Prenesi PDF - Zveza ZŠAM Slovenije

Comments

Transcription

Prenesi PDF - Zveza ZŠAM Slovenije
UVODNIK
Tej številki na pot …
Neljuba prilagoditev izdaje Prometnega vestnika, ki je primoran trpeti znižanje letnih izdaj na štiri številke, je med drugim povzročila tudi skorajšnje
pokritje izdaj s periodiko letnih časov. Tokratni vestnik izhaja v prvem tednu koledarskega poletja, kar pomeni, da je obarvan s prispevki o mnogih
pomladnih dejavnostih tako na Zvezi kot v naših združenjih. In kot se za
pomlad spodobi, je minila izrazito delavno, tako da vseh prispevkov o dogodkih nismo mogli vključiti v tokratno številko.
Na Zvezi je potekala redna letna skupščina, ki je tokrat potekala predvsem v duhu prometne preventive, saj je bil gost skupščine v.d. direktorja Agencije za varnost prometa RS. Izvedeno je bilo
31. Državno prvenstvo poklicnih voznikov v sklopu partnerske prireditve Transport Show z izbiro
tovornega vozila leta. Podrobnejši prispevek o prvenstvu bo zaradi omejenosti prostora pripravljen v naslednji številki vestnika, tokrat je predstavljen s strani sodelujoče Srednje šole za promet
iz Maribora. Med drugim boste lahko brali o seji prezidija in redni letni skupščini svetovne zveze
šoferjev UICR v Torinu, kjer je bila na predlog švicarskih kolegov sprejeta resolucija o delu voznikov avtobusov in kateri se je pridružila tudi Slovenija skupaj z vsemi ostalimi državami članicami.
Delegacija ZŠAM Slovenije se je tudi tokrat udeležila kongresa evropske zveze IAGHS v Švici, v
sodelovanju z Obrtno zbornico Slovenije pa objavljamo kroniko dogodkov Sekcije za promet. V
rubriki o stroki kranjski kolega Franc Jurman razmišlja o šolah vožnje, na straneh namenjenih
prometni preventivi pišete o aktivnostih združenj na področjih kolesarskih izpitov in tekmovanjih v
osnovnih šolah, ki tradicionalno potekajo v majskih oz. junijskih terminih.
Na koncu se seznanite s pestrim društvenim dogajanjem v naših združenjih, kjer so se zaključevali
še zadnji občni zbori članov, organiziranih pa je bilo kar nekaj strokovnih ekskurzij in izletov ZŠAM.
Vsekakor vam v uredništvu želimo prijetno branje v senčnem zavetju, naslednjič pa vam, kot rečeno, postrežemo z reportažo o tekmovanju voznikov na Zvezi in o udeležbi na tekmovanju voznikov
Beograda, kjer so na povabilo srbskih kolegov sodelovali naši člani iz ZŠAM LPP Ljubljana.
Prijeten dopustni čas vam želim.
Dejan Vidic, odgovorni urednik
Izdajatelj:
Zveza združenj šoferjev
in avtomehanikov Slovenije
Izhaja dvomesečno.
Glavni in odgovorni urednik:
Dejan Vidic
Stalni zunanji sodelavci:
Marko Drešček
Tajnica uredništva:
Mojca Erzar
Uredniški odbor:
Stanislav Andolšek
Dejan Vidic
Franc Jurman
Dušan Mikec
Ivo Grabner
Gašper Klančnik
Tisk:
Grafis Trade d. o. o., Grosuplje
Naslov uredništva:
Zveza ZŠAM Slovenije
Prometni vestnik
Letališka 16,
1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 524 03 15
Telefaks: 01 / 585 23 37
E-mail: [email protected]
Internet: www.zveza-zsam.si
TR pri NLB Ljubljana,
št. 0208 5001 9578 942
Naklada: 6000 izvodov
Rokopisov ne vračamo.
VSEBINA
Strokovna služba
Naša Zveza
2
3-8
Stroka
Preventiva
Jubilej
Iz naših združenj
Križanka
V slovo Pošta
9 - 11
12 - 15
16
17 - 25
26
27
28
Grafična priprava:
Matjaž Dremelj
1
STROKOVNA SLUŽBA
Poročilo o delu organov Zveze ZŠAM Slovenije
Koordinacija zveze; 22., 23., 24., 25., 26. seja
Z letošnjim letom se odbor za koordinacijo sestaja vsak drugi četrtek. Namen intenzivnejšega urnika je učinkovito in
sprotno reševanje tekoče problematike. Tako je odbor v času
od aprila zasedal na petih sejah, pri tem pa opravil priprave
na redno skupščino, obravnaval postopek likvidacije Zveze
društvenih organizacij Slovenije (ZDOS), koordiniral priprave na kongres IAGHS in skupščino UICR, urejal organizacijo
prireditve Transport show in Državnega prvenstva poklicnih
voznikov, imenoval predstavnike v medresorsko delovno skupino pri AVP, organiziral udeležbo na prvenstvu voznikov Beograda ter koordiniral priprave na srečanje na Rogli.
Delegate je nagovoril v.d.direktorja Javne agencije za
varnost prometa RS g.Franc Pojbič, ki je bil posebni gost
letošnje skupščine. V razpravi, ki se je dotikala sofinanciranja preventivnih akcij, možnostih sodelovanja na področju prometne preventive, načinu delovanja AVP v bodoče
je podal konkretne informacije na zastavljena vprašanja
delegatov. Med drugim bilo direktorju AVP predstavljeno
stališče o pomembnosti ponovne uvedbe priznanja »Plaketa vzornemu vozniku«.
Skupščino je zaključila podelitev priznanj najprizadevnejšim članicam in članom združenj šoferjev in avtomehanikov iz vse Slovenije ter zahvala donatorjema.
Predsedstvo zveze; 11. seja
Predsedstvo je na prvi letošnji seji obravnavalo računovodske izkaze izteklega poslovnega leta, sprejelo finančni
plan za tekoče leto in opravilo priprave na redno letno
skupščino zveze. Sprejelo je sklep o izvedbi nadomestnih
volitev za člana predsedstva iz koroške regije, ter obravnavalo vlogo ZŠAM Ljutomer. Sprejeta je bila tudi odločitev o
sodelovanju na srečanju ZŠAM na Rogli.
Komisija za šport, rekreacijo in delovna
tekmovanja; 9. seja
Po intenzivnih dopisnih korespondencah se je komisija sestala 8 maja in opravila vse potrebno za izvedbo 31. Prvenstva poklicnih voznikov za pokal Zveze ZŠAM Slovenije.
Imenovan je bil organizacijski odbor prvenstva, strokovna
služba pa je predstavila zbrani nagradni fond za zmagovalce. Kot letošnjo novost, s katero se sledi trend svetovnih
prvenstev, je komisija uvedla tekmovanje v EKO vožnji, ki
predstavlja kaj lahko odločujočo disciplino v boju za pokal
ekip. Člani komisije so obenem preverili in izpopolnili materialna sredstva potrebna za izvedbo tekmovanja.
Iz seje predsedstva
Odbor za društveni nadzor; 4. seja
Odbor je na svoji seji pregledal računovodske izkaze zveze
za poslovno leto 2012. Pri tem je ugotovil, da računovodski izkazi izkazujejo pošteno sliko poslovanja, vodenje poslovnih knjig poteka v skladu z veljavnimi računovodskimi
standardi in sklepi vodstvenih organov zveze.
Odbor za društveni nadzor
Komisija za priznanja in odlikovanja; 6. seja
Komisija je na svoji seji pregledala prispele predloge za
priznanja zveze. Po preučitvi predlogov je pripravila usklajen predlog prejemnikov priznanj na letošnji skupščini.
47. redna letna skupščina Zveze ZŠAM Slovenije
Skupščina je letos potekala 20. aprila na sedežu zveze.
Sprejela je poslovne izkaze za leto 2012 in sprejela sklep
o vknjižbi poslovne izgube v višini 24.105,67 Eur v breme
društvenega sklada zveze. Ravno tako je bil sprejet finančni načrt za letošnje leto.
2
Poveljstvo uniformiranih članov ZŠAM; 5. seja
Poveljstvo uniformiranih članic in članov ZŠAM je na seji
obravnavalo priprave na 7. redno delovno srečanje poveljnikov in praporščakov, ki se izvede na dan Državnega
prvenstva voznikov. Obenem so bile opravljene priprave
na udeležbo letošnjega kongresa evropske zveze IAGHS
v Švici ter določene smernice za izvedbo poklona žrtvam
ob Dnevu šoferjev in avtomehanikov Slovenije, 13. juliju v
Žužemberku. Imenovan je bil odbor za spremembe pravilnika o uniformi Zveze ZŠAM Slovenije.
Redno letno delovno srečanje poveljnikov in
praporščakov ZŠAM; 7. srečanje
Redna letna srečanja praporščakov in poveljnikov uniformiranih članic in članov ZŠAM so bila uvedena z namenom enotnega delovanja naših uniformiranih enot širom
Slovenije. Tako so udeleženci tudi letos srečanje namenili
teoretičnemu in praktičnemu urjenju protokolarnih postopkov in pravil. Na koncu sočasnega državnega prvenstva voznikov pa so praporščaki s prapori ZŠAM popestrili
sklepni del tekmovanja s podelitvijo priznanj najboljšim.
Strokovna služba
Zveze ZŠAM Slovenije
NAŠA ZVEZA
Dijaki prometne šole Maribor,
kot merilci - sodniki na 31. Državnem
prvenstvu poklicnih voznikov
v organizaciji Zveze ZŠAM Slovenije
V Ljubljani se je 25. 5. 2013 zvrstilo že 31. državno tekmovanje poklicnih voznikov. Tekmovanje je organizirala
Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije (v nadaljevanju ZŠAM) in njeni pooblaščeni člani. Tekmovanja
smo se udeležili tudi profesorji in dijaki Srednje prometne
šole Maribor, ki smo že tudi stalnica tega tekmovanja, saj
smo tokrat šestič zapovrstjo nastopali v vlogi merilcev sodnikov na tekmovanju.
Da se takšno tekmovanje lahko izvede na tako visoki profesionalni ravni, je potrebnega precej truda organizatorjev in sodelujočih. Tukaj gre še posebna pohvala predsedniku komisije za tekmovanje, g. Mladenu Rodežu, ki je
kljub zdravstvenim težavam tudi letos poskrbel za nemoteno izvedbo tekmovanja.
Na prvenstvu smo sodelovali tudi dijaki in profesorji Srednje prometne šole Maribor. Za nas je takšen dogodek še
poseben izziv, saj je potrebno dijake zelo dobro pripraviti
na njihovo odgovorno delo na tekmovanju. Priprave dijakov za merilce - sodnike na spretnostnem poligonu za državno prvenstvo poklicnih voznikov smo začeli s pomočjo
predsednika za tekmovanje ZŠAM Mladena Rodeža, takoj
ko je bil sprejet nov pravilnik točkovanja. Letošnje leto je
zaznamovala sprememba lokacije poligona in sprememba zaporedja nalog za voznike.
Naša delovna sobota se je začela z zgodnjim odhodom
iz Maribora, saj smo se izpred Prometne šole v Mariboru
z avtobusom odpravili že ob peti uri zjutraj. Na avtobusu
so dijake in mentorje lepo sprejeli člani ZŠAM-a Certus,
tako kot vsako leto, in se tako začeli pripravljati na vzdušje
tekmovalnega duha tega prvenstva.
V Ljubljani nas je pričakalo kislo vreme in tekmovalci - vozniki navajeni vsega hudega, so že nestrpno čakali, da se
tekmovanje prične. Tekmovanje je potekalo tekoče, za kar
so zaslužni člani ŽŠAM različnih društev, ki so sodelovali
kot sodniki, in tudi dijaki, ki so svoje naloge opravili zelo
odgovorno, predvsem pa zelo natančno, tako kot zahtevajo pravila. Da je bilo res tako, kaže tudi podatek, da ni bilo
niti ene pritožbe tekmovalcev.
Po dolgem in napornem tekmovanju je bila razglasitev
rezultatov in podelitev priznanj najboljšim, kar je za nas
tudi pomenilo, da smo svojo nalogo opravili. Po tem slavnostnem delu se je naša ekipa dijakov - merilcev počasi
odpravila z avtobusom proti Mariboru. Polni vtisov, novih
spoznanj in strokovnih informacij šoferjev in drugih sodelujočih se že veselimo novega srečanja.
BILO JE DEŽEVNO – BILO JE HLADNO – BILA JE VELIKA
IZKUŠNJA ZA NAŠE DIJAKE – ŠE PRIDEMO, ČE NAS POVABITE.
Lep pozdrav s PROMETNE ŠOLE MARIBOR
3
NAŠA ZVEZA
Generalna skupščina svetovne
organizacije UICR
Torino, 2.-3.5.2013 – Generalna skupščina UICR
poteka vsaki dve leti. Tokrat je bila gostiteljica
italijanska nacionalna šoferska organizacija »Noi
Camionisti«, v sodelovanju s pokroviteljem IVECO
Torino. Opravljena je bila tudi seja Prezidija in
sprejeta resolucija za to leto.
Dan pred zasedanjem Generalne skupščine je bila seja
Prezidija, na kateri so bila obravnavana vsa pomembna
vprašanja in sprejete odločitve – predsednik in člani odbora so poročali o svojem delu, ocenjen je bil finančni položaj organizacije, podprti so bili predlogi za sprejem novih
članic in sprejet načrt za pridobivanje nadaljnjih novih
članic, sprejet je bil terminski plan aktivnosti za naslednje
obdobje, potrjena je bila izvedba svetovnega prvenstva
Krakov 2014, doseženo je bilo soglasje o kadrovskih spremembah, poleg vsega pa je bilo obravnavanih tudi vrsto
strokovnih vprašanj in problemov, povezanih z delom poklicnih voznikov. Naslednja seja Prezidija bo v Krakovu,
predvidoma konec avgusta letos.
Generalna skupščina je sprejela poročila predsednika Lu-
ja tovora. Njihovo število je po letu 2000 v stalnem
porastu, po letu 2005 pa celo zelo skokovitem porastu.
• Predstavnica IVECO Valentina Nicolucci je predstavila
prizadevanja in poziv Komisiji EU k spremembi predpisov o dimenzijah in skupni teži vozil, ki bi stimulirali
vgradnjo električnih in plinskih agregatov pri izdelavi
dostavnih vozil do 3,5 t, da to ne bi vplivalo na zmanFoto 4jšanje uporabne nosilnosti teh vozil.
