NAVODILA ZA UPORABO APLIKACIJE IZVEDB PREDMETOV

Comments

Transcription

NAVODILA ZA UPORABO APLIKACIJE IZVEDB PREDMETOV
NAVODILA ZA UPORABO APLIKACIJE IZVEDB PREDMETOV
Aplikacija za podporo izvajanju študijskega procesa »Izvedbe predmetov«, ki nadomešča stare strani predmetov.
Pri novi rešitvi so prikazane strani izvedb predmetov in ne več strani predmetov - vsako izvajanje predmeta (ali več
predmetov, če se izvajajo skupaj) v določenem študijskem letu ima »svoje strani«. Vsaka izvedba ima lahko več oblik
dela (predavanja, seminarji, vaje, računalniške vaje), za vsako obliko dela pa je lahko oblikovanih več skupin (turnusi
predavanj, skupine vaj), tako kot je to opredeljeno z urnikom.
Za vsako študijsko leto/semester se kreirajo nove izvedbe predmetov, ki se izvajajo v tem študijskem letu/semestru.
Izvedbe iz prejšnjega študijskega leta se po zaključku študijskega leta oz. po zaključku izvedbe samodejno prenesejo
med arhivske izvedbe, kjer so uporabnikom še vedno na vpogled. Nove izvedbe so dodane samodejno, potem ko je
oblikovan urnik za nov semester. Na rednem študiju je to malo pred začetkom novega semestra, na ostalih študijih
(izredni, posebni podiplomski, doktorski) pa takrat, ko referat z nosilcem oz. izvajalcem dogovori urnik.
Navodila za uporabo aplikacije so v nadaljevanju opisana po naslednjih sklopih oz. funkcionalnostih:
NAVODILA ZA UPORABO APLIKACIJE IZVEDB PREDMETOV ............................................................................................... 1
1.
DOSTOP DO APLIKACIJE ...................................................................................................................................... 2
2.
PRIPRAVA IZVEDB ZA NOVO ŠTUDIJSKO LETO/NOV SEMESTER ......................................................................... 4
3.
ADMINISTRACIJA IZVEDB (kopiranje, prehodi med skupinami, objava izvedb).................................................. 5
4.
DODAJANJE IN UREJANJE OBJAV (obvestil, gradiv, debat, prijav na obveznosti) ............................................. 12
5.
UREJANJE OSNOVNIH PODATKOV O IZVEDBI ALI SKUPINI ............................................................................... 19
6.
PREGLED IN UREJANJE SODELOVANJA NOSILCEV & IZVAJALCEV NA IZVEDBI ................................................. 20
7.
PREGLED IN UREJANJE SODELOVANJA ŠTUDENTOV NA IZVEDBI ..................................................................... 22
8.
UREJANJE TERMINSKEGA NAČRTA .................................................................................................................... 26
9.
UREJANJE TERMINOV SKUPINE ......................................................................................................................... 30
10.
PRIKAZ IZPITNIH ROKOV PREDMETOV .............................................................................................................. 32
11.
OBVEŠČANJE POSAMEZNIKA PREKO ELEKTRONSKEGA SPOROČILA ................................................................. 33
12.
KJE NAJDEM … ................................................................................................................................................... 33
13.
JAVLJANJE NAPAK IN/ALI NETOČNIH PODATKOV ............................................................................................. 33
1
1.
DOSTOP DO APLIKACIJE
Do aplikacije Izvedbe predmetov (»aplikacije«) lahko dostopate preko Intraneta EF. Na prvi strani intraneta je
prikazano novo področje »Moje aktivne izvedbe predmetov«, kjer so navedene vse vaše aktivne izvedbe predmetov
(»izvedbe«), pri katerih sodelujete. S klikom na ime izbrane izvedbe predmetov oz. izbrane skupine na izvedbi (Slika 1)
vas sistem preusmeri v aplikacijo Izvedbe predmetov.
Do aplikacije lahko dostopate tudi direktno, preko povezave http://studentnet.ef.uni-lj.si (Slika 1). Po prijavi v sistem
z vašim domenskim uporabniškim imenom in geslom se prikaže vstopna stran aplikacije Izvedbe predmetov, kjer so
prikazane vse vaše aktivne izvedbe predmetov in spremembe od vašega zadnjega obiska (Slika 2).
Slika 1: Izbira izvedbe predmetov na prvi strani Intraneta EF ali prijava v aplikacijo Izvedbe predmetov.
Slika 2: Vstopna stran aplikacije Izvedbe predmetov.
2
V aplikaciji Izvedbe predmetov so na vseh straneh izvedb prikazana naslednja področja (sklopi podatkov) (Slika 3):
Na levi strani:








Domov: hitra povezava na vstopno stran
Pomembna obvestila: na enem mestu zbrana vsa obvestila, označena kot pomembna
Moje izvedbe predmetov: seznam vseh vaših aktivnih izvedb predmetov
Moj arhiv izvedb predmetov: seznam vseh vaših arhivskih izvedb predmetov po študijskih letih
Moje izvedbe v pripravi: seznam vseh vaših izvedb predmetov, ki so v pripravi (pred pričetkom semestra)
Seznam vseh izvedb predmetov: seznam vseh izvedb predmetov s povezavo na izvedbo in iskalnik izvedb
Izpitni roki: povezava na seznam vseh izpitnih rokov v tekočem študijskem letu
Pomoč: povezava na Navodila za uporabo aplikacije in Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)
V sredinskem delu strani se prikazuje vsebina izbrane povezave ali sklopa podatkov, na vrhu strani drobtinica (pot).
Slika 3: Pregled izbrane izvedbe predmeta oz. skupine v Aplikaciji izvedb predmetov.
Pod naslovom izvedbe so prikazane povezave na sklope podatkov, vezane na izvedbo oz. skupino izvedbe:
 Objave izvedbe oz. skupine izvedbe
 O izvedbi predmeta oz. o skupini izvedbe in o predmetu
 Nosilci & izvajalci izvedbe oz. skupine izvedbe
 Študenti na izvedbi oz. skupini izvedbe
 Terminski načrt izvedbe oz. termini skupine
 Skupine izvedbe
 Izpitni roki predmeta v okviru izvedbe
 Administracija izvedbe
3
2.
PRIPRAVA IZVEDB ZA NOVO ŠTUDIJSKO LETO/NOV SEMESTER
V novem študijskem letu 2012/13 izvedbam predmetov iz študijskega leta 2011/12 poteče veljavnost (za redni študij
traja vsaka izvedba predmeta od datuma pričetka izvedbe do okvirno 20.9. v tekočem študijskem letu; obdobje, v
katerem je vključeno trajanje izvedbe po terminskem načrtu in 1., 2. ter 3. izpitni rok). Pred začetkom novega
študijskega leta/novega semestra se na podlagi urnika kreirajo nove izvedbe za nov semester, ki jih je potrebno
najprej urediti in nato objaviti, da postanejo vidne tudi študentom.
Za podporo novega študijskega leta smo izvedbam predmetov dodali naslednje lastnosti:
 V ime izvedbe smo dodali študijsko leto, v katerem se izvedba predmeta izvaja,
 Izvedbi smo določili status, ki označuje, komu je izvedba vidna in kakšne pravice urejanja veljajo za izvedbo.
V levem meniju bodo izvedbe predmetov organizirane v naslednje sklope, glede na veljavnost izvedbe (Slika 3):
 Moje izvedbe predmetov: vse aktivne izvedbe s statusom v objavi, veljavne v trenutnem študijskem letu, pri
katerih sodelujem, vidne so izvajalcem in študentom, možno je urejanje izvedb v skladu s pravili.
