ETIKS BIOmatik

Comments

Transcription

ETIKS BIOmatik
ETIKS BIOmatik
25, 50, 75, 100, 125
NAVODILA
ZA OBRATOVNJE IN VZDRŽEVANJE KOTLA
ETIKS d.o.o.
Ob Dragi 3 , 3220 ŠTORE
Tel.: 03 78 02 280, Fax 03 78 02
292
[email protected], www.etiks.si
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Kazalo
KAZALO .................................................................................................................................. 1
UVOD ...................................................................................................................................... 3
SPLOŠNO ............................................................................................................................... 3
Obseg dobave kotla z osnovno opremo: ........................................................................................................................ 3
Obseg dodatne opreme: ................................................................................................................................................. 4
KONSTRUKCIJA KOTLA ................................................................................................................................................................ 5
MONTAŽA KOTLA.................................................................................................................. 6
STROJNE INSTALACIJE ................................................................................................................................................................. 6
ELEKTRO INSTALACIJE ................................................................................................................................................................. 6
SPUŠČANJE V POGON IN PRVO KURJENJE ..................................................................... 7
DELOVANJE ........................................................................................................................... 8
KRMILNA OMARA .................................................................................................................................................................... 10
REGULACIJSKI BLOK ................................................................................................................................................................. 12
DIFERENČNI REGULATOR........................................................................................................................................................... 14
DIGITALNI REGULATOR TECHNO - MATIC ..................................................................................................................................... 17
OPIS ............................................................................................................................................................................... 17
STRUKTURA UPORABNIŠKEGA MENIJA ......................................................................................................................... 19
NAPAKE IN SPOROČILA .................................................................................................................................................. 20
SPLOŠNO ....................................................................................................................................................................... 21
NASTAVITEV TEMPERATUR ........................................................................................................................................... 21
NASTAVITEV (%) KISIKA ................................................................................................................................................. 22
NASTAVITEV TEMP. - DIMNI PLINI ................................................................................................................................ 22
PODATKI ........................................................................................................................................................................ 23
NASTAVITVE VŽIGA ....................................................................................................................................................... 23
START ............................................................................................................................................................................ 23
DELOVANJE (Running mode) ......................................................................................................................................... 24
PAVZA (Pause mode) ..................................................................................................................................................... 25
OSTALE NASTAVITVE (Other) ......................................................................................................................................... 25
ZAUSTAVITEV (Stop mode) ............................................................................................................................................ 25
Diagram poteka vžiga ................................................................................................................................................... 26
NASTAVITVE - SERVISNI MENI ....................................................................................................................................... 27
Nastavitve - opombe TM ............................................................................................................................................... 32
VZDRŽEVANJE .................................................................................................................... 33
MESEČNA KONTROLA IN ČIŠČENJE............................................................................................................................................... 33
DOLIVANJE VODE V KOTEL ......................................................................................................................................................... 33
NAPAKE IN ODPRAVLJANJE ............................................................................................. 34
TERMIČNA ZAŠČITA MOTORJA (THERMO MOTOR) ......................................................................................................................... 34
Kotlovski polž ................................................................................................................................................................. 34
Silosni polž ..................................................................................................................................................................... 34
Čiščenje in odpepeljevanje ............................................................................................................................................ 35
NAPAKA VŽIGA (IGNITION ERROR) .............................................................................................................................................. 35
Kurišče polno sekancev.................................................................................................................................................. 36
V kurišču ni sekancev ..................................................................................................................................................... 36
ODPRTA LOPUTA (LID OPEN)..................................................................................................................................................... 36
Odprta rešetka kurišča .................................................................................................................................................. 36
Odprta loputa silosnega polža ...................................................................................................................................... 37
PREVEČ KISIKA V DIMNIH PLINIH (MAX O2 STOP) .......................................................................................................................... 37
1
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
PRENIZKA TEMPERATURA DIMNIH PLINOV (MIN SMOKE STOP) ........................................................................................................ 37
PREGRETJE KOTLA (HOT BOILER) ................................................................................................................................................ 38
POPIS SERVISNIH DEL ....................................................................................................... 39
PRILOGE: ............................................................................................................................. 40
1. SHEMA VEZAVE BREZ HRANILNIKA TOPLOTE .............................................................................................................................. 40
2. SHEMA VEZAVE S HRANILNIKOM TOPLOTE – AKUMULACIJSKI BOJLER .............................................................................................. 41
3. SHEMA VEZAVE S HRANILNIKOM TOPLOTE – PRETOČNI BOLJE ....................................................................................................... 42
4. SHEMA ELEKTRO OMARE ....................................................................................................................................................... 43
5. SHEMA TECHNO – MATIC 3007 ............................................................................................................................................ 44
6. SHEMA TECHNO – MATIC – PRIKLJUČITEV ................................................................................................................................ 45
Zahvaljujemo se vam za zaupanje ob nakupu kotla za kurjenje lesne biomase ETIKS BIOmatik.
S kakovostjo izdelkov, informacij in storitev bomo tudi v prihodnje poskušali poglobiti vaše zaupanje
v nas in naše izdelke.
Navodila pazljivo preberite in jih shranite na primerno mesto, saj nikoli ne veste, kdaj jih boste spet
potrebovali.
Ver. 1.5
2
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Uvod
Pričujoča navodila za uporabo in vzdrževanje kotla ETIKS BIOmatik vsebujejo pomembne
informacije za pravilno vgradnjo, obratovanje in vzdrževanje kotla.
V prvem delu so predstavljeni splošni podatki o kotlu, njegovi zgradbi in značilnostih.
Splošno
Kotli BIOmatik se uporabljajo v sistemih centralnega ogrevanja in priprave sanitarne tople vode s
prisilno cirkulacijo ogrevalnega medija. Uporabljajo se v objektih z toplotnimi potrebami od 15 do
130 kW .
Kotel je primeren za kurjenje zdrobljene lesne biomase z vlago do 30 %. Sekanci se dodajajo v
kurišče avtomatsko s pomočjo transportnega polža.. Na vstopu v kurišče se gorivo suši in nato v
drugem delu na rešetki zgoreva. Gorenje se nadaljuje v zgorevalni komori nad rešetko, kjer se dovaja
sekundarni zgorevalni zrak. Zgorevanje goriva je usklajeno z cikličnim delovanjem transportnega
sistema tako, da na rešetki gorivo zgoreva sproti.
Konstrukcija kotla omogoča tudi nadomestno ročno kurjenje kosovnega lesnega goriva.
Obratovanje je dovoljeno za :
 Max delovni tlak do 4 bar
 Max delovna temperaturo do 90° C
Obseg dobave kotla z osnovno opremo:
Kotel se dobavlja v kompletu z vso opremo, ki omogoča avtomatsko kurjenje lesnih sekancev. Obseg
opreme:










Jekleni kotlovski blok z napravami za avtomatsko čiščenje in odpepeljevanje
Plašč kotla s toplotno izolacijo
Dimni ventilator
Ventilator zgorevalnega zraka
Gorilnik z napravami za dovod primarnega in sekundarnega zgorevalnega zraka
Vžigalna naprava
Kotlovski transportni polž v dolžino 600 mm
Motorna celična zapora na dovodu goriva
Komandna omarica z digitalnim in stikalnim regulatorjem delovanja
Kontrola in vodenje zgorevanja z lambda sondo
3
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Slika 1: Kotel ETIKS BIOmatik za kurjenje lesne biomase
1-kotel, 2-celična zapora, 3-krmilna omara, 4-posoda za pepel, 5-pogon čiščenja.
Obseg dodatne opreme:
Dodatna oprema zajema transportne naprave za dovod goriva do celične zapore na kotlu
 Silosni transportni polž z ohišjem.
 Silosna odjemna naprava z reduktorjem
 Pogon silosnega transporterja in odjemne naprave
Slika 2: Sistem za odvzem in transport sekancev
1-transportni polž, 2-odjemna naprava z rekuktorjem, 3-pogon.
Dodatno opremo je potrebno projektno uskladiti z situacijo na objektu. Max. dolžina silosnega
transporterja je 5 m. Max. premer odjemne naprave v silosu je 4 m.
4
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Konstrukcija kotla
Kotel je izdelan iz kvalitetne kotlovske pločevine. Prednja gorilna komora je vodnohlajena in ima
v spodnjem delu zgorevalno rešetko. Spodnji del komore je obložen z termobetonskimi vložki, ki
zagotavljajo kvalitetno zgorevanje.
Primarni zgorevalni zrak se dovaja pod rešetko, sekundarni zrak pa nad rešetko. Ustrezno razmerje se
nastavi pri preizkusnem pogonu.
Dimni plini se iz zgornjega dela zgorevalne komore vodijo navzdol in preidejo
izmenjevalnik, nato pa preko ventilatorja v dimnik.
v toplovodni
Zgorevalna rešetka je opremljena z mehanizmom za obračanje. Obračanje rešetke, čiščenje cevi in
odstranjevanje pepele se izvaja samodejno po programu.
Za čiščenje pepela sta predvidena v spodnjem delu pod gorilno komoro in izmenjevalcem transportna
polža, ki odrivata pepel v zunanje posode.
Dimne cevi izmenjevalca se čistijo samodejno s počjo vgrajene spirale in pomičnega mehanizma.
Celoten kotlovski blok je toplotno izoliran z mineralno volno in zaščiten z pločevino.
Gorivo se dovaja na rešetko preko transportnega polža. Na vstopu nad polžem je vgrajena celična
zapora, ki zagotavlja mehansko zatesnitev kurišča in preprečuje povratni vdor ognja.
Vžiganje goriva in delovanje kotla je popolnoma avtomatsko.
temperaturnh tipal ga vodi vgrajen digitalni regulator Technomatk.
S pomočjo lambda sonde in
Slika 3: Prerez kotla ETIKS BIOmatik
1-kotel z izolacijo, 2-celična zapora s pokrovom, 3-polž za transport pepela izpod kurišča, 4-transport
pepela izpod izmenjevalcev, 5-kurišče, 6-izmenjevalec toplote, 7-dimna komora.
5
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Montaža kotla
Kotlovski blok se postavi na negorljiv podstavek visok najmanj 10 cm, oziroma toliko, da je
omogočen priključek na dimnik pod blagim kotom. Nad kotlom mora biti prazen prostor višine 1000
mm, ki omogoča nemoteno vertikalno čiščenje tlačnega dela. Za kotlom in ob stani kotlovskega polža
naj bo prostora vsaj za 1000 mm, ob stranici kjer so posode za pepel naj bo vsaj 800 mm, da je
omogočeno čiščenje in odstranjevanje pepela..
Strojne instalacije
Montažo kotla in povezavo s toplovodnim sistemom sme opraviti le strokovno usposobljena oseba z
ustrezno registracijo Pri izvedbi montaže se morajo brezpogojno upoštevati veljavni tehnični predpisi,
EU norma EN 303 - 5, lokalna zakonodaja in navodila proizvajalca..
Priključek na dimnik se izvede iz jeklenih cevi, ki se morajo ustrezno fiksirati in opremiti z odprtinami
za čiščenje. Premer dimnega priključka ne sme biti manjši od nastavka na kotlu. Premer dimnika naj
določi strokovnjak z upoštevanjem tehničnih podatkov iz poglavja 4.. Na splošno velja pravilo, da je
premer dimnika večji kot je priključek na kotlu.
Na dimnem priključku priporočano vgradnjo čistilne in kontrolne odprtine.
Toplovodni priključek se izvede z navojnim nastavkom. Priporočamo izvedbo priključkov iz jeklenih
ali bakrenih cevi ter montažo obtočne črpalke v povratni cevovod.
Na najvišjem delu kotla ali na pretočnem cevovodu, se mora pred zapornim ventilom montirati
varnostni ventil z nadtlakom odpiranje 2,5 bare.
Na najnižjem delu kotla se mora montirati polnilno izpraznilna pipa.
Temperaturne raztezke grelnega medija je potrebno izravnati z raztezno posodo. Velikost posode naj
določi strokovnjak glede na vsebino vode v kotlu in ogrevalnem sistemu. Zaprta posoda se naj
priključi na povratni cevovod - tlak na zračnem delu posode naj bo 0,8 bara višji kot je statični tlak
sistema, tlak polnitve vodnega dela v hladnem stanje pa naj bo 0,2 bara višji kot je tlak na zračni strani
V skladu z normo EN 303 - 5, ki velja za toplovodne kotle na trda goriva do moči 200 kW, je
potrebno pri montaži kotel opremiti z regulacijskimi napravami , ki v vsakem slučaju zagotavljajo
varno delovanje zgorevanja in preprečujejo dvig temperature v kotlu preko 110 C.
Pri uporabi zaprtega sistema brez hranilnika toplote priporočamo vgradnjo vodovodnega hlajenja s
termičnim ventilom. V slučaju pregretja kotla (izpad električne napetosti), odpre ventil pretok vode
iz vodovoda skozi hladilec in tako prisilno ohlaja kotel.
Med kotel in ogrevalni sistem priporočamo vgradnjo hranilnika toplote, ki omogoča zanesljivejše
obratovanje, daljšo življenjsko dobo kotla, višji izkoristek in čistejše zgorevanje.
Elektro instalacije
Montažo elektroinstalacij in priklop kotla, sme opraviti le strokovno usposobljena oseba z ustrezno
registracijo. Pri izvedbi montaže se morajo brezpogojno upoštevati veljavni tehnični predpisi, EU
norme, lokalna zakonodaja in navodila proizvajalca.
6
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Spuščanje kotla v pogon mora opraviti pooblaščeni serviser proizvajalca kotla
Po končani montaži je izvajalec dolžan:
 Opraviti tlačni preizkus z hladnim vodnim tlakom 4 bare.
 Izvesti zagon sistema, preizkusni pogon, opraviti nastavitve in poučiti uporabnika o delovanju
 Potrditi garancijski list s pečatom in podpisom z navedbo datuma zagona
Spuščanje v pogon in prvo kurjenje
Spuščanje v pogon in prvo kurjenje oprvi izvajalec montaže kotla. Pri tem mora:






Opraviti tlačni preizkus v hladnim vodnim tlakom in prekontrolirati tesnost instalacij
Nastaviti loputo za dovod zraka na regulatorju vleka
Nastaviti vgrajene termostate
Kontrolirati in nastaviti tesnenje vrat na kotlu
Poučiti uporabnika o varnem delovanju s kotlovsko napravo
Kontrolirati in nastaviti delovanje ogrevalnega sistema
7
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Delovanje
Kotli iz družine ETIKS BIOmatik delujejo popolnoma samodejno in ne potrebujejo drugega
posluževanja, kot občasno kontrolo in eventuelno nastavitev parametrov. Kljub temu pa je dobro, da
uporabnik pozna delovanje in upravljanje naprave, zato so v nadaljevanju predstavljeni
najpomembnejši kontrolni elementi.
Pri vžiganju kotla se pritisne na tipko start, da se aktivira procesor. Sledi avtomatsko delovanje:
 Ventiliranje pred vžigom. Če procesor zazna da v kotlu ne gori se vklopi proces VŽIGANJA
 Doziranje goriva pred vžigom
Vžiganje z dovajanjem vročega zraka
Če po vžiganje ni uspelo se doziranje goriva in vžiganje avtomatsko ponovi
Če po določenih ponovitvah vžiganje ni uspelo se proces ustavi; na displayu se izpiše napaka
Potrebna je ugotoviti vzrok neuspelega vžiganja in ponovno pritisniti na tiko start
 Ko računalnik med vžiganjem zazna da v kotlu gori vžgalni proces ustavi in delovanje preide v
 DELOVNI REŽIM ; delovnaje dozirnega sitema se izvaja ciklično po nastavitvah in izračunih
procesorskega regulatorja.
Delovanje kotla se samodejno zaustavi in samodejno ponovno vklopi pri:
1. doseženi max. temperaturi - N1
2. poteku časa za odpepeljevanje
3. programiranem urnem delovanju
Delovanje kotla se samodejno zaustavi in se ponovno ne vklopi pri;
1.
2.
3.
4.
ročnem izklopu - pritisk na tipko stop
izklopu varnostnega termostata, ki je montiran na kotlu
izpadu napetosti el. omrežja
pri blokadi elektromoterjev na polžih
.V slučaju blokade dozirnega polža je potrebno
 Glavno stikalo preklopiti na položaj popravilo
 Deblokirati tokovno zaščito
 Za kratek čas zavteti polža nazaj
 Preklopiti glavno stikalo na delovanje in resetirati procesor
8
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
1
2
Slika 4: Krmilni elementi kotla
1-krmilna omara, 2-diferenčni regulator oz. regulacijski blok
Pred vsakim ponovnim kurjenjem potrebno
 Kontrolirati prisotnost ogrevalne vode in tlak v sistemu. Če je tlak v hladnem stanju nižji od 0,5
bara se mora sistem dopolniti z vodo
 Kontrolirati ustreznost naprav za odvajanje dimnih plinov
 Kontrolirati ustreznost delovanja regulatorja in omejevalca temperature na kotlu.
Pri obratovanju kotla je potrebno paziti, da se temperatura vode ne poviša preko 90 C. Delovna
temperatura se naj giblje med 70 in 90 C. Delovni tlak vode naj bo med 1 in 2,5 bara.
Ukrepi pri nenadnem povečanju temperature v kotlu
Če pride pri kurjenju s trdimi gorivi do povečanja temperature v kotlu preko 110 C je vzrok v:
 Neustrezni izvedbi instalacij - neupoštevanju zahtev norme EN 303-5
 Nepazljivem prekomernem nalaganju kosovnega goriva
 Okvare na regulacijskih in varovalnih napravah
Da ne pride do trajnih poškodb kotla je potrebno:
1. Preprečiti dovod zgorevalnega zraka v kotel: odviti regulator vleka na najnižjo temperaturo,
zapreti loputo dovoda zraka, zapreti in zatesniti vrata na kotlu
2. Povečati obtok vode skozi kotel: odpreti ventile, radiatorje, pipe za sanitarno toplo vodo…
9
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Krmilna omara
Slika 5: Krmilna omara
1-glavno stikalo, 2-digitalni regulator Techno-Matic, 3-kotlovski polž, 4-silosni polž, 5odpepeljevanje, 6-dimni ventilator, 7-ventilator podpiha
Pri avtomatskem delovanju morajo biti vsa stikala v položaju – 2. Lučke ob stikalih ne smejo
svetiti!
Glavno stikalo
0 – izklop
1 – vklop
Digitalni regulator Techno-Matic
Delovanje in opravljanje z regulatorjem je opisano v svojem poglavju.
Stikalo kotlovskega polža
2 - avtomatski vklop preko regulatorja
0 - izklop
1 - ročno vrtenje nazaj z pritiskom na tipko ob stikalu
Ročno se vrtenje naprej aktivira z pritiskom zelene tipke na regulatorju - stikalo v pol. 2
Stikalo silosnega polža
2 - avtomatski vklop preko regulatorja
0 - izklop
1 - ročno vrtenje nazaj z pritiskom na tipko ob stikalu
Ročno se vrtenje naprej aktivira z pritiskom zelene tipke na regulatorju - stikalo v pol. 2
Stikalo odpepeljevanja
10
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
2 - avtomatski vklop preko regulatorja (pred zagonom kotla)
0 - izklop
1 – Ročni vklop čiščenja in odpepeljevanja
Odpepeljevanje in čiščenje NIMA možnost vrtenja nazaj!
Stikalo dimnega ventilatorja
2 - avtomatsko
0 - izklop
1 - ročno
Stikalo zračnega ventilatorja - 24 V
2 - avtomatsko
0 - izklop
V slučaju blokade polža in izklopa bimetalne zaščite elektromotorjev zagori rdeča lučka.
Delovanje kotla se ustavi – Na regulatorju se pojavi NAPAKA.
Postopek:
- stikalo polža, ki je blokiran postaviti v položaj 1 in tipko na kratko zavrteti polž
nazaj, da se sprosti; če se ne sprosti ponoviti ročno naprej/ ročno nazaj)
Po deblokadi se prestaviti stikalo stikala v položaj 2 in pritisniti zeleno tipko na
regulatorju
11
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Regulacijski blok
Samo v primeru, da kotel nima hranilnika toplote
Slika 6: Osnovni rgulacijski blok na čelu kotla
1-manometer, 2-termometer, 3-delovni termostat, 4-stikalo za vklop regulacijskega bloka, 5-stikalo za
vklop črpalke ogrevalnega kroga, 6-signalna lučka-delovanje regulacijskega bloka, 7- signalna lučka delovanje črpalke grelnika sanitarne vode, 8-signalna lučka - delovanje črpalke ogrevalnega kroga, 9varnostni termostat.
1 Manometer
prikazuje tlak vode v sistemu centralnega ogrevanja. Vrednost tlaka v hladnem stanju naj bo
med 1.2 do 1.5 bara.
2 Termometer
Prikazuje temperaturo vode v sistemu centralnega ogrevanja. Delovna temperatura kotla naj bo
med 70 in 85°C.
3 Delovni termostat
Delovni termostat vključi črpalko ogrevanja, ko temperatura vode v kotlu doseže nastavljeno
temperaturo.
4 Stikalo za vklop/izklop regulacijskega bloka
S stikalom vključimo/izključimo delovanje regulacijskega bloka
0 – izklopljeno
1 – vklopljeno.
5 Stikalo za vklop/izklop črpalke ogrevanja
S stikalom vključimo/izključimo delovanje črpalke ogrevanja
0 – izklopljeno (črpalka ne deluje)
1 – vklopljeno (črpalka deluje, ko temperatura v kotlu doseže nastavljeno temperaturo.
6 Signalna lučka-delovanje regulacijskega bloka
Sveti, ko je stikalo 4 v poziciji 1 (vklop).
12
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
7 Signalna lučka - delovanje črpalke grelnika sanitarne vode
Sveti, ko deluje črpalka za ogrevanje sanitarne vode. V tem primeru ni v uporabi.
8 Signalna lučka - delovanje črpalke ogrevanja
Sveti, ko deluje črpalka ogrevanja.
9 Varnostni termostat
Pod pokrovom se nahaja kapilarni varnostni termostat kotla, ki izklopi delovanje, če je
temperatura vode nad 99° C. Ponovno aktiviranje se izvede z pritiskom na rdeči gumb.
PREVERITI VZROK AKTIVIRANJA in odstraniti napako
Podrobna navodila regulacijskega bloka so priložena kotlu.
13
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Diferenčni regulator
Samo v primeru, da je kotel povezan s hranilnikom toplote
Diferenčni termostat na čelu kotla prikazuje temperature vode vi sistemu in skrbi za vklapljanje kotla
glede na temperaturo vode v hranilniku toplote. Poleg tega vklaplja/izklaplja delovanje črpalke
primarnega kroga (kotel-hranilnik) in regulira temperaturo povratne vode (shema 256).
Slika 7: Diferenčni regulator ND3 na čelu kotla
1-zaslon za prikaz temperatur, 2-stanje relejnega izhoda R2, 3-signaliziranje napak oz. prekoračitve
temperatur, 4-stanje relejnega izhoda R3, 5-stanje relejnega izhoda R1, 6-tipki za nastavitev
regulatorja, 7-tipka za pregled temperatur, 8-stikalo za vklop/izklop regulatorja, 9-stikalo za izbiro
delovanje izhoda R1, 10-stikalo za izbiro delovanja R2, 11-nalepka z izbrano shemo.
1 Zaslon za prikaz temperatur
Na zaslonu se prikazujejo vrednosti posameznih temperatur. Med njimi preklapljamo s tipko  (poz.
7).
T1 – temperatura vode v kotlu,
T2 – temperatur povratne vode
T2_ - želena temperatura povratne vode (vrednost nastavljamo s tipkama + in –),
T3 – temperatura kolektorjev,
T4 – temperatura hranilnika toplote spodaj,
T4_ - želena temperatura hranilnika spodaj – izklop kotla (vrednost nastavljamo s tipkama + in –),
T5 – temperatura hranilnika zgoraj.
2 Stanje relejnega izhoda R2
Lučka R2 sveti, kadar deluje črpalka primarnega kroga (kotel – hranilnik toplote).
3 Signaliziranje napak oz. prekoračitev temperatur
Lučka sveti, če se pojavi napaka ali je prekoračena katera od temperatur (glej originalna navodila).
14
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
4 Stanje relejnega izhoda R1
Lučka R1 sveti, kadar deluje črpakla kolektorjev (če so le-ti uporabljeni).
5 Stanje relejnega izhoda R3
Lučka R3 sveti, ko je potreba po ogrevanju - KOTEL MORA DELOVATI!
Lučka se prižge (vklopi gorilnik), ko je temperatura T5 pade pod minimalno temperaturo T5min in
ugasne (izklopi gorilnik), ko temperatura T4 presežeželeno temperaturo hranilnika T4_ .
6 Tipki za nastavitev regulatorja
S tipkami + in – nastavljamo vrednosti posameznih parametrov.
7 Tipka za pregled temperatur
S pritiskom na tipko  preklapljamo med posameznimi temperaturami. Z dolgotrajnim pritiskom na
tipko  nastavimo, katera temperatura se bo prikazovala med delovanjem regulatorja (privzeto T1).
8 Stikalo za vklop/izklop regulatorja
S tem stikalom vključimo/izključimo delovanje regulatorja.
9 Stikalo za izbiro delovanja relejnega izhoda R1 (črpalka kolektorjev)
S tem stikalom izbiramo režim delovanja črpalke kolektorjev:
OFF – trajno izključena
ROKA – trajno vključena
AUTO – samodejni vklop/izklop črpalke
10 Stikalo za izbiro delovanja relejnega izhoda R2 (črpalka primarnega kroga)
S tem stikalom izbiramo režim delovanja črpalke primarnega kroga:
OFF – trajno izključena
ROKA – trajno vključena
AUTO – samodejni vklop/izklop črpalke
11 Nalepka z izbrano shemo
15
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Slika 8: Shema 256 za nastavite regilatorja
Podrobno navodilo regulatorja je priloženo kotlu.
16
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Digitalni regulator Techno - Matic
Slika 9: Digitalni regulator Techno-Matic
Opozorilo: Pred kakršnim koli posegom v napravo izklopite električno napajanje! Poseg v napravo
je dovoljen le strokovnemu osebju ustrezne tehnične smeri, ki ima tudi soglasje proizvajalca kotla.
OPIS
Navodila so namenjena uporabniku naprave. Opisane so možnosti nastavitve in sporočila oziroma
podatki, ki jih posreduje program na zaslonu. Proizvajalec kotla lahko po želji spremeni večino tukaj
opisanih parametrov. V teh navodilih so navedeni parametri, ki temeljijo na tipičnih situacijah.
Opisana je programska varianta 5.00, zadnjo aktualno varianto je vedno mogoče pridobiti pri TechnoMatic A/S.
Pozor!Vklop TM3007 pri hladnem tipalu za kisik povzroči izklop napajanja računalnika za ca 180
sekund – na zaslonu odšteva vrednosti! Po preteku tega časa se ponovno vklopi računalnik. Toliko
časa traja, da vgrajeni grelec segreje senzor na delovno temperaturo, kar je potrebno zaradi korektne
meritve % kisika. Če želite lahko z 1 kratkim pritiskom na tipko start sprožite zagon pred pretekom
navedenega časa.
Nastavitev avtomatike in uporaba TM3007 je enostavna in pregledna – sledi kratek opis uvodne strani
programa.
17
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Slika 10: Digitalni regulator Techno-Matic
1-zaslon za prikaz informacij, 2-tipka START, 3-tipka STOP, 4-tipka LEVO, 5-tipka DOL, 6-tipka
DESNO, 7-tipka GOR
Simbol
START
STOP




