publikacija 2014_2015

Comments

Transcription

publikacija 2014_2015
 Ravne na Koroškem
PUBLIKACIJA
SEPTEMBER, 2014 »Kdor upa, vztraja, kdor vztraja, zmaguje; pogum je sreča.«
(iz romana Stena Toneta Svetine)
2 Publikacija 2014/2015
Ime in priimek:
Razred:
Razrednik:
Sorazrednik oz. učitelj v OPB:
Telefonska številka staršev oz. skrbnikov:
3 Beseda ravnatelja
Živimo v obdobju, ko čas teče hitreje. Premalokrat se ustavimo za droben trenutek in s tem upočasnimo tok življenja. Podobno se dogaja tudi s šolo. Ne le z ustanovo kot tako, ampak z vsemi, ki vplivamo na življenje v njej. Pa naj bodo to ljudje v raznih strokovnih odborih, na ministrstvih, zaposleni na šoli, starši in na koncu učenci, zaradi katerih šola sploh je. Učenci ste otroci ... Učite se od nas, odraslih. Največ vam lahko damo s svojim zgledom, največ bomo v tem času naredili za vas s svojim odnosom – do vsega in vseh. Prihodnost je namreč odvisna od tega, kar vsak od nas stori vsak dan. Otroci ste naša prihodnost in s svojim zgledom vam lahko pomagamo, da vsak od vas postane čim boljši človek. Novo šolsko leto naj bo za vse polno upanja, veselja in uspeha. Ne pozabimo, da so padci del uspeha, saj se po vsakem ponovno dvignemo – močnejši, pametnejši, zrelejši, bogatejši za novo izkušnjo. Leto naj bo polno novih prijateljstev, spoznanj, znanj in dogodivščin. In predvsem naj bo to leto drugačno. Vse lepo in drugačno vam želim. Aljaž Banko, ravnatelj 4 S šolskim letom 2012/2013 smo pričeli uporabljati nov simbol. To je skulptura Eksplozija kiparja Stojana Batiča. Skulptura ima obliko kroga. Ta primarni geometrijski lik ima v mnogih filozofijah globlje sporočilo – simbolizira popolnost in homogenost. Predstavlja nebo – duhovno, nevidno, transcendentno. Krožno gibanje je brez začetka in konca, je nespremenljivo, zato krog simbolizira tudi čas. V središču Batičeve skulpture je dogajanje eksplozivno. Jedro se odpira in rojeva se nekaj novega. Skulptura Eksplozija Stojana Batiča je s šolo povezana vse od njenih začetkov. Nastala je namreč ob odprtju Osnovne šole Koroški jeklarji v 70-­‐ih letih 20. stoletja. S tem je povezana jasna simbolika v smislu rojstva novega znanja, neomejenega s prostorom in časom. (Povzeto po razlagi mag. Simone Javornik Ristič) 5 Našo himno je zapisala Urška Zdovc, uglasbila pa jo je Suzana Makič. LISTI BELI KROG KOŠARE, RAZVRŠČENI LIHO, V PARE, PRAV LAHKO TI POVEDO, KAKO ŽIVLJENJE TEKLO BO. BELI LISTI VČASIH POMODRIJO, NA PODLAGI BELI OŽIVIJO. JIH TRGAJ, SE ODLOČAJ MED KONTRASTI, LE POZITIVNO TI POMAGA RASTI! KOŠARA VEDNO JE RUMENA, Z ZNANJEM IN USPEHI NALOŽENA, V NJEJ JE MNOGO SONCA, SVETLIH MISLI, SAJ MLADI SMO VESELI, NE PA KISLI. POZDRAVLJAMO KOROŠKI VAS JEKLARJI, SMO SVOJEGA ŽIVLJENJA GOSPODARJI, Z UČENJEM PRIDNIM RADI BI USPELI, DA ENKRAT VSI LEPO BI ZAŽIVELI. 6 Ime in sedež šole: OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI JEKLARJI Javornik 35, Ravne na Koroškem Ravnatelj: Aljaž Banko Pomočnica ravnatelja: Tatjana Krpač Vodja podružnice Kotlje: Vanja Medvešek TELEFON, FAKS, E-­‐NASLOV: Tajništvo: 02/82 15 453 Faks: 02/82 20 208 Podračun: UJP 01303-­‐6030677578; davčna številka: 83712143 Elektronski naslov: o-­‐[email protected] Uradne ure šolske uprave so vsak dan od 8. do 11. in od 13. do 14. ure. PODRUŽNICA KOTLJE Kotlje 7, Ravne na Koroškem Vodja šole: Vanja Medvešek Telefon: 02/82 15 450 ali 02/82 15 451 USTANOVITELJICA ŠOLE je Občina Ravne na Koroškem (odločba skupščine Ravne na Koroškem, št. 61 -­‐ 3/80, dne 21. 2. 1980). Kot javni vzgojno-­‐izobraževalni zavod je bila šola vpisana v sodni register št. 3248/92, in sicer dne 12. 11. 1992 pri Temeljnem sodišču v Mariboru. Sedež šole (s podružnico Kotlje) je v stavbi na Javorniku 35. ŠOLSKI OKOLIŠ Osnovno šolo KOROŠKI JEKLARJI obiskujejo učenci iz naselja Javornik, z desnega brega potoka Suhe, desnega brega Meže, iz dela naselja Preški Vrh, dela naselja Brdinje, naselja Koroški Selovec, naselja Dobrije ter iz dela naselja Tolsti Vrh. Podružnica KOTLJE obsega: naselje Kotlje, del naselja Preški Vrh, del naselja Brdinje, naselje Uršlja Gora, naselje Podgora in del naselja Sele. (OPOMBA: Potrjen šolski okoliš je osnova za vpis novincev v 1. razred.) ŠOLSKI PROSTOR Šola prevzema odgovornost za učence v prostorih šolske stavbe, na šolskem igrišču in dvoriščih v času pouka in pri drugih dejavnostih po letnem delovnem načrtu (naravoslovni, kulturni, tehniški in športni dnevi, ekskurzije, tabori in šole v naravi). 