CEO. Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013

Comments

Transcription

CEO. Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Baròmetre d’Opinió Política
29
1a onada 2013
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Continguts
2
Continguts
1. Fitxa tècnica
2. Context sociopolític
2.1 Problemes de Catalunya
2.2 Situació econòmica actual: Catalunya i Espanya
2.3 Situació econòmica de Catalunya: passat i futur
2.4 Situació econòmica personal
2.5 Situació política actual: Catalunya i Espanya
2.6 Situació política de Catalunya: passat i futur
3. Actituds davant de la política
3.1 Interès per la política
3.2 Freqüència amb la qual es parla de política
3.3 Grau d’informació política
3.4 Mitjans de comunicació
3.4.1 Televisió
3.4.2 Ràdio
3.4.3 Premsa
3.5 Satisfacció amb la democràcia
3.6 Eficàcia política
3.7 Valoració general dels polítics
4. Valors polítics
4.1 Simpatia de partit
4.2 Proximitat de partit
4.3 Ubicació en l’eix esquerra-dreta
4.4 Sentiment de pertinença
4.5 Relacions Catalunya-Espanya
4.6 Gestió dels impostos
5. Comportament electoral
5.1 Eleccions al Congrés dels Diputats: intenció de vot
5.2 Eleccions al Congrés dels Diputats: record de vot
5.3 Coneixement dels líders
5.4 Valoració dels líders
6. Bloc eleccions al Parlament de Catalunya
6.1 Comportament electoral segons tipus d’eleccions
6.2 Eleccions al Parlament de Catalunya: intenció de vot
6.3 Eleccions al Parlament de Catalunya: record de vot
6.4 Decisió de vot
7. Annex 1
7.1 Evolució dels problemes de Catalunya
7.2 Evolució intenció directa de vot eleccions al Parlament de Catalunya
7.3 Evolució record directe de vot eleccions al Parlament de Catalunya
7.4 Encreuament del record de vot al Parlament de Catalunya per la
intenció de vot al Parlament de Catalunya
7.5 Intenció directa de vot eleccions al Parlament de Catalunya per
províncies
7.6 Record directe de vot eleccions al Parlament de Catalunya per
províncies
7.7 Evolució intenció directa de vot eleccions al Congrés dels Diputats
7.8 Evolució record directe de vot eleccions al Congrés dels Diputats
7.9 Encreuament del record de vot al Congrés dels Diputats per la intenció
de vot al Congrés dels Diputats
7.10 Intenció directa de vot eleccions al Congrés dels Diputats per
províncies
7.11 Record directe de vot eleccions al Congrés dels Diputats per
províncies
8.
Annex 2
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013 es basa en els resultats de l’estudi Baròmetre d’Opinió Política. 1a onada 2013
corresponent al Registre d’Estudis d’Opinió número 712
3
1
Fitxa tècnica
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Fitxa tècnica
Quadre - resum
Nivell de confiança:
95,5%
Variància
p=q=50%
Grandària de la mostra:
2.000 individus
Marge d’error:
+ 2,69%
Àmbit:
Catalunya
Univers:
Població catalana de 18 i més anys resident a Catalunya
Mètode de recollida de la informació:
Enquesta telefònica assistida per ordinador (mètode CATI)
Procediment de mostreig:
Estratificat per província i dimensió de municipi, amb selecció de les unitats primàries de mostreig (municipis) de forma
proporcional i de les unitats últimes (individus) aleatòriament seguint quotes encreuades de sexe i edat.
La grandària dels municipis s’ha dividit en 6 categories:
• menor o igual a 2.000 habitants
• de 2.001 a 10.000 habitants
• de 10.001 a 50.000 habitants
• de 50.001 a 150.000 habitants
• de 150.001 a 1.000.000 habitants
• més d’1 milió d’habitants
Pel càlcul de les quotes s’ha utilitzat com a base el Padró continu de població de l’any 2011. Les quotes d’edat
corresponen als següents intervals:
• de 18 a 34 anys
• de 35 a 49 anys
• de 50 a 64 anys
• 65 i més anys
4
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Fitxa tècnica
Grandària de la mostra:
2.000 enquestes amb la següent distribució provincial:
• Barcelona
800
• Girona
400
• Lleida
400
• Tarragona
400
Afixació:
No proporcional. Per tal que els resultats siguin representatius per al conjunt de Catalunya, s’han ponderat amb els
següents coeficients:
• Barcelona
1,86389
• Girona
0,46539
• Lleida
0,28746
• Tarragona
0,51937
Error mostral:
El marge d’error per al conjunt de la mostra és de + 2,69%, per a un nivell de confiança del 95,5% (2 sigmes) i sota el
supòsit de màxima indeterminació (p=q=50%). Per províncies els marges d’error són:
• Barcelona
+ 3,46%
• Girona
+ 4,90%
• Lleida
+ 4,90%
• Tarragona
+ 4,90%
Treball de camp:
El treball de camp ha estat realitzat per Gesop del 4 al 14 de febrer de 2013.
5
6
2
Context sociopolític
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Context sociopolític
2.1 Problemes de Catalunya
Pregunta 1
Quins creu que són els principals problemes que té actualment Catalunya?
(N=2000; resposta múltiple; %)
Atur i precarietat laboral
Insatisfacció amb la política
Funcionament de l'economia
Relacions Catalunya-Espanya
Sistema de finançament de Catalunya
Educació, cultura i investigació
Sanitat
Millorar polítiques socials
Inseguretat ciutadana
Immigració
Serveis deficients i males instal·lacions públiques
Crisi identitat catalana
Excessiva pressió fiscal
Incivisme i violència
Accés a l'habitatge
Manca d'infraestructures i problemes amb el transport
Baix nivell salarial
Altres
Cap problema
No ho sap
No contesta
64,9
54,5
42,3
20,9
8,8
8,0
7,1
6,0
4,9
4,5
2,6
2,2
1,6
1,5
1,0
0,8
0,6
3,6
0,4
1,0
0,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
7
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Context sociopolític
Pregunta 2
Quin d’aquests problemes considera que és el més important?
(Base: només responen els que han citat algun problema N=1971; resposta simple; %)
Atur i precarietat laboral
Insatisfacció amb la política
Funcionament de l'economia
Relacions Catalunya-Espanya
Sistema de finançament de Catalunya
Educació, cultura i investigació
Millorar polítiques socials
Sanitat
Immigració
Incivisme i violència
Inseguretat ciutadana
Excessiva pressió fiscal
Crisi de la identitat catalana
Serveis deficients i males instal·lacions públiques
Accés a l'habitatge
Manca d'infraestructures i problemes amb el transport
Altres
No ho sap
No contesta
43,4
18,2
15,5
7,8
4,1
1,9
1,6
1,6
0,9
0,7
0,6
0,4
0,4
0,3
0,2
0,0
0,8
1,3
0,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
8
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Context sociopolític
Pregunta 3
Quin partit polític(*) creu que pot donar millor resposta al problema que considera més
important?
(Base: només responen els que han citat algun problema N=1941; resposta simple; %)
PPC
1,1
CiU
11,2
ERC
11,7
PSC
2,2
ICV
5,1
C's
2,2
CUP
2,8
Altres partits
2,0
Tots
1,5
Cap
43,7
No ho sap
15,7
No contesta
0,9
0
10
20
30
40
50
(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells
casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taules estadístiques
9
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Context sociopolític
10
2.2 Situació econòmica actual: Catalunya i Espanya
Vostè com valora l’actual situació econòmica de Catalunya/Espanya?