Zlato Zaletel
Seja prezidija UICR
dwiga Büchela, Prezidija in tajnika organizacije, ter posebno poročilo o izvedbi svetovnega prvenstva poklicnih voznikov, ki je bilo preteklo leto v Južnoafriški Republiki. Delo
organov in funkcionarjev organizacije je bilo ocenjeno kot
dobro, zaskrbljenost pa je bila izražena glede finančnega položaja organizacije. Na volitvah je bilo enoglasno
izglasovano zaupanje predsedniku Ludwigu Büchelu, dosedanjim članom Prezidija in ostalim pooblaščenim funkcionarjem za naslednji dve leti. Ker sedanji predsednik na
volitvah leta 2015 ne bo ponovno kandidiral, so bili trije
člani Prezidija – Vincenzo Iuzzolino, Jean Pierre Haensler
in Robert Kastner – imenovani za podpredsednike s posebnimi zadolžitvami. Na predlog švicarskega združenja
voznikov avtobusa je bila sprejeta »UICR resolucija 2013«,
ki zadeva pogoje dela voznikov pri prostih prevozih.
Predstavnica Poljske je predstavila priprave na svetovno
prvenstvo poklicnih voznikov Krakov 2014 in vse države
članice povabila k čim bolj številčnemu sodelovanju.
Generalni skupščini sta bili predstavljeni tudi dve zunanji
poročili:
• Predstavnik IRU, član vodstva Jens Hügel, je predstavil
poročilo o vse pogostejših napadih na voznike težkih
kamionov v mednarodnem prometu, katerih cilj je kra-
4
Delegati skupščine
Prezidij UICR. Z leve: Zlato Zaletel, Jean Pierre Haensler Anna-Kaisa Lehtinen, Ludwig Büchel, Vincenzo Iuzzolino, Robert
Kastner
NAŠA ZVEZA
UICR resolucija 2013
Delegati Skupščine Svetovne zveze poklicnih voznikov UICR smo na zasedanju 3. maja 2013 v Torinu sklenili, da
mora postati panoga avtobusnih prostih (občasnih) prevozov varnejša. Ciljni ukrepi, ki se v smislu večje prometne
varnosti nanašajo na delo voznika, so naslednji:
• med vožnjo voznik ne sme biti moten s strani potnikov;
• med vožnjo se voznik ne sme ukvarjati z organizacijskimi vprašanji o potovanju;
• v času zapovedanega počitka med vožnjo mora voznik počivati in se ne sme ukvarjati s potniki (čiščenje avtomatov za pijače, odstranjevanje odpadkov, čiščenje toaletnih prostorov v vozilu, polnjenje hladilnika za pijačo,
opravljanje carinskih formalnosti, urejanje seznama potnikov ipd.)
Na podlagi teh argumentov delegati članic UICR zahtevamo uvedbo spremljevalca na avtobusu pri prostih (občasnih) prevozih, ki bo dolžan opravljati vse potrebne naloge oziroma skrbeti za udobje potnikov. Izvedba tega
ukrepa bo zagotovila vozniku in potnikom resnično dodano vrednost, ob tem pa bo prispevala tudi k višji stopnji
varnosti za vse udeležence v prometu.
Torino, 3. 5. 2013
Informacije o aktivnostih Sekcije za promet
pri Obrtni zbornici Slovenije
1. Aktivnosti za realizacijo zahtev prevoznikov
•Na osnovi sestankov aprila, maja in junija 2013 v zvezi z zahtevami državnim organom –podajamo zadnje informacije iz pogajanj:
•prostega dostopa do Luke Koper – opravljen sestanek z Luko Koper, dogovori tečejo naprej v smeri zmanjševanja ovir in stroškov;
•pridobitve Subvencij za vozila Euro 5 EEV in Euro 6
– opravljeni sestanki s pristojnimi ministrstvi,
pričakuje se pisni odgovor do 30. 6. 2013;
•nadaljevanja davčnih olajšav za investicije - opravljeni sestanki s pristojnimi ministrstvi, pričakuje
se pismeni odgovor do 30. 6. 2013
•zagotovitve sredstev in mest za Male logistične centre
in varovana parkirišča – nadaljujejo se pogovori;
•zmanjšanja omejitev vožnje tovornim vozilom na SLO
cestah – podan skupen predlog prevozniške strani
na MZIP, pričakuje se sestanek delovne skupine;
•znižanja glob v cestno prometni zakonodaji – pričakuje se znižanje glob tudi v ZDCOPMD in ZC;
•vračanja trošarine za pogonska goriva gospodarskih vozil
v celoti - opravljeni sestanki s pristojnimi ministrstvi,
pričakuje se pismeni odgovor do 30. 6. 2013;
•zagotovitve fleksibilne možnosti zaposlovanja voznikov – dogovor, da se v ZPCP uredi to vprašanje
za začasno zaposlovanje voznikov na osnovi
pogodb civilnega prava;
•nasprotovanja zaposlovanju invalidov v cestnem transportu – zahteva po izvzetju cestno prevozniškega
sektorja iz tega sistema (pogajanja ESS);
•omejitve nelojalne konkurence – v pripravi predlog
zbornic;
•učinkovite sodne izvršbe neplačil – zahteva po spremembi zakonodaje;
•predlogov taksistov za ureditev razmer - v pripravi
predlog zbornic.
1. Sestanek s SID banko
Prisotni so opozorili na problematiko pridobivanja kreditov v bankah v Republiki Sloveniji in na to, da tuji logistični
operaterji pri svojih bankah pridobivajo finančna sredstva
ugodneje kot je to pri nas. To povzroča zmanjševanje konkurenčne možnosti slovenskih logističnih podjetij, ki tako
zmanjšujejo vozni park, odpuščajo delavce in ne morejo
obdržati tržne deleže, ki so jih imeli v preteklosti. Zato je
želja predstavnikov OZS, da se poiščejo možnosti pridobitve določenih finančnih sredstev, ki bi jih preko SID banke
in v povezavi s komercialnimi bankami ponudili transportno logističnim podjetjem. Ta bi jih lahko uporabila za
določene pomembne projekte kot so mali logistični centri
na V. in X. avtocestnem koridorju, ki bi ponujali dodatne
logistične in druge storitve (skladiščenje, servisiranje, prekladanje, parkiranje, idr.) s katerimi bi lahko povečali delež BDP in za ekološke in energetsko učinkovite projekte v
tej dejavnosti, ki ima pomemben vpliv na prometno varnost, okolje ter porabo pogonskih agregatov (naftnih derivatov). Predstavnika SID banke sta poudarila, da je v sedanjih razmerah, ko je boniteta države manjša kot preje,
zadolževanje za financiranje posameznih dejavnosti veliko težje. Zato je bil podan predlog, da se na osnovi analize
v logistični dejavnosti pripravi ustrezen program oziroma
shema, ki bo pokazala upravičenost pridobitve sredstev
za takšne namene, ki bo zagotavljala dodano vrednost v
dejavnosti in bo prinašala ekološko ter energetsko učinkovitost ter dodatno zaposlovanje delavcev. V kolikor bi bil
pripravljen tak projekt, bi na nivoju združenja bank lahko
podprli idejo o namembnosti sredstev. Vsekakor bi moral
tak projekt podpreti tudi ministrstvo pristojno za promet,
logistiko, infrastrukturo in prostor.
3. Zahteva za mešano komisijo med Slovenijo in Italijo
•glede na več akutnih problemov na področju ozemlja
Italije je bila dana zahteva za sklic mešane komisije.
Odgovora Italije še ni.
4. Sestanek predstavnikov zbornic z zavodom za zaposlovanje
•Opravljen sestanek kjer je bilo govora o izdaji delovnih viz, nezainteresiranosti nezaposlenih voznikov za
delo pri prevoznikih, ki imajo mednarodne prevoze.
Pričakuje se nadaljnje sodelovanje pri razreševanju problematike.
5. Sestanek s Petrolom in Prigo d.o.o.
•Opravljeni razgovori glede možnosti dajanja določenih ugodnosti (popustov) za produkte in storitve
članom OZS. Pričakujemo podpis pogodb in realizacijo preko sistema kartice članov OZS.
Bojan Pečnik, OZS
5
NAŠA ZVEZA
47. redna letna skupščina Zveze združenj
šoferjev in avtomehanikov Slovenije
V soboto 20.aprila je v konferenčni dvorani Prometnega centra BTC Logističnega centra na
Letališki v Ljubljani potekala skupščina Zveze
ZŠAM Slovenije. Vodstvo Zveze je delegatom
predstavilo rezultate delovanja in poslovne izkaze preteklega leta, sprejet je bil plan delovanja
v letošnjem letu. Podeljena so bila posebna priznanja Zveze ZŠAM Slovenije najdejavnejšim članom in podpornim podjetjem, delegatom pa se
je predstavil kandidat za direktorja Javne agencije RS za varnost prometa, g. Franc Pojbič.
poti v šolo tudi tokrat v celoti dosegli cilj, ki ga zajema
sprejeta strategija Vizija 0 smrtnih žrtev in poškodovanih«,
je poudaril Veber in se ob tem posebej zahvalil vsem sodelujočim članicam in članom.
Delegati ZŠAM 47 Skupščine Zveze ZŠAM Slovenije
Z uvodno pesmijo v izvedbi moškega pevskega zbora Lpp Ljubljana se je pričela letošnja skupščina
Skupščino je s pozdravnimi besedami pričel predsednik
Zveze ZŠAM Slovenije Janko Veber. V uvodnih besedah je
poudaril pomen opravljenega prostovoljskega dela članic in članov ZŠAM, ki kljub pereči finančni problematiki
v naših združenjih ni zamrlo. Veber je predstavil zbrane
podatke o opravljenem delu prostovoljcev na področju
preventive v prometu za leto 2012, ki kljub popolni ukinitvi sredstev za sofinanciranje projektov s strani Javne
AVP RS, niso oklevali pri izvedbi družbeno koristnega dela.
Zbrani podatki opravljenih aktivnosti v celotni organiziranosti ZŠAM, vrednoteni po metodologiji Zakona o prostovoljstvu, so v letu 2012 dosegli vrednost 423.740,00 Eur.
»Posebej smo lahko veseli in ponosni na dejstvo, da smo
v okviru naše najrazsežnejše akcije varovanja učencev na
Janko Veber, predsednik Zveze ZŠAM Slovenije
6
Sekretar Zveze ZŠAM Slovenije Dejan Vidic, je podrobneje predstavil finančno poslovanje izteklega leta, ki je bilo
zaradi ukinitve sofinanciranja preventivnih akcij s strani
Javne agencije RS za varnost prometa negativno. »Še leto
prej je agencija v obliki delnega kritja stroškov akcij ZŠAM
prispevala dobrih 27.000 EUR, s popolno ukinitvijo sredi
leta pa je resno ogrožen obstoj naše krovne organizacije,«
je pojasnil Vidic. Ukinitev petine vseh prihodkov zveze in
to praktično čez noč je vsekakor resen izziv in preizkušnja
za poslovanje, še zlasti, ker smo od leta 2009 ob realizaciji prvih pogodbenih projektov iz prometne preventive
takrat še preko nacionalnega SPV pri Ministrstvu za promet RS, uspeli vsako leto realizacijo prihodkov iz projektov
vsako leto zviševati. Lanska ukinitev sredstev AVP je tako
glavni vzrok za finančno izgubo ob zaključku poslovnega
leta 2012 v višini 24.105,67 Eur. Strokovna služba zveze je
skupaj z izvršnim odborom že sredi lanskega leta ob soočenju z ukinitvijo virov pri AVP pripravila program finanč-
NAŠA ZVEZA
ne konsolidacije, ki zajema varčevalne ukrepe na vseh poslovnih področjih. Velika večina ukrepov je bila v vmesnem
času že izvedenih, trenutno pa se zaključujejo pogajanja
za znižanja cene storitvenih pogodbenih partnerjev (računovodski servis, grafika in tisk). Skupni finančni prihranek programa konsolidacije znaša v letnem merilu blizu
20.000 Eur in bo izkazan ob zaključku letošnjega leta.
Vidic je poročal še o uspešno izpogajani donaciji Slovenskega zavarovalnega združenja v višini 5.000,00 EUR ter
opozoril na latentno vsakoletno zniževanje prihodkov iz
naslova članarine zaradi usihanja članstva v ZŠAM.
Posebne pozornosti delegatov je bil deležen gost skupščine, v.d.direktorja Javne AVP RS, g. Franc Pojbič, ki se je
ob tej priložnosti osebno predstavil udeležencem. Pojbič
je v svoji predstavitvi smernic programa delovanja agencije prekinil moreče ugibanje o usodi AVP, za katero je do
nedavnega veljalo, da se letos ukinja. Agencija torej ostaja, iz predstavljenega pa je moč razbrati, da bo deležna
korenitih sprememb v delovanju in tudi organiziranosti. V
celoti vseh ukrepov na področju preventive v državi je prostovoljsko delo nevladnih organizacij še posebej pomemb-
v.d. direktorja Javne agencije za varnost prometa RS Franc
Pojbič v svojem nagovoru
Z leve: Dejan Vidic, Franc Pojbič in Janko Veber
no, zato bo po zagotovilu Pojbiča deležno vse potrebne
pozornosti in podpore s strani agencije. Delegati skupščine so direktorju predstavili svoje poglede na problematiko
sodelovanja z AVP in mu zastavili konkretna vprašanja.
Tako je bila direktorju neposredno posredovana pobuda
po ponovni uvedbi plakete »Vzorni voznik«, posebej vzpodbudna pa je bila sklepna misel v.d.direktorja AVP, v kateri
je napovedal zavzemanje agencije za sooblikovanje sistemskih programov na področju preventive, kjer resno računa na sodelovanje vseh ZŠAM. Vaše prostovoljno delo je
neprecenljivo, zato mora biti podprto tudi finančno. Tako
dejavna organizacija kot je Zveza ZŠAM Slovenije mora
preživeti in za to se bom z vso resnostjo tudi zavzemal,«
je še povedal in se zahvalil vsem prostovoljkam in prostovoljcem ZŠAM za vse opravljeno delo v preteklih letih v
številnih preventivnih akcijah širom Slovenije.
Na predlog regijskih odborov ZŠAM so bile podeljene posebne plakete Zveze ZŠAM Slovenije najdejavnejšim članicam in članom ZŠAM. Letošnji prejemniki so: Igor Ilovar in Jože Trlep iz ZŠAM Dolenjske regije, Cvetka Pažon
in Franci Titovšek iz ZŠAM Celjsko-zasavske regije, Alojz
Borštnar iz ZŠAM regije Ljubljana-okolica, ter Jaka Leben,
Milan Pečnik in Jože Nosan na predlog organov Zveze.
Posebna zahvala za podporo in sodelovanje pa je veljala
podjetjema BTC Logistični center Ljubljana in podjetniku
Dušanu Kobalu, ki sta tudi v letu 2012 v podporo Zvezi
ZŠAM Slovenije namenila največ tako finančnih, kot tudi
nefinančnih sredstev.
