Postopki izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn v

Comments

Transcription

Postopki izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn v
Projekt IEE ‘BiogasIN’
Postopki izdaje dovoljenj za postavitev
bioplinarn v Sloveniji
Delovni sklop 4, izdelek 4.1.7.
- Larisa Lovrenčec -
14.11.2010
Projekt (Pogodba No. IEE/09/848/SI2.558364) podpira:
D.4.1.7 Postopki izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn v Sloveniji
Vsebina
1.
Uvod ..................................................................................................... 3
2.
Postopki izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn v Sloveniji .......... 3
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
Pravna osnova za postavitev bioplinarn ............................................................................ 3
Pristojni organi ................................................................................................................. 4
Postopki izdaje dovoljenj .................................................................................................. 5
Ovire pri postopkih izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn v
Sloveniji ............................................................................................... 9
Metoda ............................................................................................................................. 9
Ovire iz vidika pristojnih organov...................................................................................... 9
Ovire iz vidika vlagatelja................................................................................................. 10
Priloga 1: Vprašalnik o postopkih izdaje dovoljenj za postavitev
bioplinarni (investitorji, operaterji) .................................................. 11
The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the
European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information
contained therein.
2
D.4.1.7 Postopki izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn v Sloveniji
1.
2.
Uvod
Postopki izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn v
Sloveniji
2.1.
Pravna osnova za postavitev bioplinarn
Slovenska energetska politika je naklonjena postavitvi bioplinarn, zaradi povečanja deleža
obnovljivih virov energije, zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in povečanja deleža električne
energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije, kar se odraža v številnih nacionalnih strateških
dokumentih:
Resolucija o nacionalnem energetskem programu (Uradni list Republike Slovenije
№ 57/2004): cilj je povečati delež obnovljivih virov energije v primarni energetski bilanci
Slovenije.
Energetski zakon (Ur. l. RS № 79/1999, popr. № 22/2010): zakon spodbuja izkoriščanje
obnovljivih virov energije, daje prednost učinkoviti rabi energije in rabe obnovljivih virov
energije ki nadomeščajo fosilna goriva, tako kot spodbuja na različne načine proizvodnjo
energije iz obnovljivih virov energije. Prav tako zakon opredeljuje status kvalificiranega
proizvajalca električne energije in vrste električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov.
Pravilnik o zahtevah za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne
energije (Ur. l. RS № 29/2001, popr. № 71/2007): ta uredba določa vrste kvalificiranih
proizvajalcev električne energije glede na primarni vir električne energije in nazivno
električno moč, pogoje za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije
in postopek za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije.
Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS № 41/2004, popr. № 108/2009): zakon je pravna
podlaga za številne instrumente spodbujanja rabe obnovljivih virov energije, kot sta davek
na CO2 in trgovanje z emisijami. Zakon postavlja uporabo obnovljivih virov energije med
naloge, ki se financirajo iz državnega proračuna za varstvo okolja iz virov Ekološkega
sklada Slovenije.
Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS № 110/2002, popr. 62/2010).
Pravilnik o delovanju trga z električno energijo (Ur. l. RS № 98/2009).
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur.
l. RS № 43/2005, popr. № 39/2010).
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS № 34/2008).
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki (Ur. l. RS № 62/2008).
Gradnjo bioplinarn država podpira s pomočjo ugodnih posojil in subvencij iz javnega
Ekološkega sklada Republike Slovenije, tako kot s subvencioniranjem investicijske
dokumentacije v fazi načrtovanja za projekte vezane na obnovljivih virov energije. Ena izmed
glavnih spodbud je obratovalna podpora ali zajamčeni cene in premije za električno
energijo.
