KATALOG - Založba ZRC

Comments

Transcription

KATALOG - Založba ZRC
ZALOŽBA ZRC
založba znanstvene literature
HUMANIS TIK A • DRUŽBOSLOVJE • NAR AVOSLOVJE
Založba ZRC je specializirana za izdaje znanstvene in
strokovne literature predvsem s področja humanističnih ved, založniški program pa zajema tudi nekatere
družboslovne in naravoslovne vede in izdaje s področja družbenomedicinskih in sorodnih ved. Zalaga in
izdaja izvirne znanstvene in strokovne monografije,
prevode znanstvene literature, slovarje, kritične izdaje
virov, znanstvene in strokovne revije, kartografska dela,
strokovne priročnike itd. Poleg knjižne produkcije dejavnost založbe obsega tudi elektronske medije (CD-plošče,
prosto dostopne spletne publikacije) in avdiovizualno
produkcijo (znanstveno-dokumentarni filmi). Založba
ZRC deluje znotraj Znanstvenoraziskovalnega centra
SAZU kot enota za založniško in izdajateljsko dejavnost.
POMLAD_14_ovitek.indd 1
K ATA L O G
pomlad 14
2.4.2014 14:31:10
KNJIGARNA AZIL in ATRIJ ZRC
Novi trg 2, 1000 Ljubljana
KNJIŽNI KLUB
ZALOŽBE ZRC
Založba prek knjižnega kluba AZIL
ponuja možnost nakupa svojih
publikacij po dostopnejših cenah.
Člani kluba lahko po znižanih
cenah kupujejo v Knjigarni AZIL in
neposredno pri ZALOŽBI ZRC.
Ponudba zaradi zakona o enotni ceni
knjige velja le za izdaje starejše od
šestih mesecev.
Klub svojim članom ponuja redno
obveščanje o novih izdajah ZALOŽBE
ZRC po elektronski ali navadni pošti.
Včlanite se lahko z nakupom prek
spleta ali v Knjigarni AZIL.
Nekatere publikacije z oznako »ni v
prodaji« lahko dobite brezplačno, s pisno
prošnjo na naslov založbe. Na voljo pa
so tudi na spletnem katalogu, kjer je
predstavljenih več kot 1000 monografskih
publikacij ZRC SAZU, skoraj 200 jih je v
celoti prosto dostopnih v pdf formatu.
http://zalozba.zrc-sazu.si/sl/publikacije
POMLAD_14_ovitek.indd 2
Katalog Založbe ZRC
pomlad 2014
Uredil: Aleš Pogačnik
Oblikovanje in prelom: Brane Vidmar
Založila: Založba ZRC, ZRC SAZU
Tisk: Collegium graphicum, d. o. o., Ljubljana
Ljubljana, april 2014
Spletni katalog vseh izdaj s podrobnejšimi predstavitvami:
http://zalozba.zrc-sazu.si
Sedež založbe/poštni naslov:
Založba ZRC, Novi trg 2, p. p. 306, 1001 Ljubljana
Tel.: 01/470 64 74
Faks: 01/425 77 94
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: http://zalozba.zrc-sazu.si
Prodaja:
Gosposka 13/II, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 64
Faks: 01/425 77 94
GSM: 040 641 705
Knjigarna AZIL:
Novi trg 2, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 75
E-pošta: [email protected]
ATRIJ ZRC:
Novi trg 2, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 16
E-pošta: [email protected]
Knjigarna Azil je akademska
knjigarna, ki deluje pod okriljem ZRC SAZU in pokriva
domače in tuje družboslovje ter humanistiko. Celotni
knjižni program Založbe ZRC je tu na voljo po ugodnih klubskih
cenah. Nudimo tudi možnost naročanja znanstveno-strokovnih
knjig tujih založb.
Naša matična lokacija je v centru mesta na Novem trgu, kjer v
okviru knjigarniško-kavarniškega kompleksa najdete tudi Kavarno
LP z bogato ponudbo časopisja in prijetnimi kotički za branje in
druženje.
T. 01 4706 475, E. [email protected]
Odprto od ponedeljka do petka od 10h do 20h, sobota od 10 do 14h.
www.azil.zrc-sazu.si
Atrij ZRC deluje kot javni prostor za promocijo
znanosti oz. za promocijo
znanstveno-raziskovalnega
dela osemnajstih inštitutov
ZRC SAZU ter sorodnih inštitucij doma in po svetu. V njem se izvajajo simpoziji, konference, predavanja, predstavitve knjig, razstave,
otroške delavnice, novinarske konference in protokolarni sprejemi.
Prenovljeni Atrij ZRC v svoj prostor z zastekljeno streho, masivnimi
oboki in arkadnimi hodniki sprejme do 200 obiskovalcev. Atrij je
ogrevan in ima potrebno avdiovizualno opremo.
T. 01 4706 416 , E. [email protected]
2.4.2014 14:31:11
KAZALO
ZBIRKE ZALOŽBE ZRC
Novi Slovenski biografski leksikon����������������������� 2
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev��� 3
Monumenta artis musicæ Sloveniæ ������������������� 5
Historični seminar ����������������������������������������������������� 5
Opera Instituti Archaelogici Sloveniae��������������� 6
Slovarji ��������������������������������������������������������������������������� 7
Vodniki LGD����������������������������������������������������������������� 8
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta ����� 9
Linguistica et philologica�������������������������������������� 10
Philosophica��������������������������������������������������������������� 11
POMLAD_14_02.indd 1
Geografija Slovenije������������������������������������������������� 11
Migracije�������������������������������������������������������������������� 13
Historia scientiae ���������������������������������������������������� 14
Carsologica���������������������������������������������������������������� 15
Opera Instituti Artis Historiae���������������������������� 16
Studia mythologica Slavica – Supplementa�� 16
Studia litteraria�������������������������������������������������������� 17
Srednjeevropska znanstvena knjižnica������������ 18
Georitem�������������������������������������������������������������������� 18
Regionalni razvoj ���������������������������������������������������� 19
Studia translatoria�������������������������������������������������� 20
Umetnine v žepu ����������������������������������������������������
Ethnologica – Dissertationes������������������������������
E-Monographiae Instituti Archaeologici
Sloveniae��������������������������������������������������������������������
Umetnostna topografija Slovenije��������������������
Slovenska glasbena dediščina�����������������������������
Folkloristični zvezki������������������������������������������������
Prostor, kraj, čas ������������������������������������������������������
20
22
22
23
24
24
24
Samostojne izdaje ������������������������������������������������ 26
Revije�������������������������������������������������������������������������� 36
2.4.2014 14:31:43
Zbirke Založbe ZRC
2
NOVI SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON
Uredila Oto Luthar in Barbara Šterbenc Svetina
tehnični urednik Martin Grum; področni uredniki
Pavlina Bobič, Franc Cimerman, Igor Grdina, Eva
Holz, Andrej Kranjc, Ana Lavrič, Ahac Meden,
Blaž Resman, Jurij Snoj, Petra Testen, Luka
Vidmar; jezikovna urednica Helena Dobrovoljc
Eden osrednjih projektov ZRC SAZU je Novi Slovenski
biografski leksikon, ki nadaljuje delo Slovenskega biografskega leksikona, izjemne leksikografske publikacije,
ki je izhajala celih 65 let (1925–1991). Prvi zvezek (osebnosti s priimki na črko A) v 189 razširjenih opisih predstavlja najvidnejše slovenske in s Slovenijo povezane
osebnosti iz vseh obdobij naše zgodovine. Dopolnjuje
ga prenovljena spletna izdaja celote z naslovom Slovenska biografija, v kateri je okoli 5100 gesel.
Beseda leksikon je malce zavajajoča, saj je glavna odlika dela izčrpen in
sorazmerno obsežen opis
življenja in dela osebe.
Poleg podrobnih stvarnih
podatkov o rojstvu, šolanju in zaposlitvah, značilnih za leksikone, je pogosto predstavljeno tudi kulturnozgodovinsko ozadje
posameznikovega dela in
delovanja. Ker so avtorji
gesel praviloma tudi strokovnjaki s področij, na katerih so delovale ali še delujejo predstavljene osebnosti, je vsebinska predstavitev še posebej temeljita in posodobljena z novimi
POMLAD_14_02.indd 2
Avtorji posameznih prispevkov v prvi knjigi:
Matjaž Ambrožič, Uroš Bajželj, Peter Bedjanič, Milena Mileva Blažič, Pavlina Bobič, Oskar Böhm, Gvido
Bratina, Lojzka Bratuž, Franca Buttolo, Marjeta Ciglenečki, Franc Cimerman, France Martin Dolinar,
Darinka Drnovšek, Zdravko Erjavec, Metka Furlan, Kajetan Gantar, Edvilijo Gardina, Damir Globočnik,
Matija Gogala, Klemen Grabnar, Elizabeta Gradnik, Stane Granda, Igor Grdina, Tamara Griesser-Pečar,
Martin Grum, Jernej Habjan, Tatjana Hojan, Eva Holz, Nataša Ivanović, Ivo Jevnikar, Martin Jevnikar,
Stanislav Južnič, Rihard Karba, Janez Kavčič, Simona Kermavnar, Ivan Klemenčič, Bogdan Kolar, Jože
Koller, Alenka Koron, Etelka Korpič Horvat, Mateja Kos, Miha Kosi, Tina Košak, Darja Koter, Rok Kraigher,
Andrej Kranjc, Vesna Krmelj, Zmaga Kumer, Primož Kuret, Primož Lampič, Aleksander Lorenčič, Jože
Maček, Črt Marinček, Branko Marušič, Ahac Meden, Jelka Melik, Darja Mihelič, France Mihelič, Vasja
Mikuž, Mira Miladinović Zalaznik, Jernej Mlekuž, Barbara Murovec, Jožica Narat, Henrik Neubauer, Janez
Oman, Tomaž Pavlin, Robert Peskar, Marco Plesnicar, Milan Pogačnik, Tina Potočnik, Miha Preinfalk,
Edvard Protner, Andrej Rahten, Ivan Rakovec, Božo Repe, Blaž Resman, Mitja Ruzzier, Jože Sivec, Francka
Slivnik, Jurij Snoj, Mitja Sunčič, Janko Svetina, Petra Svoljšak, Radovan Škrjanc, Katarina Šter, Peter Štih,
Petra Testen, Matevž Tomšič, Kristina Toplak, Luka Vidmar, Andrej Vovko, Blaž Vurnik, Neža Zajc, Robert
Zorec, Marko Zupan, Mitja Zupančič, Zvonka Zupanič Slavec, Janja Žitnik Serafin, Egon Žižmond
spoznanji. Ponovno so bili v primarnih virih
preverjeni tudi podatki iz prvega Slovenskega biografskega leksikona, saj se je marsikje
izkazalo, da so bili podatki o rojstvu, smrti
ali zaposlitvah doslej zapisani napačno ali
pa so si v različnih objavah nasprotovali.
Posebej pomembna je spletna različica. Ker
nam splet ponuja precej bolj pester prikaz in
nima prostorskih omejitev, so gesla v spletni
različici izdatneje opremljena s slikovnim in
drugim gradivom (portreti, dela, glasbene
predstavitve, zemljevidi ipd.), navzkrižne
povezave in možnosti iskanja pa odstirajo
tudi tiste plati, ki jih bralec iz tiskane različice teže izlušči. Če so bile osebnosti opisane že v prvi izdaji Slovenskega biografskega
leksikona ali v Primorskem biografskem leksikonu,
spletna različica ponuja tudi te različice gesel.
Splet ponuja neskončno možnosti, npr. tudi to,
da v spletno izdajo uvrstimo mlajše posameznike,
ki trenutno na svojih področjih izstopajo iz povprečja, pa zaradi »dokončnosti in omejenosti«
tiskane verzije ne bodo predstavljeni v tiskani
različici. Načrtujemo sprotno izpopolnjevane s
podatki o aktualnih osebnostih in oblikovanje
osrednjega slovenskega biografskega središča, ki
se že zdaj ustrezno povezuje z drugimi slovenskimi in tujimi biografskimi centri.
http://www.slovenska-biografija.si/
2013, trda vezava, 17 × 24 cm, 372 str.
ISBN 978-961-254-645-8
Cena: 33 € • Klubska cena: 29 €
2.4.2014 14:31:45
ZBIRKE Založbe ZRC
ZBRANA DELA SLOVENSKIH
PESNIKOV IN PISATELJEV
Uredniški odbor: Marijan Dović, Matevž Kos,
Matija Ogrin (glavni urednik zbirke), Luka
Vidmar, Tomo Virk
Izdajatelj: Inštitut za slovensko
literaturo in literarne vede
Zbirka Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ni le najstarejša in največja kontinuirana
knjižna zbirka (od 1946; monografije od 1955) v
slovenskem jeziku, marveč je nukleus znanstvenokritičnega izdajanja slovstvenih besedil v Sloveniji.
Monografija o pesniku ali pisatelju običajno izide kot sklep njegovega zbranega dela. Praviloma
obsega nekatere splošne elemente, kakor so zlasti:
biografija pisatelja z ustrezno podrobnimi, pozitivno preverjenimi biografskimi podatki; prikaz
pisateljevega literarnega ustvarjanja, po dobah ali
v celoti, po potrebi prepleten z interpretativnimi
elementi; prikaz literarne recepcije in odnosa med
pisateljem in družbo.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN
2232-321X | Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-3724
Avtorica Zofka Kveder
uredila Katja Mihurko Poniž
Zbrano delo, 3. knjiga
Tretja knjiga Zbranega dela prinaša pripovedno
prozo, ki jo je pisateljica objavila v dnevnem časopisju in revijalnem tisku med letoma 1904–1933.
V tem obdobju je začela izhajati revija Doma-
POMLAD_14_02.indd 3
3
či prijatelj, ki jo je sama
urejala. Druge objave iz
tega obdobja najdemo
v naslednjih časnikih in
revijah: Ljubljanski zvon,
Slovenski narod, Slovan,
Prvi majnik, Rdeči prapor, Slovenska gospodinja in Slovenski ilustrovani tednik. V tretji knjigi je
tako zbrana pozabljena,
do pričujoče izdaje po
časnikih in revijah raztresena, kratkoprozna ustvarjalnost Zofke Kveder, kar
omogoča, da se seznanimo s pisateljičinim celotnim opusom kratke proze. Tako lahko dosežemo
nova spoznanja o njenem umetniškem razvoju
in okoliščinah, ki so vplivale na vsebino, obliko
in izpovedno moč besedil. Zbrane pripovedi razkrivajo slogovni pluralizem in naslednje tematske
stalnice v njenem ustvarjanju: avtobiografskost,
ženske zgodbe, podobe iz vaškega življenja, pripovedi, ki prikazujejo urbano življenje, pripovedi z
izseljensko tematiko in zgodbe iz balkanskih vojn.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
2013, trda vezava, 14 × 20,5 cm, 1010 str.
ISBN 978-961-254-488-1
Cena: 39 € • Klubska cena: 35 €
Avtor Miran Jarc
uredil, opombe in komentar napisal Drago Bajt
Zbrano delo, 2. knjiga
nega dela, obsega ok. 250 pesmi ali 6.000 verzov.
Gre za dve rokopisni zbirki, Dolomiti in Zlato polje
(obe 1927); prva vsebuje kratko refleksivno-potopisno liriko, druga ljubezensko poezijo. Ohranjene
so številne Jarčeve mladostne pesmi po letu 1915,
ki jih je pošiljal prijatelju Božidarju Jakcu; Jarc jih
je združeval v cikle s samostojnimi naslovi. Za
cel manjši opus je pesmi, ki niso bile namenjene objavi, čeprav so med
njimi tudi izdelani sonetni cikli. Te ljubezenske
pesmi so ohranjene večinoma v 877 pismih ženi
Zinki, ki so večkrat dolge
in obsežne osebne pesniške izpovedi. Pomemben
vir s še neznanimi Jarčevimi pesmimi so tudi pesnikova pisma sorodnikom
in prijateljem, predvsem
slikarju Jakcu, prijateljema romanistu Mirku Pretnarju in etnologu Borisu Orlu ter znanki Mari
Vogrinčevi. Ohranjene so tudi Jarčeve pesmi iz
različnih spominskih albumov ženi in sorodnikom, predvsem priložnostne narave (npr. pesnitev Pahljača kraljice Maje, 1922). Še nekaj Jarčevih nedokončanih verzov hrani arhiv novomeške
knižnjice.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
2013, trda vezava, 14 × 20,5 cm, 512 str.
ISBN 978-961-254-489-8
Cena: 37 € • Klubska cena: 30 €
Neobjavljena pesemska zapuščina Mirana Jarca
(1900–1942), ki jo predstavlja druga knjiga Zbra-
2.4.2014 14:31:46
ZBIRKE Založbe ZRC
4
Avtor Vladimir Truhlar
uredil France Pibernik
Avtor France Balantič
uredil France Pibernik
Avtor Edvard Kocbek
uredila Andrej Inkret, Miha Glavan
Zbrano delo, 2. knjiga
Zbrano delo
Zbrano delo, 13. knjiga
Druga knjiga Zbranega dela Vladimirja Truhlarja
v prvem delu prinaša tisto njegovo poezijo, ki je
pesnik zaradi zapletenih razmer in prezgodnje
smrti ni mogel sam objaviti, v drugem delu pa
pod rubriko Nezbrane pesmi vse, kar je nastalo
v njegovi zgodnji dobi. Zbirki Motnordeči glas in
Kri sta izšli po njegovi smrti in ju je založila njegova sestra Zora Tavčar, uredil pa p. Lojze Bratina;
zbirki sta nastali še v njegovi rimski dobi. V zbirka Motnordeči glas je sicer
nadaljeval smer iz zbirke V
dnevih šumi ocean, le da je
pesniška beseda mnogo bliže zakramentalnim in svetopisemskim povezavam,
medtem ko pesmi v zbirki
Kri preseneča z gnomično
kračino in miselno jedrnatostjo. Med nezbranimi
pesmimi prevladujejo tiste,
ki so nastale v gimnazijski
dobi in so bile objavljene v
mladinskih revijah, ter manjši del, ki je nastal med
Truhlarjevim študijem v Rimu (1934–1941) in je bil
objavljen v Domu in svetu. S prvo in drugo knjigo
Zbranega dela je torej predstavljeno vse Truhlarjevo pesniško ustvarjanje, ves literarni opus, kolikor
se je ohranil in nam je dostopen.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
2013, trda vezava, 14 × 20,5 cm, 283 str.
ISBN 978-961-254-475-1
Cena: 20 € • Klubska cena: 17 €
Druga, dopolnjena izdaja
Balantič ostaja nenavadno privlačen in vznemirljiv
pesnik tako po svojem opusu kakor po svoji usodi.
Dokaz za to je, da je prva izdaja njegovega Zbranega dela leta 2008 pošla skupaj z monografijo o
njem v samo nekaj mesecih. Po petih letih je bilo
potrebno pripraviti novo, dopolnjeno izdajo. S tem
se Balantič uvršča med tiste redke klasike, katerih
Zbrano delo je doživelo ponatis ali novo izdajo,
to so Jenko, Kersnik, Kosovel in Prešeren. Izdaja
prinaša celoten ohranjen ali dostopen Balantičev
opus: njegovo rokopisno pesniško zbirko Muževna
sem steblika, Venec, nezbrane pesmi in gradivo
iz pesnikove ostaline – vključno s fragmenti – ter
seveda pisma. Vse, kar se nam je Balantičevega
ohranilo zgodovini navkljub, je France Pibernik
poiskal, združil, uredil in komentiral. Pibernikovo
poznavanje in razlaga tega gradiva sta vrhunski, saj
je Balantiča raziskoval več kot trideset let. Izdaja je
dopolnjena zlasti z dvema obsežnima sklopoma
podatkov o recepciji Balantičeve poezije – v tujih
prevodih ter v uglasbitvah.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
2013, trda vezava, 14 × 20,5 cm, 450 str.
ISBN 978-961-254-476-8
Cena: 29 € • Klubska cena: 25 €
Dnevnik 1933
Trinajsti zvezek Kocbekovega zbranega dela prinaša doslej neobjavljeni pesnikov dnevnik iz leta
1933 in tako nadaljuje zvrst, ki jo je Kocbek gojil od
leta 1932 praktično vse do
konca življenja. V letu 1933
zapisuje Kocbek vanj svoja
občutja in misli iz časa, ko
je deloval kot učitelj francoščine na gimnazijah v
Bjelovaru in nato od jeseni v Varaždinu. Ker ni imel
namena, da bi dnevnik kdaj
objavil, je vanj še s posebno odkritostjo in brez sleherne distance zapisoval
tudi odmeve svojega najbolj osebnega, intimnega
doživljanja. Tudi v letu 1933 Kocbeka živo zanimajo vesti o dogajanju v svetu in domovini, ob
njih analizira razne družbene pojave in za njimi
razbira duhovne tendence ter ločnice. Kocbek kot
intelektualec, kakršnega poznamo s konca tridesetih let in pozneje, se je, tudi po tem dnevniku
sodeč, formiral že mnogo prej. Dnevnik 1933, zlasti
proti koncu, že odstira rentgensko sliko njegove
poznejše duhovne fiziognomije.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
2013, trda vezava, 14 × 20,5 cm, 442 str.
ISBN 978-961-254-474-4
Cena: 37 € • Klubska cena: 34 €
POMLAD_14_02.indd 4
2.4.2014 14:31:46
ZBIRKE Založbe ZRC
MONUMENTA ARTIS MUSICÆ
SLOVENIÆ
Urednica zbirke: Metoda Kokole
Izdajatelj: Muzikološki inštitut
Soizdajatelj: Slovenska akademija
znanosti in umetnosti
V zbirki Monumenta artis musicæ Sloveniæ od leta
1983 izhajajo znanstvenokritične izdaje spomenikov slovenske glasbe(glasbi iz slovenskih arhivov
in glasbi širšega slovenskega kulturnega prostora).
Antološki izbor zajema skladbe od 16. do konca
19. stoletja, ki jih za natis pripravljajo raziskovalci
in zunanji sodelavci Muzikološkega inštituta ter
drugi vabljeni strokovnjaki. Zbirka je dvojezična,
slovensko-angleška.
