publikacija vrtcev oš braslovče 2012/2013

Comments

Transcription

publikacija vrtcev oš braslovče 2012/2013
PUBLIKACIJA
VRTCEV OŠ BRASLOVČE 2012/2013
ENOTA VRTEC BRASLOVČE
Ravnateljica: Andreja Zupan
Pomočnica ravnateljice: Martina Kumer
telefon: 03 777 20 22, 051 637 114
uradne ure: torek 12:00–14:00
Tajništvo: Marija Fužir, tel. 703 23 50, fax: 703 23 59, uradne ure: vsak dan 7:00–8:00 in
13:00–14:00
Elektronska pošta: [email protected], [email protected]
Spletna stran: www.osbraslovce.si
Računovodstvo: Mojca Šeler
Knjigovodstvo: Polona Sivka
Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima: Tea Pihler
Svetovalna služba: Urška Fonda, Andreja Drolc
Vizija:
HIŠA IGRE, VESELJA IN ZNANJA OTROKOM
ŽIVLJENJSKE TEMELJE POSTAVLJA
VRSTA PROGRAMA
Dnevni program (DP) 6-9 ur za otroke od 1. do 6. leta, ki vključuje tri obroke
Poldnevni program (PP) 4-6 ur za otroke 3-6 let, ki vključuje dva obroka – ne izvajamo zaradi
premajhnega števila vključenih otrok.
OTROCI SO PO STAROSTI RAZPOREJENI V:
- homogene oddelke: otroci enake starosti – razpon enega leta
- heterogene oddelke: otroci različne starosti 1. ali 2. starostnega obdobja (1-3, 3-6 let)
- kombinirane oddelke: otroci različne starosti 1. in 2. starostnega obdobja (1-6 let)
CILJI: v vrtcu bomo skrbeli za:
- ustvarjanje prijetnega vzdušja,
- upoštevanje drugačnosti,
- primeren prostor, ki nudi zasebnost in intimnost,
- časovno razporeditev usklajeno s potrebami ter bioritmom otrok,
- kulturo prehranjevanja,
- počitek usklajen s potrebami in željami otrok,
- lastno zdravje,
- vsakodnevne aktivnosti na prostem,
- ohranjanje okolja – učenje v sožitju z naravo,
- spoštovanje pravic otrok, staršev in zaposlenih.
PRIREDITVE IN PRAZNOVANJA:
- rojstni dnevi otrok: s prijatelji brez slaščic, slavljenec je v središču pozornosti
-
mesec športa: športno dopoldne, pohod, kros,
teden otroka: kostanjev piknik z delavnicami,
mesec požarne varnosti: ogled gasilskega doma,
veseli december,
kulturni praznik: obisk knjižnice, prireditev,
pust: rajanje, otroška maškarada,
dobrodelni koncert,
Šport - špas - pohod treh generacij,
Pisana mavrica: pevski zbori se predstavijo,
50 let vrtca Braslovče
svetovni dnevi,
zaključki projektov,
zaključek šolskega leta.
SODELUJEMO Z OKOLJEM:
DPM v kraju,
Zdravstveni dom Žalec,
PGD v občini,
Policija Žalec,
PD Dobrovlje,
kulturna društva,
športna društva,
obrtniki v kraju,
razstave likovnih izdelkov v trgovskem centru.
VRTEC BRASLOVČE
Rakovlje 15b, 3314 Braslovče
Telefon: 03 703 23 62
Čas poslovanja: 5:30-16:30
Odd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vzgojiteljica
Ivana Flander
Mateja Gradič
Zdenka Ušen
Valentina Ledinšek
Jasmina Korber
Simona Lukanc
Pom. vzgojiteljice
Cirila Katalenić
½ oddelek
Anja Zajc
Klaudia Plaskan
Marija Kodre
Barbara Predovnik
Lea Presker, Katja Rojnik
nadomešča Tadejo Brinovec do
23. 3. 2012
Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru izvedbenega kurikula
o GLASBENI KOTIČEK
o RAZISKUJMO IN ODKRIVAMO S ČUTILI
o IGRAMO SE S PRSTI
o MOJ DNEVNIK
o LUTKA MOJA PRIJATELJICA
o S PRAVLJICO V SVET DOMIŠLJIJE
o TI SI MOJ PRIJATELJ
o CICIKNJIŽNI NAHRBTNIK
o
o
o
o
BRALNI KOTIČEK
PEVSKI ZBOR
MALI ŠPORTNIK
KITAJSKA URICA
VRTEC LETUŠ
Letuš 31, 3327 Šmartno ob Paki
Telefon: 03 588 52 01
Čas poslovanja: 5:30-16:30
Odd.