Pravilnik o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur.
l. RS № 37/2009, popr. № 94/2010): ta uredba določa vrste tehnologij za proizvodnjo
3
D.4.1.7 Postopki izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn v Sloveniji
električne energije iz obnovljivih virov energije, podrobnejšo opredelitev podpor, načinu
določanja referenčnih stroškov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, metode
določanja cen za zagotovljeni odkup električne energije, način določanja višine podpor,
pogoje in načine za pridobitev podpore in druga vprašanja, vključno z opredelitvijo fiksne
cene za elektriko proizvedeno iz OVE in enotne letne premije. Enotne letne cene in enotne
letne premije ne vključujejo VAT. Tarifna struktura je v korist malim bioplinarnam.
Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdilo o izvoru (Ur. l. RS №
8/2009, popr. № 22/2010): ta uredba omogoča upravljavcem bioplinarn izbirati med
garantirano odkupno ceno in obratovalno podporo, ki pomeni razliko med stroški
proizvodnje in tržno ceno električne energije za vso neto proizvedeno električno energijo, ki
ti proizvajalci prodajajo na trgu ali uporabijo za lastne namene.
Državna pomoč se lahko poveča tudi v primeru:
a) če se letno izrabi toplota v obsegu več kot 15% vhodne energije bioplina, je proizvodna naprava
upravičena do izplačila dodatka v višini 10% obratovalne podpore za to proizvodno napravo OVE.
Toplota iz bioplinarne, ki se uporablja za pridobivanje bioplina, se ne šteje za koristno toploto;
b) če gnoja in gnojevke letno prostorninsko več kot 30% substrata za pridobivanje bioplina, je
proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10% obratovalne podpore;
c) če gnoja in gnojevke letno več kot 70% substrata za pridobivanje bioplina, je proizvodna
naprava z nazivno električno močjo do 200 kW upravičena do izplačila dodatka v višini 20%
obratovalne podpore.
2.2.
Pristojni organi
Energetska politika bioplina v Sloveniji je hkrati poteka na več ravneh: na državni in regionalni
ravni.
Najpomembnejši državne institucije pristojne za izdajo dovoljenj so:
1. Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije.
2. Agencija za energijo Republike Slovenije.
3. Agencije za okolje Republike Slovenije (pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor).
4. Organizator trga z električno energijo Borzen.
5. Distributer električne energije (pod okriljem operaterja distribucijskega sistema (SODO).
Najpomembnejši regionalne institucije pristojne za izdajo dovoljenj so:
6. Veterinarska uprava Republike Slovenije (regionalni oddelek).
7. Upravna enota.
Vsak pristojni organ, ki je vključen v postopek izdaje dovoljenj, ima vsaj enega zaposlenega, ki
skrbi za projekte vezane na obnovljive vire energije (tudi na bioplin).
4
D.4.1.7 Postopki izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn v Sloveniji
2.3.
Postopki izdaje dovoljenj
Gradnja in obratovanje bioplinske naprave v Sloveniji zahteva število uradnih dokumentov,
dovoljenj in licenc, ki jih vlagatelj/operater bioplinarne mora preskrbeti v skladu z nacionalno
zakonodajo.
Procesni koraki postavitve povprečne bioplinske naprave:
1. Ideja o projektu.
2. Predštudija izvedljivosti.
3. Študija izvedljivosti.
4. Načrtovanje bioplinarne.
5. Postopek pridobivanja dovoljenj, postopek financiranja.
6. Gradnja bioplinarne.
7. Obratovanje in vzdrževanje bioplinske naprave.
8. Obnova in zamenjava delov.
9. Porušitev ali obnova.
Glede na temo - "Postopki izdaje dovoljenj" – bomo se izognili prvim štirim korakam procesa in
posvetili pozornost dokumentom, dovoljenjem in licencam, potrebnim za postavitev bioplinarn.
Pred tem je pomembno omeniti, da niso vse dovoljenja potrebna za določene bioplinske naprave,
saj je to odvisno od več dejavnikov. V primeru, če je nekdo gradi bioplinarno za lastne namene,
potrebno je pridobiti le gradbeno in obratovalno dovoljenja. V primeru, če je nekdo prodaja
proizvedeno energijo, potrebno je zagotoviti energetsko dovoljenje in energetsko licenco za
bioplinsko napravo nad 1 MW. Pri uporabi organskih odpadkov za proizvodnjo bioplina, potrebno je
pridobiti dovoljenje za predelavo odpadkov itd.
