KAZALO 1. PODATKI O ŠOLI IN VRTCU

Comments

Transcription

KAZALO 1. PODATKI O ŠOLI IN VRTCU
KAZALO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
PODATKI O ŠOLI IN VRTCU .........................................................................................................................5
TEMELJNE NALOGE, NAČELA IN CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE .............................................................6
2.1. TEMELJNE NALOGE VRTCA..................................................................................................................6
2.2. NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE ..........................................................................................................6
2.3. CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE ................................................................................................................6
PRAVICE STARŠEV IN OTROK TER NAČIN ZAGOTAVLJANJA PRAVIC .................................................7
3.1. PRAVICE STARŠEV ................................................................................................................................7
3.2. PRAVICE OTROK ....................................................................................................................................7
ORGANIZACIJA VRTCA ................................................................................................................................8
4.1. PREDSTAVITEV IN ORGANIZACIJA VRTCA .........................................................................................8
4.2. POSLOVNI ČAS VRTCA .........................................................................................................................8
4.3. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI ..............................................................9
4.3.1. Vzgojni program ...............................................................................................................................9
4.3.2. Oddelki .............................................................................................................................................9
4.4. ZAPOSLENI V VRTCU ..........................................................................................................................10
4.4.1. Upravno-gospodarsko področje .....................................................................................................10
4.4.2. Pedagoško strokovno področje ......................................................................................................10
4.5. ORGANIZACIJA DELA IN ŽIVLJENJA V VRTCU ..................................................................................11
4.5.1. Dnevna rutina v vrtcu .....................................................................................................................11
ORGANI VRTCA ...........................................................................................................................................12
5.1. SVET ŠOLE ...........................................................................................................................................12
5.2. RAVNATELJ ..........................................................................................................................................12
5.3. STROKOVNI ORGANI VRTCA ..............................................................................................................13
5.3.1. Vzgojiteljski zbor.............................................................................................................................13
5.3.2. Strokovni aktivi vrtca ......................................................................................................................13
5.4. SVET STARŠEV ....................................................................................................................................14
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO ..........................................................................................................15
6.1. KOLEDAR ..............................................................................................................................................15
6.2. CILJI IN VSEBINA VZGOJNEGA DELA ................................................................................................15
6.2.1. Cilji vzgojnega dela po posameznih področjih dejavnosti ...............................................................16
6.2.2. Okvirni plan vzgojnega dela v šolskem letu 2012/2013 ..................................................................17
6.2.3. Vsakodnevne dejavnosti v vrtcu – elementi dnevne rutine .............................................................17
6.3. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU ...........................................................................................18
6.4. BIVANJE V NARAVI...............................................................................................................................19
6.5. DODATNE DEJAVNOSTI V VRTCU......................................................................................................19
6.6. SODELOVANJE MED VRTCEMA DEKANI IN RIŽANA.........................................................................19
STARŠI .........................................................................................................................................................20
7.1. SODELOVANJE S STARŠI ...................................................................................................................20
7.1.1. Govorilne ure ..................................................................................................................................20
7.1.2. Roditeljski sestanki .........................................................................................................................20
7.1.3. Druge oblike sodelovanja ...............................................................................................................21
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
7.2. OBVEZNOSTI STARŠEV ......................................................................................................................21
7.3. PLAČILO VRTCA ...................................................................................................................................21
8. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC .........................................................................................................23
8.1.1. Vpis otrok v vrtec ............................................................................................................................23
8.1.2. Vloga za sprejem otroka v vrtec .....................................................................................................23
8.1.3. Odločanje o sprejemu otrok v vrtec – vrtci prvih izbir .....................................................................23
8.1.4. Sprejem otrok v vrtec – vrtci drugih izbir.........................................................................................24
8.1.5. Kriteriji za sprejem otrok v vrtec .....................................................................................................24
9. SODELOVANJE Z DRUGIMI INSITUCIJAMI ...............................................................................................25
1. PODATKI O ŠOLI IN VRTCU
Ravnatelj:
Marjan Ruter
Pomočnik ravnatelja:
Eneja Rožanec
Tajnica:
Dunja Zadnik
E-pošta:
[email protected]
Spletno mesto:
http://www.os-dekani.si
Davčna številka:
SI 18370071
Matična številka:
5083834000
Transakcijski račun:
01250-6030656216
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
OSNOVNA ŠOLA DEKANI
DEKANI 32
6271 DEKANI
Telefonske številke
Ravnatelj: 05 66 21 246
Tajništvo: 05 66 21 240
Psihologinji: 05 66 21 255 ali 256
Kuhinja: 05 66 21 250
Fax: 05 66 21 241
Uradne ure:
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00
in
in
in
in
in
13.00 – 14.00
13.00 – 14.00
13.00 – 15.00
13.00 – 14.00
12.00 – 13.00
VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI
VRTEC DEKANI
Dekani 118, 6271 Dekani
Vodja enote:
Valentina Opatič
Tel: 05 658 00 73
GSM: 041 278 419
E-pošta: [email protected]
Spletno mesto: http://www.os-dekani.si/vrtec/vdekani
VRTEC RIŽANA
Rižana 2, 6271 Dekani
Vodja enote:
Barbara Gajšek
Tel: 05 659 21 26
GSM: 031 724 470
E-pošta: [email protected]
Spletno mesto: http://www.os-dekani.si/vrtec/vrizana
5
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
2. TEMELJNE NALOGE, NAČELA IN CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE
2.1.
TEMELJNE NALOGE VRTCA
Temeljne naloge vrtcev so:
• pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke,
• izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter
• ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
2.2.
NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE
Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po načelih:
• demokratičnosti,
• pluralizma,
• avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
• enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,
• pravice do izbire in drugačnosti in
• ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.
