zbirka not mladinskih pesmi (MPP)

Comments

Transcription

zbirka not mladinskih pesmi (MPP)
„, r z
nar><?vu.
c " -, LJ
n
US MI L I
WW
;--%■ ......
-»
•, -J V
’
V-»/
---- --t" -TV
' ■"■■’'■■/ '■ V“
■s.'
—
.1
li
i
T
SE
i
j
1
t
i'
••<
f"
'*
v
¿^O - Í/7Q'' u .~ sr n i/ i
a;
M
1!
«£)
■ s r ir ia u
3
S-?,
\
>>
9
-1
&
"
.r
/
;1
«
;
'
/
•7••
:c
;ti
\
;c
?C* V -
1í’"' —■
N X____ >
£=èz
U3J X 2
. —" ' T---
-*
''i
■Č5 0 - s p e c ! u-S^H '
N,
íjm ta
N
3c
i
N.
N.
Í
d
- f5 ~ '*•
A—
-fv—f
li
p r
V
tfrt-sfas'
r>
u-srnt-h
Z
se.
i
n.
JAGNJE
¡\
i;
'-
---------
l' u u
\i
' ' ■¿-v
V.-S777r••v
! Krt-siu.c
°- J> l> J) K- : : s
----- Ü———
—
r—t; ----- o------— O——O——0——p ——O—
!¡
i
■
-v .
~
1 ;/
r - r
t-' —L___i______ •
v
il i7r ¡ ' -I 1 î . us !-i-$rT7<-ti
I
Ji.J ,h.-—
* N
,\
\
¿j
”■
t
¿V .
r*
.'
•»
” '
"Si
:*
- ...... . ■*
k
J
SOZJE
-oi
Ü‘-Vü ^trnr
iH;’.--
j
51
o o -z jt
r a .—
■?-m u e o
»
j r c-n e
^
n
Sr
I
P f
S'»'et
c¿ -
v
P!
i s m ¿ - /t ' i’*7 n a s . }
i
-3*7-
ÎCXZ-Æ-
r .’ o — d a . - n r t o m m ir".
i[i»ii
<k .
■,
.
..
!
Go
i “F*
: -------------, f
j
.
1
-
spod
u
-
__ 1 ....... f —
r r r
smi -
li
■ ,:■ , " .. ,..i z =
1
r f r
-ü
-Ö-
u
se.
~
se,
1
1
r
-e-
--------- ............................
-
!
sm: - ii
;
!
.N I RI S H
BLESSING
K.
p
^
M ay the road rise
W
...^
^ . . . „ . I-I-. - m ... - i
to
m eet
y ;------------ ^
t___i
you.
M ay the
F - ^ z r
w ind
Cj
!
m
•
be alw ays at y o u r
I , » -------------.»
----------y --------— — * '- 1— 3
£ —, I »I-J-------^
= ^ - '------J
— *------
• r jte á z z = ^ = ? . •-:-r!zzzrr>-.:;
s.
p :
l
l
y
;
'
r * - r r = 3c:
I
£
:a p £ :
i
back.
M ay'the
sun
shine
j>
w a rm up - on
n
J.
y o u r face,
J > i
the
i
rains fail so ft u p o n y o u :
"
jC
Z*Z
"
y— r
ä
/
A
1” "*
LJ
b<"-
ñeids
J '
and un •
i ’
J
til w e m e e t a - gair.
i
n
-J D -T i J
----- n r - J ------a>----- 3«-------,------ -
1— *
v 4 - »~ r— r
un - tii
we meet a - gain,
-£
—1•*-
may
J
K
God
6 7
AVE MARIJA
sl.besedilo Alenka Ž ater
notni zapis
ÉgÉÉ
K IT IC E
A. i f
na-
Vpe-lji nas
sa
v
m
i
ñ E E í
Ma
zve
i
s. -
ti
zo
nam po — da -jaš
z B o -g o m
jo -o
ki
no ¡21 -
ko
viŠ
S — tS - f
3 .N a m lju - d e m po
i),Ti
m č v - S c i/
ma —
gaj
r-K -
•fr
z na-m i o- sta -ni
4t?-pl<?
vvxrS
vse
pO
cU/.
/
P
ü ö
^ . na - ša sve - tla
■2-v nje-go-va naj
be
^
hj Q í ir r - ft~v
% U ’ ^i
4. vo-di
nas
na -
Ei
še
ce
se
sta
vo ^ dvi
diš
gne
nas v ne
v nas du
jg—
-o -
~cr
o
bo
ha.
-o -
ve —
pro
ti
šnje
v dru - S b i
ko
te
z Je - zu —
kli - ée —
som
mo.
ln a
a?ó tu
Kuhar Tilen
Em?
D
A7
Solo
p
l
»:J~m m o * ■
....
1-Ho -dû
po ce -
UCa -pije de -že -
sti
bla- tni sem
vne
mi
sam
ka -žc -jo pot,
za - tri -čal
sem
i
=_
i
’
J
^
A
n
o
0-
fr" ■=*==;
r r
Zbor '
o .
J ?
na-po - moč,
U U ■ o ---------=£-----------——
:
-J '
r B og' zal • kaj ne p o - znam?
o
J ....... _ _
...... ......-
Fm?
vi
Jo
A7
W
in
ho - ja po- hle - vna,
mi mo - jo vso čr- no,
M
spi-ra-jo
bil bom to m o i , da bo- dS
bil sem to moč in ho- dim
Á 'ks0~
P
In
In
ne prc* po- znam.
ne-sna-go s sr-ca.
ven-dar
ven-dar
ce -sti vso noč, spo-znal ljuce -sti vso noč^tpo-znam Iju-
bom
sam
p p * r ?.
F
Ï Ï Î
tM t m
L jaz.
Z
jaz,
do
do
Flm7
bil bom to moč, da ho- dû
bil sem to moč in ho- dim
G
*=
A\
2.
di,
ki
b*
r njih
v njih
še
je
n - p a -ege
s - pa -aje
£
vu
ñ
vi.
m
=*f
-*kxz
1
1.
ce -sti vso noč, spo-znal ljuce -sä vso noč, spoznam ljuA
To Coda -ft-
£
L
2.
po
po
bom
sam
Em7
di,
di.
f
■Q
M
v njih
Je f T
ki
v njih
še
Î Ï T
n - pa -nje 2i
VL
vi
T
Em7
D
\
f
'h
...'■'■T
i)
J
=
F
J
=
* =
1 =
f
Laj
P
jj| r ^ r
T
1
lai
laj
laj
laj
laj
laj
laj
.
j) J
i- - !
K - ...............................j ■
laj
laj
laj
laj
= j
1
"
...........
laj
\A '
- ’ '
=
1
D.S.
Em?
laj
laj
laj
laj
laj
laj
laj
laj
laj
laj.
In
h
%'
veo-dar
k' h
i>j>.j>In
Fm7
A?
*F
m' ' 0---- »-----• —»
1. H o -dû
po ce •
ati
bla- tni sem
sam
o
Bog
za - kaj ne
—
po - znam?
ven-dar
BOŽIČNA USPAVANKA
Melodie:
£
BoibdtungrCodonS
Lah — ko se
m
*\
.17
umi-iim_
o —---------
v te - bi
je
moj
m ir
-+ T + -
Ï
L a h ----- ko se
C
umi— rim
Am
v te-b i
je moj
nur
Em
Am
-«4=F^-i— . .__
- -í j"
1—
—
»--»
d—
c:
‘i
r-0---#--1--J—
-#—
d a -je š va- nost mi
Ti
v te - bi vse se spre - mem
-»
■
#
~
g
n
—
‘ie í z í :f . ÉËÉÎÊEP=t 'i =^=Hp=gg- 1: ==—■
Ti
da - ješ
var - nost mi
v te-bi
vse se
spre - meni
1. Skrb
me
2. Hla — stam,
3. S m i-----sel
J
k
ta —
te —
dne-
,,
¿
¿S_£sl
±
g
üf r r r
U i- J
^
J. ,J
71T"
C
i
k a k -šen
klen-jen'
gle - dam
p
-krit.
C ■ G
A
S)
trm
bo nov_
zdaj je—
čas be-
G
ft
f
dan..
-čim..
J -J0 4
T a-"*.
r m
l'
/m
,25
vseh mo
do no —
za-
Í' - T - -J- • s
G
1. Strt vpra - šu - jem
2. kot jet - nik
u3. brez mo - či jaz
-4s— S —%..... f>
pre - ko (
ju - tra
- aja mi
- re
ze
-kam od
-va
ost
■4-------t-
i
S
1. Ven - dar
2. Pro - sim
3. U — re
Tne
pn ■ - di
dne - vi,
,L ..,H
f~—
■■-r—
—
m
r r
,ig
<
lju - biš
o - sv o
le - ta
ig*? ..—
.... t j
-H -
to jaz
bo —di
mi - ne
j ". . *
m
±i
* .i
J____
_ !L
---------- V,------L
X-Xs
f
1. O — če_
2. var - no
j . in jaz vpra - sam
>■ 1
3BSE
f— r
1— 1
bo - di
ho - dil
ti zm e
bom s te -
kam se
vse zcu -
1
1
3E
i
r
■ bi.
j.
--------- #T
u«
S
i
n o j..
boj_
=F ==F
a
č a k a j in moli Boga
ODPEV
r
r
r
č a -k a j in mo - li Boga,
J J J J~JJ J
•r f* f
itl£ r -r
fis
p
.
q
r
1- r r
f
K
ča-kaj sve-tlo - bo z ne-ba;
JJ
J-JP JJ J.
¡1
E
\ i B io
D
G
m
ve - ru - jem o -b lju - bi tej,
u
T
v njej je
n.
ï ï m
m o-je
—
E
t
u - pa-nje,
e - ic - rm o -ja
moč in tr - dna tla.
ča - kam Bo - ga.
j L j '- J - j r s c i
B O ŽIČ N A V E R ZIJA
1. Ostani v m estu, miruj,
obljubo O četa pestuj.
Saj v Jeruzalem u Duh
se razlije v srca,
da o m eni pričali bi brez meja.
2. Prosi in dano ti bo.
Trkaj, odprlo se bo.
Kajti O če podari
iz ljubeče polnosti
Svetega Duha vsem , ki prosijo.
1. V hlevcu se dete rodi,
v jaslicah bornih zdaj spi.
Obljuba je izpolnjena,
odrešeni smo vsega zla,
zdaj hodimo le po poti dobrega
2. Zvezda na nebu žari,
kaže trem modrim poti.
Pred detece pokleknejo,
mu darila prineso,
dišečega kadila, mire in zlato.
Častim te, Gospod
Besedilo in glasba:
Nada & Dečo Žgur
J= 9 0
G 9/
čen,
in
ve - li - čas - ten
h
Gm7
ne
C7
12 - mer * no
LJ
© 2001 Prenova v Duhu
Vse p ra \ic e pridržane.
30
L
u.
F |add9
»/c#
Ü s
m
Bog.
¥
r
Cas
Čas
H add 9
Attm7
- tim
- tim
D#m7
C#7
m
f
te,
te,
Go
Go
Gttmll
H 7(1*5)
É
m
P
r
sp^cir
ti moj
re - sni
spod,
D#m7
y
J)
■1"
nik,
smi
C#4
r'
gf----------- --— ..pj...-...... ......... , *!;' /J) ;
•«J
H add 9
Iß
C« 7
iz - vir.
sve - tost.
mi - ru
lje - nje,
-
pas - tir.
mo - drost.
H maj 7
■■■
—
vod - nik,
ce luč,
Čas G#m7
f » / a ii
É
m
tim
te,
moj Bog,
m o-go
-
čen,
F#'c8
C^E tt
I
in
čas-ten
......
ne
- iz - mer - no
i]
. u U GS9/H# G|m7 c#7
............r .... - - h
jp jfa
... tim
ve - li -
[|--------------- li—
moj
Čas ■
n. fD
| _ j-------- :-----
H/c ü
4 ....... - i - = * 9
te,
do - ber.
Bog.
l— J—
Čas
31
11 j '
f r
-
Bog.
.......
v
C e
.4
0
-------------------L
-----
t ~ 4 = d =
— r
J . . , :
-
r
z
-
r
:
b i p o z n a la
-----------------h--------f--------- f—
i 4'J
J^
......
- f —
r
r
Iti
3 k
d a r
po - 7.mi
, i - = i
k.V J|
l L 1 = ^..tj-------------------------------—
—
¿
à
p r
9
r ~
r
r
Iji
J
r
= 1 = j— + — R
"■■S '—g-----
<l»r
>
j
lxt
—
j
lÇk
-
'>ijr -
»Si - iiu, •
i■„■ p. —
l --- p , ,
j
j
D
i¥ T
T T
"*7"
T
pro - si - la
332
2:
j- J J
T •' T . '--r
r
bi,
naj
da.
1
f
S
^ r s>-
t)
1. Bog nas lju - bil je do smr - ti
S kri - žem je pre- ma - gal smrt in
2. Je - zus, daj mi ži - ve vo- de,
Vo - da, ki nam jo po - dar-jaš,
križ.
lje- nje.
že- jen.
Duh.
3. Ce
L
Pi- je­
de.
je
nji.
in za nas spre- jel je
dal nam več - no je živ
da ne bom ni - ko- li
obljubljen Sve-ti
je
že - jen kdo, naj pri - de in naj ži - vo vo- do
v* - ve-ga osr-čja bo - do te- kle ži - ve vo
r MVA«
Am*
3ZI
è ï
t '?
V i 'i ê î
%
L
i
M
i
y t 11
72.1 - JA - T ^ L J
tyW t
bo
bAM.
- Ï>CC
«c«-
•tio - -feet.— t>A-u~
1 )< X .-^ o
i
j
j a -t e u
yi - t>ih
l A - IBc-J-—
CU* T il l" - '
^
t rr k i l
=t=
T=F
1
(
s?er To-bAL.
i - dulo
Vg~c
y s r.tf-' TjJO— ^ 1
j
=^=p=â
S-ëM
(A
iyv^
ti
J / ___ OCEH,
Nl-Sfir
J £ '■ MOČ— 7 A
1".I
'■ f. T
~ *
£
t
-#->*—9—
H?
>i
1
1
i~gl
I aU
+
oAî fc£te.s
C.( • MAO SE
•Ž u ■- At"------r t ------ M C .
o-t3
T ~ t
4.-Í. U£
L>J -
*-ie
^ „.
Ui
i
S
rUÇ-rUO- B£
-9--
,
-— _
î>p
i
_ .
- :Ž0 xT - n W h
¿y f1 \ 4-
no
T
D
f>,
-#— f-
ô-
J L C - U O - fcC- - ^ C M
-v
i f 1
u o - & e - l e »j ~ tôt
c
35
_ L 4
D# Pio
Â_
c
T
To U ü-y - I NT -■ lO-f-
-/ .CT^
s
yv
5<=^\
f
Tl U.O-VC«
\J\ -tÆ L S££T-CtN
b - T tf-A ^
-i.