Zveza ZŠAM Slovenije
Direktor podjetja BTC Logistični center Ljubljana g.Janko Pirkovič prevzema plaketo Zveze ZŠAM Slovenije
Prejemniki posebnih priznanj Zveze
7
NAŠA ZVEZA
Kongres evropske organizacije IAGHS
Wildhaus, 18. 5. 2013 – Organizator in gostitelj
kongresa je bila sicer organizacija države Liechstenstein, dogajanje pa se je odvijalo preko
njenih meja v Švici. Tudi tokrat je bila najbolj
številčna in najbolj svečana delegacija Zveze
ZŠAM Slovenije, ki je udeležbo na kongresu izkoristila tudi za ogled različnih zanimivosti.
Predsedstvo kongresa
Delegati kongresa
Po celonočni vožnji nas je v Švici pričakalo malo bolj hladno a s soncem obsijano jutro. Za dobro razpoloženje po
naporni vožnji so poskrbeli tudi gostitelji, saj so nas pričakali s kavico in prigrizkom. Svečanost ob otvoritvi kongresa
bi ostala neopazna, če ne bi bilo naše uniformirane enote. Pod vodstvom poveljnika Rajka Bivica je sodelovalo 40
uniformirancev in 12 praporov. Žensko čast med njimi je
reševala poveljnica Cvetka Pažon. Kot še vedno do sedaj so
naše uniforme in prapori dali dogodku pečat svečanosti.
Zasedanja kongresa sem se udeležil sam, kot podpredsednik IAGHS in kot delegat Zveze ZŠAM Slovenije. Takoj
po otvoritvi zasedanja sem svečano izročil plaketo Zveze
ZŠAM Slovenije, ki je bila podeljena evropskemu združenju IAGHS na svečanosti ob 90-letnici zveze. Predsednik
Horst Hendrish je priznanje sprejel s ponosom in ob tem
ponovno poudaril velik pomen članstva slovenske zveze za
IAGHS. Poleg rednih vsebin – poročila za preteklo in plani
za naslednje obdobje – je kongres obravnaval še nekaj
pomembnih vsebin:
•Na pobudo Ludwiga Büchela, predsednika svetovne organizacije UICR, je razpravljal o polnopravnem članstvu
IAGHS v tej organizaciji. Ker je bila pobuda posredovana na samem kongresu so delegati ocenili, da bi bila odločitev morda preuranjena. Kljub temu pa je prevladalo
mnenje, da bi tesnejše sodelovanje evropske in svetovne
organizacije koristilo obema. O tem bo Prezidij odločal
na svoji naslednji seji, ki bo 19.10.2013 v Franciji.
•Kongres se je seznanil z resolucijo o položaju voznikov
avtobusov pri prostih prevozih, ki jo je svetovna organi-
8
zacija UICR sprejela na predlog švicarskega združenja
voznikov avtobusov.
•Poudarjen je bil pomen pridobivanja novih sredstev za
nudenje pomoči poklicnim voznikom v težavah, saj je to
ena temeljnih aktivnosti evropskega združenja. V začetku tega leta je sklad, sredstva sklada se vodijo ločeno od
poslovanja in sredstev organizacije, razpolagal s sredstvi v višini 68.528,30 €.
•Delegati so izmenjali podatke in izkušnje s spremembami
nacionalnih predpisov, ki zadevajo delo poklicnih voznikov.
•Sprejeta je bila odločitev, da bo 42. kongres leta 2014
v Franciji.
Po svečani otvoritvi kongresa so si udeleženci iz Slovenije
ogledali Vaduz, glavno mesto kneževine Liechstenstein. Lepota in urejenost mesta sta jih navdušila. Pozno popoldan
so se odpeljali v Feldkirch, 800 let staro avstrijsko mestece
v pokrajini Volarlberg, kjer so imeli zagotovljeno prenočišče. V nedeljo zjutraj smo odpotovali proti domu. Na poti
smo se ustavili v tirolski prestolnici Innsbruck, ter si ogledali
center mesta in slavno letalnico na robu mesta. Po dobrem
kosilu smo se usmerili proti domu. V udobni vožnji in dobrem razpoloženju smo v večernih urah zaključili potovanje.
Leta 2007, ko je bil kongres v nemškem mestecu Ansbach,
je organizacijo udeležbe predstavnikov Zveze ZŠAM Slovenije na evropskem kongresu IAGHS prvič prevzel Milan Pečnik, nato pa s tem nadaljeval vsako leto. Izjema je bilo leto
2011, ko je bil ta kongres izveden kar v organizaciji ZŠAM
Savinjske doline v Žalcu. Organizacija obiskov je tako postala že kar tradicija, ki se je nadaljevala tudi letos. Tako kot
vsakokrat do sedaj, je bila tudi tokrat izvedena odlično in v
veliko zadovoljstvo vseh udeležencev. Dvomim, da je še kje
organizacija, ki jo podpredsednik ne samo vodi ampak tudi
vozi. Pri nas je tako, zato izrekam Milanu Pečniku, prepričan
sem da v imenu vseh ki so bili kadar koli udeleženi, zahvalo
in pohvalo za odlično opravljeno delo.
Zlato Zaletel
Na zdravje!
Naša lepa in edinstvena uniforma
STROKA
Obrtna delavnica ali šola vožnje?
Veljavni Zakon o voznikih je določil nove oblike
usposabljanja za kandidate za voznike motornih
vozil. Spremenil je zahteve za ustanovitev oz. odprtje nove šole vožnje, kot se po novem imenujejo
ustanove, ki se ukvarjajo z usposabljanjem bodočih voznikov. Tako pri njih, kot tudi pri praksi, ki
velja v Izpitnih centrih (IC), pa se pojavljajo nekateri paradoksi, ki so nerazumljivi. Že prej veljavni
predpisi so pri ljudeh, ki so v tem poslu, povzročali nejevoljo in razne odpore. Novi predpisi, pa so
zadeve še poslabšali saj so nekatere določbe tako
Zakona o voznikih kot Zakona o pravilih cestnega
prometa (o njem kdaj drugič) nejasne, da ne rečem
neizvedljive.
Šole vožnje (preje: avto šole) imajo v Sloveniji kar bogato tradicijo. Prve so ustanovili v okvirih Zveze šoferjev in
avtomehanikov (ZŠAM) za kategorije CDE in v Avto moto
Zvezi (AMZS) za A in B kategorijo, pa tudi na nekaterih šolskih ustanovah, kmetijskih šolah in Delavskih univerzah. V
začetku so v te ustanove prihajali ocenjevalci iz generalne policijske uprave iz Ljubljane,v kasnejših letih so bile
komisije ustanovljene pri nekaterih večjih občinah. Člani
komisij so bili mojstri avtomehaničnih delavnic, in predvsem prometni policisti iz posameznih policijskih uprav.
Pogoji za učitelje vožnje so se spreminjali, saj so v začetku
usposabljali kandidate bolj aktivni člani AMZS in ZŠAM. Z
razvojem prometa pa je zakon dovolil to delo vsem tistim,
ki so imeli vozniško dovoljenje vsaj tri leta. Po letu 1970 je
izšel predpis, da smejo kandidate pripravljati samo posebej izobraženi vozniki inštruktorji. Posamezne šole so pridobile koncesijo za usposabljanje inštruktorjev, ki so lahko
opravljali inštruktorske izpite pred dokaj strogo komisijo
Ministrstva za notranje zadeve. Izpitov je bilo skupaj se-
dem, na koncu pa je kandidat moral opraviti še praktični
izpit iz vožnje motornega vozila. Posebej je bil težak izpit
iz motoroznanstva, saj tisti, ki niso bili prijatelji mehanike
tega izpita niso opravili zlahka. Tudi pisec tega sestavka
sem pristopil k izpitu in dobil vprašanja o prednji premi
in natančnem opisu (z imeni) vseh mehanskih sestavnih
delov od kolesa motornega vozila do volana. Ker sem bil
prvič na izpitu sem imel možnost zamenjave listka, vendar
je bil to članu komisije že znak, da ne znam dovolj, na
vprašanja pa niti pod razno nisem znal odgovoriti. Drugi
listek z vprašanji pa je bil lahek, tako se jih še danes spominjam: osvetlitev registrske tablice, opiši vse naprave, ki
dajejo zvočne signale in kakšna je razlika med bogato in
revno mešanico. Vse tri odgovore sem natanko razložil
tako, da je spraševalcu spodnja čeljust kar padla navzdol.
Gledal me je, kot da sem z drugega sveta in me z resničnim presenečenjem ocenil pozitivno. Tako sem vse izpite
opravil v prvo. Tudi praktično vožnjo, na kateri me je ocenjeval znani ljubljanski predsednik B. Ham. Le moj fičko
je v začetku malo cukal, ker je bil motor hladen in prav to
mi je na koncu ocenjevalec tudi očital, da sem bil premalo
pozoren na ročico za zrak. Pri fičku je bila med sedežema.
Šole vožnje so se z razvojem tehnike in prometne varnosti
razvijale, tako tudi izpitne komisije, ki pa so se zaradi sprememb državne uprave selile z občine na Upravne enote in
končno pod okrilje Agencije RS za varnost prometa. Kmalu po osamosvojitvi se je omogočilo šolam prehod v zasebništvo. Od tega trenutka dalje se je odgovornost za uspeh
šol razpršila na več faktorjev. Zaradi ljubezni do prometa,
ki so ga gojili posamezni inštruktorji, smo pridobili veliko
sijajnih zasebnih šol, če ne še več, pa takih, ki so iskale na
tem področju le zaslužek. Dobre šole so bile zaradi nelojalne konkurence pogosto ovirane pri napredku, saj so jih
one druge onemogočale z raznimi (zvitimi) prijemi kot recimo: do izpita v 14 dneh, ali za vozniški izpit samo 600 €.
Zadeve so se zaostrovale in občasno kulminirale v raznih
sporih in z zapiranjem vrat dobrih šol.
Prejkone negativen trend vzpodbuja tudi sedanja zakonodaja, ki se je osredotočila na možnost odpiranja eno
osebnih šol. In tako smo prišli do tega, da je šola vožnje
en človek, ki mu zadošča eno motorno vozilo.
Tako šolo poimenujem potujoča delavnica ali pisarna.
Zakon o voznikih je v 29. členu določil naslednje pogoje:
•Šola mora imeti učilnico, ki je primerna za učenje odraslih;
•Imeti mora eno vozilo za poučevanje kandidatov;
• …
V nadaljevanju ta člen govori o neprometni površini in
določa, da smejo v šoli vožnje usposabljati kandidate le
učitelji vožnje. Zanimiva je tudi določba, da mora šola vožnje zagotoviti strokovnega vodjo šole in zahteva zanj celo
obliko zaposlitve (podjemno pogodbo ali pogodbo o delu).
Na videz nedolžno navajanje pa pomeni tudi različne interpretacije določb člena. Takoj se srečamo z nejasnim
stališčem koliko oseb mora biti v šoli. Te določbe v členu ni. Ni določeno niti za učitelja vožnje in ne za učitelja
prometnih predpisov, kakor tudi ne za strokovnega vodjo
šole. Pri zadnjem celo omenja nekakšno zagotovitev te
funkcije. Natančno sicer določi eno motorno vozilo, učilnico in poligon, ne omenja pa ljudi, ki bi jih moral omeniti
na prvem mestu. Materialne zahteve so vedno podrejene
ljudem in ne obratno, kot je v našem primeru. In sedaj
si vsi iz določbe enega motornega vozila tolmačijo, da je
dopustno odpreti šolo vožnje z eno osebo.
Pomembna je tudi besedica: imeti. Ta pomeni, da lahko
prosilec komisiji predloži za vse objekte in subjekte bodoče
šole pogodbe o najemu vozil in prostorov ali lizing najem.
Lahko pa je lastnik objektov in naprav. Iz prakse je znano,
da takoj po prejemu odločbe o vpisu v register šol voženj
del objektov prosilci takoj odpovejo, saj jih praviloma ne
uporabljajo. To so učilnice in poligoni. Učilnice si priredijo
v stanovanjih in trdijo, da usposabljajo individualno, za
poligone pa uporabljajo razna parkirišča. Za vsak primer
imajo pri roki fiktivne pogodbe za učilnice in poligone, ki
jih (za nekaj evrčkov) podpišejo razne odgovorne osebe in
služijo izključno nenadnim pregledom inšpekcije.
Vsa ta zmešnjava pa ima tudi vpliv na rezultate na vozniških izpitih. Opravil sem vpogled v podatke šol iz Ljublja-
9
STROKA
ne, kjer opravlja delo 33 šol vožnje. Uspešnost je podana v
spodnji razpredelnici. Zanimiv je podatek, da je uspešnost
razmeroma visoka na teoriji. Dobro je znana razširjenost
uradnih testnih pol s katerimi razpolagajo učitelji predpisov, ki usmerijo pozornost na nekaj urah tečaja predvsem
na reševanje testov in na sam način in potek vozniške izpita. Bolj kruti in povsem blizu realnosti so podatki o uspešnosti na vožnji, ki je povprečno 49%.
Podatki v PIKu (Program izpitnih komisij) za čas od 1. 1.
2013, do 21.4.2013. Številke so naslednje (za vse kategorije skupaj):
•na IC Ljubljana je pripeljalo kandidate na praktični del
izpita 33 šol vožnje;
•uspešnost na teoriji je bila 75,67%;
•uspešnost na vožnji je bila 49,27%;
•med 40 in 50% 16 šol;
•med 30 in 40%
4 šole;
•manj kot 30%
1 šola;
•več kakor 50%
12 šol.
Iz podatkov je razvidno, da je kar 21 šol pod nivojem 49%,
kar je zagotovo zelo neugoden podatek. Je pa bolj razveseljiv podatek, da je 12 šol na boljšem uspehu, kot je
povprečje. Nujno bi bilo potrebno temeljito razčistiti zakaj
je 21 šol slabših od povprečja in preveriti kakšna je strokovnost učiteljev, saj ta zagotovo šepa. Toda stvar teče
mirno dalje …
In tako pridemo zopet na začetek. Ali naj bo šola vožnje
strokovno pedagoška ustanova, institucija (podjetje ali
s.p.) ali le zasebna rokodelsko obrtna delavnica. Po mojem prepričanju ne more biti to drugo, ampak ustanova,
ki se ravna po pedagoških principih usposabljanja ljudi.
Predavatelji in učitelji vožnje morajo poznati vsaj osnove
učnih procesov, v sebi morajo imeti kanček pedagoškega
Erosa (ljubezni do prenašanja znanj na druge ljudi).
Pri tako nejasnih določbah zakonov, tega ne bo mogoče
doseči. Res pa je tudi, da za vse niso krivi izključno predpisi in norme. Kriva je razčlovečenost in nuja po denarju.
Vendar je na obzorju zarja, ki se kaže v novi organiziranosti Agencije RS za varnost prometa. Mislim, da bo prav
ona morala streti dokaj težke orehe pri ograjevanju vrtičkov na izpitnih centrih kakor pri organiziranosti in strokovnosti šol voženj.