2.3.
CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE
Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so:
• razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
• razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
• razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
• negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
• spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in
pisanja,
• spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
• posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
• spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
• razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
6
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
3. PRAVICE STARŠEV IN OTROK TER NAČIN ZAGOTAVLJANJA PRAVIC
Pravice otrok izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah. Ta izhaja iz otrokovih potreb in utemeljuje posebno skrb
za otroka. Poudarja koristi otroka in izraža prepričanje, da otrok potrebuje za svoj razvoj ustrezno kakovostno
okolje. Otrokove pravice zastopajo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki.
3.1.
PRAVICE STARŠEV
Starši imajo pravico, da:
• spoznavajo program javnih vrtcev,
• sodelujejo pri dopolnjevanju programa,
• postopno uvajajo otroka v vrtec, tako da so skupaj z njim v skupini,
• so obveščeni o življenju in delu vrtca,
• je njihova in otrokova zasebnost zaščitena s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
3.2.
PRAVICE OTROK
Pravice otrok so:
• možnost za optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno
pripadnost, telesno in duševno konstitucijo,
• spoštovanje osebnega dostojanstva in integritete,
• pravica do varnega in razumevajočega okolja,
• enake možnosti z upoštevanjem razlik in pravic do izbire in drugačnosti (vzgoja za strpnost, solidarnost in
odgovornost, postopno razvijanje kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje).
7
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
4.1.
4. ORGANIZACIJA VRTCA
PREDSTAVITEV IN ORGANIZACIJA VRTCA
Vrtec Dekani in vrtec Rižana delujeta kot enoti pri Osnovni šoli Dekani. S svojo vzgojno dejavnostjo uresničujeta
in zagotavljata potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju Krajevnih skupnosti Dekani, Črni Kal,
Zazid, Rakitovec in Podgorje ter v Mestni občini Koper.
Ustanovitelj vrtca je Mestna občina Koper. Vrtec upravljata ravnatelj šole in svet šole.
ENOTE VRTCA PRI
OSNOVNI ŠOLI DEKANI
VRTEC DEKANI
VRTEC RIŽANA
1. starostno obdobje
skupina Polžki –
homogeni oddelek
1. starostno obdobje
skupina Žogice –
heterogeni oddelek
2. starostno obdobje
skupina Čebelice –
heterogeni oddelek
skupina Pikapolonice –
heterogeni oddelek
2. starostno obdobje
Skupina Muce –
heterogeni oddelek
Skupina Ribe –
heterogeni oddelek
BOLNIŠNIČNI ODDELEK
VALDOLTRA
Kombiniran oddelek
Skupina Metulji
4.2.
POSLOVNI ČAS VRTCA
Vrtca Dekani in Rižana sta odprta vse delovne dni v letu, tudi med počitnicami. Poslovni čas obeh enot vrtcev je
od 6.30 ure do 16.30 ure.
Med poletnimi počitnicami bosta zaradi vzdrževalnih del vrtca izmenično zaprta, in sicer
• Vrtec Dekani bo zaprt od 1. julija 2013 do 26. julija 2013
• Vrtec Rižana bo zaprt od 29. julija 2013 do 23. avgusta 2013.
V času, ko bo zaprta ena enota vrtca, bo varstvo organizirano v drugi enoti vrtca (julija v Vrtcu Rižana in avgusta
v Vrtcu Dekani).
Zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja se ob zmanjšanju števila otrok (počitnice med šolskim letom in
poletne počitnice, večje odsotnosti otrok zaradi bolezni) otroke iz različnih skupin združuje znotraj enote, med
poletnimi počitnicami pa tudi med enotami, ker sta enoti zaradi vzdrževalni del izmenično zaprti.
V primeru majhnega števila otrok tudi med ostalimi počitnicami, bo varstvo organizirano samo v eni enoti.
8
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
4.3.
ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI
4.3.1. Vzgojni program
Vzgojni programi so oblikovani po času trajanja. Glede na potrebe staršev izvaja vrtec:
• dnevni program – traja od 6 do 9 ur in vključuje zajtrk, kosilo in malico.
• poldnevni program – traja od 4 do 6 ur in vključuje dva obroka prehrane.
Pri dnevnem programu otrok ne sme biti v vrtcu več kot 9 ur dnevno, pri poldnevnem programu pa ne sme biti v
vrtcu več kot 6 ur dnevno. Poldnevni program vrtec izvaja v času od 7.30 ure do 13.30 ure.
4.3.2. Oddelki
S 1. 9. 2012 je v vrtec vključenih 121 otrok. Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka v dveh starostnih obdobjih,
in sicer:
• prvo starostno obdobje: otroci v starosti od 11 mesecev do 3 let (1 oddelek v vrtcu Dekani in 1 oddelek v
vrtcu Rižana)
• drugo starostno obdobje: otroci v starosti od 3. leta do vstopa v šolo (2 oddelka v vrtcu Rižana in 2
oddelka v vrtcu Dekani)
• kombiniran oddelek: otroci iz prvega in drugega starostnega obdobja (1 oddelek v vrtcu Rižana).
