LED ROČNA URA NEO CLASSIC Št. izdelka: 672018

Comments

Transcription

LED ROČNA URA NEO CLASSIC Št. izdelka: 672018
SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 672018
LED ROČNA URA NEO CLASSIC
Št. izdelka: 672018
1
www.conrad.si
KAZALO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NAMEN UPORABE ..................................................................................................................3
RAZLAGA SIMBOLOV...........................................................................................................3
VARNOSTNI NAPOTKI ..........................................................................................................4
NAPOTKI ZA BATERIJE .......................................................................................................5
POGLED IZDELKA .................................................................................................................5
PRVI ZAČETEK OBRATOVANJA .......................................................................................5
NASTAVITEV FORMATA ČASA, ČASA, LETA MESECA, DNEVA..............................6
RAVNANJE Z URO ..................................................................................................................6
NASTAVITEV SVETLOSTI ZASLONA ...............................................................................7
MENJAVA BATERIJE.........................................................................................................7
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE .........................................................................................7
ODSTRANITEV ....................................................................................................................8
12.1 Splošno ................................................................................................................................8
12.2 Baterije in akumulatorji....................................................................................................8
13
TEHNIČNI PODATKI..........................................................................................................8
2
1
NAMEN UPORABE
Ta ročna ura razpolaga z nastavljivim zaslonom, kovinskim ohišjem in pravim usnjenim pasom.
Čas bo na zaslonu prikazan s številkami zapisanimi s točkami. Čas je lahko prikazan v 12 ali 24
urnem formatu.
Ura ne sme biti vlažna ali mokra.
Druga uporaba od prej opisane vodi k poškodovanju tega izdelka. Poleg tega je to povezano z
nevarnostmi, kot je npr. kratek stik, požar, električni udarec, itd. Varnostne napotke morate nujno
upoštevati. Celotnega izdelka ne smete spremeniti oziroma rekonstruirati.
Varnostne napotke morate nujno upoštevati!
2
RAZLAGA SIMBOLOV
Simbol s strelo v trikotniku je uporabljen, ko obstaja nevarnost za vaše zdravje, npr. z
električnim udarcem.
Ta simbol s klicajem v trikotniku nakazuje na posebne nevarnosti pri ravnanju,
obratovanju ali upravljanju.
Simbol roke nakazuje na posebne namige in napotke za upravljanje.
3
3
VARNOSTNI NAPOTKI
Za škode, ki nastanejo z neupoštevanjem teh navodil, ne velja več pravica iz
garancije! Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti!
Za materialne škode ali poškodbe oseb, ki nastanejo z nepravilno uporabo ali z
neupoštevanjem varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti. V takšnih
primerih ne velja več pravica iz garancije.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Izdelka smete spremeniti ali rekonstruirati, ker drugače ne velja več dostop (CE) in pravica iz
garancije.
Iztečenih ali oksidiranih baterij / akumulatorjev se ne dotikajte z golimi rokami. Uporabite
zaščitne rokavice.
Ročna ura ne sme biti izpostavljena ekstremnim temperaturam, direktni sončni svetlobi,
intenzivni vibraciji, vlagi ali težki mehanski obremenitvi.
Po hitri temperaturni spremembi potrebuje izdelek nekaj časa, da se prilagodi na novo
temperaturo okolja. Pred uporabo naprave počakajte, da se komponente prilagodijo na
temperaturo okolja.
Izdelek ni igrača in ga hranite izven dosega otrok.
V primeru dvomov o pravilni uporabi izdelka ali glede varnosti, se obrnite na kvalificirane
strokovnjake.
Embalaže ne pustite ležati naokoli, ker lahko le-ta postane nevarna igrača za otroke.
Kadar se domneva, da nenevarno ni več možno, prenehajte z obratovanjem naprave in jo
zavarujte pred nenadzorovanim obratovanjem.
Da nenevarno obratovanje ni več možno se domneva, ko:
- so vidne škode na napravi,
- naprava ne deluje več,
- po daljšem hranjenju pod neugodnimi pogoji ali
- po težkih transportnih obremenitvah.
Ura ne sme biti vlažna ali mokra.
Napajanje poteka preko ene 3V gumbaste baterije (tip: CR2032).
Zagotovite, da se v bližini izdelka ne nahajajo magnetna ali elektromagnetna ter toplotna polja.
Izdelka ne izpostavite močnim mehanskim obremenitvam. Padec iz nizke višine ter pritisk lahko
vodita k okvari.
Po električnih napravah nikoli ne zlivajte tekočin.
Vzdrževalna dela in popravila lahko izvedete samo kvalificiran strokovnjak oziroma servisna
služba.
V primeru vprašanj, na katera ni odgovorjeno v teh navodilih, se obrnite na našo tehnično
pomoč ali druge strokovnjake.
4
4
NAPOTKI ZA BATERIJE
•
•
•
•
