Vzgojni načrt - Osnovna Šola Braslovče

Comments

Transcription

Vzgojni načrt - Osnovna Šola Braslovče
Vzgojni načrt
OŠ Braslovče
2008/2009
VZGOJNI NAČRT OŠ BRASLOVČE
1. UVOD
Šola je primarno izobraževalna ustanova, posredno pa se v njej izvaja tudi vzgoja. Vzgoja
mora biti načrtovana predvsem zaradi dveh razlogov – pravnega in pedagoškega.
PRAVNI RAZLOG – šola je družbena institucija, ki ji zakon o OŠ nalaga vzgojo za obče
kulturne in civilizacijske vrednote, vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, sprejemanje
drugačnosti, medsebojno strpnost, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Šola
pa nima primarne pravice do vzgoje otrok in mladine. Pravico do vzgoje ji dodeljujejo starši
otrok, ki morajo biti v naprej seznanjeni z vzgojnim konceptom institucije.
PEDAGOŠKI RAZLOG – šola je zapletena institucija, v kateri delujejo mnogi vzgojni
dejavniki (učiteljev karakter, šolska klima, metode in vsebine poučevanja, projekti šole,
medvrstniški odnosi, organizacija življenja na šoli in šolska pravila, medverski in medetnični
odnosi,…), ki jih z vzgojnim načrtom povežemo v sklenjeno celoto ter težimo k realizaciji v
naprej opredeljenih vzgojnih smotrov, načel in vrednot.
2. ZAKONODAJNA IZHODIŠČA
Konvencija o otrokovih pravicah (OZN, Generalna skupščina, 1995)
Zakon o OŠ (2. člen – Cilji osnovnošolskega izobraževanja in 60d člen način
izvedbenega kurikula šole)
ZOFVI 2. člen (cilji vzgoje in izobraževanja)
Priporočila MŠŠ o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta v OŠ
3. VIZIJA OŠ BRASLOVČE – osnovni okvir našega vzgojno – izobraževalnega
delovanja.
ZDRAVA ŠOLA
POZITIVNA SAMOPODOBA
DOBRI MEDSEBOJNI ODNOSI
ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG (PREHRANA, GIBANJE)
MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE
ODGOVORNOST
SPREJEMANJE RAZLIČNOSTI
NETOLERANCA DO VSEH VRST NASILJA
KAKOVOSTNO ZNANJE
SPODBUJANJE K RAZLIČNIM DEJAVNOSTIM
3. VZGOJNA NAČELA
Načelo doslednosti.
Načelo oblikovanja okolja, ki omogoča optimalno življenje v šoli.
Načela vključevanja in strpnosti, sodelovanja, skupnega reševanja težav, dogovarjanja,
zavzetosti za vsakega posameznika, spodbujanja k odličnosti posameznikov in
odnosov.
Načelo medsebojnega zaupanja in zagotavljanja varnosti.
1
Vzgojni načrt
OŠ Braslovče
2008/2009
5. TEMELJNE VREDNOTE
Strokovni in tehnični delavci OŠ Braslovče bodo spodbujali razvoj vseh obče kulturnih in
civilizacijskih vrednot pri učencih. Še posebej pa tiste, ki so jih učenci, starši in strokovni
delavci šole izbrali kot najpomembnejše.
Vrednote, ki so jih učenke in učenci, starši in strokovni delavci šole izbrali kot
najpomembnejše:
spoštovanje,
znanje,
odgovornost,
prijateljstvo,
ljubezen,
skrb za čisto okolje in lastno zdravje.
6. VZGOJNE DEJAVNOSTI
A. PROAKTIVNE IN PREVENTIVNE
Sistematično načrtovanje in izvajanje razrednih ur,
govorilne ure učenec – učitelj,
debatni večeri enkrat mesečno (moderator – učenci),
prostovoljno socialno delo (vrstniška pomoč),
šola za starše,
predavanja za starše,
okrogla miza,
poudarjanje zglednega vedenja učencev,
veščina meseca (za učence od 1. – 5. razreda),
dejavnosti za preprečevanje zasvojenosti, nasilništva, spolnih zlorab in drugo,
odzivnost in pravočasnost pri reševanju problemov, hitro in načrtno reševanje.
Cilj: Razvijanje socialnih veščin, skrb za ustrezno komuniciranje, medgeneracijsko sožitje,
razvijanje odgovornosti za posledice lastnega vedenja in dvig učenčeve samopodobe.
B. SVETOVANJE IN USMERJANJE
Svetovanje kot proaktivna in preventivna dejavnost,
osebni svetovalni pogovori s strokovnimi delavci (učitelji, svetovalnimi delavci,
knjižničarko in ravnateljico).
Cilj: Oblikovanje lastnih ciljev, organizacija lastnega dela za večjo učinkovitost, razmišljanje
in presojanje o svojem vedenju in ravnanju do drugih, prevzemanje odgovornosti, empatično
vživljanje v druge ter sprejemanje različnosti, razumeti lastna občutja, razmišljanja in
vedenja, razvijati realno in pozitivno samopodobo. Svetovanje se izvaja v okviru razrednih ur,
govorilnih ur, svetovanje pri šolski svetovalni službi in v knjižnici.
C. MEDIACIJA
2
Vzgojni načrt
OŠ Braslovče
2008/2009
D. POHVALE, NAGRADE IN PRIZNANJA
Pohvale
Za vzorno vedenje,
uspešno predstavljanje šole na različnih področjih, s svojim vedenjem so posamezniki