7.
8.
9.
Vzgojiteljica
Suzana Vombek
Špela Huš
Vida Emeršič
Pom. vzgojiteljice
Anja Ambrož
Alenka Drev
Anuška Slokar
Lea Presker
Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru izvedbenega kurikula
o BIBARIJE
o PRAVLJIČNA URICA
o GIBALNE IGRE
o CICI KNJIŽNICA
o CICI VESELA ŠOLA
o MALI ŠPORTNIK
o KITAJSKA URICA
VRTEC TRNAVA
Trnava 5b, 3303 Gomilsko
Telefon: 03 572 62 00
Čas poslovanja: 6.00-16.30
Odd.
10.
Vzgojiteljica
Polona Volk
11.
12.
Sergeja Malus
Vesna Bahč ½
Metka Štravs ½
Tadeja Sedovšek
nadomešča
Petro Kumer Lesjak
do 14. 3. 2013
13.
Pomočnik/ca vzgojiteljice
Biserka Štekovič,
Rajmond Rituper
Sandra Beričič
Mija Slapnik
Albina Sirše
Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru izvedbenega kurikula
o PREMAGOVANJE OVIR
o GIBALNE PESMI
o SPOZNAVAM SEBE
o MALI KNJIŽNI MOLJI
o KAJ JE STRIP?
o
o
o
o
CICI VESELA ŠOLA
UGANKE IN BESEDNE IGREŽ
MALI ŠPORTNIK
KITAJSKA URICA
Dejavnosti po končanem poslovanju vrtca
o PRAVLJIČNA URICA
Prednostna naloga je v vseh treh okoljih vezana na projekt Bralne pismenosti.
a) Poudarek je na neposrednem in sistematičnem razvoju bralne pismenosti pri otroku
b) Oblikovanje okolja, ki bo spodbujalo razvoj teh spretnosti:
- z lastnim zgledom pritegniti otroka k dejavnostim branja in pisanja,
- bogato tiskovno okolje z različnimi vrstami gradiva,
- organiziranje takšnih iger, kjer je potrebno za dosego cilja kaj prebrati ali napisati
(uporabiti pisni jezik).
Projekti na nivoju Enote vrtec Braslovče:
BRALNA PISMENOST – v okviru projekta »Opolnomočenje učencev z izboljšanjem
bralne pismenosti in dostopa do znanja«
V projekt (ZRSŠ) smo skupaj z OŠ Braslovče vključeni od septembra 2011. Akcijski načrt na
področju porajajoče se pismenosti vsebuje naslednje elemente.
• Razvijanje grobe motorike – otrok izvaja naravne oblike gibanja (hoja, poskoki,
metanje, ujemanje, vlečenje…, se zaveda svojega telesa (posameznih delov telesa,
zavedanje telesa v prostoru, obrisi rok, nog, telesa, desničar, levičar) se orientira v
prostoru (hoja po vrvi, obhod obrisa, zavijanje odvijanje polža…)
• Razvijanje fine motorike - otrok reže, mečka, vtika, gnete, trga, ovija, zabija, šiva…
• Razumevanje navodil - otrok sledi preprostim navodilom z dvema informacijama,
zahtevnejšim navodilom s štirimi informacijami, sledi nasprotnim navodilom.
• Razgovorno branje - otrok posluša zgodbe, ki jih berejo odrasli in se pogovarja o
slišanem, opazuje slike in prepoznava zgodbe po naslovnici, »bere« knjigo.
• Zaznavanje in prepoznavanje tiska - otrok prepoznava napise iz ožjega ali širšega
okolja, ki se pogosto pojavljajo, npr. imena in logotipi trgovin, krajev, prometnih
oznak…
• Razumevanje vloge tiska - otrok čečka in se pretvarja, da piše, piše z določenim
namenom, pozna smer pisanja in branja, razume, da je tekst sestavljen iz besed in te iz
črk, pozna in razume izraze črka, beseda, začetek besede, …vé, da s tiskom
pridobivamo nove informacije.
• Glasovno zavedanje - otrok ločuje besede v stavku, prepoznava zloge – prvi in zadnji
zlog, prepoznava posamezne glasove v besedi – prvi, zadnji, srednji, razstavlja besede
na posamezne glasove in iz glasov tvori besede.
