vloga_1 - Osnovna Šola Braslovče

Comments

Transcription

vloga_1 - Osnovna Šola Braslovče
OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE
Rakovlje 15b
3314 BRASLOVČE
IZPOLNI ZAVOD
Datum prejema_________________
Šifra_________________
VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC
1. starostno obdobje (1-3 let)
I. PODATKI O OTROKU
Vlagatelj/ica____________________________________________
(priimek in ime vlagatelja/ice)
želim vpisati otroka _______________________________________ rojenega _____________
(priimek in ime otroka)
spol: M Ž
(obkrožite)
naslov stalnega bivališča
________________________________________________________________________
(ulica, kraj, poštna številka)
občina________________________ Sprejem otroka želim od__________________________
(dan, mesec, leto)
(Upoštevajte, da je starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec 11 mesecev. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost
najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, Ur. L. RS, št. 36/2010).
II. OPIS DNEVNEGA PROGRAMA
1. DNEVNI PROGRAM
6-9 ur
Otrok koristi zajtrk,
popoldansko malico.
kosilo,
napitek
v
čajnem
kotičku,
III. ČAS PRIHODA IN ODHODA (Otrok je lahko v okviru poslovnega časa prisoten največ 9 ur dnevno.)
Prihod in odhod otroka sta osnova za določitev obsega programa in organizacije odpiranja ter
zapiranja oddelkov.
Otroka bomo v vrtec pripeljali ob_____________uri in odpeljali iz vrtca ob_____________uri –
vpišite dejanske potrebe.
Op.: V skladu z 91. čl. Zakona o varnosti v cestnem prometu morajo imeti otroci na poti v vrtec
spremstvo odrasle osebe.
Navedite vse osebe, s katerimi otrok lahko prihaja v vrtec in odhaja iz njega :
IV. PODATKI O STARŠIH ALI ZAKONITEM ZASTOPNIKU
Mati: _____________________________________ naslov _________________________________
(priimek in ime)
I__I__I__I__I________________________________ občina ________________________________
(poštna številka, pošta)
zaposlitev (tudi status kmeta, študenta) DA NE kraj zaposlitve ___________________________
(ustrezno obkrožite)
Št. telefona, kjer ste dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu:______________________________
Elektronski naslov:________________________________________
Oče: _____________________________________ naslov _______________________________
(priimek in ime)
I__I__I__I__I________________________________ občina ________________________________
(poštna številka, pošta)
zaposlitev (tudi status kmeta, študenta) DA
NE kraj zaposlitve ___________________________
(ustrezno obkrožite)
Št. telefona, kjer ste dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu:______________________________
Elektronski naslov:____________________________________________
Datum predvidenega zaključka starševskega dopusta za polno delovno odsotnost
dela:__________________ (podatek vpišejo starši, ki v tekočem šolskem letu zaključujejo starševski dopust)
z
Število otrok v družini_____, v kolikor imate v naš vrtec že vključenega otroka – vpišite:
Lokacija vključitve
Priimek in ime otroka
Enoroditeljska družina:
DA
NE
(obkrožite) –
velja ob prilogi potrdila
V primeru nedosegljivosti staršev lahko pokličete (navedite osebo, naslov, številko telefona)
_________________________________________________________________________________
V. ZDRAVSTVENE IN DRUGE POSEBNOSTI, ki jih MORA VRTEC POZNATI ZA VARNO IN
USTREZNO DELO Z OTROKOM (npr. morebitne posebnosti v razvoju, alergije, vročinski krči,
nagnjenost k prebavnim motnjam … - ustrezno navedite)
_______________________________________________________________________________
V primeru, da se zdravstvene in druge posebnosti pojavijo po oddaji vloge, so starši oz. skrbniki dolžni
obvestiti spremembo.
VI. MOREBITNE PRILOGE K VLOGI ZA VPIS OTROKA, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v
vrtec ( 20. čl. ZVrt – UPB2)
Potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine
Potrdilo, ki izkazuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami (8. čl. ZVrt – UPB2, Ur. L. št.
