ZAKAJ JE VREDNOST MOJE NEPREMIČNINE

Comments

Transcription

ZAKAJ JE VREDNOST MOJE NEPREMIČNINE
17.1.2012
ZAKAJ JE
VREDNOST
MOJE
NEPREMIČNINE
VEČJA OD
SOSEDOVE
(vpliv podatkov o lastnostih
nepremičnine
ič i
na vrednost)
d
t)
mag. Marijana
m
M ij
Vugrin
V
i
Ljubljana, 17.1.2012
1
17.1.2012
Vsebina predavanja
Izračun vrednosti nepremičnine
p
Spreminjanje
p m j j p
podatkov o
nepremičninah
2
17.1.2012
Vsebina predavanja
Izračun vrednosti nepremičnine:
•
Z čil
Značilnosti
i modelov
d l vrednotenja
d
j
•
Uvrščanje nepremičnin v posamezne modele
•
Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti nepremičnine
•
Premeri izračuna vrednosti za:
–
–
–
–
stanovanjsko stavbo,
poslovno stavbo in
kmetijsko zemljišče in
zemljišče za gradnjo
3
17.1.2012
Vsebina predavanja
Spreminjanje podatkov o nepremičninah
•
I
Interpretacija
ij podatkov
d k jjavnega vpogleda
l d
•
Načini spreminjanja podatkov
•
Nove dejanske rabe delov stavb
•
Spreminjanje
p
j j p
podatkov o zemljiščih:
j
bonitete in dejanske
j
rabe zemljišč
4
17.1.2012
Značilnosti modelov vrednotenja
Kaj so modeli vrednotenja?
Modeli vrednotenja nepremičnin opredeljujejo vpliv lastnosti
“Modeli
nepremičnin na vrednost nepremičnin glede na ponudbo in
povpraševanje
p
p
j na trgu
g nepremičnin”
p
(1.
( odstavek 7. člena ZMVN))
Nepremičnine
p
uvrščamo v 21 modelov, in sicer:
•
12 modelov za izračun vrednosti delov stavb,
•
5 modelov za izračun vrednosti zemljišč in
•
4 modeli za izračun vrednosti posebnih nepremičnin (del stavbe
in zemljišče).
5
17.1.2012
Značilnosti modelov vrednotenja
12 modelov za izračun vrednosti delov stavb:
•
model vrednotenja za stanovanja (STA),
•
model vrednotenja za hiše (HIS),
•
model vrednotenja za garaže (GAR),
•
model vrednotenja za lokale (PPL),
6
17.1.2012
Značilnosti modelov vrednotenja
12 modelov za izračun vrednosti delov stavb:
•
model vrednotenja za pisarne (PPP),
•
model vrednotenja za industrijske stavbe (IND),
•
model vrednotenja za stavbe s težko industrijo (INP),
•
model vrednotenja za zidanice (PKZ),
7
17.1.2012
Značilnosti modelov vrednotenja
12 modelov za izračun vrednosti delov stavb:
•
model vrednotenja za kmetijske stavbe (PKO),
•
model vrednotenja za stavbe za javno rabo (PNJ),
•
model vrednotenja za druge stavbe (PND) in
•
model vrednotenja za posebne nepremičnine (PPN).
8
17.1.2012
Značilnosti modelov vrednotenja
5 modelov za izračun vrednosti zemljišč :
•
model vrednotenja za zemljišča za gradnjo stavb (ZGS),
•
model vrednotenja za pozidana zemljišča (PSZ),
•
model vrednotenja za kmetijska zemljišča (KME),
•
model vrednotenja za gozdna zemljišča (GOZ),
•
model vrednotenja za druga zemljišča (ZDR),
9
17.1.2012
Značilnosti modelov vrednotenja
4 modeli za izračun vrednosti posebnih nepremičnin (del stavbe in
zemljišče):
•
model vrednotenja za elektrarne (PNE),
•
model vrednotenja za rudnike (PNM),
•
model vrednotenja za pristanišča (PNP) in
•
model vrednotenja za črpalke (PNB)
10
17.1.2012
Značilnosti modelov vrednotenja
Posamezni modeli se delijo na podmodele.
Podmodeli uporabljajo isto vrednostno tabelo, razlika nastopa samo
v tem, kateri
k
i podatki
d ki se upoštevajo
š
j prii korekcijskih
k
k ij kih faktorjih.
f k jih
11
17.1.2012
Model vrednotenja za
stanovanja
j ((STA))
Model ima 19 ravni. Model se uporablja za določevanje vrednosti
delov stavb
stavb, ki imajo naslednje rabe:
1
3
3
3
1
1
Pov.:: 50m2
Pov
50m2, leto
izgradnje med 1
1975 - 1984
1
2
3
3
Model ima tri podmodele (različen izračun
korekcijskega faktorja):
1
Vrsta podmodela
•
STA-1- stanovanja
•
STA-2 – bivalne enote, študenski, dijaški domovi…
•
STA-3 – hoteli, apartmaji
12
17.1.2012
Model vrednotenja za
stanovanja
j ((STA))
Poleg vrednostne tabele za vrednost m2 stanovanjske površine, se v
tem modelu uporablja tudi tabela za vrednost m2 površine garaže,
če ta pripada stanovanju in jo v REN ne vodimo kot svoj del,
ampak kot prostor po namenu.
namenu
Posamezna vrednostna raven ima enotno vrednost za garažo kot
prostor po namenu, ta vrednost se glede na površino korigira s
korekcijskim faktorjem.
13
17.1.2012
Model
vrednotenja
j
za stanovanja
(STA)
14
17.1.2012
Model vrednotenja za
hiše (HIS)
(
)
Model ima 20 ravni. Model se uporablja za
določevanje vrednosti eno ali dvo stanovanjskih
stavb.
Poleg vrednostne tabele za vrednost m2 površine
Pov.: 150m2,
P
150 2 lleto
t
izgradnje med
1975 – 1984
površina zemljišča
600m2
dela stavbe s stanovanjsko rabo, se v tem
modelu uporablja tudi tabela za vrednost m2
pripadajočega
d č
zemljišča.
l šč
15
17.1.2012
Model vrednotenja za
hiše (HIS)
(
)
Parcela na kateri stoji stavba je velika 1622 m2.
