SINDIKAT STROJEVODIJ T:+386 1 29 12671 SLOVENIJE F:+386 1

Comments

Transcription

SINDIKAT STROJEVODIJ T:+386 1 29 12671 SLOVENIJE F:+386 1
SINDIKAT STROJEVODIJ
SLOVENIJE
Trg OF 7
1000 LJUBLJANA
T:+386 1 29 12671
F:+386 1 2313424
E:[email protected]
W:www. sindikat-strojevodij.si
Datum: 20.11.2013
ZAPISNIK
5. seje glavnega odbora SSSLO, ki je potekala v torek, 19.11.2013, s pričetkom ob 10.00 uri v sejni
sobi sindikatov na Trgu OF 7 v Ljubljani.
Prisotni člani glavnega odbora:
Zlatko Ratej, Zdenko Lorber, Marko Janežič, Silvo Berdajs, Boštjan Grlica, Janez Babšek, Lado Parapat,
Dimitrij Munih, Anton Repinc, Stanko Lazar, Zlatko Lojen in Franci Ivnik.
Ostali prisotni: Jurij Krajnik, Robert Zakrajšek, Ljubo Prhne, Jadranko Tomič, Iztok Dugonik, Dobrivoj
Subič, Zlatan Ostrouška, Milanko Gavranič in Leon Didič.
Opravičeno odsotna: Majda Peterka.
Lista prisotnih je priloga originalnega zapisnika.
Predsednik Zlatko Ratej je predlagal v razpravo in sprejem predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sprejem zapisnika in pregled realizacije sklepov prejšnje seje
Finančno poročilo blagajne glavnega odbora za obdobje januar-oktober 2013
Poročilo predsednika SSSLO
Poročilo o izvajanju Dogovora 1-9/2013
Obravnava predlogov ureditve DM strojevodja specialist
Razno
Člani glavnega odbora so predlagani dnevni red soglasno sprejeli.
K 1. točki dnevnega reda:
Predsedujoči Zlatko Ratej je v razpravo podal zapisnik 4. seje glavnega odbora z dne 09.10.2013 in
pregled realizacije sklepov:
Sklep št. 38 je realiziran
Sklep št. 39 je realiziran
Sklep št. 40 je realiziran
Sklep št. 41 je realiziran
Sklep št. 42 je realiziran
Sklep št. 43 je realiziran
(sprejem zapisnika 3. redne seje GO SSSLO)
(seznanitev s finančnim poročilom za obdobje 1-9/2013)
(sprejem poročila predsednika, podpredsednikov in sekretarja)
(sprejem končnega Poročila 23. letnega srečanja SSSLO)
(potrditev nabave novoletnega programa za člane SSSLO)
Zaradi neprimernega vzorca kap in rokavic, je bila sprejeta odločitev,
da se za novoletni program namesto kap in rokavic nabavijo
denarnice.
(priprava predlogov za ureditev DM strojevodja specialist)
1
Ker na zapisnik ni bilo pripomb, je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 44:
Sprejme se zapisnik 4. redne seje glavnega odbora SSSLO z dne 09.10.2013 v predlagani vsebini,
vključno s pregledom realizacije sklepov.
K 2. točki dnevnega reda:
Predsedujoči je zaradi odsotnosti blagajničarke Majde Peterka, pozval predsednika NO Jureta
Krajnika, da poda poročilo o financiranju in finančno-materialnem poslovanju GO SSSLO v obdobju
januar-oktober 2013.
Predsednik NO SSSLO Jure Krajnik je prisotne seznanil, da se je NO sestal na svoji 2. seji 13.11.2013,
kjer je obravnaval finančno poročilo za obdobje januar-oktober 2013 in finančno poročilo 23. letnega
srečanja članov SSSLO, na katera ni imel pripomb, ravno tako pa je pregledal poslovanje počitniških
kapacitet, katerih poslovanje je zadovoljivo, da so kapacitete dobro zasedene, poročilo o vrednosti leteh pa bo priloženo k zaključnemu finančnemu poročilu glavnega odbora. Pri pregledu finančnega
poročila letnega srečanja je NO opozoril na manjkajoči original računa, ki pa je bil naknadno
dostavljen, tako da je NO tudi finančno poročilo 23. letnega srečanja potrdil.
