`Ina diSa-t haota hOÈ ApnaI vyavasqaa kI jaa^ca
krko, daobaara kaoiSaSa kro Aqavaa DCI ga`ahk saovaa sao saMpk- kroÈ
2-ibaMdU kOilabaòsana p`ik`yaa kao saflatapUva-k pUra krnao ko baad, p`%yaok ibaMdU pr gahra[- maap kao laokr tqaa daonaao saM#yaaAao ko baIca
ko Antr kao pta krko, daonaao kOilaba`osana ibaMdUAao ko baIca kI dUrI kao sauinaiScat kroÈ yah Antr 3 ifT ± 2 [Mca (Aqavaa 1 maI
± 5 saomaI´ haonaa caaihyaoÈ iD/laIMga jaarI rKnao pr, [na maapao kao k[- baar ifr sao laonaa caaihyao, taik sauinaiScat hao sako, ik
T/aMsamaITr ipca badlanao pr BaI gahra[- yaqaayaaogya hOÈ [sao dao-ibaMdU jaa^ca kha jaata hOÈ
7.
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
57
isasTma vyavasqaa
raOla Antrala vyavaisqat krnaa
yaid Aap T/aMsamaITr kI 12 o’clock Avaisqait kao, iD/la hOD ko saaqa nahI imalaa pato hO, tao raOla Antrala kao vyavaisqat tqaa
saik`ya krnao kI AavaSyakta haotI hOÈ T/aMsamaITr kI 12 o’clock Avaisqait kao TUla kI 12 o’clock Avaisqait ko saaqa imalaanao
mao p`[email protected] [[email protected]/ainak xaitpUit-, raOla Antrala p`ik`yaa hOÈ
raOla Antrala p`ik`yaa pr phu^canao ko ilayao, irsaIvar ko mau#ya maInaU kao Sau$ kro tqaa ifr vyavasqaa maInaU kao caunaoÈ vyavasqaa maInaU pr,
raOla Antrala maInaU ivaklp kao caunaoÈ
raOla Antrala inaiYk`ya krnaa
raOla Antrala saik`ya krnaa
(raoSana idKayaa gayaa hO)
baahr inaklanaa
raOla Antrala maInaU
raOla Antrala saik`ya krnaa
1.
raOla Antrala maInaU pr, raOla Antrala saik`ya krnaa ivaklp kao caunaoÈ
GaDI T/aMsamaITr kI ibanaa
xaitpUit- raOla Avaisqait
kao idKatI hO
raOla Antrala
vyavaisqat krnaa
(raoSana idKayaa gayaa hO)
baahr inaklanaa
saik`ya raOla Antrala maInaU
2.
3.
58
sauinaiScat kro, ik T/aMsamaITr caalaU hO tqaa iD/la hOD ApnaI 12 o’clock Avaisqait mao hOÈ sk`Ina pr diSa-t raOla saM#yaa
kao Qyaana kr laoÈ
raOla Antrala vyavaisqat krnaa ivaklp ko raoSana haonao pr, jaOsaa }Ðpr idKayaa gayaa hO, raOla Antrala kao saik`ya krnao
ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ sk`Ina ko vaaipsa vyavasqaa maInaU pr laaOTnao ko saaqa–saaqa, sa%yaapna saMkot saunaayaI dota hOÈ
DigiTrak® F5TM
A^aproTr maOnauela
isasTma vyavasqaa
irsaIvar Wara T/aMsamaITr sao raOla saMkot kI phcaana nahI haonao pr, raOla Antrala Aa^proSana Asafla hao jaata hO tqaa inamna
sk`Ina diSa-t haota hOÈ
Asafla raOla Antrala sk`Ina
daobaara raOla Antrala kao vyavaisqat krnao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kro Aqavaa baahr inaklanaa caunanao ko ilayao, dayaI
Aaor Ta^gala kro tqaa vyavasqaa maInaU pr vaaipsa laaOT jaayaoÈ yaid Asafla raOla Antrala sk`Ina p`kT haota hO, tao ApnaI
vyavasqaa kI jaa^ca krko, daobaara kaoiSaSa kro Aqavaa DCI ga`ahk saovaa sao saMpk- kroÈ
raOla Antrala inaiYk`ya krnaa
raOla Antrala p`ik`yaa kao band krnao ko ilayao, raOla Antrala maInaU pr, raOla Antrala inaiYk`ya krnaa ivaklp kao caunaoÈ sk`Ina ko
vaaipsa vyavasqaa maInaU pr laaOTnao ko saaqa–saaqa, sa%yaapna saMkot saunaayaI dota hOÈ laaokoT maa^D sk`Ina pr diSa-t saM#yaa, T/aMsamaITr kI
haotI hOÈ
sath­sao­}Ðcaa[- (HAG) dUrI kao vyavaisqat krnaa
sath­sao­}Ðcaa[- (HAG) p`ik`yaa ko Wara, Aap irsaIvar mao ek }Ðcaa[- maap kao p`aoga`ama kr sakto hO, taik Aapkao gahra[- rIDIMga
ko ilayao, irsaIvar kao sath pr vyavaisqat na krnaa pDoÈ irsaIvar kao sath sao }Ðpr ]zanao pr, yah sath ko Andr kI ivaGnata sao
Alaga hao jaata hO, jaao T/aMsamaITr kI saImaa maoo kmaI Aqavaa Aisqar rIDIMgaao ka karNa hao saktI hOÈ
kao saik`ya Aqavaa vyavaisqat krnao ko ilayao, HAG maInaU pr pr phu^canao sao pUva-, Aap ApnaI [icCt HAG dUrI
kao maap laoÈ eosaa krnao ko ilayao, irsaIvar kao Aarama sao ApnaI saa[D mao pkDo tqaa irsaIvar kI tlaI sao sath tk kI
dUrI kao maap laoÈ raOla Antrala maInaU pr, raOla Antrala saik`ya krnaa ivaklp kao caunaoÈ ]plabQa saM#yaayao, [MiglaSa [ka[-yaaoM
ka ]pyaaoga krnao pr 12–100 [Mca, Aqavaa maOiT/k ka ]pyaaoga krnao pr 0.30–2.54 maI, kI saImaa mao haotI hOÈ
1. HAG
2.
irsaIvar mau#ya maInaU pr, HAG maInaU ivaklp kao caunaoÈ Aapkao saik`ya krnaa ivaklp caunaava ko ilayao raoSana haonao ko saaqa,
HAG maInaU diSa-t haota hO tqaa sk`Ina pr naIcao kI Aaor vaNa-na roKa mao, vat-maana Aqavaa maaOilak (12 [Mca Aqavaa
0.30 maI) HAG vyavasqaa idKayaI dotI hoOÈ phlao sao hI HAG saik`ya haonao pr, inaiYk`ya krnaa ivaklp svatÁ hI caunaava
ko ilayao raoSana diSa-t haota hOÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
59
isasTma vyavasqaa
HAG inaiYk`ya
HAG vyavaisqat
krnaa
tqaa
saik`ya krnaa
baahr inaklanaa
HAG saik`ya
krnaa
(raoSana idKayaa gayaa hO)
[Mca Aqavaa maITr mao vat-maana
HAG vyavasqaa ko saaqa,
raoSana caunaava ka vaNa-na
HAG
3.
maInaU sk`Ina
sk`Ina pr naIcao kI Aaor diSa-t saM#yaa pr, HAG kao saik`ya krnao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ sk`Ina ko vaaipsa mau#ya
maInaU pr laaOTnao ko saaqa–saaqa, sa%yaapna saMkot saunaayaI dota hOÈ [sa }Ðcaa[- pr irsaIvar kao pkDkr, gahra[- rIDIMga kao laoÈ
yaid Aap HAG saM#yaa kao badlanaa caahto hO, tao kI–pOD kao Sau$ krnao tqaa nayaI HAG saM#yaa kao vyavaisqat krnao ko
ilayao, vyavaisqat tqaa saik`ya krnaa HAG ivaklp kao caunaoÈ irsaIvar pr diSa-t vyavaisqat [ka[-yaaoM ko Anausaar, qaaoDa
Alaga–Alaga kI–pOD p`kT haota hO (irsaIvar KMD mao “kI–pOD ka ]pyaaoga” kao doKo)È
baOksposa
iDsaPlao ivaNDao
vaaipsa laaOTnao ka tIr
(caunao jaanao ko ilayao,
raoSana idKayaa gayaa hO)
dSamalava ibadUM
baahr inaklanaa
(mau#ya maInaU pr
vaaipsa laaOTta hO)
sTONDD- kI­pOD
[icCt HAG saM#yaa kao p`vaoSa krnao ko ilayao, Ta^gala isvaca ka ]pyaaoga krko, nambar Aqavaa dSamalava ibadUM kao raoSana
kro tqaa [sa caunaava kao iDsaPlao ivaNDao mao p`vaoSa kranao ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ ekbaar mao ek saM#yaa kao, baayaI
sao dayaI Aaor p`vaoSa kroÈ iDsaPlao ivaNDao mao [icCt saM#yaa ko Aanao pr, nayaI HAG saM#yaa kao kOd krnao tqaa p`ik`yaa kao
saik`ya krnao ko ilayao, vaaipsa laaOTnao ko tIr kao caunaoÈ sk`Ina ko vaaipsa mau#ya maInaU pr laaOTnao ko saaqa–saaqa, sa%yaapna
saMkot saunaayaI dota hOÈ
60
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
laaokoiTMga
AiQak–ivaGnata xaO~ mao, F5 irsaIvar ko saaqa laaokoiTMga
isasTma ko saaqa laaokoiTMga krnaa, AiQak sarla tqaa svaaBaaivak hO, prntU [sakao krnao sao pUva-, Aapkao kuC maulaBaUt laaokoiTMga
samaJa laonaI caaihyaoÈ yah KMD, laaokoT ibaMdUAao (FLP tqaa RLP) tqaa laaokoT roKa (LL)Â T/aMsamaITr ko saMbaQa mao, [na t%vaao kI
jyaaimatIÂ tqaa laaokoT ibaMdUAao ka pta haonao pr, ]nakao icainht krnao ko sahI ]paya, kI vyaa#yaa sao Sau$ haota hOÈ ifr sTONDDlaaokoiTMga kaya-ivaiQa kao vyai#yat ikyaa gayaa hO, ]sako baad “on-the-fly” T/OikMga (jaba TUla gaitmaana haota hO) ko ilayao tqaa jaba
Aap T/aMsamaITr ko }Ðpr jaanao mao Asamaqa- haoto hO, tba [sakI T/OikMga krnao ko ilayao, ijasao Aa^f-T/Ok laaokoiTMga kha jaata hO, inadoSa idyao gayao hOÈ
F5
A%yaiQak Zlaana tqaa A%yaiQak gahra[- pr T/aMsamaITr ko haonao pr, [sao kOsao T/Ok kro, pr ivastRt vyaa#yaa ko ilayao, kRpyaa
“piriSaYT B: Anaumaainat gahra[- banaama vaastivak gahra[- tqaa AagaoÀpICo ka Antr” mao p`stut jaanakarI kao pZoÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
61
laaokoiTMga
maulaBaUt laaokoiTMga
laaokoT ibaMdU (FLP tqaa RLP) tqaa laaokoT roKa (LL)
irsaIvar, T/aMsamaITr ko caumbakIya xao~ mao 3 ivaiSaYT sqaanaao ka pta lagaakr, T/aMsamaITr kI laaokoiMTMga krta hO: dao laaokoT ibaMdU
tqaa ek laaokoT roKaÈ irsaIvar ko ilayao, laaokoT ibaMdUAao kao ek dUsaro sao pRqak batanaa, AsaMBava haota hOÈ T/aMsamaITr xao~ mao, [nho
T/aMsamaITr ko Aagao tqaa pICo, samaana ibaMdUAao ko Wara AMikt ikyaa jaata hO| Aga` laaokoT ibaMdU (FLP) T/aMsamaITr ko Aagao haota hO,
tqaa pRYz laaokoT ibaMdU (RLP) T/aMsamaITr ko pICo haota hOÈ (T/aMsamaITr caumbakIya xao~ ko baaro mao, AiQak jaanakarI ko ilayao
“piriSaYT B” kao doKoÈ)
T/aMsamaITr ko 0% ipca pr haonao pr, laaokoT roKa (LL) T/aMsamaITr ko baayao tqaa dayao sao, 90° pr Aagao jaatI hO tqaa FLP tqaa
RLP ko baIca T/aMsamaITr kI Avaisqait kao AMikt krtI hOÈ
T/aMsamaITr kI Avaisqait, $K, tqaa gahra[- ka pta krnao ko ilayao, zIk T/OikMga krnao ko ilayao, saBaI tInaao AvaisqaityaaoM ka
]pyaaoga krnaa, AavaSyak haota hOÈ FLP tqaa RLP kao saIQa mao krnao sao, T/aMsamaITr ka $K tqaa baayaIÀdayaI Avaisqait ka pta
calata hOÈ irsaIvar ko FLP tqaa RLP ko baIca, sahI trh sao saIQa mao haonao pr, LL sao T/aMsamaITr kI kond`Iya Avaisqait tqaa
gahra[- ka pta calata hOÈ
F5
pxaI kI najar sao dRSya
kI Aaor doKto huyao)
(naIcao
LL
iD/la
RLP
Axa roKa
FLP
T/aMsamaITr
saa[D dRSya
LL
sath
iD/la
FLP
RLP
70°
T/aMsamaITr
}Ðpr (pxaI kI najar sao) tqaa saa[D dRSya mao FLP, RLP, tqaa LL jyaaimatI
Qyaana do, T/aMsamaITr ko samatla haonao pr, kOsao RLP tqaa FLP, LL sao samaana dUrI pr hO|
