poster

Comments

Transcription

poster
THE START OF THE BAT MONITORING SCHEME IN
SLOVENIA
PRIMOŽ PRESETNIK and MONIKA PODGORELEC
Centre for Cartography of Fauna and Flora, Ljubljana office, Klunova 3, SI-1000 Ljubljana, Slovenia; E-mail: [email protected], [email protected]
The Bonn Convention and the EU Habitats Directive require that each member state undertake surveys of the conservation status of natural habitats and species. To address this issue
the Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia ordered a study with the aim of establishing a monitoring scheme for all bats species in Slovenia.
Between 2006 and 2007 comprehensive fieldwork was carried out to asses in the field the best methods for monitoring specific bat species.
The results were complemented with the results of the project Conservation of Amphibians and Bats in the Alps-Adriatic Region INTERREG IIIA Slovenia-Austria 2000-2006. Over 70 people surveyed
1150 potential roosts. In 220 hibernacula 12, and in 930 summer roosts 13, bat species were recorded. Approximately 50 mistnettings (21 bat species recorded) and 54 transect counts (15 bat
species recorded) were carried out. Altogether, 27 out of the 28 bat species currently recorded for Slovenia were found.
Based on field data we have proposed the following bat monitoring scheme for Slovenia
(A – method for estimation absolute numbers of animals, B – method for estimation relative numbers, C – method which might occasionally detect species).
Roost survey
maternity roost
counts
hibernacula
counts
12 target species
7 (8) target species
Species
buildings
caves
June - July
Rhinolophus euryale
buildings
caves
January - February
A
A
/
A
R. ferrumequinum
R. hipposideros
Myotis myotis
M. blythii
M. emarginatus
M. capaccinii
E. serotinus
Plecotus auritus
Pl. macrobullaris
A
A
A
/
/
A
A
A
A
A
/
C
C
A
/
A
A
B
C
A*
/
/
/
/
/
/
/
C
C
A*
/
/
A
/
/
/
Pl. austriacus
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
A
/
A
/
/
A
/
C
/
/
B
A
* Special monitoring scheme should be developed
one count per year on 189 sites,
one count per three years on 182
sites
one count per year on 38 sites,
one count per two years on 25
sites
Ultrasound
transect counts
Mistnetting
Complementary
research
11 (13) target species
13 target species
4 and more target species
Species
Species
Myotis capaccinii
Myotis daubentonii
Nyctalus noctula
N. lasiopterus
Pipistrellus pipistrellus
June - July
B
B
September - October
/
/
/
/
August - September
Myotis myotis
M. blythii
M. bechsteinii
M. nattereri
M. capaccinii
M. mystacinus
B
B
B
B
B
B
/
P. pygmaeus
P. kuhlii
P. nathusii
Hypsugo savii
Eptesicus nilssonii
B
B
C
B
/
C
C
/
M. alcathoe
M. brandtii
M. capaccinii
M. daubentonii
B
B
B
/
Nyctalus leisleri
E. serotinus
C
B
/
Plecotus auritus
B
Vespertilio murinus
C
C
Pl. macrobullaris
B
Barbastella barbastellus
B
/
Pl. austriacus
B
Barbastella barbastellus
B
one transect count per year on 24
sites
Species
Method
Myotis mystacinus
M. alcathoe
Pipistrellus nathusii
Vespertilio murinus
“forest bat species” (eg. Myotis
bechsteinii)
B
B
genetic research
genetic research
occasional findings
occasional findings
survey of batboxes
one count per year on 9 sites, one
count per two years on 11 sites
Popisni protokoli so bili oblikovani v okviru projekta Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev,
naroþnik Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor
Popisni protokoli so bili oblikovani v okviru projekta Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev,
naroþnik Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor
Protokol za monitoring netopirjev v stavbah Slovenije
pSCI: Škocjan (SI3000160)
Je okolica bolj ali manj nespremenjena?
Šifra pop. pr.: 22814
da
Naslov upravljalca/župnije:
Naslov skrbnika/kljuþarja:
Opombe (npr. povezava z gozdom, nove hiše, poseke)
ne
Evid. št. kult. ded.: 2516
X: 472031 Y:
83342
Cerkev Marijinega vnebovzetja, Železnica
Župnijski urad Škocjan
Župnijski urad Škocjan, Škocjan 12, in Železnica 3
