Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Ljubljana

Comments

Transcription

Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Ljubljana
Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha
Ljubljana
Spoštovani učenci, spoštovani starši!
Pred vami so bistvene informacije o življenju in delu naše šole v tem šolskem
letu. Želimo si, da bi leto potekalo uspešno in v duhu medsebojnega spoštovanja
in sodelovanja. Le s skupnim trudom bomo uspešni pri doseganju zastavljenih
ciljev!
OŠ Karla Destovnika-Kajuha
Jakčeva ulica 42
1000 Ljubljana
Tel.: 520-84-80 (tajništvo), 520-84-90 (zbornica)
Fax.: 520-84-81
El. pošta: [email protected]
Naslov spletne strani: www. os-kdk.si
Št. transakcijskega računa: 01261-6030663922
Davčna št.: 10592849, Matična št.: 50866550
Ravnateljica: Sonja Šorli, tel.: 520-84-84, el. pošta: [email protected]
tel.: 520-84-83, el. pošta:
Tajnica: Marcela Rossi, tel.: 520-84-80
Uradne ure tajništva: od pon. do pet.:
8.00 - 8.30
10.00 - 10.30
11.00 - 13.00
Računovodkinja: Saša Burja, tel.: 520-84-89, el.pošta: racun [email protected]
Šolska svetovalna služba: Ida Krušič Smrekar, tel.: 520-84-91,
el. pošta: [email protected]
Učiteljici dodatne strokovne pomoči: Simona Kirn in Klaudija Kovač,
tel. : 520-84-92
Knjižničarka: Marta Gorjup, tel.: 520-84-85,
el. pošta: [email protected]
Urnik knjižnice najdete v rubriki šolska knjižnica.
Pom. ravnateljice: Nataša Skala
Ustanoviteljica Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha je Mestna občina Ljubljana.
ŠOLSKI OKOLIŠ
je opredeljen v Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov v Uradnem
listu RS, št. 49/97 z dnem 1. 10. 2001. Naš okoliš obsega naslednje dele ulic: Jakčeva
ulica od 19 do 43, 15, 17, Kajuhova 55, Ob Sotočju 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, Parmska
41, neparne od 9-21, Poljska pot 3, 5, 11, 12, Pot na Fužine 4, Prištinska ulica 1, 2, 3,
parne od 4-18, Novosadska ulica 1, parne od 2 -18, Steletova ulica 8, 10, 15, 17, 19,
Štepanjska cesta od 1 do 11, parne od 12-24, Štepanjsko nabrežje 24, 24a, 26, 26a,
34, Skopska 1, 2, 3, 4, 6, 8, Škerjančeva 2, 4, 6, 8, Toplarniška ulica, neparne od 1 do
19, ulica Angelce Ocepkove od 1-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ulica Mire Miheličeve 2, 4, 5, 8
do 15 , 17, 18, 21, parne do 46, 50, 52, ulica Polonce Čude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, ulica
Vide Janežičeve neparne od 1 do 17, ulica Vide Pregarčeve 46, 48, 52/a, b, 54,
Zaloška cesta 76, 78, 78 a, 80, 87, 92, 92/abc, od 96 do 111, 115, 117, 119, 123, 133, 157.
ŠOLSKI PROSTOR
Šolski prostor, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence, zajema
prostore šole in z ograjo zajeto zunanje območje.
UPRAVLJANJE ŠOLE
Šolo upravljajo ravnateljica in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga
trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov šole.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in
razredniki.
ŠOLSKI KOLEDAR
Šolsko leto traja od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Pouk se začne 2. 9. 2013 in konča 24. 6.
2014.
Ocenjevalni obdobji:
1. ocenjevalno obdobje traja od 1. 9. 2013 do 31. 1. 2014
1. ocenjevalna konferenca: 30. 1. 2014
2. ocenjevalno obdobje traja od 1. 2. 2014 do 24. 6. 2014, za učence 9. razreda do 13.
6. 2014.
2. ocenjevalna konferenca: 10. 6. 2014 za učence 9. razreda
19. 6. 2014 za učence od 1. do 8. razreda
Počitnice in prazniki:
Z zakonom določeni prazniki in pouka prosti dnevi
Na podlagi 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list. RS, št.
63/08 in 45/10) izdaja minister za šolstvo in šport podrobnejša navodila o
razporeditvi pouka, počitnic in pouka prostih dni, rokih za opravljanje izpitov ter
datumih razdelitve spričeval.
Prazniki:
DATUM
31. 10. 2013
1. 11. 2013
DAN
ČET Dan reformacije
PET
Dan spomina na mrtve
25. 12. 2013
SRE
Božič
26. 12. 2013
ČET
Dan samostojnosti in enotnosti
1. 1. 2014
SRE
Novo leto
8. 2. 2014
SOB Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
21. 4. 2014
PO
27. 4. 2014
NED Dan upora proti okupatorju
1. in 2. 5.
2014
25. 6. 2014
ČET
PET
SRE
Velikonočni ponedeljek
Praznik dela
Dan državnosti
Šolske počitnice :
DATUM
Od 28. oktobra do 1.
novembra 2013
DAN
PO do Jesenske počitnice
PE
Od 27. do 31.
december 2013
Od 17. do 21.
februarja 2014
Od 28. april do 2. maja
2014
Od 26. junija do 29.
avgusta 2014
PE do
SR
PO do
PE
PO do
PE
ČE do
PE
Novoletne počitnice
Zimske počitnice
Prvomajske počitnice
Letne počitnice
Izvedba nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) v osnovni šoli
Redni rok:
torek, 6. maj 2014 – MAT, 6. in 9. razred,
četrtek, 8. maj 2014 – SLJ, 6. in 9. razred,
ponedeljek, 12. maj 2014 – TJA, 6. razred in GUM, 9. razred.
Informativna dneva na srednjih šolah za učence 9. razreda: 14. in 15. februar 2014.
Roki za predmetne in popravne izpite:
16. 6. do 30. 6. 2014
26. 6. do 9. 7. 2014
1. rok
1. rok
18. 8. do 29. 8. 2014
2. rok
Učenci 9. razreda
Učenci od 1. do 8.
razreda
Učenci od 1. do 9.
razreda
Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:
5. 5. do 13. 6. 2014
5. 5. do 24. 6. 2014
1. rok
1. rok
18. 8. do 29. 8. 2014
2. rok
Učenci 9. razreda
Učenci od 1. do 8.
razreda
Učenci od 1. do 9.
razreda
Sodelovanje s starši
Roditeljski sestanki bodo v septembru, februarju in tretji po dogovoru.
1. roditeljski sestanek: bo 17. septembra za starše učencev od 1
2. . do 9. razreda,
v februarju 2014 bodo roditeljski sestanki s tematskimi predavanji za vse starše.
Skupne govorilne ure za RS in PS 1 x mesečno ob 17.00 uri za PS, za RS po
dogovoru:
15. oktober 2013
12. november 2013
17. december 2013
14. januar 2014
11. februar 2014 – skupni roditeljski sestanki
18. marec 2014
22. april 2014
20. maj 2014.
Razpored vseh pogovornih ur v dopoldanskem času bo objavljen na oglasnih mestih šole
in šolski spletni strani.
Dnevi dejavnosti in tedenski programi CŠOD(Center šolskih in obšolskih
dejavnosti):
Šola v skladu s predmetnikom v posameznih razredih organizira dneve dejavnosti
(kulturne, naravoslovne, tehniške in športne dneve). Nekatere dneve dejavnosti
izpeljemo v okviru dnevnih ali tedenskih programov CŠOD ali šol v naravi.
Učenci se bodo v šol. letu 2012/13 udeležili naslednjih programov CŠOD:
DNEVNI PROGRAMI

