Kommunetorget 31. januar 2010

Comments

Transcription

Kommunetorget 31. januar 2010
HELSE
BERGEN KOMMUNE
KOMMUNETORGET
UKE 5
Tirsdag 2. februar
1800: Åsane bydelsstyre - temamøte
Sted: Åsane kirke,Torgsalen
Tema: Hva skjer i Åsane? - Veiutbygging, kollektivtrafikk og plan for Åsane
sentrum.
Innledere er blant andre:
- Byrådsavdeling for klima, miljø og næring
- NSB
- Skyss
Onsdag 3. februar
0900: Byrådet har møte om blant annet:
- planprogram for Mindemyren
- ny drikkevannsdam på Gullfjellet
- etablering av 50 nye kommunale boliger
Torsdag 4. februar
1000: Bergen eldreråd
Sted: Bergen Rådhus, møterom 224
Sakskart er fremlagt til tilhørere og på forhånd utlagt i rådhusets foajé,
samt på kommunens nettsider under politiske saker.
1400: Underutvalg av komite for miljø og
byutvikling
Sted: Bergen Rådhus, Teatersalen
For mer informasjon om møtene, se www.bergen.kommune.no/tema/politikk
 ROS II
Detaljundersøkelse av skredfare i Salhus og Fjellsiden
Faresonekart er utarbeidet for områdene Fjellsiden og Salhus.
Resultatene viser til ca. 100 boliger som ligger innenfor
faresonegrensene i Fjellsiden og ca. 30 i Salhus. Rapporter og
faresonekart er utlagt i kundesenteret til Etat for byggesak og
private planer i Allehelgensgate 5 og på www.bergen.kommune.no/
tema/ros. Berørte kan få tilsendt delrapport og faresonekart for
egen eiendom. Oppgi gnr. og bnr. eller adresse ved bestilling av
materiale på [email protected], tlf. 55 56 63 10. Ønsker du å
snakke med geolog, ring 55 56 64 48 / 55 56 69 53 (kl. 0900-1500).
ANBUD
 ANSKAFFELSE
Bergen og Omland havnevesen trenger leverandør for shuttlebuss-tjenester
for cruiseskip plassert på Dokken og Jekteviken sesongen 2010. Frist for
innlevering av tilbud er 24. februar kl. 1400. For utlysning se www.doffin.no
W
www.bergen.kommune.no
E-post: [email protected]
Telefon: 05556
Du finner mer informasjon om enkelte av kunngjøringene på
www.bergen.kommune.no/kunngjoringer.
PC med gratis tilgang til Internett er tilgjengelig i Informasjonssenteret
på rådhuset, alle NAV-kontorene i bydelene, på hovedbiblioteket
og i bibliotekfilialene.
Samtalegrupper for barn
av psykisk syke foreldre
Alle bydeler i Bergen har samtalegrupper for barn og ungdom med
psykisk syke foreldre.
I gruppene kan barna møte andre i
samme situasjon og få hjelp til å sette
ord på vanskelige følelser. Flere av gruppene vil også tilby ulike aktiviteter og
ett måltid.
Ikke barnets skyld
Det kan være vanskelig for barn å forstå
hva som er galt når en voksen er psykisk syk; hører stemmer i hodet, gråter,
blir alt for sint eller blir redd for helt
ufarlige ting. Mange barn tror det er
deres skyld. De skjønner ikke at det har
med sykdommen til den voksne å gjøre.
Bedre mestring
Gjennom tilbudet skal barn og ungdom
bli mer bevisste på egne behov, talenter
og valg, og bli bedre i stand til å mestre
vanskelige situasjoner. Tilbudet er gratis
og skal ledes av fagpersoner, som er
vant til å arbeide med barn og unge og
psykisk helse.
For påmelding og informasjon, kontakt
personer i din bydel eller andre i
hjelpeapparatet som du har tillit til.
Bergenhus
Anita Grundal Berland, tlf. 945 00 830,
[email protected]
Guri Tvilde, tlf. 55 56 84 45 / 478 45 627,
[email protected] eller helsesøster på
skolen.
Fana
Bente Skåbones Berg, PPT, [email protected]
bergen.kommune.no,
Helen Riise, [email protected]
Fyllingsdalen
Martha Landro, tlf. 945 02 763, [email protected]
bergen.kommune.no
Oasen helsestasjon, tlf. 55 56 54 30 kl. 0900-1300,
[email protected]
Laksevåg
Ann Cathrin Johannessen, tlf. 55 56 96 60 / 945 00
595, [email protected],
Lars Vidar Nordanger, tlf. 945 01 699, [email protected]
bergen.kommune.no eller helsesøster på skolen.