Po podanem poročilu je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 45:
GO SSSLO se je seznanil s finančnim poročilom blagajne glavnega odbora SSSLO za obdobje januar
– oktober 2013, vključno s poročilom predsednika NO SSSLO.
Finančno poročilo je priloga originalnega zapisnika.
K 3. točki dnevnega reda:
Predsedujoči je uvodoma podal svoje poročilo, kjer je navedel:
da je 12.11.2013 potekala zaključna konferenca projekta SZS-Alternativa »Dostojna upokojitev«,
ki je, na podlagi specifičnih raziskav, vzpostavil posebno obliko socialnega dialoga z namenom
iskanja predlogov in rešitev za odpravo sistemskih napak sistema obveznega dodatnega
pokojninskega zavarovanja.
da je v fazi usklajevanja nov pokojninski načrt sistema obveznega dodatnega pokojninskega
zavarovanja.
da je v zaključni fazi tudi priprava ocene tveganja.
da je spletna stran SSSLO v fazi prenove in je zato tudi občasno nedostopna, da pa bo zaživela do
konca novembra.
da se v okviru centralizacije poslovnih procesov pripravlja tudi selitev nekaterih zaposlenih, kjer
pa bo potrebno posvetiti posebno pozornost, da ne bi prihajalo do nerazumljivih in neracionalnih
odločitev.
da je bil 11.11.2013 sestanek z vodstvom SŽ kjer je bilo predstavljeno poročilo o izvajanju
Dogovora v obdobju 1-IX/2013.
da je v pripravi razpored osebja vlečnih vozil za voznoredno obdobje 2013/14.
2
da je bil 13.10.2013 evropski akcijski dan železničarjev, kjer so predstavniki sindikatov Slovenskih
železnic in Luke Koper predstavili stališče do sprejema zakonodaje 4. železniškega paketa in
kritično ovrednotili namero Vlade Republike Slovenije, da se ustavi projekt gradnje 2. tira KoperDivača.
da se je 14. in 15.11.2013 udeležil seje izvršnega odbora ETF v Bruslju, kjer so razpravljali o 4.
Železniškem paketu in stališču ETF do tega dokumenta.
da je bil 18.10.2013 izveden nogometni turnir in ob tem pohvalil organizacijski odbor OO Zidani
Most za dobro organizacijo.
da je z vodstvom SŽ dogovorjeno, da bo v decembru vozil Božičkov vlak.
da bo 23.11.2013 v Loki pri Zidanem Mostu, ob prazniku zavetnika železničarjev Pija Pavla
Perazza, ki sicer še ni uradno razglašen, prva maša za železničarje in vse tiste, ki so s svojim
delom, poklicem in življenjem vezani na »ajzenponarske« dejavnosti.
V zvezi z Božičkovim vlakom je sekretar Silvo Berdajs prisotne seznanil, da bo le-ta vozil na več
relacijah in da bo strošek vlaka poravnal SŽ, hkrati pa bo za otroke zaposlenih v sistemu SŽ, rojene od
01.01.2006 do 31.12.2012, organizirano obdarovanje s priložnostnim darilom v vrednosti do 20 EUR.
Podpredsednik Zdenko Lorber je v svojem poročilu prisotne seznanil:
da je v okviru projekta SZS-Alternativa bila izdana Bela knjiga, ki prikazuje zgodovinski razvoj
sistema ODPZ v Sloveniji, primerjalno analizo s podobnimi sistemi v EU, študijo primera ureditve
tega področja na Norveškem ter pogled na sistem s perspektive bodočih upokojencev tega
sistema. Projekt je bil zaključen z zaključno konferenco 12.11.2013, kjer so bile predstavljene
ključne ugotovitve in predstavljeni konkretni predlogi sprememb sistema ODPZ.
da je v fazi usklajevanja Zakon o slovenskem državnem holdingu, ki predvideva prenos naložb
Republike Slovenije na Slovenski državni holding (SDH), s katerimi bi le-ta na podlagi
sprejetih smernic in klasifikacije upravljal z naložbami. Ob tem je izpostavil problematično
določbo 14. člena predloga zakona, ki določa, da se lahko minimalni delež v naložbah, ki so
s strategijo določene kot strateške naložbe (50 % in en glas) lahko zniža pod ta delež s
predhodnim soglasjem Vlade RS, brez obravnave drugih pristojnih inštitucij (npr. v
Državnem zboru).
