Population and Housing Census, Berat 2011

Comments

Transcription

Population and Housing Census, Berat 2011

										                  

Similar documents

Untitled

Untitled kanë mundësi të kufizuara për të fituar të ardhura (personat me aftësi të kufizuara, pleqtë, ekonomitë familjare ku femrat janë kryefamiljare); vetëm zhvillimi ekonomik nuk do të mund të mjaftonte ...

More information

Censusi i Popullsisë dhe Banesave, Tiranë 2011

Censusi i Popullsisë dhe Banesave, Tiranë 2011 Siç edhe është përcaktuar në KSE, rekomandimet për raundin 2010 të censuseve të popullsisë dhe banesave, “censusi i popullsisë dhe banesave është procesi që na siguron numërimin zyrtar në intervale...

More information

Femra dhe Meshkuj në Shqipëri 2014

Femra dhe Meshkuj në Shqipëri 2014 Internal migrants by age group and sex, 1989-2001.......................................................................................30 Migrantët e brendshëm sipas grupmoshës dhe gjinisë, 2001-2...

More information