Logistični posrednik

Comments

Transcription

Logistični posrednik
‘Logistični posrednik’
Kako vzpostaviti inovativno logistično storitev
primerno za majhna in srednje velika podjetja
1
Odgovorni za projekt
MARINO CAVALLO, Provincia di Bologna
Urednika
VALERIA STACCHINI, Provinca Bologna
CRISTINA GIRONIMI, Provinca Bologna
Dokument je nastal s pomočjo projekta Ecomark, ki ga financira Evropska unija (MED
Programme)
Provinca Bologna – September 2011
2
Storitev logističi posrednik
Inovativna logistična storitev se nanaša na podjetja, ki se nahajajo v industrijskih območjih.
Storitev je posredovalni sistem, ki je zasnovan na dveh operativnih orodjih:
a) programska oprema za optimizacijo tovora in
b) programska oprema za optimizacijo poti.
Ti dve orodji upravlja »posrednik«, ki je usposobljen za logistične zadeve, v sodelovanju s
podjetji in dobavitelji vključenimi v projekt.
»Storitev logistični posrednik« vključi logističnega posrednika med podjetja in prevoznike. Z
uporabo sodobnih IKT-orodji (programska oprema) posrednik pomaga strankam in
prevoznikom pri vsakodnevnem načrtovanju transporta.
Posrednik prevzame celotno načrtovanje transporta v vlogi vmesnika med strankami in
prevozniki ter tako zmanjša vložek iskanja najboljših in najcenejših rešitev za transport.
solutions.
3
Kako storitev deluje
4
Udeleženci v posredniški storitvi
Glavne skupine potencialnih udeležencev storitve logistični posrednik so:
Podjetja
Logistični upravljavec
Posredniška rešitev lahko predstavlja veliko
Logistični upravljavci morajo biti vključeni v
prednosti pri izvedbi logističnih aktivnosti, vendar
projekt ter izpolnjevati naslednje zahteve:
pa morda z inovativno rešitvijo ne bodo
-Biti upravljavec cestnega prometa
profitirala ravno vsa poodjetja.
-Pripravljenost konkuriranja z ostalimi
Podjetja morajo upoštevati predvsem te zahteve:
logističnimi upravljavci znotraj mreže
-Možnost prevoza njihovega tovora po cesti
posrednikov, saj so cene in lastnosti opreme vidne
-Hotenje in možnost za zmanjšanje stroškov
na platformi
-Pripravljenost podrejanju drugačnemu terminu
-Pripravljenost opustitve lastnoročno
dostave
organiziranih transportov majhnega obsega , da bi
-Pripravljenost za prikaz rokov in zahtev
izpeljali zapolnjene transporte po navodilih
posredniku preko platforme
posrednika
-Standardizirano pakiranje in brez posebnih
-Prilagodljivost glede časov in poti transporta
zahtev za transport
- Uporaba IT in dostop do interneta.
-Uporaba IT in dostop do interneta.
5
Prednosti storitve »Logistični posrednik«
Namen storitve “Logistični posrednik” je optimizacija
transportnih in logističnih aktivnosti, izboljšanje
konkurenčnosti podjetji znotraj njihovih lokalnih
sistemov, ohranjanje okoljo in varovanje regionalnih
okolij.
Glavne koristi, ki jih prinaša storitev:
- optimizacija transporta,
- varčevanje za uporabnike in podjetja,
- manj prevoženih kilometrov in posledično manj
izpustov.
Torej bo storitev Logistični posrednik nudila koristi
za podjetja ter hkrati promovirala transparentno
tekmovalnost med logističnimi upravljavci. Na koncu
tudi manj prometa, kot rezultat procesa posredniške
optimizacije, pomeni zmanjšanje negativnih vplivov
na okolje.
6
V naslednjih točkah so povzete
ključne koristi za vsakega udeleženca
v posredniški storitvi:
•
•
•
Podjetja: posredniška storitev
predstavlja
priložnost
za
zmanjšanje
stroškov
in
saktivnosti za potrebe logistike
Logistični upravljavci: lahko
delujejo ob večji transparentnosti
trga, imajo boljše in organizirano
povpraševanje ter lahko dosegajo
večjo učinkovitost, ki prinaša
večje
dobičke in cenovno
učinkovitost
Javne uprave: lahko promovirajo
sodelovanje med podjetji ter s
tem izboljšajo zdravo ekonomsko
tekmovalnost in skrb za naravo.
7
Spremembe pri podjetjih in prevoznikih
Vzpostavljanje nove logistične storitve zahteva vrsto sprememb v