Franjo Jurman
Grah Lighting z zelenimi
LED-diodami izboljšuje vidljivost
na nizozemskem podeželju
22. maj 2013 – Vodilni slovenski proizvajalec LED-razsvetljave Grah Lighting je skupaj z nizozemskim partnerjem našel pravi način za osvetljevanje ruralnih območij s
solarnimi LED-lučmi. Svetilke, opremljene z zelenimi LED-diodami, porabijo malo energije in omogočajo boljše zaznavanje barv.
Z nizozemskim partnerjem Solar&LED Solutions je domači
proizvajalec Grah Lighting našel pravo rešitev za podeželska
območja. Solarne svetilke iz družine Aerolite imajo izredno
nizko porabo električne energije. Zaradi tega je lahko avtonomija baterije svetilke daljša, kar je v slabših vremenskih
razmerah, ki so značilne za Nizozemsko, zelo pomembno.
Na podeželskih območjih standardi osvetljevanja niso tako
visoki kot v mestih, zato je lahko svetloba manj intenzivna.
Zelene LED-diode omilijo bleščanje, omogočajo boljšo barvno percepcijo in dajejo prijetnejši svetlobni učinek. Zelena in
modra svetloba LED-diod omogočata boljše zaznavanje kontrasta. Kako dobro vidimo v temi, ni odvisno namreč samo od
intenzivnosti svetlobe ampak tudi od svetlobnega spektra.
Grah Lighting je že vrsto let podpornik in donator mednarodne nepridobitne organizacije International Dark-Sky Association (http://www.darksky.org/), ki svoje delovanje usmerja v
zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja, ohranjanje življenja nočno aktivnih živali ter zagotavljanje ustrezne vidljivosti
in varnosti na cestah. Manj kot sto svetovnih proizvajalcev s
potrdilom »IDA Fixture Seal of Approval« izdeluje ustrezne,
do okolja prijazne izdelke za zunanjo razsvetljavo.
Grah Lighting SG Automotive, d.o.o.
10
STROKA
Transport show
Dolgo pričakovan Transport show se je kljub slabšemu vremenu uspešno odvil zadnji vikend v maju.
Obiskovalci so lahko prvič v Sloveniji videli novega
mercedesovega arocsa in atega, novega volva FH,
novega iveca stralis ter MANa in Scanio z Euro 6
motorji, med tem ko je Reanult Trucks obveščal
obiskovalce o prihodu povsem nove palete tovornih vozil.
V petek je prireditev odprl predsednik uprave BTC d.d.,
gospod Jože Mermal, ki je poudaril, da ima takšna prireditev zelo pozitivno sporočilo in da je zelo zadovoljen, da je
organizirana ravno v BTC logističnem centru. Organizator
je ob tej priložnosti tudi podelil priznanja za gospodarsko
vozilo leta. Tekmovanje je potekalo dva meseca, glasovalo
pa je 3692 bralcev revije Transport. Izbirali so v dveh kategorijah: dostavnik in tovornjak leta. V kategoriji dostavnik
leta so med finalisti mercedes-benz citan, dacia dokker
in ford transit custom/tourneo custom za dostavnik leta
Bogata ponudba razstavljavcev in spremljajočega programa je v soboto na razstavišče v Logističnem centru
BTC privabila tudi veliko obiskovalcev, ki so se navduševali
nad razstavljenimi tovornjaki in opremo, za dodatno za-
Kljub nekoliko slabšemu vremenu, je prireditev obiskalo veliko
ljudi.
bavo pa so poskrbeli pri reviji Transport. Če je koga zeblo,
se je zagotovo ogrel ob nastopu dveh deklet, ki sta na
zelo atraktiven način oprali slovenski dostavnik leta. Ob
glasnem spodbujanju in navijanju množice sta uprizorili
vroč šov in obiskovalci so ju nagradili z bučnim aplavzom.
Sledilo je tekmovanje za najmočnejšega Slovenca v okviru
serije Martin Krpan. Fantje so prevračali 400-kilogramsko
Slovenski tovornjak leta – volvo FH.
bralci in žirija izbrali slednjega. Ob prevzemu plakete je
generalni direktor Summit Motors, d. o. o., ki uvaža Fordova vozila, dejal: » Zelo smo zadovoljni z osvojeno lovoriko,
ki pa ni prva, saj je dostavnik že osvojil naslov evropskega
dostavnika leta.«
V kategoriji tovornjak leta pa je kljub temu da je iveco
stralis osvojil naziv evropski tovornjak leta, srca slovenskih prevoznikov osvojil novi volvo FH. Priznanje je prevzel
Dušan Mavrič, direktor blagovne znamke za Slovenijo in
Hrvaško, ki je ob tem poudaril: » Novi volvo FH ni nov le
na izgled, temveč v sebi skriva številne tehnološke novosti, ki olajšajo delo vozniku, na višji nivo pa dvigajo tudi
ekonomičnost in varnost.« Po podelitvi je goste zabavala
Mama Manka.
Brez lepih deklet ni sejma.
Tekmovanje za najmočnejšega Slovenca.
pnevmatiko, nosili polne sode in akumulatorje ter se borili
s sekundami in stotinkami. Med sedmimi tekmovalci se je
za najmočnejšega Slovenca okronal Damjan Slapnik. Aktiven dan je s svojim nastopom zaključila skupina Atomik
Harmonik.
Dobitnik priznanj za gospodarsko vozilo leta: Dušan Mavrič,
Volvo d.o.o. (desno), David Jurič, Summit motors d.o.o. ( v sredini), priznanja pa je podelil Janko Pirkovič direktor BTC logističnega centra.
11
PREVENTIVA
Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije čestita vsem članicam in članom ZŠAM,
poklicnim voznicam in voznikom ter avtomehanikom ob prazniku Dnevu šoferjev in avtomehanikov Slovenije.
Srečno vožnjo!
Zveza ZŠAM Slovenije
ZŠAM Trbovlje želi vse najboljše ob našem prazniku 13 julij dan šoferjev in avtomehanikov.
Upravni odbor ZŠAM Trbovlje
ZŠAM Gornja Radgona:
Razdelili so 480 odsevnih jopičev
Radgonski osnovnošolci skupaj z vodstvenimi člani iz Združenja šoferjev in avtomehanikov po sprejetju odsevnikov
Združenje šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona, v
katerega je vključenih 132 članov območja Upravne enote Gornja Radgona, to je območja občin Apače, Gornja
Učenci prvih razredov Osnovne šole Gornja Radgona
12
Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, namenja veliko pozornosti prometni varnosti, še predvsem osnovnošolskih otrok. V ta namen je radgonsko združenje šoferjev
pred kratkim zaključilo akcijo nudenja odsevnih jopičev
osnovnošolcem območja Upravne enote Gornja Radgona.
Na tem območju živi sicer 20.328 ljudi, med katerimi jih
je vključeno v osnovne šole 1.532. Na vse Osnovne šole,
te so v Apačah, Gornji Radgoni, na Kapeli, pri Negovi, Radencih in Svetem Juriju ob Ščavnici, je Združenje šoferjev
in avtomehanikov Gornja Radgona, razdelilo kar 480 odsevnih jopičev. Nabavo odsevnih jopičev je podprlo preko
30 sponzorjev.
Odsevne jopiče, ki jih je ponudilo Združenje šoferjev in
avtomehanikov Gornja Radgona osnovnošolcem, bodo
uporabljali predvsem učenci nižjih razredov v akcijah, ki
jih pripravijo po šolah.
Tako smo denimo radgonske učence nižje stopnje »zasledili« ob vaji PGD Gornja Radgona, kjer je bilo prikazano
reševanje ukleščenega voznika osebnega avtomobila ob
prometni nesreči.
Franci Klemenčič
PREVENTIVA
Kolesarski izpiti in tekmovanje
Kaj veš o prometu v Poljčanah
Tako kot že nekaj let so tudi letos s v OŠ Poljčane organizirali v 5. razredih tečaj za pridobitev izpita za vožnjo s kolesom. Pri praktičnem usposabljanju so znova potrebovali
pomoč uniformiranih članov našega združenja. V času
od ponedeljka, 15. aprila 2013 do petka 19. aprila 2013
so budno spremljali vožnjo otrok pod mentorstvom učitelja Mirana Voglarja. Zadnji dan je šlo zares in vsi so se
izkazali in prejeli vozniško dovoljenje za vožnjo s kolesom
na cesti. Veseli smo, da je s pomočjo naših uniformiranih
članov znova nekaj več otrok, ki bodo s pridobljenim znanjem varni udeleženci v prometu.
Na OŠ Poljčane pa je letos v torek, 28. maja 2013 potekalo tudi medobčinsko tekmovanje otrok »Kaj veš o prometu« s sodelovanjem SPV-ja iz Slovenske Bistrice. Tekmovanja se je udeležilo preko 80 otrok iz Makol, Oplotnice,
Slovenske Bistrice in Poljčan. Poleg teoretičnega znanja so
opravili tudi praktično vožnjo s kolesom po središču Poljčan, kjer se odvija najbolj gosti promet. Naši uniformirani člani pod vodstvom poveljnika Stanka so sodelovali
pri oceni praktične vožnje otrok na določenih prometnih
točkah. Znova lahko ugotavljamo, da so otroci vzorni in
varni udeleženci v prometu in ni bilo veliko kazenskih točk.
Uspeha so se veselili vsi in ni bilo nevoščljivosti saj zmaga lahko le eden. Tekmovalci in ostali, ki so sodelovali so
preživeli lepo dopoldne ob dobri organizaciji in želimo si
le lahko, da bi se otroci vedno obnašali v prometu tako
ogovorno in zrelo.
Mira Onič
Šolarji po opravljenem preizkusu znanja na izpitu za kolesarsko dovoljenje
Sodelujoči prostovoljci ZŠAM Poljčane na predstavitvi tekmovanja Kaj veš o prometu
12. tekmovanje
Kaj veš o prometu v Gornji Radgoni
V torek 22. maja je bilo v organizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Gornja Radgona,
v sodelovanju z Združenjem šoferjev in avtomehanikov
Gornja Radgona, radgonskih policistov in predstavnikov
Osnovne šole Gornja Radgona, organizirano 12. medobčinsko tekmovanje Kaj veš o prometu. Tekmovanja se je
Mladi tekmovalci
udeležilo skupno 23 tekmovalcev iz Osnovnih šol Apače,
Gornje Radgone, Radencev, dr. Antona Trstenjaka Negove
in Svetega Jurija ob Ščavnici. Ob tem je tekmovanje v
vožnji s kolesi, potekalo po ulicah Gornje Radgone, spretnostna vožnja s kolesi je bila na rokometnem igrišču ob
radgonski osnovni šoli, teoretični del kviza pa je bil v radgonski osnovni šoli.
Radgonski policisti so vsem udeležencem kviza predstavili tudi svojo dejavnost. Ekipno je zmagala Osnovna šola
dr. Antona Trstenjaka Negova, pred Osnovno šolo Apače
in Svetega Jurija ob Ščavnici. Med posamezniki je slavil
Nejc Senčar iz Osnovne šole Apače pred Špelo Juršnik iz
Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova in Aljažem
Brumnom iz Osnovne šole Sveti Jurij ob Ščavnici. Nejc
Senčar je kot prvak medobčinskega tekmovanja v Gornji
Radgoni, pridobil pravico nastopa na državnem tekmovanju v Ljubljani. To je bilo 1. junija. Tu je Nejc Senčar osvojil
peto mesto.
Poudariti je potrebno, da člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona zares dejavno sodelujejo v
Kvizu kaj veš o prometu v Gornji Radgoni od vsega začetka naprej.
Franci Klemenčič
Foto : Rado Marhold
13
PREVENTIVA
Prometna vzgoja učencev OŠ v Krškem
V Krškem smo člani ZŠAM v torek dne 14.05.2013 izvedli
aktivnosti v sklopu tekmovanja KAJ VEŠ O PROMETU pod
pokroviteljstvom SPV občine Krško in osnovne šole Leskovec pri Krškem. Letos so v sklopu tega tradicionalnega
tekmovanja potekala izobraževanja za pridobitev kolesarskega izpita učencev osnovnih šol, občinsko kolesarsko
tekmovanje ter tekmovanje dijakov Šolskega centra Krško
– Sevnica na skuterjih. Teoretični del prometnih predpisov
je potekal v razredih osnovne šole Leskovec pred člani izpitne komisije izpitnega centra za voznike motornih vozil UE
Krško. Praktični del je potekal na šolskem poligonu praktične vožnje pred šolskimi mentorji in učitelji praktične
vožnje avto šol. Člani ZŠAM Krško smo sodelovali pri pregledu tehnične brezhibnosti koles in skuterjev ter pravilni
opremi kolesarjev, predno so bili pripuščeni na tekmovalno progo po mestnih ulicah in javnih cestah. Nadzor na
tekmovalni progi je izvajala Policija in 17 članov ZŠAM.
Prostovoljci ZŠAM smo bili angažirani od 12.00 ure do
16.00, ure vsak član je z delom prispeval 4 ure, vsi člani
skupaj 68 ur. To je naš tokratni prispevek k večji varnosti
tekmovalcev in ostalih udeležencev v prometu. V lepem
vremenu se je tekmovanje odvijalo brez zastojev ali drugih
nevšečnosti.
Jernej Vintar
Kolesarski izpit
Kot že vsako leto se peti razredi pripravljajo na kolesarki
izpit. Tudi učenci 5.a in b razreda v osnovni šoli Vavta vas
smo se pripravljali na kolesarski izpit.
V začetku drugega ocenjevalnega obdobja smo začeli
delati vaje v delovnem zvezku. Začeli smo s prvo lekcijo
Oprema kolesa in kolesarja. V tej lekciji smo spoznavali
pravo opremo kolesa in kolesarja. V drugi lekciji z naslovom Prometni znaki smo se naučili veliko o prometnih
znakih: kaj pomenijo, kakšne vrste so in kako se moramo po njih ravnati. V tretji lekciji Vožnja s kolesom smo
se naučili, kako se pravilno vključevati v promet, pravilno
voziti po vozišču, kolesarski stezi, pasu in poti, kakšen odnos moramo imeti do pešcev in kako moramo ravnati na
prehodu za pešce in kolesarje.
V četrti lekciji Premiki s kolesom smo se naučili o vožnji
mimo, prehitevanju in zavijanju na desno in levo. S peto
lekcijo Prometna pravila smo se naučili o križiščih, desnem pravilu, pravilu srečanja, križišču s prednostno in ne
prednostno cesto, krožnem križišču in o prehodu ceste čez
železniško progo
Ko smo se vse to naučili, smo čez nekaj tednov šli opravljat teorijo s kolesom v šolo (1.,2.,3.,4. in5. lekcijo) v računalniško učilnico. Ko smo vsi opravili teorijo, smo šli 15.
maja opravljati praktični del na poligonu na šolskem igrišču. Imeli smo vaje za ravno vožnjo, zavijanje, zaviranje
in nakazovanje smeri. Naslednji teden smo opravljali izpit- praktični del. Na izpitu smo imeli 1x poskusno vožnjo,
nato pa izpitno. Vozili smo v skupini, do lekarne v Straži
in nazaj do šole. Z nami je vozil g. Srečko Glivar- sošolčev
oči. Ko smo šli zares, je bila razdalja med nami približno
14
50m. Vožnja po tej cesti je nevarna, ker se po njej odvija
gost promet s tremi križišči. Vsi smo opravili izpit razen
enega učenca. Na koncu smo dobili izkaznice. Zelo smo
bili veseli. Pri izvedbi poligona in končnega izpita so nam
veliko pomagali člani ZŠAM Straža.