%i - j A j j g- v v u j t j
m e . «j t* o j u a - í m s i y . '
Ÿ>e-wi tvojg
-LM'-.SYg -TUW-Ab Hai rjAH-mgyfrr
3,- LUC i-JQ^-fe-g - t u i tn-\/A
¿HJO lig
Tt A —S g 1— SAM— T f £ - H * “'VL)AH"' S e r
-2^;--3TV-
T i T
\LO
/
ÁA M ,
c.
%
=F
cA
r^-i •
i. ! !
¥^P±
TM
As
/0J
b t> j
Ö
> 0 - “&ÇE
S
t=
y ?
1
-tivJ, W
X JC O ^ 'yy*'
C.
& . I 1..1 1
ifc
T7-
If
4.
•f-
C
9
ÄPtfU-
.-v
ÎE E
0 -^ 0 0 J«, JC-*
k iF = rt
Q 0 C H )I ïj\
7TT
i
f=F
-S*u Sfe ( / VJo -
l -£ W
S€ T t
V- Q -=
i p . ........,
-,
50t j
c fH
,
‘
te -> iA k 'T l
iQA-i n e
rOAJ
\ /e - -buo
it
—
-------1-------
TA
vo - o '
:= £ z z g ;
2 *- é to -ii
t u ie - H U ^
U
tO -S tA L
*
Í
_ >/'IS0{
->fc
ju Í
^ H
V ie
D v ig n ite
ODPEV ¡
C/G
rh i i t j ~’
§
t
,__G
j ~ ; - j
c J - U - —
Dvi - g n i-te se,
n
J
-
n
—
..-E — T — C - £ —
e/
m - zni
D /F is
sr - c a ..
s e
o tro c i
C /G
f - |
P & vi,
o
¿ n
r ..r ..r
B o g a
G
C
J~J
J 7 - J i
w
c f-T ' &
tro -c i Boga,
J = li
n ~ A
n
{■ f
F'fJP'
f-
Bo - žje
n
u b o -g i
n
C /G
D
.
j T
v
i
g
du - hu, po-
~2~a n
■----------- , T
G
kra - Ije
stvo pri -
h7
K ITIC E
1. Te - be,
Go - spod,
S m
bom
v
-
se -
lej
sla - vil,.
f
i
e
a7
h7
dfc
v te -b i
po - čil
X J -
bom in
j
se ve - se - lil___Bo - žji
. J-g
j-a -d
p ri-ja - te - Iji
^
E i- r j - r L ; 1U "L-J-r e
a7
-J*-j - A
r r ~
vzkli - ka - jo naj,
f
gle - da. - li.
bo - do
#
Bo
-
ga!
___ À
2. Pridite, pojmo, saj tu [e Gospod!
Kadar ga kličem, uslisi me rad!
Mojih strahov In tesnob reši me,
močno njegovo je ime!
3. Zdaj obrnimo h Gospodu pogled,
kdor ga bo gledal, bo v njem zažarel.
Ubožec je vpil in uslišal ga je;
malim Gospod dober je!
4. Srečen je ta, ki bo v Bogu obstal.
Nič mu ne manjka, ker njega je izbral.
Sledite mu, vedno iščite mir;
v njem ste dobrote izvir!
+•y*-'
- - ^••
-
Tt~— ^
------ rr
---- > --- Y^"_
v-‘ •• . . \
v----'ví '-»' t t
v\
- -.
•• 4
-------
112
tfjLEPAL SO I Qkl’V/WLJl K! OBKAl
jjg:t»Or -t~ rj-jlm Icifinoi I
o
F ¿r
?J
f t t f .tt f
Í >0'ift.
im naj
s t r j e n i h K r - - v a . \/¡K b r ü rt d
ne vem.
cpra. — ViČTrn se,
M
k .-
-T
3
F
L
f- seJi, OČeh
Lo.-
1. « ¡o c e tr n je
na
2. sa j lo-o/ubí
"h" ftfi m o—Tém več
/ ¿ :
^ tfw
In vse ro
5 reh je moj
_____ f
j.
<b
-za.
kri
j . ___ j
X r. r- r
r
me ?
&¿r!
S
-
F £~_
j;'...
r
v nanie- no
cO ih ¿¡Č
4- -z.ebcK p a r a l n e w e
1- Bil oblečen sem k<£| fa~—^ e j /
T t
S rc tj
\ i vej,
fl.
C-
mm
f
F §> S-p
: x
S
f
p
_
B. 4
-
g
In vse to
Hvala ti'
■i- Šop krmWK sol*-na ¿on privre.
2 . a dovoli i«i Še t>ar besed 1
l’-fiíif
P <P J
*
í
F ¿r t?
c *£ /n
<5;
coi
k »
.
z.a -
Kn
z c jle d \
J
o
c 6_r.; r
o
dm c/s m
¥
^ ü f l str—mapoty
Ult! W:
A- Ko semgledal te
2. Roi. bi hoait sa
_ , p p
p p
!> t> K
^ o -Ci v o&ij
tt-boj, Giospo{/
Í f à _£
M
If
te z -i,
a te2akje križ m
j
j? J J
¿.t» f> c- r, rjej j
f>P
J*
J>J....
r . : W ^
C
•°
S
qc
w
______ G fes -cmh ß \
1- -tu.dCï jo iS < m t e îo . smc—Koval
2L vc n | ; r k - i , pcikiiS: [' vzb-sgati,
J £ Ü J?J? i :
f j
r r
^
-cm .D
j «
r
rr
¿ r E s -0
V
^
E S
a
r^ r, /j*
I
k
za denarprodal. ? & - - ift.«>«Al
Ji to délai ti,
&r jaru.3: «: p*«.i.
kot
} ,
4- Tvoj polled n»e pre.se- ne-til jef
2. V^cloL
pri i€ft sim tre& moči
ra-todevaX
je «.a naslonjen hate
s m U ]€ n ie
'Zmù—
<ji
P P P
P B È
£i
X
q
r
Es f
ù
f. r
f. {’
P
,
3/1
.
J-
_____ ___
f it f. f-1- f-
f j ' f ;
j J J
za
f
,f
g re -n e
Hp- bla ~
3o r
r' f
vseh lju ■
za — ¿0 -
.... j l j ._ í ..._ J-
,r ¿ __
^
P
A
r
Ve¿¿l 5Cm/cU si mi o d - p u s t il,
Z . Klatj pO niikn bom/ kh>-tak IfoVi'i/
yl -
¿
r
f
~ f
f
o
o
5 -til.
d î.
¿
ä
f
1
^
' ? č\.
Glej te očke
KITICE
1. Glej
Glej
u
te o -čk e
ro-či-co,
k a -k o r z v e -z d e ,
ki p o - m a - h a
/i
lis
no
den
kor
kot ne - bo!
m or - ski val;
ki zdaj ve-je iz teh
ODPEV
glej p o -g led s vo -b o in se dvi - grte ka -
č u - tiš mir kot
ki po - m a - ha
m a -lih src?
A
yio
gis
tcis
ra - hel
pro - ti
ve - ter,
son - cu,
da o d -ž e -n e vsak
E
P*“
J e -z u s , ti,
fis
F W
M lad po - gled ni - ko - li
A
vi-har!
ne u - ga - sne,
cis
s ta -b o s k o -z i ži
H
-
če ga vo - diš
A
tn a p o -lja
2. Glej, kako žare obrazi, obžarjeni z žarkom večnosti,
glej temo, kako izginja, ko se mlad obraz smeji!
Ko pa se izlije solza, ker se strah priplazi iz noči,
je nekdo, ki nanje pazi, ljubi in za nje skrbi.
g re -m o vsi.
H
GOSPOD, USMILI SE
2---------- = f = l =
¡t
<
T
*
i z
H
-
•J
Go - spe>d, u
Go - spod
y
~
O : fif
^ i
G
4
L f li se nas,
O
:L
^ 'i
SVET
^
^
r
r
r
h
G
lu
-9--------------- r.
J
\ |\ + +n m i n\ \
r u - r
a -le -lu -ja .
lu - ja.
1 0------------ ZF :
1
■ à ....... -1
fis
D
-
ja,
i—
;-------F8“
H— IT 1 = F = (=
— p t -------|—
L¿ = h
=¿5
- ' L ï
e _ _ r -- f - T - r C -J 1
t
“ r
■. Svet, svet, svet Bog
si
ki alj v - so- ja, vse-ga stvar - StV£ l,
ta;
>. Bla -g o -s lo v -lje n
si
<i p ri - h a - aš od 0 - če
p----------
•r— r
j* • p
r-
i H ^ P } ---- ;----4 ^ =
f
t
- pol
t - na ne -b e
ki k nam pri -h a
¡t.
A
— -------- G— P
Í
le
E
—
e
f-f
a
M
f
r r Ö -
G----------
— ~~ß-
J— Ld»•=
’1
1* — f — 1* — » fi
E
*>:
1
lu
—
Fine
D.C.
A
A - le
3r
9: L
e
r [ f
a-le-lu-ja,
ja
f
J
j r
a -le -lu -ja ,
-
■ 4 —
r r ^
=
------------------ -------
LT L / t i f
a -le-lu , a-le -lu-ja,
-
m
=■ Jf = tim
Q
li se nas!
A -le -lu-ja,
—
f
Kr -stus, u -smi -
A4
^ m= r r j _ n
A
J? U
nas!
Fine
c _
t
Kri - st us, u smi
*
J? - I f ...p ---------
1
e
A
G
- *
^ F = f - . H .... p " " ] - — -
-#-------f — f~
C
n
- r ! . J ' ------
= 0
f
l
D
- 1-
-
r
[ / i
u
r
;e
D
f
ALELU JA
§
= 1-
± 4=
fis
»t - h
i
J P
srni - h
.11 ; - j
m-------- p-----
U te f, a - f "
/ ffn
jl
1
-
s
A
J "i n--^
LsJJ---- - 1“---— [1
=±4
r r• r r ^ f r
tv o -je
sla - ve!
i;- r sov 3ino - spz<30-m- dolja- vem
i - m e - nu.
ja
1—M---J
L J
- h i
Si
-
G
=4= ^ J...... --Í..-f-+4
JA G N JE BO ŽJE
G
D
n
T
ftJ M i
^
r
Ja - gnje
bo - žje,
- H
n
l3
= p = p -------- ^
r J
'
sve - ta,
1.+ 2. u 3. po -
----------------------- N-----J ) ■■
zje,
e
/A
A
1.+ 2 .
u
t= f= ï
,
f
srni - li se nas, u - srni - li se nas!
da - ri nam mir, po
*): L------ ------------ s^ .J
=¡
C— r
c _ M
ki od - je - mlješ gresh
- 9 H h t — =-------------- 1------------------' H f -------------- ¥ ---------------bo
Ja
gnje
e
h
G
i) J Uh
—
i-
da
- ri nam
*
mir!
f1 p ----- ----- Ö----t'
é
._
X
\ i ^ ,~ ii_ rc )
• U .ir r * U
—>
5 -p e .t K r n
• ifr
e
j
h J^y
p rz d
)
.
/rc.zž<r/\cJar,
Catr^O ¡ (J~t-1iL i 3<T___
-& čjazfK zd J š e t r a j ' ¿ L jo m ,s r ,
■a
;» J x ÿ i/v i
^
\^ r
Sr o p a iñ
/Z titT lS J , ( J S / f / it
C a-
-
—f> Oj^rjK^>=*. af?sr>i*. serf'.j p o r r y a ç c ) m
fC Ó ¿f)
(. Irok'O*' t i i
6JJKX> , <¿í>7 y L/ j ¿ * . . .
HALLELUJAH, MY FATHER
Words and Music: Tim Cullen
J u
R e c o m m e n d e d to be s u n g in p a r t s , without a c c o m p a n i me n t !
With quiet d evo t ion
Hal - l e -
lu-
m y^-
jah,
Fa-i___
i
©
±
for___
tliei
&
I
a
m m
giv-irig
us
your
Son.
=E
S z i t
Xf
to_
E
the w o r l d _
to
be
giv-en
up
for
mon,
E
*■
!
T5
;
-U
"iirzzMZ
/k no w - i rij.
□ ËESË
lU
S
I i ! ï r :
J - J .
t \* ^
í t e £
in-.
s e n d - ing h i m ____
HVAU
^JOJ€.éA
a.
£
It ^ Ö L
RVA-U
*
y
CXm
A)
T
f
f
Ga
£
jW
" f"
i-
H--------
ve
Ip= ' ■ fC _ ^ f~ "
- k o - vU^
-tr
HVAHI
s
gJo-^fe - 6A
Ê Ê
v.
m
3 3 -
6 A
£
3 31
■
#
a
!..
L
£ r . - k f
SVO-)£ - Ô A
^ z p .—
= -2 £ *
’©•^V>
v*m «O_
n i ¡ ■—szfrzi—o---—
.^-* .. i _t ... ----- f ? ~ ^z-fp
¿ J 1r—
" r t T
v
A) IN
\|£- fc o - c - W
J é -é - DA ,A9i
VWA-U ¿-Í1 Ö - -£■
-£ r
i- i
l î ^ =
--- f — f— ^
h V7 —LT»#*—..-----jV ^ ! /i J
f
L
a
y P'
^ ?=-"i
•
o
G
i
i f e r : -£ j
£=£=
r n
ffp ?
£> Q r A g r»>
JE
ta .
tH tI—
ÍT
=£
£
G
DA -
t
-V
s
m
c
t
h>
¿ ¿ f
S\IO-Di " ¿A
±
o -------
BO — 6 A -
%
Ti
fi -¿ ,¿
3&: É Ë Ë
3~ y
z:a 1
«j
s-
¡ i
dal
si
V
i
‘no - vo
mi
!
.
I
M
y------- ^
ži
- | vije
-
nje,
p
€>
da
da
~X £>■ > dg
3=
? T
/
^ 1
—
ne
nes
:oii kot snea sera be!
.»»; s a
~ rr
—3C
" r " ..~J ..¿
/
A ¿ 4
'~' *
V
\
/J
;
: ^
•
•J
0
-o-
9 ..
1> I
‘
da
¿
: v
*/•
"ft*
y
r *
■
* ?■■
nes
v T
■ ........
........
X
......
...... ........—
v¿
XJ
/
i
H?*C ’
I
acv.
scm v’es
\
ÍV
<^
— ©------------------------ -9--- ------ *— ^ ------------- "—
/
■i
!
-----
......... ..... n>‘ ............
--- -O
......
(
O
e>
---------------. --------
.
■
J L
H r ? —
v
¿
:---------------- *
—
v
i
-
/
.
y
------------1
't
h
---------------------^ --------------
P opolnom a
■■
.......