Baterije ne sodijo v otroške roke.
Pri vstavitvi baterije pazite na pravilno polarnost (upoštevajte plus / + in minus / -).
Baterij ne pustite ležati naokoli, ker obstaja nevarnost, da bodo le-te pojedli otroci ali domače
živali. V primeru, da le-ti pojedo baterije poiščite zdravnika.
Iztečene ali poškodovane baterije lahko pri stiku s kožo povzročijo razjede. Zaradi tega v tem
primeru uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice.
Pazite na to, da z baterijami ne boste naredili kratkega stika, jih razstavili ali vrgli v ogenj.
Obstaja nevarnost eksplozije!
Običajnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije! Polnite izključno za to
predvidene akumulatorje, uporabite ustrezen polnilnik.
Pri daljši ne uporabi (npr. pri hranjenju) odstranite vstavljeno baterijo. Drugače pri zastaranju
obstaja nevarnost, da baterija izteče, kar povzroči škode na izdelku. Izguba pravice iz garancije!
Za okolju primerno odstranitev baterij in akumulatorjev glejte poglavje »odstranitev«.
5
POGLED IZDELKA
6
PRVI ZAČETEK OBRATOVANJA
•
•
•
•
Ura se pri dobavi nahaja v tako imenovanem »Sleeping načinu« (način spanja).
•
Pritisnite na poljubno tipko.
5
7
NASTAVITEV FORMATA ČASA, ČASA, LETA MESECA, DNEVA
•
Za približno 1 sekundo držite pritisnjeno tipko »MODE«, »SET« in »ADJ«. Nato bo prikazan
čas.
Za približno 2 sekundi držite pritisnjeno tipko »SET«. Prikazano bo 12H ali 24H (= prikaz časa
12 urni format ali 24 urni format).
Pritisnite na tipko »ADJ«, da določite želen format časa.
Pritisnite na tipko »SET«. Utripa prikaz trenutne ure.
S tipko »ADJ« nastavite trenutno uro.
Pritisnite na tipko »SET«. Utripa prikaz trenutnih minut.
S tipko »ADJ« nastavite trenutne minute.
Pritisnite na tipko »SET«. Utripa prikaz leta.
S tipko »ADJ« nastavite trenutno leto.
Pritisnite na tipko »SET«. Utripa prikaz meseca.
S tipko »ADJ« nastavite trenuten mesec.
Pritisnite na tipko »SET«. Utripa prikaz dneva.
S tipko »ADJ« nastavite trenuten dan.
Pritisnite na tipko »SET«, da shranite nastavitve.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Med nastavitvami pritisnite na tipko »MODE«, da meni nastavitev zapustite brez
shranitve.
Upoštevajte, da bo meni nastavitve samodejno zapuščen, če v roku 10 sekund ne
boste pritisnili na nobeno tipko.
8
RAVNANJE Z URO
Za približno 1 sekundo držite pritisnjeno poljubno tipko in bo prikazan čas.
Med prikaz časa pritisnite na tipko »MODE«, da bo prikazan datum.
Ponovno pritisnite na tipko »MODE« za prikaz leta.
Tretjič pritisnite na tipko »MODE«, da se vrnete k prikazu časa.
Če v roku 5 sekund ne boste pritisnili na nobeno tipko, se bo zaslon samodejno spet
izklopil.
6
9
NASTAVITEV SVETLOSTI ZASLONA
Prikaz zaslona lahko nastavite v 6 stopnjah svetlosti.
Za prilagoditev svetlosti pritisnite med prikazom časa večkrat na tipko »ADJ«.
Levo na zaslonu bo prikazano (s 5 LED), katera stopnja svetlosti je trenutno nastavljena.
Za shranitev nastavitev pritisnite na tipko »MODE« ali »SET«.
10 MENJAVA BATERIJE
Baterijo naj menja samo strokovnjak (urar). Ta ima ustrezno znanje ter opremo,
ki je potrebna pri menjavi baterije.
•
•
•
Odprite pokrov predala za baterijo na zadnji strani naprave
tako, da odstranite štiri vijake ohišja.
Odstranite izrabljeno baterijo in vstavite novo gumbasto
baterijo tipa CR2032 3V / DC glede na pravilno polarnost.
Pokrov namestite nazaj na predal in ga pritrdite s prej
odstranjenimi vijaki.
11 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Za čiščenje ure zadostuje čista, suha in mehka krpa. Za močnejše umazanije ure lahko krpo
navlažite z mlačno uro.
Uro zelo previdno čistite, ker so drugače možne praske. Na zaslon ne pritisnite premočno, ker lahko
to vodi k zlomu.
7
12 ODSTRANITEV
12.1
Splošno
Elektronskih in električnih izdelkov ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke.
Neuporabne izdelke odstranite ustrezno z veljavnimi zakonskimi določbami.
12.2
Baterije in akumulatorji
Vi kot potrošnik ste zakonsko obvezani za vrnitev vseh rabljenih baterij in
akumulatorjev. Odstranitev med gospodinjske odpadke je prepovedana! Baterije
in akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi so označeni s simbolom prečrnega
smetnjaka. Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odstraniti med gospodinjske
odpadke. Pod tem simbolom so kratice za nevarne snovi v izdelku: Cd = kadmij,
Hg = živo srebro, Pb = svinec.
Vaše izrabljene baterije in akumulatorje lahko brezplačno oddate na komunalnih
zbirnih mestih vaše skupnosti ali v trgovinah, kjer prodajajo baterije.
13 TEHNIČNI PODATKI
Napajanje:
Teža:
Mere:
Življenjska doba baterije:
3V / DC gumbasta baterija (tip: CR2032)
53g (vključno z baterijo)
40 x 43 x 12 mm
približno 1 leto
8
Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, [email protected]
GARANCIJSKI LIST
Izdelek: ________________________
Kat. št.: ________________________
Garancijska Izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga
potrošniku. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali
z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe,
malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z
izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum prodaje in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim
listom.
9