Učenke OŠ Vavta vas:
Živa Merslavić, Žana Merslavić,
Maša Petrina in Urška Šiška iz 5. a razreda.
Na fotografiji g. Kavšček, g. Kum, g. Menart in g. Irt , policist
PP Dol.Toplice Jan Zavodnik in g. Srečko Glivar. Ne smemo pa
pozabiti na stalno pomoč naših razredničark - I. Janković in
B. Zemljič
PREVENTIVA
Dobitniki značk Javne agencije za
varnost prometa iz vrst ZŠAM Velenje
4. aprila je bil izveden posvet Javne agencije za varnost
prometa – AVP v zvezi z aktivnostmi svetov za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu - SPV. Tudi mnoge slovenske
ZŠAM se preko svojih članov vključujejo v aktivnosti preventive in prav je da poleg kovanja novih planov in strategij nadaljnje slovenske preventive in izboljšanja varnosti v
cestnem prometu nagradimo tiste najzaslužnejše člane.
Iz velenjskega ZŠAM sta bila za priznanje – značka AVP
predlagana kar dva člana.
Za bronasto značko AVP je bil predlagan Pečečnik Jože, ki
je aktiven član ZŠAM Velenje prav tako pa je tudi aktiven
član SPV. Njegovo delovno področje je predvsem na akcijah preventive v smislu zagotavljanja varnih šolskih poti,
zbiranja posameznih statističnih podatkov v sklopu programa dela SPV Mestne občine Velenje, sodelovanje na
kolesarskih izpitih in tehničnih dnevih za osnovnošolce in
srednješolce. Jožetu seveda čestitamo za prejeto priznanje in želimo da je še v nadalje tako aktiven kot do sedaj
tako v SPV kot tudi v ZŠAM Velenje.
Za srebrno značko AVP je bil predlagan Rado Jeromel, ki
tako po svoji poklicni poti kot vodja izpitnega centra Velenje, aktivnega članstva v ZŠAM Velenje, kakor tudi v smi-
slu prostovoljstva skrbi za preventivo v cestnem prometu.
Kot zunanji sodelavec SPV Mestne občine Velenje sodeluje s svojimi strokovnimi prispevki pri tehničnih dnevih,
sodeluje pri kolesarskih izpitih, zadnjih nekaj let pa vodi
okrogle mize za starejše občane in organizira ter izvaja
svetovalne vožnje.
Tudi Radotu vse čestitke za opravljeno delo in seveda apel
da je tako aktiven tudi še naprej.
Oder
Podelitev častnega znaka AVP
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne
občine Maribor je v skladu s Pravilnikom o priznanjih Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa obli-
koval predlog za podelitev priznanj Bronasti, Srebrni in
Zlati znak AVP. Priznanja AVP so se na slovesnosti podelila
sedmim posameznikom za njihovo večletno neprekinjeno
delo na preventivnem področju in za njihov prispevek k
večji varnosti v prometu.
Dobitnika Bronasti znak AVP sta sodelavec Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor Milan
POVODEN in član ZŠAM Certus Maribor Vinko KALOH.
Srebrni znak AVP sta prejela Beno ŠUMER, mentor prometne vzgoje na OŠ Prežihovega Voranca Maribor in Mirko STRNAD, poveljnik uniformiranih članov ZŠAM Certus
Maribor. Dobitnika Zlatega znaka AVP pa sta Peter BREZNIK s podjetja Primotehna d.o.o. in Maks KUCHAR podpoveljnik uniformiranih članov ZŠAM regije.
Na svečanosti je bila podeljena tudi Svečana listina AVP,
ki se podeljuje posameznikom in organizacijam za izreden
prispevek k večji varnosti v prometu in posameznikom za
življenjsko delo. Svečana listina je bila podeljena Mladenu
RODEŠU, ki se od leta 1970 aktivno vključuje in razvija
vzgojno preventivno delo. Je uspešen pri organiziranju
in vodenju tekmovanja poklicnih voznikov. Od leta 2004
je aktiven član komisije za akcije pri Svetu za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor. Je eden prvih
prostovoljcev, ki se je vključil v izvajanje šolske prometne
službe na območju MO Maribor. Svoje znanje in bogate
izkušnje skozi številne akcije prenaša na mlade udeležence v prometu.
Priznanja je podelil župan Mestne občine Maribor dr. Andrej FIŠTRAVEC. Vsem prejemnikom se je zahvalil za njihovo požrtvovalno delo. »Promet je stalnica v našem življenju, zato je potrebo posvečati posebno pozornost varnosti
v prometu,« je dejal župan dr. Andrej FIŠTRAVEC in izrazil
upanje, da bodo priznanja tudi dodaten motiv drugim za
nadaljnje delo.
Bojan KRAJNC
15
JUBILEJ
Blejskih 60 let
V soboto, 23. 02. 2013 je naše združenje organiziralo redni letni Občni zbor. Obenem pa smo praznovali tudi 60
obletnico združenja.
V nabito polni restavraciji hotela Krek, so nas poleg članov in naših najbližjih počastili s svojo prisotnostjo tudi
predstavniki Gorenjskih združenj iz Jesenic, Kranja in Tržiča, naš prijatelj g. Zlato Zaletel, kot predstavnik zveze
ZŠAM Slovenije in župan Občine Bled g. Janez Fajfar. Člani združenja iz Cerknega pa so se zaradi slabih vremenskih razmer opravičili.
Letošnji Občni zbor je zaradi praznovanja 60 obletnice
potekal nekoliko drugače kot običajno, oziroma bolj praznično.
Scenarij, kot smo si ga zamislili člani upravnega odbora
se je zlival z resnimi in strokovnimi poročili izvoljenih funkcionarjev združenja o delu v preteklem letu, ter petjem
Zdravljice in drugih narodnih pesmi vseh prisotnih, ob
spremljavi muzikantov iz Tuhinjske doline.
Poleg pregleda in potrditev poročil za preteklo leto se je
Upravni odbor na svoji redni seji pred Občnim zborom
odločil, da se ob obletnici zahvali za dela v preteklosti naslednjim članom:
G. Ravhekar Vitomirju iz Jesenic, Kobal Antonu in Pogačnik Jožetu iz Žirovnice, Sodja Francu z Bleda in Dijak Jožetu iz Radovljice in jim podelili plaketo »Znak s srebrnim
vencem«, dolgoletnemu tajniku združenja g. Lenartu Černetu pa »Plaketo z zlatim vencem«. Z priznanji za dobro
sodelovanje pa smo se zahvalili Zvezi ZŠAM – Slovenije,
združenjem Gorenjske regije in gasilskemu društvu Bled
– Rečica.
Upravni odbor se na svoji zadnji seji odločil, da poleg že
imenovanega častnega člana g. Stanka Laha, ob obletnici
imenuje še enega častnega člana združenja.
Ta čast je pripadla članu iz Bohinjske Bistrice, g. Klemenčič Zdravku. Močan in prisrčen aplavz vseh prisotnih pa je
bil dokaz, da je priznanje prejel pravi človek.
V svoje vrste smo slovesno vpisali tudi novega člana g. Vidic Matica. Samo enega, vendar zlata vrednega mladega
fanta z Bleda.
Ob koncu uradnega dela našega Občnega zbora in praznovanja obletnice nas je pozdravil župan Občine Bled,
g. Janez Fajfar, se nam zahvalil za prostovoljna dela na
področju preventive in vzgoje v cestnem prometu v občini,
nas povabil na občinsko proslavo, kjer smo prejemniki »
Častnega znaka Občine Bled«
V veselem prazničnem vzdušju se je uradni del neopazno
zlil v druženje pozno v noč.
Nekaj nelagodja nam je povzročalo vreme, saj se je zaradi
močnega sneženja marsikdo odločil, da se nekaj prej kot
običajno odpravi domov.
Na predvečer občinskega praznika, 9. Aprila, se nas je pet
uniformiranih članov udeležilo slovesnosti ob praznovanju
Občinskega praznika Občine Bled. Prejeli smo najvišje priznanje »Častni znak Občine Bled«, ki ga na proslavi lahko
podeli župan.
S ponosom smo se pred nabito polno Festivalno dvorano
slikali z županom in se mu zahvalili za izkazano pozornost
do našega združenja.
Vsem članicam in članom Zveze ZŠAM Slovenije en lep
pozdrav z Bleda.
Anton Zupan
OBVESTILA STROKOVNE
SLUŽBE ZVEZE ZŠAM SLOVENIJE
• Na Dan šoferjev in avtomehanikov Slovenije, vas v soboto, 13. julija vljudno vabimo k
udeležbi na osredji slovesnosti, ki bo potekala v sodelovanju Zveze ZŠAM Slovenije, ZŠAM
dolenjske regije in občine Žužemberk pred gradom Žužemberk s pričetkom ob 11.00 uri.
• Zveza ZŠAM Slovenije, ZŠAM celjsko-zasavske regije in ZŠAM Zreče vas vabijo na srečanje
ZŠAM na Rogli, ki bo potekalo v nedeljo, 21. julija na tradicionalnem prizorišču na Rogli.
Slavnostni gost bo predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. Prisrčno vabljeni v čim
večjem številu!
• Naše člane obveščamo, da smo bili obveščeni o izbrisu ZŠAM Črnomelj-Metlika-Semič iz
registra društev.
Zveza ZŠAM Slovenije
16
IZ NAŠIH ZDRUŽENJ
Franc Grabljevec, prejemnik plakete
humanosti Zveze ZŠAM Slovenije
V nedeljo, 24. februarja, je v prostorih OŠ Stična
v Ivančni Gorici potekal občni zbor Združenja šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica. Na obsežnem dnevnem redu je bil tudi slovesni trenutek,
ko je dolgoletni član združenja, Franc Grabljevec,
prejel za svoje dolgoletno delo na področju vzgoje
in preventive v cestnem prometu, najvišje priznanje
Zveze ZŠAM Slovenije, Plaketo humanosti.
Plaketo humanosti je za dolgoletno in prostovoljno delo
na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu,
Francu Grabljevcu izročil član predsedstva Zveze ZŠAM
Slovenije in predsednik ZŠAM Ivančna Gorica Franc Bivic,
čestitkam pa se je ob tej priložnosti pridružil tudi župan
domače občine Ivančna Gorica, Dušan Strnad.
Iz obrazložitve ob podelitvi plakete:
Franc Grabljevec je član ZŠAM Ivančna Gorica že od leta
1961, torej spremlja delo združenja tako rekoč od njegove
ustanovitve dalje. Franc je kljub temu, da je bilo služenja
kruha za volanom poklicnega šoferja težko, vedno našel
tudi čas za prostovoljno delo v združenju, še posebej pa
se je skozi leta posvetil področju preventive in vzgojo v
cestnem prometu. Prav topa je tisto področje, kateremu
je Franc namenil več kot 20 let svojega udejstvovanja v
javnem življenju.
Z delom v preventivi in vzgoji v cestnem prometu je začel že v času nekdanje občine Grosuplje, seveda pa je vse
svoje izkušnje uspešno prenesel tudi v Svet za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu novoustanovljene Občine
Ivančna Gorica. V SPV Občine Ivančna Gorica je deloval
kar štiri mandate, od tega tri mandate kot predsednik.
Franc Grabljevec je pri delu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu prepoznal svoje poslanstvo, da s svojim
znanjem in izkušnjami prispeva pomemben delež k večji
varnosti v cestnem prometu in k lepšemu življenju v občini.
Vse to ga je pripeljalo tudi med člane Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, kjer je v dveh mandatih lahko s svojim
delovanjem še več prispeval za razvoj domače občine.
Franc Grabljevec je tisti, ki vedno »bdi« nad cestami v občini Ivančna Gorica, s svojimi nasveti in opozorili je razrešil
že marsikatero prometno problematiko, v preteklosti se je
še posebej zavzemal za izgradnjo pločnikov in postavitev
prometne signalizacije tam kjer je bilo to nujno potrebno.
Seveda pri svojem delu nikoli ni bil sam, skupaj z drugimi
člani ZŠAM Ivančna Gorica še vedno izvaja številne vsakoletne preventivne akcije.
A najbolj ga veseli delo z mladimi. Številne generacije
otrok so kolesarski izpit opravile ravno pod njegovim budnim očesom. Vsako leto uspešno sodeluje tudi pri organizaciji kolesarskih tekmovanj po šolah v občini Ivančna
Gorica. Brez dvoma pa je bil marsikateremu prvošolčku
začetek šolanja precej lažji, ker ga je varno pospremil do
šole prijazni stric v šoferski uniformi. Francu Grabljevcu
se je tudi potrebno zahvaliti, da šolarji v občini Ivančna
Gorica tako ponosno in vestno nosijo rutice in kresničke.
Njegovo dolgoletno delo ni ostalo neopaženo. Prejel je več
priznanj domačega združenja in Zveze ZŠAM Slovenije, že
leta 1975 je prejel od tedanjega republiškega Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu najvišje priznanje, plaketo vzornega voznika. Njegovo življenjsko delo pa
je bilo leta 2006 nagrajeno tudi z občinsko nagrado Zlati
grb občine Ivančna Gorica.
Prepričani smo, da bo gospod Franc s svojimi bogatimi
izkušnjami še naprej nadaljeval svoje plemenito delo, za
vzgojo mladih in še večjo varnost na naših cestah.
Matej Šteh
Foto: Gašper Stopar
Ob Francu Grabljevcu predsednik ZŠAM Ivančna Gorica, Franc Bivic in župan občine Ivančna Gorica, Dušan Strnad
17
IZ NAŠIH ZDRUŽENJ
Občni zbor ZŠAM Laško
Združenje šoferjev in avtomehanikov Laško, je imelo letos
svoj redni letni občni zbor v nedeljo, 10. marca 2013 v
prostorih hotela Hum v Laškem s pričetkom ob 9. uri.
Za otvoritev in dobro razpoloženje je že takoj na začetku
poskrbela pihalna godba iz Vrha nad Laškim, na kar je
sledil še pozdravni govor predsednika. Veseli smo bili, da
stva in ko je to zavzelo svoja mesta, so sledila poročila
od predsednika, blagajnika, nadzornega odbora, poveljnika uniform in predstavnika za šport. Posebnih razprav
po poročilih ni bilo, veseli pa smo bili besedam vabljenih
gostov, saj smo razen zahval iz njihovih ust slišali še posebne čestitke in spodbudne besede še za v naprej, predvsem na račun naših odličnih tekmovalcev. Po sprejetju
in potrditvi plana dela za leto 2013 je sledila še podelitev
stažnih značk in priznanj, posebno našim tekmovalcem,
kot tudi nekaterim posameznikom kateri imajo še posebne
zasluge za dobro delovanje našega Združenja.