iTPpNaI: yaid T/aMsamaITr ipca ±30% (Aqavaa ±17°´ sao jyaada tqaaÀ Aqavaa T/aMsamaITr gahra[- 15 ifT (4.6 maI´ sao jyaada
haotI hO, tao laaokoT roKa kI Avaisqait, T/aMsamaITr kI vaastivak Avaisqait sao qaaoDa Aagao Aqavaa pICo haotI hOÈ [sa
vastuisqait mao, irsaIvar pr diSa-t gahra[- kao Anaumaainat gahra[- kha jaata hO ([sa Avasqaa sao sambainQat AiQak
jaanakarI ko ilayao, piriSaYT B kao doK)o È
62
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
laaokoiTMga
FLP tqaa RLP
ko baIca kI dUrI pr
gahra[-, ipca tqaa sath kI p`akRitk dSaa ka p`Baava
saamaanyatÁ jaOsao­jaOsao T/aMsamaITr kI gahra[- baZtI hO, FLP tqaa RLP BaI ekdUsaro sao dUr haoto jaato hOÈ LL Avaisqait kI tulanaa
mao, FLP tqaa RLP ko baIca kI dUrI, T/aMsamaITr ipca tqaa sath kI p`akRitk dSaa pr BaI inaBa-r krtI hOÈ (AiQak jaanakarI ko
ilayao, piriSaYT B kao doKoÈ)
T/aMsamaITr ipca ko ?Naa%mak haonao pr, RLP kI Apoxaa FLP, LL sao AiQak dUrI pr haota hO (naIcao ica~ kao doKo´È T/aMsamaITr ipca
ko Qanaa%mak haonao pr, FLP kI Apoxaa RLP, LL sao AiQak dUrI pr haota hOÈ jamaIna kI sath Aqavaa sath kI p`akRitk dSaa
ivacaarNaIya }ÐcaI naIcaI haonao pr, LL kI tulanaa mao, FLP tqaa RLP AvaisqaityaaoM pr BaI Asar haota hO, caaho T/aMsamaITr samatla hI
@yaao naa haoÈ
LL
sath
iD/la
FLP
RLP
T/aMsamaITr (?Naa%mak
70°
Aqavaa naIcao kI Aaor ipca)
FLP, RLP
ko baIca kI dUrI tqaa LL pr ipca ka p`Baava
Qyaana do, T/aMsamaITr ko ?Naa%mak ipca pr haonao sao, kOsao RLP tqaa FLP, LL sao
Alaga-Alaga dUrI pr hO (ipClao pRYz ko ica~ sao tulanaa kro, jaha^ pr T/aMsamaITr samatla hO)È
laaokoT ibaMdU tqaa T/aMsamaITr ipca ko baIca kI dUrI ka ]pyaaoga krko, gahra[- (irsaIvar kI gahra[- rIDIMga sao tulanaa krnao ko ilayao´
kI gaNanaa krnaa samBava haota hOÈ AiQak jaanakarI ko ilayao, kRpyaa “piriSaYT C: FLP tqaa RLP ko baIca kI dUrI pr AaQaairt
gahra[- kI gaNanaa krnaa” kao doKÈo
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
63
laaokoiTMga
laaokoT ibandUAao kao icanhIt krnaa
laaokoiTMga kaya-ivaiQa ko daOrana, laaokoT ibaMdUAao (FLP tqaa RLP´ tqaa laaokoT roKa (LL´ ka pta krko, ]nho zIk trh sao
icanhIt krnaa, AavaSyak haota hOÈ laaokoT ibaMdU ka pta krnao ko baad, ]sao icanhIt krnao ko ilayao, irsaIvar kao samatla rKto huyao,
laaokoT ibaMdU ko zIk }Ðpr KDo haoÈ lambavat AxaroKa, jaao PlaMba roKa kao AakRt krnao ko ilayao, iDsaPlao ko kond` sao haokr sath
tk jaatI hO, sao naIcao kI Aaor doKo (naIcao ica~ kao doKo´, tqaa ibaMdU, jaha^ PlaMba roKa sath sao TkratI hO, vah sqaana hO, ijasao
Aapkao icanhIt krnaa hOÈ
iDsaPlao ka
kond`
PlaMba roKa Aqavaa
lambavat AxaroKa
irsaIvar ka
Aga`Baaga
zIk naIcao sath kao
icanhIt kro
laaokoT ibaMdU kao icanhIt krnao ko ilayao, PlaMba roKa
64
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
laaokoiTMga
T/MasamaITr kao laaokoT krnao ko ilayao sTONDD- ]paya
isasTma ko Wara, T/MasamaITr kao tqaa ]sako gaitmaana haonao pr ]sako $K kao, laaokoT ikyaa jaa sakta hO, ]sako ilayao caaho
Aap ]sako Aagao hao, pICo hao Aqavaa saa[D mao haoÈ iD/la irga kI Aaor Aqavaa ]sako ivaprIt doKto huyao BaI, Aap T/MasamaITr kao
laaokoT kr sakto hOÈ
[sa KMD mao vyai#yat sTONDD- ]paya, Aapkao T/MasamaITr tk ph^ucanao maoM sahayata krta hO, jaba ik Aap [sako saamanao tqaa iD/la irga
kI Aaor doKto huyao, KDo haoto hOÈ yah laaokoiTga krnao ka Anaumaaoidt ]paya hOÈ jaOsao-jaOsao Aap iD/la krto hO Aqavaa iCd` rasta
vaik`ya haota hO, Aap iD/la irga ko bajaaya Aintma icanhIt ibaMdU kI Aaor doK rho hao sakto hOÈ
F5
Aagao jaanaa
Aagao
jaanaa
FLP
FLP
LL
LL
RLP
RLP
iD/la
sTONDD- laaokoiTMga ]paya
ko ilayao vyavasqaa
iD/la
vaik`ya rasto ko saaqa
sTONDD- laaokoiTMga ]paya
Da^Talaa^ga p`ik`yaa ko ilayao, gahra[- rIDIMga tqaa jaanakarI ibadMUAao kao, FLP Aqavaa LL pr ilayaa jaa sakta hOÈ yaid Aap gahra[Aqavaa Anaumaainat gahra[- kao doKnaa, gahra[- rIDIMga kao irmaaoT iDsaPlao pr Baojanaa, tqaa Da^Talaa^ga p`ik`yaa ko ilayao, jaanakarI
ibadMUAao kao dja- krnaa (jaanakarI ibadMUAao kao dja- krnao pr saMpUNa- inado-Saao ko ilayao, DigiTrak LWD DataLog System
Aa^proTr maOnyauela kao doKo) caahto hO, tao iT/gar kao dbaakr rKnao kI AavaSyakta haotI hOÈ
Aga` laaokoT ibaMdU (FLP) ka pta krnaa
yaha^ vyai#yat laaokoiTMga kaya-ivaiQa ko ilayao Anaumaana lagaayaa gayaa hO, ik Aap iD/la kI Aaor doKto huyao KDo hO tqaa T/aMsamaITr
sath sao naIcao, Aapko tqaa iD/la ko baIca mao hOÈ
1. irsaIvar ko caalaU tqaa laaokoT maa^D mao haonao pr, [sakao Sau$ kroÈ
2. iD/la hOD ko saamanao lagaBaga ek CD lambaa[- kI dUrI pr, KDo hao jaayaoÈ
iTPpNaI: jaOsao-jaOsao iD/la hOD AiQak gahra[- pr jaata hO, FLP iD/la hOD ko Aagao ]tnaa hI jyaada dUr imalata hOÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
65
laaokoiTMga
3.
iDsaPlao pr irsaIvar baa^@sa kI tulanaa mao, laaokoiTMga laxya ( ) kI Avaisqait ka Avalaaokna kroÈ naIcao idyaa gayaa ica~ spYT
krta hO, ik Aap iDsaPlao pr @yaa doK sakto hO tqaa irsaIvar, T/aMsamaITr, kI vaastivak AvaisqaityaaoM, tqaa laaokoT ibaMdUAao
kao diSa-t krta hOÈ Qyaana do, FLP irsaIvar sao Aagao tqaa baayaI Aaor hO, jaOsaa irsaIvar iDsaPlao mao idKayaa gayaa hOÈ
laaokoiTMga
“laxya”
RLP
LL
“baa^@sa”
FLP
irsaIvar laaokoT maa^D sk`Ina
4.
5.
irsaIvar tqaa T/aMsamaITr
kI vaastivak Avaisqait
laxya kao baa^@sa ko kond` mao laanao ko ilayao, sk`Ina pr tsvaIr Wara saUicat idSaa kI Aaor calao, jaao [sa ]dahrNa mao Aagao tqaa
baayaI Aaor hOÈ
laxya ko baa^@sa ko kond` mao haonao pr, iT/gar kao ek saokND ko ilayao dbaayao, taik irsaIvar ek “rixat” saaMkoitk sqaana saMkot
kao p`aPt kr sakoÈ gahra[- sk`Ina mao }Ðpr kI Aaor “R” icanh p`kT haota hOÈ
caotavanaI: yaid Aap zIk FLP (laxya baa^@sa ko kond` mao) pr nahI hO, tao Aap iT/gar kao na dbaayaoÈ FLP sao Aagao haonao pr,
Aap galat saaMkoitk sqaana kao vyavaisqat kr sakto hO, ijasako karNa saadRSya laaokoT roKa ]%pnna hao saktI hOÈ
[sa vastuisqait mao, Aapkao FLP pr daobaara saaMkoitk sqaana kao sqaaipt krnaa caaihyaoÈ
baa^@sa-mao-laxya
RLP
LL
FLP
irsaIvar gahra[- maa^D sk`Ina
(HAG caalaU haonao ko saaqa FLP pr)
66
irsaIvar tqaa T/aMsamaITr
kI vaastivak Avaisqait
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
laaokoiTMga
pr dI gayaI gahra[- saM#yaa, Anaumaainat gahra[- haotI hO, jaao irsaIvar ko naIcao kI Avaisqait mao T/aMsamaITr ko ph^ucanao pr,
[sakI gaiNat kI gayaI gahra[- haotI hOÈ yaid irsaIvar ko naIcao kI Avaisqait mao ph^ucanao sao pUva-, T/aMsamaITr ka $K badla jaata
hO, tao Aba Anaumaainat gahra[- rIDIMga sahI nahI haogaIÈ
FLP
iTPpNaI: irsaIvar enTInaa sao saMkotao ka isqar haonaa sauinaiScat krnao ko ilayao, irsaIvar kao samatla rKto huyao, irsaIvar kao
saavaQaanaIpUva-k iDsaPlao ko kond` ko caarao Aaor 360° GaumaayaoÈ laaokoiTMga laxya kao baa^@sa mao koind`t rhnaa caaihyaoÈ
yaid eosaa nahI haota hO, tao irsaIvar ka ]pyaaoga band krko, DCI ga`ahk saovaa sao saMpk- kroÈ
6.
laxya ko baa^@sa ko koind`t haonao pr, irsaIvar ko iDsaPlao sk`Ina ko zIk naIcao, sath pr sqaana kao
kroÈ
FLP
ko $p mao, icanhIt
laaokoT roKa (LL) ka pta krnaa
7.
iD/la Aqavaa T/aMsamaITr kI Aintma &at Avaisqait kI idSaa mao, calanaa jaarI rKoÈ laaokoiTMga laxya kao lambavat kTava roKa pr
rKkr, Qyaana do, ik @yaa saMkot [email protected] baZ rhI hOÈ
laaokoiTMga laxya
lambavat kTava
roKa kI saIQa mao
saMkot [email protected]
FLP pr saM#yaa
sao jyaada
irsaIvar laaokoT maa^D sk`Ina
(FLP irsaIvar ko pICo, jaao LL kI Aaor jaa rha hO)
yaid saMkot [email protected] kma haotI hO, tao vaastva mao tBaI Aapnao RLP kao laaokoT kr ilayaa hOÈ
Aapkao iD/la ko saamanao tqaa dUr kI Aaor, Avaisqat haonaa caaihyaoÈ
8.
FLP
kao laaokoT krnao ko ilayao,
jaba laxya sk`Ina pr naIcao ph^ucata hO, tao laaokoT roKa kao p`kT haonaa caaihyaoÈ
iTPpNaI: laaokoT roKa ko p`kT nahI haonao tqaa sk`Ina ko }ÐprI isaro pr laxya ibadMU ko kudta doKnao pr, jaha^ laxya ibadMU
kudta idKta hO, irsaIvar kao AagaoÀpICo kI idSaa mao iKsakayaoÈ ifr iT/gar kao dbaayao [sasao irsaIvar T/aMsamaITr
saMkotao ko saaqa, daobaara saaMkoitk sqaana kao sqaaipt krta hO tqaa laaokoT roKa kao p`kT krta hOÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
67
laaokoiTMga
laaokoT roKa
(laala rMga, jaba
gahra[- rIDIMga ko
ilayao baa^@sa mao
nahI haotI hO)
RLP
Yaw
FLP
LL
(irsaIvar
ko saMbaQa
mao T/aMsamaITr ka
baayaoÀdayao Gaumaava)
irsaIvar laaokoT maa^D sk`Ina
(LL ko pasa phu^cato huyao)
irsaIvar tqaa T/aMsamaITr
kI vaastivak Avaisqait
iTPpNaI: T/aMsamaITr kI dayaIÀbaayaI Avaisqait ka pta krnao ko ilayao, laxya ibadMU kI lambavat kTava roKa ko saaqa saIQa
pr, ivaSvaasa nahI krnaa caaihyaoÈ T/aMsamaITr kI paSva- Avaisqait ($K´ ka pta krnao tqaa ekdma zIk gahra[rIDIMga laonao ko ilayao, zIk p`kar sao Aga` tqaa pRYz laaokoT ibaMdUAao ka pta krnaa caaihyaoÈ
irsaIvar kao [sa trh sao Avaisqat kro, ik LL xaOitja kTava roKaAao kI saIQa mao Aa jaayaoÈ
9.
RLP
baa^@sa-mao-roKa
LL
FLP
irsaIvar laaokoT maa^D sk`Ina
(LL pr)
10.