4. razred: Tehniški dan v Tehniškem muzeju Bistra (23. 10. 2013)

5. razred: Naravoslovni dan na Kraškem robu (7. 4. 2014)

6. razred: Kulturni dan po mestu Ljubljana (9. 6. 2012)

6. razred: Kulturni dan Groharjeva (11. 10. 2013)

7. razred: Tehniški dan v Tehniškem muzeju Polhov Gradec (8. 1. 2014)

7. razred: Kulturni dan v Groharjevi hiši na Sorici (14. 3. 2014)

7. Razred: Naravoslovni dan: Arburetum Volčji Potok (10. 10. 2013)

8. razred: Tehniški dan v Muzeju premogovništva v Velenju (6. 2. 2014)

8. razred: Kulturni dan v Čopovi hiši v Žirovnici (23. 9. 2013)

9. razred: Naravoslovni dan Krajinski park Strunjanske soline (24. 2. 2014)
TEDENSKI PROGRAMI

6. in 7. razred, CŠOD Dom Radenci, (14. 4. do 16. 4. 2014)

8. razred, CŠOD Dom Štrk, (13. 1. do 15. 1. 2014)

3. Razred, CŠOD Dom Fara, (2. 4. do 4. 4. 2014
ŠOLE V NARAVI
Poletna šola v naravi

4. razred Terme Čatež (2. 6. do 6. 6. 2014)
Zimska šola v naravi

5. razred (lokacija se išče)
Naravoslovni tabor


2. razred Bohinj
RAZREDNIKI
Razredna stopnja:
RAZ.
RAZREDNIK
1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b
K. PETERLIN
J. M. MATUŠIN
J. LANG
B. REPOVŽ
M. CVAHTE
P. UCMAN
B. PIRC
C. ŠKOF
M. VIDMAR
M. VAUPOTIČ
UČILNICA
DRUGI UČ.
8
10
7
9
11
13
5
4
6
3
A. PLEVNIK
I. PINTER
Oddelki podaljšanega bivanja:
RAZRED
1. skupina
(1. a, 5. b)
2. skupina
(1. b, 5. a)
3. skupina
(2. b in 4. b)
4. skupina
(2. a in 4. a)
5. skupina
(3. a, 3. b in 4.a)
UČITELJ
UČILNICA
CAFNIK, PLEVNIK
8
PERHAJ
10
NOVAK
9
PEROVŠEK, PIRC,
VAUPOTIČ
7
TRATNIK RUPAR, PINTER,
VIDMAR, UCMAN,
11
Predmetna stopnja:
RAZ.
6. a
RAZREDNIK
M. Strmšek
POUČUJE
SLJ, RAD
UČ.
23
NAMESTNIK
N. Grum
POUČUJE
TJA, NE2
7. a
M. Brumen
MAT, FIZ
17
A. Košir
7. b
U. Čarni
MAT, LUN
13
M. Pernar
BIO, KEM,
NAR
ŠVZ, IŠB,
ŠZZ
8. a
N. Perovšek
22
K. Pirc
LUM,TIT,
LS,OGL, OGU
8. b
M. Tratnjek
Pavc
A. Petrič
GEO, NAR,
GOS, TVZ
ZGO, DDE,
LVZ, SPH,
SLJ, GKL
20
GUM
TJA
21
M. Tratnik
Rupar
I. Krušič
Smrekar
M. Cafnik
9. a
9. b
B. SkobirRozman
24
Svet. del.
NE2
IZBIRNI PREDMETI V TEM ŠOLSKEM LETU
Izbirni predmeti so del učenčevega tedenskega urnika in jih mora obiskovati celo
šolsko leto. Njegovo znanje pri teh predmetih se preverja in ocenjuje z ocenami od 1
do 5. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure,
če s tem soglašajo njegovi starši.
Primer: Učenec izmed ponujenih predmetov izbere tuj jezik, ki se izvaja dve uri
tedensko. S soglasjem staršev lahko izbere še en enourni izbirni predmet.
V 7., 8. in 9. razredu učenke in učenci izberejo izbirne predmete, ki so iz leta v leto
različni. Razporejeni so v dva sklopa:
 družboslovno – humanistični in
 naravoslovno – tehnični sklop.
Učencu ni več potrebno izbirati predmetov iz obeh sklopov.
Učenec/učenka, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko
oproščen/a sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Učenec, ki
je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje.
V šolskem letu 2013/2014 izvajamo naslednje izbirne predmete:
 Elektrotehnika,
 Izbrani šport: Badminton,
 Izbrani šport: Košarka,
 Izbrani šport: Odbojka,
 Likovno snovanje 1
 Obdelava gradiv: Les,
 Obdelava gradiv: Umetne snovi,
Poskusi v kemiji,
Retorika,
Računalniško omrežje,
Robotika v tehniki,
Sodobna priprava hrane,
Španščina III,
Šport za zdravje,
Vzgoja za medije – radio,
Vzgoja za medije – televizija,
Vzgoja za medije – tisk.










