Opcijska kartica M-Bus / Energija/Volumen/2WZ navodila

Comments

Transcription

Opcijska kartica M-Bus / Energija/Volumen/2WZ navodila
MONTAŽNA
NAVODILA
MONTA
žNA NAVODILA
Opcijska
kartica
CF-EchoII,II,CF
CF51,
51,CF
CF55
55
Opcijska
kartica
CF-Echo
1. Dobavni
komplet
1. Dobavni
komplet
- Opcijska
- Opcijska
karticakartica
Montažna
navodila
- Montažna navodila
2. Splošno
2. Splošno
merilnika
toplotne
energije
je sestavni
del visoko
OpcijskaOpcijska
kartica kartica
merilnika
toplotne
energije
je sestavni
del visoko
kakovostkakovostnega
merilnega
sistema. Dabrezhibno
bi zagotovili
brezhibno
montažo ter
nega merilnega
sistema.
Da bi zagotovili
monta
žo in delovanje,
in delovanje,
ter hkrati
delovali vinskladu
z varnostnimi
in garancijskimi
morate natandolocili,
čno upomorate
števati natancno
naslednjeupoštevati
napotke. naslednje napotke.
hkrati delovali
v skladu
z varnostnimi
garancijskimi
določili,
2.1 Varnostni napotki
2. 1 Varnostni napotki
Toplovodna in elektricna omrežja delujejo pri visokih temperaturah in tlakih oz. visoki napetosti. Napacno ravnanje lahko povzroci
težkeintelesne
lahko merilne
naprave
in opremo montirajo
le strokovno
usposobljene
izobražene
osebe.
Toplovodna
električpošodbe.
na omrežZato
ja delujejo
pri visokih
temperaturah
in tlakih oz.
visoki napetosti.
Napačinnoustrezno
ravnanje
lahko povzro
či
Cevi
morajo
biti
ozemljene.
Omrežna
napetost
(opcija)
mora
biti
izklopljena
še
pred
odpiranjem
racunske
enote.
težke telesne pošodbe. Zato lahko merilne naprave in opremo montirajo le strokovno usposobljene in ustrezno izobražene osebe.
Cevi morajo biti ozemljene. Omrežna napetost (opcija) mora biti izklopljena še pred odpiranjem računske enote.
2. 2 CE oznaka in razred varnosti
2. 2 CE oznaka in razred varnosti
Opcijske kartice za CF-Echo II, CF51 in CF55 ter njihova oprema izpolnjujejo zahteve smernic CE in
spadajo v ekološki razred C (industrijska uporaba) po dolocilih DIN EN 1434.
Opcijske kartice za CF-Echo II, CF51 in CF55 ter njihova oprema izpolnjujejo zahteve smernic CE in
spadajo v ekološki razred C (industrijska uporaba) po določilih DIN EN 1434.
• Temperatura okolice (racunska enota):
+5°C...+55°C (namestitev v zaprtih prostorih)
• Temperatura skladišcenja (brez baterije):
-10°C...+60°C
Temperatura
okolice
(računska
+5°C...+55°C
(namestitev
prostorih)
• Relativna
zracna
vlažnost:enota):
< 95%
(sestavljenav zaprtih
naprava).
Temperatura skladiščenja (brez baterije): -10°C...+60°C
• Razred zašcite (racunska enota):
IP64 nach DIN40050
Relativna zračna vlažnost:
< 95% (sestavljena naprava).
• za
EMV:
EN1434
(EN50081-1 / EN 50082-1)
ščite (računska enota):
IP64 nach
DIN40050
Razred
•
•
•
•
• EMV:
2. 3 Drugi pomembni napotki
EN1434 (EN50081-1 / EN 50082-1)
• Montažno
mestonapotki
izberite tako, da prikljucni vodi volumskega dela in kabli temperaturnega tipala ne bodo potekali v bližini
2. 3 Drugi
pomembni
•
•
•
•
•
napajalnih vodov ali virov elektromagnetnih motenj (min. 50 cm razmaka).