Monumenta artis musicæ Sloveniæ, ISSN 0353-6408 | Monumenta artis musicæ Sloveniæ Supplementa, ISSN 2232-5646
Avtor Iacobus Handl – Gallus
avtorja znanstvenokritične izdaje Marc Desmet,
Marko Motnik; uredil Klemen Grabnar
Epicedion harmonicum /
Undique flammatis
Dve priložnostni skladbi dopolnjujeta zbrana dela
Iacobusa Handla – Gallusa (1550–1591), nedvomno
največjega renesančnega skladatelja slovenskega
rodu. Obe sta bili napisani za posebne priložnosti in posvečeni takratnima visokima cerkvenima
dostojanstvenikoma. Priložnostni motet Epicedion
harmonicum danes poznamo zgolj iz nepopolno
ohranjenega tiska. Manjkata dva od osmih glasov, a je skladbo mogoče rekonstruirati. Undique
POMLAD_14_02.indd 5
5
flammatis pa je slavna sedemglasna skladba, ki se
prav tako ni ohranila v neokrnjeni obliki, a jo je
bilo mogoče s pomočjo številnih prepisov moteta Angeli laetantur z enako glasbo a drugačnim
besedilom (kotrafaktura) rekonstruirati. Undique
flammatis poznamo tudi kot predlogo za Gallusovo lastno parodno mašo z enakim naslovom. Obe
skladbi sta prav zaradi svoje prvotne namembnosti ne samo glasbeno temveč tudi širše kulturno
zgodovinsko pomembna dokumenta.
Monumenta artis musicæ Sloveniæ Supplementa 4
2014, mehka vezava, 20 × 28 cm
ISMN 979-0-9009015-2-1
Cena: 9 € • Klubska cena: 6 €
Avtor Giacomo Gorzanis
avtor znanstvenokritične izdaje Bor Zuljan; uvod
Alenka Bagarič; uredila Metoda Kokole
Skladbe za lutnjo
Il secondo libro de intabulatura di liuto (1563)
Compositions for Lute
Il secondo libro de intabulatura di liuto (1563)
V tretjem zvezku zbranih del tržaškega lutnjista
Giacoma Gorzanisa (Apulija ok. 1520 – Trst[?])–
Trst po 1573) so objavljene kritične transkripcije
druge knjige lutenjskih tabulatur (1563); prva knjiga (1561) je izšla leta 2011. Druga knjiga vsebuje 38
plesnih skladb v sodobnem prepisu oz. interpretaciji tabulaturnega zapisa v modernem dvovrstičnem notnem sistemu z nadnapisano tabulaturo.
Gradivo je pripravljeno na podlagi dveh izvirnih
izdaj te knjige, in sicer prve, ki je izšla leta 1563 pri
Girolamu Scottu v Benetkah, ter ponatisa, ki ga
je izdal prav tako slavni beneški tiskar Antonio
Gardano leta 1564. Primerjalno so upoštevani
tudi nekateri rokopisni
viri posameznih skladb.
Gorzanisove lutenjske
skladbe so bile že v drugi polovici 16. stoletja
izjemno priljubljene po
vsej Evropi. Za slovensko nacionalno glasbeno dediščino so njegove skladbe pomembne
zato, ker so bile ustvarjene za domače podpornike in sodijo med glasbena dela, ki so se nedvomno izvajala tudi na njihovih
domovih. Svojo drugo knjigo lutenjskih tabulatur
je Giacomo Gorzanis posvetil radovljiškemu graščaku Moricu (Mavriciju) Dietrichsteinu, zagretemu podporniku slovenskega protestantizma.
Monumenta artis musicæ Sloveniæ LVIII
2014, mehka vezava, 20 × 28 cm
ISMN 979-0-9009015-1-4
Cena: 20 € • Klubska cena: 16 €
HISTORIČNI SEMINAR
Uredniški odbor: Katarina Keber, Katarina
Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer
Historični seminar ZRC SAZU je mednarodni
multidisciplinarni ciklus javnih predavanj, krajših
znanstvenih sestankov in okroglih miz, ki poteka
od leta 1992. Organizira ga Koordinacijski odbor.
Namenjen je predstavitvam novih, izvirnih in
aktualnih znanstvenih dognanj in dosežkov na
2.4.2014 14:31:47
ZBIRKE Založbe ZRC
6
različnih, zlasti humanističnih in družboslovnih
področjih znanstvenega raziskovanja. Predavanja
so organizirana enkrat mesečno. Na njih sodelujejo domači in tuji vabljeni predavatelji, namenjena
so širšemu strokovnemu občinstvu, omogočajo pa
tudi navezavo in krepitev stikov med domačimi
in tujimi strokovnjaki in raziskovalci.
Domača stran: http://hs.zrc-sazu.si/
Uredila Mojca Žagar Karer
Historični seminar 11
Enajsta knjiga Historičnega seminarja prinaša
sedem razprav domačih in tujih avtorjev, ki so
nastale na podlagi predavanj v Historičnem seminarju. Aneta Markuszewska predstavlja dve operni
deli z antičnim motivom Ifigenije (Ifigenija v Avlidi in Ifigenija na Tavridi),
ki sta nastali leta 1713 za
rimsko gledališče Marije
Kazimire Sobieske. Mojca
Kovačič se v svojem prispevku sprašuje o mejah
in svobodi pri ustvarjanju ljudske glasbe. Géza
Pálffy piše o obrambi pred
Turki in vojaški kartografiji v habsburški monarhiji
na področju Madžarske,
Hrvaške in Slavonije v 16.
stoletju. Prispevek Arna Strohmeyerja se ukvarja z
mirovno misijo, na katero je kot vodja cesarskega
veleposlaništva k Visoki porti leta 1719 odpotoval plemič iz spodnjega Porenja Damian Hugo
von Virmont. Raymond Miller se posveča mestu
Jerneja Kopitarja v srednjeevropskem prostoru
POMLAD_14_02.indd 6
v začetku 19. stoletja. Andrej Stopar razpravlja o
ruskem odnosu do polpretekle zgodovine, predvsem o odnosu do Stalina. Jure Zupan pa piše o
pomenski mreži slovenskih glagolov, ki jo sestavlja
približno 15.500 slovenskih glagolov, združenih v
1011 pomenskih skupin.
2014, mehka vezava, 13, 5 × 22 cm, 150 str.
ISBN 978-961-254-682-3
Cena: 15 € • Klubska cena: 10 €
OPERA INSTITUTI ARCHAELOGICI
SLOVENIAE
Uredniki zbirke: Jana Horvat, Andrej Pleterski,
Anton Velušček
Izdajatelj: Inštitut za arheologijo
V zbirki izhajajo monografije in zborniki, v katerih
so objavljeni rezultati raziskav s področja arheologije, epigrafike in antične zgodovine. Večinoma je
namenjena celovitim predstavitvam posameznih
arheoloških najdišč oziroma arheoloških tem z
območja jugovzhodnih Alp in zahodnega Balkana.
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, ISSN
1408-5208
Avtor Andrej Pleterski
prevedla Meta Osredkar
The Invisible Slavs
Župa Bled in the “Prehistoric” Early Middle Ages
Če izraz »prazgodovina« uporabimo za čas in
prostor, ki ga pisni viri ne »vidijo«, potem imamo
ozemlja, ki so »prazgodovinska« tudi v času, ki
sicer splošno velja za »zgodovino«. V tem pomenu še vedno obstajajo v Evropi v času zgodnjega
srednjega veka obširna ozemlja, kjer stanje pisnih
virov lahko opišemo kot prazgodovinsko. Še posebej velja to za ozemlja, ki so jih naseljevali Slovani. Mednje spada tudi
današnja Slovenija, kjer
leži Bled. Ta »stopi v zgodovino« šele leta 1004.
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 28
2013, trda vezava,
20 × 29 cm, 200 str.
ISBN 978-961-254-440-9
Cena: 35 € • Klubska cena:
29 €
Avtor Janez Dular
prevedla Wilhelma Henningsen; slikovno gradivo
Dragica Knific Lunder, Drago Valoh, Mateja Belak,
Sneža Tecco Hvala
Severovzhodna Slovenija
v pozni bronasti dobi
Nordostslowenien in der
späten Bronzezeit
Monografija, ki je razdeljena na tri dele, obravnava poselitev severovzhodne Slovenije v pozni
bronasti dobi. Analizirana so naselja, grobišča,
depoji in posamične najdbe, torej vse tiste strukture, ki dajejo pečat kulturni pokrajini. Po razmeroma močni obljudenosti v starejši bronasti dobi
je v srednji bronasti dobi nastopilo zatišje, poselitvena mreža pa se je zopet zgostila proti koncu
2. tisočletja pr. Kr., ko naštejemo na tem obmo-
2.4.2014 14:31:49
ZBIRKE Založbe ZRC
čju največ najdišč. Drugi
sklop je posvečen tipokronologiji keramičnega posodja iz bronastodobnih naselij v Ormožu,
Ptuju in Gornji Radgoni.
V zaključnem poglavju
prvega dela publikacije
je podan celovit pogled
na pozno bronasto dobo
severovzhodne Slovenije.
Predstavljena je bivalna
kultura, proces nastanka
središč, gospodarske osnove ter stiki z oddaljenimi kraji. V drugem in tretjem delu monografije
so objavljeni terenski izvidi in najdbe z Grajskega
griča na Ptuju in Grajskega hriba v Gornji Radgoni.
Gre za pomembni višinski naselji, ki sta v pozni
bronasti dobi skupaj z utrjenim Ormožem predstavljali pomembna središča v poselitveni mreži
severovzhodne Slovenije.
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 27
2013, trda vezava, 20 × 29 cm, 320 str.
ISBN 978-961-254-416-4
Cena: 51 € • Klubska cena: 39 €
SLOVARJI
Urednik zbirke: Marko Snoj
Izdajatelj: Inštitut za slovenski
jezik Frana Ramovša
V zbirki izhajajo splošni in specialni slovarji slovenskega jezika, predvsem terminološki za razna
znanstvena in strokovna področja, zgodovinski,
POMLAD_14_02.indd 7
7
narečni, vezljivostni, odzadnji in drugi, ki omogočajo spoznavanje in preučevanje strukturnih in
zgodovinskih plasti ter vidikov slovenskega jezika.
Slovarji, ISSN 2232-3759
Avtor Jože Gregorič
uredili Sonja Horvat, Ivanka Šircelj-Žnidaršič, Peter
Weiss
Kostelski slovar
Slavist in duhovnik Jože Gregorič (1908–1989), ki
je bil rojen na skrajnem slovenskem jugu, v Delaču v Kostelu, in je tam preživel otroštvo, je večino
življenja zapisoval in zbiral gradivo, ki ga je nameraval združiti v narečni slovar svojega rojstnega
kraja in bližnje okolice.
Začel ga je tudi že urejati, končno obliko pa so
slovarju dali uredniki.
Kostelski slovar predstavlja besedje in pomene
s ponazarjalnimi primeri
iz dela kostelskega narečja večinoma po stanju v
prvi polovici 20. stoletja,
torej še preden je v to
narečje zarezala najprej
republiška in nazadnje
najmočneje državna meja. Besedje je v slovar zajeto kar se da široko, od etnografizmov do lastnih
imen in izpeljank iz njih, pripisani so mu natančni pomeni, v slovarju pa je navedena tudi pot od
knjižnih izrazov h kostelskim narečnim. Posebno vrednost predstavlja kakih sto Gregoričevih
ilustracij predmetov, ki so si po njegovi presoji
zaslužili slikovno predstavitev. Obsežni slovar je
uporaben za domačine, ki bodo v njem našli tudi
narečne izraze iz preteklosti in njihove knjižne
ustreznice, za proučevalce narečij in slovensko-hrvaških jezikovnih stikov ter za vse tiste, ki jih
zanimajo (slovenska) narečja.
Slovarji
2014, trda vezava, 17 × 24 cm, 544 str.
ISBN 978-961-254-480-5
Cena: 39 € • Klubska cena: 33 €
Uredili Ivanka Brglez, Cvetana Tavzes, Miloš
Tavzes
geselski članki Janez Banič, Janez Batis, Oskar Böhm,
Ivanka Brglez, Marjan Ferjančič, Vladimir Gregorović,
Jože Kogovšek, Marko Osredkar, Franc Rigler, Leon
Šenk, Franc Veble, Fran I. Zavrtanik
Veterinarski terminološki slovar
Slovar vsebuje okoli 23 000 slovarskih sestavkov
tako s specialnih področij veterinarstva, kot so
anatomija, fiziologija, parazitologija, patologija,
mikrobiologija živalstva, kot sorodnih ved, ki so del
študija veterine, na primer kemija, fizika, biologija. Med geselske članke
so uvrščena tudi imena znanstvenikov, po
katerih se poimenujejo posamezne bolezni, mikroorganizmi ali
posamezni deli telesa.
Geselske iztočnice so
enobesedne slovenske,
latinske so predvsem za
poimenovanje bolezni,
delov telesa, taksonom-
2.4.2014 14:31:51
ZBIRKE Založbe ZRC
8
Uredila Aleksandra Bizjak Končar, Marko Snoj
slovarski članki Aleksandra Bizjak Končar, Alenka Gložančev, Boris Kern, Polona Kostanjevec, Domen
Krvina, Nina Ledinek, Mija Michelizza, Andrej Perdih, Špela Petric, Marko Snoj, Ivanka Šircelj Žnidaršič,
Andreja Žele; naglas in izgovor Tanja Mirtič; stilno-zvrstno označevanje Nataša Gliha Komac; etimološke
osvetlitve Simona Klemenčič, Marko Snoj
Slovar novejšega besedja slovenskega jezika drugi natis
Slovar novejšega besedja slovenskega jezika (SNB) predstavlja osnovno novejše leksikalno dopolnilo Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ). Zajema 6399 novejših besed in besednih zvez, ki so
se v slovenščini pojavile ali uveljavile po letu 1991, ob tem pa tudi novejše pomene že normiranega
besedja. Slovarski sestavek je oblikovan pregledno in zajema izgovarjavo, besednovrstne in druge
slovnične podatke, pomensko razlago, avtentične besedilne zglede, sinonime in etimološke osvetlitve. Pomembna novost knjige je korpusna obravnava novega, v rabi živega besedja; ta temeljni na
analizi besedilnega korpusa Nova beseda.
Nove besede, besedne zveze in pomeni, ki jih prinaša slovar, odsevajo novosti v življenjskem okolju,
slogu in usmeritvah, ki sta jih prinesli zadnje desetletje preteklega in prvo desetletje novega tisočletja. Obsegajo tako okoljsko tematiko kot popularno glasbo, tako politiko
kot mladostniško kulturo, tako računalništvo kot družabne igre. Tako naj
bi priročnik ne bil le vodnik po novem besedju, ampak dokument, ki nas
opozarja, da je jezik nenehno v nastajanju, gibljiv in sproščen, v slovarju
ujeto besedje pa svojevrsten odsev časa, v katerem so besede živele.
Prva izdaja (2012) je bila razprodana, v ponatisu pa je popravljenih le par
zatipkov.
http://bos.zrc-sazu.si/SNBL.html
Slovarji
2013, trda vezava, 17×24 cm, 407 str.
ISBN 978-961-254-413-3
Cena: 33 € • Klubska Cena: 26 €
sko poimenovanje družin, rodov in vrst zajedavcev, mikroorganizmov, za veterino pomembnih
rastlin. Nekatere iztočnice so večbesedne in imajo
vlogo citata. Geselski članek vsebuje poleg razlage izraza še morebitne zveze s tem izrazom in pri
nadrejenem strokovnem izrazu tudi njihove raz-
POMLAD_14_02.indd 8
lage. Uveljavljeno je načelo gnezdenja, prikazan
je odnos med posameznimi izrazi (prednostni ali
manj priporočeni, uveljavljeni izrazi) in primerjave med njimi.
Soizdajatelj: Veterinarska fakulteta
Univerze v Ljubljani
Slovarji
2013, trda vezava, 17 × 24 cm, 733 str.
ISBN 978-961-254-460-7
Cena: 66 € • Klubska cena: 49 €
VODNIKI LGD
Urednik zbirke: Drago Kladnik
Soizdajatelj: Ljubljansko geografsko društvo
V zbirki, ki jo izdaja Ljubljansko geografsko društvo, izhajajo vodniki s tematsko obarvanih
ekskurzij, ki jih po slovenskih pokrajinah vsako
leto organizira Ljubljansko geografsko društvo, in
vodniki po tujih deželah, ki jih obiščejo udeleženci
tradicionalnih prvomajskih ekskurzij. Priročniki
so kljub strokovni poglobljenosti namenjeni tudi
negeografom, ki bi radi izvedeli kaj več o ciljih
svojih potovanj, saj so v opisih poleg standardnih
orisov temeljnih naravno- in družbenogeografskih
značilnosti predstavljeni tudi podrobni itinerarji.
Vodniki Ljubljanskega geografskega društva – Afrika, ISSN
1854-9233 | Vodniki Ljubljanskega geografskega društva –
Amerika, ISSN 2232-5522 | Vodniki Ljubljanskega geografskega društva – Azija, ISSN 1408-6409 | Vodniki Ljubljanskega geografskega društva – Evropa, ISSN 1408-6395
Avtorja Andrej Bandelj, Primož Pipan
Videmsko
S tem vodnikom zaokrožamo predstavitve slovenskega zamejstva v Italiji. V njem so predstavljene
2.4.2014 14:31:51
ZBIRKE Založbe ZRC
ekskurzije, izvedene v severnem delu tamkajšnjega slovenskega zamejskega prostora. Dva zapisa
obravnavata mejno območje med Slovenijo in Italijo, prvi simbol Beneških Slovencev Matajur, drugi
pa suho dolino Predol in najzahodnejše naselje v
Republiki Sloveniji, vasico Robidišče. Poleg Terskih in Nadiških dolin, Čedada in Vidma z okolico,
vselej skrivnostne Rezije in z vidika osrednje Slovenije skoraj bližnje Kanalske doline je vključena
še pri nas manj znana
gorska pokrajina Karnija, ki pa je z avtocestno povezavo med
Beljakom in Vidmom
prav tako na dosegu
roke. Za razliko od
ostalih obravnavanih
območij ni bila nikoli
slovensko narodnostno ozemlje, pač pa
se v njej prevladujoče
furlansko prebivalstvo
prepleta s pripadniki
nemških narodnostnih otokov. Vodnik zaključuje
prispevek o obnovi furlanskih naselij po uničujočih
potresih v letu 1976, ki so vzeli skoraj 1000 življenj.
Rdeča nit vodnika je narodnostna problematika,
praviloma vpeta v zgodovinski okvir, ki jo je odločilno zaznamoval. Zastopane so tudi raznovrstne
naravne lepote, prežete s tradicionalnimi etnografskimi vrednotami.
Vodniki LGD Evropa 11
2014, mehka vezava, 15 × 21 cm, 216 str.
ISBN 978-961-254-677-9
Cena: 18 € • Klubska cena: 15 €
POMLAD_14_02.indd 9
9
Avtorja Drago Kladnik, Drago Perko
programski vmesnik Amebis; sodelavci Rok Ciglič, Matjaž Geršič, Mauro Hrvatin, Peter Repolusk, Manca
Volk
Slovar slovenskih eksonimov
Slovar je nastal v okviru raziskovalnega projekta Slovenski eksonimi: metodologija, standardizacija,
GIS. Vanj je vključenih 5044 najpogosteje rabljenih eksonimov oziroma podomačenih tujih zemljepisnih imen, ki smo jih izbrali med več kot 50.000 evidentiranimi različnimi oblikami. Vsak eksonim
opredeljuje 34 rubrik, razvrščenih v sedem pojmovnih skupin. Poleg temeljnih značilnosti slovenskih
eksonimov (slovarska iztočnica v imenovalniku in rodilniku, pridevniška oblika, njihovo originalno
ali izvirno ime, jezik izvirnega imena) so zanje navedeni tudi njihovi prevodi oziroma imenske oblike
v večini glavnih svetovnih jezikov ter v jezikih sosednjih držav, temeljni geografski podatki (pomenski tip, lega glede na celino oziroma ocean ter državo oziroma morje in zemljepisne koordinate), drugi atributi
(vrsta podomačenja, status njihove standardizacije, priporočljivost rabe
in morebitno alternativno ime), navedba vira oziroma oblika zapisa imenske oblike v devetih najbolj referenčnih slovenskih atlasih in drugih virih,
v rubriki razno pa je za večino eksonimov podana razlaga o njihovem
izvoru oziroma pomenu, na koncu pa so kot opombe nanizane še razne
z njimi povezane zanimivosti.
http://www.termania.net/slovarji/129/slovar-eksonimov
Založnika: Založba ZRC; Amebis, d. o. o., Kamnik
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
2013, internetna objava, html
ISBN 978-961-254-481-2 (ZRC), ISBN 978-961-6474-15-3 (Amebis)
IZ ARHIVA GLASBENO­
NARODOPISNEGA INŠTITUTA
Uredniški odbor: Urša Šivic, Marija Klobučar,
Drago Kunej
Izdajatelj: Glasbenonarodopisni inštitut
Zbirka je namenjena objavam ljudskega zvočnega pesemskega in glasbenega gradiva, ki ga hrani
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU. Vsaka enota je tematsko zaokrožena ter prikazuje
posamezne segmente slovenske ljudske glasbene
dediščine. Izdaje zajemajo pokrajinske, narečne,
pesemske, pevske in inštrumentalne značilnosti
posameznih delov slovenskega etničnega ozemlja
in s tem kažejo vso pestrost in raznolikost slovenskega ljudskega zvočnega izročila.
2.4.2014 14:31:51
ZBIRKE Založbe ZRC
10
Izbor Mojca Kovačič, Peter Vendramin
Zajuckaj in zapoj
Shout and
Sing
Zajuckaj in zapoj je
zvočna publikacija
s posnetki prireditve z istoimenskim
naslovom. Prireditev že od leta
1997 prireja Glasbenonarodopisni
inštitut ZRC SAZU, ob priložnosti obeleževanja
15-letnice pa smo se odločili, da širši javnosti ponudimo tudi izbor zvočnih primerov iz dosedanjih
prireditev. Vsebinsko zgoščenka zajema raznolikost vseh prireditev in s tem predstavlja bistvene
značilnosti slovenske ljudske glasbe. Tematsko se
na zgoščenki predstavljajo načini ljudskega petja,
pripovedne pesmi, pritrkavanje, manj razširjena
ljudska glasbila, moško večglasno petje, vojaške
ljudske pesmi, družinsko petje, ljudsko glasbeno
izročilo zamejskih Slovencev, ljudsko glasbeno
izročilo etničnih manjšin v Sloveniji, tamburaške
zasedbe in koledništvo v ljudski pesmi. Zgoščenka
predstavlja tako ljudske pevce in godce, ki izhajajo iz tradicije ljudskega izročila kot tudi mlajše poustvarjalce ljudskega izročila. Izbor temeljil
na kvaliteti glasbene izvedbe in etnomuzikološki
zanimivosti predstavljenega glasbenega gradiva.
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 019
2013, CD-plošča, 65 min, 18 s
ISBN 978-961-254-478-2 (knjižica)
Cena: 13 € • Klubska cena: 10,5 €
POMLAD_14_02.indd 10
LINGUISTICA ET PHILOLOGICA
Urednica zbirke: Varja Cvetko Orešnik
Izdajatelj: Inštitut za slovenski
jezik Frana Ramovša
Zbirka je namenjena znanstvenim objavam s
področja jezikoslovnih in filoloških ved. Težišče
tvorijo slovenščina in njej izvorno sorodni jeziki,
vidik pa je zgodovinski ali opisni, gradivski ali razlagalni, primerjalni ali protistavni. Zajeti so knjižni
jezik, narečja in jezikovna tehnologija.