Ytrebygda
Eva Vestin, PPT, tlf. 55 56 18 77,
Beate Rørtveit, tlf. 55 56 17 24 eller helsesøster på
skolen.
Årstad
PPT Årstad, tlf. 55 56 51 40 / 945 21 065, [email protected]
bergen.kommune.no. eller helsesøster på skolen.
Arna og Åsane
PPT Åsane, tlf. 55 56 68 95, [email protected]
bergen.kommune.no eller helsesøster på skolen.
K U LT U R -
A K T U E LT
 EIENDOMSSKATT 2010
Overgrep mot eldre
Blir du selv utsatt for overgrep, eller kjenner du en eldre person som er det?
• Trusler
• Trakassering
• Vold
• Seksuell krenkelse
• Økonomisk utnyttelse
• Alvorlig omsorgssvikt
Eiendomsskattelisten for 2010 er utlagt til
alminnelig ettersyn i Nonnesetergaten 4 i
2. etasje fra mandag 8. februar og 3 uker
fremover. Skattelisten inneholder opplysninger om de enkelte eiendommers skattegrunnlag, skattesats og utskrevet skatt.
Andre bygninger og anlegg som er tatt
i bruk før 01.01.2010 kan bli skattelagt.
Bergen bystyre har i sitt budsjettvedtak
vedtatt følgende skattesatser:
Vern for eldre kan gi råd, veiledning og
A. 3 0/00 på eiendommer innenfor gnr. 3,
akutt samtaletilbud til eldre over 65 år
6-29, 33-50, 54, 82, 87-90, 96, 97, 110,
som er utsatt for overgrep og formidler
113-116, 119-129, 133, 134, 136-168,
kontakt med øvrig hjelpeapparat i
177, 182, 183, 185-191, 202, 203, 206kommunen.
213, 215, 216, 284-289, 294, 295, 301,
Vi tilbyr også samtale med pårørende.
302, 306 og 307.
Kontakt Vern for eldre ved Livskrisehjelpen B. 2 0/00 på eiendommer innenfor gnr.
på Bergen Legevakt,
30-32, 95, 111 og 118.
C. 3 0/00 på “verker og bruk” i hele
tlf. 55 56 87 54.
Bergen kommune.
 BIKS
• Afrikansk dans
Nybegynnere mandager kl. 1800-1930. Pris
kr. 1100 for 10 uker.Viderekommende onsdager kl. 1745-1900. Pris kr. 1000 for 10 uker.
Oppstart 1. og 3. februar.
• Afrikansk tromming
Nybegynnere torsdager kl. 1700-1800.
Viderekommende torsdager kl. 1800-1900.
Pris kr. 900 for 10 uker. Oppstart 4. februar.
Bergen Internasjonale Kultursenter, Kong
Oskarsgate 15. Les mer på www.adonaba.com.
Påmelding til [email protected],
tlf. 916 84 519, 55 28 53 10.
I tillegg har bystyret vedtatt å redusere
skattegrunnlaget for eiendommer med
byggeår i perioden 1961-2010. Les mer
på www.bergen.kommune.no/kemneren
Bergen kommune kan i henhold til § 7 i
Eiendomsskatteloven etter søknad helt
eller delvis frita for eiendomsskatt eiendommer som tilhører lag, stiftelser og institusjoner. Første termin for eiendomsskatt
og kommunale avgifter for 2010 forfaller til
betaling 20. februar uten løpedager.
 HAR DU ET GJELDSPROBLEM?
Gjeldsrådgivningstjenesten i Bergen kommune arrangerer åpen dag onsdag 17.
og 24. februar kl. 1400-1800. For å få
hjelp, må du ta med opplysninger om
din inntekt, boutgifter og gjeld. Tilbudet
gjelder privatpersoner og er gratis.
Henvendelser Bergen Rådhus. Kontakt
Gjeldsrådgivningstjenesten,
tlf. 55 56 66 44 / 55 56 66 46.
PLANER
 IGANGSETTING
 VEDTATT PLAN
- Rockeskole i U82
1.-5. mars. Alle band får veiledning i samspill og låtskriving og blir med i studio. Pris
per deltaker kr. 250 (13- 20 år prioriteres).
Begrenset antall plasser.
- Drama og teater
Lage en forestilling. 2.-5. mars.