 Moj arhiv izvedb predmetov: vse arhivske izvedbe s statusom v arhivu, ki v trenutnem študijskem letu niso
več veljavne; vidne so pedagogom in študentom (pravice vpogleda se ohranijo, kot jih ima veljavna/aktivna
izvedba; možno je pregledovanje, urejanje ni več mogoče.
 Moje izvedbe v pripravi: vse nove izvedbe s statusom v pripravi, ki bodo veljavne v naslednjem študijskem
letu/semestru; vidne so samo izvajalcem, možno je urejanje vsebin in objava izvedbe. Ko je izvedba v tem
statusu, študent NE vidi izvedbe niti vsebin, dokler izvedba ni urejena in objavljena.
Aktivne izvedbe imajo status v objavi, dokler po zaključku veljavnosti (npr. ob pričetku novega študijskega leta za
redni študij) samodejno ne preidejo v arhiv in dobijo status v arhivu (vse izvedbe, ki jim bo potekla veljavnost, se
bodo avtomatsko prenesle iz sklopa Moje izvedbe predmetov v sklop Moj arhiv izvedb predmetov).
Arhivske izvedbe s statusom v arhivu bodo zbrane v enem sklopu, za vsako študijsko leto posebej. Izvedbe se bodo
uvrstile v ustrezno študijsko leto glede na datum začetka izvedbe (primer: modulska izvedba, ki se začne izvajati 20.9.
2012 in se neha izvajati 31.10.2012, se uvrsti v študijsko leto 2011/2012). Njihove vsebine ni več možno urejati.
Pozor: pred pričetkom novega študijskega leta/novega semestra imajo vse novo kreirane IZVEDBE za novo
študijsko leto/nov semester status V PRIPRAVI; študentom te izvedbe NISO vidne, dokler jih ne pripravite in
aktivirate, s čemer spremenite status izvedbe V OBJAVI.
Priprava in urejanje novih izvedb predmetov za novo študijsko leto / nov semester je omogočeno v novem sklopu
Administracija (Slika 4), ki vključuje naslednje akcije:
 Kopiranje vsebine izvedbe - kopiranje želenih vsebin izbrane izvedbe na novo izvedbo
 Prehodi med skupinami – določitev načina prehoda med skupinami izvedb (v okviru izvedbe / skupin)
 Objave & vrstni red– določitev vrstnega reda objav in urejanje objav
 Aktivacija izvedbe - sprememba statusa izvedbe: v pripravi -> v objavi
Po ureditvi podatkov izvedbe in objavi (status izvedbe v objavi; izvedba je vidna pedagogom IN študentom) se prične
izvajanje izvedbe, ki vključuje urejanje in objavo objav ter urejanje prošenj študentov za prehod med skupinami
izvedb (če je izbran ta način prehoda).
Pozor: pred pričetkom novega študijskega leta/novega semestra imajo tudi vse novo kreirane ali skopirane OBJAVE
nove izvedbe status V PRIPRAVI; študentom te objave NISO vidne, dokler jim ne določite datuma objave, s tem
spremenite status objave V OBJAVI. Izvedba mora biti AKTIVNA (V OBJAVI, da so objave vidne študentom!
4
3.
ADMINISTRACIJA IZVEDB (kopiranje, prehodi med skupinami, objava izvedb)
Na strani Administracija izvedbe lahko urejate nastavitve izvedbe in pripravite izvedbo v pripravi za objavo (Slika 4):
 kopirate želene vsebine izbrane izvedbe na novo izvedbo,
 urejate prehode med skupinami: določite način prehoda študentov na izvedbi in med skupinami izvedb,
 urejate objave in vrstni red objav ter
 aktivirate izvedbo, ko je urejena (spremenite status izvedbe iz v pripravi -> v objavi).
Stran izvedbe v pripravi je identična strani aktivne izvedbe. Razlika je v tem, da je aktivna izvedba vidna pedagogom
IN študentom, izvedba v pripravi pa je vidna SAMO pedagogom, študentom NI vidna.
V ime izvedbe v pripravi je pripet napis »[V PRIPRAVI]«, naslov in vsebina je tudi vizualno druge barve, da se loči od
aktivne izvedbe; povsod na podstraneh izvedbe v pripravi se pojavlja napis, da to ni aktivna izvedba, skupaj z
napotkom za aktivacijo.
KOPIRANJE VSEBINE IZVEDBE
Da bo prehod na novo študijsko leto/nov semester čim lažji in hiter, smo dodali novo funkcionalnost Kopiranje
vsebine izvedbe. Na strani nove izvedbe, na katero želite kopirati objave, izberite gumb »Administracija« in kliknite
na povezavo »Kopiranje vsebine izvedbe«. Prikaže se obrazec za kopiranje vsebine izvedbe (Slika 4).
Slika 4: Kopiranje objav izbrane izvedbe na želeno izvedbo predmetov.
5
Kopiranje vsebine izvedbe izvedete v treh korakih (Slika 4):
1. izberite izvedbo, iz katere želite kopirati (iz aktivne izvedbe, arhivske izvedbe, izvedbe v pripravi)
2. izberite vsebino, ki jo želite kopirati:
a. izberite kategorijo objav, ki jih želite kopirati na izvedbo,
b. izberite kategorijo objav, ki jih želite kopirati na skupine izvedbe:
i. izberite, če želite kopirati opisne podatke izvedbe (sklop podatkov O izvedbi)
ii. izberite, če želite kopirati izvajalce izvedbe (sklop podatkov Nosilci & izvajalci)
c. izberite, če želite kopirati Terminski načrt izvedbe,
3. kliknite gumb »Kopiraj«.
Izvede se kopiranje izbranih sklopov vsebin na novo izvedbo, ki so po kopiranju na voljo izvajalcu za urejanje.
Terminski načrt, skupine izvedbe in seznami študentov se kreirajo za vsako študijsko leto/semester posebej. Kopirajo
se podatki, ki jih na novi izvedbi še ni. Podatki, ki ste jih na novo izvedbo dodali ročno, se pri kopiranju ne pobrišejo.
Pri izboru vsake od vsebin izvedbe se bo prikazalo obvestilo, kaj to kopiranje pomeni, kaj bo rezultat kopiranja, in
kaj je potrebno naknadno urediti/spremeniti (Slika 4):
 Objave izvedbe: iz izbrane izvedbe se prenesejo vse objave, ki niso bile izbrisane (vse aktivne, v pripravi, vse
zapadle in tiste s prihodnjim časom prikaza). Kopije objav se na novi izvedbi shranijo s statusom »v pripravi«.
 Objave skupin izvedbe: veljajo ista pravila kot za kopiranje objav, le s to razliko, da se objave skopirajo na
raven vseh skupin tipa, katerega je bila skupina na stari izvedbi (iz ene skupine vaj na raven vseh skupin vaj).
 Opisni podatki izvedbe: kopirajo se tako slovenske kot angleške različice besedil.
 Osebe izvedbe: kopirajo se vsi izvajalci izvedbe (nosilec, izvajalec, gost, demonstrator, skriti bralec/pisalec).
 Terminski načrt: kopira se vsebina po tednih. Vrstni red tednov se ohrani s stare izvedbe, zato je potrebno pri
kopiji urediti opise tednov, da ustrezajo dejanskim datumom novega študijskega leta/semestra.