Funkcija
Zagon kotla in doziranja goriva
Izklop kotla
Na 'nadrejen' meni, izbira višje vrednosti, brisanje sporočil
Predhodni meni če je aktiven glavni nivo, preklic neke nastavitve
Na naslednji meni, izbira nižje vrednosti
Izbira podmenija/nastavitve, potrditev vstavljene vrednosti
V sistemu menija deluje kurzor kot oznaka mesta kjer vnašamo/spreminjamo vrednost. Pri
spremembi parametra se spremeni velikost kurzorja  . Možna stanja sistema so Start, delovanje,
pavza in izklop.
18
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
STRUKTURA UPORABNIŠKEGA MENIJA
Nastavljanje postavk v meniju TM3007 poteka kot je prikazano spodaj (nekatre postavke so dosegljive
le takrat če je uporabnik izbral ustrezno postavko) Posebne nastavitve/funkcije najdemo v meniju
"Drugo" 'Other'
Slika 11: Struktura uporabniškega menija
19
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
NAPAKE IN SPOROČILA
Sistem sporoča napaka v navedenih situacijah (Alarmi se nanašajo na relevantne vnose)
Alarm
Opis
Ustavljeno delovanje zaradi vklopa senzorja/stikala temperature
(Error:
Hot
boiler)
Kotel lahko ponovno zaženemo, ko smo predhodno resetirali termostat in
Napaka: Prevroče
če ni drugih napak, s pritiskom na START
Kotel ne deluje zaradi prekinitve povezave z dozirnim sistemom.
(Error:
Connection)
Ponoven zagon je možen s pritiskom na START – seveda po predhodni
Napaka: Povezava
odpravi napake.
(Error: Thermo Motor)
Prekinitev delovanja zaradi aktivirane termične zaščite motorja –
Napaka:
Termična
preverite vzrok preobremenitve in odstranite napako!
zaščita motorja
(Error:
Lid
open) Zaustavitev delovanja – vrata kurišča (ali dozatorja) so odprta. Če ni
Napaka:Odprta vrata
drugih napak bo kotel, po zaprtju vrat, startal ponovno.
(Error: Hot feed. Pipe)
Napaka: Vroča dozirna Cev dozatorja je prevroča -. S pritiskom na prekličemo prikaz napake.
cev
(Error: Plug is loose) Prekinitev napajanja zaradi slabega kontakta. Kotel lahko zaženemo
Napaka:Slab kontakt
ponovno s pritiskom na START - seveda po predhodni odpravi napake.
Doziranje deluje, ker senzor na dozirnem sistemu zaradi previsoke
(Error: Hot Stok.pipe)
temperature na cevi dozirnega sistema smatra, da v kotlu 'gori'. Pogon
Napaka:Vroč
dozatordoziranja bo deloval kot je nastavljeno v **Hot stoker, “H.S. Pulse” polž
prekliče prikaz napake.
(Error:
Alarm) Tu lahko prikažemo sporočilo na osnovi nekega signala , ki ni
Napaka:Alarm
specificirano v programu ” - prekliče prikaz napake
(Error:
Safety) Tu lahko prikažemo sporočilo na osnovi nekega signala , ki ni
Napaka:Varnost
specificirano v programu ” - prekliče prikaz napake
(Error Thermo Motor2)
Prekinitev delovanja zaradi aktivirane termične zaščite motorja 2 –
Napaka:
Termična
preverite vzrok preobremenitve in odstranite napako!
zaščita motorja 2
(Mode: Pause
Ext.)
Napaka:Pavza dodatna Posebna funkcija – prisili program v pavzo.
funkcija
Na zaslonu bo prikaz več sporočil povezanih s trenutnim modusom obratovanja. Razen tega bodo (so
lahko) prikazana sledeča sporočila:
Sporočila uporabniku
(** Hot stoker)
Vroč dozator
** Ignition Error! **
Napaka vžiga
** Power Failure! **
Izpad napajanja
* Min. temp. Stop *
Stop! Min. temperatura
** Min smoke temp
Min temp dimnih plinov
Opis
Doziranje deluje, ker senzor na dozirnem sistemu zaznal previsoko
temperaturo. Kotel se bo, po padcu temperature, zagnal avtomatsko prekliče prikaz napake.
Delovanje zaustavljeno, ker vžig ni uspel. Vzrok je lahko pomanjkanje
goriva ali napaka na vžigalnem sistemu. Pritisnite START za ponoven
zagon - prekliče prikaz napake.
Po odpravi napake:Pritisnite START za ponoven zagon - prekliče
prikaz napake.
Zaustavitev delovanja zaradi prenizke temperature. Pritisnite START za
ponoven zagon
Zaustavitev delovanja zaradi prenizke temperature dimnih plinov.
Pritisnite START za ponoven zagon
20
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
** Max O2 Stop
Max. Vrednost O2
** Profile switch
** Setting saved
Nastavitev shranjena
** O2 Calibration OK
** Calibration Error **
** Power Failure! **
Izpad napajanja
** Cooling burner
Hlejenje gorilca
** Cleaning burner
Čiščenje gorilca
Ni plamena, v kotlu ne gori!.Pritisnite START za ponoven zagonprekliče prikaz napake
Doziranje poteka, ker je temperatura v cevi stokerja previsoka! Pogon –
doziranje bo delovalo tako dolgo dokler je temperatura previsoka.
Zaustavljeno delovanje, ker je prekinjen zadevni signal. Ponoven zagon je
možen s pritiskom na START – seveda po predhodni odpravi napake
Kotel ne deluje zaradi prekinitve povezave z dozirnim sistemom. Ponoven
zagon je možen s pritiskom na START – seveda po predhodni odpravi
napake.
Po odpravi napake:Pritisnite START za ponoven zagon - prekliče
prikaz napake.
Delovanje kotla zaustavljeno – faza hlajenja v skladu z nastavitvijo
"Cooling Time"
Ventilator deluje z 100% močjo skladno z nastavitvijo "Cleaning act".
Standardna nastavitev – vsakih 8 ur
Natančnejši opis napak in odprave le-teh je predstavljeno v poglavju NAPAKE IN NJIH
ODPRAVLJANJE.
SPLOŠNO
Za zagon kotla pritisnite START s čimer aktivirate proceduro vžiganja. Dokler držite pritisnjeno tipko
START se dovaja kurjava v kurišče kotla. Pri sistemih, ki imajo avtomatski vžig bo program ponovil
več zaporednih vžigov vse dokler ne bo senzor zaznal gorenja. - ko avtomatika zazna, da v kurišču gori
preide program v način normalnega delovanja.
Ponoven pritisk na START prisili program v modus normalnega delovanja.
Izhodišče: Glavni meni. Pritiskajte na  dokler ni kazalec levo od 'Einstellung', nato  za meni
'Einstellungsmenu' in nato, da pride kazalec levo od 'Start' ter  za 'Start Einstellung':


Stoker Puls
Stoker Pause
- določitev trajanja delovanja polža
- določitev trajanja premora, mirovanja polža
Pritisnite na ali  za izbiro parametra. Pritisnite  za potrditev izbire in nato na ali  za
spremembo vrednosti parametra ter končno na  potrditev in izhod, oziroma na  za preklic
spremembe.
NASTAVITEV TEMPERATUR
Izhodišče: Glavni meni. Pritiskajte nadokler ne pridete do menija 'nastavitev temperature'
(temperature settings)
 Running Temp. določitev želene temperature
 Min temp
najnižja dovoljena temperatura v kotlu – skupaj znastavitvijo Time
before stop definira "Min temp.Stop"
 Time before stop v času obratovanja kotla temperatura ne sme biti pod vrednostjo
nastavljeno v Min. temp dalj časa kot je to določeno z time before
stop.Če se to zgodi bo delovanje zaustavljeno in prikazano
obvestilo na displeju Min. temp. Stop. Nastavitev mora biti med 1
in 120 sek
21
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
NASTAVITEV (%) KISIKA
Izhodišče: Glavni meni. Pritiskajte na  dokler ni kazalec levo od O2, nato  do menija 'Nastavitev
kisika' (Oxygen Setting )
 Oxygen Control aktiviranje regulacije kisika DA ali NE (YES/NO)
 O2
določitev, pri 100% količini dovedenega zraka, želenega % kisika
Avtomatika TM3007 bo nastavljen procent kisika prilagajala tako,
da
kadar dovod zraka pada % kisika raste.
 Max O2
nad to vrednostjo (% kisika) se smatra, da v kotlu ne gori (deluje v
kombinaciji z naslednjo postavko Time before Stop
 Time before stop. dovoljen čas delovanja z vrednostjo % kisika višje kot je definirano
v Max O2
 Calibrate Oxygen. če pritisnete DA (YES) bo izvršen postopek kalibriranja. To je
potrebno
izvesti
tako, da je sonda na prostem (21% kisika) in sistem vklopljen več
kot
3 minute in s tem sonda ustrezno segreta. Po končanem kalibriranju
se
pojavi na ekranu sporočilo: Kalibracija kisika OK (Oxygen
calibrated
OK).
V kolikor je sonda v okvari bo na ekranu sporočilo:Napaka
kalibracije! (Calibration Error!') in sistem bo upošteval aktualno
vrednost (vrednost iz zadnje kalibracije)
NASTAVITEV TEMP. - DIMNI PLINI
Izhodišče: Glavni meni. Pritiskajte na dokler ni kazalec levo od Exhaust temp., natodo menija
'Nastavitev temp. dimni plini' (Exhausttemp setting )
 Min exhaustt.
najnižja dovoljena temperatura dimnih plinov. Ta temperatura,
skupaj z aktualno temperaturo vode, definira v kombinaciji z
vrednostjo Time u. min. stanje ali je ogenj dogorel.
 Time u. min.
dovoljen čas delovanja pri najnižji dovoljeni temperaturi dimnih
plinov – (Min exhaustt.) V primeru zaustavitve bo prikazano
sporočilo Min. temp. dimnih plinov (Min. Smoke temp
 Exhaustt. Max. Največja uzmerjena temperatura dimnih plinov od zadnjega
resetiranja sistema. Reset sistema dosežemo zdvakratnim pritiskom
na 
22
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
PODATKI

