SKLEP - odvzem vozniškega dovoljenja

Comments

Transcription

SKLEP - odvzem vozniškega dovoljenja
PR 18/2013
SKLEP
Okrajno sodišče v Velenju je po okrajni sodnici Ani Novak,
v postopku o prekršku zoper obdolženega: JANEZA VZORCA,
zaradi prekrška po 4. točki petega odstavka 105. člena Zakona o pravilih cestnega
prometa (v nadaljevanju ZPrCP, Ur. list RS, št. 109-5733/10),
na obdolžiIni predlog, Policijske postaje Velenje, številka 2240-1874/2013/3 (8220-026)
z dne 1.1.2013,
o predlogu za začasni odvzem vozniškega dovoljenja,
dne 5. januar 20 l3
SKLENILO:
1. Obdolženernu JANEZU VZORCU, EMŠO 01019766500326, stanujočemu
Ljubljanska 3, Velenje, državljanu R Slovenije,
se na podlagi prvega odstavka 113.b člena Zakona o prekrških (ZP-l),
začasno odvzame vozniško dovoljenje, serijska številka S 1874563, številka
registra 875233, izdano dne 7. 3. 1999, pri Upravni enoti Velenje, za kategorije
"AM", "Al", "A2", "A", "Bl", "B" in "G" motornih vozil
Il. Odvzem vozniškega dovoljenja velja za čas dokler traja postopek o prekršku,
vendar najdlje toliko časa kot ga določa zakon za ponovno pridobitev vozniškega
dovoljenja.
III. Obdolženec je zavezanec za plačilo sodne takse, ki jo bo sodišče odmerilo po
Zakonu o sodnih taksah in taksni tarifi po pravnomočnosti tega sklepa z nalogom za
plačilo sodne takse.
OBRAZLOŽITEV:
1.
Predlagatelj, Policijska postaja Velenje je z zgoraj navedenim obdolžilnim
predlogom vloženim dne 1. 1. 2013 predlagala uvedbo postopka o prekršku
zoper JANEZA VZORCA, zaradi prekrška po 4. točki petega odstavka 105.
člena ZPrCP. Predlagatelj postopka z vloženim obdolžilnim predlogom tudi
predlaga, da se obdolženemu JANEZU VZORCU začasno odvzame
vozniško dovoljenje.
2.
Pri presoji utemeljenosti predloga za začasni odvzem vozniškega dovoljenja, je
sodišče prebralo zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti, potrdilo o začasnem
odvzemu vozniškega dovoljenja in odredbo za strokovni pregled.
3. Predlog za odvzem vozniškega dovoljenja obdolženemu je utemeljen.
4.
Po izvedenem postopku presoje izpolnjevanja pogojev za začasni odvzem
vozniškega dovoljenja je sodišee ugotovilo, da je podan utemeljen sum, da je
obdolženi JANEZ VZOREC s tem, ko je dne 31.12.2012 ob 00.00 uri kot
udeleženec v cestnem prometu vozil osebni avtomobil, znamke WV Polo,
registrska številka CE AB- 822, po regionalni cesti 1. Reda, R 145, izven naselja
2
Velenje, v smeri Topolšica, ko je imel v organizmu najmanj
0,62 miligrama alkohola vlitru izdihanega zraka, storil prekršek po 4. točki
petega odstavka 105. člena ZPrCP, za katerega je predpisana globa najmanj
1.200,00 EUR in stranska sankcija 18 kazenskih točk.
5.
ZP-l v tretjem odstavku 22. člena določa, da sodišče vozniku, ki v času treh let
doseže ali preseže 18 kazenskih točk, izreče prenehanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja za vse kategorije motomih vozil za katere je imel dovoljenje, ko je
storil prekršek s katerim je dosegel predpisano število kazenskih točk. V 113.a
členu ZP-l pa je določeno, da mora prekrškovni organ, kadar je podan utemeljen
sum, daje storilec storil prekršek zoper varnost cestnega prometa, za katerega je
predpisana stranska sankcija kazenskih točk v številu, zaradi katerega se po izdani
sodbi izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, predlagati sodišču, da
se obdolžencu začasno odvzame vozniško dovoljenje. Predlagani odvzem
vozniškega dovoljenja je utemeljen.
6.
Ob upoštevanju navedene pravne podlage in očitanega prekrška obdolžencu, ko
naj bi vozil pod vplivom alkohola z visoko koncentracijo alkohola v izdihanem
zraku, ki pomeni popolno nesposobnost za varno vožnjo v cestnem prometu, s tem
pa obstaja utemeljen sum, da je storil prekršek, za katerega je predpisanih 18
(osemnajst) kazenskih točk, kar ima za posledico prenehanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja, sodišče ocenjuje, da so izpolnjeni pogoji za začasen
odvzem vozniškega dovoljenja. Sodišče še dodaja, da začasni odvzem vozniškega
dovoljenja obdolžencu potreben tudi zaradi varnosti cestnega prometa.
7.
Odvzem vozniškega dovoljenja in na kraju prekrška izrečena prepoved nadaljnje
vožnje ter izdaja sklepa sodišča o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja imajo
učinek prepovedi vožnje motornega vozila tistih vrst in kategorij, za katere je
storilec imel dovoljenje, ko je storil prekršek.
8.
Začasni odvzem vozniškega dovoljenja, ki ga sodišče izreče s sklepom, začne
učinkovati z vročitvijo sklepa o odvzemu vozniškega dovoljenja obdolžencu in
velja za čas, dokler traja postopek, vendar najdlje za toliko časa, kot ga določa
zakon za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja. Če je storilcu pravnomočno
izrečena stranska sankcija kazenskih točk v številu, zaradi katerega se po zakonu
izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, traja začasni odvzem do
izvršitve sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma do
odločitve o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.
3
9.
Čas, za katerega je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje oziroma
prepovedana nadaljnja vožnja, se obdolžencu všteje v izrečeno sankcijo prepovedi
vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije ali v čas, v katerem lahko
ponovno pridobi vozniško dovoljenje, ki ji je zaradi sklepa ali sodbe prenehalo
veljati.
10. POUK O PRAVICI IN POGOJIH ZA VLOŽITEV PREDLOGA ZA
VRNITEV ZAČASNO ODVZETEGA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA:
Obdolžencu se začasno odvzeto vozniško dovoljenje na njegov predlog lahko
vrne pred pravnomočnim zaključkom postopka o prekršku oziroma pred
izvršitvijo sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Predlog se do
pravnomočnosti odločitve o obdolžilnem predlogu lahko vloži pri sodišču, ki je
izdalo sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, po pravnomočnosti pa
pri sodišču, ki je pristojno za izdajo sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega
dovoljenja. Predlogu mora biti priloženo zdravniško spričevalo o opravljenem
kontrolnem zdravstvenem pregledu po Zakonu o voznikih, sicer se predlog zavrže.
PRAVNI POUK:
Zoper sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja lahko storilec v 3 (treh) dneh
od prejema sklepa vloži ugovor pisno v treh izvodih pri Okrajnem sodišču v Velenju,
Prešernova 1, 3320 Velenje. Ugovor velja za pravočasen, če je oddan zadnji dan
ugovornega roka priporočeno po pošti.
Ugovor ne zadrži izvršitve sklepa. O ugovoru bo odločilo sodišče v 30 dneh od
prejema ugovora.
Velenje, 5. januar 2013
Okrajna sodnica:
Ani Novak
4