Zasavskega LUO Zadeva: Zapisnik 13. seje - predlog

Comments

Transcription

Zasavskega LUO Zadeva: Zapisnik 13. seje - predlog
Območno združenje upravljavcev lovišč
Litijska cesta 10
Zasavskega LUO
1270 Litija
Tel.: 01 899 53 16
GSM: 041 255 664
E pošta: [email protected]
E pošta: [email protected]
Dop.št.: 130/2012
Datum : 23.10.2012
IZVRŠNI ODBOR zasavskega LUO
Zadeva:
Zapisnik 13. seje
- predlog
Izvršnega odbora zasavskega LUO, ki je bila v torek, dne 09.10.2012 ob 17. uri na sedežu ZLD
Zasavje v Litiji.
Prisotni: Tomaž Trotovšek, Andrej Kovač, Justin Peruci, Sergej Smrkolj, Brane Zupančič, Marjan
Koprivnkar in Franc ml. Levičnik.
Opravičeno odsotna: Jože Bervar in Dušan Puš
Prisotni vabljeni: Viktor Miklavčič, Ivan Malešič se je opravičil
Predsednik je uvodoma pozdravil člane IO in posebej V. Miklavčiča, ter predlagal
dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje
2. Informacija o aktivnostih po Zboru upravljavcev
3. Informacija o finančnem poslovanju I. – IX.2012
4. Informacija o realizaciji odvzema divjadi I. – IX.2012 ter usmeritve
5. Evidentiranje odvzema divjadi v smislu Odločbe Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Pravilnika
o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter določila 4. odstavka 89. člena Pravilnika o načrtih
za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo
6. Razno
Predlog dnevnega reda je bil z glasovanjem soglasno potrjen.
K točki1.
Predsednik IO je prisotne seznanil, da so bili sklepi iz 12. seje izvršeni ali pa so v izvajanju
(realizacija letnega načrta).
Pripomb ali dopolnitev na zapisnik ni bilo, za to ga je dal v potrditev.
Sklep: IO potrjuje Zapisnik 12. seje z nespremenjeno vsebino.
Sklep so člani IO z glasovanjem soglasno potrdili.
K 2. točki
Po občnem zboru smo imeli prireditev na gradu Bogenšperk. Prireditev je izredno lepo uspela, za
kar gredo zasluge Andreju Kovaču kot glavnemu organizatorju, Janezu Nograšku za prispevek pri
aranžiranju in postavitvi razstave, Sergeju Smrkolju za izdelavo podstavkov praporov, Božu
Stran 1 od 5
Hlebšu za izdelavo panojev, Marjanu Koprivnikarju in še nekaterim, ki niso navedeni, so pa vsak
po svoje dali prispevek.
Sklep IO je bil, da za razstavo ob prireditvi vsaka LD našega LUO prispeva po dve srnjačji trofeji,
LD, ki pa imajo v svojih loviščih jelenjad, muflone, damjake, gamse ali divje prašiče pa tudi te
trofeje.
Odziv nekaterih LD je bil pričakovan in pohvalen, nekatere LD so pa prireditev ignorirale. Nobene
trofeje niso prispevale LD Ivančna Gorica, Mlinše, Šentlambert, Šentvid pri Stični, Vače in
Trbovlje, LD Višnja Gora pa je prispevala nagačenega medveda. Do teh je bil v izvajanju
predsednik zelo kritičen, kritiko so izrekli tudi ostali člani IO. Zanimivo je, da so sodelovanje
opustile v glavnem iste LD, kot že lansko leto.
Po prireditvi na Bogenšperku so bili podstavki praporov in panoji shranjeni v prostorih gradu.
Predsednik B. Zupančič je prosil Marjana Koprivnikarja, da preveri stanje shranjenih rekvizitov.
V nadaljevanju je predstavil strošek, ki je bil nižji od načrtovanega, se pravi pod 500 €.
Predsednik je za primerjavo izpostavil primer Zahodno visokokraškega LUO, ki je pripravil
pregledno razstavo trofej od njihove ustanovitve. Smatral je, da če zmorejo drugi pripraviti tako
obsežno razstavo, bomo pa menda tudi mi pripravili razstavo trofej enega leta.
V široki razpravi so prisotni razpravljali o zadnji prireditvi in o idejah prireditve v naslednjem letu.
Enotni so si bili, da je potrebno pravočasno pristopiti k pripravi.
Brane Zupančič je nato predstavil aktivnosti, ki so se nanašale po zboru upravljavcev.
Omenil je pomembnejše korespondence, dopise v zvezi s štetjem rjavega medveda, posebej je pa
izpostavil aktivnosti v zvezi s problematiko s kormorani, o prejeti Odločbi o izdaji dovoljenja za
izredni odvzem divjadi v Zasavskem LUO in o racionalizaciji kategorizacije.
V zvezi s problematiko kormoranov se je sestankov redno udeleževal. Ugotovil je, da gre
predvsem za spor oz. nesoglasja med društvom za opazovanje ptic ter ribiči. Nas lovce pa tlačijo
vmes kot nekake eksekutorje, kljub temu, da kormorani niso opredeljeni kot divjad. Povedal je
še, da se teh sej ne bo več udeleževal,o problematiki naj se prej dogovorijo pristojni.Lovci pa
bomo sodelovali kolikor nas k temu zavezuje zakon.
Glede Odločbe MKO, bo obravnava v 5. točki dnevnega reda.
V zvezi z racionalizacijo evidentiranja odstrela in izgub divjadi pa je B. Zupančič prisotne spomnil,
