No. 1479.] [24 Julie 1942. LE WE NSIC OST

Comments

Transcription

No. 1479.] [24 Julie 1942. LE WE NSIC OST
[24 Julie 1942.
L EWE NSIC OST (OTOEL AE .
OO UI A)GSM A ATREE L
No.
43.—U1TBREIDING
VAN
GEB1ED W AARIN OORLOG SM A AT REEL No. 43 v a n
1942 IN WMi!KING 18.
Ek, W a l t e r B a y l e y M a d e l e y , Minister van Arbeid,
handelende ingevolge die bepalings van subregulasie (2) van
regulasie 7 van die regulasies, bekeudgemaak by OorlogsinaatrcM No. 43 van 1912 in die Staatskoerant van 22 Mei 1942,
stel hierby genoemdp, regulasies met ingang van 3 Augustus
1912 in ondersfaande munisipale gebiede in w erking:—
Potehefstroom,
Klcrksdorp, Pietersburg,
Witbank,
Volksrust,
Paarl,
Worcester,
George,
Stellenbosch,
Sotnerset-Wes, Somerset-Strand, Beaufort-Wes, Mosselbaai, Wellington, Uitenhage. Grahamstad. Oudtsboorn,
Graaff-Reinet. C'radock, Queenstown, Kingwilliainstown,
Kroonstad, Bethlehem, Harrismith, Ladysmith (Natal).
WALTER B. MADELEY,
Minister van Arbeid.
* No. 1479.]
[24 July 1942.
COST OE LIVING ALLOWANCE.
WAR MEASURE No. 4 3 — EXTENSION OF AREA OF
OPERATION OF W AR MEASURE No. 43 o f 1942.
I . W a l t e r B a y l e y M a d e l e y , Minister of Labour, acting
in terms of sub-regulation (2) of regulation 7 of the regula­
tions published under War Measure No. 43 of 1942, in the
Gazette of the 22nd May, J942, hereby put the said regulations
into operation with effect from the 3rd August, 1942, in the
following municipal areas: —
Potehefstroom, Klerksdorp,
Pietersburg,
Witbank,
Volksrust,
Paarl,
Worcester,
George,
Stellenbosch,
Somerset West, Somerset Strand, Beaufort West, Mossel
Bay. Wellington, Uit> ullage, Grahamstown, Oudtsboorn,
Graaff-Reinet, Oradock, Queenstown, Kingwilliamstown,
Kroonstad, Bethlehem, Harrismith, Ladysmith (Natal).
* No. 1480.]
[24 Julie 1942.
L1DMAATSKAP.— KOMITEE V IR V AKLEERLINGE.
Hierby word vir algemene inligting bekendgemaak dat,
ingevolge artikel elf van die Vakleerlingen Wet, 1922, soos
gewysig, ondergenoenide persone as lede en plaasvervangende
lede van ondervermelde Kotnitee vir Vakleerlinge aangestel
* No. 1480.]
[24 July 1942.
M EM BERSHIP.—APPRENTICESH IP COMMITTEE.
It is hereby notified for general information that, in terms
of section eleven of the Apprenticeship Act, 1922, as amended,
the following persons have been appointed members and
alternate members of tlie undermentioned Apprenticeship
Committee: —
* No. 1479.]
is :—■
K
o
M J T E E V I I I V A K L E E I t L I N f.’ E I N
P
out
E
D IE
M E U I I I I L N Y W E llH E I D ,
l iz a b e t h .
W erkgewers.
Lede.
Flaasvervangende Lede.
C. Oonnaeher.
P. Schoenraad.
T. V. Briggs.
H. Randall.
W. Gibbon.
V. J. Arnold.
Werknem ers.
T^ede.
Plaasvervangende Lede.
C. Wait.
J. Hackney.
C. Saunders.
J. Weston.
J. W. Watson.
S. Bakkes.
T)aar word verder bekendgemaak dat mnr. H. C. Gardham
deur die Minister van Arbeid as Voorsitter van die Komitoe
aangestel is.
(C. 1096/8/4.)
DEPARTESVIENT VAN
VOLKSWELSYN.
W ALTER B. MADELEY,
Minister of Labour.
P
ort
E
l iz a b e t h
F
u r n it u r e
A
p p r e n t ic e s h ip
C o m m it t e e .
Employers.
Members.
C. Connacher.
T. V. Briggs.
W. Gibbon.
Alternate Members.
P. Schoenraad.
H. Randall.
V. J. Arnold.
Employees.
Members.
Alternate Members.
C. Wait.
J. Hackney.
C. Saunders.
J. Weston.
J. W. Watson.
S. Bakkes.
It is further notified that Mr. H. C. Gardham has been
appointed by the Minister of Labour as Chairman of the
Committee.
(C. 1096/8/4.)
DEPARTMENT
OF
SOCIAL
WELFARE.
* No. 1437.]
[24 Julie 1942.
Hierby wor<l vir algemene inligting bekendgemaak dat Sy
Edele die Minister van Volkswelsyn, k rag tens die bevoegdheid bom verleen by artikel twee. (1) van die Wet op Huurgelde, 1942 (Wet No. 33 van 1942), ’ n Huurraad vir die
Magistraatsdistrik van Brits ingestel het, en die volgende
aanstellings in verband met die Huurraad wat so ingestel is,
goedgekeur h et: —
As voorsitter : Die Magistraat, Brits.
As lede: F. Oombrink en C. W. J. Maclean.
As plaasvervangende lid : Mev. C. Alexander.
* No. 1437.]
[24 July 1942.
It is hereby notified for general information that the
Honourable the Minister of Social Welfare has, under and
by virtue of the powers vested in him by section two (1) of
the Rents Act, 1942 (Act No. 33 of 1942), constituted a
Rent Board for the Magisterial District of Brits and ap­
proved of the following appointments to the Rent Board so
constituted: —
As chairman : The Magistrate, Brits.
As members: F. Combrink and C. W. J. Maclean.
As alternate member: Mrs. C. Alexander.
* No. 1478,]
[24 Julie 1942.
TERUGGEE VAN SERTIFIKATE VERLEEN AAN DIE
..L A D S ’ H O STE L’ ’-KOMITEE VAN DIE HOWARD
PIM-TEHUIS, COTTESLOE, JOHANNESBURG, EN
DIE NORMAN HOUSE-TEHL'IS, NORWOOD, .JOHAN­
NESBURG.
Hierby word vir algemene informasie bekendgemaak dat die
Howard Pim-tehuis en die Norman House-tehuis, Johannes­
burg, gesluit is en dat die sertifikate wat ingevolge artikel
vyj (1) van die ,, Wet tot Wijziging van de Wet op Gevangenissen en Verbeteringsgestichten, No. 46 van 1920 ” , deur
die Minister uitgereik is, derhahve nou ingevolge artikel
nege-cn-dertig van die Kinderwet, No. 31 van 1937, teruggegee is.
SURRENDER OF CERTIFICATES GRANTED TO THE
I,ADS’ HOSTEL COMMITTEE OF THE HOWARD PIM
HOSTEL, COTTESLOE. JOHANNESBURG, AND THE
NORMAN HOUSE HOSTEL, NORWOOD, JOHANNES­
BURG.
It is hereby notified for general information that the
Howard Pim Hostel ami the Norman House Hostel. Johan­
nesburg, which were certified in terms of section five (1) of
the Prisons and Reformatories Act Amendment Act, No. 46
of 1920, have been closed down, and the certificates granted
by the Minister have accordingly now been surrendered in
terms of section thirty-nine of the Children’s Act, No. 31 of
1937.
jJc No.
1481.]
[24 Julie 1942.
Hierby word vir algemene inligting bekendgemaak dat Sy
Edele die Minister van Volkswelsyn, kragtens die bevoegdheid horn verleen by artikel twee (1) van die Wet cp Huurgelde. 1942 (Wet No. 33 van 1942), ’ n Huurraad vir die
Magistraatsdistrik Riversdale ingestel het, en die volgende
aanstellings in verband met die Huurraad wat so ingestel
is, goedgekeur b e t: —
As voorsitter: Die Magistraat, Riversdale.
As lede: J. D. van Wyk en M. W. Theunissen (snr.).
As plaasvervangende lid : J. J. Botha.
* No. 1482.]
[24 Julie 1942.
Hierby word vir algemene inligting bekendgemaak dat Sy
Edele die Minister van Volkswelsyn, kragtens die bevoegdheid bom verleen by artikel tuee (1) van die Wet op Huurgelde. 1942 (W t No. 33 van 19121. ’ n Huurraad vir die
gedeelte van die Magistraatsdistrik Fauresmith wat onder die
jurisdiksie van die Spesiale Vrederegter te Petrusburg val,
* No. 1478.]
[24 July 1942.
* No. 1481.]
[24 July 1942.
It is hereby notified for general information that the
Honourable the Minister of Social Welfare has, under and
by virtue of the powers vested in him by section two (1) of
the Rents Act, 1942 (Act No. 33 of 1942), constituted a Rent
Board for the Magisterial District of Riversdale, and ap­
proved of the following appointments to the Rent Board so
constituted: —
As chairman : The Magistrate, Riversdale.
As members: J. D. van Wyk and M. W. Theunissen (snr.).
As alternate member : J. J. Botha.
$ No. 1482.]
' [24 July 1942.
It is hereby notified for general information that the
Honourable the Minister of Social Welfare has, under and
by virtue of the powers vested in him by section two (1) of
the Rents Act. 1942 (Act No. .33 of 1942), constituted a Rent
Board for that portion of the Magisterial District of Faure­
smith, falling under the jurisdiction of the Special Justice
ingestel het, en die volgende aaiistellings in verband met die
Huurraad wat so ingestel is, goedgekeur h e t: —
As voorsitter: Die Spesiale Vrederegter, Petrusburg.
As lid en onder-voorsitter: Dr. J. S. Janse van Rensburg.
As li d : J. J. Britz.
As plaasvervangende lid: B. N. Lubbe.
* No. 1483.]
[24 Julie 1942.
Hierby word vir algemene inligting bekendgemaak dat Sy
Edele die Minister van Volkswelsyn, kragtens die bevoegdheid horn verleen by artikel twee (1) van die Wet op Huurgelde, 1942 (Wet No. .'i.'i van 1942), ’ n Huurraad vir die
Magistraatsdistrik van Matatiele ingestel bet, en die volgende
aaiistellings in verband met die Huurraad wat so ingestel is,
goedgekeur h et: —
As voorsitter: Die Magistraat, Matatiele.
As lede . H. T. Moon en A. C. W. Eichstedt.
As plaasvervangende lid : A. A. Rawlings.
* No. 1484.]
[24 Julie 1942.
Hierby word vir algemene inligting bekendgeniaak dat Sy
Edele die Minister van Volkswelsyn, kragtens die bevoegdheid hom verleen by artikel twee (1) van die Wet op Huur­
gelde, 1942 (Wet No. .I.'i van 1942), die volgende aanstelling
in verband met die Huurraad vir die magistraatsdistrik
Klerksdorp, goedgekeur het: —
P. M. Lennner, as lid, in plek van N. T. MaeLagan.
* No. 1485.]
[24 Julie 1942.
Hierby word vir algemene inligting bekendgeniaak dat Sy
Edele die Minister van Volkswelsyn, kragtens die bevoegdheid hom verleen by artikel twee (1) van die Wet op Huur­
gelde. 1942 (Wet No. 33 van 1942), ’n Huurraad vir die
Magistraatsdistrik Bergville ingestel het en die volgende
aanstellings in verband met die Huurraad wat so ingestel is,
goedgekeur h et: —
As voorsitter: Die Magistraat, Bergville.
As lede: A. E. Wray en J. ... Forbes.
As plaasvervangende lid : H. L. Pretorius.
jfc No. I486.]
[24 Julie 1942.
Hierby word vir algemene inligting bekendgemaak dat Sy
Edele die Minister van Volkswelsyn, kragtens die bevoegdheid
hom verleen by artikel twee (1) van die Wet op Huurgelde,
1942 (Wet No. 33 van 1942), die volgende aanstellings in
verband met die Barbertonse Huurraad goedgekeur bet: —
B. W. Cowley, as lid, in plek van J. E. Lewis wat die
distrik verlaat het.
P. Davies, as plaasvervangende lid.
$ No. 1487.]
[24 Julie 1942.
Hierby word vir algemene inligting bekendgemaak dat Sy
Edele die Minister van Volkswelsyn, kragtens die bevoegdheid
hom verleen by artikel twee (1) van die Wet op Huurgelde,
1942 (Wet No. 33 van 1942). die volgende aanstelling in
verband met die Huurraad Carolina goedgekeur het: —
H.
Fohren. as lid, in die plek van G. A. Lotter wat die
distrik verlaat het.
$ No. 1488.]
[24 Julie 1942.
HUURBEHEERRAAD.— AANSTELLING VAN TYDELIKE
LID.
Hierby word bekendgemaak dat Sy Edele die Minister van
Volkswelsyn, kragtens subartikel (2) van artikel drie van die
Wet op Huurgelde, 1942 (Wet No. 33 van 1942), mnr. G. A. C.
Kuscbke vanaf die 9de Julie 1942 as tydelike lid van die
Huurbeheerraad aangestel het tydens die afwesigheid van
mnr. A. C. van dor Horst.
* No. 1489.]
[24 Julie 1942.
Hierby word vir algemene inligting bekendgemaak .lac Sy
Edele die Minister van Volkswelsyn, kragtens die bevoegdheid
hom verleen by artikel twee (1) van die W et op H-'uigelde,
1942 (Wet No. 33 van 1942), A. S. Carter as lid van die
Krugersdorpse Huurraad aangestel het.
DEPAR7EMENT
VAN
s{t No. 1483.]
[24 July 1942.
It is hereby notified for general information that the
Honourable the Minister of Social Welfare has, under and
by virtue of the powers vested in him by section two (1) of
the Rents Act, 1942 (Act No. 33 of 1942), constituted a Rent
Board for the Magisterial District of Matatiele and approved
of the following appointments to the Rent Board so con­
stituted : —
As chairman: The Magistrate, Matatiele.
As members: H. T. Moon and A. C. W. Eichstedt.
As alternate member: A. A. Rawlings.
# No. 1484.]
[24 July 1942.
It is hereby notified for general information that the
Honourable the Minister of Social Welfare, under and by
virtue of the powers vested in him by section two (1) of the
Rents Act, 1942 (Act No. 33 of 1942), has approved of the
following appointment to the Rent Board for the Magisterial
District of Klerksdorp: —
P. M. Lemmer, as member, vice N. T. MaeLagan.
No. 1485.]
[24 July 1942*
It is hereby notified for general information that the
Honourable the Minister of Social Welfare has, under and
by virtue of the powers vested in him by section two (1) of
the Rents Act, 1942 (Act No. 33 of 1942), constituted a Rent
Board for the Magisterial District of Bergville, and approved
of the following appointments to the Rent Board so con­
stituted : —•
As chai.-man: The Magistrate, Bergville.
As members: A. E. Wray and J. A. Forbes.
As alternate member: H. L. Pretorius.
* No. I486.]
[24 July 1942*
It is hereby notified for general information that the
Honourable the Minister of Social Welfare has, under and
by virtue of the powers vested in him by section two (1) of
the Rents Act, 1942 (Act No. 33 of 1942), approved of the
following appointments to the Barberton Rent Board: —
B. W. Cowley, as member, vice J. E. Lewis, who has left
the district.
P. Davies, as alternate member.
# No. 1487.]
[24 July 1942.:
It is hereby notified for general information that the
Honourable the Minister of Social Welfare has, under and
hy virtue of the powers vested in him by section two (1) of
the Rents Act, 1942 (Act No. 33 of 1942), approved of the
following appointment to the Carolina Rent Board: —
H.
Fohren, as member, vice G. A. Lotter, who has left
the district.
* No. 1488.]
[24 July 1942.
RENT CONTROL BOARD.— APPOINTMENT OF
TEMPORARY MEMBER.
It is hereby notified that the Honourable the Minister of
Social Welfare has, in terms of sub-section (2) of section
three of the Rents Act, 1942 (Act No. 33 of 1942), appointed
Mr. G. A. C. Kuschfce, as from 9th July, 1942, as temporary
member of the Rent Control Board, during the absence of
Mr. A. C. van der Horst.
* No. 1489.]
[24 July 1942.
It is hereby notified for general information that the
Honourable, the Minister of Social Welfare has, under and
by virtue of the powers vested in him by section two (1) of
the Rents Act, 1942 (Act No. 33 of 1942), approved of the
appointment of A. S. Carter, as member of the Krugorsaorp
Rent Board.
MYNWESE.
& No. 1452 ]
[24 Julie 1942.
BEPALING VAN LOKALITEITE EN BEROEPE W AARIN
BEVOORDEELDE MYNWERKERS IN DIENS GENF.EM MAG WORD.
Hierby word vir algemene informasie bekendgemaak dat,
ooreenkomstig subartikel (1) van artikel sewentig van die
,, Mijntering AVetten Konsolidatie Wet, 1925 ” (Wet No. 35
van 1925), soos gewysig by artikel vyf-en-twintig van die
Myntering-Wysigingswet, 1934 (Wet No. 60 van 1934), en by
artikel elf van die Myntering-Wysigingswet, 1938 (Wet No. 6
vail •19.'!8), die Minister van Mynwese ter aanvulling van die
loknliteite gemeld in bylae C van Goewermentskennisgewing
No. 784, gepubliseer in Staatskoerant No. 2763 van 17 Mei
1940, die verdere lokaliteite uiteengesit in bygaande bylae C
bepanl het as plekke waarin die houers van ,, Spesiale Vergu rmings ” vir enige soort werk in diens geneem mag word,
met dien verstande dat die toestande betreffende ventilasie
en stof op ’ n standaard wat die Staatsmyningenieur bevredig,
gehou word.
SO
of the Peace at Petrusburg, and approved of the following
appointments to the Rent Board so constituted: —
As chairman: The Special Justice of the Peace, Petrusburg.
As member and deputy-chairman: Dr. J. S. Janse van
Rensburg.
As member: J. J. Britz.
As alternate member: B. N. Lubbe.
DEPARTMENT
OF
MINES.
* No. 1452.]
[24 July 1942.
DETERB1INATION OF LOCALITIES AND OCCUPA­
TIONS IN AVHICH BENEFICIARY MINERS MAY BE
EMPLOYED.
It is hereby notified for general information that, in terms
of sub-section (1) of section seventy of the Miners’ Phthisis
Acts Consolidation -Act, 1925 (Act No. 35 of 1925), as amended
by section twenty-five of the Miners’ Phthisis Amendment
Act, 1934 (Act No. 60 of 1934), and by section eleven of the
Miners’ Phthisis Amendment Act, 1938 (Act No. 6 of 1938),
the Minister of Mines, in amplification of the localities listed
in Schedule C subjoined to Government Notice No. 784,
published m the Gazette No. 2763 of the 17th May, 1940, has
defined the further localities set out in the subjoined Schedule
C to be places at which the holders of Special Authorisations
may be employed, provided that conditions in regard to
ventilation and dust are maintained at a standard satisfac­
tory to the Government Mining Engineer.
BYLAE C.
Houers van ,, SpesiaJe Vergunnings ” mag in diens geneem
word in ondergerioemde Iokaliteite, bellalwe in ontwikkelingsento en plekke waar daar geen deurtrek-ventilasie is nie vir
enige soo; t werk behalwe die bediening van masjienbore.
I NSPF.KSIK-APDKLING K rUGERSDORP.
Myti.
Lokaliteit.
Randl'ontein
Estates
and No. 11 hellingskag en stasies;
Gold Mining Company,
ook No. 13 skag en stasies
Limited.
tot No. 3 verdieping en langs
No. 3 verdieping tot No.
12A daling en stasies en No.
7 verdieping tussen No. 12A
daling en No. 14 skag.
% No. 1455.]
[24 Julie 1942.
Hierby word vir algemene inligting bekendgemaak dat die
heer I.ouis Elwin Lauritz Kluever aangestel is as Sekietaris
Tan die Mynverhuringsraad met ingang van 7 Oktober 1841.
M.M. S taf/ 2P/ A .
* No. 1457.]
[24 Julie 1912.
AANSTELLING VAN GENEESHERE.