INTERESNE DEJAVNOSTI
Seznam in urnik interesnih dejavnosti, ki se bodo izvajale v šolskem letu 2013/14 bo
objavljen na oglasnih deskah šole in na šolski spletni strani.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
URNIK ZA IZPOSOJO GRADIVA
PRED POUKOM PO POUKU
Ponedeljek
Zaprto
12.05 – 14.00
Zaprto
12.05 – 14.00
Sreda
Zaprto
Zaprto
Četrtek
7.30 – 8.25
12.05 – 14.00
Petek
7.30 - 8.25
12.05 – 14.00
Torek
Šolska knjižnica je prenovljena in sodobno opremljena, učencem je na voljo tudi 5
računalnikov. Gradivo je urejeno v prostem pristopu na osnovi sistema UDK
(univerzalna decimalna klasifikacija); leposlovje je razdeljeno po starostnih stopnjah.
V knjižnici lahko uporabniki prebirajo revije, pregledujejo enciklopedije, uporabljajo
slovarje in leksikone.
Član šolske knjižnice postane vsak učenec ob vstopu v šolo. Člani šolske knjižnice ne
plačujejo članarine in zamudnine, zato pa so dolžni dosledno upoštevati KNJIŽNIČNI
RED (v celoti objavljen v knjižnici):








V knjižnici lahko pred in po pouku bereš knjige in revije ali se pripravljaš na
pouk, lahko se tudi tiho pogovarjaš s prijatelji ali uporabljaš računalnik.
Gradivo si izposojaš ob predložitvi izkaznice.
Na enkrat si lahko izposodiš do 5 knjig (v 1. razredu do 2 knjigi), rok izposoje
je 14 dni, možno ga je podaljšati še za 7 dni, razen za knjige za domače branje
in angleško bralno značko.
S knjigo ravnaš tako, da boš vrnil takšno, kot si jo dobil v roke (prijemaš jo s
čistimi rokami, ne delaš oslovskih ušes, ne čečkaš in ne pišeš po njej),
Dokler ne vrneš gradiva, ki mu je potekel izposojevalni rok, si ne moreš
izposoditi novega gradiva.
Poškodovano, uničeno in izgubljeno gradivo je potrebno nadomestiti z novim,
enakim, za starejše, že razprodano gradivo najdemo skupni dogovor.
Upoštevaj, da se v knjižnici odvijajo tudi druge dejavnosti, zato ne vstopaj in ne
moti, če te na to opozori napis na vratih.
Računalniki so namenjeni predvsem šolskemu delu (pripravi referatov,
seminarskih nalog …). Uporaba računalnika je časovno omejena na 20 minut.
Poleg knjig, revij in ostalega gradiva v knjižnici pripravljamo tudi knjižne uganke,
kvize, razstave, s katerimi želimo učence spodbuditi k branju. Knjižničarka skupaj z
učitelji izvaja medpredmetno povezavo knjižnično informacijska znanja ter usklajuje
aktivnosti bralne značke. Vodi knjižničarski krožek ter sodeluje pri pripravi dni
dejavnosti ter pri pripravi taborov in ekskurzij.
UČBENIŠKI SKLAD
Na šoli je organizirana izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada za učence od 2. do 9.
razreda. Za vse učence je izposoja brezplačna. Učenci prejmejo učbenike na prvi
šolski dan, vrnejo pa jih junija. Za izgubljene ali poškodovane učbenike je potrebno
plačati odškodnino.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Delo šolske svetovalne delavke obsega:
 individualno svetovanje učencem in staršem,
 poklicno usmerjanje,
 koordiniranje učne pomoči,
 koordiniranje šole za starše,
 sodelovanje na roditeljskih sestankih in razrednih urah,
 vodenje šolske skupnosti,
 sodelovanje z zunanjimi institucijami,
 urejanje regresov,
 vpis prvošolcev,