100/2005).
VII. PRIPOMBE VLAGATELJA-ICE V ZVEZI Z VPISOM OTROKA
_________________________________________________________________________________
VIII. POGOJI VKLJUČITVE
Vpis otrok v Enoto vrtec Braslovče poteka enotno. Na podlagi objavljenih prostih mest na lokacijah
Braslovče, Trnava in Letuš se vključitev otrok v vrtec izvede po prednostnem vrstnem redu vpisanih
otrok, oblikovanem na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok vrtec. Starši lahko spodaj navedete lokacijo,
v katero želite vpisati svojega otroka, ki pa se bo upoštevala le v primeru zadostnega števila prostih
mest. V nasprotnem primeru bo otrok razporejen na lokacijo, ki bo imela dovolj prostih mest.
Želena lokacija: ________________________ Druga izbira lokacije:_______________________
Podpisana pogodba med vlagateljem in OŠ Braslovče.
S podpisom jamčimo, da so podatki resnični. Vrtcu dovoljujemo, da jih uporablja v skladu s
predpisi o zbiranju in varstvu osebnih podatkov. O vsaki spremembi podatkov bomo vrtec
sproti obveščali. Otroka bomo vpisali v vrtec šele po oddaji vse potrebne dokumentacije in po
podpisu pogodbe med OŠ Braslovče in starši. Morebitni izpis otroka bomo urejali na upravi
vrtca.
Kraj in datum___________________________
Podpis vlagatelja/ice:_______________________
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE
SPLOŠNA OPOMBA
Vlogo za vpis otroka v vrtec odda eden od staršev ali otrokov
skrbnik. Vlogo za vpis se odda v vrtec kadarkoli med letom oz. v
času javnega vpisa novincev za novo šolsko leto.
Za dopolnitev vloge ali odpravo pomanjkljivosti lahko vrtec starše
pozove po telefonu, elektronski pošti ali ustno.
Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, lahko preveri komisija
za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih
podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom.
PREDNOST PRI SPREJEMU
Otrok s posebnimi potrebami in otrok, za katerega vlagatelj/ica
predloži mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi
socialnega položaja družine, ima prednost pri sprejemu v vrtec.
K vlogi je treba priložiti odločbo o usmeritvi s posebnimi
potrebami ali mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi
socialnega položaja družine, ki vsebuje navedbe, da družina v
skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oz. položaj družine,
obravnava kot socialno ogrožena družina s strani centra za
socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo
centri za socialno delo.
I.
PODATKI O OTROKU
Vpišite podatke o otroku. Navedite želeni datum vključitve otroka
v program vrtca. Pogoj za vključitev je dopolnjenih najmanj 11
mesecev starosti otroka, če starši ne uveljavljajo več pravice do
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
II.
IZBIRA PROGRAMA
Enota vrtec Braslovče izvaja dnevni program in ponuja tudi
poldnevni program.
1. Dnevni program, traja od 6 do 9 ur dnevno.
Namenjen je otrokom od prvega leta starosti do
vstopa v šolo in obsega vzgojo, varstvo in prehrano
otrok. Izvaja se okvirno od 5.30 do 16.30, odvisno
od potreb staršev na posamezni lokaciji vrtca. Za
omenjeni obratovalni čas mora biti vpisanih
najmanj 5 otrok.
2. Poldnevni program, traja od 4 do 6 ur dnevno.
Namenjen je otrokom starim 3-6 let, izvaja se samo
v primeru zadostnega števila vključenih otrok za cel
oddelek (sočasnost vzgojitelja in pomočnika je 2
uri).
III.
ČAS PRIHODA IN ODHODA
Prihod in odhod otrok sta osnova za določitev poslovnega časa
vrtca na lokaciji in organizacije odpiranja in zapiranja oddelkov.
Vpišejo se dejanske potrebe (največ 9 ur dnevno). Navedite osebe,
s katerimi lahko otrok prihaja v vrtec in odhaja iz njega.