Hierby word bekendgemaak dat, kragtens subartikei (1)
van artikel twualj van die ,, Mijntering Wetten Kousolidatie
W et ” , 1925 (Wet No. 35 van 1925), die Minister van
Mymvese, in oorleg met die Geneeskundige Buro vir M.yntering, die lys van geneeshere, ingevolge vermelde artikel
opgestel en by Goewermentskennisgewing No. 2241 in die
Staatskoerant van 18 Desember 1925 gepubliseer, om sekere
voorgeskrewe mediese ondersoeke te doen en mediese sertifikate ingevolge vermelde Wet uit te reik, gew'ysig bet deur
toevoeging van die onderstaande name: —
Dr. William Gillies MeDavid, M.B., Cb.B. (Edin.), as
voltydse geneesheer aan die naturellehospitaal van die
Blyvooruitzieht Gold Mining Company vanaf 1 Julie
1942.
Dr. Max Adolf Friedrich Helm, M .B., Ch.B. (Kaapstad). as voltydse pi aasverv anger aan die naturellehospitaal van die Blyvooruitzieht Gold Mining Company
vanaf 1 Julie 1942 gedurende die afwesigbeid op militere
diens van Dr. MeDavid.
Dr. Hyam Sandler, M B., Ch.B. (Aberdeen), as vol­
tydse waarnemende assistentgeneesbeer aan die naturelleliospitale van die Government Gold Mining Areas (M)
Consolidated, Limited, New State Areas, Limited, en
Van Ryn Deep, Limited, gedurende die afwesigbeid van
Dr. A. Smith met 30 dae verlof vanaf 10 Augustus 1942.
M.M. GO/1.
DEPARTEMENT
VAN L A ND E .
* No. 1441.]
[24 Julie 1942.
VERKOOP VAN KROONGRON D.— ORAN JE-VR YSTA AT.
Hierby word vir algemene informasie bekendgemaak dat,
ooreenkomstig die bepalings van artikel agt van die ,, Nedersettings Noodlenigingsvvet ” , No. 25 van 1931, sekere plaas
bekend as Vrede No. 341, distrik Philippolis, groot 050 morge
95 vierkante roede, op Vrydag, 4 September 1942, om 10 vm.,
by publieke veiling te koop aangebied sal word deur mnr.
I. A. J. Malherbe, venduafslaer, by sy vendusie-krale te
Philippolis.
Die plaas is na beweer word, geskik vir lusern, groot- i-n
kleinvee en na beweer word bestaan die volgende verbeterings
daarop : —Woonhuis, windpomp op boorgat, buitebuis en stal,
klipkrale, vrugtebome en omheinings.
Jnsitprys: £1,200.
Trrme van betaling: Een-tiende van die koopprys is betaalbaar op die verkoopdag en die saldo, met rente teen 5 persent
per jaar, in vyftien (15) gelyke jaarlikse paaiemente bereken
vanaf die datum van verkoop.
Die koper moet die afslaerskommissio wat 2J persent van
die koopprys bedra op die datum van verkoop betaal.
B esit: lies it van die eiendom sal op 1 November 1942, gegee
word.
V e R K O O PV O O RW A AR IJES.
1. Die Regering sal geen koste maak om die bakens van die
grond aan te wys nie.
2. Die koper moet vanaf die datum van verkoop alle regte,
verpligtings en pligte aanvaar vail ’ n eienaar kragtens die
Omheiningswet, 1912, soos gewysig. _ Hy moet verder verantwoordelikheid aanvaar, indion enige, vir die bydrae ten
aansien van omlieining reeds opgerig deur aangrensende
eienaars.
3. Die koper moet vanaf die verkoopdag op eie koste die
verbeterings op die grond in goeie orde hou tot bevrediging
van die Minister van Lande.
4. Die koper mag nie sy regte in die verkoopakte of enige
gedeelte daarvan oormaak, verbind of op enige ander mauier
vervreem nie of die grond of enige gedeelte daarvan verhuur
nie, tensy hy vooraf die skriftelike toestemming van die
Minister van Lande daartoe verkry het.
5. Behoudens die bepalings van ,, De Wet op Voorheliouden
Mineralen ” , 192G, en die Wet op Edelgesteentes, 1927, word
alle regte op minerale, mineraleprodukte, minerale-olies,
steenkool. onedele of edelmetale of edelgesteentes op of onder
die grond aan die Goewerment voorbehou.
SCHEDULE C.
Holders of Special Authorisations may be employed in the
undermentioned localities, excepting in development ends and
places in which there is no through ventilation, at any class
of work other than the operation of machine drills.
KituGEnsDoitp I n s p e c t o r a t e .
Mine.
Locality.
Randfontein
Estates
and No. 11 incline shaft and
Gold Mining Company,
stations; also No. 13 shaft
Limited.
and stations to No. 3 level
and along No. 3 level to
No. 12A winze; also No. 12A
winze and stations and No.
7 level between No. 12A
winze and No. 14 shalt.
* No. 1455.]
[24 July 1942.
It is notified for general information that, Louis Elwin
Lauritz Kluever, Esquire, has been appointed as Secretary
of the Mining Leases Board with effect lrom the 7th October,
1941M.M. Staff/26/A .
* No. 1457.]
[24 July 1942.
APPOINTMENT OF MEDICAL PRACTITIONERS.
It is hereby notified that the Minister of Mines has, under
sub-section (!) of section twelve of tiie Miners’ Phthisis Acts
and published under Government Notice No. 2241 in the
Gazette of the 18th December, 1925, to carry out certain
prescribed medical examinations and to give medical certifi­
cates under the said Act by the addition of the following
names: —
Dr. William Gillies MeDavid, M.B., Ch.B. (Edin.), as
full-time medical officer at the native hospital of the
Blyvooruitzieht Gold Mining Company as from the 1st
July, 1942.
Dr. Max Adolf Friedrich Helm, M.B., Cb.B. (Cape),
as full-time locum tenens at the native hospital of the
Blyvooruitzieht Gold Mining Company as from 1st July,
1942, during Dr. M.cDavid’s absence on military service.
Dr Hyam Sandler, M.B., Ch.B. (Aberdeen), as full­
time acting assistant medical officer at the native
hospitals of the Government Gold Mining Areas (M)
Consolidated, Limited, New State Areas, Limited, and
Van Ryn Deep, Limited, during the absence of Dr. A.
Smith on 30 days’ leave as from the 10th August, 1942.
________ __________________________________
M.M. 60/1.
DEPARTMENT
OF
LANDS.
* No. 1441.]
[24 July 1942.
SALE OF CROWN LAND, ORANGE FREE STATE.
It is hereby notified for general information that certain
farm known as Vrede No. 341, District Philippolis, in extent
650 morgen 95 square roods, will be offered for sale by public
auction, under the provisions of section eight of the Land
Settlement Relief Act, No. 25 of 1931, by Mr. I. A. J.
Malherbe, Auctioneer, at his auction kraals, Philippolis, on
Friday, 4th September, 1942, at 10 a.m.
The farm is reported to be suitable for lucerne, large and
small stock and the following improvements are reported to
be on the bolding: —
Dwelling-house, windmill on borehole, 2 dams, out­
house and stable, stone kraals, fruit trees, and fencing.
Upset Price.—£1,200.
Terms of Payment.— One-tenth of the purchase price to be
paid on the date of sale and the balance, bearing interest at
5 per cent, per annum, will be payable in fifteen (15) equal
yearly instalments, calculated from the date of sale.
The purchaser shall on the date of sale pay the auctioneer’ s
commission amounting to
per cent, of the purchase price
realised.
Possession.— Possession of the property will be given on
1st November, 1942.
Conditions or S a m .
1. No costs will be incurred by the Government in pointing
out tlic boundary pegs or the beacons of the land.
2. The purchaser shall, from the date of sale, assume all
rights, obligations and duties of an owner under the Fencing
Act, 1912, as amended. He shall further, in respect of
fencing already erected by adjoining owners, accept liability,
if any, towards such owners to contribute to the cost of such
fencing.
3. The purchaser shall from the date of sale and at his
own expense keep such improvements as may be on the
property in good order and repair to the satisfaction of the
Minister of Lands.
4. The purchaser shall not, without the previous written
consent of the Minister, transfer^ mortgage or in any other
way alienate his rights to and in the deed of sale or any
part thereof, or let the whole or any portion of the land.
5. Subject to the provisions of the Reserved Mineral
Development Act, 192G, and of the Precious Stones Act, 1927,
all minerals, mineral products, mineral oils, coal base or
precious metals or precious stones in or under the land are
reserved to the Government.
a
6 The land or any portion thereof shall not be alienated
6.
Die grond of enige gedeelte daarvan mag n i e ^ v r a m without the approval, ^n writing, of tl.e Government be.ng
word tensv die skriftelike toestemming van die G°e^orment
first had and obtained, which condition shadL be iepcat<d in
T r s daartoe verkry is nie en hierdie v o o r w a a r d e moet herhaaJ
each conveyance of the land or portion thereof.
word in elke transport van die grond of enige gedeelte
7. All authorised roads, railways, railway rtat‘° " f t ’ t“ „
m-nnhs
telegraph
stations,
thoroughfares,
outsp.ins,
da7 rVAUe geoutoriaeerde paaie, spoorwee, spoorwe^aries,
water-edurses, "drains, reservoirs and dams now existing on
telegraafiyne,
telegraafstasies,
deurgange
u.tspa.mings,
the land shall remain free and uninterrupted ,.s m tnuir
111m Wilt, tflllS
O wat tans op die grond is,
^ a t.e r v o r e , *__1
waterp*ype™en~
dMime
yord as wat die geval
present or past use.
moet so vry en onbelemmerd gebruis wo
8 The land shall be liable, w i t h o u t compensation to entry
onderworpe, sender vergoeding- aan toethereon b\ any person by order of the Government for the
purpose of removing therefrom such materials, not lnchidiig
gang d t a r t o e deur enigeen op las van d>c ^ .« e r m e n t wr
verwyderingsdoeleindes daarvan van sodani,,
> bind er or wood as may from time to time be required lor
the construction or repair of any pubHe r o ^ s tram-lmes,
behafwe hout, soos van tyd tot tyd benodig map, word v „ <.e
railwavs railway stations, telegraphs, telegraph stations,
l,prstellinE van enige openbaie paaie, tremspo ,
watercourses, drains, reservoirs or dams running through or
over or constructed upon the land.
9 The land or any portion thereof shall be liable, without
eoLeii&atfon to have roads, tram-lines, railways, railway
m
*j ? s s & stations telegraphs, telegraph stations, water-courscs, drains,
daarvan op L van die Goewerment van paaie, tremspore,
r e s e r v o i r s or dams made in or over any part of it, for the
spoorwee, spoorwegstasies, telegrawe, telegraafstasies, water
public use and benefit, by order of the Government, PJ'n', tded
t o r e
afvoerslote, reservoirs ot damme, vir die gebr.uk en
however that in respect of those areas on which buildings
o-pripf van die publiek, met dien verstande egtei dat ten
are erected or which 'are under permanent c»lt.*.t,on a be
S e n
w
daardie oppervlaktes waarop enige Ipbooe
time when anv such works may be required to be macie,
reasonable condensation shall be made hy thc Government.
vafsodanigeatw0erker v lr e ffT o r d ^ biHikf ' v « S ? g dear die
The land or any portion thereof may, for the puip
*
described and subject to the same conditions regarding com­
iT v r m a g ^ r L v e r m e T d e d
t t *
on K pe^ an
pensation, be resumed by the Government.
d ie s e M e
voorwaardes betreffende vergoeding deur die
10 The land shall be subject to all rights and servitudes
which now affect or at anv time hereafter may be found to
G° l 7 eC ng r o \ T S ^ r C p d o.iderwoi.pe aan alle regte.en
affect the l a n d or which may be binding on the Government
servvitute wat nou daarop van toepassing is of later gevind
in respect of the said land.
masr word van toepassing daarop te wees of wat bindcnd p
11 The farm will be sold subject to the presence of any
die Goewerment ten opsigte van genoemde^grond mag
.
natives thereon, and the Government does not undertake to
11 Die erond word verkoop onderworpe aan die
woordSheid8 daarop .van naturelle en die Goewerment
ta k e o r ctu.se to be taken any steps for the removal of any
onderneem nie om enige stappe te neem oi e aa
such natives.
.
die verwydering van sulke natnrelle me.
in Tn the event of any of the stipulated conditions not
12 Ingeval |een bevredige.uk gevolg aan enigeen van die
being satisfactorily complied with, the Government wi. have
.res+elde voorwHardes gegee word nie bet d.e Goewerment die
he rid it to resi me possession of the property and such
f e f o m weer besit van die eiendom te neem, en sodamge
moneys as may have been paid shall be forfeited together
o-pklp soos betaal mag wees, tesame met alle veibetermgs
wat na die datum van verkoop moontlik daarop opgerig is,
property h
the S £
w orf vcrbeurd verklaar. In daardie geval word geen ver­
shall in that event, be payable by the Government in 1.es’l,e®|
goeding ten aansien van sulke verbetenngs deur die
of suchimprovements. ' In the event of the eancellalu.n of
Goewerment hetaal nie. Ingeval die verkoop gekanselle. r e n
the sale and of resumption as aforesaid, all costs that may
die grond, soos hierin tevore bepaal, teruggeneem word, moet
be incurred by - :e Government in effecting resumption shall
alle onkoste wat deur die Goewerment gemaak mag word ten
be payable by the purchaser.
^
einde gevolg te gee aan die terugname, deur d.e koper betaal
-I--) xhe Government reserves the right to withdraw i
nronertv from sale should circumstances render it r.eces.
" 1 3' Die Goewerment hou bom die reg voor om hierdie plans
expedient
Every cfTort has been made, to render . “
van die verkoping terirg te trek indien dit deur omstandigrate as possible the information given m this no ice*
hede nodig of wenslik gemaak word. Alle pogings is aangebut the Government is not responsible for any inaccurac.e*
weml om die inligting in hierdie kennisgewing so noukeuiig
should such exist.
moontlik te maak, maar die Goewerment is nie verantwoordelik
vir enige onjuisthede wat mag voorkom me.
DEPARTEMENT
DEPARTMENT
VAN B ES PR G E I S N G .
* No. 1456.]
t24 Julir 1<J42PONGQLA-GOEWERMENTSBESPROEIINGSKEMA:
BELA STING VIR 1941.
di^'syh^ksellens'ie" ^^GMweriK'ur-gen'era^al^be^a'g
^^m
e n l9 4 2 opVgrofd w it Set'wateVvan die Pongola-besprodingswerke bespioei word of direkte of indirekte voordeel claaruit
trek, te lief.
Die belastings geheg moet as volg betaal word:
Belasting vir die jaar 1941— voor of op oO September
OF
IRRIGATION.
* No 1456.]
t24 jD l-T 1943*
PONGOLA GOVERNMENT IRRIGATION SCH EM E:
Tt is hereby notified for general information that Hi*
Fx-ellencv the Governor-General has, in terms of suo-section
^ of section seven of the Irrigation and Conservation of
\ + tvJo ft nf 1912 been pleased to assess Government
f i t i m orL n per Z m for each of the years 1941
ami 1942 ujm™ land irrigated or benefiting d ir e d y or
fndirectly by water from the Pongola Irrigation Works.
The rates assessed shall be paid as follows:
Rate for the year 1941—on or before SOth September,
Rate4 for the year 1942— on or before 31st December. 1942,
Beiasting vir die jaar 1942-voor of op 31 Desember 1942.
GENERAL NOTICES.
ALGEMENE KENNSSGEWSNGS.
la n d b o u v e r e n ic in g s .
$ KENN1SGF.WING No. 520 van 1B42.
Die volgende besonderhede in verband met die lidmaatskap
van
Kobneratiewe Landbouvcrenigings, word deur fie
Resistrateur van Kooperatiewe Veremgings vir algemene
inlormasie gepubliseer opreenkomstig die bepalings van subartikel (3) van artikel « 0 - ^ v c e r h g van die W et op
Kooperatiewe Veremgings (No. 29 \an lO.TO).
Pretoria, 18 Julie 1942.
k o o p e r a t ie w e
CO-OPERATIVE A G RICU L TU R A L SOGiETIES.
sJj NOTICE No. 520 o f 1942.
The following particulars in regard to the membership of
Registrar of Co-oP®'
Pretoria, 18th July, 1942.
PA
II
^ rr c « H
i# ' an,,eS
“
H.rr^iulU,
No.
No.
484
No.
907
P o ,l M U . , R .
Albertns (Jm .)
sions Qf sub-section (3) of section
sw p ssrs 5 ? < J w s B r s x « -«
in
^
i*.
Naara.
Nanu:.
Pienaar, Pietor Paul
Adres.
Address.
Rooipan, Pk. Darling
Datum
Datum waarop
waarop
bedanking van
krag word.^
Date upon which
resignation
takeft effect.
3 0 /6 /4 2
D IE M AGALIESBERGSE K O O P E R A T IE W E TA B A K P L A N T E R S VERENIG1NG.
A A S V U L IA X G SLY S VAN LEDE.- ■A DD ITION AL L IS T OF M E M B E R S .
Adres.— Address.
No.
Naam.— Name.
Waterkloof, Pk. Vaalkop, Dist. Marico.
12580 Basson, Johannes .Tune
Stephanus Albertus
Geluk, Pk. Vorentoe.
12587 Beer, de, Gabriel Stephanos
Petrus
Rooikoppies Wes, Pk. Vasval.
12588 Beer, de, Jan Marthinus
Kromkloof, Dist. Waterberg, Pk.
12589 Beer, de, Johannes Hendrik
Doom hoek.
Leeuwpoort, Dist. Waterberg, Posbus
12590 Beer, de, Joseph Johannes
39 Nyistroom.
Bergheim, Pk. Kroondal.
12591 Behrens, Karl Johannes
Heinrich
Wonderfontein, Posbus 14, Groot
12592 Berg, van den, Adriaan
Marico.
. ,
Stephanus
Kalkfontein, Posbus 37, Groblersdal.
12593 Bester, Lucas Cornelius W.
Seun
Losperfontein, Dist. Brits, Pk.
12594 B0ukes, Sameul Wilhelm
Losperfontein.
Dekroon, Pk. Brits.
12595 Bezuidenhout, Johannes
Arnoldes, J/Sn.
Doom fontein, Pk. Koedoeskop.
12590 Botha, Adriaan Hendrikus
Stander
Tarentaalkraal, Posbus 143, Rustenburg,
12597 Botha, Pieter Willem
Pk. Thabazimbi.
Soutpansdrift, Dist. Brits, Posbus 200,
12598 Bruin, de, Philip Rudolph
Pk. Brits.
12599 Bruyn, de, Willem van Heerden Hartebeespoort, Pk. Hartebeespoort.
Mooivallei, Pk. Thabazimbi.
12000 Burger, Abraham Phillippus
Kromdraai, Pk. Heldinia.
12001 Burger, Petrus
Straatsdrift, Pk. Straatsdrift.
12002 Coetzee, Abel Daniel, A. Sn.
TJitvalgrond, Pk. Sonop, Dist. Brits.
12003 Coetzee, Petrus Johannes
Driefontein, Pk. 24 Riviere, Dist.
12004 Coetzer, Wilhelm Johannes
Waterberg.
Middelin, Pk. Lindleyspoort.
12605 Cronk, Clarissa Carolina
Rondawelskraal, Pk. Twyfelspoort.
12600 Diedericks, Jacobus Johannes,
Jnr.
Staankraal, P /S Kruis Pad, oor Middel. 12007 Dippenaar, Andries Jakobus
wit stasie.
Sandfontein, No. 50 Weslaan, Pk.
12008 Duvenhage, Phillppus Louis
Alberton, Dist. Brits.
Soutpansdrift, Pk. Pansdrift, Dist.
12009 Furetenburg, LaRocque
Blits.
XJitvalgrond, Pk. Brits.
12010 Grcunen, van, Maria Susanna
Plot No. 829, Mamagalieskraal, Pk.
12011 Guerre, de la, Manie
Mamagalieskraal.
Doornkraal, Pk. Groot Marico.
12012 Harmse, Cornelius Johannes
Rooiwat
No. 752, Pk. Derby.
12013 Heerden, van, Barend Izak
Jacobus, Jnr.
Rooikoppies
No. 32, Pk. Brits.
12014 Heerden, van, Johan Magiel
Rietfontein, Pk. Brakkloof.
12015 Heymans, Abel Daniel
Karecpoort,
Pk.
Reddingshoop.
12010 Heyneke, David Andries
Muller
Mamagalieskraal,
Pk. Mamagalieskraal.
12017 Horn, Michiel Frederik
Elandtfontein (Dist. Waterberg), Pk.
12018 Jager, de, Andries Johannes
Wannbad.
Karreenoort, Pk. Sonop.
12019 Jordaan, Gert Johannes Daniel
Rietvlei No. 91, Posbus 70, Groot
12020 Joubert, Petronella Johanna
Marico.
_
, ,
Maria
P
lot No. 8G, (Dist. Pretoria), Rust der
12021 Koekemoer, Dirk Jacobus
Winter.
