Letni delovni načrt 2014-2015

Comments

Transcription

Letni delovni načrt 2014-2015
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
LETNI DELOVNI NAČRT
šolsko leto 2014/15
Ravnateljica
Lea Vidmar
1
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
KAZALO
1. UVOD ............................................................................................................................................................... 4
2. SPLOŠNI PODATKI O ŠOLI ........................................................................................................................... 5
3. ŠOLSKI KOLEDAR ......................................................................................................................................... 7
3.1 DAN ŠOLE ..................................................................................................................................................... 8
4. VSEBINA IN ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA ...................................................... 9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
JUTRANJE VARSTVO .................................................................................................................................. 9
PODALJŠANO BIVANJE .............................................................................................................................. 9
SKRB ZA ZDRAVJE OTROK ...................................................................................................................... 10
PROMETNA VARNOST .............................................................................................................................. 10
DNEVI DEJAVNOSTI .................................................................................................................................. 11
DRUGE DEJAVNOSTI ZA UČENCE .......................................................................................................... 15
INTERESNE DEJAVNOSTI ......................................................................................................................... 15
SKUPNOST UČENCEV ŠOLE .................................................................................................................... 17
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA............................................................................................ 17
NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ......................................................................................................... 17
IZBIRNI PREDMETI ................................................................................................................................... 18
5. PREDMETNIK ............................................................................................................................................... 19
6. PODATKI O UČENCIH .................................................................................................................................. 22
6.1 MATIČNA ŠOLA .......................................................................................................................................... 22
6.2 PODRUŽNICA BUDANJE ........................................................................................................................... 22
7. ZAPOSLENI................................................................................................................................................... 23
7.1 STROKOVNI DELAVCI ............................................................................................................................... 23
7.2 OSTALI STROKOVNI DELAVCI IN OBVEZNOST ...................................................................................... 24
7.3 UPRAVNO TEHNIČNE SLUŽBE ................................................................................................................. 24
8. KADROVSKI IN MATERIALNI POGOJI ZA DELO....................................................................................... 25
8.1 ŠOLSKI PROSTORI .................................................................................................................................... 25
8.2 KADROVSKI POGOJI ZA DELO ................................................................................................................. 26
8.3 SKRB ZA ZDRAVJE IN VARSTVO PRI DELU ............................................................................................ 29
9. STROKOVNI ORGANI ŠOLE........................................................................................................................ 30
9.1 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN DRUGIH DELAVCEV ................................................... 31
9.2 PROGRAM PEDAGOŠKEGA VODENJA ŠOLE......................................................................................... 32
9.3 PROGRAM DELA ŠOLSKE PSIHOLOGINJE............................................................................................. 32
2
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
9.4 PROGRAM DELA ŠOLSKE KNJIŽNICE..................................................................................................... 35
9.5 PROGRAM DELA IZVAJALCEV DODATNE STROKOVNE POMOČI (DSP) ............................................. 38
9.6 PREVENTIVNI VZGOJNI PROGRAM ......................................................................................................... 39
10. SODELOVANJE S STARŠI ........................................................................................................................ 40
11. VKLJUČEVANJE V OKOLJE ..................................................................................................................... 42
12. PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2014/15.............................................................................. 43
12.1 SAMOEVALVACIJA .................................................................................................................................. 43
12.2 OSTALE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE NALOGE .................................................................................. 43
12.3 PROJEKTI ................................................................................................................................................. 44
13. SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ............................................. 45
14. LETNI DELOVNI NAČRT PODRUŽNICE BUDANJE ................................................................................. 46
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
ŠOLSKI OKOLIŠ ....................................................................................................................................... 46
ORGANIZACIJA POUKA .......................................................................................................................... 46
PODALJŠANO BIVANJE .......................................................................................................................... 46
ŠTEVILO UČENCEV PO RAZREDIH ....................................................................................................... 46
INTERESNE DEJAVNOSTI ....................................................................................................................... 46
VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNO DELO .................................................................................................... 47
DEJAVNOSTI, KI BODO POTEKALE OB POUKU ................................................................................... 48
PRIREDITVE, PROSLAVE IN DRUGO DELO ........................................................................................... 48
SODELOVANJE S STARŠI ....................................................................................................................... 49
3
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
V skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja (48. in 49. člen) ter Zakonom o osnovni šoli
(31. člen) je Svet Osnovne šole Šturje Ajdovščina na 25. seji, dne 29. 9. 2014 sprejel:
LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
1. UVOD
Že osmo leto si bomo na Osnovni šoli Šturje Ajdovščina prizadevali, da bi bilo delo in življenje pri nas
kar najbolj kvalitetno. Poskrbeli bomo, da bodo učenci odraščali v vrednotah poštenih, ustvarjalnih,
delavnih in učečih se mladih ljudi.
Skupaj s starši si bomo porazdelili naloge, ki bodo peljale otroke po poti, kjer si bodo pridobivali
pozitivno samopodobo in odgovornost do dela ter s tem tudi bolj vzljubili življenje.
S pomočjo letnega delovnega načrta, ki je pred nami, želimo:
- zagotoviti obseg, vsebino in organizacijo vzgojno izobraževalnega dela,
- prispevati k sistematičnemu in kvalitetnejšemu uresničevanju ciljev šole,
- omogočiti načrtno delo vseh strokovnih organov šole pri uresničevanju vzgojno izobraževalnega
dela,
- omogočiti učencem, staršem, zaposlenim in drugim vpogled ter tudi vključevanje v življenje in
delo šole.
Namen delovnega načrta je:
 zagotoviti sistematično uresničevanje z zakonom in izvršilnimi predpisi določene
naloge,
 določiti obseg, vsebino in organizacijo za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela,
 določiti program, ki ga bo šola opravila v šolskem letu 2014/2015.
Izhodišča za oblikovanje delovnega načrta so:
 Zakon o osnovni šoli, Zakon o financiranju v vzgoji in izobraževanju, Pravilnik o normativih in
standardih, obvezni predmetniki in učni načrti, pravila osnovne šole, obvestila in priporočila
Ministrstva za šolstvo in Zavoda RS za šolstvo in šport.
 Upoštevali smo naslednje spremenjene pravilnike in zakone: Pravilnik o šolskem koledarju
(Uradni list RS, št. 63/2008, št. 45/10, št.56/2012).
 ZUJF (Ur.l. RS, št.40/2012, 55/2012 skl.US:U-I-162/12-5, Up-626/12-5)
 Zakon o osnovni šoli: Ur.l. RS, št. 12/1996, Ur.l. RS, št. 33/1997, 54/2000 Odl.US: U-I72/96, 59/2001, 71/2004, 23/2005-UB1, 53/2005, 70/2005,
UPB2, 60/2006 (63/2006 popr.), 81/2006-UPB3, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012ZUJF,63/2013
 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni
šoli (Uradni list RS št. 29/96, 64/03,65/05, 64/06, 73/08, 52/13)
 Pravilnik o dokumentaciji v OŠ (Uradni list RS št. 29/96, 11/99, 27/02, 82/03, 59/08, 51/13)
 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS
št. 67/05, 64/06, 02/10, 30/13)
 Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli (Uradni list RS št. 44/08, 32/09, 51/13)
 Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS št. 10/12, 49/13)
Priprava delovnega načrta se je začela v aprilu, osnutek je nastajal v juniju, juliju in avgust
4
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
2. SPLOŠNI PODATKI O ŠOLI
OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE AJDOVŠČINA
Bevkova 22, 5270 Ajdovščina
Telefon: 05 365 38 00
Faks: 05 365 38 07
Elektronski naslov: [email protected]
Podračun: 01201-6000000215
ID za DDV: 39855210
Ravnateljica: Lea Vidmar
tel. 05 365 38 02
Pomočnica ravnateljice: Evgenija Godnič
tel. 05 365 38 06
Svetovalna služba, psihologinja : Bojana Stopar
Tel. 05 365 38 15
Podružnica Budanje
Budanje 24, 5271 Vipava
Telefon: 05 3645 241
Vodja podružnice: Darja Bolčina Furlan
USTANOVITELJ
Ustanoviteljica zavoda je Občina Ajdovščina.
Osnovna šola Šturje Ajdovščina je pričela z delom 1. septembra 2007.
UPRAVLJANJE ŠOLE
Ravnateljica je pedagoški vodja in posvetovalni organ šole.
Svet šole sestavlja 11 članov:
 trije predstavniki ustanovitelja
(Ivan Gruden, Ljudmila Kovač, David Rupnik)