68
irsaIvar tqaa T/aMsamaITr
kI vaastivak Avaisqait
irsaIvar ko iDsaPlao sk`Ina ko zIk naIcao, sath pr sqaana kao LL ko $p mao, icanhIt kroÈ iT/gar kao dbaakr, yaha^ pr gahra[rIDIMga kao ilayaa jaa sakta hOÈ ha^laaik, sauinaiScat krnao ko ilayao, ik Aap T/aMsamaITr ko zIk }Ðpr hO tqaa AapkI gahra[rIDIMga ekdma sahI hO, Aapkao RLP ka pta krnaa caaihyaoÈ
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
laaokoiTMga
T/MasamaITr isqait tqaa sahI idSaa ka sa%yaapna ko ilayao RLP ka pta krnaa
ka pta krnao pr, Aap T/aMsamaITr ko $K tqaa Avaisqait kao sauinaiScat kr sakto hOÈ FLP ko samaana, RLP kao irsaIvar
iDsaPlao pr laxya ( ) ko $p mao, AMikt ikyaa jaata hOÈ RLP ka pta haonao pr, Aap RLP kao FLP ko saaqa ek roKa Wara
jaaoDo, jaao T/aMsamaITr ko sahI $K kao AMikt krtI hOÈ jaha^ yah roKa LL kao kaTtI hO, ]sa ibadUM ko naIcao T/MasamaITr isqat haota
hOÈ
RLP
naIcao idyao gayao kdmaao ko Anausaar, laaokoiTMga p`ik`yaa kao jaarI rKo:
sao, iD/la Aqavaa T/aMsamaITr kI Aintma Avaisqait ka saamanaa krto huyao, lambavat kTava roKa kI saIQa mao laxya kao
rKkr, Aagao kI Aaor calaoÈ
11. LL
RLP
LL
FLP
irsaIvar laaokoT maa^D sk`Ina
(LL sao RLP pr ph^ucato huyao)
12.
irsaIvar tqaa T/aMsamaITr
kI vaastivak Avaisqait
irsaIvar kao [sa trh Avaisqat kro, ik laaokoiTMga laxya baa^@sa mao koind`t hao jaayaoÈ
RLP
LL
+
FLP
irsaIvar laaokoT maa^D sk`Ina
(RLP pr)
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
irsaIvar tqaa T/aMsamaITr
kI vaastivak Avaisqait
69
laaokoiTMga
13.
irsaIvar ko iDsaPlao sk`Ina ko zIk naIcao, sath pr sqaana kao RLP ko $p mao, icanhIt kroÈ
kao FLP tk ek saIQaI roKa sao jaaoDnao pr, yah roKa T/MasamaITr ko $K kao AMikt krtI hOÈ jaha^ yah roKa
kaTtI hO, ]sako ekdma zIk naIcao T/MasamaITr Avaisqat haota hOÈ
14. RLP
15.
[na roKaAao ko kTava pr irsaIvar kao [sa trh Avaisqat kro, ik
gahra[- rIDIMga laonao ko ilayao, iT/gar kao dbaayaoÈ
LL
LL
kao
iDsaPlao pr baa^@sa ko kond` sao haokr gaujaro tqaa ifr
iTPpNaI: gahra[- rIDIMga kao sauinaiScat krnao ko ilayao, HAG kao band krko, [-ka[- kao sath pr vyavaisqat kroÈ ifr
dUsarI gahra[- rIDIMga kao laoÈ [sa rIDIMga kao, HAG ko caalaU haonao tqaa irsaIvar kao ]zanao pr p`aPt, gahra[rIDIMga ko 5% ko Andr haonaa caaihyaoÈ gahra[- pr AiQak jaanakarI ko ilayao, piriSaYT B tqaa C kao doKoÈ
RLP
baa^@sa mao LL haonao
sao, gahra[- rIDIMga
ko daOrana irsaIvar
LL
RLP Aqavaa FLP
kI Aaor ka saamanaa
kr sakta hO
FLP
irsaIvar gahra[- maa^D sk`Ina
(LL pr)
70
irsaIvar tqaa T/aMsamaITr
kI vaastivak Avaisqait
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
laaokoiTMga
“On-the-Fly”
T/OikMga
samatla sath ko }Ðpr 0% (0°´ ipca pr kaya- krnao pr, Anaumaainat gahra[- hI vaastivak gahra[- haotI hOÈ [sa vastuisqait mao, TUla
ko gaitmaana haonao pr, saMpUNa- laaokoiTMga kao FLP pr hI ikyaa jaa sakta hOÈ
T/aMsamaITr ka pta krnao pr tqaa [sako $K kao roKa mao haonao pr, Aap Kud kao [icCt iCd` rasto pr, FLP ko Aagao ek CD
lambaa[- kI dUrI pr, Avaisqat kro, jabaik irsaIvar kao iD/la ka saamanaa krto huyao, sath pr samatla rKa gayaa haota hOÈ
ek CD
lambaa[-
ek CD
lambaa[-
FLP
FLP
LL
LL
RLP
RLP
iD/la
saIQao rasto ko saaqa
"On-the-Fly" T/OikMga
iD/la
vak`Iya rasto ko saaqa
"On-the-Fly" T/OikMga
Da^Talaa^ga p`ik`yaa ko ilayao, gahra[- rIDIMga tqaa jaanakarI ibadMUAao kao, FLP Aqavaa LL pr ilayaa jaa sakta hOÈ yaid Aap gahra[Aqavaa Anaumaainat gahra[- kao doKnaa, gahra[- rIDIMga kao irmaaoT iDsaPlao pr Baojanaa, tqaa LWD p`ik`yaa ko ilayao, jaanakarI ibadMUAao
kao dja- krnaa caahto hO, tao iT/gar kao dbaakr rKnao kI AavaSyakta haotI hOÈ jaanakarI ibadMUAao kao dja- krnao pr AiQak
jaanakarI ko ilayao, DigiTrak LWD DataLog System Aa^proTr maOnyauela kao doKoÈ
caotavanaI: yaid Aap zIk FLP (laxya baa^@sa ko kond` mao) pr nahI hO, tao Aap iT/gar kao na dbaayaoÈ FLP sao Aagao haonao pr,
Aap galat saaMkoitk sqaana kao vyavaisqat kr sakto hO, ijasako karNa saadRSya laaokoT roKa ]%pnna hao saktI hOÈ [sa
vastuisqait mao, Aapkao FLP pr daobaara saaMkoitk sqaana kao sqaaipt krnaa caaihyaoÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
71
laaokoiTMga
RLP
LL
FLP
"On-the-Fly"
T/OikMga irsaIvar sk`Ina
irsaIvar tqaa T/aMsamaITr
kI vaastivak Avaisqait
TUla ko ABaI BaI roKa pr haonao kao saUicat krnao ko ilayao, jaOsao–jaOsao TUla Aagao baZta hO, tao FLP kao BaI irsaIvar kI lambavat
kTava roKaAao kI saIQa mao jaanaa caaihyaoÈ FLP ko baa^@sa mao haonao pr, iT/gar kao dbaayao, tqaa sauinaiScat kro ik, Anaumaainat gahra[rIDIMga ]mmaId ko Anausaar hOoÈ
Aa^f­T/Ok laaokoiTMga
sath AvaraoQaao Aqavaa ivaGnata ko karNa, T/aMsamaITr ko }Ðpr sao calakr laaokoiTMga krnaa AsaMBava haonao pr, Aa^f-T/Ok laaokoiTMga
tknaIk laaBadayak haotI hOÈ T/aMsamaITr tqaa laaokoT roKa ko AapsaI lambavat sambanQa ka ]pyaaoga krko; T/aMsamaITr ko $K kI
T/OikMga krnaa samBava haota hO tqaa yah pta krnaa BaI samBava haota hO, ik @yaa yah [icCt gahra[- kao banaayao huyao hOÈ Aa^f-T/Ok
laaokoiTMga ]paya kovala tBaI p`BaavaI haota hO, jaba T/aMsamaITr kI ipca 0% (0°´ haotI hO tqaa yah capTI sath ko naIcao cala rha
haota hOÈ
Aa^f-T/Ok laaokoiTMga ]paya kOsao kaya- krta hO, kao spYT krnao ko ilayao, hma [icCt iCd` rasto pr, jaOsao naIcao ica~ mao idKayaa
gayaa hO, ek baaQaa vaalao ]dahrNa ka ]pyaaoga krogaoÈ [samao T/aMsamaITr baaQaa ko naIcao jaanao hI vaalaa hOÈ
1.
2.
72
iD/laIMga kao raoko tqaa roKa kao baa^@sa ko Andr laakr, T/aMsamaITr kI LL ka pta kroÈ
irsaIvar kao samaana Avaisqait mao rKto huyao, Aap iT/gar kao dbaakr TUla kI saa[D mao, phlao sao inaiScat kI gayaI dUrI (P1´
pr ph^ucanao tk calaoÈ irsaIvar kao Aagao tqaa pICo iKsakakr, laxya ibadMU kao sk`Ina ko naIcalao isaro sao, sk`Ina ko }ÐprI isaro
tk (Aqavaa ivaprIt k`ma mao´ kudta doKnao pr, [sa sqaana kao icanhIt kroÈ
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
laaokoiTMga
iCd` rasta
baaQaayao
baaQaa ko
saa[D sao rasta
LL
P1
iD/la
P2
P3
phlao sao inaiScat
kI gayaI dUrIyaa
Aa^f-T/Ok laaokoiTMga ko ilayao tOyaairyaa
3.
4.
5.
ABaI BaI iT/gar kao dbaayao huyao tqaa irsaIvar kao samaana Avaisqait mao rKto huyao, TUla kI saa[D mao [sasao dUr kI Aaor, phlao sao
inaiScat kI gayaI Anya dUrI (P2´ calaoÈ irsaIvar kao Aagao tqaa pICo iKsakakr, gaoMd kao sk`Ina ko naIcalao isaro sao, sk`Ina ko
}ÐprI isaro tk (Aqavaa ivaprIt k`ma mao´ kudta doKnao pr, [sa sqaana kao icanhIt kroÈ
ABaI BaI iT/gar kao dbaayao huyao tqaa irsaIvar kao samaana Avaisqait mao rKto huyao, TUla kI saa[D mao [sasao dUr kI Aaor, phlao sao
inaiScat kI gayaI Anya dUrI (P3´ calaoÈ irsaIvar kao Aagao tqaa pICo iKsakakr, gaoMd kao sk`Ina ko naIcalao isaro sao, sk`Ina ko
}ÐprI isaro tk (Aqavaa ivaprIt k`ma mao´ kudta doKnao pr, [sa sqaana kao icanhIt kroÈ
T/aMsamaITr kI saa[D mao, P1, P2, tqaa P3 tInaao AvaisqaityaaoM ka pta krnao ko baad, [na sqaanaao kao ek roKa sao jaaoD doÈ
yah laaokoT roKa haotI hOÈ T/aMsamaITr ko samatla haonao pr, LL ko T/aMsamaITr sao lambavat idSaa (90° kaoNa pr´ mao haonao ko karNa,
TUla ko $K ka pta krnaa saMBava haota hOÈ jaOsao–jaOsao T/aMsamaITr Aagao jaata hO, phlao sao inaiScat kI gayaI dUrIyaaoM P1, P2,
tqaa P3, pr itrCI dUrI Aqavaa saMkot [email protected] kI tulanaa krko, Aap sauinaiScat kr sakto hO, ik @yaa iD/la hOD [icCt
iCd` rasto sao dUr kI Aaor jaa rha hO Aqavaa ]sao banaayao huyao hOÈ sauinaiScat krnao ko ilayao, ik TUla [icCt rasto pr banaa huyao
hO, T/aMsamaITr kI ipca pr inagaah rKnaa BaI mah%vapUNa- haota hOÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
73
laaokoiTMga
6.
iD/laIMga jaarI rhnao pr, P1, P2, tqaa P3 p`%yaok ibaMdU pr, isqar itrCI dUrI banaayao rKto huyao, TUla kao sTIyar krnaa caaihyaoÈ
itrCI dUrI ko baZnao pr, TUla dUr jaa rha haota hO; itrCI dUrI ko kma haonao pr, TUla saa[D Avaisqait kI Aaor jaa rha haota
hOÈ iTPpNaIÁ jaOsao­jaOsao TUla Aagao jaata hO, ipca mao Aayao Antr sao, saMkot [email protected] tqaa itrCI dUrI pr BaI p`Baava pDta hOÈ
iCd` rasta
baaQaayao
LL
P1
P2
P3
baaQaa ko
saa[D sao rasta
iD/la
Aa^f-T/Ok laaokoiTMga
74
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
laxya isTyairMga (Target Steering) p`ik`yaa
laxya isTyairMga (Target Steering´ p`ik`yaa ko Wara, F5 irsaIvar kao iD/la hOD ko Aagao rKa jaa sakta hO tqaa [saka ]pyaaoga
isTyairMga laxya kI trh ikyaa jaa sakta hOÈ samatla sath pr, irsaIvar kao [sa trh Avaisqat ikyaa jaata hO, ijasasao [saka
saamanaa iD/laIMga kI idSaa ko samaana haoÈ laxya isTyairMga p`ik`yaa kao saik`ya krnao ko ilayao, Aapkao irsaIvar kao [icCt laxya gahra[pr p`aoga`ama kroÈ irmaaoT iDsaPlao pr laxya isTyairMga sk`Ina ka ]pyaaoga krko, ifr iD/la hOD kao ]sa sqaana ko zIk naIcao ko ibadUM
tk ph^ucaayaa jaa sakta hO, jaha^ pr irsaIvar kao rKa gayaa hOÈ
F5 isasTma, ekdma sahI laxya isTyairMga pirNaamaao ko ilayao, samatla sath p`akRitk dSaaAao ka Anaumaana krta hOÈ yah kizna
vaik`ya i~jyaa haonao ka BaI Anaumaana krta hOÈ [sailayao, Aqa-pUNa- ipca badlaava kI pirisqaityaao mao, jaOsao isara Sau$ krnao/baahr
inaklanao ko daOrana, irmaaoT iDsaPlao pr }Ðpr/naIcao isTyairMga jaanakarI, sahI nahI hao saktI hOÈ eosaI pirisqaityaaoM mao, kovala
baayaI/dayaI isTyairMga jaanakarI kao hI sahI samaJanaa caaihyaoÈ
sausaMgat laxya gahra[- tqaa
irsaIvar kao laxya ko $p mao Avaisqat krnaa
laxya isTyairMga ko ilayao, AiQaktma dUrI, ijasa pr irsaIvar kao iD/la hOD ko Aagao rKa jaa sakta hO, 35 ifT (10.7 maI) hOÈ 35
ifT (10.7 maI) sao jyaada dUrI haonao pr, }Ðpr/naIcao jaanakarI mao ~uiTyaa Aanao lagatI hOÈ iD/la hOD ko lagaBaga tla sao Sau$ haokr,
[sa 35 ifT kI saImaa mao, inamnailaiKt p`itbaMQa laagaU haoto hO:
 gahra[- mao AiQaktma badlaava lagaBaga 4 ifT (1.2 maI´ haota hOÈ
 ipca mao AiQaktma badlaava lagaBaga 14% haota hOÈ
sabasao AiQak caaOksa laxya isTyairMga kaya-ivaiQa ko ilayao, hmaara Anaumaana hO, ik AadSa- iD/la rasta ek vaR<aKMD hO, ijasakI
i~jyaa, AiQaktr iD/la tarao tqaa lagaayao jaa rho ]%padao kI mauDnao kI i~jyaa, ko AnaukUla haotI hOÈ dao vaR<aKMDao sao iGaro CayaaikMt
xao~ tk hI, sausaMgat isTyairMga xao~ saIimat haota hO, jaOsao naIcao diSa-t ikyaa gayaa hOÈ
sath
irsaIvar
sausaMgat laxya
isTyairMga xao~
vat-maana
gahra[-
laxya
laxya
gahra[gahra[- mao badlaava
laxya
gahra[-
4 ft (1.2 m) max.
gahra[- mao badlaava
4 ft (1.2 m) max.