Paardekraal, Rustenburg.
‘*°fi22 Korb, Karel Theeudoor
Strydfontein, 414 Venneulenstraat,
Kruger, Carl Morsner
Pretoria.
Bospoort, Pk. Bosspruit.
Kruger, Jacobus Frederik
Geluk, Pk. Vorentoe.
, Lerm, Tobias Willem
Gerhardus, A . Seun
Wolwekraal (Dist. Brits), Pk. Losper­
12820 Lourens, Gert Petrus Lategan
fontein.
Mamagalieskraal, Pk. Brits.
12027 Lourens, Johannes Jacobus,
H. Sn.
12028 Lypke, Wilhelm Georg Heinrich Kana, Posbus 108, Rustenburg.
Bankdrift, Pk. Koster.
12629 Marais, Sarel Stephanus
Weltevredeu (Dist. Waterberg), P.O.
12030 McNaught, John Bedford
Rankiuspass.
De Kroon, Pk. Brits.
12631 Neethling, Aletta Martina
Wilhelmina
Rooikrans, Pk. Groot Marico.
12632 Nortje, Mathys Jacobus
Johannes
Mamagalieskraal, Plot No. 799, Pk.
12633 Olivier, Petrus Jacobus
Mamagalieskraal.
Rhcnosterhock, Pk. Gelria.
12034 Pieterse, David Jacobus
Paddafontein,
Pk. Thabazimbi.
12035 Pi'torius, Johannes Jurie
Noukloof, Pk. Derby, Dist. Rustenburg.
12636 Plessis, du, Lukas Marthinus,
F. Sn.
Soutpansdrift, (Dist. Brits), Pk. Pans12037 Plessis, du, Stephanus Sarel
drift.
Haakdoorndrift, Posbus 2, Northam.
12038 Potgieter, Georg Antonie
Rooikoppies,
Pk. Brits.
12039 Potgieter, Katie
Klipplaat, Pk. Massekier.
12040 Preez, du, Johan David
Kleinfontein
(Dist.
Brits), Pk. Rashoop.
12041 Pretorius, Johan Nicolaas
Boekenhoutpoort (Dist. Waterberg), Pk.
12642 Pretorius, Willem Hendrik
Alma.
Witpenskloof, Pk. Groblersdal.
12643 Prinsloo, Koos
Bokfontein, Pk. Jacksonstuin.
12644 Ras, Hermanus Nicolaas,
M /Sn.
Mamagalieskraal, Pk. Brits.
12645 Rautenbach, Stefanus Petrus
Geluk, Pk. Vorentoe.
12640 Bidder, de, Johannes Petrus
De Kroon, Pk. Brits.
12047 Riekert, Catharina Helena
Waterval, Posbus 177. R-ustenburg.
12048 ltitchken, Herbert
Riekertsdam, Pk. Riekertsdam.
12049 Robbertze, Johannes Hendrik
Lindleyspoort,
Pk. Lindleyspoort.
12050 ltoesch, Nathaniel
Goedehoop, Pk. Koster.
12051 R oux, Josephus Hendrik
Johannes
Kleinfontein, Pk. Rashoop.
12652 R oux, le, Pieter Andries
Biesieskuil (Dist. W aterberg), Pk.
12053 R oux, Ie, W ynand Rudolph
Setters.
Buflelsfontein No. 387, Pk. Vlakdrift.
12054 Sandt, van der, Schalk Willem
Kleinfontein (Dist. Brits), Pk. Rashoop.
12055 Schalkwyk, van, Cornelius
Johannes
Wolwekraal (Dist. Brits), Pk.
12050 Schoeinan, Stephanus Petrus
Losperfontein.
Rietspruit, Pk. Loodm yn (Dist.
12057 Smith, Willem Pieter Herman
Groot Marico).
12058 Snymau, Ewert Frederik Johan­ Steenbokfoutein, Pk. Steenbokfontein.
nes, J/S n.
Steenbokfontein, Pk. Steenbokfontein.
12059 Snyman, Ewert Frederik
P/Sn.
Grootkuil No. 707, Pk. Koedoeskop.
12000 Steenekamp, Pieter Willem
Adriaan
Doornkloof, Pk. Maanhaarrand.
12001 Strydom, Jacobus Johannes,
Snr.
Doornkom (DLst. Waterberg), Pk.
12002 Strydom, Nicolaas Casparua
Kareefontein.
Koppieskraal, Pk. Straatsdrift.
12003 Strydom, Philippus Mathys
Francois
P lot No. 10, Mamagalieskraal, Pk.
12004 Theron, Frederik Jacobus
Mamagalieskraal.
Kareepoort, Pk. Reddingshoop.
12005 Toit, du, Johannes Frederik
Welgewaagd N o. 240, p /a Mnr. J. B.
12600 Venter, Willem Marthinus
No.
Naam.— Name.
12067 Vermaak, Salomon Jacobus,
Jnr.
12008 Viljoen, Jan Christiaan
12009 Visser, Petrus Jacob
12070 Vuuren, van, Gerrit Johannes
Jansen
12671 Walt, van der, Tjaart Andries
Jocobus
12072 Wepener, Henry Alfred
12673 W et, de, Hercules R udolf
12074
12075
12070
12077
Wet, de, Johannes Lodcwikus
Wilken, Marthinus Petrus
W yk, van, ChrLstolfel Frederik
W yk, van, Petrus Jan Albertus
12078 Ysel, Johannes Wiilem
Adres.— Address.
Rough, Privaatsak, Rustenburg.
Plot No. 12 (Dist. Pretoria), R ust der
Winter.
Kromdraai, Pk. Kwikstaart.
Koringfontein, Pk. Zwartruggcns,
Dist. Rustenburg.
Rietfontein, Pk. Loubad.
K lipkop, Pk. W fikmetlus.
Rooikoppies, Pk. Brits.
Sandfontein (Dist. Brits), Pk.
Hartebeespoort..
Bulhoek, Pk. JHvarssprnit.
Rooikoppies (Dist. Brits), Pk. Brits.
Kareepoort. (Dist. Brits), Pk. Sorop.
Krokodildrlft Oos, (Dist. Brits). Pic.
Brits.
Ivrokodildrift Wes, Pk. Brits.
M O ORREESBU RG KORtN'G B O E R E ICO-OPERAT1EWE V ER E N 1G IN Q .
JfBWINDKHNG VAN LlDMAATSKAl*.
THEM I N A T IO N OF M E M B E R S H IP .
Rede vir
Datum van
beeiadiging van befiindiging van
lidmaatskap.
lidmaatskap.
Naam en Adres.
No.
Reason for
Date of
Name ami Address.
No.
termination of
termination of
memltfrship.
membership.
Oorlede -Death.
3 0 /0 /4 2
Basson, Michiel Adriaan Nicolaas,
108
Klipvlei, Pk. Moorreesburg
3
0
/0
/4
2
Brink, Andries Cornelius, Langvlei,
Aurora
3 0 /0 /4 2
Grobbelaar, Andries Petrus, Kruis Pad.
490
Pk. Koringberg
3 0 /0 /4 2
Hougaanl, Pieter, Misverstand, Pk.
Moorreesburg
3 0 /0 /4 2
Mostert, Hendrik Andries, Bo-dam,
Pk. Koringberg
3 0 /0 /4 2
Pienaar, Danel Johannes, Eilandsvalei,
307
Darling
3 0 /6 /4 2
Putten, van, Dirk Adriauus, Papkuils558
fontein, Pk. Aurora
W E S TE L IK E ORAAN B O E R E N K O -O P E R A T tE V E VERENTGING.
B E tilN D lG IN G VANT LIDM AATSKAP.
T E R M IN A T IO N O F M E M B E R S H IP .
Rede vir
Datum van
beCindiging van beeindiging van
lidmaatskap.
lidmaatskap.
Naam en Adres.
No.
Reason for
Date of
Natne and Address.
No.
termination of
terminaJion of
membership.
membership.
Oorlede— Death.
30/G/42
38 Bergh, P. A., Brouvlcit, Pk. Malmesbury
3 0 /0 /4 2
02 Boonzaaier, C., Vrede, Pic. Klipheuvel
3 0 /0 /4 2
1295 Krige, Jacob Daniel, Klein Driefontein,
Pk. Philadelpiiia
3 0/6 /4 2
1042 Laubscher, Jacob Willem Frank,
Langklip, Pk. Steenbergsbaai
3 0/0 /4 2
271 Louw, J. M. A., Dipekloof, Malmesbury
30/0 /4 2
272 Louw, J. M. A., Tweekuileu, Pk. Malmes­
bury
3 0 /6 /4 2
1207 Louw, Matthys Michielse, Diemersdal,
Pk. Durbanville, K.P.
3 0 /0 /4 2
1100 Pienaar, Ockert- Tobias Nicolaas,
Skoongesigt., Pk. Stompncus, Dist.
Vredenburg
3 0 /0 /4 2
Steyn, Christiaan Pieter Basson, (Gebts.
Ste.vn), Eendrag, Pk. Firgrove, Dist.
Stellenbosch
No.
No.
310
347
224
259
144
300
251
351
B R E D A SD O R P BO E R E KO OPE RA TIE W E V E R LN IG IN G .
B M ftlN D IG lNG VAN LIDM AA TSK AP.
T E R M IN A T IO N OF M E M B E R S H IP .
Retie vir
Datum van
beeindiging van beeindiging van
lidmaatskap.
lidmaatskap.
Naam en Adre3.
Reason fo r
Date of
Name and Address.
termim tion of
termination of
membership.
membership.
Uitgesit.
30/0 /4 2
Fourie, Barend Petrus Johannes,
Nooitgedacht, Pk. Klipdale
30/0 /4 2
Fourie, Coenraad Christo Bel, Viljoens»
hof, Pk. Viljoenshof
3 0 /6 /4 2
Geldenhuys, Jacobus Johannes, Napier,
H
Wesselsstraat, Pk. Napier
3 0 /0 /4 2
Goldie, Matys Johannes, Nooitgedag,
„
Posbus 59, Bredasdorp
3 0 /0 /4 2
Odendal, Willem Jolian, Rcmlioogte,
W
Pk. Protem
3 0 /0 /4 2
Roux, le, Schalk Willem, Koeranna,
n
Pk. Klipdale
3 0 /0 /4 2
Swart, Jurie Johannes, Nooitgedacht,
n
Pk. Bredasdorp
3 0 /0 /4 2
M
Wet, de, Gabriel Francois B /son,
Spitskop, Pk. Wydgelegen
W E S T E L IK E GRAAN B O EREN KO-OPT’ R A T lE V E VERENIG1NG.
B E filN D IG IN G VAN LIDM AATSK AP.
T E R M IN A T IO N OF M E M B E R S H IP .
Rede vir
Datum van
beeindiging van beSindigiag van
lidmaatskap.
lidmaatskap.
Naam
en
Adres.
No.
Reason for
Da te of
Name and. Address.
No.
termination of
terminalton of
membership.
membership.
Uitgesit.
3 0 /0 /4 2
899 Burger, Geret, Erasmus, Bctjesfontein,
Pk. Pakhuis, Clanwiliiam
3
0
/0
/4
2
Burger,
Theodor
Heirieh,
Pakhuis,
812
Pk. Pakhuis, Clanwiliiam
3 0 /0 /4 2
970 Cloete. R yk Arnoldus Mauritius,
Knolfontein, Pk. Windmeul,
Malmesbury
3 0 /0 /4 2
1051 Eberhard, Max, Philipskraal en Ivliprug,
Pk. Saldanha
3 0 /0 /4 2
1114 Stuart, Jean Abernethy, Dun Darach,
Pk. Klipheuvel, Dist. Paarl
3 0 /0 /4 2
941 Toit, du, Jan Gabriel, Klipiiuis, Pk.
Clanwiliiam
3 0 /0 /4 2
790 Toit, du, Jan Gabriel, Remhoogte,
Private Zak, Ceres
3 0 /0 /4 2
680 Toit, du, Nicolaas Johannes,
Goedemanskraal, Pk. de Rust, Dist.
Piquetberg
rU
nJ
W E S T E L IK E GRAAN BOEIIEN ICO-OPEUATIEVE VBK.KNIUING.
LYS VAN H EDANKINGS.— L IS T OF R E SIG N ATIO N S.
Datum waarop
bedanking van
No.
Naam.
Adres.
krag word.
No.
Name
Address.
Date upon which
resignation
takes effect.
1305 Carstens, Frederik
Kliprug, Pk. Saldanha
3 0/6 /4 2
Cliristoffel
711 Carstens, Willem
Nieuweland, Pk.
30/6 /4 2
Johannes Tobias
Moorreesburg, Dist.
Malmesbury
1377 Fischer, Leslie Ren tins
Greenland, Posbus 4,
30/6 /4 2
Kuilsrivier
988 Gildenhuys, Francois
llhanostervlei, Pk. Riebeek
3 0/6 /4 2
Petrus Albertus
West
1355 Jongh, de, Jacobus Smuts
Skietplaas, Posbus 10,
3 0/6 /4 2
Gouda
753 Lambrechts, Johannes
Rietvlei, Riebeek West,
3 0/6 /4 2
Jakobus
Dist. Malmesbury
1450 Louw, Charles ltobert
Dennegeur, Posbus 7,
3 0/6 /4 2
Murray
Somerset Wes, Dist.
Stellenbosch
260 Louw, J. G.
Welgeguud, Pk. Malmesbury
3 0/6 /4 2
1220 R oux, le, Francois
St. Martin, Pk. Windmeul
3 0 /6 /4 2
Johannes Daniel
1078 Schalkwyk, van, Hermanus Morkclsdam, Pk. St.
3 0/6 /4 2
izak Johannes
Helena Baai
1425 ’Stiemhielm, von,
Beyerskloof, Pk. Klapmuts
3 0/6 /4 2
liendrika
774 Toit, du, Matthys
Vogelstruisfontcin, Pk.
3 0/6 /4 2
Michielse
Moorreesburg, Malmesbury
*
K O 0 P B R A T IE W E LAND BO U VEREN IGIN G.
A A N V U LLIN G SLY b V A N L E D E .— A D D IT IO N A L LIST Ob' M E M B E R S .
No.
Naam.— Name.
Adres.— Address.
1912 Becker, Johannes Gerhardus
Grootfontein, Pk. Bethlehem, O.V.S.
1913 Bezuidenhout, Coenraad
Cronjesfontein, Pk. Danielsrust, Dist.
Bethlehem.
1914 Botha, Henning Willem
Isnard, Pk. Bethlehem.
Jacobus
1915 Cronje, Pieter
Vaalplaat, Pk. Bethlehem.
1916 Jager, de, Frederik Johannes
Glen Lomond. Posbus 13, Ilarrismith.
DEPARTESV3ENT VAN L A N D E .
[ 3 J u lie 1942.
Ooreenkomstig subartikel (1) van artike! sewentien van
Wet No. 9 van 1927 word bierby bekendgemaak dat ondergenoeinde kaarte van Kroongronde op die kantoor van die
Landmeter-generaal, Kaapstad, ter insage le, en dat, indien
geen beswaar teen genoemde kaarte of teen enige baken of
grenslyn in die cpinetings aangeneem voor 31 Augustus 1942
ontvang word nit-, die kaarte ooreenkomstig die bepalings ran
subartikel (1) (c) van artikal drie van genoemde Wet, goedgekeur sal word
Kaart. No.
Diagram No.
1381/42........
- Beskrywing van Crond.
Description o f Land.
Potseel/Lol C. 1...................................
1383/42........
Perseel/Lo/ F.S.................. ..................
Ad res.— Address.
Groenvlel, Posbus 295, Behtlehem.
Rooikop, Pk. Kaallaagte.
The Dam, Pk. Harrismith.
Waterskloof, Pk. Slabberts.
B R E D A S D O R P BOERE KO oP E Jl AT IE W li V E R E N iG tN G .
B E E IN D IG IN G VAN LID.MAATiSKAP.
T E R M IN A T IO N O F M E M B E R S H IP .
Datum van
Rede vir
beeindiging van beeindiging van
No.
Naam en Adres.
lidmaatskap.
lidmaatskap.
No.
Name ami Address.
Date of
Reason for
termination of
termination of
memJtersh/ip.
memf>ership.
208
Dyk, van, PhUlip Conrad, Concordia,
3 0 /6 /4 2
Oorlede— Death.
Pk. Baard*cheerdersboseh
237
Wes3els, Jurie Wynand, lioldrift, Pk.
3 0 /6 /4 2
Napier
276
Wet, de, Gabriel Francois Johannes,
3 0 /6 /4 2
Spitskop, Pk. Bredasdorp____________
B R E D \ S D O R P B O E R 15 KOO PE R A T I E W E VHRENTGING.
LYS VAN B ED AN KINGS.— IA S T Ob' R E SIG N ATIO N S.
Datum waarop
bedauking van
No.
Naam.
Adres.
krag word.
No.
Name.
Address.
D ate upon which
resignation
takes effect.
305 Dyk, van, Gerhardus
Kleinsoutrlvier, Pk.
3 0/6 /4 2
Josephus, Jurie/Seun
Napier
350 Fourie, Petrus Johannes
Moddervlei, Pk. Elim
30/6/42
308 Kock, de, Jan Van Breda
Rooklraai, Pk. Napier
3 0/6 /4 2
381 Lourens Phillipus Jacobus
Mountain View, Posbus 68,
3 0/6 /4 2
Lodewicus
Robertson
343 Lourens, Wessel Johannes
Koudrivitir, Pk. Elim
3 0/6 /4 2
19 Neethling, Cornelius Herbert Neethlingshof, Pk.
30/6 /4 2
Muskett
Klipdaln
358 Odendal, Hendrik Jacobus
Kraaiheuvel, Pk. Bredas­
3 0/6 /4 2
dorp
323 Swart, Johanues Albertus
Sandfontein, Pk. Napier
30/6/42
338 Viljoen, Johannes Petrus
Plaatjeskraal, Pk. Bredas­
30/6/42
dorp
OF
LANDS.
Ih e following notices are published for general informa­
tion : —
L. M. WALTON,
_
_
Acting Surveyor-General.
feurveyor-General’s Office,
Cape Town.
Mo- 480.J
[3 July 1942.
Notice is hereby given under sub-section (1) of section
seventeen of Act No. 9 of 1927 that the undermenti ' ' '
diagrams of Crown lands are lying for inspection at the ra*of the Surveyor-General, Cape Town, and that, if no obje^ii
to the said diagrams or to any beacon or boundary adoptc.
in the surveys is received before the 31st August, 1942, the
diagrams will be approved under the provisions of sub-section
(1) (c) of section three of the above-quoted Act.
Limrine
Situation
Tussen Pere«5l B on West Battery, Hontbaai/Befcesen Lot B and Wes
Battery, Hout Bay
Tussen persele A, B en No. 7 en West Battery, Houtbaai/Between Lots
A. B and No. 7 and West Battery. Hout Bay
No. 504.]
[1 7 Julie 1942.
Ooreenkomstitg subartikel (1) van artikel sewentien van
Wet No. 9 van 1927 word hierby bekendgemaak dat ondergenoemde kaarte van Kroongrond op die kantoor van die
Landmeter-generaal, Ivaapstad, ter insage le, en dat, indien
geen beswaar teen genoemde kaarte of teen enige baken of
grenslyn in die opmeting aangeneem voor 14 September 1942,
ontvang word nie, die kaarte ooreenkomstig die bepalings van
subartikel (1) (c) van artikel drie van genoemde Wet, goedgekeur sal word.
Kaart No.
Diagram No.
9SS /1942.. . .
1020
Naam.— Name.
Kruger, Louis Stcfanus
Labuschagne, Johan Adam
Neckor, de, Jacobus Nicolaas
Pitout, Petrus B’rederik
Rauten bach
DEPARTMENT
Onderstaande kennisgewings word vir algemene informasie
gepubliseer: —
L. M. WALTON.
Waarnemende Liandmeter-generaal.
Kantoor van die Landmeter-generaal,
Kaapstad.
No- 4 8 0 . ]
No.
1917
1918
1919
D i n 'S j
Kaap/ C a p e ....
Kuan/Cape__
Grootte.
Area.
10,754 vkt. v t./sq. ft
1-4652 morg/morgen.
3 -1 0 -1 7 -24
No. 504.]
[17 July 1942.
Notice is hereby given under sub-section (1) of section
seventeen of Act No. 9 of 1927 that the undermentioned
diagrams of Crown land are lying for inspection at the
office of the Surveyor-General, Cape Town, "Slid that. :f no
objection to the said diagrams or to any beacon or boundary
adopted in the survey is received before the 14th September,
1942, the diagrams will be approved under the provision? of
sub-section (1) (c) of section three of the above-quoted Act.