Preguntes 4 i 7
(N=2000; resposta simple; %)
80
Catalunya
70
Espanya
63,8
60
51,7
50
40
37,3
32,5
30
20
10
0,2
4,4
0,0
1,0
5,8
1,5
0,9
0,4
0,1
0,2
0
Molt bona
Bona
Regular
Dolenta
Molt dolenta
No ho sap
No contesta
Catalunya
Espanya
100
84,6
83,7
81,9
86,9
89,0
100
80
80
60
60
40
40
20
0
7,9
6,9
6,2
4,6
6,9
20
94,3
92,4
94,2
94,5
96,3
2,0
3,4
1,8
1,9
1,1
Oct 11
Feb.12
Juny 12
Oct 12
Feb.13
0
Oct 11
Feb.12
Molt bona + bona
Juny 12
Regular
Oct 12
Feb.13
Dolenta + Molt dolenta
Molt bona + Bona
Regular
Dolenta + Molt dolenta
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Context sociopolític
2.3 Situació econòmica de Catalunya: passat i futur
Pregunta 5
D’aquí a un any, creu que la situació econòmica de
Catalunya millorarà, es quedarà igual o
empitjorarà?
Pregunta 6
Diria que ara la situació econòmica de Catalunya
és millor, igual o pitjor que la de fa un any?
(N=2000; resposta simple; %)
(N=2000; resposta simple; %)
NS/NC; 7,4
NS/NC; 0,8 Millor; 2,1
Millorarà;
21,8
Igual; 19,6
Empitjorarà;
37,2
Pitjor; 77,6
Passat
100
80
79,5
74,0
75,9
71,0
Futur
100
77,6
80
60
60
40
40
38,0
21,5
24,1
18,4
20
2,9
3,1
3,4
Es quedarà
igual; 33,6
17,2
1,7
19,6
33,8
31,8
20
2,1
0
40,3
34,2
22,7
24,6
37,2
33,3
31,4
32,0
26,6
33,6
21,8
17,2
0
Oct 11
Feb.12
Millor
Juny 12
Igual
Oct 12
Pitjor
Feb.13
Oct 11
Feb.12
Millorarà
Juny 12
Es quedarà igual
Oct 12
Empitjorarà
Feb.13
11
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Context sociopolític
2.4 Situació econòmica personal
Pregunta 8
La seva situació econòmica personal és ara millor, igual o pitjor que la de fa un any?
(N=2000; resposta simple; %)
NS/NC; 0,3 Millor; 4,1
Igual; 41,5
Pitjor; 54,0
100
80
60
40
20
48,9
45,9
5,1
55,2
50,9
47,3
54,0
41,5
47,1
43,5
5,2
5,1
Feb.12
Juny 12
38,7
5,8
4,1
0
Oct 11
Millor
Igual
Oct 12
Pitjor
Feb.13
12
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Context sociopolític
13
2.5 Situació política actual: Catalunya i Espanya
Preguntes 9 i 12
Com qualificaria vostè la situació política actual de Catalunya/Espanya?
(N=2000; resposta simple; %)
80
Catalunya
66,1
70
60
Espanya
50,9
50
40
31,0
30
10
21,5
17,0
20
7,6
0,5
1,0
0,0
2,4
0,9
0,6
0,1
0,2
0
Molt bona
Catalunya
Bona
Regular
Dolenta
100
80
100
72,4
64,2
59,3
62,0
Molt dolenta
No ho sap
92,0
No contesta
97,1
94,1
88,5
Espanya
81,3
80
60,6
60
60
40
23,5
22,2
20
20,1
10,6
10,0
25,0
40
17,5
20
8,0
7,6
12,2
0
Oct 11
Feb.12
Molt bona + Bona
Juny 12
Regular
0
Oct 12
Feb.13
Dolenta + Molt dolenta
9,0
3,8
Oct 11
5,2
4,8
2,6
Feb.12
Molt bona + Bona
2,2
4,0
Juny 12
Regular
1,0
2,5
Oct 12
0,9
Feb.13
Dolenta + Molt dolenta
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Context sociopolític 14
2.6 Situació política de Catalunya: passat i futur
Pregunta 10
Pregunta 11
Diria que ara la situació política de Catalunya és
millor, igual o pitjor que la de fa un any?
(N=2000; resposta simple; %)
D’aquí a un any, creu vostè que la situació política
de Catalunya millorarà, es quedarà igual o
empitjorarà?
(N=2000; resposta simple; %)
NS/NC; 1,5
NS/NC; 8,1
Empitjorarà;
24,2
Millor; 17,1
Millorarà;
28,4
Pitjor; 44,8
Igual; 36,6
Es quedarà
igual; 39,3
Passat
100
100
80
80
60
40
60
46,3
46,4
42,5
37,5
27,7
31,5
Futur
44,8
36,6
34,5
37,5
42,0
40
28,2
28,7
17,1
20
43,2
23,3
22,6
14,4
0
Oct 11
Feb.12
Millor
Juny 12
Igual
33,9
27,4
28,4
30,1
20
22,8
39,3
44,5
22,2
21,4
Oct 11
Feb.12
20,5
24,2
22,5
0
Oct 12
Pitjor
Feb.13
Millorarà
Juny 12
Es quedarà igual
Oct 12
Empitjorarà
Feb.13
15
3
Actituds davant de la política
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Actituds davant de la política
3.1 Interès per la política
Pregunta 13
Em podria dir si a vostè la política li interessa molt, bastant, poc o gens?
(N=2000; resposta simple; %)
80
70
60
50
39,9
40
25,1
30
20
18,5
16,0
10
0,4
0,0
No ho sap
No contesta
0
Molt
Bastant
Poc
Gens
100
80
60
40
53,7
50,9
51,0
45,4
48,0
Oct 11
Feb.12
47,3
55,0
58,4
43,9
41,1
Oct 12
Feb.13
20
0
Juny 12
Molt + Bastant
Poc + Gens
16
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Actituds davant de la política
3.2 Freqüència amb la qual es parla de política
Pregunta 14
Amb quina freqüència comenta o discuteix sobre política amb altres persones?
(N=2000; resposta simple; %)
80
70
60
50
38,8
40
30
26,9
24,2
20
9,8
10
0,1
0,2
No ho sap
No contesta
0
Amb molta
freqüència
Amb bastant
freqüència
Amb poca
freqüència
Mai o gairebé mai
100
80
57,6
61,0
56,6
65,7
53,5
60
40
42,2
45,9
42,6
38,5
34,0
20
0
Oct 11
Feb.12
Molta + Bastant
Juny 12
Oct 12
Poca + Mai o gairabé mai
Feb.13
17
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Actituds davant de la política
3.3 Grau d’informació política
Pregunta 15
Es considera vostè molt informat/ada, bastant, poc o gens informat/ada del que passa en política?
(N=2000; resposta simple; %)
80
70
56,6
60
50
40
30
20
24,1
15,4
10
3,1
0,8
0,1
Gens
No ho sap
No contesta
0
Molt
Bastant
Poc
100
80
68,4
63,9
60,9
35,0
36,8
66,6
72,0
60
40
20
30,6
31,9
27,2
0
Oct 11
Feb.12
Juny 12
Molt + Bastant
Oct 12
Poc + Gens
Feb.13
18
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Actituds davant de la política
3.4 Mitjans de comunicació
Pregunta 16
Vostè a través de quins mitjans s’acostuma a informar dels temes polítics?
(N=2000; resposta múltiple; %)
100
90
85,7
80
70
61,4
60
44,6
50
43,1
41,7
40
30
20
10
0,3
0
Televisió
Ràdio
Premsa
Internet
100
Amics, familiars,
coneguts
82,4
80
62,3
60
40
82,6
65,0
62,2
47,3
28,1
20
85,3
44,8
50,4
38,1
No s'informa
85,7
64,1
61,4
54,4
44,6
43,1
41,7
46,0
44,5
41,7
35,5
34,6
Feb.12
Juny 12
25,9
85,1
0
Oct 11
Televisió
Ràdio
Premsa
Internet
Oct 12
Feb.13
Amics, familiars, coneguts
19
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Actituds davant de la política
3.4.1 Mitjans de comunicació: Televisió
Pregunta 16a
A quin canal de televisió acostuma vostè a veure habitualment els informatius?