Fuel used

Trip


Total time
M. weight

M. time.
Porabljena količina goriva - porikazana je le, če je naveden podatek
koliko goriva dozira polž v nekem časovnem obdobju. Ta podatek
vnesemo
v
meniju
Izmerjena
teža
(M. Weight) in Izmerjen čas (M. Time)
Čas delovanja doziranja. Ta števec lahko postavimo na nič ne glede
na
nastavitev
Skupni čas (Total time)
Skupni čas delovanja doziranja.
Izmerjena količina goriva, ki ga daje polž v nekem času –
vnesenem v meni Izmerjen čas. Podatek o porabljeni količini
goriva je odvisen od točnosti te meritve.
Glej zgoraj!
NASTAVITVE VŽIGA
Pri vžigu imamo tri različne detekcije prisotnosti gorenja: kontrolo O2, kontrolo temperature dimnih
plinov ali fotocelico. Logika delovanja je postavljena s strani proizvajalca v servisnem meniju,
vrednosti parametrov pa določi uporabnik.
Izhodišče: Glavni meni. Pritiskajte na dokler ni kazalec levo od Setting., natodo menija
'Nastaviteveni meni ' (Setting menu)
 Fire at O2.
Program smatra, da v kurišču gori če pade vrednost % kisika pod to
– nastavljeno - mejo.
 Fire at exhaust temp.
Program smatra, da v kotlu gori čeizmerjena temperatura
dimnih plinov preseže temperaturo v kotlu + vrednost, ki jo
vnesemo tukaj in/ali, če je dosežena Temperaturna razlika
dimnih plinov (Exhaust Temperature difference) – glej spodaj
E.T.
Disparity.
Temperaturna razlika dimnih plinov pomeni: Program si ob
startu zapomni temp. dimnih plinov in če le ta zraste za vnešeno
vrednost smatra da v kurišču gori.
 E.T. Disparity
Ko je dosežena ta vrednost program smatra da v kurišču gori.
 Photo sensor:
Program smatra, da v kurišču gori če je izmerjena jakost svetlobe
večja od nastavjene (min.1, max. 100)
 Stoker pulse.
Proizvajalec lahko omogoči uporabniku nastavitev giba polža
dozatorja.
V kolikor je izbran način preverjanja gorenja z O2 lahko pri zagonu deluje preverjanje gorenja s foto
celico ali temperaturo dimnig plinov medtem ko v času delovanja deluje kontrola O2.
S prtitiskom na aliizbiramo med parametri. S pritiskom nalahko spremenimo vrednost z
uporabo ali in z potrdimo oziroma zprekličemo vnos.
START
Izhodišče: Glavni meni. Pritiskajte na dokler ni kazalec levo od Setting., natodo menija
'Nastaviteveni meni ' (Setting menu)  dokler ni kazalec levo od Nasrtavitev starta (Start Setting)
za vstop v meni Nasrtavitev starta (Start Setting)
 Stoker pulse.
Nstavitev trajanja giba dozirnega poža.
 Stoker pause.
Nstavitev trajanja pavze dozirnega poža.
23
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
S prtitiskom na aliizbiramo med parametri. S pritiskom nalahko spremenimo vrednost z
uporabo ali in z potrdimo oziroma zprekličemo vnos.
DELOVANJE (Running mode)
Program, da bi dosegali željeno temperaturo v kotlu, stalno krmili hitrost ventilatorja in gib dozirnega
polža.
V kolikor je izbran način delovanja s kontrolo O2 program regulira delovanje kotla tako, da je doežen
željen % kisika.Dejansk0 trajanje giba polža in pavze lahko vidimo na dnu prikaza displeja (glavni
meni glej poglavje 2) V kolikor kontrola kisika ni aktivirana program krmili delovanje kotla skladno z
izhodno močjo.
Izhodišče: Glavni meni. Pritiskajte na dokler ni kazalec levo od Setting., natodo menija
'Nastaviteveni meni ' (Setting menu)  dokler ni kazalec levo od Nasrtavitev delovanja (Running
Setting) za vstop v meni Nasrtavitev delovanja (Running Setting)
 Stoker pulse.
Nstavitev trajanja giba dozirnega poža. To je maksimalni čas in ga
program upošteva pri ročnem delovanju (brez kontrole kisika) To
pomeni, če je kontrola kisika aktivirana mora biti ta vrednost
nastavljena višje kot bi bila brez kontrole kisika. Če je v ročnem
načinu nastavljeno na 5 sek , mora trajati gib v avtomatskem načinu
cca 40% časa dlje, kar je cca 7 sek. Program bo prilagajal trajane
giba, da doseže željen % kisika.
 Stoker pause.
Nstavitev trajanja pavze dozirnega poža.
 Stoker 2
nastavitev odnosa me enim in drugim polžem – lahko je med 30 in
40%
 Cleaning time
ventilator bo deloval s 100% za čas trajanja nastavljenem v
(Cleaning Act)
 Cleaning Act
Glej zgoraj
 Pause under
Moč v % pod katero se bo delovanje kotla zaustavilo – prehod v
pavzo. To je obenem tudi minimalna moč pri kateri je delovanje še
dovoljeno. Nastavitev med 5 in 50%
 Time under
Skupaj z nastavitvijo Pause under prestvlja kombinacijo pri kateri
bo delovnje kotla prekinjeno.
24
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
PAVZA (Pause mode)
Ko je dosežena želena temperatura + 6°C ali učinek nižji kot je nastavljeno pod 'Pause under' se
vzpostavi stanje pavze. Pri tem stanju dovaja dozirni polž v kurišče minimalno količino goriva, le
toliko kolikor je potrebno, da ogenj ne ugasne. Ko temperatura pade za 2°C pod nastavljeno vrednost
in/ali učinek pod 'Pause under' sitem preide v način Start mode/ Running mode.
Izhodišče: Glavni meni. Pritiskajte na dokler ni kazalec levo od Setting., natodo menija
'Nastaviteveni meni ' (Setting menu)  dokler ni kazalec levo od Nastavitev pavze (Pause Setting)
za vstop v meni Nastavitev pavze (Pause Setting))
 Restart
Moč v % pod katero se bo iz Pavze zopet vspostavljeno Delovanje
 Stoker pulse.
Nstavitev trajanja giba dozirnega poža. ( Če je željena delovna
temperatura presežena za 8°C bo gib zmanjšan na 1/3 časa) Če
vstavimo 0 ne bo delovanja doziranja med pavzo – to je normalna
nastavitev za naprave, ki imajo avtomatski vžig. Tu je običajno
potrebno nastaviti čas dogorevanja, da bo ogenj pogorel in se
gorilec ohladil.
 Stoker pause.
Nstavitev trajanja pavze dozirnega poža.
 After run
Kako dolgo po zaključku giba mora delovati ventilator Pri prehodu
iz stanja Delovanje v stanje Pavze bo uporabljena ista vrednost (
nastavitev med 0 in 900sek)
OSTALE NASTAVITVE (Other)

Chalk

Ash

Motor 2 pulse

Refill time

Start stoker


Manual time
Profile No
Vrednost je izražena v % časa delovanja dozatorja pri katereh se
mora zagnati dozator krede
Vrednost je izražena v % časa delovanja dozatorja po katerih se
mora zagnati odpepeljevalni polž.
Čas trajanja giba polža 2. Proizvajalec lahko določi enak način kot
pod Chalk in Ash
pri nastavitvi DA(YES) bo dozirni sistem dovoda goriva deloval
enako dolgo kot čas vnešen pod postavko (Manual Time)
pri nastavitvi DA(YES) bo gibpolža dovoda goriva v koteldeloval
enako dolgo kot čas vnešen pod postavko (Manual Time) Lakko
prekinemo s pritiskom na STOP
Čas delovanja polža potreben za polnitev gorilca.
Nastavitev 1,2 ali 3. To sorazlične nastavitve vezane na letno,
zimsko delovanje, pelleter, žitarice ali pa mogoče za nastavitev treh
različnih tipov gorilcev. To nastavi proizvajalec sistema in ni
predmet teh navodil.
ZAUSTAVITEV (Stop mode)
Z enkratnim pritiskom na STOP bo ventilator deloval še za člas vnešen v postavki Čas ohlajanja
(Cooling Time) dvakratnim pritiskom na STOP se bo ventilator ustavil in na displeju se pokaže napis
STOP. Program v primeru napake avtomatsko zaustavi sistem – v poglavju 3 najdete opis napak in
način kako jih odpraviti
25
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Diagram poteka vžiga
Slika 12: Diagram poteka vžiga
26
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
NASTAVITVE - SERVISNI MENI
Slika 13: Struktura servisnega menija
27
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Servisna navodila niso namenjena uporabniku naprave. Aktiviranje in poseg v servisni meni je možen na sledeč
način:



Postavite (v glavnem meniju) kazalec  na 'Einstellung' [Nastavitve]
Medtem ko držite pritisnjeni obe tipki   pritisnite na START
na displeju se pokaže 'Service Menu' [servisni meni]
Izhod iz servisnega menija je enak kot izhod iz vseh ostalih menijev - z . Priporočamo, da spreminjate
nastavitve parametrov servisnega menija pri izklopljenem kotlu – stanje 'Gestoppt'.
Parametri so sledeči
Performance PID (Leistungsregler Einstellung) [Regulacija moči] Pritisnite , da pridete do
podmenija z nastavitvami
 FUEL PID
(Sauerstoffregler Einstelung) [Regulacija nastavitve kisika] Pritisnite ,
da pridete do podmenija z nastavitvami.

IO Setting
(Engabe/Ausgabe Einstellung) [Nastavitev/določitev sporočil] Pritisnite
, da pridete do podmenija z nastavitvami.

Safety Setting
(Sicherheitseinstellung) [varnostne nastavitve] Pritisnite , da pridete
do podmenija z nastavitvami.

Hot Stoker
(Heisser Stoker Einstellung) [vroč dozirni polž] Pritisnite , da pridete
do podmenija z nastavitvami.

Hot Boiler
(Heisser Kessel Softwareeinstellung) [max. temp. vode v kotlu]
Nastavljena mora biti na pr.na 96°C, da ne pride do "vretja" v kotlu.

Ignition Setting
(Zundungseinstellung) [nastavitev vžiga] Pritisnite , da pridete do
podmenija z nastavitvami.

Startup Setting
(Starteinstelung) [nastavitve zagona] Pritisnite , da pridete do
podmenija z nastavitvami.

Operation Setting
(Betribseinstellung) [nastavitve obratovanja] Pritisnite , da pridete do
podmenija z nastavitvami.

Pause Setting
(Pauseeinstellung) [nastavitve pavze] Pritisnite , da pridete do
podmenija z nastavitvami.

Language:
(Sprahe) [jezik] Pritisnite  in z  ali  izberite želeni jezik – potrditev
z  ali preklic z .

Display tipe
Pritisnite  in z  ali  izberite želeni tip displeja – potrditev z  ali
preklic z . V kolikor izberete napačen tip displeja, bodo nekateri
simboli napačno prikazani – na primer °C.

Retain Mode
(Zustand Behalten) [vzpostavitev stanja] Izberite 'JA' [DA], da se
obizpadu električnega napajanja avtomatsko vzpostavi trenutno stanje
delovanje kotla, če izberete 'NEIN' [NE] bo stanje vedno 'Gestoppt'
[Zaustavljeno]. V kolikor izberete NE, bo na displeju kotla v primeru
izpada el. napajanja napis: ** Stromausfall **

Save Settings
(einstelung speicheren) [shrani nastavitve] Izberite 'JA' [DA], da se
vnesene nastavitve shranijo. V kolikor želite lahko vzpostavite tovarniške
28
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
nastavitve v meniju (Alles widerherstellen) velja tako za uporabniške kot
za servisne parametre!

TM parameter
Nastavitve rezervirane za osebje Techno.Matic A/S
1. PID servisni meniji
PID meniji omogočajo nastavitve raznih trimerjev elektronike TM3007, ki služijo za regulacijo kisika.
Nastavljamo iz podmenija 'Regler Einstellung' v servisnem meniju.
Lahko jih nastavljajo le osebe pooblaščene in izšolane s strani podjetja Techno.Matic A/S. Parametri so sledeči:
2. Performance PID - Regulacija moči




PID0 (B) K.
PID0 (B) Ts.
PID0 (B) Ti.
PID0 (B) Td.
faktor ojačitve – regulator moči ventilatorja
posodobitveni čas reglatorja moči ventilatorja
integralni čas regulatorja moči ventilatorja
diferenčni čas regulatorja moči ventilatorja
3. Fuel PID - Regulacija nastavitve kisika