Dovoljenja za bioplinske naprave:
Gradbeno dovoljenje
Energetsko dovoljenje
Energetska licenca
Okoljevarstveno soglasje
Odobritev Veterinarske uprave
Obratovalno dovoljenje
Soglasje o priključitvi na električno omrežje
Deklaracija za proizvodno napravo in potrdilo o izvoru
Odločba o dodelitvi podpore.
1. Gradbeno dovoljenje
V skladu z Zakonom o graditvi objektov, gradnjo novega objekta, rekonstrukcija, nadomestne
gradnje in rušenja objekta se lahko začne na podlagi pravnega gradbenega dovoljenja. Postopki in
pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja so opredeljeni z zakonom. Za pridobitev gradbenega
dovoljenja mora investitor vložiti prošnjo na upravni enoti, pristojne za gradbene zadeve, na
zemljišču katere bo postavljena bioplinska naprava. Potrebno je dati podatke: številko gradbene
parcele in zemljišča katastrski občini z nameravano gradnjo ter številko zemljišča, na katero bo
povezana infrastruktura, če bi se ta objekt z njio bil povezan. Prav tako izvajalec mora predložiti
dokazilo o pravici graditi, če je ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo, kot tudi dva izvoda
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (številne študije, projekte in odobritve). Na podlagi
Občinskega prostorskega akta lahko vlagatelj pridobi odobritev novogradnje ali večjih sprememb.
5
D.4.1.7 Postopki izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn v Sloveniji
Izgradnja bioplinske naprave se lahko začne le na podlagi pridobljenega pravnega gradbenega
dovoljenja.
Pristojni organ: Upravna enota.
Zahtevnost: dolgotrajno in zapleteno.
Časovni okvir: približno 5-6 mesecev (uradno) ali več (v primeru zapletov).
Stroški: okoli 350 € (veliko stroškov je potrebno upoštevati za ureditev številne dokumentacije (do 5.000 €).
Veljavnost: trajno.
2. Energetsko dovoljenje
Investitor mora pridobiti energetsko dovoljenje za bioplinarno, ki proizvaja električno energijo nad 1
MW. Lahko to vlogo odda istočasno, kot vlogo za gradbeno dovoljenje. S energetskim dovoljenjem
se lahko določa:
- lokacija bioplinske naprave,
- vrsta naprave,
- pogoji za opravljanje energetskih dejavnosti,
- pogoji, povezane z zagonom naprave.
Pristojni organ: Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije.
Zahtevnost: relativno prosto.
Časovni okvir: približno 1-2 mesecev (uradno).
Stroški: 19,37 €.
Veljavnost: trajno.
3. Energetska licenca
Energetski zakon določa, da za opravljanje posamezne energetske dejavnosti je potrebno pridobiti
energetsko licenco za naprave, ki proizvajajo električno energijo nad 1 MW moči. To velja tudi za
pridobivanje bioplina. V skladu z določili energetskega zakona za bioplinske naprave z električno
energijo do 1 MW je energetska licenca ni potrebna.
Energetsko licenco je potrebno pridobiti pred začetkom obratovanja oziroma izvajanja energetskih
dejavnosti. Energetski zakon ne določa, v kateri fazi projekta je potrebno pridobiti licenco. V skladu
z Uredbo o pogojih in dostopu za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti
se določajo me drugim pogoje za pridobitev licence, ki jo izda Javna agencija Republike Slovenije
za energijo.
Pristojni organ: Javna agencija Republike Slovenije za energijo.
Zahtevnost: relativno prosto.
Časovni okvir: približno 1 teden.
Stroški: ni stroškov.
Veljavnost: 5 let.