Izračun vrednosti zemljišča:
V= 150x217 + 450x85 + 60x50 + 422x 8,6=
104.429,20
16
17.1.2012
Model vrednotenja za
garaže (GAR)
g
(
)
Model ima 18 ravni. Model se uporablja za
določevanje vrednosti garaže
garaže. Osnova iz izračun
U
Uporabna
b
površina.: 13m2,
“zaklenjena garaža”
je uporabna, ne neto tlorisna površina.
Model se deli na dva podmodela in sicer GAR -1
in GAR-2.
V ta model uvršamo dele stavbe z naslednjimi
rabami:
1
2
1
1
1
Vrsta podmodela
17
17.1.2012
Model vrednotenja za
garaže (GAR)
g
(
)
18
17.1.2012
Model vrednotenja za
garaže (GAR)
g
(
)
V kolikor je dejanska raba delu stavbe določena kot 1242001 –
garaža se parcela pod to stavbo vrednoti posebej, v kolikor pa gre za
garažo v garažni hiši, za pokrito parkirišče ali nepokrito parkirišče, pa
je vrednost zemljišča pod stavbo in ob stavbi (do velikosti 2x fundusa)
ž upoštevana
že
up št v n v vrednosti
vr dn sti dela
d l st
stavbe.
vb
19
17.1.2012
Model vrednotenja za
garaže (GAR)
g
(
)
Del stavbe je garaža v garažni hiši:
20
17.1.2012
Model vrednotenja za
lokale (PPL)
(
)
Model ima 20 ravni. Model se uporablja za določevanje vrednosti
Pov.: 30m2, leto
izgradnje med
1975 - 1984
delov stavb, ki imajo naslednje rabe:
1
1
3
2
3
3
2
3
3
2
3
Model ima tri podmodele :
•
PPL-1- gostinska dejavnost
•
PPL 2 – prodajalne,
PPL-2
d j l
prostori
t i za storitve…
t it
•
PPL-3 – ostalo
1
Vrsta podmodela
21
17.1.2012
Model vrednotenja za
lokale (PPL)
(
)
Vrednost zemljišča pod stavbo in ob stavbi (do velikosti 2x
fundusa) že upoštevana v vrednosti dela stavbe.
22
17.1.2012
Model vrednotenja za
pisarne (PPP)
p
(
)
Model ima 20 ravni. Model ima tri podmodele :
•
PPP-1- poslovni prostori
•
PPP-2 – banke, veleposlaništva
•
PPP-3 – vsi ostali, ki se uvrščajo v model PPP
Pov.: 30m2, leto
izgradnje med
1975 - 1984
23
17.1.2012
Model vrednotenja za
pisarne (PPP)
p
(
)
Model se uporablja za določevanje vrednosti delov stavb, ki imajo
naslednje rabe:
Vrsta
podmodela, rabe,
ki se uvrščajo v
podmodel 3 so
brez oznake
2
1
1
2
2
1
Vrednost
Vr
n
z
zemljišča
mj
pod stavbo in
ob stavbi
(do velikosti 2x
fundusa) že
upoštevana v vrednosti
dela stavbe.
24
17.1.2012
Model vrednotenja za
industrijo
j ((IND))
Model ima 8 ravni. Model se uporablja za določevanje vrednosti
delov stavb, ki imajo naslednje rabe:
Pov.dela stavbe:
500m2,površna
zemljišča 1000m2
leto izgradnje 2010
1
1
1
Vrsta
podmodela
1
2
3
Model ima tri podmodele :
•
IND-1- proizvodnja in skladišča
•
IND-2 –hangarji, remize….
•
IND-3 – industrijske stavbe
neprimerne
i
za uporabo.
b
25
17.1.2012
Model vrednotenja za
industrijo
j ((IND))
Poleg vrednostne tabele za vrednost m2 površine dela stavbe s
industrijsko rabo, se v tem modelu uporablja tudi tabela za
vrednost m2 pripadajočega zemljišča.
26
17.1.2012
Model vrednotenja za
težko industrijo
j ((INP))
Model ima eno samo raven, Vrednost ni odvisna od lokacije.
1 Vrsta
Pov.dela stavbe:
500m2,površna
zemljišča 1000m2
leto izgradnje 2010
podmodela
1
2
Model ima dva podmodele :
•
INP-1- proizvodnja
•
INP-2 –silosi, cisterne….
27
17.1.2012
Model vrednotenja za
težko industrijo
j ((INP))
Poleg vrednostne tabele za vrednost m2 površine dela stavbe s
industrijsko rabo (težka industrija), se v tem modelu uporablja
tudi tabela za vrednost m2 pripadajočega zemljišča.
28
17.1.2012
Model vrednotenja za
zidanice(PKZ)
(
)
Model ima eno samo raven. Vrednost NI odvisna od lokacije.
V model
d l se uvrščajo
šč j d
deli
li z d
dejansko
j
k rabo
b 1271302 – vinska
i k kl
klet,
t
zidanica.
Pov.dela stavbe:50 m2
l
leto
izgradnje
i
d j 2010
Vrednost zemljišča pod stavbo in ob stavbi NI upoštevana pri
vrednosti dela stavbe.
29
17.1.2012
Model vrednotenja za
kmetijske
j
stavbe ((PKO))
Model ima eno samo raven. Vrednost NI odvisna od lokacije.
V model se uvrščajo deli z dejansko rabo
rabo:
Pov.dela
Pov
dela stavbe:50 m2
leto izgradnje 2010
Vrednost zemljišča pod stavbo in ob stavbi
NI upoštevana pri vrednosti dela stavbe.
30
17.1.2012
Model vrednotenja stavb za
jjavno rabo ((PNJ))
Model ima 12 ravni. Model se uporablja za določevanje
vrednosti delov stavb, ki imajo naslednje rabe:
Pov.dela
Pov
dela stavbe:250 m2,
m2
pov. zemljišča 500 m2
leto izgradnje 2010
31
17.1.2012
Model vrednotenja stavb za
jjavno rabo ((PNJ))
Poleg
g vrednostne tabele za vrednost m2 p
površine dela stavbe s
javno rabo se v tem modelu uporablja tudi tabela za vrednost m2
pripadajočega zemljišča.