■
1 ¿5
me
sli
sa - ti ra d o st in v e-se -
o
sr-ce
o-p ral
m oje
B og si m i
Go -
O d o r -1 si
‘V f '
si
D al si mi
Čisro
v.
«fr. . -
¿ri - v -de
li«
u -sr/a
jspod
"
m o je
ni
>u -sm i-cs
—
- 0— 0------<9-
p ó p e m e ma
dal si eni
cisco sr-cs
CGDr -t
—y
-----T“
1^
i
¡
« "V """
*
k V \-----_U__-j---- ;------0 -'
-0 -
."-j i "
.•*•
1
j i
i
j
ciO-;c-£a
; grs
H-
si
vse m c-je
kri
vde
! 5i
1
v m en i
co
c zn a -
aja -
duha stano
m o-ja
A a
si
vit -ao
ju ?
-S Ú
•ne
j
sta
mi
0
iz
- no
jo
-
-
! či
-
-
i*1
•
•
2T2
ha
kri
vd e
du
u
ha
sta
------------ » - i —
sai.
[
L
jsia
t
---- r----—>*-----------
5^.
-
ibri
1.
>
«J
1
Ig
'a
----- 0 ----- ----- 5 -
-
i
K nebu povzdignimo solzne oči
P r e c e j h itr o
Breda Š č ek
z a d rž u j
Ig g -------- , \ =
'rfc------h-----i \
&
K -
f
J a
----- éA =
r
zve
K ri
ve
# =
—
r
f
--------- -^-y— ^
r
- z d a d a- n ! - c a , z d r a
- stus p ri - ha - ja k re v
- k o - m a j s la - v i je r
!
!
?
i
-1
1
- i - - - - - - - - - - - 1—
i
r rr
rgr~
"
--------:------- S*---- 3-»- 5
~ r
— —-a—é
"
i ' —£-•- - - - - - 2 _±:J
-*■----4
-----------j :
: o— :
r rtttT"
cá.
v a ,p re - č i - s t a ,p r e • s v e -t a D e v i
n im z e -m l ja - nom iz s ve - te g a ra
ia ! - l i - č a r .M fc s n - ^ 3 , j o z ^ r o v - ! Í f n * !
J .
¿
t í
' ^
j bj z;
p*
..p* ___ r à f = 4 —
r= £ =
—
rj
H —
= ^ 1 — 1—
— — ^- - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - 1— — j- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p *
-
f
f—H
D e -v i
iz ra p o -z d ra v
-
-
-
ca.
¡a .
Ij e n .
K lic naš se dviga
črnska duhovna
prir. P a v le K a la n (*1929)
t o = J L 4 — ...M-J- . J 1 J__ h-i J■— |J>
Sopran
Alt
rr= Tt^r -pr p^r— p r r r p p
1 .3 . K lic naš
sc
dvi - ga
£
i
rt
r r
p
ma - gaj,
G o - spod!
r
J> J
M
Go - spod,
v na- ših
J .J) J b i
u
Tenor
Bas
k l e - b i,
Klic naš
Um
S
nam
stis - kah po-
J> J
m
u
T f
J.. .J----
Ff=T= p=r ^ T
sc
dvi
i> ,J
-
ga
J
k t e - b i,
Go - spod,
. J> J- - J -
r r
p t
D U E T a li m anjša sku p in a p evk
J9(27)
VSI
'f & l
o
moj
Bog,
tvoj
in
pri o i tvoj
.
glas naj v m c-ni
vcn-dar naj se
ne - sel mi ne k o - ve g re-lia
ska - ti h o -č e m
glas naj v mc-ni
rj
g o - v o - r i„
nc zgu - bim,_
s r c -č o j e , __
mi raz bij,_
t v o -jo sled,
g o - v o - ri,_
I ¡J.
' ' i' 'r K
"
(1.) Pred
o
moj
B o g !( 2 ) S r _
(3.) Z a-
I
Bog!
Kličem: »Svet si!«
fc o fc ,
V \o v
s\
C o s fo o
_
1
mmmä
K f\\z
. ž
10 'j
f)O C
r .C j
i)
aJ - le - tu
s o - v j> o i\
•
ia,
al - !o
lu
-
ia.
------------------------------------------^ 4 ----------- :-------------------------------
-& >
lUS^JL. V3Nl0b
W
•
—
f
l
M
A
—
’S
U
" ..................“« * ...........
••—
[f# = % =
£
«
_ _ -------------------
gg^=j.=^.
-
t
*
T
^
- P
- P
V-X 2 .\-iS ^ >
............ '
i>C0
• .........—"*r
;
L
j ...
— f
—
p—
UC-i S»
r
s —
= -\—
CG”
;ic j
........ ■■■
š \
ai
te -ip o f)
i
le - lu - la.
■
1 ................... . '■■...........................
,
\
I ~ 1
J
n
i = f =
— ------ * ------ é ------ J ------ J -------- - j-------
' -
'
■
h
=
...................'■■ .......
4
.................
t )/ : fnt .'
-----
mm
1
'
M
S
pč *
G
| t M
p 4 = ^ 4 = 4 =
¥ :J t j': r - ^ . iL ;
§
J Z .-
TČ
■f " / T
T
... p
------• ------ M — . — ä
- : ' ± =
. ------------- —
^ A
------- J
*
Ö
UCJ A
1— .... -
r ^ n
" — 7*^
*
= í
-
f -----
-m
r ™ 8 ........
-•
J
a
G ö -s ^ ß ,
.....................—........
"
^
T ^
^
r T
- —i*
—
--- ; . . ' L
-------- ------------- f-----------
-
J J
^ |.
-
a
ia,
T iz T n
le - lu
-
ia,
J —J ------ J j _ j
ia.
- le
lu
F
T
------ F —
f ^
P
-
--------------
E r , F " i ------------ + 1 ......
le - lu
P
-
ia,
l - m
J
lu
-
h
a - le
L
■■ .... - r * - -------------------
■
f
^
le - lu
_
— J —J — J. ...J.. J
a
« T e a ..
-
J
*
JZ .
-------- P - i ------- r— i m
a
---------------- --------- --------- ,-------- ---------------- 1------- "i
-------- --------------— J — J — J -------------------------------—
— J — « L _ J --------
Ï ,
h
lu
a - le
■
--- 0
—
i
ia.
-
-
-----------
~
rj
\ -
^ d
......
ta.
r.----------------= = 1—
r =
j
17
s
û
Ê
Q). Tl 5\ m çg
*Í
‘2
i
I P
j t s>t ïiM-ut -
5 \0 \- C i\ ¿i V ¿At
—
—
Nue
m—
w—
teÛE-ht>
a X t.. _____________
l
Sa-4
—* — r
i . x w -^ 5 m
v^
i v \0
s
\j U > -
ftr-S i
Km
m
it -
iU I,
fc= s
t
e
Í
V\û -pi5~W Ü J t,
W c -\¡Av*-(¿T -
H i
1/V M £i i \ a e \ y p iO -S f
----------------<9---------
R S
m
vi~
f
8 *i
,
v SÄ-ivTe-Lo
î>
U
5
\|J
^
T E -feC J ,
$c> -
P iS j
~m— w—
'JV»
^
/
* » - l J \ O -T tO “
r
V-\)-.ies
M'vn
f
M n -U , >
l
'i n
no
t° 0fgSi^
l
- » ------ ar
\i ‘itA - \¡ o 1
o
*./
K W -S ^ ü . BÄt . . ,
r r r cm
i
L J^
HWA'tA t>A OA'
» -------»
~ jr
6»
i
^ c .\-c ,t
_ j i __ m__
Y
ivo-.jo ^ß-tj
É
,\í¿\ i f t
3 R £ -C N : T» T*K
iJE-'
-t^V » *,
\¡£ X U q _
Let Us Break Bread Togethsr_
N«jgr-3 .So:r: ru a !
tx
__________________ '
________________________________
~ --- 53----
<
1
1 . L e i.
2. L s f
3. L e t
{ .'i
ry
i
^¡5**
1
us
'J3
’J 3
¿P
__
•
?
.. .
....^
■■
,-s
>-*
*
-5"
ro ■
(D
(A
■
kr
(cn
kr. e e s , (cn
!.—
e e s , (cn
r*
\ s\ * •
t_ *•
L. " .
¿5
■•v3
iJ
,.w
•*/
t
cn
^
o u r
^
—✓
t
n?
,
1
.
1
k r.e e s , (c n
i
o u r
*
i
f P 7 I
y
'C r o
'
•v -
1**
^
ÏÏT
k n e e s .)
¿i
*
V /h e n
1
•
!.
:
A
^
H
I!
1
-
j
o.
■
^
¡
!
:
•
TV \^ v / f
v /ith
*
c n
rrv
5 ..
^
d o w n
fa ll
i
'
^ —
O
<3
to
th e
4
f
1
'
f
>
w
n s
■
'
s u n ,
in g
.
/
■v
J.
1 - /
!..
i
t
t
1
1
i
1
. ! ✓ —k
i ,/
.: 1
*\ »
: \ a j
h e v e
/7 \
i
rre r - c /
i
1
•
—
JI - f|t~ 5/-*
V
—'
,
^
- 'j
i
)
L o rd ,
(
0
-5 -
.»
«
1
/T
J L
-d 5 - , j s .
r?
*
* ■
.i?
* \
r
1
i
1
i
f
t
f
_
«J
. ..
jÿ
i
\
•M
Ql
f
i?
■
i
f
■■... _...:
\
J
¿A
-fl "
. ji
v 7 V -’ ÄÄT
s • ■« •
i
•
!
r
h.y
i
■N
Í \
■W
(íllf ^
fc c e
m y
"
i
Q
5/
!
i
i
!
1
k n e e s ,
;
t
I
i
»
■" 3 / " "
<-*
;
;
- í »-
i
<k . *
.¿ r.
^
«
i
;
i
1
*
5í r. s e : ; ) L e r ‘J-S c r e c x c re c a ' fc -C 3 fh
'C w t
*. f
f
cur < .".»es;) L e t ‘J 3 c n HK w in e f c -g e r n S»«
*
our icr e s s ; ) L .9Í US p r a i s e o j
1 <w - £ £ * "]
£*4
1 -íT■9—
-■i
-v *
^
,
?
-«
A
i
**
r*.
,V v
>'
!
t
“27*
1
H «
** V*
/•
.A - l *
/•
y
. sn .
■D
i
!
ti
-3 " **
!
■- £71-' • r^3
, 'lj
our
cu r
cur
/
i «*»«&
V V
*
Cn
un
ün
»
1
I
k
—
y
-
' *1
J
kJ
-j
z?
!
i
•~n
V
•>
*
«
.*.»
.
¿3
•
Jy.
y
1
■a
J
b rs c â to • c s tii *• er
w in e to - g srh - er
r^-.4
jvj
- gsm - er
a_*
-*-v— .4»
b ra c k
<_i i t
p re is e
A
~.7~
r.
Sf *
«¿J-»
, A i t . by A ._Q . Z . '
|
-
o n
k°
1
w
•
■
__ i______
A
t
i
l
_ ¿ r_
r
m e
M—
m e.
on
..., y
y
—*
----------- ,--------
r
<*
i "
mj
...
!
1
l* ~r
i
^
.J
U fe
•
•
jig Ä z e n m e s p r e m in ja
Peter Pučnik
f
'E 1
H E fE
Kitica
Ka
É
dar
v sta -ja
son
ce,
pre - bu
ja
K JP '
se
nov - dan.
Ko
n e ■k d o
Cr
te
lju -b i,
JEL
r= r
- 3 er
o d - p i -ra
sv o jo
In
d la n
ko
c lo 'v e k
10
JL
—-p
i
-
r a -d ost,
see
sre-čo
m ir
sr-ca ,
13
jjj;
.-i —F^p=j
K
--- ^...mr..
1=___1 h—
r—^—
1—K
)—----'
* j1
? ■
l i * J - —j:—«i--- «l--- t-™------ 0
je
s a *m o
lju
-
ki
be - zen,
..Ji
\r = l 1=1N
la h - k o
o-
16
i= °7
2... .. iv .......
M
« M * = i M = - Odpev
---Ir co ’
M»i
= M Ml =
jL
...... .
::1
= E E ^Š
19
Í °
,
.
ç - 7,m
10 y
* p o l-n o
-
G
O
*
mi
sr
* ce,
g le j,
za-
23
------- i .
G7
— t^ --------------J ---~m~~—
-----J ---------*
---- C-----
C
r---------:«
:vT T J• --------«
' " ~ irr=
L ¥ =. \
N h
Rad bi po-
man je dru-go vse.
26
p_
frJP C
l~T - f - ne
sel
-
J —
—
z
f^
=
H
r»
~ J—
lju - dem,
vsem
jo v ži* vije-nje
30
C
m
—
..........j
z njo
D
J ----— *------aJ—¿J—
■- ' ) -S —
—- m
v__ s
od - pi-ral jim sr-ce.
Kakor jutra rosa, ki ob soncu več je ni,
kakor vrt pomladni, na novo oživi.
Človek se spreminja, ko ljubezen v njem živi,
mrak postaja sonce, v njem veselje prebudi.
V
»
V•
•
Luč ljubezni božanske sveti
rJ I J- Ji J~J Î
Luč
Bog,
Ko
£
lju- be - zni bo - Žan - ske sve - ti
za - te - čem naj
se spo-štlji - vo
str-m i - mo v kra - ljev - sko sla - vo,
skoz’
iz
v sr
m
mrak po-sve - ti.
luč
i - skri - vo.
ve - li - ča - stvo.
te - mo
in skoz’
te - me v tvo-jo
cih si - je nam
i
m
Luč
Tvo
Te
sve - ta
j a kri
bi, Bog,
m
stjo
nas ob - da
ne - se v sve-tlo
lje - nja pre - da
z mi - lo
me po
smo ziv
li,
re - sni
čnost mo
ja zgo
ce te
jo od
aba naj
'
m
stri
v njih
Duh
mra
tvo
ft
m te -sn o
se zr - ca
Sve
Sve
Sve
Ia- bo.
- li.
-
ti
ti
ti
naj
naj
naj
- e — r.
f
XT
luê,
luč,
luč,
Je
na
sve
zus
me
ti
je
po
naj
luč!
sij!
luč!.
_o—
13
.J
j
n
- u
í
~ r
Sve
Re
, 1. t l
Ir t
"N
6
--- 9--------
l/čt,1
'!,1, J -J
«j
ti
naj
luč.
o
J------ , I— S
—
........ .
f
F
f
ve - li
re - ka
ča
mi
stva
lo
a'
j
t -
r
|J
J J= J
Bo - žji naj D uh____
že - ljo nam vlij.
ra z -s v e -tli
po B e.
m
j
^
j
—
L p =
zdaj
sti
j ^ - 4 --------- r ------- E
J kJ- L ^ :|| J
v tej
1
de - že - li,
■m
J
m
J
m
J
m
J
1
r
r
r-
r
=<
J- Jl|.f--
r r [ C r r " f 'p J 'fcjfP TF T
r f7 - __ 1} nam pot!
se - di, Go - spod.
