Domovinska in državljanska kultura in etika

Comments

Transcription

Domovinska in državljanska kultura in etika
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA TER ETIKA
SPLOŠNO O PREDMETU
Predmet DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA TER ETIKA (DKE) poteka v 7. in 8.
razredu, enkrat tedensko po eno šolsko uro.
DRŽAVLJANSKA KULTURA je poučevanje o državi, njeni sestavi, nalogah, delovanju,
državljanstvu, narodni zavesti, volilnemu sistemu, naši vlogi v državi ter oblikovanje
pozitivnega odnosa do države.
DOMOVINA je dežela v kateri smo se rodili oziroma v kateri živimo.
ETIKA je znanost, ki proučuje moralna pravila. Vsebuje razmišljanje o tem, kaj je moralno in
kaj ni.
CILJI PREDMETA
V okviru predmeta učenci pridobivajo znanje o družbi, državi, razmišljajo o svojih izkušnjah in
jih presojajo ter razvijajo svoje sposobnosti za razumevanje in reševanje etičnih vprašanj. Pri
pouku se opiramo na vrednote, ki omogočajo razvoj demokratične in humane skupnosti.
V 7. razredu se učenci srečajo s temami, ki zadevajo njihov odnos do družbenih skupin s
katerimi tudi sami prihajajo v stik (narod, država, družina, vrstniki, vzorniki, mediji,
komunikacija, pomen spoštovanja človekovih pravic, verstva…), v 8. razredu pa se
poglabljajo v teme, ki zadevajo njihov odnos do širše skupnosti in spoznavajo demokratično
oblikovano družbo (demokracija, finance, delo in gospodarstvo; Slovenija-EU-svet; svetovna
skupnost-globalizacija).
Predmet ima poleg obveznih tem tudi izbirni del.
Učenci preko družbeno pomembnih tem razvijajo tiste etične veščine, ki so jim v pomoč pri
samostojnem, svobodnem, odgovornem in moralnem presojanju ter družbenem dogajanju.
Zato je pri pouku DKE velik poudarek na kulturnem sporazumevanju. Veliko je priložnosti, da
izrazijo svoja mnenja in stališča ter jih v pogovoru primerjajo z mnenji in stališči sošolcev.
Poudarek dajemo argumentaciji mnenj.
UČNI PRIPOMOČKI
1. Učbenik (7. razred).
2. Velik črtan zvezek (7. in 8. razred).
3. Potrebščine za pisanje in urejanje zapiskov (7. in 8. razred).
OCENJEVANJE ZNANJA



Učenec pridobi najmanj 3 ocene v šolskem letu.
Ustno ocenjevanje je napovedano, vendar ne poimensko.
Učenec pridobi dve oceni iz ustnega ocenjevanja znanja, eno pa iz ustne
predstavitve izbrane vsebine, ki jo predstavi pred sošolci preko ustnega
nastopa s pomočjo računalniške tehnologije ali v obliki igre vlog.
 Priložnost za pridobitev dodatne ocene:
- Aktivno sodelovanje pri izvedbi učne ure (za popestritev učnih ur pomoč učitelju pri
uporabi internetnih strani …).
- Organizacija in vodenje »okrogle mize« na izbrano temo.
 Priložnost za izboljšanje ocene ob zaključku šolskega leta je možna le, če ima
učenec:
- Urejene zapiske.
- Domače naloge:
Redno pisanje domačih nalog.
KRITERIJI IN MERILA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
PREVERJANJE ZNANJA (ustno, pisno)
-
poznavanje in razumevanje, analiza, sodelovanje pri pouku, samostojno delo, uporaba
znanja
delo v skupi, delo v dvojici, sodelovalno učenje, izdelki
OCENJEVANJE (ustno)
-
poznavanje in razumevanje, analiza, sodelovanje pri pouku, samostojno delo, uporaba
znanja
reševanje nalog
delo v skupi, delo v dvojici, sodelovalno učenje, “okrogla miza”
izdelek, predstavitve
OCENA ZADOSTNO
-
pri pouku imaš potrebščine (učbenik , zvezek, pisalo)
opravljaš domače zadolžitve
ob ocenjevanju znanja z učiteljevo pomočjo podaš odgovor na vprašanje: znaš ponoviti
pojme brez razlag, znaš naštevati, opisovati, ne znaš podati primerov
s sošolcem izdelaš plakat, ko drugi pripovedujejo, jih poslušaš
OCENA DOBRO
- pri pouku sodeluješ
- po opisu prepoznaš pojem, ga znaš uporabiti, pri tem potrebuješ pomoč, pri podajanju
razlag uporabljaš že znane primere,
- s sošolcem izdelaš plakat in ga predstaviš
- znaš poslušati mnenje drugih sošolcev
OCENA PRAV DOBRO
pri pouku si aktiven,
- sodeluješ v razgovoru,
- kritično obravnavaš in presojaš dogajanje v družbi,
- pojme znaš razložiti na svojih primerih, po opisu prepoznaš pojem, ga znaš uporabiti, pri
podajanju razlag uporabljaš svoje primere
- daješ predloge
- izdelaš plakat in ga predstaviš
- znaš poslušati mnenje drugih sošolcev
OCENA ODLIČNO
iščeš rešitve za obravnavane probleme
- kritično obravnavaš in presojaš dogajanje v družbi in podaš rešitve
- znaš izraziti svoje mnenje in ga zagovarjati
- samostojno izdelaš plakat in ga predstaviš
- znaš poslušati mnenje drugih sošolcev
- učiteljeve pomoči pri reševanju problemov ne potrebuješ
STANDARDI ZNANJA so navedeni v učnem načrtu za DKE, stran 15-19.
Bojana Morato
učiteljica DKE