4. Okoljevarstveno soglasje (IPPC dovoljenje)
Bioplinske naprave, ki delujejo na kmetijski odpadki, ne potrebujejo okoljevarstveno soglasje, če
toplotne energije v napravah za proizvodnjo toplote in električne energije je manjša od 1 MW.
Izvajalec mora izvesti študijo Poročilo vplivov na okolje (IPPC - Celovito preprečevanje in nadzor
za onesnaževanjem) in pridobiti Okoljevarstveno soglasje od Agencije RS za okolje. Vloga mora
vsebovati projekt, poročilo o presoji vplivov na okolje in revizijo presoje vplivov na okolje. Presoja
vplivov na okolje je obvezna za različne posege, ki so določeni v Uredbi o vrstah posegov v okolje,
ki je predmet presoje vplivov (Ur. l. RS № 78/2006, zadnja sprememba № 32/2009) in Uredbo o
vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo obsežne onesnaževanja okolja (Ur. l. RS № 97/2004,
zadnja sprememba № 122/2007): nadzor nad onesnaževanjem okolja (mejne vrednosti za izpust
emisij v zrak, vpliva na podtalnico, hrup in smrad, ravnanje in recikliranje gnoja in organskih
6
D.4.1.7 Postopki izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn v Sloveniji
odpadkov, varstvo narave itd.). Postopek za pridobitev okoljevarstvenega soglasja se lahko začne
skupaj s pridobitvijo lokacijske informacije ali v času postopka za gradbeno dovoljenje.
Pristojni organ: Agencija Republike Slovenije za okolje.
Zahtevnost: dolgotrajno in zapleteno.
Časovni okvir: približno 6 mesecev (uradno) ali več (v primeru zapletov).
Stroški: 550 €.
Veljavnost: za kmetijske bioplinarne - 5 let, za druge (ki uporabljajo stranski živalski odpadki) -10 let.
5. Odobritev Veterinarske uprave (VURS)
V primeru uporabe živalskih stranskih proizvodov za proizvodnjo bioplina (gnoj, klavniški odpadki
...), mora upravljavec naprave pridobiti dovoljenje za predelavo odpadkov iz Veterinarske uprave
RS (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta
№ 1774/2002 in Sveta o zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni
prehrani ljudi (Ur. l. RS № L273/2002). V tej uredbi, so živalski stranski proizvodi razdeljeni v tri
kategorije.
Vendar pa je mogoče predelovati odpadki brez dovoljenja v primeru:
- uporabe nenevarnih odpadkov,
- obdelava se dogaja na lokaciji izvora odpadkov,
- obdelava le lastnih odpadkov,
- upoštevanje vseh zahtev za predelavo odpadkov.
Pristojni organ: Veterinarska uprava Republike Slovenije (regijski oddelek).
Zahtevnost: v časih zapleteno.
Časovni okvir: manj kot 3 tedne (uradno) ali več (v primeru zapletov).
Stroški: 19,37 €.
Veljavnost: trajno.
Odobritev Veterinarske uprave je predpogoj za nadaljnje postopke za pridobitev uporabnega
dovoljenja.
6. Uporabno dovoljenje
Uporabno dovoljenje, kot je opredeljeno v členu 89 Zakona o graditvi objektov, je odločitev organa,
ki je izdal gradbeno dovoljenje na osnovi strokovnega pregleda, po katerem lahko izda dovoljenje
za začetek obratovanja bioplinarne.
Zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja mora vsebovati številko in datum gradbenega dovoljenja,
podatke o projektantu, ki je pripravil projekt za izvedbo in projekt izvedenih del, informacije o
izvajalcih, ki so zgradili ali obnovili zgradbo za bioplinarno. Zahteva za izdajo uporabnega
dovoljenja mora vsebovati več drugih projektnih dokumentov.
Pristojni organ: Upravna enota.
Zahtevnost: odvisno od izpolnjenih pogojih.
Časovni okvir: približno 3 mesece (tudi dovoljenje za poskusno obratovanje).
Stroški: ni stroškov.
Veljavnost: trajno.