•
Ne
polagajte
kablatako,
na vroce
cevovode.
Montažno mesto
izberite
da priklju
čni vodi volumskega dela in kabli temperaturnega tipala ne bodo potekali v bližini
•
Poškodovanje
umeritvenih
plomb
pomeni
izgubo
veljavnosti
umeritve in garancije.
napajalnih vodov ali virov elektromagnetnih
motenj
(min.
50 cm razmaka).
•
Ohišje
se
lahko
cisti
le
z
zunanje
strani,
s
pomocjo
mehke,
rahlo
navlažene krpe. Ne uporabljajte nobenih čistil.
Ne polagajte kabla na vroče cevovode.
•
Montaža
mora
biti
opravljena
po
dolocilih
standarda
DIN
4713
oz.
DIN EN1434.
Poškodovanje umeritvenih plomb pomeni izgubo veljavnosti umeritve in garancije.
Ohišje se lahko čisti le z zunanje strani, s pomočjo mehke, rahlo navlažene krpe. Ne uporabljajte nobenih čistil.
Montaža mora biti opravljena po določilih standarda DIN 4713 oz. DIN EN1434.
3. Opcijske kartice
3. 1 Izvedbe
3. Opcijske
kartice
Tip
3. 1 Izvedbe
Tip
M-Bus
2 zunanja vodomera
Energija / Volumen Impulzni izhod
MBUS2WM
•
•
M-Bus
2
zunanja
vodomera
Energija / Volumen Impulzni izhod •
MBUSREP
•
Dvojni M-Bus izhod (za CF55) ••
MBUS2WM
MBUSREP
•
•
•
•
2 Tehnicni podatki
3.2. 3. Technische
Daten
2.1 M-Bus
(dvojniM-Bus
M-BUS nur
za CF55)
3.2.13. M-Bus
(2-fach
CF 55)
{
{
86 87 88 89 24 25
{
{
{
M-Bus 2 M-Bus 1
52 53 24 25
• Protokol: M-BUS glede na dolocila EN1434-3
• Protokoll:
M-Bus entsprechend EN1434-3
• Premer kabla 3,5 ... 6,5mm
• Kabeldurchmesser
3,5 ... 6,5mm
• Presek žice 0,2 ... 1,5mm2
• Aderquerschnitt
0,2 ... 1,5mm2
• Hitrost prenosa (po izbiri) 300; 1200; 2400 (tovarniška nastavitev); 9600
• Baudrate (wahlweise) 300; 1200; 2400 (werksseitig); 9600
Pri napravah z baterijskim napajanjem je najvecja pogostnost odcitavanja enkrat na uro.
Bei batteriebetriebenen
Geräten
beträgt
die maximale
Auslesehäufigkeit
einmal pro Stunde.
Ce se naprava odcitava
pogosteje,
se skrajša
življenjska
doba baterij
Werden
die
Geräte
häufiger
ausgelesen,
so
wird
die
Batterielebensdauer
eingeschränkt
(priporoca se omrežni napajalnik).
(Netzteil empfohlen).
Sponki M-BUS 2
Sponki M-BUS 1
3. 2.2 Zunanji vodomer (2 locena vhoda)
3.2.2 Externe Wasserzähler (2 getrennte Eingänge)
karakteristika glede na EN1434-2 - 7.1.5 razred IC
10
1
10
25
251
100
1000
250
250 0
Dezimalstellen [m3]
2
2
1
1
0
0
Vhod vodomer 2
+
2,5
22,5
Vhod vodomer 1
Sponki M-BUS
M-Bus
1
12
WZ2
Vrednost impulza [l/Imp.]