(Base: s’informen per la televisió N=1715; resposta simple; %) (*)
TV3
53,8
TVE 1
8,8
Antena 3
6,6
Tele 5
6,4
La Sexta
5,8
Canal 3/24
4,6
8 TV
3,6
Altres respostes
2,5
Sense canal habitual
7,5
No ho sap
0,3
No contesta
0,2
0
10
(*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres
20
30
40
50
60
70
80
90
100
20
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Actituds davant de la política
3.4.2 Mitjans de comunicació: Ràdio
Pregunta 16b
A quina emissora de ràdio acostuma vostè a escoltar els informatius habitualment?
(Base: s’informen per la ràdio N= 893; resposta simple; %) (*)
RAC 1
27,9
Catalunya Ràdio
25,3
SER
15,4
R.N.E.
4,6
Catalunya informació
4,6
Onda Cero
3,0
Rac 105
2,8
Altres respostes
8,3
Sense emissora habitual
6,3
No ho sap
1,9
No contesta
0,1
0
10
(*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres
20
30
40
50
60
70
80
90
100
21
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Actituds davant de la política
3.4.3 Mitjans de comunicació: Premsa
Pregunta 16c
Quin diari llegeix amb més freqüència?
(Base: s’informen pel diari N= 1227; resposta simple; %) (*)
La Vanguardia
33,3
La Vanguardia (català)
22,8
La Vanguardia (cast.)
10,5
El Periódico
25,5
El Periódico (català)
14,3
El Periódico (castellà)
11,2
El País
11,5
Diari Ara
7,0
El Punt Avui
4,7
Diari de Tarragona
2,3
Diari Segre
2,1
Altres respostes
7,4
Sense diari habitual
6,2
No ho sap
0,2
No contesta
0,0
0
10
(*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres
20
30
40
50
60
70
80
90
100
22
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Actituds davant de la política
3.5 Satisfacció amb la democràcia
Pregunta 18
Està vostè molt, bastant, poc o gens satisfet/a amb el funcionament de la nostra democràcia?
(N=2000; resposta simple; %)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
55,0
29,9
12,3
1,4
Molt satisfet
Bastant satisfet
Poc satisfet
Gens satisfet
1,2
0,2
No ho sap
No contesta
100
78,4
80
68,5
84,9
70,8
65,8
60
40
29,7
29,7
25,1
18,4
13,7
Oct 12
Feb.13
20
0
Oct 11
Feb.12
Juny 12
Molt + Bastant satisfet/a
Poc + Gens satisfet/a
23
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Actituds davant de la política
24
3.6 Eficàcia política
Pregunta 19a
“Crec que els polítics tenen en compte
el que pensa la gent”
Pregunta 19b
(N=2000; resposta simple; %)
NS/NC; 1,9
“Els polítics només busquen el benefici
propi”
(N=2000; resposta simple; %)
Més aviat
d’acord;
13,7
Més aviat
en
desacord;
18,4
NS/NC; 2,3
Més aviat
en
desacord;
84,4
Pregunta 19c
Més aviat
d’acord;
79,3
“La gent del carrer pot influir en el que
fan els polítics”
(N=2000; resposta simple; %)
Pregunta 19d
“De vegades la política sembla tan
complicada que se’m fa difícil entendre
el que està passant”
(N=2000; resposta simple; %)
NS/NC; 1,7
Més aviat
d’acord;
48,6
Més aviat
en
desacord;
49,7
Més aviat
en
desacord;
39,1
NS/NC; 0,6
Més aviat
d’acord;
60,3
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Actituds davant de la política
3.7 Valoració general dels polítics
Pregunta 20
En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen els polítics catalans?
(N=2000; resposta simple; %; mitjana)
Mitjana = 4,10
50
40
30
20,9
20
16,0
14,0
7,4
10
14,3
9,7
8,8
3,2
2,8
0,7
1,1
0,6
0,4
9
10
No ho
sap
No
contesta
0
0
1
2
3
4
5
6
7
49,9%
8
49,0%
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
4,42
4,49
4,39
4,53
Oct 11
Feb.12
Juny 12
Oct 12
Mitjana
4,10
Feb.13
25
26
4
Valors polítics
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Valors polítics
4.1 Simpatia de partit
Pregunta 21
Em podria dir per quin partit (*) sent més simpatia?
(N=2000; resposta simple; %)
PPC
2,0
CiU
20,4
ERC
20,0
PSC
7,6
ICV-EUiA
9,7
C's
2,7
CUP
3,7
Altres partits
1,7
Cap
25,0
No ho sap
3,4
No contesta
3,7
0
10
20
30
40
50
(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a
les taules estadístiques
27
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Valors polítics
4.2 Proximitat de partit
Pregunta 22
Se sent molt distant, distant, proper o molt proper de cadascun d’aquests partits?
(N=2000; resposta simple; mitjana)
PPC
1,38
CiU
2,72
ERC
3,02
PSC
2,14
ICV
2,85
C's
1,78
CUP
2,45
1
Molt distant
2
3
4
5
Molt proper
28
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Valors polítics
4.3 Ubicació en l’eix esquerra-dreta
Vostè com es defineix d’extrema esquerra, esquerra, centre esquerra, centre, centre dreta,
dreta o extrema dreta?(*)
Pregunta 23a
(N=2000; resposta simple; %; mitjana)
Mitjana = 3,01
50
38,8
40
30
20,0
20
15,5
9,7
7,1
10
3,6
1,6
3,2
0,6
0
Extrema
esquerra
Esquerra
Centre
esquerra
Centre
Centre dreta
Dreta
Extrema dreta
No ho sap
No contesta
7
6
5
4
3
3,23
3,23
3,11
3,06
3,01
Oct 11
Feb.12
Juny 12
Oct 12
Feb.13
2
1
(*) A partir del BOP gener 09 la pregunta de l’autoubicació ideològica en l’eix esquerra-dreta
que utilitza una escala de l’1 al 10 és substituïda per aquest enunciat.
Mitjana
29
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Valors polítics
4.4 Sentiment de pertinença
Pregunta 25
Amb quina de les següents frases se sent més identificat/ada? Em sento...
(N=2000; resposta simple; %; mitjana)
Mitjana = 3,79
50
40
35,1
29,1
27,9
30
20
10
2,9
2,7
1,6
0,7
No ho sap
No contesta
0
Només espanyol/a Més espanyol/a que Tan espanyol/a com Més català/ana que Només català/ana
català/ana
català/ana
espanyol/a
5
4
3
3,58
3,63
3,66
Oct 11
Feb.12
Juny 12
3,83
3,79
Oct 12
Feb.13
2
1
Mitjana
30
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Valors polítics
4.5 Relacions Catalunya-Espanya
Pregunta 27
Creu que Catalunya ha assolit...
(N=2000; resposta simple; %)
80
71,2
70
60
50
40
30
19,2
20
10
5,3
3,8
0,5
0
Massa autonomia
Un nivell suficient
d'autonomia
Un nivell insuficient
d'autonomia
No ho sap
No contesta
100
80
65,3
65,7
68,4
71,6
71,2
26,0
23,9
21,3
18,6
19,2
Feb.12
Juny 12
Oct 12
Feb.13
60
40
20
0
Oct 11
Massa autonomia
Suficient
Insuficient
31
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Valors polítics
Pregunta 28
Creu que Catalunya hauria de ser...