Beskrywmq van firond.
i>
i " esc.rlPtlon. ° f
Brandvlei-uitspanning/Ou/sjwjn........
lagging.
Dorp/Afdeling.
Grootte.
•
Situation.
Toum/Division.
Area.
Tussen die plase Kleinfontein en Midde! Brandvlei/Between Vie farms Worcester.......... 116-9707 mova/morgen
Kleinfontein and Middel BramMei
8675/1941...
,
, K entani-dorp^eent/C ow m onaffe...
R ondom die dorp Kmis.™/Surrounding the village Kentani............... Kentani............. 335-6605 more/morffen.
cro r /'V,1: w
E .9-Siib.,K ly. 4, lily . 6, Gedeeltes van Warfcburgresenve/Porfwww o f Wartburg Reserve----- . . . Stutterheim o n / 3-9489 morg/morgen,
558-562/1942
Illy. 3, Itly Sen/anrfK iy l . f i l y . 2
aml Cathcart
46,461 vk. v t js g . ft.,
te&pektiewehk/respectively
2 ■3806,1 •0086,1 •2656
en /and 5-2042 m org/
morgen respektiewelik/
respectively.
1 7-24-31-7
KANTOOR TOT IN V O R D E R IN G VAN STAATSVO ORSKOTTE.
STATE A D V A N C E S R E C O V E R IE S O F F IC E .
* KENNISGEWING No. 521 v a n 1942.
KENN1SGEWING VAN ’N VBRGADERING VAN K R E D ITEURE BELE IN TERME VAN » I E
BOERE1!YSTAND.'?WET, 1935.
Kennis word hiermee gegee dat die Boere-Bystandsraad
besluit het om ’ n vergadering van die krediteure van die
ondergenoemde applikant te bole op die plek en datum
genoem, kragtens artikel tien van die Boere-Bystandswet van
1935, ten einde skuldeisers in staat te stel om hulle vorderinge te bewys en ’ n voorstel van die Raad te oorweeg.
W. J. BRUMMER,
Sekretaris, Kantoor tot Invordering
van Staatsvoorskotte.
Insake applikasie van.
R e Application of.
G crt .Tohannea Jacobus Greyling, v a n /o / Mooiplaas, Pb./P.O. Burghersdorp,
Dist. Albert
z
♦ NOTICE No. 521 o f 1942.
NOTICE OP A MEETING OF CREDITORS UNDER THE
FARM ERS’ ASSISTANCE ACT, 1935.
Notice is hereby given that the Farmers’ Assistance Board
has resolved to call a meeting of the creditors of the under­
mentioned applicant to be held at the place and on the
date mentioned in pursuance of section ten of the Farmers’
Assistance Act, 1935, for the purpose of proving their claims
and to consider a proposal by the Board.
W. J. BRUMMER,
Secretary, State Advances Recoveries Office.
Plek van byeenkoms.
Place o f Meeting.
Magistraatskantoor/Magistrate's Office, Burghersdorp___
10
Datum en tyd.
Date and Time.
September/10(A Sep­
tember, 1942, 10 vm ./a.m.
DIVERSE.
MISCELLANEOUS.
• KENNISGEW ING No. 4G8 v a n 1942.
BOSBOUSKOOL, SAASVELD, GEORGE,
KAAPPROVINSIE.
Aansoeke om toelating tot bogemelde skool word ingewag
van bevoegde jong manne wat ’n tweejarige opleidingskursus
wil volg ten einde hulle te -bekwaam vir aanstclling as bosbouers in die Staatsbosboudiens.
Applikante moet Dnieburgers van blanke afkoms wees,
tussen die ouderdomme van 18 en 25 jaar op 1 November
1942, volkome tweetalig, ongetroud en moet in die Standerd
V III-, Juniorsertifikaat-, of ’ n gelykstaande eksamen geslaag
het.
Eksemplare van die prospektus van die Bosbouskool en
aansoekvorms is van die Direkteur van Bosbou, Posbus 334,
Pretoria, verkrygbaar.
Alle aansoeke moet op die voorgeskrewe vorm aan die
Direkteur van Bosbou gerig word, en moet hom nie later as
20 Augustus 1942 bereik nie. Aansoeke wat na hierdie datum
ontvang word, sal nie in aanmerking geneem word nie.
NOTICE No. 468 o f 1942.
SCHOOL, SAASVELD, GEORGE, CAPE
PROVINCE.
Applications for admission to the above-mentioned school
are invited from suitable young men who desire to undergo
a two years’ course of training with a view to qualifying for
appointment as foresters in the Government Forestry
Service.
Applicants must be Onion Nationals of European descent,
of ages between 18 and 25 on the 1st November, 1942, fully
bilingual, unmarried and must have passed Standard V III,
the Junior Certificate, or an equivalent examination.
Copies of the Prospectus of the Forestry School and appli­
cation froms are obtainable from the Director of Forestry,
P.O. Box 334, Pretoria.
All applications must be submitted on the prescribed form
to the Director of Forestry, and must reach him not later
than the 20th August, 1942. Applications received after the
afore-mentioned date will not be considered.
3-17
KENNISGEWING No. 514 v a n 1942.
DEPARTEMENT VAN MYNWESE.
Die volgende eis word kragtens artikel twee-en-twintig (6)
van die
Precious and Base Metals Act, 1908 ” (Wet No.
35 van 1908, Transvaal), gepubliseer.
P. J. ROUX,
Mynkommissaris, Barberton.
Kantoor van die Mynkommissaris,
Barberton, 13 Julie 1942.
M.C.D. 3/2.
NOTICE No. 514 o f 1942.
DEPARTMENT OF MINES.
The following demand is published in terms of section
twenty-two (b) of the Precious and Base Metals Act, 1908
(Act No. 35 of 1908 of the Transvaal).
p. j . r o u x ,
Mining Commissioner, Barberton.
Office of the Mining Commissioner,
Barberton, 13th July, 1942.
M.C.D. 3/2.
M.C.D. 3/2.
Kantoor van die Mynkommissaris,
Barberton,
27 April 1942.
Die here E. T. E., A. A., en E. J. Andrews,
Pilgrimstraat,
Barberton.
Menere,
i/s. Mynpacht No. 712— Brommers No. 28.
Hierby word bekendgemaak dat die gelde aan die Goewer~ jj? betaalbaar ten opsigte van Mynpacht No. 712, gelee
M.die plaas Brommers No. 28, myndistrik Barberton,
j'.insie Transvaal, wat die som van £28. 10s. bedra, op
.ny kantoor binne drie maande vanaf die datum van die
eerste publikasie van hierdie eis in die Staatskoemnt betaal
moet word.
By versuim van betaling van die verskuldigde bedrag ten
opsigte van hierdie mynpacht binne die bepaalde tyd, sal die
mynpachtbrief kragtens artikel twee-en-twintig (b) van die
,, Precious and Base Metals Act ” , 1908 (Wet No. 35 van
1908 van Transvaal), ingetrek verklaar word.
U dienswillige,
P. J. ROUX,
Mynkommissaris.
17-24-31
M.C.D. 3/2.
Office of the Mining Commissioner,
Barberton,
27th April, 1942.
Messrs. E. T. E., A. A., and E. J. Andrews,
Pilgrim Street,
Barberton.
Gentlemen,
R e: Mynpacht No. 712—Brommers No. 28.
Notice is hereby given that the moneys due to the Govern­
ment in respect of Mynpacht No. 712, situate on the farm
Brommers No 28, Mining District of Barberton, Transvaal
Province, which amount to the sum of £28. 10s. must ba
paid at my office within three months of the date of the
first publication of this demand in the Government Gazette.
In default of payment of the amount due in respect of
this mynpacht within the specified time the Mynpacht Brief
will be declared cancelled in terms of section twer\ty-two (b)
of the Precious and Base Metals Act, 1908 (Act No. 35 of
1908 of the Transvaal).
I have the honour to be,
Gentlemen,
Your obedient servant,
P. J. ROUX,
17-24-31
Mining Commissioner.
* KENNISGEW ING No. 518 v a n 1942.
DEPARTEMENT VAN MYNWESE.
MYNBESTUURDERSEKSAMEN.
Hierby word bekendgemaak dat die volgende eksamen vir
Mynbestuurdersertifikate van Bekwaamheid op 16, 17 en 18
September 1942, op verskillendo sentrums in die Unie, en
indien daar enige kandidate van Bulawayo en Salisbury is,
ook tcgelykertyd aldaar, afgeneem sal word.
Inskrywings moet op of voor 29 Augustus 1942 ingestuur
word op die vooi'geskri'we aansoekvorni wat op aanvraag van
die Sekretaris van die Eksamen kommissies, Posbus 1132,
Johannesburg, verkrybaar is.
Onderstaando eksamenleerplan word vir algemene informasie gepubliseer, en ’ n kopie met volledige besonderhede sal
op annvraag deur die Sekretaris verskaf word.
Kandidate moet in die volgende vakke eksamen doen: —
V biu’lictend.
1. Mynbou en mynventilasie.
2. Werktuigboukunde, insluitende elektrotegniek.
3. Regskennis. ’
4. Aardkunde.
5. Opmeting.
* NOTICE No. 518 o f 1942.
DEPARTMENT OF MINES.
MINE MANAGERS’ EXAMINATION.
It is hereby notified that the next examination for Mine
Managers’ Certificates of Competency will be held at various
centres in the Union on Wednesday, Thursday and Friday,
the 16th, 17th and 18th September, 1942, and also simul­
taneously at Bulawayo and Salisbury if there are any
applicants from these centres.
Entries must be submitted not later than the 29th August,
1942, on the prescribed form of application, which is obtain­
able from the Secretary to the Commissions of Examiners,
P.O. Box 1132, Johannesburg.
The following syllabus of the examination is published for
general information, and a detailed copy thereof will bo
supplied on application to the Secretary.
Candidates will be examined in the following subjects: —
Co m pu lsory.
1.
2.
3.
4.
5.
Mining and Mine Ventilation.
Mechanical Engineering, including Electro-Technics.
Legal Knowledge.
Geology.
Surveying.
O p t io n a l .
O p SIONEEL.
6. Skeikunde en metallurgie.
7. Mineralogie.
FORESTRY
M.M. 57/2.
jfTKENNISGEWING No. 519 v a n .1942.
MIELIEREELINGSKEMA.
PERSONS
WAT
GEREGISTREER
IS
KRAGTENS
A RTIK EL 28 VAN DIE M IELIEREELINGSKEM A,
GEPUBLISEER BY PROKLAMASIE No. 77 van 1939,
SOOS GEWYSIG BY PROKLAMASIE No. 82 van 1940.
Hierby word vir algemene informasie bekendgemaak dat
die volgende persone, kragtens artikel 28 van die Mieliereelingskema, gepubliseer by Proklamasie No. 77 van 1939,
soos gewysig by Proklamasie No. 82 van 1940, by die Raad
6. Chemistry and Metallurgy.
7. Mineralogy.
M.M. 57/2.
24-31-7
* NOTICE No. 519 o f 1942.
M EALIE CONTROL SCHEME.
PERSONS REGISTERED IN TERMS OF SECTION 28 OF
THE MEALIE CONTROL SCHEME, PUBLISHED
UNDER PROCLAMATION No.
77 o f 1939, AS
AMENDED BY PROCLAMATION No. 82 o f 1910.
It is hereby notified for general information that the
following persons haves in terms of Section 28 of the Mealie
Control Scheme, published under Proclamation No. 77 of
van Beheer oor die Mielienywerheid, genoem in artikel 2
van daardie skema, geregistreer is.
Op las van die Raad.
M. J. VAN DER WESTHUIZEN,
Algemene Sekretaris.
1939, as amended by Proclamation No. 82 of 1940, been
registered with the Mealie
Industry Control
Board,
mentioned in Section 2 of the Scheme.
By Order of the Board.
M. J. VAN DER WESTHU] ZEN,
General Secretary.
PERSON E W A T KR A G TE N S A R T IK E L 28 VAN 1)115 MIELIEREELTNGSKEMA B Y D IE R A A D G E R E G IST R E E R IS AS M A K E LA A R S VAN MI ELIES
EN M1EL1EPRODUKTE.
PERSON S R E G ISTE R E D IN TERM S OF SECTION 28 OF TH E MEA LIE CONTROL SCHEME TO ACT AS B R O K E R S IN MEALIES A N D M EALIE
PRODUCTS.
Geregistreerde
No.
Registered
No.
No. van
Sertilikaat.
No. of
Certifif'w*'.
Naam
Name.
Handelsnaarn.
Trading Name.
Ad res
A ddress.
Posbus/P.O. Box 793, Kaapstad/ Cape Town.
Produce House, h /v — c/r Durban and Graystratq/Streets, W orccster.
Posbus/P.O. Box 144, Kingwilliamstown.
Posbus/P.O. Box 247, Oos-Londen,/jRasf London.
M.B.
M.B.
33
48
265
273
A. P. du T oit.................................................
Solomon Heller..............................................
A. P. du T o it.................................................
M.B.
M.B.
27
42
24)
270
J. S. S. M cIntyre..........................................
W E. Pullin & T. L. Gripper....................
J. S. S. M cIntyre..........................................
W . E. Pullin & Co........................................
PERSON E W AT KRAGTENS A R T IK E L 28 VAN DIE MIELIEREELINGSKEM A G E R E G IST R E E R IS OM MIELIES TE MAAL, TE B R E E K , TOT GRUIS
TE MAAK OF ANDERSINS TE V E R W E R K .
PERSONS R EG IST E R E D IN TERMS OF SECTION 28 OF TH E M EALIE CONTROL SCHEME TO G RIN D, CRUSH, GRIST OR OTH ERW ISE PROCESS
MEALIES.
No. van
Registered
No.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.T.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
2826
557
1)46
1 180.
3013
566
2923
258ft
I223
1051
1236
606
25)38
2027
2022
1000
137
1010
2530
Naam.
Name.
Handelsnaam.
Trading Name.
1572
5897
944
5SI !
2900
1571
2703
3355
94'J
5635
6011
5712
1824
Alderton (Potgietersrust) (Pty.), L t d .. . .
Alderton ( Potgietersrust) (Pty.), L td ----Arlington .Mills (Pty.), Ltd.........................
A. G'. Asmal....................................................
Fred Basel......................................................
Fred Basel......................................................
Charles !lerman.............................................
H. J. P. Boardman......................................
A. H. Pagan...................................................
L. B oucek................. .....................................
J. 0. F. Brandt..............................................
J. H. B row n...................................................
C. J. C ox.........................................................
G. L. 11. Coetzee...........................................
J. S. D avel.....................................................
The Farmers’ Co-op. Bacon Factory, Ltd.
J. H. F. Filter................................................
Alderton ( Potgietersrust) (Pty.), L td ___
AMerton (Potgietersrust) (Pty.), L td ___
Arlington Mills (Pty.), L td .........................
A. C. Asm al....................................................
Fred Basel......................................................
Fred Basel......................................................
Berman's Water Mills..................................
H ector Boardman.........................................
Boetsap Store & Orchard...........................
L. B oucek.......................................................
J. C. F. B randt.............................................
Browne’s M ill................................................
Cliffs Bargain H ouse....................................
G. L. R. Coetzee............................................
Dullstroom Roller Meule.............................
The Farmers’ Co-op. Bacon Factory, Ltd.
J. H. F. Filter...............................................
1580
1437
2385
E. Finl.tyson............
M. A. Goodenough.
S. S. Gomvs............ .
Finlayson’s Mill.............................................
M. A. Goodenough........................................
S. S. Gouws....................................................
No. of
Cert, prate.
5201
180s
1575
1460
2394
6012
3851
It. It. M. llavvkes..........................................
L. Hersch........................................................
The Kalfranan Steam Mill Co., Ltd........
Anthony & John Kerr.................................
F. Searle..........................................................
H. A. F. Klingenberg..................................
M. A. K o la .....................................................
W. J. Pretorius..............................................
D. E. Larkan.................................................
N. L. Leonard................................................
C. G. Liversage..............................................
P. W. Longworth..........................................
M. J. Lonrens................................................
Ly den burg Voorspoed Ko">perasie, Bpk..
A. C. Greyling................................................
W . G. M cKinnon..........................................
J. H. Sehutte.................................................
FT. W . .1. en F. P. Pieterse.........................
’ Albert Quickelberge.....................................
• Reynolds Bros... Ltd.....................................
i P. H. Epstein.................................................
! H. Schaper.....................................................
R . R . M. Hawkes..........................................
Hersch’s Produce Store...............................
The Kaffrarian Steam Mill Co., Ltd........
Kerr B ros........................................................
Kestell Roller Mills......................................
H. A. F. Klingenberg..................................
Kola & C o ......................................................
Kwaggafonteiu Roller Meule.....................
D. E. Larkan..................................................
N. L. Leonard................................................
C. G. Livereage..............................................
P. W . Longworth..........................................
M. J. Lourens................................................
Lydenburg Voorspoed Kooperasie, Bpk..
Meliefe Hainmermeule.................................
W . G. M cKinnon..........................................
Passie Roller Meule......................................
H. W. J. Pieterse & Seun...........................
Albert Quickelberge.....................................
Reynolds Bros., L td.....................................
Safram Malt Products.................................
H. Schaper.....................................................
M.M. 3042
M.M. 2400
M.M. 3006
M.M. 1014
M.M 2505
M.M. 1129
M.M. 2990
M.M. 2592
M.M.
504
M.M. 2965
M.M. 2658
M.M.
505
M.M.
500
M.M.
507
M.M.
918
M.M. 1 152
M.M. 2829
M.M. 1410
M.M. 1156
M.M. 1983
M.M. 1881
M.M. 1587
M.M.
04
M.M. 2625
M.M. 1274
M.M. 1275
M.M. 2730
M.M.
! 29
M.M.
143
M.M.
159
M.M.
685
M.M. 1420
6010
3837
580 )
1980
1880
1941
5317
2895
40
5640
3375
41
42
43
1825
1040
5249
2848
989
5363
1818
1505
904
3897
2343
2893
5233
915
1075
919
2718
2395
A. Schwarz.....................................................
M. G. Scrivener.................. ...........................
R . & II. Sparg...............................................
It. & H. Sparg...............................................
H. O. Sparg....................................................
G. M. ^ ty le.....................................................
P. 0. Pieterse.................................................
G. J. du Toifc..................................................
Vereeniging Milling Co., Ltd......................
Vereeniging Milling Co., Ltd......................
Vereeniging Milling Co.. L td ......................
Vereeniging Milling Co., Ltd......................
Vereeniging Milling Co., L td......................
Vereeniging Milling Co., L td......................
C. J. Grobler..................................................
P. W . J. Behrens...........................................
G. J. W. Fourie.............................................
A. N. W icks....................................................
L. II. Y oung...................................................
M. J. Stuart. ................................................
J. C. A 1). Aruiist.........................................
J. P. le Grange..............................................
I..J . v. d. Merwe...........................................
E. A. K oh ly....................................................
J. W. Greyling...............................................
G. H. Colion...................................................
J. H. de V os...................................................
Ermelo Mills (Pty.), L td .............................
Jacob Frankel (Pty.), L td ..........................
W. J. Greef.....................................................
L. Misnum......................................................
L. Aronowitz..................................................
C. & A. Schwarz...........................................
M. G. Scrivener.............................................
Hugo Sparg & Son.......................................
Hugo Sparg & Son.......................................
H. O. S p a r g ..................................................
Style <fc Coates..............................................
Tafelkop Meul................................................
Vaalrivier Roller Meule...............................
Vereeniging Milling Co., L td ......................
Vereeniging Milling Co., L td ......................
Vereeniging Milling Co., L td......................
Vereeniging Milling Co., L td......................
Vereeniging Milling Co., L td......................
Vereeniging Milling Co., Ltd......................
Vredefort Roller Meule................................
W artburg Mill................................................
Wessel Fourie se Roller Meule...................
A. N. W icks...................................................
L. R. Y oung...................................................
Zandriviprspoort Mill...................................
Armist Mills...................................................
Barrvdale Roller Mills.................................
Brakspruit Meule..........................................
Codrington Roller Mill.................................
Colosberg Roller Meule................................
G. II. Co lien...................................................
De Vos ^tasie Roller Meule........................
Ermelo Mills (Pty.), L td .............................
Jacob Frankel (Pty.), L td ..........................
W. J. Greef....................................................
Heilbron Roller M i l l ...................................
Hippo Roller Milling C o .............................
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.T.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
2243
1522
764
1562
2852
402
2194
2931
2823
418
1475
2322
2632
1133
1085
3838
1123
2322
1982
5354
2355
475*
5822
5296
1911
4764
235S
3316
1047
1821
A. I). Allison..................................................
A. W . Louw...................................................
H. B Mici'lleton............................................
W. M. Milne...................................................
Lumku Mission.............................................