32
17.1.2012
Model vrednotenja
za druge
g stavbe (PND)
(
)
Model ima eno
samo raven.
Vrednost NI
odvisna od lokacije.
P tem
Po
t m modelu
m d lu se
s
računa vrednost
delov stav 26 rab.
Pov.dela stavbe:50 m2
leto izgradnje 2010
33
17.1.2012
Model vrednotenja
za druge
g stavbe (PND)
(
)
V ta model se uvrščajo deli stav z rabo, ki jo imajo
• tehnični ali funkcionalni objekti (npr. nadstrešnice na mejnih
prehodih,transformator,…)
h dh
f
)
• služi namenom, ki običajno ne nastopajo na trgu nepremičnin
kot samostojni ali glavni predmet prodaje (npr. sušilnica,
shramba
shramba,….)
)
Vrednost zemljišča pod stavbo in ob stavbi NI upoštevana pri
vrednosti dela.
dela
34
17.1.2012
Model vrednotenja za
posebne nepremičnine(PPN)
p
p
(
)
Model ima eno samo raven. Vrednost NI odvisna od lokacije.
V model se uvrščajo deli z dejansko rabo:
v kolikor ni v REN ni za tako nepremičnino posebej določeno, da se ta
nepremičnina
p
uporablja
p
j za opravljanje
p
j j dejavnosti.
j
V tem p
primeru se
vrednost nepremičnine izračuna pod pogoji, ki jih določajo modeli za:
•
elektrarne,,
•
rudnike,
•
pristanišča in
•
črpalke.
35
17.1.2012
Model vrednotenja za
zemljišča
j
za g
gradnjo
j ((ZGS))
Model ima 20 ravni.
Pov.: 600m2
Model se uporablja za določevanje vrednosti
zemljišč, ki so v skladu s prostorskimi akti
namenjeno za gradnjo stavb.
Vrednost m2 zemljišča je razdeljena na:
- Z1 – zemljišče od 0 do 2400 m2
- Z2 – zemljišče nad 2400 m2
36
17.1.2012
Model vrednotenja za
p
pozidana
zemljišča
j
((PSZ))
Model ima 20 ravni.
Pov.: 1000m2
Model se uporablja za določevanje vrednosti
zemljišč,
z
m j , ki so p
pozidana
z n s stavbo in
n sicerr z
za tisti
del zemljišča, ki ne pripada neposredno stavbi.
37
17.1.2012
Model vrednotenja za
kmetijska
j
zemljišča
j
((KME))
Model ima 15 ravni.
Pov.: 1 ha
70 bonitetnih točk
Model se uporablja za določevanje vrednosti
zemljišč,
ljišč ki so namenjena
j
za kmetijsko
k tij k rabo.
b
Korekcijski
j
faktor p
predstavljajo
j j bonitetne točke
zemljišča.
38
17.1.2012
Model vrednotenja za
gozdna zemljišča
g
j
(GOZ)
(
)
Model ima 8 ravni.
Model se uporablja za določevanje vrednosti
Pov.: 1 ha
40 bonitetnih točk
100% odprtost
Rastiščni koeficient17
zemljišč,
z
m j , ki so v skladu
u s pr
prostorskimi
r m akti
namenjeno za gozdno rabo.
K
Korekcijski
k ij ki f
faktor
k
predstavljajo
d
lj j bonitetne
b i
točke
čk
zemljišča, odprtost in rastiščni koeficient.
Odprtost - kakšna je možnost izkoriščanja in
dostopa do gozdov
Rastiščni koeficient - proizvodnja sposobnost
gozdnih rastišč –lesni potencial
39
17.1.2012
Model vrednotenja za
druga
g zemljišča
j
(ZDR)
(
)
Model ima 20 ravni.
Pov.: 1500m2
Model se uporablja za določevanje vrednosti
zemljišč,
z
m j , ki se v modele
m
uvrščajo
u
r
j p
po dejanski
j n
rrabi
in na zemljišču NI stavb (zemljišče brez
sestavin).
Korekcijski faktor predstavlja konkretna dejanska
raba (pozidano, vodno,neplodno).
40
17.1.2012
Model vrednotenja za
elektrarne (PNE)
(
)
Model ima eno samo raven. Vrednost NI
odvisna od lokacije.
Vrednost se pripiše celotni skupini nepremičnin,
ki jih za
z svoje
sv j delovanje
d l v nj p
potrebuje
tr buj elektrarna
l ktr rn
Povprečna letna
prilagojena proizvodnja
električna energije
7.800.000 kWh,
vodni pogon
in se nato proporcionalno porazdeli na
nepremičnine,
p
ki predstavljajo
p
j j skupino.
p
Skupna vrednost nepremičnin je odvisna od:
•
•
povprečne
č
letne prilagojene proizvodnje
električne energije
vrste pogona
41
17.1.2012
Model vrednotenja za
elektrarne (PNE)
(
)
Zadnji razred je proizvodnja el. energije nad 8.000.000.000 kWh
42
17.1.2012
Model vrednotenja za
rudnike (PNM)
(
)
Model ima eno samo raven. Vrednost NI
odvisna od lokacije.
Vrednost se pripiše celotni skupini nepremičnin,
ki jih za
z svoje
sv j delovanje
d l v nj p
potrebuje
tr buj rudnik in se
s
kamnolom,
količina rude
35.000 m3,
še 11 let koncesije
nato proporcionalno porazdeli na nepremičnine,
ki p
predstavljajo
j j skupino.
p
Skupna vrednost nepremičnin je odvisna od:
•
vrste mineralne surovine
•
povprečne letne količine izkoriščene
mineralne surovine
•
preostale koncesijske dobe v letih
43
17.1.2012
Model
vrednotenja
j
za
rudnike
(PNM)
Zadnji
nj rrazred
zr
jje
Količina 20.000.000
ton
44
17.1.2012
Model vrednotenja za
pristanišča ((PNP))
p
Model ima dve ravni –raven 2 za obmorska
pristanišča, raven 1 za ostala pristanišča.