(N=2000; resposta simple; %)
50
46,4
40
30
20,7
22,4
20
10
4,9
4,4
1,2
0
Una regió d’Espanya
Una comunitat
autònoma d’Espanya
Un estat dins una
Espanya federal
Un estat independent
No ho sap
No contesta
50
34,0
40
30
20
46,4
44,3
30,4
30,8
28,2
29,0
28,7
25,5
30,3
27,8
22,4
25,4
20,7
19,1
10
0
Oct 11
Regió
Feb.12
CCAA
Juny 12
Estat federal
Oct 12
Feb.13
Un estat independent
32
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Valors polítics
Pregunta 28
Creu que Catalunya hauria de ser...
(N=2000; resposta simple; %)
33
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Valors polítics
Pregunta 39
I més concretament, si demà es fes un referèndum per decidir la independència de Catalunya,
vostè què faria?
(N=2000; resposta simple; %)
Votaria a favor de la independència
54,7
Votaria en contra de la independència
20,7
S’abstindria / no aniria a votar
17,0
Altres
1,1
No ho sap
5,4
No contesta
1,0
0
20
40
60
80
100
80
60
40
20
45,4
24,7
23,8
24,7
21,1
24,2
0
Oct 11
Feb.12
Votaria a favor de la independència
S’abstindria / no aniria a votar
57,0
51,1
44,6
21,1
Juny 12
20,5
14,3
Oct 12
54,7
20,7
17,0
Feb.13
Votaria en contra de la independència
34
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Valors polítics
Pregunta 39
I més concretament, si demà es fes un referèndum per decidir la independència de Catalunya,
vostè què faria?
(N=2000; resposta simple; %)
35
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Valors polítics
Pregunta 39a1
Per quin motiu votaria a favor de la independència?
(N=1095; resposta múltiple; %)
Capacitat i desig d'autogestió econòmica
29,4
Catalunya milloraria
18,8
Sentiment d'incomprensió
14,7
Guanyar capacitat de decisió, nivell d'autonomia
13,5
Sentiment identitari
12,5
Conceptualització identitària de Catalunya com a nació
10,7
Desig de model de país
9,0
Única via de millora
6,6
Capacitat d'autosuficiència
2,3
Com a millora de les competències actuals
0,7
Preferència o pas previ cap a un model federal
0,3
Altres
2,6
No ho sap
0,5
No contesta
1,0
0
10
20
30
40
50
36
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Valors polítics
Pregunta 39a2
Per quin motiu votaria en contra de la independència?
(N=413; resposta múltiple; %)
Preservació de la unitat d’Espanya
31,2
Sentiment identitari
18,6
No seria positiu per Catalunya
14,6
Independència inviable
12,5
No es percep com a procés prioritari i viable
6,1
Partidari del procés globalitzador/inclusori
6,0
No té un posicionament ferm
5,2
La independència és un posicionament extrem
5,1
Preferència per un model federal
3,5
Altres
1,2
No ho sap
0,9
No contesta
1,5
0
10
20
30
40
50
37
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Valors polítics
Pregunta 39a3
Per quin motiu s’abstindria / no aniria a votar?
(N=341; resposta múltiple; %)
No té un posicionament ferm
25,3
Desmotivació amb la política
24,2
Preservació de la unitat d’Espanya
15,0
No es percep com a procés prioritari i viable
8,3
Sentiment identitari
6,2
No seria positiu per Catalunya
5,8
No l’interessa el tema
5,3
Encara no és el moment/Catalunya no està
preparada
3,0
Preferència per un model federal
2,8
És massa radical
2,1
Altres
2,6
No ho sap
0,9
No contesta
0,5
0
10
20
30
40
50
38
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Valors polítics
4.6 Gestió dels impostos
Pregunta 13c
Vostè està totalment a favor, més aviat a favor, més aviat en contra o totalment en
contra que les administracions catalanes passin a recaptar i decidir la distribució de
tots els impostos que paguen els ciutadans i les empreses de Catalunya?
(N=2000; resposta simple; %)
80
70
60
52,7
50
40
24,9
30
20
8,1
10
7,2
6,3
0,8
0
Totalment a favor
Més aviat a favor Més aviat en contra
Totalment en
contra
No ho sap
No contesta
100
75,7
76,5
76,5
79,3
77,6
13,0
15,3
Oct 12
Feb.13
80
60
40
15,9
20
0
16,1
17,7
Oct 11
Feb.12
Totalment + Més aviat a favor
Juny 12
Més aviat + Totalment en contra
39
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Valors polítics
Pregunta 13c
Vostè està totalment a favor, més aviat a favor, més aviat en contra o totalment en
contra que les administracions catalanes passin a recaptar i decidir la distribució de
tots els impostos que paguen els ciutadans i les empreses de Catalunya?
(N=2000; resposta simple; %)
40
41
5
Comportament electoral
Les dades d’intenció de vot que es presenten en aquest apartat són les que provenen
directament de l’opinió expressada per les persones entrevistades. No representen
un element de previsió dels resultats electorals, sinó una dada significativa de l’actual
distribució de forces entre els partits polítics catalans. A més, com en tota enquesta
quantitativa, els resultats presentats es troben sotmesos als marges d’error inherents
a les lleis estadístiques.
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Comportament electoral
42
5.1 Eleccions al Congrés dels Diputats: intenció de vot
Si demà se celebressin eleccions al Congrés dels Diputats, a quin partit (*) o
coalició votaria?
Pregunta 36
(N=2000; resposta simple; %)
PPC
2,4
CIU
18,4
ERC
15,2
PSC
8,8
ICV-EUiA
8,5
C's
2,2
CUP
2,0
Baròmetre anterior
Altres
1,3
En blanc
PPC
CIU
ERC
PSC
ICV-EUiA
C's
CUP
Altres
En blanc
Nul
No votaria
Indecisos
No contesta
6,0
Nul
0,8
No votaria
11,5
Indecisos
18,8
No contesta
4,1
0
10
20
30
40
50
3,6
27,9
8,3
10,4
6,6
1,0
0,0
2,1
3,3
0,4
6,9
20,6
8,4
0
10
20
30
40
50
(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les
taules estadístiques
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Comportament electoral
5.2 Eleccions al Congrés dels Diputats: record de vot
Pregunta 33
Quina de les següents frases descriu millor la seva situació en les darreres eleccions al Congrés
dels Diputats?
(N=2000; resposta simple; %)
No vaig votar perquè no podia edat, malaltia
4,1
No vaig votar
8,9
Vaig pensar en anar però no ho vaig fer
0,7
Habitualment voto però aquesta vegada no
4,5
Estic segur/a que vaig votar
80,2
No ho sap
1,5
No contesta
0,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
100
77,8
79,9
20,8
19,4
Oct 11
Feb.12
80,2
74,5
76,1
23,2
20,7
18,2
Juny 12
Oct 12
Feb.13
80
60
40
20
0
No va votar
Va votar
Participació real
43
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Comportament electoral
Pregunta 34
44
Em podria dir a quin partit (*) o coalició va votar en les darreres eleccions al Congrés dels
Diputats ?
(N=2000; resposta simple; %)
5,0
PPC
13,63
CIU
23,5
19,31
ERC
10,5
4,65
14,0
PSC
17,52
ICV-EUiA
5,32
C's
0,3
CUP
0,3
8,1
Baròmetre anterior
1,4
Altres
4,13
3,4
En blanc
PPC
CIU
ERC
PSC
ICV-EUiA
C's
CUP
Altres
En blanc
Nul
No va votar
No ho sap
No contesta
1,22
0,8
Nul
1,06
18,2
No va votar
No ho sap
7,1
No contesta
7,5
0
10
20
33,18
30
40
50
4,3
23,2
7,7
15,1
5,7
0,4
0,1
2,1
3,6
0,7
20,8
8,9
7,6
0
10
20
30
40
50
Record de vot real 2011 (% sobre cens)
(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les
taules estadístiques
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Comportament electoral
5.3 Coneixement dels líders
Em podria dir, per a cadascun d’aquests líders polítics, si els coneix?