Pris per deltaker kr. 250 (8.-10. trinn prioriteres). Påmelding til [email protected], 55 56 71 11, 916 92 881.
• Tegne- og malekurs
Nybegynnere 10-12 år, mandag kl. 17301900. 13-15 år kl. 1915-2045 i U82-huset.
Oppstart 15. februar. Pris kr. 400 for 10 ganger. Påmelding innen 5. februar til
[email protected],
tlf. 55 56 71 27, sms 945 01 380.
• Kulturdagane i Arna
Frist for program av er 22. februar.
• Kandidater til kulturpris i Arna
Send forslag til kandidater for kulturprisen.
Prisen deles ut til enkeltpersoner, lag eller
organisasjoner i bydelen som har vist et
særlig engasjement for kunst- og kulturlivet. Prisen deles ut under Kulturdagane i
Arna 16.-25. april. Send skriftlig forslag med
ditt navn til Arna og Åsane kulturkontor,
Postboks 204, Ulset, 5873 Bergen, solvi.
[email protected] eller lever i
Åsane kulturhus.
• Ungdomsprisen 2009
Ønsker kandidater (13-25 år) for
Ungdomsprisen for Arna og Åsane 2009.
Send skriftlig forslag med ditt navn til
[email protected]
Lagunen
Domkirkegaten 4, Bergen. Ungdomshus for
unge 15-25 år, se www.u1880.no
• Se ”Livets steiner”male korn til mel.
Skoleklasser over 5. klassetrinn kan besøke
Christie mølle mandager kl. 1000-12.00.
For avtale om tid kontakt Christieparkens
venner, tlf. 55 29 20 11 / 480 48 740, [email protected]
online.no
• Stylistkurs
Mandager kl. 1700-2000 fra 8. februar. For
ungdom 15-20 år. Styling for filminnspillinger,
teateroppsetninger fotoopptak osv.
Nordnes bydelshus, Klosteret 2. Pris kr. 450
for 10 ganger
ve
ge
n
Kalganehaugen
Lagunen
Storsenter
Laguneparken
• Hiphop-workshop
Onsdager kl. 1700-2000 fra 17. februar.
Lær mikrofonteknikk, tekster og fremføring.
Støpeskjeen, Fabrikkgaten 6. Pris kr. 400 for
8 ganger og fremføring.
St
ei
n
sv
ik
• Ungdomshuset 1880
Oppstart for reguleringsplan for Rådal/Lagunen
- Avgrensning av planområdet
Spelhaugen 22B
Forslag til reguleringsplan for Spelhaugen
22B viser et 3. etasjers nytt kontorbygg ut
mot Spelhaugen med en åpen plass mellom
eksisterende bygningsmasse og nybygget.
Saksnr. 200713744. Plannr. 1155 0400.
Klagefrist 21. februar.
For mer informasjon om kunngjorte planer, se www.bergen.kommune.no/aktuelt/arealplaner
SAMFUNNSOPPDRAG
Barneverntjenesten i Åsane søker
- voksen støttekontakt til gutt på 8 år. Han
trenger en positiv person som kan ta ham med
på ulike aktiviteter, hvor han kan treffe andre
barn.
- voksen støttekontakt til gutt på 14 år. Gutten
trenger tett oppfølging av en voksen som kan
• Vinterferien
B E R G E N H U S / Å R S TA D
for området. Disse forslagene gir grunnlag
for debatt og synspunkter fra brukerne
av området, og de stilles ut på Lagunen
Storsenter i høringsperioden. Saksnr.
200811111. Plannr. 60700000.
Merknadsfrist 16. mars.
Fa
na
ve
ge
n
ARNA/ÅSANE
Bergen kommune, Etat for plan og geodata.
19.11.2009
Regulering og høring av planprogram
for Rådal sentrum og Lagunen
Planarbeidet skal legge til rette for utvikling
av området Rådal sentrum/Lagunen til et
attraktivt bydelssentrum og knutepunkt
med urbane løsninger, gode offentlige
møtesteder og et mangfold av funksjoner.
Det skal tilrettelegges for høy arealutnyttelse
og gode kvaliteter for brukere og beboere.
Planprogrammet redegjør nærmere for dagens
situasjon og for målsetningene for videre
utvikling. Det gis også en oversikt over
utredninger som skal gjøres i planarbeidet.
Det er utarbeidet tre forslag til planløsning
OG AKTIVITETSOVERSIKT
være med på aktiviteter hvor gutten kan
treffe andre jevnaldrende.