Podpredsednik Marko Janežič je v svojem poročilu navedel:
da bodo razporedi osebja vlečnih vozil za voznoredno obdobje 2013/14 do konca tega tedna
poslani vsem OO v obravnavo.
da bo v kratkem izšlo novo Poročilo o sestavi in zaviranju vlaka.
da bodo do konca leta dostavljene tudi zimske jakne, anoraki pa so že dobavljivi.
Stanko Lazar je izpostavil problematiko vožnje drugih oseb na vlečnih vozilih, saj sprevodniki
zahtevajo, da imajo vse osebe (z izjemo strojevodje), ki se nahajajo v kabini, vozno karto.
Marko Janežič je prisotne seznanil, da Navodilo o prevozu potnikov – 121 določa, da smejo na
lokomotivi oziroma v oddelku za strojevodjo, biti poleg strojevodje (in pomočnika), le tisti železniški
delavci, ki imajo ustrezno vozovnico in dovolilnico za vožnjo na vlečnem vozilu. Oseba, ki se želi
zadrževati med vožnjo v kabini, se mora javiti strojevodji, se mu predstaviti in pokazati ustrezno
dovolilnico, sprevodniku pa ustrezno vozovnico. Ob tem je prisotne seznanil, da je Služba za vleko že
predlagala spremembo te določbe SŽ Potniškemu prometu, vendar odgovora še ni.
3
Na podlagi razprave, je bil v zvezi s tem soglasno sprejet
SKLEP št. 46:
Glavni odbor SSSLO predlaga spremembo Navodila o prevozu potnikov – 121 v delu, ki določa, da
smejo na lokomotivi oziroma v oddelku za strojevodjo, biti poleg strojevodje (in pomočnika), le
tisti železniški delavci, ki imajo ustrezno vozovnico in dovolilnico za vožnjo na vlečnem vozilu.
V zvezi s podanimi poročili, pa je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 47:
Sprejme se poročilo predsednika SSSLO, vključno s poročili podpredsednikov in sekretarja ter
vprašanji in odgovori, podanimi na sami seji.
K 4. točki dnevnega reda:
Predsedujoči je prisotne seznanil s Poročilom o izvajanju dogovora v obdobju I-IX/2013, iz katerega je
razvidno, da so ukrepi v celoti realizirani le na področju plač in drugih stroškov dela, nekaj na stroških
materiala, vsi ostali ukrepi pa so realizirani le delno ali nič.
Sekretar Silvo Berdajs je izhajajoč iz razprave, ki je potekala na obravnavi realizacije dogovora s
poslovodstvom SŽ 11.11.2013, prisotnim dejal, da bo Dogovor v celoti prenehal veljati 31.12.2013,
kar pomeni, da se bodo plače vrnile na raven pred sprejetjem Dogovora. Ob tem, pa je dejal, da ne
izključuje možnosti za sklenitev novega dogovora, vendar ne za znižanje plač, pač pa:
 da proračun RS zagotovi manjkajoča sredstva za OGJS;
 da se zagotovijo sredstva za plačilo kreditov za potniški promet;
 da se s spremembo Zakona o SŽ uredi nerešeno terjatev do države v višini 134 mio EUR ter
pripadajoče obresti;
 da do konca leta Vlada RS sprejme nedvoumno in jasno odločitev o izgradnji 2. tira KoperDivača ter opravi recenzijo projekta, ki je ocenjen previsoko.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 48:
GO SSSLO se je seznanil s Poročilom o izvajanju Dogovora v obdobju I-IX/2013.