Vrednost se pripiše celotni skupini nepremičnin,
ki jih za
z svoje
sv j delovanje
d l v nj p
potrebuje
tr buj rudnik in se
s
marina,
300 privezov v morju,
100 privezov na suhem,
50 privezov v hangarju.
nato proporcionalno porazdeli na nepremičnine,
ki p
predstavljajo
j j skupino.
p
Ločeno se obravnava tovorna pristanišča in
marine.
Skupna vrednost nepremičnin tovornega
pristanišča je odvisna od:
•
podatki o prihodkih pristaniške dejavnosti
•
podatki o stroških pristaniške dejavnosti
Prilagojeni letni
donos iz poslovanja
v evrih
45
17.1.2012
Model vrednotenja za
pristanišča ((PNP))
p
Zadnji razred je
razred donosa
50 000 000 eurov
50.000.000
Skupna vrednost
nepremičnin marine je
odvisna od števila privezov.
Zadnji razred je 1000 privezov.
46
17.1.2012
Model vrednotenja za
črpalke
p
(PNB)
(
)
Model ima tri ravni –raven 3 za črpalke ob
avtocestah, raven 2 za črpalke v mestnih
središčih, raven 1 za črpalke na drugih
lokacijah.
povprečna letna
količina prodanih
naftnih derivatov,
4.000.000 litrov.
Vrednost se pripiše celotni skupini nepremičnin,
ki jjih za svoje
j delovanje
j p
potrebuje
j črpalka
p
in se
nato proporcionalno porazdeli na nepremičnine,
ki predstavljajo skupino.
Skupna vrednost nepremičnin tovornega
pristanišča je odvisna od povprečne letne
količine prodanih naftnih derivatov v litrih.
47
17.1.2012
Model vrednotenja za
črpalke
p
(PNB)
(
)
Zadnji razred je
količina
25.000.000 litrov.
48
17.1.2012
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
Uvrščanje nepremičnin (sestavin nepremičnin) v posamezen model je
podano z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin in z
Uredbe o določitvi modelov vrednotenja.
vrednotenja
Kriteriji so podani v 5., 6., 7. in 8. členu Uredbe o določitvi
modelov vrednotenja (Ur.l. 95/2011).
Lahko jih strnemo v 12. pravil.
49
17.1.2012
Osnovne značilnosti:
Uvrščanje nepremičnin
v p
posamezne modele
1. Za dele stavb se določi en model glede na dejansko rabo dela
stavbe,
t b ki je
j evidentiran
id ti
v REN
50
17.1.2012
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
51
17.1.2012
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
O
Osnovne
značilnosti:
čil
ti
2. Pri posameznih delih stavb določene dejanske rabe (14.
pri določanju
j vrednosti dela stavbe že
odstavek 5. člena ZMVN)) se p
upošteva tudi vrednost pripadajočega zemljišča.
Vrednost pripadajočega zemljišča se upošteva pri dejanskih rabah
delov stavb, ki se jim vrednost določa po modelih:
•
za stanovanja (STA),
•
za hiše (HIS),
•
za lokale
l k l (PPL),
(PPL)
•
za pisarne (PPP),
•
za industrijo (IND),
•
za težko industrijo
j ((INP),
),
•
za javno rabo (PNJ),
•
za posebne nepremičnine (PPN) in
•
za garažo (GAR), razen za samostojno garažo ali niz takih zaprtih
garaž v enem nivoju.
nivoju
52
17.1.2012
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
53
17.1.2012
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
O
Osnovne
značilnosti:
čil
ti
3. Če se na parceli nahaja več stavb z deli stavb, katerih
j
raba jje navedena v 14. odstavek 5. člena ZMVN,,
dejanska
se vrednost pripadajočega zemljišča razdeli na vse stavbe (v
razmerju površin zemljišč pod stavbami).
54
17.1.2012
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
55
17.1.2012
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
O
Osnovne
značilnosti:
čil
ti
4. Površina pripadajočega zemljišča k stavbi z deli stavb, katerih
j
raba jje navedena v 14. odstavek 5. člena ZMVN,, jje
dejanska
dvakratnik površine zemljišča pod stavbo.
Zemljišče pod stavbo
Parcela: 100 enot
Fundus: 20 enot
40 enot parcele se
izračuna po
Ostanek
po
enakem modelu, p
parcele
katerem se izračuna del
stavbe
60 enot po modelu
d l za
zemljišča (razen za hiše)
Pripadajoče zemljišče
56
17.1.2012
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
O
Osnovne
značilnosti:
čil
ti
5. Za
•
•
•
•
•
dele stavb, ki imajo dejansko rabo:
*Se je določala do 7.
novembra 2011, pri
terasa (1274016),
novih
ih vpisih
isih v KS iin
balkon ali loža (1274017),
REN se ne določa !!!
stopnišče ali hodnik (1274020),
ostali prostori stanovanja(neuporabni prostori, prostori za
odlaganje
dl
j smeti,
ti lletna
t
k
kuhinja,…)
hi j
) (1274022) iin
skupni prostori (13)*.
se model ne določi in je vrednost 0 eurov.
57
17.1.2012
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
O
Osnovne
značilnosti:
čil
ti
6. Za izračun vrednosti parcele se uporabi en ali več modelov
Izračun po 2 modelih
Vrednost je dolocena po modelu78: 4% GOZ, vrednostna raven79: 4,
96% KME, vrednostna raven79: 4
58
17.1.2012
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
Izračun po 1 modelu
Vrednost je določena po modelu78: 100% KME, vrednostna raven79: 12
59
17.1.2012
Osnovne
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
značilnosti:
7. Model ali modeli po katerih se izračuna vrednost zemljišča se
določi po namenski rabi zemljišča razen v izjemnih primerih.