Pregunta 37a
(N=2000; resposta simple; %)
Artur Mas
99,6
Josep Antoni Duran i Lleida
95,7
Alícia Sánchez- Camacho
94,3
Oriol Junqueras
86,9
Pere Navarro
81,0
Albert Rivera
80,5
Joan Herrera
80,0
Jorge Fernández Díaz
71,6
Joan Coscubiela
52,9
Alfred Bosch
46,5
David Fernández
36,0
Jordi Martí
19,4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
45
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Comportament electoral
Pregunta 37a
Em podria dir, per a cadascun d’aquests líders polítics, si els coneix?
(N=2000; resposta simple; %)
46
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Comportament electoral
5.4 Valoració dels líders
Pregunta 37b
Com valora l’actuació política d’aquests líders? Puntuï’ls, si us plau, en una escala del 0 al 10
(Base: coneixen el líder; resposta simple; mitjana)
Oriol Junqueras
5,88
Alfred Bosch
5,29
Joan Herrera
5,24
Artur Mas
5,14
David Fernàndez
4,87
Joan Coscubiela
4,76
Jordi Martí
4,35
Josep Antoni Duran i Lleida
4,15
Pere Navarro
3,67
Albert Rivera
3,04
Jorge Fernández Díaz
2,53
Alícia Sánchez- Camacho
2,04
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
47
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Comportament electoral
Pregunta 37b
Com valora l’actuació política d’aquests líders? Puntuï’ls, si us plau, en una escala del 0 al 10
(Base: coneixen el líder; resposta simple; mitjana)
48
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Comportament electoral
Pregunta 37b
Distribució percentual de la notorietat i valoració dels líders
(Base: 2000; resposta simple; %)
Artur Mas
60,9
Oriol Junqueras
60,3
Joan Herrera
37,2
22,2
53,3
Josep Antoni Duran i Lleida
Pere Navarro
28,0
Alfred Bosch
27,8
Joan Coscubiela
12,2
8,0
0
19,5
4,3
64,0
5,3
77,6
12,3
Jordi Martí
47,1
9,5
14,0
Jorge Fernandez Diaz
53,5
53,6
12,3
2,6
53,8
7,5
10
Aprova
4,3
19,0
3,3
6,5
18,1
18,4
Alícia Sánchez- Camacho
2,3
49,7
22,6
David Fernàndez
20,0
3,7
49,5
25,3
Albert Rivera
13,1
4,5
23,0
43,9
1,6
5,7
28,4
5,5
80,6
4,0
20
30
Suspens (0-4)
40
50
60
NS/NC valoració
70
80
No coneix
90
100
49
50
6
Bloc eleccions al Parlament de
Catalunya
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Bloc eleccions al Parlament de Catalunya
6.1 Comportament electoral segons tipus d’eleccions
Dels diferents tipus d’eleccions, quina és per vostè la més important...?
Pregunta 29a
(N=2000; resposta simple; %)
Parlament de Catalunya
36,6
Congrés dels Diputats
24,5
Ajuntament
13,5
Parlament europeu
8,2
Altres
4,9
Totes igual
6,1
Cap
2,3
No ho sap
3,5
No contesta
0,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
43,5
40
30
20
50
34,6
36,6
35,3
30,7
25,3
23,6
28,4
14,0
10
16,8
6,7
14,8
7,3
24,5
17,6
15,2
13,5
8,1
5,7
8,2
0
Oct 11
Feb.12
Juny 12
Oct 12
Feb.13
Parlament de Catalunya
Congrés dels Diputats
Ajuntament
Parlament europeu
51
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Bloc eleccions al Parlament de Catalunya
6.2 Eleccions al Parlament de Catalunya: intenció de vot
Si demà se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya. Em podria dir a quin partit (*) o
coalició votaria?
Pregunta 32
(N=2000; resposta simple; %;)
1,8
PPC
8,71
CIU
20,62
ERC
19,3
20,9
9,20
6,6
PSC
9,69
ICV-EUiA
9,5
6,64
C's
5,08
4,2
4,4
CUP
2,34
1,2
Altres
3,89
En blanc
0,98
4,7
0,6
Nul
0,61
8,6
No votaria
32,24
14,6
Indecisos
3,5
No contesta
0
10
20
30
40
50
Record de vot real 2012 (% sobre cens)
(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les
taules estadístiques
52
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Bloc eleccions al Parlament de Catalunya
6.3 Eleccions al Parlament de Catalunya: record de vot
Pregunta 29d
En quin moment va prendre vostè la decisió d’anar o no a votar a les passades eleccions al
Parlament de Catalunya del 25 de novembre?
(N=2000; resposta simple; %)
75,9
Abans que comencés la campanya
65,0
11,7
Durant la campanya electoral
El dia abans de les eleccions
19,5
2,2
2,9
8,7
El mateix dia de les eleccions
Altres
8,9
0,9
2,4
0,4
No ho sap
0,7
0,2
No contesta
0,6
0
Onada Oct. 12
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
53
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Bloc eleccions al Parlament de Catalunya
Pregunta 29
En concret, quina de les següents frases descriu millor la seva situació en les passades
eleccions del 25 de novembre de 2012 al Parlament de Catalunya?
(N=2000; resposta simple; %)
No vaig votar perquè no podia edat, malaltia
2,4
No vaig votar
6,3
Vaig pensar en anar però no ho vaig fer
1,0
Habitualment voto però aquesta vegada no
3,2
Estic segur/a que vaig votar
86,6
No ho sap
0,3
No contesta
0,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
100
78,9
79,1
77,0
19,7
18,6
21,4
Feb.12
Juny 12
80,7
86,6
80
60
40
17,6
20
12,9
0
Oct 11
No va votar
Va votar
Oct 12
Feb.13
Participació real
54
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Bloc eleccions al Parlament de Catalunya
Pregunta 30
Em podria dir a quin partit (*) o coalició va votar a les darreres eleccions al Parlament de
Catalunya?
(N=2000; resposta simple; %)
2,9
PPC
8,71
CIU
20,62
ERC
9,20
PSC
9,69
15,6
6,7
ICV-EUIA
10,2
6,64
3,6
C's
5,08
3,4
CUP
Altres
28,1
2,34
3,89
2,3
3,1
En blanc
0,98
0,3
Nul
0,61
12,9
No va votar
32,24
2,5
No ho sap
8,4
No contesta
0
10
20
30
40
50
Record de vot real 2012 (% sobre cens)
(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les
taules estadístiques
55
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Bloc eleccions al Parlament de Catalunya
6.4 Decisió de vot
Pregunta 30b
En quin moment va decidir votar...?
(Base: estan segurs que van anar a votar. N=1732; resposta simple; %)
Ho tenia decidit fa bastant temps
60,1
Ho va decidir durant la primera setmana de la campanya
12,2
Ho va decidir durant l'última setmana de la campanya
17,9
Ho va decidir el mateix dia de les eleccions
9,0
No ho sap
0,5
No contesta
0,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
56
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Bloc eleccions al Parlament de Catalunya
Pregunta 29c
En les passades eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre, quin dels motius que ara
li presentem va ser més important per vostè a l’hora de decidir a quin partit votar?
