REPUBLIKA SIOVENIJA - odvzem vozniškega dovoljenja

Comments

Transcription

REPUBLIKA SIOVENIJA - odvzem vozniškega dovoljenja
1.
EPVD 458/2012
REPUBLIKA SIOVENIJA
OKRAJNO SODISCE
V LJUBLJANI
SKLEP
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mariji Novak,
je v zadevi o prekršku zoper imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja:
JANEZU VZORCU,
na podlagi tretjega odstavka 22. člena, prvega odstavka 202. člena in četrtega
odstavka 214. člena Zakona o prekrških (ZP-l),
č
po uradni dolžnosti, dne 27. marec 2012
SKLENILO:
1.
JANEZU VZORCU, imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja št.
000087459, izdanega pri Upravni enoti Ljubljana, EMŠO
0101999500876, stanujočem Ljubljanska 6, 1000 Ljubljana,
Upravna enota Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, ki je v
obdobju od 19. 09. 2009 do 04. Ol. 2012, po Zakonu o varnosti cestnega prometa
(v nadaljevanju ZVCP-l), kot voznik motornega vozila kategorije B motornih
dosegel 21 (enaindvajset) kazenskih točk se
izreče
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za kategorije B, G, AM in Bl, ki so
bile vpisane v vozniško dovoljenje na dan 25. 12. 2011, s katerim je storilec
VZOREC JANEZ dosegel 21 kazenskih točk.
II. Storilec VZOREC JANEZ je dolžan plačati sodno takso, ki bo odmerjena
po pravnomočnosti sklepa z nalogom za plačilo sodne takse.
OBRAZLOŽITEV:
2.
Okrajno sodišče v Ljubljani je dne 10. 02. 2012 prejelo obvestilo
Ministrstva za pravosodje, Direktorata za pravosodno upravo, Sektorja za
izvrševanje kazenskih sankcij, Oddelka za kazensko evidenco in evidenco
vzgojnih ukrepov z dne 09. 02. 2012, št. 021-18796/2012 (11), ki vodi skupno
evidenco o številu izrečenih kazenskih točk za posamezne storilce in o
pravnomočnih odločbah o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, da je
storilec JANEZ VZOREC, kot voznik s plačilnim nalogom PP
Ljubljana, opr. št. PN-0000IOI9845692/2011, z dne 25. 12. 2011, ki je
postal pravnomočen dne 04. O1. 2012, s plačilnim nalogom PP Ljubljana,
opr. št. PN-00000884553632008, z dne 25. 07. 2008, ki je postal pravnomočen
dne 10. 11. 2009, dosegel 21 kazenskih točk.
II. Sodišče je v postopku odločanja o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja
pogledalo v evidenco vozniških dovoljenj ter ugotovilo, da je storilec imetnik
veljavnega vozniškega dovoljenja.
2
III. Sodišče je ugotovilo, da je storilec JANEZ VZOREC v obdobju od 19. 09.
2009 do 04. Ol. 2012 po Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-l) kot
voznik motornega vozila kategorije B motornih vozil kategorij B, G, AM in Bl,
dosegel 21 (šestindvajset) kazenskih točk, in sicer mu je bilo kot vozniku motornega
vozila:
a) kategorije B izrečenih 9 kazenskih točk za prekršek po členu 15/5-3 ZPrCP,
storjen z vozilom B kategorije, izrečen im s plačilnim nalogom PP Ljubljan, opr. št.
PN-0000IOI9845692/2011, z dne 25. 12. 2011, ki je postal
pravnomočen dne 04. Ol. 2012,
b) kategorije B izrečenih 9 kazenskih točk za prekršek po členu 130/4-0 Zakona o
varnosti cestnega prometa, storjen z vozilom B kategorije, izrečenim s plačilnim
nalogom PP Ljubljana, opr. št. PN00000884553632008, z dne 25. 07.
2008, ki je postal pravnomočen dne 10. 11. 2009,
c) kategorije B izrečene 3 kazenske točke za prekršek po členu 3217 Zakona o
varnosti cestnega prometa, storjen z vozilom B kategorije, izrečenim s plačilnim
nalogom PP Koper, opro št. PN-00000929554877/2009, z dne 10.09.2009,
kije postal pravnomočen dne 19.09.2009.
IV. Po 3. odstavku 22. člena ZP-\ sodišče izreče prenehanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec imel vozniško
dovoljenje, s katerim je storil prekršek, s katerim je dosegel predpisano število
kazenskih točk, če voznik v času treh let doseže al i preseže 18 kazenskih točk v
cestnem prometu.
V.
Sodišče je tako ugotovilo, da je storilec VZOREC JANEZ kot voznik in
imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja v obdobju od 19.09.2009 do 04. Ol.
2012 po Zakonu o varnosti cestnega prometa (ZVCP-l) z kategorijo B dosegel 21
(enaindvajset) kazenskih točk in je s tem torej dosegel število kazenskih točk, ki
imajo za posledico prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije
motornih vozil, ki so bile vpisane v vozniško dovoljenje na dan 25. 12. 20 Il.
VI. Na podlagi 7. točke 2. člena v zvezi z tarifno številko 8406 Zakona o sodnih
taksah (Ur. list RS, št. 37/08-ZST-1) je storilec dolžan plačati sodno takso, ki bo
odmerjena po pravnomočnosti tega sklepa in sicer z nalogom za plačilo sodne
takse.
Pouk o možnosti, pogojih in roku za vložitev predloga za odložitev izvršitve
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja: storilec lahko vloži v 15 dneh od
pravnomočnosti oziroma od dneva vročitve pravnomočnega sklepa o prenehanju
veljavnosti vozniškega dovoljenja pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, ki
je odločilo o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, predlog za odložitev
izvršitve. Predlogu mora biti predloženo zdravniško spričevalo o opravljenem
3
kontrolnem zdravstvenem pregledu po zakonu o voznikih, če ni bilo predloženo že
v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Vložitev
predloga zadrži izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja do
odločitve o predlogu.
PRAVNI POUK:
Zoper sklep lahko vloži imetnik vozniškega dovoljenja, njegov zakoniti zastopnik ali
zagovornik pritožbo na Višje sodišče v Ljubljani v osmih dneh od vročitve sklepa. Pritožba
mora vsebovati navedbo sklepa, obrazložitev in podpis vložnika. Pritožba se vloži
pisno v dveh izvodih pri Okrajnem sodišču v Ljubljani. Pritožba velja za
pravočasno, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti.
Ljubljana, 27. marec 2012
Okrajna sodnica
Marija Novak
TA PREPIS - FOTOKOPIJA
JE SOGLASEN Z IZVIi\::
Podpis pristojne sodne osebe: ...................................•
4