ODDELEK, STAROSTNO OBDOBJE
Polžki
2-3 leta
Čebelice
3-5 let
Pikapolonice
3-6 let
Skupaj št. otrok
1. starostno obdobje,
homogeni oddelek
2. starostno obdobje,
heterogeni oddelek
2. starostno obdobje,
heterogeni oddelek
Žogice
1-3 leta
Metulji
2-4 leta
Ribice
3-4 let
Muce
4-6 let
Skupaj št. otrok
1. starostno obdobje,
heterogeni oddelek
1. in 2. starostno obdobje,
kombiniran oddelek
2. starostno obdobje,
homogeni oddelek
2. starostno obdobje,
heterogeni oddelek
ŠT. OTROK
VZGOJITELJICA
VRTEC DEKANI
14
Valentina Opatič
POMOČNICA
VZGOJITELJICE
Barbara Posega
19
Orjana Zobec
Ester Apollonio
21
Magdalena Zonta
Melita Mittendorfer
54
VRTEC RIŽANA
12
Marija Tomič
Jana Jakomin
16
Dorjana Orel
Mojca Jakomin
18
Mirjana Rihter
Morena Purger
21
Barbara Gajšek
Tanja Petakovič
67
V skladu s 34. členom Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih (Ur. l. RS, št. 75/2005) je MOK, Urad za
družbene dejavnosti in razvoj odobril povečanje normativa za največ dva otroka, in sicer v obeh vrtcih za vse
oddelke.
Vrtec lahko zaradi sprememb v številu vključenih otrok oziroma drugih sprememb, ki zahtevajo reorganizacijo
oddelkov, otroke tudi med šolskim letom premešča med oddelki. Pri organizacijskem preoblikovanju oz.
spremenjeni sestavi oddelkov je vrtec dolžan otroku zagotoviti prosto mesto v isti enoti vrtca.
9
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
4.4.
ZAPOSLENI V VRTCU
4.4.1. Upravno-gospodarsko področje
Ravnatelj: Marjan Ruter
Pomočnica ravnatelja za vrtce: Eneja Rožanec
Delavci, ki jih vrtec deli s šolo:
Poslovni sekretar: Tanja Miklavec
Računovodsko delo: Orjana Trček
Administrativno - knjigovodsko delo: Dunja Zadnik
Hišnik: Savin Primožič, Andrej Ranfl
Kuharice: Jernejka Slavec, Dorjana Stepančič, Dragica Vidmar, Marija Žuran
Delavci vrtca:
Vrtec Dekani – razdelilna kuhinja, čistilka: Silvana Miklavčič
Vrtec Rižana – razdelilna kuhinja: Vesna Nikolič
Vrtec Rižana – čistilka: Jolanda Marsetič
4.4.2. Pedagoško strokovno področje
IME IN PRIIMEK
Magdalena Zonta
Orjana Zobec
Valentina Opatič
Melita Mittendorfer
Ester Apollonio
Barbara Posega
DELO, KI GA OPRAVLJA
VRTEC DEKANI
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
Mateja Šnejler
pomočnica vzgojiteljice
Marija Tomič
Barbara Gajšek
Mirjana Rihter
Dorjana Orel
Tanja Petaković
Jana Jakomin
Mojca Jakomin
Morena Purger
VRTEC RIŽANA
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
Mateja Barbarič
pomočnica vzgojiteljice
Antonija Drača
BOLNIŠNIČNI ODDELEK
vzgojiteljica
URNIK DELA
7.30 – 14.00
8 ur znotraj urnika
od 6.30 – 16.30
4 ure znotraj urnika
od 6.30 do 16.30
6,5 ur znotraj urnika
od 6.30 – 14.00
8 ur znotraj urnika
od 6.30 – 16.30
5,5 ur znotraj urnika
od 6.30 – 16.30
od 7.00 do 13.30
V obeh vrtcih se pomočnice vzgojiteljic glede urnika dela izmenjujejo tedensko. Zaradi organizacije dela se lahko
ob odsotnostih strokovnih delavk spremeni urnik dela tako vzgojiteljic kot pomočnic vzgojiteljic enot vrtec Dekani
in vrtec Rižana.
10
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
Vzgojiteljica je prisotna v oddelku 6 ur dnevno, pomočnica vzgojiteljice pa 8 ur dnevno. V oddelku prvega
starostnega obdobja sta obe istočasno prisotni vsaj 6 ur dnevno, v oddelku drugega starostnega obdobja pa vsaj
4 ure dnevno.
Svetovalna služba
V skladu z normativi in standardi je organizirana svetovalna služba. Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca ter v
tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in
kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Svetovalna služba v vrtcu
sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za razvoj in učenje vseh otrok v vrtcu in v tem istem temeljnem
okviru tudi otrok s posebnimi potrebami. Pri tem sodeluje s starši, vzgojiteljicami in vodstvom vrtca.
V obeh enotah vrtca je kot svetovalna delavka zaposlena psihologinja Janja Šopić. V posamezni enoti bo
prisotna enkrat tedensko oz. po potrebi.
Zunanji strokovni delavci
IME IN PRIIMEK
DELO, KI GA OPRAVLJA
Barbara Rot
logopedinja
4.5.
ZAVOD
Center za korekcijo sluha
in govora Portorož
URNIK DELA
torek
7.00 – 9.00
ORGANIZACIJA DELA IN ŽIVLJENJA V VRTCU
4.5.1. Dnevna rutina v vrtcu
Dnevna rutina v vrtcu je oblikovana glede na razvojne potrebe otroka. Potek dejavnosti, naveden v spodnji tabeli,
je okviren in se sproti prilagaja posebnim dogodkom in razpoloženju otrok ter tako zagotavlja dovolj časa za
umirjene prehode med dejavnostmi.
ČAS
6.30–8.00
8.30
9.00
10.30
11.30
12.00
12.30
14.30/15.00–16.30
DEJAVNOST
zbiranje otrok, jutranje dejavnosti, igra po želji
osebna higiena otrok in malica
dejavnosti v igralnici in na prostem
dopoldanska malica – sadje
osebna higiena otrok in kosilo
prvo starostno obdobje – počitek
drugo starostno obdobje – umirjene aktivnosti
drugo starostno obdobje – počitek ali umirjene aktivnosti
prebujanje, popoldanska malica, igre po želji, odhajanje domov
11
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
5.1.