T/aMsamaITr
xaOitja dUrI
35
laxya
ifT (10.7 maI) AiQaktma
sausaMgat isTyairMga xao~ ka roKaica~
35
®
DigiTrak F5
ifT (10.7 maI) kI xaOitja dUrI pr, gahra[- mao AiQaktma badlaava lagaBaga 4 ifT (1.2 maI´ haota hOÈ
TM
A^aproTr maOnauela
75
laxya isTyairMga
laxya isTyairMga kaya-ivaiQa mao, zIk p`kar sao irsaIvar kao Avaisqat krnaa, AavaSyak haota hOÈ iD/la rasto pr irsaIvar kao T/aMsamaITr
ko Aagao [satrh Avaisqat kro, ik [saka pRYz Baaga (jaha^ baOTrI pOk kao lagaayaa jaata hO´ iD/la ka saamanaa krta hO Aqavaa yaid
iD/laIMga rasta vaik`ya hO, tao yah Aintma laaokoT ibadMUAao ka saamanaa krta hOÈ irsaIvar kao, T/aMsamaITr sao lagaBaga 35 ifT
(10.7 maI) kI AiQaktma xaOitja dUrI pr, Avaisqat krnaa caaihyaoÈ [sasao AiQak dUrI haonao pr, }Ðpr/naIcao jaanakarI mao ~uiTyaa
Aanao lagatI hOÈ
laxya isTyairMga ko ilayao irsaIvar kao p`aoga`ama krnaa
laxya isTyairMga maInaU ka ]pyaaoga krko, [icCt laxya gahra[- saM#yaa pr, irsaIvar kao p`aoga`ama krnaa caaihyaoÈ laxya gahra[- vah gahra[hO, jaha^ Aapko Anausaar T/aMsamaITr kao haonaa caaihyao, jaba yah irsaIvar ko naIcao kI Avaisqait mao ph^ucata hOÈ irsaIvar ko laaokoT maa^D
sk`Ina pr }Ðpr kI Aaor Ta^gala (iDsaPlao kI Aaor) dbaakr, laxya isTyairMga maInaU pr ph^ucaa jaa sakta hOÈ
irsaIvar
irsaIvar ko naIcao laxya kI
Aaor [Saara krto huyao
sath ko naIcao T/aMsamaITr
p`aoga`ama kI gayaI
laxya gahra[-
p`aoga`ama kI gayaI
laxya gahra[- Sau$ krnaa
nayaI laxya gahra[p`aoga`ama krnaa
baahr inaklanaa
(mau#ya maInaU pr
vaaipsa laaOTta hO)
laxya isTyairMga maInaU
navaInatma p`aoga`ama kI gayaI laxya gahra[- Aqavaa maaOilak saM#yaa (1.5', 18", 1'6", Aqavaa 4.6 maI), sk`Ina pr diSa-t haotI hOÈ yaid
yah gahra[- tqaa AapkI [icCt laxya gahra[- saM#yaa eksamaana hO, tao ]sa saM#yaa kao ApnaI laxya gahra[- ko $p mao p`aoga`ama krnao
ko ilayao, iT/gar kao [email protected] kroÈ Aap laxya gahra[- saik`ya haonao ko saaqa­saaqa, Aap laaokoT maa^D sk`Ina pr vaaipsa laaOT jaato hOÈ
yaid Aap nayaI laxya gahra[- kao p`aoga`ama krnaa caahto hO, tao kI­pOD raoSana haonao tk, dayaI Aaor Ta^gala kro tqaa iT/gar kao [email protected]
kro (irsaIvar KMD mao “kI–pOD ka ]pyaaoga” kao doKo)È [icCt laxya gahra[- p`vaoSa kranao pr, Aap laxya gahra[- saik`ya haonao ko
saaqa­saaqa, Aap laaokoT maa^D sk`Ina pr vaaipsa laaOT jaato hO, jaOsaa naIcao idKayaa gayaa hOÈ naIcao irsaIvar sao T/aMsamaITr kI xaOitja dUrI
diSa-t haotI hOÈ [sa saM#yaa ka ]pyaaoga, irsaIvar kao TUla ko Aagao AiQaktma dUrI 35 ifT (10.7 maI) pr Avaisqat krnao ko ilayao,
ApnaI sahayata ko ilayao kroÈ
76
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
laxya isTyairMga
raOla saUcak
laaokoiTMga laxya
(FLP)
raOla/ ipca A^pDoT
maITr
T/aMsamaITr tqaa irsaIvar ko
baIca kI xaOitja dUrI
T/aMsamaITr ipca
T/aMsamaITr tapmaana
lagaBaga T/aMsamaITr gahra[-
laxya gahra[- laaokoT maa^D sk`Ina
laxya kI Aaor isTyairMga krnaa
irsaIvar pr laxya gahra[- kao p`vaoSa krnao pr tqaa irsaIvar kao TUla ko Aagao laxya kI trh Avaisqat krnao pr, irmaaoT ko mau#ya
maInaU pr irmaaoT maa^D kao caunao (irmaaoT iDsaPlao KMD mao “mau#ya maInaU” kao doKo)È tba Aapkao naIcao diSa-t, laxya isTyairMga sk`Ina idKayaI
dota hOÈ
T/aMsamaITr kI ipca
isTyairMga saUcak
kTava roKaAao ka kond`
T/aMsamaITr raOla
T/aMsamaITr tqaa irsaIvar ko
baIca kI xaOitja dUrI
lagaBaga T/aMsamaITr gahra[-
irmaaoT iDsaPlao pr laxya isTyairMga
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
77
laxya isTyairMga
[sa vastuisqait mao isTyairMga saUcak diSa-t krta hO, ik iD/la hOD [icCt rasto sao baayaI Aaor tqaa bahut jyaada }Ðcaa[- pr hOÈ yaid
Aap ApnaI p`aoga`ama kI gayaI laxya gahra[- pr sahI trh sao Aagao jaa rho hO, tao isTyairMga saUcak kao, iDsaPlao mao zIk kond` mao isqat
haonaa caaihyaoÈ 4 o’clock ka isTyairMga inado-Sa, iD/la hOD kao laxya kI Aaor lao AayaogaaÈ jaldI sao doKnao tqaa ]saka Aqa- inakalanao
ko ilayao, Qyaana do, ik isTyairMga saUcak ka naukIlaa isara, hOD kI @laa^k Avaisqait kao AMikt krta hOÈ iD/la hOD sao irsaIvar ko
baIca kI xaOitja dUrI, iDsaPlao maoo naIcao baayaI Aaor diSa-t haotI hOÈ naIcao dayaI Aaor, iD/la hOD kI vat-maana gahra[- diSa-t haotI hOÈ
irsaIvar tqaa T/aMsamaITr kI saa[D dRSya Avaisqait kao, naIcao baayaI Aaor diSa-t ikyaa gayaa hOÈ samaana vyavasqaa ko Ant dRSya kao,
dayaI Aaor diSa-t ikyaa gayaa hOÈ
irsaIvar ka
pRYzBaaga
20’ 4”
sath
4’ 6”
T/aMsamaITr
5’ 6”
4’ 6”
5’ 6”
laxya
laxya
T/aMsamaITr kI
vaastivak Avaisqait
irsaIvar, T/aMsamaITr, tqaa laxya kI AvaisqaityaaoM kao idKato huyao saa[D tqaa Ant dRSya
78
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
laxya isTyairMga
ivaGnata vaalao xaO~ao mao laxya isTyairMga
inaiYk`ya tqaa/ Aqavaa sak``Iya ivaGnata ko xaO~ao mao, sath sao }Ðpr haqaao sao irsaIvar kao ]zanaa, ][email protected] hao sakta hOÈ naIcao idyao gayao
]dahrNa mao, irsaIvar kao sath sao }Ðpr 3 ifT (Aqavaa 1 maI) pr rKa gayaa hOÈ xaitpUit- ko ilayao, laxya gahra[- saM#yaa kao 8’6”
(2.6 maI) pr vyavaisqat ikyaa jaata hOÈ
[sa }caa[- kao laxya
gahra[- mao jaaoDnaa
caaihyao
20’ 4”
iD/la irga
sath
3’
4’ 6”
3’
5’ 6”
laxya
T/aMsamaITr
irsaIvar ka
pRYzBaaga
4’ 6”
T/aMsamaITr kI
vaastivak Avaisqait
5’ 6”
laxya
T/aMsamaITr, laxya tqaa ]zayao gayao irsaIvar ka saa[D tqaa pRYzBaaga dRSya
laxya isTyairMga kao band krnaa
laxya isTyairMga kao band krnao ko ilayao, jaba laxya isTyairMga laaokoT maa^D sk`Ina diSa-t haota hO, tao naIcao kI Aaor Ta^gala kroÈ sk`Ina
vaaipsa sTONDD- laaokoT maa^D iDsaPlao pr laaOT jaata hO tqaa irsaIvar isTyairMga laxya kI trh bata-va krnaa band kr dota hOÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
79
laxya isTyairMga
iTPpNaIyaa
3-2500-16-B2 (Hindi)
80
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
piriSaYT A:
isasTma ivaiSaYTtayao tqaa
saMrxaNa AavaSyaktayaoM
laaokoiTMga isasTma ko ilayao, naIcao Paa^var AavaSyaktaAaoMo, pyaa-varNa AavaSyaktaAaoMo, tqaa ]pkrNa saMrxaNa
AavaSyaktaAaoM kao saUcaIbaw ikyaa gayaa hOÈ
DigiTrak F5
Paa^var AavaSyaktayaoM
]pkrNa (maa^Dla nambar´
DigiTrak F5 irsaIvar (F5R)
DigiTrak F Series iDsaPlao (FSD)
DigiTrak F Series
baOTrI caaja-r (FBC)
DigiTrak F Series
laIiqayama-Aa^yana baOTrI
pOk (FBP)
14.4 V
14.4 V
Aagat
inaga-t
14.4 V
14.8 V
p`cailat vaa^lToja
(saamaanya)
(saamaanya)
12 V
(saamaanya)
16.8 V
(saamaanya)
Aqavaa
p`cailat kMrT
350 mA max
220 mA max
5000 mA max
1800 mA max
4.4 Ah max, 63 Wh Aqavaa
4.4 Ah max, 65 Wh max
DigiTrak FS
T/aMsamaITr
DigiTrak F Series T/aMsamaITr
1.1–1.6 V
400 mA max
(FX, FXL, 5XD 12/1.3, 5XD
19/12, 5X 18.5, 5X 8.4)
2–3.6 V
750 mA max
pyaa-varNa AavaSyaktayaoM
]pkrNa
DigiTrak F5 irsaIvar
sambainQat namaI
iDsaPlao
DigiTrak FS T/aMsamaITr
DigiTrak FX, FXL
T/aMsamaITr
caaja-r
DigiTrak F Series
Aa^yana baOTrI pOk
®
DigiTrak F5
TM
<100%
-4°
sao 220°F (-20° sao 104°C)
32°
sao 95°F (0° sao 35°C)
-4°
sao 140°F (-20° sao 60°C)
<90%
DigiTrak F Series
DigiTrak F Series
<100%
p`cailat tapmaana
-4° sao 140°F (-20° sao 60°C)
-4° sao 140°F (-20° sao 60°C)
-4° sao 180°F (-20° sao 82°C)
baOTrI
laIiqayama-
A^aproTr maOnauela
<90%
0-10°C
ko ilayao <99% 10-35°C
ko ilayao <95%
<10°C ko ilayao <99%
10-35°C ko ilayao <95%
35-60°C ko ilayao<75%
81
piriSaYT A
saamaanya T/aMsamaITr saMrxaNa inado-Sa

baOTrI ko saaqa zIk p`kar sao pa^var saMyaaojana ko ilayao, baOTrI kxa ko isp`Mga tqaa caUiDyaaoM kao, tqaa baOTrI isara kOp ko
isp`Mga tqaa caUiDyaaoM kao, samaya-samaya pr saaf kroÈ eki~t jar kao hTanao ko ilayao, rogamaala kpDo Aqavaa tarao ko ba`Sa
ka ]pyaaoga ikyaa jaa sakta hO| saavaQaanaI barto, ik baOTrI AavarNa ko O-irMga kao nauksaana na haoÈ safa[- ko daOrana,
ja$rt haonao pr [sao baahr inakalaa jaa sakta hOÈ safa[- krnao ko baad, baOTrI AavarNa tqaa baOTrI kxa mao jyaada ksao
jauDava kao raoknao ko ilayao, baOTrI AavarNa caUiDyaaoM pr [email protected] lauiba`konT\ kao lagaayaoÈ
iTPpNaI: saBaI baOTrI­}Ðija-t T/aMsamaITrao kao, baOTrI isara kOp pr inakla\­AaQaairt jakD inaraoQak lauiba`konT\ ko saaqa
Baojaa jaata hO, jaao baOTrI kI AcCI kaya-SaOlaI ko ilayao, vaOVutIya Aiqa-nga mao sahayak haota hOÈ

]pyaaoga krnao sao phlao, baOTrI AavarNa ko O-irMga mao nauksaana haonao, kI jaa^ca kro, ijasako karNa baOTrI kxa mao panaI jaa
sakta hOÈ lagaayao gayao O-irMga ko Kraba hao jaanao pr, [sao badla doÈ

jagah haonao pr, T/aMsamaITr kI fa[ba\rglaasa nalaI ko caarao Aaor Top lagaayao, [sasao fa[ba\rglaasa ka AiQaktma k^raoisava
pyaa-varNa xaya sao BaI bacaava hao sakta hOÈ

90
idna kI saIimat vaaMrTI ko ilayao, ]%pad rijasT/oSana kaD- kao Baoja doÈ
baOTrI pOk saMga`h
yaid Aap lambao samaya tk baOTrI pOk kao saMga`iht krnaa caahto hO, tao kRpyaa inamnailaiKt inado-Saao ka AnausarNa kroÈ
82
sao AiQak tapmaana pr, baOTrI pOk kao saMga`iht naa kroÈ

113°F (45°C)

ibanaa caaja- ko KalaI Avasqaa mao, baOTrI pOk kao saMga`iht naa kroÈ

baOTrI caaja-r ko Andr rKkr, baOTrI pOk kao saMga`iht naa kroÈ

baOTrI pOk kao lambao samaya tk saMga`iht krnaa hO, tao baOTrI kao
raoSana LEDs) tk caaja- kroÈ
20%
sao
30%
caaja- str (baOTrI pOk pr dao sao tIna
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
piriSaYT B:
Anaumaainat gahra[- banaama vaastivak
gahra[- tqaa AagaoÀ pICo ka Antr
@yaa haota hO jaba T/aMsamaITr A%yaiQak Zlaana tqaa A%yaiQak gahra[- pr haota hO
T/aMsamaITr sao inaga-t saMkotao ko xao~ mao, ek ANDakar saMkot saMga`h Aqavaa p`vaah roKayao Saaimala haotI hO, jaOsaa ica~ B1 mao diSa-t
ikyaa gayaa hOÈ p`vaah roKayao, T/aMsamaITr kI Avaisqait kao diSa-t krtI hOÈ T/aMsamaITr ka sath ko Apoixat samatla haonao pr, Aap