Linguistica et philologica, ISSN 1854-2956
Avtorica Nina Ledinek
Slovenska skladnja v
oblikoskladenjsko in skladenjsko
označenih slovenskih korpusih
V monografiji so predstavljeni postopki oblikovanja jezikovnospecifičnih specifikacij za oblikoskladenjsko ter površinskoskladenjsko označevanje besedilnih korpusov slovenščine skupaj s
problemskim pregledom dilem, ki nastanejo pri
oblikovanju specifikacij, ter sprejetih uporabnostnih rešitev. Na podlagi ročne analize vzorcev
slovnično-pomenskega povezovanja zlasti glagolskih jezikovnih enot, kot se kažejo v tako označenih besedilnih korpusih, so analizirane možnosti
avtomatskega izločanja jezikovnih enot, ki se tipično pojavljajo v specifičnih skladenjskih strukturah,
iz (obliko)skladenjsko označenih korpusov, in sicer
z vidika uporabe podatkov pri razvoju jezikovnih
tehnologij in nadgradnji jezikovnih virov, hkrati pa
kot osnova pri oblikovanju korpusnojezikoslovnih
opisov za uporabnostne namene.
Linguistica et philologica 30
2014, v pripravi
Avtorica Majda Merše
Slovenski knjižni jezik 16. stoletja
Razprave o jezikovnem sistemu,
besedju in prevodni problematiki
Monografija je zasnovana kot nadaljevanje dela
Slovenski knjižni jezik 16. stoletja. Razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu
(2009). Vsebinsko je razdeljena na tri dele. V najobsežnejšem prvem delu je predstavljen jezik
Trubarja, Dalmatina, Krelja in Juričiča ter slovensko besedje v Megiserjevih slovarjih. Prikaz izbire
leksike je dopolnjen z omembami glasoslovnih,
oblikoslovnih, skladenjskih, pomenskih in stilnih
značilnosti jezika. V drugem delu so predstavljene
tri obsežnejše besedotvorno in pomensko osamosvojene skupine poimenovanj: ženski pari moških
poimenovanj, samostalniške manjšalnice ter poimenovanja poklicnih dejavnosti. V zadnjem delu
monografije je slovenski
knjižni jezik 16. stoletja
predstavljen predvsem z
vidika obstojnosti leksike. Na razvojno spreminjanje kažejo primerjave z besedjem iz mlajših obdobij, zajetim s
primerljivimi verskimi
besedili (pridige Janeza Svetokriškega iz let
2.4.2014 14:31:52
ZBIRKE Založbe ZRC
1691–1707), s slovarji iz 18. stoletja ter s Pregljevim zgodovinskim romanom Bogovec Jernej (1923).
Linguistica et philologica 29
2013, trda vezava, 17 × 24, 5 cm, 440 str.
ISBN 978-961-254-666-3
Cena: 24 € • Klubska cena: 19 €
PHILOSOPHICA
Urednica zbirke: Jelica Šumič-Riha
Izdajatelj: Filozofski inštitut
Zbirka je namenjena izdajam prevodov klasičnih
in sodobnih filozofskih del in objavam izvirnih
filozofskih besedil domačih avtorjev. Zbirka izhaja
v treh serijah – klasični in moderni ter seriji Prizma, ki je namenjena objavam krajših izvirnih in
prevodnih del, ki aktualizirajo odprta vprašanja
in teme iz sodobne filozofije in z njo povezanih
sorodnih področij.
Philosophica – Classica, ISSN 2232-299X | Philosophica – Moderna, ISSN 2232-3007 | Philosophica – Prizma, ISSN 2232-3015
Avtor Giorgio Agamben
prevedla Mojca Mihelič
Izjemno stanje
Homo sacer, II, 1
V nadaljevanju knjige Homo sacer. Suverena oblast
in golo življenje se Agamben loti analize izjemnega stanja, in sicer tako s pravnozgodovinskega
kot tudi filozofskega vidika. Izjemno stanje, ki
je bilo v zgodovini moderne države začasni in
izjemni ukrep suverene oblasti v kriznih situacijah, je postalo pravilo oziroma normalna para-
POMLAD_14_02.indd 11
11
digma vladanja za večino
sodobnih demokratičnih
držav. Agamben analizira
zgodovino teh paradigm
od Hitlerja do Guantanama in obenem osvetljuje
vzroke in posledice njegove današnje razširjenosti.
Opozarja, da se vsakič,
ko izjemno stanje postane pravilo, zlomi krhko
ravnotežje vej oblasti, na
katerem temeljijo demokratične države. Ena najnevarnejših posledic
posploševanja izjemnega stanja je po Agambenu zameglitev razlike med demokracijo in totalitarizmom. V kritičnem pretresu pravnih teorij
izjemnega stanja, začenši s Carlom Schmittom
in Walterjem Benjaminom, Agamben gradi novo
teorijo izjemnega stanja, opirajoč se pri tem na
refleksije H. Arendt, M. Heideggerja, J. Derridaja
in G. Deleuza.
Philosophica Prizma
2013, mehka vezava, 14, 5 × 21, 5 cm, 160 str.
ISBN 978-961-254-643-4
Cena: 22 € • Klubska cena: 19 €
GEOGRAFIJA SLOVENIJE
Urednika zbirke: Drago Perko, Drago Kladnik
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
Zbirka je namenjena objavam znanstvenih obsežnejših, vsebinsko zaokroženih monografij s
področja fizične, družbene in regionalne geogra-
fije Slovenije ter slovenske geografske terminologije, slovenskih zemljepisnih imen in slovenske
tematske kartografije. Objavljena dela obravnavajo določen problem celovito, na območju celotne
Slovenije, določen problem na ožjem področju,
a je ta problem značilen za Slovenijo, ali določen problem primerjalno med Slovenijo in tujino.
Geografija Slovenije, ISSN 1580-1594
Avtorica Mateja Breg Valjavec
Nekdanja odlagališča odpadkov
v vrtačah in gramoznicah
Monografija predstavlja nekdanja odlagališča
odpadkov v kotanjah (vrtače, gramoznice) z uporabo reliefne analize nekdanje in sedanje pokrajine
ter na podlagi njune medsebojne primerjave. Z
analizo reliefa smo na vzorčnih območjih Logaškega polja in Logaškega ravnika ter Ljubljanskega
polja določili izhodiščno stanje vrtač in gramoznic
pred njihovim zasipavanjem z odpadki. Dobljene
rezultate smo preverjali s terenskim delom. Vzorčili (sondirali) smo prsti nad odpadki, na preseku
zasutih kotanj smo merili električno upornost
tal, s fitogeografskim
popisom pa smo določili indikatorske rastline,
ki so pokazatelj navzočnosti organskih odpadkov v kotanji. Rezultati
terenskega preučevanja
pomenijo nova izhodišča za bodoče geoinformacijske analize rastlin-
2.4.2014 14:31:52
ZBIRKE Založbe ZRC
12
stva in prsti na odlagališčih odpadkov. Izsledki
monografije so pomembna podlaga za morebitno
izdelavo katastra nekdanjih odlagališč odpadkov
na ravni celotne Slovenije, kjer je odprtih še veliko metodoloških izzivov, povezanih z različnimi
tipi podatkov.
Geografija Slovenije 26
2013, trda vezava, 17 × 24 cm, 120 str.
ISBN 978-961-254-455-3
Cena: 20 € • Klubska cena: 15 €
Avtorja Drago Kladnik, Drago Perko
Slovenska imena držav
Monografija razčlenjuje poimenovanje vseh neodvisnih držav in glavnih odvisnih ozemelj. Poleg
slovenskih kratkih in polnih imen, rodilnika in
mestnika kratkih imen ter njihove pridevniške
oblike, po potrebi latiniziranih originalnih ali izvirnih uradnih kratkih in polnih imen ter angleških in
francoskih uradnih kratkih in polnih imen posameznih ozemeljskih političnih skupnosti vsebuje
še njihove kodne oznake, etimološko razlago izvora imena, morebitne opombe, morebitno alternativno in staro ime ter
vzdevek, pa tudi imena
njihovih prebivalcev.
Sestavljajo jo trije deli.
V prvem so teoretsko-metodološka razmišljanja o eksonimih,
podrobno pa so predstavljene tudi utemeljitve izbranih imenskih
oblik neodvisnih držav
POMLAD_14_02.indd 12
in odvisnih ozemelj. Posebej temeljito so predstavljena nekatera imena, katerih raba je neenotna. V drugem, tabelaričnem delu so podrobno
predstavljeni imenski vidiki 198 neodvisnih držav
in 51 najpomembnejših odvisnih ozemelj z visoko stopnjo avtonomije, ki si lahko z ustreznimi
političnimi odločitvami zagotovijo neodvisnost.
V tretjem, kartografskem delu so obravnavane
ozemeljske politične enote prikazane na barvnih
zemljevidih z vrisanimi razmejitvami.
Geografija Slovenije 25
2013, trda vezava, 17 × 24 cm, 160 str.
ISBN 978-961-254-454-6
Cena: 20 € • Klubska cena: 15 €
Avtorji Drago Kladnik, Rok Ciglič,
Mauro Hrvatin, Drago Perko,
Peter Repolusk, Manca Volk
poglavje o lingvistični korpusni analizi Simon Krek
s poudarkom na razlagi temeljnih pojmov, rabi
eksonimov, njihovem zajemu in izboru za zasnovo
zbirke eksonimov ter predstavitev analize pogostnosti njihovega pojavljanja. Zaključita ga poglavji, ki sta nekakšna vezna člena k preostalima deloma monografije. V prvem od njiju so podrobneje
predstavljene rubrike preglednice. Preglednico s
seznamom najpogosteje uporabljenih eksonimov
(okrog 3000), ki sestavlja drugi del knjige, dopolnjuje krajša preglednica s seznamom dobrih 350
najbolj uveljavljenih alternativnih eksonimov. V
tretjem delu so barvni zemljevidi z vrisanimi eksonimi iz preglednice drugega dela, razporejeni po
delih sveta in segmentirani glede na pomenski
tip eksonimov.
Geografija Slovenije 24
2013, trda vezava, 17 × 24 cm, 244 str.
ISBN 978-961-254-412-6
Cena: 20 € • Klubska cena: 15 €
Slovenski eksonimi
Znanstvena monografija je prispevek k nadaljnjemu poenotenju rabe slovenskih eksonimov,
podomačenih geografskih imen v slovenščini. Z
njo smo pripravili gradivo za njihovo standardizacijo, obenem pa
poskrbeli, da ta pomemben segment slovenskega jezika ne bo utonil v
pozabo. Monografija je
sestavljena iz treh delov.
V prvem delu so teoretsko-metodološka razmišljanja o eksonimih,
MIGRACIJE
Urednik zbirke: Jernej Mlekuž
Izdajatelj: Inštitut za izseljenstvo in migracije
Zbirka Migracije je namenjena objavam znanstvenih monografij in zbornikov s področja humanističnih in družboslovnih ved, ki obravnavajo
vprašanja, povezana z mednarodnimi migracijami;
ima podzbirko Migrantke.
Migracije, ISSN 1580-7401 | Migrantke, ISSN 22323449
2.4.2014 14:31:54
ZBIRKE Založbe ZRC
Avtorica Daša Koprivec
spremna študija Bojan Baskar
Dediščina aleksandrink in
spomini njihovih potomcev
Aleksandrinke so bile žene in dekleta iz Goriške,
ki so se od druge polovice 19. stoletja zaposlovale
v Egiptu kot varuške, sobarice, kuharice, guvernante in dojilje. Dolga leta so jih najpogosteje
imenovali »služabnice z žulji na duši«, »tragična
migracija«, »žalostni fenomen«, »Lepe Vide«. Šele
v zadnjem času so te izraze zamenjale besedne
zveze, kot so »pokončne, ambiciozne, naše prve
svetovljanke«, »ne služkinje, temveč druge mame
in prijateljice«, »Slovenke«. Bolj kot kdajkoli so se
oddaljile od vlog »dojilj
z Goriške« in Primork
ter postale »prve slovenske svetovljanke« in
Slovenke. Nosilci pripovedi v knjigi so potomci
aleksandrink, ki pričajo
tudi o spremenjenem
vrednotenju njihovih
babic in prababic ter
skrbi za ohranitev njihove dediščine.
Migracije/Migrantke 23/4
2013, mehka vezava, 14,5 × 20,5 cm, 153 str.
ISBN 978-961-254-435-5
Cena: 15 € • Klubska cena: 10 €
POMLAD_14_02.indd 13
13
HISTORIA SCIENTIAE
Urednik zbirke: Matjaž Vesel
Zbirka je namenjena spoznavanju zgodovine znanstvenih vednosti, idej in spoznanj. V zbirki izhajajo
z opombami in spremnimi študijami opremljeni prevodi klasičnih del od antike do moderne
dobe, pa tudi monografske predstavitve zgodovine posameznih znanstvenih ved.
Historia scientiae, ISSN 2232-3414
Avtor Boetij [Anicius Manlius
Severinus Boethius]
prevod, opombe in spremna študija Jurij Snoj
O temeljih glasbe
De institutione musica
Kmalu po letu 500 je mladi rimski intelektualec A. M. S. Boetij zbral vse dostopno antično
vedenje o glasbi in ga ubesedil v latinsko pisanem
traktatu. Prepričan je bil, da je vedenje o glasbi
(kot tudi o ostalih predmetih kvadrivialnih disciplin) nujna in neobhodna
osnova vsakega spoznavanja in vse filozofije. Boetijevo zahtevno besedilo, ki
ga je odkril šele karolinški
čas, je postalo izhodišče
evropske glasbene teorije
in ob njegovih teoremih se
je ostril razum intelektualcev, ne samo glasbenih,
skozi stoletja. Izdaja prinaša urejeno latinsko besedi-
lo, vzporedno z njim slovenski prevod, opremljen
z opombami, slovensko-latinski pojmovnik Boetijeve glasbene teorije ter bibliografijo.
Historia scientiae
2013, trda vezava, 15 × 23 cm, 344 str.
pred izidom
Avtorji Georges-Louis Leclerc de
Buffon, Pierre--Louis Moreau de
Maupertuis, Denis Diderot
prevov in opombe Miha Marek; spremna študija
Miran Božovič, Miha Marek
Razsvetljenske interpretacije
narave (1749–1756)
Zbornik vključuje besedila treh temeljnih avtorjev zgodovine znanosti in filozofije francoskega
razsvetljenstva. Georges-Louis Leclerc de Buffon
(1707–1788), največji prirodopisec osemnajstega
stoletja, se v uvodni razpravi svojega monumentalnega Prirodopisa (1749–1788) zavzema za specifičnost znanosti o življenju, v poglavju “Osel”
pa ponudi presenetljivo izdelan pojem evolucije.
Newtonski fizik Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698–1759) v Eseju o
nastajanju organiziranih
teles (1754) sistematično in na eksperimentalni
osnovi opredeljuje načela dedovanja in se s tem
umešča med napovedovalce Mendlove genetike.
Enciklopedist Denis Diderot (1713–1784) v Mislih o
interpretaciji narave (1754)
2.4.2014 14:31:55
ZBIRKE Založbe ZRC
14
Avtor Charles Darwin
prevedel Bogdan Gradišnik; spremna beseda
Matjaž Kuntner
O nastanku vrst [drugi natis]
Z delovanjem naravnega odbiranja ali
ohranjanje prednostnih ras v boju za preživetje
Darwinovo delo O nastanku vrst, prvič izšlo leta
1859, je ena najodmevnejših knjig v zgodovini
znanosti in kulture nasploh. V biološki vedi in
širše je povzročila takšen preobrat kot v astronomiji Kopernikov spis O revolucijah nebesnih sfer.
Tako kot je s Kopernikom Zemlja prenehala veljati za središče vesolja, je po Darwinu prenehala
veljati dotlej priznana stalnost živalskih in rastlinskih vrst, pa tudi človek je bil uvrščen v evolucijsko verigo živih bitij. V knjigi je Darwin postavil
tezo o spremenljivosti oz. transmutaciji vrst in
svoje delo pravzaprav razumel kot argumentacijo zoper dogmo tistega časa o stvarjenju in
nespremenljivosti vrst,
pospremljeno s številnimi primeri iz narave
in podprto z logičnim
sklepanjem o procesih
evolucije.
Komplet obeh Darwinovih knjig, O nastanku
vrst in Dnevnik raziskovanj, je naprodaj za 50 €.
Historia scientiae
2013, trda vezava, 15,5 × 23,5cm, 423 str.
ISBN 978-961-254-165-1
Cena: 31 € • Klubska cena: 28 €
POMLAD_14_02.indd 14
v slogu Francisa Bacona analizira položaj znanosti v svojem času kakor tudi logiko znanstvenega
raziskovanja samega. Vsi avtorji v središče svoje
refleksije postavljajo znanost o življenju – biologijo. Pretresajo njene temelje in metodo ter se
zavzemajo za njen razvoj. S tem korenito preoblikujejo znanstveno razumevanje živega ter metode
preučevanja živih bitij in življenjskih procesov.
Historia scientiae
2013, trda vezava, 15 × 23 cm, 175 str.
ISBN 978-961-254-473-7
Cena: 24 € • Klubska cena: 20 €
Avtor Charles Darwin
prevod Bogdan Gradišnik; spremna beseda Nikolaj
Pečenko
Dnevnik raziskovanj
S področja prirodoslovja in geologije
v deželah, obiskanih med plovbo
ladje Nj. V. Beagle okoli sveta
Potovanje z ladjo Beagle, kakor se pogosto kratko
naslavlja Darwinov prirodopisni dnevnik, štejemo
za intelektualno najpomembnejši potopis vseh
časov. Že kmalu po prvi
izdaji 1839 je knjiga postala uspešnica. Danes jo lahko dojemamo in beremo z
dveh zornih kotov: na eni
strani je predhodnica in
pravi rezervoar opažanj,
ugotovitev in spoznanj, ki
so Darwina pripeljala do
razvoja njegove evolucijske misli in teorije naravne
selekcije, na drugi pa je tudi neprecenljiv zgodovinski dokument o naravnih pa tudi antropoloških
ter družbenih in političnih razmerah na mnogih
pred dvesto leti še komaj poseljenih območjih.
Knjiga vsekakor sodi med temeljno zakladnico
svetovne kulture. Nov slovenski prevod (prvi je
izšel leta 1950), ki je nastal na osnovi druge izdaje
iz leta 1860, je opremljen s številnimi prevajalsko-uredniškimi opombami in pojasnili, spremno
besedo, nekaterimi Darwinovimi ilustracijami in
zemljevidom oziroma preglednico, ki podrobneje opisujeta Darwinovo petletno potovanje
okoli sveta.
Historia scientiae
2013, trda vezava, 15 × 23 cm, 467 str.
ISBN 978-961-254-427-0
Cena: 37 € • Klubska cena: 29,5 €
Avtor Plinij Starejši
prevod in spremna knjiga Po Pinijevem nebu in
zemlji Matej Hriberšek
Naravoslovje 1
Kozmologija in geografija
Naravoslovje (Historia Naturalis) Plinija Starejšega
je eno najobsežnejših del, kar nam jih je ohranila rimska antika, in tudi eno strokovno in terminološko najzahtevnejših. Strokovna literatura
ga pogosto označuje za enciklopedijo antičnega
sveta. Plinij je v delo povezal zelo obsežne eseje s
področja aplikativnih znanosti, v katerih opisuje
snovi, naravne procese in pojave, v prvi vrsti z vidika naravoslovnih znanosti (kemija, fizika, biologija
idr.), vedno pa tudi z vidika uporabnosti raznih
naravnih dobrin za človeka v vsakdanjem življenju.
2.4.2014 14:31:56
ZBIRKE Založbe ZRC
Vsebino zanje je črpal iz že
obstoječih virov, in sicer je
uporabil 146 različnih rimskih piscev in 327 grških
piscev. Naravoslovje 1 je
prva knjiga integralnega
prevoda Plinijevega dela.
V njej je podrobno kazalo
vseh 36 knjig (1) ter knjige,
posvečene kozmologiji (2)
in geografiji (3–6). Dodana ji je knjiga prevajalca
Mateja Hriberška, s spremno študijo, podrobnim komentarjem in indeksom, kot tudi biografskimi opisi Plinijevih virov
in dvema zemljevidoma.
Historia scientiae
2013, trda vezava, 15 × 23 cm, 365 + 808 str. (dva zvezka)
ISBN 978-961-254-425-6 (Plinij), ISBN 978-961-254-462-1 (Hriberšek)
Cena: 47 € • Klubska cena: 39 €
CARSOLOGICA
Urednik zbirke: Franci Gabrovšek
Izdajatelj: Inštitut za raziskovanje krasa
Zbirka Carsologica prinaša objave izsledkov s širokega polja proučevanja krasa. Knjige obravnavajo
geologijo, geomorfologijo in hidrologijo kraških
območij v Sloveniji in po svetu, speleologijo, speleobiologijo, zgodovino raziskav krasa, razvojne
izzive na krasu in inženirske posege v kras.