7 ŠTEVILO UČENCEV OŠ Koroški jeklarji obiskuje 459 učencev, od tega je na matični šoli 383, na podružnici Kotlje pa 76 učencev. ZAPOSLENI NA ŠOLI RAVNATELJ: Aljaž Banko POMOČNICA RAVNATELJA: Tatjana Krpač STROKOVNI DELAVCI: Učitelji razrednega pouka Jožica Podvratnik, Larisa Podržavnik, Marija Kotnik, Mojca Berložnik, Karmen Vučko, Suzana Makič, Matjaž Homan, Tanja Hudrap, Olga Natlačen, Lotka Velički, Irena Plešnik, Simona Auprih, Simona Lečnik Šrot, Darja Štrekelj. Učiteljice razrednega pouka na podružnici v Kotljah: Vanja Medvešek, Maja Pečnik, Vesna Junger, Aleksandra Kričej, Melanie Veselko. Predmetni učitelji Maja Marin, Albina Erjavec, Majda Nabernik, Jana Krančan, Martina Močilnik, Marija Čoderl, Jure Plevnik, Bojan Pavlinec, Cvetka Praznik, Silva Ban, Petra Podjaveršek, Irena Černovšek, Martina Čapelnik, Katja Krivec, Janja Spanžel, Toni Tomažič, Nina Ošlovnik, Jelka Helena Samec Sekereš, Jasmina Pečovnik, Martina Popič (pripravnica). organizator informacijskih dejavnosti: Branko Plestenjak knjižničarki: Dragica Kolar, Jasmina Pečovnik socialna pedagoginja: Tanja Naveršnik specialna pedagoginja: Jasmina Pušnik pedagoginja: Katja Krivec ADMINISTRATIVNI DELAVCI: poslovna sekretarka: Mateja Kotnik računovodkinja: Kristina Hafner knjigovodkinja: Bernarda Ferk TEHNIČNO OSEBJE: čistilke: Vera Berložnik, Lenka Ivankovič, Ivka Čurič, Urška Rapuc, Klavdija Štumpfl, Hava Hadžić, Frančiška Šapek zaposleni v kuhinji: Danica Pušnik, Irena Mavrel, Andrej Rožen razdeljevanje hrane v Kotljah: Urška Rapuc hišnik: servis 8 ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ORGANI UPRAVLJANJA Aljaž Banko, ravnatelj, organizira delo ter vodi in predstavlja šolo. Njegova pomočnica je Tatjana Krpač, vodja podružnične šole pa Vanja Medvešek. Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja (Branko Kaker, Aleksander Kotnik, Peter Sterže), trije predstavniki staršev (Vesna Pevec, Vesna Rebernik Jamnik in Davorina Hovnik) in pet predstavnikov delavcev (Vesna Junger, Larisa Podržavnik, Jasmina Pečovnik, Darja Štrekelj, Martina Močilnik). Predsednica sveta šole je Darja Štrekelj. Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev posameznih oddelkov. Te starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Priimek in ime, elektronski naslov
Priimek in ime namestnika
1. a
Anita Mežnar [email protected]
Helena Šavc
1. b
Veronika Valentar, [email protected]
Rok Kotnik
1. K
Timotej Žohar, [email protected]
Milena Haramija
2. a
Vanda Cifer, [email protected]
Tanja Rečnik
2. b
Andreja Tarkuš, [email protected]
Barbara Pristavnik
2. K
Helena Bezjak Burjak, [email protected]
Nataša Libnik
3. a
Suzana Žunko, [email protected]
Marjana Mlinar
3. b
Nataša Fink, [email protected]
Stanka Planšak
3. K
Katarina Valentar [email protected]
Peter Mlekuš
4. a
Anja Hribernik [email protected]
Breda Kušej
4. b
Gabor Sekereš, [email protected]
Olga Šajnovič
4. K
Katarina Valentar [email protected]
Peter Mlekuš
5. a
Dean Kordež, [email protected]
Ana Potočnik
5. K
Davorina Hovnik, [email protected]
Maja Blatnik Gorenšek
6. a
Tomaž Filip, [email protected]
Neda Hudopisk
6. b
Nataša Kamnik, [email protected]
Polonca Paškvan
7. a
Vesna Pevec, [email protected]
Simon Došen
7. b
Mateja Hovnik, [email protected]
Helena Jamnik
7. c
Darja Nabernik, [email protected]
Sabina Hrašan
8. a
Majda Paar, [email protected]
Robert Verbovšek
8. b
Vesna Rebernik Jamnik, [email protected]
Rok Kotnik
9. a
Petra Torej, [email protected]
Robert Trup
9. b
Damjana Krauberger Mikolič, [email protected]
Petra Supanič
Izvoljeni starši so lahko predstavniki v svetu staršev ves čas otrokovega šolanja. Potrdijo ali na novo volijo se na prvem
roditeljskem sestanku. Podatke v tej tabeli bomo po potrebi spremenili.
Svet staršev je oblikovan za organizirano uresničevanje interesa staršev. 9 STROKOVNI ORGANI so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi. Naloge organov upravljanja in strokovnih organov natančneje določa in opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju. ŠOLSKI KOLEDAR Šolsko leto se prične 1. septembra in konča 31. avgusta naslednje leto. Zadnji dan pouka za devete razrede je 15. junija 2015, za vse ostale razrede se pouk konča 24. junija 2015. Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji: 1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2014 do 31. januarja 2015 2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja 2015 do 15. junija 2015 za 9. razrede in do 24. junija 2015 za ostale razrede Obvestila o učno-­‐vzgojnem uspehu učencev (pisna obvestila) razredniki razdelijo: v petek, 30. januarja 2015; v ponedeljek, 15. junija 2015 – učencem 9. razredov; v sredo, 24. junija 2015 – učencem ostalih razredov. INFORMATIVNA DNEVA V SREDNJIH ŠOLAH 13. in 14. februar 2015 PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI Za učence 9. razredov bodo popravni in predmetni izpiti od 16. do 30. junija 2015 in od 18. do 31. avgusta 2015. Za učence ostalih razredov bodo predmetni in popravni izpiti od 26. junija do 9. julija 2015 in od 18. do 31. avgusta 2015. POČITNICE, PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
jesenske počitnice 27.–30. oktober 2014 dan reformacije 31.oktober 2014 dan spomina na mrtve 1. november 2014 božič 25. december 2014 dan samostojnosti in enotnosti 26. december 2014 novoletne počitnice 29.–31. december 2014 novo leto 1. januar 2015 pouka prost dan 2. januar 2015 (nadomeščanje 11. 4. 2015) slovenski kulturni praznik 8. februar 2015 zimske počitnice 16.–20. februar 2015 10 !
!
!
!
!
!