K 5. točki dnevnega reda:
Predsedujoči je prisotne seznanil, da so bili, skladno s sklepom, sprejetim na zadnji seji GO SSSLO,
prejeti predlogi za ureditev DM strojevodja specialist. Hkrati je prisotne seznanil, da ožje vodstvo
SSSLO, po temeljitem razmisleku in razpravi ter ob upoštevanju vseh dosedanjih pripomb na
obstoječe kriterije, kot enega od možnih predlogov za ureditev te problematike, predlaga, da se nad
določeno delovno dobo, vsem zaposlenim na DM strojevodja poveča plača za 5%, nato se pri drugem
doseženem mejniku delovne dobe plača poveča še za nadaljnjih 5%. Podlaga za takšno ureditev je
masa, ki je potrebna za izplačilo 50 delavcem na DM strojevodja specialist, kar pomeni, da bi se s
sprejetjem tega predloga ukinilo DM strojevodja specialist. Pri tem je pomembno, da se to povečanje
nameni le zaposlenim na DM strojevodja, upošteva pa se delovna doba, ki so jo delavci pridobili z
opravljanjem na DM strojevodja 1 in delovna doba, ki so jo v vmesnem času pridobili z opravljanjem
4
del in nalog na DM inštruktor strojevodij, nadzornik lokomotiv ter delovna doba, ki jo je delavec
pridobil, ko je bil z DM strojevodja, inštruktor strojevodij ali nadzornik lokomotiv, z odločbo
imenovan za delavca, ki svojo funkcijo opravlja poklicno.
Predsedujoči je prisotne seznanil tudi s varianto, da se DM inštruktor strojevodij ukine in vse delavce
prerazporedi na DM strojevodja, s tem, da ta dela in naloge tudi dejansko opravljajo določen čas na
mesec, da pa določen čas v mesecu ne vozijo, ampak opravljajo dela in naloge, ki so opredeljene za
inštruktorja strojevodij. V tem primeru jim funkcijski dodatek ne bi pripadal, kvota količnikov iz tega
naslova, pa bi se kot masa prištela k masi plač za izvajanje predlagane ureditve.
V nadaljevanju je potekala razprava o DM inštruktor strojevodij, ki je s takšnim predlogom izključen iz
predlaganega povečanja plač. Prisotni so se strinjali, da je DM inštruktor strojevodij potrebno, saj je
strojevodji v veliko pomoč pri odpravljanju napak, seznanjanju s predpisi in pri reševanju izrednih
dogodkov, vendar so bili enotnega mnenja, da se Dogovor, ki je opredelil DM strojevodja specialist
striktno nanaša samo na DM strojevodja, kar posledično pomeni, da se ostalih delovnih mest ne
more reševati v okviru tega dogovora.
V zvezi s tem je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 49:
GO SSSLO soglaša s predlogom, da se:
1. Ukine DM strojevodja specialist.
2. Masa plač za DM strojevodja specialist se nameni za povečanje plač zaposlenim na DM
strojevodja, tako da se nad določeno delovno dobo, vsem zaposlenim na DM strojevodja, plača
poveča za 5%, nato se pri drugem doseženem mejniku delovne dobe plača poveča še za
nadaljnjih 5%.
3. Pri določanju delovne dobe se upošteva delovna doba v skupini SŽ, ki so jo delavci pridobili z
opravljanjem del in nalog na DM strojevodja 1 in delovna doba, ki so jo v vmesnem času
pridobili z opravljanjem del in nalog na DM inštruktor strojevodij, nadzornik lokomotiv ter
delovna doba, ki jo je delavec pridobil, ko je bil na DM strojevodja, inštruktor strojevodij ali
nadzornik lokomotiv, z odločbo imenovan za delavca, ki svojo funkcijo opravlja poklicno.
4. Pravica do povečanja plače pripada samo v času opravljanja del in nalog strojevodje.
5. Pravica do povečanja plače pripada ne glede na izpolnitev enega od pogojev za upokojitev.
6. Morebitni izrečeni disciplinski ukrep se ne upošteva kot izločitveni kriterij.
K 5. točki dnevnega reda:
Iztok Dugonik je vprašal kaj bo s strojnim osebjem, ki se je usposabljalo za pridobitev avstrijske
licence.
Silvo Berdajs je odgovoril, da so ti strojevodje zaposleni v družbi SŽ VIT in da imajo še vedno iste
nadrejene, enake plače in enake pravice, kot so jih imeli do sedaj in da se njihov status v ničemer ni
spremenil.
5
Anton Repinc je opozoril na dvojna merila notranje kontrole.
Zlatko Ratej je odgovoril, da različno obravnavanje oz. dvojna merila notranje kontrole povzročajo
resne težave na terenu in da bo verjetno potrebno s tožbo pristopiti k ureditve teh težav.