(Base: estan segurs que van anar a votar. N= 1732; resposta múltiple; %)
53,9
La ideologia
46,6
47,0
Les propostes electorals
55,8
29,1
El líder
19,2
26,5
El propi partit
17,1
19,2
L'actuació en el govern / L'actuació a l'oposició
36,8
1,6
Altres
0,4
4,7
Cap d'aquestes
2,4
2,8
No ho sap
No contesta
5,6
0,5
1,4
0
Onada Oct. 12. Base totes les persones enquestades
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
57
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Bloc eleccions al Parlament de Catalunya
Pregunta 29c
En les passades eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre, quin dels motius que ara
li presentem va ser més important per vostè a l’hora de decidir a quin partit votar?
(Base: estan segurs que van anar a votar. N= 1732; resposta múltiple; %)
58
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Bloc eleccions al Parlament de Catalunya
Pregunta 29e
Què va tenir més importància a l’hora de decidir el seu vot en les passades eleccions al Parlament
de Catalunya?
(Base: estan segurs que van anar a votar. N=1732; resposta simple; %)
46,1
La posició de cada partit sobre la relació entre Catalunya i
Espanya
35,2
42,1
Les propostes de cada partit per donar resposta a la crisi
econòmica
52,1
5,5
Ambdues
6,9
2,1
Altres
0,6
3,5
No ho sap
3,5
0,6
No contesta
1,8
0
Onada Oct. 12. Base totes les persones enquestades
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
59
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Bloc eleccions al Parlament de Catalunya
Pregunta 29e
Què va tenir més importància a l’hora de decidir el seu vot en les passades eleccions al Parlament
de Catalunya?
(Base: estan segurs que van anar a votar. N=1732; resposta simple; %)
60
61
7
Annex 1
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Annex 1
7.1 Evolució dels problemes de Catalunya
Pregunta 1
Quins creu que són els principals problemes que té actualment Catalunya?
(N=totes les persones enquestades; resposta múltiple; %)
Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct.10
Gen.11
Juny 11 Oct.11
Feb.12
Juny 12 Oct.12
Feb.13
Atur i precarietat laboral
57,2
55,1
52,9
58,6
69,5
62,2
60,0
66,3
62,7
68,9
59,1
74,0
57,3
62,1
64,9
Insatisfacció amb la política i els polítics
12,7
13,9
12,3
37,9
22,8
21,3
24,9
23,4
16,5
25,1
22,0
18,5
23,7
23,4
54,5
Funcionament de l'economia
30,3
26,1
20,5
23,3
24,9
26,6
33,7
30,1
37,4
40,8
55,3
43,9
52,0
48,7
42,3
Relacions Catalunya-Espanya
7,5
9,8
10,7
6,8
11,1
14,0
20,8
11,2
14,4
8,6
11,2
9,1
12,0
22,5
20,9
10,4
16,2
17,5
3,4
2,6
2,9
3,4
4,1
5,5
6,5
6,8
11,3
14,4
16,8
8,8
Educació cultura i investigació
6,6
7,3
6,5
5,6
5,3
5,8
5,5
6,7
7,1
7,6
6,7
9,0
7,1
7,2
8,0
Sanitat
5,7
6,0
4,0
5,5
4,8
3,9
3,5
3,6
5,3
7,2
9,5
9,3
6,7
5,3
7,1
Millorar polítiques socials
6,0
4,1
5,2
4,8
5,8
4,8
4,8
4,2
5,8
5,8
5,2
4,8
6,1
7,7
6,0
Inseguretat ciutadana
8,0
6,9
7,9
13,8
10,3
15,9
9,8
12,4
10,2
10,1
9,0
7,5
4,8
4,6
4,9
18,1
15,3
18,3
14,5
29,8
26,1
20,3
19,9
23,1
19,3
16,3
10,2
9,7
7,0
4,5
2,3
1,9
2,1
2,8
2,7
2,7
3,4
2,8
2,8
3,1
2,4
2,5
2,2
1,7
2,6
Crisi de l'identitat catalana
4,2
2,5
3,0
1,7
2,2
3,0
2,3
4,3
3,7
1,6
6,3
1,4
2,0
2,4
2,2
Excessiva pressió
1,5
1,7
2,7
4,2
3,9
3,3
2,7
3,1
4,7
3,2
3,0
3,9
3,8
4,2
1,6
Incivisme i violència
1,0
0,3
1,4
2,1
2,0
2,3
2,3
2,4
3,9
2,6
2,4
1,2
2,4
1,5
1,5
Accés a l'habitatge
9,4
6,4
4,8
4,4
4,6
2,1
2,9
2,8
2,3
4,7
2,7
2,3
2,0
2,1
1,0
Manca d'infraestructures i transports
7,3
6,4
6,5
4,1
5,2
4,7
3,7
3,7
3,9
2,0
0,8
4,0
4,0
2,7
0,8
Baix nivell salarial
1,3
1,2
1,5
1,8
1,4
0,9
1,3
0,4
1,2
1,1
0,7
2,2
1,1
0,1
0,6
Altres
4,1
3,6
3,4
2,3
2,5
4,6
3,1
3,4
2,4
3,1
3,2
3,5
2,8
1,9
3,6
Cap altre problema
1,1
1,3
1,5
1,3
0,6
1,4
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Cap problema
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
0,7
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
0,4
No ho sap
3,7
3,6
5,0
3,5
1,8
2,6
2,4
2,0
1,9
1,2
1,3
1,4
2,6
0,9
1,0
No contesta
0,3
0,4
0,7
0,6
0,0
0,2
0,2
0,0
0,3
0,1
0,1
0,3
0,2
0,2
0,1
Sistema de finançament
Immigració
Serveis deficients i males instal·lacions
públiques
62
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Annex 1
Pregunta 2
Quin d’aquests problemes considera que és el més important?
(Base: només responen els que han citat algun problema; resposta simple; %)
Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct.10
Atur i precarietat laboral
Gen.11
Juny 11 Oct.11
Feb.12
Juny 12 Oct.12
Feb.13
44,1
42,8
42,0
45,4
56,2
51,2
46,2
52,1
48,2
51,5
41,8
54,3
39,0
41,6
43,4
5,5
6,3
6,5
15,2
9,1
8,6
9,7
8,9
6,8
8,6
9,3
6,3
10,1
9,8
18,2
Funcionament de l'economia
17,1
13,2
10,0
10,3
11,8
13,0
17,6
14,5
19,7
17,3
28,4
17,9
24,6
23,0
15,5
Relacions Catalunya - Espanya
3,5
5,1
6,1
3,4
4,1
5,8
8,2
4,9
6,1
3,9
3,6
3,8
5,9
7,6
7,8
Sistema de finançament de Catalunya
5,5
7,4
8,4
1,3
1,1
1,1
1,5
2,1
2,7
2,7
2,6
5,4
7,0
7,7
4,1
Educació, cultura i investigació
2,3
3,0
3,0
2,2
1,2
2,0
2,2
2,4
1,6
1,4
1,3
2,0
1,7
1,3
1,9
Millorar polítiques públiques
2,5
1,5
2,0
1,3
2,0
1,9
1,9
1,0
1,3
1,3
1,4
1,1
1,3
1,8
1,6
Sanitat i seguretat social
1,8
2,3
0,8
1,4
1,1
0,7
0,4
0,8
1,4
1,4
3,2
2,2
1,6
1,3
1,6
Immigració
5,2
4,5
5,3
4,7
7,4
5,7
4,3
4,2
5,2
4,0
3,2
2,6
2,7
1,4
0,9
Incivisme i violència
0,5
0,0
0,2
0,8
0,5
0,5
0,5
0,9
1,3
0,8
0,7
0,3
0,8
0,2
0,7
Inseguretat ciutadana
1,6
1,2
2,0
2,4
1,2
3,1
1,5
2,3
1,0
0,9
0,6
0,7
0,5
0,5
0,6
Excessiva pressió fiscal
0,4
0,2
0,8
1,1
0,9
1,1
1,0
1,1
1,2
0,8
0,7
0,6
0,7
0,6
0,4
Crisi de la identitat catalana
Serveis deficients i males instal·lacions
públiques
1,7
0,8
0,9
0,5
0,6
1,2
1,1
1,5
0,5
0,2
1,1
0,1
0,3
0,3
0,4
0,5
0,5
0,7
1,0
0,5
0,7
0,8
0,5
0,5
0,6
0,3
0,2
0,7
0,3
0,3
Accés a l'habitatge
1,7
1,9
1,6
0,5
0,9
0,2
0,5
0,4
0,5
0,5
0,3
0,2
0,2
0,1
0,2
Manca d'infraestructures i transports
1,9
1,0
1,8
0,8
0,9
1,0
0,6
0,5
0,7
0,3
0,1
0,6
0,5
0,2
0,0
Baix nivell salarial i/o cost de la vida
0,6
0,2
0,6
0,8
0,2
0,1
0,4
0,0
0,1
0,0
0,0
0,3
0,2
0,0
Altres
1,1
1,4
1,2
0,6
0,3
1,3
1,1
0,7
0,4
1,0
0,5
0,6
0,5
0,6
Cap
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
No ho sap
2,2
4,9
1,8
5,1
0,0
0,8
0,7
1,2
0,9
1,7
0,8
0,9
1,5
1,0
1,3
No contesta
0,3
1,9
4,2
1,5
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,9
0,0
0,0
0,5
0,4
0,3
Insatisfacció amb la política i els polítics
0,8
63
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Annex 1
7.2 Evolució de la intenció directa de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya
Pregunta 32
Si demà se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya, a quin partit o coalició
votaria?