 trije predstavniki staršev (Saša Brecelj – predsednica Sveta staršev, Martina Petrovič, Branko
Bevk)
 pet predstavnikov šole
(Kristina Škrlj Trošt, Zora Gregorc, Martina Makovec, Patricija Rojc, Martin Štinjek)
Predsednica sveta šole je Zora Gregorc.
PRISTOJNOSTI SVETA ŠOLE
 potrdi LDN za šolsko leto 2014/15,
 predlaga in daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
 odloča o pritožbah v zvezi z učenci,
 odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega
razmerja,
 razpiše delovno mesto ravnatelja, izbere kandidata in ga potrdi,
 odloča o pritožbah staršev v zvezi z izobraževalnim delom šole,
 oceni delovno uspešnost ravnatelja.
5
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov in je organiziran za uresničevanje
interesov staršev v šoli.
Strokovni organi šole
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.
Kolegij, ki ga sestavljajo ravnateljica, pomočnica ravnateljice, vodja podružnice, psihologinja,
predsednica Sveta šole, predstavnice posameznih triad, v razširjeni sestavi pa tudi vodje aktivov, se
sestaja po potrebi.
ŠOLSKI OKOLIŠ
Ulice: Bevkova ulica, Cankarjev trg, Goriška cesta od h. št. 1 do vključno h. št. 21, razen h. št. 6, 8, 10,
12, 14, 16, 16/a, 18, 20, 20/a, 20/b, Idrijska cesta, Kidričeva ulica, Lavričeva cesta od h. št. 45 dalje
razen h. št. 46 in 48, Levstikova ulica, Na Livadi, Na Trati, Polževa ulica, Pot v Žapuže, Slejkoti,
Slomškova ulica, Štrancarjeva ulica, Ulica Bazoviške brigade, Ulica Ivana Kosovela, Vipavska cesta,
Vojkova ulica, Ulica Milana Klemenčiča.
Naselja: Žapuže, Kožmani, Dolga Poljana, Budanje.
Osnovna šola Šturje Ajdovščina ima šestnajst oddelkov, pet skupin podaljšanega bivanja in oddelek
jutranjega varstva. Sestavni del OŠ Šturje Ajdovščina je tudi Podružnična šola Budanje, na kateri se
pouk odvija v štirih oddelkih, in sicer v treh samostojnih razredih (1., 2. in 4. razred) ter enem
kombiniranem oddelku (3. in 5. razred). Na podružnici je tudi oddelek podaljšanega bivanja. Oddelek se
občasno razdeli v dve skupini zaradi večjega števila otrok.
6
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
3. ŠOLSKI KOLEDAR
Novo šolsko leto se prične 1. septembra 2014, devetošolci zaključijo šolanje
15. junija 2015, vsi ostali razredi pa 24. junija 2015.
Pouka
prosti dnevi
Dan
Datumi
ponedeljek
sobota
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
sreda
1. sep. 2014
4. okt. 2014
27. okt. 2014
28. okt. 2014
29. okt. 2014
30. okt. 2014
31. okt. 2014
1. nov. 2014
24. dec. 2014
četrtek
petek
25. dec. 2014
26. dec. 2014
praznik
praznik
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
29. dec. 2014
30. dec. 2014
31. dec. 2014
1. jan. 2015
novoletne
počitnice
petek
2. jan. 2015
POUKA PROST DAN, NADOMEŠČANJE 4. 10. 2014
petek
petek
30. jan. 2015
6. feb. 2015
nedelja
petek
sobota
8. feb. 2015
13. feb.
14. feb. 2015
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM
PRAZNIKOM
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
16 .feb. 2015
17. feb. 2015
18. feb. 2015
19. feb. 2015
20. feb. 2015
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
23 .feb. 2015
24. feb. 2015
25. feb. 2015
26. feb. 2015
26. feb. 2015
zimske
počitnice
ponedeljek
ponedeljek
6. apr. 2015
27. apr. 2015
praznik
praznik
VELIKONOČNI PONEDELJEK
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
28. apr. 2015
29. apr. 2015
30. apr. 2015
1. maj 2015
2. maj 2015
prvomajske
počitnice
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
PRAZNIK DELA
PRAZNIK DELA
ponedeljek
15. jun. 2015
pouk
jesenske
počitnice
praznik
praznik
praznik
praznik
Aktivnost
ZAČETEK POUKA
NADOMEŠČANJE ZA 2.1.2015
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN
ENOTNOSTI
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
NOVO LETO
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
zimske
počitnice
praznik
praznik
ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE
SLOVENIJE:( razen občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok,
Kočevje, Osilnica in Kostel) KOROŠKE, PODRAVSKE,
POMURSKE, SAVINJSKE IN SPODNJEPOSAVSKE
STATISTIČNE REGIJE
ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE,
GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE,
OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE
TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: Ribnica, Sodražica,
Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel)
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9.
RAZREDA, RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
7
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
sreda
24. jun. 2015
sreda
24. jun. 2015
četrtek
25. jun. 2015
Letni delovni načrt 2014/2015
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1.
DO 8. RAZREDA, RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
praznik
DAN DRŽAVNOSTI
3.1
DAN ŠOLE
Dan šole praznujemo 11. aprila, na dan, ko je leta 2007 začel veljati Odlok o ustanovitvi Osnovne šole
Šturje.
Tudi letos bomo poleg ostalega spremljajočega programa v sodelovanju s kolesarskim društvom BIK.si
v marcu ali aprilu 2015, organizirali dobrodelno kolesarjenje in brevet za pomoč našim otrokom iz
socialno ogroženih družin.
V sklopu praznovanja bomo v sodelovanju z Mladinskim centrom in hotelom – Hišo mladih Ajdovščina
letos četrto leto zapored v aprilu 2015 organizirali Pantalonov festival – srečanje lutkarjev
osnovnošolcev severnoprimorske regije. Z njim želimo še naprej ohranjati dediščino slovenskega
lutkarja Milana Klemenčiča, spodbuditi lutkovno ustvarjanje na domači in drugih primorskih šolah ter
predstaviti Šturje kot zibelko slovenskega lutkarstva.
8
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
4. VSEBINA IN ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Pouk se začne ob 8. uri.
Učenci v šolo prihajajo ob 7.50. Tisti, ki imajo preduro ali kako drugače začenjajo pouk, se o prihodu v
šolo dogovorijo z učitelji.
4.1
JUTRANJE VARSTVO
Za učence 1. razreda, ki prihajajo v šolo prej, je organizirano jutranje varstvo, in sicer od 6.00 do 8.00.
Zakon določa, da učenci 1. razreda ne smejo brez spremstva prihajati v šolo in odhajati iz nje.
4.2
PODALJŠANO BIVANJE
Podaljšano bivanje je organizirano na centralni šoli in na podružnici v Budanjah. Poteka od 11.35 do
16.00. Do 16.30 je v podaljšanem bivanju dežurna učiteljica.
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj OPB predčasno napoti učenca iz šole samo s
pisnim potrdilom staršev.
Glavni odmor je od 1. do 4. razreda ob 9.35, od 5. do 9. razreda pa po tretji šolski uri, to je ob 10.25.
Od 1. do 4. razred
DOPOLDNE
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
8.00–8.45
8.50–9.35
10.00–10.45
10.50–11.35
11.40–12.25
12.30–13.15
OPB
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
11.35–12.25
12.25–13.15
13.15–14.05
14.05–14.55
14.55–15.45
dežurstvo
Od 5. do 9. razred
DOPOLDNE
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8:00–8.45
8.50–9.35
9.40–10.25
10.50–11.35
11.40–12.25
12.30–13.15
13.20–14.05
9
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
4.3
Letni delovni načrt 2014/2015
SKRB ZA ZDRAVJE OTROK
Vsebine:
 Navajanje učencev na osebno higieno in zdrav način življenja
 Sistematski pregledi in sistematski zobozdravstveni pregledi
 Tedenska ščetkanja in pregled ustne higiene (1. – 6. razred)
 Predavanja za učence, ki jih vodijo strokovne službe Zdravstvenega doma
 Program Zdrav življenjski slog
 Projekt Eko šola, Zdrava šola Shema šolskega sadja
 Obisk in ogled ZD Ajdovščina
Prehrana
Učence že v začetku šolanja navajamo na pravilen odnos do hrane in prehranjevanja in obravnavamo
učne vsebine o prehrani.
Na razredni in predmetni stopnji organiziramo naravoslovne dneve o zdravi prehrani v sodelovanju s
strokovnimi službami Zdravstvenega doma Ajdovščina.
Učenci v 6. razredu in tretjem triletju se pri gospodinjstvu in izbirnih predmetih (načini prehranjevanja in
sodobna priprava hrane) na teoretičen in praktičen način seznanjajo s pripravo zdrave hrane, pravilnim
načinom prehranjevanja in boleznih, povezanih z nezdravim načinom hranjenja.
4.4
PROMETNA VARNOST
Učenci so na poti v šolo izpostavljeni prometu na kar nekaj odsekih. Zato se s prometno varnostjo
začnejo seznanjati takoj na začetku 1. razreda, ko prejmejo tudi rumene rutice in kresničke.
Učenci obravnavajo teme o varnosti v prometu v okviru premeta spoznavanje okolja od 1. do 4. razreda.
V 5. razredu se učenci seznanijo s pravili vožnje s kolesom in pod vodstvom policista in razredničarke
opravijo kolesarski izpit.
Varstvo vozačev in morebitni odvozi s kombijem so organizirani po pouku pod vodstvom dežurnega
učitelja.
10
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
4.5
Letni delovni načrt 2014/2015
DNEVI DEJAVNOSTI
1. razred
KULTURNI DNEVI
september
Lutkovna predstava
oktober
november
december
januar
februar
Ob tednu otroka
marec
april
NARAVOSLOVNI
DNEVI
Jesen
TEHNIŠKI DNEVI
Urejanje šolskih
potrebščin
ŠPORTNI DNEVI
Pohod na Peskarico
Pohod ob reki
Ustvarjalna delavnica
Zimski pohod
Ogled gledališke
predstave
Ustvarjalna delavnica
Zdravje (ZD)
Ob zaključku bralne
značke
maj
junij
Atletika
Mlaka
Unec, Lipica
2. razred
KULTURNI DNEVI
september
oktober
Dan Zlate knjige
Ob tednu otroka
NARAVOSLOVNI
DNEVI
Kuhamo, pečemo
ŠPORTNI DNEVI
Pohod
Gozd
november
december
januar
februar
marec
april
TEHNIŠKI DNEVI
Izdelki iz različnih
materialov
Pantalonov festival
Ustvarjalne delavnice
Igre na snegu
Plesne igre
Skrb za zdravje
Ob zaključku bralne
značke
maj
junij
Atletika
Pohod
Soča
3. razred
KULTURNI DNEVI
september
oktober
november
december
januar
februar
marec
april
maj
junij
NARAVOSLOVNI
DNEVI
Dan Zlate knjige
TEHNIŠKI DNEVI
Sadje
Fructal, Mlinotest
Skrb za zdravje
Prazniki
ŠPORTNI DNEVI
Pohod
Plavanje-tečaj
Novoletni izdelki
Umetnost in umetniki
Od načrta do izdelka
Filmska predstava
Ogled ustanov v
mestu
Kmetija Petrovi
11
Športno vzg. karton
Atletika
Dan druženja in
gibanja generacij
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
4. razred
KULTURNI DNEVI
september
oktober
november
december
januar
februar
marec
april
maj
NARAVOSLOVNI
DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI
Lesena škatla
Šolski muzej, Cankarjev
dom
Pohod na Čaven
Prebavila in zobje
Gledališka predstava
Pletena košara
Dan muzejev
Elektrika in magneti,
E-hiša NG
Mlaj
junij
ŠPORTNI DNEVI
Živali v in ob morju ŠVN
Atletika
Pohod
Pohod - ŠVN
Plavanje - ŠVN
Rastline v in ob morju ŠVN
5. razred
KULTURNI DNEVI
september
oktober
november
december
januar
februar
marec
april
NARAVOSLOVNI
DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI
Zakaj piha veter
Gledališka predstava
Zdrava prehrana
ŠPORTNI DNEVI
Pohod Golaki
Atletika in pohod
Od načrta do izdelka
Ob kulturnem dnevu
Razvoj mladostnika
Živalski vrt –
prehrambene verige
Igre na snegu
Kras
Pohod
Soline
Kolesarjenje
Kulturne znamenitosti
Vipave
maj
junij
12
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
6. razred
KULTURNI DNEVI
september
oktober
november
december
maj
junij
TEHNIŠKI
DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
Plavanje
Atletika
Obisk in ogled
dejavnosti na Srednji
kmetijski šoli v
Šempetru
Družabne igre
Novoletne delavnice
Pravljica
januar
februar
marec
april
NARAVOSLOVNI
DNEVI
Energija – zrak,
svetloba
Na snegu
Gledališka predstava
Rudarstvo-Idrija
Ekskurzija predalpski
svet
Travnik-tabor
Spoznavanje sodobne
mladinske poezije
Notranjska in tehniški
muzej Bistra
Športne igre
Pohod na Kovk-tabor
7. razred
KULTURNI DNEVI
september
oktober
november
december
januar
februar
marec
april
maj
junij
NARAVOSLOVNI
DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI
Obdelava podatkov
Novoletne delavnice
Gledališka predstava
Doživljanje živali
ŠVN – Areh, gozd
ŠPORTNI DNEVI
Plavanje
Atletika
Pohod-ŠVN
Smučanje-ŠVN
Rimljani
Koncert-barok
Vipavski križ
Športne igre
Celinske vode in morje
13
Gorenjska-Kropa,