laaokoT roKa (LL´ kao, T/aMsamaITr ko zIk }Ðpr pa sakto hO, tqaa tba irsaIvar pr diSa-t gahra[-, vaastivak gahra[- haotI hOÈ Aap
yah BaI AnauBava krogao, ik laaokoT ibaMdU (FLP tqaa RLP´ T/aMsamaITr sao samaana dUrIyaaoM pr hOÈ sath tqaa p`vaah xao~ ko xaOitja
GaTk ko kTava pr, LL Avaisqat haotI hO tqaa p`vaah xao~ ko lambavat GaTk Wara sath kao kaTnao ko sqaana pr, FLP tqaa
RLP haoto hOÈ ica~ B1 mao, kuC xaOitja tqaa lambavat GaTkao kao, CaoTI pIlao rMga kI roKaAao sao diSa-t ikyaa gayaa hOÈ
RLP
LL
FLP
ica~ B1. p`vaah xao~ tqaa FLP, RLP, tqaa LL (saa[D dRSya´ kI jyaaimatI
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
83
piriSaYT B
T/aMsamaITr saMkot xao~ (p`vaah roKayao´ ko Aakar ko karNa, [sako ±30% (±17°´ sao AiQak ipca tqaaÀ Aqavaa 15 ifT
(4.6 maI´ Aqavaa AiQak gahra[- pr haonao sao, laaokoT roKa kI Avaisqait, T/aMsamaITr kI vaastivak Avaisqait sao kuC dUrI Aagao
Aqavaa pICo haotI hOÈ [sa vastuisqait mao, irsaIvar pr diSa-t gahra[- kao, Anaumaainat gahra[- khto hOÈ laaokoT roKa sao Aagao Aqavaa
pICo T/aMsamaITr dUrI kao AagaoÀpICo ka Antr khto hOÈ
T/aMsamaITr ko A%yaiQak Zlaana tqaaÀ Aqavaa A%yaiQak gahra[- pr haonao pr, ica~ B2 mao diSa-t, Anaumaainat gahra[- tqaa AagaoÀpICo
ko Antr ka Avalaaokna kr laonaa caaihyaoÈ yaid Aap T/aMsamaITr kI diSa-t (Anaumaainat´ gahra[- tqaa ipca kao jaanato hO, tao
vaastivak gahra[- tqaa AagaoÀpICo ka Antr ka pta krnao ko ilayao, [sa piriSaYT mao baad mao dI gayaI tailakaAao (tailaka B1
tqaa B2´ kao doKoÈ
AagaoÀpICo ka Antr
LP
LP
LL
30% (17°)
ipca
Anaumaainat gahra[-
vaastivak gahra[-
ica~ B2. A%yaiQak Zlaana tqaa A%yaiQak gahra[- mao haonao pr, Anaumaainat gahra[- banaama
vaastivak gahra[- tqaa AagaoÀ pICo ka Antr
}Ðpr ica~ B2 mao, iD/la pMi> mao Avaisqat T/aMsamaITr kao idKayaa gayaa hO, ijasaka ]d\oSya Qana Aqavaa ?Na ipca pr iD/laIMga kao
spYT krnaa hO — baayao sao dayao iD/laIMga krnao pr ipca Qanaa%mak haotI hO, tqaa dayao sao baayao iD/laIMga krnao pr ipca ?Naa%mak haotI
hOÈ T/aMsamaITr saMkotao ko xao~ kao, T/aMsamaITr kI trh samaana kaoNa pr ipca ikyaa jaata hOÈ gahra[- maap kao laonao vaalao sqaana pr,
T/aMsamaITr saMkot xao~ p`vaah roKaAao ka xaOitja GaTk, laaokoT roKa (LL´ haotI hOÈ Aqaa-t, LL kao p`vaah roKaAao ko xaOitja haonao
ko sqaana pr, p`aPt ikyaa jaa sakta hO, jaOsao }Ðpr ica~ mao CaoTI pIlao rMga kI xaOitja roKaAao ko Wara spYT ikyaa gayaa hOÈ
84
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
piriSaYT B
ica~ B2 mao, laaokoT ibaMdUAao (FLP tqaa RLP´ kao BaI idKayaa gayaa hOÈ yao ibaMdU, saMkot xao~ ko lambavat GaTk pr, Avaisqat haoto
hO, jaOsao }Ðpr ica~ mao CaoTI pIlao rMga kI lambavat roKaAao ko Wara spYT ikyaa gayaa hOÈ Qyaana do, ik T/aMsamaITr ko itrCo (Zlauyao´
haonao pr laaokoT ibaMdU, LL sao eksamaana dUrI pr nahI haoto hOÈ ekbaar AaOr, [sa Avasqaa mao Anaumaainat gahra[- tqaa AagaoÀpICo ka
Antr ko ilayao, xaitpUit- krnao kI AavaSyakta haotI hOÈ
naIcao dI gayaI tailaka ko ]pyaaoga Wara, Aap irsaIvar kI gahra[- rIDIMga (Anaumaainat gahra[-´ tqaa T/aMsamaITr ipca sao vaastivak
gahra[- (tailaka B1´ tqaa AagaoÀpICo ka Antr (tailaka B2´ ka pta kr sakto hOÈ yaid Aapkao Apnao saMya~ kI AavaSyak
gahra[- (vaastivak gahra[-´ ka pta hO tqaa Aap iD/laIMga ko daOrana irsaIvar pr idKnao vaalaI, Anau$p Anaumaainat gahra[- rIDIMga ka
pta krnaa caahto hO, tao Aap Anaumaainat gahra[- (tailaka B3´ kao BaI pta BaI kr sakto hOÈ Aintma tailaka (tailaka B4´,
vaastivak gahra[- Aqavaa Anaumaainat gahra[- sao p`aPt vaastivak gahra[- Wara ivaiBanna T/aMsamaITr ipcaao pr, Anaumaainat gahra[- ka
pta krnao ko ilayao, saMpirvat-na Baajya kao p`dana krtI hOÈ
tailaka B1 mao, Anaumaainat Aqavaa diSa-t gahra[- saM#yaaAao (laala rMga mao idKayaI gayaI´ kao 5 ifT (1.52 maI´ baZt ko saaqa,
pRqama stmBa mao saUicabaw ikyaa gayaa hO tqaa Alaga T/aMsamaITr ipcaao pr vaastivak gahra[- ko ilayao, saM#yaayao (hro rMga mao idKayaI
gayaI´ p`dana kI gayaI hOÈ ]dahrNa ko ilayao, 25 ifT (7.62 maI´ kI diSa-t gahra[- tqaa T/aMsamaITr ko 40% (22°´ ipca pr haonao
pr, tailaka B1 pr Aap doK sakto hO, ik T/aMsamaITr kI vaastivak gahra[- 22 ifT 8 [Mca (6.91 maI´ hOÈ
tailaka B1: diSa-t (Anaumaainat´ gahra[- tqaa ipca sao vaastivak gahra[- ka pta krnaa
ipca →
diSa-t
gahra[-↓
5'
(1.52 m)
10'
(3.05 m)
15'
(4.57 m)
20'
(6.10 m)
25'
(7.62 m)
30'
(9.14 m)
35'
(10.67 m)
40'
(12.19 m)
45'
(13.72 m)
50'
(15.24 m)
±10%
(5.7°)
±20%
(11°)
±30%
(17°)
±40%
(22°)
5'
(1.52 m)
9' 11"
(3.02 m)
14' 11"
(4.55 m)
19' 11"
(6.07 m)
24' 11"
(7.59 m)
29' 10"
(9.09 m)
34' 10"
(10.62 m)
39' 10"
(12.14 m)
44' 9"
(13.64 m)
49' 9"
(15.16 m)
4' 11"
(1.50 m)
9' 9"
(2.97 m)
14' 8"
(4.47 m)
19' 6"
(5.94 m)
24' 5"
(7.44 m)
29' 3"
(8.92 m)
34' 2"
(10.41 m)
39' (11.89
m)
43' 11"
(13.39 m)
48' 9"
(14.86 m)
4' 9"
(1.45 m)
9' 5"
(2.87 m)
14' 2"
(4.32 m)
18' 10"
(5.74 m)
23' 7"
(7.19 m)
28' 3"
(8.61 m)
33' 1"
(10.08 m)
37' 9"
(11.51 m)
42' 5"
(12.93 m)
47' 2"
(14.38 m)
4' 6"
(1.37 m)
9' 1"
(2.77 m)
13' 7"
(4.14 m)
18' 1"
(5.51 m)
22' 8"
(6.91 m)
27' 2"
(8.28 m)
31' 8"
(9.65 m)
36' 2"
(11.02 m)
40' 9"
(12.42 m)
45' 3"
(13.79 m)
±50%
(27°)
±60%
(31°)
4' 4"
4' 2"
(1.32 m)
(1.27 m)
8' 8"
8' 3"
(2.64 m)
(2.51 m)
13'
12' 5"
(3.96 m)
(3.78 m)
17' 4"
16' 6"
(5.28 m)
(5.03 m)
21' 8"
20' 8"
(6.60 m)
(6.30 m)
26'
24' 9"
(7.92 m)
(7.54 m)
30' 4"
28' 11"
(9.25 m)
(8.81 m)
34' 8"
33' (10.06
(10.57 m)
m)
39' (11.89
37' 2"
m)
(11.33 m)
43' 4"
41' 3"
(13.21 m) (12.57 m)
±75%
(37°)
±90%
(42°)
±100%
(45°)
3' 10"
(1.17 m)
7' 7"
(2.31 m)
11' 5"
(3.48 m)
15' 3"
(4.65 m)
19'
(5.79 m)
22' 10"
(6.96 m)
26' 8"
(8.13 m)
30' 5"
(9.27 m)
34' 3"
(10.44 m)
38' 1"
(11.61 m)
3' 6"
(1.07 m)
7'
(2.13 m)
10' 6"
(3.20 m)
14'
(4.27 m)
17' 6"
(5.33 m)
21'
(6.40 m)
24' 6"
(7.47 m)
28'
(8.53 m)
31' 7"
(9.63 m)
35' 1"
(10.69 m)
2' 6"
(0.76 m)
5'
(1.52 m)
7' 6"
(2.29 m)
10'
(3.05 m)
12' 6"
(3.81 m)
15'
(4.57 m)
17' 6"
(5.33 m)
20'
(6.10 m)
22' 6"
(6.86 m)
25'
(7.62 m)
tailaka B2 mao, Anaumaainat Aqavaa diSa-t gahra[- saM#yaaAao kao 5 ifT (1.52 maI´ baZt ko saaqa, pRqama stmBa mao saUicabaw ikyaa
gayaa hO tqaa Alaga T/aMsamaITr ipcaao pr AagaoÀpICo ka Antr ko ilayao, inakTtma [Mca (Aqavaa saomaI´ tk barabar saM#yaayao (baOMganaI
rMga mao idKayaI gayaI´ p`dana kI gayaI hOÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
85
piriSaYT B
tailaka B2: diSa-t (Anaumaainat´ gahra[- tqaa ipca sao AagaoÀ pICo ko Antr ka pta krnaa
ipca →
diSa-t
gahra[-↓
5'
(1.52 m)
10'
(3.05 m)
15'
(4.57 m)
20'
(6.10 m)
25'
(7.62 m)
30'
(9.14 m)
35'
(10.67 m)
40'
(12.19 m)
45'
(13.72 m)
50'
(15.24 m)
±10%
(5.7°)
±20%
(11°)
±30%
(17°)
±40%
(22°)
±50%
(27°)
±60%
(31°)
±75%
(37°)
±90%
(42°)
±100%
(45°)
4"
(0.10 m)
8"
(0.20 m)
1'
(0.30 m)
1' 4"
(0.41 m)
1' 8"
(0.51 m)
2'
(0.61 m)
2' 4"
(0.71 m)
2' 8"
(0.81 m)
3'
(0.91 m)
3' 4"
(1.02 m)
8"
(0.20 m)
1' 4"
(0.41 m)
2'
(0.61 m)
2' 7"
(0.79 m)
3' 3"
(0.99 m)
3' 11"
(1.19 m)
4' 7"
(1.40 m)
5' 3"
(0.69 m)
5' 11"
(1.80 m)
6' 7"
(2.01 m)
11"
(0.28 m)
1' 11"
(0.58 m)
2' 11"
(0.89 m)
3' 10"
(1.17 m)
4' 10"
(1.47 m)
5' 10"
(1.78 m)
6' 9"
(2.06 m)
7' 9"
(2.36 m)
8' 8"
(2.64 m)
9' 4"
(2.84 m)
1' 3"
(0.38 m)
2' 6"
(0.76 m)
3' 9"
(1.14 m)
5'
(1.52 m)
6' 3"
(1.91 m)
7' 6"
(2.29 m)
8' 9"
(2.67 m)
10'
(3.05 m)
11' 4"
(3.45 m)
12' 7"
(3.84 m)
1' 7"
(0.48 m)
3' 1"
(0.94 m)
4' 7"
(1.40 m)
6' 1"
(1.85 m)
7' 7"
(2.31 m)
9' 2"
(2.79 m)
10' 8"
(3.25 m)
12' 2"
(3.71 m)
13' 8"
(4.17 m)
15' 3"
(4.65 m)
1' 9"
(0.53 m)
3' 6"
(1.07 m)
5' 4 "
(1.63 m)
7' 1"
(2.16 m)
8' 10"
(2.69 m)
10' 7"
(3.23 m)
12' 5"
(3.78 m)
14' 2"
(4.32 m)
15' 11"
(4.85 m)
17' 8"
(5.38 m)
2' 1"
(0.64 m)
4' 2"
(1.27 m)
6' 3"
(1.91 m)
8' 4"
(2.54 m)
10' 5"
(3.18 m)
12' 6"
(3.81 m)
14' 8"
(4.47 m)
16' 9"
(5.11 m)
18' 10"
(5.74 m)
20' 11"
(6.38 m)
2' 5"
(0.74 m)
4' 9"
(1.45 m)
7' 1"
(2.16 m)
9' 6"
(2.90 m)
11' 10"
(3.61 m)
14' 2"
(4.32 m)
16' 7"
(5.05 m)
18' 11"
(5.77 m)
21' 3"
(6.48 m)
23' 8"
(7.21 m)
2' 6"
(0.76 m)
5'
(1.52 m)
7' 6"
(2.29 m)
10'
(3.05 m)
12' 6"
(3.81 m)
15'
(4.57 m)
17' 6"
(5.33 m)
20'
(6.10 m)
22' 6"
(6.86 m)
25'
(7.62 m)
tailaka B3 mao, vaastivak gahra[-yaaoM kao 5 ifT (1.52 maI´ baZt ko saaqa, pRqama stmBa mao saUicabaw ikyaa gayaa hO tqaa Alaga
T/aMsamaITr ipcaao pr Anaumaainat gahra[- saM#yaayao p`dana kI gayaI hOÈ
tailaka B3: vaastivak gahra[- tqaa ipca sao Anaumaainat gahra[- pta krnaa
ipca →
vaastivak
gahra[-↓
±10%
(5.7°)
5'
(1.52 m)
10'
(3.05 m)
15'
(4.57 m)
20'
(6.10 m)
25'
(7.62 m)
30'
(9.14 m)
35'
(10.67 m)
40'
(12.19 m)
45'
(13.72 m)
50'
(15.24 m)
5'
(1.52 m)
10' 1"
(3.07 m)
15' 1"
(4.60 m)
20' 1"
(6.12 m)
25' 2"
(7.67 m)
30' 2"
(9.19 m)
35' 2"
(10.72 m)
40' 2"
(12.24 m)
45' 3"
(13.79 m)
50' 3"
(15.32 m)
86
±20%
(11°)
±30%
(17°)
5' 2"
5' 3"
(1.57 m)
(1.60 m)
10' 3"
10' 7"
(3.12 m)
(3.23 m)
15' 5"
15' 10"
(4.70 m)
(4.83 m)
20' 6"
21' 2"
(6.25 m)
(6.45 m)
25' 8"
26' 5"
(7.82 m)
(8.05 m)
30' 9"
31' 9"
(9.37 m)
(9.68 m)
35' 11"
37' (11.28
(10.95 m)
m)
41' (12.50
42' 3"
m)
(12.88 m)
46' 2"
47' 7"
(14.07 m) (14.50 m)
51' 3"
52' 10"
(15.62 m) (16.10 m)
±40%
(22°)
5' 6"
(1.68 m)
10' 11"
(3.33 m)
16' 5"
(5.00 m)
21' 11"
(6.68 m)
27' 5"
(8.36 m)
32' 10"
(10.01 m)
38' 4"
(11.68 m)
43' 10"
(13.36 m)
49' 3"
(15.01 m)
54' 9"
(16.69 m)
±50%
(27°)
±60%
(31°)
5' 8"
5' 11"
(1.73 m)
(1.80 m)
11' 4"
11' 9"
(3.45 m)
(3.58 m)
17'
17' 8"
(5.18 m)
(5.38 m)
22' 8"
23' 6"
(6.91 m)
(7.16 m)
28' 4"
29' 5"
(8.64 m)
(8.97 m)
34' (10.36
35' 3"
m)
(10.74 m)
36' 8"
41' 2"