(N=totes les persones enquestades; resposta simple; %)
40
35
31,9
30,4
28,3
30
25,7
25
20,62
20,9
20
19,3
15
11,0
10,7
10
5
0
7,6
8,0
7,2
5,30
9,20
1,2
0,7
Feb.12
Juny 12
CIU
ERC
PSC
9,5
9,69
8,71
6,64
5,08
5,0
1,8
2,2
1,1
PPC
8,9
5,0
7,7
3,3
1,4
Oct 11
10,1
9,0
8,1
4,2
1,8
Oct 12
ICV-EUiA
6,6
Resultats 25/11/12
C's
CUP
Sl
Feb.13
64
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Annex 1
7.3 Evolució del record directe de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya (nov. 2012)
Pregunta 30
Em podria dir a quin partit o coalició va votar a les darreres eleccions al Parlament de
Catalunya?
(N= totes les persones enquestades; resposta simple; %)
40
35
30,6
30,1
30,2
30
28,1
28,0
25
20,62
20
15,6
15
12,0
12,2
12,3
11,8
7,0
0
10,2
9,1
10
5
9,69
Oct 11
9,20
6,8
6,6
3,0
0,9
6,8
7,0
6,8
6,7
3,8
2,4
0,8
CIU
ERC
2,9
1,1
Juny 12
PPC
6,7
3,6
5,08
2,6
0,6
Feb.12
8,71
6,64
Oct 12
PSC
ICV-EUIA
Resultats 25/11/12
C's
CUP
Feb.13
Sl
65
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Annex 1
7.4 Encreuament del record de vot al Parlament de Catalunya per la intenció de vot al Parlament de
Catalunya
66
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Annex 1
7.5 Intenció directa de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya per províncies
(N=1491; resposta simple; %)
P32. Barcelona
PPC
CIU
ERC
PSC
ICV-EUiA
C's
CUP
Altres
Nul
En blanc
No votarà
Indecisos
No contesta
PPC
CIU
ERC
PSC
ICV-EUiA
C's
CUP
Altres
Nul
En blanc
No votarà
Indecisos
No contesta
1,5
17,9
19,6
7,4
11,0
4,6
4,4
1,4
0,5
4,6
8,7
15,0
3,5
0
10
P32. Lleida
PPC
CIU
ERC
PSC
ICV-EUiA
C's
CUP
Altres
Nul
En blanc
No votarà
Indecisos
No contesta
20
30
40
50
4,2
5,5
2,0
4,7
0,7
1,0
4,2
10,2
14,0
4,2
20
30
28,2
26,7
4,2
4,5
1,5
4,2
1,0
0,7
4,5
6,4
14,2
2,0
0
PPC
CIU
ERC
PSC
ICV-EUiA
C's
CUP
Altres
Nul
En blanc
No votarà
Indecisos
No contesta
25,0
22,2
10
1,5
10
P32. Tarragona
(N=115; resposta simple; %)
1,7
0
(N=186; resposta simple; %)
P32. Girona
40
50
20
30
40
50
40
50
(N=208; resposta simple; %)
4,3
18,5
24,3
4,5
5,5
5,3
4,5
0,5
0,7
5,3
9,8
12,8
4,3
0
10
20
30
67
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Annex 1
7.6 Record directe de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya (nov. 2012) per províncies
(N=1491; resposta simple; %)
P30. Barcelona
2,8
PPC
CIU
ERC
PSC
ICV-EUIA
C's
CUP
Altres
Nul
En blanc
No va votar
No ho sap
No contesta
8,95
18,93
26,5
14,5
8,58
7,0 10,39
11,9
7,51
3,9
5,68
3,3
2,30
2,4
4,15
0,3
0,58
3,3
0,94
13,0
2,9
8,5
0
10
P30. Lleida
32,00
30
40
11,50
34,2
17,7
6,0
6,90
4,2
3,56
2,2
2,20
3,7
2,01
2,2
2,66
0,2
0,75
2,0
1,33
Record de vot real 2012 (% sobre cens)
13,5
33,22
2,2
9,5
0
10
20
30
6,59
29,52
40
50
37,0
20,0
12,22
5,2
6,91
5,7
4,06
1,2
2,89
4,0
2,46
1,7
3,22
1,0
0,55
3,7
0,86
Record de vot real 2012 (% sobre cens)
10,9
30,71
1,2
6,2
0
10
P30. Tarragona
7,45
28,43
1,7
PPC
CIU
ERC
PSC
ICV-EUIA
C's
CUP
Altres
Nul
En blanc
No va votar
No ho sap
No contesta
50
(N=115;resposta simple; %)
2,0
PPC
CIU
ERC
PSC
ICV-EUIA
C's
CUP
Altres
Nul
En blanc
No va votar
No ho sap
No contesta
Record de vot real 2012 (% sobre cens)
20
(N=186; resposta simple; %)
P30. Girona
30
40
50
(N=208;resposta simple; %)
5,3
PPC
CIU
ERC
PSC
ICV-EUIA
C's
CUP
Altres
Nul
En blanc
No va votar
No ho sap
No contesta
20
9,63
20,42
27,8
18,8
9,72
6,08,74
5,0
4,41
4,8
4,68
3,8
2,31
2,3
3,28
0,2
0,84
2,3
1,15
Record de vot real 2012 (% sobre cens)
14,1
34,83
1,3
8,8
0
10
20
30
40
50
68
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Annex 1
7.7 Evolució de la intenció directa de vot a les eleccions al Congrés dels Diputats
Pregunta 36
Si demà se celebressin eleccions al Congrés dels Diputats, a quin partit o coalició
votaria?