Že smo prišli do zadnje točke dnevnega reda in to je bila
točka razno in ker pod to točko ni bilo posebnih razprav,
se je predsednik vsem zahvalil za udeležbo z željo, da še
malo ostanemo skupaj in si ob skromni zakuski še izmenjamo nekaj besed. Da pa je jed bolje teknila pa so zopet
poskrbeli člani pihalne godbe z Vrha nad Laškim.
Vsem, ki ste si ravno na nedeljo vzeli čas in s svojo prisotnostjo popestrili naš občni zbor se iskreno zahvaljujemo in vas
pozdravljamo s šoferskim pozdravom Srečno vožnjo!
Robi Ožek
Pozdravni govor podpredsednika in delovno predsedstvo
so se občnega zbora udeležili vsi vabljeni gostje od župana, predstavnika policije, predstavnika AMD-ja in SPV-ja,
kakor tudi podpredsednik Zveze g. Pečnik Milan, predsednik Regije g. Franci Janžič, Regijski poveljnik g. Bojan
Predovnik in seveda ostali posamezniki včlanjeni v drugih
društvih Celjsko-Zasavske Regije.
Da je lahko občni zbor potekal po predloženem dnevnem
redu je predsednik predlagal izvolitev delovnega predsed-
Poročilo poveljnika uniform
Občni zbor ZŠAM Rogaška Slatina
Člani združenja šoferjev in avtomehanikov Rogaška Slatina smo se zbrali 6. aprila 2013 na občnem zboru v gostišču Trije Ribniki. Pregledali smo, kaj smo v preteklem letu
naredili in kaj še moramo v naslednjem. Posebno pozornost smo namenili našim najmlajšim in varni poti v šolo,
aktivni pa smo bili tudi na ostalih akcijah iz področja prometne preventive: Varnostni pas - vez življenja, ustavi se
vlak se ne more, kolesarski izpiti za učence OŠ.
Predsednik Janko Veber je predal prvi dami združenja Cvetki
Pažon plaketo Zveze ZŠAM Slovenije
Utrinek iz zbora članov
Poleg tega smo delovali na vseh prireditvah v kraju samem
in okolici. Med letošnjimi dejavnosti je posebej izpostavljena 60. letnica ZŠAM Rogaška Slatina, ki bo 6. julija 2013.
Občnega zbora našega združenja se je udeležil tudi predsednik Zveze ZŠAM Slovenije. Ponosni smo, da smo imeli v
naši sredini tako visokega gosta. Predsednik Janko Veber
18
je naše delo pohvalil, saj je bilo iz poročil razvidno, da smo
zelo delovno društvo in nam je ob tej priložnosti izročil
priznanje ob naši 60. Letnici. Pri tem nam je zaželel še veliko uspeha v našem nadaljnjem delu. Seveda pa ni manjkalo čestitk in pohval vseh vabljenih na naš občni zbor.
Podelili smo stažne značke za večletno dejavnost. Ob tej
priložnosti se naj iskreno zahvalim vsem uniformiranim članom za njihov trud, ki ga delijo z mano in jim želim vse dobro.
Po končanem uradnem delu je sledila zakuska. Ob prijetni
glasbi Braneta Gradišnika s prijateljem smo se zabavali
pozno v noč. Bilo je prijetno poklepetati z vsemi prisotnimi
in tudi smeha ni manjkalo, kar je tudi prav. Nabrali smo si
novih moči za načrtovano delo v prihodnje.
Cvetka Pažon
IZ NAŠIH ZDRUŽENJ
Občni zbor ZŠAM Postojna
V soboto 2. 2. 2013 je v Gozdarskem šolskem centru v Postojni potekal že 58. redni letni občni zbor ZŠAM Postojna.
Kljub slabemu vremenu in ponekod slabo prevoznih cest,
se nas je zbora udeležilo več kot polovica članov. Letos je
bil to obenem tudi volilni občni zbor, saj je vodstvu potekel štiriletni mandat. Poleg članov so se zbora udeležili
tudi predstavniki sosednjih društev: Cerknice, Logatca,
Številčna udeležba zbora članov ZŠAM Postojna
Vrhnike in prijateljskih Slovenskih Konjic. Kot vsako leto
smo veseli, da se vabilu odzoveta tudi predstavnik policije g. Mitja Palčič in predstavnik SPV občine Postojna g.
Miha Marcola. Podatki, s katerimi nas seznanita, so več
kot zanimivi. Predvsem pa zaskrbljujoči kar se prometne
varnosti in kriminala tiče. Letos smo pogrešali župana g.
Jerneja Verebiča, ki mu je bolezen preprečila udeležbo.
Poročilo predsednika za preteklo leto in za štiriletni mandat upravnega odbora je bilo dolgo in polno zapisanih
dosežkov. To nam da vedeti, da je društvo preko celega
mandata opravilo veliko dela. Veliko pa je tudi takega, ki
se ga ne da zapisati v nekaj stavkih poročila.
Najbolj smo veseli, da je v preteklem letu naš predsednik
Stojan Žele dobil državno priznanje »Prostovoljec leta«. S
svojim delom si ga je pošteno zaslužil. Prav njegovo delo
je povod, da smo ga letos izvolili za nov štiriletni mandat.
Tako bo naš novi-stari predsednik še naprej vodil Združenje ZŠAM Postojna. Tudi v upravnem odboru skorajda ni
prišlo do sprememb. Podpredsednik je Konrad Žgavec,
tajnica je ostala Vida Lukančič, blagajnik Dušan Delak,
poveljnik uniformiranih članov pa Cveto Debevec, kot v
prejšnjem mandatu. Tako je očitno, da člani zaupajo dosedanjemu vodstvu.
Novo vodstvo, nov mandat, nov plan dela. Tako nekako
smo si zastavili nova štiri leta dela. Glede na splošno situacijo pa najbrž le-to ne bo lahko.
Zbor je bil v sled velikega števila točk dnevnega reda kar
dolg, vendar so nas vonjave iz kuhinje spomnile, da je večerja pripravljena in bo priložnosti za pogovarjanje več
kot dovolj še ob kakšni drugi priložnosti. Po večerji se je
druženje nadaljevalo v sproščenem vzdušju. Pogovori in
dogodivščine, izkušnje in spomini. Prijetno je vsaj enkrat v
letu srečati stanovskega kolega, s katerim sta morda skupaj obredla pol sveta, mar ne?
Vsem članom in bralcem Prometnega vestnika do naslednjega javljanja privoščimo »srečno in varno vožnjo«!
Vida Lukančič
Nagovor predsednika ZŠAM Postojna Stojana Želeta
00sofer_BBPunce504x238.pdf 1 21.10.2010 15:54:49
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
19
IZ NAŠIH ZDRUŽENJ
Iz občnega zbora ZŠAM Slovenska Bistrica
Ker se rednega letnega občnega zbora udeležuje vsako
leto večje število naših članov, ga že drugo leto izvajamo
v veliki sejni dvorani PGD v Slov. Bistrici.
Na željo naših članov pa smo letos pred občnim zborom
organizirali strokovno predavanje na temo: zbijanje kazenskih točk, sodobni tahografi in čas vožnje in počitek
poklicnih voznikov. Predaval je mag. Bojan Krajnc in odgovarjal tudi na številna vprašanja. Predavanje je bilo sprejeto z veliko hvaležnostjo.
leg koristnih informacij o problemih in delovanju zveze v
lanskem letu je poudaril tudi pomen delovanja regije. Tu
je označil Štajersko regijo kot eno vzornih pri povezovanju
združenj in članstva. Orisal je nastanek Štajerske iz prejšnje Mariborske in Ptujske in, da je bil prvi mandat v tej
regiji zelo pomemben, ki ga je vodilo ZŠAM Slov. Bistrica.
Pogled na udeležence občnega zbora
Delovno predsedstvo in osrednji poročevalec Franc Pišek
Po končanem predavanju se je pričel redni občni zbor na
katerem pa je bilo tudi kar nekaj gostov in to: Predsednik
IO Zveze Zlato Zaletel, predsednica ZŠAM Štajerske regije
Mira Onič, predstavnik občinskega SPV in AMD ter predstavniki ŽŠAM Certus, Ptuj, Poljčane, Gornja Radgona,
Rog. Slatina, Ruše in Slov. Konjice.
Iz podanih poročil in tudi iz poznejše razprave se je dalo
razbrati, da so člani Združenja v lanskem letu opravili številne koristne aktivnosti. Kot je poudaril predsednik Združenja Franc Pišek v svojem poročilu so tudi v lanskem letu
številni naši člani žrtvovali veliko časa in truda za vzgojo in izobraževanje naših otrok in občanov z namenom,
da zagotovimo večjo varnost v cestnem prometu. Tako je
bilo za aktivnosti kot so: Prvi šolski dan, Kolesarski izpiti
in kolesarski krožki, Čelada, Priveži svoje življenje, Kaj veš
o prometu in podobne dejavnosti namenjenih 528 ur prostovoljnega dela, kar je izvajalo 43 naših članov, ki so prevozili 1.952 km s lastnimi vozili. V ostalih aktivnostih vezanih na promet kot je varovanje pomembnejših prireditev,
urejanje prometa in parkirišč pa je sodelovalo 86 naših
članov, ki so v ta namen žrtvovali 657 ur prostovoljnega
dela in prevozili 1.771 km z lastnimi vozili. Če bi ta naš
prispevek iz področja prometne preventive ovrednotili, bi
bile to kar lepe številke.
V nadaljevanju pa je predsednik kar nizal aktualna dogajanja, ki so posebej zaznamovala našo dejavnost v lanskem letu. Kot prvo je omenil Praznovanje 90. obletnice
Zveze in naš prispevek pri tem, državno prvenstvo poklicnih voznikov v Ljubljani na katerem so naši poklicni vozniki
dosegli II. mesto na vlačilcu s priklopnikom, preselitev v
druge poslovne prostore in njihovo posodobitev s prostovoljnim delom naših članov, sodelovanje pri zelo uspešno
izvedenem regijskem tekmovanju in regijski proslavi, udeležba na tekmovanju v bowlingu v Trebnjem in nepozabna
dvodnevna strokovna ekskurzija v Tovarno FAP v Priboj,
katere se je udeležilo kar 74 članov.
Od pozdravnih nagovorov pa je bil seveda daleč najbolj
odmeven nastop predsednika IO Zveze Zlata Zaletela. Po-
20
Pod modrim vodenjem Franca Piška je uspelo to novo regijo povezat in ji dat novi bogat vsebinski zagon. Poudaril je
tudi, da smo bili edina regija v Sloveniji, ki smo uspeli pridobiti razpisna sredstva od države za vzgojno preventivno
dejavnost. Vse to regiji in članstvo v njej povezuje in zato
lahko tako uspešno deluje tudi sedaj pod novim vodenjem.
Zadovoljstvo o našem delu in sodelovanju so izrazili tudi
ostali gostje.
Ob zaključku občnega zbora pa so bile podeljene stažne
značke našim zaslužnim dolgoletnim članom, nato pa je
sledilo tovariško druženje.
Branko Vasa
OBVESTILO
ČLANOM
ZŠAM VELENJE
Upravni odbor ZŠAM Velenje obvešča svoje članice
in člane, da organiziramo dne 06.09.2013 ogled
tovarne CITROEN in LUKE KOPER.
Prijave sprejemamo na sedežu združenja na Kopališki cesti 3, Velenje, do 10.08.2013, vsako sredo v
času uradnih ur od 16:00 do 18:00 ure. Ob prijavi
je potrebno plačati akontacijo 20 €. Prijave se sprejemajo do zasedenosti avtobusa.
Več informacij lahko dobite na tel: 041 55 44 54.
UO ZŠAM Velenje
IZ NAŠIH ZDRUŽENJ
Člani ZŠAM Velenje na regijskem
in državnem tekmovanju
V mesecu aprilu je bilo v sklopu ZŠAM Zg. Savinjske doline izvedeno regijsko tekmovanje. Tudi člani ZŠAM Velenje
smo se pripravljali na ta dogodek in poskušali formirat
kar se da največ ekip, ki bi lahko stopile nasproti drugim
ZŠAM iz te regije. Čeprav imamo dosti članov, celo takih
ki so dnevno za volanom tovornjaka ali avtobusa, je bilo
kar težko najti tričlansko ekipo za tovornjake in tričlansko
ekipo za avtobuse, ter ekipo za hitre teste. Vsak je mojster
v svojem poslu in v službi, ko pa je potrebno iti na tekmovanje in se spopasti s teorijo in potem še s praktično
vožnjo pa zmanjka korajže.
Naši predstavniki so v ekipi hitrih testov prišli v vrh, pri
avtobusih na drugo mesto le pri tovornjakih bolj na koncu.
V skupnem pa smo zasedli tretje mesto. Vsem ki ste sodelovali na tekmovanju se najlepše zahvaljujem za udeležbo
ter kličem še drugim, da se naslednje leto »okorajžijo« in
odločijo sodelovati.
Tudi na državnem prvenstvu smo imeli dva predstavnika
in sicer v kategoriji avtobusi in kategoriji sedlasti vlačilec.
V avtobusni konkurenci smo zasedli šesto mesto izmed
dvajsetih tekmovalcev in v kategoriji sedlastih vlačilcev
peto mesto izmed osemnajstih tekmovalce.
Vsem tekmovalcem kličem še en toliko korajže tudi v naslednjem letu in čestitke za dosežene rezultate.
Rado Jeromel
Tekmovanje voznikov v ZŠAM
Celjsko – zasavske regije
Združenja ZŠAM Celjsko - Zasavske regije že vrsto let organizirajo za svoje člane regijsko tekmovanje voznikov.
Tekmovanje je potekalo na poligonu ZŠAM-a Savinjske doline v Rečici ob Savinji. Tekmovanje je potekalo v treh kategorijah in sicer v spretnostni vožnji avtobusov ali tovornjakov in v hitrostnem reševanju vprašanj s področja CPP.
Od enajstih združenj v regiji, se je tekmovanja udeležilo
pet združenj z 61 tekmovalci. Tekmovalna proga je bila
zelo zahtevna, sodniki, ki so bili iz vseh združenj regije, pa
so z vso resnostjo ocenjevali spretnost tekmovalcev.
Po končanem tekmovanju je na zabaviščnem delu poligona tekmovalce in sodnike pozdravil predsednik regije,
Franc Janžič, rezultate tekmovanja pa je razglasil podpredsednik zveze ZŠAM Slovenije, Milan Pečnik. Pokale
bodo prejeli tekmovalci na regijski proslavi v Radečah.
Uradnemu delu tekmovanja je sledilo družabno srečanje,
kjer ni manjkalo dobrega prigrizka in pijače.