dodatna strokovna pomoč učencu z odločbo in vodenje sestankov strokovnih
skupin.
Delo specialnih pedagoginj: Simone Kirn in Klaudija Kovač obsega:
 neposredno pedagoško delo z učenci s posebnimi potrebami,
 razgovori in svetovanje staršem,
 razgovori in svetovanje učiteljem ter predavanja za učitelje,
 diagnosticiranje učencev s posebnimi potrebami.
PRIJAVA SUMA NASILJA V DRUŽINI
Zakon o preprečevanju nasilja v družini
6. člen
Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke v zdravstvu ter osebje
vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodov, mora ne glede na določbe o
varovanju poklicne skrivnosti takoj obvestiti center za socialno delo, policijo ali
državno tožilstvo, kadar sumi, da je otrok žrtev nasilja.
Pravilnika o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode
3. člen
Učitelj ali drug delavec VIZ, ki je pri otroku opazil spremembe, ki bi lahko bile
posledice nasilja, ali mu je otrok zaupal, da je žrtev nasilja, ali ima učitelj ali drug
delavec VIZ informacijo o nasilju od tretje osebe ali pa je bil sam priča nasilja, je
dolžan naredi zapis dogodka, ki je uraden dokument in je podlaga za prijavo nasilja
CSD, policiji ali državnemu tožilstvu.
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
Dopolnilni in dodatni pouk izvajamo pri slovenščini, angleščini, matematiki, fiziki,
kemiji, po potrebi tudi pri ostalih predmetih.
ŠOLSKI SKLAD
Šolski sklad deluje od leta 2004. Upravni odbor sestavljajo štirje predstavniki staršev
in trije predstavniki delavcev šole. Upravni odbor pripravi program dela, v katerem
opredeli, kako se bodo pridobivala sredstva in za kaj bodo porabljena. Pridobljena
sredstva so namenjena nakupu nadstandardne opreme in pomoči socialno šibkim
učencem za različne dejavnosti. Vlogo za pomoč starši vložijo na posebnem obrazcu
(dostopen na spletni strani šole).
ŠOLSKA PREHRANA
Vso hrano pripravljajo na OŠ Božidarja Jakca.
Učenci se lahko naročijo na zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.
Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.
Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici, sicer
nadaljnja prehrana ne ob možna. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske
prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s svetovalno delavko.
Šola je v letnem delavnem načrtu opredelila aktivnosti s katerimi bo spodbujala
zdravo in kulturno prehranjevanje.
ODJAVA KOSIL IN MALIC
Prehrano lahko odjavite v skladu s pogodbo, ki ste jo sklenili v začetku leta.
Subvencija malice in kosila
Učence, ki želijo uveljavljati pravico do subvencije malice ali kosila, opozarjamo, da
jim subvencija pripada od prvega šolskega dne dalje, če pravico uveljavljajo še
pred začetkom šolskega leta, torej do konca avgusta. Če pravico uveljavljajo
kasneje, jim subvencija, če je vloga odobrena, pripada od naslednjega dne, ko CSD
prejme vlogo za subvencijo.
Vlogo je treba oddati pri centru za socialno delo, subvencija se prizna do 30. 6.
2014.