Carsologica, ISSN 1854-2964
POMLAD_14_02.indd 15
15
Avtor Tadej Slabe
Avtorica Nadja Zupan Hajna
Jamske skalne oblike
Nepopolno raztapljanje karbonatnih
kamnin v kraških jamah Slovenije
Sled razvoja slovenskih
kraških jam
Skalne oblike in njihova
povezanost v skalni relief so v večletnem proučevanju kraškega površja
in jam postale povedna
sled načina oblikovanja in
razvoja kraških pojavov. V
knjigi so celostno zbrani
izsledki o skalnih oblikah
izbranih slovenskih kraških jam. Veliko nam povedo o njihovem nastanku in oblikovanju ter razvoju našega krasa. V uvodnih delih so opredeljeni
skalni relief in skalne oblike, poimenovane glede
na njihove oblikovne značilnosti in klasifikacijo,
strnjena so dognanja iz literature in predstavljene
so preučevane jame. V nadaljevanju so podane
ugotovitve iz proučevanja nastanka in razvoja
skalnih oblik, kot tudi tipi rovov glede na skalni
relief in prečni prerez. V drugem delu je tipološka opredelitev skalnega reliefa našega krasa in
speleogenetski pomen. V sklepnem delu je ovrednoten pomen proučevanja skalnega reliefa pri
raziskovanju jam. V knjigi so zbrani predlogi za
poimenovanje številnih skalnih oblik v slovenščini. Zastavljena je tako, da omogoča nadgradnjo,
ki jo prinašajo nova odkritja in spoznanja o krasu,
tako doma kot po svetu.
http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1151
Carsologica e2
2014, internetna objava, pdf
ISBN 978-961-254-679-3
Raziskave, predstavljene v monografiji, so bile
posvečene nepopolnemu raztapljanju apnencev
in dolomitov v kraških jamah; to je pojavljanju
debelih, mehkih con »topnega« ostanka karbonatnih kamnin. S terenskimi in laboratorijskimi
analizami sem skušala spoznati, kaj se dogaja v
karbonatnih kamninah med preperevanjem in
zakaj se popolnoma ne
raztopijo. Raztapljanje
prodira v kamnino po
različnih strukturah
in teksturah. Rezultati
analiz so pokazali, da se
tako apnenec kot dolomit med preperevanjem
čistita; izlužijo se Mg, Sr
in U, struktura kamnine pa obenem postaja
vedno bolj porozna. V
primerih, ko je površina
preperele kamnine v stiku s tekočo vodo, voda
z njene površine trga izpostavljene delčke in jih
odnaša. Če voda ne teče dovolj hitro čez izpostavljene delčke, ostanejo na steni rova. Razmerje
med korozijo in mehansko erozijo karbonatne
kamnine v steni jamskega rova je bolj pomembno za oblikovanje hrapavosti in različnih skalnih
oblik na stenah kot pa za samo rast rova. Mikroorganizmi so prisotni, ne vemo pa še ali sodelujejo
pri preperevanju. Iz raziskav sledi, da so cone bele
2.4.2014 14:32:08
ZBIRKE Založbe ZRC
16
porozne kamnine na jamskih stenah produkt preperevanja in ne izločanja sekundarnih mineralov.
http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1141
Carsologica e1
2014, internetna objava, pdf, 222 str.
ISBN 978-961-254-672-4
OPERA INSTITUTI ARTIS HISTORIAE
Uredniki zbirke: Ana Lavrič, Barbara Murovec,
Blaž Resman
Izdajatelj: Umetnostnozgodovinski
inštitut Franceta Steleta
Zbirka je namenjena znanstvenim objavam s
področja starejše umetnostne zgodovine, tako
kritičnim objavam virov kakor monografijam in
zbornikom o posameznih obdobjih, spomenikih
in umetnikih.
Opera Instituti Artis Historiae, ISSN C505-7191
Avtor Jure Mikuž
Le sang et le lait dans
l’imaginaire médiéval
Kužna podoba (tudi Slika nadlog, Mater omnium,
Marija zavetnica s plaščem, Marija (po)srednica,
Dvojno posredništvo, Kombinirana intercesija,
Marija priprošnjica, etc.) v cerkvi Sv. Primoža v
Črni pri Kamniku v Sloveniji, ki je nastala leta
1504, ob koncu srednjega veka in na pragu renesanse v osrednji Evropi, dobro odraža prehod
med dvema domišljijskima svetovoma in njunima likovnima izrazoma. Trikotna kompozicija,
na vrhu je Bog Oče, univerzalna entiteta, spo-
POMLAD_14_02.indd 16
daj levo Kristus, ki kaže rane (Mož bolečin, Imago pietatis), desno Marija z razgaljenimi prsmi,
določa vernikovo dojemanje. Odseva rojstvo,
ki ga simbolizira dobrota Marijinega mleka, in
smrt, ki jo simbolizirata krutost prelite Kristusove
krvi ter grozeči Očetov meč. Postavi Kristusa in
Marije sta bili zasnovani kot duhovni, kot podobi skrivnosti evharistije in utelešenja. Besedilo se
sprašuje, do kakšne mere je vernik tistega časa
v svoji domišljiji povezoval Kristusovo goloto in
Marijine prsi s telesnimi
deli navadnega človeka.
Njuna prikrita erotika je
zaznamovala sugestivno podobo, ki je skozi
zgodovino spodbujala
različne reakcije ...
http://zalozba.zrc-sazu.si/p/U01
Opera Instituti Artis Historiae
2013, internetna objava, pdf, 297 str.
ISBN 978-961-254-484-3
STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA –
SUPPLEMENTA
Uredniki zbirke: Monika Kropej, Andrej
Pleterski, Vlado Nartnik
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
Knjižna zbirka Studia mythologica Slavica –
Supplementa je namenjena vsem monografijam, ki
prinašajo raziskave sodobnih in preteklih duhovnih, jezikovnih in kulturnozgodovinskih oblik in
pojavov s področja mitologije, religiologije, etno-
lingvistike, arheologije in sorodnih smeri, kakor
tudi novim interpretacijam starih virov in novim
virom ter gradivu s teh področij.
Studia mythologica Slavica – Supplementa, ISSN 1581-9744
Avtorica Nataša Gliha Komac
Ljudska religioznost v Kanalski dolini
O »umiti in v prt zaviti lobanji«
Monografija prinaša pregled ljudskega obredja
prebivalstva Kanalske doline, ki ga avtorica prepoznava kot pomemben identifikacijski element
tamkajšnje slovenske jezikovne skupnosti. Posebna pozornost je namenjena še v poznih 90. letih
20. stoletja živemu obrednemu »umivanju lobanje
pokojnika«, o katerega razširjenosti med Slovenci so v preteklosti pisali že E. Gasparini (1952), M.
Matičetov (1955) in H. Maister (1975), zapisi o prisotnosti tovrstnega obrednega umivanja v Srbiji
in Makedoniji (E. Schneeweis 1935) pa namigujejo
na morebitno vezanost obredja na širši južnoslovanski prostor. Knjiga bo izšla ob finančni podpori Gorske skupnosti za Guminsko, Železno in
Kanalsko dolino.
Sozaložnika: Slovensko kulturno središče
Planika Kanalska dolina (SKS Planika); Slovenski
raziskovalni inštitut v Italiji (SLORI)
Studia Mythologica Slavica – Supplementum 7
2014, v pripravi
Avtor Vladimir Propp
prevedla Lijana Dejak
Zgodovinske korenine
čarobne pravljice
2.4.2014 14:32:09
ZBIRKE Založbe ZRC
S prevodom temeljnega
dela enega najvidnejših
raziskovalcev ljudskega
pripovedništva minulega stoletja, Vladimirja
Jakovljeviča Proppa, je
slovenska znanstvena
publicistika bogatejše
še za eno klasično študijo antropološke in folkloristične vede. Knjiga Zgodovinske korenine čarobne pravljice
predstavlja morfološko in ritualistično usmerjeno
študijo ljudskih – predvsem ruskih – čarobnih pravljic. Teoretična izhodišča, ki jih je Propp zasnoval
v Morfologiji pravljice, je tokrat uporabil ob konkretnih primerih ljudskih čarobnih pravljic, ki jih je
vzporedil z zgodovinskimi in antropološkimi viri.
Studia Mythologica Slavica – Supplementum 8
2013, trda vezava, 17 × 24 cm, 344 str.
ISBN 978-961-254-656-4
Cena: 34 € • Klubska cena: 29 €
Avtorica Mirjam
Mencej
Sem vso noč
lutal v krogu
Simbolika krožnega
gibanja v evropski
tradicijski kulturi
Knjiga na podlagi etnografskih, folklorističnih,
zgodovinskih, jezikov-
POMLAD_14_02.indd 17
17
nih, ikonografskih in literarnih virov iz različnih
geografskih območij Evrope in iz različnih obdobij
evropske zgodovine identificira skupen simbolizem krožnega gibanja v evropski tradicijski kulturi. Krožno gibanje se pokaže kot gibanje, ki je
v tradicijskem razumevanju prostora značilno za
prostor med svetovoma živih in mrtvih, prostor,
ki pomeni mejo med tema svetovoma, obenem
pa omogoča tudi komunikacijo med njima ter
prehajanje iz enega v drugega.
Sozaložnik: Znanstvena založba Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani
Studia Mythologica Slavica – Supplementum 7
2013, trda vezava, 17 × 24 cm, 232 str.
ISBN 978-961-254-644-1
Cena: 29 € • Klubska cena: 25 €
STUDIA LITTERARIA
Uredniki zbirke: Darko Dolinar, Jernej Habjan,
Marko Juvan
Izdajatelj: Inštitut za slovensko
literaturo in literarne vede
V zbirki izhajajo monografije in tematski zborniki,
ki poznavalsko in inovativno segajo v razna območja slovenske in primerjalne literarne vede: od
temeljnih opredelitev literature in njenih razmerij
z drugimi družbeno-kulturnimi in umetnostnimi
področji prek raziskav posameznih literarnih zvrsti, oblik, smeri in obdobij do kritičnih predstavitev novih tokov in problemov literarne vede ter
njihovih aplikacij na konkretne literarne pojave.
Studia litteraria, ISSN 1855-895X
Avtorica Alenka Koron
Sodobne teorije pripovedi
Knjiga se razvejanega področja, za katerega je v
rabi tudi termin postklasična naratologija, loteva iz dveh literarnovednih perspektiv: historično
razvojne in sistematske ali teoretično metodološke. Tako zajame pojav, ki v slovenski literarni
vedi doslej še ni bil obravnavan na ta način in v
takem obsegu in se pri tem osredotoči na verbalne
pripovedi. Prvi del knjige se ukvarja s teoretskimi preliminarijami, vpeljavo temeljnih pojmov in
terminološkimi vprašanji, določitvijo predmeta
raziskovanja in definicijami pripovedi. Drugi del
sledi zgodovini teorij pripovedi in oblikovanju
njenega pojmovnega instrumentarija skozi več
razvojnih faz. Tretji del pregleda slovenske dosežke
in jih primerja z razvojem mednarodnih raziskav.
Četrti del pa preverja aplikabilnost sodobnih pripovednoteoretskih teženj ob konkretnem gradivu.
Obravnava koncept vsevednega pripovedovanja,
vidike naratologije drame in pojav pripovednosti
v dramatiki Dušana Jovanovića, razvoj naratologije družbenih spolov,
vpeljavo pripovednoteoretskih kategorij v raziskovanje avtobiografij in
zaokroži razpravljanje z
vstopom na interdisciplinarno področje t. i. historiografske naratologije.
Studia litteraria
2014, mehka vezava,
15 × 21 cm, 286 str.
ISBN 978-961-254-683-0
Cena: 19 € • Klubska cena: 15 €
2.4.2014 14:32:10
ZBIRKE Založbe ZRC
18
SREDNJEEVROPSKA ZNANSTVENA
KNJIŽNJICA
Uredništvo: Vincenc Rajšp, Miro Polzer, Feliks
J. Bister
Izdajatelj: Inštitut za kulturno zgodovino
Založnik: Slovenski znanstveni inštitut =
Slowenische Wissenschaftsinstitut, Dunaj/Wien
V zbirki izhajajo večjezične knjige (praviloma v
slovenščini in nemščini) o srednjeevropski zgodovini. Založnik zbirke je Slovenski znanstveni
inštitut na Dunaju. Avtorji iz Slovenije, Avstrije in Italije predstavljajo razvoj humanizma na
področju Republike Slovenije in delovanje ter vpliv
humanistov slovenskega porekla v širšem srednjeevropskem prostoru.
Srednjeevropska znanstvena knjižnica, ISSN 22323465
Uredil Vincenc Rajšp
posamezni prispevki Ivan Tomažič, Feliks J. Bister,
Jernej Zupančič, Jožko Strauss, Lev Detela, Igor
Grdina, Peter Vodopivec, Andrej Rahten, Matjaž
Klemenčič, Tomaž Svete, Alojz Cindrič, Štefan Alojzij
Ferenčak, Štefka Vavti, Milan Obid, Jan Ciglenečki,
Tina Bahovec, Lilijana Žnidaršič Golec, Metoda
Kokole, Mija Oter Gorenčič; prevodi Milka
Hudobnik
Slovenski odnosi z Dunajem skozi čas
V monografiji je objavljenih 23 razprav in prispevkov, ki osvetljujejo slovenske odnose z Dunajem z
vidika Slovenije, koroških Slovencev ter na Duna-
POMLAD_14_02.indd 18
ju živečih Slovencev od
časa pred prvo svetovno vojno do danes. Prispevki so bili predstavljeni na istoimenskem
simpoziju SZI na Dunaju v letu 2009, povod
zanj pa je bil 90-letni
jubilej p. Ivana Tomažiča, ustanovitelja, graditelja in do leta 1986
vodje študentskega
doma Korotan, hkrati
pa tudi avtorja prvega, avtobiografskega prispevka. Nadaljnje razprave osvetljujejo skupni slovenski kulturni prostor, vlogo dunajskih Slovencev,
življenje in aktivnosti slovenskih študentov in
izobražencev na Dunaju. Dva prispevka sta posvečena slovenski politiki, slovenskim politikom in
diplomatom na cesarskem Dunaju in delovanju
koroških Slovencev v dunajskem parlamentu.
Nadaljnji razpravi osvetljujeta nemško-slovensko
literarno vzajemnost na Dunaju in njen odziv v
širšem prostoru, povezanost slovenske glasbe z
Dunajem, dve razpravi pa sta posvečeni ustanovitelju zbora Dunajskih dečkov Juriju Slatkonji.
Gospodarsko sodelovanje Avstrije s Slovenijo
ponazarja prispevek o turizmu, znanosti pa sta
posvečena zadnja dva prispevka.
Srednjeevropska znanstvena knjižnica 7
2013, trda vezava, 17 × 24 cm, 276 str.
ISBN 978-961-254-439-3
Cena: 25 € • Klubska cena: 20 €
GEORITEM
Urednika zbirke: Drago Kladnik, Drago Perko
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
V zbirki izhajajo znanstvene monografske študije
s področja geografije in sorodnih ved. Namenjena
je predvsem celovitim predstavitvam vsebinsko
ožjih problemov, pri čemer imajo pomembno
mesto končane raziskave v okviru inštitutskih
domačih in mednarodnih projektov.
Georitem, ISSN 1855-1963
Avtorji Matjaž Geršič, Blaž Repe, Matej
Blatnik, Valentina Brečko Grubar, Bojana
Kovač, Nejc Pozvek, Ana Seifert
Geografija in rastlinska sukcesija
Izbrani primeri iz slovenskih pokrajin
Knjiga obravnava ekološko sukcesijo, ki sestavlja
eno od treh vrst sprememb v rastlinstvu. Poleg
nje sta zastopani še regeneracija oziroma rezultat
odmiranja in ponovne rasti organizmov, in fluktuacija oziroma spremembe v biomasi v daljših
in krajših časovnih ciklih
(tudi sezonske spremembe). Ekološko sukcesijo
ali ekološko zaporedje lahko razumemo kot
časovno-prostorsko
pojasnitev evolucijskega razvoja neke združbe
od golih tal do ustaljene,
s svojim okoljem uravnotežene združbe. Knjiga je
razdeljena v dva dela. V
2.4.2014 14:32:10
ZBIRKE Založbe ZRC
prvem je sukcesija predstavljena na teoretični
ravni. Pojasnjeni so razvoj njenega koncepta skozi
zgodovino, njeni mehanizmi in procesi, ki potekajo
v njej. Opisani so različni tipi sukcesij ter pionirske
vrste in klimaksne združbe kot začetni in končni
pol obravnavanega procesa. V ločenih poglavjih
so obravnavane invazivne vrste ter prsti in njihova
vloga v sukcesiji. V drugem delu pa so predstavljena posamezna izbrana okolja (rečna prodišča,
melišča, podorno gradivo, požarišča in gradbene
jame), kjer prevladujeta glavna tipa sukcesije.
Georitem 23
2014, mehka vezava, 14 × 20, 5 cm, 138 str.
ISBN 978-961-254-670-0
Cena: 15 € • Klubska cena: 12 €
Avtorji Matija Zorn, Nika Razpotnik
Visković, Peter Repolusk, Mateja Ferk
Prostorski in regionalni
razvoj Sredozemlja
Enotni pristop in izbrana orodja
Kljub naravnogeografski in družbenogeografski
raznolikosti se evropski sredozemski prostor sooča s skupnimi razvojnimi problemi. Skladnejši
in bolj uravnotežen regionalni razvoj otežujejo
geografska, gospodarska
in politična razdrobljenost območja. Obstoječa orodja, s katerimi
sredozemske države in
regije rešujejo razvojne
izzive, ne omogočajo
POMLAD_14_02.indd 19
19
spremljanja vzorcev na ravni celotne makroregije, ki jo je Evropska unija opredelila s Programom
Mediteran, programom teritorialnega sodelovanja
v evropskem Sredozemlju. V knjigi so osvetljeni
glavni razvojni izzivi in dejavniki, ki vplivajo na
doseganje teritorialne kohezije in konkurenčnosti
sredozemskih regij. Poleg poglavitnih naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti so v
njej povzeti nekateri rezultati transnacionalnega
projekta OTREMED (Orodje za strateško prostorsko načrtovanje v Sredozemlju). V njegovem
okviru je bila oblikovana metodologija za enoten
pristop k prostorskemu in regionalnemu načrtovanju v sredozemski makroregiji – orodje za
enotno spremljanje razvojnih izzivov območja.
Orodje temelji na izbranih razvojnih dejavnikih
in kazalnikih, ki so podrobneje predstavljeni za
sredozemsko Slovenijo.
Georitem 22
2013, mehka vezava, 14 × 20, 5 cm, 142 str.
ISBN 978-961-254-649-6
Cena: 15 € • Klubska cena: 12 €
Avtorica Nika Razpotnik Visković
Vloga polkmetij v preobrazbi
slovenskih obmestij
Knjiga obravnava vlogo polkmetij v gospodarski,
okoljski in prostorski preobrazbi obmestij. Geografski, sociološki in ekonomski vidiki polkmetij so
bili že raziskani in so povzeti v prvem delu knjige.
Sledi predstavitev raziskave slovenskih obmestnih
kmetij, s katero avtorica ugotavlja, kakšen je vpliv
bližine trga delovnih mest na mobilnost kmečke
delovne sile, ali se socialno-ekonomske značilno-
sti obmestnih kmetijskih
gospodarstev odražajo v
značilnostih gospodarjenja in posledično v prostoru ter kakšna je vloga polkmetij pri krepitvi
večnamenske vloge kmetijstva. Rezultati so pokazali, da je kmetijstvo na
večini kmetij le stranska
dejavnost, stopnja urbanizacije območja, kjer je
določena kmetija, pa
pri tem, nekoliko presenetljivo, nima statistično
pomembne vloge. S podrobno analizo vzorčnih
obmestnih kmetij je bilo ugotovljeno, da so polkmetije glede na površino obdelovalnih zemljišč
manjše od čistih, struktura njihovega gospodarjenja je prostorsko bolj razdrobljena in prispeva k
večji pokrajinski pestrosti. V zadnjem delu knjige
so predstavljeni tudi rezultati vrednotenja večnamenske vloge kmetijstva po posameznih socialno-ekonomskih tipih kmetij.
Georitem 21
2013, mehka vezava, 14 × 20, 5 cm, 85 str.
ISBN 978-961-254-434-8
Cena: 15 € • Klubska cena: 12 €
REGIONALNI RAZVOJ
Uredniki zbirke: Janez Nared, Drago Perko,
Nika Razpotnik Visković
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
Zbirka skuša ponuditi kakovostno znanstveno
2.4.2014 14:32:11
ZBIRKE Založbe ZRC
20
literaturo na področju regionalne politike, regionalnega razvoja, regionalizacije ter splošnih
razvojnih vprašanj. Vsaka posamezna knjiga je
posvečena izbrani tematiki, pri čemer skušamo
pritegniti različne avtorje, ki lahko prispevajo k
celoviti in kakovostni obravnavi izbrane tematike. Na ta način skušamo poživiti razpravo na
področju regionalnega razvoja ter pospešiti prenos najnovejših znanstvenih rezultatov v prakso.
sti prostorskih sistemov ter novosti na področju prikazovanja geostatistik. Zazrli smo se še v
prihodnost − v pripravo strateških in programskih dokumentov za novo razvojno perspektivo
2014−2020.
Regionalni razvoj 4
2013, mehka vezava, 16,5 × 23,5 cm, 190 str.
ISBN 978-961-254-490-4
Cena: 32 € • Klubska cena: 27 €
Regionalni razvoj, ISSN 1855-5780
Uredila Janez Nared, Drago Perko
Nove razvojne perspektive
Četrta knjiga v zbirki v prvi vrsti obravnava razvoj
podeželja. Med številnimi temami, ki so jih predstavili sodelujoči avtorji, še posebej izstopajo štiri:
kulturna dediščina, turizem, (ekološko) kmetijstvo
in okolje. Uspešni in poučni primeri razvojnih
praks na podeželju imajo ne glede na področje
skupno točko. To je aktivacija lokalnih skupnosti
s pomočjo participativnega pristopa, bodisi na
področju kulturnega turizma, socialnega podjetništva, upravljanja z
vodnimi viri ali oživitve
vaškega življenja. V knjigi so tudi širše teme, ki
presegajo podeželski
značaj: pojasnjevanje
razvojnih razlik v Sloveniji, regionalne razlike v poklicni sestavi
kot strukturni dejavnik
slovenskega gospodarstva, vprašanje prožno-
POMLAD_14_02.indd 20
STUDIA TRANSLATORIA
Urednica zbirke: Majda Stanovnik Blinc
Soizdajatelj: Društvo slovenskih
književnih prevajalcev
Zbirka je namenjena študijam o slovenskem literarnem prevodu kot močnem in vseskozi prisotnem delu slovenske kulture. Odpira različne
poglede na raznovrstne segmente prevoda, na
različne prevodoslovne metode in zgodovino
prevajanja.
Studia translatoria, ISSN 2232-3864
Uredila Majda Stanovnik
Prevajalci o prevodu
Od Trubarja do Župančiča (antologija)
V slovenščini imamo že v nekaj različnih izborih
predstavljene traktate o prevodu, nastale v različnih evropskih deželah od antike do sodobnosti,
enega med njimi v monografiji Davida Movrina
Fidus interpres – zvest prevajalec, prav tako v zbirki
Studia translatoria. Antologija Prevajalci o prevodu
– od Trubarja do Župančiča je panoramski pregled
raznovrstnih programsko-kritičnih spisov o
stanju in perspektivah
slovenske prevodne književnosti v obdobjih od
reformacije do moderne. Prinaša dragocena
razmišljanja slovenskih
avtorjev o različnih vidikih prevodne problematike v specifičnih zgodovinskih okoliščinah
majhnega naroda, ki si
zagotavlja obstoj z razvijanjem svoje kulture in s
hkratnim ohranjanjem stikov s kulturami drugih
jezikovnih območij.
Soizdajatelj: Društvo slovenskih
književnih prevajalcev
Studia translatoria 5
2013, mehka vezava, 14, 5 × 21 cm, 342 str.