St. Joseph’s Mission Milling.......................
H. A. W. Muller............................................
E. E. McLean................................................
A. R. Q. Clucas.............................................
C. W. Hilliar..................................................
L. V. Hiscock................................................
W. H. Simpson.............................................
F. Ciani......................................................... .
A. G., C. V., II. O. & Mrs. E. T hom as..
H. J. Peattie................................................ .
Kleinfontein Roller Mills............................
Louw’s Roller Flour Mills...........................
Middleton’s Mill............................................
W . M. Milne...................................................
Lumku Mission.............................................
St. Joseph’s Mission Milling.......................
H . Muller........................................................
E. E. McLean................................................
Schweizer R,eneke Mills (Clucas B ro s.)...
Secoeconie Roller Mills................................
S. E. Roller Mills & Aerated Waters.......
W . n . Simpson..............................................
Springbok Flats Roller Mills......................
Harry Thom as...............................................
Veronique Mills.............................................
M.M.
M.M.
M.M.
M.M
608
492
2000
526
£3^8
1860
2311
E., A. C. & C. II. V erseput...
C. F. van ltooy en ....................
C. F. C. van W y k ....................
C. D. N. & J. It. M. TTertzog.
Verseput Bros................................................
C. F. van R ooyen .........................................
Van W yk ’s Meule.........................................
W aterval Roller Meule................................
M.M
531
61
J. H. de K o ck ...........................
W est End Roller Meule...............................
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
M.M.
2337
2737
1031
2862
710
2062
3040
241
J046
249
2725
25310
2356
270
3064
3026
834
802
1043
4842
95
5318
232
5636
5963
1972
1017
1006
5168
276' >
3320
1951
6013
5928
2336
186S
3074
1102
: '383
1000
85
Adres.
Address.
Posbus/P.O . Box 84, Potgietersrust.
Gegund. Pk./P.O. Tuinplaats.
P osbu s//\ 0. Box 6, Arlington.
Kumolosvillo, Pk ./P.O. Bestera.
Mparane. Pk ./P.O. Mparane.
Sigogo, Pk ./P.O. Sigo go.
Posbus/P.O. jBox 16. Pary.J.
Keneghadrift, Pk ./P.O. Keneghadriflt.
Pk./P.O. Boetsap, Barkly West.
Posbus/P.O. Box 17, Willowvale.
Mainstraat/ Street, Q umbii.
Posbus/P.O. Box 76, Umtafa.
Petrusburg. Pk. /P.O. Petrusburg.
Straatdrift. P k./P.O. Straatdrift.
E rf No. 517, Dultetroom.
Posbus/P.O. Box 1, Estoourt.
Frischgewacht, Privaat Sak/Private Bag, Frischgewacht.
Plot No. 17, Zesfontein. Pk ./P .O . Petit.
Posbus/P.O. B ox 21, Umkomaas.
Privaat Sak/Private Bag, Willemsrust, o o r /
via Bothaville.
Posbus/P.O. Box 44. Idutywa.
Posbus/P.O. Box 240, Vereeniging.
Posbus/P.O Box 349, Durban.
Roekmount, Pk ./P.O. Rockmount, Natal.
Posbus/P.O. B ox 29, Kestell.
Stonehill, Privaat S&k/Prirate Bag, Dundee.
Pk ./P.O. Barberspan, Lichtenburg.
Posbus/P.O. Box 187, Vereeniging.
Posbus/P.O. Box 3, Engabeni.
Dwarsfontein, P k ./P .O Derby, Koster.
Pk ./P.O. Upper Enseleni, Empangeni.
Midhurst, P k./P .O . Sevenfountains.
Makokskraal, Pk ./P.O. Makokskraal.
Posbus/P.O. Box 17, Lydenburg.
Meliefe, Pk ./P.O. Marquard.
W illow Bank, Pk ./P.O. Stutterheim.
Passfesylyn/Siding oar/via Kroonstad.
Viljoen^hof, Pk./P.O. Tygerfontein.
Old Green River Outspan, Kingwilliamstown.
Pk ./P.O. Esperanza.
Posbus/P.O. Box 279, Port Elizabeth.
Privaat Sak/Private Bag, Brakfontein Ooa
Ijonden/East London.
Pk ./P.O. Kot/.eesvlei.
Cala, Tembuland.
Ntibane, Privaat S a k /Private Bag, Engcobo.
P k./P .O . Libode.
Helv Grove, Pk ./P .O . Bitye, Umtata.
Styles Shed, Pk ./P.O. Muden.
Swecthomc, Pk ./P.O. Tafelkop, Vrede.
Scandinavia Drift, Potchefstroom.
Posbus/P.O. Box 54, Bethal.
Posbus/P.O. Box 497, ICaapstad/CVpe Town.
Posbus/P.O. B ox 128, Heilbron.
Posbus/P.O. Box 3006, Johannesburg.
Posbus/P.O. B ox 114, Springs.
Posbus/P.O. Box 3, Vereeniging.
Posbus/P.O. B ox 12, Vredefort.
P k./P .O . Wartburg.
Posbus/P.O. Box 96. Clocolan.
Lower Mayolo, Pk ./P .O . Whitmore, Engcobo.
Posbus/P.O. Box 9, Win ter ton.
Pk ./P.O. Sandrivierspoort, Nylstroom.
19 Milnerweg/flood, Oos-Londen/JFajtf London.
Aurora. P k./P .O . Barrydale.
Brakspruit, Pk ./P .O . Bonnefoi.
Privaat Sak/Private Bag 14. Pretoria,
v. d. W altstra a t/5 /r^ , Colesberg.
Devondale, Pk ./P .O . Dcvondale.
lste Laan/ls£ Arenve, Trichardt.
Posbus/P.O. B ox 119, Ermelo.
Posbus/P.O. Box 6634, Johannesburg.
London, Pk ./P .O . Koosfontein.
Posbus/P.O. B ox 99. Heilbron.
69
St.
Pauls wen/Bond,
Oosl-ondon/73'ast
London.
Posbus/P.O. B ox 247, Pietersburg.
P k ./P .O . Philadelphia.
Carel Cilliersstraat/6<re»iC. Reitz.
Dedimona, Pk ./P.O. Kamastone.
Lumku Mission, Pk ./P.O. Lady Frere.
St. Joseph’s Mission. Pk ./P .O . Bestera.
Collessie, Pk ./P .O . Pomeroy.
Borreray, Pk ./P.O. Lower Loteni.
Posbus/P.O. Box 47, Schweizer Reneke.
Vleesboom. Pk ./P.O. Molayta.
Posbus/P.O. Box 60, Somerset Oos/East.
Posbus/P.O. B ox 52, Empangeni.
Pk ./P .O . Chester.
Posbus/P.O. B ox 317, Durban.
Veronique, Privaat Sak/Private Bag, Pieter­
maritzburg.
Posbus/P.O. Box 1765, Johannesburg.
Amalia, Pk ./P .O . Amalia.
Krugerspan, Pk ./P.O. Sentrum.
Privaat Sak/Priva*e Bag, Gousberg, Bronkhorstspruit.
Rustcnburgweg 4 /4 Rustenburg Road, Krugersdorp._________________________________________
P E R SO N S W A T K R A G TE N S PA RA G R A Al? (a) V A N SU B A R T IK E L (1) V A N A R T IK E L 23 V AN D IE M IE L IER E ELIN G SK E M A G E REG ISTP.EER
EN K R A G TE N S KRQU LASIB 2 VAN OORLO GSM AATREfiL No. 20 VAN 1942 (P R O K LA M A SIE No. 47). A AN G K W YS IS OM M IBI.tBS K.\ M IEi IB I’ RODTiKTB VAN *N PRODL’ SBKT VAN M ]E LIE S AAN TE KO OP OF ANDBJISCHS TE V E R K R Y EN T B ONTVANG.
PERSONS U EGI8TBRKD IN TERM S OF PARAGRAPH (a) OF SUB-SECTTON (1) OF SECTION 28 OF TH E MEALIF, CONTROL SCHEME A N D DESIGN ATED
IN TERM S OF R EG ULATION 2 OF WA R M EASURE No. 20 OF 1942 (PROCLAM ATION No. 47), TO PURCH ASE OR OT H E R W ISE ACQ U IR E A N D
R EC E IVE MEALIES 0 1i M E A LIE PRODUCTS FROM A PRODU CER OF MEALIES.
Geregi?t,reerde
No.
Registered
No.
No. van
Sertifikaat.
No. of
Certificate.
M.T.
M.T.
M.T.
2826
3(515
55
4658
1338
178
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
27
1239
2780
1585
2417
2416
2951
1961
3861
3099
2949
309
820
2276
2313
2597
3201
95
5308
2864
3231
2413
5180
2536
3959
225
728
3462
846
91
57
4096
2036
3731
3732
3733
3736
3738
3739
3740
3734
3735
3902
1899
700
560
4312
555
1714
3218
1743
1690
1752
4669
:;089
1675
1387
518
449
2950
1506
1893
644
408
829
956
955
957
2478
4516
3173
1686
1698
157
467
4246
1978
2043
194
441
1915
1692
2044
2903
317
5029
5440
427
1892
5272
4224
1269
1267
1275
1286
4047
1792
2874
2,32
1855
721
16
913
169
6016
2991
5629
5026
4980
4979
146
626
3062
419
144
667
1353
2109
3606
1204
2045
381
5643
617
4958
5698
5540
5733
3795
1686
1295
2407
554
588
357
4298
12*8
3191
3255
3192
3195
3197
319.8
3199
3193
3194
3256
6015
1661
3246
4817
2033
2534
3015
1764
548
2985
5017
718
4966
3185
525
767
145
63ti
888
188
179
2636
2056
2057
2055
1706
4968
614
4332
3764
4046
662
4596
4919
39.S6
174
765
2161
3184
3987
6009
760
5342
5946
1669
500
5641
4541
503
504
502
501
4222
499
1704
619
694
1658
4811
2101
393
Naam,
Name.
Handelsnaaro.
Trading Native.
Ad res.
A ddress.
Ebrahim Mahomed......................................
Alder ton (Potgietererust) (Pty.), L t d .. . .
Ahmed & Ebrahim ......................................
Alderton (Potgietersrust) (Pty.), L td ___
Posbus/P.O. Box 50. Tri:^hard.
Geguiul No. 108, P k./P .O . Tuinplaats, Y/atcr-
Alderton (Potgietersrust) (P & .), Ltd. . . .
A. E. Slater...................................................
M. A m od .........................................................
H. A. Baehr...................................................
Alderton (Potgietersrust) (Pty.). L td ___
Alfred Trading Co........................................
11. A. Baehr...................................................
Po3bus/P.O. B or 84, Potgietersrust.
No. 1 Location Store, P k./P .O . Harding.
P k./P .O . Uitspanning, Krmelo.
Nqolosa, P k./P .O . Cofimvaba, Tsomo.
1. Benjam in...................................................
K . Bennie & M. Balkind............................
Die Boere Ilelpmekaar (Edms.), B pk___
Boere Kooperatiewe Molen Mpy, B p k ...
I. Benjam in..".............. .................................
I. Benjamin...................................................
Bennie
Balkind........................................
Die Boere Ilelpmekaar (Edms.), B e p k ...
Bokomo Border Roller Mills......................
Bulfelsdrift Trading Stores........................
P k ./P .O . Makapansfa<i.
Posbus /P .O . Box 94, Keilbron.
Posblis/P.O . Box 91, Vrvburg.
Posbus/P.O. B ox 81. Aliwal-Noord/AW M.
Pk. /P.O . Makapanstad.
M. J. Cloete...................................................
M. .1. Cloete...................................................
Estate James C o l e . ....................................
The Commercial General Agency, L t d .. .
Conning & Vo., L td .....................................
A. G. Coventry..............................................
S. A. Bhabha & I. M. Dadabhay..............
F. R . Daniel..................................................
C. J. de W et..................................................
C. M. Dhorat.................................................
H. H. D oble...................................................
C. H. Evans...................................................
Naranjec Dungarshi.....................................
G. Ebrahim....................................................
Estate James Cole........................................
The Commercial General Agency, L t d ...
Conning <fc Co., L td.....................................
A. G. Coventry..............................................
Dadabhay B ros.............................................
F. R. Daniel..................................................
C. J. de W et___
C. M. Dhorat.................................................
H. H. D oble...................................................
Dromore Store.................
Dungarshi Morarjee & Co...........................
G. Ebraliim & Co.........................................
Mlengana, Privaat S ak/Private Bag, Umtata.
P k./P .O . Libode.
Sneezewood, P k./P .O . Singisi, TJmzimkulu.
Posbus/P.O. B ox 1784, Pretoria.
Posbus/P.O. Box 1, Thaba ’ Nchu.
P k./P .O . Acton Homes.
Springboklaagte, P k./P.O . Arnot, Middelburg.
Ntile, Privaat Sak/Private Bag, Port St. Johns.
Gani Store (Pty.), L td.................................
Gan i Sto re ( P ty.), L td................................
Ti. E. Gill (Pty.), L td ..................................
M. A. Goodenough.......................................
Goodhope Cash Store..................................
Grasvaliey Stores..........................................
Gras valley Stores..........................................
Grasval 1ev Stores..........................................
Grasvaliey Stores..........................................
Grasvalley Stores..........................................
Grasvaliey Stores..........................................
Gras val 1ev Stores..........................................
Grasvaliey Stores..........................................
Grasvaliey Stores..........................................
Grasvaliey Stores..........................................
W. ,1. Hartley & Son...................................
Hendrina Roller Mills..................................
E. W. Henley................................................
Hcrsh’.s Produce Store.................................
H. H. Haynes................................................
R. R. Hill & C o............................................
M. A. Goodenough.................................
L. Z. O’ Donovan & A. A. Pitout..............
Mine & Country Stores (Pty.), L td..........
Mine & Country Stores (Pty.), L td ..........
Mine & Country Stores (Ptv.), L td ___
Mine & Country Stores (Pty.), L td..........
Mine & Country Stores (Pty.), L td..........
Mine & Country Stores (Pty.), Ltd..........
Mine
Country Stores (Pty.), L td ..........
Mine & Country Stores (Pty.), L td ..........
Mine & Country Stores (Ptv.), L td..........
Mine ȣ Country Stores (Ptv.), L td..........
W. .J. Hartley <fc VV. Hopkins....................
E. Spraggen...................................................
E. W. Henley................................................
L. Kersh.........................................................
H. H. Haynes................................................
R . R. Hill............................................
IX J. Jacobs..................................................
E. Joom a.....................................................
J. Kam enetzky.........................................
J. F. Cope............................................
George Kerdachi.......................................
F. Searle.............................................
J. P. E. K ock ott..................................
M. A. & S. 1. K ola .......................................
M. A., A. A.. M. I. & A. 1. K o la ..
.. .
N. S. Geldenhuys............................. .. . .
I. Benjam in.......................................
H. Levin...........................
I. & N. Sandler.............................................*
It. Lurie & Co. (Ptv.), L td ..........
Lydenburg Voorspoed Kooperasie, Bpk..
M. M. Mansoor....................................
W . M. H. Higgins..............................
W. M. H. Higgins..................................
W . M. H. Higgins....................................
.1. Meyerowitz.................................
Murulell Bros. (Pty.). L td ..............
M. Ahm ed..................................
John McGill........................
I. lv. Smulowitz, A. & M. M. Sims..........
A. A. Palmer.......................................
L. Fridman...............................
L. Mkize.........................................
F. I). Raym ent...................................
G. J. du T oit.................................
B-. Shapiro...............................
11. Shovel........................
G. J. du T oit..........................
11 O. Sparg...................................................
Amod Suliman (Pty.), L td .........................
Tabacks Supply Store (Pty.). L td ............
H. YV. Surmon.......................
W. E. Varney (Pty.), L td ..........................
Vereeniging Milling Co., L td .....................
Vereeniging Milling Co., L td ......................
Vereeniging Milling Co., L td ......................
Vereeniging Milling Co., L td ......................
Vereeniging Milling Co., Ltd......................
\ereeniging Milling Co., L td.....................
Vereeniging Milling Co., Ltd.....................
C. J. Grobier.............................
P. VY. .1. Behrens.................
M. Abrams.................
S. A. Bliabba & I. M. Dadabhay..............
L. It. Young...............................
I. M. Dindar & F. E. M oolla.....................
Mahomed B aba.............................................
I. A. Motala
E. M. Lim bada.................
G. E. Turner.....................................
J. Kam enetzky.............................................
Keatsdrift Store............................................
George Kerdachi...........................................
J. F. E. K ockott...........................................
Leeuwkraal Trading Store..........................
Levin’s Stores................................................
Losberg Roller Mills....................................
R. Lurie & Co. (Pty.), L td .........................
Lydenburg Voorspoed Kooperasio, Bpk..
Maunsoor Trading Store.............................
Mapela Trading Store.................................
Mapela Trading Store.'................................
Alapela Trading Store..................................
K. Meyerowitz & Son.................................
Mundell Bros. (P ty.), L td ...........................
John McGill...................................................
Piet R etief Roller Mills...............................
Pumalanga Mill.............................................
F. I). Raym ent.............................................
Riolfontein Winkel......................................
H . Shevel........................................................
Skandinawiedrift W inkel............................
A m od Suliman (Pty.), L td .........................
Tabacks Supply Store (Pty.), L td ............
Tweedracht Cash Store................................
W . E. Varney (Pty.), L td ..........................
Vereeniging Milling Co., L td ......................
Vereeniging Milling Co., L td ......................
Vereeniging Milling Co., Ltd......................
Vereeniging Milling Co., L td ......................
Vereeniging Milling Co., L td ......................
Vereeniging Milling Co., L td......................
Vereeniging Milling Co., L td......................
Vredefort Roller Mills..................................
M. Baba..........................................................
Barberspan Trading Co...............................
B.C.S................................................................
M.T.
•1169
4429
G. 1-. Turner.......................................
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
648
5128
^886
5127
1445
989
159
2595
5663
T. W. Behr.....................................................
5665
2115
374
2556
T. W . Behr..........................................
John Beretta...........................................
John Beretta........................
John Beretta................................
E. I . Boh ling.......................
Champions, L td .................................
Clocolan kooperatiewe Landbou Maatskappy. Beperk
M.T.
M.T.
153
15
696
4812
Mahomed B aba.............................................
Daviesville Store..........................................
E. F. Bohling.................................................
Champions, L td ............................................
Clocolan Kooperatiewe Landbou Maatskappy. Beperk
Posbus/P.O. Box 90, V/olmaransstad.
Dromore, P k./P .O . Mid Illovo.
P osbus/P.O . B ox 7, Louis Trichardt.
Van Tondershoek, Pk./P.O . Chari Cilliera.
P osbu s/P.O. B ox 39, Balfour.
Posbus/P.O. Box 21, Plat rand.
Posbus/P.O. Box 21, Umkoinaas.
P k./P .O . Nutfield.
Mphahleles Lokasiv/Locution, P k ./P .O . Molsgat.
Brakfontein, P k./P .O . Grasvaliey.
Buffelsfontein, Pk ./P.O. Gnisvalley.
Tygerpad. P k./P .O . Grasvaliey.
Bosohpiaats, P k./P .O . Molsgat.
Olifantshoek, P k./P .O . Molsgat.
Vaalboschiaagte, Pk ./P.O. Molsgat
Korenkopjes, Pk./7J.0. Grasvaliey.
Vlakfontein, P k./P .O . Grasvallev.
Springbokbult, P k ./P .O . Grasvaliey.
Dallas, P k./P .O . Komgha.
Posbus/P.O. B ox 35, Hendrina.
Sevenkloofs, P k./P .O . Middeldrift.
Posbus/P.O. Box 240, Vereeniging.
Skanskraal, P k ./P .O . Stevnspniit.
Lot No. 10, P k ./P .O . St. Faiths.
v. d. Waltstraat/S/rce/, Dcwetsdorp.
Posbus/P.O. Box 13, Oopies.
P k./P.O . Roadside.
P k./P .O . Keatsdrift.
Siberia, Pk./P.O . Sigogo.
Posbus/P.O. Box 29, lvestcll.
Tymira, P k./P .O . Ndabakazi.
Barberspan, Posbus/P.O. Box 8, Barbcrsran.
Posbus/P.O. Box 6, Ottosdal.
Posbus/P.O . Box 63, Koster.
Leeuwkraal, P k./P .O . Makapanstad.
Biesjiesvlei, P k./P .O . Biesjesvlei.
Foehville, P k ./P .O . Fochville.