Varnost in oprema: varno, za na podstreho potrebna pomoþ, pomagaj si s klopjo
Datum:
Popisovalec:
ZO:
NO:
Ŀ
Ŀ
Ŀ
dz: [/]
oz: [4] 100x170, odprto
P: [1] I 50 odprto
Ŀ
Ŀ
Ŀ
ZP: [1] 80x60, odprto
pz: [1] 60x100, odprto
nz: [/] vse odprto
Rh
Vir ortofoto: GURS. Pika oznaþuje mesto monitoringa. Polmer krožnice na sliki je 250 m.
Analiza okolice (polmer 250 m in 2500 m) glede dejanske rabe kmetijskih zemljišþ (Raba_beta_10102007; MKGP) in glede na drugo
stopnjo pokrovnosti tal (CORINE Land Cover, januar 2004).
Dejanska raba tal tal (MGKP 2007)
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros *
In total, 467 detailed monitoring protocols also dealing with an estimation of the quality of bat habitat were made.
Opombe
(p)
20 (5-45)
(þas zadnje obnove, predvidena dela, kaj pravijo domaþini o netopirjih)
drugo
posdstreha
naþin doloþitve
zvonik
Ƃ juv
kadavri
Ƃ z mladiþem
skeletni ostanki
Ƃ
Ƃ adult
ƃ
ƃ juv
ƃ adult
adult
unisex
Vrsta
juvenilen
št. ad ob zaþetku
monitoringa 2007
šifra
tip prostora
Naþin doloþitve:
1 kosti
2 opazovanje
3 ultrazvoþni det. - hetereodini tip
4 ultrazvoþni det. - upoþasnitev
5 meritve živih osebkov
6 meritve mrtvih osebkov
7 drugo
8 sovji izbljuvki in ostanki drugih plenilcev
1100
1222
1300
1410
1500
1600
1800
2000
3000
7000
opis rabe
Njive in vrtovi
Ekstenzivni sadovnjaki
Trajni travniki
Zemljišþa v zarašþanju
Drevesa in grmiþevje
Neobdelana kmetijska zemljišþa
Kmetijske površine porasle z
gozdnim drevjem
Gozd
Pozidana in sorodna zemljišþa
Vode
površina [%]
(r= 250m)
6,1
23,8
0,5
Pokrovnost tal (CLC 2004)
površina [%]
(r= 2500m)
šifra
1,1
0,6
19,3
0,7
0,7
0,1
23
24
31
opis tipa pokrovnosti
Pašniki
Mešane površine
Gozd
površina [%]
(r= 250m)
površina [%]
(r= 2500m)
72,0
28,0
11,4
14,0
74,7
0,1
65,1
4,1
0,3
73,4
3,9
<0,1
Prisotnost ostalih živali
(izbljuvki sov, drugi iztrebki)
ver.: 1.0
ver.: 1.0
Proposed Slovenian bat monitoring scheme was accepted and Ministry of the Environment and Spatial Planning
of the Republic of Slovenia ordered continuation of bat monitoring activities for years 2008 and 2009.
PROBLEMS: A lack of suitable data prevented an estimation of population size at the start of the monitoring for the majority of proposed sites and consequently for the whole scheme for particular
species. An additional problem is that some areas of Slovenia still lack the data needed to propose an adequate grid of monitoring sites covering particular species distribution. Therefore, intensive
continuous monitoring of proposed sites and additional bat surveys are necessary.
Acknowledgements:
Many dedicated persons from hole specter of organizations have been involved in project: Association For Križna jama, Biology students’ society, Center za šolske in obšolske dejavnosti, Society for cave exploration, Ljubljana, Speleo club Karlovica, Speleo club Black see gull Prebold, Speleo club Kostanjevica
na Krki, Speleo club Novo mesto, Goričko regional park, Park Škocjanske jame, Slovenian Association for Bat Research and Conservation, Triglav National Park, Tourist office in Šempeter v Savinjski dolini, Tourist and environmental Association Grosuplje and Institute of the Republic of Slovenia for Nature
Conservation. Thank you: Mirjam Bizjak, Ines & Gregor Cilenšek, Brane Čuk, Matej Dular, Fajdiga Bojana, Sara Femec, Matej Hočevar, Branka Hlad, Katerina Jazbec, Andrej Hudoklin, Stojan Jakopin, Marina Jurkovič, Andrej Kapla, Meta Kogoj, Irena Kodele Krašna, Irena Kranjec, Nina Kravanja, Jure Košutnik,
Matej Kržič, Zvezdana Kržič, Primož Leben, Kristjan Malačič, Manica Markerlj, Andrej Mihevc, Jana Mlakar, Urša Pogačnik, Polona Oblak, Alenka Petrinjak, Tomaž Petek, Marko Pezdirc, Lucija Ramšak, Inga Richert, Nina Rupar, Maja Sopotnik, Griša Planinc, Jan Simič, David Stanković, Tanja Sunčič, Barbara
Škrjanec, Asja Štucin, Aleš Tomažič, Martin Turjak, Rafko Urankar, Marica Uršič, Teja Vinko, Melita Vamberger, Enej Windschnurer, Maja Zagmajster, Nataša Zupančič, Anamarija Žagar, Silvia Žele.