ISBN 978-961-254-657-1
Cena: 23 € • Klubska cena: 19 €
UMETNINE V ŽEPU
Urednica zbirke: Barbara Murovec
Izdajatelj: Umetnostnozgodovinski
inštitut Franceta Steleta
Umetnine v žepu je zbirka knjižnih žepnic, s katero
Umetnostno-zgodovinski inštitut Franceta Steleta
ZRC SAZU zapolnjuje eno od vrzeli v razmišljanju,
pisanju in branju o umetnostnih spomenikih in
prostorih Slovenije ter v njihovem razumevanju.
Prvo leto izhajanja je projekt podprla Mestna obči-
2.4.2014 14:32:11
ZBIRKE Založbe ZRC
na Ljubljana v okviru programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010, zato so uvodne knjižice
posvečene umetnostni dediščini prestolnice. V
njih avtorji s strokovno tehtno in poljudno privlačno besedo, ki je hkrati bogato slikovno podprta, spregovorijo o umetninah in arhitekturnih
spomenikih Ljubljane, tudi tako, da jih postavijo v
širok družbeni kontekst. Knjižice nam ne pripovedujejo le o preteklih časih, v marsičem sicer tako
podobnih današnjim, temveč skozi predstavitev
kulturne in politične zgodovine živo nagovarjajo
sedanjost in prihodnost.
Umetnine v žepu, ISSN 2232-3775
Avtor Blaž Resman
Mestni trg
Knjižica obravnava Mestni trg kot osrednji in najpomembnejši prostor stare Ljubljane z zgodovinskega in umetnostnozgodovinskega vidika.
Predstavlja njegov urbanistični razvoj in njegov
pomen v ljubljanski urbani strukturi. Stavbni fond
Mestnega trga predstavlja v njegovem zgodovinskem razvoju, najdlje pa se, razumljivo, ustavlja ob
obeh ključnih spomenikih na njem, ki sta hkrati
vodilna ljubljanska simbola, ob Mestni hiši in Robbovem Vodnjaku kranjskih rek pred njo.
Umetnine v žepu 9
2014, v pripravi
Avtorica Ana Lavrič
Slomškov spomenik v
mariborski stolnici
Spomenik zaslužnemu narodnemu buditelju
POMLAD_14_02.indd 21
21
škofu Slomšku je bil zamišljen kot javni nacionalni
spomenik, vendar so ga
zaradi mariborskih političnih razmer postavili v
stolni cerkvi in ga formalno približali nagrobniku.
Spomenik je predstavljen
z zgodovinsko-političnega
in umetnostnozgodovinskega vidika. Postavljen je v
širši kontekst, ki obravnava
prenos škofijskega sedeža
lavantinske škofije iz Št. Andraža v Maribor ter
gradbena in umetnostna dela, ki so bila potrebna za vzpostavitev potrebnih škofijskih ustanov.
Poseben poudarek je na Slomškovih portretih in
upodobitvah ter na izoblikovanju njegovega nacionalnokultnega in svetniškega lika.
Umetnine v žepu 8
2013, mehka vezava, 21 × 13 cm, 92 str.
ISBN 978-961-254-648-9
Cena: 10 € • Klubska cena: 8 €
Avtor Franci Lazarini
Frančiščanska
cerkev v Mariboru
Knjižica predstavlja enega
ključnih arhitekturnih spomenikov poznega historizma, frančiškansko cerkev v
Mariboru, zgrajeno v letih
1893−1895 po načrtih dunajskega arhitekta Richarda
Jordana. Neoromansko baziliko odlikujejo arhitekturne značilnosti, ki so odmev najaktualnejšega
dogajanja v stavbarstvu cesarske prestolnice, pa
tudi kvalitetna oprema, ki je bila zasnovana sočasno s cerkvijo in izdelana v prvih dveh desetletjih
20. stoletja. Žepnica predstavlja dogodke, ki so
pripeljali do gradnje nove cerkve, samo gradnjo,
arhitekturne značilnosti, kasnejše prezidave, opremo in po drugi svetovni vojni uničeno poslikavo, v
zaključnem delu pa osvetljuje mesto frančiškanske
cerkve v arhitektovem opusu in v sočasni sakralni
arhitekturi na Slovenskem.
Umetnine v žepu 7
2013, mehka vezava, 21 × 13 cm, 64 str.
ISBN 978-961-254-647-2
Cena: 10 € • Klubska cena: 8 €
Avtorica Vesna Krmelj
Rožnik
Ob vrsti del o Tivoliju je Rožnik kljub svoji priljubljenosti nekoliko potisnjen v ozadje. Avtorica
knjižice se poda na eno najbolj priljubljenih pešpoti Ljubljane in odkriva Rožnik iz kulturno-umetnostnega in družbenega
vidika. V prepletu, v katerem je pustila svoji intuiciji prosto pot, je povezala
ključne spomenike in obeležja na Rožniku, posebno
pozornost pa namenila cerkvi Marijinega Obiskovanja
in Cankarjevemu bivanju
na Zgornjem Rožniku. V
knjižici je poudarjena pove-
2.4.2014 14:32:13
ZBIRKE Založbe ZRC
22
zanost med naravno in kulturno dediščino, na
ključnih rožniških spomenikih pa avtorica pokaže
na nesmiselnost ali celo usodnost izključevanja in
ločevanja ene in druge.
Umetnine v žepu 6
2013, mehka vezava, 21 × 13 cm, 92 str.
ISBN 978-961-254-418-8
Cena: 8 € • Klubska cena: 6 €
ETHNOLOGICA – DISSERTATIONES
Urednika zbirke: Jurij Fikfak, Ingrid Slavec
Gradišnik
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
Zbirka je namenjena svežim in aktualnim monografskim obravnavam izbranih etnoloških tem.
Dodana so jim spremne študije urednikov in/ali
drugih strokovnjakov, ki obravnavano problematiko komentirajo v širšem etnološkem ali katerem
drugem specializiranem raziskovalnem kontekstu.
Ethnologica – Dissertationes, ISSN 2232-3090
Avtorica Saša Poljak Istenič
spremni besedi Ingrid Slavec Gradišnik, Maruška
Markovčič; uredil Jurij Fikfak
na etnografskem terenu.
Pri tem se osredinja predvsem na kmečko delo in
njegove ritualne dimenzije, delno pa tudi na drugo
dediščino, tradicijo kmečkega okolja. To domačini
ne le pozitivno vrednotijo,
pač pa tudi prikazujejo v
idealnotipskih podobah,
s čimer pripomorejo k
ustvarjanju t. i. podeželske idile, mikavne za turiste. Kot vrednota je (p)ostala sredstvo zbujanja in
ohranjanja pripadnosti določenim skupnostim in
območju samemu, uporablja pa se tudi kot argument v splošnem in vzdržnem razvoju območja.
Ethnologica – Dissertationes 4
2013, trda vezava, 17 × 24 cm, 196 str.
ISBN 978-961-254-658-8
Cena: 20 € • Klubska cena: 17 €
E-MONOGRAPHIAE INSTITUTI
ARCHAEOLOGICI SLOVENIAE
Tradicija v sodobnosti
Uredniki zbirke: Jana Horvat, Andrej Pleterski,
Anton Velušček
Izdajatelj: Inštitut za arheologijo
Janče – zeleni prag Ljubljane
Knjiga obravnava razsežnosti tradicije v sodobnosti, kot se kažejo v polurbaniziranem okolju
na severovzhodnem obrobju Ljubljane – na Jančah z okolico. V njej avtorica analizira koncept
tradicije, ki je eden od osrednjih v etnologiji in
folkloristiki, in razčlenjuje njene konkretizacije
V knjižni zbirki izhajajo monografije, zborniki in
gradiva samo v elektronski obliki. V njih so objavljeni rezultati raziskav s področja arheologije,
epigrafike in antične zgodovine. Večinoma je
namenjena celovitim predstavitvam posameznih
arheoloških najdišč oziroma arheoloških tem z
območja jugovzhodnih Alp in zahodnega Balkana.
POMLAD_14_02.indd 22
Predhodnica zbirke, Dela inštututa za arheologijo
(ISSN 2232-3074), je z letom 2012 prenehala izhajati.
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae, ISSN 2335-2930
Domača stran: http://iza.zrc-sazu.si/si/e_
monografije/e_monografije.html
Uredila Mateja Belak
posamezni prispevki Nada Osmuk, Andrej Valič,
Mateja Belak
Grobišče župna cerkev v Kranju
Dnevniki izkopavanj 1969 do 1973
V okviru temeljnega raziskovalnega projekta
Grobišče Župna cerkev v Kranju, ki je namenjen
objavi in raziskavam gradiva iz arheoloških izkopavanj istoimenskega grobišča, v digitalni obliki
predstavljamo primarne arhivske vire. Terenska
dokumentacija obdobja med letoma 1969 in 1973
obsega dnevnike, terenske risbe, načrte in sezname fotografij. V tem zvezku predstavljamo samo
dnevnike (s prepisi), ki kažejo, da so izkopali 13
domnevno starejšeželezno­dobnih, 315 zgodnjesrednjeveških in 1220 mlajših grobov, torej skupno
kar 1548 grobov.
http://iza.zrc-sazu.si/si/e_monografije/Kranj_4.html
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 5
2013, internetna objava, pdf, 466 str.
ISBN 978-961-254-655-7
Uredila Benjamin Štular, Mateja Belak
Grobišče župna cerkev v Kranju
Dokumentacija o izkopavanjih
v letih 1964, 1965 in 1966
Knjiga dopolnjuje v zbirki že objavljeno arhivsko
gradivo iz arheoloških izkopavanj na najdišču
2.4.2014 14:32:14
ZBIRKE Založbe ZRC
Župna cerkev v Kranju.
Tokratni seznam zajema gradivo izkopavanj
iz let 1964 in 1965 ter iz
Mestne hiše leta 1966,
kot ga hrani Gorenjski
muzej v Kranju.
http://iza.zrc-sazu.si/si/e_
monografije/Kranj_3.html
E-Monographiae Instituti
Archaeologici Sloveniae 4
2013, internetna objava, pdf, 119 str.
ISBN 978-961-254-477-5
Avtorica Lucija Grahek
slikovno gradivo Lucija Grahek, Mateja Belak
Železnodobno gradišče Cvinger
nad Virom pri Stični
Stratigrafija in tipološko-kronološka
analiza naselbinske keramike
Stiško prazgodovinsko naselje Cvinger nad Virom
pri Stični s pripadajočimi gomilnimi grobišči sodi
med najobsež­nejša železnodobna najdišča v Sloveniji. Z mogočnim obzidjem obdano naselje
predstavlja enega od centrov dolenjske halštatske kulture, ki je bilo neprekinjeno poseljeno tudi
v mlajši železni dobi. Naselje je bilo raziskano s
sistematičnimi izkopavanji z mednarodno soudeležbo v letih 1967 do 1974. Rezultati izkopavanj
so že bili objavljeni, naselbinska keramika pa še ni
bila deležna celovite obravnave in ovrednotenja.
Temu je posvečeno pričujoče delo, ki je sestavljeno iz treh osnovnih delov: prvi del ponovno
POMLAD_14_02.indd 23
23
obravnava rezultate sistematičnih izkopavanj
in podaja podrobni oris
stratigrafije najdbnih
kompleksov, kar predstavlja temelj za osrednji del; to je tehnološko, tipološko in kronološko analizo keramike.
Drugi del obsega katalog
reprezentativnega izbora naselbinske keramike,
ki je predmet obravnave
in ga vse dosedanje objave stiškega gradišča niso
vsebovale. Zadnji del predstavlja celotna baza
naselbinske keramike iz Stične.
http://iza.zrc-sazu.si/si/e_monografije/Sticna.html
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 3
2013, internetna objava, pdf, 238 + 441 str. (dva zvezka)
ISBN 978-961-254-442-3
UMETNOSTNA TOPOGRAFIJA
SLOVENIJE
Uredniški odbor: Ana Lavrič, Barbara
Murovec, Blaž Resnam, Helena Seražin
Izdajatelj: Umetnostnozgodovinski
inštitut Franceta Steleta
Knjižna zbirka Umetnostna topografija Slovenije
prinaša temeljne inventarne popise naše umetnostne dediščine. S strokovno besedo in sliko
predstavlja vse, kar se je po slovenskih krajih umetnostno zanimivega in pomenljivega ohranilo,
opominja na izgubljeno, opozarja pa tudi na tisto,
kar bo dediščina (morda) šele postalo. Tako nam
bo pomagala spoznavati in, upamo, tudi ceniti in
ohranjati dragocen del naše kulture in identitete.
Umetnostna topografija Slovenije, ISSN 2232-3783
Uredila Blaž Resman, Helena Seražin
Upravna enota Hrastnik
Četrta knjiga iz serije predstavlja umetnostno
dediščino naselij v občini Hrastnik. Monografija
je natančen inventar nepremične ter na sakralne
spomenike vezane premične umetnostne dediščine. V knjigi so predstavljeni vsi sakralni spomeniki
(cerkve, kapele, kapelice, znamenja) ter
izbor kakovostnejših
in pomembnejših
profanih objektov in
spominskih obeležij.
Opise spomenikov
spremlja seznam
arhivskih virov in
dosedanjih objav v literaturi ter obsežen izbor
fotografske dokumentacije. Vse cerkve so predstavljene tudi s posnetki tlorisov. Uvodni študiji
podajata pregled zgodovinskega in umetnostnozgodovinskega razvoja obravnavanega območja.
Knjigi so poleg seznama literature in virov dodana
še krajevno, osebno in ikonografsko kazalo.
Umetnostna topografija Slovenije
2013, mehka vezava, 20 × 20 cm, 225 str.
ISBN 978-961-254-646-5
Cena: 33 € • Klubska cena: 28 €
2.4.2014 14:32:15
ZBIRKE Založbe ZRC
24
SLOVENSKA GLASBENA DEDIŠČINA
Uredniški odbor: Katarina Šter, Klemen
Grabnar, Aleš Nagode (Filozofska fakulteta
Univerze v Ljubljani), Metoda Kokole (glavna
urednica)
Izdajatelj: Muzikološki inštitut
Prva zbirka elektronskih (TEI/html) znanstvenih
izdaj gradiva in raziskav s področja nacionalne
glasbene dediščine. Znanstvenokritične objave
virov s komentarji in spremnimi besedili.
Slovenska glasbena dediščina, ISSN 2335-3317
Domača stran: http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:okoi/VIEW/
Avtorica Katarina Šter
Srednjeveški koral v kartuziji Žiče
Pogled skozi oči najstarejšega
samostanskega antifonarja
Zgodovinski pomen kartuzije Žiče znotraj reda
in v evropski zgodovini kažejo tudi žički glasbeni
rokopisi, ki so se ohranili do danes. Med najpomembnejše sodi rokopis s konca 13. stoletja, ki ga
pod signaturo 273 danes hrani Univerzitetna knjižnica v Gradcu. Rokopis 273 je eden najstarejših
skoraj v celoti ohranjenih antifonarjev, v katerih
je zapisana glasba oficija kartuzijanskega reda,
in monografija ga poskuša umestiti v kontekst
kartuzijanske monastične tradicije srednjeveške
Evrope. Do sedaj je bil v različni literaturi le obrobno omenjen, v monografiji pa je prvič postavljen
v središče širše raziskave. Izhodišče predstavitve
najstarejšega žičkega antifonarja so analize liturgične vsebine ter notnega in besedilnega zapisa,
postavljene v primerjavo s podobnimi rokopisi. O
POMLAD_14_02.indd 24
tem, kako so na podlagi glasbenega zapisa v rokopisu 273 zvenele melodije gregorijanskega korala
v Žičah, pa nam največ lahko povedo primerjave
s kasnejšimi žičkimi antifonarji. Monografija vsebuje tudi indeks spevov rokopisa.
http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:skkz/VIEW/
Slovenska glasbena dediščina
2013, internetna objava, html
ISBN 978-961-254-437-9
FOLKLORISTIČNI ZVEZKI
Urednica zbirke: Marjetka Golež Kaučič
Izdajatelj: Glasbenonarodopisni inštitut
Folkloristični zvezki prinašajo zgoščene študije
s področja žanrskih, tipoloških, poetoloških in
drugih podobnih raziskav slovenske in evropske
folklore (ljudske duhovne, socialne, materialne
kulture) in literature. Zasnovani so tako, da se vsaka monografska publikacija posameznega zvezka
osredotoča na posamezni žanr, pojav, šego, obred,
ljudsko likovno ali gledališko stvaritev, glasbilo,
izdelek ljudske obrti in podobno. Izbrani predmet
raziskave celostno predstavi v diahronem in sinhronem kontekstu in v luči evropskih in svetovnih
znanstvenih tokov.
Folkloristični zvezki, ISSN 2335-4038
Avtorica Marjetka Golež Kaučič
»Fantje se zbirajo ...«
Vojna in vojaki v slovenski ljudski pesmi
Prva iz zbirke predstavlja pesmi, ki jih definira-
mo kot vojaške in sodijo
po funkciji ter glede na
nosilca žanrsko med stanovske, tipologizirane so
kot njihova podvrsta. Po
vsebini so sorodne z ljubezenskimi, kajti vojaške
pesmi so bile v preteklosti opredeljene tudi kot
fantovske in velikokrat
vsebujejo tudi ljubezenski motiv. Vsebinsko
prikazujejo vse aspekte
vojaškega življenja, od mobilizacije, nabora do
posledic vojaškega delovanja. Publikacija pa predstavlja še kanonizirano tradicijo tematizacije vojn
in navzočnosti vojakov v njih, v širšem slovenskem
ljudskem pesemskem izročilu ter kolektivnem in
individualnem spominu vojnih udeležencev, ki so
pesmi ustvarjali, ali le peli.
Komplet, v katerem sta knjiga in zgoščenka Regiment po cesti gre (slovenske pesmi, povezane z
vojaštvom; 2007) je na voljo za 20 EUR.
Folkloristični zvezki I.
2013, mehka vezava, 14,8 × 21 cm, 128 str.
ISBN 978-961-254-445-4
Cena: 17 € • Klubska cena: 14 €
PROSTOR, KRAJ, ČAS
Urednika: Nataša Gregorič Bon, Žiga Kokalj
Izdajatelj: Inštitut za antropološke
in prostorske študije
Zbirka je namenjena predvsem elektronski objavi
2.4.2014 14:32:15
ZBIRKE Založbe ZRC
krajših, tematsko zaokroženih znanstvenih del s
področij antropologije, arheologije in prostorskih
ved, ki z različnimi pristopi obravnavajo problematiko prostora, kraja in časa. Ker sta prostor in
čas temeljni komponenti človekovega življenja, sta
obravnavana kot neločljiv del razumevanja današnjih okoljskih in družbenih sprememb, ekologije,
globalizacije ter vsesplošne mobilnosti. Poleg raziskav na področju sodobnega merjenja prostora,
ki temeljijo na geografskih informacijskih sistemih
in daljinskem zaznavanju, je poudarek tudi na
družbenih in kulturnih konstrukcijah prostora in
časa: kako ljudje v različnih obdobjih in pokrajinah
mislimo prostor in čas, kako ju živimo, čutimo,
ustvarjamo, spreminjamo in uporabljamo.
Prostor, kraj, čas, ISSN 2335-4208
Domača stran: http://zalozba.zrc-sazu.si/p/A52
Avtorji Ivan Šprajc, Atasta Flores Esquivel,
Saša Čaval, María Isabel García López
Reconocimiento arqueológico
en el sureste del estado de
Campeche, México
Temporada 2007
Knjiga opisuje rezultate sedme sezone arheološkega rekognosciranja na jugovzhodu mehiške
zvezne države Campeche. Terenski pregledi so
bili opravljeni leta 2007 v južnem delu neposeljene Calakmulske biosfere. Površinska keramika
in posebnosti arhitekture potrjujejo poselitev od
srednje predklasične do zaključne klasične dobe,
ugotovljeno že med predhodnimi terenskimi raziskavami, razkrivajo pa tudi povezave s sosednjimi
območji. Registrirana najdišča so ostanki naselij,
POMLAD_14_02.indd 25
25
ki ustrezajo različnim hierarhičnim razredom. O
družbenopolitičnem pomenu nekaterih urbanih
središč pričajo monumentalne ceremonialne in
upravne stavbe, pa tudi stele in drugi kamniti
spomeniki. Podatki, doslej zbrani na jugovzhodu
Campecheja, razkrivajo gostoto in raznovrstnost
arheoloških ostankov in pomembno prispevajo
k razumevanju družbene organizacije, politične
geografije in splošnega kulturnega razvoja Majev
v osrednjih nižavjih.
http://zalozba.zrc-sazu.si/p/P05
Prostor, kraj, čas 4
2014, internetna objava, pdf, 155 str.
ISBN 978-961-254-673-1
Avtorica Maja Petrović-Šteger
Claiming the Aboriginal
Body in Tasmania
An Anthropological Study of
Repatriation and Redress
Zaradi uspešnega lobiranja aboriginskih skupin iz
Tasmanije po repatriaciji predniških ostankov se
sodobne svetovne muzejske in znanstvene zbirke
radikalno spreminjajo. V zadnjih desetih letih se
je vrsta muzejev v Veliki Britaniji, Avstraliji, ZDA
in drugje odrekla zbirkam predniškega telesnega
materiala oziroma prepovedala njihovo razstavljanje v javnosti. Kar Aborigini razumejo kot uspeh,
marsikdo razume kot poraz in poseg v avtonomijo
sodobne znanosti—predvsem tisti znanstveniki,
fizični antropologi in biologi, ki so eksperti na
področju raziskovanja DNA in izotopičnih analiz telesnega materiala. S poglobljeno antropološko razčlenitvijo moralnih in političnih inter-
pretacij mrtvega telesa
knjiga odstira aktualna
vprašanja sprave, bolečine, identitete, spiritualnosti, avtentičnosti,
pripadnosti in pravic v
kontekstu postkolonialnega sveta. Poleg tega
analiza procesov pogajanja o dostopnosti in
uporabnosti predniških
in sodobnih telesnih
ostankov ponuja orodje in metodologijo za širšo znanstveno obravnavo
vloge biotehnološke znanosti znotraj sodobne
interpretacije telesa in telesnih delov.
http://zalozba.zrc-sazu.si/p/P04
Prostor, kraj, čas 3
2013, internetna objava, pdf, 111 str.
ISBN 978-961-254-486-7
Avtorji Nataša Gregorič Bon, Jaka
Repič, Alenka Janko Spreizer
(Ne)gibanje in vzpostavljanje kraja
Knjiga obravnava posameznikove izkušnje gibanj
in se sprašuje o njegovih družbenih, prostorskih
ter časovnih posledicah: gibanje posameznikov
povzroča tudi gibanje krajev. Kraji in njihove lokacije niso geografsko statični, temveč so relativni in
odnosni. Kraji, kot so dom in domovina, za katere se pogosto zdi, da so sorazmeroma stabilni in
nepremakljivi, so pravzaprav nenehno pogojeni in
na nek način ujeti v prakse, imaginarije in politike gibanj. So odnosi in relacije, katerih pomen in
2.4.2014 14:32:15
ZBIRKE Založbe ZRC
26
lokacija sta odvisna od
določenega družbenega, ekonomskega, zgodovinskega in naključnega konteksta. Knjiga
združuje prispevke, ki
izhajajoč iz etnografske
perspektive naslavljajo
gibanja in raziskujejo
vzpostavljanje odnosov med ljudmi in kraji
ter ustvarjanje relativnih lokacij v različnih, a
med seboj povezanih območjih v Sloveniji, Albaniji in Argentini. Njihove diskusije naslavljajo dve
med seboj prepleteni tematiki. Prva se nanaša na
odnosnost med centrom in periferijo, kot tudi
med ljudmi in kraji, ki se ustvarjajo skozi gibanje.