L u č
(Light O f The World)
Glasba & Besedilo:
Tim Hughes
Slov, bes.: N ada Žgur
verse
g
Luč
Kralj
4
H sus4
Hsus4
Fttm
si za svet,
k¡ se v te - mi v - ta - pija,
za vse ča - se, češ - čen
in pov-zdig - njen,
H sus 4
A2
$
^
luč
s ta - bo se ne
in
nas lju - be
-
iz - gu
zni u
Z a-m e si
-
e - di
in
le - po
-
luč,
ki o d -pi - ra o
v sla - vi ne-beš - ki ži
Fttm
ai - ce
te p ro -slav - lja,
ta, sr
no pri - ha - ja š na ze
bim.
čiš.
-
Tu sem , da te
ni,
n e -iz -m e r-n o
vre - den,
Je - zus, moj pri
H sus4
’ t=
do - jel,
da na križ
si te
žo gre - ha vzel? Moj Go -spod,
križ---------------------- s i------------------- vzel----------------------bo
je l -------------------------
ja
-
telj
ču -d o
- vit!
Bcsečiio a glasba
Ko:oi A:en
Air.
Pavei Doienc
Marija, dehtiš
( P o z n a m ta o b r a z )
;
..
_£__L
Y\
o czsi& to
-W
3= 3ocr:
3dZ3C3C
ta
Poznam
ob-raz
DO
T>
fl
D
=V
3 X
*—
g
¡» j
---- ------- c r
aa-smen
K)
Ko v
si a.
n iw.
16
É
ZX
16
-is
.a *.
'P
Ma-riJL-
ja
JLJL
S
i>t>
A í
- c - -S- » '
T
ca
de- vi"T“r"
V
1
1
ju-
tru
de-hd-
/
- # - # -------0 -0 ---- 0^
- » -----------
z s c rro r
•s^ 3 ~ 7 ~ j
E IE E ~ * ~ a r
~ 7~
p o s lu -
¿ JL-----»-----»-r
šaj
JLJL
i~ r
« g~
moj !
j *.
y
/
Í- S
^
<(
*.
-~~r
o— f
^ ---
~
* j
f;
21
:v. -
'
"
/ ' S
'S
-
N
v
.
-IV
k -. .
J L J L
,S
N
:
J t -r
J
—
>-
J *
wv
J
5C
ic -
-J
*
v
>
?
•
-
¿ait
V
k i
-> V
y
> -=
-r
>-
zsc z
*
f #
*•
^
se v mccro nebc.
o£<car ni rciczzi nikdar ni sucnu.
cz v dsœ ;: renuilcu. Morija. Marija si ol
x iV * v -.
t-s-f
c
'
^.
^
var-
*
zcsi
-*
v>
in
<£=
>
—- ■ - - - - •
j
"
-
p ri-
__ * -9
...
-v ~
v^ r- n P S T
.1 ,
-"7i -
v
y
2 i r . j n i c i c z : 7 /o j j c : b n r z .
R £ ¿ e s d rx }^ L
v"
(5 -
-<
SC LO:
KJcnccii —
^~7'
>
â
•
T 7
th
A-
"
*
* ^
J
*•
m
J.
—
i
•
3
*
l< c
-
»
JZ
-» -
'
N V
i
/
r -vt
p i
X
■—
.* i
w
crc-
si
A
»■
a— L
y
»’v?.
Jca_
ZU
. V^/
nu:
•ó»-
iy~~
A
r^ T -r-
y
«-
■ '^
«.
rz u z :
í-v
■» ¿
rtéUH m r ~ n P i T
>=»
=*n
v«r-
■jn
•*
BOSt
in
\ j
^2=
.•N
- * — fr-
- # -------
d±
-* •
.\
ru 7 * 1
SOLO:
■Çcrccii -crrvL-nü se t medro sebo,
caá amosca s c jje obraz,
nftšar ai bciszaL nikdar ai ssahii.
SL,
Čz v a s s a assudci. Marga. Marija si at
J2- ^4 -i-
(_ u ?<¿c^vn ' ' y
■2RVF
¿i
NfcHíi
-V -^—^-T-
íK s,^ "*
w - -w-
€/
J tJ L
7*0-
& r
»•
•y v 1
Í
-v -v
s e c ;
-V -
Moj Jezus, Rešitelj
A
r l t A
J---- ^
E
- v
fis
-- : >
: J
-
- *
1 t t
Moj Je-zus
‘>:
r.
>
s--------------- •
>
L . L
i -
* > •*"
-f ?
J— u f
P*
•s
G
f R
- — Î-L » -
D
"■""i
—
f
č u -d e - že.
pj— s!-
- t
±
fis
M
E
r — =1—
Ž - M —■*-------U
1 ^ To - la - žba, ^
U
f
L
f
.
n
i4 A/s
n
G
sla
= î = f * 1 -----r t^ -7 —
i - 0
=
Naj i/sak moj clih
in vse, kar sem,
= ? - * = i 4 . j > f r7 .
=
=
Kli - če Gos - pc
j , P rÑ = f= $ f e ±
.. —TS.“
n
r-
0
— J
=
— >-
F
7- —
E
D/ E
=
ä
-------------
==
du
E4 E
vo.
s la - vo, ;ast.
vo.
sla -
D
^
-
i= 4
D
~
S E S ^ £
- ^
te -b ib o
fis
U ÿÆ g
J
L J : :L J :
A D
i - C
i
c
po p<3- moč.
k te - bi hi - tim
- r ?
t>: h i ~ >— — -
- ¿ - H -^ -f-U ,
E4E
i
p
dJ
lju -b e -z n i tv d - je
rad bi sla-vil
E
t
ka - kor ti?
fis
/4
0
Vse svo-je dn
je
- ¿ ^ s
: ~
r ~ ;
*~
— t - - U í= fe
0
D
—t f
L J 1 _ '
kd<d ve - lik
Re - si - telj,
A
4>:
y
E
0
=
vsa
ze
mlja,
ne - bo,
3
= # = £ = - =
-J f é
=
t
r
r
r
t
?----------------
A
-W
fis
D
E
Í
t e - be
sla - vi
-
mo
in
hva
li - mo te,
r - ¡ A
~W
E4
fis
. .. .
D
...
.
E
4
.V .
fis
E
- f ? < f ~f j » j —*-g »: j—jfrj-j- '"Fr-----r n
vse,karu-stva - ril si, kla -
njase,
koza- sli - ši
tvo-je me.
rHA
ISS— —
fis
—
D
E
A
„ ., ,
kar po-da
™
-
^
ril si mi,
E
A
■é-h " d-mh *
L _* L >
si ž e -lié,
# = ^ P
za /e-dnobomlju - bilte, kot
S
fis
D
nf « - * —
T
J -2 f ------- — f — ï ~ 1
E4
fis
gJ—=J-—
. -Jr—q
t—£ T j ï — t— ï
Po-jemzavse,
I e= Æ
D /E
D
^
D /E
S
ô
f e
E
A
f '4’
r
én ~w J"
_ L ~
1->--- Ö-- - :
ve-5jeod tvo - je o-blju - be ni nič,
Go
n
o - n
j-a —
--------t —
—r~f—m—
i-J T-g —
î
Besedilo in glasba-. D. Zschech
© 1993 Darlene Zschech/Hillsong Publishing/Kingsway's Thankyou Music,
-
^ E J ^ O T
-
spod!
NA GREBENIH
r
P
f
by
h
'
č
1. io iz d a l-ja - ve ncv
2. v s a n a - š a po - lja zla
3. to -ž n o z a - p i - ra
o
^ •T
P
'P
g
;
j
j
- 1 j
t
4
'
- ^
M
dan. J u -tr o
ti.
D e -ž n e
ko . A n -g e -
m o - l i Bo - ga,
p ro šn je
k a - p lj e so s o l- z e ,
hla lo v spev zv o -n i in
po -
J- j) ft
J J1 J 1 J j, j ?— J i
—«k_J1 j J1 Ji
n
GORA
*
r
p -f ~r=~p = ?
c
ts
a
/
-J *“ T
1 .. v s e h lju d i s v e -ta no - s i
2. d i - j o v r o - či dan, zvon o
3. k r i-ž a v s e lju -d i,
ko v e
h -,.. ,
,jS
J>
.fr
«h J - j -j?
v e - t e r , p o -s la -n e c z ne
p o l-d n e
o - zna-nja Bo
Čer - na
m o - li -te v za
-j-
J1 j
J>
ba.
sp i.
_ c L
Nad vsem
Words & m usía
Lenny LeBlanc & Paul Baloche
Slovensko besedila
Nada 2gur
(Above all)
d / f (|
■
C /E
*=
Ï
fi
J
r
y
% C
bil
g/ H
c /d
si še
G
in o-bla-stjo,
in ča-stjo,
si - lo
sla-vo
her-no
di ga
in sle
ki vi
si in
nad vso mo - dro
nad vsem bo - ga
vla-dar
P
v
!■j
smrt
© 1995 Integrity's Hosanna! Music
LenSongs publishing
Nad vsa-ko
v se -g a
D/ fK
f
ža -n i,
nad vso na nad vsa-kim
stvar-jo,
o - ko,
Am7
i:
Kri
D / Ftt
j~"w
-
Nadvsako
ra - vo
čudom,
G
jj
G /H
j
D 7 /4 D 7
c/ e
1
_ _ _ _ _
Üsi
f
šel
W
Ê
•----»---p
za me,
G
_____
Am7
D/f8
G
U
D /n
4' i f U
za - vr - žen,
v hla - den grob,
Ka- kor
z a -p u -šč en ..
Nad vsa-ko
nad-v-se...
siljubilme...
D, S.
G
C/ D
Am7
G
D / Fít
Kri - ža-ni,
v
Am7
smrt
si
šel
D/ fK
G
------V----------- '4
v h la -d e n grob,
Em7
Am7
za - vr-žen,
v ze - mljo po
G / jj
i t * -------------------^ —
^
C
C
T J
G
r in e
•
-g
5
3
Í —
nad-v-se..
2
Ka - kor
In še
D su s4
si lju - bil me...
9
G /h
tep-tan.
9
m
D / F«
za - pu-ščen.
G /p
cvet
za me,
te-da)
r*
° /F jt
«
"m
?
Ka-kor
*11
Mešani zbor
Najlepši čas v letu
text: John Rutter, prev.: Jernej Zoran, prepes.: A. Makovac
John Rutter
prir. Aleš Makovac
^
TTvp tenorji in basi
«
Sve-to je b o -ž i-č n o
9
mp
drev-ce
in b o - ž i - č n e v e-ji - ce,
soprani in alti
l *1!) J|-^ Ji-Jl J. j!|p
j a - s e n pla-m en sveč
im p
0
in
J .M J~i J, -jvl J j H ¡
z a - s n e - ž e - n i trav - nik
in o - b r a - z i
v so - ju
o-gnja;
soprani in alti
0'
0'
0
Kot da z r o - k o
0
se
-
gel
bi
do zvezd
in
........
0"
do - ta - knil se
ne
-
ba;.
25
m /p tenorji in basi
_
m
_
m
_____
n H m n f r f ^ r Pif r r. ¡ v i
Kot da si že-l el
J \
u
bi
mir
.................
na
ze - mlji
in n a - e n
p...-J) j ' §
L
so
krat
bi
ta
J lL g : . . ^ . 1
sku
-
ra
paj, se
h , J__J------- ¿ j
n
p p r
- Hn - jp - jn ta sve
Mi
A i:
p
-
ti
bo - žji mir, poln
mi - lo - sti
čas
čas
JU
....... -
"'P' P f c p : . f t = f r 4 E = f
1 p ~ p - p ~ p - F ..f ^
■— — ...— -----mp ------
čas, ki nam p r i - n a - š a
pri-šel.
.................... ........
» lu trt^ rn n
Vse dru - ž i - ne zdaj
-
je
=
to..
--------J
50
r J j —
ki
ÍL h J i
=
o
p 1 °
d u -je - jo ta
sve
ti
............. J
čas,
f
Í>J. J.... .J J
PP P c
ías, ki nam pi■i - na - ša
M
--------O -----------------------
t r
r
¿
= ¿= í
H
ta
'
T = fri
■ = f—
L Ä S t*y
L- ^
i
= fc = f*- r H r *
--Ä--
pra - vlji - čni
čas,.
Vw /
1X K žji__ ^ nmr. Poln
=0=H- i ¡ =
V
Ñasméh v očeh
Mateja Ramovš
S
Cvet di-Šeč z ju-trom se od-pre,
.
son-ce
od-pi-iá o-či.
___ ___________ ILL_
spod, po-vsod vi-diro Te.
pra-vljam v ta dan,
2 nas - me-hom v o-čeh se od-
de-lo Tvo-jih rok.
Je
;J
ža-lost in su\eh in
son-ce je dež, je
'
v vsem si Ti, Oos-pod.
Pesem ptic o trbi govori, / rek šumenje radost budi. / Veter poje pravljico dreves. / Gospod, povsod slišim Te.
Sonce ugledal je otrok, / v školjki se biser rodi, / vrh gore planinec osvoji. / Gospod, povsod najdem Te.
sončna |>cseiii • junij 2001
Ùro \
Nihče ne ljubi te kot jaz
Em
Am
Dm
m
1. - Ka - ko
2.
Do
da
-
ml
Če - piav
sem
ča
- kal
bro
vem
kaj
za
-u - p aš,
mi
tl
ta
kaj
- ga
ta
tre - nu - tek,
ho - č e š
go
ka - ko
tu - dl
re - čl
di
se
s te - bo j
nik - dar
ne
po - ves.
se m
č a - kal,
ta - krat ko
Do - bro
Ved - no
vem,
za
ho - dil
Um
da
ti
boš
ne
- kaj
Sem
pri
ob
Em
M
si,
In
r?,bi
In
do - bro
s_ ta
bo
vem,
za
bil
se m
-
kaj
vsak
jo - kal,
prav
v se
vem,
kaj
pre - -tr -
tre - nu - tek
sl
vzel
sem
te
na
6vo - je h a / H C
C
si,
tne
ni - hče
saj
bil
ne
sem
se m
lju - -bi
ved - no
bil
tvoj
lju - b eč
te
kot
ob
te - bi.
pri - ja - telj
jaz.
Moj križ
I-2.NÍ - h č e
po - glej
to
ne
naj
l]u - -bi
več ji je
Em
te
do - kaz ,
kot
O Marija, Mati našega Boga
C
ODPEV
e7
d7
m
1. odpev
2. odpev
m
f p r
P
O Ma
Tu-kaj
ri
sem
tJ--• :
-
E7
m
r
ja,
Go -spod,
Ma - ti
vze - mi
na-še-ga Bo
me na svo-jo
-p-
Ü
i
i
Jp r J.