(11.18 m) (12.55 m)
45' 4"
47' (14.33
(13.82 m)
m)
51' (15.54
52' 2"
m)
(15.90 m)
56' 8"
58' 9"
(17.27 m) (17.91 m)
±75%
(37°)
±90%
(42°)
6' 3"
(1.91 m)
12' 5"
(3.78 m)
18' 7"
(5.66 m)
24' 9"
(7.54 m)
31'
(9.45 m)
37' 2"
(11.33 m)
43' 4"
(13.21 m)
49' 7"
(15.11 m)
55' 9"
(16.99 m)
61' 11"
(18.87 m)
®
±100%
(45°)
6' 6"
7' 6"
(1.98 m)
(2.29 m)
13'
15'
(3.96 m)
(4.57 m)
19' 6"
22' 6"
(5.94 m)
(6.86 m)
26'
30'
(7.92 m)
(9.14 m)
32' 6"
37' 6"
(9.91 m) (11.43 m)
39' (11.89 45' (13.72
m)
m)
45' 6"
52' 6"
(13.87 m) (16.00 m)
52' (15.85 60' (18.29
m)
m)
58' 6"
67' 6"
(17.83 m) (11.43 m)
64' 11"
75' (22.86
(19.79 m)
m)
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
piriSaYT B
tailaka B4 sao, Aap gauNaja ka ]pyaaoga krko, ekdma zIk Anaumaainat gahra[- rIDIMga tqaa vaastivak gahra[- kI, gaNanaa kr
sakto hOÈ gauNaja ko ilayao saM#yaaAao, Aqavaa saMpirvat-na Baajya, kao Alaga Alaga T/aMsamaITr ipcaao pr p`dana ikyaa gayaa hOÈ
tailaka B4: ekdma zIk Anaumaainat gahra[- Aqavaa vaastivak gahra[- kI gaNanaa krnao ko ilayao saMpirvat-na Baajya
ipca →
vaastivak sao
Anaumaainat gahra[Anaumaainat sao
vaastivak gahra[-
±10%
(5.7°)
±20%
(11°)
±30%
(17°)
±40%
(22°)
±50%
(27°)
±60%
(31°)
±75%
(37°)
±90%
(42°)
1.005
1.025
1.06
1.105
1.155
1.212
1.314
1.426
0.995
0.975
0.943
0.905
0.866
0.825
0.761
0.701
]dahrNatyaa, tailaka B4 ko saMdBa- sao, yaid Aapko pasa AavaSyak (vaastivak´ gahra[- 24 ifT (7.32 maI´ hO, tao Aap irsaIvar
kI Anaumaainat gahra[- rIDIMga ka, 30% (17°´ ipca pr pta kr sakto hOÈ Aap saMpirvat-na Baajya (vaastivak sao Anaumaainat
gahra[- tk´ kI pRqama pMi> ka ]pyaaoga, 30% ipca ko ilayao Anau$p saM#yaa ka caunaava krnao mao krto hO, jaaoik 1.06 hOÈ [sa
saM#yaa kao AavaSyak gahra[-, jaaoik 24 hO, sao gauiNat kro, tqaa [sasao Aapkao pta calata hO, ik laaokoT roKa pr Aapko irsaIvar
kI Anaumaainat gahra[- rIDIMga, 25 ifT 5 [Mca (7.75 maI´ diSa-t haonaI caaihyaoÈ
Apnao irsaIvar pr diSa-t Anaumaainat gahra[- ko ]pyaaoga Wara, Aap saMpirvat-na Baajya kI dUsarI pMi> ka ]pyaaoga krko, T/aMsamaITr
kI vaastivak gahra[- kI gaNanaa kr sakto hOÈ Aap ipca saM#yaa sao jauDo Anau$p saMpirvat-na Baajya ka caunaava kro, ifr [sa saM#yaa
ka Anaumaainat gahra[- sao gauiNat kroÈ ]dahrNatyaa, yaid AapkI ipca 30% hO tqaa AapkI Anaumaainat gahra[- rIDIMga 24 ifT
(7.32 maI´ hO, tao Aap 0.943 kao 24 sao gauiNat krogao, [sasao pta calata hO ik T/aMsamaITr kI vaastivak gahra[- 22.63 ifT
Aqavaa 22 ifT 8 [Mca (6.90 maI´ hOÈ
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
87
piriSaYT B
iTPpNaIyaa
88
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
piriSaYT C:
FLP tqaa RLP ko baIca kI dUrI
pr AaQaairt gahra[- kI gaNanaa krnaa
irsaIvar pr diSa-t jaanakarIyaaoM ko AivaSvasanaIya hao jaanao pr BaI, T/aMsamaITr kI gahra[- ka AaMklana krnaa saMBava haota hO| laoikna
eosaa tBaI saMBava hao sakta hO, jaba Aapkao T/aMsamaITr ipca tqaa Aga` laaokoT ibaMdU (FLP´ tqaa pRYz laaokoT ibaMdU (RLP´ ka pta
hao tqaa BaUima sath samatla hao|
T/aMsamaITr gahra[- ka AaMklana krnao ko ilayao, phlao RLP tqaa FLP ko baIca kI dUrI kao naapo| T/aMsamaITr kI ipca ka
ivaSvasanaIya $p sao, pta haonaa A%yaavaSyak haota hO| naIcao dI gayaI gahra[- AaMklana tailaka ka p`yaaoga krko T/aMsamaITr ipca ko
Anau$p, Baajak ka pta kroÈ ]sako baad inamnailaiKt saU~ ka ]pyaaoga krko, gahra[- ka AaMklana kro:
gahra[-
=
Aga` evaM pRYz ?Na KaojaI ibandU ko baIca kI dUrI
Baajak
]dahrNaaqa-: yaid T/aMsamaITr ipca 34% (Aqavaa 18.8°´ hO, tao ]sako Anau$p Baajak saM#yaa (tailaka sao)
mao, FLP tqaa RLP ko baIca kI dUrI 11.5 fIT (3.5 maI) hO| tao gahra[- haogaI:
gahra[- =
1.50 hO|
[sa ]dahrNa
11.5 ft
= 7.66 ifT Aqavaa lagaBaga 7.7 ifT (2.35 maI)
1.50
tailaka C1. gahra[- AaMklana tailaka
ipca ( % / ° )
Baajak
0 / 0.0
2 / 1.1
4 / 2.3
6 / 3.4
8 / 4.6
10 / 5.7
12 / 6.8
14 / 8.0
16 / 9.1
18 / 10.2
20 / 11.3
22 / 11.9
24 / 13.5
26 / 14.6
28 / 15.6
30 / 16.7
32 / 17.7
1.41
1.41
1.42
1.42
1.42
1.42
1.43
1.43
1.43
1.44
1.45
1.45
1.46
1.47
1.48
1.48
1.49
®
DigiTrak F5
TM
A^aproTr maOnauela
ipca ( % / ° )
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
18.8
19.8
20.8
21.8
22.8
23.7
24.7
25.6
26.6
27.5
28.4
29.2
30.1
31.0
31.8
32.6
33.4
Baajak
ipca ( % / ° )
Baajak
1.50
1.51
1.52
1.54
1.55
1.56
1.57
1.59
1.60
1.62
1.63
1.64
1.66
1.68
1.69
1.71
1.73
68 / 34.2
70 / 35.0
72 / 35.8
74 / 36.5
76 / 37.2
78 / 38.0
80 / 38.7
82 / 39.4
84 / 40.0
86 / 40.7
88 / 41.3
90 / 42.0
92 / 42.6
94 / 43.2
96 / 43.8
98 / 44.4
100 / 45.0
1.74
1.76
1.78
1.80
1.82
1.84
1.85
1.87
1.89
1.91
1.93
1.96
1.98
2.00
2.02
2.04
2.06
89
piriSaYT C
iTPpNaIyaa
90
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
piriSaYT D:
saMdBa- tailakayao
p`%yaok 10 ifT (3 maITr) dND pr,
[Mca (saoMTImaITr) mao gahra[- baZt
®
DigiTrak F5
TM
p`itSat
gahra[- baZt
p`itSat
gahra[- baZt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1 (2)
2 (5)
4 (10)
5 (13)
6 (15)
7 (18)
8 (20)
10 (25)
11 (28)
12 (30)
13 (33)
14 (36)
15 (38)
17 (43)
18 (46)
19 (48)
20 (51)
21 (53)
22 (56)
24 (61)
25 (64)
26 (66)
27 (69)
28 (71)
29 (74)
30 (76)
31 (79)
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
50
55
60
70
80
90
100
32 (81)
33 (84)
34 (86)
36 (91)
37 (94)
38 (97)
39 (99)
40 (102)
41 (104)
42 (107)
43 (109)
44 (112)
45 (114)
46 (117)
46 (117)
47 (119)
48 (122)
49 (124)
50 (127)
51 (130)
54 (137)
58 (147)
62 (157)
69 (175)
75 (191)
80 (203)
85 (216)
A^aproTr maOnauela
91
piriSaYT D
p`%yaok 15 ifT (4.6 maITr) dND pr,
[Mca (saoMTImaITr) mao gahra[- baZt
92
p`itSat
gahra[- baZt
p`itSat
gahra[- baZt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2 (5)
4 (10)
5 (13)
7 (18)
9 (23)
11 (28)
13 (33)
14 (36)
16 (41)
18 (46)
20 (51)
21 (53)
23 (58)
25 (64)
27 (69)
28 (71)
30 (76)
32 (81)
34 (86)
35 (89)
37 (94)
39 (99)
40 (102)
42 (107)
44 (112)
45 (114)
47 (119)
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
50
55
60
70
80
90
100
49 (124)
50 (127)
52 (132)
53 (135)
55 (140)
56 (142)
58 (147)
59 (150)
61 (155)
62 (157)
64 (163)
65 (165)
67 (170)
68 (173)
70 (178)
71 (180)
72 (183)
74 (188)
75 (191)
77 (196)
80 (203)
87 (221)
93 (236)
103 (262)
112 (284)
120 (305)
127 (323)
®
TM
DigiTrak F5
A^aproTr maOnauela
DIGITAL
CONTROL
INCORPORATED
yah dstavaoja jaao AMga`ojaI BaaYaa ko maUla dstavaoja ("Master") ka Anauvaad
hO, ijasakI ek p`it saaqa mao lagaayaI gayaI hO, tqaa kovala ][email protected] kI
AasaanaI ko ilae hO| maUla dstavaoja evaM dstavaoja ko Anauvaad mao kao[- BaI
matBaod Aqavaa ivaraoQaaBaasa haonao pr, maUla dstavaoja kao maanya maanaa jaaegaa|
19625 62nd Ave. S., Suite B-103  Kent, WA 98032 USA  (425) 251-0559 or (800) 288-3610  Fax (253) 395-2800
www.digitrak.com
[email protected]control.com (E-mail)
saIimat vaaMrTI
iDjaITla kMT/aola [Mkapao-ToD ("DCI") vaaMrTI dotI hO, ik p`%yaok DCI ]%pad (“DCI ]%pad”), jaao DCI sao Baojaa gayaa hO, DCI kI vat-maana
p`kaiSat ivaiSaYTtae, jaao Baojanao ko samaya Aist%va mao hO, ko AaQaIna haogaa tqaa naIcao batayao gayao vaaMrTI kala ko daOrana (“Warranty
Period”) pdaqaao- tqaa banaanao mao iksaI kmaI kao mauFt mao pUra krogaa| yaha^ vyai#yat saIimat vaaMrTI (“Limited Warranty”) hstaMtrIya nahI
hO, yah kovala p`qama ][email protected] (“User”), ijasanao ]%pad kao yaa tao DCI Aqavaa DCI Wara p`maaiNat ikyao DIlar (“Authorized DCI
Dealer”), jaao DCI ]%padao kao baocanao ko ilayao DCI Wara kiqat $p sao p`maaiNat ikyao gayao hO, sao KrIda hO, tk hI saIimat hO tqaa inamna
Satao-, dSaaAao tqaa saImaaAao pr AaQaairt hO:
1. inamna nayao DCI ]%padao pr baarh (12) mahInaao ka vaaMrTI kala laagaU haogaa: irsaIvar/laaokoTr, irmaaoT iDsaPlao, baOTrI caaja-r tqaa puna: caajahaonao vaalaI baOTrIyaa, tqaa Da^Talaaga® maaOD\yaula tqaa [nTrfosa| dUsaro saBaI nayao DCI ]%padao pr nabbao (90) idnaao ka vaaMrTI kala laagaU haogaa,
ijasamao T/aMsamaITr, sahayak ]pkrNa evaM saa^FTvaoyar p`aoga`ama tqaa maaOD\yaula Saaimala hO| jabatk DCI Wara Anyaqaa nahI batayaa jaata, inamna
pr nabbao (90) idnaao ka vaaMrTI kala laagaU haogaa: (a) ek pUva- ]pyaaoga ikyaa DCI ]%pad, jaao yaa tao DCI Aqavaa DCI Wara p`maaiNat
ikyao gayao DIlar (“Authorized DCI Dealer”), ijanakao [sa trh ko pUva- ]pyaaoga ikyao DCI ]%padao kao baocanao ko ilayao, DCI Wara
kiqat $p sao p`maaiNat ikyaa gayaa hO; tqaa (b) DCI Wara dI gayaI sauivaQaayao, ijasamao vaaMrTI sao baahr ko DCI ]%padao ka prIxaNa, saiva-sa
krnaa tqaa irpoyar krnaa Saaimala hO| vaaMrTI kala inamna mao sao jaao baad mao haota hO, sao Sau$ haota hO: (i) DCI sao DCI ]%pad kao Baojanao kI
tarIK, Aqavaa (ii) p`maaiNat ikyao gayao DCI DIlar sao ][email protected] kao DCI ]%pad kao Baojanao kI tarIK (Aqavaa dUsarI saupud-gaI)È
2. [sa saIimat vaaMrTI ko Andr, DCI ka banQana DCI ko caunaava pr, kovala saMhirt DCI ]%padao ko ilayao, ijanaka ]icat inarIxaNa ko
baad DCI Wara cailat vaaMrTI kala ko daOrana ~uiTpUNa- haonao ka pta ikyaa gayaa hO, irpoyar krnao ko ilayao, badlanao ko ilayao, Aqavaa
vyavaisqat krnao ko ilayao, saIimat haogaa| vaaMrTI ko saBaI inarIxaNa, irpoyar tqaa samaaQaana yaa tao DCI Aqavaa DCI Wara ilaiKt mao p`maaiNat
kI gayaI vaaMrTI AiQakar saMsqaa Wara krayao jaanao caaihyao| saBaI vaaMrTI AiQakar p~ao mao KrIdarI ka p`maaNa, KrIdarI kI tarIK ka
p`maaNa haonaa caaihyao tqaa ]sao DCI ]%pad kI, k`ma saM#yaa Wara phcaana kranaI caaihyaoÈ
3. saIimat vaaMrTI tBaI tk p`BaavaI haogaI yaid: (i) ]%pad ko p`aPt haonao ko caaOdh (14) idnaao ko Andr, ][email protected] pUNa-$p sao Baro ]%pad