da v Programu in aktivnostih Komisije za upravljanje z divjadjo v obdobju 2012-2016, ki je bil
objavljen v glasilu Lovec, ni naše pobude. Po krajši razpravi se je zadolžil Tomaž Trotovšek, da bo
o tej zadevi govoril z generalnim direktorjem LZS, Srečkom Žerjavom in o informaciji obvestil
predsednika.
Sklep: sprejme se informacija o aktivnostih po zboru upravljavcev.
Člani IO so z glasovanjem soglasno potrdili sklep.
K točki 3.
Predsednik je predstavil finančno poročilo naše območne zveze (gradivo so prejeli vsi člani IO).
Na poročilo ni bilo pripomb ali dopolnil.
Sklep: IO potrjuje finančno poročilo Zasavskega LUO za obdobje I.-IX.2012.
Člani IO so z glasovanjem soglasno potrdili sklep.
K točki 4.
Člani IO so prejeli pisno evidenco odvzema velike in male divjadi po LD in skupno.
Viktor Miklavčič je podal podatke o odvzemu v našem LUO v primerjavi z ostalimi v državi.
Povedal je, da smo pri skupnem odvzemu divjadi na 4. do 5. mestu, pri nekaterih vrstah divjadi
celo višje, pri drugih pa nekoliko nižje. Zaskrbljujočega odstopanja realizacije od plana ni pri
nobeni vrsti divjadi.
2
Opozoril pa je, da v nekaterih LD ni dovolj odvzema lanščakinj in svinj (kriterij min. 22% lanščakinj
in svinj od skupnega odvzema). Lovske družine, ki tega kriterija sploh ne ali pa le delno
izpolnjujejo so: LD Gabrovka, Ivančna Gorica, Kresnice, Moravče, Pugled in Šentlambert.
V zvezi z realizacijo letnega načrta in eventualnimi prerazporeditvami so prisotni predlagali, da se
sprejme
Sklep:
V 45. tednu se sestane Komisija za oceno odstrela in izgub, ter pregleda čeljusti in trofeje do
takrat uplenjene vse jelenjadi. Izvršni odbor se naj skliče v 46. tednu, vendar pred 15.11. in
opravi eventualne prerazporeditve.
Navedeni sklep so člani IO soglasno potrdili.
K točki 5.
Odločbo o izdaji dovoljenja za izredni odvzem divjadi v Zasavskem LUO smo poslali vsem
upravljavkam lovišč, zraven pa še s strani našega Izvršnega odbora ter Sveta zavoda za gozdove
potrjen razdelilnik. Vsi zastopniki upravljavk lovišč so vrnili podpisane pisne Izjave o strinjanju z
razdelilnikom.
V Odločbi so podrobno opredeljeni strukturni odvzemi za posamezne vrste divjadi, izjema je
jelenjad, za katero so določena tri populacijska območja.
Upravljavke lovišč osrednjega populacijskega območja jelenjadi imajo svoj letni načrt, za katerega
realizacijo so same odgovorne.
Upravljavke robnega populacijskega območja imajo skupen letni načrt, za katerega nadzor glede
strukture in števila odvzema vodi strokovni tajnik Zveze. Ob izpolnitvi načrta v posamezni
strukturi, tajnik pisno po e pošti obvesti vse upravljavke lovišč robnega območja.
Glede sledljivosti so upravljavke lovišč dolžne v 48 urah vnesti vsak odvzem jelenjadi v evidenco,
o odvzemu trofejnih jelenov pa v 24 urah obvestiti strokovnega tajnika OZUL. V roku sedmih dni
so upravljavke dolžne tudi dostaviti pisarni Zveze spodnje leve čeljusti, pripravljene za oceno
odstrela in izgub.
V robnem populacijskem območju je kriterij za odvzem jelenov 2+ pokrivanje s tremi osebki
mulaste jelenjadi.
V območju skupin jelenjadi so načrtovani trije osebki, sicer je odvzem sproščen in navzgor
neomejen. Ustrezno strukturo odvzema se dosega tako, da morajo upravljavci lovišč, ki uplenijo
jelena 2+, pred uplenitvijo naslednjega upleniti tudi enega teleta in en ženski osebek starejši od
enega leta.
Zaradi nekaterih nejasnosti glede sledljivosti odvzema navadnega jelena po populacijskih
območjih smo za mnenje zaprosili Viktorja Miklavčiča iz Zavoda za gozdove in Jerneja Marolta,
lovskega inšpektorja. Oba sta pritrdila vsebino Odločbe, strinjala sta se pa z našo pobudo o bolj
življenjskem roku vnašanja odvzema divjadi v elektronsko evidenco, razen za jelenjad, v nekem
razumnem roku.
V intenzivni razpravi prisotnih je bilo slišati veliko kritik na račun vnašanja odvzema divjadi v
Lisjak. Največji odklon pri vnašanju je imela LD Šentlambert, ki je vnesla prvi odvzet osebek šele v
drugi polovici septembra, nekaj boljši sta bili še dve LD, ki sta vnesli prve odvzete osebke male
divjadi tudi šele v septembru.
Viktor Miklavčič je spomnil na Pravilnik o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter imenovanju
komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju, ki določa:
 V 1. odstavku 3. člena določa, da mora upravljavec lovišča za evidentiranje odstrela in izgub
divjadi voditi evidenčni knjigi o odstrelu in izgubah, in sicer tekoče ter kronološko po datumu
odstrela ali izgub.
3