Decimalna mesta
Impulswertigkeit
[L/Imp.][m3]
+
• Impulzni vhod
Impulseingang
entsprechende
EN1434-2
- 7.1.5kontakt
Klasse ali
IC staticni rele
• Dajalnik impulzov Charakteristik
Reed kontakt,
Open kolektor,
odprt praznilni
Impulsgeber
Reedkontakt,
Open
Collector,
Open
Drain
oder
statisches
Relais
• Maks. frekvenca
5 Hz
Max.
Frequenz
5
Hz
• Min. trajanje impulza
100ms
Minimale
• Maks.Impulsdauer
upornost Ron 100ms
10kΩ
Max.
Widerstand
Ron 10 kΩne
• Galvanska
locitev
galvanische
Trennung nein 3,5 ... 6,5mm
• Premer kabla
Kabeldurchmesser
3,5 ...0,2
6,5mm
• Presek žice
... 1,5mm2
2
Aderquerschnitt
0,2
...
1,5mml/ImpulImpulz
• Vrednost impulza
1-250
(možnost programiranja , glejte tabelo)
Impulswertigkeiten
1-250 L/Impuls (programmierbar , siehe Tabelle)
WZ1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3. 2.3 Impulzni izhod za energijo in volumen**
3.2.3 Energie- und Volumenimpulsausgang**
*
**
*
**
10/25
10/25
0,01
0,01
-0,1
0,1
0,1
0,1
{
{
{
Impulswertigkeit der
Ausgangsimpulse *
1/2,5
1/2,50,001
0,001 1
1 0,01
0,01
0,01
0,01
Izhod VOLUMEN
Sponki M-BUS
M-Bus
CF Echo II
Vrednost impulza
izhodni
CF Echo
II impulzi *
Impulzna vrednost IW [L/Puls]
Impulswertigkeit
IW /[L/Puls]
Energija, MWh
Impulz
Energie,Energija,
MWh / kWh
Impuls
/ Impulz
Energie,Energija,
kWh / Impuls
GJ / Impulz
Energie, GJ / Impuls
Volumen** , m3/ Impulz
Volumen** , m3/ Impuls
Izhod ENERGIJA
V-FA
CF 51/ CF 55
CF 51/Vrednost
CF 55 impulza
izhodni impulzi
Impulswertigkeit
der*
Ausgangsimpulse *
0,2 ... 1,5mm
je nach Produktausführung, siehe Tabelle
E-FA
•
•
•
•
•
• Aderquerschnitt
• Impulswertigkeiten
16 17 18 19 24 25
•
•
•
•
Impulzni izhod karakteristika glede na EN1434-2 - 7.1.3 razred OA
•
Dajalnik impulzov galvansko izolirani optokopler, bipolarni izhod
Impulsausgang
Charakteristik entsprechende EN1434-2 - 7.1.3 Klasse OA
•
Maks. izhodna frekvenca 2 Hz (impulzni izhod je sinhroniziran z zadnjim izpisnim
Impulsgeber
galvanisch isolierter Optokoppler, bi-polarer Ausgang
mestom trenutnega indeksa)
Max. Ausgangsfrequenz 2 Hz (Impulsausgabe synchron zur letzten Displaystelle
•
Dolžina izhoda
250 ms +- 8%
des jeweiligen Index)
•
Maks. upor Ron
20 Ω
Impulslänge
250ms +- 8%
•
Maks. ref. napetost
30 V (stanje OFF)
Max. Widerstand Ron 20 Ω
•
Maks. ref. tok
20 mA (stanje ON)
Max. Abfragespannung 30V (Status OFF)
•
Premer kabla
3,5 ... 6,5mm
Max. Abfragestrom
20mA (Status ON)
•
Presek žice
0,2 ... 1,5mm2
Kabeldurchmesser
3,5 ... 6,5mm
•
Vrednost impulza
2 odvisno od izvedbe , glejte spodnji tabeli
100/250
100/250
0,1
0,1-1
1
1
1
1000
1000
1
1-1
1
1
1
Impulzna vrednost Qp [m3/h ]=nazivni pretok CFEchoII 0,6
1,5
2,5
3,5 6,0 10,0 15,0
Energija, MWh / Impulz
0,001 0,001 0,001 0,01 0,01 0,01 0,1
3
/h
]
=
0,6
Nenndurchfluss
Qp
[m
Energija, kWh / Impulz
1 1,5 1 2,5 1 3,5 - 6,0 - 10,0 - 15,0 Energie,Energija,
MWh / GJ
Impuls
0,0010,001
0,0010,010,001
/ Impulz
0,010,010,010,010,01 0,01
0,1 0,10,1
Energie,Volumen**
kWh / Impuls
1
1 0,011 0,01- 0,01 - 0,1 - 0,1 - 0,1
, m3/ Impulz
0,01
Energie, GJ / Impuls
0,001 0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
3
Volumen**
, m /izvedbah
Impuls je vrednost impulza enaka vrednosti
0,01 zadnjega
0,01 izpisnega
0,01
0,01
0,1
0,1indeksa.