Pozor: pri kopiranju objav se skopirajo opisni podatki prijave (Naslov, Besedilo, Datoteke, Oznake, Največ
prijavljenih, Nastavitve), DATUMI (Prikaz od/do, Rok prijave/Rok odjave, Datum aktivnosti) se NE skopirajo.
Datume novega študijskega leta/semestra določite pred samo objavo izvedbe/obvestila ipd.
Pozor: Vsebino izvedbe lahko kopirate SAMO na nivoju IZVEDBE. Na nivoju skupin se objave prekopirajo na nivo
vseh skupin tega tipa (npr. objava na eni skupini predavanj P01 se prenese na nivo vseh skupin predavanj P1 …P3).
Pozor: zaradi možnih zamikov se pri kopiranju je potrebno po kopiranju terminskega načrta preveriti ustreznost
OPISA tedna; možni so zamiki zaradi različnih terminov v novem študijskem letu/semestru (prazniki ipd.). Pri
izvedbah, ki nimajo terminskega načrta (npr. modulske izvedbe), kopiranje ni mogoče.
Po kopiranju izbranih sklopov vsebin na novo izvedbo se prikaže status kopiranja (Slika 5). Če kopiranje sklopa vsebin
ni uspešno, lahko kopirate ponovno, s klikom na »Ponovi kopiranje«.
Pozor: objav pri kopiranju je lahko veliko, zato lahko traja nekaj časa. Prosimo, počakajte, da se skopirajo VSI sklopi
podatkov in se prikaže status po zaključku kopiranja, preden ponovno klikate ali izvajate drugo akcijo v aplikaciji.
6
Slika 5: Status kopiranja podatkov izvedbe po zaključenem kopiranju.
Po kopiranju sklopov vsebin so le-ti na voljo za urejanje in objavo. Objave imajo po kopiranju status v pripravi in jih je
potrebno pred objavo še urediti in objaviti, da postanejo vidne študentom.
RAZPOREJANJE ŠTUDENTOV NA SKUPINO IN PREHAJANJA ŠTUDENTOV MED SKUPINAMI
Po kreiranju nove izvedbe se na izvedbo in v skupine znotraj izvedbe študentje razporedijo samodejno. Seznami
študentov so oblikovani glede na uradne podatke o vpisu in uradno delitev po skupinah glede na urnik.
Razporeditev študenta na izvedbo oz. skupino izvedbe pomeni, da je študent viden v seznamu študentov izvedbe,
katere član je, in ima dostop do objav te izvedbe oz. skupine izvedbe (lahko vidi obvestila, gradiva, se lahko prijavlja
na aktivnosti, debate itd.).
Za urejanje pravic razporejanja in prehajanja študentov na izvedbo oz. skupino izvedbe smo razvili novo
funkcionalnost Prehodi med skupinami, ki omogoča nadzor nad razporejanjem in prehajanjem študentov. Pri pripravi
nove izvedbe lahko določite, ali se lahko študentje na izvedbo ali v skupine lahko razporejajo sami in na kak način.
Na strani nove izvedbe, na kateri želite določiti pravice razporejanja in prehajanja študentov na izvedbo oz. skupino
izvedbe, izberite gumb »Administracija« in kliknite na povezavo »Prehodi med skupinami«. Prikaže se obrazec za
urejanje pravic razporejanja in prehajanja študentov na izvedbo in skupine izvedbe (Slika 6).
7
Slika 6:Urejanje pravic prehoda in razporejanja študentov na izvedbo oz. skupino izvedbe.
V obrazcu izberite na nivoju izvedbe in na nivoju skupin izvedb način razporejanja in prehoda študentov (Slika 6).
Nastavitve lahko določate na nivoju izvedbe in na nivoju tipa skupin – glede na obliko dela (npr. predavanja, vaje).
Nastavitve prehoda/razporejanja študentov NA IZVEDBI:
o dovoljeno (možno je odprto prehajanje, študenti se lahko sami dodajo na izvedbo)
o dovoljeno s potrditvijo (kontrolirano prehajanje - študent odda prošnjo za razporeditev na Izvedbo, pedagog
dobi prijavo in jo potrdi/zavrne)
o ni dovoljeno (študent je dodan na izvedbo avtomatsko, na podlagi urnika in pravil za generiranje skupin)
Nastavitve prehoda/razporejanja študentov NA SKUPINAH IZVEDBE:
o Študent je lahko član samo ENE skupine tega tipa (študent je lahko član samo ene skupine določenega tipa.
Ko se bo želel vpisati na drugo skupino, ga bo sistem obvestil, da se mora najprej izpisati iz prve skupine).
o dovoljeno (možno je prosto prehajanje, študenti lahko sami prehajajo med skupinami znotraj izvedbe)
o dovoljeno s potrditvijo (kontrolirano prehajanje - študent odda prošnjo za razporeditev iz katere -> v katero
skupino Izvedbe, pedagog dobi prijavo s podatki študenta, predlogom prehoda in prikaz maksimalnega števila
sedežev v prostoru/terminu skupine; prošnjo potrdi/zavrne)
o ni dovoljeno (študent je dodan na izvedbo avtomatsko, na podlagi urnika in pravil za generiranje skupin)
8
Primer: dostop do izvedbe je odprt -> vsak študent se lahko doda na izvedbo. Dostop do predavanja je odprt -> vsak
študent se lahko doda na skupino predavanja. Pri vajah je prehod možen samo z dovoljenjem (npr. omejeno število
sedežev v računalnici) – študent v izvedbah odda prošnjo, pedagog, ki izvaja vaje, se glede na poslano prošnjo in
podatke odloči, ali bo prošnjo sprejel/zavrnil; po izbiri akcije se izvede razporejanje/prehod oz. pedagog študentu
pošlje iz izvedb e-obvestilo z zavrnitvijo.
POTRJEVANJE PREHODOV ŠTUDENTOV
Pod obrazcem za urejanje pravic razporejanja in prehajanja študentov na izvedbo in skupine izvedbe je možen tudi
pregled nad prehodi in razporejanjem študentov ter možnost potrjevanja/pridruževanja študentov na izvedbi in
skupinah izvedbe. Izberite želeni status prošnje za razporeditev/prehod iz spustnega menija, da se prikaže seznam
prehodov študentov za izbran status (Slika 7).
Slika 7:Pregled in potrjevanje/zavrnitev prehoda in razporejanja študentov na izvedbo oz. skupino izvedbe.
Glede na nastavitev prehodov/razporejanje študentov na izvedbi oz. skupini izvedbe se v seznamu poleg prehoda
posameznega študenta prikažejo ustrezni gumbi za potrjevanje/zavrnitev oz. za preklic zavrnitve prošenj. Ob potrditvi
ali zavrnitvi prošenj sistem študentu posreduje avtomatično e-obvestilo o izvedeni akciji (potrditev, zavrnitev …).
PREGLED NAD ZASEDENOSTJO PROSTOROV
Za lažje odločanje glede nastavitev razporejanja/prehodov in odobritev prošenj je na obrazcu za urejanje pravic
razporejanja in prehajanja študentov na izvedbo in skupine izvedbe pod nastavitvami za posamezni tip skupin na voljo
tudi vpogled v trenutno zasedenost skupin za skupine določenega tipa (Slika 8).
Ob kliku na povezavo »Zasedenost« pri posameznem tipu skupine se v novem oknu prikažejo podatki o zasedenosti
prostorov za ta tip skupin: seznam vseh skupin izvedbe določenega tipa, prostori, kjer se izvajajo skupine s številom
sedežev in trenutno število članov v tej skupini.
