Razpis za najem gostinskih stojnic s hrano-silvestrovanje

Comments

Transcription

Razpis za najem gostinskih stojnic s hrano-silvestrovanje
SILVESTROVANJE NA PROSTEM – ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM GOSTINSKIH
STOJNIC S HRANO
1.
Predmet javnega poziva je oddaja sejemske hišice, z namenom zagotovitve gostinskih storitev s hrano v času
prireditve »Silvestrovanje na prostem v Kranju«, 31. decembra na Slovenskem trgu v Kranju.
(sreda, 31.12., od 21.00 do 3.00 ure)
2.
Najnižje oz. izhodiščno nadomestilo za najem gostinskega paviljona znaša 500 EUR (DDV je že vključen). Najnižje
oz. izhodiščno nadomestilo vključuje najem sejemske hišice v velikosti cca 2x2 m, priključek za elektriko pri
montažni električni omarici na prizorišču.
3.
Pogoji za prijavo na javni poziv:
a. Pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti oz. izpolnjujejo pogoje, določene z
zakonom;
b. Ponudniki, ki so sposobne poravnati finančne obveznosti, izvirajoče iz najema gostinske stojnice, najkasneje
do 16.12.2014;
4.
Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
a. osnovne podatke o ponudniku (naziv, naslov, matično in davčno številko, telefonsko številko na katero je
ponudnik dosegljiv), skupaj z navedbo elektronskega naslova ponudnika, na katerega bo prejemal pošto s
strani izvajalca razpisa;
b. dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo na javni poziv;
c. seznam in cenik gostinske ponudbe na stojnici;
d. navedbo potreb po električni energiji (skupna potrebovana moč na odvzemu);
e. višino ponujenega nadomestila za najem sejemske hišice;
f. seznam referenc ponudnika.
5.
Merila za izbor so:
a. višina nadomestila za najem gostinske stojnice - 60 točk
b. reference ponudnika - 20 točk
c. pestrost ponudbe 20 točk
6.
Izbrani ponudnik je dolžan z izvajalcem razpisa najkasneje do 10.12.2014 skleniti Pogodbo o najemu gostinske
stojnice, s katero se bodo uredila vsa medsebojna razmerja v zvezi z najemom. Najemnik bo poravnal finančne
obveznosti do 16.12.2014 v skladu s podpisano pogodbo.
V kolikor pogodba v tem roku ne bo sklenjena, se šteje, da je ponudnik umaknil svojo ponudbo, zato lahko
izvajalec razpisa gostinsko stojnico odda naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.
7.
Ponudniki naj svojo ponudbo pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici na naslov: Zavod za turizem Kranj,
Glavni trg 2, 4000 Kranj s pripisom »Ponudba za gostinstvo na Sivestrovanju na prostem – ne odpiraj!«.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 28.11.2014 do 12. ure.
8.
Odpiranje vlog bo dne 3.12.2014 v prostorih izvajalca razpisa. O sprejemu ponudbe bo odločala komisija,
ponudniki pa bodo o izidu obveščeni po el. pošti.
9.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo pri izvajalcu razpisa.
ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ
Glavni trg 2, 4000 KRANJ
Dodatne informacije:
Zavod za turizem Kranj
E-mail: [email protected]
tel: 04/238 04 50

Similar documents