PRAVILNIK o dodelitvi osebne varovalne opreme za

Comments

Transcription

PRAVILNIK o dodelitvi osebne varovalne opreme za
Na podlagi 9., 19. in 50. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št.
43/11), 64. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 42/02, 103/07), ob
upoštevanju določil Smernic dobre higienske prakse / HACCP za kuhinje vrtcev, 5.,
6. in 9. člena Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
(Ur. l. RS št. 89/99, 39/05, 43/11 – ZVZD-1) in v skladu z Izjavo o varnosti z oceno
tveganja z dne 1. 12. 2012, ravnateljica Vrtca Idrija, Arkova 7, 5280 Idrija, sprejema
dne 21. 5. 2013 naslednji
PRAVILNIK
o dodelitvi osebne varovalne opreme za varnost pri delu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa vrsta osebne varovalne opreme za varnost pri delu,
uporabnike in način dodeljevanja v uporabo v Vrtcu Idrija, Arkova 7, 5280 Idrija (v
nadaljevanju: zavod).
2. člen
Osebna varovalna oprema, ki se uporablja pri delu, mora ustrezati zahtevam
standardov, ki so navedeni v Izjavi o varnosti z oceno tveganja, izdani v Idriji, dne 1.
12. 2012.
II. UPORABNIKI OSEBNE VAROVALNE OPREME
3. člen
Pravico do dodelitve osebne varovalne opreme na podlagi tega pravilnika imajo:
- pedagoški delavci: vzgojitelj(ica), pomočnik(ca) vzgojitelja(ice),
- strokovni delavci: organizator(ka) zdravstveno higienskega režima,
organizator(ka) prehrane
- tehnično osebje: čistilec(ka), hišnik-vzdrževalec-šofer, vodja kuhinje,
kuhar(ica), kuharski(a) pomočnik(ca)II, kuhinjski(a) pomočnik(ca)III,
delavci(ke) v pralnici in likalnici.
4. člen
Zaposlenim delavcem pripada naslednja osebna varovalna oprema:
 pedagoškim delavcem: zaščitna delovna halja za vzgojiteljico in pomočnico
vzgojitelja(ice) oziroma majica za vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja(ice),
zaščitni bel predpasnik, zaščitna delovna obutev, zaščitne PVC rokavice in
PVC predpasnik,
 strokovnim delavcem: organizatorju(ici) zdravstveno higienskega režima,
organizatorju(ici) prehrane: zaščitna delovna obutev, bela zaščitna halja
(plašč),
 tehničnemu osebju:
 čistilcu(i): zaščitna delovna halja ali hlače in majica, zaščitna delovna
obutev (čevlji), gumi rokavice,
 hišniku-vzdrževalcu-šoferju: zaščitna delovna halja (modra, bela),
zaščitno nepremočljivo oblačilo – zgornji del, varovalne rokavice,
zaščitna delovna obutev (čevlji), zaščitni delovni telovnik –
brezrokavnik, zaščitni gumi škornji, zaščitna očala,
 kuhinjskemu osebju: zaščitna delovna halja ali majica in hlače ali hlače
in suknjič, zaščitni bel predpasnik, zaščitna kuhinjska kapa ali ruta,
zaščitna delovna obutev (čevlji), rokavice – toplotno izolirane, gumi
rokavice, zaščitni gumi predpasnik, zaščitni gumi škornji, zaščitna
očala,
 delavcem v pralnici in likalnici: zaščitna delovna halja ali hlače in
majica, zaščitna delovna obutev (čevlji), gumi rokavice.
III. DODELJEVANJE OSEBNE VAROVALNE OPREME
6. člen
Vsakemu pedagoškemu delavcu iz prve alinee 4. člena tega pravilnika pripada
osebna varovalna oprema v naslednjih časovnih obdobjih:
 vzgojiteljici in pomočnici vzgojitelja(ice) pripada vsako leto oziroma ob izrabi,
po ena zaščitna delovna halja, en par zaščitne delovne obutve, en zaščitni bel
predpasnik, zaščitni PVC predpasnik po potrebi in PVC rokavice po potrebi.
 vzgojitelju in pomočniku vzgojitelja(ice) pripada vsako leto oziroma ob izrabi,
po ena zaščitna majica, en par zaščitne delovne obutve, en zaščitni bel
predpasnik, zaščitni PVC predpasnik po potrebi in PVC rokavice po potrebi.