Ob koncu prireditve se je predsednik regije zahvalil vsem
tekmovalcem in sodnikom, sponzorjem in vsem, ki so omo-
gočili izvedbo regijskega tekmovanja. Posebna zahvala
gre ZŠAM Savinjske doline za organizacijo in izvedbo celotne prireditve. Predsednik regije je v zahvali izrazil željo,
21
IZ NAŠIH ZDRUŽENJ
da se naslednje leto tekmovanja udeležijo še ostala združenja v regiji.
Prehodni pokal Celjsko – Zasavske regije je osvojila ekipa
ZŠAM LAŠKO.
ZŠAM Savinjska dolina
REZULTATI TEKMOVANJA CELJSKO ZASAVSKE
REGIJE IN PREJEMNIKI POKALOV
Kategorija AVTOBUSI:
Zlatko HRIBERNIK KT - 143 ZŠAM Laško
Rado JEROMEL
KT - 160 ZŠAM Velenje
Hilarij VANOVŠK KT - 175 ZŠAM Velenje
Kategorija TOVORNJAKI:
Zlatko HRIBERNIK KT - 32 ZŠAM Savinjska dolina
Anton TITOVŠEK KT - 226 ZŠAM Radeče
Matej SEVŠEK
KT - 233 ZŠAM Laško
Kategorija HITROSTNO CPP:
Peter KAVŠEK
KT - 230 ZŠAM Velenje
Franci TITOVŠEK KT - 320 ZŠAM Radeče
Ivan LESJAK
KT - 350 ZŠAM Velenje
EKIPNO: 1.
1. mesto: ZŠAM LAŠKO
2. mesto: ZŠAM SAVINJSKE DOLINE 3.mesto: ZŠAM VELENJE
KT - 1377
KT - 1469
KT - 2088
Člani ZŠAM Slovenska Bistrica v »IVECU«
V skladu s programom dela za leto 2013 smo organizirali
dva dnevno strokovno ekskurzijo v severno Italijo. Kot običajno je bil tudi tokrat MIBUSO avtobus poln do zadnjega
sedeža. Pa tudi vreme je bilo 15. in 16. aprila 2013 izjemno prijetno. To je seveda vse pripomoglo k prijetnemu
druženju naših članov.
Tokratno dva dnevno ekskurzijo po severni Italiji smo povsem zaupali Agenciji Slavija turizem iz Maribora in menim,
da je bilo tako prav. Že na prvih razgovorih pri direktorju
smo občutili izjemen posluh in pripravljenost, da nam izpolnijo vse želje. To so tudi dokazali skozi njihovo vodnico
Sandro Slatinek, ki je bila več kot odlična. Tako nas je prvi
dan popeljala okoli čudovitega in geografsko zanimivega
Gardskega jezera, kjer smo si ogledali tudi vse zgodovinske zanimivosti obalnih mestec. Nato pa smo šli na ogled
Verone, ki je po svoji zgodovini eno najbogatejših mest v
tem delu Italije. Naša vodnica nas je do podrobnosti seznanila z razburkano zgodovino menjajočih se vladarjev v
Veroni. Našim fantom pa je dala možnost, da so se slikali
ob intimnem dotiku z legendo veronske ljubezni Julijo. Po
dokaj napornem dnevu smo se napotili k počitku v Hotel
Gardesano v Turističnem centru v Bussolengu. Noč, ki je
bila za nekatere bolj kratka je kar hitro minila in že smo
bili v avtobusu na poti do Tovarne avtomobilov IVECO.
Pred tovarno Iveco nas je poleg tovarniške predstavnice
za stike z javnostjo pričakal tudi g. Ermin Pašanovič šef
Skupinski posnetek udeležencev na dvodnevnem izletu v Italiji
22
zastopništva Ivece v Sloveniji. On nam je tudi omogočil ta
ogled. Sprejem v tovarni je bil nadvse prisrčen saj so nas
postregli tudi s pijačami in sladicami. Po ogledu filma, ki
prikazuje razvoj podjetja smo odšli na ogled njihove proizvodnje. Ogledali smo si vse faze proizvodnje različnih
tipov njihovih vozil. Res je bilo kaj videti. Osebno smo se
lahko prepričali, da sodi proizvodnja njihovih vozil v sam
vrh tehnoloških dosežkov. Z lepimi občutki smo se poslovili
od naših spremljevalcev in tovarne in nadaljevali pot v zahodno Beneško laguno. Po laguni smo se prevozili z ladjo
in se ustavili v ribiški vasici Pellestrina, kjer smo polovili še
zadnje sončne žarke, poskusili njihov cappuccino in še kaj
nato pa nadaljevali pot proti domu.
Moram pa povedati, da našo potovanje z avtobusom ni
bilo tako gladko, saj smo se morali velikokrat ustaviti zato,
da ne bi v avtobusu ostalo kaj od naših dobrot in pijač, ki
smo jih vozli od doma. Pa tudi žene naših članov so nas
presenetile s pravimi kulinaričnimi dobrotami. Vina od
naših vinogradnikov pa smo imeli za pravo degustacijo,
tako, da na koncu nismo znali več oceniti katero je boljše.
To je bil tudi razlog, da so bili postanki kar pogosti, pa
nihče jim ni nasprotoval. Po ocenah udeležencev smo zopet preživeli skupaj dva lepa in nepozabna dneva. Domov
pa smo se vrnili v poznih nočnih urah in bi rekel, da kar
prijetno utrujeni.
B. Vasa
IZ NAŠIH ZDRUŽENJ
Priznanje ZOTKS
Krškemu ZŠAM
Na redni letni Skupščini Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije so
bila slovesno podeljena priznanja najzaslužnejšim posameznikom in društvenim organizacijam za njihov prispevek k razvoju in izobraževanju na
področju tehnične kulture. Ob koncu skupščine, ki je potekala 21.3.2013 v
Prešernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, je
bil Združenju šoferjev in avtomehanikov Krško podeljen Srebrni znak ZOTKS
za izvedene aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja v prometni preventivi. Prestižno priznanje je prevzel dolgoletni predsednik združenja Jernej
Vintar, ki je ob prevzemu napovedal nadaljevanje uspešnega dela tudi v
prihodnje.
Srečno vožnjo!
ZŠAM KRŠKO
Poplava naredila veliko škodo,
več tisoč ur prostovoljnega dela
Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Savinjske doline (ZŠAM), ki združuje 227 članov iz vseh šestih občin
Spodnje Savinjske doline in gostje, so se zbrali v svojih
prostorih v Ločici ob Savinji na zboru in pregledali lani
opravljeno delo ter si zadali nove naloge za letošnje leto.
Za uvod v zbor je nekaj pesmi zapel moški pevski zbor
ZŠAM Savinjska dolina, ki ga vodi Mija Novak, lani pa je
praznoval 40 letnico.
storov. Program za letos obsega, poleg redne dejavnosti,
še več vzdrževalnih del na objektu in poligonu združenja.
Na zboru so podelili plaketo tovarištva Janezu Svetku, srebrni venec ZŠAM je prejel Andrej Križan, zlatega Marjan
Tratnik. V združenje so sprejeli 11 novih članov, za novega
tajnika pa je zbor potrdil Leona Rozmana.
T. Tavčar
Uvodna pesem moškega pevskega zbora ZŠAM Savinjska dolina
Po besedah predsednika združenja Milana Pečnika, poveljnika Adolfa Škofa in referenta za šport Zlatka Hribernika, so program delo uspešno realizirali. Bili so na evropskem kongresu v Nemčiji, na proslavi 90. letnice ZŠAM
Slovenije, izpeljali regijsko tekmovanje šoferjev, se udeležili državnega v Ljubljani, sodelovali v akciji prvi šolski dan,
kolesarskih izpitih osnovnošolcev itd. Veliko škode pa so
združenju povzročile poplave 5. novembra lani, ko je narasla Savinja poplavila poligon in prostore. Voda je segala
kar 1.20 m visoko, tako, da so bili uničeni prostori in oprema. Člani združenja so pri čiščenju opravili več tisoč ur
prostovoljnega dela, nekaj dela pri odstranjevanju zemlje
s poligona pa jih čaka to pomlad. V razpravi so številni gostje izrazili pohvalo za uspešno sanacijo poligona in pro-
23
IZ NAŠIH ZDRUŽENJ
Postavljanje mlaja ZŠAM Slov. Konjice
Člani združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenske Konjice smo tokrat organizirali postavitev mlaja. Postavljanje mlaja v današnjih časih še vedno povezujemo s praznikom dela 1. maja, vendar začetki njegovega postavljanja
segajo daleč nazaj v zgodovino. Del članstva je pripravil
zelenje in oblikoval venček, del ekipe pa je odšel v gozd po
smreko. Med prevozom so imeli kar nekaj preglavic, ven-
dar, kakor vsako leto, je tudi letos smreka priromala srečno na cilj. Sledilo je lupljenje lubja in okrasitev mlaja. Končali smo s postavitvijo mlaja za društvenim domom, kjer
bo krasil in nas opominjal na zgodovinske trenutke. Sledilo je družabno srečanje na katerem hrane, pijače, muzike
ter dobre volje ni manjkalo.
Rajko FRIM
Tekmovalci ZŠAM Laško osvojili
zvezni prehodni pokal
tekmovalec iz ekipe pa je moral opraviti še EKO-vožnjo ter
pravilno nameščanje snežnih verig.
Vzporedno s tekmovanjem je potekalo tudi delovno srečanje poveljnikov uniform in praporščakov na nivoju Zveze.
Kljub črnim oblakom kateri so prekrivali deževno Ljubljano se je sonce sreče pokazalo v korist naših tekmovalcev
in zopet smo osvojili Zvezni prehodni pokal tretjič zapovrstjo, tako da je ta sedaj v naši trajni lasti.
Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo za dosežene uspehe, vsem udeležencem v prometu pa želimo Srečno in varno vožnjo!
Robi Ožek
Tekmovalci regijskega tekmovanja 27.4.2013 v Ločici ob Savinji
V mesecu aprilu je bilo regijsko tekmovanje članov Celjsko-Zasavske Regije na Avtopoligonu v Ločici ob Savinji.
Zopet se je ekipa tekmovalcev članov ZŠAM Laško prijavila na regijsko tekmovanje, kjer smo se pomerili v znanju
cestno-prometnih predpisov in spretnostni vožnji. Poleg
osvojenih posameznih pokalov smo zopet prejeli Regijski
prehodni pokal že petič zapovrstjo, kajti enega že imamo
v trajni lasti.
To je naše tekmovalce tako vzpodbudilo, da so se prijavili še na Zvezno tekmovanje, ki je potekalo 25. maja v
Ljubljani, kjer je bilo ravno tako tekmovanje iz znanja cestno-prometnih predpisov in spretnostni vožnji tovornega
vozila do 5 ton, nad 5 ton, tovornega vozila s priklopnikom
in tovornega vozila s polpriklopnikom ter avtobusa. Po en
24
Osvojitev pokala Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov
Slovenije v trajno last
IZ NAŠIH ZDRUŽENJ
Strokovno potovanje mentorjev
prometne vzgoje v Bosno in Hercegovino
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne jal v osnovni šoli »Musa Čazim – Čatić« ki spada v vrsto
občine Ljubljana tradicionalno pripravi vsako leto strokov- najboljših osnovnih šol v Sarajevu. S strani predstavnino potovanje mentorjev prometne vzgoje v evropske drža- kov Bosansko-hercegovskega avto-moto kluba nam je bil
ve z namenom, da se mentorji seznanijo z organizacijo in predstavljen sistem prometne vzgoje v cestnem prometu
izvajanjem prometne vzgoje v cestnem prometu v osnov- v osnovnih šolah v Bosni in Hercegovini. Ta program ti
nih in srednjih šolah tudi v drugih državah.
klubi sistematično izvajajo že več desetletij, vendar pa je v
Letos je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu šolskih programih zagotovljeno premalo učnih ur. Seveda
pripravil strokovno potovanje mentorjev prometne vzgoje pa jim primanjkuje tudi strokovnih pripomočkov (koles, zav cestnem prometu v Bosno in Hercegovino, in to od 11. ščitnih čelad itd.), zelo intenzivno pa uvajajo računalniške
do 13. aprila. To je že druga država, ki je nastala iz re- dejavnosti za teoretični pouk. Avto-moto klub izdaja tudi
publik nekdanje Jugoslavije, ki smo jo obiskali. Tako smo priročnike Poznavanje cestnega prometa za osnovne šole,
leta 2008 obiskali Republiko Makedonijo. Na potovanje teste in cd-je. Cilj vseh teh aktivnosti pa je zmanjšanje proso bili povabljeni tudi predstavniki združenj šoferjev in av- metnih nesreč. Vsi strokovni delavci s tega področja, katomehanikov, ki sodelujejo pri izvedbi različnih preventiv- kor tudi učitelji vedo povedati , da državne oblasti nimajo
no-prometnih akcij v cestnem prometu v osnovnih šolah v pravega razumevanja za tovrstno vzgojo. Popoldan je bil
ljubljanski regiji. Tako so se tega potovanja udeležili tudi namenjen nadaljnemu ogledu samega mesta Sarajeva z
člani ZŠAM Dolomiti Ljubljana, ZŠAM Pošta Telekom Lju- vsemi njegovimi značilnostmi.
bljana in ZŠAM Ivančna Gorica.
Tretji dan smo si najprej ogledali Tunel upanja, ki je bil
Prvi dan smo potovali po slovenski in hrvaški avtocesti po v zadnji državljanski vojni edini izhod iz obkoljenega SaLiki do Mostarja, kjer smo imeli prvi daljši postanek. Tu rajeva, potekal pa je izpod letališča Sarajevo. Seveda pa
smo si ogledali zna- je bila to tudi edina smer oskrbe mesta z življenjskimi
meniti stari most, potrebščinami. Pot smo nadaljevali proti domu. Ustavili
zgrajen davnega leta smo še v mestu Travnik, saj je bil tu v preteklosti sedež
1566, ki je pod zašči- turških vladarjev Bosne in Hercegovine. Tu smo si ogledali
to UNESCA, porušen tudi rojstno hišo Ive Andrića, edinega dobitnika Nobelove
pa je bil v zadnji dr- nagrade za književnost s področja bivše Jugoslavije. Požavljanski vojni leta tovanje smo nadaljevali mimo Jajca in po dolini Vrbasa
1993 in popolnoma do Banja Luke in naprej proti Hrvaški. V Ljubljano smo
obnovljen leta 2004, prispeli v poznih večernih urah, polni nepozabnih vtisov.
kakor tudi ostale zna- Samo strokovno potovanje je bilo zelo dobro pripravljeno,
menitosti iz turških za kar gre vsa zahvala tajniku Sveta za preventivo in vzgočasov. Prisostvovali jo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana Zvonetu
pa smo tudi atraktiv- Milkoviču, Potovalni agenciji JAZON – 6 iz Medvod z direknemu skoku mladega torico Jasno Smeh, ki se je tudi udeležila tega potovanja
fanta s tega mostu v in pa seveda turističnemu vodniku Krešimirju Tomasu, ki
Neretvo. Ti skoki so nam je zelo nazorno in strokovno predstavil vse zanimivonajvečja vsakoletna sti. Imel pa je tudi zelo argumentirane odgovore na vsa
Poligon za vožnjo s kolesi in pripadnika šolske prometne policije.
turistična atrakcija postavljena vprašanja. Vsa zahvala velja tudi voznikoma
v Mostarju. Pot smo Robertu Taborju in Miru Krncu iz Avtobusni prevozi Miro
nadaljevali proti Sarajevu, ustavili pa smo se v Jablani- Krnc za prijetno in varno vožnjo.
ci, kjer smo si ogledali eno od prizorišč slavne borbe za
Stane Inkret
ranjence »Bitka na Neretvi« v 2. svetovni vojni. Po krajši
Foto: Jože Košak
vožnji smo se ustavili še v
Konjicu, kjer smo si ogledali objekt »Istambul«, ki
je v nekdanji Jugoslaviji
bil protiatomsko zaklonišče za najožji del vrhovnega poveljstva oboroženih sil v slučaju vojne – v
žargonu tako imenovan
Titov bunker. Sredi popoldneva smo že prispeli v
Sarajevo, ki smo si ga s
panoramsko vožnjo tudi
ogledali in se nato namestili v hotelu.