Posbus /P .O . B ox 483, Bloemfontein.
Posbus/P.O . B ox 17, Lydenburg.
Posbus/P.O. Box 42, Leslie.
Noodshuip, P k./P .O . Platreef.
Swartfonteiu, P k ./P .O . Platreef.
Sandsloor, P k./P .O . Platreef.
P osbus/P.O . B ox 30, Parys.
Posbus/P.O. B ox 2, Mount Frere.
P osbus/P.O. B ox 5, Miianik,
Qumanico, P k./P.O . Neora, Transkei.
Posbus/P.O. Box 2468, Johannesburg.
Esikobeni. P k./P.O . Cofimvaba.
Posbus/P.O. Box 39, Piet Retief.
Pumalanga, P k./P .O . Umzimbi.
Bikana, P k./P.O . Willowvale.
Rietloutein, P k./P .O . Scandinavia Drift.
Pk ./P.O. Coalbrook.
Vischkuii, P k./P .O . Endicott.
P k./P .O . Scandinavia Drift, Potchefstroom,
Hely Grove, P k./P .O . Bitye Stasic/Slation,
Posbus/P.O . B ox 28, Balfour.
Riet.gat, P k./P .O . Whites.
Posbus/P.O . B ox 19, Silverton.
New York, P k./P .O . Kildare.
P osbu s/P .O . B ox 54, Bethal.
P osbus/P.O . Box 497, Kaapstad/Oape Town,
Posbus/P.O . B ox 128, Hcilbron.
P osbus/P.O . B ox 3006, Johannesburg.
Posbus/P.O. B ox 114, Springs.
Posbus/P.O. B ox 3, Vcntersdorp.
P 9sbus/P.O. Box 3, Vereeniging.
Posbus /P.O. B ox 12, Vredefort.
P k./P .O . Wartburg.
W onderfontein, P k ./P .O . Wonderfontein.
P osbus/P.O . Box 9, Winterton.
P osbus/P.O . Box 3, Estantia.
Wakkerstroom No. 790, P k./P .O . Daviesville.
Barberspan, P k./P .O . Barberspan, Delareyville.
Rietbokspruit,
Privaat
Sak/Prmzte
Baa,
Naboomspruit.
spruit.
97 Presidentstraat/S/rce/, Bothaville.
Hohwe, P k./P .O . Dwar.doop, Pilgrimsrust.
P k./P .O . Dwarsloop, Piigrims Rest.
Orinoco, P k./P .O . Dwarsloop, Pilgrims Rest.
Posbus/P.O. Box 20, Willowvale.
Posbus/P.O. Box 333, Bloemfontein.
Posbus/P.O. Box 55, Clocolan.
la i Hetuirikspan. P k./P .O . Maizefield.
P k ./P .O . Daviesville, Pietersbui^.
Geregistreerde
. No.
Registered
No.
N o. van
Sertifikaat.
No. of
Certificate.
Handelsnaam.
Trading Name.
Naam.
Name.
Adres.
Address.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T
M.T.
M.T.
1085
3034
1984
5253
575
599
244
1712
1890
5223
3823
1114
2073
3644
5455
350
5575
444
5607
848
849
348
2221
4227
5513
2623
404
5576
1324
6014
I. D orfan....................................
D . O. Mossop............................
P. L. U ys...................................
Bella Frank...............................
J. Frankel (Pty.), L td ............
J. Frankel (P ty.), L td ............
H. Green....................................
Minnie Grosman......................
A . A . H arrison.........................
C. H. A. Kaufm ann................
P. 11. 1). Kleinsmitli...............
J. A . Lederle.............................
Late W. <ft W. B. Matthews..
A . Meyerthal.............................
N . E. Oldfield...........................
I. D orfan...................................................
Driefontein Cash Store............. . . . . . .
Enkeldoorn Handelshuia.......... ..
Oskar Frank..................................
J. Frankel (P ty.), L td .....................
J. Frankel (P ty.), L td ............ . . ..........
H. Green.................................. ..
M. Grosman...................................
A. A . H arrison................................
C. H . A. K aufm ann........................... .<
P. Kleinsmith & Co..............................
Maize Mills.....................................
W . Matthews & Son................
A. Meyerthal...........................................
N. E. Oldfield.........................................
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
M.T.
1452
1800
269
2657
2866
87
770
2851
2464
399
74
486
544
550
3104
3143
2270
110
854
1216
454
4489
1695
2036
Orange Free State Milling Co., Ltd........
M. E. Corkhill, G. A. Mytrea & A. C. Cullen
K . E. R a v a t..............................................
C. E. R . Schutte.......................................
C. W . Hilliar..............................................
S. Shapiro & S. Eliasohn........................
J. Muthambi..............................................
Slurry Trading Store (Pty.), L td ..........
S. F . Stein..................................................
E . E. Surty................................................
H. France...................................................
C. M. W ebb................................................
Orauge Free State Milling Co., Ltd.
Putterell & Corkhill..............................
H . E. R a v a t............................................
C. E . It. Schutte....................................
Secocoenie Trading Store...................
Shapiro & Eliasohn............., ..............
Shiphukuphuku Trading S tore.........
Slurry Trading Store (Pty.), L t d .. . .
Stein & Co..............................................
E . E. Surty............................................
Union Mills............................................
C. M. W ebb............................................
M.T.
872
2670
Henry Irvine W ood .................................
H . I. W ood............................................
* KENNISGEWING No. 522 v a n 1942.
VEILIN G VAN GOEDERE, DOEANE, MOSSELBAAI.
Hierby word vir algemene informasie bekendgemaak dat
*n openbare veiling van oningekiaarde goedere om 10 uur
vm. op Vrydag, 18 September 1942, by die Staatspakhuis,
Mosselbaai, gehou sal word.
Opgawes van die goedere wat verkoop sal word is op
aansoek van die Ontvanger van Doeane en Aksyns, Mossel­
baai, verkrygbaar.
Posbus/P.O. Box 39, Wesselsbron.
Driefontein, Pk./P.O. Latemanek.
Enkeldoorn No. 373, Pk ./P.O. Enkeldoorn.
Smalpuut, P k./P .O . Reitz.
Posbus/P.O . Box 6634, Johannesburg.
Posbus/P.O. Box 6634, Johannesburg.
168 Sarel Cilliersstraat/£<re^, Delmas.
Posbus/P.O . B ox 4, Wesselsbron.
Bawa Trading Station, Pk ./P.O. Buttcrworth.
Qakancu, Pk ./P.O. Baziya, Umtata.
Tweedekamp, Pk ./P.O. Reitz.
P osbu s/P .O . Box 7, Theunissen.
Ngadia, Pk ./P.O. Willowvale.
M in a a rs tr a a t/^ r^ , Pk ./P.O. Petrus Steyn.
F ox Hill, Ambleton, Pk ./P.O. Pietermaritz­
burg.
Pk ./P.O. Gumtree.
Posbu3/P.O. B ox 95, Harrismith.
P osbu s/P .O . B ox 26, Nylstroom.
Mjika, Pk ./P.O. Tsolo.
Vleesboom, Pk ./P.O. Molayta.
16 Lombardstraat/»S7re^, Potehefstroom.
Pk ./P.O. Klein Letaba.
P osbus/P .O . B ox 1, Slurry.
P osbus/P .O . B ox 4, Maquassi.
Posbus/P.O . B ox 160, Rustenburg.
Posbus/P.O . Box 19, Vryheid.
Umvynyana Store, P k./P .O . Umvunyan*,
Dundee.
Badi, P k./P .O . Badi, Willowvale.______________
* NOTICE No. 522 or 1942.
SALE OF GOODS, CUSTOMS, MOSSEL BAY.
It is hereby notified for general information that a public
sale of unentered goods will be held at the K ing’s Warehouse,
Mossel Bay, at 10 a.m. on Friday, the 18t!h September, 1942.
Lists of the goods to be sold will be supplied on application
to the Collector of Customs and Excise, Mossel Bay.
* KENNISGEWING No. 523 v a n 1942.
DRTEMAANDELIKSE OPGAWES VAN GOEDERE IN
STAATSPAKHUISE.
Hierby word vir algemene informasie bekendgemaak dat
die driemaandelikse opgawes van goedere in die Staatspakhuise op ondergcnoemde pjekke vir die kwartaal geeindig
31 Maart 1942, opgestel is, en in die doeanekantore van die
onderskeie plekke ter insae le : —
Bloemfontein,
Durban,
Germiston,
Johannesburg,
Kaapstad, Luderitz, Mosselbaai, Oos-Londen, Pieter­
maritzburg,
Pretoria,
Port Elizabeth,
Walvisbaai,
Kimberley.
* NOTICE No. 523 o f 1942.
QUARTERLY RETURNS OF GOODS IN K IN G ’S
WAREHOUSES.
It is hereby notified for general information that the
quarterly returns of goods in the K ing’s Warehouses at the
under noted ports for the quarter ending 31st March, 1942,
have been prepared and may be inspected at the Custom
Houses at the respective ports: —
Bloemfontein, Cape Town, Durban, East London,
Germiston, Johannesburg, Luderitz, Mossel Bay, Pieter­
maritzburg, Pretoria, Port Elizabetfh, Walvis Bay,
Kimberley.
# KENNISGEWING No. 524 v a n 1942.
TOEVOEGINGS AAN EN WYSIGTNGS VAN DTE LYS
VAN VERVAARDIGERS GEREGISTREER VIR DIE
INVOER VAN GOEDERE ONDER KORTING VAN
DOEAN EREGTE VIR 1NDUSTRI ft LE DOELEINDES.
* NOTICE No. 524 o f 1942.
ADDITIONS AND AMENDMENTS TO THE LIST OF
MANUFACTUR ERS
R KGT ST ERED
TO
IMPORT
GOODS UNDER REBATE OF CUSTOMS DUTIES FOR
INDUSTRIAL PURPOSES.
LYS IST0. 178 VAN 30 JU NIE 1942— LIST No. 178 OF 30th JUNE, 1942.
Tariefltems m et wysigings tot en
met di(* ingevolgc W et No. 44 van
Nywerheid.
1941 en/of auder wetlike magtiging.
Vervaardigers.
industry.
Tariff items with amendments up
Manufacturers.
to and including those under Act
No. 44 o /1 9 4 1 and/or other statu­
tory authority.
....................... ....................... 338....................................................... Stewel- en skoenvervaardigin,'//>,0o* and shoemaki.ng.
* George B oot F actor?, George...................................................................
* Lever Brothers (South Africa) (Pty.), Ltd., Kaapstad/Cape Town 352 (3 )................................................ Olie-uitpers- en -raffinecrbcdryf en vetvervaardiging/O iZ
expressing and refining and fat-making.
Tariefltems met wysigiiuzs tot en
met di*3 ingevolge W et NO. 26 van
1942 e n /o f ander wetlike magtiging.
Tariff items with amendments up
to and including those under Act
No. 26 o f 1942 and/or other statu­
tory authority.
338....................................................... Stewel- en skoen vervaardiging/7?oo£ and shoemaking.
Johannesburg Boots, Limited, Johannesburg.
338.......................................................
Stewel- en skoenvervaardiging/itooi and shoenuiking.
* W. PI ay don & Company, Port Elizabeth.......
,342....................................................... Suikergoedvervaardiging/Con/tJc(ion«rj/ manufacturing.
* Humphries, Limited, Kaap3tad/Cape Tow n..
34
6
..............................................
Meubel- en matrasvervaardiging/i'Vm&Mre and mittressE dblo- Lipinski Mattress Company. Durban........
making.
34 7
Hoed- en petvervaardiging/2/etf and cap manufacturing.
* Union Milliners, Kaapstad/Cape Town............
34 7
Hoed- en petvervaardiging/Ha* and cap manufacturing.
* Union Hat Company, Johannesburg.................
348 (1)................................................
Leerwerk/Leaiherwork.
* Mavtham’s, Limited, Kaapstad/G'tfps Town.
Leerwerk, met inbegrip van die vervaardiging van sakke,
* Paragon Suit Case Company (Pty.), Limited, Port Elizabeth......... 348 (1)..
koffera van enige materiaal, kamaste, lyfbande, rieme,
tuig- en saalmakersartikels/i/eaMer work, including the
manufacture o f bags, trunks o f any material, leggings,
belts, straps, harness and saddlery.
363 (1 )................................................
Die looibedryf. leer- en pelswerkvervaardiging/I’ffnninj/,
* Pudneys (P.E .) Tannery, Port E liz a b e th ....
leather and furriery manufacturing.
363 (1 )................................................
Die looibedryf, leer- eu pelswerkvervaardiging/T’fl/minp,
* A. *. Pudney & Company, Uitenhage...........
leather and furriery manufacturing.
363 (1)................................................. Die looibedryf, leer- en pelswerkvervaardigint'/Tanninfr
* Alliance Tanneries, Limited, Port Elizabeth.
leather and furriery numufacturing.
* W I’ laydon & Company, Port Elizabeth............................................. 363 (1)................................................. Die looibedryf, leer- en pelswerkvervaardiging/Tanning,
leather and furriery manufacturing.
363 ( 1 ) ................................................ Die looibedryf, leer- en pelswerkvervaardiging/y’aTmn#,
* Union Chrome Tanning Company, Limited, Port Elizabeth.
leather and furriery manufacturing.
363 (1)................................................. Die looibedryf, leer- en pelswerkvervaardiging/Tanmnfl',
• S. Pogson & Sons (Pty.), Limited, Port Elizabeth.................
leather and furriery manufacturing.
Die looibedryf, leer- en pelswerkvervaardlging/Tffnmnp,
• Bagshaw, Gibaud & Company, Limited, Broadstraat/Street, Port 363 (1)................................................
leather and furriery manufacturing,
Elizabeth
Suikervervaardiging/
6"*M{7aT manufacturing.
371 (8 )................................................
~
**
” ’
Prospecton Sugar Estates, Limited, Isipingo...............................
Vervaardiging van tnssen-ontplotTers vir springstofver371 (7)................................................
* Griesel W ax Primer Company (Pty.). Limited, Germiston..
vaiinli^ing/Manufaeture of primers fo r explosives manu­
facturing.
Mavtham’s, Limited, Kaapstad/ T o w n .........................................
Artikel/Section 5 van/of Prok./ Vervaardiging van metaal- en kartonhouers/A/a?m/oo»
lure of metal and cardboard containers.
Proc. No. 140 van /of 1940, soos
•
gewysig deur Prok Iamasiesfas
amended by Proclamations Nos.
69 on/and 83 van/of 1942
* Toevoeging aan vorige item /Extension of previous item.
Onderstaande registrasies van vervaardigers onder korting is geskrap :—
The undermentioned registrations as manufacturers under rebate have been cancelled
(
Gordons Clothing Manufacturers, Johannesburg, wat voorkom op Lys No. 142 van 7 /1 0 /3 7 en daaropvolgonde lyste van toevoogiugs aan hierdio registrasie/
appearing on List Nu. 142 o f 7/1 0 /3 7, and any subsec/nent list notifying extension o f this registration.
Lipin
ISrothera. Durban, wat voorkom op Lya No. 154 van 1 /1 0 /3 9 en daaropvolgonde lyste van toevoegings aan Uierdie lagatnaia/appearing on List
S o. lf>4 of 1 /10/39, and any subsequent list notifying extension o f thijs registration.
Natal EMIilo Spring Mattress Company (Pty.), Limited, Diu-ban, wat voorkom op Lvs No. USD van 3T '9 /4 1 en daaropvoigende lyste van toevoegin 'j aan
hierdie registrasie/*ppearini7 on List No. 169 of 3 0 /9 /4 1, and any subsequent list notifying extension o f this registration.
S.A. Butteries (Pty.), Limited, Johannesburg, wat voorkom op Lys No. 164 van 1 /1 0 /3 9 en daaropvolgiiii'le lyste van toevoegings aan liicrdie regiatriuio/
,(o;>r.-!ri>i'i on List No. 154 of 1 /1 0 /3 9, and any subsequent list notifying extension o f t/Us regi.str itioa.
Scaw Alloys (Pty.). Limited, Johannesburg, wat voorkom op Lys No. 151 vau 1/10 /3 9 e;i daar ipv >lgrmia lyste van toevoegings aan hierdie registrasie/
appearing on lAst No. 154 of 1/10/39, and any subsequent list notifying extensioi o f this retistration.
South African Crayon Company (Pty.), Limited, Potehefstroom, wat voorkom op Lys No. 156 van 6 /8 /4 0 en daaropvolgende lyste vau toevoegin > aan
hi ‘Min registrasie 'appearing on List No. 156 o f 6 /8 /4 0 , a n i am/ subsequent Hit nt':(/inr ecU ’iiion o f this registration.
K o t a .— Dir registraKie-iteins van die Arms Griesel W ax Primer Company (P ty.), Limited, Germiston, wat voorkom op Lys N o. 28 van 7 /9 /2 7 en it i.iropvoigende lyste van toevoegings aan hierdie registrasie is verininder deur skrappinz van die materiale uiteengesit in item 345 vir gebruik b y .In- vervaardiging van springstowwe.
N o t e .— The registration o f Messrs. Griesel Wax Primer Company (Pty.), Limited, Germiston, appearing on List No. 28 o f 7 /9 /2 7 , and any subsequent list no h.iying
extension of this registration, has been reduced by cancellat ion in respect o f the materials provided fo r under item 345 fo r use in the explosives manufacturing.
N ota .— D if rfgistrasie-items van die flrma Rand Shirt and Clothing Manufacturers, Johannesburg, wat voorkom op Lys No. 28 van 7 /9 /2 7 en daaropvo l­
gende lyste van toevoegings aan hierdie registrasie is verminder deur skrapping van die materiale uiteengesit in item 365 vir gebruik by d ie vervaarding van waterdigte en oliedoekklere en oliedoekhoed.
N o t e .— The registration of Messrs. Hand Shirt and Clothing Manufacturers, Johannesburg, appearing on List N o. 28 o f 7 /9 /2 7 , and any subwquen t list notifying
extension of this registration, has been reduced by cancellation in respect o f the materials provided fo r under item 365 fo r use in the waterproof and oilskin
clothing and oilskin hat. manufacturing.
* KENNISG EWING No. 525 v a n 1942.
VERBETERINGSKENNISGEWING.
Vir algemene informasie word hiermee bekendgemaak dat
die kapitaal van die inaatskappy ,, Superconerete Pipes
(S.A.), Limited ” (U.C. 9983) van Johannesburg vermeerder is
van £110,000 na £200,000 en nie van £10,000 na £200,000
soos vermeld in kennisgewing No. 516 van 1942 en gepubliseer
in die Staatskoerant van die 17de dcser.
C. E. MORRIS,
Registrateur van Maatskappye.
Registrasiekantoor vir Maatskappye,
Pretoria, 21 Julie 1942.
* KENNISGEWING No. 526 v a n 1942.
DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYW ERHEID.
BELANGRIKE KENNISGEW ING AAN INVOERDERS.
Invoerders word hierby in kennis gestel dat teiografiese
navrae betreffende die verskeping van goedere wat deur hulle
regstreeks aan die ,, Union Government Supply Mission ” ,
Washington, en die Hoe Kommissaris van die Unie in Londen,
gerig word, nie deur daardie beamptes behandel kan word
nie. Sulke navrae moet aan die Sekretaris van Handel en
Nywerheid, Pretoria, gerig word.
* KENNISGEWING No. 527 v a n 1942.
UNIE VAN SUID-AFRIKA.
DEPARTEMENT VAN VOLKSGESONDHEID.
BULLETIN No. 29 v a n 1942 V IR W EEK GEEINDIG
18 JULIE 1942.
Pus.
Geen.
P
o k k ie s .
Nuwe uitbrekings.—Die plase Bloemendal, Boomplaas,
Brakfontein, Hollandia, Oakford, Uitvlug en Welverdiend,
distrik Vryheid (N atal); Gesondheidskomitee-gebied van
Alexandra en die munisipale gebied Johannesburg, distrik
Johannesburg;
die plase Doornlaagte, Kuilenburg en
Olifantsvlei, distrik Marico (Transvaal); die plase Besterskraal, Korrel en Stonehedge, distrik Bothaville; die plaas
Aanzoek, distrik Frankfort; die plase Heuningspruit, Rietfontein en Spytfontein, distrik Kroonstad (Oranje-Vrystaat).
T rF G S K O O K S .
Nuwe uitbrekings.— Die plaas Ordfianna, distrik Elliot;
Mhlanga- en Qoqodala-lokasie, distrik Glen Grey (Kaap).