9
Slika 8:Vpogled v trenutno zasedenost skupin za skupine določenega tipa.
Pozor: Število študentov predstavlja vse AKTIVNE člane (še ne vključuje prošenj v čakanju za pridružitev).
UREJANJE OBJAV IN VRSTNEGA REDA OBJAV
Pregled vseh objav vseh nosilcev in izvajalcev na izvedbi je omogočen v sklopu Administracija, Objave&vrstni red.
Izvajalci izvedb imajo namesto ločenih pregledov objav (vsak svoje) tako nadzor nad objavami celotne izvedbe. Sedaj
je vidno skupno delo na izvedbi in je združeno v eno stran za pregled/urejanje objav. Izvajalcem se prikaže seznam
objav (po status/času prikaza), možno je sortiranje podatkov objave po stolpcih (Slika 9).
Za vsako objavo so prikazani najbolj pomembni podatki, s povezavo na podroben pregled in urejanje objave (Slika 9).
10
Slika 9: Urejanje objav in vrstnega reda objav.
OBJAVA IZVEDBE V PRIPRAVI
Objava nove izvedbe s statusom v pripravi je omogočena v novem sklopu Administracija, Aktivacija izvedbe. Na tej
strani kliknite gumb Aktiviraj izvedbo in tako objavite novo izvedbo (Slika 10).
Slika 10: Aktiviranje nove izvedbe v pripravi - objava.
Po aktivaciji izvedbe bo izvedba VIDNA tudi študentom – videli bodo aktivne objave, ki jih boste objavili, podatke o
izvedbi, nosilce & izvajalce, terminski načrt, skupine in izpitne roke).
Pozor: Ko enkrat izvedbo objavite, te akcije NI VEČ mogoče povrniti; izvedba ostane objavljena; možno je le
urejanje že objavljene izvedbe.
11
4.
DODAJANJE IN UREJANJE OBJAV (obvestil, gradiv, debat, prijav na obveznosti)
Na strani izvedbe v sklopu Objave so prikazane vse objave vseh izvajalcev izvedbe. Objave so kategorizirane na:
 obvestila,
 gradiva,
 debate in
 prijava na obveznosti.
Objave so prikazane v seznamu vseh objav (Vse) ali po posamezni kategoriji (Obvestila, Gradiva, Debate, Prijava na
aktivnosti). Na tej strani lahko dodajate posamezne objave, jih urejate, brišete in/ali komentirate (Slika 11).
Pozor: Pri objavi gradiv za delo pri posameznih izvedbah predmetov pazite na spoštovanje avtorskih pravic ter ne
objavljate gradiv drugih avtorjev, če za to nimate dovoljenja.
Objave so lahko aktivne (objavljene in VIDNE študentom) ali v pripravi (osnutki, ki še NISO vidni študentom). Objave,
ki niso objavljene, so prikazane z različno barvo, dodatno je v naslovu dodan status (v pripravi/osnutek) in gumb
Uredi/aktiviraj (Slika 11).
Slika 11: Pregled in urejanje objav za izbrano izvedbo predmeta oz. skupine izvedbe.
V kategorijo Obvestila lahko dodajate različna obvestila študentom (npr. Obvestilo o spremembi urnika predavanj in
vaj), obvestilom so lahko pripete tudi datoteke. V kategorijo Gradiva lahko dodajate različna gradiva, ki jih
uporabljate pri izvedbi predmeta (prosojnice, vaje, dodatna literatura, primeri ipd.). Debate nadomeščajo prejšnje
klepetalnice pri predmetih; študenti lahko dodajajo svoje komentarje, omogočeno ocenjevanje objavljenih
komentarjev in izvoz vseh podatkov debate v xls. Prijave na aktivnosti nadomeščajo prejšnje Prijave na obveznosti.
12
Študenti vidijo aktivne objave, ki so objavljene, natanko tako, kot jih vidite sami, seveda pa nimajo možnosti
njihovega urejanja. Pri debatah lahko določite vidnost komentarjev. Pri prijavah na aktivnosti lahko določite vidnost
seznama prijavljenih. Objave so lahko vezane na celotno izvedbo, na posamezne oblike dela (VSE skupine za
predavanja, vaje ipd.), ali na posamezne skupine. V zadnjem primeru bodo te objave vidne samo tistim študentom, ki
so »člani« skupine.
Pozor: objavljene objave so vidne SAMO tistim, ki so člani izvedbe in skupine izvedbe (nosilci & izvajalci, študenti).
DODAJANJE IN UREJANJE OBJAV - OBVESTILA, GRADIVA IZVEDBE
Objave lahko dodajate in urejate na strani Objave izvedbe. Desno od naziva izvedbe na vrhu strani kliknite gumb
»Dodaj objavo +« (Slika 12).
Slika 12: Dodajanje/urejanje objav izbrane izvedbe predmetov oz. skupine izvedbe.
Prikaže se obrazec za vnos podatkov nove objave (Slika 13). Navedite:
a) vrsto (kategorijo) objave: najprej izberite, ali gre za obvestilo, gradivo, debato ali Prijava na aktivnosti (izbrana
kategorija je označena črno) (obvestila in gradiva imajo podobne vnosne obrazce, debate in prijave na
obveznosti so opisane v naslednjih poglavjih); sistem si zapomni vrsto objave in jo prenese na novo objavo.
b) naslov: vpišite naslov objave;
c) besedilo: vpišite in uredite vsebino objave; pri kopiranju besedil iz drugih urejevalnikov uporabite gumbe
»Paste as plain text« (kopiraj kot tekst) ali »Paste from Word« (kopiraj iz Word datoteke)!
d) datoteke: naložite lahko datoteke iz lokalnega računalnika/diska (klik na gumb »Naloži še eno datoteko«) ali
izbor že naložene datoteke (s klikom na gumb »Pripni iz arhiva« lahko pripnete že naloženo datoteko iz
nabora vseh vaših datotek);
13
e) oznake: (»tagi«, značke) nadomeščajo dosedanje kategorije na straneh predmeta; ko začnete tipkati ime
oznake, sistem ponudi seznam obstoječih oznak, iz katerega lahko ustrezno izberete oznako, lahko pa dodate
novo oznako, tako da vnos nove oznake končate z vejico;
f) prikaz od … do: s klikom na koledar določite obdobje, v katerem bo objava vidna; že vnesene datume lahko
odstranite s klikom na gumb »X« ob koledarju želenega datumskega polja;
g) prikaz na: s klikom na izbirna polja določite, kje bo objava vidna. Prikaz objave omejite na:
- prikaz na celotni izvedbi (izberete izbirno polje na prvi ravni),
- prikaz na vseh skupinah določene oblike dela (izberete izbirna polja na drugi ravni, lahko tudi več izbir);
- ali pa prikaz na posamezni skupini (izberete izbirna polja na tretji ravni, lahko izberete več skupin);
h) nastavitve objave: v tem sklopu določite,
a. ali študentje lahko komentirajo objavo (privzeto je onemogočeno),
b. ali so komentarji vidni študentom (omejitev vidnosti komentarjev samo na avtorje komentarja),
c. ali se objava prikaže kot pomembno obvestilo
d. ali naj objava obdrži predhodni datum objave (naknadne spremembe objave na drug datum)
e. ali naj objava obdrži predhodnega avtorja objave (naknadne spremembe objave drugega avtorja)
Po vnosu vseh podatkov objave lahko objavo shranite kot osnutek s klikom na gumb»Shrani kot osnutek« (status
objave v pripravi, NI vidna študentom) ali jo objavite (gumb »Objavi«), da bo vidna tudi študentom. Spremembo
lahko tudi prekličete (gumb »Prekliči«) (Slika 13).