rijasT/oSana kaD- kao Dak Wara DCI kao Baoja do; (ii) ][email protected] DCI ]%pad p`aPt haonao pr ek ]icat inarIxaNa kro tqaa iksaI spYT
daoYa kao turnt DCI kao saUicat kro; tqaa (iii) ][email protected] naIcao vyai#yat saBaI vaaMrTI AiQakar rIitAao sao sahmat hao|
@yaa saMhirt nahI hO
[sa saIimat vaaMrTI mao, DCI ]%padao ko nauksaana saiht saBaI nauksaana Saaimala nahI hO, ijasaka karNa: DCI ko Aa^proTr maOnyauela tqaa dUsaro
DCI inadoS- aao ka palana na krnaa; du$pyaaoga krnaa; galat p`yaaoga krnaa; ]poxaa krnaa; duGa-Tnaa; Aaga; baaZ; p`akRitk; galat ]pyaaoga; galat
laa[na vaa^lToja sao jaaoDnaa tqaa [email protected] pa^var sa`aot; galat Fyauja ka p`yaaoga krnaa; Aa^varhIT haonaa; jyaada vaa^lToja Aqavaa hainakark
pdaqaao- sao jauDnaa; baOTrIyaao Aqavaa dUsaro ]%padao Aqavaa ]pkrNaaoÊ ijanho DCI Wara inaima-t Aqavaa ivatirt na ikyaa haoÊ ka ]pyaaoga
krnaa; Aqavaa kao[- GaTnaa, jaao DCI kMT/aola sao baahr hao, hao sakta hO| yah saIimat vaaMrTI iksaI ]pkrNa, jaao DCI Wara inaima-t Aqavaa
ivatirt na ikyaa gayaa hao, yaid eosaa nahI hOo, tao DCI ]%pad kao, p`yaaoga ko ilayao inaid-YT doSa sao baahr ]pyaaoga krnao pr jaao nauksaana
Aqavaa haina haotI hO, pr laagaU nahI hO| DCI ]%pad kao svaIkar krnao pr tqaa KrIdarI ko tIsa (30) idnaao ko Andr pOsaa vaaipsa laonao
ko ilayao na laaOTakr, ][email protected] [sa saIimat vaaMrTI kI Satao- kao svaIkar krta hO, ijasamao saImaariht saimaQaana tqaa naIcao vyai#yat
]<ardaiya%va kI saImaae Saaimala hO, tqaa saavaQaanaIpuva-k ][email protected] ko [icCt ]pyaaoga ko ilayao DCI ]%pad ka ][email protected] inarIxaNa
krko svaIkar krnaa tqaa DCI Wara idyao gayao inado-Saao kao pUrI trh pZnao tqaa ]naka kzaortapUva-k palana krnaa (ijasamao A^pDoT kI
gayaI DCI ]%pad jaanakarI Saaimala hO, jaao }pr dI gayaI DCI vaObasaa[T sao p`aPt kI jaa saktI hO), Saaimala hO| iksaI BaI dSaa mao, yah
saIimat vaaMrTI DCI ]%padao ko DCI sao Aqavaa kao Baojanao ko daOrana haonao vaalao nauksaana kao saMhirt nahI krtI hO|
][email protected] svaIkar krta hO, ik inamna ko haonao sao saIimat vaaMrTI inarst hao jaayaogaI: (i) DCI ]%padao kI k`ma saM#yaa, phcaana, inado-SaavalaI
Aqavaa saIilaMga icanh kao badlanao, inakalanao, yaa ]sako saaqa CoDCaD krnao sao, Aqavaa (ii) DCI ]%pad ko ihssaao kao ibanaa p`maaiNat Alaga
krnao, irpoyar krnao Aqavaa sauQaar krnao sao| iksaI BaI dSaa mao DCI, eosao DCI ]%padao ko badlaava, sauQaar Aqavaa irpoyar krnao mao KcaAqavaa nauksaana kI ]<ardayaI nahI hO, ijanakao DCI Wara ilaiKt mao kiqat $p sao p`maaiNat nahI ikyaa gayaa hO, tqaa DCI tba BaI DCI
]%padao Aqavaa dUsaro ]pkrNaao mao nauksaana Aqavaa kmaI ko ilayao ]<ardayaI nahI hO, jaba vao iksaI saiva-sa saMsqaa, jaao DCI Wara p`maaiNat
nahI hO, ko AiQakar mao haoto hO|
3-2500-16-B2 (Hindi)
Page 1 of 2
yah dstavaoja jaao AMga`ojaI BaaYaa ko maUla dstavaoja ("Master") ka Anauvaad hO, ijasakI ek p`it saaqa mao lagaayaI gayaI hO, tqaa kovala ][email protected] kI AasaanaI ko ilae hO| maUla dstavaoja
evaM dstavaoja ko Anauvaad mao kao[- BaI matBaod Aqavaa ivaraoQaaBaasa haonao pr, maUla dstavaoja kao maanya maanaa jaaegaa|
iDjaa[na mao badlaava krnao tqaa DCI ]%padao mao samaya-samaya pr sauQaar krnao ka AiQakar rKtI hO, tqaa ][email protected] kao samaJanaa
caaihyao, ik DCI kao iksaI puranao inaima-t DCI ]%padao mao [sa trh ko badlaava Saaimala krko sauQaarnao ka kao[- banQana nahI hO|
vat-maana saIimat vaaMrTI DCI kI ekmaa~ vaaMrTI hO tqaa dUsarI [email protected] Aqavaa saaMkoitk vaaMrTIyaao ko sqaana pr banaayaI gayaI hO, ijasamao
vyaapar kI saaMkoitk vaaMrTIyaa tqaa ivaSaoYa ]d\doSya ko ilayao AnaukUlata tqaa p`yaaoga kI p`ik`yaa sao, laona dona mao p`gait sao, Aqavaa
vyaapairk rIityaao sao ]%pnna saaMkoitk vaaMrTIyaaÊ ijana saBaI kao yaha^ AsvaIkar tqaa baihYkRt ikyaa gayaa hOÊ Saaimala hO, prntu yah [na
tk saIimat nahI hO| yaid DCI puYT$p sao naIcao dI gayaI vaaMrTI AiQakar p`ik`yaa svaIkar krtI hO, tao inamna p`ik`yaaAao sao saIimat vaaMrTI
ko BaMga haonao mao, ][email protected] kao ivaSaoYa tqaa ekinaYz p`itkarta sqaaipt krnaI caaihyao|
DCI
saimaQaana tqaa ]<ardaiya%va kI saImaae
iksaI BaI dSaa mao, DCI tqaa Anya kao[-, jaao DCI ]%padao ko banaanao mao, ]%padna mao Aqavaa saupud-gaI mao Saaimala hO, DCI ]%padao mao p`yaaoga
krnao sao Aqavaa ]pyaaoga krnao mao Axamata sao ]%pnna nauksaanaao ko ilayao ]<ardayaI nahI hO, [samao vaaMrTI kao BaMga krnaa, krar ka samaaPt
haonaa, ]poxaa, sa#t javaabadohI, Aqavaa iksaI dUsaro kanaUnaI isawant ko ilayao ][email protected] Wara kI gayaI maaMga pr AaQaairt Apraoxa,
ivaiSaYT, p`asaMigak Aqavaa AnauvatI- nauksaana Aqavaa iksaI saurxaa ko ilayao, jaanakarI ka )asa, laaBa, kmaa[- Aqavaa ]pyaaoga Saaimala hO, pr
yah ]na tk saIimat nahI hO, caaho DCI kao eosao nauksaanaao kI samBaavanaaAao ko baaro mao bata idyaa gayaa hao| iksaI BaI dSaa mao, DCI ka
]<ardaiya%va ]sa pOsao sao jyaada nahI haogaa, ijatnaa ][email protected] nao DCI ]%pad kao KrIdnao mao Kca- ikyaa hO| jabatk kao[- maananaIya kanaUna
p`asaMigak, AnauvatI- Aqavaa [sa trh ko nauksaanaao kI saIimatta Aqavaa inarstIkrNa kao nahI maanata, eosao nauksaanaao ko p`it vat-maana
saIimattae laagaU nahI haogaI|
saIimat vaaMrTI Aapkao ivaiSaYT kanaUnaI AiQakar dotI hO tqaa Aapkao Anya AiQakar BaI hao sakto hO, jaao rajya-rajya mao Alaga haoto hO|
yah saIimat vaaMrTI vaaiSaMgaTna rajya ko inayamaao pr AaQaairt hO|
vaaMrTI AiQakar p`ik`yaae
yaid Aapko DCI ]%pad mao kao[- samasyaa hO, tao Aapkao sabasao phlao, p`maaiNat ikyao gayao DCI DIlar, ijasasao Aapnao ]sao KrIda hO, sao
saMpk- krnaa caaihyao| yaid Aap p`maaiNat ikyao gayao DCI DIlar Wara samasyaa ka inavaarNa nahI kr pato, tao DCI kI ksTmar saiva-sa
ivaBaaga kao rOnTna, vaaiSaMgaTna, Amaoirka mao }pr idyao dUrBaaYa nambarao pr 6:00 a.m. tqaa 6:00 p.m pOisaifk samaya ko baIca saMpk- kro
tqaa ksTmar saiva-sa p`itinaiQa ko ilayao pUCo (}pr kI “800” saM#yaa kovala Amaoirka tqaa knaaDa mao p`yaaoga krnao ko ilayao hO)| DCI ]%pad
kao saiva-sa ko ilayao DCI kao laaOTanao sao phlao, Aapkao irTna- mako-naDa[sa\ Aaqaora[jaosana (RMA) saM#yaa ja$r lao laonaI caaihyao| RMA p`aPt
nahI krnao sao Aapkao DCI ]%pad ibanaa zIk hue laaOT sakta hO Aqavaa ]samao dorI hao saktI hO|
2. dUrBaaYa Wara DCI ksTmar saiva-sa p`itinaiQa kao saMpk- krnao ko baad, p`itinaiQa Aapkao samasyaa inavaarNa mao sahayata kI, kaoiSaSa
krogaa, jabaik Aap vaastva mao DCI ]%pad kao xao~Iya Aa^proSanaao ko ilayao p`yaaoga kr rho haoto hO| kRpyaa, xao~Iya Aa^proSanaao ko daOrana
saBaI sambainQat ]pkrNaao kao, saBaI DCI ]%padao kI k`ma saM#yaa saarNaI ko saaqa, ]plabQa rKo| xao~Iya samasyaa inavaarNa kao krnaa
AavaSyak hO, @yaaoik AiQaktr samasyaae daoYapUNa- DCI ]%pad sao ]%pnna nahI haotI, bailk yao yaa tao kaya-ivaiQa mao galatI ko karNa
Aqavaa ][email protected] ko iD/laIMga vaatavarNa mao ivaprIt dSaae haonao ko karNa haotI hO|
3. yaid DCI ]%pad kI samasyaa, DCI ksTmar saiva-sa p`itinaiQa ko saaqa xao~Iya samasyaa inavaarNa vaata- Wara pta cala jaatI hO, tao
p`itinaiQa DCI ]%pad kI vaaipsaI kao p`maaiNat krnao ko ilayao ek RMA saM#yaa jaarI krogaa tqaa Baojanao ko ilayao idSaa inado-Sa dogaa| baImaa
saiht Baojanao ko saBaI Kcaao- kI ijammaodarI AapkI haogaI| yaid, DCI ]%pad p`aPt krnao ko baad tqaa ivaSlaoYaNa sambainQat prIxaNa krnao
pr, DCI doKtI hO, ik samasyaa saIimat vaaMrTI mao saMhirt hO, tao ja$rI irpoyar tqaa/Aqavaa samaaQaana kr idyao jaayaogaoM tqaa ek sahI trh sao
kaya- krnao vaalaa DCI ]%pad Aapkao jaldI hI Baoja idyaa jaayaogaa| yaid samasyaa saIimat vaaMrTI mao saMhirt nahI hO, tao Aapkao karNa bata
idyaa jaayaogaa tqaa irpoyar krnao ko ilayao Anaumaainat Kcao- kao BaI batayaa jaayagaa| yaid Aap DCI kao, DCI ]%pad kao saiva-sa Aqavaa
irpoyar krnao ko ilayao p`maaiNat krto hO, tao kaya- jaldI ikyaa jaayagaa tqaa DCI ]%pad kao Aapko pasa Baoja idyaa jaayaogaa| Aapkao
prIxaNa, irpoyar tqaa samaaQaana ka Kca-, jaao saIimat vaaMrTI mao saMhirt nahI hO tqaa Baojanao ka Kca- donaa haogaa| jyaadatr, irpoyarao kao 1 sao 2
hFtao ko baIca pUra kr ilayaa jaata hO|
4. DCI ko pasa ]Qaar ko ilayao ]pkrNaao ka saIimat BaMDar hO| yaid Aapkao ]Qaar mao ]pkrNa caaihyao tqaa vah ]plabQa hO, tao DCI
Aapkao ]Qaar ko ]pkrNa kao, Aapko ]pyaaoga ko ilayao ratao-rat saupud-gaI Wara Baojanao kI kaoiSaSa krogaI, jabaik Aapka ]pkrNa DCI
Wara saiva-sa ikyaa jaa rha haota hO| DCI vaaMrTI AiQakar p~ pr, DCI ko kMT/aola sao baahr kI GaTnaaAao sao saIimat Aapko AvakaSa
samaya kao kma krnao kI tk-saMgat kaoiSaSa krogaa| yaid DCI Aapkao ]Qaar ka ]pkrNa dota hO, tao ]Qaar ko ]pkrNa ka Aapkao
imalanao ko dao vyaapairyak idnaao ko Andr, Aapka ]pkrNa DCI kao imala jaanaa caaihe| irpoyar ikyao gayao DCI ]%pad ko Aapkao imalanao
ko dao vyaapairyak idnaao ko Andr, Aapkao ]Qaar ka ]pkrNa DCI kao ratao-rat saupud-gaI Wara laaOTa donaa caaihyao| [sa samaya saImaa kao
pUra na krnao pr, ]Qaar ko ]pkrNa ko p`yaaoga ko ilayao Aapkao p`%yaok Anya idna, ijasamao ]Qaar ko ]pkrNa kao DCI tk p^hucaanao mao
ivalamba haota hO, ikrayaa donaa haogaa|
1.
3-2500-16-B2 (Hindi)
Page 2 of 2
DIGITAL
CONTROL
INCORPORATED
19625 62nd Ave. S., Suite B-103  Kent, WA 98032 USA  (425) 251-0559 or (800) 288-3610  Fax (253) 395-2800
www.digitrak.com
[email protected] (E-mail)
LIMITED WARRANTY
Digital Control Incorporated ("DCI") warrants that when shipped from DCI each DCI Product will conform to DCI’s
current published specifications in existence at the time of shipment and will be free, for the warranty period