Uitbrekings word in die volgende distrikte" behandel:
Bizana, Elliot, Engcobo, Fort Beaufort, Glen Grey, Indwe,
Kingwilliamstown,
Lusikisiki,
Maraisburg,
Mqanduli,
Nqamakwe, Port St. Johns, Steynsburg, St. Marks, Stutterheim, Xalanga (K aap); New Hanover, Nkandhla (Natal).
E p id e m ie s e
s ie k t e s
in
ander
lan de.
Volgens die jongste berigte is d a a r: —
Pes in Nairobi.
Pokkies in Basru, Glasgow.
Tifuskoors in Seville, Huelva, Sacramento.
PETER ALLAN,
Sekretaris van Volksgesondheid.
♦ NOTICE No. 525 oar 1942.
CORRECTION NOTICE.
It is hereby notified for general information that the capital
of the company Superconcrete Pipes (S.A.), Limited
(U.C. 9981), of Johannesburg, has been increased from
£110,000 to £200,000 and not from £10,000 to £200,000 as
stated in Notice No. 516 of 1942 and published in the
Government Gazette of the 17th instant.
C. E. MORRIS,
Registrar of Companies.
Companies Registration Office,
Pretoria, 21st July, 1942.
* NOTICE No. 526 o p 1942.
DEPARTMENT OF COMMERCE AND INDUSTRIES.
IMPORTANT NOTICE TO IMPORTERS.
Importers are hereby notified that telegraphic enquiries
regarding the shipment of goods addressed by them direct to
the Union Government Supply Mission, Washington, and the
Union High Commissioner, London, cannot be dealt with by
those officials.
Such enquiries must be directed to the
Secretary for Commerce and Industries, Pretoria.
* NOTICE No. 527 o p 1942.
UNION OF SOUTH AFRICA.
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH.
BULLETIN No. 29 o f 1942 FOR THE W EEK ENDED
18t h JULY, 1942.
P
lague.
Nil.
S m allpox.
New Outbreaks.—Farms Bloemendal, Boomplaas, Brafcv
fontein, Hollandia, Oakford, Uitvlug en Welverdiend,
Vryheid District (Natal);
Alexandra Health Committee
Area and the Municipal Area of Johannesburg, Johannesburg
District; farms Doornlaagte, Kuilenburg and Olifantsvlei,
Marico District (Transvaal); farms Besterskraal, Korrel and
Stonehenge, Bothaville District; farm Aanzoek, Frankfort
District; farms Heuningspruit, Rietfontein and Spytfontein,
Kroonstad District (Orange Free State).
T yphus F ever.
New Outbreaks.— Farm Ordfianna, Elliot District: Mhlang*
and Qoqodala Locations, Glen Grey District (Cape).
Outbreaks are being dealt with in the Districts of Bizana,
Elliot, Engcobo, Fort Beaufort, Glen Grey, Indwe, K ing­
williamstown, Lusikisiki, Maraisburg, Mqanduli, Nqamakwe,
Port. St. Johns, Steynsburg, St. Marks, Stutterlieim, Xalanga
(Cape); New Hanover, Nkandhla (Natal).
E
p id e m ic
D
is e a s e s
in
O ther
PETER ALLAN,
Secretary for Public Health.
* NOTICE No. 528
£ KENNISGEW ING No. 528 v a n 1942.
BESPROEIINGSRAAD NOUDONZIES.— VERKIICSING.
Hierby word, kragtens paragrawe 9 en 19 van Deel IV van
die regulasies opgestel ingevolge artikels sewe-en-scwentig en
tes-en^negentig van Wet No. 8 van 1912, soos gewysig, bekend­
gemaak dat ’ n verkiesing van twee lede van die bogenoemde
Raad, in die plekke van ninre J. H. Niewoudt, wat bedank
het, en G. A. Oosthuizen, wie se dienstydperk op 24 April
1942 verstryk het, gehou sal word ten huise van mnr. J. H.
Niewoudt, Noudonzies, distrik Gordonia, om 4.30 nm., op
die 6de Augustus 1942.
M. HARDING-BARLOW,
Magistraat.
Upington, Gordonia, 16 Julie 1942.
C o u n t r ie s .
At date of latest available information there existed: —
Plague in Nairobi.
Smallpox in Basru, Glasgow.
Typhus Fever in Seville, Huelva, Sacramento.
op
1942.
NOUDONZIES IRRIGATION BOARD.—ELECTION.
Notice is hereby given in terms of paragraphs 9 and 19
of Part IV of the regulations framed under the provisions
of sections seventy-seven and ninety-six of Act No. 8 of 1912,
as amended, that an election of two members of the abovementioned Board vice Messrs. J. H. Niewoudt who resigned,
and G. A. Oosthuizen, whose period of office expired on the
25th April, 1942, will be held at the homestead of Mr. J. H.
Niewoudt, Noudonzies, District Gordonia, at 4.30 p.m. on the
6th August, 1942.
M. HARDING-BARLOW,
Magistrate.
Upington, Gordonia, 16th July, 1942.
*
* KENNISGEW1NG No. 529 v a n 1942.
BEWARINGSRAAD BREED ERIVIER.
Hierby word bekendgemaak dat die ampstyd van menere
J. S. Bruwer en P. J. Marais, as lede van die bovcrmelde
Rand op 7 September 1942 verstryk.
’ n Openbare hofsitting sal geiiou word in die Magistraatskantoor, Robertson, op Vrydag, die 28ste Augustus 1942, om
10 uur vm., vir die verkiesing van twee lede om die uittredones to vervang.
M. S. VERM AAK,
Robertson, 14 Julie 1942.
Magistvaat,
* NOTICE No. 529
of
1942.
BREEDE R IV E R CONSERVATION BOARD.
Notice is hereby given that the period of office of Messrs.
J. S. Bruwer and P. J. Marais, as members of the abovementioned Board will expire on,the 7t,h September, 1942.
A Public Court will be held in the Magistrate’s Office,
Robertson, on Friday the <4!8th August, 1942, at 10 a.m., for
the election of two members to replace those outgoing.
M. S. VERM AAK,
Robertson, 14th July, 1942.
Magistrate.
* NOTICE No. 530
1942.
* KENNISGEWING No. 530 v a n 1942.
BESPROEIINGSRAAD LOUTS VALE.—VERKIESING.
Hierby word, kragtens paragrawe 9 en 19 van Deel IV van
die regulasies opgestel ingevolge artikels sewe-en-sewentig en
ses-en-negentig van Wet No. 8 van 1912, soos gewysig,
bekendgemaak, dat 'n verkiesing van twee lede van die
bogenoemde Raad in die plekke van mnre. M. N. Slabhor on
A. J. van Rooyen, wie se dienstydperk op 21 September 1942
verstryk, gehou sal word by die winkel van mnr. D. J. du
Preen, Louisvale, distrik Gordonia, om 4 nm. op 27 Augustus
1942.
M. HARDING-BARLOW,
Magistraat.
Upington, Gordonia, 16 Julie 1942.
Notice is hereby given in terms of paragraphs 9 and 19
of Part IV of the regulations framed under the provisions
of sections seventy-seven and ninety-six of Act No. 8 of 1912,
as amended, that an election of two members of the abovementioned Board, vice Messrs. M. N. Slabber and A. J. van
Rooyen, whose periods of office expire on the 21st September,
1942, •will bo held at the store of Mr. D. J. du Prcez, Louis­
vale, district Gordonia, at 4 p.m. on the 27th August, 1942.
M. HARDING-BARLOW,
Magistrate.
Upington, Gordonia, 16th July, 1942.
* KENNISGEWING No. 531 v a n 1942.
B ES P R OEIINGSR AA D STEYNSVOOR.—VERKIESING.
Hierby word, kragtens paragrawe 9 en 19 van l)eel IV van
die regulasies opgestel ingevolge artikels sewe-en-sewentig en
ses-en-negentig van Wet No. 8 van 1912, soos gewysig,
bekendgemaak, dat ’ n verkiesing van drie lede van die
bogenoemde Raad in die plekke van mnre. I. Brenner, eerw.
Puyjalon en J. P. Snyman, wie se dienstydperk op 7 September
1942 verstryk, geiiou sal word ten liuise van mnr. I. Brenner,
Klippunt, distrik Gordonia, om 3 nm. op 13 Augustus 1942.
M. HARDING-BARLOW,
Magistraat.
Upington, Gordonia, 16 Julie 1942.
* NOTICE No. 531 o f 1942.
STEYNS FURROW IRRIGATION BOARD.— ELECTION.
Notice is hereby given in terms of paragraphs 9 and 19
of Part IV of the regulations framed under the provisions
of sections seventy-seven and ninety-six of Act No. 8 of 1912,
as amended, that an election of three members of the abovementioned Board, vice Messrs. I. Brenner, Rev. Puyjalon and
J. P. Snyman, whose periods of office expire on the 7th
September, 1942, will be held at the homestead of Mr, L
Brenner, Klippunt, district Gordonia, at 3 p.m. on the 13th
August, 1942.
M. HARDING-BARLOW ,
Magistrate.
Upington, Gordonia, 16th July, 1942.
* KENN1SGEW1NG No. 532 v a n 1942.
BESPROEIINGSRAAD BUFFELSVLEI-GAMKA.
Hierby word bekendgemaak dat ’ n openbare hofsitting in
die Magistraatskantoor gehou sal word op Vrydag, die 4de
September, om 10 vm., vir die nominasie en verkiesing van
twee lede in die plek van mnre. W. H. Botha en 0. S. Brink,
wie se dienstydperk op die 14de September 1942 verstryk.
C. A. GROBBELAAR,
Calitzdorp, 24 Julie 1942.
Magistraat.
* NOTICE No. 532 o k 1942.
BDFFELSVLEI-GAMKA IRRIGATION BOARD.
Notice is hereby given that a Public Court will be held at
the Magistrate’s Court, Calitzdorp, at 10 a.m. on Friday
the 4th September, 1942, for the nomination and election of
two members to replace the outgoing members, Messrs. W. EL
Botha and C. S. Brink, whose period of office will expire by
effluxion of time on the 14th September, 1942.
C. A. GROBBELAAR,
Calitzdorp, 24th July, 1942.
Magistrate.
* KENNISGEWTING No. 533 v a n 1942.
BESPROEIINGSRAAD McGREGOR.
Hierby word bekendgemaak dat die ampstyd van mnr.
J. L. Erasmus as lid van die bovermelde Raad, op 7 Sep­
tember 1942 verstryk.
’ n Openbare hofsitting sal gehou word in die Magistraats­
kantoor, Robertson, op Vrydag, die 28ste Augustus 1942, om
10 uur vm., vir die verkiesing van ’n lid om die uittredene
te vervang.
M. S. VERMAAK,
Robertson, 14 Julie 1942
Magistraat.
♦ NOTICE No. 533 o f 1942.
McGREGOR IRRIGATION BOARD.
Notice is hereby given that the period of office of Mr.
J. L. Erasmus, as member of the above-mentioned Board,
will expire on the 7th September, 1942.
A Public Court will be held in the Magistrate's Office,
Robertson, on Friday the 28th August, 1942, at 10 a.m., for
the election of a member to replace the outgoing member.
M. S. VERMAAK j
Robertson, 14th July, 1942.
Magistrate.
* KENNISGEWING No. 534 v a n 1942.
BESPROEIINGSRAAD McGREGOR.
Hierby word bekendgemaak dat mnr. C. W. Barry gekies
is as’ lid van die bogemelde Raad vir die onverstreke amps­
tyd van mnr. J. L. Erasmus, wat bedank het, d.w.s., tot 7
September 1942, vanaf datum van publikasie hiervan.
M. S. VERM AAK,
Robertson, 15 Julie 1942.
Magistraat.
* NOTICE No. 534 o f 1942.
McGREGOR IRRIGATION BOARD.
Notice is hereby given that Mr. C. W. Barry has beea
elected a member of the above-mentioned Board for the
unexpired period of office of Mr. J. L. Erasmus, who has
resigned, i.e. till the 7th September, 1942, as from date of
publication hereof.
M. S. VERM AAK,
Robertson, 15th July, 1942.
Magistrate.
* KENNISG EWING No. 530 v a n 1942.
BESPROEIINGSRAAD UPINGTON.— VERKIESING.
Hierby word, kragtens paragrawe 9 en 19 van Deel IV van
die legulasies opgestel ingevolge artikels sewe-en-sewentig en
ses-en-negentig van Wet No. 8 van 1912, soos gewysig,
bekendgemaak dat 'n verkiesing van twee lede van die
bogenoemde Raad in die plekke van mnre. F. C. van Niekerk
en L. J. Kriel, wie se dienstydperk op 7 September 1942
verstryk. gehou sal word in die Hofsaal, Upington, distrik
Gordonia, om 10 vm. op 13 Augustus 1942.
M. HARDING-BARLOW,
Magistraat.
Upington, Gordonia, 10 Julie 1942.
* NOTICE No. 535 o f 1942.
UPINGTON IRRIGATION BOARD ELECTION.
Notice is horeby given, in terms of paragraphs 9 and 19
of Part IV of the regulations framed under the provisions
of sections seventy-seven and ninety-six of Act No. 8 of 1912,
as amended, that an election of two members of the abovementionefl Board, vice Messrs. F. C. van Niekerk and L. J.
Kriel, whose periods of office expire on the 7th September,
1942. will be held at the Court House of Upington, district
Gordonia, at 10 a.m. on the 13th August, 1942.
M. HARDTNG-BARLOW,
Upington, Gordonia, 16th July, 1942.
Magistrate.
* KENN1SGEW1NG No. 536 v a n 1942.
BESPROEIINGSRAAD WAGENBOOMSR1V1ER.
Hierby word, kragtens Deel IV van die regulasies opgestel
ingevolge artikels khwe-en-snw'vwtig en ses-en-tngtig van Wet
No. 8 van 1912, soos gewysig, bekendgemaak dat ’ n vergadering gehou sal word by die Magistraatshof, Worcester,
op Saterdag, 22 Augustus 1942, om 10 uur vm., vir die
* NOTICE No. 536 o f 1942.
WAGENBOOMS R IV E R IRRIGATION BOARD.
Notice is hereby given, in terms of Part IV of the regula­
tions framed under the provisions of sections seventy-seven
and eighty-sir of Act No. 8 of 1912, as amended, that a
meeting will be held at the Magistrate's Court, Worcester,
on Saturday, the 22nd August, 1942, at 10 a.m., for the
op
LOUISVALE IRRIGATION BOARD.—ELECTION.
verkiesing van een lid vir bogenoemde Raad in die plek
ran mnr. J. F. Everson, wie se dienstyd op 31 Augustus
1942 verstryk.
F. W . POPE,
Magistraat.
Worcester, 14 Julie 1942.
election of one member for the above-mentioned Board vice
Mr. J. F. Everson, whose period of office expires on 31st
August, 1942.
F. W. POPE,
Worcester, 14th July, 1942.
Magistrate.
* KENNISGEWING No. 537 v a n 1942.
BESPROEIINGSRAAD MOORDKUIL.
Hierby word, kragtens Deel IV van die regulasies opgestel
ingevolge artikels sewe-en-sewentig en ses-en-tagtig van Wet
No. 8 van 1912, soos gewysig; bekendgemaak dat ’n vergadering gehou sal word by die Magistraatsbof, Worcester,
op Saterdag, 22 Augustus 1942, ora 10 uur vm., vir die
verkiesing van een lid vir bogenoemde Raad in die plek van
mnr. H. A. Viljoen, wie se dienstyd op 14 September 1942
verstryk.
F. W. POPE,
Magistraat.
Worcester, 15 Julie 1942.
£ NOTICE No. 537 o f 1942.
MOORDKUIL IRRIGATION BOARD.
Notice is hereby given, in terms of Part IV of the regula­
tions framed under the provisions of sections seventy-nenrn
and eighty-six of Act No. 8 of 1912, as amended, t h a t ■>
meeting will be held at the Magistrate’s Court, W o r m w i.
on Saturday, the 22nd August, 1942, at 10 a.m., for t h e
election of one member for the above-mentioned Board rice
Mr. H. A. Viljoen, whose period of office expires on 14th
September, 1942.
F. W. POPE,
Worcester, 15th July, 1942.
Magistrate.
* KENNISGEWING No. 533 v a n 1942.
BESPROEIINGSRAAD MIDDLETON.
Hiermee word bekendgemaak dat die ampstyd van die
ondergenoemde lede van die Besproeiingsraad Middleton op
die datums, soos aangetoon teenoor hul name, verstryk: —
1. Louw, W J. D., op 7 September 1942.
2. Strydom, J., op 7 September 1942.
’ n Openbaro liofsitting sal gehou word in die Hofsaal,
Somerset-Oos, op 19 Augustus 1942, vir die nominasie en
verkiesing van lede om die aftredende lede to vervang.
J. A. VILJOEN,
Somerset-Oos, 13 Julie 1942.
Magistraat.
* NOTICE No. 538 o f 1942.
MIDDLETON IRRIGATION BOARD.
Notice is hereby given that the periods of office of the
undermentioned members of the Middleton Irrigation Board
will expire on the dates appearing opposite their names: —
1. Louw, W. J. D., on 7th September, 1942.
2. Strydom, J., on 7th September, 1942.
A Public Court will be held at the Court House, Somerset
East, at 10 a.m. on the 19th August, 1942, for the nomination and election of members to replace those outgoing.
J. A. VILJOEN,
Somerset East, 13th July, 1942.
Magistrate.
$ KENNISGEW ING No. 539 v a n 1942.
Kragtens artikel vrer-en-dertig van Wet No. 14 van 1S85
(Kaap), word hierby vir algemene inligting bekendgemaak
dat ’ n ruwe en orgeslypte diamant wat driekwart-karaat
weeg, deur Andries Ule'tta, op die plaas Hardevlei, distrik
Calvinia, gedurende Mei 1942 opgetel is. Indien enige persoon wat aanspraak maak daarop in gebreke bly om binne
’ n tydperk van 21 dae sy aanspraak tot my voldoening te
bewys, sal sodanige diamant verkoop word en die opbrongs
daarvan aan Saatsinkomste inbetaal word.
P. J. F. DE VOS,
Magistraat.
Kantoor van die Magistraat,
Calvinia, 17 Juli© 1942.
£ NOTICE No. 539 o f 1942.
In terms of section thirty-fo-ur, of Act No. 14 of 1885 (Cape),
it is published for general information that a rough and uncut
diamond, weighing three quarter carats, was picked up by
Andries Uletta, on the farm Hardevlei, District Calvinia,
during the month ol May. 1942. Unless within a period of
21 days any person making claim thereto establishes his
claim to my satisfaction, such diamond will be sold and the
proceeds thereof paid into Revenue.
P. J . F. DE VOS,
Office of the Magistrate,
Magistrate.
Calvinia, 17th July, 1942
KENNISGEWING No. 540 v a n 1942.
DRANKW ET 1928.
LISEN SIERAAD V IR DTE DISTRIK PORT ELIZABETH.
Ooreenkomstig ’ n bevel van die Hooggeregsliof (Oostelike
Distrikte Plaaslike Afdeling), gedateer 16 Julie 1942, word
hierby, kragtens artikel twee-en-twintig van die Drankwet,
1928. bekendgemaak dat ’n Spesiale Vergadering van die
Lisensieraad vir die Distrik Port Elizabeth gehou sal word
by die Magistraatskantoor, Port Elizabeth, om 10 uur voormiddag op die 29ste dag van Julie 1942, vir oorweging van
die verskuiwing van die Groothandel-dranklisensie, gehou
deur die firma Tayler en Ries, Beperk, vanaf die huidige
persele in Strandstraat, Port Elizabeth, na nuwe persele,
Perselp Nos. 21 en 26, Darlingstraat, Port Elizabeth.
J. H. J. SCHEEPERS,
Port Klizabeth, 17 Julie 1942.
Magistraat.
* NOTICE No. 540 op 1942.
LIQUOR ACT, 1928.
LICENSING BOARD FOR THE DISTRICT OF
PORT ELIZABETH.
In accordance with an order of the Supreme Court (Eastern
Districts Local Division) dated 16th July, 1942, it is hereby
notified in terms of section twenty-two of the Liquor Act,
1928, that a Special Meeting of the Licensing Board for the
district of Port Elizabeth will be held at the Magistrate’s
Court at Port Elizabeth at 10 o’clock a.m. on the 29th day
of July, 1942, for the consideration of the removal of the
wholesale Liquor Licence held by Messrs. Taylor and Ries,
Limited, from the present premises in Strand Street, Port
Elizabeth, to new promises at Lots Nos. 21 and 26, Darling
Street, Port Elizabeth.
J. H. J. SCHEEPERS,
Port Klizabeth, 17 July, 1942.
Magistrate.
* KENNISGEW ING No. 541 v a n 1942.