- besøkshjem til gutt på 12 år. Familien i
besøkshjemmet skal kunne ta gutten med på
ulike aktiviteter, som skating og fotball.
Kontakt barneverntjenesten i Åsane for
søknadsskjema, tlf. 55 56 68 50.
• SNUTT mediaverksted
Vitalitetsenteret,Wolffsgt. 12.
- Kortfilmkurs
For 13-17 år. 5 mandager kl. 1800-2000 og
2 lørdager kl. 1200-1700 fra 8. februar med
Frø film og media. Pris kr. 450.
- Fotokurs
For 15-25 år.Tirsdager kl. 1800-2000 fra
9. februar. Lær å bruke speilreflekskamera
(kamera kan lånes). Pris kr. 450 for 10
ganger og utstilling.
FANA/YTREBYGDA
• Linken Fana kulturhus
Østre Nesttunvei 18.
Du kan benytte deg av utstyret eller bare
slappe av, høre på musikk, se en film, spille
playstation, gjøre lekser osv. mandag torsdag kl. 1400-2200, fredag kl. 1600-2000.
- Kurs i studiobruk
Opptak av ulike instrumenter og vokal.
Du får kursbevis og kan bruke studioet på
egenhånd. 22. og 24. februar kl. 1600-2100.
- Helsestasjon for ungdom
Har du spørsmål om helse, prevensjon,
kropp, trening eller sex? Onsdag 3. februar
kl. 1630-1830 kommer besøk fra Nesttun
helsestasjon til kulturhuset.
FYLLINGSDALEN/
LAKSEVÅG
• Nøye planlagt presenterer:
Ungdomskonsert i Fyllingsdalen med
Lucifers, Maniacs m.fl. kl. 1900. Gratis.
Ungdomshuset, Hjalmar Brantingsvei 14,
[email protected]
• Monotypikurs
Trykketeknikk for 9-12 år. Onsdag 3., 10.,
17. og 24. februar i KunstiBadet, Alvøen
Kulturhavn. Kontakt Solvor Holan,
tlf. 950 38 135.
• Åpent musikkverksted
Loftet i Ungdomshuset i Fyllingsdalen,
Hjalmar Brantingsvei 14, tirsdager
kl. 1900-2200, [email protected]
kommune.no
• Øvingslokaler
Ledig øvingstid i Ungdommens Hus,
Herman Gransvei, Laksevåg, christoffer.
[email protected]
SENIOR
• Onsdagstreff
Onsdag 3. februar kl. 1130 underholdning
ved Shantykoret Cape Horn. Danckert
Krohn seniorsenter, Kong Oscarsgt. 54,
tlf. 55 56 42 00.
• PC-kurs nybegynnere 55+
Lær om Internett og e-post. Solheimslien
64-66 mandag og torsdag kl. 1000-1300 fra
15. februar. Påmelding Solheimslien seniorsenter, tlf. 55 34 00 76.
• Seniordans 55+
Torsdag: nybegynnere kl. 1200- 1330, viderekomne kl. 1400-1530. Ring, tlf. 55 36 98 38
Klosteret Seniordans i Nordnes Bydelshus.
• Dans
Johann spiller opp til dans ved Solheim
alderspensjonat torsdag 4. februar kl.1800.
• Ytrebygda frivilligsentral
Tlf. 55 01 35 51/ 924 46 041
- Tirsdagskafé i Aurdalslia 1 kl. 1100.
- Ruslegruppe onsdager fra Fanatorget
kl. 1100.
- Bingo i Aurdalslia 1 torsdager kl. 1100.
- Grøtkafé på Søreide seniorsenter hver
lørdag kl. 1200.
- Det er noen ledige plasser på datakursene
på torsdager.
Trenger frivillige besøksvenner til eldre og
ensomme i Ytrebygda bydel. Kontakt frivilligsentralen om du har tid og lyst.
BARNAS
K U LT U R H U S
Lørdag 6. februar
- kl.1300 Musikk Mitt Skattkammer. Fra 4 år.
40 min. Kr. 50.
- kl. 1345 verksted Boffe - liks og Liv og leire.
Dropp inn. Fra 3 år. Gratis.
- kl. 1345 utstilling ZOOM - møt Miró. Dropp
inn. Fra 1 år. Gratis.
- kl. 1345 Verksted Alle barn har rett til å
tegne på veggen. Dropp inn. For alle. Gratis.
Barnas Kulturhus, Kalmargaten 6, 5011
Bergen www.bergen.kommune.no/barnashus
Påmelding, tlf. 55 90 47 20, [email protected]