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so v skladu z Zakonom o šolski
prehrani upravičeni: učenci v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto
povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Subvencija kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo
ne presega 18 % neto povprečne plače (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka,
denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek). Subvencija se dodeli v
višini cene kosila (zanje je kosilo torej brezplačno) in velja za obdobje enega šolskega
leta.
ŠOLA ZA STARŠE
Mestna občina Ljubljana, v šolskem letu 2013/14, organizira brezplačne programe s
področja preprečevanja zasvojenosti za starše otrok in mladine.
Na naši šoli bo Ekipa Varni internet dne 12. 11. 2013 ob 16.30 izpeljala predavanje z
naslovom »Zakaj otroci sploh hrepenijo po spletu?«
ZA UČENCE IN STARŠE…
DOBRO JE VEDETI IN SE DRŽATI…
POVZETEK PRAVIL ŠOLSKEGA REDA NA
OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA
1. PRIHAJANJE UČENCEV V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ NJE







Učenci prihajajo v šolo največ 10 minut pred pričetkom pouka in drugih
dejavnosti. Tudi po zaključku pouka se ne zadržujejo več v šolskih prostorih,
hodnikih, garderobah in pred šolo.
V jutranje varstvo učenci lahko pridejo do 8.00. Jutranje varstvo je
namenjeno le učencem 1. triade in učencem, ki se vozijo v šolo iz oddaljenih
krajev.
Po zadnji šolski uri odidejo učenci razredne stopnje v garderobo, se preobujejo
in takoj zapustijo šolsko stavbo.
Učenci predmetne stopnje prihajajo (in odhajajo) v šolo skozi vhod predmetne
stopnje. Preobujejo se pri svojih garderobnih omaricah na šolskem hodniku.
Učenci, ki kosijo, pridejo v jedilnico v copatih, torbice zložijo v jedilnici ob
zadnji steni (pri umivalnikih) in gredo po kosilo. Po kosilu odnesejo pladenj v
kuhinjo, gredo v garderobo, se preobujejo in zapustijo šolsko stavbo.
Šolska stavba je med poukom zaklenjena.
Informacije med šolo in starši se izmenjujejo na govorilnih urah. Nujna
sporočila lahko starši povedo učiteljici pred poukom, vendar pravočasno, da
pouk ne bo okrnjen, zato starše vljudno prosimo, da upoštevajo točen začetek
pouka.
2. NADZOR IN DEŽURSTVO V ŠOLSKIH PROSTORIH




Vsak učitelj skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, malice ali druge
dejavnosti. Za nadzor na hodnikih, učilnicah, knjižnici, jedilnici in v drugih
prostorih šole poleg dežurnih učiteljev poskrbijo tudi drugi delavci šole.
Svojo garderobo hranijo učenci od 6. do 9. razreda v omaricah, učenci razredne
stopnje pa v garderobah. Učenci so dolžni skrbeti za svojo omarico.
Dežurstvo je urejeno po razporedu, ki ga objavi vodstvo šole na javnem mestu v
šoli. Dežurstvo vključuje: jutranje dežurstvo, dežurstvo v glavnem odmoru,
dežurstvo med kosilom in dežurstvo po pouku.
Učenci so dolžni opozoriti dežurne učitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim
redom in pravili šole. Dežurne učitelje ali upravo šole obvestijo tudi v primeru,
ko se na šoli dogaja kaj neobičajnega.
3. PRAVILA OBNAŠANJA NA ŠOLI


