5. ORGANI VRTCA
SVET ŠOLE
Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavlja ga 11 članov, in sicer trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov
delavcev ter trije predstavniki staršev, od tega eden iz vrtcev.
PREDSTAVNIKI DELAVCEV
PREDSTAVNIKI STARŠEV
PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA
1. Zdravko Mutič – predsednik
2. Jernejka Slavec
3. Debora Horjak Babič
4. Sonja Zavaloka
5. Dorjana Orel
1. Iztok Cah (predsednik)
2. Tjaša Vatovec
3. izvoljen na prvi seji sveta staršev v šolskem letu
2012/2013
1. Alfred Štefančič
2. Valmi Ugrin
3. Sandra Bertok
Pristojnosti Sveta šole (48. člen ZOFVI):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.2.
imenuje in razrešuje ravnatelja,
sprejema program razvoja šole oz. vrtca,
sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvršitvi,
odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki,
odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ,
odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, sindikat zaposlenih, skupnost učencev,
opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole.
RAVNATELJ
Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ vrtca. Opravlja naslednje naloge:
• organizira, načrtuje in vodi delo vrtca,
• pripravlja program razvoja vrtca,
• pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
• je odgovoren za uresničevanje pravic otrok,
• vodi delo vzgojiteljskega zbora,
• oblikuje predlog nadstandardnih programov,
• spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
• organizira mentorstvo za pripravnike,
• prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
• predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
• odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
• spremlja delo svetovalne službe,
• skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
12
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
•
•
•
•
•
•
obvešča starše o delu vrtca,
zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
zastopa in predstavlja vrtec in je odgovoren za zakonitost dela,
določa sistemizacijo delovnih mest,
odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev in
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Pomočnik ravnatelja pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Opravlja naloge, za
katere ga pisno pooblasti ravnatelj in nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti.
Program pedagoškega vodenja v šolskem letu 2012/2013:
• sprotno spremljanje vzgojnega dela v vrtcu in skrb za kvaliteto dela strokovnih delavcev,
• skupaj s pomočnico ravnatelja priprava vsebine sej vzgojiteljskega zbora in njihova izvedba ter
• skrb za urejene in kvalitetne medsebojne odnose.
Hospitacije v šolskem letu 2012/2013
Cilj hospitacij v šolskem letu 2012/2013 bo opazovanje in spremljanje oblik dela (načrt hospitacij je priloga LDN).
5.3.
STROKOVNI ORGANI VRTCA
Strokovni organi vrtca so: vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi vzgojiteljev.
5.3.1. Vzgojiteljski zbor
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci vrtca. Naloge vzgojiteljskega zbora so:
• obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
• daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
• predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
• odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
• daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
• daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja ter
• opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Sklicujeta in vodita ga ravnatelj in pomočnica ravnatelja. Sestaja se najmanj trikrat v šolskem letu.
5.3.2. Strokovni aktivi vrtca
Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Strokovni aktivi opravljajo naslednje
naloge:
• obravnavajo vzgojno delo,
• dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela,
• obravnavajo pripombe staršev ter
• opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
V šolskem letu 2012/2013 bodo v vrtcu pri Osnovni šoli Dekani delovali naslednji strokovni aktivi:
STROKOVNI AKTIV
Strokovni aktiv vrtca Dekani
Strokovni aktiv vrtca Rižana
VODJA
Magdalena Zonta
Dorjana Orel
13
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
5.4.
SVET STARŠEV
Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. Predstavniki staršev
vrtčevskih otrok se sestajajo skupaj s predstavniki staršev šolskih otrok. Predsednik sveta staršev je Iztok Cah.
V skladu z ZOFVI (66. člen) ima svet staršev naslednje naloge:
• predlaga nadstandardne programe,
• daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
• sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih
šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
• daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
• razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
• voli predstavnike v svet šole in druge organe šole,
• lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
• samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za
posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,
• oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
• opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
14
6. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO
6.1.
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
KOLEDAR
Šolsko leto 2012/2013 traja od ponedeljka, 3. 9. 2012 do petka, 30. 8. 2013.
POČITNICE
TRAJANJE
Jesenske
29. 10.–30. 10. 2012 in 2. 11. 2012
Novoletne
24. 12. 2012*, 27. 12. – 28. 12. 2012, 31. 12. 2012
Zimske
25. 2.– 1. 3. 2013
Prvomajske
29. 4. – 30. 4. 2013 in 3. 5. 2013*
*24. 12. 2012 – novoletne počitnice
*3. 5. 2013 – prvomajske počitnice
PRAZNIKI IN DRUGI POUKA PROSTI DNEVI
dan reformacije
31. 10. 2012
dan spomina na mrtve
1. 11. 2012
božič
25. 12. 2012
dan samostojnosti in enotnosti
26. 12. 2012
novo leto
1. 1. 2013
slovenski kulturni praznik
8. 2. 2013
velikonočni ponedeljek
1. 4. 2013
dan upora proti okupatorju
27. 4. 2013
praznik dela
1. 5. in 2. 5. 2013
6.2.
CILJI IN VSEBINA VZGOJNEGA DELA
Vzgojiteljice bodo pri načrtovanju vzgojnega dela izhajale iz otrokove razvojne stopnje, njegovih potreb in
interesa. Vzgojno delo bo vključevalo dejavnosti iz vseh šestih področij Kurikula za vrtce. Večinoma bo potekalo
skupinsko, vendar se bodo strokovne delavke sproti prilagajale potrebam posameznih otrok. Poudarek bo na
učenju z igro in z lastno aktivnostjo. V obeh enotah bodo vzgojiteljice v igralnici še naprej uporabljale kotičke.