velikonočni ponedeljek dan upora proti okupatorju prvomajske počitnice praznik dela dan državnosti poletne počitnice 6. april 2015 27. april 2015 28.–30. april 2015 1. in 2. maj 2015 25. junij 2015 26. junij– 31. avgust 2015 JUTRANJE VARSTVO, PODALJŠANO BIVANJE Šola organizira podaljšano bivanje za učence od prvega do petega razreda. Učenci so v podaljšanem bivanju od konca pouka do 16.00 (v Kotljah do 15.55), odvisno od prijav, ki so jih starši posredovali šoli v mesecu aprilu. V tem času imajo kosilo, sprostitvene dejavnosti in po želji napišejo nalogo. Zaradi varnosti učenca in odgovornosti šole lahko učitelj v oddelku podaljšanega bivanja otroka predčasno spusti iz šole samo ob pisnem dovoljenju staršev ali skrbnikov. OPB: 11.50–16.00 (15.55) Organizacijska shema v OPB: Sprostitvena dejavnost, ID, OPZ, DDP Kosilo " 11.50–12.40 " 12.40–13.15 Ustvarjalno preživljanje časa, ID, NI " 13.15–14.00 Samostojno učenje " 14.00–14.30 Sprostitvena dejavnost, ustvarjalno preživljanje časa " 14.30–15.00 Sprostitvena dejavnost, ustvarjalno preživljanje časa " 15.00–16.00 Za učence 1. razreda je od 5.50 pa do pričetka pouka organizirano jutranje varstvo. To je oblika vzgojnega dela z učenci, ki pred poukom potrebujejo varstvo. Vanj se otroci vključujejo prostovoljno, s prijavo staršev na prvi šolski dan. 11 PREDMETNIK 12 Šolski
zvonec
Prvi razred devetletne osnovne šole 550 -­‐ 820 -­‐ 820 jutranje varstvo, interesne dejavnosti 1155 učne ure (usmerjeno delo, malica) 1155 -­‐ 1230 kosilo 1230 -­‐ 1600 interesne dejavnosti, podaljšano bivanje Ura Od 2. do 9. razreda devetletne osnovne šole 0. 730 -­‐ 815 1. 820 -­‐ 905 jutranje varstvo, varstvo vozačev, interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk, izbirni predmeti 1. ura pouka 2. 910 -­‐ 955 2. ura pouka 955 -­‐ 1015 glavni odmor z malico 3. 1015 -­‐ 1100 3. ura pouka 4. 1105 -­‐ 1150 4. ura pouka 5. 1155 -­‐ 1240 6. 1245 -­‐ 1330 1330 -­‐ 1345 7. 1345 -­‐ 1430 8. 1435 5. ura pouka, podaljšano bivanje, sprostitvena dejavnost, interesne dejavnosti, kosilo, dopolnilni, dodatni pouk 6. ura pouka, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti, kosilo, dopolnilni, dodatni pouk, izbirni predmeti kosilo, ustvarjalno preživljanje časa, interesne dejavnosti, izbirni predmeti 7. ura pouka, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti, samostojno učenje, dopolnilni, dodatni pouk, izbirni predmeti 8. ura pouka (do 15.20), izbirni predmeti, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti, sprostitvena dejavnost, ustvarjalno preživljanje časa -­‐ 1600 13 IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 Izbirne predmete učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere po svojem zanimanju in željah. V vsakem razredu izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. Izbrani predmeti so obvezni del učenčevega urnika v šolskem letu, v katerem jih izbere. V šolskem letu 2014/2015 bodo učenci 7., 8. in 9. razredov obiskovali naslednje izbirne predmete: gledališki klub, šolsko novinarstvo, vzgoja za medije – radio, verstva in etika 2, izbrani šport, šport za sprostitev, šport za zdravje, likovno snovanje 1–3, poskusi v kemiji, robotika v tehniki, sodobna priprava hrane, nemščina 1, računalniška omrežja, elektronika z robotiko, načini prehranjevanja ter Sonce, Luna, zvezde NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli bomo v šolskem letu 2014/2015 začeli postopno izvajati pouk neobveznih izbirnih predmetov. Učenec prostovoljno izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmet drugi tuji jezik se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa eno uro tedensko. Pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, bomo izvajali ob zadostnem številu prijav. 14 ŠOLA V NARAVI, CŠOD, INTERESNE IN DRUGE DEJAVNOSTI Šola v naravi je ena najzahtevnejših oblik razširjenega programa življenja in dela osnovne šole. Zahteva veliko priprav in višja finančna sredstva. Je tradicionalna oblika dela z učenci 4. in 6. razredov. S to uspešno in predvsem za učence pomembno organizacijsko in vzgojno-­‐izobraževalno obliko bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu. Šola v naravi sodi v razširjeni program osnovne šole in za učence ni obvezna. Tisti, ki se je ne udeležijo, obiskujejo pouk. ZIMSKA 6. a, b Št. vseh učencev: 56 LETNA BIVANJE V CŠOD BIVANJE V CŠOD 4. a, b, K 2. a, b, K 8. a in b KRAJ: Kope, Lukov dom Št. vseh učencev: 39 KRAJ: Moravske Toplice ŠOLA SMUČANJA KRAJ: Mežica Št. vseh učencev: 55 KRAJ: Radenci ob Kolpi ŠOLA PLAVANJA BIVANJE V NARAVI CŠOD BIVANJE V NARAVI CŠOD IZVEDBA: 9.–13. 2. 2015 IZVEDBA: junij IZVEDBA: 1. 6.–3. 6. 2015 IZVEDBA: 11. 5.–15. 5. 2015 ORGANIZATOR: ORGANIZATORKA: ORGANIZATORJI ORGANIZATORKI Toni Tomažič Lotka Velički Matjaž Homan Jana Krančan, Petra Podjaveršek Šola smučanja: Darja Štrekelj Bojan Pavlinec Smučarske učitelje določi aktiv športnih pedagogov glede na število prijavljenih otrok. Šola plavanja: Vanja Medvešek Vseh učencev 60 Maja Marin Plavalne učitelje določi aktiv športnih pedagogov glede na število prijavljenih otrok. MOŽNOST PLAČILA ZA STARŠE:
mesečno zbiranje sredstev (obroki) ali plačilo celotnega zneska
Subvencioniranje šole v naravi: vloge sprejema in obravnava Tanja Naveršnik. 15 V devetletki je 15 dni namenjenih naravoslovnim, kulturnim, tehniškim in športnim dnevom. Na 1. roditeljskem sestanku bodo starši seznanjeni z natančnimi vsebinami le-­‐teh. NARAVOSLOVNI DNEVI RAZRED
VSEBINA
ČAS IZVEDBE