(“Warranty Period”) described below, from defects in materials and workmanship. The limited warranty described
herein (“Limited Warranty”) is not transferable, shall extend only to the first end-user (“User”) purchasing the DCI
Product from either DCI or a dealer expressly authorized by DCI to sell DCI Products (“Authorized DCI Dealer”), and
is subject to the following terms, conditions and limitations:
1. A Warranty Period of twelve (12) months shall apply to the following new DCI Products: receivers/locators, remote
displays, battery chargers and rechargeable batteries, and DataLog® modules and interfaces. A Warranty Period of
ninety (90) days shall apply to all other new DCI Products, including transmitters, accessories, and software programs
and modules. Unless otherwise stated by DCI, a Warranty Period of ninety (90) days shall apply to: (a) a used DCI
Product sold either by DCI or by an Authorized DCI Dealer who has been expressly authorized by DCI to sell such
used DCI Product; and (b) services provided by DCI, including testing, servicing, and repairing an out-of-warranty DCI
Product. The Warranty Period shall begin from the later of: (i) the date of shipment of the DCI Product from DCI, or
(ii) the date of shipment (or other delivery) of the DCI Product from an Authorized DCI Dealer to User.
2. DCI’s sole obligation under this Limited Warranty shall be limited to either repairing, replacing, or adjusting, at
DCI’s option, a covered DCI Product that has been determined by DCI, after reasonable inspection, to be defective
during the foregoing Warranty Period. All warranty inspections, repairs and adjustments must be performed either by
DCI or by a warranty claim service authorized in writing by DCI. All warranty claims must include proof of purchase,
including proof of purchase date, identifying the DCI Product by serial number.
3. The Limited Warranty shall only be effective if: (i) within fourteen (14) days of receipt of the DCI Product,
User mails a fully completed Product Registration Card to DCI; (ii) User makes a reasonable inspection upon
first receipt of the DCI Product and immediately notifies DCI of any apparent defect; and (iii) User complies
with all of the Warranty Claim Procedures described below.
WHAT IS NOT COVERED
This Limited Warranty excludes all damage, including damage to any DCI Product, due to: failure to follow DCI’s
operator’s manual and other DCI instructions; abuse; misuse; neglect; accident; fire; flood; Acts of God; improper
applications; connection to incorrect line voltages and improper power sources; use of incorrect fuses; overheating;
contact with high voltages or injurious substances; use of batteries or other products or components not
manufactured or supplied by DCI; or other events beyond the control of DCI. This Limited Warranty does not apply to
any equipment not manufactured or supplied by DCI nor, if applicable, to any damage or loss resulting from use of
any DCI Product outside the designated country of use. By accepting a DCI Product and not returning it for a refund
within thirty (30) days of purchase, User agrees to the terms of this Limited Warranty, including without limitation the
Limitation of Remedies and Liability described below, and agrees to carefully evaluate the suitability of the DCI
Product for User’s intended use and to thoroughly read and strictly follow all instructions supplied by DCI (including
any updated DCI Product information which may be obtained at the above DCI website). In no event shall this Limited
Warranty cover any damage arising during shipment of the DCI Product to or from DCI.
User agrees that the following will render the above Limited Warranty void: (i) alteration, removal or tampering with
any serial number, identification, instructional, or sealing labels on the DCI Product, or (ii) any unauthorized
disassembly, repair or modification of the DCI Product. In no event shall DCI be responsible for the cost of or any
damage resulting from any changes, modifications, or repairs to the DCI Product not expressly authorized in writing
by DCI, and DCI shall not be responsible for the loss of or damage to the DCI Product or any other equipment while
in the possession of any service agency not authorized by DCI.
3-2500-16-B2 (Hindi)
Page 1 of 2
DCI reserves the right to make changes in design and improvements upon DCI Products from time to time, and User
understands that DCI shall have no obligation to upgrade any previously manufactured DCI Product to include any
such changes.
THE FOREGOING LIMITED WARRANTY IS DCI’S SOLE WARRANTY AND IS MADE IN PLACE OF ALL OTHER
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND ANY IMPLIED WARRANTY ARISING
FROM COURSE OF PERFORMANCE, COURSE OF DEALING, OR USAGE OF TRADE, ALL OF WHICH ARE
HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. If DCI has substantially complied with the warranty claim procedures
described below, such procedures shall constitute User’s sole and exclusive remedy for breach of the Limited
Warranty.
LIMITATION OF REMEDIES AND LIABILITY
In no event shall DCI or anyone else involved in the creation, production, or delivery of the DCI Product be
liable for any damages arising out of the use or inability to use the DCI Product, including but not limited to
indirect, special, incidental, or consequential damages, or for any cover, loss of information, profit, revenue
or use, based upon any claim by User for breach of warranty, breach of contract, negligence, strict liability,
or any other legal theory, even if DCI has been advised of the possibility of such damages. In no event shall
DCI’s liability exceed the amount User has paid for the DCI Product. To the extent that any applicable law
does not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential or similar damages, the foregoing
limitations regarding such damages shall not apply.
This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to
state. This Limited Warranty shall be governed by the laws of the State of Washington.
WARRANTY CLAIM PROCEDURES
1. If you are having problems with your DCI Product, you must first contact the Authorized DCI Dealer where it was
purchased. If you are unable to resolve the problem through your Authorized DCI Dealer, contact DCI’s Customer
Service Department in Kent, Washington, USA at the above telephone number between 6:00 a.m. and 6:00 p.m.
Pacific Time and ask to speak with a customer service representative. (The above “800” number is available for use
only in the USA and Canada.) Prior to returning any DCI Product to DCI for service, you must obtain a Return
Merchandise Authorization (RMA) number. Failure to obtain an RMA may result in delays or return to you of the DCI
Product without repair.
2. After contacting a DCI customer service representative by telephone, the representative will attempt to assist you
in troubleshooting while you are using the DCI Product during actual field operations. Please have all related
equipment available together with a list of all DCI Product serial numbers. It is important that field troubleshooting be
conducted because many problems do not result from a defective DCI Product, but instead are due to either
operational errors or adverse conditions occurring in the User’s drilling environment.
3. If a DCI Product problem is confirmed as a result of field troubleshooting discussions with a DCI customer service
representative, the representative will issue an RMA number authorizing the return of the DCI Product and will
provide shipping directions. You will be responsible for all shipping costs, including any insurance. If, after receiving
the DCI Product and performing diagnostic testing, DCI determines the problem is covered by the Limited Warranty,
required repairs and/or adjustments will be made, and a properly functioning DCI Product will be promptly shipped to
you. If the problem is not covered by the Limited Warranty, you will be informed of the reason and be provided an
estimate of repair costs. If you authorize DCI to service or repair the DCI Product, the work will be promptly performed
and the DCI Product will be shipped to you. You will be billed for any costs for testing, repairs and adjustments not
covered by the Limited Warranty and for shipping costs. In most cases, repairs are accomplished within 1 to 2 weeks.
4. DCI has a limited supply of loaner equipment available. If loaner equipment is required by you and is available,
DCI will attempt to ship loaner equipment to you by overnight delivery for your use while your equipment is being
serviced by DCI. DCI will make reasonable efforts to minimize your downtime on warranty claims, limited by
circumstances not within DCI’s control. If DCI provides you loaner equipment, your equipment must be received by
DCI no later than the second business day after your receipt of loaner equipment. You must return the loaner
equipment by overnight delivery for receipt by DCI no later than the second business day after your receipt of the
repaired DCI Product. Any failure to meet these deadlines will result in a rental charge for use of the loaner
equipment for each extra day the return of the loaner equipment to DCI is delayed.
3-2500-16-B2 (Hindi)
Page 2 of 2