Za proizvodnjo in prodajo električne energije, proizvedene v bioplinarne je potrebno pridobiti
soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje in deklaracije za proizvodno napravo in podporo.
7
D.4.1.7 Postopki izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn v Sloveniji
7. Soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje
Da bi dobili soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje naslednje dokumente je potrebno
vložiti v enem od odgovornih električnih distribucijskih podjetij (pod okriljem sistema
distribucijskega omrežja električne energije (SODO)): vlogo, ki vsebuje informacije o investitorju
(ali uporabniku), moč, režim porabe, sistemi, čas povezave, dokazilo o lastništvu nepremičnin in
idejni načrt (za novo bioplinarno). Na podlagi projektnih pogojev in soglasja za priključitev,
naslednje se pripravi projektna dokumentacija za gradnjo nove bioplinarne in njene priključitev na
distribucijsko omrežje električne energije.
Pristojni organ: eno od električnih distribucijskih podjetij v Sloveniji.
Zahtevnost: relativno prosto.
Časovni okvir: 30-60 dni.
Stroški: soglasje je brezplačno, pogodba: BPN 50-100 kW = 360 €, BPN > 100 kW = 1000 €.
Veljavnost: trajno.
8. Deklaracija za proizvodno napravo in podporo
Če je upravljalec bioplinarne želi prodati proizvedeno električno energijo in hkrati prejemati državno
podporo, mora vložiti vlogo za deklaracijo za proizvodno napravo in podporo.
V bistvu, lahko upravljalec bioplinarne izbira med garantirano odkupno ceno in obratovalno
podporo, ki pomeni razliko med stroški proizvodnje in tržno ceno električne energije za vse neto
proizvedeno električno energijo, ki ti proizvajalci se prodajajo na trgu ali uporabijo za lastne
namene.
Na podlagi odločbe o dodelitvi take podpore, bo upravljavec bioplinarne sklenil sporazum z
Organizatorjem trga z električno energijo Borzen.
Pristojni organ: Agencija za energijo RS in Organizator trga z električno energijo Borzen.
Zahtevnost: relativno prosto.
Časovni okvir: do 1 meseca.
Stroški: ni stroškov.
Veljavnost: 5 let.
8
D.4.1.7 Postopki izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn v Sloveniji
3.
Ovire pri postopkih izdaje dovoljenj za postavitev
bioplinarn v Sloveniji
3.1.
Metoda
Razvojna agencija Sinergija je naredila anketiranje pri dveh interesnih skupinah:
• intervjuji z pristojnimi organi
• raziskava z vprašalnikom Q1 za sedanje in bodoči upravljalce/investitorje bioplinarn.
Večina intervjujev (10) so bile narejene po e-pošti, da bi dobili verodostojne in zaupljive informacije
od sedanjih in bodočih upravljalcev/investitorjev bioplinarn (9) in enega pristojnega organa (1). Le
nekaj intervjujev so bile izvedene na štiri oči (2 – upravljavci bioplinarn) in po telefonu (8 = 4
upravljavci bioplinarn + 4 pristojna organa) zaradi trajne zasedenosti anketirancev. Nismo imeli
velikih težav z vprašalniki, vendar pa smo morali počakati odgovori kar nekaj tednov in stalno
opominjati anketirance o naši prošnji. Vredno je tudi omeniti, da je eden od izkušenih operaterjev
zahteval novo. nadgrajeno različico samega Vprašalnika (pritožil se je, da ni bilo enostavno pisati
na linijah z pripravljenimi odgovori, ker je prej natipkano besedilo sledilo njegovemu pisanju; ni bilo
pripravljenih kock, kje lahko vstaviti odgovor s klikom).
3.2.
Ovire iz vidika pristojnih organov
Glede na raziskave, ki jih je naredila Razvojna agencija Sinergija med pristojnimi organi o
postopkih izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn, smo ugotovili naslednje ovire za razvoj trga
bioplina v Sloveniji:
1. Bioplin je potencialno nevaren, zato odgovorne za bioplinske projekte morajo zagotoviti vrsto
dokumentov in dovoljenj za podroben nadzor in preverjanje s strani pristojnih organov, kar običajno
traja nekaj mesecev.