Izračun po
namenski rabi
Vrednost je dolocena po modelu78: 100% KME, vrednostna raven79: 12
Izračun po 2 modelih, del
parcele po namenski rabi,
del parcele po dejanski
rabi
Vrednost je določena po modelu
d l 78: 4% GOZ, vrednostna 4% GOZ
d
79
raven : 4,96% KME, vrednostna raven79: 4
60
17.1.2012
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
O
Osnovne
značilnosti:
čil
ti
8. Izjemni primeri, ko se model ali modeli za zemljišča NE
j p
po namenski rabi
določajo
A. Če na parceli stoji stavba, katere deli imajo dejansko rabo,
ki pripada modelom za stanovanja (STA), za hiše (HIS), za
lokale (PPL), za pisarne (PPP), za industrijo (IND), za težko
industrijo (INP), za javno rabo (PNJ), za posebne nepremičnine
(PPN) in za garažo (GAR)
(GAR), razen za samostojno garažo ali niz
takih zaprtih garaž v enem nivoju.
Vrednost je dolocena po modelu78: 100% HIS, vrednostna raven79: 16
61
17.1.2012
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
B Če
B.
Č za zemljišče
ljišč namenska
k raba
b nii določena
d l č
se
model določi po dejanski rabi.
Vrednost= 2,40
,
x 101 x 0,1
, =24,24
,
62
17.1.2012
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
C. Če je v REN za zemljišča evidentirana naslednja namenska
raba:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
stavbna
t b
zemljišča,
ljišč območja
b čj stanovanj,
t
j stanovanjske
t
j k površine,
ši
stanovanjske
t
j k površina
ši
za posebne namene, površine podeželskega naselja, površine počitniških hiš, površine
razpršene poselitve, razpršena gradnja ;
območja centralnih dejavnosti, osrednja območja centralnih dejavnosti, druga
območja centralnih dejavnosti;
območja proizvodnih dejavnosti, površine za industrijo, gospodarske cone, površine
z objekti za kmetijsko proizvodnjo;
površine za turizem, športni centri, območja zelenih površin, površine za oddih in
j ,p
parki,, površine
p
za vrtičkarstvo,, druge
g urejene
j
zelene površine,
p
,
rekreacijo,
pokopališča;
območja prometne infrastrukture, površine cest, površine železnic, letališča,
helioporti, pristanišča, ostale prometne površine;
območja komunikacijske infrastrukture, območja energetske strukture, območja
okoljske infrastrukture;
območja mineralnih snovi, površine nadzemnega pridobivalnega prostora, površine
podzemnega pridobivalnega prostora s površinskim vplivom, ki omogoča drugo rabo;
območje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja za
potrebe
t b obrambe
b
b v naselju,
lj območja
b čj za potrebe
t b obrambe
b
b zunajj naselij;
lij
posebna območja, površine drugih območij, druga zemljišča, ostala območja.
!!!se model določi po dejanski rabi!!!
63
17.1.2012
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
Korekcijski faktor
Vrednost= 8,90 x 191 x 1,5 =2549,85
64
17.1.2012
Osnovne
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
značilnosti:
9. Kadar se model določa po dejanski rabi se izbere:
•
model pozidana zemljišča, če se na parceli nahaja tudi stavba
z deli stavb z dejansko rabo je navedena v 14. odstavek 5.
člena ZMVN in je dejanska raba podana v REN pozidano
zemljišče
l šč
Vrednost je določena po modelu78: 100% PSZ, vrednostna raven79: 15
65
17.1.2012
Uvrščanje nepremičnin v
posamezne modele
p
•model druga zemljišča , v “podmodel”, ki ustreza eni od spodaj
navedenih rab:
Vrednost je določena po modelu78: 100% ZDR, vrednostna raven79: 15
66
17.1.2012
Osnovne
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
značilnosti:
10. Po modelu zemljišča za gradnjo stavb (ZGS) za izračuna
vrednosti v primeru, da je v REN zabeležena naslednja namenska
raba zemljišč:
!!!! Zemljišče za
gradnjo po REN ni
vedno enako
zemljišču za
gradnjo po
namenski
ki rabi
bi v
planu občine!!!!!
67
17.1.2012
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
!!!! Zemljišče za gradnjo po
REN ni vedno enako
zemljišču za gradnjo po
namenski rabi v planu
občine!!!!!
68
17.1.2012
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
78
Vrednost je določena po modelu : 100% ZGS, vrednostna raven79: 15
69
17.1.2012
Osnovne
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
značilnosti:
11. V primeru zemljišč (parcel) na katerih stojijo stavbe,
katerih deli imajo vrsto rabe, katerih vrednost se določa po
modelu za hiše (HIS), se tudi le-tem določi vrednost po tem
modelu, če je parcela manjša ali enaka 2400m2.
Pravilo ne velja,
velja če ima parcela
namensko rabo, ki se uvršča v model
ZGS
70
17.1.2012
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
71
17.1.2012
Uvrščanje nepremičnin v posamezne
modele
Osnovne značilnosti:
12 Nepremičnine za opravljanje dejavnosti
12.
Pri nepremičninah, ki se uvrščajo v modele za opravljanje
dejavnosti morajo lastniki ali upravljavci letno poročati oddelku
za vrednotenje na GURS:
•
nepremičnine, ki se delno ali v celoti uporabljajo za
opravljanje
l
dejavnosti,
d
•
količine, ki so potrebne za določitev vrednosti
(donos proizvedena energija,
(donos,proizvedena
energija nakopana ruda,
ruda prodani litri
goriva, število privezov) in
•
Koncesijsko dobo (od - do).
72
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti
nepremičnine
p
Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti nepremičnin so odvisni od
uvrstitve nepremičnine v model vrednotenja. Delimo jih na:
•
uvrstitev v dejansko rabo,
•
uvrstitev v model,
model
•
lokacijo,
•
leto izgradnje,
•
površino in
•
drugi podatki ki vplivajo na vrednost.
73
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti
nepremičnine
p
1. Uvrstitev v dejansko rabo
Vrednost nepremičnine (del stavbe) je vedno odvisna od dejanske
rabe – dejanska raba namreč vpliva na korekcijski faktor.