Pisana jesen oktober Pojdi z menoj na travnik maj ZOO maj Na kmetiji jesen Iščemo sledi zima Potok in gozd junij Ozimnica oktober Spreminjanje lastnosti snovi maj Ogled slovenske prestolnice junij Šege in navade december Voda februar/ marec Nekoč Guštanj, danes Ravne na Koroškem -­‐ preteklost junij Panonski svet oktober Rudnik Mežica december Zdrava prehrana junij Čebelarstvo junij Gorski svet januar/februar Arboretum 14. 5. 2015 Gozdna učna pot september Akvarij, terarij april Dolenjska maj 16. 10. 2014 Osnove prve pomoči in predstavitev delovanja defibrilatorja CŠOD Gosposvetsko polje, Minimundus, Gorenjska torek v juniju 16. 10. 2014 Osnove prve pomoči in predstavitev delovanja defibrilatorja Hiša eksperimentov Zdrav slog življenja november 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 16 11. 5.–15. 5. 2015 12. 5. 2014 TEHNIŠKI DNEVI RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. VSEBINA ČAS IZVEDBE Varno v prometu september Novoletne delavnice november Evropska vas april Novoletne delavnice november Evropska vas april Izdelki iz naravnih materialov junij Promet oktober Novoletne delavnice december Evropska vas marec ali april Igralna hiša, lego gradnja oktober Novoletne delavnice november Velikonočni izdelek april Orientacija, kompas junij Dan domin januar ali februar Izkoriščanje vetra februar Kolesarski izpit maj Novoletne delavnice november Zimska šola v naravi januar/februar Novoletna delavnica december Maketarstvo, Cerkno maj Jumicar 3. 9. 2014 Premogovništvo, usnjarstvo oktober Novoletna delavnica november Tlakovanje maj Mati fabrika – kulturna dediščina po dogovoru Reciklaža po dogovoru CŠOD 11. 5.–15. 5. 2015 CŠOD 11. 5.–15. 5. 2015 Novoletna delavnica november Novoletna delavnica november Gardaland september Dekoracija za valeto maj Poklicno usmerjanje po dogovoru 17 KULTURNI DNEVI RAZRED VSEBINA ČAS IZVEDBE Slovenski kulturni praznik februar Lutkovni abonma april Ogled državnega srečanja otroških lutkovnih in gledaliških skupin Zaključna prireditev junij Novoletno praznovanje in običaji december Slovenski kulturni praznik februar Lutkovni abonma april Zaključna prireditev junij Novoletno praznovanje in običaji december Slovenski kulturni praznik februar Ogled državnega srečanja otroških lutkovnih in gledaliških skupin Zaključna prireditev junij Slovenski kulturni praznik februar Ogled državnega srečanja otroških lutkovnih in gledaliških skupin Zaključna prireditev junij 1. 2. 3. 4.—9. junij junij junij Kulturni dogodki (Festival solzic, proslava ob dnevu državnosti in podobno), ki bogatijo vzgojno-­‐
izobraževalno delo šole, pa niso navedeni med kulturnimi dnevi, se bodo izvajali v okviru pouka. 18 ŠPORTNI DNEVI RAZRED VSEBINA ČAS IZVEDBE 1. 2. Športne igre september Pohod na prežihovino oktober Aktivnosti na snegu januar/februar Kolesarjenje, rolanje, testiranje za švz karton maj Pohod na navrški vrh, ivarčko jezero junij Športne igre september Pohod oktober Aktivnosti na snegu zima Pohod in testiranje za švz karton april Lokostrelstvo in plezanje junij 3. Pohod z gorskimi reševalci september Športne igre november Aktivnosti na snegu januar/februar Pohod in teki april Planinski pohod junij Planinski pohod september Športne delavnice november Zimske aktivnosti na snegu februar Teki in plavanje maj Pohod junij Planinski pohod september Športne delavnice november Zimske aktivnosti na snegu februar Šaljive igre maj Pohod junij Poletni Pohodništvo, kolesarjenje Jesenski Športne delavnice Zimski Aktivnosti na snegu in ledu Pomladni Atletski mnogoboj Pomladni pohodništvo, igre z žogo september 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. november februar 2015 maj 2015 junij 2015 Športni dnevi bodo realizirani v vseh dnevih tedna (od ponedeljka do petka) glede na vremenske pogoje. 19 V šolskem letu 2014/2015 bomo INTERESNIM DEJAVNOSTIM na matični šoli namenili 36 ur in na podružnici Kotlje 8 ur na teden. MATIČNA ŠOLA KULTURNO-­‐UMETNIŠKE DEJAVNOSTI OTR. PEV. ZBOR, 1. r. Suzana Makič ponedeljek, 11.50–12.40 OTR. PEV. ZBOR, 2., 3. in 4. r. Suzana Makič četrtek, 13.15–14.00 MPZ, od 5. do 9. r. Suzana Makič FOLKLORA, od 2. do 5. r Mojca Berložnik ponedeljek, 7.30–8.15, torek, po pouku sreda, 7.30–8.15 FOLKLORA, od 2. do 5. r. Suzana Makič sreda, 7.30–8.15 LOGIČNE POŠASTI Katja Krivec PRAVLJIČNI KROŽEK, 1. r. Jožica Podvratnik četrtek, 12.45–13.30 (3. razred) petek, 11.55–12.40 (2. razred) petek, 12.45–13.30 (4. in 5. razred) sreda, 11.50–12.40 PRAVLJIČNI KROŽEK, 2. r. Matjaž Homan sreda, 13.15–14.00 MLADI UMETNIKI, 4. in 5. r. Lotka Velički sreda, 13.15–14.00 EVROPSKA VAS Larisa Podržavnik torek, 11.55–12.40 CICI VESELA ŠOLA, od 1. do 4. r. Darja Štrekelj po dogovoru VESELA ŠOLA, od 1. do 5. r. Simona Lečnik Šrot po dogovoru VESELA ŠOLA, od 6. do 9. r. Simona Auprih po dogovoru GLASILO JEKLENIČKE Jasmina Pečovnik po dogovoru ŠOLSKI RADIO Darja Štrekelj po dogovoru ŠOLSKI RADIO Petra Podjaveršek po dogovoru LUTKOVNI KROŽEK Petra Podjaveršek po dogovoru ŠPORTNE DEJAVNOSTI MENTOR/-­‐ICA MENTOR/-­‐ICA DAN IN URA DAN IN URA ODBOJKA DEKLETA, 4. in 5. r. Bojan Pavlinec ponedeljek, 13.15 ODBOJKA FANTJE, 4. in 5. r. Jure Plevnik ponedeljek, 13.15 PLAVALNI TEČAJ, 3. a, 3. b, 3. K Mojca Berložnik, Olga Natlačen, Melanie Veselko 22. 9.–3. 10. 