Slika 13: Obrazec za vnos nov/ urejanje obstoječe objave (obvestilo, gradivo) za izbrano izvedbo oz. skupino izvedbe.
14
DODAJANJE IN UREJANJE OBJAV - DEBATE
Debate lahko doate/urejate na enak način kot obvestila ali gradiva, tako da na strani pregleda izvedbe oz. skupine
izvedbe izberete gumb »Dodaj objavo +« in izberete kategorijo »Debate« (Slika 12, Slika 14).
Slika 14: Kreiranje/urejanje Debate za izbrano izvedbo predmetov oz. skupino izvedbe.
Prikaže se obrazec za vnos podatkov nove Debate (Slika 14). Navedite:
a) kategorijo: najprej izberite kategorijo Debate (izbrana kategorija je označena črno);
b) naslov: naslov debate;
c) besedilo: vpišite in uredite vsebino objave; pri kopiranju besedil iz drugih urejevalnikov uporabite gumbe
»Paste as plain text« (kopiraj kot tekst) ali »Paste from Word« (kopiraj iz Word datoteke)!
d) datoteke: naložite lahko datoteke iz lokalnega računalnika/diska (s klikom na gumb »Pripni iz arhiva« lahko
pripnete že naloženo datoteko iz nabora vseh vaših datotek);
e) oznake: (ali »tagi«, značke) nadomeščajo dosedanje kategorije na straneh predmeta; ko začnete tipkati ime
oznake, sistem ponudi seznam obstoječih oznak, iz katerega lahko ustrezno izberete oznako, lahko pa dodate
novo oznako, tako da vnos nove oznake končate z vejico;
f) prikaz od … do: s klikom na koledar določite obdobje, v katerem bo debata vidna; že vnesene datume lahko
odstranite s klikom na gumb »X« ob koledarju želenega datumskega polja;
g) debata možna od … do: s klikom na koledar določite datume, od kdaj do kdaj bo debata možna;
h) prikaz debate: s klikom na izbirna polja določite, kje bo debata vidna. Prikaz objave omejite na:
- prikaz na celotni izvedbi (izberete izbirno polje na prvi ravni),
- prikaz na vseh skupinah določene oblike dela (izberete izbirna polja na drugi ravni, lahko tudi več izbir);
- ali pa prikaz na posamezni skupini (izberete izbirna polja na tretji ravni, lahko izberete več skupin);
i) nastavitve: tu določite,
15
- ali je ocenjevanje debate (komentarjev) omogočeno (privzeto je onemogočeno); v primeru izbrane
nastavitve boste lahko posamezen komentar študenta ocenili; pri tej izbrani nastavitvi nato izberete še
maksimalno število možnih točk pri ocenjevanju;
- ali se študentom prikažejo komentarji (privzeto so vsi komentarji vidni); v primeru izbrane nastavitve
bo komentar viden SAMO nosilcu/izvajalcu in avtorju komentarja;
- ali je število komentarjev posameznega študenta omejeno (privzeto je neomejeno število komentarjev
študenta); v primeru izbrane nastavitve bo lahko vsak študent oddal samo EN komentar na debato,
- ali se študentom prikažejo ocene (privzeto so vse ocene vidne); v primeru izbrane nastavitve bo ocena
vidna SAMO nosilcu/izvajalcu in ocenjenemu študentu.
Po vnosu vseh podatkov objave lahko debato shranite kot osnutek s klikom na gumb»Shrani kot osnutek« (status
objave v pripravi, NI vidna študentom) ali jo objavite (gumb »Objavi«), da bo vidna tudi študentom. Spremembo
lahko tudi prekličete (gumb »Prekliči«) (Slika 14).
V seznamu objav so v kategoriji Debate prikazane vse objavljene debate s podatki in funkcionalnostmi (Slika 15):
- možnost izvoza podatkov debate (s komentarji, ocenami ter podatki študentov) v .xls datoteko;
- prikaz vseh komentarjev in števila vseh komentarjev; komentarji so vidni SAMO nosilcu/izvajalcu in
avtorju komentarja;
- možnost komentiranja, urejanja ali odstranjevanja debate (komentiranje omogočeno vsem, študenti
nimajo pravice urejanja ali odstranjevanja debate);
- v primeru, ko je ocenjevanje debate (komentarjev) omogočeno (privzeto je onemogočeno); lahko
posamezen komentar študenta ocenite z izbiro ustreznega števila zvezdic pod komentarjem, ki ga
ocenjujete glede na predhodno določeno maksimalno število možnih točk pri ocenjevanju; oceno lahko
kadarkoli spremenite ali izbrišete s klikom na gumb » - «.
Slika 15: Pregled in ocenjevanje komentarjev Debate ter izvoz debate v xls datoteko
za izbrano izvedbo predmetov oz. skupino izvedbe.
16
DODAJANJE IN UREJANJE OBJAV - PRIJAVA NA AKTIVNOSTI IZVEDBE
Prijava na aktivnosti je dodatna kategorija objav, dodate jo na enak način kot obvestila ali gradiva, tako da na strani
pregleda izvedbe oz. skupine izvedbe izberete gumb »Dodaj objavo +« in izberete kategorijo »Prijava na aktivnosti«
(Slika 16).
Slika 16: Urejanje Prijave na aktivnost za izbrano izvedbo predmetov oz. skupino izvedbe.
Prikaže se obrazec za vnos podatkov nove Prijave na aktivnosti (Slika 16). Navedite:
j) kategorijo: najprej izberite kategorijo Prijava na aktivnosti (izbrana kategorija je označena črno);
k) naslov: naslov objave;
l) besedilo: vpišite in uredite vsebino objave; pri kopiranju besedil iz drugih urejevalnikov uporabite gumbe
»Paste as plain text« (kopiraj kot tekst) ali »Paste from Word« (kopiraj iz Word datoteke)!
m) datoteke: naložite lahko datoteke iz lokalnega računalnika/diska (s klikom na gumb »Pripni iz arhiva« lahko
pripnete že naloženo datoteko iz nabora vseh vaših datotek);
n) oznake: (ali »tagi«, značke) nadomeščajo dosedanje kategorije na straneh predmeta; ko začnete tipkati ime
oznake, sistem ponudi seznam obstoječih oznak, iz katerega lahko ustrezno izberete oznako, lahko pa dodate
novo oznako, tako da vnos nove oznake končate z vejico;
o) prikaz od … do: s klikom na koledar določite obdobje, v katerem bo objava (ali debata, če je možna) vidna; že
vnesene datume lahko odstranite s klikom na gumb »X« ob koledarju želenega datumskega polja;
p) rok prijave / rok odjave: s klikom na koledar določite datum, do katerega bo prijava možna; že vnesene
datume lahko odstranite s klikom na gumb »X« ob koledarju želenega datumskega polja;
17
q) prikaz objave: s klikom na izbirna polja določite, kje bo objava vidna. Prikaz objave omejite na:
- prikaz na celotni izvedbi (izberete izbirno polje na prvi ravni),
- prikaz na vseh skupinah določene oblike dela (izberete izbirna polja na drugi ravni, lahko tudi več izbir);
- ali pa prikaz na posamezni skupini (izberete izbirna polja na tretji ravni, lahko izberete več skupin);
r) največ prijavljenih: vnesite število, kolikor je lahko največ prijav na aktivnosti;
s) datum aktivnosti: s klikom na koledar določite datum aktivnosti
t) nastavitve: tu določite, ali se študentom prikaže seznam prijavljenih (privzeto je onemogočeno).