1? ;<:s PR OEI1NGSRADE, D ISTR IK HUMANS DORP.
Hiermee word bekendgemaak dat die ampstyd van die
lede van ondergemelde besproeiingsrade sal verstryk soos
aangedui.
Openbare hofsittings sal gehou word vir die verkiesing van
lede om die aftredenes te vervang, op die datujns en plekke
vermeld : —
* NOTICE No. 541 o f 1942.
IRRIGATION BOARDS, HUMANSDORP DISTRICT.
Notice is hereby given that the periods of office of the
members of the undermentioned Irrigation Boards will expire
as indicated.
Public courts will be held on the dates and at the places
mentioned for the election of members to replace those
outgoing : —
*
Verstryklng
van
ampstyd.
Naam van
Besprociingsraad.
Name van lede
wat aftree.
R cenen........
Vermaak,
A.
M.
(P .H ./S n.)
Schcepers, G. S . . . .
Ferreira, S. G..........
7 /9 /4 2
Ferreira,
(M./Sn.)
7 /9 /4 2
Coughapoort
D.
T.
7 /9 /4 2
7 /9 /4 2
Plek en datum van
hofsitting.
Name o f
Irrigation
Board.
Hilsonia, Pk. Quagga, om 4
nm. op Vrydag, 28/8/42.
Winke’l van It. F. C. Vermaak,
te Andrieskraal. om 3 nm.
op Vrydag, 28/8/42.
*i
••
»»
THEO. J. ADLER,
Magistraat.
Magistraatskantoor,
Humansdorp, K .P ., 14 Julie 1942.
* KENNISGEW ING No. 542 v a n 1942.
Hierby word bekendgemaak dat die ampstyd van onder­
gemelde lede van die Besproeiingsraad, soos bepaal by artikel
sewen-erv-vyftig, Wet No. 8 van 1912, verstryk op die datums
teenoor hulle name vermeld.
Coughapoort
Names o f Retiring
Members.
Expiry
of
Office.
Vermaak,
A.
M.
(P. If./Son)
Seheepers, G. S.......
Ferreira. S. G..........
7 /9 /4 2
Ferreira,
D.
(M ./Son)
7 /9 /4 2
T.
7 /9 /4 2
7 /9 /4 2
Place and Date o f Court.
Hilsonia, P.O. Quagga, at 4
p.m., on Friday, 2 8/8/42.
Shop o f R. F. C. Vermaak, at
Andrieskraal at 3 p.m., on
Friday, 28/8/42.
THEO. J. ADLER,
Magistrate’s Office,
Magistrate.
Humansdorp, C .P ., 14th July, 1942.
* NOTICE No. 542 o f 1942.
Notice is hereby given that the periods of office of the
undermentioned Irrigation Board members will expire, as
provided by section fifty-seven, Act No. 8 of 1912, on the
dates set opposite their respective names.
STA ATSK PER ANT, 24 JULPE 1342
500
*n Openbar© hofsitting sal gehou word op die plek, datum
tyd soos aangegee, vir die verkiesing van lede om die
aftredendes te vervang : —
en
Datum
van
verstryking
Naam van
Raad.
Aftredende lede.
Kamanassie.
1. J. J. Sclioeman
1 4 /9 /4 2
2. C. F. H . Grandling
3. I. P. H. Fourie.. .
1 4 /9 /4 2
1 4 /9 /4 2
Plek, datum en tyd van
byeenkoma.
Hofsaal,
Oudtshoorn,
29
Augustus 1942, om 10 vm .
>i
it
i*
H. W . W. ROBERTSON,
Verslaggewende Bearapte.
Oudtshoorn, 17 Julie 1942.
Public Courts will be held at the places, dates and time*
stated for the election of members to replace those out­
g o in g :—
Date o f
Expiration
o f Period.
Name o f
Board.
Retiring Members.
Kamanassie.
1. J. J. Schoem an..
1 4 /9 /4 2
2. C. F . H . Grundling
3. L P . H . F ourie.. .
1 4 /9 /4 2
1 4/9 /4 2
Place, Date and Time o f
Meeting.
Oudtshoorn Court R oom , 29th
August, 1942, at 10 a.m.
»
t*
••
H. W. W. ROBERTSON,
Returning Officer.
Oudtshoorn, 17th July, 1942.
TENDERS.
TENDERS.
T en d ervo rm s v e rk ry g b a a r b y :
S ek reta ris. D .P .W .. P retoria (K a m er 538, F o o n 2-6924).
D ie n s te :
L e w e rin g , aflew ering en o p r ig tin g van ’n k oelin sta llasie b y d ie
V erp leegstersteh u is, K om b u is vir B lank es en L y k h u is . N uw e T u berku loseh osp ita al, R ietfon tein . n a b y J oh a n n esb u rg .
T en d er N o.
D .P .W . 498.
L e w e rin g en a flew erin g van s toom rein ig ers, red useerklep p e, kondensp otte. ens., v ir d ie N u w e T u b erk u ioaeh osp itaa l. R ie tfo n te in . n aby
J oh a n n esb u rg . T en d er N o. D .P .W . 499.
L e w e rin g van tim m erh ou t en v loerpla n k e v ir reparaaiea aan die
P o sk a n toor te P o rt E liz a b eth . K .P
l e n d e r N o. D .P .W . 521.
L e w e rin g en a flew erin g u it lokule voorra d e van ’ n d iep g a tp o m p en
elektrieae m otor, d ru k ten k, en s., v ir d ie V ru g ten a v orsin gsta sie van
d ie W estelike P rov in a ie te B ien D on n e, K .P . T end er N o. D .P .W .
623.
T en d ers in g ew a g to t 9-uur c m ., 30 J u lie 1942.
T en d er F o rm s o b ta in a b le f r o m :
S ecreta ry , P .W .D ., P re to ria (R o o m 538, P h o n e 2-6924).
S e r v ic e s :
S u p p ly , d eliv ery and e rection o f re frig e ra tin g p la n t a t the N u rses'
H om e, E u rop ea n K itch e n and M ortu ary, R ie tfo n te in N ew T .B .
H o s p ita l, n ea r J oh a n n esb u rg .
T en d er N o . P .W .D . 498.
S u p p ly and d e liv e ry o f steam sterilizers, re d u c in g valves, steam
traps, e tc., to the N ew T .B . H o s p ita l, R ie tfo n te in , near J oh a n n es­
b u rg . T en d er N o. P .W .D . 499.
S u p p ly o f tim b er a n d s to ck flo o rin g fo r a ltera tion s to G eneral Post
Office. P o r t E liza b e th , C .P . T en d er N o. P .W .D . 521.
S u p p ly and d eliv ery ex stock o f d eep w ell p ow er head an d electrie
m o to r pressu re tank, e tc., fo r W estern P ro v in ce F r u it R esearch
S ta tion at B ien D on ne, C .P . T e n d e r N o. P .W .D . 523.
Ten ders d u e 9 a .m ., 30th J u ly , 1942.
L ew erin g en aflew ering va n ’ n la a g sp a n n in gsk a k elb ord v ir die
G oew erm en taa a gm eu l. P retoria . T ra n sva a l.
T en d er N o. D .P .W .
60°.
t
.
L ew erin g. aflew ering en o p rig tin g van ’n v e n t ila B ie -in s ta lla a ie by
die N uw e T .B .-H o s p ita a l, R ie tfo n te in , n a b y J oh a n n esb u rg . T end er
N o. D .P .W . 522
L e w e rin g en aflew ering va n ’ n 110 v olt-b a ttery v ir ’ n 3 K .W .-v e rlig tin gs-in sta lla sie by die D oea n eg eb ou , B e itb ru g . T ra n sva a l. T en d er
N o. D .P .W . 524.
T en d ers in gew a g to t 9-ttu r v m ., 6 A u g u stu s 1942
jfcL ew erin g en aflew ering van u ittrek -w a a ier en roosters vir die
S entrale P osk a n toor, H .P .K ., P retoria , T ra n sva a l.
T en d er N o.
D .P .W . 525.
T en d ers in g ew a g to t 9-uu r v m ., 13 A u g u stu s 1942.
L e w e rin g en aflew ering van flu oren sieligb u ise en toebeh ore aan die
M ngnsyn van die D .P .W . te K a a p sta d . P re to ria . P ieterm a ritzb u rg,
B lo e m fon tein en J oh a n n esb u rg . T en d er N o. D .P .W . 543.
T en d ers in g ew a g to t 9-uur v m ., 8 O k to b er 1942.
T en d ervo rm s v e rk ry g b a a r b y :
D ie V o o rsitter, U nieraad v ir Ten ders en L ew era n s ies, V isa giestra a t
271 (P o sb u s 371. F oon 2-9145). P reto ria .
D i e n s te :
L e w e rin g van g ra sb ed d in g v ir diere vir d ie S .A . P oliaie, vry o p
spoor k on tra kteu r se stasie. T en d er N o. S .O . 126.
L e w e rin g van hoede vir u itreik in g aan geinterneerdea. T en d er No.
S .O . 272.
.
.
L e w e rin g van m ateriaal vir m an skappe aan d ie A lex a n d ra G estig
v ir S w aksinn iges, M aitla n d . K .P . T en d er N o. S .O . 273.
L e w e rin g van tim m erh ou t, kafanyeT en sin kp la te aan d ie V lek p o o rt
B e w a n n g sg e b ie d
H ofm eyr. K .P .
T end er N o. S .O . 644.
•Lew ering van gereed skap , graw e, draad , kru iw aens, ens., aan die
B o sd istrik te Tzaneen en N elsp ru it.
T en d er N o. S .O . 646.
L e w e r in g van vloerpla n ke. sin kp la te, apykers, om h ein in g sm a teria a l.
ena.. aan d ie D epartem ent van N atu rellesake. D u rban .
T ender
N o. S.O . 648.
B o o r van b oorga t vir die D ep a rtem en t van N aturelleaake Pretoria
D is tr ik
T ender N o. S .O . 649
L ew erin g
van
tim m erhou t en staalvenstera aan die
L a n d b ou N a vorsin gsin a titu u t, P retoria . T en d er N o. S .O . 651.
L e w e rin g van vyrf aan die L on gm ore- en O tter ford p lantasies.
T en d er N o. S .O . 652.
‘ L e w e r in g van einicplate aan die A llu via le S taatsdelw ery, A lexanderb aa i
T ender No. S.O . 653.
L e w e rin g van ainkplate, vorsp la te. ena.. aan d ie P orter-V erb eterin gsg e s tie . T ok a i. K .P . T en d er N o. S .O . 654.
.L e w e rin g van gereedskap. spykers. graw e, ena., aan d ie B redaadorp-,
E lg in -, B utterw orth- en U m ta ta -b osd istrik te. T en d er N o. S.O . 656.
L o w e rin g van tim m erh ou t aan die G e s tig v ir Sielaiekea, Queenatow n.
T en d er N o. S.O . 657.
.L e w e rin g van leer aan d ie D ep artem ent van G eva n gen isse. T en d er
N o. S .O . 658.
T en d ers in je w a g to t 9-uur v m ., 30 J u lie 1942.
S u p p ly and d e liv e ry o f a low tension sw itch b o a rd to th e S tate
S aw m ill, P re to ria , T .P . T e n d e r N o. P .W .D . 500.
S u p p ly , d e liv e ry and erection o f v e n tila tin g p la n t to the T reatm en t
B lo c k , R ie tfo n te in N ew T .B . H o s p ita l, n ea r J oh a n n esb u rg . T ender
N o. P .W .D . 522.
S u p p ly and d e liv e ry o f a 110-volt b attery fo r a K .W . lig h tin g p lan t
at C ustom s H ouse, B e it B r id g e , T .P . T en d er N o . P .W .D . 524.
T en d ers due 9 a .m ., &th A u g u st, 1942.
^ S u p p l y and d e liv e ry o f e x tra ct fan and g rilles fo r the Cer
T elegrap h Office, G .P .O ., P re to ria . T en d er N o. P .W .D . 525.
T en ders d u e 9 a .m ., 13th A u g u st, 1942.
S u p p ly and d e liv e ry o f fluorescent lig h tin g tubes and spares to
P .W .D . Stores at C ape T ow n . P re to ria , P iete rm a ritz b u rg . B loem ­
fon tein and J oh a n n esb u rg .
T en d er N o. P .W .D , 543.
T en d ers d u e 9 a .m ., 8th O c to b er, 1942.
T en d er F o rm s o b ta in a b le f r o m :
The C hairm an, U nion Ten der and S u p p lies B o a rd , 271 V isa gie StreeI
(P .O . B o x 371. P h o n e 2-9145), P re to ria .
S e r v ic e s :
S u p p ly o f an im al b e d d in g to the South A frica n P o lice , f .o « .
co n tr a c to r's sta tion . T en d er N o. 8 .O . 126.
S u p p ly o f hats fo r issue to internees. T e n d e r N o. S .O . 272.
S u p p ly of w orsted s u itin g to the A lex a n d ra In s titu tio n fo r F e e b le ­
m in ded, M a itla n d , C .P . T end er N o. S .O . .273.
S u p p ly o f tim b er, ch aff cu tter and galvanised iro n to the V lek p oort
C on serva tion A rea, H o fm e y r. C .P .
Tender N o . S .O . 644.
S u p p ly o f tools, spades, w ire and w h eelb a rrow s, e tc.. to the Tzaneen
and N elsn ru it F orestal D istricts. T end er N o. S .O . 646.
S u p p ly o f floorin g b oard s, ga lva n ised iro n , n a ils an d fe n c in g m ateria l,
etc.. to the D ep a rtm en t o f N a tiv e A ffair*, D u rb a n . T e n d e r N o.
5 .0 . 648
D r illin g o f a boreh ole for the D ep a rtm en t of N a tiv e A ffairs. P retoria
D istrict. T end er N o. 8 .O . 649.
S u p p ly o f tim b er and steel w in d ow s to th e A gricu ltu ra l R esearch
In stitu te, P re to ria . T en d er N o. S .O . 651.
.S u p p ly o f p a in t to th e L on g m o re and O tte rfo rd P la n ta tio n s. T end er
N o. S.O . 652.
S u p p ly o f ga lva n ised iron to the S tate A llu via l D ig g in g s. A lexa n d er
B ay
T en d er N o. S .O . 653.
S u p p ly o f ga lva n ised iron , r id g in g , e tc., to the P orter R e fo rm a to ry ,
T ok a i, C .P . T en d er N o. S.O . 654.
_
,
,
.
S u p p ly o f tools, n a ils, spades, etc.,# to the B re d a sd o rp , E lg in ,
B u tterw orth and U m ta ta F orestal D istricts. T en d er N o. S .O . 656.
S u p p lv o f tim b er to the M en tal H o sp ita l, Q u eenstow n. T end er No.
5 .0 . 657.
S u p p ly o f leath er to the D ep a rtm en t of P ris o n s, P re to ria . T end er
N o. S .O . 658.
T en d ers d u e 9 a .m .. 30th J u ly, 1942.
D ora van k orin g by d ie Loakop -ned ersetting. T en d er No. S .O . 127.
L e w e rin g van kruidenieraw are aan G oew erm en ts- en P rov in sia le
T nrigtings. T en d er N o. S .O . 120.
L e w e rin g van n a alde en m ateria a l aan d ie G estig v ir Sw aksinnigea.
B lo e m fon tein . T end er N o. S .O . 275.
L e w e rin g van k leu rb a a d jiea , h em d e, kouse en on d erh em d e aan die
H u ish o u d sk ool, A d ela id e. T en d er N o. S .O . 276.
L e w e rin g van in rig tin g sb en od ig d h ed e ^ ed u ren d e d ie tyd p erk 1 A p ril
1943 tot 31 M aart 1944. T en d er N o. S .O . 277.
L e w e rin g va n b ou m a teria a l, tim m erh ou t, v erf, aanitere m ateriaal,
stow e staalvensters. ens.. aan d ie T a b a k n a v orsin gsta sie, R u sten b u rg.
T en d er N o. S .O . 660.
_
L e w e rin g van om h ein in g sm a teria a l aan die G anspan-nederaettin g.
T en d er N o. S .O . 661.
L e v e r in g va n s a a d a a rta p p eld ip aan die V aal-H artz-n ederaettin g.
T en d er N o. S .O . 662.
K o o p van velle va n d ie D ep a rtem en t van D oea n e en Akayns, D u rb an ,
ex .. S aeoia
T en d er N o. S.O . 663.
L e w e rin g van v e rf aan die G an ap an -n ed ersettin g. T en d er N o. S.O.
661.
.
«
L e w e rin g van sin k p la te, b ou m ateria a l, d eure, venatera, apykera, ena.,
aan die V lek p oort-b ew a rin ga geb ied , H ofm ey r. T en d er N o. S .O . 665.
L e w e rin g van om h ein in g sm a teria a l, sin kp la te, d eure, spykers. ena.,
aan die S tellen b osch -E lsen b u rg -L a n d b ou k olleg e.
T en a er N o S.O .
T h re sh in g o f wheat on the L o s k o p S ettlem en t. T en d er N o. S .O . 12T.
S u p p ly o f groceries to G o v e rn m e n t an d P ro v in cia l In stitu tio n s in
the T ra n sva a l P fo v in ce . T ender N o. S .O . 120.
S u p p ly o f needles and m aterial to th e M en tal H o s p ita l, B loem ­
fo n te in . T e n d e r N o. S .O . 275.
S u p p ly o i b lazers, shirts, stock in gs and vests to the H ou secra ft
S ch o o l, A d elaid e. T ender N o. S .O . 276.
S u p p ly o f in stitu tion requisites d u rin g the p e rio d 1st A p ril. 1943,
to 31st M a rch , 1944. T e n d e r N o. S .O . 277.
S u p p ly o f b u ild in g m ateria l, tim b er, p a in ts, sa n ita ry m aterials,
stoves, steel w in d ow s, e tc., to the T o b a cco R esea rch S tation,
R u ste n b u rg . T ender N o. S .O . 660.
Su^v.ily o f fe n cin g m ateria l to th e G a n sp a n S ettlem en t. T end er No.
L e w e rin g
van
tra n s p o rte rs,
gom la stiek p v p ,
staal, _ elektriese
m ateria a l aan die A llu via lestaa tsd elw ery, A lex a n d erb a a i.
T end er
N o. S .O . 667.
T en d ers in g ew a g to t 9-uu r v m ., 6 A u g u stu s 1942.
S u p p ly o f co n v e y o r b e ltin g , ru b b e r hose, steel, electrica l m aterial,
e tc.. to the State A llu via l D ig g in g s, A le x a n d e r B ay . T ender No.
5 .0 . 667.
Ten ders due 9 a .m ., 6th A u g u st, 1942.
666.
S u p n iy o f seed p o ta to d ip to the V a a l-H a rts S ettlem en t.
Vender
N o. S .O . 662.
P u rch a se o f h ides from the D ep a rtm en t o f C u stom s and E xcise,
D u rb an , e x “ S av oia ” . T en d er N o. S .O . 663.
S u p p lv o f p ain ts to the G a n sp a n S ettlem en t. T en d er N o. S.O . 664.
S u p p ly o f ga lva n ised iro n , b u ild in g m ateria l, d oors, w indow s, nails,
etc. to th e V le k p o o rt C on serva tion A rea, H o fm e y r.
Tender No.
5 .0 . 665.
S u p p ly o f fe n cin g m ateria l, g a lva n ised iro n , doors, n ails, etc.. to the
S te lle n b o sch -E lse n b u rg C olleg e o f A gricu ltu re.
T ender N o. S.O.
Collection Number: AD843
XUMA, A.B., Papers
PUBLISHER:
Publisher:- Historical Papers Research Archive
Location:- Johannesburg
©2013
LEGAL NOTICES:
Copyright Notice: All materials on the Historical Papers website are protected by South
African copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or
otherwise published in any format, without the prior written permission of the copyright
owner.
Disclaimer and Terms of Use: Provided that you maintain all copyright and other notices
contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print
copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only.
People using these records relating to the archives of Historical Papers, The Library,
University of the Witwatersrand, Johannesburg, are reminded that such records
sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue.
While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information
contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, Historical
Papers, University of the Witwatersrand has not independently verified their content.
Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes
any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or
any related information on third party websites accessible from this website.
This document is part of the archive of the South African Institute of Race Relations, held
at the Historical Papers Research Archive at the University of the Witwatersrand,
Johannesburg, South Africa.

Similar documents

2013 - Government Printing Works

2013 - Government Printing Works GOVERNMENT GAZETTE, 1 FEBRUARY 2013

More information

2013 - Government Printing Works

2013 - Government Printing Works BESIGHEIDSKENNISGEWINGS ............................................................................................................................

More information