2014, od 8.30–10.00 20 BADMINTON, 6. r. Cvetka Praznik torek, 12.45–13.30 NOGOMET, 2. in 3. r. Toni Tomažič ŠPORTNA VADBA, od 7. do 9. r. Toni Tomažič 2. razred: ponedeljek, 11.50–12.40 3. razred: sreda, 13.15–14.00 ponedeljek, 7.30–8.15 ODBOJKA DEKLETA, od 6. do 9. r. Bojan Pavlinec ponedeljek, od 14.00 dalje BADMINTON DEKLICE, 4. in 5. r. Cvetka Praznik četrtek, 13.15–14.00 POHODNIŠTVO Jasmina Pušnik, Larisa po dogovoru Podržavnik MENTOR/-­‐ICA DAN IN URA RAČUNALNIŠTVO OSNOVE RAČUNALNIŠTVA, 4. r. DRUGE DEJAVNOSTI Branko Plestenjak MENTOR/-­‐ICA sreda, 7.30–8.15 DAN IN URA LOGIKA, od 6. do 9. Katja Krivec sreda, 7.30–8.15 KOLESARSKI IZPIT, 5. a, 5. K GEOGRAFSKI KROŽEK Lotka Velički, Marija Kotnik Jure Plevnik po dogovoru Maja Marin, Jožica Podvratnik, Simona Auprih SPOZNAVANJE SLADKORNE BOLEZNI Janja Spanžel po dogovoru VRTNARJENJE Majda Nabernik po dogovoru EKO KROŽEK Janja Spanžel po dogovoru PROJEKTI /proslave, bazar, pust, …. / PODRUŽNICA KOTLJE DEJAVNOST MENTOR/-­‐ICA po dogovoru po dogovoru DAN IN URA OTR. PEV. ZBOR Melanie Veselko torek, 13.15–14.00 ŠPORTNI KROŽEK, 2. in 3. r. Toni Tomažič petek, 11.50–12.40 EVROPSKA VAS, od 3. do 5. r. Maja Pečnik ponedeljek, 13.15–14.00 FOLKLORA Suzana Makič, Melanie Veselko LIKOVNO USTVARJANJE, od 3. do 5. r. Vesna Junger sreda, 13.15–14.00 Z IGRO DO ZNANJA, 1. r. Aleksandra Kričej četrtek, 12.45–13.30 Z IGRO DO ZNANJA, 2. in 3. r. Aleksandra Kričej četrtek, 11.50–12.40 ponedeljek, 13.15–14.00 Učenci se lahko vključijo v interesne dejavnosti na matični šoli. Za prevoz poskrbijo starši sami. 21 TEKMOVANJA V šolskem letu 2014/2015 se bomo udeležili športnih in tekmovanj iz znanja (logika, logične pošasti, lego bum, tekmovanje iz poznavanja sladkorne bolezni, tekmovanje za Cankarjevo priznanje, tekmovanje iz znanja angleščine in nemščine, tekmovanje za Stefanovo (fizika), Preglovo (kemija), Proteusovo (biologija) in Vegovo (matematika) priznanje, kenguru, cici vesela šola, vesela šola ter računanje je igra, učenci pa se bodo potrudili še za angleško, nemško in slovensko bralno značko. AKCIJE Namenjene so skrbi za ljudi in živali. ZBIRANJE HRANE ZA MALE ŽIVALI – oktober, dan živali Organizatorki: Majda Nabernik, Vesna Junger ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA, ODPADNIH KARTUŠ in podobnega odpadnega materiala Organizatorki: Martina Čapelnik, Vesna Junger Čas: po dogovoru EVAKUACIJA Organizator: Aljaž Banko Čas: po dogovoru PROJEKTI ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV Mentorici: Martina Čapelnik (matična šola) in Vesna Junger (podružnica Kotlje) Vključili se bomo v projekt in raziskovalno nalogo v okviru teme za otroški parlament za tekoče šolsko leto. Tema je IZOBRAŽEVANJE IN POKLICNA ORIENTACIJA. Program Brez izgovora, Slovenija – v okviru svetovnega dneva brez tobaka. ŠOLSKI RAZVOJNI TIM Vodja: Larisa Podržavnik Člani: Tatjana Krpač, Tanja Naveršnik, Vanja Medvešek, Aljaž Banko Tema v šolskem letu 2014/2015: Bralna pismenost POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI Koordinatorka: Jasmina Pušnik Člani: Tanja Naveršnik in učitelji, ki izvajajo DSP 22 ZDRAVA ŠOLA – projekt poteka od 1998/99 dalje. Vključeni smo v Mrežo zdravih šol v Sloveniji. Shema šolskega sadja Tradicionalni slovenski zajtrk Vodje: Jasmina Pušnik in Suzana Makič, Maja Pečnik NACIONALNI PROJEKT RASTEM S KNJIGO Koordinatorka: Dragica Kolar Obisk sedmošolcev v splošni knjižnici. Vsak učenec dobi izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo. PASAVČEK Vodja: Darja Štrekelj »POLICIST LEON« Vodji: Lotka Velički, Maja Pečnik TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI Vodje: Vesna Junger, Darja Štrekelj, Cvetka Praznik EVROPSKA VAS Vodji: Larisa Podržavnik, Maja Pečnik Sodeluje: Tanja Hudrap Sodelovanje z gimnazijo VELIKOVEC in LJUDSKO ŠOLO V VELIKOVCU Vodja: Martina Čapelnik Sodelujejo: Jelka Helena Samec Sekereš, Suzana Makič, Janja Spanžel BIODINAMIČNO VRTNARJENJE Mentorici: Majda Nabernik, Janja Spanžel FESTIVAL POVODNEGA MOŽA 2014 Koordinator: Matjaž Homan SPLETNA STRAN ŠOLE Glavni urednici: Melanie Veselko in Suzana Makič Tehnična podpora: Brane Plestenjak, Aljaž Banko Uredniki: Bojan Pavlinec, Jasmina Pečovnik, Lotka Velički, Vanja Medvešek, Vesna Junger, Katja Krivec, Tanja Naveršnik, Jožica Podvratnik FESTIVAL IGRAJ SE Z MANO – MUTA (glasbeno-­‐likovna delavnica) Vodje: Irena Černovšek, Suzana Makič, Martina Čapelnik 23 DIFERENCIACIJA IN MANJŠE UČNE SKUPINE PRI POUKU v devetletni osnovni šoli Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti. V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini in italijanščini ali madžarščini na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah. V šolskem letu 2014/2015 smo na matični šoli to možnost izkoristili v 5. razredu pri slovenščini in matematiki. V 8. in 9. razredu se pri slovenščini in italijanščini ali madžarščini na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto organizira z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine; v šolskem letu 2014/2015 je tako organiziran tudi na naši šoli. Učitelj tudi sicer pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela delo z učenci diferencira glede na njihove zmožnosti. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA Ob koncu 6. razreda učenci obvezno opravljajo nacionalne preizkuse znanja iz matematike, slovenskega in tujega jezika. Ob koncu 9. razreda učenci obvezno opravljajo nacionalne preizkuse znanja iz matematike, slovenskega jezika ter tretjega predmeta. Dosežki se vpišejo v zaključno spričevalo. Izbrani predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2014/2015, je kemija. 9. RAZRED
6. RAZRED
5. maj
matematika
5. maj
matematika
7. maj
slovenščina
7. maj
slovenščina
11. maj