Druga tematika omenjenega sklopa, pa povezuje koncept korenin in vračanja, ki je opredeljen
kot fizično ali simbolno premikanje v določenem
kraju in lokaciji.
http://zalozba.zrc-sazu.si/p/P03
Prostor, kraj, čas 2
2013, internetna objava, pdf, 89 str.
ISBN 978-961-254-483-6
Avtorja Žiga Kokalj, Krištof Oštir
Vrednotenje pokrajinskoekoloških
tipov Slovenije v luči pokrovnosti,
izdelane s klasifikacijo satelitskih
posnetkov Landsat
nosti. Pokrovnost oziroma raba tal sta osnovna pokazatelja prepleta delovanja naravnih in
antropogenih dejavnikov v pokrajini. Osnovni
hipotezi dela sta, da se
pokrajina znotraj posameznih tipov podobno odziva na človekove
posege in da se ti odzivi izražajo v razlikah v
pokrovnosti med različnimi tipi. Razkrivamo tudi skupine odklonov ter
vzroke zanje. S klasifikacijo satelitskih posnetkov
Landsat je bil izdelan sloj pokrovnosti s sedmimi
razredi (gozd, grmičevje in zaraščanje, ekstenzivna
travniška raba, intenzivna kmetijska raba, pozidana in sorodna zemljišča, voda, odprto). Uporabljene so bile različne tehnike in pomožni podatki,
s čimer smo dosegli vsebinske in geometrične
izboljšave. Posodobili smo vektorski sloj pokrajinskoekoloških tipov, ki je sedaj primeren za detajlne
študije v geografskih informacijskih sistemih. Vrednotenje tipov smo izvedli s pomočjo naravno- in
družbenogeografskih kazalcev. Razlike med tipi
so velike, izbrani kazalci pa dobro prikažejo tudi
njihovo notranjo raznolikost.
http://zalozba.zrc-sazu.si/p/P02
Prostor, kraj, čas 1
2013, internetna objava, pdf, 141 str.
ISBN 978-961-254-482-9
V knjigi je razvita metoda vrednotenja pokrajinskoekoloških tipov Slovenije z vidika pokrov-
POMLAD_14_02.indd 26
2.4.2014 14:32:16
Samostojne izdaje
SAMOSTOJNE IZDAJE
Avtorji Marjan
Dolgan z geografskimi
sodelavci
Literarni atlas
Ljubljane
To je prvi atlas takšne
vrste v Sloveniji. V njem
so najprej v člankih opisana obdobja, ki so jih izbrani slovenski književniki od
protestantizma do sodobnosti preživeli v Ljubljani. Pokaže se paleta nasprotujočih si literarnih in
nazorskih usmeritev ter burno družbeno dogajanje v slovenski prestolnici. Številčne oznake krajev,
ki so omenjeni v člankih, pa bralcu omogočajo, da
na priloženih zemljevidih Ljubljane najde kraje, kjer
so književniki prebivali, se šolali, delali, umirali in kje
so jih pokopali. Ne manjkajo niti lokali, v katerih so
se zabavali, niti zapori, v katere so jih tlačili oblastniki. Navedeni so tudi mnogi kraji ljubezenskih
romanc in polomov, javnih škandalov, družabnih
spektaklov; omenjena so skrivnostna izginotja. Ljubljana kot prizorišče fars, dram, tragedij, kriminalk
in grozljivk, ki so jih doživljali slovenski književniki.
Obsežna knjiga je informativna, poučna, zabavna
in srhljiva. Vsebuje veliko podatkov, ki doslej še
niso bili nikjer objavljeni. Bralcem omogoča vpogled v tiste plasti slovenske književnosti, ki jih šole
iz različnih razlogov zanemarjajo ali zamolčujejo.
Izdajatelj: Inštitut za slovensko
literaturo in literarno vedo
2014, v pripravi
POMLAD_14_02.indd 27
27
Uredili Jurij Fikfak, Tatiana Bajuk Senčar, Dan
Podjed
Triglavski narodni park
Akterji, dediščine
V knjigi več avtorjev obravnava nekatera najbolj
pomembna vprašanja problematike edinega slovenskega narodnega parka. Tatiana Bajuk Senčar analizira uvajanje načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka
(TNP); Vito Hazler načenja vprašanja varovanja
kulturne dediščine; Špela Ledinek Lozej razpravlja o planšarstvu in kulturni dediščini v parku; v
razpravi o Trenti je Peter
Simonič zarisal historiat nekaterih delov TNP.
Vprašanje vloge dediščine v turistični prireditvi
ter razmerja med organizatorjem in skupnostjo v Bohinju tematizira
Mateja Habinc; Miha Kozorog in Saša Poljak Istenič
analizirata vloge in strategije aktivnih športnikov
pri oblikovanju načrta upravljanja; Barbara Turk
Niskač razpravlja o pogledih mladih na dediščino, kot se kažejo v fotografijah, ki so jih posneli.
Objavljeni sta še dve besedili, ki sta plod mednarodnega sodelovanja: O nacionalnem parku Mljet
in njegovi endogamni strukturi sta pisala Goran
Šantek in Tibor Komar, o nacionalnem parku na
Finskem pa Katriina Siivonen.
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
2014, trda vezava, 17 × 24 cm, 177 str.
ISBN 978-961-254-680-9
Cena: 20 € • Klubska cena: 17 €
Uredila Darja Mihelič
posamezni prispevki Matjaž Bizjak, Neven Borak,
Ernst Bruckmüller, Boris Golec, Stane Granda, Eva
Holz, Dušan Kos, Miha Kosi, Žarko Lazarević,
Aleksander Lorenčič, Luigi Lorenzetti, Darja Mihelič,
Luca Mocarelli, Aleksander Panjek, Hrvoje Petrić,
Miha Preinfalk, Jože Prinčič, Hrvoje Ratkajec
Vizija raziskav gospodarske
in družbene zgodovine
Monografija obravnava problematiko v sodobnem
slovenskem zgodovinopisju deficitarno zastopanih raziskav gospodarske in družbene zgodovine. Posveča se tudi retrospektivi sistematičnih
raziskav z ekonomsko-socialno problematiko.
Te so sledile smernicam,
ki jih je sredi prejšnjega
stoletja začrtala SAZU v
sklopu programa Naravna in kulturna dediščina.
Leta 1970 in 1980 sta kot
plod prizadevanj številnih avtorjev izšla obsežna zvezka o agrarni zgodovini Slovencev, nato
pa je delo na programu
zaradi različnih razlogov zastalo. Po več kot treh
desetletjih zastojev in razpršenega raziskovanja
gospodarske in družbene zgodovine, ki v slovenskem zgodovinopisju postavlja nesporni desiderat
celostne obravnave, v katero bi morali vpeti širšo
2.4.2014 14:32:17
Samostojne izdaje
28
institucionalno in ljubiteljsko zgodovinarsko javnost, skuša monografija prebroditi ta manjko in
nakazati možnosti nadaljnjega dela. Med avtorji
monografije (skupaj jih je 19) so ob slovenskih
tudi izvedenci iz drugih okolij (Avstrije, Italije in
Švice), kjer imajo raziskave gospodarske in družbene zgodovine elitno mesto v zgodovinopisju.
Izdajatelj: Zgodovinski inštitut Milka Kosa
2014, trda vezava, 17 × 23, 5 cm, 388 str.
ISBN 978-961-254-678-6
Cena: 29 € • Klubska cena: 25 €
Uredila Janja Žitnik Serafin
posamezni prispevki Marjan Drnovšek, Damir
Josipovič, Aleksej Kalc, Marko Klavora, Metka Lokar,
Urška Strle, Janja Žitnik Serafin
Priseljevanje in društveno
delovanje Slovencev v drugih
delih jugoslovanskega prostora
Zgodovinski oris in sedanjost
Tematika priseljevanja Slovencev v prostor nekdanje Jugoslavije in delovanja kulturnih društev, ki so
jih ustanavljali tamkajšnji Slovenci v različnih
obdobjih novejše zgodovine, je šele po razpadu
skupne države postala
zanimivejša za obširnejšo obravnavo raziskovalcev s področja mednarodnih migracij. Dotlej
je bila ta tematika v primerjavi z raziskavami
slovenskega izseljenstva
POMLAD_14_02.indd 28
Avtor Karel Štrekelj
uredil Matija Ogrin; predgovor Kajetan Gantar, Ludvik Karničar; spremni študiji
Matija Ogrin, Darko Dolinar; imensko in stvarno kazalo Rok Dovjak, Neža
Pahovnik
Zgodovina slovenskega slovstva I–II
Zgodovina slovenskega slovstva III–IV
Znanstvena izdaja
Karel Štrekelj (1859–1912), vsestranski učenjak slovenske filologije, je v letih
1899–1901 štiri semestre predaval o slovenski literaturi na univerzi v Gradcu.
To so prva univerzitetna predavanja o slovenski književnosti v slovenskem
jeziku. Hkrati je Štrekljeva Zgodovina več kot to: je monumentalna, klasično uravnotežena sinteza vse dotedanje vednosti o slovenskem slovstvu,
podana na bogatem ozadju zgodovinskega, socialnega in zlasti jezikovnega
razvoja. Doslej neobjavljen rokopis v štirih obsežnih zvezkih vsebuje popoln
pregled slovenske književnosti od Brižinskih spomenikov do Gregorčiča,
objavljen je v historično zvestem, kritičnem in komentiranem prepisu.
Izdajatelj: Inštitut za slovensko literaturo in literarno vedo
Soizdatelja: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Karl-FranzensUniversität Graz, Geisteswissenschaftliche Fakultät, Institut für Slawistik
2012 (prva knjiga), ISBN 978-961-254-431-7, trda vezava, 16, 8 × 24 cm, 664 str.
2014 (druga knjiga), ISBN 978-961-254-669-4, trda vezava, 16, 8 × 24 cm, 696 str.
Cena (posamezna knjiga): 42 € • Klubska cena (posamezna knjiga): 35 € • Komplet: 79 €
v drugih delih sveta dolgo časa zapostavljena.
Knjiga je razdeljena v tri kronološko zasnovane
dele: Zgodovinski oris, Med preteklostjo in sedanjostjo ter Pregled aktualnega stanja; vsi trije deli
v kar največji meri upoštevajo tudi dosedanje
raziskovalne rezultate drugih avtorjev. Podatki
in raziskovalna spoznanja preteklih raziskav pa so
v tej knjigi korigirani, nadgrajeni in dopolnjeni z
rezultati obsežne raziskave arhivskih in statističnih
virov ter kompleksne terenske raziskave (slednja
med drugim vključuje anketo, polstrukturirane
intervjuje, strokovne ter informativno-strateške
posvete, neformalne pogovore in opazovanje z
udeležbo), ki so jo avtorji pričujoče knjige opravili
v okviru dveh sočasno potekajočih raziskovalnih
projektov.
Izdajatelj: Inštitut za slovensko
izseljenstvo in migracije
2014, internetna objava, pdf, 264 str.
ISBN 978-961-254-668-7
2.4.2014 14:32:18
Samostojne izdaje
Avtorica Ljudmila Bokal
Mali klekljarski slovar
iz žirovskih del Tončke
Stanonik [drugi natis]
Ljudmila Bokal je v delih pisateljice Tončke Stanonik, v
katerih opisuje klekljanje v
sredini preteklega stoletja v
Žirovski kotlini, poiskala klekljarske izraze in jih pomensko
razložila. Od tradicionalnih
terminoloških slovarjev se ta razlikuje v navajanju citatov iz omenjenih del in osebnih besednih
zvez, kar ga označuje za avtorski slovar. Pri slovarju
so strokovno sodelovale še strokovnjakinje iz Idrije in Železnikov, zato je slovar mogoče navezati
tudi na Idrijsko, Selško dolino in na preostali del
Poljanske doline. Klekljanje se v zadnjih desetletjih zelo širi po Sloveniji, zato bo slovar prispeval
k uveljavljanju strokovnega klekljarskega jezika in
bo poudaril izvirnost tovrstnih slovenskih izrazov.
Slovar je namenjen strokovnjakom, ki se ukvarjajo
z umetnostnimi obrtmi, čipkarskim šolam, etnologom in ljubiteljem te umetnosti bele niti. Obsega
407 iztočnic in je prvi slovenski klekljarski slovar
in po besedah etnologa dr. Janeza Bogataja prvi
slovar na celotnem rokodelskem področju. Prvi,
razporadni natis je izšel jeseni 2013.
Izdajatelj: Inštitut za slovenski
jezik Frana Ramovša
Soizdajatelj: Klekljarsko društvo Polhov Gradec
2014, trda vezava, 14 × 19, 5 cm, 98 str.
ISBN 978-961-254-650-2
Cena: 15 € • Klubska cena: 12 €
POMLAD_14_02.indd 29
29
Terminologišče
Terminologišče je spletno mesto Sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik
Frana Ramovša ZRC SAZU. Urejajo ga sodelavci
Sekcije, sestavljeno pa je iz treh sklopov. V prvem
sklopu je mogoče najti predstavitev Sekcije in
kratke opise tekočih projektov, pa tudi kratek
opis metodologije, po kateri se izdelujejo ter-
minološki slovarji, in izbor strokovnih člankov
in monografij sedanjih in nekdanjih sodelavcev
Sekcije. Drugi sklop Terminologišča je namenjen
objavi elektronskih verzij tiskanih slovarjev, ki so
izšli na Sekciji po letu 2000. Trenutno je prosto
dostopnih 9 slovarjev, po katerih je mogoče iskati
s pomočjo uporabniku prijaznega iskalnika: BotaUredili David Bole, Mateja Šmid Hribar, Jani
Kozina, Primož Pipan
Sinergija kulture in turizma za
razvoj podeželskih območij
Glavni cilj knjige je predstaviti način upravljanja s
kulturnimi vrednotami v lokalni skupnosti. Z njo
želimo sprožiti nove razvojne impulze in hkrati
prispevati k ohranjanju kulture in opolnemočenja
lokalne skupnosti. Publikacija poudarja pristop
»od spodaj navzgor«, kjer so lokalni deležniki
nični terminološki slovar, Farmacevtski terminološki slovar, Slovenski smučarski slovar, Gledališki
terminološki slovar, Čebelarski terminološki slovar,
Geološki terminološki slovar, Gemološki terminološki slovar, Geografski terminološki slovar in
Planinski terminološki slovar. V prihodnje bodo
v enaki obliki na Terminologišču objavljeni tudi
terminološki slovarji, ki so še v delu. Tretji sklop
Terminologišča je posvečen aktualnim terminološkim problemom, pri katerih si s terminološkimi slovarji iz različnih razlogov ne moremo pomagati. Gre za brezplačno terminološko svetovanje,
ki je namenjeno strokovnjakom, prevajalcem in
drugim s konkretnim terminološkim problemom.
Sodelavci Sekcije preko e-pošte odgovorijo neposredno osebi, ki je vprašanje poslala, najbolj zanimive terminološke orehe pa v nekoliko skrajšani
obliki objavijo tudi na Terminologišču. Terminološko svetovanje dopolnjuje osnovno slovaropisno delovanje Sekcije, hkrati pa smiselno dopolnjuje tudi jezikovno svetovanje, ki sicer poteka
na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša.
http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce
glavni sprožitelji, upravljavci in končni uporabniki
celotnega procesa ustvarjanja novih ali dodatnih
turističnih proizvodov, ki izhajajo iz njihove lokalne kulture. Večji del knjige predstavlja metodologija, poimenovana »Smernice za upravljanje s
kulturnimi vrednotami v ruralnih območjih«, ki
so predstavljene v drugem poglavju. Smernice
skušajo na praktičen in konkreten način nazorno
prikazati vse korake, ki jih mora lokalna skupnost
izpolniti, da se začne proces odkrivanja, varovanja in zlasti uporabe lastnih kulturnih vrednot v
2.4.2014 14:32:18
Samostojne izdaje
30
razvojne namene. Napisane so v obliki navodil,
na enostaven in uporabniku prijazen način, ter
kot priročnik vodijo bralca: skozi šest korakov od
prve ideje do končne uresničitve, ki je lahko nov
proizvod ali storitev, izkušnja ali zgodba, osnovana na kulturni vrednoti z razvojnim potencialom.
Knjiga je leta 2013 izšla tudi v angleščini (The synergy of culture and tourism for the development of
rural areas, ISBN 978-961-254-485-0).
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
2014, trda vezava, 21 × 24 cm, 52 str.
ISBN 978-961-254-674-8 | ni v prodaji
Avtorica Metka Furlan
Novi etimološki slovar
slovenskega jezika
Poskusni zvezek
Namen monografije je odgovoriti na vprašanje,
kako oblikovati sodoben znanstveno zasnovan
etimološki slovar slovenskega jezika, da bi čim
bolj jasno in argumentirano prikazoval življenje
in nastanek slovenskih besed, tj. njihovo etimologijo. Vprašanje je v tesni
odvisnosti od razumevanja, kaj etimologija je,
kaj je njen temeljni cilj
in na katera vprašanja o
razvoju besedja etimologija mora odgovoriti,
če želi zadostiti potrebi
po znanstveni argumentiranosti, zato je najprej
kratko prikazan razvoj
POMLAD_14_02.indd 30
etimologije iz veščine ugibanja v znanstveno disciplino v Evropi, ki je na začetku 19. st. prek Dobrovskega prodrla tudi k nam. Sledi prikaz razvoja
etimološke misli, ki jo zrcalijo etimološki slovarji
od Pohlina preko Jarnika in Miklošiča do Bezlajevega in nedokončanega Koštiálovega. Analiza
zasleduje rast naše etimologije, da bi se prepoznalo, katere sestavine, ki so v sodobni etimologiji še
vedno aktualne, so posamezni avtorji že aplicirali
in jih je aktualizirane treba upoštevati pri zasnovi
novega etimološkega slovarja. Delo zaključujejo
geselski članki, v katerih je ponazorjena predhodno predstavljena leksikografska rešitev za vsako
od vsebinskih sestavin geselskega članka.
Izdajatelj: Inštitut za slovenski
jezik Frana Ramovša
2013, mehka vezava, 17 × 24 cm, 222 str.
ISBN 978-961-254-665-6
Cena: 19 € • Klubska cena: 15 €
Avtorji Benjamin Štular, Ana
Ornik Turk, Andrej Pleterski
3R modeli Benjamin Štular
Dotik dediščine
Trirazsežni prikaz
zgodnjesrednjeveškega
naglavnega nakita
iz najdišča župna
cerkev v Kranju
Namen pričujoče iKnjige je predstaviti trirazsežne modele izbranih
zgodnjesrednjeveških
uhanov iz najdišča
Župna cerkev v Kranju. Razloga za to sta dva. Prvi
je metodološki. Uporaba trirazsežnih modelov v
arheologiji je namreč na točki, ko je na voljo vse
več dobrih in odličnih izdelkov, katerih potenciala arheologi ne izkoristimo v celoti. Največkrat se
kakovosten trirazsežni model predmeta močno
zmanjša in predstavi na spletu ali v obliki datoteke
PDF. Še slabše se godi trirazsežnim modelom arheoloških kontekstov ali celih najdišč. Večina arheologov vidi samo v naprej posnete animacije, trirazsežni model pa nikoli ne zapusti delovne postaje
strokovnjaka, ki je model izdelal. Drugi razlog za
predstavitev trirazsežnih modelov uhanov v pričujoči iKnjigi (imenovana tudi knjiga na dotik ali
interaktivna knjiga) sledi iz zgoraj povedanega:
iskali smo medij, ki bi združeval prednosti klasičnih monografskih publikacij in možnosti vključevanja trirazsežnih modelov. iKnjige predstavljajo
trenutno edino možnost, ki zadostuje našim kriterijem: enostavna cenovno dostopna izdelava in
distribucija na eni ter prepoznavnost oz. klasifikacija »znanstvena monografija« na drugi strani.
Izdajatelj: Inštitut za arheologijo
https://itunes.apple.com/si/book/dotik-dediscine/id789166886?mt=11&uo=4
2013, internetna objava, iba, 130 str.
ISBN 978-961-254-667-0
Avtorica Marija Stanonik
Folkloristični portreti iz 20. stoletja
Do konstituiranja slovenske
slovstvene folkloristike
Folkloristični portreti iz dvajsetega stoletja se omejujejo na obdobje konstituiranja slovstvene folklo-
2.4.2014 14:32:19
Samostojne izdaje
ristike kot samostojne interdisciplinarne vede. V
njej je predstavljenih štirinajst osebnosti, ki so se
zavestno vključile v proces njenega osamosvajanja
in ga še posebej zaznamuje stališče do mitološke
teorije. To so: Jiři Polívka, Jakob Kelemina, Matija Murko, Ivan Koštiál, Ivan Grafenauer, France
Kotnik, Joža Glonar, France Stelè, Janko Glazer,
Pavle Zablatnik, Vinko
Möderndorfer, Lojze
Zupanc, Janez Dolenc
in Milko Matičetov.
Izdajatelj: Inštitut za
slovensko narodopisje
2013, trda vezava, 16,
5 × 23, 5 cm, 508 str.
ISBN 978-961-254-664-9
Cena: 27 € • Klubska cena: 24 €
Avtor Jure Zupan
Pomenska mreža slovenskih glagolov
Pomenska mreža slovenskih glagolov je slovar, ki
vsebuje približno 15.500 slovenskih glagolov, urejenih po pomenskih skupinah. Prvi del sestavlja
1011 pomenskih skupin (preglednic oz. tabel), razdeljenih na šest osnovnih pomenskih področij
slovenskih glagolov: obstajati/biti, pripadati/imeti/vsebovati, premikati/gibati (se), delati/narediti
kaj, misliti/ustvarjati in zaznavati/odzivati (se)/
komunicirati. V posamezni pomenski skupini, ki
je opredeljena z opisom, je v povprečju 15 glagolov s sorodnimi ali podobnimi pomeni. Za hitro
razpoznavnost ali določitev pomenske skupine je
poleg pomenskega opisa kot naslov uporabljen
POMLAD_14_02.indd 31
31
ne več kot 32 znakov obsegajoč kratek pomenski
opis. Ob vsakem glagolu so s kratkim pomenskim
opisom navedene tudi ostale pomenske skupine
(tabele), v katerih se ta glagol prav tako nahaja. Drugi del slovarja je abecedno urejen seznam
vseh 15.500 glagolov z navedbami tabel (kratkih
pomenskih opisov), v katere so uvrščeni. Uporabnik ima torej možnost obojesmernega dostopa do
vsakega glagola: po pomenu ali po abecedi. Slovar je namenjen vsem, ki
želijo izražati svoje misli
s celotnim pomenskim
bogastvom slovenskih
glagolov.