Po vnosu vseh podatkov objave lahko objavo shranite kot osnutek s klikom na gumb»Shrani kot osnutek« (status
objave v pripravi, NI vidna študentom) ali jo objavite (gumb »Objavi«), da bo vidna tudi študentom. Spremembo
lahko tudi prekličete (gumb »Prekliči«) (Slika 16).
Pozor: Študent se lahko prijavi samo na ENO od razpisanih aktivnosti, ki imajo enako oznako (značko, tag); to
pravilo je uporabno v primerih, ko razpišete več skupin za pripravo seminarskih nalog, pri čemer se lahko študent
prijavi samo v eno od skupin.
18
5.
UREJANJE OSNOVNIH PODATKOV O IZVEDBI ALI SKUPINI
Študentom lahko pripravite tudi osnovne podatke o izvedbi (O izvedbi) oz. o skupini izvedbe (O skupini), ki
dopolnjujejo osnovne podatke o predmetih, vključenih v izvedbo (O predmetu). Tako je mogoče npr. za izvedbo oz. za
skupino izvedbe opredeliti dodatno ali drugačno študijsko literaturo ali način ocenjevanja, kot je naveden pri
akreditiranih predmetih. Prav tako je mogoče dodati specifične informacije za posamezno skupino izvedbe.
Pozor: podatke O predmetu, ki se nanašajo na vse izvedbe tega predmeta in so akreditirani, lahko urejate le preko
aplikacije NAKVIS. Sistem bo v nadaljevanju samodejno prenesel vse spremembe tudi v aplikacijo Izvedbe
predmetov (in na spletne strani).
O IZVEDBI PREDMETA IN PREDMETU
Na strani izvedbe izberite povezavo »O izvedbi« in jezikovno različico, za katero želite urediti opisne podatke
izvedbe. Opisne lastnosti izvedbe v slovenskem in angleškem jeziku (slovenska in angleška različica aplikacije) lahko
urejate na enem mestu, preklapljanje med jezikom aplikacije ni več potrebno (Slika 17).
Slika 17: Izbira urejanja opisnih podatkov o izvedbi ali skupini izvedbe predmeta.
Prikaže se obrazec za urejanje podatkov o izvedbi oz. i skupini. Za izbran predmet / skupino lahko dodajate in urejate
naslednje sklope podatkov o O izvedbi oz. O skupini (Slika 18):






O izvedbi
Vsebina izvedbe
Način dela pri izvedbi
Način ocenjevanja znanja pri izvedbi
Študijska in izpitna literatura
Vaje
19



Preizkušnje
Izpit
Izračun izpitne ocene
V urejevalniku za urejanje podatkov izvedbe uredite vsebino objave; pri kopiranju besedil iz drugih urejevalnikov
uporabite gumbe »Paste as plain text« (kopiraj kot tekst) ali »Paste from Word« (kopiraj iz Word datoteke).
Slika 18: Urejanje osnovnih podatkov o izvedbi ali skupini izvedbe predmeta.
6.
PREGLED IN UREJANJE SODELOVANJA NOSILCEV & IZVAJALCEV NA IZVEDBI
Za redni študij so Nosilci in izvajalci izvedbe določeni na podlagi podatkov, ki ste jih oddali za pripravo urnika, in jih
sistem doda samodejno ob kreiranju nove izvedbe, za ročno kreirane izvedbe pa je potrebno osebe ročno dodati.
PREGLED SODELOVANJA NA IZVEDBI/SKUPINI IZVEDBE
Vse osebe imajo v aplikaciji Izvedbe predmetov povsod na straneh izvedbe/skupine (razen administracije) vpogled v
svoje članstvo na izvedbi/skupini. Sodelovanje osebe na izvedbi/skupini izvedbe prikazuje ikona zraven imena
izvedbe (ste član, niste član), ob prehodu miške pa se izpiše podrobnejši opis sodelovanja (Slika 19).
Razporejanja in prehodi med izvedbami za nosilce in izvajalce niso omogočeni (vidno je samo sodelovanje na izvedbi ste član, niste član); le-te dodajajo na izvedbo nosilci ali izvajalci, ki so že člani določene izvedbe (Slika 20, Slika 21).
20
Slika 19: Pregled sodelovanja osebe na izvedbi oz. skupini izvedbe.
DODAJANJE IN UREJANJE NOSILCEV & IZVAJALCEV IZVEDBE
Na izvedbo lahko dodajate nosilce in izvajalce ali jih brišete z izvedbe. Nosilce in izvajalce lahko tudi razporejate po
posameznih skupinah izvedbe. Tako bodo študenti lahko videli za vsako skupino, kdo je nosilec in izvajalec. Osebe
dodajate v določeno izvedbo/skupino izvedbo s klikom na gumb »Dodaj osebo« v sklopu Nosilci & izvajalci izvedbe,
in jim dodelite eno od možnih vlog (nosilec, izvajalec, demonstrator, gost, skriti bralec, skriti pisalec). V novi shemi
pravic in vpogledov lahko na izvedbo dodajate tudi osebe, ki niso nosilci ali izvajalci:


skriti bralec lahko pregleduje vse objave izvedbe, brez možnosti urejanja,
skriti pisalec pa lahko pregleduje, ureja in dodaja objave, čeprav ni izvajalec izvedbe.
Pozor: pri urejanju seznama nosilcev in izvajalcev upoštevajte, da z dodajanjem in brisanjem nosilcev in izvajalcev
spreminjate tudi njihove pravice dostopa in urejanja podatkov. Če brišete izvajalca z izvedbe, je le-ta še vedno
zapisan na vseh terminih, ki so bili že izvedeni.
Na strani izvedbe izberite povezavo »Nosilci & izvajalci«. Prikaže se stran Nosilci & izvajalci s seznamom oseb, ki so
že dodane na izvedbo oz. skupino izvedbe. S klikom na gumb »Uredi« pri posamezni osebi v seznamu pa lahko urejate
podatke o osebi na izvedbi (Slika 20).
Slika 20: Seznam oseb izbrane izvedbe oz. skupine izvedbe.
Nove osebe na izvedbo dodajate s klikom na gumb »Dodaj +« (Slika 20). Odpre se novo okno za dodajanje/urejanje,
kamor vnesete podatke o novem nosilcu oz. izvajalcu (Slika 21).
21
1. V polje za izbor osebe najprej začnite tipkati ime nosilca oz. izvajalca. Prikaže se seznam, iz katerega izberete
nosilca oz. izvajalca, ki ga želite dodati. Izbiro potrdite s klikom na gumb »Izberi«.
2. Nato izberite skupine, kjer bo sodeloval.
3. Na izbranih skupinah izvedbe določite njegovo vlogo.
Slika 21: Dodajanje in urejanje nove osebe na izvedbi oz. skupini izvedbe.
Po vnosu vseh potrebnih podatkov kliknite na gumb »Vnesi izbrano osebo«. Nato lahko v istem obrazcu dodate novo
osebo ali pa zaprite obrazec za dodajanje oseb s klikom na gumb »Zapri« na dnu obrazca.
7.
PREGLED IN UREJANJE SODELOVANJA ŠTUDENTOV NA IZVEDBI
Po kreiranju nove izvedbe se na izvedbo in v skupine znotraj izvedbe študentje razporedijo samodejno. Seznami
študentov so oblikovani glede na uradne podatke o vpisu in uradno delitev po skupinah glede na urnik.