strukturi poslovnih razmerij, se posebej pri dveh glavnih sodelujočih
akterjih: podjetje in prevoznik.
V naslednji tabeli so analizirane najpomembnejše potrebne spremembe.
Prevozniki morajo priskrbeti informacije o cenah, velikosti vozil in
značilnostih, ki so potrebne za izpeljavo načrtovanja optimiziranega
transporta.
Potrebno je predstaviti novo podrobno obliko pogodbe.
Stran
prevoznika
Prevozniki morajo predstaviti nov menedžment naročil, ki je
kompatibilen s platformo posrednika.
8
Podjetje mora uporabljati specifično platformo za izdelavo naročil, kar
predstavlja tehnološko spremembo v organizaciji podjetja.
Potrebno je regulirati zasebne in pomembne informacije objavljene na platformi.
Zato sistem vsebuje odredbo pravnega dokumenta, ki določa poslovna razmerja
in pravne omejitve.
Stran podjetja
Podjetja morajo priskrbeti hrambo dokumentov o transportu ter fakturirati
dohodke in odhodke.
Nov sistem prinaša spremembe tudi pri odnosih med strankami in prevozniki, še
posebej glede izbire ponudnika transporta in pravočasnostjo plačil za
transportne storitve.
9
Glavne faze izvedbe storitve logistični posrednik
Faza 1 – Vključenost podjetji in ponudnikov logistične storitve
Podjetja so končni koristniki projekta in njihova udeležba je ključni dejavnik
uspeha.
Prvi ponudniki transporta, ki se jih izbere so tisti, ki redno sodelujejo s
proizvodnimi podjetji, saj posrednik ne bi smel nenadoma spremeniti vodenje in
organizacijo procesov podjetij.
Faza 2 – Analiza ogrodja in proces simulacije
Po identificiranju podjetji vključenih v projekt, je potrebno izvesti analizo notranje
organiziranosti podjetij in logističnih navad. Točneje, potrebno je izbrati zbirko
vzorca VSTOPNO/IZSTOPNIH tokov tovorov (naročil transporta) za vključena
podjetja. Potrebno je ponovno vzpostaviti prejšnjo logistično situacijo glede na
notranjo organiziranost, vrsto in število ponudnikov ter strank, ki simulira primer
porazdeljevanja/združevanja tovorov za vsako podjetje, ki je zainteresirano za
sodelovanje v projektu.
10
Faza 3 – Vzpostavljanje storitve
Po odločitvi podjetji za vključitev v projekt je potrebno izdelati simulacijo z
dejanske situacije logistike in transporta po podatkih, ki jih dostavijo podjetja ter
simulirati rešitve za izboljšanje. Prav tako je primerno opraviti tečaj posredovanja
podatkov in informacij za osebje zadolženih za logistiko v sodelujočih podjetjih.
V prvi fazi potekajo dejavnosti posrednika vzporedno z običajnimi dejavnostmi
podjetij.
Faza 4 – Posrednik začne delovati
V zadnji fazi delovnega načrta podjetja dejansko uporabljajo posredniško storitev.
Zahvaljujoč rednemu nadzoru prihrankov in rednim sestankom med podjetji, da se
preveri morebitne težave in možne izboljšave, so vedno na razpolago aktualne
informacije o storitvah.
11
Kontakti za izvedbo storitve
ECOMARK projekt si prizadeva razvijati zeleno trženje, posebno za
potrebe Eco Industrijskih Parkov (EIP) in splošno za industrijska
območja (IA), z namenom podpiranja tekmovalnosti malih in
srednje velikih podjetij ter za razvoj bolj trajnostno usmerjene
družbe. Projekt vključuje 9 partnerjev iz 5 različnih evropskih
regij: Emilia Romagna (IT), Côte d'Azur (FR), Comunitat
Valenciana (ES), Zahodna Grčija – Thessaloniki (GR) in Slovenija
(SI).
Dejavnosti projekta delno financira MED Programme.
Za več informacij in prenos smernic projekta
Spletna stran projekta: www.ecomarkproject.eu
Marino Cavallo – Province of Bologna
[email protected]
Valeria Stacchini – Province of Bologna
[email protected]
Cristina Gironimi – Province of Bologna
[email protected]
12
Za več informacij:
Spletna stran projekta:
www.ecomarkproject.eu
Marino Cavallo – Province of Bologna
[email protected]vincia.bologna.it
Valeria Stacchini – Province of Bologna
[email protected]
Za prenos smernic storitve
www.xxxxxxxxxxx. eu
13