Izdajatelj: Inštitut
za slovenski jezik
Frana Ramovša
2013, trda vezava,
17 × 24 cm, 552 str.
ISBN 978-961-254-660-1
Cena: 33 € • Klubska cena: 29 €
Uredil Andrej Rahten
Žibertova teorija zarote
Ob obletnici sarajevskega atentata (28. junija 1914)
je knjižica dr. Ivana Avguština Žiberta Der Mord
von Sarajevo und Tiszas Schuld an dem Weltkriege dobra motivacija za razmišljanje o vzrokih
za ta usodni dogodek. Kot faksimile je objavljena njena tretja izdaja, ki je izšla v samozaložbi
leta 1919. Čeprav obsega zgolj 47 strani, se dotika
številnih dogajanj in osebnosti, povezanih s prestolonaslednikom Francem Ferdinandom. Kot
uvod v faksimile Žibertove knjižice je izr. prof. dr.
Andrej Rahten napisal študijo Ozadja in okoliščine nastanke Žibertove teorije zarote, ki daje jesen
vpogled v problematiko predsarajevskih dogajanj.
Rahten podrobno prikaže življenje prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegove morganatične
soproge Zofije Hohenberške na predvečer prve
svetovne vojne.
Izdajatelj: Zgodovinski inštitut Milka Kosa
http://zalozba.zrc-sazu.si/p/Z01
2013, internetna objava, pdf, 72 str.
ISBN 978-961-254-663-2
Avtor Franjo Štiblar
Finančni
trgi, akterji,
instrumenti,
posli
Stebri finančnega
sistema samostojne
Slovenije
Knjiga predstavlja
zadnji del trilogije o
finančnem sistemu
samostojne Slovenije, ki jo je avtor pisal od leta
2008. Po prikazu razvoja zavarovalništva (2008,
soavtor Filip Šramel) in bančništva (2010) avtor
v tem delu predstavlja tretji finančni podsistem.
Finančni trg je prostor, kjer kot subjekti nastopajo finančni akterji: v finančnih poslih uporabljajo
finančne instrumente (objekt). Zgodovinskim in
teoretičnim okvirom sledi kronologija finančnega
sistema v samostojni Sloveniji v njegovi pravni in
finančni praktični odslikavi. Podrobna predstavitev morfologije finančnega sistema Slovenije z
2.4.2014 14:32:22
Samostojne izdaje
32
vsemi akterji v institucionalni in poslovni dimenziji
v tretjem delu je osnova za razmišljanje v četrtem delu knjige, ki govori o strategiji prihodnjega razvoja finančnega sistema Slovenije, da bi bil
trden temelj gospodarstva in družbe nasploh.
2013, trda vezava, 17 × 23, 5 cm, 400 str.
ISBN 978-961-254-661-8
Cena: 45 € • Klubska cena: 40 €
Avtor Boris Golec
Valvasorjeva hiša v Krškem
Napačna in prava
Pisatelj Janez Mencinger je bil kakor glas vpijočega
v puščavi, ko je v začetku 20. stoletja s kančkom
ironije ugotavljal, da so Krčani po domiselnosti
prekosili stare Grke. Mestno hiralnico so namreč
brez vseh dokazov razglasili za zadnji dom Janeza
Vajkarda Valvasorja (1641–1693) in kranjskemu
polihistorju na njenem pročelju leta 1894 odkrili
spominsko ploščo. Hiše se je prijelo ime Valvasorjeva in je kot takšna prišla v zavest številnih rodov.
Komajda pa je Mencinger mogel slutiti, da v hiši,
v kateri je nazadnje prebival in umrl Valvasor, živi
prav on. Danes jo skupaj s sosednjo, z njo povezano stavbo poznamo z imenom Mencingerjeva
hiša. V monografiji so na podlagi analize skopih
virov iz domačih in tujih arhivov predstavljene
zadnje ugotovitve o historiatu obeh stavb – prave in napačne Valvasorjeve hiše. Z veliko mero
zanesljivosti je bilo mogoče odgovoriti tudi na
vprašanje, zakaj se je pred poldrugim stoletjem pri
razglasitvi Valvasorjeve hiše pripetila »usodna«
napaka. Markantno renesančno stavbo so namreč
v prvi polovici 19. stoletja imeli v lasti prapranečak
POMLAD_14_02.indd 32
Janeza Vajkarda Valvasorja in kratek čas celo
polihistorjevi neposredni potomci.
Izdajatelj: Zgodovinski
inštitut Milka Kosa
Soizdajatelj: Mestni
muzej Krško
2013, trda vezava,
17 × 23, 5 cm, 148 str.
ISBN 978-961-254-654-0
Cena: 20 € • Klubska cena: 15 €
Avtorji Moreno De Toni, Klara Kožar
Rosulnik, Marijanca Ajša Vižintin
glavna urednica Mirjam Milharčič Hladnik; uredniški
odbor Marianna Kosic, Marina Lukšić Hacin, Zaira
Vidali
Razvijanje medkulturne zmožnosti
pri učiteljih in učencih
Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih
in učencih Priročnik prinaša 15 delavnic, ki obravnavajo kulturno, etnično in jezikovno raznolikost
slovenske in italijanske družbe. Osredotoča se na
razvijanje medkulturnega dialoga med večinskimi,
priseljenskimi in manjšinskimi skupnosti ter na
razvijanje medkulturne zmožnosti vseh prebivalcev. Vsaka delavnica je sestavljena iz dveh delov.
Prvi del je namenjen učiteljem, zato so v njem
izpostavljeni cilji, teoretična izhodišča, napotki za
reševanje in literatura za nadaljnje delo. Drugi del
delavnice je delovni list na dveh straneh, namenjen kopiranju in neposredni uporabi v razredu.
Delavnice so izvedljive pri različnih šolskih predmetih (npr. slovenščina, italijanščina, zgodovina,
geografija, državljanska in domovinska vzgoja ter
etika, knjižnična informacijska znanja, sociologija, psihologija, antropologija itd.). Priporočamo
medpredmetno povezovanje. Ciljna skupina za
reševanje delavnic so predvsem osnovnošolci v
zadnjem triletju osnovne šole in srednješolci v Sloveniji oz. učenci nižjih in višjih srednjih šol v Italiji.
Knjižica je izšla tudi v italijanščini (Lo sviluppo
della competenza interculturale degli insegnanti
e degli allievi, ISBN 978961-254-653-3).
Izdajatelja: Inštitut za
slovensko izseljenstvo
in migracije;Slovenski
raziskovalni inštitut
(SLORI, Trst)
2013, mehka vezava,
21 × 29, 7 cm, 64 str.
ISBN 978-961-254-6526 | ni v prodaji
Avtor Trevor Shaw
John Oliver's Postojnska
jama of 1856
With an introduction by Trevor Shaw
Glavnina knjige je faksimile rokopisa, ki ga je
leta 1856 napisal angleški duhovnik John Oliver
po svojem obisku Postojnske jame v letih 1837
in 1852. Kljub temu v knjigi piše le malo o svojih
izkušnjah, saj je večji del knjige prevod Schnaffenrathovega vodnika Beschreibung der berühmten
Grotte bei Adelsberg in Krain iz leta 1834 v angle-
2.4.2014 14:32:23
Samostojne izdaje
ščino. Več Oliverjevih pripomb je v
posebnem dodatku, ki vsebuje nekaj
njegovih osebnih
opažanj, kot tudi
opis obiska Vilenice. Celota je ilustrirana s slikami iz takratnih knjig, kot tudi z nekaterimi njegovimi izvirnimi slikami in risbami. Daljši
uvod Trevorja Shawa, ki je odkril ta dragocen, vrsto
let domnevno izgubljen rokopis, razkrije, kdo je
bil avtor »J. O.« in obrazloži pomen prevedenega vodnika iz leta 1834, kot tudi njegov vpliv na
kasnejše vodnike po Krasu.
http://zalozba.zrc-sazu.si/p/11TS
2013, internetna objava, pdf, 183 str.
ISBN 978-961-254-472-0
Avtor Ivan T. Berend
prevedla Breda Rajar
Gospodarska zgodovina
Evrope v 20. stoletju
Ekonomski režimi od laissez-faire do globalizacije
Knjiga Ivana T. Berenda je vzorno delo zgodovine
burnega 20. stoletja skozi presek gospodarskih
sprememb. Berend je knjigo zastavil izrazito problemsko in primerjalno. Šest poglavij je strukturiranih glede na prevladujoče ideološke in ekonomske razvojne modele: liberalni ekonomski model
do prve svetovne vojne, konceptualna iskanja v
času med obema vojnama, model dirigiranega
gospodarstva, model centralnoplanske ekonomije,
model mešane ekonomije z državo blagostanja in,
kot zadnji globalizacijski model, model s težnjo po
POMLAD_14_02.indd 33
33
ponovnem uvajanju značilnosti liberalnega. Avtor
te historične razvojne modele presoja s stališča
dolgoročne kakovosti gospodarskega razvoja in
dosežene življenjske ravni prebivalstva skozi celotno stoletje, vključno z regionalnimi razlikami. Pri
tem je prepričljiv, saj mu je uspelo sintetizirati
množico gospodarsko-zgodovinskih procesov ter
jih panožno in območno razčleniti, tudi z zgovornimi primeri o (ne)uspehu nekaterih najpomembnejših podjetij, podjetnikov in projektov.
Nenazadnje sta ključ za razumevanje našega
časa prav dinamika in intenzivnost ekonomsko-socialne modernizacije
na evropski celini skozi
20. stoletje.
Založnika: Založba ZRC;
Modrijan založba
Izdajatelj: Inštitut za
kulturno zgodovino
2013, trda vezava,
17 × 24 cm, 360 str.
ISBN 978-961-254443-0 (ZRC SAZU),
ISBN 978-961-241-743-7 (Modrijan)
Cena: 39 € • Klubska cena: 37 €
Uredila Aleš Smrekar, Jernej Tiran
2Bparks MAINSTREAM
Knjiga 2Bparks MAINSTREAM je zaključna publikacija mednarodnega projekta Creative Sustainable Management, Territorial Compatible Marketing and Environmental Education to be Parks
(2Bparks), ki je trajal od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2013.
Projekt je z vključevanjem okoljskih vsebin v pro-
cese odločanja, razvojem trajnostnega turizma in ozaveščanjem
prispeval k trajnostni
rabi naravnih virov ter
h krepitvi povezav med
družbami, gospodarstvi
in zavarovanimi območji. V publikaciji so predstavljeni glavni rezultati projekta, s posebnim
poudarkom na njegovi
nadnacionalni razsežnosti, podana pa so tudi priporočila za trajnostno
upravljanje in načrtovanje zavarovanih območij v
prihodnje. Projekt je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa
MEDITERAN.
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
2013, mehka vezava, 21 × 29,7 cm, 136 str.
ISBN 978-961-254-444-7 | ni v prodaji
Uredili Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin
posamezni prispevki Erika Kržišnik, Wolfgang
Eismann, Željka Fink, Harry Walter, Valerij Mihailovič
Mokienko, Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Mateja
Jemec Tomazin, Marko Snoj, Peter Weiss, Ada
Vidovič Muha, Andreja Žele, Irena Stramljič Breznik,
Antica Menac, Mira Menac-Mihalić, Polona Gantar,
Nataša Jakop, Aleksandra Derganc, Natalia Bragina,
Marjeta Vrbinc, Alenka Vrbinc, Vida Jesenšek, Urška
Valenčič Arh, Jasmina Markič, Anka Sollner Perdih
Frazeološka simfonija
Sodobni pogledi na frazeologijo
2.4.2014 14:32:25
Samostojne izdaje
34
Frazeologija raziskuje možnosti in uresničevanje
večbesedne izrazne čustvenosti v jeziku, prek katere se med drugim razkrivajo tudi prvine narodnega značaja, ki se iz generacije v generacijo skladiščijo v našem mentalnem spominu. Frazeologija
kot veda je na Slovenskem zaživela v 80. letih in
od takrat dalje zaradi svoje izjemnosti in večplastnosti privablja mnoge raziskovalce. V tej prvi
večavtorski monografiji o frazeologiji predstavljamo 22 sodobnih pogledov na frazeologijo pri nas
in v evropskem prostoru. Tematsko smo jo uredili
v štiri sklope. V njih podajamo pregled razvoja
slovenske frazeologije in njenih prvih slovarskih
poskusov, razkrivamo skrivnosti frazeološkega
pomena, problematiziramo frazeološko zgradbo
v najširšem smislu in iščemo poti do frazeologije
drugih jezikov in narodov.
Delo je namenjeno jezikoslovcem, ki intenzivno
preučujejo frazeologijo, in tudi tistim, ki bi se s
frazeološkimi vprašanji želeli ukvarjati več, študentom, ki hrepenijo po pregledno urejeni sodobni
frazeološki literaturi, in ne nazadnje vsem ljubiteljem anomalnih jezikovnih enot.
Izdajatelj: Inštitut za slovenski
jezik Frana Ramovša
2013, mehka vezava, 17 × 24 cm, 283 str.
ISBN 978-961-254-436-2
Cena: 19 € • Klubska cena: 15 €
Avtor Jože Krašovec
Prevajanje med teorijo in prakso
Knjiga je sad študija, razmišljanja in preverjanja
ob najrazličnejših konkretnih primerih, ki je spremljalo avtorjevo strokovno in organizacijsko delo
POMLAD_14_02.indd 34
v pripravi komentiranega slovenskega standardnega prevoda Svetega
pisma (1996), priprave
faksimilne izdaje najstarejših slovenskih prevodov Svetega pisma v zbirki Biblia Slavica (2006) in
slovenske jeruzalemske
izdaje Svetega pisma, ki
nastaja od leta 2007, izid
celotnega komentiranega prevoda pa predviden
konec leta 2015. Študija sega v pričevanja o teoriji
in praksi prevajanja nazaj v antiko in razkriva dileme prevajanja klasičnih hebrejskih, grških, latinskih in drugih besedil. Razlike v jezikih in kulturah
so prevajalce spodbudile, da so si pridobili znanje
na vseh temeljnih področjih, ustrezno odgovorili
na potrebe prostora in časa svoje kulture in veliko
prispevali k ustvarjanju skupnega kulturnega in
duhovnega izročila. V rabi prevodov pomembno
vlogo igrajo literarni ustvarjalci. Med literarnimi
sredstvi, ki jih izbirajo, so posebno pomembne
metafore in simboli, ker v umetniških stvaritvah
širijo pomen na področja, ki so onkraj besede in
simbola.
Založnika: Slovenska akademija znanosti
in umetnosti; Založba ZRC
2013, mehka vezava, 16,5 × 23 cm, 207 str.
ISBN 978-961-254-430-0 (Založba ZRC),
ISBN 978-961-268-021-3 (SAZU)
Cena: 19 € • Klubska cena: 15 €
Uredili Petra Svoljšak, Miha Seručnik, Vanja
Kočevar
posamezni prispevki Janez Weiss, Hrvoje Krkez,
Andrej Nared, Dušan Kos, Miha Preinfalk, Boris
Golec
Med cesarstvom
in kraljestvom
Študija čezmejnih
kulturnozgodovinskih
povezav
Knjiga vsebuje šest študij, ki so nastale v okviru projekta EU pristopne
pomoči z naslovom Prebujena kulturna dediščina. Študije so posvečene
srednjeveški in zgodnje-novoveški zgodovini Bele
krajine in dela hrvaškega Pokolpja, ki ju je v preteklosti v mnogočem družila skupna usoda. Kljub
dejstvu, da je Bela krajina spadala v Sveto rimsko
cesarstvo, njena hrvaška soseščina pa je bila del
Ogrskega kraljestva, so pomembnejše plemiške
rodbine, ki se jim je uspelo uveljaviti v tem prostoru, imele posesti na obeh straneh meje. V 17.
in 18. stoletju so se zaradi intenzivnih kulturnih
stikov s sosednim prostorom tudi Belokranjci prištevali k Hrvatom.
Knjiga je izšla tudi v hrvaščini, z naslovom Između
Kraljevstva i Carstva. Studija prekograničnih kulturnopovijesnih veza (ISBN 978-961-254-461-4).
Izdajatelj: Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Soizdajatelj: Občina Črnomelj
2013, mehka vezava, 19 × 27 cm, 225 str.
ISBN 978-961-254-433-1 | ni v prodaji
2.4.2014 14:32:26
Samostojne izdaje
Uredil Igor Grdina
posamezni prispevki Igor Grdina, Kornelijus Platelis,
Ewa Kowalská, Petra Testen, Pavlina Bobič, Andrej
Rozman, Konstantin Vladimirovič Nikiforov, Katja
Mihurko Poniž, Neža Zajc
Eliminacionizem in emancipacija
Zbornik razprav
Zbornik se loteva tematizacije doslej neopažene
zveze med eliminacionizmom in emancipacijo.
Obe težnji, ki sta močno
zaznamovali modernizacijske procese v novoveški Evropi, se v različnih epohah in situacijah
nista samo izpodrivali,
marveč tudi izmenjevali. Temeljno vprašanje,
ki se ga pri analizi številnih konkretnih primerov lotevajo avtorji
zbornika, je: čemu doslej
nobena emancipacija ni
mogla brez eliminacionizma, torej brez izključevanja in izbrisovanja. Prav s tem se je emancipacija
usodno omejila. Emancipacija in eliminacionizem
sta v zborniku obravnavana kot pojma, ki zaobsegata celotno področje kulture; nikakor nista
omejena samo na politiko ali gospodarstvo, kjer
je njena prisotnost najočitnejša.
Izdajatelj: Inštitut za kulturno zgodovino
2013, mehka vezava, 14,8 × 21 cm, 132 str.
ISBN 978-961-254-422-5
Cena: 9 € • Klubska cena: 6 €
POMLAD_14_02.indd 35
35
Avtorica Duška Knežević Hočevar
Etnografija medgeneracijskih
odnosov
Dom in delo na kmetijah
skozi življenjske pripovedi
V Sloveniji sta že nekaj let
v veljavi ukrepa zgodnjega
upokojevanja kmetov in
pomoči mladim prevzemnikom kmetij prav s ciljem, da
se spodbudi prenos kmetije
na mlajšo generacijo, zadrži mlade ljudi na podeželju
in izboljša razvojna sposobnost prevzetih kmetij. Koga
sta ukrepa dejansko nagovorila, smo tokrat opazovali z vidika doživljanja in razumevanja prepletanja, usklajevanja ali pa oviranja dejavnosti na
področju dela in doma pri vseh odraslih članih
večgeneracijskih kmečkih družin. S takim opazovanjem smo skušali odkriti večplastno upravljanje kmetije, oziroma ugotoviti, kako, če sploh,
so vanj vpleteni ženske in moški, mlajši in starejši
člani družine v toku svojega življenja. S pomočjo
njihovih kariernih in življenjskih pripovedi bo bralstvo bolje razumelo vire za razvoj raznovrstnih
oblik odnosov in praks med starejšimi in mlajšimi
generacijami v kontekstu družinske dinamike ter
razloge za obnavljanje ali pa opuščanje družinskega kmetovanja.
Izdajatelj: Družbenomedicinski inštitut
2013, mehka vezava, 16,5 × 23,4 cm, 248 str.
ISBN 978-961-254-419-5
Cena: 19 € • Klubska cena: 15 €
Jezikovno svetovanje
Spletno mesto z naslovom Jezikovno svetovanje
je zasnovano kot rastoča spletna publikacija, ki
je ne le svetovalnica za jezikovne težave uporabnikov slovenščine, temveč prek indeksa ključnih
besed in jezikoslovnih področij, na katera ta
sodijo, tudi urejena zbirka jezikovnih vprašanj.
S spletiščem Inštitut za slovenski jezik nadaljuje
več kot 100-letno tradicijo jezikovnega svetovanja na Slovenskem, ki je z razmahom inter-
neta dobilo nove razsežnosti. Uporabnik lahko
vprašanje zastavi anonimno, ne da bi razkril svoj
e-naslov, sodelavci inštituta pa nanj odgovorijo
in odgovor objavijo na spletu. Vprašanja so največkrat povezana s pravopisom in slovnico, precej pa je tudi odgovorov na dileme, ki jih poraja
jezikovni razvoj. Vsebinska analiza posameznih
vprašanj ponuja relevantno zbirko podatkov, ki
so potrebni za koncipiranje novih priročnikov,
prilagojenih izrecno izraženim potrebam jezikovnih uporabnikov.
http://isjfr.zrc-sazu.si/svetovalnica
2.4.2014 14:32:27
Revije
36
REVIJE
Arheološki vestnik
Uredništvo: Andreja Dolenc Vičič (izvršna
urednica), Janez Dular, Jana Horvat, Zvezdana
Modrijan, Marjeta Šašel Kos, Benjamin Štular,
Sneža Tecco Hvala (glavna urednica), Biba
Teržan, Borut Toškan, Peter Turk, Marko
Dizdar (zunanji član), Paul Gleirscher (zunanji
član), Claudio Zaccaria (zunanji član)
Izdajatelj: Inštitut za arheologijo
Arheološki vestnik je osrednja slovenska arheološka revija. Objavlja izvirne znanstvene in strokovne prispevke, ki predstavljajo izsledke raziskav
na področju arheologije v
vzhodnoalpskem, severnojadranskem in zahodnobalkanskem prostoru s težiščem na slovenskem in sosednjem
ozemlju. Odprta je za
diskusije o novih teoretskih pogledih in metodoloških pristopih ter za kritična ovrednotenja, prav
tako za prispevke drugih
znanstvenoraziskovalnih
področij, ki v povezavi z
arheologijo osvetljujejo preteklost tega prostora (antična zgodovina, epigrafika, numizmatika,
fizična antropologija, arheozoologija, arheobotanika, arheoastronomija, paleookolje ipd.). V objavo sprejemamo tudi tematske sklope razprav s
POMLAD_14_02.indd 36
posameznih znanstveno-strokovnih posvetov in
srečanj.
Izhaja od leta 1950.