Nekateri bodo stalni, drugi bodo oblikovani glede na temo in interes otrok.
Rdeča nit vzgojnega dela v šolskem letu 2012/2013 bo v vrtcu Dekani LOČEVANJE ODPADKOV IN NJIHOVA
NADALJNJA UPORABA TER ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA, v vrtcu Rižana pa LUTKA – MOJA PRIJATELJICA.
15
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
6.2.1. Cilji vzgojnega dela po posameznih področjih dejavnosti
PODROČJE
Gibanje
•
•
•
Jezik
Umetnost
Družba
Narava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Matematika
16
•
•
•
CILJI
omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, doživljanje ugodja v gibanju
zavedanje lastnega telesa, spoznavanje lastnih gibalnih sposobnosti in njihovo
razvijanje
usvajanje osnovnih gibalnih konceptov in postopno spoznavanje ter usvajanje
osnovnih prvin športnih zvrsti
spoznavanje pomena sodelovanja in spoštovanja različnosti
zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter kultur
poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika
spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke
razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti
spodbujanje jezikovne zmožnosti in spoznavanje simbolov pisnega jezika
doživljanje slovenskega jezika kot državnega jezika
doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, spoznavanje umetnostnih zvrsti
razvijanje estetskega zaznavanja ter izražanja
razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti
spoznavanje samega sebe in drugih ljudi, ožjega in širšega družbenega okolja
oblikovanje osnovnih življenjskih navad in spoznavanje razlik med življenjskimi
navadami naše in drugih kultur ter med različnimi družbenimi skupinami
spoznavanje, da se ljudje, družba v času spreminjajo
seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja
doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave ter razvijanje spoštljivega in
odgovornega odnosa narave
spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla
spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe
spoznavanje tehničnih predmetov, razvijanje spretnosti na področju tehnike in
tehnologije
seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju
razvijanje matematičnega izražanja, mišljenja in spretnosti
doživljanje matematike kot prijetne izkušnje
6.2.2. Okvirni plan vzgojnega dela v šolskem letu 2012/2013
MESEC
September
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij, avgust
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
DEJAVNOSTI
uvajalni mesec, medsebojno spoznavanje, navajanje otroka na dnevno rutino v vrtcu
praznovanje začetka jeseni in dejavnosti, povezane z jesenjo
teden otroka (dejavnosti, povezane s temo ki jo določi DPM)
srečanje med vrtcema v sklopu kostanjevega piknika
dejavnosti, povezane z mesecem požarne varnosti (gasilci)
tradicionalni slovenski zajtrk in dejavnosti vezane na zdravo prehrano
dejavnosti, povezane s prazničnim decembrom (novoletna tržnica v vrtcu Rižana,
srečelov v vrtcu Dekani, ogled gledališke predstave in obisk dedka Mraza)
dejavnosti, povezane z zimo
kulturni teden (8. februar – slovenski kulturni praznik)
pustovanje in dejavnosti, povezane s pustom
praznovanje pomladi
dejavnosti, povezane z mesecem družine
dejavnosti vezane na temo promet
v vrtcu Rižana – dejavnosti, vezane na temo živali
dejavnosti na prostem in v povezavi z naravo
dejavnosti, povezane s poletjem in morjem
priprave na zaključne prireditve v vrtcih in njihova izvedba
varstvo otrok v poletnih mesecih
6.2.3. Vsakodnevne dejavnosti v vrtcu – elementi dnevne rutine
DEJAVNOST
Prehrana
(malica, kosilo, popoldanska
malica)
Urejanje in pospravljanje
prostora
(pospravljanje igrač,
urejanje garderobe, igralnice,
igrišča in drugih prostorov)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prehajanje med dejavnostmi
(jutranji krog, izbor dejavnosti,
prehod v garderobo)
•
•
Počitek
(priprava na počitek, skrb za
nespeče otroke, prebujanje)
•
•
•
•
•
CILJI
navajanje otroka na zdrav način prehranjevanja,
spodbujanje k uživanju različne hrane ter zadostne količine tekočine,
navajanje na uporabo vljudnostnih izrazov,
spodbujanje k primernemu vedenju in pravilni drži,
spodbujanje samostojnosti pri prehranjevanju,
navajanje na uporabo jedilnega pribora in prtička
spodbujanje urejenosti, redoljubnosti
spodbujanje doslednosti otrok pri pospravljanju igrač in didaktičnih
pripomočkov
navajanje otrok na preoblačenje v garderobi in spodbujanje k urejenosti
garderobe (zlaganje oblačil in obutve na svoj znak, poličko)
spodbujanje k umirjenemu zbiranju,
navajanje na jedrnatost in primerno glasnost pri pripovedovanju v
jutranjem krogu,
spodbujanje k čim večji samostojnosti
seznanjanje otrok s pomenom počitka,
spodbujanje k samostojnosti pri slačenju in oblačenju,
spodbujanje k urejanju oblačil,
navajanje na umirjeno, tiho igro
17
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
6.3.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU
V spodnji tabeli navajamo obogatitvene dejavnosti, ki jih želimo izvajati v šolskem letu 2012/2013. Obogatitvene
dejavnosti, vezane na finančna sredstva se bodo izvajale le, če bo ustrezno finančno pokritje.