V kolikor je njihov delovni čas štiri ure dnevno oziroma manj, pripada:
 vzgojiteljici in pomočnici vzgojitelja(ice) vsaki dve leti oziroma ob izrabi, po ena
zaščitna delovna halja, en par zaščitne delovne obutve, en zaščitni bel
predpasnik, zaščitni PVC predpasnik po potrebi in PVC rokavice po potrebi.
 vzgojitelju in pomočniku vzgojitelja(ice) vsaki dve leti oziroma ob izrabi, po ena
zaščitna delovna majica, en par zaščitne delovne obutve, en zaščitni bel
predpasnik, zaščitni PVC predpasnik po potrebi in PVC rokavice po potrebi.
7. člen
Vsakemu strokovnemu(i) delavcu(ki) iz druge alinee 4. člena tega pravilnika:
organizatorju(ici) zdravstveno – higienskega režima in organizatorju(ici) prehrane
pripada:
 vsaki dve leti ena zaščitna bela halja in vsaki dve leti oziroma ob izrabi en par
zaščitne delovne obutve.
8. člen
Vsakemu tehničnemu delavcu iz tretje alinee 4. člena tega pravilnika: čistilcu(ki),
pripada:
 vsako leto oziroma ob izrabi, ena zaščitna delovna halja ali hlače in majica, en
par zaščitne delovne obutve in gumi rokavice po potrebi.
Vsak čistilec(ka), ob sklenitvi delovnega razmerja v zavodu, prejme dve zaščitni
delovni halji ali dvoje hlač in dvoje majic, en par zaščitne delovne obutve (čevlji) in
ene gumi rokavice.
V kolikor je delovni čas čistilca(ke) štiri ure dnevno oziroma manj, prejme ob sklenitvi
delovnega razmerja v zavodu, eno delovno haljo ali ene hlače in eno majico, en par
zaščitne delovne obutve in ene gumi rokavice.
9. člen
Vsakemu tehničnemu delavcu iz tretje alinee 4. člena tega pravilnika: hišniku –
vzdrževalcu – šoferju, pripada:
 vsako leto oziroma ob izrabi ena zaščitna delovna halja modre barve, ena
zaščitna halja bele barve, varovalne rokavice, en par zaščitne delovne obutve
(čevlji), zaščitna očala, vsaki dve leti oziroma ob izrabi eno zaščitno
nepremočljivo oblačilo – zgornji del, vsaka tri leta oziroma ob izrabi zaščitne
gumi škornje in po potrebi zaščitni delovni telovnik – brezrokavnik.
Vsak hišnik, ob sklenitvi delavnega razmerja v zavodu, prejme dve zaščitni delovni
halji modre barve in dve zaščitni delovni halji bele barve, en par varovalnih rokavic,
en par zaščitne delovne obutve(čevlji).
V kolikor je delovni čas hišnika – vzdrževalca – šoferja štiri ure dnevno oziroma manj,
prejme ob sklenitvi delavnega razmerja v zavodu, eno zaščitno delovno haljo modre
barve, eno zaščitno haljo bele barve, en par varovalnih rokavic, en par zaščitne
delovne obutve (čevlji), ena zaščitna očala.
10. člen
Vsakemu tehničnemu delavcu iz tretje alinee 4. člena tega pravilnika: kuhinjskemu
osebju, pripada:
 vsako leto oziroma ob izrabi, dve zaščitni delovni halji ali dve majici in dvoje
hlač ali dvoje hlač in dva suknjiča, dva zaščitna bela predpasnika, dve zaščitni
kuhinjski kapi ali dve ruti, dva para zaščitne delovne obutve (čevlji), po potrebi
rokavice – toplotno izolirane, gumi rokavice, zaščitni gumi predpasnik, zaščitni
gumi škornji, do izrabe zaščitna očala.
