Fagtorg program med workshop

Comments

Transcription

Fagtorg program med workshop
Regionalt råd ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse,
Helseregion Øst og Sør, ønsker velkommen til
Fagtorg
17. og 18. mars 2011
Fagtorg er en to dagers konferanse 17. og 18. mars 2011 på Quality Hotel i Sarpsborg
Årets tema
“På tvers - men sammen!
Hvordan skape gode tjenester for barn og unges psykiske helse?”
Fokus på samhandling:
• Tiltak forankret i BUP
• Psykisk helsearbeid i kommunene
• Helsefremmende og forebyggende arbeid på barnas arenaer som barnehage, skole, SFO etc.
Det blir plenumsforelesninger og workshops med presentasjoner av prosjekter/ tiltak/ gode eksempler fra både kommunene og spesialist-helsetjenesten.
Påmelding: www.r-bup.no
Arrangør: Sykehuset Østfold HF, RBUP Øst og Sør, Voksne for Barn, Sarpsborg kommune og Fylkesmannen i Østfold
PROGRAM
TORSDAG 17. OG FREDAG 18. MARS 2011
Torsdag 17. mars
Kl. 09.15 – 10.00
Registrering – kaffe/te
Kl. 10.00 – 10.30
Velkommen
v/ Irene Dahl Andersen, divisjonsdirektør, Divisjon for psykisk helsevern,
Sykehuset Østfold HF
Kl. 10.30 – 11.00
Kulturelt innslag
Kl. 11.00 – 11.45
Barn og unges psykiske helse i et folkehelseperspektiv
v/ Arild Bjørndal, direktør RBUP Øst og Sør
Kl. 11.45 – 12.00
Pause
Kl. 12.00 – 13.00
Samhandlingsreformen: Bedre samhandling eller løper vi på stedet hvil?
Helge Ramsdal, dosent, Avd. for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold
Kl. 13.00 – 14.00
Lunsj
Kl. 14.00- 16.15
Workshops
Kl. 16.15 – 16.30
Pause
Kl. 16.30 – 17.15
Kl. 19.30
Samhandling: Tanker og eksempler
v/ Roy Madsen, leder Abup, Sørlandet sykehus HF Arendal / prosjektleder for
samhandlingsprosjekt Sykehuset Sørlandet HF rus/ psykisk helse og 5 kommuner i Lindesnesregionen
Samling før middag
Fredag 18. mars
Kl. 09.00 – 09.45
Samarbeid BUP og kommune: Fastlegens rolle
v/ Ida Garløv, barne- og ungdomspsykiater/overlege, Oslo Universitetssykehus
Kl. 09.45 – 10.00
Pause
Kl. 10.00 – 12.15
Workshop Kl. 12.15 – 12.30
Pause
Kl. 12.30 – 13.15
Med psykolog på laget i kommunen - hvordan løse utfordringer sammen
v/ Birgit Valla, kommunepsykolog, Stange kommune
Kl. 13.15 – 13.30
Avslutning
Kl. 13.30
Lunsj og hjem
WORKSHOP
Brukermedvirkning
•
Hvordan sikre brukerperspektivet i samarbeidet mellom barneverntjenesten og psykisk
helsevern for barn og unge? v/ Ingrid Aamodt, stipendiat, RBUP Øst&Sør
•
Enkle hjelpemidler for brukermedvirkning i behandlingsfaglig arbeid
v/ Asbjørn Kärki Ulvestad og Arne Kristian Henriksen, forsker 1/FOU leder, Avd. for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering, Divisjon for psykisk helsevern, Sykehuset Østfold HF
•
•
Familieråd: En god modell for reell brukermedvirkning
v/ Anne-Britt Wengen, seniorrådgiver, Barne- ungdoms- og familieetaten, BUFetat region øst
Barn og unges mulighet for medvirkning: En presentasjon av metoder for hvordan barn/unge kan bidra med erfaringer i tjenesteutvikling. ”Møteplass” og ”Nettverk for ungdom” og “Skriv for livet” er 3 prosjekt i regi av Voksne for Barn som har som mål å hente fram og formidle unge brukeres behov, erfaringer og kunnskap til tjenesteutøvere på ulike arenaer v/ Karin Källsmyr,
fagkoordinator og Gro Kristiansen, fagkoordinator, Voksne for Barn
Risikogrupper
•
Problematisk spilleatferd hos barn og unge: Hva gjør man når dataspill går fra å være lek og underholdning til å bli et problem og hvem eier problemet?
v/ Øystein Bjørke Olsen, spesialrådgiver, KoRus-Øst
•
Samlet mot vold: Samarbeid krisesenter, politi, familievernkontor, NAV, barnevern m.fl.
v/ koordinator Tone Faale, Sarpsborg kommune
•
Hva kan et fosterhjem romme – hva kan oppdraget være og hva slags støtte og oppfølging kan barn i fosterhjem og fosterforeldrene få? v/ Anne-Britt Wengen, seniorrådgiver, Barne- ungdoms- og familieetaten, BUFetat region øst
•
Origosenterets barnehage, en særlig tilrettelagt arena for utvikling og stimulering: Med fokus på
de rusutsatte og sårbare små barna som er til behandling sammen med sine foreldre på