(N=totes les persones enquestades; resposta simple; %)
40
35
30
25
27,9
24,0
22,6
21,7
19,31
20
18,4
17,52
16,3
13,63
15
15,2
13,6
13,2
10,4
10,5
10
5
8,1
5,6
5,0
6,5
5,32
6,8
0,4
0,2
Resultats 20/11/2011
PPC
CIU
Feb.12
ERC
PSC
1,0
Juny 12
ICV-EUiA
Oct 12
C's
CUP
8,5
2,4
3,6
3,6
0,4
Oct 11
6,8
8,8
6,6
6,1
4,65
0
8,3
SI
2,2
Feb.13
69
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Annex 1
7.8 Evolució del record directe de vot a les eleccions al Congrés dels Diputats (nov. 2011)
Pregunta 34
Em podria dir a quin partit o coalició va votar a les darreres al Congrés dels Diputats?
(N= totes les persones enquestades; resposta simple; %)
40
35
30
26,8
24,4
25
23,2
21,8
23,5
19,31
20
17,2
17,52
16,1
14,9
15,1
15
14,0
13,63
10
6,3
5
10,5
7,7
7,3
6,5
5,32
6,0
6,2
4,6
4,65
Oct 11
Resultats 20/11/2011
8,1
5,7
6,5
5,3 6,0
4,3
5,0
0
PPC
CIU
Feb.12
ERC
PSC
Juny 12
ICV-EUiA
Oct 12
C's
CUP
SI
Feb.13
70
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Annex 1
7.9 Encreuament del record de vot al Congrés dels Diputats per la intenció de vot al Congrés dels
Diputats
71
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Annex 1
7.10 Intenció directa de vot a les eleccions al Congrés dels Diputats per províncies
(N=1491; resposta simple; %)
P36. Barcelona
PPC
CIU
ERC
PSC
ICV-EUIA
C's
CUP
Altres
Nul
En blanc
No votarà
Indecisos
No contesta
PPC
CIU
ERC
PSC
ICV-EUIA
C's
CUP
Altres
Nul
En blanc
No votarà
Indecisos
No contesta
2,1
17,3
13,4
9,6
9,6
2,5
2,1
1,1
0,6
6,2
11,5
19,6
4,2
0
10
P36. Lleida
PPC
CIU
ERC
PSC
ICV-EUIA
C's
CUP
Altres
Nul
En blanc
No votarà
Indecisos
No contesta
20
30
40
50
16,8
6,2
5,2
1,5
1,7
0,7
1,5
4,7
13,5
18,3
4,5
20
26,2
21,5
6,5
4,5
0,8
2,0
1,0
1,8
6,0
10,8
15,5
2,0
0
PPC
CIU
ERC
PSC
ICV-EUIA
C's
CUP
Altres
Nul
En blanc
No votarà
Indecisos
No contesta
23,3
10
1,5
30
10
P36. Tarragona
(N=115; resposta simple; %)
2,0
0
(N=186; resposta simple; %)
P36. Girona
40
50
20
30
40
50
40
50
(N=208; resposta simple; %)
5,5
17,0
22,3
6,5
5,5
2,0
1,5
3,0
0,8
5,0
10,5
16,3
4,3
0
10
20
30
72
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Annex 1
7.11 Record directe de vot a les eleccions al Congrés dels Diputats (nov. 2011) per províncies
(N=1491; resposta simple; %)
P34. Barcelona
4,9
PPC
CIU
ERC
PSC
ICV-EUIA
C's
CUP
Altres
Nul
En blanc
No va votar
No ho sap
No contesta
13,97
22,0
18,10
9,5
4,32
15,3
18,52
6,05
9,5
Record de vot real 2011 (% sobre cens)
0,2
0,00
0,2
0,00
1,34,07
0,7
1,01
3,4
1,63
18,1
32,34
7,2
7,5
0
10
P34. Lleida
30
40
29,5
26,30
13,0
10,8
12,92
4,2
2,47
0,2
0,00
0,2
0,00
0,7
2,60
1,2
1,21
2,7
1,48
Record de vot real 2011 (% sobre cens)
19,7
35,19
6,5
7,2
0
10
20
30
10,12
24,52
40
50
32,5
13,3
6,71
9,0
13,38
3,5
0,8
0,00
0,3
0,00
1,03,15
0,8
1,19
4,5
1,14
Record de vot real 2011 (% sobre cens)
3,42
17,1
36,38
8,5
6,0
0
10
P34. Tarragona
12,37
5,46
3,0
PPC
CIU
ERC
PSC
ICV-EUIA
C's
CUP
Altres
Nul
En blanc
No va votar
No ho sap
No contesta
50
(N=115; resposta simple; %)
3,7
PPC
CIU
ERC
PSC
ICV-EUIA
C's
CUP
Altres
Nul
En blanc
No va votar
No ho sap
No contesta
20
(N=186; resposta simple; %)
P34. Girona
20
40
50
(N=208; resposta simple; %)
8,7
PPC
CIU
ERC
PSC
ICV-EUIA
C's
CUP
Altres
Nul
En blanc
No va votar
No ho sap
No contesta
30
15,04
22,5
19,43
13,7
11,0 16,58
4,72
4,0
3,40
0,2
0,00
0,5
0,00
2,5
3,12
0,7
1,20
2,7
1,31
Record de vot real 2011 (% sobre cens)
18,7
35,21
5,2
9,2
0
10
20
30
40
50
73
74
8
Annex 2
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Annex 2
8. Estimació de vot
• Atès que les dades de l’indicador “intenció de vot” són directes d’opinió i que no suposen ni proporcionen per elles
mateixes cap projecció d’hipotètics resultats electorals, en aquest annex es presenten les estimacions de vot per a
les eleccions al Parlament de Catalunya i per al Congrés de Diputats.
• Aquestes estimacions són el resultat d’aplicar un model propi a les dades directes d’”intenció de vot” proporcionades
per l’enquesta en el qual s’inclou un procés de ponderació dels resultats per record de vot imputat i l’efecte de la
relació entre la variable “intenció de vot” amb d’altres variables contingudes a la mateixa enquesta.
• Per a l’assignació dels escons s’ha tingut en compte l’aplicació d’aquest model a les quatre circumscripcions
catalanes.
• Lògicament, l’aplicació d’altres models a aquestes mateixes dades podria generar estimacions de vot diferents.
75
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Annex 2
Eleccions al Parlament de Catalunya
Baròmetre d'Opinió Política,1a onada 2013
Intenció
Estimació de
directa
vot
Estimació
(en %)
(en % sobre el
vot vàlid)
d'escons
CiU
19,3
24,8
ERC
20,9
PSC
Resultats 2012
%VV
escons
40-42
30,7
50
18,2
27-28
13,7
21
6,6
15,3
19-20
14,4
20
PP
1,8
11,9
16-17
13,0
19
ICV-EUiA
9,5
10,1
12-13
9,9
13
C's
4,2
9,1
11-12
7,6
9
CUP
4,4
4,5
4-6
3,5
3
altres
1,2
4,0
---
5,7
---
vots en blanc
4,7
2,1
---
1,5
---
vots nuls
0,6
Abstenció ("no votaria")
8,6
Indecisos
14,6
No contesta
3,5
Participació: 60%
76
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2013
Annex 2
Eleccions al Congrés de Diputats
Baròmetre d'Opinió Política,1a onada 2013
Intenció Estimació de
Resultats 2011
directa
vot
Estimació
(en % sobre el d'escons
(en %)
vot vàlid)
%VV
escons
CiU
18,4
27,3
14-16
29,4
16
PSC
8,8
19,9
10-12
26,7
14
PP
2,4
13,2
7-8
20,7
11
ICV-EUiA
8,5
10,0
4
8,1
3
ERC
15,2
14,9
8-9
7,1
3
C's
2,2
4,0
1-2
CUP
2,0
3,7
1
6,3
0
altres
1,3
4,4
---
vots en blanc
6,0
2,6
---
vots nuls
0,8
Abstenció ("no votaria")
11,5
Indecisos
18,8
No contesta
4,1
Participació: 65%
1,9
77