0,1
tipicne vrednosti,
pri posebnih
mesta trenutnega
pri modelu CF-Echo II izdelanem za kombinirano meritev toplotne in hladilne energije v enem krogotoku se namesto volumna
na tem izhodu meri hladilna energija (vrednost impulza: glejte vrednost impulza za energijo).
Typische Werte. Die Impulswertigkeit ist immer analog zur kleinsten Stelle der jeweiligen Anzeige im Display des Zählers (vor Inbetriebnahme
einer angeschlossenen Fernanzeige überprüfen!).
Bei Ausführungen für die kombinierte Messung von Wärme- und Kälteenergie in einem Kreislauf wird statt Volumen über diesen Ausgang die
4. Montaža in zagon opcijske kartice
4. Montaža in zagon opcijske kartice
4. 1 Vstavljanje
opcijske
kartice
4. 1 Vstavljanje
opcijske
kartice
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Potem,
ko odstranite
uporabni
ške plombe
na stranskih
vijakih
ohišja,
• Potem,
ko odstranite
uporabniške
plombe
na stranskih
vijakih
ohišja,
snemitesnemite
njegov njegov
zgornjizgornji
del. del.
nalepko
s tipskimi
podatki
in načinrtom
ožičenja
na notran
Nalepite
priloženo
• Nalepite
priloženo
nalepko
s tipskimi
podatki
nacrtom
ožicenja
na
š
ja.
jo strannotran
zgornjega
dela
ohi
jo stran zgornjega dela ohišja.
Vpeljite
kabel skozi
uvodnik
v spodnjem
delu ohišja.
GledeGlede
na na
• Vpeljite
kabelkabelski
skozi kabelski
uvodnik
v spodnjem
delu ohišja.
premer premer
kabla uporabite
kabelske
uvodnike
4 do 7.
Kabelski
uvodniki:
kabla uporabite
kabelske
uvodnike
4 do
7. Kabelski
uvodniki:
– Temp.tipalo
(dovod) / (dovod)
opcija / opcija
Ø4.251.±Ø4.25
0.75 mm
± 20.75
mm2 – Temp.tipalo
Ø4.252.±Ø4.25
0.75 mm
– Temp.
(povratni
vod) / opcija
± 20.75
mm2tipalo
– Temp.
tipalo (povratni
vod) / opcija
Ø6 ±13.mm
žno–omrežno
napajanjenapajanje
- opcija - opcija
Ø62 –omre
±1 mm2
± 20.75
mm2 – opcija
– opcija
Ø4.254.±Ø4.25
0.75 mm
± 20.75
mm2 – opcija
– opcija
Ø4.255.±Ø4.25
0.75 mm
Ø62 ±– 1opcija
mm2/–Temp.
opcijatipalo
/ Temp.
tipalo (dovod)
Ø6 ± 6.