Drugi dan dopoldne je bil
namenjen strokovnemu
Skupinska slika po končanem prikazu praktičnega pouka iz vožnje kolesarjev
programu, ki se je odvi-
25
KRIŽANKA
Spoštovani reševalci križanke!
Pravilno rešeno geslo je povezano z aktivnostjo poklicnih
voznikov kot prostovoljcev. Pravilno rešeno križanko z geslom pošljite najkasneje do 31. avgusta 2013 na naslov:
Zveza ZŠAM Slovenije, za PROMETNI VESTNIK, Letališka
16, 1000 Ljubljana.
Pokrovitelj križanke v tej številki je ZVEZA ZDRUŽENJ ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV SLOVENIJE, stanovska organizacija voznikov in avtomehanikov, ki bo izžrebanim
podelila praktične nagrade.
NAŠA
PROMETNI NEKDANJA
VESTNIK
SOPRANISTKA
(PAVLA)
EMAJL,
POSTEKLINA
POLETNO
OBUVALO
ZALOGA
RAZNOVRSTNEGA
BLAGA
TOYOTIN
DŽIP
ZASLUŽEK
ENEGA
DNE
LONČEK
(LJUDSKO)
PLAVALEC
THORPE
ČLOVEKU
PODOBNA
ŽIVAL
IVAN
AVTOR:
POTRČ
MARKO
DROBNO
DREŠČEK KARIRASTA
TKANINA
METODA
ZDRAVLJENJA
DUŠEVNIH
MOTENJ
VRSTA
OGLJIKOVODIKA
TVEGANA
ŠPORTNA
NAPOVED
PRITRDILNICA
TV VODITELJICA
KULJAJ
TROPSKA
OVIJALKA
MAKEDON.
KOŠARKAR
(MARJAN)
SISTEM
LEČ Z
ODPRAV.
BARVNO
NAPAKO
PAPEŽEV
LETNI
DOHODEK
GL. MESTO
ERITREJE
PEVKA
KOVAČ
GORSKE
REŠEVALNE SANI
AMERIŠKI
BIOKEMIK
(CARL
FERDINAND)
ŠTUDENT
V SREDNJEM VEKU
HANNES
TRINKL
OBLIKA
MOŠKEGA
IMENA
IGNAC
KOK, KI
POVZROČA
PLJUČNICO
FIGURA,
PODOBA
NEKD. NIZOZEMSKI
DIRKAČ VERSTAPPEN
RAZSTAVNA
MORALA,
PLOŠČA
ETIKA
PLAČILO
ZA
TEHTANJE
NADALJEVANJE
GESLA
Rešitev nagradne
križanke PV 1/2013
Nagrajenci nagradne križanke so:
1. nagrada:
MARJAN RUS, Stična 115, 1295 Ivančna Gorica
2. nagrada:
ROBERT JELOVIČ, Dolnja Košana 9, 6256 Košana
3. nagrada:
JURE KOVAČIČ, Pod lipami 10, 3000 Celje
26
KENAN
EVREN
KEGLJAČICA
KARDINAR
NEKD. TV
DIREKTOR
ŠTAKUL
IVAN
LOTRIČ
MANJŠE
TNALO
NIZ. SLIKAR
(BARTHOLOMEUS)
DELAVEC
V
PRALNICI
SLIKA
ALI KIP
NAGICE
HRVAŠKI
GLASBILA TEKOČINA
RISAR
V OBLIKI
KISLEGA
STRIPOV KOVINSKIH
OKUSA,
BARTOLIĆ
PLOŠČ
ZAČIMBA
ZA SOLATO
ŠOLSKI
CVEK
NAVDUŠENO ODOBRAVANJE
NAŠ
ARHITEKT
(SAŠA)
AM. MERA
ZA MLEKO
SRBEČE
KOŽNO
VNETJE,
LIŠAJ
IZTOK
ČOP
OLGA
REMS
ŠVEDSKI
PISATELJ
HANSSON
RUDOLF
NUREJEV
ZLATO
JABOLKO
PODOLGOVAT
VAT,
VALJAST
MESNI
IZDELEK
NAŠ
PESNIK
(LOJZE),
CVET
PELINA
OSLOV
GLAS
NAŠA
NEKDANJA
IGRALKA
RINA
VELIKA
KOVINSKA
POSODA
ZA DVIGANJE
PREMOGA
PO JAŠKU
ELEMENT
JEZIKA
PANONSKIH
SLOVANOV
V DRUGEM
ALAN
BATES
GLEDALIŠČE
T
AVTOR:
MARKO
DREŠČEK
ŠALJIV,
HUDOMUŠEN
ČLOVEK
POSTAVITEV
V NEPRIJETEN
POLOŽAJ
SEDMA
ČRKA
GRŠKE
ABECEDE
ČRNA
GOZDNA
PTICA,
KI TRKA
PO DEBLU
IZIDOR
REJC
FRANC.
IGRALKA
(MAGALI)
MOČNO
VRENJE
VODE
V POSODI
KRAJ PRI
CERKLJAH
NA GORENJSKEM
POSAMEZNICA
(KNJIŽNO)
MAJHEN
PLANET,
KI KROŽI
OKOLI
SONCA
POVEZAVA
LADO
GLAVE
AMBROŽIČ
S TRUPOM
P
A
V
O
S
R
L
GLAVNI
TAJNIK
IT. DIRKALIŠČE PRI
BOLOGNI
I
S
E
H A
A M O
T
MANJŠI
CHEVROLETOV
AVTO
VELEMESTNO
ZABAVIŠČE
S PLESOM
IN PETJEM
S
K
P
A N O N
A B
GLAVNI
VEZNIK
I
STAVEK
BREZ
OSEBNE
GLAGOL.
OBLIKE
P
PROMETNI
VESTNIK
PRITOK
SAVE PRI
MEDVODAH
VOJAŠKA
AKCIJA
SIVOLAS
STARČEK
RAZLOG,
VPLIV
NA ODLOČITEV
RENTJAPONSKA
GENSKI
NABIAPARAT
RALKA
(ŽARGON.) BISEROV
S O R
Z
E M
L
A
V
I
N
R A N
S
P
O R
T
K R
T
A
R
D
SLAST,
APETIT
GLAS
PRI SKOVIKANJU
PESNIK
BABAČIĆ
UKR. ATLETINJA
KRAVEC
SNEŽNI
PLAZ
TOALETNA
TORBICA
E
A
I
A
GLASBENIK
TURNER
GUSTAV
IPAVEC
KRONA
RIMSKIH
PAPEŽEV
G
I
T
E
K
E
S
A
I
T
E
V
N
E
N
MANJ
RODNA
PŠENICA
PREBIV.
FINSKE
S
E
V
K A
NOGOMETNI KLUB
SAMIRJA
HANDANOVIČA
TKANINA
NA
JAMBORU
SINČEK
VTAKNEMO
GA V
VTIČNICO
S
I
A
ANG. PESNIK (JOHN)
NAŠ
PESNIK
(FRAN)
E
T
E
L
JEDILNICA
V SAMOSTANU
POTREBA
PO PIJAČI
R
E
F
E
K
T
O R
R
LAGANJE,
NERESNICA
MESTO
NA NIZOZEMSKEM
L
A
Ž
LUKNJAST
MLEČNI
IZDELEK
NARAVNO
GRADIVO
S
I
R
SLIKARKA
KOBILCA
VELIKA
PISANA
PAPIGA
I
V
N O
E
L
E
L
A
K
I
K
I
P
E
J
E
K A
R
A K
T
A
D
E
R G A
S
A
A
Č
A R O
E
T
D
I
O W E
DELOVNI
POLET
NIKO
GORŠIČ
N
A N
ČLOVEŠKI
ZNAČAJ
PRIPADNIK
AMER.
INDIJANSKEGA
PLEMENA
GORSKE
REŠEVALNE SANI
ALJAŽ
PEGAN
P
NEKDANJI
DŽIP
ZNAMKE
DACIA
I
J
A N
A
T
D
E
R
TOMAŽ
DOMICELJ
TONE
ANDERLIČ
V SLOVO
Karel Petakovič
Član
ZŠAM Krško
Rojen: 6. 7. 1929
Umrl: 9. 5. 2013
Branko Franc Fornezzi
Član
ZŠAM Ruše
Rojen: 11. 11. 1953
Umrl: 18. 3. 2013
Stanislav Marko
Član
ZŠAM Ruše
Rojen: 5. 11 .1933
Umrl: 13. 2 .2013
Jože Mede
Član
ZŠAM Gorjanci
Rojen: 24. 11. 1924
Umrl: 7. 3. 2013
Milan Bastl
Član
ZŠAM Dravograd
Rojen: 5. 8. 1939
Umrl: 16. 3. 2013
Jože Leskovec
Član
ZŠAM Brežice
Rojen: 29. 1. 1949
Umrl: 6. 4. 2013
Urban Žirovnik
Član
ZŠAM Vrhnika
Rojen: 25. 2. 1928
Umrl: 20. 2. 2013
Karl Gregorc
Član
ZŠAM Certus
Rojen: 18. 8. 1937
Umrl: 19. 3. 2013
Jože Zupančič
Član
ZŠAM Novo Mesto
Rojen: 19. 1. 1942
Umrl: 7. 3. 2013
Ludvik Lah
Član
ZŠAM Laško
Rojen: 15. 8. 1938
Umrl: 16. 3. 2013
Anton Gajšek
Drago Možetič
Član
Član
ZŠAM Rogaška Slatina ZŠAM Nova Gorica
Rojen: 2. 1. 1936
Rojen: 6. 12. 1926
Umrl: 4. 3. 2013
Umrl: 20. 5. 2012
Darko Jenko
Član
ZŠAM Ilirska Bistrica
Rojen: 20. 3. 1948
Umrl: 15. 3. 2013
Anton Kamnikar
Član
ZŠAM Ivančna Gorica
Rojen: 9. 6. 1930
Umrl: 27. 3. 2013
Milan Mislej
Član
ZŠAM Postojna
Rojen: 2. 10. 1919
Umrl: 2. 5. 2013
Vinko Vovk
Član
ZŠAM Trebnje
Rojen: 29. 3. 1938
Umrl: 6. 6. 2013
Jože Švigelj
Član
ZŠAM Cerknica
Rojen: 9. 4. 1931
Umrl: 25. 5. 2013
Franc Šuštaršič
Član
ZŠAM Trbovlje
Rojen 26. 9. 1947
Umrl: 10. 6. 2013
Stanislav Šekinc
Rojen: 29. 4. 1958
Umrl: 20. 5. 2013
Zvonko Godec
Član
ZŠAM Maribor
Rojen: 20. 4. 1940
Umrl: 07. 4. 2013
27
POŠTA
Nove poštne znamke
Nove poštne znamke
Spoštovani,
s 24. majem 2013 bo ponudba slovenskih poštnih znamk ponovno bogatejša za kar nekaj zelo zanimivih znamk
in razgledničnih dopisnic.
V novi seriji priložnostnih poštnih znamk MOSTOVI bo izšlo vseh pet znamk hkrati. Znamke bodo predstavile
znamenite slovenske mostove in bodo izšle v malih polah po 10 znamk.
Na znamkah bodo tako predstavljeni Stari most čez Dravo v Mariboru, most čez Sočo v Kanalu, železniška mostova v Zidanem mostu, Tromostovje v Ljubljani ter Kandijski most čez Krko v Novem mestu. Nazivne vrednosti
znamk so 0,27 EUR, 0,31 EUR, 0,60 EUR, 0,64 EUR in 0,97 EUR.
Slovenija bo v letu 2013 gostila evropsko prvenstvo v košarki. Med 4. in 22. septembrom tega leta se bo v naši
državi pomerilo kar 24 košarkaških reprezentanc. Tudi Pošta Slovenije bo izdala znamko EuroBasket 2013, ki
bo izšla v mali poli s šestimi znamkami in tremi vinjetami. Nazivna vrednost znamke je 1,33 EUR.
Kar pet dogodkov oziroma obletnic bomo v maju zaznamovali z razgledničnimi dopisnicami. Tako bo izšla
razglednična dopisnica ob 70. Letnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Kampor na Rabu, ob 120.
obletnici odprtja poti skozi sotesko Vintgar ter ob ponovni filatelistični razstavi v Kranju, tokrat imenovani
ŠESTO OKNO.
V Trbovljah bodo v sodelovanju s Filatelistično zvezo Slovenije in Pošto Slovenije ponovno priredili že tradicionalni
filatelistični razstavi, FIRAMLO in FIMERO. Ob teh razstavah bosta prav tako izšli razglednični dopisnici.
Z majem bomo razširili ponudbo okvirjev za osebne znamke z dvema novima okvirjema na temo hišnih
ljubljenčkov in novost obeležili tudi z uradno izdajo osebnih poštnih znamk Pošte Slovenije. V štirih različnih polah bo izdanih 16 različnih znamk z motivi psov, mačk, ptic, hrčkov itd. in nazivnimi vrednostmi A, B, C
in D. Vsak okvir je prikazan v ležečem in pokončnem formatu. Znamke bodo naprodaj v polah ali posamezno, na
voljo pa bodo tudi kompleti s 16-imi različnimi osebnimi znamkami.
Seveda bo z dnem izdaje razširjena tudi ponudba okvirjev osebnih poštnih znamk, s katerimi si bodo lahko posamezniki izdelali lastno osebno poštno znamko.
Več informacij o novih izdelkih je na voljo na spletni strani www.posta.si in v Biltenu št. 96
Lep pozdrav,
POŠTA SLOVENIJE
28