Vrba
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
8. razred
KULTURNI DNEVI
september
oktober
november
december
januar
februar
marec
april
maj
junij
NARAVOSLOVNI
DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
Pohod
Atletika
Kras (Štanjel,
Kosovelova hiša)
Spolnost
Prva pomoč
Novoletni izdelek
Čutila
Na snegu
Poklici - TŠC
Fizikalni eksperimenti
Koncert-barok in
Plečnikova Ljubljana
Kovinarska industrija
Dolenjska
Ekskurzija v dinarski
svet
Športne igre
Plavanje
9. razred
KULTURNI DNEVI
september
oktober
november
december
januar
februar
marec
NARAVOSLOVNI
DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
Plavanje
Kobarid, Tolminska
Genetika
Novoletni izdelek
Načrtovanje in
izdelava geometrijskih
teles
Lokar, Pilon
Gledališka predstava
in Prirodoslovni muzej
Na snegu
Orodja
april
Odvisnost
Atletika
maj
junij
Trnovski gozd
Priprava
valeto
scene
za
Športne igre
Adrenalinski športi
Ekskurzija v primorski
svet
Ob zaključku bralne značke bomo v aprilu na šolo povabili enega od kulturnih delavcev.
14
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
4.6
Letni delovni načrt 2014/2015
DRUGE DEJAVNOSTI ZA UČENCE
Šola organizira še druge oblike izobraževanja za učence, ki bogatijo in dopolnjujejo predmetnik in
predpisane vzgojno-izobraževalne vsebine (razširjeni program).
razred
3.
4.
5.
6.
7.
kraj
ŠC Police, Ajdovščina
Mladinsko zdravilišče in letovišče
Rdeči križ Slovenije, Debeli Rtič
Ajdovščina
Kovk
Ruška koča, Areh na Pohorju
Tekmovanja v znanju
Športna tekmovanja
Tekmovanje za bralno
značko
Varstvo okolja
Humanitarne akcije
vsebina
Plavalni tečaj
Poletna šola v naravi
čas
6. – 10. 10. 2014
15. – 19. 6. 2015
Kolesarski izpit
Dvo-dnevi tabor
Zimska šola v naravi
maj
junij
9. – 13. 1. 2015
Slovenščina, logika, kemija, biologija, matematika, fizika, angleščina,
geografija, zgodovina, sladkorna bolezen, cici vesela šola in vesela šola,
robotika
nogomet, košarka, rokomet, atletika, ples, športna značka
Učenci od 1. do 9. razreda
Čistilne akcije in skrb za čisto okolico šole, realizacija programa Zdrave in
Eko šole
Sodelovanje z RK Ajdovščina, Škofijsko Karitas Ajdovščina,
medgeneracijsko sodelovanje-Društvo upokojencev Ajdovščina, pomoč
sošolcem
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše odsotnosti ali katerega drugega vzroka
težave s snovjo.
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na višji, zahtevnejši ravni.
Individualna in skupinska pomoč učencev
Poleg dopolnilnega pouka je organizirana individualna pomoč učencem, ki imajo večje težave pri
učenju.
Te ure pa so namenjene tudi nadarjenim učencem.
Tekmovanja
Učence vzpodbujamo k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju s posameznih predmetnih
področij.
Dnevi dejavnosti
Športnih dnevov je v vsakem razredu po pet.
Kulturni dnevi so v prvem triletju po štirje, v drugem in tretjem triletju pa po trije v šolskem letu.
Naravoslovni dnevi so po trije v vsakem razredu.
Tehniški dnevi so trije v prvem triletju, štirje pa v drugem in tretjem triletju.
V okviru dnevov dejavnosti učenci opravijo različne projekte in druge naloge, nekatere dneve dejavnosti
pa načrtujemo kot medpredmetno sodelovanje.
4.7
INTERESNE DEJAVNOSTI
Organizirali in izvajali bomo različne interesne dejavnosti z družboslovno-kulturnega področja, s
področja naravoslovja in tehnike, s področja športa in v sodelovanju s športnimi in drugimi klubi ter
društvi.
Učencem in staršem bomo predstavili obseg dejavnosti, ki ga bomo lahko izvedli v okviru kadrovskih in
finančnih zmožnosti. Za morebitne dodatne dejavnosti se bomo s starši dogovorili posebej.
15
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
Na šoli bomo otrokom ponudili tudi dejavnosti, ki jih bodo vodili zunanji sodelavci. Nekatere bodo
plačljive.
Prvo in drugo triletje
DEJAVNOST
VESELA ŠOLA
CICI VESELA ŠOLA 1. in 2. r
DRAMSKI KROŽEK 1. in 2. r
LIKOVNI KROŽEK 4. .- 5. r
LIKOVNI KROŽEK 3. r
ORFFOVI INSTRUMENTI IN
FLAVTA 1., 2. in 3.r
LJUDSKI PLESI
USTVARJALNE URICE 3., 4. r.
KUHARSKI KROŽEK 5. r
RAČUNALNIŠKI KROŽEK 1. in 2. r.
EPI READING BADGE
ATLETIKA
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 4. in 5. r
ŠOLA NOGOMETA 1.r
KOŠARKA ZA DEKLICE od 1. do 4.r.
MENTOR
Hermina Plešnar
Klavdija Jerončič
Renata Lemut, Suzana Gorup
Urška Kranjc
Klara Pregelj
Zora Gregorc
Polonca Juretič
Majda Vidmar
Tadeja Lampe
Teja Pičulin
Irena Šček, Ana Mlakar
Gregor Zagorc
Igor Hodak
zunanji sodelavec
zunanja sodelavka
Tretje triletje
DEJAVNOST
DRAMSKI KROŽEK
PRVA POMOČ
PLANINSKI KROŽEK
LIKOVNI KROŽEK 6. – 9. r.
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
EPI-Reading Badge
ANGLEŠKI KROŽEK 6. in 7. r
VESELA ŠOLA
ŠPANŠČINA 6. – 9 r.
MODELARSKI KROŽEK
MENTOR
Silvana Mislej, Petra Rodman
Vesna Furlan
Vesna Furlan
Bojan Bole
Igor Hodak
Irena Šček, Ana Mlakar
Ana Mlakar
Darja Gorup
zunanja sodelavka
Zunanji sodelavec
Podružnica Budanje
DEJAVNOST
DRAMSKI KROŽEK
PRAVLJIČNI KROŽEK
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
LIKOVNI KROŽEK
MENTOR
Ingrid Ergaver Bizjak
Darja Bolčina Furlan
Kristina Škrlj Trošt
Marijana Stanković
Šolsko knjižnico na podružnici vodi Darja Bolčina Furlan.
16
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
4.8
Letni delovni načrt 2014/2015
SKUPNOST UČENCEV ŠOLE
Učenci od 3. do 9. razreda se lahko dejavno vključujejo v oblikovanje življenja in dela na šoli preko
šolske skupnosti učencev. V ta namen izberejo po dva predstavnika iz vsakega oddelka, ki posredujeta
predloge, želje…svojega oddelka, oziroma poročata s srečanj šolske skupnosti učencev.
Oktobra bo skupnost učencev sprejela letni program dela. Na seji bodo predstavniki oddelkov izvolili
predsednika šolske skupnosti učencev.
Skupnost učencev bo opravljala naslednje naloge:
 zbirala pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov
dejavnosti, ekskurzij in interesnih dejavnosti,
 spremljala bo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjala ravnateljico in Svet šole
na morebitne kršitve pravic učencev,
 informirala učence o svoji dejavnosti,
 načrtovala in organizirala bo skupne akcije,
 oblikovala bo predloge za pohvale, nagrade in priznanja za učence,
 sodelovala na sestankih Sveta staršev in Sveta šole.
Mentorica skupnosti učencev je Darja Gorup.
Šolski parlament kot izvršilni organ skupnosti učencev šteje 15 članov, to je po enega učenca iz
vsakega oddelka ( od 3. do 9. razreda, tudi iz podružnice Budanje).
4.9
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
V šolskem letu 2014/15 sta dve ocenjevalni obdobji. Starši so o uspehu svojega otroka pisno obveščeni
po prvem ocenjevalnem obdobju, le v 1. razredu se v prvem ocenjevalnem obdobju učenčevo znanje ne
ocenjuje. Drugo ocenjevalno obdobje se zaključi s spričevali. Učitelj spremlja in ugotavlja napredek
učenca in o tem sproti obvešča starše.
Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori, pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo in
nastopi učencev.
Učitelji upoštevajo Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v osnovni
šoli (Ul. RS, št.52/2013).
Ocenjevalni obdobji trajata:
1. ocenjevalno obdobje od 1. 9. 2014 do 30. 1. 2015,
2. ocenjevalno obdobje od 2. 2. 2015 do 15. 6. (9. razred) oz. do
24. 6. 2015 (učenci od 1. do 8. razreda).
Popravni in predmetni izpiti za učence 9. razreda bodo med 16. 6. in 30. 6. 2015, za učence od 1. in 8.
razreda pa med 26. 6. in 9. 7. 2015. Naknadni rok popravnih izpitov za učence od 1. do 9. razreda bo
med 18. 8. in 31. 8. 2015.
4.10 NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA
Nacionalni preizkusi znanja se opravljajo iz treh predmetov, in sicer:
 v 6. razredu iz znanja slovenščine, matematike in angleščine. Preizkus znanja je obvezen.
 v 9. razredu iz znanja slovenščine in matematike ter tretjega predmeta, ki ga določi minister za
izobraževanje, znanost in šport. Preizkus znanja je obvezen.
Preizkusi bodo:
 matematika; 5. maja 2015 za učence 6. in 9. razreda
 slovenščina; 7. maja 2015 za učence 6. in 9. razreda
17
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
 angleščina; 11. maja 2015 za učence 6. razreda,
 tretji predmet; 11. maja 2015 za učence 9. razreda
4.11 IZBIRNI PREDMETI
V šolskem letu 2014/15 bomo izvajali pouk naslednjih izbirnih predmetov:
7. razred
8. razred
9. razred
Sodobna priprava hrane
Zvezde in vesolje
Rastline in človek
Izbrani šport
Obdelava gradiv-les
Sodobna priprava hrane
Robotika v tehniki
Kemija v okolju
Šport za sprostitev
Zvezde in vesolje
Rastline in človek
Sodobna priprava hrane
Robotika v tehniki
Kemija v okolju
Šport za zdravje
Zvezde in vesolje
Rastline in človek
Vzgoja za medije-TV
Italijanščina 1
Likovno snovanje 1
Turistična vzgoja
Vzgoja za medije-TV
Italijanščina 1
Šolsko novinarstvo
Turistična vzgoja
Likovno snovanje 2
Šolsko novinarstvo
Italijanščina 3
Letošnje šolsko leto imamo na šoli 17 skupin izbirnih predmetov.
Izbirni predmeti so na urniku 6., 7. in 8. šolsko uro.
Nekatere vsebine izvajamo strnjeno več ur (fleksibilni predmetnik), to pomeni, da potekajo le v enem
polletju in se potem zaključijo.
18
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
5. PREDMETNIK
prvo triletje
PREDMETI/ ŠT. UR
TEDENSKO IN LETNO
Slovenščina
Matematika
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Spoznavanje okolja
Angleščina
Naravoslovje in
tehnika
Družba
Športna vzgoja
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
Število predmetov
Število ur tedensko
Število tednov
pouka
1. r.
2 r.
3. r.
T
6
4
2
2
3
L
210
140
70
70
105
T
7
4
2
2
3
L
245
140
70
70
105
T
7
5
2
2
3
L
245
175
70
70
105
3
105
4 dni
3 dni
3 dni
5 dni
6
20
3
105
4 dni
3 dni
3 dni
5 dni
6
21
3
105
4 dni
3 dni
3 dni
5 dni
6
22
35
35
35
19
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
drugo triletje
PREDMETI/ ŠT. UR
TEDENSKO IN LETNO
Slovenščina
Matematika
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Tuji jezik angleščina
Naravoslovje in
tehnika
Tehnika in
tehnologija
Družba
Geografija
Zgodovina
Naravoslovje
Gospodinjstvo
Športna vzgoja
Oddelčna skupnost
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
Število predmetov
Število ur tedensko
Število tednov
pouka
4. r.
5. r.
T
5
5
2
L
175
175
70
1,5
52,5
2
70
3
105
2
70
3
105
0,5 17,5
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
8
24
35
T
5
4
2
1,5
6.r
L
175
140
70
T
5
4
1
L
175
140
35
52,5
1
35
3
105
4
140
3
105
2
70
3
1
3
0,5
105
35
105
17,5
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
9
26
35
1
1
2
1,5
3
0,5
35
35
70
52,5
105
17,5
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
11
26
35
20
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
tretje triletje
PREDMET/
ŠT. UR TEDENSKO IN LETNO
7.
T
4
4
4
1
1
2
2
L
140
140
140
35
35
70
70
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik angleščina
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državljanska vzgoja in
1
35
etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
3
105
Tehnika in tehnologija
1
35
Športna vzgoja
2
70
Predmet 1
2/1 70/35
Predmet 2
1
35
Predmet 3
1
35
Kulturni dnevi
3 dni
RAZRED
8.
T
L
3,5 122,5
4
140
3
105
1
35
1
35
1,5
52,5
2
70
1
35
2
2
1,5
70
70
52,5
1
2
2/1
1
1
35
70
70/35
35
35
3 dni
Naravoslovni dnevi
3 dni
3 dni
Tehniški dnevi
Športni dnevi
Število predmetov
4 dni
5 dni
14
4 dni
5 dni
16
Število ur tedensko
29,5
30
35
35
Število tednov pouka
21
9.
T
4,5
4
3
1
1
2
2
L
144
128
96
32
32
64
64
2
2
2
64
64
64
2
2/1
1
1
64
64/32
32
32
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
14
30
32
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
6. PODATKI O UČENCIH
6.1
MATIČNA ŠOLA
RAZRED
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a
9.b
SKUPAJ
6.2
DEČKI
10
11
9
10
7
7
11
7
5
11
10
10
9
8
8
DEKLICE
5
5
15
13
7
9
16
10
10
11
11
8
8
8
8
SKUPAJ
15
16
24
23
14
16
27
17
15
22
21
18
17
16
16
7
9
16
9
149