PID1 (S) K.
PID1 (S) Ti.
PID1 (S) Td.
faktor ojačitve – regulator moči dozirnega polža
integralni čas regulatorja moči dozirnega polža
diferenčni čas regulatorja moči dozirnega polža
4. IO menu – Nastavitev / določitev sporočil
 Exhauust temperature
 Disp. O2 Menu
 With Motor 2
 Stoker 2
 With Refill
 Follow Stoker
(Rauchtemperatur) Vklop/izklop prikaza in uporabe temperature dimnih
plinov
(Sauerstoff% zeigen) Pri izbiri 'JA' [DA] bo na displeju prikazan
% kisika in meni bo vseboval izbiro 'sauerstoff' [kisik]. Pri izbiri 'NEIN'
[NE] na displeju ne bo prikaza % kisika in izbire 'sauerstoff' [kisik].
(Mit Motor 2) Vklop/izklop motorja 2, če izberete 'JA' [DA] ima
uporabnik dostop do menija nastavitev motorja 2, kjer lahko nastavlja
čas delovanja in čas pavze za motor 2. To je možno le če je sistem
nastavljen za delovanje brez avtomatskega vžiga.
Določitev namena delovanja 'Phase 2' [faza 2]. Izbirate lahko med:
Stoker 1 – Izhodu sledi faza 1 pomeni, da je motor polža trifazni
Refil
– je v povezavi z naslednjim menijem – glej "With Refil"
Chimney – (Raucgsauger) [vent. dimnih plinov] Lahko nastavite en
nivo pri vžigu in enega pri normalnem delovanju.
Če izberete 'Refil' ali 'Chimney' lahko uporabite le 230V motorje za
polža in naknadno doziranje.
(Mit Nachfüllung) [Z naknadno polnitvijo] Vklop/izklop naknadne
polnitve, če izberete 'JA' [DA] ima uporabnik dostop do menija
'Nachfüllmenu', kjer lahko nastavlja čas delovanja faze naknadne
polnitve. Če izberete 'Nachfüllung' lahko uporabite le 230V motorje za
polža in naknadno doziranje.
(Stoker folgen) [Sledi dozirnemu polžu] Nastavitev je v povezavi z
nastavitvijo 'Nachfullmenu'. Če izberete 'JA' [DA] bo delovala
naknadna polnitev le če deluje dozirni polž 'Stoker'. Pri izbiri 'NEIN'
[NE] deluje naknadna polnitev v trajanju nastavljenega časa –
nastavljeno z "Einstellung ","Normal Betrib", "Nachfuellzeit".
29
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
 Refill Level
 Refill Aevel
 Temp/O2 Update
(Nachfüllungsniveau) [Nivo signala naknadne polnitve] avtomatika ne
bo sprožila nakn. polnitve, če je nivo signala foto senzorja višji od
nastavljenega.
(Nachfüllungsalarm) [Alarm naknadne polnitve] Ta čas mora biti
nastavljen višje (daljši čas) kot je nastavljen čas v točki "Einstellung
","Normal Betrib", "Refill Time".
(Temperatur/O2 Aufdatirung) [čas obnovitve temp./O2] Čas po katerem
bo prikazana vrednost O2 po dosegu temperature.
5. Safety Menu– nastavitve v varnostnem meniju
Nastavitve vrednosti paramtrov v tem meniju vplivajo na varovanje sistema in so sledeče:

Restart mask.
(Wiederanlauf) [ponovni zagon] nastavitve pogojev za prve 3 nivoje varnostnih vhodov.
Restart nicht erlaubt [Ponovni zagon ni dovoljen]
011. vhod 1.
101. vhod 2.
110. vhod 3.
001. vhod 1 in 2
010. vhod 1 in 3
100. vhod 2 in 3
000. vhod 1, 2 in 3
Ti trije digitalni varnostni vhodi lahko imajo sledeča imena
:
DI1 = Wird nicht verwendet/Kupplung/Thermo Motor/Klappe offen/Heisses FallRohr/
Stecker locker/Heisses Stokerrohr/Alarm/Sicherheit/Externer Start.
DI2 = Wird nicht verwendet/Kupplung/Thermo Motor/Klappe offen/Heisses FallRohr/
Stecker locker/Heisses Stokerrohr/Alarm/Sicherheit/Externer Start.
DI3 = Wird nicht verwendet/Kupplung/Thermo Motor/Klappe offen/Heisses FallRohr/
Stecker locker/Heisses Stokerrohr/Alarm/Sicherheit/Externer Start.
6. Hot Stoker Menu – vroč dozirni polž


Stoker Temp.
Hot Stoker



H.S. Puls
H.S. Puse
H.S. Disable
Dejansko izmerjena temperatura dozirnega polža na mestu senzorja.
(Heisser Stoker) [vroč dozirni polž] Elektronsko varovanje 'povratnega' gorenja v
dozirnem polžu, če je tukaj nastavljena temperatura presežena, bo to interpretirano kot
da gori gorivo v dozirnem polžu. Če pride do zaznave preseganja temperature v času
normalnega obratovanja ali v času poteka vžigalnega ciklusa se sproži vpihovanje zraka
v kurišče (zagon ventilatorja) in delovanje dozirnega polža skladno z nastavitvami v
meniju 'Gebläse' in deluje tako dolgo dokler temperatura ne pade na normalno
vrednost.Na displeju se pojavi napis ** Heisser Stoker! ** in ostane do preklica.
trajanje delovanja dozirnega polža
trajanje pause dozirnega polža
ali je anaologni vhod aktiven? Uporabite analogni vhod - tudi takrat kadar je v uporabi
naknadno polnjenje 'Nachfüllung' je potrebno tukaj izbrati 'NEIN' [NE].
30
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
7. Ignition Menu – nastavitve v vžigalnem meniju
Nastavitev parametrov v tem meniju krmili vžigalni ciklus.

Blower Start

Chimney fan




Stoker Pulse
Ignition Time
Start Pulse
Ign. Pulse


Ign. Pause
Blower min.

Blower max.


Repetitions
Cooling Time

Fire at O2



Fire at E.T.
Photo Senzor
Fire level

Auto Ignition

Check Fire
(Gebläse Start) Postavitev časa kako dolgo mora ventilator delovati s 100% močjo, da bi
se ugotovilo ali v kotlu gori in ali je potrebno zagnati sekvenco vžiga.
(Shornstein Gebläse) Nivo delovanja ventilatorja v času sekvence vžiga, čas pulza je
enak kot pri ventilatorju (Blower Time) v 'Service meni', 'Operation Settings'.
trajanje delovanja dozirnega polža pred vžigom
(Zündungszeit) trajanje vžiga. Za izklop vžiga mora biti čas nastavljen na 0.
(Start Puls) Čas trajanja konstantne napetosti na elementu vžiga.
(Zündungspuls) Čas konstantne napetosti na elementu vžiga, če je nastavljen sistem
pulzirajočega vžiga.
(Zündungspause) trajanje pause, če je izbran pulzirajoč način vžiga.
(Mindestgeschwindigkeit des Gebläses) najmanjša hitrost ventilatorja v času vžiga.
(Höchstgeschwindigkeit des Gebläses) najvišja hitrost ventilatorja, ki mora biti
dosežena v času vžiga.
(Wiederholungen) število ponovitev vžiga
(Kühlungzeit) čas delovanja ventilatorja s 100% močjo – po neuspelem vžigu. To je
istočasno tudi čas delovanja ventilatorja po enkratnem pritisku na STOP.
(Feuer beim Sauerstoff%) Če je zaznana vrednost kisika (v %) pod tukaj nastavljeno
vrednostjo se smatra da v kotlu gori.
(Feuer beim Rauchtemperatur) vrednost v °C pod katero se smatra, da v kotlu gori.
(Photo senzor) velikost (vrednost) signala foto senzorja
(Feuer Niveau) gori če je vrednost signala s fotot senzorja večja kot tukaj nastavljena
vrednost.
(Auto Zündung) JA = ponoven vžig po signalu 'ne gori'. NEIN = izklop sistema po
signalu 'ne gori'.
(Feuer kontroliren) Izbira načina prikaza kontrole gorenja – AUTO/FOTO/SMOKE/O2.
Standardno je AUTO in pomeni prikaz glede na prioriteto. Če je izbrana kontrola kisika
je prikazan % kisika, če ni izbrana kontrola kisika je prikazana temp. dimnih plinov ali
pa foto senzor če je ni potrjena način kontrole temp. dimnih plinov (NEIN [NE] v
meniju temp. dimnih plinov)
8. Start up menu– nastavitve starta
Nastavitev parametrov v tem meniju krmilijo startni ciklus.


Blower level
Start Time
(Gebläse Niveau) jakost ventilatorja ob startu.
(Startzeit) čas trajanja ciklusa starta. Pri napravah z avtomatskim vžigom se šteje ta čas
po končanem ciklusu vžiganja (Zündungssequenz)
9. Operation menu– nastavitve delovanja

Blower time

Blower min.
(Gebläse Zeit) Nastavite n. pr. na 5 sek. – trajanje skupnega ciklusa delovanja+pavze
ventilatorja.V tem primeru bo pri nizki hitrosti ventilatorja delovanje kratko in pavza
dolga in obratno pri visoki hitrosti ventilatorja delovanje dolgo in pavza kratka Pri
delovanju ventilatorja s 100% hitrostjo ni pavze.
(Mindestleistung des Geblases) najmanjša dovoljen moč ventilatorja ob delovanju kotla.
31
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla






(Höchtstleistung des Geblases) največja dovoljen moč ventilatorja ob delovanju kotla.
(Shornstein Geblase) moč delovanja dimnega ventilatorja ob normalnem delovanju
kotla.Ciklus je enak kot (Blower time)
Soft Start
(Vorsichtiger Start) določitev dolžine časa prehoda iz najmanjše moči na največjo moč.
Follow Blower Če izberemo (JA= DA) bo ciklus doziranja proporcionalen glede na moč- pojemajoč ali
rastoč, če pa izberemo (NEIN=NE) krmili ciklus dozirnega polža le regulacija kisika
skladno z relevantno nastavitvijo.
Min. Puls Time (Minimum Pulszeit) minimalen čas trajanje delovanja ciklusa dozirnega polža, če pade
čas pot to vrednost se pogon (motor) ustavi.
Min. O2 f/puls (Minimum O2 für Puls) če pade nivo kisika nižje od tu nastavljene vrednosti se trajanje
delovanja dozirnega polža zaustavi motor dozirnega polža.
Blower max.
Chimney fan
10. Pause menu– nastavitve pavze