PREGLED SODELOVANJA ŠTUDENTA NA IZVEDBI /SKUPINI IZVEDBE
Sodelovanje študenta na izvedbi/skupini izvedbe prikazuje ikona zraven imena izvedbe (ste član, niste član), ob
prehodu miške pa se izpiše podrobnejši opis sodelovanja (Slika 19). Razporeditev študenta na izvedbo oz. skupino
izvedbe pomeni, da je študent viden v seznamu študentov izvedbe, katere član je, in ima dostop do objav te izvedbe
oz. skupine izvedbe (lahko vidi obvestila, gradiva, se lahko prijavlja na aktivnosti, debate itd.).
Študentom se pri ikoni poleg imena izvedbe prikaže tudi gumb za pridružitve/odjave iz izvedbe/skupine, da se lahko
sami dodajo, kjer je to dovoljeno (ste član, niste član, zaprta izvedba/skupina – ni mogoča pridružitev, čaka na
potrditev) (Slika 22). Za izvedbe in skupine, katerih oseba je član po urniku, izpis iz izvedbe ni dovoljen.
22
Slika 22: Pregled članstva in dodajanje na izvedbo oz. skupino izvedbe.
DODAJANJE IN UREJANJE ŠTUDENTOV NA IZVEDBO/SKUPINO IZVEDBE
V primeru, ko pri pripravi nove izvedbe nosilci oz. izvajalci določite, da se lahko študentje na izvedbo ali v skupine
lahko razporejajo sami (pravila za določevanje načina razporejanja in prehoda študentov med izvedbami/skupinami
izvedb so opisana v poglavju 3, ADMINISTRACIJA IZVEDB (kopiranje, prehodi med skupinami, objava izvedb)), se lahko
študentje v skupine razporejajo tudi sami, tako da izberejo želeno skupino in se prijavijo oz. odjavijo (Slika 23).
Slika 23: Urejanje sodelovanja na izvedbi/skupini izvedbe glede na pravila razporejanja na izvedbi.
23
Pozor: Dejanska prisotnost študentov na izvedbi lahko iz različnih razlogov odstopa od uradnega seznama,
predvsem pri izvedbah, kjer nosilci oz. izvajalci določijo, da je možno prosto dodajanje na izvedbo in prost prehod
med skupinami izvedbe.
ROČNO UREJANJE ŠTUDENTOV NA IZVEDBO/SKUPINO IZVEDBE
Na strani izvedbe izberite povezavo »Študenti«, da se prikaže seznam študentov. V seznamu študentov lahko s
klikom na gumb »Uredi« urejate sodelovanje želenega študenta na skupinah izvedbe in izvedbi. S klikom na gumb
»X« izbrišete študenta z izvedbe/skupine izvedbe (Slika 24).
Pozor: Z brisanjem študenta na izvedbi odstranimo sodelovanje študenta iz celotne izvedbe in iz vseh skupin, z
brisanjem študenta na skupini pa odstranimo sodelovanje študenta SAMO na izbrani skupini.
Slika 24: Urejanje seznama študentov na izvedbi oz. skupini izvedbe.
Po kliku na gumb »Uredi« (Slika 24) se prikaže se obrazec za urejanje sodelovanja študenta (Slika 25). Spreminjate
lahko le sodelovanje študenta na skupinah izvedbe, spremembe shranite s klikom na gumb »Shrani spremembe«.
24
Slika 25: Urejanje sodelovanja študenta na izvedbi oz. skupini izvedbe.
FILTRIRANJE IN IZVOZ SEZNAMA ŠTUDENTOV NA IZVEDBI
Na strani študentov izvedbe lahko v seznamu študentov z izbiro enega od kriterijev razporejanja v skupine filtrirate
študente v izbrani izvedbi/skupini izvedbe in jih nato izvozite. Najprej izberete kriterij razporejanja v skupine (Vsi,
Dodani sami, Dodani po predmetu), da se prikaže ustrezen seznam študentov, ki ga nato s klikom na gumb »Izvozi
seznam v xls seznam« izvozite v xls datoteko (Slika 26).
Slika 26: Filtriranje in izvoz seznama študentov na izvedbi oz. skupini izvedbe.
25
8.
UREJANJE TERMINSKEGA NAČRTA
Terminski načrt je seznam z načrtovanim opisom vsebin za vse skupine izvedbe po tednih in po oblikah dela, kjer
študentje po posameznih tednih vidijo načrt predavanj, vaj, seminarjev za izvedbo, pri kateri sodelujejo (Slika 27):
 Teden (1, 2 … 16 …)
 Datum od … do (npr. 3. 10. 2011 …. 9. 10. 2011)
 Opis (npr. Predstavitev predmeta)
Gre torej za predlogo, kamor vpišete vsebino predavanj, vaj ipd. za vse skupine izvedbe hkrati.
Ločimo:


terminski načrt izvedbe (Slika 27)
termini skupine (Slika 30)
Terminski načrt pripravljate za predmete, ki se izvajajo semestrsko (skupina ima po urniku izvedbo isti dan in uro
skozi celoten semester). Za ostale vrste izvedb (npr. modulske izvedbe, kjer se termini spreminjajo, izdelate samo
termine skupin.
Terminski načrt urejate na nivoju izvedb predmetov, termine skupin pa urejate na nivoju posamezne skupine
izvedbe. Študentje v terminskem načrtu izvedbe po posameznih tednih vidijo načrt predavanj, vaj, seminarjev za
izvedbo, pri kateri sodelujejo, na ravni tednov semestra. Za bolj podroben opis oblik dela pa mora študent
pregledati termine skupine, kjer vidi dejanski termin z opisom vsebin, čase, prostore in izvajalce za izbrano skupino.
Terminski načrt izvedbe in termin izbrane skupine se lahko razlikujeta.
Primer: V terminskem načrtu izvedbe pedagog objavi, da po praznikih ni vaj. Kljub temu pa se določena skupina
dogovori, da bo imela vaje, saj si študentje v skupini želijo utrjevanja snovi. Te vaje niso bile planirane v terminskem
načrtu izvedbe, kljub temu pa bodo ti študentje imeli objavljeno v terminskem načrtu skupine, da vaje bodo.
Študentje v ostalih skupinah bodo na terminskem načrtu skupine imeli objavljeno, da v tednu po počitnicah ni vaj.
TERMINSKI NAČRT IZVEDBE
Na strani izvedbe izberite povezavo »Terminski načrt«. Prikazale se vam bodo tabele tednov za posamezno obliko
izvedbe (predavanja, vaje ipd.), ki se kreirajo samodejno glede na semester in urnik, kamor lahko pri posameznih
tednih dodajate opise. To storite s klikom na »Uredi« pod tabelo želene oblike izvedbe (npr. predavanja), kamor
želite dodati opise (Slika 27).
26
Slika 27: Terminski načrt izvedbe - tabele tednov za posamezno vrsto skupin izvedbe.
Odpre se novo okno, kamor lahko pri vsakem tednu terminskega načrta vnesete ali uredite že vnesen želen opis za
posamezen teden. Pri kopiranju besedil iz drugih urejevalnikov uporabite gumbe »Paste as plain text« (kopiraj kot
tekst) ali »Paste from Word« (kopiraj iz Word datoteke)! Po vnosu želenih opisov za posamezen teden kliknite na
gumb »Shrani spremembe« pod tabelo vseh tednov (Slika 28).
27
Slika 28: Vnos opisov za posamezen teden izvedbe.