7
160
16
309
DEKLICE
4
4
3
5
5
21
SKUPAJ
13
13
8
13
11
58
PODRUŽNICA BUDANJE
RAZRED
1.
2.
3.
4.
5.
SKUPAJ
DEČKI
9
9
5
8
6
37
Na podružnični šoli v Budanjah poteka kombinacija 3. in 5. razreda. 1., 2. in 4. razred so samostojni.
V šolskem letu 2014/15 je na Osnovni šoli Šturje Ajdovščina 17 oddelkov na matični šoli in
4 oddelki na podružnici v Budanjah. Šolo v 21. oddelkih obiskuje skupaj 367 otrok.
22
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
7. ZAPOSLENI
7.1
STROKOVNI DELAVCI
MATIČNA ŠOLA
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a
9.b
PODRUŽNICA
BUDANJE
1.
2.
3.
4.
5.
RAZREDNIČARKA
RAZREDNIK IN OBVEZNOST
Renata Lemut, OPB, JV
Zora Gregorc
Klavdija Jerončič, OPB
Polonca Juretič, OPB, JV
Majda Vidmar, OPB
Klara Pregelj
Urška Kranjc, OPB
Tadeja Lampe, OPB
Hermina Plešnar
Martina Makovec, MAT,VV
Petra Rodman, SLJ,VV
Ksenija Černigoj, knjižničarka, SLJ
Ana Mlakar, TJA, OPB,VV
Silvana Mislej, knjižničarka, SLJ
Irena Šček, TJA
Martin Štinjek, GEO, OPB
Darja Gorup, ZGO, DKE, OPB
RAZREDNIČARKA
Darja B. Furlan, OPB, JV
Kristina Š. Trošt, OPB, JV
Marijana Stanković, OPB, JV
Ingrid E. Bizjak, OPB, JV
Marijana Stanković, OPB, JV
23
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
7.2
Letni delovni načrt 2014/2015
OSTALI STROKOVNI DELAVCI IN OBVEZNOST
Danijela Čermelj
Andreja Margon
Suzana Gorup
Jelka Sorta
Erik Černigoj
Bojan Bole
Igor Hodak
Gregor Zagorc
Vesna Furlan
Evgenija Godnič
Irena Knafelc
Andrejka Repič
Teja Mikuž
Ksenija Trampuž Švara
Mihaela Mikuž
Bojana Stopar
Hermina Bavčar
učiteljica OPB
Učiteljica OPB v Budanjah
vzgojiteljica, JV, OPB
učiteljica KEM
učitelj FIZ, TIT
učitelj LUM
učitelj GUM
učitelj ŠPO, JV
učiteljica ŠPO
pomočnica ravnateljice, MAT
učiteljica BIO,OPB
učiteljica TJI
računalničarka, MAT, JV, OPB
učiteljica DSP, ISP, soc. pedagog
učiteljica DSP, defektologinja
psihologinja, učiteljica DSP
logopedinja
Jutranje varstvo je na matični šoli organizirano vsak dan od 6.00 do 8.00, na podružnici v Budanjah
pa od 7.00 do 8.00.
Varstvo vozačev je na matični šoli organizirano od 12.30 do 14.45, ko avtobus odpelje vozače v Dolgo
Poljano in Budanje.
Podaljšano bivanje je na matični šoli in podružnici v Budanjah organizirano od 11.35 do 15.45. Po tej
uri učiteljice izvajajo dežurno varstvo.
7.3
UPRAVNO TEHNIČNE SLUŽBE
Dela in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji delovnih mest, opravljajo:
Ksenija Ušaj
Patricija Rojc
Tanja Bratina
Sevlija Sukanović
Ljuba Kobol
Silvana Petrovčič
Miralda Balkić
Marija Stegič
Primož Bratina
Ana Črnigoj
računovodkinja
poslovna sekretarka
snažilka
snažilka
snažilka
snažilka
snažilka
gospodinjec
hišnik
kuharica
24
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
8. KADROVSKI IN MATERIALNI POGOJI ZA DELO
8.1
ŠOLSKI PROSTORI
ŠTEVILKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ŠTEVILKA
1a
6a
7a
8a
8b
10a
12a
12b
15a
16a
17a
UČILNICA
1.a
1.b
2.b
3.a
2.a
GOSPODINJSTVO
ZGODOVINA/GEOGRAFIJA
SLOVENSKI JEZIK
ANGLEŠKI JEZIK
MULTIMEDIJSKA UČILNICA
MATEMATIKA
LIKOVNA IN GLASBENA
UMETNOST
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, FIZIKA
4.a
4.b
ANGLEŠKI JEZIK
KEMIJA, BIOLOGIJA,NAR
4.a
3.b
NADSTROPJE
pritličje
pritličje
pritličje
pritličje
pritličje
1. nadstropje
1. nadstropje
1. nadstropje
1. nadstropje
1. nadstropje
2. nadstropje
2. nadstropje
KABINET
RAZREDNA STOPNJA
GOSPODINJSTVO
ZGODOVINA,GEOGRAFIJA
SLOVENSKI JEZIK, DSP
RAČUNALNICA, DSP
LUM, GUM
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,
STROJNICA
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
FIZIKA, MATEMATIKA
KEMIJA, BIOLOGIJA,NAR
RAZREDNI POUK
NADSTROPJE
pritličje
1. nadstropje
1. nadstropje
1. nadstropje
1. nadstropje
2. nadstropje
2. nadstropje
2. nadstropje
2. nadstropje
2. nadstropje
2. nadstropje
2. nadstropje
2. nadstropje
2. nadstropje
2. nadstropje
2. nadstropje
2. nadstropje
2. nadstropje
V lanskem šolskem letu smo bili zaradi prostorske stiske primorani rekonstruirati multimedijsko učilnico
s pripadajočim kabinetom in čitalnico. Stene med učilnico in kabinetoma se je zrušilo, prostor s predelno
steno razdelilo, tako da sta nastali dve manjši učilnici v izmeri 60,08 m2 in 59.40 m2.
Gradbena in obrtniška dela ter kasneje elektro in strojne instalacije so se začele izvajati 19. julija 2014.
Dela so bila končana v predvidenem roku in sicer 25. avgusta 2014.
Dela je izvajalo podjetje Elita Nagode d.o.o.. Stroške del in opremo za eno učilnico je v celoti pokrila
Občina Ajdovščina. Cena celotne investicije je znašala 23.763,03 evre.
25
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
V letošnjem šolskem letu smo z Občino Ajdovščina v dogovoru za rekonstrukcijo še ene učilnice
in sicer učilnice likovne umetnosti in pripadajočega kabineta. Tudi tukaj gre za rušitev stene med
učilnico in kabinetom, vendar gre za rušitev nosilne stene, za katero je potrebno gradbeno
dovoljenje. S tem bi pridobili dodatno učilnico, ki pa jo nujno potrebujemo, če želimo v šolskem
letu 2015/16 sprejeti 2 oddelka prvošolcev.
8.2
KADROVSKI POGOJI ZA DELO
Na šoli poučuje 42 učiteljev in vzgojiteljica, ki imajo poln ali krajši delovni čas. Dva zaposlena
dopolnjujeta svojo obveznost z drugimi zavodi.
Strokovne delavke na šoli so še psihologinja, defektologinja, socialna pedagoginja in logopedinja, ki
predstavljajo šolsko svetovalno službo ter knjižničarka.
Organizacijsko delo na šoli vodita ravnateljica in pomočnica ravnateljice.
Računovodkinja, poslovna sekretarka, hišnik, kuharica, gospodinjec in pet čistilk predstavljajo
nepedagoško osebje, zaposleno na šoli.
Iz kadrovskega načrta za leto 2014:
Iz kadrovskega načrta za obdobje januar 2014 – januar 2015 je razvidno, da ostajamo na istem številu zaposlenih kljub
temu da se, v šolskem letu 2014/15 število oddelkov na šoli poveča za 2. Na podružnični šoli v Budanjah ne bo več dvojne
kombinacije in bodo tako 4 oddelki, na matični šoli bo en oddelek več na predmetni stopnji.
V naslednjih štirih letih naj bi se število vpisanih učencev povečalo za 175.
V šolskem letu 2014/15 bomo na novi delovni mesti prerazporedili naše že zaposlene delavce, prav zaradi tega pa števila
zaposlenih ne moremo zmanjševati. Na šoli imamo zaposlenih 15 učiteljic razrednega pouka, od tega 5 na podružnici. V
naslednjem šolskem letu bo od 1. do 5. razreda 9 oddelkov, na podružnici 4. Ena od učiteljic bo v oddelku podaljšanega
bivanja v Budanjah, ena na matični šoli. Že lani in letos v oddelkih podaljšanega bivanja svojo obveznost dopolnjujejo
učiteljice in učitelji predmetne stopnje. Tako bo tudi v naslednjem šolskem letu. Potem pa se bo naslednjih nekaj let število
oddelkov in otrok od 6. do 9. razreda vztrajno povečevalo. S tem se bo povečevalo tudi število ur posameznih predmetov od
6. do 9. razreda, tako da bodo učitelji predmetne stopnje imeli izpolnjeno obveznost ali celo nadobveznost že brez ur
podaljšanega bivanja.
Letos (2013-14) poteka pouk v 16-ih oddelkih na matični šoli, v 3 pa na podružnici. V naslednjih štirih letih se bo prav zaradi
povečanega vpisa otrok število oddelkov povečalo na matični šoli na 20, na podružnici pa na 5 (število otrok naraste iz
letošnjih 53 na 85). Skupaj torej v štirih letih iz 19-ih na 25 oddelkov.
Letos ima 28 od 40 pedagoških delavcev povečano obveznost.
V prihodnjih štirih letih bomo tako morali zaposliti še najmanj eno vzgojiteljico, vsaj pet razrednih učiteljic (pričakuje se tudi
porast števila otrok vpisanih v podaljšano bivanje), in še posamezne deleže zaposlitev v 6. razredu in tretji triadi (povečano
število ur posameznih predmetov, drugi tuji jezik, neobvezni izbirni predmeti).
Prav tako se bo povečal delež zaposlitve nekaterih delavcev: knjižničarke in svetovalne delavke iz sedanjih 0,95 deleža
zaposlitve na 1,25 deleža, računalničarke iz 0,35 deleža na 0,55 deleža, pomočnice ravnatelja iz 0,55 deleža zaposlitve na
0,68 deleža. Prav tako se povečajo deleži delovnih mest vsemu tehničnemu, računovodskemu in administrativnemu kadru.
Tak obseg dela zahteva povečano število zaposlenih in s tem večja finančna sredstva, ki jih bo šola potrebovala za
nemoteno delovanje.
26
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Delavci
Ravnatelj, pomočnik ravnatelja
Učitelj, vzgojitelj
Drugi strokovni delavci (knjižničar,
svetovalni delavec, računalnikar,
organizator š. p., laborant)
Spremljevalec
Računovodsko – administrativni del.
Tehnični DM (hišnik, čistilec, gospodinjec)
Hišnik – financer občina
Kuhar
Kuhar – financer občina
Drugi
Skupaj MIZŠ
Skupaj MIZŠ + Občina
Skupaj MIZŠ + Občina + ZŽS
Skupaj MIZŠ + Občina + ZŽS + JD
Letni delovni načrt 2014/2015
1. 1 .2014
1. 4. 2014
1. 7. 2014
1. 10. 2014
1. 1. 2015
2
31,67
2,53
2
31,645
2,53
2
31,67
2,53
2
31,31
2,89
2
31,31
2,89
/
2
6,5
0,4
0,97
0,03
/
45,67
46,1
46,6
/
/
2
6,5
0,4
0,97
0,03
/
45,645
46,075
46,575
/
/
2
6,5
0,4
0,97
0,03
/
45,67
46,1
46,6
/
/
2
6,5
0,4
0,97
0,03
/
45,67
46,1
46,6
47,6
/
2
6,5
0,4
0,97
0,03
/
45,67
46,1
46,6
47,6
27
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
28
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
8.3
Letni delovni načrt 2014/2015
SKRB ZA ZDRAVJE IN VARSTVO PRI DELU
Na šoli skrbimo za zdravje naših delavcev in za stalna izpopolnjevanja iz varstva pri delu in požarne
varnosti.
Delavce pošiljamo na redne zdravniške preglede v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Zaposleni se lahko naročijo na malico in kosilo, ki nam ga pripeljejo s Srednje šole Veno Pilon.
Vsak četrtek od 20.30 do 22.00 jim je na voljo čas za rekreacijo v športni dvorani. Kadarkoli lahko
koristijo tudi zunanje športne površine pred šolo.
Na šoli imamo usposobljeno delavko za izvajanje prve pomoči.
Redno zagotavljamo delavno opremo, ki je predpisana za posamezna delovna mesta.
Strokovni delavci aktivno sodelujejo na vseh športnih dnevih, bodisi kot vodje ali spremljevalci.
Šola je vključena v projekt Shema šolskega sadja in v projekt Zdrava šola. Koordinatorica letošnje
Zdrave šole je učiteljica biologije Petra Ušaj.
V projekt Eko šola kot način življenja smo vključeni že šesto leto zapored. Vodja Eko šole je učiteljica
biologije Irena Knafelc.
Zdravstveni dom Ajdovščina organizira na naši šoli Dan zdravja v oktobru Poleg drugih udeležencev se
lahko tudi naši zaposleni udeležijo testa hoje, si izmerijo krvni tlak, holesterol in sladkor.
Zaposleni na Osnovni šoli Šturje Ajdovščina si prizadevamo za pozitivno delovno okolje, v katerem ni
nihče izpostavljen kakršni koli obliki nasilja. Ob upoštevanju različnih mnenj in spodbujanjem timskega
dela krepimo medsebojne vezi in preprečujemo morebitne oblike nestrpnosti.
29
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
9. STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Razrednik na šoli opravlja predvsem povezovalne, vzgojne in organizacijske naloge, ki povezujejo
učence v oddelkih s širšo skupnostjo. Neposredno so odgovorni za delo oddelkov, za vodenje
oddelčnega učiteljskega zbora, za povezavo in sodelovanje s starši ter za organizacijo vzgojnoizobraževalnega dela v oddelku. Razrednik vodi tudi vso dokumentacijo v oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v posameznem oddelku. Sodelujejo na
konferencah in delovnih sestankih.
Učiteljski zbor se sestaja na pedagoških in problemskih konferencah ter delovnih sestankih. Vodi ga
ravnateljica.
Na problemskih konferencah bomo z učiteljskim zborom in svetovalno službo reševali aktualno
problematiko, povezano z učnimi in vzgojnimi težavami učencev.
Na šoli deluje 13 strokovnih aktivov. Učiteljice in učitelji na aktivih obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila in kriterije ocenjevanja, obravnavajo pripombe
staršev, dajejo predloge za izboljševanje dela ter opravljajo druga dela, določena z letnim delovnim
načrtom.
Posebej program strokovnih aktivov zajema še:

enotno izpolnjevanje šolske dokumentacije,

načrtovanje aktivnosti ob kulturnih, naravoslovnih, športnih in tehniških dnevih ter
ekskurzijah,

urejanje razstav v šolski avli,

pregled strokovne literature,

poročanje s seminarjev,

sodelovanje med aktivi,

sodelovanje v študijskih skupinah,

povezovanje z različnimi institucijami v občini Ajdovščina,

predstavitev lastnih inovacij v procesu pouka,

načrtovanje in usklajevanje dela s starši,

mentorstvo pripravnikom in praktikantom.
Vodje aktivov:
 1. razreda: Zora Gregorc
 2. razreda: Kristina Škrlj Trošt
 3. razreda: Klara Pregelj
 4. razreda: Ingrid Ergaver Bizjak
 5. razreda: Tadeja Lampe
 OPB: Irena Knafelc
 strokovnih delavk: Mihaela Mikuž
 učiteljic slovenščine: Silvana Mislej
 učiteljic angleščine: Ana Furlan Mlakar
 učiteljev matematike: Martina Makovec
 učiteljic biologije, kemije, naravoslovja in gospodinjstva: Petra Ušaj
 učiteljev geografije, zgodovine in DKE: Martin Štinjek
 učiteljev športne vzgoje: Gregor Zagorc
30
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
9.1
Letni delovni načrt 2014/2015
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN DRUGIH DELAVCEV
Izobraževanja za pedagoške in druge delavce:
vsebina
Samoevalvacija
izvajalec
Šola za ravnatelje
Formativno spremljanje pouka
ZRSŠ
Stalno strokovno
izpopolnjevanje
Različni izvajalci (Zavod za
šolstvo, PeF Ljubljana…)
Udeležba na študijskih skupinah
Zavod za šolstvo
Usposabljanje za izvajanje
novosti s področja vodenja in
računovodstva
Različni izvajalci (MIZŠ, Šola za
ravnatelje, Ravnateljski servis,
zveza za računovodstvo
SAOP…)
Izobraževanje za tehnično
osebje
Različni izvajalci
opis
Celoten pedagoški zbor je
vključen v triletni projekt
samoevalvacije.
Tim
za
samoevalvacijo se izobražuje na
seminarjih trikrat letno, nato pa
izvede delavnice za učiteljski
zbor
Vodja projekta na šoli Ksenija
Černigoj obiskuje seminarje o
FSP. Na šoli 11 učiteljic uvaja
formativno spremljanje pri
pouku. Strokovna konzulentka
dr. Natalija Komljanc svetovalne
storitve.
Učitelji lahko izberejo
izobraževanje s področja
oziroma z vsebino, ki jih zanima
ali želijo nadgraditi svoje znanje.
Datumi so znani naknadno
Vsi učitelji. Izmenjava znanj,
prakse, novosti v vzgojno
izobraževalnem sistemu
Vodstvo šole (ravnateljica in
pomočnica ravnateljice),
računovodkinja in poslovna
sekretarka se redno udeležujejo
izobraževanj, ki prinašajo
novosti s področja
organizacijskega, kadrovskega
ter finančnega vodenja zavoda.
Hišnika, čistilke in kuharica.
Zaradi krčenja sredstev s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, bo izobraževanje
delavcev v tem šolskem letu omejeno. Omogočena jim bo udeležba na seminarjih z nižjo kotizacijo ali
brez.
31
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
9.2
Letni delovni načrt 2014/2015
PROGRAM PEDAGOŠKEGA VODENJA ŠOLE
Ravnateljica Lea Vidmar kot pedagoški vodja vodi in usmerja šolo v skladu z zakoni, ustanovitvenim
aktom ter drugimi predpisi. Odgovorna je za uresničevanje nalog šole ter za organizacijo vzgojnoizobraževalnega dela šole. Naloge ravnatelja so določene z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja.
Delo ravnateljic lahko razdelimo v tri sklope:
1. Organizacijsko-materialne naloge (priprava organizacijskega poročila, sistemizacija delovnih mest,
načrtovanje finančnega poslovanja šole pregled pedagoške dokumentacije)
2. Pedagoško svetovalno delo (navodila za izdelavo letnega delovnega načrta učiteljev, letni delovni
načrt šole, hospitacije, spremljava in načrtovanje izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih in drugih
delavcev šole)
3. Analitično študijsko delo (pripravo in vodenje konferenc učiteljskega zbora, analizo učnega uspeha ob
redovalnih konferencah, analizo realizacije predmetnika, analizo realizacije delovnega načrta, pripravo
poročila o delu)
Ravnateljica se udeležuje posvetov, ki jih organizira pristojno Ministrstvo, Zavod RS za šolstvo, Šola za
ravnatelje, kjer se seznanja z navodili za izvajanje dejavnosti, s spremembami na področju vzgoje in
izobraževanja in strokovnimi vsebinami. O vsem te3m redno obvešča sodelavce na pedagoških
konferencah. Je članica strokovnega tima za samoevalvacijo, vključena pa je tudi v izobraževanje o
formativnem spremljanju pouka.
Pomočnica ravnateljice Evgenija Godnič je pedagoška delavka, ki sodeluje pri delu z ravnateljico in
skrbi za nemoteno delo in uresničevanje vseh nalog in ciljev šole. V pedagoški obveznosti letos poučuje
matematiko v 9. razredih.
9.3
PROGRAM DELA ŠOLSKE PSIHOLOGINJE
Program dela obsega tri področja: delo z učenci, starši in učitelji.
DELO Z UČENCI
 vpis prvošolcev (februar),
 testiranje s POŠ tistih prvošolcev, katerih starši želijo odložitev šolanja (junij),
 spremljanje prvošolcev zaradi morebitnih težav s prilagajanjem in ustrezno nudenje pomoči,
 skupinska in individualna obravnava učencev z učnimi, vzgojnimi in osebnostnimi težavami,
 ure v razredu (poklicna vzgoja v 8. in 9. razredu-celo leto, obravnava problemov v posameznih
oddelkih, obravnava vzgojnih tem v oddelkih …)
 poklicna orientacija za devetošolcev,
 izpolnjevanje »Vprašalnika o poklicni poti« z učenci 9. razreda
 testiranje evidentiranih nadarjenih učencev v 4.razredu (Raven,Torrance),
 individualna obravnava nadarjenih učencev (interpretacija rezultatov, svetovanje ob
 sestavljanju individualiziranega programa),
 individualne ure po odločbi (5 ure tedensko),
 delavnice »To sem jaz« v 8. a in 8. b oddelku za graditev pozitivne samopodobe(po štiri
delavnice)
 spremstva učencev na kulturnih, športnih, naravoslovnih dnevih, ekskurzijah, taborih,
 sodelovanje z učenci, ki bodo ocenjevali urejenost šole in okolice šole
32
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
DELO Z UČITELJI
Z učitelji bom sodelovala vse leto ;
 zaradi učencev s težavami( vzgojne težave, socialne, družinske razmere…),
 zaradi učencev z dodatno strokovno pomočjo( sestava programov dela, način ocenjevanja,
ustnega preverjanja znanja),
 zaradi nadarjenih učencev (evidentiranje nadarjenih in diagnosticiranje nadarjenih učencev,
sestava individualiziranih programov zanje, predlogi za Zoisove štipendije),
 zaradi devetošolcev (poklicna orientacija, vpis v srednje šole, učni uspeh),
 v zvezi z roditeljskimi sestanki, razgovori s starši,
 na vseh ocenjevalnih in pedagoških konferencah,
 na vseh timskih konferencah za nadarjene učence in učence z dodatno strokovno pomočjo,
 v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja v 6. in 9. razredu,
 v zvezi s socialno ekonomskimi problemi učencev.
DELO S STARŠI
S starši bom sodelovala glede vseh vidikov vzgoje in izobraževanja njihovih otrok;
 razgovori s starši vseh otrok ob vpisu v šolo (februar),
 razgovori s starši otrok, ki bodo imeli kakršnekoli težave (vse leto),
 razgovori s starši nadarjenih učencev (oktober, november, december),
 razgovori s starši učencev, ki imajo dodatno strokovno pomoč(vse leto),
 razgovori s starši vseh devetošolcev zaradi vpisa v srednje šole (od oktobra do marca)
 roditeljski sestanki:
1. razred: Moj otrok je postal prvošolec (junij)
3. razred: Predstavitev projekta »Nadarjeni« (februar, marec),
6. razred: Puberteta (september),
8. razred: Dejavniki ,ki vplivajo na poklicno odločitev (april),
9. razred: Vpis učencev v srednje šole (oktober, november),
9. razred: Stanje prijav v srednjih šolah, štipendiranje,
DRUGO DELO
 poprava testov (TPI, AIP, POŠ, Torrancov test, Ravenove matrice)
 poprava ocenjevalnih lestvic za nadarjene,
 ocenjevalne, pedagoške, timske konference,
 aktivi ŠSS, aktivi PU,
 priprava predavanj za starše,
 vse administrativno delo v zvezi z vpisom devetošolcev,
 nacionalno preverjanje znanja (organizacija, izvedba),
 priprava predlogov za Zoisove štipendije,
 sodelovanje z zunanjimi institucijami,
 drugo administrativno delo (vabila, obvestila, dokumentacija, poročila),
 predlogi učencev, ki bi potrebovali sredstva iz šolskega sklada,
 delo v timu za samoevalvacijo,
 izobraževanje, aktivi svetovalnih delavk, aktivi za poklicno orientacijo..
 vse ostalo nenačrtovano delo, ki se pojavi ob različnih situacijah, problemih.
33
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
PROGRAM POKLICNE ORIENTACIJE
SEPTEMBER
 ure v razredu
 določitev tretjega predmeta (NPZ) za devetošolce
OKTOBER
 ure v razredu
 roditeljski sestanek
NOVEMBER
 izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti
 ure v razredu
 individualni razgovori z učenci
DECEMBER
 dnevi odprtih vrat srednjih šol v severno primorski regiji
 individualni razgovori z učenci in starši
 ure v razredu
JANUAR
 pregled in razlaga Razpis za vpis v srednje šole v razredu
 individualni razgovori z učenci in starši
 ure v razredu
FEBRUAR
 informativni dnevi
 prijave na preizkuse posebnih nadarjenosti, kjer to zahtevajo
 programi in dokazila za športno gimnazijo
MAREC
 opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti na srednjih šolah
 posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih
 prijavljanje v srednje šole
APRIL
 javna objava številčnega stanja prijav
 analiza prijav in svetovanje učencem o morebitnem prenosu prijav
 objava stanja prijav po prenosih
 roditeljski sestanek za osmošolce
MAJ
 roditeljski sestanek
 NPZ (sl, mat, tretji predmet)
 obveščanje učencev o omejitvah vpisa
JUNIJ
 razdelitev zaključnih spričeval z vpisanim dosežkom NPZ
 vpis v srednje šole, ki nimajo omejitve
 izvedba prvega kroga izbirnega postopka in vpis uspešnih kandidatov
 prijava kandidatov za drugi krog izbirnega postopka
 rezultati drugega kroga izbirnega postopka
vpis kandidatov, ki so bili uspešni
Psihologinja:
Bojana Stopar
34
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
9.4
Letni delovni načrt 2014/2015
PROGRAM DELA ŠOLSKE KNJIŽNICE
V letošnjem šolskem letu bosta v knjižnici zaposleni Ksenija Černigoj, šolska knjižničarka, pomagala pa
ji bo Silvana Mislej.
Osnovna dejavnost, ki jo knjižničarka izvaja je vodenje šolske knjižnice.
Ostale dejavnosti so:
 sodelovanje v projektih šole
 oblikovanje spletne strani šolske knjižnice
 priprava razstav
 sodelovanje pri kulturnih in naravoslovnih dnevih
 medpredmetno povezovanje
 knjižničarski krožek
 raziskovalno delo
 pisanje šolske kronike
INTERNO BIBLIOTEKARSKO DELO
Nabava in obdelava knjižničnega gradiva
V skladu z dogovorom z gospo ravnateljico bom nakupovala knjižnično gradivo glede na razpoložljiva
sredstva. (Do 300 EUR na mesec oziroma glede na finančno stanje.) Ker so sredstva za nakup gradiva
zelo zmanjšana, občasno zaradi pomanjkanja denarja določeno obdobje sploh ne kupujemo gradiva,
moram pri izbiri gradiva biti zelo pozorna na to, da je gradivo kvalitetno, obenem pa tudi dovolj privlačno
in zanimivo, da si ga bodo učenci izposojali.
Pri izboru bom upoštevala naslednje kriterije:
- slovenski avtor;
- kvalitetna literatura – pri slikanicah tudi ilustracija;
- približno enako gradiva za vse starostne stopnje,
- več knjižnega (90 %) kot neknjižnega (10 %) gradiva.
Sledila bom Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in kupila do 40 %
naslovov strokovnega ter do 60 % naslovov leposlovnega gradiva.
Poskrbela bom, da bo učencem vsaj v enem izvodu dostopno gradivo za tekmovanja.
Nabavljala bom za učence zanimivo in privlačno ter kakovostno gradivo.
Gradivo bom strokovno obdelala in razvrstila na police.
Za učitelje bom nakupovala gradivo, ki ga nujno potrebujejo pri svojem delu.