Blower Pause
(Geblase Pause) [Pavza ventilatorja] stanje/nivo delovanja ventilatorja v času pavze.
Nastavitve - opombe TM
Za nastavitev regulacije kisika priporočamo sledeč postopek: POZOR! PREDPOGOJ ZA USPEŠNO
NASTAVITEV JE, DA JE DOZIRNI POLŽ POLN GORIVA, KO PRITISNETE NA 'START'
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
V kolikor naprava ni opremljena z avtomatskim vžigom nastavite čas vžiga (Zündungszeit) na
0 sek. in start (Startzeit) na XX minut
Pri napravi z avtomatskim vžigom je potrebno najprej nastaviti vžig (skladno s poz. 12.7) To velja
še posebno za Stoker Pulse, Ignition Time in Start Pulse ( v koliko ne želite pulzirajočega
delovanja morata biti Ignition Time in Start Pulse nastavljena na enako vrednost)
V glavnem meniju pritisnite na 'Start' in počakajte na konec startne procedure. Se znižuje % kisika?
(oziroma pri delovanju s temp. dimnih plinov raste temperatura?) Če preide TM3007 v stanje
normalnega delovanja "Normal Betrib" nadaljujte s točko 5.
Če pride do zaustavitve in/ali napake **Zündungsfehler**, spremenite nastavitve v servisnem
meniju. Poglejte stanje v kurišču, je dovolj goriva?(ga je morda preveč?) Pulz dozirnega polža
mora biti nastavljen na večjo ali manjšo vrednost. Je bil, med prvim piskusom vžiga trend %kisika
padajoč (je naraščala temperatura dimnih plinov?) – če je tako je potrebno mogoče podaljšati čas
vžiga (Ignition Time) Možno je tudi povečati "Fire at O2" ali Fire at E.T. nekoliko znižati. To
nastavite v meniju start točka 3.
Nastavite parametre delovanja (poz. 6) tako, da bo procent kisika v mejah želene vrednosti. V
kolikor opzimo, da deluje ventilator sunkovito (močno znižuje in povišuje obrate v času
normalnega delovanja) lahko pomaga če zmanjšamo čas "Blower Time" v servisnem meniju.
Ne spreminjajte nastavitev prehitro – počakajte, da se razmere stabilizirajo!
Moč bo v nekem trenutku padla za neko vrednost (procent), ki pa je odvisen od tipa kotla. Ta
lastnost kotla mora biti v skladu z nastavljeno vrednostjo "Blower min," in mora biti takšna kot jo
dopušča kotel – p meni, da mora biti nastavljena tako, da ne pade pod minimalno moč, ki še
dopušča dobro delovanje kotla.Ravno tako mora biti nastavljena vrednost pavze "Pause unter"
skladno s sposobnostjo kotla (samo pri regulaciji s kisikom!).Pri regulaciji brez kisika nastopi
pavza, če je prekoračena vrednost za 6°C nad nastavljeno in se ponovno vzpostavi ko pade temp za
2°C pod nastavljeno vrednost.
Ciklus delovanja in pause morata biti izbrana tako, da je vedno dovolj žerjavice. najbolje je ,da
temperatura ne narašča, čeprav je poraba minimalna.
V kolikor je vse dobro nastavljeno bo avtomatika TM3007 vzdrževala delovanje kotla, doziranje goriva v
nastavljenih okvirjih, tako da bodo dosežene vrednosti delovne temperature in % kisika.Samo v izjemnih
primerih je potrebno ponastaviti parametre(točka 12.1 in 12.2) in vedno le po poprejšnjem dogovoru s TechnoMatic A/S.
32
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Bodite pozorni na: Lambda sondo je potrebno namestiti, za dobro delovanje meritve kisika čim bližje
izhodu dimovodnega priključka iz kotla razen tega morajo biti vsi stiki dobro zatesnjeni, da ne pride do
vdora zraka iz okolice, kar bi imelo za posledico nenatančnost meritve.
Da ne poškodujemo sonde, je potrebno čiščenje kotla je izvesti pazljivo. Kurjenje lesnih odpadkov kot je
vezana plošča, iverica ali kakorkoli obarvan, plastificiran ali impregniran les občutno zmanjšuje
življenjsko dobo Lambda sonde.
Vzdrževanje
Kotel posebnega vzdrževanja ne potrebuje. Potrebno je le redno čiščenje in redni pregledi dimnikarske
službe. V skladu s pravilnikom o vzdrževanju dimovodnih instalacij. Dnevno se mora kontrolirati
prisotnost vode v kotlu ter nastavitve regulacijskih naprav..
Mesečna kontrola in čiščenje
Enkrat mesečno je potrebna kontrola in čiščenje kurišča in dimovodnega sistema. Mesečno se
naj opravi demontaža, kontrola in čiščenje dimnega ventilatorja.
Posode za pepel spraznite po potrebi.
Dimnik in dimovodne naprave morajo biti v skladu z predpisi redno pregledane in vzdrževane
s stani lokalne dimnikarske službe.
V slučaju večkratnega padanja tlaka in izgube vode v sistemu je potreben pregled toplovodnih
instalacij.. Pri novih instalacijah je potrebno včasih večkratno odzračevanje sistema in dopolnjevanje z
vodo. Stalno dopolnjevanje sveže vode ni dopustno, saj se z vodo v instalacije dodajajo karbonati, ki
tvorijo na kotlu škodljive obloge sten.
Dolivanje vode v kotel
Dopolnjevanje vode - kotel in toplovodni sistem se mora polniti zmehko vodo
Priporočamo postopek