1 mm
(dovod)
Ø62±– 1opcija
mm2 /–Temp.
opcijatipalo
/ Temp.
tipalo (povratni
Ø6 ± 7.1 mm
(povratni
vod) vod)
± 20.75
mm2 – del
volumski del
– volumski
Ø3.758.±Ø3.75
0.75 mm
• Prikljucite konce žic kot je prikazano na shemi ožicenja (glejte nalepko).
kartico s pomocjo
(desno
pod nalepko).
prikazovalni
• Priklju•
čiteNamestite
konce žicopcijsko
kot je prikazano
na shemivodila
ožičenja
(glejte
kom)
v naticni
kontakt
in jočnato
previdno
potisnite
do koncnega polo
jo vodila
(desno
pod prikazovalnikom)
• Namestite
opcijsko
kartico
s pomo
žaja. in jo nato previdno potisnite do končnega položaja.
v natični kontakt
•
Po
namestitvi
pritisnite
na(B)
tipko
(B)sintem
jo saktivirajte.
tem aktivi
• Po namestitvi
opcijskeopcijske
kartice kartice
pritisnite
na tipko
in jo
rajte.
• Računska enota samodejno prepozna model nameščene opcijske kartice.
• Racunska enota samodejno prepozna model namešcene opcijske kar
• Če je opcijska kartica take vrste, da omogoča programiranje, se na prikazo
tice.
valniku odpre prvo okno z možnimi nastavitvami, v katerem utripa številka,
• Ce je opcijska kartica take vrste, da omogoca programiranje, se na
ki jo lahkoprikazo
trenutno
spreminjate.
valniku
odpre prvo okno z možnimi nastavitvami, v katerem
1
2
3
4
5
6
7
8
utripa številka, ki jo lahko trenutno spreminjate.
4. 2 Programiranje opcijske kartice
4. 2 Programiranje opcijske kartice
4. 2.1 Postopek programiranja
4. 2.1 Postopek programiranja
• Spremenite vrednost utripajoče številke -> pritisnite na tipko (A).
Spremenite
številke
-> pritisnite
na tipko (A).
številko utripajoce
-> pritisnite
na tipko
(B).
• Premik•na
naslednjovrednost
•
Premik
na
naslednjo
številko
->
pritisnite
na
tipko
(B).
• Potrdite vrednost po nastavitvi vseh številk -> potrditev s pritiskom na
• Potrdite vrednost po nastavitvi vseh številk -> potrditev s pritiskom na
tipko (B) ≥ 2s.
tipko (B) ³ 2s.
• Odprite naslednje okno -> pritisk na tipko (A).
• Odprite naslednje okno -> pritisk na tipko (A).
-> pritisk
tipkona(B)
≥ 2.(B) ³ 2.
• Začnite•programiranje
Zacnite programiranje
-> na
pritisk
tipko
• Ponovite
programske
korake
dokler
ni
zaključen
celoten
postopek.
• Ponovite programske korake dokler ni zakljucen
celoten
postopek.
• Ce programiranje ni opravljeno, števec vsako uro sproži postopek
ži postopek
samozaz
• Če programiranje
opravljeno,
samozaz ni
navanja
opcij inštevec
preverivsako
stanjeuro
ter spro
nastavi
standardni
tovarni
navanja opcij
in preveri
stanje ter nastavi standardni tovarniško določeni
ško doloceni
program.
program.
• Programiranje lahko kadarkoli vkljucite s pritiskom na tipko (B) ³ 2s.
• Ce je vkljuceno
programiranje,
(A) uporablja
pritiskom
na tipkoza
(B)spreminjanje
≥ 2s.
• Programiranje
lahko kadarkoli
vključiteses tipka
vrednosti,
tipka
(B)
pa
za
potrditev
in
premik
na
naslednjo
vrednost.
• Če je vključeno programiranje, se tipka (A) uporablja za spreminjanje
vrednosti, tipka (B) pa za potrditev in premik na naslednjo vrednost.
B
A
Art-Nr.: 12555 / 0709
ENERKON d.o.o.
Zeje Pri Komendi 107
1218 Komenda
Slovenija