DEJAVNOST
obisk prvega razreda šole ter šolske knjižnice
obisk kmetije
Obiski, ogledi
Lutkovne in
gledališke
predstave
obisk zavetišča za pse v Svetem Antonu
predstava v vrtcu ob obisku dedka Mraza
predstava v Kopru ob tednu otroka
predstava v Kopru ob občinskem prazniku
5 izletov v okolici
Športna značka
spretnost z žogo
Zlati sonček
preizkus iz kolesarjenja
plavalni tečaj
ob rojstnih dnevnih otrok
v povezavi z letnimi časi in različnimi
tematikami
Praznovanja
• praznovanje začetka jeseni
• praznični december
• praznovanje pomladi
projekt »Knjižni nahrbtnik«
projekt »Zeleni nahrbtnik«
Organizacija in izvedba »Cicižura«
obisk prireditve ob občinskem prazniku
Druge
dejavnosti
sodelovanje na natečajih – po ponudbi
sodelovanje na vaških prireditvah
obisk knjižničarke
predstavitve različnih poklicev
odprta vrata za otroke drugih skupin
zunanji gost v vrtcu Rižana – kulturna
dejavnost
zunanji gost v vrtcu Dekani – čebelar (v času
projekta »Tradicionalni slovenski zajtrk«)
18
KDO
otroci obeh enot,
ki se bodo všolali
vse skupine enote
Rižana
vse skupine enote
Rižana skupaj s
starši v
popoldanskem
času
vse skupine obeh
enot vrtca
otroci obeh enot,
ki se bodo všolali
otroci obeh enot,
ki se bodo všolali
TERMIN
junij 2013
april 2013
november 2012
december 2012
oktober 2012
maj 2013
otroci obeh enot,
ki se bodo všolali
eden jeseni in pozimi,
trije spomladi
celo šolsko leto
maj 2013
pomlad 2013
vse skupine obeh
enot vrtca
celo šolsko leto
vse skupine obeh
enot vrtca
otroci obeh enot,
ki se bodo všolali
otroci obeh enot,
ki se bodo všolali
odvisno od
ponudbe
vse skupine obeh
enot vrtca
vse skupine obeh
enot vrtca
vse skupine obeh
enot vrtca
vse skupine enote
vse skupine enote
celo šolsko leto
maj 2013
maj 2013
celo šolsko leto
celo šolsko leto
celo šolsko leto
celo šolsko leto
februar 2013
november 2012
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
Projekt »Knjižni nahrbtnik«:
Namen projekta je spodbujati družinsko branje. Branje otroku vsestransko koristi, saj spodbuja njegov čustveni,
socialni in intelektualni razvoj. Vezi, ki nastanejo na tak način med starši in otroki, so močne in dolgotrajne. V
knjižnem nahrbtniku, ki kroži od otroka do otroka in od družine do družine, so knjige in revije za vse člane družine,
večina pa je namenjena najmlajšim.
Projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«:
Projekt je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije. Njegov glavni cilj je dvig kulture prehranjevanja in
povečanje pomena slovenske hrane ter njenega uživanja. Zdrava prehrana naj bi bila bistveni element predšolske
in šolske vzgoje. V ta namen bo v obeh vrtcih potekal tradicionalni slovenski zajtrk – otrokom bodo ponujeni kruh,
maslo, med, mleko in jabolka.
Projekt »Zeleni nahrbtnik«
Zeleni nahrbtnik je program, ki z maskoto Zmajčkom Jurčkom potuje po vseh vrtcih MO Koper, ter otrokom na
njim ustrezen način posreduje znanje o skrbi za okolje ter jim naloži izpeljavo določene ekološke naloge.
Predstavnik DPM Koper v jesenskem času preda prvemu vrtcu nahrbtnik z zmajčkom in z v naprej zastavljenimi
nalogami, ki jih bodo v tem času opravili. Po tednu dni otroci predajo nahrbtnik vrstnikom iz naslednjega vrtca, z
nalogo, ki so jim jo zastavili.
6.4.
BIVANJE V NARAVI
Bivanje v naravi oziroma letovanje bo organizirano od 3. 6. – 7. 6. 2012 v CŠOD Čebelica v Dolenji vasi pri
Čatežu.
Program bo obsegal dejavnosti iz vseh šestih področij Kurikula za vrtce:
• vsebine iz naravoslovje,
• preživetje v naravi,
• športne aktivnosti.
Program je namenjen otrokom vrtca Dekani in Rižana, ki bodo v prihodnjem šolskem letu pričeli obiskovati
osnovno šolo. Starši otroka prijavijo na dejavnost s prijavnico, ki jo prejmejo na prvem roditeljskem sestanku v
vrtcu.
6.5.
DODATNE DEJAVNOSTI V VRTCU
Dodatne dejavnosti v Vrtcu Dekani in Rižana bodo potekale glede na ponudbo zunanjih izvajalcev in interes
staršev.
6.6.
SODELOVANJE MED VRTCEMA DEKANI IN RIŽANA
Sodelovanje bo potekalo vse leto, saj se bodo otroci obeh enot skupaj udeležili določenih aktivnosti in se tako
medsebojno družili (npr. dejavnosti ob tednu otroka v Kopru, prireditev ob občinskem prazniku, Cicižur, plavalni
tečaj, obisk prvega razreda, letovanje)
V mesecu oktobru 2012 bo organizirana družabna prireditev za otroke, starše in delavce obeh vrtcev. Prireditev
bo potekala v Rižani.
19
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
7.1.
7. STARŠI
SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje s starši bo potekalo na več načinov. Tekom celega šolskega leta bo sodelovanje s starši potekalo na
naslednje načine:
• redno obveščanje staršev o delu v skupini in vrtcu (tedenska predstavitev dejavnosti oddelka na oglasni
deski pred igralnico, plakati na razne zanimive teme, obveščanje staršev z dopisi in obvestili na oglasni
deski vrtca oz. z obvestili za posamezne otroke)
• sprotno izmenjevanje informacij o otroku (ob prihodu v vrtec in odhodu iz vrtca) ter
• prinašanje raznega materiala v vrtec (plastični zamaški, material za vzgojno delo, odpadni material, papir,
nevarni odpadki)
• projekt »knjižni nahrbtnik«.