2. Najpogosteje pristojni organ ima samo enega zaposlenega, ki odgovarja za izdajo določenega
dovoljenja. Tako se v primeru bolezni ali preobremenjenosti z delom, ostale vloge morajo čakati na
svojo vrsto.
3. V časih vlagatelji za bioplinarno vloži zahtevo (dokumenti, potrdila itd), ki je ne popolna.
4. Ker država stoji ob strani in brani mnenja civilnih iniciativ, sam postopek izdaje dovoljenj lahko
traja več mesecev, dokler se nesporazum med upravljavcem bioplinarne in lokalnim prebivalstvom
ne razčisti.
5. Previsoke emisije formaldehida so bile odkrite pri nekaterih bioplinarnah. Zaradi toksičnosti in
hlapnosti izpostavljanje formaldehidu škoduje človeškemu zdravju. Ta faktor lahko bistveno
zaustavi postopki izdaje dovoljenj.
9
D.4.1.7 Postopki izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn v Sloveniji
3.3.
Ovire iz vidika vlagatelja
Glede na raziskave, ki jih je naredila Razvojna agencija Sinergija med investitorji/upravljalci o
postopkih izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn, smo ugotovili naslednje ovire za razvoj trga
bioplina v Sloveniji:
1. Sam postopek izdaje dovoljenj je pogosto ovira za izvajanje projektov vezanih na bioplin.
2. V postopku pridobivanja dovoljenj je težko zagotoviti tako zunanje financiranja (bančno posojilo),
kot vsa dovoljenja.
3. Zmogljivosti in učinkovitost pristojnih organov niso popolni, osebje dobro ni poznajo področje
bioplina.
4. Preveč pogajanj je s pristojnimi organi.
5. Postopki za pridobitev dovoljenj so predolgi (izven zakonskih rokov).
6. Pomanjkanje informacij o postopkih izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarne.
7. Preveč organov je vključenih v proces izdaje dovoljenj.
8. Civilna iniciativa v Sloveniji je večkrat ovira, kadar upravljalec sestani z njenim odporom proti
graditvi bioplinarne v/poleg stanovanjskega naselja (usodna odločitev).
4.
Zaključek
V rezultate napravljenih intervjujev smo ugotovili, da je ne glede na nacionalno zakonodajo, ki
je naklonjena postavitvi bioplinarn, sami postopki pridobivanja dovoljenj v Sloveniji so običajno
zapleteni in dolgotrajni (1-1,5 let za eno bioplinarno). Skoraj so vsi anketirani upravljalci
bioplinarn pritoževali nad tem (razen tistih, ki so prvi postavili svoje bioplinarne v Sloveniji).
Pravzaprav je ena izmed največjih ovir je bilo število pogajanj s pristojnimi organi (15-20!) in na
splošno za množično število teh institucij, upravnih organov in pristojnih organov, s katerimi je
potrebno uskladiti razne zadeve. Poleg tega neusposobnost osebja, ki se ukvarjajo z izdajo
dovoljenj pogosto razočara upravljalce. Pomanjkanje osnovnega znanja o področju bioplina
povzroča zaostavljanje celega postopka za izdajo dovoljenj (10 mesecev za eno dovoljenje,
npr. Gradbeno dovoljenje, Okoljevarstveno soglasje). Civilne iniciative v Sloveniji dandanes
postale "usodna odločitev", zaradi katerih postopki bodisi zaustavili v določeni fazi ali
popolnoma ukinili vse dejavnosti za bioplinarne.