A-veMa-ri-a
gra-ti-a ple-na,
r r U
J" J'
T
I J, _
Do
-
.p
mi-nus te - cum
MOST
a
j.
i# r = ?
Nič
a
ni ne - mo
-
go - če,
G
Mi - lo - sti
n
si
pol - na,
* zapojemo takoj po 2. kitici, sledi 2, odpev
i .f : p p
ne-mo - go - če za
C
a
ti, ki
Zemlja
Pri-di
ga!
pot!
fe ÿ
Bo-ga!
G
pp
ve - ro-va - la
D
si!
KITICE
1
^
J J
U
r
f
1.Ko ti
rr : —
z
J u —m------ J ------g ------------L - f -------------- p — J —
an-gel je na
zna - nil
C
As
- i ........ =
ï ..=f
T j J
sam Ñaj
,J—
roj - stvo
o
—° ---------------------------
fl 1
F
e
Bog je
J
r
K q
.... J
...-
L....
_
G7
•"r, n " "
-------^— kJ— o
------------------- Lp----brr
o
bi - skal
svo - je
Ijud - stvo.
Sve - ti
—o -----------—-----
As
: ^ i=
-
d7
1
in £ ~ :—
W t — r
ß—
J
si - na Je - zu - sa,
i
Es
vi - šji je
C
h
Es
d7
------------------------- I H - ..J
«y
z na - mi,
ro - jen
je
J
G7
<»_____
E - ma - nu - el.
|
vi—
1
2. Tvoje varstvo nas rešuje in utrjuje v upanju,
da moč Boga premaga vse slabosti.
Verovala si, da on je zvest obljubi, ki jo da;
nič, res nič ni nemogoče za Boga.
3. Pošlji Svetega Duha, Gospod, kot si obljubil nam,
naj se vname tvoja Cerkev v ljubezni!
Osvobodi nas strahov, da te v svet ponesemo,
daj, posveti nas v apostole miru!
Besedilo in glasba: M. Wittal
© 2002, Éditions de l’Emmanuel, 26, rue de l’Abbé Grégoire, 75006 Paris
r
o c e ,
z d r u z í
n
é s
¡anez 17,21
psalm 133,1-3
si
po
j
>
P
■r,;
- sial,
0
-
če,
, ,] - J
zdru - 2 i
,-rJ— -J
nas.
-1
-fit
I r r^r: ^ f;.... r~ '..Jr- - -___ - ^ =
130
Oče, ljubim te
J p i» J I p
l.Ko sko - zi
o - kno
2 .0 d -p ra-v im
ven se
3.Son-ce po - ča - si
J_J U I
po - m i-slim
Na - te
in mi le - po je
jaz pa
ur - no
gle-dam v da - lia - vo___
Te - be ob - ču - du - jem
jem __
za go - ro se
skri - je ,___
in
J J i
ker
ÍE 3
do - bri moj Go - spod.
vem, da
si z me - noj.
k do - mu od
hi - tim.
Vse tvo - je
Ve - se - lo
Ce - prav je
pre - le - po to na - ra - vo,__
Te - bi jo za - po - jem ________
v m e -n i so n -c e
si - je ,__
stvar-stvo
pe - sem
te - ma
13
r
r
ki
in
saj
ci
ves
Tvoj
se
mi
spom - nim
JE
m
od - sev
na - smeh
si
Na
nam
pri te
ka
kra
pre
-
že pov - sod.
de
ta - koj.
den za - spim.
n
~n~
r—
-
1
•
1»-*-
/■
-v
- Ä ------
Ti
va
Ti
i
-A---------
- w — --------- -p------«
si.
moj.
r
r iJ r r
Ti
ve - se - lje
-
—J—*-----------mir,
in
3 3=
1
~
si
Ti
m
H
m
»
& •-------
-F-------- é—
Ti
mir,
moj mir,
Ti
mir,.
moj mir,
Ti
biš
va
biš
me.
n
*»
me..
r
r 'r r ir
va
biš
va - biš
me..
&---
va
biš
va - biš
me..
13=
si
Ti
ve - se - lje.
25
un
Sre
$
če
ra - do - sti
Sre
če
ra - do - sti
3E
—
m
O - če
-
če
-
si
-p -i-j-f
ra - do - sti
ra - do - sti
da
si
si
lju - bim
f
Te..
É
vir,.
O - če
veš,
da
lju - bim
Te..
vir,
O - če
veš,
da
lju - bim
Te.
lju -b im
Te..
........
J |J j f š
če
r ir r
veš,
M
33=
Sre
vir,.
Ê
-o -
Sre
si
É
vir,.
O - če
T»-------- &
veš,
da
O GOSPOD. STUDENEC VSE
DOBROTE
D
A
h
O Gospod, studenec vse dobrote,
G
D
A
zbiraš nas, da rastemo skupaj.
D
A7
h
Mi prepevamo Bogu ljubezni,
G
D
A
D
ki prenavlja danes naša srca.
D
A
G
fis
Jezus s ej e učlovečil, vsem prihaja
naproti,
h
A G
e
da nas povede po poti v smeri vse
skrivnosti,
G
e
A
e
A
prave ljubezni. Vztrajno rastemo v njem.
Odp.
Mi smo kot seme pšenično v zemljo
zorano, vsej ano,
za dobro rast potrebuje: toplo sonce in
vodo
in veter in ljubezen. Vztrajno rastemo v
njem. Odp.
Kar sem, o tem premišljujem, vse je le
dar neizmerni,
znak neizmerne ljubezni; kar je
darovano,
nikdar ni izgubljeno, moje življenje
gradi. Odp.
Le Jezus Kristus, Gospod, vidi, kar v srcu
je skrito,
ve za vse moje potrebe, sleherni trenutek
mojega življenja. Njemu le rad bom
sledil. Odp.
PRIHAJAM K TEBI
D
h
Prihajam k Tebi obtežen, zdihujoč.
D
h
Posvetna cesta spet zvabila m e j e proč.
G
D
A
h GA
Priznam Ti, moj Bog: nimam več moči..
A
D
Pomagaj mi!
G A
h
Bodi spet moja svetla pot,
G A
D
bodi spet moj edini svet,
G
A
h
fis
oblij me s svojo čudežno močjo,
G
A
D
poškropi s svojo sveto me krvjo.
Ničesar nimam, kar lahko bi Ti dal.
Vse, kar imam, vse tvoj presveti je dar.
Priznam Ti, moj Bog: Nimam več moči.
Pomagaj mi. Odp.
RAD NEKOGA BI POZNAL (Ki er si
m
C
G
a
Rad nekoga bi poznal,
F f
ki bi poleg mene stal, C
G
da se ne bi bal. Rad bi hodil po poteh,
kjer bi spet poslušal smeh
vseh prijateljev.
a
Vem obstaja kraj,
e
kjer me poznajo vsi;
F f
G
to je tam, kjer si Ti.
C F
C F
/: Ti si moj Bog, - prijatelj moj. a
F
G
C
Ti roka si, ki dviga me iz grešnosti. (2x)
Vem nekoga zdaj poznam,
ki je z mano, ko sem sam,
ko ugaša dan.
Spet bom hodil po poteh
in bom spet poslušal smeh
vseh prijateljev. Odp.
P U J ZA) a ,1 ISA S E V E R IN J U G
G
D
C
Zdaj slabolen a močan,
G
D C
trdno stoj in z vero poj,
G
D
C
kralju slave nad seboj,
G
D
C
boj njegov je in ne tvoj.
G
C
D
Poj zdaj na sever in jug,
G
C
D
kliči na vzhod in zahod,
e
C
D
Jezus, rešitelj svetu,
C
D
G
Bog vse zemlje in neba.
Dvigni krila zlomljena,
s srcem slavi Jezusa,
iz prahu te dvignil bo,
z Njim leteti je lahko.
P o jt e
ODPEV J= 69
4
E
z
m e n o j
H/E
A/E
E fis/E
E
---------- h— m -
---------- j ) ----- 1----- T
ffc J, f
0
»= , V
r '
Poj - te z me - noj Go - spo - du vsi,
J - j i
J ..
--------------------------• ---- *M-’ ....
M
ti¡T
-*)• ttt. /* m. m ~m' ' B
m
'
y - ° r
r
p
l j
E
A/E
er
r
r t
m
j-
J
n
KITICE
p
£ p
r r
r
1
H
r r
-s»-1
r
rr
e - na - ko bo sto - ril za vas.
m— m
f
J
J
i
r
r
r
Gis
J
j
j
úm
CIS
—
Of
smi
li
kro
ga
1. u
2. Ve
3. Raz
4. Bo
Gis
tí
----------- Y
J~J v ¿ j
J1 n
m'—-m ir- F* P F P F
■ f--E = P -4 J 'T
fis
ču - de - že,
i'
J
m
r
H
ve - čno slâ - vi - te ga,
H/E
za - me je sto - ril
j
D
=M
ka
pil
te
se
je
nje
so
da - leč
od
je
cis
svo go je
pus Gis
je
va
lju
til
de
de
- di
pra
v
in
kle
la
o-
zne,
?
nje - ni
sve - to
ša - bne
lač - ne
cis
mz
je
ga
ob
kos i sr da -
za - to
U - smi
Mo - go
ti;—
me._
ca.ril._
.
.
I
D
me
Ijen
čne
zra
H4
U
22
bla - gro - va
mej do
tis
di s pres - to
bra - ni
vse
-
li
tih,
la,
lej,
od - slej
ki
po - vi o - blju -
ro - do - vi
se ga bo
ša maj - hne
be se
je
vsi._
je—
gaspo
bo
je
ža
e
- do
brez
po
- la
H
m
mnil.
Pokloni se
J=:
B(A)
Es(D)
à
r
g7(fis7)
1
čas - ti in
sla - vi ga
J 0J---0J J
-J J j
o
~TT~
Es(D)
r r r p rr
ÏF
kra - lju svoje - mu,
se
J J
i
t ri
f= f
Po - klo - ni
d(cis)
F(E)
O
JJ
0—0
F
F(E)
c7(h7)
B(A)
Es(D)
à
1E
o
iz dna sr
J
ca.
J
r
pe
J
i
J J J
Es^D;
J
j
sem za - hva
J J-
-<•--------0
naj dvi-gu-je
či - sta v ne - bo
J
g7(fis7)
d(cis)
F(E)
J
J- J> J J
o
o
FÆ s(e/D )
F(E)4 - 3
C7(h7)
f
r
le,
saj
J
J
1
r
Ie
r - p -
on
je
naš
, J J
P
se
-oo
B(A)
-G
O
Go - spod.
____—
—J.
0-----------------o
r .
i °
J=87
Lord, I Lift Your Name on High
C /q
m
° /G
i
P
C /G
G
m
TË7
Ty
---------------------—9
f
P o v - z d i - g u - j e m t v o - je
D
$
Besedilo & glasba:
Rick F ounds
slovensko besedilo:
N ada Žgur
Povzdigujem tvoje ime
D
C
Ï= E 2
me
in
p re - p e - v a m ti
C
G
D
to
že-li
sr
-
šel
iz z e
-
w --------------
J e - z u s , naj
ce,
D
i I
m lje n a k riž ,
m oj
m
in
n
iz g r o
pla
č a ld o lg
zdaj
c3
C /G
° /G
C /G
V— ---------------------- ---------------------------------------------------------------
—«•
i k
*
m o!
*= f
------ --------------------------------------- JL.
-J*
J
^ Jy
1
TF
* i
-
J.
© 1 9 8 9 M aran ath a P raise, Inc.
v g ro b
D7
G sus4
sla - v o p o
je
~m—
®
P onavljaj D. S. na II.
I-------------------------------- 1 ^ ---- * ---- « -----:................
IM *
m o!
---- :— ---------------------------------------- í
ža
f f t
ti
— w
[f£ * =
?
iz kri
D sus4
j j3±j' ..gw
nebo,
sp o -
C
in
Am7
ba v
------* ------
t e vsi
~m— 0 0------ 0---- 0
E m7
D
lo.
C
'G
! iff
-
G
-5^
0- 0-
Sa - m o
C
v za - hva
*
- "r..
ôb
Eb
Iwwki jlow
Cm
trm
Ab
6t
8
0b
unis.
^ iv
■M
m -
E!?/t
če, jire»í*te jsM-mii» rak.
/brnji Fi*i^
t=F
Se-be il t't- r o - č a » -
soj set*-fr« o -
S-
/4t
+<4
f
f
S3 «(*.-
m - je tn ,
/« d - n o CA-I««4
¿ v e -6 to ,
1 .1
«■0
ro /i«*«, ¿U nq - m£ WH - sli%
4
j
$r - ce 0*1-
r
c
£j»
r f= F
L- J<M 1//tö-JC,
Wf
f? Fr
Tt-ké u% SÍíf*- ¿¡2-
f
tra k
(/ -/*<»*•} s<a*. i»o-y<* - **1««^ Spzt je i / e - ia - Z im .
fieî*"* »1**p
f
F
r r ^ T T ttf
¿ .T; m« no-*¡¿ ikrb-not irte-bt je- »••oj
Fm
±zt
.
4 J n J -U lio -? **, o -
8 fc ,
y ■.+■ (■
■
;-j
;
?
ô*?<i-j Eb
Ml
»< jih S/W/'-wi
tja - bi? im« ¿«1
4-7 7 J
g
i=t=t
ti.
r.
it
ï
vse.
“pr­
rr r r
r
i
>
r
i
4
—e --------Ö“ ......
—
f
/*«€
r
f-e —
•»i
il
i
ho-ci ** 1tv o j
-J= y—
/
1
-------
t
I
o lo
I
i — - f
f = M =
I
» » - 1■ 1
- J***/
—^ --------
_ « ---------*------¿ ---------r
. --------
H
<? -
N
i* }
r
=
-
(
b
=
' T T ' f T "
y»jd^ &e v a r -»»ô
I J
.H .T" T ~
XJ
j
l -
1
H
Pb?— I--------f fip«
> —
Igom
-J .- i \ 1°
P
L
tfO J____
J-
F*"?-
I I
Cm
Eb
~
=4=
J? - ^ — r r
j
x j ------\ h
<y
~ a ~ ..
V.
'7
/
i
— 1— 4 —
♦
S***,
r
t. - & ,
j
J
Bfri
^«•UZ
1
J
r
f=fr f=r-^
í
T Î f t
Vei,J* laitf-Aa>
~ y
i» ....H
-/-■*>■ b— M
J
,n*fc _
r r
-/-i
r
fr&l
Firlf
iip t* —
£\r
£*<i
£>*>
y— 4--- #-
r fff
—
£¿>/p
...... -
r
f
...■—
S€M/
-------_J:-l : z _
r
............1
Et
—
e©-----
lit .