in skupine dajali vzgled mlajšim in se trudili za čim boljši učni uspeh,
za prizadevno delo v razredni skupnosti.
Nagrade
Knjižne nagrade za devetošolce.
Pohvale in nagrade podeljuje učiteljski zbor na predlog strokovnih delavcev šole.
Priznanja
Priznanja dobijo učenci na šolskih, območnih in državnih tekmovanjih, na natečajih,
predstavitvah… po različnih področjih.
Pravila šolskega reda določajo kriterije za pohvale in priznanja.
7. UKREPI ZA KRŠITEV PRAVIL
-
-
Povečan nadzor nad učencem v času, ko je na šoli, a ne pri pouku.
Zadrževanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov.
Strokovni delavec šole obvezno napiše vsebino pogovora oz. dogovora in ga
izroči razredniku učenca.
Opravljanje neopravljenih obveznosti izven predvidenega časa v dogovoru s
starši.
Redni, vsakodnevni in vnaprej določeni stiki s strokovnim delavcem
(razrednikom, svetovalnim delavcem, učiteljem).
Vsakodnevni ali tedenski kontakt s starši in poročanje o otrokovem vedenju.
Vabilo na razgovor izven šolskega časa skupaj s starši.
Prepoved nekaterih neustreznih oblik vedenja.
Odvzem določenih privilegijev (statusov, obiska šole v naravi, športnih dni,...).
V tem času je učenec vključen k rednemu pouku v ustreznem razredu.
Kadar učenec s svojim vedenjem onemogoča izvajanje pouka in so bili
izvedeni že vsi drugi vzgojni ukrepi za omilitev tega vedenja, lahko učitelj
odredi učencu, da zapusti pouk. Učenec v času odstranitve pod nadzorom
strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj ali opravlja šolsko delo ali pa se z
njim pogovori o problemu in vedenju, zaradi katerega ni bil pri pouku. Učitelj,
ki je učencu odredil zapustitev pouka, mora še isti dan opraviti razgovor z njim
in se dogovoriti o pravilih vedenja v prihodnje ter o tem, kdaj bo učenec
zamujeno snov nadoknadil. Učitelj mora seznaniti razrednika, ki o tem obvesti
starše.
Začasen odvzem naprav ali predmetov s katerim učenec ogroža varnost ali
onemogoča nemoteno izvedbo pouka. O odvzemu strokovni delavec, ki je
3
Vzgojni načrt
OŠ Braslovče
2008/2009
-
predmet odvzel, še isti dan obvesti starše učenca, ki odvzet predmet v šoli tudi
prevzamejo.
Priprava akcijskega načrta za učenca z vedenjskimi težavami. Pripravi ga tim,
ki ga imenuje ravnateljica.
8. OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI
1. Tedenske in mesečne govorilne ure,
2. roditeljski sestanki,
3. vključevanje staršev k pouku (delavnice s starši, starši pripravijo delavnico za otroke),
4. šola za starše,
5. prireditve ,
6. športne aktivnosti,
7. svet staršev.
V primeru, da se starši oz. skrbniki ne odzovejo na vabilo razrednika (predvsem kadar gre za
učno ali vedenjsko problematiko) na redne govorilne ure, sledi naslednji postopek:
1. Razrednik ponovno pisno povabi starše v šolo.
2. Razrednik obvesti šolsko svetovalno službo in ravnateljico ter pošlje vabilo na izredne
govorilne ure. Vabilo pošlje priporočeno.
3. Ravnateljica vabi pisno na izredne govorilne ure. Vabilo pošlje priporočeno s
povratnico.
4. Šolska svetovalna služba obvesti, o nesodelovanju staršev s šolo, ustrezne zunanje
institucije (Center za socialno delo, policijo,…)
Dolžnosti staršev oz. skrbnikov so, da redno obiskujejo govorilne ure in roditeljske
sestanke. V primeru, da se pri učencu/ki pojavijo učne ali vedenjske težave, so starši dolžni
sodelovati s šolo in pomagati svojemu otroku.
9. URESNIČEVANJE IN SPREMLJANJE
Dnevno pri vseh dejavnostih z učenci (jutranje varstvo, pouk, OPB, varstvo vozačev in
ID)
na koordinacijah RS in PS, strokovnih in ocenjevalnih konferencah in aktivih,
na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, svetu staršev in svetu zavoda.
10. VZGOJNI OPOMINI
Pravilnik o vzgojnih opominih v OŠ (Ur. l. RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008); uporabljati se
začne 1. 9. 2009. Pravilnik je prenehal veljati in se od 27. 7. 2013 uporabljajo določbe
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I) Uradni list RS, št. 632519/2013 z dne 26.7.2013
Predlog vzgojnega načrta je bil potrjen na strokovni konferenci učiteljskega zbora v četrtek,
16. 4. 2009.
Predlog vzgojnega načrta je bil predstavljen in potrjen na Svetu staršev 23. 4. 2009.
Vzgojni načrt je bil potrjen na Svetu zavoda.
Predsednica sveta zavoda:
Marija Grofelnik l.r.
Ravnateljica:
Andreja Zupan l.r.
4

Similar documents