Vse gradivo bom vpisala v program Cobiss3/Zaloga. Na ta način bodo informacije o knjižničnem gradivu
javno dostopne.
Ureditev in strokovna postavitev knjižničnega gradiva
Knjižnično gradivo je urejeno v prostem pristopu na osnovi sistema univerzalne decimalne klasifikacije
(UDK).
Leposlovno gradivo je razvrščeno po starostnih stopnjah: S, C, P, M in L.
Poučno gradivo je razvrščeno na dve starostni stopnji: C ter skupaj P in M.
Serijske publikacije so na voljo na policah v čitalnici; ločeno so postavljene strokovne (za učitelje) in
mladinske publikacije.
Obisk knjižnice in izposoja knjižničnega gradiva
Učenci in učitelji si lahko izposojajo knjižnično gradivo vsak dan, ko sva prisotni v knjižnici. Urnik
izposoje oblikujeva glede na urnik pouka. (Urnik izposoje je priložen letnemu načrtu dela.) Glede na
35
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
število oddelkov sta v letošnjem letu knjižničarki v knjižnici prisotna v 40 sončnih ur. Knjižnica je za
izposojo vsak dan odprta od 7.00 do 14.00, knjižničarki pa sta na delovnem mestu do 15.00.
Gradivo, ki ga ni mogoče izposoditi na dom, učencem fotokopiramo.
V čitalnici si učenci izposojajo gradivo iz priročne zbirke in serijske publikacije.
Učenci in učitelji si lahko na dom izposodijo tudi neknjižno gradivo.
Učencem v knjižnici omogočamo tudi tiskanje gradiv, ki jih potrebujejo za šolo (seminarske naloge,
slike, domače branje …)
PEDAGOŠKO DELO
Knjižnično informacijsko znanje
Knjižnično informacijsko znanje zajema vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi
knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij.
Za doseganje teh ciljev so v devetletni osnovni šoli vsebinam knjižničnega informacijskega znanja
namenjene 4 pedagoške ure letno. Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9.
razreda.
Za izvajanje teh ur je potrebno sodelovanje z ostalimi pedagoškimi delavci. Tako se bom individualno
pogovarjala s posameznimi učitelji oziroma strokovnimi aktivi, da bomo skupaj načrtovali vzgojnoizobraževalno delo.
Bibliopedagoške ure bom izvajala tudi na podružnici v Budanjah.
Individualno delo z uporabniki knjižnice
Individualno pedagoško delo poteka vsak dan v času, ki je namenjen izposoji knjižničnega gradiva.
Vsebuje:
 individualno svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva
(izposoja),
 pogovor o prebranih knjigah,
 motiviranje za branje leposlovja,
 iskanje gradiva v vzajemnem katalogu in informiranje o tem, kje je gradivo, ki ga ni v šolski
knjižnici, mogoče dobiti,
 pomoč učencem in učiteljem ob iskanju literature za individualno uporabo, iskanje informacij za
izdelavo domačih nalog, referatov, seminarskih nalog, priprav za pouk (ekskurzije, naravoslovni
dnevi), raziskovalnih nalog ipd.
 razstave najljubših knjig
Ostale dejavnosti knjižnice
Datum
Dejavnost
september
Predstavitev bralne značke za učence 1. in 2. triletja
celo leto
Predstavitev knjižnih novosti
celo leto
Razstave ob pomembnih dnevih/nagradah
celo leto
Urejanje spletnih strani o knjižnici
celo leto
Sodelovanje pri dnevih dejavnosti
celo leto
Pomoč učencem pri iskanju informacij
celo leto
Raziskovalno delo
sept.–maj
Književne uganke
oktober
Sodelovanje s splošno knjižnico – projekt Rastem s knjigo,
oktober–marec
Reševanje knjižničnega mega kviza)
april
Srečanje z literarnim ustvarjalcem ob zaključku bralne značke
junij–september
Urejanje učbeniškega sklada
36
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
Knjižnična informacijska znanja (KIZ)
September
1. razred Predstavitev knjižnice, razdelitev izkaznic, izposoja
2. razred Navajanje na prosti pristop in uporabo knjižnice
3. razred Obnovitev, poglobitev pravil za uporabnike
4. razred Spoznavanje nastanka knjige, vrste in namena založb in pomena knjige
5. razred Katalogi
Celo šolsko leto vsak teden
1. razred Navajanje na prosti pristop in uporabo knjižnice
November–december
2. razred Ura pravljic in novosti v šolski knjižnici
3. razred Mladinska literatura do 9. leta starosti oziroma ura pravljic
4. razred Mladinska literatura od 9. do 12. leta starosti
5. razred Ljudsko slovstvo
Januar–februar
1. razred Ura pravljic
2. razred Knjiga kot informacijski vir
3. razred Šolska in splošna knjižnica – ureditev strokovnega in leposlovnega gradiva
4. razred Ureditev gradiva po strokah – temeljna izhodišča
5. razred Vrste informacijskih virov
Marec–maj
1. razred Novosti v šolski knjižnici
2. razred Abecedna razvrstitev knjižničnega gradiva
3. razred Reševanje kviza, književne uganke in glasovanje za naj knjigo
4. razred Spoznavanje primernega strokovnega gradiva in postavitve po strokah
5. razred Srečanje z ustvarjalcem ali pogovor o novostih ali priprava razstave naj-knjig
Od 6. do 9. razreda bom KIZ izvajala v okviru nadomeščanja ali v dogovoru z učitelji posameznih
predmetov.
6. razred
UDK-sistem; signatura
Referenčni viri
Kviz
Ljudsko slovstvo kot
motivacija za branje
7. razred
Navajanje virov/Serijske Projekt Rastem s knjigo Projekt Rastem s knjigo Srečanje z
publikacije
(oktober) – vrste knjižnic (oktober)
ustvarjalcem/Reševanje
knjižnega kviza
8. razred
Globalno informacijsko
omrežje
9. razred
Tipi knjižnic
Referenčna literatura /
slovarji
Reševanje knjižnega
kviza
Razstava novitet,
pogovor o prebranih
knjigah
Uporaba različnih
informacijskih virov
Uporaba računalnika –
pravila
Kulturni dogodki v mestu
37
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
Stalno strokovno izpopolnjevanje:
 udeležba na študijskih skupinah
 udeležba na seminarjih s področja bibliotekarske stroke
 srečanja knjižničarjev v Pionirski knjižnici
 srečanja s knjižničarkami v Lavričevi knjižnici
 udeležba na pedagoških konferencah na šoli
OSTALO
Pisanje in vodenje šolske kronike
Vodenje učbeniškega sklada
Delo, ki ga dodeli ravnateljica
9.5
PROGRAM DELA IZVAJALCEV DODATNE STROKOVNE POMOČI (DSP)
V tem šolskem letu se bodo izvajale ure dodatne strokovne pomoči za učence, ki so z odločbo o
usmerjanju vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Pri
posameznih učencih se bo glede na individualizirane programe izvajala pomoč za premagovanje
primanjkljajev, ovir oziroma motenj in svetovalna storitev. Delo bo potekalo v naslednjih oblikah:
Organizacija dela
 Sestava urnika
 Usklajevanje programa
 Dnevne priprave
Delo z učenci s posebnimi potrebami
 Analiza stanja pri učencih
 Določitev oblik dela in prilagoditev
 Sistematična individualna obravnava, spremljanje učenčevega napredka, pomoč pri organizaciji
dela v razredu in pri pouku
 Pomoč pri odpravi primanjkljajev, ovir in motenj
 Svetovalna storitev, ki vključuje delo z otrokom, delo s starši, sodelovanje s šolo, delo z vrstniki
in njihovimi starši ter delo z zunanjimi inštitucijami
 Spodbujanje razvoja učenčevih močnih področij
 Spremljanje in ocenjevanje učenčevega napredka
 Redna vmesna in končna evalvacija dela
Sodelovanje z učitelji in drugimi strokovnimi delavci šole
 Pridobivanje in izmenjava informacij o obravnavanem učencu
 Načrtovanje in usklajevanje dela z učenci, načrtovanje pomoči
 Sodelovanje s šolsko svetovalno službo
 Sodelovanje pri izdelavi individualiziranih programov
 Sodelovanje z razredniki in na učiteljskih aktivih
 Sodelovanje na pedagoških konferencah
 Sodelovanje z vodstvom šole
 Vodenje aktiva učiteljic za pomoč učencem s posebnimi potrebami
38
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
Sodelovanje s starši
 Sodelovanje pri izdelavi individualiziranega programa
 Sprotno informiranje o delu, napredku, težavah učenca
 Svetovanje za delo z učencem
 Pridobitev soglasja za delo z učencem
 Seznanitev s potekom individualnega dela
Sodelovanje z drugimi ustanovami (socialnimi, zdravstvenimi …)
 Pridobivanje in posredovanje informacij o učencu
 Sodelovanje pri načrtovanju pomoči
V šolskem letu 2014/2015 so izvajalci DSP:
 Mihaela Mikuž
 Ksenija Trampuž Švara
 Bojana Stopar
 Teja Mikuž
 Andrejka Repič
 Mateja Berlot
 Erik Černigoj
 Ana Mlakar
 Hermina Bavčar
Vodja aktiva je Mihaela Mikuž.
Sestajali se bodo po potrebi, predvidoma enkrat mesečno.
9.6
PREVENTIVNI VZGOJNI PROGRAM
Tudi v šolskem letu 2014/2015 bomo četrto leto zapored na šoli za učence 8. razredov izvajali
preventivni program z naslovom To sem jaz. Verjamem vase. Program, ki so ga zasnovali na oddelku
za socialno medicino in promocijo zdravja Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, bo potekal v obliki
delavnic. Te bomo izvajali v okviru pouka, njihov namen pa je razvijati pri mladostniku pozitivno
samopodobo ter izboljšati socialno – komunikacijske komponente.
Učence bomo urili tudi v medvrstniški mediaciji, katere osnovni namen je konstruktivno reševanje
konfliktov.
Delavnice bo vodila psihologinja Bojana Stopar.
V tem šolskem letu bo na šoli potekal tudi program socialnega učenja. Namen omenjenega programa je
uspešno vključevanje otroka v določen socialni prostor in učenje uspešnega sodelovanja v tem
prostoru. Jedro socialnega učenja je razvijanje socialnih veščina. To so oblike vedenja, ki so v pomoč
pri uspešnem vključevanju v različne socialne skupnosti in sodelovanju v njih. Program bo temeljil na
delavnični obliki dela in izkustvenem učenju v skupinah otrok 4., 5. in 6. razredov. V 4. razredu se bodo
izvajale delavnice o učenju, v 5. razredu o konstruktivnem reševanju problemov, v 6. razredu pa bodo
obravnavane različne teme, ki vplivajo na spreminjanje, rast in učenje.
Delavnice bo vodila socialna pedagoginja Ksenija Švara Trampuž.
Za učence 9. razreda pa v sodelovanju s Hišo mladih Ajdovščina enkrat tedensko organiziramo
Mladinske delavnice, katerih namen je krepitev in vzpodbujanje razvoja psihosocialne kompetentnosti
mladih, pridobivanje ustreznih kognitivnih, emocionalnih in vedenjskih veščin (socialne veščine) ter
adekvatnih strategij obvladovanja psihosocialnih življenjskih izzivov, težav in kriz ter spodbujanje in
krepitev razvoja osebnostne identitete vsakega posameznika.
Delavnice bo vodila Meta Remec, strokovna sodelavka
39
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
10. SODELOVANJE S STARŠI
Dela na šoli si ne moremo predstavljati brez dobrega sodelovanja s starši naših učencev. Ker se tega
zavedamo, predstavlja sodelovanje s starši pomemben, sestavni del vizije naše šole.
Starše bomo vključevali v vzgojno delo na šoli, soodločali bodo o dodatnem programu šole, s svojimi
izkušnjami in predlogi bodo pripomogli k sooblikovanju življenja na šoli.
Obveščanju staršev o delu njihovih otrok na šoli bodo namenjeni razredni roditeljski sestanki in
tedenske govorilne ure, od katerih bo ena v popoldanskem času.
S starši bomo delili vse naše uspehe, proslavljali naše praznike in tako gradili dobre medsebojne
odnose.
V letošnjem šolskem letu načrtujemo:
 novoletno srečanje (9. december 2014)
 srečanje na udeležbi Dobrodelno kolesarjenje in brevet (marec, 2015)
 srečanje na valeti (junij, 2015).
Pogovorne ure
Prav je in veseli smo, če se starši udeležujejo pogovornih ur.
Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo v dopoldanskih urah. O točnih terminih se starši z učitelji
dogovorijo na prvem roditeljskem sestanku.
Popoldanske pogovorne ure so vsak 2. delovni četrtek v mesecu od 17.00 do 18.00.
Na podružnici Budanje velja enaka razporeditev kot na matični šoli.
Starše, katerih otroci imajo težave, bomo na pogovorne ure vabili pogosteje.
V septembru in juniju so samo dopoldanske govorilne ure.