— ¥—
-----
r -7f
i _ * ---.• -r-
Ç>
-
:
Pridi, Sveti Duh, luč srca
2. Vsako misel, vse, kar govorim,
in vse, kar storim, napolni ti.
Kajti v meni ena želja tli,
da v mojem srcu spet zaživiš.
3. Bodi kralj vseh sanj, kralj vseh skrbi,
vsega, kar bilo je in še ni.
Kajti v meni ena želja tli,
da v mojem srcu spet zaživiš.
4. V tebi pravim: "Jezus je Gospod."
V tebi znova božji sem otrok.
V meni ena sama želja tli,
da v mojem srcu vedno živiš.
E r 4 3 3
//!>
= rj
*
d i 'C - r fifo-jg’
sa-<-&
:
i= d t
s
n
~ X------------£
----------- 7 —
=
^
/
r
*
\
Arp -
i
vi£"
r
Ä
/
\
i
//✓
,\
n
- ',
hu
'
/«•
4
EŽ1
o
e
¿SA*/
]
r
L
rze/i- •fe£r/ - J-,\___rtc,
\ k _ ^ r p - ->
- r
-
fe p
e
i
.
- '- v C
j
>
^•
r•
. __i.
____ •
j
—
vA.
T '
i4
—
_4>
\ —
____ \ _
i
7»t> ->
r
r/
------- ^\ ----
£ } p
r
KS- —
r
catO -
£3
—
J
>
¿^4
f
-rr/
£ E ß
*
^
■ jy* /
/ /
L_J i-'
í
i
P£¿r~D&/ss/t s& eo-á/¿. '
D
n
>J
✓ X
/ )
1/
K/ - Afx ✓N
*
V
_
V_r
L J C i' \
U
kA-tSs* ÖOHÙ-*= *= & = -j? -J—- J = X X 3±
/
m
A
é
Z5±
/
/ /
U
v —/ —/
afeÿ:
- Z.*'-
s<s n* -
i
t ire-'
d
m? /m
BKAi ,
á =
é
I
B P
KP/ - -SWí. ^4aiv/{-
^ -J-J
f *
>
r
»
/» «
D * tf
m
J.
L_l
l_ l
^
V__ /.__
i-J U
STKAL* us
E~
. \
*=*=I< Í= LT
r-
___
H -J J —
'- j' rv TSÖrn
- <?
fc4-di
Ä - - i - ,¿ r —r
T T
”
L ' V'
y
I
I
1 . L ITI C.&
è :
u r
K*IJc-
R O - tF , S Z - C-B
.-+—+--u I
---
/^ v
ž = —
-
7 .O
j.
-M
S
i i / ¡li- u ÍU--
P ž£ -
UCU Sl. * o (SSZl -
*
m
*£*«, Bb/S 0 3
X J_JC X
L4 i_J 'U U
Psalm 29
glasba in besedilo: Nina Novak in Urša Skoberne
=92
E...
H
refren E
t
«
t». 'i
■#__ T
D aj- t e
MHM
~ë
G o -sp o -d u čast nje - g o -v i
—
■ -JL i ^
hi
J
L—
Hr v MN
' m * "i
5 -3
V-
—j
L *5L t *#
mu vsi ro-do - vi____ S la -v i-te le Nje-go-vo
D a j-te mu sla-vo, p o j-te
s i- n o - vi____
H i.
L-JUij t
4—
..
i
¡ n ■=— — V - y - V ‘ ñ
û
—i
L ■#L <9
■»
in z va-mi po - je naj zdaj
sve-to I-m e
A...
C
'S
1
.
k
itic
a
:-k—----- i—
J? 1 Ji J ■
§ * M JM-- Í- LU—J) j ’ J1 J’ J)
vsa-ko sr-ce!
Glas Go-spo-dov nad v o - d a - m i ,
H
13
J? HA . i--------- f—
-----j----------- i-J .frj b j b j d 1J- J. M
§ l l j -J
Glas
|¡é
Go-spo-dov je
gr - me - nje,
—;-----*—
Bog v e-li-č a -stv a naj bo
z va-m i.
^J J—J>\■ \ \_.. ■5— \— ^)—5V-J— JUi—3—3N N n N N
o -g n je-n ih zu-bljev je
go - re
-
nje..
2. kitica
J» J' J' i 1 13>I
ij j
Go-spod p re -tre - sa
p u -š č a
-
o - bje-m a sv o -jo
vo,
n a -ra
-
vo.
21
I
J
m
J| J^-Ji^rjj) Ji ji p f
Gospo-dov ve-ter go-zdo
-
ve ra-zga-lja,
£=£=5
vse stvar-stvo po-zdra-vlja
svo-je-ga K ra -lja ..
3. kitica
J i' Jl J J 'ij.
J1 J1 J J' ■
Na v e - k e
On p r e - s to - lu
-
je
in
mir svoj nam
da - ru
-
je.
Slava ti, Gospod, izvir veselja si
ODPEV
J=
F
a
96
-L
G4
C
j - ,
Sla - va
T
ti,
Go - spod,
i - zvir
r ? .
ve - se - Ija si!
n
. .j n
h7
S
t_j*
z s —T
Hva - lje - no
bo
-
r
f
di
tvo - je
G4
ti, Go-spod,
j
m ~ n
ti kralj
n
r i—
a
e - di - ni si,
j - n - j . j
i - me!
F
a-men, a - le -lu -ja!
j
czr
Sla - va
G4
KITICE
bom
v
h¡
-
Si svo - je - ga Bo - ga
r ~ r z -fi r i
2. Naj srce ti poje, duša te slavi,
ti nikoli smrti me ne prepustiš;
kažeš mi življenje vere, upanja,
sreče, ki se ne konča!
s i
G
da-nes ¡n na ve -ko -m a j!
j. > j>
j
h ,h ,i
j-
3. Po vsem svetu narodi slavite ga ,
in oznanjajte resnico vsem ljudem;
blagor tistim, ki zaupajo v Boga,
zanje bo večno skrbel.
Slava ti, o Bog, Oče naš
ODPEV
J= 96
G
D
fj'1H fTT]-lr■H1
Sla-va
ti,
o Bog, O - če naš,
sla-va
ti, bo - žji Sin
m
a
naš
Re - še - nik.
■T--T-
Sla - va
ti,
Duh
sve - te
lu - či,
L J-
#
ve-čna
~>J. J""^
sve-ta Tro - ji
-
ca, te - bi
^ ~ j ~2~~1 ^ J.
in
sla - va
in čast.
KITICE
e
G7
P
svo - je nam da - ro - ve
f f r f-
de - liš____Ustva - ril
T~J
a
D
l * r
sr - ca v dar,
si nas,
i
_ sprej - mi
r ~ m ~ n T .
m
H7__________e
r - h b f l
mi mo - li - mo te,
rFLEE
2. Jezus Gospod, Sin in naš Rešenik,
naj dvigne k tebi se ta naš spev.
Tvoje srce odprto nam govori,
da večna ljubezen Očetova v njem gori.
3. O božji Duh, ti svetosti si Duh,
k resnici vedno vodiš nas ti.
Pridi med nas, razsvetljuj nam poti,
naš bodi Gospod, da bomo price povsod.
po - ve - II - ču - je - mo
I
te.
Mešani zbor
Sončna pesem
Jernej Kurinčič, Luka Mavrič
Î
É
¥
in
ves
ÉÉ
r r ir r f ir pp. r r
bla - go - slov..
Te - bi,
Naj - vi - šji,
bla - go - slov..
Te - bi,
Naj - vi - šji,
pri - sta
bla - go - slov..
Te - bi,
Naj - vi - šji,
pri - sta
B
e
-
di - ne-m u___
pri -
i
S
bla - go - slov..
Te - bi,
Naj - vi - šji,
pri - sta
12
-»
sta - ja
ja
in ni - hče
ti.
Hva-ljen, moj Go-spod,
Hva-ljen, moj Go-spod.
"'“ar1
_sU---------u—
------*—
, ------ Í—
A.
r
r
f —r>
p
-j
Hva-ljen, moj Go-spod,
f If
ja
i - me-no - va
A..
=thn------ ^
ja
r ----- *-
ni vre-den Te_____
r r "Ci
A..
:l.
t
I r
T
fcn
Í
Hva-ljen, moj Go-spod,
A M 05
Sončna pesem
2
18
---#Jk,-
|f7F =r=^=F
Ï J UFJi
m
z vse-mi
T v o - j i- m i stvar-mi,.
/ vse-mi
T v o - j i- m i stvar-mi,.
f»H
a
naj-prej s soncem,
z vse-mi
z vse-mi
-
tom ,___
naj-prej s soncem,
bra
-
tom ,.
—
J
nas dni raz-sve-tlju ■
-»—9—r
nas dni raz-sve-tlju ■
Tr~ r
T v o -ji-m i stvar
m
J
■
0—'—
0-
f
JJ f
bra
a-*1“ '-----J—»—
-
m i,.
A ..
nas dni raz-sve-tlju ■
S
- f -
T v o -ji-m i stvar
-
mi,
nas dni raz-sve-tlju -
24
J■J i p p
—o~
L e -p o
je.
je
in v
sil - nem
- J jv jf-j
si - ja
-
ju
é * *
L e-p o
je-
je
je.
Tvo
■ j j i j
in v
sil - nem
rr rpp
Le - po je
ž a -r i,.
in v
si - ja
-
si - ja
-
ju
~
ž a -r i,.
ij
Tvo
- jo sve-tlo-bo od -se -
j u
j j ^
- jo sve-tlo-bo od -se -
p
sil - nem
ju
ža
-
ri,
A.
Tvo-jo sve-tlo-bo od -se -
17(3^
S
s
A ..
je.
i
1-- ' - J
n i^ = - ----
je.
i
rf
i
-‘:* I
M
p
Tvo
/Ts .----- ---- 1
-----
=*=
' " J
J J '
va,
nam da - ru
-
=—'
je/T\
g
J
va,
J
^ ------------------ —
va,
nam da - ru
je.
- 4 - ---------- :~ r — \
-------------------------- -c h --------------- i ------ ]
nam da - ru
-
-
-
je.
- jo sve-tlo-bo od -se -
S on čn a p esem
Tenor
Jernej Kurinčič, Luka Mavrič
" f Í _ Tl ;f ~ fÍ — t l
-------- *— « * ... .
»»
—t ! — 1rr -1&—
-S ■±z----- % _
h-
i
p
*
J ''*
d
bla- go-slov._
r
m.
J
21
p f ij
A..
h h 'j
j j
nas dni raz-sve-tlju
-
j
?
je.
Le-po je
in v
sil - nem
si - ja - ju ž a -
28
^
V ■t— H
vHa -------rJ-------- \v r* s ~mj ~ -a -YU~a — J H
' aF
^ -1 P -J
*H
a
H "
«1------------...... — S
—
--------------*------
r - ^
m '
a ■■■ " i i .....
'—s ^------------ i ------
je.
33 „ 2. kitica
f ..f f p [T If
xn
M J'l J-J J ( O f i^
Hva-ljen, moj Go-spod,.
v
zve-zdah, se - stri.
m
A..
vse
39
J J J J1.M j j
d ra -g o -c e -n e , le
-
m i&
n p p i* p
pe,
hva-ljen b o -d i,
moj Go-spod,___
45
v
se - stri__
A.
3. kitica
r r .r
£
_ bi-stra in či-sta je po - ni -
žna, do-bro
de
ne.
H va-ljen,
moj
p t f =i
Go-spod,—
50
xn
v
na-sem
o - gnju,_
z njim
noč nam raz - sve-tlju
56
« ----- <9-
61
jes,
h
r- r r r
hva-ljen, bo - di
i» J ji.J.
moj
G o-spod.
v
ze - mlji, nje - nem
1-«U
A.
4. kitica
«— m— vse ka-k o r m a - ti
£ *---- &
nas hra
-
m ' m' ~ rr
ni,
o -b d a -ru
AM 05
je-
Hva-ljen, moj
Go-spod,—
Sončna pesem
66
|g~' - v J1!J J J"pTpll l
v
f
3E
o - nih, ki.
,• Jt| i' i' J' i' J J' J
A..
pre - na - ša - jo sla-bost,
tr - pije
72
■m—snje;
^ rr r
w~’— P'
pp
Bla-gor njim, ki v
mi - ru
78
p-J IJ .
l’i l I Ji Ji Ji J J J i 1
o - s ta -n e -jo hva - A.
O -če, Ti jih boš o -
5. kitica
s
~TT~
kro - nal, dvi-gnil
p
k se
-
bi.
Hva-ljen, moj Go-spod
v
na - si
m-
TT
m
se - stri _
p p
A..
za - to go-rje za - kr-knje-nim____
Bla-gor vsmr-ti
m
ti-stim , ki
91
f-J
|I,J-
J J J Ji I J
bi - va - jo .
a
dru-ga smrt ne bo jim
6. kitica
„.jp—^ ^ —
t
r
*
*
«i j^
j
U=
-&*■------------
mo - gla nič sto - ri
- p
ti.
-vn 1..........
N ...
rr
r
t
mo - je - ga
103
j.j
j j j j j
ži - te Mu po-ni
-
j
i i f r=r=f
žno,
vri-skaj-te Mu,
poj - te,
od
vzho-da do
za
109
XC
—
daj - te
Mu
sla - vo
na
ve
-
ke,
Ga mo - li
te.
- A.
Hva-
^ ----- k
r
J |
Spremenil srca je
J= 120
y i ‘ ‘ .------------------------- = F = ñ 5 i
*
^
T
T
f 1L r
Spre-rr e - nil
: = j ~ i --------
t
sr - ca jej
^ d
3 8 7 ' 'i 1 ^ Í 1
=
i =
. -f mn m
1 -
y
spre - me - nil nas je
i
s ~ i
4
m
vse,__
-H
3-— - J
L f^ J
B
p=
L/
r~i-
A
,
97
m .
T T
on
-n-
res
^
- n
sr - ca
.
zi - v u
je,
A - le - lu - ja!
-rl •' j
L ^ J L^J f— r ^
spre - me - nil
i .— 3— r ~ i
j— }
nas
J
r
je
j —
Spre-me-nil
—
ti= £
vse,_____
3— j
a7
KITICE
F
B
a7
2. Ko hodili smo skozi temo,
ti si ogenj za nas prižgal,
z njim pojdimo, zažgimo zemljo
in oznanjamo dan Boga.
4. Bratje v Jezusu smo postali,
v ljubezni in veri vanj:
le en sam je naš Bog in Oče,
z odpuščanjem nas rešil je.
3. V svet nas vodi njegova roka,
da resnico oznanjamo,
da ponovno se vname zemlja
in v svetosti spet zagori.
5. Slava tebi, naš^Bog in Oče,
ker darujemo se lahko;
daj, naj hodimo v svetlobi,
v odpuščanju svobodni smo.