Če povzemimo vse zgoraj omenjeno, priporočamo naslednje korake, da bi izboljšali razvoj
bioplina v Sloveniji:
10
o
priprava jasnih smernic za bodoči investitorji/upravljalci s podrobnim opisom vseh
postopkov, zakonov in stroškov, potrebnih za uspeh bioplinskih projektov in promocija teh
smernic v javnosti (mediji, spletne strani) in sredi pristojnimi organi;
o
točni nadzor nad vsemi vlogami za postavitev bioplinarn in v zvezi s tem pravočasna izdaja
dovoljenj s strani pristojnih organov v skladu z nacionalno zakonodajo;
o
organizacija strokovnih izobraževanj (seminarjev, tečajev za usposabljanje) za vključene
upravne in pristojne organe, kmete/investitorje na temo obnovljivih virov energije in
predvsem o bioplinu: podrobna navodila glede glavnih značilnosti in pomena bioplina, o
njegove koristi in prednosti, proizvodnje in porabe, dovoljenjih in postopkih financiranja itd.
D.4.1.7 Postopki izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn v Sloveniji
Priloga 1: Vprašalnik o postopkih izdaje dovoljenj za
postavitev bioplinarni (investitorji, operaterji)
1.
Navedite vaše mnenje o postopkih za pridobivanje dovoljenj za
postavitev bioplinarne v Sloveniji?
1.1.
1.2.
Prosimo, presodite naslednjo izjavo: “Postopek izdaje dovoljenj ni ovira za postavitev
bioplinarne v Sloveniji”:
□
Popolnoma se ne strinjam.
□
Ne strinjam se.
□
Ne vem.
□
Se strinjam.
□
Popolnoma se strinjam.
V procesu pridobivanja dovoljenj v Sloveniji… :
□
…težje si zagotoviti zunanje financiranje (bančno posojilo) kot pridobiti dovoljenje.
□
…težje pridobiti dovoljenje kot si zagotoviti zunanje financiranje.
□
…oba postopka sta težavna.
2. Proces pridobivanja dovoljenj (gradbeno dovoljenje, licenca za opravljanje
energetske dejavnosti (>1 MW), IPPC, odobritev Veterinarske uprave RS, uporabno
dovoljenje, Status kvalificiranega proizvajalca električne energije, soglasje za priključitev
na omrežje…)
2.1.
Katera dovoljenja je lažje pridobiti
1.
2.
3.
2.2.
Katera dovoljenja je težje pridobiti:
1.
2.
3.
3. Odgovornosti za postopke izdaje dovoljenj
3.1.
Ali veste, kdo je odgovoren za izdajo dovoljenj za postavitev bioplinarn v Sloveniji?
□
11
Vem.
D.4.1.7 Postopki izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn v Sloveniji
3.2.
□
Ne vem.
□
Nisem prepričan.
Kateri organ je odgovoren za izdajo dovoljenj za postavitev bioplinarne v Sloveniji?
□
Nacionalna oblast:
Katera?
□
Regionalna oblast:
Katera?
□
Regionalna in nacionalna oblasti: Katere?
4. Izkušnje z odgovornimi organi in z lokalnim prebivalstvom
4.1.
Kakšne so bile vaše izkušnje z lokalnim prebivalstvom?
4.2.
Kakšne so bile vaše izkušnje z odgovornimi organi v procesu postavitvi bioplinarne?
□
Izkušnje so bile v pomoč in so temeljile na sodelovanju.
□
Izkušnje niso bile v pomoč in niso temeljile na sodelovanju.
□
Izkušnje so temeljile na sodelovanju, vendar naprej niso bile v pomoč.
□
Nisem mogel najti odgovorne osebe za projekte o postavitvi bioplinarne.
.
□
Do sedaj še nisem imel izkušenj z odgovornimi organi.
4.3.
Prosimo, presodite naslednjo izjavo:
“Zmožnosti pristojnih organov (npr. število zaposlenih, znanja o bioplinu in izdaje
dovoljenj) so zelo dobre."
4.4.
12
□
Popolnoma se ne strinjam.
□
Ne strinjam se.
□
Ne vem.
□
Se strinjam.
□
Popolnoma se strinjam.
