PUBLIKACIJA 2014/15 - Vrtec Fram

Comments

Transcription

PUBLIKACIJA 2014/15 - Vrtec Fram
PUBLIKACIJA
2014/15
»Otroci so naša prihodnost, njihova vzgoja in
razvoj sta naša dolžnost in edina možnost za
preživetje. Zato, spoštovani, obljubljamo, da se
jim bomo posvetili z vso pozornostjo in
naklonjenostjo, z vsem svojim znanjem in z vsem
dobrim, kar je v nas.«
V.d. ravnatelja OŠ Fram, ga. Ema Maver
Vrtec Fram je nova sodobno opremljena hišica, pod
katero se družimo majhni in veliki. Naša prva skrb so
otroci in njihov kvalitetno preživet čas z nami.
Zavzemamo se za strokovnost in odgovornost pri delu,
spoštujemo edinstvenost in drugačnost vseh.
Naše vodilo je prijateljstvo, toplina in sreča otrok. Le
to pa najlažje zagotovimo skozi otroško igro, ki je ne
le osnovna dejavnost, ampak tudi potreba vsakega
otroka in pogoj, da se normalno psihično in fizično
razvija.
Otroško igro pojmujemo kot način otrokovega razvoja
in učenja in kot najbolj naravno dejavnost, v kateri se
uresničujejo temeljna načela predšolske vzgoje.
Torej, igrajmo se skupaj.
Pomočnica ravnatelja OŠ Fram, ga. Mojca Lešnik
O vrtcu in zaposlenih
Vrtec Fram je organizacijska enota Osnovne šole Fram in je
javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja javno veljavne
programe za predšolske otroke, ki jih določi Strokovni svet
RS za splošno izobraževanje. Strokovna podlaga za delo in
cilji predšolske vzgoje so zapisani v nacionalnem dokumentu
Kurikulumu za vrtce, ki je bil potrjen marca 1999 na
Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.
Zavod izvaja javno veljavne programe za predšolske otroke
od 11 mesecev do vstopa v šolo.
UPRAVA VRTCA
VRTEC PRI OŠ FRAM
MLINSKA ULICA 8
2313 FRAM
Elektronski naslov: [email protected]
Spletna stran: www.vrtec.osfram.si
V.d.ravnatelja:
Ema Maver
Telefon: 02/6300-162
(na šoli)
Pomočnica ravnatelja
(vodja vrtca):
Mojca Lešnik
Telefon: 02/6300-342
Tajništvo, računovodstvo:
Valerija Galič
Telefon: 02/6300-160
(na šoli)
Svetovalna delavka:
Nina Kramer
Telefon: 02/6300-165
Elektronski naslov:
[email protected]
Organizator prehrane in
ZHR:
Jasna Belas
Elektronski naslov:
[email protected]
Vrtec - zbornica
Telefon: 02/6300-340
Vrtec – kuhinja
Telefon: 02/6300-341
Javljanje odsotnosti
otrok:
Telefon: 02/6300-342
Mobitel: 051/602-082
Mobitel: 031/704-202
Poslovalni čas:
Vrtec je odprt od ponedeljka do petka vsak delovni dan.
Predviden odpiralni čas vrtca je od 6.00 do 16.30 ure.
Poslovalni čas vrtca je določen v letnem delovnem načrtu
vrtca in ga lahko med letom spremenimo. Spremembe potrdi
Svet zavoda.
PREDSTAVITEV PROGRAMOV IN
DEJAVNOSTI V VRTCU:
Glede na trajanje izvajamo:
Dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur dnevno in
poldnevni program, ki traja od 4 do 6 ur dnevno.
V dnevnem in poldnevnem programu otrokom v skladu s
Kurikulumom za vrtce zagotavljamo strokovno vzgojo,
varstvo, različne dejavnosti, bivanje in aktivnosti na
prostem, kvalitetno prehrano, nego, počitek,
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka v dveh starostnih
obdobjih:
PRVO STAROSTNO OBDOBJE : otroci stari od
enega leta do treh let
DRUGO STAROSTNO OBDOBJE: otroci stari od
treh let do vstopa v šolo
KAKO PREŽIVIMO DAN…
Vse dejavnosti, spontane, načrtovane, organizirane po želji
otrok, se med seboj prepletajo, tako v času prihoda otrok
kot v času odhajanja otrok
Zajtrk (8.00 uri)
Vodene dejavnosti
Malica (sadno-zelenjavni obrok, med 9.30 in 10.00)
Aktivnosti na prostem
Kosilo (med 11.00 in 11.15 - prvo starostno obdobje in
11.45 – drugo starostno obdobje)
Počitek
Malica (med 14.00 in 14.30)
Predstavitev skupin
V vrtcu Fram so doma:
BALONI
ŽOGICE
Homogena skupina – prvo
Homogena skupina – prvo
starostno obdobje
starostno obdobje
LUNICE
DEŽNIKI
Homogena skupina – drugo
Kombinirana skupina