Sveti angel
■0----------r-0-
í
I
Soprano
£
Sašo & Robi
.______
£
P
í p
S v e -ti
rni >
dteft
j-------- ----- - -f
ti
rr*
N o č in d an o b
z m e -n o j..
an-gel,
* J •*^ £
stra -n i stoj,
v a -ru j m e, o __
v a - r u h m o j,
b o - d i ve-dno
v a-ru h m o j.
N oč in dan ob
19
M
s tr a - n i stoj,
B
v a - r u j m e,
o __
P rav p ri - sr - čno
v a - r u h m oj.
S ®
pro - sim te,
P
25
■
0---- 0----«
v a - r u j m e in
B
»
P rav p ri - sr - čno
vo - d im e .
« - 1—«
9
v a -ru j me
p ro -sim te,
i n __
v o - d i me.
pi i r i11r
S ip
f f
P rav p ri - sr - čn o
B
p r o - s im
te,
v a - ruj m e
m
♦
'
ž i­
vo - di m e.
§¡¡gipi! m m
J
r
§
T
t
r - = * — p — i * ' ------ y
“1--------- J -
f r
A
1
M
f>
f H
1*— v —
t =
M
—
Ft
=
T
i
M
■
^ ....jß
Sveti angel
Iß
B
■>:¥s
m
m
-
S ve-ti aigel,
va-ruhnoj,
bodi vdno
49
B
M
mm
ti
z m a io j.
m
P
N oč in d an o b __
stra -n i stoj,
m
b r a -n i m e, o __
r
p
ÍM
va-ruhm oj.
e
N oč in dan o b __
55
S
A
m
P
B
s tra -n i
-
-
stoj,
b ra -n i
m e,
m en!
-o o __
A
v a - ra h m oj.
-
-
men!
61
S
f= a
■
0----- «*
■»— w
-e -
m
m
m en!
-e TT
-e T5~
m en !.
m en!
B
Z3=
TJ~
«*
»
m en !.
3E
-e-
Ti si šel na kriz
E4
kralj,
D
so - dnik sve
-
h E
D2/Cis
ta,
slad - ki
ÉÉ
že - nin
7 = ^ -3
sr - ca.
f~ ¡ ¿ §
KITICE
— r= ï
°2
•' • » •
#
*._<»
u - mre, da po - Ije spet vzcve - ti.
• '
ti,
pše - ni - čno zr-no,
-n
l~ il n " i
ki
r~rr i
k
n
i
2. Ti, kri življenja,
ti, kruh vstajenja,
ti, polnost resnice,
izvir luči, ki v večnost žubori.
Ti, strah mogočnih,
ti, veselje majhnih,
ti, sen svetnikov,
zanos mučencev, moč novih rodov.
Ti sveti Bog si
F
ODPEV,
J = 12 0
B
B _____
F
nP=>
Ti sve - ti
Bog
si,
sla - vljen
bo - di
ti!
J""3
F
B
- T
tâ -v -
I r
r - f
f
i —
- n J—
Ï -
'
si,
Bog
f-
naj
\ = = f ^ F = F = f 2\
‘t — G
pra - znu - je - m 3;
Bog
. O
"
3
=
d
B
C4 - 3
9
t - j
be
-
- n
-n-. /• I ■ J -
zni,
~
- t l - M
ne - žno
j
lju -
J
n
a
si
J“
~ U
3
~
sti,
u - smi ,v-
lje
nja Go spod!
J-
j — j
nU
J
0
=
d
KITICE
t/7
Sf7
a
i
r
P
r
1. Naš
i
S
Go - spod_____
je
kro - tak,
j — j— j
J
3
t u r - r
a
e
"
mi - lo - stljiv,------
j—
B
C4
ÎT U S
do - ber,
J
po
-
-y — ¿
m
tr - pe - žljiv.
/ “ 3 -/1
če
po - trt
si,
J
J
J—2
3—J
r ' I_ J " 'T'
d7
9?
za - te
j
3
skr - bi;—
3~j
do - bro - ta
Bo - ga— za vse je
lju - di!
J> n
j - j - j J) n
n
f ■* e
r
t_ r-rY
2. Zvest Gospod je v svojih poteh, kar izreče, drži.
Tvoja dela oznanjamo vsi; pravičen je Bog v vsem, kar stori.
3. Vsega zla me obranil je Bog, ko v temo sem zašel.
živel bom in opeval Boga, oznanjal ga bom; močan je in svet!
4. Vseh dobrot ti povrnit' ne znam, moj Gospod, Rešenik.
V vsakem času, moj Bog, ti bom pel, veselo srce ti bom podaril.
on
n r •i
i mo so
iVfio
=7-
rÉE
4 • ¡ ro
! Ti - ho
!so.
ti • ho
2. i ia
*5, !PfÇ
iso.
rq r-fc ¿ = ? =
A
. >1 >
Í= P = ¿ ^ Z
t
'ca
?ne
r
"j
ss
■ce
nz
Šu
! p rc
i vot
;
zz
*
í
N-ia
- ! pe
*
- i m
^■v
A
sr
3)
Ti
-..V
glo
!hoi
i
«??■
-¿ 3 *
; ne
j vro - ¿3
‘A
i JVC
-
ho
I
! s k l e p (.5, X ■)
....
«
"r -É^ <V------------*
.................
""■
! ' " - r ^ ------------ :. ;
• ------- * ------Î
5
¡ *
*
»
? z _______:
1
;
f
:
'
i
tuí
ne
DO - VC - do?
1
;
- J -------« ------:— ;/■* r .if 1'— r ------- «-------
i
0
1
-
: ------------------ --
¡
1
!
»
?re
.... > —
— p—
?—
i
- 1*U - iTic
i
.
A
\
■ ........ ..........
_g—
" " " . Î
g »
i
i .■«),
!
da bi i
1 .
f— J —
i
M i
i i
j
i i
v
+*—
--------------- I M ------- f e- 1
------- i«—
------- ~ è ------- #1-------- ^ —
----------- r ------- ¡---------------------— r \ r ---------------- —---------:----------- :---------------------------------- :— - r
. j i ...........
!
— —--------V------- ;-----------------------
jih
j
— r —------
/
Varuh
H
4
Tenor
®
Pc) - gled po v-zc i-giX
1k4 F = t =
-----------------H
¡¡t r. ■ 1
Bas
r
Sopran
m
i
-
m
M
U J
pro - ti ne-bu od
jern
F=^
^
m P
U--------- 1
—J
—J
-----q J
- r ....— F=l1 =
f= it =
J------------------ gH ------- J
é'
M-------
r
-
v
—# m
—J
m o-ja po-mo Č. Po - gle d po v-zc i-gi1 - jem
kc)-de r pri-h a - ja
i•
r i
—
J
T
F=l
-----------------s *
ir
•
r '
u
Alt
- i - f i ------ 1
r
----J ---- 9 — •
— —4ï —
0—0 •
Po - gled pov-zdi-gu - jem
E
— L-i i JJ—0 *
- — -
0 ■--- 0
pro - ti ne-bu od
ko-der pri-ha - ja
• —9
J—
m
--- 9 — •
J=a
—0 —
mo-ja po-moč. Po - gled pov-zdi-gu - jem
T
B
S
A
13
T
f
f
B
/
K
i
mnj
i ß
nik - dar___
nik - dar___
^
In ne
ne spi.
j -— i~ -K l 4 - 4 - h
m.
m m
---- 0— * moj____
--------f --------------
1*
=
do - pu - sti,___ da me
, r
1
ne spi.
7 7 L ~
In ne
' t
f
do - pu - sti,___ da me
za - sie - pi
o - genj
i£ $ = ¡ f
>y
za - sle - pi
t f
i
o - genj
21
T
B
/
s
29
T
B
»--- • — K— >. „ , . i ....- t ~
i> .
.. - r - r
----j-----K—4 " -.........
— — J . 7 w..1 J - J - 1 J ,—
j—
*—
=a=
'•
'♦
L r
'
pol - ne
lu - ne
sij
s<)n- ca__
pred o - črni.
Ko se no£ spu - sti
t.*
>. J l f i
fs-=------- n -------- f f i ,«
N N
- d — « -*
i*
— p.
4 — Î-L .
4 — ±------- —
j - ' i— 1
=—
r
scm- ca
s—
4<*—•
4
® Či-tl ca
_ i»
i
i ' čiy-f—r
—
- tkn
pred o - črai.
Ko se no£ spu - sti
pol - ne
1
----■*, m —ar = - f r —
lu - ne
*
sij
n
*• ■ “
ni po ^
»
7 [_ r
ni po «:
¿ ^ r r
7 J l vh
1 uKo se±nočf= spilr - rsti
pni - ne
hi - ne
ne kra
ti.
j
J*—é
"H 1----------li.î ------2 _ L J - ' _______ £•__________v
f -----è,
7 -m
L
1______________
ne kra
ti.
Ko se
1
noč
5pu -
sti
pol - ne
lu - ne
:
Varuh
2
36
J "J:
f-
B
sij
ni po - či-tka.
p=
^ .^ r ■ r
sij
2.kitica
■ëÜ :
\ j-
«i"
Po
ne kra - ti.
2.Mo-ja
dlan__ se o-
r- r - • r :-
ni po - či-tka.
2.M o-ja
ne kra - ti..
^
dlan__ se o-
45
B
m-
á-.....
r
ne=
F
k
Stv
¿«j —
m
m
pi - ra
r ^
mi
pi - ra
.r a
Nh ^ i
j 1—
/
s
i
—1
:—•
nanj____ Stvarnik
kar
vse-ga
i.j j
'r -
|J
vse-ga____
sto -ji-
j " ji
---- J ----* - rJ.
kar___
skrr - bi
v mo-ji
Hu -
ši
.
=
4
ne
>
*< *< M
v mo-ji
Naj-mi
sto -ji.
*f P P
7 L f
zlo pre - ti,____me-ne
g:
Ne po - tu
mir ži - vi.
du - ši.
me-ne
r
»•
J-
f : ..-
jem
9-
i
skr - bi
pre - ti,
* 77[i=
-«-=----------- 1
B
zlo
Najini
Ä--- 1*1------ *« 1* I» =« • | = | } •
------ *
7 ,J *
n
“
1 r'
sam,
=
Ne po - tu - jem
mir zi - vi.
7
sam,
i
^
«
J
%
1
zdaj sem
— '" =
zdaj sem
61
tu
B
n
zdaj
tam
r
tu
i r
zdaj
tam
w—»
?
sam,____
B
>): J.
sam,
Î zdaj sem
r
zma-no
z ma-no
je vse
Va-ruh_
» L / ip r r
|i : ^
Va-ruh.
tu zdaj
tam
z mano
z ma-no
š i
je vse
Va-ruh.
H LT Ip f T ^
tam
Va-ruh.
Ne po - tu - jem
dni.
m
r r ir cjip
tu zdaj
. „ C... fEEEEEE
zdaj sem
m
É=É
....
Ne po - tu - jem
dni.
je vse
dni..
Po
m
je vse
dni.
Po
Via dolorosa
Sašo in Robi
Soprano + A lt
Tenor + Bas
J u -tra -n ji
hlad,
dan se
r
po - bit
bu - di,
vr - žen
h
)===,
'J j
J
od
prah,
za -
^
a
a
U l, j,
pr
v
=1
, ■J" ~T~th
- = 1 = ^
i
------*
-----J
----- m---- l_e--------------- 1- i ------ * ----- #------a ----- —e ---------------1—©----------------1
lju - di.
13
r i »it,
%
*
ia
1
-
—
1
> J
ti
J-
i *
a
—J—
4 0 — i-4 —
d i—f —
—rf —
j
* "P
-r - [/T i
Za-prem o-či,__
--«-=------ 0-- " f --- f --- Jt-----
—o --------------------------1 -----* T---F
3í --- 3 t---
u em
19
m
m
svet tr e - p e - ta ,____
- J M t - * — J — i9
" i- * —
N .j
"A
—o ---------------------------
a.
p4 —
p =• —
h f—1
-&■ ---------
—
if —
m— if __r -■*3.
r—r —i
»
p—
svet tr e - p e - ta,
25
a----- ------------- > n «
JM t > h J - J J —
y
n ñ i
4 ------*
= ^t l . j iJ i Ji : "-— j n—6~--- 1—
—©----- i —i ------- t1Mw A- • - f - — &
-*— a ........*— fBog, zd aj priu-mi-ra
za člo - ve-ka
le-su t&če kri,
kri-žu Bog vi -s i,
JM*’
fih
f
J------ B' - f --- 1
p- “1
®--- > '1*
“
P
--- «Tf►f 1*---- ; ÿ 1—
r~ p
^ r - w J
-p — ú
31
3E
« ----*
bi - tih
rok in
nog.
3=3= 3
bi - tih
rok in
nog.
É
N e - o n -s k a
luč,
p o -g led sle - pi,
P
ñ
— J4
Via dolorosa
o
h
;
i
n—^
i
---------- = —
■- t »
a
Jg
rA
....... ~m
c»
-— J--- J
—
i J
* J
a
Btf =p=J
r ^ «
I Jm q
r' r
f=
7r
_____ ^
r ir 1
p
Ta znan o -b ra z ,_
. j ... j
H
•
p ._
1—e ----------- 1
43
-m-------r. .
— d—
--------- =--------- _zi—
m— T— r ~ f —
rJ •
.. II
— eh-------- 1---------
M
na križ raz-pet,.
-O -
i
M__ 0.
J r r-i£-
m
nje-gov po - raz,
na križ raz - pet,
je
zma-ga za ta
svet.
Glej, na
49
------- *----------i h ^ ..*i Jd ' -d b ‘ - à — 4 --Ž
— M ---kri-žu
JP
lift
r
J—
Bog vi- si,
c - P—
1 1 ¿ Í
* d d 7J d <— :ŽU—
le-su
1®— > f
íf j
, r i i
= h = N = 1 = N k-B-—G--2—J ---;:¿ j l-f—
c/
i
za člo- ve-ka
te-če kri,
^ ----- 0— r
p
I--U JL : r r
Bog,
u-nii-ra
"1
m *,— * i»
f
\---
t £ : ~ r — L-T i
zdaj pri, J— ii
■ *
t
55
£ % H
d g fc y
if
7** «4
i
----—J
i
b i-ti i
H
ro c iri nog_
.Æ
i —•
7 ^ -^ —
( fo .t—• --—«
#r
l
i.
43
J) J
i "
kri-žu
1
>
L— »
.
L J
i - i
> n
- 1 — 1 4 -------- *■ 1 1
le-su
Bog vi- si,
i 1 * — ^------- F - f — a r - i®— > r
r j 7 L f i
p
*¡
‘ j
- i- S ------- 1 - ----- — 9 -
t &če kri,
■1 ^ 5 ------ *ïïV T —
za člo:Ÿ 1-----
*— r
61
J-J 7
v e-k a
-6 +
%
u-mi-ra____ Bog,
zdaj p ri-b i-tih
r »c ir 'P
v e-k a
t
■0— 0 —4
rok in nog..
zdaj p ri-b i-tih
rok in n o g ._
zdaj p ri-b i-tih
rok in n o g ._
ŽE
u-mi-ra____ Bog,
zdaj p ri-b i-tih
rok in nog.