Origosenterets familieavdeling, presenteres hvordan vi arbeider med stimulering og sikring av barnas fysiske, kognitive og affektive utvikling. Barnehagen på Origosenteret er ikke bare et
pedagogisk tilbud, men også en behandlingsarena hvor barna er både med og uten foreldrene
til stede v/ Brigitte Ingvaldsen, styrer, Origosenterets barnehage
rg2011fagtorg2011fagtorg2011fagtorg2011fagtorg
fagtorg2011fagtorg2011fagtorg2011fagtorg2011
Kommune
•
Kommunepsykologens hverdag: Forebygging og behandling
v/ Ragnhild Schei, kommunepsykolog, Sarpsborg kommune, Helsestasjon for ungdom (50%)
og Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse (50%)
•
PCIT – “Med terapeuten på øret” - en evidensbasert behandlingsmetode for å endre
samspillsmønstre mellom barn med atferdsvansker og deres omsorgspersoner
v/ Christine Scott spesialpedagog og Magnhild Monstad, spesialpedagog, Psykiatrien i Vestfold HF - BUPA, spesialisert poliklinikk 0-6 år
•
Gode foreldresamtaler i barnehagen: Bruk av Ages & Stages Questionnaires (ASQ) som hjelpemiddel v/ Lisbeth Valla, helsesøster/koordinator RBUP Øst&Sør og Hilde Vrangsagen, daglig leder
Lia barnehage, Kongsvinger
•
Edinburgh-metoden: Et psykologisk lavterskeltilbud på helsestasjonen v/ Ellen Solstad Olavesen, helsesøster/koordinator RBUP Øst&Sør
•
Marte Meo i barnehagen v/ Magni Moren og Guri Dahler, RBUP Øst&Sør
•
Psykisk helsehjelp med lav terskel: Evaluering av Psykologtjenesten ved Psykisk helsetjeneste For barn og unge (PSBU) i Bærum kommune v/ Anne Lothe Brunstad, psykologspesialist, Psykisk helsetjeneste for barn og unge, Bærum kommune
Nærmiljøhuset: En samordning av tjenester og mobilisering av nærmiljøet skal bidra til at barn og unge i Sarpsborg lykkes:
•
Robuste familier: Barselgrupper og foreldreprogram v/ enhetsleder Else-Britt Næss
•
4-årskontroll i barnehage – flere faggrupper inn v/ enhetsleder Marit Samuelsen
•
•
Skoleprosjekt
•
Drømmeskolen v/ Nina Grindheim, nasjonal programleder og Gry Westvik, programmedarbeider, Voksne for Barn
•
Zippys venner: Bakgrunn, erfaringer og videreføringer v/ Mette Ystgaard, forsker, RBUP
Øst&Sør og Hilde Elvevold Randgaard, programmedarbeider, Voksne for barn
•
Psykisk helse i skolen: En kursrekke for 3 kommune i regi av PPT for Indre Østfold
v/ Erik Hageler, psykolog, PPT Indre Østfold
•
Fargerikt og nært: Et skoleprosjekt med kultur og nærmiljøsatsing ved Sandesundsveien barneskole v/ Ann Kristin Paulsen, prosjektleder/miljøarbeider og Lise Kristel Karlsen,
rektor/prosjektansvarlig
g2011fagtorg2011fagtorg2011fagtorg2011fagtorg
1fagtorg2011fagtorg2011fagtorg2011fagtorg2011
Samhandling
•
SAMSOM: Sammen om barn og unges psykiske helse i Sarpsborg for bedre samhandling
mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten v/ Thorbjørn P. Haglo, seksjonsleder
BUPP-Sarpsborg
•
Kommunalt ressursteam: Sammen når det haster! v/ Karianne Darum, enhetsleder,
Enhet spesialpedagogiske tiltak, Sarpsborg kommune
•
Samarbeid på “tvers” av linjer: Hvordan 1. og 2. linje kan jobbe sammen til beste for barn
og unges psykiske helse i Arendal kommune v/ Inger Katrine Læknes, Abup, poliklinikken,
Sørlandet sykehus HF Arendal
•
Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Østfold: Hvem gjør hva når?
Prinsipper og erfaringer v/ Geir Øgrim, psykologspesialist, leder Nevropsykiatrisk enhet
Åsebråten barne- og ungdomspykiatriske klinikk www.adhd-behandlingslinje.no
•
URO: En metode i tidlige dialoger v/ Emma Broberg, fagkonsulent Familiesenteret, Enhet
forebyggende barn/unge, Bydel Søndre Nordstrand, Oslo kommune
•
Lavterskel utviklingsfremmende samtale: Presentasjon av modell der skolehelsetjenesten og BUP arbeider sammen i videregående skole v/ Aud Moen, helsesøster, Elisabeth Hellzen, klinisk
sosionom og Gina Hægland, psykologspesialist, Bydel Nordstrand, Oslo kommune og BUP
Nordstrand, Oslo Universitetssykehus
•
Forum for råd og veiledning: Foreldreveiledning fra et tverrfaglig taem v/ Anne
Usterud-Svendsen, spesialkonsulent for barn og unges psykiske helse, RISKBA,
Bydel Ullern, Oslo kommune og BUP Vest

Similar documents