Starši lahko:
• svojega otroka postopoma uvajajo v vrtec,
• sodelujejo pri načrtovanju dela v vrtcu, dajejo predloge in pobude (osebno ali po predstavniku staršev),
• z vzgojiteljico redno izmenjujejo informacije o otroku,
• v dogovoru z vzgojiteljico aktivno sodelujejo pri vzgojnem delu (npr. s predstavitvijo svojega poklica).
7.1.1. Govorilne ure
Potekale bodo enkrat mesečno za vsako skupino in dodatno po potrebi. Izvajala jih bo otrokova vzgojiteljica,
občasno lahko tudi pomočnica vzgojiteljice.
7.1.2. Roditeljski sestanki
Roditeljski sestanek
za starše otrok
novincev
Uvodni roditeljski
sestanek
Predavanje za starše
Zaključni roditeljski
sestanek
20
VSEBINA
TERMIN
pogovor o uvajanju otroka v vrtec
30. 8. 2012
predstavitev letnega načrta dela
vrtca in posameznega oddelka
september 2012
november 2012
evalvacija dela v tekočem šolskem
maj 2013
letu po posameznih oddelkih
IZVAJALEC
strokovne
delavke obeh
enot
strokovne
delavke obeh
enot
Zoran
Milivojevič
strokovne
delavke obeh
enot
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
7.1.3. Druge oblike sodelovanja
VSEBINA
Srečanje s starimi starši
Igrica za otroke
Družabno srečanje med starši in
otroki obeh vrtcev (Vrtec Rižana)
TERMIN
• vrtec Dekani: december 2012
• vrtec Rižana: april 2013
• vrtec Dekani: (enkrat v teku leta)
• vrtec Rižana: (enkrat v teku leta)
•
oktober 2012 (kostanjev piknik)
Zaključna prireditev
•
vrtec Dekani in Rižana: junij 2013
Obisk zavetišča za pse v Svetem
Antonu
•
vrtec Rižana: november 2012
IZVAJALEC
strokovne delavke obeh
enot
strokovne delavke obeh
enot
strokovne delavke obeh
enot
strokovne delavke obeh
enot
strokovne delavke
enote, starši
Igrica starši za otroke se bo izvedla le, če bodo starši zainteresirani in pripravljeni prevzeti večino dela, v
nasprotnem primeru bomo igrico za otroke pripravile strokovne delavke in jo predstavile otrokom v dopoldanskem
času.
7.2.
OBVEZNOSTI STARŠEV
S podpisom pogodbe o sprejemu otroka v vrtec, se starši obvežejo da bodo spoštovali dogovore v zvezi s
plačevanjem oskrbnine in z vrtčevskimi pravili. V skladu z zakonom so starši dolžni poravnati račun v zakonskem
roku. Če starši po treh prejetih opominih ne plačajo dolga, mora šola dolg izterjati po sodni poti. Rok za
reklamacijo računa je 8 dni od prejetja računa.
Starši so dolžni vrtcu posredovati podatke o tem, kje so dosegljivi v primeru nujnih sporočil (telefonska
številka), in vse morebitne spremembe.
Starši morajo strokovni delavki otrokove skupine seznaniti z morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi otroka.
Starši lahko v vrtec pripeljejo le zdravega otroka, saj se bolan otrok slabo počuti, obenem pa ogroža zdravje
drugih otrok. V vrtcu otrokom ne dajemo zdravil.
V vrtec ni dovoljeno prinašati predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok (žvečilni gumi, ogrlice …).
Otrok po dogovoru s strokovnima delavkama v skupino lahko prinaša svoje igrače, vendar vrtec ne more sprejeti
odgovornosti za poškodovanje ali izgubo le-teh.
Otroka starši spremljajo v vrtec osebno oziroma ga spremlja od staršev pooblaščena polnoletna oseba oziroma
oseba starejša od 10 let, če to dovolijo starši (Zakon o varnosti cestnega prometa, 91. člen). Starši otroka v vrtcu
zapustijo ali prevzamejo le v prisotnosti strokovne delavke vrtca in ga ne smejo puščati samega v garderobi ali
celo pred vrtcem.
V okviru poslovnega časa je lahko otrok v vrtcu prisoten največ 9 ur dnevno.
7.3.
PLAČILO VRTCA
Vrtec izstavi račun staršem na podlagi odločbe, ki jo izstavi pristojni občinski organ. Osnova za plačilo staršev je
cena programa, v katerega je otrok vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v
vrtcu.
21
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
Plačilo staršev določi CSD na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede. V posameznem plačilnem razredu
plačajo starši določen odstotek cene programa. Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je vključen
otrok (t.i. polno plačilo). Polno plačilo plačajo tudi starši, ki ne vložijo vloge za znižano plačilo vrtca. Plačila so v
celoti oproščeni le prejemniki denarne socialne pomoči.
Občina krije del cene programa za:
• otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče,
• otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z enim od staršev,
• otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec
za dohodnino v Republiki Sloveniji.
Starši uveljavljajo znižano plačilo z vlogo, ki jo odda eden od staršev (vlagatelj) pri pristojnem CSD. Za otroke, ki
so že vključeni v vrtec, starši vlogo oddajo do konca decembra tekočega leta. Za novo vključene otroke pa
morajo starši vlogo oddati najkasneje 30 dni pred vstopom otroka v vrtec. Staršem pripada pravica do znižanega
plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.