starostno obdobje
SONČKI
Homogena skupina – drugo
starostno obdobje
ZVEZDICE
OBLAČKI
Homogena skupina – drugo
starostno obdobje
Homogena skupina – drugo
starostno obdobje
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V
OKVIRU VRTCA, KI JIH
IZVAJAJO VZGOJITELJICE IN
VZGOJITELJI
Izvajajo se ob upoštevanju starosti in interesa otrok.
pevski zbor
glasbena pripravljalnica
plesna umetnost
plesne urice za najmlajše
vadbena ura pod vodstvom športnega pedagoga
program Mali sonček
tuj jezik (angleščina)
pravljične urice
DODATNE DEJAVNOSTI
V vrtcu se na željo staršev odvijajo dodatne dejavnosti, ki
jih vodijo zunanji izvajalci. Ceno dejavnosti starši plačajo
izvajalcu. Dejavnosti se izvajajo izven izvedbenega kurikula
vrtca v popoldanskem času.
V vrtcu pomagamo pri izbiri zunanjih ponudnikov, pripravimo
urnik izvedbe ter jim nudimo ustrezen prostor za izvajanje
dejavnosti.
Te dejavnosti so:
smučarski tečaj
tečaj rolanja
plavalni tečaj za predšolske otroke (financirano s strani
Občine Rače-Fram)
popoldanska telovadba za otroke
tuj jezik (angleščina, nemščina)
mali pohodnik (PD Fram)
plesni tečaj
balet
Kolesarček (SPV Občine Rače-Fram)
Po izvedbi dejavnosti se otroci ne vračajo v vrtec,
izvajalec jih preda staršem.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI
POTEKAJO V OKVIRU
VZGOJNEGA DELA MED ŠOLSKIM
LETOM
Palček bralček
lutkovni abonma
rojstni dnevi otrok
teden otroka (6. 10. – 10. 10. 2014)
praznovanje jeseni
veseli december
norčavi pust, pustovanje
pomladna srečanja
športni dopoldnevi ali popoldnevi
zaključek šolskega leta
projekti
Planetu Zemlja prijazen vrtec
Sobivanje – spodbujamo prijateljstvo
Dediščina gre v vrtec
PRAVICE STARŠEV IN OTROK
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje
temeljnih otrokovih pravic. Javni vrtci so svetovno nazorsko
nevtralni.
Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske
otroke, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico
do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih
podatkov.
Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter
organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora
vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo starši upoštevati
meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno
avtonomnost vrtca.
Ob vstopu otroka v vrtec imajo starši pravico in dolžnost
postopno uvajati otroka v vrtec. Za način uvajanja se
dogovorijo v vrtcu.
OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA
Redno plačevanje stroškov programa, v katerega je
otrok vključen.
Ob sprejemu otroka v vrtec morate starši predložiti
potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in
opozoriti ter seznaniti vzgojiteljico z morebitnimi
otrokovimi zdravstvenimi posebnostmi.
V vrtec vedno pripeljite otroka, ki s svojim
zdravstvenim stanjem ne bo ogrožal sebe in drugih. V
vrtec pripeljete le zdravega otroka. V primeru, ko otrok
zboli v vrtcu, pridite čim prej ponj. Otrok vam bo za to
zelo hvaležen.
V primeru otroških nalezljivih bolezni takoj obvestite
odgovorno osebo v vrtcu.
Do 8. ure zjutraj sporočite v vrtec morebitno
odsotnost otroka.
Upoštevajte sprejete dogovore in poslovni čas vrtca.
V vrtcu ne smemo dajati otrokom zdravil.
Poskrbite, da bodo otroci obuti in oblečeni vremenskim
pogojem (in dejavnostim na prostem) primerno.
Starši poskrbite, da otroci ne prinašajo v vrtec nevarnih
in dragih predmetov ali igrač, slaščic in druge vrste
hrane. Navajajte otroka na samostojnost pri osebni
higieni.
NAČINI SODELOVANJA IN
POVEZOVANJA S STARŠI
Roditeljski sestanki
Mesečne pogovorne ure (vsak prvi četrtek v
mesecu)
Delavnice s starši
Obisk babic in dedkov
Kostanjev piknik
Nastop ob materinskem dnevu
Zaključna druženja
Publikacijo za leto 2014/2015 je izdala Osnovna šola Fram,
Vrtec Fram, Turnerjeva ulica 120