kemija
11. maj
angleščina
24 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK, INDIVIDUALNA POMOČ Učence, ki želijo svoje znanje in vedenje razširiti in poglobiti, vključimo v dodatni pouk. PREDMET TJA TJA KEM KEM MAT MAT MAT MAT SLJ SLJ FIZ RAZRED 8. 9. 8. 9. 9. 8. 7. 6. 8. 9. 8., 9. UČITELJICA Silva Ban Silva Ban Majda Nabernik Majda Nabernik Albina Erjavec Albina Erjavec Albina Erjavec Karmen Vučko Martina Čapelnik Martina Čapelnik Marija Čoderl DAN IN URA sreda, 7.30–8.15 sreda, 7.30–8.15 sreda, 12.45–13.30 ponedeljek, 13.45–14.30 sreda, 7.30–8.15 torek, 7.30–8.15 (na 14 dni) torek, 7.30–8.15 (na 14 dni) petek, 7.30–8.15 ponedeljek, 7.30–8.15 ponedeljek, 7.30–8.15 petek, 7.30–8.15 Za učence, ki imajo težave pri učenju, šola izvaja dopolnilni pouk. Ta bo potekal na razredni stopnji samo po pouku, na predmetni pa pred poukom, po njem ali v popoldanskem času /po dogovoru učitelja z učenci/. PREDMET TJA MAT MAT KEM KEM RAZRED 6., 7. 7. 6. 8. 9. UČITELJICA Martina Močilnik Albina Erjavec Karmen Vučko Majda Nabernik Majda Nabernik DAN IN URA torek, 7.30–8.15 petek, 7.30–8.15 (na 14 dni) petek, 7.30–8.15 sreda, 12.45–13.30 ponedeljek, 13.45–14.30 Učencem s posebnimi potrebami nudimo individualno pomoč. Ti potrebujejo prilagojeno izvajanje vzgojno-­‐izobraževalnih programov, zato se z učiteljem dobivajo individualno, izven oddelka, in praviloma v času pouka. 25 KOLEDAR 2014/2015 26 27 STROKOVNI DELAVCI RAZREDNA STOPNJA UČITELJ Larisa Podržavnik RAZRED GOVORILNA URA UČ. 1. a
ponedeljek, 11.50–12.40 P/1
torek, 10.15–11.00 Tanja Hudrap Jožica Podvratnik ponedeljek, 11.50–12.40 1. b
P/2
torek, 10.15–11.00 Simona Auprih Darja Štrekelj 2. a
ponedeljek, 11.50–12.40 P/4
Matjaž Homan 2. b
petek, 11.50–12.40 P/3
Olga Natlačen 3. a
torek, 11.50–12.40 I/4
Mojca Berložnik 3. b
torek, 7.30–8.10 I/2
Simona Lečnik Šrot 4. a
torek, 10.15–11.00 I/5
Irena Plešnik 4. b
petek, 11.05–11.50 I/6
Lotka Velički 5. a
ponedeljek, 11.05–11.50 I/3
RAZRED GOVORILNA URA UČ. Suzana Makič, SLJ, TIT 6. a
četrtek, 9.10–9.55 II/9
Karmen Vučko, SLJ, MAT, TIT 6. b
četrtek, 8.20–9.05 II/5
Nina Ošlovnik, ZGO, TJA 7. a
ponedeljek, 10.15–11.00 I/11
Jure Plevnik, GEO, TJA 7. b
petek, 11.05–11.50 II/13
Cvetka Praznik, ŠPO 7. c
torek, 10.15–11.00 II/4
Jana Krančan, MAT, TIT 8. a
četrtek, 11.55–12.40 I/10
Petra Podjaveršek, SLJ, DKE 8. b
petek, 8.20–9.05 II/7
Marija Čoderl, FIZ, TIT, NAR 9. a
ponedeljek, 10.15–11.00 P/7
Majda Nabernik, KEM, GOS 9. b
torek, 10.15–11.00 P/6
PREDMETNA STOPNJA UČITELJ, PREDMET 28 UČITELJ, PREDMET GOVORILNA URA po dogovoru Irena Černovšek, LUM četrtek, 9.10–9.55 Bojan Pavlinec, ŠPO Branko Plestenjak po dogovoru Toni Tomažič, ŠPO sreda, 8.20–9.05 Janja Spanžel, BIO, NAR ponedeljek, 9.10–9.55 Martina Čapelnik, SLJ petek, 11.05–11.50 Katja Krivec, MAT četrtek, 10.15–11.00 četrtek, 11.05–11.50 Maja Marin torek, 9.10–9.55 Albina Erjavec, MAT četrtek, 11.05–11.50 Silva Ban, SLJ, TJA ponedeljek, 10.15–11.00 Martina Močilnik, TJA torek, 10.15–11.00 Jelka Helena Samec Sekereš, TJN Popoldanske govorilne ure razrednikov so v zapisanih matičnih učilnicah. Če učilnice niso posebej določene, učitelje v času govorilnih ur poiščete v zbornici. Podružnica Kotlje UČITELJICA Aleksandra Kričej RAZRED GOVORILNA URA 1. k ponedeljek, 11.50–12.40 Vesna Junger sreda, 10.00–10.45 Vanja Medvešek 2. k četrtek, 11.50–12.40 Melanie Veselko 3. in 4. k petek, 11.05–11.50 5. k torek, 11.05–11.50 Maja Pečnik 29 OSTALI STROKOVNI DELAVCI Aljaž Banko, ravnatelj Govorilne ure potekajo po dogovoru. Tatjana Krpač, pomočnica ravnatelja Tanja Naveršnik, socialna pedagoginja Jasmina Pušnik, specialna pedagoginja Dragica Kolar in Jasmina Pečovnik, knjižničarki četrtek, 10.15–11.00 Katja Krivec, pedagoginja ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Šolska svetovalna služba spremlja razvoj učencev od vstopa v osnovno do vpisa v srednjo šolo. Skupaj s starši, z učitelji in vodstvom šole deluje timsko ali individualno ter pokriva naslednja področja dela: vpis in spremljanje šolskih novincev ter preventivne dejavnosti v oddelkih; koordinacija in izvajanje skupinskih in individualnih oblik pomoči ter svetovanje pri reševanju razvojne, psihološke, pedagoške in socialne problematike učencev; koordinacija in izvajanje postopkov usmerjanja učencev s posebnimi potrebami ter koordinacija dela z nadarjenimi učenci; poklicno svetovanje, vpis v srednje šole in štipendiranje; pomoč v socialno-­‐ekonomskih stiskah ter pomoč učencem in staršem pri izbiri obveznih izbirnih predmetov; koordinacija manjših učnih skupin in dodeljevanje posebnega statusa učencem; pedagoško-­‐posvetovalno delo z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-­‐izobraževalnega dela; spremljanje in analiza učnega uspeha in vzgojne problematike; priznavanje izobraževanja učencev iz tujine za namen nadaljnjega izobraževanja; sodelovanje z zunanjimi ustanovami (CSD ZD, PP …);