Oddelčni roditeljski sestanki bodo predvidoma: september - oktober, november, april - maj.
RODITELJSKI
SESTANKI
september - oktober
november
april -maj
POPOLDANSKE
POGOVORNE URE
9. oktober 2014
13. november 2014
11. december 2014
15. januar 2015
12. februar 2015
12. marec 2015
9. april 2015
14. maj 2015
Kadar je popoldanska pogovorna ura, dopoldanske pogovorne ure ni.
Svetovalna delavka, ravnateljica in pomočnica ravnateljice so tudi na šoli, ko je popoldanska govorilna
ura. Z njimi se lahko po telefonu dogovorite za uro srečanja.
Opravičila
Vsa opravičila odsotnosti naj bodo pisna. Otroci jih prinesejo razredniku v petih dneh po končani
odsotnosti.
Po dogovoru z razrednikom so opravičila lahko tudi ustna.
40
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
Oddelčni roditeljski sestanki
Razredniki bodo glede na potrebe oddelka pripravili tri roditeljske sestanke in kratka srečanja s starši
oziroma delavnice z otroki in starši.
20. novembra 2014 bo za starše in učitelje predavanje športnega psihologa Mateja Tuška z naslovom
Vloga športa pri razvoju in vzgoji čustveno zrelega in odgovornega otroka in mladostnika.
O posameznih srečanjih bodo starši pisno obveščeni.
Razred
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
1. rod. sestanek
2. rod. sestanek
TEMA
3. rod. sestanek
Predstavitev dela in ciljev
pouka
Predavanje za starše
Pregled dela ob polletju
Starši 1. razreda imajo uvodni roditeljski sestanek že v juniju in sicer na temo Otrokovo
sprejemanje odgovornosti.
Cilji drugega razreda
Predavanje za starše
Pregled in analiza dela
Vse o branju
Program dela v tretjem
Predavanje za starše
Pregled in analiza dela
razredu
Neobvezni izbirni predmeti
Predstavitev programa dela
Predavanje za starše
Poletna šola v naravi
Šola v naravi
Program dela
Predavanje za starše
Analiza in vrednotenje dela
Predstavitev programa dela
Predavanje za starše
Izbirni predmeti,
Predstavitev programa dela
Šola v naravi
Predstavitev programa dela
Predavanje za starše
Šola v naravi
Predavanje za starše
Predstavitev programa dela,
Vpis učencev v srednje šole
Predavanje za starše
Dejavniki, ki vplivajo na
poklicno odločitev
Zaključek šole, valeta,
končni izlet
41
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
11. VKLJUČEVANJE V OKOLJE
Zavedamo se, da je vključevanje šole v okolje nujno za njen napredek in razvoj.
Tudi v tem šolskem letu bomo sproti iskali možnosti in poti povezovanja z okoljem.
Šola izvaja različne dejavnosti, ki potekajo v okviru pouka, razrednih ur in dnevov dejavnosti. Pri vsebini
in realizaciji le teh sodelujemo z zdravstvenim domom Ajdovščina, Zvezo prijateljev mladine
Ajdovščina, z Mladinskim centrom in hotelom – Hišo mladih Ajdovščina, Društvom ledvičnih bolnikov…
Z Društvom upokojencev Ajdovščina že več let krepimo medgeneracijsko sodelovanje (skupni nastopi
na prireditvah, učenje računalništva za starejše-učijo naši učenci, ročna dela-krožek vodijo upokojenke
za naše učence). S starimi starši učenke in učenci iz Budanj ter četrtošolci z matične šole vsako leto
postavljajo mlaj. Z Domom starejših občanov sodelujemo tako, da obiščemo njihove varovance, učenci
pa pripravijo kakšno točko za nastop na njihovih prireditvah.
Učence spodbujamo k medvrstniški pomoči in različnim oblikam humanitarnega dela. Sodelujejo v
različnih zbiralnih akcijah (igrače, šolske potrebščine, zamaški…), ki jih organizirata Karitas in Rdeči
Križ.
Prav je, da imajo naši učenke in učenci priložnost spoznati drugačne otroke. Naša šola redno sodeluje s
CIRIUS-om iz Vipave, zadnji dve leti v projektu kaj zmorem jaz, kaj zmoreš ti, kaj zmoremo mi vsi.
S Komunalnim podjetjem Ajdovščina sodelujemo v okviru Mednarodnega projekta Eko šola.
S primorskim tehnološkim parkom sodelujemo v okviru projekta POPRI-izdelava raziskovalne naloge.
Šola uspešno sodeluje tudi z Univerzo v Ljubljani in Kopru. Sprejemamo študentke in študente na
obvezno prakso, nudimo pa jim tudi možnost opravljanja pripravništva. V tem šolskem letu pri nas
opravljata volontersko pripravništvo učiteljica matematike in učiteljica slovenščine.
Naše sodelovanje poteka tudi z občino Ajdovščina, krajevno skupnostjo, različnimi društvi in
organizacijami v kraju, z vrtcem Ajdovščina in drugimi osnovnimi šolami, s Centrom za socialno delo,
VDC-jem in TIC-em.
42
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
12. PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2014/15
12.1 SAMOEVALVACIJA
Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja predvideva, da šola vsako leto pripravi samoevalvacijsko
poročilo enega segmenta na šoli. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ni predpisalo področja
samoevalvacije, zato je šoli prepuščena odločitev, katero področje iz LDN-ja bo evalvirala. V preteklih
letih smo evalvirali področje nacionalnega preverjanja znanja, interesnih dejavnosti, področje domačih
nalog in preverjanja znanja.
Naša šola se že tretje leto v okviru Šole za ravnatelje izobražuje na področju samoevalvacije vzgojno
izobraževalnega dela. Tim za samoevalvacijo se je v teh letih izobraževal na tem področju, po vsakem
izobraževanju pa to prenesel v kolektiv v obliki delavnic.
Cilj triletnega izobraževanja je usposobiti strokovne delavce na šoli za spremembe svojega dela na tistih
področjih, ki jih s samoevalvacijo raziščemo in ugotovimo določene slabosti.
V letošnjem šolskem letu bomo posebno pozornost namenili spremljanju in uresničevanju dveh
prednostnih ciljev, ki smo si jih v okviru projekta Samoevalvacija zastavili za triletno obdobje.
To sta:
- branje z razumevanjem (cilj s področja izobraževanja) in
- odgovornost učenk in učencev (cilj s področja vzgoje).
V prvem letu projekta smo v okviru delavnic, ki so potekale tri-krat letno, naredili akcijski načrt in
poiskali dejavnosti, s katerimi smo želeli doseči cilj, ter merila, ki nam so nam služila za zbiranje
podatkov.
V lanskem šolskem letu smo prišli do prvih rezultatov; stopnja odgovornosti učencev se je dvignila,
branje z razumevanjem se je izboljšalo.
V letošnjem letu smo projekt nadgradili z nekaterimi dejavnostmi, ki jih bomo skozi šolsko leto spremljali
in na koncu evalvirali.
Poleg skrbi za kvaliteten učni proces želimo tudi v letošnjem šolskem letu namenjati velik poudarek
vzgoji, ki je ena od temeljnih prednosti vizije naše šole.
12.2 OSTALE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE NALOGE
1. Ker se zavedamo, da je preventivno delovanje šole zelo pomembno, bomo v preventivni
program vključili učence 4., 5., 6., 8. in 9. razreda (program dela je na strani 28).
2. Ravnali se bomo po vzgojnem načrtu, katerega del so tudi pravila šolskega reda, ki so jih v
prvem letu delovanja šole sprejeli starši, učenci in učitelji.
3. Še naprej bomo gojili sodelovanje s starši, ki so naš pomemben partner za delovanje v
dobro otroka. Starše, katerih otroci imajo učne in vedenjske težave, bomo pogosteje vabili na
razgovor in skupaj z njimi iskali rešitve.
4. Zavedamo se, da stari starši s svojimi življenjskimi in delovnimi izkušnjami lahko veliko
pripomorejo k razvoju svojih vnukov. Zato v našem vzgojno izobraževalnem procesu dajemo
mesto tudi njim. v tem šolskem letu bomo izvajali z Društvom upokojencev Ajdovščina
medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Tako bomo tudi letos organizirali izmenjavo
znanja.
43
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
Učenci bodo učili upokojence računalniških spretnosti, skupina upokojenk pa bo na šoli vodila
krožek ročnih del.
Otroci folklornega krožka bodo sodelovali in nastopali z dramsko skupino Zarja.
Pred prvomajskimi počitnicami bodo budanjski učenci skupaj s svojimi starimi starši postavljali
mlaj.
5. Skrbeli bomo za kulturo. Še naprej bomo posvečali pozornost lutkarstvu, katerega začetki
izhajajo iz našega okolja.
Za starše in širšo javnost bomo organizirali tematske večere. Eden takih bo posvečen 100obletnici začetka 1. svetovne vojne. Poudarek bo tudi na domovinski vzgoji. Pripravili bomo
kulturne prireditve ob tednu otroka, ob dnevih samostojnosti in državnosti, ob slovenskem
kulturnem prazniku in proslave ob drugih spominskih priložnostih.
6. Prizadevali si bomo tudi za zdrav življenjski slog in gojili vrednote medgeneracijskega
sodelovanja in spoštovanja kot enega temeljnih gradnikov zdrave družbe.
V marcu bomo, kot vsako leto, organizirali dobrodelno kolesarjenje Pomagajmo otrokom do še
lepšega otroštva.
12.3 PROJEKTI
a) Shema šolskega sadja
Cilj tega projekta je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejiti
naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.
b) Eko šola kot način življenja
Je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Z njim želimo
vzgajati človeka za prihodnost. Letos se bomo v okviru tega projekta posvetili naslednjim temam:
 ETZO (evropski teden zmanjševanja odpadkov),
 EKO-PAKET (zbiranje odpadne embalaže),
 MLADI V SVETU ENERGIJE
 MOJA REKA.SI (ozaveščanje o pomenu slovenskih rek),
 EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE
 EKOKVIZ (teme zdravje, energija, trajnostna mobilnost).
Skozi vse leto bomo zbirali odpadne tonerje, kartuše, trakove in star papir.
c) Zdrava šola
Njen namen je vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Omogočiti in vzpodbujati da
vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Pri tem Zdrava šola sledi
dvanajstim ciljem Evropske mreže zdravih šol. S tem projektom želimo, da bi se naša (učiteljeva in
učenčeva) skrb za zdravje povečala in da bi svoje ozaveščanje in dejavnosti širili tudi na ostale
občane.
d) Kulturna šola
V okviru projekta bomo še naprej gojili vrednote kulturnega delovanja šole na vseh področjih.
e) Zdrav življenjski slog
Cilj programa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega
sloga. S pomočjo športnih aktivnosti, ki jih ponuja program, imamo namen aktivno vključiti
osnovnošolce ter tako zagotoviti učencem dodatne in kvalitetnejše športne aktivnosti na šoli. Z
organiziranim gibanjem bomo vplivali na odpravljanje posledic negativnih vplivov sodobnega načina
44
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, razvoj splošne
vzdržljivosti…).
Program bo izvajal profesorica športne vzgoje Jerica Gomizelj, vadba pa bo organizirana za učence
od 1. do 9. razreda v času po pouku in v podaljšanem bivanju.
f) Evropska vas
Cilj projekta je spoznati države Evropske unije in s tem spodbujati razumevanje, toleranco,
solidarnost med narodi, spoznavanje drugih načinov življenja, drugih kultur in držav ter hkrati
zavedanje lastne identitete. Projekt bodo izvajali devetošolci pri urah geografije, zgodovine in etike.
Predstavljen pa bo ob dnevu Evrope v mesecu maju.
g) Evropsko leto za razvoj 2015
Aktivnosti, bodo potekale v okviru projekta pod sloganom: »Naš svet, naše dostojanstvo, naša
prihodnost«. Tekom celega leta bodo potekali dogodki, katerih glavni namen je približati teme
mednarodnega razvojnega sodelovanja prebivalcem Evropske unije. Posebej so izpostavljene
solidarnost, odgovornost in soodvisnost. Na temelju teh treh načel načrtujemo aktivnosti na
različnih področjih delovanja šole.
Veliko manjših projektov je razpisanih med šolskim letom, zato se nanje prijavljamo naknadno.
13. SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
Uresničevanje Letnega delovnega načrta Osnovne šole Šturje Ajdovščina bomo spremljali:

sproti z dokumentacijo učiteljskih konferenc, ki so vsak mesec in

preko zaključnega poročila o realizaciji delovnega načrta.
Sproti bomo ugotavljali odstopanja pri realizaciji in reagirali na morebitne objektivne okoliščine oziroma
vnašali v delo tudi novosti glede na možnosti, ki jih sam letni delovni načrt ne vsebuje.
45
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
14. LETNI DELOVNI NAČRT PODRUŽNICE BUDANJE
14.1 ŠOLSKI OKOLIŠ
Podružnična šola v Budanjah zajema otroke iz vasi Budanje in Dolga Poljana. Oddaljenost otrok do šole
je do 2 km.
14.2 ORGANIZACIJA POUKA
V šolskem letu 2014/15 bo pouk potekal v treh samostojnih oddelkih in sicer v 1., 2., in 4.razredu, ter v
kombiniranem oddelku 3. in 5.r.
Učiteljice, ki bodo poučevale v oddelkih:
RAZRED
UČITELJICA
1.razred
Darja Bolčina Furlan
2.razred
Kristina Škrlj Trošt
3.in 5.razred
Marijana Stanković
4.razred
Ingrid Ergaver Bizjak
OPB
OSTALO
OPB, JV
OPB, JV
OPB, JV
OPB, JV, 5 samostojnih ur v 3.
razredu
Andreja Margon
Vesna Furlan
Ana Mlakar
Jerica Gomizelj
ŠPO 3., 5.r. in 4. r.
TJA 4. in 5. r.
Zdrav življenjski slog
Letos bo organizirano jutranje varstvo za prvošolce, ki se bo pričelo ob 7.00 in zaključilo ob 7.55 ter ga
bomo dnevno izvajale učiteljice.
Pouk bo potekal smo dopoldne s pričetkom ob 8.00.
14.3 PODALJŠANO BIVANJE
Podaljšano bivanje bo potekalo od 11.35 do 16.00.
14.4 ŠTEVILO UČENCEV PO RAZREDIH
RAZRED
1.
2.
3.
4.
5.
SKUPAJ
DEČKI
8
9
5
8
6
36
DEKLICE
5
4
3
5
5
22
14.5 INTERESNE DEJAVNOSTI
Dramsko-recitacijski krožek
Pevski zbor
Pravljični krožek
Ingrid E. Bizjak
Kristina Š. Trošt
Darja B. Furlan
Šolsko knjižnico bo vodila Darja Bolčina Furlan
46
SKUPAJ
13
13
8
13
11
58
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
14.6 VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNO DELO
Prizadevali si bomo za dvig ekološke ozaveščenosti učencev in še naprej ločeno zbirali odpadke ter
skrbeli za čistočo stavbe in okolice šole.
Prijavljali se bomo na razne likovne in literarne natečaje in delavnice.
Učenke in učenci bodo tekmovali iz znanj (slovenščina, matematika, logika)
Učenci bodo tekmovali tudi za bralno značko (slovensko in angleško).
Čez celo leto bomo izvajali dva projekta:
Iz roda v rod - prepletimo modrost in izkušnje starejše generacije in mladostno razigranost mladih
(postavljanje mlaja, prednovoletne delavnice, peka),
E-šolsko glasilo - predstavitev dela in dejavnosti ter dosežkov naših učencev na spletni strani
Sodelovali bomo s krajevno skupnostjo – sodelovanje na prireditvah, ki jih bo organizirala KS, če bomo
k sodelovanju povabljeni.
ŠPORTNI DNEVI
Skupni športni dnevi na podružnici:
September
Pohod v naravo z elementarnimi igrami
Februar
Športni dan – zimski pohod in/ali zimske igre
April
Atletika – tekmovanje za športno vzgojni karton
Maj
Igre v naravi
Junij
Zaključni izlet s športnimi igrami
KULTURNI DNEVI
Skupni kulturni dnevi na podružnici:
Oktober
Ob tednu otroka, gledališka ali filmska predstava
December
Prireditev za starše
NARAVOSLOVNI DNEVI
Skupni naravoslovni dan na podružnici:
V drugem polletju bomo imele naravoslovni dan Zdravje.
Ostale naravoslovne dneve bomo izvajali po letni pripravi za vsak razred posebej.
47
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
TEHNIŠKI DNEVI
Skupni tehniški dan na podružnici:
November
Delavnice s starši in/ali starimi starši – izdelki za novoletno tržnico
April
Postavljanje mlaja
Dnevi dejavnosti se bodo prilagajali zunanjim dejavnikom in se tudi delno prilagajajo dnevom dejavnosti
na matični šoli.
14.7 DEJAVNOSTI, KI BODO POTEKALE OB POUKU
Športna značka
Tekmovanje bo potekalo v okviru športne vzgoje. Vanj bodo vključeni vsi učenci podružnične šole.
Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani
Učenci bodo sodelovali tudi na literarnih in likovnih natečajih.
14.8 PRIREDITVE, PROSLAVE IN DRUGO DELO
September:
Sprejem prvošolcev prvega šolskega dne.
Oktober:
Dejavnosti ob tednu otroka.
Komemoracija pred 1. novembrom.
November
Delavnice s starši in/ali starimi starši – izdelki za novoletno tržnico.
December:
Novoletna prireditev za starše.
Proslava za učence ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Februar:
Proslava za učence ob kulturnem dnevu.
Marec ali april:
Prireditev za starše in druge krajane.
April
Proslava za učence ob dnevu upora proti okupatorju.
Zaključek bralne značke.
Postavljanje mlaja in kratka kulturna prireditev za stare starše.
Junij:
Proslava za učence ob dnevu državnosti.
48
Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Letni delovni načrt 2014/2015
14.9 SODELOVANJE S STARŠI
Potekalo bo v obliki:
 pogovornih ur
 roditeljskih sestankov
 sestankov sveta staršev
Pogovorne ure bodo potekale po urniku; dopoldanske vsak teden, popoldanska pa vsak 2. delovni
četrtek v mesecu od 17.oo do 18.00. Na pogovorno uro lahko pridejo starši tudi izven urnika po
predhodni najavi.
Roditeljski sestanki so trije, eden je namenjen predavanju o aktualni temi.
Vsak oddelek ima svojega predstavnika v Svetu staršev.
Budanje, september 2014
Vodja podružnice
Darja Bolčina Furlan
49

Similar documents