Tiskana izdaja: ISSN 0570-8966
E-izdaja: ISSN 1581-1204, http://av.zrc-sazu.si
letna naročnina (ena številka): 50 €
letna naročnina za študente: 40 €
posamezna številka: 60 €
posamezna številka za člane Slovenskega arheološkega društva in člane knjižnega kluba Založbe ZRC: 50 €
Acta geographica Slovenica
/ Geografski zbornik
Uredništvo: Blaž Komac (glavni urednik),
Drago Perko (odgovorni urednik), Mimi
Urbanc (družbena geografija), Matija Zorn
(fizična geografija), Drago Kladnik (regionalna
geografija), Rok Ciglič (pomočnik)
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
Acta geographica Slovenica ali Geografski zbornik
je osrednja slovenska znanstvena geografska revija. Med letoma 1952 in
2002 je praviloma izhajala enkrat letno, od leta
2003 pa izhaja dvakrat
letno. Sprva se je imenovala Geografski zbornik ali Acta geographica, od leta 2002, ko se ji
je pridružila znanstvena revija Geographica
Slovenica, ki je izhajala
med 1972 in 2002, pa
nosi današnje združeno ime. Od leta 1993 izhaja
v angleščini in slovenščini, od leta 1995 tudi na
medmrežju. Revija objavlja znanstvene članke z
vseh področij geografije in sorodnih strok. Od
leta 2003 je vključena v SCI Expanded in je med
bolj citiranimi slovenskimi znanstvenimi revijami v tujini.
Izhaja od leta 1952.
Tiskana izdaja: ISSN 1581-6613
E-izdaja: ISSN 1581-8314, http://ags.zrc-sazu.si
letna naročnina (dve številki): 20 €
letna naročnina za ustanove: 28 €
posamezna številka: 12,5 €
posamezna številka za ustanove: 16 €
Acta carsologica /
Krasoslovni zbornik
Uredniški odbor: Pavel Bosak, Jože Čar, Franci
Gabrovšek (glavni urednik), Matija Gogala,
Andrej Kranjc (sourednik), Marcel Lalkovič,
Jean Nicod, Mario Pleničar, Nataša Ravbar
(sourednik), Tadej Slabe
Izdajatelj: Inštitut za raziskovanje krasa
Soizdajatelj: Slovenska akademija
znanosti in umetnosti
Acta carsologica / Krasoslovni zbornik je osrednja
in edina slovenska revija za krasoslovje z mednarodnim uredniškim odborom. Objavlja obsežnejše znanstvene razprave in prispevke krasoslovne
vsebine (morfologija in geneza krasa, speleološke raziskave, živi svet na krasu, človek in kras)
in krajša poročila o dogajanjih v stroki ter o stro-
2.4.2014 14:32:28
Revije
kovni literaturi. V reviji
sodelujejo domači in
tuji avtorji, prispevki
so pisani angleškem
jeziku, izvlečki pa tudi
v slovenskem jeziku.
Revija je vključena v
več mednarodnih baz,
med njimi tudi v bazo
SCI Expanded.
Izhaja od leta 1955.
Tiskana izdaja:
ISSN 0583-6050
E-izdaja: ISSN 1580-2612, http://carsologica.zrc-sazu.si
letna naročnina [Slovenija] (dve številki): 25 €
letna naročnina za tujino: 40 €
posamezna številka [Slovenija]: 15 €
posamezna številka za tujino: 25 €
Traditiones
Uredniški odbor: Jurij Fikfak, Ingrid Slavec
Gradišnik (glavna urednika), Tatiana Bajuk
Senčar, Marjetka Golež Kaučič, Marija Klobčar,
Marko Terseglav
Izdajatelj: Glasbenonarodopisni inštitut;
Inštitut za slovensko narodopisje
Soizdajatelj: Slovenska akademija
znanosti in umetnosti
Znanstvena revija Traditiones prinaša recenzirane
znanstvene in strokovne prispevke v slovenskem
ali tujih jezikih, ki obravnavajo različne teme s
področja slovenske, evropske in zunajevropske
etnologije, folkloristike in sorodnih ved. Razvrščeni
POMLAD_14_02.indd 37
37
so v razdelke Razprave in
razgledi, Gradivo, Knjižne
ocene in poročila. Članki
so opremljeni z izvlečki
in obširnejšimi povzetki
v tujih jezikih.
Izhaja od leta 1972.
Tiskana izdaja: ISSN 0352-0447
E-izdaja: ISSN 1855-6396,
http://traditiones.zrc-sazu.si
letna naročnina (dve številki): 18 €
letna naročnina za študente: 12 €
posamezna številka: 12,5 €
Filozofski vestnik
Uredniški odbor: Aleš Erjavec, Peter Klepec
(odgovorni urednik), Rado Riha, Jelica
Šumič-Riha (glavna urednica), Matjaž Vesel,
Alenka Zupančič
Izdajatelj: Filozofski inštitut
Filozofski vestnik je znanstveni časopis za filozofijo
z interdisciplinarno in mednarodno usmeritvijo in
je forum za diskusijo o širokem spektru vprašanj
s področja sodobne filozofije, etike, estetike, politične, pravne filozofije, filozofije jezika, filozofije
zgodovine in zgodovine politične misli, epistemologije in filozofije znanosti, zgodovine filozofije in
teoretske psihoanalize. Odprt je za različne filozofske usmeritve, stile in šole ter spodbuja teoretski
dialog med njimi.
Letno izidejo tri številke. V prvi in tretji so objavljeni prispevki domačih in tujih avtorjev v slovenskem jeziku s povzetki v slovenskem in angleškem
jeziku. Druga številka je
mednarodna in posvečena temi, ki jo določi
uredniški odbor. Prispevki so objavljeni v
angleškem, francoskem
in nemškem jeziku s
povzetki v angleškem
in slovenskem jeziku.
Izhaja od leta 1989.
Tiskana izdaja:
ISSN 0353-4510
E-izdaja: http://
fi.zrc-sazu.si/?q=filozofski_vestnik
letna naročnina: 21 € (3 številke) : 21 €
letna naročnina za študente in dijake: 12, 5 €
posamezna številka: 10 €
Dve domovini / Two Homelands
Uredništvo: Jernej Mlekuž (glavni urednik),
Marina Lukšič-Hacin (odgovorna urednica),
Jure Gombač, Mirjam Milharčič Hladnik,
Kristina Toplak
Izdajatelj: Inštitut za
slovensko izseljenstvo
in migracije
Interdisciplinarna, mednarodna in večjezična
revija je osrednja slovenska znanstvena revija s
področja migracij. Namenjena je objavi znanstvenih in strokovnih člankov,
2.4.2014 14:32:32
Revije
38
poročil, razmišljanj in knjižnih ocen s področja
humanističnih in družboslovnih ved, ki obravnavajo različne vidike migracij.
Izhaja od leta 1990.
Tiskana izdaja: ISSN 0353-6777
E-izdaja: http://twohomelands.zrc-sazu.si/?home
letna naročnina za posameznike (dve številki): 18 €
letna naročnina za institucije: 28 €
posamezna številka za posameznike: 11 €
posamezna številka za institucije: 16 €
Jezikoslovni zapiski
Uredniški odbor: Kozma Ahačič, Hubert
Bergmann, Metka Furlan, Mateja Jemec
Tomazin, Karmen Kenda-Jež, Valerij M.
Mokijenko, Alenka Šivic-Dular, Peter Weiss
(urednik), Andreja Žele
Izdajatelj: Inštitut
za slovenski jezik
Frana Ramovša
V jezikoslovni reviji so
objavljeni razprave,
članke, gradivo, ocene
in poročila predvsem s
področja slovenskega
jezikoslovja. Vsebinsko
obravnavajo predvsem
teme iz leksikologije,
slovaropisja, dialektologije, etimologije, frazeologije, glasoslovja, imenoslovja in terminologije.
Izhaja od leta 1991.
Tiskana izdaja: ISSN 0354-0448
POMLAD_14_02.indd 38
E-izdaja: ISSN 1581-1255, http://isjfr-s.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/14
letna naročnina (dve številki): 10 €
letna naročnina za študente: 8 €
posamezna številka: 7 €
Acta historiae artis Slovenica
Uredniški odbor: Tina Košak, Ana Lavrič,
Barbara Murovec, Mija Oter Gorenčič, Blaž
Resman, Helena Seražin
Izdajatelj:
Umetnostnozgodovinski
inštitut Franceta Steleta
Acta historiae artis Slovenica je znanstvena revija, ki predstavlja rezultate raziskav in študij
o zgodovini umetnosti
na Slovenskem in o njeni vpetosti v evropska
umetnostna dogajanja.
Prispevke ilustrirajo številne črno-bele in barvne reprodukcije. Besedila
neslovenskih avtorjev so objavljena v jeziku izvirnika s slovenskim povzetkom, slovenskim besedilom
so dodani povzetki v tujih jezikih.
Izhaja od leta 1996.
Tiskana izdaja: ISSN 1408-0419
E-izdaja: http://uifs1.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/20
letna naročnina [posamezniki/Slovenija] (dve številki): 35 €
letna naročnina za tujino/ustanove: 48 €
letna naročnina za študente: 25 €
posamezna številka: 25 €
Slovenski jezik / Slovene
Linguistic Studies
Uredniški odbor: Kozma Ahačič (sourednik),
Grant H. Lundberg (sourednik); Marc L.
Greenberg, Marjeta Humar, Majda Merše,
Marko Snoj, Peter Weiss, Marina Zorman
Izdajatelj: Inštitut za slovenski
jezik Frana Ramovša
Soizdajatelja: The Joyce and Elizabeth Hall
Center for the Humanities, University of
Kansas, Lawrence; College of Humanities,
Brigham Young University, Provo, Utah
Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies je revija,
namenjena jezikoslovju, in sicer izključno slovenističnim prispevkom.
Razpoznavni znak revije
sta večjezičnost in mednarodni značaj. Revija
želi prispevati k nastajanju kakovostnih slovenističnih jezikoslovnih
raziskav, obogatenih
z idejami in dognanji
raziskovalcev različnih
strokovnih usmeritev,
izobrazbe in kulturnih
pogledov.
Izhaja od leta 1997.
Tiskana izdaja: ISSN 1408-2616
E-izdaja: http://sjsls.byu.edu/
posamezna številka (vsako drugo leto): 11 €
2.4.2014 14:32:37
Revije
39
Studia mythologica Slavica
Hacquetia
Uredništvo: Monika Kropej (odgovorna
urednica), Vlado Nartnik, Andrej Pleterski
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
Uredniški odbor: Ingi Agnarsson, Andraž
Čarni, Igor Dakskobler, Ivan Kos, Petra Košir,
Simona Kralj-Fišer, Matjaž Kuntner, Vlado
Matevski, Ladislav Mucina, Boštjan Surina,
Ellen Strong, Urban Šilc (glavni urednik)
Izdajatelj: Biološki
inštitut Jovana Hadžija
Soizdajatelj: Dipartimento di Lingue e
Civilta dell'Europa Centro-Orientale,
Università degli Studi di Udine
Glavni cilj revije je spodbujanje raziskav mitopoetičnega izročila slovanskih narodov in analize virov
slovanske mitologije. Revija objavlja podrobne
analize slovanskih mitopoetičnih izročil in primerjalne študije mitoloških in religioznih pojmovanj
starejših slovanskih, evrazijskih in drugih civilizacij. Revija ima mednarodni in multidisciplinarni značaj in je tematsko
zanimiva za področje
etnologije, filologije,
zgodovine, arheologije,
religiologije, literarne
zgodovine in filozofije.
Revija je bila ustanovljena v sodelovanju Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in
Oddelka za lingvistiko
Univerze v Pisi, od leta 1999 naprej izhaja v sodelovanju z Univerzo v Vidmu.
Izhaja od leta 1998.
Tiskana izdaja: ISSN 1408-6271
E-izdaja: ISSN 1581-128X, http://sms.zrc-sazu.si
letna naročnina (ena številka): 18 €
POMLAD_14_02.indd 39
Hacquetia je znanstvena revija, ki objavlja
prispevke s področja
taksonomskih, florističnih, favnističnih,
fitocenoloških, biocentoskih in palinoloških raziskav. Spodbuja pospešene in poglobljene raziskave, nudi
prostor za združevanje raziskovalcev s teh področij, jim daje možnost soočenja različnih mnenj
in pristopov, pa tudi polemičnega razpravljanja.
Posebna rubrika je namenjena poročilom in ocenam domačih in tujih tovrstnih objav. Prispevki so
v slovenskem jeziku, del objav je tudi v angleščini.
Izhaja od leta 2002.
Tiskana izdaja: ISSN 1581-4661
E-izdaja: ISSN 1854-9829, http://hacquetia.zrc-sazu.si
letna naročnina (dve številki): 16, 5 €
Intihar Ferjan, Stanko Kokole, Dušan Koman
(Koledar razstav), Mojca Marjana Kovač,
Vesna Krmelj, Mija Oter Gorenčič, Eva Sapač,
Blaž Resman, Samo Štefanac, Polona Vidmar
Izdajatelj: Umetnostnozgodovinski
inštitut Franceta Steleta
Revija objavlja aktualne umetnostnozgodovinske
prispevke: recenzije knjig, revij, razstav in katalogov, intervjuje z umetnostnimi zgodovinarji in
umetniki, krajše znanstvene prispevke, poročila
o projektih in strokovnih posvetih, prispevke
s področja konservatorsko-restavratorske
problematike, umetnostnozgodovinsko bibliografijo, koledar razstav
v Sloveniji in na tujem
in vse drugo, kar lahko
doprinese k večji informiranosti, h kvaliteti
strokovnega dela in k
boljšemu razumevanju
likovne umetnosti.
Izhaja od leta 2003.
Tiskana izdaja: ISSN 1581-7512
E-izdaja: http://uifs1.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/345
letna naročnina: 11 € (4 številke) : 11 €
letna naročnina za študente in upokojence: 7,4 €
posamezna številka: 3,7 €
Umetnostna kronika
Uredniški odbor: Barbara Murovec (glavna in
odgovorna urednica), Marjeta Ciglenečki, Jana
2.4.2014 14:32:38
Revije
40
40
PRIHAJAJOČI DOGODKI V AZILU
Izvestje Raziskovalne
postaje ZRC SAZU
v Novi Gorici
Založnik: Raziskovalna postaja
ZRC SAZU, Nova Gorica
Od leta 2004 Raziskovalna postaja
ZRC SAZU v Novi
Gorici izdaja publikacijo Izvestje, v
kateri sodelavci
letno predstavljajo izsledke iz svojega znanstvenoraziskovalnega dela na
področju zgodovine, jezikoslovja,
umetnostne zgodovine, bibliotekarstva in
etnologije zahodnega slovenskega narodnostnega prostora. Letnik Izvestje ima od leta
2010 poleg stalnih rubrik Članki ter Poročilo
o delu še rubriko Poročila o vsebinah humanističnih in družboslovnih revij v Furlaniji-Julijski krajini, v kateri je slovenskim bralcem
predstavljena vsebina posameznih periodičnih (znanstvenih in strokovnih) naslovov iz
vzhodnega italijanskega prostora. Izdajanje
poljudnoznanstvene periodične publikacije
Izvestje pomembno prispeva k spoznavanju
in širjenju novosti raziskav zahodnega slovenskega narodnostnega prostora ter k dvigu splošne znanstvene kulture na področju
humanistike in družboslovja.
Izhaja od leta 2004.
Tiskana izdaja: ISSN C504-2240
POMLAD_14_02.indd 40
De musica disserenda
Uredniški odbor: Matjaž Barbo, Nataša
Cigoj Krstulović, Metoda Kokole, Jurij Snoj
(glavni in odgovorni urednik), Katarina
Šter
Izdajatelj: Muzikološki inštitut
De musica disserenda je muzikološka znanstvena revija. Namenjena je objavljanju
znanstvenih razprav z vseh področij sodobne muzikologije (tako historičnih kot sistematičnih), pa tudi interdisciplinarnih razprav v zvezi z glasbo. Revija želi v slovenskem kulturnem
prostoru omogočiti
uveljavljanje novih
dognanj in pogledov na fenomen glasbenega
v vsej njegovi razsežnosti.
Izhaja od leta 2005.
Tiskana izdaja: ISSN 1854-3405
E-izdaja: http://mi-s.zrc-sazu.si/
index.php?q=en/node/17
letna naročnina (dve številki): 10 €
letna naročnina za študente: 5 €
posamezna številka: 6 €
17. 4. OB 19. uri
HČI PUŠČAVE / predstavitev knjige in pogovor
z avtorico
Pogovor z avtorico knjige Hči puščave ddr. Miro Delavec Touham.
Pogovor o knigi in izseljenski izkušnji gostje bo vodila Marijanca Ajša
Vižintin, sodelavka Inštituta za izseljenstvo in migracij ZRC SAZU.
22. 4. ob 20.uri
HAMELN 1284: ČAROBNA PIŠČAL / koncert
Koncert iz cikla Stara glasba na Novem trgu
8. 5. ob 18.uri
SLEDI / DIE SPUREN / odprtje razstave
Odprtje avstrijsko – slovenske potujoče razstave Sledi / Die Spuren
ob 100. obletnici začetka 1. svetovne vojne.
15. 5. ob 19. uri
PRVA SVETOVNA VOJNA IN STRIP / pogovor
Slovenski in avstrijski stripovski avtorji in zgodovinarji se bodo
pogovarjali kako je različnim stripovskim avtorjem uspelo ujeti
duha prve svetovne vojne, kakšna je specifika stripovske poetike
in kako je združljiva z dokumentaristično in zgodovinopisno etiko.
21. 5. ob 19.uri
KO JE DUŠA POSLANA NA DELO: USODA KOGNITARIATA V POSTINDUSTRIJSKI DRUŽBI / Okrogla miza
Franco Berardi - Bifo, Samo Tomšič, Nikolai Jeffs in Andrej Pavlišič
se bodo pogovarjali o tesnobah v sodobnem kapitalizmu ter o
prekarizaciji delavcev kot temelju nove subjektivizacije, ki raztaplja
obljube o progresivnosti zgodovine in lepši prihodnosti.
22. 5. ob 20. uri
ZUPAN: NEMŠKE ARIJE / koncert
Koncert iz cikla Stara glasba na Novem trgu
9. 6. ob 18. uri
SARAJEVSKI JUDJE / odprtje razstave
Odprtje razstave fotografij, ki dokumentirajo izkušnjo bosanskih
Judov med obleganjem Sarajeva.
Dodatne informacije o dogodkih na www.zrc-sazu.si
2.4.2014 14:32:48
KNJIGARNA AZIL in ATRIJ ZRC
Novi trg 2, 1000 Ljubljana
KNJIŽNI KLUB
ZALOŽBE ZRC
Založba prek knjižnega kluba AZIL
ponuja možnost nakupa svojih
publikacij po dostopnejših cenah.
Člani kluba lahko po znižanih
cenah kupujejo v Knjigarni AZIL in
neposredno pri ZALOŽBI ZRC.
Ponudba zaradi zakona o enotni ceni
knjige velja le za izdaje starejše od
šestih mesecev.
Klub svojim članom ponuja redno
obveščanje o novih izdajah ZALOŽBE
ZRC po elektronski ali navadni pošti.
Včlanite se lahko z nakupom prek
spleta ali v Knjigarni AZIL.
Nekatere publikacije z oznako »ni v
prodaji« lahko dobite brezplačno, s pisno
prošnjo na naslov založbe. Na voljo pa
so tudi na spletnem katalogu, kjer je
predstavljenih več kot 1000 monografskih
publikacij ZRC SAZU, skoraj 200 jih je v
celoti prosto dostopnih v pdf formatu.
http://zalozba.zrc-sazu.si/sl/publikacije
POMLAD_14_ovitek.indd 2
Katalog Založbe ZRC
pomlad 2014
Uredil: Aleš Pogačnik
Oblikovanje in prelom: Brane Vidmar
Založila: Založba ZRC, ZRC SAZU
Tisk: Collegium graphicum, d. o. o., Ljubljana
Ljubljana, april 2014
Spletni katalog vseh izdaj s podrobnejšimi predstavitvami:
http://zalozba.zrc-sazu.si
Sedež založbe/poštni naslov:
Založba ZRC, Novi trg 2, p. p. 306, 1001 Ljubljana
Tel.: 01/470 64 74
Faks: 01/425 77 94
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: http://zalozba.zrc-sazu.si
Prodaja:
Gosposka 13/II, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 64
Faks: 01/425 77 94
GSM: 040 641 705
Knjigarna AZIL:
Novi trg 2, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 75
E-pošta: [email protected]
ATRIJ ZRC:
Novi trg 2, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 16
E-pošta: [email protected]
Knjigarna Azil je akademska
knjigarna, ki deluje pod okriljem ZRC SAZU in pokriva
domače in tuje družboslovje ter humanistiko. Celotni
knjižni program Založbe ZRC je tu na voljo po ugodnih klubskih
cenah. Nudimo tudi možnost naročanja znanstveno-strokovnih
knjig tujih založb.
Naša matična lokacija je v centru mesta na Novem trgu, kjer v
okviru knjigarniško-kavarniškega kompleksa najdete tudi Kavarno
LP z bogato ponudbo časopisja in prijetnimi kotički za branje in
druženje.
T. 01 4706 475, E. [email protected]
Odprto od ponedeljka do petka od 10h do 20h, sobota od 10 do 14h.
www.azil.zrc-sazu.si
Atrij ZRC deluje kot javni prostor za promocijo
znanosti oz. za promocijo
znanstveno-raziskovalnega
dela osemnajstih inštitutov
ZRC SAZU ter sorodnih inštitucij doma in po svetu. V njem se izvajajo simpoziji, konference, predavanja, predstavitve knjig, razstave,
otroške delavnice, novinarske konference in protokolarni sprejemi.
Prenovljeni Atrij ZRC v svoj prostor z zastekljeno streho, masivnimi
oboki in arkadnimi hodniki sprejme do 200 obiskovalcev. Atrij je
ogrevan in ima potrebno avdiovizualno opremo.
T. 01 4706 416 , E. [email protected]
2.4.2014 14:31:11
ZALOŽBA ZRC
založba znanstvene literature
HUMANIS TIK A • DRUŽBOSLOVJE • NAR AVOSLOVJE
Založba ZRC je specializirana za izdaje znanstvene in
strokovne literature predvsem s področja humanističnih ved, založniški program pa zajema tudi nekatere
družboslovne in naravoslovne vede in izdaje s področja družbenomedicinskih in sorodnih ved. Zalaga in
izdaja izvirne znanstvene in strokovne monografije,
prevode znanstvene literature, slovarje, kritične izdaje
virov, znanstvene in strokovne revije, kartografska dela,
strokovne priročnike itd. Poleg knjižne produkcije dejavnost založbe obsega tudi elektronske medije (CD-plošče,
prosto dostopne spletne publikacije) in avdiovizualno
produkcijo (znanstveno-dokumentarni filmi). Založba
ZRC deluje znotraj Znanstvenoraziskovalnega centra
SAZU kot enota za založniško in izdajateljsko dejavnost.
POMLAD_14_ovitek.indd 1
K ATA L O G
pomlad 14
2.4.2014 14:31:10