Spoštujemo pravice učencev in vseh delavcev šole. Imamo spoštljiv in strpen
odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti,
veroizpovedi, rase in spola.
Med vzgojno izobraževalnim delom na šoli velja disciplina, ki obsega: točnost,
nošenje pripomočkov za pouk, poslušanje razlage in navodil, izvajanje zastavljenih
nalog, izogibanje dejavnostim, ki povzročajo hrup, žalijo učitelja ali sošolce.
Redno obiskujemo pouk in druge vzgojno izobraževalne dejavnosti.
S svojim vedenjem ne ogrožamo ali vznemirjamo drugih učencev (fizično
obračunavamo, nadlegujemo z otipavanjem ali besednim nadlegovanjem).
Učenci, ki zamudimo pričetek pouka, moramo takoj v razred, se opravičiti
učitelju in navesti razlog zamude.
Dežurni učenci v oddelku moramo javiti tajnici odsotnost učitelja 5 minut po
zvonjenju.
Med poukom in odmori ne zapuščamo šole. Odhod je mogoč le s pisnim
dovoljenjem razrednika ali nadomestnega razrednika, ki ga preveri tudi receptor.
Med poukom in odmori v šolskih prostorih ne tekamo, se ne spotikamo, prerivamo
ali kričimo.
V šolo prinašamo le šolske potrebščine in ne drugih predmetov, ki s šolskim delom
niso povezani.
Med poukom, med odmori in pri vseh oblikah vzgojno izobraževalnega dela izven
šole je prepovedana uporaba mobilnega telefona.
V primeru kršenja tega pravila, sme učitelj učencu mobilni telefon začasno
odvzeti; preda ga ravnateljici, telefon lahko prevzamejo le učenčevi starši.
Fotoaparata (tudi na mobilnem telefonu) ne uporabljamo za fotografiranje in
snemanje sošolcev, učiteljev in drugega osebja šole brez njihovega soglasja
(Pravilnik o varstvu osebnih podatkov).
Učenci v šoli obvezno uporabljamo šolske copate, tudi pri športni vzgoji.
Sporov ne rešujemo z uporabo načinov, ki imajo znake fizičnega ali psihičnega
nasilja.
Do šolske in tuje lastnine imamo odgovoren odnos in pazimo, da se namerno ali
nenamerno ne uničuje (razbija, čečka, kruši,...) stolov, miz, sten, tal, stikal,
garderobnih omaric, učnih pripomočkov,...
Namerno povzročeno škodo smo učenci dolžni poravnati šoli ali posamezniku.
Pazimo na red in čistočo šolskih prostorov in okolice. V šolskih prostorih je
prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev.
Prav tako je prepovedano prinašanje teh snovi v šolo, njeno okolico ali k
dejavnostim, ki jih šola organizira izven svojih prostorov.
Učenci v šolo ne prinašamo večjih vsot denarja in vrednejših predmetov (mobitel,
zlatnina, pisala,...); za izgubo ali krajo šola ne odgovarja.
Učenci upoštevamo tudi pravila obnašanja v šolski knjižnici.
Učence, ki ne spoštujejo navedenih pravil obnašanja, ga učitelj ali receptor opozori,
oziroma vpiše v dogovorjen zvezek (disciplinski zvezek za posameznega oddelka).
4. PRAVILA OBNAŠANJA MED POUKOM