74
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti
nepremičnine
p
Vrednost nepremičnina je pogosto zaradi napačno določene
dejanske rabe korigirana z napačnim korekcijskim faktorjem
(razlika v vrednosti)
Npr St
Npr.
Stolpnica
lpnic s 100 d
deli,
li 40 jje st
stanovanj,
n v nj 40 shr
shramb,
mb 15 garaž
r ž
in 15 delov je skupnih v coni, ki ima 13 raven.
Dve stanovanji
j v tejj stavbi p
pov. 80 m2, v istem nadstropju:
pj
1. Stanovanje v stavbi z 21 – 50 stanovanj – korekcijski faktor 1
2. Stanovanje v stavbi nad 50 stanovanj - korekcijski faktor 0,9
Vrednost stanovanja 1: 176.776,20 eurov
Vrednost stanovanja 2: 159.098,58 eurov
75
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti
nepremičnine
p
2. Uvrstitev v model
Nepremičnina je pogosto zaradi napačno določene dejanske rabe
uvrščena v napačen model (razlika v vrednosti)
Npr St
Npr.
Stanovanje
n v nj v šoli
š li v velikosti
v lik sti 50 m2
1. Stanovanje v samostaječi stavbi z enim delom -1110001 –
model HIS – vrednost 145,204,00 evrov
2. Stanovanje v stavbi s 3 do 5 stanovanj-1122101 –
model STA - – vrednost 125.568,00 evrov
76
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti
nepremičnine
p
3. Lokacija
Lokacija predstavlja pripadnost nepremičnine posamezni vrednostni
coni znotraj modela, po katerem je vrednotena.
77
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti
nepremičnine
p
Lokacija ima največji vpliv na izračun
vrednosti, razen pri 7 modelih, ki imajo samo
eno raven (težka industrija, zidanice, kmetijski
objekti, druge stavbe,elektrarne, rudniki,
p s bn st
posebne
stavbe).
vb )
Pripadnost nepremičnine posamezni coni znotraj
modela ni možno spreminjati, razen v primeru
napačnega pozicioniranja nepremičnine v
prostor – ni pripombe na vrednost!!!!
78
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti
nepremičnine
p
Vpliv lokacije na vrednost za nepremičnine
vrednotene po modelu za hiše.
79
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti
nepremičnine
p
Vrednost za hišo zgrajeno leta 2010 z nt površino 150 m2
11
20
1
44 823 00 eurov
44.823,00
172 339 00 eurov
172.339,00
406 972 00 eurov
406.972,00
80
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo
na izračun vrednosti
nepremičnine
L k ij iin m
Lokacija
model
d l
81
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti
nepremičnine
p
4. Leto izgradnje
Leto izgradnje vpliva na vrednost pri vseh delih stavb, razen pri
delih stavbe, ki se uvrščajo v model vrednotenja za garaže.
Č sso bil
Če
bile izvedene
izv d n obnove,
bn v se
s izračuna
izr čun prilagojeno
pril
j n leto
l t izgradnje,
iz r dnj
razen pri delih stavb, ki se uvrščajo v posebne nepremičnine.
Obnove:
•
obnova strehe
•
obnova fasade
•
obnova oken
•
obnova inštalacij
82
17.1.2012
L t izgradnje
Leto
i
d j
Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti
nepremičnine
p
Vpliv leta izgradnje je različen glede na model, in sicer:
•
zaradi različno oblikovanih razredov in
•
zaradi različne vrednosti m2 površine v posameznem letu.
83
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti
nepremičnine
p
Leto izgradnje – model za hiše
84
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti
nepremičnine
p
Leto izgradnje – model za stanovanja
85
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti
nepremičnine
p
Leto izgradnje - model za pisarne
86
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti
nepremičnine
p
5. Površina
Površina nepremičnine vpliva na vrednost pri vseh delih stavb in pri
vseh parcelah razen pri pristaniščih, rudnikih, elektrarnah in
črpalkah.
87
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti
nepremičnine
p
Površina- model za lokale
88
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti
nepremičnine
p
Površina- model za stanovanja
89
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun
vrednosti nepremičnine
p
6. Drugi podatki ki vplivajo na
vrednost
Drugi podatki, ki vplivajo na vrednost
so odvisni od modela, v katerega je
uvrščena nepremičnina.
90
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun
vrednosti nepremičnine
p
A
91
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun
vrednosti nepremičnine
p
B
C
E
F
D
G
92
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun
vrednosti nepremičnine
p
H
K
I
J
L
O
M
N
P
93
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun
vrednosti nepremičnine
p
R
T
S
U
94
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun
Dodana prosojnica.
vrednosti nepremičnine
p
95
17.1.2012
Podatki, ki vplivajo na izračun
Dodana prosojnica.
vrednosti nepremičnine
p
96
17.1.2012
Premeri izračuna vrednosti
STANOVANJSKA STAVBA
Stanovanjska stavba na Bleiweisovi cesti 88, Kranj
št. stavbe 15 v ko Rupa, št. parcele 161/6 v ko Rupa.
D j
Dejanska
k raba
b dela
d l stavbe:
t b Stanovanje
St
j v samostoječi
t j či
stavbi z enim stanovanjem
1110001
Leto izgradnje: 1990
Ob
Obnova
f
fasade:
d NE
Obnova strehe: NE
Obnova oken: NE
Obnova inštalacij: NE
M t i l nosilne
Material
il konstrukcije:
k
t k ij opeka
k
Neto tlorisna površina: 256,8 m2
Uporabna površina: 110,3 m2
Priključek na vodovod: DA
P iklj č k na elektriko:
Priključek
l kt ik DA
Priključek na kanalizacijo:NE
Ogrevanje: centralno ogrevanje
Površina parcele: 547m2
V li
Vplivno
območje:
b čj Bližina
Bliži
ceste
t 1
1. ali
li 2.