Janez Babšek je opozoril na problematiko na progi Maribor-Hodoš, kjer strojno osebje nima dostopa
do stranišč. Ravno tako je opozoril na problematiko vožnje z dizel lokomotivami ponoči, ker
pomočniki nimajo izpitov za ta vozila in nimajo podpisanih prog. Prisotne pa je tudi seznanil, da na
mestih nastopa dela še vedno ni računalnikov.
Marko Janežič je, izhajajoč iz določb Pravilnika o strokovni usposobljenosti, pojasnil, da nihče ne
more voziti lokomotive, če nima izpita zanjo.
Milanko Gavranič iz SŽ ŽGP je prisotne seznanil s problematiko zaposlenih v progovni mehanizaciji,
kjer je več kot polovica zaposlenih opredeljenih kot izvršilni železniški delavec na DM motorovodja in
ima zaradi tega omejeni delovni čas, čeprav ves čas ne delajo kot motorovodja, pač pa delno tudi kot
strojnik.
Silvo Berdajs je pojasnil, da se problematika že rešuje, možno pa jo je rešiti na več načinov: z začasno
odredbo, da določen čas ni motorovodja, pač pa strojnik, ali da se to delovno mesto celo izvzame iz
Pravilnika o IŽD.
Franci Ivnik je prisotne seznanil s problematiko nalivanja olja v pogonske agregate in uvrščanjem
mlajših strojevodij v razpored osebja vlečnih vozil.
Stanko Lazar je predlagal, da se pristojne pozove, da se na postaji Jesenice uredi prostor za
strojevodje na parni vleki. Ob tem pa je prisotne seznanil tudi s pomislekom članov OO Zidani Most,
da je koriščenje počitniških kapacitet v upravljanju SŽ ŽIP predrago. Predlagal pa je tudi, da se razmisli
o jubilejni nagradi za 40 let, glede na to, da se delovna doba podaljšuje.
Silvo Berdajs je, izhajajoč iz Poročila o poslovanju počitniških kapacitet v letu 2012, prisotne seznanil,
da so le-te leto 2012 zaključile s 70.000 EUR izgube. Res pa je, da bi bilo možno na račun nižje
amortizacije malce znižati cene najema, vendar bi to posledično pomenilo, da bi imeli manj sredstev
za vzdrževanje teh počitniških kapacitet.
Glede jubilejne nagrade, pa je dejal, da je to predmet KPDŽP in da ne bi bilo dobro pričeti postopek
sprememb in dopolnitev KPDŽP, ker bi potem lahko bili soočeni tudi s predlogi, ki nam ne bi ustrezali.
Dobrivoj Subič je izpostavil problematiko v času zapor na glavni progi, katero bi bilo možno
razbremeniti z obvozom praznih vagonov iz Avstrije za Koper. Te prevoze bi lahko opravili iz Jesenic
preko Nove Gorice do Kopra in enako v obratni smeri. S tem bi razbremenili glavno progo,
lokomotive in osebje pa ne bi povzročalo dodatnih stroškov, saj so na razpolago v SŽ VIT Nova Gorica,
s tem pa bi pridobili lokomotive, ki jih nujno potrebujemo.
Zlatko Lojen je opozoril na neprimeren odnos SŽ Tovorni promet do podjetij, ki imajo svoje
industrijske tire in pozval, da se poskuša te industrijske tire obnoviti tudi s pomočjo podjetij v skupini
SŽ, saj nam tudi industrijski tiri predstavljajo določen promet.
Zlatan Ostrouška je prisotne seznanil s problematiko daljšanja izmen zaradi zapor na primorski progi
in pozval, da se vsako daljšanje prijavi.
6
Dobrivoj Subič je dejal, da zapore so in jih bo čedalje več. Potrebno je poskusiti zvoziti čim več v
okviru izmene, če ne gre, pa je potrebno tudi daljšati, kar pa pomeni, da strojevodja v naslednjo
izmeno pride z zamikom.
Ker drugih razprav ni bilo, je predsedujoči sejo ob 14.30 uri zaključil.
Sekretar:
Silvo Berdajs
Predsednik.
Zlatko Ratej
7