Kotel se naj ohladi
Cev nataknemo na polnilno pipo v spodjem delu kotla.
Del vode iz kotla izpustimo, da odsranimo usedline iz kotla
Drugi del cevi, ki naj bo polna vode - ne zraka, nataknemo na vodovodno pipo
Sistem dopolnimo do :
- višine preliva v odprti raztezni posodi
- do pritiska, ki naj bo za 0,2 bara višji kot je pritisk zraka v zaprti raztezni posodi
33
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Napake in odpravljanje
V tem poglavju so predstavljene najpogostejše napake, ki se lahko pojavijo pri obratovanju kotla,
njihovi razlogi in način, kako jih odpraviti. Večino napak lahko uporabniki sami odstranijo. V primeru,
da napake ne morete odpravite pokličite servisno službo
Največ napak se pojavlja zaradi neustreznega goriva. Zavedati se je potrebno, da je kvalitetno gorivo
(sekanci) ustrezne vlage in velikosti prvi pogoj za nemoteno delovanje.
Termična zaščita motorja (Thermo Motor)
Kotel in dozirne naprave so opremljene z bimetalno zaščito motorjev, ki v primeru blokade motorja
prekinejo napajane. Delovanje kotla se vstavi in na zaslonu se izpiše »Error: Thermo Motor). Za kateri
motor gre nam javlja lučka na kontrolni omari (slika 5).
Kotlovski polž
V primeru, da gori lučka za blokado kotlovskega polža je najverjetneje prišlo do blokade celične
zapore. Med nož in steno celične zapore je prišel večji kos lesa ali drug tujek, ki ga nož ni mogel
prerezati. Odprite loputo na vrhu silosnega polža in preverite, kaj se nahaja v celični zapori.
Postopek odprave napake je sledeči:
1. preklopite stikalo kotlovskega polža v pozicijo 1 (servis),
2. za kratek čas pritisnite tipko za ročni vklop polža in zvrtite polža nazaj, da se sprosti,
3. odstranite tujek če je potrebno (skozi odprtino na silosnem polžu),
4. prestavite stikalo v pozicijo 2 (AUTO),
5. odprite krmilno omaro in ponovno aktivirajte bimetalno zaščito (pritisnite zeleni gumb na
bimetalu za kotlovski polž),
6. zaprite krmilno omaro in držanjem zelene tipke START na regulatorju Techno-Matic preverite,
če se polž normalo vrti.
Če ste napako odpravili izbrišite napako na zaslonu s pritiskom na tipko GOR in s tipko START
poženite kotel.
Če napake niste odpravili ponovite zgornji postopek še nekajkrat. Če tudi po tem ne deluje pokličite
servisno službo.
Silosni polž
V primeru, da sveti lučka za blokado silosnega polža je gotov prišlo do zagozditve večjega sekanca ali
drugega kosa med polža in korito.
Postopek odprave napake je podoben kot pri kotlovskem polžu:
1. preklopite stikalo silosnega polža v pozicijo 1 (servis),
2. za kratek čas pritisnite tipko za ročni vklop polža in zvrtite polža nazaj, da se sprosti,
3. prestavite stikalo v pozicijo 2 (AUTO),
34
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
4. odprite krmilno omaro in ponovno aktivirajte bimetalno zaščito (pritisnite zeleni gumb na
bimetalu za kotlovski polž),
5. zaprite krmilno omaro in držanjem zelene tipke START na regulatorju Techno-Matic preverite,
če se polž normalo vrti.
Če ste napako odpravili izbrišite napako na zaslonu s pritiskom na tipko GOR in s tipko START
poženite kotel.
Če napake niste odpravili ponovite zgornji postopek še nekajkrat, pri tem bodite pozorni ali se polž
ustavi vedno na istem mestu.
Če tudi po večkratnem poizkusu ne uspete, potem pokličite servisno službo.
Čiščenje in odpepeljevanje
V primeru, da sveti lučka za blokado motorja čiščenja in odpepeljevanja je prišlo do blokade le-tega.
Najpogostejši vzrok za to je, da je bil med sekanci tujek, ki ni zgorel (kamen, žebelj, …) in je pri
čiščenju prišel v polža za iznos pepela izpod kurišča in le-tega blokiral. Do blokade pride na prehodu v
cev pepelnika. V tem primeru je potrebno odstraniti prirobo pepelnika in odstraniti tujek.
Postopek odprave je naslednji:
1. odstranite pepelnik pepela izpod kurišča,
2. odvijte vijake prirobe (4 x M10) in odstranite prirobo. Če je potrebno jo narahlo udarite s
kladivom,
3. odstranite tujek,
4. vklopite ročno čiščenje s stikalom na krmilni omari, da preverite, če deluje in odstranite
eventuelne ostale kose,
5. preklopite stikalo v pozicijo 2 (AUTO)
6. privijte nazaj prirobo pepelnika in
7. namestite posodo za pepel.
Če ste napako odpravili izbrišite napako na zaslonu s pritiskom na tipko GOR in s tipko START
poženite kotel.
Če napake niste odpravili preverite še ostale posode za pepel in mehanizem za pogon čiščenja
izmenjevalcev. V primeru, da težave ne morete rešiti sami, pokličite servisno službo.
Napaka vžiga (Ignition Error)
Kotel je opremljen s samodejnim vžigom goriva. Ob vsakem zagonu kotla računalnik preveri ali v
kotlu gori ali ne. V primeru, da gori gre v režim delovanja, v nasprotnem primeru pa v režim vžiganja
(glej diagram poteka vžiga).
Do napake vžiga pride, če v številu poizkusov, ki so določeni v proceduri vžiga (običajno 3)
računalnik na zazna, da v kotlu gori. To pomeni, da % kisika ne pade pod nastavljeno vrednost, ali da
temperatura dimnih plinov ne naraste nad nastavljeno vrednost.
35
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Kurišče polno sekancev
V primeru, da je na zaslonu izpisana napaka vžiga (Ignition Error) najprej odprite vrata kotla in
preverite stanje v notranjosti kurišča. Če je v kurišču polno ne zgoretih sekancev je možno, da je
nastavljen čas delovanja grelca (Ignition Time) prekratek - povečajte čas delovanja grelca (glej
poglavje NASTAVITVE - SERVISNI MENI)
Postopek povečanja delovanja grelca je opisan v poglavju NASTAVITVE - SERVISNI MENI. Ko
povečate čas delovanja grelca izključite dozirna polža ter čiščenje in odpepeljevanje (stikala na
pozicijo 0), ter ponovno pritisnite tipko START. Počakajte, da se gorivo dobro razgori, potem vključite
polže ter čiščenje in odpepeljevanje.
Če po nastavljenih poizkusih ne pride do vžiga je možno, da je prišlo do okvare grelca. V tem primeru
pokličite servisno službo.
V kurišču ni sekancev
V primeru, da je na zaslonu izpisana napaka vžiga (Ignition Error) in v kurišču ni sekancev, najprej
preverite, če so v dozirnem polžu sekanci in če dovajanje sekancev deluje nemoteno. Če je dozirni polž
prazen preverite, ali je v silosu še dovolj sekancev in ali se je slučajno ustvaril obok. To pomeni, da
odjemna naprava ne dobi dovolj sekancev in je silosni polž prazen. Pojdite v silos in razporedite
sekance tako, da jih bo odjemna naprav dosegla.
Če je z doziranjem sekancev vse v redu je možno, da je prišlo do vžiga sekancev, vendar ogenj ni bil
toliko močan, da bi računalnik zaznal gorenje. V tem primeru povečajte količino dovedenih sekancev
pri vžigu (Stoker Pulse) glej poglavje NASTAVITVE - SERVISNI MENI.
Če ste napako odpravili izbrišite napako na zaslonu s pritiskom na tipko GOR in s tipko START
poženite kotel.
Odprta loputa (Lid Open)
V primeru, da je odprta loputa na silosnem polžu ali rešetka v kurišču ni dovolj zaprta se kotel ustavi
in na zaslonu se izpiše ODPRTA LOPUTA (Lid Open).
Odprta rešetka kurišča
Pri vsakem čiščenju, ko se odpre rešetka kurišča se na zaslonu izpiše ODPRTA LOPUTA (Lid Open).
Po končanem čiščenju, ko se rešetka zapre se napis na zaslonu izbriše in kotel gre v režim vžiganja.
Če se iz katerega koli razloga rešetka ne zapre, na zaslonu ostane napis ODPRTA LOPUTA (Lid
Open) in polži ne dovajajo sekancev v kurišče. Glede na to, da se prekine samo dovod sekancev,
ostalo delovanje poteka dalje, se ponavadi pojavi še napaka vžiga (Ignition Error).
Napako rešimo tako, da ročno vklopimo čiščenje (stikalo čiščenja v pozicijo 1 – ROČNO) in s tem
ponovno odpremo rešetko. Izklopimo prislino čiščenje (stikalo čiščenja v pozicijo 2 - AUTO) in
počakamo, da se rešetka zapre. Če je potrebno postopek ponovimo.
Izbrišemo eventuelne druge napake na zaslonu s tipko GOR in poženemo kotel s tipko START.
36
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Odprta loputa silosnega polža
Do odprtja lopute silosnega polža največkrat pride, če se na vsipu v celično zaporo zagozdijo večji
sekanci ali drugi kosi, ki preprečujejo, da bi se lahko sekanci vsipali v celično zaporo in naprej v
kotlovski polž. Ker silosni polž dovaja sekance, ki se nabirajo v zgornjem delu polža pride do dviga
pokrova silosnega polža in s tem prekinitve delovanja in na zaslonu se izpiše ODPRTA LOPUTA
(LID OPEN).
Napako odpravimo tako, da z ustreznim predmetom (daljša palica ali kaj podobnega) razrahlamo
sekance na vhodu v celično zaporo. Zapremo pokrov (da aktiviramo varnostno stikalo) in s daljšim
pritiskom na tipko START aktiviramo delovanje kotlovskega polža in celične zapore. Pri tem
izključimo delovanje silosnega polža (stikalo silosnega polža prestavimo v pozicijo 0). Ko se
delovanje polža ustavi preverite, če je vhod v celično zaporo prazen oz. odstranite ovire.
Ko je loputa silosnega polža zaprta gre kotel naprej v delovanje in napis na ekranu se izbriše.
Včasih se zaradi tega prekine dovod sekancev v kurišče in vse gorivo pogori. Pojavi se napaka
PREVEČ KISIKA V DIMNIH PLINIH (Max O2 Stop) in/ali NAPAKA VŽIGA (Ignition Error).
Postopek reševanja je enak kot je opisan zgoraj, pri tem s držanjem tipke START aktivirajte dovod
sekancev v kurišče toliko časa, da se sekanci pojavijo v kurišču. S tipko GOR izbrišite napake in s
tipko START poženite kotel.
Preveč kisika v dimnih plinih (Max O2 stop)
PREVEČ KISIKA V DIMNIH PLINIH (Max O2 Stop) se izpiše na zaslonu, ko je odstotek kisika v
dimnih plinih dalj časa, kot je nastavljeno (Time before stop) višji od nastavljenjega (Max O2).
Vzrok za to je, da v kotlu ne gori, bodi si, da ni sekancev, ali pa da se je ugasilo.
V primeru, da ni sekancev preverite, če sta rešetka kurišča in loputa silosnega polža zaprti, če ni
blokiran kateri od motorjev in če so sekanci v silosnem polžu.
V primeru, da je v kurišču polno sekancev, preverite delovanje vžiga. V primeru zelo vlažnig sekancev
je možno, da prevelika količina svežih sekancev »zasuje« kurišče in pogasi ogenj. V tem primeru je
potrebno zmanjšati doziraje sekancev (delovanje polža – Stoker Pulse) – glej poglavje DELOVANJE
(Running mode).
Če je kurišče polno sekancev izključite delovanje polžev in čiščenja (stikalo v pozicijo 0) ter pritisnite
tipko START za ponoven zagon kotla. Ko se sekanci v kurišču ratgorijo ponovno vključite delovaje
polžev in čiščenja (stikala v poz. 2 – AUTO).
Prenizka temperatura dimnih plinov (Min Smoke Stop)
PRENIZKA TEMPERATURA DIMNIH PLINOV (Min Smoke Stop) je izpiše na zaslonu, ko je
temperatura dimnih plinov dalj časa kot je nastavljeno (Time u min) v kombinaciji s temperaturo kotla
nižja od nastavljene (Min exhaustt). Do tega pride, če v kotlu ne gori, ali pa je gorenje tako slabo, da
prenizka temperatura dimnih plinov lahko škoduje kotlu. Razlog do največktar slabi oz. preveč mokri
sekanci.
V tem primeru lahko povečamo moč vpihovalnega ventilatorja (Blower Graph). Postopek povečanja
moči ventilatorja podpiha je opisan v poglavju NASTAVITVE - SERVISNI MENI.
Napako zbrišemo s tipko GOR in s tipko START ponovno poženemo kotel.
37
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Pregretje kotla (Hot Boiler)
Če je iz kakršnega koli vzroka prišlo do povišanja temperature vode nad 99°C se sproži termično
varovanje kotla. Na zaslonu se izpiše napaka PREGRETJE KOTLA (Hot Boiler). V tem primeru je
potrebno poiskati vzrok pregretja (največkrat se to zgodi pri ročnem kurjenju drv).
Napako odpravimo tako, da na varnostnem termostatu odvijemo pokrov in ponovno aktiviramo
termično varovanje s pritiskom na gumb). Ko se je kotle dovolj ohladil preverimo pritisk vode v
sistemu in če je vse v redu ponovno poženemo kotel s tipko START.
POZOR!
Če je kotle opremljen s hranilnikom toplote in ima na čelu kotla Digitalni
diferenčni termostat SELTRON, lahko kotel poženemo s tipko START samo v
primeru, da sveti lučka R3 (glej sliko 7). V nasprotnem primeru regulacija ne
more izklopiti delovanja kotla in kotel gre v režim PAVZA (kotel se izklopi, ko je
temperatura 6°C višja od nastavljene temperature kotla (Runing Temp.) in se
ponovno vklopi, ko temperatura vode pade pod delovno temperaturo kotla). Kotel
se obnaša, kot de ne bi bilo hranilnika toplote.
38
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Popis servisnih del
Izdelek ima splošno garancijo 24 mesecev od dneva zagona, oziroma 30 mesecev od dneva
prodaje. Za kotlovski blok je garancija 36 mesecev od dneva prodaje.
Za priznavanje garancije je potrebno upoštevati pogoje navedene v garancijskem listu, kje je
poleg drugega navedeno tudi zahteva:
 Da izvede zagon kotla pooblaščeni servisr proizvajalca, kar se dokaže z vpisom
 Da je po 12 mesecih opravljen obvezen servisni pregled pooblaščenega serviserja
Datum
Serviser
Opis del
Zagon kotla
Prvi pregled po 1 letu
39
Podpis
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
Priloge:
1. Shema vezave brez hranilnika toplote
40
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
2. Shema vezave s hranilnikom toplote – akumulacijski bojler
41
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
3. Shema vezave s hranilnikom toplote – pretočni bolje
42
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
4. Shema elektro omare
UVW
S. k.p.
1
0
2
b
i
m
..
Kotlovski polž
C
UVW
N, U1
Silosni polž
1
0
2
b
i
m
..
S. s.p.
C
VUW
S.d.v.
f
Dimni ventilator
N, U2
S.v.n.
Vžigalna naprava
N, U3
Rešetka - Belimo
2, 12
S. čišč.
f
N, U4
C
Motor čiščenja
b
i
m
..
43
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
5. Shema Techno – Matic 3007
44
ETIKS BIOmatik, Navodila za uporabo in vzdrževanje kotla
6. Shema Techno – Matic – priključitev
45