Učenci med poukom upoštevamo navodila učitelja in se ravnamo v skladu z
oddelčnimi pravili, ki smo jih sooblikovali na RU.
Učenec, ki bo s svojim vedenjem motil pouk in ne bo upošteval navodil učitelja,
bo primoran zapustiti razred in opraviti razgovor pri šolski svetovalni delavki
oziroma ravnateljici.
Učitelj, ki je uporabil ukrep, se po uri ali po pouku pogovori z učencem in o tem
obvesti starše. O izločitvah se vodi evidenca.
5. ODHODI UČENCEV IZ ŠOLE
 Odhodi učencev med poukom
Učenci lahko zapustijo šolski prostor samo iz opravičenih razlogov, kot so:
 odhod k zdravniku, zobozdravniku, ortodontu, vendar le na podlagi pisnega
dovoljenja staršev;
 odhode učencev v času pouka zaradi tekmovanj, nastopov … vnaprej napovejo
mentorji z obvestilom staršem in seznamom učencev na oglasni deski v zbornici
šole. Mentor poskrbi za morebitno odjavo prehrane v tajništvu;
 če učenec v času trajanja pouka samovoljno zapusti šolo, razrednik o odhodu
obvesti starše.
 Izjemni odhodi učencev med poukom
V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave, (vročina, slabost, bruhanje ipd.)
delavci šole ukrepajo na naslednji način:
- razrednik, učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku, o
stanju učenca obvesti njegove starše.
- Učenec, ki ima zdravstvene težave v nobenem primeru ne sme oditi sam iz
šole, ampak obvezno v spremstvu staršev ali s strani staršev dogovorjene
osebe.
- Izjemen odhod učenca iz šole se vpiše v dnevnik v rubriki odsotnosti
učencev.
6. SKRB ZA ČISTO, ZDRAVO IN UREJENO OKOLJE
Odpadke je potrebno v razredu, na hodnikih in v šolski jedilnici ločevati (v razredih so
nameščeni koši za ločeno zbiranje papirja, plastike in ostalih odpadkov).
Učenci varčujemo z elektriko, vodo, papirjem in drugim materialom.
7. VZGOJNI UKREPI V PRIMERU KRŠENJA ŠOLSKIH PRAVIL
 Zaporedje postopkov in ukrepov pri vzgojnih težavah učenca:
1)
2)
3)
4)
OPOZORILO
POGOVOR Z UČITELJEM
POGOVOR Z RAZREDNIKOM
RESTITUCIJSKI UKREP (lahko tudi družbeno koristno delo ali
mediacija – v primeru medsebojnih konfliktov);
5) RAZGOVOR PRI SVETOVALNI DELAVKI
6) OBVESTITEV STARŠEV
7) TIMSKI SESTANEK S STARŠI
8) RAZGOVOR Z RAVNATELJICO
9) VZGOJNI UKREPI (npr. povečan nadzor nad učencem, zadržanje na
razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov, individualne
obravnave pri svetovalni delavki s soglasjem staršev, osebni svetovalni
pogovori, dodatno spremstvo ali organiziran nadomestni vzgojnoizobraževalni proces v šoli, odstranitev učenca od pouka, kadar ta s
svojim vedenjem onemogoča normalno izvedbo pouka, ukinitev
nekaterih pravic, ugodnosti, pogostejši stiki staršev s šolo, opravljanje
neopravljenih obveznosti izven pouka, v dogovoru s starši, pedagoška
pogodba, premestitev v drugi oddelek…)
10) VZGOJNI OPOMIN
 Med hujše kršitve pravil šolskega reda se šteje:
- uporabo pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na
šolskih ekskurzijah,
- občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur in strnjeni neopravičeni izostanki
nad 18 ur,
- izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole,
- namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari
in opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
- kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
- popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo,
- uničevanje uradnih dokumentov, ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih
dokumentih in listinah, ki jih izda šola,
- ponarejanje podatkov, podpisov, opravičil in drugih potrdil staršev,
- grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,
- ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole,
- kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje
alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k
takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih
oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti opredeljene z LDN šole.
- spolno nadlegovanje.

Zaporedje postopkov in ukrepov pri hujših kršitvah:
1. poglobljeno reševanje problema s svetovanjem in usmerjanjem učenca –
razgovor pri svetovalni delavki
2. obvestitev staršev
3.
4.
5.
6.
7.
timski sestanek s starši (učenec, starši, razrednik, svetovalni delavec)
razgovor z ravnateljico
timski sestanek (vključitev zunanjih inštitucij)
vzgojni ukrepi
vzgojni opomin
V primeru HUJŠE kršitve lahko razrednik presodi (glede na težo kršitve), da šola
učencu nemudoma izreče vzgojni opomin. V tem primeru se vsi predhodni ukrepi
preskočijo.
Šola je dolžna v spodaj naštetih primerih v razreševanje problematike vključiti tudi
policijo:
- kraja in uničevanje tuje in šolske lastnine,
- ogrožanje življenja oz. varnosti in zdravja učencev in delavcev šole
(posedovanje nevarnih predmetov),
- grob verbalni ali fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,
- telesna poškodba,
- snemanje ali fotografiranje delavcev šole oz. učencev ali drugih oseb brez
njihovega soglasja,
- ponavljajoče vrstniško nasilje (vseh oblik).
Šola bo v soglasju s starši pridobila soglasja za pregled torbic oz. garderobnih omaric,
v primeru suma, da učenec poseduje nedovoljene predmete ali substance.
Šolski zvonec
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7.40
8.30
9.20
10.25
11.15
12.05
12.55
13.55
14.45
-
8.25
9.15
10.05
11.10
12.00
12.50
13.40
14.40
15.30
Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013