PODATKI O STARŠIH ALI ZAKONITEM
ZASTOPNIKU
Vpišite zahtevane podatke. Starši, ki imajo status kmeta ali
študenta, obkrožijo DA in priložijo dokazilo k vlogi. Vpišite
število otrok v družini (6. kriterij pri točkovanju). Vpišite že
vključene otroke v vrtec in lokacijo vključitve (5. kriterij pri
točkovanju). Če otrok živi v enostarševski družini, vlagatelj
obkroži DA ter priloži k vlogi potrdilo (4. kriterij pri točkovanju).
Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na
njegovo zahtevo pristojni Center za socialno delo posreduje
podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne
odsotnosti z dela.
IV.
V.
ZDRAVSTVENE IN DRUGE POSEBNOSTI
Vrtec mora poznati za varno in ustrezno delo z otrokom
zdravstvene in druge posebnosti. Za morebitne posebnosti v
razvoju, alergije, vročinski krči, nagnjenost k prebavnim motnjam
… je potrebno oddati zdravniško potrdilo ali druga mnenja
specialistov.
VI.
MOREBITNE PRILOGE K VLOGI ZA VPIS
OTROKA
K vlogi priložite morebitna potrdila.
Potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega
položaja družine.
Potrdilo, ki izkazuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami.
VII.
PRIPOMBE
VPISOM
Vpišite pripombe.
VLAGATELJA/ICE
V
ZVEZI
Z
VIII.
POGOJI VKLJUČITVE
Starši oddajo vlogo v vrtec. Enota vrtec Braslovče sprejme toliko
otrok, kot je prostih mest. Če na izbrani lokaciji ni prostega mesta,
bo otrok sprejet na drugo lokacijo, ki bo imela prosto mesto. Če je v
vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, o sprejemu
otrok odloča komisija za sprejem otrok v vrtec. Le-ta določi
prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po
doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Otroke, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim
redom uvrsti na čakalni seznam vrtca, ki velja do zadnjega dne
šolskega leta (31. 8.).
Starši, ki vpisujejo otroka s 1. 9., prejmejo obvestilo o sprejemu
otroka v vrtec ali uvrstitvi na čakalni seznam. Starši, ki vpisujejo
otroka po 1. 10. za šolsko leto, ne prejmejo obvestila o vključitvi v
vrtec, temveč se uvrstijo na čakalni seznam. Najmanj 30 dni pred
želenim datumom vključitve otroka v vrtec se osebno ali po
telefonu oglasijo pri vodji vrtca.
V primeru, da starši odklonijo prosto mesto na drugi lokaciji in ne
podpišejo pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, naslednje leto pri
vpisu ne pripada 20 točk (kriterij št. 3), ker je otrok imel možnost
vključitve v vrtec.
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC (pravilnik na
spletni strani)
Kriterij, število točk
1. Prebivališče staršev v občini Braslovče
Oba – 40 Eden – 10
2. Zaposlenost staršev (tudi status kmeta ali status študenta)
Oba – 30 Eden – 10
3. Uvrščenost na čakalni listi prejšnje leto (če je bila odklonjena
lokacija, se ne upošteva)
Da – 20 Ne – 10
4. Otrok v enoroditeljski družini, kar dokazuje z listino
Da – 20 Ne – 10
5. Družina že ima vključenega otroka v vrtcu
Da – 30 Ne – 10
6. Več otrok v družini
2 otroka – 3 3 otroci – 6 Več kot 4 otroci – 9
7. Leto vstopa v šolo
Zadnje leto – 20 Čez dve leti – 10
8. Sprejem dvojčkov ali trojčkov
Da – 10
Pridobljene točke na posameznih kriterijih se seštevajo. Če dva ali
več otrok pridobi enako število točk, se upošteva datum rojstva kot
naslednji kriterij pri določitvi prednostnega seznama, pri čemer ima
starejši otrok prednost.
Vključenost otroka v vrtec izkazuje podpisana pogodba o določitvi
medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.

Similar documents