V kolikor je delovni čas delavke v kuhinji štiri ure dnevno oziroma manj, prejme ob
sklenitvi delavnega razmerja v zavodu, dve zaščitni delovni halji ali dve majici in
dvoje hlač ali dvoje hlač in dva suknjiča, dva zaščitna bela predpasnika, dve zaščitni
kuhinjski kapi ali dve ruti, en par zaščitne delovne obutve (čevlji), po potrebi rokavice
– toplotno izolirane, gumi rokavice, zaščitni gumi predpasnik, zaščitni gumi škornji, do
izrabe zaščitna očala.
11. člen
Vsakemu tehničnemu delavcu iz tretje alinee 4. člena tega pravilnika: delavki v
pralnici in likalnici, pripada:
 vsako leto oziroma ob izrabi, ena zaščitna delovna halja ali hlače in majica, en
par zaščitne delovne obutve (čevlji), gumi rokavice po potrebi.
Vsaka delavka v pralnici in likalnici ob sklenitvi delovnega razmerja v zavodu, prejme
dve zaščitni delovni halji ali dvoje hlač in dvoje majic, en par zaščitne delovne obutve
in gumi rokavice po potrebi.
V kolikor je delovni čas delavke v pralnici in likalnici štiri ure dnevno oziroma manj,
prejme ob sklenitvi delovnega razmerja v zavodu, eno zaščitno delovno haljo ali ene
hlače in eno majico, en par zaščitne delovne obutve in gumi rokavice po potrebi.
12. člen
V primeru, kjer je v prejšnjih členih navedeno, da se delovna obleka dodeli po
potrebi, o potrebi po dodelitvi opreme odloča ravnatelj zavoda.
V primeru upravičenega razloga, lahko ravnatelj zavoda, določi krajše ali daljše
časovno obdobje, v katerem so delavci upravičeni do delovne opreme.
Delavec ima pravico in obveznost, da na delovnem mestu, uporablja predpisano
osebno varovalno opremo. Prav tako mora biti poučen o njeni namembnosti in
uporabi.
Osebna varovalna oprema je namenjena zaščiti delavca na delovnem mestu.
Delavec je ne sme nositi ali drugače uporabljati izven delovnega časa oziroma
delovnega mesta.
IV. NAROČANJE OSEBNE VAROVALNE OPREME
13. člen
Osebno varovalno opremo naroča ravnatelj zavoda oziroma z njegove strani
pooblaščena oseba zaposlena v zavodu.
14. člen
Osebna varovalna oprema pripada delavcem, ki so v zavodu zaposleni za nedoločen
čas. Osebna varovalna oprema pripada tudi delavcu, ki je v zavodu zaposlen za
določen čas, če dela na delovnih mestih, ki so določena v 4. členu tega pravilnika.
Delavec, ki je v zavodu zaposlen za določen čas, po prenehanju delovnega razmerja,
osebno varovalno opremo vrne zavodu.
15. člen
O osebni varovalni opremi, dani v uporabo, se v računovodstvu zavoda vodi
evidenca. Delavec prejme osebno opremo proti podpisu.
V. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Višina sredstev, ki so potrebna za nakup osebne varovalne opreme, se vsako leto
določi v finančnem načrtu zavoda.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme ravnatelj zavoda.
18. člen
S Pravilnikom o dodelitvi osebne varovalne opreme za varnost pri delu v Vrtcu Idrija,
se seznani vse zaposlene v zavodu.
19. člen
Pravilnik se objavi na oglasni deski zavoda.
20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik preneha veljati Pravilnik o dodelitvi delovne
opreme v Vrtcu Idrija številka 152/2012, z dne 7. 9. 2012.
Številka: 137/2013
Idrija, 21. 5. 2013
Damijana Velikonja
ravnateljica