hospitacije. Šolska svetovalna služba je namenjena učencem, staršem in učiteljem. Delovati poskuša v dobrobit vseh učencev in strokovnih delavcev na šoli. V stiski, dvomih, negotovosti ali nezadovoljstvu vam bodo pomoč ponudile njene predstavnice: Tanja Naveršnik (profesorica socialne pedagogike, svetovalna delavka in izvajalka dodatne strokovne pomoči); Tatjana Krpač (profesorica pedagogike in psihologije, pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka); Jasmina Pušnik (profesorica defektologije, izvajalka dodatne strokovne pomoči, koordinatorica dela učencev s posebnimi potrebami); Katja Krivec (profesorica pedagogike, šolska svetovalna delavka). 30 ŠOLSKA KNJIŽNICA Za izposojo knjig bosta v šolski knjižnici skrbeli knjižničarki Dragica Kolar in Jasmina Pečovnik, in sicer vsak dan od 730 do 1015 in od 1105 do 1345. V knjižnici je učencem na voljo raznolika zbirka leposlovja (knjige za domače branje, bralno značko in prosti čas) in strokovnih knjig. V miru pa lahko prebirajo tudi različne mladinske revije. UČBENIŠKI SKLAD Šola vodi učbeniški sklad, v katerega so vključeni učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov ZRSŠ. Brezplačno si jih lahko izposojajo vsi učenci. Komplet učbenikov si sposodijo za obdobje enega šolskega leta. Če učbenik izgubijo ali poškodujejo, zanj plačajo odškodnino, ki je odvisna od nabavne cene in starosti učbenika. SODELOVANJE S STARŠI Pravica in dolžnost staršev oziroma skrbnikov je, da spremljajo vzgojno-­‐izobraževalni napredek svojega otroka ter življenje in delo šole v celoti. Zato smo jim delavci šole dolžni zagotoviti kakovostno in pravočasno informacijo o vzgojno-­‐izobraževalnem delu. To uresničujemo z različnimi oblikami medsebojnega komuniciranja. Na matični šoli so popoldanske govorilne ure vsak prvi torek v mesecu med 17. in 18. uro, na podružnici Kotlje pa od 17.15 do 18.15. O morebitnih spremembah bodo učenci obveščeni sproti. Natančen razpored popoldanskih govorilnih ur si lahko ogledate v koledarju na straneh 26 in 27 . Dopoldan bo vsak izmed pedagoških delavcev opravil eno govorilno uro tedensko (tabele na straneh od 28 do 30). Individualni stiki s starši so namenjeni obravnavanju posameznega učenca. Omogočajo enakopravno izmenjavo spoznanj o otroku ter dogovore o vzgojnem režimu in ukrepih, ki so potrebni za nadaljnje delo z njim. Da bi se izognili čakalnim vrstam na govorilnih urah, lahko razredniki pošljejo staršem vabilo, s katerim je njihov obisk časovno razporejen. Obiski na domu so potrebni zlasti ob bolezenski odsotnosti učenca in ob dogovorjenem skupnem reševanju določenih pojavov v ožjem okolju. Starši lahko obiščejo šolo v nujnih primerih tudi zunaj govorilnih ur na lastno željo, povabilo razrednika, ravnatelja ali svetovalnega delavca. 31 Pisno obvestilo pošilja šola staršem, kadar jih obvešča o posebnih dogodkih v šoli, jih vabi na sestanek, se želi z njimi posvetovati ali jih informirati o delu in napredku učenca. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN VARNA POT V ŠOLO Šola zagotavlja varnost učencev z uresničevanjem hišnega reda šole, s katerim uredi vprašanja, pomembna za življenje in delo na šoli. Šola prevzame odgovornost in skrb za varnost učencev v času pouka in drugih dejavnosti šole po LDN. Varnost v prometu naj bi bila način življenja. Šola in starši s svojim zgledom in vzgojo oblikujemo varne udeležence v prometu. Učence prvi šolski dan seznanimo z varnimi potmi v šolo ter nevarnostmi v prometu. Svetujemo jim, kako se tem izogniti. Varna pot v šolo ni nujno najkrajša, zato naj izbirajo med varnejšimi, čeprav nekoliko daljšimi potmi. Prvošolci po zakonu v šolo prihajajo v spremstvu starejših (nad 10 let). Za večjo varnost nosijo dobro vidne rumene rutice. Učenci kolesarji obvezno uporabljajo čelade. VARSTVO VOZAČEV IN ORGANIZACIJA PREVOZOV Varstvo vozačev je namenjeno samo tistim učencem, ki koristijo šolske prevoze. VOZNI RED – ŠOLSKI AVTOBUS (2014/2015) ODHOD – RIMSKI VRELEC PRIHOD – ŠOLA 7.13 7.20 – ne pripelje pred šolo (postajališče Javornik) 8.00 8.07 ODHOD ŠOLA— RIMSKI VRELEC 12.08 odhod s šolske postaje 13.08 odhod s šolske postaje 14.03 odhod s šolske postaje 13.47 odhod s postajališča Javornik 14.39 odhod s postajališča Javornik ODHOD STROJNA PRIHOD LETNO KOPALIŠČE 6.35 7.55 VOZNI RED – ŠOLSKI KOMBI (2014/2015) Odhod prvega kombija: 13.40 32 ZDRAVSTVENO IN ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO Program zdravstvene vzgoje izvajamo v sodelovanju s šolskim dispanzerjem po programu za tekoče leto. Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematski pregledi, za vse učence pa tudi pregledi zob, učenje pravilnega čiščenja zob, želiranje in tekmovanje “Za čiste zobe”. V mesecu preprečevanja zasvojenosti, natančneje 27. 11. 2014, bomo po triadah izvedli predavanje NE-­‐
ODVISEN.SI, v izvedbi Zavoda 7. Potekalo bo v dvorani Kulturnega centra na Ravnah. Celosten program NE-­‐
ODVISEN.SI sooča mladostnike vseh starosti in odrasle s pojavi najrazličnejših kemičnih in nekemičnih zasvojenosti. Predavanje bo namenjeno učencem, staršem in učiteljem. Zdravstveno vzgojo izvajamo v sodelovanju z zdravstvenim domom Ravne na Koroškem. Izvajalka programa vzgoje za zdravje je Aleksandra Horvat, diplomirana medicinska sestra. Na šoli deluje šolska zobna ambulanta. Poleg rednega popravila zob zobozdravnica posveča skrb tudi preventivi. Za starše in učence pripravlja predavanja o zdravju zob. Za učence matične šole skrbi zobozdravnica Sonja Gnamuš, za učence podružnice Kotlje pa zobozdravnik g. Peter Kobolt. Šolska zobna ambulanta v času pouka obratuje vsako sredo in petek od 7.30 do 13. ure. Za vse informacije nas lahko pokličete na telefonski številki: o
o
ordinacija na OŠ: 82 21 948, ordinacija na Partizanski 4: 82 18 810. RAZPORED ZDRAVSTVENIH PREDAVANJ Dan
Ura
Razred
Tema predavanja
TOREK, 13. 1. 2015
1., 2.
1. a
ZDRAVE NAVADE
3., 4.
1. b
1., 2.
2. a
3., 4.
2. b
1., 2.
3. a
3., 4.
3. b
1., 2.
3., 4.
3., 4.
1., 2.
4. a
4. b
4. a
4. b
PREHRANA, GIBANJE IN PROSTI ČAS
SREDA, 14. 1. 2015
1., 2.
5. a
ZASVOJENOST
TOREK, 14. 4. 2015
1., 2.