66
U-
t
Ig
*
&
u-mi-ra
-0 -
tjt
Bog,.
-e -
■'
u -m i-ra ____ Bog,.
' pT
'
Vzemi srce moje
d(h)
KITICE
d7(h)
d(h)
m u m
U
J
g7(e7) ^
1. Vze - mi sr - ce mo
Naj vse mo - je bi
je,
tje
A7(Fis)
d(h)
F (D) G7(E7)
C(A)
ga, moj Bog,
ha za - te,
J 3
J—2 J
r
dne-ve in no-či;
n
g6(e6)
A(F)
d(h)A 7(E7)
g(e)
d(h)
C7(H7)
F(D)
S
#
n
d7(h7)
t — T
vze - mi
di
-
À
G(E)
F(D)
C(A)
j
ti
A
f
me
r
p - ' - ¿ j
vo - di
J__ J
J
in pod - pi - raj me,
G 7(E7)
A7(Fis)
- j ž r b ---------------------E
Í -----------T ----------
d(h)
-
I
c i - no
O: ........¡J.........~...r
'
» ... ^|*---------- fr
i
A (Fis)
^
d(h)
^
----------------
i
'
e
g 6(e6 )
-------------------------------- r—
—
=
d7(h7)
------ 4 —
—
do
r
-
i
bri,
ti
J----------- J----------- J " ?
F----------- F-----------
2. Zla zahrbtnega, Gospod, me varuj,
veri in delom mojim gospoduj!
č e tema zakrije pa pogled mi kdaj,
sij skozi noč in luč mi svojo daj!
3. Glej, že vstaja zarja novega dne,
sinje tiebo prelestno sveti se.
Jezus se pripravlja, nič ne tožimo,
v slavi prišel bo, glave dvignimo.
J
r
iz - pol - ni
J
-
3
me!
j
t
---------------
Were You There?
,
IpMfval
1. W er* you flvorw w han tfwry c r u - c ¡ - fio J my L ord? We»« you
2. W *r* you lU r a whan fh *y r n ile d H im * o ttv* t r r * ? Wer# you
3 . W e r* y o v iher» w han fh«y lo id H int in lh « torrb? W « « you
" I 7 ' ;
f - ^ - r p r 1—
¡---------- -j---------- - n
fï- ^ s W
*
S o n « 't im u
it cou» ¿ « s m« (o
trom -b!«,
tio m -b l« . tro m -b l«,
r—J ------r - f — • * - !
- 3 —i ^ r
#=*=1
si
f
W *r* you t fw r * __ wf>*o
cru • d - f i o i
W « r*y o y th » n » __ w h « i ftw y r e lia d H im fo
N W » jrou (h e r« __ w K *n ftw y lo id
H im In
' -Ä1
3c
T
my
m*
rf*
L ord?
tro » ?
hW >?
$
Zahvaljujmo se
Besedilo in jasca:
N ada
J-
& Dečo
t%u r
70
d
9/
f3
F /g
C7
c
C /,
É H
Za-hva - ijuj
É
*/
sod
G
G sus4
F add 9
Am
-4*
•+■
-e-
^
za-hva-ljuj
- mo
se,
za
C/E
F
«j
S
Í*
kar nam j e sto-ril naš Gospod,
„D9/ f8
É
i) É
5
s
5
C r a
F/ G
s
j
«
ts
H7 sus4 H7
vse
î
#
za- hva- l j uj - mo
Ï —
Za-hva
naš Bog.
FShwCó )
^
7
Em
Moj
Moj
brat,
brat,
h
■ar
sto -ril naš Go-spod, naš Bog.
Am7
î
C
É*
se,
pov-
Dm
î
F /r.
! ¡.D9 /FŽI
mo se,
H 7sus4
Hm
H7
ne p o ­
ne po-
Em
i
■jr- Tà
za-bi, .
za-bi
Dm7
I
Zdaj bo
Zdaj la ■
bil si u-bog!
in tež - kih dni!
bil si u-bog,
tež-kih no-či
Am/ q
Am
ÉE
— v—
gat si,
hak si,
brez
brez
na-<ilog,
skr - bi,
z jZ
Î
ker
Í
f
je
u
Zavriskajte Bogu, vsa ljudstva
KITICE
e
2. Nihče ni videl Boga,
v Kristusu razodel je obraz.
Vsa dobrota razkriva se v njem,
Sinu Boga ljubljenem.
4. Ko se dopolnil je čas,
na Marijo se Bog je ozrl
in čeprav vsemogočni vladar,
v njenih je rokah otrok.
3. Za odrešenje ljudi,
da obnovil porušeno bi,
da na zemlji zavladal bi mir,
pride med nas božji Sin.
5. V srcih učencev živi,
včeraj, danes in jutri enak,
vsem povejmo, da vzljubil nas je,
z nami bo vedno ostal.
Zdaj sem tu, moj Bog
l i
Mateja Ramovš
r-.J..... ..-h - ■ .
, ^ - j ---v - J---1:si— J---:v - —J y--j
1L^ : — J^ J
J
i
h
Ti
naj - sve
tlej - ša
si luč v te- mi, _
Vem, da ti
ve-dno ra - zu - meš me,.
-
£
£
sS* Mi - _ t_
* t - f —
m
£
naj svetim tu-di jaz._
za-ču-tim tvojo moč.
Naj bom po - ni-žen slu-ža-bnik Ti,_
in ko ne na}dempo-ti na-prej,.
tli-la mo-je je sr - ce.,
meni si, ko i-ščem Te.
.- i
arr. BB06
p -g -g J
ki raz-svevem, da ob
—
J.-n f d-^p-jF?
1
r p—
0dPev Zdaj_s
-- J..-—,—ni--T
.¿.-n' 'F“'.~W."m.m12=11 é- J.m.-..
B* ... - ' ii i J1J
5
j - P- p-lp-r f —f- f: 1V ë ^
1p~p P' T r^F =
i t
em tu, moj Bog,
pri - prav-ljen na pot,
ki nu
ka-že jo tvo-_ ia dlan_
'"
-VI'
t
.L J? A.
! ..
S
V me-ni je po - gum,_vem,da
I V
«
_
'iri
k--- 1---K--r
-JrJ ■
jU-s|-J>-J
-
t j i
r> » i
f r fp 5
zmoremvse to,__ saj ob me-ni si ti vsak dan.
,j!)
JV, f>J J J w j— h«
«U)... .Jt?
I.:{? p. Ç^ Pl i f ^ r t ^ L = jJ
r-
HS
< ' j
Znova se lahko rodiš
A; '
•D
Xs.
Cl*oós ~r¿y¿se
.A. 3cr^«<s
\ - ^ '________ __
D
-I
r- * ~
F
f j r .
I
1, Znova
lahko ro dS.
«¿epi • a bo.
mi nu * üñ drri
1
mo- va
dll á
jv^ç
r to
od - pu - |íis
Ji s " 4
ir -v *
-#*1
O* - nes.
tahM
bo.
«Je w • n
ai bo - do
*
vpr
í r ’i r .
idos za- pa
f
i j
tí
k sr
¿z
jih
jc ¿f-so
od- ia - ¡Æ
! i
i ¡f
i
í va*
! J*
i i i
■jc.TT> •
V
«i l
A;
V
p ra
-
yo
m zr
r ——
*•
a
S
a
:j »
■*•
^
!
«
oa
bo.
pi - a
13 p re - no - vu
« i
i
-+ ■
«
*
»
i
»ta
ra ­
vi
*
t
Je - zus
ti
iz
pn
=
«
;
r
dr
A
fL
?
* •
î
>
J
vS
¿Í
bo
fte
Ta
j
Í
bo pov
sni - ce
£çi - sto
h¡
iJ*
sodi
¡¿•r,
'saj
i
;
pcC
bo,
vi.
dii
Bo
\
In od - pra
vo
Dal ti
Bo-gp mzr
Í
4L
'TVS se
na
iic P1 - a
—
0 pre - no
1
t
Jt : m.
¿
Í
«■
k
• rus
ti
;■ & *
1
1
•#
*
46. Zvezde gorijo
Zmerno
^ L A I.
Z v e z d e go - r i - fo ,
mî-lo
D e - te
b i - s e - r e sre -
lju- b e -če
J a - s li- c e
1
ža - ri
-
si - p ije t r - p e č im v d o - l i - n o g o r - ¡ a .
~
í
s = m
jo , v radost p r e - l i - v a - ¡o m o r - je s o l- z a .
če
ve - č n e , t d u - še n e-sreč - n e , v c e r - k v i nam h ra n i s k riv n o s tn i o l - ta r ;
--------- =--------- r—I----—^
“
«
r
&
rr
us'
XL
^
r
f
r
i
M a t i ¡a Tomc
(G re g o r M a li)
'A
»
.im /- Sopran in a l t
f
A.
--------- 1—
- iftt1? f V ./ m
r
r
,
J J'|j" \ J
pr 'r r r 4 r ~ r r
r r
-9
s-
r ^ r
A n g e l—
l- ssk i spe - v i , ra js k i o d -m e - v i mo - I T—Fo v ja3--sslih
lih nna
a sla - m i Bo - g a ,
R o - k<eesskk le --n
n i - m o.
o, v d a n o m o - li - mo De - te, k iv h
n le v c u se mi - lo sme - hi ja ,
v h o s fi- ji
b i - v a , m ilo s t r a z - l i - va De - te n e -b e - š k o , naš m i - J i v ia - d a r,
m
m
f
r
i®
n
U— A- U'A
u
f
ZB ° R
nj
-KI
m
.
...
'é
J:: J:
iS
i
r
r f
i
Æ
rF F
s ^
is -
é
fffî
U
M
p
-
r
P
.
m a lo h it r e je
f r j rS n.
£
v r
t r j r
F m
f
a n - g e ls k i spe - v i r a js k i od- me- ■ v i mo - l i - jo v ja s lih na sla m i Bo
go,
mo De - te^ k i v h le v c u se m i-lo s m é h i ja ,
ro - ke skle l - n i - mo, v d a n o m o
m ilo s t ra z •n - va De - t e ne- beško,naš m j - l i v i j
v ho—s ti—ii
3'
L
t
*
L
1\
J J
, -
^ - —
mo
De
De
/ I
i
-
h
te
te ,
m
/
»
spe - VI,
n i - m o,
bi, - v a ,
Á _
wm
X
1
m
V
f
f
.
rra j-rs k irod
v d a -n o mo
m i lost ra z
me
li
li
k -k l §
m
r
f
m o -li -
.f?
vi
mo
va
à
1°
se
naš
f
v ia -
m
J J fli- J e d . L i ­
5~f r1r' 'r re
r f
KCG 3 0 7
vJr»M
£
&
” Bo - g a ,
s m e -h l ja ,
v la - d a r .
r
jo
sÎ i h nL sia
D e - te , k i v h le v c u se mi
D e -te ne ■be - ško naš mi
A
a n g e l- s k i
r o - k e skle
f
\
mi
10
11
±
S
65
Življenje v Tebi
Besedilo: M aja Bobnar
Glasba: A nam arija Jakob
v
i
j i Jil j r j > j ,
j! j
r j , ß
Ta ve - čer le-bdim Gospod,
j i W
J
r - ß
sko-zi ve-ter v ne-bo,
J• -> ë= 'jë> j i j t = f r ^ j
in vonj na-ra-ve me po-p&lje
dni_________________
J J
J
7 j i J i 1i
v tvoj svet
J
lu-na
"*
i
spev.
r j | V i
ji Ji ji j
si-je mi sve-tlo,
J i 1J T
i'
To noč naj
t
t
? J v i
j.
zvezde
za-spim ko
h
¿
*------ i
l J ’ J
v mislih k te-bi hi-tim
----
M—J>
—
5 = M
-
|F # = i # =
k„,
h b
š^S
^ ----- J-1j . 1-*-- f - i
b i,
il»
h-\— V
«
tfl —
naj ne obupa m ni-kdar, naj ne bo -jim se svojih sanj,
-» F F
ker
p
”
a
» --------------
dni.
fytt
f-
1J i - j i - J j i
V soncu
- T j r j r J ^
go-re se ble-šče,
■i
1
da se ne
i - zgu - bim
l
-
po-gled me
•• f - - f r ; i
i
J i j v - y - j -------- :
l
/ j i
¡
vem da z mano si vse___
1f
------- i -------------
_
f
son - ce pre-že - ne vse skr-
i - *î
—— i
i
J
r r . —r—
—r —*
ir M ti
i' i' J
—i— H * =
j-3"^-■J—4M —»i-r-J— J—
in _
y
' J lJ ). J. Ji ji
pti-ce po-je-jo ve-čer-ni
ji j
Daj Go spod, da r "voj glas n:ie pre:-bu - di
> ) • » / - .....
? * -U W
pa-da-jo z neba
J > 'l'J » ^
- n ---- 1------
*
1J i W
P
g
^
^ ^ >
\ *f
■ ^ ^ Ë - Ë â ^ ï --------
va-bi na vr-he,
!
O
če-
Življenje v Tebi
2
25
S ä
p ra v o -v ir ne s lu - ti m o je
ra -d o stn o sr-ce,
saj v m la-do-sti m i go-ri,
se ž iv -lje -n ja ve-se-li
29
ftS
in k o tp o to k ra -z i-g ra n o
žu-bo-ri___ V sa k io v
dan, ki g a ž i- v im ,__
-h
I r
i
i '
i
da
se
ne
J
J
-
J'
1-&---------------------1
-----------------------------
- 0 - 1 $ ---------------------------------------------------------S
r â W
j
-a
r
V
t= 3
v em
i - zg u - bim !
t= *
-te tj.
f
naj vo-lji T voji le prepatim ,
----- i — V - F = - ------------9 ------ S ¿
-------— ¡ y
d a z m a-no
s i ___
P— f
r
ff
ft
— k — ■y ~ \
U
h
= M
H
jP ------- i i = 5 j L =
— 8 —<î — J
t
*
H H
-M f-
ol ju-pa Lm r li-kc lar, n aj n e bo - j i m s e sv o-jih
t j t -1*E. {L
ft* *.
»
r _____ t
r
i—f ' r**T
Y »
H t»
— i1— M j—
H
= H
sanj,
^
*—
k er
T
e = Æ = P
E = = ^ ii= -
CrO p-
-
I
f —
r
p
E)aj
C.
= * = -V -Sp— <
vem cia z in a il o si
■p- ]► p- ■P-* £
= ?= H
M
». *
j—
N
i —
S-
v se ___
•*9