• Spoznavanje s črkami - otrok išče enake črke, prepoznava črke med drugimi znaki,
npr. slikami in številkami, prepoznava črke iz njegovega imena, povezuje črke z
glasovi.
• Računalniško opismenjevanje - vé, da računalnik uporabljamo za pisanje in čemu služi
miška, prepoznava in poimenuje črke na tipkovnici, natipka svoje ime.
• Spontano pisanje - otrok spontano piše (od posameznih črt, različnih znakov do črk).
ZDRAV VRTEC
OŠ Braslovče je vključena v MREŽO ZDRAVIH SLOVENSKIH ŠOL že četrto leto.
Cilji zdravega vrtca in šole:
1. Aktivno podpirati pozitivno samopodobo otrok in strokovnih delavcev s tem, da lahko
prav vsak prispeva k življenju v vrtcu in šoli.
2. Skrbeti za vsestranski razvoj medsebojnih odnosov (otrok – odrasli, otrok – otrok,
odrasli - odrasli).
3. Socialni cilji vrtca morajo postati jasni vzgojiteljem, učiteljem, otrokom in staršem.
4. Otroke spodbujati k različnim dejavnostim tako, da se bodo oblikovale raznovrstne
pobude.
5. Šola in vrtec morata izbrati vsako možnost za izboljšanje vrtčevskega in šolskega
okolja.
6. Skrb za razvoj dobrih povezav med vrtcem, šolo, domom in skupnostjo.
7. Aktivno podpirati zdravje in blaginjo svojih vzgojiteljev, učiteljev in ostalega osebja.
8. Vzgojitelji, učitelji in ostalo osebje bodo zgled za zdravo vedenje.
9. Upoštevati pomen zdrave prehrane.
10. Naša ustanova bo sodelovala s specializiranimi institucijami v skupnosti, ki nam lahko
pomagajo in svetujejo pri zdravstveni vzgoji.
11. Vzpostavili bomo poglobljen odnos z zdravstveno in zobozdravstveno službo.
Rdeča nit dejavnosti je v šolskem letu 2012/2013 – ODNOSI – SI (zdrav življenjski slog,
klimatske spremembe, varovanje pred nevarnostmi sončenja). Vrtec v okviru vodilne teme
pripravi različne dejavnosti, predavanja, delavnice, okrogle mize, pohode, projektne,
razstave,…
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
1. Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran. Otroci bodo imeli zgodaj zjutraj in tekom
dopoldneva na razpolago jabolka.
2. Vsaka sreda zdrav zajtrk
3. Tradicionalni slovenski zajtrk: mleko, kruh, maslo, med, jabolko - 18. 11. 2012
4. Skrb za zadostno hidracijo – spodbujanje pitja vode
5. Različne športne dejavnosti na prostem in v prostoru
6. Minutka za zdravje
7. Ločevanje odpadkov – zmanjšanje količine odpadkov
8. Zbiranje zamaškov
9. Celoletna zbiralna akcija papirja.
10. Zbiranje praznih računalniških kartuš
11. Čistilna akcija na igrišču
12. ŠPORT ŠPAS - dan športa treh generacij (11. 5. 2013) – pohod in športne igre (kot
zaključek projekta).
VARNO S SONCEM
Osnovni namen projekta, ki poteka v sodelovanju ZZV Celje, je otroke in starše opozoriti na
pomen pravilne zaščite pred sončnimi žarki in otroke vzgojiti k pravilnemu samozaščitnemu
ravnanju.
Aktivnosti:
- pogovori o zdravju in zaščiti pred vplivi sonca (zaščitna oblačila, pokrivala, očala,
kreme…)
- oblikovanje plakatov, izdelovanje miselnih vzorcev
- izdelovanje zaščitnih pokrival
- didaktične igre
- učenje mazanja z zaščitno kremo
- reševanje nalog iz knjižice: Šola soncu
- v poletnih mesecih zadrževanje na prostem do 10. ure
- predavanje za starše, ki ga izvede ZZV Celje
- zaključek z razstavo
Program se začne na dan sonca 28.5. in traja do 1. septembra 2013.
REKONCEPTUALIZACIJA ČASA V VRTCU
V projekt, ki ga izvaja Zavod RS za šolstvo, smo vključeni od septembra 2011. V tem letu
bomo nadaljevali z akcijskim raziskovanjem z vidika kakovosti življenja in dela ter
organizacije časa v vrtcu.
Cilj projekta je ugotoviti kakovost preživljanja časa otrok po kosilu do združevanja
oddelkov.