V 3. odstavku pa Pravilnik določa, da morajo upravljavci lovišč voditi evidenco odstrela in
izgub divjadi tudi v elektronski obliki. Ob koncu vsakega tromesečja skrbnik Lisjaka posreduje
evidence Zavodu za gozdove.
V našem primeru je elektronska oblika aplikacija LISJAK.
Tudi pri evidentiranju jelenjadi, za katero so eksplicitno navedeni roki, se javljanje opušča.
Vnašanje je pri nekaterih LD ažurno, pri nekaterih pa z večjimi ali manjšimi zamiki ali celo brez
javljanja.
Razpravljavci so opozorili tudi na dejstvo, da je Izvršni odbor OZUL najvišji operativni organ,
katerega sklepi bi morali biti pri upravljavkah lovišč upoštevani, pa niso. Orodja oz. kompetenc za
zagotavljanje izvajanja sklepov pa IO nima.
Ob zaključku razprave se je IO strinjal s predlogom predstavnika Zavoda za gozdove in lovskega
inšpektorja, da je razumen rok vnosa odvzema vse divjadi, velike in male, peti oz. najkasneje 10.
dan v mesecu za prejšnji mesec.
Ta rok pa ne velja za jelenjad.
Za jelenjad je predlagano:
1. Odvzem vsakega osebka jelenjadi je potrebno javiti tajniku Zveze v roku 24 ur.
2. Odvzem vsakega osebka jelenjadi je potrebno v roku 48 ur vnesti v sistem LISJAK.
3. Komisija za oceno odstrela in izgub divjadi opravi v 45. tednu oceno do takrat odvzete
jelenjadi
4. Predsednik IO skliče v 46. tednu, vendar pred 15.11. sejo, na kateri opravi eventualne
prerazporeditve odvzema.
Sklepi:
1. Vnos odvzema vse velike in male divjadi v elektronski medij (Lisjak) je peti oz. najkasneje
10. dan v mesecu za predhodni mesec.
2. Odvzem vsakega osebka jelenjadi je potrebno javiti tajniku Zveze v roku 24 ur.
3. Odvzem vsakega osebka jelenjadi je potrebno v roku 48 ur vnesti v sistem LISJAK.
4. Komisija za oceno odstrela in izgub divjadi opravi v 45. tednu oceno do takrat odvzete
jelenjadi
5. Predsednik IO skliče v 46. tednu, vendar pred 15.11. sejo, na kateri opravi eventualne
prerazporeditve odvzema.
Izvršni odbor je z glasovanjem soglasno potrdil sklepe.
Strokovni tajnik Zveze je prisotne obvestil tudi, da ima pooblastilo za razrešitev zaključenih
vnosov odvzema v Lisjak in vračilo na status »SHRANJENO«. Ta informacija je pomembna zato, da
lahko pooblaščenci v LD mirno zaključujejo vnose, ob napaki pa po e - pošti obvestijo tajnika
Zveze, ki omogoči določen popravek oz. brisanje vnosa. Glede varnosti podatkov naj gospodarje
ne skrbi, saj tajnik Zveze lahko vnose za popravek le sprosti, spreminjati jih pa ne more.
K točki 6.



S strani B. Zupančiča je bilo postavljeno vprašanje odškodnin zaradi posekov na trasah
daljnovodov.
Nekatere LD so baje odškodnine dobile, Viktor Miklavčič je bil pa mnenja, da je posek pod
daljnovodi velika pridobitev za divjad v smislu prehranjevanja in kritja ter kar se Zavoda za
gozdove tiče, odškodnina ne pripada.
Tomaž Trotovšek je prisotne seznanil s problemom evidentiranja neuspešno iskane
zastreljene in naknadno najdene poginjene divjadi v Lisjaku. Po njegovem zagotovilu so
problem rešili s skrbnikom Lisjaka, Jožetom Samcem.
Viktor Miklavčič je prisotne informiral, da so dolgoročni načrti na vladi in lahko pričakujemo v
kratkem njihovo potrditev in nato potrditev letnih načrtov lovišč.
4
Ob koncu se je predsednik zahvalil za udeležbo in angažirano sodelovanje ter povabil na prigrizek
in tovariški klepet ob osebnem okroglem jubileju.
Zapisal:
Tone Beci
Predsednik IO OZUL Z
Brane Zupančič
5

Similar documents