Starši lahko vlogo dobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ali na spletni strani CSD
Koper, oddajo pa jo na CSD.
Starši imajo pravico enkrat v koledarskem letu uveljavljati 50% znižano plačilo za enkratno neprekinjeno
enomesečno (21 delovnih dni) odsotnost. Običajno starši to olajšavo koristijo v času letnih dopustov, lahko pa jo
uveljavljajo kadarkoli med letom. Starši otroka, ki je bil vključen v vrtec s septembrom, lahko to olajšavo koristijo
do konca koledarskega leta in nato ponovno v naslednjem koledarskem letu.
Starši imajo možnost uveljaviti začasno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov. Upošteva se enkratna
neprekinjena trimesečna odsotnost v koledarskem letu zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi zdravniških potrdil.
22
8. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
Mestna občina Koper je sprejela Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 110/2010), s katerim na
novo ureja postopek vpisa in sprejema otrok, enotni vpis otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Koper,
sestavo in način dela komisije za sprejem otrok in kriterije za sprejem otrok v javne vrtce Mestne občine Koper.
8.1.1. Vpis otrok v vrtec
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec
lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
Javni poziv za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2012/2013 bo najverjetneje potekal v mesecu februarju
2012. Vsebina javnega poziva bo objavljena v obeh enotah vrtca in na spletni strani vrtca.
8.1.2. Vloga za sprejem otroka v vrtec
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za sprejem otroka v vrtec na predpisanem obrazcu, ki je enak
za vse vrtce. Vlogo lahko oddajo na sedežu vrtca ali jo pošljejo po pošti.
Skladno s pravilnikom lahko starši po novem oddajo le eno vlogo za vpis otroka v vrtec. V vlogi navedejo enoto
vrtca, v katero želijo vključiti otroka in v ta vrtec morajo oddati vlogo (to je vrtec prve izbire).
V vlogi lahko navedejo še 4 dodatne enote vrtcev, v katere želijo vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v prvo
izbrano enoto vrtca. Lahko pa izberejo tudi možnost vključitve v katerokoli enoto kateregakoli vrtca na območju
Mestne občine Koper (to so vrtci drugih izbir).
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnesena v
centralno evidenco vpisanih otrok. Glede ostalih oddanih vlog vrtec pisno obvesti vlagatelja, da teh vlog ne bo
obravnaval.
Vlogo za sprejem otroka v vrtec lahko starši dobijo:
• na osnovni šoli,
• na spletni strani vrtca (zavihek obrazci) ter
• na spletni strani Mestne občine Koper.
8.1.3. Odločanje o sprejemu otrok v vrtec – vrtci prvih izbir
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj posameznega vrtca. Če je v vrtec vpisanih več
otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.
Delo komisije za sprejem otrok - sprejem otrok v vrtce prve izbire
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku javnega vpisa novincev. Komisija obravnava vloge za
vrtce prvih izbir (enota vrtca, v katero so starši oddali vlogo).
Prednost pri sprejemu v vrtec imajo:
• otroci s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi in
• otroci, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega
položaja družine.
Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane
otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.
23
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
Otroci se vključujejo v enote vrtca s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem
oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s
prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam. Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih prve
izbire se oblikuje centralni čakalni seznam (čakalni seznam posameznega vrtca ne velja več).
8.1.4. Sprejem otrok v vrtec – vrtci drugih izbir
Otroci, ki niso bili sprejeti v vrtec prve izbire, so uvrščeni na centralni čakalni seznam Mestne občine Koper. Če se
po končanem postopku sprejema v vrtce prve izbire v posamezni enoti vrtca sprosti mesto (novo prosto mesto),
vrtec na to mesto sprejme prvega otroka s centralnega čakalnega seznama, ki je kot vrtec drugih izbir navedel to
enoto vrtca ali možnost katerakoli enota kateregakoli vrtca na območju MOK.
8.1.5. Kriteriji za sprejem otrok v vrtec
ZAP.
ŠT.
1
2
3
4
24
KRITERIJ
Prebivališče
Otrok in eden od staršev/skrbnikov ima stalno prebivališče na območju Mestne občine
Koper ali otrok tujcev, ki ima skupaj vsaj z enim od staršev/skrbnikov stalno ali začasno
prebivališče na območju Mestne občine Koper
Otroci, ki jim je bil odložen vpis v osnovno šolo
Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam, pa med
šolskim letom ni bil sprejet v vrtec na območju Mestne občine Koper zaradi pomanjkanja
prostih mest v vrtcu, če starši/skrbniki niso odklonili ponujenega mesta ter otroci, katerih
vloga za tekoče leto je bila dana po zasedanju komisije do vključno 31. 5.
Otrok staršev/skrbnikov, ki hkrati vključujejo v vrtec dvojčke, trojčke, četverčke
ŠT. TOČK
70
30
20
10
Publikacija vrtca pri Osnovni šoli Dekani
šolsko leto 2012/2013
9. SODELOVANJE Z DRUGIMI INSITUCIJAMI
V šolskem letu 2012/2013 bo vrtec sodeloval z naslednjimi zunanjimi institucijami:
• Policijska postaja Koper – seznanjanje otrok s prometno varnostjo,
• Gasilsko društvo Dekani – seznanjanje otrok s požarno varnostjo, evakuacija,
• medicinska sestra Zdravstvenega doma Koper – zobna vzgoja in preventiva,
• Center za korekcijo sluha in govora Portorož – logopedsko delo v vrtcu,
• srednje šole s programom vzgojitelj predšolskih otrok – opravljanje praktičnega usposabljanja z delom v
vrtcu,
• Pedagoška fakulteta Koper – opravljanje študijske prakse.
25