2 reda
d d
do 50
50m
Bližina avtoceste ali hitre ceste do 100m
Ali je namenska raba parcele zemljišče za gradnjo: NE
97
17.1.2012
Premeri izračuna vrednosti
STANOVANJSKA STAVBA
Podatki v
registru
g
nepremičnin
98
17.1.2012
Premeri izračuna vrednosti
STANOVANJSKA STAVBA
Podatki v
registru
nepremičnin
99
17.1.2012
Premeri izračuna vrednosti
STANOVANJSKA STAVBA
Podatki v registru nepremičnin
100
17.1.2012
STANOVANJSKA STAVBA
Premeri izračuna vrednosti
Določitev modela
Vhodni podatek:
Dejanska raba dela stavbe: Stanovanje v samostoječi stavbi z enim
stanovanje 1110001
101
17.1.2012
STANOVANJSKA STAVBA
Določitev lokacije in vrednostne ravni
Premeri izračuna vrednosti
Vrednostna raven:16
D l čit lletnice
Določitev
tni – vhodni
h dni podatki:
p d tki:
•
•
•
•
•
Leto izgradnje: 1990
Obnova fasade: NE
Obnova strehe: NE
Obnova oken: NE
Obnova inštalacij: NE
Vhodno leto: 1990
Ni popravkov letnice,
letnice
ker ni obnov
102
17.1.2012
Premeri izračuna vrednosti
STANOVANJSKA STAVBA
Odčitek osnovne vrednosti iz vrednostne tabele:
Vhodni podatek: leto izgradnje
1990
neto tlorisna površina
256 8 m2
256,8
Osnovna vrednost dela stavbe = 330.222,00 + 6,8 x 655,76= 334.681,17
103
17.1.2012
Premeri izračuna vrednosti
STANOVANJSKA STAVBA
Nabor točk za korekcijski faktor
Vhodni podatki:
Dejanska raba: Stanovanje v samostoječi stavbi
z enim stanovanje 1110001
Priključek na vodovod: DA
Priključek na elektriko: DA
P iklj č k na k
Priključek
kanalizacijo:NE
li
ij NE
Ogrevanje: centralno ogrevanje
Nabor točk
Nabor točk:
70+12+8+5+ 95
70+12+8+5+=95
104
17.1.2012
Premeri izračuna vrednosti
STANOVANJSKA STAVBA
Določitev faktorja za lastnost objekta
Vhodni podatki:
Nabor točk: 100
Faktor za lastnost objekta = Fl_his = 0,96
Nabor točk za korekcijski faktor
Vhodni
h d podatki:
d k
Neto tlorisna površina: 256,8 m2
Uporabna površina: 110,3 m2
Izračun
razmerja=
110,3/256,8=
0,43
Število točk:60
105
17.1.2012
Premeri izračuna vrednosti
STANOVANJSKA STAVBA
Določitev faktorja razmerja površin
Vhodni podatki:
Število točk: 60
Faktor za razmerje površin= Frp = 0,7
Nabor točk za korekcijski faktor
Vhodni podatki:
Material nosilne konstrukcije: opeka
Nabor točk: = 100
106
17.1.2012
Premeri izračuna vrednosti
STANOVANJSKA STAVBA
Določitev faktorja za nosilno konstrukcijo
Vhodni podatki:
Število točk: 100
Faktor za nosilno konstrukcijo= Fnk = 1
Vhodni podatki:
Določitev korekcijskega faktorja Vplivno območje: :
Bližina ceste 1.
1 ali 2
2. reda do 50m
Bližina avtoceste ali hitre ceste do 100m
Faktor oddaljenosti =
Fodd =0,85
=0 85 x 0
0,9
9 =
0,765
Fodd max = 0,80
107
17.1.2012
Premeri izračuna vrednosti
STANOVANJSKA STAVBA
Vrednost pripadajočega zemljišča
Vhodni podatki:
Površina parcele: 547 m2
Osnovna rednost zemljišča 150 x 217 + 397 x 85 =66.295,00
Končni izračun:
Vhodni podatki:
Osnovna vrednost dela stavbe = Vs = 334.681,17
Faktor za lastnost objekta = Fl_his = 0,96
Faktor za razmerje površin= Frp = 0,7
Faktor za nosilno konstrukcijo= Fnk = 1
Fodd max = 0,8
0 8
Osnovna rednost zemljišča = Vz =66.295,00
Vrednost =(Vs x Fl_his x Frp x Fnk + Vz) x Fodd max
=(334.681,17
(334 681 17 x 0
0,96
96 x 0
0,7
7 x 1 + 66.295,00)
66 295 00) x 0,8=
0 8 232
232.960,59
960 59
108
17.1.2012
Premeri izračuna vrednosti
STANOVANJSKA STAVBA
Kontrola izračuna
Vrednost =(Vs x Fl_his x Frp x Fnk + Vz) x Fodd max
=(334.681,17 x 0,96 x 0,7 x 1 + 66.295,00) x 0,8= 232.960,59
109
17.1.2012
Premeri izračuna vrednosti
POSLOVNI PROSTOR
Pisarna v poslovni stavbi na Opekarski 11, Ljubljana
št. stavbe 4758 v ko Trnovsko predmestje
D j
Dejanska
k raba
b dela
d l stavbe:
t b 1220301 - Drug
D
upravnii
in pisarniški del stavbe
Leto izgradnje: 1992
Obnova fasade: NE
Ob
Obnova
strehe:
t h NE
Obnova oken: NE
Obnova inštalacij: NE
Neto tlorisna površina: 59,7 m2
U
Uporabna
b površina:
ši
58 2 m2
58,2
2
Ogrevanje: centralno ogrevanje
Model:
Vrednostna raven:
Pisarne
15
110
17.1.2012
POSLOVNI PROSTOR
Premeri izračuna vrednosti
Leto izgradnje: 1992
Uporabna površina: 58,2 m2
Osnovna vrednost dela stavbe = Vs = 81.129,00 + 8,2*1461,28 =
93.111,49
111
17.1.2012
POSLOVNI PROSTOR
Premeri izračuna vrednosti
Lastnosti stavbe:
Faktor lastnosti stavbe =
Fl_ppp = 1
Razmerje površin
Neto tlorisna površina: 59,7 m2
Uporabna površina: 58,2 m2
Razmerje pov.:
U /N =
Up/Np
58,2/59,7 =
0,98
Nabor točk:
100
112
17.1.2012
POSLOVNI PROSTOR
Faktor razmerja površin =
Frp_ppp = 1
Premeri izračuna vrednosti
Izračun
