VPRAŠALNIK ZA UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA

Comments

Transcription

VPRAŠALNIK ZA UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA
VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA UDELEŢENCEV V
IZOBRAŢEVANJU ODRASLIH
Spoštovani,
Naša organizacija se trudi izboljšati kakovost izobraževanja odraslih. Pri tem nam
veliko pomaga vaše mnenje, zato vas prosimo, da odgovorite na zastavljena
vprašanja. Anketa je anonimna.
Navodila za izpolnjevanje: Prosimo vas, da pri vsakem vprašanju obkrožite številko
pred izbranim odgovorom oziroma odgovor vpišete.
SPLOŠNI PODATKI
1. Spol: (Obkrožite!)
a) ženski
b) moški
2. Starost: (Obkrožite!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
manj kot 18 let
18-25 let
26-30 let
31-40 let
41-50 let
nad 50 let
SPLOŠNA OCENA VSEBINE IN ORGANIZACIJE USPOSABLJANJA
3. Kako ste na splošno zadovoljni z vsebino izobraţevanja? (Obkrožite
en izbrani odgovor.)
1.
2.
3.
4.
5.
Zelo nezadovoljen.
Nezadovoljen.
Niti zadovoljen niti nezadovoljen.
Zadovoljen.
Zelo zadovoljen.
4. Kako ste zadovoljni z organizacijo izobraţevanja? (V vsaki vrstici
obkrožite en izbrani odgovor.)
Nezadovoljen
Tedenska razporeditev
predavanj.
Dnevna razporeditev
predavanj.
Ura pričetka predavanj.
Trajanje predavanj.
Zadovoljen
1
Delno
zadovoljen
2
1
2
3
1
1
2
2
3
3
3
Navedite vaše predloge za izboljšave:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5. Kako ocenjujete število ur v izobraţevalnem programu? (Obkrožite
izbran odgovor.)
1. Ur je premalo. Navedite predmete, kjer je ur premalo:
_____________________________________________
2. Ur je ravno prav.
3. Ur je preveč. Navedite predmete, kjer je ur preveč:
______________________________________________
INFORMIRANJE IN SVETOVANJE
6. V kolikšni meri ste zadovoljni z informiranjem v naši izobraţevalni
organizaciji? (Obkrožite izbran odgovor.)
1.
2.
3.
4.
5.
Sem
Sem
Sem
Sem
Sem
nezadovoljen/a.
ne kaj dosti zadovoljen/a.
dokaj zadovoljen/a.
zadovoljen/a.
zelo zadovoljen/a.
7. Kako ocenjujete dostopnost organizatorja izobraţevanja? (Obkrožite
izbran odgovor.)
1.
2.
3.
4.
5.
Vedno je na razpolago, kadar ga potrebujem.
Na razpolago je ob uradnih urah.
Zelo redko je dostopen.
Sploh ni dostopen.
Še nikoli ga nisem potreboval/a.
2
8. Ali vas po vašem mnenju organizator izobraţevanja ustrezno informira
o: (V vsaki vrstici obkrožite izbran odgovor.)
neustrezno
izobraževalnem programu,
urniku predavanj,
spremembah urnika predavanj,
1
1
1
manj
ustrezno
2
2
2
razporedu izpitov,
izpitnih rezultatih,
učiteljih.,
učbenikih in učnih gradivih,
možnostih nadaljnjega
izobraževanja.
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
ustrezno
3
3
3
zelo
ustrezno
4
4
4
ne
vem
5
5
5
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
9. Kako bi bili najraje obveščeni o: (V vsaki vrstici obkrožite izbran odgovor.)
osebno pri
preko
organizatorju oglasne
izobraţevanja deske
po
pošti
preko
internet
a
po
telefonu
(ustno)
po
mobilnem
telefonu z
SMS
sporočili
urniku predavanj
1
2
3
4
5
6
spremembi urnika
predavanj
1
2
3
4
5
6
urniku izpitov
1
2
3
4
5
izpitnih rezultatih
1
2
3
4
5
6
6
VSEBINE IZOBRAŢEVANJA
10. V kolikšni meri ste zadovoljni z vsebino izobraţevalnega programa? (Obkrožite
izbran odgovor in ga pojasnite.)
1. Nezadovoljni, ker:
____________________________________________________________.
2. Ne kaj dosti zadovoljni, ker:
____________________________________________________________.
3. Dokaj zadovoljni, ker:
___________________________________________________________ .
4. Zadovoljni, ker:
___________________________________________________________ .
5. Zelo zadovoljni, ker:
____________________________________________________________
.
3
METODE DELA
Ali so vam učitelji v razpoloţljivem času dovolj dobro razloţili snov pri
predmetu? (Obkrožite en izbrani odgovor.)
1. Ne.
2. Deloma.
3. Da.
Če menite, da vam učitelji niso dobro razloţili snovi, oz. menite, da so vam
jo razloţili le delno, navedite predmete, kjer se je to dogajalo:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
11. Katere od navedenih
izobraţevanju?
metod
Nikoli
Frontalna razlaga (učitelj razlaga
1
snov)
Vodene praktične vaje v skupinah.
1
Vodene praktične vaje v parih.
1
Vodene
samostojne
praktične
1
vaje.
Prikaz video posnetkov.
1
Predstavljanja nove učne snovi s
1
seminarskimi nalogami.
Drugo (vpišite.)
1
dela
učitelji
Redko
2
uporabljajo
Pogosto
3
pri
Vedno
4
2
2
2
3
3
3
4
4
4
2
2
3
3
4
4
2
3
4
12. Ali bi morali učitelji uporabljati več: (V vsaki vrstici obkrožite en izbrani
odgovor.)
Seminarskih nalog.
Dela v skupinah.
Dela v parih.
Praktičnih vaj.
Drugo (Vpišite.)
Ne
1
1
1
1
1
Da
2
2
2
2
2
4
UČNA GRADIVA
13. Kako ste na splošno zadovoljni z učnim gradivom, ki ste ga dobili v
izobraţevalnem programu? (Obkrožite en izbrani odgovor.)
1.
2.
3.
4.
5.
Zelo nezadovoljen.
Nezadovoljen.
Niti zadovoljen niti nezadovoljen.
Zadovoljen.
Zelo zadovoljen.
Navedite predmete, pri katerih ste bili z učnim gradivom zelo nezadovoljni
oz. nezadovoljni.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
UČITELJI
14. Na kakšen način največkrat komunicirate z učitelji? (Obkrožite en
izbrani odgovor.)
1.
2.
3.
4.
pred predavanjem ali po njem.
po telefonu.
po elektronski pošti.
drugače. (Vpišite.) ________________________________________
15. Na kakšen način bi si ţeleli večkrat komunicirati z učiteljem?
(Obkrožite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)
1.
2.
3.
4.
5.
pred predavanjem ali po njem.
pri govorilnih urah.
po telefonu.
po elektronski pošti.
drugače. (Vpišite.) ________________________________________
5
16. V kolikšni meri ste na splošno zadovoljni z učitelji?
So dobri strokovnjaki.
Dobro razlagajo snov.
Nas razumejo in spodbujajo.
So prijazni.
Nam dobro svetujejo glede gradiv za učenje.
Nas spodbujajo k samostojnemu učenju.
Nam pomagajo pri učnih težavah.
Drugo: (Vpišite.) _____________________________________
__________________________________________________.
sploh
ne
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 3 4
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
v
celoti
5
5
5
5
5
5
5
5
5
(V vsaki vrstici obkrožite izbran odgovor.)
PROSTORI IN OPREMA
17. Kako ocenjujete ustreznost prostorov? (V vsaki vrstici obkrožite izbran
odgovor.)
Učilnice so ustrezno opremljene.
Prostori so ustrezno ogrevani.
Prostori so ustrezno vzdrževani.
Sanitarije so primerno čiste.
Skupni prostori (avla) so ustrezni.
sploh
ne
1
1
1
1
1
1
v
2 3 4 celoti
5
2 3 4
5
2 3 4
5
2 3 4
5
2 3 4
5
2 3 4
5
18. Vaši komentarji, predlogi za izboljšave in druga sporočila učitelju.
(Navedite!)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo!
6

Similar documents