S klikom na gumb »Zbriši« pod zadnjo tabelo želene oblike izvedbe, ki jo želite izbrisati, lahko izbrišete (odstranite)
predlogo terminskega načrta na izbrani obliki izvedbe (Slika 29).
28
Slika 29: Brisanje predloge terminskega načrta za izbrano skupino izvedbe.
Pozor: S klikom na gumb »Zbriši« izbrišemo CELOTNO vneseno predlogo terminski načrt izbrane oblike izvedbe.
Primeri:
Če npr. izvajate predavanja in vaje skupaj, lahko v terminski načrt za predavanja pri opisu vključite tudi opis za vaje. V
terminskem načrtu za vaje pa samo zapišite informacijo, da so vaje vključene v okviru terminskega načrta predavanj.
Za predmete, ki se izvajajo modulsko, terminskega plana pri teh predmetih NE prikazujete; predlogo terminskega
načrta po tednih na izvedbi predmeta (1. nivo), ki je prikazana, zbrišete s klikom na gumb »Zbriši« pod predlogo
terminskega načrta. Prikažete samo dejanske termine na posameznih skupinah, kot se bodo izvajali (skupine izvedbe
predmeta; 2. nivo) (poglavje 9).
29
9.
UREJANJE TERMINOV SKUPINE
Posamezni termini izbrane skupine predstavljajo konkretno izvajanje v predavalnici. Za posamezno izbrano skupino
lahko spreminjate vsebino termina skupine glede na terminski načrt, dodajate in brišete izvajalce, spreminjate čas in
prostor, dodajate ali brišete termine ipd.. (Slika 30).
TERMINI SKUPINE
Posamezne termine lahko urejate na strani skupin izvedbe, preko povezave »Termini« na strani skupine. Če ste na
strani izvedbe, morate za urejanje terminov skupine najprej v levem meniju pod izvedbo izbrati skupino, za katero
želite urejati termine, da se prikaže stran skupine izvedbe.
Posamezen termin urejate tako, da pod izpisom le tega kliknete »Uredi«. Nov termin dodate tako, da nad sklopom
»Termini«kliknete »Dodaj termin« (Slika 30).
Slika 30: Urejanje terminov izbrane skupine.
Po kliku na izbran gumb se prikaže obrazec za dodajanje/urejanje termina skupine (Slika 31).
30
Slika 31: Urejanje termina skupine.
Pozor: Pred spremembo datuma, ure in prostora termina se prosim posvetujte s Petro Rus o zasedenosti prostorov!
Za večjo preglednost in lažjo organizacijo bomo v novem študijskem letu informatizirali tudi proces upravljanja
urnikov in rezervacij prostorov. V novi spletni aplikaciji bo omogočen pregled zasedenosti prostorov EF in oseb:

v prvi fazi bomo v novem študijskem letu vsakemu uporabniku kreirali EF poslovni urnik, v katerem bodo
avtomatsko prikazane vse Izvedbe predmetov za trenutno študijsko leto glede na terminski načrt iz Izvedb
predmetov. V ta koledar bomo poleg Izvedb predmetov vnašali tudi vse dogodke fakultete. V poslovnem
koledarju uporabnika bodo tako na enem mestu prikazani vsi njegovi dogodki fakultete, pri katerih sodeluje
(npr. Moje izvedbe predmetov, pri katerih sodelujem kot izvajalec; kolegiji, seje ipd., ki se jih udeležujem v
okviru svoje funkcije – npr. razširjen kolegij vodstva, seje komisij ipd.).

v drugi fazi bomo omogočili iskanje ustreznega prostega termina in rezervacijo prostorov direktno iz Izvedb
predmeta. V okviru terminskega načrta pri Izvedbi predmeta boste lahko poiskali ustrezen nadomestni prosti
termin in sprožili postopek spremembe termina, ki ga bo potrdil skrbnik prostora (npr. Petro Rus). Po potrditvi
se bo sprememba samodejno prikazala v terminskem načrtu izvedbe in v EF poslovnem koledarju.
Pri urejanju opisa termina lahko izberete »Po terminskem načrtu«, če želite, da bo opis pri terminu enak
terminskemu načrtu. Če želite spremeniti opis termina, izberite gumb »Spremeni vsebino«; prikaže se urejevalnik,
kamor vpišite želen opis termina skupine (Slika 31).
31
Za izvajalce termina lahko izbirate samo izvajalce, ki ste jih predhodno dodali (oz. so bili dodani) kot izvajalce skupine.
10. PRIKAZ IZPITNIH ROKOV PREDMETOV
Izpitni roki so prikazani kot seznam s podatki (Slika 32):
 Datum izpitnega roka,
 Ime predmeta, za katerega je razpisan izpitni rok,
 Način študija, za katerega je razpisan izpitni rok,
 Študijski center, kjer bo izveden izpitni rok,
 Osebe, ki koordinirajo izpit.
Slika 32: Seznam vseh izpitnih rokov vseh izvedb predmetov.
Izpitni roki so prikazani v posameznih seznamih glede na časovno obdobje izvajanja (Slika 32):
 Že zgodilo
 Danes
 V prihajajočih dneh tega tedna
 V prihajajočih tednih tega meseca
 Kasnejši meseci
Pregled vseh izpitnih rokov v tekočem študijskem letu/semestru za vse predmete je omogočen v sklopu Izpitni roki,
do katerega lahko dostopate preko povezave Izpitni roki v levem meniju spodaj pod Seznamom vseh izvedb
predmetov (Slika 32).
Na straneh izvedbe so v sklopi »Izpitni roki« prikazani samo izpiti predmeta/predmetov, ki se izvajajo v okviru
izvedbe.
32
11. OBVEŠČANJE POSAMEZNIKA PREKO ELEKTRONSKEGA SPOROČILA
Ob kliku na imena oseb kjerkoli v aplikaciji se ob prikazu vizitke te osebe prikaže gumb, s katerim boste lahko poslali
elektronsko sporočilo posamezniku direktno iz aplikacije. V obrazcu boste lahko definirali naslov in vsebino sporočila,
dodajali boste lahko datoteke (povezane z arhivom datotek uporabnika, ki pošilja elektronsko sporočilo) (Slika 33).
Slika 33: Pošiljanje e-obvestila osebi iz aplikacije Izvedbe predmetov.
Ob kliku na gumb »Pošlji« bo sistem elektronskemu sporočilu k vsebini samodejno pripel obvestilo, da je bilo
sporočilo poslano iz aplikacije Izvedbe predmeta.
12. KJE NAJDEM …
Klepetalnice
Predogled
Prijava na obveznosti
Klepetalnice so zdaj preimenovane v debate in se urejajo na enak način kot obvestila in
gradiva z nekaj dodatnimi lastnostmi. Možno je tudi ocenjevanje in izvoz podatkov debat.
Predogleda ni več, saj študenti vidijo obvestila in gradiva natanko tako, kot jih vidite vi,
vendar brez funkcionalnosti spreminjanja (dodajanja, brisanja, urejanja) podatkov
(študenti ne morejo spreminjati objav, lahko jih le pregledujejo).
Prijava na obveznosti je dodatna kategorija objav.
13. JAVLJANJE NAPAK IN/ALI NETOČNIH PODATKOV
V primeru težav pri uporabi aplikacije sporočite težavo po elektronski pošti [email protected], kjer bomo napako
odpravili v čim krajšem času. Na isti naslov se obrnite tudi v primeru vprašanj ali specifičnih potreb pri posameznih
izvedbah.
Na tem naslovu zbiramo tudi vse predloge za nadgradnje in izboljšave.
33