Aktivnosti:
- branje in poslušanje pravljic, zgodb, pesmic, ugank, šaljivk, izštevank,
- babica pripoveduje,
- gledanje slikanic,
- bralno pisni kotiček,
- bibarije,
- prstne igre,
- jezikovne igrice – individualno pri izvajanju nege v 1. starostnem obdobju,
- ustvarjanje (rezanje, risanje, lepljenje, gubanje…),
- nadaljevanje dejavnosti, ki se odvijajo do kosila,
- joga za najmlajše,
- tibetančki za otroke,
- potovanje v tišino,
- družabne igre,
- gibalne minutke,
- računalniška urica (IKT),
- umirjene igre.
VRTEC BREZ IGRAČ
Projekt je načrtovan že tretje leto, saj so predhodne izkušnje odlične.
CILJI:
• preprečevanje odvisnosti
• razvijanje samozavesti
• razvijanje kreativnosti
• razvijanje močnih področij
• preživljanje časa na neobičajen, zabaven način
• sprejemanje okolice s čutili
• krepiti vrednote: prijateljstvo, zaupanje, pozitivna naravnanost, mir, strpnost,
sodelovanje, zadovoljstvo, ljubezen, spoštovanje, odgovornost …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AKTIVNOSTI
1. teden se postopoma poslavljamo od igrač
2. teden zbiramo različna sredstva (oblačila, odeje, odpadni material, naravni material
….)
3. in 4. teden se vse aktivnosti odvijajo s pomočjo sredstev, ki so na razpolago v
igralnici in na prostem.
DEJAVNOSTI OTROK:
pogovarjanje
poslušanje
dramatiziranje
ustvarjanje z odpadnim materialom
družabne igre na igrišču
sprehodi – opazovanje narave postane pomembno
STROKOVNI DELAVCI
• So opazovalci, zapisovalci.
• Pripovedujejo zgodbe.
• Otrokom ponudijo sredstva, za katere prosijo, in povedo, kaj bodo z njimi počeli.
• Otroke v tem obdobju spoznavajo.
• Dovolj časa bo za “cartanje”.
STARŠI
• Projekt bo zaživel s skupnim sodelovanjem.
• Igrače (lahko) gredo tudi doma na počitnice.
• Pomoč pri iskanju odpadnega materiala.
• Preživljanje skupnih trenutkov v družini na drugačen način.
MATERIAL, ki je na razpolago v vrtcu:
• lesene palčke, odpadni les, kamni, semena …
• kartonske škatle
• PVC lončki in druga odpadna embalaža
• oblačila (rute, šali …), obutev, torbice
• ostanki blaga
• gumbi, volna, vrvica, elastika …
Izvedba projekta: 20. 5. -14. 6. 2013
• zaključek z razstavo
UDELEŽENCI V VZGOJNEM PROCESU SO OTROCI, STARŠI IN VZGOJITELJI:
- stopamo z roko v roki v prid otroka s skupnimi cilji za njegov napredek in razvoj,
- nudimo strokovne odgovore in pomoč pri vzgoji otrok, krepimo občutek zaupanja, da
so otroci v vrtcu varni,
- upoštevamo želje in pobude, ki so v skladu s strokovnostjo, spoštujemo družino in
strogo varujemo njeno zasebnost.
PRAVICE STARŠEV:
- spoznati programe, sodelovati pri načrtovanju življenja vrtca in dajati predloge, ki so v
skladu s kurikulom javnega vrtca,
- postopno uvajati otroka v vrtec,
- koristiti oblike sodelovanja.
OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA:
- spoštovati naše delo, organizacijo in osebje vrtca,
- v vrtec voditi zdravega otroka,
- ob prihodu otroka oddati strokovnemu delavcu, prav tako osebje seznaniti, kadar
otroka odpeljete domov,
- posredovati podatke o vaši dosegljivosti,
- se zanimati za otrokov razvoj ter aktivno sodelovati s strokovnimi delavci,
- redno plačevati delež k ceni programa,
- izpolniti izjavo za vsako spremembo,
- upoštevati poslovni čas vrtca.
OBLIKE SODELOVANJA:
- spoznavna urica pred vstopom otroka v vrtec,
- uvajalni dnevi,
- vsakodnevni stiki, oglasne deske,
- govorilne ure: 3. torek v mesecu,
- roditeljski sestanki (september, januar)
- svet staršev,
- srečanja na prireditvah in praznovanjih.