Vrednost =Vs x Fl_ppp x Frp_ppp
=93.111,49 x 1 x 1 = 93.111,49
113
17.1.2012
Premeri izračuna vrednosti
Zemljišče za gradnjo
Parcela 74/5 v ko Pševo
Površina:
740 m2
Vplivno območje: /
Namenska raba: 101041 - površine počitniških hiš - zemljišče za
gradnjo stavb, delež 100%
Model in lokacija:
Zemljišče za gradnjo ZGS
Vrednostna
d
raven: 8
114
17.1.2012
Premeri izračuna vrednosti
Zemljišče za gradnjo
Površina:
740 m2
Osnovna vrednost parcele = Vz =
740 x 41 = 30.340
N b ttočk:
Nabor
čk 75
Namenska raba: 101041 - površine počitniških hiš zemljišče za gradnjo stavb
stavb, delež100%
115
17.1.2012
Premeri izračuna vrednosti
Zemljišče za gradnjo
Nabor točk: 75
Korekcijski faktor
Fnr = 1
116
17.1.2012
Premeri izračuna vrednosti
Zemljišče za gradnjo
Vplivno območje: /
Izračun
Vrednost =Vz x Fnr
= 30.340 x 1 = 30.340
117
17.1.2012
Premeri izračuna vrednosti
KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
ŠČ
Parcela 858/2 v ko Kranj
Površina:
478 m2
Boniteta:
67
Namenska raba: 20100 – najboljša kmetijska zemljišča delež 100%
Model in lokacija:
Kmetijsko zemljišče KME
Vrednostna raven: 12
118
17.1.2012
Premeri izračuna vrednosti
KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
Površina:
478 m2
O
Osnovna
vrednost
d
parcele
l = Vz
V =
478 x 5,98 = 2.858,48
Bonitetne točke
točke: 67
Izračun
I
č
Vrednost =Vz x Fb
= 2.858,48 x 0,9 = 2.572,60
Korekcijski faktor = Fb = 0,9
119
17.1.2012
Spreminjanje podatkov o nepremičninah
•
Interpretacija podatkov javnega vpogleda
•
Načini spreminjanja podatkov
•
Nove dejanske rabe delov stavb
•
Spreminjanje podatkov o zemljiščih: bonitete in dejanske
rabe zemljišč
120
17.1.2012
Interpretacija podatkov
javne a vpogleda
javnega
vp leda
121
17.1.2012
Interpretacija podatkov
Poizvedba p
po parceli
p
javne a vpogleda
javnega
vp leda
122
17.1.2012
Interpretacija podatkov
Poizvedba po parceli
javne a vpogleda
javnega
vp leda
123
17.1.2012
Interpretacija podatkov
Poizvedba po stavbi
javne a vpogleda
javnega
vp leda
124
17.1.2012
Interpretacija podatkov
Podatki o p
parceli
javne a vpogleda
javnega
vp leda
125
17.1.2012
Interpretacija podatkov
Poizvedba p
po parceli
p
javne a vpogleda
javnega
vp leda
126
17.1.2012
Interpretacija podatkov
Podatki o stavbi
javne a vpogleda
javnega
vp leda
127
17.1.2012
Podatki o stavbi
Podatki o stavbi
128
17.1.2012
Interpretacija podatkov
jjavnega
g vpogleda
p g
Podatki o stavbi
129
17.1.2012
Podatki o
delu stavbe
130
17.1.2012
Podatki
o
delu
stavbe
131
17.1.2012
Podatki
o
delu
stavbe
132
17.1.2012
Podatki
o
delu
stavbe
133
17.1.2012
Načini spreminjanja
p d tk
podatkov
Podatke lahko spreminjamo:
• z geodetskimi postopki
• z vnosom sprememb v aplikacijo za spreminjanje podatkov REN
134
17.1.2012
Načini spreminjanja
p d tk
podatkov
135
17.1.2012
Načini
spreminjanja
podatkov
136
17.1.2012
Načini
spreminjanja
podatkov
137
17.1.2012
Nove dejanske rabe
delov stavb
Od 7.11.2011 dalje, je potrebno uporabljati nov šifrant za dejansko
rabo delov stavb.
Ukinjena je raba 13 – skupna raba – novonastalim ali spremenjenim
delom se ne določa več.
V katastru
k
stavb
b in registru nepremičnin
č
b
bo ta raba
b šše obstajala
b
l v
stavbah, ki so bile vpisane v evidence pred 7.11.2011.
Spremenjene rabe – spreminja se “vsebina”:
vsebina :
138
17.1.2012
Nove dejanske
rabe
d l stavb
delov
b
Nove rabe
http://www.gu.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/materialni_predpisi/zen0/
139
17.1.2012
Nove dejanske rabe
delov stavb
Od 7.11.2011 dalje, je potrebno uporabljati nov šifrant za dejansko
rabo delov stavb.
Ukinjena je raba 13 – skupna raba – novonastalim ali spremenjenim
delom se ne določa več.
V katastru
k
stavb
b in registru nepremičnin
č
b
bo ta raba
b šše obstajala
b
l v
stavbah, ki so bile vpisane v evidence pred 7.11.2011.
Spremenjene rabe – spreminja se “vsebina”:
vsebina :
140
17.1.2012
Spreminjanje podatkov o zemljiščih:
bonitete in dejanske rabe zemljišč
MKGP
GURS
141
17.1.2012
Spreminjanje podatkov o zemljiščih:
bonitete in dejanske rabe zemljišč
Spreminjanje vrednosti bonitetnih točk:
1. Preveritev dejanske rabe v podatkih MKGP
http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp
2 Sprememba dejanske rabe na MKGP,
2.
MKGP če se zemljišče v naravi ni
več kmetijsko ali gozd
3. Geodetski postopek določitve bonitete - GURS
142
17.1.2012
Prijetno je bilo preživeti
čas z vami!
Hvala!
Marijana
http://www digidata si/
http://www.digidata.si/
143