5. a
VARNO KOLESARJENJE
TOREK, 10. 3. 2015
ČETRTEK, 5. 2. 2015
ČETRTEK, 12. 3. 2015
ČETRTEK, 4. 6. 2015
OHRANIMO ZDRAVJE
PREPREČEVANJE POŠKODB IN VARNO S
SONCEM
ZDRAVI, VARNI IN SREČNI V ŠOLI V NARAVI
33 Dan
Ura
Razred
Tema predavanja
PONEDELJEK, 24. 11.
2014
1., 2.
6. a
ODRAŠČANJE
3., 4.
6. b
TOREK, 20. 1. 2015
3., 4.
6. a
1., 2.
6. b
1., 2.
7. a
3., 4.
7. b
5., 6.
7. c
1., 2.
8. b
3., 4.
8. a
3., 4.
9. a
1., 2.
9. b
1., 2.
9. a
3., 4.
9. b
SREDA, 21. 1. 2015
SREDA, 4. 5. 2014
PETEK, 28. 11. 2014
TOREK, 16. 12. 2014
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
DUŠEVNO ZDRAVJE
VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST
SVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDSU
TVEGANA VEDENJA
Podružnica Kotlje Dan
Ura
Razred
Tema predavanja
ČETRTEK, 15. 1. 2015
1., 2.
1. k
ZDRAVE NAVADE
TOREK, 17. 3. 2015
1., 2.
2.
OHRANIMO ZDRAVJE
TOREK, 17. 3. 2015
3., 4.
3. k, 4. k
4. k
PREPREČEVANJE POŠKODB IN VARNO S
SONCEM, PREHRANA, GIBANJE IN PROSTI ČAS
ZDRAVI, VARNI IN SREČNI V ŠOLI V NARAVI
TOREK, 9. 6. 2015
SREDA, 14. 1. 2015
3., 4.
5. k
ZASVOJENOST
TOREK, 14. 4. 2015
3., 4.
5. k
VARNO KOLESARJENJE
HIGIENA V ŠOLSKIH PROSTORIH Skrbeli bomo, da bomo zadostili vsem higienskim zahtevam, ki zagotavljajo zdravo in prijetno življenje na šoli. Za izvedbo te naloge smo odgovorni vsi delavci in učenci šole. VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST Vsi delavci šole moramo pri izvajanju dejavnosti, za katere smo zadolženi, upoštevati določila Pravilnika o varstvu pri delu in Pravilnika o požarni varnosti. Varnost učencev bomo zagotavljali tudi tako, da bomo 34 upoštevali normative: o 28 učencev na razred, o 21 učencev (kombinacija dveh oddelkov). OPB: o 28 učencev, o 24 (kombinacija iz dveh razredov), o 21 (kombinacija iz treh ali več razredov). Oddelek se oblikuje, kadar je v njem najmanj 16 učencev. ŠOLSKA PREHRANA Preklic, odjava oz. ponovna prijava šolske prehrane Učenci se k malici ali kosilu v začetku meseca prijavijo pri razredniku. Preklic prijave prehrane sporočite razredniku, v knjigovodstvo ali tajništvo šole. Kakršnekoli spremembe sporočite: # ustno (tel.: 02 620 46 73 ali 02 82 15 453) # po faksu (02 82 20 208) # pisno ([email protected] ali o-­‐[email protected]) Če je odjava prehrane podana do 9. ure, velja že za isti dan, ko je bila podana, lahko pa starši oz. skrbniki odjavijo prehrano tudi za več dni vnaprej. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. Če med otrokovo odsotnostjo prehrane ne odjavite, plačate polno ceno. Učencu, ki je od pouka odsoten zaradi sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik, v primeru njegove odsotnosti pa strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti. 35 ZDRAVA ŠOLA V tem šolskem letu bomo nadaljevali z aktivnim vključevanjem v projekt “Zdrava šola” v okviru slovenske Mreže zdravih šol. CILJ: Šola, v kateri vladajo dobri medosebni odnosi, kjer se otroci učijo na prijeten in sproščen način, kjer gradijo zdrav način življenja, kjer se spoštujejo lastnosti, kot so vedoželjnost, podjetnost, zavzetost, predanost, odgovornost, urejenost, spoštovanje, kjer se veliko smeji, skratka kraj, kamor vsi radi hodijo. POSEBEN STATUS UČENCA Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96) in 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13) se lahko učencem – perspektivnim ali vrhunskim športnikom ter perspektivnim ali vrhunskim mladim umetnikom – odobrijo ustrezni statusi in prilagodijo šolske obveznosti. Predlog za dodelitev statusa podajo starši in učenec. Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti bodo usklajena s spremembo zakona in potrjena na prvi seji sveta zavoda – 24. 9. 2013. Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. To se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti, načini in roki za ocenjevanje znanja ter drugo. Status učencu preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status ali če se mu status odvzame. Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora oziroma če krši dolžnosti, določene z Zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola lahko status začasno oziroma trajno odvzame na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora. Status lahko učencu tudi miruje. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca. O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora. Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti. Prošnje za pridobitev statusa oddajo učenci na novih vlogah, objavljenih na spletni strani šole, šolski svetovalni delavki Tanji Naveršnik. 36 VZGOJNI NAČRT Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta. PRAVILA ŠOLSKEGA REDA S temi pravili se natančneje opredelijo dolžnosti in odgovornosti učencev, načini zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, postopki in vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, pohvale in nagrade, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti in sodelovanje šole pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA Pravila obnašanja in ravnanja vključujejo in natančneje opredeljujejo: prihod in odhod iz šole, pouk, druge oblike vzg-­‐izobr. dela (izleti, ekskurzije, šole v naravi …), odmore, prehrano učencev, rediteljstvo, nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti, dežurstvo strokovnih delavcev in učencev, povzročeno škodo in zbornico. Postopki in vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil: razgovori, svetovanje, usmerjanje, vzgojni ukrepi, vzgojne kazni, vzgojni opomini. POHVALE IN NAGRADE Pohvale podeljuje razrednik ali mentor dejavnosti. Priznanja podeljuje učencem ravnatelj šole, in sicer za izjemno delo oz. dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti. Učenec si lahko s svojim delom, prizadevnostjo in dosežki zasluži tudi vpis v zlato knjigo. Učenci za prebrane knjige osvojijo bralno značko. ORGANIZIRANOST UČENCEV Učenci se organizirajo v oddelčne skupnosti, te pa se povezujejo v skupnost učencev in šolski parlament. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI Vsaka odsotnost je vodena v dnevniku oddelka. Ta je lahko iz zdravstvenih ali drugih razlogov. Starši lahko odsotnost učenca napovedo tudi vnaprej. Če odsotnosti starši ne opravičijo, se šteje kot neopravičena. 37 HIŠNI RED Hišni red v skladu s 31. a členom Zakona o osnovni šoli določa: območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora, organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče, drugo. Vzgojni načrt, pravila šolskega reda in hišni red si lahko v celoti preberete na šolski spletni strani, ki jo najdete na naslovu http://koroskijeklarji.mojasola.si 38 Uredila: Jasmina Pečovnik Ravne na Koroškem, september 2014 39