Prosimo, presodite naslednjo izjavo:
"Učinkovitost pristojnih organov (npr. čas za pridobivanje povratnih informacij, kakovost
povratne informacije) je zelo dobra."
□
Popolnoma se ne strinjam.
□
Ne strinjam se.
D.4.1.7 Postopki izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn v Sloveniji
4.5.
□
Ne vem.
□
Se strinjam.
□
Popolnoma se strinjam.
Koliko pogajanj ste imeli z odgovornimi organi?
Število pogajanj / razprav:
4.6.
4.7.
Ali vaš lokalni organ zagotavlja smernice za izdajanje dovoljenj?
□
Da.
□
Ne.
Smernice izdaja (kateri organ?):
Pojasnite vaše izkušnje z odgovornimi organi:
5. Trajanje postopkov izdaje dovoljenj
5.1.
Če ste že izvedli projekt za postavitev bioplinarne:
Kako dolgo je trajalo, da ste dobili dovoljenja?
Dovoljenje: ______Navedite število mesecev: ___
Dovoljenje: ______Navedite število mesecev: ___
Dovoljenje: ______Navedite število mesecev: ___
Dovoljenje: ______Navedite število mesecev: ___
Dovoljenje: ______Navedite število mesecev: ___
5.2.
Če še niste izvedli projekta za postavitev bioplinarne:
Kako dolgo traja po vašem mnenju izdaja dovoljenj?
Navedite število mesecev: ___
6. Stroški izdaje dovoljenj
6.1.
Če ste že izvedli projekt za postavitev bioplinarne:
Kakšni so bili stroški za pridobitev dovoljenj?
1. Dovoljenje ______
13
__EUR
D.4.1.7 Postopki izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn v Sloveniji
6.2.
2. Dovoljenje ______
__EUR
3. Dovoljenje ______
__EUR
4. Dovoljenje ______
__EUR
5. Dovoljenje ______
__EUR
6. Dovoljenje ______
__EUR
Če še niste izvedli projekta za postavitev bioplinarne:
Kakšni bi bili stroški za pridobitev dovoljenj?
_________EUR
7. Razlogi za neugodne postopke izdaje dovoljenj
7.1.
7.2.
Kakšni so glavni problemi pri postopkih izdaje dovoljenj? (Lahko izberete več opcij.)
□
Postopek za pridobitev dovoljenja je predolg.
□
Ni jasno, kateri lokalni organ je odgovoren za izdajo katerega dovoljenja.
□
Ni jasno, katera oseba pri lokalnem organu je odgovorna za projekt o postavitvi bioplinarne.
□
Preveč organov je vključenih v postopek izdaje dovoljenja.
□
Zahtevane informacije (dokumenti, dokazila) so preveč zahtevne za pridobitev dovoljenj.
□
Ni pravne podlage za postavitev bioplinarne.
□
Zahteva se preveč ocenjevanj (npr. ocenjevanje vpliva na okolje). Prosimo, določite število
ocenjevanj: __
□
Ni ustreznih zakonov za postavitev bioplinarn.
□
Ni informacij o postopku izdaje dovoljenja za postavitev bioplinarne.
□
Pri postopku izdaje dovoljenja v Sloveniji ni problemov.
□
Drugo: prosimo, da druge razloge napišite pri točki 7.2.
Prosim, da pojasnite vaše izkušnje:
8. Splošna vprašanja
8.1.
14
Katero je vaše glavno delovno področje?
□
področje bioplina
□
kmetijstvo
D.4.1.7 Postopki izdaje dovoljenj za postavitev bioplinarn v Sloveniji
8.2.
□
živilska industrija
□
gospodarjenje z odpadki
□
javna energetska služba
□
Drugo:
Ali ste že vzpostavili bioplinarno?
□
Da.
□
Ne.
8.3.
Ali imate kakšno drugo sporočilo za odgovorne oblasti in politike?
8.4.
Če želite, prosimo, navedite vaše kontaktne podatke:
Zahvaljujemo se vam za vaš prispevek!
15